Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE II
1.3. DISCIPLINA: ENDOCRINOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: ENDOCRINOLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. D. Branisteanu, sef lucrari dr. M. C. Ungureanu, sef. Lucrari
dr. Letitia Leustean
2.3. Titularul activităților de seminar: sef lucrari dr. L. Leustean, asist. Dr. C. Buzduga, asist. Dr. S.
Mogos, sef lucr. Dr. Maria Christina Ungureanu, asit. Dr. Iulia Crumpei, asist. Dr. Laura Teodoriu,
Prof. Dr. D. Branisteanu, asist. Dr. Stefana Bilha
2.4. Anul de v 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitatedidactică)


3.1. Nr ore 7 din care : 3.2. curs 3 3.3. seminar/ 4
pesăptămână laborator
3.4. Total ore din 52 Din care : 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 28
planulde laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 15
Alte activități 0
3.7. Total ore de studiu individual 50
3.8. Total ore pesemestru 102

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301633 fax

pagina 1 din 8
3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții
5.1. de desfășurareacursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențespecificeacumulate
Competențe profesionale  Stabilirea diagnosticului de sindrom tumoral hipofizar
(exprimate prin cunoștințe și  Interpretarea unei radiografii de craniu si sa turceasca
abilități)  Efectuarea si interpretarea cimpului vizual
 Efectuarea si interpreatarea unei morfograme
 Interpretaeea unei radiografii de pumn pentru vitsta
osoasa
 Stadializarea pubertăţii
 Interpretarea dozarilor hormonale bazale si a testelor
dinamice pentru toate axele endocrine
 Stabilirea diagnosticului de insuficienta hipofizara a
copilului şi adultului. Cunoasterea metodologiei de
urmarire a subiecţilor aflati in tratament pentru
afectiunile mentionate
 Stabilirea diagnosticului de acromegalie, adenom
hipofizar prolactinic, sindrom hiperprolactinic pe baza
datelor clinice şi interpretarea datelor paraclinice şi
urmărirea evoluţiei ca medic de familie
 Stabilirea diagnosticului de diabet insipid. Urmărirea
evoluţiei bolnavului cu diabet insipid
 Examenul clinic al glandei tirodie normale si patologie,
cu identificarea patologiei nodulare a glandei tiroide
 Interpretarea imaginii ecografice a tiroidei normale si
patologie. Calcularea volumului tioridian
 Interpretarea scintigramei tirodiene : posibilitati si limite
 Diagnosticul clinic al hipotiroidiei adultului. Urmărirea
evoluţiei hipotiroidiei sub tratament
 Diagnosticul clinic la hipoptiroidiei neo-natale.
Cunoşterea posibiiltatilor screening-ului neo-natal
 Diagnosticul clinic al tirotoxicozelor
 Diagnosticul clinic al tetaniei cronice : semne si manevre
 Diagnosticul clinic si tratamentul in urgenta a crizei de
tetanie
 Diagnosticul clinic al insuficientei suprarenale
diagnosticul şi tratamentul în urgenta a crizei
addisoniene
 Diagnosticul clinic al sindromului Cushing
 Diagnosticul clinic al sindroamelor adreno-genitale
 Diagnosticul clinic al unei intersexualitati. Principii in
orientarea sexului civil
 Diagnoscticul clinic si tratamentul in urgenta al crizei de
hipertensiune arteriala din cadrul feocromocitomului
 Diagnosticul clinic al principalelor disgenezii gonadice:
sindromul Klinefelter si sindromul Turner
 Cunoasterea algoritmului de investigarea a cuplului

pagina 2 din 8
nfertile
 Interpretarea unei spermograme.
 Interpretarea curbei menotermice
 Interpretarea investigatiilor imagistice: ecografie, CT IRM
pentru –principalele glande endocrine
Intepretarea valorilor unei osteodensitometriei prin metoda QUS si
DEXA
Competențe transversale (de
rol, de dezvoltareprofesională,
personale)

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general Notiuni fundamentale de fiziologie a principalelor glande
endocrine, hormoni – definiţie, structură, receptori, mecanisme
de acţiune, reglare şi patologie endocrină.
7.2. Obiective specifice Hipo- si hiperfuncţia glandelor endocrine: hipofiza, tiroida,
paratiroidele, medulo- si corticosuprarenala, gonade - etiologie,
fiziopatologie, diagnostic clinic si paraclinic, terapie); terapia
endocrină în patologia generală - corticoterapie, terapie
hormonală de substituţie, terapie de inhibiţie hormonală
(antagonişti şi modulatori selectivi ai receptorilor, inhibitori ai
sintezei) .

