Sunteți pe pagina 1din 71

Platforma care furnizează integrat şi digital fluxurile de lucru de bază din cadrul UAT

Gestiunea veniturilor comerciale la bugetul local


Nr caz de Nume caz de testare Descriere Rezultate asteptate Raspuns: Raspun No
testare succes/ s client te
esec
AVN1 Evidenţierea Din meniu principal se acceseaza Din acest meniu se pot cauta, Succes
următoarelor date de Persoana Fizica/Persoana Juridica. vizualiza, adauga, modifica sau
identificare sau Pentru introducerea unei noi sterge date despre persoane
corespondenţă a persoane fizice in baza de date, din Fizice/Juridice.
contribuabililor: CNP, ecranul de .Persoane
CUI, nume şi prenume, fizice. se apasa optiunea .Inregistrare
denumire, act de noua. ce se gaseste sub zona de
identitate, sediu/ LISTA, sau sub
domiciliu (strada, număr, zona de FILTRU, daca zona LISTA este
cod poştal, bloc, scara, goala. Se va deschide o zona de
etaj, apartament, sat, DETALII. Se completeaza toate
comuna, oraş, judeţ, datele dorite. In momentul in care
ţara), număr de telefon, acestea sunt introduse corect,
e-mail, adresa pentru persoana se salveaza in baza de
corespondenţă (aceeaşi date, prin apasarea butonului
cu adresa de Salveaza, dupa care se va
domiciliu/sediu sau altă reveni in zona LISTA, iar persoana
adresă), date pe care să nou introdusa va aparea inregistrata.
le preia automat în
actele administrative sau
în corespondenţa dintre
organul fiscal şi
contribuabili
Folosirea de algoritmi Aici trebuie sa punem un rol
rapizi pentru generarea cu contracte ca si print
şi gestionarea debitelor screen dar si print screen
şi calculul obligaţiilor, dupa cont fiscal si sa scriem
atât pentru anui fiscal in descriere legat de faptul
curent, cât şi pentru ca, calculul se face conform
trecut contractului primit de la
contribuabil, unde aplicatia
automatizeaza generarea si
gestionarea debitelor dar si
calculul obligatiilor pt an
fiscal curent si trecut
Inregistrările sau Descriem faptul ca
modificările de materie inregistrarile sau modificarile
impozabilă efectuate în de materie impozabila
anul fiscal curent, effectuate in an curent se pot
precum şi cele din trecut, evidentia prin calcul emitand
generează tranzacţii prin print screen, pv de
privind evidenţierea lor instiintare pe matricola
contabilă şi gestionarea Ca si emitere de evidentiere
istoricului legat de contabila si gestionare istoric
patrimoniu, proprietar, legat de patrimoniu,
norme legale de aplicare proprietar, norme cf
sau impuneri speciale descrierii din partea stanga
aplicabile se pot emite decizii de
contribuabililor, impunere (cum se emite cu
persoane fizice şi juridice pasii si print screen) dar si
(prin Hotărâri de Consiliu instiintare de plata (cum se
Local de exemplu) emite cu pasii si print screen)
Algoritmii de calcul fiscal Aici descriem ca aceste
şi stingere a obligaţiilor calculi se efectueaza in baza
trebuie să fie aplicaţi în unui HCL primit din cadrul
conformitate cu ordinea UAT si aratm cu print screen
stabilită prin actele de unde se face configurarea
normative, ţinând cont
pe perioada de validitate
a fiecărui algoritm în
parte, şi să genereze
calculele privind
majorările sau
penalităţile la plata
Majorările şi penalităţile Aici facem un print screen cu
sunt evidenţiate în sumarul fiscal al unui rol
permanenţă în mod unde are si majorari si
separat şi nu se vor penalitati si scrien ca
cumula cu debitele majorarile si penalitatile sunt
principale la sfârşit de an evidentiate la rol cf print
si nici in alte situaţii, screen
ţinerea evidenţei
analitice detaliate fiind o
cerinţă stricta a
prezentului caiet de
sarcini
Înregistrarea Se alege meniul corespunzator Sistemul afișează un ecran cu Succes
contractelor capitolului pentru care dorește să debitele automat calculate pe
baza informațiilor
facă o înregistrare nouă selectate/completate la
înregistrarea contractului
Se alege opțiunea/butonul
Înregistrare nouă

Sistemul afișeaza ecranul de


introducere a datelor
corespunzătoare capitolului

Utilizatorul completează/selectează
informațiile specifice contractului

Utilizatorul selectează persoana


(beneficiarul) din lista persoanelor
înregistrate în sistem sau va
înregistra persoana în sistem

Dacă persoana nu există în aplicație,


utilizatorul va accesa ecranul de
gestiune a persoanelor și o va
înregistra prin butonul Înregistrare
nouă, completând datele aferente
acesteia. Se reia pasul 5.

Utilizatorul selectează valorile


aferente detaliilor de generare a
debitelor

Utilizatorul selectează valorile din


listele derulante corespunzatoare
nomenclatoarelor sistemului
Daca este cazul, utilizatorul crează
subînregistrări asociate înregistrarii
pe care operează.

Utilizatorul selectează opțiunea


Salvează

Sistemul înregistreaza datele


introduse la capitolul corespunzator

Incetarea sau sistarea Se accesează meniul Contracte; Afișarea ecranului cu calculul


contractelor Sistemul afișează un ecran cu diferite automat al debitelor în funcție de
criterii de căutare; noile modificări aplicate
Se completează/ selectează criteriile
de filtrare ale contractului pe care
dorește să îl modifice;
Se acționează butonul Căutare;
Sistemul returnează contractul sau
contractele regăsite pe baza
criteriilor introduse, în caz contrar
nu va fi afișat nici un rezultat;
Se acționează butonul Modificare;
Sistemul deschide ecranul cu toate
informațiile deja existente pe
contract, acestea fiind editabile;
Se selectează data cu care se dorește
aplicarea modificărilor și modifică
datele necesare;
Se modifica valoarea din campul
Data sfarsit calcul;
Se acționează butonul de Salvare;

Calculul debitelor şi al Aici descriem ca, calculul debitelor


scăderilor sial scaderilor se face cf contract
operat la rol, cu print screen la fel
detaliat din sumarul fiscal al rolului
si date introduce pe matricola
Inregistrarea încasării Aici aratam cum se efectueaza o
debitelor incasare din nota de plata cu print
screen
Operarea compensărilor Pentru compensarea automata la Din ecranul compensare automata Succes
şi a restituirilor de sume rol: Din meniul principal, se alege la rol se pot efectua compensari
Contabilitate->Compensare de suprasolviri debite si plati in
automata rol cadrul
aceluiasi rol, intre taxe diferite.
Din ecranul Nota de restituire, se
poate efectua restituirea a unei
sume de bani.
In prima parte a ecranului se alege
contribuabilul apasand tasta
.Alegere rol.. In cea de-a doua parte
se alege
sursa si apoi destinatia folosind cate
un combobox pentru fiecare. In
controlul Suma compensata este
afisata
automat suma de compensat, care
poate fi mai mica sau egala cu suma
din sursa , si apoi data extrasului.
Casuta .Flag numerar este folosita
prin bifare sau nu, pentru a duce
compensarile in borderoul de
trezorerie sau
de cel numerar.

Pentru Nota restituire: Din meniul


principal, se alege Contabilitate ->
Nota restituire.

Sunt trei modalitati de a face o


restituire :.Din suprasolviri., .Catre
tert. si .Din documente fara debit.,
optiune ce
se pot alege dintr-un combobox.
La restituirile din suprasolviri ecranul
are mai intai o bifa .Ridicare bani din
banca. apoi o zona care se refera la
Sursa, cel caruia i se restituie o
anumite suma de bani. Se alege rolul
(folosind butonul Alegere rol .
implicit
este Rolul curent). Apoi se alege
documentul de plata din care se
restituie suma se completeaza Data
restituirii, Data extrasului, Suma .
suma care se restituie si numarul
documentului de restituire.
La restituirile catre tert, se
completeaza persoana terta, motivul
restituirii - intr-un control cu
numele .Explicatie
restituire., tipul de taxa aferent
sumei, se alege modul de restituire,
in numerar sau cu OP, data restituirii
si data
extrasului in care sa apara, suma si
numarul documentului.
La restituirile din documente fara
debit se selecteaza documentul de
plata aplicand filtrul in Lista de plati,
automat sunt afisate documentele
fara debit, se alege doar unul din ele,
se completeaza data restituirii si a
extrasului, suma si numarul
documentului.
Introducerea înlesnirilor Introducerea inlesnirilor de plata se
la plată face cf contract/document primit de
la contribuabil si facem print screen
cum modificam o matricola
Raportare privind datele Aici punem pasii de unde s epot
din sistem, etc. emite rapoarte cu print screen
Asupra contribuabililor Se acceseaza din meniul principal, Din acest meniu se pot cauta,
persoane fizice şi juridice Persoana, Persoana fizica: vizualiza, adauga, modifica sau
trebuie să se poată - daca utilizam drept criteriu de sterge date despre persoane
efectua operaţii de cautare campul Rol rezultatul va fi de fizice.
identificare, înregistrare, maxim o singura inregistrare.
modificare şi ştergere, - daca pentru cautare folosim
schimbare de campul Strada, atunci rezultatul va fi
domiciliu/sediu sau de o lista cu toate persoanele care au
unificare a rolurilor domiciliul
aparţinând pe strada respectiva.
contribuabilului - sau putem folosi mai multe filtre
simultan, de exemplu Nume,
Prenume, Strada, Apt (apartament).
Se apasa butonul Aplica

