Sunteți pe pagina 1din 31

30.07.

2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

 0 evaluări · 49 vizualizări · 53 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
198-OMILETICA Costica
Macoveiciuc

Încărcat de Dan Eugen în Jul 20, 2013

Descriere completă
clasa aII-a CLASA I Text Dumneze
     Spune
Titluri conexe


Salvare 0% 0% Inserare Partajare


Imprimare


Descărcați Acum  Căutați document 
clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt
 

Spune Spune_ajutoare… Studiu…

SEMINARUL BIBLIC PENTICOSTAL SUCEAVA

CURS DE OMILETICA


Conținut: Acest document este...
Noțiuni introductive  Util  Nu este util
I. Predicatorul (mesagerul):
1. Personalitatea predicatorului
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 1/31
30.07.2020
p
198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

2. Chemarea predicatorului
3. Pregătirea predicatorului Căutare 
II. Predica (alcătuirea mesajului):
4. Definiția, importanța și obiectivele predicii
5. Pregătirea pentru predică
Descărcați Acum
6. Textul biblic  Căutați document 
7. Titlul predicii
8. Subiectul
9. Planul de predică
10. Introducerea
11. Propoziția de tranziție
12. Diviziunile predicii
13. Discuția predicii
Titluri conexe 14. Citatele și ilustrațiunile


15. Aplicația și încheierea
16. Clasificarea predicilor
17. Predica expozitivă
18. Predica textuală 
19. Predica topică
20. Predicile ocazionale
III. Predicarea (expunerea mesajului)
clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt
Spune Spune_ajutoare… Studiu…
21.
22. Expunerea
Stilul predicii
23. Expunerea verbală
24. Limbajul non-verbal

ANEXĂ: Elemente de hermeneutică


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 2/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Căutare 
1. Ce este omiletica?
Omiletica este o disciplină a teologiei practice care studiază:
Descărcați Acum • metodologia alcătuirii şi expuneriiunei predici
Căutați document 
• principiile dezvoltării personalităţii şi abilităţii necesare predicato

Câteva definiții ale omileticii:


Omiletica este ştiinţa propovăduirii Cuvântului. (V. Talpoş)

Omiletica este ştiinţa care tratează natura, clasificarea, analiz


compoziţia unei predici. (A. Popovici)


Omiletica este ştiinţa pregătirii şi predării unui discurs bazat pe

Titluri conexe  Broadus)


Omiletica este acea disciplină a teologiei practice, care se ocupă

teoria predicii, cu scopul de a constata şi descrie în mod sistema


ce condiţii se poate înţelege şi cum poate fi făcută înţeleasă p
solia Sfintelor Scripturi. (E.G. White)
Omiletica este disciplina teologică (practică), în care se e

 principiile, metodele şi procedeele alcătuirii şi rostirii predicilor .

clasa aII-a Potrivit


CLASA I acestor Text
defini ții, cursul Dumnezeu
Dumnezeu d e faţă cuprinde259280897
3 mari CGhid
diviziuni:
1.ppt
Spune
I. Predicatorul Spune_ajutoare… Studiu…
(mesagerul)
II. Predica (alcătuirea mesajului)
III. Predicarea (expunerea mesajului)

2. Ce înseamnă „omiletică”?
„Omiletică” - provine din:
•verbul grec. „omilein” = „a sta de vorbă”, „a comunica prin...”
•subst. grec. „omilia” = „conversaţie”, „comunicare” (termen
„predică” începând cu Origen, 185-254)

3. „Omilein” este un termen biblic?


În original, NT foloseşte termenul „omilein” de 3 ori:
• Lc. 24.14: „vorbeau unul cu altul despre”

Fapte 20.11: „vorbind cu ei mult”
• Fapte 24.26: „vorbea cu el”

