Sunteți pe pagina 1din 100

OLTENIA

DOGOMENTE • CERCETĂRI • CULEGERI

A r i t A s u b î n g r i j i r ă
s. NICOLĂESCU-PLOPŞOR
DIN C R » I O V 4

c R A Io V A
1 9 4 1
OLTENIA
D O C U M E N T E o C E R C E T A rt • CULF/W.PT
CÂRTEAM ~ n T T T 4 --------- " g

CERCETĂRI
m ă n ă s t ir e a c r e ţ e ş t i d in d o lj ,
de profesor ST. NICOLAESCU
_ miPe tătrm u l, * * * al Plecând dela Bucovât înainte

n « o are străvechile ziduri ale s f i n ţ i '

i E s r . r aDr * s : r oasă poz,tie’ - i i d ~

:rDr ,icat!n revis<a


^statp;la: îndemână
!hr uâ I ; ,intei
arată, biserici-
că această - sfântă m ănăstire a fost fcăl-
tată dTln temehe «*• B arbul B rădescu vel paharnic.
Inscripţia sfintei biserici adăugă d - s a : s'a căra t Ac „ ■ 1
« » Ca r e . ace]a‘7 Iar

casele I N “ * de urm a*h ctitorilor ?i duse în


casele lor. Nu ne ara tă Insă la cine anume ?
Inscripţia bisericii poartă data 1757 si snnn» . u■
.ui B arba B r» d „ c „ „ v e c h i o * , - . , ,
descu vel clucer, a prefăcut-o la această d a t ă / i a r o însem nare
din pomelnicul Episcopiei Oltene ara tă că fiul lui C o n s t a n t

p a ‘ i c t n t ‘ .,o e o U t' ‘ ,a c h in “ ,ch1*"1 — »»'

R‘ d" V° d‘ S" b' - » ° C o ..v H e

p. â 'v f r * " " '- <«*™ * a No. 86.88), p. 38,

tai a! ° d* " po“ “ N- '■« -


t Ca mila Iul Dumnezeu Io Radul, Voivod şl domn . to ată moşteniri afară din m ănăstirea dela Coşuna; pentrucă în mă­
năstirea dela Coşuna s'au Îngropat părinţii lor, iar în mănăstirea
dela Creţeşti s'au îngropat fii lor. Deci aşa am socotit şi am
alesu domnia mea, ca să îm parţă acesle m ănăstiri amândoao
acest sat Povarul şi aceşti ţigani ce s'au zis mai sus, că aşa au

k t 5= « ^ ;= ‘^ r r Ss
tocmit domnia mea dinaintea a tot Divanul domnii mele. D rept
aceia am dat domnia m ea sfintei şi dumnezeeştii m&n£stiri dela
Coşuna, ca să-i fie jumătate de sat din Povar şi jumătate din
ţiganii ce s'au zis mai sus moştenire ohamnică. Şi de nimene
ţiganii anume D o b r. ,i Stan, sS îm p ă rţi . = . » « să fie ne clătit peste zisa domnii mele. Că iată şi m ărturii am

S s - A s : , a:;^
p r o r o c B o t e z ă t o r u l , pentru acest sat ce au fost ma sil
pus domnia m ea: jupanul Cernica marele vornic, i jupânul Lupul
vel logofăt, şi Enache vistier, şi M ărze spătar, ş iB â rc a n stolnic
şi Coste comis, şi Staociul pSharnic şi jupân Leca marele pos­
telnic şi jupan Lupul vel logofăt. Şi eu Neagoe am scris in Târ-
govişte, Octomvrie 29 zile, leatul 7118. (1609).
(Arhivele Statului din Bucureşti, condica M ănăstirii Bu-
ăotaucd.
i r £ 2? r . t : ° « . i om r â n d va- vre ™să moara*, covăţ din grupa condicelor Brâncoveneşti, f. 723—725).
i la.
fost făcut ei , i carte cu mare blestem, când ^ ^ Cu acest prilej mai dăm şi următoarele trei documente
privitoare la m ănăstirea Creţeşti.

B B B sSK rşriSi-î 1643 Noem vrie 18, Târgovişte. P o r u n c a l u i M a i e i B a -


s e r a b V o e v o d , d o m n u l Ţ â r ii R o m â n e ş t i , p r i n c a r e î n t ă ­

“^ ’E c S S r e ş t e s t ă p â n i r e a M ă n ă s t i r i i C r e ţ e ş t i p e s t e c r i v i n a L u l a lc o .
f Cu mila lui Dumnezeu Io M alei Basarab Voevod şi
domn. D ă domnia mea această poruncă a domnii mele sfintei şi
Dumnezeeştii m ănăstiri numită dela Creţeşti hram ul sfântului

r î1 t ,a ^ « = s!:
sfânta m ănăstire dela ^ W “-
S-au scultat cSlugârii de . C o su»a, de a u » e n « c
.
P
ftră înaintea
loan Botezătorul, '). ca să fie volnici călugării cu această carte a
domnii mele de sâ ţie o crivină ce-i zic Lulalco, toată crivina,
însă pre sem ne: din gura limbii vecină până în Jiiu, şi pre ma-
domnii mele cu c â l u g W . dela C r e şti . Şi ■.* P * « * lui Jiiului până în hotar, la deal iar până în hotar. Pentrucă
dela Creţeţti, c u m - * ciolst această crivină Lulalco, fost-au dată şi adaosă la sfânta mănăs­
ţig.„, ce . au z,s ma. su . ^ d „ glto, tire la Creţeşti, de cei răposaţi ctitori In zilele Mihnei Voevod,
,, a m ,udecat pre dreptate ş P eă „ „ este c
Hamza banul din Creţeşti cu fraţii lui Neagoe, şi cu verii lui
DrăgBIci logofătul şi Vladin şi B rata şi Jitian şi popa Ion, pen­
S t f c T L p t . r s» V e n u m a i — e» « . O * * .cest tru pom eana şi pentru sufletele lor, şi cu zapis dela mâna
lor. Şi tot au ţinut m ănăstirea această crivina Lulalco cu bună
. satul Povarul p e timpul lui M ihnea Vo
1) R u sco portarul a cumpărat ■ Stamatie Grecul 1500 aspri, P ace. Iar când au fost acum în zilele domnii mele, s'au sculat
T u r c itu l: p lit in d datoriile soflei » « ^ ]g MuB, afa Turcul 500 la Iacov Ovr Bilica peharnicul din Breasta cu p â ră ca să ia p artea moşu-său
Pava Grecul 2500 aspri gata, a • privinţa aceasta car lu Vlădin, dintr'această crivină, zicând Balica peharnicul, cum
1700. jupânltei ( C o i Bucovăt N o. 146
când s au făcut beserica, au scos cu zidul şi ţărână moşu-său
d in 12 Septem vrie, fără an 7 l 7 0 (1662) V**i acee
147 »i porunca lui Grigore Ghica Vo ivoa cin de au scos de acolo şi cum nu sânt la pomeanic. Şi au venit
condică f 147-148.
Textul subliniat '« traduj din (lavon eşte.
innaintea domnii mele în divan de s'au pfir&t de faţă cu cinsti­
tul boiarinul domnii mele Barbul peharnicul Brădescul, ctitorul logofătul de Arceşti, zăstre fie- sa Vlădaei, muma banului Hamza,
mănăstirii dela Creţeşti. Intr’aceia domnia mea am c ăutat şi Şi au adus şi cărţi domneşti, naintea domniei mele. Ci toate să
am judecat pre derept şi p re lege dumnezeiască îm preună cu aveţi a le socotirc p re lege şi p re judecată direaptă. De aceasta
toţi cinstiţii dregătorii domnii mele, şi am dat domnia mea Ba- v'am scris domnia mea. Ispravnic însu-m i am zis domnia mea.
llcăi peharnicul lege, să jure cum n ’au dat,m oşu-său şi unch u- Scris, Aprilie 15 zile, anul 6152 ').
său această crivină p artea lor la sfânta mănăstire la Creţeşti t Io. Mateiu Voevod din mila lui Dumnezeu domn.
şi cum nu sânt la potneanic. De aceia el să o iă dela mănăstire.
Iar el nici cum n'au putut jura. DOCUMENTE
Ce aceiaşi den Divan s'au lăsat şi au mărturisit şi el, că Publicate d e Prof. C. I. COSTESCU
au dat moşu-său, şi unchiu-său acolo la mănăstire cu zapis dela 1680 (7188) Decemvrie 22. Ş e r b a n C a n t a c u z i n o s c u ­
mâna lor. Deci au răm as Balica peharnicul de lege den Divan, t e ş t e p e I o n a ş c o a r m a ş u l ş i p e s o r a a c e s t u i a . V o i c h iţ a , d i n
cum mai mult treabă să n'aibă cu această crivină Lulalco, ce S lfiv ile ş ti (G o r j) , d e t o a t e d ă r i l e s c o ţ â n d ş i s i l i ş t e a l o r
să fie m ănăstirii de pom ană şi întărire şi acelor ctitori bătrâni d e l a c a t a s t i h u l v i s t i e r i e i 2).
pomenire In veci. Ş i intr'alt chip să nu fie, după porunca dom­
nii mele. Scris în Trăgovişte, luna Noemvrie 18 zile, in anul t rtlrtcniiw Exîie i'w nmpEdii ko(k©a h rn^x, AaB4T i-ab.hh
7 1 5 2 '). ciw noK-k-AfHÎf i'ak.uh lui Ionaşco arm aşul şi cu soru-sa Voichiţa
f Io Matei Basarab Voevod, din mila lui Dumnezeu domn. cari lăcuescu la satul ce să chiamă Siăvileşti ot sud Gorjii ca
( s s ) Io Mateiu Voevod. să le fie casei lor şi bucatele lor ce vor avea în pace de bir,
de tairu de miare şi de ceară, de găleată şi de fân, de dijma
1644 Aprilie 15. C a r t e a lu i M a te i B a s a r a b V oevod din stupi, de rămători, de oerit, de cai de olac, de podvoade,
p e n tr u h o tă r n ic ir e a s a te lo r m â n ă s tir e i C re ţe şti. de mertic, de conac şi de seamă, de satarale ce să pun pre
silişte, de sursaturi şi de alalte dăjdiii de toate şi rânduiale câte
f Cu mila lui Dum nezeu Io M atei Basarab Voivod şi domn
vor eşi preste rânduiala vistiiriei Domnii Meale şi în ţeai(a)
Scriem domnia m ea2) voao 24 de boeri, cari sunteţi luaţi hotăr­
Domnii Meale, De toate să fie în pace pentru că au venit
nici, să hotărîţi pre Barbul păharnic cu nepotu-său Balica pa­
această săracă dă fămeae Voichiţa sora lui Ionaşco arm(a)şul de
harnic, îm preună cu sluga domnii mele anum e...3) dau-vă în ştire
8 au jăluit naintea Domnii Meale la Divan, cum Ionaşco arm(a)-
domnia mea, să căutaţi de vreme ce veţi vedea această carte a
au slăbit şi au orbit şi sântu făr de feciori şi fâr de nimic
domniei mele, iar voi să aveţi ale hotărî satul Creţeştii şi Breasta
Şi au nevoe pentru siliştea lor unde şed, pentru dăjdiile ce se *
şi Căpintenii şi Valea Lungă; iar Tejiiacul şi Slatina şi Curăia
pun pre silişti şP pentru alte şi ei fiind slabi şi n e p u te a rn ic i;
şi Zăgorenii, de aceste 4 sate au adus Barbul pâharnicu cărţi
intr aceasta Domnia Mea, ştiind pre Ionaşco arnfaş), fiind tot
naintea dnmniei mele, cum nu le sânt de frăţie. Ci au miluit
slugă domnească de au slujit la toţi Domnii, din tinereţea lui
Radul Vodă, carele au făcut m ănăstirea din Deal pre moşul
Pană in vreami de acum, ajungând la mare slăbiciune, Domnia
Barbulul păharnicu, anume Neagoe vornicul, pentru slujbă direaptâ,
lea m am milostivit de am e rta t şi pre dânsul (loc rupt) Voi-
ce i-au slujit. Iar ceia fraţi n 'a u avut treabă. Ci să aibă aşi
aduce cărţile toate de faţă, să-i judecaţi. Şi de această, cum veţi orlib * T t0Bte CâtC 8ânt “ ai SUS 8crise ca să aib(e) Pace S‘
afla cu ale voastre suflete. Iar satul Tărpeziţa, l-au dat Ştefan , “ a casa lor- Ş ‘ am scos Domnia m ea şi siliştea lor dela
tih din vistirie Domnii Meale.
1) Textul subliniat s'a tradus din slavoneşte. D erept aceia şi voi toate slugile Domnii Meale veri cărei
Hârtie, sem nul h â r tiei: o floare d e in. P ecetea aplicată în fa ţ ă : mare,
rotundă, de ceară roşie-
Biblioteca A cadem ici Române, secţia manunscriselor, 41/X . c. M 8 u b lin l,t 8 3 tra d u s d in sla v o o ejte.
21 Textul subliniat s'a tradus din slavoneşte. {* t ă • m a r » d o m n e a s c ă : m i j l o c i e c u n e g r u . P e c e t e a a p l i c a t ă tn
3) Loc alb pentru nume. V oevod i x' n f griU c u l e ^ e n d a : t C u m i l a l u i D u m n e z e u I o M a t e i
RW i ră p o sa tu lu i B a sarab Voevod.
B i b l i o t e c a A c a d e m i e i R o m â n e , s e c ţ i a m a n u n s c r s e l o r 4 2 / X C.
‘ A r h iv e le Statului-C raio'ja. D ocum ente, Nr. 748.
cu slujbă veţi uo-bla Intr’accst judeţu de ca veţi vedea ceastă D O C U M E N T E P R IV IT O A R E LA M O Ş IIL E B I S E R IC II
carie a Domnii Meale, iar voi sS aveţi a vă feri şi a da bună O B E D E A N U D IN C R A IO V A .
pace casei şi bucatei lui Ionaşco arm aş şi surorisa Voichiţii; şi cine
ar fi luat şi nişcarii trăsuri pentru siliştea lor încă să il dea Publice te de M A R IA PETRESCU
paleografă la A rhivele Statului din Cralova.
Înapoi că veri cine ar face vre un val, a îe l om mare cer- tare
va avea de către Domnia Mea. A şa iaste porunca Domnii Meale.
HHC4M pfMH TAKA\H ak. kk. A»' Leat 7188 (1680). 1764 Iulie 6. C o p i e d u p ă c a r t e a l u i Ş t e f a n M ih a il
P ecetea octogonală, roşie, imprimată. R a c o v ifâ p r in c a re p o r u n c e ş te c a im a c a n u lu i d in C r a ­
Io Şerban Voevod Din mila lui Dumnezeu Domn. io v a s ă n u m e a s c ă ş a s e b o e ri, p e n tru a a le g e h o ta ­
Sem nătură proprie r e l e m o ş i i l o r B i s e r i c i i O b e d e a n u d i n C r a i o v a ').
1753 Noembrie 7. C o n s t a n t i n R a c o v i f ă p o r u n c e ş t e s ă
Miostiu bojiu Io Ştefan Racoviţă Voevod i gospodin pisah
s e a l e a g ă b o i e r l n a ş i i d e v e c h i n e a m d e m a z ili, d u p ă
gospodsmi cinstitului şi credinciosului boerului domniei mele Dia-
h r i s o a v e ş i c ă r ţ i ş i d u p ă c a t a s t i ş e l e v e c h i a l e vistie*
mandi biv vel Stolnic, caimacanul Scaunului Craiovei că îţi facem
r i e i ş i îi s c u t e ş t e d e d ijm fir it ş i v l n â r i c i , t r e c â n d l a
ştire ca după jalba ce au dat la domnia mea epitropi mânăs-
b r e a s l a lo r p e D o b re G ru e s c u l d in G orj şi f ra te - s ă u Io n .
tirei de aci din Craiova ce Iaste făcută de răposatul Constantin
t AnCIUÎH K/KÎH iw KOCmaNAHH MkXaH yXdll PdKORHlţ& H Paharnicul Obedeanul unde iaste şi spital, pentru hrisoavele za-
rAHK, A<>KdT rABAVH cîw noRfAiHÎi taka\ h. De vreame ce bola- pisele şi alte scrisori ce au av u t sfânta m ănăstire de moşiile cele
rin(a)şii mazâli,.. scăzu cu dajdia lor deosebit la vistlrie au Înzestrate de ctitor, şi din întâm plare s'a u ars de foc i'am orân­
avut vechi obiceiu ca dându-şi dajdia lor la vreame şi la so­ d u it domnia mea la dumnealor veliţi boeri ca să le caute şi să
roc să nu plătească dlj(mâ)rit pe ale lor dreapte bucate ce vor le cerceteze dumnealor după cercetare şi alegerea moşiilor pe
avea şi vlnărici pen tru cât vin va fa(ce) (din) viile lo r; d a r de anume au găsit cu cale prin anafora ca să să orânduiască mum-
la o vreame încoace Domnii cei mai dinaintea Domnii Meale başir şi hotărnici să aleagă toate moşiile mănăstireşti după care
stricase acel vechi obiceai şi pusese de plătea cu t(oţ') dijmărlt cercetare văzând şi domnia m ea că bine şi cu cale au găsit
şi vinărici fiindcă să amestecase şi alţii mulţi d... (loc rupi) ce dumnealor, am întărit şi cu peceata Domnii mele şi iată că am
nu sunt neam de mazâl. Acum din multele jălbi a Ie lor ce au ; orânduit domnia m ea mumbaşir p e sluga domniei m e le 2)
dat, vrând ca sâ să aleagă cei v,..(loc rupt) să piarză şi aceştia, vtori p o rta r care viind acolea cu cartea aceasta a domniei mele
am orânduit pe Dumnealui vel vistier ca să ce[rcete]ie şi să | Dumneata să orândueşti 6 boeri de aci din partea locului hotăr­
ia seama fieştecăruia din boiarinaşi mazâli, prin hrisoave şi cărţi I nici şi îndreptători, subt iscălitura dumitate, cari boeri să meargă
ce vor fi având şi prin catastişile cele vechi ale vistirii şi care în faţa locului la numitele moşii unde să fie atât epitropi cât şi
să va alege că iaste vechi neam de mazâl să i să f[acă] sinet răzeşi din sus şi din jos şi la toate să urmeze după cum se
la m ână fiindcă m’am milostivit Domnia Mea de iaraş s(m) ho­ cuprinde în anafora, să dea cărţi de adeverinţă de câtă parte
tărât ca deacutn înainte cei ce vor fi vechi la breasla boierina- i sau ales la fieşte care moşie cu semnele şi cu hotarele anume
şilor mazâli să nu plătească dijmărit şi vinărici. D rept aceia, să ştie mănăstirea câtă moşie să stăpânească aleasă şi fără
viind şi D obre Gruescul i b raţ ego Ion ot sud Gorju şi prin de gâlceavă, în care cărţi să te iscăleşti dum neata Stolnice ca
cercetarea ce i s'au făcut, adeverindu-ne că iaste vechi la breasla în urmă să nu mai fie pricină.
boierinaşilor mazâli i-[am] dat această carte a Domnii Meale de
adeverinţă ca să să ştie că iaste t[recut] la breasla boierinaşilor
1) Din dosarul Nr. 990/98 al Curţii d e A p el S. 11, Craiova, depus spre
mazâli. h HcadA\ pim taka\ h. Noemvrie A" 1753 Păstrare la A rh ivele Statului Craiova.
Io Costandin Racoviţă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn1). 2) Loc alb.
Procit vel vistier.
1) P ecete octogonală cu capul d e bour şi vulturul cu crucea în cioc.
Tolico pisah gospodva mi răposatului Băsarab Voevod. Şi tot au fost nişte oameni in pace
Iulie 6 , 1764 i slobozi cu toată moşia lor câtă scrie mai sus până in zilele
Io Ştefan Mihai Racoviţă Voevod Radului Voevod, feciorul Mihnei Voevod in domnia de apoi.
I.i- când au fost atunci, iar Stanciul Postelnicul şi Barbul Bengăi,
L. P.
având voe de la Domn, de la Tţadul Voevod feciorul Mihne
Procit Vel "Logofăt Voevod, fostule-au apucat cărţile de moşie ceale bătrâne, iar
aceşti megiaşi au mers că să’şi scoată cărţile de la Stanciu Pos­
7163 (1654) Noemvrie 8. C o p i e d u p ă h r i s o v u l p r i n c a r « telnicul fi de la Barbu Bengăi. ia r Stanciul Postelnicul şi Baibu
C o n s t a n t i n Ş e r b a n Vv. I n t S r e ş t e R a d ă i , lu i N e a g o e ş i Bengăi aşa au pârât înaintea R adului Voevod, cum că ii sunt
a l t o r a m o ş i a d i n G i u r g iţ a . rumâni ai lor de moşie şi vii să se rescumpere.
Iatr'aceea R ada Voevod, datu-i-au rumâni pe to t satul
Ocolnica moşiei Giurgiţa din jud. Doljiu care este adeverită Girgiţa cu toată moşia lor, şi to t au fost rum âni lor cu bună
cfi este scoasă din porunca Divanului Craiovei din cuvănt In pace, până acum în zilele domniei mele, după ce ne-au dăruit
cuvânt după hrisovul lui Constantin Voevod Şerban. Domnul Dumnezeu domnia şi cinstitul îm părat cu steag a fi
Milostiu bojiu Io Constandin Voevod i gospodin vsoi zemle Domn şi biruitorul Ţărei Rum âneşti la scaunul părintelui dom­
Ungro-vlahiscoe, sin velicago i predobrago Io Şerban Voevod. niei mele lo Şerban Voevod, iară aceşti megieşi din Giurgiţa
Dat-am domnia mea această poruncă a domniei mele satului : ce scriu mai susT^Î au venit toţi înaintea domniei mele, în
Giurgiţei din jud. Doljiu, insă anume Rădăi şi Neagoe şi Danciul divanul cel mare cu m are jalbă jelindu-se şi plângându-se de
şi T udor, moşneni şi cu toţi feciori lor câţi Dumnezeu le va da impresurare, cum că n'au fost rumâni de moşie lor, nici au luat
de acum înainte, ca să fie de acum Înainte, in pace şi slobozi bani de la ei a le fi rumâni, ci a u îm presurat cu sila de i-au
de rumânie, ei şl feciori lor, de către Vlăduţal Postelnicul şi de făcut până acum. Intr'aceia am căutat domnia mea şi am jude­
către fraţi lui B irb u l Căpitanul şi Stanciul Paharnicul şi de \ cat pre lege şi pre dreptate îm preună cu toţi cinstiţii boerii
c ă tre hoerT din~S âlga anam e H am za JPaalglnicul şl B aibu Co- i domniei mele, şi le-am dat domnia mea legea ţărei, doi spre-
misul şi de către Mihjirt şi de către to ată rudenia Bengeştilor,. zece megieşi pe răvaşul domnesc, anume H rană din Bârcă şi
de nimeania val sau bântuială să nu aibă în veci şi cu to ată 1 Lupul ot tam şi Ion ot tam şi Barbul de-acolo şi din Sălcuţă
moşia lor din hotar până in hotar pe semnele bătrâne şi hotarul Trifao şi Nicolae de-acolo şi din Bârza Drsgomir şi Nicolae din
Hurezi şi Dragomir de-acolo şi Stan de acoîcTşi B lliţi din Hu­
încă să se ştie p re seamne.
Insă din m ăgura despre Ceretu, pe calea Păziei, în jos până j rezi şi Radivoe din Dărveşti, Intr’aceia aceşti doisprezece me­
in răspântiile Drănicului de către Padea până în M ăgură şi din : gieşi ce scriu mai sus, s'au strân s cu toţi la scaunul domniei
mele la Craiova de au jurat cu mâinile pre sfânta evanghelie
piatra Păziei de către Tigureşti în padina Purcealei, şi de către
şi dinaintea cinstitului boeriului domniei mele jupân Ghiorma
Hurezi in locul de curmeziş şi iară despre Hurezi până in Iacul
vel Ban.
Oaei şi din lacul Oaei până in groapă şi din răspântie până în
Intr'aceia aceşti boeri ce scrie mai sus: Vlăduţu Postelni­
calea Măceşului şi pre calea Ceoroiului în sus de către Bărcuţa
cul şi Barbul Căpitanul şi Stanciul Păharnicul şi Hamza Postel­
în m ăgura lui Bran şi în sus până în calea Goncii în G ăvan şi
nicul şi Barhtf Comisul şi M ihart, nici aşa n'au vrut să-i lase
în sus pre dinaintea Bohanului în Padina Rabiei în piscul Bo-
ci au venit a două oară în divan, de au ridicat leage preste
hanului până în fântâna Teiului şi din D isnăţuiul de sus, despre
leage douăzeci şi patru de boeii. Deci n 'a u p u tu t jura că au
Răspopoae până în Frasin şi pre Dăsnăţuiul în sus până în
rămas aceşti boeri de leage şi de judecată din divan dinaintea
piatra despre Dărveşti în jos până în M ăgură spre calea Boha-
domniei meale şl dinaintea a to t divanul. D rept aceea Domnia
nului spre Ceretul. Pentrucă aceşti oameni ce scriu mai sus, >.'4
Mea am dat această carte a Domniei Mele la m âna lui Rădan
au fost to t oameni megiaşi şi cu toată moşia lor încă din zilele
Şi la a lui Neagoe şi a Danciului şi a tot satului Giurgiţa ce scrie
mal sus ca să fie de acum Înainte In pace şi slobozi de rumânie, din neamul nostru, fiind-că noi am vândut-o de a noastră bună
«i şi feciorii lor şi cu toată moşia lor de către Vlăduţul Postel­ voie, ne siliţi de nimeni, să nu aibe acela a răspunde nimic, ci
nicul şi de către fraţi lui Barbul Căpitanul şi Stanciul Păharnl- d-lui să stăpânească cu pace după cum mai sus s'au zis, fiind
cul şi de către Hamza Postelnicul şi de către Barbul Comisul şi mulţi oameni m artori care mai jos se vor iscăli, şi pentru mai
d e către M ihart Postelnicul şi de către toată rudenia Bengeştilor adevărată credinţă am iscălit mai jos, punându-ne şi degetele
şi de cStre to t neamul lor şi rudenia lor, să nu aibe bântuială în î a loc de pecete ca sft se crează.
veci. Istă dar am pus domnia mea şi mărturii, boerii domniei mele: Aprilie In 20 7260
J u pan Ghiorma vel Ban al Craiovei $i jupân Preda vel Dvornic, 1752
şi jupan Stroe H iera vel Logofăt şi jupan Bunea vel Vistier şi Ghenescul i sin ego Toma
jupan Hrizea vel Spătariu şi jupan Ghiorghie vel Clucer şi ju­ Mirea vânzător
Mateiu Sălceanu m artor
pan Istratie vel Postelnic şi jupan G hirca vel Stolnicul şi jupan
Iacov Obrocea m artor
Radul vel Comisul şi jupan Pană vel Paharnic şi jupan Dan-
cjul vel Slugerul şi jupan Nicolo vel P ita r şi Udrişte Năsturel 1777 Septemvrie 3. C e r c e t a r e f ă c u t ă u n u i l o c d i n
vtori logofăt ot Hierăşti.
C r a i o v a a l lu i C o n s t a n t i n R i o ş a n u , p e n t r u c ă l c a r e .
Şi am scris eu logofătul Stoica Soare în scaunul Bucureşti
in luna lui Noemvrle în 8 zile şi de la A dam curgerea anilor Din cinstita porunca d-lui Theodorache Negri biv vel clu­
până acum veleat 7163. ----- c er caimacamul Craiovei, după jalba ce au dat prin răvaş Con­
A cest isvod am scos eu după hrisovul domnesc din cu­ stantin Rioşanu pen tru un loc de casă ce are răm as dela tatăl
vânt în cuvânt. său Radu Rioşanu postelnicul de aici în Craiova la mahalaua
Barbul Logofătul adeverez că este scos din cuvânt In Podbalniţa, că i s'ar fi îm presurat dintr’acest loc de alţi maha­
cuvânt. lagiii, fiind noi orânduiţi ca să mergem la faţa locului să cerce­
Pârvu Roşianul Logofătul. tăm din poruncă am m ers şi faţă fiind şi popa Constantin dela
Ioniţă Stănescu Logofătul. Sf. Ioan mahalagiu vechiu, am cercetat cu amănuntul şi de locul
casei cât l-au avut îngrădit cu gard răposatul Rioşanu, se văzu
D O C U M E N T E P R IV IT O A R E LA U N L O C D IN M A ­ un codru de loc coprins de Constantin Slujitor i de Malciu
H A L A U A P O D B A N IŢ A -C R A IO V A .
Sârbu, i de Vlad al lui Socol Măcelaru, la care loc pe unde
Publicate d e C. S. N icolâesiu -P lop şor.
am ştiut şi noi singuri ca nişte vecini şi după arătarea numitu­
1752 Aprilie 20. Z a p i s u l l u i M i r e a î m p r e u n ă c u f i u - s ă u lui preot am făcut semne cu gropi în grădinile numiţilor maha­
T o ra a , p r i n c a r e v â n d l u i R â d u c a n R S i o ş e a n u o c a s ă a lagii şi am dat înscris, iar hotărârea răm âne la divan.
l o r d i n h o t a r u l P o d u l - C r a i o v a *). 1777 Septemvrie în 3.
Adică e u M irea îm preună cu fiu-meu Toma, care mai jos M ateiu Sălceanu biv vel vistier
ne vom iscăli dat-am acest al nostru adevărat şi încredinţat za- M ateiu Mincu biv treti logofăt
pis la m âna d-lui Jupânului Răducanului Răioşanu, precum s8 Constantin Copceanu jud.
se ştie că de a noastră bună voie, i-am vândut casa noastră
de aici din hotarul Podul cu tot pometul, grădini, cu curtea şi Dela D ivanul Craiovei.
cu toate cele ce se găsesc; însăşi locul de alăturea despre Staicu
D upă cercetarea ce au făcut orânduiţii boeri In faţa locu­
Cernătescu în talere 45 ca să-i fie d-lui de stăpânire, însă co­ lui dovedindu-se un codru de loc al lui Constantin Rioşanu că
piilor d-lui şi nepoţilor şi strănepoţilor d-lui cu pace de către
este îm presurat ^e către mahalagii, puind şi semne pe unde au
copii noştri şi de către tot neamul nostru, iar cine se va scula fost stăpânirea Radului Rioşanu ta ta lui Constantin, aducându-se
1) A rh ivele Statalul Craiova. Copii docum ente Nr. 1-3.
faţă în divan şi doi dintre mahalagii anume Constantin Slujitoru,
olculai Brăiloiu, că locul Rioşanului merge tot bine de către
Dimaocea Sâibu, s'au întrebat ce a u ■& răspundă şi cu ce stă ­ uliţa cea din vale către biserica Sfântului Ioan, până la un
pânesc acel loc, ei răspunseră cum c& fiind oameni streini şi loc, apoi tocmai la mijloc se coteşte gardul numitului Răduţu
viind de şi-au făcut case, găsind acel loc slobod au făcut gard măcelaru de Îngustează locul Rioşanului, către partea despre
p e unde au vrut, iar vre-o cum părătoare sau altă pricină n 'a u ; uliţa Podbaniţii şi aicea zicea Rioşanu că i se calcă locul de
deci fiind pricina intr'acestaşi cbip, s'au întărit gj de către divan, numitul R ăduţu ne lăsându-1 să meargă cu locul tot potrivă cât
alegerea boerilor ca să stăpânească Constantin Rioşanu, locul este acolo la mijloc, căruia mai întâi numitului Rioşanu i s'au
lui cu bună pace de către mahalagii, ce-1 împresurase după cerut dovezi şi mărturii să aducă, să adevereze stăpânirea lo­
semnele ce au făcut numiţi boeri fiind al lui rămas de la părin­ cului său cum s'a urm at şi ne arată întâi o carte de cercetare
ţii lui; A ceasta scriem. cu leat 1777 Septemvrie în 3 ce este întărită şi de către Divan,
1777 Septemvrie în 4 iscălită de răposaţii Matei Sălcianu biv vtori vist, i Matei Meli-
1) Ion Vlădoianul Ştirbei nescu biv treti logofăt şi Costandin Copăceanu judeţ, coprinză-
Procit treti logofăt to a re că după jalba ce au fost dat tot numitul Costandin Rio­
şanu care jalbă cu porunca din dos se văzu şi de noi tot dela
1797 Iunie 10. H o i ă r î r e a D e p a r t a m e n t u l u i j u d e c ă t o r i e i acel an 1777 August 23 pen tru acest loc de casă ce-1 au avut
d e p a t r u î n p r i v i n ţ a u n e i c & lc ă ri d e l o c d i n C r a i o v a . rămas de la tatâ-sâu Radu Postelnicu Rioşanu aici în Craiova,
a l lu i C o n s t a n t i n R i o ş a n u . la mahalaua Podbaniţii că 1 s'ar fi îm presurat dintr'acel loc de
alţi mahalagii; fiind numiţii boeri orânduiţi să cerceteze în faţa
D e la D e p a rta m e n tu Ju d e c ă to rie i d e p a tru
locului, scriu şi arată că au mers şi faţă fiind t i popa Costan­
Fiindcă d-lui Coatandin Rioşeanu incă de la trecuta lună din de la Sf, Ioan mahalagii vechi, au cercetat cu am ăruntul şi
a lui F ebruarie a u fost jeluit la d-lui cinstitul Iancu Caragea biv din locul casei cât l'au fost avut îngrădit cu gard răposatul Rio­
vel postelnic caimacamul Craiovei, arătân d numitul jeluitor că şanu s'au fost văzut un codru d e loc coprins de un Costandin
i-au rămas dela părinţi un loc de casă în mahalaua Podbaniţi Slujitoru i de un Malciu Sârbu şi de un Vladu al lui Socol mă­
pe care au fost şi case, curte şi grădină şi este cu un căpâtâiu celaru (de la care Socol măcelaru are şi numitul Răduţu acum
din uliţa ce vine la biserica Sfântului Ioan despre miazăzi şi co locul său cel stăpânesce alăturea cu casa ce au făcut însuşi Ră­
alt căpătâiu merge la miazănoapte în uliţa ce merge la heleş­ duţu) la care loc pe unde au ştiut şi însuşi numiţii acei boeri
teul d-lui răposatului Stolnicu Brăiloiu şi din întâmplarea a două singuri ca nisce vecini şi după a rătarea numitului p reo t scriu
trecute răsmiriţe s'au ars toate nămestiile şi răm âind locul sterp că au făcut semne cu gropi îa nămestiile numiţilor mahalagii,
s'ar fi întins unii din mahalagii şi scurtează căpătâiul despre mia­ şi la întărirea Divanului se numesce că s'au fost adus faţă în
zănoapte câtvaşi din loc şi are m ărturii pe unde au fost atât divan şi acel Costandin Slujitoru şi Malciu Sâibu de s'au între-
stăpânirea unui M irea care a vândut locul tătână-său In cât au at ce au să răspundă şi cu ce stăpânesc acel loc, şi ei au fost
trăit pe unde au stăpânit, şi cerându-şi căzuta îndreptare a se răspuns cum că fiind oameni streini şi viind de şi-au făcut case
face la faţa locului şi cercetare, şi pe unde se va dovedi stăpâ­ găsind acel loc slobod au făcut gard pe unde au vrut, iar vreo
nirea tătână-său să se arate în scris, făcându-se şi semne ca să cum părătoare sau altă pricină n'au ; şi fiind pricina intr'aceiaşi
nu mai aibă pricină, in dosul căreia jelbi se poruncesce de că­ c ip s au întărit şi de către Divan alegerea acelor boeri ca să
tre d-lui Caimacamu către noi ca să cercetăm pricina acestei ^ P nească numitul Costandin Rioşanu locul său .cu bu n ă pace
jelbi în faţa locului şi după cum vom descoperi dreptul adevăr către numiţii mahalagii ce i-1 îm presurase după semnele ce
al stăpânirei acelui loc al jeluitorului să dăm în scris. u lăcut numiţii boeri fiind rămas dela părinţi şi după această
Deci după cinstită poruncă am mers în faţa locului de egere ce s a u fost făcut atunci Ia faţa locului ce este întărită
ne au arătat Rioşeanu starea locului de unde şi până unde merge Ş e ^ 'van care sunt trecuţi 20 (douăzeci) de ani până acum,
şi se văzu din p artea de către casa unui Răduţu măcelaru ce-i uta numitul Rioşanu să-i se îndrepteze locul dela a cea coti­
este casa aproape despre uliţa ce merge la heleşteul d-lui Stol-
tu ră la deal p â n ă in uliţa ce merge la heleşteul Br&iloiului, după tic încă şi de dânsul s 'a r fi scris câte-va zBpise la unii din oa­
cum este locul şi la mijloc In curmeziş şi cerându-i-se şi numi­ meni. Şi aşa tot acei mahalagii au dat loc şi acelui Vladului sin
tului Răduţu M ăcelaru să arate vreun zapis de cumpărătoare Socol i acelui Costandin Slujitoru şi Dima Sârbu unde şi-au fă­
de la acel Vlad al lui Socol M ăcelaru de la care zicea că cu cut şi coprinsuri, iar nimenea n 'a u dat nici-o ceară la bise ric ă ;
talere 44 l'ar fi şi cum părat acel loc unde şi-&u făcut el casa Deci fiindcă din cercetarea Sălcianului şi cu a celorlalţi boeri
şi a u şi îngrădit locul său dela acea cotitu ră + a deal, sau alte ce este întărită şi de către Divan să dovedeşce curat că acel
sineturi p e n tru stăpânirea locului, şi nici zapis şi nici alte si­ Costandin Slujitoru şi acel Sâib n 'a u avut niscarva locuri cum­
neturi zise că nu are, arătând că locul l'au cum părat unde şi părate de la cinevaşi ci numai văzând şi ei locul slobod au
are casa dând acei taleri 44, iar zapis nu i-au făcut, aducându-le îngrădit cât au vrut şi atunci dovedindu-se că este din locul
şi pe femeia acelui Vlad al lui Socol M ăcelaru, faţă fiind că Rioşanului i s’au şi dat în stăpânire printr'o carte şi pentru
trăesce şi acum, şi d a seama că cu adevărat locul pcela al R ă- ca să descoperim mai bine adevărul am întrebat atât p e pome­
duţului bărbatu-său i l’au vândut într'acei bani, iar zapis nu nitul Popa Costandin cât şi pe Mihai Cojocaru i pe Stan Cis­
i-au f ă c u t; Deci m ăcar că şi Răduţu Măcelaru cât şi un Mihai maru şi pe Gheorghe Crăineanu să ne ducă să ne arate la ce
Cojocaru i Stan Cismaru şl Gheorghe Crăineanu ce-i aducea loc a avut case şi coprins acel Costandin Slujitoru şi Malciu
Răduţu de m ărturii întărea numai prin cuvânt, iar nu cu v rt-o Sârbu şi cu toţi arătară că au avut lângă locul boerilor Hobeni
temeinică dovada înscris cum că locul numitului Rioşanu ar fi în căpătâi d i către uliţa Podbaniţi care loc al Holbeilor să stă­
lungul din uliţa cea dela vale ce merge către biserica Sfântului pânesce din uliţă până în uliţă de Costandin logofătu za divan
Ioan numai p â n ă în cotitura acsia a gardului Râduţului, iar nu şi acolo într'acei coprins ce l'au fost avut Costandin Slujitoru
ar eşi locul şi până în ceialallă uliţă ce trece către heleşteu şi cu Sârbu acela s'au făcut vânzarea la Sandu Polcovnicu De­
căci l’ar fi scurtând alt loc ce l'ar fi cum părat cu căşcioare mici gerăţeanu unde neavând Costandin acela şi cu Sâibu treabă,
Sandu Polcovrnicu Degerăţeanu de la un Mateiu Măcelaru, avân- rea şi proastă le este vânzarea la acel Matei Măcelariu şi Mă­
du-1 şi acela de la Costandin Slujitoru ce s'au zis mai sus, dar celaru la Sandu, de vreme că vânzătorii aceia dintâi n au fost
faţă fiind acum şi popa Costandin ot Stântul Ion ce au fost şi avut vre-o cum părătoare nici alt temeiu, şi de la acea cercetare
la cercetarea dintâi ce sunt acum douăzeci de ani şi osebit ca ce este întărită şi de divan au lipsit din stăpânire şi vânzarea
şi adeverinţa cu iscălitura sa îm preună şi cu un Paraschiv Ma- ce au făcut pe urm ă rămâne neţinută îa seamă şi fără de temeiu
zâlu au dat că locul Rioşanului merge din uliţa ce vine la Sfântu şi clironomii Sandului de vor fi având vre-o cum părătură de la
Ioan p â n ă în uliţa ce merge la Podbaniţa şi aşa au ştiut stăpâ­ acel Matei Măcelaru 'şi vor căuta bani la acela prin deosebită
nirea Rioşanului celui bătrân şi prin cuvânt asemenea şi înain­ judecată ca unii ce au cum părat lucru strein din locul Rioşanu­
tea noastră au arătat că locul Rioşanului merge şi trece dintr’o lui unde n 'a u avut treabă. Pentru aceia am măsurat locul acesta
uliţă până într'alta iar nu'l scurtează alte locuri, iar locul ce-1 al Rioşanului şl cu stânjenul Măriei Sale Răposatului întru fe­
stăpânesce acum Niţu Cismaru cât şi altele, din el în sus să ricire Costandin Brâncoveanu, şi au eşit pe la mijloc prin colţu
scurtează din pricină că au fost un d ru m ce au fost viind din gardului Niţului Cismaru de unde este şi cotitura gardului Râ­
sus de cătce Bâlăcioica şi au fost eşind prin colţul locului pe duţului spre locul logofătului Dinu până în marginea şanţului
din sus R ăduţului şi cum că toate acele locuri ce sunt pe lângă în curmeziş stânjeni patruzeci şi patru au eşit la m ăsurătoare şi
uliţa ce merge la heleşteul care se şi scurtează de nu merge cotitura gardului cât era stânjeni 7 şi jumătate, am m ăsurat şi
de la o uliţă până la alta, afară din cel cel ce se stăpânesce de căpătâiul din vale despre uliţa cea mare ce merge la biserica
Ion ot Almaşu, au fost tot slobode câmpie şi după răsm eriţa Sfântului Ioan, iar din semnul şi dreptul şanţului logofătului
Ruşilor un Gheorghe Şoaghea şi alţii din mahalagii Podbaniţii Dinu de lângă uliţă în sus spre locul Niţalui Cismaru şi au eşit
stânjeni tre i zeci şi o p t; asem enea m ăsurătoare am făcut şi la
văzând locurile slobode, necoprinse de nimenea şi ca să-şi în­
ceilaltă uliţă despre Podbaniţă pe marginea uliţii şi pe lângă pari
temeieze mahalaua, au început a da locuri unora şi altora cu
podului celui vechiu şi tot din dreptul şanţului logofătului Dinu
numire că vor d a ceară la biserica din Podbaniţă ca un emba-
Insă către casa Răduţului şi au ajuns stânjeni trei-zeci şi opt
tocmai, alăturea pe din sus de groapa unui bordeiu ce l'au fost jum ătate de sat din Brătovoeşti şi cu rumânii ce scriu mai sus
avut Răduţu M ăcelara mal Înainte până a nu-şi face casa, iar şl cu tot venitul dela Stanciul postealnicul dela Dălgă şi dela fii
când să se fie m ăsurat stânjeni 44 câţi sunt la mijloc pe lângă lui M itrea postelnicul şi Hamza postelnicul şi Baibul păharnicul
cotitura gardului li ajungea Radului casa tocmai pe jumătate I Miharte postelnic derept aspri gata 26.000 şi a u vândut aceş­
numai fiindcă şi-au fost făcut case cu pivniţă am mai păgubit tia această jumătate de aat din Bratoveşti şi cu rumânii ce
pe numltu Rioşanu de şease stâojeni tn lat, lăsând a fi suma scriu e i mai sus de a lor bună voe de n'm enea nesiliţi şi cu ştirea
stânjenilor şi pe la această oliţă tot stânjeni 38 cât au eşit la t u tu r o r boiarilor megiaşi dela deal şi dela vale şi din prejurul
uliţa din vale ca să nu i se strica casa Răduţului fiindcă la că­ locului şi înaintea divanului domnii mele in divan şi cu zapis
pătâiul de acolo din vale n'au avut cu nimeni Rioşanu nici-o dela m âna lor de vânzare cu m ultă bolari m ărturii iscăliţi in
pricină. Deci am fâcut apoi semne şi din marginea gropei bor­ zapis anume jupan Dragomir vel vornic i jupan Drăguşin vel
deiului la vale către cotitura gardului, insă din marginea gropei paharnic, i jupan Dum itru Fillşanul slugear şi Părvul al 2 portar
bordeiului pe dinaintea casei Răduţuiui nainte prin nişte vişini -şi Radul căpitan de roşii din Fărcaşi, din Belcii, Vădi slav, din
drept In cotitura gardului pe unde am făcut şi semne cu sapa Preajba, Balica paharnic şi dinPleşoiu, Iane postelnic şl din Vă-
de rân d şi după această m ăsurătoare şi du p ă semnele ce am răţl, Nicola vătafu, şi mulţi bolari şi Toma logofăt din Cacova.
făcut răm âne Rioşanu să-şi stăpânească locul cu pace şi nesu- Pentru aceia i-am dat domnia m ea cinstitului boiarului
p ă ra t de acum înainte de către R ăduţu Măcelaru, iar pentru un domnii meale jupan Diicului vel spatar ca să-i fie lui această
pătul şi un coşar ce se văd că cad Ia p artea locului Rioşanului jumătate de sat din Bratovoeşti şi cu rumânii şi cu to t venitul
să aibă numitul R ăduţu să şi le ridice şi să le aşeze pe locul intru m oştenire şi ohamnic fiilor Iul şi nepoţălor şi strănepo-
lui. P ărerea noastră într'aceasta’şi ch'p este iar hotărârea se ţălor pân in veac, de nimenea nezăticnit după porunca domnii
v a face de către Divan. 1797, Iunie 10. meale. La aceasta şi m ărturire am pus domnia mea, jupân
(sem.) Barbu Oteteleşeanu clucer. Ion Buzescu. clucer Barbu vel ban din Craiova, i jupan Dragomir vel vornic, i ju­
Vlăduţul Tei, clucer Iordache Argintoianu. pan R adu vel logofăt, i jupan Stroe Fiera vel vistier, i jupan
Mihnea vel stolnic, i jupan R adu vel comis, i jupan Draguş vel
D O C U M E N T E P R IV IT O A R E LA M O Ş IIL E B R A T O V O -
paharnic, i jupan Costandin Cantacozino vel postelnic şi isprav­
E Ş T I, G I O R O C Ş I P U Ţ U R I D IN D O LJ.
nic la aceasta fiind Radul vel logofăt. Şi am scris eu Dum itru
publicate de C. S. NICO LĂESC U-PLOPŞO R şi ION ŞUCU
logofăt in Scaunul cetăţii T â rg o v iştii'),
1645 Ghenarie 23. C a r t e a lu i M a t e i B a s a r a b V o e v o d
Ghenarie 23 leat 7153.
p r in c a r e în tă r e ş te lu i D iicu l vel s p ă t a r s tă p â n i r e a a s u ­
p r a ju m ă ta te d in s a tu l B ra to v o e şti-D o lj c u m p ă r a tă d e la
S t a n c i u l p o s t e l n i c u l d e l a D ă l g a ş i f e c i o r i i lui. 1680 Iulie 16. C a r t e a d e h o t ă r n i c i e a 12 b o e r i p e n t r u
a l e g e r e a h o t a r e l o r m o ş i e i B r a to v o e ş t i- D o l j.
Milostieiu bojieiu Io Matei B asarab Voevod gsdnă văsoi
zemle U gro Vlahiscoe, davat gsdmi sii poveleanii gsdmi pos- f Noi 12 boieri cari sfintem luaţi pi răvaşile dom neşti dă
teinom pravitel gsdmi jupan Diicul velichi spatar ot Buiceşti şi lupâneasa A nca dăn Blrcinu şi dă jupânul Nicola Cupcţu şi dă
fiilor lui câţi Dumnezeu ii va dărui ca sâ-i fie lui jumătate de migiaşii dăn Brătăvoeşti ca să căutăm şi să 'i adivărâm şi să-
sat din Bratovoeşti din sud Doljiu iosă to ată partea S ta n d u lu i o ărîm moşie Brătăvoeştilor ce au avut iai dimpreună p i cumi
post. Dălgeanul din câmpă, din pădure şi din apa Jăilui şi din vom afla direptul Însă boiari pi nume Pârvul logofăt dăn Fărcoi*
siliştea satului şi de preste tot hotatrul din hotar până în hotar o a ul logofăt dăn Prijva, i Iecovu dăn Popânzaliş, i Popa
şi cu rumânii anume Voicu cu feciorii lui şi cu un ginere al lui °şu an Llvizânl, i Nigomiru dăn Cacaliţi, i Ispas p ortarul dăn
anume R om an cu feciorii lui şi Vladul cu feciorii lui şi Stoi-
china şi Dragomir şi O prea cu doi feciori şi Tudorilă cu feciorii J) Arh. Stat. Bun Public. M -rea H urez, Pach 3 şi 3 bis, Doc. 3.
lui precum i-au cum părat jupâoul Diicul vel Spătariu această Original ilavon ege şi copie cirilică.
i *1 i Iacov iuz e t tam, i Stan Arm[aşul] ot Hurezi, ca să
TTr*inita l Vladul Spătarul Otitilişanul, i Ghirghlna dăn Pâr- caCt 'aceşti 6 boiari şi să adevereaze cine câtă moşie den me-
şcova, i Maţii Ciuşul dăn ApiHvii, i Gavrilă ot tam. i Nigoi dăn Ca° | au în Gioroc şi în Brativoeşti şi căruia cât îl să cade să
Lăcustini, i Crăciun dăn Cacaliţl. Dici noi ac,şt, 12 bo.ar, nl-am ’ den câmpu, den apă, den pădure şi iar să adevereaze şi
s t^ â n s u to ţi aici la această moşie Brătăvoiştii Şi am căutat şt tru morile den apa Giorocului căruia cât ii să cade să ţie
am ales ţ i o am tras a d a s tă moşie pân t n lacuri şl o am Infie P.B° ă funească toată moşia Giorocului şi a Brativoeştilor pen
“„ t u Pi d \ n doao dă Pri»ti tot hotarul latu moşit vinea d in trei locuri să aleagă p artea fieştecârui om cine câtă moşie are.
hotarul Rojiştilor până în hotarul Giormanului şi lungul dăn Si pe cum vor adevera şi vor afla cu sufletile lor mai pă direp-
cap până în cap dăn hotarul Giorocului până în apa Jătului.
tate să le facă şi scrisori la mâinile lor şi zioa la.
Deci noi i-am socotit şi li-am ales însă bo,ar i să ie < d rij
Io Sârb an V V.
jum ătate d ă satu dăn Brătăvoieşti dăn hotarul Rojiştl pana
pecetea
1 s vtori p o rta r i i s sam recep gsdvmi
unde vinea mijlocul moşii Brătăvoiştilor şi judecii să ţie dăn
gospod Dechemvrie 20 leat 7196,
mijloc In sus până în hotarul Giormanului tar jumătate. Şt au
Milostiu bojiu i gsdin
avut iai pricenă pintru pirâu Giorocului că nev.lndu m .,loc
procit vel logofăt'),
moşii ca să ajungă amândoao părţile în apă ct să lipi part.
dăn jos cea boieriască di către noi aceşti 12 botart nu putum
aligea pi boiari dăn epă ci am socotit dânpreunâ noi to ţi dă 1688 Ianuarie 16. C a r t e a d e h o t ă r n i c i e a 6 b o e r i
am dat jupăneasii Anca un vadu dă m oară Înfundat în capul p e n t r u a l e g e r e a h o t a r e l o r m o ş i e i G i o r o c - D o ljiu .
părăulut dăspri apa Jăiului, şi să ţie judicii ci vaduri tn sus
f Noi 6 boiari care care sântem luaţi de megiaşii den
câte să vor găsi pentrucă aşa am socotit cu sufletile noastre că
Gioroc ot sud Doljiu pre răvaşele Mării sale domnului nostru
iaste direptu şi aşa i-am tocmit şi i-am aşăzat şt lt-am ales şt
Io Şărban Voevod ca să căutăm şi să adeverim pentru părţile
li-am făcut şi scrisori la m âna lor ca să-şi ţie cinişi partt cu
de moşie cine câtă ocină li se cade a ţinea. Deci noi văzând
bună pacea şi făr gâlcivă iar de împietrită nu putum ce să a,bă
cinstită cartea M ării sale, dempreună cu sluga Mării sale Ghioi-
dumneaei jupâneasa A nca denpreună cu Ntcula C n p e f c I
ghe vtori portar, ne-am strânsu toţi la zl şi la soroc la sat la
megiaşii den Brătăvoeşti au străge despre toam nă d e p re u ră cu
Gioroc şi am şăzut 8 zile den porunca M ării sale ca să vie tot
portariul dănescă să punem şi p i e t r e ')- omul cine are moşie într'acest hotar. Deci moşneanii văzând
pis Iulie 16 M at 7187.
porunca Mării sale au venit toţi înaintea noastră de ţi-au scos
(ss) Voinea Zvorceanul cărţile şi zapisele şi de moşie şi de cum părătoare şi le-am
(ss) Az Pârvul logofăt citit toate pre am ănuntul şi am ales cine câtă ocină li se cade
(ss) Gherghina Pârşcoveanul (ss) Eu Popa Livezi
(ss) Crăciun ot Cacaleţi a ţinea precum sămnează mai jos anume şi funiim moşia pă 3
(ss) Ea Neagoe Lăcusteanul locuri cum ne porunciaşte M ăria sa Vodă după obiceiu şi găsim
(ss) Eu M atei ot Apelevii (ss) Neagomir ot tam
la capul moşiăi despre Rojâşte din hotarul Cacaleţllor ce să chiamă
1687 Decemvrie 20. P o r u n c a l u i Ş e r b a n V o e v o d ^ c ă tr e Grindul-Suhărnii în groapă până în hotarul Bratovoeştilor stân-
6 b o e r i h o t ă r n i c i p e n t r u a l e g e r e a h o t a r e l o r m o ş i i l o r Gi iem 805, şi găsim la mijlocul moşiăi p re valea Giorocului pre
apă den hotarul Bratovoeştilor până In hotarul Cacaleţllor stân­
r o c ş i B r a t o v o e ş t i D olj.
jeni 1627 pol şi găsim la capul moŞiăi despre Giurman den
Să se ştie boiarit adeveritori ai megiaşilor den Gioroc i ot otarul Puţurilor până In hotarul Bratovoeştilor stânjeni 1365.
Bratlvoeşti anume Radul căpitan Prijbeanul i opa pos e n Deci noi văzând că moşia la capete iaste îngustă şi la
Livezeanul, 1 Voinea luz ot Svorsca, i Neagomir sutaşul o t La- mi)loe iaste mai lată precum arătăm mai sus şi am socotit....
am potrivit c a lat cu (ngust de am ales stânjeni 1266 pre.... toare dela Stoica Mânzul stânjeni 9
Aceşti stânjeni am socotit şi i-am îm părţit pre 5 moşi anume şi cu o zi în m oara cea mare. cin stânjeni 14
cum sSmnează mai jos. Bolfă cu ceata lui stânjeni 253.
Mesiţa Ghenarie 16 dni văleat 7196. D entr'acest m oş sânt oameni in jos anume
(ss) R adu căpitan Prăjbeanul (ss) P ap a Levezanul m artor Tudosie călăraşul cu fraţii Iui Albul, i stânjeni 84
(ss) Iacov Popânzăliscul (ss) Neagomir ot Cacaleţi Stoian i b a rb u l şi cu 12 zile tn moarîT'Dlei.
(ss) Volnea Svorceanul (ss) Stan arm aşul o t Huru~ "'"Radul ^Mihăilă i Tudosie, feciorii Predei stânjeni 28
P ilăa ca ceata lui stânjeni 253 iuz. şi cu 4 zile In m oara Diei.
D tnlr'acest m oş sâ n t oameni in jos a n u m e : Pâtru cu frate-său Preda, feciorii Paras-
chivei iuz. 28 şi cu 4 zile tn m oara Diei.
Iacov ca fraţii lui Stoica, Gheorghe i Ion stânjeni 38 Preda cu soru-sa Cătălină, feciorii Stoi- stânjeni 28
i Tănasie, şl Cu 4 zile de m oară în m oara căi robul şi cu 4 zile în m oara Diei.
cea mare. Grigorie Diacu cu frate-său Barbul şi cu stânjeni 21
Chiriţă cu frate-slu Cârstea i Popa Hris- „ 19 3 zile In m oara Lipii.
tea şl cu 2 zile de m oară in m oara cea mare. Rădulea cu frate-său Ion şi cu 2 zile îo stânjeni 14 pol
T udosie al Borcăi cu frate-său Ioygea^cu moară tn Lipa.
vearele lor featele Albului ,, 57 Radul cu frate-său Mihail i Tudosie, stânjeni 33
şi cu 6 zile de m oară In m oara cea mare feciorii Predei iuz şi cu 5 zile de m oară t a Llpa.
P opa Dabul cu frate-său Neagoe i Stoichina stănjeni 9 pol Ivana fata Paraschivei iuz şl cu 2 zile de stânjeni 14 pol
şi cu o zi tn m oara cea mare. moară tn Lipa.
Mai lipit-am cum părătoarea ce a u cum­ Epure cu ceata lui
p ă ra t dela Barbu cu fraţii lui Gheorghe i stânjeni 9 po stânjeni 253
D enfr acest moş să n t oameni în jo s an u m e:
Mirancea, verii lor şi - cu o zi în m oara cea
Iane cu feciorii lui stânjeni 20
mare. "
şi cu patru zile de m oară in Epureasca.
M ai lipit-am cum părătoarea ce au cum­
stânjeni 19 p Mai lipit-am cum părătoarea ce au cumpărat
părat dela Hamza i Grigorie Diaconul şi cu __________
dela unchiul său Porumbul şi cu o zi de moară Stânjeni 6 pol
două iile la m oara cea mare. cin stânjeni 38 P *n Epureasca.
D atco cu frate-său Popa O prea şi cu stânjeni 19 P
Mai lipit-am cumpărătoarea dela mătuşa- stânjeni 11
două zile In m oara cea mare.
■ a ochtopăneasă şi cu 2 zile de m oară In
R adul Cioca cu frate-său Ilie i Dorcea epureasca. cin stj. 37 pol
care a u vândnt Pope» Dabului şi cu 2 zile tn stânjeni 19
m oara cea mare. jj i Ghiorghie cu frate-aău Nanotă rumânii stânjeni 12 pol
Neagul, ginerele Neacşăi şi cu unchi-său stânjeni 19 rea « e« CMUl 9* CU 2 P°* z*'e îa “ oara Epu-
ască Mărin cu fraţii lui Drăghici a u cum-
Teatiul şi cu 2 zile în m oara cea mare.
Radul nepotul Teatiului rum ân popăi stânjeni 19 j 0ar® e*a al Luzani şi cu 2 pol zile stânjeni 13 pol
m° ară Epureasca.
Buicescul Voinea unchiul lui Tudosie călăra- stânjeni 10
şui şi cu o jumătate de zi In m oara cea mare. si c .a _,f ■ciorul Bârbuleţului de zestre şl stânjeni 6 pol
*u o de m oară ln Epureasca.
Stan ot Leu cumpărătoarea lui dela mă­
tuşa Anca. stânjeni 5 zile a W CU frat*-său C ârstea şi cu 1 pol stânjeni 7 pol
de m oară In Epureasca.
şi cu o jum ătate de zi In m oara cea mare.
Mai lipitam moşia ce are de cumpără- cu fraţii lui Stoica, Ghiorghie i stânjeni 12 pol
la B ratovoeşti şl am şăzut 8 zile ca să vie tot emul cine are
Tanasle, 1 Ion şt cu zile 2 pol de m oară in moşie in tr’acest hotar. Deci mosneanii văzând p_ornnca Mării
E p u rească. . Sale au vanit to tl înaintea n o a stră de s'au scos cărţile şi zapi-
Istratie nepotul lui Hamza are 2 zile de săle Şi de moşie şi de cum părătoare, şi le-am citit toate pre
m oară îa Bratovoeşti, fâră de moşie. amăruntul şi am ales cine câtă ocină li să cade a ţănea precum
Necula i Toader + stânjeni 314 pol sămnează în jos anume. Şl funiim moşia pe 3 locuri cum ne po-
şi ca 18 zile de m oară; dentr’aceşti moşi sânt oameni in ja runciaşte M ăria Sa Vodă după oblceaiu şi găsim la capul moşiei
a n u m z: despre Gioroc den hotarul Giurmanului până în sămnul lu Calotă
pah[arnicul] Belcineanul tocma în cale în Valea cea Adăncă stân­
Necula al Petriei ' „tânjeai 210
jeni 1321 şi găsim la mijlocul moşiei den M ăgură din sămnul lu
şi cu 12 zile de moară, vândută şi moşia şi
Calotă paharnicul pănă în hotarul Giurmanului stânjeni 1321, şi
zilele Necalei c u p e u l. 1M găsim despre Jâ i la capul moşiei dăn hotarul Giurmanului pănă
Toader I î n sămnul lu Calotă paharnicul stăDjenl 1133. Deci noi văzând
şi cu 6 zile de moară. că moşia la capul despre Jă i iaste îngustă, aşa am socotit şi am
Chira i A rsu i Iova stânjeni 314 pol ] potrivit cu lat cu îngust de am ales stânjeni 1258. P re aceşti
şi cu 18 zile de moară, dentr’aceşti m oşi sânt oameni în ,01 stănjănl am socotit şi l-am împărţit pre 4 moşi anume cum săm­
anume: nează în jos.
A rsu rumânul Popei păharmc stânjeni 79
Mesiţa Genarie 16 din văleat 7196.
şi cu 4 pol zile de moară.
Iova rumânul P apei-paharnic Buicescul stânjeni 71 (s s ) Radul Căpitan Prejbeanul (ss) Popa Levezeapul
(ss) Iacov Popânzălescul ( s s ) Neagomir ot Cacaleţi
şi cu 4 pol zile de> moară,
stânjeni 78 pe (ss) Voinea Zvorceanul (ss) Stan A rm ăşul ot Huruzi
Chira cu feciorii ei
v â ndută Neculei cupeţu şi cu 4 pol zi!e de Dobre cu jrate-său S ta n şi un unchiă-său Stanciul stânj. 314
moară. _ ■ - pol şi cu 18 zile de moară, dentr'aceşti m oşi sănt oameni în
stânjeni 78 p>
Mthăilă feciorul Albului ot Puţuri jos anum e:
nepotul Lupului ot Bratovoeşti
Dobre cu frate-său Stan şi cu 6 zile de stânjeni 114 pol
şi cu 4 pol zile de moară.
m oară în Bratovoeşti, vândută şl moşia şl
R adul căpitanul Prejbeanul (ss) Popa Livezeanul
(ss) zilele Neculei Tichlgiul.
(ss) Neagomir o t C a c a l e ţ l l
( s s ) Iacov Popanzălescul Florea, vărul lu Dobre i Stan şl cu 6 stânjeni 100
(s s ) Stan armaşul ot Hurezii,
(ss) Voinea. Zvorceanul z i l e d e m oară în Bratovoeşti.
Cârstea i b rat ego 1 vnuc ego Mlhall,
1688 Ianuarie 16. C a r t e a d e h o t ă r n i c i e a 6 b o e r i p e
feciorii lui Erniche călugărul ot P u ţu ri şi cu stânjeni 100
tr u a le g e r e a h o ta r e lo r m o ş ie i B ra to v o e şti-D o lj.
6 zile de moară în Bratovoeşti.
t Noi 6 boiari care aântem luaţi de megiaşăi den Bratova Ion a l Iscrului i Necula Lupefu i A lbul i Tovoe stanj. 314
eşti ot sud Doljiu pre răvăşlle Mării Sale domnului nos ru 1 Pol ş i cu 18 zile de m oară dentr 'aceşlf*m oşi să n t oam eni în
Şârban Voevod ca să căutăm şi să adeverim pen tru părţile J jos anum e:
de moşie cine cătă ocină 11 să câde a ţinea. Deci noi văzârt
cinstită poruncă a Mării Sale. denpreună cu sluga Mării S Popa D abul cu fraţii4ui Neagoe i Stoi- stânjeni 78 pol
Ghlorghle vtori p ortar ne-am strănsu toţi la zi şi la soroc la si china şi cu 4 pol zile de m oară în Bratovoeşti
vândute Neculii Cupeţu.
Barbul FilifaQuI cu frate-său Ghiorghie 1 stânjeni 78 pol
Popa Dabul cu frate-său Neagoe i Stoi- stănjeni 19
Mirancea , i cu 4 pol zile d . m oar» în
china şt cu 2 zile de m oară In Eguleşti.
Bratovoeşti. . _ .
Necula Cupeţu cu feciorii lui şl cu 4 stânjeni 78 pol Barbul Fileşanul cu frate-său Gheorghie
i Mirancea verii Popei Dabului şi cu 2 zile stănjeni 22 pol
pol zile de m oară în Bratovoeşti.
Hatnza cu feciorii lui şi cu 2 pol zile stânjeni 79 de m oară In Eguleşti.
Hamza cu nepotă-său Istratie şi cu 4 zile stănjeni 37
de m oară din Bratovoeşti vândută şi moşi*
şl zilele lui N eculei Cupetu. dă m oară In Eguleşti.
G avrilă Căpitan cu frate-său Părvul şi stânjeni 78 Bratoia m oşul Lepeştilor. D entr’acest moş stănjeni 253
cu m oara lor zile 24 p ă locul lui Drăgan, mai sănt oameni in jos anume.
• r e Gavrilă Căpitan cu fra te-.ă u Părvul de cum­ stânjeni 10
Bărbuia cu surorile ei M arica i Neaga i
părătoare şi cu 2 zile de moar» In Epureasca. cin stânj. 81
Lepădata i Petria şi cu 24 zile de m oar» In stănjeni 253
Mal cum părat-au Gavrilă Căpitan osebi
Lepoaia.
de frate-său Părvul dela Chiriţă şi dela frate-
D e n tr’aceste zile de m oară aflăs» vândute
său C ărstea o zi de m oară în Epureasca.
de Bărbuia cu soru-sa Marica lu Dan 1logofăt
A lixandru cu feciorii lui şi cu 2 zile de stftnjenl 11 pol
din Apele vii 11 pol zile de moară, fără de
moBră In Epureasca. moşie şi au răm as lor nevândute moşia şi
Stanciul Negroiul cu feciorii lui şi cu 1 stfinjeni 8
zile 12 pol.
pol zile d e m oară în Epureasca.
P o p a Dabul cu văfji-sâu Hamza şi c u o stânjeni 4 (si) Radul Prejbeanul (ss) P ap a Levezeanul
jum ătate'He zi de moar» In Epureasca. (ss) Iacov Popazălescul (ss) Eu Neagomir ot Cacaleţi
D entr’acest moş socotit-au boiaru c» nu-i (ss) Voinea Zvorceanul (ss) Stan Armăşul ot Hurezii
face sum a deplin ci s’au mai scăzut cu stan-
1688 Ianuarie 29. Z a p l s u l p r i n c a r e C r l s t e a î m p r e u n ă
jeni 50 şi s’a u pus la Radul cu frate-său Ion
c u f ra t e - s f i u ş l n e p o t u l sfiu M i h a i l f e c i o r i i lu i E a i c h i e
şi cu nepoţii lor Stan i Voinea i Stoian la
c ă l u g ă r u l o t B r a t o v o e ş t i v â n d lu i C o s t a n t i n B r â n c o v e a n u
moşul lor la Stoica Găoază.
v e l lo g o ff it p a r t e a l o r d e m o ş i e d i n B r a t o v o e ş t i - D o l j ‘).
Stoica G ăoază den Bolteşti. D entr’acest stânjeni 253
m oş sănt oameni in jos anume. t Adecă eu Mihail feciorul Lambului ot Puţuri nepotul
Lupului ot Bratovoeşti ot aud Doljiu scriu şi m ărturisesc cu
Rădulea cu frate-său Ion şi cu n e p o ţi
stânjeni 93 acesta al mieu zapis ca să fie de bună credinţă la m ăna dum­
lor Voinea i Stoian i Stan şl cu 4 zile de
nealui pan Constandin Brăncoveanul vel logofăt, cum să se ştie
m oară In Eguleşti. că având moşie dela părinţii miei într'acest hotar, când au fost
Dragomir cu frate-său Dum itru i Stan stânjeni 43 pol
acum mai pre urm ă luat-am 6 boiari pre răvaşăle Mării Sale
i Iuga şi cu 4 zile de m oară în Eguleşti.
stânjeni 40 pol Domnu nostru Io Şărban Voevod, noi megiaşăi de aici de ne-au
Barbul C apră şi cu 4 zile de m oar» în
■Ies fieşcăruia partea de moşie. Alesu-mi-au şi mie Ia Bratovo-
Eguleşti. •Şti stânjeni 78 pol, care făcând-o vânzătoare, venit-am la dum­
Radul feciorul lui Vlad şl cu zile 1 pol stânjeni 16 pol
nealui de ne-am tocmit însă stâojănul pe bani 70 care fac ughi
în m oara Eguleştilor. ^ pol. Şi mai având şi 4 pol zile dă m oară in Bratovoeşti care
Stănilă feciorul Lupului rum ănul Papei stânjeni 16 pol
e am tocmit şi aceastea cu dumnealui drept ughi 22 pol şi am
păh. B aice scul şi cu zile 1 pol In m oara
a aceşti bani toţi gata şi deplin în m âna mea. Şi-am vândut
Enguleştilor.
Barbul Capră cu văru-său R adul i Dra­
gomir şi cu o zf de m oară In Eguleşti.
ohabnice In veaci dumnealui şi coconilor dumnealui câ^ Dum-
dumnealui această mo,ie de preste tot hotarul den < * * * * £ aczeu i va d ă ru i-Ş i când am făcut acest zapis, fost-au cu voia
pădure, den apă, den şăzutul satului ca să-, fa* dumnealui
altor părtaşi de moşie şi m ărturie boiari care vor scăl. mai ,os
această moşie şi zile de m oară stătătoare ohabnice xn veaci,
Si pentru adevărată credinţă pusu-ne-am peceţtle şi iscăliturile
danmealtii 5i cocomlor dumnealui c â t i D . - < » ' « L să crează şi am scris eu Anghel logofăt ot Craiova cu zisa lor.
Şi când am făcut acest zapis fost-au cu voia altor părtaşi de pis G henarie 29 leat 7196.
L Şie şi m ărturie boiari care vor iscăli - a i ţo.. Şi pentru ade­
vărată credinţă pusu-mi-am peceatea şi iscălitura să să crea ă. Eu Mihai
Eu Cârstea 1. P-
Şi am scris eu Anghel logofăt ot Craiova cu zisa lui.
Ghenarie 29 din let 7196 (ss) Radul Căpitan Prejbeanul mărturie
(ss) Eu Popa Hristea m artur
(ss) Eu Matei ot Apelevii mărturie
l ____| ( ,j Eu Mihăilă (ss) Eu Stoica ot Leu m artur
(ss) Radul Căpitan Preibeanul m artor (gs) Eu M ite i Diacon m artur
(ss) P opa Levezeanul m artor
(ss) Iacov Popăn zălescul m artor 1688 Ianuarie 29. Z a p i s u l p r i n c a r e B a r b u l F e l i ş a n u l
(ss) Eu Neagomir ot Cacaleţi mărturie î m p r e u n ă c u f r a ţ ii G h e o r g h e ş i M i r a n c e a v â n d vel
(ss) P opa Mihăilă m artor lo g o fă tu lu i C o s ta n tin B r â n c o v e a n u p a r te a l o r d e m o ­
(ss) Grigorie Diacon ş i e d i n B r a t o v o e ş t i - D o l j i u ’).
(ss) Mioşă m artor
f Adecă e u Barbul Filişanul din preu n ă cu frate-mieu
1688 Ianuarie 29. Z a p i s u l p r i n c a r c M ih a il f e c i o r u l Ghiorghie i Mirancea o t B ratovoeşti ot sud Doljiu scriem şi
T m h ru lu i o t P u ţu ri v in d e lu i C o n s ta n tin B r â n c o v e a n u m ărturisim cu acesta al nostru zapis ca să fie de bună credinţă
" o f « p a r t s a d e m o ? , e d i n B r a t o v o e ^ - D o ! , >). la m âna dumnealui pan Costandin Brâncoveanul vel logofăt
cum să" se ştie că având noi moşie dela părinfii noştrii lntr ace»
t Adecă cu Cârstea de» p r e u n i cu frate-mieu , i o» nepoţu h otar când au fost acum mai pre urmă luat-am 6 boiari pre
mie» Mihai, feciorii Iul Enicbie CâlugSrui ot B ratovoeţt. ot sud răvaşăle M ării Sale Domnu nostru Io Şărban Voevod noi me­
D*i,iu Scriem mărturisim cu acesta .1 n o .t n , zap>. - - giaşii de aici de ne au ales fieştecăruia partea de moşie, alesu-
de bună credinţa Ia mâna dumnealui pan C o n .t.n d m B ne-au şi noao în tr a c e s t h o tar stânjeni 78 pol care făcând-o
veanul vel logofăt, cum să se ştie că avand noi moşie dela p ă vânzătoare venit-am la dumnealui de ne-am tocmit, însă stân-
rinţii noştri Intr'acest hotar. Când au fost acum mai pre urm jănul po bani 70 care fac ughi 27 pol, şi mai având şi zile de
luat-am 6 boiari pre răvaşele Mării Sale Domnu nostru Io Şărba m oară 4 pol In Bratovoeşti care le-am tocmit şi aceastea cu
Voevod, noi megiaşii de aici de ne-au ales fieşcăruia p a rte a de dumnealui derept ughi 22 pol. Şi am luat aceşti bani toţi gata
moşie. Alesu-ne-au şi noao Intr’acest hotar stânjeni , 1 0 0 ca şi deplin In mâinile noastre. Şi am vândut dumnealui această
făcând vânzătoare, venit-am la dumnealui de ne-am tocmi moşie de preste tot hotarul den câmpu, den pădure, den apă,
stănjănul po bani 70 care fac ughi 35 şi mai având şi 6 zile de den şăzutul satului ca să fie dumnealui aceariă moşie şi zile de
m oară in Bratovoeşti care le-am tocmit şi acestea cu dumnealui m oară stătătoare ohabnice In veaci dumnealui şi coconilor dum­
de re p t ughi 30. Şi am luat aceşti bani toţi gata şi depim n nealui câţi Dumnezeu i va dărui. Şi când am făcut acest zapis
mâinile noastre. Şi am vândut dumnealui această moşie de preria fost-au cu voia altor părtaşi de moşie şl m ărturie boiari care
to t hotarul, den câmpu, den pădure, den apă den »ezutu sa ului,
ca să-i fie dumnealui această moşie şi zilele de m oară stătătoare
v o r iscăli mal jo .. Şi pentru adevărată credinţă pusu-ne-am p e - pus peceatea şi Iscălitura ca să se crează. Şi am scris eu Radul
ceţile şi iscăliturile să se creară. Şl am .c r i . eu Aoghel logofăt P răjescul cu zisa lui. F evruarie 15 din leat 7196.
o t Craiova cu zisa lor. I. p. Eu Florea
pis G henarle 29 din leat 7196.
Eu Mihăilă acutealnicul o t P uţuri m artor
1. p. (ss) Barbul Ftlişanul Stanciul aprodul m artor
Eu Stoica ot Leul m artor
1. p. (ss) Ghiorghle Eu Radul scutealnicul ot Cacaleţl m artor
1. p . (s.) Mirancea P â tru feciorul Paraschiveiu martor