Vizualizarea din istoric a Se acceseaza din meniul principal: Permite revenirea la situatia de Succes
rolurilor fiscale cu Raportari->Revenire unificare roluri. dinaintea unificarii rolurilor.
situaţia înainte de Se intra pe optiunea din meniu si
unificare, putând anula o apare ecranul cu acelasi nume.
operaţiune de unificare
de rol eronată şi
revenirea la situaţia
anterioara
Mai intai se emite o avertizare, care
ne anunta ca vom pierde toate
operatiunile facute la rolul rezultat in
urma
unificarii prin operatia de revenire
asupra unificarii.
Apoi se intra in ecranul cu acelasi
nume, care afiseaza ultimul rol
rezultat la unificare si un buton
.Revenire
unificare.. La apasarea acestui buton
se emite o noua avertizare ca si cea
de dinainte prin care se doreste
validarea operatiunii si
constientizarea efectelor acesteia.
Adăuga informaţii legate Din meniu principal se acceseaza Adaugare informatii legate de Succes
de contribuabili, Persoana Fizica/Persoana Juridica. contribualil
referitoare la adresa de Pentru introducerea unei noi
domiciliu faţă de persoane fizice in baza de date, din
adresele contractelor, ecranul de .Persoane
gestionarea contractelor fizice. se apasa optiunea .Inregistrare
unui contribuabil unitar, noua. ce se gaseste sub zona de
pe acelaşi rol si nu la LISTA, sau sub
nivel de contract zona de FILTRU, daca zona LISTA este
goala. Se va deschide o zona de
DETALII. Se completeaza toate
datele dorite. In momentul in care
acestea sunt introduse corect,
persoana se salveaza in baza de
date, prin apasarea butonului
Salveaza, dupa care se va
reveni in zona LISTA, iar persoana
nou introdusa va aparea inregistrata.

Gestionarea contractelor Legat de partea asta trebuie


trebuie să permită sa punem ca aplicatia
regăsirea integrală a respecta gestionarea
contractelor oricărui contractelor ce permite
contribuabil şi afişarea regasirea integrala a
tuturor datelor ce contractelor oricarui
determină calculul contribuabil si afisarea
venitului tuturor datelor ce determina
calculul venitului (bineinteles
atasat print screen cu
modalitate de introducere
date pe matricola si/sau
modificare matricola, print
screen pe sumar fiscal unde
se vad scadentele)
Organizarea contractelor Aici spunem ca organizarea
pe rol nominal unic, cu contractelor se face pe rol
toate implicaţiile nominal unic cu toate
rezultate de această implicatiile si punem print
cerinţă screen de la rol (cand facem
inregistrare noua avem
undeva o bifa cu rol nomical
unic la persoana) + print
screen
Posibilitatea declarării Se acceseaza din meniu principal: Introducere matricola contract cu Succes
unor contracte la altă Contracte->Inregistrare noua, se alta adresa decat cea a
adresă decât cea a introduce datele matricolei, precum proprietarului
proprietarului si adresa matricolei, alta decat cea a
proprietarului.

Posibilitatea declarării Se acceseaza din meniu principal: Adaugare coproprietari si cotele Succes
mai multor proprietari Contracte->Inregistrare noua, se aferente.
pentru acelaşi contract, introduce datele matricoleli.
specificând pentru In partea de jos, in sectiunea Titular
fiecare cota de Matricola se pot adaga coproprietarii
proprietate sau alte date si fiecare cota de proprietate. Pentru
necesare şi caiculând-se a se adauga un coproprietar se apasa
debit distinct individual, butonul Adauga
în funcţie de datele
introduse, cu
validare/atenţionare ca
suma cotelor să fie egală
cu 100 (să nu permită
utilizatorului
introducerea de cote
care însumate pentru
contractul respectiv să
difere de 100)
Posibilitatea plaţii Ecranul de .Persoane fizice/juridice. Emiterea chitantei concomitent Succes
împreună sau separat a contine, in zona LISTA si in sumarul pentru rolurile cuprinse in
sumelor aferente fiscal, un meniu contextual (pe click nota de plata.
contractului in dreapta), din care este disponibila
coproprietate Nota de plata pe coproprietari .

Identificare coproprietari : se ajunge


intr-un ecran in care sunt prezentate
persoanele cu care persoana cautata
detine matricole in coproprietate.
Nota de plata pe coproprietari . de la
care se pot efectua plati si pentru
cotele celorlalti coproprietari la
matricolele aflate in comun cu rolul
curent. Din acest ecran se poate
emite chitanta concomitent pentru
rolurile cuprinse in
nota de plata

Posibilitatea regăsirii Ecranul de .Persoane fizice/juridice. Identificare coproprietari Succes


uşoare a coproprietarilor contine, in zona LISTA si in sumarul
pentru un anumit fiscal, un meniu contextual (pe click
contract dreapta), din care este disponibila
urmatoarea operatiune: Identificare
coproprietari . daca persoana detine
matricole in coproprietate se
afiseaza in lista ceilalti
coproprietari.

Luarea în calcul a Aici facem print screen la un


obligaţiilor tuturor CF emis de la un rol unde is si
coproprietarilor la coproprietari si incadram intr
emiterea unui certificat un chenar ca este specificat si
fiscal coproprietarul si mentionam
ca aplicatia ofera
[posibilitatea de luare in
calcul a obligatiilor tuturor
coproprietarilor la emiterea
de CF
Posibilitatea păstrării Se acceseaza matricola din Sumar Vizualizare istoric matricola Succes
istoricului proprietarilor fiscal. Pentru istoricul matricolei se
pentru un anumit face clic pe numarul matricolei, si se
contract poate vizualiza toate modificarile
effectuate pe matricola respectiva.

Posibilitatea transferului Se alege din meniul contextual Transferul de proprietate al unei Succes
întregului patrimoniu de operatia .Transfer. Se ajunge in matricole de la un rol (sau un grup
la un rol la altul, cu ecranul de unde se poate efectua de roluri
păstrarea istoricului transferul in coproprietate) la altul.
unei matricolei la alt rol. Se
completeaza datele necesare pentru
transferul la alt rol. Matricola
respectiva isi pastreaza istoricul
complet in urma operatiei. Drept
urmare va avea Stare impunere
.Incetata. la rolul initial, si Stare
impunere .Functiune. la rolul
destinatie

Obţinerea în detaliu a Se acceseaza din meniu principal, Vizualizare situatii roluri pe o Succes
unei situaţii existente la Raportari->Registru rol nominal unic. perioada de 5 ani
o dată oarecare Se alege tipul de persoana, Optiune
(indiferent care este raport (toate rolurile, rol singular,
această dată din roluri din interval sau rol din criterii)
perioada de stocare de si de da Emitere
minimum 5 ani
prevăzută de legislaţia în
vigoare)

Vizualizare istoricul Din meniul principal se acceseaa Vizualizare istoric rol. Succes
complet pe o perioadă Persoana->Persoana Fizica/Juridica.
nelimitată pentru datele Se introduce rolul, se apasa cautare.
de identificare ale In LISTA, valoarea din coloana
contribuabililor .RolVechi. este un LINK, catre
ecranul in care este prezentat
istoricul persoanei
respective (modificarile efectuate la
persoana)
Vizualizare istoricul Se acceseaza matricola de tip Vizualizare istoric matricola Succes
complet pe o perioadă contract din Sumar fiscal de la rol. contract
nelimitată pentru Pentru istoricul matricolei se face clic
informaţiile financiare, pe numarul matricolei, si se poate
starea (declarat, vizualiza toate modificarile
modificat, încetat, etc.), effectuate pe matricola respectiva.
perioada de valabilitate
şi modul de calcul pentru
fiecare stare a
contractelor

Vizualizare istoricul Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
complet pe o perioadă cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
nelimitată pentru CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
debitele rolului, datele soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia
scadente ale acestora, defalcate pe debite, dobânzi,
data la care au fost penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și
instituite precum şi contribuabil, imprimarea și
majorările şi penalităţile selectează opțiunea Cont fiscal – posibilitatea exportarii raportului
aferente acestora pe detaliat pe matricole
contracte şi tipuri de
obligaţii Sistemul returnează un raport care
va conține toate elementele
specificate în descriere
Vizualizare istoricul Ecranul de .Persoane fizice/juridice. Se va emite un raport in care sunt Succes
complet pe o perioadă contine, in zona LISTA si in sumarul afisate platile efectuate la rol.
nelimitată pentru plăţile fiscal, un meniu contextual (pe click
efectuate prin diverse dreapta), din care este disponibila
mijloace cu evidenţierea Lista plati la rol-detaliat.
mijlocului prin care s-a
efectuat (chitanţă, OP,
SNEP-ghiseul.ro, etc.),
inclusiv numărul şi data
acestuia

