Sunteți pe pagina 1din 65

16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec.

bia (sec. XIX până în…

Perioada de realizare 01/01/2020 - 31/12/2023

Tipul concursului:

Program de stat

Denumirea Programului de Stat:

„Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în


creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până
în prezent)”

Acronimul propunerii CIELP

Titlul propunerii

Titlul „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX
(ro) până în prezent)”

Titlul "Autochthonous sociocultural contexts and European interconnections in folklore and literature in Bessarabia (from 19th
(en) century till nowadays)"

Titlul „Автохтонные социокультурные контексты и европейские взаимосвязи в народном творчестве и авторской литературе
(rus) Бессарабии (с 19-го века до настоящего времени)”

Prioritatea strategică

Prioritatea Provocari societale


strategică

Direcția Patrimoniul material si imaterial


strategică

Profilul de Literatura română şi folclorul din Moldova


acreditare

Caracterul Fundamental
Cercetarii

Rezultatul -valorificarea științifică a patrimoniului cultural material și imaterial (istoric, juridic, lingvistic, literar, arheologic, etnologic,
scontat, artistic, arhitectural etc.); -valorificarea științifică a patrimoniului cultural (a celui lingvistic, literar, folcloric, etnologic,
conform istoric, arhitectural, artistic, arheologic, juridic etc.); -elaborarea studiilor teoretice în domeniile socioeconomic, politic,
Hotărârii de juridic, umanistic, filosofic, enciclopedic, artistic, muzeografic și sportiv, care vor deveni suport temeinic pentru
Guvern nr. proiectele și cercetările aplicative.
382/2019

Finantari

Volumul de finanțare

Primul An 4 mln Suma totala (4 ani) 16 mln

Alocatii din bugetul de stat(MDL)

Primul An 4 mln Suma totala (4 ani) 16 mln

Conducătorul (directorul) propunerii de proiect

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 1/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Nume Corcinschi Prenume Nina

Patronimic Ivan Data nașterii 20/09/1979

IDNP 0992005276734 Gradul Doctor habilitat în filologie


științific

Funcția Director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu- Specialitatea 622.01 – Literatura
deținută, Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării română
Instituția

Adresa curentă Chișinău, Ghidighici, str. Păcii, 8 Telefon de 022272719


serviciu

Telefon mobil 069323866 Email ninacorcinschi@gmail.com

Denumirea organizației Centrul, Laboratorul, Catedra Conducătorul organizației

Datele Organizatiei aplicante

Denumirea Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu- Centrul Centrul de Literatură și Folclor
Organizaţiei Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Secția, Sectorul de literatură premodernă şi modernă; Conducatorul Organizației Nina Corcinschi


Laboratorul, Sectorul de literatură contemporană; Sectorul de
Catedra teorie şi metodologie literară; Sectorul de
folcloristică.

Baza tehnico-materiala a unitatii 7 birouri, 11 computere conectate la internet, 6 scanere, un


aparat foto și 14 dispozitive de stocare a informației

Apartenenţa Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Adresa organizaţiei

Strada Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt Blocul 1

Localitatea Chișinău Cod Poștal 2001

Telefon de (+373) 22 272719 Fax (+373) 22 272719


serviciu

Email cancelarie.ifilolog@gmail.com

Descrierea propunerii de proiect

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 2/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

In Proiectul își propune drept scop cercetarea literaturii române și a creației folclorice din Basarabia de la 1812 încoace într-o
romană sinteză fundamentală, care să elucideze și să structureze monografic multitudinea de aspecte artistice, culturale,
antropologice și sociale în interdependența și interacțiunea proceselor literare de menținere și afirmare identitară a tradiției
populare, a spiritului național. Se vor explora condiționările, pozitive și negative, dintre factorii etnici și cei politici, dintre
tradiția folclorică românească și presiunea slavă în vederea stabilirii reperelor de rezistență creatoare și a celor de inhibiție și
pseudomorfoză. Dat fiind rolul important al creației populare în stimularea și perpetuarea unei linii naționale literare
consecvente, vor fi investigate și cercetările folclorice efectuate de-a lungul secolului XX. Se vor revizui colecțiile de folclor
apărute în perioada regimului totalitar. O atenție sporită se va acorda studiului imaginarului Basarabiei și basarabeanului cu
diversele și tragicele fracturări istorico-culturale, antropologice și ontologice de după 1812. Vor fi examinate fenomenele de
fractură și cele de rezistență estetică, etno-culturală în cadrul unor presiuni politice, ideologice și lingvistice de
deznaționalizare. Vor puse într-un sistem de criterii, etnologice și sociologice, aspectele tematico-problematice ale literaturii și
cele ce țin de coerența ei estetico-emoțională, decelându-se fenomenele artistice și modalitățile literare care au contribuit la
menținerea coloanei naționale originare. Cercetările vor viza procesele culturale și literare de integrare a Republicii Moldova
în Spațiul European, antrenarea lor în dinamica globalizării, fenomenele migraționiste cu efectele lor de mentalitate și de
destin. Țintele de cercetare vizează subiecte concrete precum: • conflictele culturale și criza studiilor literare; • dialoguri
interculturale, în special receptarea literaturii artistice și a folclorului românesc în Ucraina; • tranzitologia literară, cu studiul
mutațiilor culturale, artistice și de mentalitate a personajelor din literatură ca expresie a limesului; • Elucidarea imaginii
străinului în literatură, cu organizarea unor conferințe științifice la care vor fi invitați oameni de cultură, reprezentanți ai
minorităților naționale și ai asociațiilor etnoculturale din Moldova; • Tema migrației din literatura ultimilor decenii, cu
dezvăluirea interdisciplinară (antropologică, sociologică și psihanalitică) a relației strânse dintre opera literară și migrantul
social, oferind răspunsuri la problemele, convulsiile și angoasele cu care se confruntă individul în comunitatea contemporană
globalizantă; • Se vor explora reprezentările imaginarului demonic, dominant în literatura din sec. IX-XX, disimulat în
contexte, semne, simboluri, avataruri, definitorii pentru spiritul epocii și pentru anumite obsesii fundamentale în istoria celor
două secole; • în temeiul psihologiei arhetipale, se vor efectua cercetări în psihologia abisală a personajelor din romanele
basarabene, cu raportare la fracturile ontologice fundamentale, la care a fost supus basarabeanul de către intemperiile unei
istorii ingrate. Investigația scrierilor și autorilor din perioada postcomunistă va avea aspectul unor sinteze largi a proceselor
de integrare a literaturii basarabene în spațiul literaturii române și europene.

