Sunteți pe pagina 1din 216

 

Repere metodologice pentru Religie

REPERE METODOLOGICE PENTRU


RELIGIE
– consolidarea achizițiilor învățării din anul școlar 2019-2020
și organizarea activității educaționale în anul școlar 2020-2021 –

Coordonatori:

Horga Irina – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație
Zăbavă Mihaela – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Serviciul Evaluări, Examene și
Concursuri Naționale

București, 2020


 

CUPRINS
Repere metodologice pentru Religie

INTRODUCERE ............................................................................................................................................... 3
Contextul internațional .................................................................................................................................. 3
Contextul național ......................................................................................................................................... 4
Repere metodologice la disciplina Religie .................................................................................................... 4
CAPITOL 1. Estimarea nivelului de achiziții din anul școlar 2019-2020, în vederea realizării planificării
calendaristice pentru 2020-2021........................................................................................................................ 6
1.1. Aspecte specifice ale programelor școlare de Religie ....................................................................... 6
1.2. Planificarea calendaristică la Religie, la începutul anului școlar 2020-2021 .................................... 7
1.3. Exemple de planificări calendaristice .............................................................................................. 10
Cultul ortodox.......................................................................................................................................... 10
Cultul romano-catolic .............................................................................................................................. 20
Cultul unitarian ........................................................................................................................................ 26
Cultul baptist ........................................................................................................................................... 30
CAPITOL 2. Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul școlar 2019-2020 ........................ 36
Cultul ortodox.......................................................................................................................................... 37
Cultul romano-catolic .............................................................................................................................. 73
Cultul unitarian ........................................................................................................................................ 82
Cultul adventist ........................................................................................................................................ 86
Cultul baptist ........................................................................................................................................... 88
Cultul penticostal ..................................................................................................................................... 96
CAPITOL 3. Recomandări pentru construirea noilor achiziții. valorificarea experiențelor pozitive utilizate
în învățarea la distanță ............................................................................................................................... 122
Cultul ortodox........................................................................................................................................ 123
Cultul romano-catolic ............................................................................................................................ 154
Cultul reformat ...................................................................................................................................... 169
Cultul unitarian ...................................................................................................................................... 183
Cultul adventist ...................................................................................................................................... 186
Cultul baptist ......................................................................................................................................... 189
Cultul penticostal ................................................................................................................................... 198
CAPITOL IV. Adaptarea la particularitățile/categoriile de elevi în risc ................................................... 213
CAPITOL V. Modalități de colaborare și de sprijin între profesori/promovarea comunităților de învățare
................................................................................................................................................................... 214
Echipa de autori ............................................................................................................................................. 215


 

INTRODUCERE
Repere metodologice pentru Religie

Contextul internațional
În întreaga lume, criza determinată de noul coronavirus a avut un impact major la nivelul sistemelor
educaționale. Diferite studii și rapoarte elaborate în plan internațional au analizat efectele crizei
asupra educației și au identificat modalitățile variate în care statele lumii au răspuns la această criză.

Raportul Blended learning in school education –guidelines for the start of the academic year
2020/21 (European Commission, 2020) atrage atenția că începutul anului școlar 2020-2021 aduce
cu sine un ansamblu de provocări, inclusiv cu privire la curriculumul școlar, care necesită
planificare anticipată și flexibilitate continuă. Se subliniază ideea că, dincolo de dificultăți,
experiența învățării de la distanță a evidențiat posibilitatea de a opta pentru o schimbare de
paradigmă în plan educațional prin adaptarea modalităților „tradiționale” de organizare a predării
și a învățării la specificul învățării la distanță, prin accentul real pus pe dezvoltarea de competențe și
pe inovație în organizare și în plan metodologic.

În raportul Schooling disrupted, schooling rethoughtHow the Covid-19 pandemic is changing


education (OECD, 2020) se evidențiază că, în majoritatea țărilor, închiderea școlilor a redus
semnificativ timpul efectiv alocat parcurgerii curriculumului în anul școlar 2019-2020 și că au
existat practici diferite ale sistemelor educaționale, în plan curricular (unele țări și școli au optat
pentru prioritizarea elementelor de curriculum esențiale pentru progresul și examenele elevilor; alte
țări au considerat că în plan curricular este nevoie de accentuarea unei game mai largi de
competențe cognitive, sociale și emoționale ale elevilor). Investiția în învățarea digitală este văzută
de majoritatea țărilor nu numai ca un răspuns la o situație de criză, ci ca o măsură de promovare a
învățării combinate și a mediilor de învățare inovative. Raportul sintetizează un checklist cu măsuri
de susținere a continuării învățării; dintre acestea, cele cu relevanță directă pentru curriculumul
școlar fac referire la următoarele aspecte:
 a pregăti strategii curriculare dinamice de continuitate educațională pentru anul școlar 2020-
2021, flexibile și ajustabile la nevoile diferitelor categorii de elevi;
 a identifica și a valorifica lecțiile învățate în prima fază a pandemiei (ce probleme, ce nevoi, ce
soluții în plan curricular);
 a identifica resursele financiare, umane, materiale, educaționale necesare continuării învățării;
 a regândi rolurile actorilor educaționali (profesori, elevi, părinți) în învățarea la distanță: elevii
devin agenți ai propriei lor învățări, mai autonomi, mai independenți; profesorii – predau altfel,
cu altfel de resurse, interacționează altfel cu elevii și încearcă să răspundă nu numai nevoilor
academice, ci și celor socio-emoționale ale elevilor; părinții – se implică mai mult în sprijinul
copiilor;
 a susține dezvoltarea profesională a profesorilor (formare, coaching, îndrumare etc.), pentru a
asigura continuitatea educațională, pentru a utiliza noi strategii, noi roluri, pentru a aborda altfel
curriculumul;
 a dezvolta abilitățile elevilor pentru învățarea față în față și învățarea la distanță, pentru
învățarea colaborativă și învățarea autonomă de acasă;


 
 a recupera pierderile în învățare, prin timp alocat remedierii, prin resurse și strategii adaptate,
prin crearea de oportunități extinse de învățare;
Repere metodologice pentru Religie

 a promova inovația la toate nivelurile și aspectele sistemului de învățământ, inclusiv la nivel


curricular.

Contextul național
La nivelul sistemului educațional din România, calendarul școlar corespunzător anului școlar 2019-
2020 a fost direct afectat, prin învățarea față în față parcurgându-se numai 24 de săptămâni din
totalul celor 35 planificate). Diferite studii și rapoarte de cercetare1 elaborate la nivel național au
evidențiat că elevii și profesorii nu au fost pregătiți pentru provocarea predării-învățării la distanță
(aspecte tehnice, dotări cu echipamente, metodologii de predare online, resurse educaționale etc.).
Școala la distanță a avut implicații: asupra predării tuturor disciplinelor de studiu (alte metode, alte
resurse educaționale, alt mod de interacțiune cu elevii, alte resurse de timp etc.); asupra învățării
(alte metode, altă organizare a timpului de învățare, alte resurse de învățare, alt mod de interacțiune
dintre profesori și elevi etc.); asupra școlii în ansamblu (management școlar, cultura școlii etc.).

În acest context, la nivel național s-a decis elaborarea de ghiduri metodologice pentru fiecare
disciplină de studiu, cu scopul de a sprijini cadrele didactice pentru:
- reflecția și raportarea critică la modul în care s-a realizat activitatea didactică în perioada
pandemiei;
- identificarea și măsurarea pierderilor în învățare la nivelul elevilor, corespunzătoare anului
școlar 2019-2020;
- identificarea și implementarea celor mai potrivite măsuri pentru recuperarea rămânerilor în
urmă în învățare și pentru planificarea proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare
în anul școlar 2020-20201.

Elaborarea reperelor metodologice a pornit de la premisa că modelul de proiectare curriculară pe


baza competențelor (definite în progresie de la un an de studiu la altul) permite o abordare flexibilă
în proiectarea și organizarea activităților; orice achiziție dintr-o clasă, identificată a fi insuficient
structurată, poate fi consolidată în anul școlar următor, prin abordarea unei perspective în spirală.

Repere metodologice la disciplina Religie


Prezentul document oferă un cadru de recomandări pentru profesorii care predau disciplina de
studiu Religie pe parcursul claselor pregătitoare – a XII-a, în scopul de a sprijini activitatea acestora
în anul școlar 2020-2021.

Documentul Repere a fost construit pentru a oferi posibile răspunsuri la întrebări precum:
- Care este nivelul pierderilor în învățare cu care se confruntă elevii la disciplina Religie, la
finalul anului școlar 2019-2020, în relație cu programele școlare?
- Cum poate un profesor de Religie să identifice, să evalueze aceste pierderi?
 
1
Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori, Universitatea București, 2020;
Învățarea la distanță. Anchetă cu privire la activitățile educaționale desfășurate în România, în perioada suspendării
cursurilor școlare față în față, CNPEE, Unitatea de Cercetare în Educație, 2020.


 
- Cum își proiectează demersurile de remediere și cele de învățare specifice anului școlar
2020-2021?
Repere metodologice pentru Religie

- Care sunt cele mai potrivite strategii pentru susținerea învățării la Religie, pentru
interiorizarea valorilor moral-religioase și pentru sprijinirea socio-emoțională a elevilor în
perioade critice?
- Ce resurse inovative de învățare față în față și online au aplicat profesorii de Religie în
perioada suspendării cursurilor față în față și pot fi împărtășite cu alți colegi?
- Cum se pot adapta demersurile de învățare la nevoile specifice ale elevilor care provin din
grupurile vulnerabile?
- Cum se poate promova colaborarea, schimbul de experiență și împărtășirea de bune practici
între profesorii de Religie, pentru o bună pregătire a acestora pentru a face ora de Religie
altfel, mai adaptată nevoilor elevilor și contextelor variate în care se poate realiza învățarea?

Documentul este structurat pe cinci capitole:


 Capitolul 1. Estimarea nivelului de achiziții din anul școlar 2019-2020 în vederea realizării
planificării calendaristice pentru anul școlar 2020-2021 prezintă posibilitățile oferite de
programele școlare de Religie de a continua, într-un proces în spirală, dezvoltarea integrată a
competențelor din anii școlari anteriori, concomitent cu focalizarea pe achizițiile specifice
noului an școlar;
 Capitolul 2. Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul școlar 2019-2020
formulează câteva recomandări și exemple pentru profesorii de Religie, în vederea evaluării
gradului de achiziție a competențelor din anul anterior, care să fundamenteze construcția
demersului pedagogic în noul an școlar;
 Capitolul 3. Recomandări pentru construirea noilor achiziții. Valorificarea experiențelor
pozitive utilizate în învățarea la distanță formulează un set de recomandări pentru
construirea noilor achiziții și prezintă multiple exemple de activități de învățare și resurse
online dezvoltate de colegii profesori din țară;
 Capitolul IV. Adaptarea la particularitățile/categoriile de elevi în risc formulează
recomandări pentru abordarea activităților de învățare cu accent pe construirea unor medii
de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale fiecărui copil;
 Capitolul V. Modalități de colaborare și de sprijin între profesori/promovarea
comunităților de învățare promovează importanța colaborării și a schimbului de practici
între profesorii de Religie, respectiv între aceștia și alți colegi profesori de la nivelul școlii.

Documentul oferă recomandări generale și exemple concrete, pe clase, pentru fiecare cult din
România. Scopul nu a fost acela de a construi un ghid exhaustiv care să prezinte modele gata-
făcute pentru fiecare clasă și pentru fiecare competență din programele școlare de Religie, ci acela
de a prezenta exemple care să evidențieze diversitatea situațiilor educaționale și care să încurajeze
autonomia, reflexivitatea și creativitatea profesorilor de Religie.


 
Repere metodologice pentru Religie

CAPITOL 1
Estimarea nivelului de achiziții
din anul școlar 2019-2020,
în vederea realizării planificării calendaristice
pentru anul școlar 2020-2021

1.1. Aspecte specifice ale programelor școlare de Religie


Programele școlare de Religie, în vigoare la momentul elaborării prezentului document, sunt
următoarele:
 programele școlare de Religie, clasa pregătitoare – clasa a II-a, aprobate prin OMEN nr.
3418/2013;
 programele școlare de Religie, clase a III-a – a IV-a, aprobate prin OMEN nr. 5001/2014;
 programele școlare de Religie, clasele a V-a – a VIII-a, aprobate prin OMEN nr. 3393/2017;
 programele școlare de Religie, clasele a IX-a – a XII-a, aprobate prin OMEN nr. 5230/2008.

Programele școlare de Religie sunt disponibile la adresa:


http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx)

Abordarea propusă de programele școlare de Religie presupune o atitudine flexibilă a


profesorului, prin accentul pus pe:
- valorificarea experiențelor de viață ale elevilor și accentuarea caracterului aplicativ al
conținuturilor, creând contexte semnificative de învățare pentru viața reală;
- abordări diferențiate ale învățării, în acord cu experiențele elevilor și cu contextul social în care
trăiesc aceștia;
- libertatea profesorului a planifica în manieră personalizată ordinea în care va prezenta temele, în
acord cu logica firească a domeniului și cu specificul vieții religioase a comunității, precum și în
relație cu teme de la alte discipline de studiu.

La nivelul programelor școlare de Religie ale fiecărui cult:


 competențele specifice de la fiecare clasă sunt derivate din competențele generale, în mod
progresiv de la un an de studiu la altul;
 elementele de conținut sunt subsumate unor domenii majore care sunt abordate la nivelul
fiecărei clase și care pun accent pe următoarele aspecte: învățătura de credință și elemente
de istorie a religiei; aspecte de morală religioasă aplicată la nivelul vieții personale și al
relaționării cu ceilalți; aspecte de viață comunitară;
 abordarea competențelor specifice și a elementelor de conținut, pe parcursul unui an școlar,
se realizează în ordinea aleasă de fiecare profesor.

Aceste aspecte specifice de proiectare a programelor școlare permit ca achizițiile dintr-un an școlar
să continue și să completeze/să aprofundeze achizițiile din anii școlari anteriori.


 

1.2. Planificarea calendaristică la Religie, la începutul anului


Repere metodologice pentru Religie

școlar 2020-2021

Începutul fiecărui an școlar solicită, din partea profesorilor, elaborarea planificării calendaristice
la fiecare disciplină de studiu. Planificarea calendaristică este un document proiectiv care realizează
asocierea dintre elementele programei școlare (competențe specifice și conținuturi), în cadrul
resurselor de timp (număr de ore și de săptămâni) ale unui an școlar/ale unui semestru școlar.
Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:

asocierea dintre competențele specifice și conținuturi

stabilirea unităților de învățare

stabilirea succesiunii în care sunt parcurse unitățile de învățare

alocarea bugetului de timp pentru fiecare unitate de învățare

Elaborarea planificării calendaristice pentru disciplina Religie, la începutul anului școlar 2020-
2021, pornește de la următoarea realitate: fiecare profesor se află în diferite situații cu privire la
parcurgerea programelor școlare de Religie în anul școlar 2019-2020, respectiv la dezvoltarea
competențelor prevăzute de programele școlare. Posibile situații:

 situația optimă, în care profesorul de Religie a reușit să parcurgă întreaga programă școlară
și a lucrat cu elevii în perioada suspendării cursurilor față în față, înainte și după apariția
OMEC nr. 4135/2020;

 situația de nivel mediu, în care profesorul de Religie a realizat o serie de activități de


învățare cu elevii în perioada suspendării cursurilor față în față, dar nu a reușit să parcurgă
întreaga programă școlară;

 situația în care, în perioada suspendării cursurilor față în față, profesorul de Religie nu a


reușit deloc să organizeze cu elevii activități de învățare la distanță pentru ora de Religie, din
motive variate (ex. lipsa echipamentelor tehnice necesare pentru învățarea online,
competențe digitale insuficiente ale profesorilor și ale elevilor, lipsa motivației elevilor de a
participa la activitățile la distanță etc.).


 
Pornind de la situația în care se află, profesorul de Religie va parcurge următoarele etape:
Repere metodologice pentru Religie

 Consultarea planificării calendaristice din anul 2019-2020 și identificarea elementelor


insuficient structurate în perioada de învățare la distanță (în termeni de competențe, de
conținuturi):
- Cât din planificarea calendaristică a anului anterior a fost parcursă prin activitățile față în
față cu elevii, până la momentul stării de urgență?
- Cât din planificare s-a parcurs în perioada învățării la distanță?
- Care competențe specifice din programa școlară au fost mai puțin/insuficient dezvoltate la
nivelul elevilor?
- Ce provocări, dificultăți și ce lecții învățate referitoare la procesul de predare-învățare-
evaluare la ora de Religie se pot sintetiza din perioada învățării la distanță?

 Realizarea de conexiuni între componentele insuficient asimilate în anul școlar precedent și


programa pentru anul școlar 2020-2021:
- Ce se poate recupera/remedia și cum se conectează componentele (competențe specifice,
elemente de conținut) insuficient asimilate în anul școlar precedent cu noile achiziții pentru
anul 2020-2021?
- Cât timp este necesar a se aloca pentru recuperare/remediere?

 Elaborarea planificării noi pentru anul școlar 2020-2021, care va include elemente de
recuperare/remediere.

Corelarea dintre elementele din programele școlare a doi ani de studiu consecutivi se poate face
facil la nivelul competențelor specifice care vizează valorile religioase, sărbătorile și viața
comunității, dar și la nivelul elementelor care vizează învățătura de credință.

Fiecare competență specifică dintr-o anumită clasă poate fi asociată cu o competență specifică de
nivel superior din clasa imediat următoare. Acest aspect face posibilă integrarea elementelor de
recuperare pe parcursul anului școlar, concomitent cu focalizarea pe dezvoltarea noilor competențe. 

Astfel, se poate aloca o perioadă pentru recuperare la începutul anului școlar, pentru acele
componente din programa școlară a anului anterior care sunt necesare pentru construcția învățării în
noul an școlar. De asemenea, se pot aloca resurse de timp pentru recuperare pe parcursul noului an
școlar, corelând elementele programei școlare din anul curent cu cele din anul școlar anterior.

perioadă de recuperare
perioadă de recuperare
planificată pe parcursul
planificată la începutul
anului școlar 2020-2021,
anului școlar 2020-2021 
în relație cu noile
achiziții 


 
Exemplu de asociere dintre programele a doi ani de studiu consecutivi, care evidențiază
posibilitatea de corelare între competențele specifice și între elementele de conținut
Repere metodologice pentru Religie

Programa școlară de Religie, cultul ortodox

Clasa a V-a

Competența specifică insuficient Conținuturi insuficient abordate în anul


dezvoltată în anul școlar 2019-2020 școlar 2019-2020

 Respectul, în lumina credinței


(respectul față de sine, față de părinți,
CS 3.2. Identificarea unor responsa- față de colegii de clasă, față de semeni;
bilități față de sine și față de comunitate, exemple biblice: David și Ionatan/Ruth
după repere date, prin raportare la și Noemi/Daniel și prietenii lui)
valorile moral-religioase
 Ajutorul oferit semenilor (ajutorul ca
formă de exprimare a credinței și a
iubirii lui Dumnezeu; ajutorul oferit
părinților și colegilor; persoane care au
nevoie de ajutor; modalități de
ajutorare; exemple biblice de ajutorare:
Iosif/ Elisei)

Clasa a VI-a

Competența specifică cu care se va Conținuturi cu care se va realiza


realiza asocierea în anul școlar asocierea în anul școlar 2020-2021
2020-2021

 Iertarea, semn al bunătății sufletești


(rolul împăcării și al iertării în relațiile
cu Dumnezeu, cu sine și cu semenii;
CS 3.2. Asumarea unor responsabilități cuvintele Mântuitorului despre iertare;
față de sine și față de ceilalți, prin Pilda celor doi datornici; dragostea,
raportarea la valorile moral-religioase respectul și iertarea în familie)
 Milostenia, manifestare a iubirii față
de semeni (semnificație, rol, modalități
de împlinire; înmulțirea pâinilor și a
peștilor, darul oferit de un copil/
transformarea apei în vin la nunta din
Cana, prin mijlocirea Maicii Domnului)

În subcapitolul următor sunt prezentate câteva exemple de planificări calendaristice pentru anul
școlar 2020-2021, pentru diferite culte, care evidențiază modalități variate de planificare a perioadei
de recuperare a competențelor insuficient dezvoltate în anul școlar 2019-2020.


 
1.3. Exemple de planificări calendaristice
Repere metodologice pentru Religie

Cultul ortodox
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa I

(Autor: Opriș Monica – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion Ștefan” din Alba Iulia)

An școlar: 2020-2021
Unitatea de învățământ: .....
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: I
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 33 ore (16 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3418/2013
Profesor: .....

Domenii/ Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observații


unități de specifice ore calendaristică
învățare
Semestrul I
Iubirea lui 1.1; 2.1.; 2.2.; Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu în biserică
Dumnezeu şi 3.1 Ne amintim din clasa pregătitoare (Primii 2 S 1-2 Recapitulare
răspunsul mei prieteni + Oamenii din lumea (14.09-25.09) cl. pregătitoare
omului întreagă)
Biserica este casa lui Dumnezeu 1 S3
(28.09 – 2.10)
Cum arată o biserică 1 S4
(5.10-9.10)
Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică 2 S5-6
(12.10-23.10)
Vacanţă pentru clasele de învățământ primar (26 – 1.11.2020)
Cu cine mă rog în biserică + Preotul în 1 S7
viaţa mea (clasa pregătitoare) (2.11-6.11)
Cum mă comport în biserică 1 S8
(9.11-13.11)
Ce fac eu pentru biserica mea + 1 S9 Recuperare
Creştinii din biserica mea (clasa (16.11-20.11) cl. pregătitoare
pregătitoare)
Recapitulare şi evaluare 1 S10
(23.11-27.11)
Mari sărbători 1.3; 3.1; 3.2 Naşterea Domnului, în vers şi în cântec
creştine Despre colind 2 S11-12
(2.11-15.12)
Naşterea Domnului în poezia creştină 1 S13
românească (16.11-22.12)

Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)


Dumnezeu se 1.1; 1.2; 1.3; Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu
face cunoscut 2.1; 3.1 Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 1 S14
omului (11.-01-15.01)
Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu 1 S15
(18.01-22.01)
Recapitulare şi 1.1; 1.2; 1.3; Recapitulare şi evaluare 1 S16
evaluare 2.1; 2.2; 3.1; (25.01-29.01)
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

10 
 
Semestrul al II-lea
Şcoala altfel S1
(8.02-12.02)
Repere metodologice pentru Religie

Dumnezeu se 1.1; 1,2; 1,3; 3.1 Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu
face cunoscut Biblia ne vorbeşte despre oameni 2 S2-3
omului credincioşi (15.02-26.02)
Sfinţii Apostoli sunt modele de credinţă 2 S4-5
(1.03-12.03)
Ce înseamnă să fiu un om credincios 1 S6
(15.03-19.03)
Recapitulare şi evaluare 1 S7
(22.03-26.03)
Viaţa 1,1; 1.2; 1.3; Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
creştinului 2.1; 2.2; 3.1 Rugăciunea şi rugăminte 1 S8
împreună cu Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin (29.03-2.04)
semenii rugăciune

Vacanţă (2.04 – 11.04.2021)

Viaţa 1,1; 1.2; 1.3; Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
creştinului 2.1; 2.2; 3.1 Când, unde, şi cui mă rog 1 S9
împreună cu (12.04-16.04)
semenii Pentru cine mă rog 1 S10
(19.04-23.04)
Pregătire pentru Paşti* 1 S11
(26.04-29.04)

Vacanţă (30.04 – 9.05.2021)

3.1; Învierea Domnului, în vers şi în cântec


Mari sărbători 3.2; Salutul creştinilor la Sfintele Paşti + 1 S12 Recuperare
creştine Bucuria copiilor la Paşti (clasa (10.05-14.05) cl. pregătitoare
pregătitoare)
Învierea Domnului în poezia creştină 1 S13 Recuperare
românească + Cum sărbătoresc Paştile (17.05-21.05) cl. pregătitoare
(clasa pregătitoare)

Viaţa 1,1; 1.2; 1.3; Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
creştinului 2.1; 2.2; 3.1 Pentru cine mă rog 1 S14
împreună cu (24.05-28.05)
semenii Binefacerile rugăciunii 1 S15
(31.05; 2-4.06)

Recapitulare şi 1.1; 1.2; 1.3; Recapitulare şi evaluare 2 S16-17


evaluare 2.1; 2.2; 3.1; (7.06-18.06)

11 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a IV-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Timiș Ionița – Colegiul Pedagogic “Gh. Lazăr” Cluj Napoca)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a IV-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 33 ore (16 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 5001/2014
Profesor: .....

Domenii/unități Perioada
de învățare Competenţe Nr. Săptă- calendaristică
Conţinuturi Observații
specifice ore mâna

Semestrul I
+ Actualizarea
Lectie introductivă 1 S1 14.09-18.09 cunoștințelor din
clasa a III-a
Aplicarea testului
Evaluarea inițială 1 S2 21.09-25.09
de evaluare inițială
Recuperare/Consolidare
1.2; 2.2 Necesitatea de a spune
1.1; 1.2; 1.3 întotdeauna adevărul 1 S3 28.09-02.10
2.2 Ascultarea şi împlinirea
sfaturilor bune
Recuperare/Consolidare În acest interval de
Blândeţea şi bunătatea în timp se vor
Viața 1.1; 1.2, 2.2 recupera/consolida,
relaţie cu ceilalţi 1 S4 05.10-09.10
creștinului 1.1; 1.2; 2.2 prin comasare,
Importanţa de a avea
împreună cu răbdare cu cei din jur lecțiile care nu s-au
semenii realizat în perioada
Recuperare/Consolidare 15.04.2020-
Respectul faţă de sine şi faţă 11.06.2020
1.1; 1.2; 2.2
de ceilalţi 1 S5 12.10-16.10
1.1; 1.2; 2.2
Nevoia de efort pentru a
obţine rezultate
Lecție de recapitulare,
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 1 S6 19.10-23.10
consolidare, evaluare
Vacanţă pentru clasele de învățământ primar (26.10 – 1.11.2020)
Lumea – casă pentru toți
1.1; 1.3; 2.1 1 S7 02.11-06.11
oamenii
Fiecare om își caută propria
1.1; 1.3; 3.2 1 S8 09.11-13.11
cale prin viață
Iubirea lui Biblia și Biserica arată calea
1.1; 1.2; 1.3; 3.2 1 S9 16.11-20.11
Dumnezeu și spre Dumnezeu
răspunsul Nevoia de a primi
1.1; 2.1; 3.1 1 S10 23.11-27.11
omului îndrumare în viață
Ajutorul lui Dumnezeu în
1.1; 1.2; 1 S11 02.12-04.12
situații dificile
1,1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare,
1 S12 07.12-11.12
2.1; 3.1; 3.2 consolidare, evaluare
Prorocii, vestitori ai nașterii
2.2; 3.1;
Mari sărbători lui Hristos
1 S13 14.12-22.12
creștine Magii, în căutarea Pruncului
3.23.1; 3.2
Iisus
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)

12 
 
Întâmpinarea Pruncului
1.1; 3.2; 3.2 Iisus de către Dreptul 1 S14 11.01-15.01
Mari sărbători
Simeon
Repere metodologice pentru Religie

creștine
Lecţie de recapitulare,
1.1; 2,2; 3.1; 3.2 1 S15 18.01-22.01
consolidare, evaluare
Evaluare semestrială 1 S16 25.01-29.01
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
Calea spre Dumnezeu,
1.1; 1.3 deschisă tuturor oamenilor 1 S1 08.02-12.02
prin Iisus Hristos
Învățătura Domnului, vestită
1.1; 1.2; 3.1 de sfinții apostoli și 1 S2 15.02-19.02
Dumnezeu Se evangheliști
face
cunoscut 1.1; 1.3 Mărturisirea și trăirea
omului 1 S3 22.02-26.02
credinței de către sfinți
Sfinții români și
1.1; 1.2; 2.1 creștinismul pe teritoriul 1 S4 01.03-05.03
țării noastre
1.1;1.2; 1.3; 2.1; Lecţie de recapitulare,
1 S5 08.03-12.03
3.1; 3.2 consolidare, evaluare
Iubirea creștină, poruncă
3.1; 3.2 1 S6 15.03-19.03
Viaţa dată de Domnul Iisus
creștinului Hristos
împreună cu
ceilalţi Viața în armonie cu ceilalți,
1.1; 1.2; 1.3; 2.2 1 S7 22.03-26.03
îndemn al lui Dumnezeu
Mari sărbători Cu Hristos, în Săptămâna
1.2; 3.1; 3.2 1 S8 29.03-01.04
creștine Patimilor
Vacanţă (2.04 – 11.04.2021)
Recuperare/Consolidare În acest interval de
Femeile mironosițe pe timp se vor
1.2; 3.1; 3.2 drumul Golgotei și în 1 S9 12.04-16.04 recupera, prin
Duminica Învierii comasare, lecțiile
Mari sărbători
Învierea Domnului care nu s-au
creștine
Recuperare/Consolidare realizat în perioada
3.1; 3.2 1 S10 19.04-23.04 9.03.2020-
Înălțarea Domnului
Lecție de recapitulare, 03.04.2020.
1.2; 3.1; 3.2 1 S11 26.04-29.04
consolidare, evaluare
Vacanţă (30.04 – 9.05.2021)
Săptămâna altfel 1 S12 10.05-14.05
Familia și împlinirea
1.2;1.3; 2.1 1 S13 17.06-21.05
poruncii iubirii
1.1; 1.2; 1.3; Prietenia și porunca iubirii 1 S14 24.05-28.05
Viaţa 2.1; 2.2 creștine
împreună cu Importanța exemplului
ceilalţi 1.1; 1.2; 1.3; 2.2 1 S15 31.05-04.06
personal de iubire creștină

1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare,


1 S16 07.06-11.06
2.1; 2.2; 3.1; 3.2 consolidare, evaluare

Evaluare finală 1 S17 14.06-18.06


Notă: În rubrica Observații, profesorul de Religie va preciza modalitatea prin care va realiza recuperarea achizițiilor din
anul anterior, personalizând demersul didactic în funcție de particularitățile clasei și de rezultatele evaluării inițiale.

13 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a V-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Timiș Ionița – Colegiul Național Pedagogic “Gh. Lazăr” Cluj-Napoca)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: …..
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a V-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/2017
Profesor: .....

Domenii/ Perioada
unități de Competenţe Nr. Săptă- calendaristică
Conţinuturi Observații
învățare specifice ore mâna

Semestrul I
+ Actualizarea
Lecție introductivă 1 S1 14.09-18.09 cunoștințelor din
clasa a IV-a
Aplicarea testului
Evaluarea inițială 1 S2 21.09-25.09
de evaluare inițială
3.1; 3.2 Recuperare/Consolidare
Iubirea creștină, poruncă dată de
1 S3 28.09-02.10
1.1; 1.2; 1.3; Domnul Iisus Hristos
2.1; 2.2 Prietenia și porunca iubirii creștine
În acest interval de
Viața
1.1; 1.2; 1.3; Recuperare/Consolidare timp se vor
creștinului
2.2 Viața în armonie cu ceilalți, recupera/consolida,
împreună
îndemn al lui Dumnezeu 1 S4 05.10-09.10 prin comasare,
cu semenii
1.1; 1.2; 1.3; Importanța exemplului personal de lecțiile care nu s-au
2.2 iubire creștină realizat în perioada
Recuperare/Consolidare 15.04.2020-
1.2;1.3; 2.1 Familia și împlinirea poruncii 1 S5 12.10-16.10 11.06.2020
iubirii
1.1; 1.2; 1.3;
Lecție de recapitulare, consolidare,
2.1; 2.2; 3.1; 1 S6 19.10-23.10
evaluare
3.2
2 S7 26.10–30.10
1.1; 1.2 Crearea lumii
S8 02.11-06.11
Dumnezeu
se face 1.1; 1.2 Prima familie: Adam și Eva 1 S9 09.11-13.11
cunoscut Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și S10 16.11-20.11
omului 1.1; 1.3 2
Avraam S11 23.11-27.11
1.1; 1.2; 1.3;
Iosif și frații săi – model de iertare 1 S12 02.12-04.12
2.1
1.1; 1.2; 2.1; Moise, omul care a vorbit cu
1 S13 07.12-11.12
2.2; 3.1 Dumnezeu
Viața
Relația dintre sărbătorile religioase
comunității
şi alte sărbători
și 3.1; 3.2 1 S14 14.12-22.12
sărbătorile
Nașterea Domnului
creștine
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)
Dumnezeu De la regele David la Împăratul
se face 1.3 Hristos (regele David, strămoșul 1 S15 11.01-15.01
cunoscut Mântuitorului)
omului 1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1 S16 18.01-22.01
2.1; 2.2; 3.1 evaluare

14 
 
Evaluare semestrială 1
S17 25.01-29.01
Repere metodologice pentru Religie

Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

Semestrul al II-lea
Decalogul: importanța lui în viața
1.2; 2.2 1 S1 08.02-12.02
omului
Iubirea lui 1.1; 1.2; 1.3; Răspunsul omului la chemarea lui
1 S2 15.02-19.02
Dumnezeu 3.1 Dumnezeu
și Mărturisirea credinței în Vechiul
răspunsul 1.1; 3.1 1 S3 22.02-26.02
Testament
omului
Calitățile omului și slujirea lui
1.1; 3.1 1 S4 01.03-05.03
Dumnezeu
Lecție de recapitulare, consolidare, 08.03-12.03
1.1; 1.2; 1.3; 1 S5
evaluare
Viața 1.1; 2.1; 3.1; S6 15.03-19.03
Respectul, în lumina credinței 2
creștinului 3.2 S7 22.03-26.03
împreună
1.1 Slujirea propriului popor 1 S8 29.03-01.04
cu semenii
Vacanţă (2.04 – 11.04.2021)
Recuperare/Consolidare În acest interval de
1.2; 3.1; 3.2 Cu Hristos, în Săptămâna 1 S9 12.04-16.04 timp se vor
Viața Patimilor recupera, prin
comunității Recuperare/Consolidare comasare, lecțiile
şi 1.2; 3.1; 3.2 Femeile mironosițe pe drumul 1 S10 19.04-23.04 care nu s-au
sărbătorile Golgotei și în Duminica Învierii realizat în perioada
creştine 9.03.2020-
Recuperare/Consolidare 03.04.2020.
3.1; 3.2 1 S11 26.04-29.04
Învierea Domnului
Vacanţă (30.04 – 9.05.2021)
Săptămâna altfel 1 S12 10.05-14.05
Viața
comunității
Sărbătoarea – timp sfințitor şi de
şi 1.2; 3.1; 3.2 1 S13 17.06-21.05
bucurie)
sărbătorile
creştine
2.2; 3.1 Ajutorul oferit semenilor 1 S14 24.05-28.05
Viața
creștinului Dialogul despre credința în
1.1; 3.1 1 S15 31.05-04.06
împreună Dumnezeu
cu semenii 1.1; 2.1; 3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare,
evaluare 1 S16 07.06-11.06
3.2
Evaluare finală 1 S17 14.06-18.06
Notă: În rubrica Observații, profesorul de Religie va preciza modalitatea prin care va realiza recuperarea achizițiilor din
anul anterior, personalizând demersul didactic în funcție de particularitățile clasei și de rezultatele evaluării inițiale.

15 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Clasa a VI-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Buzatu Daniela Liliana – Inspectoratul Școlar Județean Timiș)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .........
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a VI-a
Nr. ore∕săpt.: 1
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/2017
Profesor: .....

Domenii/ Perioada
Competenţe Nr. Săptă- calendaristică
unități de Conţinuturi Observații
specifice ore mâna
învățare
Semestrul I
+ Actualizarea
Lecție introductivă 1 S1 14.09-18.09 cunoștințelor din
clasa a IV-a
Aplicarea testului
Evaluarea inițială 1 S2 21.09-25.09
de evaluare inițială
Recuperare/Consolidare
1.1; 2.1; 3.1;
Respectul, în lumina credinței 1 S3 28.09-02.10
3.2 În acest interval de
Slujirea propriului popor
timp se vor
Viața Recuperare/Consolidare recupera/consolida,
1.1; 2.1; 3.1 1 S4 05.10-09.10
creștinului Ajutorul oferit semenilor prin comasare,
împreună Recuperare/Consolidare lecțiile care nu s-au
cu semenii 1.1; 2.1; 3.1 Dialogul despre credința în 1 S5 12.10-16.10 realizat în perioada
Dumnezeu 15.04.2020-
11.06.2020
1.1; 1.2; 1.3; Lecție de recapitulare,
1 S6 19.10-23.10
2.2 consolidare, evaluare
Țara Sfântă în vremea S7 26.10 –30.10
1.1 2
Mântuitorului Hristos S8 02.11-06.11
Naşterea şi copilăria lui Iisus
Dumnezeu 1.1; 1.3; 2.1 1 S9 09.11-13.11
Hristos
se face
cunoscut 1.1; 2.1 Botezul Domnului 1 S10 16.11-20.11
omului
1.1; 1.3; 2.1; S11 23.11-27.11
Iisus Hristos, Învățătorul lumii 2
2.2; 3.1 S12 02.12-04.12
Lecţie de recapitulare,
1 S13 07.12-11.12
consolidare, evaluare
Viața
comunității
și 3.2; 3.3 Tradiții de Crăciun 1 S14 14.12-22.12
sărbătorile
creștine
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)
Viaţa
comunităţii 1.1; 1.3 Pelerinaje şi procesiuni creştine 2 S15 11.01-15.01
şi
sărbătorile 1.1; 2,2; 3.1; Lecţie de recapitulare,
1 S16 18.01-22.01
creştine 3.2 consolidare, evaluare
Evaluare semestrială 1 S17 25.01-29.01

Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

16 
 
Semestrul al II-lea
Mărturii despre ajutorul primit de
Repere metodologice pentru Religie

1.2; 1.3; 3.1 1 S1 08.02-12.02


la Dumnezeu
Iubirea lui
1.2; 2.2; 3.2 Recunoştința pentru binele primit 1 S2 15.02-19.02
Dumnezeu
și 2.2 Efortul pentru schimbarea vieții 1 S3 22.02-26.02
răspunsul
omului Mărturisirea credinței în Iisus
2.1 1 S4 01.03-05.03
Hristos
1.2; 1.3; 2.1; Lecţie de recapitulare,
1 S5 08.03-12.03
2.2; 3.1; 3.2 consolidare, evaluare
1.1; 1.3; 2.1 Recuperare/Consolidare
15.03-19.03
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1 S6
3.1; 3.2 Învierea Domnului
Recuperare/Consolidare
Tradiții de Paști În acest interval de
3.2; 3.3 Relația dintre sărbătorile timp se vor
1 S7 22.03-26.03 recupera, prin
Viața 3.1; 3.3 religioase şi alte sărbători (Florii,
Paşti şi Rusalii; confluențe şi comasare, lecțiile
creștinului
specificități) care nu s-au realizat
împreună
în perioada
cu semenii Recuperare/Consolidare
9.03.2020-
3.1; 3.33.1; Relația dintre sărbătorile
03.04.2020.
3.3 religioase şi alte sărbători
(sărbători civile legale: Ziua
1 S8 29.03-01.04
copilului; confluențe şi
3.1; 3.2; 3.3 specificități)
Lecție de recapitulare,
consolidare, evaluare
Vacanţă (2.04 – 11.04.2021)
Dumnezeu
se face
1.1; 1.3; 2.1 Înălțarea Domnului Iisus Hristos 1 S9 12.04-16.04
cunoscut
omului
Viaţa Rugăciunea, temei şi putere a
creştinului 1.2; 3.1; 3.2 vieții creştine
1 S10 19.04-23.04
împreună
cu semenii 1.2; 3.2 Rugăciunea „Tatăl nostru” 1 S11 26.04-29.04
Vacanţă (30.04 – 9.05.2021)
Săptămâna altfel 1 S12 10.05-14.05
1.2; 3.2 Rugăciunea „Tatăl nostru” 1 S13 17.06-21.05
2.1 Iertarea, semn al bunătății 1 S14 24.05-28.05
Viața sufleteşti
creștinului
1.1; 1.2; 2.1; Milostenia, manifestare a iubirii
împreună 1 S15 31.05-04.06
3.2 față de semeni
cu semenii
1.1; 1.2; 2.1; Lecţie de recapitulare,
1 S16 07.06-11.06
3.1; 3.2 consolidare, evaluare
Evaluare finală 1 S17 14.06-18.06
Notă: În rubrica Observații, profesorul de Religie va preciza modalitatea prin care va realiza recuperarea achizițiilor din
anul anterior, personalizând demersul didactic în funcție de particularitățile clasei și de rezultatele evaluării inițiale.

