Sunteți pe pagina 1din 5

Matricea Cadru Logic

Indicatorii de realizare verificabili


Logica intervenţiei Surse şi mijloace de verificare Ipoteze
în mod obiectiv
Care este obiectivul general Care sunt indicatorii cheie pentru Care sunt sursele de informare
la care va contribui obiectivele generale? pentru aceşti indicatori?
proiectul?

Îmbunătăţirea serviciilor • Modul de prelucrare informatizată • Evidenţele din cadrul APL Crearea unui sistem
APL a comunei X prin a resurselor în APL (documentaţie) informatic integrat în
introducerea unei tehnologii • Serviciile oferite populaţiei prin • Evaluările făcute în cadrul cadrul APL va oferi un
informaţionale prin care sistemul IT procesului de facilitare suport real pentru
Obiective urmărim realizarea unei mai • Conectarea la Sistemul Electronic comunitară 2003 gestionarea fondurilor şi
generale bune gestionări a resurselor Naţional • Informaţiile efective prelucrate creşterea investiţiilor în
la nivel local. • Existenţa unei pagini proprii de informatizat în primărie concordanţă cu
WEB • Evaluări asupra prelucrării, priorităţile identificate la
• Gestionarea fondurilor conform preluării şi transmiterii nivel local?
priorităţilor locale informatizate a datelor
• Număr de colaborări cu instituţii, conform Legii 161/2003
parteneri, sector ONG
• Monitorizarea investiţiilor la nivel
local
Obiectiv Care este obiectivul specific Ce indicatori arată în mod clar dacă Care sunt sursele de informaţii Care sunt factorii şi
specific pe care proiectul inten- obiectivul proiectului a fost atins? care există sau care pot fi condiţiile din afara
ţionează să îl atingă pentru a colectate? Care sunt metodele responsabilităţii Benefi-
contribui la obiectivele pentru a obţine aceste informaţii? ciarului care trebuie să
generale? fie îndepliniţi pentru
atingerea acestui
obiectiv (condiţii
externe) Ce riscuri
trebuie luate în
considerare?
1. Asigurarea • Sistemul Informatic integrat există •
Strategia de dezvoltare a
prelucrării integrală şi la finalul proiectului comunei X pe 2003 • Consiliul Judeţean şi
unitară a datelor
• Personalul este • Legeainstruit 161/2003 cu celelalte instituţii să
privind resursele corespunzător pentru a lucra în
reglementările referitoare la să colaboreze cu noi
financiare şi umane la acest sistem Sistemul Electronic Naţional permanent
nivel de primărie, • • Consiliul Judeţean Bistriţa prin
Fluxul de informaţii dinspre • Subcontractorii să fie
pentru o mai bună parteneri şi către ei se realizează în
departamentele specializate profesionişti şi să ne
comunicare internă şi mod eficient • Subcontractorii noştri pentru asigure în permanenţă
externă în vederea • Pagina de web a comunei a fost
resurse IT asistenţă (instruire de
îmbunătăţirii relaţiilor • Centrele de Resurse de la Cluj
îmbunătăţită şi s-au creat legăturile personal şi programe
cu cetăţenii şi cu utile şi Timişoara pentru informaţia adaptabile şi perfor-
consiliul judeţean,
• Cetăţenii apelează constant la noi
europeană mante)
prefectura şi alte • Foarte multă informa-
• Site-urile diferitelor instituţii şi
pentru rezolvarea unor situaţii
instituţii sau partenerii specifice ţie care trebuie
parteneri
2. Eficientizarea procesată pe partea
• • Documentaţia de la primărie
Gestionarea fondurilor se face
proce-sului de financiar contabilă
conform priorităţilor identificate la
• Vom comunica permanent şi
facilitare comunitară care prevedem că se
nivel local direct cu instituţii, parteneri,
şi accesa-rea şi va modifica destul de
gestionarea •
banilor S-au stabilit legături cu parteneri
subcontractorii prin interme-
externi pentru atragerea de fonduri
diul mijloacelor existente în frecvent în anul 2005
europeni în cadrul
APL extrabugetare cadrul APL .
• • Vom prelua informaţiile şi le
Materialele de prezentare s-au
distribuit iar rezultatele au fost
vom adapta necesităţilor şi
făcute publice priorităţilor stabilite la nivel
local
• Vom avea cursuri de instruire
pentru angajaţii APL
Rezultate Rezultatele sunt realizări Care sunt indicatorii prin care se Care sunt sursele de informaţii Ce factori externi şi ce
aşteptate propuse pentru atingerea măsoară dacă şi în ce măsură pentru aceşti indicatori? condiţii trebuie realizate
obiectivului specific. Care proiectul realizează rezultatele pentru a obţine
sunt rezultatele aşteptate? previzionate? rezultatele aşteptate
Enumeraţi-le. conform graficului?

