Sunteți pe pagina 1din 80

coLECT I A PAN OPTTC ON

I |,, r , rr. r, lr. , , , l r r l r , ' r , , rt l i s l o c i r i i sa u a co n fla g r a lie i


, ,,rrr rrrrr, rlilr' , , 1 r ' ( ( ' . tn t i l t t m p o rta n ti;i m a i
' ., . . rr, , il, I r , i l t l t t r , . . r l u m i i m od e r n e , ce a ca r e
r, ur, . r(, . l)().l l ( , t o : l t e c e l e l a l t e m S"r tu r ii p e ca r e
r, , ,r', t . r( l)()( , t s c v c d e n e v o i t i s5 -le a su m e , in vir tu te a
,,r , lt , r(' l s .l u a u n e i n e c e s ; t 5 ,tin e stiu te .
'r

Jean-LucNanry

Eilil||l
l ,l r' ,r | )r' ,,r1' 11
& l ' ri rrr
l rl rtrrr,r
T

JrnN-LucNnNcy
COMUNITATEA ABSENTA
Eul1r lrLvAzurA
grnoAucrrA

Cu o prefagi de
JrnN-LucNnncr
tl
o postfatd de
EvtrnN Cloc

Traducerede
EvrrrnNCroc

l dea Design& Pr int


Eclit u ri
2 00.5
T

l r l l r rl l rt1 rttl ,1 l
f r , r rr I rr, l 'J,rtr,\,, l ,t u trtnvndutd ddseuvr de
, , , 1 1 1 1 1 ,.1 1l i,1
PnrrnrAl-AEDITIAiN LTMBA
ROVANA*
rrrrrrrrr
11 I diteur , 1986 et 1990

, , , l ,|r..r l )'.,.rr,,r& I'ri n t Editur i, Cluj 2005, Pentr u aceastever ciune

lstoriatextelorfilosoficededicarein anii 1980 comunitigiiar meritascri-


rr1cu multi rigoare,fiindc5,printrealteledarin mai maremesuredecitaltele,
d(rasti istorieesterevelaroare penrruo mitcareprofundaa gindiriiin Eu-
rrrl)aaceleivremi- o mitcarecarene mai poartiinci, de;i intr-un context
Al' , r . , r , j( , r r t ca f o s t e d ita ti cu sp r ijin u l ( erc s-aschimbatmuh intre timp in caremotivul comunitigii,in loc si
l ltu r ii- Ce n tr u lNa q io n adl e Ca r te
f rlr r r . , r l r r r l tFr ir a n c e z aCu ;i
alrngi la lumind,parese secufundein bezni.(mai alesin momentulin care
:t ritracesterinduri: pe la mijlocullui octombrie 2001).in Comunitatea absen-
tri,cvocasem incepurulacesteiistorii,insi prea pe scuft. Revinaici asupra
er,gragieprilejuluioferit de aceasreprefagi,;i beneficiindde distangain timp
t arepermiteo mai buni ingelegere.
in acelagitimp, contextuldificil pe care-laminreamadineauri- devas-
tarilegi rizboaielecomunitaristede toate felurile5i careafecteazitoate "lu-
ntrle"(ceaveche,cea noui, lumeaa treia gi a patra, nordul gi sudul,estul
5tvestul)- face poate utild retrasareaunei migci.ricare nu apartinegindirii
decitin misura in care, mai intii de toate, apar[ineexistentei.

***

in 1983,Jean-Christophe Baillypropuneao remi pentruun viitornumir


dnt rt'vistaAlda,pe careo publica la vremeaaceeala editura ChristianBour-
goir.rTema propusi era formulati.astfel:"Comunitatea,numirul,,.
Iipsa pe deplin reugitda acestuienung- in carese inrrecsiguranqa gi
eleganga, aceastafiind mareaarti a lui Bailly- m-a surprinsde indati. ce
REDAC|oR DEcoLEC,ftE
Cip r i a n M i h a l i I lrtitltr vcrsiunea acesteiprefegea fost
scrisdpentru a doua ediqiea traduceriiin italiani a
r flr1iilLriMaurice Blanchor,La communaut| inavouable,
publicatr la Editura sE din Milano,
REDACTOR
Itl /(x)2. Tot aceasteversiune,precedatdde un preambul, a fost publicati. in Frantrasuo
Cip r i a n M i h a l i
rrtlul rlc fa communautd aftontce(Paris,Galilde,2001). Am revizur-o gi adiugit-o pentru a
rrF,"ilr,1traducereain spanioli a cirgii lui Blanchot.in aceastdformi, ea apare acum ca
prefaf,l la edigiain limba romAni. a Comunihiliiabsente.

Itl l l vnxrri rnaiti rzi uatrebui tsdrenungel aeagiatunc iai nc erc ats i Fondez eoal ti rev i s ti ,
CoPERTA rir.rirlnr()rl;rntil,cu algicolaboratoriprintrecaremi numirgi eu (alituri de Lacoue-Labanhe,
[:ugencogorean AlfFri, I r()nrrnt-Meurice...). Nu s-agisit un ediror potrivit pentru un proiectprin esengxcom-
l rl er9rrrrrrl ti P lfiui ndcl noi refuzamsi ne defi ni mpri ntr-o"l i ni e"s au pri ntr-unmani fes t.N i
Tt HNoREDACTARE E€f rafen ( .i rrr( usevrcmearevistelorintemeiatepe o "ideologie"(precum Tel
euel gi alte ci-
I cnl<e
Janitsek levn) Arlrr;1lr rinrPul rcvistelorcare alcituiau o "comunitate", fhri ca acestcuvlnt si fie
l rrl ttgtLrhtrtt (
( () N (| r , l | | ,( ; R A F r c9:rA 'l tl l )(tln()stru,vari abi lde al tfel ,nu al c i tui a o c omuni tate.Is tori arev i s tel or
I P AR i l i rl ri rri l arl rrhrl l l l g50 l raducecus i guranj dl umi ni i ndi s pari gi aprogres i v i agrupuri l or,
lrlt ' r l ) es i g n& P r i n t ,Clu j rr,l Fl l rvlifl rLrr..,rrrrorrrrl ri r.i l i l ordc "i dc i "gi ,pri nurmare,i nmutaqi al ani v elreprez ul enti -
ri i i l rf.'r"f ,,l rl rurJl r" l rrgr,rrr.n.. l {cvi s rnfbndattrde B atai l l e,C ri ti que, av eaoc u totul al ti pre-
E rl "'ttttF.l i l l 'i l i l r tl |[ i I'l pl ),1tl ,tr;1
rl I ori t e i rl errti l ;rt(.tc oret;cC
I. eeac e nu i ns eamni c i . nu
l i l ri l ri l i l ,r,i r,l nl 'fr(l 'rr'l o.rrrrel rrtrl r "re(r;r" r' r;rrrrtl oc c onrunpc nfrl rc ei c ares ei nde-
l, , l r f . t, ) / \ / ' , 1 \ . ' . ' I Fetl€|| rrtat | | ![il|[lntl.
'iF
II
r nt lr ililill l) r ( ) l)ri l l c n ..l d c a s C ri cu n a rti c o l ,9 in u arrri tl rt' tatde atuncisi te pe " rrrase"i n, vremece com unism ele f useserri r iyt copcr . r lirt , lr rt r r , r t rpr
, r , lr nrIrt r lz lr r l, rr l c s p i ri ta a c c s tuei n u n !. " cl ase"gi
, unel egi cel el al t cu
e dom iciliuf or gatint r - o m isiur r cr st ( ) n( J.
Enungulputeafi agadarcitit ca un compendiufulguranral ;rrolrlt,rrrcr
" ( or r ur lr t ; lt c a e t c tl i stursulgi ndi ri i .
" ra p e a tu n c iu n c u v i n tn e s ocotitl pe carenoi o mo;teniserimca probleml a "totalitarism/ului,- elor" l)rt
l;rr,i irrrlor;rl.i, cl trebuiasI fie rezervatPentruuzul insl-itulr()rral al exPresiei sI nu atitin termeninemijlocitpolitici(ca gi cum arfi fostvorba de o pro-
"( ()nrunit.rtccuropeani",intrebuingare desprecareastili, dupi aproape blemi legati de "guvernarea ceabun5"),ci in termenicaretrebuiauingelegi
rlorr.izet'i de ani, ttim cit de mult diuneazi conceptuluipe care-lfolosegte: ln dimensiunealor ontologici: ce estea;adar comunitateadaci numirul
nr(| ,rc('staspectnu estestriin de problema"comunitilii", in formain care devi neuni culei fenomen- l ucr ulin sinechiar- gidaci niciun "com unism "
rrc bintuie,in formain carene pirisegte sau in carene stinjenette'Fieci giniciun "socialism",nagional sauinternagional, nu mai sustineniciceamai
firavi urmi de figuri sau de formi de comunitate,nici o urmi de schemi
ltianr fie ci nu la vremeaaceea,cuvintul;i conceptulei nu puteausi nu
eirdi in capcananumiti Voll<sgemeinschaft nazisti,"comunitateapoporului" identificabili? Si ce esteagadarnumirul, daci multiplicitatea sa nu mai are
in sensulpe careil cunoagtem.(De altfel,in mediilede stingadin Cerma- valoarede masi aflati in agteptareaunei puneriin forml (formare,confor-
n ia, cuvintuI Cemeinschafrprovocain ci u n foane Puternic reflexd e ostiIitate, mare,informare),ci, in definitiv,arevaloarein sine,intr-o dispersarepe care
iar carteamea, tradusein 1988, a fost fbcuti nazisti intr-un ziar de stinga nu settie daci secuvinesi o numim diseminare (exuberangS. seminali)sau
din Bedin.in 1999,in schimb,un alt ziardin Berlin,provenitdin fostaCer- ftrr{migare ( pu lverizaresterili)?
manie de Est,vorbea despreaceeaticarte in termeni deosebitde elogio;i
subtidul "Reintoarcerea comunismului".Mi separeci aceastidubli anec-
dotd rezumi amfibologia,echivoculgi poatechiaraporia,dar 9i insistenga
obstinat5,nu neaperatobsesionali,pe carele provoaci cuvintul"comuni- Or, intimplareaa fbcutca,in momentulin careBaillypropuneaaceasti
tate".) De altfel,ceeace mai riminea in 1983 din incredereasocializanti, temi, sd mi aflu la capitul unui an de cursuridedicatelui Batailleinfhgigat
indiferentde grad ;i de formi, pistra o anumite afecqiunePentrucuvintul dintr-operspectivipolitici. Ciutasemin mod foarteprecisposibilitateaunei
"comunism"(de buni seame,cu condigiasi regisimexigenlalui primi im- resurseineditecaresi scapeatit fascismuluigi comunismuluicit gi indivi-
potriva"comunismuluireal", pe carenu mai era nevoiesi-l descoperim). dualismului democratsaurepublican(la vremeaaceeainci nu gi"cetiqean",
Or "comunismul"indici o idee9i un proiect,in vremece "comunitatea" potrivitacesteinogiunicarede atunciincoacea incercatsi rispundi aceleiagi
paresi notezeun fapt, un dat. "Comunismul"se declariin favoareaunei probleme,fhri a contribui insi la un progresreal). De fapt, ciutam in Ba-
;'comunitigi"carenu estedat5.,pe caregi-ofixeazica gel.in enungullui Bail- taillefiindci gtiamdeja ci la el circulacuvintulgi motivulcomunitigii- iar
ly, mi s-a pirut pe dati ci aud: "ce esfecomunitatea?",ca o intrebarece o mobilul acesteicerceteriera acelagicu mobilul enunquluilui Bailly(care
inlocuiain ticere pe alta:"Ce proiectcomunist,comunitarsaude comuniu- cunogteabineingeles operalui Bataille,ftrI a facetotugi trimiterela el).Acest
ne?"."Ce este?",mai mult "Careestefiingasa,ce ontologiedi seamade lu- indexde cercetare insemnadesigurgi pentru unul gi pentrucelilalt, frrd a
crul pe careil indici un cuvintbinecunoscut- comun- dar al cirui concept congtientizainsi foarte limpede miza,o punerea problemeicare sd.nu fie
va fi devenitfoarte nesigur?" indi de toate nemijlocitsau exclusivpolitici: lnaintea sau in retrasarea
Conceptulinsu;i cereao analizi gi,tocmai de aceea,invitagiamanifes- "politicului"zregiseamfaptul ci existi ceva"comun", "impreuni" gi "nume-
ta deja o relinerein raport cu registrulproiectuluiin genere.(Baillyprovenea
dintr-ostingi radicali,daci nu de-adreptulextremi,dar nu comunisti in 2, in 1981, PhilippeLacoue-Labarthe gi cu mine propusesemconceptulde "retragerea politicu-
sensulde partid.)insigi punereain evidengd. a cuvintuluiil impuneaca Pro- lui" drept motiv inigialde lucru pentru un "Centrede recherchesphilosophiquessur le poli-
gram de analizl,gi, fbri indoiali, de problematizare. tique" g5zduit de EcoleNormale Sup6rieure,rue d'Ulm, prin ospitalitatealui Derrida,dar
"Numirul" era la rindul lui neagteptat, dar?ntr-unaltfel. Brusc,el rea- ;i a lui Althussercare nu a putut totugi participa la lucriri. AceastS. expresievoia si indice
o exigengA de retrasaregi nu de retragere(a9a cum au crezut unii) a instangeipolitice, priva-
minteanu numai evidenga inmulqiriiconsiderabile a populagieimondiale,
ti de acum inainte de contururilesaledistinctegi identificate.Acest demersera, in mare,
ci, o dati cu ea - ca un efectsau ca un corolarcalitatival siu - 9i evidenga paralelcu cel care avenit mai pe urmi cu privirela comunitate:intr-un sens,lnsd, aceste
unei multiplicicigice se sustrageinglobirilor unitare,evidenga unei multi- paralclc nu se intilnesc gi stau mirturie tocmai pentru imposibilitateade a intemeia o
plicit5gi ce-giinmulgegte diferengele, ce sedisperseazi in micigrupuri,in indi- lrolrticilpe o comunitate corectingeleasigi pentru imposibilitateade a defini o comunita-
te lxrrrrinddc la o politicl presupusi a fi adev5.rat5. sau dreapri. Ag spuneastizi cd aceasti
vizichiar,in multitudinisauin populaqii.in acestsens,"numirul" insemna rl i rti rnl l ldi ntremoti vel e"pol i tic ul ui "gi al e "c omuni tarul ui "era l a rtnduls i u un s i mptom
reluarea gideplasarea a ceeacefusese"masa"sau"mulgimea"in numeroase al rrrreidificult[1i ce nu a incetat sl se precizeze.De altfel, e gi o distangi ce persisti intre
analizede dinaintede rizboi (Le Bon, Freudetc.)sau,din alte perspective, l i r rrrfr l al r.rrtht,(mai pol i ti c) gi mi ne i n i nteri orulmunc i i noas trec omune... (pentru el ,
"{ onrrl rt,rtr" tri rrri tei rrtotdraun;rs i mai i nti i de toate ex al tareanaz i s ttr: v oi rev enil a ac es t
de dupi rizboi. Or noi gtiamci fascismele fuseserilni5tcoper;r1iicli'(tua*
l'l

r ( ) ' ,, ! r l, r pt r r,,r l l )(),rl (' rtrr rtr;rr;ti ;rrrrc i tu g id e pul i n ( unr ' ,,1l l i ndi macest " totl l i l ,rrrsrrrul ui
- "carei ; i puneapr ct ut inclcrilnr
li l) r ( , r t (irr ) , r rlr . r r r rr,, r r r '
| ( ' r iinr , rrl t ' , r lr rl u i . l rfrpuncatuturoro cl i pi de r dgaz- m i f icea sd- iat r ibuilc( 'st( , r r , rt(( 'r{", r 'r l
l) t ' r l, r 1r r r ,rrr'( L,rrrs u l umdi ldsase n e s a ti s fb cut. i rrrrdi dusepo-
B at,rrl l ,' rrtr l l .tl :comuni tateaserealizeazica pr opr iasaoper e. 4in schim b,r cllt 't1r ,trlr lr
s ilr ilr t , r t cr ,ltr ' , r .y L rn gl a e o p o l i ti c i i n e d i ti . D i m potri vi ii,rrrrr,rirrrul tepri vi n- , ilf,,nelinigtitigi pa4ialnefericitia lui Batailleinvitagindireasdzibovr'.rsr ,r
1t ' t, , l; r ir r t ir . p; i rtai nt s i g ip o s i b i l i c a tepao l i ti c i .i n textel cs,rl t',h,tl upi .ri zbor, impreunS. cu ea dar gi dincolo de ea - asupraa ceeace mi s-a pirut t .r
r r ipir r ; lir
i s f ir gi t,s -ai n d e p i rta td e c l i m a tu lp o l i ti cal gi ncl i rri s.rl t'de di nai nte lrutemnumi "comunitateafbri operi".
tlt' r.iuIroi. lrr mod analog,s-aindepirtat atit fagede oricc r ivrrlitate cu "tti- Expresia "suspendare a operei"eraluatede la Blanchot,agadarchiardin
irrlir"sociologicicit gi fagdde oriceincercarede intemeierca rrrruigrup sau proximitatealui Bataille,din comunitateasau comunicareanumitd "prie-
.r urrui"colegiu".Nu semai puneaproblemaca o "sociologie sarrii" sdretrage lenie"gi "dialoginfinit"intre unul si celi.lalt.Din aceastdcomunicarefoarte
flascismelor energiapulsionaligi "activistS"in careel le intuiseresortulprin- tleosebiti9i ticute, oarecumsecrete, imi venea,iatd,un cuvintpentrua in-
cipal.Agitagiaheterologicd eguase iar rdzboiulincheiatcu victoriademocra- r t'rcasi aruncdin nou zarurileunei repuneriin joc.
giilor,in loc si fi pusin lumini fo4eleextatice,ldsain umbri proiectelepolitice. Anii ce au veniturmausi aratecit interessuscitamotivulcomunitiqii9i
Prinurmare,tot a;a cum fbceadin "suveranitate" nu un conceptpolitic r it de necesarideveneaincercarea de a recalificaaceasciregiunea omului
ci ontologicgi estetic- etic,am spunenoi astizi-, tot astfelBatailleajungea ' ,,rua fi i ngeipe carenu o m ai pur t a nici un pr oiectcom unistsaucom uni-
si considere ci legituraputernici(pasionalisausacre,intimi) a comunite- t.rrist.A o calificaintr-un mod diferitinsemnainfond: a nu o mai califica
giiesterezervati"comunititii indrigostitilor",asacum o numeael.Aceas- prirreainsigi,a iegidin tautologiain carecomunitateaconstituiao substan-
ta veneaagadarin contrastcu legdturasocialdca un fel de contra-adevir 1;igio valoarein sine(gi,fhri indoiald,intotdeaunasub un indicemai mult
al siu. Ceeace fuseseinvestitcu necesitateade a structurasocietatea-, fie s,rumai pugincre;tin:comunitateprimitivi a apostolilor,comunitatereli-
chiar gi prin mijlocireaunei brete transgresive - era depusin afara ei, intr-o giioasi,biserici,comuniune- provenienfele lui Batailleeraude altfelfoarte
intimitatecu careooliticanu aveanici un contact. lrnrpezi in aceasti privingi).Dupi cartealui Blanchotgi dupi carteamea,
Mi se pirea ci recunoscaici un aspectal constatirii ci intreagaepoci a existato serieintreagi de lucriri caretematizau9i calificaucomunitatea
incepeain mod obscursi decuplezepoliticade faptul-de-a-fi-in-comun3. iar aceastiseriecontinui 9i astizi, dar intr-un contextin care,in Statele
insi, gi de o parte;i de cealalti,fie ci eravorbade comunitateauneiintimi- tJrrite,a fost reinventatun "comunitarism"ce ar cereo alti examinare.s
tigi intensesau de societatea intemeiati pe o legituri omogeni gi extensi-
vi, punctulde referinqd al lui Bataillemi-a apirut a fi acesta:instituireadoriti ***
(pe carefie o atingemin iubirefie o abandonSmin societate)a uneicomu-
nitigi cainglobareininterioritate,caprezen\elasinea uneiunitigirealizate. Blanchota scrisLa communautd inavouable
ca respunsla articolul pe care
Mi se pare agadarci trebuiaanalizati aceastepresupozigie a comunitigii I arrrpublicatsub tidul de Lacommunautd ddseuvrde, in perioadain careeu lu-
- chiardacdea eraclar desemnateca imposibilitategi astfelrdsturnatdin- ( r.rx dejala continuareaarticoluluiin forma uneic54i. Acestrispuns m-a
tr-o "comunitate a celorce sint fhrd de comunitate"(expresiepe careo citez rrrrprins foartetare,maiintii fiindci atentiamarcatea lui Blanchotdemons-
din memoriegi fhri a gti astizi daci ea aparlinelui Bataillesau lui Blan- trrrirnportanga motivului,nu numai pentruel ci, prin el, pentrutogiceicare
chot. M-am hotirit si scriu acesterinduri fhri a revenila texte, dind aici rr:irnqeau o necesitate imperioasi,violenti chiar,de a redeschide ;antierul
loc memoriei,singuracarepoate redamigcareaurmatSatuncigi imprima- rrrrt;rnqci pe carecomunismulo ocultasecu aceea;ifo4i cu careo scosese
ti in mine: recitiream-ar facesi rescriuistoria.) la rvr.ali:instanga "comunului"- dar;i enigmasaudificultateaei, caracterul
Mi se impuneaastfelgindulci, de-alungultradigieifilosofice,pini giin rarrne-dat,i n-di sponi bigi, l in acest sens,
celm ai pugin"com un"din lum e. . .
depdgireabatailliani a tradigiei(gi,mai inainte,in depigireaoperatede Mary, irrsl am fost la fel de surprins;i de faptul ci rispunsullui Blanchotera
frri indoiali), a existato reprezentare a comunitigiicireia reflecgia asupra rlerrlrotriviun ecou,o rezonanfi,si o replicS,o rezewdsi oarecumun re-
Itr()1,

aspect).Nici aici nu e nimic personalsau la intimplare: am putea de alrfel pune in legituri


acestedetalii cu multe alte lucriri 9i cu multe alte nume din istoria acestorani.
11" 'Ir ,r i l r ,r ( r ,.,tl ) un( - ts t,pr oduc ea o i n t i l n i re c u re f l e c q i a l u i L a c o u e -L a b a n h e a s u p ra n a z i s -
3 . D i s p a r i g iae p o l i ticiica "d e stina l p o p o a r e lo r "p r in d isp ari gi "popoarel
a or"i nsel e,fi e ;i nu-
r ,r l ,r s r r y r r ,rr r a z i s mu l u i l u i H e i d e g g e r - c a " n a g i o n a l -e s t e t i s m" .
r r r r r l r r r i r r r ',1) r .(
mai prin inglobarealor politici in forma statului-nagiune. in mod simetric,disparigica p<r
l i t i c i id e s t a t i n f a vo a r e a e n titijiim a i n o u n u m ite"so cie tateci vi l i " (pri n i ntermedi uli stori ei 'i Il r r ,r l r r r r tr " .r r l r ,ri ti i i r r r l ez or< 1 i rrc f i c c i l t i t l t rri l e c i rq i l o rc o n l i n s a u n u c u v i n t u l " c o mu -
m i g c i r i iS o l i d a rn o SC ,r "<l n'1r
d in Po lo n ia ) ,sa u r e d u ce r ea p o litic i il a o excrci trrt'vi 1,,i l errt,i nr t.1tr " ',l r l ,tr r l e l r r rA1l ,r r r r l r r .r r, l { , rrrti r\ n , , L rt l i rrr1 i Mo rrf Ti ' , n t ; ri t i rz i u <c l c a l c l rri I i ' rra ri l p o i
t u r i l o ro m u l u i " . , el r ,r l r l tr r | .,1r r r .,r l o.l r i l r l i l r i l rl t r' , rl t r' h '
T

Nrr ,trrrt.ltr r, t l, r tr r it it lt llr t i ir t ir r t r c gim eac ea s t i r t 'z t 't v , l ', , l tA l C e Srte P r O l ' l l U i eci tuqide pugi nS i S eam eSt ece Cut ext cle:il( est ( ',t1lt t t t t t t t t , tlt r 'lr t lt r ""l
rrrti irrtr iln t(.x l
, ni( . i pent r u m inc ins um i, nic i i n t ( ) r r " , l , r , l l ( l c n f ac u B l a n - c,omuni ce i ntre el e,potri vitpr opr ieilor or dini. ( Dc alt t r '1,( ( 't 'r l( 'o r r , r f '
t lro r. V.lrlrt'.,ti r ic i, c u pr ilejul ac es t ei ( ) , l r i 1
d e s p r et o a - spondenl d?C efel de co-sa udecumeangajat
- ' nu am llit r r t ( ) r r r {r r r l
aici?)$i
Pr ef ele,Pe n t r u l ) l r r r t , l
vreuntext,cici s-adoveditci, in ordinea lucrului propriu-zis, nu .ltrrr.rr rrr.rl
t (' ,l( ('1'l ('il.

Nr r , r r r rllicr,rt-o p e n truc i n u mi s i mfe a m(n i ciattrrr,i 1rrrrciacum)ni ci nicifilonul 9i nici tema exPresiei "comunitate"'
t ,rlr,rlrrl rrici autorizat si elucidezsecretulPecareBlarttltot il desemneazi intr-adevir, am preferatsi o inlocuiesctreptat cu expresiidizgragioast'
;i
. l.ir lrrirrtitlul siu -;i chiar prin texrulsiu, fiindcd,inspreslirgit,el vorbegte precum "faptu l-de-a-fi-impreuni", "fi inga-in-comun"9i, in sffr9it, "faptu l-
,l"r1ir"
,,ceeace e de nemirturisit"dintr-o moarteprovo(..ti din dragoste, de-a-fi-cu".Existaumotive intemeiatePentru acestedeplasiri 9i pentru
cel pugin provizorie,in fagaacestorformule dizgragioase. Ve-
r.linrr-o iubireniscuti in moarte(iar acestlucrunu estecu Putinlade mertu- resemnarea,
deamveninddin mai multe pi4i pericolele suscitate de intrebuingarea cuVin-
risit nici chiar atuncicind estespus).
Firi indoiali, rainade nemefturisirginede (insi nu st; i,?)faptul ci acolo rului,,comunitate":rezonanga sa invincibilplini, chiarumflati de substangi
undeeu pretindeamce pun in lumini "opera" comuniara ca 9icondamnare 5i de interioritate,referinga sa inevitabilcrettine(comunitatespidtualS;i
la moarteasocietetii,Ei,in mod corelativ,ci stabilescnecesitatea unei co- frarerni,comuniune)sau,mai larg,religioasi(comunitateiudaici, comu-
prezeNe astfel esenla unei comu- rritatein rugiciune,comunitatea credinciogilor - umma),intrebuingarea sa
munteli care se se refuze operei, gi care si
nou ca ,,ernicirigi"nu puteaudecit si puni in gardd.5Era
niciri infinite (ceigi comunici un "sens absent", Pentru avorbi din in sprijinullrerinselor
Blanchot, gi pasiunea acestui ab-sens, sau pasiuneain care consta acest ab- clarci accentulpus pe un concePtnecesardarintocdeaunaPreaPutin le-
sens)- tocmai acolo,asadar,Blanchotimi semnificdsau,mai degrabi,imi murit mergea..i prgin mini in min5.,in aceaepoci, cu o reviviscenlia pul-
semnaleazeceea cee denemdrturisit.Alituratlui neinftptuitdin titlul meu,inse siunilorcomunitariste;i uneorifasciste.
in opozigie cu el, acestadjectivne ProPunesi ne gindimcI sub suspenddiea Am preferatse concentrezdemersulinjurul lui "cu": aProaPeindiscer-
,,co,,-uldin comunitate,el aducetotugicu sineun indicemai clar
operei existi inci operi, o oPerede nemirturisit' nabilde
El ne d5 de gindir (inci o dat5, scriu fbri a reciti textele,scriu nu Pen- al depirtdrii din inima proximitigii;i a intimitigii."Cu"-ul estesec9i.neu-
tru a rezolva ci pentru aatrageatengiaviitorilorcicitori) ceaceacomunita- tru: nici comuniune,nici atomizare,doarimpirtigirea unui loc, in cel mai
fbri de comunitate (de acum inainte, noi togi),comunitatea bun cazcontact:un fapt-de-a-fi-impreuni fbri asamblare.(ln acestsens,
te a celor ce sint
trebuiedusi mai deparreo analizi a Mitdasein-ului rimasi incompleti la
fari operi, nu se lase revelara ca raina deariluiti a fiingei-in-comun. $i, prin
urmare, nu se lase comunicate, cu toate ce ea este comunul insugi 9i,fhri Heidegger.)
indoiali, tocmai Pentru ce este acest comun.
Ea agraveazdmai degrabi acestsecret,gi subliniazi imposibilitateasau,
mai degiabi, inrerdicgia de a ajungela el - sau inhibigia,pudoareasau ru-
ginea de a o face (toate aceste accentefigureazd., cred,in textullui Blanchot). Ceeace m5 va face poate si revinla cartealui Blanchot.Aceasti noui
Ceea ce esre de nemirturisit nu este indicibilul. Dimpotrivi, de nemSr- erligieitaliani esteo primi ocazie.Ca;i cum Blanchot,pesteani 9i dinco-
sau se se spuni in tecereaintimi a celor l(rde altesemneschimbate,mi-ar adresadin nou avertismentul s;.u:"luagi
turisitul nu inceteaze sd fie spus
imi inchipui ci Blanchotvoia arnintela ceeace e de nemirturisitl ". Cred ci ingeleg astFel acest avertis-
care ar putea dar nu pot si mirturiseasci.
ce sPune ea: si mi-o ordone, 9i si llrcnt:nu vi incredegi in nicio inglobare a comunitigii, nici chiarsub numele
sd-mi anunle in scris aceasti ticere 9i ceea
o faci si-mi intre in intimitate, ca intimitateainsigi * intimitateauneicomu- rle ,,fxri operi". sau, altfelspus,urmagimai departeindicagiaacestuicufnt.
nicSrisaua uneicomunitigi,intimitateaunuitip de operdintimi mai profun- \uspendareanaturiide operi, scoatereadin operi, vine dupi oper5,insi
di decit oricesuspendarea operei,careo faceposibili 9i necesari,dar care virretorodatddin ea.Nu e de-ajunssi reginemcomunitateasi sefacdope-
ri in sensulin carevor statele-naqiune sau statele-partid, bisericileuniver-
nu selasi destrimati in ea. Blanchotimi cereasi nu rimin la negareacomu-
Adundrile gi Consiliile, Popoarele, companiile saufragiile.
nitigii de tipul comuniunii,9i si gindescmai deparceaceastenegativitate, sGtl(,sau aurocefale,
I rcbuies5 ne gindimtotodati ci a existatdeja,dintotdeauna deja,o "ope-
inspreo taini a comunuluicarenu esteun secretcomun'
ri,' dr.comunitare, o operagie de impirtigire care va fi precedat dintotdeau-
**x

Pini acum nu am mers mai departe Pentru a relua analiza,cum a; fi h Ar v r tttt l o.ttl e tel tt'tl t' .,,',,', 1 i i , , , l l (' rl l i ()n i ri , c h i a r a mi c a l e P re c u m c e a a
l u i D e rri d a c a re

pur urs - o f ac i n d e o s e bpi ri n tr-u nri s p u n s ,l a ri ndulmeu,l a textull ui B l an- :r ol !i l l f,t i i l ,l r i ,\t I,l l i l ( t ,,r l rt r l l l , rrrrl ro t 1 i I t i t , , s i l l ] P ro c l l m c c ; t a
l t l i B a d i o u c a rt ' s o l i c i t i r

t-l.rof.Nu am fXcuf-onici in corespondenqa cu cl, fiirrrlt;i',tris6rilcrltr trc l i l l r | | i l r .',r " ( r r l l r tl l l l t,- l ( l l "( l l " t ' ! l . t l l t , l t c . l "

tl
t{l
l l .l ()l l ( ('('\l ',tcl l l 'l o tont r l r r ,.l r r . fi et,ttt'i 1rP i crci ptrtt' ri l t,
l ,rt ot r l, t rlul r r r t t , ll, t llr( . ; rt lctr lolor l, r t , I'tl ! lr i, ) ?l
V
' .lllt1tll,ll,1 - .,t1 o ( ( ) nti tgi l l ( . e
".ltt tlt' tt( ' tt( ,1,
l, 1r ,rl f r ( , f r i, r f i l ,i l l )u tc i tt.x i rl ,r,i rr rrro tln L rs ol ut tnrtol
1,r.rr,,r,tl , rezcnl al ru l utrca ca l umea ct' l orlalli.
t lr r . I r t t t t r , lr rrrtlfr.l i oart,rr, ..rrr,.
i t' c a rt' d i ni l (e l ti te rm e n p rrrrl rl i ca$i a
uner l)e neminurisitesteaqadarun cuvintcareamcstcc:1 arcrirr rrrorI r rrlr',(r.r
( ( ) r . x t ' , 1( . il1r' .,,rrr,t
ttttC(()-i i l p i trtc n e n g e -c h i a rdar:;i ,' ,rl
,r,r,.t,.t," 1 ),trtenen!A ,' nal ri lpudoareagi l i psade pudoar e.lm pudicel anunli un sc( . r (,, pr t r , lr ,r . l
nr ( " ' r ((' lr ' (r r , r l ).rrtc n e nlgaafa p tu ld e a -fi -i n -c omurr. A t,rr,,r,rr
tl cj ai ntrenor rleclardci secretulva rimine secret.
il( ) rr ( ) lrir r r lr rc u ngtri i n a n s a mb l u rid i s ti n c te- i mpri rt,i ,,,rrt,,r rrrruicomun Ceeace esteastfeltrecut sub licere estegtiut de cel caretacc. l)rrntn
( , u( ' ilil t ' " t t ' t le c i ti mp d rti g i re al u i , d a r c a re ,i m pdrti gi rrtll,,rrcsr exi stegi itr,rrc,insi, aceastAcunoattere nu estede comunicat,fiind la rindul s:'iuin
,rlr'rrr',rz.iexrstenfa insigi in misura in careexistentaestccxpr.rr.rcre la pro- ar'clagi timp cunoagterea comunicS.rii, a cirei legetrebuiesi fie aceeade a
gr r r ,tr' i li' ir i. T o c ma ia c e s tl u c run e -afb c u t s i . fi m .,noi ,,,scpari ndu-ne gi rtu sc comunicafiindc5.ea nu apa4ineregistruluia ceeace escecomunica-
,rlrr.piindu-necreindproximitarea prin depirtareadintre noi- "noi" in inde- lril,fbri a fi totugi inefabil:ea deschideins5.oriceadresare.
t izi.rnrajordin caresegisegteacestsubiectcolectivsau plural,condamnat
s;i r.ru-gigS.seasc5 niciodatl propriasa voce.

Ce si fi fosr oareimpirtigit? Neindoielnic,ceva- ,,ceeace e de nemir- Ajungiin acest punct, ag conchide,revenindla evenimentulcare se
turisit",agadar- pe careBlanchotil indici in a doua parte a cirgii salesi propagdin zilelenoastre(repet,octombrie2001) in lume gi in specialin
tocmai prin faptul de a cupla in aceasti carte o reflecqieasupra unui text lLrmea occidentaligi pe marginilesale,pe marginilesaleinternesauexterne
teoreticsi o reflecgieasupraunei povegtide iubiregi de moarteT. in ambele (daci mai existi margini externe),avind toate trS.siturileunei dezlSnguiri
cazuri,Blanchotscriein raport gi igi scriepropriul siu raport cu acestetex- ;:asionale. E de la sineingelesci figurilepasiunii- fie ci e vorba despreun
te' pe care le pune totodati in raport unul cu celilalt. Mi s-a pirut ci re l)umnezeuAtotputernicsau despreo Libertatenu mai puginteurgic5,de
distingeca doui textedintrecareunul ar rimine la o consideragie negativi ;rltfel- acoperi gi descoperiprin mimicilelor confruntatetot ceeace settre
a "intreruperiioperei"in vremece celilalt ar oferi o calede accesra o comu- despreextorcirile,exploatirilesi manipulSrilepe carele desffgoari migcarea
nitatenu atir "pusdin operd"cit operati in secrer(de nemi.rturisitul) prin actuali a lumii. Nu e insi de ajunssi inliturim mi;tile, cu toate ci e o
impirtS;ireauneiexperiente a limirelor:experienga iubiriigi a morgii,a vieqii condigienecesari.Trebuiesi luim cotodati in considerare fapculci aces-
insegiexpusela limitelesale. te figuripasionalenu vin la intimplaresi ocupeun loc gol: acestaestelocul
El spunepoate- e ceeace trebuiesi cauteo lecturi reinnoiti - ci. aces- unuiadevir al comunitigii.lnvocareaunui Dumnezeuminiatsau afirmaqia
te doui cii de accesla o esengS. fbri de esenli a "comunititii" seintilnesc "in Cod we trust" instrumentalizeazd.in moduri simetriceo nevoie,o dorinia,
undeva,intre celedoui pirgi alecir,tiioarecumintre registrulsocial-politic o nelinigtea fiingei-in-comun.Acestemoduri fac din nou o operi - deopotrivd
gi registrulpasional-intim.Pe undevaar trebuiginditi enigmaintensitigii, un gesteroic,un spectacolimpozan!,un traficinsagiabil. in felulacestaele
a gignirii;i a pierderiisau a abandonuluicarefaceposibiledeopotrivi exis- dau asigurareacS.reveleazisecretul pistrfndu-i in acelagitimp strilucirea.
ten;apluralE(nasrerea, separaria,opozigia)gisingularitatea (moanea,iubi- inci nu am gindit suficienc
de adincsuspendarea naturiide operi a comu-
rea).Insi ceeace e de nemi"rturisitesteintotdeaunaimplicatin nagtereqi nitigii,in careconsteposibilitateade a impdrt5giun secretfbri a-l divul-
moarte,in iubire;i in rizboi. ga: de a-l impdrtigi fhri a ni-l divulganoui ingine,intre noi.
Ceeace e de nemirturisitdesemneaziun secretruqinos.Esteruginosfi- in fagamonstruozitagilor de gindire(saude "ideologie")careseinfrun-
indc5.angajeazi,in dour chipuri posibile- cel al suveranitdpiicelal intimi- ttr pentrunu mai puginmonstruoasele mizede profit gi de putere,sti o sarcini
si
tdlii - o pasiune care nu poate fi expusi decit ca un lucru care este de careconstein indrdznealade a gindi ceeace,in fiinga-in-comun,estecu ne-
nemirturisitin genere:mS.rturisirea lui arfi insuportabili.insi,in acelagitimp, puting5de gindit,de atribuit,de negociatfhri a o supunenici uneiipostaze.
ea ar distrugefo4a acesteipasiuni.Or, fXri. aceasri pasiunenoi am fi Ceeace nu e o sarcindpoliticdsau economicS,ci inci gi mai grav;in cele
renunlat deja la orice fapt-de-a-fi-impreuni, altfel spus pur gi simplu la din urm5,tocmai acestlucrudetermin5. atit politiculcit gi economicul.Noi
oricefiintd.Am fi renungatla ceeace, porrivitordinii unei suveranitigigi a nu sintemintr-un "rdzboi al civilizagiilor",ci ne aflim in sffgiereainterni. a
uneiintimitigiimpinsein discregia fbri fund, ne aducepe lume.Cdci,in defin- uniceicivilizatiicare civilizeazigi aruncdin barbarielumea dintr-o aceeagi
itiv, ceeace ne aducepe lume estetotodate ceeace ne poarta de ra bun migcare,fiindci ea a atinsdejadintotdeaunalimita proprieisalelogici:ea
inceputla extremitiqile separaliei,alefinitudiniiEialeintilniriiinfinitein care a incredingat in intregimelumeaei insegi,a incredintatin intregimecomu-
nitateaumani ei insegigi taineisalefhrd zeu 9i fhrd valoarede marfb. lati
cu cetrebuielucrat:cu comunitateaconfruntatdcu eainsigi, cu noi confrun-
Z. MargueriteDuras, La maladiedemort, Paris,Minuit, 1982. tati cu noi inqine,ca-ulconfruntatcu cu-ul.Firi indoiali ci o confruntarc

l2 It
,r l) , u( r r t ' irtrlr r pr :s c n 1 i caol mu n i td g iai :l tfe ls p u s,deopotri vio confruntarc de a rctulege,de a aduna la sinein vedereauneiscrutS.ri
scrupuloase.
Din
,rr,r olrozilit',() vctlirein fagasa ins5gipentrua se provocitgi pentrua face arect;rnsambl ude date putemt r agedoui concluzii:
cxpt'rit'rr(;r tl<'sirrc, pentrua sedivizainfiin9asa printr-odt:pdrtarecareeste
Iot ot l, r t ,tr or r c li g iaac e s tefii i n { e . | ) comunitatea ginditi in termeniiuneilegituritranscendente saumisti-
t e, 1 legdturains5giginditi ca reuniregiinglobareintr-o unitate(fascicolul
legatde fascismva fi fost una dintreformelesalepreluatede la Roma)reprezin-
ti ltrtr-adevlrfiingacomunitari ca misteral uniunii,al tntrupirii sau chiar
Aici seopreaprimultextal acesteiprefege,terminatpe 15 octombne 20O1. al r orrtopirii.Faptul-de-a-fi presupune o fiingi comuni, un temei,un princi-
ll rt,iirupatru luni mai tiaiu, in februarie2002.intr-adevir,migcareacare pitrpi un gelsau un sffrgitincare"membrii" si-gi giseascisensul9i adev5-
rrri antrenapornindde la cartealui Blanchotinspre el - pornindde la o pro- ru|. I rebuieinsi si ingelegem totodati ci aceasticomunitate,ca paradigmd
lrlcrrria comunitigiigiinspreo gindireneindoielnic meniti sdseemancipeze a urreigindirimoderne,poarri inscrisin sinuldeterminagiei salereligioase
t1t:insigi aceaste"problemi" - nu putease se opreasc5.Dimpotrivi, mi se IteHereareligieipropriu-zise in favoareauneicelebriria comunitigiiinsegi
paretot mai vidit faptul ci noi nu incetim sI fim anrrenatide aceasti mi;- r:a1 t orpviu al unitigii.E ceeace seintimpli in intregulprocesnumit "secu-
careatita vremecit o "comunitate" de o naturi inediti nu igiva fi gisit locul l€nt,rre": corpulsocialasumdfuncgiacorpuluimistic,iarsuveranul (poporul)
printrenoi (printrenoi togi,darcine?un poporsaumai multe,un continenr arurrr.lidentitateadivinl sau christici. Aceasti teologiecomunitari, la-
saumai multe,o lume?),admigindde altfelce aceastecomunitatear purea f€r1tipine la Max, indici deopotrivi o deplasaregi o ocultare.Elementul
si nu fie nimic altcevadecitcomunitateain caresaudin caresintemadtinaei, miitic sedeplaseazd inspreelementulcivic- ins5 civiculrimine stingherit,
fiindci toate diviziunilenoastre,toate reticenlelegi toate interogagiilenoas- innrlrmuritchiarde propriasa determinagie mistici. De unde gi egeculre-
trejustificateinfagatemei"comunitare"nu re potimpiedicasdfimincomun, hgriIrrcivicede oricefel ar fi vrut elesi fie, de unde gi nelinigtea
surdi sau
noi to!i, oricineam fi gi oricarearfi naturaacestuidat dincoacede carenu deelaratia democragiei cu privirela ceeace o intemeiaziin conceptulde
semai poateurca."Comunitatea"ne estedati, altFelspusun "noi" ne este t'polrorsuveran".Cu privirela ceeace ne preocupS. aicie posibilsd afirmim
dat inainteca noi s5.putem articula(giinci gi mai puginjustifica)un "noi". Eaintcrpretarea religioasia comuniti.giinu reutettesi setraduci in politic5;
dintpotrivi,ea separi politiculde teologicgi,in regimateologic(al nostru,
Voi continuapuginpornindde aici:confruntareacarea luat deodatdo al republicilor), desemneaziun vid, o absengisauo enigmi acoloundetre-
infhgi;areimpresionantiprin pribu;irea unui simbol al come4uluimon- bttta:il seofereun misterluminitor: intimitateacomundinsigi sauinnodarea
dial (al schimbului,agadar,al raportului,al comunici"rii)i;iatribuiesauvrea lrgntrrriisint umbritetocmai in misura in carepretindsi fie dezvdluite.
sd-;i atribuienatura unei confruntiri religioase. Monoteismfundamenta-
list pe de o parte,teismumanist;i nu mai puginfundamentalistpe de alti /)in schimb,apareneindoielnicgi o a doua trdsituri, carene poarti
pane.Teologiea Absolutuluiimpotrivauneiteologiia Luminilor,cum s-ar Inr;re c:clilaltsensal "religiei".intr-adevir,agacum a spusDurkheim(inte-
fi spuspe vremealui Hegel.Religiaparesi antreneze cu ea motivulcomunr- meietorul daci nu al cuvfntului, atuncicelpulin al lucruluinumit"sociologie",
tar, in asafel incit pare si nu mai existecomunitate decit religioasiinrr-un Eunoditcre a fiingeisocialeca atare),"contractulpresupunealtcevain afari
anumitfel (;i, de fapt, de la Atenaincoace,prin Roma,prin Rousseau, oa- tle el"|, l:l presupunenu numai posibilitateade a contractaci gi dispozigia
re nu am tot pindit, dorit posibilitateaunei "religiicivile",gi cu toate aces- dc o o l,rccAienergiape careo cereangajamentulsiu. Aceasti dinamici
tea mereufragilegisffrgindmai mult saumai puginrepedeprin a dispirea?). €FreLrtredere:o anticipare,in definitiv,a angajamentului siu. increderea
in mod reciproc,se pareci o religienu poateadunalaolalti o comunirarc FatcI rr'(linlaimpdrtigit5:ea eslefidelitateasaufiduciaritateape carecon-
decitin monoteism(sinagoga,biserica,ummasint triplul nume al acesrcr frtrtttl o l )rcsupune i n chi ara dinculideiisale,adici a ideiivalidit iqiigi a
aduniri laolaltd).Aceasti reciprocitate e prezentiin culturanoastrdoccr lirr1r'r.,;lt,rlc contract.
dentalS. in asamisuri incit ne vedemnegregittrimigila o etimologiea "rc
ligiei"prin religare,careinsemna"arelega","a uni printr-olegdturi".Or rror
vorbim totodatS.despre"legituri sociali" (Rousseau,iarigi el, foloscqtcdc;,r i l i i tr r ,l ,.t l r r r ,.r r ,r nl l ,r r ,l ,,r oz i n l ntr o d u c e re a " l a l u c ra re a L a C o n f a n c e -d p p ro c h e s d c o n o mi q u e s
aceasteexpresie). etz 'tr r tl t\,,tr l r tr rl ',r
, r r ., M or r tr i ,r l ,G adt a n Mo ri n E d i t e u r, 1 9 9 9 , p . 7 . -D e u o l t a re a a c t u a l i a
l tu.l i ti l 'Ih,,,l l t r tr r r .r r ' ,,t;i r u." tr tr r ri t ' a c e a s t i l u c ra re p ri n t re mu l t e a l t e l e , e s t e s e mn i f i c a t i v i

S - as t abilitt o tu g ic i a c e a s tde ti m o l o g i en u c sreexacri ,ci i l ,rri rrrr i rry' ,,r l i F ntr r ,' r r ', r 'l t,r tr .r nl l nr t,t t l r i ,r r i rr i rrt c ri r> ru lc c o n o mi e i g t s o c i o l o g i e i . N u ma i p u g i n s e m-
r r r l i , r r r , r t=.;l f.l ,r ) l r ..r .nr ,r..,r r rpol r l c lrrri . r r rrv i rrt rrl u il ra s f (s i n o n i m p e n t ru i n c re d e re s a u p e n t ru
c unolt eauo alt ie ti mo l o g i e qci i re c u rs ul a l i d c c nd c l cg,;i trrr;ifo..t ;r r r.lprrprr r ,F 'l ,,r l ,i l r r tr ,r t r r r l l l r l ',r r r l r r l 4l r ,r r l rrrlrrl rrr,r r. i rrrl t l t i . rr, i l t f ra n c c z 5 , v e rb u l " t ru s t e r" , e l f i g u -
( t,l l l rl t,1r' ti rrro l o l l itri
i nt iir itdc c it r t ' c r c l ti rri s rrr. c rrri tt' l ,tr,' l t,!1,r,,,
rr,,r' rr' ,l rl tF a.=i f',t',r l ,tl ,1 t,t,l ,,l ,r r ttt,l t'v t;,t t t t l n \ l \ \ , r l , l r\ l N t t r' , t t ri l p rt t l s . 1 l ; rc g t ri rl t c c o me n t a ri i .
Et

ii "( cl.il,rltlut nr" pc c:arcil presupunecontracturt'srt,tlt,ordinul


( - r . c lir r lir
credinpei. rrr;rii ncomuni cabidaci
l: a r f i f ost num aiincom unicabil,ar f i un m ist err e-
( ll ti ri ) n u a re n i mi cd e -afa c ec u credi nga (l ,rr.r.yance) i n sensul teryatnu segtiecd.reidivinitSgi ce plutegtedincolode comun,inviluitd intr-
dc t'rrrr.;r;tt'rt' slabtrsau prezumtivi.Credintanu est('tlr,.rdinul cunoaste- o interdicgie. De nemirturisit,el estede ordinula ceeace esteefectivgi bine
r ii, t ' i t l' r r din u l a d e ri ri is a ua l p a rc i c i p i ri(am
i pure. sl )rr(,:nu deordi nul ((rnoscutde citre cei caresint pirtagi - bine cunoscutde cetre noi toqi gi
rrrrcinrlrnr:sis, ci de ordinul uneimethexis, dacde posibilao tlisjuncgie intrecele evidentin felulsiu, manifestin toatecomunicirile,come4urile,contractele
tloLri).Agacum spuneVal6ry:"societateaesteun rip dt. firrr<.qionare fiducia- ;i coiturilenoastre.insi el impunereginere gi pudoarefiindc5el ne afecreazi
rit La presupuneun crezsau un credit"e.insi acest"( r('./silr.lcredit"10re- ttuditateagi intimitatea.Tot ata cum nu existiincrederemai maredecitaceea
PrczintSactul uneicredinge pusein nimic alcceva decirin societatea insi;i. ln carene dezgolim,din pricinide dragostesau de medicini, tot astfelnu
c-rederea (fiance)estein-credere (con-fiance) pentru ce ea seincredein co-ul co- existdincrederecare si nu dezgoleasci.Ea dezgolegteceeace nu estedat
existengei, sau,altfelspus,acestco-nu esteposibildecitcagicredereainsigi. In comunsau,mai degrabi, faptul ci acestcomun nu estedat, nu estenimic,
Or co-nu estenimicin sine,dacd nu tocmai actul acesteiincrederi. nu esteun lucru,ci ceeace se face posibilincredingindu-se siegi- carenu
estedat. Recitesctextul lui Blanchot:"stranietateaa ceeace nu ar putea fi
Aceasti a doua direcgiene apropie de cel de-al doilea sensar rui religo. €omunesteceeaceintemeiaziaceasticomunitate,pe veciprovizoriegiintot-
Enigmacomunuluinu mai alcS.tuieste aici un mistercarear trebuirevelatsau, de;runaoirisiti"11.
dimpotrivS,protejatsub un misricismanume.Enigmaginede secretulincre-
derii, iar acestsecretesteincredereainsdsi,in carecredere
viizr-se presupun Aceastistranietatenu esteun mistergi nu estenici o negativitate(moar-
indefinitunul pe celilalt. Religlocascrupultnseamni atunci reginerea in faga teanu esteprezentdaici ca negativitate,ci ca efectivitatea stranietigii).Ea
acestuisecret,respectarea gi pistrarea lui. Fiindci el estesecretulincomuni- €;teafirmareaincrederii nude,a nuditigiiincrezS.toare: expusi,fragili, ne-
cabila ceeace mai intii de toate angajeazl,asiguri riscd.o comunicareoare- rigurl, insi tocmai astfelexpusd,
ar6tati, manifestat5,,in stranietateasa de-
9i
care- indiferentci e economici,tehnici, de limbi, afectivisausexuari.. (Fira Goncertante, tulburS.toare,
aceeaa celeimai obignuiteintilniriprecumgi aceea
indoiali, ea esteintotdeauna toare acestealaolalti, in proporgiidiferite.) r eeleimai de nemirturisitlegituri.

Cu alte cuvinte:in confidentia,


i cum-ulnu il desemneaziin rearitatepe ',cr..r,,,
ci arevaloareasa de prefixde implinire (precum in conspicio
fides,fiduciase implinegtepini la capir, ea se dd sau se abandoneazd"f]ari
sauin conficio)..
Jean-LucNancy

rezervd'.si de altfel, trebuie ca ea si se angajezein felul acesta,fiindci. art-


fel ea nici nu ar puteasi. inceapi. o increderelimitatr sau remperatapre-

il
s upunepos i b i l i ta te au n e i i n c re d e rin e md rgi ni te.La ri ndul sdu, aceasra
presupune o proximitateintrecredinciogi pe carear trebuis5 0 putem numr
nemdrginitS. in vremece ea estefoarre precisproximitate pe limita care ir
separd.inmod absolut(corpul,moartea,,,sinele,, indeterminabil). Tocmar

il1rl
de aceeaintensitateaextremi a acesteifidesesteidentici cu proximitate;r
lui cumin sensulde "cr..r", iar prima comunici acolo unde a doua menginr.
distantaireductibilipe care,tn structurasa, o implici acest,,ct.r',.

***

Ajungemastfeldin nou la textullui Blanchot.secreturesteimoosibiltrr,


mS.rturisit
fiindci esteincomunicabil.El esreinsi de nemirturisirsr nu rr,,

9 . Ca h i e rsl l , P a ris, Callim ar d 1974, p. 918.

1 0 .E a ce e a |i e ti mologie,aceeaalui cr eder e,iar cnditvir r e


li r r l i ;r ntr ,z i l r l i r r i r ,r l r .r r r r r l tr r r l tr t,,,t,
l a Da n te l n se amni "incr cdcr c". ( .it <il,sPr t.r r r r /r ,r i,, it( ( , r t v r l l ) ,r i r r .,.,,,,,.,tnr ,l t l r t t, ,r ,..t, l r r r
cxp l i c? 1l 3 cn vcnistc, ",r .r 1r .z,rIr r r l r r l ( lir r 1,r r ,r t r ,\) ir r lr rr v ,r ,, ll lrfgrrrr't'tll;ilr'lrll, l,ttttnuiluthtrlt'!th,\ttrttltb, l',ilr'.,lv1r[ilrt, I'll{1,1r ltt)

l rr
NorA LAA DouA EDITIE

aici firi nici o modificare'


Textulprimei edigiiaComunitdliiabselteapare
lui doui eseuri'posterioaree,ri1e1
ln schimb,vegigisi in continuarea
concepute ca o concinuare a demersuluicu
:ii.carefusesere-amfndoui
l* f t..r"ior", aflatde altfelinciln gantier'Se4iunilell 9i lll din "Despre

l
" .comun" au fost redactatePentru numirul din revistaAutrement
't quoi pensentlesphilosophes?"(nr' 102, "t'.tTb* l:-::; :?:::
Roman,EtienneTassin)' in caretextula fost
deJacqueiMessage,Jo6l
Secqiunea la^fostadiu-
rtintr-o versiunePrescuftate9i ugormodificati'
(seprcmbrie1988) orga-
11
oenrrucolocviul"community at looseendsl'
ii

englezlurmeaz|si apari
i" rtnlrni Universiry,oxford, bhio' Versiunea
gcteleacestuicolocviu(coordonator:Jim Creech)' .-
finiti" a fost redactati mai intii Pentru"C1o.uqin CriticalThe-
"lstoria
(coordonat de David Carroll) 9i a fost
, Califomia Universiryiirvine
licati in TheStatesoflh-f Press,NewYok' 1989' in condigiile
"Uia publicatin traducerefrancezd
li."t" in nota sa preliminara,textul a fost
.. -of t6,,a| RevuedesScie n ceshumaines(nr. 213,
numiru | PenserIa co m m u nau
, 1 - coordonatde Pierre-PhilippeJandin 9i Alain David)'
...existd-omdsurdcomund
Tuturora, insd menit cevapropriu e fiecdruia
Fiecarese ducemereu;i se-ntoarcede unde e-n stare.

HoLornLtN, Piinegi vin.


(Traducere de $tefan Aug. Doinag gi Virgil Nemoianu)
n
o
c
Z!
t
rrn!
rrl
W
v1
rn
z-{
>,
Fr- !

Milrruriadisolugiei, a dislociriisau a conflagralieicomunitigiiestecea


ffrrl lnpor6anti gi mai apisitoare mirturie a lumii moderne,ceacarereu-
nE?te,poate,toate celelaltemirturii Pe careaceast[ epoci sevedenevoiti
tl le ;tsume,in virtuteaunui decretsau a unei necesitiginettiute(intrucit
Foi Inf,rrurisimin egali misuri epuizareagindirii lstoriei).Comunismul
Ftrp"orizontulde nedepigital timpului nostru",ata cum sPuneaSartre,in
multesensuri,rind pe rind politice,ideologice,strategice, dargi intr-un alt
r€psrare,destulde striin inrcnqiilorlui Sartre,nu estemai puqin?nsemnat:
Cuvlrrtul "comunism"esteemblematicpentrudorinlaunuiloc al comunitS.gii
Feitr sau regisitatit dincolode diviziunilesocialecit 9i dincolode aservirea
Fe+a de o dominaqierchnico-politicigi, implicit,dincolo de vliguirilecare
afur,teazilibertatea,expresiasau simpla fericire,din clipa in care acestea
$nt iupuseordiniiexclusive a privatizirii9i,in sffr9it,mai simplu9i mai de-
eirivIncl, dincolode decrepitudinea mo4ii fiec[ruia,a acesteimorgicare'
nenraifiind decit moarteaindividului,Poarteo povari insuportabili9i se
prAbugegte in i nsignifiangd.
Mai mult sau mai pugincongtient,mai mult sau mai pugindeliberat,9i
Fri rnult sau mai puginpolitic,cuvintul"comunism"a constituito astfel
c: enrblemi - ceeace, ftri indoiali, reprezentaaltcevadecit un concePt9i
€hiaraltcevadecitinlelesulunui cuvint.Aceasti emblemi nu mai aretrecere,
dcflt poateintr-o mod intirziat,Pentruunii, sau, pentru algii,de acum foar-
H pulini, ca gi cum ar fi inscris;.in murmurul unei rezistenge incdncenate
Clr neputincioase in fagapribugiriivizibilea promisiunilorsale.Daci nu
ffili are trecere,acestlucru nu se datoreazi numai faptului ci statelecare
a=aureclamatde la aceastiemblemi s-audovedit,de mult timp deja,a fi
ES:n1iai trtrdSriisale.(Bataillein 1933: " Sperangacea mai firavi a.Revo-
lU;ieia fost descrisiin termenide disparigie a statului:dimpotrivi, lumea
eEtualltasistl tocmai la disparigia forqelorrevolugionare 9i,in acelaqitimp,
erteelorgf,viea luat astiziforma statuluitotalitar.")(O.C.,l,p' 332') Sche-
ffir trAddrii,meniti si prezerue o puritatecomunisti originard,in doctrini
lru fn inrengie, s-a doveditdin ce in ce mai putin pertinente.ceea ce nu
fnreanrnltci totalitarismular fi fost dejainscris,ca atare,in Max: propozigie
gmrierS,ce nesocotetteprotestulsffgiatimpotrivadistrugeriicomunitigii
Eere,In Man, insogegte in permanenfitentarivahegelianide a efectuao
tatelttatc,d{ucind sau deplasindaceastatentative.
\r lrerrr.rtrldtrrii sedovedegte insi de nesuslinut in misura in careinsigi
€€nreha rrle;rltrluicomunistsfiqegteprin a apirea in cea mai problematici
l umi na:i i t r1rc1irl, ml tl ,omul def initca pr oducit or( am Put easpunede ase-
16p1qg,6 ulllll ,h:lintl,7i rrirnicrnli nrurlt),;i definitinmod fundamentalca pro-
drr,at,,ral l rrol tttctr.tl t'r' rctrltsr
' r hspeciile sale.
m unciisaualeinf lipt uir ilor
| , r lr t r rrl, i tl rr' 1 ' t,1 1 1
l i .,1 ,
l rc tt.tt(,.11 i c g a l i ta tea ( ul )l n!(, i rri cl ccasarru' f1!rgr J(c\t(' i tl circrl rl ,l trvtt ', r . t t t lt tIt t it t t lt ot t st t lt 'r 'it(t'il 't (t "l"l'l "lll( l( l( '
lr r , r1i
r . lr . . r lr(l( ) nr r u !t \l rl t, (u s rri L rra rrltr5 I, d a tei n comrrru.,rrrrrl zi sreal ,ati rrr,r l ate"rrrrcste,l a ri ndulcr,dt . cit6 "ideer egulat ivi". . .Pr ) t t t t r t t t , t t t lt
', '11, r 1. .
r r , r (( ' l, r irt r nl ) ( u l l rc u ta tc au n e is u fe ri n l ei n tol erabrl(,rl t' ,i ruride al te sLr 1gr',orrprnicS, operaliatehnologicigifuziuneapolitici (intr-urrcrrr/t "ttl' s,trt
I t ' r r r r lr(' ,r nr n r( n ra ito l e ra b i l ep, ri c i n u i ted e soci etS ginoastrc
le l i beral e),;,r il| ttnttlilc()tor) reprezinteSau,mai degrabi, Prezinte, exPunsau rt'itlizt',tz,r
( u ( ) 1' r { ' r t . r r(. p ro l i ti cdde c i s i v (n
d u d o a ri n s e nsulca o strategi e pol i ti ci tn' r u nr( r.sitateprin eleinseleaceasteesenli. EaesteastFel infrptuitS, devenrrlcl
lrrrrr,.,,rl,rvorizcze ia i s-arpotrivi
rezistenga fagi de aceastitridare, ci in sensulcI aceast,r I rtI rlrrt,tsa lucrare.E ceeace s-anumit "totalitarism",;i ciru
.,1r,rl(.11i(', r ;r gigindireanoastrein general,trebuiesi ia in considerare posl nrarlrrlg numelede "imanentism",astadaci nu cumvatrebuiese Pestrim
lrilrt.rtelca o intreagisocietates5fi fost modelate,docil ;i in ciuda nenu arra,,ri'i denumirepenrruanumiretipuri de societigisaude regimuri9idaci,
rrr,irltclorfocarede revolte,dupi tiparulacesteitridiri sau,mai plat spus, tLnrpotrivS, trebuiesi vedemin ea orizontulgeneralal timpuluinostru,care
clupi tiparulacestuiabandon:esteproblemape careo formuleazinu atir Inrlrrtledeopotrivi democragiile 9i fragilelelor protecqiijuridice'
Soljenigin,cit Zinoviev).insi poate cA acestegreureginu sint decit relative
in raport cu povara absoluti, care ne zdrobegtesau care ne inchide toatc
"orizonturile",gi carear constain faptul ci: nu existi nici un tip de opozitit.
comunisti - sau,hai sAspunem,comunitardpentrua indicamai binefap \.1 fie oareintr-adevir nevoiese spunemaici citevacuvintedespreindi-
tul ci acestcuvintnu trebuierestfnsaici la referingele salepoliticestricte virl/ Lrniivdd in inventarea giin culturalui, daci nu chiarin cultul lui, Privi-
carese nu fi fost sau caresi nu fie in continuareprofund supusnezuingei legrtrlnemirginitgragieciruia Europaarfi areht deja lumii caleaunici a
citre comunitateaumdnd, adici uneinizuintecitre comunitateaunorfiintc Fnrllciperiide tiraniigiindreptarulin funcqiede caretrebuiemasuratetoa-
care,prin esenge, isi produc proprialor esenjdca pe operalor, comuniratc rp luliativelecolectivesau comunitare.lndividulnu esteinsi decit rezidu-
care,mai mult, estetocmai in misurain care produce aceasti esengeca si ul r.xperienjei disolugiei comunitegii.Prin naturalui - dupd cum ii sPune9i
comunitate. O imanengiabsoluti a omuluiin om - un umanism-;i a comu- nunrele, el esteatomul, indivizibilul-, individulse dovedegte a fi rezultatul
nitigiiin comunitate- un comunism- subintindeobsrinatqi, indiferentde alr5rrlctal uneidescomPuneri. El esteo alti 9isimetricifiguri a imanentei:
meritelesaude vigoarealor, toatecomunismele de opozigie, toate modelete !ltt lrcntru-sine absolutdeta;at, luat ca origine9i certitudine'
stingiste,ultra-stingiste sau articulatein jurul consiliilod.intr-un anume insd experienfape care,cel puginde la Hegelincoace,o traverseaza
sens,de acuminainte,toate inigiativele de opozigie comunitardla "comunis- drF5tindivid,cu o obstinatiesideranti,trebuiese recunoagtem'nu estedecit
mul real"sint epuizatesauabandonate:totul sepetreceinsi.ca si cum, dinco- Frl)crienfa acestuifapc ci el nu estedecit originea;i certitudineaProPriei
lo de acesteinitiative,nicinu s-armai puneproblemasi gindimcomunitatea. .. ralernorgi.lar nemurirealui transferatiinopere,nemurirealui operatorie repre'
Or tocmai imanentaomului in om, saulocmai omul,in absolut,consr- riltil tot o alienare,fhcindca moarteasd-idevini inci 9i mai streine decit
deratdrept fiinqaimanentdprin excelengi, constituiepiatrade incercarea 6rr;rstdstranietatefhri recurscareoricum "este" moartea'
uneigindiria comunitigii.O comunitatedesprecaresepresupune cd trebu- t)e fapt, lumeanu e fecud din simpliatomi. E nevoiede un clinamen. E
ie s5.fie comunitate a oamenilorimplici faptul cd ea igi efectueazisau ci nevoicde o inclinagiesau de o inclinarea unuia citre celSlalt, a unuia de
trebuie si igi efectueze,ca atare,integralpropria sa esenli, care, la rindul tHrrrcelilaltsaude la unul la celelalt.Comunitateaestecel Purinclinamen-
ei, esteimplinireaesengei omului. ("Ce poatefi modelatde oameni?Totul. ul ',individului',. insi nicio teorie,nicio etici, nicio politici, nicio metafizi-
Natura,societateaumani, umanitatea",scriaHerder.Sintemobstinatsu- ri a individuluinu estecapabili siinfrgigezeacestclinamen, aceastedeclinare
iau accstdeclinal individuluiin comunitate."Personalismul", sau Sartre,
rrrr,rrtreugitniciodati decitsi acoPereindividul-subiect de cea mai clasicd
1. Ceeace, in detaliu gi daci e si ginemde fiecaredati seamade conjuncturileprecisenu e ipelil cu o glazurdmoralesau sociologicd:nu l-au inclinat, in afara lui insugi,
salein-comun'
llFEtcaceast;marginecareestemargineafiingei
rigurosexact:de exemplu,in Consiliilemaghiaredin'56 gi, mai mult, in sringaSolidariaiyiiin
Polonia.Nu esteabsolutexactnici in cazultutu ror discursurilorginuteastizi: am putea,insa careuiti c5 mizaatomu-
ltrdividualismul esteun atomisminconsecvent,
numai in aceasti privingi,sijuxtapunem aici situagionigtii de odinioari cu anumite aspecrc
lrl .,r;1intr-olume.Tocmaide aceea,problemacomunitigiireprezintd marele
ale gtndirii lui Hannah Arendt gi, de asemenea,oricit de straniu qi de provocatorar fi acesr
amestec,cu anumite propozigiiale lui Lyotard, Badiou, Ellul, Deleuze,Pasolini,Rancidrc. nlr.,e1tclin metafizicasubiectului,altfelspus individsau - stat total - din
Oricarear fi angajamentullor individual(gi uneori,fie ci vorfie ci nu) acestegindirise menqirr trret,rfizicaunui pentru-sineabsolut:ceeace inseamni, totodati, metafiz-
in provenienqaun ui eveniment man<istpe carevoi incerca s5-l caracterizezincelece urmez:i,
n a rtltsttlutuluiin general,a fiin9eica ab-solut,perfectdetagati,distincti ;i
g i c a r ei n s e a m n i p e n tr un o i p u n e r e ain ch e stiu n ea u mani smul uicomuni stsau comuni rar
ldeii,a lsto-
(foarte diferitl de interogagiaangajati odinioari de citre Althusserin numele unei gtiinl,' lrrr1rr.,,1,litraraport.Acestab-solutPoatefi prezentatsub forma
maxiste). Acestae gi motivul pentru care astfelde propunericomunici in ceeace voi in<.r.r a O per eide ar t i
ri er,,r l rrrl i vi tl ul uia ,S tatu lui,a $t r ingei, et c. Logica sa va f i
c a s i n u m e s c in, ce led in u r m i, "co m u n ism u llite r a r ". irrtoItlr.,rrrrr,r ;rtt.t.a5i, irr mtrsurain careestefhrd raPort. Eava fi aceaste logi-

