Sunteți pe pagina 1din 3

Logistica e o afacere 81

LOGISTICA E O AFACERE
A. Şveţ, masterand
Comenduirea Militară a Armatei Naționale

INTRODUCERE Aceste aspecte sunt evidențiate și prin


intermediul figurii de mai jos care sintetizează
Conceptul de logistică apare în timpul relațiile dintre actorii pieței, din punct de vedere
domniei împăratului bizantin Leontos al VI-lea logistic (figura 1).
(886-911), în domeniul militar, pentru a desemna
totalitatea măsurilor organizatorice și de
aprovizionare capabile să conducă o armată la
victorie în confruntare cu dușmanul. În accepția
restrânsă, militară, a termenului acesta se referă așa
dar la domeniul activităților combatante, de suport,
precum şi cele legate de furnizare, transportare, etc.
Termenul are o origine grecească: logisticos
însemnând ,,perceput în a face calcule”.

1. DE LA LOGISTICĂ LA LANŢUL
LOGISTIC

Logistica reprezintă un domeniu evolutiv,


care a cunoscut si cunoaște numeroase transformări
determinate de caracteristicile mediului economic
in care se inserează. Prin urmare, asistam la
trecerea logisticii de la o activitate operațională la
una tactică si chiar strategică. In acest mod, s-a Figura 1. Relațiile dintre actorii pieței logistice [1],
ajuns să se extindă logistica in afara întreprinderii și
să se contureze concepția de lanț logistic (supply RDC reprezintă centru regional de distribuție (poate
chain). Un lanț logistic reprezintă o rețea de deservi un grup de țâri, putând aproviziona în vrac
furnizori, întreprinderi producătoare, depozite si facilitățile dedepozitare locale), iar EDC reprezintă
canele de distribuție organizata pentru a achiziționa centru european de distribuție.
materii prime, a le transforma in produse si a le Din figura de mai sus putem observa care
distribui către clienți. Proiectarea si operarea sunt cei mai de bază participanți ai peți logistice și
eficienta a unui lanț logistic reprezintă o distribuție, și care influențează asupra prețului final
componenta a activității de planificare desfășurata al produsului după cum urmează:
atât la nivel strategic, cat si tactic. Planificarea la -expeditorii sunt furnizorii și producătorii
nivel strategic a lanțului logistic implica decizii de localizați în amontele lanțului, aceștia pot planifica
configurare a rețelei, numărul, amplasarea, activitățile de transport și logistică în interiorul
capacitatea, tehnologia facilitaților etc. Planificarea companiilor sau pot externă liza aceste activități
la nivel tactic a operațiilor din lanțul logistic către companiile specializate de transport sau
implica decizii referitoare la achiziția, procesarea si logistică. Creșterea complexității distribuției în
distribuția produselor. Configurarea strategică a multe sectoare a accentuat rolul furnizorilor de
lanțului logistic este un factor-cheie care servicii logistice. Aceștia realizează planificarea,
influențează eficienta operațiunilor tactice și astfel, coordonarea și managementul activităților și, în
are un impact de lungă durată asupra unei firme. multe cazuri, sunt implicați în procesul de transport.
Îmbunătățirea serviciilor se poate realiza pe două Rolul acestora este de a dezvolta și implementa
căi: concepte de logistică eficiente. Furnizorii de
-prin dezvoltarea integrării întreprinde lor servicii logistice sunt în general foarte inovativi în
și eliminarea activităților inutile sau costisitoare; aplicarea tehnologiilor informaționale și de
-prin planificarea mai bună a fluxurilor. comunicații pentru a răspunde cât mai bine la
schimbările continue ale pieței datorită competiției
și schimbărilor în comportamentul de consum.
82 Logistica este o afacere

-transportatorii sunt implicați în transportarea Există o strânsă legătură între îmbunătățirea


