Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCŢIUNI PENTRU EXPLOATAREA, INTREŢINEREA TEHNICĂ ŞI

REPARAREA INSTALAŢIILOR EE

SURSE UPS ŞI BATERII DE ACUMULATOARE


Sursele neîntreruptibile UPS (Uninterruptible Power Source) sunt dispozitive care au rolul de a
furniza energie electrică la tensiunea de 220V, 50Hz în situaţia lipsei tensiunii pe alimentările din reţeaua
oraşului. Puterea unui UPS se dimensionează în funcţie de puterea consumatorilor. UPS-ul de la TGLS are
o putere de 40kVA iar UPS-ul de la DSA are o putere de 7kVA.
Un UPS este compus din:
- baterie de acumulatori fără întreţinere
- redresor pentru încărcarea bateriei de acumulatori
- invertor pentru producerea tensiunii alternative pe seama energiei din bateria de acumulatori
- unitatea de control (electronică).
In instalaţie este prevăzut un by-pass, adică un întrerupător care ocoleşte UPS-ul, care permite
alimentarea consumatorilor în timpul executării reparaţiilor la UPS.
UPS-urile au înlocuit sistemul cu baterii de acumulatoare şi redresoare în tampon deoarece au
dimensiuni mult mai mici, nu necesită o sală specială pentru baterii, nu necesită întreţinere, tensiune de
ieşire constantă, funcţionare automată.
In magistrala 2 şi în depouri s-a menţinut sistemul cu baterii de acumulatoare, întreţinute și
încărcate, încât să asigure, alimentarea consumatorilor în limitele admise ale tensiunii pe o perioadă de cel
puţin 2 ore.
Bateriile utilizate sunt de tipul cu gel, fără întreţinere. Acest tip de baterii nu poate fi recondiţionat.
Bateriile sunt menţinute încărcate prin funcţionarea în tampon cu redresoarele de 220V sau 24V.
Pentru fiecare baterie sunt prevăzute 2 redresoare. Redresoarele sunt amplasate în alte camere decât
bateriile, pentru a nu fi în contact cu mediul acid.
O staţie electrică de tracţiune este dotată cu o baterie de 24V pentru tensiuni auxiliare, o baterie de
220Vcc pentru tensiunile auxiliare ale celulelor de 20kV, 825Vcc şi 0.4kV şi altă baterie de 220Vcc
pentru iluminatul de siguranţă.
Racordarea de noi consumatori de curent continuu, neprevăzuţi în proiect, se va face numai în
urma unui calcul de verificare a bateriei propriu-zise şi a instalaţiei de curent continuu în general,
completat cu o încercare de capacitate a bateriei.
Nu se admite alimentarea consumatorilor cu tensiuni nominale diferite prin mai multe prize de la
aceeaşi baterie.
Tensiunea pe barele de curent continuu nu va depăşi în mod normal cu 5% valoarea nominală şi nu
va scădea sub 10% faţă de tensiunea nominală.
Incăperile bateriilor de acumulatoare trebuie să fie permanent ventilate, indiferent dacă bateriile se
găsesc în regimul de încărcare sau în regimul de funcţionare normală.
Sistemul de ventilaţie al încăperilor bateriilor trebuie să funcţioneze permanent, însă în mod
obligatoriu tot timpul încărcării.
In încăperea acumulatoarelor şi în cele anexate trebuie păstrată o desăvârşită ordine și curăţenie. In
aceste încăperi se permite numai păstrarea materialelor şi obiectelor specificate în instrucţiunile special
destinate lor și menţionate în aceleaşi instrucţiuni.
Instalaţia de apă din anticamera încăperii acumulatoarelor trebuie menţinută în permanentă stare de
funcţionare.
Pereţii, plafonul și uşile încăperii acumulatoarelor, părţile metalice, stelajele şi alte piese supuse
coroziunii vor fi vopsite cu vopsele rezistente la acizi. Canalele metalice pentru ventilaţie trebuie vopsite
atât în exterior cât şi în interior.
