Sunteți pe pagina 1din 46

Universitatea �Alexandru Ioan Cuza� Iasi

Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic

Modul psihopedagogic postuniversitar - Nivelul II

PORTOFOLIU LA DISCIPLINA PROIECTAREA SI

MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCATIONALE

PROIECT EDUCATIONAL: �Viitorul tau prin stagii de practica�

Titular curs: Prof. Conf. univ. Dr. Marius-Ciprian Ceobanu

Echipa de proiect:

LOGHIN DUMITRIU NICOLETA- psihologie - contributie 50%

CRETU ELENA FLORENTINA - psihologie � contributie 50%

Sesiune 31 MAI 2019


Titlu proiect:

Viitorul tau prin stagii de practica!

Cod proiect:

Componenta 1 - Apel : POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS.


6.13 si 6.14

Solicitant

Date de identificare

Denumire: UNIVERSITATEA xxxxxxxxxxxxxxxx

Tipul organiza.iei: institu.ie de �nva.am�nt superior de stat acreditata

Sediu social

Adresa:, Rom�nia

Telefon:

Fax:

E-mail: rector@abc.ro

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea procesului de insertie pe


piata muncii pentru 150
de studenti inmatriculati in sistemul de invatamant superior din regiunea de
dezvoltare XXXX in perioada
2017-2019, prin dobandirea competentelor necesare integrarii si mentinerii pe o
piata a muncii moderna,
flexibila si dinamica precum si cresterea adaptabilitatii acestora la cerintele
locului de munca. Obiectivul
general al proiectului va fi atins prin abordarea integrata a stagiilor de practica
cu ajutorul consilierii
individualizate si de grup in cariera. Prin acest proiect ne propunem revizuirea
modalitatii de organizare a
serviciilor de orientare si consiliere profesionala a studentilor, cu scopul de a
putea raspunde in mod
eficient nevoilor de indrumare profesionala a studentilor. Tododata, reconfigurarea
procesului de
organizare a stagiilor de pregatire practica este necesara, nu numai pentru ca
studentii sa-si poata
dezvolta abilitatile de munca, ci si pentru ca Universitatea sa nu ramana un
circuit inchis cu rol marginal
in procesul de integrare in societate a studentilor. Dimpotriva, invatamantul
superior de calitate este cel
care furnizeaza o forta de munca bine pregatita, calificata si capabila sa faca
fata competitivitatii globale,
ce caracterizeaza societatea in continua schimbare in care traim. Astfel,
competitivitatea este direct
determinata de nivelul de educatie si calitatea pregatirii profesionale a resursei
umane. Prin intermediul
proiectului, actiunile de imbunatatire la nivel de institutie de invatamant
superior se vor reflecta in mod
direct asupra calitatii procesului de pregatire educationala de care beneficiaza
grupul tinta, contribuind
astfel la dezvoltarea capitalului uman, cresterea relevantei educatiei pentru piata
muncii fiind indicata de
POCU drept obiectiv major al politicilor educationale si reprezinta parte
integranta in atingerea
obiectivelor stabilite in vederea realizarii Strategiei Europa 2020. Proiectul
cuprinde 4 activitati specifice
si 1 activitate transversala, care vor contribui la sprijinirea tranzitiei
studentului de la scoala la viata activa
prin: imbunatatirea servicilor de consiliere si orientare profesionala a
studentilor cu profil tehnic
(constructii, chimie si inginerie); imbunatatirea, planificarea, realizarea si
monitorizarea stagilor de
practica. Aceste servicii vor fi concentrate asupra cresterii relevantei
rezultatelor invatarii practice
dobandite la locul de munca in cadrul stagilor. Se doreste ca masurile propuse prin
acest proiect sa duca
la o crestere a ratei de ocupare a tinerilor absolventi de studii universitare si
crestere a calitatii in
pregatirea practica a studentilor pentru ca acestia sa-si poata mentina locul de
munca pe timp indelungat.
Pe langa alinierea cu obiectivele stabilite pentru Axa prioritara 6, Prioritatea de
inAAAAAtitii 10.iv POCU,
prezenta propunere de proiect este complementara si relevanta fata de Strategia
Nationala pentru
Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Integrata de
Dezvoltare a
Resurselor Umane din perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti 2009-2020 si
Strategia Europa 2020.
Efectele pozitive asupra grupului tinta vor fi multiple si integrate intr-un set de
masuri care maximizeaza
potentialul de angajare al persoanelor din grupul tinta: - pe de o parte cresterea
nivelului si a capacitatii
acestora de ocupare a unui loc de munca prin derularea stagiilor de practica (minim
150 de studenti,
inclusiv studen.i din mediul rural); - imbogatirea competentelor si cunostintelor
profesionale (minim 113
studenti care dobandesc o calificare � 75%); - studenti care isi gasesc un loc de
munca la incetarea calitatii
de participant minim 66 de studenti (44%); - studenti care urmeaza studii/cursuri
de formare la incetarea
calitatii de participant minim 14 studenti (9%).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Facilitarea accesului pentru 150 de studenti din grupul tinta la informatii si


servicii specializate
de orientare si consiliere profesionala, in perioada 2017-2019 si in sprijinul
tranzitiei de la scoala
la viata activa
2. Promovarea si dezvoltarea unor parteneriate intre universitate, intreprinderi si
alte institutii in
vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa (minim 10 parteneriate
noi), in perioada
2017-2019
3. Facilitarea dezvoltarii profesionale prin efectuarea stagiilor de practica in
intreprinderile
partenere, in vederea imbunatatirii procesului de insertie a minim 66 de studenti
pe piata
muncii, in perioada 2017-2019
4. Facilitarea unui sistem de informare coordonata de la companii/sectorul privat
catre reteaua
unitatilor de invatamant si invers, in vederea identificarii si de dezvoltare a
nevoile lor de
instruire, pentru 150 de studenti in perioada 2017-2019
5. Asigurarea unui sistem de management si de control performant si riguros prin
monitorizarea
continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului asupra grupului
tinta vizat, in
cele 24 de luni de implementare (ACTIVITATE TRANSVERSALA)

Grup .inta

Grup .inta

Beneficiarii direc.i ai proiectului (indicatorul 4S129 persoane (cursanti/studenti)


care beneficiaza de sprijin
pentru tranzitia de la scoala la viata activa) sunt 150 studen.i (ISCED 5-7) ai
Universita.ii, de la Faculta.ile
Inginerie, ai Faculta.ii de Chimie Industriala .i ai Faculta.ii de Construc.ii
repartizat aproximativ astfel: �
60 studen.i din cadrul Faculta.ii de Inginerie � 20 studen.i din cadrul Faculta.ii
de Chimie Industriala � 70
studen.i din cadrul Faculta.ii de Construc.ii Grupul .inta format din cei 150
studen.i ai Universita.ii din
cadrul faculta.ilor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, este reprezentat de minim 10% din totalul
studen.ilor proveni.i din
mediul rural, iar min 20% din totalul studen.ilor fiind femei. Studen.ii, provind
�n cea mai mare parte din
Regiunea AAAAAt, regiune mai pu.in dezvoltata conform clasificarilor actuale din
documentele strategice
care fundamenteaza interven.iile POCU. Toti membrii grupului tinta vor beneficia de
servicii de informare-
consiliere pentru piata muncii si participarea la stagii de practica conform OMECT
nr. 3955/09.5.2008
privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii
universitare. Activita.ile de stagii
de practica se vor face corelat cu programa de �nva.am�nt .i se va derula astfel: *
240 ore studen.ii
Faculta.ii de Chimie Industriala, * 200 ore studen.ii Faculta.ii de Inginerie, *
120 ore studen.ii Faculta.ii
de Construc.ii. Solicitantul este o universitate cu prestigiu, fiind pozitionata in
rankingul national ca a doua
universitate tehnica din Romania, aceasta pozitionare fiind bazata pe rezultatele
certe si criterii clare care
iau in evidenta nu numai realizarile stiintifice si calitatea corpului profesoral,
dar si personalitatea formata
si pozitia relevanta pentru societate prin absolventii celor peste 90 de generatii
de studenti, identificate
prin trasabilitatea locurilor de munca de dupa absolvire, importanta si
personalitatea lor. Parteneriatul
din cadrul proiectului este format din doi parteneri, solicitant S si partener P1.
Astfel, Solicitantul detine
experienta in domeniul implementarii de proiecte de resurse umane (POSDRU),
organizarea de stagii de
practica, gestionarea de proiecte de practica, iar Partenerul 1 detine experienta
in domeniul informarii-
consilierii profesionale, formarii si managementului de proiecte. Pe baza acestor
experiente dobandite,
Solicitantul si Partenerul 1 sunt implicati in toate etapele proiectului, pornind
de la elaborarea proiectului
pana la implementarea activitatilor acestuia. Solicitantul a fost beneficiarul mai
multor proiecte strategice
.i grant care au vizat dezvoltarea competentelor profesionale a unui numar de peste
1995 studenti si
consilierea a peste 1750 studenti, formarea unei retele puternice de tutori
calificati, inclusiv elaborarea
de materiale scrise de genul ghiduri specifice necesare studentilor pentru a se
familiariza si convinge de
necesitatea practicii, iar Partenerul 1 a fost furnizor de servicii de consultanta
in management de proiect,
servicii de informare-consiliere pentru studenti in doua proiecte de tip grant

