Sunteți pe pagina 1din 6

Filiera: TEORETICA, profilul: REAL, specializarea: MATEMATICA-INFORMATICA Catedra de fizica

Disciplina: FIZICĂ An şcolar 2020-2021


Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână (3h T.C.)
Prof. Viorica Stanescu Avizat
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
(Programa şcolară: 5959/22.12.2006), SEMESTRUL I (Săptămâna 1-17) SEMESTRUL AL II -LEA (S 18-32)
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
învăţare specifice pe
Nr. unitate
ore
Prelucrarea  Cunoaşterea normelor de protecţia muncii şi PSI Norme de protecţia muncii şi PSI 1 S1
normelor 1 oră
protecţia
muncii, PSI
Recapit. Investigaţia stiinţifică teoretică aplicată în fizică Noţiuni studiate în anii anteriori 5 ore S1
Rezolvări de probleme: 1. mecanica; 2. 5 S2
Test predictiv electricitate; 3. termodinamica; 4. optica
Test
1. Teoria  Descrierea clasică a mişcării în raport cu diferite sisteme 1.1. Bazele teoriei relativităţii restrânse 1 3 ore S3
relativităţii de referinţă inerţiale 1.1.1.Relativitatea clasică. Transformările
restrânse  Evaluarea implicaţiilor experimentului lui Michelson Galilei. Consecinte ale transformărilor Galilei
asupra descrierii fenomenelor fizice în raport cu diferite Aplicatii 1
sisteme de referinţă inerţiale 1.1.2.Experimentul Michelson 1
 Aprecierea critică a evoluţiei ideilor ştiinţifice privind 1.2. Postulatele teoriei relativităţii 1 5 ore S4-3h
descrierea fenomenelor fizice în raport cu diferite sisteme restrânse
de referinţă inerţiale Transformările Lorentz. 1
 Interpretarea caracterului simultaneităţii, duratei şi Consecinţele transformărilor lui Lorenz 1 S5-2h
distanţei din perspectiva mecanicii clasice, respectiv Aplicatii şi rezolvare de probleme TRR 2
teoriei relativităţii restrânse
 Identificarea în cazul unor situaţii concrete a modului de 1.3. Elemente de cinematică si 5 ore S5-1h
abordare-clasic şi relativist –în scopul unei descrieri dinamică relativistă 1 S6-3h
adecvate 1.3.1.Compunerea vitezelor 1 S7-1h
 Descrierea unor mişcări şi a unor interacţiuni utilizând 1.3.2.Principiul fundamental al dinamicii
elemente de cinematică relativistă 1.3.3.Relaţia masă-energie. Probleme 1
 Rezolvarea unor pb. de cinematică şi dinamică relativistă Test evaluare, aplicare, rezolvare si discutare 2

Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 1/6 Viorica Stanescu


VS
2. Elemente  Investigarea experimentală în laborator (virtual) a legilor Efectul fotoelectric extern 5 ore S7-2h
de fizică efectului fotoelectric extern Legile efectului fotoelectric extern S8-3h
cuantică  Interpretarea efectului fotoelectric extern şi a legilor Ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein 1
acestuia din perspectivă clasică, respectiv cuantică Interpretarea efectului fotoelectric extern. 1
 Rezolvarea unor probleme utilizând legile efectului Ecuaţia lui Einstein
fotoelectric extern şi ecuaţia lui Einstein Probleme
Aplicaţiile efectului fotoelectric extern 1

Aplicaţiile ecuaţiei lui Einstein 2


Rezolvare de probleme specifice, rec. test
Test de evaluare, discutare test
 Interpretarea efectului Compton din perspectiva cuantică. Efectul Compton 1 1 oră S9 - 1h
Rezolvarea unor probleme, efect Compton
 Evaluarea implicaţiilor ipotezei de Broglie asupra Ipoteza lui de Broglie
descrierii interacţiunilor particulelor Ipoteza lui de Broglie. Difracţia electronilor pe 1
 Modelarea difracţiei electronilor pe cristale (calitativ) cristale. Probleme 2 ore
 Descrierea construcţiei şi funcţionării mocroscopului S9-2h
electronic (aspecte generale)
Identificarea în cazul unor situaţii concrete a modului de Dualismul undă – corpuscul
abordare – ondulatoriu sau corpuscular – în scopul Dualismul undă – corpuscul. Caracterul statistic
descrierii adecvate. Aprecierea critică a evoluţiei ideilor al undelor de Broglie. Relaţiile de incertitudine
ştiinţifice privind descrierea interacţiunilor din punctul de ale lui Heisenberg 1
vedere ondulatoriu – corpuscular

