Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINĂ PREVENTIVĂ ŞI INTERDISCIPLINARITATE
1.3. DISCIPLINA: MEDICINA MUNCII SI BOLI PROFESIONALE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: MEDICINA MUNCII SI BOLI PROFESIONALE
2.2. Titularul activităților de curs: CONF. DR. VERONICA OPREA, S.L. DR. GURZU IRINA LUCIANA,
2.3. Titularul activităților de seminar: CONF. DR. VERONICA OPREA, S.L. DR. GURZU IRINA LUCIANA
2.4. Anul V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de C1/C2 2.7. Regimul Obligatoriu
de studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitatedidactică) – informaţiile se vor


completadinplanurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 28 Din care : 3.5. 14 3.6. seminar/ 14
planulde curs laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 16
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14
Tutoriat 2
Examinări 3
Alteactivități -
3.7. Total ore de studiu individual 47
3.8. Total ore pe semestru 75
3.9. Numărul de credite 3

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301633 fax

pagina 1 din 4
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurarea cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențespecificeacumulate
Competențe profesionale 1. Însușirea unor probe funcționale respiratorii de bază
(exprimate prin cunoștințe și (spirometrie, teste inhalatorii specifice şi nespecifice) și de
abilități) evaluare/conservare a auzului necesare pentru diagnosticul
astmului bronşic profesional, bronşitei cronice și BPOC
profesional, bisinozei, hipoacuziei și surdității profesionale.
Interpetare indicatori de expunere si de efect biologicin
intoxicatii profesionale.
2. Interpretarea corectă a modificărilor radiologice în silicoză
Competențe transversale (de 1. Abilități de comunicare ale studenților cu pacientul provenit din
rol, de dezvoltareprofesională, mediul cu risc profesional în vederea efectuării unei anamneze
personale) profesionale corecte
2. Capacitatea de a suspiciona, diagnostica sau infirma un caz de
boală profesională cu respectarea principiilor de semnalizare,
comunicare si indrumare a acestuia.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Informare teoretică şi practică a studenţilor în domeniul Medicinii
muncii şi a patologiei profesionale
7.2. Obiective specifice 1. Evaluarea şi controlul riscurilor ocupaţionale prin programe de
Medicina muncii (management organizatoric, ergonomic, sanitar)
2. Însușirea aspectelor legislative minimum necesare prin raportarea
la cadrul instituţional şi prevederile legislative compatibile cu
convenţiile şi recomandările organismelor internaţionale

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Medicina muncii: definiţie, obiective, conceptul de specialitate -Curs interactiv - Simulare si
pluridisciplinară, capacitatea de muncă, oboseala în procesul muncii - Proiectii discutii
(neurosenzorială şi musculo- osteoarticulară) și efortul profesional tematice
powerpoint,
(reacţii fiziologice adaptative). Noxe profesionale: definiție, focusate pe
filme/imagini cu
clasificare, evaluarea riscurilor profesionale, definitia bolilor informatiile
profesionale și a bolilor legate de profesiune, accidente de muncă. locuri de munca din curs
reale comentate
-prezentarea
experientei clinice
proprii
2. Expunerea profesională la factorii fizici: zgomot, microclimat idem idem
nefavorabil, vibraţii, radiaţii neionizante, laser si patologia aferenta
3. Expunerea profesională la pulberi minerale: definiţia si clasificarea idem idem
pneumoconiozelor. Silicoza, azbestoza: locuri de muncă, profesii
expuse, diagonosticul pozitiv de profesionalitate, profilaxie
4. Expunerea profesională la agenti iritanti/sensibilizanti respiratori: idem idem
clasificare, procese de clearance pulmonar, impact cu structurile
biologice (hiperreactivitatea bronsica)