,, ( t 27
Fr
r , l' . r nl) l, r1ir t' tl rrl ,rl rir'l iai rci rn p l rc ifa p tu l c d ,daci putemspuneastfelc(.(,,1 , erri rrrrrrrri ,r l rrirp.,,' nu , r l) ut ut r , 1r t ' l, r ti . r lr r olul,ti lt 'rit t lcvt 'nr t r l
r t ' r ' r rt ' , rl r . ; , l rr .,(,1
)i rra it n c h i d ei n s e p a ra resaa mai mul t deci rsi mpl ulsep;r tutrrl .l ctror-ne nol o11i,: ,rpr nlului r 'ot nbinidouli t r t ot ncnt cc: ; t 't t 1i, r lt , t'r t '
r , r t .A lr lr ' l' , P rr' \(' ,, l )a ra reian s rg itre b u i ei n c h i si ,i ari nchi derea
trebui esd s,. rlcr,lvirl'scun cerc:lcestca sint desivirgirea gradualSa cortgtiirrlt'i clc
ir r tlr it l, ir r r r ru rrl ria s u p rau n u ite ri to ri u(ri mi n i nd expusi ,pri n margi neas,r rrrre(,r acestuii pseum an) ,gi f apt ul ci acestipsedevinet ot ul ( dcvint '
c x r c nr , i, t t ' lu i l :rl te
t ri to ri uc, u c a rec o mu n i c i astfel ),ci asuprai nchi derii rri | )rrnrrrczeu) desdvirgind cunoatterea(gidistrugindastFel tot ce estepar-
s('ll,| )('11 t rlr a realizacaracteru I absolut al separirii.AbsolutuI trebuie si fit. trrrrl.rrin el,desivir;indagadarnegareade sine,devenindcunoastere ab-
,rlrs.lr-rtul proprieisaleabsoluirdgi, riscindaltfelsi nu fie. sau: pentru a li l ' l rti ). D ar daci , oarecumpr in cont agiune; pr i in m im i, eu im plinesc
,rbs'lut singur,nu estede-ajunssi fiu singur,mai trebuiesi fiu gi singurul irqllt'l irrminemigcarea circularia lui Hegel,atuncidefinesc,dincolode
cilreestesingur.ceeaceestecontradictoriu.Logicaabsolutuluiviolenteaz;r lrrrrrtcle atinse,nu atit un necunosculcit un de necunoscut.Careeste
absolutul.Ea il implici intr-un raport pe careacestail refuzi 5i il exclucc tle rrccunoscut nu datoriti insuficiengei ragiuniici prin naturi (mai mult,
prin esengi.Acesrraporr for1eaz6, gi sffgie,deopotrivi din interior gi din ex lir.rrtru Hegel, nu ne-am putea preocupa de acestdincolodecitin lipsa
terior,sau dintr-unexteriorcarenu estedecit respingerea unei imposibilc prrrt'diriicunoagterii absolute...). Presupunind astfelci sint Dumnezeu,
interioritigi, "flrd raport"-ul din care absolutulvrea si. se constituie. r el:ilrt in lumeavindsiguranga lui Hegel(suprimindumbra 9iindoiala),
Excluside logicametafizicia subiectului-absolut (sine,Voingi,Viagd, r urroscindtotul 9i chiar;i motivul pentrucarecunoagterea desSviqiti
spirit etc.), comunitatease inroarce inevitabil destabilizeaz,i acestsubiect r erra ca omur, nenumirateleparticularitigiale ipseitigilorgi istoriasi
9i
tocmai in vircuteaaceleia;ilogici. Logicaabsolutuluiil punein raporti ceea ar lrnrduci, exactinacestmoment seformuleaziintrebareacarecufundi
ce, de buni seamd,nu poate constituiins5.un raport intre douS sau mar cxritenfaumani, divini... in negurafbri de intoarcere;de ce trebuiesi
multe absoluturi,rot agacum nici nu poatefacedin raport un absolut.Abso- eu5tcceeace eu cunosc?De ce e o necesitate? in aceastiintrebarese
luitateaabsolutuluiesteastfeldestrdmati.Raportul(comunitatea)nu este, ae(unde- ea nu aparede la inceput- o extremi sffgiere, atit de adinci
daci este,decit ceeace desfaceautarhiaimanenteiabsorute?n principiul frrrit nu-i rispunde decitticerea extazului"(V,127-128).
siu - gi pe ?ncheierea sau pe limita sa.
Bataillea frcur neincetatexperienga acesteilogiciviorentea fiingei-sepa- \llpiereaascunsi in aceastdintrebareestesfrgiereaPe care o provoaci
rate.Spreexemplu: Inttetr.rrca insiqiintretotalitatealucrurilorcaresint - consideratica abso-
fut, a,lici separatede orice alt "lucru" - Vifiinla(carenu esteun "lucru")
"Dar dac5.totalitateaoamenilor- sau, mai simplu spus,existenga lor !t'6lrFcilreiasauin numelecireia acestelucruri,in totalitate,sint.Aceasti
integrali - s-nniNcnaNR inrr-o singuri fiingi - evident la fel de roiir..a lfi;rere(analoagi,daci nu chiar identici, cu diferengaontico-ontologice
gi de abandonati ca gi totalitatea- capuliNcnnNeruLur ar fi locul uner B fui lleidegger)definegteun raportal absolutului,impuneabsolutuluiun
lupte de neimpicat - si atit de violenti.incit, mai devremesau mai tir- f€Fr)rtctlpropria sa fiingi, in loc si imanentizeze aceast5fiinqein totalitatea
ziu, s-arfacegindiri. intrucit cu greuam puteaintrevedeapini la ce inten- ah:olrrt;1 a fiinjirilor. Fiinga"insi;i" ajungeastFel si sedefineascidrept raport,
sitatefurtunoasi gi dezlinguitiar ajungeviziunireacestuiincarnat,care dretrtrron-absoluitategi, daci vreqi- in oricecaz,eu astaincercsi sPun-,
ar trebui s5.-lvadd pe Dumnezeu,dar si-l 9i ucidi in aceea;iclipi, sd dteptcomunitate.
devini apoi el insugiDumnezeu,dar numaipentrua sepr5viride indati I xdzul rdspunde- daci e propriu-zisun "rispuns" - imposibilitigiiab-
intr-ogenune:ar deveniatunciun om tot atit de lipsitde sensca giprimul lelurt;r1ii absolutuluisauimposibilitigii"absolute"a imanengei desiviryite.
trecS.tor venir,lipsitinsd de oriceposibilitatede tihni" (1, 547). Ertartrl,inqeles potrivitacestuimotiv rigurosPecareil regisim,cu condigia
gl.i rrnnirim istoriafilosoficiinaintede Bataillesi in vremealui, gi la Schel-
o astfelde incarnarea umanitigii,totalitateasa ca fiingrabsoluti, drn- Itng1 la Heidegger,nu definegtenici o efuziunegi inci ;i mai puginvreo
colo de raport;i de comunitare,intruchipeazddestinulpe carer-adorit gindi- eferyerr cnqdiluminat5.El define;testrictimposibilitatea, deopotrivi onto-
rea moderni. "Lupta de neimpicar" estelupta din care nu vom iegiarita IogtrH1rgnoseologici,a uneiimanenqe absolute(sau:a absolutului,9i deci
vremecit nu vom fi putut sustragecomunitateaacestuidestin. a irlarrcrrlci)gi, prin urmare,imposibilitatea uneiindividualitigi in sensstrict,
Intr-unalt textcarestrimuti logicaprecedentului in planulcunoagterii, Frer 1iunl ir unci pure totalitigi colective.Tema individului;i aceeaa comu-
Bataillemai scria: .,i rrtstrl nssol i da r ecu giin pr oblem at ica
ti i unrtl ur gener alia im anenqei2.Ele

"Daci <mime?>cunoattereaabsolutd,iati ci devincu necesitate eu in- J 5ti r r r i l r r r r r r .r r ,r r( .s t .n.n5,,r ,r , t , , t, ' r c a rc Mi c h c l H c rrry i l c i t e g t e p e Ma a , o l e c t u rS o ri e n t a t i


sumi Dumnezeu(in sistem,nu poateexistacunoagterecaresi treacddin- r l c r " , r l ,r ,u r t,ttr .,tIoIr r ,| 'ti l ,l l i i ,r " i rr< l i v i rl rrl t ril"i i r " v i t : 1 i ri ma n c n t e " . I n a c e a s t i P e n p e c t i v i l , " i rr-
colo de cunoattereaabsoluti, nicichiarin Dumnezeu).
Cindireaaccslul +fr v r ,fr r,,, l ,r | ,,i r l r r r l r r r r r r l ,r r Il r l r. rr rl r, rl l r l t r t i " (Mt t t x , v \ t l . l l , l ); rri l , (i ; l l l i rn i rn l , l ()7 6 , p . 4 6 ).

28
r "')
.. lr t , , r ) lt ( l, lr ,{(t un tt.l u /,tl (' x t,t./ttl lu1l '.rl trurl o i ,Pr()l )l (' l l l(,l()rl l uni tl ticsl i t' (1isr extl ucl edi rr)ori tt,t rrrrru r r r t itcl(lc lit( ( ) llst lt t lll; 1"r l ) , lrt lt l, t t 't t t "'l
r' P Lrs,i l gacum i ncc l nrrrr,t fi rsti n cel edi n urrrl icl r r unum aidc t : l1t rtcot nt t t t i''t t "'t
i a tur t : 1r ii, t t"tt lt "t l"'
< 1 tt
c
,lr ' , r rt t t t tr r r ' , r ' lr ,rr' ,tl ri l ;1P ro l rl c rn i a e x ta z u l u al
i : rl t' l
l i ,rl tccva deci tab ei ,l a () P ri vi reatente,gi de cdtr eacegt"com i unigt i"singular i, car cr r ilt r l) t l
C h t' s ti u nae fi i n q eci o n s i d eratc;r
' rr 1r . lr . 1r.1 r,,l t,9 trrtprobabi lgti ni ci odati (pi ni acum , cel pugin) unde incepea qi undc sc
,,olr r r
'r. ' r , , . 1t ,
r ' ,trror , t lr ti l (i
fii i n q i ri l o r.
in modul in care ei intrebuingau cuvintul,
( t,nt!tiltt(t!(t(t saufiinfa-extaticd a fiinleiinseSi? Aceastaar fi intrebarea. lfilgr;rrnerafora(sau hiperbola)
presupunind cit r ebuie gisit un alt cuvint - . ce
1ir art.rnaial esn-augti ut-
tropilor s-ar fi potrivit a indica ceea ce bin-
elr tr0Psauce trergerea Pentru
tria rnodulin careei intrebuinqau"comunismul"'
(Notezaicio reticenqi,asupracireia voi reveniin celece urme.ve:in spa- I r au putut comunica,prin acestmod de intrebuiniare,cu o gindirea
ale extazu-
rclcrcmeiindividului,insi dincolode ea, poale ci ar trebuisi se dezviluie srtr'r,i.lliteraturiigi agindiriiinsegi- altefigurisau alte exigenge
lui , irrsi nu au putut comunica cu adeverat, explicit;i tematic (chiar daci
clrcstiuneasingularitigii.Ce inseamni un corP,un chiP,o voce,o moarte,o
,,er;rlrcitul" gi "tematicul" nu sint aici decit nigte categorii foarte nesigure"')
scriiturd- nu indivizibile, ci singulare? Careeslenecesitatea lor singulari,in
astfelde
impirtigirea care divizeaze gi care face si comunice corPurile' vocile,scrle- 4r ,, gindirea comunitalii.Sau,altfelsPus,comunicarealor cu o
ghrtlirca rlmas secreti sau susPendate.
rilein general9i in rotalitate? in definitiv,aceasti chestiune Parese consti- "
tuie exict reversul problemei absolutului. in aceasti calitate, ea aParlinein | ,i.il", politicile,filosofiilecomunitigii,atuncicind au existat(gi au exis-
problemei comunitigii, in orizontul c6reiava trebui, agadar, lsi irr[otdeauna, chiar5i redusela simplevorbirii desprefraternitatesau la
mod consritutiv
insi niciodati natura saustruc- lglrgrioase montaje pe rema "intersubiectivitigii"), gi-au urmat ciile sau
si o luim in considerare. Singularitatea nu are
atomilor' identitiqi Furrcl,lturile lor umaniste fbri a binui o clipi mecar ce acestevoci singula-
rura individualitigii. Singularitatea nu are loc in registrul
c/i- rc vorbeaudespre comunitate, 9i nu vorbeau Poate decit despreea'fara"a
identificabile daci nu chiar identice,ci in planul acestuineidentificabil
reputat "literari" sau "estetica" era implicatdin expe-
namen.Eaeste in legiturd cu extazul: nu am Putea sPune de-a dreptul ci bAiluici o experiengi
comunitigii gi in legituri cu ea. (Ne aducem oare indeajuns aminte'
fiingasingulare este subiectul extazului,fiindci acesta nu are un "subiect", Herrla
ci trebuiesi spunemce extazul(comunitatea)i seintimpli fiingeisingulare.) pu,,ir, lua un altexemplu,ce au insemnatprimelescrieriale lui Barthes
"
,t dltc citevascrierimai tirzii?)
Iteurmi, aceleagi voci carenu Putuserese comuntceceeace, Poatera-
- - de citre
rl gtiinqalor, elespuneaude faPt, au fost exPloatate ti acoperite
zgomotoase Poarte ce stindardul "revoluqiilor culturale",
solidariratea dintreindividgicomunismin sinuluneigindiria imanengei, Atgrtedeclaraqii
deciltretot felulde "scriericomuniste"saude "inscripgii proletare".Nu fhri
carenu cunoatEeexrazul,nu constituietotuti o simpli simetrie.Comunis-
ternei,in ciudavederilor loringuste, profesionigtii societelii au vdzutin toa-
mul - de exempluin exuberanqa generoasecareil face pe Marx se nu se
sreacind numai o formf, burghezi pariziani (sau berlinezi) de Pro-
opreasci inainte de a indica, dincolo de reglareacolectivi a necesitelii,o t€ HCe 9i
revenirea incongtienti a unei "Republici a artigtilorr', al
domniea libertigiiin care o munce in excesnu ar mai fi mund exploatati' htkutt,cindnumai
clrei motivfusese inaugurat, cu doue secole mai devreme, de citre roman-
ci arri Siinvenqie - comunici cu o extremitate chiar
a jocului,a suveranitegii,
a extazului, cireia individul, ca atare,ii este sustras.
definitiv Aceasti comu- tigr dc la lena.intr-un iel sau altul, eravorbade un sistemsimplu,clasic9i
(formei
nicarea rimas insi indepirtati, secrete,ignorati cel mai adeseatocmai dogrnatical adevirului: o afte (sau o gindire) adecvati politicului
o politici adecvati artei. Presupozigia era tot
de comunism(si zicem,pentru a ilustracelespuse,ignorati de Lenin,de rerl or.induiriicomunitiqii),
iceeila uneicomunitigi care se efectueazein absolutul oPerei, sau carese
stalin,deTroqki),mai puginin strifulgeririlepoeziei,ale picturii9i alecine- aceasta
sauin motivelepe cflr.tueazd ea insigi ca operi. Din acest motiv, ti orice arfi Pretins,
matografieiin primelemomentealerevolugiei Sovietelor,
care Benjamin le-a putut considera drept temeiuri pentru a se numi marx- rnodernirate reminea,in principiulsAu,un umanism'
- fie 9i
isr,sau in ceea ce Blanchot a incercat si inscriesau s5 propuni (mai degrabd vir trebui si revenimasupra cauzelorcare au fhcut si se iveasci
sau al contrasensului - exigenga unei exPerienge literare3
decits5 semnifice) prin cuvintul "comunism" ("Comunismul: ceea ceexclude eu prt.lulnaivitigii

Ceeace mi-ar ingidui sd-miagezinrreguldemerssub aceasti indicagiegenerali: existddouii J l rts "l r r ottttrtuni sme sansh6ri tage",rev i s taC omi t6,1968, i n Grammano 314' 1976' p' 32'
moduri de a scipa dialecticii(adici medieriiin totalitate), fie prin disimulareain imanenl.i, in nici un caz
1 lrcrrnrililonl(.ul rrctruic rejinut doar faptul cl "literatura" nu trebuie luati
fie prin deschidereanegativitigiipini la o lisa "fbri intrebuinqare"(a;a cum spuneBatarllc) de pi l di (c ri ti c i ndel
in acestdin urmi caz, nu existxo imanenli a negativitdgii: "exist5"extaz,atit al cunoagtcrii {r, I i n !r.r\ul 1,cr.;rrcl }atai i l ei l di dc a ac es tuic uv i ntatunc ic i nd s c ri a
vagi
frr:rr,rr r, I'rxlx'ti:ntt:inltirittu,:1i t-t:coupablc)"Adeseaele sint pe placul spiritelor
i i a l co m u n itd q ii
p r e c u mg i a l i s t o r ie g 'r,'ttl,:
.il
t{)
,r t!n r.l i l i l ,i l t{,trqr ' l,r r r r r lt,tlr ..t 1ilil,ilil1,i1||,
F
} t ilt,il,tl ) ot ,t t,.t( r i l {.t ( ,t | | i l ,| l | l .ti l .r ( ,[{.n l t,l vr 'i l t l tl { | l r l l l tl r ',
i l i l i l ti l i l rt )
.l
F E l t r t i h1 r ft , t r t . r t r r t t . l o r . t l r r . r tl ,r ,ttl U ttr r lrttt n t l l .i l l tu
F l t - ir t ) t t t ( . l l t , u t 1 l t t <r t t , , t t , , l l r ( ) v( 'l l ( '.1tl ctl l l <l tr r v,itl tl tl t o ( ( ) l l l tl l l r t,l l {'l l l l r l l
( r ilr r lilr '',r , ,rrrrl o rrrrl .r
c ()n l u n i ti i l a
i rr p u tc aa g;rcri rr-.,,r
rrrrri t,tl r,t.ii rrvr.r,r,.,
r H *i a r r r 1 r l ,d1t 'c i t c e a u l c g ; i t r ,r r so i i c:i a l e ( cu zci i , c'u t o sttto su l ,c tt ,ttttr tt.tl ,'1 ,',
t . r r r lr v ,( r, r ( , , r i n (c rc a ts i ri s p u n d i re a l i ti " goureii a cxl )(,nt,n1ci rnoti crr,, F H r r r o r l i i , c u n e c u n o s c u g i i ),p l d i n tr - o se g m e n ta r c' m l tl t r n a i ,l ( ( ( 'l l l l l ,tl ;r ,
l' r 1r 1111 1. r t ir v rri r.rte saere tri g e ai n fi n i td i n i m a n enti ,cd dunrnczeur-rri ar
t, ,.,., 51ultrrr,rrnuangatda aceluiagi raPort, provocind adesea efecte nrlr <lLrrt'(tlt'
r r lt r r r l t l ir t s uus ni d e u s a b s c o n d i tu s (e c e e aceai ngeresH orderri n),gi
ci cs.rrr., qtngur;irilre, de respingere,de avertismenc, de lipsi de asistenqi) decit a;tcp
r lr v r r r. r t . r r r u n i ti " g -i i s a u c o m u n i ta te ac a e xi stengi
i .r.i GErrr rlr. la un minim comunitarin legitura sociali. Societatea nu s-a fiurrt
r r r r P r s ilr ilul ins u g iC . e e ac e a p u tu t fi n u m i t moarteal ui " " r.ng" i ' i i ui n"
D umnezeu: ac(,:r.,r., fbptuit in disparigia sau in conservarea a
.xPrt'sicpoartr in sineposibilitatea,daci. nu chiar tre rrrrrrcleunei comunitdfi.Ea s-a
necesitatea uneiinvr,,r, Fced ( (, - triburi sau imperii - nu avea poate rnai multe in comun cu ceea
t . r r es i. ii r es ti tu i eg i p e o m p e D u m n e z e uu nei
;i comunei manenge. (5r.r' ge rrot trumim "comunitate" decit cu ceea ce numim "societate". A;a incit
r r r ir t ur ieinac e s ts e n s ,n u .n u ma H e ig e l ,c g i i N i etzschei nsusi ,cel prgi ,.l ' p,, Enlrrrrritatea,departe de a fi ceea ce ar fi ruPt Sau ar fi pierdut societatea'
gial.)Discrrsul"mortii rui Dumnezeu"reprezintd,la
rfnduliui un'mod d,, . ettert:oaceni seintimpld - problemi, agteptare, eveniment, imperativ - pornind
nesocotifaptul ci "divinul"nu esteceeace este(daci ,,este,,)
decitsustr,r., de l,r societate.
imanengei, sau retrasdin ea _ dacd vregi,in ea, retrasdin ea.
Caa" .a ,,,. Aladar, nu s-a pierdut nimic 9i, din acest motiv, nimic nu e pierdut' Tot
buie luat mai cu seamdin acestsensfoa.t. precis
cd divinurestesusrrir.. ce r pierdut sintem noi ingine, noi cei Peste care se privilqte "legitura
imanengei nu pentrucI ar existaceva.,divin,,, ci, dimpotrivi, cevade gentrl
"divinului"poate existatocmai in mi.sura?ncareimanenta rnr i;tlA"(raporturile, comunicarea), invenqianoastri, Precum plasa unei cap-
esteea iisalr, €d1(,economice, tehnice, politice, culturale. lintuigi in ochiurile sale, ne-
ici gi colo (dare oarecu putingi.de rocarizat? nu estemai degrabi ceea(r.
localizeazl,, lnr fhurit fantasma comunitdqii pierdute.
ceeace spagiazi?), sustrasdimanengei. ($i, penrrua i"ncheia, poar,,
ci' va trebui si nu mai vorbim de "divin". poateci. va
trebui si. invitim ca
moartea,iubirea,libenatea,singuraritatea, comunitateasint nume ,,diu,
nului" atit datoriti fapturuiereir inlocuiesc- si nu "ra
ir depigescconserv?n- Ceeace s-a"pierdut" din comunitate- imanenga;iintimitateauneico-
du-l sau nu il relanseazi-, cit;i datoritd fapcului
ce a.eartd.inrocuirenLr muniuni- s-apierdutdoarin sensulin careo astfelde "pierdere"estecons-
arenimic antropomorficsauanrropocentric, si nu di. rocnici uneideveniri-
um anea " div in u l u i " C . o m u n i ta te a ti tuti vi" comuni ti qi i "i nse;i.
v a c o n s ti tuide , acumi nai nte,ati t ri mr-
t a um anuluic irg ia d i v i n u ru io. d a tdc u D u mn ezeu Ceeace nu reprezintio pierdere:dimpotrivi, imanenlaestetocmai
saucu zei i ,comuni unea eeeace,daci ar avealoc, ar suprimape dati comunitatea,saucomunica-
- substantSsi act, act ar substangei imanentecomunicate- estedefinitiv
retrasecomunitigiia. ffa, ca atare.Moarteanu estedoar exemplulacesteisuprimiri, ci adevirul
)
Congriinga t|u. in moarte,daci vedemin ea ceeace facesi advindimanenfain moarte
cregrind, m3dlrni,..umanistla pierderiicomunitigiiare,asa_
. (descompunerea ca reintoarcere in nature,"totul seintoarcein girini 9i rein-
dar, toate ganselesi fie de fapt iruziarranscendentarr
a unei ragiunicare -
tri in joc" sauversiunile paradisiace aleaceluia;i'Joc") 9i daci uitim ceea
trecedincolode marginileexperientei sareposibire,care,in fond, esteexpe-
ceo faceintotdeauna ireductibil singelard,nu mai existi comunitatesau comu-
rienta imanengeisustrase.Comunitatea nu a avut rocsau, mai degrabi, daci
nicare:nu mai existddecit identitatea continui a atomilor.
e o certitudineci umanitateaa cunoscut(sau mai
cunoasteinie, in afara Tocmaide aceea,adevirul intreprinderilor politice sau colectivedomi-
lumii industriale)legituri sociarecu torur diferitede
cerep"."r. r" ..rno"st". absoluti este adevirul moryii. lmanenga,fuziu-
noi,comunitateanu a avutrocdupi moderurproiecgiilor natede voingade imanengi
pe carenoi refacem neade tipul comuniuniinu au o alti logicd decitlogica comunitigii
sinuciderii
cu privirela ea asupraacestorsociaritigidiferite.Ea
nu a avut roc ra indie- carese regleazdpe bazaei. Agasefaceci logicaGermanieinazistenu a fost
nii cuayagui,nu a avut loc intr-o epoci a coriberor,nu
a avut rocin ,,sf ri- doaraceeaa exterminiriiceluilalt,a sub-omuluiexteriorcomuniuniide sin-
tul.unuipopor" hegelian, nici in aceaagap€crestind".
9i ceseilschaft nu avenit, gegide sol,ci, virtual,;i logicasacrificiului tuturor aceloracare,in comuni-
o datd cu statul,cu industriagi cu capitarur,si desrrame
o Gemeinschaft ante- tatea "ariani", nu satisfhceau criteriulpurei imanenge,a;a incit - astfelde
noarS'.Ar fi fhrS indoiali mai corect, punind capat
tururor revirimentelor criteriifiind evidentimposibil de stabilit - o extrapolare plauzibilia Proce-
in.terpretdrii etnologicegituturor mirajerororiginiisauareunui ,.odinioari,,,
suluiar fi putut fi reprezentati de sinuciderea nagiunii germane insegi:de
si spunem c5'Gesellschaft - "societatea",asoJiereadisocianti a forteror,
a altfel,nu ar fi intru totul fals si spunem ci acest lucru a avut cu adevirat
loc,in anumiteprivingeale realitigii spirituale ale acestei nagiuni.
4 ( l .l -L. Nancy,"Des lieuxdivins",in sinucidereasau moarteacomund a indrigostigiloresteuna din figurilc
queDieu?,Bruxeres,Facurt6s
eu'est-ce Saint-Louis,19g5.
tnitico-literare ale acesteilogici a comuniuniiin imanenqi.In fagaaccstt'i
j,l
FF

Ir;irrrr,
rru\('!trr'(.rrcanunredintrecomuniunesauiubirescrvegte dreptmorr,.r, perl l rrsJl l l u (.\t ( . viit or ul
r' ornuni unt,.r r nor qii, t ot a$: lcul- 11 r llcll. r 1( ) it r tllt
( '.l1
i, rrr.,rrtc,t r'lcil;rlte.in realitate,moarteadesivirgegte, o dati cu imanerrl., Fi l enurttnitrecutulP crP ctuu al com unit 6gii'
r t'krrdoi indrigostiqi,reciprocitatea infiniti a celordoui instange: dragosr t,., l)t'r'igur,milioanede mo4i sintiustificate de revoltacelorcaremor: ele
P as r on; r clr0nc
i e p u tip e mo d e l u cl o m u n i u n ici r etti negicomuni tatea gi ntl r elrrr;rrrtificate ca replici la intolerabil, ca insurecqii impotrivaoprimirii so-
tii pc prirrcipiuliubirii.statul hegeliansti la rindullui mdrturiein acestser.,, elale,lrplitice,tehnice, militare, religioase. insd aceste morti nu sinrsubli-
r'l .arc nu seintemeiazrdesigurpe modeluliubirii- fiindci aparlinesferr.r xrafr,rricio dialectici ;i nici o izbivire nu conduce aceste mo4i la o alti
"slriritului obiectiv" -, dar care,cu toate acestea,areca principiurealitatr,,r Iniarrcrrld decitaceea... a mo4ii (a incetdrii, a descompunerii, carenu sint
iubirii,adic5" faptul "de a aveain altul momentulproprieisalesubzistengc" derlr rriqteparodii sau nigte reversuri ale imanengei). Ori epoca moderni
In aceststat, fiecarei9i are adevirul in acestcelilalt careestestatul insugr.,,r nrra gindit justificarea moqii decit sub forma salvirii sau a depigirii dialec-
a cirui realitatenu se prezintdniciodati in mai mare misuri decit atun, , tft e a istoriei.Epoca moderni s-a incfncenat si reinnoade timpul oamenilor
cind membrisii igi dau viaqaintr-unrizboi pe caremonarhul,prezenti-l;r 5tel r omunitigilorlorintr-ocomuniunenemuritoare in caremoarteapierde,
sineefectivi.a Sratului-Subiect, il va fi hotirit singurgi in chip liberd. In r elt.din urma, sensul fari sens pe care ar trebui si il aibi - 9i pe careil
Firi indoiali, jertfireapenrrucomunitate- gi decide citre ea - a pur.l al F, (,bsti nat.
gi poatesr fie plind de sens:cu condigiaca acest"sens"si. fie aceraar un,', l,rtl-necondamnaqi,obligagisi ciutim acestsensfhri sensal mo4ii
comunitigigi cu condiqiaca aceastecomunitatesi nu fie o comunitare,r mairlegrabialtundevadecitin comunitate.Esteinsi un gestabsurd(e absur-
morgii(in forma in careo cunoagtemcel puqinde la primul Rrzboi morr ditateaunei gindiri a individului).Moarteaesteindisociabilide comuni-
dial incoace,ceeacejustifici totodati refuzulde "a muri pentru patrie,') tete,fiindci tocmai prin moartese reveleaz[comunitatea- 9i reciproc.Nu
ori comunitateaimanengei umane,omul devenitegalcu sinesaucu Dumnr. Innrtrplltormotivulacesteirevel5rireciprocea PreocuPatatit unelegindiri
zeu'cu natura gi cu ?nfrptuirilesaleproprii, esteo astfelde comunitare,r hrirritedin etnologiecit 9i gindirealui Freud,aceeaa lui Heidegger9i, in
mo4ii - saua morgilor. omul implinital umanismului, individuarist
saucomLi acela;itimp, gindirealui Bataille,adicS'in timpul careduceade la Primul
nist,esteomul mort. Altfelspus,moarteanu esteaici excesulincontrolabil la el DoileaRizboi mondial.
al finitudinii,ci implinireainfiniti a uneivieqiimanenre:devorindu-si oarc Motivulreveliriiprin moartea fiingei-impreunS, saua fiinlei-cu,9i motivul
cum propriatranscendengi, civilizagia cregtinia ajunssi.-gipropuni in chi1, rrtcraliziriicomunitigii in jurul morgii membrilorsii, adicdin jurul "pierderii"
de operi supremi tocmaiaceastimoartetransformatiin imanengi,pe scurr, (al tmposibilitdgii) imanengei 1i lor, nu in jurul contopirii lor fuzionale in vreo
aceastiresorbgie a mo4ii. De la Leibnizincoace,in universulnostrunu mirl lptutnzf,colectivd, ne introduce intr-un spagiu de gindire incomensurabil
existrmoarte:intr-un fel sau altul, o circulagie absoluti a sensului(a valcr Gut,,,,ruproblematicile socialitigiigi aleintersubiectivitigii (inclusivproble-
rilor,a scopurilor,a lstoriei...)coplegegte sauresoarbeoricenegativitate finrr.r, fratl(.1husserliani a lui alter ego) in care, orice ar fi fbcut, filosofia rdminea
scoatedin fiecaredestinsingularfinit o plus-valoare fbrd recurs resursele unei metafizici a subiectu-
de umanitatesau cl,, Pri-onieri.Moartea excedi
supra-umanitate infiniti. Ceeace presupune insi tocmai moarteafiecrrui.r igi, I nnt"sma acesteimetafizici,fantasma Pe care Descartes(aproape ci)
gi a tururor in viagainfinitului. nu a inclrSznit s6 o nutreasca,dar pe careteologiacre;tini o propuneadeja,
ceneragiide cerS.teni gide militangi,de muncirorigide srujbagi ai statelor $fe lantasmaunui mon caresPune,PrecumdomnulWaldemarla Villiers,
gi-auinchipuitmoartearesorbitdsau sublimati in viitorurunei comuniralr H€Usirrtmort" - egosum...mortuus.Dacd eu nu Poate spune ci este mort,
ajunsela imanengasa. De acum inainte,noi nu mai avemdecit congtiinl,r drr Hcudispareefectivinmoarteas4 in aceasti moarte carereprezintitoc-
amari aindepirtS.riitot mai mari de o asemenea comunitate,fie ea poporLrl, mli cccace ii estecel mai propriu,cel mai inalienabil,aceastainseamni
Nagiuneasau societateaProducitorilor.insd aceasti congriinqd, ra fel <-,r €l pt estealtcevadec?tun subiect.intreagacercetareheideggerianiasuPra
gi congtiinga "pierderii"comunitigii,estesuperficiali.in rearitate,moarr(',r nfinlei-pentru (sauintru)-moarte"nu a avutalt sensdecitsi cautesi enun-
nu se sublimeazi.Comuniuneaviitoarenu seindepirteazi gi nu esteanrl - toate cd, atunci cind a
fF are:t lucru:eu nu este -nu sint un subiect.(Cu
nati: ea nu a avut niciodati un viitor;ea nu ar putea nici si advini, nici s,r Ertt v,,rlrl despre comunitatea ca atare, acelagi Heidegger s-a riticit in vi-
alcituiasci un viitor. Ceeace alcituiegteun viitor gi, prin urmare,ceea( (. *lurrratrnuipopor 9i a unui destin cel puqin in parte concePut ca subiect6.
advinecu adevirat, esteintotdeaunamoarteasingulard- ceeace nu inse;rrrr E-=Fea t r dovedegte fbri urmd de indoiali ci "fiin9a-intru-moarte" a Dasein-
nd ci ea nu suryinein comunitate:dimpotrivi, gi voi ajungegi la accst;r.,

F I I l'lr | .rrrrrre| ,rbarrhc,"La rranscendancefinit dans le politique", in Reiouer le politique,


ttl t ttt,,tt(' ('r.rr'1,"1\rurquoiav oi rpubl i 6c el a?",i nD el ' tJ ni v ers l ti ,Toul ous e,T' E ' R ,1982
5 . C f . J . - L .N a n c y ," L a ju r id ictio nd u m o n itr q u ch C1 ,,1 r 1 1tn,.,,,', tJnivenitate, trad. rom de Adrian T'
l l quru l r,1ri l ttt1u,l '.r tr . ( ,.r l r l ,, f i r I ,r,rrrr.l,"l)f r r' .rl l)ultli(it iccst lucru?", in Despre
19U1. 5l rl ,tr,l ,l r.r,t l rr1,,'()0.'l

llr
FF
r f lr f lf f r flr r " t " ' r' r,rtl rt.rli rrr,,rs .r
i tt ri rrtl ;tt tt i .Mtrst,ttt , i r (,r.r((,,rst;irrrrr,rr l ! p t r t e n r i t t r l r t P r r rl i t 'o " o r r l t , t l r ', l i r '( ) ( ( ) r n u n r ,l ) ( '.r l i i r r l cl t,r n ( 'n r u n t( ) ,tr ( ,,
r , r ( r tr' t t .r ' . ' r r n i rrt.
d c g i rrc l i t.)
( c t ' ; rt c r u c s L cu n s u b i e c d F € ; l r , , i l i l l i l n r t i r t ( ',i r r : , , i ) .| , l ( 'sr ( 'p r cl cn ta r ca fi n i tu cj i r r i ;i i I cxccsu l u ifl - l r i i
t e s c h i d ey i s ed e schi dc tri rti i .sprc t, , ,,
1rr. *r l l r , r r r t o r r s t i t u i c f r i r r l a f r n i td : m o a r te a , d a r 5 i n a g te r e a sa - n u m a r
. r " r r it . t c , ir c ir e i g i n d i ree x c e d il a ri n d u ls i .u resursel crl retafi zi ci i
sur,,,., Fatli!!i!tt,rl r.,rirrrrprezinti natterea mea -, gi o datd cu ea imposibilitatea in
t r - r lui. ( - om uni ta te an u g e s ei n tre s u b i e c gre i g i turaunei vi eqisuperi .,r,, t€Ea r !' ilr,i l)rivette de a o retraversagi deopotrivd imposibilitatea de a
nc m ur t oar es a ud e d i n c o l od e mo a rte(to t a g acum nu e
tesutdni cidi rrr, FGrF I lil tr ()l0 de moartea mea).
girurile inferioarealeuneiconsubstangiaritigi de singesau aleuneias()(r{r,
a nevoilor),ci estein mod constitutiv,?nmisura in carepoatefi vorba ,
,,,, " ( , r l , r r , 'lc e ; i - a v d z u t s e m en u l m u r i n d , ce l r i m a s i n vi a q i n u m a i p o a r e
de "constituire",in raporrcu moarteaacelorape care,poare
pe nedr,.1,, =r r l r r , . l , rd e c i t i e g i td i n s i n e.
ii num im " m em b ri i "s i i (d a c i n u e v o rb a ,i n c a zulei ,despre
un organi srr) ()
insi moarteala careseraporteaziastfernu esteoperaei.Tot a5a
cum comr, rl "Firraredintrenoi esteatuncialungatdin ingustimeapersoanei salegise
tatea nu esteo oper5.,tot astfelea nu face din moarte o operd.
Moartt,,rr,, iriei,lcdupi puterilesalein comunitateasemenilorsii. Tocmaide aceea
carese raporteazd, comunitateanu opereazd trecereafiingeimoarte la o ;r,,,, F nFr('s;1r ca viagacomuni si se mengindla inilgimeamo4ii. Trisitura
miti intimitatea comuniunii,iar,in ceeaceo privegte, comunitateann operr,(t..,i a unui marenumir de viegiprivateestemicimea.O comu-
t {il,i(t(.ristice
o a mo4ilor si.iintr-o anumiti substangi. sau intr_un
1r.ansfigurIe rlrtarcnu poate diinui insi decitmenqinindu-se la nivelulde intensirate
subiectindiferentcare- patrie,pi.mint sausingenatal,nagiune, "nr,,,,,
umanir,rr, pc ( ,rrcil conferi moartea,iar, de indatS.ce se abate de la mlregia pro-
eliberati sau impliniti, falansterabsolur,familiesau corp mistic.
Ea c.,r, prrrpericolului, comunitateasedestrami.Eatrebuiesi ia asupri-;iceea
in raport cu moartea tocmai ca acercevadin caree imposi
bil de ficut op,,t,i r p rlestinuluman are<deneimpicao, <neimpicao>, gisi pistrezeo nevoie
(decit operd de moarte,din moment ce existi voinqade a face
din ar,.,,r lriqetiltS de slavi. Un om dintr-omie poatesi nu aibi, de-alungulzilei,
cevao operi...). Aceasti comunitareesteaici penrrua asuma
aceasti.rrrr tletit o intensitatede viagi aproapenuli.: el secomporti ca 9i cum moar-
posibilitatesau, mai exacr- cici nu existraici nici funcgiegi nici
finaritrrr, tearruarexista;iseginenevdtimatsub nivelulsiu". (Vll, 245-246)
-, imposibilitateade a face operd.din moarcese inscrie
5i se asumi ca ..r
comunitate.
comunirateae dezvi.luitiin moarreaceluilaleea esteastfelintotde,r,,
na dezviluiti celuilalt.Comunitateaesteceeace areintotdeauna
loc prr,, flatlillea mersffr5.indoial5celmaitdeparte in experienqa cruciali a des-
celdlaltgi pentruceldlalt.Ea nu esrespagiurunor,.eu,,(,,moi,') - subsra.1,. Hnulrrr rnodernal comuniti.gii. in interesul,in definitivinci.prea neinsem-
sausubiecgi,in definitivnemuritori- ci spagiurunor"eu" (ie),care
sinrint()r FBt(atLrncicind nu de-adreptulfrivol)aritat gindiriisale,nu s-aremarcatT
deauna niye ceilalgi (sau nu sint nimic). Daci. intr-adevercomuniratea.,,,
futrtlrrdcajuns in ce misuri aceastigindireprovinedintr-oexigengd gi din-
dezviluie in moartea celuilalt,aceastase datoreazi fapturui ge nelrrrigte
cd adevi.r.r,r politice- sau,altfelspus,dintr-o exigengisi dintr-o nelini;te
comunitate aeu-rilorQe)carenu sint nigte eu-ri(moi)estetocmai
moarc(,,1 pflviluarela politic,pe carele impuneagindireacomunitigii.
Nimic dintr-o comuniunecarecontopegteeu-rire (mtoi)intr-un Eu (Moi) s;trt tlatirillea cunoscutmai intii de toate experienga comunismului"tri-
inrr-unNoi superior.Estecomunirateaarcituiri dinceiratgi.Adevdratacor,',,
Cef",Mai tirziuel a descoperitci nu se punea problemacorectirii sau a
nitatea fiingelormuritoaresau moarteaca gi comunitateinseamni
impt, fFrupreririi acesteitridiri, in misura in care,stabilindu-qica scop omur,
sibila lor comuniune.Comunitateaocupi a;adar acestroc
deosebir:t,,, pfadut'r,rera omului gi a omului producS.tor, comunismulera in principiul
asumi imposibilitareaproprieisareimanenge,imposibiritarea
unei fiir1,. 5Ettleg;rtde o negarea suveranitigii omului, adici de o negarea ceeace,
comunitareca subiect.Comunilateaasumi gi inscrieoarecum
imoosibirr i6 unr,esteireductibilla imanentaumani, sau de o negarea excesului su-
tateacomunitigii- iati trasareagigestulce aparginpropriului
comunirdl' w rnrr,rl fl ni tudi ni i :
o comunitatenu estenici un proiectde contopiregi,in genere,nici
un proir,,r
de produceresaude operare- niciun proiectpr.9i ii.pr-, (ceea
ce marcheaz, r "lrrrrtruun maxist, o valoarecaredepS;egteutilul poatefi concepute,
jnci 9 dati diferenga sa radicali.fagi de,,spiritulunui popor,,care,de l,r
Hegella Heidegger,a intruchipatcolectivitarea ;r r t lri;rrinevitabilS.,
ins5.ea esteimanenti omului sau nu este.Ceeace
ca proiectgi,reciproc,proi".
tul ca gi colecriv- ceeace nu inseamndci nu e nimic de gindir
cu plivir,.r.,
singularitatea unui "popor,,). I l rr rl nr.l r[. l )r.rri sl ]ol l rer,i nci i n Pri s ede l a C onc orde, P ari s ,C al l i mard,1974,gi i n s pec i al
o comunitateesteprezentarea in fagamembrirorsii a adevi.rurui f,ftrf l 'l l 'l r',r1i .rr,r de l a(ol l l gedeso c i ol ogi e,P ari s ,C tal l i mard,l 9T9.
ror rrrr,,, h rr, r" M,rrrrr,rrrrh' ;r prczcrrtat o anal i z i s i s temati c a
i preoc upi ri l orpol i ti c eal e l ui B atai l l e
tor (ceeace mai inseamni.ci nu existio comunitatea fiingeror
ncnrurir.,rr,., irf f rra :; ( 'i,tut'!,lLtl.ill( l\)/rlrpr:, l)rcssesUniversitaires de Lyon, 1985.

38
39
F
toti ..,i l rl r('llt r r,ll sPt lllcast ll'linlhr r t ilit r t t :t'tlezr t st r t t o't s'1
tr,rr!((,n(l( , ( ) nlul ( li, Lr r ncingeles om
, ulv iu d i n l u m e a d e a i c i ) S o u , c l l r r 6brti l rl rt,rtci r rl t\
lrot rivii, c('('.rcc depigegte umanitatea comuni (umanitatea fbri privil,. . a il|'flci dc moartc il nl()rlii,considerat5ca operSa vieliicomr-rne. f i trt'
aceasta absurditate, care estein fond un exces de senq o con-
lqii),cstc flrir discugieinadmisibil.Valoareasuverandesteomul: produr 1r.r butp, ,: locnrai
r.lLr irtlsoluri a voinlei de sens, i-a dictat lui Bataille si se retragS din
cste singura valoare, ea nu estedecit mijlocul de a rispunde nevoil, ts€i!tterti
'r
omului; producgia este cea care il slujegtepe om, si nu invers. Inttrl trrrrtl cri l ecomuni tare.
(. .) A trrlclesastfelnaturaderizoriea tuturor nostalgiilorcomuniunii,el care
"Rimine totu;i intrebareadac5.nu cumvaomul, ciruia comunismLrl rl ltntl, iil(lclungatiti reprezentase - intr-un fel de congtiingiexacerbatia
-
atribuieproducgia,a dobindit aceastevaloaresuveranicu o condi1r,. ";rterrlerii" .o-uniteqii, Pecarea impirtigit-o cu o intreagi epocd socie-
militare9i regale'no-
primordiali:de a fi renungat,pentruel insugi,la tot ceeace estecu acl,' t3{ilt';rhaice,orfnduirilelor sacre,gloriasocietigilor
intimitigi
vlrat suveran.(...) Comunismula inlocuitireductibiladorinti careest'' blclealbudalirigii,ca pe formeledispirute 9i fascinanteale unei
omul in chip pasionat,capricios,cu aceleadintre nevoilenoastrecar' tsulitea faptului-de-a-fi-in-comun cu sineinsuti'
e cu putinli sd fie impicate cu o viagiin intregimedesrinati producr. Arc5ruitip moderngi febrilde "rousseauism" (de carenu e totugisigur
r ii" ( V lll, 35 2 -3 5 3 ). rd llat,rilles-ar fi desprins vreodate in intregime: o se revinla acestasPect)'
s6-iopuni o dubli constatare: Pe de o parte, sacrificiul, slava,chel-
a trelrrrit
intre timp, in anii treizeci,la Batailles-auingeminar o agitatierev() E uta| -rri mi neausi muIat eadt aVr em ecit num er geaupindI aoper adem oar t e
lugionarddornicds5 redarevolteiincandescenga de careo lipsisestatulbol lt rila vremenon-simularea era atadar imposibilulinsu;];qe d3 alti parte'
in simularea
gevicgi o fascinagiestirnite de fascism,in misura in care acestaperea s,l l;rra,,,perade moarlese desiviryeachiar;i in simulare(adici
indicesensul,dacdnu cumvarealitatea,uneicomuniti.tiintense,meniteexc(. imanente), in orice cazrelativ,in dominarea, oprimarea' exterminarea
lilnqer
sului.(Nu trebuiesi ludm cu prea multd ugurinqdaceascifascinaqie, la care,in celedin urma, ajungeautoate sistemele socio-politice
ni, r ;t erl,l,rararea
in cazullui Bataille;iniciin multe altecazuri.Fascismul mir;avgifascismrrl hl rarcexcesu| unei trans cendengeer a, caat ar e'Vr ut , Pr ezent at , ( sim u|at ) 9i
ca recursal capitalului,fascismulmizerabilincercadeasemenea in imanengi.Nu numai Regele-Soare amesteciaservirea statuluicu
si rispuncl.r Inrtrrtilr
- mizerabilgi m?rsav- domniei deja instalate,deja sufocantea societilir tffSllucirile unei glorii sacre;orice regalitatea deturnat deja dintotdeauna
Fascismul a fost tresirireagrotesci gi abjecti a unei obsesiia comuniunir, t[Jverilnitatea pe careo exPuneca mijloc de dominare9i de extorcare:
el a cristalizatmotivulpretinseisalepierderigi nostalgiaimaginiisalefuzi<,
insi'de9i
nale.In aceasteprivingi,fascismula fost convulsiacregtinismului gi,in celt' "Adevirule ci putem suferidin pricinaa ceeace ne lipsegte,
din urm6, el a fascinatintreagacregtinatate rfe Dutem ardta in mod paradoxal nu
nostalgici, Pulem regretaedificiul
modern5".Nici o criticdpolirr
regalal trecutuluidecitintr-un mod cu totul aberant' Efortul
co-morali a acesteifascinaqii nu poate da roadedaci acelacarecririci nrr religiosgi
daci e
estein acelagitimp capabilsi deconstruiascisisremulcomuniuniis.) r Jruiai-a rispuns acestedificiunu a fost decitun imensegec;i'
insi, pe lingi dispregulpe carei l-a inspiratnumaidecitjosnicia moravurilor aricvlratci esengialul lipsegtein lumeain careedificiuls-apribugit' nu
o
gi a conducitorilorfascigti,Bataillea intuit faptul cd nosralgiaunei fiin1,. putemdecit si mergemmai departe,fhri a ne imagina,fie ;i pentru
comunialeerain acelasitimp doringauneioperede moarte.Agacum gtinr, r[ptr, posibilitateaunei reveniriinapoi"(Vlll 275)'
el a fost obsedatde ideeaci un sacrificiuuman ar trebui si pecetluiasc,r
destinulcomunitigii secretedin Acdphale. Firi indoialS,a ingelesarun(r, I a llataille,risturnareanostalgieiuneicomunitigipierduteinconitiinga
,, inte-
agacum a scrismai $rziue,cd adevirul sacrificiuluicereain celedin urnr;r ufrtrr imensegec"al istorieicomunitigiloravealegdturi cu "experienga
enunle ast-
sinucidereasacrificatorului. Murind, acestaar putea regisi fiingavictimcr firrar.1"al cirei coniinut, adevir sau invigituri de pe urmi, se
nu esteNtMtc."Altfelspus,suveranitatea esteexPunerea
cufundati in secretulsingerosal viegiicomune.A ingelesastFelci acestadt. fel:"5rrvcranitarea
care nu se prezinti, carenu se la-
vEr propriu-zisdivin - adevirul operatoriugi resurecgional a morjii , rrl luver;rttllla un exces (la o transcendenqi)
ci-
esteadevirulcomunitSgii fiingelorfinite9i ci, dimpotrivi.,el conducein irr ai alrrtrpriat(9i nicisimulat),carenici micar nu sedd - ci, mai degrabi'
ciruia i seexpunesuveranitatea ciruia
finitul imanenqei. Aceastanu esteo oroare,e inci dincolo de oroare,esrl ruieliirriirii esreabandonati. Excesul 9i
nu este,intr-un sens apropiat de cel in care Fiinga heideg-
FFex1r1111c Poate
,,nur:sle ,', adici in acestsensin carefiingafiingiriifinite nu esteatit
8. Din nefericire,insi, criticilecele mai sfiditoare - gi cele mai sterile- la adresafascisrrrrrll'
geria,,,t
insugisau la adresacelor care au fost nevoigisi infrunte fascinagiape carc accst;r() cx(.r(| ( |t (' Lrccs5 fie cit mai degrabi ceeace o lasSabandonati uneiastfel
t a , s i n t f o r m u l a te ing e n e r ato
l cm a iin n u m e lece lo r m a iconvengi onalati
e tudi ni;rol i ti rr....", -ced
rl eex g,rrttt' ri t i.i nl a fi i n95 r fiiinit eo exPunela sf f r git ulf iinqei'
m o rale. A rt 1" 1,,' * ;,,,,,.' l a
rca t' l tv t ut
< suver anit cont
igiiest e r ar iulm igcir iiunuisu-
9. Cf., de pild5, CeorgesBaraille,CEuvrcscompbtes,vol.
Vll, p. 257, l ;r ;nclr
l ri er| , .rtr ,t, ,,1,,,,1i ,'l rrnit r ( ceeaceconst it uie'
nt ului in f ond' m igcar ea

4l
'l0
tr
l) ( . nil, illc nt;r
; i 5 u b rt,r:tu l ucic, d c v o re a z idn d efi ni /n t si ncncantulreprczt.| | Att..ts l .1( ( ) | l }l | | tl \..1.'.It| .t( ( ..| .,t . . | ((} | | l | . | | l | (. t l (, t . . , l t . t . x l . t z t t | : . rI t I r' | ' 1 ' r1 . , ,
,r rk: con;tiirrgi<Jrepr conlriirrl;rnea, clirtrpotrivi't,
t,ft (fc t()t (('('il('c nu estepentrusine;in celedin urmi, avcm de-a facc ,,, Eytiil rilll rrrciodatir "rrf..l Fapt careseamini' pind la confuzic
. r ut of ir giaade v i ru l u i )." i n " " N tv rc " ,s a u i n n i mi c- i n suverani tate -, fi i n1., Ftt o rrrr clccitin 9i prin comunitate'
numi un "incongtientcolec-
t'srt:"afarddinsine";fiinjaesteintr-o exterioritateimposibilde recuperar,s,,,, ePltr.lP(. , cu ceeace,in altecontexte'am Putea
cu ceeaceestePosibilsi reperim
poate ar trebui si spunem ci estedintru aceastdexterioritate,cI estedil Hv",.rrrttaiseamenePoateinci 9i mai mult
tr-un afardpe carenu tFl poateraporta,darcu caretntrelineun raportesenli.rl g,ui,"t,,i Freudca esenqa - in celedin urme colectivi- a ceeace el numette
gi incomensurabil. Acestraport rinduiegtela locul ei fiinqasingulari.To, i tl rrtl ?l i cnt.U r.i n,auni nconit ient - alt f elsPus'nuenicir ever sulginicicli-
struccura de silrea subiec-
mai de aceea,"experienga interioari" de carevorbegteBataillenu areninrr, v€J| |l 5l|[)icctu|ui'N u e nimiccaresi aibi de-afacecu
aco|o.unde
claritigiisa|e, faptul
"interio/'sau "subiectiv",ci esteindisociabilide experienga acesruiraporr trt|trr. estccon'tiinqadare aflati |a extremitatea
fi in afarasinelui congtiingei'
cu o exterioritate incomensurabilS.. Comunitacea estesinguracareii fumizeat., de a li congtiinqidesinese dovedettea
(con-
spagiulsau ritmul acestuiraport. ( ()munttatea'carenu esteun subiect'9iinci 9imai puqinun subiect
nu posedi aceasti
ampludecit"eu" ("moi")' nu are'
in acestsens,Batailleestefhri indoialScel carea ffcut primul, sau rrr itiert \nu incon;dent)mai in misura
chipul cel mai acut, experienga moderni a comunitigii:nici operi de pr.r eorrglrttrqi: .ornunit"t"a,ste congtiingaextatici a noPgiiimanengei'
conidinqeesteintreruPerea congtiinfei-de-sine'
dus,nici comuniunepierduti, ci spagiulinsu;i,gi spaliereaexperiengei exrr ln r atc o asemenea
rioritigii,Ia faptuluide a fi] afari-din-sine.Punctulcrucialal acesreiexperien\(.
a fost exigenga- ce ia in rS"spirintreaga nostalgie,adici intreaga meta{l
zici a comuniunii- unei"con;tiingeclare"a separerii, adici a unei"congtiin
carea.deschis.calea
!e clare" (de fapt, insdsicon;tiinladesinehegeliani,suspendatd insi pe limit.r ll,rtarllea gtiutmai bine ca oricine- a fost singurul
decito simpli
accesuluisiu lasrre)a faptuluicd imanenlasau intimitateanu poatesi fir' gnet;tsemenea cunoatteri- ce anumealcituiegtemai mult
ce anumefacedin extaz loculcomuni-
regdsitd,;ia faptului ci, in definitiv,ea nu esfede regisit. lunrrirnu intreextaz9i comunitate' circum-
unei.topologii atopice'
Cu toate acestea,tocmai din acestmotiv,exigenga "congtiingeiclare"estt' ii1r,5l ,..ip.oc, sau Prince anume,potrivit
blnezis' arealitatea ei (natura ei de arie'
agadarcontrariul unui abandonal comunitigii;i, de exemplu,al uneireplierr !€riercauneicomunitigiisau,mai extazl2
ci formeazi arealitatea unui
pe pozigiileindividului.Individulca atarenu esredecit un lucru1o, iar, pen Je *p"iiu format), nu esle un teritoriu'
comunitigi'
tru Bataille,lucrular putea fi definit ca fiingafbri comunicaregi ffri comu ;;.:r;, ,"ripro,r,formaunui extazesteaceeaa unei
niune.Clara congtiinlea nopliicomuniunii- aceastecongtiin!5aflati l;r (,u toateacestea,Batailleinsugia remas'Pentrua sPuneastfel'susP.endat
Reciprocitatea celordoi poli con-
extremitaleacongtiinleigi carereprezintitotodatS.suspendarea dorinqeihe Intrecci doi poli ai extazului9icomunitigii'
geliene(a dorinjei de recunoagrere a congtiingei), intreruperea finiti a do :tfl l ttaceeaci ,di ndu-gilocunulceluilalt - ar ealizindu- se- 'eiselim it eazi
alti "arealizare" o susPendare a ima-
ringeiinfinitegi infinitasincopi a dorinteifinite(suveranitatea insS.gi:dorinq,r unulpo celilalt- ceeace constituieo '
angaieazltotuti' Aceasti dubli are-
?nafara doringeigi stipinire in afarasinelui)-, aceast; "clard" contriin!5 nLl fietrleiin direcqiacireia conexiunealor
poateavealoc altundevadecitin comunitatesau,mai degrabd,ea nu poa- lf irur. intu.ai azd rezistenga la fuziune, la opera de moarte' iar aceasti
te avealoc decit ca gi comunicarea comunit5gii: ca acelcevace comunica * r,r,." gaestefaptul fi i ngei- in- com uncaat ar e: f br iaceast ir ezist enla'nuin-
am.fi.foarterepede"realizagi"
in comunitaregi,deopotrivi,ca acelcevape careil comunici comunitatearl rnl rimine niciodati ind.rungtn comun, inse legat
extazului a remas
ir-, liinp totali gi unici. - Peitru Bataille,Polul
sau
fascist, cel pulin de sirbitoare' a ceror nostalgieambigui
de orgiasmul in ter-
cit extazulera rePrezentat
10. Cf., de pildi, GeorgesBataille,CEuvres
complites,
vol.Yll, p.312. a rc.lp6rut,dupi el, in 1968 - atita vreme
1 1. Mi slujescde termenul"comunicare" ala cum il Folosegte Baraille,adici potrivit regimu Rtetttde gruP9i de Politici'
lui unei permanenteviolengefrcute semnificagiei cuvintului,deopotrivi ?nmisura'in carl
ea indici subiectivitateasau intersubiectivitatea, gi in mS.surain care ea denoti rrans
mitereaunui mesajgi a unui sens.La limit5, acestcuvint estede nesusqinut. il pistrez 6rn,l
ci rezoneazdcu "comunitatea",insi ii suprapun(ceeace uneori inseamni ci il inlocuic', ea s e c onti nui |a D e|euz e9i C ua* ari (..P os .
|,.rrrl ,Mi nui t, 1972),1i i nfe|u|di feri ti n c are
cu) cuvintul "impirtigire". Violengape care Batailleo aplici conceptuluide "comunican"'
f rrl rtrtfe l ;t l i ngui sti que" i nM i l l eP l ateaux ,P ariMi s ' nui t' 1980)' A c es teoperaqi i
-c o-nduc
era congtienti de insuficienga sa "Fiinlaizolat^d, comunicarea nu au decir o singuri realirart. in comunitate 9i 4 comunitigii (a vor-i n
lrp nr'(f';lr ta o reevaruare gln"'"le torn'nicirii
N u e x i s t i n i c iie r i "fiin q eizo la te "ca r esi n u co m u n ice,ni ci "comuni care"i ndepencl cnr.i ' " i n raportc u c are fol os i reatermenul de
ui
i magi ni etc
i ' )'
l ,rrrr,;r l i l cr,rtttri ia, schi mbul "uia,
de punctelede izolare.Si ne ingrijim si indepinim doui concepteprosr flcurc, rczittrr r'rorrurrr(,trt"'tttt po;ttcfi dec i t preal abi l i9i prov i z ori e'
u r i a l e u n o r c re d in g ep u e r ile Cu
. a ce a stico n d ig ieva , fi dezl egaticea mai prost i rl rorl ,rt,r l l 8at! dc teri tori u'de
p r o b l e m i " ( V ll,5 5 3 ) .Ce e ace tr im ite a ,in d e fin itiv,la d econstrucl i acesr
a ui con(r'l )l, i n l i .trrt ll t rr to'rtr'(,1,l trrhrrircl i rr mtrl atcpl ec i ndde ai c i toate.probl emS l e
rt'l t,trl r/'i ri l t'l or tl r t()i rl cl "enuri l c dc di s tri bui ri l eurbane'de P l l oa
i n c a r e a a n g a ja t- oDe r r id a( "Sig n a cu r ed,vd n e m cn t, cont(.xt(."i l Mruv,rtrh'hl thrhw tphr. Itl ttl tl tr', 'l r ' tl c

4\
/ll
F
i s o l i d a r,p rc n rru
l\ r lr r lt orrrrrrri t.icl ira A c' (' ;tst:t.l rr'
c l ,c u i decacottrutrtst;1- l p e g i l f r r r r t l ; t l , . N r r . r P r r l r r l l i i l r tttl r .ttttttvo r l r .ttl csl r tt'o l l tx'r t,l t''t'l l cs'i tl tttt'
r r r r ( .r
rrnniipurta totu;i motiveledrept5giigi al egalit6gii lEri clecArc,oricurn:, ,,, *3 e g a l r r , r r c d r rc z i r . r b r l , it,l t.cxr ,r r r ;- r lAlu .tfb l sp u s, n u s- i t p u s p r Ob l cr r r ,r
p o r n i n d d e l a e a i n si ;i ' i n si n ttl
c'lldcasA le transcriem,tentativacomunitari nu poate fi decit o farsri lrr F € F l l n r l . 1 ( (r i t r c a r c l c s th r t l c i n ca i n s5 9 i 9 i
aceasteprivingicel pugin,comunismulriminea o exigengiinevitabilis.r,r t i t r l F r l t l ( ( ) l l l u n ' a r e a l i t a t e au n u i e xta z'
ata cum scriaBataille:"in zilelenoastreefectulmoral al comunismuluipr. H , r t a r l l t 's c r i s e s e t o t u g i ,cu m u l ti n a i n te ( i n a i n te d e 1 9 4 5 'i n o r i ce ca z) :
domini" (Vlll, 367). De aceea,analizindraportul negatordintre corrr
nismgi suveranitate, el nu a incetatsi spuni: "Firi urmi de indoiali, t",r, " l 'i l r . , ; 1 - m i i n c h i p u i o c o m u n i l a te cu o fo r m i o r i ci td e n e d e fi n i ti 'ch i a r
comun o
de dorit si se ;teargi diferengele; estede dorit si se stabileascio egalit,rr, gi rr rtttnunitate informi: singura condigie este s5fie Putlln
veritabili,o veritabilinediferengiere", adiugind imediat:"Dar daci e cu l)rl e . ; , e r i c n q f , a l i b e r t 5 g i i m o r a l e ,ca r e si n u se r e d u cd l a se m n i fi ca q i a Pl a te '
tinqi ca in viitor oameniisi fie din ce in ce mai pugininteresagi de difererrq,, t e e e . t n u | e a z e , c e s e n e a g Sp e Si n e ,a |i b e r ti g i i p a r ti cu |a r e ,'( V|,2 5 2 ) .
lorfagi de al9ii,aceastanu inseamnici ei inceteazis5.fie interesagi de ct',,,
ce estesuveran"(Vlll, 323). l ot t'l scrisese9i acestea:
Or i-a fost imposibil si legeformelesuveranitSgii - sau extazul- ,1,'
comunitateaegalitari9i chiar de comunitateain general,altfeldecit pril " N rrpoatesi exi stecu noat t er ef br iocom unit at edecer cet et or i'; inici
tr-o petigiede acestgen. Acesteforme - in esengisuveranitatea indr,, e.p.ri cngei nteri oare f br iocom unit at eacelor ceot r iiesc( "') com u-
fel la realitateaumana'
gostigilor;i aceeaa artistului,gi una gi cealalti gi una in cealalti sUStra"r' ni, arcaesteun fapt carenu seadaugein nici un
atit orgiasmuluifascist,cit 9i egalitigiicomuniste- nu au putut si-i apar,' r | (' (onsti tui e"(V ,37) .
tit"t din Heidegger'iar expresiade "realita-
altfeldecitca extaze, daci nu propriu-zis"private"(cesensar puteasd ail',r lAt esterindurivin dupa ,n
Dasein'f
aceasta?),atunci cel puginizolate,fEri contact - fhri contact reperabil, ts sntatr.l"rePeti traducerealui Corbin Pentru
enungabil,in oricecaz - cu comunitateain careele trebuiautotugi si li,'
dar aparentirezistibil' motivulcomuni-
lesute, arealizatesau inscrise,sub ameningareade a pierde,in fond, insi',', 5i t()tuti,intr-unmod Paradoxal, Firi nici o indoiald,
perioada 5uveranitdpii.
valoarealor suverani. €;ti.o .rrornp eaziinscrieriledin
aceeaPe care o indicau texteleante-
O comunitate ce se refuzdextazului,un extazce se retragedin com,, F po,tunrit", problematicarimine
insi ca 9i cum comunicarea fiecirei fiinqe cu NlMl-
nitate,in ambelecazuriin chiargestulprin fiecareigi angajeazipropn.l ieur*. futrl se Petrece
asuPracomunicirii.fiinqelor' sau cati cum ar
comunicare:putempresupune ci tocmaiaceastidificultatedecisiviexplir,r Eif"L incepera prevaleze
"r. in ambele cazuri' esre vorba despre
atit neterminareaSuveranitdlii, cit;i nepublicareaTeoriei religiei.inambel,' EJ.h,,r..nrng"t la revelareafaptului ci,
cazuri,demersulsffr;eaprin a e;ua dincoacede comunitateaextaticep(' Slay lucru.
preocupirii9i a intengiilor
care gi-o fixaseca sarcini a gindirii. Desigur,nedesdvir;irea era una din exr 1,,rrl sepetrececa 9icum,in ciudastatomiciei
a experiengei lumii in care a
gengeleefortului lui Bataille,care mergeamini in min5.cu refuzulproiectu lale, llataille ar fi fost condus la o extremitate
a fost sfrgiati de o negareatro-
lui de careo gindirea comunitigii pare inexorabillegati. insi gtia gi el c,r Air .Iceasdlume care,odati cu rizboiul,
mortali a extazului' in aceasli incerca-
nu existi non-proiectpur ("Nu putem spunepentrua tranta: esteun jot, Jl . .,munitigii 9i o de conflagragie
nici un chip' nici o^sche.mi' ;i nici
esteun proiect,ci doar:jocul, proiectuldomini intr-o activitatedat5.."Vll, F €xtreme,el nu a mai vdzutIe ,t ofttt
o dati depigite figurile comuni-
220.) ,i, chiar daci jocul incercasi domine, intengiaSuveranitdlii era un Fir ar un simplurePerPentrucomunitate,
a comu-
proiect,carenu reugeasi seformuleze.Cit despreparteadejoc, ea sedes tsgilorrcligioase saumistice,;i o dati incheiatifiguraPreaumana
piqea irevocabilde proiectulgi in generalde insigi gindireacomunitiqir Fl rmul ui .
noastri, iarvariaqiunile
De;i aceastaa fost unica preocuparea lui Bataille,conform experienlt'r lntr.o anumiti misuri, aceastelume este9i a
incircate de umanism'careau
pe careo fbcuse(aceasti experiengd terminal5a epocii moderne,gi carr' €durte,irdeseasimpleciorne,intotdeauna
n-au schimbat dateleesenqiale
ii marcheazdlimita, pe care o putem rezumaastfel:nu existi experienl,r E.iri,ri"" aupa r.atuoiPetema comunitigii,
in af ar ac om u n i ti g i i ),i n c e l ed i n u rm i , e l n u a putut sd opuni " egecul rrr ale;rr,,l,iemei,
Venirea
atuncicind nu le-auagravat' la lumini 9iin congtiin-
nu a modificatin profunzime aceastistare
imens" al istoriei politice, religioase;i militare decit o suveranitatesubiet !a o , ,,,,,,,,.'ittrgilordecolonizate
tivd aindrdgostigilor9i a artistului- adici totodati excepliaunor fulgtr deIrl rrtrr' i ,total acumn icidezvollar eadinzi|e|enoast r eaf or m elor inedit e
ragii"eterogene"smulsedoar ordinii "omogene" a societdgii,;i fXri ;r
comunicacu aceasta.intr-un mod paralel,va ajunge,fbri a o dori gi fiir,i c u opoz i gi ape c areH A rendto fl c e ]n^tre rev ol ugi i l ei beni gi i
| | | r.tr i r. nu r,5rr'l l r) l c1',Jt urtr
a o tematiza,la o opozigieaproape puri intre egalitatea "dezirabili" 1i ,, h nrcncl, lcctrndrtatea opozigiei rdminelimitati intr-o anumiti mesura'
r rlr ,r|r'r'1',,rlrl,11ii.1r
libertateimperioasi gi capricioaside genul suveranitdgii cu carc,dc fapt, 'i9t 1,rt(t,tl llrilrllt:lll{'lll,l t tt 'tllt t'lt'ttlt'ttle alc 1',indirii sale'

