Sunteți pe pagina 1din 24

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Facultate de Comunicare și Relații Publice


Masteratul de Managementul Proiectelor – forma IFR
Managementul riscului

Proiect final – Managementul riscului

ECHIPA DE PROIECT:
Lucia ZAMFIR
Alina Cristina OPREA
2021
1. Prezentarea succintă a proiectului propus
1.1 Carta proiectului

Titlul proiectului: “Rămâi la şcoală”


Acronimul proiectului: MILO
Cuvinte cheie: educaţie, dezvoltare, implicare, responsabilitate
Durata proiectului: 9 luni -> 15.09.2020 – 14.06.2021
Programul/domeniul în care se înscrie proiectul, din care se poate face finanțarea parțială a
proiectului: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013: Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Scopul proiectului: Creşterea numărului de elevi menţinuti şi reintegrati in educatie prin elaborarea si aplicarea
de metode si instrumente specifice educatiei remediale in unitati scolare care se confrunta cu fenomenul de
parasire timpurie a scolii.

Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel național şi internațional: Conform Monitorului


social, aproape o cincime din tineri abandonează prematur studiile sau pregătirea profesională 1. Cele mai afectate
zone din România de abandonul şcolar sunt părţile din Nord Est şi Sud cu rate de 20.5% si respectiv, 22.5%. La
polul opus se situează capitala ţării cu 7.3%.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este de diminua fenomenul de părăsire a școlii în sector 4 din
București. Pentru atingerea acestui obiectiv se urmăresc prevenirea fenomenului, dar și corectarea acestuia.

OS1: 500 de elevi care beneficiază de program

OS2: Integrarea a 30% din elevii care au urmat acest program în educație

OS3: Proiectul are rol de program pilot, astfel încât următoarea țintă să fie reprezentată de parteneriatele cu
sector 5 pentru implementarea unui program similar în sectorul 5.

OS4: Crearea unui program la nivel județean care să aibă rolul de diminuare a fenomenului de părăsire a școlii

Activități principale desfășurate în cadrul proiectului: A1: Managementul proiectului; A2: Informare
şi publicare; A3: Pregătirea programului; A4: Dezvoltarea curiculară şi a instrumentelor educaţionale;
A5: Organizarea şi derularea componentei ADS a Programului „Rămâi la şcoală”; A6: Susţinerea
dezvoltării parteneriatului de tipul şcoala-comunitate în mediul real.
Rezultatele evaluabile așteptate ca urmare a realizării proiectului: 50 CIM realizate şi semnate, 1
pagină web/link de pe site-ul solicitantului, evenimente în presă, 150 de elevi cu risc de părăsire timpurie
a şcolii identificaţi, evaluaţi psihosociopedagogic şi din perspectiva rezultatelor şcolare deţinute, 2 seturi
de metodologii şi instrumente inovatoare adresate grupurilor ţintă de formabili (ADS şi PPS)
dezvoltate/testate/customizate cu instrumente şi resurse de învăţare interactive, Managementul schimbării,
nediscriminarea şi respectul diversităţii, 1 reţea virtuală operaţională implicând şcoli, instituţii locale,
servicii de ocupare, servicii sociale şi de sănătate etc., în vederea susţinerii reintegrării în educaţie/o
profesie mai bună a celor care au părăsit timpuriu şcoala.
Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: elevi, cadre didactice, părinţi/ tutori.
Impactul și eficienţa economică şi socială evaluabile ale proiectului: diminuarea ratei de abandon
şcolar va conduce la scăderea procentului de oameni care trăiesc sub limita sărăciei.

1
https://monitorsocial.ro/indicator/abandonul-scolar-poate-prelungi-saracia/
Costuri estimate proiect în LEI: Total 6.649.217 lei, contribuţia solicitantului 997.383.00 lei, asistenţă
financiară nerambursabilă solicitată 5.651.834.00 lei
1.2. ORGANIGRAMA PROIECTULUI

UI
INSPECTORATUL ŞCOLAR SECTOR
4 L
U
C
DA Proiect
S
MILO DOCUMENTAŢIE
UI RESURSE UMANE RI
L L
U ANALIZĂ RISC
A
T T
C E
E NU N
OI EVALUAR M
E
R E
P G
L A
U N
T EXECUŢIE PROIECT
ACTIVITĂȚI A
N SUBACTIVITĂȚI
PARTENERI M
E RAPOARTE DE ACTIVITĂȚI
E
M D
E N
G A
A L
REALIZARE MILO
N P
A
M

