Sunteți pe pagina 1din 43

| 

 
2 
R 


Fonduri comunitare:
î Fonduri de Pre-aderare
î Fonduri structurale
î Fonduri de coeziune

Uniunea Europeana a sprijinit statele candidate din Europa


Centrala si de Est in procesul de pregatire a aderarii, prin trei
instrumente financiare de pre-aderare:

PHARE ± proiecte pentru dezvoltarea institutiilor publice,


sprijinirea aplicarii legislatiei comunitare, investitii in
coeziune economica si sociala
ISPA ± proiecte din domeniul infrastructurii de transport si
de mediu
SAPARD ± proiecte din domeniul agriculturii si dezvoltarii
rurale
P PHARE
£ 
 

 

Proiectele Phare se concentrează pe trei domenii principale:

î u 
 
- Consolidarea administraţiei şi
instituţiilor publice

î R
 
  
   
 -
Sprijinirea statelor candidate în efortul investiţional de aliniere
a activităţilor industriale şi a infrastructurii la standardele UE

î R
 
 
 
   Promovarea
coeziunii economice şi sociale
Ab 

  

Proiect m ansamblul de activitati cu caracter temporar


realizate pentru indeplinirea unui obiectiv bine precizat

| emetul proiectelor m aplicarea de cunostinte,


abilitati, instrumente si tehnici in scopul realizarii
activitatilor proiectului

Pror mul m grup de proiecte corelate conduse intr-un


mod coordonat
PCM M

 C  P 

PCM (Project Cycle


Management)m 

 
 
 
 
 
  
 
 Programming
Programare
  

  
Evaluare & Audit
Evaluation Identificare
Identification
Ciclul operaţiunilor de
management a proiectelor are
cinci faze:
Decizia de
î Programare Finanţare

î Identificare Implementatin Formulation


Implementare Formulare
î Formulare
î Implementare
î Evaluare & Audit
Decizia de
Finanţare
PCM se bazeaza pe ë 
 

Instrumentul utilizat il reprezinta |  
Matricea Logica permite analizarea informatiei si


organizarea acesteia intr-un mod structurat, pemitand
identificarea punctelor slabe si a celor tari, identificarea
clara a obiectivelor si a mijloacelor prin care acestea pot
fi atinse.
E
 PCM:
Programarea ± este un proces multi-anual, coordonat de Serviciile Comisiei şi constă în
elaborarea Documentului Strategic de Ţară care:
Descrie obiectivele de cooperare ale CE;
Prezintă obiectivele de politică ale ţării partenere;
Analizează situaţia politică, economică şi socială
Prezintă rezultatele cooperării CE
Stabileşte sectoarele de intervenţie.

R entificarea ± constă în pregătirea ideilor de proiect care sunt în concordanţă cu priorităţile de


dezvoltare ale CE şi elaborarea unei Propuneri de Finanţare pentru programe sau a Fişei de
Identificare pentru proiectele individuale.

!ormularea ± constă în confirmarea relevanţei proiectului propus, în detalierea elaborării


proiectului (managementul riscului, analiza cost-beneficiu) şi acceptarea/respingerea Propunerii de
Finanţare.

Rmplementarea ± constă în derularea procesului de contractare, mobilizarea resurselor,


implementarea activităţilor şi livrarea rezultatelor, monitorizarea şi raportarea progreselor.

a aluarea & Au itul ± constă în analiza obiectivă a unui proiect/program, a legalităţii şi a


regularităţii veniturilorşi cheltuielilor, a eficienţei, economiei şi eficacitatăţii proiectului.
PROGRAMARa

Programarea asistenţei pentru dezvoltare a Comisiei Europene(CE) este


multi-anuală şi este coordonată de Serviciile Comisiei cu contribuţia
autorităţilor din ţările partenere.

Rezultatul îl constituie Documentul Strategic de Ţară ce conţine un Program


Cadru Naţional multi-anual.

Se analizează situaţia la nivel naţional şi sectorial în vederea identificării:


î problemelor,
î constrângerilor,
î oportunităţilor.
PROGRAMARa

Documentul elaborat la nivelul acestei faze ± u 


 !  
"- conţine următoarele elemente:

î Descrierea obiectivelor de cooperare ale CE;


î Obiectivele de politică ale ţării partenere;
î Analiza situaţiei politice, economice şi sociale;
î Trecerea în revistă a rezultatelor cooperării CE (lecţii invăţate şi experienţă
acumulată);
î Strategia CE de răspuns, identificând un număr strict limitat de sectoare de
intervenţie;
î Programul Cadru Naţional (PCN) ± prin care sunt identificate şi definite măsurile
şi acţiunile adecvate, pentru o perioadă de 3-5 ani, pentru realizarea obiectivelor
strategiei stabilite.
Programare