pagina 2 din 4
Astmul bronşic profesional: definiţie, clasificare, agenti etiologici
profesionali, criterii de profesionalitate, probleme de reorientare și
reconversie profesională
5. Expunerea profesională la toxice – mecanisme de actiune, idem idem
cancerogenitatea chimic indusa - probleme de protectie a sănătății și
securității în mediul cu risc toxic. Intoxicaţia profesională cu plumb,
mercur (metalic, compuşi organici şi anorganici): etiopatogenie,
diagnostic, profilaxie prin metode tehnico-administrative și medicale
6. Expunerea profesională la solvenţi organici: clasificare, idem idem
caracteristici generale, mecanisme de acţiune, (neurotoxicitatea
centrala si periferica). Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi
aromatice (benzen), hidrocarburi halogenate; asfixiante: monoxid de
carbon, acid cianhidric şi compuşi cianici, gaze şi vapori iritanţi -
etiopatogenie, diagnostic, tratament, profilaxie medicală și tehnico-
administrativă
7. Riscuri ocupationale in sistemul medical: clasificare, entitati idem idem
nosologice, aspecte ergonomice si legislative
Bibliografie
1. Cocârlă, „Medicina ocupaţională”, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2009.
2. Veronica Oprea, Cornelia Mihalache, Brânduşa Constantin, Ergonomie: principii şi aplicaţii în sistemul
medical, Ed. “Gr.T.Popa” Iaşi, 2003.
3. Veronica Oprea, Ghid practic in medicina muncii, Editura Gr.T. Popa, 2017.
4. Legea 418/2004– Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii si Legea 48/2007–
Privind modificarea si completarea Legii 418/2004
5. Legea 319/2006– Privind securitatea si sanatatea in munca, HG 1425/2006– Privind normele
metodologice de aplicare a legii 319/2006 si HG 955/2010 – Privind modificarea si completarea Legii
319/2006 si HG 1425/2006
6. HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor si HG 1169/2011– Modificare la
HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Dezbateri de cazuri Materiale
1. Metodologia de supraveghere a sanatatii lucratorilor(examen clinice şi dialog postate pe
medical la incadrare, adaptare, control medical periodic, aptitudinea interactiv cu platforma
pentru munca).Protectia maternitatii la locul de munca. studenţii E-Learning.

2.Interpretarea modificarilor radiologice pulmonare in idem idem


pneumoconioze.
3.Explorari paraclinice in patologia profesionala:masurarea idem idem
parametrilor ventilatori, teste de bronhomotricitate, audiometria
liminara tonala, indicatori de efect biologic în practica medicinii
muncii: metodologie, tehnică, interpretare
4. Importanța anamnezei profesionale și documentele necesare pentru idem idem
stabilirea diagnosticului de profesionalitate
5. Bolile respiratorii profesionale: prezentări de cazuri-silicoză, astm idem idem
bronşic profesional, bronşită cronică profesională, sindrom de iritaţie
al căilor aeriene superioare profesional, emfizem pulmonar profesional
6. Toxicologia profesională: prezentări de cazuri clinice – intoxicaţie cronică idem idem
profesională cu metale (plumb, mercur). Prezentări de cazuri clinice –
intoxicaţie cronică profesională cu solvenţi organici, gaze şi vapori iritanţi,
substanţe asfixiante
7. Boli profesionale prin suprasolicitare osteomusculoarticulară și boli idem idem
legate de profesiune (patologia cardiovasculară, digestivă, infecțioasă,

pagina 3 din 4
boli de nutriție): importanţa dispensarizării prin serviciul de medicina
muncii, întocmirea planului de recuperare, reabilitare și reorientare
profesională
Bibliografie
1. Veronica Oprea, Ghid practic in medicina muncii,Editura Gr.T. Popa, 2017.
2. Veronica Oprea, Cornelia Mihalache, Brânduşa Constantin, Ergonomie: principii şi aplicaţii în sistemul
medical, Ed. “Gr.T.Popa” Iaşi, 2003.

9. Coroborareaconţinuturilordisciplineicuaşteptărilereprezentanţilorcomunităţiiepist
emice,
asociaţiilorprofesionaleşiangajatorireprezentatividindomeniulaferentprogramului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe
analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul
Biroului Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic,
pe cât posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a
reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina
urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următoriiani de studiu din cadrul programului de
Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de
rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila examen grila 50%
10.5. Seminar /
Media notelor examinarilor pe evaluare pe parcurs 10%
laborator parcurs
Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


28.09.2018 Conf. Dr. VERONICA OPREA

Semnătura directorului de departament


Conf. Dr. PETRARIU FLORIN

pagina 4 din 4