45
' r lr ' lr r r r lrr'rr ( ()rrrr Pri rrrrrl o rma l i cp,re c u mgipri n cccace numi m,,s.rr,. l )r,,rt' rrr,r' rrvi ntul " subi ect ar" put easi nu f it ',la [ ] at aillc,
clt : citun cuvir r t .
t , r r t ' ,rrr r ulri ' r;rs i a l r"n u a d e c ra n g a to
a d e vi rati rei nnoi re
a uneiprobrcrr, ll, fari i rrtkri i tl i ,
conceptu l
lui de subiect nu a f osr nici nogiunea obignuit i
, r t or nr t nit ;\1 i i .
de" crrIri (,tri vi tate"ni gicic oncept uIm et af izicdepr ezengi- a-lsinecasubjec-
lrrsi dacdaceastilumecare,raurma urmeror,s-aschimbat(iar grrl al rt'prczentirii.Dimpotrivi, potrivit definigieidin Experien;a
Bataiil,, interioard:
printre algii,nu a fost striin de schimbare)nu ne propune ni.i irrsr;i>> nu
o figr, , ",!rrrt, este subiectul care se izoleazide lume, ci un loc de comuni-
no,ui a comunitSgii, poate c5 tocmai acestrucrune invagi ceva.poatet,r FsrE(l, (,contopi rea subi e ct ului
in felulacestainvigdmci nu mai poatefi vorbadesprea inchipui ; i a obiect ului"( V, 21) . Ceeace nu va im -
saudespr,. pierfrr,r Suveranitatea sd vorbeascS,de exemplu,despre"aceasti satisfacgie
a modela,pentrua ne-oprezentagi pentrua o sirbitori, o esengi
comu.l a r hpt.r,din careprovineprezentala sinea subiectului,,(Vlll, 395). prima
tar5, gi ci, in schimb,se pune problemasi gindim comunitatea, dtrrtre ;rt:este
adici s,r propozigii nu e de-ajunspentrua o corectasaupentrua o com-
gindim exigenga ei insistentdgi poate nemaiiniirnitd, dincorode modereresr, pfir'a1rt,ceade-adoua pe misura mizeice e in joc. "Loculde comunicare,,
modelirilecomunitarisre. pnarerirminedeterminat,in ultimi instangS, ca prezentd-la-sine: de exem-
De altfel,gi in plus, aceasti lume nici micar nu ne mai confruntd plrr,1i la limit5,ca prezengi-la-sine
rrr a comunicirii inse;i,ceeace nu ar ri-
epuizareaumanismuluicomunistpe careo anarizaBaaiile. Ea nrlrrelilri ecouin anumiteideologiialecomunicd.rii.
ne confrurr Mai mult, echivalarea
ti cu un "totalitarism"pe careBataiilenu il binuia foartelimpede, loccu o "contopirea subiectuluigi a obiectului"- ca si cum ar exista
limrrrrr erestrri
cum erade cdtrecondigiile rizboiuluirece,si,mai mult, bintuitde acestmorr\ vferrrl .rti comuni care de l a subiecrla obiect . . -. il ducein inim a celeim ai
obscurdar persistentci, la urma urmeror,promrsiuneacomunitari ts'nbrnnte
se rt, tematicia idealismului speculativ. o dati cu "obiectul"si cu "fu-
trisesetot de parteacomunismurui.pentrunoi, insi, de acuminainte
di. ;tunc,r",o dati cu "obiectulcon;tiintei"ce devine"obiectal con;tiingeide
colo chiar de un "totalitarism" carear fi fost indeplinireamonstruoasi
,r tlhe,.rclic5" totodati obiectsuprimatca obiect,sauconcept"is,disparsau,
acesteipromisiuni,nu existddecitimperialisme careseinfruntdintre elep,. ffiarrfegrabd,nu pot ei apardnici cel,ilaltgi nici comunicarea. Celilalt dintr-o
fondul unui alt imperiu,sau pe fondur unui art imperativ grtrrrurricare
tehnico-econ<, ce devineobiect- chiargi sau poate mai alesca "obiectsupri-
mic, 9i formelesocialepe care le modereazdacestimperativ.De
comrrnr Flsr5.luconcept"- al unui subiecr,asacum segiintimpli de fapt (mai putin
tate nici nu mai poate fi vorba. insd acestrucru se datoreazd
totodat,i Etuttcicind intreprindem,o darScu Bataillesi dincolo de el, o risfringere
faptului ci punereain practici tehnico-economicia rumii
noastrea prc a lertrrrii)in raportulhegelianal congtiinqelor, esteun celilalt carenu mai
luat;tafeta(sauchiara primit mo;tenirea)aspiragiiror regatede inffptuin,,, lrfe un altul,ci un obiectal reprezentdrii unui subiect(sau,mai complicat
comunitigii.in continuareestevorbain mod'esengial dJoperi, de operar,, l:1u5,obiectulreprezentantal unui alt subiectpentru reprezentareasubiec-
sau de operativitate.
tulur.,.).Comunicareasi alteritateacareii alcituiesccondigianu pot avea
Tocmai in acestsensexigenfacomunitigiiesteinci inediti,
rimini. In prirrcipiudecitun rol gi un ranginsrrumental, gi nu ontologic,intr-o gin-
du-ne de descoperit9i de gindit. Cel puginputem gti cd
termeniiingigr;rr dlre,;rre pune in raport cu subiectulidentitateanegatividar specularia
promisiuniiopereicomunitarerataudeja"sensul',inedital ,,comunitetii,,'
il si c5, in definitiv, proiectulcomunitarcaatareparticipdra acest,,imens
esecj.
' etriettului, adici a exteriorititii fhri alteritate.Subiectulnu poarefi in afara
la: irr tele din urmi, tocmai acestlucruil definegte, faptul ci, in final, su-
Putemsri acestlucruin partegragierui Batairie- insd,de acu-'inainr,,, pnnr-1 conservdin
;i el intreaga sa exterioritate;i toate "alienirile" sale.Dim-
trebuiesd-l;rim in parte impotrivalui. polnvi1,fiingacomunicdrii,fiinga-comunicantS.
;i (iar nu subiectul-reprezentant)
rli
l
De aceastidati, nu impotrivaexperientei
pului siu, ci impotriva unei rimite pe caretrebuiesi ajungem
diferitecarea apartinuttinr tatr,d;rci e si riscim sI spunemastFel, comunicareaca predicamental fiingei,
si o recrr €E" I rirnscendental", esteinainte de toate fapt-de-a-fi-in-afara-sa.
il noattem,limiti carei-a hirdzit gindireadificurtigiigi paradixurui
undes ,r "ifegelianismulfilr6.rezewe" pe careDerridailreperala Bataillel6nu poate
;i oprit. Aceasti limiti estein sineparadoxul:in spegi,paradoxuluneigi.
ir diri atrase magnetic de comunitate, cu toate acestearegratd
9i de t""n,,,
lil trrrlic supus,la urma urmei,legiihegelieneaunei rezeweintotdeauna
ftrai;rrrtcrnicedecit oriceabandonarearezervei:rezewa,altfelspussuprima-
rlil suveranit5giiunui subiect.pentru Bataiile,ca gi pentru noi tJgi,
gindirea subiectuluifacesi esuezegindireacomunitigii.
de artfer,,, l€ettothrtvdraaSubiectului,care se reapropriazlin prezengi- aceastaeste
+ottrlrultrt s.t,$ clipasa - pin5"la suveranitate, pind la Nrvtc,gi pind la comu-
til . fi i tatc

iil
ilil
1 4 i n s c h i m b ,n elin ig te a co m u n itd g iis- a m a n ife sta tinn umeroasechi purii nccpi nci(.,
i n l u m e ab u r gh e ziinca r eBa ta iller e cu n o scu se p e r fe ct,.confuzi a"
1V l l ,t.-}f,
:l .l S y1i
r')(,rj
, ,,,,,,
l \ l 'l rtrt,rrrrnl rt.rt,rh,
t e r u l " d e z o r i e n ta t"( ib id) .in sia ce a sti n e lin ig te I'rl trtt,,r,,i , f i pp.l y r", A ubi er,v ol . l l l , p. 306.

il c h i a r i n c o p i l i r ia ,g i in a ce e a g"co
a l e c o n v i v i a l i tiq ii...
s- am a ni festatcel rnaiadcs*ri ,, ,,,,i ui r,,,,
i n fu zie ,' ,ca rdeo m n escpestci <.l t,ol oi ,,i(.()rl
i l c nrrrr .,.r1
.,
t";:;.
'|,',,r,)rrr,'r{'!l r'rrl r'.i l '/'r ottotrrrr' t' C rr(' r;rl c ",i r-tl .' i c ri tureetl adi ff6renc e,P ari s ,s eui l ,

' 1( t
r

I ir rlrcptvorbind,poateca Bataillenu a avutun concept de subiect.Ins,r, l l te| tl r;tri rtsemnaci e| agindit acest |ucr ulalim it t lI aI inlit it sa, I aI ir nr t a
la lim it i' $i ar m ai in-
pir r ii la un a n u m i t p u n c t c e l p u g i n ,e l a l S sat comuni carea care exce(| ,' l i e,gi ,de al tfel ,iu gindim niciodat i decit
gi u,l i risal
vedea astfelnevoitsi gin-
la un subiect sau, altfel sPus, sa se erijeze ea insii'rl i",,,,,n .5 el ne di de gindit tocmai ceeace se
subiectulsAse raporteze
- e cel pufin o ipotezi pe care ar trebui si o exir rl raccil a l i mi tasa.
in subiect.(De exemplu o critici 9i nici o
cu aceea care o voi evoca in cele ce Llrmea./,r irr realitate,ceeace scriammai sus nu constituienici
minim in contradictgriu Pe cu exPerienga lul'
privitoarela scriituralui Bataille- in subiectal producerii9i al comunicbrrr rercrvf,cu privirela Bataille,ci o incercarede a comunica
sa ori din tezele sale. Nu era vorba
Irrloc s5 mi inspirdoar din cunoagterea
literarea textelorlui Batailleinsuqi.) a sa' a mea' cea a Elm-
rlerir de Parcurgereaunei limite careestea noastre:
Limitaistorici qi limita teorericase intrepetrund.Nu estede mirare,,, Batailleaieza su-
pil|til nostru, cea a comunitigii noastre'.in locul care
in
ta timi7io izolareblestemati a indrigostigilor9i a artistului a sfrr;it prin a lr reversul.siu -',in locul
l,rer:tul, la fagaacestuiloc al subiectului- sau Pe
singurulrespuns,giinci un respunstragic,la obsesiacomuniuniicu privir, ceva' mai degrabi decit
la careepocatocmai dovediseci duceade-adreptul la operelemo$ii. r,r rornuniceriigi in "locul de comunicare",existe
cu adeverat nume
litrnic:limita noastrAconstein faptul ce nu avem Pen-
limiri, indrigosrifiilui Bataillesint totodati un subiectgi un obiect- 9i,cl' ,,ceva,,sau pentru acest"cineva". si fie oare vorba de deginerea
Iril acest
altfel,subiectulesteintotdeaunaberbatul,obiectulesteintotdeaunafemer.r, E o intrebarecare nu
foarteclasicia diferengei sexuale in aProPriert' unrli adeveratnume Pentru aceastefiinqi singulari?
printr-odeviereneindoielnic se sPunemci' in lipsa
prin sine. (Cu toate acestea, nu e sigur daci nu cumva' pe un alr uuprt." u.ni decitmult mai tilziu' Pentrumoment'
de sine a ne rePunein,mig-
registru,la o altS lecturi, dragostea gi satisfacgia nu s?nt,la Bataille, esenfi.rl urruinume'estenecesarsi mobilizim cuvinte'Pentru
nu estenicisubiec-
-;i ale femeii in birbat. Pentru avorbi despre toate acestea,:rl carelimitagindirii.Ceeace "existi" pe loculcomunicerii
ale femeii impirtigirea'
ceeace nu Pot faceaici,scriituralT lui Batailk', tul pi nici fiIngacomuniunii,ci comunitatea,9i
trebuisi luim in considerare, nu e nimicde spus'
refer pentru moment decit la "temele" sale.) comunitatc,r Ceeace nu ne sPuneinci nimic' Poateci in realitate
pe cind eu nu me un concePt, ci si recunoagtem
Poafeci nu trebuiesi ciutim un cuvint sau
nu puteadecitsi sesuPuneunui modelanalogsi,in consecingi,fie 9i sinr
Ingi ndi reacomuni ti giiunexcest eor et ic( m aiexact : unexcesinr apor t cu
plificindpugin,unui modelfie fascistfie comunis!.Trebuieca Bataillesa I
fi ghicit gi, ghicindu-|,a renungatinsecret,discret,9i chiarftri de gtire,l'r teoreti cu| )carene.arim Puneuna|t pr axisa|discur suI ui9ia|com unit igii.
..numai
a-| exprima,fiindci
Mdcaracest|ucrutrebuiesi ne striduim insi
a mai gindi comunitateaProPriu-zisi. in caredevinefbri-oPeri"l8'
A renunfat,altfel spus,si mai gindeasciimpirtigirea comuniteliril iin,Uulrtindici, la limiti, momentulsuveran
in impirtigire sausuverdnitatea impdrtd;itd,9iimpirti;iti intrI ceeacei nseamni ai cicinum aiundiscur sepuizat asuPr acom unit igii
suveraniratea
nilte Dasein, inrre nigre existenge singulare care nu sint subiecgi,gi al cdror p,,n,uraindicecomunitigiisuveranitateaimp6rtigiriisale(adicisinu-ipre-
lrnteqisa nu-isemnificecomuniunea ei)' Aceastaimplici dc bunl seami o eticd
raport-impirti;ireainsigi - nu este nici o comuniune, nici o aProPrierc 'r fie sau ce poate si fie
recunoagtere de sine, nici chiar o comunicare inleleasi drel't qio politici a discursului9i a scriiturii'Ce trebuiesi
obiectului,nicio gine acestdiscursin socie-
intresubiecqi. Acestefiingesingulare sintinsi eleinseleconstitrl ,u nr...n." discuts,cinegicum trebuiesauPoate
comunicare
tate, ce transformare,revoluliesau rezolugie provoaci linerea discursului
ite prin impirtigire, sint distribuite;i agezate sau, mai degrabi, spd,iateyttl cine?;un "filosof"
pentru
h aceastlsocietate(de pildi: cinescrieaici?unde?
impirtigirea care le face sdfie altele: altele una Pentrucealalti,9i altele,infirrrr acestea' ca atare' Pocnvl-
pentru Subiectul contopirii lor, care se cufundi in lmpirtigire, rrr o "rrarte",o "edituri", nigte"cititori", sint toate
altele Ceea ce nu estealtceva
"ComuniCind" Ci nu Sintin "Comuniune". Aceste"locrttr tGpc'ntrucomunicare?)- iati ce va trebui.cercetat'
extazulimpirtigirii: a ceea ce incerc se desem-
nu mai sint locuri de fuziune, degi setrece de la unul la alttrl. decitchestiun ro^unis^rluiliterarsau,celpugin'
de comunicare" "^ ar fi impirtigirea comunitigii
elesintdefinite;i expuse prin dis-locarea lor. Astfel, comunicarea impirtilirrr ncr prin aceastaexpresiestingace:cevacar€
acestasPectin a doui parte
ar fi tocmai aceaste dis-tocare. Irrqrprin scriereasau titeratul ei' Voi infbgiga
r lirlii de fagi.
al6turide Bataille,
A venitde acumvremeasi abordim aceastechestiune
ginditori -'.ins6. nu se,pune
rlatorittrlui Bataille- 9i datoriti altor citorva
la Bataille nici la orlclne.altclne-
l.rrreirrlcles problemaunuicomentariunici 9i
Aparenrdialecric,at puteaspuneaicici Bataillenu a gindit nimic alt,,' fost inf
va l irrrrlt ;i, lCri urmi de indoiali, comu nitatea1u3
va decit tocmai ceeace renunlasesi mai gindeascd.Ceeace la urnr,r,,, "'tlt1::i ^ i;
l | l ti (t.t.i tccttui nseam nici, int r - oPer sPect iver ist ur nat i, a'Pr et |ndeca

( ,r 'ot11ts l l ,r t,r r l k '"


1 7 . Cf. re ma r cile lui Ber nar d Sichdr e in "L' Cr otism t' sor r v er i ti tt r l c l"trt", Mttttltt' l9f7' l) 1106
f11 l,''r'r!ir'1 li,rt.rrllr'. I ttt'lhrr',
n r. 9 3 .
,1.}
,l l t
rv
l. ' r r r r r "r.ltr ' L rrrrrl
s i rrl ' t;1
,,.,,,;c l i s c u rsa r c o n runi tt" qiFi i . i rrdcinu c vorbarr( | lt t.s, st
t t ll', t ll, t t t t , t lt '. t
Fl l i i l r.(.\t(,t()l ul si tngurit,rrc;
t iir cr lilit t t lr vr zt lor
r lt : iit r - r itf'5t
t lt ' t lir <r r r s ;i ri c i d e i rrs i n g u ra re i n.c e rci n s i si i ndi c,ra l i mi rd,o experi enl ,r Fg prrrtt' dc di ntr-o asemcnca det agar de
e f or m e sau de f igur iclar c( ; i r r i. 'i
r:ii nu ac?ro experiengipe careo facem,ci o experienpi
.. lr()'tc mre nefaces,r dirr , ,.t,a cc are legdturi cu aceasti operagie: scena formei 9i a fondului, fap-
/i,r' A spunec5,pini acum,comunitateanu afost niciodatiginditi,inseanr tk. ;r apirea legat de aparengi, si alunecarea aparenqei in nihilismul este-
tul
ni c i e a n e p u n eg i n d i re al a i n c e r care, gi ci nu Singularitatea
11pune rn obi ect;rl [i:arrtirr carese desivirgegte intotdeaunaindividualismul).
gindirii.$i poate cd nu e chemati si devini.obiectde gindire. " i t" operagie.
att purcede poate din nimic. Ea nu este o operi ce rezukl dintr-o
ceeace,in oricecaz,nu se rasi comentatra Bataiile-e ceeace i-a depi'rr nu este nici extrasi,
Nrr t.xrsti un proges de "singularizare", iarsingularitatea
gindireagi ceeace dep5gegte gi gindireanoastri - si care,din acestmotrv, la
trrr r grrodusd qi nici derivatd. Nagterea sa nu are loc nici pornind de ;i nici
ne obligS:impirtSgireacomunicdgii, adevdrulfinit pe care_limplrtigim .,, ca atare, nu este
6s elr:ct de: dimpotrivS, ea di mdsura faptului ci na;terea,
care neimpSrtSgegte. Astfel, ceeace scria Batailledespreraportul nosrrtr faptului ci nagterea infiniti
nil o producere, nici o auto-instituire, misura
cu "edificiulreligiosgi regalal trecuturui"e valabil pentru raportur
;i nos a firritudinii nu esteun procesce ar oPerape fondul 9i pornindde la un stri-
tru cu Batailleinsugi:"Nu putem decit sd mergemmai departe.,,1e
Nimr, fgrrrl. Dar "(stri)fondul" insusieste,prin el insugisi ca atare,finitudinea
nu esteincSspus,trebuiesi ne expunemra nemaipomenitur
comunitS.grr rtrrlir rlaritiqilor - deja.
I steun "fond" fbri fond, mai puginin sensulin carear deschidecdsci-
turt uneigenuni;cit in sensulin carenu estealcituit decitdin reqeaua, din
f6treleserea ;i din impirt5girea singularitigilor: lJngrund mai degrabi decit
impirtigirea rispunde la aceasta:ceeace imi reveleazicomunitatea
Abgrund,insinu mai puginvertiginos.Nu existi nimicinspatele singularit{gii
prezentindu-mina;tereasi moaftea mea, esteexistentamea
in afara mea =lrrsf,,in afari de ea, existi in ea spaqiulmaterial;i imaterialcareo distri-
Ceeace nu inseamni existenfamea reinvestitiin sau prin comunitate, sau
cu bureqicareo impirrSgegte ca singularitate, marginilealtor singularitigi,
si cum aceastadin urmi ar fi un art subiectcarem-ar conserva - intre ea ea insigi.
in depigire, fffli exact: marginile singularirigir, adici ale alteritigii 9i
intr-un mod dialecticsauintr-un mod inscrisin comuniune.
Comunitatea nu O fiingisingularinici nu esteprelevati9i nici nu seinalgi pe fondul unei
conserv,idep,iSind
finitudineape careo expune.Eainsdli nu este,in fond,decitaceasta Eetrl'uze identitiqihaoticea fiinqelorsau pe cel al inglobirii lor unitare,nici
expunere. Eaestecomunitateafiingelorfinite gi,ca atare,esteeainsigi comu-
peftrnduluneideveniri;i nici pe cel al uneivoinge.o fiingdsingulariapare,
nitatefinitd' Adici nu o comunitate rimitati in raport cu o
comunitate in. er finitudineainsigi: la sffr;it(sau la inceput),in contactcu pielea(saucu
finiti sau absoluti, ci comunitatea finitudinii,pentruci finitudinea,,este,, singularitigicareeste'
inirna)uneialtefiingesingulare,la marginileaceleiagi
comunitarS,;i pentruci nimic altcevanu estecomunitar. expusi. Aceasti aparigienu
dtare, mereu alta, mereu impirtigiti, mereu
i Fiinga-in-comun nu inseamndun grad superiorde substangrsaude su-
€e
lrf F o aparengi ci, dimpotrivi, este faptul de a apdrea deopotrivi glorios
biect care ar ingloba limitereindividuaritigiro.,.p"."t.. Ca finitudinea Fiingei:altfelspus
individ, sinr fi lalnic al insegi fiingei-finite. ("Fondul" este
opac oricrrei comunitigi,gi nu ar fi excesiv si spunemci individul-asra se inqeleagi din Heidegger,
Stte ceea ce Bataille nu a fost cu totul in misuri
daci ar fi cu putini si existeo fiingi absorutindividuari- nu a fost niciodatdcu
esteinfinit.irr ftttrrnp ce Heidegger, cu sau fbri lectura lui Bataille,
definitiv,limitasa nu-l privegte - ir impresoarddoar(iarersesustragerogicir Finitudinea inscriea
tstul in misurd si se nelini;ceasci de "comunicare").
limiteiin forma in careo indicammai sus:insi pentruca nu
ne putem sus pnoriesengaFiingeica fiingi-finiti ca impirtigire a singularitigilor.
trageacesteilogici,pentruci ea rezisti,gi pentruci in ea comunitatea
rezista. C,omunitatea inseamni, prin urmare,ci nu existi fiinqi singularifbri
nu existdindivid).
Fiinga
e ahi fiingi singulari, ;i ci existi agadarceeace,intr-un lexicnu foartepotri-
singalard,carenu esteindividur,esreinsi fiingafinitd. Firi indoiara, originarS. sauontologici,care,in principiulsiu,
vlt, am numi o "socialitate"
ceeace a lipsittematiciiindividuagiei in trecerede la un anumit romantisrrr a omului (zoon poli'
dep;iqegte de departe mocivul izolat al uneifiinge-sociale
la schopenhauer;ila Nieasche2',esteruareain considerare Cici, pe de o parte, nu
a singurarird;r, f,/rott esre secund in raport cu aceasti comunitate).
de carenu erade altmintericu totur srriini. Individuagia d.t"g.Je entitalr e argrrrci aceastecomunitatea singularitigilorse limiteazi la "om" 9i ci
inchisede pe un fond inform - a ci.rorcomunicare,contagiune
sau comLl errrlrrtlc,de pild5, "animalul"(a fortiorinu e sigurci "la om" chiar aceasti
gnrrrrrrri tlnu te pri vegte decit "om ul"gi nu "inum anul"sau"supr aum anul"
ii, rlr cxcrnplu, daci pot spuneastFel cu gifbri WE,"femeia":la urmaurmei,
19 ln ceea ce privegteepuizareareligiei,cf. Marcel (lintrcsexeesteea insigi o singularitate in diferenqa singularitigi-
Cauchet, Le D,senchantementdu
monrlr difererrl;r
ParisC
, a l l i m a r d ,1 9 8 5 .
lrrr ). l'r' <lt' ,rltirparte, daci fiinqa sociali este intotdeauna afirmati ca un
2 0 $ i i n f o r m a i n ca r e e a su b zistr in tr - o a n u m ita p r ivin jii nmoti vul
del euzi anall r(.((r,rr,i l rl ,rt .rl orrrtrl t'
rri ,omu nit at ea ar desem na dim pot r ivi acelcevaabiade
care,intr-o alri privingi, graviteud totu;i in jurul ,,singularitdqii,,. ;rrerl rr
l a,,trr' 1,,,rrtntrl ,tt ptrtr' ;ts. i lr liir r t litccvaPr ccum"om ul". I nsdaceast igin-
50 \l
r lr n' ; r rli ir r . rre l ;r;iri rrrPtri [ru ta rra c e s teci l e termi ni ripri rrci pi alaecomunl
rlF,r.rtilfill<:cstc obicclr,Lrrrclc clealtele.Aceastava fi atit.lcgituraer:onornicli,
ti'i1ii:c:r nu existtrcomuniunea singularitigilor intr-o toralitatesuperioar,r r lt 1ilcgtrturarecunoagterii. Ordineacom-pirerii esteinsi. mai originarddecit
lor ; i im ane n tlfi i n g elio r i n c o m u n .
a(fr'.l a leglturii.Ea nu se instaureazS., nu se stabilegte sau nu emergeintre
ln locul uneiasemenea comuniuniexistdcomunicare:altfelspus,foant, rrrlriccgi (obiecte)deja dagi.Ea consrl in aparigiaacestuiintreca arare:ru
precis,fi nitudineainsigi nu estenimic,nu estenici un fond, nici o esengi
5r ;i t u (f faptul de a fi] intre-noi),formuli in care,sr-ul nu arevaloarede juxta-
nici o substangS.Ci ea apare, se prezinti, se expune,gi asrfelexistddrepr
lrun('re, ci de expunere. in com-p5.rere esteexpusi necesitatea de a gri sd
comunicare.Pentrua desemnaacestmod singularal apirerii,aceastifeno
r run urmerindtoarecombinirileposibile:"tu (e(g(t)i)(cu totul altul decit)
menaliratespecificd gi neindoielnic mai originaridecitoricealtdfenomena rrr". Sau, mai simplu: tu impdrtd;ire eu.
litate(cici s-ar pureaca lumeasi apari iomunitigii gi nu individului),ar
fjiingelesingularenu sint date decit in aceasti comu nicare.Adicd.deopotrivd
trebui si putem spuneci finitudineacom-pare gi cE nu poate decit si con fHrillegituri gi ftri comuniune,la egali distangS de un motiv al alipiriisau
pard:vom incercasi ingelegemprin aceastain acela;i timp ci fiingafinit.
nlrrneiimbiniri din exteriorgi de motivuluneiinterioritigicomunegifuziona-
se prezintiintotdeaunaimpreuni, deci mai multora,ci finitudinease pre
lp,Comunicareaestefaptul constitutival uneiexpuneriin afari caredefinegce
zint5.intotdeaunain fiinga-in-comun gi tocmai ca aceastrfiingi, gici in acesr rirrgularitatea. in fiingasa, ca insS.gi fiingasa, singularitatea esteexpusein
mod ea se prezinti intordeaunaaudienleigi judecigii legiicomunitigiisau,
sfarf,.Prinaceasti instituiresau prin aceasti strucruri.primordiali, ea este
mai degrabi gi mai originar,judecigiicomunitigiica lege.
deopotrividetatate,distinsi gicomunicari.Comunitateaesreprezenrarea
Comunicareaconsti mai intii de toate in aceastiimpirtdgire giin aceas
detagirii(saua desprinderii), a distingeriicarenu esteindividuagia, ci finitu-
td com-pirerea finitudinii:adici in aceasridislocaresi in aceastdinteryeia.,,
dtneacarecom-oare.
carese reveleaziastfela fi constitutivefiinqei-in-comun- tocmai in mrsurir
(Rousseaua fost cel dintii carea gindit acestlucru: la el, societateaad-
in carenu esreo fiingdcomund..Fiinga-finitiexistr mai intii potrivit diviziunir
vineca legeturd. gi ca separarea celor care,in "stareade naturi.", fiind fhrd
locurilor,potrivit unei extensii- paftesertrapartes- carefaceca fiecaresingu
legllturi, nu puteau fi totu;i separagigi izolagi.Srarea"sociali," ii expune
laritatesi fie intinsi (?nsensullui Freud:"psychdesteintinsr,').Ea nu estt,
*paririi, insi tocmai astfelil expunepe "om", gi,in acelagitimp, il expune
inchisl intr-o form5 - degiadngecu toari fiingaei limita sa singulari._, t r
Judec5gii semenilorsii. Rousseau esrein toaresensurile gindirorulprin exce-
nu esteceeace este,fiingi singulari (singularitatea fiingei),decit prin exten
leng{al compirerii:gi s-arputeaca obsesiaparanoici si nu fie decitrever-
siuneaei, prin arealitateaei careinaintede toate o extravertette in chiarfiinga tul maladivpentrucAreginutin subiecrivitate - al determiniriicomunitare.)
sa - oricarear fi gradul sau dorinfa "egoismului"si.u -, gi care nu o face s;i
Ceeace facesingularitigile si comunicenu estepoateintocmaiceeace
existedecit expunind-ouneierterioritdgi.lar aceasti exterioritate nu esrela rin
Eataillenumettesffgierilelor. Ceeace intr-adevir e sff$ietoresteprezentarea
dul siu nimicaltcevadecitexpunerea uneialtearealitigi,a uneialtesingura firritudinii in comunitategi prin ea - prezenrarea tripluluidoliu pe caretre-
rit5gi- aceeagi,alta. Aceasti expunere,sau aceasti impirtigire .. ."lrn,,
buiesi-l fac: cel al mo4ii celuilalt,cel al nasteriimele,gi cel al mortii mele.
dd loc,de la bun inceput,uneiinterpelirimuruarea singularitigilor, cu murr Eornunitatea estepurtareaacestuitriplu doliu (n-asspunepoate ci este
anterioareoricirei adresiriin limbi (dind insd acesruiadin urmi prima s,r ttfravaliul" acestuitriplu doliu, in oricec.v nu numai:in purtareadoliului
condigiede posibilitate)2l.
cx\tii cevamai amplu 9i mai puginproductiv).Ceeace esteastfelsffgiat,nu
Finitudineacompare,adici esteexpusd.: aceastaesteesenga comunitigrr. :rtr tiinqasingulari: dimpotrivS.,ea comparein aceastSsffgiere.Ci sffgiati
Comunicareanu este,in acestecondiqii,o ,,legituri,,.Metafora,,lega
Frtelesitura comuniunii,imanenta.$i totugi,aceastesffgiere nu afecteazd.
turii sociale"suprapuneinoponun pestenigte"sutiecEi,'(adici pestenigr,,
nintit,fiindci aceastagesiturdnu existi.Nu existi nicigesdturi,nici carne,
obiecte)o realitateipotetici (aceeaa "legiturii"), cd.reiane sforgim si-i corr
liitt subiectsau substanqia fiingeicomunesi, prin Lrrmare,nu existi.nici
ferim o indoielnici naruri "intersubiectivi", carear fi inzestraii cu vocagr,r
lFgrcrca acesteifiinge.Existtiinsd.imp5.rtfuire.
Nu cxistd., la drept vorbind,sff;ierea fiingeisingulare:nu existi tiieturi
In vrrrprin careinliuntrul s-arpierde?nafar5,ceeace presupuneun "inliun-
2 1. in acestsens,com-pirerea fiingelorsingulareeste chiar anrenoari. tru" ;rrcalabil,o interioritate.Sffsierea carepentru Batailleesteexemplard,
condigieiprealabirr..,
l i m b a j u l u i p e ca r e He id e g g e r o in g e r e g e ca "e xp r ici(A
tare" fi.rncii
usregung)pre-rangaj i eri ,gi dec.,,,.
_!'lrte5,r" nu este, in definitiv, o sffgiere. in repliereaei cea mai intima,
legam singufaritateavociror in partagedesvoix(paris, c^lltr",7dsz!.
sir" d"oruur^. ,,, E€r ontirrrr;1 cu incipdginare si fie suprafaga expusiin afari. (Obsesiabregei,
ceeace putea rdsasi se creadi acesteseu,impSrtdgireavocilor nu duce ia
comunitatr , , ,
depinde la rindul lui de aceasti impdndgireoriginari care ,,esre,,comunirarea. i JarA rrrtl i t;il,i r l l atai l l e,cevadin exr r em it at ea insupor t abiliundesejoaci
sau, irrrrr.l
s p u . si,n s i g i a ce a sti im p in ig ir e "o r ig in a r i" n u e sr eni mi c al tcevadeci t,,i mpi rr;I;,i r,.., E rrtrrni (,u(' .t, l ri i cl cazS ;io ref er ingd involunt arm et af izicila un r egist r ual
vocilor"; "vocea" ar trebui ingeleasiinsi altfel decit sub o determinllir, larrli;rjiJril
grt lrr,,r l frtrl rr)rrt.t(r 1i ,rl i rrr,rrrurl ci, g i la Lr nr egimal t r ecer iiuneif iingeinalt a,m ai
"pre-langajierS":ca r,voce,,comunitari.
rl r.ri t .rl l rr.rr.ri rrrrrr. iir
rl egl ,rl ' ,i pr ir rlir nit l t 'xpr r sia cclc. ilalt c. )
lr)
,t
II "5li5it'rt'l"lru consti decitin expunerea
estc in intregime expus in "afard" (;i
in afari: "inliuntrul" fiin9eisirr
tocmai in acestfel constituiell
It

rrrrcidc
Icrrl i comuni rari deci t bust ur ilet ur nat ein ipsosr ePr
1 att t t lt lt licxt s
t grandi oascrcul (,s cuncor isi f ie,nu au nicioclat ;nt
ezent ind-pe o M a-
1lrrl;rrc
r neiaex em p l u ls, a u l i m i ta - c e e ac e e s tea i c i acel a5il ucru- comuni ti qi i ; i r.l l rne.
are l oc i n mod nec es ari n c eea c e B l anc hot a numi t s us -
Existi sffgiere a nimicului,din nimic;insi existi compirerein fagaNtvrt C omuni tatea

r ur ( iar in f aq aN tMtc u LnUut p u te m d e c i ts i com-pi rem).Inci o dati : rrrr lrcrrdarea operei.Dincoacesaudincolode operi, ceeaceseretragedin operi,
(era ce nu mai are de-afacenici cu producerea,nici cu desiviryirea, ceea
sintsffgiatenicifiinqa,nici comunitatea,ci fiingacomunitigiiesfeexpunert',r
r c inrilnegteinsi intrerupere a, fragmentarea, suspendarea. Comunitatea este
singularitigilor.
Cura, atunci cind se deschide,nu estenici ea o sffgiere.Ea expuneir' lllcuti din intrerupereasingularitigilorsau din suspendarea care sintfiingele
"afard" un "inliuntru" care,fhri aceastdexpunere,nu ar fi. Cuvintelerrl singulare. Ea nu esteopera lor, ;i nu le are ca Pe operelesale,dupi cum
iesdin gic(nicidin "spiritul""din" cap):eleseformeazldin articularea gurrl nrcicomunicareanu esteo operi, nici micar o oPeraqie a fiingelorsingula-
De aceeavorbireanu esteun mijlocde comunicare,ci ins5gicomunicarea rc:cici ea nu estedecitfiinqalor - fiinqalor suspendati limitasa.Comu-
pe
pini la tdcere-, expunerea (aseminitoareacestuifel de cint al eschimogilor rricareaestesuspendareanaturii de operi a opereisociale,economice,
Inuigi,carefac si le risune strigitelein guradeschis5a unui partener).Ctr telrnice,institutionale23.
ra carevorbegtenu transmite, nu informeazi, nu opereazdo legituri, , r suspendarea naturiide operacomunitigiiare loc in orizontula ceeace
este- poate,insdla limitd,ca in sirut - pulsagiaunui loc singularin ating,' tlataillea numit vremeindelungare- sacrul.El a ajuns totugi si spuni:
re cu alte locuri singulare: "(eea ce numeammai inaintesacrul,cu un cuvintcareestePoatePur Pe-
dant,gi carenu estein fond decit dezlinguireapasiunilor"(Vll, 371)'
Daci "dezlinguireapasiunilor"nu este decit paryialreprezentate de
"Vorbesc,gi prin urmaresint - fiingain mine insumi este- deopotriv.,
nri$carea violenti gi neinfrinatia unei libere subiectivitdgi dispuse la distru-
in afara mea gi in mine" (Vlll,297).
gereasuveran d atuturor lucrurilor$ la consumareain NlMlC,sau daci aceas-
Fdriindoiald,doringahegelianide recunoa;tere estedejaactivd.inaintr' iA caracterizare a sacruluilasi in umbri comunitateaprin caresedezlinguie
de recunoa;tere estetotu;i cunoagterea: cunoasterea fhri cuno;tingigi fht'r pasiunea,aceastaestetotugi direcgiape care o privilegiaziintotdeauna
"congtiingi",a faptuluicdeu sint mai intii expusceluilalt,gi expusexPunl' Bataille.Dupi cum se spunein L'Erotisme, ea ofere"semnulinfioritor" in
rii celuilalt.Egosumexpositus: la o priviremai atenti, am PercePePoatePar,l Farcrecunoaftem,celpuginde departe, imposibilul nostruadevar.Nu este
doxul careconstein aceeaci evidengacartezianl,aceasteevideng5. atit tl, lnsilsigurci acestprivilegiunu esreel insugi supus rezervei (sau depagirii)
ulrimea Subiectului: nimicireasuveransubiectivi a subiectivitigii inse;i.Un
siguri pe caresubiectulnu poatesi nu o aibi gi carenu are nevoiede nr,r
nocturr),r fblde nihilismincandescent aducesubiectulin punctul siu de fuziune. Tot
o dovadi, trebuiesi aibiin spateleei nu o anumestrdfulgerare
i x i s te n g ialai unui senti ment-de-si ne,
nic i o a n u mei m a n e n g e ,r tlegel,gi altcevadecit Hegel.Deja nu mai e vorba de stat;i e totugi inci
a ego- ului,
doar comunitatea- comunitateadesprecareDescartes paresi ;tie atit (l(' vorbadespreo operi a mo4ii. PentruBataille,sade estefigura fascinan-
putin, sau nimic.Subiectulcartezianparesi alcituiasciin aceasteprivirrl'' t6 carepropunecomunitateaca republici a crimei.Or o republici a crimei
figurainversatia experiengei comunitigii,a singularitSgii. $i el segtieexPrr',. ar trebuide asemenea si fie republicasinucideriicriminalilor,pind la ulti-
se;tie pentru ci e expus (nu se prezinti oare Descartes ca propriul s,rrr nul dinrreei, sacrificiulsacrificatorilordezlinguigi in pasiune.De aceea,daci
;i
t ablou?) 22. nrlr.seoria afirmatcomunitateaintemeiati in sePararea sacri (aceastadin
grrrr;1 prezentindruptura pasiunii),Pentru ce resimfea prea mult exigenga
rleopotrivieliberatoare gi coplegitoare a comunicirii, Bataille nu s-asimgit
nraipruqin indemnatsi recunoasciincomunitate, dimpotrivi, limita lui Sade:
Tocmai de aceeacomunitateanu Poatesi apa4ini domeniuluioprrr,', propozigia,,vorbesc, gi prin urmaresint... deopotrivi afari din mine 9i in
comunitigii(sauexperienqa ei ne ftrt,') ntrrre"cstein definitivpropozigiaprin care se decide fhri drept de apel res-
Nu o producem,ci facemexperienga
grosolane" a lui Sade, enungatd
ca experienqia finitudinii.Comunitateaca operi, saucomunitatea prino1,,'r,' frlrf,crela ceeace constituie"gregeala ;i
ar presupuneca fiingacomuni, ca atare,si fie obiectivabiligi productilrrl.r aEIlrl :
(in locuri,persoane, simboluri:Pescurt,irr ',rl
edificii,discursuri,instituqii,
biecgi).Produsele operafiilorde acesttip, oricit de grandioases-arvrt',r'.1
J I l ..l rrrrrrIrrl ,rrrr pol rti trrl .S rrbf rtrmas tatul uis au a parti dul ui(dac i nu c hi ara s tatul ui -par-
l rrrl th,oP er,\.i r)s l poatc c ?itoc maii n s i nuls trurez i s tis us pendarea
tr,l ),l ,,,l rtr,rrl1,,i l r.r.'i
,l otrr'te t Vot tt'vtltt
. a n cy,Eg osu m ,Pd n s,F la m m a r io r r1, 9 7 9
2 2 . C l ., 1 . - LN r rrlllltl,lt,:

,'.I
'1; " lunr ea n L rc s te ,a ta c u m l a l i m i ti o re p r ezenta
S ade,compusi di n t.l
tT
ftptuld! a li intru.s/ir;rl
Ascnritrlnraserttctttrlrti
;rl,l((,!tcifiirrlSri.;'r" scirrlirrlr't
ir r s ugi; i di n l u c ru ri "(V l l l ,2 9 7 ). t,rtilnirca "fiingelorirrtru sffrgit" pe care acest sfirgitul
sftrgit, lor, de fiecarc
-dirr
,,.r1 si lesepardcuo aceeali limitd,in faga
dara meu" (sau "al tau"), leasimileazti
Prin urmare,daci comunitateaferi operi se afli in orizontulsacrului, tltei,r sau Pe careelecom-Par.
acestlucrutrebuieingeles in sensulin care"dezlinguireapasiunilor"nu esr(' \crnenulimi ,,seamini" in misura in careeu insumi ii "seamin": noi
adici nu existS' nici
simplaluarein stipinire a unei subiectivitigi, gi in sensulin carelibertate,r "rrr ,tseminim" impreuni, daci se PoatesPuneastfel,
nu esteauto-suficiengi (Bataillea nesocotitintr-o anumiti.misuri povar.l gi nici originea identitigii,ci impirt{irea singularitigilor esteceea
arri!{rnal
,,or'rgine". Ceea ce inseamni ci aceasti "origine" - originea
cu careatirna asupragindiriisaleun conceptin mai multe privingefoarrt' ,* ii,,. lo. de
comunitatea originari - nu estealtceva decit limita: origi-
clasicaifoartesubiecciv al libertdgii)."Dezli.nguirea pasiunilor''esteinsi cev,l e,rirunitigiisau
de ordinula ceeace Batailleinsugidesemnaadeseadrept"contagiune",can' nedcstetrasareamargi n ilor pea. , ", '"'de- alungulcir or aseexpunf iingele
care
esteun alt nume pentru"comunicare".Ceeace se comunici, ceeace est(' iintulare.Sintemsemlni Pentrucd sintem,fiecare,exPutiexterioritigii
md regd-
contagiosgi ceeace in acestfel - si numai in acestfel - se "dezlinguie"estr. ,l\tem noipentru noiingine.semenul nu esteaseminitorul. Eu nu
pasiunea singularitigiica atare.Fiingasingulari,singularl fiind, esrein pasru resr gi nici nu md recu,nosc in celilalt: in celilalt eu resimt alteritatea ;i al-
nea- pasivitatea,suferinga gi excesul- impirrigirii singularitigiisale.Prezenqrr tFrarea, in celilalt mi resimtde alteritatea9i de alterarealui care,in "mine
celuilaltnu constituieun hotar pus pentrua limita dezlinguireapasiunitor Irlrtrrni,,, imi a;eazi singularitateainafara mea, 9i care o sffrge;tela nesffr-
singularin careceldlalt9i acelagi
"mele": dimpotrivi, numai expunereala celSlaltimi dezlinguiepasiunile. lit, Comunitateaesteiegimulontologic
Acoloundeindividulnu cunoattedecitun alt individ,juxtapuslui deopotrivl tlnt semenul: altfel spus impdrt5girea identitigii'
ca identiccu el gi ca un lucru- ca identitateaunui lucru-, fiingasingularur pasiuneacare se dezlinguienu este decit pasiuneacomunit5gii,iar
recunoscute ca desubiectivizare a paslunllmo4ll
nu igi cunoagte,ci i;i resimtesemenul: "Fiinqanu sti niciodati doarin mine, lfeastepasiunesefaceastFel
ci intotdeaunain minegiin semenii mei" (ibid.).Aceastaesrepasiuneaei. Srn. =.altfelspusca risfr,ingerea ei: cici ea nu cauti satisfacgia,nefiind doringa
Ea nu
gularitateaestepasiuneafiingei. hegelrani r...rno";i"rii 9i nici operagiaconsecutivea stipinirii2s'
" la sinea imanengei subiective. Insi ea esteceeace clesem-
SemenulpoaftArevelagia impS.rtSgirii:
el nu mi seaseamini ata cum ur) Eautaaproprierea
portret seaseamini cu un original.Acesttip de aseminareconstituiadatelc neazf,acestdublet al cuvintului "satisfacgie" (ouissance) care estecuvintul
inigialealesinuoaseiprobleme(sau aleaporiei)clasicea "recunoagterii ce f'bucurie"
Qoie)."Bucuria in fagamoqii" a c6reipracticdBatailleincercasi
luilalt"(aflati, agacum se pretindea,in opozigiecu "cunoagterea lucrului") 0 clcscrie esteincintarea- in sensultare - fiingeisingularecarenu trecedin-
mai intimi
- gi trebuiesi ne intrebim daci nu cumva,dincolo de alter-ego-ul hussert- rolo de moarte(nu estebucuriainvierii,careestemediereacea
ian,s-arcuvenisi reperim urmealeacesteiproblematicigi aleacesteiapo I strbiectului, nu esteun triumf, ci esteo splendoare- acestaestesensul
..bucuriei', -, insi esteo sP|endoarenocturni), 9i care,in
rii, careregineoarecumgindireainpragulcomunitigii,pini gi la Freudsarr :tirro|ogic a|
apropria'extremi-
la Heidegger iar la Bataille,intr-o anumiti specularitate a recunoasterii ce rehimb,ijungepini la, aProaPeatingind-odarfbri a 9i-o
luilalt prin moarte.Totugi,agacum am spus,comunirareami situeaziin tet.a,i ng,Iari ti gi i sa| e,pinilasf f r yit u|f init udiniisa|e, adicipiniI am ar gini-
fagalui. Bucuria
registrulsiu celmai propriutocmaiin moarteaceluilalcar nu prin medierea l. p,, ."r! are loc fbri incerarecompirerea cu celilalt ;i in
drept co-
unei recunoasteri speculare.Fiindci eu nu md recunoscin aceasti moarrc ntresteposibili, nu aresens9i existenjidecit prin comunitate9i
a celuilalt- a cirei limiti mi expunetotugifbri intoarcere. lRllrlicarea ei.
Heideggermergeaici cel mai deparce:

"Noi nu experimentimin chip genuinfaptul-de-a-muri al celorlalgi,


ci, in
cel mai bun caz,noi sintemintotdeaunadoar "alS.turi".(...) Potrivitesen " (,eeace nevine in m i nte daci vorbirndespreexistenga comu ne estecel
nu
qeiei, moarteaeste,in mS.sura in careea "este",de fiecaredati a mea." Rrarstlricdcioslucru pe care ni-l putem inchipui;i nici o rePrezentare

Dispozitivul specular(al recunoasterii de sinein celS.lalt, carepresupun('


recunoatterea celuilaltinsinegi,prin urmare,instangasubiectului)esrcait r 4 9i 48.
t=l \,'ntunl /rit, qrirragrafele
- dac i im i e in g i d u i t s i s p u n a s tfe -l c e l p u g ini ntorspe dos: recunost' r.r, mi meti c e"al uiC i rard i nfond'
|,tri rrrr1,.t1,1,c;tcstci neg al dmds uri anteri oarS ' t' dori nqei
in m oar t eac e l u i l a l t,n u e n i mi c d e re c u n o s cut. A stfelse poate?nscrrt' i rrr ( un s ubi ec c
t aregti ec e i ns eamni rec unoagterea s au
In I l ,';1'l',.rrrl ,r i i r;rrd,csteP res uP us
pirtigirea - gi finitudinea:"Faptul-de-a-sffrgi pe careil avemin vcrlcrct irrrI ,;,rrrrl ,rrtr.r().r',tl i 'lrl r"',,,,t,r"5t,' r,,"P res uP unel arl ndul s duc omuni c areapas i onal i as i n-
v or bim de m o a rten u i n s e a mn io fa p tu l -d e -a-fi -l a-sfi rsi ;rl lr),tsci nrrl rri,,
. girrl,l lt'-r1tl,t, ittr t't t'ttt"t "lt'tttltlttltli"
"l tT
Ii |(),lt(' li lllJi (i('s(Lttltl)iitttt()ilrcrlccit accel care infEqi5cazii lloartca cil pl,r,.,,
f u ncfirn rcn t alal ac r iv it igr ic om unea oam enilo r , m o a r t e a 5 i n u h r a n a s d u r r r , ,
f a . , tr . , l , it i r r d c s l i n r i s l U i ( ,( ( ) i l l u i l tti l tcJ i r r d t'l r r tr lttttt'ictr ttr tttttttl tli ttt,l ttt.l tt'.
I n i t r , r . ls t t n c t r i c l,a g i i n r lc l c co n ce n tr a r c.;i d ccxtcr m i n a r c,l a g i r u l c( ) n ccn tr i r l l
clu clra mijloac elor de pr oduc gie.( . . . ) Ceea ce e s r e r e l i g i o si n c h i p r r a g r t r , e r l r 'r r r r i n a l e- e s t e i n e s en q asa vo i n g i d e d i str u g e r ea co m u n i ti ;i i . Fd r i i n -
cxistengacomunitigii, in strinsS.legituri cu moartea, a devenit lucrul cel rr,.,, iIrr,rli insi, pini gi in lagir, comunitatea nu inceteazi vreodati cu totul si
strdin oamenilor. Nimeni nu se mai gindegteci realitatea unei viegicomrrr, rFli\tc acesteivoinge.intr-un sens,ea este rezistengainsigi: adici rezistenga
* altfel spus a existengeiumane - depinde de punerea
in comun a terorrl,,r la rrrr;rnenq5. Prin urmare, comunitatea este transcendenqa:insi "transcen-
nocturne;i a acestuigen de crispareextatice pe care o rispinde5te moarr(..r rlcrrla" care nu mai are o semnificagie"sacri" nu inseamni nimic altceva
( .) rlntit tocmai aceaste rezistengila imanengi (la comuniunea tuturor sau la
"ErevrNruL rvorroNAl cAREcoNrrRA ErsrEqEr coMUNEo vALoARE la toate violengele
r
oBSEr)^r lr;,,iuneaexclusivi a unuia sau a unora: la toate formele 9i
TA EsrEMoARTEA." (1,486,489) arrhicctivititii)26.
(.omunitatea ne este dati - sau noi sintem dagi 9i abandonaqi potrivit
r orrrunitigii:este un dar de reinnoit, de comunicat, nu este operi de fbcut.
I .,teinsi o sarcini, ceea ce e cu totul diferit - o sarcinl infiniti in inima fi-
Dar tot ata cum nu trebuiesd credemcd am ,,pierdut,'comunitate;r rlrrrdinii2T.(O sarcini gi o luptd, aceaste lupti al cirei sens l-a intuit Marx
tot asacum Bataillea trebuitsi sesmulgi pe sinedin acestmod de gincrrr, It;rtailleingeleseseacest lucru -, gi al cirei imperativ nu se confundi nicide-
-, tot astfelar fi o nesibuingdsi comentim sddeplingem,,pierderea,i sa., , tutn cu teleologia "comunisti", ci intervine in ordinea comunicirii: astfel,
;i
lui pentrua-i propovdduireintoarcerea in chip de leacpentrurduldin socr,, tle pild5, atunci cind Lyotard vorbegte despre "nedreptatea absolutS" fbcuti
tatea noastri (ceeace Bataillenu a fhcut niciodatd,urmind astfelexigen1,, exploatatuluicare nici micar nu are o limbi Pentru a exprima nedreptatea
ceamai adinci a lui Nieasche,gi ceeace nu au frcut, in ciudaunoraparer\,. r dre i se face28;dar;i - in fond, miza estefhri indoiali aceeagi- in incomen-
contrariila unul sau la altul, nici Benjamin,nici Heidegger, nici Branchor; rrrr;rbifa comunicare "literard", despre care voi mai vorbi.)
Ceeace a dispirut din sacru - adic5, in cele din urmi, sacrulin intre{nt,',
poticnitin "imensulesec"- arati dimpotrivi faptul ci de acuminaintecomtr
nitateains59iocupi loculsacrului.Comunitateaestesacrul,daci.vregi:rrr
si sacruldespuiatde sacru.Fiindcdsacrul- ceeace esteseparat,pus-deoparr,. Pentru Bataille, comunitatea a fostinainte de toate 9i in cele din urmd
- sedovedegte a nu mai fi acelcevaa cirui comuniunene-arbintui retrdqrrr d . c e a a i n d r i g o s t i g i l o r 2 e . Bu cu r i a e ste b u cu r i a i n d r i g o sti g i l o r . Ace a sti
du-semereu,ci se dovedesrea nu fi pldmidic din nimic arrcevadecir-<rrr,
impirtigirea comunitigii.Nu existi.nici entitategi nici ipostazisacri a ct,
munitdgii:existiinsi " dezlinguirea pasiunilor,,, impirrdgireafiingelorsing, lfr l\,ntru aceasterezisten[iesenqiali,arhi-esengiali,a comunitdgii- a cirei afirmarenu gine
,,optimism",ci de adevSr,gi al cSreiadevirginede experienga limitelor- nu existi
laregi comunicareafinitudinii.Trecindla limita ei, finitudineatrece,,de,'r.r rlc nici un
lx)ilte un martor mai bun decit povestirealui Roben Antelmecarei5i istorisegte captivitatea
Lrnul"la" altul: aceastdtrecerealcituiegteimpirtd;irea.
iltr-un lagir de concentrarenazist.Amintesccitevarinduri, printre altele:"Cu cit SS-ulne
Tocmai de aceeanu existi nici entitatesi nici ipostazda comunirilrr, 1edc mai redugila o indistincgiegi la o iresponsabilitate ale ciror aparenqeincontestabile
pentru c5.aceastiimpirtigire, aceastetrecereestede nedesivirgit.Nedes,r lr Prczentim, cu atit mai multe distincgiiconEinede fapt comunitatea noastri, 9i cu atit
1lri srricresinr acestedistincqii.Omul din lagir nu esteabolireaacestordiferenge. Dimpotri-
virgireaeste"principiul"sdu- insi in sensulincareartrebui si consider:rrrr
vl1,eI esterealizarealor efectivi." (L'espice humaine,edigiaa doua, Paris,Callimard, 1957,
nedesiviryirea ca pe un termenactiv,ce desemneazinu atit insuficienta s;rrr comunitigii qinede faptul ci moarreasingulardi;i impune limita: din
P. 93). lar rezistenqa
lipsa,cit activitatea impirtisirii, dinamica,daci putemspuneasrfer,a rret,. nt().rrtenu se poate face o Oper5.MOarteaestecea care marcheazi suspendareaOperel:
,,M()nul esremai puremic decit ofigerulss. ofigerul ss nu igi poate urmiri tovarSgulin moarte.
rii neintrerupteprin rupturilesingulare. Adicr, din nou, o activiratesuspendur,,
a fo4a
din activitategi caresuspendi activitatea.Nu estevorba desprefacerea,pr,, 1 ) tl se lovegtede o limiti. Sint momentein carete-ai Puteaomon, doar pentru
1li1r,rulSSsi se loveascide o limiti, in faja acestuiobiect inchis carevei fi devenit,in faga
ducereasaudesprestatornicirea uneicomunitigi;nu estevorba nicidespr,. care-iintoarcespatele9i carenu sesinchise5te
r rrr;rrrltri ncinsufleqit de legealui." (lbid.,p.99).
venerarea saudespretemereain fagauneiputerisacreaciuatein comunir.r
j uger,P ari sMi
c f. "D i es i rae" i n Lafac ul tdde
,,/ { rr ;rri vi rcl a nogi uneades arc i nd, , nui t,' 1985.
te - ci estevorba de nedesivirgireaimpirtigirii ei.
Comunitateane esredatr o dati cu fiingagi ca aceasti.fiingd,inainr,..r l fl ( | ,l f',rl r l r;rnr,oi sLyotard,LeD i ff4rend,
P ari s ,Mi nui t, 1984.

t ut ur or pr oi e c te l o r,v o i n g e l oi r;i
n tre p ri n d e ri l ornoastre. i n fond, ne es((,(rr Jl J l r,,.rrtrrk.o|artecomuni tateaani s tul ui s au,maidegraba,a"omul uis uv eranalanei ".C o-
neputingisd o pierdem.oricit de pugincomunitari ar puteafi societarr.,,, i rrri ri l l i osti l i krrc scte
!1ul rr,rl r..r eaP ec areB atai l l eo c onfrunti i n modul c elmai ex pres 9i mai
\l ntrffnrr( u !o( i (,l i tt(,i1i l tt t s tl tul , f)ar C OmU ni C areaS aUC Ontagi U nea P e C areO reP rez tntd
nu sepoatefaceca in degertulsocialsd nu exisre,infimi, inacccsibil.l clri,,,, ,ri 1ta1l o1(l .t,r'l r',r,rl t'tottttrtti t;i 1i s uv eranal anei " - i ndepi rtati de ori c e
i tti ";tLrandonul
o ur m i de c o mu n i ta teN. u p u te ms d n u c o m - p.i rcnr. I ,| l i rrri t,irrrrnrai
, rrr,r..., ,l rr.rr,l ,.,,rr,r'r ' rr,,tr,t(l (.11)r{ ' (.tn.v i rl l v orbamai
r'.i tftr11r:,r i rrc ol os ubs pc c i i l c "l i teraturi i ".