In The project aims to research Romanian literature and folklore in Bessarabia from 1812 till nowadays in a fundamental
engleză synthesis, which elucidates and monographically structures the multitude of artistic, cultural, anthropological and social
aspects in interdependence and interaction between literary processes of maintenance and identity affirmation of the folk
tradition and the national spirit. Both positive and negative conditions between the ethnic and political factors, between the
Romanian folklore tradition and the Slavic influence will be explored in order to establish creative resistance points and, on
the other hand, those of inhibition and pseudomorphosis. Given the important role of folklore in stimulating and perpetuating
of a consistent national literary line, folklore studies carried out throughout the 20th century will also be investigated. The
folklore collections with ideological tint which were published during the communist period will be revised. The research will
focus on cultural and literary processes of integration of the Republic of Moldova in the European Space, their engagement
into the dynamics of globalization, the migration phenomena with their effects of mentality and destiny. The research targets
cover particular topics such as: - cultural conflicts and the crisis of literary studies; - Intercultural dialogues, in particular the
reception of Romanian artistic literature and folklore in Ukraine; - literary transitology, with the study of cultural, artistic and
mental changes characters undergo in literature as an expression of the limes; - elucidation of the foreigner image in
literature via organization of scientific conferences at which cultural people, representatives of national minorities and ethno-
cultural associations in Moldova will be invited; - the migration theme in the literature of the last decades through
interdisciplinary (anthropological, sociological and psychoanalytic) study of the close relationship between a literary work and
a social migrant, offering answers to the problems, convulsions and anxieties faced by the individual in the contemporary
globalized community; - representations of the demonic imaginary dominant in the literature of the 19th and 20th centuries
will be explored. It is concealed in contexts, signs, symbols, avatars which are defining for the spirit of the time and for certain
fundamental obsessions of the two centuries history; - In this context, the idea that the marginal facts, the unseen part of
personality, the obscure, latent areas neglected in the process of previous research allow a deeper understanding of the
indigenous socio-historical realities and the universe of artistic works will be reasoned; - Based on the archetypal psychology,
research of the abyssal psychology of characters from Bessarabian novels will be conducted with reference to fundamental
ontological fractures to which the Bessarabian (and, respectively, the character from Bessarabian literature) was subjected by
the inclemency of an ungrateful history. the investigation of authors and works of the post-communist period will take the form
of broad syntheses focused on integration processes of Bessarabian literary life into the Romanian and European literature.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 3/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

In rusă Целью проекта является исследование румынской литературы и фольклорного творчества в Бессарабии с 1812 года
по настоящее время в фундаментальном синтезе, охватывающим и структурирующим многообразие
художественных, культурных, антропологических и социальных аспектов во взаимозависимости и взаимодействии
литературных процессов по сохранению и самоутверждению национальной и духовной идентичности. Намечены
исследования позитивных и негативных воздействий этнических и политических факторов на румынскую
фольклорную традицию в условиях славянского влияния для установления точек творческой устойчивости, а также
заторможенности и подмены этно–культурных форм, т.е. псевдо-морфогенеза. Одновременно будет проводиться
изучение последовательной национальной литературной направленности в области исследований, осуществленных
в течение 20-го века и сыгравших существенную роль в стимулировании и сохранении фольклорного наследия.
Особое внимание будет уделено изучению образов Бессарабии и бессарабцев в свете различных, в том числе
трагических, историко-культурных, антропологических и онтологических переломов с 1812 года. Будут исследованы
явления этнокультурного сопротивления в контексте политического, идеологического и лингвистического давления и
денационализации как в их литературном отражении, так и в публицистике или ином отклике авторов. Они включат
систему этнологических и социологических критериев,, тематически-проблемных аспектов литературы и связанных с
этим эстетико-эмоциональных взаимосвязей, раскрывающих художественные явления и литературные условия,
которые способствовали сохранению национального достоинства. В исследовании будут представлены культурные и
литературные процессы интеграции Республики Молдова в европейское пространство, их включение в динамику
глобализации; миграционные явления с их воздействием на менталитет и судьбу. Цели исследования охватывают
конкретные темы, такие как: - культурные конфликты и кризис литературоведения; - межкультурные диалоги, в
частности восприятие румынской художественной литературы и фольклора в Украине; - литературная транзитология,
с изучением культурных, художественных и психологических изменений персонажей в литературе как отражение
самоутверждения; - освещение образа «чужого» в литературе, с организацией научных конференций, на которые
будут приглашены культурные деятели, представители национальных меньшинств и этнокультурных объединений в
Молдове; - тема миграции в литературе последних десятилетий с междисциплинарным раскрытием
(антропологическим, социологическим и психоаналитическим) тесной взаимосвязи между литературным
произведением и социальным мигрантом и ответами на проблемы, метания и тревоги, с которыми сталкивается
человек в современном глобализированном сообществе; - будут исследованы образы воображаемого демонического,
доминирующие в литературе ХIX-XX веков, скрытые в контекстах, знаках, символах, аватарах, определяющих дух
времени, и некоторые фундаментальные навязчивые идеи истории этих двух столетий; - в соответствие с
архетипальной психологией, будет осуществлено исследование процессов глубинной психологии персонажей
бессарабских романов под влиянием фундаментальных онтологических переломов, которым подвергся бессарабец.
Изучение произведений и авторов посткоммунистического периода представит широкий синтез процессов интеграции
бессарабской литературы в румынскую и европейскую литературу.

Cuvinte-cheie

Cuvinte cheie Literatură basarabeană, rezistență prin tradiție, fracturi ontologice, imaginar, personaj abisal, integrare culturală
în romană europeană, poetică.,

Cuvinte cheie Бессарабская литература, существование в традиции, онтологические переломы, глубинный характер,
(en) литературные взаимосвязи, европейская культурная интеграция, поэтика.,

Cuvinte cheie Bessarabian literature, resistance through tradition, ontological fractures, abyssal character, literature of authenticity,
(ru) European cultural integration, poetics.,

Detalii suplimentare

Obiectivele - Reexaminarea științifică și restabilirea arhivelor tezaurului etno-folcloric, hotărâtor pentru susținerea și perpetuarea,
propunerii inclusiv prin expresia literar-artistică, a spiritului național românesc basarabean; - redefinirea și redimensionarea
traseului de evoluție a literaturii basarabene prin determinarea, în lumina cercetărilor literare postsovietice din
Republica Moldova și România, a etapelor de creație distinctive, a jaloanelor valorice decisive și a fenomenelor
artistice definitorii; - relevarea unor procese și aspecte istorice, umane și sociale ale realităților basarabene prin
prisma imaginilor literare-pivot cu deschidere antropologică, sociologică și etnologică; - ordonarea într-o sinteză
coerentă a materialului literar din perioada de independență, depistarea tendințelor sale artistice principale și
definirea contururilor de creație a autorilor importanți; - implicarea studiului literaturii în dezbateri publice ale
problemelor stringente ale societății actuale.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 4/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Importanța și Studiul folclorului și al literaturii basarabene, care să înglobeze într-o viziune de ansamblu fundamentală investigarea
necesitatea tezaurului arhivistic etno-folcloric, creațiile literare ale scriitorilor basarabeni și cercetările istorico-literare, cu
activităților de interpretări la zi ale unor aspecte artistice și teoretice particulare, este de o importanță covârșitoare pentru știința
cercetare autohtonă și se impune din mai multe motive: - o cercetare monografică exhaustivă este absolut necesară pentru
propuse demonstrarea rezistenței și continuității în spațiul autohton a specificului spiritus loci românesc, care, deși pe
parcursul ultimelor două secole a fost supus vicisitudinilor unei istorii ingrate, a rămas viu și intact, confirmând certe
dovezi de creativitate și dăinuire; - numai o investigație multiaspectuală, estetică, antropologică, sociologică și
etnografică poate să legitimeze convingător, cu argumente decisive, europenitatea neîntreruptă a literaturii și culturii
române din Basarabia și să reducă la superfluu orice încercare de inventare a altor tradiții culturale „de veacuri” decât
cele europene; - reconsiderările și valorizările critice la zi vor deschide noi orizonturi de interpretare pentru aspecte
ale creației populare și ale literaturii lăsate în umbră sau interzise și vor ajuta la reconstituirea unui cadru istorico-
teoretic de ansamblu temeinic, edificator pentru viitoarele cercetări în domeniul literaturii și folclorului românesc din
Basarabia.