17 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a IX-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Oprea Carmen – Liceul “Traian Vuia” Craiova)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Clasa: a IX-a
Nr. ore∕săpt.: 1
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 5230/2008
Profesor: ..........

Domenii/ Competenţe Conţinuturi Nr. Săptă- Perioada Observații


unități de specifice ore mâna calendaristică
învățare
Semestrul I
Lecție introductivă 1 S1 14.09-18.09 + Actualizarea
cunoștințelor din
clasa a VIII-a
Evaluarea inițială 1 S2 21.09-25.09 Aplicarea testului
de evaluare inițială

Sfânta 1,2; 4,2; 5,1 Recuperare/Consolidare 1 S3 28.09-02.10 Recuperare pentru


Scriptură – Imnul dragostei creştine săptămâna 9-13
izvor de martie, anul
înţelepciune şi școlar 2019-2020.
iubire
Organizarea 3.2 Recuperare/Consolidare 1 S4 05.10-09.10
Bisericii Semnificaţia întemeierii
Ortodoxe mitropoliilor româneşti
Române Întemeierea Patriarhiei
3.2 Organizarea actuală a Bisericii 1 S5 12.10-16.10
Ortodoxe Române
3.2 Lecţie de recapitulare, 1 S6 19.10-23.10
consolidare, evaluare

Învățătura de 1.1;2.1;3.1 Respectul față de cele sfinte: 1 S7 26.10-30.10


credință Adorarea lui Dumnezeu
(Noțiuni de 1.1;2.1;3.1 Preacinstirea Maicii Domnului 1 S8 02.11-06.11
dogmatică)
1.1;2.1;3.1 Cinstirea sfinților 1 S9 09.11-13.11
1.1;2.1;3.1 Lecţie de recapitulare, 1 S10 16.11-20.11
consolidare, evaluare
Trăirea 1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de Dumnezeu 1 S11 23.11-27.11
învățăturii 1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de sine 1 S12 02-04.12
creştine
1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de aproapele 1 S13 07-11.12
(Noțiuni de
Naşterea Domnului 1 S14 14 1 12
14-22.12
morală
creştină)
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)

Exprimarea 1.1; 3.2; 4.3 Pregătirea credinciosului 1 S15


învăţăturii pentru participarea la sfintele 11.01-15.01
creştine slujbe
1.1; 3.2; 4.3 Lecție de recapitulare, 1 1S16
consolidare și evaluare 18.01-22.01
Evaluare semestrială 1 S17 25.01-29.01
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

18 
 
Semestrul al II-lea
Spiritualitate 2.1;3.1;4.1 Chemarea omului spre 1 S1 08.02-12.02
şi viață asemănarea cu Dumnezeu
Repere metodologice pentru Religie

creştină.
(Noțiuni de 1.1;3.3;4.1;4.3 Eu şi duhovnicul meu 1 S2 15.02-19.02
spiritualitate 3.3;4.2 Bucurie şi responsabilitate în 1 S3 22.02-26.02
şi misiune) relațiile dintre tineri
1.1;2.2;3.3; Monahismul - formă a 1 S4 01.03-05.03
4.3 spiritualității creştine
Lecție de recapitulare, 1 S5 08.03-12.03
consolidare și evaluare
Religiile lumii 1.3;2.2;5.3 Religiile în antichitate: în 1 S7 22.03-26.03
Mesopotamia şi Egipt

1.3;2.2;5.3 Religiile în antichitate: în 1 S7 22.03-26.03


Grecia și Roma
Lecţie de recapitulare, 1 S8 29.03-01.04
consolidare, evaluare
Vacanţă (2.04 – 11.04.2021)
Ortodoxie şi 5.1 Viața religioasă oglindită în 1 S9 12.04-16.04
cultură creații populare, în datini şi în
națională obiceiuri.
Marile 1.2 Urcuş spre Înviere 1 S10 19.04-23.04 Recuperare
sărbători pentru
creștine săptămâna 16-20
martie, anul
școlar 2019-2020
1.2 Învierea Domnului 1 S11 26.04-29.04 Recuperare
pentru
săptămâna 23-27
martie, anul
școlar 2019-2020
Vacanţă (30.04 – 9.05.2021)
Săptămâna altfel 1 S12 10.05-14.05
Ortodoxie şi 3.3;5.2 Contribuția Bisericii Ortodoxe 1 S13 17.06-21.05
cultură la apariția şi dezvoltarea
națională învățământului românesc
(Veniamin Costachi, Andrei
Șaguna)
Lecţie de recapitulare, 1 S14 24.05-28.05
consolidare, evaluare
Creştinismul 4.1;4.2 Muzica în viața tinerilor 1 S15 31.05-04.06
şi provocările Pericolul drogurilor
lumii
contemporane 4.1;4.2 Tineretul şi mass media 1 S16 07.06-11.06
Tinerii şi viața intimă
Evaluare semestrială 1 S17 14.06-18.06

Notă: În rubrica Observații, profesorul de Religie va preciza modalitatea prin care va realiza recuperarea achizițiilor din
anul anterior, personalizând demersul didactic în funcție de particularitățile clasei și de rezultatele evaluării inițiale.
Perioadele de recuperare/consolidare vor fi alocate pentru recuperarea comasată a elementelor programei școlare din
clasa a VIII-a care nu au fost parcurse în perioadele: 09.03.2020-03.04.2020 / 15.04.2020-11.06.2020. Pe lângă
perioadele alocate special acestui scop, demersurile de recuperare se vor realiza în orele la dispoziţia profesorului,
potrivit Legii educației naționale nr.1/2011, art 66, al. 5.

19 
 
Cultul romano-catolic
Repere metodologice pentru Religie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa I

(Autori: Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău; Cojan Loredana – Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” Bacău)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul romano-catolic de limba română
Clasa: I
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 33 ore (16 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3418/2013
Profesor: .....

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristică
Semestrul I
Planificarea perioadei de recuperare a ceea ce nu s-a parcurs în anul şcolar 2019-2020
Lecție introductivă 1 S1
Dumnezeu este 1.1, 2.2, 3.1, 3.2 Evaluare inițială 1 S2
întotdeauna cu 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 Maica Domnului este ocrotitoarea 1 S3  
noi copiilor
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S4 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1
Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu 1 S5  
și ai copiilor
Planificarea perioadei de predare-învăţare-evaluare pentru anul şcolar 2020-2021
Credința în 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Omul descoperă frumusețea creației 1 S6
Dumnezeu lui Dumnezeu

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 Omul este iubit de Dumnezeu 1 S7

Răspunsul 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Omul ascultă cuvântul lui 1 S8


omului dat lui Dumnezeu
Dumnezeu 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Omul crede în Dumnezeu 1 S9 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Omul îl laudă pe Dumnezeu 1 S10
Nașterea și 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 Bunavestire. Vizita Sfintei Fecioare 1 S11
copilăria lui Isus Maria la Elisabeta
Cristos 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 Nașterea lui Isus la Betleem 1 S12
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, Închinarea păstorilor și a 1
S13
3.2 magilor
1.2,1.3, 2.2, 3.1, 3.2  Prezentarea lui Isus la templu 1 S14
1.1, 1.2, 1.3, 2.2 Pierderea și regăsirea lui Isus la 1
S15
Ierusalim
Recapitulare și evaluare 1 S16
Pe parcursul semestrului I există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță pentru clasele de învățământ primar (26.10 – 1.11.2020);
- vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021).
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

20 
 
Semestrul al II-lea
Viața publică a 1.1, 1.2, 3.2  Botezul lui Isus 1 S17
Repere metodologice pentru Religie

lui Isus Cristos


1.3, 2.2,3.1  Ispitirea lui Isus 1 S18
1.1, 1.2, 3.1 Chemarea apostolilor 1 19
Patima, moartea, 1.1, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2 Cina cea de Taină 1 S20
învierea și 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 Suferința din Grădina Măslinilor 1
înălțarea lui Isus S21
Cristos 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 Biciuirea și încoronarea lui Isus cu 1
S22 
spini
1.1, 1.2, 1.3, 3.1 Moartea lui Isus pe cruce 1 S23
1.2, 1.3, 3.1, 3.2  Învierea lui Isus 1 S24
1.2, 1.3, 3.1, 3.2  Înălțarea lui Isus 1 S25
Recapitulare și evaluare 1 S26
Viața publică a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. Minunile lui Isus: nunta din Cana 1 S27
lui Isus Cristos 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. Minunile lui Isus: înmulțirea 1
S28
pâinilor
1.1., 1.2., 1.3., 2.1. Minunile lui Isus: învierea lui Lazăr 1 S29
1.1., 1.2., 1.3., 2.1., Parabolele lui Isus: parabola fiului 1
S30
2.2.  risipitor
1.1., 1.2., 1.3., 2.1., Parabolele lui Isus: parabola 1
S31
2.2.  samariteanului milostiv
Recapitulare și evaluare 1 S32
Școala altfel 1 S33
Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
- vacanță (30.04 – 9.05.2021).

21 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a VI-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autori: Dumea Angela – Școala Profesională Adjudeni, județul Neamț; Dumea, Danisia – Școala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” Bacău)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul romano-catolic de limba română
Clasa: a VI-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/2017
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Perioada Observaţii


învăţare specifice calendaris
tică
Semestrul I
Planificarea perioadei de recuperare a ceea ce nu s-a parcurs în anul şcolar 2019-2020
Evaluare inițială 1 S1
Recuperare 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; În funcție de rezultatele evaluării se 5 S2-S6  
2.3; 3.1; 3.2 (din vor recupera acele competențe
programa școlară insuficient dezvoltate în anul școlar
de clasa a V-a) 2019-2020.
Planificarea perioadei de predare-învăţare-evaluare pentru anul şcolar 2020-2021
Dumnezeu revelat 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Omul creat cu trup și suflet 2 S7-S8
omului ca iubire 3.2 nemuritor
milostivă Consecințele păcatului de 1 S9
neascultare
Noe și potopul 1 S10
Dumnezeu prezent în istoria 1 S11
poporului ales
Profetul Mihea 1 S12
Cristos îl face cunoscut pe Tatăl 1 S13
Crăciunul 1 Activitățile vor fi
S14 dedicate sărbătorii
Crăciunului.
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)
Recapitulare, 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Recapitulare 3 S 15-S 17
consolidare și 3.2. Evaluare
evaluare la sfârșit
de semestru
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Isus desăvârșește Legea 1 S18
3.1; 3.2 Sfințirea zilei Domnului 1 S19
Răspunsul omului
Sfințirea zilelor de sărbătoare 1 S20
dat iubirii lui
Dumnezeu Sfânta Liturghie – semnificația 1
S21
gesturilor liturgice
Recapitulare și evaluare 1 S22
Viaţa omului în 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; Euharistia- instituirea și roadele 1 S23
Cristos 3.2. Cultul euharistic 1 S24
Cristos a înviat! 1 Activitățile vor fi
S25 dedicate sărbătorii
Paștelui.

22 
 
Omul creștin în 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Organizarea Bisericii în Evul 1
S26
mijlocul 3.1; 3.2 Mediu
semenilor Viața monahală 1
Repere metodologice pentru Religie

S27
Rănile unității 1 S28
Implicarea Bisericii în viața socială 1 S29
Lăcașurile de cult; Muzica sacră 1 S30
Evaluare 1 S31
Recapitulare și 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Recapitulare 2 S32-S33
evaluare la sfârșit 3.1; 3.2 Evaluare
de an școlar
Școala altfel 1 S34
Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
- vacanță (30.04 – 9.05.2021).

23 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a X-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autori: Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești; Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-
Catolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul romano-catolic de limba română
Clasa: a X-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 5230/2008
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Perioada Observaţii


învăţare specifice calenda-
ristică
Semestrul I
Planificarea perioadei de recuperare a ceea ce nu s-a parcurs în anul şcolar 2019-2020
Evaluare inițială 1 S1
Cărțile și 2.1., 2.2., 3.1., În funcție de rezultatele evaluării se 4 S2-S5
Scrisorile Noului 3.2., 4.1., 4.2., 4.3 vor recupera acele competențe
Testament (din programa insuficient dezvoltate în anul școlar
(clasa a IX-a) școlară de clasa a 2019-2020.
IX-a)
Planificarea perioadei de predare-învăţare-evaluare pentru anul şcolar 2020-2021
1.1., 1.2. Noțiuni introductive 1 S6
1.1., 1.2., 2.1.,
Religia sumero-acadiană 1 S7
3.1., 3.2
1.1., 1.2., 2.1.,
Religia Egiptului antic 1 S8
3.1., 3.2
1.1., 1.2., 2.1.,
Religiile antice greco-romane 1 S9
3.1., 3.2
1.1., 1.2., 2.1.,
2.2., 3.1., 3.2, Budismul 1 S10
4.1., 4.2., 4.3.
1.1., 1.2., 2.1.,
2.2., 3.1., 3.2, Hinduismul 1 S11
4.1., 4.2., 4.3.
1.1., 1.2., 2.1.,
Religii necreştine 2.2., 3.1., 3.2, Iudaismul 1 S12
4.1., 4.2., 4.3.
1.1., 1.2., 2.1.,
Grupări necreştine vechi:
2.2., 3.1., 3.2, 1 S13
Mahomedanismul
4.1., 4.2., 4.3.
Activitățile vor fi
Crăciunul S14 dedicate sărbătorii
Crăciunului.
Vacanţă (23.12.2020 – 10.01.2021)
1.1., 1.2., 2.1.,
Grupări necreştine moderne: New
2.2., 3.1., 3.2, 1 S15
Age, Martorii lui Iehova şi Bahai
4.1., 4.2., 4.3.
1.1., 1.2., 2.1.,
2.2., 3.1., 3.2, Recapitulare și evaluare 2 S16-S17
4.1., 4.2., 4.3.
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

24 
 
Semestrul al II-lea
1.3., 2.1., 2.2.,
Creştinismul – Naşterea Bisericii şi
Repere metodologice pentru Religie

3.1., 3.2, 4.1., 2 S18-S19


primele comunităţi creştine
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
Persecuţiile şi perioada constantino-
3.1., 3.2, 4.1., 1 S20
teodosiană
Creştinismul 4.2., 4.3., 5.1, 5.2
primului mileniu 1.3., 2.1., 2.2.,
Rolul papalităţii în formarea noii
3.1., 3.2, 4.1., 1 S21
creştinătăţi – Sfântul Benedict
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Recapitulare și evaluare 1 S22
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Creştinarea popoarelor barbare 1 S23
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
Evenimentele din anul 1054 - cauze
3.1., 3.2, 4.1., 1 S24
şi efecte
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
Activitățile vor fi
Creştinismul în
Paștele S25 dedicate sărbătorii
al doilea mileniu
Paștelui.
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Cruciadele şi Inchiziţia 1 S26
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Protestantismul 1 S27
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Conciliul Tridentin 1 S28
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Conciliul Vatican II 1 S29
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2.,
Creştinismul în
3.1., 3.2, 4.1., Istoria Bisericii contemporane 1 S30
al doilea mileniu
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
1.3., 2.1., 2.2., Contribuţia creştinismului la
3.1., 3.2, 4.1., dezvoltarea culturii şi civilizaţiei 1 S31
4.2., 4.3., 5.1, 5.2 europene
1.3., 2.1., 2.2.,
3.1., 3.2, 4.1., Recapitulare și evaluare 2 S32-S33
4.2., 4.3., 5.1, 5.2
Școala altfel 1 S34
Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
- vacanță (30.04 – 9.05.2021).

25 
 
Cultul unitarian
Repere metodologice pentru Religie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa I

(Autor: Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul unitarian
Clasa: I
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 33 ore (16 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3418/2013
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristică
Semestrul I
Omul este ființa 1.1; 1.2; 3.1 Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 6 S1-S6
creată de Omul se bucură de creația lui
Dumnezeu Dumnezeu
Biblia ne vorbește despre lumea creată
Ce înseamnă să fiu copilul lui
Dumnezeu
Vacanță pentru clasele de învățământ primar (26.10 – 1.11.2020)
Obligaţiile 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; A fi copilul lui Dumnezeu 8 S7-S13
omului faţă de 3.2 Familia mea
lumea creată Comunitatea mea
Pentru cine mă rog în biserică?
Cum mă comport în comunitatea mea?
Ce fac eu pentru comunitatea mea?
Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)
Nașterea lui Iisus 3.1; 3.2 Nașterea lui Iisus 3 S14-S16
în vers și cântec  Despre colind

Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)


Semestrul al II-lea
Dumnezeu este 2.1; 2.2; 3.1 Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 4 S17-20 Perioadă de
întotdeauna cu (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; recuperare a
noi ocrotirea naturii de către om etc.) competențelor
Iisus iubeşte copiii (cine este Iisus; insuficient
atitudinea lui Iisus faţă de copii etc.) dezvoltate în
clasa
pregătitoare,
în anul școlar
2019/2020
Omul este ființa 2.1; 2.2; 3.1 Omul vorbește cu Dumnezeu prin 4 S21-S24
care se roagă lui rugăciune
Dumnezeu Când, unde și cui mă rog?
Pentru cine mă rog?
Rugăciunea și rugămintea
Binefacerile rugăciunii
Paştele, credinţa 3.1; 3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 6 S25-S30 Perioadă de
în viaţa eternă, (bucuria copiilor la intrarea lui Iisus în recuperare a
primită în dar de Ierusalim; bucuria copiilor la slujba de competențelor
la Dumnezeu Paşti etc.) insuficient
Cum sărbătoresc Paştile? (participarea dezvoltate în
la slujbă; ciocnirea ouălor roşii; tradiţii clasa
pascale etc.) pregătitoare,
în anul școlar
2019/2020

26 
 
Tradiții pascale 3.1; 3.2 Sărbătorile tradiționale pascale ale 3 S31-S33
localității natale
Pe parcursul semestrului al II-lea se alocă o săptămână pentru Școala altfel.
Repere metodologice pentru Religie

Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:


- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
- vacanță (30.04 – 9.05.2021).

27 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VIII-a

(Autor: Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul unitarian
Clasa: a VIII-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/2017
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristică
Semestrul I
Iisus și legea 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Legea divină 4 S1-S4 Una dintre ore
4.1; 5.2; 5.3 Legea omului este rezervată
Atitudinea lui Iisus față de legea evaluării
Vechiului Testament inițiale.
Portretele 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; Dávid Ferenc 10 S5-S14 Perioadă de
ierarhilor 3.3; 5.2 Enyedi György Szentábrahámi recuperare a
Bisericii Lombárd Mihály competențelor
Unitariene Lázár István Suki László insuficient
Augusztinovich Pál Körmöczi János dezvoltate în
Aranyosrákosi Székely Sándor Kriza clasa a VII-a,
János Ferencz József în anul școlar
Berde Mózes Brassai Sámuel 2019/2020.
Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)
Idealurile și rolul 3.1; 3.2; 4.2; 5.1; Personajele biblice ca idealuri 3 S15-S17
lor în viața 5.2; 5.3 Înaintașii ca idealuri
omului  Starurile lumii moderne
Analiza propriilor idealuri
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
Crez, fidelitate 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 4 S18-21
4.1; 4.2; 5.1; 5.3
Perfecționarea 1.2; 2.1; 2.2; 4.1; Responsabilitățile omului față de 4 S22-S25
omului și 5.2; Dumnezeu
Dumnezeu Porunca divină din Geneză
Tânărul bogat
Legislația 1.2; 2.2; 4.1; 4.2; Adevărul etern – adevărul omului 4 S26-S29
omenească și cea 5.2; 5.3 Pilda lucrătorilor viei
dumnezeiască
Elemente 1.1; 2.1; 3.1; 5.2 Religie și dezvoltare 6 S29-S34
specifice ale Suferință și bucurie
concepției Nașterea
unitariene Moartea și viața eternă

Pe parcursul semestrului al II-lea se alocă o săptămână pentru Școala altfel.


Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
vacanță (30.04 – 9.05.2021).

28 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a XI-a

(Autor: Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul unitarian
Clasa: a XI-a
Nr. ore∕săpt.: 1 oră
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 5230/2008
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristi

Semestrul I
Istoria 1.1; 3.3; 4.1; 4.2; Istoria unitarienilor ca formare a unei 14 S1-S14 Perioadă de
unitarienilor; comunități religioase recuperare a
formarea lor în Caracteristicile specifice ale religiei competențelor
comunitate unitariene insuficient
religioasă Rolul conducătorilor în istoria dezvoltate în
unitarienilor: episcopii, patronii, tinerii clasa a X-a, în
Credința lui Francisc David anul școlar
Mărinimia binefăcătorilor 2019/2020.
Una dintre ore
este rezervată
evaluării
inițiale.
Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)
Tradițiile și 1.1; 5.1; Dumnezeu ca simbol al monoteismului 3 S15-S17
istoria bisericii Formarea Principatului Transilvan
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
Tradițiile și 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; Biserica Unitariană – structura, rolul 8 S18-25
istoria bisericii  5.1; 5.2 conducătorilor în istoria bisericii
Condamnarea și moartea lu David
Ferenc
Efectele Complanației Desiene
Rolul tinerilor în Biserică
Instaurarea dominației Habsburgice
Toleranța
Libertatea religiei
Omul – 1.1; 2.1; 2.2; 4.1; Esența și unitatea lui Dumnezeu 9 S26-S34
colaboratorul lui 4.2; Omul – partenerul lui Dumnezeu
Dumnezeu Formele credinței
Caracterul personal al credinței
Omul – ființă capabilă de
autodezvoltare
Sensul vieții
Fericirile
Pe parcursul semestrului al II-lea se alocă o săptămână pentru Școala altfel.
Pe parcursul semestrului al II-lea există următoarele perioade de vacanță:
- vacanță (2.04 – 11.04.2021);
- vacanță (30.04 – 9.05.2021).

29 
 
Cultul baptist
Repere metodologice pentru Religie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a III-a

(Autor: Pop Marius – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul baptist
Clasa: a III-a
Nr. ore∕săpt.: 1
Nr. total de ore∕an: 33 ore (16 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3418/2013
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristic
ă
Introducere 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; Recuperare / Recapitulare 1 S1 Perioadă de
3.1; 3.2; recuperare a
competențelor
insuficient
dezvoltate în
clasa a II-a, în
anul școlar
2019/2020
Învățături 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; Dumnezeu este sursa vieții 1 S2
despre Viața este darul lui Dumnezeu
Dumnezeu 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Bucuria de a trăi 1 S3
1.2; 1.3; 2.1; 3.1; Omul în relație cu natura 1 S4
3.2;
1.2; 2.1; 3.1; 3.2; Viața veșnică este oferta lui 1 S5
Dumnezeu
1.2; 2.2; 3.1; 3.2; Recapitulare / Evaluare 1 S6
Vacanță pentru clasele de învățământ primar (26.10 – 1.11.2020)
Învăţături 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Viața nouă în Hristos 2 S7-S8
despre om 3.1; 3.2; Ce înseamnă a fi creștin
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Bucuria iertării 1 S9
3.1; 3.2;
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Dumnezeu ne dă puterea de a trăi 1 S10
viața creștină
1.1; 1.2; 2.1; Alegerea binelui în viață 1 S11
1.1; 1.2; 1.3; 3.1; Nașterea Domnului Isus - Cu toții 2 S12-S13
3.2; la Betleem (aspecte biblice legate
Sărbători
de Nașterea Domnului; cum se
creștine
pregătesc creștinii pentru
sărbătoarea Nașterii Domnului)
Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)
1.1; 1.3; 2.1; 3.1; Botezul Domnului Isus (Botezul 1 S14
Sărbători 3.2; Domnului Isus în prezentarea
creștine evangheliilor)

Învăţături 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; Recapitulare / Evaluare 2 S15-S16


despre om

Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)

30 
 
Semestrul al II-lea
Trăirea omului 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Trăirea în dragoste, dovada 2 S17-S18
Repere metodologice pentru Religie

cu Dumnezeu 2.2; vieții noi


Necesitatea de a spune
întotdeauna adevărul
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Blândețe și bunătate în relație cu 2 S19-S20
2.2; ceilalți
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Importanța de a avea răbdare cu 2 S21-S22
2.2; cei din jur
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Respectul față de sine și față de 2 S23-S24
2.2; ceilalți
Vacanță (2.04 – 11.04.2021)
Sărbători 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Învierea Domnului Isus în vers și 1 S25
creștine 3.2; cântec (aspecte biblice legate de
Învierea Domnului)
1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Cum se pregătesc creștinii pentru 1 S26
3.2; sărbătoarea Învierii Domnului
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Școala altfel 1 S27
2.2;
Vacanță (30.04 – 9.05.2021)
Trăirea omului 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Nevoia de efort pentru a obține 2 S28-S29
cu Dumnezeu rezultate
creștine 1.1; 1.2; 3.1; 3.2; Despre Înălțarea Domnului 1 S30
(aspecte biblice legate de Înălțarea
Domnului)
1.1; 1.2; 2.1; 3.1; Rusaliile 1 S31
3.2;
1.1; 2.2; 3.1; 3.2; Recapitulare / Evaluare 2 S32-S33

31 
 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a V-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Pop Marius – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul baptist
Clasa: a V-a
Nr. ore∕săpt.: 1
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393/2017
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristic
ă
Introducere 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; Recuperare / Recapitulare 3 S1-S3 Perioadă de
3.1; 3.2; recuperare a
competențelor
insuficient
dezvoltate în
clasa a IV-a,
în anul școlar
2019/2020
Revelația de sine 1.2; 3.1; Cunoașterea lui Dumnezeu 1 S4
a lui Dumnezeu 1.2; 3.1; Dumnezeu în creație 2 S5-S6
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Primii oameni și promisiunea unui 1 S7
Mântuitor
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Avraam, prietenul lui Dumnezeu 1 S8
3.2;
1.1; 1.3; 2.1; 2.2; Moise, omul care a vorbit cu 1 S9
3.2; Dumnezeu
1.1; 1.3; 2.1; 3.2; David, omul după inima lui 1 S10
Dumnezeu
1.1; 1.2; 3.1; 3.2; Profeții, oamenii care au vorbit 1 S11
din partea lui Dumnezeu (ex:
Isaia, Ieremia, Mica, Zaharia)
Viața 1.2; 2.2; 3.1; 3.3; Sărbătoarea, moment de bucurie și 1 S13
comunității și recunoștință
sărbătorile 1.2; 2.2; 3.1; 3.3; Sărbătoarea Nașterii Domnului 1 S14
creștine (Crăciunul)
Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)
Viața 1.2; 2.2; 3.1; 3.3; Botezul Domnului Isus 1 S15
comunității și
sărbătorile 1.2; 2.2; 3.1; 3.3; Sărbătorile familiei 1 S16
creștine
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare/Evaluare 1 S17
2.2; 3.1; 3.2; 3.3
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
Iubirea lui 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; Decalogul: importanța lui în viața 2 S18 - S19
Dumnezeu și 3.2; omului
răspunsul 1.1; 2.1; 2.2; Umblarea omului cu Dumnezeu 1 S20
omului (ex: Enoh, Noe)
1.1; 2.1; 3.1; Răspunsul omului la chemarea lui 1 S21
Dumnezeu (ex: Ghedeon, Neemia,
Isaia, Ieremia, Iona)
1.2; 1.3; 2.2; 3.1; Ascultarea și împlinirea poruncilor 1 S22
lui Dumnezeu
1.1; 1.3; 2.2; 3.1; Manifestarea credinței în Vechiul 1 S23

32 
 
Testament (ex: Abel, Iosua, Ilie,
Estera, Daniel)
1.2; 1.3; 2.2; Înzestrările omului și slujirea lui 1 S24
Repere metodologice pentru Religie

Dumnezeu (ex: Psalmii lui David,


Pildele lui Solomon)
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare / Evaluare 1 S25
2.2; 3.1; 3.2;
Vacanță (2.04 – 11.04.2021)
Viața 1.2; 2.2; 3.1; 3.3 Intrarea Domnului Isus în 1 S26
comunității și Ierusalim (Floriile)
sărbătorile 1.2; 2.2; 3.1; 3.3 Învierea Domnului Isus (Paștele) 1 S27
creștine
1.2; 2.2; 3.1; 3.2 Școala altfel 1 S28

Vacanță (30.04 – 9.05.2021)


Viaţa creştinului 1.1; 2.1; 2.2; 3.2; Respectul față de semeni, în 1 S29
împreună cu lumina credinței (ex: David și
semenii Ionatan, Rut și Naomi, Daniel și
prietenii lui)
1.2; 3.2; Altruismul și spiritul de patriotism 1 S30
1.1; 1.3; 2.1; 2.2; Ajutorul oferit celorlalți (ex: Iosif, 1 S31
3.2; Ilie, Elisei)
1.2; 2.1; 3.1; 3.2; Dialogul cu semenii despre 1 S32
credința în Dumnezeu (ex: Iona,
Ilie, roaba lui Naaman, Iov)
Viața 1.2; 2.2; 3.1; 3.3; Înălțarea la cer a Domnului Isus / 1 S33
comunității și Coborârea Duhului Sfânt.
sărbătorile (Rusaliile)
creștine 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Recapitulare / Evaluare 1 S34
2.2; 3.1; 3.2; 3.3;

33 
 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a IX-a
Repere metodologice pentru Religie

(Autor: Pop Marius – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea)

An şcolar: 2020-2021
Unitatea de învăţământ: .....
Disciplina: Religie – cultul baptist
Clasa: a IX-a
Nr. ore∕săpt.: 1
Nr. total de ore∕an: 34 ore (17 ore semestrul I, 17 ore semestrul al II-lea)
Programa şcolară aprobată prin OMEN nr. 5230/2008
Profesor: ..........

Unităţi de Competenţe Conţinuturi Nr. Perioada Observaţii


învăţare specifice ore calendaristic
ă
Introducere 1.2; 1.3; 2.1; 3.2; Recuperare / Recapitulare 3 S1-S3 Perioadă de
3.3; 4.1; 4.2; 4.3; Evaluare inițială recuperare a
5.1; 5.2; competențelor
insuficient
dezvoltate în
clasa a IV-a,
în anul școlar
2019/2020
Învăţături de 1.1; 2.1; 2.2; Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu 2 S4-S5
bază ale
credinţei 1.1; 2.1; 2.2; Dumnezeu – Tatăl 1 S6
creştine
1.1; 2.1; 2.2; Dumnezeu – Fiul 1 S7
3.1;
1.1; 2.1; 2.2; Dumnezeu – Duhul Sfânt 1 S8

1.1; 2.1; 2.2; Păcatul 1 S9


1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Credința 1 S10
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Nașterea din nou 1 S11
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Biserica 2 S12-S13

Sărbători 1.1; 2.1; Nașterea Domnului Isus 1 S14


creştine

Vacanță (23.12.2020 – 10.01.2021)


Sărbători 1.1; 2.1; 3.1; Botezul Domnului Isus 1 S15
creştine 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Recapitulare 1 S16
3.1;
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; Evaluare 1 S17
3.1;
Vacanța intersemestrială (30.01-07.02.2021)
Semestrul al II-lea
Viaţa creştină 4.1; 4.2; Integrarea în biserica locală 2 S18-S19

4.1; 4.2; Activitățile sociale ale creștinilor 1 S20

3.1; 3.2; 5.1; Virtuți creștine: dragostea creștină 1 S21


3.1; 3.2; 5.1; Conștiința curată 1 S22
3.1; 3.2; 4.1; 4.2; Respectul față de părinți 1 S23
5.1;

34 
 
3.1; 3.2; 5.1; Fericirea 1 S24
3.1; 3.2; 4.1; 4.2; Recapitulare / Evaluare 1 S25
5.1;
Repere metodologice pentru Religie

Vacanță (2.04 – 11.04.2021)


Trăirea vieții 4.2; 4.3; 5.1; Limbajul – îmblânzirea limbii 1 S26
creștine
4.2; 4.3; 5.1; Minciuna / 1 S27
Copiatul
4.1; 4.2; 4.3; 5.1; Școala altfel 1 S28
Vacanță (30.04 – 9.05.2021)
Sărbători 1.1; 2.1; Învierea Domnului Isus Cristos 1 S29
creştine
Trăirea vieţii 4.2; 4.3; 5.1; Mânia 1 S30
creştine
4.2; 4.3; 5.1; Ipocrizia 1 S31
Sărbători 1.1; 2.1; Înălțarea la cer a Domnului Isus 1 S32
creştine Cristos
1.1; 2.1; Rusaliile 1 S33
Recapitulare / 1.1; 2.1; 4.2; 4.3; Recapitulare / Evaluare 1 S34
Evaluare 5.1;

35 
 
CAPITOL 2
Repere metodologice pentru Religie

Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul


școlar 2019-2020

 Pentru a identifica nevoile de învățare ale elevilor în anul școlar 2020-2021, profesorul trebuie
să pornească de la evaluarea inițială a achizițiilor elevilor din anul școlar precedent (2019-
2020).

 Evaluarea inițială are ca scop identificarea acelor competențe din programa școlară a anului
2019-2020 care nu au fost suficient dezvoltate la nivelul elevilor. Evaluarea inițială este premisa
unui demers eficient pentru recuperarea/remedierea competențelor insuficient dezvoltate.

 Acest demers de evaluare va lua în considerare întreaga construcție a învățării din anul
școlar precedent, în contextul progresiei competențelor specifice din programa școlară. La nivel
general, sarcinile de evaluare inițială ar trebui să vizeze toate competențele din programa școlară
a anului 2019-2020. Adesea este însă dificil de evaluat, printr-o singură sarcină de evaluare,
toate competențele dintr-un an școlar. De aceea, profesorul va realiza o selecție a competențelor
care vor fi evaluate, în funcție de diferite criterii (ex. selectează pentru evaluare acele
competențe care sunt absolut necesare pentru construcția învățării în aul școlar viitor / acele
competențe care pot fi evaluate prin tipul de sarcină propus etc.).

 Pentru evaluarea achizițiilor din anul școlar precedent, profesorul de Religie va utiliza metode
și instrumente diverse precum: aplicarea unor grile de autoevaluare, rezolvarea de probleme,
reflecția pe baza unor filme educaționale, completarea de quiz-uri sau fișe de evaluare,
autoevaluarea pe platforme online (teste și chestionare).

 Evaluarea inițială la ora de Religie va pune accent pe recunoașterea experiențelor de învățare


din anul școlar 2019-2020, a competențelor dobândite de elevi atât pe parcursul învățării față în
față, cât și în perioada învățării la distanță. Evaluarea inițială va urmări, va încuraja și va
valoriza progresul fiecărui elev în parte.

 Evaluarea inițială va avea, cu prioritate, roluri de: reglare a predării-învățării în anul școlar
2020-2021; motivare a elevului pentru implicarea în învățare, pentru interiorizarea și aplicarea
valorilor religioase și pentru propria devenire.

 Această secțiune prezintă câteva exemple de sarcini de evaluare inițială pentru anul școlar
2020-2021, pentru diferite culte.

36 
 

Cultul ortodox
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a II-a


Autori: Boldea Florin, Boldea Violeta – Școala Gimnazială “Andrei Șaguna” Deva
Competențe evaluate:
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau
imaginare
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii
Unitățile de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu în biserică
‐ Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu
‐ Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii
‐ Naşterea Domnului, în vers şi în cântec
‐ Învierea Domnului, în vers şi în cântec
Sarcina/testul de evaluare:
Link-ul: https://forms.gle/LuyFkrNwJHnXAyWf9
Testul de evaluare cuprinde itemi din toate unitățile de conținut prevăzute în programa clasei I, la
disciplina Religie ortodoxă.
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretarea rezultatelor:
La finalul testului inițial elevul: va afla care sunt răspunsurile corecte; va înțelege unde a greșit; va afla
care este punctajul realizat.

Evaluare inițială pentru clasa a III-a


Autori: Boldea Florin, Boldea Violeta – Școala Gimnazială “Andrei Șaguna” Deva
Competențe evaluate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de viaţă
reale sau imaginare
2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte
3.1. Explicarea importanţei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii şi a societăţii
3.2. Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu
incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii
Unitățile de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu
‐ Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor
‐ Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii
‐ Crăciunul şi Anul Nou – tradiţii
‐ Floriile, Paştile şi Rusaliile – tradiţii
Sarcina/testul de evaluare:
Link-ul: https://forms.gle/TRYw7XAW85oQUAUM6
Testul de evaluare cuprinde itemi din toate unitățile de conținut prevăzute în programa clasei a II-a, la
disciplina Religie ortodoxă.
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretarea rezultatelor:
La finalul testului inițial elevul: va afla care sunt răspunsurile corecte; va înțelege unde a greșit; va afla
care este punctajul realizat.

37 
 
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a IV-a


Autor: Timiș Ionița – Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
Competențe evaluate:
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor
experiențe din viața cotidiană
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiar
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la
situații concrete
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a
comunității
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms): 
 
Aplicare online la link: 
https://docs.google.com/forms/d/1XUUGwOicDsx77ScA8UoBHbKvRWJpEXSNYttG_6C_zz8/edit 

Test de evaluare inițială clasa a IV-a

Marchează răspunsurile corecte:


o Simbolul cerc - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
o Simbolul pătrat - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte). Numărul de răspunsuri
corecte va fi marcat prin steluțe *;
o Punctaj maxim 100 puncte.

1.*** Viața este cel mai de preț dar de la Dumnezeu. Alegeți afirmațiile corecte care descriu iubirea
lui Dumnezeu față de creația Sa:

38 
 
Repere metodologice pentru Religie

a) Dumnezeu a creat lumea din iubire. b) Omul a fost creat înainte de a fi creată
lumea.

c) Dumnezeu l-a creat pe om cu trup și d) Omul este cea mai importantă ființă de pe
suflet. pământ.

2. **** Bucuria își are izvorul în Dumnezeu. Copilul simte bucuria de a trăi atunci când:

39 
 
Repere metodologice pentru Religie

a) își iubește părinții; b) face fericiți pe copilașii necăjiți;

c) nu a ascultat de părinți; d) are grijă de natură;

e) îngrijește cu dragoste animalele.