4. Pentru predicatorul penticostal, este necesară studie


Prima opinie: NU, pentru că:
• vechii noştri predicatori n-au studiat niciodată omiletica, dar au
putere de sus în predicare
• pregătirea umană şi inspiraţia divină sunt
Acest doi factori
document care seexclu
este...
•  pregătirea predicii îl transformă peUtil
predicator într-un „robot” ins
  Nu este util
ascultătorilor 
Această opinie conţine o doză de adevăr, dar nu poate sta în picioare, în
i d il i
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 3/31
30.07.2020
p ţ 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc
, p p ,
o falsă concepție despre omiletică.
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe A doua opinie: DA, pentru că:
• omiletica este, în acelaşi timp:
clasa aII-a CLASA I - unTextdar: chemareaDumnezeu
Dumnezeu şi împuternicirea pentruCGhid
259280897 predică le dă Du
1.ppt
- o știinţă:
Spune omiletica oferă predicatorului
Spune_ajutoare… Studiu… cunoştinţele neces
calităţii predicării
- o ar tă: eficacitatea aplicării cunoştinţelor omiletice depind

5. Ce elemente concură la reușita unei predici:


La reușita unei predici concură 3 elemente:
1) elementul raţional – munca predicatorului pentru a-și clarifica m
necunoscuţi, detalii istorice, geografice, obiceiuri, măsuri, greut
a-l structura omiletic (schița predicii)
2) elelementul inspirativ - lumina Duhului dată minții predica
 înțelege corect textele studiate în vederea predicării
3) elementul profetic  –  cuvânt de la Duhul Sfânt dat predicat
 predicării (acel cuvânt este o profeţie, deşi predica, în ansam
acelaşi lucru cu profeţia)

„Dacă predica este cea mai importantă dintre toate serviciile, omilet
cea maiimportant
cel mai importantădintre
ramură a teologiei
toate aspectelepractice, iar un studiu
lucrării practice” inteligent
(L. Brastow).

I. PREDICATORUL 
Acest document este...
CAPITOLUL 1. PERSONALITATEA
 PREDICATORULUI
Util  Nu este util

6. Cum este numit predicatorul în NT?


https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 4/31
30.07.2020
p
198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

În NT, predicatorul este numit:


• propovăduitor (1 Tim. 2.7) Căutare 
• slujitor al Evangheliei (Efes. 3.6-7)
• slujitor al lui Hristos (1 Cor. 4.1)
Descărcați Acum • ispravnic al tainelor lui Dumnezeu(1Căutați
Cor.document
4.1) 
• trimis împuternicit al lui Hristos (2 Cor.5.20)
• lucrător împreună cu Dumnezeu (1 Cor. 3.9)
• pescar de oameni (Mat. 4.19) etc.

7. Ce factori asigură reușita pe termen lung a unui pred


Reuşita de o viață a unui predicator poate fi asigurată de 3 factori majori

caracterul
chemarea sasău
Titluri conexe •


•  pregătirea sa

8. Ce calificări spirituale se cer unui predicator?


Din punct de vedere spiritual, predicatorul trebuie:

clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…

• să fie născut din nou


• să fie un om plin de Duhul Sfânt
• să fie animat de dragostea lui Dumnezeu
• să iubească sufletele oamenilor
• să fie un om al rugăciunii
• să fie un bun cunoscător al Bibliei

să posede însuşiri morale ireproşabile: integritate, puritate morală
 etc.
• să fie apt pentru lucrare (sub aspect spiritual,
Acest documentfizic,este...
intelectual
 se cer unui
9. Ce calificări intelectuale
Util  predicator?
Nu este util

Din punct de vedere intelectual, predicatorul trebuie:


ă d bâ d ă l ă
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc lă â ib ă 5/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

• să dobândească o cultură generală cât mai bogată


• să aibă o bună memorie Căutare 
• să-și dezvolte o imaginație pozitivă
• să-și dezvolte un spirit de observație adecvat
Descărcați Acum  Căutați document 
CAPITOLUL 2. CHEMAREA PREDICATORULUI

10. Ce este chemarea predicatorului?


Chemarea predicatorului este:
invitaţia divină, personală, de a se consacra propovăduirii

înzestrarea divină pentru a vesti Evanghelia


Titluri conexe 11. Cum cheamă Dumnezeu pe predicator?