Noutatea si O cercetare de anvergura celei propuse de proiectul „Contexte socio-culturale autohtone şi interconexiuni europene
originalitatea în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec XIX până în prezent)” e o premieră absolută în știința literară
cercetarilor din R. Moldova. Viziunea sistemică estetică, socio-istorică și antropologică asupra conexiunilor proceselor literare și a
propuse folclorului cu fenomenele ce țin de societate, de mentalități umane, de corelările imagologice ale omului cu cele ale
timpului și spațiului, de convergențele etnosului local cu datele fundamentale ale culturii și civilizației române și
europene, la care se va adăuga, ca program de lucru, metoda reconsiderărilor și revalorificărilor critice, va avea
efectul unor clarificări identitare indestructibile și va oferi jaloane sigure și temeiuri originale pentru viitoarele acțiuni
culturale în perspectiva integrării europene.

Metodele de Metodele de bază de cercetare vor fi abordarea istorico-literară cu accentul pe critica biografică, hermeneutica
executare textului, naratologia, dialogismul, traductologia, analiza comparativă, asociate toate într-o perspectivă interdisciplinară
cu studiul sociologic, antropologic, cu investigația imagologică și psihanalitică. Cercetarea folclorului se va încadra în
optica specifică a tezaurizării și revalorificării fondului național al creației populare cu metodele specifice acestui scop:
inventarierea, clasificarea, sistematizarea și revizuirea științifică a materialului arhivistic, studiul etnofolcloric
comparativ.

Oportunități și Problematica și optica dublei conexiuni folclorice și literare, cu contextul socio-cultural autohton și cu cel european, a
modalități de proiectului propus creează un cadru propice unor multiple modalități și spații de promovare și diseminare. •
promovare și Comunicări la conferințe naționale și internaționale, dezbateri la mese rotunde cu participarea cadrelor didactice de la
diseminare instituțiile superioare de învățământ, a reprezentanților culturii și educației și ai minorităților naționale; • Lecții publice
în fața învățătorilor la conferințele pedagogice republicane și raionale, precum și în fața liceenilor din clasele
superioare; • Publicarea unor micromonografii cu o tematică specifică care se încadrează în planul general de
cercetare și, de asemenea, publicarea în revistele de specialitate din Republica Moldova, România și țările Europei a
studiilor științifice; Pregătirea și publicarea edițiilor revizuite și completate a colecțiilor de folclor.

Riscuri • Riscul major îl constituie acutizările crizei economice și reducerile de finanțare a proiectului, fapt care ne-ar obliga la
previzibile și restrângerea ariei de cercetare, renunțarea la teme importante, dar cu un caracter complementar și, respectiv, la
argumentarea serviciile autorilor lor. • Tot din cauza unor economii bugetare ar putea să devină mai anevoioase stagiile necesare de
gestionării documentare în bibliotecile din România; • Pierderea informaţiei din motive tehnice ce nu depind de executor – se vor
lua măsuri de prevenire prin stocarea materialului pe multiple suporturi. Sunt posibile incongruențe de comunicare
dintre diversele grupuri de cercetare din cauza diverselor metode de studiu, a opticii interdisciplinare cu dificultățile
implicite de armonizare a multiplelor unghiuri de vedere impus de un material forte vast cuprinzând o evoluție de
peste două secole. Pentru evitarea lor se vor desfășura regulat seminare cu toți cercetătorii, la care se vor face
informări, totalizări și rectificări asupra mersului investigațiilor.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 5/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Referințe 1.Constantin Pricop. Literatura și tranziția. Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2000. 2.Daniel Chirot. Societăți în
bibliografice schimbare. București: Athena, 1996. 3.Maria Cobianu-Băcanu, Gabriela Stoltz. Modele culturale și orientări valorice
în perioada de tranziție. București: Editura Universității, 1994. 4.Samuel P. Huntington. Ciocnirea civilizațiilor și
refacerea ordinii mondiale. Traducător: Radu Carp. Prefață: Iulia Motoc, Oradea: Antet, 1997. 5.Jeliu Jelev. Omul și
ipostazele personalității sale. București: Editura Didactică și Pedagogică, R. A., 1995. 5.Alvin Toffler. Al treilea val.
Traducere din l. engl.: Georgeta Bolomey și Drăgan Stoianovici, București: Ed. Politică, 1983. 6.C. Răzvan Dinică
(coord.). O filosofie a schimbării toposului românesc în context global. București: Editura Didactică și Pedagogică,
2013. 7.Hâncu, Andrei. Genurile şi speciile folclorului românesc. Chişinău: Grafema Libris, 2003. 8.G. Călinescu.
Istoria literaturii române. De la origini până în prezent. Craiova: Vlad&Vlad, 1993. 9.Bachelard G. Psihanaliza focului.
Traducere din franceză de Lucia Ruxandra Munteanu. Prefață de Romul Munteanu, București: Univers, 1989.
10.Voncu, Răzvan. Labirintul mărturisirii: strategii autoreferenţiale în literatura română veche. Bucureşti: Tracus Arte,
2012. 11.Lewis J. Language Wars. The Role of Media and Culture in Global Terror and Political Violence. London:
Pluto Press, 2005. 12.Prince Tracy J. Culture Wars in British Literature. Multiculturalism and National Identity.
London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012. 13.Salmon Ch. L’Ère du clash. Paris: Fayard, 2019. 14.
Sorel-Sutter Malika. Décomposition française. Comment en est-on arrivé là? Paris: Fayard, 2015. 15.Коптiлов В. В.
Теорiя i практика перекладу. Киïв, 1982 16.Steiner George. După Babel: Aspecte ale limbii şi traducerii. Bucureşti,
1983. 17. Cristina Gavriluță. Negativul cotidianului. Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2017. 18.Lavinia
Bârlogeanu. Diavolul în viziuni, povești și vise. București: Nemira, 2014. 19.Lucia Simona Dinescu. Corpul în
imaginarul virtual. Iași: Polirom, 2007. 20.Furedy Fr. Populism and the European Cultre Wars. The Conflict of Values
Between Hungary and the EU. London and New York: Routledge, 2018.