(ss) R adul căpitan Prejbeanul m artor 1688 Februarie 15. Z a p i s u l p r i n c a r e I s t r a t i e n e p o t u l


(ss) Neagomir m artor lu i H a m z a o t B ra to v o e ş ti v in d e v el lo g o fă tu lu i C o s ta n tin
(as) Mioşă m artor B r f t n c o v e a n u 2 z il e d e m o a r ă fn a p a B r a t o v o e ş t i l o r - D o l j ').
(ss) P opa Levezeanul m artor
(ss) Iacov Papanzălescal m artor f . Adecă eu Istratie nepotul lui Hamza ot Bratovoeşti ot
aud Doljău 8criu şi m ărturiseacă cu acesta al meu zapis ca să
1688 Februarie 15. Z a p i s u l p r i n c a r e F l o r c a v ă r u l l a ţ hie de bună credinţă la m âna dumnealui p a a n Conatandin B răn­
D o b r e *1 a l lu i S t a n o t B r a t o v o e ş t i , v fln d v e l l o g o t â t u l u i coveanul vel logofăt cum 8ă să ştie că avândă noi moşie dela
C o s ta n tin B rftn c o v e a n u p a r t e a l o r d e m o ş ie d in B r a to ­ părinţie noştre lntr'aceat hotar căndă au fostă acum mai pre
urm ă luoat-am 6 boiari p re răvaşe v ărie Sale Domnu nostru Io
v o e ş t i - D o l j ').
Şărban Voevod noi megiaşie de aicea de ne-au ales fieştecăruia
A d ecă eu Florea vărul lai Dobri ţ i al lui Stan o t Brato- p artea de moşie alesu-mi-au şi mie într'acest hotară zele 2 de
voeşti ot aud Doljău acrim şi m ărturisim cu acesta al mieu zapis m oară in apa Bratovoeştilor care făcându-le vânzătoare venit-am
ca aă hie de bu n ă credinţă la m âna dumnealui paan Conatandin ia dumnealui de m'am tocmit dereptă ughi 10 numai zile de
Brăncoveanul vel logofăt cum să se ştie că având noi moşie m oară fără d ă moşie şi am luoat aceşti bani toţi gata şi deplin
dela părlnţie noştri Intr'aceată hotară cândă au foată acum mai tn m eana mea ca aă fie dumnealui aceste zile de m oară atătă-
p re urm ă laot-am 6 boiari p re răvaşăle Mării Sale Dom nului toari ohamnice tn veacă dumnealui şi coconilor Dumnealui căţă
noatru Io Şărban Voevod noi megiaşie de aicea di ne-au alea Dumnlzău i va dărui.
fieşcăruia p artea de moşie, aleau-mi-au şi mie Intr’aceat hotar Şi cândă am făcut aceaată zapis fost-au cu voia altoră părtaşi
stânjeni 100 care făcându-o vânzătoare venit-am la dumnealui de moşie şi m ărturie bolarii cari vor iscăli mai jos. Şi pentru
de ne-am tocmit însă atănjănul po bani 70 care facă unghi 35 şi «nai adevărat credinţă ml-am pus peceatea şi iscălitura ca aă ae
mai avândă şi 6 zile de m oară In apa Bratovoeştilor cari le-am «rează. Şi am 8cri8 eu Radul Prijbeanul cu zisa lui.
tocmit şi aceaste cu dumnealui dereptă ughi 30 şi am luoat F evruarie 15 din leat 7196.
aceşti bani toţi gata şi deplin in m âna m ea fyţi am văndut dum­ Eu Istratie
nealui această moşie den cămpă, den pădure, den apă den şă- -u Mihail Scutealnicul ot Puţuri m ărturie
zutul Băţului ca aă fie dum nealui această moşie 1 cu zile de Eu Radul Scutealnicul ot Cacaleaţă mărturie
m oară stătătoare ohamnice în veacă dumnealui şi coconilor Eu Stoica ot Leu m ărturie
dumn«alui câţă Dumnezeu i va dărui. Şi cândă am făcut aceat Stanciul aprod m ărturie
zapis fost-au cu voia altoră părtaşi de moşie şi m ărturii boiaril Pătru feciorul Paraschiviu mărturie
carii vor iscăli mai jos. Şi pentru mai adevărată credinţă mi-am

1) A»h, Stat. Bun Public. M-r«a Hurez Pach 3 ţ i 3 bi*. D oc. 59


1688 M artie 18. Z a p i s u l p r i n c a r e N e c u l a C u p e f u l , 1691 Decemvrie 16. V â n z a r e a m o ş i e i G i o r o c u l u i d in
g in e rile lu i D u m itru c ă p ita n u l d in B ra to v o e şti, v in d D o ljiu . Z a p i s e l e p r e o a m e n i i a n u m e p r e efiţi s t â n j e n i
vel lo g o fă tu lu i C o n ta n tin B r â n c o v e a n u p a r te a s a d e aU v â n d u t p r e c u m s c r i e î n j o s a n u m e 0 -
Dechemvrie 16 leat 7200
m o ş i e ş i z il e le d e m o a r ă d i n B r a to v o e ş t l- D o .j ).
1 Zapis al Popei Dabul i bratego Neagul i Stoichina stân­
f Adecă eu Necula C u p e u l, ginerile lui Dumitru Căpitanul jeni 108 pol po bani 70 ughi 13 pol.
den Bratevoeşti, scriu şi m ă r tu r is e a u cu acesta al mieu zapis 1 Zapis al Ivanii cu feciorii ei stânjeni 14 pol po bani 70
ca să fie de bu n ă credinţă la m âna dumnealui ,upanului Cos­ ughi 5 bani 15 şi 2 zile de m oară în Lipa ughi 10.
tandin Brăncoveanul vel logofăt cum ^ e că ^ m vândut
s ă s ă
1 Zapis al lui Vartolomei slujeru ot Fărcoi zile 14 în
dumnealui moşie la Bratevoeşti ot sud Doljiu stănjen. 400 stăn moara cea mare ughi 70.
ienul po bani 70 care faac ughi 140 şl zile de m oară 22 pol in 1 Zapis al lui Datco i bratego Popa O prea slănjeni 19 pol
apa Bratevoeştilor carele le-am tocmit şi aceastea cu dumnealui po bani 70 ughi 6 pol — 65.
drept ughi 112 pol care am fostu luat acum 6 b o ia » p ră răv 1 Zapis al Neagului ginerile Neacşăi cu al fii-său Tatul
şftle Mării Sale Domnului nostru Io Şărban Voevod noi “ egiaşi stânjeni 19 po bani 70 unghi 6 pol — 30.
de aici d e ne-au ales p artea de moşie fieştecăruia ţ i am luoatu 1 Zapis al Popei Dabul stânjeni 19 po bani 70 ughi 6 pol—30.
aceşti bani toţi gata şi deplin în m âna mea. Ş.-am vându du­ 1 Zapis al lui A lixandru i znă ego Datco i Iova stanjen,
mnealui aceaată moşie den câmp, den pădure, den p ş 11 pol po bani 70 ughi 4 —5 şi 2 zile de m oară în Epureasca
şezutul satului ca să fie dumnealui această moşie şi cu ughi 10.
moară stătătoare ohabnice îa veaci dumnealui şt cocon o 1 Zapis al Rădulii i b rat ego Ion stânjeni 14 pol po bani
dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui. Şi candu a m .v â n d u t 70 ughi 5— 15 şi 2 zile de m oară în Lipa ughi 10.
dumnealui această moşie şi zile de m oară fost-au cu 1 Zapis iar al Popei Dabul i vnuc ego Hamza stănji 4 pol
tu ro r părtaşilor miei de moşie şi m ărturii bolarii carii vor iscăli po bani 70 ughi 1 po — 15 şi o jumătate de zi de m oară în
mai jos. Şi eu pen tru mai adeverită credinţă pusu-m.-am mai ,os Epureasca ughi 2 pol.
peceatea şi iscălitura ca să se crează. Şi am scris eu R adul snă 1 Zapis al Ianii cu fecorii lui stănj. 37 pol po bani 70
Gherghe log ot Tărgovişte cu zisa lui. ughi 13—25 şi 7 zile de m oară în Epureasca ughi 35.
Martie 18 dni leat 7196. 1 Zapis al Voinii, unchiul lui Tudosie Călăraşul stănj. 10
po bani 70 ughi 3 pol şi o jumătate de zi în m oara cea mare
1. p. Eu Necula Cupeţu ot Bratovoeşti ughi 2 pol.
(ss) B arbul Fârcăşanul, m ărturie 1 Zapis al lui Stan snă Tudosie al Borcăi stănj. 57 po bani
(ss) Părvul Fărcăşanul m ărturie 70 ughi 20 şi 2 zile în moara cea mare ughi 10,
(ss) Danciul vel armaş m ărturie 1 Zapis al lui Gligorie Diaconul i b rat ego Barbul stănjeni
(ss) T u d u r ................... mărturie 21 pol bani 70, ughi 7—70 şl cu 3 zile de moară în Lipa ughî 15,
(ss) Eu Calotă păharnic. ot Bircin mărturie 1 Zapis al Chiriţii i b rat ego Cărstea i popa Hristea stân­
(ss) Preda Constantin, m ărturie jeni 19 po b ani 70 ^ poj — 20 şi 2 zile în m oara cea
(ss) Pârvul slugerul P leşoitnul mărturie mare ughi 10.
(ss) Şărban Cozbă.,. m ărturie 1 Zapis al lui Stan diq Leul stânjeni 14 po bani 70 ughi
(ss) P ă tru vel arm aş mărturie pol 80 şi zile 1 pol în m oara cea mare ughi 7 pol fac stăn-
(ss) Gapapei mărturie leni 299 Pol, stănjenul po bani 70 ughi 104 pol — 65 şi zile dă
^ Ţ j ^ 3 6 pol, u ghi 182 pol.
1) Arh. Sta». Bun Public. M -rea Hurez. Pach. 3 şl 3 bis. D o c . 63-.
Arh. S t a t , Bun Public-, M-rea Hurez, Pach. 3 şi 3 bit, doc. 68.
rişte tot moşia cu rumânii şi cu zilele de m oară ce scriu mai
V S n z a r e a m o ş i e i B r a t o v o e ş t i i d i n D o ljiu . Z a p i s e l e L s # ughi 76 Pol - _ 6 0 '
Ş i iar am mai vândut Mării Sale p artea noBstră de moşie
p r e o a m e n i i a n u m e p r e c ă ţ i s t â n j e n i a u v ftn d .it p r e c u m
satu den Bratovoeşti ot sud Doljiu şi cu doi rumâni anume
s c r i e I n j o s a n u m e ') . Dechemvrie 16 leat 720 0 . * cu p artea lui de moşie de acolo stânjeni 79 şi cu zile 4
ol de m oară şi Iova cu p artea lui de moşie stânjeni 78 pol şi
1 Zapis al Neculii Ctipeţu s tă n fe n f 400 po bani 70, ughi P° zile 4 pol de m oară care fac în Bratovoeşti stânjeni 157 pol,
140 sl 22 pol dă cile dă m oară ughi 112 pol. stânjenul po bani 70 cin ughi 64 pol 25 şi zile de m oară 9 ziua
1 Zapis al Iul Mihăilă feciorul Lambelui ot Puţuri vnuc * o ughi 5 cin ughi 45 şi rumânii capul po ughi zeace cin ughi
Lupului ot Bratovoeşti .ţă n j. 78 pol po bani 70 ughi pol ?i 129 pol 25 care s'au făcut toţi banii împreună dela satul Gio-
rocul şi Bratovoeşti priste to t ughi 260—85 şi am luat dela
4 pol zile dă m oară ughi 22 pol. J
1 Zapis al Florii, vărul lui Dobre, sUty. 100 po Măria Sa noi aceşti bani toţi gata deplin in mâinile noastre.
D reptu aceia i-am dat acestu zapis al nostru la cinstita
ughi 35 şi 6 zile de m oară ughi 30.
1 Zapis al Barbulul Filişanul i b ra t ego Ghiorghe stănj. mâna Mării Sale ca să-i fie Mării Sale aceaste moşii d e priste
tot hotarul cu rumânii şi cu mori cum scriu mai sus stătătoare
pol po bani 70 ughi 27 pol. „ . • » * • în n m hani 7
1 Zapis al Cărstii şi cu al fraţii lui stăn). 100 po ba în veaci: Şi m ărturii boiarii cari vor iscăli mai jos, şi noi pen­
tru mai adeverită credinţă ne-au pus peceţiile şi iscăliturile să
ughi 35 şi 6 zile de m oară ughi 30.
1 Zapis al lui Istatie nepotul lui Hamza zile d«> m o ară | se crează.
ughi 10, fac stănjeni 757, stănjenul po bani 70 ughi 265 şi Şi am scris eu Mihai snă Stan logofăt ot Târgovişte cu
zisa dumnealor.
d e m oară 41 ughi 209 pol. Mesiţa Dichemvrie 19 dni văleat 7200
1691 Decemvrie 19. Z a p i s u l p r i n c a r e D u m itr a n a i s o | 1. P | Eu Dumitrana ce am fost jupâneasa răposatului
r ă p o s a t u l u i biv v e l p a h a r n i c B u l c e s c u î m p r e u n S c u ll Papei biv vel paharnic Buicescul.
s ă u D i i c u l v ftn d lu i C o n s t a n t i n B r â n c o v e a n u V o e v
p a r t e a l o r d e m o ş i e d i n s a t u l G i o r o c u - D o l j ). (ss) Vintilă vel ban, m ărturie, (ss) Ghinea R ustea vel dvornic,
mărturie, ( s s ) Alexandru, vel logofăt, mărturie, (ss) Matei Cioro-
A decă eu jupâneasa Dum itrana ce am fostu jupâneasă b gârleanu vel vistier m ărturie, (ss) Cornea B. vel paharnic, m ăr­
vel peharnic Buicescu îm preună cu fie-mieu Diicul, sens-am turie, (ss) Pârvul Cantacozinul vel stol, m ărturie, (ss) Costandin
mărturisim cu acestu al nostru zapis ca să fie de bu n ă cred Ştirbeai vl comis m ărturie, (ss) Radul Izvoranul vel pitar, m ăr­
la cinstita m âna Marii Sale Domnului nostru Io Constandm V turie, ( s s ) Golescu m ărturie, (ss) Serban vel logof. mărturie,
vod, cum să se ştie că am venit la M aria sa de ne-am to ( s s ) Pârvul Fărcăşanul m ărturie, (ss) Eu Calotă logof. mărturie,
de am vândut Mării sale p artea noastră de moşie den satu d (s®) Mihail Corbeanul vtori post. m ărturie, (ss) Matei cluceru
G iorocu ot sud Doljiu şi cu 4 rum âni anume Radul, nepo Dobricinul m ărturie, (ss) Mihalcea Căpitan Cândescu martor.
T eatiului cu p artea lui de moşie de acolo stânţeni 19, şi Gh 1691 Decemvrie 22. C a r t e a lu i C o n s t a n t i n B r â n c o -
ghe cu frate-său Nanotă iar cu p a rte a lor de moşie v 6a n u V o e v o d p r i n c a r e d ă d a n i e m ă n ă s t i r i i H u r e z , p e
pol şi cu zile 2 pol în m oara Epureascâ, şi Stăm lă fedot « a rc o în a lţă a c u m d in te m e lie , p ă rţile s a le d e m o ş ie
Lupului cu p artea lui de moşie stânjeni 16 pol şi cu zile K d in P u ţu r i, G i o r o c ş i B r a t o v o e ş t i - D o l j l).
în m oara Egleştilor, care fac stânjeni de ocină 48, stanjenu p
Milosteiu bojieiu Io Costandin Basarab Voevod i gspdră
bani 70 cin ughi 16 pol 60 şi zile de m oară 4 zioa po ughi
cin ughi 20 şi rumânii capul po ughi zeace, de s au făcut VUsoe zemle Ugro Vlahiscoe davat gsdvmi şiin povealenii gspd-

1) Arh. S t a t , Bun. Publice M -rea Hurezu, pach. 3 şi 3 bis, doc. 71.


1) Arh. Stat. Bun. Publice M -re H u r e i P»ch 3 f i 3 bi» D oc. t>6.
2) Idem, doc. 70.
0 bani 50 ughi 8 pol — 75, fâcându-să peste to t stănjeni 1276
vami aliatei şi dumnezieştii m âaăstiri ce să chtamă a lui St 01 care fac ughi 319 pol cu zapise dela m âna lor de vânzare
Costandin u a d e iaste hramul al .f o ţilo r .lăviţilor şi to c in . cu si cu multe m ărturi scrise în zapis.
apostoli şl de Dumnezeu cununaţi Marilor îm păraţi Costandi Şi ia r să fie sfintei m ănăstiri ocină in Giorocul o t sud
i Elina care acum dentru mica osteneala noastră intru slava Uom Doljiu care iaste alăturea pă lângă Puţuri din câmpu, den pă­
nului nostru IS. HS. den temelia ei să înalţă ca să fie sfinte dure, den apă şi cu vaduri de m oară şi den şezutul satului şi
mănăstiri ocină in Puţuri ot sud Doliiu-den cămpu den pădur cu tot venitul de preste tot hotarul oare cât să va alege cum­
den apă şi den şăzutul satului şi cu to t venitul de preste to părăturile căte am cum părat Domnia-Mi încă den boeria Dom­
hotarul oare căt să vor aleage cum părătonle căte am cumpăr nii Meale dela megiaşii din Gioroc care scriu mai jos a n u m e :
Domoia Mea încă din boeria Domnii Meale dela megiaşi. di îosâ dela Popa Babul cu frate-său Neagul i Stoichina stănjeni
Puţuri carii scriu mai jos anume. Insă dela Rada fămeia lui D 38 pol po bani 70 ughi 13 p o l; şi dela Ivana cu feciorii ei
mitru, nora Stancului stănjeni 25, s tă n jă n u lp o bani 50 ug stânjeni 14 pol po bani 70 ughi 5-15 şi 2 zile de m oară în
6 — 50 şi dela Greacea, feciorul lui Dan stănjeni 35 po bani Lipa ughi 10; şi dela Vartolomei slujitorul ot Fălcoiu zile 14
ughi 8 pol - 50, şi dela P ă tru tratele Radului, nepoţi. Lup în m oara cea mare ughi 70; şi dela Datco cu frate-său
stănjan 18 po bani 50 ughi 4 pol şi dela Calea fămeia lui M Popa O prea stănjeni 19 pol po bani 70 ughi 6 pol — 65; şi
hăilă îm preună cu a fiiu-său JAihăilă s iă tjim 35 pol po bani dela Neagul, ginerile Neacşii cu fii-său Tatul stânjeni 19 pol
ughi 8 pol - 7 5 ; şi dela Stan snă Ion Curii stănjem 4 po bani 70 ughi 6 pol — 30; şi dela Popa Dabul stânjeni 19
bani 50 ughi 10; şi dela Gavril fratele Lambei stân.eni 17 po po bani 70 ughi 6 pol — 30; şi dela A lixacdru cu fi.-sâu Datco
po bani 50 ughi 4 - 7 5 ; şi dela Miloş cu unchiul său Pet i Iova stănjeni 11 pol po bani 70 ughi 4-5 şi 2 zile de m oară
îm preună cu nepoţii lui Stanciul i Dum itru stăn,em 134 po ba în Epureasca ughi 10; şi dela Rădulea cu frate-său Ion stănjeni
10 ughi 33 poli şi dela Badea cu frate-său Pătru feciori._h» 14 po bani 70 ughi 5-15 şi 2 zîKTde m oară în Lipa ughi 10;
Costandin stănjeni 18 Po bani 50 ughi 4 p o l. şi dela Ghergh şi dela Popa Dabul cu nepotă-su Hamza stănjeni 4 pol po bani
Ciutariu stănjeni 99 pol po bani 50, ughi 24 pol - 75 şi de 70 ughi 1 pol — 15 şi o jumătate de zi de m oară în Epureasca
Rada lămeaia Lupului cu feciorii ei M a n n i Radul stânjeni ughi 2 pol; şi dela Iane cu feciorii lui stănjeni 37 pol po bani
pol po bani 50, ughi 4 - 75 şi dela Milo,, c u f r a t e - s ă u Voin 70 ughi 13-25 şi 7 zile de m oară în Epureasca ughi 3 5 ; şi dela
i Necula snă Stoian stănjeni 54 pol po bani 50 ughi 14 pol. 2 Voinea unchiul lui Tudosie- călăraşul stănjeni 10 po bani 70
şi dela Preda snă Stoică! ot Viişoară care au avut “ °?ie *n P ughi 3 pol şi o jumătate zi în m oara cea mare ughi 2 p o l ; şl
uri dela moaşe-sa Malea stânjeni 21 pol po ban. 50 ugh dela Stan, feciorul lui Tudosie al Borcăi stânjeni 57 po bani 70
5 - 7 5 ; şi dela Vâchiu 25 po ban. 50 ugh. 6-50 ; ş i d e
s t ă n j e n i
ughi 20 şi 2 zile în moară~"ceâ m are ughi 10; şi dela Gligorie
Ivan cu frate-său Ion stânjeni 35 po ban. 50 ugh. 8 pol 5 Diaconul cu frate-său Barbul stănjeni 21 po bani 7-70 şi 3 zile
şi dela Nedelea cu frate-său Stan, fecior.. Pope. Im Stan s tă * la m oară în Lipa ughi 15; şi dela Chiriţă cu frate-său Cărstea
jeni 25 pol po bani 50 ughi 6 - 75; ş. dela Carstea cu frat şi dela P opa Hristea stăojeni 19 po bani 70 ughi 6 pol — 30
său Lupul, feciorii lui Ion R oşul stăn,en. 18 po ban. 50 g Şi 2 zile în m oara cea m are ughi 10; şl dela Stan den Leul
p o li şi dela P ă tru cu frate-său Preda, feciorii Parasch.vn I stănjeni 14 po bani 70, ughi 4 pol 80 — şi zile 1 pol în m oara
stănjeni 24 po bani 50 ughi 6, şi dela St........ cu a fu-său^B cea mare ughi 7 pol, fâcându-să peste to t stăjeni 299 pol care
bului stănjeni 35 po! po bani 50 ughi 8 pol - 75 ş. dela fac ughi 104 pol 60, şi zile de m oară 36 pol ughi 182 pol cu
snă Negrului stânjeni 18 po bani 50 ughi 4 pol ş. dela Gherg zapise dela m âna lor de vânzare şi cu multe m ărturii scrise
cu frate-său Maţii i Neagul stănjeni 35 pol po ban. zece ughi In zapis.
pol _ 7 5 . şi dela Marica fata Stoicăi stăojeni 8 pol po ban. Şi iar să fie sfintei m ănăstiri ocină în Gioroc toată partea
ughi 2 - 2 5 ; şi dela Ivana fâmeaia lui Staico s t ă n j e n i 134 po lupâneasil Dum itranii ce au iost jupâneasa Papei biv vel pahar­
po bani 50 ughi 33 pol 2 5 ; şi dela Hamza stămeni 33 pol p nic Buiceacul şi a fii-său Diicului şi cu 4 rum âni anume Radul
bani 50 ughi 8,75; şi dela Ion ficiorul lui P ă tru stăn,en. 35 po
nepotul Teatiului cu p artea lui de moşie de acolo stăDjem 19 ughi 10 care fac peste tot ughi 129 pol 25 cu zapise dela măna
şi Gheorghe cu frate-său N anotâ iar cu partea lui de moşie lor de vânzare şi cu mulţi boiari m ărturie scrişi în zapis, Pen-
stănjeni 12 pol şi cu zile 2 pol în m oara Epurească şi Stănil_ trucă aceaste ocine den Puţuri şi den Gioroc şi den Brătivoeşti
feciorul Lupului cu p artea lui de moşie stănjeni 16 pol şi cu fiindu ale Domnii Meale de cumpărătoare şi le-am stăpânit Domnia
zi 1 pol în m oara Egleştilor cave fac stănjeni de ocină 48, stăn­ Mea cu b u c ă pace, iar după ce ne-au miluit Dumnezeu cu dom­
jeni po bani 70 cin ughi 16 pol - <*> şi zile de — 4 nia şi cu stăpânirea ţării aceştia Şl dentru Dumnezeescul năstav
zioa po ughi 5 cin ughi 20 şi rumânii capul po ughi 10 cm cugetând intru inima noastră şi înălţai sfântă mănăstire p e locul
ughi 40 făcându-să bani peste tot moşia cu rumânii şt cu zilele satului Hurezii găsindu-să loc ca acela bun şi scaun de mănăs­
de m oară ce scriu mai sus ughi 76 pol - 60. care moş.e iast tire şi cu sjutoriul lui Dum nezru incepându temeiu de zidirea
şi Domnii Meale iar cum părătoare dela jupâneasa Dumitran mănăstirii. Şi mai închinându Domnia Mea mănăstirii şi alte sate
ce au fost a Papăi Bulcescul şl dela f.i-său Diicul cu zapisulj şl moşii, am socotit Domnia Mea de am închinat şi aceste ocine
lor de vânzare şi cu mulţi boiari m ărturie scrişi in zapis. dintr'aceste sate şi cu rumănii ce scriu mai sus dând şi toate
Şi iar să fie sfintei m ănăstiri ocină în Brătivoeşti ot su zapisele ceale de cum părătoare ca să fie sfinţii m ănăstiri de în­
Doljiu, care iaste alăturea pe lângă Gioroc den cfimpu, den pă tărire şi părinţilor călugări de hrană şi de îmbrăcăminte iar
dure, den apă şi den şezutul satului cu tot venitul de preste to Domnii Meale şi răposaţilor părinţilor Domnii Meale vecinică po­
hotarul oare cătă să vor alege cum părătonle câte am cumpăra menire, I ne otcogojdo ne pocoleavi porizma gdvmi Sejub...
Domnia Mea încă den boeria Domnii Meale dela megiaşii de deateliu postavleam gdvomi pan Vintilă Cobeanul vel ban cra-
Brătivoeşti carii scriu mai jos_anume însă dela Neculea Neg levskl i pan Ghinea R ustea vel dvornic i pan Alisandru Aiixea-
titorul stănjeni 400 po bani 70 ughi 140 şi 22 pol zile de moa nal veliceri logofăt i pan M ihii Cantacuzino vel spătar, i Matei
ughi 112 pol, şi dela Mihăilă feciorul Lambului dela Puţuri ne Ciorogărleanul vel vistiar, i Diicul Rudeanul vel clucer, i Dumi-
potul Lupului de la Brătivoeşti stănjeni 78 pol po bani 70 ug trasco Caramanlâul vel postelnic, i Cornea Brăiloiul vel păharnic
27 pol şi 4 pol zile de m oară ughi 22 pol şi dela Florea văr i Părvul Cantacuzino vel stolnic, i Costandin Stirbeaiu vel
lui Dobre stănjeni 100 po bani 70 ughi 35 şi 6 zile de moa comis, i Costandin Ciorogărleanul vel slugcr, i Radul Izvoranul
ughi 30, şi dela Barbul Filişanul şi cu frate-său Ghiorghe stă vel pitar, 1 is Şărban vel log.
jeni 71 pol po bani 70 ughi 27 pol, şi dela Cărstea cu fraţu 1 pişah az Costandin Mihalovici logofătul Conţescul ocina-
stănjeni 100 po bani 70 ughi 37 şi 6 zile de m oară ughi 30, stol gradu,
dela Istratie, nepotul lui Hamza zile de m oară 2 ughi 10, «h Bucureştiscomu Mesiţa Dichemvrie 22 dni văleat 1691
cându-să peste to t stănjeni 757 care fac ughi 265 şi zile d
pecete Milostiu Bojiu gsdnă
m oară 41 ughi 209 pol, cu zapise dela măna lor de vânzare lo Costandin Voevod
aplicată Şerban logot. procit.
c u multe m ărturii scrise in zapis.
Şi iar să fie sftnţtii mănăstiri ocină in Brătivoeşti toat
1698 Octombrie 29. C a r t e a l u i C o n s t a n t i n B r â n c o v e a n u
p a rte a jupăneasii Dumitranil şi a fii-său Diicului feciorul Papei?,
(sic) Buicescul şi cu 2 rumăni anume U rsu cu p artea lm de m p r l n c a r c n u m e ş t e c e i 12 b o e r i h o t ă r n i c i a i m ă ­
n ă s ti r i i H u r e z , p o r u n c i n d u - l e s ă a l e a g ă ş i s ă h o t ă r n i ­
şie de acolo stănjeni 79 şi cu zile de m oară 4 pol şi Iova c
c e a s c ă t o a t e p ă r f i l e d e m o ş i e a l e S f in te i M ă n ă s t i r i , d i n
p artea lui de moşie stănjeni 78 pol şi cu zile de m oară 4 p
u tu ri, G i o r o c ş i B r a t o v o e ş t i - D o l j >).
cari fac în Brătivoeşti stânjeni 157 pol, care ocină şi rumâ
iaste şi Domnii Meale de cum părătoare dela jupâneasa Dumitra Să se ştie boiarii adevărători şi hotărnici ai părintelui Ioan,
ce au fost jupăneasă Papei păharnicul Buicescul şt dela fu-să ®£umenul dela mănăstire Domnii Meale dela Hurez anume Ca-
Diicul, însă stănjenul po bani 70 care fac ughi 64 pol 25 şl 0 ă logofăt o t Belcii i Dumitraşco căpitan ot A m ărâşti i braţ
zile de m oară zioa po ughi 5 cin ughi 45 şi rumănii capul p ^o__Dragan, * P «pa ot Livezi, i Costandin ot Oteteliş, I Chirca
1) Arh. Stat., Bun Public., M-rea Hurez, pach. 3 şi 3 bis, d oc. 80.
o t Glorocul, i Neagomir ot Cacaleţi, i Dan logofăt ot Apele Vil, oii Meale şl să le faceţi şi scrisori pela mânile lor ca să să ştie
i O prea căpitan o t Pleşoiu, i R id u l logofăt ot Urzicuţa, i Ion pe unde vor ţinea. Iar care din boiari nu s i va afla la zi şl la
J u z ot Pod B iaiţii, i Stoica ot Leu, ca să caute aceşti 12 boiari soroc să fie volnic sluga Domnii meale să-l ducă fără de voe.
sâ aleagă şi să hotărască toate părţile de moşie din Puţuri şi Tolico pisah gsdvmi.
din Gioroi ale afintei mănăstiri pre zapiseje de cum părătoare Octomvrie 29. 7207.
ce am cum părat Domnia Mea îa boerie şi tn domnie dela moş-
pecetea
neanii de acolo să o lipească moşie lângă moşie *1 să o dea dă lo Coustandin Voevod gospnd. Milostui Bojiu gsdnă.
o parte. A ş.jderea să aleagă şi să hotărască şi din moşia Bra­
tovoeştilor cât am cum părat Dom nea Mea într'acei hotar pre procit vel logofăt
z&pisele de cum părătoare şi precum vor afla şi vor adevăra 1698 Noembrie 21. Z a p i s u l p r i n c a r e N l c h l f o r m o n a h u l
aceşti boiari cu ale lor suf’ete mai pe dreptate aşa să se aleagă <lln B r a t o v o e ş t i , d ă d a n i e m ă n ă s t i r i i H u r e z p a r t e a s a d e
şi să le hotărască şi să le pue pietri şi seamne după obiciai m o ş ie d in B r a to v o e ş t i- D o l j, d e o a r e c e a l u a t c i n u l c ă l u ­
de câtră moşneanii deacolo ca să să ştie cine pre unde va g ă r e s c l a a c e a m ă n ă s t i r e 1).
ţinea şi ca să nu mai fie gălceavă întru dănşit şi zioa la •{• A decă eu Nichifor m onah din Bratovoeşti ot Doljiu
ii8t vtori per. iis i saam receh gsdvmi oct. 29 leat 720 care m'au chemat pe mirenie Nicula Tichigiul, dat-am acest al
pecetea"" Procit vel ]o& mieu zapi» la sfânta m ănăstire Urezii unde să prăznueşte sfinţii
Io Costandin Voevod gonpod. Milostiu Bojiu gsdin. şi Intocma cu apostoli marii îm păraţi sti Costandin şi Elena
şi părintelui Ioan igumenul şi tu tu ro r părinţilor călugări câţi sft
1698 Octombrie 29. P o r u n c a Iu i C o n s t a n t i n B r S n c o - va afla lăcuitori în sfănta mănăstire, ca să fie sfintei mănăstiri
v e a n u V o e v o d c ă t r e c e i 12 b o e r i h o t ă r n i c i a i M f t n ă s ti r i i toată p a rte a mea de moşie den Bratovoeşti pentrucă o am îa-
H u rez, p e n tr u a m e r g e Ia z iu a h o tă r â ta s ă a le a g ă p ă r ­ chiriat cu de a mea bună voe şi pentrucă am luat şi e u cinul
ţile d e m o ţie a le m ă n ă s tirii, d in G io ro c , P u ţu ri ş i B ra- călugăresc dlntr'această sfântă mănSstire şi sănt închinat şi
t o v o e ş t i - D o l j >)• făgădui a petreace îa sfânta m ănăstire până la m oartea m e a ;
f Milosteiu Bojieiu Io Costandia Voevod i gdină pisa1- şi am scris numele părinţilor miei şi ale noastre la sfântul po-
gsdvmi voao 12 boiari care sănteţi luaţi pe răvaşele Domniei mealnic ca să să pomenească in veaci. Şi alegând eu partea
Meale de părintele Ion egumenul dela sfânta m ănăstire a Dor fe norilor miei Ia vreamea hotărniciei stănjeni 343 pol în capul
nil Meale dela Hurezi cătră aceasta vă fac Domnia Mea în ştir hotarului despre Lepa în curmeziş, iar pentru ce mi s'ar fi mai
îa vreame ce veţi vedea această carte a Domnii Meale şi cu venit pentru lungul moşiei, socotit-am să fie partea mea osebi
sluga Domnii Meale anume Gheorghe vel portar iar voi să că­ de feciorii miei, şi eu o am dat sfintei mănăstiri pen tru sufletul
utaţi când va fi la zi şi la soroc sâ v ă strângeţi toţi la un loc mieu. Iar feciorii miei şă-şi ţie p a rte a ce le o am ales e u pre­
la moşia Puţurilor şi a Giorocului şi a Bratovăeştilor să alegeţi cum scrie mai sus şi precum scrie în cartea celor 12 boiari
şi să hotăriţi toate părţile de moşie ce am cum părat Domnia hotărnici ca să fie sfintei m ănăstiri moşie ohamnică în veci. Şi
Mea sfintei mănăstiri In boerie şi In domnie pre zapisele de 1® această danie a n o istru fost-au mulţă boiari m ărturie carii
către moşneanii de acălo lesă den Puţuri şi din G iorch cât s i Vor iscăli mai jos, şl eu pentru mai adevărată credinţă mi-am
va alege p artea sfintei m ănăstiri să o lipiţi moşie lângă moşie P u s peceatea şi iscălitura mai jos ca să se crea;'.ă.

şi să o daţi de o parte şi din Bratovoeşti iar să o alegeţi şi să i. p. | Noemvrie 21 leat 7207.


o hotărîţi p artea sfintei m ănăstiri şi precum veţi alege şi veţi (ss) Calată logof. m ărturie Nichifor Monah. Eu Grigorle
hotărî cu ale voastre suflete mai pre dreptate Bşa să le puneţ Chirca capitan. ot Giurgiu, Dan logofăt ot Apele Vii m ărturie
pietri şi seatnne după obiceiu după cum scriu şi răvaşile Dom- m ărturie

1) Arh. Stat. Bun. Public. M -rea H urez. pach. 3 şt 3 bi«. doc. 81. 1) Arh. Stat Bun Pubice. Mănăstirea Hurezu., pach. 3 şi 3 bi*. doc. 83.
Theodosie şi alţi părinţi şi boiari mari, carii îşi vor iscăli nu­
Istratie, Drăgan Am ărăscul m artur, |_L_p J Neculcea mele mai jos. Şi eu pen tru mai adevărată credinţă am pus
O prea Căpitan, Neagomir ot Cacaleţi m ărturie
pecetea şi iscălitura mai jos dă am întărit.
E u Stoica ot Leu m ărturie, Ioan ot Podbam ţi Mesiţa Genarie 16 dm leat 7211.
Dima ot Giurgiu
Matei ot Apele V ii? Ş T pJ

