Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a Speciala


Data :27.02.2012
Obiectul : Formarea autonomiei personale
Subiectul : “ Cine sunt eu ?
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Obiective de referinţă:
Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere
Obiective operaţionale:
Cognitive :
O1: să completeze fişa –ciorchine cu date despre propria persoană
O2 : să-şi recunoască colegul după indiciile date
O3: să răspundă corect la întrebări
O4: să completeze enunţurile lacunare
Afectiv – volitive:
O5: Să manifeste iniţiativă pentru rezolvarea corectă a sarcinilor primite
O6: Să se implice activ în activităţile desfăşurate ;
Psihomotorii:
O7:să rezolve sarcina impusă de culoarea coifului
O8: să rezolve sarcinile fişei de muncă independentă
Elemente de strategie didactică:

 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, observaţia,


problematizarea, munca independentă , metoda pălăriilor gânditoare , metoda ciorchinelui
 Resurse materiale: coifuri colorate , fişe de muncă independentă , fişe de lucru
 Resurse umane: 10 elevi
 Resurse de timp : 45 minute
 Forme de organizare: frontal, individual ;
Bibliografie:
 “ Terapia educaţională, complexă şi integrată” – Păunescu C. , Niculcea , D. , Ed.
ProHumanitate , Bucureşti 1997
 „Psihopedagogie specială”, Gherguţ, A.; Neamţu, C , Ed .Polirom , Iaşi 2000
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Activitatea elevilor Activitatea educatorului Metode şi Material Forme de Eval
procedee didactic organizare
1. Moment Se pregătesc pentru ora Asigur disciplina şi conversaţia frontal
organizatoric pregătesc materialele necesare
1' pentru lecţie .

2. Captarea şi Spargerea gheţii conversaţia


orientarea Fiecare elev va primi o fişă – Propun elevilor jocul euristică, aprec
atenţiei ciorchine , pe care o vor completa didactic „Recunoaşte colegul” problemati- verba
5' O1 cu date despre persoana lor. Vor Voi împărţi elevilor câte o fişă zarea
avea apoi sarcina de a recunoaşte Fişe de
– ciorchine ( anexa 1) . După
după conţinutul fişei autorul lucru
ce fişele au fost completate , se observaţia frontal şi
acesteia. vor citi câteva la alegere , fără individual
a se specifica numele elevului
O2
căruia îi aparţine fişa. Elevii
vor avea sarcina de a
recunoaşte colegul a cărui fişă conversaţia
a fost citită.
Voi face aprecieri.

3. Anunţarea temei Ascultă cu atenţie . Se anunţă tema activităţii şi o


lecţiei şi a parte din obiectivele urmărite . conversaţia
obiectivelor frontal
1'
4. Reactualizarea Elevii răspund la întrebări. Se realizează o scurtă trecere observaţia planşă
sau însuşirea O3 în revistă a cunoştinţelor model,
unor cunoştinţe asimilate în orele anterioare , flip-chart
necesare legate de autocunoaştere , Conversaţia
desfăşurării calităţi , defecte , etc.
activităţii
Ascultă povestea citită. « Vă propun sa ascultaţi o Lectura aprec
5. Dirijarea O8 povestioară inspirată din lumea verba
învăţării Un elev va veni în faţa clasei şi îşi animalelor » frontal şi
va pune coiful alb . Va avea În analiza poveştii se va folosi Coifuri individual obser
sarcina de a INFORMA . Va metoda pălăriilor gânditoare. Conversaţia colorate rea co
spune colegilor săi despre cine Voi chema pe rând elevii în porta
O4 este vorba în poveste. faţa clasei .Primului îi voi da Metoda ment
Coiful rosu va spune ce i-a plăcut coiful alb şi îi voi cere sa pălăriilor levilo
cel mai mult din text. Un altul va spună colegilor despre ce a fost gânditoare
purta coiful portocaliu şi va vorba în poveste. Cel care va Coifuri Individual
prezenta un personaj de care nu i- purta coiful roşu va spune ce colorate
a plăcut . Urmează un elev care va i-a plăcut cel mai mult din text,
purta un coif galben şi el va cel cu coiful negru va prezenta
preciza care personaj i-a plăcut personajul de care nu i-a plăcut Conversaţia
O4 cel mai mult . Purtătorul coifului , cel galben pe cel de care i-a
albastru enumera personaje din plăcut , cel albastru va adresa
text , iar ultimul va purta un coif o întrebare legată de conţinutul
verde şi va avea sarcina de a textului şi ultimul , cel verde
schimba finalul povestirii . va da un alt final poveştii.
Se poartă apoi o discuţie Frontal
generală pe marginea textului Conversaţia form
Elevii participă la discuţie. citit , ajungandu-se la « 
O3
părerea leului despre el însuşi
»
« Fiecare persoană are
o părere despre ea însăşi , o Explicaţia
imagine asupra sa. Această
imagine se bazează pe de o
parte pe caracteristicile
fiecăruia ( pozitive şi
Ascultă cu atenţie şi participă negative ) şi pe de altă parte pe Frontal
atunci când li se cere acest lucru. părerea pe care o au ceilalţi Conversaţia.
O8 depre ea. » Toţi ne formăm o
imagine despre propria
noastră persoană. În acţiunile form
Adresează întrebări dacă au noastre ne bazăm pe această
neclarităţi. imagine.
Dacă apreciem că
interlocutorul nostru ne este explicaţia
superior, ne comportăm cu
totul diferit decât în situaţia în
care îl considerăm ca fiind un
partener egal. Atât timp cât
leul se considera ca fiind cel
mai mare, el acţiona în
consecinţă. Imediat însă după
ce s-a lămurit cât de mic este
O8 în comparaţie cu elefantul, şi-a
schimbat şi părerea despre Frontal
sine.
Imaginea despre noi nu
O3 coincide întotdeauna cu
realitatea. De aceea este
foarte important să ne
6. Asigurarea feed- cunoaştem cât mai bine.
back-ului şi a Vă propun , în acest scop , să
retenţiei completăm următoarea fişă :
(anexa 2)