Dumnezeu cheamă pe predicator în mod personal, specific şi suficient de

 îndemnul pus de Duhul Sfânt în inima lui (foc lăuntric – Ier. 20.9
versete date de Duhul în timpul citirii devoţionale a Bibliei (Osea

sfatul unor credincioşi spirituali (Gal. 2.2)
intervenţii speciale ale Duhului (Fapte 13.2) etc.

clasa aII-a CLASA I 12.Text


Cum se confirmă
Dumnezeu chemarea predicatorului?
Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt
Chemarea predicatorului
Spune trebuie să fie recunoscută şi
Spune_ajutoare… Studiu… de alţii, pe baza cât
ungerea de sus (înzestrare specială)

zelul sfânt manifestat în lucrare


roadele evidente

CAPITOLUL 3. PREGĂTIREA PREDICATORULUI

13. Ce presupune pregătirea predicatorului?


 Pregătirea predicatorului presupune atingerea a două obiective:
1)  preocuparea permanentă pentru formarea şi menţinerea personali
2) însuşirea şi perfecţionarea abilităţilor privind întocmirea şi expun


Acest document este...
 Util  Nu este util
 

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 6/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


14. Cum poate fi atins primul obiectiv?
Primul obiectiv poate fi atins prin:


studierea
acumulareaBibliei (zilnic, sistematic,
de cunoştinte într-un
din diverse spirit adecvat
domenii - rugăciu
(teologie, misi
biografii celebre etc)
• culegerea de informaţii zilnice privind evenimentele majore ale v

Titluri conexe 15. Cum poate fi atins al doilea obiectiv?


Al doilea obiectiv poate fi atins prin:
• studierea unor cursuri de omiletică, în particular sau în cadrul unu
•  pregătirea minuțioasă a fiecărei predici în parte

II. PREDICA
clasa aII-a CAPITOLUL
CLASA I 4. DEFINIŢIA,
Text Dumnezeu IMPORTANŢA
Dumnezeu ŞI OBIECTIVELE
259280897 CGhid 1.ppt
Spune Spune_ajutoare… Studiu…

16. Ce este predica?


„Prin predică în țelegem proclamarea personală, verbală a Cuvântulu
sub împuternicirea Duhului Sfânt, cu scopul de a convinge pe oameni
 Dumnezeu, să crească în harul Său și să trăiască o viață îmbelșugată
 Hristos” (I. Feher).

Alte definiții ale predicii:


• „ Predica este Cuvântul lui Dumnezeu, rostit de El însuşi p
 serviciului unui om chemat pentru aceasta în biserica sa, care
responsabilitatea sa explică un anumit text biblic pentru oamenii
(Karl Barth).
• „P redica este prezentarea Cuvântului Întrupat, din Cuvântul Scr
 Rostit" (Bernard Manning).
• „Predica este aţintirea privirilor asupra Celui  Răstignit;
demonstrarea puterii lui Dumnezeu spre mântuire, în vederea
(Galeriu).

„Prezenţa Domnului Isus în predică, face din cuvânt Cuvânt
 păcătoşii rămân tot păcătoşi" (Rudolf Bohren).
• „Predica este singura ceremonie sau liturgie lăsată de Hristos" (

• Predica înseamnă „adevăr prin personalitate este...Brooks).
” (Phillips
Acest document
17. De ce este importantăpredica?
Util  Nu este util
Predica este importantă pentru că:
l i D
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc b t il (2 C 5 20)
7/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

• este o cale prin care Dumnezeu vorbește oamenilor  (2 Cor. 5.20)


• este o acțiune cu impact spiritual major (Fapte 2.41).
Căutare 
• este o oportunitate de a lucra împreună cu Dumnezeu (1 Cor. 3.9)
• este un mod de a împlini Marea Însăr cinare (Mat. 28.19-20)
Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


 

clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…
„Dumnezeu nu vorbeşte direct din cer, ci El alege oamenii ca
Sale”(J.Calvin).
şi-a avut întotdeauna locul central în viaţa spirituală a Biseric
„Predica şi-
(A.  Allen).
a decăzut, şi Biserica a fost în declin” (A. Allen).
„Prin actul predicării, creştinismul stă în picioare sau se prăbuşeşte, p
este metoda de introducere a Evangheliei în lume” (P.T. Forsyth).