(ss) Stanca Belcineasca, fata lui Hamza spătar,


1703 Ianuarie 16. Z a p i s u l p r i n c a r e S t a n c a B e lc i den Belcin ot sud Doljiu.
n e a s c a f a t a s p ă t a r u l u i H a m z a d in B e lc in -D o lj v in d
m â n & s tir il H u r e z u p a r t e a s a d e m o ş i e d in B r a t o v o e ş t i fssl Stroe vel vornic m ărturie, (ss) Diicul R udeanul vel
ISSJ logofăt m ărturie
D olj.
(ss) Radul... vognul vel stolnic m ărturie
f T h e o d o s i e M it r o p o litu l. (ss) Constandin Ştirbiai biv clucer, mărturie
(ss) Tom a Cantacuzino, vel sluger, m ărturie
A decă eu Stanca Belcineasca fata lui Hamza spătar di (ss) Costandin vel portar, m ărturie
Belcin o t sud Dolj dat-am acesta al mieu credincios zapis ! (ss) Ianachi Văcărescul, vel agă mărturie
sfânta şi dumuezeiasca m ănăstire Urezii unde hramul s înţll (ss) Cernica vel agă m ărturie
şi întocma cu apostolii marii îm păraţi Constantin ţi Elena (ss) Ionă Gubă Râceanul m ărturie
la m in a sfinţiei sale părintelui Ioan arhimandritul şi la to t s
borul sfintei m ănăstiri pentrucă răm âind eu săracă de boiari D O C U M E N T E P R IV IT O A R E LA M O Ş N E N II L Ă C U S -
cu multă datorie şi apucându-m ă datornicii cu strănsoare TEN I D IN JU D EŢU L D O LJ.
d e PR . IO A N S. M AZILESCU
neavând eu cu alt cu ce plăti ci având eu o moşie a mea de
Am ărăţtii-de-Su» Romanaţi
părinţii mie» ce să chiamă Bratovoeştii ot sud Do ,iu, care m
şie iaste alăturea cu moşiea sfintei mănăst.ri Urezii care
1655 (7163) Aprilie 1. Bucureşti. H r i s o v u l lu i C o n s t a n ­
chiamă iar Bratovoeştii, şi fiindu mi mie de vanzare acea
tin Ş e r b a n V o e v o d p r i n c a r e î n t ă r e ş t e lu i S t a n P o s t e l ­
moşie ca să m ă plătească datoriile şi mai căzându-să a cumpăij
n i c u l d i n L ă c u s te n i - D o lj , s t ă p â n i r e a p e s t e m o ş i i l e O b â r ş i a
sfânta m ănăstire ce iaste mai sus zisă fiind moşule alăturea, v
şi V ră p c iu n u l, p e c a r e le a v e a m o ş te n ir e d e la m o ş u l
uit am e u de a mea bunăvoe la părintele Ioan egumenul
ne-am tocm it şl i-am vândut această moşie ce sene mai sus său D abul S p ă tar.
to t hotarul din hotar până în hotar pănă în apa Jiului şi Copiia scoasă după hrisovul moşii Lăcustenilor,
ochiul cel mare diu lunca Jiului şi cu balta cea m are du p
pre jurul ochiului p re cât am stăpânit şi noi însă 9 1 Cu mila lui Dumnezău Io Coa(tan)dln Şărban Voivod şi
pol şi stănjinul po bani 66 care fac peste tot taleri 457 Domn a toată Ţ ara Rumânească, dat-am Domnia Mea această
şi am luat aceşti bani toţi gata şi deplin în măinele meale. poruncă a Domnii Mele lui Stan Post(elnicu)l din Lăcusteni,
D rept aceia am dat acesta al mieu credincios zapis feciorul Barbului, nepotul Dabului Spătar, şi feciorilor lui câţi
toate cărţile şi zapisele ce am avut şi noi p e acea moşie Dumnezău li va dărui, ca să-i fie lui moşie în Obârşie în sud
sfânta m ănăstire ca să ţie şi să stăpânească de acuma inna.nl Dolj, toată partea moşului său Dabului Spătaru şi a Frâncului
în veci şi cu bună pace precum am ţinut şl am stăpânit şi n °ri câţi să va alege şi cu m oara din Obârşia din Vadul Tandei
pentrucă o am vândut-o de a mea bunăvoe. Şi la aceas Până In Drumul Oreahovei şi pă valea Fântânii Aldei până în
vânzare a mea fost-au sfinţia sa părintele mitropolitul cb Câmpişor şi până în Drumul Lemnelor la deal şi de aci la deal
Până îa Drum ul Sărtăluiului şi la deal drept în Vadul Tandei.
Pentrucă *u fost cum părat această moşie Dabnl Spătar, A cest izvod a'au scos după hrisovu slovenesc în limba
moşul Iul Stan Post(elnicu)l, fecior lui B arba, încă mai de nainte rum âuească din cuvânt în cuvânt, nici adâogând, nici scăzând,
vreme, In zilele Radului Voivod fecior Vladului Voivod, de la c i întocmai după coprinderea lui, de mine.
Vlaicul şi de la feciorul Răduţului din Dobreşti drept 900 de Dionisie Eclls(iarh). Leat 1814.
aspri de argint, toate părţile lor cât au fost ţinut*'.i. Şi »u avut A rh . Statului, Bucureşti, M-rea Brâncoveni, pach. 14, doc. 9.
p â ră înaintea Banului Neagul, ginerile lui Mircea Voivod, pen­ N O T Ă . — I. Alături de această cop ie, mai e it e la A rhive ţi o altă c o ­
tr u Vadul Tandei (sic). Intr'aceea, Barbul cu fraţii lui ei au p ie puţin deosebită. A stfel, In loc d e „Crângul T e m n e i, este „Tem nic Crâng*,
ju ra t cu 12 boeri p e n tru Vadul Tandei. D upă aceea, Vlaicul cu cum ae f i nu m eşte până astăzi acel aemn d e hotar, şi tn lo c d e „Grindul
Leşnicilor* este, greşit, „Grindul Leaanicilor*. A c eastă a două cop ie are m en­
feciorul Răduţului ei au foit luat 24 de boeri ca să jure şi ţiunea urm ătoare: „S'au tălmăcit după cartea slovenească In limba rumâneascS
n'au putut să jure şi au rămas de lege şi de judecată,din nain- Întocmai din cuvânt in cuvânt, d e m ine D ionisie Ecli(»i)arhu, dascăl slovenesc
tea Banului Neagul. in Craiova, 1819*.
Şi iară să fie Iul Stan Post(elnicu)l, fecior Bsrbului, moşie II. A c e i t hrisov privejte, după cum ae vede, m oşiile Obârşia şi Vrăp­
ciunul din hotarul Lăcusteni, care m oşii se num esc aşa şi azi C« rost va fj
în câmpul V ră p c u ln u lu fd in M orminte la vale până în Crângul
avat copta lui printre actele M-rii B râncoveni nu ş'im M oşia acesteia Obârşia
Temnei drept şi până în Măgură în Piatră şi de a d ia drept în este In jud. Romanati. Hrisovul a servit ca docum ent d e căpetenie m oşnenilor
Grindul Leşnicilor şi pă deal până în dreptul Mormintelor. Locusteni. A stfel, In anul 1819, mergând Dumitrache Brăiloiu şl Iordache O te-
Pentrucă au cumpărat-o această moşie moşu-său Dabul telişanu la Amărăşti, In urma poruncii dom nului dală la jalba m oşn en ilor d e
Spătar cu fraţii lui, de la Albul Vătaf din Lăcusteni, drept 900 acolo, spre a d escoperi o călcare ce le-ar fi făcu t m oşnenii Lăcusteni şl D o-
broteşti, cei doi hotărnici au cerut Lăcustenilor sineturile. „Ne arătară, scriu
aspri de argint, încă în zilele Radului Voivod, fecior Vladului
ei, un hrisov sârbesc al răposatului dom n Ioan Costandin Şărban V od ă din
Voevod, precum am văzut Domnia Mea şi cartea Radului Voi­ leat 7163, care hrisov am pu s de l-au tălmăcit pă rum âcie şi v e d em c ă dup
vod, fecior Vladului Voivod, veche şi ruplă, la m âna lui Stan ce arată c elelalte sem ne ale moşii V rlpciunulu', arată şi acest sem n pân ă tn
Post(elnicu)!, fecior Barbului, de când au fost curgerea anilor 7010. Timi Crâng şi drept până In măgură in Pieatră şi de aciea drept până In
D rept aceea şi Domnia Mea am înnoit şi am întărit cu Grindul L eşnic lor*. {Alegerea din 2 0 S e p t 1819, î n posesia mea). A flăm In el
o ştir* preţioasă cu privire la vechim ea Lăcustenilor. Stan P osteln icul a înfă­
această carte a Domnii Mele şi sm dat Domnia Mea lui Stan
ţişat „Cartea Radului V oivod, fecior Vladului V oivod, vech e şl r u p t ă .. d e când
Post(elnicu)!, fecior Baibului, ca fă-i fie aceste mal sus zise au fost curgerea anilor 7 0 l 0 \ privitoare la cumpărarea moşiei Vrăpciunul de
moşii întru moştenire şi ohavnice, Iul şi feciorilor lui, nepoţilor către „Dabul Spătar cu fraţii lui, d e la A lb u l V ătaf din Lăcusteni . D e c i Lă-
lui şi strănepoţilor lui şi de nimenea să nu să clătească, după custenii existau înainte d e anii 1501—1502.
porunca Domnii Mele. III. D esp re Vrăpc'un, a cărui prelungire sub numirea d e Vrăpciunul
Bojaneştilor a fost sub stăpânirea m oşnenilor Amărăşti, iar mai In urmă sub
Iată şi m ărturii am pus Domnia Mea: jupan ') vel Ban
stăpânirea M rii Sadova, voiu avea prilejul să scriu am ănunţit altă dată.
al Craiovii şi jupan Gheorghe vel Vor(ni)c şi jupan Preda vel IV . Răm âne să s e cerceteze dacă este vre-o legătu ri între satul Dăbu-
Log(ofă)t şi jupan Pârvul vel Vist(ier) şi jupan ') vel Spătar leni şi Dabul Spătar, precum şi înlre Drum ul Dabului care pleacă d e la Celaru,
şi jupan Barbul vel Clucer şi jupan Danciul vel comis şi jupan trece prm capul moşiei Zvorsca, străbate hotarul Dobroteşti ş i merge spre
Vasilache vel Stol(ai)c şi jupan Badea vel S l r d a r şi jupan Hriza Dunăre, şi acelaş Dabul Spătar.
V. N u ştiu d i c ă acest docum ent »'a mal publicat. N'am avut putinţa să
vel Pitar şi jupan M inea vel Sluger şi jupan G onţea vel Pa-
cercetez.
b(arni)c şi isprav(nic) jupan Preda vel Log(ofS)t,
Şi am scris cu Mihalcea Log(ofâ)t sin Parasehiva Log(ofS)t 1659 Aprilie 20. Z a p i s u l lu i S t a n P o s t e l n i c u l d i n L â-
în oraşu Bucureşti, în luna lui Aprilie 1 din văleat 7163. c u s t e n i , ju d . D o lj, d a t l a m & n a B u n e ş t i l o r t o t d i n L fic u s-
pecetea
t e n i p e n t r u n i ş t e v in (730 v e d r e , ş l b a n i (30 u g h ! ) c e
Io Costandin domnească
Şărban Voevod u r m e a z ă s S l e î n t o a r c S a c e s t o r a 1).
A decă eu Stan Post(elnicu) ot Lăcusteni scriu şi m ărturi­
sesc cu acesta zapis al mieu ca Să fiie de bună credinţă la
1) A ctu l la Părintele Petre Rădulescu, Obârşia NcuS, Romanati.
Bunii ot Lăcusteni, cum să să ştie că ne-am tocmit de a no(a)s-
tră bu n ă voie de le-am vândut moşiia din hotaru Obârşiia, însă
m âna Buneştilor, cum să să ştie c a m avut pâră cu ci in zilele
din Vadul Tandii pănă în m ăgura Timi Crângului du peste tot
lu(i) Matei Vodă pe ne ţte moşiie din Obârşie şi am purtat şi 6
hotarul, câtă să va alege din p artea moşului nostru Radu i al
boiari judecători şi am rămas de judecată celor 6 boiari. Iar
treilea parte din câmpu, din sălişte, din pădure, din apă pentru
când au fost in zilele lui Costandin Vodă, apucându-să Fisean-
căci am şi fost cumpărat-o dela unchi-mieu şi a(m) vândut-o cu
ţea cu pâră de Buneşti, ca să-i scc(a)ţ» din neşte jn o ş ii ale lor
toată voia fraţilor miei i a verilor miei şi a moşnenilor, in bani
din Gioroc, deci eu mă împreunai cu F isănţa Sluger pre pâră.
gata 1600 aspri, ca să le fie moşiie stătătoare lui şi feciorilor
Deci Fisănţea Sulgearul tăcu răvaşe şi cărţe hicleane, numai cu
lui care Dumnezeu ii va dărui. Şi pentru credinţă, mi-sm pus
boiarii, fără ştirea lui Costandin Vodă, de le-am luat moşiia ţi
mai jos iscălitura şi mărturii, care mai jos să vor iscăli.
cărţile. Iar când au fost acuma în zilele Domnului nostru Mihnii
7176,
Vodă, iar Buneştii ne chemară de faţă la divaD, de ne judecăm
Eu Drăgan sin Novac vânzător
cu ei. Deci noi am rămas de leage şi de judecată din divan ca
Eu Drăguşin m ărturisesc
să-şi ţie moş(i)le lor, că ne ajunsără cu divanul, şl 8ă le întorci
Eu Tudor ot Lăcusteni
venitul moşiei, cât l-am fost ţinut eu făr’ de lucru. Deci iar
căzui cu atâta rugăminte şi cu aţâţa boiari şi mi-au ertat veni­ 28 Decemvrie 1691. Z a p i s u l lui O p r e a ş i L o n t i e , n e ­
tul moşiilor şi al morii, numai să aib a înto(a)rcerea ved(re) de p o ţ i i N a n u l u i lu i V o ic o , p r i n c a r e v â n d u n c h i u l u i lo r
vin 730, care vin le-am luat eu gata de la ei şi să le întorci L a z ă r „ o f u n e d e l o c “ d i n V r ă p c iu n e , p e l â n g ă p a r t e a
ughi 30, care bani am luat eu dela ei, pentru c'am fost dat e u u n c h i u l u i l o r N e s g o e ').
aceşti bani Banului Ghiormei, pentrucă m'am prins cu ughi 60 Adec(ă) noi ficiori(i) Iancului anr.m(e) O prea,,..2) Lontie
şi am răm as eu de prinso(a)re ce m'am fost prins eu lnaiole(8) nepoţ(i) Nanului lu(i) Voico, dat-am î zapisuli nostru la mâna
Banului Ghiormei. Deci m 'au Bjuns ei cu judecata şi cu diva­ u(n)chi-no8tru Lazăr cu fraţii lui, ca să fie de bun(ă) credinţă,
nul, s ă le înto(r)c acest vin şi aceşti bani cei mai sus scrişi, să pentrucă să să ştie pentrucă per(i)od tat(ăl) nostru, şi ră-
aib a-i darea la to(a)mnă la cărăto(a)rea vinul(ui). mâi(a)d noi săraci şi datori şi tat(âl) nostru necom(in)datî
Şi când am scris acesta zapis naintea Tomei vel Arm aş şi neavând cu ce plăti datOriia şi cu ce-1 com(îp)da pe tat(ăl)
şi Vasilie PoSt(elnicul) o t Apele Vii, Nedelco Ruşul ot tam. Şi nostru, iată c'am dat de-amî vândut o fune de loc de în hotar
pentru a(de)vărată credinţă, pusem d e g e te mai jos, ca(sî) cre(a)zâ. pân(â în) hotar, în c(âm)pî de în Vrăpciună, însă funea de st(in)-
Msţa Ap(rilie) dn 20, 7167 jăni 60 în ban(i) gata lei 6 , pentru că întrebând şi pre u(n)chiu
• Eu Stan Post(elnicul). Eu Vasile Post(elnicul). nostru Neagoe, d . . . . elî neputând să o cumpere, iată că ne-au
volnicit! de o-mî vâ(n)dut u(o)cbi-nostru lu(i) Lazărî, stător(nic),
Toma E u Nedelco Roşul cu ştirea tutulor moţtenilor, însă unde ne va veni p a rte a no(a)s-
tră desp(r)e u(n)chiu nostru Neagoe, să le fie moşie stătâto(a)re
1617 sau 1678. Z a p i s u l p r i n c â r c D r ă g a n ş i N o v a c lor şi feciorilor lor ţi nepoţilor lor şi strănepoţilor lor in veci,
o t L ă c u s te n i v in d e lu i N e a g o e ş i S to ic a , f e c io rii u n c h iu ­ pentru c'am vândut de a no(a)stră bună voe.
lu i s ă u B u n e a , to t d e a c o lo , m o ş ia O b â r ş iia , d in V ad u l Şi la această vânzare ou (sic).... mărt(urii) anum(e) care....
T a n d ii p â n ă în T e m t C r â n g -m ă g u ra d e s p r e A m â ră ş ti,— ••..iscăli.
p a r t e a lu i, p e 1600 a s p r i 1). M(esi)ţa Dech(emvrie), d(e)eni 28. 7200.
Şi am scris eu Pop(a) Dumitru
Adecă eu Drăgan sin Novacu ot Lăcusteni scriu şi m ărtu­
risesc cu acest al nostru zapis, ca să fie de m are cred.nţă la 1) A ctu l la Părintele P etre Răduleacu de la Obârşia Nouă, Romanati-
mâna văru-mieu Neagoie i frăţini-său Staico, feciori unchi-mieu 2) Locurile punctate sunt rupte tn document.
îndreptăm şi să-l odihnim. Şi ne arătară ceata Vlăeştilor i a
E u O prea vâ(o)z(âtor) Eu Lantie Lăcustenilor de jos că la capu moşii lor Lăcustenii despre A pus,
E u Neagoe siu Nanul, mart(or). Eu Neagoe sin T udor, mărt(urle).
ce o au cu toţii împreună cu Lăcustenii de Sus, unde să fac
Eu Stoica Dobrotescul, m ărturie. Eu Mincul sin D obrotă tam, izvoară de apă ce curg printre Lăcusteni şi printre Obârşie, in
mărt(urie).
care apă sînt şi haleştee făcute de unii din moşneni din Lăcus­
Eu Stan.... Lăcusteanul, mărt(urie). tenii de Sus, care au moşii şi în hotarul Obârşii şi ei zisără
Eu Neacşul Dobrotescul, mărturie. numiţii mai sus că acea apă, curgând printre hotar, li să cade
a fl a lor jumătate şi având şi ei trebuinţe de haleştee a-şi
1752 Fevruarie 6. Z a p i s u l p r i n c a r e R a f aJ1 C ă l “ J 8 r “ ' topi într'ânsăle cânepă şi inuri, cel cu haleşteele le iau dijmă
n u m i t p e m i r e n i e R a d u G r e c u , v i n d e lu i M i h a i P â r c ă ­ pentru topit. La care, după cum văzum că curge apa printre
l a b u ş i P ă t r u o t L ă c u s t e n i , 100 s l â n j e n i d e m o ş i e „In hotar şi sint şi ei moşneani în Lăcusteni îm preună cu cei ce
V r ă p c i u n u l c e l m i c “ *)• au făcut haleşteele, aşa găsim cu cale ca toţ. cei se sânt moş­
neani în Lăcusteni să fie slobozi a-şi topi cânepa şi inuri într'a-
A decă eu Rafail Călugăru ce m a u chemat pe mirenie
cele haleştee şi de dijmă să nu-i supere; iar alt venit ce ar
R adul Grecul, dat-am acest Încredinţat zapis a l meu la mâna
avea haleşteele j să le ţie num ai cei ce le-au făcut singuri cu
lui Mihai Pârcălab i a lai Pătru ot Lăcusteani, precum să Să
cheltuiala lor, fiindcă cea mai multă apă, Izrorăşte despre Obâr­
ştie că le-am vândut moşie în Vrăpciunul cel mic stani(im) 100
şie, unde slnt numai Lăcustenii de Sus moşneani, acei ce au
în bani gata 7 . . . 2) 11, însă pe coasta despre nam naz; să aibă a
făcut haleşteele, iar numiţii mai sus n'au treabă într'acei hotar
stăpâni Dumnea-lor şi feciorii Dumnealor câţi Dumnezeu le va
Obârşiia.
dărui, cu bună pace de către mine şi de către to t neamul mieu
N e mai arătară Vlăeştii i Lăcustenii de Sus îm preună in
pentrucă le-am vândut-o stătătoare in veci. Şi pentru mai ade­
capu moşii despre această apă, păm ânt lăsat slobod despre
v ă ra ta credinţă, mi-am pus şi iscălitura mai jos ca să să crează
partea tu tu ro r din veichime pentru adăpatu v itelo r,. . .‘) o avea
şl a u fost şi alţi oameni buni mart(urii), care mal jos s au iscălit.
loc din destul să meargă dobitoacele la apă, care loc măsurân-
Fev(ruarie) de(ni) 6 , l(ea)t 7260.
du-1 no: din hotaru moşii cei Împărţite între dânşii, până in
Insă să să ştie şi moşlia cum să îm p arte: noi Grecii o
apă, unde s’au pus piatră, să găsiră stân jin i. . . 2 şi în lat»
p arte fi ceilalţi. . . . re . . . . toţi doao părţi. osebit de o curea de pământ ce o a u p ă lângă apă, lotul din
Rafaill Călugărul! văînzător.
matca apei până în d r . . . lungul până în m oara din Vadul
1776. Iunie 3. A l e g e r e a f ă c u t ă d e p a t r u b o e r i : C o n ­ Tandei, pe acel loc slobod ce ara tă mai sus şi an fost făcut
s ta n tin L iv e z e a n u M a te i S ă lc e a n u , C o n s ta n tin T â rn o - bordee Marin . . . teanu cu nepoţii lui, pentru care nesuferindu-i
v e a n u ş i S p i r i d o n C ă p i t a n u . l a L ă c u s t e n i , D o lj, p e n t r u cei mai sus numiţi, mai înainte a fost dat jalbă la Divan, cum
u n h e l e s t e u ş i u n I o c l ă s a t l ib e r , c a s ă t r e a c ă v ite le că cu bordeele lor şi cu gardurile închid locul âcel slobod, unde
u m erge («ic) dcbitoecele la apă şi dela Divan s'au fost orân­
Ia a d ă p at.
duit doi boieri, care au şi venit în faţa locului, ca să cerceteze
Din cinstită porunca Dumn(ea)!or Boerilor Caimacani ai şi si-i lndrepteze, dar Începând Vlăeşti i Lăcustenii de J o s cu
scaunului Craiovei, fiind noi orânduiţi ca să hotărâm moşiia gâlceavă asupra acestor cu bordeele, pe unii i-au şi bătut şi
Lăcustenii de J o s şi de Sus, ni să porunceşte în cartea Dum- au început a tăia la bordee şi la garduri, fiind acei doi boeri
n(ea)lor Boerilor Caimacami atât pentru moşie ca să le hotănm faţă şi aşa au răm as treaba neisprăviţi. Deci după porunca ce
in tre dânşii, cât şl pen tru alte pricini ce ne v o r arăta, ca s£-i aveam ca de toate ce vor avea Intre dânşii să-i îndreptăm , faţă
fiind am ândouo părţile înaintea noastră aici în faţa locului.
unde şi bordeele sîat făcute, să văzu că făr'de cale le-au făcut
s au dat la m âna R adului cu cetaşii lui pentru stăpânirea heleş­
în tr’acel loc şi este lăsat despre toţi numai pen tru dobitoace;
teului, unde pe larg s'au arătat curgerea pricinii, d a r făcând
cl aşa ni să păru a fi cu cale eu cu (sic) vreme până la primă­
Radul cerere prin jalbă, ca să i să scoată şi copie după cartea
v a ră s 4-şi râdice bordeele in moşia lor, unde le-au venit partea
boerilor hotărnici, ce s'au găsit la m âna Vlăeştilor, fiindcă el
acum la hotărnicie, ca să nu mai fie pricină latre dânşii, mă­
atunci la acea hotărnicie n 'a r fi fost faţă, ca să-şi fie luat carte
car că de la bordee până la apă sint stânjini 119. ^
pen tru pricina heleşteului, dreptatea s'au pus de s’au scos
Ne mai ară ta ră că despre hotaru Obârşii, de unde să
această copie din cuvânt in cuvânt du p ă cartea ce au fost la
încep izvoare (le) apei spre apus, numiţii mai sus din Lăcustenii
Vlăeşti şi o adeverim cu iscăliturile noastre că este după cea
de Sus. ce au moşiie în hotaru Obârşii, puindu-şi vii pe acel adevărată.
hotar al Obârşii s’au întinsă cu gardurile pe la capu viilor, de
au intrat în pământul cel slobod ce este lăsat pentru treaba 1784 Mart. 8.
vitelor, de au pus şi pomi încă mai dinainte, care fac şi poăme Manolache Roma, pah(arnic). . . Stan Jiianu, pah(arnic). . .
şi au îngustat locu un d e intră dobitoacele la a p l. Deci noi . . . pah(arnic)................luger.
măsurând-o cu stânj(inul) din hotaru Am ărăscului până în gar­ Treti Log(ofâ)t.
dul vii, s’au găsit stânj(tni) 14 slobod şl aşa li s'au mai dat la
colţul vii unde sânt pomi puşi, stânj(ini) 16, care fac peste tot 1777 Noem vrie 30. Craiova. J a lb a lu i Ş t e f a n s i n M ih a i
stânjeni 30, pentru m ergerea vitelor la apă, că aşa ni s'au pă­ L S c u s t e a n u , d a t ă c ă t r e D i v a n u l C r a i o v i i î m p o t r i v a lui
r u t a fi cu cale. R a d u P ă h a r n i c u L S c u s t e a n u c u c e a t a lui, p e n t i u o
Iar hotărârea cea desăvârşit, rămâne Ia Dumn(ea)lor Boeri m o a r ă ş i u n h e l e ş t e u d e p e a p a n u m i t ă O b â r ş i a d in
Caimacani. h o t a r u l L ă c u s t e n i , D o l j ').
Iun(ie) 3 1776.
CoB(tan)din Livezeanu, bir Log(ofă)t za vist(ierie).
Jalbă către Divan
Matei Sălceanu, biv vt(ori) vist(ieri).
Cos(tan)dln Târnoveanu, Spiridon Căp(l)t(anu).
Jăluescî Dumneav(oa)stră ca să am dreptate cu Dumnealui
La gura izlazului unde întră dobitoacele la apă, din piatra R adu Păharnicu Lăcusteanu i cu ceata lui, că fiindî noi tot
ce s'au . . . despre hotaru Amărâştiior, până în piatra ce am pus dintru un strămoş cu dumnealui ce l-au chemat Bunea, moşu
despre hotarul Obârşii lângă doi şte . . . sint stâcjini 49. Buneştilor, şi avem moşie cum părată de strămoşu nostru Bunea,
1776 Iuni(e) 3. ce să c h i a m ă . . . 2) şi pe acea moşie sânt doaoă m ori i doaă
Cos(tan)din Livezeanu, biv Log(ofă)t za vist(erie). heleştei c . . . stăpânii totî cu toţi, dup(ă) cumî răspunde în
Matei Sălceanu, biv vt(ori) Vist(ier). ristovî (sic). Mai jălu e sc . . . pen tru ma susunumiţi cu seata lui,
Spiridon Căp(i)t(an). că mai amî un ri«tovi(sic) c u . . . dintr'o mo(a)r(ă) cu apa de
Această copie s’au protocolit cu cea adevărată de mine acestea ce să chiam(ă) Obârşiia, c u m p ă . . . moşi-mieu osăbltî
. . . . log(ofă)t za divan. făr'de m oşu mai saşilor numiţi şi toţi amî s t ă p î . . . cu bun(ă)
pace j iar de sântî ca doisprăzece ani, s'au sculatî doi din ce­
D e l a D i v a n u l C r a io v e i . taşii mai susului numitî, fiindî mo(a)ra fărmată mai de nai(n)fe
vreame, şi-au făcutî acea mo(s)ră şi au dres şi heleşteu şi cine
Fiindcă R adu sin Grigorie Lăcusteanu, vechil fraţilor şi au datî din moşneani cheltuiale au intrat! în mo(a)r(ă) cu stă-
cetaşilor Iul, au avut judecată aici la Divan cu Vlăeştii pentru
pricina heleşteului ce l-au avut el şi cetaşii lui întru stăpânire,
1) A ctu l la P&rintele Petre R td u lescu , Obârşia Nouă, Romanaţi.
osăbit de alt heleştcu al lui Marin i Dumitru Căp(i)t(anu) cu
2) Locurile punctate sunt rupte In actul original.
cetaşii lor Lăcustenii, şi s'au hotărât prin carte de judecată ce
1786 Ianuarie 19. Craiova. P i t a c u l D e p a r t a m e n t u l u i d e
pânire ia r noi fiindl s c ă p ă . . . şi datori pe acele vremi şi in- P a tru d in C ra io v a c ă tre P ro to p o p u l d e la C ra io v a , c a
(m)plându-s(â) răzmirlţ(ă), n'amî p u t n t î . . . să Întorci cheltuiala s ă s u p u i e l a j u r ă m â n t p e P o p a M ih a i ş i a l ţ i i d e l a L ă c u s -
ce m 'a r fi ajunsî. Iar acumî ştiindu-mi a m ea dreaptă ocin(ă) te n i-D o lj p e n t r u c u n o a ş t e r e a a d e v ă r u l u i î n p r i c i n a c e a u
de la părinţii miei, am mersî la mai «aşi numiţi ce au fâcutl p e n t r u o m o a r ă ş i u n h e l e ş t e u d e p e a p a G i o r o c u l u i ■)•
mo(a)ra ca să le întorci cheltuiala şi să intru cu stăpânire şi eu
ca şi alţi moşneani; iar mai suşi numiţi zise ctimî că au cum­ D e la Judecătoria de Patru.
păraţi o zi şi jumătate dela mai susul num iţi şi am mersî eu la Cu fiiască plecăciune,
mai susul numiţi şi mi-au arătat! un zapis cu o zi şi jumătate, Inşti(i)aţătn Sfinţii Tale, fiindcă un Parthenie Eclesiarh i
care părinţii noştri au trăit! pân(ă) acum în răzmiriţ(ă) şi de Ştefan cu cetaşii lor de la Lăcusteni, sud-Dolj, au jâluit Mării
acel zapis nu ne-au spus; cât şi cealeltă (sic) parte ce ni să Sale lui Vodă pen tru Cos(taD)din sin răp(oga)t(ul) Pah(arnic)
adeverează în ristov (sic) ne-au înpresurai(o) mai Rusul numiţi Radu cu cetaşii lui Lăcusteni de acolo, arătând că ei fiind tot
cu ceata lui i cu alţi moşneani. dintr'un moş, au a v a t mori şi heleştee pe apa Giorocului din
Ci va fi păcatî ca să fiu lipsiţi din ocina părintească. Li trecuta vreme neputând să-şi caute acum nu i-ar fi îngăduind
mă rog Dumneav(oa)stră ca să fiie cinstit(ă) porunca Dumnea- a stăpâni şi aducând luminată porunca M ării Sale lui Vodă
v(oa)strâ Dumnealor Boiari ce sânţi orânduiţi ca să m eaigă la către Dumn(ea)lui biv vel Clucer Iorgache Suţul, caimacan, să-i
faţa locului pentru acele mor(i) ca să-m(ă) cercetez(e) şi pe mine cerceteze şi făcând alegere în scris, de nu v a răm ânea vreo
cu mai suşi numiţi ca să-mi aflu dreptate. Şi ce va fi mila parte odihnită, să-i sorocească şi la Divan şi să porunceşte de
Dumneav(oa)stră. către Dumn(ea)lui Caimacam Dumisale Polc(o)v(nic) să-i scoaţă
P rea plecaţi Dumneav(oastră) în nainte-ne să le cercetăm pricina şi să facem îndreptar» şi
Pop(a) Pârvu snă Marin alegere în scris, du-(pâ) poruncă. Intrând în cercetarea pricinii,
Ştefan sin Mihai Lăsusteanu am Întrebat p ă Cos(tan)din cu cetaşii lui ce are să răspunză şi
zisără că ei adevărat fiind to t dintr'u(n) moş, au avut şi parte,
Theodorache Negri biv vel Clucer Caimacan Craiovii. dar au vândut-o la tatăl lui cu zapis.
Inpotrivă ne ară ta ră jăluitorii un zapis al meşterilor ce au
Cinst(ite) Dumn(eata) Clucer A ndreiu Vrucie i Dumn(eata) lucrat la m oară şl la heleşteu, care zapis l-ar fi dân d la nea­
biv vt(ori) Vist(ier) Matei S ă i . . . veţi vedea jalba acestui Ştefan mul lor şi a r fi şi strămoşul lor într'insul şi unii zâcea că are
L lcusteanu, şi fiindcă sânteţi orânduiţi în p artea locului, pentru parte, alţii zicea că nu are şi nici moşii care din care să trage
pricina Lăcustenilor cu trepşari (?) şi pentru alte cercetări, pu- nu au p u tu t ca să*i arate la judecată.
ind de faţă pe R adu L ăcusteanu Păh(arnicu) cu cetaşii Iui Primiră jăluitorii că de va p u tea primi Popa Mihai i Fota
îm preună cu j ă l u i t o . . . cercetaţi pentru pricina jăluitorului şi i Pătru i Stoica şi M atei M odora i Cost(tan)din şi Neagoe jură­
după cum . . . dovedi adâvru prin zapise i scrisori ce vor arăta . mânt cum că moşii lor n'au lucrat la m oară şi nu mai au parte
şi de stăpânire, nefăcând hotar la nicio parte, să d a ţ i . . . scria mai m ult de cât le scrie zapisul lor, să vor mulţămi şi nu vor
la Divan, ca să li să hotărască. mai căuta nicio judecată. Care a lor cerere şi de către jude­
1777 Noemvr. 30. cată s'au găsit cu cale de către ^ p e toate părţile împricinate
la Sfinţia Ta. Ci le vei ară ta Sfinţia T a cât iaste de Înfricoşat
O însem nare în dosul actului: blestemu(l) şl putând face jurăm ând pă cuvintele ce scriu mai
Leat 7229 zapisu Amărăştilori. sus, sau veri în ce chip Îşi vor m ărturisi şti(i)nţa lor ne vei
taşti(i)aţa ia scris supt iscălitura Sfinţii Tale.
Şi s'au rânduit numbaşir aceat călăraş.

1) A ctu l la Părintele Petre Rădulescu, O bârşia Nouă, Romanati.


2) Incomplact.
1786. Ghenar 19. mai a u alte h r i s o a v e cum părătoare dintr'o moară cu apa din-
t r 'a c e a s t a ce s ă chiamă Obârşia, d e la moşul lor, osâbit din
Cu plecăciune mă închin Dutn(nea)voastră.
m o şu l mai s u s numiţilor şi au s t ă p â n i t cu pace. Iar de sânt ca
Vi(i)ad orânduitu numbaşir din porunca Dvs., cu acest
20 d e ani, s’ar fi sculat doi din cetaşii mai sus numiţilor, fi(i)nd
pitac ca s(ă) facă jurăm ânt aceşti oameni ce sânt arătaţi, pen­ moara iărâm ată mai dinainte, au făcut-o, dregând şi heleşteu şi
tru pricina ce are Ştefan cu cetaşii, cu Co*(t»u)din sin răp(osa)-
cine d in moş au dat cheltuiala, a u intrat în m oară cu stăpâ­
t(ul) Pah(arnic) R adu şi cu cetaşii lui, urm ând poruncii Dum­ nirea, iar ei fi(i)nd scăpătaţi şi datori p ă acele vremi şi întâm-
n e a v o a s t r ă ) , fi(i)ad toate părţile faţă, întâi i-am sfătuit du(ho)v-
plându-să răzmiriţă, n 'a u putut ca să Întoarcă cheltuiala ce i-ar
niceşte, arătându-le cât iaste de Înfricoşat şi groaznic juifimân-
fi ajuns ; iar făcându-să pace, au jăluit Divanului pen tru Radu
t(ul) atât celui ce jură, cât şi celui ce pune pe alt(ul) să jure; Pâh(ă)rnicelu şl li s'ar fi făcut p o ru cc ă la fata locului, ca să le
dar numiţii oameni ce sănt orânduiţi a face jurăm ânt nici în tr un cerceteze pricina pen tru acele mori d e . . . ri an u m e: Dumn(ea)-
chip n'au voit a merge să jure, «când că are parte şi Ştefan
lui Clucer A ndrei Vrusin şi Dumn(ea)lui Matei Sălciianu, biv
cu cetaşii l u i . . - moş, cum şi moşii lor şi are . . . să stăpânească vt(ori) Vist(ier) şi mai sus numiţ(ii) n'au stătut de faţă. A l doilea
cum s t ă p . . . în toate, numai să fie cinst(ită) p o r . . . Divanului, iarăş au jăluit Divanului, aflându-să pârâţ( i) aici la Craiov(a) şi
să facă a l e g e r e ... gire pe moş şi atuncea sc oţându. . . acea neputând să între la Divan, au răm as pricina neizbrănltă.
vânzare ce au fost vândut-o neamu lui Ştefan şi ce să va mai După a cărora jalbă, să porunceşte de către M&riia Sa
prisosi, să-şi stăpânească. Şi într'acest fel mulţumindu-să toate Dumn(ea)lui biv vel Clucer Iordache Suţul, Caimacam, ca înfă-
părţile, au lipsit jurământul. ţişându-i înaintea Dumisale pă amândouă părţile, să le cer­
De aceasta înştiinţez Dumneavoastră şi sânt el Dumne ceteze pricina prin judecată şi făcând hotărâre dreptăţ(ii), s i
voastră rugător către D(umne)zeu. dea în scris. După care, de nu va răm ânea vreo parte odihnită,
786 G henar 20.
să-i sorecească la Divan. Care poruncă fiind scrită de la )(c a)t
Popa R a d u Prot(opop) 1785, Octomv(rie) 27, acum la l(ea)t 86 Ghen(a)r 13, au venit
la Divan şi prin deosebită jalbă arătând curgerea pricinii către
1786. Ianuarie 23. Craiova. A n a f o r a u a D e p a r t a m e n t u ­
Dumn(ealui), porunceşte Dumn(ealui) Dumisale Polc(o)v(nic) de
lu i d e P a t r u d i n C r a i o v a î n p r i c i n a d i n t r e P a r t e n i e
călăraşi, pă toate părţile să-i scoaţă în naintea noastră, ca să
E c l i s i a r h n l , Ş t e f a n s i n M ih a i s i c e t a ş i i l o r d e l a L ă c u s -
le luăm sama pentru toate pricinile ce vor avea între dânşii, văzind
te n i . D o lj, c u C o n s t a n t i n s i n R a d u P S h S r n i c e l u ş i c e ta -
şi luminată porunca Mării Sale lui Vodă, ce au B d u s pentru
ş i i lu i t o t d e a c o l o , p e n t r u o m o a r ă ş i u n h e l e ş l e u d j
aceasta şi după cum vom găsi cu cale, pă largu cu anafora să
p e m o ş i a O b â r ş i a , D o l j '). î n ş t i i n ţ ă m şi orânduitu mumbaşir, d u p ă p o r u n c ă , i-au înfăţişat
p ă t o a t e părţile înaintea noastră.
D e la Judecătoria de Patru.
Am intr*bât pă Constand(in) pârîtu cu cetaşii Iui ce au
Parthenie Eclisiiarh i Ştefan sin răp(osa)t(ul) Mihai cu ce să răspunză. Ziseră că ei adevărat fi(i)nd tot dintr'u n moş, au
şii lor Lăcusteni din Dolj au jăluit Mării Sale Prea înălţatul “VUt ei parte, d a r au tânduf-o Ia tatul lui cu zapis arătân-
nostru Domnî Io Mihai Costand(in) Suţul vvd, pentru Costandl ne şi ace| zapj8 jjg |a j(ea)t 7212, al unui Vişan i Petco i
sin răp(osa)t(ul) Radul Păhărnicelu cu cetaşii lui Lăcusteni, _ an, ce-1 dau la m âna lui Dum itraşcu Căpit(anul), şi scriie că
fi(i)nd ei tot d in tr’un strămoş cu dânşii, anume Bunea, mo* d gU ,v®n ^u * Vişan i Petco o zi de m oară şi Dana o jumătate
Buneştilor, şi având o moşiie cumpărată de strămoşu lor, ce a^ .Z1 ^ ia moara de la Obârşie, în ughi 3, în care a r fi mai
chiamă Obârşia, p ă care moşiie ar fi doaă mori şi doa» hei* . ^n Şi alte zile de cumpărătoare, să o stăpânească cu p a c e ;
tee, şi le-ar fi stăpânit cu toţi, după cum răspunde in hrisov « Că ( l Za^' S CU 7229 al lui Constand(ic) sin Dumitraşcu
sâif ■ u^* ce‘l dă la m âna lui Nedelco i a lui M atei frăţini-
1 a lui Iane şi a lui Iane Diiaconu i a lui Stan i a lui Oprţ!
Pârâţii iarăş ziseră că m ăcar că moşul lor este numit in
i brateg(o Gheorghe şi Via du 1, în care scrie că le-au vândut
zapis, neputând a-1 deosebi, având parte numai în heleşteu, iar
zece zile şi jumătate din m oara de la O bârşie, care au fost
nu şi în moară, care multă priciDă fiind intre dânşii şi în alt
cumpărată de moşul lor Drăgan Căp(»)t(anul) d e la Marloeşti «
chip neputându-ft-să izbrăni hotărirea judecăţii, cu pitBC înscris
dela Lazăr 1 vnuc eg(o) Dana, în care m oară au ajuns parte
i-am orânduit la Sfinţ(iia) Sa părintele Prot(o)popu al Craiovii,
pe tatâ-său Dumitraşcu Căp(i)t(anul) şi pe ce l-au a,uns parte
acum Ia Ghen(a)r 19, ca să-i înfricoşază (sic) cu jurăm ânt atât
din împărţala fraţilor lui >, şi fi(i)ndcă partea lui o au vandut-o
pă Popa Mihai i F ota i Pătru i Stoica i Matei M odora i Cos-
cu ştirea fraţilor lui zile zece şi jumătate în t(a)l(eri) 51, care
tand(io), cât şi pă Neagoe, ca să ara te adevăru de au lucrat
şi el ar fi avat-o cum părată de la M atei F is â n ţa , ce să chiemă
moşul jăluitorilor la moară şi nu mai au parte mai multă decât
M oara de la Salcie din hot(a)r(ul) M urtei şi ln tr aceste zile 7ece
le scriie zapisul lor de vânzare; sau de n'au lucrat, şi in ce
şi jumătate cu heleşteu scriie să le fiie volnice vitele la fcjS-
chip vor ară ta prin jurăm ânt, zisără şi jăluitorii că să vor mul-
Mai scoase Radu Log(ofâ)tul Lăcusteanu, u n u l dintre pârâţi,
ţumi. Şi după ce i-au înfăţişat orânduitu mumbaşir înnaintea
la judecată şi un comision de la l(ea)t 66 Sept(emvrle) 27, iscă­
Sfinţ(ii) Sale Părintelui Protopopu. Sfinţia Sa tot dintr.aceastâ
lit de doi boieri anume Costand(in) T ârnoveanu i Mihai Lăcus­
lună Ghen(a)r 20, ne face răspuns inscris printr'acel pitac că
teanu, tatul lui Ştefan jăluitoru, ce (au) fost orânduiţi din po­
niciunu dintr'ânşii n 'a u p u tu t să jure şi ar fi zis înnaintea
runca Dumn(ea)lui Iordache M ânu, biv Tel Post(elnic). ce au
Sfinţ(ii) Sale că are parte şi Ştefan cu cetaşii lui depe un moş,
{ost caimacam, ca să socotească p ă Stoica Lăcusteaiiu i pâ G ri
cum şi moşu lor adecă al pâriţilor şi are dreptu să stăpânească
goriie Lăcusteanu, pe care i-au şi socotit a tâ t pen tru cheltuiala
şi jăluitorii, cum stăpânesc şl pârâţii (adecă în toate). — De
morii i a heleşteului, cât şi pentru alte pricini ce b u fost mat
unde s'au văzut şi s'au cunoscut că, după cercetarea ce li s'au
avut între dânşii, prin care comision să vede că împărtăşaşte
făcut, au şi ei parte atât in heleşteu, cfit şi intr'acea moară,
la m oară şi heleşteu numai p ă Stoica şi pă Grigorie, iar pă
adecă p a rte a moşului lor M arin, de vreme ce n 'a u p u tu t primi
aceştiia de acum, nici decum p ă niciunu. jurăm ânt, după cum şi Însuşi tem ându-să de jurământ, a u ară­
Ne mai ară tă şi o adeverinţă de la l(ea)t 1775, Marţ (ie),
tat în naintea Părintelui P rotopopu adevăru, după cum se cu­
iscălită de un Popa Pârvu (loc liber) i Popa Mihai cu alţii, în
prinde mai sus, mal vârtos că temându-se, pă alţii din ceata
care adeverează pen tru acea m oară că au făcut-o numai Stoica
pârîţilor însuşi i-au împărtăşit. Ci după dreptate găsim cu cale
şi Grigoriie şi tot amândoi ar fi stăpânit-o. | ca numiţii jăluitori să aibă şi ei de acum înnainte a ţinea şi a
îm potriva aceasta (sic) ziseră jăluitorii că, de vreme că şi
stăpâni atât într'acea m oară Obârşiia, cât şi in heleşteu, precum
într'acea adeverinţă să dă 'acea m oară numai pă sama Stoicăi j
şi îa altele, toată p artea moşului lor Marin al lui V iţan, afară
şi Grigorie, Lăcustenii, de ce mai pă urm ă au înpărtăşit şi pă
dintr'acea zi şi jumătate ce o arată pârâţii că este vândută
alţii, iar pă ei îi deosăbescî? Şi cum că de vindea moşul lor diatr'acea m o a r i de strămoşu lor Vişan.
partea s i din zilele din moară, pentruce iarăşi în urm ă n im- Noi într'acestaşi chip am găsit u fi cu cale, ia r hotărîrea
părtăşia la heleşteu i la iazu morii? cea desăvârşit rămâne a se face de către Dumn(ea)Iui Caimacam.
A rătându-ne şi un zapis ot l(ea)t 7239, a! unui Sta.co
Radul i Ion i Iovan i Dumitraşcu şi Stan, m eşteri c e au lucrat 1786 Ghen(a)r 23.
la heleşteu şi la iazul morii, pe care îl d ă la mâna Oprii Făr- Procit, 3-ti Log(ofâ)t.
călabu i Iane Diiaconu i a jupânesăi Păunii i la Iane cu frate-
său Crăciun i la unchiiaş Nedelco cu frate-său Matei î la unchnaş
Stan i la un Sofronie Craioveanu i a lui M arin a lui Vişan,
moşul jâlultorilor, in care scriu că s'au tocm it să facă heleşteu
şi iazul morii şi temelia heleşteului sâ fie de tre i stj. jos şi sus
de tj. doi şi iazul morii de stj. unul peste tot până în gura
jghiabului.
A « s u n a r e a lu i R a d u L ă c u s t e a n u d in şi aşa ne-au sorocit să venim aici Ia Divan, d a r ei prelungind
şi îatâm plâadu-se şi mazfliie, n'au venit.
L S c u ite n l, U « 1 ^ Ci ne rugăm să fiie luminată porunca Mării Tale ca num-
K
2 Z ^ , X B u c u r e ş ti î * s e ju d ec e , n e H .n d M l | - t başir(ul) să-i aducă la Luminat Divanu Mării Tale, ca să ne
aflăm dreptatea a nu răm(â)nea năpăstuiţi. Şi ce va fi mila
p s h o t ă r t r e a D iv a n u lu i C r a lo v ii >)• Mării Tale.
o • « . . . U m âna lui Ştefan sin Mihai Lăcusteanu, Robii M ării Tale.
SOrir r 9tie câ d i n « m i n n t ă porunca M ării Sale .ui V(o)dă Parthenie Eclisiarh Ştefan sin M.hai Lăcustean

FrFw cu toată ceata noastră i Gheorghe Lăcustean, fecior lui Par-


then(ie) Eclis(iar)h.
Io Nicolae Petru Mavroghen Vvod, Bj. milst.
Ci(o)stit şi credincios boerul Domnii Mele, Costache Ghera-
che, biv vel Post(elnic), Caimacam Craiovei, sâ cercetezi Dvm-
n(eata) pricina aceasta cu deam ăruntul şi având jăluitorii aceştia
dreptate, să şi-o afle dela Dumn(eata) negreşit, făcând hofărîrea
cea cuviincioasă in scris, după sfânta pravilă şi in frica lui
Dumnezeu cu toată dreptatea. De nu să vor odihni de acolo,
să-i soroceşti la Divan.
D iy „ , n o , ,1 « c u . * » « * . .» . . ^ 4_ ________ 1786 lun(ie) 1,
R adu Lăcusteanu adeverezi. p ecete
roşie
1786. InaU 1. Craiova. J a l b a Iu l P a . t e n i e E d j « | « h u U
Ş t e f a n s i n M lh a l L & c u s te a n u şli c e a ţ a 1 1814 M ai 6. Bucureşti. J a l b a Iul N i c o l a e L ă c u s t e a n u
i e n l . D o lj, d a t ă c SD ° ^ n , c e r â n d s 6 ^ h a r n i?CBlul
I r c ş i c e t a ş i i l u i d e l a L ă c u s t e n i i d e S u s , D olj, c ă t r e D o m n ,
î m p o t r i v a lu i N e a g o i e s i n M ih a i t o t d e a c o l o , p e n t r u o
m o a r ă ş i u n h e l e ş t e u d e p e f a ţ a G i o r o c u l u i ’).

P rea Innăltate Doamne. Prea Innălfate Doamne,

Jâlaesc M ârii Tale cS dape jalba ce . m dai U Jăluim Mării Tale pen tru aceşti mal jos arătaţi, că având
moşul nostru parte de m o şie . . . 2) chiamă Obârşiia, in sud Dolj
cu mori şi heleşteu, ce sânt pe apa Giorocului şi d u p . . . lui
nos ru vrând a intra în stăpânire unch ul nostru, numiţii cei
^ aţi mai jos n u . . . vrut să-l Ingăduiască a stăpâni pBite de
până de sânt a=um am 20, nt s au .. . cercctân- nost"6 E l e ş t e u 9* z ^ e de m oară ce ni să c u v i n . . . şului
zile 7 Cl ÎDCă Z'C Că DU a v f m P arte nici în heleşteu, nici In
cină 6 m° ar^’ ară ’ * ‘ dut moş(ul) nostru. Pentru care pri-
d u - s 'a T 'n 01 D0StfU a“ trBS la >udec&,ă cu ie I " - ?> judecân-
ir - ; Depertement(ul) a(i) Patrulea (sic) al Craiovii, s'au ho-
iovii, u n d e d u p ă c e r c e t a r e a ce s a u fă c u t, a m r ă m a s P
Originalul la Părintele Petre Rădulesou d e la Obârşia Nouă Romanaţi.
ocurile punctate sunt rupte In original.
tă r ît ca să jure că nu au a . . . nostru parte, adică îa heleşteu aceasta care poruncim să cercetaţi pricina atât prin alte do­
şi în zile de moară. vezi, cât şi prin carte de blestem, dă va fi trebuinţa şi la drep ­
Aşa făcându-să şi pitac(ul) Cinst(itu)lui D epertem ent. . • tatea ce vor avea jăluitorii, sâ-şi afle indfstuhna şi să îndrep­
ari, care să va vedea, către Părintele Protop(op), spre a-i aduce ta ţi; iar neodihnindu-să vreo p arte de acolo, cu cercetarea
şi să-i facă să înţeleagă cât de înfricoşat şi g ro a z n ^ este bles­ Dumn(ea)v(oastră) în scris să-i sorociţi la Dtvan(ul) Domnii Mele.
tem ul) şi jurământ(ul) şi aducându-i faţă, citlndu-le şi pitac(ul), pecetea 814 Maiu 6.
nu au vrut ca să jure ci au arătat adevăru că este această in roşu Vel Log(ofă)t
stăpânire de moşiie îatocm ai dup(ă) cum au şi ei.
Deosebit, P rea înălţate Doamne, că avem şi zapis(ul) meş­ 1820 Iunie 10. Z a p i s u l M ă r i e i , fata lu i Ş t e f a n B ă z o i ,
terilor ce l-au dat moşului nostru p e n t r u . . . morii şi al heleş­ p r i n c a r e v i n d e m a i î n t â i P o s t e l n i c u l u i M a te i L ă c u s t e a n u
teului după apa ce să chiamă Gioroc, care să va vedea. a p o i s o r u - s a B S l a ş a , n i ş t e m o ş i e (8 ş i c u 12 f a c 20 stj.)
Apoi numiţii după acea hotărîre ce s a u făcut atunci de î n h o t a r u l L ă c u s t e n i i d e S u s . I n u rm ă, B S la ş a d ă r u i e ş t e
ou ne îngădueşte să stăpânim cu ce cuvânt n u ne putem pri­ a c e a s t ă m o ş i e n e p o t u l u i s ă u D i n c ă sin R. Ş t e f a n ').
cepe. — Pentru care fierbinte ne rugăm milostivirii Mării Tale
A decă eu care m ai jos mă voi iscăli dat-am bun şi încre­
■ ă te milostiveşti cu a îi luminata poruncă către Cinst(itul) Di­
dinţat zapisul mieu la m âna Dumi(sale) Post(elnicu)lui M atei
van al Craiovii şi prin carte de blestem să arate drept(ul) ade­
Lăcust(eanu), precum să să ştiie că i-am vândut opt stânjini de
v ă r atât pentru p artea de moşiie ce au stăpânit-o moşii noştri,
moşie alăturea cu a Dumn[ea]lor care o am de moştenire îotr'o
adică în heleşteu şi in zilele de moară, scoţând c . . . avea îm­
funiie cu a B&zoeştilor, verii miei, din stânjini douăzeci şi cloci...
potrivă, nlscaivaşi zapise şl scrisori de vânzare ale neamului
mi să cuvine aceşti stânjini opt ce i*au avut tată-mieu de m oş­
nostru, şi atunci să stăpânească în pace şi nesupăraţi; dar nu
tenire... răposatul tată-m ieu Ştefan Bâzoi, care stânjini mi-ail dat
în putere şi in silnicie să ne facă acea adichie fiind şi păcat.
mie foaie de /.estre, care eu depărtându-mă de aici şi neputând
Cât asemenea blestem să primească şl pentru alte cărţi
ca să o stăpânesc, Întâi am întrebat p ă fraţii miei şi rudele mele
d e sineturi ce vor fl ale neamului nostru asupra lor şi le au ei
şi nevoind nici unul ca să o cumpere, âm vândut-o Dum(nea)lui
tăinuite, in care să coprinde p a rte a fleşcăruia, cum şi partea
de a mea b m ă voie, ne fi(<)nd silit de nimeni. Insă stânjinu po
noastră de heleşteu cu zile de moară. Ci, cum zicem, de vor
tal, 3, p a r 30, adecă trei, parale treizăci, de care bani am pri-
primi numitu blestem şi pentru una şi pentru alta, stăpânească
mitu-i toţi pă deplin. Insă să ştiie lungul cu un cap la amiază-zi
după cum ar v rea şi noi om răm ânea enterisiţi (sic). Şi ce va
despre hotarul Brabeţilor şi cu alt cap la amiazi-noapte p â c ă în
fi mila Mării Tale. A i Mării Tale prea plecaţi slugi.
hotarul Mârşanilor, precum merg toate hotarăle moşii Lâcuste-
Vt(ori) Armaş Nicolae Lăcustean Împreună cu ceilalţi teta şi
nilor. Care să aibă Dum(nea)lui în bună pace a o stăpâni şi co­
o t Lăcustenii dă sus din sud Dolj. conii de coconii Dum(nea)!ui câţi Dum(ne)zău îi va d ărui. Şi
„Neagoie sin Pop(a) Mihai ot Lăcustenii dă Sus
pen tru mai adevărată credinţă, am rugat pă cel ce au scris, de
„Răducan Lăcustean otam. m 'au iscălit, pui(n)d şi degetul în loc de pecete, întărindu'Să şi
„Stan sin Matei Burte Ciocenescu otam
cu iscăliturile tutulor rudeniilor mele, precum să vede, ş î ale
„M itran otam fraţilor miei.
„Ioniţă sin răposatu Cos(tan)d(l)n Lăcustean otam.
Eu M ariia fiica răp(osa)t(ului) Ştefan Bâzoi o t Lăcueteni,
Io Ioan Gheorghe Caragea V vd i G osfpoJd(a)r Zemli Vla- d e Sus, înpreună şi cu soţul mieu Niţul i copii miei incredinţăzi
hiscoie. vânzători.
Cinst(it) şi credincios Boerule al Domnii Mele, Dumn(ea)ta A cest zapis pen tru stânjinii de mai sus numiţii după pro-
biv vel Post(elnic) Nicolaie Scanavi, Caimacamule al Craiovii, şi timisu ce au avat soru-mea Bălaşa, mi-au răspuns banii m ai sus
Dumn(ea) v(oastră) Boerilor Divaniţl de acolo, veţi vedea jalba
O reavului, ce au cumpărat-o strămoşii noştri Buneşti de la un
numiţi Şi au răm as aceşti stânjini supt s tip â n u e a D ^ Bucur O p r i . . . nepoţi lui Dan şi ai Iui Stan, din care să
copiilor Dumniei i nepoţi strănepoţi câţi Dumnezeu trag aceştiia: Popa A nton ot Brabeţi, Popa Radu Otam, pre­
fi[,]nd că au prim it şi doisprezece dm camp d n Red.şor
ş t â n j i n i cum şi Voicul Log(o)f(ătul) 1 Gheorghe Grecu ot Lăcusteni, cărei
tot tntr'acest preţ, care am primit toţi ba n n deplin iri m ain le s’au sculat numiţii cu toţi cetaşii lor şi au luoat dijmă din se­
nofalstre, care fac toţi stănjânu doozeci ce eu răm as supt stă­ m ănătura ce am făcut-o într'acest timpu pă vechile curături ce
pânirea Dumniei. Şi pentru mai adevărată credinţă, am pus le avem Înfundate, făcute de moşi, nefiindu hotărît acest trup
degetu şi al doilea, in loc de pecete, ca să cre a z i. de moşiie, — tăindu-ne şi opritura de Branişte, pentru care tufani
Si când s'a făcut acest zapis, au fost şi alţi o(a)mem de ii vom ară ta p rin ispaaşa ce am făcut. Căci atât moşii şi părinţii
ci(n)ste care sânt iscăliţi. 820 lume 11. noştri, cât şi noi am stăpânit p â n 'a c u m neclintiţi de nimini pe
Eu Mariia dim preună cu soţul meu Niţu şi cu copn, m m temeiul a doaă hrisoave ce le avem domneşti, precum şi alte
docomenturi vechi, care să vor vedea de faţă.
am ^ o a n ^ ă c u stle a n u l.P o sH eln ic) adeverez d . . . le Dum(nea)lor De aceea plecaţi ne rugăm Cin(stitei) Judecătorii ca să fim
ce sânt numiţi într'acest zapis. înfăţişaţi cu pomeniţii, de la cărei cerem să ne into(a)rcă mai
R ada sin Stan Zarzără, m artor la acest zapis al vara-mli l-iu dijma ce în silniciie ne-au luat-o, dându-ne şi tufele inpo-
M ării Dumitru sin Ionică Băzoi, m artor la acest zapis al vară- trivă ce ni le-au tăiate, avându a-şi da cuvântul p ă ce temei de
mea Mărlia la această vânzare de moşie. v i* -.™ sineturi s'au pornit ca să ne hrăpească dreaptă moşiia no(a)stră.
Şi am scris eu log(o)t(ătul) Ioniţă sin Pascu Dum itru Vlăescu, Plecaţi,
cu zisa şi Învăţătura mai sus numiţilor, şi sânt şi m art° r ' Radu Ştefan Bunescu cu cetaşii miei ot. Lăcustenii de Sus,
A decă Bălaşa, fica răp(osatului) Ştefan Bâzoi ot Lăcusttni,
dau acest răvăşi de moşia ce am răspum părat-o eu, o^închmde P rezfe)d(enhil) Judecătorii Dolj, sec. 2-a.
danie nepotu-mieu lu(i) Dincă snă R adu Ştefan, ca să mă po­
Popa Antoniie ot Brabeţi i Popa Radu otam ; Voicu Lo­
menească şi să mă ducă şi cu căruţa lui la Bucureşti, la casa
gofătul) şi Gheorghe G recu ot Lăcustenii, parîţi într'această
mea. P entru credinţă am p u s . . . degetul la nume(!e) m i e u C â n d
jalbă de către Radu Ştefan Bunescu cu cetaşii lui ot Lăcusteni
am făcut acest zapis, au fost mai mulţi oameni cmstiţ. de faţă,
pentru dijmă şl tăerea unor tufe, sânt sorociţi printr'aceasta să
de au iscălit de m artori. 1820 Octom vne 15.
vie la doaăzecl şi doaă Sept(em)vr(ie) viitor, de dimineaţă, de
Eu Bălaşa sîa răpo(satul) Ştefan Băzoi dăruitoare.
nu să vor p u tea inpăca. 1841. Aug(us)t. 28.
R adu sin Stan Zarzără, m artor. Nic. C, Otetellşan.
Eu Dum itru sin Ionică Bâzoi, m artor la acest zapis. Şi am
Pomoşnic, China Temp(eanu).
scris eu cel jos iscălit cu zisa şi învăţătura sus numitei Bălaşa
şi sânt şi m artor. Gheorghe Dascălu. 1744— 1836. C i n c i m i c i h ă r ţ i i , d i n t r e c a r e u n z a p i s d e
m o ş i e i a r p a t r u z a p i s e d e d a t o r i i b S n e ş t i 1).
1841. A a SuSt. 28 Craiova. J a l b a Iu l R a d u Ş t e f a n B u -
„ e5Cu ş i c e t a ş i i lu i d e l a L a c u . l e a i . S u % D ° ‘‘; ® A decă eu P ă tru îm preună cu feciorii miei dat-am zapisul
J u d e c ă t o r i e i D o lj t n p o l r i v a l a i P o p » A n t o n , 1 al,11 d e mieu la m âna văru-m ieu lui M ărin şi la m(i)na văru-mieu Mihai,
B r a b c ţ l ş i L ă c u s t e n i , p e n t r u n i ş t e d i j m ă ş i tu f ). P(r)ecum să să ştie că am vândut partea no(a)stră de moşie
Cin(stitei) judecătorii Dolji, secsiia 1 iu, plecată jalbă, st(â)nj(ini) 10 dela păru îngemănărat sl(inj'ni) 10 şi stânjtnu câte
încă dia It. 7166, de ani 183, avem cartea răposatului Mihai bani 24. Şi am vândut-o stăt(ă)to(a)re, de a mea bună voe, să o
Vodă în coprinderea ca sâ stăpânim 60 stânjini de moşie dm stăpânească cu pace. Azi luna Noem(vrie) 2. 7253.
hotaru Obârşiia ot Lăcusteni, din Vadul Tandil până in drumu
1) A c tele la Părintele Petre RSdulescu, Obârşia Nouă, Romanati.
Ea P â tru vânz(&)tor 54, adecă cincizăci şi patru, am primit dela Radu A produ
Eu Stoica stt P&tru vânz(âtor). din zapisul ce iaste dat, care să fac primiţi de mine lei două
Eu R adu sin D ana mart(ur). gute. Şi pen tru ca să să ştie, i-am dat această adeverinţă.
Eu Bunea mart(ur). Dinu Lăcusteanu 836 Iunie 13
Eu Tudosie mart(ur). Fi(i)nd şi noi mart(ori)
Precum să s(â) ştie c'am cu(m)părat un cal de la unchiu- Sterie Lăcust(eanu).
meu Dinu Lăcuste(a)nu in tale(ri) 130, adică una sută treaizăci,
şi eu să am a r(â)spunde banii fără niciun cuvânt de pricini. însemnări
Şi pentru adevărată credinfă am iscălit.
816. Api(ilie) 25. C a im a c a m i ş i isp ra v n ic i ai S c a u n u lu i C ra io v e i.
Stan Lăcusteanu. d e IO A N V. C Â N C E A
arhivar ajutor la A rhivele Statului d in Craiova.
Adecă e u care mai jos mă voi iscăli dat-am zapisu mieu
la mâna văru-m eu Constandin precum sa ştie că mi-au făcut Completarea listei cronologice a caimacamilor Craiovei, re­
bine la păsul meu t(a)l(eri) 200, adecă do sută, cu soroc p â n ă prezentanţi ai domniei, investiţi cu largi puteri administrative, ju­
decătoreşti şi fiscale, cum şi a celorlalţi dregători de aci, are
!n doo luni de zile să aib a-i răspunde banii la numitul soroc
cu osteneala lor. Iar înti(m)pl(i)ndu-să ori fo (sic) cheltuială sau pentru noi cei din Oitenia, o însem nătate deosebită,
Deasemenea, cunoaşterea în am ănunt a istoriei admiris-
fo zeciuială, să fie tot de la mine.
trative este de mare folos funcţionarului de arhivă regională
Şi pentru mai adevărată credinţă, m'am iscălit mai jos ca
să crează. chemat să identifice şi să inventarieze, în tot momentul, porunci,
pitace, anaforale, etc., ieşite din cancelariile provinciale,
816, Iunie 12.
îndem nat de consideraţiunile de mai sus şi de iucrările,
Stan Logofătu platnic.
în această direcţie, ale Domnului I, C. Filitti, am publicat altă­
Eu Radu, m artori şi platnic.
dată câteva ad ă o g iri1) la cronologia caimacamilor C raiovei2).
încredinţez zap(isu)l meu la m(â)na lui moşi Ion precum să Acum, pe baza cercetării de noi documente, sunt în mă­
să ştie că din cheltuiala ce au cheltuit-o moşi Ion, am răm as sură să mai aduc urm ătoarele ştiri inedite:
e u să*i Împlinesc cheltuiala tale(ri) 41, adică patru zăci şi u n u t •
• •
cu soroc până la Sfâat(ul) Nicolae, să am a-i da banii, fără nici un
7122 (1613) S e p t . 19. D um itra viori dvornic, ispravnicul
cuvânt de pricină. Şi pentru adevărată credinţă, am iscălit.
Scaunului dela Craiova, trebue intercalat după Crăciun din Balş3).
Stan Log(o)f(â)t platnic. 816. 0(c)to(m)vrie 16.
• «
Eu Popa Dinu, mart(o)ru.
Eu Oprea, martor. 7176 (1668) M a r t i e 6. Costandin Vătaful, ispravnic al
Scaunului Craiovei, trebue intercalat între Drăghici şi Nica
A m primit tal(eri) 41, adecă patruzăci şi unu, de la R a d u
V ătaful4).
A produ cumînat cu Gheorghe, Clinoranu (sic) răposatul care * •
să a . . . acest răvaş.
7254 (1746) A p r . 19. R adu Comăneanu, biv vel paharnic
821, 0(c)to(m)vr(ie) 10. şi Dum itru, biv vel paharnic, figurează amândoi in sfatul de
Dum itru sin Ghlţă am scris cu m âna mea caimacami alături de Constantin Obedeanu, biv vel stolnic5).
Eu ? m artor Eu Diaconu Ion, martor. •
• •
Lei o sută patruzăci şi şasă am prim it de la Radu A produ, 1781, I a n . 12. Grigorie R azu, biv vel clucer, caimacam
din banii ce am avut după zapii. Craiovei, trebuie intercalat între Iorgache Lapati şi C osiin6).
Dinu Locusteanu. 836, Iulie 13.
« ste
1787 M a r t ie 12. Alecsandru Gherache, biv vel postelnic,
sxguf îa funcţie la acea dată 7).
* * *
OLTENIA
1792- M a r t i e 17. Costache Sufu, caimacam Craiovei se DOCUM ENTE « CERCETĂRI * CULEGERI
intitulează ■ &iv ve^ căm ăraş iar nu s p ă t a r 8).
C A R T E A II N r. 5 1941
• * •
Incbe' nt* rectificările de mai sus sper să pot reveni asu­
pra asupf8 acestei chestiuni îatru viitor apropiat.
N O T E
DOCUMENTE
1 ) Cf- I- V ‘ Câncea, C a im a c a m ii C ra io v e i. în Arhivele O lteniei IX, p. de C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR
314/317 şi D ^ p r e C a im a c a m ii C ra io v ei, ia aceeaşi revistă, X, , p . 316/317.
1839 A ugust 19. A n a f o r a u a J u d e c ă t o r i e i J u d e ţu l u i
2) Cf C' O lte n ia ş i c â rm u ito r li e i 1391-1831, in Arhivele
M eh ed in ţi, p riv ito a re la d e s p ă g u b ir e a u n o r c r e d ito r i a i
Olteniei IX, P- 138/ 151 B a n a tu l O lte n ie i ş l C ra io v e ştli, in aceeaşi revistă,
XI, p. 1/36, >35/ 176 31f /3 5 1 .
s lu g e ru lu i T u d o r V la d im ire sc u d in v â n z a r e a a v e rii s a le
3) A fM w le S ta tu lu i C ra io va , Docum ente neinventariate. d in C e r n e ţ i ').
4 ) A rhivele S ta tu lu i C ra io v a , Docum ente, pach. IV. Nr. 598.
5) S ta ta ,u / C ra io v a , Docum ente, pach. V , Nr. 461. Judecătoria Judeţului Mehedinţi
6) Afh'Vele S a t u l u i C ra io v a , Docum ente, VI. Nr. 565 şi depunerea
Trib. M eh e^ 0*1, ac te ' ^ r' 96/8 9 0 cu data 1781, N o em v. 2. In leat 1832 Maiu 16, cinstita M are Voroicie din lăuntru,
7) Af^ivele S ta tu lu i C ra io va , Docum ente, pach. VI, Nr. 479. pria porunca de sub No. 1064 au făcut cuooscut acestui Tribunal
8) Afhloele S ta tu lu i C ra io v a D ocum ente, pach. VI, Nr. 569. că nevârsnicul nepot al slugerului Teodor Vlădimirescu s'au lepă­
— a ---- dat de moştenirea unchi-sâu scriindu- să judecătorii ca să cerce­
O s c r i s o a r e a i u i C e z a r B o lia c teze şi să dovedească averea ce o are într'acest judeţ slugerul
Teodor şi să să vânză cu mezat spre plata datorii ce are să răspunză
A dresa:
către parucicul Machedoaschi şi alţi creditori, după care poruncă
D -sale D-Iui Câncea proprietarul moşiei Cetate puiod Tribunalul îa lucrare vânzarea namestiilor zisului sluger
P reşedi«le,e C om ‘te tu lu l A rc h e o lo g ic d in B u c u reşti
într'aceasta s'au arătat cu jalbă către această judecătorie şi
Domnul meu. dumaealui sărdaru Vasile Strâm beanu, făcând cunoscut că şi
In #«na vizitei ce am avut onoarea să vă fac la m oşia Dv., d-lui are să primească dela Vlădimirescu lei 3200 cu emanet
asceptam cU Plăcere să vă văd îa Bucuresci conform promisiunii dat de stăpânire o vie cu îaiprejmuirile iei cerând a să despă­
Dumaeaţo®®*^' gubi mai întâi numitul ca un em auetar. Io urm a acestei cereri
Cred D*1 meu că n aţi venit d atunci încoa In Bucuresci şi
d'aceea n®*am văzut. din p artea dumnealui sărdarul p rin raportul No. 1248 dintr'a-
p erjpiteţi*ml D-l meu, să vă aduc aminte şi promisiunea celaş leat 1832 s'au făcut cunoscut cinstitei Mari Vornicii pre­
de un toPora? de P etra ce mi-ati spus că posedaţi şi că mi-1 cum şi cinstitei Mari Logofeţii a Dreptăţii subt No. 1249 cerând
veţi oferi m^e* deslegare dela amândouă cinstitele depertam enturi pentru cere­
Dup* publicarea celei din urm ă planşă de obiecte de p e a tră
rea dumnealui Sărdarulul de un d e nu s'au prim it nici un răs­
puteţi vedea men, cât de mult mă interesez de aceste lucruri
cari nu interesează pe nimeni altul Ia noi. puns până îa leat 1836, Mart. 23, când atunci cinstita Mare
Vă rog D-l meu, binevoiţi a-mi trimite acel toporaşu cât Logofeţie a Dreptăţii, pe lâogă porunca de supt No. 3673
mai îa gr»bă p e n tru că tocmai lucrez la o planşă în care şi au trimis judecătorii îa copie cinstitei comisii a casii fraţilor
ar avea locul, tasemnând tot deodată, dacă se poate şi localitatea N aai care s'au văzut copriazând că slugerul Teodor are să
îa care s*
Primiţi D-l meu, mulţumirile mele dinainte şi asigurarea 1) D in studiul şi actele privitoare la soarta averii lui Tudor Vladimirescu
os9ebitei ®e‘'e stime şi consideraţiuni Bolliac d e D . B od in şi C. S. N icolăescu-P lopşor, c e va apare in curând.
C. N . PLOPŞO R
rfispunză cu zapis şi către pomenita cssă lei 5953 pentru care dela răposatul Sluger T u d o r lei 23.000, căruia făcfitdu-i-sS şi
să scrie Tribunalului prin mei sus num erarislta poruncă ca să
lui asem enea chemare, toţi ceilalţi creditori au venit, iar d-lui
să cerceteze de iznoavă şi să s i dovedească ce acareturi anume
parucicu! Machedonschi, prin răspunsul dumioale din 26 Iulie
are Intr'acest judeţ Vlădimirescul ia urmare» căreia numite
lt. c u rg ito r, au făcut cunoscut că atât după îndatorirea slujbei
porunci făcându-sa cercetare s'au dovedit avut făr de nici o
sale la cinstitul Secretariat al Statului şi comitelui carantinelor,
pricină al slugeruluî Teodor o casă de zid păţ^sită aici în ora­
precum şi după depărtarea locului dela Bucureşti şi până
şul Cerneţi şi o vie cu pivniţă iarăş de zid cu casă deasupra
aici la M ehedinţi nu poate însuşi să vie la sorocul ce i s'au
1 un şopru cu grajdiu şi o odae tot de zid în poporul Curila
orânduit de judecată a să înfăţişa cu ceilalţi creditori, nici
pe moşia m âaăstirii Cozia, pentru care acestea în leat 1837,
vechil poate «ă-şi orânduiască ca să mai intre in cheltuială din
Iulls prin raportul cu No. 1202 s'au încunoştiinţat cinstitei lo­
nou, îadestul fiindu-i că atâta sumă de ani este isterisit de
gofeţii de unde s'au primit răspuns sub No. 7231 ca arătatele
banii dumisale, mai vârtos nefiindu-i ştiut de cât pieţi este
lucruri s i să vânză cu mezat şi banii preţului ce va eşi să s te a averea datornicului Vlădimirescu şi câtă sumă de bani au să
în judecătorie, p â n ă să vor judeca creditorii slugerului Vlidi-
ia toţi creditorii, d..r ca să nu să facă judecătorii împiedecai?,
mirescu între dânşii. Pe temeiul acesta strâgându-să arătatele
cu a păşi în cercetarea şi darea hotărlrii aceştii pricini, au
lucruri la m ezat şi prin păzirea tu tu ro r legiuitelor forme via cu
alăturat pe lângă acest răspuns copie întocmai după zapisul
Împrejmuirile ei s'au haraciladisit asupra Dumnealui sărdarului
Vlădimirescului pentru Iei 1903, făcând cunoscut că celălalt
Ioan G ârdăreanu, pământean de aici din oraşul Cerneţi cu p re ţ
z ip is tot al Vlădimirescului din anul 1821 pentru lei 20.000 să
de lei 5951, iar casele asupra lui chiar P etre Cladoveanu, iarăş vede că s'au răpus că nu-1 poate găsi, care copie de Înscris s’au
pământean şi tot dintr'acest oraş Cerneţi, cu p reţ de lei 2851.
văzut cu zi stib leat 1820 Aprilie 26, coprinzător că lei 1903
După săvârşirea vânzării prin mezat a arătatelor împrejmuiri
au prim it dela d lui Pavel M achedonschi asupra sa, ca să-i me-
dumnealui sârdar Vasile Strâmbeanu s'au arătat iarăş cu jalbă
tahirisească în neguţătorie şi când i să vor cere alât capetele
atât către Măria Sa prea înălţatul nostru Domn, cât şi către cât şi câştigul ce va ieşi să aibă a-i răspunde făr de alt cuvânt
această judecătorie prin care au cerut ca din banii adunaţi din
cu care acest răspuns şi cu pomenita copie de zapis s'au înfăţişat
lucrurile vândute la mezat ale lui Teodor, mai intâiu să se des­
la judecată şi ceilalţi creditori, însă din partea cinstitei comisii
păgubească însuşi de toţi banii ce are să-i primească cu do­ casii fraţilor Nanii, prin vechil cu adeverinţă înscris iscălit de
bânda lor ca un emanetar, care jalbă dată către Măria Sa Vodă
Prea Sfiaţia Sa părintele Chir Neofit, Episcopul Râmnicului,
cu luminată rezoluţie îndreptată fiind către cinstita mare Logo- dumnealui Cos[tan]di[n] Nicolae Nani, dum nealui sărdar Vasile
feţie a Dreptăţii, pomenitul cinstit depertam ent pe l â D g ă porunca S trâm b ea n u însuşi In persoană şi Răducan Nicolau, prin dum­
de sub No. 1861 din tncetatul leat 1838 au trimis'o acelui Tri­ nealui conţipist G heorghe Iordache, îndatorindu-să fieşcare cre­
bunal cu osebite băgări de seamă ca să iDtre judecătoria în ditor să dovedească datoria ce au să primească fieşcare dela
cercetarea pricinii faţă cu toţi creditorii Vlădimirescului şi să răposatul Sluger Theodor.
dea hotă-îre pravilnică asupra pretenţiilor lieşcăruia creditor
D rept care dumnealui sărdar Vasile Strâm beanu au înfă­
pe temeiul documenturilor ce vor avea. ţişat urm ătoarele în s c ris u ri:
După care judecata au chemat spre înfăţişare pe numiţii Lt. 1823, A pr. 3, carte a desfinţatei Căimăclmii a Craio­
creditori adecă pe d-lui parucicu Machedonschi, pe d-lui sărdar vei, adresată către răposatul clucer Nicolae Glogovesnu ce se
Vasile Strâm beanu, tot într’o vreme vestiodu-sâ şi numita comi­ afla ispravnic la acest judeţ coprinzătoare că i s'au primit în­
sie a fraţilor Nanii ca să să trim iţi un vechil şi din parte-). f ii n ţa r e a şi au văzut cele scrise că unii din apostaţi adică
Intr’aceasta cinstita mare Logofeţie a D reptăţii, au mai trimis udor şi Dumitru Sârbu, au acareturi, vii şi mori, care vil in
judecătorii pe lângă porunca de sub No. 8302 It încetat şi jalba «nit trecuţi s'au lucrat cu salaori de judeţ fără plată şi rodul
lui R id u c a n Nicolau neguţitor din oraşul Ruşava, ţinutul Bă­
8 au luat de dumnealor ispravnicii ce au fost, armare făr de
natului prin care au arătat că are şi el un zapis să prim ească cuviinţă şl fiindcă atunci au fost vremea primăverii când viile
urm a a să l u c r a ; şi a să despăgubi păgubaşii cei jăfuiţi au fost ta r cere să se despăgubească mai întâi d-lui de toţi banii
peste putinţă. Fiind pagubă nesuferită şi până a se da hotărlrea cu dobânda lor dela leat 1821 şi până acum Vechilul cinstitei
Mării Sale lai Vodă care din păgubaşi să ia aceste lucruri, gă­ comisii casii fraţilor Nanii au înfăţişat şi însuşi urm ătoarele în­
seşte de cuviinţă chibzuirea clucerului Glogoveanu ca viile lui scrisuri î n s ă :
Tudor i m oară de va avea să să dea lui Vasile Strâmbeanu, 1821, Mart. 8, înscrisul supt iscălitura slugerului Theodor
biv 3 log )făt, cu desăvârşită stăpânire şi să le lucrcZe şi să le coprinzător că lei 4953 a u primit dela d-lui chir Hegi Enuşi
ia rodai, ca să nu să prăpădească de tot, pen tru care nu are pen tru trebuinţa cheltuelilor norodului ţării ce este râdicat spie
a i să cere nici o socoteală, fiitdcă insuşi T eodor l-au ridicat fo'osul de obşte a toată ţara, care bani In vieme cuviincioasă să
pe numitul din Bucureşti şi l-au dus în Cotrâcen», unde cu aibă a-i răspunde fără nici un cuvânt şl pen tru dobândă cât
cazne şi b ltă i l-au geremetuit cu tl. 3200, incredinţându-să vor sta banii, de va binevoi d- ui ca un creştin bun a o hărăzi
pentru aceasta şi dela alte obraze. , » norodului bine, iar de nu să aibă a plăti şi dobândă pe lună
1834, Februarie 26, Cartea acestui Tribunal sub No. 15, taleri 5 la pungă.
coprinzUoare că pentru prigonirea ce au fost între dumnealui Lt. 1820, Aprilie 5, înscris supt iscălitura lui Vesile Ghel-
S ărdar Iordache Politimos din Bucureşti cu dumnealui clucer megeanu, coprinzător că lei 1000 au prim it dela d-lui chir Hsgi
Zaarie Vasile Strâm beanu arătând atunci s ă rd a r Politimos prin Enuşi prin chir Ştefan Papa şi prin d-lui vistierul Polihronie
jalba ce au dat către judecătorie cu zapis din lt. 1821 aie a p en tru trebuinţa dumnealui slugerului Theodor Vlădimirescu.
lua dela Strâmbeanu lei 1128 cerând a-i face împlinire de ară­ Vechilul lui Răducan Nicolau din Ruşava au înfăţişat acestea ln*ă:
taţii bani cu dobânda lor praviloică după care s'au şi înfăţişat 1814, G henar 2, înscrisul supt iscălitura lui Theodor Vlădimi­
la judecată, dar până a nu să da hotărîrea judecăţii s'au împă­ rescu, coprinzător că lei 2066 a u primit dela d-lui chir Răducan
cat între dumnealor şi s'au desfăcut. Lt. 1838 Avgust 5, scri­ Nicolovlci, poliţă ca să-i răspunză O pran după poliţa dumisale
soare din partea d-lui aga Cos(tan)d(i)n Ralet adresată către pen tru dânsul la Craiova la chir Iacov Socolescu şi când va
d-lui s ă rd ir Vasile Strâmbeanu coprinzătoare că văzând scri­ primi răspuns că s'au primit banii la numitul soroc, iei să aibă
soarea d-lui i să răspunde că la anul 1821, când să afla d-lui a-1 plăti lui chir Răducan cu cinste şi cu mulţumită.
ispravnic la acest ju d .ţ şi când slugerţT heodor începuse aspră 1814 Ghenarie 5, înscris iscălit iar de slugerul Theodor
răsvrătire după poruncile stăpânirii ce primisă d-lui sărdar au Vlădimirescu, coprinzător că dă această încredinţare d-lui chir
foat cel dintâi orânduit în plasa Bâii acestui judeţ unde să ivise Răducan Nicolaovici să să ştie că pentru taleri 3500, ce au
mai îatâi acest răsvrătitor ca să propovăduiască lăcuitorilor a avut d-lui daţi în tovărăşia vătăşiei plaiului Cloşanilor din sud
nu-i da ascultare acelui amăgitor şi să nu să unească nici unul Mehedinţi şi asemenea atâţia bani au pus şi el csre s'au dat
cu dânsul. La urmă s'au obştit că sărdarul a fost prins de acel avaet şi alte cheltueli pen tru acest lt, pe anul 1813. A poi de
Theodor şi chiar pătimit şi până la moarte în m ănăstirea Cotâr- către stăpânirea ţării s'au orânduit alt vătaf în loc cu hotărîre
ceni şi l-au jâfuit zicând d - lu i sărdar şi cu graiul în judecată ca să 11 să întoarcă lor banii înapoi de către polcovnicul Ioniţă
că sluger Theodor în pizmă căci au propovăduit lăcuitorilor ce s'au orânduit vătaf în loc, din care bani au mai prim it câţiva
din plasa Baia a nu s& uni cu dânsul l-au gonit şi până pe la dintr’acel plaiu iar aceşti taleri 3500 au rămas asupra numitu­
Bucureşti de unde ridicându-1 şi ducându-1 în Cotrâceni l-au lui vătaf Grecescu ca să li să plătească după orânduială şi după
căznit de moarte şi pă lângă acei lei 3200, pen tru care face poruncile stăpânirii pentru care dă această încredinţare Iul chir
dovadă cu cartea Căimăcămlei aşternută mal sus, sau mai îm­ R ăducan tovarăşului său, ca să-i primească dela mai sus ntm i-
prum utat tot atunci la sărdar Politimos de lei 1128 dându-i tot tul vătaf Ioniţă Grecescu polcovnic.
numitului sluger de şi-au scăpat viaţa din primejdie pe care 1814, Iulie 14, poliţă iscălită de numitul sll'ger copriD2ă-
aceşti lei 1128 i-au plătit Ini Politimos cu dobânda lor în lt. toare că după douăsprezece zile văzăndu-să plătit pen tru aceasta
1834 prin canalul acelui T rib u n a l şl că pen tru j afal ce i-au l a poliţă, în ordinia d-lui chir Nicolae Cristosihi suma de 2500
făcut Tudor are dela stăpânire emanet via sa şi ca un emane- fiorini vienervergu preţuirea ei în bani gata au primit-o şi fă
yor pune la socoteală du p ă în fiin ţa re . Care poliţă s’8° trivit cu ceilalţi creditori. Iar pentru lei 1000 coprinşi tn înscri­
UcăHtă şi de Răducan Nlcolaovici jăluitorul şi in> d o t .sckli» sul iscălit de Ghelmegeanu. m ăcar că a lui coprindere este că
de Nicolae Cristonoschi ca pentru dânsul la o rdm ia lu F ota i-au primit pe seama lui Theodor, d a r nu să poate lua acest
înscris de nici un temeiu. Şt deaceia cinstita comisie a casii
PaVl°Î814, Septemvrie 14, poliţa iscălită iar de Theodor Vlădi- fraţilor Nanii cât pentru aceşti lei 1000 îşi va caută cu casa
mirescu şi tot cu forma şi iscăliturile poliţii de mai sus copnn polcovnicul Vasile Ghelmegeanu. Luându-să în băgare de seamă
‘ * duDă 7 zile văzându-să plâtita p e n tru aceasta l-a şi răspunsul d-lui sărdarului Machidonschi pe lângă care au alătu­
poliţă la ordtniia d-lui Nicola Cristonoschi suma de 1030 fiorini rat copie după zapisul de lei 1903 fiindcă celălalt zapis de lei
vienervergu preţuirea ici în bani gata au primit-o ş> să vor pune 20.000 zice că l-au răpus numai de acei lei o mie nouă sute
trei, are drept acum a să despăgubi din averea răposalului Theo­
U S° D l c i 'p r ă r i n V j u d e d t a toate documentele înfăţişate de d-lor d o r însă după ce va înfăţişa mai întâiu cel adevărat zapis. Iar
p o m ii creditori şi chibzuind ho tără şte : cât pentru propune-
e n i
pentru lei 20.000 rămâne până când, ori va da de faţă zapisul
rile ce face d lui sărdar Vasile Strâm beanu, cu inscnsul ce in- sau va face pravilnică dovadă. Privindu-să şi toate înscrisurile
îâtUează măcar că în cartea foştu Căimăcămii aşternuta ma aşternute mal sus, ce au înfăţişat şi vechilul d-lui R ăducan Ni-
s „ , rm să vorbeşte ca vre-o de.l»sire că s a u taflm tat .ta » colaevici însă numai pentru banii coprinşi in poliţile amândouă
de sărdar Strâm beanu niscarva dovezi pen tru prada ce au lă din lt. 1814, adică trei mii cinci sute treizeci fiorini vlenerverg,
c i t i t ' Theodor, dar de vreme ce p rintr'aceastâ carte să - care socotindu-să după cursul banilor de aici face lei 9526 are
orinde că s'au încredinţat Căimăcămia şi dela alte obroze că drept a-i lua şi d-lui pomenitul tot din averea răposatului Vlă­
S î e r Theodor pri» c a l a» predat pe je l .i to , c . lei trei m,. dimirescu, şi to t cu chipul ce să despăgubesc şi ceilalţi credi­
d o f ă .«te. A ceastă carte » Căimăcămii l»âr,d».Să drept temei, tori adică cu analoghie. Iar pentru acei lei 2066 primiţi de sluger
are drept dumnealui sărdarul Vasile Strâm beanu să să despă cu înscris din lt. 1814 G henar 2, prin care să vorbeşte că după
gubească de aceşti lei 3200 numai din averea V U d,m K escuki ce va primi încredinţare că l-au răspuns la Socolescu în Cra­
insă cu analoghie după suma avern şi deopotrivă cu_ceilalţi cred iova, atunci să-i răspunză jeluitorii. Şi acea încredinţare nea-
to ri nefiindu-i de nici un ajutor propunerea ce au făcut că ad vându-o, a o înfăţişa vechilul lui chir Răducan, răm âne acest
un emanetar să să despăgubească mai întâi ^ “ ““ înscris netemeinic, precum asem enea şi pentru acei lei 3500 ce
cu dobânda lor, în vreme ce via n'au avut-o emanet ci numai ca să s i zice că i-au răspuns pentru vătăşia plaiului Cloşani pe anu
o lucreze şi să-i ia rodul să nu să prăpădească, iar pentru acei 1 1813, răm âne a şi-i căuta aceşti bani dela casa răposatului pol-
1128 ce mai zice că s'au împrumutat dela sărdar Polihmos şi colvnic Ioan Grecescu, potrivit cu coprinderea înscrisului lui
i-au dat tot numitului sluger Theodor, fiindcă nici in cartea de Theodor din leat 1814, Ghenarie 5, ce s'au aşternut mai sus
împăcăciune ce au facut-o in It. 1834 cu Politimos, nu să vor­ d ic ă n - u l va fi primit dela răposatul polc. Grecescu. Şi fiindcă
beşte nimic de aceasta, dar nici prin jălbi le ce a » dat PenU« după cercetarea făcută mai &us, a'au dovedit că răposatul sluger
această despăgubire nu pomeneşte pen tru al Theodor, este dator la numiţii creditori lei nouăsprezece mii
de acei lei 3200. De aceia pentru acei lei 1128, cinci sute optzeci şi unul după cum mai sus se arată pre anume
drept d-lui sărdarul a cere din averea slugerului Theodor, fără 9( pentrucă avutu său până acum şl care s'au vândut prin mezat
numai când va înfăţişa pravilmcă dovadă că banii ţ este numai de lei opt mii opt sute doi, adecă lei cinci mii nouă
prum utut la Politimos în leat 1821, i s au luat tot t» sute cincizeci şi unu, din vânzarea viii şl împrejurimilor ei, şi
Vlădimirescu. A sem enea şi cinstita connsie a cas, f r ^ l o N lei două mii opt sute cincizeci şi u n u din vânzarea caselor din
numai pentru banii coprinşi îa zapisul dm lt. 1821, Mari C«rneţi, din care bani mai l-iu scăzându-să taxa mezatului şi
s'a u văzut iscălit de răposatul sluger Teodor, adică p Plata gazetei lei 284 două sute optzeci şi p a tru parale trei, au
nouă sute cincizeci şi trei are drept să ia dm averea pomeni^ r^niîs bun din vânzarea celor vândute ale lui T u d o r lei opt
talu l răposat, insă iarăşi cu analoghie dupa starea aver ş P •“ li cinci sute optsprezece, p arale treizeci şi şapte, care aceşti
bani analogbisându-s» potrivit ca suma fieşcăruia creditor dove­ atîta exactitate şi bărbăţie încă tn viaţă de nepregetaria acestui
dită şi aleasă bine să se despăgubească fieşcare cu chipul u r­ bărbat, carele mai Întâi p ă vremla Ruşilor cel din urm ă au
m ător adică: figurat în post de comandir ostăşesc, când s'au şi dat pă sine-şi
Lei p[a]r[ale] In mâinile primejdii în mai multe războaie ce-au repurtat. Şi
1322 — din lei 3200: d-lai sărdar Vâsle Strâmbeanu in urm ă după ale sale destoinice şi credincioase slujbi, făcân-
827 33 din lei 1903: d-lui sărdar Machidonschi fnsă după ce du-să com andir de poteră în judeţul Vâlcei, acest viteaz b ă tb a t
va da de faţă pe cel adevărat zapis. prin mijloacele sale s'a străduit d 'a stărpit cuibul ttlharilor.
2154 7 din lei 4952 : cinstita comisie a casii fraţilor Nanii şi A ceste dar fapte ale sale ne îndeam nă şi p ă noi a ară ta recu-
4143 17 din lei 9526: chir Răducan Nicolau din Ruş&va. noştiinţa noastră către d-ei com ândăreasa Catinca soţia acestui
8517 17 w bărbat carele obosit de aceste isprăvi tşi dete obştescul sfârşit
Aceasta fiind hotărîrea judecăţii, iar p a rte a nemulţumită în anul 1829, rămâtndu-i familia in cea mai mare desnSdăjduire
cu această hotărîre va apelarisi cfitre cinstitul divan sivii din şi lipsită de chiverniseala vieţii, fiind îm povărată cu: 6 fete şl
Craiova in sorocul legiuit de două luni dela prim irea aceştia. trei fii nevârznici. 16 ani sînt acum declnd d-ei Comindăreasa
1839, Avg. 19. râmîind văduvă au sprijinit cu bărbăţie lipsa în care este
Prezedent, P etrache Obedeanu căzută, cind pă lingă asem enea ţ i noi supt iscăliţii ca unii
Al. Aslanoglu ce ştim într'adevăr toate slujbele ce au săvârşit pomenitu răpo­
Sluger Mihalache Ciupagea sat, din mica sa copilărie pentru care şi mărturisim printr'acest
act că p ă vremea fostului Dom n Grigore Ghica au fost pol­
Procit.
covnic de poteră în judeţu Vâlci dăruindui-să şi acest rang spre
Grefier C. Şomănescu răsplătirea viteazelor sale slujbe, ce nu-şi preţuisă viaţa numai
Gheorghe Iordache primit copia la Septemvrie 2 prin vă­ pentru izbăvirea patrii de bântuitori de rele ce p'acea vreme
taful de aprozi. A deverinţa la delă. ereau foarte numeroşi. Şi tot d'odată încredinţăm că Într'adevăr
Sărdar Vasile Strâm beanu idem Septemvrie 6. Constantin şi-au pierdut toate stestăturile şi documenturile ce primisă
N. Nicolau din p a rte a casei fraţilor Nani prim it copie la Sept. răposatul polcovnicu Ianache Budescu, potrivit cu coprinderea
2 prin Secţia de Dolj. Sărdar Machidonschi asemenea copie an din faţă. 1844 Iulie 20.
Sărdar... Şerban protopop, I. Dinulescu Sărdar.
prim it Septemvrie 18.
P itar Mihai Mălciulescu Sărdar N. Rusănescu
[Arhivele Staiului-Craiova, Judecătoreşti N oi Condica de
Nicolae Băbeanu, Ioan Băbeanu, Gheorghe Băbeanu, Ghiţă
anaforale a Judecătorii Jud. Mehedinţi pe 1839, f. 164-165).
Băbeanu, Ion Binescu, Hristodor Nişcu Pitar, Ion Lăcusteanu
1844 Iulie 20. A c t d o v e d i t o r d e s l u j b e l e c e a u a v u t Sărdar, D. B irneanu Pitar, Dimitrie Portărescu Pitar, Iossaf Sa-
r ă p o s a t u l C o m a n d i r u l I a n a c h e B u d e s c u , f iu l A r m a ş u l u i doveanu. Ştefan Cernătescu Pitar.
A ceste nenorociri i să mai adaogă şi aceasta care este
T u d o r i c â B u d e s c u , d a t c o m a n d l r e s e i C a t i n c a ').
cea mai a sp ră din toate câte au suferit: Toate sineturile şi
Supt iscăliţii recunoscători fiind de nepregetatele slujbe ce atestatele ce primisă răposatul soţul d-ei drept recomandaţia
săvârşise îatr’o îndelungată vreme, răposatul Comandirul Ianache meritelor şi slujbelor dumisale, din întâmplare le-au pierdut.
Budescu fiul Arm aşului Tudorică Budescu şi preţuind mănmiia Noi iasă preţuind talentele şi meritele răposatului Coman­
primejdiilor in care şi-au nesocotit viaţa la care acesta au fost dir, drept mîagâiare familii sale, ne cunoaştem datori a-i da
în avins numai şi numai de un neprihănit amor către Patrie, acest act doveditori de slujbele, meritul şi caracterul ce-a
precum ne slujesc de dovadă şi feluritele slujbe ce sâvârşia cu hrănit răposatul Comandir, care să sltjască de încoragiare a tâ t
®oţii sale cât şi fiilor săi. 1844.
D ouă jum ătăţi şi d o u l întregi se găsesc la mine şi le voi depune
...Sîrdari Ioan Diculescu _ la Muzeul regional al Olteniei.
Teodoran V.lcănescu v(.)l vistier; Nicolae Băbeanu, Gh.ţă Dimensiunile cărămizilor s u n t: lungul 41 cm ,latul 27. G ro ­
Băbeanu, Ion Bânescu, Ion Băbeanu, Gheorghe Băbeanu H ns simea variază intre 6 şi 7 cm.
to d o r Nişcu Pitar. Din aceasta reiese că la începutul secolului al nouăspre­
Ioan Lăcusteanu Sărdar. zecelea castrul Palendava era cunoscut ca loc de unde fiecare
I. Dinulescu Serdar, D. Berneanu Pitar, Dimitru Portărescu p u te a lua cărăm idă pentru nevoile proprii şi că aceste rămăşiţe
Pitar, Ştefan Cernetescu Pitar. erau a p roape de Craiova.
Judecătoria Judeţului Dolj.
INSCRIPŢII
Coprinsele feţe cele in dos iscălite viind in persoană in
presudvia şi m ărturisind că într'adevăr sint al*jinşile ' ^ i h t u n , U n p i s f o r n i c s la v o n .
după rugăciunea ce au făcut să adeverează şi de către cîrmuire
c. S. N . PLOPŞOR
acest act, spre a-?i avea temei Întocmai.
Clrmuitor Ioan
D-l Dr. Eugeniu Teodorescu şeful circumscripţiei Terpeziţa,
(Pecetea oclrmuirii Judeţului Doljul.
No. 456 a dăruit Arhivelor Statului un pistornic de lut ars smălţuit ver-
1845 Ghenarie 31 zui, descoperit îa pământul de deasupra unei cariere de piatră
Craiova. în com, Perişor-Dolj.
Dăm transcrierea aşa cum este repartizată pe suprafaţa
\RHEOtOClE pistornicului şi traducerea.
Pr. D-TR U B Ă L A S A
P en tru Castrul Pelendava.