• Un sistem informatizat • S-au întocmit rapoarte de evaluare • Rapoartele de evaluare • Să găsim ofertele cele
de prelucrare unitară a a sistemului informatic din APL realizate mai convenabile
datelor în interiorul • S-au încheiat contractele cu • Cursurile de pregătire pentru • Să putem colabora cu
instituţiei cu componen- subcontractorii membrii APL oameni specializaţi în
tele: financiar – contabil, • S-au achiziţionat programe de • Oferte oferite de subcontractori mai multe domenii
resurse umane, resurse calitate • Informaţiile primite de la care să aibă
europene (susţinute de • S-a făcut conexiunea internă şi s- instituţii şi parteneri şi infrastructura
programe performante) au stabilit datele care vor fi contactele stabilite cu aceştia necesară pentru a ne
• 8 persoane de prelucrate • Materialele elaborate pentru susţine
specialitate, membrii • Internetul funcţionează şi putem public
APL pregătiţi să lucreze realiza conexiuni permanente cu
în acest sistem celelalte instituţii
• o pagină de internet • Membrii APL participă la instruire
îmbunătăţită cu legături şi îşi însuşesc cunoştinţele de a
multiple lucra în sistem şi lucrează efectiv
• un material de prezentare cu acesta
despre sistem şi despre • Membrii APL se implică în
comunitate, pentru public îmbunătăţirea permanentă a
• o infrastructură de lucru sistemului
corespunzătoare pentru • Cetăţenii au fost informaţi despre
membrii APL (4 birouri sistem şi fac apel la noi pentru
dotate cu mobilier nou) probleme specifice
• conectare permanentă la
internet
• o reţea internă informati-
zată între birouri
Activităţi Mijloace:
Care sunt activităţile cheie Care sunt mijloacele pentru Care sunt sursele de informaţii cu Ce condiţii exterioare
de realizat şi în ce implementarea acestor activităţi; ex. privire la progresul proiectului? controlului direct al
succesiune pentru a produce personal, echipament, instruire, Costuri Beneficiarului trebuie să
rezultatele vizate? (grupaţi studii, aprovizionări, facilităţi Care sunt costurile proiectului? fie îndeplinite pentru
activităţile după rezultate) operaţionale, etc? Cum sunt clasificate? implementarea activită-
(defalcarea costurilor în bugetul ţilor planificate?
proiectului?) Ce precondiţii sunt
necesare înainte de
începerea proiectului?

1. Evaluarea Sistemului • Subcontractare firme pentru • Informaţiile le vom avea • Să existe firme
din cadrul APL achiziţionarea de echipament şi din interiorul instituţiei şi specializate care să ne
2. Achiziţionarea şi alte bunuri de la organizaţiile cu care asigure dotare cu
instala-rea • Cursuri de formare pentru membrii vom colabora în mod produse de calitate,
echipamentului în APL direct: Consiliu Judeţean asistenţă permanentă
instituţie • Materiale de prezentare pentru X, Centrele de resurse de la şi care să asigure o
3. Alcătuirea bazei de public Cluj şi Timişoara, instruire de calitate a
date • Analiza internă structurată a subcontractorii noştri, personalului
4. Instruirea documentaţiei cetăţenii comunei X, • Instituţiile cu care
personalului • Selectarea ofertelor celor mai Ministerul Administraţiei vom colabora să aibă
5. Elaborarea de avantajoase şi a informaţiilor celor şi Internelor dotarea necesară
materiale informative şi mai utile • Rapoartele de evaluare vor pentru a ne putea
prezen-tarea publică a fi importante în această furniza informaţiile
• Personal pregătit în domeniul
rezulta-telor fază pentru informare cerute în timp util
financiar-contabil, management de
resurse umane şi informatic • Să existe un cadru
• Comunicarea permanentă cu legal favorabil
instituţii şi parteneri externi Costurile proiectului vor fi cele
specificate în bugetul proiectului. Avem de asemenea în
Sunt în valoare totală de 19.866 vedere faptul că:
euro din care 2.000 euro • Este nevoie de cel
contribuţie proprie. puţin două persoane
Avem: calificate în cadrul
• cheltuieli pentru echipa de APL care să
proiect: 5600 euro administreze
• cheltuieli pentru proiectul pe partea
echipamente şi bunuri: IT şi resurse umane
mobilier, calculatoare şi • Să existe un
software, realizare pagina minim de
WEB în valoare de: 8910 echipament în cadrul
euro APL(aparatură IT)
• cheltuieli pentru şedinţe de • Personalul APL
instruire, acţiuni de să ştie folosi calcula-
vizibilitate(şedinţe, pliante torul
şi ghiduri de prezentare) în • Să existe o
valoare de 1510 euro informaţie structu-
• cheltuieli pentru biroul rată cel puţin pe câte
proiectului şi deplasare în capitole care poate fi
valoare de 2900 euro folosită
• costurile •
administrative Să existe un studiu
sunt de 946 euro în valoare sistematic al comunităţii
de 5% din costurile directe locale în care sunt trasate
ale proiectului principalele puncte ale
dezvoltării
• Să existe resursele
financiare suficiente
pentru susţinerea
proiectului
Să existe o bună
infrastructură comuni-
caţională la nivel local