18. Ce obiec
obiective
tive trebui
trebuiee să atingă
atingă o predică?
predică?
Predica trebuie să atingă 3 obiective:
1) luminarea minţii – 
 – apel rațiune, oferindu-i
apel la rațiune, oferindu -i argumente biblice și
2) mişcarea inimii  –  apel la sentimente, producând simpatie și
lucrurile bune, precum și antipatie și respingere fa ță de lucrurile
față
3) înduplecarea voinţei  –  ape
apell la înt
întreag ființă a ascultătorului, d
reagaa fiin
treacă imediat la acțiune, înfăptuind un lucru bun sau punând cap

Reușita predicii se măsoară în funcție de atingerea ultimului obiectiv ( Fa


oameni. Este modul în care Dumnezeu l
„O predică există doar pentru oameni.
un răspuns la Cuvântul Său” (G. Batson).
(G. Batson).
Citiți o previzualizare

Puterea predicii De unde
19. derivă dinderivă puterea
: Încărcați
din: predicii
Acest
documente de
document
pentru a atinge
este...aceste ob
a descărca.
• Scriptură, care are menirea „să î 
„să  î 
nveţe,
nveţe,
Util să mustre, să util
 Nu este îndrepte, să
în neprihănire” (2 Tim. 3.16).
Încărcați pentru a descărca
• Duhul Sfânt,
Sfânt, care are puterea
puterea de a-i conving
convingee pe ascultători (Ioan
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 8/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc
Duhul Sfânt,
Sfânt, care are puterea
puterea de a i conving
convingee pe ascultători (Ioan
SAU
Căutare
„Duhul reînvie Cuvântul în comunitatea credincioşilor  tex
astfel ca prin
 şi vorbeşte Dumnezeu, cum aDeveniți
-omembru
făcut -o Scribd
cu ocazia repentru a citi
revelaţiei
velaţiei și
originale" (Joh
descărca documente complete.
CAPITO
CAP
Descărcați Acum ITOLUL
LUL 5. PREGĂTIREA PENTRU
Începeți perioada
PREDICĂ
GRATUITĂ de probă de 14
Căutați document 
zile
20. Care sunt etapele
etapele pentru
pentru pregă
preg ătirea unei predici?
În pregătirea unei predici, distingem mai multe etape:
1) rugăciune
2) al
aleg
egere
ereaa te
text
xtul
ului
ui pentru
 pentru predică
3) stabil
stabilirea
irea titl
titlului
ului predici
prediciii
4) aleg
alegerea
erea subi
subiect
ectulu
uluii predi
predicii
cii
5) efectua
efectuarea
rea unui studiu biblic indivi
individual
dual pe
pe textul
textul ales
ales
Titluri conexe


6) identi
identificare
ficareaa ideilor principale
principale ale textului
textului biblic
biblic
7) organizarea logică a ideilor predicii
8) adun
unaarea de materiale auxi xilliare (citate,  pilde, biografii, mă
ții istorice, arheologice, geografice etc. –
informații
informa etc. – care au legătură
9) selectarea materialului adunat (nu toate informaţiile culesepot f
 predică)
10) întocmirea unui plan de predică
clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt
21.Spune
Ce rol are rugăciunea în pregătirea
Spune_ajutoare… predici?
Studiu… unei predici?

În pregătirea predicii, esențial:


predicii, rugăciunea are un rol esențial:
• în alegerea textului biblic cel mai potrivit pentru acea predică
• în primirea iluminării Duhului, atât de necesară pe parcursul 
 biblice folosite în predică Acest document este...
•  în întocmirea unui plan
unui plan de predică  Util
eficient  Nu este util

 în formularea unor aplica ții care să exprime așteptările lui D
aplicații
ascultătorii respectivi
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 9/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc
ascultătorii respectivi
•  în aplicarea mesajului mai întâi în viața predicatorului, înaint
ascultătorilor 
Căutare 

22. Ce rol are rugăciunea în expunerea


expunerea unei predici?
În expunerea predicii, rugăciunea are un rol
Descărcați Acum determinant:
 Căutați document 
 în rostirea mesajului sub ungerea Duhului Sfânt

în producerea convingerii în ascultători


Rugăciunea trebuie să constituie elementul central al vieții vieții unui


exemplul Domnului Isus, al apostolilor sau al altor predicatori remarcab
 între 4-
4-66 dimineaţa;
dimineaţa; Char
Charles
les Simi
Simion
on între
între 4-8
4-8 dimineaţa;
dimineaţa; Mar
Martin
tin Lut
Luther
her
epis
ep iscop
copul
ul And
Andre
rew,
w, 5 ore pe zi
zi).
). Citiți o previzualizare
Titluri conexe


Încărcați documente pentru a descărca.