Oamenii de care îmi pasă cel Exerciţiul Frontal


mai mult sunt………
O5 Completează fişele de lucru . Mă simt mândru de mine
pentru că………………… Individual
Oamenii pe care îi admir cel form
Citesc cu voce tare unele mai mult
răspunsuri care vor fi analizate sunt................................ Fişe de
împreună cu colectivul de elevi. Îmi place mult lucru
să...................................
Îmi doresc Individual
să....................................... Exerciţiul Creioane
Unul dintre cele mai bune
lucruri făcute de mine
este...................................
Mi-ar plăcea să
devin.................................
Îmi propun Exerciţiul
să...................................
Obţinerea Prefer să..........decât
7. performanţei. să.......................................
Ştiu că pot
O5 să......................................
Se poartă discuţii pe marginea
fişelor. Voi pune accentul pe form
importanţa formării unei Conversaţia Frontal
imagini pozitive despre noi ,
imagine care ne va conduce la
Evaluarea acţiuni pozitive.
performanţei O6 Completează fişele de muncă În finalul activităţii se împart
8. independentă . fişe de muncă independentă . Exerciţiul Fişe de individual form
( anexa 2) muncă
indepen
dentă

9. Aprecieri şi Ascultă aprecierile şi Se face analiza şi aprecieri conversaţia frontal


recomandări recomandările făcute de asupra performanţelor elevilor.
educator.
Activităţi din timpul liber

Familia Obiectele de studiu


+ -

EU

Calităţi / defecte
Prieteni
Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt……………………………………
......................................................................
......................................................................
Mă simt mândru(ă)de mine pentru că…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt.....................
.....................................................................
Îmi place mult să...................................................
Îmi doresc să.......................................................
Mi-ar plăcea să devin..............................................
Prefer să ...........................................................
decât să.............................................................
Ştiu că pot să......................................................
Anexa 2

A B
1.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
2.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
3.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
4.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………
5.Eu sunt………………………………Eu vreau să fiu…………………

1.caracteristici fizice: înalt, scund, mic , mare , frumos , urăt


2.calităţi : curat, harnic, punctual,politicos, cuminte , etc.
3.caracteristici sociale: prietenos, retras
4.statut: elev , băiat , fată
5.defecte: mincinos, leneş, etc.
Leul Leo, regele animalelor, se plimbă prin savană. Deodată întâlni un iepure sălbatic. Ridicându-se la
înălţimea forţei sale îl întrebă pe acesta: „Cine este regele animalelor?„ Iepurele, înlemnit de groază,
răspunde: „Tu, măria ta!„ Atunci Leo, binedispus, zâmbi iepurelui fâsticit şi cu un gest mărinimos al labei sale
porunci : „ Poţi pleca!”
Leo întâlni apoi o gazelă şi jocul se repetă. Din nou scoase un răget la bietul animal, din nou i se confirmă
cât este el de atotputernic şi din nou repetă binedispus: „ Poţi pleca!”.
Situaţia se repetă de mai multe ori, cu un cerb, cu o girafă. Toate aceste animale erau mai mici,
respectiv mai slabe decât leul, lucru recunoscut de acestea. Leul deveni din ce în ce mai îndrăzneţ. În cele din
urmă întâlni un rinocer. În mod normal ar trebui să-l ocolească, dar acum el văzu astfel situaţia . Şi de această
dată leul, cu privirea-i sigură, mersul grav, subliniindu-şi mândria răcni: „Cine este regele animalelor?” Firesc
ar fi fost ca rinocerul să nu-l bage în seamă, dar azi, intimidat datorită siguranţei cu care păşea leul şi a
tonului ridicat, răspunse:”Desigur dumneata, stăpâne!”
Mergând mai departe, leul întâlni un elefant. În închipuirea sa de moment, leul se considera că arată
mult mai mare decât el. Şi de această dată el îşi urlă întrebarea cunoscută. Dar elefantul avea o cu totul altă
părere . În consecinţă elefantul ripostă. Îsi ridică un picior, pe care îl sprijini uşor pe capul leului, aşa încât
acesta se afundă în nisip până în gât, după care îşi văzu mai departe de drum fără să se uite înapoi.
Dezorientat şi încercând să se elibereze, leul strigă după uriaşul care se depărta tacticos: „Dar mai îmi este
permis să pun întrebarea?”