PUBLICARE DISEMINARE REZULTATE RAPOARTE


1.3. Structura defalcată a proiectului
1.4. Calendarul activităților
1.5. Bugetul proiectului

BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE - Contract finanţare Nr.………


Estimarea preliminară a contribuţiilor membrilor consorţiului în cadrul proiectului

Consorțiul Tip Implicare în Contribuția Suma estimata a fi


Proiectului organizație cadrul financiara a primita de
proiectului partenerilor – parteneri de la
(Co-finantare) finanțator (RON)
(RON)

In In In In
numerar natura numerar natura

INSPECTORATUL Instituţie Oferă


ȘCOLAR SECTOR publică diagnostic
european şi
4
naţional
referitor la
iniţiativele 997.383 0 5.651.834 0
educaţionale
privind
dezvoltarea
abilităţilor de
viaţă.

CENTRUL Instituţie Managementul


MUNICIPIULUI publică general al
proiectului
BUCUREȘTI DE
0 0 0 0
RESURSE ȘI
ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ

Primăria sectorului Instituţie Implicarea în 0 0 0 0


4 publică parteneriat a
școlii și
reprezentanţilo
r comunitaților
locale în
procesul
pentru
combatere a
părăsirii
8
timpurii a
școlii prin
organizarea de
dezbateri
tematice
periodice.

TOTAL 997.383 0 5.651.834 0

9
2. INFORMAȚII DESPRE CONSORȚIUL PROIECTULUI

Numele organizației Inspectoratul Şcolar sector 4

Acronim IS4

Tipul organizației Instituţie publică

Domeniul de activitate ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului


asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor
speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare
finanţate integral din bugetele acestora.

Adresa

Strada Mirea Maria Luisa Număr 1A Cod Postal 111222

Sector/ Judeţ 4 Oraş Bucureşti Ţara Romania

Persoană de contact

Doamna Nume: ZAMFIR Prenume: Lucia

Funcţia: Inspector şcolar

Mirea Maria Luisa Număr 1A


Strada:

Codul Poştal 111222 Sectorul/Judeţul 4 Ţara România

Telefon +4021000000 Fax N/A

10
1.2 Date despre organizațiile partener în cadrul proiectului – INSPECTORATUL ȘCOLAR
SECTOR 4 (Partener 1)
Numele
organizației Inspectoratul Şcolar sector 4

Acronim IS4

Tipul
organizației Instituţie publică

Domeniul de
Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
activitate
ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare
finanţate integral din bugetele acestora.

Competența Aplicantul beneficiază la nivelul instituţiei de un departament financiar cu


în domeniul experienţă în implementarea proiectelor; un departament juridic, cu personal
proiectului specializat, un departament care se ocupă cu Manag. instituţional şi un
departament care desfăşoară Activ. de realizare, implementare şi Monit. de
proiecte. Există în unitate personal specializat ca manageri de proiect, formatori,
experţi cu promovarea si Pub.a proiectelor în spaţiul public. Aplicantul are
experienţă atât în implementarea proiectelor cât şi în monitorizarea acestora.
ISMB4 are experienţă de aproximativ 12 ani în derularea unor proiecte în
programe cu finanţare europeană de tipul: PHARE, IntERREG IIIC, POSDRU.

Contribuția Diagnostic european şi naţional de cca. 40 pagini disponibil electronic, referitor la


în cadrul iniţiativele educaţionale privind dezvoltarea abilităţilor de viaţă - un raport de
proiectului analiză a nevoilor de formare în domeniul abilităţilor de viaţă, contextualizate la
dezvoltarea durabilă de cca. 30 pagini disponibil electronic. Analiza situaţiei
colaborării între licee îi ONG-uri privind practicile de colaborare, strategia între
mediul educaţional formal şi sectorul ONG - dezvoltarea materialului didactic
necesar pentru formarea profesională a cadrelor didactice în domeniul abilităţilor
de viaţă contextualizate la dezvoltarea durabilă : 1 curriculum de formare
‘’dezvoltare durabilă ’’ de cca. 60 pagini disponibil electronic; 1 modul ‘’abilităţi
de viaţă’’ revizuit, prin integrarea curriculumului ‘’dezvoltare durabila’’,
disponibil electronic.
Adresa

