Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul tehnologic de Marina, Galati

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ


Anul scolar 2017-2018
Modul 1: Bazele contabilitatii
Clasa: a IX-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.

PARTEA I (40 de puncte)


A. (20 de puncte)Încercuiţi varianta de răspuns corectă:
1. Averea întreprinderii este formata din:
a) Totalitatea bunurilor dobândite în cadrul relatiilor de drepturi si obligatii;
b) Totalitatea mijloacelor economice;
c) Totalitatea mijloacelor economice dobândite prin surse proprii;
d) Totalitatea mijloacelor economice dobândite prin surse străine.

2. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:


a) totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice
b) totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice
c) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane juridice
d) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile
economice la care acestea se refera.

3. Ecuaţia generală a contabilităţii se exprimă prin egalitatea:


a) ACTIV = CAPITAL PROPRIU
b) ACTIV = PASIV
c) CHELTUIELI ± REZULTAT = VENITURI
d) BUNURI ECONOMICE = DREPTURI

4. Contabilitatea oferă informaţii privind activitatea desfăşurată şi rezultatul acesteia:


a) utilizatorilor interni cât şi celor externi
b) utilizatorilor interni
c) statului
d) investitorilor

5. Ştiind că bunurile economice = 60.000 lei şi obligatiile = 40.000 lei patrimoniul net este:
a) 30.000 lei
b) 100.000 lei
c) 20.000 lei
d) 10.000 lei

B. (20 de puncte) Citeste următoarele enunţuri si notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera F dacă
le consideri false
1. Determinarea economică a bunurilor este conferită de utilitatea lor.
2. Relaţiile de drepturi vizează situaţia în care titularul patrimoniului îşi procură o parete din avere din resurse proprii.
3. Întreprinderile industriale au ca si obiect de activitate cumpararea, depozitarea si vanzarea marfurilor.
4. Întreprinzatorul este o persoană sau un grup de persoane care organizează şi conduc o întreprindere în scopul obţinerii de profit.
5. Contabilitatea deţine în cadrul întreprinderii un rol fundamental.

PARTEA a II-a (50 de puncte)


Completaţi următoarele definiţii :
1. Patrimoniul reprezintă totalitatea ...................si obligaţiilor cu ....................economică, aparţinând unei persoane fizice
sau............, precum si ..................economice la care acestea se referă.
2. Determinarea economică a bunurilor este conferită de utilitatea si ………………..lor.
3. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o ...................ce cuprinde elementele materiale
si .......................ce pot fi exprimate valoric si care îsi pierd ......................atunci când alcătuiesc o unitate indivizibilă.
4. Întreprinderea reprezinta veriga organizatorica de baza a ..................nationale, în cadrul careia au loc activitati cu
caracter ..........................,comercial, de prestari servicii.
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I (40 de puncte)


A. 20 puncte
1. a, 2. d, 3. b, 4. a, 5. c
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.
B. 20 puncte
1- F, 2 - A ,3 - F ,4 - A ,5 - A
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a II-a (50 de puncte)


Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare cuvânt identificat corect.
(10 x 5 puncte = 50 puncte)
1.Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor si obligaţiilor cu valoare economică, aparţinând unei persoane
fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se referă.
2. Determinarea economică a bunurilor este conferită de utilitatea si valoarea lor.
3. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele
materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care îsi pierd individualitatea atunci când alcătuiesc o
unitate indivizibilă.
4. Întreprinderea reprezinta veriga organizatorica de baza a economiei nationale, în cadrul careia au loc
activitati cu caracter productiv, comercial, de prestari servicii.

Profil: Servicii
Propunator: prof. Cîcotă Roxana

S-ar putea să vă placă și