Sunteți pe pagina 1din 7

Psihodrama

Revista  română  de  psihodramă


nr.  1  /  2013
ISSN  2344  –  1062
ISSN–L  2344  –  1062
Teoria în  practică

Metoda J.L. Moreno:


un teren propice pentru dezvoltarea inteligenţței multiple
– un workshop despre utilizarea Metodelor de Acţțiune
în companii, organizaţții şi instituţții
Norbert Apter
Binecunoscut psihoterapeut  în  terapia  centrată  pe  persoană,  
psihodramatist,  trainer  şi  coach  având  la  baza  Metodele de  Acţțiune,  
Norbert Apter (www.norbertapter.ch) este  şi  managerul  Institutului  ODeF  
în Geneva (www.odef.ch). Activează  în  multe  ţțări.  În  calitatea  sa  de  
trainer  şi  facilitator  pentru  un  număr  de  instituţții,  companii  sau  
organizaţții  internaţționale  a  condus  numeroase  sesiuni  de  training,  
teambuilding-uri  şi  rezolvarea  conflictelor  prin  Metode  de  Acţțiune.  
Formator,  speaker  şi  autor,  s-a  specializat  în  dezvoltarea  de  relaţții  
operaţționale  şi  constructive.

Rezumat eficienţța  training-ului prin apelul la


inteligenţța multiplă  a  fiecărui  
Articolul  prezintă  o  sesiune  reală  de  training  bazată  pe   participant.
Metode  de  Acţțiune,  în  care  participanţții  învaţță  atât  
despre Inteligenţța Multiplă,  cât  şi  despre  cum  poate  fi   Chiar  dacă  nu  a  fost  cerinţța  lor  
aceasta încurajată  prin  intermediul  Metodelor  de   expresă,  metodologia  se  impunea  a  
Acţțiune  atunci  când  activează  ca traineri  în  instituţții,   fi cea a lui Moreno, devreme ce
companii  şi  organizaţții. funcţționează  ca  învăţțare  Generată  
de  Context  (Apter,  2011)  şi  duce  la  
Autorul  dezvăluie  procesul  activ  de  învăţțare  al   creşterea  creativităţții  şi  
grupului, trecând pas cu pas prin metodologia  sa  şi   spontanetăţții generând metode
prezentând rezultatul unui astfel de studiu, incluzând integrative  de  învăţțare  pe  care  
caracteristicile  majore  ale  fiecărui  tip  de  inteligenţță  şi   participantul le poate folosi în
metodele  prin  care  inteligenţța  multiplă  a  fiecărui   practică.  Provocarea  mea  era  să  
membru  al  grupului  poate  fi  pusă  în  evidenţță  prin   construiesc un workshop de 3 ore în
acţțiune. care  participanţții  să  înţțeleagă  
Introducere conceptul  de  Inteligenţță  Multiplă  a  
lui  Howard  Gardner,  să  facă  
Unul dintre workshop-urile pe care le-am condus la legătura cu Metodele de  Acţțiune  şi  
Păltiniş  (România  2012),  la  prima  Şcoală  de  Vară  a   să  poată,  la  sfârşitul  sesiunii,  să  
Asociaţției  Române  de  Psihodramă  Clasică,  s-a creeze  o  sinergie  între  cele  două  
concentrat  asupra  Metodelor  de  Acţțiune  în  Companii,   teorii.
Organizaţții  şi  Instituţții  (Williams,  1991).  La  workshop  
au participat în jur de 30-40  de  profesionişti  care  se   Acest  articol  va  oferă  o  imagine  de  
asteptau  (1)  să  experimenteze  Metodele  de  Acţțiune,   ansamblu asupra workshop-ului,
(2)  să  înţțeleagă  utilizarea  şi  limitele  acestora  şi  (3)  să   asupra  parcursului  şi  informaţției  
fie  capabili,  în  activitatea  lor  ca  traineri,  să  sporească   acestuia.