11
Mirea Maria
Strada Luisa Număr 1A Cod Postal 111222

Sector/ Judeţ 4 Oraş Bucureşti Ţara România

Persoană de contact

Doamna Nume: ZAMFIR Prenume: Lucia

Funcţia: Inspector şcolar

Strada: Mirea Maria Luisa Număr 1A

Codul Poştal Sectorul/Judeţul 4 Ţara România

Telefon 021.0000000 Fax N/A

Adresa

Strada Număr Cod Postal 111222

Sector/ Judeţ 4 Oraş București Ţara România

1.3. Date despre organizațiile partener în cadrul proiectului – CENTRUL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (Partener 2)
Numele organizației  CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Acronim  CMBRAE
Tipul organizației  Instituţie publică  
Domeniul de activitate  CMBRAE este o unitate conexă a învăţământului
preuniversitar, o instituţie de învăţământ specializată în
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii
educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor,
cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii
pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate,
precum şi asistenţa necesară în acest sens. CMBRAE
oferă servicii specializate de mediere şcolară,
coordonează, monitorizeaza şi evaluează, la nivel
judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de

12
centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi
cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi
cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Scopul
activităţii CMBRAE îl constituie asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale în domeniile mai sus
menţionate.
Competența în domeniul proiectului  Activităţi derulate de CMBRAE,relevante în raport cu
proiectul: sprijină procesul de autocunoaştere al elevilor
prin mijloace specifice; facilitează elevilor accesul la
cunoaşterea şi valorificarea optimă a propriului
potenţial intelectual, aptitudinal, emoţional; realizează
materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de
suport metodico- ştiinţific pentru cadrele didactice din
înv. preuniv în vederea optimizării activităţilor
educative; derulează programe educaţionale în
parteneriat cu instituţii abilitate.
Contribuția în cadrul proiectului  Managementul general al proiectului; Monitorizarea şi
coordonarea activităţii de proiect; Managementul
financiar-contabil al proiectului; Organizarea
evenimentelor publice din cadrul poriectului;
Organizarea conferinţei de lansare a proiectului şi de
prezentare a rezultatelor; Analizarea grupului ţintă
participant la program.

Adresa

Stradă Str. Heliade între Vii Număr 36

Cod poștal 023384 Sector/Județ 2 Țară România

Persoană de contact

Doamna Nume: OPREA Prenume:

13
Cristina Alina

Funcţia: Director

Număr 36
Strada: Heliade între Vii

Codul Poştal 023384 Sectorul/Judeţul Ţara România

Telefon 031.405.31.15 Fax N/A

1.4. Date despre organizațiile partener în cadrul proiectului – PRIMĂRIA SECTORULUI


4(Partener 3)
Numele Organizației Primăria sectorului 4

Acronim PS4

Tipul Organizației Instituţie publică

Domeniul de activitate Administrativ

Competență în cadrul Parte din responsabilităţile sale fac referire la realizarea acțiunilor
proiectului pentru sprijinirea familiei și a membrilor ei, pe plan socio-profesional
și medico-educativ pentru: - a ajuta persoanele în dificultate , -a
dezvolta programe de îngrijire la domiciliu pentru copii, adulți,
persoane în vârstă, bolnavi și/sau persoane cu dizbilități , -a forma
specialiști în domeniul socio-medico-educativ, -a organiza cursuri de
calificare/ recalificare în meserii diverse, -a organiza cursuri de
perfecționare continuă, -a promova și facilita integrarea copiilor și
tinerilor cu nevoi speciale în școală și comunitate ( copii și tineri cu
diverse tipuri și grade de handicap, minorități, copii și tineri din
centrele de plasament ), -a înființa și a colabora la înființarea unor
structuri de sprijin educațional, -a înființa și a colabora la înființarea
unor unități/locuri de muncă protejate, -a desfășura activități
economice pentru obținerea de fonduri necesare atingerii scopului
asociației, -a favoriza schimburile între specialiști, -a proteja mediul
înconjurător, -a produce activități culturale și educativ-civice, -a
elabora materiale infromative, publicații de specialitate, -a crea tehnici

14
și metode pedagogice și de comunicare, -a promova dezvoltarea
societății civile și respectarea drepturilor omului.

