Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE 2
1.3. DISCIPLINA: BOLI INFECTIOASE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: BOLI INFECTIOASE
2.2. Titularul activităților de curs: PROF.DR.MIFTODE EGIDIA, PROF.DR.LUCA CATALINA,
CONF.DR.MANCIUC CARMEN, SEF LUCRARI VATA ANDREI
2.3. Titularul activităților de seminar: SEF LUCRARI DANIELA LECA, SEF LUCRARI MIHNEA HURMUZACHE
,SEF LUCRARI ANDREI VÂȚĂ , ASIST.DR. NASTASE EDUARD VASILE, ASIST.DR.LOGHIN ISABELA,
ASIST.DR.PLESCA CLAUDIA, ASIST.DRD.HARJA ALEXA IOANA ALINA, ASIST.DR.CIOCAN ALEXANDRA,
ASIST.DR.OBREJA MARIA
2.4. Anul de VI 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 18 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 12
săptămână laborator
3.4. Total ore 106 Din care : 3.5. curs 38 3.6. seminar/ 68
din planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 20
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 70

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 7
3.8. Total ore pe semestru 176
3.9. Numărul de credite 8*
*Credite comune cu Microbiologia clinica

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Microbiologie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale - abilitate clinică în recunoaṣterea bolilor infectioase;
(exprimate prin cunoștințe și - interpretarea unui buletin de analize hematologic, biochimic,
abilități) bacteriologic ṣi serologic specific bolilor infecṭioase.
- orientare în stabilirea schemei terapeutice în bolile infecṭioase;

 Diagnosticul şi managementul infecțiilor comunitare


Obiectiv: Stabilirea unui diagnostic specific sau diferențial şi inițierea
unui program corespunzător de management în cazuri de infecții
comunitare. Managementul afecțiunilor pe termen lung.

 Infecţii nosocomiale şi infecţii asociate îngrijirilor medicale


 Infecţii specifice asociate sepsisului
 Organisme multirezistente
 Echipament de protecţie personală în cazuri de infecţie
 Antibioterapia
 Pacienţii HIV pozitivi şi alţi pacienţi imunocompromişi
Obiectiv: Infecţii la pacientul imunocompromis. Consiliere privind
terapiile specifice la pacienţii imunocompromişi HIV negativi. Terapii
specifice la pacienţii HIV pozitivi.
 Diagnosticul, investigarea şi managementul infecţiilor
importate şi consilierea medicală înainte de călătorie
Obiectiv: Infecțiile importate–Consiliere medicală pentru turiști
Competențe transversale (de  Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională
rol, de dezvoltare profesională, prin antrenarea abilităţilor de gândire critică;
personale)  Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi
elaborarea unor prezentari de cazuri , articole şi studii de
specialitate;
 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu
cerinţele integrării în învăţământul european

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Programa Cursului de Boli Infecțioase are ca scop formarea de
practicieni care să dovedească următoarele competente și abilități:
 Atitudine și abilități de comunicare în raport cu colegii și
pacienții;
 Lucru în echipă și calități de lider prin utilizarea corectă a
datelor de istoric medical, examen clinic și investigații
paraclinice;
 Efectuarea evaluării de bază cerută tuturor medicilor care
profesează în specialitatea de Boli Infecțioase;
 Capacitatea de a stabili un diagnostic diferențial la pacienții
care prezintă semne clinice caracteristice unei boli
infecțioase;
 Sunt în măsură să aplice suficiente cunoștințeşi aptitudini în
diagnostic si management pentru a asigura o practică
independentă în condiții de siguranță în Boli Infecțioase;