Rezultate Proiectul se va finaliza cu studii monografice, care vor cuprinde cercetarea literaturii și a colecțiilor de folclor din sec.
științifice al XIX-lea, sec. XX și perioada contemporană și cu realizarea noilor ediții, revizuite și comentate științific, de folclor
preconizate și românesc din Basarabia („Creația populară din Basarabia” (16 volume) și „Mărgăritare”(15 volume) precum și seria
potențialii „Editarea folclorului pe zone etnografice” (8 volume). Vor fi publicate separat studii privind evoluția genurilor literare
bineficiari între chemarea identitară și presiunea postmodernității, imaginarul Basarabiei și al basarabeanului între tradiție și
impactul globalizării. Potențialii beneficiari vor fi: • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la elaborarea de
programe de literatură și folclor pentru instituții superioare de învățământ și licee. • Domeniul educaţional (şcoli,
gimnazii, licee, colegii de artă, facultăţi de arte frumoase din centre universitare); • ONG-uri, agenţii de turism, instituţii
hoteliere etc.; • Cercetătorii științifici, doctoranzi, masteranzi din Republica Moldova și România; • Instituțiile de profil
din România și Uniunea Europeană.

Domeniile de 1. Educație (222.1) Limbi și literaturi 2. Cercetare 1.(80302) Învățământ postuniversitar 2.(80210) Învățământ
aplicare a secundar general 3. (80301) Învățământ superior universitar 3. Economie (173200) Cercetarea și dezvoltarea științei
rezultatelor sociale și umanistice.
(notă: conform
Manualului
Frascati)

Impactul • Rezultatele obținute vor contribui substanțial la stabilirea unei viziuni înglobatoare asupra literaturii și folclorului din
prezumat al Basarabia, asupra contextului socio-cultural autohton și interconexiunile europene literare și folclorice, care va oferi
rezultatelor argumente pentru europenitatea noastră originară și va pune la dispoziție studenților, masteranzilor și doctoranzilor
obținute filologi niște vectori științifici și valorici de cercetare cu deschideri estetice, sociale, antropologice și politice multiple; •
Proiectul se va finaliza cu un studiu de bază cu caracter de sinteză analitică a tuturor proceselor invocate de titlu, cu
teze de doctor și doctor habilitat, culegeri de articole, micromonografii, care vor constitui un instrument indispensabil
pentru savanții din domeniu și pentru doritorii de a cunoaște în profunzime specificul românității basarabene,
europenitatea ei organică și modalitățile de integrare ale acesteia în contextul european al globalizării actuale; •
Cercetările întreprinse vor scoate la iveală fenomene și procese literare și folclorice, care vor inaugura pentru viitor
noi piste de investigație. • Taxonomiile efectuate asupra imaginarului artistic şi literar, a imaginilor arhetipale şi
reprezentărilor de natură imagologică vor fi utile la alcătuirea lucrărilor de istorie literară şi literatură comparată. •
Volumele de folclor, cu revizuirile, completările și comentariile la zi, vor constitui un tezaur național cu o țintă
strategică foarte lungă. • Rezultatele cercetării vor oferi culturologilor şi filologilor atât o înţelegere mai profundă a
problemelor şi obiectivelor disciplinare, cât şi viziuni teoretice şi concepte operaţionale indispensabile integrării cu
succes în societatea cunoaşterii fără abandonul culturii naţionale, umaniste, singura în măsură să articuleze
informaţiile şi cunoştinţele specializate într-o viziune coerentă susceptibilă să ghideze viaţă colectivă într-o societate
democratică.

Potențialul Studiile critice și, în mod deosebit, volumele de folclor, cu o susținere publicitară pe potrivă, ar putea interesa un
comercial public larg, din Republica Moldova și din România. Astfel, o finanțare a publicării lor s-ar putea solda cu serioase
beneficii comerciale.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 6/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Fezabilitatea La realizarea proiectului sunt implicați savanți de înaltă calificare cu o experiență științifică vastă, având la activ
propunerii și volume și studii științifice importante, participări la alte proiecte naționale sau în colaborare cu Academia Română:
sustenabilitatea academicieni (1), doctori habilitați (8), doctori în filologie (16), cercetători științifici (6), doctoranzi (2). La dispoziție
este și arhiva de folclor a Institutului de Filologie „B.P. Hasdeu”, un bogat material etnofolcloric digitalizat deja.

Posibilitatea de Există posibilitatea coroborării activităților de cercetare ale proiectului cu activități de cercetare din programe
continuitate a europene prin colaborări cu Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române și cu Institutul de Filologie Română „Al
activităților de Philippide” din Iași. Astfel, se vor institui niște puncte de convergență comune în studiul istoric și comparatist al
cercetare fenomenului literar și folcloric basarabean ca expresie a românității estice și a europenității sud-estice. Volumul
descrise în preconizat „Dicționarul Enciclopedic al Scriitorilor Basarabeni” va fi elaborat în colaborare cu Academia Slovacă de
programe Științe, Bratislava. Ulterior va fi tradus în limba slovacă.
europene,
enumerați
inițiativele
preconizate

Preconizarea Drepturile de proprietate intelectuală sunt garantate în conformitate cu legea Republicii Moldova privind proprietatea
obținerii intelectuală şi acordurile stabilite cu AGEPI.
Proprietății
Intelectuale

Echipa

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Corcinschi

Prenume Nina

Patronimic Ivan

IDNP 0992005276734

Data nașterii 20/09/1979

Telefon de serviciu 022272719

Email ninacorcinschi@gmail.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific Dr. hab. în filologie, conf. univ.