Contribuția în cadrul Sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de


proiectului şansă, principiului dezvoltării durabile, managementul schimbării,
nediscriminarea şi respectul diversităţii; Susţinerea dezvoltării
parteneriatului de tipul şcoala-comunitate în mediul real si virtual şi
realizarea de activităţi educaţionale integrate în parteneriat, pentru
susţinerea reintegrării în educaţie/o profesie mai bună a celor care au
părăsit timpuriu şcoala; Implicarea în parteneriat a școlii și
reprezentanţilor comunitaților locale în procesul pentru combatere a
părăsirii timpurii a școlii prin organizarea de dezbateri tematice
periodice; Promovarea progreselor cursanţilor în scopul facilitării
integrării sociale a acestora în urma consilierii profesionale şi a
finalizării studiilor obligatorii în cadrul proiectului.

Adresa

Stradă Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1 Număr 12-18

Cod poștal Sector/Județ- Oraș Bucureşti, sector Țară România


4

Persoană de Contact

Doamna Nume: ZAIM Prenume: Teodora

Funcția: Consilier

Stradă: Bd. Metalurgiei Număr: 12-1

Cod Poștal   Sector/Județ: 4 Țară: România

Telefon 021.335.92.30 Fax: 021.337.07.90

15
3. IDENTIFICAREA RISCURILOR

3.1. Obiectivele proiectului


MILO are ca obiectiv general să diminueze efectul de părăsire a școlii în sectorul 4 din
București. Astfel, se urmăresc prevenireea fenomenului și stoparea lui. De program vor beneficia 500
de elevi, iar 30% dintre cei care urmează programul vor fi integrați. De asemenea, după finalizarea
programului pilot se va organiza un astfel de proiect și la nivel județean.

3.2. Rezultatele estimate ale proiectului:


 50 CIM realizate şi semnate,
 1 pagină web/link de pe site-ul solicitantului,
 evenimente în presă,
 150 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii identificaţi, evaluaţi
psihosociopedagogic şi din perspectiva rezultatelor şcolare deţinute,
 2 seturi de metodologii şi instrumente inovatoare adresate grupurilor ţintă de formabili
(ADS şi PPS) dezvoltate/testate/customizate cu instrumente şi resurse de învăţare
interactive, Managementul schimbării, nediscriminarea şi respectul diversităţii,
 1 reţea virtuală operaţională implicând şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare,
servicii sociale şi de sănătate etc., în vederea susţinerii reintegrării în educaţie/o
profesie mai bună a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

16
3.3. Arborele de Obiective neîndeplinite. Scade nivelul de implicare
Refuză implicarea în proiectele
viitoare.

probleme
Colaboratorii sunt
Elevii care acceptă să participe nemulțumiți de Partenerii sunt nemulțumiți de
la program se lasă influențați de modificarea bugetului. insuccesul proiectului.
cei care refuză participarea.

Jumătate din elevii înscriși nu


participă la program.

1. Lipsa unui studiu de 2. Elevii care nu se prezintă întîmpină 3. Lipsa colectării 4. Comunicare
cercetare dificultăți cu transportul acordului din partea deficitară
părinților

3.1 Încălcarea dreptului 3.2 Lipsa de 4.1 Lipsa unui 4.2 Lipsa
1.1  Specialiști 1.2 Lipsa acordăii 2.1 Lipsă comunicare 2.2 Planificare
importanței unui cu beneficiarii la opinie transparenţă din specialist în materialelor de
indisponibili defectuoasă
astfel de demers partea managerului de domeniu informare
proiect

Nevoia: de angajare a
Nevoia: de Nevoia: de a Nevoia: de Nevoia: de Nevoia: de Nevoia : de Nevoia: de creare
unui responsabil care
implicare a consulta asigurare a realizare a unui comunicare a angajare a unui a materialelor
să mențină legătura cu
specialiștilor care programe de resurselor necesare plan de riscuri, informațiilor clare specialist în informative
părinții,
pot propune succes similare, pentru deplasarea și concise către Comunicare
cercetarea, Risc: de a beneficiari, Risc: de întârziere
elevilor la ore, Risc: de neimplicare
Risc: de a divaga construi planul Risc: de a printării
din partea părinților
Risc: de de la scopul Risc: de depășire a eronat Risc: de a omite subdimensionare materialelor
întârziere a proiectului bugetului informații bugetară pentru
demarării importante această etapă
programului

17
Cresc șansele ca Proiectul este
3.4. Arborele de proiectul să își atingă apreciat. Crește încrederea în
obiectivele.
obiective proiect.