Barele colectoare din aceste încăperi vor fi unse cu vaselină după vopsire.
Pardoselile vor fi construite din beton şi acoperite cu materiale rezistente la acizi şi care nu produc
scântei.
EXPLOATAREA CABLURILOR
Traseele cablurilor trebuie alese astfel încât să se asigure protecţia acestora împotriva deteriorărilor
mecanice, coroziunii, a aprinderii și arderii învelişului, în canale de cabluri, tuneluri stelaje deschise se vor
folosi cabluri cu înveliş incombustibil sau greu combustibil.
Traseele trebuie să fie reperate pe toată lungimea lor cu însemne special montate pe care se înscriu
numărul cablului, tipul, tensiunea şi secţiunea lui.
In manşoanele cablurilor se va asigura continuitatea electrică a mantalei şi ecranului metalic.
La cablurile de curent alternativ este absolut obligatorie punerea la pământ a mantalei metalice la
ambele capete. Modul de legare la centura de pamint tunel (PT) sau pamint exterior (PE) este cel stablit in
Normativul de electrosecuritate al instalatiilor metroului.
Cand traseele cablurilor de forta sunt comune cu cablurile de telecomunicatii se va respecta de
regula distanta minima sau se vor prevedea elemente despartitoare intre cabluri.
La toate curbele de pe traseu, raza de curbură a cablului va fi de cel puţin 15 ori diametrul cablului.
Pentru cablurile de construcţie specială, se vor respecta în acest sens indicaţiile fabricii furnizoare.
In tuneluri sau canale, cablurile se montează pe construcţii metalice speciale. Se evită pozarea
cablurilor de forţă lipite unul de altul; la pozare se va lăsa un interval de minimum 10mm.
Intre cablurile de forţă şi cele ale circuitelor secundare se va prevedea de regulă o distanţă de
0,25m.
Cablurile de circuite secundare pot fi pozate în pachete, dar în aşa fel ca dispunerea lor să permită
înlocuirea comodă a oricărui cablu.
Distanţa dintre 2 puncte de fixare sau susţinere a cablurilor montate pe suporţi nu va depăşi:
a) pe trasee orizontale 0,5m pentru cabluri nearmate, 0,8m pentru cabluri armate;
b) pe trasee verticale: 1,0m pentru cabluri nearmate, 1,5m pentru cabluri armate.
Rezistenţa de izolaţie minimă admisă trebuie să fie conform prescripţiilor fabricii constructoare.
Dacă acestea nu sunt disponibile se vor considera următoarele valori minime:
— 1 Mohmi/km pentru tensiuni de până la lkV;
— 50 Mohmi/km pentru tensiuni cuprinse între 6kV și 35kV;
Inainte de pozarea cablurilor se vor verifica obligatoriu rezistenţa de izolaţie și continuitatea
fazelor.
Fiecare traseu de cablu trebuie sa aiba un indicator, un numar sau o denumire a sa.Toate traseeIe
de cabluri trebuie sa fie trecute in planuri amanuntite de situatie si tinute la zi cu ultimile modificari
survenite (incercari, reparatii, evolutia in exploatare).
La darea în exploatare a unui traseu de cabluri nou construit, sau în urma unor reparaţii capitale se
execută integral toate încercările prevăzute de normativele în vigoare. De asemeni, trebuie să existe
următoarea documentaţie:
a) jurnalul de cabluri, cu indicarea marcajelor și a eventualelor modificări faţă de proiect,
efectuate la execuţie;
b) planul traseelor de cabluri, cu indicarea cablurilor pozate, în concordanţă cu jurnalul de cabluri
şi a locurilor de execuţie a manşoanelor;
c) buletinele de încercare şi procesele verbale ale probelor efectuate.