In legătură cu susţinerile D-lui Arhitect Vincenz *) pentru


«xistenţa castrului roman Pelendava în jurul Craiovei, pe lângă
cărămida romană aflătoare în zidurile şi biserica dela Mofleni,
îa baza clopotniţei vechi a bisericii Sf. Dum itru din Craiova
p e lângă bucata de mozaic rom an găsit de mine în gr
miaăstirii Bucovăţul Vechi, 2) mal dau urm ătoarele informaţii:
In urm a cutrem urului din toamna trecută, s au surpat mai
multe case. In strada Cuza Vodă No. 47 se afla o casă veche
Cutrem urul a distrus-o şi proprietarul a vîndut materialul.
La desfacerea materialului am găsit o cărăm idă mică subţire
care are urm ătoarea inscripţie; „1826 Iunie Hagi Ţonca . Că­
rămida am dus-o la Muzeul regional al Olteniei. Casa decii a
fost făcută pela 1826. Interesant este că la colţuri pe sub g r n ,
etc., s'au găsit cărămizi mari romane ornate cu trei ung Traducere:

P a ralNumărul cărămizilor se ridică la aproximativ „na suiă. O Pomeneşte Doamne, pe robul lui Dumnezeu Constantin.
parte din ele au fost vîndute unui creţtin din Coţofeni Uolj. Dumnezeu să primească rodul ‘).

1) Oltenia, cartea I faac. 2-a pag. 1 8 - 2 1 .


2) Oltenia, cartea I lase. 4 pag. 64.
P u b l i c a ţ i a m e z a t u l u i a v e r i i l u i T u d o r V l ă d im ir e s c u 353. Litera iniţială n e decorată cu un lăstar de viţă cu frunze
^i struguri.
La Judec&toria judeţului Mehedinţi se vinde cu mezat o Titlul e subliniat cu un fragment de chenar lat de 7 m.m.
casă p lră s ită de zid din oraşul Cerneţii, o vie cu îmbunătăţirile T ra n sc riu te x tu l:
mai de tot stricate tn poporul Khirile pe moşia mănăstirii Cozii Pomelnicul Cucernicilor Preoţi.
ale răDosatalui slugeru T ador Vlădimirescu.
„Varlaam Ierom[o]aah Ivan Ierei
(Buletin, gazetă oficială Nr. 28 din 15 Iulie 1837 p. 120).
Rafail Ierom[o]nah Gheorghie Ierei
C. S. N. PLOPŞOR Gheorghe Ierei
Costantin Ierei Adăugat mai târziu de altcineva:
M u t a r e a O r o d e l u l u i 1) Dragu Ierei „loan i e rti
Pr. CONST. STĂNICĂ-Orodel.
Radu Ierei Ştefan Ierei
Şi să se'nsSmneze: de c&nd a u venit satu in Glagova la Dimitrie Ierei P ăUn i erei
leatu 1844 Mal 1 şi t&rnosala sfintei biserici au fost la leatu Barbul Ierei Costantin Iereul"
1846 M ort şi’n zioa de Blagoveşte(nie). Dumitrache Ierei
Şi am scris eu supt iscălitu C. Stănică Orodelu. In tr’un chenar în iormă de sfetoclu, scris cu roşu, tot de
Dionisie Eclesiarhul, citim:
în c ă o b ise ric ă , b o rd e l „Aceşti cinstiţi şi cucernici preo ţi au slujit aceştii sfinte
C. S. N. PLOPŞOR bisercii pîn[â] la sfârşitul vieţii lor întru podvigul preoţiei, şi cu
ceia ce le-au fost prin putinţă au şi ajutat la sl[i]nta casă, ca
In leg ă tu ri cu problema răsp&ndirei geografice a bisericei să le fie întru veacinica pomenire".
bordei, preotul /. Popescu-Cilieni, mi-a semnalat dosarul Nr, T itlu l şi iniţialele la toate numele propri şi la cuvintele
28/1840 al Arhivei Sfintei Episcopii a Râmnicului, in care citim „iereu“ sint scrise cu roşu.
că tn satul Vâdastra plasa Mijlocului judeţul Romanaţi s’a clădit înfloriturile sint făcut cu negru, roşu şi verde.
o biserică cu hram ul Sf. Grigore „de către preotu popa Marin Preotul Ioan adăugat la finele pomelnicului era slujitor la
Poteleanu şi cu lăcuitorii satului i alţii cine cu ce au ajutat,, Biserica Hagi-Enuşi la 1824, Aprilie 23, şi Împreună cu Ştefan
căci cea veche de lemn în pământ, nu a mai putut fi de nici o Ierei la 1826 Mai 10.‘)
slujbă*. La da ta lc în d a scris Dionisie acest pomelnic, ei nu erau
preoţi aci. Ultimul tre c u t de el este „Gheorghie Ierei".
U n a l t m a n u s c r i s a l Iu l D i o n i s i e E c l e s i a r h u l .
Manuscrisul e nesemnat, dar scrisul, liniatura şi înfloritu­
Preot D-TRU BĂLAŞA
rile arată ca a u to r incontestabil pe Dionisie.

Pomelnicul Bisericii Hagi-Enuşi, Craiova I n s e m n f i r i c u p r i v i r e I a l u p t e l e R u s o - T u r c e d e l a 1828


la tre pomelnicele scrise de Dionisie Eclesiarhul, a fost şi al p e c ă rţile B is e ric ii H a g i-E n u şi, C ra io v a .
Bisericii Hagi-Eauşi din Craiova. Din el nu a scăpat dela peire Pr. D. BĂLAŞA
decât o filă, pe care am găsit-o, ia timp ce răsfoiam arhiva veche Pe mineiul Lunei Mai, 1805, tipărit la Buda.
a bisericii (de mai sus). a) „Să se ţie aici lnsămnat ca să să ştie că la leat 828, Mai
Fila are urm ătorul format: 25 cm. pe 37 cm. Este îm părţita in 8, au sosit Cazaci, iară la 21 au venit Muscalii soldaţi aici
în trei s p iţii verticale.
1) V e z i: KovStxos; Tfjţ ExxXrjatas Twv Affwv Ilavtwv, fila 88,
verso şi 4 verso.
clar că vechea biserică a fost zidită înainte de 1780, Noembrie 10,
In Craiova şi oraşu[l] erea fugit de frica Turcilor p ă unde putuse
de dumnealui clucerul Costandin Fotescu. La această dată bise­
oricare. Apoi a u venit Craiova la loc. Şi la doo luni au venit rica era îa funcţiune, avea cărţi de slujbă, printre care şi mi-
o frică mare care în tr’o noapte au fugit toat[fi] Craiova Agst 15 neiele tipărite de Episcopul Chesarie, la 1778. Un fiu al cluce­
care la acea frică a u şi venit Turci ca vie în Craiova pă la rului F otescu a fost „coconu Dum itrache", care, s’a căsătorit la
G ura Leamnii şi i-au gonit Muscali[i] î n d ă r ă t Apoi îocă o 16 Iulie 1783, cu Ilinca.
frică au fostă ctnd au făcut bătaie la Băileşti «1 au trimis chear La 25 Octomvrie 1784, cocoana IlincB, soţia lui Dumitrache
ghenărari să fugim mai la pădure că M uscal*] erea mai ca Ia Fotescu, a născut un „coconaş", căruia i-au pus numele Scarlat.
tre i mii şi Turci[i] doozăşicinci de mii. Şl după bătaie.... i-au Din documentele privitoare la biserica M adona-Dudu 2)
lovit cu o[a]stea pă Turci şi i au prăpădit mulţi şi robi au adusâ. aflăm că soţia lui Constantin Fotescu clucerul se numea Maria
Apoi s’au potolit frica şi au venit Craiova şi s’au aşezat la loc. şi ei au ajutat pe Hagi Gheorghe Ioan ca să termine de zidit
Darâ să să ştie că mălaiu au ajuns suta ploâ la tal. 70 şi făina vechea biserică Madona-Dudu, pe care au şi Înzestrat-o. Aceasta
tl. 100, vinu p îa ă la cinci lei vadra', spirtu plnă la 30 lei. Pentru ieşind mai bine ca tehnică şi prin faptul că aci se găsea o icoană
aceasta am însăm nat aici ca cine va ceti şi *a voi să va ghiver- făcătoare de minuni, cît mai ales prin aceea că m urind Hagi
nisi la astâfeali de vremuri... şi cine va ceti mă va pomeni: Gheoghe Ioan, familia clucerului Fotescu rămîne singură ctitoră
Ioan Dascalu ot Toţ Sfinţii. La leat 829 Iulie 30, s’au pornit ciuma aci, biserica Sf. Nicolae Dorobănţia a fost neglijată în parte.
în Craiova şi a u m urit mulţi o[#]meni şi la Noem. 14, tot acest A lt motiv este faptul că bisericile erau p rea aproape una
lea t: s a u cutrem urat pâm ântu foarte tare M ercuri la 10 ceasuri de alta.
din... *) Apoi de atunci s’au potolit ciuma dela cutremur. La Pomelnicul clucerului C. Fotescu a fost publicat în facsimil
leat 831 Mai 26 au plecat Muscali[i] din Craiova la bilistra să
şi cu transcriere in 19143).
şazâ acolo".
b) „Ca s[&] ştie ca la leat 1828 au fost o căldură pila A nexe:
Sfintu Petru care putea om să şază pre pământ, la venirea Mus-
1) Pe mineiul Noemvrie 1778: A cest minei este b1 Sfintei
Call'°c) Ca s[â] ştie că la leatu 1828 au venit Muscalii în C ra­ biserici Stâi Nicolae ot Craiova, din mahalaua Dorobănţil şi am
iova. Cazaci Mai 8, iară soldaţi Mai 21 şi zio era Mercuri. Cine scris eu ca să să ştie. Noembr. 10, lt. 1780 Popa Novac.
o trăi să aibă ţinire de minte. Popa Ştefan". 2) Pe m Î D e i u l Sept,: A cest mineai al lui Sept. este al
Minei Iunie, 1805, B u d a : „Ca se ştie că la leatu 1828 au s[fin]tei biserici [a] Sffîojtului E ra rh Nicolae, ce este ctitor di m-
venit Muscali In Ţ ara Rumânnască în luna lui Mai 7 ziles şi « o [nea]lui răposatul cluce[r] Costandin Fotescu. Şi sm scris ca să
Marţi. Cazaci şi soldaţi în 23 şi zio Miercur['] la 2 cerţi din zi . s[â] ş t i e . Sept. leat 1782. Popa Novac.
3) Pe mineiul lui A ugust: a) La luna lui Iulie 16 zile, s'au
B ise ric a S tîn tu l N ic o la e -D o ro b ă n tia . însurat coconu Dumitrache Fotescu, la leat 1783, cînd s'a ma­
d e Pr. D-TR U BĂLA ŞA zilit Mariia Sa Io Nicolae Cos[tan]din Caragea Voevod, viind
domn ţărâi prea luminatul Domnâ Io Mihai Cos[tan]din Suciu
Pisania de pe actuala biserică e din 1908. Vo[e]v[o]i şi am scris eu pop» Novac dela beserica Dum[nea]lu
Intr’o catagrafie întocmită Intre 1813-1815, citim că vechea ce este hram u Sf. Nicolae.
biserică „Sfîntul Nicolae ot Dorobânţie, hram ul Sf. Nicolae [e] b) Aici am scris (eu) robul lui Dum nezău popa Costea
făcută de răp. Costandin judeţu biv Clucer za arie" >)• Bulzescul, ce am fost Log[ofă]t Intîi Ia dum[nea]lui clucer Cos-
Din notele ce le-am găsit pe cărţile acestei biserici, reiese [tao]d n Fotesculuij în urmă Ia Sfinţia Sa răposatul Chesarie

2) V eri I. C o n staolin escu : Ist. bis. M aica Preciita dela Dud. 1914.
*) Tăiat la legat.
3) A celaş, pag. 110— 112.
1) I. V. Câncea: Ooament f i fapte din trecutul Craiovei, Arh. O lten i#
Nr. 4 5 - 4 6 , pag. 449.
Episcopul. Şi aici am scris clnd am prioţit [!] la aceasta bise­
rică sfeti Nicolae za Dorobănţie 1787 Avg. 25.
OLTENIA
4) Pe mineiul O ctom vrie: Oct. 25, 1784, to tr o zi, Vineri, la DOCUM ENTE ® CERCETĂRI- « CULEGERI
cîntatu cocoşilor, a u născut cocoana Ilinca a Dum[nea]!ui coco­
nului Dumitrache Fotescu, un coconaş, anume Scarlat ). Şi am C A R T E A II N r . 6 —8 1941
scris ca să să ştie. Popa Novac. *
/
F o a m e t e a ş i c i u m a 2). Alte m anuscrise ale lui Dionisie Eclisiarhul.
Pr. CONST. ST Â NIC Ă-O rodel
d e Pr. D . B Ă L A ŞA .

începerea anului văleat după naştere 1795 dila moş Dionisie Eclisiarhul a a v u t o rodnică activitate în dome­
niul scrisului. Pe lingă notele personale, traduceri de hrisoave
A dam 7303. şi condici, a scris şi mai multe pomelnice.
Eu Iacov sino(â) Nicola Şegaliea. Pomelnicele lui Dionisie ne prezintă pe autor Inlr’o întreită
în acel(a) an a fost Îngheţat Dunerea. T re ce B(u) oemeni ip o stază:
cândă s'au sp a rt culele şi au dus melu şi l’au împărţit în ru- 1. Ca bun pictor. Era in obiceiul Iui Dionisie ca Ia pomel­
m âneasca ţară, că e re a fomete m are straşnică, cât au trăit nicul fiecărei biserici să deseneze şi hramul. A vem dela el multe
creştinii cu urzâci. U na mai mult, tot in anul acela o năprasnică) tablouri în peniţă cu cerneală neagră şi culori (acuarelă), dintre
care a m in tim :
moarte să începusă şi să spărgea satelea de cium ă: şi am scris
a) Adormirea Maicii Domnului *)
cu m ană de ţfcrână... b) .Sfinţiţi cereştii voevozi ai îngerilori* 2).
c ) Sfintul Ioan Botezătorul3).
d) Sfintul Ierarh N icolae4). (O descriere mai am ănunţită o
I s p r a v n i c i a l S c a u n u l u i C r a io v e i . dau Ia pomelnicul şi fila respectiva). Dionisie cultivă arta de­
d e IO A N V . C Â N C E A corativă în mod deosebit. La fiecare filă şi de multe ori pe
arhivar ajutor la A rh ivele Statului din Craiova. am bele pagini, are un chenar nou, care, In acelaş pomelnic cti-
toricesc, nu se repeta. El alege din natură ca decor, în deosebi
firul d e in înflorit şi viţa cu struguri.
In articolul „ Caimacami şi Ispravnici ai Scaunului Craiovei“
c e am publicat în num ărul precedent al acestei reviste, încheiem 1) P om elnicul Bisericii Oota fila 2, recto.
cu speranţa de a reveni ia curând cu noi date. 2) . . , „ 81, recto.
3) Pomelnicul 2 al Bisericii S f lon-Hiera, fila 1 verso, A rhiva bisericii
Dorinţa mi s a realizat mai curând decât gândeam atunci, respective.
prin bunăvoinţa domnului Director, Dr. C. S. Nicolăescu-Plopşor, 4) Pomelnicul 2 al Bis. Sf. Ion-Hiera, fila, 2 recto, Arhiva bis. respective.
A lt e tablouri d e D io n is ie : Păr. T. Bălăşel, pom elnicul bis. Urşani, 1804,
care mi-a pus la dispoziţie două documente descoperite de d- sa. fila 2, verso (Arhiv. Olteniei Nr. 51— 52, o. 210) m enţionează : „ o acuarelă (ce)
A şa dar, pe baza acestor documente listele cronologice se reprezintă .Intrarea in B se r ic ă a Sfintei Fecioare". Emil Vârtosu, în pomelnicul
mînăstirii Ţintăreni scris tot d e Dionisie Eclisiarhul in 1816 (A rhivele O lteniei
vor rectifica cum u rm e a z ă : , , Nr. 4 3 —44, p. 209) sp u n e: „Fila urm ătoarei?) aduce o acuarelă, fugitiv colo­
7169 (1660) Dec. 8, S t a n V atafuJ, i s p r a v n i c S c a u n u l u i rată, în care din mijlocul cetelor îngereşti se desprind chipurile cereştilor Vo­
e v o z i Mihail şi Gavril patronii minîstirii*.
C r a i o v e i , «e va rectifica d a ta : 1660/1661 ia loc de 1661 : Pr. D em Cristescu: A rnota, tip. Ep. Vartolomeu, 1937 pag. 47, „La
7179 (1671) M ai 5, I v a n V a ta fu l, i s p r a v n i c S c a u n u l u i 1804, cind D ionisie Eclisiarhul a lran*cris Condica Arnotei, a lăsat o schiţă de
d esem n a b serici* Arnotei, care se găseşte la A cadem ia Romină" şi o repro­
C r a i o v e i , se va rectifica: 1670/1671 în loc de 1670, du ce între pag. 110 111, iar în lucrarea de fată la pag. 101. »Mai avem pe
-E gum enul Paisie al A rnotei desenat d e D ionisie Eclisiarhul la 1804“, planşe
fotografică intre p ig . 6 6 şi 67, aceeaş lucrare, iar in lucrarea d e faţă la pag. 83.
A rhivele O lteniei Nr. 83 — 85 Despre Dionisie Eclesiarhul şi mă­
1) Num ele e adăugat cu altă cefn eal» mai tirziu. năstirea Bucovâtu pag. 32, la pom elnicul proscomidialn'c, scris d e D ionisie
2) Însemnare p e un Cstavasier, format mic, tipărit la Râmnic in anul 1784. fila 3 : ,S f. Arhiereu Nicolae cu un d esen tn peniţă şi culori".
2. C aligraf superior. In pomelnicele lui Dionisie Eclisiarhul, cum se v a v ed ea din text explicaţia chiar a Iui D ionisie: pînă
literele siut d e o fineţe rară. Ele întrec tiparul. Ceva mai m u lt: la urmă toţi o să moară.
tiparul nu se p o ate com para nici p e departe cu limpezimea şi
silueta literelor lor Dionisie. Scrisul lui, clnd imită tiparul, întru­
ch ip ează eleganta ne în trec u tă .5) Cerneala cu care lucrează este
n e a g ră şi roşie. Titlurile sînt scrise complect cu roşu, avînd
diferite ornamente. Pomelnicele in afară de note şi lfitroduceri,
s nt scrise cu majuscule. Iniţiala fiecărui cuvint din pomelnic e
cu roşu, iar restul cu negru.
3. Istoric. In afară de Cronograful Ţării R um înejti6) şi în
celelalte lucrări Eclisiarhul strecoară date istorice, îndeosebi în
introduceri. La Dionisie pomelnicul domnilor ţării nu este un
simplu pomelnic, ci m al de grabă cel mai sc u rt istoric a l dom ­
nilor Ţării-Romîneşti. P a rte a istorică face din pomelnicele scrise
d e Dionisie lucrări d e o deosebită valoare.
In cele ce urm ează dau două pomelnice a p roape în între­
gim e scrise de Dionisie şi un al treilea pomelnic, care a fost
soris sub supravegherea Eclisiarhului şi în care Dionisie are
num ai citeva pagini. In transcrierea textelor litera cirilică „4 '*
şi »-h“ am dat-o cu „î“ iar pe „h“ cu „ â “ şi care nu se citeşte.

I. P o m e l n i c u l B i s e r i c i i P o s i e l n i c u - F i r , d i n C r a i o v a . 1815 7).

Pomelnicul are următoarele dimensiuni: 35 cm. pe 25 cm.


Este legat în piele şi carton. Are nouăzeci d e iile şi este scris
între 1815 şi 1819.
Cu timpul se mai a d a u g ă în el pomelnice noi şi alte note.
După cum se v a vedea din text, Dionisie nu în sem n ează:
.v ii* şi «morţii", ci pune p e col. I vii şi pe a Il-a morţii, după

5) Fac cu această ocazie o ob servaţie: In revista A rhivele O lteniei Nr. 74-76,


pag. 293 in articolul „Dionisie Eclesiarhul" autorul, un nepregătit într'ale istorici
olten e, spune despre un docum ent publicat d e m ine: „S'»r putea adăuga., tra­
ducerea d a p i hrisovul lui M ircea Ciobanul d in 1549. p e n tiu moş'a Zlătari-Vâl-
cea, transcrisă fără niciun discernământ ţ i tipărită i a ziarul Naţionalul Vllcii,
an. VI. Nr. 71 (Noemvrie 1933) Traducerea poartă in adevăr in această tran­
scriere certificarea următoare, care este fără îndoială a Eclisiarhului*.......... fi in-
sfârşit tălmăcirea rău transcrisă din Naţionalul Vllcii. .* P recizez: Scrisul lui
Dionisie este limpede şi lig'bll chiar pentru Începători. Manuscrisul publicat de
mine In Naţionalul Vilcii ţ i d e care vorbeşte acest nepregătit, nu este al lui
D ionisie Eclisiarhul, ci o cop ie cirilică. după u n manuscris probabil al Croni­
carului. Transcrierea este conformă cu copia cirilică ş i pentru convingere, cei
care se ocupă cu chestiuni istorice, o pot vedea la A rh ivele Statului Craiova,
u n d e am d e p u s-o împreună cu alte docum ente slavone si rom ine p. comuna
Şuteşti Vilcea. Iar acestui zis istoric d e care vorbii. Ii recom and eu mai mult
„discernimint".
6) Ultima ediţie este a D -lu i Dr. C. S. N icolăescu Plopşor, apărută In
1934, tipografia Episc. Vartolom eiu şi in biblioteca „Pămlnt şi suflet oltenesc*
• Craiova. Nr. 13 - 2 0 .
7) Mulţumesc p e această cale Pâr. I. Uiescu parohul bisericii Postelnicu-
Fir, pentru buna voinţă c e a avut d e a mi-lpune la dispoziţie.
Chipul Egumenului Paisie al Arnotei. lucrat d e Dionisie In 1804.
Dăm transcrierea textului, renunfmd in parte la înşirarea ceaşcă In veacul ce v a să fie a moşteni binele cel ceresc, adecă
tuturor numelor din pom elnice: viia(a c e a veacinică, şi să petreacă in bucuriia cea negrăită,
unde to{i sf(«)aţi(i) odoresc, de care bucurie şi slavă d(u)mne-
Fila 1 : z ăiască spune noaoă sfintul, fericitul Ap(o)stol Pavel, zicind aşa,
C u v în t c ă tr e iu b ito rii d e c e tire . că răplndu-să la ceriu de puterea lui D(u)mnezeu, nu ştie fos-
t-au în trup, sau afară de trup. Şi cele ce au văzut şi a u auzit

in ‘r ea cea $ £ £ £ ? £ £ P ag. Il-a, fila / .:


rlvnit-au dm L ^ n S S u m n e z e u nevăzut dOrutaş,* *>
şi a u auzit, nu poate s ă le cuprinză cu m intea a le spune noao,
Sa!im aratelor ( fd w ^ vor a d u c e ^ ă rtv e din neamul lui Israb, fără decit zice, că ochii omului n’au v ăzut şi urechile n ’au auzit
ş i la inim a omului n ’au intrat. Şi îndeam nă siintul dascăl prin
epistoliile sale pre toate limbile, mai vîrtos pre noi carii sîntem
intru H(risto)s binecredincioşt, să n e nevoim Intr’a c e a s tâ lume cu

*m & St*is& 2 !Sî& rugăciuni, cu post şi cu milostenii şi cu alte fapte bune, m ai vîrtos
să a v e m dragoste către toţi. Ca să ne învrednicim a lăcui acolo
unde a u auzit şi au văzut ceale negrăite, în raiul cel p rea dulce.
A ceastea ştiindu-le din Sf(î)nta Scriptură, bunul creştin
D um (nea)lul Z a m fir P ostel(nlcul) /aclrllu(7) dintre adîncul inimii
s a le a u cug e ta t a înălţa sl(i)ntă beserică, intru cir ste a şi m ă ­
rirea lui D(u)mnezeu. Pentrucă toate faptele ceale bune ale o a ­
menilor c e v o r face sînt plăcute şi primite lui D(u)mnezeu, dar
mai vîrtos cu mult iaste mai primt la D(u)mnezeu fapta şi lucrul
c e v a face omul întru c instea lui D(u)(nnezeu, precum se vede
scris în Sf(i)nta Ev(an)ghelie, c ă în vream ea aceia cînd a u venit

w m m m o mare păc ăto a să cu mir scumpu, de au unsu picioarele lui


H(risto)i, cîrtind ucenicii, mai vîrtos luda vînzătoriul, zicînd către
m uerei pentru ce să v e a rse mirul, spre pagubă, că ar fi fost
mai bine să să fie (!) vîndut in trei sute de dinari, şi să-i fie d a t săra­
•23,Sy&55 a £ ,î^*îcSS,*s ,î=,? S M îW h S S S “
cilor milostenie. Iar D(o)mnul H(risto)s le-au răspuns cu blîndeaţe,
zlcîndu-le i lăsaţi pre muere, nu o supăraţi, că bun lucru a u făcut

W 3B S S jj% Ş fe &
spre cinstea Dumnezăirii. Iar pre săraci pururea îi aveţi cu voi
să-i miluiţi. Drept aceasta cu m are osîrdie nevoindu-să şi chel­
tuind din a v e re a s a cea d a tă lui dela D(u)mnezeu, din tem elie
au zidit şi a u înălţat sf(i)nta beserică şi toate cîte se văd îm-
poveduind cuvintele ( ) [ju] ]ui D(u)n,nezeu, şi bote- prejuru-i, s ’a u lucrat şi s’a u isprăvit prin nenum ărată osteneala
p r a v o s l a v n i c a credinţă întru ( ) întemeind credinţa creşli- dumsale, îatru carea s ă s ă săvîrşeasc(â) sf(î)nta slujbă spre fo­
losul cel sufletesc al tuturor pravoslavnici creştini şi spre a să
n ^ e^"ă,CooroncindSno™dului a ţCD(u)mnezeu^ h i r o t ^ învrednici şi Dum(nea)1ui cu toţi cei ce a u dat ajutor la zidire,
vieţii şi bucuriei cei veacinice, unde toţi nădăjduim ş i pururia
dorim o zi.
S ’au sc ris a c e st pom (e)lnlc ctitoresc cu zisa dum (nea)lui
S w f i t s j w . 'î . ^ ssrssa tnttiul ctitor, de m ine D ionisie E cllslvrhu leat 1815.
zioa 5i noaptea mărirea lui D (u}™®zeu, prfarea păcatelor si F ila 2-a, recto:
n oaoă lumina Şi ^ ^ . ^ a l e dărui ceale trebuincioasă a ’e
^ S r ^ t î ^ i S d u J ă moarte să să învredm- Sfinţi E rarşi: Grigorie Bogoslov, V asile cel Mare, Ioan
Zlataust (pictură cu peniţa în negru, galben, i o ş u şi v erde, cu
un chenar înflorat. D easupra chenarului doi îngeri. Sub ei e
81 Adăugat la ro-rgine cu cerneală roşie : să dăruiască.
scris:) Sfinţilor Ierarşi şi dascăli ai lumii, ajutaţi-m şi m ie pă-
9) V e z i Evang. Matei. c a r . 2 8, v. 19.
câtosul f i tuturor pravoslavnicilor creştini. (Ia p artea de jos sub vire ş i cu sf(i)nte icoane cu argintării, I candele de argint şi
chenar:) S'au lnfru(mu)tesat(!) a c e a s tă faţă cu sfinţi a cărora sf(i)nte v a se, î veşminte preoţeşti şi sf(i)nte cărţi, a seam en e şi
e s te hramu, de mine plecatu rob şi mai păcătos Intre toţi Iraţii pe din afară zugrăvindu-să precum să vede, imprejurind’o cu
cei Intru H(risto)s şi mie de o potrivă, afllndu-mă dascăl la zid, fâcînd şi chilii pentru lăcuinţa preoţilor şi a dascălului spre
a c e a s tă sflntă biserică(ă), Ia leat 1826 Apr. S ta n c u sin Sto ica învăţătura copiilor. Toate a c eastea isprăvindu-să cu necurm ată
Z u g ra f d e aici. slrguire şi nevoinţă a Dumisale mai sus numit întîiul ctitor.

F ila 3-a ş l 4-a s in i n escrise. Verso :


Deci s’a u făcut a c e s t pomelnic ctitoresc, în carele s’au
F ila a 5-a, p e am bele pagini, are chenare înflorate. „ P o r n e a i ' scris num ele dum nealor şi al părinţilor dumnealor, cum şi a c e ­
n lc p r o s c o m id lia r : lora ce au dat ajutoriu Ia zidire, întru vecinica pomenire Ia
Sfintele Taini.
AI s(fi)ntei dum nezăeştii beserici, din oraşul Craiovei, In Şi s ’a u dat voie şi Ia cei ce v o r pofti, din blogorodnlci
M ahalaoa Prisecuţa, unde iaste Tîrgul de Afară, In c a re să boeri i cinstiţi neguţători, sau ori cine din pravoslavnici cre­
cinsteşte şi să prăznueşte hramul Sfinţilor Trei Ierarşi Vasilie ştini, a scrie numele dumnealor şi al părinţilor lor, într’acest
cel Mare, Grigorie B(o)goslov şi Ioan Zlatoust şi Siîntul marele pomelnic spre pomenire.
prooroc şi botezâtoriui Ioann şi Silntul Marele Mucenic Hara- Insă după aşezămîntul sf(i)nţiIor părinţi, carii v o r d a Ia
lampie, care ac ea stă beserică cu voia lui D(u)mnezeu s'a u ridi­ acea stă sf(i)ntă beserică milostenie ajutori, m oşloare, viişoare
c a i din tem elie la h a lu l 1 8 1 4 ,10) cu bl(a)gosIoveniia Prea Sfinţii sau odoară bisericeşti, ori bani la ceale de trebuinţă a să face
Sale Părintelui Ep(i)scopului Rîmnicului Kir Galaction. In zilele să s ă socotească de un num e 500 de bani şi cind v a voi cineva
Mării Sale Domnului nostru Io Iocnn G heorghie C arageo Voe- a scrie, s ă fie cu ştirea ctitorilor, ca să fie ştiut c e a u dat
uod, cu toată osteneala şi cheltuiala fericiţilor e i c titori: Dum­ besericii pentru pomenire. Căci Intr’alt chip nu s ’au dat voe. Iar
nealui jupan Z o m flr P oştei. I Dumnealui jupan S ta n B ra şo ­ carele v a îndrăzni a scrie vreun num e într’acest ctitoresc po­
veanul brat Zamfir Poştei, i Dumnealui jupan N eagoe Logofătul melnic fără ştire, pe taină a nu d a vre-o danie, sau în semeţie,
nepotul dumnealor, ajutorind şl alţii cei ce bine au voit, intru după c anoanelor sfinţilor părinţi, de v a fi preot s a u diiacon,
s la v a şi mărirea a tot ţiitoriului D(u)mnezeu, şi a sfinţilor săi, arătîndu-să la ep(i)scopu, sau la judecata besericească s ă i să
Infrum(u)seţîndu-să şi Impodobindu-să pe din lăuntru cu zugră­ ia darul, iar d e va fi mirean s ă să afurisească. Iară preoţii be­
sericii să-şi a ib ă osebit pomelnic pentru noriaşii(l) lor, în care
10) N. Iorga, în Inscripţii II p. 62, pu ne dala fondării Ia 1732, prin aceea să scrie num ele acelora, cari vor d a sărindare, sărăcuste şi
cS scriitorul p săniei renunţă la al 2-lea 2, neavând lo c «i scrie 732, in lo c de alte pomeniri,
7322. A c e ea ş greşală o dă si In A rhivele O lteniei N o . 2 0 p. 291 „Biserica Firu­ Pentrucă a c e a le pomeniri să slujesc pînă la soroc şl în­
lui vine dela un polcovnic Zamf r, din anul 1732*. D e aci D . Caselli, In Gazeta cetează. Iar pom enirea numelor ctitoreşti şi a celora ce a u dat
M unicipală V . No. 217, 2 9 M artie 1936, observind greşala polcovnic In loc de
postelnic, dă ca da*ă 1 ‘ 32 S e p t. 14 ajutor şl danii la sf(i)ita beserică aceasta, urm ează a s ă pom eni
Postelnicul Zamfir la 1732 poate că nici nu era născut. El a îndem nat necurm at la sflntă proscomidie, după orînduiala c e s'au aşezat
p e D ionisie Eclisiarhul să «crie acest pom elnic. D ealtfel d«că N . Iorga cerceta sf(i)ntelor beserici a răsăritului dela sf(>)ntele soboară, prin
A n tologionu l din 1777, p e care-l trece la pag, 62, Inscripţii II, putea ved ea
autograful lui Zamfir P o ite ln ic u l din 1816.
s!(i)nţii părinţi.
Pisania bisericii Postelnicul Fir e cioplită tn piatră c u litere cirilice In
relief, prost lucrate.
Fila 6 - a :
Iată transcrierea : In num ele s f in t e i: şi d e viiafă făcătoarei: Troiţă : T. Scoţînd preotul părticele zice:
această sffilo tă : şi dum nezeiască biseric(ă): c e să piăznuiaşte hram ul: sfinţi­
lor: trei arhierei: Vasulie c e l Mare, Grigorie Bofgo)slov : şi Ioanâ Zlataustâ / Pomeneşte, D (o)am ne, pre bl(a)gocestivii împăraţi şi îm părătese.
dascălii lu m ii: făcutu-s'au din tem elie şi s'a/u Înfrum useţată: preci-mâ să Pom eneşte, D oam ne, pre binecredincioşii domni şi doam ne,
vea d e de robii lu D o /m n e z e u : Zamfir Posteln(i)cu feci(o)ru lu jupanâ/Iane care P om eneşte, Doam ne, oştile creştineşti,
să trage: de oraşu C rafilova: au fostâ ju/tori (sic): la această sflntă bisearic(ă)
şi dumnealui / jupanâ Stanâ b r a tg : Zamfiră P osteln icul / şi dumnealui Nea-
Pom eneşte, D oam ne, pre fericiţii patriarşî,
goeii (sic) Logofătu nep otu / dumnealorâ : şi cu toată os'rdiia : s'au / nevoită Pom eneşte, D(oa)mne, pre sf(i)nţiţil mitropoliţi,
ca i F albă : d(u)mn*alor v ia in c ă / pomenire : şi cu totâ niamu lor: sflrşindu-să ; Pom eneşte. D(oa)^ine, pre iubitorii de D(u)mnezeu episcopi,
tn luna lu i: Sep tem vrie; 1 4 : d e 732(2) Această pisanie au dăruit-o: jupanâ Pom eneşte, D(oa)m ne, toată c e a ta preoţească şi călugărească.
F ilco 1815:
Dacă din 7322 scădem 5508 ne dă leatul dela Hristos 1814-jjată Ia care
Pomeneşte, D(oa)mne, pre fericiţii ctitorii aceştii sfinte biserici,
în adevăr s'a început zidirea, cum spune şi Dionisie E clisiarhu l şi asupra căreia Pom eneşte, D(oa)mne, pre cei ce au dat ajutor şi daruri sfintei
nu mai poate exista n icio îndoială. biserici,
Neagoe V oevod A c esta a u făcut M(înă)stirea Argeşul prea
P o m e n e ş te , D (o a )m n e , p r e c re ştin ii c a r ii s în t b o ln a v i ş i z a c Intru frumoasă,
P o m e n e ş te , D ( o a ) m n e , p r e cre ştin ii, c a r i i s în t in r o b ie şi prin Radu V oevod Nepotu lui B asarab Vod,
te m n iţă în c h işi, . . . . .•
P o m e n e ş te , D ( o a ) m n e , p r e t o ţ i ce i(ce) c r e d în tru tin e şl c h ia m ă Mihnea V oevod A c esta au zidit M-stirea Coziia,
n u m e le t ă u c e l sîin tâ . * Mircea Voevod fiul Mihnei Vod,
P o m e n e ş te , D (o a )m n e , p r e o ţii c a r i a u r ă p o s a t în
c re d in ţă , d e la A d a m , m o şii, s tr ă m o ş ii, p ă r in ţii şi Mihai V oevod cel Viteaz l-au numit. A cesta au domnit trei
fraţii noştrli. ţâri: Vlahiia şi Moldaviia şi Ardealul şi l-a
tăiat Ungurii în A rdeal cu înşălăciune.
V e r s o : Arătare.
Pătraşco V oevod tatăl lui Mihai Vod.
Preoţii sfintei biserici toatădeaună cînd slujesc sf(î)nta
Liturghie netăgăduita datorie au să pom (e)neascâ pomeiniciie Vladu V oevod Acestuia i-au z is Vlad Vod Călugărul pen-
ctitorilor şi a celor ce a u dat danii la sî(i)nta beserică trucâ au fost întii egum(en) la Argeş, apoi
In toate zilele din parte, cum am z ic e : face lnŞe Pul“ ° r* boerii l-au făcut domnu.
în ce zi, şi la proscomidie pom eneaşte clteva pom (ea)lnice după Radu V oevod
orînduială şi pune săm nu şi într'altă zi dela săm nu înam e .ar
pom eneaşte cîteva şi pune sămnu. Şi a şa săvirşmdu-le pre toate, Petru V oevod feciorul Mircei Vod.
iar începe ale pomeni del(a) început şi să face pom enirea ne­ Alexandru V oevod cel Bătrîn.
curm ată, precum -s’a u a şez a t dela sf(i)nţu părinţii. .
Iar neurmînd preoţii într’acest chip, au să dea seam a la V erso:
s tă p în u l H r(i)sto s D ( u ) m n e z e u ‘ . e firp Şerban V oevod cel Bătrin.
O m ina care im ita tiparul se c. X V I I I- e a , a ra ta . . Ş ir e s ă
fie şi a c e a s t a c ă l a o o m e ln ic ile c tito r e ş ti şi a l e d a n u ia ş ilo r nu Constandin V oevod feciorul lui Şerban Vod.
s ’a u i n s ă m n a t n u m e le v iilo r s a u m o rţilo r,
v o r m u ri şi c e i v ii ş i s ă f a c toţi morţ>, p în ă la înv!iiarea m o r Ştefan V oevod
ţilor, şi n u s ă p o a te s t r ic ă p o m (e )ln ic u l a s ă st/ ă m 1u t ^ 1.n “^ ]ep® Petru Voevod
d e la v ii Ia m o rţi. I n s ă r ln d u l c e l dintîi s în t v u ş i c e l a (l)^ d o d e a
s în t m o rţii. D a r d e s ă v a p o m ( e )n i d e o d a t ă şi v ii şi m o rţii, n u Radu V oevod cel Mare, au iâcut M-stirea Govora.
i a s t e în d o ire d e g r e ş a l ă , c ă D ( u )m n e z e u ii s t i e c a r e sîn t v ii şi Radu V oevod cel Bun, a şa l-au numit norodul.
m o rţii. Ci i a s t e g r e ş a l ă c în d n u s ă v a p o m ( e ) n t.
Vlădislav V oevod, acesta a u fost fecior de sîrbu.
Fila 7-a: Radul V oevod cel Frumos, a şa I-au numit norodul.
f A ic i p om (e)n< > sc D o m n ii Ţ ării.
Ştefan Voevod
(Un chenar d e titlu).
Mircea Voevod
Are In total cincizeci şi şapte num e de domni, şi remarcăm
c ă este cel mai com olect pomelnic al lui Dionisie, din cele Constandin Voevod
publicate pînă acum "). Mihai Voevod
Radu Voevod întîiul Domn al Ţârii ce i-au zis Negru Vod.
Theodosie V oevod din Basarabi.
B asarab V oevod întîiul Basarab, a şa i-au fost numele,
Laiot V oevod A cesta este ia r Basarab*
B asarab Voevod feciorul Iui Basarab, ia r a ş a i-au fost numele. Pe m argine: .a c e s tD o m n u Laiot au închinat
Ţara-Valahiia supusă la împăratul turcesc,
11) Pom elnicul m în ăstirii T M ă r e n i p u b lic a t d e D -l E m il V â rto su în A rh căci i-a dat oaste ajutor de s’au oştit cu
O lte n ie i No. 4 3 - 4 4 , pag. 2 1 0 - 2 1 1 . a r e n u m ii 4 2 - u r n e v o e v o d a ^ p e c în d Siibii la Cimpul Cosovii şi biruind Turci a
p o m e l n i c u l d e fată, a l B ' s P o s t e l n i c u l F i r , a r e 57. d e c i c u 15 m a i m u l t , p l u s luat craiia Sîrbiior şi pînă acum stâpîneţle.
a lte in fo rm a ţi c u p riv ire la d o m n ito ri.
Nicolae V oevod C aragea.
Alion Voevod a şa s ’au numit.
Mihail V oevod Suţul.
Simeon V oevod Moghila.
Nicolae V oevod Mavrogheni i-au taiat(!) capu veziru cu fer-
F ila 8 : man viclean in răzmiriţâ Nemţilor preste
Dunăre.
Gavriil V oevod fecior lui Simion Moghila.
A lexandru V oevod Moruzi.
Iliiaşi V oevod A şa i-au fost numele.
Gheorghie V oevod Hangerliu, i-au tăiat capu In scaun în Bucu­
Alexandru V oevod fecior lui Iliiaşi Vod. r e ş t i pentru văcăritu c e au pus p e ţară.
Gheorghie V oevod Intiiul Ghica. Costandin Voevod, Ipsilant au fugit din scaun cu toată c a sa lui
Grigorie V oevod iar Ghlca. şi au scociorît răzmiriţâ d e a u venit Muscalii
în ţară. 5 ani a u şezut.
Duca V oevod a ş a i-au fost numele.
Ioan Gheorghe Voevod. A cest domn C aragea au venit după
Antonie V oevod A c esta să povesteşte c ă a u fost om bun din ce s’au rădicat Muscalii din ţară, apoi au
fire şi milostiv. fugit in ţara nem ţască din scaun.
Matei Voevod Basarab, a c e s ta a u domnit 20 ani, nepot lui Alexandru V oevod Suţu“.
Basarab. Avut-au râzboae cu Cazacii şi cu
vitejie i au biruit şi in domniia lui a u făcut Fila 9 :
40 de mînăstiri şi multe bunătăţi.
A ic i s ă p o m ( e ) n e s c M itr o p o l( i) ţi ş i E p ( i ) s c o p i i E p a r h i i
Mihai Voevod Racoviţă. (in chenar de titlu)
Costandin V oevod Brîncoveanu a u domnit 27 ani şi aui făcut Eftimie Mitropolit
m-tiria Hurezu i Brîncoveni şi 3 metoaşei ia Luca
Hurez şi bolniţă frumos lucru împod(o)bit Daniil
Theodosie .
Ştefan V oevod Cantacuzino. Neofit
Şerban V oevod Cantacuzino. A cest domnu a u zidit m -stirea Antim Mitropolit. Pre acest mitropolit I-au înecat In a p a Du­
Cotroceni la Bucureşti. nării, unul din domnii Mavrocordaţi.
Fiiaret Mitropolit
Ştefan V oevod G ehan l2) Grigorie
Costandin V oevod iar Gehan. Cozma
Alexandru V oevod M avrocordat. Fiiaret
Nicolae V oevod iar Mavrocordat. Dositei
Nectarie
V erso: Dionisie „ s ’au p u s tn sca u n la lea t 1819.
Ioan V oevod brat Nicolae Mavrocordat. P e verso :
Grigorie Voevod. Damaschin Arhiereu. Antlm Arhim(an)drit.
Ştefan , Grigorie Arhim(an)drit.
Manuil V oevod Roset. C llm e n t
Alexandru V oevod Ipsilant, l-au omorit la Ţarigrad, cu greale Inochentie
munci, pentrucă au fugit fiu său la Muscali Grîgorie
Partenie
şi a u scociorît răzm iriţâ.
Chesarie „
Iosif
12) Emil Virtosu, in Pom elnicul minăstirii Ţlnţăreni (Arh. OU. No. 43, 44, Galaction
p. 210) transcrie „Ţehan".
Fila 16 : P o m e a ln ic u ( i) d u m ( n e a ) lu l r â p o » ( a ) lu lu i
Fila 10, 11, 12: M ih a i G o g a (cu chenar de titlu ) .I3)

P o m e l n i c u l d u m ( i te a ) lu l J u p ln Z a m f i r P o ş t e i . C t i t o r u l F /la 1 7 : P o m e l n i c u l S f. T f in a s i e I e r e u B S lş a n u .
B e s e r ( l ) c l l (cu chenar de titlu). (cu chenar d e titlu).