Activitatea de identificare, recrutare, men.inere .i monitorizare a grupului .inta


se va realiza �n trei etape:
1. Identificarea si recrutarea grupului .inta. �n cadrul acestei etape persoanele
responsabile de grupul .inta
se vor intalni cu studentii sau se vor deplasa �n teren cu scopul de a identifica
persoanele care doresc sa
intre �n grupul .inta. De asemenea, se vor completa formularele de grup .inta si
toate declara.iile si
documentele justificative aferente acestora. Aceasta activitate se va realiza �n
baza unei metodologii de
identificare .i recrutare a grupului .inta elaborata de catre persoanele
responsabile de aceasta activitate.
Selec.ia grupului .inta se va realiza pe baza unor criterii transparente,
obiective, ce vor avea �n vederea
includerea cu prioritate a studen.ilor provenind din mediul rural (minim 10%), cu
cerin.e educa.ionale
speciale sau apar.in�nd minorita.i rome, respect�ndu-se principiile orizontale .i
temele secundare FSE. 2.
Men.inerea rela.iilor cu GT, asigurarea participarii acestuia �n cadrul
activita.ilor proiectului, completarea
grupului .inta �n cadrul acestei etape persoanele responsabile de grupul .inta vor
crea o baza de date cu
datele de contact a grupului .inta �n vederea stabilirii activita.ilor si
modalitatea de implicare a grupului
.inta �n activita.ile din proiect. De asemenea, vor raspunde neclarita.ilor sau
�ntrebarilor privind
desfa.urarea activita.ilor si rolul grupului .inta �n cadrul acestora. Mentinerea
in proiect a beneficiarilor
se va face prin: -atractivitatea serviciilor oferite ca modalitate de interactiune
didactica, centrata pe
individ cu evitarea activitatilor educative de tip expunere sau impersonale, -prin
mentinerea contactului
permanent de mobilizare in vederea participarii la activitati, de catre expertul
grup tinta, -prin abordarea
participativa concretizata in implicarea beneficiarilor in activitati de
voluntariat in cadrul proiectului cu
recunoasterea activitatii voluntarilor prin actiuni specifice in cadrul
proiectului. 3. Urmarirea studentilor
din grupul tinta. Aceasta se va face prin intermediul Fiselor de urmarire si are
drept scop pe de o parte
centralizarea participarii la activitati a fiecarui membru din GT si informarea
echipei de management cu
privire la problemele aparute cu persoana/persoanele din GT (renuntarea la
calitatea de membru in GT,
imbolnaviri/deces si imposibilitatea de a mai participa la activitati, neintelegeri
cu alti membri din GT sau
cu experti etc), iar pe de alta parte cunoasterea sitiuatiei acestora dpdv al
participarii activitati, altele
decat cele oferite prin proiect (cursuri de formare, angajare, stagii de invatare
la locul de munca,
voluntariat etc). Tot prin aceste fise se urmareste fiecare membru din GT si dupa
incetarea calitatii de
participant in proiect, pentru a se atinge indicatorii asumati prin proiect (de
angajare si de continuare
studii). Nevolie GT au fost identificate din diferite surse: 1.Conform analizelor
si studiilor publicate de
ANOFM (Statistica somajului 2015), in 2015, la nivel national, 23.431 persoane sunt
in somaj de lunga
durata (36.14% din total someri sub 25 ani), dovada ca insertia absolventilor
tineri pe piata muncii nu este
facila. In ceea ce priAAAAAte studentii, luand in considerare statisticele ANOFM la
nivel national putem
observa ca in intervalul iunie-iulie 2016 s-au inregistrat un numar de 43.000 de
absolventi solicitanti ai
indemnizatiei de somaj. Aceasta ne arata ca problema incadrarii in munca a
studentilor care au absolvit o
institutie de invatamant superior constituie o problema la nivel national.
Statisticile indica faptul ca cea
mai mare parte dintre absolventi care intra in somaj sunt veniti dinspre
universitati. 2. Principalele motive
pentru tineri in gasirea unui loc de munca: a.concurenta pe o piata muncii unde se
inregistreaza un deficit
general de oportunitati de angajare; b. lipsa relativa a experientei profesionale
plaseaza tinerii intr-o
pozitie dezavantajoasa in competitia cu alti lucratori. Potrivit recrutorilor, 59%
din angajatori nu-si pot
permite sa angajeze tineri lipsiti de experienta. Totusi, si cei cu rezultate bune
se confrunta cu rate de
ocupare vadit mai mici decat cei din alte tari ale Europei; c lipsa competentelor
cerute de angajatori (atat
competente profesionale, tehnice cat si aptitudini transversale, cheie, de exemplu
capacitatea de
organizare a propriei activitati si a procesului de invatare, aptitudini cognitive,
de comunicare si
organizatorice) (conf. Acordului de Parteneriat 2014-2020). Pe de alta parte,
pentru rezolvarea
problemelor de insertie pe piata muncii a tinerilor, angajatorii considera ca
solutii relevante: includerea
locurilor de munca temporare (pentru fiecare sector de activitate) in programele de
studii si a experientei
practice in cadrul cursurilor, precum si revizuirea cursurilor, astfel incat
acestea sa corespunda cu nevoile
angajatorilor/pietei muncii (Eurobarometru, Perceptia angajatorilor cu privire la
angajabilitatea
absolventilor). 3. Intr-un raport realizat de Uniunea Studentilor din Romania
(peste 1700 de respondenti),
doar 7% din studentii chestionati au declarat ca informatiile acumulate pe
parcursul studiilor sunt in foarte
mare masura in concordanta cu cerintele pietei, 89,5% au raspuns ca ar trebui sa se
ofere mai multe
oportunitati de practica sau joburi pentru acestia. 4. Referitor la modalitati de
cooperare dintre
universitati si angajatorii romani, cei din urma au spus ca: doar 34% dintre ei au
facut recrutare directa
din universitati, doar 36% au avut discutii cu directorii sau profesorii
programelor de studiu, doar 26% au
cooperat cu centre de cariera si doar doar 30% au participat la dezbateri si
seminarii.(Eurobarometru,
Perceptia angajatorilor cu privire la angajabilitatea absolventilor). 5. Nevoia
finan.arii proiectului are la
baza .i analiza realizata la nivelul Universita.ii .i a Faculta.ilor implicate,
analiza care are la baza aplicarea
unor Chestionare, unul pentru studen.i (a urmarit �n principal opiniile studentilor
�n legatura cu c�teva
aspecte privind relevanta pe piata muncii a educatiei si a sistemelor de formare si
nevoile de formare,
cuprinz�nd 17 itemi de raspuns) .i unul aplicat agen.ilor economici (a fost urmarit
opiniile mediului de
afaceri �n legatura cu c�teva aspecte privind relevanta pe piata muncii a educatiei
si a sistemelor de
formare si corelarea cererii cu oferta de forta de munca cu studii superioare,
cuprinz�nd 7 itemi de
raspuns). Astfel, nevoile identificate in randul studentilor din grupul tinta sunt:
- Nevoia de informare si
consiliere profesionala asupra cerintelor de pe piata muncii si de planificare a
carierei; - Necesitatea
dezvoltarii de competente profesionale in domeniul in care studiaza si specifice
unui loc de munca; -
Nevoia de ocupare la finalizarea studiilor; - Nevoia de corelare a programei de
studii cu necesitatile
angajatorilor/pietei muncii. Prin activitatile propuse in proiect demonstram
relevanta si nevoia concreta,
corelarea activitatilor cu rezultatele si de asemenea contributia la rezolvarea
problemelor prin sprijinul
acordat grupului tinta in vederea cresterii rata de ocupare (proiectul vizeaza
angajarea a minimum 66
studenti). Beneficiile pentru grupul .inta, ob.inute prin implementarea proiectului
se vor concretiza �n
dob�ndirea de competen.e practice .i sociale adaptate la necesita.ile pie.ei muncii
ce va conduce la o mai
buna inser.ie a studen.ilor pe pia.a muncii. De asemenea, la nivelul universita.ii,
proiectul va dezvolta un
parteneriat eficient �n vederea �ntaririi capacita.ii de derulare mai eficienta a
stagiilor de practica �n
institu.iile implicate. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului POCU �n
conformitate cu priorita.ile
FSE .i corespunde axei prioritare 6 �Educa.ie .i competen.e�, domeniului specific
6.13, contribuind la
implementarea priorita.ilor strategice stabilite prin Strategia na.ionala pentru
�nva.am�nt ter.iar 2015-
2020.
Riscuri

Descriere:

Riscurile identificate sunt impartite in mai multe tipuri: riscuri tehnice, riscuri
financiare, riscuri
institutionale si riscuri legale. Dupa demararea implementarii, echipa de
management va realiza
activitatea de implementare si monitorizare fundamentata pe riscurile expuse mai
jos. Proiectul prevede
o metodologie de identificare, cuantificare, prevenire, si control a riscurilor.
Astfel am identificat riscuri
referitoare la: activitati, indicatori si rezultate, GT si activitatile in care
este implicat, managementul
financiar, resursele umane implicate inclusiv managerul de proiect, riscuri privind
termenele asumate
conform graficului si timpul de implementare a activitatilor, riscuri privind
achizitiile publice efectuate in
proiect, riscuri determinate de factori externi - riscuri legislative si
intreruperea finantarii proiectului.

Detaliere riscuri:

Nr. crt.

Risc identificat

Masuri de atenuare a riscului

Grafic de activitati nepotrivit cu necesitatile


din proiect, timp insuficient pentru
desfasurarea unor activitati sau nejustificat
de mare pentru altele.

Actualizarea graficului de activitati din punct


de vedere al perioadei alocate pentru fiecare
activitate cu estimarea corecta a perioadei
necesare pentru derularea actiunilor
propuse prin notificare.

