Sunteți pe pagina 1din 6

SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria

Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara


CUI: 33080367, J20/379/2014

BORDEROU

PIESE SCRISE
1. MEMORIU TEHNIC
2. CAIETE DE SARCINI
3. PROGRAM DE CONTROL
4. LISTE DE CANTITĂȚI

PIESE DESENATE
1. PLAN DE SITUAȚIE scara 1:200
2. SECȚIUNI scara 1:100
3. SECȚIUNI TIP scara 1:50
4. DETALIU STRUCTURI scara 1:20
5. DETALIU ZIDURI DE SPRIJIN scara 1:20
SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria
Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara
CUI: 33080367, J20/379/2014

DATE GENERALE
Denumirea Obiectivului de Investiţii
“SPATII COMERCIALE - P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 50/2016”

Amplasament
Jud. Hunedoara, localitatea Deva, Calea Zarandului, nr. 65A

Titularul Investiţiei
MERCUREAN LIVIU-SEBASTIAN, MERCUREAN CRINELA SI BOLOCAN LUCIAN

Beneficiarul Investiţiei

MERCUREAN LIVIU-SEBASTIAN, MERCUREAN CRINELA SI BOLOCAN


LUCIAN

Elaboratorul proiectului
Proiectant general:
S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L., DEVA –
str. 22 Decembrie, nr. 37

Proiectant de specialitate:
S.C. PADPONT DESIGN S.R.L., SIMERIA –
str. Cuza Voda, nr. 3

SISTEMATIZARE VERTICALĂ
2
SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria
Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara
CUI: 33080367, J20/379/2014

SOLUȚII TEHNICE PROIECTATE

2.2.1 Descrierea soluțiilor tehnice propuse


Documentația tratează sistematizarea pe verticală a platformei cu rol de parcare aparținând
beneficiarului și va fi amplasată pe Calea Zarandului în localitatea Deva, nr. 65A, jud. Hunedoara.
Accesul la platforma pe sunt amplasate locurile de parcare se va realiza prin intermediul unui
acces auto din Calea Zarandului, prin parcarea Kaufland, prin intermediul unui acces cu lățimea de
6,50 m și prin intermediul unui acces din strada Depozitelor cu lățimea de 13,40 m. Cele 2 accesuri
vor asigura accesul clienților în parcare, precum și accesul de aprovizonare cu marfă a magazinelor. Se
va realiza de asemenea un acces care va asigura doar ieșirea de pe platformă, acces care va avea
lățimea de 5,00 m.
Cota ±0.00 a clădirii magazin va fi la 187.40 m, cotă absolută în sistem de proiecție topografică
STEREO 70.
Se vor realiza un număr de 118+3 locuri de parcare.
Realizarea platformei va rescpecta toate normele și normativele de specialitate, precum și toate
legile în vigoare.
Descrierea pe faze tehnologice a investiției presupune următoarele:
- Traseul în plan
- Profil longitudinal
- Profil transversal
- Structură rutieră
- Lucrări de colectare și evacuare a apelor meteorice

