Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ SI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE III
1.3. DISCIPLINA: DERMATOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SÃNÃTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚÃ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINÃ - LIMBA ROMÂNÃ

2. Date despre disciplinã


2.1. Denumirea disciplinei: DERMATOLOGIE
2.2. Titularul activitãților de curs: Prof.dr.Gheucã Solovãstru Laura, Prof.dr.Brãnișteanu Daciana Elena,
Șef lucr.dr.Stãtescu Laura
2.3. Titularul activitãților de seminar: Prof.dr.Brãnișteanu Daciana Elena, Șef lucr.dr. Vâțã Dan, Șef
lucr.dr.Stãtescu Laura, Asist. Univ. dr. Elena Porumb-Andrese, Asist. Univ. Drd. Alina Grajdeanu,
Asist. Drd. Ioana Adriana Manolache (Popescu)
2.4. Anul de VI 2.5. Semestrul I/ II 2.6. Tipul de E1/ E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
sãptãmânã laborator
3.4. Total ore din 56 Din care : 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
învãțãmânt
Distributia fondului ore
de timp
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregãtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28
Tutoriat
Examinãri 3
Alte activitãți -
3.7. Total ore de studiu individual 69
3.8. Total ore pe semestru 125

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 6
3.9. Numãrul de credite 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum  noţiuni elementare privind funcţia organului
cutanat;
 notiuni elementare de fiziologie, histologie,
fiziopatologie cutanată;
 notiuni elementare de microbiologie,
epidemiologie, igienă.
4.2. de competențe anamneza si examinarea corecta a pacientilor

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfãșurare a cursului videoproiector
5.2. de desfãșurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  diagnosticarea si tratamentul celor mai frecvente boli
(exprimate prin cunoștințe și dermatologice întâlnite în practica medicului de familie;
abilitãți)  recunoasterea afecþiunilor dermatologice contagioase, stabilirea
contextului epidemiologic, depistarea si tratarea sursei si a
contactilor;
 suspectarea si diagnosticarea bolilor dermatologice care pun în
pericol viata bolnavului (ex: pemfigus vulgar, melanom malign,
urticarie acutã cu edem Quincke, lupus eritematos sistemic, sdr.
Stevens-Johnson etc);
 diagnosticarea infecþiilor transmise sexual;
Competențe transversale (de  lucru în echipã (întelegerea importantei si a modalitãtii practice de
rol, de dezvoltare profesionalã, cooperare între dermatolog si medici de alte specialitãti în
personale) problema diagnosticului, tratamentului si supravegherii pacientului
nu doar din punct de vedere dermatologic, ci a întregii patologii
medicale)
 bazele unei atitudini integrative fata de cunostintele si deprinderile
dobandite

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general  însusirea notiunilor teoretice privind structura normalã si fiziologia
pielii comparativ cu modificãrile histologice si fiziopatologia
principalelor boli cutanate;
 achizitionarea cât mai pertinentã a notiunilor teoretice privind
maladiile cuprinse în tematica disciplinei (inclusiv cu ajutorul
iconografiei existente în colectia clinicii);
 familiarizarea cu cele mai noi si utile investigaþii paraclinice
pentru maladiile cutanate;
 însusirea noilor principii si scheme terapeutice dermatologice.
7.2. Obiective specifice  stabilirea unei relatii amiabile cu pacientul dermatologic;
 efectuarea unei anamneze corecte, complete, þintite pe
problemele dermatologice, dar în contextul patologiei generale;
 examinarea corectã a pacientului (inspectie, palpare, manevre
specifice: grataj metodic Brocq, vitropresiune, citodiagnostic
Tzanck etc);
 stabilirea diagnosticului (clinic si paraclinic) în manifestãri
dermatologice frecvent întâlnite în practicã;
 instituirea tratamentului adecvat si mãsuri de profilaxie;
 întelegerea importantei continuãrii si supravegherii schemelor
terapeutice elaborate de dermatolog.