2 : fise de proiect multianuale pentru 8 sectoare (coeziune


economica si sociala, administratie publica, justitie, managementul
frontierelor, protectia mediului, agricultura, finante publice, minoritati)

CE elaboreaza Decizia financiara de alocare, iar statul candidat


semneaza Memorandumul de Finantare

In perioada anterioara programele Phare au fost gestionate prin


aplicarea sistemului SID (Sistem de Implementare Descentralizata
ex-ante), iar incepand cu anul 2 se va adopta sistemul EDIS
(Sistemul Extins de Implementare Descentralizata ± ex-post)
RaR!RCARa

Etapa de identificare constă în:

î identificarea ideilor de proiecte care sunt în concordanţă cu priorităţile


de dezvoltare ale Comisiei Europene;
î evaluarea relevanţei şi a potenţialei fezabilităţi a acestor idei de
proiecte;
î elaborarea Fisei de Identificare pentru proiecte individuale;
î elaborarea Propunerii de Finantare si pregătirea deciziei de finanţare
pentru un Program.
R entificare

Criterii de evaluare a calitatii:

î RELEVANT ± proiectul indeplineste nevoi demonstrate si cu o prioritate


ridicata

î FEZABIL ± proiectul este bine elaborat si va furniza beneficii durabile


pentru grupurile tinta

î EFICIENT si BINE GESTIONAT ± proiectul livreaza beneficiile


anticipate
RaR!RCARa

*n etapa de R
  se realizează o evaluare a relevanţei şi a
potenţialei fezabilităţi a ideilor de proiect, în vederea obţinerii
deciziei de finanţare.
Evaluările necesare pentru a susţine relevanţa şi fezabilitatea unei
idei de proiect sunt:
î evaluarea cadrului de politică şi programare;
î analiza factorilor interesaţi şi evaluarea capacităţii instituţionale;
î analiza problemelor;
î evaluarea altor iniţiative în derulare sau planificate;
î evaluarea preliminară a necesarului de resurse şi costuri;
î evaluarea preliminară a problemelor de durabilitate economico-
financiară, mediu, social.
RaR!RCARa

*n această etapă responsabilitatea primară revine Delegaţiilor (in cazul


aplicarii sistemului SID), sprijinite de personalul de la sediul central din
Bruxelles

La sfârşitul acestei etape exista următoarele opţiuni de decizie:

î Pentru un Program se poate lua decizia de finanţare;

î Pentru proiecte individuale nu este luată decizia de finanţare, dar dacă


proiectul îndeplineşte criteriile solicitate trece la etapa de formulare; în
cazul unui proiect nesatisfăcător acesta este respins sau sunt cerute
informaţii suplimentare, (de exemplu studii suplimentare realizate în
vederea susţinerii deciziei de finanţare).
!ORMULARa

Scopul etapei de Formulare constă în:

î Confirmarea relevanţei şi a fezabilităţii ideii de proiect propuse în


Fişa de Proiect (de exemplu, printr-un studiu de fezabilitate);

î Pregătirea unei elaborări detaliate a proiectului (aranjamente de


management şi coordonare, planul de finanţare, analiza cost-
beneficiu, managementul riscului, aspecte legate de
monitorizare, evaluare şi audit);

î Pregătirea propunerii de finanţare (pentru proiecte indivuale ) şi


a deciziei de finanţare.
!ORMULARa

*n etapa de ! se confirmă relevanţa şi fezabilitatea ideii de


proiect propusă, dezvoltând următoarele evaluări:

î Evaluarea strategiei
î Evaluarea ierarhiei obiectivelor
î Evaluarea resurselor şi a cerinţelor de resurse
î Evaluarea riscului
î Evaluarea managementului financiar
î Evaluarea cerinţelor de monitorizare şi raportare
RMPLaMaARa

Scopul etapei de implementare constă în:

î Livrarea rezultatelor, realizarea scopului proiectului

î Gestionarea eficientă a resurselor

î Monitorizarea şi raportarea progreselor


RMPLaMaARa

Perioa a Rniţială Rmplementare Perioa a


finală

º* 
 *  : *  :  ºF 

 b 

 ºP
 

 
b  
ºM b 

 
  

 ºR 


    ºA 


º
b 

  
  
 
  ºM  

 

 
   

 ºR 

  

 ºA 

 
º


 
  
b  


  ºR
 

   

 


ºA
 
 ºC b


 

 
 

  
 
   
   