3. Prin participarea la Sfânta Liturghie, alături de sfinți și de îngeri, suntem cu adevărat în Împărăția
lui Dumnezeu. Apreciază cu Adevărat (A) și Fals (F) afirmațiile care arată valorile din Împărăția
Cerurilor.
A F
a) În ea domnesc dragostea și dreptatea. o o
b) Ea nu este veșnică. o o
c) Omul este stăpân în ea. o o
d) Există pace și bucurie. o o
e) Trăiești alături de cei dragi, ca într-o familie fericită. o o

40 
 
4. **** Prin Botez, copilul devine creștin și intră în marea familie a Bisericii, primind un nume și un
înger păzitor. Selectează modalitățile prin care un copil își manifestă calitatea de creștin:
Repere metodologice pentru Religie

Bifează!
a) participă la slujbele Bisericii;
b) își respectă nașii de botez;
c) ascunde unele greșeli atunci când se spovedește;
d) se unește cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie;
e) când are alegeri mai greu de făcut, cere ajutorul celor dragi din jur.

5. **** Când facem o faptă bună din dragoste față de oameni, ne arătăm iubirea față de Dumnezeu.
Selectează doar acele fapte care se potrivesc, pentru a da strălucire steluței.

Bifează!
a) Îmi ajut părinții la activitățile casnice.
b) Mă rog lui Dumnezeu când nu știu ce să aleg.
c) Iert pe cei care mă nedreptățesc.
d) Mă supăr când alții câștigă.
e) Sunt fericit când îi văd bucuroși pe cei din jurul meu.

6. Prin Sfânta Împărtășanie Îl primim pe Hristos, sub forma pâinii și a vinului. Selectează cuvintele
care exprimă efecte ale Împărtășaniei pentru a completa următoarea propoziție: "Sfânta
Împărtășanie ne oferă ........................, ......................., ............................... de a iubi și de a fi mai buni."

41 
 
Repere metodologice pentru Religie

Bifează!
o a) nerăbdarea, speranța și toleranța
o b) iertarea, bucuria și puterea
o c) sfințenia, nedreptatea și iertarea

7. Mântuitorul Hristos este un model pentru noi de blândețe, bunătate, respect, sinceritate și iubire.
Selectează afirmațiile adevărate:

A F
a) Adevărul te face liber și te scapă de frică. o o
b) Blândețea potolește furia. o o
c) Neascultarea duce la greșeală. o o
d) Respect doar dacă sunt respectat. o o
e) Ajut doar pe cel pe care mă ajută. o o
f) Bunătatea mă face fericit. o o

8. *** Pomul bun se cunoaște după roadele sale. Tot așa, Domnul Hristos ar vrea să cunoască roadele
unui creștin din faptele sale. Selectează-le din lista de mai jos:

42 
 
Bifează!
a) modest, bun, credincios
Repere metodologice pentru Religie

b) nervos, sincer, timid


c) de încredere, săritor la nevoie
d) fricos, iertător, nerăbdător
e) cinstit, respectuos, milos

9. **** Respectul înseamnă prețuirea pe care o simțim și cinstirea pe care o arătăm celor din jur.
Selectează atitudinile care dovedesc manifestarea respectului:

Bifează!
a) vorbesc frumos;
b) îmi cer scuze;
c) întârzii;
d) sunt dezordonat;
e) sunt punctual;
f) mulțumesc;
g) vorbesc urât.

10. Stabiliți corespondența între martorii evenimentului și sărbătoarea creștină:

43 
 
Repere metodologice pentru Religie

1. Nașterea 2. Botezul 3. Învierea 4. Înălțarea


Domnului Domnului Domnului Domnului
a) Îngerii și ○ ○ ○ ○
apostolii
b) Femeile ○ ○ ○ ○
mironosițe și
apostolii
c) Magii și ○ ○ ○ ○
păstorii
d) Sfânta Treime ○ ○ ○ ○
și Sfântul Ioan
Botezătorul

GRILA DE RĂSPUNSURI

Numele și prenumele elevului: __________ Unitatea de învățământ: __________ Clasa: __________

Număr întrebare Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit


Întrebarea 1 Întrebarea 6
Întrebarea 2 Întrebarea 7
Întrebarea 3 Întrebarea 8
Întrebarea 4 Întrebarea 9
Întrebarea 5 Întrebarea 10
 Total: 100 puncte
 Pentru învățământul primar, evaluarea se realizează prin calificative, transformându-se
punctajul în calificative, respectiv:
- între 80 și 100 puncte = FB
- între 60 și 79 puncte = B
- între 40 și 59 puncte = S

44 
 
GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME
Număr Număr
Răspuns oferit Răspuns oferit
întrebare întrebare
Repere metodologice pentru Religie

Întrebarea 1 1 a, c, d (10 p.) Întrebarea 6 6 b (10 p.)


Întrebarea 2 2 a, b, d, e (10 p.) Întrebarea 7 7 a, b, c, f (A) d, e (F)
(6x2=12 p.)
Întrebarea 3 3 a, d, e (A) b, c – (F) (5x2p.=10 Întrebarea 8 8 a, c, e (10 p.)
p.)
Întrebarea 4 4 a, b, d, e (9 p.) Întrebarea 9 9 a, b, e, f (10 p.)
Întrebarea 5 5 a, b, c, e (10 p.) Întrebarea 10 10 a-4, b-3, c-1, d-2 (8 p.)
Total: 100 puncte

SURSA IMAGINILOR INSERATE

Întrebarea Adresa imaginii


Antet- Autor: Ionița Timiș, Icoana răstignirii- icoană din arhiva personală;
1 Icoana de Teofan Cretanul (1535-1545), din Mănăstirea Ivir, Muntele Athos;
1.a Autor icoană Codrescu Daniel,http://danielcodrescu.ro/wp-content/uploads/2016/12/IMG_3838-
1024x1024.jpg , ultima accesare la 26.07.2020, ora 19:20;
1.b Autor icoană Codrescu Daniel,
http://danielcodrescu.ro/wp-content/uploads/2016/12/IMG_3823-1024x1024.jpg , ultima accesare la
26.07.2020, ora 19:35;
1.c Imagine personală;
1.d Imagine din arhiva personală;
2, 2.a; 2.b; Imagini din arhiva personală;
2.c; 2.d;
2.e
3 Autor: Vera Bindiul, Mănăstirea Rădăuți;
4. Autor: Iulia Chede;
6. Autor: Simona Necșoiu; Masa Sfântului Altar cu Sfintele Vase;
7. Autor: Ionița Timiș, Icoana răstignirii- icoană din arhiva personală;
8. Autor: Markus Hagenlocher, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malus-Idared_on_tree.jpg, ultima
accesare la 01.08.2020, ora 9.10
9. Imagine din arhiva persoanlă;
10 Autor: Teofan Cretanul (1546), Mănăstirea Stavronichita, Muntele Athos, Icoana: Nașterii Domnului,
Botezului Domnului, Învierii Domnului, Înălțării Domnului.

45 
 
Evaluare inițială pentru clasa a VI-a
Autor: Buzatu Daniela Liliana – Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase,
literare, plastice, istorice);
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din
textele studiate;
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase

Test de evaluare inițială clasa a VI-a 

1. Identifică valorile religios-morale specifice credinței creștine, studiate pe parcursul clasei a


V-a. Subliniază-le cu o linie.
(1,4 p)

2. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este "Izvorul existenței" și "Părintele omenirii".


Încercuiește enunțurile și imaginile care prezintă acest adevăr. (3,6 p)
a) Dumnezeu a creat îngerii;
b) Dumnezeu a creat universul;
c) Momentul creației este prezentat în Noul Testament;
d) Dumnezeu a creat natura;
e) Dumnezeu a creat omul;

a) Dumnezeu a creat îngerii; b) Dumnezeu a creat universul;

46 
 
c) Dumnezeu a creat natura; d) Dumnezeu a creat omul;
Repere metodologice pentru Religie

3. Realizează în mod corect corespondența dintre versetele Sfintei Scripturi și învățătura creștină
despre crearea lumii.
(5 p)

4. Ordonează în mod corect zilele creației și descoperă ordinea în care Dumnezeu a creat lumea.
(5 p)

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
b) 6, 1, 2, 5, 4, 3;
c) 3, 4, 5, 6, 1, 2

47 
 
5. Biblia sau Sfânta Scriptură ne prezintă crearea omului. Completând corect versetele, vei
descoperi mesaje importante care ne prezintă valoarea omului.
Repere metodologice pentru Religie

Selectează răspunsul corect din textele prezentate la punctele a), b), c), apoi completează spațiile
punctate.
(5 p)
”Și a zis Dumnezeu: Să-l facem pe om după …............................................................................. ca să
stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe
pământ și tot pământul”.
a) lumea materială;
b) lumea văzută și nevăzută;
c) chipul și asemănarea Noastră;
„Luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fata lui
............................................................................... și s-a făcut omul ființă vie.” {Facere 2, 7, 21-22)
a) suflet;
b) Duh Sfânt;
c) suflare de viață.

6. Valorificând versetele de la exercițiul 5, explică de ce omul este numit și „coroana creației”.


(5 p)

................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

7. Vechiul Testament ne vorbește despre pregătirea unui popor credincios pentru venirea
Mântuitorului Iisus Hristos. Identifică drepții și personalitățile importante din Vechiul
Testament.
Realizează în mod corect corespondența dintre imaginile prezentate și enunțurile de mai jos,
notând pe spațiile punctate numele personalităților. Cine sunt eu?
(5 p)
a) Suntem prima familie de pe pământ și Dumnezeu ne-a dăruit darul vieții;
b) Am fost ales de Dumnezeu să construiesc o arcă și am realizat un legământ cu Dumnezeu;
c) Am fost ales de Dumnezeu să fiu tatăl unui popor credincios, poporul ales sau poporul evreu;
d) Dumnezeu mi-a spus să duc poporului evreu Tablele Legii care cuprind cele 10 Porunci.
a) .................................... b) ....................................

48 
 
c) .................................... d) ....................................
Repere metodologice pentru Religie

8. Dumnezeu l-a creat pe om din iubire și îi călăuzește viața prin învățăturile Sale, sub formă de
porunci sau îndemnuri. Decalogul este un dar al iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii.
Completează în mod corect Decalogul.
(20 p)

9. Vechiul Testament ne vorbește despre oameni credincioși, înțelepți, harnici, mărturisitori ai


dreptei credințe în Dumnezeu și mari iubitori față de propriul lor popor, care sunt modele de
urmat.
Pe baza imaginilor prezentate, identifică aceste personalități și subliniază în text calitățile morale
ale acestora.
(10 p)

49 
 
Eu sunt ........... și am evidențiat următoarele calități .............
a) ........................ am fost înțelept și bun și i-am iertat pe frații mei, atunci când au venit în țara
Repere metodologice pentru Religie

Egiptului;
b) ......................... am mărturisit credința mea în Dumnezeu înaintea regelui Ahab și am dovedit că
Baal este doar un idol;
c) ........................ am mărturisit dreapta credință în fața regelui necredincios, care m-a aruncat în
groapa cu lei;
d) ........................ am cerut de la Dumnezeu înțelepciune, iar Dumnezeu mi-a dăruit înțelepciune,
bogăție, putere și mărire;
e) ........................ am dovedit pricepere, folosind calitățile pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și am
construit Templul din Ierusalim;
f) ........................ am folosit calitățile pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și am lăsat moștenire o carte
plină de înțelepciune, numită „Pilde”;
g) ........................ am folosit calitățile pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și am scris o carte, care
cuprinde imnuri de slavă aduse lui Dumnezeu, cartea se numește „Psaltire”;
h) ........................ sunt numită Țara Sfântă și Țara Făgăduinței;

10.
Înțelepciunea regelui Solomon, cuprinsă în cartea numită „Proverbele lui Solomon” este
valoroasă pentru toți oamenii, din toate timpurile. Explică următoarele proverbe:
(5 p)
1. „Păzește, fiule, povața tatălui tău și nu lepăda îndemnul maicii tale.” (Pilde 6, 20);
2. „Omul milostiv își face bine sufletului său.” (Pilde 11,17).

........................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................

50 
 
11. Plecând de la următorul text: „Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!",
când poţi să-i dai acum" (Pilde 3,28), explică de ce este important ca noi, oamenii să oferim
Repere metodologice pentru Religie

ajutor celor sărmani, orfani, persoanelor singure și persoanelor vârstnice.


(5 p)

.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

12. Cele zece porunci reprezintă cea mai frumoasă și importantă călăuză oferită de Dumnezeu
pentru viața noastră, astfel încât să ne construim o relație minunată cu Dumnezeu, cu noi înșine,
cu membrii familiei noastre, cu comunitatea și biserica din care facem parte.
Realizează o scrisoare pentru prietenul/prietena ta, în care să prezinți faptul că Decalogul este
un dar al iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii.
(20 p)

GRILA DE RĂSPUNSURI
Unitatea de învățământ: ................ Numele și prenumele elevului: .................... Clasa: ................................
Punctaj total: 100 p. (90 p. + 10 p. din oficiu)
NUMĂR RĂSPUNS OFERIT NUMĂR RĂSPUNS OFERIT
ITEM ITEM
Item 1 Item 7
Item 2 Item 8
Item 3 Item 9
Item 4 Item 10
Item 5 Item 11
Item 6 Item 12

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE


Unitatea de învățământ: .........................................................
Numele și prenumele elevului: ...............................................
Clasa: .....................................................................................
Punctaj total: 100 p. (90 p. + 10 p. din oficiu)

NUMĂR RĂSPUNS CORECT NUMĂR RĂSPUNS CORECT


ITEM ITEM
Item 1 (1,4 p.) (7 x 0,2 p.) Item 7 (5 p.) (4 x 1,25 p.)
Item 2 (3,6 p.) (4 x 0,9 p.) Item 8 (20 p.) (10 x 2 p.)
Item 3 (5 p.) (5 x 1 p.) Item 9 (10 p.) (8 x 1,25 p.)
Item 4 (5 p.) Item 10 (5 p.) (2 x 2,5 p.)
Item 5 (5 p.) (2 x 2,5 p.) Item 11 (5 p.)
Item 6 (5 p.) Item 12 (20 p.)
Punctaj total: 100 p. (90 p. + 10 p. din oficiu)

51 
 

Evaluare inițială pentru clasa a VI-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat


Competențe evaluate:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase,
literare, plastice, istorice)
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din
textele studiate
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms):

Aplicare online la link:


https://forms.gle/DyGhpW4b4uygf8cs6

Test de evaluare inițială clasa a VI-a


Numele și prenumele elevului: __________________________________
Unitatea de învățământ: _______________________________________
Clasa: ______________________________________________________

Marchează răspunsurile corecte:


o Simbolul cerc - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
o Simbolul pătrat - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte). Numărul de
răspunsuri corecte va fi marcat prin steluțe *;
o Punctaj maxim 100 puncte.

1. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este Izvorul existenței şi Părintele omenirii.


10 puncte

Dumnezeu a creat Dumnezeu a creat Dumnezeu a creat Dumnezeu a creat


îngerii; universul și natura; școlile; omul;
Găsește intrusul: ○ ○ ○ ○

52 
 

2. Realizează corespondența între rânduri și coloane, folosindu-te de cunoștințele învățate despre


crearea lumii:
Repere metodologice pentru Religie

10 puncte
 

a) șase b) nimic c) pământul d) puterea e) cerul


Cuvântului
1. Cuvântul care denumește
○ ○ ○ ○ ○
lumea nevăzută este……….
2. Cuvântul care denumește
○ ○ ○ ○ ○
lumea văzută este……….
3. Dumnezeu a adus lumea la
○ ○ ○ ○ ○
existență în……….zile.
4. Dumnezeu a creat lumea
○ ○ ○ ○ ○
prin………. .
5. Lumea a fost creată din…. ○ ○ ○ ○ ○

3. Scrie ce ar trebui să desenezi în imaginea lipsă:


3 puncte

Răspunsul dvs.

53 
 
4. Biblia sau Sfânta Scriptură ne prezintă crearea omului. Completează în mod corect versetele:
6 puncte
Repere metodologice pentru Religie

a) chipul şi b) suflare c) este alcătuit din trup şi


asemănarea de viaţă suflet şi realizează
Noastrǎ legătura între lumea
materială şi lumea
spirituală
1. „Şi a zis Dumnezeu: Sǎ-l facem pe om dupǎ
… ca să stăpânească peştii mării, păsările
cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce ○ ○ ○
se târăsc pe pământ şi tot pământul” (Facere
1,26)
2. „Luând Domnul Dumnezeu ţărână din
pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui
○ ○ ○
........... şi s-a făcut omul fiinţă vie.” {Facere 2,
21-22)
3. Omul a fost numit „coroana creaţiei” pentru
○ ○ ○
că......

5. Identifică personalități deosebite din Vechiul Testament și creează corespondența cu întâmplările din
viața lor:
15 puncte

Noe Moise Avraam Iosif popor l


evreu
1. Am suferit robie grea în țara Egiptului. ○ ○ ○ ○ ○
2. Am fost ales de Dumnezeu să
construiesc o arcă și am realizat un ○ ○ ○ ○ ○
legământ cu Dumnezeu.
3. Am fost ales de Dumnezeu să fiu tatăl
unui popor credincios, poporul ales sau ○ ○ ○ ○ ○
poporul evreu.
54 
 
4. Am fost ales de Dumnezeu să duc
poporul evreu din robia Egiptului spre ○ ○ ○ ○ ○
Țara Canaan.
Repere metodologice pentru Religie

5. Am fost vândut de frații mei, dar i-am


○ ○ ○ ○ ○
iertat.

6. Alege personajul care a spus: …”am cerut de la Dumnezeu înțelepciune, iar Dumnezeu mi-a dăruit
înțelepciune, bogăție, putere și mărire…”
5 puncte

a) Ilie; b) David;

c) Solomon; d) Moise;

e) Iosif.

55 
 

7. Precizează valoarea de adevăr a enunțurilor:


10 puncte
Repere metodologice pentru Religie

Adevărat Fals
a) Prorocul Ilie l-a mărturisit pe Dumnezeu înaintea regelui Ahab și a dovedit
□ □
că Baal este doar un idol;
b) Dumnezeu a dăruit Tablele Legii lui Iosif; □ □
c) Moise fost salvat din apa fluviului Nil și a fost făcut rob la palatul
□ □
faraonului;
d) David a folosit calitățile date de Dumnezeu și a scris o carte numită Psalmi; □ □
e) Regele Solomon a construit Templul din Ierusalim. □ □

8. Fiecare om este îndemnat să-și dezvolte calitățile proprii, prin efort personal. Regele Solomon a lăsat
lumii o carte plină de înțelepciune numită:
5 puncte

○ a) Psalmi;
○ b) Pilde;
○ c) Deuteronom.

56 
 
9. Realizează corespondența între enunțurile referitoare la Decalog:
8 puncte
Repere metodologice pentru Religie

a) Sinai b) datoriile omului c) datoriile d) Moise


față de Dumnezeu omului față de
semeni
1.Cele zece porunci au fost date de
○ ○ ○ ○
Dumnezeu lui ....
2.Profetul Moise a primit Tablele Legii
○ ○ ○ ○
pe Muntele...
3.Primele patru porunci se referă la .... ○ ○ ○ ○
4.Ultimele șase porunci se referă la .... ○ ○ ○ ○

10. Cele zece porunci sunt importante pentru relația noastră cu Dumnezeu, cu familia, cu comunitatea și
cu Biserica. Realizează corespondența în mod corect între fapte și porunci:
10 puncte

a) Cinstește pe b) Adu-ți aminte c) Să nu poftești d) Să nu


tatăl tău și pe de ziua odihnei, ca nimic din câte are mărturisești strâmb
mama ta. să o cinstești. aproapele tău. împotriva
aproapelui tău.
1.Îmi ascult
□ □ □ □
părinții mereu.
2.Merg duminica
□ □ □ □
la biserică.
3.Spun de fiecare
□ □ □ □
dată adevărul.
4.Nu sunt invidios
pe colegul meu că
□ □ □ □
a primit o notă mai
mare.
5.Mă rog pentru
□ □ □ □
părinții mei.

57 
 
11. *** Găsește caracteristici comune ale lui Ilie și Daniel:
8 puncte
Repere metodologice pentru Religie

a); b);

c); d).

12. Realizează corespondența între sărbători și categoriile cărora le aparțin:


12 puncte

a) Sărbători civile b) Sărbători religioase


1.Ziua Națională a României □ □
2.Sfântul Apostol Andrei □ □
3.Învierea Domnului □ □
4.Ziua Copilului □ □
5.Duminica Floriilor □ □
6.Ziua Femeii □ □

58 
 

GRILA DE RĂSPUNSURI
Numele și prenumele elevului: ……………..Unitatea de învățământ: ………………Clasa: ………….
Repere metodologice pentru Religie

Număr întrebare Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit


Întrebarea 1 Întrebarea 7
Întrebarea 2 Întrebarea 8
Întrebarea 3 Întrebarea 9
Întrebarea 4 Întrebarea 10
Întrebarea 5 Întrebarea 11
Întrebarea 6 Întrebarea 12
Total: 100 puncte

GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME


Nr. Nr.
Răspuns corect Răspuns corect
item item
1c (10 p.) a, d, e (A); b, c (F) (10p.)
1 7 2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată
corect (5x2p=10p)
1c, 2a, 3d, 4b, 5e (10p.)
2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată
2 2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată 8
corect (4x2p=8p)
corect (5x2p=10p)
3 Lumina (5p.) 9 1d, 2a, 3b, 4c (8p.)
1c, 2b, 3a (6p.) 1a, 2b, 3d, 4c, 5a (10p.)
4 2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată 10 2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată
corect (3x2p=6p) corect (5x2p=10p)
1e, 2a, 3c, 4b, 5d
5 3 puncte pentru fiecare afirmație apreciată 11 a, c, d (8p.)
corect (5x3p=15p)
1,4,6 – a); 2,3,6 – b) (12p.)
C (4p.)
6 12 2 puncte pentru fiecare afirmație apreciată
corect (6x2p=10p)
Total: 100 puncte

SITOGRAFIA IMAGINILOR
Nr. Link imagine
item
1 Colaj creat cu imagini pictate de pictor Adrian Botea cu echipa, Măn. Sf Pantelimon, Techirghiol
2 Creat cu
https://www.google.ro/search?q=pergament&tbm=isch&hl=ro&chips=q:pergament&tbs=sur:f&hl=ro&sa=X&ved=2
ahUKEwj_obfcjJHrAhWDHuwKHWcHB8MQ3VZ6BAgBEBY&biw=1162&bih=721
3 Desenator eleva Maria Enache, C.N. Al Vlahuță, Rm. Sărat
4 Pictor Daniel Codrescu, http://danielcodrescu.ro
5 Colaj creat cu imagini pictate de pictor Adrian Botea cu echipa, Măn. Sf Pantelimon, Techirghiol
6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon; https://www.criteriul.ro/sfantul-prooroc-ilie-tesviteanul/
7 Colaj personal
8 Colaj personal
9 Colaj creat cu imagini din arhiva personală
10 Doxologia
11 Imagini create
12 Colaj creat cu imagini din arhiva personală

59 
 
Evaluare inițială pentru clasa a IX-a
Autori: Argatu Adriana Nicoleta - Colegiul Național Militar „Al. I. Cuza” Constanța; Zăbavă Emil-Dănuț–
Școala Gimnaziala Nr. 28 București
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare,
plastice, istorice)
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele
studiate
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms):
Aplicare online la link:
https://forms.gle/EHsmzY8Pvs4FK5by5

Test de evaluare inițială clasa a IX-a


Nume și prenume elev: _______________ Clasa: _______ Unitatea de învățământ: _______________

Alege răspunsul corect și încercuiește litera corespunzătoare de la următorii trei itemi:


1. Crezul este:
a. mărturisire de credință;
b. o slujbă religioasă;
c. o Sfântă Taină;
d. un obiect din biserică.

5 puncte
2. Pilda semănătorului ne învață:
a. cum să ne purtăm cu agricultorii;
b. cum să primim învățătura lui Dumnezeu;
c. cum să învățăm pe alții învățătura lui Dumnezeu;
d. cum poate lua cineva note mari.
5 puncte

3. Pilda viței și a mlădiței ne învață și:


a. să avem grijă de natură;
b. că putem obține viața veșnică dacă devenim membri
ai Bisericii și suntem vrednici de Împărtășanie;
c. că putem să ne descurcăm și singuri;
d. să fim grijulii cu cei din jurul nostru.
5 puncte
4. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarei afirmații: „Biserica este întemeiată de Sfinții Apostoli ai
Mântuitorului la Cincizecime.”
a. Adevărat;
b. Fals.

Mănăstirea Caraiman
5 puncte

60 
 
5. Alegeți varianta corectă a următoarei fraze: „Dreptul Iov, cel puțin pătimitor, nu a fost încercat în credința lui,
Dumnezeu neîngăduind ispitirea asupra trupului și sufletului său.”
a. „Dreptul Iov, cel mult pătimitor, a nu fost încercat în credința lui, Dumnezeu îngăduind ispitirea asupra
Repere metodologice pentru Religie

trupului și sufletului său.”


b. „Dreptul Iov, cel puțin pătimitor, a fost încercat în credința lui, Dumnezeu îngăduind ispitirea asupra trupului
și sufletului său.”
c. „Dreptul Iov, cel mult pătimitor, a fost încercat în credința lui, Dumnezeu îngăduind ispitirea asupra trupului
și sufletului său.”
d. „Dreptul Iov, cel puțin pătimitor, a fost încercat în credința lui, Dumnezeu neîngăduind ispitirea asupra
trupului și sufletului său.”
5 puncte

6. Porunca iubirii dată de Mântuitorul lumii Sfinților Săi Apostoli și, prin ei, nouă tuturor o aflăm din:

a. Pentateuh (pentru că sunt primele cinci cărți din


Sfânta Scriptură);
b. Faptele Apostolilor (pentru că povestesc ce făceau
Apostolii când L-au întâlnit pe Hristos);
c. Sfintele Evanghelii (pentru că în aceste cărți găsim
viața, faptele și învățătura Mântuitorului);
d. Apocalipsă (pentru că este cartea care vorbește
despre sfârșitul lumii).

5 puncte

7. Aranjați de la mic la mare formele de organizare bisericească (cea mai mică formă de organizare - 1, ... , cea
mai mare - 5).

1 2 3 4 5
a. Parohie;
b. Mitropolie;
c. Episcopie;
d. Patriarhie;
e. Arhiepiscopie.
10 puncte

8. Identificați, dintre imaginile de mai jos, icoanele.

a. b. c.

d. e.
10 puncte

61 
 

9. Asociați corect definițiile dragostei din cartea Noului Testament: I Corinteni, capitolul 13.
Repere metodologice pentru Religie

Exemplu de iubire: Iubirea Maicii Domnului pentru


Pruncul Iisus Hristos.

1. Dragostea îndelung a. binevoitoare.


2. Dragostea este b. rabdă.
3. Dragostea nu c. cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul.
4. Dragostea nu se poartă d. se laudă, nu se trufește.
5. Dragostea nu cade e. niciodată.
f. înteleaptă
25 puncte

10. Alcătuiți un text prin care să reliefați una dintre învățăturile primite în cadrul orei de religie în anul școlar
anterior.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25 puncte

Tabel cu răspunsuri și punctaje

1. a; 5 puncte 6. c; 5 puncte
2. b; 5 puncte 7. a1, b4, c2, d5, e3;
10 puncte (2px5= 10p)
3. b; 5 puncte 8. b, d
10 puncte (5px2= 10p)
4. a; 5 puncte 9. 1b, 2a, 3d, 4c, 5e
25 puncte (5px5= 25p)
5. c; 5 puncte 10. 10 puncte – pentru identificarea învățăturii
15 puncte – pentru exprimarea corectă a învățăturii
Total punctaj: 100 puncte Notă: Se obține prin împărțirea la 10 a punctajului.
 

   

62 
 
 

Evaluare inițială pentru clasa a X-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Oprea Carmen – Liceul “Traian Vuia” Craiova


Competențe evaluate:
1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte
1.2. Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al
creştinului
3.3. Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personalăla viaţa liturgică a Bisericii
4.2. Formularea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine
5.2. Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea
învăţământului românesc
5.3. Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii
antice însuşite la alte discipline
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms):

Aplicare online la link:


https://forms.gle/VrgaPd3zbjcNZMdDA

63 
 

Evaluare inițială pentru clasa a XI-a


Autori: Argatu Adriana Nicoleta - Colegiul Național Militar „Al. I. Cuza” Constanța; Zăbavă Emil-Dănuț–
Repere metodologice pentru Religie

Școala Gimnaziala Nr. 28 București


Competențe evaluate:
1.1 Argumentarea importanţei respectului datorat de creştini celor sfinte
1.4. Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practici religioase existente
în lumea contemporană
2.2. Elaborarea unor texte (referate, eseuri, articole, etc.) folosind termeni specifici religiei
3.2. Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextul social complex , complicat şi
paradoxal a lumii contemporane
4.1. Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2. Analizarea consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vieţii personale
şi asupra comunităţii
4.3. Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale
comunităţii
5.1. Analizarea contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii naţionale, în contextul istoric respectiv
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms):

Aplicare online la link:


https://forms.gle/v47iatnPnkqcDiGG9

Test de evaluare inițială clasa a XI-a


Nume și prenume elev: _______________ Clasa: _______ Unitatea de învățământ: _______________

1. Cea mai frumoasă și completă învățătură o regăsim în „Predica de pe munte”. Asociați câte două
jumătăți de fraze pentru a obține învățătura corectă.

a. Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; 1. întoarce-i şi pe celălalt.


b. Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul 2. nu întoarce faţa ta.
drept, ...;
c. Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce ...; 3. altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel
din ceruri.
d. De la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, ...; 4. şi ceea ce este nu, nu.
e. Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi 5. iubiți.
înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei;
f. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face ...; 6. vă blestemă.
g. Nu judecaţi, .... 7. dreapta ta.
8. ca să nu fiţi judecaţi.
21 puncte

64 
 
2. Prima parte din „Predica de pe munte” conține „Fericirile”. Asociați fiecărei fericiri virtutea
corespunzătoare.
Repere metodologice pentru Religie

i. neprihănirea
b. dreptatea ca

h. milostenia;
g. blândețea;
f. martiriul;
e. dreptatea
c. smerenia
a. pocăința

sfințenie

d. pacea
1. Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este
împărăția cerurilor.
2. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
mângâia.
3. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni
pământul.
4. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de
dreptate, că aceia se vor sătura.
5. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.
6. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor
vedea pe Dumnezeu.
7. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema.
8. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor
este împărăția cerurilor.
9. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor
prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră, mințind din pricina Mea.
18 puncte
3. Citatul biblic: „Şi Dumnezeu făcea, prin mâinile lui Pavel, minuni nemaiîntâlnite. Încât şi peste cei ce
erau bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele
rele ieşeau din ei.” (F. Ap. 19, 11-12) poate constitui un argument pentru cinstirea:

О a. Sfintei Cruci;
О b. Sfintelor Icoane;
О c. Sfintelor Moaște.

Moaștele Sf. Filomenos, Israel


5 puncte

65 
 
4. Următorul fragment biblic: „Căci cuvântul .... , pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne
mântuim, este puterea lui Dumnezeu.” se referă la cinstirea:
Repere metodologice pentru Religie

О a. Sfintei Cruci;
О b. celor sfinte;
О c. Bisericii.

5 puncte
5. Conducătorii spirituali ai poporului nostru au avut o contribuție deosebită în dezvoltarea culturii.
Identificați aceste contribuții.
1. Antim Ivireanu 2. Varlaam 3. Dosoftei
a. a dezvoltat oratoria;
b. a făcut prima versificare a Psaltirii („Pasltirea-n
versuri”);
c. primul nostru povestitor (a înfățișat tărănește
problemele teologice);
d. alături de Vasile Lupu, construiește mănăstirea
„Sfinții Trei Ierarhi” din Iași;
e. primul traducător al ”Istoriilor” lui Herodot;
f. unul dintre cei mai mari tipografi ai epocii
medievale.
12 puncte
6. Religiile orientale studiate DIFERĂ de creștinism prin următoarele credințe:
a. reîncarnare; О
b. un singur Dumnezeu; О
c. karma; О
d. venerarea Crucii; О
e. politeism. О
6 puncte
7. Aparțin credințelor necreștine următoarele:
a. superstițiile;
b. Sfânta Liturghie;
c. magia;
d. numerologia;
e. astronomia.
6 puncte
8. Stilul arhitectural al Bisericii Ortodoxe este:

a. stilul romanic;
b. stilul bizantin;
c. stilul renascentist;
d. stilul basilical.
5 puncte
9. Alcătuiți un eseu prin care să explicați rolul conștiinței morale pentru tineri. Veți urmări următoarele
cerințe: - definirea conștiinței morale; - un exemplu biblic de manifestarea a conștiinței morale; - un
exemplu contemporan de manifestarea a conștiinței morale.
22 puncte
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Tabel cu răspunsuri și punctaje

66 
 

1. a4, b1, c6, d2, e3,, f7, g5; 6. a, c, e


21 puncte (3p.x7=21p.) 6 puncte (2p.x3=6p.)
Repere metodologice pentru Religie

2. 1c, 2a, 3g, 4b, 5h, 6i, 7d, 8e, 9f; 7. a, c, d


18 puncte (2p.x9=18p.) 6 puncte (2p.x3=6p.)
3. c; 8. b
5 puncte 5 puncte
4. a; 9. 22 puncte
5 puncte
5. a1, b3, c2, d2, e3, f1;
12 puncte (2p.x6=12p.)
Total punctaj: 100 Notă: 10

   

67 
 
Evaluare inițială pentru clasa a XII-a
Autori: Argatu Adriana Nicoleta - Colegiul Național Militar „Al. I. Cuza” Constanța; Zăbavă Emil-Dănuț–
Școala Gimnaziala Nr. 28 București
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.2 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume
1.3 Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii (caracteristici definitorii, arie
de răspândire, doctrină , adepţi, importanţă în istoria omenirii, etc.)
2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri pe teme religioase
3.1. Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral- creştine, însuşite din învăţătura Mîntuitorului şi
din exemplele oferite de marile personalităţi din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social-
moral elevat
3.2. Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicarea a tânărului creştin, în familie şi în societatea
contemporană
3.3. Explicarea caracteristicilor relaţiei om-Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile
moralei creştine
4.3. Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi corect minunile de falsele minuni, fenomenele normale de
cele paranormale
5.1. Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale,
utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline
5.3. Utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între
oameni, comunităţi, Biserici
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat atât față în față, cât și online (platforma Google forms):

Aplicare online la link:


https://forms.gle/4iHWRsAxJjPFWRhQ6

Test de evaluare inițială clasa a XII-a

Nume și prenume elev: _______________ Clasa: _______ Unitatea de învățământ: _______________

1. Creștinismul nu este o școală filosofică care operează cu noțiuni abstracte, ci are la bază comuniunea
omului cu Dumnezeu. Această comuniune este constituită din:
a. revelația naturală;
b. revelația biologică;
c. revelația supranaturală;
d. revelația științifică.

4 puncte
2. Se dă textul: „Prin iubirea Sa, mai presus de minte și nesfârșită pentru om, Dumnezeu a devenit cu
adevărat și prin natură tocmai ceea ce iubea (adică om - n.n.)“. (Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 5)
Pornind de la citatul dat, rezolvați următoarele trei cerințe:

68 
 

2.a. Scrieți virtutea teologică care a dus la întruparea Domnului.


Repere metodologice pentru Religie

………………………………………………………
......................................................................................

4 puncte
2.b. Enumerați cele două însușiri ale iubirii divine amintite de Sfântul Maxim Mărturisitorul.

…………………………………………………

…………………………………………………

4 puncte
2.c. Completați fragmentul din Crez: „Lumină din ...., Dumnezeu adevărat din .....” (articolul 2 din Crez).

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Schimbarea la față - momentul în care Iisus Hristos


își arată firea dumnezeiască
5 puncte
3. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune: „Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în
Biserică” (Egeeni 5, 32), asemănând legătura soților cu legătura dintre Hristos și Biserică.
Pornind de la citatul dat, rezolvați următoarele trei cerințe:

3.a. Identificați două însușiri ale familiei creștine dintre cele de mai jos:
a. indisolubilitatea;
b. poligamia;
c. temporalitatea;
d. unicitatea;
e. egoismul.

6 puncte
69 
 
3.b. Numiți Taina prin care sunt uniți în Biserică mirele și mireasa întemeindu-se astfel o „mică biserică”.
Repere metodologice pentru Religie

………………………………………………....................
...........................................................................................

Biserica din Cana Galilei


4 puncte
3.c. Prima familie:

a. a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai;


b. s-a despărțit;
c. era alcătuită din Adam și Eva;
d. s-a întemeiat după ce s-a săvârșit pentru prima dată Taina Cununiei;;
e. nu a existat niciodată cu adevărat.
4 puncte
4. Stabiliți corespondența cuvintelor ce denumesc părților ale bisericii din imaginile de mai jos.

a. b. c. d.
1. pridvor;
2. proscomidiar;
3. altar;
4. naos.

8 puncte

70 
 

5. Reconstruiți citatele de mai jos:


Repere metodologice pentru Religie

1. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, a. încât pe Fiul Său cel Unul Născut L-a dat ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (In. 3, 16).
2. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, b. aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. (Luca 22, 19)
3. Iată Mielul lui Dumnezeu, c. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. (Ioan 15,
13)
4. Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; d. Cel ce ridică păcatul lumii. (Ioan 1, 29)
12 puncte
6. Asociați următoarele afirmații religiilor monoteiste studiate.

a. Creștinism b. Iudaism c. Islamism


1. Este cunoscută și sub numele de religie mozaică.
2. Este o religie avramică a cărei centru religios se află în
orașele Mecca și Medina.
3. Religie a cărui nume vine din latinescul „christianus”.
4. Lăcașul de cult se numește moschee sau geamie.
5. Sărbătoarea ei principală este Învierea.
6. Una dintre sărbători este Anul Nou sau Roș Hașana.
7. Dintre veșmintele de cult întâlnim la ei kippah, țițitul și
tefilinul.
8. Conducătorul spiritual se numește imam.
9. Mărturisirea lor de credință se mai numește și simbolul niceo-
constantinopolitan.
18 puncte
7. Unii dintre voievozii români au contribuit la formarea și dezvoltarea culturii naționale. Asociați
contribuțiile amintite cu voievozii studiați.
a. Ștefan b. Vlad c. Constantin d. Neagoe e. Mircea
cel Mare Țepeș Brâncoveanu Basarab cel Bătrân
1. A înființat Academia din București.
2. Ctitor al mănăstirii Cozia, loc de
cultură al vremii sale.
3. A cultivat spiritul de dreptate, vitejia,
moralitatea, vrednicia.
4. Foarte bun diplomat, a păstrat prietenie
cu toți încât țara nu a avut de suferit jafuri
sau pustiiri.
5. Numit de Papa Sixt al IV-lea – ”atlet al
creștinătății”, și-a manifestat recunoștința
față de Dumnezeu prin construirea a 44 de
lăcașuri de cult.
6. A luat naștere în timpul domniei sale
un stil arhitectural ce-i poartă numele
(exemplu: mănăstirea Sâmbăta de Sus).
7. Ctitor al nestematei arhitecturale Curtea
de Argeș.
8. A aparat credința și țara cu prețul vieții
lui și al fiilor lui.
9. A lăsat un testament către fiul său,
Teodosie, care cuprindea multe sfaturi
creștine.
27 puncte

71 
 
8. Pentru ca o minune să fie adevărată trebuie ca să:

a. fie fantastică;
Repere metodologice pentru Religie

b. nu contrazică Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție;


c. urmărească mântuirea sufletului omenesc;
d. fie cunoscută de toată lumea;
e. să ne impresioneze.

