Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

STUDENT:
SPECIALIZAREA: FINANTE-BANCI
ANUL: 2
GRUPA: 3
INTRODUCERE

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi
mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili independenţi.

Avantaje:

Actualizare rapidă la modificările legislative.

Multi-firma, Multi-user.

Accesare simultană a aceloraşi opţiuni de program, prin reţea.

Usurinţă în asimilare şi utilizare.

Extrem de manevrabil.

Rapid şi robust.

Help interactiv.

Conţine:

Contabilitate financiară.

Imobilizari.

Clienti / Furnizori cu situatii complete aferente.

Casa (lei, valuta) / Banca (lei, valuta) / Deconturi.

Salarii (cu declaratii în format electronic).

Productie (inclusiv pe baza de retetar)

Operatii interne cu stocuri (Bonuri de consum, Transferuri, Inventariere etc.)

Suport pentru tiparirea pe formulare tipizate (facturi, op-uri, chitante), oricare ar fi formatul
acestora.

Rapoarte complete pentru fiecare modul.


1. PREZENTARE GENERALA

Pentru instalarea corectă a programului în reţea este nevoie să fie urmaţi următorii paşi:

1. se da clik pe iconita si se urmeaza pasii.

Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este extrem de
importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nici o firmă creată, va fi afişată fereastra de configurare
a societăţilor.
Ecranul de configurare şi modul în care acesta este structurat este prezentat în imaginea de mai jos:
Lista firmelor:
Este zonă a ecranului de configurare unde se pot adăuga societăţi noi.
Informaţiile solicitate în această listă sunt:
*Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul generează coduri
începând cu 0001.
*Denumirea societăţii
*Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de atributul fiscal.Astfel
la o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal R, la rubrica "Cod fiscal" din această listă se va trece
doar 1234 şi nu R1234
*Nr.registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la oficiul registrului comerţului.
Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
cj = codul judeţului
nnnn = numărul de înregistrare
aaaa = anul înregistrării
Un exemplu de astfel de înregistrare este J40/1234/2006

Zona 2- Preluare Date Contabile


Preluarea datelor contabile se face apăsând butonul corespunzător
În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:
1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va utiliza acest
program.

În această situaţie, în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a lucrului cu


programul şi se va apăsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţial an, Debit precedent şi Credit curent, vor avea
valoarea zero.
Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat pentru societatea
selectată şi se va putea începe lucrul cu programul.
2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru întocmirea
evidenţei contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societăţi poate avea loc în două momente diferite, care presupun
două modalităţi de preluare.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de
începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu soldul
conturilor la data de 01/01.
- valorile înscrise în cele patru coloane vor avea aceiaşi valoare.
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
· în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţial an se vor înscrie în dreptul conturilor
care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă
· coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu rulajele cumulate
(inclusiv soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare din balanţa lunii anterioare
preluării datelor în Saga.
- după cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie.

Preluare stocuri initiale


Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale, mărfuri - stocuri
urmărite cantitativ-valoric.
OBSERVAŢIE:Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor contabile şi
după validarea acestora.
Paşi premergători preluării stocurilor:
Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:
După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele
Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor iniţiale.
Este recomandat să aveţi liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc în parte,
liste ce trebuie să conţină minim: denumirea produsului, cantitatea şi preţul de achiziţie al stocurilor
acesta fiind preţul ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.
Informaţiile legate de zona 3 a ecranului de configurare, în special informaţia despre codul
CAEN este relevantă, atât pentru formularul Bilanţ cât şi pentru Configurare salarii, la stabilirea
procentului corect pentru contribuţia societăţii la fondul pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.

Explicarea în detaliu a fiecărei părţi din zona 4 a ecranului de configurare societăţi:

Informaţiile generale constau în:


1. adresa societăţii
2. unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descărcării de gestiune
5. cotele de TVA
6. modul de plată a TVA
7. informaţii despre operaţiuni de import/export

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

Puteţi alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu
ponderat) - proceduri automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care dvs. va trebui să
alegeţi ceea ce se va descărca.
Casa de marcat
Programul lucrează acum doar cu casele de marcat DATECS, ORGTECH, ACTIVA şi EURO.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat fie în regim de lucru on-line fie off-line.
Conturi automate
Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate utilizate de către
program.
Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca1,2,3 şi/sau
Deconturi1,2,3.
De exemplu setarea la câmpul Banca2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 şi a
eventualelor analitice a acestuia în ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de bancă.
O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi.
Concret aceste conturi constuie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă, profit, etc.
Semnături pentru rapoarte
Datele din acest ecran sunt opţionale.
Ecran în care puteţi introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să semneze diverse
documente listate de către program.
În tabelul de mai jos veţi găsi, un model orientativ al datelor care se pot introduce:

Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod automat la rubrica de
semnătură din documentele indicate la în coloana "Denumirea documentului".