8. Conținuturi

pagina 2 din 6
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Importanţa studiului dermato-venerologiei. Anatomia  videoproiectie 2
organului cutanat. Chimia pielii. Structura histologică a  activ - interactiv
pielii (microscopie optică şi microscopie electronică).
2. Fiziologia pielii: procesul de keratinizare,  videoproiectie 2
melanogeneza, producerea fanerelor, producerea  activ - interactiv
secreţiilor sudorale şi sebacee, funcţia senzorială,
funcţia de apărare, funcţia imunologică, intervenţia
pielii în procesele homeostazice.
Procesele patologice cutaneo-mucoase.
3. Leziuni elementare cutaneo-mucoase: prin modificări  videoproiectie 2
de culoare, cu conţinut lichid, solide, prin soluţii de  activ - interactiv
continuitate, deşeuri şi sechele cutanate
4. Micozele cutaneo-mucoase: generalităţi asupra  videoproiectie 2
agenţilor fungici, clasificarea micozelor cutaneo-  activ - interactiv
mucoase, micozele superficiale (dermatofitoze,
keratomicoze, candidoze cutaneo-mucoase), aspecte
clinice, investigaţii paraclinice, tratament şi măsuri de
profilaxie;
5. Dermatoze provocate de paraziţi animali: Scabia şi  videoproiectie 2
Pediculozele: epidemiologie, aspecte clinice şi  activ - interactiv
etiologice, tratamentul şi profilaxia. Acneea vulgară:
etiopatogenie, aspecte clinice, paraclinice şi
terapeutice. Rozaceea: etiopatogenie, aspecte clinice,
paraclinice şi terapeutice.
6. Viroze cutaneo-mucoase: epidermovirozele  videoproiectie 2
proliferative, degenerative şi exudative,  activ - interactiv
epidermoneurovirozele, pitiriazisul rozat Gibert:
etiologie, aspecte clinice, diagnostic şi tratament.
7. Piodermitele: stafilocociile cutanate (pilo-sebacee, ale  videoproiectie 2
glandelor sudoripare şi unghiei şi ale pielii glabre) şi  activ - interactiv
streptocociile cutanate (eritematoase, buloase, erozive
şi ulceroase, scuamoase şi papuloase): etiopatogenie,
aspecte clinice, diagnostic de laborator, tratament şi
profilaxie.
8. Dermatozele alergice.  videoproiectie 2
Principalele manifestări alergice cutanate (urticaria şi  activ - interactiv
angioedemul Quincke, eczema, prurigourile,
neurodermita, eczematidele, dishidrozisul, eritemul
polimorf, purpura Henoch-Schonlein, eritemul nodos):
etiopatogenie, aspecte clinice, tratament şi profilaxie.
Urgenţe alergologice: edemul Quincke cu interesări
mucoase, sindromul Steven-Johnson, sindromul Lyell.
9. Colagenozele majore: lupusul eritematos,  videoproiectie 2
sclerodermiile, dermatomiozita: aspecte clinice,  activ - interactiv
sindrom biologic, etiopatogenie, tratament.
10. Dermatozele buloase autoimune: pemfigusurile,  videoproiectie 2
pemfigoidul bulos Lever, dermatita polimorfă  activ - interactiv
dureroasă: aspecte clinice şi de laborator,
etiopatogenie, tratament.
11. Psoriazisul: aspecte clinice şi de laborator,  videoproiectie 2
etiopatogenie, diagnostic şi tratament.  activ - interactiv
Lichenul plan: aspecte clinice, etiopatogenie,
diagnostic şi tratament
12. Tumorile cutaneo-mucoase  videoproiectie 2
Tumorile benigne epiteliale, conjunctive şi ale  activ - interactiv
sistemului pigmentar: aspecte clinice şi histologice,
tratament.Tumorile maligne cutaneo-mucoase
(carcinoame, sarcoame, melanom malign): aspecte
clinice şi histologice, tratament şi profilaxie.
13. Maladii transmise pe cale sexuală  videoproiectie 2
Sifilisul: patologie generală; sifilisul primar, secundar,  activ - interactiv