5tt
r
ir r tlr c ic r ,ec lac l p o a t.cfi v o rb ad c o i n c h e i e re, esteambrgui .A m spus-ori t' l rr rrrrl rvt.lt r ,Ir lrt lt'.'- . t jur s.
po.,rl rrl rt,lruIrrrrr i lilliy'zt lt 'st t t t . lt 't tl'\
r si- t t tilr '. 1'r
t r r r'ilt
d l Ffi ,l rurisoci
i al e" (vl l l ,496) . Cu t oat e acest ea,el i- a r epr ezent at
t l ca s( ) -
jl: irrdrigosrigii lui BatailleprezintS, in multeprivinqe gi de indati ce fac frr1,'
,i et,rrc,ca o al ti soci eta t puf
e, t et oar ea adevdr ului im posibil 9i com unial
s oc iet igii, f igu rau n e ic o m u n i u n is, a ua u n u is u bi ectcare,chi ardacdnu c:,rr'
( ca atare tinde cu disperare si-l atingi: "Dragostea nu ii
sadian,sffryegte totugiprin ase afundasingurinextazulsiu. Celebrareaindr,r Irr. .rrcsocietatea
*,,,"1,.p. indrdgostigi decit pentru a cheltui, decit pentru a merge din plicere
gostitilor,sau ceeace am putea numi pasiunealui Bataillepentruindr,r
fie al proprieilt,' trr1rl,1cere, din satisfacgie in satisfacgie: societatea lor esteuna de consuma-
gostiti,ginein aceasti misuri de caracterulinaccesibil,
re,!l)rc deosebire de stat care este o societate de achizigie" (vlll, 140). Cu-
comunitigi,fie al unei alte comunitigi,al aceleiacarear tmpirtigi nu rrl
vfrrttrf "societate" nu este aiCi -in oriCe caz,nu eSte dOar- o metafori. El
cuplu,ci toate cuplurilegi intreagadragostea unei societdgi. intr-o forn',,
pnartitin sinerezonanga tardivi (1951), gi oarecum sufocati sauresemna-
sau alta, tndrigostigiireprezintiagadarla Bataille,in plus de ei in;i;i gi tl,
bucurialor, disperarea comunitigiigi a politicului30. La limiti, ace;tiindr,l rr, ,r motivuluiunei societigi a sirbitorii, a cheltuirii, a sacrificiului 9i a sla-
ver Ca gi cum indrigostigii ar ocroti acest motiv, salvindu-l in extremis dela
gostigipar a se lisa prin;i in capcanaopozigieidintre "privat" gi "public"
nrartleegecal politico-religiosului, gi oferind astfel dragostea in chip de refugiu
in principiuatit de strlinl de Bataille,gi poate cu coateacesteainsidi<,',
recurentela el,in chiarmisura in care,in celedin urmi, dragosteapares,r iau de substitutPentrucomunitateapierduti.
expuniintreguladevir al comunitigii,opunind-oinsd,prin urmare,oricirtl ()r tot aga cum nu s-a "pierdut" comunitatea,tot astfel nu exist5nici
,,lotieratede consumare".Nu existi nici doui societigi,nici un idealmai
alt raport plural,socialsaucolectiv- astadaci nu cumvadragosteaseopun(
in fond ei insegi(ceeace e acelagilucru),datfiind ci propria-icomuniun,' nrrrltsaumai puginsacrude societatein comunitate.ir societate,in schimb,
in orrcesocietategiin oricemoment,comunitateanu esteintr-adevSr nimic
ii rimine inaccesibili(potrivit unei dialecticitragicea dragosteiginditept'
alrrevadecit o consumare a legiturii sau a gesiturii sociale - insi o consuma-
un fond de imanengi,fond pe careii discernemastfelconvergenta cu gindi
reapoliticului).Astfel,dragosteaar pirea si expuni acelcevala carea renun r€( rre areloc nemijlocitin aceasrilegituri, potrivitimpirtigirii finitudinii
gatcomunismul"real",;i totodati motivulpentrucaretrebuiarenungatl,r ftfirlelorsingulare. D. nu sint nici o societate9i nici co-
"..."indragostigii fuzionali. Daci indrigostiiiipoarti un
acestcomunism:insi dragosteanu pare sI lasecomunitSgiisocialederrt Inurlitated efectuati in comuniunea
exterioritatea lucrurilor,a producgieigi a exploatirii. arleviral raportului, asta nu se intimpli nici la depirtarede societate,nici
deasupra ei, ci in misura in care, indragostigi fiind, ei sint expugiin comuni-
in ciuda lui Bataille,9i totugi impreuni cu el, ar trebui si incercim s.r
t.te, Ei nu sint comunitatea refuzati sau sustrasi societigii, ci, dimpotrivi,
spunemci dragosteanu expuneintreagacomunitate,ci nu ii capteazisau
ei expunfaptul c5, in definitiv, comunicarea nu este comuniune'
nu ii efectueazipur;i simpluesenla- fie ea imposibilulinsugi(acestmodt'l
bataillani a indrigostigilor,mogtenitoare in
ar fi tot crettingi hegelian, de;i lipsitde o tnglobarea dragosteiin obiectivr $i totugi,in reprezenrarea
rte,rsri privinqi a unei lungi tradigii - poate chiaraintregii tradigii occidentale
tateastatului). Oricumam lua-o,sirutul nu estevortire.FSriindoiali,indr,r
gostigiivorbesc. insd e o vorbirela limiti, neputincioasd, excesivipentru(,1 I lrasiuniierorice,confruntaregi opusedecideriidimensiuniipolitico-reli-
excesiv de siraci, giin care,deja,dragosteaseimpotmole;te:"indrigostilrr gtirase cel puginde la romantismincoace-, comuniunearimine obsedan-
vorbesc,iar cuvintelelor rd.v5;ite domolescgi integesc in acelasitimp sentr il. r rrr indoiali, suveranitarea indrigostigilor nu estealtcevadecit extazul
mentulcarele mi;ci. Fiindciei transferiin durati cevaal cirui adev5rdureaz, r tf i;rei; ea nu opereazd o uniune, eaeste NlMlc- insi, in "consumarea"ei, acest
cit o strifulgerare"(Vlll, 500). in Cecate,in schimb,oameniinu se sirut,r fl i nl r(este l a ri ndul l ui o com uniune.
S im bolis m ure l l i g i o s a u p o l i ti ca l s i ru tu l u id e pace,al i mbri gi gi ri i ,i ndi .,, llataillea intuit totuii limita iubirii- 9i, cel puginin anumitemomente'
desigurceva,insi numai o limiti, cel mai adeseacomici. (Cu toate aces Ic ()pus astfel,printr-o paradoxalSrisfringere,caPacitateasuverani a
tea,vorbireasociald- culturali, politici etc.- paretot atit de siraci prc t eul i i :
cum ceaa indrigostigilor... Aiciva trebuireinvestitichestiunea "literaturii".;
,,lnclividul supusmo4ii nu esrenimic iar paradoxuliubiriivreaca el si
indrdgostigii nu alcituiesco societate,9i nici negagia sau sublimareat'r,
iar Batailleii gindegtetocmaiin aceastidistangifagi de societatea in gcrrt' re lirnitezela minciunacareesteindividul.Pentrunoi, statul (Cetatea)
r al: " im i pot re p re z e n tao m u l i n c i d i n c e l e mai vechi ti mpuri descl rr' . rrrc singurulcareasumi in chip legitimsensuluneitreceridincolode in-
,lrvr,l,t.i estesinguruldeginitor al acestuiadevir suveranpe care nu-l
alrrrr,;rz;i nici moartea5i nici eroareainteresuluiprivat"(vlll,497).
3 0 . i n F a q ai mp o sibilitigii de a stabili o r elagieexclusivi int r e s oc i al i tate gi r apor tr r l c r ( ) tr ( , ',.',
l i b i d i n a l , ch i ar 9i sublimat, Fr eud intr oducea acest alt r apon " al 'c c ti v " ;>c r .r r t' i l r r r r r r , ., irr',,i.irrtl,rtri dtr1rf, aceea,Bataillereveneala neputingain caresegisegte
" i d e n ti fi ca re " . Tem a comunitiqii toate pr obl em el e l c gl tc r k ' i r l t'r r tr l r ,.r r l I I
im plici ,,t,rt int r - ologiciinci m elanco-
P h . L a co u e -L abar the giJ.- L. Nancy, "La panique politi quc " i n ( onl i onl tl i r tr ts111.t , l 't /') . .t
trrtr
ri r rrl (t t,l P ul i rrrst ir zi,dt r pi cum spunea,
" L e p e u p l e j u i fner 6vepas"inLapsychanalyx:t' sttlbum:his l oi r r y ttv t'/, l .r r ',,''r 'ur l , I',i i l fi ral ,l c ttl t'tt"l ttl ttl i l rtl r,rl tt ttti i ",P (' (;l rc trc l rui ei nc el edi nurmi s i oc on-

r )|
{r()
.,r([.r,inr,lcccsibilS doarin iubire.Totalitatepierduti sau totalitateinfhp Friqt;1 o inscriere a expuneriicomunitare,gi de faptul ce aceasteexpunere,ca
t ur t , tir r r r r inc i u n ian d i v i d u l u in: u e x i s tii e g i red i n cerculdezvri j i ri i . at,lr, nu poatedecits5.seinscrie,saunu poatesi. seoferedecitprintr-oinscriere.
I rcbuiegindit altceva- nu atit un accesin sffqit reugitla aceasr;"totali lrrjoc nu sint nici numai gi nici mai intii de toare literaturade dragoste
t . r t e"( c ar eaic i e u n a l t n u m e p e n trui m a n e n tdsau pentrusubi ect),ci t., serllftcratura"literard",ci doar suspendarea naturiide operea literaturii:
alt i ar t ic ular e a i u b i ri ig i a c o mu n i ti g i i . Iritr,rga"comunicare"frri oper5,atit literari cir gifilosoficd,gtiinqifici,etici,
Moartea indragostigilorii expuneintr-adevir arit inrre ei cit gi in afar,r Fitrticl gi politici. Aceastdcomunicarearfi inversulvorbiriiindrigostigilor
lor comunitigii.Limita recunoscutda iubirii nu esteo limiti externi - nrr in lorrnain careo prezintdBataille,si, micar sub acestaspect,ar trebuisI
este,agacum paresd creadi Bacaille, limita insuficientei "private";i mincr F rrurnimdaci nu "literaturi", atuncicel pugin"scriituri". in vremecevor-
noasea "individului":ci esteimp5.rt5.;irea comunitSgii in misura in care(',1 btmaindrigostigilorcauti pentru bucurialor o durati cireia bucuriai se
traverseazi ;i iubirea,giin misura precisS. in careimpdrtigireacomunitilr, Sutlt.rge,"scriitura", luati in acestsens,ar veni, dim potriv5,si inscriedura-
seexpunein iubire.lubireanu implineSte comunirarea (niciimpotrivaCetdqrr, fa r rrlcctivigisocialSinclipacomunicirii,in impirtisire. "Comunismullite-
niciin afaraei saupe marginileei):in cazulacesta,iubireaar fi operacomtr f ar" ,rrfi impirtigirea suveranitdgii pe care,in pasiunealor, indrigostigiinu
nitigii,sau ar?nfbptui-o.DimpotrivS., cu condigiasd nu fie la rindul ei corr Hopcreaze, ci o expunin afar5:o expunmai intii loringi;i,fiingelorlor sin-
c eput epor nin dd e l a m o d e l u lp o l i ti c o -s u b i e ctialvcomuni unii ntru unul , gulare, insi acestefiinte,singularefiind, compar deja,chiar 9i atuncicinc
iubireaexpunesuspendarea operei;i, prin urmare,neimplinirea neintrerupr,r anranqii seimbr5.gi9eaz5, iniuntrul 9iin fagauneiintregicomunir5gi.Penrru
a comunitigii. O expunepe limitaei. €llr p('ntrucomunitate,in dragostesi in scriituri.,acestlucru nu estelipsit
indragostigii alcltuiesclimita extremi,dar nu extern5,a comunitigii., , dearrlloasi- gi nicide bucurie.Extazulareins5.acestpre!:sub ameningarea
se afli la extremitateaimpinigirii (iar extremitateaimpi.rtfuirii rezidi m.r, d: s rrufi, eroticsau fascist,decito operea mo4ii, ea treceprin inscrierea
degrabiin mijloculsiu decicla margineasa exrerioard, carede akfel nr,, Fnitrrdinii gi a comunicS.rii sale.Altfel spus, extazulpresupunein acelagi
nu existi...)."Dezli.ntuirea pasiunilo/'iiconfrunti"peindrigostilicu comrr pnrp,in chip necesar,opere(literare,politice etc.), insi ceeace seinscriegi
nitateanu atit in sensulcd.i-aragezapur;i simplu la depi.rtarede aceasr., FEe6 (:e,inscriindu-se, trecela limitd, se expunegi se comunicd(in loc si
din urmi (intilnimuneorila Bataillecevadin aceasrisuperficialitate: indr.r tmari implineasce un sens,precumcuvintul),ceeace seimpirtigegteeste
gostigiiblestemati,pasiuneacenzurate....), ci, dimpotrivi, in sensulin c:rr, lurperrdarea naturiide operea operelor.
ei expuncomunititii (in mijloculei gi,in definitiv,directin ea) exrremirar r..' Lrdrigostigii expunprin excelengi suspendarea naruriide operi a comu-
com-pirerii.Fiindcdsingularitigile lorii impdrtdsesc sauseimpirri.segr<' rl Ftttlrr,Suspendarea opereiestefagacomuni gi intimitatea.Ei o expuninsd
c lipaim pr eun i rilio r.i n d ri g o s ti g iei x p u n ,p e l i mi ti , expunereafi i ngel ors,,, Cerrrrrrritigii care deja le inpdrttigesJe intimitatea.Pentrucomunitate, ei sint
gulareunelealtora,gi freamitul acesteiexpuneri:compirerea,tr€c€rc,r,., p lirrrrra acesteia, sint in afari gi ineuntru,la limitS,ei nu au sensfbri co-
impirtigirea. in ei sauintre ei - ceeace e exactacelagilucru-, €xttzul,lrrr Frrnrt;rtc gi fbri comunicareascriiturii:de aiciigi dobindescsensullorfE.ri
curia igi atingelimita. indrigostigii se aring, insi nu gi concet5.genii (po,rr, *nr lrr mod reciproc,in chiardragostealor, comunitateaesteceacarele
doarin delirulunei masefanatizate- sauin ingrimidirea unor corpurir.' pe.inr;1singularit5gile lor, nasterilegi mo4ile lor. Nagterile;i mo4ile lor le
terminate:pretutindeniundee vorba de o operi). Acestadevir plar qi tr.,,,' lespi, t u toate ci bucurialor ajungepentruo clipi pini la ele.in acelagi
ridicolinseamnici atingerea, imanenga neatinsiinseapropiati ;i oarctrl, ftl lert ;rpi gi nagterea copiluluilor, presupunindci aceastaareloc:aceasre
promisi (acolo unde nu mai existi nici vorbiregi nici privire)esrelinrrr.' fieltert'irnpirtigegteo alti singularitate, ea nu produceo opere.Copilul
Atingind limita - careesteea insSgiatingere-, indrS.gostigii o amirr,' ,, FtsatG' li foarte bine copil al dragostei, insi el nu esteopera ei, el nu esre,
o deplaseazS.: nu 9iin cazuluneisinucidericomune,vechimit givechecl, , iSar trrrrvoia Hegel,"o simingi a nemuririi,o simingi a ceeace sedezvol-
'r,,
9i careabolegtedeopotrivi limita gi atingerea.Bucuriaare loc in anrirr.,,, E ;i re Itrocl uce porni ndde l a sineinsusi","supr im ind( conser vind) or ice
indragostigiijuiseazigragie cufundiriiin clipaintimitdgii, insi pentrur.;i,rrr" r tletinrqrrirrtrt'indrigostigi". Atuncicindcopilulapare,el a gicom-pi.rutdeja.
naufragiuestetotodatiimpirt5.girealor, pentru ci nu estenici rrro,rrr,.' Elttrr,ler.tvirlt'1te dragostea,o impirtigegte din nou, o facedin nou si treaci
nici comuniunea- ci bucuria-, acedsta estela rfndulsduo singularitatt'(,tt, ..,. Jfi !,,rrrrrrri .rrr.,
, gi si i seexpun diar igicom unit 5gii3l.
exPune in afard.Pedat5.,indrigostigiisint implrtdgigi,fi inqclclor sirrt'rrl.,r,
carenu alcituiescnicio identitate,nici un individ,gicarcrrrr()l)(.r(.,r./.i nrn,,, ?l i i i =al l ry,r';r,,.,i r,.l .r,r,rrl rrtrrr:"$i totugi ,ac eas tS fi i nqe-uni ti ,c opi l ul ,nues tedec i tun
- s eim pir t S . ge sica,rs i n g u l a ri ta te a i u bliorirs i e e xpLrn(' (()nrrrr,rl1r,1,,' ' , Fun,r...1rmr(,r,r,rri rrrl r,t1r:,ri rrrr
1ii i pofdani mi c i npane(...)N ou-ni s c utul trebui es i fi
par ela r indule i : d e p i l d i , i n c o mu n i c a re lai te rar," r. =rr,=rl ttrr'l rr..u..rt.,t rr.r',rtr.i r i 1l ' .i (l ui cs i fi e un di v ers ,s I ai bi o ex i s tengi ."i n ac el agl
I
=='',-.
ins dac es t an u e s teu n s i m p l ue x e m p l rr: " l i tt ' r;rl rrr,r"
l ur (l (...{.nrr{.,r...r.r,, 'l .,rr"l 'r'rrrrr,.i ,l r.r!'rrrl r'.rr' ..t(' uns (' r)l i nrental fi i nj ei v i i ,i ndrl gos ti gi i nupots i
,1,,,1;rl .rl,l
=:E 'i ts,,,r'l ',.l '.,.i rrrrl t c rrt i rrrrr,' rrrrr,ri rr< ;rrc s i ntmuri tori ."(L' es pri tduc hri s ti a
c eeac eindic id e o b i c eai c c s tc u v i n t.Is tt' i n tr,rtl t.v,l rvorl ,l r' rrr' l .rl ,rrl, i
r,r..1 ,r,..,rr. rr,r,l j hl ,rrtr[,rrrrr,l rl r,.r t,i ,l ' .ri l ,,V rIr,
l ' )/l ,gr l ,101i rrrrtr.)

( t.'
Ir t
ceca cc rruinscarnnrca ar exist:r,dincolode indri\lyrsti;isaudeasupr,r " A rrgcrasa
pec:arc
nuocom unici sem er 'ulur
t iu cst cir r t r , urr ri'ldispr clr r it ; i
lor, o Cetatesau un stat caresd degindadevrrullor: nu e nimic de deginrrr
fl nraltratatd.
Ea nu aredecitin cel mai scizutgrad purereade a rcflcc.
aici,iar ceeace scriecomunicarea, ceeace comunici scriituranu are ninrr, ta gloriace vinedin srrifundul cerurilor,,.(V,444)
dintr-unadevir deginut,apropriatgi transmis- chiardacr, tn absolur,esr,.
adevirul fi inEei-in-comun.
in Ma mire, H6ldne,mama,ii scriefiului ei:
Existi comunitatea,impirtigirea ei, gi expunereaacesteirimite.Comurrr
tateanu estedincolode indrdgostiqi, ea nu alcituiegteun cercmai largca,,, "Mi admirsi-giscriuin felulacesta,gi mi minunezla gindulci scrisoarea
si-i impresoare:eaii strdbate,cu o trisituri de scriituri.,in careop.o 1i,..
meaestedemni de t ine" ( Vl, 260) .
rarr seamesteciin cel mai simpluschimbpublicde cuvinte.Firi o asem.
(...)
neatrrsiturd cares5.stribati sirutul, caresi-l impirtigeasci, sirutul inst,;,
"ins5.aceasti min5.carescrieestepe moarte ;i, prin aceasti moarte ce-i
estedisperat,iar comunitateaabolitl.
estefhgiduiti, ea scapi limiteloracceprarescriind,,(lll, 12).

Ag spunemai degrabS. ci expuneacesrelimire,nu le depigegtenicioda-


t&,cum nu depi;eqtenici comuniratea.insi in oriceclipi fiingesingulare
Politicul,daci acestcuvintpoatesi desemneze orinduireacomunitalrr lli impirtigesclimitele,seimpirri;esc pe limitelelor. Nu mai au raporrurire
ca atare,in destinareaimpirtigirii sale,gi nu organizareasocietigii,nu trt.
rocietigii(nici "mamd."si "fiu", nici "autor" gi "cititor", nici ,,om public',gi
buie si fie asumpgiasau opera iubirii nici a mo4ii. Nu trebuienici sd g.i
"om privat",nici "producitor" si "consumator,'),ci sintin comunitate,fh-
seasci, nici si regrseasci,nici sd operezeo comuniune care ar fi fosr
rAooeri.
pierduti, saucarear fi si vini. Dacdpoliticulnu sedizolvdin elementuls<,
cio-tehnical fo4elor gi al nevoilor(in carepareintr-adevir si sedizolvesul,
"Am vorbit desprecomunitatecasi cumar exista:Nietzschei;i raporta la aceas-
ochii nogtri),trebuiesi ?nscrie impirtigirea comunitigii.politicar fi traie. tn afirma,tiile,dar a rdmassingur. (...) Nu dintr-o originalitateizolatdse nafte
tul singularitigii,al comunicirii sale,al extazuluisiu. "poritic"arinsemrr,r
ln minedorinladea comunica,ci dintr-unsentimentde comunitatecemd leagd
o comunitatece se rinduiegtesuspendiriinaturii de operi a comunicirrr
de Nietzsche." (V, 39)
sale,sau destinati acesteisuspendiria operei:o comunitatece facein m.,l
congtientexperienga impd.rtigiriisale.Faptulde a ajungela o asemeneaserrr Nu putem declt si mergemmai departe.
nificagiea "politicului"nu depindesau,in oricecaz,nu depindenumai tl,.
ceeace se numette"voingi politici". Acesrlucru implici faprulde a fi dey,r
angajatin comunitate, adici de a face,intr-un fel sau altul, experienga c.,
munitigiidreptcomunicare: ceeace implici scriitura.Nu trebuiesi incetar,
si scriem,si lSsim si se expuni trasareasingulari a fiinqei-noastre-irr
c om un,
Acestlucru nu va fi fost scrisnumai dupi Bataille,ci gi rui Bataiile,r,,r
ata cum el ne-ascris- pentruci intotdeaunascriemcu o destinagie -, pcrr
tru a ne comunicaangoasacomunitigii,scriinddintr-o singuritateanrr.
rioari oricSreiizol5ri,invocind o comunitate pe caresi nu o congini gi
Pt,
caresd nu o preceadi nici o societate,degiorice societateesteimplic,r,t
in ea:

"Motivelepentrua scrieo cartepot fi rezumateprin doringade a m<,,1r


fica raporturileexistente
intre un om gi semeniirui.Acesteraporturisrrl
considerateinacceptabileti sint perceputedrept o mizerieatroce."

Sau,altfel,comunitateainsigi- darea nu estenimic,ednu esteun ,,rl


biect colectiv- nu inceteazi, scriind, si se impirti.5easci.

a
iI

I-
.:-1

NorA

"Comu n itateaabsenti" a fost publicateintr-o primi versiu nein prirrr,r


vara lui 1983 in numirul 4 al revistei Alda,numdr pe careJean-Christoprlr,
Baillyilconsacratemeicomunit5gii. in amontede acesttext,daci pot sprrr',
astfel,se glsea textulenunguluiminimal propus de Baillypentru a da rru
tidu acestuinum5.r:"comunitatea,numirul". Dejaun text,dejaun gestrl,'
scriere,carecheami la scris.
La sffrgitulaceluiagian apirea Comunitatea de nemdrturisif a lui Maurr,,'
Blanchot.Primapartea acesteici4i porneade la "Comunitateaabsent;r".
pentru"a reluao reflectieniciodati intreruptdasupraexigenqei comunist,
gi asupra "discordangeilingvisticepe care cuvinte precum comunism, corttl
nitate,par si o includ5,in misurain carepresimgim ci
ti incircituri decit ceeace poate fi comuncelor carear pretind€ci aparlrrr
eleau o cu totul .rl
PnnrunA DouA
uneim ulgim i,un u i g ru p " .
in principiu,nimic nu e mai comunmembrilorunei comunitigidecit trrr MITUI.INTNERUPT
mit sau decit un ansamblude mituri. Mitul qi comunitatease definesct,'l
puginin parte- insi s-arputea si se defineasciin totalitate- in chip rt',r
proc, iar reflecgia asupracomunitigiicereasi fie desfbguratidin punctrrl
de vedereal mitului.
Puginmai tirziu,WernerHamacherimi cereade la Berlino contribulr,'
la un ciclu de lucriri consacrateproblemeimitului. Aceastaa fost prirr.r
versiunea "Mitului intrerupt":agacum vi vegiputea da seama,nu a fir,,r
decitun alt mod de a trecedin nou prin exigenga "comunitari" a lui Bataill,',
;i un alt mod de a conrinua "reflecqia neintrerupte" a lui Blanchot.
Aceasti reflecgienu se poate intrerupe- nu ca mitul. Aceastaesterclr',
tengagi insistenga comunitigii.Ar trebui adiugate multe alte nume la <,,1,,
pe care le-am mengionat.Trebuiesi ne inchipuimacestenume sau, nr,l
degrabi, ceeace s-a scrisprin ele,ca fiind intercalateaici - comunitarc,/''
nemdrturisitfiindpreanumeroasi Sitotodatifiindciea nu secunoastepe sirr,',
gi nici nu estechemati si se cunoascS.
.....texteintercalate,alternate,impi.rtigite, ca toate textele,ce ofi'r,,
ceeace nu apa4ineniminui 9iceeace revinetuturor:comunitateascriitrrr rr,
scriitura comunitiqii.
lncluzindu-i- voi incercaintr-o buni zi sL aniculezacestlucrucici I r,'
buie- pe c eic ar en i c in u s c ri ug i n i c i n u c i te s cg, i ceicarenu au ni mi ci n t,'
mun. FiindcS.in realitate.nimeninu esteastfel.
1
Scenane e binecunoscutS: nigteoameniadunagi9i cinevacarele spune
Povestire. Nu gtim inci daci acetti oameni strfngilaolalti alcituiesc o
are,daci sint o hoardi sau un trib. Lespuneminsi "fragi", pentru ci
adunagilaolalti gi pentru ci asculti aceeagipovestire.
Nu gtiminci dac5.acelacarepovestettee unul de-allor sau daci e un
. Spunemci e de-allor, insi altfeldecitei, pentruci el aredarul,sau
dreotul - dacd nu cumvaindatorirea- de a recita.
Oameniiacegtianu se stfnseseri inainte de povestire,ci doar recitarea
laolaltS..
inainte, erauimprigtiagi(cel puginagaspuneuneori pove-
), 9i se invecinau, cooperausau se infruntau fhri a se recunoagte.in-
bunizi, ins5,unul dintreei a stat loculuisau poatea apirut, ca gi cind
fi revenitdupi o indelungatiabsengi,dintr-o misterioasipribegie.S-a
Intr-unloc deosebit,la depirtare dar totugi la vedere,pe o movilSsau
un arboretrisnit, gi gi-ainceputpovestireacarei-aadunat pe ceilalgi.
Lr povestegte

i
istoria lor, sau pe a sa, o istoriepe careo gtiu cu togii,dar
el singuraredarul,dreptulsauindatorireasi o recite.E istoriaori-
lor:de undevinsau cum provindin Origineainsigi* ei, sausogiilelor,
numelelor, sau autoritateacireia ii dau ascultare.Agadare deopotrivi
lnceputuluilumii,ainceputuluiadunirii lor,sauainceputuluipoves-
Integi(cu aceastdocazie,istoriapovestegte de asemeneacine i-a spus-o
torului,9i cum se faceci el are darul, dreptulsau indatorireasi o
).
itorul vorbegte,reciti, cinti uneori, sau mimeazi. El igi estepro-
3lu erou, iar ei sint rind pe r'inderoii povestiriigi cei care au dreptul
uculte 9i indatorireasi o invege.Pentruintiia dati, in aceasterostire
i, limba lor nu serueqte la nimic altcevadecit la ordonareaqi
Dovestirii.Nu mai estelimbaschimburilor lor.ci limbareunirii
limba sacri a uneiintemeieri 5i a unei cazanii.
Cel carereciti le-oim-

6 seenl foarte veche,imemorialS,ce nu are loc o dati, ci se repeti


eu regularitatea
tuturor adunlrilor hoardelor,ce vin si afle ori-
frtrjiilor,
Criburilor, cetetilor-aduniriin jurulunorfocuri
popoarelor,
Pretutindeni ln noapteatimpurilor,gidesprecarenu gtiminci daci

lil lprinre perrtru


r FrteparH

), 1igrerrl rrr
r-i inctrlzipe oameni,pentrua alungafiarelesilbatice,
lrrarra,sau pentrua luminachipulpovestitorului,
rarrr irrtinrl,s;rrrrnimindpovestirea
rptttttlttrl,
pentru
(acoperitpoatede-o
a l rrH l l ao j e r t f H( ponledir rpr opr ia-car
i ne)int r u cinst ir ea
stt,irtro;rlor,a zcilor,.r fi.rrclorsiilb.tticcsau a oamenilor pc carc ii prcaslllvelt, o rft' t' l .triel i rrsuqir" rri ticrScena
l'. est cinsil t ot ar it dc r lit it ii 5i at r r r r ci
t - ir r cl
t)()vcsltrca. ectcrloarscena,in aparentdmai pufin speculativigi mai degrabi pozitivd,
Povestireapare adesea confuzE, uneori incoerente, ea vorbette desl)rr a l r;rnsmi terimi i tul ui ,sauscena- pe car eam put ea- onum i et nologico- m e-
p ute ri stra nii, des pr e num er oas e pr es c him b i r i , u n e o r i e c r u d i , s S l b a t i , . r talirici * a unei umanitSgistructurateprin raportarela miturilesale:cici,
nemiloasi", insi uneori stirneste risul. Ea evoca nume necunoscute, fiirr\l Itrrlcfinitiv,de fiecaredati estevorbade funcgiunea originarisauprincipia-
nemaivi.zute.insi cei care s-au adunat laolalti ingelegtotul gi, ascultin(l la ;r rnitului.Mitul esteoriginarsial originii,el trimitela o intemeieremitici,
ei ingeleglumea gi se ingelegpe ei ingi;i, ;i ingelegde ce trebuia ca ei si ,,, 1i rrtemei azi eli nsugiprin aceast it r im it er (eo con; t iingi,un popor ,o po-
adune, ;i de ce trebuia ca loate acesteasd le fie povestite. vrlt Ire).
focmai despreaceastiintemeierettim ce e miticS.De acum ttim nu
doarci orice"reconstituire"a iviriiinigialea puteriimiticeesteun "mit", ci
;i t:I mitologiaesteinvengianoastri gi ci mitul ca atareesteo "formi de
Cunoastembine aceasti sceni. Ne-auinfbgi;at-omulgi povestiton. tlegisit"+. $dm bine- pini la un anumit punct - caresint conlinuturilemi-
dupi ce ne vor fi adunat in friqii savante, a ceror meniree sa scrutezecc(.,r turilor,insd nu gtim ce ?nseamnefaptul ai sintnigtemituri.Sau,mai degrabi,
ce au fost originilenoastre.Societigilenoastre,ne-auspusei, provintt,, ltirn c5,daci nu noi am inventatistoriile(gi aici,pini la un anumit punct),
mai din acesteaduniri, iar credingele gi cunogtingele noastre,discursuril,' lrr schimb,noi am inventatfuncgiamiturilor care povestesc acesteistorii.
gi poemelenoastreprovindin acestepovestiri. Umranitatea reprezentatein scenamitului, umanitateacare se nagteintru
Acestorpovestiri,ei le-au spusmituri.Scenape care-ocunoa;tem birr, line producind mitul - umanitatea cu adevdratfiuritoarede mituri si, prin
estescenamitului,scenainventiriisale,a recitirii gi a transmiteriisale. lceastefdurirede mituri,cu adeveratuman5 -, constituieo sceni la fel de
Nu esteo scenl printrealtele:e poatescenaesengiala a oricirei scerr,. fantasticica toate sceneleprimitive.Toate miturilesint nigtesceneprimi-
a oricirei scenografiisau a oricirui scenariu;poaceci pe aceastesceni rrr' tive,9i toate sceneleprimitives?ntnigtemituri (tot Freudjoaci gi aici rolul
reprezentemtotul, sau facem si aparl toate reprezentirilenoastre,da.,' Invcntatorului).Si 9tim, de asemenea,ci ideeaunei "noimitologii",ideeade
intr-adevir mitul se definegteinainte de toate, agacum vrea L6vi-Strausr. , I purcedela o noui intemeierepoetico-religioase, estecontemporani cu
prin aceeaci o dati cu el sauin el timpul devinespagiu.O dati cu mitrrl. Inventarea sau re-inventarea moderni a mitologiei,in epocaromantismu-
curgereaprindecontur, trecereaneincetatise hotS.rniceqte intr-un loc excr,, lui, Romantismulinsu;i ar putea fi definitdrept inventareasceneimitului
plar de aritare gi de revelare. fEndator,drept con;tiingasimultani a pierderiiputeriiacestuimit;i drept
doringa sauvointade a regisiaceasteputereviea originiisi,in acela;itimp,
+*+ grigineaacesteiputeri. PentruNietzsche,caremottenegtecel puginin parte
leeasti dorinji romanticea unei "noi mitologii",liberaputerecreatoare
De acum inainte, gtim de asemenea ci aceasti sceni este ea ins;r.,r FEcareii placesi o atribuiecu predilecgie semingiei grecilorizvorigtedin
miticd. " l p1l 1i mentul mi ti c al l i ber ei m inciuni"s:dor inqa m it ului se adr eseaziin
Ea este gi mai vidit mitici, pare-se,atunci cind coincide cu scena nall. morlexpresnaturiimitice(fictive)a mitului(creator).Romantismulsauvoinga
riiinsegi a mitului, fiindci atunci aceasti nagterese confundi cu insigi orrri' de purerea mi tul ui ...
nea contciintei gi a vorbirii umane - iar Freud, pe care il putem considera dn'1 in realitate,dincolo de romantism9i chiar;i dincolo de forma sa niet-
"
ultimul inventatorsau,mai degrabi, drept ultimul dramaturg al acesteisct'",,, llt.heani, aceasti formulS define;teo intreagemodernitate:toate aceasti
Vlsti modernitatecareimbrigigeazi,intr-o aliangi straniegi nibidiioasi,

1. Daci ar fi si fim exhaustivi,ar insemnasi-i numim pe prea mulqi.Si spunem doar , ,r , ,


'
siuneacompletS.a acesteiscenea fost elaborati de la Herderla Otto trecind orin Sclrl,.r,, I
I ( I \iprrund Freud, Psychologjecollective
et analysedu moi, Appendice B.
S c h e l l i n gC , o r r e s,Ba ch o F e nWa , g n e r ,e tn o lo g i,F r eud,K erenyi ,Jol l es,
C assi rer.N rr rl ',,,',
uita pe 6oethe, la inceputuri,a cirui povestiremitologico-simboliclintitulati Povestirat r'..t, q Mar, cl l)1.tir:nne,lnvention
deIa mythologje, Paris,Callimard, 1981. intr-un articol mai recent
i n d e f i n i t i v,a r h e tip u m
l itu lu im o d e r na l m itu lu i.De curi nd,un teoreti ci an germana .r(l r,,,rr ("l r rrrytl rr,en pl us ou en m oi ns ", l nfi ni nr- 6, pri mi v ara 1984), M. D 6ti enne,c are de
g i r e a c t u a liza tto a te m a r iletr isitu r i a l a ce stesce
i n e,asumi ndu-gi chemarearomantr,,rl .' ,, art,drt.1(l ,rtl vorbcgtedespre"es engafugi ti v i gi i ns es i z abi lai mi tul ui ", i mi pare s i aduc i
" n o u i m i t o l o g ie "( n u fh r 6 .sia d a u g e ,la r in d u l lu i,agacumsecade,moti vulunui sl i r.,rr..r,, Il t rrr,rrl rrrl l l cl ont'nte,fact ual egi teoreti c e, i n s pri j i nulunei refl ec gide
i genulc el eipe c are
mai exactal unei autodepigiri a mitologiei): Manfred Frank,Der kommende Cott, I r.rrrf1,,,r r l 'r{,Irrr ,rrri (-rrP ri vi rcl a i n v entarea, av ataruri l gi e apori i l edi s c urs ul ui
as uprami tul ui ,c f.
a . M . , S u h r ka m p ,1 9 8 2 . in si, in a ce g tiu ltim i a n i, moti vul mi tol ogi cse facedi rr rr,,rr,,',.,r tfl ,rlrrl rl l (.,l rntrr.rorrtri l rrrl i i l cdi
;i s c ugi i l ec upri ns ei nTerrorundS piPelrobl emederMy hen-
cam Pestetot. tF:r'l tl tt,t,,Mrri l ,l rt'rr,W. l rrrk , 1971.

2. Claude l-6vi-Strauss,
LeregarddloignC, 1r t0 |
Paris,Plon, 19iit.3, 5 Fr,i grrr,.rrt
tl tt l l l /,r, ttt,tt ut l (nr' t rnt,l\1nrlo1t
, ri l .,1t.25.

/o /l
A.I
1 tttrst,tl11r,
t Irtrt'tit o t'tttokrriic.i
tlt'a rcgt'rrcr;r
.r Lrrrci
Prirrreurr;rrrt irliliturrtottr
t' th,rrllmigivorrr1.
vcchcaumanitateeuropeandprin reinvicrcacclor mai vc.1,,
r Ast;rcl;tcilnu cutnv.tc, alil cum scintinrpli lclcscori,ccl tnaisigurrnijloc
de ;r li"isas5 prolifereze 5i s5 ameninge inci gi mai gravlucrulde carevoiant
rrrituriale salegi prin punerea lor arzdtoarein scend: md referde buni searr., rA rrc ginem deoparte. Poate ci nu e de-ajuns si ;tim ci mitul estemitic.
la m it ul naz is t6 . At cilsri cunolrinfa e poare prea neinsemnate, 9i Poateca e dejaconginuti,
$tim toate acestea:e o cunoasterece ne taie risuflareagi carene nlrrr rleclrcpt,in mit - rimine si verificim.Poateci mai intii trebuiesi demon-
cegte,lisindu-neoarecumla limitaumanitdtii.Nu vom revenila umanitar,.., tArnaceastelogici a mitului, Pentrua ingelege in ce fel poate ducela aceaste
mitici a sceneiprimitive,dupi cum nici nu vom regdsiceeace puteasi irr pxrrcmitare a cunoa;teriide sinea mitului,ti pentrua incercasi gindim ce
semne"umanitatea"inaintede focul mituluiarian.$i gtimin pluscd acesr,. ne rSminede fbcut, nu cu mitul, ci cu acestsffryital mitului la caretotul
dou5.extremitSgi sintsolidare,ci inventarea mituluiestesolidaricu folosirt., parcsi duci. Fieci deplingemePuizarea puteriimitice,fie civoinga aces-
puteriisale.Aceastanu inseamndci ginditoriimitului,incepindcu secotnl terputerisiviryegtecrimeimpotrivaumanitigii,totul ne conduceinspreo
al xtx-lea,sint responsabilide nazism:ci inseamnS. ci existi.o co-apartenenl.r lurnedin care lipsegtecu desivirgireorice resursemidci' A gindi lumea
a gindirii mitului, a scenografiei mitului, gi a puneriiin operi gi in scena,r nonsrreplecindde la aceasti"lipsi" ar Puteafi o sarcini indispensabilS.
unui "Volk" gi a unui "Reich"in sensulpe carenazismull-a dat acestort(,1 Bataillea numit aceastestare,cereiaii sintem sortigi;absenla demit. Din
meni.intr-adevir,mitul esteintotdeauna"popular" si "milenar"- celpulrl Rlotivepe carele voi precizamaiincolo, voi inlocui expresialui cu aceeade
in versiuneanoastri, in versiuneape caregindireanoastrdmitici o di, r, lntrerupere a mitului. Ceeace nu umbre;teinsi certitudineace "absengamitu-
privirela ceeace se numeste"mit" (cici s-ar putea ca pentru alqii,pentru ,,intrerupere,'va desemnamai degrabi Provenienga, ;i modali-
lui" (a cirui
I "primitivi" de pildi, acestlucrusi fie aristocraticsi efemer...). tetca)definqte stareala caream ajuns,gicu carene confruntem.Mizaacestei
i in acestsens,nu mai avem nimic de-a face cu mitul. A; fi tentat ,,.,
spun: nu mai avemnici micar dreptul sd vorbim despreel, si ne aririrrr
lntiuntiri nu esreinse o alternativiintre simPlaabsengia mitului ;i prezenga
ci "mitul" desemneazi, dincolode mituri,9ichiarimpotn-

ii
ta. Presupunind
interesagi de el. ldeeainsigi de mir rezumi, de una singuri poare,ceea( (. va mituluiinsu5i,cevace nu poaredispirea pur;i simplu, mizaar consta
vom puteanumi cind intreaganilucire,cind intreagaimposturi a congtiirr Itunciintr-o trecerela limiti a mitului,intr-o trecerela o limiti la caremi-
gei-de-sine a unei lumi modernece s-aextenuatin reprezentarea fabuloar,., tul insugiarfi nu atit suprimat,cit suspendat, intreruPt.Aceastiipotezi nu

Ii;l a proprieisaleputeri.ldeeamituluiconcentreazS., poatede una singuri,inrrc;r


ga pretentiea Occidentuluide a-;i apropriapropriaorigine,saude a susrr.r
ge secretuloriginii,penrrua se putea idenrificain sffqit, in mod absoltrr,
in preajmaproprieisaleproliferiri gi a proprieisalenagteri.ldeeamitulrl
prezintd,, de una singuri poate,ldeeainsigi a Occidentului,sub forma un,,,
rcprezinte
elnd
de a
poate nimic altcevadecit ceeace Batailleaveain vedereatuncl
propunea
examina
ca absenlamiruluisi fie considerate
mai indeaproape aceaste formuli, am
eainseli ca mit: inainte
Puteacel puqinspune
rA ca define;ce,formal, o extremitate,un mit intreruptsau un mit pe cale
tF seintreruPi.

lLil necontenitereprezentdri gi pulsiuniale reintoarcerii la propriilesaleobirirr

iiil
pentrua renasteca destinulinsu;i al umanitS.qii. in acestsens,repet,nu n),rl
avemnimic de-afacecu mitul.
rrebuiesi ne srriduim si inaintim pini la marginileacesteiextremitegi,
*** trebuiesi ne str[duim sa percepem,de acum inainte,aceasteintrerupere
t mitului.O dati ce am atinsintensitatea ultimi - BlutundBoden, Nachtund
Nehcl - a mitului pus infhPtuit, nu ne rimine decitsi trecem la intreruperea

iltl 6. Cf. L6on Poliakov,Lemythearyen,Paris,Calmann-L6vy,1971;Robert Cecil, TheMyth ol ttt,


Master Race- A. Rosenbergand Nazi ldeologr,New York, Dodd, Mead, 1972; ph. Lacotr,
LabarthegiJ.-L.Nanry, "Le Myth e nazi",In Mdcanismes du fascbme,colocviul de la Schiltighcrrl
Strasbourg,1980 [Ph. Lacoue-LabarthesiJ.-1. Nanry, Mitul nazist,rrad. rom. de Nicol,,r.,
D u m i t r a c h eg i C ip r ia nM ih a li,Clu j, Da cia ,1 9 9 9 ].Ar tr e buii nsi studi atemai pe l argi nrr.rr, .,
m i t u l u i i n g i n d i r e a p o liticim o d e r n i,d e e xe m p lu la Sorelgi ,mai i nai nte,l aWagner;r,,,,
mttul ui C

cf clc
rrrl
. eeace nu e chi aracelagilucr ucu ceeace s- a num it nu de m ult
fidenritologizare,'.

fapt el
Cici acestdin urmi gestdistingeintre"mit" 9i "credinj5"
;i tlepinde,prin urmare,de posibilitatea
lasi inracti, in
Intirrrpli in gindireaintreruperii.
ea
de a afirmacevade genul"credingei",
insigi, esenga mituluiT.Nu acelagilucruse

tr-o perepectivdmai generali, raporruriledintre mit 1i ideologiein sensulindicat dc I Lr,,

ril
cei mai pStrunzitori ginditort
n a h A r e n d t ,p r ecu mg i id e o lo g iam itu lu i...M i m u lju mescai ci cu o preci zare margi rr,rl r'
,, '7 Nrr r rrr,riPulirr elocventgi memorabil faptul ci unul.dintre
e l i p t i c i ;T h o m a sM a n n ii scr ia in 1 9 4 1 lu i Ke r e n yi:"T r ebui esi recuperi mmi tul di rrl ,r..,r. ur
,,rl.rrrirri1r1iizririi", Dietiich Bonhoeffer,a fost ucis de nazigti.De altfel, prin opozigiad.in-
m u l i n t e l e c t u al,g i si- i in ve r simfu n cg ia in tr - u nse n su man". Mi se pare ci t. l otrrr,ril rr,rrrl tr" ,"l ,,rrri rol .rgi zarc" 1i "demi ti z are",P . R i c eur pune foartebi nei n
l umi ni c eeac e ri mi ne
ce nu trebuieficut: funcgiamitului, caatare,nu poate fi inversati.Trebuicintrcnrl)r,'i.(n ,r., r.tn, | ,l r, rrri ri rrrr. gi ndi rca rl emi tol ogi z i ri i .ntr-o pers pec ti v S .general Spri,.cvui rel a ac es -
du langage mythique et
n u i n s e a m n Sc.lT h o m a s M a n n , ca r ee 5 i a u to r u l ce le breiformul e"vi a1ai n rri t", rrrr,r r,,,, le l,rrrlrlerrl,,r | .Ir,rlizclc1i rc[crrn1cl,'lr.rrPierreBanhel, lnterprdtation

ilil 72
dit sau presimgitaltcevadecit ceeace spun explicitacesteformule.) I r'i t['rr,l Jrrl l,l t)(rI
l ht,'h't',n'l ul i l n1ur.

/\
-t FT
l) , r r r r r , r i rrtc tl c .r.rIrrrg t' l ,r,rrt,,rrt;1t' ,i l rc li rc,
l t l )(.rtnr.rl )l tt(.,l .tJun.r]' t,l ; t ,r gir l. r r ,ti,ir r t l t t 'vt 'l, t lr r , t t t ',
'( ) st t r ( 'lr lir tor
Mi tul estt' i rt.ri tttt' (l ('t ( ) , t l(l1)
t ' , r , lr c [ ) t r t ( ' sfii irc c u tto s tuitn p re a l a rbt.c
i l rc nul cc sc i rrtrrrtl t.grilrr.i
a extrcl l rl r irrclintetncietoarc:lfiinqeiintimc I uneicomuttitdgi. Mythos-r-rl grcc ll lui
I ;rtcit rrncJc survineintreruperea. TrebuieamintitagadarIlLtc('cstcmitulinsrr,,r I lorrer, adici rostirea,expresia vorbiti * devine"mit" atuncicind dobinde;-
( c ine; t ie c e e s temi tu l ?d i s c u g i i lm e i to l o g i l o si
r nt nesfi rgi te...)8, ci cum srl rl tc () serieintreagide valoricareamPlifice,umPlugiinnobileaziaceasteros-
lucrurilecu ceeace s-anumit "mit" gi cu ceeace,cu saufhrd sprijinulmito Irrc,conferi ndu-i di mensiunile uneiPovest irai or iginilorgialeuneiexplicaqii
logiilorpozitive,istorice,filologicesau etnologice,am invesritin ceeace v,r a clcstinelor (in aceastedeterminagie Post-homerici,apoi moderne,a "mitu-
t r ebuis 5"num i m ,;i a i c i ,u n mi t a l mi tu l u i ,i n ori cesensqi ori cumam l u,r hrr",conteazi mai pugindaciil considerimsau nu demn de neincredere,
aceastdexpresie. - (De altFel,consrituirea "in abis" a mitului- mir al mirrr rlircdavemsau nu increderein el). Aceasti rostire nu esteun discursce ar
lui, mit al absenqei saleetc.- e fbrdindoialSinevitabili,inerenti miruluiirr riispundecuriozitigiiinteligengei: mai mult decit rispunsul la o intrebare,
sugi,carepoate nu spunenimic,ata cum am ajunsin sffr;it si gindim, dar eil esterispunsulla o a;teptare,giinci la o agteptarea lumii insegi.In mit,
carespuneci il spune,carespunecd spune;i ci il spune,gicareorganizeaz:r lumeasefacecunoscuti,gi se facecunoscuti printr-odeclaragie sau prin-
gi distribuieastfellumeaomului cu rostireasa.) tr-o revelare completi gi decisivi.
Am putea plecade la ceeace a devenitin celedin urmi mitul. Atunt Miregiagrecilor- ata cum va sPuneepocamoderni a mito-logiei- sti
'
cind totalitateasistemuluimitic al umanirSgii a fost despuiarideopotriv,r in faptul de a fi triit in intimitateaunei asemenearostiri;i de a-9ifi inte-
de misterelegi de absurdit6gile sale,de magia;i de silbiticia ei, printr-<, rrreiatin ea logos-ul insugi:ei sint cei Pentru caremythosgi /ogossint "unul 9i
formidabil5combinatoricistructuralS- desprecarenu putemspuneci ar dcelagi"rr. Aceasti identitateesteaceeaa revelirii,a ivirii sau a iegiriidin
fi "golit mitul de sens"fXri a adiuga de indati ci, in acestsens,"vidul d,. ascundere a lumii, a lucrului,a fiinqei,a omuluiin rostire.O asemenea ros-
sens"aparqinefXri indoiali mitului insugi-, aceastetotalitatea redobin t irepresupunepantapldrdthd1n,"toate lucrurileplinede zei", ata cum ne pla-
dit, printr-un fel de paradoxali restabilire,ca totalitate sistematic5,orga (c se credemci ar fi spusThales.Ea presupuneo neintrerupti lume de
nizatoare,combinatoriegi articulatorie,o pozigiesau o funcgiepe care, pr prezenge, pentru o neintrerupti rostirede adeviruri sau,fiindci e preamult
bune dreptate,am putea-onumi "de rangmitic". E fhri indoiali vorta despr,. spus,nici "prezengtr", nici "adevir", gi uneorinici micar "zei",ci o modali-
un alt fel de limbi, alta decit limba acestuisisremal miturilor(9i alta decir tate de a lega lumea gi de a se legade ea, o religloa cirei proferareesteo
limbafiecirui mit in misurajE caremitul este"totalirateaversiunilor sale"e), "marecuvintare"l2.
ins i e t ot o li mb i p ri m d rd i a [5e.:l e me n tuul neicomuni ci ri i naugural e, i rr Enungarea "marii cuvintiri" mitice- "mareavoceanonimi" - apa4ine
carese intemeiazisau seinscriuschimbulgi impirtigirea in generallo. l a dndulsi u unui spal i ui n car e"schim bul,f uncqiasim bolici( . . ') se m ani-
Se poate ca noi sd n"ufi luatinci. md.suraextremitigiila carene-acon t'cstica o a doui naturi"13.Poateci n-am Puteadefini mai bine 9i mai
dus acestmit structuralal mitului: inlr-adev5.r, aceasti denumireadesc,r r'oncismitul decit spunind ci el constituiea douanaturda uneimaricuvintdri.
ambigudgizduie;tecelpuginindiciulunui stadiuukim, in caremiculajung,, A;a cum voia Schelling,mitul este"tautegoric" (cu un cuvintal lui Coleridge),
la lim it as a; i i n c a ree l s -a rp u re ad e s p ri n d e d e si nei nsugii.nsl nu am l uar 1i nu adici
"alegoric": el nu se sPune decit pe sineinsugi9i esteProdusin
aceastimisurd pentrucd evenimentula rdmas,intr-un fel,ascunsin el insuSr, (on$tiinfede citre acelagiProcescare,in naturi, producefo4ele pe care
disimulatde pozigia"de rangmitic" pe caremitul structuralcor'ttinuasi , rnitulle punein scen5.Agadar,el nu trebuieinterPretat,fiindci se explici
ac or dem it ulu i(s a us tru c tu ri i ...). pcsineinsu;i:"diesichselbsterHcirendeMythologie"la,mitologiacareseexplici
((rang
Ceesteacest mitic",altFelspus,caresint privilegiile pe caretradi1r,,
gindiriimitului le-aacordatmitului- gi pe caremitul structuralle-api,strirr
intactesau aproapeintacte? tl lrtrsiturile acesteicaracterizirisintimprumutarc de la mai mulgiautori citagilainceput.
Aclaugarcio trisituri a lui Heidegger.in celece spunedespremit, Heideggereste,in multe
privinje, tributar tradiqieiromanticegi "scenei"mitului. Totugi, discregia9i chiar rezervasa
f irli de motivul mitului escela fel de remarcabili. El a putut scrie:"Mitul esteceeace meri-

ir
t,l r:cl mai mult sI fie gindit" (Essars et Confdrencestrad. fr. Andr6 Pr6au, Paris,Gallimard,
8. Cf., pe lingi lucririle deja citate, Colocviulde la Chantillydin 1976, Problimesdu mythlt
I 9t30),dar qi: "Filosofianu s-a dezvoltatpornind de la mit. Ea nu se nagtedecit din gindire
desoninterPrdtation,Pans,1978.intr-un mod foarte semnificativ,Jean-PiereVernanti9i incl r, r, (Chemins . , trad
lucrareaMytheet Soci4td en Crdceancienne, Paris,Maspero, 1982, postulind "o alti lorir,,, 1rirr gindire.insi gindireaestegindirea fiingei.Cindireanu se natte. Etc."
lr . Andr(' Prdau,Paris,Callimard,1980, p. 287). Mai degrabi decit despreo gindirea mitu-
decit cea a logos-ului"pentru a ajunge la ingelegerea funcgionirii specificea mirurilor

lil 9 . A g ac u m s p u n eL 6 vi- Str a u ss. la r d a ci tr e b u ier e cu n o s cut "mi tul omul rril .r ,
l a Ldvi -S trauss
lf ri, i ri( i ('stevorba despreo gind ire aflatl, la ertremit4tcamitului, care, din acestmotiv, poarti
rrro.,,tnri rca l ui H ol derl i n.

I
m i t " , p o t r i v i te xp r e sielui i Bla n ch o t,( L ' Am iti6Pa, r is,Cal l i mard,p. 97), atunciaccstnri t ,. ,r, ( | f)r.rrr.( lastrcs,Lc CrandParler,Paris,Seuil, 1974.
f E u r i td i n t o t a lita te am itu r ilo ru m a n itiq ii.
ll Pari
M MuL',rrr I'orrty,.S i u,nc .s ,s Gal
, l i mard,1960' p. 156.

ti
1 0 . L 6 v i - S t r a u s sd in n o u :"Ace a stim a r e vo ce a n o n im icareprofereazi .undi sctrrsvcrrrrtl rrr.r,l ,,,
c u l v r e m u r i l or ,ivitd in str ifu n d u r ile sp ir itu lu(i"
L ' Ho mme
nu, P ari s,I)l on,19/l ,p.t,/.)) ,' ,r|)l r'(.rtrrrferi tt(i .
tfuht ||ryl Iul (\'.k' '.,t
t- l l 'l ttl ,rt4l ru

74
sauseinterpreteaze pe sineinshgi.Mitul estenaturacarcsecomunici onrrr
lui,deopot ri v in e m i j l o c i*t fi i n d c i e as ec o muni cd-, gi mrj l oci *t fi i ndci r' ,r
comunici (vorbegte). in definitiv,mitul estecontrariuldialecticiisau, nrirl Aceastiarticularenu vinesi seadaugemitului:rosrireamitici esteprin
degrabi,implinireaei, fiind dincolo de elementuldialecric.in general,dr,r
€iengicomunitar5.Mit privarexisterot pe arir de puginpe cit existi limbi
lecticaesteun procescaresurvineunui anumit dat. La fel am puteaspurr,,
Itricr idiomatici. Mitul nu seivegtedecitintr-o comunirategi pentruea:ele
gidespresoraei geamini, dialogia.intr-un anumit fel,datul faceintotdeaurr.r
f;i dau nagterereciproc,infinit gi imediatls.Nimic nu e mai comun, nimic
parte d i n logossauesteintotdeauna u n logos(o logic5.,o limbi, o strucrur,I
nu e mai absolutcomun decit mitul. Dialogianu poateveni decit acelora
oarecare). insd.mitul, nemijlocit-mijlocit, esreel insugidonarealogos-ului 1,,. €creau fost agezagi pe axelesauin cisugeleunui dispozitivde schimb gi/sau
careil mediazi, ivirearinduirii sale.Am putea spunecu toata rigoarea,din,I
defuncgie simbolici.Mitul estecelcaresimbolizeazi gi/saudispunelocurile.
astFeldeplini dreptatemitului structural,ci, de la nastereasa (fie ci situiirrr
Mitul opereaziimpS4irilesau parrilionirilecaredistribuieo comunirare,
aceastenatterela Platon,laVico,laSchlegel sau la oricinealtcineva),mirtrl Careo distingpentruea insigi ;i careo arriculeazd. in ea insigi. Nici dialog,
estenumelelogos-ului caresestructureazd sau, ceeace e acela;i lucru, numt,l,. nicimonolog,mitul estecuvintulunical mai muhor indivizi,careserecunosc
cosmosului caresestrudureazdca logos.
lrtFel,carecomunici gi care se impirtigesc in mir.
inaintechiarde a-;i istorisipovestirea, mitul estefburit dintr-o emergen\, r, Aceastainseamni ci mitul confinein mod necesarpactul proprieisale
dintr-o posturi inaugurali."Mai inaintede a fi o povestirestatorniciti, mittrt, dintr-o singurdmigcare,intr-o singuri fraziin definitiv,mitul
l?cunoatteri:
scriaMauriceLeenhardt, estecuvintul,figura,gestulcarecircumscrie everrr lpuneceeace estegi spuneci noi consimqimsd spunemce aceastaeste(el
m ent ulin in i m a o m u l u i ,e mo ti vc a u n c o p i l " 1s. A srfel i, n gestulsi u i ni l i ,rl
lPuneatadar gi ce inseamni a spune).El nu comunicSo cunoagtere, de
(dar mitul esteinlotdeaunainigialsaumit al inigialului), mirul reprezintisarr, veritabilS.,
ci secomunici pe sineinsugi(dovedindu-se inci o datitaute-
mai degrabi, prezintd. nucleulviu al logos-ului. Mitologia,ingeleasS. ca invenrur,. ic),alrfelspus,o dati cu fiecarecunoasterein parte,indiferentde obiect,
gi recitarea miturilor(insi recitareanu sedistingede inventare), este"tr5rr,r comunicede asemenea comunicareaacesteicunoaqteri.
givie":in ea "sefac auzitecuvinteleivitedin gura umaniti.giiprezentein lrr Mitul comunici, in definitiv,comunul,fiinfn-comund a ceeace el reveleazd
me"l6.Mitologiaesteun cuvintviu al originii,viu pentruci al originiigi ,rr reciti. Prin urmare,o dati cu fiecaredintre revelaqiile sale,el reveleazd
originiipentru ci viu. in prima sa declamarese ivescin acelagitimp zorrr
unitateaei insegisi o intemeiaz5.. El esteintotdeaunamit al comuniti.-
lumii, ai zeilor9i ai oamenilor.De aceeamitul reprezintimai mult decir,' adici esteintotdeaunamit al comuniunii- voceunici a mai multora-
primi culturS.Fiind"culturaoriginari", el esteinfinit mai mult decito ctrl sd.inventeze9i si impirtigeasce mitul. Nu existi mit care si nu
turd.:mitul estetranscendenga (zeilor,a omului, a cuvintului,a cosmos,, celpugin(atuncicind nu il enung5explicir)mitul revelagiei comu-
lui, puginconteazi) nemijlocitprezentate,nemijlocitimanenti tocmai rrr
(saupopulare)a miturilor.
ceeace ea transcende9i in ceeace ilumineazi.sau sortegtedestinuluisirr Comunitateamitului esteasrFella propriu umanitateafturitoare demituri,
Mitul estedeschiderea uneiguri nemijlocitadecvateingridirii unui univo.. cal esi acceadil a ea insiqi.M it ul com uniunii,la f el ca si com unism ul
De aceeamitul nu estefburit din oricecuvint,gi nu vorbegteoriceliml',i
"ca apropriererealSa esengei umanede c5.treom gi pentru om, intoarcere
El estelimba gi rostirealucrurilorinselecarese manifesti.,estecomunir,r
a omului la sineca om social"le- eslein mod absolutgi rigurosmi-
rea lor: el nu spunenici aparenga gi nici aspectullucrurilor,ci in el vorbc';rr. In reciprocitatea totali dintremit 9icomunitatein sinulgindiriisaulumii
ritmul lucrurilorgi risuni muzicalor. S-aputut scrie:"Mitul ti Sprachges,trtr,.
(ctntecullimbii) sintin fond unul;i acelagilLtcru"17. Mitulestetocmaiint,trt (Ceeace nu inseamni,dimpotrivi chiar,c5.mitul nu esteacelagitimp
talia carefacesi seinalgeo lume gi si vini o limb5, carefacesi se?nal1r' ,, Celmai adeseamit al unui erou singular.intr-un fel sau altul, comunita-
lumein venireaunei limbi. De aceeael esteindisociabilde un rir sau clcrrrr
rste comuniunegralie acestuierou -;i, in definitiv,comunitateaeste
cult. in realitate,enuntarea,recitareasa estein sine un rit. Ritualulrrrrtr,
deaunao comuniunein comunicarea existengeisi a sensului, a individu-
estearticulareacomunitari a rostiriimitice.
;i proporuluipe careo opereazieroul insugi:"Forma canonicS. a viegii

' 1 5 .D o K a m o ,P a r is,Ca llim a r d ,l9 4 7 , p .2 4 9 .

16. M. D6tienne,op.cit.,p. 23O. ilefirrrlr,rwrrgrrcriani enungi lucrurile astfel."Mitul degineforla poetici comuni unui
"
l T . W . F . O t t o , "Die Sp r a ch e a lsM yth o s"in M yth o su ndWel t,S tuttgart,f.K l (.n, l ()61, 1, .,11'. 1rrr;r rr (rrrM. I rirrrk,op.cit.,p. 229). lar Ldvi-Strauss:
"Opereleindividualesint toate m ituri
P r i n c u v i n tu lSp r a ch g e sa p enca
g r e il p ltr sm u ie g te ,(ascmi l ni l rorcrr \pntl ry,rt'tny,tl l ur ,,rl r,,r, Itt ;.u1""11,irrrll c[r;rr adoptarealor colectivtractualizeazi,eventual,"mitismul" lor." Op.
b e r g ) , O t t ovr e a sld e se m n e ze d e o p o tr ivtr r itm ul 5i mt'l odi .rpn..rcrrtl i rrl rnrl r.t,'/r
r,n' rr, rl l , p 'rfro
o p i n i a l u i , co n stitu ic"fiir r lastr p r cn r :'a1p, r o p i,r t,lr lr rl rvrrr, i l ,.r..r"
.t l rrrrrrrrl rrr
r l l t.l .l ,(Il v r* , l l , l )l l i ;tdc ,n. 79.
Mrtr, A l rrrrrrrrlrh'

7tt
/7
T
nillr ( ( ' ( ' , , t clot r rr,ri ,r((,(' .r,1 l rr r.,rp r= ;r 1| rr,rl rtrrl
r,ro u l rrr. r' ,,1r.
i rr.rtrl ,rl rtrr" 1, l( x l l l ,u i tr r l i p ;r i tr t,r tr ..,r .i r r r p l i r r r .l trI. .t ..r trt
I r . r r l r l r , rt , r , t cs t t . , p t , n r l , l t ,t
""".)
s ir r r lr olit r 1 r ei n i r ( ( 's l p u n ( t l ) r c ( i r ,:i r ( ( ) l ( )r r n cl t'r tr n o ;r 1 tt'r nb i r r c sr t'rr ,r ,,tt ol o tttt
Dc ac c c anu p o a tee x i s tao u m a n i ta tec a rcsi nu rci trrtoi .l st'fiiruii rr,,' ;ttttr ci c vorlra dcspre un rnil.
tare gestulmito-genezei sale.Cindireaunei "noi mitologii",irpiruti ll llrr.' Itri l i ndoi al eci nu ;ti m cum au st at gi cum st au lucr ur ilccu ir clt . v, lr r r l
in jurul lui 179821 , conginedeopotrivdideeaunei inovaqiinecesare p('nrrl ffttrr ,rloameni l orcaretri ,i e scin sinula ceeace num im "m it ur i".$t ir r rir r s, i
a da nagt er e un e in o i l u m i u m a n e ,p e fo n d u ls ffr gi tul ui
l umi ivechimi i tol t' r' ,, €l rror comunitateanoastre,daci e intr-adeviro comunitare,umanrt;rtt'lr
gi ideeaci mitologiaesteintotdeaunaforma obligatorie- gi poateesclq,, Foastrtrmodernegi post-moderne- nu avemvreunraport cu mitul desprt:
- inovagiei. O noui umanitatetrebuiesi seiveascd din/in noul siu mit, r.'r C i revorbi m,ni ci chi aratunc icind il im plinimsauvr emsi- l im plinim .in-
la r induls 5u,a c e s tmi t n u tre b u i es i fi e n i mi c mai pugi n(dupi S chl t,ri ,' l r lerrn sens,din mit nu ne mai rimine decit implinireasau voinfa sa. insi
decittotalizarealiteraturiigi a filosofieimoderne,precumgi a vechiirr1i1e11,1'rr itsrrtune afl5mniciin viaga,niciin invengia gi niciin rostireade ordin mitic.
reinsuflegite gi ingemlnatecu mitologiilecelorlaltepopoareale lumii. 1,, fttdati cevorbimdespre"mit", despre"mitologie",noi marcemaceaste
talizareamiturilorinsogegte mitul totalizirii, iar, in celedin urmi, "nor., F€gdliecel puginin aceeagimisurd in care marcem o afirmagieoarecare.
mitologieconstein chip esenqial in producereaunei rostiricarearvenr '.,1 pF .rceea, scenagidiscursurile noastreasupramitului,intreaganoastregin-
uneasci,si totalizeze;i astfelsi aduci pe lume9isi incredingeze lumii ans,r", Cire mitologici compun un mit: a vorbi despremit nu a fost niciodatdalt-
blul cuvintelor,discursurilor gi cinturiloruneiumanitSgipe calesi seinrl'lr eva decit a vorbi despre absenqa sa.lar cuvintul"mit" desemneaziel insugi
neasci.(sau si se desivir;eascd). h egal[ mesuri absenla a ceeace numette.
Tocmai in aceasta conste intreruperea:"mitltl" estetdiatde propriulsdu
pepropriulsdusens,dedtre propriulsdusens.Cu condigia si aibi un sens

S e poat es p u n ea g a d a rc i ro ma n ti s mu lc, o muni smul;i structural i snr,,l Pentrua spuneci mitul esteun mit (ci mitul esteunmit, sauci "mitul"
compunimpreuni, prin mijlocireauneicomunititi secretedarfoartepr.',, un mit...),a trebuitsi operim cu doui sensuridistincte,gi opuse,ale
se,ultima tradigiea mitului, ultimul mod in caremitul se poate invent.r;' lui "mit". intr-adevir, propozigia inseamni ci mitul, ca inaugurare
transmite(ceeace,in cazulmitului,esteunul gi acelagilucru).Aceastacrr,' catntemeiere, esteun mit, adici o ficgiune,o simpli invengie.
intr-un anu-
tradigiafduririidemituriamituluiinsugi:el devine(vrea si devinS,prin voinl.r sens, aceaste disparitatea sensurilor posibileale"mitului" estede-or4rsti
proprieisaleputeri) propria sa enunlare,tautegoria lui insu;i in misura rrr Platon9i Aristotel.Cu toate acestea, invocarea ei in propozigia moderni
careel trecedrept propriulsiu adevirgi drept propriasa desiviryire,suprinr,r subintinde cunoasterea noastri a mitului:"mitul este un mit" nu intim-
reagi noua sa inaugurare, gi astfelinaugurarea finali a inauguralului instr.rr, prezinti structuraabisului.Cici, in aceasti propozigie,estevorba despre
carea fost dintotdeaunamitul. Mitul seimplinegtedialectic:eligidepSgcir,' sensurieterogeneale aceleiagi vocabule9i, in acelagitimp, despreo
toate figurile"mitice", pentrua enunla pura mito-logiea unei rostiriabso gi realitatemitici sau despreo aceeagiideea mitului care,printr-un
Iut fondatoare, simbolizantesau distributive22. dedezbinare interni, dI nagterecelordoui sensuri;i infinituluilor raport
ic. Tradigiamitului a gindit acela;imit gi ca intemeiere9i ca ficgiune.
*** ia care opereazEcu aceastedezbinarepune in practice resursele
i lmbiniri anterioare,secretegi profundein inima mitului insusi.
Tocmai aici este locul in care loate acestea se intrerup. Gindireamitici - gindirece opereaziintr-un anumefel prin depd;irea
a celordoud sensuriale mitului23- nu este.intr-adevir.altceva

20. Walter Benjamin,Lesafinitds4leaives de Coethe,in Essais,l, trad. de Candillac, Paris,Ci,,rr


thier, 1983, p. 67 [Afinitigile electivede Goethe,in llunin'dri,trad. rom. de Catrinel Plc.,',. Esteo simplificare,bineinjeles.Ceeace deosebisegi constituiseacestedoui sensuri,era
C l u j , l d e a ,2 0 02 , p .7 3 1 . dcjaoperagiagtndirii mitice, adici a gindirii filo.sofice,singuracapabili si distribuiecele
doutrconceptede "intemeiere"gi de "ficjiune". (ln ceeace privegteelaborareaplatoniciani
21. Acestaa fost mitul unei comunitigi efemerein careseintilneauSchelling,Holdedin, Hr'r',I
e sensuluimyhos-ului,cf. Luc Brisson,Platon,lesmotset lesnythes,Paris,Maspero, 1982).
gi fragii Schlegel. Cf., intre alte texte, Le plusancienprogranmede I'iddalismeallemandgi I t,.
Adeviratagindirea mitului estefilosofia,caredintotdeauna- din temelie- a vrut sa spune
courssurla myholo$ede F. Schlegel.(Cf. Ph. Lacoue-LabartheetJ.-L. Nancy, L'absolulittdrut,
adeviruf 1) mitului, 2)in raport cu mitul (impotriva mitului). Cele doui adeviruri com-
P a r i sS
, e u i l ,1 9 8 0 ) .

r
pun impreuni mitul filosofical depSgiriilogice/dialectice a micului.In aceastidepigire,"fic-
22. Aceastl tradigieesteinsi tot atit de vecheca gi conceptulde mit sau ca mitul mitului: l'1., jiunea" se convertetteintegralin "intemeiere".Astfel, F. F6dier,de exemplu,poate si scrie
ton esteprimul care invoci o noul mitologie,caretrebuiesi fie mitologiea cerigii,gi <.rr, r:[, pentru Holderlin, mitul nu are "sensulcurent astizi, acela de ficjiune, in def]nitiv".
trebuie si asiguresalvareacetiqii fiind o garangieimpotriva seducqieivechilor mituri. Dimpotriv5, mitul inseamni "rostirea puri, rostirea adeveritoare" (in Qu'est-ce queDieu?,op.
ril,, p. 133).Depiqireaconsti astfel- profund tributari unei metafizicia subiectuluivr>r

rl
M. D6tienne,op.cit., cap.Y.