Tabel cu răspunsuri și punctaje

1. a, c; 4. 1c, 2d, 3a, 4b


4 puncte (2p.x2=4p.) 8 puncte (2p.x4=8p.)
2.a Iubirea, iubirea, Iubire, iubire; 5. 1c, 2a, 3d, 4b
4 puncte 12 puncte (3p.x4=12p.)
2.b. mai presus de minte şi nesfârşită pentru om, 6. 1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c, 9a;
mai presus de minte si nesfarsita pentru om, 18 puncte (2p.x9=18p.)
mai presus de minte nesfarsita pentru om,
mai presus de minte, nesfarsita pentru om,
mai presus de minte, nesfarsita pentru om ;
4 puncte
2.c. Lumină, Dumnezeu adevărat; 7. 1c, 2e, 3b, 4c, 5a, 6c, 7e, 8c, 9d;
4 puncte 27 puncte (3p.x9=27p.)
3.a. a, d; 8. b, c;
6 puncte (3p.x2=6p.) 4 puncte (2p.x2=4p.)
3.b. Taina Cununiei;
4 puncte
3.c. a, c;
4 puncte (2p.x2=4p.)
Total punctaj: 100
Notă: 10

72 
 
Cultul romano-catolic
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a II-a


Autori: Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău; Cojan Loredana –
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău
Competențe evaluate:
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinței religioase, prin apelul la experiența proprie
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din
viața de zi cu zi și a exemplelor unor persoane din Biblie
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin într-o serie de contexte de viață reale sau
imaginare
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte
3.2. Prezentarea unor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, cu incidență asupra
vieții familiei și a comunității

Test de evaluare inițială clasa a II-a

1.Asociază cuvintele cu imaginile corespunzătoare. (Exemplu: a – C)


a. BISERICĂ A.

b. CUVÂNTUL DOMNULUI B.

c. CRĂCIUN C.

73 
 
d. BUNAVESTIRE D.
Repere metodologice pentru Religie

E.

F.

2. Notează cu A enunțurile corecte și cu F pe cele false.


a) Isus s-a născut la Betleem, într-un grajd. __
b) La vârsta de 12 ani Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan. __
c) După ce a fost botezat Isus și-a ales doisprezece apostoli. __
d) La Paști sărbătorim înălțarea Domnului. __
e) Numai Dumnezeu poate să facă minuni. __

3. Scrie cinci fapte prin care îți arăți credința în Dumnezeu.


a) ……………………………………
b) …………………………………..
c) …………………………………..
d) ………………………………….
e) …………………………………….

4. Când i-ai făcut fericiți pe părinții tăi? Scrie trei exemple!


a) …………………………………………………………………………………………....
b) ……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………

5. Continuă enunțul început scriind două exemple.


Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că:
a)…………………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………………….
Descriptori de performanță
Suficient Bine Foarte bine
1 Asociază corect două Asociază corect trei elemente. Asociază corect toate elementele
elemente. date.
2 Notează corect două din cele Notează corect trei din cele cinci Notează corect toate cele cinci
cinci afirmații. afirmații. afirmații.
3 Indică două fapte de credință Indică trei fapte de credință. Indică cinci fapte de credință.
4 Scrie un singur exemplu. Scrie două exemple. Scrie cele trei exemple.
5 Scrie parțial un exemplu. Scrie corect un exemplu. Scrie cele două exemple.
Evaluare inițială pentru clasa a III-a

74 
 
Autori: Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău; Cojan Loredana –
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău
Competențe evaluate:
Repere metodologice pentru Religie

1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase


1.2. Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de viaţă
reale sau imaginare
2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte
2.2. Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
- 3.1. Explicarea importanţei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii şi a societăţii

Test de evaluare inițială clasa a III-a


1. Scrie sub fiecare cifră ceea ce a creat Dumnezeu în ziua respectivă a creației. Dumnezeu le-a creat pe
toate bune. Scrie în căsuța corespunzătoare cum poți păstra creația?

……..………………… ……..………………… ……..………………… ……..……………………


……..………………… ……..………………… ……..………………… …..………………………..
……..………………… ……..………………… ……..………………… ……………………….…
…….…………………. …….…………………. …….……… ……………….

Cum poți păstra creația lui


Dumnezeu?
……..………………… ……..………………… ……..………………… ……..……………………
……..………………… ……..………………… ……..………………… …..………………………..
……..………………… ……..………………… ……..………………… ……………………….…
…….…………………. …….…………………. …….………. ……………….

2. Desparte cuvintele din propoziţia: Dumnezeuacreatlumeadinnimic.


............................................................................................................................................................
3. Înlocuieşte cifrele cu literele corespunzătoare, pentru a afla unde au trăit primii oameni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a ă d g i l n p r s u

4 9 2 3 5 7 1 8 1 9 1 3 5 10 11 6 11 5

4. Realizează corespondenţa între următoarele cuvinte aflate în cele două coloane.


Moise credinţa în Dumnezeu
Adam şi Eva cel scos din apă
Abraham primul rege al lui Israel
primii oameni creaţi de Dumnezeu

75 
 
5. Scrie în spaţiul punctat numele potrivit dintre următoarele: Moise, Abraham, Iosif, fraţii lui Iosif, Noe.

Când ne asemănăm
- credem în Dumnezeu ………………………………..
- ce rugăm lui Dumnezeu ………………………………..
Repere metodologice pentru Religie

- îi invidiem pe ceilalţi ………………………………..


- iertăm celor care ne greşesc ………………………………..
- împlinim voinţa lui Dumnezeu ………………………………..

6. După Potop, Noe i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru că l-a salvat. Compune o rugăciune de mulţumire
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ţi-a dat.

Descriptorii de performanţă

Suficient Bine Foarte Bine


1 Pentru completarea a trei Pentru completarea a cinci Pentru completarea întregului
zile a creaţiei zile a creaţiei exerciţiu în mod
2 Pentru două răspunsuri Patru răspunsuri corecte Pentru toate răspunsurile corecte
corecte
3 Pentru patru litere înlocuite Pentru descoperirea unui Pentru descoperirea corectă a
corect cuvânt corect celor două cuvinte
4 Pentru realizarea corectă a Pentru realizarea corectă a Pentru realizarea celor trei
unei corespondente două corespondente corespondenţe în mod corect
5 Pentru completarea corectă Pentru completarea corectă a Pentru completarea corectă a
a unui nume trei nume tuturor numelor
6 Pentru o scurtă mulţumire Pentru o motivarea a Pentru o rugăciune de mulţumire
rugăciunii şi motivată

76 
 
Evaluare inițială pentru clasa a IV-a
Autori: Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău; Mate Cristina – Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1 Descrierea comportamentului unor personaje biblice, prin raportare la exemple de viaţă cotidiană;
1.2. Identificarea îndatoririlor omului credincios faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, pe baza valorificării
unor texte religioase sau/şi a unor experienţe din viaţa cotidiană;
2.2. Descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, pornind de la texte religioase sau de la situaţii
concrete
2.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creştin, în familie şi în societate
3.1. Identificarea diferitelor daruri ale Duhului Sfânt, în analiza atitudinilor şi comportamentelor
semenilor
3.2. Analiza semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa proprie sau a celorlalţi, prin prisma
credinţei

Test de evaluare iniţială clasa a IV-a


1. Completează spațiile punctate, folosind cuvintele dintre paranteze!

Isus şi-a ales doisprezece ............................ . Aceştia l-au urmat pe .............. pretutindeni. Au primit de la
Isus puterea de a face ......................, de a vindeca ................................, de a vesti ................................ lui. Ei
predicau că Isus este ......................, Fiul lui ............................................ .
Sfânta ............................ este Mama lui ............................şi Mama ............................. Isus ne-a dat-o pe
............................ Maria ca Mamă atunci când era pe ............................ şi când i-a spus ............................ Ioan:
„Iat-o pe ............................ ta!”
(minuni, apostoli, boli, Isus, mama, Isus, Sfânta, cruce, Maria, Bisericii, apostolului, Dumnezeu, Mesia,
cuvintele)

2. Citeşte cu atenţie propoziţiile de mai jos! Scrie în dreptul fiecărei propoziţii A, dacă este adevărată şi F,
dacă este falsă!

a) Isus este păstorul cel bun. .............


b) Vameşul se ruga cu umilinţă. .............
c) Zaheu era fericit că l-a întâlnit pe Isus. .............
d) Isus l-a vindecat pe omul paralizat. ..............
e) Petru era apostol al lui Isus. .............
f) Ioan Botezătorul l-a promis pe Duhul Sfânt apostolilor. .............
g) La Rusalii, apostolii l-au primit pe Duhul Sfânt sub formă de porumbel. .............
h) Duhul Sfânt ne dăruieşte cele şapte daruri. .............

3. Subliniază calităţile pe care crezi că le-a avut Sfântul Paul pentru a putea îndeplini misiunea de apostol!
credinţă, mândrie, neascultare, inteligenţă, iubire, ură, spirit organizatoric, lene, voinţă tare, măiestrie în a vorbi.

4. Urmărind şirul crescător al numerelor, vei descoperi o scurtă rugăciune pe care să o spui zilnic!
15 13 3 7 11
Amin! fiii Maria, şi pentru
10 2 6 14 8
roagă-te Fecioară Isus tăi. Mama
5 9 12 1 4
lui noastră, noi, Sfântă Mama
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

77 
 
5. Continuă propoziţia începută!

Mă asemăn cu oaia rătăcită atunci când ...........................................................................................................


Când sunt departe de Isus, mă simt ..................................................................................................................
Redevin prieten/prietenă cu Isus atunci când .......................................... şi sunt ...........................................
Repere metodologice pentru Religie

6. Compune o rugăciune prin care să-l rogi pe Isus să te ajute să-i urmezi învăţătura!
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Descriptorii de performanţă

Suficient Bine Foarte Bine


1 Pentru completarea corectă a Pentru completarea corectă a Pentru completarea corectă a
cinci cuvinte zece cuvinte celor paisprezece cuvinte
2 Pentru două răspunsuri corecte Patru răspunsuri corecte Pentru toate răspunsurile
corecte
3 Pentru două calităţi subliniate Pentru patru calităţi Pentru toate calităţile
corect subliniate subliniate corect
4 Pentru descoperirea primelor Pentru descoperirea corectă a Pentru descoperirea întregii
cinci cuvinte zece cuvinte rugăciuni
5 Pentru completarea unui Pentru completarea a două Pentru completarea celor trei
propoziţii propoziţii propoziţii
6 Pentru o scurtă cerere Pentru o motivarea a Pentru o rugăciune cu referire
rugăciunii la învăţătura lui Isus

78 
 
Evaluare inițială pentru clasa a VI-a
Autori: Dumea Angela – Școala Profesională Adjudeni, județul Neamț; Dumea, Danisia – Școala
Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
3.1. Evidenţierea elementelor definitorii ale propriei identităţi religioase, prin raportare la aspecte de
istorie a creştinismului
2.3. Prezentarea elementelor definitorii și a rolului sacramentelor în viața creștinului
3.2. Analizarea semnificaţiei conceptelor și sintagmelor specifice crezului creştin
Sarcina/testul de evaluare poate fi aplicat în format scris sau în format online.

Testul aplicat în format scris


1. Ordonați cronologic următoarele evenimente petrecute la începutul Bisericii.
2. Identificați și definiți sacramentele inițierii creștine.
3. Identificați persoanele care administrează sacramentele Botezului și Mirului.
4. Enumerați care sunt principalele roade ale celor două sacramente ale inițierii creștine.
5. Stabiliși corespondența dintre imaginile aflate pe coloana din stânga și evenimentele sau
personajele aflate în coloana din dreapta.
6. Explicați cuvântul PERSECUȚIE întâlnit în materia predată în clasa a V-a.
7. Alegeți din următoarele cuvinte 4 sfinți martiri, 4 împărați persecutori și 4 obiective religioase
legate de persecuții.

Testul aplicat în format online


https://learningapps.org/display?v=pyj10qzoj20
https://learningapps.org/display?v=p52ug6qfa20
https://learningapps.org/display?v=pi3v9z1c320
https://learningapps.org/display?v=pn354zyy320

79 
 
Evaluare inițială pentru clasa a IX-a
Autori: Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești; Sofronie Mariana – Liceul
Repere metodologice pentru Religie

Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman


Competențe evaluate:
2.1. Analizarea semnificaţiilor actuale ale unor termeni utilizaţi în Sfânta Scriptură
2.2. Redactarea de scurte argumentări referitoare la credinţă, pe baza unor texte din Sfânta Scriptură
4.1. Sintetizarea învăţăturilor lui Isus referitoare la virtuţile creştine
4.2. Explicarea semnificaţiei păcatului ca îndepărtare a credinciosului de Dumnezeu
4.3. Argumentarea necesităţii de a participa activ la viaţa Bisericii

Test de evaluare iniţială clasa a IX-a


SUBIECTUL I (25 puncte)
Alegeţi varianta corectă încercuind literele corespunzătoare:
1. Decalogul sau:
a) cele şapte sacramente b) cele şase adevăruri de crezut
c) cele trei Persoane divine d) cele zece porunci
2. Euharistie se primeşte la:
a) liturghie b) Botez
c) rugăciunea de seară d) Spovadă
3. Parabola este:
a) barca lui Isus b) o poveste spusă de Isus
c) Biserica d) o glumă
SUBIECTUL II (30 puncte)
Explicaţi termenii:
a) Maslu;
b) sacrament;
c) Sfânta Crisma;
d) catecumen.
SUBIECTUL III (35 puncte)
Se dă textul:
„1 Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de el ca să-l asculte. 2 Fariseii şi cărturarii însă murmurau, spunând:
„Acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei”. 3 Atunci le-a spus această parabolă: 4 „Care om dintre voi,
având o sută de oi şi pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu şi umblă după cea
pierdută până când o găseşte? 5 Iar când o găseşte, o pune pe umerii săi bucurându-se 6 şi, venind acasă, îi
cheamă pe prieteni şi pe vecini, spunându-le: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, pentru că mi-am găsit oaia
pierdută!». 7 Vă spun că, tot aşa, va fi [mai mare] bucurie în cer pentru un păcătos care se converteşte decât
pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire.” (Lc 15,1-7)
Având în vedere cele studiate în clasa a VIII-a, precizaţi:
1. Cum se numeşte povestea pe care aţi citit-o?
2. Cum se numeau poveştile lui Isus?
3. De ce spunea el astfel de poveşti?
4. Daţi şi alte exemple de astfel de parabole.
5. Redaţi pe scurt învăţătura unei parabole mai cunoscute trecând în paranteze numele acesteia.

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

80 
 
BAREM DE CORECTARE ȘI EVALUARE

SUBIECTUL I (25 puncte)


Repere metodologice pentru Religie

1. d) ................................................................................................................................ 10 puncte
2. a) ................................................................................................................................. 5 puncte
3. b) ................................................................................................................................ 10 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)


a) Maslul este sacramentul ungerii celor bolnavi menit să aducă vindecarea trupească dar şi sufletească
.................................................................................................................................................................5 puncte
b) Sacramentele sunt semne vizibile şi eficace ale harului, instituite de Cristos şi încredinţate Bisericii, prin care
ne este dăruită viaţa divină..............................................................................................................5 puncte
c) Sfânta Crismă este untdelemnul administrat la Botez care exprimă preoţia împărătească a celui botezat şi
intrarea în sânul poporului lui Dumnezeu............................................................................................ 10 puncte
d) persoană care cere Botezul şi se pregăteşte să-l primească.............................................................. 10 puncte

SUBIECTUL III (35 puncte)


1. Parabola Oii regăsite ........................................................................................................................ 5 puncte
2. Parabole sau pilde............................................................................................................................. 5 puncte
3. Pentru a descoperi şi a face mai uşor înţelese adevăruri profunde, greu accesibile omului simplu
.............................................................................................................................................................. 5 puncte
4. Pentru cel puţin două (oricare) titluri ............................................................................................... 5 puncte
5. Pentru expunearea corectă şi completă a învăţăturii unei parabole (10 puncte); pentru precizarea numelui
complet al acesteia (5 puncte) .............................................................................................................. 15 puncte

Din oficiu: 10 puncte

81 
 
Cultul unitarian
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a III-a


Competențe evaluate: 1.1; 1. 3; 2.2; 3.1; 3.2
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
- Az ember Isten gyermeke;
- Az ember kötelességei önmagával, társaival és a teremtett világgal szemben;
- A kereszténység nagy ünnepei
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretare a rezultatelor:
Minim: 1-5 p; Mediu: 6-8 p; Maxim: 9-10 p.

Év eleji felmérő a III. osztályos tananyaghoz


1. Melyik napon mit teremtett a Jóisten? Kösd össze! (3 pont, minden helyes válasz 0,5 pont)

Első nap víz és szárazföld elválasztása, növények


Második nap szárazföldi állatok, ember
Harmadik nap ég, föld, világosság
Negyedik nap vízi állatok és madarak
Ötödik nap égitestek
Hatodik nap égbolt, fenti és lenti vizek elválasztása

2. Egészítsd ki az alábbi, munkával kapcsolatos közmondásokat! (2 pont, minden helyes válasz 0,5 pont)

Ki korán kel, …………………………………..…… …………………. .


Hamar munka …………………………………. jó.
Aki nem dolgozik, ne is …………………………..…….. !
Jó munkához ……………………………. kell.

3. Azt tanultuk, hogy Isten temploma vagyunk. Hogyan kell vigyáznunk magunkra, hogy ez a templom ép
legyen? Mit kell tennünk rendszeresen? (2 pont)

‐ A testünk egészségének megőrzése:


……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

‐ A lelkünk ápolása:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

4. Minek az ünnepe az őszi hálaadás? Mikor ünnepeljük? (2 pont, minden helyes válasz 0,5 pont)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................……………………… ………………………

82 
 

Evaluare inițială pentru clasa a V-a


Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate: 1.2; 1.3; 2.2; 3.2


Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Modalitățile de cunoaștere a lui Dumnezeu;
‐ Atitudinea omului creat față de Dumnezeu și de semeni.
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretare a rezultatelor:
Minim: 1-5 p; Mediu: 6-8 p; Maxim: 9-10 p.

Év eleji felmérő az V. osztályos tananyaghoz


1. Milyen forrásokból ismerhetjük meg az ősember vallásosságát? (2 pont, minden helyes válasz 0,5 pont)
-
-
-
-

2. Magyarázd meg a következő fogalmakat: (3 pont, minden helyes válasz 1 pont)

Polidémonizmus
Politeizmus
Mitológia

3. Nevezd meg a törzsi vallás két legfőbb jellemzőjét? (2 pont, minden helyes válasz 1 pont)

4. A görög mitológiában ki minek az istene? Húzd össze a neveket a meghatározásokkal! (3 pont, minden helyes
válasz 0,5 pont)

Aphrodité tűzisten, az istenek kovácsa


Zeusz a vadászat istennője
Pallasz Athéné a jövendölés, fény, zene istene
Héphaisztosz a bölcsesség istennője
Apollón a szépség és szerelem istennője
Artemisz

83 
 

Evaluare inițială pentru clasa a X-a


Competențe evaluate: 1.2; 2.1; 2.2; 3.1
Repere metodologice pentru Religie

Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:


‐ Omul, ca fiiinţă creştină. Relaţia divinitate-om în Sfânta Scriptură;
‐ Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă;
‐ Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană.
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretare a rezultatelor:
Minim: 1-5 p; Mediu: 6-8 p; Maxim: 9-10 p.

Test de evaluare inițială clasa a X-a


Subiectul 1 (3 puncte)
Definiţi următoarele noţiuni teologice: profet, dascăl, Crez.
Subiectul 2 (3 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
Este corect un singur răspuns.
2. 1. Cuvântul Biblia vine din limba:
a. ebraică
b. greacă
c. maghiară
d. latină
2. 2. Iuda pentru trădarea lui Iisus a primit de la arhierei:
a. douăzeci de arginţi
b. treizeci de arginţi
c. treizeci de dinari
d. treizeci de auri
2. 3. Faraonul a poruncit, că fiecare băiat care se va naşte evreilor, să fie aruncat în Nil. Mama lui Moise a luat
un coş de papură, l-a uns cu catran şi cu smoală, şi punând copilul în el, l-a aşezat în păpuriş, la marginea râului.
Copilul a fost găsit de
a. o egipteancă
b. o femeie evraică
c. fiica faraonului
d. o roabă a faraonului
Subiectul 3 (3 puncte)
Se dă următorul text biblic:
Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi
paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să
scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci
vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (Matei 7,2-5)
Pornind de la textul biblic de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:
 Prezentaţi cum se numesc textele din capitolele 5, 6, şi 7. în evanghelia lui Matei.
 Prezentaţi care este tema principală în textul dat.
 Prezentaţi cele două motive din text care reprezintă greşelile omului.
Se acordă 1 punct din oficiu.

84 
 

Barem de evaluare şi de notare


Repere metodologice pentru Religie

SUBIECTUL I TOTAL: 3 p.
Definiţia noţiunilor teologice .......................................................................................................... ......3 p.
Explicarea noţiunii: profet ................................................. 1 p.
Explicarea noţiunii: dascăl ..................................................1 p.
Explicarea noţiunii: Crez ....................................................1 p.

SUBIECTUL II TOTAL: 3 p.
Răspunsuri corecte..................................................................................................................................3 p.
2.1: b .........................................................................................1 p
2.2: b .........................................................................................1 p
2.3: c .........................................................................................1 p
SUBIECTUL III TOTAL: 3 p.
 Denumirea textelor din capitolele 5, 6, şi 7. în evanghelia lui Matei .............................................1 p.
 Predica de pe munte .................................................. 1 p.
 Prezentarea temei principale a textului dat ......................................................................................1 p.
 Judecăţile aspre ..........................................................1 p.
 Prezentarea motivelor care reprezintă greşelile omului ............................................................1 p.
 Paiul din ochii fratelui ................................................0,5 p.
 Bârna din ochiul tău ....................................................0,5 p.

Total test: 9 de puncte


Se acordă 1 punct din oficiu.

85 
 

Cultul adventist
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a II-a


Autor: Tudor Lavinia – Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București
Competențele evaluate:
 Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viață uzuală

Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:


 Dumnezeu – Părintele nostru Creator şi Eliberator; Istoria familiilor patriarhilor;
 Relația cu semenii – Domnul Iisus Hristos, modelul suprem.

Test de evaluare inițială clasa a II-a

1. Încercuiește litera (A) în dreptul afirmațiilor care sunt adevărate, și litera (F) în dreptul celor care sunt
false.
a. Primul om creat de Dumnezeu a fost Avraam A/F
b. Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască o corabie A/F
c. Cain l-a iubit foarte mult pe fratele său Abel A/F
d. Prin rugăciune putem vorbi direct cu Dumnezeu A/F

2. Unește cu o linie personajele din coloana (A), cu fiii acestora din coloana (B):
A. B.
1. Adam a) Isaac
2. Avraam b) Iosif
3. Iacov c) Abel
d) Iov

3. Completează versetul din Ioan 3:16 folosind următoarele cuvinte: viață, a iubit, Fiu, lumea

„Fiindcă atât de mult ...... ..................... Dumnezeu ............................., încât L-a dat pe singurul Lui ............,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă .............................. veșnică.”

4. Găsește și colorează în careu următoarele cuvinte care vorbesc despre nașterea Domnului Isus Hristos:
MAGI, ÎNGERI, MARIA, IOSIF, BETLEEM.

M F A I T A S I N G E A
A R L O T U R G H I E I
G O T S Z Y M P O T I R
I M P I R T A S A N I A
H R U F A C I U N E F M
F I S M E E L T E B D J
I U B I E S O E M I E L
I N G E R I E R D Y A R

5. Scrie cum l-ai încuraja pe prietenul tău dacă s-ar afla în următoarele situații:
a. Tatăl său este bolnav
b. Și-a pierdut geaca
c. S-a îmbolnăvit cățelul
d. A luat o notă mică
86 
 
Aspecte privind descriptori de performanță (minim, mediu, maxim) și modul de interpretare a rezultatelor:

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Repere metodologice pentru Religie

1. Încercuiește corect 3 - 4 afirmații Încercuiește corect 2 afirmații Încercuiește corect o afirmație

2. Unește corect 3 întrebări Unește corect 2 întrebări Unește corect o întrebare


3. Completează corect 3 - 4 cuvinte Completează corect 2 cuvinte Completează corect 1 cuvânt
4. Găsește și colorează 4 - 5 cuvinte Găsește și colorează 3 cuvinte Găsește și colorează 1 cuvânt
5. Formulează opinii clare și adecvate Formulează opinii clare și Formulează opinii clare și
cerinței la 3 - 4 situații adecvate cerinței la 2 situații adecvate cerinței la o situație

87 
 
Cultul baptist
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa a IV-a


Autor: Oros Nicolae Lucian – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea
Competențe evaluate:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor
experiențe din viața de zi cu zi
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, cu ajutorul profesorului, pentru diferite contexte de
viață
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații
concrete
3.1. Analiza semnificației unor evenimente religioase din viața comunității
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a
comunității
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Omul, ca fiiinţă creştină. Relaţia divinitate-om în Sfânta Scriptură;
‐ Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă;
‐ Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană.

Test de evaluare inițială clasa a IV-a


 Toate subiectele sunt obligatorii.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I 70 puncte

1. Răspunde la următoarele întrebări :


a) Cine este Creatorul nostru?
b) Din ce cauză Dumnezeu Tatăl Şi-a dat pe singurul Fiu, ca jertfă pe Golgota?
d) Ce înseamnă să fii creştin?

2. Completează spaţiile libere cu următoarele cuvinte: părinţii, mântuiţi, adevărul, harnici, Dumnezeu,
bucurie.
a) Viaţa este darul lui .................................... pentru noi.
b) Creştinul trebuie să spună întotdeauna ............................... .
c) Creştinul găseşte întotdeauna motive de ........................... .
d) Isus a murit pe cruce pentru ca noi să putem fi ...................... .
e) Isus ne-a învăţat să ascultăm de .............................. noştri.
f) Pentru a obţine rezultate bune trebuie să muncim şi să fim ............... .

3. Sărbători creștine:
a. Domnul Isus a fost botezat de .......................................în râul .............................
b. Domnul Isus a intrat trumfător în .............................călare pe un ........................
c. Mântuitorul a înviat a doua zi după Scripturi. A/F
d. Domnul Isus S-a Înălțat la cer după 50 de zile dela învierea Sa A/F
e. Coborârea Duhului Sfânt a avut loc după:
a. 40 de zile
b. 50 de zile
c. 30 de zile

88 
 

Subiectul II 20 puncte
Repere metodologice pentru Religie

1. Scrieți o compunere de max. 1 pagină despre Nașterea Domnului. Compunerea trebuie să cuprindă:
a. detaliile Nașterii Mântuitorului
b. importanța nașterii Mântuitorului pentru umanitate.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea altor versete din Sfânta
Scriptură în legătură cu tema dată.

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
• Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem

Subiectul I 70 puncte
1. a - Dumnezeu
b - datorită păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră
c - urmaș al lui Hristos, copil de Dumnezeu, ucenicul lui Isus
2. a - Dumnezeu
b - adevărul
c - bucurie
d - mântuiți
e - părinții
f - harnici
3. Sărbători creștine:
a- Ioan Botezătorul, Iordan
b- Ierusalim
c- F
d- F
e- B
Pentru precizarea corectă a răspunsurilor se acordă 5 puncte(14x5p=70p)
Subiectul II 20 puncte
a. 10 puncte pentru scrierea detaliilor nașterii Domnului; 5 puncte pentru răspuns parțial.
b. 5 puncte pentru identificarea importanței pentru umanitate; 3 puncte pentru răspuns parțial;
Redactare: 5 puncte
• 5 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea logică a ideilor;

89 
 

Evaluare inițială pentru clasa a VII-a


Autor: Oros Nicolae Lucian – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi lucrarea Domnului Isus, pe baza textelor
biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
1.3. Selectarea de informaţii adecvate pe teme cu relevanţă moral-religioasă, folosind diverse surse și mijloace
2.1. Prezentarea unor modele de trăire creștină, pe baza textelor biblice și literare studiate
2.2. Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, situaţii-problemă, utilizând reguli de
comportament moral-religios
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personală, a grupurilor de
apartenenţă, a comunităţii
3.2. Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile moral religioase

Test de evaluare inițială clasa a VII-a


 Toate subiectele sunt obligatorii.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I 30 puncte

1. Completăm spațiile libere cu expresia potrivită:

a. Domnul Isus S-a născut în lumea noastră ca să ne salveze din ___________________.


b. Isus a fost ______________ pe o cruce, la un loc cu alți ________ tâlhari, dar a ________zi a înviat.
c. După înviere, a mai petrecut cu ucenicii încă _________ de zile, apoi S-a __________ la cer.
d. Domnul Isus va reveni ca _____________, dar se spune că va veni ca un ______, nimeni nu va ști cu
exactitate data.
e. Biserica trebuie să participe la viața comunității și să fie prezentă în spitale, în………….și
în……….…………..
2. Notăm valoarea de adevăr sau fals din următoarele enunțuri :
a. Domnul Isus s-a născut în Ierusalim. A/F
b. Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul. După aceea a fost trimis de Duhul Sfânt în pustie.
A/F
c. La vârsta de 30 ani, Isus a fost adus la Templu. A /F
d. Oamenii știu exact data revenirii Mântuitorului. A /F
e. Creștinul trebuie să fie recunoscător față de binele primit A /F
3. Răspunde la următoarele întrebări:
a. Când începe istoria națiunii Israel?
b. Sub ce stăpânire se afla poporul Israel în vremea Domnului Isus?
c. Ce altceva a mai făcut Domnul Isus cât timp a stat pe Pământ în afară de propovăduirea Cuvântului?
d. Cum înțelegem providența lui Dumnezeu ?
e. Care sunt motivele pentru care creștinii trebuie să participe la viața Bisericii ?

Subiectul II 20 puncte
Scrie o scrisoare celui mai bun prieten al tău în care să îi spui despre modul în care Dumnezeu ne-a iertat
arătându-ne dragostea Lui. În scrisoare e important apară și să iasă în evidență iubirea și iertarea lui Dumnezeu.

90 
 

Subiectul III 40 puncte


Repere metodologice pentru Religie

Elaborează o compunere de 1-1,5 pagini, cu tema „Rugăciunea domnească”, în care să ai în vedere


următoarele aspecte:
a) importanța rugăciunii și explicarea conținutului rugăciunii;
b) Dumnezeu ca Tată;
c) folosirea apelativului „Tată” de către cei care sunt copii ai lui Dumnezeu;

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a


ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute
explicit in barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total
obținut pentru lucrare.

Subiectul I 30 puncte
1. Pentru menționarea corectă a răspunsului se acordă 2 puncte (2x5=10 p.)
a. robia păcatului
b. răstignit……2 tâlhari…3
c. 40 de zile…..Înălțat
d. Judecător …..hoț
e. orfelinate ……case de batrani
2. Pentru menționarea corectă a răspunsului se acordă 2 puncte (2x5=10 p.)
a. F
b. A
c. F
d. F
e. A
3. Pentru menționarea corectă a răspunsului se acordă 2 puncte (2x5=10 p.)
a. Cu 4000 de ani în urmă….cu Avraam.
b. Romană
c. Vindecări
d. Purtarea de grijă, ocrotirea Domnului
e. Motive: prețuirea față de Dumnezeu, pentru că suntem parte a trupului lui Hristos.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru coerența exprimării, structurarea corectă a ideilor exprimate, utilizarea unui vocabular adecvat
prezentării unei teme biblice se acordă 15 puncte;
2. Pentru elaborarea corectă şi completă a propriei concluzii despre tema dată, se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte.
Subiectul III 40 puncte
a. 9 puncte pentru explicarea conținutului rugăciunii și a importanței rugăciunii; 5 puncte pentru răspuns
parțial.
b. 8 puncte pentru realizarea acestei cerințe; 4 puncte pentru răspuns parțial;
c. 8 puncte pentru scrierea corectă a cerinței ;4 puncte pentru răspuns parțial;
Redactare: 15 puncte
• 5 puncte pentru structurarea compoziției (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea logică a ideilor;
• 5 puncte pentru originalitatea lucrării;
• 5 puncte pentru utilizarea adecvată

91 
 

Evaluare inițială pentru clasa a IX-a


Autor: Pop Marius – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.3; 2.1; 4.1; 4.2 (Partea I) și 1.2; 3.2; 3.3; 4.3; 5.1; 5.2 (Partea a II-a) (competențele specifice sunt preluate din
programa școlară a clasei a VIII-a)
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Omul, ca fiiinţă creştină. Relaţia divinitate-om în Sfânta Scriptură;
‐ Istoria creştinismului, formarea lor în comunitate religioasă;
‐ Relaţia divinitate-om în lumea cotidiană.

Test de evaluare iniţială clasa a IX –a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din
oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (40 de puncte)


A. Ordonați epistolele scrise de Apostolul Pavel, notând în interiorul fiecărui pătrat numele epistolei pauline
aferente structurii reflectate în Noul Testament:
7. 

1.  4.    9.  12. 


      EPISTOLELE 

PAULINE 
2.  5.  DN  10.  13. 

NOUL 

TESTAMENT 
3.  6.  11.  14. 

8. 

14 puncte

92 
 
B. Completați schema de mai jos cu informațiile corecte:
Repere metodologice pentru Religie

ÎNVĂŢĂTURA 
REFERINŢA   
MORALĂ 
BIBLICĂ  „Fiți împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai  ………………………..……………
…………………..………… ascultători, înșelându‐ …………..………….…………….
………..………………….. vă singuri.”  ………………………..…. 

REFERINŢA  „Ci, după cum Cel ce  ÎNVĂŢĂTURA 


v‐a chemat este sfânt, 
BIBLICĂ  fiți și voi sfinți în toată  MORALĂ 
purtarea voastră.  
…………………..………… ………………………..……………
REFERINŢA   
………..………………….. Căci este scris: Fiți  …………..………….…………….
ÎNVĂŢĂTURA 
BIBLICĂ  sfinți, căci Eu sunt
„Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este  MORALĂ 
…………………..………… credincios și drept, ca 
………………………..……………
26 puncte
………..………………….. să ne ierte păcatele și 
să ne curăţească de 
…………..………….…………….
orice nelegiuire.”  …..………………………….

PARTEA a II-a (50 de puncte)

A. Descrieți principalele caracteristici ale Alianței Evanghelice din România. Veți avea în vedere următoarele
aspecte:
- enumerarea cultelor creștine ce fac parte din această Alianță;
- evidențierea aspectelor specifice fiecărui cult creștin din această Alianță;
- ilustrarea modalităților concrete de implicare a cultelor creștine din Alianța
Evanghelică la dezvoltarea spirituală a societății contemporane;
- utilizarea limbajului religios specific; 20 puncte

B. A doua venire a Domnului Isus Cristos reprezintă o învățătură de bază a creștinismului.


Pornind de la această afirmație:
1. Enumerați două dintre evenimentele majore ce vor însoți momentul revenirii
Domnului Isus Cristos;
2. Evidențiați în ce calitate va reveni Fiul lui Dumnezeu;
3. Descrieți principalele modalități de participare a tânărului creștin la viața cotidiană
având în vedere și următorul text biblic ,,Iată Eu vin curând și răsplata Mea este cu
Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 22:12). 20 puncte

C. Numiți trei dintre marile religii ale lumii și evidențiați două diferențe majore dintre Creștinism și aceste
religii. 10 puncte

93 
 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de
Repere metodologice pentru Religie

punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la
10.

PARTEA I (40 de puncte)


7. 

COLOSENI 

1.  4.    9.  12. 

ROMANI  GALATENI  2  TIT 


 

 
2.  5.  10.  13. 
EPISTOLELE 
1 CORINTENI  EFESENI  1 TIMOTEI  FILIMON 
PAULINE 

DIN 
3.  6.  11.  14. 
NOUL 
2  FILIPENI  2 TIMOTEI  EVREI 
TESTAMENT
8. 

TESALONICENI 

A. 14 puncte
Pentru fiecare epistolă paulină ordonată corect se acordă câte 1 punct (Total = 14p.);
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia – 0 puncte;
B. 26 puncte
Identificarea poruncii şi a referinţelor biblice………………………………..………..8 puncte
1. Pentru recunoaşterea referinţei Biblice, Iacov 1:22, se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte
2. Pentru recunoaşterea referinţei Biblice, 1 Petru 1:15,16 , se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0 puncte
3. Pentru recunoaşterea referinţei Biblice, 1 Ioan 1:9 se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte
Menţionarea unei învăţături morale corespunzătoare………………………………18 puncte
1. Pentru referinţa Biblică, Iacov 1:22: ascultarea trebuie să fie însoţită întotdeauna de împlinirea
Cuvântului Divin pentru a preveni autoînşelarea; sau alta decât cea menţionată în barem se acordă 6 puncte;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
2. Pentru referinţa Biblică, 1 Petru 1:15,16: trăirea unei vieţi sfinte este o poruncă divină nu o opţiune
personală; alta decât cea menţionată în barem - se acordă 6 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0
puncte.
3. Pentru referinţa Biblică, 1 Ioan 1:9: iertarea şi curăţirea de păcate trebuie să fie precedată întotdeauna
de mărturisirea sinceră a acestora înaintea lui Dumnezeu; alta decât cea menţionată în barem - se acordă 6
puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

94 
 

PARTEA a II-a (50 de puncte)


A. Principalele caracteristici ale Alianţei Evanghelice din România………….20 puncte
Repere metodologice pentru Religie

- pentru enumerarea cultelor creştine ce fac parte din această Alianţă – 3 puncte
(Cultul Baptist, Cultul Penticostal, Cultul Creştin după Evanghelie)
- pentru evidenţierea aspectelor specifice fiecărui cult creştin din această Alianţă: – 9 puncte
- pentru ilustrarea modalităţilor concrete de implicare a cultelor creştine din Alianţa Evanghelică la
dezvoltarea spirituală a societăți contemporane - 6 puncte
- folosirea termenilor religioşi – 2 puncte

B. A doua venire a Domnului Isus Cristos reprezintă o învăţătură de bază a


creştinismului........................................................................................................20 puncte
- pentru enumerarea a două dintre evenimentele majore ce vor însoţi momentul revenirii Domnului Isus
Cristos: învierea morţilor, schimbarea în trupuri de slavă a celor ce vor fi în viaţă se acordă 8 puncte - 4
puncte/fiecare (4x2=8 puncte)
- pentru evidenţierea calităţii în care va reveni Fiul lui Dumnezeu (ca Judecător) se acordă
– 2 puncte
- pentru descrierea principalelor modalități de participare a tânărului creştin la viaţa cotidiană pornind
de la textul dat se acordă – 10 puncte

C. Numiți trei dintre marile religii ale lumii și evidențiați două diferențe majore dintre creștinism și
aceste religii. .....................................................................10 puncte
- pentru numirea corectă a trei dintre marile religii ale lumii (Ex: Budismul, Hinduismul, Islamul, Iudaismul)
se acordă 3 puncte - 1 punct/fiecare (1x3=3 puncte)
- pentru evidențierea a două diferențe majore dintre creștinism și marile religii ale lumii se acordă 7 puncte
– 3,5 puncte/ fiecare (3,5x2=7 puncte)

95 
 

Cultul penticostal
Repere metodologice pentru Religie

Evaluare inițială pentru clasa I


Autor: Dascălu Lenuța-Amalia – Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, județul Bihor
Competențe evaluate:
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din
viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă reale sau imaginare
2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Creştinul în biserică şi în societate

Test de evaluare inițialăclasa I

I. Descifrează mesajul de mai jos înlocuind imaginea cu prima literă din cuvântul care o definește. Scrie
mesajul în caseta de mai jos.