(Col. I) (Col. II) „ Fila 18: A d ă u g a t m al ttrzlu:


Zamfir Costandin
Iane f P o m e l n i c u l d u m n e a l u i Ju p ln ft F l o r e i P i s c a n u l u i M).
Catrina
Costandin Mariia
Nastasia Andrei
Dobre Andrei
Pena Tudor, Zmaranda,
Ancea Gheorghie
Arsu Marica
Catrina Conda
Mariia Conda
Mariia Vlădae
Mladen Dumitrana Fila 19. M ai ttrziu, sc risă p r o st:
etc.
f P o m e ln i c u l d u m n e a l u i J u p a n Ş t e f a n B lc a u
Fila 13, 1 4 :
Ştefan
P o m e aln lcu l d u m n ea lu i Ju p an S ta n B ra şo v ea n u l b ra i Maria
Z a m f i r P o s f e l( n ic u l) c ti t o r u l B e s e r i c i i . ,*l' / , • 'l
(In chenar de titlu). F ila 20: D e m ina lui D io n isie:

(Col. II) D e a i c i Î n a i n t e s ’a u s c r i s p o m e i n i c i i e c e l o r c e a u
(Col. I)
a ju t a t c u b a n i l a z i d i r e a b e s e r i c i i ş i a c e l o r c e a u d a t
Stan Maria
Preda a lte d a m n ii.
Mari a
Petru Maria (In chenar de titlu).
Florea D u m itru
Marica Costandin F ila 2 1 : P o m e a ln ic u ( l) d u m ( n e a ) lu i Bengei B raşo-
Filip Iane
v e a n u 15)
Elina Maria
Petru Andrei F ila 2 2 : P o m e a l n l c u l lu i V l a ic o C o j ( o ) c a r i u l .
Marica Konda
Dumitra Gheorghe Fila 2 3 : P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i P r e d a C o j o c a r u l .
Zamfir Marica
Iane, etc. Fila 2 4 : P o m e a l n i c u l d u m . I o n a ş c o C o j ( o ) c a r u l .
Catrina
V e rso : P o m ( e ) 'n i c u l S f. P o p e i D u m itr u .
Fila 15:
F ila 2 6 : P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u l A le x ie B a b a d a c u .
P o m e a l n l c u l d u m ( n e a ) l u i J u p a n N e a g o e L o g o fS Iu , N e ­
p o t u l d u m ( r te a ) lu i S t a n B r a ş o v e a n u l c t i t o r S . B i s e r i c i
(Cu chenare de titlu).
13) A cesta a fost ctitor la biserica Oota, pom elnic, fila 12, ve zi pag. 104.
(1) (l) (2) (2) 14) A fost ctitor la biserica Oota.
Neagoe Stan Iancu Ene 15) A cesta a fost ctitor la biserica Oota.

M aria Voica Radu Maria etc.


Fila 27: P o m e a l n i c u l Sf. P r o t ( o p o ) p u l u i I o a n P o ­ d a t danie sfintei mîn(ă)stiri, le trec în condica mîn(ă)stirii prin
iscălitura mea, care mai jos s ă v a arăta... 1816 Avg. 15.
r u m b ii. Locul din drumu Caracalului, la Valea Roşie, care l-am
Fila 2 8 : P o m e a l n i c u l d u m . M a r c o S u d itu . avut şi bordei pe dînsul şi patruzâci de cruci (?) ale meale
V erso: P o m ( e ) l n i c u l lu i C h i r I a n c u S ă p u n a r u . ...iată îl las sfintei mînăstiri să fie apărat despre rudenii cei ce
vor răm înea dup(â) mine epitropi dup(â) vremi, să-I dea cu
Fila 2 9 : P o m e a l n i c u l L o ( g o ) f ( ă ) tu lu l C o s i a n d ( l n ) o t embatic spre folosu sfintei min(ă)stiri şi am iscălit
C iu t(u ) ro i( a ) . Zamfir Postealnicu 1B)
Costandin Costandin Stanca
Popa Dumitru ot Sfinţi Erarhi şi martor
B ălaşa Dum(i)tra Socol şi alţi martori
Cozma Zonca(l) Simeon
Costandin Preda Marica V e rso : Zapisele ce s’au trecut Ia condica beasearfcii
Petru Barbu Ilinca dumnealui răposatului Post(elni)c Zanfir.
P ăuna Ioana Sarida Locul din chilia v ech e a dascălii, pîn în ceşm eoa lui Hagi-
Măria Costandin Filip E nuşi20) latu lui şi lungă spre răsărit, pîn(ă) în gardu ce s ă . . .
Stan Diacon Badea Matei Ereu a d e că m ăsurînd cu alibiu, s’au g ă iit în faţa despre drum ha-
Ana Ereita Dum(i)tra Ioana libiuri patruzeci şi şapte şi în câpătîi despre răsărit, s ’au găsit
Barbu Costandin Iona halibiuri patru zeci şi cinci, care a c e s t loc s’au dat lui Petco
Fila 30: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i E n e Ş t e f a n . Brutaru sin N ic o la e ... cu embatic, pe an cite lei trei zeci, ca
să-l aibă subt a dumisale stăpînire în veaci, după cuprinderea
V erso: P o m ( e ) l n l c u l l u i F ilip . zapisălor ce sînt date, unu la mina fieste căruia şi pentru în-
Fila 52: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) e i Ilin cfii P o l c o v ( n i ) - tîmplările vremilor s’a u trecut la condica mînăstirii 1834 Mai 7 21).
ceasa. Locul despre m iazănoapte, alături cu chiliile noi, m ăsu-
Stoian Inchinatoriul, Ilinca, Bălaşa, Maria, Ancuta, Creciun, rîndu-s(ă) cu alibiu, iaste în faţă despre drum, halibiuri şaispre­
Malciu, Stoinea, Stanu, Vladu. zeace şi jum ătate şi în lungă halibiuri opzăci şi şas(e), care
V erso: P o m ( e ) ln ic u l d u m . T ă n a s i e M i l o v i c i 16). acest loc s’a u dat lui K'r Ioan Podăreanu sin Tudor în embatic
Fila 33: P o m ( e ) ln i c u l R a d u l u i F u d u l u . G h e o r g h e 17), pe an cîte lei două zeci si doi. c a să-I aibă supt a dumisale
stăpînire în veaci după cuprinderea zapisălor ce sînt d a te unu
Fila 34: P o m ( e ) ln i c u l r f i p o s a t u l u i D r ă g h i c i . la mîna altora şi pentru întî(m)plările vremilor s ’au trecut la
Fila 35: P o m e l n i c u D u m n e a e i C o c o a n a E c a t e r i n a condica mînăstirii. 1835 Genar 12.
A r g e t o e a n c a M a i u r e a s a , f i i n d c ă a a j u t a t ş i D - n e i c u 12,
„Locul despre amiaz, ce iaste alături cu a lui Kir Ioniţă
a d e c ă c u d o i s p r e z e c e g a lb i n i l a z u g r ă v e a l a b i s e r i c i i 1861, Podăreanu Cojoc, sin Tudor m ăsurîndu-s(ă) cu alibiu ieste în faţă
M a r t i e 2 0 18). spre apus coturi şaisprezeace şi jum ătate şi în jos, în fund despre
V iii Ecaterina, Elena. . răsărit, iarăşi şaisprezeace şi jum(â)tate, iar în lungul locului
M o r ţ i i : Gheorghie, Costandinu, Bălaşa, Rusanda, Maria, coturi opzăci şi şasă, care a c ea st Ioc s ’au dat lui Kir Ioniţă
Emanoil, Gheorghie, Elena, Nicolae, Ecaterina. 'Jlteanu Coj(o)c(ar) sin Dumitru, în embatic p e an cîte Iei două­
zeci şi doi, ca să-l aibă supt a dumisale stăpînire în veaci, după
P e zilele 37— 47 urm ează pom elnice de după anul 1860.
cuprinderea zapisăle(l) ce sînt date unu la mîna altora şi pentru
Dela 48 la 77 filele sînt albe. mtimplările vremilor s ’au trecut la condica mînăstirii.
Dela 78 la 81, socoteli băneşti şi donaţii. 1835 Ghenr. 12.
Fila 82, nu e sc risă de D ionisie, ci d e altcineva:
g Iscălitura este chiar a ctitorului Zamfir Postelnicul Din această in-
Arăt locuri ce are sflnta m înăstire c e se prăznuiaşte hra- Poatp3îfe re'?se c a 1® 1816. August 15, el era în riată. D eci în mod precis : no
mu sfinţilor T rei Erarhi, atît ale m eale, cit şi ale celor ce le-au nut M 't vor° i , cS el a zidit la 1732 biserica ce-i poartă num ele, cum a susti-
« • Iorga. V ezi lucrarea de fată, nota 10.
16) A fost ctitor al bisericii Oota «i e trecut in pom elnicul ei. 1» file 30 ae afls i C .e , m e a u a lui Hagi-Enuşi, c u inscripţie în piatră din 1820 Octomvrie,
911 i *n curtea ca5e'or D lui Carianopol, Str. Hagl-Enuşi, No. 2.
feInj y > L» această dată, cum vedem mai sus, se vorbeşte de răposatul Pos-
VerS° 17) Cuvlntul Gheorghe e adăugat mai ţtrziu.
18) A c e st p o n e l n ic • adăugat mal tlrziu.
Fila 85, scrisa de Dionisie: A ic i s ’a u t n s B m n a t c i n e tallpar
c e a u d a t l a s f(t)n ta b e s e r i c ă , a n u m e : Fila 84: A dăogat mal itrziu:
tallpar tallpar A ncuţa a u dat 14 Filco a u d a t pisania.
M ona Jupîneasa a u dat 6 Dumnealui Florea Piscanu
Blaico C ojocaru 100 Ilinca 1 Marco Suditu 50 a u dat 63
Dobriţa a lui Matei Giurca 30 20 Ioan Protopppu Porumb Vasilie 1 20 cînd s’a acoperit bi­
M ărculeasa 2 ot Coşoveni şi o Cruce Iane Ştefu a u d a t 28 se ric a al doilea.
Hristea Fintinaru 28 îmbrăcată cu argint po­ T ânasie a u dat 28 Maria 7
(ad ă o g a t: i doo mii cărămidă) leit cu aur 40 Cost(an)din Logof(ătul) ot Filea a u dat Dum(nea)lui 20
Ionâ Cârciumariu 11 20 Ionâ 2 Ciuturoio 100 Maiiia soţiia râpos(at)ului
Andrei braţ A nghel 10 A ncuţa 1 şervet i 3 A cest Costandin au mai Mihai Goga, au dat un
Marin Cojocariul 104 P ena au dat un prosop dat danie şi o vie cu rînd de odăjdii lasfînta
A lexie Babadacul 200 Marica a lui Ilie au dat ţelina ei în D ealu Vîl- beserică, adecă sfita i
i o păreche paitele de 10 coturi pînzâ 8, drea- căneşti, p e m oşiia m-rii stihar şi epetrahir i ruca-
argint cu colanu lor, i m(uri) argint şi din lo­ Jitianului. vlţe de m ătasă cu flori
un epetrahir de m ătasă. cul ei jumătate. Z m aranda a u dat o pâ- de fir şi un rînd de sfinte
Ioniţă A rgintaru au dat Costandin au dat 2 reche de paftale de argint. procovete şi o broască
doao candele d e argint. Barbu Ceauşu 5 Eoache Triţoiu a u dat o d e fier la u şa bisericii
Ivaşco Brutaru 10 Ionaşco Cojocaru 80 coroană d e argint la să s ă pue.
Petco Cizmaru 2 20 Vasilie Prot(o)popu 5 20 Sfeti Nicolae.
Andrei ot 5 Mihalache Bănduţău 12 20 U ncheaşi P reda a u dat
Păun 2 20 Popa Gheorghie au dat 10 danie o vie.
Gheorghie 3 Sosana monahia au dat o
Dobriţa 6 l âreche paftale de argint. Fila 85. (1816 M al 30. I il e G î r l i ş t e a n u , s o f i a s a M a r i a
Popa Neda 2 10 Mirea Barbieriul 40 ş l D u m i t r u s i n Ilie d ă r u i e s c b i s e r i c i i P o s t e l n l c u F i r o
Popa Stan 1 5 Ivan Zugravu 40 j u m ă t a t e d i n t r ’u n lo c , i a r j u m ă t a t e o v î n d a c e l e i a ş i b i s e ­
Ilinca sin Nicola 5 20 Anghel Băcanu 14 ric i).
Pătru Ciolacu 5 20 Dobre Postelnicul 11 A decă noi, care mai jos ne vom iscăli, dat-am zapisul
Iamandi 6 Ilinca cocoana Hagi Ţolei 20 nostru la afinta beseric(â) unde s ă prăznuiaşte hramul Tiei
Slana sin Dobre Postelnicel. 12 Nicolae Meşteru ot Co- Sf(i)nţi Ierarşi, precum să să ştie, că avind noi un loc al
N eagoe Log. nepotu mieu 600 ş(o)veni 10 nostru alăturea cu Preda Cojocaru despre răsărit şi despre apus
Preda Cojocarul 500 Filip a u făcut doao Cruci cu locul Iui Stan Căpraru şl in deal m erge pînă în gardul be­
şi un loc lîngă biserică de fler cu băşici c e s'au sericii şi în vale m erge pînâ în drumul Olacului. Dintr’acest loc
stlnj. lung şi tn lat stlnj. pus pe beserică. s’au dat danie ju m ă tate besericii şi jum ătate s ’a u cum părat cu
8, 19 dream uri argint. Mariia a Savului 2 bani ta l: 60: a d e c ă ş a s e zeci tot din cutiia besericii, ş i l-am
Popa T ănasie 100 Radu Epure un obroc de dat de a noastră bună voe, dinpreunâ cu copii noştrii, s ă a ibă a
Marin G ăină 2 4 grîu stăpîni sflntă beserică cu bună p ace despre copii noştrii, şi
Cocoana Salta IC B engea Braşoveanu au dat 60
despre nepoţii şi despre tot neam ul nostru, şl pentru m ai a d e ­
Popa Marin au dat 2 20 iDac a u dat la clopot 50
vărată credinţă a m iscălit c a s ă crează leat 1816 Mai 30.
Ilinca i un peschir, 2 co- Buna ot Puţuri au dat 12
Eu Ilie Gîrlişteanu vlnzător. Eu Mariia soţia lui Ilie vîn-
turi plnză 35 coturi d e pînză zătoare. Eu Dumitru Sin Ilfe vînzători. Eu popa Ioan proin pro­
V ladua D oica ot Blbescu 11 Ionsofora Monahiia ot sfeti
topop martor. Eu Ancufa soţiia răpotatului Gheorghe Sprîncenatu
P opa Marin ot Poplnzăleşti 7C Ilie mărturie. Eu Nicola Verdeşi martor. Eu Gheorghie Copştoi martor.
S tînculeasa 12 coturi de Stancu, i Dumitra au d a t 4
Eu Dinu martor. Eu Dumitru Pltaru martor. Eu popa Ianu martor.
pînzâ. N eagoe au dat Eu Stoica B lrbieriul martor. Eu Zamfir Ristoi martor. Eu Vasilie
Rada 14 coturi de pînză. m artor. Eu Stanciu Istrâtoi mărturie.
Şi a c e s t z a p is l-am scris cu popa Dumitru ot Sflnţ'i Ierarşi,
cu z isa m ai s u s numiţilor şi sînt şi mărturie.
verezi. Eu Dinu Olariu adeverezi. Eu P ăuna Lungâ adeverezi.
V W (1 8 1 6 F e o r o a r ie 1 4 . U n c h e a ş l P red a d ă d a n ie Eu Tudor Croitoru, unchiu Risiei Slrbu adeverez.
b i s e r i c ii P ost. Fir, 50 r în d u ri d e vie). Şi noi toţi mahalagii ot beserică Trei Ierarşi Sfinţi, ade­
verim şi am scris eu Barbul Lungul Ceauşul, cu z isa numiţilor
n e vrem e ce ceasul morţii ia ste neştiut şi de oameni mahalagii şi sint şi martor.
Martor ofiţăraş, Eu V asile Olaru martor, P opa Ioan Proto-
î T t t m W n t^ g î^ S f a S S ? S f i i î n T a ^ b£ popa ot Coşoveani mărturie.
Verso 1 „încredinţăm cu acest zapis al m ieu la mina
d(u)mn(ea)lui Poştei. Zamfir precum s ă s ă ştie ca i-am vlndut
viia m ea din Dealului Mărdâşteţului, pe moşiia sf(i)ntei mînăs-
tiri Jitianu cu ţelina ce să răzoreşte cu viia ce a p ărăsită a lui
finu Ion Cizmarul, care ţelină am cum părat-o dela râposatu Tudor
zet Ion Cizmaru şi cu cerdacu ei, am dat-o în tal 360, adică
trei sute şaizeci, care bani i-am primit toţi deplin, fiindcă după
pus şl degetile In loc de pece , Fevruar 14. m oartea d(u)mn(ea)lui zisă c ă o s’o închine la Sfinţii Ierarşi.
Deci cu acest zapis al mieu, are a o stăpîni în veci nesupărat
de nimeni şi pentru încredinţare ni-am iscălit 1816 A ugust 15
Costandin Logofătul ot Cepturoaia vînzător împreună cu
» ^ ~ f £ » Ş S S i s i S â soţia m ea Bălaşa. Eu Costandin Bizgu Cojocaru, martor. Eu
Cozm a Brat. Logof. am isc ă lit”.
A c e ste 4 zapise stnt trecute tn condică de Dionisie Ecli­
= S i S * r - = “ siarhul. Urmează alte copil de zapis» şl note.

s s . s s a f f-S K “ Pomelnicul bisericii Postelnicul Fir, e scris de Dionisie Ecle­


S » c un loc besericii cu acela? nume). siarhul între anii 1815, cum se ara tă în „Cuvint către iubitorii
de cetire*, şi 1819, după cum s e vede Ia fila 9 recto, unde
vorbind d e Mitropolitul Dionisie, s p u n e : „S’a u pus In scaun
la leat 1819-.
Em rllu, precum s ă se ştie c ă am d a ^ 1qW ( s,obod ce să
Cu timpul s ’au mai intercalat diferite zapise, pomelnice, etc.
au făcut-o dam(aea)lui un 11° , beserică, pentru pome-
num eşte Al Fiotiniei, dame1 . . , m j surat cu palma, II. P o m e l n i c u l B i s e r i c i i O o ta .
nirea noastră, p e .c *Fe î=ei H dstel Sârbul spre fintînă palm e 40,
din picătura straşim i c a s e H istel barDui p dln drumul ceI Pomelnicul bisericii O ota a re 125 de file, format 28 cm.
adecă patruzeci sp re r f sJ r}tn ^ "m u l ce m earge pe vale, dispre pe 19 cm., hirtia albă, riglată, are in filigram un leu înaripat.
m are al B icureştilor, pînă In „eaMul acest loc ce 1 am dat Este legat în piele, c u coperte de lemn.
c a sa Nicolil Oplncariul. Dec, d u ^ a e a ) M a c e * 10^ ^ ^ Pomelnicul e ste scris în 1813, după cum arată nota dela
danie s â n t e i b e s e r i c i s ă a.bă al c ă u ta ^ ş ^ ^ sl(i)ltei fila 6 verso, cînd s ’au început zidirea bisericii şi com pletat cu
s ă Iacă pre dînsul c e v J J e a ’ l e în v e c i şi pentru credinţa timpul cu alte pomelnice.
beserici, ca să avem şi noi Pomenlre l g i g Iunie 20 Din notele ce se g ă sesc în acest pomelnic reiese c ă îna­
ne-am iscălit ca s ă s ă crează inte d e a se zidi biserica d e zid, a fost aci o bisericuţă de lemn,
care a avut ctitoră familia Ootescu. La 1804 cunoaştem pe
E a Mihai C M - T M K o S W !uE S S l Gheorghie Mog. Ootescu, Nicola Ootescu, nişte fraţi ai lor şi
E a Zamfir al Hristoicăl adeverez. Bănicoiu adeverezi. alte ru d e * 1).
Eu S ta n s in S ta u S i= tc(a adeve^z^ E . I e
Eu M itei O lanul adsverezt. Eu Antonie ■ 1 adeverezi.
21) .B is e r ic a ot (O)otă, h r a m u A d o r m ir e a MaicSI P r e c e s t'i fă c u tă d e u n
Eu Dumitru Trăistaru a d e v e re z i Eu Maieu ţ a v t o w Eu ră p o s a tu l V re ta şi d e m ahalagii o t O t e j t i , ” c u m e tre c u tă In cata g ra fia p u b li­
Eu Ilie Girlişteanu adeverez». Eu Iona^ ° ă ^ ănoia adeverezi. cată d e D -l I. V . C â n c e a i n „ A rh iv e le O lte n ie i" , Nr. 45-46, pag. 450, e biserica
v e c h e d e le m n , d e c a r e se v o r b e ş te în a c e st pom elnic.
La 1813, biserica Ooteştilor a fost lă s a tă Inlăuntru şi pe
m arginea ei s ’a zidii biserica de cărăm idă, ai cărei ctitori sînt
trecuţi In pomelnicul de iaţă. Biserica nouă a fost săvlrşită de
zugrăvit In anul 1817. Ce-a veche probabil că a fost desfacuiă
după ce biserica nouă a fost gata.
Dau mai departe In transcriere pom elnicul bisericii U ota,
specificlnd că filele, care nu a u m enţiunea „de altă m î n ă \ sînt
scrise de Dionisie. ____ .
Dela prima pagină scrisul lui Dionisie a p are a şa cum
num ai scrisul lui se arată, limpede, sigur, curat, înflorat, ales»
îndeosebi literile majuscule a(l şi P ‘ sint caracteristice în m a­
nuscrisele lui Eclisiarhului.
Fila 1 : Hpseşfe. P e e a a fost scris „Cuvîntul către iubi­
torii d e cetire". La sllrşitul căruia urma iscălitura lui Dionisie ).
Fila 2: ,Sl(i)ita Adormire a S. N ăscătoarei de D(u)mnezeu“,
icoană In peniţă cu negru, acuarelată cu galben, roşu şl că­
rămiziu.
Fila 3 : P o m e l n l c â p r o s c o m i d i a l n i c â .
Alâ Sl(i)ntel şi d(u)mnezăeştii beserici din oraşul Craiovei,.
ce ia ste în m ahalaoa Hohota, unde să cinsteşte şi să praznu-
e şte slîntul hram Adormirea Prea S(fi)ntei Născătoarei de D(u)m-
nezeu şi Pururea Fecioarei Măriei, zidindu-să din tem elie a
leatul 1813 23), cu blagosloveniia prea sfinţii sale părintelui
Episcopu Rlmnicului K'r Galaction, în zilele Mării Sale Domnulu
nostru Io Ioann Gheorghe C aragea Voevod, cu toată oslrdiia *r
cheltuiala a dumnealor fericiţilor ctitor de obşte, a cinst ţilor
neguţători şi a altor cinstite obraze, ajutonnd la lucrare şi alţi
creştini, întru salvarea şi m ărirea lui Dum nezeu şi a PJe a c “ r^ ‘
Maicii Sale, şi întru a dumnealor şi a părinţilor dumnealor
v eacin ica pomenire, scriindu-să Intru a c e s t ctitoresc pomeln
numele dumnealor şi a tot neamul dumnealor, după cum s ă vede.
Si s’au d a t voe tuturor a s ă scrie num ele lor şi al părinţilor lor,
cari vor da şi vor ajuta la zidirea sl(i)ntei beserici, ori cu bani
ori cu odoară bisericeşti sau cu verice vor a v e a după putinţa
lor, spre a lor vecinică pom(e)nlre,
Verso: întru ertarea păcatelor. Insă după orînduiala Sf(')n-
ţllorâ Părinţi, să albă a da de un nume 500 de bani, socotmdu-să
acele lucruri ce vor da. Şi cînd v a pofti cineva a să se ie
într’ acest ctitoresc pom(e)lnic, s ă fie cu ştirea dum(nea)lor
ctitorilor şi epitropilor sfintei beserici, c a să ştie pentru c
scrie, căci într’alt chip nu s'au dat voe, după porunca Sfinţilor
22) P r in fa p tu l c ă fila p e c are e r ă isc ălitu ra , lipseşte, m a n u scrisu l n u
p o a te p ie r d e din . v a l o a r e a d o c u m e n ta ră * , c u m ■ ar p u te a spune.
P 23) Intli a f o ,t s c ris „n u l 1813 şi p e s te 3 a sc ris 6 A U tu r i. p e * »J
v e rso e s c r is : „ s'a u Î n c e p u t z id ire a aceştii b e se ric i la le a tu l 1813 . In
M Â M Ă STIRE A A R N O T A , d e s e n d e D io n isie Eclisiarhu.
tre i a fost scris 6 .
Nicolae Voevod Mavrogheni,
Părinţi. Iar preoţii besericii, carii dapă vrem i v o r li, să a ib ă
osebit pomelnic in care să scrie pomelnicile enoriaşilor*! a altor Alexandru Voevod Moruzi
obraze, carii vor d a sărindare sau alte pomeniri s ă li s ă slu- gheorghie (tăiat de altul cu creion şi scris Constandin)
iască. Pentrucă a c ele pomeniri să iac pînă la sorocul lor şj V oevod Hangerliu
Încetează. Iar pomelnicile fericiţilor ctitori şi acelor ce a u dat
danii sl ajutor la sftnta beserică, urm ează a să ppm (e)m ne­ Costandin Voevod Ipsilant sin Alexandru
curm at la sf(l)ata proscomidie, cind să slujayte Sflnta Leturghie.
Că a şa iaste rînduiala sfintei besericii răsăritului. Ioană Voevod C a ra g ea Voevod.
Verso: P o m e ln i c u l d u m n e a l u i J u p a n D i m i i r a c h e Bi-
FUa 4:
b e s c u , v e l L o g o f ă t, c t i t o r u l 1813. (scris de altă mină).
Pom eneşte, D(oa)mne, pre bl(a)gocestivii îm păraţi *1 Impărătese.
Pom eneşte, D(oa)mne, pre Iubitorii de Hs. dom ni şi doamne. Vii: Dimitrfe, Ecaterina, Ştefan, Ilinca, Ioan, Ecaterina,
Pom eneşte, D(oa)mne, pre fericiţii p a tn a rşij pravoslaviei. Barbu, Dimitrie, Gheorghie, Safta, Ioan.
Pom eneşte, D(oa)mne, pre sfinţiţii mitropolit; ^ a/ h’e' eK . Mor/H: Ştefan, Mariia, Ioan, Mihai, Preda, Florica, Mariia,
Pom eneşte, D(oa)m ne, pre fericiţii ctitorii sf(i)ntei besericii Nicolae. F o ta , Petru, BSlaşa, Ierosia Monahia, Ana, Dimitrie,
aceştlia. ....................... Safta, Aristiţa, Costandin, Safta.
Pom eneşte, D(oa)tnne, pre robii Tăi c ei ce a u dat daruri şi au Si cu tot neam ul lor să-i pom enească D(u)mnezeu.
ajutat Ia zidirea si(i)ntei besericii aceştlia. (In chenar j o s :) Acest blagocestiv boiariu au ajutat la
Pom eneşte, D(oa)mne, to a tă c e a ta preoţască şl călugărească. această sfintă biserica, cînd s’a u zidit, cu un cuptoriu de c ă ră ­
Pom eneşte, D(oa)mne, pre stăplqitorii norodului creştinesc. m idă şi a u plătit la salahori şi cinci cară de var, spre a dum ­
Pom eneşte, D(oa)mne, pre toate oştile creştineşti. nealui şi a neamului dumnealui vecinică pomenire.
Fila 6 : A ic i s ă p o m e n e s c e p i s c o p i i e p a r h i i .
V erso:
Pom eneşte, D(oa)mne, pre creştinii carii sînt în robie şi prin Dositei Mitropolit, Nectarie Mitropolit, Dam aschin Arhiereu,
tem niţă închişi şi s ă topesc de foame. Ştefan Arhiereu, Climent Arhiereu, Inochentie Aihieieu, Grigorie
Pom eneşte D(oa)mne, pre robii Tăi, cam zac bolnavi şi întru Arhiereu, Partenie Aihiereu, Chesarie Aihfereu, Filaret Arhiereu,
’ neputinţă, fără ajutor şi fă m ilă cu dînşn. Iosif Arhiereu, Galaction Arhiereu, (adăugat m ai tîrziu) Neofit
Pom eneşte. D(oa)mne, pre robii Tăi, r a m s ă chinuesc de duhu­ Arhiereu.
rile necurate şi pre cei ce sînt stricaţi la minte din (Tot d e Dionisie u rm e a z ă :) Antim Arhim(an)drlt, Grigorie
ferm ecile diavoleşti şi fă milă cu dînfii. Arhim(an)drif.
Pom eneşte, D(oa)mne, pre toţi creştinii, carii călătoresc pre ape Verso : O m înă a ra tă : .V ezi. Ştiinţă să fie voao, preoţilor,
şi pre u scat şi ii fereşte de tot răulâ. cînd veţi pom eni pomelnicile, c ă rîndul cel dintîi t>înt vii şi
Pom eneşte, D(oa)mne, pre tot sufletul creştinesc, c arii chiam ă cel de a doilea sînt morţii*.
num ele T âu cel sf(i)nt şl fă milă cu dînşii. Intr’un chenar scris d e a lt c in e v a : .A fară din cîte voinţa
m ea a u fost, am ajutat a începutul sfintei bisearici şi pînă Ia
Iar la morţi zice preotul: svărşit, fiindcă s’au înoind de zid acum i mai dau un loc ca
Pom eneşte, D(oa)mne, pre toţi creşUnII. CarU M r ^ o s a t Inta, de z e c e zile de arătură ce le am cumpărate încă din leatu
pravoslavnica credinţă, moşii, străm oşii, părinţii 8 1804, dela aceşti oameni si a n u m e : Gheorghie Mog Ootescu,
fraţii noştrii şi odihneşte-i în sfintele Tale lăcaşuri Petru Ibrea b r a t: Nicola O o tescu : Pâtraşcu b r a t: Ion Dobrin,
Popa Dumitru: Radu Piţur, care acest Ioc să învlcineşte despre
In veacii veacllor, Amlnn. apus tot cu locu sfintei besearicii a c eştie r, care locuri dau <u
Fila 5 : capul în v a le Ia drum, de către miazi-noapte, care urmînd şi cu
A ic i s ă p o m e n e s c D o m n ii ţS rli. Domelnicu precum s ă v ead e înainte, spre vecinica pomenire.
Leatu 1813*. Cred că e chiar scrisul Clucerului Const. Brăiloiu.
Alexandru V oevod Ipsilant cel Bătrin.
Fila 7 1 P o m e ln i c u l d o m ( n e 8 ) lu i J u p a n C o s ta n d in ,
Nicolae V oevod C aragea B r ă i l o i u l v e l C l u c e r , în tî lu l c tito r .
Vodă.
Costandin, Elena, Cornille, Zm aragda, Dimitrie, Gheorghie..
Mihai V oevod Suţul.
A u dat II. 30, la sfinţirea sfintei biserici.
s ta n c a Ana. Petru, Marica, Costandin, Ivann. Ioann, Metrica,
Antonie Ana Radu, Maria, Nicolae, Costandin, Z m aragda, Mariia, Fila 14: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i M a r i n B e l e a C t i to r .
R a i r Zona, Radu, C o .te a , Mihai, Gheorghie şi cu tot nea- Verso, de alta m tn a : P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i J u p a n
mU(l)(Mai sunt a d ă u g ate şi alte nume, mai tîrziu). T rişc u , tlto râ .
A cestă pravoslavnică Jupan Triscu au harlzit sfintei bi­
In chenar, jo s scris de alta m tn d : - serici talere 50 de lei, spre a să pome(n)i cu tot neamul în v e a c i“.
A rest blaeo o estiv boiariu au ajutorat dela începutul sfin­
tei biserici ce s ’a prinoit de zid, cu cărăm idă 50.000 şi Plat® Iara$i m tna Iul Dionisie : Fila 15. P o m e a l n i c u l d u m -
zidirilor ia cîţva, ajutorînd şi P 'ata zugrafilor şi o mal dăruit ( n e a ) l u i A le x ie A le x lu , c tito r .
2 . .în loc d e z e c e zile arătură ce-1 are cum părat d e la Gheorgh e
S " g O D t o o . " i dela alti SasS. precum . a trecu* £ d * ™ V e rso : P o m e a ln ic u l d u m (n e a )lu i H a g i C o s ta n d in
ce au trecut-o în acest pomelnic ce s ă vede scris, pentru veci- Almăjanu.
nica dumnealui pomenire şi a tot neamul dum nealui. Fila 16: P o m e a l n i c u l d u iti(n e a )lu i S t a v r a c h e C o j(o )-
Fila 8 : P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) lu l J u p a n S t o l a n G h e o r - c a r i u l, c ti t o r .
g h i u B a c a l b a ş a , c lt t o r . Verso, de alta m tna: P o m e a l n i c u l d u m . J u p î(n ) D u m i­
Fila 9: P o m e l n i c u l d u m ( n e a ) lu l G h e o r g h i e V ă t a f d e t r u G r ( e ) g o r iu .
M ă c e l a r i , c ll t o r . Fila 17, tot de allâ m tnd: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i
Verso, de alfa m tn a : P o m e l n l c u d u m ( n e a ) l u l P o ş t e i . C ă p i t a n u l u i M i t r a n ă P îr v u o t C a r a c a l , c tito r.
B a r b u Z u g r a v C o ş o v e a n u 24). V e rso : Acestă pravoslavnic câ(pi)tanâ Dumitru ot Caracal
A cesta cu cheltuiala s a a zugrăvit sf( 0 " ta icoană cea a u h iră z it sfs(cei) beseri(ci) o sfîn(tâ) Cruce ferecat(ă) în argintă
Îm părătească a Născătoarei de D(u)mnezeu 1842. şi cu m ărgeanâ şi cu sfînt lemn îatrînsa spre pomenire, dumnealui
şi a tot neam ul dum(nea)lui, nestrăm utat în veaci.
Fila 11: P o m e l n i c u d u m ( n e a ) lu l P o s t e L I o a n Z u g r a ­
D e mtna Iul D ionisie: Fila 18. P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i
v u l c tito r .
Verso, de allâ m tn â : P o m e a l n i c u l ! l a i C h i r G h e o r g h e M a c a v e i s i n H a g i S t o i a n c ti t o r .

C o a n d a C tlto rfl. V erso : P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i H a g i N e c iu .


Fila 12: P o m e l n i c u l R ă p o s a t ( u ) l u i M ih a i G o g a c t i t o r 25) Fila 19: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i J u p a n I v a n c e a C o ­
Maria, Sultana, Elenca, Dumitrache, Elene», NIcola, A nas­ j o c a r u c tito r.
tasie Ioan, Gheorghie, Naum, Mihali, Zoiţa, Mihali, Caliţo, Mi V e rso : P o m e ln i c u l d u m ( n e a ) l u i P a v e l S ă p u n a r u .
hali * Chiro A nastase, Anastasia, Sultana. T eohan, Iamandi,
A tanasie, Costandina, Sirmo, Dimitrii, Chiro, Z oiţa şi tot nea- Fila 2 0 : P o m e ln i c u l d u m ( n e a ) l u i N ă s t a s i e C a l a n g i u .
Verso, de alia m tn a : P o m e l n i c u l P ă r i n t e l u i P r o t o p o ­
mUl C e n tru aceste nume c e s’au scris aici, s’a u dat patru stîlpi
de piatră, cu opt pio, de s ’au pus la sfinta biserică, spre vec - p u lu i I o n i ţ ă C i o r o l a n u .
Fila 21, mtna Iul D ionisie: P o m e ln i c u l d u m ( n e a ) l u l
1,103 ^ " / " « “''P o m e l n i c u l d u m ( n e o ) lu l P o lc o v ( n lc u l) IonttS
D u m itr u C o j o c a r u G u r a n c t i t o r ă .
c tito r. Fila 22: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u l D r a g u C r o l t o r u .
Verso: P o m e l n i c u l d u m n e a e i C a t i n c ă l M u r g S ş a n c ă i .
Fila 25: P o m e ln i c u l d u m ( n e a ) l u l T h e d o r M ih a ilo v ic i
24) T o t a c e s t z u g rav B a rb u C oşoveanu, a re fă c u t p ic tu ra H a g i.
R o m â n i t 1. In c u l o r i f ă r ă u l e i t n 1 8 3 3 - 1 8 3 4 . t n t i m p u l e g u m e n u l u i T a r a i i ^
25) A a ju ta t ş i l a biserica P o ste ln ic u l F i r şi e s te t r e c u t şi in p o m eln ic Fila 24: P o m e l n i c u l d u m ( n e e ) 'u i Z â n ă .
ei la fila 16.
Fila 3 1 : P o m e ln ic u d u m (n ea)lu l Jupan B e n g e a B ra­
Verso: P o m e ln ic u l d u m (n ea )lu i L a z a r s i n Călina*
ş o v e a n u l , c tito r 27).
Fila 25: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu i P etru B r a ş o v e a n u l
V erso: şi cu tot neamul lor.
ctitor.
Fila 26: P o m e ln ic u l ;dum (nea)lui V e l ic i c o F lo r e s c u . Fila 32: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu iI o n iţă G lo b o iu , ctito r
Fila 27: P o m e a ln lc u l d u m (n ea )lu l L o g o f(ă ta )lu i B arbu Fila 33: P o m e ln ic u l d u m n ( e a )e l J u p in e a s e l A n to n a .
C e a u ş u c tito ră . A ceastă jupîneasâ a u dat o sflntă Cruce îmbrăcată cu argint
Verso • Zapisul lui Barbu Logofăt Ciauşul şi al Slanei şi cu pietricele, lasfin ta beserică c a să ste a pe sflntul proestol,
soţia Iui prin care la s ă s ă se dea la biserică în fiecare an cite pentru vecinica pomenire, ±817.
do u ă oca de ce ară la biserica Oota. 1820. Aug. 15 . E chiar
F>la 34: P o m e ln i c u d u m n e a lu i I o n a ş c o P e s c a r u .
scrisul CeauşuluL
Fila 28. de altă m tnă: P o m e ln ic u d u m (n e a )lu l Jupan Fila 35: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu i A n t o n ie P e s c a r u .
G h e o r g h e D ă b u lea n u . Fila 36: P o m e ln ic u l d u m (n ea )lu i D a n c iu T ab acu .
Fila 29. de m tna Iul D ionisie: P o m e ln ic u dum (nea)lul
Au dat 5.000 cărăm idă.
Jupln C o s ta n d in .
Andrei Inchinatoru. Fila 37i P o m e ln ic u l d u m ( n e a ) l u i N e a g o e s i n M ih a i.
Verso : f în v ă ţă tu r ă c ă tr e p r e o ţ ii b e s e r ic ii. Fila 38: Pomelnicul dum)nea)lui Ion Craioveanu.
Cucernicilor preoţi, cind slujiţi sf(i)nta şi dum nezâiască Fila 3 9 : Pomelnicul dum(nea)Iui P avel Tabacu.
leturehie, datorie cu porunca iaste ca s ă s ă pom enească po­
melnicele ctitorilor şi a celor ce au d a t •danii, ori la ceiziile v a fu F.la 40: Pomelnicul dum(nea)lul Florea Glăvan.
Insă după m ai înlesnire şi uşurare într a c e s t chip să urm aţi, Fila 41: Pomelnicul dum(nea)lul Şteian Băcanu.
cînd sa începe a pomeni la siinta proscom idie vii ş morţii să
pomeniţi citeva pom(e)lnice într a c e a zi, şi s ă P j J*1" ™ ' J Fila 42: Pomelnicul dum(nea)Iul G heorghie Docuz.
doao zi dela ceale pomenite, adecă d ela isămn J Fila 43: Pomelnicul dum(nea)ei Stanei Cerceloaei.
nom enesti cîteva şi iar s ă pui sămnul. A sem ene să faci şi a
treia zi. Şi din zi în zi pom enind săvlrşind toate P ° * e,“ 'Ci1® Fila 4 4 1 Pomelnicul dum(nea)lui Manea Simeon Săpunaru.
s ă începi ale pomeni, din început. Şi a ş a vei Imp da‘° r ® CJ
o ai, că a ş a s ă pom enesc şi pela sfintele m (i)n(ă)stin »i lot Fila 45: Pomelnicul dum(nee)lui Dumitru Căibunescu.
blseric(ă) iasle şi m(î)n(ă)stirea, c a şi celelalte beserici şi tot Fila 46: Pomelnicul dum(nea)lui FloreaPlscan(u), c tito r.28)
într’un chip să săvîrşaşte sflntă leturghie. Iară d e nu veţi urma
du p ă povăţuire, a v e ţi că daţi se am a la dum nezăiasca judecată. Fila 47: Pomelnicul dum(nea)lui Milcei Tetoveanu.
Ş l ca sd ştlfl carii stn t vil şl morfl. Fila 48: Pomelnicul dum(nea)!ui Niculei Tetoveanu.
Să pomeniţi rîndul cel dinlîl Ia vii şi cel de ai doilea la Fila 49: Pomelnicul Cirstei Cizm aru.
morţi că nu s’au însăm nat cu deosebire, P*®»™* « i vii după
vremi m or şi nu s ă pot strica num ele unuia şi a-1 muta Ia cel A cest creştin d e om a u dat sfintei biserici o candelă de
morţi, iar Dumnezeu ştie care sînt vii şi carii sînt morţi. argint s ă să pom enească.
Fila 30: A ici s t pom enesc cel ce au ajutat la zidirea Fila 50: P o m e ln ic u l dutn(nea)Iui Tudoran s i n I lie
Sfintei Beserici. G h e r la n .
P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu l Jupan E n e Pollz, d in C r a io v a . Verso: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu l M arin ă Ş e la r iu l.
Verso: P o m e l n i c u l d u m ( n e a ) l u l A t h a n a s l e M llo v icl Fila 51: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu l R ăd uţu l A lm ă ja n u l.
c llto r 2e).
27) A c e s ta a a ju ta t ş i la B iserica P o s te ln ic u Fir.
26) A c e st* a a |u t a t t a z id ire a b ise ric ii P o ste ln ic ii F i r şi e t re c u t in p o ­ 28) E s'.c t r e c u t ş i I n p o m e l n i c u l b i t e r i c i i P o ite ln ic u F ir, lila 18.
m elnicul ei l a fila 32 verso.
Fila 64, de aceiaşi mtnă: P o m e a l n i c u d u m n e a l u i Eft-
V erso: P o m e l n i c u l lu i C h i r Ţ v e tc u . t i m i e A h c i b a ş a , t ito r .
Au făcut lanful policandrului. U rm ează pomelnicu propriu zis şi urm ătoarea n o t ă :
F'la 52: P o m e a n 'c u l C o s t a n d i n B o l t a ş u l . «A cestă pravoslavnică creştină anum e Eftenie cu dare
şi cu o sten eala pentru sfînta biserică, spre facerea clopotniţei
Verso: P o m e ln i c u l Iul I o n â B ă l a n . pîn(â) la săvîrşire, după cum â şl la fîntînă spre a s ă pome(n)l
Au dat ajutor la fereşti şi Ia clopote tlL . (gol) In veaci, titor".
Fila 65, de aceeaşi: P o m e l n i c u d u m n e a l u i J u p în N ă s ­
Fila 53, verso de altă mănâ: P o m e l n i c u l s fin ţii s a l e t a s i e B f ic a n u .
p B r ln te lu i p o p e i lu i I o r d a c h e I c o n o m u l .
Urmează numele. Jo s: Am ajutat şi e u Ia Sfânta biserică D upă num e urmează nota. „Titorâ au dat bisericii a s ă
c u ta li atîtâ (adică cîte 500 bani de nume) Gheorghe Popovici pom eni în veaci, talere 50 lei l(a) biserică (şi) clopotniţă, 50 la
au scris aici cu mină d e ţărînă şi cu p a n ă d e hlnă. fîntînă.
Fda 66, de aceeaşi : P o m e a l n i c u l d u m n e a l u i H a g i C o s -
Fila 54, ssrls de altă m ină: P o m e a l n i c u l d u m ( a e a ) lu i
t a n d i n ă B f ic a n u T ito râ .
P ă t r u R a c h i i a r l u , c ti t o r " .
D upă pomelnic urm ează n o t a : A cestă pravoslavnic creş­
Fila 55, aceeat m ină: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i P e ii
tină celâ mai sus arătat, din r(î)vnă d(u)mnezăiască, au hrăzit
( P e i i a ) A b a g iu .
la facerea bisericii şi la jugrăveală, talere 600 de lei, 1817 Au -
Fila 56, da a:eeaş m tnă: P o m e ln i c u ( l ) d u m n e a l u i J u p a n gost 21, pentru a să pomeni în veaci tot neamul.
G h i o r g h e F ito c .
Fila 68, de aceeaşi ; P o m e a l n i c u l d u m n e lu i J u p tn P ă t r u
Alte nume nu sînt trecute. B o l t a ş u llio v ic i, tito r.
Fila 57, deaceeaş mtnă: P o m e ln i c u P ă r i n t e l u i A n t a n a După pomelnic: .A c e s tă pravoslavnică au ajutat la fîntîn(â)
ero )m o n ah . cît şi la facerea cloDoniţii (!) spre a să pomeni în veaci, titor
şi sflnta icoană Sveti H aralam bie".
Fila 58, d i aceeaş m in i: P o m e a l n i c u d u m ( n e a ) l u i V a ­
s i l e D a v id . Fdele 6 9 - 7 5 sînt nescrise.
Fila 59, de aceeaf m tnă: P o m e l n i c u d ( u ) m e a l u i J u p tn Filele 76—77 de m îna lai D ionisie : P o m e ln ic d e o b ş t e
M a te i P e s c a r u . a l C i z m a r i l o r d e in a f.
A cest pravoslavnic Matei Pescaru dinâ rlvnă d(u)mneză- Urm ează 88 de nume, din care reţinem: Slamna, Vilu, Pan-
iascâ au ărăzit biserici(i) spre facerea cloponiti, talere 150 lei ciu, Ţfeta, Ţom a, Mona, Naidin, Cula, Nena, Paţa, Ţena, Conea*
şi la fîntînă talere 31 parale 20. Titor cu tot neamul spre a să Hlrsova.
pom eni In veaci.
Fda 78 e nescrisă.
Fila 60, d i aceeaft mtnă. P o m l e n i c u d u m n e a l u i J u p a n
S tă m a tie . Fila 79-80, nescrise.
Fda 81: O admirabilă icoană lucrată în peniţă şi acuare-
Fila 61, de aceaşl m tnă necunoscută i P o m e l n i c u d u m - Iată divers de Dionisie: »Sf(in)ţiţii Cereştii Voevozi ai îngerilor*.
n e l u i J u p a n B e n c e a C r a iv i c l. (Numai titlul alte n u m e lip­ D edesubt: .A c e s t praznic s ’au adaos hram la sf. beserică de
sesc. Probabil că n ’a plătit). refetul m ăcelarilor”.
Fila 62 de acceaş m tnă: P o m e l n i c u d u m n e a l u i J u p a n Fila 82: de m tnd Iul D lon'sle: P o m e ln ic u l d u m ( n e a l u i )
D u m i tr u B r â ş o v a n u . M la d e n M ă c e l a r u .
Fda 63. P o m e l n i c u d u m n e a l u i v e l M e d e l n i c e r i G h e o r ­ Fl'a 85, de mîna iul Dionisie: P o m e ln ic u l r ă p o s a t( u ) ! u l
g h e M ăcescu. P a ţa M ă ce la ru .
(Nu e trecut nici-un nume).
FllelB 8 4 - 8 6 , d e altă mînă: Pomelnicul■ pentra cljl a u ■d at A-i dat ajutoriu la policandru.
Filele 112—122, sînt albe.

m ai num ele d e botez a le soţilor. P e filele 123—124. sînt nişte pom elnice din 1849.

Filele 87— 102 sint nescrise. Fila 125, e goală.


Fila 103, d e mîna lui D ionisie: Poraealnical dum(nea)lui Pomelnicul e legat în piele cu copertele de le m n 29).
Dimitrie Argintaru. III. A l d o ile a p o m e ln i c al B i s e r i c i i Sf. lo a n -H ic r a . C r a io v a 30)
Fila 103 oerso, tot de D ionisie: Pomelnicul dum(nea)lui
Ilie Argintar. Alt m anuscris al lui Dionisie Eclisiarhul II form ează parte din
Fila 104, d e D ionisie: Pomelnicul dum(nea)lui Mihail Ar­ pomelnicul al doilea al bisericii Sfintul loan-Hiera, Craiova.
Ş coala caligrafică iui Dionisie e ste continuată d e ucenicii lai şi
gintam . de m ulte ori el scriu a p roape în toate pomelnicele, unde apare
los- Şi o păreche paitale de argint tal. 60 a u d a t la sa- o m înă anonimă.
rahor(!), ia cărăm idă, la clopote şi la Crucea ce este pe amvon. Ucenicului i se da un pom elnic vechi, după care el copia
Verso: Pomealnicul dum(nea)lui Ţvetco: Predoslovia, Cavlntul către iubitorii d e cetire, sfaturile către
preoţi, pomelnicul domnilor, al episcopilor, etc., care sînt aproape
Jos: au făcut lanţul la policandru. cam cu acelaş cuprins. In aceste cazuri mina cronicarului inter­
vine pentru corectură şi adăogiri. A cest procedeu e utilizat şi
Fila 105, tot de Dionisie: Pomelnicul dum(nea)lui Gheor­
azi în pictură. Pictorul lucrează ico an ele îm părăteşti şi pe cele
ghie Cureraru. m ai importante, iar reslul sînt date p e se am a ucenicilor.
Verso: Pomelnicul Zinovii Monahii. La fel se întîmplâ »icu pomelnicele. Acelaş ucenic, a cărui
pană a p are în pomelnicul bisericii Oota pe care l-am dat
Fila 106: Pomelnicul dum(nea)ei Jupînesii Paraschivei. mai sus, scrie şi pe-al bisericii Sf. Ioan-Hiera.

V erso: Fila 1, verso: lin chenar m are şi puţin înflorat, s e află pictat
în peniţă cu c e rn e a ă neagră BSf(i)ntul Ioann Botezatoriul*. E
Fila 107: Bomelnicu dum(nea)lui Ilie sin Vasilie.
îmbrăcat cu haină d e piele cu pâr, încins cu curea, P e mîna
Verso: Pom ealnicul răposatului Drăghiciâ. dreaptă are rezlm at steagul cu cruce. In d reap ta jos, pe un v a s
e capul lui. In mîna stin g ă ţine un sfetoclu, pe care e scris cu
Fila 108: Pomelnicul dum(nea)lul B a d e a Otăescu. ro şu : «Pocăiţi-vă că s ’au apropiat împărăţiia ceriurilor. Iată şi
Acestui m ai su s numit, părinţii Iul a u iost cMtori 1a >e«- săcurea la rădăcina copiciului*. In aceeaşi parte, jos e ste un
rlca c e a mică, ea re a au lost înlăuntru besericii a c e ştb a ce s au pom mic şi o secure.
zidit acum , ajutorînd şi acesta la zidire d u p ă putinţa lui 1 tal. Fila 2, renta: Chenar ornat cu fire de in înflorit. înlăuntru
Fila 109 : Pomelnicul Căpi1(anu)lui Sandu. »Sf(fn)tuI Ierarh Nicola e “ îm brăcat în veşm inte arhiereşti, cu
Verso: Pomelnicul răpos(atului) Logoi(ăt) Ion sin Popa o*) M u ,t u m es3 P e a ce a s tă cale P ă r in te lu i G h . P irşc o v e a n u , p a r o h u l bi­
sericii O ota, p e n tru b u n ă v o in ţă ce a a v u t d e a -m t p u n e ia dispo z iţie p o m e ln i­
V a s ilie ^ ^ aj utor ia zugrăvirea altarului, tal. 10. 'j cul d e m ai sus.
e .iu P rim u l p o m eln ic e sc ris î n a n u l 1808 d e „ F lo re a D a scălu o t D răgo-
Fila 110: Pomelnicul dum(nea)lui Iv an c e a Necopolanul. r ? ' c i i® va P ub ^ ca In u n a d in fa scicolele v iito a re ale re v is te i O lte n ia . Bise-
ca o f. Io a n H ie ra m ai a r e u rm ă to a re le d o u ă p o m e ln ic e : . P o m e l n i c u d e la b e -
Au ajutat la policandru cu tal. 10. SpriCS , ^o n B o te z ă to riu l şi î n a i n t e m ergătoriul. 1827 F e v r u a r 2 0 “ si
• ro m e ln ic u c o rp o -a ţii c o jo c a rilo r s u p ttri şi g ro ş', a n u 1869 D e c e m b ri 2 5 ". P e
Verso, de altă m ină: Pomealnicul dum(nea)lui Miciu Can­ Prim * p a g in ă scrisă a acestui po m eln ic citim : . a c e s t po m eln ic e ste a să scrie
umat U n a fu l c o jo c a rilo r In trîn su l la bise ric a h r a m u l sfintul Ton B o te? ă to rlu şi
taragiu. . ram ul p ro o ro c u lu i Ilie, m ahalao C h 'ţără n o iia . în c e p e re a c lă d irii şi săvirşiri(l)
Fila I U , d e m îna lui D ionisie: P o m e ln ic u l d u m (n e a )lu l cestui sfin t lă c a ş a u fost d e D m -lo r r ă p o s a ţi Ş ă r b i n L ogofătu i H ie ra Cojo-
r u cu a r ă ta tu l iz n a f p ă a c e a v r e m e “.
Jancul Croitoriul.
tăminile pomenire. Iară de iaste poruncit oamenilor mireani,
dreapta binecuvintează, ia r In stînga ţine o carte. Deoparte şi pentru suflete a d a milostenie m(î)n(ă)stirilor şi sfintelor bese­
de alta a capului slnt „Is. Hs. şi .Mr. T heu*. . rici, pentru cei vii sau pentru cei morţi şi ei din nepurtarea de
A ceste două pagini sînt opera lui Dionisie p ^ s l a r u l . grije sa u din necredinţă, nu dau şi c a cum ar fi întru ponos,
Fila 3 nescrisă; fila 4 : In alară de chenarul ce îngrădeşte nu cred Sîinta Scriptură ş i de al să u suflet, cu scara c e a de
pagina, are sus ochiul lui ,6 Beic". mintuire, către Domnul Dumnezeu nu vrură a să apropiia. De
aceia vor d a răspuns in celălat veac, înaintea feaţii nefăţarni­
Dumnezăe8cu pomealntc cului judecători, carele v a s â d e a fieşti căruia după lucrul lui.
Ce să zice proscomisarion. A ccsta s ’au scris cu bla- Iaca şi acelui, asîndă v a sosi, carele n’a u făcut pomenire
părinţilor sai şi vecinilor lui, şi după m oartea aceluia însuşi Iul
aosloveniie prea sfinţii sale iubitoriuiui de Dumnezeu, p ă ­
va peri pomenirea. A şijderea sau în lăcuinţa sfintului loc adecă
rintelui nostru Chiriu Chir Nectarie episcopu Rimnicului, şL în m(i)n(ă)stlri sau la beserici, arhimandriţii şi igumenii sau
în vrem ea mării sa le domnului nostru Io Ioan Gheorghie
protopopii şi preoţii sau protodiaconii şi diiaconii şi alţi purtă­
C aragea V oevod, întru care s’a u se n s domnii şi aihieien şi s au
tori de grije ai besericii, cari slujesc la sfinta c a să hrănindu-să
dat de obşte la tot pravoslavnicul creştin, o să scrie numele a
şi luînd milostenii şi pentru sufletele acelora pre Domnul nu
celor din c e a ta besericească şi din c e ata m irenească, cari din
roagă sa u cu negrija mînăstirii pentru sufletele cele pristăvite
îndem nare dumnez&iasca vor veni şi vor milui la a c ea stă slintă
parastase şi leturghii nu slujesc luni spre marţi, miercuri spre
beserică (care să num eşte m ahalaoa popei lui Anghel ce s ă
joi. vineri spre s im b ă tă ; sau sobornicul, adecă pomealnicul
zice şi Chiţărănoiu) de aici din oraşul Ciaiovei, unde s ă c m -
acesta nu sa v a pomeni, de unii ca aceştea m arele Ioan Zla-
steaşie şi să prâznuiaşte hramul sfintului prooioc Ioan Boleză-
toust z i c e : s* fie spre dlnşii greutatea besericească şi la înfri­
toriul m ergâtonul înainte şi al sfintului slăvltulm P*c c i °c Hie c oşata zi a judecăţii singuri ei vor fl nemulţumiţi. Drept aceasta,
T e sv ite a n u l31) după putinţa lor, cu sate, c u r o o ţii de moştenire
creştini buni, spre treaba beseiicii, avuţia voastră să daţi şi spre
cu mari cu vii cu ţigani, cu odoară biseiiceşti, cu p r â v â h i c u .
pom enirea sufletelor voastre şl a părinţilor voştrii, spre eriarea
dobitoace sa u cu orice ca să lie spre folosul sfintei biserici
păcatelor. C ă omul bllnd şi îndurat iaste iubit Iul D(u)mnezeu...
precum s’au însem nat să să ştie de un n u rte 500 de bani, a să
(continuă explicarea rostului pomelnicului şi datoria slujitorilor
pomeni, sufletele lor întiu pom enire de veaci. Iar cînd ar f să
se scrie neştine la acest dum nezăesc pom ealmc să fie prin şilrea de a-1 pomeni... fila 6 şl 7).
epitropului, a d ic ă a purtâtoriului de grijă aceşti beserici, ca să
Fila 8 i Scoftnd preotul din agnef pârllceale, zice aşa:
s ă ştie pentru c e i-ar fi s ă s ă pom enească Iar de v a Indrlzn Pom eneşte, Doamne, sufletele"... şie n u m â ră mai multe formule
cineva a scrie vreun nume fără ştirea purtâtoriului de gnje al
Intre care şi a c e a s ta : Pomeneşte, D(oa)mne, sufletele acelora ce
sfintei case. d e v a fi preot sau diiacon sau citeţi să li sa ia-
fiind cuprinşi de frică cu mîinile sale s'au junghiat sau sugrumat,
darul. Iar de v a fi m ireau s ă să afurisească şi a ş a s ă aibă a sa u cu beţie sau cu otravă etc. Pom eneşte, Doamne, sufletele
s ă ţinea intru a c e a s tă tocmeală, ca re a iaste dată &** * * $ ' $ celor osînd'ţi la m oarte după vină sau nevinovaţi şi m oarte de
purtătorii de Dum nezeu părinţi ai sfintei Biserici a Răsăritului.
nevoe am luat. Pom eneşte, Doamne, sufletele tinerilor nebote-
Fila 5, Predoslovie: A devărată înştiinţare, adecă învăţă­ zaţi, carii s’a u născut din părinţi pravoslavnici şi au murit etc.
tură înainte sa u pus no ao de sfinţii apostoli şi de sfinţii pflriDjj Fila 9 : Sfaturi de cum s e pom eneşte pomelnicul, rînduri,
a i Legii Vechi şi ai Darului celui Nou. Şi au arătat ca să să rînduri, din cauza mulţimii numelor.
facă pomenire pentru cei morţi zice M : ş l încă *»«* de bună
voe, pentru săracii sau lipsa, p este an să s ă facă în toate sâp- Fila 10:
P o m e l n i c u l b l a g o c e s t i v i l o r D o m n i.
31) Pis. B isericii Si. I o n H cra : A c e a s tă s f ln tă (şl d u m n ez e ia sc ă) b ise ric ă

tan tln * f f a S
ce *& c in s te şte şi s ă p r ă z n u e h r a m u sf(t)n(tului) io n B o tez a to riu şj S fin ţii C o i-
S b S . pro jorojefi I i l e , es<e z id ită dinâ, f c g f c d e d= M
r ă p o s a ta fsic) J u p a n â H e r a S te n escu C o io cariu . d in z lele d o m n u lu i n o s tr u 10
Radu V oevod Negru Cel dinţii domn «1 Ţării Romtneşti.
C o sta n tio â A iix a n d ru Ispila(n )tâ V odă, c u blap o> lo v e n l-a f»ic s tn t.e s a k Şerban V oevod B asarab C e s 'a u n u m it C a n ta c u zin o , n e a m îm ­
K in u K ir N e c ta rie , e p is c o p u l R im n icu lu i şi să v irş tă d e d u m n i a l u i Ş e r b a n * p ă ră te s c .
S te n e s c u fratele ră p o s a tu lu i (sic) H e ra . a ju to r a tă şt d e izn aful co ,° “ r i ' “ ,180 ^
C ifra ultim ă e r u p tă , d a r d in p rim u l p o m e ln ic al bisericii ( A rh iv a Bis. Sf. Matei V oevod B asarab N e p o tu l lui B a sa ra b V o d ă c e l B ă tr ln .
A c e s t D o m n a fă c u t 4 0 d e m (i)n(ăs)tirl.
H ie ra) scris d e . F l o r e a D a sc ălu l o t D răgoeşt»“ v e d e m c a s a u
re a d e izn oav(ă) di(n ) tem e lie la le a tu 1804. La, N . Io rg a t n , ^ c rip \ ' " aS *
p is a n ie n u e s te tre c u tă . E a a fo st găsită d e P ă r. M. G r o n e a In a n u l 1916, In.
c u r te a b iserici. Cu o c az ia u n e i r e p .r a ţ i i a fo st a şe z a tă d m n o u in z d.
Constantin V oevod Brîncovan A c e .» d o m n u a u d o m n it 27 d . a n i l - a u
tă ia t im p ă r a tu la Ţ a rig ra d c u t o ţi fu lui.
Daniil Mitropolit
Scarlat V oevod Ghica Anihim . Dam aschin Arhiereu
Constantin V oevod G th a n Neofit » Inochentie .
Ştefan „ Climent
Alexandru V oevod Alexand(ru) Filaret . Grigorie
Grigorie V oevod Ghica Grigorie , Parthenie *
Cozm a „ C hesarie „
Manuil V oevod Roset Filaret , Ioasif .
Alexandru V oevod Ipsilant P r e a c e sta l-au o m o rlt îm p ă r a tu l la Ţ a ­
Theodosie „ N ectarie „
r ig r a d c u m u lte m u n ci, tăindu-1 to t Dosothei „
b u c ăţi d e p e la to a te tn c h ie tu rile p e n ­ Verso: un fel de sfetoclu din care se desprind trei ciucuri:
tr u c ă a u fug it iioaău C o s ta n d in V o d ă unul jos la mijloc şi doi sus, în părţi. Din sp atele sfetoclului
la M u sca li şi a u scociorit ră z m iriţa iese Crucea şi cîrja arhierească c e se întretae şi între ele e
la le a tu l 1809. mitra arhierească.
N icolae V oevod Caragea P e sfetoclu: Aceşti sfinţi păstori ai turmei Iui Hristos cei
cuvîntâtoare supt păstoriia lor să ocrotească sfintele biserici şi
Mihail V oevod Suţul cu milostivire părintească să ajutorează, cu ceale ce iaste prm
Nicolae V oevod Mavroghen L -a u tă ia t v e z iru l p e s te D u n ă re e u fe r -
putinţă şi printr’a lor mijlocire sînt slobode, şi în p ace cu v e n i­
m a n v ic le a n şi fă c ln d d o a m n a lui A iKA turile lor şi n e s * ^ fa te , c a să poată neîncetat a slăvi num ele
l a Î m p ă ra tu l a u p o r u n c it d e a u tă ia t Celui p rea înaltfu| îmnezeu şi sp re a lor vecinică pomenire.
p e v e ziru , c a p p e n tr u cap.
Fila 12: if '/m d n i c u l c u c e r n 'c ilo r preoţi.
A lexandru V oevod Moruz GheorghiţA.g’jrei, Ioan ierei, Barbu ierei, Anghel ierei, Vladu
ierei, Preda ieia C o n s t a n t i n ierei, Stan ierei, Costandin ierei,
Gheorghie V oevod Hangerli P e ac™»* i- a u tă ia t c a p u l c ap ig iu im -
p ă r ă te s c In sc a u n î n B u c u reşti, p e n - A nghel ierei, PiJicu ierei, Radu ierei, Nicola ierei.
r u c ă a u p u s v ă c ă ritu p e o a m e n i d e a u Pe coloana a doua jos, într’un cerc puţin înflorat şi cu Cruce
i c o s d a jd e po ... (ru p t) vită.
sus, e scris: Aceşti cucernici preoţi a u slujit altariului, al aceşti
sfinte beserici, cu nevoinţă zioa şi noaptea, spre împlinirea
Constantin V oevod Ipsilant sfintei slujbi, pînă Ia sfîrşitul vieţii lor, c a să fie şi ei împărtă­
şiţi pomenirii veacinice.
lo a n n V o e v o d C aragea S 'a u p u s D o m n d u p ă ce s ’a u r ă d ic a t
M oscalii d in ţ a r i , 1813. Pe fila 15 e scris „ P o m ea ln ic u r, restul e nescrisă.