pagina 2 din 7
 Pot aplica cunoștințele corespunzătoare științelor de bază
relevante pentru Boli Infecțioase;
 Dezvoltă planuri de management care tratează pacientul ca un
"întreg" și au o cunoaștere temeinică a tratamentelor
adecvate, inclusiv promovarea sănătății, prevenirea bolilor și
de gestionare pe termen lung;
 Apreciază pe deplin şi ştiu cum să folosească abordarea multi-
disciplinară în managementul infecţiilor în spital şi în
comunitate; aplică politicile de management sanitar public;
 Au o cunoaștere solidă a metodologiei cercetării fundamentale
şi sunt capabili să participe şi sa iniţieze activităţi de
cercetare;
 Pot folosi aptitudinile de învăţare pe tot parcursul vieţii
pentru a fi la curent noutăţile ştiinţifice în Bolile Infecţioase;
Sunt capabili să-şi gestioneze timpul şi resursele în beneficiul
pacienţilor şi colegilor.
7.2. Obiective specifice  Să obţină competenţe clinice la nivel de consultant în
evaluarea, investigarea, controlul, diagnosticul şi
administrarea antibioterapiei in infecţiile comunitare,
infecţiilor asociate îngrijirilor medicale şi nosocomiale;
 Să obţină competenţe clinice la nivel de consultant în
managementul pacienţilor imunocompromişi, inclusiv cei cu
HIV/SIDA;
 Să obţină competenţe la nivel de consultant în diagnosticul,
investigarea şi managementul infecţiilor importate şi să ofere
consultanţă în ceea ce privește medicina călătorului;
 Să obţină competenţe la nivel de consultant în diagnosticul,
investigarea şi managementul infecţiilor cronice, cum sunt
tuberculoza şi hepatitele virale (B şi C);
 Să înţeleagă tehnicile microbiologice şi interpretarea acestora
în Boli Infecţioase, precum şi procesul şi constrângerile care
ţin de raportul microbiologic;
 Să devină competenţi în toate aspectele legate de gestionarea
utilizării antibioticelor;
 Să înţeleagă metodele de prevenire a diseminării infecţiilor
atât în comunitate cât şi în cadrul instituţiilor spitaliceşti;
 Să aiba o înţelegerea a metodologiei de cercetare şi să
aprecieze critic dovezi si studii;
Să aiba posibilitatea, dacă se doreşte şi este cazul, să participe la
cercetări clinice sau de laborator legate de domeniul Bolilor
Infecţioase, în perioada orelor de program, cu acordul prealabil al
autorităţilor cu rol formator.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Boli infectioase : date generale in patologia Prezentare orala + 3 ore
infectioasa. multimedia
Etiopatogenia bolilor infectioase
-agenti etiologici: prezentarea principalilor agenti
infectiosi(bacterii, virusuri, fungi)
-patogenia bolilor infectioase(etapele procesului infectios,
raspunsul inflamator local si sistemic, MODS).
Metode de diagnostic in bolile infectioase:
-diagnosticul clinic (sindromul febril , sindromul eruptiv,
alte sindroame)
-diagnosticul de laborator( examene bacteriologice, reactii
serologice, i.d.r., examene complementare).
Emergenta si reemergenta in patologia infectioasa.
2.Principii de tratament in bolile infectioase Prezentare orala + 3 ore
A.Tratamentul specific multimedia
-seroterapia
-administrarea de imunoglobuline specifice

pagina 3 din 7
B.Tratamentul etiologic.
-caracteristicile esentiale ale antibioticelor( mecanisme de
actiune, farmacocinetica, efecte adverse).
-principii ale antibioterapiei;
-principalele clase de antibiotice (reprezentantii familiilor
de antibiotice, indicatii, doze);
-tratament antiviral;
- tratament antifungic;
C. Tratamentul patogenic.
3. Infectii streptococice. Erizipeloidul Rosenbach. Prezentare orala + 2 ore
Boli eruptive Rujeola. Rubeola. Varicela. Herpes zoster. multimedia
Etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic pozitiv,
diagnostic diferential, complicatii, tratament, profilaxie.
4.Infectii respiratorii acute. Tusea convulsiva. Prezentare orala + 3 ore
Mononucleoza infectioasa . Oreionul. multimedia
Gripa si alt viroze respiratorii.Difteria.
Viroze respiratorii( altele decat gripa): etiologie,
manifestari clinice, complicatii, tratament.
Gripa: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator,
prognostic, tratament, complicatii profilaxie.
Pneumonii bacteriene: etiopatogenie, manifestari clinice,
diagnostic pozitv si diferential, tratament.
Tusea convulsiva: etiopatogenie, manifestari
clinice,examene de laborator, forme clinice, evolutie,
complicatii, tratament, profilaxie
5. Meningite bacteriene acute.Meningite virale. Prezentare orala + 3 ore
Meningita tuberculoasa.Meningite fungice. multimedia
Meningite bacteriene acute: etiologie(in functie de varsta
de diferite conditii favorizante), patogenie,tablou clinic,
diagnostic de laborator, evolutie, complicatii, prognostic ,
diagnostic diferential, principii de tratament.
Meningita meningococica, penumococica, H.influenzae,
BGN, Listeria, stafilocococ, la nou-nascut, meningite
postoperatorii si postraumatice.
-Meningite virale: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic
de laborator, diagnostic diferential, tratament.
Meningita tuberculoasa: etiopatogenie, anatomie
patologica, tablou clinic, diagnostic de laborator,
tratament , profilaxie.
Meningite fungice: etiologie, tablou clinic, tratament.
. Encefalite. Poliomielita si alte enteroviroze. Tetanos. Prezentare orala + 3 ore
Encefalite(encefalita herpetica, encefalite arbovirale, multimedia
encefalopatii spongiforme): etiopatogenie, manifestari
clinice, examene paraclinice, diagnostic diferential,
tratament.
Poliomielita: etiopatogenie, clinica, diagnostic, tratament.
Tetanosul: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator ,
diagnostic diferential, forme clinice, evolutie, prognostic,
tratament , profilaxie
7. Sepsis. Socul septic. Prezentare orala + 2 ore
- definitii , etiopatogenia sepsisului, clinica, diagnostic de multimedia
laborator, diagnostic pozitv si diferential, tratament,
profilaxie
8. Boli infectioase cu porta de intrare digestiva.(BDA). Prezentare orala + 2 ore
Dizenteria.Toxiinfectii alimentare multimedia
Holera. Febra tifoida.
-Boala diareica acuta: etiologie, patogenie, sindromul de
deshidratare, tratament
-Dizenteria: etiopatogenie, clinica, complicatii, diagnostic
diferential, tratament.
-Toxiinfectii alimentare
-Holera
-Febra tifoida: etipatogenie, clinica, diagnostic de