Vizualizare istoricul Se acceseaza rolul, in zona din partea Se pot vizualiza operatiile Succes
complet pe o perioadă de jos a ecranului de Sumar efectuate la rolul respectiv.
nelimitată pentru fiscal, si deasupra partii de jos a
operaţiunile efectuate la ferestrei principale, se afla “Istoric
rol operatii”
Se aleg categoriile de operatii,
perioada pentru care se doreste
scoaterea raportului.
Bifa pe toti utilizatorii, toate
grupurile. Emitere raport
Vizualizare istoricul Aici spunem asa: este
complet pe o perioadă accesibila optiunea de
nelimitată pentru vizualizare istoric complet pe
documentele în baza o perioada nelimitata pt
cărora s-au efectuat documentele in baza carora
operaţii asupra s-au efectuat operatii asupra
contractelor - dosarul contractelor si punem print
contribuabilului în screen cum incarcam un
format electronic document si unde se
regaseste pe matricola si
print screen dupa ce intri pe
istoricul matricolei
Realizarea calcului Din menuil principal: Contabilitate Introducerea unui borderou de Succes
automat, în timp real, ->Borderou adaugare/scadere adaugare/scadere in scopul
pentru cei puţin Dupa intrarea in ecran, se alege modificarii debitelor.
următoarele situaţii: rolul, folosind butonul Alegere rol si
borderoulde fereastra de selectie ce apare dupa
debitare/scădere pentru apasarea butonului “Integistrare
debitul pe anul curent, noua” - se introduc manual sumele
majorările şi penalităţile care se doresc adaugate sau scazute.
evidenţiate, rezultate în “Din nota de plata”- se aleg din Nota
urma de plata, anumite obligatii, care se
înscrierii/modificărîi, la vor scadea prin borderou
contractele definite în Se apasa butonul Salvare.
ani anteriori şi care nu
au încetat în anul curent,
cu operarea corectă în
evidenţa analitică a
operaţiei
Realizarea calcului Din menuil principal: Contabilitate Introducerea unui borderou de Succes
automat, în timp real, ->Borderou adaugare/scadere adaugare/scadere in scopul
pentru cei puţin Dupa intrarea in ecran, se alege modificarii debitelor.
următoarele situaţii: rolul, folosind butonul Alegere rol si
borderou! de fereastra de selectie ce apare dupa
debitare/scădere pentru apasarea butonului “Integistrare
debitele, majorările şi noua” - se introduc manual sumele
penalităţile evidenţiate care se doresc adaugate sau scazute.
la contractele declarate “Din nota de plata”- se aleg din Nota
sau modificate cu o dată de plata, anumite obligatii, care se
anterioară începutului de vor scadea prin borderou
an, cu operarea corectă Se apasa butonul Salvare.
în evidenţa analitică a
operaţiei

Realizarea calcului Ecranul de .Persoane fizice/juridice. Se va emite un raport in care sunt Succes
automat, în timp real, contine, in zona LISTA si in sumarul afisate debitele si platile efectuate
pentru cei puţin fiscal, un meniu contextual (pe click la rol, pe tipuri de taxa, ani,
următoarele situaţii: dreapta), din care este disponibila scadente
vizualizarea soldului, Debite si plati la rol.
debitelor trimestriale,
plaţilor defalcate pe
debite, majorări şi
penalităţi aferente unui
contribuabil, precum şi
posibilitatea raportării
corecte a acestora în
orice moment

Mesaj pentru Se acceseaza din meniul principal: Se afiseaza fereastra cu Succes


evidenţierea la accesul Persoana ->Persoana fizica/juridical. avertizerea – matricole in
unui rol cu coproprietate Se cauta rolul.La accesarea rolului coproprietate
apare o fereastra tip atentionare in
care este specificat faptul ca
contribuabilul are matricole in
coproprietate.

Atenţionare la existenta Aplicatia face o validare, care verifica Se afiseaza fereastra cu Succes
unui CNP/CF identic sau daca mai avertizerea- Mai exista in baza un
lipsa CNP/CF exista o persoana cu acelasi CNP: rol cu acelasi CNP.

Atenţionare la expirarea Seriile de chitante se


seriilor de chitanţe inregistreaza la inceput de an
alocate fiscal in urma confirmarii de
catre UAT ca si plaja de serie
si nr
Atenţionare la roluri Aici completezi ca aplicatia
multiple atentioneaza daca in baza exista
roluri multiple la accesarea unui rol
in aceasta cauza si pui acest print
screen

Rapoarte necesare: Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
evoluţie rol - istoricul cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
rolului şi extras de rol CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
(date despre soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia
contribuabil, patrimoniu defalcate pe debite, dobânzi,
aferent, debite, majorări penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și
şi penalităţi, termenele contribuabil, imprimarea și
de scadenţă ale acestora, selectează opțiunea Cont fiscal – posibilitatea exportarii raportului
plăti etc.) detaliat pe matricole

Sistemul returnează un raport care


va conține toate elementele
specificate în descriere

Rapoarte necesare: lista Din meniul principal se acceseaza Vizualizare raport lista roluri Succes
de roluri, contribuabili PF Raportari->Lista roluri
si PJ, CNP şi cod de
identificare, adresa -
analitic şi sintetic

Tip Lista: lista rol, lista rol cu sumar


bunuri in functie de nivelul la care se
urmareate scoaterea
raportului . doar lista rolurilor simpla
sau si cu matricolele aferente
fiecaruia.
Se alege tipul persoana pentru care
se urmareste scoaterea raportului.
Numele strazii de pe care se doreste
vizualizarea rolurilor.
Numar Inceput: are sens
completarea numai daca s-a selectat
o strada si reprezinta numarul strazii
de
la care sa se vizualizeze rolurile.
Numar Sfarsit: are sens completarea
numai daca s-a selectat o strada si
reprezinta numarul strazii
pana la care sa se vizualizeze rolurile.
Suburbie: are sens completarea
numai daca exista impartire pe
suburbii si reprezinta numarul
suburbiei pt care se doreste
elaborarea raportului.
Afisare raport: cu optiunea raport de
tip lista . lista detaliata a rolurilor;
raport de tip sumar pe strazi;
raport de tip sumar pe
suburbiiOrdonare: dupa rol, dupa
nume, dupa adresa sau dupa
cnp/cod fiscal in functie de criteriul
dupa care
se doreste ordonarea raportului.

Rapoarte necesare: aviz Din sumar fiscal se alege optiunea Vizualizare solduri la rol Succes
de plată - obligaţiile Situatie solduri la rol
rămase de plată cumulat
şi detaliat

Rapoarte necesare: Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
situaţia fiscală - istoricul cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
debitelor şi plaţilor la rol, CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
stingerea obligaţiilor soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia defalcate pe debite, dobânzi,
penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și
contribuabil, imprimarea și
selectează opțiunea Cont fiscal – posibilitatea exportarii raportului
detaliat pe matricole

Sistemul returnează un raport care


va conține toate elementele
specificate în descriere
Rapoarte necesare: Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
posibilitatea vizualizării cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
şi listării unei situaţii care CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
sa cuprindă: debitele soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia
constituite, plăţile defalcate pe debite, dobânzi,
efectuate, distribuţia penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și
plăţilor pe termenele contribuabil, imprimarea și
scadente ale debitelor selectează opțiunea Cont fiscal – posibilitatea exportarii raportului
detaliat pe matricole

Sistemul returnează un raport care


va conține toate elementele
specificate în descriere
Rapoarte necesare: Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
emiterea pentru cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
persoane fizice a unui CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
sold centralizat pe sursă, soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia
necesar în special în defalcate pe debite, dobânzi,
cazul contribuabililor cu penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și
mai multe contracte la contribuabil, imprimarea și
acelaşi cod, care să selectează opțiunea Cont fiscal – posibilitatea exportarii raportului
afişeze obligaţiile de rezumat
plata, plăţile efectuate,
cât şi modul de Sistemul returnează un raport care
repartizare al plaţilor, va conține debitele, platile si
conform prevederilor soldurile centralizate pentru toate
legale în vigoare
tipurile de contracte.

Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Vizualizare istoric proprietari Succes
istoricul proprietarilor Contracte, se cauta matricola pentru
pentru un contract care se doreste sa se vizualizeze
istoricul proprietarilor si se apasa
butonul Cautare
Rapoarte necesare: Se accesea rolul pentru care se Vizualozare istoric contracte Succes
istoricul contractelor doreste vizualizarea contractelor.
pentru un contribuabil - In Sumar fiscal, in partea Bunuri
fişa contribuabilului impozabile se pot vizualiza
matricolele active, incetate, total si
sterse.