(Coloana a doua şi a treia, precum şi ultimele două num e Fila 14: P o m e a ln i c u l d u m (n e a )lu i r ă p o s a t u lu i H ie r a
din coloana intiia sînt scrise de Dionisie Echsiarhul). i a l d u m (n e a )lu i I o a n M atei.
Verso: un cerc rotund, puţin ornat, de care atirnă doi
V ii: Şerban, Dumitru, Profira, Radu, Mariia. Ivana, Neşa,
ciucuri marginali. Deasupra, corbul cu Crucea în cioc, sa b ia şi
Spiridon, Iovan, Petcu.
buzduganul întretăiate, iar mai sus coroana domnească.
In cerc scris ca roşu: Aceşti blagocestivi Domni ai aceştii ( f ) lonichie monahu, Hiera, Ion, Ioana, Laţca, Mariia, PIrvan,
pravoslavnice ţări ca nişte încomnaţi de Dumnezeu cu stăpînirea Dumitru, Ilinca, Sterie, Dumitra, Catrina, Manolea, A nastasiia
ce li s’au încredinţat, cu milostivire întind mîna s a şi ocrotesc Iana, Ioana, Stan, Cona, Mladen Manda.
sfintele lăcaşuri supt a lor oblăduire şi cu duios suflet deapu-
ru rea le ajutorează şi Ie scuteşte de obicinuitele dâjdii. încă V i l : Ioan.
a d a o g ă şi înoesc milele cu luminatele lor h-isoave spre întărire ( f ) Matei, Aniţa, Dumitrana, Mariia, Mitran.
şi s i r e a lor veacinică pomenire. Şl cu tot neamul fii(i)lor.
Fila 11: Pomelnicul prea sfinţilor mitropoliţl şi arhierei
(subliniat cu un chenar ornat cu flori c e a u cite patru petale). F ila 15: P o m e a ln i c u l d u m (n ea )lu i L o g o fă tu lu i Şărb an :
V ii: Şărban, Păuna, Dum itra, Elena, Păuna, Filea, Mariia.
Verso: Pomealnicul dum. P re d a Işlicariu.
Fila 16: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i D im ( i) lr a c h e z e t
L o g o f ă tu l Ş e r b a n ă . Fila 35: Pomealnicul dum. Andrei Işlicariu.
Verso: Pomealnicul dum. Iancul Işlicariu.
Fila 17: P o m e a l n l c u l d u m ( n e a ) l u i N i c o l a e R a d o v ic i
B o liaşu l. m Fila 36: Pomealnicul lui Stan Işlicariu.
Verso: Pomealnicul Iul V asile Işlicaru.
(Titlul e subliniat cu un chenar ornat cu un lujer cu flori.
De o parte şi d e alta are cite o amforă cu flori, admirabil U rm ează încă unu spre z e c e pomelnice, care nu a u titluri
lucrate). şi nici iniţialele numelor, adică tot ce trebuia s ă lie scris cu
roşu lipseşte. Din a c ea sta vedem felul cum s e lucra un pomel­
Fila 18: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i D u m i tr u Ş te fu . nic şi anum e: Se scria întii partea cuvîntului în aiară de ini­
Fila 19: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i G h e o r g h i e C h iu r - ţială cu cerneală neagră şi apoi se a d ă u g a şi iniţiala cu roşu,
c iu b a şa . sa u invers.
Restul filelor de aproxim ativ 110 sînt albe.
Fila 2 0 1 P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i N a u m S t a r o s t e a . Sure sfîrşit sînt do u ă catagrafii de lucrurile bisericii. Una
e din 1835 Mai 26 şi alta din 1870 Dec. 2 3 .32)
Fila 21: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i I a n c u C o j o c a r u .
* * #
Fila 22: P o m e a l n i c u l d u m (n e a )lu i ră p o s a tu lu i Io n Pom elnicele ce le-am transcris m ai sus sînt interesente şi
B ra n e ţu . prin a c e e a că, cu ajutorul lor putem citi precis ş l identillca
diferitele num e ce-^e găsim în pisaniile b sericilor respective.
F la 23: P o m e a l n l c u l d u m ( n e a ) l u i p(c e a C o j o c a r u l . Cu ajutorul .Pomelnicului bisericii Postefnicu Fir am sta­
Verso: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i r 8 p i u i t u l u i H r l s t e a . bilit d a ta ţtcC K . a actualei biserici, d ată c a re a fost citită cu
o g reşa lă d e aproape o sută de ani33).
Fila 2 4 1 P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) I u i D i n c ă G h e ţ a C o ­ Cel m ai mare folos la citirea preaîncurcatei pisanii a
jo c a ru l. CI bisericii Oota îl prezintă pomelnicul respectiv scris de Dionisie.
Dau mai jos textul pisaniei bisericii O ota cu litere cirilice
Fila 25: P o m e a l n l c u l d u m ( n e a ) l u l M ih a i C o j o c a r u l . pentru m ai multă precizie:
Fila 26: P o m e a l n l c u l d u m ( n e a ) ! u i B o ic iu (B o ia ) C o -
jo caru .
Fila 27: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i F i o r e a C o j o c a r u .
Fila 28: P o m e ln i c u l d u m ( n e a ) l u l I a n e C o j o c a r u l .
F Ja 29: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i N e a g u C o j o c a r u .
Fila 30: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u l D u m i tr u b r a i N e a ­
g o e C o jo c a ru .
Fila 31: P o m e a l n l c u l d u m n e a l u i M ilc u C o o c a r u l .
Fila 32: P o m e a l n i c u l d u m (n e a )I u l G h e o r g h i e O r e z a n u .
Verso: P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ( l u l D u m i tr u s i n M a te i. 32) M u lţu m e sc p e a ce astă c a le P ă rin te lu i M a r in G r o n e a p e n tr u b u n ă ­
v o in ţă c e a a v u t d e a-m i p u n e la d isp o z iţie p o m eln icu l B isericii Sf. Io a n lie r a .
Fila 3 3 1 P o m e a l n i c u l d u m ( n e a ) l u i I o a n C o j o c a r u l s i n 3 3 ) Vezi lu c r a r e a d e fa ţă , n o t a 10. ,
Thom a. 34) KdI ICTpHCÎSrt'fc e r a u n r a n g p re o ţe sc . Vezi în d r e p t a r e a legii, p.
U n Io n C a strisia e r ă p r o to p o p al P lă ţii D u m b ră v ilo r la 1836. V e z i A r h O t.
Verso: P o m e a l n i c u l lu i D u m i t r u C o j o c a r i u b r a t C h i- No. 4 5 —46 p . 460 —461. ' „ , , _ no
riia c . 35) „ E n e C h i u r c i u b a ş a “ e t r e c u t In p o m eln icu l bis. Sf. I o n H e r a d i n ISO»,
fila. 8 v e r s o ; t o p o m e l n i c u l a c e l e ia ş i b i s e r i c i , d i n 1813, fila 19, e u n „ O h e o r g e
Fila 34: P o m e a l n i c u l d u m . N i c o l a e s i n P ă tru . C h iu rciu b aşă".
Necala Vălcănescu, tatăl Papei au fost fecior Iui D avid
post. şi a u tras bir la boerit m azâli p â n a la moartea l u i ;
Papa Vălcănescul, i brat ego Diicul sânt feciorii Necuiii
Vălcănescul şi după m oartea tă»âne-sâu a u tras bir t o t la boeii»
m azâli p â n ă acum şi şl a c u m după cum s ă a d e v ere a ză din
catastişlle vistierii.
De vrem e ce şi moşul lor şi tatăl lor au tras bir la boerli
Pisania de m ii sus e scrisă foarte frumos, dar com bină­ m azâli până la m oartea lor aşişderea şl ei după m oartea tătâ-
rile de litere şi diferite cuvinte streine îi fac an e v o io a să citirea36) ne-său s’a u aşezat şi acum tot la breasla boerlnaşilor mazSlr
In afară de acestea, din cele trei pomelnice transcrise mai şi li s ’a u dat a c ea stă ca rte d e adeverinţă la m âna lor.
sus, pom elnicul bisericii Postelnicul Fir, prin felul cum ni s ’a B. Vel Vist.
păstrat şi mai ales p 'ln faptul c ă aproape în întregime e ste
scris de cronicar, rămîne o perlă veritabilă a caligrafiei vechi
reprezentată, la începutul secolului al 19-lea, prin Dîonisie Ecli-
PO CU MENTE
siarhu.
1577 (7085) Mal 6, A le x a n d r u a l I l-le a V o e v o d în tă ­
O frântură de g e n e a lo g ie r e ş t e s tă p în ir e a lu i N i c o l a V âtafu ş l f e c io r ilo r lu i p e s t e
m a i m u lte b u c ă ţi d e m o ş i e în C i o a c e le , D e a l u l C o m ă -
Familia Vălcănescu din judeţul Dolj. n e ş t ilo r , G lo g o v a , M în ă stir, I a r c e a , C o lo r u ia , P a d e ş ,
d e IO A N V. C Â N C E A C l î s n e ş t i, d e c u m p ărătu ră.
a rh iv a r a ju to r la A rh iv e le S ta tu lu i d in C raiova. de C. N. PLOPŞOR

Printre o seam ă de hârtii diverse, de cu/And intrate în po­ Cu mila lui Dumnezeu lo Alexandru V oevod şi Domn a
sesia Arhivelor Statului din Craiova, se afiă ş f fragmentul de toată Ţ ara Rumânească, feciorul marelui şl prea bunului Mircea
genealogie c e dam mai jos. V oevod: Dat-am domniea m ea ac ea stă pornncă a domnii m eale
Dacă pentru marile familii boereşti spiţa neamului este de slugii domniei m eale Nicolei Vatafu şi feciorilor lui câţi Dum­
cele mai multe ori bine cunoscută, nu la fel se întâm pla cu nezeu îi v a dărui, ca să-i fie lui m oşie In Ciocele două selişte
boernaşii mai mărunţi despre ai căror înaintaşi nu se ocupa de casâ, pentiu ca le-au cum părat Nicola Vataf dela Miloşofeia
nimeni, decât în cazuri deosebite. şl dela Cârstea drept 2750 aspri g a ta ; Şi ia r a u cum părat N ico'a
Cea a neamului Vâlcănescu ni se pare vrednică d e luat Vătaf m o jie în Ciocel o selişte de casa, dela Creciun, şi dela
în se am ă dintr’un întreit punct de v e d e re : Vechimea ei, căci j Lupu, drept 350 a sp ri; şi iar au cumpSrat N c o la Vătaf: una se-
începe din prim a jum ătate a veacului al XVII-lea; autenticita­ leşte d e casâ, dela Stan, şi dela Lăudat, drept 350 a s p r i ; Şl iar
tea c e i s 'a dat prin iscălitura marelui vistier şi în sfârşit pen-; a u cum părat Nicola V ătaf: una selişte de casâ, dela Pătru şi
trucă priveşte un neam care, nu s ’a stins încă. dela Dan, drept 350 aspri; Şi iar să fie Nicolei Vătaf şi fecio­
De a c eea, d a c ă din întâmplare, aceste rânduri ar cădea rilor lui o m oară pe apa Motrului, pentru că a u cum părat-o dela
sub ochii vreunui descendent al lui S troe Postelnicul Vâlcă-|i Lupu şi d ela Creciun, drept 1650 aspri, şi 50 livezi drept 1600
nescul, i-am fi ^ c u n o sc ă to ri de v a putea să ne ajute să înno-v aspri, şi fălci de pădure, insă falei 60 drept 350 a sp ri; Şi iar
d ăm firul rupt la 1748, cu timpurile d e azi. au cum părat Nicola Vătaf un laz'i dela Dan şi dela Radu, drept
1300 a so ri; şi iar a u cum părat N icola Vâtaf un lazu dela Ioan,.
* drept 150 aspri, şi iar a u cum părat Nicola Vâtefu una livadie
* *
dela Rădoae, drept 70 a sp ri; Şi iar să fie Nicolei Vataf: două
N e a m u l p a p e i V ă lc S n e s c n l 1 b r a t e g o D iicul, f e c io r ii
vii în dealul Comăneştilor. pentru c ă le-au cum părat d ela Pro-
N e c u iii V ă l c ă n e s c u l o t s u d D oljii, în c e chip In j o s s ă dan şi dela Frăţii*, drept 800 a s p r i ; şi iar au cum părat Nicol-a
adeverează. V ătaf: m oşie în Ciooel una silişte de casă dela Creciun. drept
Avg. 2 lt. 7256 (1748). 100 a sp ri; Şi să f e Nicolei Vătaf: una selişte şi una vie In
Ciocel dela Stănilă pentru c ă au plătit Nicola Vătaf pe Stănilă
David post. moşu Papei au fost nepot lai Stroe post. după de bir In patru ani de toate dâjdile pentru a r e a seljşte şi vie r
cum se ade v ere a ză dintr’un hrisov al răposatului Matei Vodă
şi ia r s ă fie Nicolei Vâtafu, m oşie in Glogova şl în Mânăstir»
B asarab ot leat 7 1 4 3 ^ 3 5 ) ;
din partea Vâlcului feciorul Iul Dragomir pe jum ătate, d e p reste
36) V e z i tr a n s c r ie r e a lui N. Iorg a : In sc rip ţii II, p . 70.
mătuşâcăl Râdiţăi, precum să ştie că având eu o prăvălie părin­
S S ' s S i c S S S S s tească despre mumă-mea şi fiindu-m(i) de vânzare m'am tocmit cu
j p JLe to ată câtă să v a a leag e din apâ, şi din uşcat, drept numitul vărul mieu şi am vândut-o de a mea bun(ă) voe in
3 6 0 0 aspri ■ tar ^ a i e ÎScole V a l.! m S5,a In Cotoruia In b(a)n(i) gata tl. 390, adecă tri sute noaozăci tocma(i) şl me-am
?ar-ea 5 i î n UtA. partea Stanei toată câtă s â v a alege, clin apâ primit toţi b(a)n(i) deplin în m âna m ea, prăvălie caie şade cis-
marul cu chirie într'ânsa. Ca să aibă dumnealui a stăpâni cu
bun(ă) pace de către mine şi de către ficiorul mieu T udor şi de
S î na tea B e i din Runc toată din a p ă şi din uscat, drept către soţia mea. Şi când s'au făcut zapisul acesta au fost şi al(ţi)
negustori la mijloc care mal jos să v o r iscăli martor(i). Şi pen tru
8 3 w j s l s s = mai adevărată credinţă, m'am iscălit mai jos ca să crează. P ră ­

z s E k s tts : vălia cu locul de supt ea cât şi locul in dos, p ă unde iaste


îngrădit. Ia r întâmplându-să fre-o pricină a să scula cineva, să
am a răspunde eu, fiindcă eu me-am primit toti b(a)n(i) deplin

m m m m i
Goita au cum oărat Mihâilă una rivină drept 40 a spri ; şi iar au
in m ână m e a ; sau de să va întâm pla fre zăciuială tot eu să
răspunz şi la acelea. Şl pentru credinţă am iscălit şi eu şi soţia
mea şi ficior(ul meu. 1796, M arte 11.

E u Nicolae sin Câştea C urăraru am vândut dinpreună cu


cum părat Mihăilă una crivină in Ermoneşti, d a 0prec ’ Ptl soţia mea Floarea i cu fii-meu Tudor de a noastră bună voire.
7 0 fl asnri- si iar au cum părat Mihăilă una selişte în O ş Ş
Hpia Prpria dreot 60 aspri. Şi a u vândut d e -a lor b u n ă v o e ş i cu Eu Toma croitor, m artor
ştirea tuturor m egiaşllor, şi înalmţea d ° ^ ei meăa fe Eu Stoian cizămar
a c ea sta am dat şi dom niea m ea Iu lN ic o la V ă ta f, ca s â n e iui mo M a te i ................. 2) m artor,
sie ohavnică, şi feciorilor lui, nepoţilor şi strenepoţ. or lui, şi d e
D ouS z a p ls e d i n c o rn . Ş u t e ş t i , V ilc e a .
(c o ltc ţ. Pr. B ălaşa)

1. A decă eu care m ai jos mă voi iscăli dat-am zapisul


mieu la mina feciorilor lui, Mihai, precum să să ştie că^ i-am
ari z w s t s s r sor,s eu an vindut partea m ea de pămlnt m ăgură de vie ce l-au stâpînlt
şi tată-mieu. Acuma l-am vindut eu, de a mea bunăvoe, ne
pecetea silită de nimeni, în bani gata. 32 pl. adecă trei zeci şi doi şi
lo Alexandru V oevod domnească
jumătate. Insă pămlnt măgură alături cu via Florii, pe dila vale
ce atirnă in Pietroasa, păm int in lat stîojini 13, lungu, iar
A c u t h v o d s ’au tâlmacii de mine tn limba rumâneasc9 siinjinl 60, stîojinul t l : 2 pl... să aibă a stăpini d-lui şi copiii,
de pe h'lsoo slooenesc din cuvânt tn c u v â n t: dumnealor, câţi din neam sâ vor trage în pace^ nesupărat» de
1791 Oct. 28. nimeni şi neştiind carte mi-am pus deştetu (sic) în loc de pecete
D loilsl» Eclls. epc. ca să să crează. mT .
1815 Luna Noembne 2
1796 Martie 11. N i c o l a e s i n C â ş t e a iC a r X r a r a î m p r e -
u n i Z 96J ? Z c u fiu l s a u , v â n d Iul M ih a li C o j o c a r u o t E u S tin sin Stan Diţăscu am dat
prăvălie îa Craiova ■). ^ MÂNDROCEANU f E a Ioaa soţia lui Stan
Eu Ivan zăt Iona şi am scris eu Vlăduţu cu zisa lor...
A decă eu c a r e mai jos mă voi iscăli, dat-aro Î n c r e d i n ţ a - sînt şi m artor.
zapisul mieu la m âna dumnealui vărul mieu Mihai Coţocar llcior
2) C u v â n t in d eic ifra b il.
1) M . R . O ., C o le c ţia M ih S e u le s ;u .
2. Av, f MR: MLADLI W O l TRANS, Cruce m are cu braţele
+ A dică eu care mal jos mă voi iscăli încredinţez cu term inate In ilori de crin, în c a n to a n e mici flori de crin. Două
această adeverinţa a mea la mina nepotu-mieu Gheorghe ce cercuri perlate.
l-am crescut eu fiindcă au rămas mic şi i-em dat din cele ce
mi s'au găsit toate cum are ară ta din moşie 1 am dat dat stj.
5 adică cinci din gardu Cozii pin în Peceana (sic) pe lingă
Barba şi din via am dat cam la fel şi lui şi zece pruni i-a dat
şi p. mai adevărată credinţă m 'am iscălit şi am şi pus şi deş­
tele în loc de pecete ca să crează. F âurarie 27 1827.
Eu Ilinca soţia Ierei moşia lui Gheorghe am dat ca să
stăpînească neam de neamu lai, fără de nici o pricină despre
ginerimeu ori din alţii.
Eu Neagoie zet Ilinca martor
Eu M ărin m artor.
Eu Dumitraşcu m artor
Popa Zamfir... am scris
E u popa R a d u sin popa Zamfir m artor
NUMISMATICA
M onete româneşti.
Este neîndoios că printre cele mai im portante descoperiri
m onetare, un ran g de frunte îl ocupă la noi monetele noastre
româneşti, em ise de voevozii munteni sa u moldoveni. Sunt im­
portante întrucât mulţumită lor, se pot deslega multe probleme
de ordin num ism atic sa u economic, problem e de care istoria
noastră nu duce lipsă şi care, în m are parte, sunt şi astăzi ne-

In privinţa numărului şi a însem nătăţii acestor descoperiri,


contribuţia Olteniei nu e ste deloc săracă. Mai pretutindeni apar
piese răzleţe, iar ici şi colo, s e iveşte din când în când — mai
rar _ şi câte un tezaur, cuprinzând, printre altele, şi monete
româneşti. Cele mai multe p iese intră în colecţium particulare
şi 11 se pierde repede de urmă, un serios neajuns, uneori de
neînlăturat, pentru cei ce doreşte să alcătuiască un tablou com­
plet al localităţilor unde s’au făcut asem enea descoperiri.
In rândurile ce urm ează, vom descrie câteva monete, apar­
ţinând colecţiei D-lui Dr. Metzulescu, din Craiova, monete ce
s ’au găsit cu siguranţă pe păm ânt oltenesc.

I. M o n e te d e l a V la d is la v I B a s a r a b . }
1 Av. f M. LAD1SLAI W A1W ODA Scut despicat, în I-iu
cartier fasciat, în al ll-lea plin; la mijloc pe linia ce despică
scutul o globulă. D ouă cercuri perlate.
Rv. f TRANS / ALPINI Coif închis în profil spre dr., cu o
cruce în relief pe partea inferioară; deasupra lui, acvila cu c a ­
pul întors spre st. şi aripile strânse. Rv. f TRANS / ALPINI. Ca mai sus. Cerc perlat exterior.
Dinar. Ar. 17 mm. 0,80 gr. Găsit în Oltenia, localitate Ducat. 1) Ar. 19 mm. 1, 20 gr. Oltenia, Ioc. nec. (H g . *)•
necunoscută. (Fig. I).
3} Av. t IwiH BrtaTiCAd Koîboa*»- Scut despicat, în I-jul
cartier tas ciatT îa al IM ea plin. Cerc perlat exterior, cerc limar DOCUM ENTE e CERCETĂRI • CULEGERI
in te r!o r Ca m ai 8US> dar p e partea m ierioară
a scutului o cruce incusă, iar pe c e a o lă.etu ă .n m î e n o a r ă C A R T E A II N r. 9
r n s ă • in câmpul dr., o stea cu ş a s e raze. Cerc perlat exterior.
CU o l c a t . T . 18 mm. 1,00 gr. Găsit la Maglavit-Dol], pe
malul Dunării. (Fig. 3).

II. M o n e te d e l a R ad u I B a s a r a b .
1. Av. t Iw PaAo r ^ c Bo. bwac. Cruce m are cu b raţele ter­ BISERICI DIN CRAIOVA ŞI ÎMPREJURIMI
minate îa flori de crin, în cantoane flori mici d e crin. Două
cercuri p e r l a t e . ^ ^ c ^ ^ profjj e dr<f c„ de IO A N V. C Â N C E A
a r h iv a r a ju to r Ia
o cruce tn relief pe partea inferioară şi ornamente liniare pe A rh iv e le S tatu lu i d in C raiova
ce a su p e rio a ră ; deasupra lui, acvila cu capul spre st., şi ari- i
pilie strânse. Cerc perlat exterior, cerc liniar ^ p e n o r . ,p . 4)
n n r a t Ar 18 mm. 1,20 gr. Oltenia, loc. nec. (rig . 4;. D eşi s ’a scris mult despre bisericile din Craiova totuşi
2 Av t M ONEA\...DO A Scut mic, despicat şi înclinat spre orice noi informaţii sunt binevenite.
dr., l a i c u l H u i cartier, iar ia al H iea p l i S » Cu ajutorul ior şi al celor ce s ’au publicat, cercetătorul
roitul st un coif închis în proM spre d r .; pe coif, acvila cu
c a ! K s p î e T t şi aripile strânse. Cerc perlat exterior, cerc lunar ce i e v a îndem na să scrie o „Istorie a Craiovei* v a a v e a la
dispoziţie un material bogat In ce p riv eşte c a p ito lu l: .B iserici- .
interior. Tj ţ ANS / LPINI RA. Radu In armură în picioare, cu Coborându-le între ele, el v a putea stabili cu c â t m al
coiful pe cap, ţinând în m âna dreaptă o suliţă, iar în mâna multă precizlune monografia fiecăreia.
stângă un scut despicat, în I-iul cartier fasciat, în al 11-lea plin.
De a c e e a credem Interesant să dăm mai jo s lista aflată
CCrC S £ . CAX: erÎ7r ’ mm. ’g S g r ^ O lte n ia , loc. n ^ « in tru n d osar ce s e păstrează la Arhivele Statului din C raiova
Aceste 8um are informaţiuni înşirate m al sus nu ne P»1 da intitulat: „Delă -pgntru mănăstirile şi bisericile câte sânt in co-
decât o foarte palidă iCee despre răspândirea m onetelor roiro - prinsul acestei plăşi şi de cine sănt zidite, — 1838".
D acă lăsăm deoparte unele date eronate, fie din neştiinţă
ne din p rea m ultă fantezie restul răm âne totuşi bun.
V edem între altele c ă acum o sută şi ceva d e ani aproape
OCTAVIAN OCT. 1LIESCU jumătate din bisericile plâşilor Ocolului şi Jiului erau d e lemn.
,n c e Priveşte Craiova, care aci ne interesează In prim
nd, ni s e dau 27 biserici de zid între care ce a a Streteniei
ntampinarea Domnului) din curtea familiei Haralamb a zi deş­
ănţată şi ce a recent dărâm ată a Adormirii Precestei o t Podba-
n'ţa din c u rte a Cimitirului Slneasca.

1) A p a r ţ in â n d siste m u lu i m o n e ta f ^ h ^ S e n ^ l l f T™m.
d e n u m ism a tic ă ro m â n e a s c ă . A n . A c a d . Rom.
X X III M em . 10.
M— m
Jj a» î"tTf wj^ 3 i
“ i s
.2 s j
-2 « "13 a ă l J
aJ— y
^
sJ l § j £ i s i ^ i * § S 12 o f p i s s l
Q § | ? i a â Q fil r 2“ -S S S c 3 |5 g |j i

g-^ a â-S d -S d = « ă-s §■ | '& 3 ă K .2 3 O


2 — ?T o o o «>« o O o i o *2 ©
S u s. s. - s a g & & |E s. g f
«
5 a “ « o. *5 2 «o - s .fc •■• T3
2 J* ^ 3 .g î g Q. - a ® = 5£ S s a a «j
2 g
S £ S 3 = S 3 - 5 . | ^ o . _ S(2 - | 5 â 1 - .s b w
s - 1 S g « | g « S g a l ' S £ # s - ,a ? I - . â 1 N g f
s 1 u s | I l i s S ^ l & g ^ f Ş ^ J s I S - s
“ S 3 J â J « S Q .â t = a “ â | ^ | a I ' S Q | ? o5 f i<U”TO
O
t- 3 .£•&-= := 3 3 5 " ? i ' 3 ‘2 i x “ § o ^ - « 2 o
■1
«
S
o
î î £
o~ =
S E S 3g S « {--i
— u < a - "-o _ »
S ^ g J 1
s “ P°-
■S's5™
*" 3M 0 l2
W ° | J - - I 3 *2 a ® §» 3 -g Jjî -S u -S
q u0> W -o) îOJ - - . g ' â *2 ’0 2 ga w° ^ i ■Ş Q
T3 -T3 T3 -O S U W Ww / a
tt .

Hramul Sf. Nicolae


B g Q ) o.
®
« :or
1 8 S i l J
o “S*

Io a n
2 -i S - | 4 1 J 8
Z > 2 ~z > > . Z £ *
3 — f"* Tn 3 -_ S 3 2a g

Sfântu
a "a" -2 o a "a- ’a" ° °
«S = SU 2 a = •» 25 <oj *oa
i/ j c/3 2
C/î
c/5 c/3 c/5 < c/5 C/5 <

(1492)
1835

1840

1786
1760

1750

1640

1795

1780

1815

1833

1785

1819

1784
7000
| «-< | *H r4 r4 |
1 1

*-•

1
3
-5 3 £ a

O b edinu

B reasta
> â S g i 1 1 g S
I -3 1 £ 1 1 -s 1 | 2
05 > O. f-> O O . > O. S H
oo O' T
oi *
—•
H r
**Hj co -

-j•
* iH
*n >©> t
*- »>
-,
H 0
'*0 O-'
-< T <

i n i n i r v s v i d
T-< T-*

3
*oc
C3O s
Sî o
w * •

V 3a JSJ CQ *a
a >
O
u0» d £ 3a ■J o
3
sO V
o 3 22 •o«
e c JS ok»- «8
o i/> 32 w o 5
cu
<c5
O u
0. cx
i/) H
CJ
(N co

J IU L U I PLA SA OCOLULUI PLASA O C O L U L U I PLA SA I 3 A 0 I V M 0 flS V H O


w ao •« ,
O
9
J3Q £ ° ii‘5
__
sP a2 •o^a®
*S o ■£ *7 « • "
T3"O -i=
£ s ^ e * CJ -X3 a >

Hi
Qw g S i
a
l
°A _ p
2t rtu•Ms
%•- «ca
c/Dcc I ! S’S-S w.L/ «a
3 3 Î5-
* g-2

u ++ O
O «^
S b”
I
U >
o» I §■
=•*2^3 •s S îE 3 S g Swg »1?2
o -a
*;
^X.2
2-r
£ V
oaj-g-o
. 1
■Si'S’
o P, a s G"O . W
•OO \ O, -oo.
o p ca a icrtO ii
£■=* aca •U
J o 3
8-5 S
> |£ a-sl « 6 *
i!
S j 2 8.2 = Os 8 >CQ-o- fi - « — ■Ofl IcS
° « ca S«Q-- —
w a
— o a a > “O o — w i - £ »•J2 «Q îi S 8
i l s-2 ®,Qa3>o.§*OeîSJ3
ca
3^ s ca -s- Jo-o "H n 8k—«a -a
"
o # o

M . -J
- E -T> “u>o~ ® ■» Sao **
r j _ -r j m l — -6
«u nM 3*Jt, fo
■3
r. ~ 3 i l ^ I l o - 8 c3„ 33 S
U coi3!OlH i -■
» o” 1 3°
2** o
»i^2'a £n.■ £S Z3 o« «J .S« *•- . ■«5 a * 8 ^ o

-§fe°^
3
WS§
0) ^ o
bot ■- au .5: i^O
_
" 3"^ g «o ><a (O

t0) â3 ’â« a ^ .
g ls aş <OJ
£o u QQQ -3J g s ~ â
■ s2i ’l t/5
0 -s^ 9« Q• J■“= £o a O *5 .
co-._
P ^ -a

O
3 xa 2► w2
o
*5 o 6
-I 2
2 S H O O
9 sv. 9
S - 'a ’
o a *a o a iS a
C <ca <cd
-a «2 iŞCO 33
< c/ d C /D cn <

c^> oo o 00 o —« nO o
O ro 'O O <M ro oo
oa r-
ro
r- oo r- r-

ţ •‘OţBjBS -Of4
^ 3 0»
•< •oo J3
as •o
Go
' T3 O
s '“ r<5s •° s
-a
ea g
0)
3%!
<0 *a
2 . b “J a tni a* -5
w rrr 0
5
O. 0
X
0 ?0 !«5
î
£ iEr»o •3. 5 0 33 J
o - 2 ra
«fc* 00 1-
05
Q. ■sJ3
OTO
Q. O
3U
co
•ol>
a ^O •ofl
a ¥ !Q£ xi
. co
oo
_____ o SJ
■ (0 w
A-S! 1a E -c
O o» •= ,— "5 . 2 - 2 - ° '
*2^r\ —3 5 sS-3 S® .2 w
CJ o C“m ,oi,£ ^o •“ o U 0 c5j l'R-
|« ® - |8 S 5 JI-2 -Ş x < ° ° I » Ş ? B s
5 -5
•» 2 2s
S «w £3
2
E -a 5>._ S S - S Ş - ^ - ş c «! o; o
•K-fi
•5? f8 t 8 < J ? q 2 - 3 3 0.2 ”5 g —«3 .2 £ £ s ă “ a l
®2 ” k ®
aI s
ea M - -•*2S—Î-aŞ - S I-3^ - I 1o -« 6. . . =
m î j
§ l y | sj _ S S . 2 -o Q
« a
" O
••
B 15 g î » 0 6 'g b "3 â 1 - -
— * 3 ca i h ş s i » ■=1“ ^ Srt& I-5 S â** g £ °
t» a w xo 0 - u î i X — ca O
a u S g < aâ-g a N ou ^> 3— a ^ g
is s
CJ «o *■
.sg sa-j**
'n i ă - J £g d u
3 U3
o o -ţr
s= §
S I -r oOjs
> a
2 o
Q'SjS « " o 'ă ?
- 5 0 Q “ “
*“
3Pfa_________
*
« £ S
=3
“o 2-2
“ ol co *0
.2 0» ®
u
xd
oe>

•£?
O
V
*•

^ a
«

O
9

O
O 11
g* J3
I«— —S-1 «
>» 3 .2
.
'3
M 0 2
CQ S a <*5.
S
2
OJ 3 « KS
T3 » ~ 4)
O O z
3 §£ w 3 W . p O E

a 0 .
«m o t S 5 s i
cn ^ <7i m
H V)
■o
■<
*CO S o 5.-0
2 -a g

*o in o o oo
-O 3 a o CN
♦*
«J 0)
1-
oo s r- 3
3 a
O
xO 0
JZ

a m a ţ a p
i i

PIZ a p

(5 - ~ 5 *° g
W 3
13*851
2. 3 cd -i - s ^ s !
2 o Di
«o
O CQ O c£ «2 § s 3 O
CJ to w u

3 « XO •
^ »- r
I 3 A 0 I V H D i n s v a o laA O ivaJ n s v a o « ^ J?
Steagul lui T U D O R V L Ă D IM IR E SC U

In arm ata Domnului Tudor com andant al artileriei era că­


pitanul Cacalicianu, oltean d e baştină şi bun prieten al viteazu­
lui Domn. Când Tudor căzu prins In mâinile trădătorilor, to­
varăşul să u d e arm e desprinse d e pe port-drapel pânza stindar­
dului, iar Domnul Ii încredinţa sabia şi inelul să u , cu rugămin­
tea de a i le restitui, în caz c ă se v o r m ai întâlni vreodată;
iar d e nu, s ă le păstreze ca amintire d ela dânsul.
Obiectele susm enţionate a u fost păstrate multă vrem e, ca
a d e v ă ra te relicve sfinte, de căpitanul Cacalicianu la m oşia sa
din Tâmbureşti-Dolj, iar mai apoi, a u fost a d u se în c a sa fami­
liei din C raiova. Ia anul 1882, fiul căpitanului lui Tudor, m a­
iorul Gheorghe C acaliceanu— dela 1908 C a le tz e a n u - d in garda
civică donează steagul lui Tudor Ministerului de Război, pentru
Muzeul Artileriei, în urma cererii Regelui Carol I, care dorea ca
a c e s t drapel să participe la p a ra d a prilejuită d e prima aniver­
s a re a încoronării. Pentru lu are a în primire şi aducerea stea­
gului la Bucureşti, consiliul de miniştri desem nează o comisi-
u ne, din care făceau p a rte : B. P. Haşdeu, din partea Academiei
Rom ane si colonelul M. V lădescu, reprezentând Ministerul de
Război. D elegaţia vine la C raiova la începutul lui Mal 1882 şi
ia în primire steagul, care e transportat cu multă pom pă la
Bucureşti, bucurându-se, pe întreg parcursul, d e mari onoruri;
ia r în ziua de 10 Mai 1882, steagul lui Tudor participă la pa­
rada militară.
Celelalte lucruri dela Tudor V lădim irescu—ciucurele s te a ­
gului (fig. 1), inelul (fig. III) şi sabia— n’a u m ai fost donate Mi-
nisterulul, din anum ite motive, şi a u răm as m ai departe in
posesia familiei Caletzeanu. Sabia a fost luată de Germani, în
vrem ea ocupaţiei din 1917-1918—după afirmaţia Doam nei Titi
C aletzeanu, în c a sa căreia e ra — şi i s ’a pierdut orice urmă.
Ciucurele şi inelul a u fost expuse d e Titl Caletzeanu—fiul m a­
iorului Caletzeanu, donatorul steagului—în 1934, cu ocazia
Congresului d e Num ism atică şi Arheologie dela Craiova. Tot în
timpul acela, Titi Caletzeanu dărueşte Muzeului Militar „Regele
Ferdlnand I* din Craiova ciucurele, îm preună cu alte obiecte
ce aparţinuseră moşului şi tatălui său. Pe a d resa d e mulţumire
(pl. I), trimisă de Direcţiunea Muzeului, donatorul a scris i
5 tiuite D o n ,

Cu o n o a r e a d u c * » v i i l e n o a s t r e m u l ţ u m i r i j e n t r u d o n a ţ i a

t ă c u t » M uzeului M i l i t a r a l e o c ie t S ţe i noastre j i v i asiguri*

c i o voia p ă s t r a c a p a n i ş t e s cu mp e r e l i q u e n a ţ i o n a l e , mai a l e s

c i sunt d in epoca cea nai sfâ n tă a adevăratului p a triotism

o lten esc.-

S ' a p r i m i t l a M-^jeu u r a i t o a n e l e o b i e c t e : * 1-

1 ) F o t o g r a f i a s t e a g u l u i l u i Tudor V l ă d i m i r e s c u ,

2) C iu cu ri ai s t e a g u l u i • » «

3 ) E p o l e ţ i i M aiorului C aletzean u

i) S tile t, Iatagan ţ i P i s t o l u l C ăp itan u lu E aletzeau u

5) D ecoraţiile C ăpitanul C aletzean u

6) F o to g ra fia M aiorului C aletzean u

7 ) P o t r a n t a s u l M aiorului C a ietzea n o

— II 1^43
9J— euţi-t-ţi-frrc ul i ţ ă )

10) PloscS rusească

X L i— S o i u lu i a I u l frai*»—

1 2 ) 0 p u ş c ă cu orem en e 51 c u b a i o n e t a e i .

C o nfo r m d o r i n ţ e i D - v s t r i , a e e a e ti don aţie a r e c l a u z a *J>

presî ci va s t a I n p i c i o a r e a tita t i n p c â t M u z eu l v a a v e a

a c e i a ş i c o m p o n e n ţ ă , u a u mai b i n e z i o a c e i a g i . d i r e c ţ i e d o c o n ­

ducere a S o c ie t. A părătorii P a t r i e i " P e g e l e P e r d i n a n d I" d i a

C raiova, f i anume a c e i c a r i a u g i n d i t § i nu f n l ă p t u i t a c e s t

Muzeu.
Cum a l t a o ţ g a o e j j a u a u t q j i t i ţ l a r d - t f r i s ^ p r e i * c o n d u c e r e *

M u z e u l u i , / f i S n a ţ î T ~ c a î e de la _ s i n e , r £ » Yo S n d a v i a e r e s t i t u i

o b ie c t e le donate. •//•

. l ' l 1. 011» ..ţ'-’- l ' » A * * p e l . din. c r a i o v a .

Cu a c e a s t ă o c a z i e , ne p e r m ite » a v i « d u ce l a c u n o j t i n ţ i

c ă S o c i e t a t e a pr im a i n e e s t o f o a r t e o n o r a t ă a v i p r e n u m ăr a

p rintre « . o r n s4a de p a t r o n a j , ea a s t f e l s i putem c o n l u c r a

î m p r e u mj 1 , a c e a s t i o p e r ă p a t r i o t i c i j l p u r n a ţ i o n a l i .

Planşa I
v iz a t fi a sem nat, c eea c e garantează autenticitatea obiectelor
dăru ite; în plus, mi-a scris o scrisoare, prin care s e ara tă c ă
obiectele şterse d e p e listă, cerute de Muzeu, nu le donează,
e le neav ân d un caracter strict militar.
In dorinţa d e a reface steagul, am u z a t d e fotografia dra­
pelului, donată Muzeului de Titi Caletzeanu (pl. 11), trecută la

nr. 1 din alăturata scrisoare, o veche fotografie ex ecu tată de


meşterul Zipser din C raiova după steagul lui Tudor, înainte d e
a fi dăruit Ministerului d e Război.
V ăzând im portanţa deosebită p e care o prezintă ciucurele,
in precizarea începutului tricolorului rom ânesc la steagul dom-
un tub cilindric, tot de m etal alb, lung de 20 cm. J e 10 mm.
tn diam etru ; prin fiecare din aceste trei discuri trece câte un
nesc, l-am a ta şa t la steag, sub globul cruciier din vârful port­ şnur d e m ătase, ce iese din fiecare ciucure com ponent; iaceste
drapelului, cura se v e d e în (Fig. II) — steagul r*iacul’ . şnururi se unesc sus într’unul singur, m ai gros. D easupra tubu
In privinţa autenticităţii ciucurelui, p e lângă scrisoarea de rilor se g ă s e ş te câte un globul d e m ătase— 16 m m. dm.—fixat
mulţumire a d re sa ta lui Titi Caletzeanu şi conliim aiă de acesta,
m ai putem invoca şi părerea prof. Iorga (V. Butetinul Uniumi
Ofiţerilor de Rezervă, An. XV. nr, 1-2, Ian.-Febr. 1^38, pag. 38)
precum şi aceea a prol. Tafrali, ambii fiind convinşi de auten­
ticitatea ciucurelui. , ,
Descrierea obiectelor. 1. Steagul Domnului Tudor se în­
făţişa astfel: pânza e ra de m ătase alba, cu o căptuşeală tot
de m ătase, a lb a stră insă, şi era lată de 1.52 m. şi lungă de
1 8 5 m., după descrierea colonelului N ăsturel ) şi descrierea
p ăstrată în scriptele Muzeului Militar Regele Carol 1 din Bucu­
reşti. Actualele ei d i m 1934 1935—sunt: lungim ea 1.60
e n s i u n i —

m numai, iar lăţimea aceeaşi. Pe pânză e pictată la mijloc Slânta


Treime, străjuită deoparte de mucenicul Teodor Tiron, iar de
cealălată de Sfântul Gheorghe. Sub Sfânta Troiţă s e află intr o
coroană d e lauri vulturul înaripat, cu Crucea în cioc. La dreapta
si la stânga coroanei, s e văd din figura II, versurile scrise în
chirilice—reproduse In litere latine, dedesublul steagului. întreaga
pictură a steagului refăcut e s te opera pictorului Stoica şi re­
produce coloritul original al steagului — din nenorocire azi
foarte ş te r s —precum şi acela din planşa steagului, r*dat® tn
chromolitografie de colonelul Năsturel în lucrarea sa. Vulturul
este în negru, iar scrisul şi coroana în galben dorat.
2. Ciucurele steagului. (Fig. I). Ciucurele se prezintă
ca un tot întreg, însă compu* din trei pârţi dinstincte sau mai
bine, din trei ciucuri m ai subţiri de m ătase, de dimensiuni egale
şi de culori v ariate şi care sunt uniţi la partea lor superioara
printr’un şnur de m ătase. Fiecare c i u c u r a ş e format din franjuri,
fire de m ătase răsucită, lungi de a p roape 15 cm. In total, ciu­
curele propriuzis are o lungime de 35 cm. Ceea ce este inte­
resant, e ste că culorile celor trei ciucuri componenţi s u n t: roşu
fraise unul, galben altul şi altul albastru, exact culorile “ j^Pe"
lului nostru, d a r decolorate de timp. Firele lungi de m ătase
sunt acoperite de un rând de alte fire, tot de m ătase, dar
d e jumătate lungime, colorate la fel şi a ş e z a te în chipul urm ă­
to r: cele rojii, lungi, sunt acoperite de cele albastre scurte,
cele galbene lur.gi şi firele scurte roşii, iar cele albastre lungi
de firele scurte galbene. F.rele lungi sunt mai num eroase; 163-
182 mm.— vorbind d e ceeace găsim a s tă z i; cele scurte sunt m at Fi j. n
p u ţ i n e - î n num ăr de 60, până la 70. La partea superioară a
fiecăruia din aceşti trei ciucuri se g ă s e ş te câte un disc ae chiar de şnururile ciucurelui. A sunt prinse toate trei de
c e s t e a

m etal alb (canaf. probabil de argint) c a o jumătate de slerj», un alt globul de m ătase, de 20 mm. dm. 1D.eai!.uPri* f c®!e a l Saib
în diam etru de 34 cm. şl înalt de 15 cm., prelungite prin câte bul, şnururile împletite trec p rin tro sferă t u r t i t ă . de metal
(probabil argint) înaltă d e 27 mm. şi în dm. de 37 mm., deasu
1) Col. P . V N rslure /, Steagul, S tem a ro m â n ă , i n se m n e le d o m n e a e i
pra căreia se află un alt globul de m ătase, prin
tro fe e . C e rc e ta re c ritic ă p e te r e n u l istoriei, pag. 45. S ta b ilim e n tu l de a r t e
gra fic e univ ersale . B u c u re ş ti 1930.
şnurul, ce iace m ai sus un ochete (lat) de 30 m m. lungime.
A nexată acestui ciucure se g ăseşte o sulă (cui) de m etal galben,
probabil d e bronz, cilindrică, recurbată la un c a p ăt şl patrată
la mijloc. La celălalt capăt are o sfera de ccc. 10 mm. dm., cu
şanţuri oblice pe ea. Cuiul e ste prins de un inel printr’o toartă
d e fier şi în totalul «ău, a re o lungime d e 38 mm. A c e st cui
fixa ciucurele d e lemnul stindardului, trecând printr’un inel
metalic prins d e portdrapel, probabil p atrat la partea interioară,
pentru a putea fix a cuiul şi astfel, ciucurele, de portdrapel. După
to ate aparentele, ciucurele era fixat d e porlstindard num ai Ia
anum ite festivităţi militare.
3. Inelul. (Fig III). P e lângă aceste lucruri, în familia Ca-
letzeanu s ’a păstrat şi inelul lui Tudor, inel c e se g ă s e ş te şi
astăzi In patrimoniul ei. Piatra era de m atcsfat verde şi poartă
să p ate în adâncim e — e ste deci o gem ă — două personaje, un
sacerdotiu şi un luptător. A cest inel îi se rv e a Domnului Tudor

Fig. III

d e pecete dom nească. P lanşa reprezintă inelul în m ărim e putln


mal m are decât c e a naturală. Veriga subţiindu-se cu timpul, a
fost refăcută d e Ttti Caletzeanu tot din a u r masiv.
Afirmând cele de mai sus, t'n să s e ştie, cu datele expuse
aici, p e lângă alte prebe pe c a re le voî produce la o descriere
m ai detailată, că oricine poate v e d e a cele ce u r m e a z ă : d acă
ciucurele tricolor dela s te a g n’a fost pus în evidentă şi n ’a
fost donat Ministerului d e Război, e s te din pricină că nimeni
nu s 'a gândit la im portanţa extraordinară pentru românism a
ciucurelui şl toţi s ’au limitat num ai la importanţa pânzei. Fami­
lia Caletzeanu, care a donat cu to ată bună voia plnza s te a ­
gului, nu a avut în vedere şi ciucurele, dăruit Muzeului nostru,
confirmându-ne totdeodată c ă el e ciucurele original al steag u ­
lui Iui Tudor, prin sc riso are a din planşa Nr. 1.
D r. A U R E L M E T ZU LE SC U .
Planşa IV
U N D O C U M E N T DELA MIHAI VIT EA Z U L')
7108 [1600) lalle 15. M ih ai V ite a z u l Î n t ă r e ş t e s tă p în l-
r e a lui „D ragom ir ş i iui B u c u r ş i Iui O p r e a ş i lu i R ad u
ş i lu i O p r e a ş i lu i A ld e a p e s t e M lndra, a ş a s e a p a r te.
t Iw AIhXjha I î o i k o a E sk îi o a\ a c i h Vk > r A p K r -r c w i s i m a i F>Aam-
KOI H 31 A\ Af l l p A ^ -A C R O I H S t M A t AlOAAOKCKOI C i l i i KIAHK4I’ H lip t i /
A « K p a r . I w I l i n i p a n i K O E o i r o a , A*»BaT i’c a k m h c i » n o R i A k n ' i i o c c a r m h ,
A,pai'OA\HpOK H E 8 K 8 p 8 . . . H WIIplB H F1 A A 8 AOR H WllpIR II A a a i r / h c - k c
CHORH H M ( A H I ţ l M f i i i A<»CT IdKKO/K A*> M S C 8 T W 1 H 8 8 r t l j K H A P d
uifcinar. a i a w no k k c X o iu a p o M w i i o a . h w b o a h w uiS.w h w
c i A ’b A f i i i i c i a o m / i i o h i ? k i c n p a K a h cm ap a w *w 8 s a a ^ A h h S ha\ a^ciiih
saa sa ^k-AHA » hahax ,\p aro M H p h wnp -fe h R a k a S h , huiijk 8 a»h
a 8 d a t m K p a w w m o r A a / A « c - K a*> c 8 t iic A-k-r a K’k a * ' i c c - K A a w h h
HA\AA I I p i n i i l l p I A r C A B d M H C-KC G l I l O H K d H CKC i U lI A -k H C-hC K - h p a
h c m ţ i iip m i cinoH K a h rtliiA k h I i ' k p a / n o j V ,p a r o A \ H p h n o I î 8 -
K8p h n o wiip-k h n o P aA S A h n o w n p - k h n o f l A A ' k Ka Ko i c k h a
c i » khiu p i ' i n o w m i S 3 a A ’k A H H S h m , m a j K i c e h a R K 3 H A \ a i n i H / m a i a
w iH 'h w A ,paroA \H p h w n p -k h E a - k a 8 h 8 c h a o c i i i h h m , a 8w iiiim
rcA saM H c-kax i ' a i a a a h c8 a h a no npan. h n o s a K o n c-kc n o 'iin iiio M 8
npaKHiniAiH/rcAKaA\H c-k m rh a^a i'c a k a m h h khip cm apa Srp -KCKSH
p a A* k h i i i p i n u a w m h 8 a 8 iiii.w i i | i i j k c k a \ a*»a r c A ^ a a ami G i i i o h k - k r
H AIhAIK H I i KpfK 3AK0H RÎ/KOA-kpH A*» 3 A K A I T KAKO IC KHA lliaid
w<w8 h m s a A liA H H . IIIaîK C in o H K a h M H A -k n G-Kpa w h h iii m o ^ t
Aa ci 8< i>atiiH T w saK on ni Kauoitc/A d saK A iT c-kc iiiiX k î e o A-kpH
>imo i c w c i i i a a G m o H K a n i l l i i A - k h K - K p a w s a K o n w n p i A i - C A ^ a a \ h
c i r p aA 'i A ^ A ^ X h r c , \ K . u \ \ n ^ , p a r o A \ n p o K / h B 8 k 8 p o r h w n p R h P a -
A S a o r ii w n p i R h J I a a i r i'aKOJK a-> c S t M m w m i i 8 r k w X a u h m h
Rll8K0A\ II Hp-kRlltjMCIIIOA\ H III W K0l'0>KAI, llinOKO / A-kRHAVO 110 pH S M O
i’c a r o a v h . G i î k h C R iA m iA i'i , c k m no cm aR A- ki AX r c A R a M n : ; « 8 n a i i
O i w A « c i i b i a Y k i i A w r « & i T h >KSnaii C i n o H K a e i a h k î h n o c T / h w 8 n a n
B*KpKaH EIAHKÎH RHCT. II K 8 l i a i l r t l K a RIAHKIH KOA\. HC /K8lldll G l I l O K d
RIAHK 1 H n o c m - k a i i h k h c i i nca.V a s K a p K a AOI', A l c n , a / w a iY a h h h
r k nacniO A 8 B iA rpaA h u> dA < < M a a m i K S i i i a r A - k n i M R-K A- kr t sph.

t Iw M nJîaH A tioiROA M acti E< k î i o tc iia .

TRADUCERE i
f Io M hail V oevod cu mila lui Dumnezeu, domn a toată
Ţar^ Rom âneasca şi al Ţ ării Ardealului şi al Ţării Moldovei,
liul m arelui şi preabunului Io Pelraşco Voevod, d ă dom nia m ea
) P e rg a m e n t sla v o n , d e te r io r a t fă ră au to g ra fu l d o m n ito ru lu i p e c e te a a p li­
cată căz u tă. (Col. M uzeului R e g io n a l a l O lteniei).
1) A c e s t d o c u m e n t e 9 te in te re s a n t ţ i p r in fa p tu l că f»ce p a r t e d i n p r e a
putinele d o c u m e n te d a te d e M ih a i V itea z u l In c e a mai s t r ă lu c i tă glo rie d e
domnie ro m ln e a ic ă , l a cu re se In titu lea z ă .d o m n a to a tă Ţ a r a R o m ln e a s c ă şi
al Ţării A rd e a lu lu i si al Ţ ării M oldovei". C u n o a şte m d o u ă se m n a la te d e Io a n
Bogdan (in p r i n o s lui D . A . S tu r z a Buc. 193, pag. 140, a rtic o l r e d a t d e d -l
Lupaş in C r o n i c a r i şi Istorici R om lni d i n T ra n s ilv a n ia , r o l . II. pag. 434-438)
cu da ta d « 6 Iulie 1600 şi 2 6 S e p te m v rie (1601).
ac ea stă poruncă a domnii m ele lui Dragomir şi Bucur şi lui
O prea şt lui Radu şi lui Oprea şi lai Aldea şi cu fiii lor câţi
Dumnezeu v a da, pentrucă să le fie m oşie In Mindra a şasea
O LTEN IA
parte de peste tot hotarul, din câmp, din apă, din pădure şi D O C U M E N T E • CERCETĂRI • CULEGERI
dm siliştea satului, pentrucă este dreapta şi bătrână m oşie de
moştenire dată lor de m ojii lor anum e Dragomir şl Oprea şi
Vlăduţ, incâ din zilele lui Laeş Craiul. De atufici până acum C A R T E A 11 N r. i o 1941
sint 85 d e ani. Şi c â a d a fost acum ei a avut plrâ înaintea
domnii m ele cu Stoica şi cu Milea şi cu Băra şi a şa pire. Stoica
şi Milea şi Băra p e Dragomir şi pe Bucur şi pe Oprea şi pe
Radul şi pe O prea şl pe Aldea, că a fost această mai sus zisă Câteva acte vechi
m oşie d e m oştenire lor şi le-au fost luată ac ea stă m oşiie de
Dragomir şi O prea şi Viâduţ In silnicie. Dar la ac ea sta dom­ din Păuşeşti-M ăglaşi (Vâlcea)
nia m ea am c ă u ta t şi am judecat după dreptate yi după lege d e DRAGOŞ P. PETROŞANU.
şi cu cinstiţii dregătorii domnii m ele ; am văzut domniia m ea
şi cartea veche, ungurească pentru a c e a s tă mai sus zisă mo­ Păuşeştii, vechili sat m oşnenesc, aşezat p e râul Olăneşti,
şie şi întru ac ea sta Încă am dat domnia m ea lui Stoica şl lui Milea şi Ia v reo şapte chilometri d e Râmnicul-Vâlcea, începe a fi cu-
lu< Bara lege 12 boieri s ă jure cum le-a fost a c ea stă m oşie de i»DJ i n de ,Pău5e 5ti-M ăglaşi'). odată cu exploatarea
moştenire. Ş i Stoica şi Milea şi Băra ei n’au putut să se apuce m ai desvoltată a Ocnelor-Mari2), fiindcă m are parte din săteni
d e leşe, nici c a c a s a jure cu acei 12 boieri, ci a răm as Stoica pentru strâm torim ea locului c e nu le îndestula traiul, a u lo it
şi Milea şi Bâ-a de lege înaintea domnii mele. Pentru aceea “ ! v5 s ă l? cr? z® în saline- Ca în aproape toate satele vâlcene
am d it şi domnia m ea lui Dragomir şi lui Bucur şi Iui Oprea S r J Î mun <•** 8ub plaiu “ cum spun documentele), mai
şi lui R td u şi lui O ^rea şi Iui Aldea, pentrucă s ă Ie fie moşie
m n cn l I- î • *Viat ‘nchisă în care nu erau primiţi străinii,
o h i b n c a iar nep »ţilor şi strănepoţilor şi de către nimeni ne­
clintită, după porunca domnii mele. Iată şl mărturie am pus t X n i ' i Ş1 P i T o - Î f a ' cl’ dea,ung ul anilor, vechile moşii,
S a ă L K a PCL * ♦ ^ întâlnim proprietari pe urmaşii celor ce
domnia m e a : Jupan Theodosie m are logofăt şi Jupan Stoica Sn f pământul cu 300 ani m ai înainte. Transcrim câteva
m are postelnic şi jupan Bărcan m are vistier şi jupan Leca mare
comis. Ispravnic S toica m are postelnic şi am scris eu Carca a c e a s tă com unâ. d SP° Z" la m e a dC d ' V o ch i' “ N lco la e dl"
logofăt. Luna Iulie 15 zile şi n scaun în Belgrad şi dela Adam *
* *
cursul anilor în anul 7108 (1600).
L 1808 Martie 7. înscrisul prin care Dinu ia In
Io Mihail V oevod cu mila Iui Dum nezeu Domn
chezăş.e p e o sapiam ână pe Umul Bogoi, pentru 26 h, .
Transcriere şl traducere torie c e o are la jupan Dumitrache gtarostea.
de C. S. N. PLOPŞOR

■«> a P ®ntru11<?l[er,î doozeci şi ş a s e ce e s te datori Dinul Bopoi


Inscriptiuni d e p e potirul b iserici) E p isco p ie i la dumjnaajlui jupjâjn Dumitrache starostea, pentru c a re e ra s ă
* ■ pue la închisoare de că tră judecată. L-am Iuat eu fn chefrăl-
din C ra io v a aflat la b is e r ic a C raiovita
■SS#A a0r? C 0 s ă Ptăm âna c a să facă aceşti bani să să
plătească, ia r nedând bani[i] la soroc, să fiu eu răspunzători.
Pe m arginea superioară, In partea din afară a potirului: pecete. credinţă am iscălit puind si degetu în loc de
t IlOMIHJIlll AOdMHf np< JJOKii T h i KT ÎT Opil C<t> *HT8rt8î AkKdUI a*lfC-
T Şia 18 4 4 .
Pe marginea de jos a potirului: IloTipSit Eictpiiii 6nicKo- P ° 5,[eMic“ n “ ' S f J
nmii Kpaios<>.
Potirul e ste lucrat In argint ornat frumos, In relief accentuat.
2. însem narea banilor cheltuiţi de Dinu Bredură pentru
Com unicare de Pr. D. BĂLAŞA

2) L o c a lita te v e cin ă c u s a tu l n o itr u .