Funcția deținută, instituția Director, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific principal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 7/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in Nina Corcinschi, dr. hab., conf. univ. este director al Institutului de Filologie Română „Bogdan
ultimii 5 ani Petriceicu-Hasdeu”. În ultimii 5 ani a realizat următoarele: A susținut teza de doctor habilitat în filologie
„Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic”, la specialitatea Literatură română – 622.01. A fost
director al proiectului instituţional pentru tineri cercetători „Dicţionarul de concepte operaţionale şi
instrumente de analiză a textului literar” (2015-2016). A coordonat ediții academice: Alexandru Robot.
Scrieri. Poezie. Proză. Publicistică. Eseu. Text ales şi îngrijit, studiu introductiv, repere biografice, note
şi comentarii, iconografie de Nina Corcinschi. Ştiinţa, 2018; Alexandru Robot. Scrieri. Eseu.
Publicistică. Cronici. Interviuri. Ediție îngrijită și prefață de Nina Corcinschi. Știința, 2019. Este
membru în comitetul științific al revistei Rais Journal for Social Sciences (revistă indexată
internațional) http://journal.rais.education/index.php/ raiss?
fbclid=IwAR27bs9YYtWMVS0Y1gh6DrQHynk0TpbSRERyn03rvqMT6RDrzE5BJ8zNmHs; Este
președintele Comitetului științific și de organizare a conferințelor organizate de Institutul de Filologie
Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Este membru în comitetul ştiinţific al proiectului cultural-
educativ: COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE „NICOLAE STEINHARDT”.Tipul
proiectului: Proiect cultural, de cercetare pentru profesorii, doctoranzii, masteranzii şi elevii din
învăţământ (2018). A publicat 3 cărți de critică și istorie literară monoautor, 3 volume în coautorat și
circa 200 de studii şi articole în reviste literare şi academic. În studiile de dată recentă, Nina
Corcinschi a cercetat romanul românesc postbelic sub aspectul relațiilor de cuplu, a investigat
personajele erosului, strategiile de seducție și alte modalități de existență umană în erotomahia
literară românească. A clarificat și sistematizat tipologiile de erotologii şi eroticoni literari ca nuclee ale
imaginarului erotic și a implementat acest cadru teoretic matriceal pe textele literare românești cu
valoare artistică și hermeneutică reprezentativă, fapt care a permis realizarea unui tablou general
detaliat al imaginarului erotic literar românesc.

Publicatii relevante CORCINSCHI N. Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor. Chişinău: Tipografia Centrală. 2008
propunerii CORCINSCHI N. Procesul literar contemporan. Generaţia 2000 +. Note de curs, Chişinău, Garamont
Studio, 2014 CORCINSCHI N. Publicistica literară postsovietică din Republica Moldova. Studiu
interdisciplinar. În colaborare. Chișinău, Institutul de Filologie, 2014. CORCINSCHI N. Cărțile care mă
iubesc. Iași: Junimea, 2016. CORCINSCHI N. Arcul voltaic. Textul ca realitate (i)mediată. București:
Eikon, 2016 CORCINSCHI N. Cartea din mâna lui Hamlet. Andrei Țurcanu de vorbă cu Nina
Corcinschi. În colaborare. Chișinău: Cartier, 2017 CORCINSCHI N. Imaginarul erotic în literatură.
Chișinău: Tipocart Print, 2017 CORCINSCHI N. Limbajul erotic în romanul românesc din Basarabia.
De la paradigma tradiționalistă la cea postmodernistă. În: Caietele Sextil Pușcariu III. Actele
Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017,
Cluj-Napoca, Editurile Scriptor – Argonaut, 2017. ISSN 2393-526X; ISSN-L 2393-526X.
CORCINSCHI N. Romanul Singur în fața dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire. În:
Philologia, 2017, nr. 5-6, p. 38-44.

Brevete de inventie n/a

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 8/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

„Un secol de Instituțional. 06.410.009F Academia Andrei 2006 - Executant


literatură Fundamental de Științe Țurcanu, 2010
naţională din a dr. hab.
Basarabia şi Moldovei
Republica
Moldova (1900-
2000)”

„Text, context, Instituțional. 08.819.07.04A Academia Alexandru 2008 - Executant


intertext” Grant pentru de Științe Burlacu, 2009
tineret a dr. hab.
Moldovei

„Identitate şi Instituțional. 11.817.07.09F Academia Andrei 2011 - Executant


globalism în Fundamental de Științe Țurcanu, 2014
literatura a dr. hab.
română Moldovei
postsovietică
din Republica
Moldova”

Evoluţia Instituțional. 15.817.06.07 Academia Acad. 2015 - Executant


literaturii Fundamental de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi a Moldovei
teoriei literaturii
în context
european şi
universal”

„Publicistica Instituțional. 12.819.07.01F Academia Nina 2012 - Director


literară Proiect de Științe Corcinschi, 2013 de proiect
postsovietică pentru tineri a dr. hab.
din Republica cercetători Moldovei
Moldova (studiu
interdisciplinar)”

„Dicţionar de Instituțional. 15.819.06.12F Academia Nina 2015 - director


concepte Proiect de Științe Corcinschi, 2016 de proiect
operaţionale şi pentru tineri a dr. hab.
instrumente de cercetători Moldovei
analiză a
textului literar”

Experienta de colaborare cu Domeniul


entitati internationale de
Denumirea Tara colaborare Rezultatele colaborarii

Art et société CA Artă Universitatea Montréal, Québec, Canada. Programul


aujourd’hui Strengthening Civil Society through Arts and Culture (Open
(Mouvements Society Foundations Genčve, Suisse). Parteneri: Institutul de
culturels et Filologie, Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ș.M. Executant în
artistiques au cadrul proiectului și redactor de limba română la cartea
21eme sičcle) „ABeCedar. Cum să înţelegem arta de azi” (Éditions Peisaj,
(2012-2013) Côte Saint-Luc, Québec, Canada, 2013).

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 9/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Țurcanu

Prenume Andrei

Patronimic Afanasie

IDNP 0972506544585

Data nașterii 12/09/1948

Telefon de serviciu 022272719

Email andrei.a.turcanu@gmail.com

Specialitatea 622.01 – Literatura română

Titlul științific Dr. hab. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific principal, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului consultant stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 Este coautorul monografiei Cartea din mâna lui Hamlet. De vorbă cu Nina Corcinschi, studiu
ani scris într-un registru dialogic, care și-a propus o radiografie a istoriei literare a Basarabiei „a
vârfurilor, a valorilor fundamentale”. Este autorul monografiei Dreptul la nume. O antologie a
poeziei șaizeciste din Basarbia, studiu care-și propune o revizuirea a șaizecismului ca efort de
relansare a unei tradiții de continuitate creatoare a fost șansa istorică de supraviețuire a
Basarabiei în expresia ei originară de spiritualitate românească.

Publicatii relevante propunerii ȚURCANU, A., CORCINSCHI, N. Cartea din mâna lui Hamlet. De vorbă cu Nina Corcinschi.
Chișinău: Cartier, 2016, ISBN 978-9975-86-136-6. ȚURCANU, A. Dreptul la nume. O antologie a
poeziei șaizeciste din Basarbia. Cartier, 2016. ISBN: 978-9-975-86-131-1. ȚURCANU A.
Romanul condiției umane între echivocul ontologic și imago dei. (II) Convorbiri literare. 2018, 24
Septembrie http://convorbiri-literare.ro/?p=10162 ŢURCANU, A. Însingurările desțăratului Paul
Goma. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 8-9. ISSN
1857-0461. ȚURCANU, A. Axul moral al criticii între dogma totalitară și deconstrucția
postmodernistă. Philologia 3-4, 2016, p. 45-50. ISSN: 1857-4300. ŢURCANU, A. Anii ’60: critica
literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială. In: Philologia. 2015, nr. 1-2(277-278), pp. 3-7.
ISSN 0236-3119. ŢURCANU, A. Fenomenul șaizecist: Prefigurarea literară a semnelor de
identitate. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 159-
163. ISSN 1857-0461.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 10/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

„Identitate şi Instituțional. 11.817.07.09F Academia Andrei 2011 - Executant


globalism în Fundamental de Științe Țurcanu, 2014
literatura a dr. hab.
română Moldovei
postsovietică
din
Republica
Moldova”

„Evoluţia Instituțional. 15.817.06.07 Academia Acad. 2014 - Executant


literaturii Fundamental de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal”

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Burlacu

Prenume Alexandru

Patronimic Gheorghe

IDNP 0980702016586

Data nașterii 08/06/1954

Telefon de serviciu 022.27.27.19

Email alexburlacu1@gmail.com

Specialitatea 622.01 – Literatura română

Titlul științific dr. hab. în filologie, prof. univ.

