Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA C - Matricea cadru logic pentru Proiect

MATRICEA CADRU LOGIC

Logica Indicatori de realizare Surse şi mijloace de Ipoteze


intervenţiei verificabili în mod obiectiv verificare
Care este obiectivul general la care va Care sunt indicatorii cheie pentru Care sunt sursele de informare
contribui proiectul? obiectivele generale? pentru aceşti indicatori?

Realizarea unui centru pentru


Obiectiv Proiectului propus raspunde obiectivului colectare si selectie deseuri Evidentele contabile
general principal al programului prin realizarea de reciclabile Fisele de mijloace fixe
investitii care vor duce la scaderea Datele statistice privind mediul Datele furnizate de Institutul
volumului de deseuri amorfe si stimularea Cantitatea de deseuri sortata pe National de Statistica
colectarii selective. destinatii si livrata catre procesatori Evidentele sedintelor
consiliului local

Care este obiectivul specific pe care Ce indicatori arată în mod clar Care sunt sursele de informaţii Care sunt factorii şi condiţiile
proiectul intenţionează să îl atingă pentru dacă obiectivul proiectului a fost care există sau care pot fi din afara responsabilităţii Beneficiarului
a contribui la obiectivele generale? atins? colectate? Care sunt metodele care trebuie să fie îndepliniţi pentru
pentru a obţine aceste atingerea acestui obiectiv
informaţii? (condiţiii externe)
Ce riscuri trebuie luate în considerare?

1. Centru de colectare si selectare


deseu = 1constructie
2. Crearea de noi locuri de munca
Se va realizao reţeea de colectare = 10 persoane
Obiectiv selectiva a deşeurilor , pentru mărirea 3. Achizitii europubele,
specific Evidentele contabile
calitatii si protejarea mediului înconjurător, eurocontainere (pentru materiale
Dosarele de licitatii specifice Obtinerea finantarii
in concordanta cu normele Uniunii refolosibile), tehnologie pentru
Contractele de lucrari Modificarea legislatiei cu privire la
Europene si reabilitarea sistemului de selectie deseu = (conform
Contractele de servicii politica de mediu
salubrizare. Acesta va fi un model de bună bugetului detaliat)
Contractele de bunuri Modificarea legislatiei cu privire la
practică si pentru alte comunităţi, mai ales 4. Mijloace de transport specifice =
Contractele cu beneficiarii achizitiile publice
pentru cele situate in zonele preponderent (conform bugetului detaliat)
Notele de receptie a lucrarilor Modificarea preturilor pentru
turistice (Predeal, Poiana Braşov, Bran- 5.Realizarea campaniei de
Notele de receptie a serviciilor realizarea investitiei
Moeciu, Râşnov, Făgăraş), Codlea fiind si promovare program = 1 campanie
Notele de receptie a bunurilor
el un important punct de actractie turistică si 6.Realizarea de contracte cu
situându-se la confluenţa acestora. furnizorii de deseu = firmele active
din mun. Codlea
7.Realizarea de contracte cu
fabricile procesatoare = 4 contracte

Anexa C - Matrice cadru logic 1


din mun. Codlea
7.Realizarea de contracte cu
fabricile procesatoare = 4 contracte
ANEXA C - Matricea cadru logic pentru Proiect

Rezultatele sunt realizări propuse pentru Care sunt indicatorii prin care se Care sunt sursele de Ce factori externi şi ce condiţii trebuie
atingerea obiectivului specific. măsoară dacă şi în ce masură informaţii pentru aceşti realizate pentru a obţine rezultatele
Care sunt rezultatele aşteptate? proiectul realizează rezultatele indicatori? aşteptate conform graficului?
Enumeraţi-le. previzionate?

Rezultate cuantificabile :
1. Construirea unei hale moderne de
sortare a deseurilor reciclabile
2. Dotarea cu 6 autoutilitare
3. Achizitia a 2680 recipienti de colectare
Bilantul contabil :
a deseurilor
- contul de profit si pierderi
4. Utilarea halei cu 3 echipamente de Stabilitatea macro-economica
- situatia patrimoniului
sortat si ambalat deseuri Dezvoltarea Regiunii 7 Centru
- evidentele salariatilor
5. Amenajarea unei instalatii de Seriozitatea si profesionalismul
Copii dupa materialele
sparare si dezinfectare partenerilor de afaceri
promotionale
6. Angajarea unui numar de 10 persoane Modificari legislative favorabile in
Adresa de internet a siteului
7. Realizarea a 8000 brosuri, 5 banere managementul deseurilor
Rezultate Copii dupa publicatile
asteptate stradale, 1 site web de promovare
regionale si nationale
8. Apariti in 5 publicatii regionale si 1
publicatie nationala
9. Balotarea unui volum anual de peste
8500 mc, deşeuri reciclabile - sortate
10. Generarea unor venituri de peste
240.000 Euro din valorificarea deşeurilor