pagina 4 din 7
laborator, diagnostic diferential,tratament, profilaxie.
9. Zooantroponoze: Botulismul.Trichineloza. Prezentare orala + 3 ore
Leptospiroza. Bruceloza. Rabia. B.Lyme, Antrax. multimedia
-Botulismul: etipatogenie, manifestari clinice, diagnostic
diferential, tratament , profilaxie.
-Trichineloza: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic de
laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie.
-Leptospiroza: etiopatogenie, clinica, diagnostic de
laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie.
- Bruceloza: etiopatogenie, clinica, complicatii, diagnostic
de laborator, diagnostic diferential, tratament, profilaxie.
- B. Lyme: etiopatogenie, clinica, diagnostic de laborator si
diferential.
-Rabia: etiopatogenie, clinica, diagnostic de
laborator,tratament, profilaxie.
- Antrax: etiopatogenie, clinica, diagnostic,tratament,
profilaxie.
10. Infectii cu virusurile hepatitice. Prezentare orala + 3 ore
-Hepatita virala A: etiopatogenie, manifestari clinice, multimedia
diagnostic de laborator, forme clinice, diagnostic
diferential, tratament
Hepatita virala B: etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic
de laborator, stadii ale infectiei cu VHB, forme clinice,
prognostic, tratament, profilaxie.
11 Hepatita virala C. Hepatita virala D, si E Prezentare orala + 2 ore
Alte infectii determinate de virusuri cu tropism hepatic. multimedia
12. Boli cu poarta de intrare. Prezentare orala + 3 ore
Rickettsioze. Malaria. Toxoplasmoza. multimedia
-Rabia: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic de
laborator, diagnostic diferential, profilaxie
-Rickettsioze: etiopatogenie, manifestari clinice, diagnostic
de laborator, forme clinice, complicatii, diagnostic
diferential , tratament , profilaxie.
-Malaria: etiologie, patogenie manifestari clinice,
diagnostic de laborator, complicatii, forme clinice,
tratament, profilaxie.
MODUL HIV/ SIDA Prezentare orala + 3 ore
13. Infectia HIV/ SIDA: etiopatogenie, tablou clinic si multimedia
paraclinic.
14. Infectia HIV/ SIDA: diagnostic pozitiv, stadializare, Prezentare orala + 3 ore
principii de tratament. multimedia
Bibliografie
1. Miftode E. Boli infectioase. Curs pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Junimea,
2008.
2. Douglas, Bennet, Mandell. Principles in Infectious Diseases . Ed Livingstone 2009, 2012.
3. Dorobat C, Miftode E, Luca M, Leca D, Manciuc C., Mihnea Hurmuzache. Boli infectioase. Curs
pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Gr.T.Popa Iasi, 2012.
4. Dorobat C, Miftode E, Luca M, Leca D, Manciuc C., Mihnea Hurmuzache. Boli infectioase. Curs
pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Tehnopress, 2011.
5. Vata Andrei, Luca C, Dorobat C.- Boli tropicale. Note de curs. Ed. Gr.T.Popa Iasi, 2012
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1.Importanta cunoasterii aspectelor epidemiologice si prezentari de caz, imagini din
clinice in bolile infectioase. Foaia de observatie cazuistica clinicii
clinica la pacientul cu boala infectioasa.
Competenţe specifice specialităţii în pregătirea
privind infectiile asociate altor patologii. Noţiuni de
bază în biologia bacteriilor, virusurilor, ciupercilor şi
paraziţilor: relaţiile gazdă-patogen.
Obiectiv: înţelegerea noţiunilor de bază în biologia
micro-organismelor care pot cauza boli la om şi a
modului de acțiune al acestora.
4.Controlul şi prevenirea infecţiilor