Rapoarte necesare: Aici aratam pasii cum se emit


sumar materie rapoartele si punem print screen
impozabilă: număr
elemente, total debite
Rapoarte necesare: avize Din Sumar Fiscal se alege Sumar nota
de plată - lista plata Vizualizare lista informativa a
informativă a debitelor debitelor cu indicarea contului de
pentru un contribuabil, virament corespunzator
defalcată pe termene de
plată, cu indicarea
contului de virament
corespunzător

Rapoarte necesare: lista Din meniul principal se acceseaza Vizualizare raport de tip lista Succes
debite, plăti, solduri Raportari->Situatie solduri. pentru debite, plati, solduri.
ordonate după diverse Se alege data statisticii, se apasa Ordonat dupa adresa.
criterii (suburbie, suma, Incarca date
adresa, denumire, rol, Bifa toate taxele ->bifa toate
cod debit, cont, număr, conturile->Persoane fizice/Persoane
sume pe categorii, Juridice-> Raport de tip <Lista> ->
scadente etc.) - analitic si Ordonare dupa <Adresa>->Emitere
sintetic raport.

Rapoarte necesare: lista Din meniul principal se acceseaza Vizualizare raport centralizat cu Succes
centralizatoare care Raportari->Situatie solduri. debite, ramasite, incasari
conţine datele necesare Se alege data statisticii, se apasa
fundamentării bugetului Incarca date
local (total debite Bifa toate taxele ->bifa toate
anuale, rămăşiţe, conturile->Persoane fizice/Persoane
majorări - defalcate pe Juridice-> Raport de tip <Sumar pe
tipuri de debit) strazi> -> Emitere raport.
Gestionarea contractelor de închiriere, concesiune
Nr caz Nume caz de Descriere Rezultate asteptate Raspuns Raspun Not
de testare : s client e
testar succes/
e esec
CON1 Introducerea pe Se alege meniul corespunzator capitolului Afișearea ecranului cu debitele Succes
matricole pentru care dorește să facă o înregistrare automat calculate pe baza
individuale a nouă; Se alege opțiunea/butonul informațiilor selectate/completate la
contractelor de Înregistrare nouă; Sistemul afișeaza înregistrarea contractului
chirii, concesiuni, ecranul de introducere a datelor
conţinând cel corespunzătoare capitolului;
puţin:
*Beneficiarul
(nume, prenume,
adresa) - prin
alegere din baza
comună de
persoane a Se completează/
sistemului integrat selectează informațiile specifice
*Locaţia (adresa) contractului;
contractului
*Număr, data
*Data
început/sfârşit
contract
Moneda/valuta
*Suprafaţa Se selectează persoana (beneficiarul) din
închiriată lista persoanelor înregistrate în sistem sau
*Valoarea (totala va înregistra persoana în sistem;
sau pe mp)
*Modalitatea de
calcul a
majorărilor - să
poată fi selectată
conform codului
fiscal sau mod
particular de calcul
(pe zi/!una/an)
*Data scadentă să
poată fi selectată
conform codului
fiscal sau Dacă persoana nu există în aplicație, se
configurată în mod accesaeaza ecranul de gestiune a
particular (pe persoanelor și se inregistreaza persoana
lună/trimestru/an, prin butonul Înregistrare nouă,
cu alegerea lunii şi completând datele aferente acesteia;
a zilei, înainte, în Se selectează valorile aferente detaliilor
timpul sau după de generare a debitelor;
perioada Se selectează valorile din listele derulante
respectivă - ex: pe corespunzatoare nomenclatoarelor
10 ale lunii sistemului;
următoare, pe 15 Se crează subînregistrări asociate
din a 2-a lună din înregistrarii pe care operează;
trimestru, etc.) Se selectează opțiunea Salvează
*Observaţii
Calcului şi Campul Valuta are o importanta aparte. Si Afisarea debitelelor automat Succes
înregistrarea anume, in cazul in care se alege un mod calculate pentru contractul ales
automată a de
debitelor plata exprimat in valuta, in corelatie
rezultate, în lei şi directa cu data termenului de plata, este
valută obligatoriu
sa fie inregistrat in aplicatie cursul valutar
(al monedei alese) la fiecare scadenta, la
data
fiecarei plati efectuate si la data emiterii
situatiei. Altfel se afiseaza un mesaj de
avertizare. Introducerea cursului de
schimb se face in modulul de administrare
al
meniului principal, optiunea
.Nomenclatoare\Curs valutar..
Tariful este o valoare exprimata in
moneda aleasa din campul Valuta.
Suprafata si Tarif independent de
suprafata sunt doua campuri ce se exclud
unul pe
celalalt. Mai pe scurt se poate folosi doar
unul din cele doua, si sunt campuri care
intra
sau nu in calculul taxei.

Posibilitatea Se acceseaza meniul Persoana fizica si/sau Alocare scutiri Succes


alocării de scutiri juridica;
pentru contractele Sistemul afiseaza ecranul de cautare
de chirii şi persoane fizice si/sau juridice;
concesiuni Se introduc criterii de cautare;
Sistemul afiseaza lista persoanelor ce
corespund criteriilor;
Se alege o matricola din lista unde
doreste a aplica scutirea in cauza;
Sistemul prezinta centralizatorul rolului
persoanei alese implicit a matricolelor
existente;
Se alege tipul de scutire ce se doreste a
ase aplica pe un contract de tip chirie
si/sau concesiune apartinand persoanei

Calcul automat Se acceseaza meniul Persoana fizica si/sau Afisarea accesoriilor automat Succes
accesorii pentru juridical; calculate pentru contractul ales
orice tip de Sistemul afiseaza ecranul de cautare
contract persoane fizice si/sau juridice;
Se introduc criterii de cautare;
Sistemul afiseaza lista persoanelor ce
corespund criteriilor;
Se alege o persoana din lista;
Sistemul prezinta centralizatorul rolului
persoanei alese;
Se alege un contract de tip chirie si/sau
concesiune apartinand persoanei
respective.

Contractele vor Se accesează meniul aferent modului; Returnarea contractului sau Succes
putea fi căutate Sistemul afișează un ecran cu diferite contractelor regăsite pe baza
după diferite criterii de căutare; criteriilor introduse, în caz contrar nu
criterii (ex: nume Se completează/ selectează criteriile va fi afișat nici un rezultat
titular, adresa, tip cunoscute;
contract, etc.) Se acționează butonul Căutare

Contractele vor Se accesează meniul Contracte; Afișarea ecranului cu calculul Succes


putea fi Sistemul afișează un ecran cu diferite automat al debitelor în funcție de
modificate/încetat criterii de căutare; noile modificări aplicate
e pe anul curent Se completează/ selectează criteriile de
sau retroactiv, cu filtrare ale contractului pe care dorește să
recalcularea îl modifice;
automată a Se acționează butonul Căutare;
debitelor aferente
şi evidenţierea
corectă în
contabilitate a
operaţiei

Sistemul returnează contractul sau


contractele regăsite pe baza criteriilor
introduse, în caz contrar nu va fi afișat nici
un rezultat;

Sistemul deschide ecranul cu toate


informațiile deja existente pe contract,
acestea fiind editabile;
Se selectează data cu care se dorește
aplicarea modificărilor și modifică datele
necesare;
Se modifica valoarea din campul Data
sfarsit calcul;
Se acționează butonul de Salvare;
Pe baza debitelor Se accesează ecranul de activare al unui Generarea automata a facturii pe Succes
generate se vor rol; baza criteriilor selectate/completate
putea emite Se caută rolul pe baza criteriilor de utilizator
facturi cu/fără cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, CNP, Imprimarea și/sau exportarea facturii
TVA, fie individual etc.) și se activează rolul prin acționarea generate prin intermediul
(la nivel de numărului acestuia; elementelor existente pe ecranul de
rol/contract), fie Se accesează meniul aferent modului de afișare al facturii
automat (la nivel facturare, secțiunea Emitere facturi;
de instituţie) Sistemul afișează un ecran în care
utilizatorul completează/selectează
datele dorite pentru emiterea facturii
aferente taxelor pe care rolul le deține și
se acționează butonul Emite factură;

La vizualizarea Se caută rolul pe baza criteriilor Emitere avertisment contract expirat Succes
unui rol cu cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, CNP,
contract expirat, etc.) și activează rolul prin acționarea
va fi emis un numărului acestuia
avertisment La acționarea rolului aplicația va emite
utilizatorului automat avertismentul
Pentru contractele Aici spunem ca aplicatia
în valută se vor genereaza note contabile vs
genera şi note debite si se regasesc in sumarul
contabile privind fiscal al rolului cu scadentele si
diferenţele de curs sumele aferente si punem print
valutar screen cu sumarul fiscal detaliat
Rapoarte Pentru emiterea unei facturi individuale, Generarea automata a facturii pe Succes
necesare: factura se accesează ecranul de activare al unui baza criteriilor selectate/completate
cu/fără TVA, rol de utilizator
conţinând CUi şi Imprimarea și/sau exportarea facturii
Se caută rolul pe baza criteriilor
contul instituţiei generate prin intermediul
emitente cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, CNP, elementelor existente pe ecranul de
etc.) și activează rolul prin acționarea afișare al facturii
numărului acestuia
Se accesează meniul aferent modului de
facturare și anume Facturare-Emitere
Factura
Sistemul afișează un ecran în care se
completează datele dorite pentru
emiterea facturii aferente taxelor pe care
rolul le deține și acționează butonul Emite
factură
Sistemul generează automat factura pe
baza criteriilor selectate/completate de
utilizator
Rapoarte Se activează rolul pentru care dorește Generare notificare de plata, Succes
necesare: emiterea unei notificări de plată din imprimare și posibilitate de export a
notificare de plata meniul de persoane; raportului
cu privire ia Sistemul redirecționează utilizatorul în
debitele aflate în ecranul Sumar fiscal, al rolului aferent;
sold Se acționează operațiile ecranului
selectând raportul Emitere înștiințare de
plată.