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 12


Teoria în  practică

Sesiunea de training avut  importanţță!  Şi, într-adevăr,  


înaintea  susţținerii  unui  training  în  
Pentru a activa Inteligenţța  Colectivă  a  grupului  şi  
companii, ar  trebui  să  fim  foarte  
pentru a demonstra cum ne putem folosi de metoda
clari  în  privinţța  rolului  fundamental  
lui J.L. Moreno într-un  grup  în  organizaţții,  companii  şi  
al trainerului prin Metode de
instituţții,  am  creat  un  workshop  în  jurul  celor  cinci  faze  
Acţțiune.
din Metodele  de  Acţțiune:
Ca modalitate de facilitare a
cele trei faze clasice descrise de J.L. Moreno –
climatului,  am  făcut  ceea  ce  Charles  
Încălzirea,  Acţțiunea, Participarea Auditoriului –
Devonshire (un coleg apropiat lui
denumită  aici  Pooling  (Ancelin-Schutzenberger, 2003;
Carl  Rogers)  obişnuia  să  afirme  în  
Blatner & Blatner, 1988; Moreno, 1965)
mod  repetat  în  formările  noastre  ca  
două   faze   pe   care   eu   le adaug de dragul training- psihoterapeuţți  în  terapia  centrată  
ului – Punerea  în  perspectivă  şi  Utilizarea  Planificării. pe  persoană:  „Aveţți  încredere  în  
Prin  urmare  teoria  şi  partea  experimentală  a  sesiunii   procesul  grupului!”.  Într-adevăr  
de training devin coerente. tendinţța  (Apter, 1987; Bozarth,
1998; Maslow, 1972; C.R. Rogers,
Primă  fază:  Încălzirea
1963) actuală  este  spre  joc, nu doar
A. Încălzirea  de  grup:  obţținerea  unui „împreună”   în  fiecare  persoană  ci  în  fiecare  
sigur  şi  propice grup.
Crearea  unui  climat  de  încredere  şi  acceptare  este  de  o   Astfel,  pentru  a  urma  tendinţța  
importanţță  primordială într-un grup (Apter, 2003; grupului, am analizat fiecare din
Kellermann, 1992; Carl R. Rogers & Kinget, 1962). Este cele  12  întrebări ridicate  în  grup  şi  
legat  de  felul  de  a  fi  şi  a  face  al  trainerului  prin  care   am  dat  câteva  răspunsuri  de  bază  
facilitează  grupului  propria  cale.  Astfel,  ca  regulă  în   necesare.  Se  pare  că  ele  au  ajutat  
conducerea grupului, am început prin a întreba participanţții  să  se  elibereze  de  
participanţții despre obiectivele personale. Pentru aceste  probleme  şi  să  se  deschidă  
aceasta  am  sugerat  ca  ei  să  se  împartă  în  patru  grupuri   către  problema  centrală  care  urma  
şi  să  găsească  trei  întrebări  importante  despre   să  fie  abordată:  Inteligenţța  Multiplă
workshop. Cel mai  des  ridicată  întrebare  a  fost  legată   şi  metoda  lui  J.L.  Moreno.
de  rolul  trainerului  în  companii  şi  organizaţții:  Care  să  
Am  continuat  cu  exerciţții  
fie  abordarea  generală?, Cum  să  promoveze  un  
sociometrice – astfel încât
training  bazat  pe  acţțiune?, Cum  să  delimiteze  
participanţții  să  se  cunoască  mai  
dezvoltarea  profesională  de  dezvoltarea  personală?  
bine, iar  eu  să  îmi  fac  o  idee  mai  
Cum  să  abordeze  participarea  în  grup  (doar  
clară  despre  grupul  pentru  care  
managementul,  doar  personalul…)? Cum  să  facă  follow  
urma  să  conduc  workshop-ul. Astfel
up?  Cum  să  trateze  problemele  de  confidenţțialitate?...
am  început  cu  formarea  unei  hărţți  
Alte  întrebări  au  fost  despre  utilizarea  metodei  lui  J.L.  
vii  a  locului  unde  participanţții  
Moreno:  Cum  să  diferenţțieze  clar  Psihodrama  de  
muncesc, apoi clustere ale
Metodele de  Acţțiune1?  Cum  să  abordeze  problematica  
principalelor categorii profesionale
rezistenţței  atunci  când  utilizează  acţțiunea  în  
în  care  activau;  am  format  şi  linii  vii  
companii? Alte întrebări  au  fost  despre  Inteligenţța
ale  experienţței  şi  cunoştinţțelor  în  
Multiplă  şi  ce  presupune  aceasta. Toate întrebările  au  
domeniul  ce  urma  să  fie  abordat  
etc. Prin intermediul acestor
1 Psihodramă se  referă  aici  la  utilizarea  teoriei  şi  metodei  lui J.L. Moreno în cadrul exerciţții  sociometrice  am  aflat  că  
psihoterapeutic,   în   timp   ce   Metode   de   Acţiune   se   referă   la   utilizarea   teoriei   şi  
metodei în companii. mai  mult  de  jumătate din

