Sunteți pe pagina 1din 6

Tutore de practică: Avocat Diana Popescu

Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Speța 3
Creditorul LTD, persoană juridică având sediul social în București, Sector 3, vă
angajează, în baza unui contract de asistență juridică, pentru punerea în executare silită a
titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. 4200/18.04.2018, arătând că
debitorul BT, persoană fizică având domiciliul în Pitești, jud. Argeș, a refuzat să
plătească de bunăvoie suma de 18.650 lei, reprezentând debit restant.
Cerințe
I. Redactați contractul de asistență juridică încheiat cu clientul creditor LTD.
II. Redactați cererea de executare silită, în raport de datele speței (a se vedea art.
664 C.proc.civ.)

Observații
Pentru rezolvarea primei cerințe aveți la dispoziție modelul de contract de asistență
juridică, înseriat la nivelul Baroului Argeș, iar, pentru rezolvarea celei de a doua cerințe,
urmează să identificați modelul de cerere în cuprinsul ghidului comunicat inițial.
La aprecierea răspunsurilor vor fi avute în vedere următoarele:
- identificarea executorului judecătoresc competent (a se vedea art. 665 C.proc.civ.)
- temeiul juridic;
- limbajul juridic;
- logica și pertinența argumentării;
- nota de personalitate (în acest sens, răspunsul poate fi nuanțat, în funcție de
interpretarea dată situației de fapt) și
- indicarea corectă a legislației folosite (a se vedea art. 663 C.proc.civ.).
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Uniunea Naţională a Barourilor din România ANEXA NR. I


Baroul ARGES

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ


Nr. 345 Data 18.08.2018

Încheiat între:

1. Denumirea formei de exercitare a profesiei Cabinetul de avocatura Nedelcu


Marius înfiinţată prin decizia Baroului Arges nr. 4567843 din Pitesti cu sediul în
Strada Principala nr.1, Pitesti, Arges având codul fiscal nr. 345678 şi contul bancar
în ROL nr. 67543287 deschis la Banca Transilvania prin avocat Nedelcu Marius în
calitate de avocat pe de o parte, şi

2.Persoana juridica L.T.D., având sediul social în București, Sector 3,


în calitate de CLIENT pe de altă parte.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea


profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat, părţile convin:

Art. 1. — Obiectul contractului


1.1. Obiectul contractului îl reprezintă serviciile de asistența juridică acordata,
pentru punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de Contractul de
credit nr. 4200/18.04.2018 (după caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de
consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme
de executare, mediere, operaţiuni fiduciare, domicilieri de firme precum şi orice
alte activităţi prevăzute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul LTD având sediul
social în București, Sector 3.
1.2. Alte menţiuni: debitorul BT, persoană fizică având domiciliul în Pitești, jud.
Argeș, a refuzat să plătească de bunăvoie suma de 18.650 lei, reprezentând debit
restant.
Art. 2. --- Durata contractului
2.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de 2 ani si intra in vigoare la data
semnarii lui.
Art. 3. — Onorariul
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

3.1. Pentru asistenta juridica prestata, CLIENTUL va plati un onorariu net de 1500
ROL lunar,
3.2. Onorariul prevazut la alin. 1 cuprinde redactarea tuturor cererilor necesare insa
nu cuprinde interventiile necesare pentru apararea drepturilor si intereselor
CLIENTULUI in justitie sau in fata instantelorarbitrale ori a organelor
administrativ-jurisdictionale.
3.3. In situatii deosebite, care prin importanta, urgenta sau dificultatea lor impun
un volum de munca deosebit din partea avocatului, partile, de comun acord vor
putea negocia un onorariu suplimentar pentru dificultate.
3.4. Afara de onorariul negociat pentru diferite activitati prestate, in toate situatiile
care presupun obtinerea unui rezultat clar definit si cu o oarecare probabilitate de
aparitie se va putea negocia si un onorariu de succes.
Art. 4. — Cheltuieli
4.1. Cheltuielile facute de avocat pentru indeplinirea activitatilor de asistenta
juridica ce fac obiectul prezentului contract (cheltuieli de deplasare, telefon, fax,
taxe notariale etc.) vor fi suportate de catre CLIENT. Pentru toate cheltuielile
efectuate avocatul va prezenta documente doveditoare ale acestora.
4.2. Cheltuielile aferente activităţii sus-menţionate vor fi suportate de client,
separat de plata onorariului, pe masura efectuarii lor.
Art. 5. — Clauze speciale
5.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către
client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.
5.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în
condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.
5.3. Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială.
Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al
părţilor.
5.4. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează
avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform
informaţiilor pe care le-a furnizat.
5.5. Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează
de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestuia.
5.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 3 din
contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 4
din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a
prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură
judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce
efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

5.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi


executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de
procedură prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.
Art. 6. – Locul şi data încheierii. Înregistrarea contractului
Încheiat la Cabinetul de avocatura Nedelcu Marius, astăzi 18.08.2018, în două
exemplare, ambele părţi atestând că exemplarul original a fost înmânat/comunicat
clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost păstrată de către forma de
exercitare a profesiei şi înregistrat sub nr. 345 din 18.08.2018 în registrul de
evidenţă a contractelor de asistenţă juridică.

(FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI) CLIENT/REPREZENTANT ,

Atest data, conţinutul actului şi identitatea LTD


semnatarului prezentului contract
prin avocat, Nedelcu Marius Semnătura,
Semnătura,
Nedelcu
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Biroul executorului judecătoresc PITESTI

Domnule Executor Judecătoresc,

Subscrisa L.T.D., prin avocat Nedelcu Marius cu sediul profesional în


București, Sector 3, în calitate de creditor, formulăm

CERERE DE PUNERE ÎN EXECUTARE SILITĂ

a titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. 4200/18.04.2018


împotriva debitorului BT cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș.

În fapt, arătăm că debitorul BT, persoană fizică având domiciliul în Pitești,


jud. Argeș, a refuzat să plătească de bunăvoie suma de 18.650 lei, reprezentând
debit restant.

Solicitam ca până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu,


achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii, precum
și a cheltuielilor de executare.
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 622, art. 628 alin. 1 şi art.
663 din C. proc. civ.

Depunem prezenta într-un singur exemplar .

Anexăm titlul executoriu reprezentat de Contractul de credit nr.


4200/18.04.2018, în copie legalizată şi împuternicirea avocaţială.

Data, Semnătura ,

20.08.2018 semnat

S-ar putea să vă placă și