CAPITO
CAPITOLUL
LUL 6. TEX
TEXTUL
TUL BIB
BIBLIC
LIC
Încărcați pentru a descărca
23. Ce est
23. estee te
textu
xtull bi
bibl
blic
ic al pre
predic
dicii?
ii?
Textul biblic es
este
te pa
pasa
saju
jull din
din BiBibl
blie
ie (u
(unu
null sau
SAU sau mai
mai mul
multe
te ve
vers e) a
rset
ete)
predicii.
predic Cuvântull „text” vine
ii. Cuvântu vineDeveniți
din latinescul
latinesculScribd
membru „textus”
„textus ” care
pentru însea
înseamnă
a citi și mnă „cev
clasa aII-a CLASA I 24.Text
CeDumnezeu descărca
avantaje oferă
Dumnezeu documente
folosirea
folosir complete.
ea textului
259280897 în că??
predi1.ppt
predică
CGhid
Spune Spune_ajutoare… Studiu…și ascultătorilor, prin
Textul biblic oferă avantaje atât predicatorului,
Începeți cât de
perioada GRATUITĂ probă de 14
• dă autoritate mesajului biblic (este zileacel „așa vorbește Domnul!”
Sfânt îl foloseşte pentru a convinge pe ascultători)
• delimitează predica, evitând abaterile de la subiect
• dă unitate predicii (dacă predicatorul ştie să expună
expu nă clar textul)
• câştigă atenţia şi încrederea ascultătorilor (ei vor să asculte
Cuvântul, nu altceva!)

asigură varietatea în predică (pentru acelaşi subiect se pot alege te


Pentru predicator coliviaa din care nu p
predicator,, textul biblic nu trebuie să devină colivi
formeze o imagine de ansamblu, dar nici trambulina pe care nu se m
lansare; textul ar trebui să-i
să-i fie
fie al
albi
biaa care dirijează cursul predicii.

25. Ce fa
25. fact
ctor
orii contează în alegerea
contează în alegerea textului
textului biblic?
În alegerea textului biblic, predicatorul trebuie să țină cont de:
• natura serviciului divin: evanghelizare, studiu biblic, şcoala dumi
• ocazii speciale (botez, înmormântare, nuntă, cina Domnului,
copii etc.)

Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 10/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 
 

Descărcați Acum  Căutați document 

• sărbători ( Naşterea Domnului, Paşte, Rusalii etc.)componenţa şi nevoile
specificul adunării spirituale
(unele adunăriale
auadunării
texte programate dinainte)
Titluri conexe
• timpul de care dispune (uneori mulți predicator i!)
(uneori trebuie să predice mai mulți i!)


• vârsta, cunoştinţele şi experienţa sa cu amvonul etc.

Acești factori nu-l


Acești nu -l scutesc pe predicator de obligația
obligația de a alege textul bibl
spunea: „Strigă la Dumnezeu pentru text !”
călăuzirea Duhului Sfânt. Spurgeon spunea: !”

26. Ce fe
26. fell de tex
texte
te trebuie să evite predicatorul?
predicatorul?
Predicatorul trebuie să evite anumite texte:

clasa aII-a CLASAalese
I nu la
ce potîntâmplare
fi Text e în(adică,
public ignorând
cititDumnezeu
citite Gen.sugestiile
Dumnezeu
(ex. Gen. 9.20-24) anterioare)
259280897 CGhid 1.ppt
Spune Spune_ajutoare… Studiu…
• mutilate sau frânturi de texte, ce devin ridicole
ridicole atunci când sunt scoase din
(ex.
(ex. Ge
Gen.n. 22
22.5
.5))
• care-l depăşesc pe predicator 
ce necesită explicaţii pretenţioase, care-
• rostite de oameni neinspiraţi pe moment (ex. Iov 21.14-15)
•  prea lungi sau prea scurte pentru acel tip de predică