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 13


Teoria în  practică

participanţți  făceau  parte  din  lumea  psihologiei  şi  mai   inteligenţță:  există  nouă  tipuri,  care  
puţțin  de  jumătate  activau  în  companii.  O  mică  parte   se  combină  în  modalităţți  specifice,  
dintre  ei  aveau  experienţță  în  training-ul grupurilor sau în  funcţție  de  persoană (şi istoria ei),
echipelor în companii. de  moment  şi  de  circumstanţțele  
B. Încălzirea pentru tema abordată: o introducere interne  şi  externe.  Gardner  a  
verbală  în  Inteligenţța  Multiplă început în 1983 prin prezentarea a
şapte  tipuri  de  inteligenţță:  
Pentru  a  încălzi  grupul  în  abordarea  Inteligenţței  
Kinestezică,  Interpersonală  (sau  
Multiple prin Metodele de  Acţțiune,  am  reamintit  
socială),  Intrapersonală,  Lingvistică,  
participanţților  că  în  anii  1920  şi  1930, când J.L. Moreno
Logico-matematică,  Muzicală,  
a  creat  Psihodrama  şi  Metodele de  Acţțiune,  conceptul  
Vizuală  şi  Spaţțială.  Mai  târziu  
de  inteligenţță  multiplă  nu  exista. Abia în anul 1980
Howard Gardner a mai adăugat
acest concept a fost dezvoltat de Howard Gardner
două,  ambele  asociate  cu  un  soi  de  
(Gardner, 1983, 1999).  Interesant  este  faptul  că  
„inteligenţță”  interioară:  Ecologică  
metoda  lui  Moreno  este  probabil  cea  mai  potrivită  să  
(naturalistică)  şi  Existenţțială.
solicite  fiecare  tip  de  inteligenţță  folosit  de  o  persoană.
Pe scurt, am introdus fiecare tip de
Din  experienţță  vă  pot  spune  că  este  foarte  important  
inteligenţță,  interacţționând  verbal  cu  
ca  psihodramatistul  să-şi  dezvolte  propriile  căi  de  
participanţții,  înainte  să  trec  la  
utilizare a metodei moreniene în punerea în valoare a
partea  de  acţțiune.
inteligenţței  multiple  a  protagonistului.
A doua fază: Acţțiunea
Ambele expertize se cer combinate într-o sesiune de
lucru. Aceasta înseamnă că  psihodramatistul se Partea întâi:  Relaţționarea
bazează  pe  propria  inteligenţță  multiplă  atunci  când   Cărţți  de  joc  - cu numele tipurilor de