Traseul in plan
Platforma magazinului va avea în componență locuri de parcare pentru autoturisme, drumuri de
acces la parcările auto, trotuare de gardă pe lângă clădire, alei pietonale de acces și zone verzi.
Suprafața totală a trotuarelor de gardă și a trotuarelor care se vor executa cu pavele prefabricate
din beton de ciment vor avea valoarea de 656 mp. Pentru accesul în magazin a persoanelor cu
dizabilități, bordura din zona marcată pe planul de situație se va realiza îngropată. Pe restul platformei,
bordura va avea o gardă de 15 cm și va avea și rol de dirijare a apelor pluviale.
Suprafața totală a drumurilor de acces la parcări, parcărilor și a acceselor auto vor fi realizate cu
covor asfaltic, va avea valoarea de 3600 mp și se va executa dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic.
Suprafața totală a locurilor de parcare realizate cu pavele prefabricate autoblocante din beton de
ciment vor avea valoarea de 565 mp și se vor executa din pavele autoblocante prefabricate din beton
de ciment cu grosimea de 8 cm așezate pe un pat de nisip.
Se vor realiza zone verzi care vor avea rolul de racord al platformei cu limitele de proprietate,
racord care se va realiza prin taluzare.
Se va realiza un zid de sprijin cu elevația variabilă între 0,00 – 0,73 m, care se va realiza pe
latura de N a magazinului și va avea lungimea de 13,00 m și un zid de sprijin cu elevația între 0,15 –
0,31 m și lungimea de 11,50 m tot pe latura de N a magazinului, așa cum apare în planul de situație.
Zidul de sprijin se va realiza cu beton de ciment C 25/30 armat cu oțel PC52.
Profil Transversal
În profil transversal platforma va avea drumuri de acces cu lățimea între 3.50 – 7,00 m. Locurile
de parcare vor avea dimensiunea de 5.00 x 2.50 m(3.50 x 5.00 locuri de parcare pt persoane cu
dizabilități).
Modul de realizare a platformei este prezentat în planul de situație.
Structura rutieră(platformă magazin)
- Realizarea unei structuri rutiere pe zona de parcare, după cum urmează:
1. 20 cm strat inferior de fundație din balast
2. 20 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment min 6%
3
SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria
Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara
CUI: 33080367, J20/379/2014
3. 3 cm strat suport de nisip pilonat
4. 8 cm strat de uzură din pavele prefabricate din beton de ciment
- Realizarea unei structuri rutiere pe zona drum de acces parcare, partial parcări și pe
accesurile auto, după cum urmează:
1. 20 cm strat inferior de fundație din balast
2. 20 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment min 6%
3. 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB31.5
4. 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD20
5. 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16
- Realizarea unor trotuare de gardă în jurul clădirii și trotuare pentru acces cleinți cu
următoarea structură:
1. 20 cm strat de fundație din balast
2. 10 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment 6%
3. 3 cm strat suport de nisip
4. 6 cm strat de pavele prefabricate din beton de ciment
Lucrări de colectare si evacuare a apelor pluviale
Pe suprafața platformei magazinului pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice s-au
realizat guri de scurgere.
Apele meteorice de pe suprafața drumului de acces marfă vor fi dirijate prin intermediul pantei
longitudinale spre rigola cu grătar de la capătul drumului.
2.3.1 Situația existentă a utilităților și analiza de consum
Investiţia ce face obiectul prezentei documentaţii foloseşte utilități, iar acestea vor fi trate în
volume separate pentru fiecare specialitate.
În faza de execuţie a lucrărilor pentru realizare a platformei, se impune ca în zona organizării de
şantier să existe utilități pentru deservirea construcţiilor și salariațiilor, pe toată durata de execuţie.
În aceste condiţii, în categoria utilităților sunt cuprinse următoarele:
- reţea de apă potabilă;
- reţea de electricitate;
- reţea de telefonie fixă.
Toate aceste surse menţionate (utilități), necesare atât în zona punctelor de lucru, cât și în zona
de organizare de şantier, sunt dezvoltate și se regăsesc pe suprafața platformei. Pentru a beneficia de
aceste utilități, executantul va întocmi documentaţii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a
organizării de şantier. În baza acestor documentaţii va obţine autorizaţia de execuţiei și dreptul de a se
branşa la reţelele de utilități din zonă.
2.3.2 Semnalizare rutieră
În interiorul incintei magazinului semnalizarea rutieră va fi reglementată prin indicatoare rutiere,
precum și prin marcaje rutiere aplicate pe platformă, conform SR 1848:2011.
Semnalizare rutieră orizontală:
Pentru realizarea semnalizării orizontale s-au realizat:
- Marcaje longitudinale – care vor delimita sensurile de mers pe benzi de circulație;
- Marcaje transversală – pentru delimitarea locurilor de parcare;
Semnalizare rutieră verticală:
Se va realiza prin intermediul indicatoarelor rutiere amplasate pe platforma magazinului.
Indicatoarele utilizate vor fi următoarele:
- 2 buc. panouri fig. B2 – OPRIRE;
- 5 buc. panouri fig. B1 – CEDEAZA TRECEREA;
- 12 buc. panouri fig. G34 – PARCARE;
- 1 buc. panou fig. C29 – LIMITARE DE VITEZA;
- 4 buc. panouri fig. G1 – TRECERE PENTRU PIETONI;
4
SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria
Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara
CUI: 33080367, J20/379/2014