ISERICA STE

ASA UI

UMNEZEU.

96 
 
II. Bifează doar obiectele pe care le găsești în biserică.
Repere metodologice pentru Religie

III. Încercuiește imaginile specifice activităților desfășurate în biserică. Numește activitatea la care face
referire.

IV. Privește imaginile de mai jos și identifică pe cele care consideri că reprezintă o biserică, prin colorarea
în roșu a casetei de sub imaginea aleasă de tine.

97 
 
Repere metodologice pentru Religie

Aspecte privind descriptori de performanță:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I 5 cuvinte corecte cu 3cuvinte corecte şi 5cuvinte corecte,
descifrare corectă a descifrarea parţial fără descifrarea mesajului
mesajului corectă a mesajului.
II 3 identificări corecte 2 identificări corecte 1identificare corectă
III Identificarea corectă Identificarea corectă a Identificarea corectă
a 2 imagini şi imaginilor şi a imaginilor, fără precizarea
precizarea precizarea corectă a activităţii.
activităţilor. unei activităţi.
IV Identificare corectă a Identificare corectă a Identificare corectă a unei
celor 3 clădiri si 2 clădiri şi colorarea clădiri şi colorarea casetei.
colorarea casetelor. corectă a două casete

98 
 

Evaluare inițială pentru clasa a II-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Varasciuc Andrei – Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, județul Suceava
Competențe evaluate:
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinței religioase, prin apelul la experiența proprie;
1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din
viața de zi cu zi și a exemplelor unor persoane din Biblie;
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață reale sau imaginare;
2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte;
2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri;
3.1. Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității;
3.2. Prezentarea unor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, cu incidență asupra
vieții familiei și a comunității.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Omul, fiinţă creată de Dumnezeu
‐ Trăirea vieţii creştine
‐ Creștinul în biserică și societate

Test de evaluare inițială clasa a II-a

Sarcina / testul de evaluare:


I. Notează cu A – adevărat sau cu F – fals?

a) Isus Hristos S-a născut la Ierusalim.


b) Nașterea Domnului se sărbătorește pe 25 decembrie.
c) Hristos a murit, deși era nevinovat.
d) Domnul Isus a stat 2 zile în mormânt.
e) După ce a înviat, Isus S-a dus în cer, la Tatăl.

II. Unește ce se potrivește.

Nașterea Domnului

Moartea lui Isus

Învierea lui Isus

99 
 
III. Găsește alte cuvinte, care încep cu fiecare literă din cuvântul BISERICA și care exprimă obiecte,
lucruri sau însușiri specifice bisericii.
Repere metodologice pentru Religie

BISERICA

rugăciunea

IV. Alege varianta care se potrivește:

1. Biserica este locul în care:

poate intra orice om;

pot intra doar elevii;

pot să intre doar bunicii.

2. În biserică:

ne închinăm lui Dumnezeu;

vorbim cu oamenii;

putem să facem orice.

3. Mergem la biserică:

când suntem triști;

doar la sărbători;

oricând avem posibilitatea.

4. Biserica este:

doar clădirea;

clădirea și oamenii;

orice loc.

100 
 
Aspecte privind descriptori de performanță:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


Repere metodologice pentru Religie

I 5 propoziții 3 propoziții 2 propoziții identificate


identificate identificate corespunzător
corespunzător corespunzător

II 3 asocieri corecte 2 asocieri corecte 1 asociere corectă

III 6 cuvinte găsite 4-5 cuvinte găsite 1-3 cuvinte găsite

IV 4 alegeri potrivite 3 alegeri potrivite 1-2 alegeri potrivite

101 
 

Evaluare inițială pentru clasa III-a


Autor: Dascălu Lenuța-Amalia – Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, județul Bihor
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață.
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semeni, pe baza valorificării unor
experiențe din viața cotidiană.
2.1. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, cu ajutorul profesorului, pentru diferite
contexte de viață.
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la
situații concrete.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Viața creștinului împreună cu semenii

Test de evaluare inițială clasa a III-a


I. Răspunde următoarelor cerințe:
a) Enumeră cel puțin trei formule de politețe.
b) Prezintă consecințele lipsei de respect
c) Enumeră efectele muncii asupra omului

II. Completează spațiile punctate folosind cuvintele potrivite.


a) ,,Ce voiți să vă .............vouă oamenii, ......................și voi la fel” (Luca 6:31).
b) ,,Oriunde se...................... este și câștig, dar oriunde numai se ..........., este lipsă”(Proverbe
14:23).

III. Alege răspunsul corect pentru următoarele afirmații:

1. Neascultarea de părinți are drept consecință:


a) bucuria b) pedeapsa c) câștigul

2. Când ne iertăm unii pe alții dăm dovadă de :


a) slăbiciune b) bunătate c) mânie

3. Răbdarea se vede atunci când:


a)Suntem singuri b) Ne uităm la televizor c) Relaționăm cu cei din jur

4. Respectul față de sine înseamnă:


a) Să arați colegilor cât ești de tare
b) Să te comporți frumos
c) Să nu îți ceri scuze pentru că este umilitor.

5. Rezultatele apar atunci când știm să:


a) depunem efort b) păcălim pe cei din jur c) ne scuzăm

IV. Realizează asocierile corespunzătoare:


1. respect a) aproapele nostru
2. bunătate b) libertate
3. adevăr c) rezultate
4. ascultare d) toată lumea
5. efort e) părinți
6. răbdare f) oricine
g) numai profesorii

102 
 
V. Alege între varianta unui răspuns fals (F) și aceea a unui răspuns adevărat(A), pentru următoarele
afirmații:
…… Blândețea o au doar cei care se nasc cu ea.
Repere metodologice pentru Religie

…… Când ascultăm de părinți, ascultăm de Dumnezeu.


…… Putem avea rezultate bune și fără efort.
……. Când respecți vei fi respectat.
……. Răbdarea este soră cu iubirea.

Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Foarte bine Bine Suficient


I 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte Un răspuns corect
II Completarea corectă și Completare parțial Completare parțial
integrală cu cele patru corectă, folosind trei corectă, folosind
cuvinte(facă, faceți-le; cuvinte din patru două cuvinte din
muncește, vorbește) corecte. patru corecte.
III 5 alegeri corecte 3 alegeri corecte 2 alegeri corecte
IV 6 asocieri corecte 4 asocieri corecte 3 asocieri corecte
V 5 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte 2 răspunsuri corecte

103 
 

Evaluare inițială pentru clasa a IV-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Varasciuc Andrei – Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, județul Suceava
Competențe evaluate:
1.3. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață;
1.4. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor
experiențe din viața cotidiană;
1.5. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, cu ajutorul profesorului, pentru diferite
contexte de viață;
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență;
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la
situații concrete;
3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității;
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a
comunității.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului
‐ Viața creștinului împreună cu semenii
‐ Mari sărbători creștine
Test de evaluare inițială clasa a IV-a

I. Încercuiește litera care indică răspunsul corect. Un singur răspuns este corect:
1. Minciuna este un:
a) prieten al adevărului
b) o cale de scăpare
c) un păcat

2. Neascultarea de părinți are ca și consecință:


a) bucurie
b) pedeapsa
c) câștig

3. Când ne iertăm uni pe alții dăm dovadă de:


a) slăbiciune
b) bunătate
c) mânie

II. Completează spațiile libere folosind cuvintele:


natură, dar, trup, șase, duh, suflet, Adam, viață, veșnicie
• Copilul este un …… pe care părinții îl primesc de la Dumnezeu.
• Noi suntem alcătuiți din ……….. , ……….. și ……….. .
• Dumnezeu a creat natura în …... zile. …….. a dat nume tuturor viețuitoarelor.
• Oamenii au grijă de …….. și de ………. .
• Creștinii vor trăi în ………… .

III. DA sau NU?


• Dacă am greșit și facem o faptă bună, suntem iertați. ___
• Isus Hristos ne iartă păcatele, dacă le recunoaștem, ____
• Copiii nu au păcate pe care trebuie să le recunoască. ____
• Iertarea se poate primi doar prin Domnul Isus. ___

104 
 

IV. Răspunde la următoarele întrebări:


1. Cum s-au numit părinții lui Samuel?
Repere metodologice pentru Religie

2. Numește trei motive care au adus bucurie în viața ta.


3. Care sunt datoriile noastre față de natură?
4. Care este lucrul care îl desparte pe om de Dumnezeu?
5. Ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Adam?

V. Asociază corect termenii din prima coloană cu cei din coloana a doua:
1. Eliezer A. Tatăl lui Samuel
2. ziua de odihnă B. Porunca lui faraon
3. Moise C. Apostolul Ioan
4. Apocalipsa D. Ziua a șaptea
5. Elcana E. Robul lui Avraam
F. Odaia de sus
VI. Enumeră persoanele pe care le- a rânduit Dumnezeu în biserică să ne ajute spiritual pentru a-L
cunoaște pe Hristos.

VII. Așază în ordine cronologică evenimentele:


__Apariția unei stele deosebite pe cer.
__Iosif și Maria călătoresc de la Nazaret la Betleem.
__Iosif și Maria călătoresc în Egipt.
__Magii s-au închinat Pruncului Isus și I-au dat daruri.
__Îngerii au vestit păstorilor că li s-a născut un Mântuitor.
__Irod a poruncit uciderea pruncilor de la doi ani în jos care se aflau în Betleem și împrejurimi.
__Maria a născut pe Isus, L-a înfășat în scutece și L-a culcat pe paie în iesle.

VIII. Descrie evenimentele ce au avut loc la botezul Domnului Isus de către Ioan Botezătorul în râul
Iordan.

IX. Explică poruncile date de Domnul Isus ucenicilor înaintea Înălțării la cer.

X. Alcătuiește un scurt text în care să prezinți rugăciunea ca o binecuvântare în viața copilului creștin.

Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj


I. 1 răspuns 2 răspunsuri 3 răspunsuri 2,5p X 3 răspunsuri = 7,5 puncte
II. 1 propoziție 3 propoziții 5 propoziții 2p X 5 propoziții = 10 puncte
completată completate completate
III. 1 răspuns 2 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5p X 4 răspunsuri = 10 puncte
IV. 1 răspuns 3 răspunsuri 5 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte
V. 1 asociere 3 asocieri 5 asocieri 2p X 5 asocieri = 10 puncte
VI. 1 persoană 2 persoane 3 persoane 0,5 p X 3 enumerări = 1,5 puncte
VII. 2 evenimente 5 evenimente 7 evenimente 1p X 7 evenimente = 7 puncte
VIII. 1 eveniment 2 evenimente 3 evenimente 10 puncte
IX. 1 poruncă 2 porunci 3 porunci 12 puncte
X. 1 2 3 12 puncte
binecuvântare binecuvântări binecuvântări
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

105 
 
Evaluare inițială pentru clasa a V-a
Autor: Varasciuc Andrei – Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, județul Suceava
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de viață;
1.2. Sintetizarea principalelor îndatoririle unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața
cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie;
1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de
viață,
2.1. Descrierea comportamentelor relaționale din cadrul grupurilor de apartenență;
2.2. Analiza unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la
situații concrete;
3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității apropiate și a societății;
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, din
viața creștinilor.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului
‐ Viața creștinului împreună cu semenii
‐ Mari sărbători creștine

Test de evaluare inițială clasa a V-a

I. Ordonează literele cuvântului din paranteză, apoi completează enunțurile:


Domnul Isus a murit pe cruce pentru a ne aduce (TUMÂNREAI).
Cea mai mare (RUNCĂPO) este să Îl iubim pe Dumnezeu și pe cei din jur.
(TOPOSALII) au vestit celor nemântuiți că pot fi iertați prin Domnul Isus.
Încă din vechime (FEPROȚII) au anunțat nașterea lui Mesia.
II. Alege răspunsul corect:
• Dumnezeu a poruncit lui Adam și Evei:
a) să aibă grijă de Grădina Eden;
b) să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului;
c) să dea nume tuturor viețuitoarelor.

• A fi sfânt înseamnă:
a) a merge la biserică în fiecare duminică;
b) a face fapte bune;
c) a respecta poruncile lui Dumnezeu și a ne îndepărta de rău.

• Biblia conține:
a) povestioare pentru copii;
b) două părți cu 66 de cărți;
c) viața apostolilor.

III. Completează spațiile libere alegând din următoarele cuvinte:


Dumnezeu, unici, dificultate, îndrume, nevoi

Fiecare dintre noi am fost creați ______ și avem anumite ________ personale. Uneori avem o
greutate sau o __________ și avem căutăm persoane care să ne ___________. Cel care răspunde mereu
căutărilor și nevoilor omului este _____________ .

106 
 
IV. Stabilește dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):
___ Bătrânul credincios de la Templu care îl aștepta pe Mesia se numea Simeon.
___ Apostolul Ioan a fost cel care l-a vândut pe Domnul Isus.
Repere metodologice pentru Religie

___ Fiul lui Dumnezeu a înviat în ziua următoare răstignirii.


___ Înainte de a suferi, Domnul Isus s-a rugat mult în Grădina Ghetsimani.
___ La Cina cea de Taină Iuda nu a fost primit.

V. Alcătuiește un scurt text în care să povestești cum poți fi un model al dragostei lui Dumnezeu și pentru
cei nemântuiți, folosind următoarele cuvinte:
biserică, adevărul, corect, vorbire, ajutorul, Biblie.

VI. Răspunde la următoarele întrebări:


• Cum a fost primit Domnul Isus în Ierusalim?
• Ce fel de Rege este Isus?
• Ce s-a întâmplat a treia zi de la moartea Domnului Isus?
• De unde S-a înălțat Domnul Isus la cer?

VII. Enumeră principalele evenimente din săptămâna patimilor Domnul Isus

VIII. Asociază evenimentele din coloana A cu locațiile din coloana B:


A B
Domnul Isus S-a născut în Nazaret
Simeon L-a văzut pe Pruncul Isus în Răsărit
Din Egipt familia lui Isus a venit în Ierusalim
Gaza
IX. Alcătuiește un scurt text în care să argumentezi de ce este important să ne sfințim zi de zi. Dă exemple
de persoane care ne pot ajuta în procesul sfințirii.

Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj


I. 1 cuvânt 2 cuvinte 4 cuvinte 2,5p X 4 cuvinte = 10 puncte
II. 1 răspuns 2 răspunsuri 3 răspunsuri 2p X 3 răspunsuri = 6 puncte
III. 1-2 cuvinte 3-4 cuvinte 5 cuvinte 2p X 5 cuvinte = 10 puncte
IV. 1-2 răspunsuri 3-4 răspunsuri 5 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte
V. 1-2 cuvinte 3-4 cuvinte 5-6 cuvinte 2p X 6 cuvinte = 12 puncte
folosit folosite folosite
VI. 1 răspuns 2-3 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5 p X 4 răspunsuri = 10 puncte
VII. 2 evenimente 4 evenimente 5 evenimente 2p X 5 evenimente = 10 puncte
VIII. 1 asociere 2 asocieri 3 asocieri 2 p X 3 asocieri = 10 puncte
IX. 1 poruncă 2 porunci 3 porunci 12 puncte
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

107 
 

Evaluare inițială clasa a VI-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Dascălu Lenuța-Amalia – Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea, județul Bihor
Competențe evaluate:
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii;
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase,
literare, plastice, istorice);
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din
textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva
unor criterii date;
3.1. Evidențierea elementelor definitorii ale propriei identități religioase;
3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comunitate, după repere date, prin raportare la
valorile moral-religioase;
3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători în viața personală și în comunitățile de
apartenență.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului.
‐ Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului.
‐ Viaţa creştinului împreună cu semenii
‐ Viața comunității și sărbătorile creștine

Test de evaluare inițială clasa a VI-a

I. Apreciază cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmaţii:(2px10=20puncte)


1. ...........Creştinilor li se cere să-şi iubească patria.
2. ...........Moise a fugit din Egipt în Madian pentru că a ucis un evreu.
3. ...........Prorocul Ilie a murit de bătrâneţe.
4. ...........Daniel se ruga lui Dumnezeu de trei ori pe zi, pentru poporul său.
5. ...........Naaman era originar din Samaria.
6. ...........Trebuie să ajutăm doar văduvele din familia noastră.
7. ...........Ucenicul lui Elisei, era Ilie.
8. ...........Până şi regii veneau să ceară sfatul lui Elisei.
9. ...........Abel se numără printre eroii credinţei.
10. ...........Apostolul Pavel a murit crucificat.

II. Răspunde următoarelor cerinţe(5puncte x4=20puncte)


1. Definiţi conceptul de chemare generală şi chemare specială.
2. Enumeraţi câte trei oameni din Vechiul.Testament, respectiv din Noul.Testament, care au răspuns
chemării lui Dumnezeu.
3. Explicaţi termenul de ,,erou al credinţei”; daţi două exemple din Vechiul.Testament şi două
exemple din Noul.Testament.
4. Descrieţi postul plăcut lui Dumnezeu.

108 
 
III. Realizează asocierile corespunzătoare:(3puncte x8= 24 puncte)
1. ,,Sunt un copil” a) Daniel
2. ,,Încă 40 de zile şi Ninive b) Ilie
Repere metodologice pentru Religie

va fi nimicită!”
3. ,,Fă să se ştie azi că Tu eşti c) Samuel
Dumnezeu în Israel...”

4. De trei ori pe zi îngenunchea, d) Iona


se ruga şi lăuda pe Dumnezeu.
5. Decalog e) descoperire
6. Patriarh f) calamitate
7. Urgie g) cele zece porunci
8. Revelaţie h) tatăl unei familii extinse
i) Cele patru Evnghelii
IV. Realizează o compunere de maxim o pagină, pe tema dragostei faţă de semeni, ţinând cont de
următoarele cerinţe:

1. Să descrii dragostea faţă de semeni oferind un exemplu regăsit în Scriptură.


2. Să prezinţi două modalităţi concrete(practice) prin care tu ţi-ai arătat dragostea faţă de
semenii tăi.
3. Să oferi un titlu corespunzător compunerii,

Aspecte privind descriptori de performanță:

I. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.(10x2p=20puncte)


II. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect(4x5puncte=20 puncte); Se acordă câte
2puncte pentru răspunsuri parţial corecte;
III. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.(8x3p=24puncte)
IV. Se acordă 26 puncte pentru o rezolvare corectă şi completă, după cum urmează:
1. Se acordă 10 puncte pentru un răspuns corect şi complet; se acordă 5puncte pentru răspuns
incomplet
2. Se acordă 14 puncte pentru un răspuns corect şi complet; se acordă 7 puncte pentru răspuns
corect dar incomplet.
3. Se acordă 2 puncte pentru alegerea unui titlu corespunzător compunerii.
Se acordă din oficiu 10 puncte.

109 
 

Evaluare inițială clasa a VII-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Bîrle Samuel Florin – Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, județul Maramureș
Competențe evaluate:
1.6. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața și activitatea Mântuitorului Isus Hristos,
pe baza textelor biblice;
1.7. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice și culturale;
1.8. Selectarea de informații adecvate din surse și cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral-
religioasă;
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;
2.2. Relaționarea pozitivă cu colegii, în activități, sarcini de învățare, situații-problemă, utilizând reguli de
comportament moral-religios;
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de
apartenență, a comunității;
3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-
religioase;
3.3. Analizarea rolului diferitelor sărbători în viața personală și a comunității, cu identificarea de elemente
de specificitate pentru diferite comunități.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului
‐ Viața creștinului împreună cu semenii
‐ Viața comunității și sărbătorile creștine

Test de evaluare inițială clasa a VII-a


I. Încercuiește litera care indică răspunsul corect. Un singur răspuns este corect:
1. Pe vremea Mântuitorului, Țara Sfântă era sub ocupație:
a) greacă
b) romană
c) babiloniană
2. Domnul Isus s-a născut în timpul împăratului:
a) Cezar August
b) Nero
c) Tiberius
3. Denumirea de Israel provine de la:
a) Moise
b) Avraam
c) Iacov
4. Profețiile despre nașterea Domnului, cuprind informații despre:
a) Aspectul Său fizic
b) Locul nașterii Sale
c) Anul nașterii Sale

II. Completează spațiile libere folosind cuvântul potrivit:


 Pe vremea Mântuitorului, Țara Sfântă era împărțită în ............, .............. și .............. .
 Domnul Isus s-a născut în ................... .
 Părinții lui Ioan Botezătorul se numeau ............... și .............. .
 Ucenicul care s-a așezat pe pieptul Domnului, la Cina cea de Taină, se numește ............... .
 Motivul pentru care Isus a făcut minuni pentru oameni, a fost ................ .

III. DA sau NU?


 Minunile făcute de Domnul Isus dovedesc că a fost doar un erou. ___
 Cel mai important efect al învierii este iertarea păcătoșilor care se pocăiesc. ____

110 
 
 Înălțarea la cer a Domnului a avut loc la 50 de zile după înviere. ____
 Ioan Botezătorul boteza oameni în Marea Galileei. ___
 Rugăciunea Tatăl Nostru a fost compusă de Petru. ___
Repere metodologice pentru Religie

 Părinții Domnului au fost Zaharia și Elisaveta. ___


 Noi trebuie să fim recunoscători numai pentru lucrurile bune pe care le primim. ___
 Rugăciunea înseamnă doar să îi cerem ceva lui Dumnezeu. ___

IV. Răspunde la următoarele întrebări:


1. Care sunt trăsăturile iubirii lui Dumnezeu?
2. Cum putem explica începutul rugăciunii Tatăl Nostru?
3. De ce a murit Domnul Isus?
4. De câte feluri sunt rugăciunile, după scopul pentru care au fost rostite?
5. Ce semnificație are termenul har?

V. Asociază corect informațiile din prima coloană cu cele din coloana a doua:
1. Zacheu A. Pentru ce mă prigonești?
2. Pavel B. Astăzi trebuie să intru în casa ta!
3. Petru C. Poruncește-mi să vin la Tine pe ape!
4. Ioan Botezătorul D. Domnul meu și Dumnezeul meu!
5. Toma E. Pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor este aproape!
F. Iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat.

VI. Ordonează cuvintele de mai jos conform versetului biblic:


ce era pierdut, Fiul omului, și să mântuiască, să caute, a venit

VII. Rezolvă cerințele:


 Precizează numele unui personaj din Biblie, care s-a remarcat prin viața de rugăciune.
 Menționează o minune asupra naturii, făcută de Mântuitorul.
 Arată numele unei pilde care vorbește despre împărăția cerurilor.
 Explică ce schimbări au avut loc în viața lui Pavel după ce l-a întâlnit pe Domnul.

VIII. Descrie evenimentele ce au avut loc în ziua pogorârii Duhului Sfânt.

IX. Explică în ce constă importanța vestirii ajutorului primit de la Domnul.

X. Alcătuiește o compunere de minimum o pagină despre importanța mulțumirii în relația cu Dumnezeu


și cu oamenii. Folosiți versete biblice despre mulțumire, prezentați situații biblice ce au ca temă
mulțumirea, și exemplificați în ce mod practic ne putem arăta recunoștința.
Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj


I. 1 răspuns 2 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5p X 4 răspunsuri = 10 puncte
II. 1 răspunsuri 4 răspunsuri 8 răspunsuri 1p X 8 răspunsuri = 8 puncte
III. 1 răspuns 4 răspunsuri 8 răspunsuri 1p X 8 răspunsuri = 8 puncte
IV. 1 răspuns 3 răspunsuri 5 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte
V. 1 asociere 3 asocieri 5 asocieri 2p X 5 asocieri = 10 puncte
VI. 1 cuvânt 3 cuvinte 5 cuvinte 0,1 p X 5 cuvinte = 5 puncte
VII. 1 răspuns 2 răspunsuri 4 răspunsuri 1p X 4 răspunsuri = 4 puncte
VIII. 1 2 evenimente 3 evenimente 10 puncte
eveniment
IX. 1 explicație 2 explicații 3 explicații 10 puncte
X. 1 argument 2 argumente 3 argumente 15 puncte
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

111 
 
Evaluare inițială pentru clasa a VIII-a
Autor: Varasciuc Andrei – Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, județul Suceava
Competențe evaluate:
Repere metodologice pentru Religie

1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a omului, pe
baza unor texte religioase;
1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură
religioasă;
1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate (literatură, artă);
2.1. Identificarea de repere și modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal și social;
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală și a
grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice;
3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate și a comunicării între persoane/ grupuri;
3.2. Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie și a comunității, prin
raportarea la valori moral-religioase;
3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca membru
activ al acesteia.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului
‐ Viața creștinului împreună cu semenii
‐ Viața comunității și sărbătorile creștine

Test de evaluare inițială clasa a VIII-a


I. Alege varianta corectă încercuind litera corespunzătoare:
1. Dragostea lui Dumnezeu este:
a) Completarea Legii
b) Anularea Legii
c) Împlinirea Legii

2. Împărăția lui Dumnezeu este:


a) Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt
b) Slavă și bucurie în Duhul Sfânt
c) Pace, slavă și bucurie în Duhul Sfânt

3. Ferice de cei împăciuitori:


a) Căci a lor este Împărăția cerurilor
b) Căci ei vor vedea pe Dumnezeu
c) Căci ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu

4. Răbdarea noastră se vede:


a) În momente de fericire
b) În necazuri și în relația cu oamenii
c) în cer, nu pe pământ

5. Ceea ce face farmecul unui om este:


a) frumusețea lui
b) bunătatea lui
c) zâmbetul lui

II. Așază următoarele evenimente în ordinea desfășurării lor:


• Nașterea Domnului Isus
• Porunca lui Cezar August de înscriere
• Închinarea păstorilor în fața Pruncului
• Cântarea Mariei
• Vestirea Nașterii Domnului Isus
112 
 
• Cântarea lui Simeon
• Isus adus în Templu
• Darurile magilor
Repere metodologice pentru Religie

• Întâlnirea Mariei cu Elisabeta

III. Asociază corespunzător:


a. Petru 1. Vestirea nașterii lui Isus
b. Ioan Botezătorul 2. Se închină Domnului Isus
c. Toma 3. Predică plin de curaj
d. Gavril 4. Botezul lui Isus
5. Este botezat în râul Iordan

IV. Adevărat / Fals


.... Dumnezeu ne-a iubit pentru că noi L-am iubit întâi.
.... În epistola către Filipeni, Pavel îi îndeamnă în mod repetat să se bucure în Domnul.
.... Un om condus de Duhul Sfânt va evita certurile, chiar dacă are dreptate.
.... Răbdarea noastră trebuie însoțită de cârtire.
.... Dumnezeu dă ploaie doar peste cei buni.
.... Facerea de bine trebuie arătată față de orice om în nevoie.
.... În lista din Evrei 11 sunt enumerați doar bărbații credincioși din Vechiul Testament.
.... A fi blând înseamnă a fi slab.
.... Înfrânarea poftelor implică și controlarea modului în care noi vorbim.

V. Enumeră elementele Roadei Duhului.

VI. Cum caracterizează apostolul Pavel dragostea în 1Corinteni 13?

VII. Pornind de la Pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32), răspunde la următoarele cerințe:
a. Caracterizează dragostea tatălui pentru fiul risipitor în analogie cu dragostea lui Dumnezeu
pentru omenire.
b. Descrie bucuria tatălui și a fiului risipitor după ce fiul risipitor s-a întors acasă. Care a fost,
însă, reacția fratelui mai mare și de ce nu a putut acesta să se bucure?
c. Cum a căutat tatăl să restabilească pacea în familia lui, când fratele mai mare s-a revoltat? Cât
de importantă era pacea pentru această familie?

VIII. Copiază pe caiet și completează spațiile libere:


1. Ucenicilor li se dă pentru prima dată numele de creștini în ..................
2. Denumirea de biserică provine din grecescul „ekklesia” și latinescul.................
3. Neoprotestanții apar în secolele ................
4. Termenul de „botez” înseamnă.....................
5. Prima biserică penticostală din România a fost deschisă în localitatea ................

IX. Pornind de la textul din Matei 3:1-2, 11: „În vremea aceea a venit ........................................ și
propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea „Pocăiți-vă căci Împărăția Cerurilor este............! Cât despre mine,
eu vă botez cu ............ spre .................... . Dar Cel ce vine după mine este mai.......................... decât
mine. El vă va boteza cu .................... și cu ....................... ”,
răspunde cerințelor:
a) Completează spațiile libere
b) Explică, pe baza acestui text, rolul pe care l-a avut Ioan Botezătorul în pregătirea inimii
poporului Israel pentru venirea lui Isus.
c) Menționează atitudinea lui Ioan Botezătorul față de Isus.
d) Enumeră despre ce botezuri este vorba în text și cui îi sunt atribuite.

113 
 
Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj


Repere metodologice pentru Religie

I. 1-2 răspunsuri 3-4 răspunsuri 5 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte


II. 1-4 evenimente 5-8 evenimente 9 evenimente 1p X 9 evenimente = 9 puncte
III. 1-2 asocieri 3 asocieri 4 asocieri 2,5p X 4 asocieri = 10 puncte
IV. 1-4 răspunsuri 5-8 răspunsuri 9 răspunsuri 1p X 9 răspunsuri = 9 puncte
V. 1-4 roade 5-8 roade 9 roade 1p X 9 roade = 9 puncte
VI. 1-2 caracteristici 3-4 caracteristici 5 2 p X 5 caracteristici = 10 puncte
caracteristici
VII. 1 răspuns 2 răspunsuri 3 răspunsuri 4p X 3 răspunsuri = 12 puncte
VIII. 1-2 completări 3-4 completări 5 completări 2 p X 5 completări = 10 puncte
IX. 1 cerință 3 cerințe 4 cerințe 11 puncte
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

114 
 

Evaluare inițială pentru clasa a IX-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Varasciuc Andrei – Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, județul Suceava
Competențe evaluate:
1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a omului, pe
baza unor texte religioase;
1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură
religioasă;
1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate (literatură, artă);
2.1. Identificarea de repere și modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal și social;
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală și a
grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice;
3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate și a comunicării între persoane/ grupuri;
3.2. Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie și a comunității, prin
raportarea la valori moral-religioase;
3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca membru
activ al acesteia.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
‐ Dumnezeu se face cunoscut omului
‐ Viața creștinului împreună cu semenii
‐ Viața comunității și sărbătorile creștine

Test de evaluare inițială clasa a IX-a


I. Adevărat / Fals
.... Dumnezeu ne-a iubit pentru că noi L-am iubit întâi.
.... În epistola către Filipeni, Pavel îi îndeamnă în mod repetat să se bucure în Domnul.
.... Un om condus de Duhul Sfânt va evita certurile, chiar dacă are dreptate.
.... Răbdarea noastră trebuie însoțită de cârtire.
.... Dumnezeu dă ploaie doar peste cei buni.
.... Facerea de bine trebuie arătată față de orice om în nevoie.
.... În lista din Evrei 11 sunt enumerați doar bărbații credincioși din Vechiul Testament.
.... A fi blând înseamnă a fi slab.
.... Înfrânarea poftelor implică și controlarea modului în care noi vorbim.

II. Alege răspunsul corect:


Epistolele au fost scrise în:
a. Sec I. î.Hr.
b. Sec. I d.Hr.
c. Sec. II d. Hr.
d. Sec. II î. Hr.

Revenirea lui Hristos este:


a. Iminentă
b. Eminentă
c. Exactă
d. Calculată

Judecătorul tuturor națiunilor este:


a. Dumnezeu Tatăl
b. Dumnezeu Fiul

115 
 
c. Dumnezeu Duhul Sfânt
d. Ucenicii Domnului
Repere metodologice pentru Religie

Epistolele generale au fost scrise de:


a. Apostolul Pavel
b. Apostolul Petru
c. Apostolul Andrei
d. Apostolul Iacov

III. Completează rebusul alăturat:

Orizontal
1. Preot care l-a uns pe Saul ca împarat;
3. Frate al lui David, cel mai mare copil al lui Isai;
5. Filistean, necredincios, puternic, învins de un
copil;
7.Om din Israel, tată al lui David;
8. Fiul cel mic al lui Isai, Betleemitul;

Vertical
1. Rege al lui Israel, socru al lui David, tata al lui
Ionatan
2. Sora lui Ionatan, soția lui David și fiică a lui Saul;
4. Întâiul născut al lui David, nepotul lui Isai;
6. Prinț în Israel și cel mai bun prieten al lui David.

IV. Enumeră epistolele pauline.

V. Asociază cartea biblică cu categoria din care face parte:


Cărți istorice Iov
Matei
Cărți poetice Apocalipsa
Faptele Apostolilor
Cărți de învățătură Psalmii
Isaia
Cărți profetice Geneza
Ioel
Eclesiastul
Ioan
VI. Completează spațiile libere:
1. Urâți răul și iubiți .............................., faceți să domnească dreptatea la porțile cetății.
2. Căutați mai întâi .......................... și ......................... lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor
da pe deasupra.
3. Oricine va chema numele ...................................... va fi mântuit.
4. Strâng ............................ Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
5. Ochii Tăi sunt atât de curați încât nu pot să vadă ............................. .

VII. Pornind de la Pilda Samariteanului milos (Luca 10:25-37), răspunde la următoarele cerințe:
a. Explică cum ar trebui să fie dragostea noastră pentru aproapele, pornind de la fapta
samariteanului milos pentru omul tâlhărit.
b. Care puteau fi scuzele samariteanului milos de a nu-l ajuta pe cel tâlhărit? Care sunt scuzele
116 
 
noastre când avem ocazia să ne arătăm dragostea față de aproapele?
c. Compune un dialog în 5 -7 rânduri în care să-ți imaginezi discuția care putea să o aibă omul
tâlhărit cu samariteanul milos, accentuând sentimentele sale de bucurie.

VIII. Realizează un eseu, răspunzând la următoare întrebări:


Repere metodologice pentru Religie

Cum poți să-ți arăți dragostea față de cei din Biserica ta?
Cum te comporți față de cei care sunt de o altă confesiune creștină, diferită de a ta?
Care este atitudinea ta față de cei ce aparțin altor religii (musulmani, budiști, evrei etc)?

Aspecte privind descriptori de performanță:

Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj


I. 1-4 răspunsuri 5-8 răspunsuri 9 răspunsuri 1p X 9 răspunsuri = 9 puncte
II. 1-2 răspunsuri 3 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5p X 4 răspunsuri = 10 puncte
III. 1-4 răspunsuri 5-8 răspunsuri 9 răspunsuri 1p X 9 răspunsuri = 9 puncte
IV. 1-7 epistole 7- 13 epistole 14 epistole 1p X 14 epistole = 14 puncte
V. 1-4 asocieri 5-9 asocieri 10 asocieri 1p X 10 asocieri = 10 puncte
VI. 1-2 completări 3-4 completări 5completări 2p X 5 completări = 10 puncte
VII. 1 răspuns 2 răspunsuri 3 răspunsuri 4p X 3 răspunsuri = 12 puncte
VIII. 1 cerință 3 cerințe 4 cerințe 16 puncte
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

117 
 

Evaluare inițială pentru clasa a X-a

Autor: Marici Carmen – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, județul Suceava


Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
1.1. Argumentarea elementelor fundamentale ale învățăturii creștine
1.2. Compararea accepțiunii dată unor aspecte de credință în diferite religii, confesiuni
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de credință
2.2. Analizarea semnificațiilor actuale ale unor termeni specifici religiei, în diferite contexte de
comunicare (limbaj specializat, limbaj colocvial etc.)
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
Învățături de bază ale credinței creștine

Sarcina/testul de evaluare
Elevul trebuie să rezolve corect testul inițial: un quizz online cu 20 întrebări pe platforma KAHOOT, la
următorul link https://create.kahoot.it/share/9d2a84c8-fdfd-4551-95ff-f0f8a754b2a2

Aspecte privind descriptori de performanță:


Testul quizz online conține 20 de întrebări cu câte 4 variante de răspuns.
Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare răspuns corect înseamnă 0, 5 puncte, astfel încât
nota maximă este 10.
Există mai multe variante de a rezolva acest test (cea recomandată de profesor este rezolvarea testului de
către toți elevii clasei în același timp. Profesorul oferă codul de acces la acest test și toți elevii se
conectează pe platforma Kahoot, rezolvând în același timp testul propus).

118 
 

Evaluare inițială pentru clasa a XI-a


Autor: Marici Carmen – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, județul Suceava
Repere metodologice pentru Religie

Competențe evaluate:
3.1. Argumentarea nevoii de modele, pe baza analizei exemplelor biblice și a exemplelor din viața personală
3.2. Formularea unui punct de vedere propriu referitor la relația dintre libertate și autoritate în viața
adolescenților
3.3. Analizarea critică a diferitelor aspecte din viața adolescenților, din perspectiva valorilor creștine
4.1 Evaluarea critică a consecințelor unor aspecte specifice societății moderne asupra vieții personale și a
comunității
4.2. Analizarea consecințelor unor comportamente care încalcă̆ morala creștină, asupra vieții personale, asupra
familiei, asupra comunității etc.
5.1. Analizarea influențelor negative ale societății contemporane asupra tinerei generații din diferite perspective
(viață religioasă, dezvoltare fizică și psihică, integrare socială)

Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:


Unitatea 2 Problemele adolescenților
Unitatea 3 Provocări ale societății moderne

Sarcina/testul de evaluare
Elevilor li se cere rezolvarea testului online, de pe platforma Google Forms, de la linkul următor:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7SJ119E4lyvGofV_Hg8vcY7Msi4rNjPcmEXBugPobzOrCHQ/vi
ewform?usp=sf_link

Aspecte privind descriptori de performanță:


Testul inițial se va completa online de către elevi, pe platforma Google Forms. Testul are mai multe tipuri de
întrebări (cu alegere multiplă, duală, cu răspuns scurt, lung).
Platforma gratuită Google Forms permite atribuirea pentru fiecare item din chestionar a punctajului aferent,
astfel încât, după ce elevul termină de rezolvat testul, el se poate autoevalua.
Maximul de puncte este de 100 (90 puncte pe testul rezolvat integral corect și 10 puncte din oficiu).