pune  în  aplicare  metoda  lui  Moreno  şi  foloseşte   inteligenţță  - au  fost  aşezate  
inteligenţța  multiplă  a  protagonistului  atunci  când   distanţțat  pe  podea.  Membrii  
abordează  conţținutul  sesiunii  de  lucru.  Mai  mult,   grupului au fost  rugaţți  să  se  
psihodramatistul  adaugă  acestei  inteligenţțe  colective   poziţționeze  în  raport  cu  „primul tip
orice  altă  inteligenţță  multiplă  a  membrilor  grupului  – dominant” de  inteligenţță,  apoi  cu  
fie  ei  auxiliari  sau  membri  ai  audienţței. „al doilea tip dominant” de
inteligenţță  şi  la  urmă  cu  cel  mai  
Ce este Inteligenţța  Multiplă? puţțin  dezvoltat  tip  de  inteligenţță  pe  
Teoria  lui  Howard  Gradner  se  bazează  pe  ideea   care  îl  au.  De  fiecare  dată  au  fost  
potenţțialului  biopsihologic2 al  fiinţței  umane:  specia   împărtăşite  câteva  cuvinte  despre
noastră  are o  serie  de  abilităţți  intelectuale  pe  care  le   alegerile  făcute  şi  despre  
poate folosi. competenţțele  specifice  pe  care  acel  
tip  de  inteligenţță  le  implica.
Cu  alte  cuvinte,  o  persoană  are  modalităţți  diverse  de  a  
„vedea”  lumea.  Acest  lucru  nu  este  surprinzător   Partea a doua: Folosirea
pentru cineva familiarizat cu Teoria Rolului la Moreno. inteligenţței  colective
Cu toate acestea ceea ce face ca teoria  lui  Gardner  să   Au fost create grupuri mici. Fiecare
fie  atât  de  specială  şi  complementară  celei  lui  Moreno   grup  a  primit  bucăţți  de  hârtie  şi  
este  faptul  că  se  referă  la  un  ansamblu  de  căi  de   două  cărţți  cu  numele  tipului  de  
„gândire”  şi  de  activare  a  inteligenţței  multiple  a  unei   inteligenţță.  Li s-a cerut
persoane. Nu mai aveam de-a face cu un singur tip de participanţților  să  enumere  ce  fel  de  
tehnici  ar  folosi  să  dezvolte  aceste  
inteligenţțe  şi  să  încurajeze  
2.   Ereditatea   (baza   biologică)   şi   mediul   (baza   psihologică)   se   întrepătrund   în   exprimarea lor.
dezvoltarea  potenţțialului  uman.