º
b 

  M&E
IMPLEMENTARE

Monitorizare si a aluare Au it
analiza perio ica

Cine? Responsabilitatea De obicei Incorporeaza inputuri


managementului incorporeaza inputurile externe
intern externe

Can ? Continuu Periodica ± la Ex-ante, continuu si la


jumatatea perioadei, la finalizare
finalizare
e ce? Verificarea Invatarea lectiilor Furnizeaza factorilor
progreselor, importante aplicabile interesati asigurare si
actualizarea altor proiecte raspundere
planurilor Furnizeaza Furnizeaza recomandari de
raspunderea imbunatatire a proiectelor
Legatura cu Inputuri, activitati, Rezultate, scop, Inputuri, activitati si
ierarhia rezultate obiectiv general rezultate
obiectivelor
din Matricea
Logica
RMPLaMaARa

*n etapa de R 
 are loc o evaluare continuă a:

î Relevanţei şi fezabilităţii proiectului


î Progresului realizat în ceea ce priveşte atingerea
obiectivelor şi a resurselor utilizate
î Calitatii managementului
î Perspectivelor de durabilitate şi a beneficiilor
IMPLEMENTARE

Managerul de proiect este responsabil pentru:

î Monitorizarea si analiza perio ica ± MP tine evidenta modului in care


progreseaza proiectul in termeni de cheltuieli, utilizarea resurselor,
implementarea activitatilor, livrarea rezultatelor si managementul
riscurilor
î Planificare si re-planificare ± planurile trebuie modificate continuu
pentru a tine cont de ceea ce se intampla efectiv in timpul implementarii
î Raportare ± furnizarea catre factorii interesati a rapoartelor de progres
RMPLaMaARa

Un proiect este EFICIENT şi BINE GESTIONAT dacă proiectul


aduce beneficiile anticipate, adică sunt îndeplinite următoarele
condiţii:

î Proiectul rămâne relevant şi fezabil;


î Obiectivele proiectului sunt îndeplinite;
î Proiectul este bine gestionat de cei direct responsabili de
implementare (rezultatele sunt livrate la timp, activitatile sunt
implementate la timp, planurile si bugetele sunt actualizate;
î Aspectele legate de durabilitate sunt clar adresate ;
î Principiile de bună practică în ciclul managementului de proiect
sunt aplicate de managerii de proiect.
aALUARa & AUR

Obiectivul e aluării este de a face o o


 #  
   
   

   
$    
 
   %!   
 

 
  
 
   
  
      %&   
 
 
       
   
  
 
  
  #
 
  # 
 

 %o
EVALUAREA

Principii care stau la baza procesului de evaluare:


î Rmpartialitatea si in epen enta procesului de evaluare de functiile de
programare si implementare;
î Cre ibilitatea - utilizarea expertilor independenti, calificati, si prin
asigurarea transparentei procesului de evaluare;
î Participarea factorilor interesati ± asigurarea abordarii diferitelor
perspective;
î Utilitatea rezultatelor procesului de evaluare în procesul decizional.
EVALUAREA

Functiile principale :
î De a comenta Termenii de Referinta
î De a actiona ca o interfata intre consultanti si Departamentele Comisiei
î De a oferi indrumari
î De a asista in transpunerea rezultatelor si recomandarilor evaluarii in
procesul de elaborare a proiectelor viitoare

Se realizeaza in functie de:


î Sector/tema
î Concentrare geografica
î Instrumentul financiar utilizat
EVALUAREA

Criteriile e e aluare utilizate de Comisia Europeană


sunt:
î elev ± conformitatea obiectivelor proiectului cu
problemele carora se adreseaza, si cu mediul fizic si
politic in care a operat;
î a icie ± rezultatele proiectului au fost obtinute la
costuri potrivite;
î a ic cit te ± o evaluare a contributiei rezultatelor la
obtinerea obiectivului proiectului si cum ipotezele au
afectat realizarile proiectului;
î Rmp ctul ± efectul proiectului asupra mediului si
contributiile acestuia la obiectivele mai largi ale politicii
sau sectorului;
î uur ilit te ± o evaluare a modului cum beneficiile
produse de proiect vor continua sa curga si dupa
terminarea finantarii externe.
EVALUAREA