CIRCUITE ŞI INSTRUMENTE ELECTRICE DE MĂSURĂ


Instrumentele electrice de măsură (voltmetre, ampermetre, frecvenţmetre, wattmetre, contoare,
etc.) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice:
a) să fie respectate condiţiile de montaj, precum şi limitele maxime de măsurare ale aparatelor;
b)să indeplineasca condiţiile tehnice şi de funcţionare stabilite în proceduri si instrucţiuni elaborate
de Laboratorul de metrologie a SC Metrorex SA, in concordanta cu reglementarile in domeniul metrologie
la nivel national;
c)să nu aiba termenul de valabilitate a etalonarii metrologice expirat (indicat pe eticheta de
etalonare care este lipita pe aparat), iar daca acest aspect este constatat, se va prezenta aparatul sau
aparatele la sediul laboratorului de metrologie pentru etalonare si intrarea in legalitate;
Locurile de instalare a aparatelor de măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
— temperatura mediului ambiant trebuie să fie în limitele 10°C-50°C;
— umiditatea relativă a aerului trebuie să fie ≤ 80%;
— aerul din mediul înconjurător nu trebuie să conţină vapori sau gaze nocive sau pulberi abrazive
în suspensie;
— în apropierea instrumentelor sau tablourilor nu trebuie să se găsească surse de încălzire, ventile
de purjare, supape de siguranţă, rezervoare de apă etc. care ar putea să le dăuneze;
— instrumentele nu trebuie să fie supuse zdruncinărilor, sau trepidaţiilor, iar în cazul când acest
lucru nu este posibil, tablourile sau instrumentele locale se vor prevedea cu dispozitive de amortizare;
— locul de instalare a instrumentelor trebuie să asigure securitatea la apropierea de ele, la
deservirea și citirea indicaţiilor.
Secţiunea minimă a conductoarelor de la transformatoarele de tensiune, trebuie să fie de 1,5 mm2
iar de la transformatoarele de curent de 2,5 mm2.
Substaţiile de tracţiune se prevăd de regulă cu următoarele posibilităţi de măsură:
a) Celule de alimentare de 10 (20) kV
— tensiunea de fider (afișată şi înregistrată)
— curentul debitat (afișată)
— energie electrică activă (înregistrată)
— energia electrică reactivă (înregistrată)
b) Cupla longitudinală a barelor de transfer şi a barelor de consum
— curentul prin cuplă (afișat)
c) Consumatorii racordaţi la bara de consum
— curentul absorbit (afișat)
— energia activă absorbită (înregistrată, numai pentru grupurile de redresare)
d) Bara de + 0,825 kV.
— tensiunea pe bară (afișată şi înregistrată)
— curentul debitat de grupurile de redresare (afișat şi înregistrat)
e) Centrii de alimentare
— curentul debitat (afișat)
— curentul pe fiecare centru (afișat)
— curentul total de întoarcere (afișat și înregistrat)
— tensiunea faţă de pământul tunelului (afișată).
Activitatea de verificare/etalonare a mijloacelor de masurare, detinute de subunitatile SC Metrorex
SA este asigurata de Laboratorul de metrologie din cadrul Sectiei Electroenergetice.
Laboratorul de metrologie este autorizat de DRML-Biroul Român de Metrologie Legală pentru
executatrea de etalonari metrologice la MDM detinute de toate subunităţile din cadrul SC Metrorex SA.
Etalonarea mijloacelor de măsură se face pe baza unei programări anuale, care este intocmita de
laborator . Stabilirea periodicitatii de etalonare se face tinand cont de reglementarile la nivel national in
domeniul metrologiei, precum si functie de conditiile de exploatare si de proportia de aparate gasite
neconforme la etalonare.
Prezentarea la etalonarea periodică a mdm, constituie obligaţia exclusivă a deţinatorilor de
mijloace de măsurare.
Pentru activitatea desfăşoarată în cadrul Laboratorul de Metrologie s-au elaborate un manual al
calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru si instructiuni de utilizare.