78

IL
IT i
decit gindireauneificliunifondatoare,saua uneiintemeieriprin ficfiune.Dcp.rrr,
!
prrul l nra.j ori tdl"i exprt
i t t oast r ct igur at e".Alt f cl spus,t ( ) l llir ct r r lr
: siilor
de a s eopu n e ,c e l ed o u i c o n c e p tes e re u nesci n gi ndi reami ti ci a mi trrl rrr e{r.rst5figurareesteadecvati in limbi, tot astFel9i improprietateacstc
Cind Schlegel reclami o "noui mitologie",el recurgein mod expresla arr.'. prol rri ei n i nteri orulmi tologiei,adecvat i adevdr uluigi f icaiuniim it ului.
la poeziegi la imaginagia creatoare.intr-adevir,imaginagia deginesecr,,r,,l Milologla estedecio figurareproprie.Acestaestesecretulsiu, 9i secretulmitr-
uneiforgeoriginarea naturii,singuracapabilSde inauguririverirabile.I r, Irrrsriu- al adeviruluiseu - pentruintreagacongtiinge occidentale26.
giuneapoeticl esteveritabila- dac5.nu chiarveridica- originea unei lurr', A fi figurareproprie,a fi propriafigurarea propriuluiinseamni a impli-
lar atuncicind Schellingse opune,intr-un sens,lui Schlegel gi tuturor cr.l,'r nr l.r propriu- impropriu-propriu,ca un suplimentde ProPrietate2T - pro'
cerorale reprogeazici vid in mitologieo ficgiune,atunci cind declar;i, ,, pnulinsugi.Natura laolalti cu "puterile"salenu ar accedela adevirulsiu
FArldublulprocesal "teogoniei" naturale;i figurate,efective;lrePrezentate
\;i

forgeleactivein mit "nu erau simplefo4e imaginare,ci insegiadevirarr.l,


puteri teogonice"2a,criticasa se exercitedeopotrivS.in favoarea? c€€irr i
$ ln conqtiingd,care se prezinti gi se profereazS.in mythos-uls6u.
ar trebui si numim o auto-imaginare sau o auto-ficgionare a naturii. PentruSchelling,nu estevorba despreo rePrezentare secunde,despre
Analizamitologieipe careo faceSchelling estefrrd indoiali ceamai ; 'r1 F illterpretarea naturii de citre o conttiinfe primitivi. Estevorba, mai de-
ternici din citevor fi fost formulate,pini la analizastructurale.Putemclrr,,r gratri,desprefaptul ci natura,la origine,di nagterezeilorafectindconttiin-
spunece gi una gi cealalti constituiedoui versiuni- "idealist5." ganemijlociti(caredevineastfel,;i numai astfel,conitiingeveritabili).Ea
9i "poz,r,
vi" - ale aceluiagimit al mitologiei,si ale aceleiagi mito-logiia mirulrrr E ilfbcteazddin exterior,o stuPefiaze,spune Schelling(stupefacta quasiet
Porrivitacestuimit, sau potrivit acesteilogici,mitologianu ar purt',rti cttonita2s). RePrezentarea insigi se na;te din aceastestuPoare anterioare
denungati ca fiind o fic9iune,fiindci fiqiuneacareestemitologla, esteo opt,,, €rrclreireprezenteri. EsteruPturarePrezentativ;insigi, aceasti "rupturi ini-
operati de gindirea mitici" de care vorbette Ldvi-Strauss gi, mai pre-
fie: o operagie de generarela Schelling,de distribuiregi de schimb la I ,.',r fialf,
Strauss. Mitul nu esteun "mit" daci deqine ca mit aceasteputereoperar()r r,. €iri,aceastirupturi operati de "schematismulprimar al gindiriimitice2e".
Aici,la fel ca;i la Kant,"schematismul"desemneazioperagiaesentiald
;i daci aceast; putereoperatorie,in adincul siu, nu esteeterogen;i,, !
omogendcu opera{iilediferite,dar similare,pe careleimplinescconsriin\,r I uneiimaginagii transcendencale, care,la Kant,produce"imaginilenon sensi-
pentruunul, ;tiinqa,pentrucelilalt.in acestsens,mitul nu estesuscepr rl,rl bile"gi oferi o "reguli pentru producereaimaginiloremPirice",in vreme
si fie analizatpotrivitunui adevir diferitde adevirul siu gi,in consecirrl,r Ee,la L6vi-Strauss, printr-o migcareinversidar simetrici, mitul "subsumeazi
in nici un cazin termenide "fictiune".Ci trebuies5.fie analizatpotrivit;r,l, inelividualitigile unei paradigme,lirgegtegi sdrdce;tein acelagitimp datele
virului pe carei-l conferi propriasaficgiunesau,mai precis,potriviracl,'o,, €oncrete impunindu-lese treacerind pe rind pragurilediscontinuecarese-
rului pe careficgionare a fduritoare demituriil conferS. spunerilorgi povesrirrl,,r parl ordineaempirici de ordineasimbolici, apoi de ordineaimaginari,in
mitice. Etocmaiceeace solicitiSchelling prin noliuneade "rautegorie". Mrr,,l f nede schematism". in definitiv,mitul esteauto-figurarea transcendentali
se semnifici pe sineinsusi,convertindastfelpropriasa ficgiunein inrt'rrr,. I naturiigia umanitigiisau,mult mai exact,auto-figurarea - sauauto-imagi-
iereasau in inaugurareasensului insusi. hertra- naturiica umanitate9i a umanitigiica naturi. Rostireamitici este
A;adar, nu numai ci mitul estealcituit dincr-unadevir propriu,srliru $tlel performativul umaniziriinaturii(;i/sau al diviniziriisale),;i al natura-
neris,ci poate cd el tinde si devini adevirulinsu;i, acestadevir carc,| )'.rl fi:Arriomului (9i/sau al divinizirii sale).in fond, mythos-ulesteactulde lim-
tru Spinozagi, in general,pentru gindireaesengiale a filosofiei,se tlr,,nti Natprin excelengi,perficrmareaparadigmei,in forma in care logos-ul{-o
patefacit.inse tot aceasti "patefacere" amitului, mai mult, tocmai ea ii t orrl,. ficlioneazd pentrua proiectain ea esenga gi putereaPe carele gindegteca
ri caracterulde ficgiune- intr-o auto-ficqionare. Aqa cum incuviirrl,'.'.-.- fiind alesale.
Schelling, "e adeviratintr-unfel" ci "expresiile mitologieisintfigurarc":rrr',: in aceastiperspective, aspiragiaromantic5la o noui mitologieficgionan-
"pentru conttiingamitologic6",ele sint acelagilucru cu cdrdcterulirrrpr.. Cl, imaginari,juciuqi, poeticegi performativi nu face decit si aduci la

b i t o r , s a uvo r b ir iica su b ie ct- in a in te m e ia a d e viruli ntr-overaci tate,i n"atl evt.rrr,..r,,,,. 16 t'hth'sqhn: dt:rMythologje, Stuttgan, 1857, p. 139. Pentruanalizaacesteiimpliniri poetico-
s p u n e r i ,a d iciin d e te r m in a r e a ce a .r ,,,,i
m a i fin d , ce a mai dezl egatide fi cj i unc:r](r,r',r in
nrrrl l r)l l i (e;r fi l osofi ei- si metri c idepi gi ri is al ede c i tre mi t - c f. P h. Lac oue-Labarthe
rostiri. In aceastaconsti intreaga problematici filosofici legati de Dithtuw,. I t *yl lr fu philosophic, Paris,Flammarion,1979 (in special,"Nietzscheapocryphe")
24. Philosophie der Offenbarung Stuttgan, 1 858, p. 37 9. metafi z i c eau fos t anal i z atedeJ ' D erri da
!7 l 'rrl rvrtL,1i iiri "propri ul ui "al e c i rei c ons tri ngeri
sau in " La mythologieblanche"(in Margesdela philosophie,
ln I D li t,t,ntn,nlu/rrrllr: Paris,Mi-
25. Cf,, pentru a ne mirgini la o apropiereuimitoare,aceasti frazi a lrri l ('vi sl r,rr,.,,, l(.1.r ri,=,
rri l rt. l 'l l .')
t u f c i 4 i i L ' h o m mneu ( p :6 0 5 ) : "M itu r ile ( ...) n u fic eau ni nri r ;rl rtcv,rrk.ri t ,,,'r1i r.rr,.r.rl r,,..
procesele de g e n e r a r ea le g in d ir ii,p r o ce seca r ese dczvrl l rrift'i rrrl rrrr
i rr r'\r.r(rl l rl l r, ::ti i ,e My
l d ttnl t,i rtrtr',rrt,l r'l 'hrhratl thi tuttgart,1856, p. 193.
r' hthol oy ,iSt:,
c o i n c i d u ne o rdi e o a r e ce g in d ir e a lug i m e a ca r co ir rl l l otrt',rz,ipr.r,rrr.r',r
.rr orrr11l .l ,r.,r..r,'..
d o u 5 .m a n ife stir ico r e la tivea lc L r n ciir tt' lci.r si r c,r l i r,'i tr." l E r l ,rrr,l r'I r;\i r I'hrtn nt,'rrrt,p (r0l 1r(r0.1.
"tr.l t'.'..

u{ )
l li rc ad i n c a rep ro v i n em i tu l m i tu l ui :ea constei ngi ndi reauner
I r r r nr n,llinr lnaintede rezultatelegtiingelor"sint in continuaresubstratulcivilizaqrcr
orrtolol',iipoetico-ficgionante, a unei ontologii prezentatein figura unei noastre"32.
trrrttrgcrnii in carefiingasegenereazifigurindu-se, dindu-gichipul propriu at Propozigia"mitul este un mit" arein acelaSi glndireva-
timp gi in aceeagi
propricisaleesenge, gi auto-reprezentarea prezengei salegi a prezentuluisiu. foarea ironiei deanrdjite
("intemeiereaeste o ficgiune")9i valoareaafirmagiei
l)ic sichselbsterkldrende Mythologieeste corelatul unei fiinge care estein mod gnto-poetico-logice ("ficgiuneaesteo intemeiere").
csenlialfauritoarede mit, sau al unei esengefhuritoare de mit a fiingei.lar Tocmaide aceeamitul esteintrerupt.El esteintreruptde ceffe mitul siu.
mitul mitului, adevirulseu,constein faptul c5, in aceasti ontogonie,fic De aceeaideeaunei "noi mitologii" nu estedoar periculoasi:ea este
giuneaesteintr-adevir inaugurali. in definitiv,ficgionareaestesubiectul fiindci o noui mitologiear presupune, ca gicondigiasa de posi-
fiinjei. Mimesrseste o poiesisa lumii ca lume adeviratd a zeilor, a oame itate,un mit al mitului caresi nu fi fost supuslogiciiriguroaseal clrei
nilor gia nat u ri i .Mi tu l mi tu l u i n u e s ten i c i d e cumo fi cgi uneontol ogi ci ,tr s-a desfS;uratintre Schellinggi L6vi-Strauss33- sau, intre Platon gi
estepurgi simplu o ontologiea ficgiunii,sau a reprezentirii:estedeci t' i -, gi care,neindoielnic,constl in chip esengial in aceasti logici - sau
formi deosebitde impliniti gi implinitoarea ontologieisubiectivitdgii irr Eceastimiticd- nihilistl sau anihilanti: fiinqacireia ii di nagteremitul
generar. in propriasa ficgiune
Dar tot aici se afl5 9i ceeace provoaci intreruperea.De la Schellingr,r
L6vi-Strauss, de la primagi pind la ultimaversiunea gindiriimitice,mergenI ***
dintr-ointrerupere in alta. Lainceput,putereamituluistupefiazicongtiinl,r
gi o ageazi"in afara ei insegi"(adici o face congtienti). La sffqit, devenit,i Putereamitului s-a intins intre doui intreruperi:intrerupereanaturii
conttiintAde sinegi de totalitate,conttiinlaca mit se suspendipe (sauc,r giintrerupereamituluiinsu;i. Invocareaputeriimitului (fie ci aceastd
gi) congtiinga esengei mitice(sau:subiective)a "sinelui"tuturor lucrurilor re e poeticesau politici, si, in mod necesar,ea nu poate fi decit
L6vi-Strauss scrie intr-adevir: in acelagitimp: acestaestemitul, poeticitatea politiculuigi po-
a poeticului- intemeieregificgiune-, atita vremecit poeticulgi politi-
" Analizameafaceagadarsi iasi la lumini caracterulmitic al obiectelor rlnt cuprinsein spaqiulde gindireal mitului),aceastiinvocaresauvoinga
univ er s u ln, a tL rrao, m u l , c a red e -al u n g ula mi i , a mi l i oane,a mi l i ar,l ,' puterea mituluis-aumanifestatintreacestedoueintreruperi.intre natu-
de ani nu vorfi frcut, la urma urmei,altcevadecit si desfhgoareresur'.r' deschisiprintr-o auto-figurarea puteriisalenaturalesi culturainchisi
le c om bi n a to ri c li oi ri n fo rma u n u i v a s ts i stem e a rrr
mi tol ogi ci nai nl de auto-hotirnicirea figurilorsaleiluzorii.
volua gi de a se nimicniciin evidenga caducitigiilor"30. Aceastivoingdde puterea mitului a foscin mod esengial totalitari. Mai
, poate ci ea defineqtechiar totalitarismul (sau ceea ce eu desemnez
Sauinci: imanentism)- care,din acestmotiv,estegi el, de drept,intrerupt...
Folosindu-ne de o foartenepotrivitidistincgie, am puteaspune,pentru
"Pentruom, inqelepciunea constein a se privicum i9i triiegte intert.,tt expunerii,ci voinqa(de putere)a mitului estede doui ori totali-
tatea istorici provizorie,gtiindin acelagitimp (dar intr-un alt registrrr 1 sauimanentisti:in formi gi in conginut.
ci, de fapt, ceeace el triiegteatit de deplingi de intensesteun mit, , ,tt.
seva infrgi;a ca atareoamenilordintr-unsecolviitor..."31.
lbtd,,p 2s.
Dezbinarea sensurilor"mitului" se opereaziagadardin nou in cltt.rr',r
B e fepr,i n di scuj i e nu e numa i i deeaunei"noi mi tol ogi i ",c i ori c ei deea uneifi c gi unidi rec -
nul gindiriicareingelegea si ?nlSture denungarea mituluipe motivde fic1rr rrr'
FEAre:auregulative.in acestsens,modelul kantian al "ldeii regulative"nu este,pind la un
in s inulgind i ri iu n e ic o mu n i u n ia i n te me i e rigi i a i ntcrrr,'rrr
i a fi cgi uni(gi r, Enurrit punct, decit o varianti moderni a funcgioniriimitice:ea estecunoscuti ca ficgiune
prin ficgiune). AcelagiL6vi-Strauss afirmaintr-adevir,pe un ton in tlr'lttrttt' B untrrnrit r;rrenu va adveni,darcareoferigindirii gi acgiuniio reguli. Existi asrfelointreagi
fi fuc,,fre,rl rri "l api cum"(care nu-i apa4i nedoarl ui V ai hi nger,ac i rui D i eP hi l os ophi edes
foarteapropiatde acelaal lui Schelling,ce miturile,"departede a li t '1,,r+
AlsI'lho rno;rlt(.rn, ci gi lui Nietzsche,lui Freud,gi unui intreg tip modern de gindire),pe
unei'funcqiunifabulatorii'?ntorcind spatelerealitdgii", prezervll"tttotlrtt,le '
€etFnu {r 1ri l tcrrr, dc buntrseam5,c onfundac u o mi tol ogi e,darc are are totugi o al uri
observagie gi de reflecgie" ale ciror rezultate"asiguratecu zc(c tttit,lc ,rtrt €r:tti ;rl ral rrl il.ot ri r,rprci nl c mc i erc ai nfi c gi unees tev orba.C hi argi modul i nc areLy otard
a l frtrcl rrl l rl -rlrl r r rrri rrrlkl cca rc gul ati v f, (i n Ledi ffi rend,op.c i t.),i nmod ex presdi s ti ns i de
ffi i l ti ,rl ri l !'1[rr,rrrrrrri,,f l ).i l f i rfi i n< l eaj uns deprec i s determi natepentruas c i papedepl i n
€rpl l rr l rrrr,l r,l .tr ( er.,rrr.irrre,rnnr.i t;1 trc tx ri c mc rs pi ntrl aagi ndio?ntreruperes auo
L'hommenu, pp. 620'621.
30. Claude L6vi-Strauss,
E u;;rerrrl ,rr,,rl ,l rrr,,r,rl ,rrr(' r' .rrel i rl rrl rc ,rs i rl ,tt' c v i z i bi l ,trc bui c s i l fi es us pendat,i ar
lltr,ir , l' kr tr , lr)rrl ,p l l l (
Ia p r n sr ltsr tu v,tl,l'
3 l . C l a u d e L d v i- Str a u ss, fi gttr.in,tl rel ,l t+!i ;1 l tr ttrrl rr,tv ttl tt,l

ta/ l1 |
In form5, pentruce voingamitului, carese dovedegtea fi mai degral,,r
Aceastanu inseamnl numai ci, in definitiv,comunitateaesteun mit,
voinji a fhuririide miruri, nu estepoate altcevadecit voinfa de voinqi"
, ln mod similar,comuniuneacomunitari e un mit. Aceastainseamnd
Definigiavoingei trebuie,intr-adevdr,luati de la Kant:vointa,carenu est,,
mitul,fo4a gi intemeierea miticesint esenqiale
pentrucomunitategi ci,
altcevadecit facultateade a dori determinatd.conform raliunii, estepulr.
urmare,nu poateexistacomunitatein afaramitului.Acolo undea exis-
rea de a fi cauzarealit5giireprezenterilorsaletocmai prin mijlocireaacr.,,
un mit, in cazcd,a existatcevade genul acestasau in caz ci putem ;ti
tor reprezentS.ri. Natura fturitoaredemituria lui Schellingesteo vointi.; nr,rr
lnseamni toate acestea, a existat, cu necesitate, comunitate, si reciproc.
mult, ea estevoingalumii gi lumeaca voingi, anticipindu-lin acests€l1spr
Prinurmare,insi, intrerupereamitului este,in mod necesar,$iintreruperea
Schopenhauer.Mitul nu estesimpli reprezentare, ci reprezentarea acriv,r, nititii.
reprezentarecarese produce pe sineinsd;i - mimesis auto-poetic* ca efetr
ficgiuneacareintemeiazi,nu o lume fictivi (fapt respinsde Schellingsi ,1,,
***
L6vi-Strauss), ci ficgionarea ca modelarea uneilumi, sau devenirea-lumt, ,r
ficgionirii.Altfel spus:modelareaunei lumi a subiectului,devenire-lumt. ,r Dacinu existio noui mitologie,
nu existS.
si nuvaexista
o noui comu-
subiectivitigii.
, Daci mitul e un mit, comunitateadispareo dati cu el in aceaste
Teogonie,cosmogonie, mitogoniegi mitologie,voingamituluiestevoirrq.,
sau se descramiin aceastS. ironie.Tocmai de aceeadeplingerea
m it uluiv oin g eAm i . s p u s -od e j a :i n m o d e s e n gi al , tul secomuni ci pe si rr,
mi ii comunitigii"estecel mai adeseainsogiti de o deplingerea "pier-
insugi,nimicaltceva.Comunicindu-se, el facesi fie ceeace spune,el iqiinr,. puteriimiturilor.
meiazdficgiunea.Aceasti comunicareeficienti de sine estevoinla - r,rl
$i totu;i: pura gi simplattergere,f5.r5.urmi, a comunitS,giie o nenoroci-
vointa estesubiectivitatea prezentate(si carese reprezinti)ca o totalir;rrr.
Nu o nenorocire sentimentalS,nicimicaretici, ci o nenorocire - un dezas-
fhr5.rest. * de ordin ontologic.E o privagie de fiingi penrrufiingacareesrein mod
Voingamitici estetotalitarl in continut,fiindci acesraconsteintotdeaurr,,
ngialgi mai mult decitesengialo fiing5in comun.Fiinga in comuninseam-
in c om uniun eT. o a tec o m u n i u n i l ea: o m u l u ic u natura.a omul uicu D umr,,.
e! fiingelesingularenu sint, nu se prezinti, nu apar decit in mdsurain
z eu,a om ulu i c u e l i n s u s i ,a o a m e n i l o irn treei . Mi tul se comuni cii n nrorI
com-par,in misura in care sint expuse,prezentatesau oferiteunele
nec es ar c a m i t p ro p ri uc o m u n i t5 g g
i i i c o mu ni cSun mi r al comuni ti qi i ,: ,,
. AceastS.compirere nu se adaugdfiingeilor, ci fiingalorvine prin ea
m uniunea,comunismul,comunitarismul, comunicarea, comunitateains,ri,.
luati in mod simplusi absolut,comunitateaabsoluti. Ca si dim o inr,rr,,
De aceeacomunitateanu dispare.Ea nu dispareniciodati. Comuni-
ne exemplari (un mit exemplar),pentru PierreClastres,in comunir;rl,.,r
rezisti:intr-un sens,asa cum am spus, ea esterezistentainsigi. Firi
IndienilorCuaranilucrurilese petrecastfel:
fiinqei- sau a fiingelorsingulare-, nu ar existanimic sau,mai
nu ar existadecit fiingace gi-ar apirea sie;i, nici micar in comun
"Namandu,zeul lor suprem,se ivegtedin tenebregi invenceazi" lurrr,',r line, ci FiingaimanentS. cufundati.intr-o opaci (a)parigie.Comuniratea
El facesi. seinfiripemai intii Cuvintul,substangd. comuni.zeilorgi oanr{,nt acesteiimanenqe infinite.Compirereafiintelorsingulare- sau a sin-
lor. (...) Societatea
inseamnifolosireaacestuibun comun careesteCrrvrrr
t[gii fiingei- pistreazi deschisi o distantd,o spagiere in imanenqd
tul. Instituitdegaldprin hotdriredivini - prin nature!-, socierarea sea<lrrrri
' Eristl oareun mit pentruaceastecomunitatea compererii?Nu existi.
intr-untotunic,adicinedivizat(...),oamenii acesteisocietigi{nt.tolicauntl"'' mi tule i ntotdeaunamit al r eunir ii,al com uniuniicom unit igii.Dim po-
lntrerupereamitului e cea care ne dervSluienatura dezbinati sau
Comunitateaabsoluti - mitul - nu e atit fuziuneatotald a indivizilor, rr
a comunitS.gii. Comunitateaera proclamatein mic in mitul intre-
voinlacomunitigii:doringade a opera,prin putereamitului, comLrrrirrr:.,r
eomunitatease adeverestea fi ceeace Blanchot a numit "comunitatea
pe careo reprezintimitul gi pe careel o reprezintica pe o comunirrrt,.,,lr
c a pe o c om u n i c a rea v o i n te l o r.F u z i u n e e
a s teurmareaacestuifapl : rrrrrrrl
5Eaibll oareceeace e de nemi.rturisitun mit? Prindefinigie, nu are.Ab-
reprezintiimanengaexistengelor multiplein propriasa ficglunerrnit.t,r ,rre nrArturisirii nu constituienici un cuvinr;i nici o povestire.Dacd,ins5,
le aduni laolaltdgi ledi, in cuvintulsiu gica acestcuvint,figurl l'r r .rr rrrrrtr
dte.rcstcinseparabilide mit, nu artrebui atuncisi existe,datoriti
enlr.enlrpirrndoxale, un mit al comunitigii de nemirturisit?Aga ceva
trgir rr rrc;rrrti nl iTrcbruic
. sd o r epet im : com unit at eade nem ir t ur isit ,
3 4 . i n c a r eH e i d e g g eid
r e n tificdvo in g ad e p u te r ea lu i Nictzsrl r,, 1 , l , rrrrr,rrr r'!r'lr(,r rlt ilr,=
t s d( o n l l r u n n ! i r u i r ( 'xti l ./u l u ico m u n i ta r si n t d e zvi l u i te d e i n tr e r u -
a subiectivitigii.
l t r t t r r l r r r l , r r i n l r n r r ; r l rf,r n u ( .!t( .r r r r r n i t: "E i m p o si b i l d e co n te sta t
3 5 . P i e r r e C l a s t r e s,Re ch e r ch e sd ' a n th r o p o lo yir :1 n li ti 1ur,l r,rrrr,!rrrrl ,l ,l l t0,l
1.,',
, -.r l i a l l ,rl ,i r l l F

ll4
de mit". Batailleo defint.''
Sintemagadarabandonagiacestei"absenge Slndireaheideggeriania finitudiniifiingei),altfelspus,daci fiinganu este
astfel: Fiinga aflati in sinein comuniunecu sineinsigi,daci nu esrepropriaei ima-
thengl,ci daci estesingularulfiingelor(astfeli-agrranscrieeu pe Heidegger
i omul actualsed'
" Dac i s pu n e mp u r g i s i mp l ui n n u m e l el u ci di ti qici 1i pe Batailleunul prin celilalt), dacdimpinigegte singularit5gile, fiind ea
fine;teprin aviditatea sa de mit, gi daci adiugim ci el sedefinestetot ,lnslti impirtigiti de cltre ele,atuncipasiuneane duce la limita singulari-
faptului ci nu poate accede la posibilitateadt' '' ,tlgii:in mod logic,aceastelimiti estelocul comunitigii.
odatd prin congtiinga
crea un mit veritabil, am definit un fel de mit care mitului""
e absenla Acestloc, sau acestpunct, ar puteafi locul fuziunii,al consumirii gi al
lomuniuniiintr-o imanengiregisiti, vrutedin nou, din nou pusi in sceni:
Batailleajungeala aceastidefinigie dupi ce luasein considerare proprr ce ar puteafi un nou mit, adici reinnoireavechiuluimit mereuiden-
nereaveniti din suprarealism (adici dintr-un avataral romantismului), ,1,' cu sineinsugi.insd in acestpunct - in punctulcomunitSgii- nu existi
acrea noi mituri. El remarca neintiaiatci"nici aceste mituri 9i nici acc"t,' unitate:gi, prin urmare,nu existi nici mir. Absengamitului insogegte,
riturinu vor fi veritabile miturisaurituriintrucitelenu vor primiasentimerrrrrl lrtaille o spuneimediatdupi, absenga comunitiqii.Pasiunea absenqeimi-
comunitdqii".Acestasentimentnu poatefi obginutdaci mitul nu provilr'' i ajungela absenfacomunitigii.$i tocmai astfelpoatefi o pasiune(alt-
dint r u inc ep u td i n c o m u n i ta te- fi e 9 i p ri n g ura unui si ngurom, cares' r' decito voingi de putere).
deavocealui singulari.insdgiideeainventiriimitului este,in acestsens,', Acestpunct nu indici reversulsau negativulunei comunitigi adunate
contradicgie in termeni.Comunitatea9i,in consecingi,individul(poetul,prt'" mitulseugi de citre el. Ceeace Bataillenumetreabsenga comunitdqiinu
tul, sau auditorul)nu inventeazimitul: dimpotrivi, ei sint inventaqi satr'.,' pura gi simpla disoluEie a comunitigii.Absengacomunitigiiaparein
inventeaziei ingigi in mit. Omul modern se definegteprin absenga mittrlrrr faptuluici, prin fuziuneape careo cautein mod esenqial gi,
in misura in careel se define;teprin pierdereacomunitigii. exemplu,prin " vecheasirbitoare", nici o comunitatenu poate se nu
in acelagitimp, Batailledefinegteinsigi absenqamitului ca "un fcl 'l' un nou individ,pe carel-am putea numi individulcolectiv".in loc
mit". El se explici astfel: i propagemigcarea, fuziuneacomunitari reconstituie separafia:comu-
contracomunitate.Astfel,implinireacomunitSgii estesuprimareaei.
"Daci ne definimprin incapacitatea de-aajungela mit;i prin suferirrlt'lr rjungela imanengidespartede o alti imanengi:a ajungela imanengl
ce ne afecteaza, atunci definim fondul umanitigiiactualeca o abst'rrt,l imanenga insdgi.
a mitului. lar aceasti absenqi a mitului se Poateinfbgigaceluice-otr'i Dimpotrivi, insi, absentacomunitdgiireprezintd, ceeace nu implinegre
ie;te,ce-otriiegte, si fim inqele;i, cu pasiunea ce-ianima pe aceia' 'rtr nitatea,sau comunitateain misura in carenu seimplinegtegi nu se
('apartenenga
voiaualtidati si nu mai triiasci in cenu;ie
realitatea ci in realitateatrrrtr,,t ca un nou individ.in acestsens, oricirei comunitigi
insu;i definegte agadar aici mitul ca un mit], aceasteabst'rr1i la ceeace eu numesc(...) absengacomunitigiitrebuiesI fie fun-
IBataille
a miruluii se poate infSgiga ca infinit mai exaltantS decit au fost alt,i,I'r oricirei comunitSgiposibile".in absenqa comunird.gii, operacomu-
ti miturile legate de viaqa cotidiani". ii, comunitateaca operi, comunismul,nu seimplinegte,ci se propagi
iunea comunitigii, fbri operi, cerfnd imperios, invocind dep{irea
Ceeace face un mit din absengamitului,nu mai este,in oricecazrrrr11 i limite,a oricirei impliniricarecon[ineforma unui individ.Nu este,
mod direct,caracterulsiu comunitar.Dimpotrivi, raportulmitic cu ";1[lt'tt1= , o abseng5., e o migcare,e suspendarea "activitS.qii"salesingulare,e
mitului" esteprezentat, in aparengi,drept raportulunui individ.Dat '1'rl' Propagare: propagarea, chiar contagiunea sau, mai mult, comunicarea
senlamitului constituie condigia obignuitia omului actual,aceast5cott,ltqlc ittrgiiinsegi,carese propagi sau careigi comunici contagiuneatoc-
nu face,ci desface, mai degrabi, comunitatea.Ceeace asiguriaicifrrrr,1r,, prin lntrerupereasa.
nar eaunei vi e g i
c O n fo rme c u m i tu l e s tep a si uneasau exal tarea(tl r;ttF Eaintrerupefuziunea,suspendicomuniunea,iar aceastirupturi trimi-
confinutul mitului - aici, "absenqa mitului" - Poatefi impirtigitd. ( r't"tr e Cinnou la comunicareacomunitigii.Aceastiintrerupere,?nloc si inchidi,
Bataille ingelege prin "pasiune" nu este altcevadecito migcarecarc(lrrrF 13 rnedin nou singularitatea limiteisale,altfelspuso expuneceleilalte sin-
limiti, gi la limita fiingei. Daci fiin9a se definegte prin singularit;ttt';t lirrrlr'ltrt ritf,1i,in loc sd seimplineasci. intr-o operi a mo4ii giin imanengaunui
rl E
( ac es t aes t ei n d e fi n i ti vmo d u l i n c a re ,c o n t ti entsau nu, tl ntai l l ctr.rrr1. t, t'ornrrniratea secomunicSprin repetigia gi prin contagiuneanagte-
lierare rr;rqtere cxpuneo alttr singularitate, o limiti suplimentari,gi
(.eeacr .nu e cont r ar iulm or t ii,ct r cim oar t eaaces-
tr al tSrrrrrrrrrri r' ;rre.
Mrcy'l rt.l 'r'1" fi i rrl e:rrry.rrl .rre
r arc i 0r' rr r , Ir i . r r r iscr rcl de asem enea gicom uni-
inscr isd
3 6 . C e o r g e s B a ta ille ,"L ' a b se n ce d e m ytlr t"' in lttsu r ni di :mrtnl t)'l /,1rl
f e r i n 1 a" 1 " . rclig " ir t ( f lvr s, vo l Vll, l' ,trtr, l ()/(1,p l 11| '.r;
.a io nsu r r d a liste p r i r r l r r r r r l a: a . I a e r l e ; ; e xp r t:,1r r r o r l i i l ,r l c, 1 i r r ecxp L r r r ior co stci no <1 tr ti

H(r
cu ea.Dar aceastainseamniin mod esenlialci ;i aceastimoartesi acerr',ti aceastevoceestevoceacomunit5giisaua pasiuniicomunitijii. Da-
nagterene sint retrase,nu sint opera noastri, nici opera colectivitigii. ie sI afirmdmci mitul esteesenfialcomunitigii- daciii esteesen{ial
intreruperearisfringe din toate pi4ile comunitateain afar5,in lot r;i ln care o desSvir;egte, in sensulin care ii oferi o ingridire gi un
o strfngi spreun centru- sau, altfelspus,centrulsiu esteloculgeomctr,, de individ, de totalitate desiviqiti -, va trebui sd afirmim in egald
al uneiexpuneri indefinitmultiplicate. Fiingele singulare comPar:aceaste c()rrt cf,,in intrerupereamitului, sefaceauzitivoceacomunit5giiintrerup-
pirereconstituiefiingalorgi le comunici pe una alteia.intreruPerea comrrr,, comunitigii nedesivirgite,expuse,carevorbegteprecummitul fhri
t5gii,intrerupereaunei totalitigi carear implini-o,esteinsi legeainsi','r'r fnr6 nicidecumvorbiremiticS.
s i n g u l a ria p a rea l to rfi i n g esi ngul are,
c om pir er ii.F ii n g a l e estecomuni t,rri voceparesi mai afirmeinci declaratiile mitului,fiindciin intre-
in singularitatea ei. E un contact,e o contagiune:o atingere,transmi(r't, r nu e nimic nou de auzit,nu existi un nou mit cares5.se iveascigi,
unui c ut r em u rl a h o ta ru lfi i n g e ic, o mu n i c a re u a neipasi unicarene fa< t' ' .i credemci auzimvechearecicare.Atunci cind o vocesau o muzrca
f im s em eni,s a u a p a s i u n idi e a fi s e m e n id, e a fi i n comun. lntrerupti, in clipa aceease aude altceva,un amestecsau o intrepi-
Comunitateaintreruptinu dezerteazi: insiea nu i9i apaqine,nll sc rt'rl de ticere gi de zgomote diversepe care sunetul le acoperea,insi
net t e,ea s ec o m u n i c i ,d i n l o c s i n g u l a ri nl o c s ingul ar." Temel i acomurrr'.1 altcevaseaudedin nou voceasau muzica,deveniteintr-un fel vocea
rii, scrieBlanchot,nu e neapiratvorbirea,gi nici micarticerea, carc{",1F ffiuzicaproprieilorintreruperi:un fel de ecou dar carenu rePeteceea
f ondulgi punctu a g i a v o rb i ric i ,e x p u n e relaa m o arte,nu a mea,ci a cel trrl ,rl t sf, se reverbereze in el.
a cirui prezengevie 9i apropiati e deja eternati insuponabilaabserrl,r ele insele,in prezenga gi in implinirea lor, vocea sau muzica sint
Astfel,"mitul absenqeimitului" - care coresPundecomunitSgiiirrtr,' , sint destrimate. Prestagiamitologici esteincheiati, nu mai are
rupte - nu esteun alt mit, un mit negativ(sau negativulunui mit),;i rrrrc nu mai merge(daci a merscumvavreodati agacum, in mitologia
mitdecitin misurain careconstainintreruperea mitului.El nu esteutr trrrt funcgionalS, structuralS9i orientati de comuniune,credeamci
nu existi mit al intreruperiimitului.insi intreruperea mituluidefinegte 1',,"r s[ meargi). insi voceasau muzicaintrerupteimprimi oarecum
bilitateaunei"pasiuni"egalecu pasiuneamitici - gi,cu toate 36ss1s1, ,l, i retrageriilor murmurului sau fognetuluipe careintrerupereale
linguiti prin suspendarea pasiuniimitice:o pasiune"congtienti","luct,1,1 . e, Nu mai e o prestatie- sau o perFormangi, cum spun lingyigtiisau
a;a cum spuneBataille,o pasiunedeschiside gi pentrucompirere,nrt ;,,r -, insi nu lipsescnici voceagi nici muzica.Existi o voce a intreru-
siuneade a se contopi, ci de a fi expus,gi de a gtii ci, iati, comunitatea tttttgt ier schemasa se imprimi.fo;netului comunitigiiexpuseproprieisale
nulimiteazd comunitatea, ci ea esteintotdeaunadincolo, adici in afard,,l.r r Atunci cind inceteazi emiterea mitului, comunitatea care nu se
ti in afarafiecirei singularitigi;i, din acestmotiv,intotdeaunaintrcrrr1't- , care nu fuzioneazd, dar care se propagi gi se expune, aceaste
pe margineaceleimai fragiledintre acestesingularit5.gi. sefaceauziti intr-un fel anume.Ea nu vode5te,de buni seami,
intrerupereaare loc pe marginesau, mai degrabi, constituiemilrilrrFa nu esteo muzici.Asacum am spus:eainsi5i esteintreruperea, fiind-
pe carefiingele seating,seexpun,sesepari,gi astfelcomunici giigi prop;rg- seintrerupein aceastiexpunerea fiingelorsingulare.Intreruperea
comunitatea.Peaceastimargine,sortiteacesteimargini9i provocati dt'r ilte lrc lnsl o vocesingulari,o vocesauo muzici retrasi, reluati, reginutA
ea, nescutedin intrerupere,existi o pasiune- careeste,daci vregi,( {'r'.rI E fn acelagitimp intr-un ecou carenu repeta- voceacomunitigii,
rimine din mit sau care, mai degrabi, esteeainsili intrerupereamitulut In feluls5u,mirturisegte,poate,fbri a spune,ceeace estede nemir-
€areenunfe,fhri a-l declara,secretulcomunitigii,sau,gi mai pre-
preeintf,,fdr5 a-l enunqa,adevirul fbri mit al fiingei-in-comunfbri
el acestuifapt de a fi ir comun carenu esteo "fiingi comuni", pe
intrerupereamitului - ;i increruperea mitului ca pasiunea corl)ttrtrlillll pdn urmare,comunitateainsdginu o limiteazi gi pe caremitul este
- separi mitul de el insugi,sauil retragelui insugi.Nu e de-ajunssr1rptlttettt' si o intemeieze sausi o contine.Existdo vocea comunitiqiicare
" m it ul e un m i t" , fi i n d c i fo rm u l ai ro n i e i ,a ta cum am sP usdcj n,t' ttt t,rtd in intreruperegi din intreruperea insi;i.
ac eeagi i emi ti tt' ...)
i i tu l u i(g i a i d e nti ti gisal
c u f or m u l ai d e n ti t6 gmi ei voci rt intreruperiii s-a dat numelede literaturi (sau scriiturS,
in int r er up e ren,u m a i e n i m i cd e fh c u tc u m i tul ,i n mtrsuriittt r ,ttel ti trtl ErE il uarrr;ri ciccl cdoud cuvint ein accepgiunile pr in car eeleigicor es-
esteintotdeaunao desivirgire, o implinire.insi in intrerupcrr', tttt t".lr vrrtli3 unul . elrrrlirlt indoialS,numeleacestanu estepotrivit.Dar nici
). l-'f,rf,
nici despret5cere- careigi Poateaveapropriulsf,u nrit, siltr( -ttt'prt,ttefi ti l e nu e potri vi t ni ci . L ocul sau m om ent ul int r er uper iiest ef hr i
m it ul ins ugiin tr-u n ad i n d e s i v i rg i ri lsea l e .In i ntrt' rl rpt' rt'ttttl
,t ttl ttt, :r l arE , l l l a n r l r o t v o t l r t '1 t cr l c r l l r c "co m u n i ca r e a ca r e d e a cu m i n a i n te e ste
auz itc ev a,c ee ac e ri m i n e d i n mi t a tu n c ic i n d c i tttrcrttpl l l l l l l l t, rl i l t' 1i i tt r - i l c r ( ) i l v i l r e5 i r , t t r t t cr r l r r i tt i ttto ttv( 'n i cn ( al i te r a r i ". C ce a ce rn u
cumvainstrgivoceaintreruperii,dacrlputcrrrspttrrt',trllt'l i vel l e l n l l l eri l i l ra, e',l e l al rl rtl ri r.r tttt qt' pol ri v t' c l c trtttttl tl i ttl trttt
nit iqii,nici c o mu n i td g mi ni ci comuni uni gi
i i tu l u i .E a n u s e p otri vegte i ni ci Parteamitului gi partealiteraturiinu sint,insi, doui piqi separabile ;i
c om unic iri i . opozabileinsinuloperei.Elearfi mai degrabdnigtepirgi in sensulin care
$i totugi,daci acestnumede "literaturi" seafli intotdeaunain situagia comunitateaimpirtige;te sau igi impirtigegte operelein moduri diferite:
de a nu conveni"inconvenienqei literare"insegi,nu sedatoreazioareaceaste cindin genulmitului,cindin genulliteraturii.Celde pe urme esteintrerupe-
situagiefaptuluici literaturaare raporturidintre celemai strinsecu mitul? reaceluidintii. "Literatura"(sau"scriitura")esteceeace,in literaturi, adici
Oare nu estemitul originealiteraturii,origineaoricirei literaturi;i, intr-un in impirtigirea sauin comunicareaoperelor,intrerupemitul - dind glasfiinger-
sens,poatesingurulsiu conginut,unicasa povestire, daci nu cumvachiar in-comuncarenu areun mit;i carenu poatesi aibdun mit. Sau,mai degrabi,
unicasa posturi (aceeaa recitantului,careestepropriulsiu erou)?Existi fiindci fiingain comun nu esteniciieri gi nu subzistiintr-un loc mitic care
oarevreosceni literari caresd nu fie reluareaunei scenemitologice(lucru ne-arputea fi revelat,literaturanu ii di glas,ci fiingain comun esteliterard
valabil,in aceasti privinqi,gi pentruscenasau scenelefilosofice,care,in (sauscripturali).
acestfel, printrealtele,apa4in "genului"literaturii)?
Nu numaici literaturaestemogtenitoarea (sauecoul)mitului,dar, mar
mult, literaturaa fosr ginditi gi, fbri indoiali, intr-un sens,trebuiesi fie
ginditi ea insigi ca mit - gi ca mit al societigiifbri mituri37.La Blanchotin- Ce inseamni toate acestea?inseamni oare ceva?
sugi,intr-untextdejavechi,putemciti c5,in literaturd., "totul trebuiesi ajungi Scriamcd singuraproblemi carese pune esteaceeaa "comunismului
la o invenqiemitici; nu existdoperi decit acolo unde se revarsi irvorul literar"sau,ince, aceeaa unei"experienge literarea comunitigii".Blanchot
imaginilorrevelatoare"3s. Nu e sigur ci Blanchots-ar mulgumiastezicu a insistat:"Comunitatea,in chiare;eculsiu, este?nleg5turi cu un anumit
aceastepropozigie.Desigur,nu existi operi decit daci existi "revelagie"(ag tip de scriiturd"gi:"Comunitateaideali a comuniceriiliterare".Ceeace poate
putea fi imediat intrerupt: ce vom face cu acestcuvint, "revelagie"? oare nLl consti tuii ntotdeaunau n m it in plus,un nou m it , gi nici m icar at it de nou
spuneel acelagilucruca gi "mit" sau "imagine"?- insi avemaicispaliulin pe cit ar putea se creaddunii: la romanticiide la lena se contureazipen-
convenienqei absolute:fiecaredintre acestecuvinteigi spunetotodati pro tru prima datl (carepoatece nu e de fapt prima) mitul comunitiqiilitera-
pria intrerupere).insi revelagia literaturiinu reveleazi,precum aceeaa re, prelungitin nenumirate gi diferitechipuri pini la noi prin tot ce s-a
mitului,o realitateimpliniti, nici realitateauneiimpliniri.Ea nu reveleazi, putut asemenacu i dee aunei"r epublicia ar t i; t ilor "saucu ideeacom unr s-
in genere,ceva- eareveleaz6., mai degrabi, irevelabilul:in spegi, faptul c;r mul ui(de exempl u,a unui anum itm aoism ) gia r evoluqiei sale,pr ezent ca e
eainsigi,ca operi ce reveleazd, ce deschidecaleauneiviziunigi a comunru atarechiarin scriiture.
nii uneiviziuni,estein chip esengial intrerupti. insi, deoarece intreruperea mituluinu constituieun mit, fiinga-in-comun
in operi regisim parteamitului gi partealiteraturiisau a scriiturii.Litera desprecarevorbesc- desprecareincercem,mai mulgi,si vorbim,adici si
turaintrerupemitul, "reveleazd" tocmai prin intrerupereamitului (prin nc scriem- nu are nimic de-aface cu mitul comuniuniiprin literaturi gi nici
implinireapovestiriisaua discursului)- ;i, inaintede toate, ea igi reveleaz;r cu mitul creagiei literareprin comunitate.Daceputem spuneastfelsau da-
intreruperea,;i tocmai datoriti acestuifapt poatefi numiti, daci acestlucrl c[ putem cel puginincercase spunem,pe deplincon;tiengide inconvenr-
mai e cu putingi - 9i nu mai e -, o "invengie mitici". enle, ce fiinga-in-comunesteliterare,cu alte cuvinte,dacl putem incercasd
spunemci ea igi trageinsi;i fiingadin "literaturi" (din scriituri, dintr-o
anumiti voce, dintr-o muzici singularS,dar ;i dintr-o picturi, dintr-un
37. incepind cu romantismulgi pini in zilelenoastre,9i chiarin afara contextuluischlegclr.rrr dans,gi din exercigiul gindirii...),va trebui si desemnim prin "literaturi"
al "noii mitologii", vom gisi o neintrerupti suiti de mdrturii despreaceasti viziunemir,, lnsigi aceastS. fiin9i,in ea insigi, adici aceastdcalitateontologici singula-
logicS,sau mitopoieticS,asupraliteraturii.Un exemplufoarte recentarfi Marc Eigeldinll'. rI careo d6.incomun,carenu o punedeoparteinaintede saudupd comu-
Lumiiresdu mythe,Paris, PUF, 1983.
nitate,ca pe o esenqe a omului,a lui Dumnezeu saua statuluicedesivir;e;te
38. Faux-pas, Paris,6allimard, 1943 p. 222. Cu pugininainte, Blanchot defineadimensitrrr,' comuniuneacareo implinegte,dar carefaceca aceastafiingesi nu fe decit
mitici, opusi psihologiei,ca "semn al marilor realitigi pe care le atingem printr-un tr,rr','
lrnpirrigiti in comun,sau mai degrabi ca impirtigirea (sau expunerea)sI
efort impotriva noastri ingine".Dupi redactareatextuluimeu, am descoperitartit olt rl l,',
Bfanchot, "Lesintellectuels en question" din Ddbat,num6.ruldin mai 1984, unde ant I't tlrrt l i c t,rl i t;rtea sa de fi i nq 5,nat ur agi st r uct ur asa.
citi acestea:"Evreiiincarneazi(...) respingerea miturilor, renunlareala idoli, recuno,r.rt, ',
., 5tnrcttrraimpdrrigiriise lasi tot atit de greudescrisd,pe cit de greuse
u n e i o r d in i e ticeca r ese m a n ife sti p r in r e sp e ctull egi i .C eeace H i dervreasi i ni tttt,,'.r',,.r lir',,1 rlt,tt'rrrrinafinaturasa. impirtdgireaimpirtigegte gi se impirtigegte:
i n e v r e u i,n < m itu le vr e u lu iue, steto cm a i o m u l liberatde mi turi ". t totori rtt;1 rrrtrrrr,,l,1,
.r,r".tr'.t"otrttl r'l rl r,r.rt
d(r..r,,t,r i rrrt,,rrrrrr;1;r fi i n com un. Nu spunempovest ea gi nu det er m inim
a i n d i c a u n d e 9 i cin d s- ain tr e r u p td e fin itivm itu l. La cart' ;r11.rttg
d e m i t u r i" a p a 4 in ed e a cu m in a in tc u n r :ico n r r r ni l l l lli)r'(.ur !rrtr'rr ,l ror.tl t "J r' l ,i ',.i rl Ft,r,rl ,r ,r((' \tuif,l l )tdr' ,r 1lir r( ( ) nr un:nu cxist iun m it al s5uginicio f ilosof ie
strvintr qi strse scrit. er' :.r " l rt(.r,l l ur,r"l ,rtt r r r ', . ir 1 r r 1l, - ir t ilir r ',l;r r. r t ' ir t t Plr t lsir ca sr u cst c

rJt) (.)|
"r1 irrrpirtigirea,tocmai in misura in careea intrerupemitul. Mitul esteintre- tigeazica margineaextremia acesteiscene,ca liniaimpdrtfuiriipe careunii
sint expugicelorlalgi.
rupt de cdtreliteraturi tocmai in misura in careliteraturanu desivirgegte.
Faptulci literaturanu desivirgegte nu trebuieluatin sensulmitic al unei Peaceastdlinieextremigidificili, ceeace e impirtigit nu e comuniunea,
"poeziiinfinite",potrivirdoringeiromantismului. Nu trebuieluat niciin sen- nu e i denti tateadesi vir git i a t ut ur or int r - unul, gi nici vr eo idenr it at e
sulin care"suspendareanaturiide oper5"a lui Blanchotarfi atinsS. gi prezen- desdvirgiti.Ceeace e impSrtS;itnu esteaceasteanularea impi.rtisirii,cr
tate prin opere3e, dar nici in sensulin careaceaste"intreruperea operei" ar impS.rtigirea insd;i;i, ?nconsecinqi,non-identitarea cuturor,a fiecdruiacu
fi o puri exterioritatea operei.Literaturanu desivirye;tetocmai acolo unde elinsugi9i cu celdlalt,si non-identitatea opereiinsegicu ea ins5;i gi,in sffr-
deslviqe;te:pe margineasa,tocmaipe liniaimpirtdsirii- o liniecind dreap- 9it,a literaturiicu literaturainsi.gi.
t5.(marginea,margineaci4ii), cind incredibilde risuciti sausfbrfmati(scri- De aceea,atunci cind textul i9i povestestepropria sa istorie,gi cind o
itura, lectura).Ea nu desivirgegte acolo unde operatrecede la un autor ta povestegte intr-o formd nedesS.vir;iti,gi cind seintrerupe pe sineinsugi- 9i
un cititor,gi de la acestcititor la un alt cititorsau la un alt autor.Ea nu de- atuncicind povestegtegi aceasti intrerupere,intrerupindu-seinsi la sffr;it
sivir;egtein acestloc in careoperatrecela o altd operi a aceluiagiautor, si -, aceastainseamnici textulnu searepe sineca mizd,ca scop,sauca prin-
in acestalt loc in careea trecela alceoperealealtor autori. Ea nu desiviryegte cipiu.intr-un sens,literaturanu vinedecitdin literaturdsi seintoarcein li-
acolo unde povestirea sa trecela alte povestiri,poemulsiu la alte poeme, teraturi. Dar intr-un alt sens- care interfereazd, fdrd.incetarecu primul, in
gindireasa la altegindiri,sau la suspendarea inevitabilia gindiriisau a po- agafel incit, la fiecareinterferengi,mitul insugiesteintrerupt-, textul,sau
emului. Eaesteliteraturi in mdsurain careestenedesivir;itdsau nedesiviryi- scriitura,nu provinedecitdin raportulsingulardintrefiingelesingulare(nu-
toare. Ea esteliteraturi daci e o rostire(o limbi, un idiom, o scriituri) - mi te,saupi ni acum num it e:oam enii,zeii; i, de asem enea, anim alele; dar
oricarearfi aceasta,scrisi sau nescrisS, ficgiunesau discurs,literaturdsau acestea sint toc nistenumemitologice).Textulprovinedin acestraport,sau
nu - carenu pune nimic altcevain joc decitfaptul de a fi ir comun. gste acestraport,ii expunenervurasa ontologici: fiingaca fiingdincomun este
"Literatura" , ginditi ca intreruperea mitului,comunici doar - in sensul fiin9aliteraturii.Nu esteo fiingi de literaturS:nu e o ficqiune,nicrnarativS,
ci ea nu punein joc, nu infhptuie;tesi nu sortegtesuspendiriiopereidecit niciteoretici.Dimpotriv6,aceastainseamni ci literatura,cel pugindin cli-
comunicarea insigi,trecereade la unul la altul,impirti;irea unuiade citrc pa tn careingelegem prin acestcuvintintrerupereamitului,areca fiinqi (ca
celdlalt.Literaturanu se are pe sine camizd.,spredeosebirede mitcare sc esenge, dacdvreti,sauca gi constitulietranscendentali) cxpunerea comuni
comunici pe sineinsugi,gi careigicomunici propriacomuniune.E adevirat a fi i ngel or
si ngul are,
com pdr er ea lor . Chiargicelm ai solit arscr iit ornu scr r e
ci texturaprofundi a opereiliterareparesi rispundi aceleiagi intengii:c decitpentrucelSlalt.(Celcarescriepentruacela;i,pentruel insugisaupen-
adevirat ci textul nu reprezinti nimic altcevadecit pe sineinsugi,9i ci isto tru anoni mulmul gi mii ndist inct e, acelanu e un scr iit or . )
ria sa e intotdeaunapropriasa istorie,iar discursulsiu - discursuldesprc Comunitateanu existi doar pentruci existi literaturi. Putemfbr5.in-
sineinsugi.Tocmaiin aceasti m5sur5,poateexistaun mit al textuluiao. doi al ispuneci mi tulcom uniuniisi,in plus,m it ulcom uniuniilit er ar e exist l
insd, povestindu-;ipropriaistorie,textulpovestetteo istorienedesivfqiti, tocmai pentru ci existi literaturd.in aceastdperspective,literaturacare a

I o povestetteintrerupti si i;i intrerupe,in mod esenlial,recitarea.Textul st'


intrerupeacolo undeseimpirti;egte - in oriceclipd.,de la tine,de la el saLr
corespuns mariiintreruperimodernea miturilora dat imediatnasterepro-
priuluisiu mit. insd, de acum inainte,acestmit seintrerupela rindul siu.

I ea cStretine, mine sau ei. intr-un sens,aceastaesteimpirtigirea mitulur


Aceastaestecomunitateacarefaceschimbcu mitul si careigidistribuiemitul
larintrerupereareveleazifaptul ci existi literaturS.
tete:literaturainscriefiinga-in-comun,
pentru ci existi comuni-
fiingapentrucelilaltgi prin celSlaldl.

il
Nim ic nu s e a m5 n im a i b i n ec u m i tu l n o s tr ual i ntemei erisi
i al comuni unl Ea ne inscrieexpugiunii altora,gi mo4ilor noasrreprin carene aringem-
semingiei saua poporului,a umanitigiichiar.$i totugi,nu despreastae vorba. le limite- reciproc.A seatinge- la limiti - nu inseamni a fi in comuniune,
Nu mai e vorba desprescenaoriginarS. a comuniuniinoastre.Ceeace nrr fare inseamni a accedela un alt corp, total, unde se mistuiecu togii.Ci a
inseamndci nu existl teatru - ca si cum ar putea si existeliteraturdfhr,r iF .ltingeinseamni.a atingelimitaundefiintainsigi,fiinga-in-comun, ne sus-
teatru.insi teatrulnu se mai infrqi5eazlaici ca sceni areprezentdrii: seinlii ir;rt1'pe unii celorlalgi gi, sustrigindu-ne,retrigindu-nedin cel5laltin faga
H rrql Lri a.
ne exounel ui .

rl
1r
3 9 . " S u sp e n d a r ea oper ei car e bintuie oper ele, chiar dac i el e nu ar putea s i o ati ngtr " ( l ,r r ,,r r r
munautd inavouable, p. 38).

4 0 . T o t a ta cu m existi, dc altfcl, un text al mitulr r i, < ' r r c in r c r ,l .r 1itr r r r l , r l r r r tr ,r r r 1,r .,i l r r r p.tr t,- r .,r .,r ,
g i i l re i n scri ein"lit( ' r ir tlr r i' i":l) ( ) lr t( ' ( i1litcr ,ttr tt.,r nr r r r ,l r .- r r " .t' r r ,r ,,,l ,r t,l r l r 'r r tr l r l r r r r tr r r r
4l l ) r r r .r r r .\r r t( ) ti v ,r 'i l nues tedr a g o s t e a g i , ma i mu l t , o e x c l u d e . C o mu n i t a t e a i n d ri g o s t i g i t o r
r ,r r ,.,l ,l ,r r r r r r r r r r r .r r r ,i r r r ;>r irt . 1 5 i rc a ,nl iu s e l a s i i n s c ri s a . i n s i d ra g o s t e a c a i n g l o b a re a c o mu -
r r t,i !r '" ,t''r r r r t,( l r i ,r tr r ti tr r l i rrrrt . ri l i t c r; rt t rra i i i n s c ri e i n t re ru p e re a . i n a c e a s ri i n t re ru -
l " 'tr ',!r 'l .r .r ',r t,,r l ,i i i l ( ( ) i l r i l r l ,rl r' r, v , , rI r. i l ( rrri l r, ri t ' v o < ' c a d c ri z o ri c a i n d ri g o s t i g i l o r,

i n si i n u st' s t r i,' ,lr ' , it r litt ir tttctr tlr ltr ' ,r lr r r v ttr r ,r l ttt r l t,ttr ur tr ', r t l t
'l ,tt,,r t,'
E o nagtere:nu incetim si ne nigtem intru comunitate.E moartea- insi, Veqiputeaintotdeaunafacedin ea un nou mit. insi aceasti.voce, sau
daci ne e ingiduit si spunem astfel,nu este moartea tragici sau, daci t' alta,va reincepemereusi intrerupi mitul - trimigindu-nela limit5.
mai potrivitsi spunemastfel,nu estemoarteamitici, nici moarteadup;r PeaceastilimitS,celce seexpunegi ciruia - daci ascultim,daci citim,
careurmeazio inviere,nici aceeacaresecufundi intr-o puri nefiingi:estt' stareanoastri etici gi politici const; in ascultareqi in lecturi.- ne ex-
moarteaca impirti;ire gi ca expunere. Nu estecrima- nu e moarteaca ex pe noiingine,nu netransmiteun cuvintfondator.Dimpotrivd,il sus-
terminare-, gi tot agacum nu e moarteaca operi, nu e nici podoaba tiga di, il intrerupegi spuneci. il intrerupe.
duitoarea moqii, ci e suspendarea operei,moarteacarene unettepentrrl Cu toate acestea,cuvintulsiu arecevainaugural.Fiecarescriitor,fiecare
ci ne increrupecomunicareagi comuniunea. inaugureazio comunitate.Exisriastfelun comunismlicerarimposi-
de tigiduit gi de reprimar,cdruiaii apa4ineoricinescrie(sau citegte),
' l+** incearcdsi scrie(sausi citeasci)expunindu-se - nu impunindu-se(iar
careseimpunefhri a seexpunein nici un fel,nu mai scrie,nu mai cite5-
Tocmai pentruci existi acestlucru,aceasti suspendare a opereicar,' nu mai gi ndegte, nu mai com unici) .ins5.aici, , com unism ulest einagu-
impirtigegtefiinganoastri in comun, tocmai de aceeaexisti "literatura" nu final.Nu e inffptuit,ci, dimpotrivS, e fbcutdin intreruperea comuniunii
Alcfelspus,gestulindefinitreluatgi indefinitsuspendatde a atingelimiur, i cegi a mi tul uicomun iunii.Ceeace nu inseam ni.cdar f i doar "o idee",
de a o indica9i de a o inscrie,dar fhri"a o depigi,fhri a o aboliin ficgiune,r ugoari retragere a mituluiin senstare.Comunismulfiinqeiin comun
unui corp comun.A scriepentruceilalgi inseamni,de fapt, a scriedin cauz,r al scriiturii(al scriituriifiingei-in-comun) nu e nici o idee,nici o imagine
celorlalgi. Scriitorulnu di nimic gi nu destineazinimic celorlalqi, el nu ar,' niciun mesaj,nici o poveste-, nici o inremeiere, nici o ficqiune.El consti.
in vedere,ca un proiectal siu, si le comuniceceva,indiferentce, nici urr lntregime- total, insi nu totalirar- in gesrulinaugural,pe carefiecare
m es ajginicip e s i n e i n s u gFi .i ri i n d o i a l i ,e x isti i ntotdeaunamesaj egi exi st,r il reia,gi pe carefiecaretexril rerraseazS: a veni la limiti, a o lisa sd
intotdeaunapersoane, gi e imponant ca gi unelegi celelalte- daci imi e irr ca atare,a intrerupe mitul.
giduit pentruo clipi si le tratezca identice- si fie comunicate.insi scr,, Inaugural ul sti i n gest ulde a inaint aasr f el,de a inaint aaici,pe liniade
tura estegestulcare asculti doar de necesitatea de a expunelimita: rrrr re - de la tine la mine,de la tS.cere la cuvinr,de la togila singular,
limita comunicS.rii, ci limia pe caredreloccomunicarea. la mit la scriituri.$i nu existi urmare:acesrgestinauguralnu intemeiazd
intr-adevir,comunicareae fbri limite,iar fiinqain comun secomunir.r ic, nu conducela nici o rostuire,nugireaz6, nici un schimb;nici o isto-
.lntr-un
prin infinitulsingularitigilor. in loc si ne nelinigtimde uriaga(cum sespun(') a comunitS.gii nu e generatdprin asta. sens,intrerupereamitului
dezvoltarea mijloacelornoastrede comunicaregi in loc si ne temem (1. locin stupor,ca, dupi Schelling,nasterea sa, cdci ea reprezinti.de ase-
gubrezirea mesajuluipe carearprovoca-o,arfi mai potrivitsi ne bucurarrr lntreruperea unui anumitdiscursal proiectului,al istorieigi al desti-
cu seninitate:comunicarea"insigi" esteinfiniti intrefiingele finite.Cu corr i com u n itare. D ar in aceIagi ti m p, intre rup ereaan gajeazi: ea an gajeazd
digiaca acestefiingesi nu voiasci si-gi comunicemituri ale proprieilor rrr a nu anula gestulsiu, la a-l reincepemai degrabi. in acestsens,exisri
finitigi: cici, in acestc;tz,in aceeagiclipi, ei decupleazicomunicare;r orie,din nou, existi o alti istoriecareni seintimpli.,careestepe calesd
Comunicareaareins5.loc pe limiti, pe limitelecomuneundesintemex;-rrr',.r seintimplede la intrerupereamitului.
gi undeea n e e x p u n e . Nu va mai fi vorba, de acum inainte, despreo literaturecaresi adopte
Ceeac e a re l o c p e a c e a s ti l i m i ti s o l i c i ti i nl rerupereami tul ui .S ()l r(' sl dezviluieforma lstoriei,nici a comunismuluiimplinind aceasr;lsro-
t i s i nu s e m a i s p u n i c d o ro s ti re ,u n d i s c urssau o fabul Sne adund l ,r. , Ci va fi vorba, gi de fapt e dejavorba, de o istoriecare ni seinrimpli in-
lalt i dinc o l o (s a u d i n c o a c e )d e l i m i ti . i n si acestfapt sol i ci ti i n t' 1i ,rl ,r comunismliterar.Nu e aproapenimic, acestcomunism- nu e nici
misuri ca intrerupereainsigi si se faci auziti, prin voceasa singul,rtar ar un "comunism",in oricesensam lua acestcuvint(totusitrebuiesi
Aceasti voce este precum incizia sau amprenta lisati de intrerupcr,',r nem:daci acestcuvintnu arfi avut, pe de alti parte,sens,daci nu ar
v oc ii m it ul u i . Hvursensurilesalemultiple,miticesau practice,istoriade carevorbesc
Ea estede fiecaredati voceaunuia singur,agezatdeoparue,cilr'('vr,l ni s-ar intimpla). Asta nu ne ofer5, pentru moment, decit un biet ade-
be;te,carereciti, careuneoricint5. El spuneo originegi un sffrgit ',lir'.r r: nu ilrl scrie, daci.fiinganoastri nu arfi impirtdgiti. lar acesta,in con-
t ul or iginii ,i n tr-a d e v i r-,l e p u n e i n s c e n d gii ntri el i nsugii nsccn,r i rr' ,.,,' , irr1,'i;
tl;rcilscriem(ceeace poatefi, la fel de bine,o manieri de a vorbi...),
vinela margineascenei,la margineaextremd,givorbegtela limitavorrr',,r1,' r+ 1rt,11i l i rr
i nl r i n comun,sausint emim pir t igigi,gi expugi,pr in ea.
S au,alt f elsp u s ,n o i s i n te mc e ic a ren e a fl i m l a exrrcmi trl ci(-ci l nl l ,urr' tr,r. J | )t.,rrr.r.,r,o tl ,rti rrri tuint
l r cr uprscr , iit ur ane povest egtinci e ist or ia.Dar
gio auz imla l i m i ti . T o tu l e o c h e s ti u ndec d ispozi l i r' pt,trl i r,1,r' li t ;t,; r,l ttr, r ut.l r.,l co povr,,,ti rr.rriri r r r , r r rr',r iti r r r icll , est em ai degr abdo of r andd:
- de c e s i n u a d i u g .i m :s p i ri ru a l i t? i rr j rr rrrl,r(t' !l ct rvti l!ti l qrtl .i l r'.l ri l r I 1 .l tl r l ,.1 r r r ..,
i g l o r r | i l t 'r , . , l r ( ) 1 F i l 1 , A n lo ( ,\to l ) r ( ) p t.tsfh r i str r r e
t'v( 'r r i r r r t'tr l tr

rr;I
fie impusi o desfrgurare.Ceeace ne este oferi(2, e faptul ci comunirart,,r lui siu: el nu esteautorul, nu estenici eroul,gi poate ci nu mai estenrcl
survine,saumai degrabi,faptulci ni seintimpli cevain comun.Nici o orrlr ceeace s-a numit poetul, nici ceeace s-a numit ginditorul,ci esteo voce
ne, nici un sffrgit:cevain comun. Doar un cuvint,o scriiture- impd.rtigit,',
lingulari (o scriituri: ceeace poate fi, in egali misuri, un mod de a vor-
im pirtigind u-ne. bi...).El estein comunaceastevocesingulari,decisgi ireductibilsingulari
intr-unsens,neingelegem pe noiin;ine9ilumeaimpinfuindaceastiscrrr (muritoare):againcit, nu putem fi niciodati "o voce" ("o scriituri") decit
turi, agacum grupulseingelegea ascultindmitul.Totugi,ingelegem doar, ,, in singularitateare loc experienga literari a comunitigii -adici ex-
ln comun.
nu existiingelegere comuni a comunitigii,ci impirtigirea nu faceo ingelegt'r
,
perienga "comunisti" a scriiturii,a vocii,a cuvintuluidat, jucat, jurat, ofe-
(nici un concept,nici o intuigie,nici o schemi), ci nu faceo cunoaster(,ir
rit,lmpirti;it, abandonat.Cuvintulestecomunitarpe misura singularitigii
ci nu di niminui, nici chiarcomunitiqii,stipinireafiingeiin comun.
ule, gi singularpe misura adevdruluisiu de comunitate.Aceasti proprie-
tetein formi de chiasmnu apa4inedecitaceluicevaPecareaiciil numesc
cuvint,voce,scriituri sau literaturi - iar literatura,in acestsens,nu are alti
$en!e ultime decit aceasti proprietate.
intr-rn anu me fel, scriitorul estefhri indoiali intotdeauna povestirorrrI
mitului, naratorul,fabulatorulsiu, ;i intotdeaunaestegi eroul propriurrrr
siu mit. Sau,altfelspus,scriiturainsigi,sau literatura,estepropria sa r,'
citare;ea se punein sceni in agafel incit tot scenamitici e cea care se r(.
constituie.in ciuda acestuifapt, in sinul acesteiinevitabilerepetitii,cev,rr
se intimplSscriitoruluide la intrerupereamitului incoace.Fiindci acea\r,l
marcheazitotodati intreruperea mituluiscriitorului- un mit la fel de verlrr,
poate,ca miturilein general,gitotu;i la fel de recentprecumnofiuneamoc['r
ni de scriitor,dar mai alesun mit prin mijlocireaciruia (intrealtele)s-aelal,,'
rat mitul modernal mitului:aceastain misura in carepovestitorulprinrrrrv
es t einc h i p u i td u p i c h i p u ls c ri i to ru l uci ,a reconsti tui emodel ulsi .uori gi n.rr
(intr-un cuvint,aceastareprezintd,subiec-tulliteratuni, al cuvintuluisau al s, rr
iturii, un subiectcarepoate lua toate formeleincepindde la purul recrr.r
tor-enungitorgipini la auto-generareatextului, trecindpringeniulinsprr,rr1
Mitul scriitoruluiesteintrerupt:existi o sceni, o atitudine,o creativrr.r
t e a s c r ii to ru l uci a ren u ma i s tn t p o s i b i l e.C eeace seva fi denumi t" scri rrrr
ra" gi gindirea"scriiturii"vor fi avut ca sarcini tocmai si le faci imposi[,rl'
$i, pr in u rm a re s, i fa c i i m p o s i b i u l n a n umi tti p de i ntemei ere,de prol i l r,r,r
re 9i de implinireliterari gi comunitari: in definitiv,o politici.
Dar u ls a ud re p tu ld e a s p u n e(;i d e a spunedaruri l esaudrepturi l t' rl y 'r
mai s?ntacelagidar;i nici acelagidrept,gi poate ci nu mai sint nici clrr.l,r
gi nici dar. Nu mai existio legitimitatemitici, legitimitateape care rrrrrirl
insu;i o conferearecitatoruluisiu. Scriiturasegtiemai degrabi ca fiirrrlrl',
gitimd, niciodati autorizatd., riscati, expusi limitei.Nu esteinsi un annrlrr',rrr
ingiduitor. Cici tocmaiin acestfel di scriituraascultarelegii- comurrrr,rgr
intrerupereamitului scriitoruluinu inseamnddisparigia scriitorulrrrl'lrr
inseamni,mai ales,"moarteaultimuluiscriito/'pe care a reprezentat-()lll,rr
chot. Dimpotrivi, scriitorulestedin nou prezent,daci putems;--ruurr. ,r,,rfr:l
es lepr eze n ti nc h i p ma i p ro p ri u(a g a d a r,mai nepotri vi t)atuncic' i rrtlrrrrrrrl
siu e intrerupt.El esteceeace imprimi, prin intrerupere,rctraif('r(.,r nrrl