mărfurile din punctul A în punctul B. Majoritatea productivității și progresele logisticii. Din acest
transportatorilor oferă mai multe servicii (ex: motiv analiza constrângerilor și mizelor logisticii
depozitare și navlu) și mulți dintre ei devin gradual sunt luate în considerare de către instituțiile de stat
furnizori de servicii logistice; în elaborarea politicilor economice, industriale și
- comercianții pot fi cu ridicata sau cu amănuntul, tehnice. Logistica exercită o anumită influență
în principal aceștia sunt clienții transportatorilor. asupra:
Vânzători reprezintă punctul final al procesului de  Sectorului transportului. Dezvoltarea logisticii
distribuție și joacă un rol important pentru clienți, generează profunde mutații și restructurări la
dar uneori sunt considerați și forțe care organizează diferiții actori din domeniul transporturilor care pot
și motivează în cadrul lanțului logistic. să-şi modifice politicile și principiile de conducere
-furnizorii de servicii logistice. a activităților;
 Dezvoltării regionale. Întreprinderile sunt atrase
să se implanteze în regiunile dotate cu o
2. IMPORTAŢA LANŢULUI infrastructură logistică solidă, contribuind la
LOGISTIC ÎN ECONOMIE avântul lor economic și la dezvoltarea lor;
 Politicilor economice. Luarea în considerare a
Logistica are un rol important pentru rolului în creștere a logisticii conduce statul și
întreprindere, circa 87 % din timpul în care un colectivitățile locale la intensificarea intervențiilor
produs se găsește în repaus este, de fapt, utilizat lor pentru îmbunătățirea rețelelor de transport
pentru deplasarea și stocarea lui. Logistica pentru a ajuta o regiune defavorizată, pentru
urmărește implicarea integrării controlului realizarea unei politici de transporturi, pentru
circulației fluxurilor în strategia întreprinderii. orientarea mutațiilor din sectorul transporturilor;
În acest mod, logistica poate condiționa:  Mediului științific și tehnic. Domeniul său include
1. Creșterea întreprinderii. Pentru că atât crearea, cât și transmiterea informațiilor
strategia implică un control perfect al problemelor necesare optimizării gestiunii fluxurilor.
logistice (logistica ulterioară), sau pentru că Dezvoltarea logisticii este legată de cea a noilor
logistica este o parte componentă a strategiilor tehnologii ale informației și comunicațiilor.
industriale la care ea contribuie prin modelarea lor Logistica constituie un element al politicii
(logistica anterioară). științifice și tehnice a țârilor industrializate. Analiza
2. Controlul costurilor. El se poate realiza logisticii favorizează generalizarea unor metode
prin cunoaștere mai bună a ansamblului costurilor moderne de producție.
produsului, de la aprovizionarea cu materii prime
până la post vânzare, în special când întreprinderea
dispune de o logistică integrată și scăderea 3. TENDINȚE ÎN SECTORUL LOGISTIC
costurilor logistice datorită unei abordări și acțiuni
globale asupra ansamblului fluxurilor întreprinderii. Pe parcursul ultimului deceniu logistica a
3. Posibilitatea de a externalizare o parte cunoscut evoluții importante care au făcut-o să
din activitățile întreprinderii. Analiza logisticii treacă de la funcția de suport în cadrul întreprinderii
permite întreprinderii să se concentreze pe vocația la o funcție transversală, între întreprinderi.
sa principală, încredințând unor forme specializate Complexitatea ridicată a funcției logistice
unele operațiuni ca transportul și stocarea conduce din ce în ce mai mult întreprinderile
mărfurilor. Întreprinderea poate recurge la prestări industriale și de comerț la externalizarea logisticii
de servicii, la subcontractare sau chiar la crearea lor, creându-se astfel piața prestațiilor logistice.
uneia sau mai multor filiale specializate. Această piață cunoaște evoluții rapide, marcate prin
4. Normalizarea produselor și procesului mai multe tendințe majore de ordin structural,
de management. Optimizarea fluxurilor implică printre care se pot menționa concentrarea sectorului
elaborarea normelor de standardizare a anumitor prin fuziuni-achiziții sau prin preluări în
componente și produse precum și norme relative participație, recurgerea la subcontractarea prestației
cantităților stocate sau transportate, norme de transport și creșterea externalizării,
referitoare la procedurile de programare-lansare, transformarea sectorului logistic într-un vector de
aprovizionare și stabilirea normelor referitoare la creare de locuri de muncă, modificarea cadrului
preț. legislativ și extinderea europeană.
5. Diversificarea întreprinderii. Controlul Prestatorii logistici și întreprinderile client
lanțului logistic permite întreprinderii lărgirea pot fi clasate în funcție de rata de externalizare sau
gamei activităților sale.
Logistica este o afacere 83

de asumare a funcției logistice de către un terț in 4 6. Bayles, D. „E-commerce logistics and


categorii: fulfillment: delivering the goods”, Prentice Hall,
„1 PL” (First party logistics), care New York, 2001.
înseamnă subcontractarea transpostrului;
„2 PL” (Second party logistics), care
înseamnă externalizarea transportului şi depozitării;
„3 PL” (Third party logistics), care
înseamnă externalizare clasică și constă în
încredințarea către o firmă specializată a realizării
operațiunilor logistice și organizarea
instrumentelor, competențelor și sistemelor
necesare cu obiectivul de a îmbunătăți performanța
(realizarea sarcinilor din ce în ce mai variate);
 „4 PL” (Fourth party logistics), care
reprezentă o formulă de externalizare mai avansată,
în care prestatorul nu mai realizează distribuția unui
produs într-o regiune dată, ci optimizarea unui lanț,
care îl include și pe clintul său, precum și pe clienții
și furnizorii clientului său.

CONCLUZII

În concluzie, se poate aprecia că logistica


poate juca un rol important în economie, care nu
este întotdeauna apreciat. Astfel, desfășurarea unor
activități logistice poate să displacă populației, în
măsura în care poate antrena deteriorarea calității
vieții – congestionarea traficului, zgomot, probleme
de vecinătate, poluare, stocarea materialelor
periculoase etc.
Cu toate acestea, influențele și, implicit, la
antrenarea cererii de servicii publice (școli,
transport în comun, spitale etc)favorabile
prevalează prin favorizarea creării de locuri de
muncă directe (persoane care exercită meserii
legate de activități logistice) și indirecte
(subcontractanți, întreprinderi de construcții, de
salubritate etc.) care conduc la creșterea populației.

Bibliografie

1. Vasiliu, C., Felea, M. Mărunţelu, I., Caraiani,


Ghe., Logistica şi distribuția mărfurilor, Ed. ASE,
București, 2008.
2. Bălan, C., Logistica – parte integrantă a lanțului
de aprovizionare – livrare, Ediția a III-a revăzută
și adăugită, Ed. Uranus, București, 2006.
3. Posea, C., Managementul logisticii firmei,
Editura Fundației România de Mâine, București,
2005.
4. Gattorna J. L., Managementul logisticii și al
distribuției, Editura Teora, București, 2001.
5. Kotler,Ph., Managementul marketingului,
Editura Teora, București, 1997. Recomandat pentru publicare: 15.03.2018.