datoria lui Dinu Bogoi. Şi arau datu l[a]l[erl] 4 dobândă pă
K S S i ” ..*1 dege,i,e ,DU ,oc" de pece,e-
aceşti t[a]l[eri] 26 c e-au fostu Din Bogoi datori şl î-amu datu Oamenifi] ce sîntu să m eargă la lucru; 3
e u . Din Bredurlâ]. Şi am m ai datu f[a l[rei] 1 slujitorului Ion
Giurfeal; şl amu mai chelluitu pa atâ[<[, atunce, om blftn[1] în Dumitru sinu E n a ih e Pâtraşcu: însurat, cu doi fraţi acasă
anum e Ionu şi Danilu, neînsurat'. ‘ ^oasa,
pricina lui, i[a]i[eri], 1 parale 1 0 ; şi am u m al datu de glo[a]bă
P atru sinu Mihalca Gălina: tată-mieu răm âne ac asă .
tfallferil 2 0 , la dumnealor boeri isprammci, toată pentru soţia
lui. Şl l-amu datu eu Din Bredur[ăj şi e u aceşte bpni mi-1 portu Ghiţă sinu Gheorghe Mihai Brănescu: frati-meu Nicâ ră­
m âne acasă, neinsuraţi. ra
cu d o b â n d ă 3). * * *
3. Z m isul prin care Dinu Bredură recunoaşte primirea a r ă m â n ă acasă *” 11 Str° C Zm eoreanu: li' m eu Nicolae, neînsuratu,
5 4 taleri, bani cheltuiţi de el pentru datoria iui Dinu Bogoi. pe neînsuraţf* ^ isoică: îrati-meu D incă râm âne a c a s ă ; slntem
care li plăteşte Niculae, ginerele ult»mului. luând moşia socrului
Niţu C â rste sc u : răm âne fi-meu Ionu ac asă , neînsuratu.
să u Ia siăpanire.
Zapisu luV*Din Bredură pentru Din Bogoi. pentru lei 26. ne înSura“ doP)B âea!“ : “ PS “ - 1» 0 " ' ° r*h' « « .
Adică e u Dinu Bredură amu primitu d e la Niculae, ginerile Dinu G oranui Insuratu, răm âne frati-meu Ionu a c a s ă ’
însuratu, cu doi copii.
lui Dinu Bogoi, t[a]l[eri] c in z ă c i şi patru, că f»indu[l] luat !n
Gheorghe alu Predii: In c h e ză şiea Iui V asâle Dabo.
chezăşia m ea d e la negustori şi îugindu Dinu Bogoi. m a u
apucatu de aceşti bani de i-amu împlinită şi să-i ţm partea de G heorghe alu Radului B ă e a ş u : lasă p a fraţi m ieu Radu
a c asă , neinsuraţi.
moşie. Şi, sculându-să Niculae, ne-au răspunsu bani[l] şi sâ-şl Eu V asile judecătoru.
Eu G heorghe Piţigoi.
V pentru a d e v ăra ta credinţe, m 'am u iscălitu mai josu ca Eu Andrei, juraţii satului.
(să) cre[a]?ă. Eu Nicolae Mo[a]că, pitropu. Eu Ilie alu Radului, pitropu.
Eu Dinu Bredur[â] amu prim[i]tu. Eu V asâle Dabu, pitropu. Eu pârcălabu Di[n]că R âboacâ amu
Eu diacon Radu mar[tor]. d a t a c a s ta şi adeverează cu totu satu d e Inpreună. Eu Ştifrîbu
Eu Ionu marţtor]. . c. a d ev erez. Eu Stan Şorlei adeverez. Eu Ionu Spavu, pitropu. Eu
N O T Ă . Toate sunt scrise pe aceeaşi foaie de hârtie... ş t
Dumitru Ridiche, adeverezi. Eu Ionu alu Cher») adeverezu
astfel vedem cam poţi laa 54 taleri pentru 26. daţi ca datorie. (ss) P opa Ioan Brâtulescu. (ss) Ioniţă Brădeanu.
Şi-amu scrisu eu Cosma Dincă cu z â sa şi învăţătura mai
4. 1832 Mai 8. Juraţii satului Păuşeşti împreună c u tot susulori (slo) numiţi şi a d everează.
satul, dau chezăşie m ai multor inşi, plecaţi ia Bucureşti sa N O T Ă . Original pe hârtie.
lucreze carâm .dă, c a vor piatl dajdia a c e stora şi vor a v e a grija
gospodăriei lor pana se vor întoarce. 5. 1848 Septemvrie 13. Ordinul subtadministraţlei Coziei
că tre comisarii satului Pauşeştj-M eglaşi ca sa plateasca leafa
Pentru cei m ai josu numiţi săteni ai noştri, care după
dorobanţilor aflaţi In slujba lui Gh. MagheruŢ "
învoirea ce a u făcutu cu Sta[n]culu sinu Dobre vâtalu i «
A ncuţa vătăşo[a]ia, şi Lazăru v ataiu, s ă m eargă la Bucure?i ► Nr- 172 Primitu Sept[e]mvr[ie] 20.
s ă lucreze cărăm idă cu plai[â], până la to[a]mnâ, dâm u . Dreptate, frăţie,
satu, chezăşie pentru dS[n]şi['], ca până voru veni sâi le o Fiind că doă părţi din dorobanţifl] aceşti[i] subfadiminis-
tăm u daidiea loru, cumu si orice după poru[n]cl
a l t a î n d a t o r i e ,
(raţii s ’au luat în slujbă pă Ia treisprezece ale curgătoarei la
stăpăniri[l], până s ă voru întoţa]rce. Cându să fimu datori ai a . d. general-căp[i]t[a]n Gh[eor]gh[e] Măgheru, precum v ă este
cunoscute la cinstitulu suptulu ocârmuitori ale aceştii piaşi. d e
cunoscut, îa urmarea dicretul[ui] onorabili[i] Locotenenţi Dom­
a lor înto[a]rcere, cu toate că aceşti o[e]mem au lăsat la casă neşti, cu Nr. 123, Ia 28 Iunie trecut şi după ordinu d. ministru
loru p ă alţi inu locu, a Ie purta de grijă. i s r alitu, d e finanţa cu Nr. 3411, prin care, între altele, s ă coprinde şi
Şi pentru In’credi[n]ţarefa] stăpam n[i] ne-amu iscălitu, cuvintele următoare, chiar a şa:
3) l a t r e - D i n u Budur[4]* şi »şi e u a ceşti bani...* s u n t «cri*. c u T .n te le 1) A c e s t r â n d «ste şt»r«.
2) N u m e le e seri* p e ju m ă ta te şi a p o i e p u n c ta t.
„ şi a u fo s t" ap o i şterse-
vreme, atât 01 [Jginalu hrisov vechi, cât şi copia sco[a]să In-
tocm a dupâ dansul, care hrisov ş l copie s’au dat In primirea
î t a î k - ^ . ■* - ~ unia dintre noi, anume Ioniţă Dumitru Bâjan, la care au fost şi
până acum în păstrare.
Şi spre credetul pomenitului Pavel, c ă am prîmit ecspusul
I d ile acestor dorobanţ., d c u t i i l e ' indato- hrisov ş i copiea şi că să află şi pomenitul tot deopotrivă cu
tot intr’o vrem e, d. adr" '" 1 r a Plâră un minut întârziere, s â să noi moştinitori, ii şi dăm înscrisul nostru, ca să f.e şiiut.
re a z ă p ă supt administrî>t« ţU[ j din cutiile sate)[o]r, după Şl spre credet ni-am iscălit prin scri[]tori, puindu ne şi
K d t l X ă V l i n â întreagă, iar degetile la numele no[a]stre drept în loc de pe[ce]te, c a să fie
crezut, rugând şi pâ juraţ-[i] satului nostru d e l-au adeverit
ei *“ * ,? * !? ;- .5 u a r e s t sat s’au luat aceştia şi anum e: d u p ă orânduialâ. [1]850 Febru[a]rie 9.
Eu Ioniţă Dumilru Băjanu am primit hriso[a]veIe şt ade­
verezi. Eu Dobre Danilă adeverezi. Eu Gheorghe Dobre Danilă
adeverezi. Eu Ştefan brat adeverezi. Eu Dumitru Ioan al S mi-
90 , din cutia acel[ui] sat p i o lunfl^ ^ ?rimiteţi aici, a ani[i] de împreună cu frati[m]eu Ioan adeverezi. Eu Dincâ Goran
robanţi, In soroc, cel mult, d ă 12 c e a .u n . s or(Jjn de îm preună cu fraţi m ieu Ioan adeverezi. Eu Niţâ Nicolae
s a îndrepta ia,a t a U r n e * la d. “J * , 13. Dobre împreuna cu fraţi[>] miei adeverez». Eu Tudor Bojuiagu
cu fraţi- [m]eu Ioan. Eu Ivan Dumitru Barbaru adeverezi. Eu
Nicola** Stroie zit popa State adeverezi. Eu Ioan Vasile Dabu
idem Z i t '), adeverezi.
Şi am . scris eu suptiscălitul m ai jos, cu zisa numiţilor şi
sint şi martor.
ban/i <fln sub administraţia Coziei. . (ss) Ioan Rădulescu.
Nicolae Dabu ( .
6. 1850 Ffthruarie 9. M ^ n e *« « « m i i P ăuseşti-M M asi da» Constandin Băjan ( Jurat ‘
înscris iu, Pavel T U o I"1 nontm rhH tn.ala făcută e ace _ Seri [>]toru Ioan Râdulescu.
T. in ir - U „•* h,k sa sconta pe rumam e. hnsovul sio
P e c e te a satului
r : . ' Vo - ol tea, m , j g g g 1 - ^ 2 3
P e dos, cu alt scris:
paneau moşiile.
Zapisul m oştenilor cu c[h]e[l]luiala [h]risovu!ui, d e l-am
Noi saptiscăllţ W mai jo s m oşneni *) d t a j a W sc o s p ă rumânie.
N O T Ă . Original pe hârtie.
ştiut că hrisovul moşteniri[t] n o [ a ] s tr e ,a l * #1578-9), fifflod P e c e te a satului, rotundă, în tuş negru, are in centru o
diligenţă cu patru cai, iar pe m argine şi jos inscripţia. „Jud.
V âlcea, p)[a:ui] Cozii. Satul Pâuşeşti de Măglaşl“.

t e drept
7Şi noi, f s acheituelile
s f numitul» i. oare U-m M c * » ^ i b i d
scoţajtere p a ii[m]ba rumam ască, * ă , cheltuit acolo,

1) L o c gol.
2) S c r i s : „ m aşini .
3) Scris „ m e n itu l* .
12 idem prăznlcare.
D ouă catagrafii mănăstireşti 1 policandru m are bun d e alam ă cu 24 sfeşnice şi cu lan­
d e IO A N M . N E D E A ţu l lui de her.
1 idem tot de alam ă mic şi stricat.
C A T A G A FIA MANAST1REI JITIA D IN JUDEŢUL DOLJ 1 colivitră de alam ă.
1858 Decembrie 9. 1 ste a g p e m uşam a, vechi.
2 sfeşnice mari de lemn Împărăteşti cu câte trei făclii.
Catagrafia de to ată zestrea raonastirei Jitia din districtul 3 idem mici,
Doljiu. m işcătoare şi nem işcătoare, fâcuta In anul 1858 Decem ­ 1 iconostas d e lemn,
v rie (9) la instalarea cuvio»ului arhim andrit Danii), de (către) 2 tetrap o a d e d e lemn.
legiuitul egum en al acestei monastiri. 1 analog vechi d e lem n cu o poală (de) stam bă.
S tarea b iserlcei. 1 epitrafir pe m uşam a.
1 tafă m ică vechi pentru anaforă.
Biserica m onastlrei J ita dir districtul Doljiu, zidită în I colivar.
anul 1651 d e (către) D oam na B alaş- a lui Costandin V oevod
cel Bătrân, în care se prăsnueşte hramul V e ş t m in t e le b is e r ic e ş t i.
m itne şi c a re la anul 1852 s ’a reparat d e (către) Sf(lnţia) Sa
părintele arhimandrit Doroteiu fostul egum en al ceaştii monastm 1 Sfită d e stofă de m ăta se verde cu flori d e fir galbene
mănăstire) se află d e zid, cu turlă şi o clopo(t)niţă cu ş i roşii împrejur c u două rânduri, şiret d e fir galben, prost căp*
două clopote, unul m are şi altul mic. invelitoarea (este) cui ş iţă i tu şită cu chembricâ.
p e dinafară spoită alb, iar Inlâuntru zugrăv.tă Pe s e t o t ™ 1 idem de stoîă de m ăta se albă cu flori d e fir galbene şi
tâm p la a sem enea de zid zugrăvită. P ardoseala (este dm) scânduri roşii c u d o u ă rânduri, şiret d e fir galben, prost c ăp tu şită cu
d e brad, cu 37 jeţuri, din care unul arhieresc şl cu uşi de lemn. chem bricâ pătiăglnie.
4 idem d e stam bă, vechi, ş i de cit.
O b ie c t e d in b i s e r i c ă ş i S f(â n tu l) Altar. 1 stihar d e stam bă, bun.
1 potir d e argint cu discos, s v e a sd ă şi linguriţă de argint. 1 idem de lână, bun.
1 idem de cositor cu tot tacâm ul lui vechi. 1 idem de belicoasă.
1 idem de m adem c u tot tacâm ul lui idem.
1 idem d e stofă de m ăta«e roşie cu flori d e fir galbene, bun.
1 idem d e m ătase pătiăglnie cu flori d e fir albe,
2 cădelniţe de aram ă, vechi.
1 idem de stofa albă, vechi.
1 idem d e argint. 1 epitrafir nou de stofă, m ătase verde cu flori de fir galbene.
2 cruci d e argint, una m are şi alta mica.
6 candele de argint făcute în locul celor vechi ce erau 1 idem pe stofă, m ătase albă cu flori de fir galbene.
1 idem d e stam bă, vechi.
d e cos tor în num ăr de 5. 4 perechi d e rucaviţe, din care două d e stofă veche şi
1 idem de m adem la Răstignire cu 4 sfeşnice.
4 sfeşnice m ici de m adem , două şt 2 de argint. d o u ă de stam bă, veche.
2 urare de m ătase, vechi.
1 idem de alam ă. 3 aiere de stambă.
T ot c e l e b i s e r i c i ş i Sf(ftntul) A ltar. 2 m ese d e stam bă pe Sf(ântul) Prastel.
1 m asă de stofă pe Sf(ântnl) Prastel.
1 cutie de tinich?a cu sf(ânta) grijanie. alamă. 2 perdele de cit la uşile altarului.
2 perechi paftale, unile de argint şi celelalte de alama.
1 poală de cit veche la iconostas.
2 coopii de her. 4 perdele vechi la icoanele împărăteşti.
4 icoane îm părăteşti însă: 1 la d ă braşoveneascâ, păstrătoarea odăjdiilor.
1 Domnul Hristos.
1 Maica Domnului. C ărţile b is e r ic e ş ti rom âne.
1 Sf(ântul) Ioan Botezătorul.
1 Sf(ântul) Dumitru. 1 Evanghelie veche, 1 Apostol, 1 Triod, 12 Mienie, 2 Pen*
4 idem mici d e dedesubtul celor m ari. , , _e ticostare d e sleg ate şi rupte, 1 Oftoih, 1 Psaltire, 2 Leturghii, 1
1 idem la Iconostas zugrăvită pe o parte învierea ş P Molitfelnic, 1 A catist, 1 Biblie, 1 Cazanie.
celălaltă (parle) Sfântul Dumitru.
C ă r ţile g r e c e ş t i. 3 perechi perdele de cit v e c h i la ferestrile aceştii odăi cu
drugii lor d e lemn.
12 Mlneie, 2 Penticostare, 1 Apostol, 1 Psaltire, 1 Ceaslov, 1 ca n ap e a de lemn de nuc, m are îmbrăcată cu piele.
1 Triod, 1 Pantect, 1 Moli(t)felnic. 5 scaune, idem.

S t a r e a î n c ă p e r i l o r m â n S stlr e i. Cele din odaia a IlI-a.

M ănăstirea s e ailă de jur împrejurul cu zid. Intrând pe 1 pat d e lemn, statornic.


poartă m ănăstirea în dreapta se află o pereche de [case] cu 1 mindir d e pânză, um plut cu lână.
două etaje com puse din trei odâi sus şi nouă jos, cele de sus 4 perne de dam asc, lână civită, umplute cu lână.
[sunt] pardosite cu scânduri, cu sobe, fere stre le ] cu uşi şi 1 macat, idem.
în fiecare odaie cu câte un dulap de lem n în zid, iar cele de 1 m asă de nuc.
jos sâ at pardosite cu cărămizi şi toate în proastă stare, dede­ 1 pereche perdele de cit rupte la fereastra aceştii odăi.
subtul cărora se află o pivniţă şi două grajduri. Spie răsărit 4 plăpumi noi de lână.
sunt un şir de odăi, o cuhnie şi brutărie, toate In proastă siare. Iar la etajul de jos nu se află nimic, fiind g o ale odăile.
A sem enea de[s]pre m onastire în partea s tâ n g ă s e află o aliă
pereche [de] c a s e cu totul în proastă şi d ărăp ăn ată stare, cate Tacâmul mesei, al dulceţei şi altele.
nu sunt d e lăcuit. Invelitoare tuturor a r e s ic r încăperi, este cu
olane, tot alături c u aceste c a se se afiă şi un şopron d e lemn» 3 m ese m ari de pânză.
iarăşi în proastă stare. 13 şervete, idem.
1 puţ cu sghiaburi d e piatră şi cu gh'sduri d e lem n cu 12 talere de cositor.
roată şi lanţ de fier. 8 idem , idem.
10 linguri d e cositor.
îm b r ă c ă m in t e a c a s e l o r In e ta ju l d e s u s . 11 furculiţe.
2 linguri mari d e cositor.
Cele din odaea cea mare. 3 ciorhalâcuri m ari de farfurii.
30 farfurii albe mari şi mici.
2 paturi d e lemn, statornice. 2 farfurii mari de tu n d e a c ') cu patru....
2 mindire de pânză groasă, umplute cu lână. 1 carafă de sticlă. 3 castroane de cositor, vechi.
6 perne de dam asc, lână roşie, umplute tot cu lână. 1 tafâ de cafea.
2 m acaturi idem , idem. 2 farfurii d e dulceaţă.
2 idem de pânză m uscălească, vărgată. 24 carafe de vin d e sticlă.
2 canapele de nuc vechi, îm brăcate cu dam asc, de lână roşie. 34 pahare, idem.
4 pahare d e apă.
Tot cele din odaea mare. 2 linguriţe de argint.
14 ceşti mici d e cafea cu farfurioarele lor.
4 fotoluri de nuc vechi, îmbrăcate cu dam asc, d e lână roşie.
12 scaune, idem. A r ă m u r ile ş i a lt e h e r ă r ii.
4 taburele, idem.
7 perechi perdele de cit, la ferestrile aceştii odăi cu drug» 10 tingiri cu capacele lor.
d e lemn. 1 s in ie 2) cu picere d e her.
1 m asă d e lemn mare, albă. 2 lighiene cu ibricile lor.
3 s a h a n e 3) mari.
Cele din odaia a ll-a. 3 idem, mici.
1 pat m are d e lemn, statornic.
1 mindir de pânză groasă, umplut cu lână. 1) A r a m ă galbenă.
6 perne d e dam asc, lână verde, um plute cu lână. 21 T a b lă d e cositor, îm p o d o b ită la m ijloc c u dese n u ri.
3) Va* m a r e p e n tr u p lăcintă.
1 m acat, idem.
V it e le m o n a s tir e i.
Tot arăm uri ş l a lte herfirli.
270 oi cu capre în s ă : 175 oi mari fătătoare, 34 miele d e
5 sahane adânci. estim p 6). 25 miei, idem. 4 berbeci, idem. 2 b a ta li7) d e un an.
2 idem cu capace. 20 capre fătătoare. 5 ede d e estimp. 2 ieji Idem. 2 ţapi de câte
2 tăfl mari. *>- un ied. 270 suma.
3 idem , mici.
2 căldări mari.* v T ot v it e l e mftn&stirei.
1 tigae. 211 două sute unsprezece râm ători, însă mici cu câte nouă
2 c a p ace d e tingiri. luni, grăsuni şi g răsune; 3 boi d e ju g ; 6 vaci cu Viţei după
1 piuliţă d e ticiu. ele, de estim p; 9 vaci mari s te rp e ; 5 mânzaţi din anul trecut.
2 ca p ac e de a ra m ă cu unul mai mic, vechi. 3 m ânzate, idem ; 1 gonitor de doi ani, taur; 4 epe fătătoare,
4 capace mari cu ţevile lor. din care una cu m ânz după d â n s a ; 2 cârlane d e câte 2 a n i;
1 idem de mijloc, nemţesc. 1 cârlan, id e m ; 1 idem de estim p; 2 cai de tră s u ră ; 518, peste
1 idem mic. tot oinci sute optsprezece vite mari ş l mici.
2 heare cu plugurile lor.
1 lopată d e her. M o ş ii le , v iile ş i a lt e a c a r e tu r i.
1 nicovală.
1 irigare. 1 m oşia Jitiianul; 1 m oşia C iu tu ra ; 1 G o ic e a ; 1 M ălaica;
4 cântare, două mari fi două mici. 1 S lă tio a ra ; 1 C â rp e n i; 1 Ciulniţa; 1 C ârcioaea; 1 P aliiula;
2 siredele. din districtul Dolj 1 Vâlcoşu din districtul Mehedinţi. 10 Adică
4 sfeşnice d e alam ă. ^ e c e trupuri de moşii.
15 lacăte c u cheile lor.
V iile.
V a se le d e le m n ş i altele. 1 vie la Gumoeni din districtul Dolj.
1 Idem Ia P aliiula, lucrata. ( ^ D o,.
3 buţil cu vin, insă nu pline. 1 idem la Cârcea, lucrată. (
1 butoiu, idem. 1 idem la Vâlcâneşti în Doljiu, care vie în catagrafia veche
10 buţii goale. s e a ra tă de părăsita, iar acum după arătarea fostului egumen
3 butoaie, idem. arhimandritul Dorotei, se zice c ă e dată cu otaştină.
5 hârdae. 1 c a să ia oraşul Craiova, m ahalaua Sfântul Dumitru, m e-
4 putini mici. toh al monastirei. care a stă z i se află ocupată de temniţă şi
1 idem d e varză. spitalul oraşului, fără să se bucure monastirea de nici un venit.
4 albii mari. 1 cârciumă. Idem în m ahalaua Hagienuş, în p ro astă stare.
3 calapoade de pâine. 3 pe a p a Heleşteului, din care una dată cu embaticiu dm
2 baniţe d e lemn, i două mertice. v rem e a foitului egum en Ianichie.
1 zalhaua pe vatra monastirei num ită Balta Verde sau
Tot v a s e d e le m n ş i altele. Jltiianu, făcută de fostu egum en arhimandritul Dorotei, aren-
du tă cu galbeni 90 pe aD. _ .
2 pâlnii de l e m n ; 1 piatră de a p ă ; 3 idem, de m oară, una A ceastă zalhana se află in bună stare împrejmuită parte
m are şi două m ici; 1 (h)ambar cu 4 despărţituri, fără c ap ac; cu uluci şl gard bune, în curtea ei se află căsuţe, un şopron
1 idem mare, statornic învechit cu olane lângă poarta, afară de lem n pentru întinsul pieilor, două m agazii a sem en ea de
din curtea m ă n ă s tire i; 2 pătule din care unul dărăpănat, aflân- lemn învechite, una cu scânduri şi alta cu olane, în care se
du-se în cel cam l a 5000 oca porumb, stuleci cu aproxim aţie.
b u n ,
p ă strează seu, piei şi altele, coprinzând în sine şi obiectele
3 care de b o i; 1 căruţă veche d ată de fostul egum en arhiman­
urm ăto are: w, . „ . . ,
dritul Dorothîi, drept două butcii vechi şi stricate în locul unei 10 ca za n e mari statornice. 6 topoare. 2 căldări mari. J
căru(e şl o sanie, care asem enea a u fost vechi şi stricate, după c a u ce d e aram ă. 4 sghiaburi d e lemn. 4 gropi,'4dem. 4 putini
cu m se arată în catagrafia veche din anul 1828.
6 ) A n u l aceata. '
7) B e rb ec b ă tu t.
răposatul jupân Matei Fălcoianu biv vel căpitan, sin Gheorghe
vornicul i învelita cu şiţâ, cu turlă de lemn învelită cu tinichea,
cinci ferestre, tâm pla de zid, pardosită cu lespezi d e piatră,
de lem n pentru seu, legate cu cercuri d e hler, cam de 50 oca do u ă uşi de lemn şi 16 jeţuri d e lemn, din care unul pentru
una. 1 pod de lem n pentru măcelărie. arhiereu.
S in e tu r ile m o ş i i lo r . • O b i e c t e l e d ln n ă u n tr u l b is e r ic ii.
1 condică în care sunt trecute în copie to ate sineturile 4 icoane îm părăteşti în să : 1 (icoana) Domnului Iisus Hris-
monastirei, adeverită la anul 1801, de Domnul Alecsandrui Cos­ tos. 1 (icoana) Maica Domnului. 1 (icoana) Sfinţii Voevozi cu
tandin Muruz Voevod, iar pentru originalele sineturi, a u arătat patru coroane (de) argint. 1 (icoana) Sfântul Ion Botezătorul.
fostul egum en arhimandritul Dorotei, c ă sânt la m ănăstirea de 1 prăznicar. 1 (icoana) Sfinţii îngeri. 17 icoane prâsnicare, din
jos a Sfântului P avel dela Sf. A gura, la c a re m onastirea Jitia care 14.., zece cu câte două feţe, patru cu o faţă şi trei de
este închinată. . . „ . lem n a sem en ea cu o faţă. 2 epitafe, din care unul vechi. 1 una
1 plan de hotărnicia moşiei V âlcoşu. . cutie de nuc pentru pâstratul Sfintelor Taine. 1 idem d e argint
1 idem, idem al moşiei Cerătu de Sus ce se zice şi M ălaica. c u patru picere în forma glonţului. 2 potire cositor fărâmate, la
1 idem, idem al moşiei Slătioara. care lipseşte două stele, o linguriţa ş i o copie. 1 potir d e argint
Toate cele coprinse în a c ea stă catagrafie, care compun c u tot tacâm ul. 2 antim ise. 1 tavă de fier pentru anaforă. 3
zestrea monastirei Jitia din judeţul Doljiu, m işcătoare şi ncmiş- sfeşnice de alam ă, din care unul mic. 2 tăviţe pentru mucari.
cătoare, s’au dat în primirea părintelui arhimandritul D a n iiln o u l 2 părechi mucari mari. 2 tăviţe pentru mucari. 1 pereche cunu­
si legitimul egum en al aceştii m onastin, pentru care lâcându-se nii d e tinichea. 2 poale pentru stântul prestol, din c a re una de
trei a sem e n e a catagrafii şi iscălindu-se atât de Sfinţia sa cât Taclit şi alta (de) D am asc, prost. 1 una cădelniţă de alam ă.
si (de) fostul egum en i d e noi orânduiţii cinovm ci, una s a lăsat 1 idem, cu trei clopoţei d e argint. 1 cruce d e lem n m are cu
la monasiire, ce a d e a doua s’a luat la Sfânta Mitropolie şi a Răstignirea. 1 cruce, lată d e lemn, mică, îm brăcată în argint cu
treia la o a o r M inisteriul al C u lto ln i.^ ^ D e c h e m v rle 9 . d o u ă pietre proaste verzi. 1 poală de Dam asc pentru prosco-
midie. 1 m angal d e aram ă. 1 c e a ş c ă de argint pentru Sfânta
____Arhimandrit Daniil Jitianu9). Căldură.
L. s.| i o Arhimandrit Dordei fostul Jitianu.
Odăjdii.
Orânduitul din partea Sfintei Mitropolii C. Dumitrache.
D elegatul Onor. Miaisterului al Cultului N. Nenciulescu» 5 sfiite, din care una d e D am asc, trei de musulin şi una
d e stam ba. 5 stihare, unul d e D am asc, două d e musulin, una
O b i e c t e l e d e p r i s o s c e s ’a u gB sit p e s t e c e l e co* d e stam bă şi una de madipolon. 3 epitrafire, din câte unul de
p r i n s e tn c a ta g r a f ia fă c u ta la a n u l 1828 ş i c a r e s â n t D am asc, unul de cutnie şi unul d e musulin. 7 epitrafire de felu­
t r e c u t e în a c e a s t ă c a ta g r a f ie la r â n d u l lor. rite materii, rupte cu totul. 4 patru perechi rucaviţe, dm care
1 potir cu disc, sfasda şi linguriţa d e argint; 1 potir cu una din catifea şi trei de stofă vechi. 3 cordoane cu paftale,
disc de - r a d e m " ) ; 1 cădelniţă de a r g i n t ; 1 cruce de argm tj lU u na d e a la m ă şi două d e argint, din care o pereche suflată cu
candele de argint; 4 sfeşnice d e m adem două şi două de a rg in t. aur. 1 bedelniţă de D am asc roşu brodată cu fir şi cu trei ciu­
1 pereche de paftale de a rg in t; 1 policandru bun m are de alamă. curi. 7 candele mici de argint. 2 două sfeşnice d e lem n împă­
(Arh'uele S ta tu lu i Bucureşti, M m ist. Instrucţlunel. răteşti, cu câte trei făclii. 6 sfeşnice de lem n mai mici, văpsite.
d o sir 6621860, fila 11-24). 2 sfeşnice sfărâmate. 1 iconostas de lemn nevâpsit. 5 poale de
icoane d e Dam asc. 2 tetrapoade de lemu nevăpsite. 1 P0' 10»?;
C A T A G R A F IA M AN ASTIR EI HOTARANI dru d e alam ă cu 18 sleşnice. 1 dulap de lemn pentru odăjdii.
DIN JUDEŢUL RO M AN AŢI 1 crace de aram ă cu smalţ. 3 perdele de altar, din care una
1863 Noembne 30. d e Dam asc. 4 patru, idem d e stam ba, veche. 1 colivitra de
aram ă. 1 ste a g de muşam a. 1 colivar vâpsit d e lemn. 1 ladă
Mănăstirea Hotărani. Starea bisericii. pentru sfintele odăjdii. 1 castron de farfurie pentru a e asm a.
Mănăstirea Hotărani, unde să prăsnueşte hramul Sfinţii în­
geri este d e zid, clădită din tem elie la anul 7216 (1708) C ărţi b i s e r i c e ş t i, r o m â n e ş t i.
1 Evanghelie. 1 liturghie. 2 Ohtolce. 1 Triod. 1 trup Minei,
9) E »te isc ălit I n lim b» grecească. rnroa»*-
10) P e c ete in fum octo g o n a lă. « v â n d In m ijloc acvila bicefală c u coro
In p ă rţi «t* sc ris „ a rh im a n d rit D orotei, ia r a n u l e s te şte rs.
11) M etal
cenuşie. 4 perdele d e lână, civltă. lustre a târn ate de câte o
12 volume. 1 Apostol. 1 Penticoslar. 1 Psaltire. 2 Molitfelnice vergea. 2 canapele lungi vâpsite, de stejar. 10 scaune d e nuc
1 Ceaslov. 1 Cazanie. 1 Pidalion, pravila b isericească. fărâ lustru, Cu perine de paie în vergi. 12 idem, vâpsite 1
dulap mare, văpsit negru. 2 idem mici, tot nevâpsit. 1 idem
C ărţi g r e c e ş t i. mic, tot nevăpsit. 2 perechi cleşte de fier pentru foc. 2 două
12 Mineiu. 1 Triodiu. 1 Penticostaru. 1 Apostolu. 1 Evan­ v ătrae, pentru foc.
ghelie. 1 Psaltire. 1 Pavecem iţă. 1 Ceaslovu. 1 Bucoavnă (Pa-
coavnâ). 57 cărţi greceşti. 6 idem ruseşti. 9 Idem franţuzeşti. A rSm uri.
5 idem, Radu dela Afumaţi. 1 clopot m are de.... dinaintea bise- 6 sfeşnice, din care două sânt stricate şi cu trei mucuri.
ricei, p e două furci d e lemn. 1 una piuliţă d e tuci cu pisălogul ei. 1 cazan m are cu capa­
cul şi ţevile lui, de aram ă. 2 căldări mari pentiu rufe. 3 câldâri
îm p r e jm u ir e a b is e r ic ii. m ai mici. 2 tigai, una de aram a şi alta de fler. 5 tingiri cu
1 Curtea m ânăstirei p e zid netencuită, a v â n d înăuntru cele capacele lor de aram ă. 1 un lighean de alam ă cu ibricul lui.
urm ătoare: 1 c a s ă d e g ard învelită cu şiţă veche, p e d in a . 1 lighean m are fără ibric. 1 ta v ă m are de aram ă. 1 tavă mai
inte cu galarie, care se desparte in două odăi cu tinda, odăile mică.
s â n t pardosite cu scânduri d e brad, având trei tereştri cu g e a ­
muri şi fieară, cu trei uşi tâm plăreşti, care c a s ă se află In T a c â m u r ile d u lc e ţii.
0 ta v ă m are de Lipsea. O tavă m ai m ică de Lipsea. 9
**r0 1 Alături cu aceasta, se află încă o c a s ă cu două odăi şl p a h a ră mari pentru a p ă d e cleştar, din care unul spart. 9 pahară
tindă, pardosite cu scânduri de brad, cu trei fereştri cu fiarele de vutcă. 5 idem de dulceaţă d e madem. 4 linguriţe de argint.
s i geam urile lor, cu galerie, acoperite cu olane. 17 cesci cu farfuriile lor. 9 farfurii fără cesci. 12 farfurii de
1 Idem o pereche d e case egumeneşti de zid pe pivniţa,, dulceaţă. 1 ibric d e aram ă vechi, pentru ceai. 1 tinichea pentru
com puse din patru odăi, sală şi galerie, pardosite peste tot cu cafea. 1 râşniţă pentru cafea.
scânduri d e brad, învelite cu olane şi opt fereştri peste tot cu
geam urile şi fiarele lor, şa se uşi din care două drepte, trei In T acâm ul m esei.
tăbli şi una cu d o u ă canaturi In tăbli cu broaştele şi cheile lor.
1 Bucătărie de zid cu m aşină şi cuptor acoperită cu olane, 16 furculiţe de fier. 30 tacâmuri, cuţite şi furculiţe cu m â­
tavanul cu scânduri de brad, pardosite cu caldarâm , cu două nere albe d e os. 5 furculiţe stinghere cu m ânere de o s alb. 22
fereşti i, geam uri şi tiare, două nşi cu fiarele lor. , . . . linguri d e m adem pentru m asă. 13 linguri d e cositor, pentru
1 grajd de zid încăpător de 16 cai, cu m agazie alături şi m asă. 9 linguri de m adem prost. 40 talere de farfurii. 5 farfurii
do u ă odăi, una pentru păstrat hamurile şl alta pentru şaderea lungi pentru bucate. 1 farfurie rotundă. 1 farfurie m ică d e m eza-
vizitatorilor, to t sub un acoperiş, acoperite cu olane. lâcuri. 4 Castroane mici, ordinare. 15 garafe, din care 4 sânt
1 Un şopron pentru trăsură, de gard, împărţit In doua, o de apă. 4 garafe negre. 19 pahară de vin. 7 perechi solniţe d e
parte închisă cu do u ă porţi şi învelit cu şiţă. sticlă. 5 m ese de pânză. 27 şărvete. 3 prosoape.
1 in partea despre apus s e află o altă curte de jur Impre
iur cu clopotniţă pe poarta mare, învelită cu tinichea, dea­ A lt e o b i e c t e a l e mdn&stirei.
supra o cruce m are de fier şi clopotniţa crăpată. Un clopot
m are spart şi Innăuntru acestei curţi, o m agazie. 1 baniţă d e lemn cu cercuri d e fer, stricată. 2 târnăcoape
cu coadele de lemn. 1 grăta r d e fier. 3 perechi pirostrii. 3 cân­
îm b r ă c ă m in t e a c a s e l o r . tare, unul m are şi două mici. 1 fier d e plug. 2 vătrae. 9 butii.
2 tocitori d e varză. 3 butoae mici. 8 puţine d e murături. 2 hâr-
6 Sase paturi de lemn, proaste. 6 mindire umplute cu Jârrf, d ae cu cercurile d e fier. 1 albie. 2 capişterii. 1 căruţă nem ţească
din care d o u ă um plute, mai subţiri. 16 perini um plute, cu lână, învelită cu telaten, căptuşită deasupra cu postav civit şi pe
din care patru mici. 2 macaturi de D am asc cu dosul de lâna m argine cu m uşam a purtată. 1 trăsură nouă p e arcuri cu g e a ­
cu flori negre. 4 perine umplute cu paie. 2 m acaturi de Dam asc muri, căptuşită pe dlnnăuntru cu postav negru bun, la capră
de lână cu flori roşii şi albe. 3 scoarţe de lână. 4 ptapomci de căptuşită cu piele verde. 1 sanie legată cu fier. 1 car nou legat
lână cu cearceafuri de americă. 2 m ese de nuc cu câte Pa “ cu cercuri de fier la roate. 4 cai de rând. 2 perechi hamuri, din
picioare. 2 m ese de brad nevăpsite, din care una cu broasca c are una netrebuincioasă. 1 ş e a căzăceascâ. 10 v ite cornute.
şi cheie. 1 m asă In forma scrinului cu sertar, broască, vapsiia
din care: 2 bivoli mari de jug. 2 bivoliţe mari cu lapte. 3 tur-
m aci de câte ani 3. 1 turm ac si o turmacă, c a re sug la mumele
lor şi 1 turmac d e ani doi. 2 râmători graşi, de trei ani. 4
râmători slabi, d e doi ani. 7 râm ători slabi, d e câte şa p te luni.
O LTEN IA
4 purcele m ari d e câte trei ani. 6 purcele mici, de câte şapte D O C U M EN TE • CERCETĂRI o CULEGERI
luni. 8 purcei mici sugător).

M o ş iile ş i v iile m ă n ă stir e ). C A R T E A II N r. 1 1 — 12 1941

1 m oşiia Hotărani şi Ghimpaţi i V atra monastirei cu două


mori. 1 moşila Fundul Vornicului ce-i zice şi Isbiceni din dis­
trictu l Romanaţi. 1 moşiia Plosca din districtul Dolj. 1 m oşlia
NUMISMATICA
din districtul Mehedinţi. 1 moşiia din Mehedinţi, num ită Pristol.
1 viie din oraşul Caracal. 1 viie la m ănăstirea Hotărani. 1 loc
In oraşul Caracal, ce este dat cu em batic lui căpitan Dimitrie Corpus thesaurorum Olteniae
c u actul monastirei din leat 1804 Mai 21, d ela care primeşte
m onastirea cinci oca ceară p e fiecare an. 1 c a să In Caracal ce S’au perindat rând pe rând şi încă se vor mai perinda in
e s te m etoh al m onastirei, cu curtea d e ulucă. coloanele acestei reviste, tez a u re monetare g ă site în Oltenia.
Le publicăm pe toate, cu deam ănuntul descrise, însufleţiţi fiind
D e o s e b i t e hârtii.
de aceiaşi dorinţă n estrăm utată: alcătuirea unui m are Corpus
1 contract pentru m oşiia Fundul Vornicului cu garanţa al tezaurelor oltene, un corpus care v a trebui să înfăţişeze în
legalizată d e com isia din Bucureşti cu No. 5206. Contractul este întregim e orice com oară a scu n să în curgerea vremii aici, In
tipărit. 1 contract al D-lui Ioniţă Badea, pentru m oşiia Pristol
şi Hotărani din Mehedinţi şi Romanaţi şi Plosca din Dolj, pen­ ţara de dincoaca de Olt, şi care v a cuprinde atât tezaurele In
tru lei 94 500 p e an, în locul căriia e s te iscălit c a garant D-l fiinţă azi, c â t şi cele ce întâm plarea ni le v a dărui in viitor.
Sfetcu Stancovici. 1 contract al D-lui Ioniţă Badea, pentru mo­ Nu este nevoe s ă atragem nicidecum atenţia asupra im­
şila Hotărani din Romanaţi, v atra monastirei, cu preţul de Iei portanţei acestei opere. Ea e evidentă In ochii oricui. întrebarea
36.200 pe an, In locul căreia e ste iscălit c a g a ra n t B. Corolanu. Insă ce se iveşle îndată este în ce chip s e va a d u ce la înfăp­
1 contractul pentru viia dela Caracal, care este d a tă pe cinci
ani, legalizat d e poliţiia oraşului Caracal, la No. 103 sub iscă­ tuire gândul nostru. Tocm ai un răspuns la a c e a s tă problemă
liturile D-lor Ştefan Boruzescu, Chiriţă Dănciulescu şi Petrache ne vom strădui să găsim în rândurile ce urmează, încercând să
Tolposanu. 1 Evanghelie slavonă veche cu scoarţele tari, îmbră­ desprindem m ănunchiul de principii călăuzitoare— sau mai de­
cată cu a ra m ă şi cu figuri de evanghelişti, In smaiţ. Toate g ra b ă m etoda—ce n e v a ajuta la ducerea Ia bun sfârşit a a c e ­
a c e s te obiecte, vite, trăsuri, hârtii, şi în sfârşit a şa după cum lui Corpus a tâ t de mult dorit.
s ă cuprinde mai sus, le-am primit subiscâlitul, orânduitul din
nou curătoc la a c e a s ta monastire Hotărani. priu decretul dom­ Primul gân d ce ne v a preocupa v a fi, desigur, strângerea
nesc Mo. 1077 şi ordinul d-lui ministru al Cultelor cu No. 32198 materialului. In a c ea stă privinţă, nicio dificultate: o rice tezaur
dela cel foşti curatori cuviosul Daniil Jitiianul şi Meletie Clo- m onetar găsit în Oltenia v a face obiectul cercetărilor noastre.
cocioveanul. In faţa D-lul subprefect respectiv, pentru care am S i nu sunt puţine, s’au g ă sit şi se g ă sesc încă din belşug c o ­
iscălit. 1863 Noemvrie 30. Şi a s e m catagrafie sub iscălitura
e n e a
mori în Oltenia. Mai greu este să prinzi de v e ste şi s ă le ur­
c e lo r numiţi foşti curatori, am primit şi însumi. m ăreşti în peregrinărtle lor din m ână în mână, din colecţie în
Preotul....1) am primit,
(Arhivele Statului Bucureşti, Mtn. Instrucţiunii, dosar colecţie. D eaceea, este de n e a p ă ra tă nevoie s ă se cerceteze
142411863, fila 2-7 verso). cu stăruinţă nu numai m uzeele c e a u secţiuni numism atice, dar
®o°*o(jâî\oooo® chiar şi colecţiile particulare, unde s e duc multe m onete— ade­
sea toate—provenind dintr’o descoperire. In chipul acesta, m a­
joritatea tezaurelor se prezintă îmbucătăţite. Este necesar c a ele
s ă fie m ai întâi reconstituite şi apoi publicate.
Dar nu numai tezaurele existente v o r ii cuprinse în cor­ tecat unele cu a lte le ; ce uşor s ’a restabilit ordinea, acolo unde
pus. Sunt foarte multe ce au dispărut azi, fie că s'au risipit In- fie c a re m onetă dintr’un tezaur îşi a v e a fişa respectivă.
tr’atât, încât intrând in mâini necunoscute, li s a pierdut de urm ă, Amănunţit descris şi însoţit de Indicaţiile necesare, tezau­
fie c ă se află In colecţii cunoscute, dar cu desăvârşire Inac­ rul poate fl publicat. Aceleaşi motive care cer alcătuirea unei
cesibile — d e exem plu tezaurul A cadem iei Rom âne dela Mos­ fişe de fiecare monetă ne determ ină să socotim că o prezen­
cova. Ele nu pot fi trecute sub tăcere, sub cuvâftt c ă nu sunt tare cât mai ştiinţifică a unui tez a u r nu se poate face decât des-
la îndem âna noastră, m ai cu seam ă că despre toate, au răm as crlindu-1 p iesă cu piesă. D oar atunci poţi să ştii precis ce cu-
însem nări scrise, mici Informaţii răspândite ici ş colo ta c * # prinde tezaurul şi poţi să-l utilizezi fără rezerve în cadrul unui
studiu.
d e specialitate, reviste sau chiar ziare. Lucrările pregătitoare
ale corpusului trebue îndreptate a şa dar şi în a c ea stă d irecţie: Obişnuiesc m al toţi cercetătorii să însoţească descrierea
unui tezaur cu unele consideraţiuni, fie privind d ata ascunderii
cercetarea oricărei cărţi sau reviste în care întâmplător s a r pu­
tea găsi vreo ştire asupra descoperirilor m onetare In Oltenia. Iui In pământ şi cauzele ce au determinat-o, fie pentru a înte­
Cât priveşte tezaurele ce se vor mai Ivi cu timpul, ele m eia anum ite ipoteze d e ordin istoric general. Desigur, v a lo a ­
rea unor asem enea consideraţiuni trebue luată totdeauna in
îşi vor lua locul cuvenit în corpus, in m ăsu ra în care apar.
De flecare tezaur In parte, existent sau num ai menţionat, seam ă, altfel, tezaurul descris ar fi mut. Cât pentru a l invoca,
pentru formularea şi dovedirea unor ipoteze mal largi, cred că
se v a face o fiş ă ; de dorit ar fi ca e a s ă se
spre a se putea realiza o cât m ai m are uniformitate în metoda se cere multă prudenţă. D escoperirea unui tezaur nu este, la
d e tratare. F işa — în concepţia noastră, o a d e v ă ra tă monografie urm a urmei, decât un elem ent singuratic şi a d e se a s 'a r putea
- t r e b u e s ă conţină, p e cât posibil, urm ătoarele indicaţium 1 săvârşi o eroare, folosindu-1 ca unic sprijin al unei teorii. Este
drept, a c e a s ta nu se întâm plă niciodată, întrucât întotdeauna te
1. Locul şi data descoperirii tezaurului;
intem eiezi pe un lanţ de fapte, pe un şir de tezaure similare,
2. Câte şi ce fel d e monete cuprinde;
combinate şi cu alte elemente. Şi a şa şi tot sunt destul d e mari
3. Colecţiile In c a re se g ăseşte îm prăştiat şi
4 D acă a fost publicat şi unde - bibliografia complectă. riscurile d e a înţelege greşit elem entele invocate şi de a te
Socotim c ă menţiunile a c e s te a sunt suficiente pentru a î n ş e l a ; pornind dela premise neadevârate, necontrolafe, conclu­
individualiza un tezaur şi indispensabile, pentru cercetătorii ce ziile vor fi fatal false. Un a sem en ea neajuns v a fi fără doar şi
poate risipit de acel Corpus p r o p u s ; căci el v a prezenta cerce­
vor să-i consacre studii mai aprofundate.
tătorilor dintr'odată un mănunchiu, un lanţ întreg de tezaure,
Fişa a c e a s ta v a fi urmată de un şir întreg de alte fişe,
a şa că se v o r putea stabili mult m ai uşor legăturile dintre ele
pentru fiecare m onetă din tezaur câte u n a ; chiar şi pentru du­
şi ipotezele pe care Ie pot dovedi sau lniirma astfel de monu­
blete e n e c e sa ră o fişă aparte. Nu putem Insista prea mult asu-
m ente numism atice. De aici rezultă că multe puncte obscure
' pra nevoii resimţite a d e se a d e cercetători de a a v e a sub ochi
din trecutul îndepărtat v o r putea deveni de o d a tă limpezi, pu­
oricând un tezaur în întreaga Iui com ponenţă. Şi ac ea sta nu se
poate realiza, decât a v â n d toate fişele corespunzătoare mone- nând c a p ă t unui noian d e controverse.
Ne mai răm âne să găsim ordinea In care se vor succede
telor, cărora li se pot uşor substitui. In chipul acesta, existenţa
reală a tezaurului devine indiferentă, a tâ t timp c ât posezi fişe e tezaurele noastre In corpus. Un sistem ar fi acela d e a Ie în­
sale complete. Cât de mari sunt avantajele acestui sistem poate şira în ordinea fn care au fost găsite, începând cu cele mai vechi
cunoscute şi sfârşind cu cele apărute la lumină recent. D ar nu
oricine să înţeleagă, m ai ales d acă se gândeşte la cazul tezau­
d e o simplă înşirare poate Ii vorba, căci In cazul acesta, lucra­
relor fracţionate şi îm prăştiate în atâ te a mâini, sau al a c e k w
rea noastră ar sem ăna m ai d e g ra b ă unui inventar decât unui
ce dispar a d e se a fără urmă în diferite împrejurări. Uri exemp u
corpus. Un alt sistem ar fi acela al răspândirii geografice, dar
elocvent, cutrem urul cel mare d e anul trecut, a răv şi
nici a c e s ta nu n e m ulţum eşte. Tot o ordine cronologică vom
colecţii, a ş a încât nneori piese din tezaure distincte s a u am
a le g e ca fiind cea mai potrivită, dar a c e e a ce are drept criteriu
rile p e locul unde s’a găsit tezaurul; tot alât de norocos ca şi
ilâ c ă u ld ln Moţâţel, dânsul a descoperit un bordel dato-rom an,
pal acesta, te z a ansam blu a su p ra unei întregi epoci,
â n g ă temelia câruia fusese îrg ro p a tâ pe vremuri cupa cum onete.
“ L — . celorlalte « e n . Vor .1 dec, pa.ru sectiu u i. Să le descriem p e cele ce se găsesc la Muzeul Regional
1 Tezaurele datând din epoca prerom ană: „ al Olteniei.
’ , , rom ană; ff? Commodus. M Comm Ant P Fel Aug Brlt. Capul său
b m edievală anterioară for- laureat spre dr.
3- ’ m ăril statului Basarabilor; Rv, Iov Iaven P M Tr P X IIII Cos V Des VII. Jupiter
4 . rom ânească. lân ăr g o l în picioare spre st. ţinând sceptru şi trăznet, în câmţ)
T a sfârşitul fiecăruia din aceste despărţâm inte v a îi loc jos o acvilă.
Ar. 18mm. p. Chr.
(^ )S e p tim iu s Severus. Imp Cae (L Sep Sev) Peri Aug Cos II ,
s s - j s s r i i s m « r s « C apul să u laureat spre dr.
Rv. Fort (un) Reduc. Fortuna in picioare spre st.; ţinând
^ Te c o m a c o p ia şi o frunză de palmier.
Ar. 17mm. 194 p. Chr.
✓ ^ 5 / A celaşi. Av. Severus Pius Aug. Ca m ai sus.
tru opera concepută, el 0CTAVia n OCT. 1LIESCU - R v . Fortuna Redux. Fortuna şezând spre st., ţinând c o r
nucopia şi cârm ă de corabie.
Ar. I8m m . 201 p. Chr. Cohen 181.
4. Acelaşi. Av. Severus Pius Aug,, Ca m ai sus.
Rv. Fortuna Redux. Ca m ai sus, dar sub scaunul Fortu­
Tezaurul Roman Imperial dela Moţăţei-Dolj nei o roată.
Ar. 18mm, 201 p. Chr. Cohen 181.
Acu j i nouă ani—m ai preci., In ziua d e 30 A u ş u , t 1 9 3 2 - £ 5. Acelaşi. Av (L Sept Sev Pert) Aug (Imp Vili) Ca mai sus.
Rv. (H ) erculi De (fens). Hercules gol în picioare iprfr
dr., rezem ăndu-se în m ăciucă şi ţinând arcul; pe braţul drept
a r e pielea de leu.
Ar. 16.mm. 197 p. Chr. Cohen 210
6. A celaşi. Av. (Imp Cae L Sep Sev) Pert Aug. Cos 11
de gftlitorul . veni, CU C a m ai sus.
Rv. Monet Aug. Moneta in picioare spre st., ţinând balanţa
şi cornucopia.
ÂXţ 17mm. 194 p. Chr. Cohen 330.
7. Acelaşi. Av. (L Sept Sev Pert) Aug Imp X. Ca mai sus.
'RV. Paci Aetem ae. P acea şezând spre st., ţinând o ramură
şi un sceptru.
Ar. 16mm. 197 p. Chr. Cohen 357.
8. Acelaşi. Av. (L S*pt Sev) Pert Aug Imp V. Ca m ai sus.
Rv. P M Tr P lll (Cos 11 P P). Marte gol, cu mantia
Rv. Dlana Luelfera. D iana Ia picioare spre st., ţinând cu
atârnându-i pe umeri, ţinând o h astă ş i un troleu şi m ergând
a m b ele mâini o torţă.
spre dr. Ar. 19mm. Cohen 32.
Ar. I8mm. 195 p. Chr. Cohen 396. 19.: A ceeaşi. Av. Iulia Augusta. Ca m ai sus.
f O ^ e l a ş i . Av. L Sept Sev) Perl Aug Imo Vil. Ca mai sus.
Rv. Fortunae Feliei. Fortuna şezând spre st., ţinând uu
T(v. P M Tr P IUI (Cos 11 P P). Palia» în picioare spre
co rn şi o cârm ă de c o ra b ie .,
st., cu cască, lance şi scut rotund. Ar. 18 mm. Cohen 55 J
Ar. 18 um . 196 p. Chr. Cohen 416.
20. Aceeaşi. A v. Iulia Pia Felix. Ca m ai sus.
10. Acelaşi. A v. Severus Aug Part M ax. Ca mai sus.
Rv. Vesta Mater. V esta şezând spre st., ţinând palladiul.
Rv. P M T r P VIU Cos II P P. Victorie m ergând spre
Ar. 19mm. Cohon 245.
st., ţinând o diadem ă; în câmpul stâng un scut ovai.
Caracalla. A v. M. A ur Anton Caes Pontif. Bustul său
Ar. 18 mm. 200 p. Chr. Coh*n 454.
gol, tânăr, drapat spre dr.
(ÎF) A celaşi. Ca m ai sus. Rv. Imper (ii Fel) icitas. Fem ee pe jum ătate g o ală In
Ar. 18 mm. 200 p. Chr. Cohen 454.
picioare spre st., ţinând un caduceu şi i’n copil pe braţul drept.
/ ^ A c e l a ş i . Av. S to iru s Aug Part Max. Ca mai sus.
Ar. 18mm. Cohen 95.
Provid Augg. Providenţa în picioare spre st., ţinând
2%, A celaşi Av. Antoninus Pius Aug. Capul să u laareat
un sceptru şi indicând cu o baghetă un glob la picioarele ei-
«Pre dr. .
Ar. 18mm. 198-201 p. Chr. Cohen 586.
Rv. Pontif Tr. P V III C os/* Marte cu coif în picioare
13. Acelaşi. Av. Severus Aug. Part M ax. Ca m ai sus.
spre st., ţinând un sceptru şi o ram ură şi punând piciorul
Rv. Restitutor Urbls. Septimiu Sever în picioare spre st.,
d rep t p e o cască.
ţinând un sceptru şi o pateră deasupra unei trepied.
Ar. 20mm. 205 p. Chr. Cohen 420.
Ar. 18mm. 198-201 p. Chr. Cohen 599.
23. A celaşi. Ca m ai sus.
/lîp A c e la ş i. A v. Severus Aug Part M ax. C a mai ®” s-
Ar. 19mm. 205 p. Chr. Cohen 220.
T&. Restitutor Urbls. Roma şezând spre st., In m âna dreapt
24. Acelaşi. Av. Antoninus Pius Aug. Ca mai sus.
ţine o Victorie, in m âna stân g ă un s c ep tru ; sub scaun un
'RV. (Pon) tif Tr P V IIII Cos II. Marte cu sceptru şi
scut oval. scut ovai In picioare spre st.
A r. 20mm. Cohen 606.
Ar.,18m m . 206 p. Chr. Cohen 424.
15. Acelaşi. Av. L Sept Sev (Perl) Aug Imp X. Ca m ai sus.
25. Acelaşi. Av. Imp Caes M... Antoninus Aug. Ca m al sus.
Rv. Vict Augg (C os II) P P. Victorie m ergând spre st.
Rv. Pontif Tr. P XIIII... Roma şezând pe tron spre st.,
ţinând o coroană şi o frunză de palmier.
ţinând un sceptru, sub tron un scut oval.
Ar. 16mm. 198-201 p. Chr. Cohen 694.
Ar. 19 mm.
d e .'A c e la ş i. A v. Severus Aug Part Max. Ca mai sus.
Rv. Virt Augg. Roma cu c a sc ă în picioare spre st. ţine 26. Acelaşi. Av. M A ur Anto (n Cae) s Pont (if). B us­
tul sătr' tânăr, gol şi drapat spre dr.
în m âna dreaptă o victorie, iar în stânga un sceptru ş un
Rv. (Pri) ncipi Iuventutis. C aracalla eu c ască şi lance In
scut ovai. picioare spre st., ţinând o baghetă şi un s c e p tr u ; înapoia lui,
Ar. 20mm. 198 201 p. Chr. Cohen 761.
un trofeu cu două scuturi.
l O A c e i a ş i . A v. L Sep Sev Aug 1*P VIII. Ca m a. su .
T h . (Vota Pa) bltca. Septimiu Sever in picioare spre st., Ar. 16mm. 197 p. Chr. Cohen 505.
ŞvyPlautilla. Av. Plautilla Augusta. Capul său spre dr.
lnâtid o p a te r ă deasu p ra unui altar aprins.
RV; Diana Lucifera. Diana în picioare spre st., ţinând cu
Ar. 17mm. 197 p. Chr. Cohen 777.
am bele mâini o torţă aprinsă.
18. Iulia Domna. Av. Iulia Pla Felix Aug. Bustul său
Ar. 20mm. Cohen 13.
spre dr.
t â Q j c t a Av. P Sept Geta Pius Brit. Capul sa u bărbos şi Rv. (Lae) titia Publ. Veselia în picioare spre st., ţinând
la u re a t's p re dr. o coroană şi o cârm ă de corabie pusă pe un glob.
Rv. Liberalitat Aug V. Liberalitatea cu corn şi tesseră In Ar. 19mm. Cohen 70.
picioare spre st. Acelaşi. Av. Imp Antoninus Pius Aug, Ca mai sus.
Ar. 19mm. 211 p. Chr. Cohen 68. Rv. Libiralitas Aug II. Liberalitatea în picioare spre st.,,
M ) Acelaşi Av. P Sept Geta Caes Pon. Bustul său dra­ ţinând un corn şi o tesseră.
pat spre dr. Ar. 19mm. 219 p, Chr. Cohon 80,
Rv. Nobllitas. N obleţea în picioare spre dr., cu palia diurn 38. A celaşi. Av. Imp Antoninus Pius Avg. Ca m ai sus.
şi sceptru. ifv. Libertas Aug. Libertatea în picioare spre st., ţinând
Ar. 19mm. Coen 90. un bonet şi un sceptru; in câmpul drept o stea.
/3 ft Acelaşi Av. P. Septimius Geta Caes. Ca mai sus. A r. 18mm. 221 p. Chr. Coen 93.
‘-Rv. Pontif Cos II. Geta în picioare spre s'.<, sacrificând Acelaşi. Av. Im o Antoninus Aug. Ca m al sus.
deasupra unui altar aprins şi ţinând un sceptru scurt. RV. P M Tr P 11 Cos. P. P. Providenţa în p icio a re spre
Ar, 19mm. 208 p. Chr. Cohen 119. / st., sprijinindu-se de o coloană şi ţinând un corn şi o baghetă;,
3 1 / Acelaşi. Av, Imp Caes P Sept G ita Pius Aug. Ca­ la picioarele ei, un glob.
pul s î u laureat spre dr. Ar. I9tnm. 219 p. Chr. Cohen 144.
Rv. Pontif Tr P 11 Cos 11. Geniu gol în picioare spre s t 40. A celaşi. Av. Imp Antoninus Aug. Ca m ai sus.
ţinând două spice deausupra unui altar. Rv. P. M. Tr P 11 Cos 11 P P. Fortuna şezând *pre st.,
Ar. 19mm. ţinând un corn şi o cârm ă de co ra b ie ; sub scaun o roată.
Elagabalus. Av. Imp Antoninus Pius Aug. Bustul său Ar. 18mm, 219 p. Chr. Cohen 149,
lau re a t spre dr. 41. A celaşi. Av. Imp Antoninus Pius Avg. Ca mai sus.
Rv. Abundantla Aug. Abundenţa In picioare spre st., văr-j Rv. P M Tr P llll Cos lll P P. Elagabal în picioare sp re
sându-şi c o rn u l; tn câmpul drept o stea cu opt raze. st., ţinând o ram ură de chiparos şi o p a te ră deasupra uuui
Ar. 18mm. 220-222 p. Chr. Cohen 1. altar a p rin s ; în câm p o stea.
/33T)AceIaşi. Av. Imp Caes Antoninus Aug. Ca mai sus. Ar. 18fnm. 221 p. Chr. Cohen 196.
w ; Fides Exercitus. Fides şezând spre st. şi ţinând o ac-J 4?) Acelaşi. Ca mai sus, dar pe revers în câm p o co m e tă
vilă şl o insignă m ilitară; înaintea ei, altă insignă. In loc d e stea.
Ar. 18mm. Cohen 30. Ar. 19inm. 221 p. Chr. Cohen 196.
34. Acelaşi. Av. Imp. Antoninus Aug. Ca mai sus. 43j) Acelaşi. A v. Imp Antoninus Pius Aug. C a mai sus.
Rv. Fides Militum. Fides de faţă, privind spre dr., ţine un Rv. Sacerd Del Solis Elagab. Elagabal In picioare s p re
ste a g şi o ins’gnă militară. dr., c u pateră şi o m ăciucă; înaintea Iul, un altar a p rin s; în
Ar. 19mm. Cohen 38. câm p o stea.
35. Acelaşi. Av. Imp Antoninus Pius Aug. Bustul său la­ l9mm . 221 p. Chr. Cohen 246.