Rezultate necuantificabile :
1. Cresterea calitatii mediului inconjurator
2. Schimbarea mentalitatii populatiei mun.
Codlea privind gestionarea deseurilor
3. Generarea unui model de buna practica
si pentru alte comunitati urbane

Anexa C - Matrice cadru logic 2


ANEXA C - Matricea cadru logic pentru Proiect

Care sunt activităţile cheie de Mijloace: Care sunt sursele de informaţii Ce condiţii exterioare controlului direct
realizat şi în ce succesiune pentru a Care sunt mijloacele necesare cu privire la progresul al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite
produce rezultatele vizate? pentru implementarea acestor proiectului? pentru implementarea activităţilor
(grupaţi activităţile după rezultate) activităţi; ex. personal, echipament Costuri planificate?
instruire, studii, aprovizionări, Care sunt costurile proiectului?
facilităţi operaţionale etc? Cum sunt clasificate? Ce precondiţii sunt necesare,
(defalcarea costurilor în bugetul înainte de începerea proiectului?
proiectului?)

Realizarea centrului de colectare si sortare:

1 Planificarea, organizarea si derularea Resurse umane: 2 persoane din


lucrărilor de construcţie pentru hala de sortare echipa de implementare
si ambalare a deşeurilor – sub stricta Resurse financiare: Contravaloarea
supraveghere a unui diriginte de şantier utilajelor si echipamentelor Existenta surselor de cofinantare
Existenta unui studiu de fezabilitate
Resurse umane: 4 persoane din Sursele de informatii: Existenta de personal specializat in
2 Pregătirea si achiziţionarea utilajelor, echipa de implementare + 2 managementul de proiect
mijloacelor de transport si a recipientelor de colaboratori documente contabile Existenta de personal specializat pentru
colectare a deşeurilor Resurse financiare: Contravaloarea facturi emise desfasurarea activitatilor
lucrarilor Note de receptie Existenta spatiului necesar pentru
procese verbale realizarea investitiei
3 Lucrări de amenajare a platformelor pentru cereri de oferta
Resurse umane: 2 persoane din oferte
eurocontainere si instalare ale containerelor si
echipa de implementare polite de asigurare
Activităţi pubelelor stradale, in zone strategice ale
Resurse financiare: Contravaloarea rapoarte tehnice si financiare
municipiului Codlea si in împrejurimi (ex. in
lucrarilor rapoarte intermediare si finale
zonele de interes turistic)
COSTURI
Resurse umane: 2 persoane din
echipa de implementare Resurse Umane: 25260 Euro
4 Recrutarea, selecţionarea, angajarea si Resurse financiare: Contravaloarea Echipamente ptr. selectare
instruirea unui număr de 10 persoane lucrarilor deseu: 263000 Euro
Se va realiza instruirea Mijloace de transport: 229.000
corespunzatoare Euro
Resurse umane: 2 persoane din Computere: 2000 Euro
5 Organizarea unei campanii de promovare echipa de implementare + 2 Piese schimb + unelte: 33500
menite sa conştientizeze populaţia la nivel local colaboratori Euro
si regional de masurile luate in cadrul proiectului Resurse financiare: Contravaloarea Costuri birou: 4000 Euro
lucrarilor Alte costuri (promovare): 39000
Euro
Lucrari de constructii:
2221000Euro
Rezerva: 10000 Euro
Anexa C - Matrice cadru logic 3
Computere: 2000 Euro
Piese schimb + unelte: 33500
Euro
ANEXA C - Matricea cadru logic pentru Proiect
Costuri birou: 4000 Euro
Alte costuri (promovare): 39000
Euro
Lucrari de constructii:
Resurse umane: 1 persoana din
6 Asistenta specializata din partea unei firme de 2221000Euro
echipa de implementare + colaboratori
consultata pentru implementarea in bune Rezerva: 10000 Euro
Resurse financiare: Contravaloarea
condiţii a proiectului propus
lucrarilor

Resurse umane: 1 persoana din


7 Asigurarea activelor corporale achiziţionate echipa de implementare
prin prezentul proiect Resurse financiare: Contravaloarea
asigurarilor

Anexa C - Matrice cadru logic 4