Funcția deținută, instituția Cercetător științific principal Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific principal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 11/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii S-a ocupat de cercetarea literaturii basarabene șaptezeciste, sup aspectul poeticii, al reprezentărilor
5 ani artistice și a sistemului de personaje. A coordonat ediții academice: 4. Drumul spre centru. În
onoarea acad. Mihai Cimpoi, Chișinău, Biblioteca Științifică, 2017, 392 p. (Coordonator științific)
ISBN 5. Anatol Codru. Mitul personal, Chișinău, Pro Libra, Tipografia Centrală, 2016, 354 p.
(Coordonator științific). ISBN 978-9975-3122-9-5. A publicat 15 cărți de critică și istorie literară
(monoautor), coautor de monografii colective, autor a peste 300 de studii şi articole în reviste literare
şi academice. În lucrările de dată recentă, Alexandru Burlacu a dat un tablou vivant privind
generația „Ochiul al treilea”, în eseul Poeții și trandafirul, a pregătit manuscrisul eseului Cercurile
verbului, consacrat șaizeciștilor basarabeni, portretele cărora au apărut în revistele Philologia,
Akademos, Viața Basarabiei, Metaliteratură. Eseurile sunt centrate pe revizuirea fenomenului poetic
basarabean în secolul al XX-lea și vin în continuarea studiului monografic Poezia basarabeană și
antinomiile ei (2001). Autorul e un fenomenolog atent la natura nuanțelor, mergând vectorial pe
direcții, tendințe, dar și pe liniile individuale, pe personalități. Intoleranța lovinesciană a raportării la
grila sincronizării marchează și articolele despre proza lui Ion Druță, Vladimir Beșleagă, Vasile
Vasilache, Aureliu Busuioc ș.a.

Publicatii relevante propunerii 1. Poeții și trandafirul (Generația „ochiul al treilea”), Iași, Junimea, 2018, 235 p. 2. Drumul spre
centru: În onoarea acad. Mihai Cimpoi, Chișinău, Biblioteca Științifică, 2017, 392 p. (Coordonator
științific) 3. Anatol Codru. Mitul personal, Chișinău, Pro Libra, Tipografia Centrală, 2016, 354 p.
(Coordonator științific). 4. Proza lui Vladimir Beșleagă. Hermeneutica romanului, Chișinău, Gunivas,
2014, 131 p.

Experienta in proiecte Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

Proza Proiect 08.819.07.04A Consiliul Alexandru 2008 - Director


basarabeană pentru tineri Suprem Burlacu 2009 de proiect
din sec. al cercetători pentru
XX-lea. Text. Știință și
Context. dezvoltare
Intertext. Tehnologică
Chișinău, al AȘM;
Gunivas, contract de
2010) finanțare nr.
33/ind. din
05.02.2008

„Identitate şi Instituțional. 11.817.07.09F Academia Andrei 2011 - Executant


globalism în Fundamental de Științe a Țurcanu, 2014
literatura Moldovei dr. hab.
română
postsovietică
din
Republica
Moldova”

Instituțional. Instituțional. 14.06.142 F Academia Acad. 2014 - Executant


Fundamental Fundamental de Științe a Mihai 2019
Moldovei Cimpoi

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Ciocanu

Prenume Ion

Patronimic Mihai

IDNP 2001001013859

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 12/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Data nașterii 05/01/1940

Telefon de serviciu 022272719

Email ionciocanu@gmail.com

Specialitatea 622.01 – literatura română

Titlul științific Dr. hab. în filologie

Funcția deținută, instituția consultant științific, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului consultant stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A publicat o culegere tematică internațională, în care vorbește despre creaţia poeţilor
ani basarabeni: Grigore Vieru, Victor Teleucă, Anatol Codru, Liviu Damian, Nicolae Dabija, Leonida
Lari, Vasile Romanciuc ş.a. În 2015 a publicat două cărți Popas analitic în proza contemporană
(Ed. Lumina, Chișinău) și În problema și în miezul poeziei (Editura Iași, Tipo-Moldova). În 2018
domnia sa a publicat 34 de articole și cronici în ziarele și revistele noastre. În 2019 Ion Ciocanu
a publicat 9 articole și recenzii. Cartea recent apărută la editura Pontos din Chișinău Maestru și
salahor. Alături de circa 60 de articole ale marilor noștri savanți Nicolae Corlăteanu, Silviu
Berejan, Anatol Ciobanu, ale mai tinerilor Alexandru Burlacu, Andrei Țurcanu ș. a. Ion Ciocanu
publică 9 articole și eseuri pe cele mai arzătoare probleme ale lingvisticii și problemelor noastre
identitare (spre exemplu: Imperativul unei decizii statale corecte și răspicate, Sărbătoare care nu
ne-ar trebui, Nu! – tiraniei limbii ruse etc.) Domul Ion Ciocanu este specialist în literatura română
și contemporană, a publicat peste 800 de studii, recenzii și articole, inclusiv 5 monografii și 2
manuale.

Publicatii relevante propunerii 1. CIOCANU, I. În marginea şi-n miezul peziei. Iaşi: Ed. Tipo Moldova, 2015. 347 p. ISBN 978-
606-676-732-3 2. CIOCANU, I. În chingile cenzurii (De pe două margini de război Ion
Vatamanu). În: Ion Vatamanu: scriitor al existenţei. Concepţie, antologie, elaborare Vitalie
Răileanu. Bucureşti: Detectiv Literar, 2017, p. 43-46. ISBN 978-606-897-54-3. 3. CIOCANU I. O
întâlnire de neuitat cu maestrul Leonid Cemortan în vol.: „Leonid Cemortan”, 2017, p. 282-283.
ISSN 978-9575-86-37-308-6.