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 14


Teoria în  practică

Partea a treia:  a  demonstra  şi  a  învăţța  prin   Acţțiuni  solicitate:  folosirea  


demonstraţție exerciţțiilor  de  ascultare  activă,  
Fiecărui  grup  de  traineri  i  s-a  cerut  să  aleagă  şi  să   stabilirea jocurilor în rezolvarea
„arate” un  tip  de  inteligenţță  în  mod  creativ,  de ex.: conflictelor sau în managementul
sculptură  vie,  dans  sau  mişcare,  muzică,  poezie,   de proiect într-o  echipă  şi  
sketch-uri… (cinci  minute  de  pregătire).   bineînţțeles  folosirea  inversiunii  şi  
Grupurile  au  prezentat  fiecare  ce  au  pregătit,  şi  după   participarea, ambele presupunând
fiecare  prezentare  am  întrebat  audienţța:  „Ce  vedeţți?   efort  dublu  de  atenţție  şi  grijă  (atât  
Ce  auziţți? Ce  întelegeţți?”   pentru  sine  cât  şi  pentru  celălalt)  
Audienţța  a  descoperit  nu  doar  tipurile  de  inteligenţță   etc.
prezentate  pe  scenă,  dar  şi  câteva  dintre   3. Inteligenţța  intrapersonală
caracteristicile neexprimate până  în  prezent  ale  
acestora. Caracteristici: acceptarea de  sine  şi  
sondajul personal, deschiderea
Faza  a  treia:  Pooling  (denumirea  în  psihodramă –
către  propriile  procese  şi  reacţții  
Împărtăşire)
(emoţționale, cognitive  şi  
Timp de 10 minute, în  grupuri  mici,  participanţții  au   comportamentale).
discutat  şi  împărtăşit  pe  marginea  întrebării:  „În ce fel
se  reflectă  în  viaţța  ta  ceea  ce  s-a  prezentat  pe  scenă?” Acţțiuni solicitate: folosirea
Faza  a  patra:  Punerea  în  perspectivă solilocviului, facilitarea dialogului cu
sine,  acompanierea  tăcerii,  
În  acest  punct  mai  era  atât  de  puţțin  timp  până  la  
stabilirea  tehnicilor  de  relaxare  şi  
sfârşitul  sesiunii  şi atât de multe lucruri au fost spuse
concentrare, scrierea jurnalului
încât  am  decis  pur  şi  simplu  să  fac  un  sumar  rapid  şi  să  
reamintesc  tuturor  importanţța  folosirii  celor  5  faze  din   şi/sau  a  portofoliului,  intervenţții  cu  
Metodele  de  Acţțiune  atunci  când  livrăm  un  training  în   întrebări  de  genul  „Ce  simţți?  Arată-
instituţții,  companii  sau  organizaţții. mi!”  şi  tehnica concretizării  etc.,
care  încurajează  introspecţția.
Ca  informaţție,  am  expus  mai  jos,  cu  foarte  puţține  
modificări,  o  descriere  detaliată  – dacă  nu  exhaustivă  – 4. Inteligenţța  lingvistică
a ceea ce s-a elaborat în grup în timpul procesului de
Caracteristici: dragostea pentru
învăţțare  despre  inteligenţța  multiplă  şi  despre  acţțiunile  
cuvinte,  nuanţțări,  istorisirea  şi  
care  o  evidenţțiază.  
ascultarea  de  poveşti,  sesizarea  
1. Inteligenţța  kinestezică unor sensuri multiple într-un
Caracteristici: tendinţța de  a  se  exprima  prin  mişcare,   context specific, creativitatea în
căutarea  contactului  fizic  şi  nevoia  de  a  atinge  şi   interpretare.
îmbrăţțişa  lucruri.
Acţțiuni  solicitate:  scrierea  de  
Acţțiuni  solicitate:  exerciţții  de  întindere,  dans,  mimă,  
cuvinte  sau  fraze  cheie  pe  o  tablă,  
sculptură  vie,  lucru  manual,  oglindirea  posturii  fizice  
jocuri de cuvinte cum ar fi vorbirea
(dublul)  şi  bineînţțeles jocul  de  rol  care  concretizează  şi  
păsărească  sau  continuarea  
face  vizibile  procesele  interne  şi  externe  etc.
poveştilor  neterminate;  povestea în
2. Inteligenţța  interpersonală  (socială)
acţțiune,  exerciţții  de  asertivitate  şi  
Caracteristici: abilităţți  de  comunicare,  lipsa  de   discurs; sumarizarea în câteva
prejudecată,  cooperare,  înţțelegerea/acceptarea de propoziţții;  training-ul de  rol  şi  
sine  şi  a  celorlalţți,  echilibrul între  altruism  şi  egoism. dublul (dincolo de ce s-a spus) etc.