Rapoarte Se accesază secțiunea Tipărire automată Generare raport, imprimare și Succes


necesare: raport facturi posibilitate de export a raportului
privind facturile Sistemul afișează un ecran cu filtre, pe
emise, după care utilizatorul va trebui să le
diferite criterii completeze în vederea afișării facturilor;
Se acționează butonul Tipărire.
Rapoarte Se acceseaza meniul Contracte, sectiunea Generare raport cu sume restante, Succes
necesare: raport Rapoarte-Lista contracte cu restante imprimarea și posibilitatea exportarii
chirii restante, pe Se selecteaza data statisticii. raportului
categorii, străzi,
Se acceseaza prin click dreapta optiunea
persoane
fizice/juridice, cu de “Incarca date”.
posibilitatea de Se selecteaza tipul de contract.
filtrare/sortare şi Se selecteaza tipul de persoana (persoana
valoric fizica sau juridica – dupa caz, sau ambele).
Se completeaza campul de restante cu
suma dorita.
Se completeaza data scadenta.
La final se da click pe optiunea de
“Emitere raport”.

Rapoarte Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul debitelor Succes
necesare: lista si plaţilor la rol, stingerea obligaţiilor,
contracte chirii, cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, CNP, vizualizarea soldului, debitelor,
concesiuni etc.) și activează rolul prin acționarea plăţilor defalcate pe debite, dobânzi,
conţinând detaliile numărului acestuia penalităţi aferente unui contribuabil,
machetei, pe ani imprimarea și posibilitatea exportarii
fiscali, după Se acționează elementele rolului și raportului
diferite criterii
selectează opțiunea Cont fiscal – detaliat
pe matricole

Sistemul returnează un raport care va


conține toate elementele specificate în
descriere

Platforma informatică Avantax


Nr caz Nume caz de testare Descriere Rezultate asteptate Raspuns Raspun Not
de : s client e
testar succes/
e esec
ATX1 Platforma informatică Se acceseaza meniul principal Vizualizarea obligatiilor de plata Succes
trebuie să permită Incasari->Nota de plata sau link-ul ale unui contribuabil; emiterea
emiterea chitanţelor şi Nota de plata din Sumar fiscal. chitantei
evidenţierea încasărilor
pentru toate categoriile de
venituri gestionate, cu
calculul majorărilor şi
penalităţilor diferenţiat pe
tipuri de venituri în funcţie
de prevederile legale

Se alege rolul, se afiseaza obligatiile


de plata ale contribuabilului, butonul
Optiuni, de unde se pot alege ce
obligatii de plata sa fie afisate.

Grupare la nivel de tip taxa,


Chitanta spre confirmare si Plata prin
POS, incheind cu butonul Salvare. La
apasarea acestui buton se va
efectua plata si se va emite chitanta.

Toate încasările realizate în Se acceseaza meniul principal, Vizualizarea liestei cu toate Succes
sistem trebuie să se poată Incasari -> Lista de plati se intra in documentele de plata
vizualiza în timp real ecranul de “Plati”.
Aici se pot cauta documentele de
plata, folosind filtrele de cautare
existente: rol, numar document de
plata, nume, prenume, strada,
numarul postal, tipul documentului
de plata (plata, virare, compensare,
etc), data
platii, data extrasului, suma , sau
folosind casuta Cautare exacta .
In momentul in care se completeaza
criteriile dorite se apasa butonul
Aplica Filtru. Daca se doreste
introducerea altor criterii se poate
apasa butonul Anuleaza criterii.
Dupa apasarea butonului Aplica
Filtru, in Lista vor aparea
documentele (sau documentul) de
plata care
corespund cautarii.

Debitele constituite vor fi Debitele constituite vor fi


evidenţiate şi încasate în evidenţiate şi încasate în sistem prin
sistem prin mai multe mai multe metode de plata si
metode de plata anume:
-nota de plata (pasii si print screen)
-documente d eplata (pasii si print
screen)
-facturare (pasii si print screen)
lista informativă a debitelor Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
şi situaţia fiscală pentru un debitelor si plaţilor la rol,
contribuabil ia orice dată cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, stingerea obligaţiilor, vizualizarea
CNP, etc.) și activează rolul prin soldului, debitelor, plăţilor
acționarea numărului acestuia defalcate pe debite, dobânzi,
penalităţi aferente unui
Se acționează elementele rolului și contribuabil, imprimarea și
posibilitatea exportarii raportului
selectează opțiunea Cont fiscal –
detaliat pe matricole

Sistemul returnează un raport care


va conține toate elementele
specificate în descriere

emiterea de chitanţe fiscale Se acceseaza meniul principal Emitere chitanta


pentru PF sau PJ, cu Incasari->Chitanta ghiseu.
menţionarea plătitorului La numar Documente se
completeaza numarul de chitante
din respectivul tip dorit. La apasarea
butonului Salvare, chitanta va apare
pe ecran
.
vizualizarea şi tipărirea Chitantele emise apar in Lista de Vizualizarea chitantantelor emise Succes
chitanţelor emise plati sau in Borderou documente de
plata

situaţia fiscală la orice dată Se caută rolul pe baza criteriilor Generare raport cu istoricul Succes
cunoscute (Nr. rol, Nume, Prenume, debitelor si plaţilor la rol,
CNP, etc.) și activează rolul prin stingerea obligaţiilor, vizualizarea
acționarea numărului acestuia soldului, debitelor, plăţilor
defalcate pe debite, dobânzi,
Se acționează elementele rolului și penalităţi aferente unui
selectează opțiunea Cont fiscal – contribuabil, imprimarea și
posibilitatea exportarii raportului
detaliat pe matricole

Sistemul returnează un raport care


va conține toate elementele
specificate în descriere

emiterea de copii aferente Se acceseaza meniul principal, Retiparire chitante emise anterior Succes
chitanţelor emise anterior Incasari -> Lista de plati, se introduce
numarul documentului de plata, se
apasa butonul de cautare.
Se da click dreapta pe chitanta emisa
anterior si se alege Retiparire
document de plata.
Corelarea încasărilor la rol Aici scriem ca aplicatia
cu plăţile efectuate de respecta corelarea incasarilor
contribuabili oniine la rol cu platile effectuate de
contribuabil online
evidetiindu se in optiunea
lista plati la rol si facem un
print screen
introducerea de documente Pentru platile electronice s-a Vizualizare in Lista de plati din Succes
de plată externe (POS, OP, introdus o bifa .Plata prin POS. prin acelasi submeniu cu Nota de
CEC, mandat poştal, care se emite chitanta plata.
chitanţe manuale, alte ghiseu, se salveaza in Lista plati si in
surse) Borderou de documente de plata, ca
plati electronice.

plata până la data dorită Se acceseaza meniul principal Vizualizarea obligatiilor de plata Succes
(plata la zi) cu majorările, Incasari->Nota de plata sau link-ul ale unui contribuabil; emiterea
penalităţile calculate la zi Nota de plata din Sumar fiscal. chitantei
Se alege rolul, se afiseaza obligatiile
de plata ale contribuabilului, butonul
Optiuni, de unde se pot alege ce
obligatii de plata sa fie afisate.
Limita scadenta . se pot selecta doar
obligatiile corespunzatoare pana la o
anumita scadenta.
Grupare la nivel de tip taxa,
Chitanta spre confirmare si Plata prin
POS, incheind cu butonul Salvare.
La apasarea acestui buton se va
efectua plata si se va emite chitanta.