Toate echipamentele/MDM etalon, detinute de laborator si folosite pentru etalonări ale MDM de
la subunităţi, sunt etalonate numai în laboratoare atestate de catre organisme recunoscute si competente
pentru efectuarea acestor lucrări, prin aceasta laboratorul asigurandu-se ca face lucrari de calitate,
raspunzand astfel, atat cerintelor societatii, cat si ale celor legale nationale, precum si ale organismului de
acreditare.

INSTALAŢII DE LEGARE LA PĂMÂNT DE PROTECŢIE


Legarea la pământ constituie mijlocul principal de protecţie împotriva accidentelor şi în acest scop,
se vor racorda la instalaţiile de legare la pământ toate elementele conductoare care nu fac parte din
circuitele curenţilor de lucru, dar care accidental ar putea intra sub tensiune cum sunt:
a) carcasele și elementele de susţinere (metalice) ale instalaţiilor și echipamentelor electrice;
b) părţile metalice ale panourilor şi pupitrelor de comandă şi de măsură;
c) dispozitivele de acţionare a aparatelor electrice cu excepţia celor constituite din materiale
izolante corespunzătoare tensiunii de lucru;
d) îngrădirile de protecţie metalice (plase, carcase, etc.) fixe sau mobile (demontabile) dacă nu
au o legătură sigură în exploatare cu alte elemente legate la pământ;
e) învelişurile şi armăturile metalice ale cablurilor exceptându-se cablurile de 825Vcc.
Nu este obligatorie legarea la pământ a următoarelor:
a) carcasele metalice ale aparatelor de măsură, ale releelor şi ale altor aparate montate pe tablouri,
panouri, dulapuri, pupitre etc., care au o legătură conductoare sigură cu elementele lor de susţinere
iar acestea sunt legate la instalaţiile de legare la pământ;
b) construcţiile metalice care susţin cablurile de orice tensiune, dacă aceste cabluri au învelişurile
metalice legate la capete la pământ şi dacă la cutiile de îmbinare se realizează continuitatea
armăturilor;
c) elementele metalice demontabile, sau care se pot deschide, dacă sunt în legătură printr-o
rezistenţă neglijabilă cu construcţiile metalice legate la pământ, când instalaţiile respective sunt în
funcţie;
d) construcţiile metalice din încăperile bateriilor de acumulatoare cu tensiunea până la 220 V
inclusiv.
Pentru protecţia personalului, a publicului călător şi a instalaţiilor, în metrou se utilizează, pe lîngă
alte protecţii şi protecţia prin legare la pământ, care se deosebeşte de protecţiile existente în instalaţiile
obişnuite prin existenţa a două potenţiale de referinţă:
1) Potenţalul tunelului (PT) este potenţialul armăturilor tunelului legate electric între ele (din
construcţie, prin suduri). Acest potenţial este egal cu potenţialul pământului exterior (PE) deoarece
rezistenţa armăturii de la caseta staţiei de metrou, faţă de PE, este mai mică de 0,2ohmi. Prizele exterioare
de pământ, acolo unde au existat, nu au mai putut fi exploatate din motive de urbanism şi au fost legate
permanent la PT.
2) Potenţialul căii de rulare (CR) este potenţialul şinelor pe care circulă trenurile, montate
izolat faţă de armăturile tunelului.