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de Observații
predare
1.Introducere: obiectul de studiu al endocrinologiei. Istoricul Prezentare
dezvoltarii endocrinologiei in lume; contributii romanesti la Powerpoint
dezvoltarea endocrinologiei. Hormonii structură şi acţiuni : bazele
genetice şi moleculare. Rolul sistemului endocrin in functionarea
organismului: creştere si dezvoltare, metabolismele intermediare,
reproducere, comportament.
Baze genetice şi moleculare ale sintezei şi acţiunii hormonilor
(receptori, mecanisme de acţiune)
Hipotalamusul. Hormonii hipotalamici : relesing hormonii
hipotalamici (acţiuni, utilitate practică); vasopresina şi ocitocina.
Sindroamele hipotalamice : sindrom olfacto-genital, amenoree
hipotalamică, anorexia nervoasă, diabetul insipid şi sindromul de
secreţie inadecvată de ADH.
2. Hormonii adenohipofizari: structura, actiuni, reglare, utilizare Prezentare
practică. Axele endocrine : definitie si explorare. Powerpoint
Tumorile adenohipofizei:clasificare anatomo-functionala. Sindromul
tumoral hipofizar.Algoritmul de explorare al tumorilor hipofizare.
Tratamentul tumorilor hipofizare. Acromegalia: etiopatogenie,
simptome clinice în perioada de debut şi in evolutie; algoritm de
explorare si terapie. Hiperprolactinemiile: etiopatogenie, plan de
explorare si terapie. Adenoamele hipofizare secretante de ACTH,
TSH, gonadotropi, adenoamele nesecretante: frecvenţă, date clinice,
terapie.
3.Insuficienta hipofizară a adultului: etiopatogenie, diagnostic clinic Prezentare
şi biologic, complicaţii, tratament. Powerpoint

pagina 3 din 8
Insuficienţa hipofizară a copilului: etiopatogenie, simptomatologie
clinică, plan de explorare, terapie.
Diagnosticul clinic si biologic al tulburarilor de creştere.
4. Tiroida. Hormonii tiroidieni iodaţi: biosinteza, circuit metabolic, Prezentare
acţiuni, reglare. Explorarea axului tiroidianBolile determinated de Powerpoint
deficitul de iod: criterii epidemiologice, fiziopatologie, forme
clinice: guşa endemică şi cretinismul endemic. Profilaxia şi
tratamentul bolilor determinate de deficitul de iod.
Mixedemul congenital şi infantil – etiopatogenie, creening neonatal,
diangostic, tratament. Deficite enzimatice congenitale. Sindromale
de rezistenţă la homorni tiroidieni.
5. Hipotiroidia adultului – etiopatogenie, fiziopatologie, diagnostic Prezentare
clinic şi paraclinic, tratament. Tirotoxicozele: clasificare, Powerpoint
etiopatogenie, fiziopatologie, algoritm de explorare. Forme clinice
de tirotoxicoze: boala Graves Basedow, gusa multinodulara toxica,
adenomul toxic: manifestări clinice, diagnostic, terapie.
Hipotiroidia: etiopatogenie, fiziopatologie, manifestari clinice,
tratament. Mixedemul congenital şi infantil: etiopatogenie,
diagnostic screening neonatal şi ulterior, terapie.

6. Tiroiditele acute si subacute: etiopatogenie, manifestari clinice, Prezentare


explorare si terapie. Tiroidita autoimuna: etiopatogenie, forme Powerpoint
clinice, explorare si terapie. Alte tiroidite cronice.
Gusa nodulara: incidenta, forme anatomo-clinice, algoritm de
explorare, orientare terapeutica.
Cancerele tiroidiene: forme anatomo-clinice (cancer tiroidian
diferenţiat – papilar şi folicular, cancer medular tiroidian, cancer
nediferenţiat), diagnostic, terapie multimodală, urmarirea evoluţiei.
7.Controlul endocrin al metabolismului fosfo-calcic si al biologiei Prezentare
osului. Parathormonul calcitonina şi vitamina D: structură, acţiuni, Powerpoint
reglare. Hipoparatiroidia: etiopatogenie, manifestari clinice,
explorare biologica si terapie. Tetania i cronică - manifestări clinice,
terapie. Hiperparatiroidia: forme clinice, etiopatogenice, manifestari
clinice, explorare si terapie. Osteoporoza: etiopatogenie, evaluarea
biologica si imagistica, tratament.
8. Corticosuprarenala structura. Steroidogeneza- biosinteza Prezentare
hormonilor suprarenali. Hormonii glucocorticoizi, mineralocorticoizi, Powerpoint
sexoizi suprarenalieni : structura, actiuni, reglare, utilitate
terapeutica. Terapia cu doze farmacologice de glucocorticoizi:
principii, efecte secundare. Explorarea glandei suprarenale.
Insuficienţa suprarenală cronică: etiopatogenie, manifestări clinice,
diagnostic şi terapie. Criza addisoniana: condiţii de apariţie,
manifestări clinice, atitudine în urgenţă, evoluţie, supraveghere.
Precauţii pentru pacienţii cu insuficienţă suprarenală cronică : mod
de viaţă, alimentaţie, adaptarea dozelor în caz de stres minor sau
major, precauţiipentru intervenţii chirurgicale.
9. Boala şi sindomul Cushing: etiopatogenie, manifestări clinice, Prezentare
explorare, tratament. Diagnostic şi tratament diferenţiat în funcţie Powerpoint
de forma clinică.
Sindromul adreno-genital: forme etiopatogenetice, manifestari
clinice, explorare screening, neonatala si ulterior. Genetica si
identificarea prenatală a subiectilor cu sindrom adreno-genital.