plata unei anumite sume cu Se acceseaza meniul principal Vizualizarea obligatiilor de plata Succes
specificarea surselor cu Incasari->Nota de plata sau link-ul ale unui contribuabil; emiterea
majorările, penalităţile Nota de plata din Sumar fiscal. chitantei
calculate la zi Se alege rolul, se afiseaza obligatiile
de plata ale contribuabilului,.Se
poate pune pe o optiune de plata,
manual, suma care se plateste. Se da
dublu click pe primul rand, se
modifica, in campul Suma, valoarea
dorita, se da confirmare, se da
salvare.
si se va emite chitanta.
plata anticipată pe surse şi Aplicatia respecta plata
tipuri de creanţe anticipate pe surse si tipuri
de creante prin optiunea de
Nota de plata si facem un
print screen cu mentiunea ca
rolul in cauza sa aiba
scadenta anticipata
căutare documente de Pentru a cauta un document in anul Vizualizare documente de plata in Succes
plată după orice criteriu curent se acceseaza meniul principal, anul current sau in anii anteriori
(utilizator, categorie, suma, Incasari -> Lista de plati, se introduce
data etc.), în anul curent numarul documentului de plata, se
sau în anii anteriori apasa butonul de cautare.
Pentru a cauta un document in anul
anterior mai intai se acceseaza
meniul principal, Incasari -> Lista de
plati,se alege Anul fiscal, se
introduce numarul documentului de
plata, se apasa butonul de cautare.
evidenţierea distinctă a Emitere foile de varsamant din Generare foi de varsamant Succes
operaţiunilor de depunere AvnTax ,Incasari --> Depunere
numerar în trezorerie si numerar FV --> Incarca date
generarea foilor de
vărsământ

posibilitatea atenţionării la Aplicatia are aceasta optiune


casierie privind existenţa si operatorul este atentionat
coproprietarilor cu afişarea daca rolul este in
notelor de plată şî coproprietate cu un altul in
posibilitatea plaţii în momentul accesaeii acestuia
numele celorlalţi – cauti un rol ce e in
contribuabili coproprietate si faci print
screen la mesaj cand accesezi
rolul si l pui aici
posibilitatea încasărilor prin Se acceseaza meniul principal Vizualizarea obligatiilor de plata Succes
P.O.S Incasari->Nota de plata sau link-ul ale unui contribuabil; emiterea
Nota de plata din Sumar fiscal. chitantei
Se alege rolul, se afiseaza obligatiile
de plata ale contribuabilului, butonul
Optiuni, de unde se pot alege ce
obligatii de plata sa fie afisate.
Limita scadenta . se pot selecta doar
obligatiile corespunzatoare pana la o
anumita scadenta.
Grupare la nivel de tip taxa,
Chitanta spre confirmare si Plata prin
POS- daca va fi bifata casuta
inregistrarea va fi o plata electronica,
incheind cu butonul Salvare.
La apasarea acestui buton se va
efectua plata si se va emite chitanta.

preluarea automată a Preluarea automată a încasărilor


încasărilor provenite din provenite din ghiseul.ro şi validarea
ghiseul.ro şi validarea acestora în baza de date este
acestora în baza de date. posibila dup ace SNEP este
Sistemul trebuie să ofere implementat. Sistemul ofera
mecanismele necesare mecanismele necesare pentru
pentru integrarea cu SNEP, integrarea cu SNEP, conform
conform ordinului ordinului ministrului
ministrului nr.173/19.01.2011, ordinului comun
nr.173/19.01.2011, al Ministerului Comunicaţiilor si
ordinului comun al Societăţii Informaţionale
Ministerului Comunicaţiilor nr.168/19.01.2011, Ministerului
si Societăţii Informaţionale Administraţiei şi Internelor nr.
nr.168/19.01.2011, 14/19.01.2011, Ministerului
Ministerului Administraţiei Finanţelor Publice
şi Internelor nr. nr.95/19.01.201*1 şi HG
14/19.01.2011, Ministerului 1235/06.12.2010
Finanţelor Publice
nr.95/19.01.201*1 şi HG
1235/06.12.2010
preluarea automată a Nu tine de APLS ci de colegii
încasărilor de la mai mulţi de la analiza
furnizori de servicii de
plată. Vor putea fi preluate
în timp real plăţi prin 3
canale alternative de plata
(ex: Posta, SelfPay, OMV,
etc). Pentru toate acestea,
sistemul va oferi servicii
web de interogare a
obligaţiilor şi de salvare a
informaţiilor privind plăţile,
conform protocolului tehnic
stabilit cu fiecare dintre
aceşti furnizori. Este sarcina
furnizorului să efectueze
operaţiunile tehnice de
interconectare, configurare
cu platformele menţionate,
instruire, astfel încât la
implementarea sistemului
să poată fi operaţionale
serviciile necesare
Casierii vor putea efectua Nu tine de APLS ci de colegii
încasări pe teren cu de la analiza
dispozitive mobile,
eliberând chitanţe,
înregistrarea încasării
debitelor neputând fi
operată mai mult de o
singura dată
Funcţionaiităţile oferite Nu tine de APLS ci de colegii
pentru dispozitive mobile de la analiza
vor permite căutarea facila
a contribuabililor în funcţie
de diverse criterii (CNF, Rol,
Rol fiscal unic, adresa, etc)
pentru identificarea
debitelor restante şi
încasarea acestora
Odată identificat Nu tine de APLS ci de colegii
contribuabilul, va putea fi de la analiza are legatura cu
efectuată plata cu numerar incasarile de mai sus
a debitelor identificate
Se va putea plăti suma Nu tine de APLS ci de colegii
datorată totală sau parţială, de la analiza are legatura cu
dar nu mai mult decât suma incasarile de mai sus
datorată
Fiecare utilizator poate Nu tine de APLS ci de colegii
accesa aplicaţia de de la analiza are legatura cu
colectare a plăţii, în baza incasarile de mai sus
unui user şi a unei parole,
fiecare având gestiune
separată a încasărilor
Rapoarte necesare: Nu tine de APLS ci de colegii
chitanţa pentru încasarea de la analiza are legatura cu
veniturilor la rol incasarile de mai sus
Rapoarte necesare: Nu tine de APLS ci de colegii
chitanţele vor fi disponibile de la analiza are legatura cu
atât pentru incasarile de mai sus
casîerie/imprimantă
normală, cât şi pentru
dispozitive mobile
(telefon/tabletă)/impriman
tă mobilă
Rapoarte necesare: situaţia Se acceseaza din meniul principal: Vizualizare raport ce poate fi scos Succes
fiscală ~ istoricul debitelor Raportari_>Situatie Solduri. Se alege in urma efectuarii unei statistici in
şi plaţilor la rol, stingerea data statisticii, taxele pentru care s-a care sunt
obligaţiilor, vizualizarea efectuat statistica, Tip persoana. prezentate debitele, platile si
soldului, debitelor, plaţilor Raportul poate fi scos de tip lista, soldurile.
defalcate pe debite, adica la nivel de contribuabil, unde
majorări, penalităţi rolurile sunt link-uri pentru sumarele
aferente unui contribuabil, fiscale ale acestora, sau ca sumar (pe
precum şi posibilitatea strazi sau suburbii) unde mai intai
raportării acestora este afisat totalul soldurilor pe taxa
selectata, dar care
poate fi expandata la nivelul
criteriilor de afisare dorite.

Rapoarte necesare: încasări Lista plati la rol . sunt afisate intr-un Raport in care sunt afisate toate Succes
la rol raport toate documentele de plata in platile de la rolul current
ordinea datelor de operare, a
utilizatorilor, pe tipuri de taxe si
sume.
Rapoarte necesare: lista Din meniul principal se acceseaza Vizualizarea documentelor de Succes
încasări zilnice pe casieri, Incasari->Rapoarte incasari incasare cu caracteristicile
sedii, grupe de utilizatori, ->Borderou documente de plata. selectate de utilizator.
tipuri de documente de Scoate borderoul de incasari
plată, procesator de plăti, efectuate de un grup/de toate
coduri de debit, conturi, grupurile/un utilizator / de toti
perioada - analitic şi sintetic utilizatorii / de anumiti
utilizatori pentru o anumita taxa /
toate taxele / anumite taxe /pe un
singur tip de plata sau mai multe/ pe
persoana
fizica / persoana juridica / ambele
tipuri de persoana. Raportul poate fi
scos pe documente / pe conturi de
buget,
in functie de modul de incasare
(numerar, trezorerie sau ambele),
tinand seama de starea platilor
(active, anulate
sau ambele). Borderoul este scos
pentru perioada introdusa, implicit
el fiind scos pe ziua in curs. Bifa de
Sumar
are sens numai pentru borderourile
pe documente, pentru a nu mai fi
afisate toate detaliile chitantelor.