- 1 buc. panou fig. G4 – SENS UNIC;


- 1 buc. panou fig. C1 – ACCESUL INTERZIS;
2.3.3 Concluziile evaluării impactului asupra mediului
Protecţia calitatii apelor
Apele meteorice rezultate vor fi colectate prin gurile de scurgere .
Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape reziduale, nu
sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape.
Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ș.a. ) va
fi apă curată conform STAS 790 – 84 și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la
respectivele lucrări.
Protecţia aerului
Obiectivul, la darea lui în folosinţă nu va produce noxe care ar putea polua aerul.
În timpul exploatării platfomei magazinului , noxe ar putea rezulta de la eşapamentul
autovehiculelor care circulă în zonă.
Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalaţii pentru epurarea aerului,
emanaţiile încadrându–se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.
Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor
Obiectivul în sine nu poate produce zgomote sau vibraţii care ar putea polua zona.
Pe perioada exploatării zgomote sau vibraţiile pot fi produse de către autovehicule care circulă
pe platformă, aceste zgomote regăsindu-se pe întregul ansamblu și se pot încadra in limitele maxime
ale STAS 10009/88.
Protecţia împotriva radiaţiilor
Pe timpul executării lucrărilor constructorul nu va lucra cu substanţe radioactive sau cu aparate
care ar putea produce radiaţii, de aceea nu sunt necesare lucrări sau masuri pentru protecţia împotriva
radiaţiilor.
Protecţia solului si subsolului
Lucrările ce vor fi executate pentru realizarea fundaţiilor directe se executa in săpătura
sprijinită, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat și depozitat la o groapă de depozitare a
pământului.
Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalaţii pentru protecţia solului și
subsolului pe zona studiată.
Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice
Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre și acvatice.
În această situaţie nu sunt necesare lucrări sau măsuri pentru protecţia faunei și florei terestre
nici a biodiversității.
În zonă nu sunt monumente ale naturii, parcuri naturale sau zone protejate.
Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Lucrările ce se vor executa se afla în intravilanul localității și va respecta toate normele tehnice
și de conduită valabile și în vigoare pentru protecția așezărilor umane cu care intră în contact.
Lucrările ce sunt necesare impun exproprieri, exproprieri care au fost efectuate de către
beneficiarul lucrării.
Gospodărirea deşeurilor
Pe platformă și în zonele învecinate nu pot apărea deşeuri decât la executarea lucrărilor. În
această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze
zona în perfectă stare de curățenie. Eventualele deşeuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate în
recipienți și duse la o rampă de gunoi autorizată. Această sarcină cade în seama executantului,
deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată de beneficiar curată.
Astfel stând lucrurile, nu sunt necesare prescripţii speciale pentru depozitarea și gospodărirea
deşeurilor.
Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase
5
SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria
Str. Cuza Vodă, nr. 3, Simeria, Jud. Hunedoara
CUI: 33080367, J20/379/2014
Având în vedere specificul lucrărilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substanţe
toxice și periculoase, de aceea nu este necesară gospodărirea acestora.

Durata de realizare și etapele principale


Durata de realizare a execuției lucrărilor la obiectul de investiție este prevăzut în GRAFICUL
DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR.
Lucrările la obiectul de investiție vor dura 6 luni si vor presupune 1 obiect, dispuse astfel:
- Obiectul 1 – Lucrări la platformă;
GRAFIC DE EXECUȚIE
Nr. Durata Luna pentru activitate
crt (luni) I II III IV V VI
1 Lucrări platformă 3
1.1 Terasamente x x
1.2 Suprastructură x x x x
1.3 Lucrări de sprijiniri
x x x
terasamente
1.4 Siguranța circulației x

ÎNTOCMIT,
ING. SZAKACS ALBERT RĂZVAN