Viitorii parteneri vor fi


Elevii conștientizează Profesorii implicați
mulțumiți de
impactul educației apreciază șansa de a
rezultatele proiectului.
asupra calității vieții participa la un astfel de
lor. proiect.
Diminuarea fenomenului de
părăsire a școlii în sectorul 4 din
București

4. Crearea unui program la nivel


1. 500 de elevi care 2. Integrarea a 30% din elevii care au urmat 3. Parteneriate cu sectorul 5 pentru județean care să aibă rolul de
beneficiază de program . acest program în educație. implementarea unui program similar diminuare a fenomenului de
în sectorul 5. părăsire a școlii.

3.1 6.1 Implicarea în 3.2 Promovarea 4. Înscrierea 4.2 Amenajarea


1.1  Activităţi de 1.2 Activităţi de 2.1 Furnizarea 2.2 Sesiuni de
parteneriat a şcolii şi a progreselor cursanţilor formabililor în unităţilor şcolare cu
instruire, acordarea evaluare iniţială, serviciilor de formare specifică
reprezentanţilor în scopul facilitării Program; echipamente
de subvenţii continuă; orientare, consiliere privind egalitatea
comunităţilor locale în integrării sociale a înmatriculare; specifice, pentru
cursanţilor din certificare pe ani şi asistenţă de gen, egalitatea
procesul de combatere a acestora în urma realizare documente fiecare clasă de
grupul ţintă de studii şi educaţională în de şansă,
părăsirii timpurii a şcolii consilierii profesionale şcolare iniţiale; formabili
certificare finală vederea corectării principiului
prin organizarea de şi a finalizării studiilor organizarea claselor
a absolvenţilor fenomenului de dezvoltării
dezbateri tematice obligatorii în cadrul în sistem
Mijloace: părăsire timpurie a durabile, Manag.
periodice proiectului. normal/simultan
Mijloace: şcolii/abandon şcolar schimbării,
-recrutare si orientarii nediscriminarea şi Mijloace:
personal calificat, profesionale respectul Mijloace:
-Construire plan Mijloace:
diversităţii -obținere finanțare,
- obținere evaluare, -obținere rezultate, Mijloace:
Mijloace: Mijloace: -obținerea acordului -organizare licitație
subvenții
-Obținere certificat, școlii, -analizare rezultate -avizare program, de achiziționare a
-reazalizare studiu de -realizare plan echipamentelor
-avizare orar
-Obținere aviz cercetare, sesiuni, -obținerea acordului
integrare curs în -recrutare specialiști -creare materiale reprezentanților
programa școlară de studiu comunităților locale
18
4. Scenarii propuse

4.1. (varianta 2)- pentru proiecte ce au finanțare din fonduri publice.


Constatați că dupa ce ați redactat cererea de finanțare, apar necorcondanțe între
obiectivele proiectului dvs. și obiectivele finanțatorului. De asemenea, constatați că
dacă doriți să obţineți finanțare, trebuie să vă supuneți cerințelor finanțatorului (ce au
fost formulate după elaborarea cererii de finanțare). Acest aspect ar conduce către noi
eforturi suplimentare, cu care considerați că echipa dvs de proiect nu ar fi de acord.
Prezentați un scenariu în care să argumentați echipei de proiect necesitatea
schimbărilor ce trebuiesc efectuate, în condițiile în care estimați că o parte din membrii
echipei de proiect, vor fi cel putin reticenți