119 
 

Evaluare inițială pentru clasa a XII-a


Repere metodologice pentru Religie

Autor: Bîrle Samuel Florin – Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, județul Maramureș
Competențe evaluate:
1.1. Sintetizarea principalelor învățături de credință despre Dumnezeu;
1.2. Elaborarea argumentelor privind principalele aspecte de dogmatică;
1.3. Analizarea elementelor specifice mișcării evanghelice în contextul religiilor lumii și în cel al
creștinismului românesc;
2.1. Elaborarea de argumentări referitoare la mărturisirea de credință;
2.2. Compararea unor opinii și argumente diferite referitoare la o temă de religie;
3.1. Definirea caracterului moral creștin construit pe valorile moralei creștine;
3.2. Analizarea relațiilor interumane în diferite contexte (între tineri, în familie etc.), din perspectiva
moralei creștine;
4.1. Identificarea modalităților de aplicare a valorilor moralei creștine în viața cotidiană;
4.2. Analizarea unor probleme specifice adolescenților și a modalităților de rezolvare a acestora, pornind
de la valorile moralei creștine;
4.3. Elaborarea de argumente pe tema actualității valorilor creștine;
5.1. Realizarea de comparații între poziția moralei creștine si cea a altor discipline de
învățământ cu privire la diferite aspecte ale vieţii contemporane;
5.2. Utilizarea cunoștințelor de istorie a religiilor pentru susținerea importanței, respectului și
dialogului între oameni, comunități, biserici.
Unități de conținut care sunt vizate prin sarcina de evaluare:
‐ Învăţături de credinţă
‐ Morală creştină
‐ Spiritualitate şi misiune
‐ Religiile în istorie
‐ Sărbători creştine

Test de evaluare inițială clasa a XII-a


I. Încercuiește litera care indică răspunsul corect. Un singur răspuns este corect:
1. Botezul Domnului Isus a avut loc în:
a) Marea Galileei;
b) Râul Iordan;
c) Marea Moartă;
2. Argumentul cosmologic susține că:
a) Dumnezeu a instituit legea cauzalității, iar El este cauza principală a tuturor lucrurilor;
b) Predispoziția sufletească despre existența lui Dumnezeu dovedește că El există;
c) Existenta legilor morale prezente în toți oamenii dovedesc existenta unui Legiuitor care întruchipează
moralitatea absolută;
3. Nașterea Domnului a avut loc pe timpul împăratului roman:
a) Nero; b) Cezar August; c) Tiberius;
4. Marea Trimitere se referă la porunca de a:
a) Merge în toată lumea si a propovădui evanghelia;
b) Cere să fim botezați cu Duhul Sfânt;
c) Încerca să fim buni unii cu alții;
II. Completează spațiile libere folosind cuvântul potrivit:
• Înălțarea la cer a Domnului Isus a avut loc după .............. zile de la Înviere .
• Domnul Isus s-a născut în ................... .
• Părinții lui Ioan Botezătorul se numeau ............... și .............. .
• Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc la 10 zile după ............... .
III. DA sau NU?
• Mișcarea evanghelică din România este compusă din Creștini după Evanghelie și Baptiști. ___
• Botezul în apă îl curăță pe om de păcate. ____

120 
 
• Pocăința înseamnă să te botezi în apă. ____
• Integritatea înseamnă să ai o bună reputație. ___
• Nașterea din nou se referă la transformarea lăuntrică a omului prin Duhul Sfânt. ___
Repere metodologice pentru Religie

• Părinții Domnului au fost Zaharia și Elisabeta. ___


• Cel mai important misionar al Noului Testament a fost Petru. ___
• Rugăciunea înseamnă doar să îi cerem ceva lui Dumnezeu sau să îi mulțumim. ___
IV. Răspunde la următoarele întrebări:
1. Care sunt dovezile că Biblia este vrednică de crezare?
2. Ce este postul?
3. Cum putem să ne arătăm respectul față de creație și semeni?
4. De câte feluri sunt rugăciunile, după scopul pentru care au fost rostite?
5. Ce este misiunea creștină?
V. Asociază corect informațiile din prima coloană cu cele din coloana a doua:
1. Islam A. Religie apărută în India în secolul VI î. Hr.
2. Creștinism B. Religie avraamică, monoteistă apărută în sec. VII d. Hr.
3. Iudaism C. Cea mai veche religie monoteistă, a cărei divinitate este Iehova
4. Hinduism D. Cea mai mare religie după numărul de adepți
5. Budism E. Credința în Brahman, ființa creatoare a universului
F. Religie modernă apărută în secolul XXI
VI. Completează versetul de mai jos:
El le-a răspuns: ”Nu este ............ voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea .......... le-a păstrat
sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o ..........., când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi
........... în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile ..................”
(Fapte 1:7-8)
VII. Ordonează evenimentele de mai jos în ordine cronologică:
 Reforma religioasă a lui Martin Luther;
 Marea Schismă a Bisericii Creștine;
 Edictul de la Milano dat de Constantin cel Mare;
 Conciliul de la Niceea;
VIII. Descrie felul în care a avut loc înălțarea Domnului Isus.
IX. Explică de ce sunt necesare disciplinele spirituale în viața tinerilor.
X. Alcătuiește o compunere de minimum 1,5 pagini despre formarea caracterului creștin într-o lume a
tehnologiei. Arătați minimum 3 căi prin care se poate forma caracterul, explicați ce este caracterul, și
folosiți versete biblice corespunzătoare.

Aspecte privind descriptori de performanță:


Exercițiul Minim Mediu Maxim Punctaj
I. 1 răspuns 2 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5p X 4 răspunsuri = 10 puncte
II. 1 răspunsuri 4 răspunsuri 8 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte
III. 1 răspuns 4 răspunsuri 8 răspunsuri 1p X 8 răspunsuri = 8 puncte
IV. 1 răspuns 3 răspunsuri 5 răspunsuri 2p X 5 răspunsuri = 10 puncte
V. 1 asociere 3 asocieri 5 asocieri 1p X 5 asocieri = 5 puncte
VI. 1 cuvânt 3 cuvinte 5 cuvinte 1p X 5 cuvinte = 5 puncte
VII. 1 răspuns 2 răspunsuri 4 răspunsuri 2,5p X 4 răspunsuri = 10 puncte
VIII. 1 2 evenimente 3 evenimente 10 puncte
eveniment
IX. 1 explicație 2 explicații 3 explicații 10 puncte
X. 1 argument 2 argumente 3 argumente 12 puncte
Oficiu 10 puncte
TOTAL 100 puncte

121 
 
CAPITOL 3
Repere metodologice pentru Religie

Recomandări pentru construirea noilor achiziții.


Valorificarea experiențelor pozitive utilizate în învățarea
la distanță
Rezultatele evaluării inițiale vor sta la baza proiectării demersurilor didactice ulterioare, pentru
angajarea nivelului existent de achiziții ale învățării, respectiv pentru structurarea componentelor încă
instabile/insuficient dezvoltate, identificate prin evaluarea inițială. Progresia competențelor de la un an
la altul (în cadrul curriculumului oficial) permite această construire în spirală.

În demersul de construire a achizițiilor viitoare, prevăzute pentru anul școlar 2020-2021, profesorul de
Religie va porni de la întrebări:
- Ce reiau din programa anului școlar anterior?
- Ce reformulez în noi contexte de învățare?
- Ce competențe din anul precedent fuzionează cu elemente/componente din anul în curs? Cum
voi realiza această fuzionare?
- Cum proiectez activitățile de învățare astfel încât să îl implice activ pe elev în ora de Religie,
indiferent de contextul de organizare a activității (față în față, online)? Cum valorific
experiențele personale ale elevilor mei din perioada învățării la distanță?
- Cum valorific, actualizez și ameliorez activitatea didactică proprie din perioada suspendării
cursurilor față în față? Cum mă inspir din exemplele de bune practici ale colegilor mei?
- Cum integrez noile tehnologii în activitatea didactică curentă și cum valorific oportunitățile
oferite de acestea în planul predării, respectiv al învățării?

Acest capitol va prezenta exemple de activități de învățare, corespunzătoare programelor școlare de


Religie ale diferitelor culte. Exemplele au fost colectate de la profesorii de Religie din țară și valorifică
resurse utilizate de aceștia în perioada învățării la distanță sau anterior acesteia.
Activitățile de învățare propun abordări variate. Exemple: fișe de lucru pe platforme online;
completarea de quiz-uri; elaborarea de hărți conceptuale; aplicarea unor grile de autoevaluare; reflecția
pe baza unor filme educaționale; dezvoltarea unor proiecte pe teme date; prezentări online (video,
PPT); jocuri; exprimare creativă prin desen, colaj, joc de rol, eseu etc.

122 
 

Cultul ortodox
Repere metodologice pentru Religie

Titlul Ora de religie pe Trinitas TV

Descriere Context
În contextul suspendării cursurilor față în față din a doua parte a anului școlar 2019-
2020, Patriarhia Română a oferit elevilor, prin intermediul Trinitas TV, posibilitatea
de a păstra contactul cu disciplina școlară Religie, prin emisiunea Ora de Religie.
Ce este Ora de religie?
Emisiunea Ora de Religie a fost difuzată săptămânal, Activitățile de învățare
difuzate în cadrul acestei emisiuni au fost organizate pe cele trei niveluri de
învățământ (primar, gimnazial și liceal), cu o alocare orară de câte 20 de
minute/nivel. Fiecare activitate/nivel a fost susținută de câte doi profesori de
Religie.
Relația cu programele școlare
Aceste activități au fost gândite cu rol complementar orei de Religie din școală, prin
faptul că au vizat transmiterea către elevii telespectatori a unor cunoștințe, atitudini
și valori consonante cu competențele pe care le propun programele școlare pentru
disciplina Religie. Deoarece nu au fost organizate pe clase, ci pe niveluri de studiu
(primar, gimnazial, liceal), temele activităților au fost abordate flexibil.
Teme abordate
Au fost propuse teme complementare conținuturilor cuprinse în programele școlare
la disciplina Religie, centrate pe valori cu relevanță pentru experiențele de viață ale
elevilor în perioada pandemiei (ex. binele, bucuria, ajutorul dat celorlalți, respectul,
prietenia, dragostea, devenirea, puterea rezilienței, așteptarea, speranța etc.). De
asemenea, au fost abordate teme pentru prezentarea unor sărbători/perioade
liturgice din săptămâna în care a fost difuzată emisiunea (Buna Vestire, Săptămâna
Mare, Sfintele Paști etc.), valorificându-se astfel dimensiunea liturgică a orei de
Religie.
Strategii didactice
Profesorii care au planificat și au prezentat aceste emisiuni au utilizat un cadru
metodologic variat, care a îmbinat strategii didactice tradiționale și moderne
deopotrivă, cu rolul de a implica activ pe elevi în propria învățare. Aplicarea
diferitelor strategii didactice pe parcursul fiecărei activități a presupus utilizarea
unor resurse variate (texte biblice, religioase, literare; icoane, planșe ilustrative,
înregistrări video etc.).

Contexte de valorificare la ora de Religie


Deși nu au fost proiectate pe fiecare clasă în parte, înregistrările acestor emisiuni
pot fi utilizate de profesori în cadrul orei de Religie (desfășurate față în față sau
online), pentru: exemplificare, explicații suplimentare, idei de activități de învățare.

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare

Contextul de învățare  activitate online


 canalul de youtube Trinitas TV , Ora de religie (2020)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx_GBNs8AYzrsZAahW6YMLxos3
VuPCUvf

123 
Repere metodologice pentru Religie

 
 
 
 

124 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Titlul 3 minute din ora de Religie

Descriere Context

În contextul suspendării cursurilor față în față din a doua parte a anului școlar 2019-
2020, un grup de profesori de Religie din București, Prahova și Ilfov (Radu
Ungureanu, Elena Bălan, Daniel Cergan, Daniela Grigorcea, Florin Zărnescu,
Vasile Bogus) a realizat o serie de filme realitate pe teme de educație religioasă, cu
rol de susținere a activităţii didactice în spaţiul online.
Au fost astfel elaborate 14 filme, cuprinzând teme generale despre sărbătorile
religioase, duminicile/sfinţii din calendarul creştin-ortodox, începând cu luna
aprilie.
Proiectul s-a numit „3 minute din ora de Religie” şi a fost vizibil la TVR 1 –
„Lumea credinţei”. Proiectul a fost extins apoi şi la Radio România Actualităţi, în
format audio, pe perioada lunilor aprilie – septembrie.

Relația cu programele școlare de Religie

Filmele pot fi utilizate în diferite contexte de învățare corelate cu temele incluse în


programele școlare ale disciplinei Religie, pentru toate nivelurile de învățământ.

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare

Contextul de învățare  canalul de youtube Universul Credintei - TVR

   

125 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Mehedin Gabriela – Școala Gimnaziala Nr. 2 Crețești, comuna Vidra, județul Ilfov

Clasa Clasa pregătitoare

Titlul Cum vorbesc cu cei din jur

Competențe specifice 1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă
vizate familiare
2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate online: https://www.youtube.com/watch?v=aHR4dAQbGvs&t

Timpul alocat 15 minute

Descriere Activitatea propune elevilor un ansamblu divers de contexte și exerciții de învățare,


în fiecare etapă a lecției:
- explicație (a titlului, a informațiilor transmise);
- cântecel;
- asociere de cuvinte rostite – sentimentele trăite. (ex. Cuvânt jignitor –
tristețe; Cuvânt de apreciere – bucurie) și explicații;
- povestirea (“Povestea broscuței învingătoare”);
- exemple din Sfânta Scriptură;
- joc;
- activitatea practică; realizarea unui pahar cu zâmbete, cu rol de activitate de
evaluare.

Alte aspecte Profesorul va invita elevii să acceseze materialul video publicat online și se va
asigura că aceștia au urmărit fiecare etapă și s-au implicat activ, prin evaluarea
lucrărilor primite de la aceștia. Profesorul va oferi feedback fiecărui elev în parte.

Alte linkuri la activități de învățare pentru clasa pregătitoare:

- Familia mea: https://www.youtube.com/watch?v=Cjn5Dy04JSU&t

- Iisus Hristos iubește copiii:


https://www.youtube.com/watch?v=7mq6iVCM_GY

- Primii mei prieteni: https://www.youtube.com/watch?v=NkblWaMnNtg&t

- Cum vorbesc cu cei din jur:


https://www.youtube.com/watch?v=aHR4dAQbGvs&t

- Ce simt față de ceilalți: https://www.youtube.com/watch?v=iJ-jW-rU--I

   

126 
 
Autori Boldea Florin, Boldea Violeta – Școala Gimnazială “Andrei Șaguna” Deva
Repere metodologice pentru Religie

Clasa I

Titlul Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii


Joc online: Când, unde, cui mă rog / Pentru cine mă rog

Competențe specifice 2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul
vizate grupurilor din care face parte

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate online, link


https://learningapps.org/display?v=p1xdstxvc20
https://learningapps.org/display?v=p4mi8ss2n20

Timpul alocat 10 minute; 5 minute

Descriere Exerciții de tip joc pentru consolidare/recapitulare pe temele:


- Când, unde şi cui mă rog (momentele în care ne rugăm; locurile în care ne
rugăm; modul în care ne rugăm);
- Pentru cine mă rog (rugăciunea pentru propria persoană; rugăciunea pentru
părinţi şi ceilalţi membri ai familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii).
Rezultatele activităților pot fi valorificate ulterior într-o discuție de grup cu elevii,
pe tema rugăciunii.

Alte aspecte -

127 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Opriș Monica – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion
Ştefan” din Alba Iulia

Clasa a II-a

Titlul Tradiţii religioase la Paşti

Competențe specifice 1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
vizate 3.1. Explicarea importanţei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii şi a
societăţii
3.2. Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi
semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Activitatea se poate desfășura atât față în față, cât și în mediul online și implică
îmbinarea a mai multe modalități de lucru cu elevii: jocul „Ce este o tradiţie
religioasă?”; vizionarea unui film despre tradiţiile religioase de Paşti; realizarea de
desene pe tema dată; discuții de grup despre diferite tradiții și obiceiuri de Paști din
propriile familii; audierea de cântări din slujba Învierii Domnului.

Fișă de lucru
1. Jocul „Ce este o tradiţie religioasă?”
Scrieţi pe o listă exemple de tradiţii despre care aţi aflat în diferite contexte.
Încercuiţi-le pe care sunt în relaţie cu slujbele bisericeşti de la diferite sărbători.

2. Aflăm despre tradiţiile religioase de Paşti


a. Vizionaţi următorul film, pentru a afla despre cea mai importantă tradiţie religioasă de Paşti: primirea
luminii: https://www.youtube.com/watch?v=jSe1VBQyC9g
b. Desenează o lumânare aprinsă, aşa cum ai avut în noaptea de Înviere sau cum ai văzut la cineva.
c. Descoperiţi din cele două imagini a altă tradiţie religioasă de Paşti

d. Aflăm despre diferenţele dintre sfintele paşti şi Sfânta împărtăşanie


 Sfânta Împărtăşanie reprezintă Trupul şi Sângele Domnului, sub forma pâinii şi a vinului.
 Paştile sunt pâine şi vin sfinţite prin rugăciune şi stropire cu apă sfinţită.
 Paştile se iau după Sfânta Împărtăşanie, nu în loc de Sfânta Împărtăşanie.
e. Desenează paharul cu sfintele paşti şi potirul din care te-ai împărtăşit.
3. Ascultăm cântări din slujba Învierii Domnului
https://www.youtube.com/watch?v=VbCWLSVtpe4; https://www.youtube.com/watch?v=CyOiXSsbgnQ

128 
 
Autor Chiorean Claudiu Dorin – ISJ Mureș
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a II-a

Titlul Aplicații pentru recapitularea finală

Competențe specifice 1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
vizate 3.1. Explicarea importanţei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii şi a
societăţii

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 20 minute

Descriere  Exercițiu de aranjare a unor litere în ordine pentru a descoperi cuvinte cu


relevanță pentru anumite teme din programa școlară (ex. Cum se numește locul
în care oamenii se adună pentru a-și arăta recunoștința față de Dumnezeu?)
https://learningapps.org/11767105

 Exercițiu de ordonare a unor cuvinte (ex. Ordonează cuvintele pe grupe și vei


descoperi că ”nimeni nu e singur”. Unele cuvinte se încadrează în grupa ” Poți
să fii de ajutor celor singuri”, altele în grupa ” Prin minunile sale, mântuitorul
Iisus Hristos a adus alinare celor singuri și îndurerați”)
https://learningapps.org/11979001

129 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Chiorean Claudiu Dorin – ISJ Mureș

Clasa a III-a

Titlul Înălțarea Domnului

Competențe specifice 3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității
vizate 3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase,
din viața familiei și a comunității

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 30 minute

Descriere Lectura textului din manualul digital, pagina 41, link:


https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-
a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Corint/Partea%20II/#Manual/pagina41

Discuții de grup / formularea de răspunsuri individuale la următoarele întrebări:


1. Când a avut loc Înălțarea Domnului la cer?
2. Pe cine mai cinstește Biserica noastră tot în această zi?

Vizionarea unui filmuleț care evidențiază legătura dintre eroii neamului și Înălțarea
Domnului, link:
https://youtu.be/ZykFsogpgX0,

Audiție cântece patriotice în cinstea eroilor neamului românesc, link-uri:


https://youtu.be/HyFhE2lQF5c
https://youtu.be/dkyqpzNpR8E

Informații suplimentare despre Înălțarea Domnului la cer într-un filmuleț 3 minute


de Religie, link:
https://youtu.be/VOGv-y4q6yo

Realizarea de puzzle cu tema Înălțarea Domnului:


https://im-a-puzzle.com/inaltarea_domnului_5DmPJCEd.puzzle

130 
 
Autori Opriș Monica – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion
Ştefan” din Alba Iulia
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a III-a

Titlul Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune. Fecioara Maria, model de ascultare


pentru copii

Competențe specifice 1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
vizate baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte
de viață familiare
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Activitatea se poate desfășura atât față în față, cât și în mediul online și implică
îmbinarea a mai multe modalități de lucru cu elevii:
- vizionarea filmului despre intrarea în biserică a Maicii Domnului;
- lectura unui text dat pe tema Bunei vestiri;
- realizarea unor sarcini de lucru pe tema „Ce înseamnă să asculţi de cineva?”;
- audierea cântarea religioasă la Buna Vestire și valorificarea informațiilor în
elaborarea unui desen pe tema însușirilor Fecioarei Maria.

Fişa de lucru
1. Vizionaţi filmul despre intrarea în biserică a Maicii Domnului (până la minutul 2:00)
https://www.youtube.com/watch?v=rPXTGfO28Dw

De ţinut minte!
 Sfinţii Ioachim şi Ana sunt părinţii Fecioarei Maria.
 Fecioara Maria a trăit 12 ani, la templul din Ierusalim.

2. Citiţi textul de mai jos:


Buna Vestire

Trecuseră anii şi se apropia momentul în care Maria să părăsească templul din Ierusalim. Tinerele fete se
întorceau la casele lor, dar Mariei îi muriseră părinţii. Sufletul ei nu era tulburat, pentru că învăţase la templu că
Dumnezeu are grijă de orfani şi simţea ocrotirea Lui.
Credinţa Fecioarei Maria nu a rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a trimis pe bătrânul Iosif din Nazaret, o
rudenie mai îndepărtată a ei, să o ia la el acasă şi să aibă grijă de ea. Iosif un om foarte credincios, bun la suflet şi
smerit, deşi unul din strămoşii lui a fost chiar regele David.
În căsuţa dreptului Iosif, Maria făcea ceea ce învăţase la templu: pregătea mâncarea, ţesea, cosea, dar
mai ales se ruga. Iosif era uimit când vedea bunătatea, răbdarea, smerenia, ascultarea şi bucuria ei. El era bătrân,
dar nu mai văzuse pe cineva ca Maria şi nici nu auzise din moşi-strămoşi să fi fost cineva care să aibă sufletul

131 
 
atât de curat. Nimic rău nu a văzut la ea: niciun cuvânt rău, nicio faptă rea! Şi gândurile, toate îi erau frumoase şi
curate! Maria era curată ca un crin!
Se minunau nu numai oamenii, dar şi îngerii văzând-o. Tocmai de aceea, Dumnezeu, care pe toate le
Repere metodologice pentru Religie

ştie, a ales-o pe Maria ca Mamă pentru Fiul Său, Mântuitorul lumii, care să deschidă din nou porţile raiului
pentru toţi cei care cred în El. Dar trebuia să accepte şi ea acest lucru, deoarece Dumnezeu nu ne obligă să facem
ceva dacă noi nu vrem. L-a trimis pe îngerul Gavriil să îi ducă Mariei vestea cea bună:
Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată
eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate
să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi
vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia
Lui nu va avea sfârşit.
După ce îngerul i-a spus cum se va întâmpla această naştere minunată, unică în lume, a Fiului lui
Dumnezeu, cu multă smerenie, ea a acceptat, prin cuvintele: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul
tău! (Luca 1, 26-38)

De ţinut minte!
 Îngerul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că a fost aleasă de Dumnezeu să fie Mama Mântuitorului
lumii.
 Cuvintele prin care Maria a acceptat sunt: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!

3. Activitatea „Ce înseamnă să asculţi de cineva?”


a) Formulaţi în gând două propoziţii care să conţină cuvântul „ascult”. Acest cuvânt poate fi folosit cu
două înţelesuri: să auzi ceva (un cântec, zgomotul făcut de o maşină etc.), respectiv să asculţi de cineva
(poruncile lui Dumnezeu, sfaturile date de părinţi, profesori, autorităţi).
b) Fecioara Maria este model de ascultare pentru copii. În templu, ea asculta cuvântul lui Dumnezeu şi
cântările frumoase, precum şi sfaturile bune pe care le primea de la preoţi, de la femeile văduve care
aveau grijă de ea. Dar mai presus de toate, asculta de Dumnezeu, adică nu doar auzea, ci şi făcea ceea ce
auzea, împlinea poruncile Lui.
c) Scrieţi în caietul de Religie un text de 10-15 rânduri, cu titlul: „Maica Domnului, model de ascultare”.

4. Activitatea „Însuşirile Fecioarei Maria în textul cântărilor”


Ascultaţi cântarea religioasă la Buna Vestire de la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=iweu9aYylGE
Desenaţi un crin, după modelul de mai jos. Pe fiecare din cele şase petale să scrieţi cum este numită Maica
Domnului în cântec. Vom face o expoziţie cu crinii desenaţi de voi.

 
   

132 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autori Boldea Florin, Boldea Violeta – Școala Gimnazială “Andrei Șaguna” Deva

Clasa a III-a

Titlul Joc: „Vrei să fii milionar?” pe tema Ascultarea și împlinirea faptelor bune

Competențe specifice 1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte
vizate de viață familiare
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate online, link


https://learningapps.org/display?v=pw4f0o3tv20

Timpul alocat 10 minute

Descriere Exercițiu de tip joc pe tema pe tema Ascultarea și împlinirea faptelor bune.

Alte aspecte Astfel de jocuri pot fi dezvoltate și pe alte teme din programa școlară.

133 
 
Autori Bogus Vasile – Liceul Teoretic “Ioan Petruș” Otopeni, județul Ilfov
Mihuț Claudia Daniela – Școala Gimnazială nr.1, Bragadiru, județul Ilfov
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a III-a

Titlul Importanța de a avea răbdare cu cei din jur

Competențe specifice 1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu
vizate anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte
de viață familiar
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete

Condiții și resurse  platforma de învățare: 24edu.ro, Microsoft Teams


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)
activității  canal youtube
 site-uri religioase și de cultură

Contextul de învățare  activitate online:


https://www.youtube.com/watch?v=SaTZdpqDR78
Hristos a înviat! utilizat ca rugăciune pentru debutul și la sfârșitul orei de religie
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-
a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Corint/Partea%20II/#Manual/pagina24-pagina25
Importanța de a avea răbdare cu cei din jur
https://www.youtube.com/watch?v=mgPL9EeBHLQ
viața Sfintei Ipomoni

Timpul alocat 30 minute

Descriere I. DESFĂȘURAREA LECȚIEI


Pentru a parcurge lecția Importanța de a avea răbdare cu cei din jur, trebuie să
urmăm pașii:
 DESCOPERIM
‐ Citește sau ascultă lecția de la pagina 25 apăsând butonul roz Ascultă;
‐ Vizionează filmulețul de la pag. 27, apăsând butonul albastru Vizionează din
dreapta sus.
‐ Notează pe caietul de religie: data, titlul lecției și îndemnul din filmuleț.

 EXERSĂM/ APLICĂM
‐ Citește ghicitoarea de la pagina 26, stânga jos. Rezolvă exercițiul digital de la
pagina 27, accesând butonul verde Rezolvă din dreapta sus.
‐ Scrie pe caietul de religie răspunsul la întrebarea: Cum devenim răbdători?
‐ Accesează butonul portocaliu Privește din dreapta sus și fii creativ,
confecționând o bărcuță după indicațiile de la pagina 27 Să fim creativi.

 NE ÎMBOGĂȚIM CUNOȘTINȚELE
‐ Să descoperim model de răbdare accesând link-ul
https://www.youtube.com/watch?v=mgPL9EeBHLQ cu viața Sfintei Ipomoni.
‐ Citește poezia de la pagina 27, rubrica Lectură.

134 
 
‐ Explică de ce este important să avem răbdare cu cei din jur?
Repere metodologice pentru Religie

II. DESENĂM ȘI ÎNVĂȚĂM


‐ Realizează pe caietul de religie un desen cu pomul roadelor duhului, așa cum
sunt enumerate la rubrica Să fim creativi.

III. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII


‐ Fotografiază pagina pe care ai creat-o în caietul de religie și posteaz-o pe
platformă.
‐ Transmite părerea ta despre lecția de religie de astăzi.
‐ Să cântăm împreună cu Maria Tănase și grupul Balada Hristos a înviat!
https://www.youtube.com/watch?v=E5HA8jFCS9o

135 
 
Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a IV-a

Titlul Familia și porunca iubirii creștine

Competențe specifice 1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin,
vizate în diferite contexte de viață familiar

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să recunoască binecuvântarea lui Dumnezeu în
familia creștină; să precizeze datoriile părinților față de copii; să menționeze
responsabilitățile copiilor în familie.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip


„Ordonează perechi”. Itemii sunt obiectivi de tip corespondență.
Se accesează linkul exercițiului https://learningapps.org/display?v=p7hdsiy7c20
Se maximizează ecranul. Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent.
La sfârșit, perechile lipite corect se vor înverzi, iar cele lipite incorect se vor înroși.
La sfârșit elevul primește o apreciere.

Alte aspecte Resurse imagini și video:


Imagine 1 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 2 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 3 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 4 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 5 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 6 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 7 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 8 – doxologia.ro

136 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat

Clasa a IV-a

Titlul Familia și porunca iubirii creștine

Competențe specifice 1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin,
vizate în diferite contexte de viață familiar

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să recunoască minunea de la nunta din Cana
Galileii; să precizeze prezența Maicii Domnului la această nuntă; să menționeze
responsabilitățile membrilor familiei.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip


„Adevărat-Fals”. Itemii sunt de tip obiectiv cu alegere duală.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=pvgk1949a20
Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către
Adevărat sau Fals.
La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor
înroși.
La final elevul primește o apreciere.

Alte aspecte Resurse imagini:


Imagine 1 – pictor Daniel Codrescu, danielcodrescu.ro
Imagine 2 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 3 – doxologia.ro
Imagine 4 – doxologia.ro

137 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat

Clasa a IV-a

Titlul Familia și porunca iubirii creștine

Competențe specifice 1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin,
vizate în diferite contexte de viață familiar

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să precizeze modul în care se întemeiază o
familie creștină; să menționeze care sunt membrii familiei creștine; să recunoască
prima minune din cântecul audiat.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip


„Găsește cuvântul!”.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=pvomtyu5320

Sarcină de lucru: Elevul caută cuvântul/ sintagma care răspunde la întrebarea sau
indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă click pe
câte o literă. Dacă se alege greșit o literă, se înnegrește câte o petală a unei flori ce
se află într-o parte.
Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări, deci mai multe cuvinte de
identificat.
Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește.
În acest exercițiu există și un indiciu muzical.
La sfârșit elevul primește o apreciere.

Alte aspecte Resurse imagini și video:


Link video: https://www.youtube.com/watch?v=kmDKDg2Uf-E
Imagine 1 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 2 - ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 3 - ©Editura Sf. Mina, Iași

138 
 

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VI-a

Titlul Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Iisus Hristos

Competențe specifice 1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea
vizate Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase,
istorice şi culturale

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să recunoască locuri geografice legate de viața și
activitatea Mântuitorului; să audieze cântecul „Ierusalim, oraș de aur”, interpretat
de Maria Taloș în ebraică și română.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip „Puzzle”.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=pdotncz3n20
Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte cheie
(aici două regiuni Galileea și Iudeea), iar sub acestea se găsesc mai multe piese de
puzzle, fiecare reprezentând o zonă geografică din Țara Sfântă (orașe, munți, ape).
Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se
selectează pe rând piesele de puzzle care corespuns acesteia.
Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este
incorect, piesele rămân pe poziție.
Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea fie o imagine de fundal, fie un
film. Aici am ales un cântec reprezentativ „Ierusalim, oraș de aur”, interpretat de
Maria Taloș.
La final elevul primește un feedback.

Alte aspecte Resurse imagini și film:


Video de fundal: realizator video și interpret Maria Taloș,
https://www.youtube.com/watch?v=IYAckjAkAdA
Imagine 1 - arhiva personală
Imagine 2 - arhiva personală
Imagine 3 - arhiva personală
Imagine 4 - arhiva personală
Imagine 5 - arhiva personală
Imagine 6 - arhiva personală
Imagine 7 - arhiva personală
Imagine 8 - arhiva personală
Imagine 9- arhiva personală
Imagine 10 - arhiva personală
Imagine 11 - arhiva personală
Imagine 12 - arhiva personală

139 
 
Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VI-a

Titlul Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Iisus Hristos

Competențe specifice 1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea
vizate Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase,
istorice şi culturale

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să recunoască locuri geografice legate de viața și
activitatea Mântuitorului; să descopere denumirea Țării Sfinte în vremea
Mântuitorului Iisus Hristos.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip


„Rebus”.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=pm0u3hha320
În cadrul rebusului sunt șapte itemi obiectivi cu răspuns închis despre geografia
Țării Sfinte. Se maximizează ecranul exercițiului. Pentru accesarea exercițiului,
elevul este invitat să dea click pe număr, pentru a vizualiza întrebarea. Elevul este
solicitat să noteze în mod corect elementele geografice (munții, apele, localitățile)
din Țara Sfântă. La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi denumirea
veche a acestei țări.
Elevul primește și o apreciere: Felicitări! Ai descoperit vechea denumire a Țării
Sfinte.

Alte aspecte Resurse imagini și video:


Imagine de fundal: ©Editura Sf. Mina, Iași
Imagine 1 - arhiva personală
Imagine 2 - arhiva personală
Imagine 3 - arhiva personală
Imagine 4 - arhiva personală
Imagine 5 - arhiva personală
Imagine 6 - arhiva personală
Imagine 7 - arhiva personală

140 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat

Clasa a VI-a

Titlul Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Iisus Hristos

Competențe specifice 1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea
vizate Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase,
istorice şi culturale

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Prin acest exercițiu, elevul trebuie: să definească concepte privind viața socială și
religioasă a evreilor în vreme Mântuitorului Iisus Hristos; să recunoască simboluri
iudaice din vremea Mântuitorului.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Știi și
câștigi”. Se utilizează șase itemi obiectivi cu alegere multiplă.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=phmgqu3nc20
După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid pe rând
șase întrebări cu câte patru variante de răspuns. Există un singur răspuns corect.
Răspunsul corect se înverzește, iar răspunsul incorect se înroșește. Dacă răspunsul
este corect (deci verde), se trece automat la următoarea întrebare. Fiecare întrebare
corespunde unui nivel cu un anumit grad de dificultate, care crește de la prima până
la a șasea întrebare. Nu poți trece la nivelul următor dacă nu ai răspuns corect. Se
reia întrebarea. Aranjarea răspunsurilor este mereu alta.
La sfârșit se primește un feedback.

Alte aspecte -

141 
 

Autor Duma Cornel-Lucian – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș; Școala


Repere metodologice pentru Religie

Gimnazială Poiana

Clasa a VI-a

Titlul Călătorind cu Dumnezeu - pelerinajul la biserici şi mănăstiri

Competențe specifice 1.2 Argumentarea importanţei iubirii lui Dumnezeu şi de aproapele pentru
vizate dobândirea mântuirii;
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou
învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare (istorie, literatură, muzică, geografie,
artă)
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă
4.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea
mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii

Condiții și resurse  platforma de învățare Digitaliada


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer/tabletă/telefon, cu conexiune stabilă la Internet)
activității  grupul de WhatsApp al clasei

Contextul de învățare  activitate on-line, link https://www.digitaliada.ro/Pelerinajul-33-de-manastiri-


din-Romania-locuri-binecuvantate-de-Dumnezeu-
a1594393832705036?fbclid=IwAR3kb2ilY9d7iuIdnino04DnqzeWR4jF0Br3H
ZNXgGR7zacaMtfjs8oTyrs
 Prezentare PPT: Descrierea a 33 de mănăstiri din România
 Video: Cântarea unei pricesne cu elevii

Timpul alocat 50 minute

Descriere Această Resursă Educațională Deschisă prezintă pelerinajul realizat de autor


împreună cu elevii la diferite mănăstiri, cu exemplificări.

142 
 

Autor Achim Mihaela – Școala Gimnazială nr 280 București


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VI-a

Titlul Biblia sau Sfânta Scriptură

Competențe specifice 1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea
vizate umanității/istoria mântuirii
1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte
specifice
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a
comportamentului persoanelor din textele studiate

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității  platforma de învățare

Contextul de învățare  activitate online


 activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Organizatorului grafic se poate folosi pentru construirea noilor achiziții, adică ca
sarcină de învățare, dar și de evaluare. Acesta poate fi folosit în activitatea față în
față, dar și în activitatea online.
Informațiile sunt organizate în jurul cuvântului cheie Biblie, în așa fel încât să se
poată recapitula și sistematiza materia clasei a V a (Vechiul Testament), dar să se
facă trecerea și la materia de clasa a VI a (Noul Testament), explicând modul cum
noile cunoștințe se integrează în sistemul celor asimilate anterior.
Exemplu: se poate începe discuția de la explicarea cuvântului Biblie, iar apoi se
coboară descrescător mai întâi pe ramura din stânga, iar apoi pe ramura din dreapta.
- Vechiul Testament: povestirea unor evenimente biblice; caracterizarea unor
persoane biblice; povestirea unor fapte săvârșite de persoane biblice, cu
relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu și față de semeni,
atașamentul, iertarea, prietenia, respectul, ajutorul; discuții pe diferite teme:
credința în Dumnezeu, Decalogul;
- Noul Testament: se poate prezenta, pe scurt, materia manualului de clasa a VI
a, prin sistematizarea informațiilor referitoare la viața şi activitatea Domnului
Iisus Hristos, folosind textele biblice.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial asupra materiei parcursă în clasa a V a, pe perioada
pandemiei, dar și asupra materiei de clasa a VI a;
- să invite elevii la lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în
Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- să ofere informații despre modalitățile prin care Dumnezeu S-a descoperit
omului în Vechiul Testament și despre momentele importante din viața
Mântuitorului .

143 
  BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ
 
 
Repere metodologice pentru Religie

  CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU – spus în cuvintele oamenilor


 
 
                                                                                                                                         
CARTE SCRISĂ ÎN RĂSTIMP DE 1600 DE ANI, CARTEA REPREZENTATIVĂ A CUPRINDE ISTORIA MÂNTUIRII NEAMULUI
 
ALCĂTUITĂ FIIND DIN 66 DE CĂRȚI, ELABORATE DE OMENIRII OMENESC, AVÂNDU-L IN CENTRU PE IISUS
  APROXIMATIV 40 DE AUTORI HRISTOS- MÂNTUITORUL
 
                                                                                                                                               

VECHIUL TESTAMENT- NOUL TESTAMENT-


prezintă pregătirea mântuirii prezintă realizarea și împlinirea mântuirii

SCRIS ÎN LIMBA GREACĂ ȘI


SCRIS ÎN LIMBA EBRAICĂ ARAMAICĂ

                                                                               
  PRIMA TRADUCERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ÎN
39 DE CĂRȚI CANONICE ANUL 1688, LA INIȚIATIVA DOMNITORULUI
  27 DE CĂRȚI CANONICE
  TĂRII ROMÂNEȘTI, ȘERBAN CANTACUZINO
 
FACEREA, IESIREA,
                                                            
NUMERII, REGI, PSALMI, NUME DE CĂRȚI PATRU EVANGHELII,
IOV, ESTERA, PILDE, FAPTELE APOSTOLILOR,
CÂNTAREA CÂNTARILOR,
PROFETII ETC 21 EPISTOLE (SCRISORI)

MOISE, DAVID, SOLOMON, MATEI, MARCU, LUCA,


DANIEL, ISAIA, IEZECHIEL, IOAN, PETRU, PAVEL,
IEREMIA
                                          NUME DE AUTORI
                                                            IACOV
                                                                                           
Sf. Proroc David Sf. Evanghelist Luca
144 
 
 

Autor Achim Mihaela – Școala Gimnazială nr 280 București


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VII-a

Titlul Iisus Hristos – Învățătorul lumii

Competențe specifice 1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața și activitatea
vizate Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice
3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la
valorile moral-religioase

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității  platforma de învățare

Contextul de învățare  activitate online


 activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Organizatorului grafic se poate folosi pentru construirea noilor achiziții, adică ca
sarcină de învățare, dar și de evaluare. Acesta poate fi folosit în activitatea față în
față, dar și în activitatea online.
Informațiile sunt organizate în jurul cuvântului cheie Iisus Hristos, în așa fel încât
să se poată recapitula și sistematiza materia clasei a VI-a, dar să se facă trecerea și
la materia de clasa a VII-a, explicând modul cum noile cunoștințe se integrează în
sistemul celor asimilate anterior;
Exemplu:
- Se poate începe discuția de la prezentarea, pe scurt, a momentelor importante
din viața Mântuitorului.
- Partea dreaptă a organizatorului grafic, începând de sus: se prezintă rolul
rugăciunii, exemple de rugăciuni, se reamintesc pildele și minunile studiate,
modalitățile în care se poate aplica porunca iubirii etc.
- Partea stângă: prezentarea Sfinților Apostoli, cei care au propovăduit învățătura
de credință, plini fiind de Duhul Sfânt, iar pe scurt, materia manualului de
clasa a VII a, prin sistematizarea informațiilor referitoare la Sfântul Duh.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial asupra materiei parcursă în clasa a VI-a, pe perioada
pandemiei, dar și asupra materiei de clasa a VII-a;
- să invite elevii la lecturarea unor texte biblice referitoare la principalele
evenimente din viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos;
- să ofere idei despre modalitățile prin care Dumnezeu S-a descoperit omului în
Noul Testament, prezentarea momentelor importante din viața Mântuitorului
și manifestarea lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii.