Repartizarea deficitara a responsabilitatilor


intre parteneri si alocarile bugetare care
genereaza aparitia de conflicte intre
parteneri.

Remedierea se realizeaza prin initierea unui


act aditional prin care se aduc modificari
contractului de finantare, cererii de
finantare, bugetului proiectului si acordului
de parteneriat.

3
Abandonul membrilor GT, nefinalizarea
activitatilor din proiect si neindeplinirea
indicatorilor.

Se vor intocmi contracte riguroase cu grupul


tinta, cu clauze de abandon care sa
descurajeze iesirea din grupul tinta, sau prin
conditionarea de gasire a unei alte persoane
eligibile.Monitorizarea saptamanala a
grupului tinta. Raportarea EGT catre MP
saptamanl in legatura cu stuatia grupui tinta.

Achizitii publice neefectuate corespunzator


si in termenele stabilite conform graficului
de activitati.

Intocmirea unor documentatii de atribuire


corespunzatoare, derularea procedurilor
pentru atribuirea contractelor de achizitie cu
respectarea legislatiei in domeniu, initierea
in termenele stabilite in planul de achizitii a
procedurilor pentru a nu produce intarzieri
in derularea acestora.

Modificari legislative privind derularea


procedurilor de achizitie.

Introducerea unei proceduri de urmarire a


noutatilor/schimbarilor din domeniul
procedurilor de achizitie de catre personalul
suport pentru activitatea managerului de
proiect .

Comunicare dificila intre parteneri


(ne�ntelegeri cu privire la modalitatea de
implementare a activitatilor, intarzieri in

Validarea si respectarea unei proceduri de


comunicare intre parteneri inca de la
inceputul implementarii Intalniri periodice
Nr. crt.

Risc identificat

Masuri de atenuare a riscului

implementare, imposibilitatea de a atinge


anumiti indicatori sau riscul de a realiza
cheltuieli neeligibile).

cu partenerii Asigurarea �ntelegerii mesajului


transmis prin email printr-o confirmare
telefonica Asigurarea primirii informatiilor
prin email sau fax printr-o confirmare
electronica Solicitarea de aprobari de la
liderul de proiect inainte de realizarea unei
actiuni

Inadvertente sau intarzieri privind


furnizarea bunurilor si serviciilor
externalizate.

Comunicarea permanenta cu
furnizorii/prestatorii pentru a verifica stadiul
achizitiei si realizarea unui sistem de
sanctiuni pentru intarziere; introducere
clauze privind daunele-interese, in cazul
realizarii neconforme a serviciului.
Planificarea activitatilor subcontractate in
primele 12 luni ale proiectului; nerealizarea
conforma a serviciilor permite reluarea
acestora in a doua jumatate a proiectului.

Intarzieri in efecturarea platilor de catre


Finantator.

Apel la instrumente de creditare. Termenele


de plata din contractele de prestari servicii
vor fi stabilite in acord cu termenele de
virare a cererilor de plata; se va stabili ca
platile se fac in termen de maxim �x� zile de
la incasarea cererii de plata.

Abandonarea studentilor selectati in grupul


tinta pe parcursul derularii proiectului

Selectarea unui numar suplimentar de cel


putin 10 studenti peste cei 160 minim
prevazuti.

10
Lipsa de interes a firmelor de profil
potentiali parteneri de practica

Realizarea unor sesiuni de informare pentru


identificarea firmelor/agentilor economici
care pot avea rol de partener de practica

11

Realizarea partiala a indicatorului cu privire


la incadrarea intr-un loc de munca a cel
putin 44% dintre studentii din grupul tinta
la incetarea calitatii de participant ca
urmare a situatiei economice la nivel
regional

Selectarea studentilor pe criterii


transparente in cadrul carora un factor
important sa fie reprezentat de performanta
scolara, implicarea acestora in competitii
scolare

Principii orizontale

. Egalitate de .anse

Egalitate de gen

Solicitantul si partenerul acorda o atentie corespunzatoare egalitatii de sanse.


Acest principiu face parte
din politica organizatorica a fiecareia dintre institutii, a fost respectat pe
toata perioada de pregatire si va
fi respectat in implementarea proiectului cat si post-implementare.In toate etapele
proiectului,vor fi luate
in considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o
deosebire,excludere,restrictie
sau preferinta,pe baza de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie
sociala, convingeri, sex,
orientare sexuala, varsta,handicap, apartenenta la o categorie defavorizata, precum
si orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de
egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, in
domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii
publice.Proiectul a fost
elaborat luand in considerare �Ghidul privind integrarea temelor orizontale in
cadrul proiectelor finantate
din FESI 2014-2020�, documente internationale ratificate de Rom�nia.In implementare
se va asigura
respectarea Strategiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati
2014�2017 si Legea
202/2002.Educatia privind egalitatea de sanse va fi integrata in programul de
informare si constientizare
prin intermediul participarii grupului tinta la un workshop privind �Egalitate de
sanse� (actiune de inovare
sociala), va fi specificata pe materialele de promovare si aplicata in selectarea
GT.Pentru acest gen de
actiuni de inovare sociala vor fi alocate min. 5% din bugetul eligibil al
proiectului.

Nediscriminare

Proiectul are in vedere asigurarea conditiilor care permit accesul si participarea


egala a grupului tinta la
activitatile proiectului si evitarea oricarei forme de discriminare. In stabilirea
grupului tinta nu se va face
nici o excludere sau preferinta, indiferent de criteriile mentionate mai sus. In
implementare Solicitantul si
Partenerul vor aplica o politica de achizitii corelata prevederilor legale la
achizitiile publice, aplicand in
toate etapele urmatoarele principii: nediscriminarea; tratamentul egal;
recunoasterea reciproca;
transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor publice; asumarea
raspunderii;evitarea
conflictului de interese; neretroactivitatea contractului. Criteriile de
calificare/selectie alese nu vor
conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire si se pot referi
numai la: situatia personala
a ofertantului; capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;situatia
economica si financiara a
ofertantului; capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului; standarde de
asigurare a calitatii;
standarde de protectie a mediului; standarde referitoare la conditiile de munca si
de protectie a muncii;
caietul de sarcini continand cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica
ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa
corespunda necesitatii
beneficiarului.Proiectul va permite accesul si participarea in GT al proiectului, a
studentilor de sex feminin,
a studentilor de etnie roma.In grupul tinta al proiectului se vor regasi studenti
care provin din familii
monoparentale sau provin din familii care beneficiaza de ajutoare sociale.Va fi
alocat pentru aceste actiuni
min. de 10% din total valoare eligibila.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati

Accesibilitatea va fi asigurata prin oferirea persoanelor cu dizabilitati drepturi


depline si sanse egale de a
participa la viata sociala si economica a societatii.Proiectul raspunde �Strategiei
Nationale privind
incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020� si �Strategiei
Europene pentru persoanele cu
handicap 2010-2020 � Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere�. O
preocupare constanta
echipei de management va consta in accesibilizarea mediului fizic si informational:
utilizarea unor
programe de editare intuitiva; sistem accesibil de arhiva - pentru persoanele care
nu pot ajunge la rafturile
de sus/jos; accesul facil la copiator/fax.Trebuie subliniat ca S si P garanteaza in
cadrul activitatilor
tratamentul egal pentru toti studentii care vor participa la activitatile
proiectului indiferent daca acestia
au o dizabilitate sau nu. In cadrul echipei de management, persoanele vor fi
selectate in functie de
competente profesionale, asigurand respectarea principiilor drepturilor egale ale
persoanelor cu
dizabilitati.
Schimbari demografice

Conform studiilor regionale si datelor statistice in toate comunitatile implicate


in proiect este prezent
fenomenul migratiei. Pentru prevenirea migratiei proiectul propune o serie de
masuri concrete: oferirea
de servicii de consiliere si orientare pentru 150 de studenti si intermedierea unor
stagii de practica, masuri
care contribuie la imbunatatirea posibilitatilor de angajare pentru generatiile
prezente si viitoare.Prin
faptul ca proiectul isi asuma ca indicator cresterea numarului de persoane angajate
in randul tinerilor cu
66, ajuta la mentinerea fortei de munca calificate in zona in care studentii au
domiciliul si astfel contribuie
la dezvoltarea echilibrata a regiunilor (tinerii avand un loc de munca nu vor mai
migra catre alte zone sau
alte tari) si prin urmare la atenuarea consecintele schimbarilor demografice.

. Dezvoltare durabila

Poluatorul plateste

Proiectul nu are actiuni sau achizitii care cauzeaza poluare si corespunde


cerintelor Strategiei revizuite de
Dezvoltare Durabila a UE, prin promovarea si implementarea de activitati care
faciliteaza �obtinerea unei
imbunatatiri continue a calitatii vietii�, intrucat grupul tinta al proiectului
include tineri care inca nu au
finalizat studiile superioare (studenti). Proiectul va fi implementat cu
respectarea principiului poluatorul
plateste, a legislatiei nationale si europene in vigoare pe toata durata �ciclului
sau de viata�. Astfel, la
realizarea achizitiilor necesare derularii activitatilor proiectului, echipa de
implementare va urmari ca
produsele achizitionate sa nu fie poluante sau neperformante din punct de vedere
energetic. Toate
activitatile proiectului sunt nepoluante si se va urmari in activitatile derulate
in locatiile proiectului
promovarea importantei protejarii mediului inconjurator. Pentru o garantie a
sustinerii dezvoltarii
durabile si a dezvoltarii modelului de parteneriat responsabil social, vor fi
introduse in contractele de
achizitii unele obligatii clare privind respectarea normelor de protectie a
mediului.