Răspuns:
MILO are ca obiectiv general să diminueze fenomenul de părăsire a școlii în sectorul 4 din
București. Pentru atingerea acestui obiectiv se urmăresc prevenirea fenomenului, dar și
corectarea acestuia.
 500 de elevi care beneficiază de program
 Integrarea a 30% din elevii care au urmat acest program în educație
 Proiectul are rol de program pilot, astfel încât următoarea țintă să fie reprezentată de
parteneriatele cu sector 5 pentru implementarea unui program similar în sectorul 5.
 Crearea unui program la nivel județean care să aibă rolul de diminuare a fenomenului
de părăsire a școlii
Acest proiect va contribui la integrarea elevilor din sectorul 4 care au abandonat școala și la
creșterea calității vieții acestora prin oferirea unei șanse de a avea un viitor mai bun și de a
obține un loc de muncă care să le ofere satisfacții mai mari, atât personale, cât și financiare.
Avem situația în care finanţatorul se opune realizării unui site dedicat acestui program
considerând că suma alocată acestei părţi a proiectului, dar şi costurile pentru mentenanță
sunt prea mari raportat la numărul de beneficiari din primul val al proiectului. Finanţatorul
propune eliminarea acestei activități din cadrul proiectului şi identificarea unui canal de
comunicare mai puțin costisitor
În acest caz, echipa trebuie convinsă să refacă bugetul și structura proiectului. Activitatea de
realizare și mentenanță a unui site dedicat trebui înlocuită cu o alta care să necesite costuri
minime.
Echipa de proiect este pusă în situația de a identifica o variantă alternativă și ulterior, de a
reface analiza financiară, bugetul și structura proiectului.
Provocarea cea mai intensă este pentru managerul de proiect care trebuie să găsească cea mai
bună soluție astfel încât echipa să primească schimbarea fără a fi prea afectată. Pentru ca
impactul să fie unul minor pentru echipă, managerul de proiect trebuie să creeze un plan prin

19
care să vină cu propuneri care vor fi supuse la vot. De asemenea, schimbarea trebuie
prezentată într-o lumină optimistă.
Este vital ca situația să fie prezentată exact așa cum este în realitate, fără a se apela la
modalități de distorsionare a adevărului care pe termen lung pot afecta încrederea echipei față
de proiect și managerul de proiect. Managerul de proiect va organiza alături de echipa sa o
sesiune de brain storming în urma căreia va fi identificat un instrument de comunicare la fel
util și răsunător precum un site. Echipa este pusă în fața unei situații care îîi oferă
oportunitatea de a învăța și a se dezvolta în special în zona digitală deoarece soluția vine din
acest sector.

4.2. (varianta 2)
În urma procesului de evaluare a propunerii de proiect, se recomandă corecții asupra
bugetului în special in zona salariilor aferente resurselor umane ( micșorarea de buget
cu 50%). Vi se precizează că fără aceste corecții ce le aveți de efectuat, nu se va semna
contractul de finanțare. Estimați un posibil conflict în cadrul echipei de proiect. În
cadrul acestui scenariu sunteti managerul de proiect. Precizați cum comunicați acest
lucru echipei de proiect și cum gestionați această situație, știind ca orizontul de
așteptare al oamenilor este foarte ridicat, iar membrii echipei de proiect se bazau pe
acele salarii.

Răspuns: O astfel de situație poate destabiliza echipa de proiect. Există riscul ca unii membri
sau chiar toți să se retragă din proiect și acesta să nu mai poată fi realizat. În calitate de
manager de proiect, sunt responsabil să realizez o analiză a situației actuale și să iau în calcul
mai multe propuneri de soluții pe care să le prezint echipei, alaături de decizia corecției
asupra bugetului. Înainte de a mă întânlni cu echipa, voi apela la serviciile unui reprezentant
legal pentru a vedea care sunt riscurile schimbării contractelor de muncă și care sunt opțiunile
în cazul de față.
Soluția 1: Invit fiecare membru din echipa la o discuție față în față pentru a-i prezenta
situația. Propun încheirea vechiului contract și înlocuirea lui cu noua ofertă. Pentru a-l
convinge să accepte oferta, îi voi oferi posibilitatea de a fi parte din următorul proiect, fără a
mai fi necesar să participe la concurs. Desigur, ,,promisiunea” are temei legal și este validată
cu avocații.
Soluția 2: Organizez o ședintă comună la care participă toți membri. Din punctul meu de
vedere, această variantă poate fi mai riscantă decât discuțiile unul la unul din cauza faptului
că în momentul în care se află în interiorul unui grup, oamenii sunt mult mai ușor
influențabili. Înainte de a le comunica decizia, voi încerca să obțin informații referitoare la
nivelul de implicare al membrilor. În cazul în care aceștia sunt interesați mai curând de
beneficiile pe care le poate oferi un astfel de proiect din punct de vedere profesional, iar
câștigul financiar se află pe locul doi, mi-ar fi mai ușor să le prezint avantajele care ar putea
înlocui pachetul salarial inițial. Spre exemplu, dacă aflu că membrii sunt încântați de proiect,
aflu care sunt condițiile în care ar fi dispuși să îl facă. Ulterior, le voi comunica decizia cu
maximă empatie. Dacă aceștia primesc cu reticență vestea, îi implic într-un proces de
identificare a soluțiilor. Spre exemplu, identificarea unor beneficii care ar putea înlocui suma
20
respectivă, încheierea unui contract în regim part-time cu program flexibil astfel încât să aibă
timp să se implice în alte proiect pentru a-și rotunji veniturile.