4 2 , Mo ti vu l ol' r andci a hr st expus itt "l' ofli;tr ttle r trl r l tttr ,' l \nl tr | ur n l l l , l ul t'l

(J
fl
PARTEAA TREIA
..COMUN ISMUL LITERAR''

"Literaturanu poate asumasarcina


de a ordona necesitateacolectiv[."
( Bat aille)
Comunitateamitului intrerupt, altfelspuscomunitateacareesteintr-un
firi de comunitate,saucomunismulfiri de comunitateeslemenirea
. Adici ea (sau el) estedestinagia la caresuntemchemaqi,sau tri-
i, viitorul nostrucel mai propriu.Nu esteinsi "un viitor", o realitatefinali
calesi se implineascipotrivit scadenfeigi direcgieiunei apropieri,ale
i ajungerila maturitatesau ale unei cuceriri.Cici, in acestcaz,realitatea
arfi mitici - la fel ca si eficacitateaideiisale.
Comunitateafrri de comunitate esteceeacevasdyrnriin sensulin care
vlneintotdeauna, fi.r5.incetare,in sinul oricirei colectivitigi(gi, tocmai
ci nu inceteazi si vini astfel,ea reziscila nesffrgitdeopotriv5colec-
itef i ti individului).Comunitateanu e decitatic venirela limita compdrerii,
aceastelimitS la care cu adevS.rat sintem convocati,chemagigi trimigi -
de undesintemconvocagi, chemagigi trimigi.Chemareacarene convoa-
precum;i chemareape care,pe limiti, ne-oadresim unii altora (de la
chemarela alta, e neindoielnicaceeagichemare,gi totodati alta) o putem
tn lipsaunui nume mai potrivit,scriituri sauliteraturS.inaintede toate
esenlasanu stein faptul de afi "lucrul literar",oricum l-am ingelege
aftA sau ca stil, ca producerede texte,ca nego! sau comunicareintre
re gi imaginaretc.),gi nu constl nici in ceeace rSzbatein vocabularul
ii" din invocarea,proclamarea,chiar declamareasau efuziunea
i subiectivitigisolemne.Aceasti esengenu e alcituiti decit din gestul
tntrerupe,tras?nd- cu o inciziegi/saucu o inscripgie - flurirea gi scena
ui1.
lntre.upe.e"mitului estefbri indoiali tot atit de vecheprecummani-
ori orecumdesemnarea sa ca "mit". Ceeace inseamni ci "litera-
tncepe...cu literatura(epici, tragicd.,lirici,filosofic5:acestedistincgii
aicimai putine importangi).Daci scenaimpliniti a mitului - scenaex-
i triite gi a performirii mitului - este un montaj luat intr-un sens
atit de tirziu in istoria noastri. aceastase datoreazi faotului ci
tn cauzi estein definitivscenamitului literaturii,o sceni pe carelite-
a (re)constituit-ooarecum pentru a tterge marca de scriiturd prin
tt incizasemitul.
Ceeace, la urma urmei, nu vreasi spuni poate nimic altcevadecit atit:
mitul ar fi doar invenqialiteraturii. Literatura,tocmai ea careintrerupe

, In g.',r.., intreruperea,suspendareagi "diferenga"sensuluiln originealnsdgia sensului,sau


Inr! rratrrrarle urmf, (intotdeauna-deja-marcatl-ca-urmd) a "prezentuluiviu" in structura
ta I Fc nrdrpnr;rri e(adi t?1ni c i oel atist truc turede propri etate)c ons ti tui e,dac l mai e nev oi e
!l rr l rnnrti rrr,tri qA tunh frrr rrl ,rrnent,rl a rr' er* c e ,J ac ques
D erri daa gl ndi t s ub numel ede
*tt=fal l i i tl "rdrt rl F "drl I r( i l tl i l ri "
I' mitul, ar restabilifbri incetareo continuitatedincolo de aceasti intre ci privegtesocietatea.(De aceea,mareamajoritatea criticilor la adresaca-
ruDere. racterului"elitist" al operelornu au nici o pertinenge: intre scriitor;i celcare,
Ea nu gtiece a intrerupt: gtie doar ci e inauguratdde o trisituri, de o din lipsi de informagie gi de formagie,nu poatefi cititorulsiu, comunicarea
incizie,;inume;te"mit" ceeace eaigireprezinticiva fi fost prezentinaintc nu transmiteun mesaj- ci are loc2.)
de aceastitrisituri. Prinurmare,propriulsiu mit constein a reinnodalt' Faptulci opera esceoferitS"comunicdriiinseamni ci ea e efectivoferitd,
gitura cu "mitul", in a se reintemeia in "mit" (in putereasa poietici gi per adici prezentate,propusegi abandonati pe limita comuni unde se im-
formativi),adiciineainsisi... Daroricitarbintui-oacestmit,marcascriiturrr plrtigesc fiingelesingulare.Trebuieca opera,de vremece e operi, si fie
nu trebuiesd.incetezeniciodati s5-l intreruoi din nou sfidind bintuire;r abandonatila aceastilimiti in clipadesiviqiriisale- adic5,de asemenea,
Literaturaseintrerupe:tocmai prin aceastdintrerupereea este,in chi1, lncepindcu proiectulsiu gi in insS;i texturasa. Ceeace nu se poate intim-
esengial,literaturi (scriituri) gi nu mit. Sau,mai degrabi: ceeace seintr(' pla decit daci opera nu face altceva,prin ea insigi gi pentru ea insigi, decit
rupe- discurssaucint, gestsauvoce,povestire saumirturie -, asfia
estelitr' E[ trasezegisi retraseze aceastalimitS:altfelspus,daci nu facealtcevadecit
ratura (sauscriitura).Tocmai ceeace-giintrerupesaususpendi propnul mytkr' tl inscriesingularitatea/comunitatea, sausi seinscriepe sineinsigi ca sin-
(adici /ogos-ulsiu). gulari/comuni, ca infinicsingulari/comuni.
(Spun:"trebuie..."- insi acestlucrunu poatefi ordonatde nicio voingi,
niciuneivoinqe.Nu poatefaceobiectulnici uneimoralegi al nici uneipoli-
ticiacomunitigii.$i totugi,e prescris...larpoliticaigi poatein oricecazfxa
Aici,in aceastisuspensie, areloc comunismulfbri comuniuneal fiingelt'r ca obiect posibilitateaca aceastAprescripgie si-gi croiasci intotdeauna un
singulare.Aici are loc faptul-de-a-avea-loc al comunitigii, el insugifbri de lo, , druml i ber.)
fbri spagiuconsacratsau rezervatpentru prezengasa: nu intr-o infbpturr,' Atuncicind operaesteastfeloferiti comunicirii,ea nu trecenicidecum
carearimplini-o,giinci mai puginin eainsdgicainffptuire(Familie,Popor, tntr-unspagiucomun. Repet:doar limitaestecomunS,iar limita nu esteun
Biserici,Nagiune,Partid,Literaturi,Filosofie), ci in neinfrptuireagica neirr loc,ci impi4irea locurilor,spalierealor. Nu existi loc comun.Operaca operl
fhptuirea tutu ror infiptui rilor sale. poatefi o operi comuni (gi, intr-o anumiti misurS, esteintotdeaunao
Exiscisuspendarea naturiide operi a operelorindivizilorincomunitat,' operecomuni: niciodati nu operim singuri,niciodati nu scriemsinguri,
(ale "scriitorilor",indiferentde forma scriituriilor), ;i existi suspendar,',, iar individulizolatnu reprezintd"fiingasingulari",dimpotrivi): oferiti, in
naturiide operi a operelorpe carecomunitateale opereazide la sineins,r',r neinftptuireasa,ea nu seintoarceintr-o substan!5comune,nu circuli in-
gi ca atare:popoarelesale,oragele,comorile,patrimoniile,tradigiilesal,'. tr-unschimbcomun. Ea nu disparein comunitateainsigi ca operS,gi nu
capitalulslu gi proprietateasa colectivide cunoagteregi de producait'I Incepesi funcgionezein negogulsocietigii. Caracterulcomunicdrii, pe care
vorba de aceeagisuspendarea naturii de operi: opera in comunitatt';r operanu-l dobindegtedecit cu condigiade a fi abandonate ca oper5, nu
operacomunitSgii(fiecareapaqinind de altFelceleilalte,fiecareputind fi cirr,I consti niciintr-o interioritateunitari gi niciintr-o circulagiegenerali. Acest
reapropriati,cind suspendatica operiin cealalti) nu igi afli adevirulrrr,r caracteresteintruciwasimilarcu caraclerul"social"al muncilorin"comunele
in desiviqireaoperirii lor, nici in substangasau in unitat€aopus-uluil.r primitive"de carevorbegteMax:
Ceeace se expunein operi, sau prin opere,incepegi sesffrgegte insi inlirrrr
dincoacegi dincolo de operi - dincoacesi dincolo de concentraliaopt'r,r "in industriapatriarhali de la gari (...) in carefilatorulgi gesitorullo-
torieaoperei:acoloundeceicarepiniacum s-aunumitoameni,zeigianrrrr,r cuiausub acelagiacoperig, in carefemeiletorceau9iin carebirtagii geseau
le sintei in;igiexpuSi unii altora prin aceasteexpunerecaree in inima op,'r,'r doar pentru nevoilefamiliei,firul gi pinza erau produsesociale,atoarce
carene di operagicare,in acelagi timp, ii descompuneconcentragia, yr; 'rrrr 5i a qese erau muncisocialein limitele insegiale familiei. lor
Caracterul
careoperaesteoferiti comunicirii infinitea comunitigii. socialnu constainsdin faptul ci firul era schimbat ca echivalentgene-
Trebuieca opera- fie ci vorbim de ceeace desemnimca fiind "{) ,,;,,' ral pe pinz5,alt echivalentgeneral, sauce amindoui erauschimbateunul
rd",fie civorbim de comunitateace se prezintdca operi (de altfcl,fir',.rr,' ;rc celSlaltca expresiiechivalente ale aceluiagitimp generalde munci.
esteintotdeaunain cealaltigipoatefi rentabilizatS, capitalizari,s;r.r('xl)rr'.r l)irrrpotrivi,organizareafamiliei diviziuneasa a munciie ceacareimpri-
cu
din nou prin cealalti) - si fie oferitdcomunicSrii. rrrirproclusului munciicaracterulsiu socialpafticular.(...) Ceeacecon-
Ceeac e nu i n s e a mn ic d tre b u i es i fi e " c o muni cabi l i " cecr ; ( (' rr I n | ' r{'
t indenic iv r e ofo rmi d e i n te l i g i b i l i ta te s a ud c transrrri srbi l i t;rtc. N rr(' v,' r1,.,
(
de m c s aj:nic io c ;rrl cn, i c io mu z i c i ,n i c 'ui l t p opornu ' ,rrt, ,r ,rt,u('prrt.rl . l l '!.l r r r r :i l r r .r r r r ,l l v ol r r l r r ,l r , . , i 1 1 t t t rl t n t , r{ r' \ l, r\ l )(' (l n c v < t mc l i b e ra d e c o n c e p t u l s o c i o -

rtrronrl
r r is , r t r r r r t ' t l i ,rto ri i rrrrrri rtrc s .rj .Iu rl ((i ,rrl r(" ,,rItl rtur.ttcl rtr rt.rti l r r gr , ,l r . " r r r l tr r r .t

t{t,,
stituie aici legdturasociali sint munciledeterminateale individului, ceeace indici de fiecaredati cind propune,oarecumla limitagindiriisale,
prestatein naturi; e particularitatea;inu generalitatea muncii.(...) Pur dincolode proprietateaprivati gi de abolireaei socialisti,ideea"proprie-
gisimplucomunitatea, constituiteinainteaproducgiei,
impiedici munca tlgii individuale"(de exemplu:"Proprietateacu adeveratcomune e aceea
indivizilors5.fie munci privati iar produsulsiu un produs privat;ea fact' a proprietarilorindividuali9i nu a uniuniiacestorproprietariavindin cetate
muncaindividualisi apari ca o funcgiedirecti a unui membrual orga o existente distincti de indiviziiparticulari"6) - ceeace Max desemneazie
nis m ulu si o c i a l " 3 . comunitateaformate printr-o articulare de "particularitigi",;i nu comunita-
teaintemeiatiintr-o esen!5 autonomi care ar subzistaprin eains59i9i care
Conteazimai pujin, pentrumoment,si cintirim parteade iluzieretro arresorbisaucarearasumain eafiingele singulare. Dacd,prin urmare,comu-
specdvea acesteiinterpretiri,carereprezinti,pentru Max, adevirul"muncrr nitateaesle"instituiti inaintea producqiei", acest faPt nu inseamnece e o
in comun sub forma sa primitivd,a;a cum o intilnim in pragulistorieitu fiingi comuni carear preexista oPerelor, gi ar trebui si fie infbptuit5,ci e
turor popoarelorcivilizate".Ceeace conteaze,dincolo de ideologianos ca o fiinqi in comun a fiingei singulare.
talgici pe careo impartecu multe altele,estegindireacomunitigiicares(' Aceastainseamneci articulareadin caree alcituitd comunitateali din
pr opuneaic ii n c e l ed i n u rmi - c i c i e o g i n di re,;inu doaro povesti re
i di l i careea seimpdrtigegtenu esteo articulareorganice(degiMax nu ttie se
ci, gata si se converteascd in prospectiviutopici. Comunitateainseam o desemneze altfel).Firi indoiali, aceastearticulareesteesengiale fiingelor
ni aici particularitateaexpusi socialgi se opune generalitigiiimplodatt' Singulare: acesteasint ceea ce sint in mesura in care Sint articulate unele cu
socialcareaparfinecapitalismului.Daci a existatun evenimental gindirir Celelalte, in misura in care sint repartizate gi impirtdgite de-a lungul linii-
marxistegi daci nu am terminat-ocu el, atunci evenimentul in cauzi art' lor de fo45, de clivaj,de risuci re, de gansi etc., a cdrorreleaconstituie faP-
loc in deschiderea acesteigindiri"a. tul-lor-de-a-fi-in-comun. lar aceasticondigieinseamndin plusci acestefiinge
Capitalulneagi comunitateapentruci ageaziinainteaei identitatea1r dngularesint, unelepentrucelelalte,scoPuri.Aceastaajungese tnsemne,
generalitatea producgiei9i a produselor:comuniuneaoperatorie;i comr-r potrivituneiimplicagiinecesare, ci elese raPorteaze impreunS,in oriceprr-
nicareageneralda operelor.(lar cindjoaci"jocul multipliciriidiferengelor, vinqi;i in oricefel, din sinul singularitigilor lor gi in jocul articulSriilor, la
nimeninu se mai amigqte: diferenga nu apartineopereisau produsuluic;r Ototalitate careconstituie scopul lorcomun - sau scopul comun (comunita-
atare.)Am spus-odeja:e o operi de moarte.E operade moartea comu &a) tuturorfinalitiqilorpe care ele le reprezintd unele pentru celelalte 9i unele
nismuluicapitalist(chiargi atuncicind senume;te"societateliberaldavan lmpotrivacelorlalte. Acest fapt s-ar asemina agadar cu un organism. Cu
sati") gi a capitalismului comunist(numit "comunismreal").- in fagi, sarr toateacestea,totalitatea sau intregul comunitiqii nu este un tot organlc.
la distanglde unul 9i de celilalt - ;i rezistindgi unuia gi celuilalt,in fiecarr' Totalitateaorganicdestetotalitateain careaniculareareciProcaa PAr-
societate-, segisegteceeace Max desemneazi prin comunitate:diviziunr:.r f lor esteginditi potrivitlegiigenerale a uneiinsrrumenrari a cirei co-opera-
sarcinilorcarenu divideo generalitate prealabili(ca 9i cum o sarcinigenc r€ producegi intregine intregul ca forme 9i ragiune finali a intregului(ceea
rali a societi.gii,a umanitigiiar puteafi dati 9i cunoscutddinainte...* nrr ce,de la Kantincoace cel puqin, este gindit drept "organism": nu e sigurce
mai acumulareacapitaluluia pututvoi si-9i reprezinte o asemenea sarcin;r Uncorpviu nu seginde;te decit potrivit acestui model). Totalitatea organi-
generali), dar care articuleazd. singularitigileunele cu celelalte."Socialr C[ estetotalitateaoperirii ca mijloc gi a operei ca scoP. insi totalitatea comu-
tatea" ca impirtfuire gi nu ca fuziune,ca expuneregi nu ca imanengds. nitlgii- ingelegprin aceasta: a comuniteqii care rezisti propriei sale infrptuiri
articulate.Articulareanu esteorganizare. Ea
Ceeace Marx desemneazi aici,sau,celputin, ceeace aducein disculr,' - esreun tot al singularitigilor
- gi in a;a fel incit "nu putem decit s5 mergemmai departe" -, precun' .,,, nu trimite nici la motivul instrumentului, nici la cel al operirii 9i al operei.
Articulareanu are de-a face,ca atare,cu un sistemoPeratoriude finalitigi
= degiea poateintotdeauna,fhre nici o indoiali, si fie raPortatela un ast-
3. Karl Max, CEuvres,
Pl6iade,vol. l, pp. 284-285. Fl de sistemsausA-ifie integratd.in eains4i, articulareanu estedecitimbina-
4 . D e e l d e p i n d in te r o g a q iile r e in n o ite cu p r ivir e la comuni smami nti temai
i nai nte(cf nor,' t1 rea,sau mai exactjocul imbinirii: ceeace are loc acolo unde piesediferite
EciltingfXri a seconfunda,aluneci,pivoteazisauseristoarni unelepeste
5. Dar nu trebuie uitat si amintim faptul ci uniformitatea9i generalitateacare regleaz;ir ,r1,,
t a l i s m u la u dr e p t co r o la ra to m iza r e asa r cin iloin r d ivi zi uneai ndustri al ia munci i <l i rtr, nllelc,una la limitaceleilalte - tocmai la limitasa-, acoloundeacestepiese
',
ti de diviziuneasa sociali -, gi dispersiasolitarda indivizilorcaredecurgegi carenu i in( ,.r,,r rirr;ylirre;i distincte Pliazisauseinalfe,securbeaz5
se sauseintindimpreu-
s i d e c u r g i d e a ici. De u n d e o p o sib ili co n fu ziein tre si ngul ari tategi i ndi vi d,?ntr(',rrrr, rl rrA1i rrrrglcprin celelalte, frrd ca acestjoc reciProc - care rimine ffriince-
lareadiferenliali gi separarea"privattr", confuziepe fondul cireia s-au inIll,rt vist.L.,r,1,,'
l u r i l es a u m i tu r ileso cie tig iico m u n ita r e ,co m u n istes au de ti pul r ornrrri rrrri i l rrrrr.rrr1,.l . ,
i n c l u s i vc e l ep e ca r ele - aim p ln 5 g it sa u su scita tM a a . A rl crtr,l nr.r,r(r'.rrt,tI rrrrl rrrrr.,
.r rrrrr,
r u p e m i t u l i n sca n r n ia se fittc tlisp o r r i[r il
l) ( ' n tn ru n r .rp{rt rrtr";r'rr'rl F F nr l M 'r r .. t I tr r r r :, l 'l i 'tr r l r ', v , , l l l , 1 ' t . r I

| {}4 | (l'r
tare, in acelatitimp, un joc intre ele- si formezesubstangagi putereasupe limiti?) -, nu face si se manifesteo esenqeomeneasce.DimpotrivS,lasi
rioari ale unui Tot. Aici insi, totalitatea esteeainsdgijocul articulirilor. De aceeir sl apari o extremitateunde nu poate avea loc nici o esenleomeneascS.
un tot de singularitigi,careestede-adreptul un tot, nu seinchideasupnl Aceastae tocmai limita careesteomul: exPunerea sa - faptul siu de a fi
lor pentru a le ridicala putereasa:acesttot estein mod esengial deschidere:r expusmo4ii, celodalgi, fiingei-in-comun. Adiciintotdeauna, pentruaincheia,
singularitiqilor in articulagiile lor, trasareagi pulsagialimitelorlor. singularitigiisale:expunerea lui singulari la propria-i singularitatea'
Aceasti totalitate estetotalitatea unui dialog. Existi un mit al dialogu Fiingasingularenu estenicifiingacomuni, nici individul.Existiun con-
lui: mitul uneiintemeieri"intersubiective" 9i intrapoliticealogos-ului gi a aoc ceptal fiingeicomunegi al individualului; existio generalitate a comunulut
virului siu unitar. Existd. intrerupereaacestuimic dialogulnu se mai fact' 9i a individualului.Nu existi un concePt al fiingei singulare. Nu existifrnpri
auzitaicidecitca gicomunicareaincomunicabilei singularitigi/comunitdqr singulari, existd,ceeace e cu totul altceva, o esenfiale singularitate a fiinpei
Nu mai ingeleg(in mod esengial) ceeace vreasd(imi) spundceldlalt,ci ingeleri lnsegi(finitudineasa, in lexicul lui Heidegger). Adici "fiin9a singulari" nu
cd, iati, celSlaltvorbegtegi cI existi o arhi- articulareesengialia vocii gi .r esteo speciede fiingareprintre fiingdri.intr-un anumit sens, orice fiingare
vocilor,careconstituiefiinqain comun:voceaesteintotdeaunain sinearticLr esteabsolutsingulari:niciodati o piatri nu ocupi locul unei alte pietre.
lat i ( dif e ri tdd e e a i n s 5 g id, i fe ri n dd e s i n e),gi de aceeanu exi sti V oc€d.,., lnsi singularitatea fiingei(altfel spusfaptul ci fiingase di una cite una -
vocilepluralealefiingelor singulare. Dialogul,in acestsens,nu mai e "insuflc ceeace nu are nimic de-afacecu ideeade indivizibilitate, din careestefa-
girealdeiiin subiecgi" (Hegel),nu e ficut decitdin articulagii de guri:fiecar.' bricatindividul;dimpotrivd,singularitatea fiinqei singulare divizeazila ne-
articulatepe ea insdgisau in ea insigi, gi in fala celeilalte,la limita ei gi .r sflrgitfiingagi fiingirile, sau, mai degrabi, divizeazi fiinga fiingirilor, fiin9i
celeilalte. in acestloc carenu esteun loc decitin misurain careestespa carenu estedecitprin gi ca aceaste diviziune: singulari/comuni) - singula-
giereauneifiingesingulare- spatiindu-lde sinegi de ceilalgi-, gi careil corr ritateafiingeiestesingulareplecindde la limitacareo exPune:omul, anima-
stituiede la bun inceputca fiingi de comunitate. lul sau zeul au fost pini acum diverselenume ale acesteilimite,ea insigi
Aceasti arciculare a cuvintului,dialogul,sau mai degrabi impirt5gire,r diversi. Prin definiqie,faptul de a fi asrfelexPussortette riscului- sau tan-
vocilor - care estede asemeneafiinga-articulatia cuvintuluiinsugi(sarr l ei - uneischi mbi ride ident it at e.Nici zeii,nici oam enii,nici anim alelenu
fiinga-sa-scrisi) -, este,in sensulpe careincercsI il comunic,"literatura" eucertitudinea identitdgii lor. Eiimpirtigescastfelo limittrcomunl - la care
(la urma urmei,artainsigiigi datoreazi.numeleaceluiagi etimonal imbinirrr ei stntintotdeaunaexpugiamurguluilor, agacum sti mf,rturie,de pild6,
9i al dis - p u n e rii m
i b i n i ri i ). amurgulzeilor.
Nu e nimic exagerat in a spuneci, la Max, comunicateaesteo comrl impirtfuirea acesteilimiteseamini, pini la a seconfunda,cu inlingui-
nitatea literaturii* sau cel putin ce ea deschidespreo astfelde comunit;r reain care mitul gineimpreunl li structureazd oamenii,zeii, animalele9i
te. O comunitatea articulerii,gi nu organizirii,gi tocmai din acestftrotiv. iotalitatealumii. insi mitul enungi necontenit trecerealimitei,comuniu-
comunitatecaresesitueazi"dincolode sferaproducgiei materialeproprrLr nea,imanenta,sau confundarea. Scriitura, in schimb, sau"literatura"inscrie
zise",acolounde"incepe implinirea puteriiomenetticaree propriuls5u1t'1, fmpirtigirea:la limiti, singularitatea se deschide gi se retrage(adicdnu se
adevirata domnie a IibertS.qii"z. manifestiniciodati ca indivizibili: ea nu este operi). Fiinqa singularisemani-
in referireala o astfelde formare,nu arfi exagerate decitincredereaacor ftstl la limiti: astatnseamne ce ea nu se manifesti decit ca fiind impirtigiti.
in
daci aparenge epitetului"omeneasce": intruci! comunitateaneangajat, r, O fiinji singulari ("voi" sau "eu") are exact structura;i natura uneifiinge
com u n itatea anicu liri i n u ar putea fi doaromeneascd. asta,dlar i ntr-u n nr,, de scriituri, a unei fiinqe "literare": ea nu e decit in comunicarea, carenu
tiv de o simplitateextremi.,dar decisivi:in migcareaadevirati a comunitilrr, lmpdrtigegte,a trasirii gi a retragerii sale. Ea se oferi' se line in suspensie.
in flexiunea(in conjugarea,in dicgia...)careo articuleazd, nu e niciod;rt,r
vorba despreom, e intotdeauna vorba despre sfiryitulomului.Acesta nu irr
seamni nici scopul,nici sivirgireasa.Astainseamni cu totul altceva:lirrrr
ta pe careomul singuro poateatinge,9i,atingind-o,si incetezesi fic tL r.rr Ce devinefiingasingularlin comunicareascriiturii?Nu devinenimic ce
omenesc,Preaomenesc. ntr c deja:devinepropriuls5u adevir, devinepurgi simpluadevdrul.
Omul nu setransfigureazd,nici in zeu,niciin animal.Nu setransfigrrr,',r t ceeace rimine inaccesibilgindiriimitice,Pentrucare"problemaadevi-
zi in nici un fel. Rimine om, fhri de naturi, fbri. imanenqisi flr.1 tr,rn', nrlrrinu se mai pune",cum scriaBenjamins. in mit, sauin literaturamitici,
c endeng i i. n s i ri mi n i n d o m - l a l i m i ti ( esteoare omul al tcevrrl crrr ,, nu sint
exr."tcrrlt:lc oferitein lor:
singularitatea ci trisiturile particularitigiicon-

7 . K a rl Mn rx, ( I ayr r s, l) l( ' iadr ' ,vol. ll, p1r I 4r Jl I,lf{ 8 A F u,l fi .t,,,., ttl , ,tt , l t ,/tl

l l l {r
tribuiela sistemulunei"vietiexemplare" din carenimic nu seretrage, in carr'
1isl prezintede una singuri eroismulviegiigi al mo4ii fiingelorcomun sin-
nimic nu rimine dincoacede o limitd.singulari,in care,dimpotrivi, totrrl gulare.Elspuneadevirulintreruperii mitului siu, adevirulintreruperiitutu-
se comunici gi se impuneidentificirii(acestfapt poate avealoc, o amirr ror cuvintelorfondatoare,a cuvinlelorcreatoaregi poietice,a cuvintuluicare
tesc,atit in lecturi cit giin scriituri: e o chestiunelegati de modul de inscriert', tchematizeazi o lume gi careoferi ficgiuneaunei origini;i a unui sffrgit.El
de operaresau de suspendare a naturiide operi a opereiin comunitatc) pune astfelci intemeierea,poiezia,schemasint intotdeauna oferite,fhrd
Ceeace nu inseamndcd literaturamitici ar fi doar aceeaa eroului,il lfirgit,tuturorgifieciruia,comunitiqii,absenqei de comuniuneprin carenoi
timp ce literaturaadeviruluiarfi aceeaa nu ttiu cirui anti-erou...Despr, comunicimgi prin carenoi ne comunicim, nu sensulcomunitigii,ci o rezer-
altcevae vorba, nu despremodelesau genuriliterare.Totul se poateju<.r vdinfinitddesensuricomune1i singulare.
in toategenurile.Ci estevorbadespreo existengicomunitari a operei- orr Daci eroul,in scriituracomunitigii,traseaziintrerupereamituluieroic,
carearfi genulsaueroulsdu:Ajax,Socrate,Bloom,teogonie,discurcasupr,, lsta nu inseamndci gestulsiu ar fi lipsit de ceeace poate nu trebuiesI
metodei,confesiuni, comedieumanisau divini, nebuniazilei, amintirileun,', }nainumim eroism,dar care,neindoielnic,e cel pugincuraj.Voceasingu-
fetedin popor,corespondengd, uri fagi de poezie- in misura in carecomrr hrf, a intreruperiinu e o vocelipsiti de curaj.Totugi,acestcurajnu e - cum
nicareaacesteiopere,in loc si o implineasci,o lasdneimpliniti9isuspen,l,r tm fi gata si credemla prima vedere- curajul de a spunecevaa cirui afir-
implinireafiguriieroico-micice pe carenu poatesd nu o propuni (figuni ,, mares-ardovedi periculoasi. Desigur,un astfel de curaj existi - insi cura-
unui erou in sensstrict,figuri a autorului,figuri a literaturiiinsegi,sau .r jul lntreruperiiconstemai degrabi in a indrizni si taci sau,pentru a o spune
gindirii,saua comunicirii,figuri a ficgiuniisaufiguri a adevirului...).C;r,r Intr-unfel mai puginsumar, el consti in a liisafi sespundcevace nimeni -
suspendareaopereiesteoferiti acolo unde scriituranu implineSte o figurd,s;rrt fticiun individ,nici un puftetor de cuvint- nu ar putea spune:o vocecare
o figurare,gi unde,prin urmare,nu propuneo figur5,sau nu impunecorr flu ar puteafi voceanici unui subiect,o rostirecarenu ar puteafi sentinqa
ginutulsau mesajulexemplaral figurii(exemplarinseamni, deopotrivi,l,' i uneiinteligenge,;i caree doarvoceagi gindireacomunitigiiin intreru-
gendar:mitic). mitului.Deopotrivi,o voceintrerupte;i intreruperea,fhri voce,a fiecirei
Ceeace nu inseamnl ci opera renunqedefinitivsi mai prezintevrcrrl i generalesau particulare.
model:cici, in acestcaz,ea nu arfi niciodati o operi, ar lua sffrsitinairrr,'
de a existae.Daci esteoperi, sau daci seinfbgigeazica operi, ea se prol )rI ***
ne cel puginpe ea insigi (daci nu cumvain acelagitimp pe eroul siu, ;rrr
torul siu etc.) ca un parcurscaretrebuiesi fie exemplar,oricum 9i orr,,r In aceasta conste ceea ce am numit, in mod provizoriu, "comunismul
de pu9in.in final, insi, ceeace in operd rispunde in acelagitimp scriitrrrl Ceeace ar trebuiingelesprin aceasti formuli nu se potrivegteintru
gi comunitigii,e acelcevaprin careun atareparcursexemplifici(daci rrr,r, ic,in definitiv,nicicu ideeade "comunism",nici cu ideeade "literaturi",
e un exemplu... ) limita- suspendarea, intreruperea - proprieisaleexempl,r rr formain caredispunemde ele."Comunismul literar"nu e denumitast-
teqi.De de ingeles (de citit) retragerea singularitdgiisale;i comunici ar r',r', decitca provocare- de;i aceasti denumirenu renunli si fie, in acelagi
ta: cifiin,telesingularenu sint niciodati, unelepentrualtele,figurifondat(),rr'. , un omagiu necesarfagi de ceeace comunismulgi comunigtii,pe de
originare,locurisau puteride identificare fbri rest.Suspendarea operer ,rr" pane,literaturagi scriitorii,pe de alta, vor fi insemnatpentruo epoci a
loc in comunicarearetrageriisingularitigiipe limita insi;i unde singtrl,rrr noasEre.
tatea se comunici in exemplaritatea sa, pe limita pe careea igi face,sr,/'', Evorbade fapt de o afticularea comunitigii."Articulare"inseamnS, in-
facepropriasa figuri gi propriul siu exemplu.Acestfapt nu are loc, de lrrrrr,t fel, "scriituri", adici: inscriereaunui sensa cirui transcendenqisau
seami, in nici o operd: acestfapt nu are niciodatilocintr-unmodexemplar', trr'r e indefinitgi constitutivaminati,diferitl (differ6e)."Comunitate"
printr-oestompare,nici printr-o scoaterein evidengi,insi poatefi impii rt.r.,rr , intr-unfel,prezenga unui fapt-de-a-fi-impreunia cdruiimanengi
de toateoperele:e un fapt oferitcomunit5gii, pentruci e acelcevaprirr, .l; imposibill,devenind,in cazcontrar,lucrareasa de moarte.Asta presupu-
comunitateaera expusiin operi ca suspendarea naturiisalede opcr,i ri rriciarta literarS,nici comunicareanu pot rispunde dubleiexigenqe
Aici,eroulmitic- 9i mitul eroic- igiintrerupefiguragiepopeea"Ll .,;,rrrr. ! "r.orrrurrisrnuluiliterar":sfidareaimanenqeifXri cuvint gi, deopotrivi, a
adevirul:ci nu e un erou,nicimicargi nicidecumeroulscriituriisau;rllrr,'r.r l t s re t t e l t 't r q cVie r b u lu i .
turii. Ci nu existi erou, alrfelspusci nu existi nici o figuri cilrt.r,1.r.,rlre cxillcrrli:"comunismulliterar"existi pentruci existicomunita-
At c,r,,l;1
l11r,io1rr,r;1,intotdcauna,gi care rezistiin sinul oricirei colectivitigigi
9 . F u n cg i u n e a co nstitutivi a exem plar it.lqii in litcr r tr r r l crtr ',r r r ,r l r :,r r .1i r ,l r ',,,l r tr r r r r ,i l , ..',
()rr(Jrui i rrtl i vi rl, 1 ipcnt r ucI seint r er upem it ul- suspendatint
l F i rri rrr-r , ot -
su l stri ct a l cu vintului dc citr c l) lr ilippr ' l,r r our ' l,r l' ,r rtl r e, i n r pc r r ,r l tr r " l y ;r o1i r 'r 1,l r r t'. ,,, p:ari i ra,i r rnl r.rIrt rl r' propr r , ,r, , r( 'r 1unl; lr c. Alt f el spus:gindir ea,pr act ica
Mi mcsisdcs articulalins, l',tr ts, I l,rrrrrrr,u ror r, l (l / 5 ghFil rrl r.l rr,l i rr,r vnrrl ,,r,, r ll r r r r r r. r r t itr r l, t r ipr ir r( ir r ( 'nu t 'xist l singular i-

I l )H lll,l
tate decit expusi in comun, gi comunitate decit oferiti la limita singularr
tigilor.
Toate acesteanu determini un tip specificde socialitategi nu inteme
iazi o politici - daci o politici poate fi cumva"intemeiati". insi definegtr,
celpugino limiti, undeoricepolitici seopregtegiincepe.Comunicarea cart,
are loc pe aceasti limitl gi care,in realitate,o constituie,pretindeacestmo(l
de a se destinain comun pe carenoi il numim o politici.,acestmod de ;r
deschidecomunitateaei insegi,mai degrabi decit unui destinsau unui vrr
tor. "Comunismulliterar''indici celpulin acestfapt:comunitatea,in infinr
ta ei rezistengila tot cevreasi o desdvirSeasci (in toate sensurilecuvintului),
inseamni o exigenglpolitici de nereprimatgi ci aceasti exigengipolitic;\
pretinde, la rindul ei, cevade la "literaturi", inscrierearezistenqei noastr('
inf init e.
Ceeace nu definegtenici o politici gi nici o scriiturS., fiindci trimitt,,
PARTEAA PATRA
dimpotrivi, la ceeace rezisti oricirei definigiigi oricirui program,fie ci sinr
politice,estetice saufilosofice.Ceeace nu seimpacS. insi cu orice"politicS" DESPREFIINTA-IN-COM UN
gi cu orice"scriituri". Toate acesteadesemneazio opgiunepentrurezistenl;r
"comunisti literari" care ne precedemai degrabi decit o inventim * carc
ne precededin strifundul comunitSgii.O politici ce nu vreasi gtienimrr
din toate acesteae o mitologie sau o economie.O literaturi care nu vrc;r
si spundnimic despretoate acesteae un divenismentsau o minciuni.
Aici trebuie si mi intrerup: gieigi revinesi lagi si se spuni ceea(r,
nim eni,nic i un s u b i e c t,n u a rp u te a s p u n e g
, i carene expunei ncomun.
Irl ( Dt st'ttt.
I
t ttN1n-lt't-<.ctuuN)

Ce poatefi mai comun decitfaptul de a fi, decitfiinia?Noi sintem.Ceca


ce impirtSgimestefiingasau existenia.Nu sintemaici pentru a impirtlgi
non-existenga, care nu e de impirtSgit. Fiinganu e insi un lucru Pe care
i
l-am posedain comun. Fiinqanu e cu nimic diferiti de existenqa de fiecare
dati singulari.Vom spuneagadarci fiinfa nu e comuni in sensuluneipro-
priet5gicomune,ci ci e in comun. Fiingaestein comun' Ce poate fi mai
rimplu de constatat?$i, cu toate acestea,ce a fost mai Pufin cunoscut,pini
Bcum,de ontologie?
Stntemdepartede a fi ajunsin punctulin careontologiaar trebuisi se
oferenemijlocitgi neintiaiatintr-o formi comunitari. in carefiinp s-ar retrage
* potrivit celeimai strictelogici a retrageriigi a diferengeisale- in fiinga-in-
comuna celorexistente (ca si nu mai vorbim aicide extinderea "existengei"
la toatefiintirile sau micar la uneledintreele,oameni,animaleetc.).Co-
munitateafiingei- iar nu fiingacomunitSgii- iati desprece trebuiesi fie
vorbade acuminainte.Sau,daci preferagi: comunitateaexistengei - iar nu
esenga comunitifii.
(Cu toate acestea,nu e sigurci punctulontologieicomunitarepoatefi
"atins" precumo etapi reperabildintr-un Procesprogresival cunoagterii
filosofice.Comunitateafiiniei nu estedoar un anumeadevdrnepitrunsori
lcoperitde o tradigieindi{it individualistS, solipsistdsau monadist5.Expe-
ficngaacesteicomunitiqie frri indoiali ingropati, la rfndulei,in toati aceasti
ffadiqie9i,din motiveneindoielnicprincipiale,ea nu e accesibilidecit unei
praxisacirei ocultare"teoretici" e, Pentrua sPuneastfel,constitutivi. Ex-
perienga fiinqei-in-comun e fhri indoiali gi mai evidenti 9iinci 9i mai retrasi
;i, cum s-ar putea spune intr-un anumit lexic,mai "nereflectati"decit evi-
dengacaneziani a existengei - care, Pentru Descartesdeja, e o evidengS9i
o experiengicomune. insi aceasti "nereflectare"degine,ca "praxis",intrea-
ga puterea subversiunii.sau a revolugieipermanentecareconstituieceeace
le numette"gindire".- ins5,oricum ar sta lucrurile,nu ProPunastezidecit
degajarea condigiilorprealabilede primirea "gindirii",in acestsens.)

lmitind enunqultezeilui Kant desprefiingi, am PuteasPUne:Comunitatea


nu esteunpredicatal fiinlei saual exktenyei.Nu schimb'imcunimicconceptulde exk-
tcnfd adduglndu-isau retnd$ndu-icaraderul comunitdlii. Comunitateaestepur ;i
timplu instituirearealda existenfei.
Aceasti imitare arefilrd,indoiali o anumiti valoarepedagogice.Ea tre-
buie sI ne faci si ingelegemci faptul de a fi-in-comunsau faptul de a fi-cu
nu se adaugi in mod secundargi extrinsecfaptului de a fi-sine9i faptului
de a fi-singur.Mai mult, ea ar trebui si ne faci si tnqelegem c5, de pildi,
r:errilce Heiclcggcra numit Mitsein,gi chiar Mit-da-sein, inci nu e gindit la el
( rr rlcli(rllitateati cu hotirirea cuvenite.Ar trebui intr-adevir ingelesca
echivocului uneiaproprieriindividuale, subiective;iunilaterale,in ciuda
" r r r it" nu il c a l i fi c i p e " s e i n "(c a g i c u m fi i n gaar subzi stadej a pri n ea i n
tcmeiinrudite cu privirela Mitsein,care,din acestmotiv, trebuie radicalizat
sigi irrtr-unfel anume,ca gi cum fiingaar fi sine,altfelspusca gi cum fiinqrr
r,lndul
lui.)
ur li sauar existain mod absolut),gi ci "mit" nu il califici nici mlcar pt'
Sinelela careexpuneexistenjanu esteo proprietatesubzistentipreala-
"dasein",ci il constituiein chip esenlial.intr-o germani baroci, agspun('
expuneriigi cares-ar mediadialectic.$i asta pentru simplul motiv ce
ci e vorba despre"seindamit", sau despreun "cu" ingelesca modalitatr, ftlinefe"nu exist5.Sineestenn " cazregim",intocmai ca gi sepe careil du-
proprie,exclusivdgi originari a faptului de a fi-in-deschissau a faptulur
giintocmai caSicel'dlalt(a cirui particularitatede "cazregim"o eviden-
de a f i- des c h i s u l .
L6vinas).Sinenu arenominativ, ci e intotdeaunadeclinat.E intotdeauna
insi aceastiimitareigi denunginumaidecitcaracterulimpropriu.Cdcr
iectulsaucomplementuluneiacgiuni,aleuneiadresiri,aleuneiimputdri.
sepresupune ci existenga - ginditi ca predicat- seadaugi conceptuluiunur
in ea ins5.9isi in virtuteatezeilr-rr " n u "este" decit intru sine,din sine,pentrusine etc. $i oricit ar pirea
lucru (ceeace Kant neagi). insi existenga
paradoxal,sinenu e subiect.Afi intrusine,gi nu a fi sine,aceastae condigia
Kant (care,transformati, o di pe ceaa lui Heidegger, tezadiferengei ontolo
a fi a existengei, ca expunere.Sau: sineestefiingain cazul regim, gi nu
gice,ea insS;itezi-limiti a oricirei tezeontologice),nu e un concept(e un
un ak cazal fiingei. Aici mde (cadere,casus)fiinga,acesta e accidentul
concept-limiti,spuneKant)gi niciun lucru.Existenga este"simplainstituire
idere)si'uesengial, sau accidentulesengei in misura in careestegi nu sub-
a luc r ului.F iin g an u e a i c in i c is u b s ta n j i g in i cicauzi a l ucrul uici , un fapr
Slneestesurvenirea, venirea, evenimentulde fiinqi.
de-a-fi-lucrulin careverbul "afi" arevaloareatranzitivl.a lui "a institui", in
Astfel,va trebui si spunem cd.,in sine,esenganu estenici subzistenga gi
care,insi, "a institui"nu instituienimic altceva(giin virtuteaa nimic altcc
i proprietateasa,ci faptul de afi intru sine, de a fi expusi declinirii exis-
va) decit pe (giin virtuteaa ceeace este)fiinga-aici, fiinga-aruncati,abandcr
i. Esenqaestein sineexistengi- in celedin urm5, e ceeace vreasd spu-
nate, oferite a existengei. (Aicinu e un sol pentruexisteng5, ci faptul siu dt.
a avealoc,survenirea,venireasa - adici, fn egali m5.suri,diferengasa, n' 9i axiomalui Heideggerpotrivitcireia existentaesteesentaDasein-ului.
s-aintimplatsi transcriuacestlucruspunindci existenga estefXri esen-
tragereasa, excesulsdu, excriereasa.)
E fhrdindoiali o formuli utili. Dar e mai corect, mai precis- dar 5i mai
Spunindciin felul acestacomunicateaesteinstituireaexistenjei,spunern
-
il si spunemci esenga esengei este existenta. Totugi, pentru a nu lisa
cd ea esteinstituirea instituirii. intr-adevdr. Spunemci, in definitiv,comunir,,
noui esenpisi se transforme in supra-esenqe, in temei sau in sub-
tea estemodul determinatde a instituiinstituirea (fiingei,in consecinqi)
Cum si intelegemacestlucru? , va trebui precizat ci, in acest enun!, "este" trebuie si ia valoarea
incearcdsi i-o
itivi pe care Heidegger(in Wasistdas,diePhilosophie?)
Acestlucruinseamni ci, in existengiti ca exisrenle,instituirea(aceaS,,t
ie ca adevirata sa valoare, de altfel imposibil de semantizat, sens
zungactive, care,la Kant, se deosebegte de Position) nu instituieniciodat,r
itiv caretranziteaziintregul"sens".intreaga ontologiese reducela tran-
un existent,precumun lucru distinct,independent, raportat la unitatea;,
itateafiintei.
unicitateaesengei sale.in existente vorbadeexistengi;inu de esenge. Exi,,
Esengase expunein mod esengial existengei. Eaexpunesinelefaptuluide
tenla esteesenga, daci vregi,insi in misura in careesteinstituit5..in institu,
fi-intru-sine. fntru-sineconstituie aceasti margine, aceastelimiti sau acest
re,esengaesteoferiad. Aldelspus,esteexpusdfaptuluide a fi - saude a exis,,,
iu al declinirii in care sine e"de la sine" celdlaltinaintea oricirei distribuiri
- in afarafiingeica simpli subzistengisauca imanengS.
gi
aceluiagi a celuilalt (ag putea spune: raportul, insi suni Preaexterior
in subzistenga imanenti, nu existi srne.Existio esenge, cu predicatt'1,'
tru ceeace nu permite separarea interioarelor gi a exterioarelor). Sfuenu
sale- insi nu gi un srneal acesteiesenlesaupentruaceast;.esenga. Nici mit ,rr
doar,agacum vreaHegel, conttiinta-de-sine care are nevoie sifie recunoscu-
nu putem spunein mod rigurosdespreeaci ar fi "prezentl,siegi"/"pre.,t'r
ti intru sine". Sau, aceasteprczengeestede asa naturi. incit se confurr,t.i H pentruase recunoatte,gi nu e doar, ata cum spuneL6vinas,"ostaticul"
cu noapteaunei absenfein carenu sepoatedistingenimic. teluilalt.El e "in sine"cazulregim,alteritateadecliniriisale.Faptulde a fi-
llne estefaptul de a fi intru sine,a fi - expus-siegi: insi sine,in sineinsugi,
in instituire- adic5,vegifi ingeles, in ex-punere, in fiinga-abandonarir rr,
( r.r'.r llt e tlccitexpunere. Faptul de a fi-intru-sine inseamni a fi-intru-expunere. in-
lume- esentaesteexpusi.Expusila ce?Lanimicaltcevadecit la srnrr.
!€arnrrl a fi-intru-celSlalt, in misura in care, in definitiv, "celilalt" declini
ce poatefi formulat intr-un mod foarte hegelian (de fapt, ontologiac()nrr rl ftfirrirrcq;ipentru sine" declinareade sine.intreagaontologiese reducela
t59iinu arealti sarcini decitsi radicalizeze sausi agraveze rzra
girrdirr,;r lirrr1,.r
lccrt firpt de a-fi-intru-sine-intru-celilalt. Esenga nu esteaici,in mod tranzi-
9iadif er e/ an q e sai l e ,g i n d i re a h e g e l i a n i a Si nelcscnl
ui ): acstccxprr:,;i l ,r;,rr
tlr.rit sale: faga expusi a subzistentului, carenu
fiv, cx1:uncrea subzistengei
lui de a fi din sine,pentrusine1i intru sinececA('r'cncsrcn sirrt,.(irr l,,rr,l, ,.
€rrtt,1 rl cri t i rrrrrl surni nca r eest eexPuse, inaccesibiligi
peveci inapr opr ia-
ceeace Heidegger enunlein tezadesprcnalunrdcr/rrnrlitriv,Lr'it ,r rxt.,t{.n!r.r,
bi l i l ,rntrrrl rr,' rrrtrrrlrrrl rzist cr t lr 'i, ccnt
[ ) ( 'r - ] t r Lr r ulsiu dens, opac, neexpus)
ins i ac es enu t n qa rcn c a j u n s trl tl t-l v o l tl ,trrttty' r' sttl
rtr itt rrttttr,
I rl r',r,l ,r;,rrl ,
i l i l al r r ttl ',,r , l r r 'ttl i tl ,l r l '.1) l l l t(' I rt t , 1 l , r (, l l ), i 1 , l l l (' x l s l (' l rt .
Ceeace e cu neputintS. de expus(saude prezentat)e ceeace nu exist,i tl
Dimpotrivi, existenga nu e decit prezengaintru sineundeintru declind,difer,t, (SrrusuriN couuN)
altereaziin mod esenqial sinelepentru il f inla,adici pentru a-lexista,adt,,t
pentru a-lexpu ne.Faptul-de-a-deven i-sine "al" sinelui e un fapt de a deven, Filosofiagi comunitateapar indisociabile. intrefilosofie;i comunitatear
imperceptibil,arspunepoate Deleuze:imperceptibiloricirei atribuiride est,"
lxista, pare-se,nu numai o comunicare,ci gi o comunitatenecesari.Acest
g5. Devenirea-sine este extensiaindefiniti a suprafeqeipe care se expLrr.
lucrue valabilpentruintreaganoastri tradigie,precumgi pentru modul nos-
substanga.E agadaru n fapt de a deveni-celSlak carenu cunoaSte nicio mediu,
hr celmai obignuitincareingelegem acestecuvinte:"filosofie","comunitate".
a aceluiagi gi a celuilalt.Nu existi o alchimiea subiecgilor-existio dinarrl
ce desemneazial doileacuvint nu reprezintidoar o tem5.pentru ceea
ci extensivi/intensivia suprafegelor de expunere.Acestesuprafege sint lirrrr desemneaziprimul, ci am puteaar5.taci, de fapt, comunitateaestetema
telepe caresinelesedeclinS.ElealcStuiesc impS.rtigirea in fiinqi a existentulr rr
tuturortemelorfilosofiei,gi ci, mai mult, ea excedisau precede"tematicul"
Ceeace vom transcrieastfel:nu existdcomuniune,nu existi fiingdr,,
Insu5iin filosofie.inainte ca filosofiasi-si stabileascivreun"obiect", ea arfi
muni, existdfiingaincomun.intreagaontologie,fiind aceasti logicl ;r lr
faptal comunitigii, "filosofarea" ar avealoc in comun, in ;i prin acest"in"
ingeiin sine ca fiingi intru sine,se reduceastfella acesti?-comunal lr" nu ar fi nimic colectiv9i cares-arsustragela infinit opozigieigi cuplului
intru-sine.Aceasti "reducqie"sau aceastereevaluare totalSsau oc€?Stirev. idual/colectiv").N, intimplitor, fbri indoiali, evenimentuInumit
lugiea ontologieie fhri indoialS, ceeace ni seintimpli, inc5.greuintrevizrrr ", saunotat "ManC',a avutloc mai intii ca evenimental unui raport
de la Hegelgi Max, Heideggergi Bataille.Sensulfiingeinu estecomun r I
inat cu filosofia(cu "suprimarea"filosofieiin "realizarea"ei).
ir-comunul fiintei tranziteazS. intregulsens.Sau:existenga nu estedecit r', Admit'nd ci filosofia reprezinti interogagia,sau afirmarea,sensului,ar
misura in care esteimpirt5gitS. Dar aceasteimpirtSgire - pe care am l)l
spusci, in ceeace o privegte,comunitateaoferi modalitateaacestei
tea-odesemnacaaseitatea existengei - nu distribuieo substangisauun s('r',
ii sau a acesteiafirmagii:cum poate fi impinigit sensul(7), sensul
comun. Ea nu impirtigegte decit expunerea fiingei,declinareasinelui,, acestlogos carein el insugiinseamnEimpdrtdsire (partigiegi repartigie,dia-
',
tremurareafbri chip a identitigii expuse:ea re impirtigegte.
ie,dialectici,diferengia identicului...). Sensulestecomun,comunicant,
icat,in comun prin definijie.Presupunind cI existenga mea "are" un
", el esteceeace o facesi comunicegiceeaceo comunici unuialt lucru
mie.Sensulconstituieraportulmeu cu mine,in misurain careeu sint
la cevadin cel6lalt.O fiingi fb.ri o altd fiingi (sauf5.ri alteritate)nu
aveasens,ea nu arfi decitimanengaproprieisaleinstituiri(sau,ceeace e
i lucru,a proprieisalepresupuneriinfinite).Sensulsensului incepindcu
I "sensibil"si in toate celelaltesensuri,esteacesta:a se lisa afectatde
exterioritate. a fi afectat de o exterioritate si. de asemenea. a afecta o exte-
tate.Sensulstlin impirtigirea unui "in comun", lucruvalabilgi pentru
l figurialesensuluicareil reprezintica fiind incomunicabilsauinchis
subiectivitatefbri iegiresau ca non-sens.- Reciproc,se pare ce ceva
genulunei "comunititi" implici o filosofiesau cevade genulfilosofiei,
Igireaarticulati a unui senscaredi loc tocmai comunitiqii.
$i totugi, acestmod de a vedealucrurilese vedeimediatcombitut de
eltdviziune,la fel de tradigionaligi de obignuit5.Comunitateanu se re-
gtein filosofie.Eavedein filosofieo atitudinesauo tehnici separate,
It, "elitistd",(carescurtcircuiteazlcomunicarea),9i carenu ii propu-
rrirnicaltceva decit nigte utopii de comunitate, cu care ea nu poate face
. Sau,tocmai invers:filosofiagi comunitatease recunoscprea bine,
i rl etrti [l cii nl i nl dptui reau neif iingecom une( car ee gi sensullor com un,
!l arrrindtrrora),iar, in acest caz, comunitatea se sufocd, in vreme ce gindi-
F € d+. r( l ( '. , t r , u r , 1( t r . r '; rc c s - a n u m i t "to ta l i ta r i sm ") .
', i r l t t o r l l r r 'l r o , t t r f i i t t o r r r i tl r ,r ;r 1 i c,
r r r a ip u q i n o b i g n u i ti , g i ca r e i n ce p e
ftrl i rl i r;l I r r t r ', i l , l r v,'r ,,,'r l r i Pr ;1 i
r r r ,r itr r r r l tsl r t r r t;ti l l ttq i n cl l r c, m a i
T' nlult silu mai pufin explicitesau recunoscute, din gindireanoastrdcomun,r
( t oc m aidin c e e ac e s e c u v i n es i n u l i s i m si devi nS" comun" , banal ,prr
nrit,sedimentatintr-o pretinseevidengi). Vreausi spun:"sffryitulfilosofiei"
rainsegi,existi dinaintearelatiei,ceeace e acela;ilucrucu a spuneci rela-
giaexisti dinaintealegiturii sau,mai degrabi, ci.,in consecingi,celedoui
sint pur gi simplu contemporane,ci sint o singuri interioritateintoarsespre
in diversefeluri,opuseuneoriintre ele,filosofiiau fhcut din acestsffrgitt' eainsi;i. in felul acestagindim, oarecuminvincibil,atit iubireacit gicontrac-
temd, gi poate chiartema tuturor temelorcontemporane(faptul ci exist,r tul social.in general,ne reprezentimcomunitateasensului- comunicarea
in acelagitimp o ideologiea refuzuluiacestei"teme", faptul ci tema nu r' gicomuniuneasa - ca fiind contemporand prezengei realea tuturor ti a tutu-
evidentiin sinegi trebuiediscutati gi examinati,astaarein celedin urm,' ror lucrurilor,ca adeverulinternal acesteiprezenge 9ica legeasa de produce-
mai pugini importanji). "Sffr;itulfilosofiei"inseamni cel puginfaptul t,, re (inclusivatunci cind ne gindim cA toate acesteasint realizateprogresiv
filosofiase;tie ajunsela implinireaei (ceeace e cu totul altceJaaqadarde,ir de citre o lstorie,sau cA sensulnu aparedecit "in afara" "acestei"lumi,
disparigiaei), la implinireaintregiiordini de semnificagii Pe care le putt',, sauce nu existi decitsensul"acestei"lumi, gi ci e lipsitde sens...).Aceas-
comandaceringasa de sens.intregulsemnificatposibilestesemnificatsarr, ta estelogicape careo marcheazi"sffryitul"filosofiei- gi al comunitigiipotri-
altfelspus:totalitateas-a semnificat,semnificatule egalcu semnificabilrrl vit filosofiei:fiingacomuni se constituiedin ea insigi ca propriulseu sens.
(ceeace constituieun alt aspectal sensuluisau al postulirii /ogos-ului: lo1i, Acestsensesteatadar in mod necesarsensulunui sfirgit:gelgi desivirgire,
cd, ragiunece di seamade toate ragiunile). Din acestmotiv, ti degiputcr" sffr;ital istoriei,solugiefinal5,umanitateimpliniti. Doar sivirgireaesteau-
cu sigurangiinmulgi la nesffr;itenungirilede semnificagii, frri opreli;ted,r, to-suficienti.$i tocmai aici se desivirtette comunitatea,intr-un egecdura-
in fond...9i fbrd risc,sensulultim al sensuluifilosofics-a adeverit:in toat, bil sau intr-o catastrofhteribili: iubirea,Statul, istoria nu igi afli adevdrul
formelesale(cunoagtere, istorie,limbaj,subiectetc.- gi comunitate),ac(",l decitin trimitereala moarte.Fiingasensului,sensulfiinqeisint sacrificiullor
sens nu e nimic altceva decit auto-constituirea cu sensa sensului, altfel sprr' propriusi comun.
identitateafiingei;i a sensului,sau a prezengei la sinea fiingeica subiectrvr
tate absolutil.
Nu intimplitor ideeade comunitateilustreazicel mai bine aceasti trl
timi (gi deci primi, fundamentali)gindirea filosofiei,aceastedesiviryr, Ci filosofiaisi atinge"sffrgitul",ceeace inseamni agadarci ea atinge
a gindirii.Fieci estevorba desprecomunitateaindrigostigilor,a familr,, - gici atingeintr-unfel foartematerial,in comunitatealbre de comunitate
a unei Bisericisau a unei natiunisuverane, ea esterePrezentate drept ct',,' amoryiiprinsers,sinucidere gi micel, micinaregideznidejde- limitacireia
ce seconstituiedin sine,prin prezenga la sine:sensullegiturii,adicdleg;irrr niciodati n-a incetats5-ifie hirizitd, pe carea recunoscut-o gi pe carea
evitat-oin acelagitimp (ce altcevae de fhcut cu o limiti? dar cum altcum-
vae de gindit limita?,tocmaiastae in joc ata cum vom vedea):surprinderea
1. Hegel:"absolutuI estesubiect",altfelspus,ceeace estein sine,separatde tot (careesteI (,1r,I I fiingeica sens,a sensuluica fiingi. Pur gi simplu, dacd ne e ingiduit si
g i f X r i s i d e p in d id e n im ic,e ste ca a ta r e "p e n tr u sine"gi "pri nsi ne".R aportulsi uctt .','. spunemasrfel,problemaexistenlei. $i problemadaci, in ce fel gi pini unde
ii constituiefiinqagi fiinqa-se.lstoriafilosofieicontemporane,prin Marx, Nietzschegi I lrr" ,, rt e o "problemi" ca atare(o problemi supuseacesteilogicia fiingei;i a sen-
p i n i l a H e i d e g g e r ,Wittg e n ste in De g i r r id a ,n u a o p eratcuoal ti necesi tatedeci tacec,r,,r,
sului).Cici filosofiainsigi, ajunsi la limita ei, afirmi faptul ci existenla,ra
in ea insigi, intoarceimpotriva ei inseginecesitateahegeliani: nimic nu ar apdreanici., Lrt:
ca "fiingi", idee, ideal sau intrebare privitoarela un "sens al fiinqei",daci un fapl rl lrr,,t,, €steo auto-constituire a sensului,ci ne oferi mai degrabi fiingacareprece-
nu arfi ireductibilanteriorsauexterior"sensului"siu sau,altFelspus,daciovenirein prt:, rr1'z de sensulsaucare-iurmeazesaucare-lexcede,fhri si coincidi cu el $icare
il a f i i n q en gi nu ar survenii ntotdeaunai tr rrrrrr,.
i u a r fi ir e d u ctib ilila o r ice p r e ze n g i- la - si ne, constd in aceast5non-coincidente...
acesteiprezenge-la-sine, ca depirtarea sa gi ca diferenga/diferanga sa (sau ca acest/,//r,.rl
De unde apare negretitgi efectulcomic al filosofiei:ea se aventure€rze
f i i n g epi e c ar eDe le u zeil p r e iap e n tr ua - l p lia g i m u l ti pl i cadi n nou). - A l tfelspus,l )r'rrl rtr;
n e s e r v id e o a ltd ce le b r ifo r m u li h e g e lia n i:d a ci "real ulesteragi onal ",i n ul ti tr.i ,tl rl ,.: plntrla celemai indeplrtate marginialemizeisale,rateazdcu sigurangirealul
acestlucru nu trebuiesi se intimple "din cauza"unei identitigi intre real gi raliorr.rl(.rlrt't existenlei- gi nu e departe sirealizezecu sigurangSratarea,uneori pini la
l a c e b u n si m a i e n u n g im o ta u to lo g ie ? )ci , to cmai di n cauzaunei di fcrcnqci ttttl t, rl :' grozlvie(facegisocotealaerorilorgigrqelilorgtiingifice,morale,estetice,po-
r a q i o n a-l i a r ce e ace n u m im "r a q iu n e ",d e o p o tr ivi ca sensgi ca gi ndi rc,vi l tr('l )rr ".r ' , ','
l i ti ccal efi l osofi l or).
s t e a p r i n u rm a r e in a r ticu la r e a a ce ste d ife
i r e n Ee .Ceeacenui nseamni ni ttti rrt,ti
r l )r(rr,l ',!i
cerinqade a r e g in dini tr e a g an o a str ig in d ir ea "r e a lul ui "(a sensi bi l ul uii t,r orpttl ttt,,r rr'rt.r.,
(irni inchipuicd nu existi un singurfilosof adevirat caresi nu fi fost
a i s t o r i e i , a e xiste n g-eaifiin g e i) ,g id e o p o tr iviin tr eagagi ndi rea"ral i rl ri i "(,tl ttttl r.r;rtlr. rrr f rirrrintat,celpugino dati in viagi,de nelinigtea acesteideriziuni.Nu existi
p r e z e n t i r i i,a g tiin g e a . e ace n u e p u g inl ucru.N t"tttc ,tfl ,i rrr
i, filo so fie i)Ce rh'rtt l ,t ttrv,'l l l1',. rriri rrrrrrlr.aresit nu-gifi mSrturisit,cel putin o dat5,faptul ciintreagatru-
m i s e l o r- g i n u e vo r b a n u m a i d e o sa r cin S. r a q ional .ici, tl t' tt tsl trttt'(.t l vr'rtrttrl l t,l , '
,rl r,rsicu o gr cut at einut ilSgi gr ot escd,
rl i .r l .l i rrrl rrrr acoloundeexist enga,
c o m u n i t i g ii)g i d e o ve n ir e"r e a le ",cu p r tvir cla ca r('rrtrptrl ('rrtl )'()t'r,rrtr,r ,l r',tl , .tt r, t., ,r
n e p r o g r a m a b il. - in tr - u n se n s,"filo so fi;r "r r r r ;rltr st rti ri orl ,tt,l .rtirlt l rrl ,tt"; r'\/r'rrr.,,r,.l ', vtc(.r,nro.rrtr' ;,Il i rr..ct r . lrlr, u<r
, r r i; inf r , im adcnsit at ca cot idianuluio va f i
e f e c t i vi,r r f ap tr r lcft' ctivd t' a fi in r o tn u n . Irrr crl ,rtrl rrrtl t,l earrnlr, r, lt ', lelt , r r t tNr
' r r xi. , t ;rir ir .rir r r ulr - , r r s;
c lr r uf i r ir dr '

llt{
toate acestea- gi uneori,neindoielnic,acestds sau aceastegrimasi rdmine Acestaeste"sensul"tuturor temelormajorealegindiriicontemPorane,
sttrpinullocului,iarfilosofulnu mai lucreazidecitdin obignuinqi,din iner- ci e vorba de "fiingi", "limbaj", "celilalt", "singularitate","scriitur5",
rrrrresJ ,

gie,din orgoliusaudin lagitate,neindriznindsi sedesprindide ceeace i-a rimesis","multiplicitigi","eveniment","corp"sau de inci multe altele.
servitde identitategi de indeletnicire.- Reciproc,comunitateanu il tolereazi diverseforme, carenu sint neapirat compatibileintre ele,de fiecaredati
decit capriciossau ironic pe acelacareo trideazi ca nimeni altul. - intr-un vorta de ceeace,in lexicultradiqionalal doccrinelor, am Puteanumi un
sens,singuraintrebarearfi aceasta:cum se facecE inci mai existi filosofi ism al adeviruluiinapropriabil.Ceeace nu vreasi spuni in nici un caz
gide ce comunitatealefacein continuareloc?Oarede ce n-a dispirut aceasti al adevirului absent".
funcgieo datl cu ceutareapietreifilosofale?imi vegispune:intotdeaunasc
mai gisegteun loc gi pentrucititorii-nstele.Firi indoiali. insi nimeninu
confundi rolurile. Fiecaretcie sau presimte,la urma urmei, diferengaintre
acelacareghicegterealitateaascunsi gi celcareseintreab5 asuprasensulur
unui real carese sustrage.in comunitate se gtie,nu ce e discursulfilosofic,
ci ceinseamnS"gindire" gi ci nu e acelagilucrucu "claryiziunea".intrebarea
ar sunaagadarmai degrabi astfel:ce esteaceasti stranieluciditatea comu-
nitigii?acestfel de a face loc filosofieigi de a o ginela locul ei?- Si nu-mi
spunetici imi arogdreptulde a vorbiin numelecomunitSgii, de caremese
ria mea de filosof m-ar ginede fapt la distangS. ltn in mdsurd
egald de comu-
nitate, ceeace reprezinti o condigiemateriali/transcendentali a meseriei
mele.Adici, in aceasti meserie,am de-aface,intre altele,cu gindireanece
sitigiigi a deriziuniigindirii.)

