Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Istorie i Filosofie
Istorie Medieval, Premodern i Istoria Artei
Istorie
Masterat
Societate, art, identiti n Europa central. De la medieval la
modernitate

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Istoria, teoria i practica restaurrii monumentelor n Europa Central
2.2 Titularul activitilor de curs
Ioana Rus-Cacovean
2.3 Titularul activitilor de seminar
Ioana Rus-Cacovean
2.4 Anul de
I 2.5
1
2.6. Tipul de
E
2.7 Regimul
DS
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
3
Din care: 3.2 curs
2

3.3
seminar/laborator
3.6
seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de


91 Din care: 3.5 curs
56
nvmnt
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti:
3.7 Total ore studiu individual
63
3.8 Total ore pe semestru
154
3.9 Numrul de credite
6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Sal dotat cu calculator i videoproiector

Sal dotat cu calculator i videoproiector

1
14
Ore
1
2
1,5

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate

Regsirea informaiei despre trecutul istoric.

Stabilirea faptelor istorice pe baza informaiilor din izvoare i din afara izvoarelor.

Prezentarea oral i scris, n limba programului de studii i ntr-o limb de circulaie


internaional, a cunotinelor de specialitate.

Utilizarea adecvat a limbajului de specialitate al istoriei proteciei patrimoniului, a


termenilor tehnici i a conceptelor de baz din domeniu.

Elaborarea de studii i proiecte tiinifice n domeniu.

ndeplinirea la termen, riguroas i responsabil, n condiii de eficien i eficacitate, a


sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activitii tiinifice, aplicarea riguroas a
regulilor de citare i respingerea plagiatului.

Aplicarea tehnicilor de relaionare n grup i de munc eficient n echip, cu asumarea de


roluri diverse.

Cutarea, identificarea i utilizarea unor metode i tehnici eficiente de nvare;


contientizarea motivaiilor extrinseci i intrinseci ale nvrii continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Prezentarea principalelor atitudini de protecie a patrimoniului din


Antichitate pn n prezent.

Prezentarea evoluiei fenomenului de protecie a patrimoniului,


urmrind acele curente i micri ce au determinat schimbri profunde.

nelegerea legturilor i influenelor provenite din Apus ctre centrul


Europei.

nelegerea acestor micri i curente n relaie cu evoluia societii.

Studierea de surse vizuale, scrise sau complementare, de alt natur,


pentru nelegerea ntregului fenomen.

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. De la societatea tradiional la cea modern
- Primele abordri ale structurilor istorice
- Societatea tradiional
- Primele concepte despre istorie i patrimoniu
- Redescoperirea antichitii spre contiina istoric
modern
2. Redescoperirea antichitilor
- Colecii i restaurarea antichitilor
- Tratate de arhitectur n renatere
- Practica i protecia timpurie n Roma
- Rafael i protecia monumentelor
- Tratarea monumentelor dup jefuirea Romei
- Reforma i Contrareforma
- Influene n Europa
3. Epoca Iluminismului
- Grand Tours impact
- Concepte timpurii n restaurarea de pictur
- Descoperiri i restaurri n arheologie
- Winckelmann i restaurarea antichitilor
Revoluia Francez
4. Epoca Romantic

Metode de predare
Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea

Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea

Observaii

- Renaterea goticului i remodelarea catedralelor n


Anglia
- Dezbaterile anticarilor asupra principiilor restaurrii
- Restaurrile neo-gotice din Anglia
- Romantism, neo-romanic i neo-gotic n rile
germanice
- Grija statului pentru monumente n Prusia
- nceputurile reglementrilor de stat asupra
monumentelor istorice n Frana
Restaurarea stilistic
- Principii i practica restaurrii n Frana
- Conceptul de restaurare stilistic
- Conservare versus restaurare n Anglia
- Protecia i restaurarea monumentelor n Austria
- Restaurarea stilistic n Italia
5. Conservarea
- Principiile de conservare ale lui John Ruskin
- Dezvoltarea politicilor de conservare n Anglia
- William Morris i SPAB
- Siturile arheologice
- Micarea conservaionist n Europa Central
- Micarea conservaionist n Italia
6. Teorii i concepte
- Alois Riegl i Denkmalkultus
- Dezvoltarea politicilor austriece
- Restaurarea tiinific
- Dezvoltri postbelice
- Teoria restaurrii a lui Cesare Brandi
- Impactul gndirii lui Cesare Brandi
7. Definiii i tendine
- Aspecte moderne ale patrimoniului i ale proteciei
acestuia
- Influene asupra metodelor de tratare a patrimoniului
- Tendine contemporane n practica proteciei
patrimoniului
8. Situaia patrimoniului n Principatele romne n
secolul XIX
- Starea de conservare a monumentelor
- Legislaie
- Studii de caz
9. Situaia patrimoniului n Principatele romne n
secolul XIX
- Studii de caz

participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea

Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea

Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea
Prelegerea
10. Situaia patrimoniului n Romnia n secolul
participativ,
XX
expunerea,
- Starea de conservare a monumentelor
exemplificarea,
- Legislaie
dezbaterea
- Studii de caz
11. Situaia patrimoniului n Romnia n secolul Prelegerea
participativ,
XX
expunerea,
- Studii de caz
exemplificarea,
dezbaterea

12. Situaia patrimoniului n Romnia n secolul


XXI
- Cerine i prevederi naionale pentru conservarea
patrimoniului
- Proiectul de restaurare a unui monument istoric n
Romnia
- Starea de conservare a monumentelor
- Studii de caz
13. Situaia patrimoniului n Romnia n secolul
XXI
- Starea de conservare a monumentelor
- Studii de caz
Recapitulare i concluzii
Bibliografie

Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea

Prelegerea
participativ,
expunerea,
exemplificarea,
dezbaterea

Brandi, Caesare, Teoria restaurrii, Editura Meridiane, Bucureti, 1996.

Choay, Francoise, Alegoria patrimoniului urmat de apte propoziii despre conceptul de autenticitate i
folosirea acestuia n practica patrimoniului istoric, Editura Simetria, Bucureti, 1998.

CO.RE. Patrimoniu construit. n Seria Caiete ICOMOS, nr. 2, Editura Utilitas, Cluj, 2011.

CurinschiVorona, Gheorghe, Arhitectur. Urbanism. Restaurare, Editura Tehnic, (1995), 1996.

Jokilehto, Jukka, A History of architectural conservation, Editura ButterworthHeinmann Series in


Conservation and Museology, Oxford, 1999 (xerox).

Jokilehto,
Jukka,
A
History
of
architectural
conservation,
http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_05_HistoryofConservation01_en.pdf, 1986.

Nistor,
Sergiu,
Curs
de
protecia
patrimoniului,
ms,
2008,
http://www.uniunearestauratorilor.com/protectia_patrimoniului.doc, accesat la 15 ianuarie 2012.

Idem, Protecia patrimoniului cultural n Romnia. Culegere de acte normative, Editura Universitar Ion
Mincu, Bucureti, 2002.

Petzet, Michael, Principii internaionale ale prezervrii monumentelor. n Seria Caiete ICOMOS, nr. 1,
Editura Utilitas, Cluj, 2010.

Pop, Virgil, Istoria conservrii, Cluj Napoca, Editura U. T. Press, Cluj Napoca, 2002.

Riegl, Alois, Cultul modern al monumentelor. Esena i geneza sa, Bucureti, 1999.
z
http://www.acs.org.ro/ro/legislatie (Un compendiu de documentele internaionale care se refer la protecia
monumentelor istorice)
z
Cartele Icomos

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul este n concordan cu programa centrelor similare din ar i strintate.


10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoaterea i nelegerea
fenomenului de protecie a
patrimoniului n Europa.
Starea de conservare a
monumentelor din
Romnia i legturile cu
contextul european.

Examen oral

10.3 Pondere din


nota final
50%

10.5 Seminar/laborator

Elaborarea,
Lucrare scris
50%
tehnoredactarea n format
electronic i prezentarea
unei documentri pe o
tem dat, n condiii de
limit de timp i
dimensiuni.
10.6 Standard minim de performan

Descrierea, analiza i interpretarea corect a strii de conservare a unei surse vizuale sau materiale
(monumente, situri arheologice, lucrri de art i artefacte), folosind concepte i metode consacrate din
tiina restaurrii patrimoniului.
Data completrii
23 septembrie 2014
Data avizrii n departament
...........................................

Semntura titularului de curs


...............................

Semntura titularului de seminar


...................................

Semntura directorului de departament


............................