27.. De ce se cere predicatorului mai întâi să studieze textul din c


27
predica? Citiți o previzualizare

Predicatorul
textul din caretrebuie să pentru
predică, că:Încărcați
nu „strice
strice” documente
” Cuvântul pentru a(2
lui Dumnezeu descărca. 2.17), ci să s
Cor. 2.17),
• el trebuie să ideidenti
ntifice
fice ide
ideile
ile pri
princi
ncipale
pale ale text
textulu
ului,i, car
caree vor sta l
diviziunilor
divizi unilor princi
principale
pale ale predicii
Încărcați pentru a descărca
• el trebu
trebuie
ie să descoper
descoperee acele detalii
detalii din text care
care se cer lămurite
lămurite în
diviziunilor secundare
SAU
• el trebuie să interpreteze corect adevărurile extrase din text
• el trebuie să deducă din text aplicațiile pe care
t ext aplicațiile care le va
va cere
cere dede la ascultători

28. Ce presup
presupune Deveniți membru
une studierea Scribd
prealabilă pentru apredicii?
a textului citi și
descărca documente complete.
Studierea textului predicii
1) Cercetarea criticăpresupune:
faptelor :perioada
a Începeți „Am înţeles bine textul ci citi
tit?
t?"" Ac
Acea eass
GRATUITĂ de probă de 14
stabilirea precisă a sensului lingvistic și biblic
zile
al cuvintelor. Une
Uneoriori,, tra
tradd
sunt
sunt im
impr
preci
ecise
se sau
sau neconc
neconclulude
dent
nte.
e. Ex: Lc
Lc.. 23.48
23.48: „Şi tot norodul care ve
 priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors,
Acest document bătându -se în
bătându-se
este...
pocăința martorilor, întrucât Luca nu folosește te
Textul nu sugerează pocăința
„metanoia"
metanoia",, ci „hypostrepho"
„hypostrepho",, care arată  un
Utilsimplu act Nu
d e este
de util
întoarcere acasă.
acasă.
2) Clarificarea con ținutului textului: „Care este ideea centrală a textului?”
dacăă ideea
dac ideea cent ralăă a textului nu este și ideea de bază a predicii (deși este
central
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 11/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc
dacă ideea
dacă ideea cent ralăă a textului nu este ș ideea de bază a predicii (deș es e
central
ca acestea să corespundă!), predi catorul trebuie să clarifice conținutul
predicatorul conținutul textu
3) Des
Descope
coperir
rirea
ea deta
detalii
liilor
lor impor
importan
tante
te ale textu lui: Fără aceasta, predica
textului
Căutare  va fi
 în idei biblice, sau se va dilua cu detalii inexistente în text. Detaliile descdes c
trebuie interpretate corect și apoi
ap oi folosite în argumentare și în aplicare.

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Citiți o previzualizare 
clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt
Spune Spune_ajutoare… Studiu…
Deblocați accesul complet (paginile
9-34) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 12/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 13/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 14/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 15/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (pagina


38) prin încărcarea unor documente
sau cu o perioadă de 14 de zile de
probă gratuită.
Continuați gratuit 
Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 16/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 17/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 18/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 19/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 20/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Citiți o previzualizare 

Descărcați Acum  Căutați document


Deblocați accesul complet (paginile 
42-46) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 21/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 22/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 23/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 24/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid 1.ppt


Spune Spune_ajutoare… Studiu…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 25/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 26/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 27/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 28/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 29/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.

Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv. Acest document este...
 Util  Nu este util
Citiți gratuit pentru 14 zile
https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 30/31
30.07.2020 198-OMILETICA Costica Macoveiciuc

Fără obligații. Anulați oricând. Căutare 

Descărcați Acum
Partajați acest document
 Căutați document 

    

Mai multe de la Dan Eugen

clasa aII-a CLASA I Text Dumnezeu Dumnezeu 259280897 CGhid


Spune Spune_ajutoare… Studiu Disciplinel…
Vi l S i it l
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Dan Eugen Dan Eugen Dan Eugen Dan Eugen Dan Eugen

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
   
Termeni

Confidențialitate

Drepturi de autor 
Acest document este...
Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți .
 Util  Nu este util
Director site . Limba site-ului: român

https://ro.scribd.com/doc/154977738/198-OMILETICA-Costica-Macoveiciuc 31/31

S-ar putea să vă placă și