Pelimita ei, filosofiaareagadarde-afacecu faptul ci sensulnu coinci


de cu fiinqasau,mai dificilgi mai exigentspus,cu faptul ci sensulfiingeinrr
sta intr-o coincidengia fiingeicu ea insigi (cel puginatita vremecit fiingat'
presupusia fi locul sensului,gi inci a unui sensprezentabilin identitatc,r
ideali a uneisemnificagii auto-constituante: exemplulprivilegiat- comuni
tatea,sensulcomun al fiingeicomune).E agadarlimitape carecomunitatc,l
sesuspendila r4ndulei: nu existiauto-comunicare a sensului, iar comunitir
tea nu arepoatesau,mai ales,nu escenimiccomun. Nu poatefi vorba nrr.r
micar - mai ales- de co-umanitate,de co-naturalitatesau co-prezenfecrl
cevadintr-o lume carei-ardevenide nelocuitpe misuri ce o cotropettc
La limiti - la limita comunitigii,a filosofiei- lumea nu e o lume- e o in
grdmddire,gi poate o nelume.
Aici am ajuns- e ceeace ne definegteepoca, o epoci pe care n-o putorl
gindi, la urma urmei, decit ca pe o limiti de epoci, dacd prin "epoc;1"
ingelegem o formi sau un aspectal "lumii". Semnificagiile sint suspendirrr.
Nu mai putem spune"iati sensul,iatd co-umanitatea, 9i iattrfilosofiar.r
sau iati filosofiileei, in competigialor fecundi...".lar gestulfilosoficisr.rn
fbjigeaziintr-adevir ata cum este;gol, golit, ca gi cum ar fi de reinvcntirt,;,r
nu de reinventat pentrua descoperialtesemnificagii, ci doar pentruir nr.rnr,il
fi decitla limiti: un gestinspresensulsensului, un gestinsprco cxtcriorrt.rll
nebinuit Sina, p ro p ri a b i l(gS ti md o a ra ti t:s e n sulrrrri 5il roate;r1rro1rrr.r rc.rl rrl .
ex is t enga, (u,rh(,n.,.r
s en s unl u e s t(.a u to -c o n s t.i tu i rc e..err1ri rral rrl rrr).

l/0
ill (Nu e sigurci aceastl logicdse rezumi la om sau chiar la fiingelevii.
(irv-covuNur) Oarepietrele,munlii,corpurileuneigalaxiinu sintimpreuni intr-o anumiti
privingi,alta decit privireanoastri indreptat5spreele?E o problemS,aceea
Dar in ce fel poate fi "prezent" adevirul, cum poate veni el la prezen\e a comunitigiilumii, pe careo vom lisa aici fbri rispuns.)
de acum inainte,de vremece constituireaunui senscomun ;i a fiinqei-co- Logicafaptului-de-a-fi-cu igi aremai intii de toate corespundentul in ceea
m unea s en s u l uei a b a n d o n a tip e l i mi tas a ? ce am puteanumi fenomenologia banalSa grupurilorneorganizate de per-
Comunitateatrebuie,probabil,si ne dea citevaindicii.Sau,mai exact, soane.Cdld.toriidintr-un acelagicompartimentde tren sint doar unii ali-
"sftrgitul"aproprieriisensuluicomunit5gii e celcarear trebuisi ne dea aces- turi de ceilalgi, intr-un mod accidental,arbitrar,cu totul exterior.Sint frri
te indicii(sffrgitulaproprierii"iubirii",a "familiei",a "statului",a "comuniu- raportintreei. Dar,in egali misuri, ei sintimpreuni ca 9i cilitori ai acelui
nii", a "poporului" etc.). La acestsffqit, la aceastelimiti unde ne afl5m, tren, in acelagispagiugi pentru acelagitimp. Ei se afli intre dezagregarea
rimine totu;i - 9i deci apare- acestfapt: cd roi sintemaici. Epocalimitei "mulgimii"gi agregarea "grupului",ambeleposibile,vinuale,apropiatein
ne abandoneaziimpreunipe limiti, cici altfelnu arfi vorbanicide "epocd" fiecareclipi. Aceasti suspendare constituie"faptul-de-a-fi-cu": un raport
gi nici de "limiti", iar "noi" nu am fi aici. Rimine acestrestde comunitate fbri raportsauo expunere simultani.la raportgi la lipsade raport.O atare
(presupunindci inaintesau altundevava fi existataltceva),faptul ci sin expunereseinfiripi din iminengasimultani a retrageriigi a veniriiraportu-
tem /n comun in sau fagi cu dezlegarea sensuluicomun. Cel puginsintem lui, pe careo poatedecidecel mai neinsemnatincident- sau,neindoielnic,
unii cu algiisau impreun5.Lucrucareapareca o evidengide fapt, cirei.' mai tainic spus,carenu inceteazisi se decidi in fiecareclipi, intr-un sens
nu ii putem da nici un statut de drept (nu o putem punein raport cu nicr sauin celilalt, intr-un sens;iin celilalt,in "libertate"gi in "necesitate", in
o esengede co-umanitate),dar care persistdgi care rezisti, de fapt, ?ntr-urr "constiint5." 9i in "incongtiengi", decizie indecisia striinuluigi a aproapelur,
fel de insignifiange materiali. Putemoareincerca,pe limiti, si descifrinr a singuritdgiigi a colectivitigii,a atragerii9i respingerii.
aceasreinsignifiangi? Aceasti expunerela raport/non-raportnu estealtcevadecitexpunerea
Sintemin comun,uniicaalgii.Ceinseamniacest"in" giacest"cu"?(Sar.r, si ngul ari ti gi l or
unel el a a lt ele.( Spun:singular it igi, pent r uci in joc nu sint
altfelspus,ce inseamni "noi" - ce inseamni acestpronumecare,intr-urr numai indivizi,cum ne-arputea lisa sd credemo descricrefacili. Colec-
fel sau altul, trebuieinscrisin oricediscurs?) tivitigiintregi,grupuri,puteri,discursuriseexpunaici,atit "in" fiecareindi-
Nu e numai,nu e atit problemauneisemnificagii, ci e problemaloculu,, vidcit;i intreei."Singularitatea" ar desemnatocmaiceeace,de fiecaredati,
a s pagiu- t i mp u l 9u iia mo d u l u i ,a re g i m u l uisemni fi cagii ei n generaldaci , , alcituiegteun punct de expunere, traseazio intersectare de limite,pe care
adeviratci sensulcomunicS,secomunici;i facesi secomunice,prin defi existiexpunere.) A fi expusinseamni a fi pe limitS,acolo unde existddeo-
nigie.E 9i motivulpentrucareaceastadescifrare nu poatefi doar filosofic,r, pocrivdinterioritatesi exterioritate,gi nici interioritate,nici exterioritate.
mai mult, ea nu poate avealoc decit la sffr;itulfilosofiei- gi a oricirei lt, Ceeace nu inseamni incd nici md.cara fi "fagi-in-fagi", ci e cevaanterior
gici, gramaticigi literaturiin general:"noi:persoana intii plural",si luirrr priviriiin ochi, anteriorcapteriisalesau a capturdriiunei prizi sau a unui
amintela dificultateaacesteisimpledesemniri... ostatec.Expunerea precedioriceidentificareiarsingularitateanu esteo iden-
" Cu" , " i mp re u n i " s a u " i n c o mL rn "n u i n seamnide buni seamS" urrrr titate:e expunerea insi;i, actualitateasa punctualS.(insi identitatea,indi-
in al9ii"gi nici "unii in locul celorlalgi".E vorba despreo exterioritate. (Nr,r vi dual i sau col ecti v5,n u e o sum e de singular it igi:ci est eea insi; i o
micarin iubirenu sintemin celilalt, ci numaiin exteriorulceluilalt,iar., ' singularitate.) E faptul de a fi "in sine" potrivit uneiimpirtigiri de "sine"
pilul "in" mama lui e 9i el, degiintr-un cu totul altfel, exteriorinaceastirr' (diviziune gi distribuire)constitutivde "sine",o ectopiegeneralizatia tutu-
terioritate.Niciin mulgimeaceamai strinsi nu sintemin loculceluilalt.)I ),rr ror locurilor"proprii" (intimitate,identitate,individualitate, nume),carenu
as t a nu ins e a m n i n i c i n u m a i " l i n g i " s a u ' Juxtapuqi "Logi
. cal ui " cu" ,l sint propriidecitin misura ?ncaresint expusepe limitelelor, de cdtrelimi-
faptului-de-a-fi-cu, Mitsein, din careHeideggerface contemporanul gicorr'1., tele lor gi ca acestelimite.Ceeace nu inseamni ci nu existi nimic "pro-
tivul lui Dasein - e logicasingularia unui interior-exterior. E poatechiarlt'r" 1rriu"gi nici ci propriulestein mod esenqial afectatde un "clivaj"sau de o
ca singularitigiiin general.$i astfelarfi logicaa ceeace nu aparSirrlrrr,, "sc'hizi".inseamni mai degrabi ci "propriul" estefdrdesenli, expus.
interioritSgii pure gi nici exterioritigiipure. (La drept vorbind, ir(('51(',r ,, A<:estmod de a fi, de a exista(existi oareun alt mod?fiinganu ar fi agadar
confundi: a fi pur gi simpluin afar5,in afaraa tot ce existir(llr solul), ,, iririodati "fiinqa",ci intotdeaunafiinja modalizatiin expunere) presupune
ins em naa fi p u rs i s i m p l ui n s i n e ,i n a fa ri de si ne,l a si nci rrstri ,i rl tr,tr
I' tt,t l.rptrrlci rrucxist{fiingi comuni, substanji,esenge sau identitatecomuni
pos ibilit at e da e a s e d i s ti n g ec a u n " s i n ei n su;i " ).O l oqrti i,r l i rrrrt' r,,, , nu ( nn()i l i tcp r csupoziqie-t-ocm
(cxprrrrr' rr.,r gi aiast ainseam niin pr im ulr ind
c eeint r edo is a u m a im u l qgi ia p a 4 i n e tu tu r or;ini rn;i rtLri ,l ,i r,r,r
i r rr,r,rl ' ,, | { ' xr'
" rr,1' r1111'r1,' l i i nl, ir ) r( ( ) Jllr t ./ n( cLrlat
" 1,,t;t , inesr - ulcum
din"com unit at e")
qine. nl rl {'.,{'rrrr',r;.t vn'ul rrr, t,l ,rl rc l ,ttrc t. rl ,tr,i r' ,trl c v i i r' ,tt t,t rt' l i tti i t l rt' l l tri c s t.t

ltl
lrrlrt,iintrc doi termeniaflagideja la dispozigie, intre doui existenge date.Ar inregistrare. Insi abandonul"comunici" el insugi,comunici singularitatea
rlt,scrnnamai degrabi.o fiinglcarelagie, identici cu existenga insigi:cu venirea ei insegiprintr-o infinitd "exterioritate"gi ca aceast6. infiniti "exterioritate".
lrrcxistengia existengei. insi nici "fiintd" si nici "relagie"nu sint de-ajunsca Abandonulfacesi se manifestepropriul(persoani,grup, adunare,socie-
sii numeasci acestfapt - chiar gi agapuseintr-un raport de echivalengi., cu tate,poporetc.)expunindu-|. Heideggerdd acesteisurveniri numelede Ereig-
atit mai pugincu cit nu avemaici o echivalengide termeni,carearinsemna nis, adicd "propriere", dar de asemeneagi mai intii de toate "eveniment":
tot o relagieexterioaricu "fiinga"gi cu "relagia".Ar trebui mai degrabi si ne evenimentul nu esteceeace are loc, ci venireaunui loc, a unui spagiu-timp
hotdrim si spunemc5 fiinta estei/r comun, fbri a fi vreodati comuni. ca atare,trasarealimiteisale,expunerea sa.
Putemoare expuneaceasteexpunere?o putem prezentasau reprezen-
ta? (gi ce concept ar fi potrivit aici? sd fie oare vorba de reprezentare,de
semnificare, de punerein sceni sauin joc? si fie nevoieaici de discurs,de
Nimic mai comun decitfaptul de a fi: e insigi evidenga existengei.Nimic gesturi,de poezie?).- Putemoare prezentasensulacestuiiri-comun,sin-
mai pugincomun decitfiinga:e insi;i evidenga comunicdgii. una cealalti gurulcareoferi posibilitateasensuluiin general?
$i 9i
sint puneriin evidengialegindirii- nu insi gifilosofiialeevidengei.Cici fiecare Daci o facem, daci atribuim ;i daci aritim fiinga(sau esenga)acestui
o impirtigegte pe cealaltdti ii retrageevidenga.Fiinja nu e de la sine pro- in-comun,gidacd,prin urmare,prezentem comunitateaeiinsegi(intr-unpopor,
pria sa evidengi,nu e egali cu sinegi nici cu sensulsiu. Asta e existenga, un stat, un spirit,un destin,o operi), sensulastfel(re)prezentat destrami
astae comunitatea,gi asta le expune.Fiecaree punereain joc a celeilalte. numaidecitintreagaexpuneregi, o dati cu ea, sensulsensuluiinsugi.Dar
Ceeace ein joc o dati cu /n comunul:ceeace di joc, gi nagtere,gindiri, daci nu o facem, daci expunereainsigi rS.mineneexpusi,altfel spusdaci
reprezentimfaptul ci nu e nimic de prezentatdin ir-comun, decit doar
9i pini gi 'Jocul" acestorcuvintein care,de fapt, nu se expunenimic mai
pugindecit comunicareanoastrd(ea insigi expusi acestui"fhri nimic in repetiliaunei "condigiiumane"carenici micar nu ajungela o "co-umanr-
comun", "fhri comuni misurS" a limbii cu transluciditatea pe careo pre tate"(condi gi pl e ati , ni c ium andgi niciinum an5) sensul
, sensului senir ur e
supunemintr-o "comunicare"carearfi aceeaa unuipresupussenscomun, de asemenea, totul se ristoarni in juxtapunereafhrd raporturi;i firi sin-
gi nu ac eeaa l u i " n o i " ). gul ari ti gil.denti tateaun uluisau ident it at eam ult iplului( a non- ident it Sqii)
Mizain comunului. A gindi ftri odihni acesclucru inseamni."filosofie", sint identicegi nu ajung la expunereaplurali a lui in, la expunerea nodstrd.
sau ceeace mai r5minedin ea la sffrgit,daci mai rS"mine cumvain comun, Oriceam face,totugi,sauce nu am face,nimic nu are loc, nimic nu are
inseamndpolitici, arti, sauce mai rimine din ele,inseamnia meryepe strad;i, cu adevirat loc decit aceasteexpunere.lar necesitatea sa esteinsdgides-
a trecefrontiere,inseamni sirbitoare ;i doliu, inseamni a fi pe baricade, chidereaa ceeace vom numi libertate,egalitate,dreptate,fraternitate- fhrd
sau intr-un compartimentde tren, inseamni a tti cum capitalizeazicapr a ne putea opri aici asupraacestorcuvinte.Totugi,daci nimic nu are loc
talul comunul ;i cum il dizolvi pe in, inseamni a ?ntrebamereuce vreas.l decitaceasti expunere- adic5, dacdfringaincomun rezistdinvincibilcomuniu-
spund"revolugie", cevreasi triiasci revolugia,
inseamni rezistengi,existenl,r nii 9i dezagregirii-, aceasti expunere,aceasti rezistenginu sint nici ime-
diate9i nici imanente.Elenu sint un dat pe carear trebuidoar si-l adunim
*** pentrua-l afirma. Desigurci fiinga-in-comuninsisti gi rezisti - fapt frri de
careeu nici micar nu agfi pe calesi scriuiar, dumneavoastrisd citigi.Dar
Fiinga"es!e" acestin (ar trebui spus:fiingae in acest"in", iniuntnrl ,r astanu inseamni ci e de-ajunssi o spunempentrua o expune.Necesita-
ceeace nu areinlSuntru),caredividegiimbini deopotrivS., careimpdrtd;egr', tca fiingei-in-comun nu e aceeaa unei legi fizice,iarcine vreas-o expuni
limita la careseexpune.Limitanu e nimic:ea nu e nimic altcevadecitat r",r trebuiede asemenea si i seexpuni (e ceeace putem numi "gindire","scrii-
abandonextremin careorice proprietate,orice instanqdparticular5dc 1rr,' turi", plimpirtigirea lor). Dimpotrivi, aceastae complacereacareameningi
prietate,pentrua fi ceeace este,fiind ceeace este,estemai intii livrati t'xt,' oricediscursal comunit5gii(gi pe al meu,in consecingi): de a credeci (re)-
riorului (carenu esteinsi exteriorulvreunuiinterior...).Putemoan:11irr,lr 1rn'zinti, prin propria sa comunicare, o co-umanitate al cirei adevdrnu este
acestabandonin carese manifestipropriul- fiind mai intii, adici ril' l,r rrr totuqio esenfadati gi (re)prezentabilS.
(-eeace astezie dat, semnificate mai degrabi de ordinul identitigiila
ceput,de la capit, de la limitaproprietigiisale,primit,perceput,sirrrlit,.rrrrr'..
m inuit ,dor it , re s p i n sc,h e ma t,n u mi t,c o m u n i cat? i n real i tntc,,rr r' ,,t,rl ,,rrr rrerfi rgidit al ecti zate a i dent it igiigi non- ident it igii( unu/ m ult iplu,indivi-
don e ant er io rn a g te risi ,a u n u e n i m i c a l tc e vadeci tnaE tcrca i rr.,,i i r,
rrrl rrrr rhr.rllr'olc<'tiv, congtiingi/inconttienfe, voinjd/fo4e materiale,etici/economie
ta natterepini la moarteacare-osffrgegte dcs.ivir;irrd ;rburrtlorrrrl l,rr,rrr".t etr ). l \r,rl r,r;i tocrnniacestlucr uil inf Xgigimpr in num elede "t ehnici":co-
abandonnu a b a n d o n e a zdi c c i tfi i n q c i -i n -c o rnrrr,,rrlrri i r,iri r onrrrrur.rr' ,1 i l i l t,i l i l l ,tl r',r i l nr'r ,i l 1 rrrrr,rrri t,l l i , () t ornuni t;ttt' dc opc ral i uni gi nu de ex i s ten-
..,1r, rr "l r.l rrrrr,r",rrl r.rl i tl ornr,rrl r.,,,i v i r,;i t,i ,rtrrrt' i torrs l i trri ri rc tl pr< > r' r' l rfi i rrl t' i
nic i c on- r ur r i ti l i<i ,i r 1 i ( r.l n i l ( (' s t(' ,r;rr l i rrrl tr'nr' ,t,l r(r'(l {' r(' ({,1)l ,l rr' 1r

| )'l
E ceeace face
ir ,r \(.nsului,cit gi forma hiperbolicda infiniteilor disjuncgii. un subiectdeterminabildupd conceptelefilosofiei)enungi gi se enunqS"-
( rl l)utin[i alternanga recurentegi invariabilide atiteasecolea valorizdrilor prezengacare vine la sine ca limitd gi pe care o impirtigegre prezenfa.
1iclcvalorizirilor acesteitehnici.Dar ar fi gi ceeace - ceeace e ginditin mod Expozantinexpozabilpe careroi il expunemtotugiin comun.
confuzprin "tehnici", si nu ceeace sepetrecein sateligisauin fibreleoptice
ne-arascundein "dat" ceeace continuesdfieoferitca in. Nu ne apropri-
em gi nu ne instipinim asupraa ceeace e oferit.Sau,mai degrabi:in apro-
priereainsigi careaccepti ti primegteofranda, riminem expugisuspendirrr Vegifi tentagisi spunegi:iati o descriere astatuquo-ului,daci nu a ori-
(adici libertigii)ofrandei,expugila ceeace nu poate fi apropriatdin ea. clreiortnduirisocialegi politice,celpugina democragiei. (Sau,gi mai fhgarnic
spus,descrierea unui fel de noumen democraticcamuflatin spatelefiecirui
fenomensocio-politic.)Nimic din toate acestea.Ceeace nu e democraqie
fienu expunenimic (tirania,dictatura)fie prezintdo esengd a fiingeisau a
Se pareagadarci de acum inainteexisti o sarcini indisociabilgi poatc gensuluicomune(imanengatotalitari). in ceeace o privegte, insi, democragia
indiscernabil "filosofici" gi "comunitari" (o sarcini a gindiriigi a politicrr, expunedoar faptul ci. o atareesenli e de neexpus.Firi indoiali ci e riul
daci acestecuvintecorespundfhri o alti examinare),carear fi sarcinade celmai mic. Totu;i, ilr-comun-ul,cu-ulse deporteazi:de la inapropriabita
aexpuneinexpozabilul in.Dea-lexpune, adicddea nu-l Prezentasau rePrezen' expunere(neindoielnicenigmaticoferiti intre rindurileContracruluilui
ta fbri ca aceaste(re)prezentare sd fie ea insigi, la rindul ei, locul gi miz;r Rousseau, gi oarecumin ciuda lui) setrece- deopotrivi prin logicainexpo-
uneiexpuneri:nu frri ca, in aceastdexpunere, "gindirea" si se expuni rrs zabilului9iimpotrivaei - la spectacolul aproprieriigenerale.
("spectacolul":
culuigisi seabandoneze "comunititii", iar "comunitatea" "gindirii". Toatc lcestcuvintva desemnaaici o expunereintoarsi citre sine,apropriat5,tard
acesteaar putea evocanumaidecitfigura unei "comunitigi ginditoare/dt' ebandon- ceeace,fbri indoiali, situationigtii incercausd.vizeze prin ace-
gindire",a uneiministiri din Telemsaua unuicenacluromanticcu inchipuirr lcaicuvint.- Cit despreapropriereagenerali,e limpedeci ea nu poate fi
de republici (si inci de republici de regi...)sau cevaprecumun "comLt Astfeldecitin mS.sura in careestenemijlocitparticularigi privariv5. ) Apro-
nism literar" (m-am folosit odinioari de aceasti expresieinsi natura s,r capi tal ul uia, i ndi vidului,a pr oducgiei
gi r epr oducer(iia "t ehnicii")
echivocimi facesi renungla ea: nu e vorbade o comunitatede literaqi...) & " i n - c o m u n " , g i n i n d l o c f a p tu l u i d e a a ve a - l o ca i n - co m u n u l u i . D cm o cr a q i a
Dar nici nu se puneproblemasi fim "cu togiifilosofi"(agacum a Putut n,r Clueaza, a;adar, nu in a reprezenta in-comunul(ca ;r cum ar fi o operaqie
dijdui Max), tot ata cum nu se pune problemasd facem"si domneasc;r " Cxterioarl), ci in a-l expune,adicdin a i se expune,in ai ne expune,in a ne
filosofia(agacum voia Platon).Sau e vorba gi de una 9i de alta deopotriv.r, txpune "noudin;ine".
unaimpotrivaceleilalte (;i atunciavemo gindirela limitS,undenu mai ;rirrr lstoria- o istoriecarenici micar nu gine"de istorie",ci tot de actualita-
ceinseamni"filosofie"),astainsi in misura in caremizanu arfi furnizart',r teanoastre- ne-ainvljat ce riscuriimplicdo critici a democraqiei (nimic
sensuluigi nici micar de a puneintrebareaprivitoarela sensca o intrebar,' tnaipugindecit exterminarea, expropriereapuri gi exploatareaneinfrinatd.)
in termenide fiingd:careestesensul?ce sensarefiin9a,daci ea estefiin1,r Sarcinae agadarfbri indoiali aceeade a deplasainsSgiideeade "criticd".
in-comun?Miza ar fi aceea,nu neapirat opus5,dar cu siguran!5alta, tl,' lnstristorianeinvati de asemenea caree risculinscrisin ceeace mai numim
a seexpuneimpirtigirii lui in, acesteiimpirtigiri a "sensului"caremai irrtrr lncA"democratie":acelade a ne mirgini la o apropriere violenti.,plati, nici
retragefiingasensului 9i sensulfiingei- saLrcare,altfelspus,nu le identilr,,r fnicaridentificabili(daci nu cumva,o dati in plus,ca "tehnic5"- intrucit-
unulcu celilalt gi pe fiecareca ataredecitprin acestinal "comunului",prtt' Vain sensulin caresevorbegtede "misuri tehnice"...),a lui in din faptul-
tr-un cu al sensuluicaredezapropriazdlapropriu. de-a-fi-in-comun. Risculde a pirisi baricadalui in. Prin urmare,daci nu
Nu c5 "agavea"sensul,nu ci a; aveasens,ci sint dintru sensgisintirrl rr trebuiesi fievorbade o "critic5"a democragiei intr-unsensobignuit(;i mai
sens,aladar exclusivla modul fiingei-in-comun. Un egosum,egoexisttt t,rt,' ller nu "anti-democratic"!),nu poatefi vorba nici de a rimine la o simpli
nu ar deveniefectivdecitexpunind partajul, partitia acestei fiin;e cxrstt'r rt, €vitlcrr jir democratici.Ar trebuiinsi s5 fie vorba de a conducedemocragia
ca pe evidenga sa cea mai proprie. (Evidenga e insi afirmati deja de I )t",t, tt t, . la l,rtul sdu propriu de enungaresi de expunere: fagi de ir-comunul aces-
ca evidengicomuni, impirtigiti de togi inaintea oricdrei acccclcrt l,t '.l,ttrr tui "l)()por"al cirui numeil poartefrri a-gifi gisit poaceinci nici caleagi
t ul de ev ide n ggi i d e g i n d i rea e v i d e n g e- is a u mai degrabi :;tvi tttli tt ,l rr.rr hi rI vott' ,rarti cul S risal
i e.
aceasteimpirtfuire vatra nepitrunsi a evidenqei sale.) "l rlosofi;r"5i "comunitatea"au in comun un imperativcategoric,ante-
tlinlru ttt,l.t .r,, .t i f i r r i o r r t , 'r r r ,ni r o r , r l r , ( d . r r p ol i ti cfh r d e ch i vo c,cd ci p o l i ti cu l i n a ce stse n sp r e -
Sintdintru:existenga are loc fiind expusi Pc accst
",rtt
in. lns epar a b i l S,a g a d a .$ iaitrtttl ttl t' ,itrt'
u n n o ie x i s tc i m rrr
e r, l ,t' p.tt,tl ' tl ,tr'
.t r' . E erl cr,rr r.r.' r,rl .t. i rr l or s, i i unn( '. / ( 'sis: 'icl com plet eze)de
, a nu pier de
d u - 5 i p r o v c n i t' n 1 ;r itr lr ( ) ( ' lltlll( ,ltr ' lit r o tlttttt itt r,ttl l (|( l l l .l l ,l r r",l ,rr (,.t t,t, ' drrrv,,,1,' r,' ,r' r' .rlr/,{ !)rurl
,l
a-
I
| !r, r l.'/
-
lJ1. !
-l
o=
F{

T] o
z=
-{ rn
).
1. Propunaici doar schigaunei posibileexpunericu privirela gindirea
istorieide astizi. Nu dearoltgi nici micar nu prezintintregulsisremde teme
9i dezbateripe carele-arimplicaun asemenea proiect(nu deauolt,printre
altele,anumitediscugiicdrorale-arputeada loc tema istorieila Heidegger,
Benjamin,Arendt,Adorno, Foucault,Pato€kasau Riceur). Tocmai de aceea
nu voi marcauneledintre acestetemesaudezbateridecit prin scurteremarci,
Prezentateexplicitca nigte paranteze.
Din acelagimotiv, ve expunmai intii, ca un fel de epigraf teza sau ipo-
tezainsprecareincercsi mi indrept: istoria- daci putem lua acesttermen
fn afara determinagieisale metafizice;i deci istorice- nu mai qineinainre
de toate de problematimpului, nici de aceeaa succesiunii si nici de aceea
a cauzalitSgii, ci de aceeaa comunitigii sau a faptului-de-a-fi-in-comun.
$i aceastadeoarececomunitateains59ie cevaistoric. Ceeace inseam-
ci nu e nicisubstangi;inicisubiect,nu esteo fiingi comuni carear pu-
fi gelulgiimplinireaunui procesgi unui progres- ci esreo fiingi-in-comun,
doar survine,sau care estesurvenirea,un evenimentmai mult decit o
. Saue survenireafiingeiinsegi:non-infinitateaproprieisaleexisten-
r pe carevoi incercasi o prezintca istorieflnitd.
Evorbaagadardespreceeace seintimpli atuncicind sintemexpugifap-
i de a spune:"noi inaugurim istoria".Cu alte cuvinte,istoricitateaca
perFormativmai degrabi decit ca narativitategi cunoagtere.

2. Acum, putem incepe astfel:ceeace astizi a fost,ceeace timpul rlos-


recunoattea fi fost,nu mai estenatura (care, agacum pretind unii, s-a
de mult in istorie),ci istoriainsigi.
Timpul nostru nu mai estecel al istorieisi, tocmai de aceea,istoria
i paresi fi dispirutin istorie...l-impulnostruestetimpul sau un timp
gi aceasti diferengide articol presupuneo diferengS capitali in gindi-
istoriei...)al suspensiei istoriei- intr-un sensdeopotrivS.ritmic ai nelinig-
: istoriaestesuspendati,flri migcare,iar noi a;teptim, in nesigurangi
Ingrijorare,ceeace seva intimpla daci ea i9iva reluamersulinainte (daci
existlcevade genulunui "inainte")saudaci nu seva mai migcadeloc.
cee un fapt binecunoscut, inse,agacum spuneHegel:"Ceeace e bine-
t nu e cunoscutdeloc".Si rezumdmaSadar,chiardaci nu e decit
rcPetilie,in ce consti suspensia contemporania istoriei.
indi de toate, istoria estesuspendati sau chiar incheiatS.,ca sens, ca o
orientati qi teleologic5,ata cum era ingeleaside la inceputulgindirii
tlloderrre;r isloriei.lstorianu maiareqelsauproiect9i,datoriti acesruifapt,
ntai erl r l tFfq()arr.
i ndiviclualS
r ( individulgener alsau gener ic)sau per -
dulon.rtllil pF r atr. Man olriltttriir si1o criticc irr ginclircaspcculativi
!6EtttFr

tJl
lx)st-hegelianir. Aceastainseamni totodati, gi prin urmare,ci istorianu pdni.'2 De la propriilesaleinceputuri,istoriacapovestireestegi trebuiesd in chip
fie
rnai poate fi prezentati - pentru a folosi expresialui Lyotard- ca o "man' esenlialo teodicee, insdea rdminein acelagitimp incremenitd in sentimentulrdu-
povestire",povestirea vreunuim5regdestincolectival genuluiuman (al lui mre sdldgluieye in ea.)
Umanitigii,al Libertigiietc.),o povestire careeramarepentruci eranobil., Tocmai de aceea,timpul nostru nu mai credein istoriaca "vicreniea ra-
gicareeranobili pentruci erabuni in implinireaei.Timpul nostruestetim giunii",vicleniegraie careiarafiuneaar face si infloreascdtrandafirurade-
pul, sauun timp, in careaceastiistories-asuspendateainsigi: rizboiul total, virului ragionalultim.fi ror de aceea,timpul nostrunu mai esteun timp capabil
genocidul,cursainarmirii nucleare,tehnologianemiloasi,foametea9i si si se simti. gi si se reprezintepe sineca un timp carefaceistoria,ca un timp
r5.ciaabsoluti, toate acestesemnecel pulin aparentealeauto-distrugeriigenu careproducemiregialstorieica atare.l-impul nostruesteconstientde elinsusi
lui uman,aleauto-nimiciriiistoriei,frrd nicio actiunedialecticia negativulu.. ca de un timp non-istoric.insi el estetotodatd un timp fbri naturd. De
aceeael rimine doar timp al istoricismului 5i al istoricizirii,ceeaceinseam-
(Prima parantez6,: poatecdunadintrecelemaibuneprezentdriliterarealeacet ni ci, in intregulsiu, cunoagterea(cu excepgia cunoagteriitehnologicecare
torlucrurisegdsegteincarteaElsei Morante,L'histoire,unromanalcdruidublufin'tl nu arenevoiede propriasa istorie),incapabildsi deschiddintru un viitoroare-
sun,iastfel:1)"in aceazi delunia lui iunie1947,nefericiapoveste a lduzzeiRamun care(chiarredescoperind uneoriideeade "utopie,'...),;i incapabilisd ofere
do lud sftrgit",i 2) - dupd rememorarea ultimelorevenimente mondialede dup,i vreunprezentistoric,i9i plaseaziroate obiectele(chiar gi obiectul "istorie',
1947 - ";i povestea continud".Ceeacepodteinsemna, in egaldmdsurd,cdistoricilr caatare)sub legeaunici, vagagi indefinitia unei"determiniriistorice",un
teagi narativitateaau aceeapi"istorie"Sicd,la sfiryitulisnriei ajungem- sau,defapt. frl de sub-saupara-hegelianism, saude sub-saupara-mafiism.Aceastd"deter-
am ajunsdeja - la sfirSitulpovestirii.ASspune,spredeosebirede Lyotard,al oricant, minareistorici" indicS.doar faptul ai oncelucru esteistoricdeterminar,dar
tip de povestire,maresau micd. lstoria care "continud", timpul nostruin mdsurant nu gi in cefel opereazideterminarea,cdci "determinarea"esteinqeleasitoc-
ure suwinea timp,continuddincolodeistorie;ideromansaudemicapovestire. Datottt,t mai drept cauzalitateistorici, iar istoriaesteingeleasica o releacomprexa,
acestuifapt,genulliterar saugenulde discursivitate aflat in retportcuaceastd"istonl teatrual acliunilorreciprocegi chiaransambluinstabilde cauzaliti.gi...
tate" ar fi ungencu totuldiferit.Agacumvomvedeamai tiniu, acestaar fi un anunn' secretulistorieisti asrfelin cauzalirate,iar secrerulcauzalitdgii srr in isto-
gende declarafie,de vestiresaude promisiune.) rie.Tocmai de aceea,istoriadevineo cauzalitatea cauzalitdgilor, ceeace
InseamnS. o producere nesffrgiti de efecteinsd niciodara efectivitatea unui
(A doua parantezi: nu e lipsitde interessd remarcdmfaptul oddceasta1t,' Inceput.Se pareinsi ci nucleulgindiriiistorieiconsri rocmaiin probrema
vestirea istoriei,de la inceputurilesalesauaproapede la inceputuri,a fost in , ltrl' fnceputului, a deschiderii istorieisaua inrririi in istorie.rstoricismulin gene-
straniuimplicatdSiintr-o manierddramaticd,tragld, disperatdchiar,de a inlitlt;", ral estemodul de a gindi carepresupune c6.,de fapt, istoria a inceput deja
acela;icursuniversal deevenimente a cdruinararetrebuiasd;i-o asume.Hegel,,r,'' dintotdeaunagi nu facedecitsi conrinue.lstoricismulpresupuneistoriain
la;i Hegel,vorbeadespreistoriecadespre"celmai teribil tablou"carene cufuntl,t,,' loc si o consideredrept ceeace va trebui si fie gindit. rar acesrrucrueste
"ceamaiadincd,ceamaistAnjenitoare mihnire,pe carenicio alinarenu o poatcI nnl adeviratin cazulfiecdruitip de istoricism,monologicsau polilogic,simplu
lau complex,teleologicsaunon-teleologic. Agacum scrieAdorno:"lstorici-
teteaesteIipsiti de sareadimensiuniiistorice"3.
1 . N o t 4 t r a d ud to r u lu ilfr a n ce z) :) e a n - L u cNa n cya redactatacesttexti nengl ezi (spri j i ni ttl t'Il ',
beth Bfoomfield...etc., a se vedea nota 84) pentru o conferingdin cadrul Programru r ,r' Luindin considerare modul istoricizantde gindire,am putea spuneci
ulTheorydelaCalifomiaUnivenity,lrvine(carepublici in 1988 acesttextin variantr cnrtl . ] | lotul apa4ineistoriei,dar ci nimicnu esteistoric.Vreausi spun,bineinqeles,
(J.-L.
T e x t u ld e f a q i e stetr a d u sd e Pie r r e - Ph ilip p e Ja n di (.u.rtI ' |,'l
n N ancygi nesi subl i ni eze fn reprezentarea gi in intrebuingarea istorieitimpului nosrru.Nu ginsi cri-
s t i n g a c i , an e vo io s,in o p in ia sa ,aalce stu e i ,,
i se u scri si ntr-ol i mbi foarteprecarsti i l )anrr.t
tic remarcabilamuncr realizati de istorici prin considerabilaremanierea
definitiv,textul "nu reugegte si spuni ceeace arvrea si spun5", gi lasi s5 se intr('v.r(l t ' "' r
siv acestneajuns.Ceeace poate ce nu e tocmai riu, fiind vorba despreo istrrrit'(.rr' 1/,,r" €unoatteriiistoriceftcutd cu ajutorulgtiingelorsociale, al antropologiei,bioto-
intregime si vind). gieigifizicii.$i nu vreausi gtergadevirul de negrers, in spegSci totur - incru-
Anumite teme abordateaici au fost intre timp precizatein ExpCrience dela lifu:drl,l',rtr',,( , rlrl''. iiv "natura" - estein devenire,ca totul s-a petrecutin chip istoric,inscris
1988 lExperienpa libertdlii,trad. rom. de Emilian Cioc ai Ciprian Mihali, ldcl, ( lut. .'{rr)1l :'
Intrtdeaunain schimbaregiin devenire, purtindintotdeaunanenumiratele
in La d4cisiond'existence in Sud, numir special dedicat lucri'rii f:iinfdpi liftV, l')t\'t M tt ' r", ;
a c c e p t a tn icio d a ti r e p r e ze n ta r eisto a r ie ca i su b ie ct.E l a i nsi stat[l ('n'l r .r\ul )r.rl .rl 't'rl rr'. = nnHrci aleacesteiinscrieri.De altfel,aceastaesre,in egali mrsuri, condiqia
i s t o r i ae s t e"a ctivita te ao m u lu i". in a ce stse n s p c l i ngJ numcrorst'.tl tt'.,1t'., rrl l I rr, ,i I $rrrirriiistoriei:ceeace implici faptul ci o istoriea numeroaselorgindiri istorice
necesare a ici cu p r ivir ela M a n - n u a m a lt sctlpdcci t s:\ rc t'l ;tl rtttr';,r(i '.rrl ,il r','1rrt, ,,,'
c o n t e x ti s t or ico ' filo so fic cL rto tu l d ife r it. l) n r fi(d c.ttt,t"ti l rri trr.irrol ,lr.r !''l rr.l ., r' i '. '
l n r c n g l c / ; tr n c;tir tsr r ll< icr r(l.1 ;tn .n u n u n r ,r ( ,1!.u .1{r",,ll rrrrl c ',rprl ,l ,rr, rrr.rrurrl t, rr.i ,,l ,l ,.=
1 t'htl '" ,,'l 'l w ',h'l 'l l r :l r tr r t',l r t[r ul u rl t o rt , r. rl i l r, r[ r, rn r| u i ' l , ; r, 2 9 .
l l t r t r tr l i l , - rr r ,, l .r(.'r,l r' , r'r r.i l r' i l r .i l r .rl rl ,rt -,.1| I. ..!
,r lr r r r | ) t. ir r r i| x;r r ir r rir tr ,il} ' .t.tlr tlr lr r'.r
l ) l l r r l ) o ' , r l r l,i,r r ' ,r ' ,1 .1 lxlr ' n r ' n 1Ilr ,i ' .,r 1 ' r ' tlr lll,' ,rrrrl r,l ,l ,l trl ,rrrIl l l trrr".,|).rvt,l t,rrr,,l l t l tN h,'tLl l . i r i i $,1/r .,r .r l r !r .il r r r r r r, . i t , 1 lO/

I l.'
i a rp u te a fin i c i o d a ti e a i n s i gi si to ri ci stS
, I lt . is t or itI I. u E .aardobi ndiunstatut dnumitd*realitateistoricd",cadezvoltare realdinfinitdsauindefinitaa timpului.intre
( 1 totul difcritde propriasa "istoricitate". Dar a;a cum Nietzsche ;tia deja, celedoud,noi am fi in suspensie. Fieseintimpld cu adevdratcevd,cevacenu poatefi
r.trcit istoriaesteo cunoagtere mai cuPrinzetoare mai bogati, cu atit mai cuprinsin reprezentarea noastrd,fie nu seintimpldnimicin niciun fel, poatedoarpro-
9i
pufin ltim ce inseamni."istorie",chiardaci istoria este totodate un exce- ducereapovesti ri Ior istorico-fixive...).
lenr instrumentcriticgi politicin lupta dusi impotriva rePrezenterilor ide- 3. Acesteafiind spuse,istoria inleleasdfilosofic,dincolode edulcorareaei istort-
ologice;i impotriva puterii lor. Cici, in acelagi timp, aceasti gtiingi nu cistd,esteconstituliaontologicda subiectuluiinsugi.Modul propriu al subiectivitdlii
cu la reprezentarea - - esenlagi structurasa - estemodulde a devenisineinsugicei;i are in "devenire"
oferi posibilitateauneiintrebiri radicale Privire ;i/saLr
cu privire la prezentarea- istoriei ca atare. $i tocmai de aceea,acestter- legeasineluiinsu;i,iarin sine- legeaI elanuldevenirii.Subiectulesteceeacedevine
men estein pericolfie si pistrezein mod tacit un fel de accepgiune para ceeace este(propria sa esenld)reprezentindu-se pe sineinsugisie insu;i (dupd cum
sau post-hegeliani,fie si se reintoarci incet-incet la semnificagia greaci a Stifi,sensulorigjnal;i propriual "reprezentdrii" nu esteo "prezentare secundd",ci o
istoriei:culegerede fapte. "prezentaresieli"), devenindvizibillui insugiin forma saadevdratd,in veritabilulsdu
Daci istoricitateaadev5.rului estecel Puqinuna dintre caracteristicile cett' eidossauidee.Sflr;itulistorieiinseamnd a;adarcdistorianu mai reprezintd si nicinu
mai importanteale timpului nostru, aceasta arinsemna in primul rind c'r mai reveleazdldeeasinelui,sau ldeeainsdgi.Dar pentru cd istoria metafizicd,dez-
adevirul acestei"istoriciteqi"nu poate fi infbgigat sau misurat de citre nr<r voltindvizibilitatealdeii (;i idealitatealumii vizibile)dezvoltdnu numai ni;te"confinu-
o gindireistorici sau anistorici."lstoricitatea" adevirului nu poate fi doar turi', ci se dezvoltdin egaldmdsurdca "Forma";i ca "formarea"intreguluisdu
o modalitatede a calificaadevirul(agacum deseoriseingelege): va fi vorb;r conlinut(de fapt, veritabilaformd ca forma formdrii fiec'irui "con!inut"), vom con-
despreo transformarea conceprului siu, sau agindirii sale - gi tocmai d| cluzionacd, de acum inainte, istoria nu mai prezintdgi nici nu mai reprezintdvreo
aceeafaptul acestaimplici o transformare a conceptului sau a gindMarr ideea istoriei(nici o lstoriea ldeii, nicio tdeede tstorie).ln acestsenstrebuiein;eleasa,
nu a acceptatniciodati reprezentarea istoriei ca subiect. El a insistat mercl de exemplu,formula lui Lyotardcaredeclardcd, in sinul 'gindirii critice" de la care
asuprafaptuluicd istoriaeste"activitatea omului". in acest sens - pe line'r serevendicd, nu estelocpentruo "filosofiea istoriei''.55"nu regisim oare aici roc-
numeroasealte discugiicarear fi necesare aici cu privire la Max - nu arrl mai lucrul pe carefilosofial-ar putea gindi acum?Vreausi spun: si gin-
alt scop decit si re-elaborezaceaste tezi intr-un context istorico-filosof r, deasciistoriadrept ceeace ar fi per essentiam flri ldcc (cccacc inscamni
cu totul diferit.- Profitde aceaste primi noti ca se me scuz Pentru engle"'r In cel edi n urmd:peresse nt iam sineessent ia)incapabili
, si devinivizibild,
meainsuficiente carenu numaici siricegtelimbajuldar,mai mult,md oblrr', incapabilide orice idealizare sau teorerizare, fie ca istoricisti.Ceeace nu
'
la un discursabrupt...imi expriminsi gratitudineafaqi de cei carem-'r" inseamnS, in schimb,cd ea nu ar fi cevaoferitgindiriinoasrre:iscoricirarea
ajutatsifaccelpuginposibiliaceasteexPeriengi: Elisabeth Bloomfield, Bry'r" istorieiar puteafi asteziceeace ne provoaci gindireasd gindeascdin mod
Holmes, David Carroll. irii istoricitigii inse;i, in mdsura in care acea:'l r categoric"in afara ldeii".
"istoricitate"ramineprinsi intr-o gindire preistorici a adevirului... Vom reveniasupraacestuiaspectin citevaclipe,dar sd amintiminainte
faptulci ldeeaistoriei- lstoriainsdgica ldee- si ldeeape carelsroriaar re-
(A treia parantezei modalitateade a inlelegetotul sub legea"determitt't"' vela-ogi ar produce-o- nu estenimic altcevadecitldeeade umanitate,sau
istorice',ceeace esteintru totul diferit demodalitateadea gindiistoriciateaadeviinthl a Umanitigiica ldee,ca formd realizatd. si prezentatia Umanititii. Cu roate
nu a fost,celpugindupd 1844, modulde$ndire al lui Maninsu;i, al acestuiNl'tt' acestea(gi micar atit cunoagtetimpul nostru),implinireaesengeiprezen-
*istorianu tate,oricarear fi ea (ceeace este"ideea"),punein mod necesarcapit isto-
carescriacd facenimic",in;ele$ndprin istorieceeaceel numea"isl,ttt,'
genuluiumancaistoriea $ndirii abstracte a genuluiuman,o istoriecarenu apLttlttt, rieica migcare,devenire9i producerea ldeii.Umanitateaimpliniti nu mai
omuluiredl"a,sauceedcetot el mai numed bundla lr"tt'
"o teorieistorico-filosoficd esreistorici (poatetot asacum nici lstoriaimpliniti nu mai esteumane...).
a cdreicalitatesupremdestede a fi supra-istoricd"s.) l)c.aceeascriaDerrida:"lsloriaa fost intotdeaunaginditi ca miscarea unei
t't,sorbqii a istoriei"(sau:"Conceptulde istorienu a prinsviagidecitpornind
(Apatra parantezd:in acelagitimp - timpulnostru- noi devenimconslir'illt'l' tlt.la posibilitatea sensului,a prezengei trecute,prezentesaupromisea sen-
,'tr, " sulrri,a adeviruluis5u"- enuntin care"prezengd" corespund e"resorbtiei"T).
faptutcd realitateanu poatefi separatdde "obiectulliterar" (HaydenWhitt)
oferdlecturii.infr e ca;i cumam recunoartecd istoriaeste forma nouslrtt ,'
ttrrtlt'ttt,i l:loria resorbitdesteistoriaprezentatd:prezenlasubiectivittiliila sineinsd;i,prezenid
mitului$i cd,in acela{moment, in spatele gi
textualittipii al rrtrttut,
subit:clivitdltr, ,'

4. tt SaintcFamille, iditions sot i;tles, p. I 1(r f,r,,1rr,.. I tr rrr,l r /,,,ttltrrr' tl l,r,lrll,t, tt,,. S, | , )l , , | , t rl i s s rn ri n t t rrr,S c rri l , p . 2 0 (). A r r' , rs t rit r. z , i
r,r.r ,1,1.r 1,r, :, rit I Ir / trnt,nh llt l,r t.,,,nrn,lrtr t' lo,'
', l l rl tttttr'ti Mi l i l utilovsl,t,l{ N I l' ler ,r ,l, ll, 1'

I t.l
esenleitimpului gi ca esenfza timpului, careesteprezentulinsugi(prezentultrecut, ca atare, esteo operalietemporald:timpul Sispaliul sint aici inertricabileSi nu mai
prezentulviitor;i prezentulprezent),timpul m subiect. pot fi glnditein vreunuldin modelelelor filosofice)- aceastdspa,tiere spaliazdtimpul
AceastaestecontradiQiainternd gi ultimd a istoriei. Nu contradiQiadialeaicd insugi,spaliinduJin raportcu prezentul sdu continuu. Ceea ce inseamnd cd survine
din sinul unui procesistoric, ci contradicfiadincoloSi dincoacede dialecticd(sau in ceva:a surveninu inseamndnicia trece, nicia f prezent. Survenirea survine intre prezent
trecereSiea ins,iSi. in curgerea continud sau in purul prezent (ceea ce,
inima sa), intre istoria in m$careSiistoria resorbitd,intre subiectivitateaca proces Siprezent,'intre
cdtresine ins'i;i ;i subiectivitateaca prezenldsie;i,intre istoria ca devenireSi eveni- la urma urmei, esteacelagiluuu, dacd e sd ne amintim de Kant: "in timp, totul trece,
ment gi istoriaca sens,orientare;i ldee.(Lucruadevdratchiar gi din punctulde in afard de timpul insu;i"), nimic nu poatesurveni.$i tocmaide aceea,istoricitatea
vedereal istorieiginditecdprocesindefinitsauPerpetuu:cdci,in acestcaz,subiecti- inil{ esteresorbitdin isnria ginditd ca timp, casuccesiune si cauzalihtein interiorul
vitateaseprezintdei inseSi m procesiunea insdsisau,ceeaceesteacelagi lucru,subiec- timputui.Nimic nu poate avea loc, pentru cd nu e loc (nu e spaliozitate) intre tipurile
tul a fost,defapt,dintotdeauna prezentproprieisaledeveniri...). Aceasta estestrudura deprezentale timpului, ;i nici intre timp gi el insuSi. Nu existd loc "din cind in cind'
de "doublebind" a istoriei- ceeaceesteuSordepusin lumin,iin sinuloricdreiteorii (daramputeaspune egald in mdsurd: nu existd timp...). Survenirea inseamnd: a oferi
o anumitdsPalierea timpului, in care ceva are loc, a deschide timpul insuSi. Astdzi,
filosoficea istoriei.
in mdsurain careistorias-aresorbitdejain tdee({ chiar in propriasa ldee), noi pentrunoi ceeaceare locestetocmairesorbgiaistorieica evenimentistoric,ca modul
sintem,dacdputemspuneastfel,in afara istoriei.lnsd,in mdsurain careaceastdre- nostrudea fi in chipadual in istorie...
sorbire("resorbgie")s-apetrecutdefapt caatarein trecutulnostrurecent(sauo datd Dar cumare loc acestlucru?Fiindal nostru.Posibilitateade a spunetimpul nos'
cuinceputulfilosofei),giin mdsurain carenoiavemdejao relagie"istoricd"cuaceasta tru ti posibilitateaacestuienunl de a aveasens(dacdare) estedaAide o reciprocitate
resorbire,sintempoateexpugiunui alt fel de "istorie", uneialte semnificapii a acestei intre "al nostru" ;i'timp". Nu estevorbadespreo proprietatecolectivdin raport cu
nofiuni,saupoateuneialte... isnriia istoriei.incdo datdMan<estecelcarescria:"lsto- carenoi am fi primii, Siam posedaun anumit timp. Dimpotrivd,timpul ne dd, prin
ria universaldnu a existat,defapt, niciodatd; in aparenlaei de istorieuniversald,isto spaliereasa,posibilitateade a fi "noi", saucelpupinposibiliuua de a spune"noi" Si
ria esteun rezultat" - iar acestefrazesint urmatede citevanote: "Existdo dewoltare "al nostru".Pentrua spune"noi", trebuiesdfim intr-unanumitspapiude timpcomun
necesard. Cu toateacestea, justificarea hazardului(dejustificattotodatrd libertatea, - chiardacdspunem"noi" referindu-nela un "noi" ce includetotalitateagenului
intre dlteleB)".intre acestedoudposibilibdfi,a fi in afara istorieisaua intra intr-o alta uman.Potrivitunui asemenea enun!,spaliulde timp comunestede citevamilioane
istorie(pentru mre numelede "istorie" nu vafi poatepdstrat) seafld suspensia caft: deani (insdnu intimpldtor un astfel de enunlestefoarterar formulat;o comunitate
ar fi caracteristicd pentru timpul nostru. demilioanede ani e cam greu de susfinut...). Potrivitceluilaltenunf:"timpulnostru
nu mai estetimpul < istoriei >", spaSiul de timp comunestedeaproximativtreizecisau
4. Dar ceinseamnd"timpulnostru"?inaintede toate,"timpulnostru"inseamn,t cincizecide ani. De bund seamd, nu este insd vorba de o chestiunede timp uonologic.
tocmaio anumitdsusPensie a timpului,a timpuluiconceput cdpermanentd trecereSt ASaceva poate fi o zi doar, sau se Poate intimpla intr-o singurdzi. Poatefi o istoriede
O purd curgerenu arputea "a noastrd".AProprierea careo reveldacest"tt o singurdzi. o istoriefiniti si - poate cd nu existd nicio altd istorie.E o chestiune de
fugd. fi Pe
noastrd"(vatrebuimai tirziusdexamindmacestgenfoartespecialdeapropriere)desent spd{iude timp, de timp care spaliazd //sau de timp spaliat, care "ne" dd posibilitatea
uNoi' - adicdposibiliuteade a in comun de a neprezentasaude a
neazdcevaprecumo imobilizare- sau,mai binespus,inseamndcd un cevadin timp, dea spune fi Si
nereprezentaca / comunitate.O comunitatecareimpdrtdgegte wu careparticipdla
f,ird a facesd incetezetimpul ;i fdrd a incetaai fie timp, cd o anumitd temporalitalt'
ca temporalitatedevineun fel de spa,tiu,un fel de cimpcarear puteafi pentru noi utt acela;ispayiude timp, fiindcd insd;i comunitatea este acest spafiu.
domeniuconfurmuneifoartestranii9i misterioase modalitdgia proprietdlii.Nu cdant Determinareaistorieidreptcevacomun,wu determinarea ei m timp al comunitdyii
dominaacesttimp (cit de pupinil domindm,de fapt!). Ba mai mult, astainseamnl - timpulin cursulcdruia ceva i se intimpld comunihdlii sau timpul in cursuldruia comu-
cdtimpul ni w prezintdcaaceasad spagialiatesaucaaceastd"sPaliozitate"a uneianu nitdtea insdlise intimpld - nu este nicidecum noud. De la bun incEut, incEind cu
mite suspensii- carenu estealta decitepoca,4pochdcare,in greacd,inseamnd"sut timpul istoric al inceputului, istoria a aparPinut de fapt comunitdlii iar comunitateaa
pendare". dpdrlinut istoriei. lstoria unei persoane singulare sau a unei simple familii nu devine
CareesteoperaliaPropriea spaliului?Spasiulspa|iazd- "dasRaumraumt", dtt istoriai decitdacd aparPine comunitd{ii. Ceea ce inseamnd totodatd ai istoriaapaQine
cum scrieHeidegeP. Ce estespaliatin Siprin epoc'i?Nu puncteale spafiului,lq,t politicului, dacdpolitic inseamnd(ca in cazul intregli noastreistorii) construirea,
sPaliate,ci puncteletemporalitilii insegi,carenu sint nimic altcevadecitformalt ,lt guvernarea / reprezentarea fiinlei-in-comun caatare(9inu doarcaioc socialal nevoilor
prezentaletimpuluicaremereusuruinSicdremereudispar.Aceashispalicn:(ntrr. Siat fo4elor individuale sau particulare). Aspeaul "comunitar"al istorieisau,fiindcd
ttcestcuvintnu existd ln englezd, af spune aspectul "comunist"al istoriei(carepoate
rti nu c un.1sp.r:t printre altele) este singurul lucru durabil pe careLamputeagtsi in
\e...de 1857, Pl1iade l, p
8. IntroductiongCndra tskrit ntntstrit.t hlorie a istoriei. Putem Si trebuie sd-l recunoa\tem chiarSiin epoca
9. Artd fi spaliul. rltnrct,litmlrddft:d\ldttptx.d
zllr1ilulur t:stctimpulnostru.

I lfr
I tl
Pentruci luim partela sffrgitulistoriei,pentruc5.avemcevasi ne comu- fi gindit in diferitefeluri:la Hegel,de exemplu,conttiinla de sinenu devine
nicim sau si discutim in aceasti privingi,ne sinremdaginoui ingine,cu ceeace estedecitdaci subiectulesterecunoscutca un sinede cetreun alt
acestprilej,intr-unanumitfel de comunitate.Ceeace,pentrunoi celpugin, sine.Subiectuldoregteaceasterecunoattere ins5,in aceastedorinqi,el nu
estepoate nu tocmai un semn de istorie,ci o anumici deschidere, fhri estedejasubiectulcareesteel. Altfelspus:sensullui "eu", Pentrua-;i avea
semnegi fhr5.idei,inspreo anumitl "istorie",;i deopotrivi inspreun anu- sensulpropriu,trebuiesi poati fi repetat,la fel ca oricealti semnificaqie,
m it " noi" . in afara prezengei lucrului semnificat:ceeace, in ocurengS,nu se poate in-
Cum putem gindi istoriaintr-un chip nou, sau cum putem gindi ceva timpla decit prin "eu"-ul unui alt individsau Printr-un"tu" pe careacesta
"dincolode istorie",dac5"istoria"esteinqeleasd doarin sensulsiu filosofi- mi-f adreseazi.in fiecarecaz,"eu" nu sintinaintede aceasticomutaresau
co-istoric?Cum am puteafaceacestlucru prin mijlocireacomunitS.gii? tnaintede aceasticomunicarea lui "eu". Comunitateagi comunicareasint
constitutiveindividualitiqii, gi nu invers(la urma urmei,individualitatea nu
(A cincea parantezd:faptulcd "istoria', ca multealte concepte alediscursului estepoate decit o limiti a comunitdqii).- Comunitateanu esteinsi nici o
nostru,nu are poatealt sensdecitsensulsdufilomfico-ktoric,inseamnddoudlucrurt esenq5 a tuturor indivizilor,o esengicare arfi dati inaintealor. Cici comuni-
distincte.inseamnd, maiintii, d multiplelesensuri
ale "istoriei"sintimplinite;iinchise tateanu estenimic altcevadecitcomunicareaunor "fiingesingulare"sepa-
in interiorulistoriei insegica epoci. lar aceastd epocdestetocmaiepocaimplinirii rate, care nu existi ca atare decit prin comunicare.
gia inchideriisensuluicaatare,saua semnificalieicaatare,adic,iale idealiadfiprezen- Comunitateanu esteagadarnici un raport abstractsau imaterial,nici
tateSialeprezenpei idealizate sau"eidetice"a "semnificatului"unui "semnificant". in o substangicomune. Nu esteo fiinla comun5,ci esteun fapt-de-a-fiin co-
mdsurain care"istorie" inseamndsemnificaliasausemnificabilitatea timpului uman mun, sau un fapt-de-a-fiunul cu celdlak,sau un fapt-de-a-fiimpreund.lar
(a omuluiin dimensiunea sa temporaldSia temporalitilii in dimensiunea sa umand), lmpreund inseamni cevace nu e nici interior9i nici exteriorfiingeisingulare.
cusaufdrd vreosemnificaliefindld "eternd",in acestsens(in sensulsemiologjco-filoso- Un impreund ontologic,diferit atit de constitugiasubstangiali,cit 9i^de
fic al sensului), istoriaesteabsolutinchisd.Dar aceastainseamnd,de asemenea, in. oricetip de raport (logic,mecanic,sensibil,intelectual,misticetc.). "lm-
tr-unal doileasens,d sensul"istoriei"sau"istoria"casens- caprocesulsensuluiinsu;i preuni" (gi posibilitateade a spune"noi") areloc acolo undeinteriorul,ca
- a survenitgi cdsensula suruenitnu doar in sinul istorieinoastre,ci ca istorianoas- interior,devineexterior,frri sd existeo formareavreunui"interior"comun'
trd. Ceeaceinseamndtotodatdd glndireaoccidentald(saucomunitateaoccidenald), "impreunS"apaqinemodului de a nu aveadelocesenfi.Aceastaesteexls-
cagindire caresegindegtein dimensiuneasa istoricd,a survenitsi d, prin definific, tenfa,lari nici o esengi, dar care,ca existengd, estesingurasa esenli (lar
"istoria" nLtmai are cddereasdgindeascdaceastdsuwenireca atare. Totu;i, astanu aceasteesentenu mai esteo esenid:aceastaesteideeacardinali Pe care
inseamnd cd sensulnu are nimicde-afacecu suwenirea,din contrd.Sensul,in{etes seintemeiazeDasein-ullui Heidegger- daci sepoatevorbi despreo inteme-
in mdsuraposibiluluiintr-o dccEliunediferidi de semnificaliade elementin sinul ca iere).A existanu inseamni. pur gisimplu "a fi". Dim potrivi: a existainseam-
ruia cevaprecumsemnificaliasaunon-semnificatia estecuputinfd,sensulca;i condifi,t nLanufi in prezenga imediati sauin imanenlauneifiinqiri.A existainseamni
noastrdexistenliald/transcendentald: altfel spus,condigiain care existenfuestee,t a nu fi imanent sau a nu fi prezentsiegi,gi a nu fi prezentsingur.A exista
insdgiun transcendental Sidecicondi,tiacarenu constdin a fi doar;i imediatceeatt' consteagadarin a considera"sinele"propriuca Peo "alteritate",a9aincit
sintemnoi - sensul,in aceastd accepliune,nu estenicisensulvreuneisurveniriSini,t nici o esengi,nici un subiect,nici un loc, si nu Poate Prezentaaceastd alteri-
sensulunuiprocesistoric,sensulnu estesemnificaliaa ceeaceseintimpld, ci afaptu tateinsine,ca pe sinelepropriu al altuia,sau ca pe un "mare Altul" sau ca
lui ci cevaseintimpld.Acestaestesensulin interiorul druia ne estedat sd existant, o fiingi comuni (viagi sau substangi).Alteritateaexistengei nu suruinedecit
chiardacdnegindimpe noi inginecd non-sens,chiardactitransformdmistoriain alt ca "fapt-de-a-fiimpreuni".
surditate(a;a cumfacemdeobiceide-alungulintregiinoastreistorii).Sensulestepo,t Apa cum scrieMax, "e fals si considerimsocietateaca Pe un subiect
te el insugiintimplarea,sauceeaceintotdeaunaseintimpld in intimplare,dincolos,rrt unic;e un punct de vederespeculatir/'l0. Comunitateaestecomunitateacelor-
dincoacede resorbireaistorieiin semnificalie.) lalpi,ceeace nu inseamni ci mai mulgiindiviziar aveavreo naturi comuni
dincolo de diferenqele lor, ci ci ei participi doar la altericatealor. Alteri-
5. Si ne referimacum la comunitate.Vom treceorintr-oscurtl anillt,/,t tatea este,de fiecaredati, alterirateafiecirui "eu insumi", carenu este"eu
a acestuiconcept,pentrua revenila istorie.Dat fiind ci trebuiesi fiu r orr Insumi"decitca un altul.Alteritateanu esteo substangicomuni ci, dimpo-
cis, mi.vid obligat si rezumceeace am dezvoltatinalti partein rn;rr;ir triv5,estenon-substan jialitateafiecirui "sine"gi a raportuluisducuceilalgi.
nea acestuisubiect. I o1iacegti"sine"sint in raportgraliealteritdgiilor. Ceeace inseamni ci ei
Ce estecomunitatea? Comunitateanu esteo adunarcdc indrviri,po..r,'
r ioar i elabor d riiin d i v i d u a l i ti qiini s e Eifi, i n d c i i rrtfi vi rl rrl l i tatci
(;rr ,rr,u('nrl
s epoat em an i fe s tad e c i ri ni n re ri o rLurlrrt.ii rs t. rrrt.rrr.a .rrl rrn;1ri ( r,t,;
. r e poi rtr l l l ( ) tt r tt , r ) .l i