pagina 3 din 6
terţiar, congenital (aspecte clinice şi diagnostic),
serodiagnosticul sifilisului, tratament
Infecţia gonococică, trichomoniaza urogenitală,
infecţia cu Chlamidia trachomatis: etiopatogenie,
aspecte clinice, tratament.
Manifestări cutaneo-mucoase în sindromul de
imunodeficienţă câştigată.
Epidemiologia şi profilaxia maladiilor transmise pe cale
sexuală.
14. Insuficienţa venoasă cronică: etiopatogenie,  videoproiectie 2
manifestări cutanate ale IVC, investigaţii paraclinice,  activ - interactiv
principii terapeutice, profilaxie.
Bibliografie
1. „Dermatologie clinicã si venerologie” – Laura Gheucã Solovãstru, Ed. Junimea, Iasi, 2003
2. „Dermatologie si infectii transmise sexual” – editor Zenaida Petrescu, Ed. Junimea, Iasi, 2008.
3. „Clasic și modern in psoriazis„ - coordonator Laura Gheucã Solovãstru Ed Junimea, Iasi, 2008.
4. „Manual de Dermatologie și venerologie Plus„ – C Solovan, Elena Chiticariu, Ed Mitron Timisoara 2013
5. „Tratat de terapie dermato-venerologicã” – J.-D. C. Diaconu, Oana Coman, V. Benea, Ed. Viata
Medicalã Româneascã, Bucuresti, 2002.
6. „Dermatologie” - Al. Dimitrescu, Ed. National, 1997.
7. „Dermato-venerologie” - V. Feier, Ed. Armacord, Timisoara, 1998.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Particularitãtile examenului clinic al bolnavului activ – interactive 3
pentru dermatologie. Leziunile elementare videoproiectie
cutaneo-mucoase Principii de îngrijire a cazuri clinice
tegumentului sãnãtos si patologic
2. Micozele cutaneo-mucoase: diagnostic clinic si de activ – interactive 2
laborator, tratament si profilaxie – prezentare videoproiectie
caz clinic cazuri clinice
3. Dermatozele provocate de paraziti animali activ – interactive 1
(scabia, pediculozele, larva migrans, etc.): videoproiectie
diagnostic, tratament si profilaxie – prezentare cazuri clinice
caz clinic
4. Viroze cutaneo-mucoase: diagnostic, tratament si activ – interactive 2
profilaxie – prezentare caz clinic videoproiectie
cazuri clinice
5. Piodermitele: diagnostic clinic si de laborator, activ – interactive 2
tratament si profilaxie – prezentare caz clinic videoproiectie
cazuri clinice
6. Dermatozele alergice: diagnostic clinic, metode activ – interactive 2
de diagnostic alergologic, tratament si profilaxie videoproiectie
– prezentare caz clinic cazuri clinice
7. Colagenoze majore (lupus eritematos, activ – interactive 2
sclerodermii, dermatomiozitã): diagnostic clinic, videoproiectie
sindrom biologic, tratament – prezentare caz cazuri clinice
clinic
8. Dermatoze buloase autoimune (pemfigusuri, activ – interactive 2
pemfigoid bulos, dermatitã polimorfã dureroasã, videoproiectie
s.a.): diagnostic clinic si de laborator, tratament cazuri clinice
– prezentare caz clinic
9. Psoriazis: diagnostic clinic si de laborator, activ – interactive 2
tratament, mãsuri profilactice – prezentare caz videoproiectie
clinic cazuri clinice
10. Alopeciile: diagnostic, tratament. Rozaceea: activ – interactive 2
diagnostic, tratament Acneea: aspecte clinice, videoproiectie
diagnostic, tratament – prezentare caz clinic cazuri clinice
11. Porfiria cutanatã tardivã: diagnostic clinic si de activ – interactive 2
laborator, tratament si profilaxie. videoproiectie
Fotodermatozele: diagnostic, tratament si cazuri clinice
profilaxie. Genodermatozele (buloase, prin
perturbãri ale keratinizãrii, prin tulburãri
pigmentare, etc.): diagnostic clinic si de

pagina 4 din 6
laborator, tratament – prezentare caz clinic
12. Tumorile benigne si maligne cutaneo-mucoase: activ – interactive 2
diagnostic clinic si histologic, tratament – videoproiectie
prezentare caz clinic. Dermatoze precanceroase. cazuri clinice
Profilaxia cancerului cutanat – prezentare caz
clinic
13. Boala venoasã cronicã si ulcerul de gambã: activ – interactive 2
diagnostic, tratament – prezentare caz clinic videoproiectie
cazuri clinice
14. Maladiile sexual-transmisibile: diagnostic clinic si activ – interactive 2
de laborator, tratament, mãsuri de profilaxie – videoproiectie
prezentare caz clinic. Manifestãri cutaneo- cazuri clinice
mucoase în sindromul de imunodeficienþã
câstigatã
Bibliografie
1. „Dermatologie clinicã si venerologie” – Laura Gheucã Solovãstru, Ed. Junimea, Iasi, 2003
2. „Dermatologie si infectii transmise sexual” – editor Zenaida Petrescu, Ed. Junimea, Iasi, 2008.
3. „Clasic și modern in psoriazis„ - coordonator Laura Gheucã Solovãstru Ed Junimea, Iasi, 2008.
4. “Manual de Dermatologie și venerologie Plus” – C Solovan, Elena Chiticariu, Ed Mitron Timisoara 2013
5. „Tratat de terapie dermato-venerologicã” – J.-D. C. Diaconu, Oana Coman, V. Benea, Ed. Viata
Medicalã Româneascã, Bucuresti, 2002.
6. „Dermatologie” - Al. Dimitrescu, Ed. National, 1997.
7. „Dermato-venerologie” - V. Feier, Ed. Armacord, Timisoara, 1998.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finalã
10.4. Curs Nota de la examenul scris examen scris 50%
10.5. Seminar /Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la imagine diagnostic imagine 10%
Nota de la examinarea practica examen practic 30%
Standard minim de performanțã: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


1.10.2019 Prof. Univ. Dr. Laura Gheuca Solovastru

Semnătura directorului de departament


Prof. Univ. Dr. Laura Gheuca Solovastru

pagina 5 din 6
pagina 6 din 6