Experienta in proiecte Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

„Identitate şi Instituțional. 11.817.07.09F Academia Andrei 2011 - Executant


globalism în Fundamental de Științe Țurcanu, 2014
literatura a dr. hab.
română Moldovei
postsovietică
din
Republica
Moldova”

„Evoluţia Instituțional. 15.817.06.07 Academia Acad. 2014 - Executant


literaturii Fundamental de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal”

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 13/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Nume Dicusar

Prenume Cristina

Patronimic Alexandru

IDNP 2007002032071

Data nașterii 07/08/1993

Telefon de serviciu 022272719

Email dicusar.cristina@gmail.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Redactor consultant SEO

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific stagiar

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani A absolvit masteratul cu o teză despre Dimensiunea interculturală în
traducere literară A activat în calitate de cercetător științific stagiar la
Institutul de Filologie în perioada 2016-2017 A participat la conferințele:
„Paradigmele ştiinţei”, „Semnificaţia filosofică a operei lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu (175 ani de la naştere)”

Publicatii relevante propunerii Dicusar, Cristina (2015). Fracturismul — „un copil al revoluției” în:
Clipa, 2015, nr. 4, p.8-11

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Petrașcu

Prenume Eugeniu

Patronimic Victor

IDNP 2009024007280

Data nașterii 01/06/1993

Telefon de serviciu 022272719

Email eugenpetrascu@gmail.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Cercetător științific stagiar, Institutul de Filologie Română „B. P.- Hasdeu” al MECC

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific stagiar

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A susținut cu succes teza de licență, este masterand la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
ani Creangă”

Publicatii relevante propunerii PETRAȘCU E., „Matei Iliescu” de Radu Petrescu, roman ce stă sub semnul „Ocheanului întors”,
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Moștenire, Influență,
Continuitate. Colocviul științific cu participare internațională. Chişinău: Pro Libra, 2019, 118-120.
ISBN978-9975-3289-0-6.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 14/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Literatura Proiect 19.800.12.06.17F ANCD Dr. 2018 - Executant


prin prisma pentru Nadejda 2019
arhetipologiei tineri IVANOV
cercetători

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Nume Cotorcea

Prenume Silvia

Patronimic Patronimic* Ivan

IDNP 2006011021601

Data nașterii 10/08/1992

Telefon de serviciu 022272719

Email cilibic.silvia10@gmail.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Doctorandă, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific stagiar

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani Am elaborat, în cadrul studiilor de masterat (filologie, UPS „I.
Creangă”), teza de master „Activități și oportunități de formare a
competenței punctuaționale în gimnaziu”, pe care am susținut-o pe
nota 10.

Publicatii relevante propunerii n/a

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Șleahtițchi

Prenume Maria

Patronimic Nicolae

IDNP 0972907042611

Data nașterii 17/01/1960

Telefon de serviciu 022272719

Email mariasleahtitchi@gmail.com; msleahtitchi@yahoo.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific Dr. hab. în filologie

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 15/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Funcția deținută, instituția Cercetător științific coordonator, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul cercetator stiintific principal


proiectului

Rezultatele stiintifice in 1. A stabilit profilul evoluției romanului românesc optzecist și conexiunile lui cu experiența romanescă
ultimii 5 ani din literaturile limitrofe spațiului cultural românesc ; 2. A stabilit corelația dintre reprezentările sociale și
cele literare în câmpul receptării literaturii, precum și mecanismele de influență (inclusiv ideologică)
asupra receptării vieții și operei unor scriitori importanți (Ion Creangă, Mihai Eminescu) în perioada
comunismului din Moldova Sovietică ; 3. A elaborat panorama literaturii din perioada Moldovei
Sovietice; 4. A stabilit direcțiile de dezvoltare a romanului din Republica Moldova în perioada 2000-
2017; 5. A stabilit direcțiile de dezvoltare a literaturii pentru copii din Republica Moldova în perioada
2000-2017; 6. A stabilit etapele de afirmare a prozei diaristice și memorialistice în literatura din stânga
Prutului; 7. A prezentat o relectură (actualizată) a personalității și operei scriitorului basarabean din
secolul XIX Alecu Donici etc.

Publicatii relevante 1. Șleahtițchi, Maria. Literatura în comunism. În: Panorama comunismului în Moldova sovietică. Liliana
propunerii Corobca (editor). Iași: Polirom, 2019, p. 533-558. 2. Literatura pentru copii. Antologie. Prefață, selecție
și note biobibliografice de Maria Șleahtițchi. Chișinău: Arc, 2018, 200 p. 3. Șleahtițchi, Maria. Naratologi
și reprezentări naratologice. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. Nr. 4 (47), 2017,
p.144-149. 0,4 c.a. ISSN 1857-0467 Cat. B. 4. Șleahtițchi, Maria. The Romanian contemporary novel in
the Republic of Moldova // Intercultural communications/ Mежкультурные коммуникации, Tbilisi –
Тбилиси, nr. 26, 2016, pp. 11-18. ISSN 1512-4363. EAN 9771512 43 6007. 5. Șleahtițchi, Maria.
Romanul contemporan din Sud-estul Europei: între societal şi literaritate. În: Meridian critic. The
discourse of clothing (II). Annals Ştefan cel Mare University of Suceava. Philology, Series. No.2/2015
(Volume 25), pp.121-130. ISSN: 2069-6787 ISBN: 978-973-666-455-7 6. Romanul generaţiei' 80
(Construcţie şi reprezentare). Chişinău: Cartier, 2014. 248 p. Colecţia „Cartier Rotonda", ISBN 978-
9975-79-907-2). ISBN 978-9975-79-950-8.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 16/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

„Literatura în Proiect 15.817.06.19F Ministerul Dr. habil. 2015 - Dr. hab.


spaţiul instituțional Educației, Maria 2019 Maria
reprezentărilor: Culturii și Șleahtițchi Șleahtițchi
între Est şi Cercetării al
Vest” Republicii
Moldova,
Universitatea
de Stat din
Moldova

„Literatura ca Proiect 11.817.07.36F Academia de Dr. hab. 2011 - Director


spaţiu al instituțional Științe a Maria 2014 de proiect
reprezentărilor Moldovei, Șleahtițchi
(studiu Universitatea
interdisciplinar de Stat
asupra „Alecu
literaturii Russo” din
române din Bălți
Republica
Moldova din a
doua jumătate
a secolului
XX)”

„Literature and Research Erasmus Comisia Dr. hab. 2014 - Director


Society: the agreement Mundus Europeană. Maria 2015 de
(Inter)Active for post- Action 2 – Programul Șleahtițchi proiect,
Force of the doctoral Strand 1 Lot 5 Erasmus executant
Post- Researchers. Mundus.
Communist IANUS II- Universitatea
Romanian Inter- „Alexandru
novel” Academic Ioan Cuza”
Network Iași,
Erasmus România.
Mundus II

Experienta de colaborare Domeniul de


cu entitati internationale Denumirea Tara colaborare Rezultatele colaborarii

„Panorama RO 6. Științe Publicarea capitolului „Literatura în comunism” din cartea


comunismului în umaniste. „Panorama comunismului în Moldova sovietică” (editor dr.
Moldova 622. Liliana Corobca). Iași: Polirom, 2019, p. 531-556.
sovietică” Literatură

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Cenușă

Prenume Felicia

Patronimic Eugeniu

IDNP 0962304014911

Data nașterii 29/09/1970

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 17/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Telefon de serviciu 022272719

Email feliciacenusa.asm@gmail.com

Specialitatea 622.01 - Literatura română

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific superior Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A scris un studiu de 40 pagini “Creație si morală în publicistica anilor 60-80” care urmează să fie
ani publicat într-o culegere colectivă a Institutului. Până la sfarsitul anului 2019 urmează să apară în
volum separat un studiu despre publicistica basarabeană din anii 60-80.