Ii 8
lru sint "in raport" - in nici un mod determinabilal raportului- , ci sintim- timp ca subiectsau ca subiectivitate,careestefundamentulmetafizical ori-
preund.Faptul-de-a-fiimpreuni estealteritatea. cirui istoricism- gi ceeace s-ar putea spune,pini la un anumit punct,
A fi impreuni saua fi /r comun esteagadarmodul propriual fiinqeiexis- chiargi despreHeidegger). insi istoriaestecomunirare,adici survenirea
unui
tengeica atare,modul in carefiingacomuni ca atareestepusi in joc si in anumitspagiude timp - ln forma uneianumirespaieri a timpului,careesre
carefiingaca atare esteexpusi riscului.Eu sinc"eu" (exist)doar daci. pot spatiereaunui "noi". AceastS. spagieredi spagiucomunitigiigi o spagiazi,
s pune" noi" (c e e a c e e v a l a b i l g i i n c a zeugl o-ul ui cartezi an,aci rui certi tudi - ceeaceinseamni ci o expuneei (insegi).Acestae gi motivul faptului, foarte
ne este,pentru Descartes insugi,o certitudinecomunS,cea mai comuni, simplugi evident,ci istorianu a fosr niciodati ginditi ca o insumarede is-
pe careo impirtd;im insi.,in fiecareclipi, doar ca un altul...).Ceeaceinseam- torii individuale,ci intotdeaunaca modul propriu gi singularal existengei
nI ci existin misura in caresint in-(fbri)-raporr cu existenga celorlalgi,cu comune,careestemodul propriu al existengeil3.
celelalteexistenge gi cu alteritareaexistengei. Akeritateaexistenqei consri in Am puteaspunechiarci "sensulminim" al cuvintului"lstorie",sau al
non-prezentasa intru sine.Ceeace are loc de la nagteregi pini la moartea s5:u"nucleussemanticus", nu estesuccesiunea evenimentelor,ci dimensiunea
sa.Sintemalgii- fiecarepentrucelilalt;i fiecarepentru sine- datoriti nagte- lor comuni. Altfelspus:"comunul"ca atare,in mlsura in caresuruine, ceea
rii gi morgiicare ne expunfinitudinea sau care ne expunfinitudiniill . Finitu- ceinseamni tocmai faptul c5, in definitiv,comuna/nu esledacca substanqi
dineanu inseamni.cI sintemnon-infinigi- ca nigtefiingeneinsemnate sau sauca subiect,ci suruine,"in chip" istoric.
efemerein sinuluneifiintemari,universale gi continue-, ci inseamni.ci sin-
tem infinitfinigi,infinitexpugiexistengei noastreca non-esengi, infinitexpugr 6. in acestsens,istoriaesteo istoriefiniti. Ceeaceinseamni.exactcon-
alteritigiiproprieinoasrre"fiinge"(sau:in noi, fiingaesteexpusi propriei trariul unei istorii desivirgite.lstoria desiv,irgitieste,de la inceputul siu,
sale alteritigi). incepem gi sffrgimfXri a incepe gi ftri a sffryi:fhri a avea prezentarea fiingeiprin (sau ca) procesulrimpului: "resorbgiaisroriei".E o
un inceput gi un sffr5itcaresd.fie alenoastre; avem (sau sintem) un inceput istoriecare se preocupi de sffr;itul siu gi care il prezinti, de la inceputul
gi un sfrqit doar ca algii,gi doar prin ceilalgi. incepurulgi sffrgitulmeu sinr siu (fie ca pe o catastro€ sau ca pe o apoteozi,fie ca pe o acumulareinfiniti,
tocmai ceeace eu nu pot aveaca fiind alemele,gi ceeace nimeninu poate fie ca pe o transfigurare brusci). lstoriafiniti estesuruenirea timpului exis-
aveaca fiind ale sale. tengeisaua existengei ca timp, survenirece spagiaztr timpul, spaliindprezenga
Rezultatul:suruenim, dacda surveniinseamni a avealoc,ca altulin tim- giprezentulcimpului:ea nu i9i areesenga niciin ea ins5gigi niciin alti parte
pul ca alteritate(;i ce esterimpul daci nu tocmai alteritatearadicali a (cici nu existi o alti pane...). Ea esteastfel"in chip esengial"expus6,, infinit
fiecirui moment al timpului?). Nu sintem o fiingdci o survenire (sau: in nor, upusdproprieisalesurvenirifinite caatare.
fiingaesteexpusi survenirii).Aceasti survenireingeleasica "esenqiala,, ake-
ritate a existengeine estedati ca un noi, ceeace nu e nimic altcevadecit alterita lstoriafiniti estelocgiitorulexistengei,ca existenqlcomuni, fiindci ea
tea existengei (mai mult decitexistenga alteritigii)."Noi', nu estenimic altceva cste"faptul-de-a-fiimpreuni al alteritigii". Ceeace inseamnl gi locgiitorul
decitfinitudineaca subiect,daci subiectivitatea ar pureasi fie finiti (inst, libenigiigi al decizieide a exista.
ca atare, ea este infiniti). Acestae gi motivul pentru care acest"noi" esrt,
un subiectstraniu:cinevorbegteatuncicind spunem"noi"? Noi nu sinterrr (A gaseaparantezi: nu pot dez/oltoaici implica,tiileacestei"libertd,ti;i decizii
- acest"noi" nu este-, ci survenim,acest"noi" suryine;ifiecareindividcart, doa exista". N-ovominlelegein sensuluneilibertdli subiective,ceeaceimpliadfie un
survinenu suruinedecit prin aceastecomunitatea survenirii,careestecomu ubiect liber ln raport cu istoria- defapt, un subiectliber de determindrileistorice-,
nitateanoastri. Comunitateaestecomunitateafiniti, altfelspuscomuniur
fc Etoriainsdsicasubiect,afa cumo inftp$eazdHegel(intr-o anumitdmdsurd),sau
tea alterit5gii,a survenirii.lar aceastaesteistoria.Aga cum scrieHeidegler
Wte dfa cumo fac,intr-ofurmdmai naivd,Spnfler SiToynbee. Libertateavaf ingehasd
"fstoria (Ceschichte) igi are greutateasa esengialinu in trecut, nici in prezcrrr ln.modprecisdrept mracterulpropriu al surueniriiSial expuneriiexistenlei.Nu doar
giin coordonareasacu trecutul,ci in survenirea (Ceschehen)proprieexistenqei,'r, In moddea fi "eliberat"deuuzalitatewu dedestin,ci un moddea fi destinatasumdii
Comunitateanu esteagadaristorici, in sensulin carear fi un subit,,r hr, de a fi destinatistoriei,ca suruenire.Ceeace nu inseamndo anumecauzalitate
ceseschimbi in permanengiin sinul(saudedesubtul,agacum faceun subin| ) Hu necesitate"meta-istorice".Ci inseamndnumaiSimai intii de toated acestmod
unui t im p c e s e s c u rg ei n p e rma n e n g (s i a u un subi ectcaredeqi nc;rrerr nspoatedeschide- saupoatesd devhidd fiinla cadtare - cdtrecevaprecum"desti-
fiul" sau"cduzdlitatea","necesitdted" sau "decizia".Ceeaceinseamndai slntemni$e
fiin1e tn intrcflmeistorice(Sinu ni1tefiinlepentrucareistoriaarfi un accidentsau un
l l . Heidegger,Fiinpdgi timp;cf . Derrida L'Acriture
et la diftrence,seu il, p. 169, ( lrrnroplrn l yrr,,f
Heideger PensCe et historicitC,
Cornell UniversiryPress19116,p. 42.
ll l fetrl rgprr,,,/,11 ,Iatagr.rf i rlt' l rl ,l i torrrent;rri rrl
l tri l l i c truri nfc mps etr{ c i t,v ol ,l l l ,P ans ,
12. Fiinld5i timp, paragri.rul74. Itsilrl. lrJllt

l4{}
proces),ceeacemai inseamndgi faptul adistoriaesteexpunerea proprieexistenlei,pe lstoriafiniti: ar trebui si fie clar de acum inainteci finitudineagi isto-
caresintemdestinali(aceastaeste"libertatea")sd o glndim;i sd o purtdm cahazard ria sint unul 9i acelagilucrugici "istoriafinit5"esteo tautologie,cu condigia
Si/saucauzalitate,cd proces;i/sau ca suruenire,ca necesitate;i/sau m libertate,ca si ginem"istoria"departede auto-resorbgia sa. lstoriafiniti sau istoriaca
fugacitate;i/sauca eternitate,ca unitategi/sauca multiplu etc.) istorie,istoriain istoricitatea sa (daci e si convenimci "istorie"estecuvin-
tul potrivitde pistrat...), nu esteprezentarea unei anumiteimplinirisau a
fstoria este prezentareasau venireala prezengd. a existenqeiin mdsurain uneianumiteesente- nici micar a propriuluisiu processaua proprieisale
careexistenta ins5giestefiniti 9i, prin urmare,comuni - ceeace,o dati in desfhguriri.lstoria finiti esteprezentareanon-esengei existengei(care este
pfus,inseamnS. cI existenqa
nu are o esen!5,ci ci, prin "esengi",ea estesur- la rindulei,ca discursgiconceptal "existengei", o partea filosofieiin misura
venire(sau, mai bine spus,survenirea posibilit5gii
de a se intimpla sau de in carefilosofiase punein chestiune,un evenimentistoric,survenirea lsto-
a nu se intimpla ceva).Comunitateanu inseamni o survenirecomuni, ci rieice se aratecaepoce,.
survenireains5;qi(Ceschehen inscrisin Ceschichte) a comuniti.gii.Comunita- lstoria finiti esteprezentareaexistengei in misura in care,fiind in ace-
tea esteacest"Noi" caresuruineca fapt-de-a-fi-impreunial alteritigii. Ca lagitimp existengi;i comunitate,aceastanu e niciodati prezentiintru ea
fiingi singular5,eu nu am o istoriesingulard(i.e. exist)decitin misura in insigi.Atunci cind enungimun anumit "ei" istoric,de genul"ei, grecii"sau
caresin! expusuneicomunitdqigiin sinulcomunitiqii,chiardaci nu am un "ei, PirinqiiFondatori"sau "ei, membri sovietelorrusettidin 1917", cind
rol deosebitsau importantin comunitate."ELl"in "noi" si "noi" ca "noi" enungemacest"ei", ceeaceinseamni propriu-zisa scrieistoria,spunemin
silrfistoricefiindci noi apa4inemin chip esentialacesteisurveniricareesre locul lor acest"noi" carein acelagitimp "le" apa4inegi nu "le" aPa4ine,
finitudinea FiinleiinseSi.
Faptul ci FiingainsSgiestefiniti inseamndci ea nu fiindci tocmai comunitatealor istoriali gi istorici estecea care nu aPare
estenici substangS,nici subiect,ci esteoferitiin existengigi existengei. Fiinta decitprin istorie,prin modul nostrude a spune"ei" atuncicind "ei" nu mal
esteofranda adusi existentei- gi sti in narura proprie a ofrandei si survi- sint prezengi. Darchiargi atuncicind greciispuneau"noi, grecii",cevadin
ni (sdfie oferiti). E ceeace am puteanumi comunismulnosrruistoric:fap- "grecii" trecuse deja,gi o noui spagiere a timpului deschideacomunitatea
tul de a survenica noi { acestuinoi. "greacd" propriului siu viitor. Existenga istorici e intotdeaunao existengi
lstoriafiniti nu aduceastfelnici o desi.virgire gi nici o reprezentarea vre- aflatiin afaraprezengei. Acel"ei" pe careil scrieistoricularateca acest"noi"
unuisubiect,nicispirit,niciom, nici libertate,nici necesitate, nicio ldeesau pe careil implici nu estegi nu a fost vreodati, ca atare,prezent."Noi" vine
alta, nici chiar ldeeade alteritare,carear fi ldeeade timp gi insfui ldeeadc intotdeaunadin viitor. La fel seintimplS5i cu "al nostru""Noi" atuncicind
lstorie: alteritateanu are ldee, ci doar survine- ca fapt-de-a-fi-impreun.l negi ndi mpe noi i ngi nedreptcom unit at ea din spaliulde t im p al unuisf f r git
al lstoriei.
(A gaptea parantezd:acestaarfi momentulstrategicpentru o relecturda filosofct lstoriain survenirea ei esteistoriaintru carenu sintemniciodati capa-
hegeliene a istoriei,saua filosofieihegelienecaistorie.Pentrucd,dacdistoriaesteisLtt bili s5 fim prezengi, Tiaceasta esteexistenqa noascri,acestaeste"Noi" al nos-
ria spirituluisaua rafiunii, acestlucru trebuieinlelesin sensulin care,agacumscntt tru. Atuncicind spunem"Noi", "Noi" constain aceastenon-Prezenle, care
Hegel,"raliuneaesteimanentdexktenpeiistorice,easerealizeazdin aceastdexistenl,t nu estecitugi de pugin o prezen\e,ci survenireaca atare.A scrie istoria -
;i prin eaIa".Or aceastainseamndcdrafiuneanu e nimicaltcevadecitexistenlaistorr,t, ceeace constituieintotdeaunamodalitateain careistoriase face(chiargi
;i cd "rafiunea"devine"evenimentul" existenleiistorice(in aceastdperspectivd, ara cunt atuncicind credemgi spunemci facemistoria"la Prezen(',chiar;i atunci
scrieSuzanneCearhardt, "sepoate considera"cd dialeaica "lucreazdimpotrivarr ctndcredemci sintemintr-o deschidere istorici gicind spunemacestlucru,
inse;i'ns1. in acestsens, raliuneanu arfi atitesenlasubiectuluiistoriei, ci,ma'idegrult,t, vorbim de fapt desprescrierea istoriei)- nu constein rePrezentarea uneianu-
istoriaarfi singuraexistenlda raliunii. De aceea,rapionalitateaacesteiraliuni ar bt, mite prezenqe trecutesau prezente.Evorba de a marcaalteritateaexistengei
buisdfieinleleasdintr-omanierdcu totuldiferit'ddemaniera"hegeliand" obiSnuitd yt in raport cu propriul siu prezent;i cu propria sa Prezente.fi, tocmai de
poatechiarcaralionalitatea suweniriicaatare;i casurvenirea raliunii. Aceastart:ht aceea,istoria estein chip esen{ialscriiturd,daci scriituraestetrasareadife-
turd a lui Hegelarfi o relecturda discursului filosoficasupraistorieiin general.l\rrt renqei, prin diferenga urmei.Agacum afirmi WernerHamacher,a scrieisto-
cipiulsdusauschemasd ar constdin aceeacd istoriafilosofcd,inleleasdcapnxt,,,,rl ria inseamni "Un adio" spusprezengei evenimentului istoric.in germanS:
identitilii spiritului(saua omului,a umanitigiietc.),caidentificarea identitdliit:.t(tltnt., "wasgeschiet istAbschied" (ceeace survineesterimas bun gi/saudespi4ire,
a fostintotdeauna in acelasitimp diferenyn infinit'dSidiferenliere
a itlcnti.tdltt.) careestesensulliteralallui "Abschieize\. Afi prezentinistoriegi intru isto-

14. Philosophie
de l'Hktoire,Introduction, cdilia finncczil,p \')
" t l l ,r .r r .r r tr .l l r r tl r '* l r r r r | r .uw r . ,l rrr. nrl rr( i c s rl ri c h t e l i t e ri rri s c h e rL rn d c rC e s c h i c h t e p h A rro me -
15. lc momcnlrritirlm dr (l,tplihwtpltit rh) I'l ltstrurt,trrtltl r r r l ,.r I r r ,r r 'r r r r ',,r r " ,,\l 'l pn,h ,'t l t t l r' t rt rl u ru rl rn (i l ' n t k rt t \ l i l t / (l , rx l i ' \ J ,(ri i l t i t l t r, e rr,l ()u 5 , l )t l . X l .

t 't;
rie (a enungajudec5gi,a lua decizii,a facealegeriin vedereaunui viitor) nu ce spune Kant cu privirela cauzalitate).AceastainseamnS. ci: temporalita-
inseamnl niciodati a fi prezentintru sineinsugica fiin95istorici. insea-- tea gi cauzalitateaapa4in uneinaturi,iar istoria,in acestsens,esteun pro-
ntr a fi spaqiat- sau a fi scris- prin spagierea timpului insugi,prin aceaste cesnatural,in misura in caregenul uman progreseazica o nature carese
spalierecaredeschideposibilitateaistorieicomunitSgii. Aceastavineintot- dearolti (chiar daci "natLlra"era ginditi ca procesulinsugi).
deaunadin viitor:insi acest"viito/' nu mai inseamniun viitorprezent,care Timpul succesiuniiesteauto-succesiunea timpului. Pentrua vorbi in
ar veni insprenoi prin reprezentarea lui. "Viitor'' inseamni spagiereatim- termeniilui Kant,aceastaestesuccesiunea fenomenelorgifenomenulde suc-
pului,diferenga carenu esteln timp, ci diferenga timpului- spaliulprin care cesiune,dar nu gi survenirea fenomenaliziriica atare.Nu e nagtereasau
timpul se diferengiazi(de) el insugi,gi careestespaliulcomunitiqiiin exrs- moartea vreunui lucru. Nu e faptul-de-a-avea-loc al unui lucru, spagierecare
tenla sa. ii permiteemergenlasau disparigiasingularS.
Acestact-de-a-spagia, aceasti spaiere a timpului insu;i nu estenimic
7. Daci timpul esteingelesca succesiunegi curgerepermanente(gi alt; altcevadecit alteritatea,eterogenitateacaresurvinein timp. Dar ceinseam-
ingelegere a timpului ca atare nu existi), istorianu aparginetimpului sau, nd"a surueniin timp?inseamnici, in definitiv,ceva,care nu estenici timpul,
altfelspus,istoriapretindeo gindirecu totul diferiti a timpului- o gindire nici prezenga, nici succesiunea prezengelor, nici substanqaprocesului,survine
a puterii salede spagieregi a spagieriisale.(Tot din acelagimotiv, istoria nu In timp, dar nu intr-o manieri temporali. Altfel spus,cevace nu survine
apa4inecauzalitigii,fie ci aceastadin urmi e ginditi ca unitatesauca mul- "din" timp "in" timp, cevace nu igi succedesiegi.Cevace advineinsi din
tiplicitate de serii cauzale- chiargi in cazulin care cauzalitateanu e dati, nimic - sau carenu seindreapti insprenimic (nagtereasau moartea).Acest
ci doar reprezentate ca ldeel7.)Cici permanenqa timpurilorcarese schim- nimic - careesteintotdeauna"viitor'' - nu estenimic:nu esteo alti substan-
bi in permanenge(timpul ca substangi,dupi Kant) esteprezengaprezen-
9i negativi carear dubla-o pe cea careigi succedesiegi.Acest nimic sti in
ti la sineinsigi,chiardaci, de fapt, ea nu se prezinti niciodati pe sine.Cu faptul cd nimic nu are locinsurvenire, fiindci nu existi loc de ginut:existi
toate acestea,istoriaestevenire-la-prezenge, venirea(venirea"ceea ce va si insi spagierea unui loc ca atare,neantulcarespaliazitimpul, caredeschide
vini") ca venire,ca suruenire,ceeace inseamnS:ca non-prezent.Ea nu estc ln el alteritatea,eterogenitateaunei existenqe oarecare.
permanenlauneideveniri.lstorianu devinenimic - sau poatedoar istorie,
carenu e devenire, ci venire.Ea nu apa4ineprezentului timpului,timpurilor (A opta paranteze:intr-un sens, pecareartrebuisd-ldistingem cuprudenpd de
prezengei (prezentultrecut, prezentulprezent,prezentulviitor). Dupi cum accepliunea saobi;nuittd,acestnimicsauaceastd advenirea nimicului caredeschide
nu apartinenici memoriei.Memoriaeste(re)prezentarea trecutului.E tre- timpulesteeternitatea. Eternitateanu vafi infeleasd aicicafiindin afaratimpului,
cutul viu.lstoriaincepeacolo unde sfirSe;te memoria. Ea incepeacolo undc nicicaveninddupd.timp(caun alttimp viitor). Eternitateaeste:existenlau advenire
sfirs,e;te
reprezentarea. Munca istoricului- carenu esteniciodati o munci dr' lntimp. Aceastaesteistoria,careestedecieternitateanoastrdfinitd. Eternitateaeste
memorie- e in multe sensurio munci de reprezentare, darin raport cu cevil
finitd, pentru cd, de fapt, nu iSiare esenlain ea insdsi.Eternitateanu estenimicalt-
non-reprezentabil, caree istoriainsigi. lstoriaestenon-reprezentabilS nu irr cevddecit expunereala timpul existenpigi totodaai expunereaacestuitimp. Acest
sensulci ar existao anumite prezenge ascunsi in spatelereprezenterilor, cl subiectar implim atit o re-lecturda lui Hegel(Enciclopedia, [ 258) cit Sio reJecturd
pentru ce estevenireinprezenli ca survenire.Ce inseamni aveni? Careestc aTezelor despre lstone ale lui Benjamin.)
constitutiaparticular5. a lui "a veni",dincolode prezengigide absengi- aceas
ta arfi intrebareaunei abordi.ri a istorieimai precisi decit cea de fagd. Ceeace survine- sau, mai degrabi, faptul ci suryine- nu provinedin
Aga cum subliniazl Hannah Arendt, in eseulintitulat Conceptul de isto omogenitateaunui procestemporal,nici din producereaomogeni a aces-
rie, doar gindireamoderni a istorieia dat intiietate timpului ca succesiunr. tui procespornind de la o origine.Dimpotrivi, survenireainseamni ci
temporali. Putemadiuga ci nogiuneade cauzalitace estegi ea implicar,i origineanu estegi nu afostvreodati prezenti. Ceeace e totuna cu a spune,
in aceasti formi de gindire.Cauzalitateaesteceeace nu poate admite sur o dati cu Heidegger,ci Fiinganu este,gi totuna cu a spune:noinu ne succe-
venireaca atare- suruenireain survenirea el;i nu ca evenimentcareurmen/.l dtrm noui ?n9ine in pura continuitatea unui processubstangial, individual
unui alt eveniment,survenirea in venireaei.Temporalitateagi cauzalitatt',r saucolectiv,ci noi apdremca noiineterogenitatea comunitigii,careesteisto-
nu au legdruricu suruenirea. Elenu privescdecitschimbarea, caree [()t (, ria, pentru ci noi nu avemgi nici nu sintempropria noastri origine.in acest
schimbarea unor substange sau a unor subiecgi,gi nu privescsunr'(.nr('.r sens,istoria inseamni eterogenitatea origjnii,a Fiingei9i a "noastri ingine".
(nagtereasau moartea)substanEei sausubiectuluiin el insugi(tocmair r,r,,r O astfelde eterogenitate nu estetotugideciteterogenitatea timpuluiinsugi:
intr-aclcv;ir, strr'r'csiunea nu ar fi niciodati succesiune dactrea nu ar fi o ete-
ro;y' rri t.ttr' rrtre l )ri tnu l1i al cloilcat im p int r ef or m elede pr ezentalet im -
17. Aga cum declar.{Lyotard,op. cil., pl\. 45 46
l rtrl rrri rrnr l ol rrel erl e; r r r . . r r .rrrrrtrnr ; t ir . xir t it inr P.Vt nir cu,
pr ccumin cnzLr l

144
t45
,,urvcnirii saual adveniriiin timp, estetimpul insugicareiesedin sineinsugi, in marglnea uneiepocigia unuidiscurscaresintalenoastre;i carenu mai sintale
r'un'icsedin sinelesiu. Estelipsade timp - care,intr-unanumit sens,e ace- noastrein acelagitimp ftimpul sfryitului "istoriei"]. Astfel ele ofer6"doar omziade a
l l gi luc r uc u plen i tu d i n e ti
a m p u l u i :" e v e n i me n tul "ti,mpul pl i n de propri a porni de la ele- de la semnifcaliilelor gi de la absenlalor de semnificalie- spreun
sa eterogenitate,gi deci spatiat. Existenga, ca gi condiqieontologici a fiingei alt spagiude timp ;i de discurs.Prin acestefragjle "semnale"fmai degrabddecit
finite,estetimpul iegitdin sine,deschiderea unui spaliu de timp in timp, "semne"l,ceeaceni seoferdestetocmaiistoria:ocazia,de caretrebuies,i profitim,
careesteinegali misurSgi un spagiual lui "noi", un spagiual comunit5gii, de a aveao alhi istoriecaresd ne vind,de a avedo altd articularea lui "noi", o altd
carenu estedeschis9i "intemeiat" prin nimic altcevadecit prin aceasti spa- enunlarea viitorului.Aceastanu esteo teorie,pentruai nu aparlineunui discursasu-
g ier ea t im pului. pra istoriei;i asupracomunitdfii,saudeasupralor. Ci toateacestea- acestecuvinte,
"intemeierea"poate fi considerati ca un model de evenimentistoric. dcesteconcepte,acestesemnale- sint modalitateain careistoriaseoferd,ca surve-
Or, ce esteintemeierea daci nu chiareterogenitatea;i timpul in misura in nire,intr-o$ndire carenu maipoatefi gindindu ;i "Cindirea lstoriei".A oferiinsearn-
carespatiaze?intemeierea,ca atare, nu urmeazi dupi nimic. intemeierea, nda prezentasaua proPune- nu a impuneprezentul,caPeun dar. in ofrandd,darul
prin definiqie,nu are temei.intemeiereanu estenimic altcevadecit actul dc nu estedat. Ofranda esteviitorul unui dar, ;i/sau darul ne-datal unui viitor. in pt
a trasa o limiti care spagiazetimpul, care deschideun timp nou sau car(' vinfaofrandei,avemcevade fd.cugadicd:sd o accEtdmsaunu. Trebuiesd decidem
deschidetimpul in interiorultimpului.De fiecaredati, ceeace estedeschis fdrd sd$im ce esteoferit, pentru ai nu estecevadat [nu estenici un conceptti nici o
esteo lume,dacd lume nu inseamnS.universsau cosmos, ci locul propritr teoriel.Aceastaesteistoricitateaadevdrului:easeoferddecizieinoastregi nu estenici-
existengei ca atare,locul "faptuluide a fi dar in lume" saude "a venipe lume". odaaidaad).
O lume nu estenici spagiu,nici timp: estemodul nostrude a existaimprc
uni. Estelumeanoastrd,lumea lui noi,nu ca o posesie,ci, mai degrabS,cl Timpul deschisca lume (ceeace inseamni ci timpul istoricesteintot-
apropriereaexistengei in finitudineaei, in misura in careste in esenga ei pro deaunaun timp al schimbiriilumii,adicdo revolufie, celpuginin acestsens),
prie (ceeace inseamni a exista)de a veni intr-o lume gi in acelagitirnp de ;r timpuldeschis;ispagiatca acest"noi" al uneilumi, pentruo lumegi al unei
deschideaceastilume.Acesttimp nu esteinsl timpul uneiorigini,nici orr lumi, estetimpul istoriei.Timpul temporaliziriia nimic - sau, in acelagi
gineatimpului: el existi - spagiindtimpul, deschizindposibilitateade ., timp, timpul unei umpleri,al uneiplenitudini.l-impulistoricesteintotdea-
spune"noi" gi de a enungagi de a anungaprin acest"noi" istoricitatea exr\ una un timp plin,un timp umplut prin propriasa spaliere.Benjaminscrie:
tengei.lstorianu esteo povestire,nici o darede seami, ci vestireaunui "nor" "lstoriaesteobiectuluneiconstrucgii carenu esteplasatiin timpulvidgiomo-
(gi in acestsensea estescriituri). gen,ci intr-untimp plin de prezenga <timpuluidCumo"ts. TotugiceinseamnS
t'acum"gi ce inseamnda fi plin de "acum"?"Acum" nu inseamni prezen-
(A noua parantezi: in aceastdmdsurd,oriceintemeiere a uneiinstitulii sau. tul sau nu reprezintd, prezentul."Acum" prezintdprezentulsauilfacesdvind.
daadprdera,ti,oriceinstituire caatare,in propriaei suwenireinstituantd,esteun lr'l Prezentul, a;a cum ne invagi.intreagatradigie,nu esteprezentabil.Prezentul
de spafiere,de deschidere a unui timp spa{iatal istoriei,in pofida spa,tiuluiinchisir lui "acum" care esteprezentulsurvenirii,nu esteniciodati prezent.inse
inchizdtorpecareil poateproducein acelagitimp.) t'acum" ca performativ(ca articularecare poate fi a noastrd,careil perfior-
meaz5pe "noi" precum gi pe "acum") prezinti aceastalipsi de prezenge,
(A zecea parantezd'. evident,toate acesteanu reprezintdnimic altcevadecil ,, careestetotodati venirea noastr5;i a istoriei.Un timp plin de "acum" este
incercarede a comentasaude a dezolta [chiar daadnu intrdm aici in teoria hcidt'y, un timp plin de deschidere gi de eterogenitale."Acum" vreasi spuni "tim-
gerianda istorieil Ereignis-ullui Heideger - adiadFiinla insd;icasurvenirecan' , lr pul nostru",iar "epoca noastri" vreasi spunS:"noi, ceicareumplemspagiul
bereazdexistenlaintru propriulsdu Si,prin urmare,intru finitudinecd esenld\,t timpuluicu existengi".Nu e vorba despreo implinire,ci despresurvenire.
non-apropriabil'd. Lo$m Ereignis-uluiesteaceastdlogiadpe 64vspsvvila a r...xltrr Survenirea implinegte- survenirea. lstoriaimplinegte- istoria.E o destinare
mat-ocd "diferanld",logiaia ceeacein sinedifer,idesine.ASvreasdadaugti t'tt,' (nu un destin)sau, pentrua folosi un alt termen,o expunere.lstoriaeste
logjcaexktenlei;i a comunitdlii[sau caSicomunitate]in mdsurain careelenu qrrt destinareasauexpunerea la istorie- adici expunerea la existengdca mod de
niciodahd *infiinlate',nici "date",ci oferits noi nesintemoferipinoudinl,in( thr,. a fi fdri implinire, fhri prezengS implinitS. Aceastaeste,pentru noi,astdzi,
i
ta estemodulnostrude a fi { de a nu fi - de a existafird o fiinld pnttnli. t,trr,l,' nrilnicrapropriede a fi. Agacum scrieBiraulc"Fiintaestein intregimedesti-
anufidecitinprezenlaofrandei.Prezenlaofrandei estevenireasasauviilorul r,trt,\ rr;rt;1
istoriei"re.
Ceeace vreasi spuni ci fiingain intregulsiu nu estenimic
fi oferitsaua primi ofrandaviitoruluiinseamnd a fi "istorial"sdu "lslotrt" lrttt,l,ttt
insdfoartebineseamacdaceste trei concepte/Ereignis,diferanld,olntruhllttrt1n'r
fi luateintocmaicaniste"concepte" si cdclenupot.ttrnslruio alt,]s,turlrhur, "rt,,tr,t f ,{ W ,r l t'.r l l l r l .fl l r i r , l l ,,r ;,r ,: ,,,',,,.l ,, , , l rl r. i s t rrri r. ' , X l V , rt l t . c t l . ,1 > , 2 O O .

"lutric"rt "istoriei",
d "ftnnuni!dlii" I a "uisltnlri" ( rtu rlr iitsrlrtirtlrhrrrrth'rtl' f,l l fr .nr r l l r ,r r r l r //,,r ,/r ,!r y t,t.'l l r \l \'nttrt t h l , t l rt l r' r' , l ' , rrr, , , (, , rl l i rn , rrl , l r)/ ' ), l ) 5,15

l lt,
decitaceastidestinaresauexpunere:expunerea finiti a existenqeila existenqS.
A existengei noastrecareesteposibilitateati ocazia de a spune "noi, acum" PosrrnrA
"Noi, acum" nu inseamni c5.sintemPrezengi intr-o situagie istorici da-
ti. Noi nu ne mai putemingelege ca o etaPi determinati in sinul unui pro- Cnnpul zERoALcoMUN[ATll
cesdeterminat(deginu ne Putem reprezenta noui ingine, decit poate doar
ca rezultatulintregiiepoci a istorieica procesde determinare...). Treburc
insi s5 parricipim la un spagiude timp ca la o comunitate.Comunitateil
inseamnda participala existengi,ceeace nu se traduceprin impirtigirea Aparigiain limba romini a acesteicirgi dedicatetemei comunitigii s-ar
vreuneisubstange comune,ci inseamni a fi expugiimpreuni noui inginc putea dovedio contribugiesemnificativila reflecgiaasuPrasocietigiinoas-
ca eterogenitate: surveniriinoastre.Ceeaceinseamni: trebuiesi panicipim tre post-comuniste, presupuninddesigurci o asemenea reflecgie i9i pistreazi
la istorieca la finitudine.Daci finitudineinseamni:nu si ne PrimimPenol inci interesulpolitic i publicin genere. Cu atit mai mult cu cit, dincolode
inginede la vreoesenli saude la vreoorigine,ci a trebuisi decidemsi finr o simpli retoricia introducerii, a anungului public sau publicitar, rePunerea
"lstoria" nu esteintotdeauna 9i in mod automat istorie.Ea treburt'
istorici, ln chestiunea comunitigii estestrins legati de epuizarea sau de pribugirea
sd fie considerateca o ofrandi 9i si fie decis5.Noi nu ne mai primim sen comunismului. Pe de alti parte, reflecgiaactuale se vede confruntati cu
sul de la istorie- sau, altfelspus,istorianu mai di 9i nici nu mai enunlai aspecte juridice gi politicetot mai complexeale instangeinumite comuni-
sensul.Ci trebuiesi ne hotirim si enung6mcomunitateanoastr[, acest"noi" tate internagionali,precumrePunerea in discugiea naqionalului, a suvera-
al nostru, pentru a intra in istorie. nitigii gi, in primul rind, a suveranicigii statului-nagional. Prezentul nostru
Trebuiesi decidemsi - gi cum si - fim ir comun,cum si ingiduim exrs socialgi politicsti sub semnulaProaPe imperativ al unui discurs asuPra comu-
tentei noastre si existe.Ceea ce nu este doar o deciziede fiecare dat;i nitigii.Faptulci existenga nu este posibili decitin comunitate;i ci aceasti
politici, ci gi o decizieprivindpoliticul:daci 9i cum ingd.duimalteritigiinoas comunitatenu estela rindul ei posibili decit princr-ooPeratiede integrare
tre sd existeimpreuni, si seinscrieca istoriegi comunitate.Trebuiesi deci - europeani,nord-adanticisau mondiali - a devenitdeopotrivi evidenga
dem si facem- si scriem- istoria,altfel spusse ne exPunemnon-Prezenlcl tnsigi9i principiulregulatival experiengei politice.Tocmai aceasteevidengd
prezentuluinostru gi veniriisale(ca un "viitor'' care nu esteun Prezentcar(' gi revendicarea eficiengei nediscriminate principiuluiin cauzi ne indeam-
a
urmeazd,ci venireaprezentuluinostru).lstoriafiniti esteaceasti decizieirr niinsi la o sporiti atenfiecritici, lavigilengifagi de presupozigiile;i conse-
finitd cuprivirela istorie- daci mai putem folosi cuvintul "istorie", ata curr) cingelepe care ele le poartS.
am incercat si o fac, cel pugin ast5.zi.in timp, "astdzi" estedeja ieri. ins"r Particularitateascrierii9i, prin urmare,dificultigilecu care s-a confrun-
fiecare"astdzi" estetotodati ofrandaocazieide a spagiatimpul 9ide a decidt' tat traducereafac oportuni o intervengie meniti si indice9i, in mi'sura
in ce fel nu mai existi timp, ci timpul nostru' posibilului,si expliciteze unele dintre alegerileterminologice sausemantice
strategicein economia textului. Am preferat un text de postfagi unei serii
de notedin dou5 motive. in primul rind, contribugia explicativi nu sePoace
mlrgini aicila preciziride naturi lingvistic5,daci o asemenea limitare este
cumvaposibili, obligati fiind s5 angajeze orizontul de gindire in care seinscrie
aceasteanalitici a existenjei in comun.in al doilear'ind,temeleasuprac5-
rora ne vom opri sint indisociable de o anumiti sintaxSPe carevom 9i in-
cercade altfelsi o urmirim.
Ceam ai redutabiIi problem5 o constituie desigur categona de ddseuvre'
mentintoate declinirilesale.in lipsaunui echivalent direct9i coextensiv in
limba romAnil, traducerea s-a vizut nevoiti si incerce si refaci aria se-
manticea acesteinotiuni gi si construiascio notagieprin caresi redeadeo-

l r i r y r M ,r v r o,l i r r , " ,1r r rtx em pl u , t ra d u c e " d 6 s e u v re me n t " p ri n " l i p s i d e o p e r5 " . C f . Ma u ri c e


l l l ,r ff, l r r t, \l tr l nl hl etn, tr ad, ro n t . d c l ri n a Ma v ro d i n , B u c u re g ri , U n i v e rs , 1 9 8 0 , p . 1 1 1 4 r
r .tr r i r f i n.i i f i r ,r r I r l c l attl ttr i l i t l l i i (l c l (t , l t r s e t rs t t ll c t ' s t c i " l i p s c " , t i p u l d c n e g a l i e p (' c n rc c a
i l nr nr '?l f

l4'l
potrivl semnificatia cuvintuluiin francezd9i accepgia ParticularePecareo unei legituri intre tema uneicomunitigi eliberatede legeafaptelorgi o anu-
asumf,aici. Demerscu neputinfede disociatde referinga la "ridicina" din miti gindire mesianici. Pentrua evitainsl eventualedeturniri gi ingelegeri
care provineacestcuvint, adicdeuvre.Latinesculoperacarea dat in limba gregite,trebuieneintiaiat luate o serieintreagi de precaugii,din caree sufi-
romdnioperdgiin limba franceza@uvre,inseamni mai intii de toate munci, cientsi amintim pentrumomentceeace Derridanumegtein mai multe locuri
lucru.Printrecuvintele corespondentein romdni putemaminti:lucru,lucra- o mesianicitate fird mesianism.
re - deopotrivi in sensulunei creagiiliterare,muzicale,artisticein genere, Potrivitfilosofuluiitalian,katarggsk inseamni, printre altele,faptul de a
gi in sensulde infhptuire, sivirsire, realizare,Punerein practici. iegidin energeia, din act, faptul de afi suspendat,dez-activat.?n contextul
Reflexullimbii romAnecurentede a trimite nemijlocit9i aproapeexclu- comunitS.gii noastreiegitede sub legeafaprelor,am pureaspuneci asistim
sivla operdca gen muzicalsau literar de creagie,marcheazi o restdngerea la suspendareaetgon-ului(sau, in latini, a operei). Prin urmare, dez-acti-
cimpuluide semnificagie inclusivinraport cu cuvintulfrancezeuvre.Ceea vareaar trebui ingeleas5nu atit in sensulin careun mecanismestedezafec-
ce constituieun prim neajunssau o primi reginerefaqi de redareaprin ope' tat, scosdin uz - temporar sau definitiv- (ceeace ne ingiduie si remarcim
rd. Faptulci am alestotugi si pistrim acestdin urmi cuvint, se datoreazi faptul ci, aici cel pugin,dezactivareasau neangajareanu trimite la nimic
intengiei de a asigurao omogenitatesauo consecvenge a textuluitradus9i, obsolet),ci mai degrabdlntr-o accepgiune similari celeijuridice:fbri efect,
in egal5mdsurd,prin pistrarea unei corespondenge cu textul francez,de a neaplicabil,fXrSconsecinge. Prin urmare,ar fi neconcordantcu intengia
facevizibile;i lizibilejocul diferengial al cuvintuluiinsugigi legeadiseminirii textuluisi spunemci aceast5. comunitatecireia ii apaqinem estedezafectati,
ciruia i se supune deja notagiaeuvre. depdgiti, disfuncgionalisau nefuncgionali.Suspendareadesprecare este
Al doileaimpedimentestelegatde faptul cd limba romAni nu permite vorbaaicinu coincidenicicu reducgia idealist5,operatevoluntarde subiec-
generareaunui cuvintpornind de la operi gi caresi corespundi lui ddseuvre tul aflat in ceutareauneiintemeieririguroasea filosofieica forme supremd
ment.Lao abordarede primi instangi,ddseuvrement paresi marchezeefec' a cunoagterii, sau,ceeaceinseamniacelagilucru,a uneiintemeieria subiec-
tul unei negagiice afecteazdopera. insi lucrurilesint departede a fi atit dt' tului (fie el colectiv)ca gi cunoagtererigurosintemeiati de sine. Daci ar fi
simple,iar risculla careexpunsubstantivele sau ParticiPiile trecuteconstruit(' sd reunimtoate acestesugestii,am puteaspunecd,intr-o anumiti misurd,
cu sufixede negagie (neimplinire,nedesivir;ire,sau neinfXpuit, inoperant, comunitateadevinein-operantiin misura in carelegeacareo consacrioperei
nesSvir;it)consc5in cofundareanedes5viqiriicu o stare de privaiie,de lips.r gi ca operi nu se mai aplicd,fiind suspendati.
sau de insuficiengi.Pede alti parte,asemeneaconstructe risci sa estomPc Experienga acesteicomunitigi suspendateca operi gi in care opera se
ze aspectulactiv sau verbal al dezactivirii. Rimine desigurde formulat :rr suspendieste,potrivitluiJean-Luc Nanry,propriulmodernitdgii3. Lucrurile
de deformatintrebareaprivitoarela autorul sau subiectulacesteimi;ciri par si comuniceastFel in cuprindereaepociicareintilneqteomul fhri cali-
Va trebui agadarelucidati mai intii de toate naturaacesteinegagiiPe car(' tdgi,care descoperi dezactivareagenelorsau care se reprezintdca timp al
o marcheazi cuvintul gi care afecteazicomunitatea. neutralizirii.Firi a puteadearoltaaicitoate acesteconexiuni,secuvinecel
in acestcontext,lecturacomentariuluilui CiorgioAgambenla Epistol,t putin sA le notim pentrua pistra in vedereo articulagie de mai maream-
cdtreRomania oferit o perspectivedeopotrivi surprinzitoare ;i sugestiv.i ploare.Lucrulcel mai dificil nu constaagadarinconsrituireauneifilosofii
Potrivitlu i Agamben,conceptul de ddseuvremerf constituie "o buni traducu t' saua uneiteoriigenerale a comunitiqii:ci in gindireaacesrei comunirigidez-
pentru categoriapaulinici de katargein"z. Afirmareaexpliciti a unei asenrr' activate,inactive,inoperante,gindirecarecoincidecu o analitici a experien-
nea coincidenge estecu atit mai intriganti cu cit nimic nu ne impiedici '.,r geimodernea fiingeiin comun.Careesteinsi acgiunea sau actul propriual
presupunemci relagiasemanticddintreddseuvrementgi categoriadekataryt'trt modernitigii gi a cirui dez-activare livreazdacesreiexperienge dificile?Pen-
funcqioneazi in ambelesensuri.Nu estedesigur aici locul de a decelato.tt,' tru ci, nu trebuieuitat acestlucru,modernitateaestein acelagitimp epoca
consecingele unei astFelde legituri, in cazul in care ea se dovedettePcrtl in carelegeaoperelorseimplineqte.
nente.intr-un astfelde caz, Putem cel puqin lisa deschisi posibilitatr.,r Lexiculoperagionalal comunitigiiare pentruvorbitorulde limba romdni
o anumiti familiaritatedatorati experiengei politice recenrea Estului.
Semnificangii acesteidimensiunioperalionalea comunitdgiicomunisteau
- careesteo tr;ld u( ('r(' I r'ilir r .l constituitdeopotrivi reprezentarea de sinea societdqiigi discursulsiu de
2. " FaptuI ci acestconcept de suspendarea operei (ddseuvrenent)
pentru acelkatargein paulinic - igi face prima aparigiein filosofia secolului'XX,ttt,ti ptr', t'. 1,,
Kojdve,pentru a defini condigiaomului post-istoric,a acestuinetrcbnic lilr,t otttldlk' (t4r','tl
ddseuvrC)ca<sabatal omului, de duptr sffrgitulistoriei,arrtti'lin ce nrilsttrillrg,lltttr r rr rrr,= L hxpcricnlanrodern?1 a comunitigii arconsta tocmai in faptul cd ea nu este"nici operi de
sianismulnu estetotugiinci neutralizaticomplct." ( riorplioAgatttben, I ( ldntf\tlutt.'rt.',| | 't,I pnrrlrrr,rrio r ornrrniunepierduttr,ci spagiulinsugi,gi spagierea
experiengeiexterioritigii,[a fap-
f r a . d e J u d i thRe ve l,Pa r is,Pa yo t& Riva p ,,e ,2 ( X) p .0 l,(r | | trl 'rttes|rrtl tr rl l ,r|l ttl r J trrr, r",t trrlrrrrfe ir lr I alntH rlrrrrine" lcan-l uc Nancy, La communautd
dlsoeuvrCeChristianBourgois,
l o t r t t tr c [ t r' c ttiti ( ) lr ir n itlr t' cxp lio t.1l,t lr xlttltttltr tl r,rrtI rr' N rl rr y lt)H(r, l \ll

t50
(auto)legitimare: inftptuire, punerein practici, realizare,
implinire,indeplinire adicd de a fi suspendatdin activitate,relevl de experienga unei negagiiinde-
a planului(cincinalgi/sauistorial).Daci admitemci raponuldincreimper- pendentede oricenegatdeterminatgi, prin urmare,indeterminati.Aceas-
ativul operativ- in toate sensurile- gi planificarenu estenicidecumfortu- ta estenegativitateacomunitigii fhri de operi.: o negativitatecare nu mai
it, poate ci suspendarea naturii de operi a comunitSgii va trebui pusi la poate fi transformati in acgiune,careesteafirmagiaparadoxal5a unui ne-
un moment dat in legS.turicu ideeade plan,de aplatizaresau de planeta- ant - la limiti, prezengiliberi de prezent.
rizarea lumii actuale.Pede alti parce,faptul ci nu numaicomunismuluti- Locul comunitSgiiesteeliberat de aceasti negagiesau, mai precis,de
lizeaziun astfelde limbaj operagional,ci toate sistemelepolitico-economice aceasteretragerea opereis.Departede a acuzao insuficiengi,neimplinirea
generatede modernitate,ar putea constituisemnulinsugial apartenengei sau intrerupereanaturii de operi a comunitigii trimite la generozitatea
acestorsistemela logicape careo deariluietimpurile modemegi deopotrivi retrageriicarelasi si fie, cared5.loc comunitigii. Cenerozitateafiinqeicare
o indicagiecu privirela aceasti logici. lasi in-comunul si fie este,dace putem spune astfel,o fbptuire ce diferi
Logicamodernuluiimplici un raportcomplexintre operi gi negalie.Pe ins5.de oricein-fdptuire.Tocmai in acestsens,fiinganedesiviqegteceeace
de o parte, operainscriemodernitateacarese neagi pe sine,carese depi- ea lasi si fie. Neinfbptuireasau ne-desevirgirea (in)fhptuirilor nu poate
gegteinspre nou, pe careil inglobeazi, gi pe care, negindu-|,il conservi.in avealoc decit in fapteleinsele,firi insa ca aceastesuspendaresi devini o
acestregistru,modernitatease vrea pe sine ca pe propria ei oper5, voingi noui operi sau un efectde operi. intr-un anumit fel ar trebui si spunem
a puteriide a seinfbptuiautonom. Nedesivirgirea inseamni aici proiectul, ce opera se ne-desivirgqtepe sinein chiar de-siviqirea sa. De fiecaredati
tantierul infinit al infiptuirii unei comunitigiviitoare; intr-o asemenea per- intilnim paradoxulunei negagiirepliate:dez-activarea esteo activitatecare
spective,finitudinea nu este decit justificarea unei operagionaliziriinde- (se) suspendi din activitate.
finite. Aceasti nedesivirgireactive are loc la limiti 9i in trecere- comunicare t\
Pentrua gindi finitudineacomunitigii, avemnevoieinsi de o alti cate- giimpirtigire. Desigur,oricetrecereesteo suspendare,o negagie, o impleti-
gorie a negativitigiicare si nu mai desemnezenegagiaca operaqielogic6, re a fiingeigi a nefiingei,moment aporetic al schimbirii pe careil tematiza
1
altfel spus gi pini la capit, care si nu fie o operafie sau o operi. Necesi- dejaPlaton.Nu ci operaar decidesi nu implineasci;dimpotrivi, neimpli-
tatea unei astfelde diferengeesteformulati bunioari de Heideggeratunci nireasau suspendarea naturiide operi a opereiesteun evenimentcarei se
cind vine vorba despreposibilitateade a gindi nimicul ca retragerea pre- intimpli sauii survine:la limiti. Aceastaesteaporiafiingeiin comun, ontolo-
zentului.Cu sigurangd ci trimitereala Hegelnu esteaici o simpliintimplare. gia sa dialectici. Daci existi sintezi in aceasti dialectici, atunci ea nu poa-
Modernitatea,pentru carenegativitateasedovedegtea fi un evenimentde- te fi altceva declt insdgi dez-activarea,iegireadin energiadepfuirii intru
cisiv,estechemati, in experiengade sine, si determine posibilitateade a altceva.Ceeace ne-desiviryegte esteimpirtigirea fbrl de care existentaar
gindi nu numai (re)negareaproducerii,ci negativitatearetragerii.Aici nu alunecain propria sa interioritatesubiectivi.
mai estevorta despreo negaredin excerior,nici micar despreo negafiedialec- Ceeace ne aducein preajmaunei alte dificultigi tematicegi de traduce-
tici, cel puginnu in reprezentareavulganzatia dialecticii, re: lepartage.Traducereain romAni a Compdreriisau a Experienlei liberndfii6
a
Trebuiesi vorbim agadar,o dati cu Bataille,despreun restde negativi- oferit deja ocaziapentru explicitareafuncgieisemanticea acesteinotatii
tate, rescsau un excedentcare,ata cum explici Blanchots,nu poatefi trans- precumgi prilejulde a propuneunelesolugiide traduceredeopotriviin confor-
format in activitate; aceastaeste starea de "negativitate frri intrebuingare" mitate cu specificitacea celor doui limbi 9i cu exigengele proprii conceptu-
desprecare vorbegteBataille,desprecare vorbescde asemeneaNanry gi lui. Acestescrieridesprelibertatesaudespreepuizareacomunismuluiinscriu
Blanchot.Categoriade ddseuvrement esteun alt nume pentru aceastenega- in acelagitimp tema comunitigii- a posibilitigiigi dificultigiifaptuluide a
civitatefrri intrebuinEare: imposibilde pusin practici, improductibili, inope-
rabil5. De9i,ata cum se va fi injeles,orice practici gi orice operi apa4ine
acesteinegativitigisau provinedin ea. Faptul de a fi fbri intrebuingare, 5. " Comunitateaare loc in mod necesarinceeace Blanchota numit suspendarea operei.Din-
coacesau dincolo de operi, ceeace se retragedin operi, ceeace nu mai are de-a face nici
cu producerea, nici cu desiviqirea, ceea ce tntilnegte insi lntreruperea, fragmentarea, sus-
pendarea."Jean-Luc Nancy, La communau6 ddsoeuvrAe p.79.
4. "$i ascfelne intoarcem la remarca noastri de adineauri:omul esteaceasttrfiin1f,care nu
gi epuizeazi negativitateain acgiune,in a9a fel incit, atunci cind totul e deslvlryit, atunr r 6. Jean-ChristopheBailly,Jean-LucNanq,Compdrem. Politiadld viitor,trad. rom. de Adrian T. Sir-
cind <fdptuirea>(prin care omul se face in acelgitimp pe sine) s-a fmplinit, cl r. nevoil r.1 bu qi Ciprian Mihali, ldea, Cluj, 2001 (p. 11-12, nota tr., A.T.S.)giJean-LucNanry, Ege-
existe,agacum spuneCeorgesBataillecu cea mai simpl?lprofrrnzime,intr-o stnrr do (nff,.r' rienlalibertdfii,trad. rom. de EmilianCioc ai Ciprian Mihali, ldea,Cluj, 2003 (p. 18-1 9, nota
tivitateflrtr intrebuingarer,iar experienga inter;oari eslr nl{)rl rl irt t'art sealirmdar r.rst,lrarl r rr. ( . M. ), ii ,iatorez lui Adrian T. Slrbu o sugesiede traducere de lucru pentru ddseuvrement:
c a l A n e g a g ieca r e n u m a i a r e n im ic d e n cg a t." M .tttttrr l l l attrl tol , l 'ontrnl trntnl i nt,I'atr-, rler r;lvirlrr; rrrrrletlesigur slvlrgirea rostegtein limba romini opera, facerea,lucrarea,
( i a l l i n r ; r r d1
, 9 fr 9 ,p . ij0 5 , rtti l i l ra fl , i rr egol drrtl rurll ,s fi rl i rul ,i ntreruperea.

t5l 153
fi impreunl unii cu aljii.Tocmai de aceeaceledoui scrieridejadisponibile nefundamentalcare esteaceasteabseng5,faptul indeterminat,dezactivat
in limba romAni pot contribui la aprofundareasensuluiacesteireflecqiiasu- de a fi in comun.in spatelesuspendiriinaturiide oPerea oPereinu se afli
pra^uneicomunitigifXri opere. o alti operi nedezactivabilipentru ci totali, ci ireductibilasuspendare,
In completareanotelor explicativeanterioramintite,schigdmaici un de- absengaoricirei opere.Sau,altfel spus,opera dez-activate,lucrareadezanga-
mers diferit avfnd aceeagiintengiede a clarificaacesrcuvint pdstrindu-iin jati, sivirgireacare (se) nedesivirgegte.
traducereintreagaambiguitatefertili a zonelorde umbri. Expunereasen- O alti posibili orientarein elucidareacategorieide ddseuvrement ne-o
sului gramatological morfemuluipartagepomind de la aria semanticepro- oferi ceeace am putea numi logica lui fdrd Pe careo intilnim in tema unei
prie a cuvintuluiin celedoui limbi, poate fi agadardublati de intrebarea comunitigi a celorfbri de comunitatedesprecarevobegte Bataille.Nu este
privitoarela limiti: ce face limita?ce seintimpli la limiti? Limita dezbini gi desiguroportunsI invocim izolareasauinsingurarea, troPi ai uneiPoetici
imbind.,desparte,imparte9i astfelimpirtetetre (pdrtigegte?).Cu precizarea a individuluilipsiti aici de relevangi.intr-o anumiti misuri, ftrd oferiposi-
cd aici rispunsulnu coincidecu indicareaunei operagiisau a uneioperea bilitatea de a gindi aceastealti negativitate- a suspendirii Pe careo Pro-
limitei. Pentruci, tocmai la limiti, opera estesuspendatdsau intrerupti. voaci retragerea.Departede a fi regrupareaunor indivizisolitari,comunitatea
Experienga limitei sau experienga-limitia comunitigii nu marcheazialtceva celor fbri de comunitateii cuprinde pe cei carefac sau sint fbcugide citre
decit suspendareaoperagionalitigiigi a operaqionalizirii.Trecereala aceas experienqa lui f,ird,a retrageriitemeiului.Structuralui fbri marcheazi para-
ti limiti dez-activeazi., adici suspendilegeafaptelor, ainft.ptuirii,aimplinirii. doxalaexperiengia apartenenfei nu la o comunitateautenticesau la o co-
Reprezentarea comu nit59ii in registrulcomuniunii inseamnd tocmai ocul- muniunedeplini, ci la absengade comun(itate)ca temei nefundamental
tarea acesteilimite;in comuniune,limita esteanulati gi, o dati cu ea, estc al oricirui fapt-de-a-fi-in-comunT in absenga comunitigiiare loc purul 9isim-
anulatgi ceeace limitagi numaiea lasi si fie.Existengele singularenu au to( plulfapt de a fi expugiunii altora,adici de a fi abandonagi in-comun.Aceas-
decit pornind de la aceastl limiti. care rraseazi deschiderealocului insugi ti apartenengdajungein orizontul experiengei tocmai prin intreruperea
carele gizduiegte.Suspendarea fuziuniiinseamnS. ci singularitateanu apar comunitiEii,prin suspendarea ei la limitS.
gineregistruluimembruluisau al subiectivitigii.Singularirarea esrein trecen, Absengade comunitalesau comunitateaabsenti estenumeleimpro-
9i gragietreceriicareesteimpirtigirea gi comunicarea- evenimentde limi priu pentru aceastecomunitate dezactivati, inoperantd,care, altfel spus,
t5, la rindul ei -, nume al fiinjei expuseapropieriigi indepirtirii celorlalqi nu se(re)prezintiintr-o operi (mit, ideologiesauin-fbptuire).Aici prezenga
Considerarea impiftatirii ca evenimentde limitd inseamniin acelagitimlr sereginesau seindepirteaziin propria sa Prezen1e, ceeace ne indepirteazi
diferengierea sa de semnificagia religioasisau ritualS.Chiardaci existi riscul de logicabinari in careabsenganu estedecit o Prezenge negate.Intrerupe-
unei prea mari apropieriintre celedoud registre,am alessI asumim acesr reaeste,spuneam,o chestiunede limiti; in definitiv,limita insigi estecea
risc;,partajrimine in romAni mult prea atatat de semnificagianorarialed(. careintrerupegicomunici.Comunitatearimine imposibili(ceeaceinseam-
operagiereglementatide separaregi de impi4ire a unor bunuri comune.Or, ni ci devinecomuniune)in absenlaacesteiaParlenenlela absen9i,la sus-
daci ne e ingiduiti digresiunea,partajule tocmai o ocurengia reaproprierrr pendare;numai ea poate reginetotalizareafaptuluide a fi in comun intr-o
unui in-comunsub forma unui (bun) comun. Pe de alti parte,s-ar pure.r entitate fbri exterioritate.ReaProPrierea acesteiabsengesub forma unui
ca impini;irea religioasisi fie la rindul ei o experiengS. a limitei, fapr car,, comun oricarearfi el - valoricomune,singe,sol,corp, organism- risci si
estedesigurmai greusesizabilin concepgia curenti pentrua nu spunevulg;r suprimeinsigi posibilitateain-comunului.Faptulde a fi in comun esteun
ri a lucrurilor.in plus,in cuvintulimpirtSganie,limba romAndareo resuru,l asemenearestcarerezistioricirei in-fbptuiria comunitigii,altfelsPusun
de a distingeintreimpirtigirea ca imp5.4ke/despilqire/reparrigie/comunicn in-comuninoperabilin sensulin careel nu poatefi transformatintr-unco-
re/distribuire/spagiere ti impirtigirea in sensulreligios.Pentruscopurileaccs mun (substantivsau substangializare a comunicdrii).Oricit ne-amstridui
tei note explicative, secuvintesi sublinieminsi insistentdistincgiaireductibrl; in aceastidirecgie, posibilitatea comunitdgiinoastrenu depindenici numai
intre impirtiske (panage)gi impirtiganie (communion). gi nici in primul rind deimpirtigirea unorvalori sau oPerecomune:fiind-
Explicitarea retrageriiopereigi a finitudiniifaptului nosrrude d fi in co cI, inaintede toate, noi impirtigim faptul indeterminatde a fi in comun.
mun esteo posibi16 contribugiela ingelegerea faptuluiasupracdruiainsisr,i Ce logos estepotrivit pentru a da seamade experienga acesteinegativi-
Nanry, acelac5.societateamoderndnu se aSeazd, pe ruineleuneicomunit,tlr rlgi aporeticesau de aPartenenlala o absenqi ca retragerea prezengei9i
autentice,proiecgie a uneicomuniciri nemijlocittransparente gitorale. Srr',
pendareanaturii de operi a comunitigiinu esteo negaresub fornrl rlr..
trugeriisau sub forma pierderiisale,ci ea deschideposibilitatear'lc;r l,r,,'
i rr rcrrrrorrr "apanenen[aori c dreic omuni tS gipos i bi l el a c eeac e eu numes c(...)
l rrrl t'rr,ri l l e,
experienga ne-intemeierii ei ca marcl ultimtra gencrozittrgii fiin(ci.( rr,rrlrrl rl rrcrrIar rrrrrttrtti l !tt ttel rtti tr;1fi c fi rrrdl ntc ntulori c l rc i c omuni ti i i pos i bi l e".C f J ean-Luc
zeroal comunit{[ii,dacl sepoatespuneastfel,irrriirll apanorerrl;r l;rterrrerrrl N rttr Y ,rrl r' /t l ' I t I

t54
cilre seinscrieln ddseuvrementT cirui registruteo-cratic.insi aceasti trimiteredevinegi mai pregnanti daci
Nu atit o teorie,agacum am vazut,ci, spune
mergempini la capit pentrua surprinderelagiadintre neinftptuire/ dezacti-
J.-L. Nancy, o mirturie, de altfelapisltoare. Mirturia modernitigiinu este
varegi nihilism.intr-adevir,fragmentullui Benjaminseincheieprin formularea
dificill in sensulunei pudori sau al uneivioliri a acesreipudori, nu in sen-
sarciniipoliticiimondialeca nihilism;daci existio legituri intre nihilismul
sul in carear fi vorba despreun adevir delicat, rezervatunei elite oarecare.
in sensullui Benjamingi suspendarea operativit5tiiopereicomunitare,am
Nu existi aici nici un secreral comunitSgii9i nici o comunitatesecreri;la
limitS, existi doar comunitate care igi pistreazi distangelecritice, alrfel putea si ?nfbgi;5mposibilitateaunei transcrieride genul:sarcinapoliticii
mondialeestedez-activarea, iegireadin energie.Firi a puteainsista,politi-
spus,care ia in griji impirtdgirea ca unica sa fiingi.:acestfapr de a fi in-co-
mun gi de a fi impi4it, distribuit, gi comunicatrocmai astfel.impirtigirea ca mondiali secuvinea fi ingeleasiaici nu in sensuluneigestiuniglobaliza-
nu comunici un secretci secretulste tocmai in aceasti impirtigire astfel te giglobalizatoarea piegelorci in sensulin carepoliticul ia in griji caracterul
inteleasi. de lume al lumii, mondialitateasa.
O asemenea apropierea celordoui enungurinu e posibili decitcu con-
Tema uneimdnurii a modemicigiipriviroarela comunitatene relinecu
digiade a gindi nihilsimulin afara unei conotagiiexclusivnegativiste,altfel
atit mai mult atenqiacu cit, pornind de la Comunitatea absentd,Maurice
spuscu condigiade a fi dispugisf,facemefortul de a gindi caracterulnelinig-
Blanchotscrieun text intitulat Comunitatea de nemdrturisitOr, intr-o primi
titor pe careil are acestoaspetece bintuie modernitatea.Ceeace revinela
instangS., categoriade ddseuvrement esteimprumutate din Blanchot.Toate
a puneproblemanihilismuluimodemca negativitate a retrageriisauca dezac-
acesteane lasi sd credemci nu este nicidecumvorba despreo intimplare
tivarea dimensiuniilor operativegi operagionale a valorilor.
saudespreun simplugestretoric.Ar trebuise putem elucidatrecereade la
Una dintre ocurenleleacesteicomunitigi ar puteafi reperatein dezanga-
o mirturie dificili a comunirigiila imposibilitatea insigi a mirturiei, sau la
jarea proletariatuluipe carea provocat-o,intr-o formi specifici dar poate
o comunitateintemeiati tocmai in aceasti imposibilitate.Poateci sintem
indrituigisi vedemin mirturie experienga nu unici, pribugireacomunismuluiin Est.Rimine eventualin sarcinaanali-
afirmirii negativirilii retrageriipe
zeipoliticesi examineze din aceasti perspectiviconvulsiilesocialegi politice
caream incercatsi o marcim mai inainte. Limita mirturiei esteexperienga
paradoxali a unei prezenge ce afecteazisocietigilepostcomuniste,gi carene fac si resimgimpulsiunea
ftri nici un prezent.De altfel,mirturia nu poate
reaproprieriiacesteiindeterminSriintr-o operi capabili si oferegi si asigu-
fi identificati cu o operi, fiindci ea nu esredecit (in, prin) transmiteresau
re recunoatterea intr-o identitatestabili. O asemenea digresiuneselegitimeazi
comunicare;mai degrabi, ea esteceeace excedi, ceeace seretragedin operi,
9i prin aceea ci ddseuvremerf inseamni deopotrivi faptul de a fi lipsit de
lisind in acelagitimp opera si fies.
ocupalie,fbri intrebuingare, de a nu munci,ceeace,in vocabularmodern,
Dacd.existi o necesitatecaresi convoacemodernitateala o asemenea
mirturie, ea nu poate rezidadecit in destinul siu de epoce, pentru a nu senumettegomaj.Pentruci tipul dominantde activitatepe caremoderni-
tateail crediteaziesteactivitateaproductivi. Aspectulistorialal acestuigomaj,
spuneepocal:acelade a faceexperienga vidului sau a retragerii.Dificultatea
daci ne e permisiformulare,consti in deposedarea de misiuneainfbptuirii
sauimposibilitateavinedin aceeaci modernitateaparea fi chemati si m6r-
societigiiftri clase:altfel spus,in deposedareade Operi. Tocmai in acest
turiseasci tocmai apartenentala o absengie.impirtigirea sau comunica-
sens,poatec5 societateapost-comunistd deschideperspectiva uneianali-
reaacestuiultim secretde nemSrturisit di loc uneicomunitigia celorfbri
zein termenide comunitatein-operanti,suspendatica operi. Pelingi reacgia
de comunitate:a modernilor.
de multe ori violenti a reaproprieriiunui comun substangial, societatea
Suspendareaacgiuniicaremarcheazi comunitateamoderni dezactiva-
postcomunistiesteaproapesimultanrecaptatesau recuperatiin dimen-
ti implici o reformularea problemeipoliticuluil0Indicareaegeculuicirura
politico-religiosulnu i se poate susrrage,ne oferi prilejulde a faceErimirere siuneaoperativi a modernitigiiglobale.
Caracterulimproductibilsau inoperabilal comunitiqiipe careil relevi
la Fragm entuI teologico-po
Iiticin care Benjamin expliciteazi i m posib iIitatea on -
experienga moderni inseamnece ea nu estede ordinullucruluisaual mun-
cii,al lucruluica produsal muncii.Ceeace implici in acelagi timp o suspen-
darea Subiectuluimuncii,a producitoruluisau a Muncitoruluiingelesca
S. "Comunitatea denemdrturisit:slJnsemne oare asta cd.ea nu se mS.rturisegte sau ctr ea estc lsr subiectal produceriicondigiilorde posibilitateale unei producqiiinfinite.
fel incit nu existi mirturisiri care si. o reveleze,fiindci, de fiecaredati cind am vorbit clcsprr
Limitaacesteivoingede a-giapropriacondijiilede posibilitateale uneipro-
modul siu de a fi, avemsentimentulci nu am surprinsdin ea declt ceeace o facesll r.xrrrr
ducgiiinfinitenu esteo constringeremorali, ci un restde negativitateinapro-
ln absengi?"Maurice Blanchot,La ammunaut{inavouable, Paris,Minuit, 1983, p. g2.
pri abi l .
9. Potrivit lui Blanchot, ar fi mai potrivit sd vorbim, recurgindla aceeagipar;rcftrx,rl,.i :lrrrr
( |
t u r f , a l u i f t r d , d eo a p a 4 in e r e F d r ia p a n e n e n jtr ( "u n a ppaneni rsansapparrcni ur(f")
Urrnilrincimai departeaceasteasocialie,dezactivarea ar puteapurtain
M. Bfanchot,L'entretien infini,Paris,Callimard, 1995, p, 305. rrrorit'nrit.rte.r no.rrtrllrlzie numeledemobiliztrrii. Aceasta, desigur, in mSsura
i l r r.rre( ()l l vrnrnrd!u])ri lrlir r r r ir lieipot r ivitct r r eiam obilizar eaest enum ele
1 0 , J c a n - L u cN n n c y ,o p . cit.,p .9 2 ..

t5 /
l5fi
l)c care enetgeid sau operail poarti in modernitatell. Suspendareanaturii
cleoperi a comunitigii nu inseamni.neaparatci am aveade-aface aici cu
CupnrNs
o demobilizaretotali, fie 9i numai pentrusimplulmotiv ci obsesiatotali-
tlgii gi a totalizirii constituiepropriul operei.Suspendarea, ne-implinire
fiind, nu poateconstituio noui Agadar
totalizare. iegirea
din energeia,
supen-
darea comunit5giica propriul s6u ergon ne-ar conduce la o experiengd a
Jean-LucNancy:
demobilizirii. Cu singura;i decisivareginere: ca aceasti dernobilizaresi nu
Prefagila edigiain limba romini 5
devini la rindul ei o (altd) mobilizare,agacum se intimpli in cazultuturor
activismelor.Cornunitateafbri opere,suspendati ca operi gi caresuspen-
Noti la a doua edigie 19
di opera,nu esteo alti comunitate,dincolosaudincoacede comunitatea
inftptuiti, operate,ci estetemeiuls5u paradoxal,neintemeierea sa. Cradul
Pruvepnnrr
zeroal comunitigii estede asemenealocul in carefaptul de a fi unii impreu-
ni cu algiirezisti reaproprieriiin orizontul operei,al puneriiin operi potri- Comunitaceaabsenti ........ 23
programsau al unui plan, arhi-comunitatea,daci putem
vit calcululuiunr..li Noti . . 66
spune ascfel,care excedi gi deschideorice comunitate determinate ofe-
rind-o comunicirii. "Noi impirtS;im ceeace ne impafte: libercateauneiveniri Panrenn ooun
incalculabile;i improbabile a fiingeila prezengS, care nu ne pune niciodati Mitul intrerupt 67
in prezengl decit pe uniiin prezengacelorlalpi,adici a libertigii noastre,expe-
riengi comuni a expuneriiin careseintemeiazi comunitatea,dar nu seinte- Pantrn n rnere
meiazi decit prin 9i pentru o rezistengiinfiniti la oriceaproprierede esengd, "Comunismufliterar" .......- 99
colectivi sau individuali, a impirtSgirii ori a intemeieriisale."12.
Pnnrrn n perne
ErnilianCioc Desprefiinga-in-comun 111
| (Desprefinga-in-comun) 113
ll(Sensulincomun). 117
lll (/n-comunul)..... 122

PAnreea crrucee
fstoriafiniti. 129

Postfagi
EmilianCioc:
Gradulzero al comunitiqii 149

11. Cf PeterSloterdijk, Eurotaoism. politice,Cluj, ldca Dcsi;yr& l\ rrrt,


Contribuliila o criticda cineticii
2004.

l 2 . J e a n - L u c N a n cy,Exp e r ie n fa lib e r td lii,tr a d .r oEmi l i anC i ocai(i pri anMi h,r[,t hrl ,l ,l e,r
m .de
D e s i g n& P r in t,2 0 0 3 , p . 1 13 ,

t5ll
F-

Jean-LucNancys-a niscut in 1940 la Caud€ran.


in 1973 obginetitlul de doctor in filozofie cu o tezi
despreKant, sub indrumarealui Paul Riceur, iarin
1987. este alesdocteurd'dtatcu o tezd dedicati temei
libert5gii,sub indrumarealui C€rard Granel.A fost
profesor de filosofie la Universitatea"Marc Bloch"
din Strasbourg,predind insi la o seriede alte
universitigiprintre care FreieUniversitdtdin Berlin
sau Universityof California.Printretidurilesalecele
mai importante amintim: L'absolulitt4raire(in
colaborarecu Ph. Lacoue-Labarthe, Seuil,1978),
La communautd ddseuvrde (Bourgois, 1986),
L'expdrience de la liber6 (Calilde, 1988), Unepensdefinie
(Calil€e, 1990), Lesensdu monde(Galil6e, 1993),
Etre singuIier pIuri eI (C alil6.e,19 9 6), Hegel. L'inqui6tude
du ndgatif(Hachette, 1999), La crdationdu mondeou la
mondialisation(Calil€e, 2002), La ddclosion(Calil€e,
2005).