Sunteți pe pagina 1din 7

Metoda Orbitalilor Moleculari

Metoda Legăturilor de Valenţă


• Metoda Legăturilor de Valenţă (MLV) nu se poate explica
satisfăcător:
 unele molecule au legături echivalente între cele simple şi cele
duble;
 unele molecule au proprietăţi magnetice.
• Un model mai “sofisticat” bazat pe orbitali moleculari poate
rezolva aceste probleme.
 Metoda Orbitalilor Moleculari (MOM) este un model mai
evoluat faţă de MLV în care orbitalii reflectă geometria
moleculei.
 Vizualizarea moleculei este mai dificilă şi mai puţin intuitivă.

Metoda Orbitalilor Moleculari


Metoda Legăturilor de Valenţă
Legătura chimică între 2 atomi “A” şi “B”
2 2 2
ψ AB  C2A ψ A  C2B ψ B  2CAC B ψ A  ψ B
• “+” suprapunerea orbitalilor atomici OA
• “•” generarea unor noi orbitali moleculari OM
• “±” orbitali de legătură (+) şi de antilegătură (-)
• constantele CA şi CB – coeficienţi de contribuţie, indicând
contribuţia fiecărui orbital atomic la legătură.

Pentru molecula de H2 - contribuţia celor doi orbitali atomici este egală


CA= CB

1
Metoda Orbitalilor Moleculari
Metoda Legăturilor de Valenţă

• Pentru legătura chimică în molecula de H2, se cunosc din


măsurători
ă ăt i experimentale.
i t l
• Distanţa interatomică 0.74 Å şi eneria de disociere a legăturii
H-H (dintre 2 atomi de hidrogen) este 7.2x10-19 J (435,9 kJ/mol).
• MLV presupune legătura chimică se formează prin suprapunerea
celor 2 orbitali atomici 1s atomic de la fiecare atom de H.
• MOM presupune că în momentul formării legăturii cei doi
orbitali atomici se transformă simultan în doi orbitali moleculari
de energii diferite şi distribuţie electronică diferită.

Metoda Orbitalilor Moleculari


Metoda Legăturilor de Valenţă

MLV MOM

ro

2
Premissele Metodei
Premi Metodei Orbitalilor Moleculari
Premisele MOM:
1. O moleculă este privită ca un tot unitar în care orbitalii atomici
(OA) se transformă în orbitali moleculari (MO) şi în care electronii
gravitează în câmpul electric al tuturor nucleelor atomice.
2 La
2. L formarea
f OM,
OM contribuie
t ib i toţi
t ţi OA exteriori
t i i (din
(di stratul
t t l de
d
valență).
3. OM formaţi sunt: orbitali moleculari de legătură (OML) şi orbitali
moleculari de antilegătură (OMA).
3. nr OM formaţi = nr AO ce participă la formarea legăturii covalente.
Orbitalii moleculari formaţi au energii şi forme diferite de cele ale
OA iniţiali. Spre deosebire de OA,OM sunt multicentrii (cu forme
mai complicate).
4. OM  dau orientarea spaţială a legăturii covalente.
5. OM (ca și OA) se ocupă cu electroni respectând principiul lui Pauli
(cu maximum doi electroni de spin opus) şi regula lui Hund.

Premissele Metodei
Premi Metodei Orbitalilor Moleculari
6. OA interacţionează pentru a forma OM doar dacă valorile
energiilor lor sunt similare.
7. Un număr de electroni din OM de antilegătură (OMA) anulează
efect l de legătură
efectul legăt ră produs
prod s de unn nnumăr
măr identic de electroni din
OM de legătură (OML).
8. Energia eliberată la formarea OM de legătură determină tăria
legăturii şi corespunde diferenţei între energia orbitalilor atomici
şi cea a oribitalilor moleculari de legătură .
9. Ordinul legăturii (OL) în MOM este calculat ca semidifernţa
di
dintre numărul
ă l de
d electroni
l i din
di OML (n)( ) şii numărul
ă l de
d electroni
l i
din OMA (n*)
n  n*
OL 
2

3
Modelul Orbitalilor Moelculari.
Molecule diatomice

• Ordinul legăturii
O.L. = 1/2(nr. electroni din OML – nr. electroni din OMA)
O.L.(H2) = (2-0)/2 = 1

Modelul Orbitalilor Moelculari.


Molecule diatomice

OM antilegătură
OMA

OM legătură OML

OM antilegătură

OM legătură

4
Modelul Orbitalilor Moelculari.
Molecule diatomice

pentru B2; C2; N2 pentru O2; F2

Modelul Orbitalilor Moelculari.


Molecule diatomice

diamagnetic paramagnetic

N N2 N O O2 O
O.L.(N2) = (8-2/2) = 3 O.L.(O2) = (8-4)/2 = 2
NN (1;2) O=O (1;1)
N2 : σ1s2σ1s*2σ2s2σ2s*2σ2p2πx2πy2 O2 : σ1s2σ1s*2σ2s2σ2s*2σ2p2πx2πy2πx*1πy*1

5
Modelul Orbitalilor Moelculari.
Molecule diatomice

N N2 N C CO O

O.L.(N2) = 3 molecule O.L.(CO) = 3


NN (1;2) izoelectronice CO (1;2)

Modelul Orbitalilor Moelculari.


Molecule diatomice
Orbitalul Molecular
Neocupat, cu cea mai
mică
i ă energie
i OMA
(LUMO)

Orbitalul Molecular
Ocupat, cu cea mai OML
mare energie
(HOMO)

OMN

N2
O.L.(N2) = (8-2)/2 = 3
(1s)2(1s*)2(2s)2(2s*)2(2p)4 (2p)2

6
MOM – molecule diatomice > poliatomice
Molecula de HF Molecula de H2O