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 15


Teoria în  practică

5. Inteligenţța  logico-matematică animal de companie, un copac, un


râu,  vântul,  planeta,  soarele  etc.)  şi  
Caracteristici: dragostea pentru numere, analiza,
inversiunea de rol cu acestea,
raţționamentul,  gândirea  secvenţțială,  explicaţțiile
crearea dialogului sine/meta-rol.
cauzale, organizarea (inclusiv organizarea de etape sau
faze în ceea ce priveşte  obiectivele/rezultatele). 9. Inteligenţța  existenţțială
Acţțiuni  solicitate:  analiză  (prin  scriere)  a  preocupărilor   Caracteristici:  întrebările legate de
(sau  a  grijilor),  resurse/dificultăţți,  active/obstacole   viaţță  şi  moarte,  înţțelegerea  imaginii  
etc.;  folosirea  jocurilor  de  strategie  şi  diferenţțierea  în   de  ansamblu,  înţțelegerea  sensului  şi  
timpul trecut,  prezent  şi  viitor;  stabilirea  criteriilor de originii  lucrurilor,  detaşarea de
evaluare  şi  clasificare  cu  ajutorul  pătratelor  pe  podea   grijile  cotidiene,  poziţționarea  în  
(de exemplu: da, nu, tulburat, indiferent), folosirea relaţție  cu  (macro)cosmosul
axei timpului în planificare, etc. Acţțiuni  solicitate:  a  merge  dincolo  
6. Inteligenţța  muzicală de  simţțuri,  folosirea  meta-rolurilor
de putere (potrivite pentru
Caracteristici: sensibilitate la sunete, ritm, melodii,
persoana  în  cauză)  cu  tehnici  cum  
capacitatea de a face o corelaţție  între  tonuri  şi  
ar fi concretizarea,  solilocviul  şi  
intensitatea  sunetului  cu  potenţțiale  emoţții  sau  cu  
inversiunea de rol pentru a accesa
importanţța  mesajului;  dragostea  pentru  muzică.
puterea  şi  înţțelepciunea  meta-
Acţțiuni  solicitate:  dublul  mesajului  nerostit,   rolului  şi  a  crea  un  dialog  suportiv.
compunerea unui cântec sau a unui slogan; a cânta un
A  cincea  faza:  Utilizarea  Planificării
cântec  sau  un  sentiment/o  emoţție, crearea unui ritm
sau  interpretarea  la  un  instrument  (ca  încălzire   Ca  de  obicei,  la  sfârşitul  unei  sesiuni  
înaintea unei scene specifice) etc. de  training  prin  metode  de  acţțiune,  
întreb participanţții  despre  ce  au  
7. Inteligenţța  vizuală  şi  spaţțială
învăţțat  şi  cum  îşi  propun  să  
Caracteristici:  înţțelegere  prin  vizualizarea  punctelor  de   folosească  aceste  informaţții  în  viaţța  
reper, reprezentarea  vizuală  a  lumii,  imaginaţția, profesională.  Este  o  parte  foarte  
abilitatea de  organizare  spaţțială  a  obiectelor, importantă  în  procesul  de  învăţțare:  
emoţțiilor,  persoanelor, sensibilitatea artistică. transferul  informaţției  în  viaţța  
Acţțiuni  solicitate:  crearea diagramelor proceselor profesională.  Pentru  fiecare  
interne  sau  relaţționale,  a  desena  sau  a  face  o  sculptură   participant acest timp devine un
în  mişcare  a  unei  emoţții,  relaţții  sau  situaţții,    crearea   moment pentru alegerea primului
unor  diagrame  de  acţțiune,  folosirea  foto-limbajului, pas:  ceva  ce  poate  fi  inserat  usor  şi  
munca simbolică,  construirea  unei  scene  (fie  că  este  o   eficient  în  viaţța  profesională.  Pentru  
scenă  introspectivă  sau  o  scenă  interpersonală). un  trainer  este  foarte  interesant  să  
audă  ce  aleg  participanţții  să  
8. Inteligenţța  ecologică experimenteze  pe  lângă  ce  au  
Caracteristici: deschiderea către  natură,  cunoştinţțe   învătat  şi  cum  plănuiesc  să  facă  
despre  natură  şi  animale  şi grija pentru acestea, acest pas.
devotamentul pentru  protejarea  mediului  şi   Varietatea  alegerilor  făcute  
ecosistemului planetar. vorbeşte  despre  bogăţția  
Acţțiuni  solicitate:  exerciţțiile de  încălzire  cu  referire  la   informaţțiilor  din  workshop  şi  despre  
plante  şi  animale  (transformarea  în  animale  sau   potenţțialele  aplicaţții    în  viaţța  reală.
plante), folosirea de meta-rolurilor din  natură  (un  