Protectia biodiversitatii

Proiectul promoveaza prin activitatile sale un comportament responsabil fata de


mediu si isi propune prin
intermediul activitatilor de educatie, o implicare activa in ecologizarea
comunitatilor vizate de proiect. In
cadrul atelierelor desfasurate in afara Timisoarei se vor organiza actiuni in aer
liber care sa presupuna si
actiuni de ecologizare si protectie a biodiversitatii.Prin urmare, in cadrul
proiectului ne-am concentrat si
pe promovarea catre tinerii din stagiile de practica a unor tehnici si metode de
lucru ecologice si astfel
crearea unor viitori angajati interesati de protectia mediului si biodiversitate.
Unul din criteriile de selectie
a proiectelor studentilor stagiari este ca acestea sa prezinte modul in care
sprijina tranzitia catre o
economie cu emisii scazute de CO2 si protejarea biodiversitatii.

Utilizarea eficienta a resurselor

Educatia si specializarea resurselor umane contribuie semnificativ la cresterea


eficientei in toate
sectoarele economice si sociale. Activitatile proiectului vor contribui direct la
dezvoltarea durabila,
valorizarea potentialul uman si implicit gestionarea eco-eficienta a consumului de
resurse. Se vor utiliza
pe cat posibil materiale video si audio in activitatile educationale si de formare
pentru a reduce consumul
de hartie. Utilizarea sistemelor TIC ofera sprijin pentru optimizarea activitatii
angajatilor din proiect,
insemnand randamente mai bune, timpi de executie redusi. Proiectul sustine
dezvoltarea durabila prin
vehicularea rationala si intensiva a informatiilor (on-line), prin care se
stimuleaza economii certe materiale
si energetice. Echipamentele TIC care vor fi achizitionate proceseaza cantitati
mari in timp real. O parte
dintre activitati, nu se mai bazeaza pe o ergonomie musculara, ci pe o ergonomie
cognitiva, deoarece
efortul cerebral este predominant, comparativ cu cel muscular ceea ce presupune
consumuri energetice
si materiale reduse, deci economii pe mai multe planuri.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Se vor adopta diferite masuri atat in implementarea proiectului, cat si in


managementul acestuia: �
Reducerea emisiilor de gaze rezultate in procesul de climatizare a spatiilor de
lucru, � Reducerea
consumului de electricitate. Proiectul conduce la reducerea urmatoarelor efecte
negative referitoare la
mediu prin achizitionarea de utilaje si echipamente certificate conform
standardelor de calitate
internationale specifice. Buna eficienta energetica va avea un impact pozitiv
asupra mediului: necesar
semnificativ mai scazut de energie si cantitatea mult redusa de poluanti degajata
in mediu. Dotarile si
echipamentele achizitionate vor respecta principiul eficientei energetice prin:
consumuri reduse de
energie electrica; cantitati reduse de agenti poluanti generate de utilizarea
acestora.

Rezilienta la dezastre

In cadrul cursurilor realizate vor fi incluse teme specifice diminuarii


vulnerabilitatii in fata dezastrelor. De
asemenea, in cadrul activitatilor de educatie se vor realiza module de invatare a
masurilor de prim-ajutor
ce pot fi acordate in caz de dezastre, precum si comportamente recomandate in caz
de cutremure,
incendiu etc.Fiecare Partener de practica din cadrul proiectului va respecta
legislatia in vigoare cu privire
la situatiile de urgenta si se va avea in vedere ca fiecare persoana angajata in
proiect sa beneficieze de
instructaj PSI si SSM. De asemenea, si tinerii stagiari vor fi informati sa
respecte procedurile si legile in
domeniu atunci cand vor avea un loc de munca. Informarea grupului tinta cu privire
la normele PSI si SSM
se va realiza la inceputul fiecarui stagiu de practica, iar aceste informatii vor
ajuta tinerii sa inteleaga si
aplice legislatia obligatorie in domeniu.

Metodologie

Metodologie
Proiectul are o structura logica, este prezentat clar si coerent si va determina o
imbunatatire sustenabila
a situatiei GT. In elaborarea si rationalizarea structurilor proiectului s-au
utilizat cu prioritate urmatoarele
principii: managementului participativ, suprematiei obiectivelor, unitatii de
decizie si actiune,
permanentei managementului, definirii armonizate a sarcinilor-competentelor-
responsabilitatilor,
flexibilitatii, determinarii variantei optime a organizarii. Proiectul adopta
transversal metodologia �Project
Cycle Management�. Alocarea resurselor planificate in vederea atingerii
obiectivelor, executarea
activitatilor planificate, atingerea indicatorilor va avea la baza aplicarea
principiului SMART.
Managementul se va realiza prin intalniri planificate in functie de agende coerente
cu nevoile de
implementare si gestionare a proiectului. Activitatea se va derula permanent si se
va axa pe functiile
managementului: planificare, organizare, coordonare, antrenare, control - evaluare.
Planificarea s-a
fundamentat pe diagnoza problemelor individuale si aditionale. Functia de
organizare va fi alocata
urmatoarelor activitati: realizarea si aplicarea instrumentelor de monitorizare;
elaborarea rapoartelor de
progres, financiare si tehnice; stabilirea graficului de organizare si desfasurare
a programului de
practica/seminariilor/consultatiilor; definirea si desfasurarea procedurilor de
achizitie; realizarea
informarii; organizarea activitatilor de promovare, vizibilitate, diseminare;
organizarea intalnirilor de
monitorizare; elaborarea si aplicarea chestionarelor de evaluare cu privire la
impactul proiectului.
ACTIVITATI DE MANAGEMENT - organizarea si functionarea generala a echipei de
proiect desfasurata pe
toata perioada de implementare. Va consta in realizarea planului de implementare.
In timpul
implementarii fiecare expert va actiona in conformitate cu specificatiile si
responsabilitatile mentionate
in planul de implementare. MONITORIZAREA si evaluarea interna a implementarii
proiectului se va
desfasura pe intreaga perioada de derulare a proiectuluI. Evaluarea va fi realizata
prin evaluarea
rezultatelor proiectului, respectiv a impactului proiectului asupra GTMentinerea in
proiect a GT se va face
prin: -atractivitatea serviciilor oferite ca modalitate de interactiune didactica,
centrata pe individ cu
evitarea activ educative de tip expunere sau impersonale, -prin mentinerea
contactului permanent de
mobilizare in vederea participarii la activ, de catre EGT.Urmarirea GT pentru
participare la activ si apoi
part la curs/angajare se va face prin Fise urmarire.LOGICA FURNIZARII
ACTIVITATILOR: activi au fost create
si vor fi furnizate pt. a garanta implicarea si mentinerea in proiect a
beneficiarilor. Pentru ca tot GT sa
beneficieze de o pregatire complexa si completa pentru insertia pe piata muncii, in
contextul actualelor
cerinte ale potentialilor angajatori, membrii acestui GT vor participa nu doar la
programe de practica ci si
la programe de informare si consiliere profesionala, workshop-uri si seminarii
specifice/ateliere de
dezvoltarea competentelor transversale.Toti beneficiarii vor fi integrati in
activitatile de evaluare psiho-
aptitudinala, prin care vor fi evaluati si vor beneficia de un profil psiho-
aptitudinal si in sesiunile de
consiliere, prin care vor beneficia de o ruta educationala sau profesionala
individuala de urmat. Ulterior,
beneficiarii ce accepta oferta de stagii vor fi integrati in grupe de practica, in
functie de profilul lor. Aceasta
structura de activitati raspunde foarte bine unui numar mare de beneficiari, cu
caracteristici si
disponibilitati diferite. In acest mod, proiectul arata o mare flexibilitate la
nevoile si conditia beneficiarului,
pliindu-se unui numar mare de tipologii si asteptari.

Indicatori prestabili.i

. Componenta 1

Indicatori prestabiliti de rezultat

Denumire indicator

Unitate
masura

Valoare
referinta
Anul de
referinta

Valoare
.inta

Din
care
Femei

Din
care
Barbati

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
putin
dezvoltate

Cursan.i /
Studen.i/cercetatori etc.,
care urmeaza studii/cursuri
de formare la �ncetarea
calita.ii de participant

Nr.

14

14

Cursan.i/Studen.i/cercetatori
etc., care �.i gasesc un loc de
munca, la �ncetarea calita.ii
de participant

Nr.

66
66

Cursan.i/ studen.i care


dob�ndesc o calificare la
�ncetarea calita.ii de
participant

Nr.

113

113
Indicatori prestabiliti de realizare

Denumire indicator

Unitate
masura

Valoare
.inta

Din
care
Femei

Din
care
Barbati

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
putin dezvoltate

Persoane (cursan.i, studen.i) care


beneficiaza de sprijin pentru tranzi.ia de la
.coala la via.a activa

Nr.

150

150

Persoane (cursan.i, studen.i) care


beneficiaza de sprijin pentru tranzi.ia de la
.coala la via.a activa, din care: - Din mediul
rural

Nr.

15

15
Resurse umane implicate

Nr.
crt.

Rol

Nume
persoana

Codul ocupatiei

Atributii

Fisa
post

C.V.