TEZA Competente specifice cap. Teoria relativităţii restrânse si Recapitulare pentru teză 1 S10-
cap. Elemente de fizică cuantică Teză 1 3 ore 3h
Discutarea tezei 1
3. Fizica  Investigarea experimentală a unor spectre de emisie, Spectre
atomică respectiv de absorbţie – spectrul continuu, spectre de Spectroscopul cu prismă 1 1 oră S11-1h
bandă, spectre discrete (calitativ) Tipuri de spectre. Interpretarea spectrelor
 Clasificări ale spectrelor în funcţie de diferite criterii
 Analiza calitativă a spectrului discret al hidrogenului
/ionilor hidrogenoizi – structură discretă şi regularitate
 Modelarea structurii substanţei din perspectiva Modelul planetar al atomului S11-2h
rezultatelor experimentului Rutherford Experimentul Rutherford 1 3 ore S12-2h
 Descrierea din perspectiva fizicii clasice a interacţiunii Modelul planetar al atomului 2
electron-nucleu

Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 2/6 Viorica Stanescu


VS
 Analiza calitativă, sub aspect energetic, a interacţiunii Experimentul Franck-Hertz 1 1 oră S12-1h
electron-nucleu din perspectiva rezultatelor
experimentului Franck - Hertz
3. Fizica  Modelarea din perspectiva fizicii cuantice a interacţiunii Modelul cuantificat Bohr al atomului de
atomică electron nucleu (pe baza postulatelor lui Bohr) hidrogen S13-3h
 Interpretarea în cadrul modelului Bohr a spectrelor Postulatele lor Bohr. Regula de cuantificare. 1
atomice ale hidrogenului şi ionilor hidrogenoizi Cuantificarea razei orbitei 1 3 ore
 Analiza critică a modelelor atomice Cuantificarea energiei atomului de hidrogen. 1
Nivelele de energiei. Seriile spectrale ale
atomului de hidrogen. 1 S14-3h
Analiza critică a modelului cuantificat Bohr 1 3 ore
Aplicatii si rezolvare de probleme 1
 Competente specifice fizica atomica Aplicatii si recapitulare pentru test 1 3h S15-3h
Test 1
Discutarea testului 1
 Modelarea calitativă – structurală şi energetică – a Atomul cu mai mulţi electroni 1 3 ore S16-3h
interacţiunilor în interiorul unui atom cu mai mulţi Atomul de hidrogen în mecanica cuantică 1
electroni (modelul păturilor electronice) Atomul cu mai mulţi electroni şi teoria
 Interpretarea periodicităţii proprietăţilor fizico-chimice sistemului periodic al elementelor 1
ale elementelor în baza structurii atomice Sistemul periodic al elementelor
 Recapitulare fizică atomică Modele atomice 3 ore S17-3h
3
SEMESTRUL AL II-LEA
 Clasificarea radiaţiilor X în funcţie de caracteristici de Radiaţiile X
frecvenţă şi intensitate Radiaţiile X (de frânare şi caracteristice). 1
 Modelarea mecanismului de producere a radiaţiei X de Aplicaţii ale radiatiilor X 1
frânare, respectiv caracteristice 1 3 ore S18-3h
 Explicarea unor aplicaţii ale radiaţiilor X (radiografie,
defectoscopie etc.)
 Aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a
propriei persoane la utilizarea radiaţiilor X