ă
u reat şi cu corn spre dr. Acelaşi. Ca mai sus.
Rv. Invietus Sacerdos Aug. E lagabal laureat |în picioare
spre st., ţine o ram ura de chiparos şi o pateră deasupra unui
altar a p rin s; jo s în câmpul drept un corn, sus fn câmpul 19mm. 221 p. Chr. Cohen 246.
stâ n g o stea. Acelaşi. Av. Imp Antoninus Pius Aug. C a m ai sus.
Ar. 17mm. 221. p. Chr. Cohen 58. Rv. Summus Sacerdos Aug. Elagabal laureat în picioare
36. A celaşi. Av. Imp Antoninus Aug. Ca mai sus. spre st., ţine o paterâ d e a su p ra unui aliar aprins- Şl o ie itu iă
de c h ip a ro s; sus in câm pul st. o stea.
Ar. 18mm. 221 p. Chr, Coheu 276,
46. A celaşi. C a m ai sus.
58. Acelaşi. Av. Imp C M A ur Sev A lexand Aug. Ca
l8m m . 221 p. Chr. Cohen 276. m a i sus.

f
Acelaşi. Ca m ai sus. Rv. Concordia. Concordia şezân d spre st., ţinând paterS
şi un corn.
Ar. 19mm. 222*223 p. Chr. Cohen 28.
59. Acelaşi. Av. Imp C M Aur S tv A ltxa n d Aug. Ca
20mm. 221 p. Chr. Cohen 276. ‘m ai su i.
Iulia Paula. Av. Iulia Paula Aug. Bustul e i sp re dr. Rv. (Feliei) tas Aug. Fericirea in picioare spre st., ţinând
Concordia. Concordia şezân d spre st. şi ţinând o un caduceu şi o pateră dea se p ra unui altar aprins.
pateră. Ar. 19mm. Cohen 44.
Ac. 19mm. Cchen 6. f â j Acelaşi. A v. Imp Sev A ltxa n d Aug. Capul său lau­
4 9 ) Iulia Aquilia Severa. Av. Iulia Aqmlia Sevtra Aug. rea t spre dr.
Rv. Fides Milltum. F ides şezând spre st„ şi ţinând două
BUSllR v î Concordia. Concordia în picioare spre st., ţinând un stindarde.
dublu corn şi o p a te râ deasupra unul a ltar aprins; sus o stea. Ar. 20mm. Cohen 51.
61. Acelaşi. Av. Imp Alexander Plus Aug. Bustul [tău
^ ; W a ISoeCmî’a '" Av. M ia S c m i a . Au j . Bustul ei spre dr laureat spre dr.
W to n u s C a, (1.) slis. Veuus 5«â°> l Ş P " t1” 8"'1 Rv. Iovis Propugnator. Jupiter in picioare spre st. Ianaând
un sceptru si un m ă r; la picioarele e., un copil. trăznetul.
A,r. 19mm. 231 p Chr. Cohen 89.
k ,uTamMaCe0sae A v4 '/uIla M a.sa Aug. Bustul ei diadem a. /^Z) A celaşi. Av. Imp C. M. A ur S tv Alexand Aug. Ca
m al ras.
Spre Rv. Plelas Aug. P ietatea in picioare spre s... ridicând Rv. P M Tr P II Cos P P. Jupiter gol în picioare spre
b ra ţe le in lă tu r i; înaintea ei un altar aprins. rst., ţinând un sceptru şi un trăznet, mantia iluturându-i pe umeri.
Ar. I8mm. C ohen 34. A ^ 2 0 mm. 223 p. Chr. Cohen 229.
/5§7)Aceeaşî. C a m ai sus. 63., A celaşi. Ca m ai sus.
A r f 18 mm. Cohen 34. , o Ar^ 20mm. 223 p. Chr. Cohen 229.
^T SA ceeasi Av. Iulia Maesa Aug. C a mal sus. 64. A celaşi. C a mai »us.
W . P udicitia. P udoarea şezând în picioare st., ţinând un A j^ 20 mm. 223 p. Chr. Cohen 229.
sc ep tru ş i ridicându-şi voalul. 65., A celaşi. Av. Imp C M A u r Sev Alexand Aug. Ca
& Aceeaşi. Av. Iulia Maesa Aug. C a mai sus. m ai sus.
Ss?. Saecali F .licila,. Fericirea in picioare Rv. P M Tr P II Cos P P. Marte in picioare spre st.,
un caduceu «1 o pateră deasupra unu. altar, In câmpul stâng ţinând un sceptru şi o ram ură.
o stea. Ar. 19mm. p. Chr. Cohen 231.
Ar* 19mm. Cohen 45. 66? Acelaşi. C a mai sus.
( 55 / Aceeaşi. C a mai sus. Ar. 18mm. 223 p. Chr. Cohen 231.
Ar. I9mm. Cohen 45. i67, A celaşi. Av. Imp C M A ur Sev Alexand Aug. Ca
56. A ceeaşi. C a m ai sus. m ai sus.
Rv. P M Tr P II Cos P P. Salus şezând spre st., şi dând
k l S Z Z Z Z L . Av. , mp C M A ur * , d e m âncare unui şa rp e încolăcit în jurul unui altar.
Ar. 20mm. 223 p. Chr. Cohen 239. 1
^ • ^ “ ^ " ' A b u L e n ţ a In picioare
ţinând un corn şi spice deasupra unui m odius plin
Ar. 19mm. Cohen 23.
Rv. lovi Statori. Juplter gol în picioare spre., ţinând un
68v iAceIaşi. Av. Imp C M Aur Se? Alexand Aug. Ca sceptru şl trăznetul.
m ai sutf. Ar. 22mm. Cohen 109.
Rv. P M Tr P V Cos 11 P P. Marte gol In picioare spre 77. Acelaşi. Ca mai sus.
dr., ţinând o lance ţi un trofeu. Ar. 22mm. Cohen 109.
A*., 16mm. p. Chr. Cohen 281. ^ tf8. Acelaşi. Av. Imp Gordianus Pius Fel Aug. Ca mai sus.
69. Acelaşi. Av. Imp C M Aur Sev Ale'xand Aug. Ca Rv. Romae Aeternae. Rom a şezând spre st., cu sceptrul
mai W s. $ i p a lla d iu m ; sub tron un scut.
Rv. P M Tr P VI Cos 11 P P. Aequltas în picioare spre Ar. 21mm. Cohen 314.
st., ţinând o balanţă şi un corn. 79. Acelaşi. Av, lu p Gordianus Pius Fel A tg. C a mai sus.
Ar. 19mm. 227 p. Chr. Cohen 312. Rv. Virtuti Aug. Hercule gol In picioare spre dr., sprijl-
^TOT'Acelaşi. Av. Imp C M Aur Sev Alexand Aug. Ca nindu-se In m ăciuca pusă pe o stâncă.
m ai s u s / Ar. 22mm. Cohen 403.
Rv. P M Tr. P VI Cos 11PP. Alexandru Sever în picioare 80. Philippus Pater. Av. Imp M Iui Philippus Aug, Capul
spre st., sacrificând deasupra unui altar aprins şi ţinând un :său ridicat spre dr.
volumen. Rv. P a x Aeterna. P a cea m ergând sp re st., ţinând un
Ar. 19mm. 227 p. Chr. Cohen 325. sceptru şi o ramură de măslin.
71. Acelaşi. Av. Imp Alexander Pius Aug. Ca mai sus. Ar. 22mm. Cohen 109.
Rv. Spes Publica. Speranţa In picioare spre st., ţinând o Dela acest îm părat e c e a m ai recentă m onetă din tezaur.
floare şi ridicându-şi rochia. Cum am văzut şi în altă parte ’), caracteristica ac ea sta este
A r 18 mm. 231 p. Chr. Cohen 543. com ună multor tezaure m onetare oltene. Nu mai insistăm a su ­
(T2?J Acelaşi. Av. Imp Sev Alexand Aug. Capul său laureat pra explicaţiei ce se p o ate d a acestui fenom en; el e ste şi a s ­
spre ar. tăzi obiectul unei vii contraverse.
Rv. Victoria Aug. Victoria in picioare spre st., ţtnând o OCT A VI AN OCT. ILIESCU
coroană şi o ram ură.
Ar. 19mm. 230 p. Chr. Cohen 556. BIBLIOGRAFIE.
73. Iulia M amaea. Av. Iulia Mamias Auv. Bustul ei spre dr.
Rv. Iuno Conservatrix. Juno v oalată In picioare spre st.,- Ştiri asupra tezaurului nostru se mai pot g ă s i In urmă­
ţinând un sceptru şi o pateră, în câmpul st., jos un păun. toarele s tu d ii:
Ar. 20mm. 1) C. S. Nicolăescu-Plopşor, vechim ea creştinismului în
74. Acelaşi. Av. Iulia Mamaea Aug. Bustul ei diadem at Dacia, R enaşterea 3,1933.
2). D. Tudor, Depozitul m onetar dela Selişte Mehedinţi şi
spre dr.
Rv. Vesta. V esta |in picioare spre st., ţinând un sceptru alte contribuţiuni la num ism atica Daciei inferioare, in Cronica
ş l palladium. N um ism atică şi Arheologică An. XIV, 115-116, 1939, Bucureşti.
Ar. 20mm. Cohen 81. 3). M. Macrea, Monetele şi părăsirea Daciei, în Anuarul
tfS pG ordianus III Pius. Av. Imp Gordianus Pius Fel Aug.. Institutului de studii clasice voi. III, 1936-1940, U niversitatea
B u s t m s ă u laureat spre dr. din Cluj-Sibiu, Sibiu 1941.
Rv. Diana Lucifera. D iana In picioare spre dr., ţinând
NOTĂ. — 1) Vezi Oltenia, cartea I, N -rile 8 şl 9.
o torţa. 2) C o h e n —H. Cohen, D escrlptlon historique d es raonaies frappees
Ar. 20mm. Cohen 69. sous l ’enipire romain com m unâm ent appel6es m edailles im periales, ILieme
. 76; Acelaşi. Av. Imp Gordianus Pius Fel Aug. Bustul săU- edition, 8 voi., 1880-1892, Rollin e t F eu rd en t, Paris.
laureat spre dr.
Ta blagorodnlclle feţe intru sfânta taină a căsătorii, care fiind
d o c u m e n t e a ic e a la Braşov şi In Eparhia Pravoslavnicului nostru Episcop,
a ş a despre partea m ea c a protopopul locului şi sluga cea prea
C â t e v a d o c u m e n t e în le g ă t u r a c u s t ă p â n ir e a B rân- zmerită şi plecată a Prea Osfinţii Tale, nu numai că nu am
c o v e n tlo r în h o taru l Z v o r s c a d in ju d eţu l R om an ati. dinpotrivă c ât d e p u ţin ă ...') a pune, ci cu toată zmereniia la
de Preot IOAN S. MAZILESCU deplina putere a Prea Osfinţii Tale să Inpilează zmeritul nostru
forum a s ă Inplini voea mai sus P rea Slăvltului Prinţ.
Braşov. 1821 Septemvrie 26. Pitacul prin c a re Banul Grl- Rămâind al Prea Osfinţii Tale prea plecată şi umilita slugă,
oore Brâncoveanu înştiinţează pe Mitropolitul Dionisie al Ungro- Radu Verzea, prolfopop] ţin[utual] al Braşovului.
Vlahlei sâ facă .t o a t ă găteala ce a cuviinc oasă . în vederea Satu Lung. 27 Seoi[em]«[le] 1821.
„blagoslovirel- cununiei nepoatelor sale Safta »i Zoe ). [Specificare In dosul a c esto r două acte]. Aici stă pitacu
Cu Iiiasgă plecăciune şl evlavie sărut m âna Prea Sllnţii Tale I Banului Brâncoveanu pentru cununila a două nepoate ale Dum-
Fiindcă de astăzi Duminecă într’o săptăm ână, cu ajutorul [nea]lui şi voiea Protopopului Radu Verzea.
lui Dumnezeu şi blagosloveniei Prea Sfinţiei Tale, e ste a să [Adresa]: Prea Osfintitului sl P rea Laminatului Mitropolit
săvârşi cununiile am ândurora copilelor nepoatele a a toată (Jngro-Vlahiia Chlriu Chir Dionisie şi al Inbătrânitei
nepoată-mi Sâitica cu Dumnealui Bărbuceanul Ştlrbeiu, /™ ' noastre pravoslavii patron, cu zmerită m etanie să să dea la
telul Dumnealui vel Log[ofâ]t Dlmitrlle Blbetcu, ţ 1 ® ?«Po a ţ Braşov.
m ea Zoichiţii cu Dumnealui Căminar Aleco Ghica liiurSp(osa)
t(o)lul beizade Grigoriie Ghica, a m â n d o o f t cununii Iniâiu, c a re 1849 Octomvrie 18. A c tu l d e d a n ie p r in c a r e Sh im o-
m ă rog a să blagoslovi de către Prea Sfinţita Ta, după datori e n a h ia S afta B r f in c o v e a n c a d ă r u ie ş t e n e p o a t e i s a le , Lo­
înştiintez m at natnte ca să să Iacă şi de către Prea Sfinţiia T g o f e t e a s a Z o e G h ic a , d o u ă trupuri d e m o ş ii: C r â n g u rile
toată găteala c e a cuviincioasă. ^ Sepl(ein)v(fie) 26. d in h o ta r u l Z v o r s c a , j. R o m a n a ti şi A m fijclul din j.
M e h e d i n ţ i 2).
SUnl al Prea Stinţli Tale liiu tn.ru MOB Act d e dânulre
Hrănind cea mai a dâncă sim ţire către prea iubita m ea
Satu-Lurg. 1821 Septemvrie 27. S c r i s o a r e a lui R a d u nepoată, Logofeteasa Z oiţa Ghica, pentru blajina D[umi]s[a]ie
V e r z e a , p r o t o p o p „tinutual* a l B ra so v u lu L prin c a r e purtare şi buna aplecare c e au a v u t în toată v rem ea către noi,
a r a tă M itr o p o litu lu i D i o n i s ie c ă a r e „ v o ie a sSvârşi am vrut ca încă în vieaţă aflându-mă, să arăt către D[umnea]ei
la B r a ş o v c u n u n iile c e r u te d e B a n u l G r lg o r e Brân osebita m ea mulţumire şi dragoste şi tot Intr’o vrem e să împli­
c o v e a n u 2) nesc ţ i cugetarea răposatului m eu soţ Banul Grigorie Basarab
Prea Sfinţite şi Prea Milostive Stăpâne, Brâncoveanul.
Şi dar astăzi de a m ea bună voe şi dună deplina putere
Cererea a EcselenţU Sale Prinţului Brâncoveanu că tre Prea Si legiuitul drept ce am . dâruesc D[um']s[a]«e nepoatei mele
O s lln ţ iia T a lieşte făcută spre a să blagoslovi prin prea Ostinţua Logofetesii Zoiţa Ghica, dooă trupuri d e moşie şi anum e: C rân­
gurile din sud Romanaţi şl Almăjelu din Mehedinţii, în întinde­
I ) A r h . S tatului, B u cureşti. A ţe * . Sf. M itropolie. Doc. n e tre b n ic, pach. rea tutulor hotarălor lor şi cu osebitele lor numiri, după docu­
175, doc. 1. m en ta re a ce am predat Dumisale deodată cu acest a ct iscălit
N O TĂ . 1. S a fta «i Z o e e r a u su ro ri, fe te le E le n e i, s o ra B a n u lu i G r.g o re cu însuşi m âna m ea, răm âind d^ astăzi in nainte arătatele pro-
B râ n co v e an u , c ă s ă to rită c u G . C a n ta c u z in o -P a şc a n u . d prietâţi Crângurile şi Almăjelu In ohavnica stăpânire a Domisale.
II) B ă rb u c e a n u Ş tirb a i. fiul „ C a t i n c h i l B .beaschii , a ţ° * ‘
su fle t” d e c ă tre V o rn ic u l B a rb u Ş tirb ei. B ă rb u c e a n u a ,a ,u n s ;D o m n .a r bă W c a
Pentru care datoare v a Ii D[umtiea]ei nepoata ca pe câtă vreme
E l.sa b eta D oam na. P e n t r u Înfiere ,1 p e n tr u d .a ta V o rn ic u lu i B arbu Ş t.rb e t m ă voi afla în vieaţă, s ă arendez tot eu aceste moşii şi să iau
(1811). . e p o a te v e d e a m .s 4025, fila 1-2. la A c a d e m a R o m â n ă to ate veniturile lor, atât cele până acum, cum şl orice din alte
III. C ă m in a ru l A le c o G hica e ste, c re d , n e p o tu l d e fiu al lui A le x a n a r u înbunătăţiri v a m ai voi D[umnea]ei să facă pă aceste m os".
Gh'“ 1. Braso., B . . . G * « . •« spre înlesnirea neapăratelor m ele cheltueli Intru v ie ţu ire ; îngri-
P ric in a Îm p reju rărilo r d in 1821, şi d e u n d e n u • a " a P y j C ăm i-
Im p re u n ă şi c u B ă rb u c e a n u . pe c a r e la 30 Iul.e V o d ă G hica li face Vel Oăm 1) C u v â n t Indescifrabil. R efle x a t ?
n a r (I. C. F llltti, A r h o n d . M u n te n ie i d e l a 1822-1828. In Rev. A rh iv e lo r, « r . 2) T rib. R o m a n a ti. C o n d ic a N r. 193, a c tu l N r. 4. T o t a c o lo şl doc. u r­
m ăto a re.
4 ’ 5’ P 2)' A r h i v e i. S tatului, B u cureşti. L a u n lo c c u d o c u m e n tu l a nterior.
G hica d o a ă trupuri de m oşie, anum e Crângurile dintr’acest judeţ
jind D[umnea]ei ou a Domisale cheltuiala , l ^ n t , u oric^pricirf şi Alm ăjeiu dm judeţul Mehedinţul, Iu întinderea tutulor hota-
când D ^ e l n>a r II rălor cu osebitele lor numiri dupâ documenturf. Judecătoria, In
urm area datoriilor sale pentru c eea c e s’au atins de susnumita
m oşie Crângurile, poftind p â Cinst. Cârmuire locală a cerceta
da c ă pom enita moşie să află astăzi In neprigonita stăpânire a
o hârtie albă. precum şi toate docum entunle acestor moşii ne-
Cuvioşii Sale, s ’au priimit răspunsul de supt Nr. 794 de la 3
Fevruarie curgător, ce s'au pus la delă, cuprinzător că, după
Val“b SI p m m ” c a ' l T ş i l i b a acest act mai m u lţi t i , i e In to a ti cercetarea lâcută prin D[omnea]lui Supt-cârmuitorul părţii locului,
a lui cuprindere! am L u . cerere la acri., c a s i ae adevereze s ’au dovedit c â a c ea sta propietate Crângurile cu a devărat sâ
d e - « > » " '■“ ,849 Oci[om]vre 18. află In liniştita stăpânire a Cuvioşii Sale Shimonahiea Saita
Brâncoveanca, iar din condicile Judecătorii s'au luoat încredin­
1849 Octomvrie 27. J u d e c ă t o r i a Ţ in u tu lu i N e a m ) u tn- ţa r e c ă nu este supusă la nici un fel de zălogire sa u secfestru-
ire. A sem enea şi pentru m oşiea Almăjeiu, Indeplinindu-să legiu­
^ . “ r c ' . t l ^ t e ’ H î.îi.U u rT T d e c .to ri» H U I itele forme la Cinst. Judecătorie Mehedinţul, s’a u priimit şi de
acolo răspuns prin adresul cu Nr. 458, anul curgător, Ghenarie
N e a m ţu . 23 coprinzător că, după cercetarea făcută prin Supt-cârmuitorul
Pă temeim cererii Monahii Ripsimiea Gogiea,, ^ “ J ^ a părţii locului, au dovedit c ă şi a cea moşie Almăjeiu să află în
v » rh llâ Schimonahii Safta Brâncoveanca, de a stărui In întărirea liniştita stăpânire tot a Cuvioşii Salej şi din condicile acei
a ctuluf de faţă! precum şi In pu-erea pomenitei vehiLmea r i j - Cinst. Judecătorii s ’ar fi luoat ştiinţă că nu să află supusă la
verită d e Stariţa Sf. Mănăstiri Văraticul i cu pecetea m ânăS ir i, nicio pravilnică înpiedecare, precum şi din sineturile pomenite­
_’an i„o a t încredinţare rft înscrisul s au actul din taţa lor moşii ce să v ă d trecute în alăturata listă leg ată în şnur
întocm ai du p ă lista priimită cu sns pomenita poruncă a Cinst.
Depertfam en'l, ce s’au predat D[umnea]ei priimitoarei darului
d e o d a tă cu acest act de dar, făcându-să încredinţare c ă ară ta ­
S & f f S S * numa' ^ S S U ^ T S T te le m oşii sânt bune şi drepte ale Cuvioşii Sale, Judecătoriea,
cu îndeolinirea a toate formele legiuite, tntăreşţe actul acestui
laşi. 1849 Noemvrie 4. D iv a n u l A p e la tiv a l M o ld o v e i d a r s t v â r j i t în v ieată de Cuvioşiea S i Shimonahiea Safta
a d e v e r e a z ă d e a s e m e n e a isc ă litu r a d o n a to a r e i. Brâncoveanca, către D[umnea]ei Marea Logofeteasă Zoiţa Ghica,
In temeiul căruia D[umnea]ei Logofeteasa, priim itoarea darului,
Divanul A pelativ al Moldovii v a şi stăpâni numitele moşii pentru totdauna ohavm ce şi paci-
Pentru iscălitura d e supt actul acesta, p ă temeiu încredin­ nice, atât acum, cât şi după m oartea dăruitoarei, supt îndatorire
ţării de mai sus a Judecătorii de Neamţu, e ste f e r a t ă a tn s ă a p*zl nestrămutat condiţiea ce cuprinde actul acesta şi
supt osândă de desfiinţarea darului Ia întâm plare de călcarea
Shimonahii Safta Brâncoveanca, se “ f J S f c e «rin InMrti
a c e s t Divan num ai Intru aceasta, potnvit cerer i ce prin inscr aceştii condiţii, potrivit cu art. 6 şi în, list. 65 din pravilă.
1850 Fevruarie 8.
Inregestrat supt Nr. 6710 şl făcut către D i v a n , 0 for-
a c e a judecătorie supt Nr. 165. a şa precumpentru. orices aHe tor^ Prez[edentl, Serdar N. Chintescu. P aharnic D. Tufeanu.
n u lită ţi priveşte p e locurile ocărmuitoare, undeaverea s g Ş Pitar Şt. Ziano.
1,1,11 1 v 1 Anul 1849 Noem vre 4. Nr. 6992,
1849 Noemvrie. „A d u n a re d e t o a te s in e t u r ile m o ş i i
Caracal. 1850 Fevruari« 8. J u d e c ă to r ia jud. R o m a n a ţi C r â n g u r ile d in s u d R o m a n a ţi, c e s ă n u m e a d in v e c h im e
î n t ă r e ş t e a c lu l. Z v o r s c a P a r ş c o v e a n u l, p r e c u m a n u m ir e s ’arată:".
Judecătoriea judeţului Romanati
Nr. Ctnstitul Departam ent al D r e p t ă ţ i i , p ă lân g ă porunca N/ 7193 Iunie 23 ** Zapisul Voinii şl v ăru -său Iancu, prin ca re vând
m oşie în Zvorsca lui Costandin Brânco-
veanu l v e l S p ătar.
c u Nr. 8682, anul încetat, a u tr.im| 8..1.a A CC, ® 18 OctfomWre, tot 2 23 Zapisul Radului Stângă, prin care vinde moşie
cuvenita iormăluire, actul acesta înfiinţat Ia 18 Oci[omjvre,
’ în Zvorsca Iul Cos[tan]din Brâncovea-
anul încetat, prin care Cuvioşiea Sa Shimonahiea Saita B râ n c * nul v el Spătar.
v e a n c a a dăruit ohavnică nepoati-si Marea Logofeteasa zoiţ
O 23 Z a p is u l lu i Ia n c u , n e p o tu l A m zii, P r t n c a r e v l n d e 25 7217 Apr[ilie] 29 Zapis cu copie a l lui T ănasie Ceauşul, prin care
3 F m o ş ie în Z v o rs c a Iul C o n sta n tin B râ n c o - vinde o vie din P ârşcov lui Costandin
v e a n u l v e l S p ă ta r. , V odă Brâncoveanul.
7 a D ls u l lu i O rigore, licior lu i C răc iu n , prin c a r e 26 7254 Mai 7 C arte de judecată cu copie, în pricina m oşne­
3 . 2 3 Z a P 'su^ ' e m ° ş ;e în z v o r s c a lui C o n sta n d in nilor ot Pârşcov şl C ostantin Brâncoveanu
B rân cov eanu l v e l Sp ăta r. v e l Clucer.
- 23 Z ap isu l lui Ş tefa n , n e p o tu l B ârulul, prin care 27 1804 No[em]vr. 9 Carte de h o tă rn icie d e P e tra c h e P erşinarul vel
5 „ • v in d e m o şie în Z v o rsc a lu j C o n stan d in C lucer (!), p en tru Zvorsca, cu sum ă d e
B râ n c o v e a n u l v el S p ă ta r. u n a mie doaă su te stânjini.
23 Z ap isu l lui D ra g o m ir D iaco nu l, p rin c a re v in d e 28 „ Dechemv. 12 înştiinţarea Clucerului P etrach e P erşinaru l către
6 » m o ş ie în Z v o rsc a lu i C o s[tan ]d in B rân­ Vornicul Grigore Brâncoveanul tot în pri­
co v e an u l. cina aceştii moşii.
- lu lie 24 Z ap isu l lui A lb u şică şi n e p o tu - s ă u Marin. p rln 29 1822 Fevr. 15 O copie după h o tărîrea Divanului Craiovei
7 - lu lie Ca re v â n d m o ş ie în Z v o rsc a lui C o n stan ­ pentru drepturile propietariceşti.
d in B rânco vean ul v e l S p ăta r. 30 1»28 Ghenar 25 Planul aceştii moşii, d e inginerul Răducanul
B • 24 Z ap isul B arbului, ficior lu i D um itru, p n n c a r e Mâinescu.
8 v in d e m o ş ie în Z v o rsc a lu i ^C ostandin
B rân co v e an u l.
Q 24 Z ap isul B adii şi f r a te -s ă u T u dor, prini c a re 1849 Noemvrie. .A d un area de toate sineturile m oşii
9 « v ind e m o ş ie în Z v o rsc a lui C ostan din Almăjelu de sud Mehedinţi cu hotarSle sa le Dobra,
B râ n c o v e a n u l v e l S p ă ta r . n .- B ărboi i Botăşeştii, precum anum ire se arată*.
in 24 Z ap isu l S tan ii şl s o r u -s a C a i u ş ă n ţ a fe e le P re d i^
10 y c a re v in d e m o ş ie m Z v o rsc a lui C o n sta n ­
1 7074 Iunie 18 Hrisov slovenesc al lui Patru Vv. cu copie d a t
d in B rânco v[ean ul] v e l S p ă ta r. _
11 24 Z ap isu l lui Marcu şi f r a te - s ă u V işan, p r i n i « t e lui B â rz ea şi nepotu-său Pătru, ca să le ,
11 " v â n d m o ş ie în Z v o rsc a lu i C o standin fie lor m oşie la Dobra.
2 A vgust 21 Hrisov slovenesc al lui Pătru V v cu copie, dat
B r â n c o v e a n u l v e l S p ătar.
Radului şi iui Tuţilă, ca să le fie lo r m o­
12 7199 M ai 22 şie la Almăjel.
căi C ăp itan u l o t O io io cel. 3 7076 Oct[om]vr. 15 Hrisov slovenesc al lui Alexandru Vv. cu copie,
d a t Radului şi alţii, ca să le fie moşie
U ,2 0 0 D echem . 2 satul A lm ăjelu şi Târcoviţa, V lădaea 1
s c a lui C o stan d in B râ nco vean ul- Dobra.
14 ir,
7 9 Fevr 17 Poruncă d o m n e a s c ă a lui C o sta n d in V o d ă B rân- 4 7077 „ 12 Hrisov slovenesc al lui A lexandru Vv. cu copie,
14 7210 rev . c o v e a n u l c ă t r e b o e r n h o tă rn ic i s ă h o t ă ­ ______d a t Ini Patru, r.a să -i fie m oşie la Dobra.
ra s c ă m o şiile P â rş c o v u l i Z v o rsc a din su d 5 7259 Mai 1 O copie după hotărnicia mosil (jo g o siF a Slin-
te l Mitropolii, a deverită de Lupu D ascălu
R om anaţi. şi TretnimciOaSâ pentru tiotâşeşti.
18 D o a ă r ă v a ş e d o m n e şti d e soroc.
” m 7 a n isu l N eacsii- p rin c a re v in d e m o ş ie m Zvor 6 1754 Iulie 21 Carte do m neasca a iui m inail ş t elan Vv. Ra
16 . M artie 10 Z aP , s u l s c ^ e ^ Ş1 C o sta n d in V o d ă B rân co v e an u l. coviţă către hotărnicii m oşii B răboiu 1
Botăşeştl a lui Cos[tan]din Brâncoveamj'
n7 10 Z a p is cu co pie al R ad ului M antea p n n c a r e
17 v in d e m o şie d in P â rş c o v Iul C ostandin v e l Logofăt.
V o d ă B rân c o v ean u l. . . 7 ” 21 D o aă răvaşe dom neşti de soroc.
18 10 Z a p is cu co pie al C h irc ăi C ă p i t a n u o t O . o r o c e l , 8 August 26 C arte d om n ească a lui Ştefan Racovită Vv. c ă tre
1° ” ” p rin c a re v in d e m o ş ie in P â rş c o v lui Cos hotărnici moşii Bărbolu, Botăşeştii al lui
Cos[tan]din Brâncoveanu v e l Logofăf.
ta n tin V o d ă B rân c o v ean u l. _
11 C artea a 12 b o e ri h o tă rn ic i p e n t r u m o ş ie a Z v o r- 9 7262 Iulie 11 Carie de blestem a Mitropolitului Filaret.
19 ” ’ sca, c u s u m ă d e u n a m ie d o u ă s u te sta n - 10 1761 Mai 23 Carte do m nească a lui Mateiu Scarlat Ghica
Vv. către boerii hotărnicii moşii Bărboiul
11 Z a p is cu c o p ie a l P o p ii V ^ U i c şi a lţi n io ştem i Botăşeţti.
20 p rin c a r e v â n d m o ş ie in P â rş c o v lui C os 11 1762 Iunie 5 Zapis a doi moşneni o t B otoşeşli către Cos­
Ita n ld in V o d ă B râncoveanul. tandin Brâncoveanul vel Logofăt pentru
hotărniciile aceştii moşii.
12 1763 Sept. 4 D o a ă ră v a şe dom neşti d e soroc.
- - - 11 13 1799 Ghenar 17 C ertea lui Hangearliu Vv. c ă tre ispravnicii de
22 11 Z ap is Vc°ud coBpr^ nCa r eD obrii _fem eea, p rin c a r e sud Mehedinţii, pentru nesupunerea lăcu-
22 • v in d e 0 v ie iui T ă n a s ie Ceauşul. itorilor o t Botoşeşti.
14 1F23 Iunie 17 H otărîrea Călm ăcăm ii C raiovei şi relaţiea din
23 „ . 1 1 ^ ^ t o - H ! ^ a S ^ <a S : V 0 d » p arte a orânduitului cercetător N icolae Şoi-
m escu, în pricina tâeril lemnelor de pe
B râ n c o v ea n u l. __ ti m oşiea Almăjelu.
o, H C a r te a a 1 2 b o eri h o tă rn ic i c u sum a d e M o s q .
M ” " p e n tru m o ş ie a P â rşco v u l.
A d u n are.
Cuprinsul Cărţii II-a
B u c ă ţ i s i n e tu r i .
30 p e n t r u m o ş i e a C r â n g u r il e . A U T O R I I
14 p e n t r n m o ş i e a A l m ă j e iu . Pag.
44 a d e c ă p a t r u z e c i şi p a tr u . B S la ş a , P reot D-tru C.
1. Pentru Castrul P elendava . 74 75
Mai sas arătatele acturi ale moşiilor Crângurile din sud 2. Un alt manuscris al lui Dionisie Eclisiarhul 76-77
R jm anaţi şi Almăjeiu din sud Mehedinţii s’au dat d e către m ine 3. însemnări cu privire la luptele Ruso-Turce
supt iscălitul, îa prlimirea Prea Cmslitei D[umnea]ei Marei Lo- 77-78
din 1828 .........................................................
gofetese Zoiţa Ghica, după porunca ce am avut de la stăpână-
m sa, Sfinţiea Sa Shimonahiea Saita Brâncoveanca. 4. Biserica Sf. Nicolae Dorobănţia . 78 80
1849 N oem vri'. 5. Alte m anuscrise ale lui Dionisie Eclisiarhul 81 118
Iaacu N edeeanu Clucer. j 6. Inscripţiuni depe potirul bisericii Episcopia
din Craiova . . . . . 140
N O T Ă I. N u m ire a C râ n g u rile p e n tr u m oşia B râ n c o v e a n u lu i d i n h o ta ru l
Z v o rsc a e ste n o u ă , îm p ru m u tat» , p ro b a b il d e la a şe z a re a d e clăcaşi d e p e i w »
7. Însemnări . . . . . 176
mo?ie. Satul C rângurile n ’a trâ it in să d e c â t tn p rim a j u m ă ta te a sec. al X IA -lea C â n c e a , Ioan V.
II D in fa p tu l c ă In tre sin e tu rile moşiei C râ n g u rile su n t ş< a le m oşiei
1. Caimacami şi ispravnici a i Scaunului Craiovei 64-64
P â rsc o v u l. se p a r e c ă p r i n . t r u p u l d e m oşie C râ ngurile* d o n a to a re a a în ţe le s
a tâ t p r o p r ie ta te a b r â n c o v e n e a tc â d in h jta r u l Z v o rsc a sa u C rân g u rile , c â t şi cea 2. Ispravnici a i Scaunului C raiovti 80
d m h o ta ru l P â rşc o v u l. I n t r a d e v ă r , Z oe G hica, le-a s tă p â n it p e a m a n d o u ă , do- 118-119
3. O frântură d e G enealogie .
b a n d ite ^ p rin A n d re i D jb ro v o ls k i „înfiin ţe a ză se c fe stru î n fo n d u l 4. Biserici din Craiova şi împrejurimi 126-133
şi v e n itu l m oşii C râ n g u rile 0 a M ar e i L ogofetese Z oe G h ic a . p e n tru o « t o r l «
d e 3900 galbini şi d o b â n d a lo r d e la 10 I u n i e 1857 . A s e m e n e a fac şi D u m itru
C o s t e s c u , Prof. C. I.
C ariengi, Io a n A ta n a s iu , S te rie C o n . ta n t in şi T a c h e S a j r ţ e a n u (Trib,■ Docum ente . . . . . 5-6
C o ndica Nr. 470 c u opisu l d e p o p r r i p e anii 1832-1862). • M a re a Logofeteasii a
h o tă r it să v â n d ă m o jia şi s 'a gândit, cum şl t r e b u ia , în tâ i la m oşnenii Z v o rs-
U i e s c u , Octavian Oct.
ceni. C u n o sc tr a ta tiv e le d a s e c u ei î a anii 1860-1862 N u s a a iu n s la u n 1. Monete rom âneşti . . . . 122-124
r e z u lta t i m oşia s'a v â n d u t p rin licitaţie p u b lic ă , fu n d lu ată d e c e i c a r i au 157-160
2. Corpus thesaurorum Olteniae
stă p â n it-o p î n ă d u p ă r e v o lta d in a n u l 1907 : D im itrie L e o v e . n u ş i Gh. M « ă s c u .
D ea ltfel o m â n ă d e m o ş n e n i n 'a r fi p u tu t p lă ti o m oşie c a m d e 500 p o g oane. 3. Tezaurul Roman Imperial dela Moţâţei-Dolj 160-169
M â n d r o c e a n u , D-tru T.
Docum ente . . . . . . . 120-122
M a z il e s c u , Preot Ioan S.
în se m n ă ri 1. Documante privitoare Ia moşnenii Lăcusteni
din judeţul Dolj . . . . . . 41-63 *
Pe o Evanghelie tipărită la Râmnic în 1794: 2. Docum ente privitoare la Stăpânirea Brânco-
venilor în hotarul Zvorsca- Romanaţi 170-176
A ceastă sfîntă şi D(u)mnezelască Evanghelie este a Sfin­
tei Biserici Hramul Tuturor Sfinţilor ce s ă zice Tirgu de Afara, M e tz u le s c u , Dr. Aurel.
unde şl eu cel mai mic între preoţi, om p ă c ăto s şi rob Iu Steagul Iui T udor Vladimirescu 134 138
D (u)mnezeu sluj(e)sc d(u)mneze(e)scului jîrtfelnic şl a(l) mi N e d e a , Ioan M. t___—. \
lăcaş, de sînt ani treisprezece, diacon şi preot. Şt oriciţi a m Doua catagrafii m ănăstireşti . ^ 1 4 6 -1 5 6 J
fraţii preoţi şi pravoslavnici creştini, (vor citi) să zică, rcgu-m ă: N i c o ' S e s c u - P l o p ş o r , Dr. C-tin S.
D(u)mnezeu să-l dea ertare de păcate. 1. Documente privitoare la un Ioc din m ahalaua
Anul 1837, Ghnr. 16.
Podbaniţa din C raiova . 10-16
Popa P ă u i Ioan CizmSrescu Ţinţăreanu Duhov(aic). 2. O scrisoare a lui Cezar Boliac . 64 .
(Biblioteca Bisericei H ag i Enuşi Craiova) 3. Docum ente . . . . . . 65-74
Pr. D. Bălaşa. 4. Un pistornlc slavon . ^—7 5 ^
Pag.
P ag-
1654, Noemvrle 5. Hrisovul (copie) lui Constantin
5. Publicaţia m ezatului averii lui Tudor Via- ^ Şerban Vvd. întărind Radăi şi altora m oşia din
G iu rg iţa . ■ ■ • • 8-10
d i m i r e s c u .................................................................... 76
6. încă o biserică bordei . . • . • ' 119. 120 1655, Aorllle 1. Hrisovul lui Constantin Şerban Vvd.
întărind lui Stan Postelnicul stăpânirea peste mo­
7. Docum ente . • • • ' . 41-43
8. Un docum ent d ela Mihai-Viteazul şiile Obârşia şi Vrăpciunul . . . .
N i c o l ă e s c u - P l o p ş o r , Dr. C-tin S. şi Ş u c u I o a n . 1659, Aprilie 20. Zapisul lui Stan Postelnicul din Lă-
custeni-Dolj pentru nişte vedre de vin . 43-44
Documente privitoare la moşiile Bratovoeşti, Gio-
1677, Zapisul lui D răgan şi N ovac ot Lăcusteni care
roc şi Puţuri din Dolj . 44-45
N i c o l a e s c u , Prol. Stoica. j vind lui Neagoe şi Stoica moşia Obârşia .
M ănăstirea Creţeşti din Dolj . 1680, Iulie 16. Hotărnicia a 12 boeri pentru m oşia
Bratovoeşti-Dolj . 17-19
P e t r e s c u , Maria.
Documente privitoare la moşiile bisericii Obe- ^ ^ 1680, Dscemorle 22. Şerban Cantacuzino scuteşte, pe
Ionaşco Arm aşul şi alta din Slăvileşti-Gorj, de
deanu din C raiova • 5 -6
toate dările . . • • • • •
P e ,r c S actefvechi din <™ cea) 141-H 5 1688, Ianuarie 16. Hotărnicia a 6 boeri pentru ale­
g erea hotarelor m oşiei Giorocu-Dolj 19-22
S t ă n i c ă - O r o d e l , Preot C.
1. M utarea Orodelului . 1688 Ianuarie 16. Hotărnicia a 6 boeri pentru m oşia
22-26
2. Foam etea şi C i u m a .............................................. G i r o c - D o l j ....................................................................
Ş u c u I o n şi N i c o l ă e s c u - P l o p ş o r , Dr. C-tin S. 1688, Ianuarie 29. Zapisul lui Gh. Felişanul îm pre­
Documente privitoare la m o ş i i l e Bratoveşti, Gio- u n ă cu fraţii săi prin care vând Iul Constantin
B râncoveanu vel logofăt partea lor de m oşie
roc şi Puţuri din Dolj . 27-28
din Bratovoeşti-Dolj . • • •
Docum ente 1688, Ianuarie 29. Zapisul prin care Mihail feciorul
Pag. Lambrului ot Puţuri vinde lui Constantin Brân­
coveanu vel logofăt partea sa de m oşie din Bra-
1577, M ii 6, Porunca lui Alexandru II Vvd. prin care 28
t o v o e ş t i - D o l j ..............................................*
întăreşte lui Nicola Vătaful stăpânirea p e mai 1688, Februarie 15. Zapisul prin care Florea vinde
multe bucăţi de m oşie îa Cioacele, Dealul-Co- iul Constantin B râncoveanu vel logofăt partea
(119-129) 28-29
măneştilor, G logova, etc. . s a de moşie din Bratovoeşti-Dolj . •
1600, Iulie 15. Porunca lui Mihai Viteazul prin care 1688, Februarie 15. Zapisul prin care Istratie vinde
întăreşte lui Dragomir şi altora stăpânirea p este lui Constantin Brâncoveanu, vel logofăt două
139140 29
a ş a s e a parte din Mândra . zile de m oară în apa Bratovoeşlilor-Dolj .
1643, Noemvrle 18. Porunca lui Matei B asarab Vvd. 1688, Marlie 18. Zapisul p n n care Necula Cupeţul
prin care întăreşte stăpânirea m ănăstirii Creţeşti vinde lui Constantin Brâncoveanu vel logofăt,
3-4 30
p este crtvina Lulalco . . • • p aitea s a de moşie din Bratovoeşti-Dolj .
1644, Aprilie 15. C artea lui Matei Basarab Vvd. pen­ 1691, Decemvrie 16. V ânzarea moşiei Giorocului-Dolj 31
tru hotărnicia satelor m ânâstrii Creţeşti . 1691, Decemvrie 16. V ânzarea moşiei Bratovoeşti-Dolj 32
1645, Ianuarie 25. C artea lui Matei B asarab V vd. prin 1691, Decemvrie 19 Zapisul prin care Dumitrana
care întăreşte lui Diicul vel sp ătar stăpânirea Buicescu vinde Iui Constantin Brâncoveanu Vvd.
a supra jum ătate din satul Bratovoeşti 16-17 32-33
partea s a de m oşie din Gioroc-Dolj
Pag.
Pag.
1691, Decemvrie 22. C artea lui Constantin Brânco- 1753, Noembrie 7. Constantin Racoviţă porunceşte să
veanu Vvd, prin c a re dărueşte Mânăstirii Hu­ se a leag ă boernaşii de vechi neam de mazili
rezi părţile sale de m oşie din Puţuri, Gioroc şi scutindu-i de dijmărit şl vinărici trecând la
Bratovoeşti-Dolj . . • • • . ^ 33 37 breasla lor p e Dobre şi Ion Gruescul din Gorj. 6
1691, Decemvrie 28. Zapisul lui O prea şi Lontie prin 1164, Iulie 6. Cartea (copie) lui Ştefan Mihail Raco­
c are vând unchiului lor Lazăr o iunie de ioc din viţă pentru a leg erea moşiilor bisericii Obedeanu
V răpciune . . • • • • • 45-46 din C raiova . . . . . . 7-8
1698 Octomvrie 29. C artea lui Constantin Brâncoveanu 1776, Iunie 3. A legerea făcută de 4 boeri pentru un
Vvd. prin care n um eşte 12 boeri hotărnici ai heleşteu fi un Ioc din Lăcusteni-Doij 46 49
Mânăsiirii Hurezi pentru alegerea tuturor pă rţi- \ 1777, Septembrie 3. Cercetare pentru călcarea unui
lor de m oşie a le mânăstirii din Puţuri, Brato­ loc al Iui Constantin R ăioşeanu din Craiova. 1 1 -1 2
voeşti, etc. . . . • • • ,37-38 1777, Noembrie 30. Jalba lui Ştefan sin Mihai Lăcus­
1698, Octomvrie 29, Porunca lui Constantin Brânco­ teanu împotriva lui Radu Paharnicu Locusteanu
veanu Voevod către 12 boeri hotărnici spre a pentru o m oară şi altele din Lăcusteni-Dolj 49-50
m erge la ziua ho tărâtă s ă a leag ă p a iţile d e mo­ 1786, Ianuarie 19. Pitacul D epartam entului d e 4 din
şie din Gioroc, Puţuri şi Bratovoeşti-Dolj . 38-39 C raiova spre a supune la jurământ p e Popa
1698, Noemvrie 21. Zapisul prin care Nichiior Mona­ Mihai şi alţii din Lăcusteni-Dolj 51-52
hul d ă partea s a de m oşie din Bratoveşti-Dolj, 1808, Martie 7. Înscrisul lui Dinu Bredură pentru 26
mânăstirii Hurezi . . . • • • 39-40 t a l e r i ................................................................................ 141
1786, Ianuarie 23. Anaforaua Departam entului de 4 1814, Mal 6. Jalba lui Nicolae L ăcusteanu din Lă­
din Craiova în pricina dintre Partenie Eclisiarhul custeni de Sus, Dolj către Domn . 57-59
| i alţii din Lăcusteni-Dolj . . . . 52-55 1820, Iunie 10. Zapisul Măriei Băzoi prin care vinde
1786 Februarie 4. S criso area lui Radu Lăcusteanu la Postelnicului Matei Lăcusteanu şi apoi Soru-si
m âna lui Şteian sin Mihai Lăcusteanu cu privire B ălaşa 20 stânjeni m oşie în Lăcustenii de sus Dolj. 50-60
la un soroc de ju d ecată . . . . 56 1821, Septembrie 27. Scrisoarea lui Radu Verzea pro­
1785, Iunie I. Jalba lui P a rte n ie Eclisiarhul şi altora topop ţinutual al Braşovului către Mitropolitul
către Domn . . • • • • 56-57 Dionisie privitor la cununiile cerute de Banul
1796, Martie 11. Zapisul lui Nicolae sin C âştee Cu- Grigorie B r â n c o v e a n u ! .............................................. 170
răraru pentru v â n z are a unei prăvălii din Craiova 120-121 1832, M al 8. Chezăşie dată de juraţii satului Pâuşeşti. 142-143
1797, Iunie 10. H otărârea Departam entului d e patru 1839, August 19. Anaioraua judecătoriei d e Mehe­
privitor la c ă lc a re a unui loc al lui Constantin dinţi privitoare la despăgubirea unor creditori
Răioşeanul din C r a io v a .............................................. \2 -\6 ai slugerului Tudor Vladim irescu din vânzarea
1703, Ianuarie 16. Zapisul Stancăi B elcineasca prin averii sale din Cerneţi . . . . . 66-72
c ăre vinde m â n ă s t lr tl H u r e z U ^ r l c 3 sa de moşie 1841, August 28. Jalba Iul Radu Ştefan Bunescu din
din Bratovoeşti-Dolj . . . . • 40-41 din Lăcustenii de sus Dolj . . . . 60-ol
1752, Februarie 6. Zapisul prin care Ralail C ălugă­ 1844 Iulie 20. Act doveditor privitor la răposatul co-
rul vinde 100 stânjini de m oşie in Vrâpciunu Mic 46 m andir Ianache Budescu . . . . 72-74
1752, Aprilie 20. Zapisul lui Mirea şi fiu-sâu Toma 1848, Sept. 13. Ordinul subadm inistraţiei Coziei către
prin care vând lui Răducan Răioşeanu o casă comisarii satului P ăuşeştii Măglaşi pentru leafa
din hotarul Podul-Craiova . . • . 10-11 dorobanţilor Iui Gheorhge Mahgeru . 143-144
B ă lă şe l Th. Pr. 81. Brâncoveanu Grigorie Vornicul
P«8 Barbu v. Cluc, 42. 175.
B ăşica mah. şi bis. 132. Breasta, sat, 1, 3, 4.
1849 O'Aombrle 18. Actul prin care Shimonahia Safta
Bechianu Cons. v. Cluc. 132, B reasta bis. 127.
Brâncoveanca d ă r u i t e trupurile de m oşie Crân- A lexie 132, 130. Brlncoveni m-re 43, 90.
gurile-Romanaţl şi Almăjelul-Mthedinţi, lo g o f e - ^ ^ Belcin 17, 37, 40, 41. Brinduşa mah. şi bis. 130.
teşii Zoe Ghica • • • ‘ Belcineanu Calotă Pah. 23. Brinzan Matei 132.
1849 Noembrle. A dunarea de toate sineturile m oşie. ^ Belcineasca Stanca 40, 41. . Bucovăţ m-re 74, 81, 129.
Belivacâ mah. şi bis. 130. / Bucovăţ, sat 1.
Crângurile-Romanaţi . * * . . • ' „„«J Beli v aca Hristea 130. ^ Bucoviciorul bis. 127.
,849. N a m b rle. A dunarea de toate sineturile m oşie. ^ Bengescu Maria 127. Budescu Ianache 72, 73.
Almăjelu-Mehedinţi • • • ■ ‘ , J Bengeştl 8. Budescu Tudorică Arm . 72, 73.
1850. Februarie 9. Înscrisul m ojnenilor satului Pău- ^ Bibescu 96. Buicescu Popa Pah. 22, 24, 32,
şeşti Măglaşi dat lui Pavel Tisoică Bibescu Dumitrache m. Log. 33, 35, 36.
103, 170. Buiceşti 16, 20, 21.
Bircin 17, 30. Bulzescu Costea, preot 79.
Birca 9. Bunescu Şt. Radu 60, 61.
I N D I C E Bîrneanu D. Pitar 73, 74. Buneşti (fam,) 43, 44, 49, 61.
Birza 9. Buzescu Ioan Cluc. 16.
Boltaşu C-tin 108, 109.
B oliac Cezar 64. * C.
B. Bodescu 72 (vezi Budescu).
A.
Bohanul 8. Cacaleţl 17, 18, 19, 20, 22, 23.
B .b a d a c u A lexie 93, 96.
A h c ib a şa Eftlmie 108. B d c a lb a ş a G heorghiu Stoian Bolîeşti 24. 25, 26, 29, 38, 40.
Albeşti bis. 128. Boţea Gh. fam. 132. Cacaliceanu căpitan 134.
104, 117. Cacaliceanu Gh. maior, 134.
Albul V âtai 42, 43. Badea v. Sărdar 42. Brabeţii 59, 60, 61.
A lexandru Voevod 89, 90, 91, Branişte 61. C acova 17.
Baia 68. Calangiu Nastasie 117.
102, 114. 119, 120. 175. Balica pah. 3, 4, 17. Braneţu Ion 116
Alexandru V oevod (Moruzi) 103, Braşoveanu Stan 86 92. Caletzeanu Titi 134. 135, 138.
Balş 63. Calotă Log. 33, 37, 39.
114, 152. B isarab Brâncoveanu, banul uri- Botăşeştl 175.
Bratoveşti 16, 17, 18, 19, 22, 23, Calotă Pah. 23, 30.
A lexandru v. Log. 33. Cantacuzino C-tin v. Post. 17.
Alion Vodă, 90. Basarab Voivod 2, 9, 88, 89,113. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
Alixeanu Alexandru v. Log. ti - 33, 36, 37, 38, 39, 40. Cantacuzino Mthai v. Spăt. 37.
Băbeanu 73. Cantacuzino Tom a v. Sluger 41.
A lm aş 14. . , 1(W Băbeanu P a n ă 130. Bratu Comis 120.
Alm ăjeanu Const. (hagiu) 105, Brăbolu 175. Capul Glodului bis. 126.
Băcanu Stan (fratele lui Post.
Brădescu Baibu, v .P a h . 1,4,128, C aracal 105.
R ăduţ 107. , Fir) 133. Pirvul v. Stol. 33, 37.
Almăjelu (Mehedinţi) 171, 173, Const. v. clucer 1, 128-^.------
Bălaşa, D oam na 129, 146. C aragea Iancu b. v. Post. caim.
175, 176. \ Brăiloiu Const. d u c e r T03> 117.
Bălleşti 78 \ Brăiloiu Ioan, Stol. 132T ^ a al Craiovei 12.
A m arăscu D răgan 40.
B ălăcioaica 14. 1 Brăiloiu Cornea v. Pah, .371 C arabet Ioan 132.
Am ărăşti 37, 43. 44, 48. 50.
B ănescu ion 73. ' Brăiloiu Dumitrache ( 4 ^ Caramanlîul Dum ltraşco v. Post.
A nghel Log. 26, 27, 28. Bărcan Stol. 3, v. vist. 140. Brăilolu Const. v. Clucer 132. 37. Cârca log. 140.
Antim mitr. 91, 115.
Antonie V oevod 90. B ârcuţa 8. Brăiloiu Stolnic 12. ------------ C âiuiu mân. 104.
B szoi Ştefan 59, 60. Brâncoveanu C-tîn Vodă 174,175. Că pinteni (*at) 4.
A p e le Vii 18, 27, 38, 39, 40, 44.
Barbu Bengâi 9. Brâncoveanu Constantin Vel. C azaci 77, 78.
Arceşti 5. Barbu Căpit. 8. 9, 10. Celar 43.
Argeş, m-re 89- Barbu Ceauşu 96, 99, 106, Spătar 173, 174.
Brâncoveanca Safta. Schimona- Ceoroin 8.
Argetoianca 94. Barbu Comis 8, 9, iu- Ceret 8.
A rgetoianu lordache 16. h ia 172. 173. 176.
Barbu Pah. >7. Brâncoveanu Grigorie 170. Cernătescu Ştefan Pitar 73, 74.
A rnota m-re 81, 83, i u i . Barbu v. Ban 17.
A.sanoglu AL 72.
D iam andi biv. v. Stol 7. F.
Cernătescu Staicu 10. 114, 146. Diculescu Ioan Sărdar 74.
Cem elele de Sus bis. 138. Conţescul 37. Dlicul v. Spat. 16, 17. Fălcoi 17, 35.
Cerneţi 65, 66, 71, 76. Copaceanu Const. 11, 13. Dinu Log. 15. Falcoianu Matei v. căpit. 153
Cernica tn. Vornic 3. Coibeanu Mihai vtori Post. 33. D iaulescu I. Sărdar 73, 74. Fărcaş 17.
Cernica v. Agă 41. Cornea b. v. Pah. 33. D ionisie Eclisiarh 43„ 76, 77, 81, Farcâşanu 30, 33.
Cetate 64. Cosova 89. 82, 83, 85, 86, 93, 96, 99, 100, Fârcoi 31.
Chesarie epis. 79, 91, 103, 115. Coste Comis 3 1 1 8 ,1 2 0 . F ie ra Log. v. Vist. 17.
Chintescu, N. Serdar 173. Costache G herache b'v, v.Post.58. D iom sie mitr. 91, 99. Fiiaret mitr. 91, 1 15, 175.
Chlrca Log. 39. Coşoveanu Barbu Post şi Zu­ Dilga 8, 16. Fiiaret arhiereu 103.
Chitărănoaia mah. 111, 112, raah. grav 10-1. D obra m oşie 175. Filişanu Barba 23, 25, 27, 28,
şi bis. 132. Coşoveni 96, 99. D o b re Postelm cel 96. 32, 36.
C hiurciubasa Gh. 116. Coşuna m-re 2, 3. , D obreşti 42. F.lişanu D-tru Sluger 17.
Chiurciubasa Iane 117. Cotoruia 119, 120. D obriceanu Matei Clucer 33. Fir. Postelnic 133.
C ioacele 119. Cotroceni 68, 90. Dobrotescu (fam.) 46. Fisănţea Sluger 44.
CiorogârleanuMatei v. Vist. 33,37. Coţofeni 74. Dobrotesti 43. Fintâoa Aldei 41.
Cirogârleanu C-tin v. Sluger 37. Cozia m-re 66 76, 89. Docuz Gheorghe 107. Fintâna Teiului 8.
Ciupagea Mihalache Sluger 72. Cozma mttr. 91, 115. Dorobânţ'e 78-80 bis. ş' mah. 131. Fintînelele bis. 126.
Ciuturoaia 94, 97, 99. Craiova 17, 26, 27, 28, 50, 5 \r Dorotei Arhim 146. 151-152. Florea D ascălu ot Drăgoeşti
Cîmpişor 41. 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, Dositei mitr. 91, 103, 115. 111, 112.
Ciulniţa m o?;e 151. 67, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, D ragom ir v. Vornic 17. Fotescu C-tin Clucer 78-79, 131.
Ciu ura bis. 127. 78, 80, 86, 120, 122. D raguş v. Pah. 17. Fotescu Dum ltrache 79-80.
Ciutura, moşie 151. Craioviţa m ah. ţi bis. 130. D râgan Câp. 54. Frasin 8.
C âncea 64. Crăineanu Gheorghe 14, 15. Drăghici Log. 3.
C âadescu M halcea Căpitan 33. Crângurile (Romanaţi) 171, 173, D răgoeşti 111 , 112.
C ârcea bis. 129, m oşie 151. G
176. D răguujin v. Pah. 17.
C ârcioala m o ţie 151. Craivlcl B encea 108. Drănic 8. Gabru bis. 127.
Cârjeni m oşie 151. Creteşti m-re 1-4, 128. Drumul cei m are al Bucureşti­ Galaction episc. .86, 91, 100,103.
C ladoveanu Petre 66. Creţeşti sat 4. lor 98. Gavriilă V oevod 90.
Climent episc. 91, 103, 115. Cristescu Dem. Pr. 81. Drumul Caracalului 95. Gavriilă Căpitan 24,
Clişneşti 119, 130. Cristoschi Nicolae 69, 70. Drumul Lem nelor 41. Gălbinuş Gh. 132.
Clocoviceanu Meietie 156. Crlngul Temnei 42, 43, 44, 45. Drumul Olacului 97. G ăvan 8.
Cloşani 69, 71. Curlla 66. Duca V oevod 90. Geanoglu Ioan vel Spătar. 133.
C oandă Gh. 118, Curiia 4. Dudu mah. şi bis. 131. Ghelmegeanu Vasile 69, 71.
C obeanu Vinlilă v. Ban 37. D um itraşro Căpitan 37, 53, 54. Gheorghe Ioan Hagiu 79.
Com ăneanu Radu biv. v. Pah. 63. D. Dumitru biv. v. Pah. 63. Gheorghe Log. 30.
Comăneşti deal 119. Dumitru Căpit. 30, 48. Gheorghe Nou, Sf. mah, şi bis.
Constantin Brîncovearu 15. 25, Dabul Spat. 41, 42, 43.
Dumitru Log. 17. 130.
26. 27, 28, 29. 30, 32, 33, 37, D am aschin episc. 91, 103, 115.
Dum 'tru v-tori Dvornic 63. Gheorghe Vechi Sf. mah. şi bis.
38, 39, 90. 114. Dan Log. 38, 39.
Dan scriitor 120. 131.
Constantin Log. za divan 15. E. Gheorghe V oevod 90, 91, 114.
Constantin V ătaf 63. Danciul v. Arm. 30. Eftimie mitr. 91.
Danciul v. Comis 42. Gheorghe v. Vornic 42.
Constantin V odă 44, 89, 91, Eguleşti 24, 25, 32, 36. G heorghe v-tori Portar 19, 22.
112, 114. Daniil m itr. 91, 115. Enache Vist. 3.
Daniil egum Jitianu 156. Gheorghiu Stoian, b acalbaşa 132.
Constantin R acoviţâ-V oevod 6. E niscopia mah. şi bis. 129. Gherache A lecsandru biv. v.
Const. Suţul V oevod 52. Dăbuleni 43. Episcopia Craiovei 140. Post. 64.
Constantin Şerban V oevod 41, D ărveşti 8, 9. E pureasca 21, 22, 24, 31, 32,
D ăsnăţuiul de Sus 8. Gherceşti bis. 128.
42, 43. 35, 36. Ghica, Aleco, căm inar 170.
Constantin v. Portar 41. Dealul m-re 4. Erm oneşti 120.
D egerăţeanu Sandu P olco v .1 4 15. Ghica, Grigorie 170.
Constantin Voevod 8, 90, 103,
Lăcusteanu Mihai 49, 50, 54, Mârdăjteti (deal) 99.
H arvat Stol 120. 56, 57. Mârze Spat. 3.
Haşu, m ah. şi bis. 130. Lăcusteanu N eagoe 18. Matei Bas. V oevod 3, 4, 5.
H aşu polcov. 130. L ăcusteanu Nicolae 57, 58. Mazilu Par8schiv 14.
Hobenl (boeri) 15. Lăcusteanu Radu Pah. 49, 50, Mehedinţi 65.
Hotărani m -re 152- 51, 52, 56. Mellnescu Matei b treti Leg. 13.
Hriza v. Pit. 42. L ăcusteanu Log. 54. Mihai Pârcalabu 46.
Hurez m-re 33, 37, 38, 39, 90- Lăcusteni 18, 41, 42, 4 3 ,4 4 , 45, Mihai Scutelnic 29.
Hurezi 8, 9, 19, 20, 22, 23, 25,38. 46, 47, 49, 51, 56, 58, 60, 61. Mihai Şutul V oevod 56, 79, 91,
Lăcusteni de jos şi de sus 46, 102 .
I. 47, 48, 48, 57, 58, 59, 60, 61. Mihai Vodă 60, 89, 139.
Leam na sa t 1, 78, bis. 128. Mihai Voevod 90, 114.
Iacob iuz. 19. Leca m. Post 3. Mihailovici C-tin Log. 37.
Iane Post. 17. Lepeşti 25. Mihalcea Log. 42.
Iarcea 119, 120. Lepoaia 25. Mihart Poştei. 9-10, 17.
Iliaşi V oevod 90. Leu 20, 27, 29, 31, 38, 40. Mihnea v. Stol. 17.
Inochentle episc. 91, 103, 114* Lipa 21, 31. 35, 39. Mihnea Voevod 3, 9, 44, 89, 144.
Ioan Gheorghe C aragea V oevod Livezeanu Const. 46, 48. Miloşoaia 119.
58, 86, 91, 100. 103, 112, 114. Livezeanu Pop* Post. 18, 20, 22, Milovanul biv. 127.
Ioan Protopop 117. 23, 25, 26, 28. Mîndra moş e 140.
Ioan, Zugrav si post. 104. Livezeni 17. Minea v. Sluger 42.
Ioan V oevod 90. Livezi 18, 37. Mircea Voivod 42, 89, 119.
Ioanichle egum. 151. Livezile de jos bis. 128. Mircea Ciobanul V oevod 82.
Ion Iuz. 38. Luca mitr. 91. Miroslav m. Log. 120.
Ionaşco Arm. 5, 6. Lulalco 3, 4. Mitrea Post. 17, vist. 120.
Iosif episc. 91, 103, 114. Lupul vel Log. 3. Mînăstir 119.
Ispas P ortar 17. Mintuleasa mah. şi bis. 131.
Ivan Vătaf. Ispravnic 80. M. Mirloeşti 54.
Ivan Zugravu 96. Mîrşani 59.
Ivasco m. Vornic 120. Matei B asarab 16, 44, 90, 113, Mofleni (Bucov?tul Vechi) m-re
Izvoranu Radu v. Pitar 3o, -ii. 118, 131. 74.
Macedonschi Parucicu 65, 66, Motru apă 119.
J. 67, 71, 72. Motătei (Tezaurul Roman Impe­
Macrea M. 169. rial) 160.
Jianu Chiriac v. Clucer 127. Madona Dudu bis. 79, Murgăşanca 104.
Jiianu Stan Pah. 49. Maglavit 124. Murta 54.
Jianu îam . 132. Manolache Roma Pah. 49. Muscalii 77, 78,
Jitianu m -re 97,99, 129, 146-152. Mânu Iordache biv. v. Post. 54. Muzeul Regional al Olteniei 160
Jitianu m oşie 151. Manuil Voevod 90, 114.
Măcelaru Socol 11, 14. N.
L. Măceşul 8.
Magheru Gh. General căpit. Nanu 65, 67, 69, 70, 71, 72.
Lacul Oaei 8. 143-144. N eagoe Log. 86, 92, 96.
L aeş craiul 140. Măgura 8. N eagce Scriit. 3.
Laiotă V oevod 89. Măgura lui B^an 8. Neagoe V oevod 89.
Lapati Iorgache caim. d j . Măinescu Răducan inginer 175. N eagoe Vornic. 4.
Lăcusteanu 62, 62. Măinescu Radu căpit. 132. Neagomir Sutaş 18.
L ăcusteauu Grigorie 48. Mălaica moşie 151. Neagul Ban 42.
Lăcusteanu Ioan Post. 60, u * Mălciulescu Mihai Pitar 73. Nectarie ep. 112, 115.
Lăcusteanu Matei 59.
N ectarle mitr. 91, 103. Padina Puicelii 8.
Negri T heodorache biv. vel. Padina Rablei 8.
Clucer, caim . Craiovei 11, 50. Paliluia bis. 128, m oşie 151.
N egru V vd 88. P anaghia d e sus bis. 126.
Neofit ep isc. Rîm. 67, 193. P araschiv Ing. 21.
Neofit mitr. 91, 115. Pâtraşcu V oevod 139.
N ica V ataf 63. P araschiv Log. 42. .
Nicola Vătaf 17. Partenie e p tic . 91. 103, 115.
Nicolae Constantin C aragea Voe­ P a rth e n ie Eciisiarh 51,52, 56, 57.
vod 79, 91, 114. Pavlovici Fota 70.'
Nicolae Petru Mavoghenii Voe­ P âtru v. Arm aş 30.
vod 57, 91, 103, 114. Pătru Vv. 175.
N ic o la e V oevod M avrocordat Pâuseşii Măglaşi 141.
90, 102. Pâziei 8.
Nicolaovici Râducan 69, 70, 71. P elendava (castru) 74.
N ico'âescu-Plopşor, Dr. C. S. Perişor 75.
160, 169. Perşinarul Petrache, vel clucer
Niscu H riitodor P itar 73. 175.-
Petraşco Voevod 89.
O. Petre Boj mah. şi bis. 130.
O bedeanu bis. 7, mah. şi bis. Petre Boj 130.
130. P tru V oevod 89.
O bedeanu Const. Pah. 7, vel. Piscanu Florea 93 97, 107.
Stol. 130. Piscul Bohanului 8.
O bedanu P etrache 72. Pirşcov 18, 174, 175.
O bedlnu b s. 127. Pîrşcoveanu Gherghina 18.
O bîrşia 41, 43, 44, 47, 48, 49, Pirşcoveanu Ştefan 127, 130.
52, 53, 55, 56. 57, 60. Pirvul II Portar 17.
O brocea Iacov 11, P irv u Log. 17, 18.
O ota bis. 81, 93, 99, 100, 106, Pîrvu v. Vist. 42.
111, 117, m ah si bis. 132. Pleşoianu Enache 127.
O ota (m ahala) 100. Pleşoianu Pîrvu Sluger 30.
O otescu (fam.) 99, 103, 110. Pleşoiu 17, 38, bis. 127.
O prea Câpit. 38, 40. Plopşorul bis. 127.
O reahova 41. Podari bis. 128.
O reavu 61. Podbaniţă ( ’»ala Craiova) 10,
Orodel 76. 11. 12, 13, _ 1 5 ,3 8 , 4 0 ,
Oteteliş 37. Podbaniţă bis. 14, 125, mah. şi
O tetelijanu Barbu Clucer 16. bis. 130.
O tetelişanu C. Nic. 61. Podul (hotar Craiova) 10.
O tetelişanu Iordache 43, 131, Ilie P oenaru P etrache. p ita rT 2 5 .>
v. Vornic 131. Polihronîe Vist. 69.
O tetelişanu Vlad Spătar 18. Politimos Iordache Serdar 68, 70.
O tetelişan u Sm aranda clucerea- Poliz Ene 106.
sa 127. P o p a A nghel (mah.) 112.
P opa H ristea mah. ş i bis. 132.
P. P opa H ristea 132.
P a d e a 8. Popînzălescu Iacob 20, 22, 23,
P a d e ţ 111, 120. 25, 26, 28.