pagina 4 din 8
10.Medulosuprarenala: biosinteza si actiunile catecolaminelor, Prezentare
receptorii catecolaminelor. Hipertensiunea arterială secundară Powerpoint
endocrină. Hiperladosteronismul primar: etiopatogenie, algoritm de
explorare, terapie. Feocromocitomul: manifestari clinice, evaluare
biologică şi imagistică, tratament
Neoplazii endocrine multiple: definiţie, clasificare, particularităţi
diagnostice şi terapeutice.
11. Sexualizarea normala prenatala si postnatala. Pubertatea: Prezentare
determinims, limite cronologice, stadializare.Pubertatea precoce: Powerpoint
etiopatogenie, algoritm de investigare si terapie. Pubertatea
intirziata: etiopatogenie, algoritm de investigare si terapie.
Testiculul. Hormonii testiculari: enumerare, actiuni, reglare. Funcţia
testiculară in diferitele perioade ale existentei. Spermatogeneza.
Hipogonadismele masculine: clasificare, aspecte clinice, algoritm de
explorare. Principiile terapiei cu androgeni. Sindromul Klinefelter:
determinism genetic , date clinice şi biologice, terapie.
Hipogonadismul vârstnicului.
12. Ovarul. Hormonii ovarieni: structura, actiuni, reglare.Ciclul Prezentare
ovarian. Amenoreea primara si secundara: etiopatogenie, aspecte Powerpoint
clinice, algoritmde explorare, principiile tratamentului cu estrogeni
si progestageni. Boala polichistica ovariana: etiopatogenie,
diagnostic clinic si biologic, principii de tratament. Menopauza şi
terapia hormonală de substitutie la menopauza.
Infertilitatea masculine si feminine: etiologie, algoritm de explorare
a unui cuplu infertile, posibilitati de tratament. Utilizarea hormonilor
in tratamentul bolilor neendocrine. Hormonii si cancerul. Utilizarea
hormonilor , antihormonilor si blocantilor receptorilor hormonali in
terapia neopalziilor maligne. Bioetica tratamentelor hormonale.

Bibliografie
1. Cristina Preda, DD. Branisteanu, Maria Christina Ungureanu, Letitia Leustean (sub
redactia): Clinical Endocrinology, Ed. „Grigore T. Popa”, Iasi, 2019
2. E. Zbranca ( sub redactia) : Endocrinologie – ghid de diagnostic si tratament , Editura
Polirom. 2007;
3. Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology, 10 th Edition, 2018

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații


1. Prezentarea modului de redactare a foii de Prezentare caz clinic
observatie a bolnavului cu patologie endocrina.
Principii tehnice de determinare a concentratiei
hormonilor in singe si urina
Prezentare de cazuri- patologie hipotalamica:
anorexia nervoasa si sindromul olfacto-genital.
Proba restrictiei hidrice: efectuare si
interpretare
Testul la ADH- efectuare,interpretare
Prezentare de cazuri clinice si dosare ale unor
bolnavi cu diferite forme de diabet insipid.
2. Sindromul tumoral hipofizar: interpretarea Prezentare caz clinic
unei radiografii de craniu si sa turceasca-