145 
 
MILOSTENIE 
 

POST 
Repere metodologice pentru Religie

RUGĂCIUNE 

ANDREI  IACOB AL LUI 
PILDA SEMĂNĂTORULUI 
ZEVEDEU  A ÎNVĂȚAT ÎN 
MOD DIRECT 
SIMON ‐PETRU  PILDA TALANȚILOR 
IOAN AL LUI  PILDE‐ cu 
ZEVEDEU  ajutorul acestora 
a transmis  PILDA 
FILIP  învățături  SAMARINEANULUI 
12 UCENICI 
IISUS HRISTOS –  MILOSTIV 
numiți APOSTOLI 
BARTOLOMEU  ÎNVĂȚĂTORUL 
LUMII PILDA FIULUI 
RISIPITOR 
TOMA 
LEVI 

MINUNI‐ cu  ASUPRA NATURII 
MATEI  MAREA  ajutorul lor 
SIMON ZILOTUL 
PORUNCĂ A  întărește 
IUBIRII  învățăturile  ASUPRA OAMENILOR 
IACOV ALFEU  IUDA ISCARIOTEANUL 
ASUPRA PROPRIEI 
PERSOANE 
„SĂ IUBEŞTI PE DOMNUL DUMNEZEUL TĂU DIN TOATĂ INIMA TA ŞI 
DIN TOT SUFLETUL TĂU ŞI DIN TOATĂ PUTEREA TA ŞI DIN TOT CUGETUL 
TĂU, IAR PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI” (Luca 10, 27). 

146 
IUBIREA LUI  IUBIREA DE SINE   IUBIREA 
 
DUMNEZEU  APROAPELUI  
 

Autor Achim Mihaela – Școala Gimnazială nr 280 București


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VIII-a

Titlul Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului

Competențe specifice 1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea
vizate spirituală a omului, pe baza unor texte religioase
3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a
comunității, ca membru activ al acesteia

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității  platforma de învățare

Contextul de învățare  activitate online


 activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Organizatorului grafic se poate folosi pentru construirea noilor achiziții, adică ca
sarcină de învățare, dar și de evaluare. Acesta poate fi folosit în activitatea față în
față, dar și în activitatea online.
Informațiile din unitatea de conținut Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului sunt
organizate în jurul cuvântului cheie Biserică, în așa fel încât, să se poată recapitula
și sistematiza materia întregului capitol, dar și din cele anterioare.
Se poate prezenta, pe scurt, manifestarea credinței în Biserica primară, iar apoi
informațiile sunt prezentate plecând de la conceptul principal, care este unit cu
conceptele secundare, prin săgețile de legătură.
Exemplu: Se poate începe discuția de la explicarea sensului cuvântului Biserică, iar
apoi pornind din partea de sus cu: planul de construcție, stilurile arhitecturale, părți
componente, obiectele folosite și locul în biserică, slujbele Bisericii și materiile
folosite și nu în ultimul rând vorbim despre comportament și atitudine.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial asupra materiei parcursă în clasa a VII-a, pe perioada
pandemiei;
- să invite elevii la lecturarea unor texte biblice reprezentative referitoare la viața
Bisericii primare: întemeierea Bisericii, primele comunități creștine,
manifestarea credinței;
- să ofere idei despre Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire, Sfintele Taine în
viața creștinilor, modalități de relaționare și trăire a credinței.

147 
 
 

Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului


Repere metodologice pentru Religie

DREPTUNGHIULAR ‐ 
PRONAOS‐ simbolizează 
amintește de arca lui Noe
CRUCE ‐  amintește de  lumea veche
jertfa Mântuitorului 
NAOS‐ simbolizează 
PLAN DE  PĂRȚI  lumea creștină 
BIZANTIN ‐  specific  CONSTRUCȚIE  COMPONENTE 
Ortodoxiei STIL ARHITECTURAL 
ALTAR‐ simbolizează 
Împărăția Lui Dumnezeu 
ROMANIC‐ specific 
CATAPETEASMĂ‐ 
  Catolicismului
 
  BISERICA 
Sfânta Liturghie
  GOTIC
 
  Sfântul Antimis  Sfânta Evanghelie 
 
  Utrenia SLUJBE 
 
Sfântul Chivot 
 
  Vecernia OBIECTE 
  Sfintele Taine DE CULT Potirul, Discul, 
                                                                                                          COMPORTAMENTE 
Lingurița 
  Pâinea 
 
  MATERII FOLOSITE ÎN CULT 
Cristelnița Sfânta Cruce 
Vinul  Rugăciune Închinare

Ascultare
Apa  Untdelemnul 
    
Tămâia
Lumânările
148 
 
 

Autor Bogus Vasile – Liceul Teoretic “Ioan Petruș” Otopeni, județul Ilfov
Teșu Andrei – Școala Gimnazială nr.1, 1 Decembrie, județul Ilfov
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a VIII-a

Titlul Organizarea actuală a bisericii ortodoxe române

Competențe specifice 3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru
vizate păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale

Condiții și resurse  platforma de învățare: 24edu.ro, Microsoft Teams


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)
activității  canal youtube pentru troparul Hristos a înviat!;
 site-uri religioase
 link-urile site-urilor episcopiilor și arhiepiscopiilor.
 pozele sunt preluate de pe site-ul https://basilica.ro/ și https://ziarullumina.ro/

Contextul de învățare  activitate on-line


Harta României a fost preluată de pe site-ul:
http://www.hartaromanieionline.ro/harta-judete/ și prelucrată conform
organizării actuale a Bisericii Ortodoxe Române. Au fost inserate link-urile
site-urilor arhiepiscopiilor și episcopiilor.

H arta_interactivţ_cl_VIII.rar

Timpul alocat 30 minute

Descriere Sunt utilizate AMII-uri statice cu: textul suport al lecției, organizatorul grafic cu
mitropoliile, arhiepiscopiile, episcopiile din Patriarhia Română; harta interactivă a
arhiepiscopiilor, episcopiilor unde aflăm istoricul și activitățile specifice acestora;
Apăsați pe zona dorită pentru a accesa site-ul Eparhiei respective.

Alte aspecte Recomandări:


- Se recomandă folosirea browserelor: Google Chrome și Mozilla Firefox

- Lecția devine accesibilă prin accesarea index.html.


H arta_interactivţ_cl_VII
din arhiva. -

- Celelalte foldere nu se accesează. Acestea reprezintă sursa lecției.


- Pentru succesul activității online este necesară parcurgerea structurii schiței de
lecție în format html, care asigură coerența logică a activităților proiectate,
conform demersului didactic.
- Etapa Exersăm/Aplicăm din lecție se referă la realizarea activității de învățare.
- Feedback-ul, sistematizarea și consolidarea cunoștințelor transmise se
realizează în etapa Ne îmbogățim cunoștințele.

149 
 
 

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a X-a

Titlul Stiluri arhitecturale reprezentative în țară

Competențe specifice 1.2. Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creştin-ortodoxe în
vizate contextul integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universal.

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Activitatea urmărește sprijinirea elevilor pentru: explicarea celor nouă Fericiri;
identificarea unor modalități concrete de practicare a virtuților creștine.

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Spații
goale”.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=p7g6gy6c320
Se maximizează ecranul. Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent. La
sfârșit, perechile lipite corect se vor înverzi, iar cele lipite incorect se vor înroși. La
sfârșit elevul primește o apreciere.

Alte aspecte Resurse imagini și video:


Imagine 1 – Mănăstiri Bucovina
https://www.flickr.com/photos/30840319@N02/albums/72157624846212031
Imagine 2 –arhivă personală
Imagine 3- arhiva personală
Imagine 4- arhiva personală
Imagine 5- arhiva personală
Imagine 6- arhiva personală
Imagine 7- arhiva personală
Imagine 8- arhiva personală
Imagine 9- arhiva personală
Imagine 10- arhiva personală
Imagine 11- arhiva personală

150 
 
 

Autor Marinescu Gabriela Antoaneta – Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu Sărat


Repere metodologice pentru Religie

Clasa a X-a

Titlul Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)

Competențe specifice 3.2. Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextul
vizate social complex, complicat şi paradoxal a lumii contemporane
4.1. Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite
situaţii de viaţă

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  aplicația https://learningapps.org
activității

Contextul de învățare  activitate online

Timpul alocat 15 minute

Descriere Activitatea urmărește sprijinirea elevilor pentru: explicarea celor nouă Fericiri;
identificarea unor modalități concrete de practicare a virtuților creștine.
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Spații
goale”.
Se va accesa linkul exercițiului online:
https://learningapps.org/display?v=ppihuhs8a20
Se maximizează ecranul.
Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care
elevul alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar
cele incorecte se înroșesc.
Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate asculta
corul Madrigal cu piesa Fericirile.

Alte aspecte Resurse imagini și video:


Imagine de fundal: ©Editura Sf. Mina, Iași
Video: link https://www.youtube.com/watch?v=1h8CLhTpn08
Link exercițiu online: https://learningapps.org/display?v=ppihuhs8a20

151 
 
 

Autor Pătrășcanu Melania – Colegiul Național "Al. I. Cuza", Focșani; ISJ Vrancea
Repere metodologice pentru Religie

Clasa a XI-a

Titlul Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)

Competențe specifice 1.3. Prezentarea semnificaţiei şi rolului iconografiei în cult


vizate

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, tabletă, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  site Youtube
activității  foi de hartie A3
 icoane
 Google Glassroom/Google Meet/Aplicația Kahoot

Contextul de învățare  activitate față în față (scenariul I)


 activitate online, https://classroom.google.com/u/3/h (scenariul al II-lea)

Timpul alocat 50 minute

Descriere 1. Pregătirea pentru lecţia nouă


(scenariul I: față în față) Elevii sunt grupați în 5 echipe. Se utilizează un set de cărți educative. Fiecare elev
extrage o carte. Se grupează pe activități comune.
Prezentarea unui film: Lumina din Icoană. Icoana și tabloul religios
https://www.youtube.com/watch?v=ANBZeWgrGWA (min. 10-26)
Cerințe de lucru în echipă: 1. Relația dintre om si icoana; 2. Relația dintre om si
pictură – tablou; 3. Elemente distinctive intre icoană și tablou (timp de lucru 10
min).
Fiecare grupă prezintă rezolvarea sarcinii de lucru (max. 3 min. de echipă).

2. Anunţarea titlului lecţiei noi.


3. Comunicarea noilor cunoştinţe
Urmează o scurtă prezentare de către profesor a cultului icoanei (10 min), utilizând
un instrument online cât mai atractiv. Prezentarea vizează următoarele aspecte:
istoric; elemente distinctive ale icoanei; rolul icoanei în cult: rugăciunea particulară/
rugăciunea publică; argumentare scripturistică și patristică privind cultul icoanei.

4. Fixarea noilor cunoştinţe


Lucru pe echipe. Fiecare echipă primește o foaie A3, o icoană.
Se dă textul: “Icoanele sunt cărți pentru cei neștiutori de carte și cronici care
vorbesc neîncetat, ai cinstirii sfinților, instruind fără cuvinte pe cei care le văd și
sfințind vederea. Nu am prea multe cărți – continuă eruditul autor al “Sfintelor
Paralele, – și nici nu am timp liber spre a citi , intru însă în biserică, spitalul
obștesc al sufletelor, înăbușit de gânduri ca de niște spini, podoaba picturii mă
atrage să nu uit, îmi desfătează vederea ca o livadă și, pe nesimțite, mărirea lui
Dumnezeu pătrunde în suflet. Am privit răbdarea mucenicului, răsplata cununilor
și mă aprind ca prin foc cu dorința de a-l imita. Căzând la pământ mă închin lui
Dumnezeu prin mijlocirea mucenicului și mă mântui“ (Sf. Ioan Damaschin).
Citiți cu atenție textul și realizați următoarele cerințe pe foaia dată (timp de lucru 8
min).: dați o definiție a icoanei; identificați rolul icoanei.
Fiecare grupă așază foaia completată pe tablă. Se face un tur al galeriei. Se observă
asemănări și/sau deosebiri.

152 
 
 

5. Actualizarea cunoştinţelor
6. Aprecierea, asocierea şi generalizarea
Repere metodologice pentru Religie

7. Evaluarea
8. Activitatea suplimentară
Există două icoane deosebite: Icoana Maicii Domnului Triherusa și Icoana Sf.
Treime - Andrei Rubliov. Căutați informații de pe internet despre aceste 2 icoane și
prezentați un scurt material. Prezentarea trebuie să fie în format PPT, Prezi sau
oricare alt instrument online doriți.

Descriere 1. Verificarea cunoştinţelor


(scenariul II: online) Se realizează în funcție de tema pentru acasă a elevilor, de subiectul lecției
anterioare.
2. Pregătirea pentru lecţia nouă
Sunt partajate pe ecran câteva imagini cu icoane și tablouri religioase. Elevii sunt
invitați să observe asemănări și deosebiri între acestea.
3. Anunţarea titlului lecţiei noi
4. Comunicarea noilor cunoştinţe
Urmează o scurtă prezentare de către profesor a cultului icoanei (10 min), utilizând
un instrument online cât mai atractiv. Prezentarea vizează următoarele aspecte:
istoric; elemente distinctive ale icoanei; rolul icoanei în cult: rugăciunea particulară/
rugăciunea publică; argumentare scripturistică și patristică privind cultul icoanei.
5. Fixarea noilor cunoştinţe
Elevii vor completa un test interactiv Kahoot cu răspunsuri scurte.
6. Aprecierea, asocierea şi generalizarea
Elevii sunt invitați să vizioneze câteva scurte filme cu pelerinaje cunoscute in lume
la icoane făcătoare de minuni:
- Icoana Maicii domnului de la Nicula,
- https://www.youtube.com/watch?v=jNz9TmySTJQ;
- Icoana Maicii Domnului Madona Dudu
https://www.youtube.com/watch?v=SMm_8csuZ8k;
- Icoana Maicii Domnului de la Schitul Dălhăuţi
https://www.youtube.com/watch?v=A4G4QqZCn48).
7. Activitate suplimentară
- Identificaţi, în biserica de care aparţineţi, aşezarea icoanelor de pe
catapeteasmă.
- Căutați icoana sfântului a cărui nume îl purtați și identificați în biserică unde
este pictată/așezată

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la materiale informative de pe youtube și să
selecteze ceea ce este potrivit nivelului de vârstă și de înțelegere al elevilor;
- să invite elevii la lectura/documentarea pe internet;
- să selecteze cu atenție materialele didactice, cu relevanță pentru elevi;
- pentru activitatea online, se anunță regulile de desfășurare a lecției: participarea
elevilor si a cadrului didactic cu camera deschisă; se solicită aprobarea
înregistrării lecției; intervenția se face punctual, la cerere sau la solicitarea
profesorului; se dă elevilor codul de acces; se face o scurtă prezentare a
desfășurării lecției; elevii sunt anunțați în prealabil să își descarce aplicația
Kahoot.

153 
 
 

Cultul romano-catolic
Repere metodologice pentru Religie

Autori Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău


Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău

Clasa Clasa pregătitoare

Titlul Naşterea Pruncului Isus, bucuria copiilor


(Domeniul: Vocaţia omului la sfinţenie)

Competențe specifice 1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
vizate 1.2. Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza
valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă
familiare
2.1. Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la
propunerea adultului
2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute
3.2. Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu
incidenţă asupra vieţii familiei

Condiții și resurse  aplicația https://learningapps.org


necesare desfășurării  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet
activității

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat 45 minute

Descriere - Profesorul le va prezenta, explica conţinutul fie într-un document; fie faţă în
faţă sau online (pe meet sau zoom etc.).
- Îi va îndemna pe elevi să privească filmuleţul:
https://www.youtube.com/watch?v=g2rE28Sef7Q
- Profesorul va discuta cu elevii pe baza unor întrebări referitoare la filmul
vizionat.
- Elevii vor avea de rezolvat sarcina de lucru:
https://learningapps.org/display?v=p878hn1e520

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la posibilităţile de accesare a internetului de
către elevi;
- să invite elevii la colectarea de informații cu privire la Naşterea Domnului Isus
Cristos, cu ajutorul părinților (discuții, vizionare de materiale video etc.).

154 
 
 

Autori Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău

Clasa Clasa I

Titlul Minunile lui Isus: nunta din Cana


(Domeniul: Vocaţia omului la sfinţenie)

Competențe specifice 1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale uni creștin, pe baza
vizate valorificării unor situații din viața de zi cu zi și a exemplelor unor persoane din
Biblie

Condiții și resurse  aplicația https://learningapps.org


necesare desfășurării  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet
activității

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat 45 minute

Descriere - audiția povestirii minunii: nunta din Cana


https://www.youtube.com/watch?v=W3M6rtYcTmQ
- exercițiu de identificare a comportamentului diferitelor persoane:
https://learningapps.org/display?v=p1jniabs220

Alte aspecte -

155 
 
 

Autori Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău

Clasa Clasa a II-a

Titlul Chemarea lui Samuel


(Domeniul: Vocaţia omului la sfinţenie)

Competențe specifice 1.2. Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință
vizate

Condiții și resurse  aplicația https://learningapps.org


necesare desfășurării  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet
activității

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat 45 minute

Descriere - prezentarea unor modele biblice de comportament (vizionarea unui film despre
chemarea lui Samuel, credința sa și răspunsul pe care l-a dat lui Dumnezeu, de
ce poate fi ales ca model de credință și iubire față de Dumnezeu):
https://www.youtube.com/watch?v=M5-E805heYo
- rezolvarea unui joc didactic accesând link-ul:
https://learningapps.org/12104786

Alte aspecte -

156 
 
 

Autori Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău

Clasa Clasa a III-a

Titlul Convertirea Sfântului Paul


(Domeniul: Biserica, lucrare a Duhului Sfânt)

Competențe specifice 1.1. Descrierea comportamentului unor personaje biblice, prin raportare la exemple
vizate de viaţă cotidiană;
1.2. Identificarea îndatoririlor omului credincios faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni, pe baza valorificării unor texte religioase sau/şi a unor experienţe din viaţa
cotidiană;
2.2. Descrierea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, pornind de la texte
religioase sau de la situaţii concrete
2.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creştin, în familie şi în
societate
3.1. Identificarea diferitelor daruri ale Duhului Sfânt, în analiza atitudinilor şi
comportamentelor semenilor
3.2. Analiza semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa proprie sau a
celorlalţi, prin prisma credinţei

Condiții și resurse  aplicația https://learningapps.org


necesare desfășurării  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet
activității

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat 45 minute

Descriere - Profesorul va prezenta/explica tema conţinutul într-un document.


- Îi va invita pe elevi să privească filmuleţul:
https://www.youtube.com/watch?v=H_fc745nwHo
- Profesorul va purta cu elevii un dialog pe tema filmulețului, pe baza unor
întrebări.
- Elevii vor avea de rezolvat sarcinile de lucru:
https://learningapps.org/display?v=pebnhfumn20
https://learningapps.org/display?v=p9icnvugk20
https://learningapps.org/display?v=pvbdres7t20

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze cu privire la posibilităţile de acces la internet al elevilor;
- să invite elevii la documentarea cu privire la viaţa Sfântului apostol Paul.

157 
 
 

Autori Mate Cristina – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Repere metodologice pentru Religie

Cojan Loredana – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău

Clasa Clasa a IV-a

Titlul Virtutea iubirii


(Domeniul: Virtuţile teologale)

Competențe specifice 1.1. Analizarea comportamentului propriu sau al altor persoane în diferite situaţii,
vizate din perspectiva valorilor religioase
1.2. Descoperirea roadelor Duhului Sfânt în comportamentul diferitelor persoane
2.1.Analizarea unor noţiuni de vocabular referitoare la colaborarea umană
2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de relaţii umane, din perspectiva virtuţilor
creştine
2.3 Structurarea unui regulament bazat pe practicarea virtuţilor umane şi teologale,
în scopul bunei colaborări sociale
3.1. Analizarea diferitelor roade ale Duhului Sfânt, manifestate prin atitudini şi
comportamente ale semenilor
3.2. Analiza modului de manifestare a Duhului Sfânt în celebrările Bisericii

Condiții și resurse  platforma de învățare: google classroom


necesare desfășurării  platforma: manuale digitale.ro
activității  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat 45 minute

Descriere - Profesorul va prezenta elevilor tema, urmărind cu elevii materialele specifice la


link-urile:
https://www.youtube.com/watch?v=E5yg8qgey4A
https://www.youtube.com/watch?v=sBL5-m6I-8M
PPT Virtutea iubirii.pptx
- Profesorul va purta cu elevii un dialog pe tema dată, pe baza unor întrebări.
- Elevii vor avea de rezolvat sarcinile de lucru:
https://learningapps.org/display?v=pbkyt2gt320

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze cu privire la posibilităţile de acces la internet al elevilor;
- să invite elevii la documentarea cu privire la virtutea iubirii.

158 
 
 

Autori Dumea Angela – Școala Profesională Adjudeni, județul Neamț


Repere metodologice pentru Religie

Dumea, Danisia – Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău

Clasa Clasa a VI-a

Titlul Activitate de învățare remedială pentru achizițiile insuficient dezvoltate în clasa a


V-a, în perioada suspendării cursurilor față în față:
 Viaţa omului în Cristos
 Omul creştin în mijlocul semenilor

Competențe specifice (din programa școlară de clasa a V-a)


vizate 3.1. Evidenţierea elementelor definitorii ale propriei identităţi religioase, prin
raportare la aspecte de istorie a creştinismului
2.3. Prezentarea elementelor definitorii și a rolului ale sacramentelor în viața
creștinului
3.2. Analizarea semnificaţiei conceptelor și sintagmelor specifice crezului creştin

Condiții și resurse  aplicația learninngapps.org


necesare desfășurării  fișe de lucru (testul scris)
activității  echipamente: laptop/computer, conexiune stabilă la Internet

Contextul de învățare  activitate on-line


 activitate față-în-față

Timpul alocat - format scris: 30 minute


- format digital: 15 minute

Descriere Sarcinile de lucru pot fi aplicate în scris elevilor prezenți în sala de clasă sau în
mediul online, prin utilizarea resurselor digitale (learninngapps.org).
Unitatea Viaţa omului în Cristos oferă conținuturi legate de sacramentele inițierii
creștine. Unitatea Omul creştin în mijlocul semenilor vizează informații istorice
legate de începutul Bisericii creștine.
Link-uri:
https://learningapps.org/display?v=pyj10qzoj20
https://learningapps.org/display?v=p52ug6qfa20
https://learningapps.org/display?v=pi3v9z1c320
https://learningapps.org/display?v=pn354zyy320

159 
 
 

Autori Dumea Angela – Școala Profesională Adjudeni, județul Neamț


Repere metodologice pentru Religie

Dumea, Danisia – Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău

Clasa Clasa a VII-a

Titlul Literatura creştină


(Domeniul: Omul creştin în mijlocul semenilor)

Competențe specifice 2.2. Formularea de opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în
vizate viața personală și a grupurilor de apartenenţă
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, inspirate din
viaţa Bisericii în epoca modernă şi contemporană
3.2. Argumentarea importanţei unui mediu propice vieţii şi dezvoltării fiecărui
individ, conform învăţăturii Bisericii din epoca modernă şi contemporană

Condiții și resurse  platforma de învățare: Zoom


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line

Timpul alocat 40 minute

Descriere Elevii primesc, individual sau în grupuri, sarcina de a consulta o serie de pagini de
pe Wikipedia:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_cre%C8%99tin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Igna%C8%9Biu_de_Loyola
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imita%C8%9Biunea_lui_Cristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tereza_de_Lisieux

Scopul este acela de a identifica o serie de informații sintetice cu privire la


activitatea unor scriitori creștini celebri, după descoperirea tiparului, și la rolul
lucrărilor acestora pentru creșterea spirituală a creștinilor:
- Sfântul Ignațiu de Loyola (1491-1556) – a fondat congregația Societatea lui
Isus (iezuiții) și a scris Exercițiile spirituale și Constituțiile.
- Sfântul Ioan al Crucii (1542-1591) – a intrat în Ordinul Carmelit. A sprijinit-o
pe Tereza de Avila la fondarea mănăstirii carmelitelor desculțe. Este autorul
unor opere importante, Urcarea muntelui Carmel, Noaptea întunecată a
sufletului, Cântarea spirituală, Flacăra vie a iubirii.
- Sfânta Tereza de Avila ((1515-1582) – scrierile pline de înțelepciune i-au adus
titlul de Învățător al Bisericii. Scrierile sale, Drumul perfecțiunii, Gânduri
despre iubirea de Dumnezeu, Castelul interior, au o densitate teologică și o
mare profunzime.
- Sfânta Tereza de Lisieux (1873-1897) – a trăit iubirea într-o manieră simplă și
înțeleaptă. Suferindă, neînțeleasă, umilită, ea a găsit lumină și pace în lectura
Sfintei Scripturi, în Imitațiunea lui Cristos și în lectura operelor sfântului Ioan
al Crucii. Cartea sa, Istoria unui suflet, este oglinda copilăriei spirituale, care a
condus-o pe Tereza a Pruncului Isus la sfințenie, în numai 24 de ani.
Informațiile vor fi sintetizate cu sprijinul profesorului și vor fi împărtășite colegilor,
sub forma unor prezentări variate realizate de elevi (schițe, hărți conceptuale, colaj
cu imagini și texte sintetice etc.).

160 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”
Roman

Clasa Clasa a IX-a

Titlul Faptele Apostolilor – prezentare generală

Competențe specifice 3.1. Identificarea unor modele de comportament creştin în exemplele biblice
vizate

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Elevii primesc spre rezolvare o fișă de lucru, care are ca scop identificarea
calităților unui bun creștin, după modelul Sfântului Paul.
Dacă activitatea se realizează față în față, pe baza răspunsurilor formulate, se poate
organiza o dezbatere cu elevii despre importanța convertirii personale.

Fișă de lucru
1. Realizați o scurtă caracterizare a lui Paul, conform propriilor mărturisiri, într-un eseu scurt intitulat: „Paul -
fariseu, apostol, martir”, scoţând în evidenţă: principalele momente ale vieţii lui Paul, relaţia cu Cristos şi
urmaşii lui înainte şi „după Damasc”, cu apostolii şi creştinii, zelul apostolic, sfârşitul martiric.
„Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar
crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel, ...............................................................................
educat întocmai după legea părinţilor”
(Fap 22,3) ...............................................................................
“Am persecutat calea aceasta până la moarte, ...............................................................................
legând şi aruncând în închisoare bărbaţi şi femei,
aşa cum dă mărturie şi marele preot şi sfatul ...............................................................................
bătrânilor de la care am primit scrisori către fraţii ...............................................................................
din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legaţi pe cei de
acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiţi.” ...............................................................................
(Fap 22,4-5) ...............................................................................
“În timp ce îl legau, Paul i-a spus centurionului care
...............................................................................
stătea acolo.”
„Vă este permis să biciuiţi un cetăţean roman care ...............................................................................
n-a fost judecat?”
...............................................................................
(Fap 22,25)
„Am trăit ca un fariseu în tagma cea mai stricată a ...............................................................................
religiei noastre.”
...............................................................................
(Fap 26,5)

161 
 
 
“Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii care ...............................................................................
era în Ierusalim şi l-au trimis pe Barnaba la
...............................................................................
Repere metodologice pentru Religie

Antiohia. Când a ajuns şi a văzut harul lui


Dumnezeu, el s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să ...............................................................................
rămână credincioşi şi Domnului, cu inimă neclintită.
...............................................................................
El era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi credinţă.
Astfel, o mare mulţime s-a adăugat la Domnul. ...............................................................................
Atunci el s-a dus la Tars ca să-l caute pe Saul. Când
...............................................................................
l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat
parte la adunările Bisericii şi au învăţat o mulţime ...............................................................................
numeroasă.”
...............................................................................
(Fap 11,22-26)
Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: ...............................................................................
„Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui
...............................................................................
Dumnezeu. Dar, pentru că voi îl respingeţi şi nu vă
consideraţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne ...............................................................................
întoarcem spre păgâni.”
...............................................................................
(Fap 13,46)
...............................................................................
“Dar stăpânii ei, văzând că s-a dus speranţa
câştigului lor, i-au prins pe Paul şi pe Sila şi i-au ...............................................................................
dus cu forţa în piaţă, înaintea autorităţilor, apoi i-au
...............................................................................
înfăţişat înaintea judecătorilor, spunând: „Aceşti
oameni tulbură cetatea noastră; sunt iudei şi predică ...............................................................................
obiceiuri pe care noi, fiind romani, nu avem voie
...............................................................................
nici să le primim, nici să le practicăm”. Atunci,
mulţimea s-a ridicat împotriva lor, iar judecătorii, ...............................................................................
după ce le-au smuls hainele, au poruncit să fie bătuţi
...............................................................................
cu vergi. După ce le-au dat multe lovituri, i-au
aruncat în închisoare şi i-au poruncit gardianului ...............................................................................
să-i ţină în siguranţă. Acesta, primind o asemenea
...............................................................................
poruncă, i-a aruncat în partea cea mai dinăuntru a
închisorii şi le-a pus picioarele în butuci. ”
(Fap 16,19-24)

2. Citiţi cu atenţie următorul text:

„Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer. 4 Căzut la
pământ, a auzit un glas care-i spunea: „Saul, Saul! De ce mă persecuţi?” 5 El a răspuns: „Cine eşti, Doamne?”
El i-a zis: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţia. 6 Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să
faci”. 7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 8
Atunci Saul s-a ridicat de la pământ, şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în
Damasc. 9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic.” (Fap 9,3-9)
Textul prezintă convertirea lui Paul. Descoperiţi eventuale similitudini între această convertire şi lipsa dorinţei
de convertire a celor care stau departe de Dumnezeu în zilele noastre. 1) De ce putem spune despre ei că au
nevoie de convertire? 2) Care sunt cele mai cunoscute situaţii de păcat din ziua de azi? 3. Ne afectează doar pe
noi, oamenii (în mod particular) sau şi comunitatea, Biserica, societatea? 4. Care ar putea fi rolul nostru în
convertirea altora? Dar în convertirea noastră personală? Formulați răspunsuri sintetice la aceste întrebări.

162 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a IX-a

Titlul Scrisorile catolice

Competențe specifice 4.1. Utilizarea modelelor biblice în argumentarea importanţei implicării în viaţa
vizate comunităţii

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Elevii primesc spre rezolvare o fișă de lucru, care are ca scop identificarea sensului
educativ al scrisorilor catolice. Acestea reprezintă o foarte bună resursă pentru orice
creștin care dorește să știe cum să aplică învățătura creștină în viața de zi cu zi.
Dacă activitatea se realizează față în față, se poate organiza o discuție de grup cu
elevii pe tema modului în care valorile religioase ilustrate în textele date se aplică în
viața personală.

Fișă de lucru
1. Care este diferenţa dintre scrisorile Sfântului Paul şi cele catolice?
Scrisorile pauline Scrisorile catolice
Cui se adresează?
Cine este autorul?
Care sunt probleme tratate, locale sau generale?

2. Se dau textele:
a) „14 Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare poate credinţa să-l
mântuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele 16 şi cineva
dintre voi le-ar spune: „Mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă”, dar nu le daţi cele necesare pentru trup, ce
folos? 17 La fel şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi.” (Iac 2,14-17)
b) „7 Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din
Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este
iubire. 9 Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unicul
născut, ca să trăim prin el.” (1In 4,7-9)

Realizați o comparaţie între cele două texte! Rezumaţi cu o învăţătură spirituală pentru viața personală!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

163 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a X-a

Titlul Protestantismul

Competențe specifice 1.3. Analizarea evenimentelor majore din istoria creştinismului şi a consecinţelor
vizate acestora asupra Bisericii

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării  prezentare PPT:
activității https://drive.google.com/file/d/1kXD0Tn0V_B_GAjHDpHoUMlc2anUnXkZK
/view?usp=sharing

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Elevii primesc spre rezolvare o fișă de lucru.


Dacă activitatea se realizează față în față, se poate organiza o dezbatere cu elevii, pe
baza textului biblic. Profesorul va trebui să fie bine informat despre cele două
puncte de vedere: cel protestant și cel catolic. Resursa PPT este menită să
sistematizeze diferența dintre cele 3 culte protestante de la început.

Fișă de lucru
Citiţi cu atenţie textele următoare:
a) „Căci dreptatea lui Dumnezeu este revelată în ea din credinţă spre credinţă, după cum este scris: Cel drept
va trăi din credinţă.” (Rom 1,17)
b) „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască?
Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în
pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa:
dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi.” (Iac 2,12-17)

Prima afirmaţie (a Sfântului Paul) l-au condus pe Luther la concluzia că omul poate să fie justificat, adică să se
mântuiască numai prin credinţa totală în Cristos. De aici, Sola fidei (mântuirea prin credinţă) şi Sola Scriptura
(Scriptura este singura autoritate pentru păcătoşii care caută mântuirea) au devenit principalele puncte ale
sistemului său teologic.
Din perspectiva mesajelor transmise de cele două texte și pe baza informațiilor din prezentarea PowerPoint,
formulați un text sintetic în care să încercați să răspundeți la următoarele întrebări: 1. Cine credeţi că are, de fapt,
dreptate: Luther sau Sfântul Iacob? 2. Se poate reduce creştinismul la dogme şi învăţături fără fapte? 3. Dacă în
Biserică apostolii şi episcopii din vechime au creditat multele tradiţii creştine, modul cum se face Liturghia sau
modul de a interpreta Biblia, de ce ar trebui să renunţăm la Tradiţie? 4. Se pot şterge 2000 de ani de practică
creştină autentică, în linia creştinismului de la început, cu o reinterpretare a Bibliei?
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

164 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a X-a

Titlul Evenimentele din anul 1054 – cauze şi efecte

Competențe specifice 4.2. Identificarea soluţiilor posibile, din punct de vedere al marilor religii, pentru
vizate diferite probleme din viaţa personală şi din societatea contemporană

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării  video pe tema toleranței:
activității https://drive.google.com/file/d/1lePN3fq7xrW4Fx0-
YLOlyU_r5zN31xzW/view?usp=sharing

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Elevii vizionează filmulețul video pe tema toleranței și primesc spre rezolvare o fișă
de lucru care îi invită să formuleze răspunsuri la întrebările următoare, valorificând
și aspecte din experiența personală de comunicare și colaborare cu colegii, cu
membrii familiei, cu prietenii etc.
1) Ce credeți că ar trebui făcut ca cele două Biserici să se apropie?
2) Care este sau trebuie să fie comportamentul tău faţă de un creştin
ortodox/catolic? Dar de altă confesiune?
3) Există posibilitatea întemeierii unei familii între două persoane de cult diferit?
Cum credeţi că diferenţele de cult afectează viaţa familiei (educarea copiilor,
participarea la evenimentele religioase, mentalitatea, viaţa de zi cu zi)?

Dacă activitatea se realizează față în față, se poate organiza o dezbatere cu elevii, pe


tema dialogului între creștinii catolici și ortodocși. Profesorul are misiunea de a-i
ajuta pe elevi să identifice multele apropieri dintre cele două confesiuni surori.

Alte aspecte -

165 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a XI-a

Titlul Sacramentul căsătoriei – prezentare generală

Competențe specifice 4.1. Descrierea rolului pe care îl au sacramentele în viaţa creştinului


vizate

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării  video pe tema Sacramentului căsătoriei:
activității https://youtu.be/Vs7QEhJd-6k8

Contextul de învățare  activitate față în față


 activitate online

Timpul alocat 50 minute

Descriere Parcurgerea filmulețului video îi va ajuta pe elevi să sintetizeze principalele


învățături despre căsătoria creștină.
Prin realizarea fișei de lucru, elevii vor putea determina calitatea sfințitoare a
legăturii matrimoniale și caracterul irepetabil al acesteia.
Dacă activitate se realizază față în față, se poate organiza o discuție de grup cu
elevii pe tema provocărilor pe care societatea contemporană le aduce la nivelul
trăiniciei unei căsătorii.

Fișă de lucru
Un învăţat al primelor secole creştine spunea: „Cum aş putea să descriu mulţumitor fericirea căsătoriei pe care
Biserica o uneşte, Jertfa euharistică o întăreşte, binecuvântarea o pecetluieşte; îngerii o vestesc şi Tatăl ceresc o
confirmă? (...) Ce cuplu este acela a doi creştini, uniţi de o singură nădejde, de o singură dorinţă, de o singură
rânduială, de aceeaşi slujire! Amândoi sunt fii ai aceluiaşi Tată, slujitori ai aceluiaşi Stăpân: nimic nu-i desparte,
nici în spirit, nici în trup; dimpotrivă, sunt cu adevărat doi într-un singur trup. Acolo unde trupul este unul singur,
unul este şi spiritul” (Tertulian)
Precizaţi: 1) Care este exigenţa căsătoriei exprimată cel mai des în acest text? 2) Ce alt sacrament mai este amintit
în relaţie cu căsătoria? Care este rolul lui? 3) În timpurile de astăzi se vorbeşte tot mai des de faptul că coeziunea de
păreri, obiceiuri sau decizia ori chiar fizicul sau comportamentul soţilor este acelaşi datorită legăturii matrimoniale.
Este real? Benefic sau în detrimentul persoanei? 4) Cât ajută coeziunii matrimoniale relaţiile multiple dinainte de
căsătorie? Dar concubinajul/ „căsătoria de probă”? 5) Dacă da, ce sens mai are sintagma „Te iubesc” (când am mai
iubit şi pe altcineva)?
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

166 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a XI-a

Titlul Credința în Duhul Sfânt

Competențe specifice 1.1. Sintetizarea adevărurilor de credinţă mărturisite în simbolurile credinţei


vizate catolice
1.2. Identificarea principalelor intervenţii ale Preasfintei Treimi în istoria mântuirii

Condiții și resurse
 platforma de învățare: Google classroom
necesare desfășurării
 echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, https://forms.gle/PV9ndTGGjHJfxTT97

Timpul alocat 20 minute

Descriere Test de fixare a cunoștințelor, realizat cu ajutorul Google forms.

167 
 
 

Autori Scripcaru Cristian – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești


Repere metodologice pentru Religie

Sofronie Mariana – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi”


Roman

Clasa Clasa a XII-a

Titlul Porunca a X-a

Competențe specifice 1. 1. Analizarea modului de fundamentare biblică a Decalogului


vizate 3.1. Sintetizarea valorilor din Decalog referitoare la formarea propriei identităţi
religioase şi la relaţionarea cu celelalte persoane
5.2. Evidenţierea actualităţii normelor creştine în societatea contemporană, utilizând
cunoştinţele religioase şi cele din domeniul ştiinţelor sociale

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet);


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității  video pe tema Poruncii a X-a
https://youtu.be/_s4qcirSFaA?list=PLTWYYCZAAO10FkBs3nWzfgCRRMzE
jRgFM
 fișă de fixare a cunoștințelor
https://forms.gle/ywvZvh1nGUE6vjuE6

Contextul de învățare  activitate fa față


 activitate online

Timpul alocat 2* 50 minute

Descriere Parcurgerea filmulețului video îi va ajuta pe elevi să sintetizeze principalele


învățături despre Porunca a X-a.
Prin realizarea fișei de lucru, elevii vor putea identifica aspecte specifice ale
societății contemporane, analizate în relație cu învăţătura Bisericii.
În scopul fixării cunoștințelor se poate aplica elevilor o fișă în format online, realizată
cu ajutorul Google forms.