Manager proiect

242101 manager proiect

Da

Da

Responsabil stagii de
practica

242109 specialist plan progres

Da

Nu

Expert angajabilitate
243201 specialist in relatii publice

Da

Nu

Expert suport

235104 expert invatamant

Da

Nu

Tutor

242319 specialist in formare

Da

Nu

Coordonator activitati
partener

242101 manager proiect

Da

Da

Expert consiliere

242306 consilier orientare privind


cariera
Da

Nu

Membru comisie de
examinare

242319 specialist in formare

Da

Nu

Responsabil activitati
consiliere si formare

242101 manager proiect

Da

Nu

10

Expert Grup Tinta


(1,2,3)

242320 specialist in recrutare

Da

Nu

11

Expert ateliere

242403
organizator/conceptor/consultant
formare

Da

Nu

12

Expert formare

242401 formator

Da

Nu

13

Consilier atelier
dezvoltare competente

242401 formator

Da

Nu
A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Durata
25 Luni

Titlu subactivitate
A1.1.Organizarea si functionarea generala a echipei de proiect

Detaliere subactivitate

Activitatea de management va presupune: � crearea si asigurarea functionarii


echipei de proiect conform
metodologiei proprii proiectului. Proiectul va demara in implementare prin
organizarea la sediul liderului
de proiect a unei intalniri de informare si networking intre managerul de proiect,
coordonatorul
partenerului, la care vor fi invitati si reprezentantii legali ai fiecarui partener
precum si reprezentantii
financiari, sedinta ce se va derula in maxim 15 zile de la inceperea implementarii.
� organizarea si
functionarea echipelor de proiect ale partenerilor, care vor urma metodologia
comuna proiectului dar
adaptata si cu specificul organizatoric de la nivelul fiecarui partener. �
monitorizarea implementarii.
Monitorizarea este realizata de catre fiecare membru din echipa de implementare,
ace.tia fiind
responsabili pentru activita.ile pentru care au fost desemna.i �n cadrul
proiectului. Managerul de proiect
monitorizeaza activitatea tuturor membrilor din echipa proiectului. Metodologia de
monitorizate: - la
nivel de proiect monitorizarea este efectuata de membrii echipei de management, a
Solicitantului .i a
partenerului; - sunt monitorizate rezultatele ob.inute pentru fiecare activitate
propusa �n proiect, dar .i
de fiecare membru al echipei de management .i al echipei de implementare. Se
realizeaza prin: - analiza
rapoartelor intermediare .i a situa.iei prezentate de catre membrii echipei �n
cadrul .edin.elor interne
periodice; - analiza documentelor financiare; - analiza graficului de pla.i
realizate �n compara.ie cu bugetul
preconizat; - analiza documentelor oficiale realizate �n cadrul proiectului; -
verificarea graficului de
implementare a activita.ilor .i fi.elor de pontaj. MONITORIZAREA activita.ilor
proiectului va fi realizata .i
prin activita.ile suport ale echipei de proiect. Aceasta va asigura achizi.ionarea
resurselor materiale .i
financiare aferente unor astfel de activita.i: materiale consumabile, combustibil,
servicii de arhivare,
decontarea chiriei .i a utilita.ilor. Monitorizarea activita.ilor proiectului se va
realiza .i prin organizarea
�nt�lnirilor echipei de proiect care au drept scop consolidarea .i eficientizarea
productivita.ii echipei de
proiect. Necesitatea �nt�lnirilor echipei de proiect. �nt�lnirile echipei de
proiect sunt importante prin
prisma rolului asumat de resursa umana �n cadrul unui proiect, rezultatele celui
din urma fiind direct
propor.ionale cu implicarea .i asumarea responsabilita.ilor. �n acest mod,
organizarea .i derularea
�nt�lnirilor echipei de proiect sunt necesare �n implementarea acestuia asigur�nd
cunoa.terea stadiului
derularii activita.ilor, a gradului de �ndeplinire a indicatorilor proiectului, a
progresului financiar, precum
.i a dificulta.ilor �nt�lnite pe parcursul derularii activita.ilor de fiecare
partener �n parte, urm�nd ca
�mpreuna cu echipa extinsa de proiect sa fie luate deciziile opera.ionale .i cele
strategice. �n vederea unei
implementari c�t mai eficiente a proiectului se vor organiza .ase �nt�lniri pe an
la care vor participa c�te
un reprezentant al fiecarui partener. �n cadrul acestora, vor fi puse �n discu.ie o
serie de subiecte precum:
stadiul activita.ilor, progresul financiar al proiectului .i gradul de �ndeplinire
al indicatorilor.
COMUNICAREA intre parteneri se va realiza in mod special prin intermediul
mijloacelor electronice de
comunicare (e-mail, skype, platforme online) si prin telefon. Comunicarea se va
realiza ierarhic, atat pe
verticala, cat si pe orizontala. In ce priAAAAAte managementul de proiect,
comunicarea echipei de
management cu expertii din echipa de implementare se va realiza prin intermediul
coordonatorilor de
partener, care vor asigura implementarea procedurilor de management si implementare
in cadrul fiecarui
partener in parte. Educatia privind egalitatea de sanse va fi integrata in
materialele de promovare,
informare si constientizare (actiuni care contribuie la inovare sociala). Pentru
acest gen de actiuni de
inovare sociala vor fi alocate min. 5% din bugetul eligibil al proiectului.
Partenerul responsabilul de aceasta
activitate este liderul de proiect (S) si la realizarea activitatii participa si
M1. Persoana responsabila de
aceasta activitate este managerul de proiect (MP), coordonatorul activitati
partener (CAP).

Titlu subactivitate
A1.2. Activitati suport management

Detaliere subactivitate

Aceasta subactiv. include toate activ suport pentru manag. de proiect care vor fi
realizate de S impreuna
cu partenerul din proiect � Financiar, Raportare, Achizitii, Informare si
Publicitate. Activ.de ACHIZITII este
o activ. transversala si vizeaza realiz procedurilor de achizitii aferente
proiectului, in conditiile legii in
vigoare privind achizitiile publice (Legea 98/2016 si HG 395/2016 privind aprobarea
normelor
metodologice) si ale instructiunilor emise de catre AM/OI POCU in acest sens. Ele
vor respecta intru totul
instructiunile de implementare ale Autoritatii de Management pentru POCU si
legislatia in vigoare si vor
porni de la planul de achizitii al proiectului, pentru a asigura suportul de
monitorizare a realizarii achizitiilor
pe durata proiectului, precum si dispunerea eficienta a cheltuielilor bugetate
pentru activi externaliz,
scopul final fiind acela de minimizare a oricarui risc legat de finantare si de
asigurare a resurselor. Cf
experientei anterioare a partenerilor, achizitiile se vor derula pe intreaga durata
a proiectului pentru a
asigura o continuitate a procesului de achizitie, de la identificarea necesarului
de servicii, bunuri sau lucrari
si pana la inchiderea contractului de achizitie, prin proces verbal de receptie.
Procesul de achizitie, conf
legislatiei in vigoare, va respecta urm pasi: 1)fundamentarea cheltuielii, bazata
pe o nota justificativa de
estimare a valorii. Valoarea va fi actualizata la data initierii achizitiei, daca
este cazul. 2)realizarea
specificatiilor tehnice (daca este cazul). 3)invitarea ofertantilor. 4)ofertarea.
5)evaluarea ofertelor.
6)atribuirea ofertelor. 7)contractarea serviciilor, bunurilor, lucrarilor.
8)monitorizarea implementarii
contractelor. 9)finalizarea contractelor.

A2. ORGANIZAREA SI FURNIZAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALA

Durata
24 Luni

Titlu subactivitate
A2.1.Campanie de informare si constientizare a studentilor privind importanta si
necesitatea participarii
la activitati

Detaliere subactivitate

Pentru ca tot grupul tinta sa beneficieze de o pregatire complexa si completa


pentru insertia pe piata
muncii, in contextul actualelor cerinte ale potentialilor angajatori, membrii
acestui grup tinta vor participa
nu doar la programe de practica ci si la programe de informare si consiliere
profesionala, workshop-uri si
seminarii specifice/ateliere de dezvoltarea competentelor transversale. Prin
consilierea si orientarea
profesionala, viitorii absolventi isi vor putea constientiza resursele proprii,
calitatile, abilitatile si
deprinderile, vor putea cunoaste cerintele pietei de munca. Principalul avantaj al
serviciilor de consiliere
si orientare profesionala este furnizarea de informatii esentiale cu privire la
posibilitatile de dezvoltare si
dinamica pietei muncii, precum si stimularea acordarii nevoilor profesionale ale
tinerilor cu cerintele
actuale de forta de munca. Cei doi experti consilieri (EX1,2) impreuna cu
responsabilul activitati consiliere
si formare(RCF), Expertul suport (ES) si coordonatorul activitati partener(CAP) vor
organiza si derula 10
campanii de informare si constientizare privind beneficiile participarii la
activitatile proiectului, precum si
importanta consilierii profesionale la care vor participa studentii grup tinta din
cele trei facultati. Expertii
consilere, impreuna cu responsabilul activitati consiliere si formare(RCF), vor
elabora un Plan al campaniei.
Se va lua legatura cu decanii celor trei facultati si se vor prezenta Planul de
campanie si pentru a stabili de
comun acord programul de desfasurare al campaniilor de informare si constientizare.
Cele zece campanii
se vor derula pe parcusul a sase saptamani. Fiecare campanie de informare se va
desfasura intr-o sala
pusa la dispozitie de catre facultate si va dura 60 de minute. Expertii Consiliere
vor pregati un material
PPT pe care il vor proiecta participantilor la videoproiector. Prezentarea va
sublinia importanta si
beneficiile participarii la activitatile de informare si consiliere profesionala.
In timpul derularii campaniei
se vor face fotografii si se va avea grija ca toti participantii sa se semneze pe
listele de prezenta. Dupa
derularea fiecarei campanii Expertii consilere vor intocmi un raport de campanie.
Educatia privind
egalitatea de sanse va fi integrata in programul campaniei, va fi specificata pe
materialele distribuite si
prezentate.

