Sunteți pe pagina 1din 2

Resurse umane Grădiniţa “Guguţă” este orientată

spre educaţia fiecărui copil în parte,


● copii fiind opusul metodelor clasice de
● cadre didactice: 25 învăţămînt deoarece consideră fiecare
 18 – educatori
 2 – conducători muzicali copil unic, dorind să cultive interesele,
 1 – conducător sprtiv calităţile şi abilităţile fiecăruia dintre ei.
 Logoped
 psiholog Aceasta metodologie abordată vine
● personal nedidactic: 25 să accentueze valoarea talentelor şi
CADRELE DIDACTICE SE deprinderilor înnăscute în copiii noştri,
RECOMANDĂ avînd ca prioritate încurajarea lor să se
● implicare în proiecte
finanţare ;
educaţionale şi de
cunoască pe sine şi să-şi descopere alte “Ne naştem slabi şi avem
● pregãtirea copiilor pentru concursuri; pasiuni. nevoie de putere ; ne
● sunt predeschişi schimbării ;
● participã la cursuri de formare profesionalã; naştem neputincioşi şi
avem nevoie de ajutor; ne
Baza materialã naştem mãrginiţi şi avem
● 13 sãli de grupă;
 sală de sport nevoie de judecatã. Ceea
 sală de mizică Cr./gr. „Guguţă” ce ne lipseşte când venim
 Mijloace audio
 Bloc alimentar în conformitate cu Str. Porumbescu 1 pe lume, şi de care avem
normele actuale
Or. Ungheni nevoie mai târziu ne este
 Spaţiu de joacă bogat atât în interior cât
şi afară Tel. 0-236-30197 dat prin educaţie.”
mănăstirea
Sf.Gheorghe
(J.J. Rousseau)
Str. PORUMBESCU magazinul
Şc. prim. „Confort”
„S. Vangheli”
Cr/gr
„Guguţă” Şcoala internat

Str. ROMANĂ
OFERTA
EDUCAŢIONALÃ  Loc premiant la Concursul
● un spaţiu modern de desfãşurare a Raional „Alunelu, Alunelu
activitãţilor instructiv –educative; hai la joc”
● oportunitatea de a dobândi cunoştinţe de  Loc premiant la Concursul
limbi strãine(opţional); Raional „Cea mai salubră şi
● cerc de dans; amenajată instituţie de
● vizionarea spectacolelor; învăţămînt”
● implicarea copiilor în activitãţi Director cr../gr. „Guguţă”
extraşcolare; Cucuruzac Emilia
 Plimbări, excursii, vizite;

,, Doar căutînd perfecţiunea,


găsim succesul.”

Motto:,,Că nu te lasă să
gîndeşti numai la tine, copilul
te învaţă, cel mai
bine,măsura generozităţii,a
grijii pentru celălalt, a Gradiniţa “Guguţă” este fundamentată în
sacrificiului.Îţi aduce aminte primul rînd prin convingerea că “omul
că poţi zîmbi în fiecare zi , că poate învăţa sş fie om numai de la
poţi afla bucuria pînă şi în oameni“, că micuţul copil are nevoie de
lucrurile cele mai mărunte, că educator, care traieşte împreună cu el, şi
dragostea nu se căştigă cu se leagă spiritual cu fiinţa copilului.
bani şi nici respectul cu
biciul. Ajutîndu-l să Sprijinind independenţa, dobândirea
descopere lumea, ajungi tu capacităţii de decizie şi asumarea
însuţi să o înţelegi mai bine. responsabilitătţilor, gradiniţa noastră îşi
Poveţele pe care i le dai te propune să faciliteze construcţia unei
ajută să înţelegi mai bine imagini de sine puternice, pozitive care să