Fișa de lucru
Isus spunea în Evanghelie: „Fericiţi cei săraci în spirit” (Mt 5,3), iar Sf. Augustin întărea: „Cel trufaş caută
puterea pământească, iar cel sărac în spirit caută Împărăţia cerurilor”. Comentaţi situaţia socială de astăzi
punând faţă în faţă concepţia societății de astăzi şi învăţătura Bisericii noastre:
Concepţia despre avut şi viaţa veşnică Societatea actuală Învățătura de credinţă
Cum pot ajunge să posed?
Cât pot să am?
Ce pot să posed?
Bunurile mele sunt şi bunurile altora?
Dacă îmi doresc ceva foarte mult fac orice?
Timpul înseamnă bani?
Concluzie şi intenţie (trece în dreptul fiecărei
dimensiuni o părere personală, cu rol de concluzie
şi ia de propunere pentru propria devenire).

168 
 
 

Cultul reformat
Repere metodologice pentru Religie

Autor Zalányi Erzsébet – Școala Generală „Dacia” și Școala Generală „Romulus Guga” din
Târgu Mureș

Clasa Clasa pregătitoare

Titlul Film PPT animat (Pilda păstorului cel bun transmis prin intermediul înregistrării
combinate PPT cu platforma Zoom)

Competențe specifice 1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
vizate

Unitatea de conținut Mereu cu Dumnezeu – Isus iubeşte copii

Condiții și resurse  platforma de învățare: film realizat cu ajutorul aplicaţiei zoom şi PPT animat
necesare desfășurării transmisă prin intermediul Google Classroom
activității  echipamente (laptop/computer, conexiune internet)

Contextul de învățare  activitate on-line, vizionare


https://drive.google.com/file/d/1zSXd3TbIVGKYSWrN5K-
X4UvNkcSOcGoi/view?fbclid=IwAR1dR6mQYnbf-07rZCbHMkO-
7moBFhe1f6eG8AFZR7ehQFZ0zXzL_XJfDLs
 activitate față-în-față / activitate individuală în predare online: realizarea unor
desene şi confecţionarea unui colaj

Timpul alocat 18 min pentru vizionare + 30 min pentru realizarea desenelor sau a colajelor

Descriere Conţinutul activității prezintă Pilda păstorului cel bun și a fost realizat cu ajutorul
PPT, apoi înregistrat cu platforma Zoom. Se poate realiza înregistrarea şi cu PPT, caz
în care intervalale de timp şi ritmul de prezentare pot fi manipulate de elevi.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la textul biblic;
- să ofere idei despre modul în care pot comunica cu Domnul Isus prin rugăciune.

169 
 
 

Autor Zalányi Erzsébet – Școala Generală „Dacia” și Școala Generală „Romulus Guga”
Repere metodologice pentru Religie

din Târgu Mureș

Clasa Clasa I

Titlul PPT animat – recapitulare cu jocuri didactice

Competențe specifice 3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii
vizate

Unitatea de conținut Să sărbătorim împreuna – Paştele

Condiții și resurse  platforma de învățare: PPT realizat ca joc de recapitulare pe platforma Google
necesare desfășurării classroom
activității  echipamente (laptop/computer, conexiune internet)

Contextul de învățare  activitate on-line, vizionare:


https://drive.google.com/file/d/1xItlShkPWgESnW5aPOKmlCivZq8K5DA7/view?
usp=sharing

Timpul alocat 30 minute

Descriere Conţinutul a fost realizat cu ajutorul PPT, sub forma unei căutări de comori (chei
de aur) care conduc în final la informaţia că Dumnezeu ne iubeşte.
Activităţile de căutare a comorii sunt activităţi de învăţare din programa clasei I.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la cronologia evenimentelor;
- să aplice PPT la nivel avansat;
- să ofere idei despre modul în care pot combina jocul şi interacţiunile cu
Dumnezeu.

170 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Mészáros Ildikó – Școala Gimnazială "Jakó Zsigmond" Roșiori și Școala


Gimnazială nr. 1 Tămășeu, județul Bihor

Clasa Clasa a II-a

Titlul Site-ul official a Parohiei Reformate din Mátyásföldi (HU)


http://www.matyasfoldiref.hu/web/guest/online-hittan

Competențe specifice 3.2. Exemplificarea rolului diferitelor sărbători și evenimente cu conținuturi și


vizate semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei și comunității

Unitatea de conținut Să sărbătorim împreună - Paștele

Condiții și resurse  platforma de învățare: http://www.matyasfoldiref.hu/web/guest/online-hittan


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității  în sala de clasă sistem de tabla inteligentă

Contextul de învățare  activitate on-line, link


https://drive.google.com/file/d/1dbwkbWem8-wsh3sAFGJpTzRPsAF_M9BD/view
 activitate față-în-față: PPT, cântece și jocuri

Timpul alocat 20-25 minute

Descriere Pe site-ul Parohiei Reformate din Mátyásföld se găsesc diferite materiale pe tema
sărbătorilor pascale, sub formă de prezentări PPT. Materialele sunt potrivite atât
pentru utilizare online, cât și pentru utilizarea la clasă deoarece, pe lângă
prezentări, acesta conțin: cântece și exerciții simple, jocuri care pot fi utilizate
online sau în format față în față.
Materialele au format de Resurse Educaționale Deschise RED: pot fi descărcate și
adaptate de profesori la specificul clasei/grupei de studiu.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul să aplice mai multe resurse de învățare, cum ar fi
learningapp, jigsawpuzzle, etc. – aceste sunt utilizate în PPT-urile oferite de site-ul
recomandat.

171 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Mészáros Ildikó – Școala Gimnazială "Jakó Zsigmond" Roșiori și Școala


Gimnazială nr. 1 Tămășeu, județul Bihor

Clasa Clasa a III-a

Titlul Pagina oficială a profesorului de religie Hunyadi László (HU)


http://hunyadilaca.hu/

Competențe specifice 1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
vizate baza valorificării exemplelor unor persoane din Biblie

Unitatea de conținut Mereu cu Dumnezeu

Condiții și resurse  platforma de învățare: http://hunyadilaca.hu/hitoktatas/video_rajzfilmek.html


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității  în sala de clasă sistem de tabla inteligentă

Contextul de învățare  activitate on-line, link


http://hunyadilaca.hu/hitoktatas/video_rajzfilmek.html
 activitate față-în-față: PPT, cântece și jocuri

Timpul alocat 15-20 minute

Descriere Pe site-ul profesorului de religie Hunyadi László (HU) există mai multe colecții
care pot fi utilizate pentru tema acestei activități. Un exemplu: colecție de desene
animate/scurtmetraje care prezintă viața personajelor biblice din Vechiul Testament
și din Noul Testament și evenimentele din viața acestora, într-un mod experiențial.
Filmele scurte pot fi utilizate, atât în cadrul activităților de învățare față în față, cât
și în timpul activităților de învățare online.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul să studieze posibilitățile oferite de această


platformă, care oferă mai multe colecții, pagini pentru colorat, imagini/ilustrații,
prezentări PPT, melodii pentru tineri în format mp3, versuri și partituri ale acestora.
Toate materialele de pe site-ul prezentat sunt disponibile și descărcabile și pe
Google Drive.

172 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Mészáros Ildikó – Școala Gimnazială "Jakó Zsigmond" Roșiori și Școala


Gimnazială nr. 1 Tămășeu, județul Bihor

Clasa Clasa a IV-a

Titlul Református Pedagógiai Intézet honlapja


http://rpi.reformatus.hu/content/%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola

Competențe specifice 2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
vizate religioase, pornind de la situații concrete

Unitatea de conținut În grija Lui Dumnezeu

Condiții și resurse  platforma de învățare: http://rpi.reformatus.hu/hittan-4-lapoz%C3%B3 și


necesare desfășurării http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/9.ht
activității ml
 echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet, tablă interactivă)

Contextul de învățare  activitate on-line, link:


http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_4/9.ht
ml
 activitate față-în-față – activitate pentru aprofundare cunoștințelor dobândite

Timpul alocat 15-20 minute

Descriere Site-ul Institutului Pedagogic Reformat (HU) oferă asistență profesorilor de religie
reformață prin variante PDF ale unor variate resurse interactive, caiete de lucru
pentru elevi și ghiduri pentru profesori. Prin partajarea linkului devin utilizabile de
către elevi în învățarea online. De asemenea, pot fi utilizate și în învățarea față în
față, cu ajutorul unui sistem de tablă interactivă.
Ghidul profesorului oferă idei, sarcini și jocuri pentru inițiere / aprofundare atât
pentru învățarea în școală și cea online.
La tema menționată pentru această activitate, se găsesc: o scurtă prezentare a
evenimentului biblic și informații pentru aprofundare/aplicare: întrebări, sarcini de
lucru (ex. Cum te simți ca copil în / la.... – sunt date niște contexte, dar acestea pot
fi diversificate de profesor; Ce trebuie ca să te simți mai curajos? etc.)

Alte aspecte Pe acest site se găsesc Ghidurile profesorului, care sunt disponibile în format PDF
și pot fi descărcate.
La rubrica Ajutor digital se găsesc prezentări PPT, sarcini de lucru, idei de
activitate cu elevii. Acestea au format de Resurse Educaționale Deschise RED: pot
fi descărcate și adaptate de profesori la specificul clasei/grupei de studiu.

173 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Zalányi Erzsébet – Școala Generală „Dacia” și Școala Generală „Romulus Guga”
din Târgu Mureș

Clasa clasa a V-a

Titlul Resursa de învățare: Padlet

Competențe specifice 1.1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii


vizate

Unitatea de conținut Dumnezeu ni se adresează

Condiții și resurse  platforma de învățare: www.padlet.com


necesare desfășurării  echipamente (telefon/tablet/laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link:


https://padlet.com/zsikezalanyi/szentiras?fbclid=IwAR3IDoviWMAcj4t_JV4F
ZeSu1aoXJyvgn3kyz5H32gSj3679ab02QGVGkH0
 activitate față-în-față – se poate utiliza și în acest fel la clasă cu ajutorul unei
table interactivă

Timpul alocat 20-30 minute

Descriere Descrierea specifică a avizierului creat:


- Oferă informații despre Sfânta Scriptură/Biblie.
- Oferă posibilitatea creării unui material interdisciplinar, interesant, cu multe
informații suplimentare despre tema principală.
- Oferă prin PPT-ul incastrat posibilitatea de exersare a utilizării/citirii a Bibliei.

Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurință
opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o
pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri
video şi / sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, pentru a
posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată.
Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL-ului.
Pentru mai multe informații despre utilizarea Padlet-ului se poate accesa
https://sites.google.com/e-uvt.ro/pagina-de-pornire/padlet

Alte aspecte –

174 
 
 

Autor Szűcs Éva – Institutul Pedagogic Reformat, Biserica Reformată din Romania
Repere metodologice pentru Religie

Clasa Clasa a VI-a

Titlul Banca de sarcini, exerciții a Institutului Pedagogic Reformat (HU)


http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/login

Competențe specifice 1.1. Identificarea elementelor definitorii ale vieţii creştine, pe baza Decalogului
vizate 1.2. Exemplificarea unor comportamente moral-religioase și civice bazate pe
valorile Decalogului
3.1. Analizarea comportamentelor personajelor biblice, prin raportare la Decalog
3.2. Identificarea modalităților de utilizare în viața personală a Decalogului, în
relație cu Dumnezeu și semenii

Unitatea de conținut În lumina Decalogului / Beneficiile Decalogului

Condiții și resurse  platforma de învățare http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/#/login


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet, tablă interactivă)
activității  fișe de lucru tipărite pentru varianta tradițională de predare

Contextul de învățare  activitate on-line, link http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/Y6iFPbhM

 activitate față-în-față: fișa de lucru varianta PDF tipărită


https://drive.google.com/file/d/1cq7zswhayqVB-
G9WWjDFMro1T7VzrIae/view?usp=sharing

Timpul alocat 40 minute

Descriere Este o fișă de lucru pentru verificarea și aprofundarea cunoștințelor dobândite la


studierea capitolului despre cele zece porunci, Decalogul. Exercițiile sunt variate și
creative. Elevul trebuie să facă conexiuni între cele învățate în anul școlar
respectiv, dar are și contexte în care poate valorifica experiențele proprii.
În contextul învățării online, elevul primește linkul fișei de lucru. Înainte de
rezolvarea sarcinilor trebuie să se identifice cu numele lui, după care urmează să
rezolve exercițiile. Profesorul poate să invită anumiți elevi sau clase întregi.
Programul marchează, în contul profesorului, câte exerciții a rezolvat fiecare elev
din fișă.

Despre platformă: Este o interfață online lansată în 2016, cu o bancă de resurse


accesibile digital, care pot fi accesate gratuit și adaptate de profesori, în funcție de
nevoile educaționale ale elevilor cu care lucrează.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la utilizarea platformei, băncii de exerciții;
- să invite elevii la lectura/documentarea și utilizarea corectă a documentelor
trimise prin această platformă.

175 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Kinda Eleonóra – Colegiul Național "Székely Mikó" din Sfântu Gheorghe

Clasa Clasa a VII-a

Titlul Resursa de învățare: LearningApps

Competențe specifice 3.1. Exemplificarea modalităților de participare în slujirea aproapelui


vizate

Unitatea de conținut A fi creștin reformat (Femei protestante în slujirea lui Dumnezeu: Lorántffy
Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata)

Condiții și resurse  aplicația https://learningapps.org


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: https://learningapps.org/display?v=p5mxk8hjk20


 activitate față-în-față – se poate utiliza și la clasă

Timpul alocat 5 minute

Descriere Exercițiul creat cu ajutorul resursei resursei de învățare LearningApps este util
pentru aprofundare, recapitulare și evaluare. Sarcina de lucru constă în plasarea în
ordinea cronologică a evenimentelor majore din viața personajelor studiate din
istoria bisericii. Competența vizată este atinsă prin inițierea unei conversații sau
formularea unor întrebări suplimentare pe această temă după stabilirea cronologiei
corecte.

Learning Apps este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de
instruire prin metode interactive. Modulele/exercițiile (denumite Apps) pot fi
integrate direct în conținuturile de învățare corespunzătoare, sau redactate/ajustate
la nevoi specifice de învățare, dar pot fi și elaborate online de utilizatori.
Exercițiile (Apps) se pot alcătui relativ simplu, urmând instrucțiunile de pe site.
Există numeroase modele care facilitează crearea acestora într-un timp relativ scurt.
Un profesor are posibilitatea să elaboreze un material personal sau să utilizeze
resurse oferite de alți colegi. Avantajul major al acestei aplicații este acela că se
distribuie gratuit şi cu codul sursă deschis pentru utilizator.

Alte aspecte –

176 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Kinda Eleonóra – Colegiul Național "Székely Mikó" din Sfântu Gheorghe

Clasa Clasa a VIII-a

Titlul Resursa de învățare: Sutori

Competențe specifice 2.1. Argumentarea importanței comportamentelor social-active și responsabile în


vizate contexte variate de viață și activitate

Unitatea de conținut Să ne privim în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu (Ieremia la olar)

Condiții și resurse  platforma de învățare: www.sutori.com


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: https://www.sutori.com/story/untitled--


kDLLwgCSunvp5pEzs52BoTSv
 activitate față-în-față

Timpul alocat 30 minute

Descriere Filmul recomandat ce această activitate de învățare prezintă munca unui olar
contemporan, după care este prezentat un citat biblic, urmat de o ilustrație și o de
descriere a profetului. Ulterior se va lectura învățătura lui Ieremia, care este
ilustrată cu un desen simplu despre procesul creării omului de către Dumnezeu.
Materialul mai are inclus o fișă de lucru – Care este răspunsul corect? La final se
propune un verset biblic, pentru memorare.

Sutori este un instrument de învățare și prezentare colaborativă, care poate fi


utilizat inovativ și la ora de Religie, pentru toate categoriile de vârstă.
O caracteristică de bază este că aranjează intrările una sub alta pe o linie verticală.
Aceste intrări pot urmări o ordine cronologică sau tematică. Interfața permite
atașarea de texte, imagini, video, audio, fișiere, link-uri, precum și construirea de
teste cu alegere multiplă și împerechere.

Alte aspecte –

177 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Lőrincz Ildikó – Școala Gimnazială din Lopadea Nouă și Colegiul Național
"Bethlen Gábor" din Aiud, județul Alba

Clasa Clasa a IX-a

Titlul Vizionare filme scurt metraj din Noul Testament


https://www.youtube.com/channel/UCkCuNpiF6kw89hcTGhMm9GA

Competențe specifice 1.3. Identificarea elementelor structurale şi a temelor fundamentale ale Sfintei
vizate Scripturi
5.1. Analizarea caracteristicilor istorice, geografice şi culturale ale contextelor
diferitelor evenimente biblice

Unitatea de conținut Noul Testament: 1. Evangheliile; 2. Viaţa şi învăţătura lui Isus; 3. Misiunea
Bisericii

Condiții și resurse  platforma de învățare:


necesare desfășurării https://www.youtube.com/channel/UCkCuNpiF6kw89hcTGhMm9GA
activității  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)

Contextul de învățare  activitate on-line, link


https://www.youtube.com/channel/UCkCuNpiF6kw89hcTGhMm9GA
 activitate față-în-față

Timpul alocat 10-15 minute

Descriere Se accesează link-ul și se selectează filmul dorit, care se poate trimite elevilor, iar
în clasă se poate utiliza direct pe tabla inteligentă. Pe baza vizionării filmului, se
pot purta discuții cu elevii despre diferențele și asemănările dintre film și textul
Biblic, despre modul de viață al poporului evreu din aceea perioadă, despre
problemele sociale, tradiții, context politic etc.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial pentru a selecta filmulețul, care se potrivește cel mai
mult cu specificul vârstei elevilor;
- să invite elevii la lectura/documentarea din Biblie, cu numirea exactă a locului
biblic.

178 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Lázár Emőke – Colegiul Național "Bethlen Gábor" din Aiud, județul Alba

Clasa Clasa a X-a

Titlul Studiu biblic si lectura de specialitate (individual, pe grup sau frontal)


www.szentiras.hu
www.online-biblia.ro

Competențe specifice 1.1. Argumentarea învăţăturii de credinţă reformată referitoare la temele teologice
vizate fundamentale
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de
credinţă
5.1. Realizarea de conexiuni între teorii biblice şi teorii ştiinţifice asupra diferitelor
aspecte

Unitatea de conținut Elemente de teologie reformată


- Sfânta Scriptura este unica sursă a revelaţiei dumnezeieşti;
- Hristos este singurul intermediar între Dumnezeu şi om;
- Mântuirea este un dar care izvoreşte din harul lui Dumnezeu;
- Viaţa veşnică poate fi câştigată de om prin acceptarea lui Hristos şi a mântuirii
Sale, prin credinţă.

Condiții și resurse Platforma de învățare:


necesare desfășurării www.szentiras.hu
activității www.online-biblia.ro
Echipamente: laptop, computer, conexiune la Internet

Contextul de învățare Activitate on-line, link


www.szentiras.hu
www.online-biblia.ro

Timpul alocat 15-20 minute

Descriere Se accesează linkul, se caută versetul, pasajul dorit, care se poate trimite elevilor,
sau se poate da doar locul biblic, și elevii caută pe site.
În clasă se poate utiliza direct pe tabla inteligentă.
Ulterior, profesorul:
- invită elevii la lectura biblică, cu posibilitatea de a compara versetele;
- invită elevii la lectura de specialitate:
http://doulos.hu/torok_istvan.pdf?fbclid=IwAR09rGBol29FwcMER1UF50k3wsd7
HVfZJkCrYQHMO1vCYcoMcpRMRuAJq1E
https://mek.oszk.hu/08800/08877/08877.htm
- poartă discuții cu elevii pe marginea textelor lecturate.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul să se documenteze inițial pentru a selecta versetele
biblice care se potrivește cel mai bine temei abordate, să fie cu specificul vârstei
elevilor.

179 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Bere Zsuzsanna – Liceul Reformat "Lorántffy Zsuzsanna" din Oradea și Liceul
Teologic Romano-Catolic "Szent László" din Oradea

Clasa Clasa a XI-a

Titlul Site-ul oficial a Institutului Pedagogic Reformat (HU)


http://www.refpedi.hu/

Competențe specifice 1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri
vizate 1.1.Analizarea raportului dintre creştinism şi religiile lumii
5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de
învăţământ
5.2. Identificarea consecinţelor principalelor evenimente din istoria marilor
religii asupra culturii şi civilizaţiei diferitelor popoare

Unitatea de conținut Cultul reformat şi alte culte

Condiții și resurse  platforma de învățare


necesare desfășurării http://rpi.reformatus.hu/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-modulok
activității  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet, tablă Smart)

Contextul de învățare  activitate on-line, link


http://refpedi.hu/lapozo/Keresztyen_felekezetek_vilaga_2016/
 activitate față-în-față
Resursele online se pot descărca și printa. În clasă se pot folosi fragmente de
lectură, exerciții, hărți, imagini, dicționare.

Timpul alocat 50 minute

Descriere Platforma Institutului Pedagogic Reformat conține o gamă bogată și variată de


resurse: cărți, Power Pointe, fișe de lucru, jocuri didactice, hărți, schițe de lecții,
cântece pentru predarea religiei reformate. Resursele sunt foarte utile pentru a
preda religia reformată într-un mod cât mai atrăgător, ușor de asimilat, cu metode
variate. Cu ajutorul acestor resurse, elevii pot să lucreze și în grupe (3/4 persoane).
Fiecare grupă alege și prezintă un cult și îl compară cu religia reformată
identificând asemănări și diferențe, elaborând un PPT, pe care îl pot prezenta și în
clasă, sau online.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul să se documenteze inițial cu privire la utilizarea


platformei și la resursele pe care le oferă aceasta, pentru a selecta pe cele mai
potrivite pentru fiecare context de învățare.

180 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Bere Zsuzsanna, Liceul Reformat "Lorántffy Zsuzsanna" din Oradea și Liceul
Teologic Romano-Catolic "Szent László" din Oradea

Clasa Clasa a XII-a

Titlul Filme creștine - https://nicelife.hu/

Competențe specifice 3. Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi


vizate comportamente
3.2. Caracterizarea relaţiilor în plan vertical şi orizontal (om – Dumnezeu şi om –
aproapele), fundamentate pe valorile moralei creştine
5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de
învăţământ
5.1. Realizarea de comparaţii între virtuţile creştine şi norme etice contemporane

Unitatea de conținut Singura cale de scăpare: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenicii Mei; şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 31-
32)

Condiții și resurse  Linkul utilizat: https://nicelife.hu/


necesare desfășurării  echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet, tablă Smart)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: vizionarea filmelor selectate


Séta a múltba (A walk to remember / O iubire de neuitat)
https://videa.hu/videok/film-animacio/seta-a-multba-94.avi-avi-film-mp4-
EgzIS5VwPyMNgRYs
Mennyei csodák (Miracles from Heaven / Miracole din Paradis)
https://nicelife.hu/galeria/film/miraclesfromheaven.php?fbclid=IwAR2r_43Kiv0sx
0hsCuB8Tmt-yFTuMKyaHDQMS8BaoxR-kZvCZCGJSs7hHCk
 activitate față-în-față: Fișă de lucru, fișă de lectură (analize, discuții,
comentarii) după vizionarea filmelor
https://drive.google.com/file/d/11meY2c1cNGtqkyMfCCwfyZ8StsjNR9ww/view?
usp=sharing

Timpul alocat 30 minute

Descriere  Temele celor două filme au fost selectate astfel încât să asigure implicarea
activă a elevilor în procesul de predare-învăţare, și să contribuie la formarea
capacităţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, la
exprimarea liberă şi argumentată a propriei opinii.
 Alegerea temelor a avut în vedere asigurarea caracterului practic-aplicativ al
cunoştinţelor de religie prin valorificarea experienţei de viaţă a elevilor, prin
referirea la aspecte actuale din viaţa personală a tinerilor.
 Filmul 1 Séta a múltba contine aspecte actuale din viaţa personală a tinerilor și
pune accentul pe importanța credinței ca singura cale de scăpare din
incertitudine.
 Filmul 2 Mennyei csodák transmite mesajul despre importanța familiei creștine.

181 
 
 

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul să cunoască anterior conținutul filmelor și să


pregătească o listă cu întrebări/aspecte de discutat cu elevii pornind de la mesajele
Repere metodologice pentru Religie

filmelor: Cuvântul lui Dumnezeu, care este Adevărat şi credinţa fiind singura cale
de scăpare din incertitudine; A se refugia la Dumnezeu înseamnă acceptarea jertfei
lui Isus, ca garanţia mântuirii noastre.
http://refpedi.hu/ifjukor-etikai-kerdesei
http://refpedi.hu/lapozo/Napjaink_etikai_kerdesei-pdf/

182 
 
 

Cultul unitarian
Repere metodologice pentru Religie

Autori Rácz Mária – Liceul Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca


Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov)

Clasa clasa a VII-a

Titlul Resursa de învățare: Kahoot

Competențe specifice 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 5.2


vizate

Unitatea de conținut Portretele ierarhilor Bisericii Unitariene

Condiții și resurse  platforma de învățare: kahoot.com


necesare desfășurării  echipamente (telefon/tablet/laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: https://create.kahoot.it/share/kik-az-


unitariusok/c265ac9f-4c54-46e3-96db-b3b66eef5b50
 activitate față-în-față – poate fi utilizată la clasă cu ajutorul unei table
interactive

Timpul alocat 20-30 minute

Descriere Descrierea specifică a avizierului creat:


- Oferă informații despre istoria unitarienilor și despre personalitățile marcante
ale bisericii;
- Oferă informații despre prezentul și menirea Bisericii Unitariene Maghiare;
- Oferă posibilitatea creării unui material interdisciplinar, cu multe informații
suplimentare despre tema principală.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la istoria Transilvaniei;
- să invite elevii la documentarea privind drepturile și libertățile religioase.

183 
 
 

Autori Rácz Mária – Liceul Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca


Repere metodologice pentru Religie

Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov), respectiv

Clasa clasa a IX-a

Titlul Resursa de învățare: Kahoot

Competențe specifice 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2


vizate

Unitatea de conținut Religiile culturilor antice – Religia greacă, Panteonul grec, Mitologia greacă

Condiții și resurse  platforma de învățare: kahoot.com


necesare desfășurării  echipamente (telefon/tablet/laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: https://create.kahoot.it/share/gorog-mitologia/9cf90b87-


5a29-490b-8cd3-df52562a54cd
 activitate față-în-față – poate fi utilizată la clasă cu ajutorul unei table
interactive

Timpul alocat 20-30 minute

Descriere Descrierea specifică a avizierului creat:


- Oferă informații despre religia greacă, în special despre panteonul și mitologia
acesteia;
- Oferă posibilitatea creării unui material interdisciplinar, cu multe informații
suplimentare despre tema principală.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la istoria Greciei antice și istoria artei;
- să invite elevii la lectura mitologiei grecești.

184 
 
 

Autori Rácz Mária – Liceul Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca


Andrási Benedek – Colegiul Național Áprily Lajos din Brașov), respectiv
Repere metodologice pentru Religie

Clasa clasa a X-a

Titlul Resursa de învățare: Kahoot

Competențe specifice 1.1; 1.4; 3.2; 3.3; 4.2; 5.2


vizate

Unitatea de conținut Istoria unitarienilor; formarea lor ca o comunitate religioasă

Condiții și resurse  platforma de învățare: kahoot.com


necesare desfășurării  echipamente (telefon/tablet/laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
activității

Contextul de învățare  activitate on-line, link: https://create.kahoot.it/share/vallasszabadsag/e18b651b-


b859-4cc9-83f1-5b18b9f0d918
 activitate on-line, link: https://create.kahoot.it/share/a-magyar-unitarius-
egyhazrol/d23c7440-dd8a-43e6-a756-838d17f4425a
 activitate față-în-față – poate fi utilizată la clasă cu ajutorul unei table
interactive

Timpul alocat 20-30 minute

Descriere Descrierea specifică a avizierului creat:


- Oferă informații despre istoria unitarienilor;
- Oferă informații despre prezentul și menirea Bisericii Unitariene Maghiare;
- Oferă posibilitatea creării unui material interdisciplinar, cu multe informații
suplimentare despre tema principală.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la istoria Transilvaniei;
- să invite elevii la documentarea privind drepturile și libertățile religioase.

185 
 
 

Cultul adventist

Autor Tudor Lavinia – Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București


Repere metodologice pentru Religie

Clasa Clasa a III-a

Titlul Dragoste necondiționată

Competențe specifice Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din
vizate viața familiei și a comunității

Unitatea de conținut Descoperirea Dumnezeului Salvator (povestiri, experiențe ale convertirii, lecții de
iertare din viața personajelor biblice, sacrificiul Domnului Isus Hristos)

Condiții și resurse  Platforma de învățare: ZOOM


necesare desfășurării  Utilizare Youtube / Facebook
activității  Echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)

Contextul de învățare Activitate online: vizionarea unui proiect video de recitare a capitolului Isaia 53 de
către elevii claselor a III-a, cu ocazia sărbătorilor pascale
Link: https://www.facebook.com/liceulmihaionescu/videos/567169503906461/

Timpul alocat 45 minute

Descriere 5 minute: Elevii vor viziona clipul realizat de ei despre sacrificiul Mântuitorului.
30 minute: Discuții (explicații suplimentare/ întrebări):
- prezentarea aspectelor caracteristice sacrificiul Domnului Hristos;
- lectura unor texte literare referitoare la acest eveniment;
- lectura unor texte biblice pe această temă;
- Identificarea evenimentelor importante ale Paștelui.
10 minute: Alcătuirea unui desen prin care elevii să evidențieze iubirea lui Iisus
pentru omenire/copii.
Toate etapele activității sunt desfășurate pe platforma ZOOM.

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la semnificația Paștelui/sacrificiul lui Iisus;
- să invite elevii la lectura capitolului 53 din Isaia;
- să ofere idei despre anumite atitudini sau schimbări care pot fi adoptate de elevi
pe baza celor studiate.

186 
 
 

Autor Modan Cristian – Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București


Goga Maria – Universitatea Tehnică de Construcții București, DPPD
Repere metodologice pentru Religie

Clasa Clasa a VIII-a

Titlul Să cunoaștem Biblia: cărțile Bibliei / temele importante ale Bibliei

Competențe specifice Formularea de argumente pentru susținerea unor idei, fapte, evenimente cu relevanță
vizate moral-religioasă
Identificarea de argumente pentru susținerea nevoii de modele în plan personal și
social
Unitatea de conținut  Dumnezeu – Creatorul în relație cu omul
 Dumnezeu - Isus Hristos prietenul omului
Condiții și resurse  Platformele:
necesare desfășurării - Youtube – pentru vizionare exemple biblice;
activității - Zoom – pe care s-a colaborat/discutat;
- Kahoot – prin care elevii erau evaluați.
 Echipamente (laptop/computer, conexiune stabilă la Internet)
Contextul de învățare Activitate online: Canalul Bible Project:
- Versiunea în română:
https://www.youtube.com/channel/UCSCYDFr374yIlh88U-rKvDQ
- versiunea în engleză
https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject
Timpul alocat 45 minute
Descriere 10 minute: Elevii vor viziona o scurtă prezentare pe Youtube legată de înțelegerea
unei cărți biblice sau a unei teme biblice importante de pe canalul Bible Project.
10 minute: Discuții (explicații suplimentare / întrebări legate de idei / fapte / modele
regăsite pe paginile Bibliei).
25 minute: Activitate interactivă prin intermediul platformei Zoom pentru fixarea
cunoștințelor și pentru exprimarea unor opinii cu privire la tema respective; Teste de
evaluare a cunoștințelor pe Kahoot.
Exemple de evaluări realizate pe Kahoot:
 Istoria Paștelui:
https://create.kahoot.it/details/istoria-pastelui/11a007e2-011a-42b6-ad6f-
d6ad04e785fe
 Parabole cu final schimbat:
https://create.kahoot.it/details/parabole‐cu‐final‐schimbat/2b853819‐1d2d‐
43a5‐82d0‐cc797373e457

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul:


- să se documenteze inițial cu privire la tema/cartea biblică respectivă;
- să invite elevii la lectura unor capitole / texte biblice din tematica studiată;
- să ofere idei despre anumite atitudini sau schimbări care pot fi adoptate de elevi
pe baza celor studiate;
- să pregătească un chestionar pe platforma Kahoot care să conțină întrebări cu
variante de răspuns sau pentru exprimarea unor opinii.

187 
 
 

Autor Popescu Constantin – Liceul Teologic Adventist Craiova

Clasa Clasa a XI-a


Repere metodologice pentru Religie

Titlul Serviciile de la Sanctuar, revizionare a lucrării lui Hristos pentru mântuire

Competențe specifice 1.1. Sintetizarea principalelor învățături biblice


vizate 1.2. Identificarea și analizarea textelor religioase de referință

Unitatea de conținut V. Doctrina despre evenimentele finale. 1. Isus Hristos și Sanctuarul

Condiții și resurse  Platforme:


necesare desfășurării - Youtube – pentru vizionare exemple biblice;
activității - Zoom – pe care s-a colaborat / discutat;
- Kahoot – prin care elevii sunt evaluați;
 Echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)

Contextul de învățare Activitate online: Canalul Youtube:


- Cele Zece Porunci, versiunea în română (secvența La muntele Sinai)
https://www.youtube.com/watch?v=oQkBzDWpFtw
- Tabernacolul – prezentare
https://www.youtube.com/watch?v=CzHyHruuivg
- Moise (secvența la Muntele Sinai)
https://www.youtube.com/watch?v=X8DhCi2vSy4

Timpul alocat 45 minute

Descriere 5 minute: Elevii vor viziona o secvență scurtă pe Youtube.com cu momentul de la


muntele Sinai și construirea Sanctuarului.
5 minute vizionare pe Youtube.com o scurtă prezentare a Tabernacoului.
5 minute: Discuții pe Zoom (explicații suplimentare / întrebări legate de idei, fapte,
modele regăsite pe paginile Bibliei).
10 minute: Activitate interactivă prin intermediul platformei Zoom pentru fixarea
cunoștințelor și pentru exprimarea unor opinii cu privire la tema respective.
20 minute: Test de evaluare a cunoștințelor pe Kahoot.
Exemple de evaluare realizat pe platforma Kahoot: Sanctuarul și Hristos, Test clasa a
XI-a
Link pentru profesor:
https://create.kahoot.it/share/test-clasa-xi-recuperare-sem-ii-cls-x/be1bc113-e7dd-
42ac-a7be-dda7894da769
Link pentru elevi:
https://kahoot.it/challenge/03001147?challenge-id=6a5b8396-64f2-40c5-81fb-
0cc1b75bd549_1596119064618

Alte aspecte Este recomandat ca profesorul: să se documenteze inițial cu privire la tema prezentată
și să individualizeze predarea la nivelul corespunzător elevilor; să invite elevii la
lectura/documentarea din materiale existente folosind platforme de pe internet și alte
lucrări și să ofere bibliografie adecvată (E.G. White, Patriarhi și profeți, Viața lui
Isus, Tragedia veacurilor etc.); să ofere idei despre despre corespondența simbolurilor
de la Sanctuar si referințele biblice.

188 
 
 

Cultul baptist
Repere metodologice pentru Religie

Autor Oros Nicolae Lucian – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea

Clasa Clasa a III-a

Titlul Blândețea în relație cu ceilalți

Competențe specifice 1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu
vizate anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
baza valorificării unor experiențe din viața de zi cu zi
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete
3.1. Analiza semnificației unor evenimente religioase din viața comunității
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase,
din viața familiei și a comunității

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Elevii primesc o fișă de lucru care implică completare din partea lor, a părinților, a
unui profesor sau a unui prieten.
Pe baza completării fișelor, profesorul poate iniția o discuție de grup cu elevii pe
tema blândeții în relație cu ceilalți.

Alte aspecte Același gen de fișă poate fi aplicat și în relație cu alte trăsături/caracteristici/valori
creștine.

Fișă de lucru
Dacă ai înțeles ce înseamnă să fii blând, încercuiește calificativul care crezi că ți se potrivește cel mai bine
(caseta verde). De asemenea, roagă-i pe unul dintre părinți (caseta roșie) precum și pe unul dintre profesori sau
colegi (caseta albastră) să marcheze calificativul pe care ți l-ar atribui ei când vine vorba de blândețe.

FB – întotdeauna blând FB – întotdeauna blând FB – întotdeauna blând


B – de obicei blând B – de obicei blând B – de obicei blând
S – câteodată blând S – câteodată blând S – câteodată blând
I – niciodată blând I – niciodată blând I – niciodată blând

189 
 
 
Repere metodologice pentru Religie

Autor Oros Nicolae Lucian – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea

Clasa Clasa a III-a

Titlul Ce înseamnă să fii creștin

Competențe specifice 1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu
vizate anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
baza valorificării unor experiențe din viața de zi cu zi
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență

Condiții și resurse  fișă de lucru


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Elevii primesc o fișă de lucru cu sarcina de a reconstitui versetul din Apocalipsa 3:
20 și de a-l transcrie în caiet.

Pe baza completării fișelor, profesorul poate iniția o discuție de grup cu elevii pe


tema semnificației de a fi creștin și cum se manifestă aceasta în viața unui copil.

cineva glasul
Dacă aude  Și el cu Mine
Meu şi
și bat și Eu deschide ușa

Iată, Eu stau voi intra la el și


la ușă voi cina la el 
și bat

190 
 
 

Autor Oros Nicolae Lucian – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea
Repere metodologice pentru Religie

Clasa Clasa a III-a

Titlul Bucuria iertării

Competențe specifice 1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu
vizate anumite situații de viață
1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe
baza valorificării unor experiențe din viața de zi cu zi
2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete
3.1. Analiza semnificației unor evenimente religioase din viața comunității
3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase,
din viața familiei și a comunității

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării
activității

Contextul de învățare  activitate față în față

Timpul alocat 45 minute

Descriere Elevii vor viziona filmul de desene animate “Eroii credinței”, episodul .4 –
Povestea Fericitului Augustin https://www.youtube.com/watch?v=DD3PIdq_JEU
Filmul de desene animate prezintă modul în care Dumnezeu l-a mântuit pe
Augustin. După vizionare, profesorul poate discuta cu elevii pe baza mesajului
textului.

191 
 
 

Autor Pop Marius – Liceul Teologic Baptist “Emanuel” din Oradea


Repere metodologice pentru Religie

Clasa Clasa a VII-a

Titlul Botezul Nou Testamentar

Competențe specifice 1.3. Analizarea semnificației evenimentelor specifice organizate și desfășurate în


vizate contextul Bisericii
2.1. Identificarea de repere și modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan
personal și social
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase
în viața personală și a grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice;

Condiții și resurse  echipamente (laptop/computer, telefon, conexiune stabilă la Internet)


necesare desfășurării  fișă de lucru
activității

Contextul de învățare  activitate față în față

Timpul alocat 50 minute

Descriere  În etapa inițială elevii pot viziona o secvență din filmul Viața lui Isus Hristos –
Evanghelia după Luca
(Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=WJwRgGCynio (min. 8:50 – 10:13)
 Profesorul îi motivează pe elevi să participe la un dialog pe baza unui set de