Titlu subactivitate
A2.2. Recrutarea, evaluarea, selectia si urmarirea grupului tinta studenti

Detaliere subactivitate

Aceasta activitate consta in derularea unei campanii de recrutare a grupului tinta


pentru participare in
proiect, campanie deja demarata odata cu realizarea analizei de nevoi realizata in
vederea depunerii
proiectului propus prin aplicarea de chestionare studentilor si partenrilor de
practica/angajatorii.
Studentii cunosc oportunitatile de participare in proiect si dupa demararea
implementarii, recrutarea va
consta in actiunea prin care expertul grup tinta din partea solicitantului S, va
realiza liste de potentiali
beneficiari care vor fi contactati pentru a participa in proiect, odata cu
inregistrarea celor care in urma
publicitatii proiectului si activitatii educationale din proiect, se vor prezenta
singuri pentru a fi inscrisi.
Aceasta actiune se va derula permanent si va avea ca rezultat inregistrarea
solicitarilor scrise de
participare in proiect a beneficiarilor solicitanti de activitati
educationale/stagii de practica si programarea
unei evaluari a acestora. Evaluarea beneficiarilor de activitati specifice se va
face printr-un interviu in urma
recrutarii si va stabili nevoia de servicii educationale si stagii de practica a
beneficiarului respectiv corelat
cu restul nevoilor sale de accesare a serviciilor oferite in proiect in scopul
cresterii nivelului educational si
adaptat la cerintele pietei muncii al beneficiarului respectiv si a abilitatilor si
competentelor sale.Selectia
beneficiarilor in urma evaluarii se va face conform urmatoarelor criterii: sa fie
studenti inmatriculati la S,
sa isi exprime intentia de participare in proiect prin semnarea atat a unei
solicitari scrise, sa indeplineasca
criteriile specificate in Ghid general POCU precum si cel Specific. Expertii vor
elabora o metodologie de
selectie si recrutare, vor identifica studentii care vor putea beneficia de
consiliere si mai apoi de stagii de
practica, �i vor informa despre posibilitatea implicarii lor �n proiect si �i vor
invita sa participe la activitatile
acestui proiect. Lansarea selectiei pentru grupurile tinta va fi realizata prin
postarea de anunturi tip poster,
distribuirea de pliante si/sau flyere, anunturi pe website-ul S si al proiectului.
Selectia beneficiarilor de
activitati va fi facuta de expertul grup tinta pentru categoria de beneficiari
studenti ai S. Pentru actiunile
de selectare a GT se va urmari sa nu se aplice criterii de discriminare, alocandu-
se pentru aceasta un buget
de min. 10% din bugetul eligibil al proiectului. Activitatea de identificare .i
recrutare a grupului .inta se va
realiza �n doua etape: 1. Identificarea si recrutarea grupului .inta. �n cadrul
acestei etape persoanele
responsabile de grupul .inta se vor intalni cu studentii sau se vor deplasa �n
teren cu scopul de a identifica
persoanele care doresc sa intre �n grupul .inta. De asemenea, se vor completa
formularele de grup .inta
si toate declara.iile si documentele justificative aferente acestora. Aceasta
activitate se va realiza �n baza
unei metodologii de identificare .i recrutare a grupului .inta elaborata de catre
persoanele responsabile
de aceasta activitate. 2. Men.inerea rela.iilor cu GT, asigurarea participarii
acestuia �n cadrul activita.ilor
proiectului, completarea grupului .inta �n cadrul acestei etape persoanele
responsabile de grupul .inta vor
crea o baza de date cu datele de contact a grupului .inta �n vederea stabilirii
activita.ilor si modalitatea de
implicare a grupului .inta �n activita.ile din proiect. De asemenea, vor raspunde
neclarita.ilor sau
�ntrebarilor privind desfa.urarea activita.ilor si rolul grupului .inta �n cadrul
acestora. Mentinerea in
proiect a beneficiarilor se va face prin: -atractivitatea serviciilor oferite ca
modalitate de interactiune
didactica, centrata pe individ cu evitarea activitatilor educative de tip expunere
sau impersonale, -prin
mentinerea contactului permanent de mobilizare in vederea participarii la
activitati, de catre expertul
grup tinta, -prin abordarea participativa concretizata in implicarea beneficiarilor
in activitati de voluntariat
in cadrul proiectului cu recunoasterea activitatii voluntarilor prin actiuni
specifice in cadrul proiectului. 3.
Urmarirea studentilor din grupul tinta. Aceasta se va face prin intermediul Fiselor
de urmarire si are drept
scop pe de o parte centralizarea participarii la activitati a fiecarui membru din
GT si informarea echipei de
management cu privire la problemele aparute cu persoana/persoanele din GT
(renuntarea la calitatea de
membru in GT, imbolnaviri/deces si imposibilitatea de a mai participa la
activitati, neintelegeri cu alti
membri din GT sau cu experti etc), iar pe de alta parte cunoasterea sitiuatiei
acestora dpdv al participarii
activitati, altele decat cele oferite prin proiect (cursuri de formare, angajare,
stagii de invatare la locul de
munca, voluntariat etc). Tot prin aceste fise se urmareste fiecare membru din GT si
dupa incetarea calitatii
de participant in proiect, pentru a se atinge indicatorii asumati prin proiect (de
angajare si de continuare
studii). Educatia privind egalitatea de sanse va fi integrata in programul de
informare, constientizare si
aplicata in selectarea GT.Pentru acest gen de actiuni de inovare sociala vor fi
alocate min. 5% din bugetul
eligibil al proiectului.

Titlu subactivitate
A 2.3. Consiliere si orientare profesionala pentru 150 studenti, in grup/individual

Detaliere subactivitate

Activitatea de consiliere profesionala .i orientare profesionala pentru 150


studen.i va consta �n:
1.Evaluarea nevoilor de consiliere .i orientare profesionala (evaluarea
cererilor);.n aceasta etapa vor fi
evaluate cererile studen.ilor de consiliere .i orientare profesionala. Ace.tia vor
fi informa.i prin diverse
canale de comunicare (tel, mail, portal) cu privire la calendarul activita.ii de
consiliere .i vor fi programa.i
pentru activitatea de evaluare psiho-aptitudinala.2.Evaluarea psiho-aptitudinala,
prin aplicarea de teste
psihologice, precum .i prin accesarea platformei. (acolo unde este
posibil).Aplicarea testelor se va realiza
�n format h�rtie-creion sau on-line si se va realiza centralizat/organizat �n
spa.ii dotate cu calculatoare, la
sediul Universita.ii, �n sistem on-line sub supravegherea consilierilor orientare
privind cariera. Cei 150 de
studen.i pot parcurge 5 teste �n aproximativ 3 ore, respectiv in 1, 2 sali, cu 20
calculatoare. Timpii de
aplicare efectiva sunt de 180 minute/student, la care se aplica 25-30 minute pentru
organizarea .i o scurta
instruire privind aplicarea acestor teste.Aceasta activitate va fi realizata prin
intermediul a 2 exper.i
consilieri orientare privind cariera. Evaluarea psiho-aptitudinala (care va conduce
la stabilirea parcursului
individual), se va realiza prin aplicarea instrumentului DECAS bazat pe modelul
Big-Five (rezultatele
acestuia ne furnizeaza inventarul de personalitate ale persoanei testate) .i
instrumentul EVIQ-S (evalueaza
nivelul de inteligen.a generala - aptitudinea cognitiva generala, prin doua
categorii de itemi: verbali .i
figurali). Aplicarea acestor 2 instrumente va conduce la atingerea cel pu.in a
urmatoarelor referin.e:
aptitudinea numerica, abilitatea de �nva.are, personalitate .i interese. Evaluarea
psiho-aptitudinala va
conduce la stabilirea parcursului individual. .n cadrul acestei etape vom avea �n
format fizic 2 rapoarte,
respectiv Profilul de personalitate (inclusiv un index de compatibilitate cu postul
/ job specifications) .i
Evaluarea aptitudinii cognitive generale (care acopera abilita.i cognitive
spa.iale, de g�ndire inferen.iala
.i cuno.tin.e dob�ndite prin cultura generala).Pentru o evaluare completa,
partenerul M1 va utiliza
suplimentar, urmatoarele 3 probe, FLANKER AC care surprinde nivelul aten.iei
concentrate, FLANKER AD
care masoara aten.ia distributiva .i PON care masoara nivelul vitezei mentale de
procesare a stimulilor
perceptivi.3. Activitatea de Orientare .n cariera (este menita sa-l asiste pe
student .n cautarea .i ob.inerea
unui stagiu practic, sprijinindu-l cu informa.ii pentru parcurgerea integrala a
acestui demers). Aceasta
activitate de consiliere se va organiza �n grup, respectiv pe parcursul a (3)-4
zile x 4(6) h/zi = 16 h/ grupa-
functie de disponibilitatea salilor si a grupului tinta. Cei 150 de studen.i vor fi
�mpar.i.i �n 14 grupe.
Consilierea de grup vizeaza efectuarea bilan.ului de compene.e, realizarea
proiectului profesional de
formare, redactarea CV-ului/ scrisoarea de motivare, metode .i tehnici de cautare a
unui loc de
munca/stagiu .i de prezentare la un interviu pentru practica/angajare,
etc.4.Activitate de Consiliere
individuala ( 4 ore/ student) .n cadrul acestei activita.i consilierul, �mpreuna cu
studentul, vor discuta
rezultatele testarii psiho-aptitudinale, posibilita.ile de cariera .i se va urmari
cre.terea motiva.iei de a
intra pe pia.a muncii. Tot aici se va analiza portofoliul care a fost �ntocmit
pentru prezentarea �n fa.a unui
angajator (scrisoarea de inten.ie/motiva.ie, CV-ul, proiectul profesional/de
formare, exerci.ii individuale,
etc.), elemente care vor fi dezvoltate in cadrul work-shop-urilor. Ariile de
interese urmarite a fi atinse �n
cadrul acestei �nt�liniri sunt:- aptitudini, abilitati, deprinderi si nivelurile de
performanta ale acestora, utile
�n diferite arii ocupationale;- aspecte ale personalitatii compatibile sau nu cu
anumite domenii
ocupationale cu efecte asupra performan.elor, satisfac.iei .i reu.itei la locul de
munca. Aceasta actiune
va avea ca rezultat stabilirea unui plan de cariera personalizat (PCP).