Setări Diverse
Date opţionale.
Ecran în care puteţi stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a documentelor
primare (NIR).
Pentru scadenţare, puteţi seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu ţină seama de
zilele nelucrătoare, iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie eliminate din calcul.
Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.

Configurare utilizatori
Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există două tipuri de
utilizatori:
1. Administrator
2. Utilizator normal
Programul vine cu utilizatorul ADMIN, utilizator de tip Administrator, creat implicit.
Nu se pot crea alţi utilizatori cu drepturi de administrator.
Utilizatorul ADMIN trebuie să fie unic.
Se pot crea oricâţi alţi utilizatori normali ai programului
Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaţii
- drepturi de acces la opţiunile meniurilor
La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri şi la societăţi.
Implicit, utilizatorului normal, îi va fi restricţionat accesul la:
- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă
- devalidarea unei luni închise
- ecranul de configurare utilizatori
Aceste operaţii sunt permise numai utilizatorului ADMIN.
Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i
s-au restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.
Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.
Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de listare a
situaţiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme
Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri
şi la firme) sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare "Fără acces".
În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.
Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea în program.
Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:
1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală
2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB pentru
poziţionarea cursorului pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola dorită pentru
utilizatorul respectiv se apasă TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare, în câmpul Repetare
parolă
2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi de doreşte modificarea acesteia,
se introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se completează datele din
câmpurile Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă. Trecerea de la un câmp la altul se va face
utilizând tasta TAB.
In meniul principal avem urmatoarele operatii:

La alegerea meniului fisiere apare submeniul acesteia:


Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat
acestora.

Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:


Cod = Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau alfabetic. În cazul în care doriţi
operarea cu coduri de bare, acesta trebuie să conţină codul de bare al produsului.
Denumire= Denumirea articolului
UM= Unitatea de masura
TVA= Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire pentru acest articol
Tip= Tip articol. Se selectează din lista tipurilor existente. Dacă nu există, trebuie să îl creaţi
Stoc current= Coloană informativă, în care va fi afişat stocul produsului în funcţie de cantităţile
intrate/ieşite validate la intrări respectiv ieşiri
Preţ vânzare= Preţul de vânzare fără TVA al produsului selectat. Dacă doriţi setarea preţului de
vânzare, apăsaţi butonul care vă va afişa o fereastră ce poate fi lăsată pe ecran şi a
cărei informaţii se schimbă în funcţie de articolul selectat în tabelul principal. Fereastra vă permite
calculul preţului de vânzare inclusiv TVA
Preţ vânzare + TVA= Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
Stoc minim= Informaţie solicitată pentru a regăsi acele produse ce se află sub stocul minim
necesar.
Blocat= Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului astfel încât acesta nu va mai putea fi
utilizat în introducerea de date despre intrări, ieşiri sau consumuri
Cod bare= Conţine codul de bare al articolului. În cazul în care produsul nu are cod de bare,
apăsarea butonului , situat în dreapta sus, vă va permite generarea unui cod de bare pornind de la
codul de articol. Pentru aceasta codul de articol trebuie să fie numeric şi de maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare (scanere), pentru articolele care au
completat codul de bare, se poate realiza din toate ecranele de operare care necesita adaugarea
de articole.
Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de bare.
Butonul Reţeta
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea reţetei,
presupune generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la fiecare predare de
produs finit sau reţetă.
Mai jos exemplificăm ecranul de reţete

Reţeta se va defini pentru cantitatea la care se raportează. În imaginea de mai sus, am stabilit că la
10 bucăţi de Pâine se vor consuma cantităţile din reţetă.
Butonul Eticheta.. vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip
vandabil şi au preţ de vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente specifice acestora,
cum ar fi: imagine de antet, ce preţ să fie listat pe eticheta, numărul de zecimale a preţului, etc.
Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveţi în portofoliu.
Similar ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo), texte suplimentare în
antetul, titlul şi subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea informaţiilor specifice care
doriţi să apară în ofertele dumneavoastră, cum ar fi codul, preţul, cantitatea în stoc, numărul de
zecimale, garanţia, etc.

S-ar putea să vă placă și