Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Teoretic Gheorghe Ionscu - Sisesti Diriginte: prof.

Gonciulea Marius Valentin


Comuna Sisesti, Jud. Mehedini
Disciplina: Consiliere și orientare
An școlar: 2018/2019
Clasa:a XI-a
PLANIFICARE SEMESRTIALĂ-SEMESTRUL II

Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut
 Piața muncii în România -cunoașterea locurilor de -să identifice propriile -conversația -fișă de lucru
și în străinătate muncă în țară și interese ocupaționale,
străinătate, -să cunoască oferta
-identificarea intereselor ocupațională din țară și
ocupaționale personale străinătate
 Munca în străinătate -cunoașterea riscurilor -să identifice riscurile -conversația -fișă de lucru
privind munca în privind munca în străinătate
străinătate
 Mobilitatea forței de -înțelegerea conceptului -să înțeleagă conceptul de -conversația -fișă de documentare
muncă și integrarea de mobilitate a forței de mobilitate a forței de -dezbatere -instrumente de scris
Planificarea muncă muncă -discuții
europeană
carierei -cunoașterea modului de -să cunoască modul de
integrare europeană a integrare europeană a forței
forței de muncă de muncă
 Meserii uzate moral -identificarea și analizarea -să identifice meseriile -conversația -power point
și meserii actuale meseriilor uzate moral uzate moral -dezbatere -fișă de lucru
-caracterizarea meseriilor -să analizeze meseriile -discuții -hârtie
actuale uzate moral -instrumente de scris
-să caracterizeze actualele
meserii

1
Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut
 Munca la negru. -familiarizarea elevilor cu -să cunoască riscurile -conversația -chestionar
Beneficiile angajării cu principalele alternative de muncii la negru -dezbatere -hârtie
carte de muncă carieră -să identifice beneficiile -activitate -instrumente de scris
-cunoașterea beneficiilor angajării cu carte de muncă individuală
privind cartea de muncă
 Vreau să știu mai -familiarizarea elevilor cu -să identifice aspectele -conversația -fișă de lucru „Interviu
multe despre o ocupație experiența muncii positive și negative ale -dezbatere cu angajatul”
muncii -activitate pe -Codul Ocopațiilor din
-să cunoască cerințele grupe România (COR)
educaționale pentru diferite -joc de rol -alte materiale care
profesii prezintă și descriu
ocupațiile
Planificarea  Mituri referitoare la -identificarea și analizarea -să identifice cât mai multe -discuții -instrumete de scris
carierei carieră miturilor referitoare la argumente pentru a-și -brainstorming
carieră susține alegerea -conversație
-să înțeleagă modul în care -acivitate
miturile influențează individuală
alegerea carierei
 Să depășim barierele! -exersarea abilității de -să identifice diverse tipuri -activitate -fișă de lucru „Să
formulare a scopurilor și de bariere în atingerea individuală depășim barierele!”
de identificare a barierelor scopurilor -activitate
în realizarea scopurilor -să identifice modalități frontală
posibile de depășire a -conversația
barierelor identificate -brainstorming
 Cum obișnuiesc să iau -identificarea stilului -să-și identifice stilul -activitate -fișă de lucru
decizii? decisional propriu decisional predominant individuală „Chestionar de
-să analizeze eficiența -activitate identificare a stilului
stilurilor decizionale pentru frontală decisional”
diverse tipuri de decizii -conversația
-brainstorming

2
Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut
 Scrisoare de -dezvoltarea abilităților -să cunoască modul de -activitate -fișă de lucru: „Cum să
intenție de redactare a scrisorii structurare a unei scrisori de individuală te prezinți la interviul
de intenție intenție -dezbatere de angajare”
-să înțeleagă legătura dintre CV- -discuții -exemplu
ul personal și scrisoarea de -joc de rol -instrumente de scris
intenție în contextual angajării -hârtie
 Portofoliul -înțelegerea rolului unui -să înțeleagă rolul unui portofoliu -discuții -o mapă cu șine pentru
personal portofoliu personal în personal în promovarea fiecare an
dezvoltarea carierei personală -instrumente de scris
personale -să cunoască structura unui -hârtie
portofoliu personal
 Cum aflu ce îmi -dezvoltarea abilității de -să identifice surse de explorare a -conversația -instrumente de scris
oferă o facultate? explorare educațională ofertelor educaționale -brainstorming -fișa de lucru:
-să înțeleagă importanța -argumentare „Explorarea ofertelor
explorării ofertelor educaționale -activ. educaționale”
-să analizeze utilitatea individuală
Planificarea informațiilor obținute din diferite -activ. pe grupe
carierei surse
 Masculin și -identificarea unor -să identifice stereotipurile de -activitate pe - instrumente de scris
feminin stereotipuri de gen gen grupe -hârtie
legate de carieră -să dea exemple de activități -activ. frontală
considerate „masculine” sau -ardumentare
„feminine” -dezbatere
-să dea exemple de cariere -brainstorming
nontradiționale -conversația
 Suntem egali -identificarea și -să înțeleagă fenomenul -activ. frontală -ziare
recunoașterea discriminării la locul de muncă -ardumentare -anunțuri de angajare
elementelor de -să identifice sursele -dezbatere
discriminare la locul de discriminării la locul de muncă -brainstorming
muncă -să prezinte argument pro și -conversația
contra unor situații de -joc de rol
discriminare la locul de muncă

3
Modulul Tema Data Competențe specifice Obiective operaționale Metode Elemente de conținut
 Evoluția intereselor -identificarea relației -să enumere factori care au -activitate indiv. -fișa de lucru: „Evoluția
mele dintre formarea influențat formarea intereselor -activ. pe grupe intereselor mele”
Planificarea intereselor și personale -conversația
carierei experiențelor de învățare -să înțeleagă faptul că interesele -dezbate
personale se formează în timp,
sub influența mai multor
experiențe de învățare
 Analiza situației la
Ore la învățătură pe sem. II
dispoziția și la sfârșit de an
dirigintelui școlar

Avizat: Director: Ghitu Elena Simona Rensponsabil Comisie: Mirea Nela