Titlu subactivitate
A2.4. Ateliere dezvoltare competente de employability

Detaliere subactivitate

Prin aceasta activitate se doreste, in mod explicit, sa se activeze acele


componente, poate partial latente,
sa constribuie la constientizarea importantei acestora din perspectiva
angajatorilor si sa ofere suport
pentru includerea in portofoliul de angajare, de prezentare personala si
profesionala a acestor valori. Prin
modul de organizare a activitatii se va crea o actiune interactiva cu durata de 3
zile, structurate in cate 2
ateliere pe zi, cu 4 ore fiecare, in sistem rezidential, utilizand metodologia PBL
(project based learning)
prin care se observa in sistem practic abilitatile de prezentare, comunicare, lucru
in echipa, leadership,
elemente de management de proiect si de organizare, managementul timpului,
prezentarea in public, etc.
Accentul se va pune pe dezvoltarea competentelor studentilor cu privire la
tehnicile de cautare a unui loc
de munca corespunzator pregatirii dobandite si optiunilor de viata personale. Sunt
importante aceste
competente pentru ca absolventii trebuie sa fie pregatiti pentru o prezenta ACTIVA
pe piata muncii, care
presupune mobilitate de toate felurile � pe verticala, in cazul in care ramane in
profesia initiala, dar adauga
competente prin specializare si astfel va progresa avand pozitii de rang superior
si mobilitatea
transocupationala - inseamna optiunea pentru alta ocupatie profesionala, in care se
pot valorifica toate
competentele transocupationale, cele care sunt in mod explicit vizate prin
programul nostru de consiliere.
Activitatea se va desfasura in afara Timisoarei, in zona Semenicului, avand ca scop
principal observarea
completa a grupului tinta, pe toata perioada deplasarii, dar si ruperea de
activitatile curente si implicarea
totala pe activitate, din partea studentilor. In cadrul activitatii desfasurate in
cadrul atelierelor vor fi
promovate principiile egalitatii de sanse, nediscriminarea si voluntariatul ca
actiuni care sunt in spiritul
Stretegiei Europa 2020 dar si a Obiectivului Specific POCU 6.13.Se va urmari ca in
alocarea resurselor
bugetare sa se respecte alocarea de resurse minime pentru temele secundare
prioritare Apelului nr.11.
Partenerul responsabil de aceasta activitate este Liderul de parteneriat(S) si la
realizarea activitatii
participa si partenerul M1. Persoana responsabila de aceasta activitate este Expert
ateliere (EA), iar la
realizarea activitatii participa: Responsabil activitati consiliere si formare
(RCF), Consilier ateliere
dezvoltare competente (CADC), Expertii consilere (EC1,2), Expertii grup tinta (EGT
1,2,3). Rezultate
asteptate: -150 de studenti instruiti pentru dobandirea de competente comune in
cadrul a maxim 36
ateliere (6 sesiuni de instruire), in grupe de cate 20-30 participanti/sesiune. -6
sesiuni de lucru derulate
(inclusiv materiale suport seminarii instruire) pentru 6 grupe de studenti. -6
seturi de materiale pentru
pregatire. Prin aceasta subactivitate contribuim atat la realizarea obiectivul
general al proiectului cat si
obiectivele specifice, in special OS 1, dar si la atingerea indicatorului de
realizare cod 4S129 - Persoane
(cursan.i, studen.i) care beneficiaza de sprijin pentru tranzi.ia de la .coala la
via.a activa.

A3. CREAREA UNUI PARTENERIAT INTELIGENT �NTRE UNIVERSITATE SI MEDIUL DE AFACERI �


PA-IN
(INTELLIGENT PARTNERSHIP)

Durata
24 Luni

Titlu subactivitate
A3.1. Crearea unui sistem dual de informare inteligenta (DU-IN)
Detaliere subactivitate

Aceasta subactivitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu


activitatea: Crearea unui
sistem de informare coordonata, �n ambele sensuri: de la companii/sectorul privat
catre re.eaua unita.ilor
de �nva.am�nt privind nevoile lor de instruire, precum .i de la unita.ile de
�nva.am�nt catre �ntreprinderi,
pentru a raspunde nevoilor actuale .i viitoare ale pie.ei muncii la nivel
regional /local. Aceasta activitate
presupune: 1.Contactarea firmelor a caror activitate este specifica domeniilor din
care provine grupul
tinta, existente pe piata in momentul implementarii proiectului, pentru a le
informa despre proiect si
despre oportunitatea de colaborare cu universitatea Politehnica prin intermediul
acestui proiect;
2.Realizarea unei baze de date cu aceste firme, respectiv cu firmele care doresc
colaborarea prin
intermediul proiectului; 3.Realizarea unui mediu on-line gratuit de comunicare (ex.
one-drive).

Titlu subactivitate
A3.2 Organizarea de intalniri cu mediul de afaceri si crearea de parteneriate si
job-shop-uri

Detaliere subactivitate

Aceasta activitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu


activitatea: Elaborarea
parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant/institutii
de invatamant superior)
si partenerii de practica (potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in
special cu entitati din sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI). Aceasta subactivitate va presupune: 1. semnarea a 10 noi acorduri
de parteneriat (si
reinoirea celor semnate deja); 2. min 2 intalniri cu profesori din universitate .i
angajatori/angajati din
domeniile de unde provin membrii din GT - 150 studenti, pentru a cunoaste nevoile
pietei muncii si pentru
a adapta curricula la acestea. In cadrul acestor intalniri se va realiza scheletul
pachetului de competente
transversale necesare studentilor pentru o incluziune usoara pe piata muncii,
cresterea nivelului de
adaptare la locul de munca si mentinerea locului de munca. Prima intalnire in luna
4 de proiect si a doua
in luna 18 de proiect; 3.realizarea unui pachet privind competentele transversale
necesare accesului pe
piata muncii, pentru fiecare domeniu, plecand de la Planul de invatamant (al
fiecarei specializari), fisele
disciplinelor si cerintele pietei muncii; 4. organizarea unui targ de job-uri ( sau
participarea la un targ de
job-uri organizat local). Membrii parteneriatului impreuna cu membrii echipei de
implementare vor
organiza un Jobshop. Scopul actiunii este de a facilita intalnirea studentilor cu
firmele potential
angajatoare si de a accelera procesul de recrutare si selectie, in vederea
angajarii. Pentru organizarea
targului de job-uri se parcurg urmatoarele etape: -Se identifica firmele cu
potential de angajare a
studentilor din proiect; -Se identifica temele de compatibilitate intre firme si
studenti si se verifica
compatibilitatea cu studentii, pentru a ne asigura ca fiecare firma participanta
poate angaja minim un
student; -Sunt invitate firmele (invitatie personala, telefonica, e-mail); -Se
pregateste locatia, astfel incat
fiecare firma va avea o masa, respectiv un spatiu de expunere;-Se pregateste o sala
in care fiecare firma
va face o scurta prezentare in plan a firmei. Dupa prezentarea fiecarei firme,
studentii sunt incurajati sa
treaca pe la fiecare masa, similar ca la o expozitie, pentru a discuta cu
reprezentantii firmelor si a se
prezenta atat personal, cat si ca portofoliu de activitate. Firmele sunt incurajate
sa puna intrebari
studentilor si sa isi noteze pe fisa primita de la organizatori numele studentilor
evaluati ca potriviti pentru
angajare si ordinea preferintelor. Dupa eveniment, se centralizeaza rezultatele si
se identifica preferintele
firmelor si eventualele suprapuneri. Partenerul responsabil de aceasta activitate
este S, dar participa si
M1. Persoana responsabila de aceasta activitate este Expertul suport (ES), iar la
realizarea activitatii
participa Expertul angajabilitate (EANG), Expertii grup tinta (EGT1,2,3),
Responsabil consiliere si formare
(RCF), Coordonator activitati partener (CAP). -minim 15 intalniri pentru semnarea
de acorduri; -minim 15
contracte de practica reactualizate (Acorduri de colaborare) -minim 10 contracte de
practica cu firme noi
(Acorduri de colaborare) -1 Targ de job-uri/ participarea la un targ de job-uri; -3
intalniri cu angajatorii; -3
pachete de competente transversale; - 66 de contracte de munca (reprezentand 44%
din total GT-
indicator de realizare) semnate la finalul proiectului. Prin aceasta subactivitate
contribuim atat la
realizarea obiectivul general al proiectului cat si obiectivele specifice, in
special la OS 2 si OS 4, dar si la
atingerea indicatorului de realizare cod 4S129 - Persoane (cursan.i, studen.i) care
beneficiaza de sprijin
pentru tranzi.ia de la .coala la via.a activa, respectiv indicatorii comuni de
rezultat 4S114 si 4S115.