pagina 5 din 7
Obiectiv: înţelegerea principiilor de prevenire şi prezentari de caz, imagini din
control al infecţiilor pentru a reduce riscul cazuistica clinicii
dobândiriişi răspândirii acestora.
Stabilirea responsabilităţilor în controlul şi
prevenirea infecţiilor. Principii de prevenire şi
control al infecţiilor. Managementul şi raportarea
infecţiilor asociate îngrijirilor medicale (HCAIs).
Epidemie şi supraveghere. Sindroame clinice
importante.Obiectiv: Diagnosticarea şi gestionarea
sindroamelor clinice importante, în cazul în care
infecţia este prezentă în diagnosticul diferenţial.
5.Înţelegerea utilizării agenţilor antimicrobieni prezentari de caz, imagini din
Obiectiv:Proprietățile agenţilor antimicrobieni. cazuistica clinicii
Utilizarea agenţilor antimicrobieni în managementul
clinic.Utilizarea în condiţii de siguranță a agenților
antimicrobieni. Administrarea şi controlul
agenţilorantimicrobieni.
6.Evaluarea clinica si paraclinica a pacientului cu prezentari de caz, imagini din
boala infectioasa. cazuistica clinicii
Supravegherea bolnavilor:temperatura, puls,
respiratie, TA, diureza, scaun, urina, sputa.
Recunoasterea semnelor clinice si paraclinice in
bolile eruptive cu transmitere aerogena (rujeola,
rubeola, varicela, scarlatina)-. Prezentare de caz .
7.Recunoasterea semnelor clinice ale bolilor cu prezentari de caz, imagini din
modificari orofaringiene(paroditita, mononucleoza cazuistica clinicii
infectioasa, stomatita infectioasa).
8.Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in prezentari de caz, imagini din
hepatita acuta virala. cazuistica clinicii
9.Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in prezentari de caz, imagini din
meningite cazuistica clinicii
10 Recunoasterea semnelor clinice si de laborator in prezentari de caz, imagini din
bolile diareice acute. cazuistica clinicii
11.Sepsis- abord clinic, paraclinic, orientare prezentari de caz, imagini din
terapeutica cazuistica clinicii
12.Managementul infecţiei cu HIV prezentari de caz, imagini din
Obiectiv: Recunoaștereaşi managementul infecţiilor, cazuistica clinicii
inclusiv infecțiile oportuniste la pacientul HIV pozitiv,
şi gestionarea riscului de infecţie.
Diagnostice specifice infecţiei cu HIV.Terapii specifice
la pacienţii cu infecţie HIV.
13.Atitudinea terapeutica in socul infectios. prezentari de caz, imagini din
cazuistica clinicii
14.Vaccinarea prezentari de caz, imagini din
Obiectiv: Consiliere cu privire la vaccinarea împotriva cazuistica clinicii
bolilor infecțioase.
15.Medicina călătorului prezentari de caz, imagini din
Obiectiv: Recunoaşterea şi gestionarea infecţiilor cazuistica clinicii
importate şirecunoaşterea problemelorlegate de
bolile netransmisibile la imigranții din adăposturi cu
resurse sărace.
Obiectiv: Consiliere privind precauţiileînainte de
călătorieinclusiv vaccinarea. Recunoaştereaşi
tratamentul infecţiilor importate. Consiliere medicală
pentru persoanele care călătoresc. Probleme legate
de infecţii la imigranţi.
Bibliografie
1. Miftode E. Boli infectioase. Curs pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Junimea,
2008.
2. Douglas, Bennet, Mandell. Principles in Infectious Diseases . Ed Livingstone 2009, 2012.
3. Dorobat C, Miftode E, Luca M, Leca D, Manciuc C., Mihnea Hurmuzache. Boli infectioase. Curs
pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Gr.T.Popa Iasi, 2012.
4. Dorobat C, Miftode E, Luca M, Leca D, Manciuc C., Mihnea Hurmuzache. Boli infectioase. Curs

pagina 6 din 7
pentru studenti si studii postuniversitare. Editura Tehnopress, 2011.
5. Vata Andrei, Luca C, Dorobat C.- Boli tropicale. Note de curs. Ed. Gr.T.Popa Iasi, 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen 50%
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


1.10.2018 Prof.univ.dr. Miftode Egidia

Semnătura directorului de departament


Prof.univ.dr.Alexa Ioana

pagina 7 din 7