Rapoarte necesare: lista Din meniu principal se acceseaza Vizualizare plati cu sau fara debit Succes
plaţilor cu sau fără debit - Contabilitate->Rapoarte->Balanta pentru o anumita perioada.
analitic şi sintetic Fiscala.Se alege Emitere Balanta
sintetica (sau Emitere balanta
analitica), toate conturile de buget,
taxe cu debit (sau fara debit), toate
categoriile. Se alege tipul de
persoana. Si perioada pentru care se
doreste generarea situatiei.
Se apasa emitere balanta sintetica

Rapoarte necesare: Se acceseaza meniul principal, Retiparire chitante emise anterior Succes
emiterea de copii a unei Incasari -> Lista de plati, se introduce
chitanţe emise anterior numarul documentului de plata, se
apasa butonul de cautare.
Se da click dreapta pe chitanta emisa
anterior si se alege Retiparire
document de plata.
Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Vizualizarea centralizatoruluide Succes
emiterea centralizatorului Incasari->Rapoarte incasari incasari cu caracteristicile
cu încasările aferente zilei ->Borderou documente de plata. selectate de utilizator si
curente şi generarea foilor Scoate borderoul de incasari compararea cu foile de
de vărsământ pentru efectuate de un grup/de toate varsamant emise.
depunerea banilor la grupurile/un utilizator / de toti
Trezorerie utilizatorii / de anumiti
utilizatori pentru o anumita taxa /
toate taxele / anumite taxe /pe un
singur tip de plata sau mai multe/ pe
persoana
fizica / persoana juridica / ambele
tipuri de persoana. Raportul poate fi
scos pe documente / pe conturi de
buget,
in functie de modul de incasare
(numerar, trezorerie sau ambele),
tinand seama de starea platilor
(active, anulate
sau ambele). Borderoul este scos
pentru perioada introdusa, implicit
el fiind scos pe ziua in curs. Bifa de
Sumar
are sens numai pentru borderourile
pe documente.
Emitere foile de varsamant din
AvnTax ,Incasari --> Depunere
numerar FV --> Incarca date

Contabilizarea veniturilor
Nr caz Nume caz de testare Descriere Rezultate asteptate Raspun Raspun Not
de s: s client e
testar succes/
e esec
VEN1 Nota de Pentru compensarea automata la rol: Din meniul Din ecranul compensare Succes
transfer/compensare principal, se alege Contabilitate->Compensare automata la rol se pot
şi se va ţine cont de automata rol efectua compensari de
vechimea In prima parte a ecranului se alege contribuabilul suprasolviri debite si plati
debitelor/plaţilor la apasand tasta .Alegere rol.. In cea de-a doua parte in cadrul
calculul majorărilor pe se alege aceluiasi rol, intre taxe
poziţia unde se vor sursa si apoi destinatia folosind cate un combobox diferite.
transfera/compensa pentru fiecare. In controlul Suma compensata este
sumele. Sistemul va afisata
permite compensarea, automat suma de compensat, care poate fi mai
respectând regulile mica sau egala cu suma din sursa , si apoi data
fiscale, a unor sume extrasului.
din plăti înregistrate Casuta .Flag numerar este folosita prin bifare sau
ca suprasolviri nu, pentru a duce compensarile in borderoul de
trezorerie sau
de cel numerar.
restituirea se Pentru Nota restituire: Din meniul principal, se Din ecranul Nota de Succes
operează pentru PF alege Contabilitate. restituire, se poate efectua
sau PJ în numerar, Sunt trei modalitati de a face o restituire :.Din restituirea a unei sume de
mandat poştal, sau suprasolviri., .Catre tert. si .Din documente fara bani.
prin virament bancar debit., optiune ce
pe baza documentelor se pot alege dintr-un combobox.
legale în cazul apariţiei La restituirile din suprasolviri ecranul are mai intai
de sume plătite în plus o bifa .Ridicare bani din banca. apoi o zona care se
faţă de cuantumul refera la
debitelor Sursa, cel caruia i se restituie o anumite suma de
bani. Se alege rolul (folosind butonul Alegere rol .
implicit
este Rolul curent). Apoi se alege documentul de
plata din care se restituie suma se completeaza
Data restituirii, Data extrasului, Suma . suma care
se restituie si numarul
documentului de restituire.
La restituirile catre tert, se completeaza persoana
terta, motivul restituirii - intr-un control cu
numele .Explicatie
restituire., tipul de taxa aferent sumei, se alege
modul de restituire, in numerar sau cu OP, data
restituirii si data
extrasului in care sa apara, suma si numarul
documentului.
La restituirile din documente fara debit se
selecteaza documentul de plata aplicand filtrul in
Lista de plati,
automat sunt afisate documentele fara debit, se
alege doar unul din ele, se completeaza data
restituirii si a
extrasului, suma si numarul documentului.

posibilitatea de Aici aratam cum se acceseaza ecranul de


modificare automată a depunere cu print screen si pasii cum se
datei depunerii intampla
numerarului sau a
viramentului în
trezorerie pentru
încasările realizate
prin bancă
transferuri şi
compensări cu
generare automată de
sume şi documente la
rol şi între roluri,
corelarea datei
operaţiunii cu data
extrasului din
trezorerie,
centralizarea
operaţiunilor
Genereze automat
note contabile pe baza
operaţiunilor fiscale
efectuate într-o
anumită perioadă.
Pentru înregistrările
sau scăderile de debit,
încasările, restituirile
sau alt tip de acţiuni
dintr»o anumită zi, pe
un anumit cont de
buget sau cod de
debit, trebuie să fie
generată automat o
nota contabilă astfel
încât contabilitatea să
reflecte corect
operaţiile fiscale
Se vor putea vizualiza
în evidenţa fiscală şi
genera note contabile
ce! puţin următoarele
informaţii din
evidenţa fiscală;
•Debit curent
•Debit rămăşiţă
•Debit accesorii
•Debit total cu rol
•Debit total fără rol
•Plata curent
numerar/trezorerie/to
tal
•Plata rămăşiţă
numerar/trezorerie/to
tal
•Plata accesorii
numerar/trezorerie/to
tal
•Plata total cu rol
numerar/trezorerie/to
tal
•Plata fără roi
numerar/trezorerie/to
tal
•Sold.
modul în care
operaţiunile fiscale se
reflectă în operaţiuni
contabile trebuie să
poată fi configurat
automat în program
pe baza unor şabloane
definite de utilizator.
Odată configurat
modul de generare a
notelor contabile
(monografii
contabile), să nu mai
fie necesara
intervenţia asupra
regulilor
trebuie să folosească
aceleaşi valori cu
celelalte module
privind tipurile de
venituri, conturile de
buget şi tipurile de
operaţiuni pentru
definirea
monografiilor
contabile
trebuie să poată
prelua automat
operaţiunile din
evidenţa veniturilor şi
să genereze automat
notele contabile pe
baza acestora
debitele, veniturile şi
încasările trebuie
evidenţiate conform
clasificaţiei
bugetare în vigoare şi
a bugetelor locale
trebuie să permită şi
introducerea manuală
de note contabile şi să
ofere facilităţi de
căutare a tuturor
notelor contabile
efectuate/generate
după diferite criterii:
data, suma, cont
debit/credit, etc
Sistemul trebuie să
permită preluarea
automata a soldurilor
contabile la
început de an, din
anul anterior
Trebuie sa permită
introducerea bugetul
de venituri, cu toate
informaţiile aferente
Trebuie să permită
editarea unui
nomenclator
predefinit cu toate
sursele de finanţare
necesare instituţiilor
din administraţia
publică locală, cu
posibilitatea adăugării
de noi surse, în funcţie
de necesitaţi şi
modificările din
legislaţie
Existenţa unui
nomenclator
predefinit care să
conţină întreaga
clasificaţie bugetară,
economică şi
funcţională conform
legislaţiei în vigoare,
pe secţiuni de
dezvoltare şi
funcţionare, cu
posibilitatea
actualizării ulterioare,
în funcţie de necesităţi
şi legislaţie
Posibilitatea definirii
bugetelor iniţiale, pe
fiecare sursa de
finanţare şi stabilirea
acestora ca bugetele
de început a
exerciţiului bugetar
Să permită
actualizarea
prevederilor bugetare
pe titluri de cheltuieli
pentru toate
capitolele,
subcapitolele etc
Realizarea de
rectificări bugetare ori
de câte ori este nevoie
cu păstrarea
istoricului rectificărilor
anterioare pentru
posibile consultări
ulterioare
Trebuie să permită
înregistrarea de
reaşezăriVirări între
articolele bugetare ale
unui buget
Exportul prevederilor
si execuţiei bugetare
cel puţin în format XLS
, PDF, CSV, MHTML
sau XML
Rapoarte necesare:
lista virări/compensări
pe conturi de execuţie
bugetară, operator,
cod de debit - analitic
si sintetic
Rapoarte necesare:
lista restituirilor - lista
cu restituirile operate
pe conturi de execuţie
bugetară, operator,
cod de debit - analitic
şi sintetic
Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Incasari- Vizualizare registru de casa Succes
registru de casă >Rapoarte->Registru de casa, se selecteaza toti
utilizatorii, tipul de persoana, perioada pentru
care se doreste listarea registrului de casa. Afisare
raport

Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Contabilitate- Vizualizare raport ce Succes
realizare raport >Lista compensari virari transferuri. contine o lista cu virarile,
virări/compensări se pot selecta un dintru text box tipurile de plati compensarile, transferurile
sau se pot efectuate intr-un interval
selecta toate prin bifarea optiunii .Toate platile. de
;selectam taxele sursa si destinatie, datile extras timp calendaristic.
minime si
maxime pentru sursa si destinatie,tipul persoanei
sursa cat si destinatie , tipul raportului care poate
fi lista,sumar
pe taxa, sumar pe cont buget, sumar doar pe
conturi de buget diferite.
Daca un debit cu minus la un contribuabil rezulta
in urma unei plati atunci compensarea se face prin
plati , lista
acestor compensari se vor vizualiza prin selectarea
optiunii Compensari din textboxul Tip Plata iar
daca se
doreste vizualizarea listei cu compensarile facute
pe debitele rezultate in urma borderourilor se
selecteaza
optiunea Compensari( din suprasolviri) din
textboxul Tip Plata.