La nivelul fiecărei etape PCM se realizează un proces de


evaluare specific:
î *n etapa de Programare ± evaluarea capacităţii instituţionale;
î *n etapa de Identificare ± evaluarea relevanţei şi fezabilităţii ideii
de proiect, care constă în: evaluarea factorilor interesaţi, analiza
problemelor, evaluarea altor iniţiative în derulare sau planificate,
evaluarea necesarului de resurse şi costuri;
î *n etapa de Formulare ± se dezvoltă următoarele evaluări:
evaluarea strategiei, evaluarea riscului, evaluarea
managementului financiar şi a cerinţelor de monitorizare şi
raportare;
î *n etapa de Implementare ± se evaluează calitatea
managementului, progresul realizat în atingerea obiectivelor,
evaluarea relevanţei şi a fezabilităţii proiectului.
AURUL
Auditul financiar verificarea legalităţii şi regularităţii veniturilor şi cheltuielilor

aficienţă
Auditul de performanţă examinarea celor trei E-uri { aconomie
aficacitate

SCOP:
 Să evalueze o activitate/subiect care este în responsabilitatea unei alte părţi pe baza unor
criterii identificate potrivite;
 Să exprime o concluzie care să ofere utilizatorului adresat un nivel de încredere asupra
activităţii verificate.

 Sunt realizate de către:


 Firme profesioniste de audit sau auditori ai Biroului de Cooperare Europeană (EuropeAID)
 Compartimentele de audit intern, organizate la nivelul instituţiilor identificate ca Agenţii de
Implementare
AUDITUL

Etapele organizării unui audit sunt următoarele:


î identificarea nevoii de audit şi stabilirea obiectivelor şi a ariei de
acoperire a auditului;

î pregătirea auditului (pregătirea Termenilor de Referinţă);

î selectarea unei firme de audit;

î realizarea efectivă a auditului de către firma externă de audit;

î raportarea rezultatelor şi analizarea acestora;

î urmărirea rezultatelor ± constă în monitorizarea procesului de


implementare a rezultatelor şi recomandărilor auditului.
AUDITUL
Desfăşurarea activităţii de audit intern se bazează pe utilizarea
instrumentelor de control.

Instrumentele de control sunt:


î preventive ± acţiuni care descurajează apariţia unor evenimente
nedorite (reglementari, proceduri, auditul, separarea
responsabilitatilor);
î detective ± acţiuni care descoperă evenimentele nedorite care
au avut loc (verficarea informatiilor, auditul, revizuirea activitatii
de catre conducere);
î corective ± acţiuni care corectează evenimentele nedorite care
au avut loc (raportarea neregulilor, instruirea, auditul).
AUDITUL
Evaluarea riscurilor stă la baza întocmirii planului anual şi strategic de audit,
reflectând nevoile de audit intern pentru proiectele Phare implementate sau
aflate în curs de implementare.

RISCUL m     
 
   
    

  
   %

Principalele surse de aparitie a riscurilor:


î Durata proiectului
î Personalul
î Tehnologia
î Sursele de finantare
î Managementul
î Factorii politici
AUDITUL

Metode pentru diminuarea riscului:


î Transferul riscului asupra altor organizatii

î Amanarea riscului ± amanarea desfasurarii unor activitati

î Reducerea riscului ± prin diminuarea impactului

î Acceptarea riscului ± elaborarea planurilor alternative

î Ocolirea riscului ± prin modificarea tehnologiei aplicate


AUDITUL
Cele mai aplicate criterii de audit (utilizate de EuropeAID) sunt:
o ormit te ± se referă la compatibilitatea activităţilor şi finanţelor
proiectului cu legile şi reglementările aplicabile şi regulile relevante
menţionate în contractele standard şi în documentele conexe cum ar
fi condiţiile generale şi specifice pentru proiectele Phare;
a icieiacoomie ± se referă la faptul că rezultatele proiectului
au fost obţinute cu costuri rezonabile; auditul evaluează modul de
utilizare a resurselor şi pe baza componentelor de management a
proiectului (managementul riscului, comunicarea, monitorizare) se
pot formula criterii de audit specifice proiectului;
a ic cit te± se referă la contribuţia rezultatelor la îndeplinirea
Scopului proiectului şi la modul în care ipotezele au afectat
realizările proiectului; include şi o evaluare a beneficiilor aduse
grupurilor ţintă.
aALUARaA & AURUL

a 
 E


  
 
  
b  
   
   

| 

 A
 
 
   
 
 

 

  
b 
 

   

 

  A
 

  

     
 
    

  
      
b !
 A
 
       
 !
 A
 
       
  
"
aALUĂRR RaPaaa ± INTERIM EVALUATION Phare Projects

^cop: de afurniza reprezentanţilor Comisiei Europene, Delegaţiilor şi coordonatorilor


de proiecte starea implemntării programelor şi proiectelor Phare, vizând:
 Rele anţa ±  
      
    
  '
 aficienţa ±      
    ;
 aficacitatea ±  
   
 &    
 R      '
 urabilitatea ±  
 
   

   
 