4.3.

Înainte de semnarea contractului de finanțare, reprezentanții finanțatorului vă solicită


schimbarea unuia dintre partenerii de proiect (ca urmare a implicării defectuase a
acestuia, în cadrul unui alt contract de finațare, ce a fost finanțat anterior). În acest
sens, partenerul respectiv a primit niște penalități financiare (din partea Fianțatorului)
foarte consistente, pe care nu le poate plăti. Finanțatorul nu dorește să implice în cadrul
unei noi finanțări partenerul X ( cel ce are problema menționată anterior) deoarece
consideră că are un potențial de risc financiar foarte ridicat (se teme de falimentul
acestuia). Pe de alta parte, partemerul X este cel care a ajutat la redactarea propunerii
de proiect și în plus are expertiză relevantă, în raport cu activitățile ce urmează a fi
desfășurate în raport cu grupul țintă. Mentionați cum veți comunica decizia dvs.
partenerului de proiect și ce anume veți comunica Finanțatorului.

Răspuns: Colaborarea cu un partener specializat care contibuie substanțial la redactarea


propunerii de proiect este la fel de importantă precum semnarea unui contract de finanțare.
Pentru a mă asigura că iau cea mai bună decizie în calitate de manager de proiect, aleg să
analizez situația actuală și să apelez la specialiști din domeniul juridic pentru a-mi oferi
indicații cu privire la tratarea unor astfel de cazuri. La începutul proiectului au fost semnate
contracte de colaborare cu toți partenerii în interiorul cărora au fost stipulate niște condiții
referitoare la încheierea parteneriatului. În cazul în care renunț la partener în această etapă, în
condițiile în care acesta a livrat o parte din muncă, va trebuie să suport cosutir suplimentare.
Mai exact, în cazul în care hotărăsc să închei colaborarea cu un partener după ce acesta a
desfășurat o parte din activitate, sunt obligat să îl recompensez cu 50% din onorariu. Dacă
optez pentru încheierea colborării, vor urma o serie de efecte negative care nu vor putea fi
estompate facil. Mai exact, va trebui să identific un înlocuitor, să reiau procesul de
contractare, să deteriorez relația cu partenerul pe care îl exclud și să generez sentimente de
neîncredere din partea echipei.
Pentru a evita riscul financiar care ar putea fi generat de partenerul care se dorește exclus, voi
adăuga o clauză în contractul de colaborare care va stipula efectele în cazul unei situații de
genul acesta. Ulterior, partenerul va hotărî dacă acceptă această condiție sau dorește să se
retragă. În situația în care va solicita retragerea, remunerația de 50% din salariu nu îi va mai
parveni.

21
4.4.1.

Partenerul 1 din Consorţiul dumneavoastră de proiect părăseşte proiectul înainte de


începerea procedurii de negociere a atribuirii contractului dvs. de proiect. Ştiind că
acest Partener are de realizat o serie de activităţi esenţiale în cadrul proiectului, va rog
prezentaţi modalitatea de soluţionare a acestei probleme şi a modului în care prezentaţi
acest incident reprezentanţilor Finanţatorului la negocierea contractului