Rapoarte necesare:
trezorerie - încasările
grupate pe cont de
execuţie bugetară
pentru trezorerie şi
totalul pe acestea
Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Contabilitate- Raporteaza datele pentru Succes
registru „partizi debite >Registru partizi situatiile de tip registru
şi încasări’' - situaţie Inainte de a intra in ecranul .Registru partizi. se partizi, la diferite niveluri
centralizată a creaza partizii cu ajutorul aplicatiei de detaliu.
debitelor şi încasărilor Administrare.exe.
pe conturile şi Cont buget: conturile de buget pentru care se
codurile de clasificare doreste emiterea raportului.
bugetare care va Tip taxa: tipurile de taxa pentru care se doreste
cuprinde soldul iniţial emiterea raportului.
la începutul anului, Categorie partizi: categoriile de operatii pentru
defalcat pe debit care se doreste emiterea raportului.
curent, rămăşiţă, Tip persoana: tipul de persoana care se doreste
majorare, inclus in raport.
plusuri/minusuri la Data inceput si Data sfarsit: data de inceput si
debitele curente, sfarsit a operatiilor care se doresc incluse in
debitările/scăderile de raport.
debite în cursul anului, Pentru emiterea raportului, se apasa butonul
încasările aferente .Emite raport..
debitelor precum şi
majorările pentru
neplata la termene a
debitelor, sume
defalcate pe zile de
încasare/extras de
cont - sintetic si
analitic

Rapoarte necesare:
jurnale de debite
instituite pe fiecare
utilizator
Rapoarte necesare: Din meniul principal se acceseaza Incasari- Vizualizarea documentelor Succes
lista încasări/plăţi >Rapoarte incasari ->Borderou documente de de incasare cu
zilnice pe coduri de plata. caracteristicile selectate de
debit, conturi, Scoate borderoul de incasari efectuate de un utilizator.
perioada - analitic şi grup/de toate grupurile/un utilizator / de toti
sintetic utilizatorii / de anumiti
utilizatori pentru o anumita taxa / toate taxele /
anumite taxe /pe un singur tip de plata sau mai
multe/ pe persoana
fizica / persoana juridica / ambele tipuri de
persoana. Raportul poate fi scos pe documente /
pe conturi de buget,
in functie de modul de incasare (numerar,
trezorerie sau ambele), tinand seama de starea
platilor (active, anulate
sau ambele). Borderoul este scos pentru perioada
introdusa, implicit el fiind scos pe ziua in curs. Bifa
de Sumar
are sens numai pentru borderourile pe
documente, pentru a nu mai fi afisate toate
detaliile chitantelor.

Generarea balanţei Se acceseaza meniul principal: Balanta fiscala este situatia Succes
fiscale cu informaţiile Contabilitate->Balanta fiscal care sta la baza intocmirii
din evidenţă fiscală Pentru a vizualiza balanta fiscala este necesar sa balantei de verificare
menţionate mai sus se efectueze statistica inchiderii de luna , adica contabile. Ea cuprinde
statistica in toate
ultima zi a lunii pentru care se doreste situatia. operatiunile fiscale,
Acum se poate alege una dintre cele 3 optiuni grupate pe tipuri
prezente in gridul din ecran, si anume : .Emitere (modificare, borderou,
balanta analitica., .Emitere balanta sintetica. si plata , virare etc) in
.Emitere ordinea efectuarii.
balanta analitica- avertizari., .Emitere balanta
sintetica suprasolviri. , .Emitere balanta analitica
suprasolviri. ,
.Emitere balanta sintetica- sumar pe conturi de
buget..

Generarea balanţei Se acceseaza meniul principal: Vizualizare raport Balanta Succes


contabile de verificare Contabilitate->Balanta fiscal fiscal – sumar pe conturi
sintetică şi analitică, Pentru a vizualiza balanta fiscala este necesar sa de buget
pe o anumita se efectueze statistica inchiderii de luna , adica
perioadă, cu statistica in
posibilităţi de filtrare ultima zi a lunii pentru care se doreste situatia.
pe conturi Acum se poate alege
Emitere balanta sintetica- sumar pe conturi de
buget..

Generarea unei fişe de


cont, pe o anumita
perioadă, cu
posibilităţi de filtrare
pe conturi de
registrul-jurnal
Generare Buget
venituri - prevederi
Generare Lista
rectificări bugetare
Generare Lista
reaşezări\virări
bugetare
Generare Fise de
urmărire pe articol
bugetar de tip venit
Generarea de situaţii
privind bugetul
aprobat/lansat,
utilizarea bugetului
(valori realizate fata
de valorile
planificate): contul de
execuţie al veniturilor
Functii privind administrarea sistemului
Nr caz de Nume caz de testare Descriere Rezultate Raspuns: Raspuns Note
testare asteptate succes/ client
esec
VEN1 Funcţia de administrare trebuie
să permită gestionarea
constantelor (normelor) fiscale
stabilite prin lege şi prin hotărâri
de Consiliu Local, introducerea şi
modificarea datelor aferente
descrierii debitelor, a cotelor
anuale pentru calculul
veniturilor, a procentului
majorărilor sau a penalităţilor, a
modurilor de calcul specific
fiecărei categorii de debit în
parte etc. Aceasta evidenţă
trebuie să fie posibil a fi
menţinută pe minim 5 ani în
urmă.
Intreţinerea nomenclatoarelor:
*nomenclator străzi, tipuri de
străzi, suburbii, zone fiscale
*tipuri de documente
*tipuri de contracte comerciale
*tipuri de debite, tipuri de plăţi
*valute, curs valutar
*zile nelucrătoare;
*gestionarea zonării fiscale;
*gestiunea numerelor şi seriilor
de chitanţe fiscale/facturi, cu
generare automată la emiterea
acestora
*posibilitatea de definire a
textului pentru antete şi
titulaturi în înscrisurile
standardizate
*definirea ordinii de stingere, pe
perioade
*alte nomenclatoare
Gestionarea tipurilor existente
de venituri şi a definirii de noi
surse de venituri fără a fi
necesară intervenţia furnizorului
pe parametri precum:
*denumire
*cont de buget
*cote majorări, penalităţi
*termene de plată
*categorii în cadrul unei surse de
venit
*caracteristicile sursei de venit
*mod de calcul, sistemul trebuie
să permită definirea de formule
de calcul care să poată fi
exprimate în funcţie de oricare
dintre caracteristicile sursei de
venit
*generarea automată de intrare
în meniu şi de macheta de ecran
pentru fiecare din sursele
definite şi posibilitatea
introducerii de date cu
caracteristicile respective
Funcţia de închidere an fiscal
trebuie să efectueze următoarele
operaţiuni:
« calculul listei de rămăşiţe:
debite majorări, penalităţi pe rol,
cod de debit
*lista de suprasolviri, rămăşiţe,
majorări şi penalităţi ia sfârşitul
anului fiscal ~ analitic şi sintetic,
cu generarea automată a notei
contabile
*registrul de partizi sintetic PF şi
PJ pe cod de debit
*solduri finale pe cod de debit
Funcţia de deschidere an fiscal
are ca scop pregătirea tuturor
datelor necesare generării
debitelor. în acest scop trebuie
să efectueze următoarele
operaţiuni:
*introducere coeficienţi calcul,
majorări, penalităţi
*debitare/redebitare iniţială,
conform anumitor criterii
(strada, număr, suburbie,
selecţie manuală etc.),
*sistemul trebuie să permită la
deschiderea unui nou an fiscal,
posibilitatea emiterii chitanţelor
de încasare a creanţelor
bugetului local în prima zi
lucrătoare a lunii ianuarie,
independent de data închiderii în
contabilitate a anului fiscal
anterior.
Rapoarte necesare
*lista utilizatorilor aplicaţiei
declaraţi şi conectaţi;

Rapoarte necesare
*lista activităţilor derulate de un
operator sau un grup de
operatori într-o anumită
perioadă - analitic, sintetic
(jurnal de activitate pe fiecare
utilizator in parte).
Modulul trebuie să fie interfaţat
cu modulul GIS pentru
localizarea în spaţiu a numerelor
administrative (persoane,
terenuri, clădiri, contracte
comerciale, etc), putând afişa
harta interactivă în interfaţa
web, fără a necesita deschiderea
unei alte ferestre.

S-ar putea să vă placă și