Titlu subactivitate
A3.3. Activitati pentru dezvoltarea de competente necesare integrarii pe piata
muncii

Detaliere subactivitate

Aceasta activitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec. 1.3. cu


activitatea: Pilotarea de solu.ii
inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere,
orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin intermediul TIC. Aceasta subactivitate va presupune
urmatoarele etape: -
Amenajarea unui laborator informatic care va facilita integrarea mai usoara a
studentilor in activitatea
ulterioara din cadrul intreprinderilor sau firmelor partenere de practica.
Solicitantul va amenaja un
laborator informatic pentru desfasurarea optima a trainingurilor, workshop-urilor
si cursurilor pentru
studentii din GT ( mobilier si 10 calculatoare).

A 4. REALIZARE ANALIZA DE NEVOI ACTUALA SI WORKSHOP-URI/SCHIMB DE BUNE PRACTICI

Durata
4 Luni

Titlu subactivitate
A 4.1. Realizarea analizei de nevoi actula si a workshop-urilor/schimb de bune
practici

Detaliere subactivitate

Aceasta activitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu


activitatea: Crearea unui sistem
de informare coordonata, �n ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre
re.eaua unita.ilor de
�nva.am�nt privind nevoile lor de instruire, precum .i de la unita.ile de
�nva.am�nt catre �ntreprinderi,
pentru a raspunde nevoilor actuale .i viitoare ale pie.ei muncii la nivel
regional /local. Subactivitate va fi
initiata prin realizarea unei analize privind nevoile actuale .i viitoare ale
pie.ei muncii la nivel regional .i
local �n ambele sensuri: de la companii/sector privat catre unita.ile de
�nva.am�nt. Analiza privind nevoile
pietei muncii �n domeniile celor trei facultati, �n vederea pregatirii insertiei
absolventilor cu diploma de
licenta pe piata muncii trebuie sa cuprinda urmatoarele componente: I.
1.Identificarea nevoii institutiilor,
organizatii non-guvernamentale/fundatii, din regiunea de dezvoltare AAAAAT-.
2.Identificarea nevoii
institutiilor de �nva.am�nt din regiunea de dezvoltare AAAAAT, , de specialisti in
vederea optimizarii
performantei ocupationale a studentilor; 3.Identificarea nevoii mediului economic,
de afaceri, din
regiunea de dezvoltare AAAAAT, , de specialisti in vederea optimizarii performantei
ocupationale a
angajatilor si ergonomizarii mediului de lucru al acestora. II. Centralizarea
informa.iilor primare care au
stat la baza realizarii analizei � alcatuirea unei baze de date, prelucrarea
cantitativa .i calitativa a datelor.
Rezultatul final va fi o analiza completa privind nevoile pie.ei muncii in domenile
specifice celor trei
facultati in vederea pregatirii insertiei absolventilor pe piata muncii. Aria de
acoperire va fi mediul urban
si rural din regiunea AAAAAT. Reperele la care trebuie sa raspunda analiza sunt
urmatoarele: 1.
Identificarea informatiilor de baza despre grupul tinta: sector de activitate
economica �n care activeaza,
forma de organizare juridica, marimea organizatiei (nr. de angajati, nr. de
persoane deservite de
organizatie) 2. Profilul beneficiarilor organizatiei (descrierea tipologiei de
clienti deserviti de organizatie)
3. Oportunitati de ocupare/angajare oferite de organizatie, 4. Experienta
profesionala si vechimea �n
actualul domeniu de activitate; 5. Nivelul de expertiza profesionala � arii de
expertiza; 6. Identificarea
elementelor ce conduc la nevoia de speciali.ti �n domeniu; 7. Disponibilitatea de a
angaja/colabora cu
proaspeti absolventi.
A5. ORGANIZAREA .I DERULAREA PROGRAMELOR DE �NVA.ARE LA LOCUL DE MUNCA

Data start
13 Aprilie 2019

Data �ncheiere
12 Septembrie 2019

Durata
6 Luni

Titlu subactivitate
A.5.1 . Pregatirea stagiului de practica

Detaliere subactivitate

Aceasta subactivitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu


activitatea: Elaborarea
parteneriatelor/conventiilor �ntre organizatorii (unitati de �nvatam�nt /
institu.ii de �nva.am�nt superior)
si partenerii de practica (poten.iali angajatori ai viitorilor absolven.i, �n
special cu entita.i din sectorul
specific. Aceasta subactivitate consta in 1.realizarea unui program de intalniri
intre Universitate P1 si
potentiali angajatori/parteneri de practica pentru studentii de la facultatile de
Chimie, Constructii si
Inginerie. In cadrul acestor intalniri se va prezenta oferta de practica a
partenerilor de practica (descrierea
companiei, numarul locurilor de pratica, temele de practica, competentele dobandite
prin participarea la
stagiul de practica la partenerul de practica). In urma intalnirilor studentii vor
putea sa se inscrie pentru
un loc de practica dorit; 2.selectia studentilor pe locurile de practica. Selectia
Grupului Tinta se v-a face
tinand cont de normele �n vigoare ale UE, cu privire la eliminarea oricarei
discriminari. In determinarea
grupului tinta al proiectului, precum si �n elaborarea si implementarea
proiectului, se promoveaza
egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea si incluziunea sociala. 3.protectia
muncii inainte de inceperea
practicii; 4.repartizarea studentilor la practica (la firma partenera de practica
si la tutor si la tema de
practica); 5.completarea si semnarea Conventiilor de practica dintre student,
partenerul de practica si
universitate; 6.pregatirea programului de practica impreuna cu partenerii de
practica in parteneriat cu
entitatile cu care se semneaza acorduri de parteneriat pentru practica. Programul
de practica si
metodologia sa de derulare se va realiza in forma generala in cadrul activitatii A
1 si se va detalia cu fiecare
partener de practica in particular. Partenerul responsabil de aceasta activitate
este liderul de proiect (S).
Persoana responsabila de aceasta activitate este Responsabilul de stagii de
practica (RSP1), iar la
realizarea activitatii participa cei doi Responsabilul de stagii de practica,
Expertul suport (ES) si tutorii
(voluntar). Din partea partenerului se implica Coordonatorul de activitati partener
(CAP). Rezultate
asteptate: -150 contracte/conventii de practica incheiate (intre student, firma si
universitate); -1 program
de practica; -minim 150 de studenti repartizati catre angajatori; -1 metodologie
selectie si recrutare
aplicata. -1 program de intalniri realizat intre Universitate P1 si potentiali
angajatori/parteneri; -1 selectie
a studentilor pe locurile de practica; -1 instruire pentru protectia muncii
realizata inainte de inceperea
practicii; -1 repartizarea studentilor la practica (la firma partenera de practica,
la tutor si la tema de
practica); -1 program de practica; -30 tutori pregatiti pentru primirea studentilor
in practica. Prin aceasta
subactivitate contribuim atat la realizarea obiectivul general al proiectului cat
si obiectivele specifice, in
special OS 1, OS2, OS 3 si OS4, dar si la atingerea indicatorului de realizare cod
4S129 - Persoane (cursan.i,
studen.i) care beneficiaza de sprijin pentru tranzi.ia de la .coala la via.a
activa.

Titlu subactivitate
A.5.2 Organizarea .i derularea programelor de �nva.are la locul de munca - stagii
de practica

Detaliere subactivitate

Aceasta subactivitate vine in concordanta cu Ghidul Cond Specifice sec.1.3. cu


activitatea: organizarea si
derularea programelor de invatare la locul de munca (internship/traineeship. Stagii
de practica, instruire
practica, laborator tehnologic, etc)n, inclusiv activitati de tipul firma de
exercitiu (in conformitate cu
metodologiile aplicabile fiecarui tip de activitate, acolo unde este cazul ). In
cadrul acestei activitati se vor
derula stagiile de practica al studentilor. Membrii grupului tinta, vor participa
la programul de stagii
conform graficului de participare stabilit. Fiecare student va efectua cate numar
de ore de practica
conform planului de invatamant de la fiecare Facultate, stabilite individual,
inscrise in PCP, pentru
derularea stagiului de practica din cadrul proiectului. Practica se va derula in
lunile de vacanta de vara.
Pentru fiecare student se va urmari corelarea cu competentele din activitatea
obligatorie de practica din
planul de invatamant. Corelarile pentru asigurarea dobandirii de competente de
catre fiecare student
conform nevoilor individuale, se va realiza cu ajutorul PCP. Fiecare partener de
practica va avea repartizat
un tutor si un responsabil de practica pentru grupul de strudenti arondat.
Responsabilii de stagii de
practica si Tutorii vor fi implicati in desfasurarea stagiilor de practica, in
vederea obtinerii unor rezultate
eficiente la locul de munca de catre studenti. Stagiile de practica se vor derula
la angajatorii care au
semnat cu UPT acorduri de derulare a stagiilor de practica dar si la angajatori
identificati ulterior, inclusiv
in centrele de cercetare dezvoltare a acestora. In cadrul acestei subactivitati se
doreste si initierea unor
lucrari stiintifice (in baza temelor de practica, acolo unde este posibil), lucrari
care in viitor pot fi dezvoltate
in cadrul lucrarii de licenta, lucrare realizata in parteneriat universitate-firma
partenera de practica.

Durata proiectului 25 luni

Total proiect

Nerambursabil

Contributie

procent-contributie

Solicitant

839,319.520

839,319.520

822,533.120

16,786.400

1.2570
Partener

496,137.790

496137.79

471,330.750

24,807.040

1.8576

1,335,457.310

1,335,457.310

1,293,863.870

41,593.440

S-ar putea să vă placă și