3. Fizică  Investigarea experimentală a unor proprietăţi ale radiaţiei Efectul LASER


atomică amplificate prin emisie stimulată (calitativ) Efectul LASER. 1
 Descrierea calitativă a mecanismelor cuantice prin care Proprietăţile radiaţiei laser
se realizează amplificarea radiaţiei electromagnetice în Aplicaţiile laserului 1 3 ore S19-3h
dispozitivele tip LASER
 Explicarea unor aplicaţii ale radiaţiilor amplif prin emisie 1
Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 3/6 Viorica Stanescu
VS
stim. (medicină, spectroscopie, construcţii etc.)
 Aplicare măsuri de protecţie a mediului şi a propriei
persoane la util. rad amplif. prin emisie stimulată
4. Semi-  Descrierea legăturii metalice şi a legăturii covalente Semiconductori. Semiconductori
conductori  Explicarea conducţiei electrice în metale şi Conducţia electrică în metale şi
Aplicaţii în semiconductori intrinseci şi extrinseci intrinseci şi extrinseci 3 ore S20-3h
electronică Benzile de energie. Conductori,
semiconductori, izolatori
Semiconductori intrinseci si s. extrinseci
 Investigarea experimentală a funcţiei de redresare a Dioda semiconductoare. Redresarea
diodei semiconductoare curentului alternativ
 Descrierea fenomenelor care se produc la nivelul Joncţiunea pn. Dioda semiconductoare 1
joncţiunii pn Caracteristicile diodei semiconductoare 3 ore S21-3h
 Explicarea redresării curentului alternativ utilizând diode Trasarea experimentală a caracteristicilor
semiconductoare diodei semiconductoare
Redresarea curentului alternativ 2
Test de evaluare, discutare test
 Modelarea funcţionării tranzistorului cu efect de câmp Tranzistorul cu efect de câmp
(calitativ) Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă- 1
 Explicarea unor aplicaţii ale tranzistorului cu efect de joncţiune (TEC-J). Tranzistorul TEC-MOS 1 3 ore S22-3h
câmp (comandă, amplificare etc.) Circuitele cu tranzistoare cu efect de câmp şi
bipolare. FET-ul ca rezistor variabil comandat 1
de tensiune
 Explicarea unor tehnologii de realizare a circuitelor Circuite integrate
integrate Circuitele integrate. Prezentarea generală 1
 Descrierea unor aplicaţii ale circuitelor integrate Circuitele integrate monolitice. Circuitele 1 3 ore S23-3h
integrate peliculare. Circuitele integrate hibride.
Capsulele de circuite integrate 1
Aplicaţii ale circuitelor integrate
5. Fizica  Caracterizarea diferitelor nuclee utilizând proprietăţile Proprietăţile generale ale nucleului
nucleară generale ale acestora – structură, dimensiuni, masă, Proprietăţile generale ale nucleului 1
sarcină electrică Energia de legătură a nucleului
 Modelarea structurii nucleului (modelul picătură de Energia de legătură a nucleului. Stabilitatea 1 3 ore S24-3h
lichid, modelul păturilor nucleare – calitativ) nucleului
Evidenţierea stabilităţii diferi-telor nuclee în funcţie de Forţele nucleare 1
structura acestora şi energia de legătură pe nucleon Aplicaţii
 Rezolvarea unor probleme de calcul a energiei de
legătură a nucleului şi de determinare a stabilităţii
nucleare
 Caracterizarea diferitelor tipuri de radiaţii nucleare în Radioactivitatea
Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 4/6 Viorica Stanescu
VS
funcţie de proprietăţile acestora – masă, sarcină electrică, Tipurile de reacţii nucleare. Legile de 1 3 ore S25-3h
energie conservare
 Aplicarea legii dezintegrării radioactive pentru estimarea Radioactivitatea naturală şi radioactivitatea
evoluţiei în timp a unor sisteme de nuclee artificială. Legea dezintegrării radioactive 1
 Rezolvarea unor probleme utilizând legile dezintegrării Test de evaluare 1
radioactive
 Descrierea efectelor interacţiunii radiaţiilor nucleare cu Interacţiunea radiaţiei nucleare cu substanţa 1
substanţa Interacţiunea radiaţiei nucleare cu substanţa. 1
 Recunoaşterea în practică a unor dispozitive utilizate Detecţia radiaţiilor nucleare 3 ore S26-3h
pentru detecţia şi măsurarea radiaţiilor nucleare Efectele biologice ale radiaţiilor. Dozimetrie 1
 Aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului şi a
propriei persoane faţă de radiaţiile nucleare
 Modelarea fisiunii nucleare şi a reacţiei în lanţ (calitativ Fisiunea nucleară
şi cantitativ pentru energia totală eliberată) Fisiunea nucleară. Reacţia în lanţ 1
 Descrierea construcţiei şi func-ţionării reactorului nuclear Reactorul nuclear 2 ore S27-2h
şi a armei nucleare de fisiune (aspecte generale) Efecte ale accidentelor nucleare si impactul 1
 Estimarea posibilelor efecte ale accidentelor nucleare, utilizării tehnologiilor nucleare asupra societăţii
respectiv ale utilizării armamentului nuclear de fisiune şi naturii
 Aprecierea critică a impactului utilizării tehnologiilor
nucleare asupra societăţii şi naturii
 Modelarea fuziunii nucleare (calitativ şi cantitativ pentru Fuziunea nucleară
energia totală eliberată) Fuziunea nucleară S27-1h
 Descrierea evoluţiei stelelor din perspectiva energeticii Fuziunea nucleara ca sursă de energie a
nucleare (aspecte generale) viitorului. Efecte ale utilizării armamentului 1 1 oră
 Evaluarea perspectivelor utilizării fuziunii nucleare ca nuclear de fuziune
sursă de energie a viitorului
 Estimarea posibilelor efecte ale utilizării armamentului
nuclear de fuziune
TEZA  Competente specifice fizicii, cap3, cap. 4, cap. 5 Recapitulare pentru teză 1 S29-Şc Altfel
Teză 1 3 ore S28-3h
Discutarea tezei 1
5. Fizica  Descrierea construcţiei şi funcţionării acceleratoarelor de Acceleratoare de particule
nucleară particule (aspecte generale) Acceleratorul liniar 1 2 ore S30-2h
 Recunoaşterea în practică a unor aplicaţii ale Acceleratorul ciclic 1
acceleratoarelor de particule
5. Fizica  Caracterizarea unor particule elementare (electronul, Particule elementare
nucleară protonul, neutronul, fotonul) utilizând unele dintre Electronul, protonul, neutronul, fotonul
proprietăţile statistice şi cuantice ale acestora (masa de Clasificarea particulelor elementare 1 3 oră S30-1h
repaus, timpul mediu de viaţă, sarcina electrică, spinul, Informaţii actuale referitoare la sistematica
spinul izotopic, sarcina barionică) particulelor elementare
Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 5/6 Viorica Stanescu
VS
 Clasificarea particulelor elementare în funcţie de tipul de
interacţiune la care participă
 Selectarea şi prezentarea unor informaţii actuale
referitoare la sistematica particulelor elementare