Legarea la aceste potenţiale se execută conform normelor prevăzute în „Normativ privind
asigurarea protecţiei împotriva electrocutării la instalaţiile electrice ale metroului" şi în proiectele de
execuţie şi anume:
a) armăturile cablurilor de 10(20) kV, carcasele celulelor de 10(20) kV şi şasiul transformatoarelor
de putere sunt legate la potenţialul tunelului. In staţiile unde iniţial erau legate la PE, s-a legat permanent
platbanda de la fostul PE cu platbanda PT;
b) la potenţialul tunelului sunt racordate:
— neutrul transformatoarelor de putere 10(20)/0,4 kV din posturile staţiilor şi interstaţiilor;
— părţile metalice ale tuturor dulapurilor, echipamentelor, receptoarelor, aparatajului etc. care
în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot fi puse sub tensiune;
— armăturile metalice ale cablurilor electrice c.a. şi c.c. de joasă tensiune (cu excepţia celor
de 825 Vcc) ale cablurilor de 10(20) kV pozate între substaţiile de tracţiune şi posturile de transformare;
— carcasele metalice ale echipamentelor de minus 825 Vcc;
a) la potenţialul căii de rulare se vor racorda carcasele metalice ale echipamentelor de plus
825 Vcc (de exemplu separatoarele din secţionori).
b) Carcasele celulelor de +825Vcc şi carcasele redresoarelor se leagă la potenţialul CR prin
intermediul dispozitivului DPEC;
d) calea de rulare este legată la minusul redresoarelor de 825Vcc.
In depourile supraterane prizele de pământ exterioare sunt menţinute în exploatare şi sunt legate la
PT prin centura generală de legare la pământ. La centura generală este legată şi armătura construcţiilor
subterane ale depourilor. La PE din depouri sunt legate toate echipamentele care în staţiile subterane se
leagă la PT.
Paratrăsnetele care protejează construcţiile supraterane sunt legate la prize de pământ exterioare
separate.
Conductoarele de legare la pământ, trebuie să fie accesibile pentru efectuarea controalelor şi
protejaţe, acolo unde este cazul, împotriva deteriorării mecanice şi împotriva coroziunii.
Legătura între priza de pământ exterioară (acolo unde mai există) şi conductorul principal de
legare la pământ se face prin intermediul unei piese de separaţie.
Conductoarele de legare la pământ de la fiecare echipament până la centura tunelului vor avea o
rezistenţă electrică echivalentă de maximum 0,50 ohmi.
Legăturile de ramificaţie de la centura tunelului la carcasele echipamentelor (utilajelor) electrice
sau alte obiecte conductoare, se vor executa SEPARAT pentru fiecare echipament în parte. Este interzisă
legarea în serie a două sau mai multe echipamente sau părţi metalice şi apoi legarea acestora la centura
tunelului.
Legăturile între elementele componente ale instalaţiei de legare la pământ vor fi asigurate
împotriva deşurubării, iar toate suprafeţele de contact vor fi cositorite sau zincate. Legarea la pământ a
echipamentelor supuse la vibraţii va fi realizată prin conductoare flexibile.
Legătura între echipamente şi instalaţia de legare la pământ se va executa înaintea legării
conductoarelor de lucru la bornele echipamentelor.
Pe centura tunelului se vor prevedea puncte accesibile și neoxidate la care să se poată racorda
dispozitivele mobile de legare la pământ (scurtcircuitoare).
Se interzice montarea pe conductoarele de legare la pământ a siguranţelor fuzibile, întreruptoarelor
sau separatoarelor.
Este interzisă folosirea drept conductor de legare la pământ a conductoarelor de aluminiu.
Controlul părţii vizibile a instalaţiei de legare la pământ, trebuie să se facă în acelaşi timp cu
controlul echipamentului electric pe care-1 protejează.
Pentru fiecare instalaţie de legare la pământ unitatea de exploatare trebuie să aibă următoarea
documentaţie :
a) proiectul instalaţiei de legare la pământ ;
a) datele precise asupra poziţiei, dimensiunilor şi adîncimii de îngropare a fiecărui electrod şi
a centurii exterioare precum și asupra tuturor modificărilor faţă de proiect intervenite în timpul execuţiei
sau cu ocazia reparaţiilor.
b) buletinele de încercare cu rezultatele măsurătorilor efectuate asupra prizelor de pământ, în
conformitate cu instrucţiunile în vigoare şi prevederile din proiect.

S-ar putea să vă placă și