 

 ;
 Rmpactul ±       
   
    %

 Evaluarea INTERIM se bazează pe o metodologie care acordă un punctaj pe o scală


de la -2 la +2
 Punctele se transformă în calificativele:
 Ô $( (
 ! (
 ) ( (
 *
 (
 Ô $(
 (
Abor area prin Ca rul Logic

Abordarea prin Cadrul Logic se referă la utilizarea Matricei Logice


ca instrument de management şi planificare a proiectului

Abordarea prin Cadrul Logic este procesul analitic în care sunt


analizate problemele şi stabilite obiectivele

Matricea Logică (Logframe) permite ca informaţia să fie analizată şi


prezentată într-o modalitate structurată, astfel încât să se poată
identifica punctele slabe şi să constituie suport pentru luarea
deciziilor
Ab 

 C
#   

M
 # # 


 

 
 


 
 | 
  

escrierea Rn icatori ^urse e ^u 


Proiectului erificare

Obiecti ul C
 
 C
  

b  & ral 

 '  
General
inclusiv Cantitate, ?
C b
  
Calitate, Timp?

 b   

rogramului (impactul)

^cop $  C


 La fel ca mai sus (
 
    
 
  
 C
 
C
 
% b 


 
 


b  & 
?

Rezultate ± C 


 La fel ca mai sus (

 
Produsele sau 
    
serviciile tangibile C
 
C
 
% b 


realizate de proiect 
 

   ?

  ± (

  
Activ 
b  
  

 
 
 b 


 
 
 
ea


 rezultatelor?
URLRARaA MARRCaR LOGRCa
*et p eReti ic re ± pentru analizarea situaţiei existente, relevanţei
proiectului propus şi identificarea potenţialelor obiective şi strategii, prin
următoarele procese:
î ë
 
  :
î Matricea analizei factorilor interesaţi;
î Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitaţi şi ameninţări);
î Diagramele Venn ± pentru a analiza şi ilustra relaţiile dintre
grupurile/organizaţiile de factori interesaţi;
î Diagramele Spider ± pentru analiza şi oferirerea unei sinteze vizuale
asupra capacităţii instituţionale;

î ë
   ± se identifică problemele majore cu care se confruntă
grupurile ţintă şi beneficiarii, şi sunt analizate din perspectiva relaţia Äcauză-
efect´ (diagrama Äarborele problemă´);

î ë
   

î ë
  
URLRARaA MARRCaR LOGRCa

î *et p e ormul re :


 Dezvoltarea Matricei Logice;
 Programarea activităţilor;
 Programarea resurselor;

î *et p eRmplemet re proiectului:


 Contractare;
 Planificare operaţională;
 Monitorizare.

î R et p e av lu re i Auit :
 evaluarea performanţei şi a impactului.
a^CRRaRaA PRORaCULUR

Obiectivul General Scop Rezultate Activitati

ACĂ resursele/mijloacele potrivite sunt furnizate, AUCR


activităţile pot fi realizate;
ACĂ activităţile sunt realizate, AUCR rezultatele
pot fi produse
î ACĂ rezultatele sunt produse, AUCR scopul va fi îndeplinit;
şi
ACĂ scopul este îndeplinit, AUCR acesta ar trebui să contribuie
la îndeplinirea obiectivului general
Rn icatorii erificabili Obiecti (RO)

Descriu obiectivele proiectului în termeni de cuantificare operaţională


(cantitate, calitate, timp).

Un indicator bine definit trebuie să fie "SMART":


î Specifici obiectivelor pe care se presupune că-i măsoară
î Măsurabili
î Accesibili
î Relevanţi pentru nevoile de informare ale managerilor
î *ncadraţi într-o anumită perioadă de timp
^ursele e erificare

Sursele de verificare trebuie să specifice:

Cum ar trebui informaţia colectată (din evidenţele administrative,


studii specifice, anchete pe bază de eşantionare, observaţii etc)
şi/sau sursele disponibile de documentare (ex. rapoarte de
progress, conturile proiectului, statistici oficiale, certificate de
finalizare a lucrărilor etc.)

Cine ar trebui să colecteze/furnizeze informaţia (lucrătorii din teren,


echipa contractată pentru a efectua anchete, birou regional de
sănătate, echipa de management a proiectului)

Când/cât de regulat trebuie furnizate (lunar, semestrial, anual, etc.)


^UPORRR

Supoziţiile sunt factori externi care au o posibilă influenţă (sau chiar


determină) asupra succesului unui proiect, dar care nu ţin de
controlul direct al managerilor de proiect.

Ele răspund la întrebarea : A  


 
  
        


  
 
+,