Recapitulare pentru BAC


Recapitulare Mecanică (*) 1
3 ore S31
pentru examene  Competenţele specifice dobândite în cursul Electricitate (*) 1
nationale liceului, conform programei de bacalaureat in Termodinamică (*) 1 (*)În acord cu solicitările
(bacalaureat, vigoare Recapitulare pentru BAC elevilor
admitere Optica(*) 1
3 ore S32
facultate) Electricitate (*) 1
Termodinamică (*) 1
EXPERIMENTE OBLIGATORII
În scopul dezvoltării competenţei-cheie investigaţia stiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică, se vor realiza obligatoriu, în parcurgerea conţinuturilor, rezolvări de
probleme si experimente –ca activităţi de învăţare fundamentale. Pentru asigurarea atingerii standardului curricular, se stabileste următoarea listă de experimente obligatorii, realizate
în funcţie de conţinuturile parcurse (F1, F2):
 Verificarea experimentală a legilor efectului fotoelectric extern în laborator/laborator virtual
 Studiul calitativ al spectrelor – spectrul continuu, spectre de bandă, spectre discrete
 Evidenţierea experimentală a unor proprietăţi ale radiaţiei amplificate prin emisie stimulată
 Studiul calitativ al redresării curentului alternativ cu diode semiconductoare
 34 de săptămâni şi 167 de zile, 30 noiembrie — Sfântul Andrei 1 decembrie — Ziua Națională a României 2020, 24 ianuarie — Ziua Unirii
Principatelor Române, 30 aprilie -Vinerea Mare, 2 -3 mai - Paște ortodox 2021
1 mai — Ziua Muncii, 1 iunie - Ziua Copilului, Paștele Catolic (2 - 11 aprilie), Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
 S29: Scoala ALTFEL 10-14.05;

Semestrul I: 2020 14-18.09; S2: 21-25.09; S3: 28.09-02.10; S4: 05-09.10; S5: 12-16.10; S6: 19-23.10; S7: 26-30.10; S8: 02-06.11; S9: 09-13.11; S10: 16-20.11; S11: 23-27.11; S12:
30.11-04.12 (30.11 şi 01.12 libere S x); S13: 07-11.12; S14: 14-19.12; S x: 21-22.12 (luni si marti); S15: 11-15.01; S16: 18-22.01; S17: 25-29.01;
Semestrul al II-lea: S18: 08-12.02; S19: 15-19.02; S20: 22-26.02; S21: 01-05.03; S22: 08-12.03; S23: 15-19.03; S24: 22-26.03; S25: 29.03-01.04; S26: 12-16.04; S27: 19-
23.04; S28: 26-29.04 (vineri, 30 vacanţa) ; S29: Scoala ALTFEL 10.-14.05; S30: 17-21.05; S31: 24-28.05; S32: 31.05-04.06; S33:07-11.06; S34: 14-18.06.
Clasa a XII-a finalizeaza cursurile pe 04 iunie 2021.

Cls. a XII-a, 3 ore pe săptămână 6/6 Viorica Stanescu


VS