pagina 5 din 8
normala si patologica
Interpretarea unei tomografii computerizate a
regiunii hipotalamo-hipofizare
Efectuarea si interpretarea cimpului visual
Prezentari de cazuri: acromegalie, prolactinom,
alte tumori hipofizare
3. Efectuarea si interpretarea morfogramei si a Prezentare caz clinic
curbei de crestere
Interpretarea radiografiei de pumn pentru virsta
osoasa
Prezentarea de cazuri clinice de nanims hipofizar
si alte forme de nanism pentru diagnosticul
diferential al tulburarilor de crestere
Prezentarea de cazuri clinice de insuficienta
hipofizara.
4. Teste biologice ale functiei tiroidiene: Prezentare caz clinic
principii de efectuare, interpratare Lucrare
practica efectuata in laboratorul de
hormonologie al clinicii . Iodocaptarea si
scintigrama tiroidiana: principii de efectuare,
interpretare.
Echografia tiroidiană principiii de efectuare,
determinarea echografica a volumului tiroidian
si prezentarea posibilitatilor echografiei in
studiul patologiei tiroidiene
Prezentarea de cazuri clinice din patologia
tiroidiana legata de deficitul de iod: gusa
endemica.
5.Prezentarea de cazuri clinice de tirotoxicoze: Prezentare caz clinic
boala Graves basedow, gusa multinodulara
toxica, adenomul toxic ( aspecul clinic,
interpreatarea investigatiilor biologice,
orinetarea terapeutica).
6. Prezentarea de cazuri clinice de hipotiroidie: Prezentare caz clinic
mixedemul adultului si copilului, interpretarea
testelor hormonale, tratament.
7. Prezentarea de cazuri clincie de tiroidite, Prezentare caz clinic
interpretarea testelor imunologice in tiroidita
autoimuna. Prezentarea algoritmului de
explorare a nodulilor tiroidieni: echografie si
demonstrarea punctiei cu ac subtire;
interpretarea datelor citologice in nodulii
tiroidieni. Prezentarea de cazuri clinice si dosare
de cancere tiroidiene
8. Prezentarea de cazuri clinice de tetanie. Prezentare caz clinic
Determinarea semnelor de hiperexcitabilitate
neuro-musculara. Hiperparatiroidia primara si
secundara : prezentare de caz clinic.
Realizarea şi interpretarea osteodensitometriei.

pagina 6 din 8
Osteoporoza – cazuri clinice.
9. Principii de efectuare si interpretarea testelor Prezentare caz clinic
bazale şi dinamice în patologia suprarenaliană
Insuficienta corticosuprarenala: prezentarea de
cazuri clinice de diverse etiologii; asistenta de
urgenta a bolnavului cu insuficienta suprarenala.
10. Boala si sindromul Cushing: prezentare de Prezentare caz clinic
cazuri clinice: manifetari clinice, algoritm de
explorare, tratament
Sindromul adreno-genital: prezentare de caz
clinic.
11. Teste hormonale bazale şi dinamice în Prezentare caz clinic
patologia medulo-suprarenală. Prezentarea de
cazuri clinice de feocromocitom si
hiperaldosteronism: date clinice, imagistica –
echografie, tomografie computerizata,
scintigrafie, explorari hormonale, principii de
tratament. Neoplazii endocrine multiple –cazuri
clinice.
12. Examinarea clinica si ecografica a Prezentare caz clinic
testiculului. Calcul volumului testicular.
Spermograma: efectuare si interpratare
Prezentarea de cazuri clinice de hipogonadism
masculine.
13. Examenul ecografic pelvin. Interpretare. Prezentare caz clinic
Prezentarea de cazuri clinice din patologia
ovariana: sindromul Turner, boala polichistica
ovariana: Sindroamele de rezistenta la
androgeni. Intersexualităţi – prezentare de cazuri
clinice şi de dosare.
14. Pubertatea precoce si intirziata; prezentarea Prezentare caz clinic
de cazuri clinice. Algoritmul de investigare a
unei infertilitati. Testul postcoital; efectuare,
interpretare
Examinarea directa si interpretarea
modificarilor glerei cervicale. Temperatura
bazala: efectuare si interpretare.
Bibliografie
1. Cristina Preda, DD. Branisteanu, Maria Christina Ungureanu, Letitia Leustean (sub
redactia): Clinical Endocrinology, Ed. „Grigore T. Popa”, Iasi, 2019
2. E.Zbranca ( sub redactia) : Endocrinologie – ghid de diagnostic si tratament , Editura
Polirom. 2007
3. Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology, 2018

9. Coroborareaconţinuturilordisciplineicuaşteptărilereprezentanţilorcomunităţiiepist
emice,
asociaţiilorprofesionaleşiangajatorireprezentatividindomeniulaferentprogramului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizateca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor

pagina 7 din 8
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelorexaminarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: 15.10.2019 Semnătura coordonatorului de activitate didactica


Conf. Dr. Cristina Preda

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Ioana Dana Alexa

pagina 8 din 8