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 16


Teoria în  practică

Concluzii Blatner , A., & Blatner, A., 1988,


Foundations of Psychodrama:
Conducerea unui workshop bazat pe Metodele de
History, Theory and practice, New
Acţțiune  despre  „Inteligenţța  Multiplă  şi  Metoda
York: Springer Publishing Company.
Moreno”  s-a dovedit a fi un proces  de  învăţțare  
complex  cu  atât  mai  mult  cu  cât  ştim  că  învăţțarea  nu   Bozarth, J. D., 1998, Person-
este  o  recepţție  pasivă:  este  un  proces  activ  de   Centered Therapy: A Revolutionary
investigare;  un  training  trebuie  să  atragă  atenţția   Paradigm, Ross-on-Wye: PCCS
fiecărui  participant.  Metoda  lui  J.L.  Moreno  oferă   Books.
mijloacele  prin  care  se  poate  obţține  o  implicare  activă   Gardner, H., 1983, Frames of mind.
a  participanţților  şi,  încă  o  dată,  rezultatele  acestei   The theory of multiple intelligences,
metodologii pe un grup de profesionişti  s-au dovedit New York: BasicBooks.
convingătoare. Pe parcursul celor 5 faze necesare
metodei,  participanţții  au  avut  oportunitatea  să   Gardner, H., 1999, Intelligence
folosească  ceea  ce  eu  numesc  cele 6 linii integrative: a Reframed. Multiple intelligences for
Exprima,  a  Explora,  a  Exersa,  a  Elabora,  a  Evalua  şi  a   the 21st century
Evolua. Rezultatul a fost impresionant: spontaneitatea Kellermann, P.F., 1992, Focus on
şi  creativitatea  au  fost  încurajate  într-un  spaţțiu  sigur  şi   Psychodrama. The Therapeutic
structurant,  iar  inteligenţța  colectivă  a  dezvăluit  o   Aspects of Psychodrama, London
resursă bogată  de  învăţțăminte. (England). Bristol, PA (USA): Jessica
De  fapt,  metoda  moreniană  nu  este  doar  o  serie  de   Kingsley Publishers Ltd.
faze,  tehnici  şi  instrumente:  ca  metodă  completă,  este   Maslow, A., 1972, Vers une
şi  o  filosofie,  o  ştiinţță  şi  o  artă.  Metodele  de  Acţțiune   psychologie de l'être, Paris: Edition
transformă  ceea  ce  ar  fi  putut  fi  o  simplă  utilizare  a   Fayard.
acţțiunii  într-un  proces  care  facilitează,  prin  acţțiune,  (1)  
Moreno, J.L., 1965 (original en
dinamică  ,  (2)  dinamismul  unei  persoane  şi  al unui
anglais en 1946), Psychothérapie de
grup    şi    (3)  capacitatea  de  a  unifica  experienţța,  
groupe et psychodrame, Paris:
conştientizarea  şi  cunoştinţțele,  producând  astfel  (4)  
Presses Universitaires de France.
transformarea  procesului  de  învăţțare  în  competenţțe  
direct  aplicabile  la  locul  de  muncă.     Rogers, C.R., 1963, The actualizing
tendency in relation to „motives”
Bibliografie and to consciousness, in M. Jones
Ancelin-Schutzenberger, A., 2003 (original en 1966), Le (Ed.), Nebrasky symposium on
psychodram, Paris: Payot & Rivages. Motivation. Lincoln: University of
Nebraska Press.
Apter, N., 1987, 9 Février, Carl Rogers: le deuxième
souffle de la psychologie, La Suisse, pp. 6-7. Rogers, C.R., & Kinget, M., 1962,
Psychothérapies et relations
Apter, N., 2003, The human being: J.L. Moreno's vision
humaines, Paris: Editions
in psychodrama, International Journal of
Nauwelaerts.
Psychotherapy (European Asoociation for
Psychotherapy), no 8(1), pp.31-36. Williams, A., 1991, Forbidden
agendas. Strategic action în groups,
Apter, N., 2011, Using Action Methods for training in
London (England). New York, NY
Institutions, Companies and Organizations. Mercurius
(USA): Tavistock / Routledge.

Revista română  de  psihodramă  nr.  1  /  2013 17