Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat

la ședința Departamentului Arhitectura


Șef Departament: dr.arh., conf. Aurelia Carpov____________

Anul de studii 2019-2020


gr. ARH

Subiecte pentru evaluarea finală - examen

1. Dezvoltarea conceptului de ”patrimoniu”. / Развитие концепции ”наследия”.


2. Categoriile patrimoniului cultural. / Kатегории культурного наследия.
3. Monumentele istorice. Definiție și categoriile de bază. / Исторические памятники.
Определение и основные категории.
4. Situl construit. Concept general. / Застроенное достопримечательное место. Общая
концепция.
5. Terenul monumentului istoric. Definiție, hotare, componență. / Участок исторического
памятника. Определение, границы, составные элементы.
6. Zona de protecție. Concept general. / Охранная зона. Общая концепция.
7. Mediul istorico-arhitectural. Regenerarea mediului istorico-arhitectural. / Историко-культурная
среда. Регенерация историко-культурной среды.
8. Protejarea monumentelor istorice. / Охрана исторических памятников.
9. Autenticitate. Concept general. / Аутентичность/достоверность. Общая концепция.
10. Istoricul restaurării în sec.XVIII – înc.sec.XIX. Interesul pentru edificiile antichității./ История
реставрации в 18-нач.19 вв. Интерес к строениям античности.
11. Istoricul restaurării în sec.XIX. Primele instituții de protejare a monumenteleor. Primele teorii de
intervenție asupra monumentelor istorice: John Ruskin. Adolphe Didron. Apariția restaurării după
analogii./ История реставрации в 19 в. Первые учреждения по охране памятников. Первые
теории по реставрации: Джон Раскин. Адольф Дидро. Появление реставрации по
аналогиям.
12. Viollet le Duc și ”restaurarea stilistică”. Arhitectul ”eclectic” și arhitectul-restaurator în
sec.XIX./ Виолле-ле-Дюк и «стилистическая реставрация». Эклектичный архитектор и
архитектор-реставратор в 19 в.
13. Critica resturărilor stilistice. Camillo Boito și Prima Carta del Restauro. Alois Riegl./ Критика
стилистических реставраций. Камилло Бойто и Первая реставрационная хартия. Алоиз
Ригль.
14. ”Restaurarea arheologică” și începutul separării ”restaurării” de creația arhitecturală obișnuită.
Gustavo Giovannoni. Anastiloza./ Археологическая реставрация и начало выделения
реставрации из обычной архитектурной практики. Густаво Джованьони. Анастилозис.
15. Conferința Internațională a Restauratorilor și Carta de la Atena./ Международная Конференция
Реставраторов и Афинская Хартия.
16. Al Doilea Război Mondial și modificarea percepțiilor privind intervenția la monumentele
istorice./ Вторая Мировая Война и изменение представлений о реставрации памятников.
17. Congresul II Internațional al Arhitecților și Tehnicienilor. Carta de la Veneția și punerea bazelor
conceptului modern de monument istoric și de protejare a acestuia./ Второй Международный
Конгресс Архитекторов и Инженеров. Венецианская Хартия и основание современной
концепции об историческом памятнике и его охране.
18. Monumentul istoric – sursă de informație istorică și culturală. Transformările/adausurile
ulterioare la monument. ”Patina timpului”. Contextul construit și natural al mon.ist./
Исторический памятник – источник культурных и исторических сведений. Исторические
наслоения/добавления к памятнику. «Патина времени».
19. Sarcinile/principiile de bază a intervenției la monumente istorice./ Основные задачи/принципы
работ на исторических памятниках.
20. Intervențiile de bază la monumente istorice. Reparația mon.ist. Conservarea mon.ist./ Основные
работы на ист.памятниках. Ремонт ист.памятников. Консервация ист.памятников.
21. Intervențiile de bază la monumente istorice. Restaurarea mon.ist./ Основные работы на
ист.памятниках. Реставрация ист.памятников.
22. Intervențiile de bază la monumente istorice. Reabilitarea mon.ist./ Основные работы на
ист.памятниках. Реабилитация/приспособление ист.памятников.
23. Alte competențe de bază ale arhitectului restaurator./ Другие основные компетенции
архитектора реставратора.
24. Componența lucrărilor de cercetare a mon.ist. Cercetarea bibliografică și de arhivă./ Состав
исследовательских работ на ист.памятниках. Библиографические и архивные исследования.
25. Fixarea mon.ist. Cercetarea arheologică a mon.ist./ Фиксация ист.памятников.
Археологические исследования ист.памятников.
26. Cercetarea mon.ist. prin sondaje. Cercetările de laborator. Studierea analogiilor./ Изучение
памятников с помощью зондажей. Лабораторные исследования. Исследования аналогий.
27. Carcateristicile de bază a proiectării intervențiilor la mon.ist. Schița de proiect./ Основные
характеристики проектирования работ на ист. памятниках. Эскизный проект.
28. Proiectul executiv de intervenție la mon.ist. Proiectul de reabilitare a mon.ist./ Рабочий проект
реставрации. Проект реабилитации/приспособления.
29. Realizarea practică a intervențiilor la mon.ist. Rolul arhitectului-restaurator. Raportul științific./
Практическая реализация работ на ист.памятниках. Роль архитектора реставрвтора.
Научный отчет о проведенных работах.
30. Diagnosticul deformărilor. Cauzele deformării și degradării mon.ist. Tipurile de deformații./
Диагностика деформаций. Причины деформаций и разрушений ист.памятников. Типы
деформаций.
31. Metode de consolidare tehnică a mon.ist. Sistemele de echipamente tehnice la mon.ist și
specificul proiectării/executării lor./ Методы инженерного укрепления ист.памятников.
Системы инженерного оборудования в ист.памятниках и особенности их
проектирования/выполнения.

S-ar putea să vă placă și