Răspuns: În cazul în care Partenerul 1 părăsește proiectul înainte de începerea procedurii de


negociere, în calitate de manager de proiect, sunt responsabil să împiedic să se întâmple acest
lucru sau să refac propunerea d eproiect. În cazul de față prezența partenerului 1,
Inspectoratul Școlar sector 4, este vitală pentru defășurarea proiectului. Există 2 variante de
posibile soluții în această situație:
1. Partenerul 1 contribuie cu o parte din sumă la acest proiect. Mai mult decât atât, activitățile
sale nu pot fi realizate decât de un colaborator care să aibă aceeași funcție administrativă.
Pentru a evita o astfel de situație, prefer să adaug această situație în planul de riscuri și să
stipulez în contract clauze care mi-ar oferi suport în situația în care acest lucru s-ar întâmpla.
Spre exemplu, aș menționa în contract faptul ca Partenerul 1 poate lua hotărârrea de a se
retrage doar înainte de redactarea propunerii proiectului. În cazul în care retragerea are log
oricând după acest moment, partenerul se obligă să plătească daune.
2. În situația în care partenerul se retrage înainte de începerea procedurii de negociere, voi
solicita Finanțatorului amânarea activității de negociere pentru a avea timp refac proiectul și
să găsesc un partener înlocuitor.

4.4.2.

Unul dintre partenerii dumneavoastră de Consorţiu doreşte să participe la licitaţia pe


care o aveţi aprobată în cadrul proiectului dvs., pretinzând că poate oferi cele mai bune
servicii la acest capitol şi pe cale de consecinţă, nu mai este nevoie să aduceţi alţi
competitori la licitaţie. Precizaţi cum vă raportaţi dvs. în calitate de Organizaţie
Promotoare a proiectului, la această solicitare a Partenerului dumneavoastră.

Răspuns: Având în vedere natura proiectului, organizarea unei licitații cu scopul de a


achiziționa echipamentele necesare desfășurării proiectului este obligatorie. În cazul în care,
în calitate de manager de proiect, aș accepta propunerea Partenerului fără a le mai oferi
posibilitatea altor competitori să transmită ofertele favorizând astfel o singură companie, aș
risca demiterea din funcție deoarece astfel de acțiuni sunt ilegale.
Partenerul care dorește să obțină această licitație va participa cu transmiterea ofertei în
condițiile date, alături de competitorii săi. În urma analizei, se va stabili câștigătorul, conform
normelor în vigoare, fără ca Partenerul din proiect să fie favorizat. Aspectele legae îi voi fi
comunicate și acestuia.

22
4.5.1.

Pe parcursul implementării proiectului, observaţi că o parte din activităţile


dumneavoastră întârzie datorită unor probleme legate de atribuirea contractului de
licitaţie. Cum procedaţi în continuare, ştiind că activităţile dvs. s-au decalat cu mult în
raport cu graficul de implementare iniţial al proiectului şi în mod sigur veţi depăşi
termenul contractual asumat în raport cu Autoritatea Contractantă.

Răspuns: Realizez prioritizarea activităților și identific activitățile care pot fi decalate astfel
încât să nu afecteze foarte mult depășirea termenului.
Ulterior, realizez o reprogramare a activităților astfel încât să îmi fie clară noul termen pentru
a-l putea comunica Finanțatorului.
Având în vedere situația care nu a fost supusă unei analize de risc, va trebui realizată și o
analiză a repartizării resurselor pentru a vedea cât de mult se poate lucra peste program și
care sunt activitățile care suportă amânare. Sunt singurele zone în care managerul de proiect
poate interveni.

4.5.2.

Pe parcursul implementării proiectului dumneavoastră observaţi că au apărut o serie


de noi riscuri la care nu v-aţi gândit iniţial. Cum procedaţi în continuare, ştiind că este
foarte posibil ca aceste noi riscuri apărute să vă provoace mari probleme în continuare?

Răspuns: Riscurile noi pot fi adăugate în matricea riscurilor utilizându-se aceeași formulă de
calcul. Cele mai multe riscuri care nu sunt luate în calcul d ela început și pot apărea pe
parcurs sunt legate de modificările legislației sau ale procedurilor insitutțiilor statului. De
multe ori, din păcate, acestea nu pot fi vizualizate încă de la început, motiv pentru care
trebuie realizate mici planuri de contingență care să fie coordonate de către un responsabil,
specializat pentru fiecare arie în parte.

23
5. Matricea riscurilor

24

S-ar putea să vă placă și