Publicatii relevante propunerii CENUŞĂ, F. /Ченушa Ф.Е. Аспекты прозы и литературной публицистики Бессарабии 50–60-
х годов ХХ века // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2015.
№ 11 (23) . URL: Импакт-фактор РИНЦ – 0,059 ISSN: 2311-2859 CENUŞĂ, F. Третий
конгресс писателей МССР и художественные и публицистические произведения 60-х
годов. // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по
материалам I междунар. науч.-практ. конф. — № 1(1). — М., Изд. «МЦНО», 2016. CENUŞĂ,
F. Проза и литературная публицистика Бессарабии (50 - 60-ые г.г. ХХ в.) / / Культурология,
искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по
материалам V Международной научно-практической конференции «Культурология,
искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – №
5(4). – М., Изд. «Интернаука», 2017. CENUŞĂ, F. Эссеистские рассуждения и стремление к
проблематизации в произведениях Серафима Сакa // Культурология, искусствоведение и
филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам V
Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и
филология: современные взгляды и научные исследования». – № 5(4). – М., Изд.
«Интернаука», 2017.

Experienta in proiecte Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

„Identitate şi Instituțional. 11.817.07.09F Academia Andrei 2011 - Executant


globalism în Fundamental de Științe Țurcanu, 2014
literatura a dr. hab.
română Moldovei
postsovietică
din
Republica
Moldova”

2) „Evoluţia Instituțional. 15.817.06.07 Academia Acad. 2014 - Executant


literaturii Fundamental de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal”

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Ivanov

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 18/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Prenume Constantin

Patronimic Ștefan

IDNP 2003037039863

Data nașterii 16/10/1986

Telefon de serviciu 022272719

Email contacteconstantin@gmail.com

Specialitatea 622.01 – literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Cercetător științific stagiar, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A cercetat din perspectiva lingvisticii mitologice formulele ce exprimă supranumiri ale răului în
ani creația crengiană; A studiat termini ce marchează uneltirea răului faptic în creația crengiană; A
realizat un studiu sintetic asupra termenului de arhetip; În ultimii 5 ani de activitate a publicat 12
articole științifice în revistele de profil (categoria B, C), și culegeri de articole, dintre care Revista
de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos; Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice;
Philologia; Revistă de știință socio-umane. A participat la 14 conferințe științifice naționale.

Publicatii relevante propunerii IVANOV, Constantin. Considerații asupra conceptului de „arhetip”. In: Philologia. 2019, nr. 1-
2(301-302), pp. 50-58. ISSN 0236-3119. IVANOV, Constantin. Expresia răului în poezia lui Andrei
Țurcanu. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), pp. 113-118.
ISSN 1857-0461. IVANOV, Constantin. Arhetipul răului în povestea „Dănilă Prepeleac” şi
„Povestea lui Stan Păţitul” de Ion Creangă. In: Philologia. 2017, nr. 5-6(293-294), pp. 73-80. ISSN
0236-3119. IVANOV, Constantin. Spaţiile damnate şi semnificaţia lor în Povestea lui Stan Păţitul
şi în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă. In: Revistă de știinţe socioumane . 2017, nr. 3(37),
pp. 76-86. ISSN 1857-0119. IVANOV, Constantin. Arhetipul răului în povestea „Ivan Turbincă” de
Ion Creangă. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 145-
148. ISSN 1857-0461. IVANOV, Constantin. Eufemizarea cuvântului „diavol” în limba română. In:
Philologia. 2014, nr. 5-6(275), pp. 89-93. ISSN 0236-3119. IVANOV, Constantin. Problema răului
în scrierile areopagitice. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), pp.
176-182. ISSN 1957-2294.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Evoluţia Proiect 14.06.142 F Academia Acad. 2000 Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal
(2015-2019)

Literatura Proiect 19.800.12.06.17F ANCD Dr. 2018 - Executant


prin prisma pentru Nadejda 2019
arhetipologiei tineri IVANOV
cercetători

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 19/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Ivanov

Prenume Nadejda

Patronimic Iurie

IDNP 2005028006799

Data nașterii 24/08/1988

Telefon de serviciu 022272719

Email ivanovnadejda1@gmail.com

Specialitatea 622.01 – literatura română

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A susținut teza de doctor în filologie în anul 2016 cu tema „Arhetipul animus-anima în proza lui
ani Mircea Eliade”. În ultimii 5 ani de activitate a publicat 10 articole științifice în revistele de profil
(categoria C), dintre care Philologia, Metaliteratura, Revistă de știință socio-umane. A participat la
14 conferințe științifice naționale și internaționale (Iași, Cluj-Napoca). S-a axat, în mod deosebit,
pe romanele lui Vladimir Beșleagă. În urma cercetării romanelor din perspectiva psihologiei
analitice jungiene și a teoriilor imaginarului, s-a propus o hermeneutică literară, în care s-au
analizat imaginile simbolice și arhetipurile acestuia. Actualmente este director de proiect al
Tinerilor Cercetători „Literatura prin prisma arhetiplologiei”.

Publicatii relevante propunerii Ivanov N. Întoarcerea la origini prin oglinda alterității. Philologia, nr. 3-4, 2015, p. 40-47. ISSN
0236-3119; Ivanov N. Arhetipul anima – Marea Zeiță – esențialul în procesul ontologic al
reintregirii contrariilor. Philologia, nr. 5-6, 2015, p. 10-19. ISSN 0236-3119; Ivanov N.
Reconstituirea ființială a personajului Isai din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă.
Philologia, nr. 1-2, p. 84-89. ISSN 0236-3119. Ivanov N. Personajul literar Filimon între
reconstituirea Sinelui și chemarea feminității. Philologia, nr. 5-6, 2018, p. 51-50. ISSN 0236-3119.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Evoluţia Proiect 14.06.142 F Academia Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal ”

Literatura Proiect 19.800.12.06.17F ANCD Dr. 2018 - Director


prin prisma pentru Nadejda 2019 de proiect
arhetipologiei tineri IVANOV
cercetători

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 20/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Nume Gherman

Prenume Oxana

Patronimic Anatoli

IDNP 2005034012083

Data nașterii 05/08/1987

Telefon de serviciu 079829667

Email oxana.gherman@yahoo.com

Specialitatea 622.01 literatură română

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția lector, U.P.S. „Ion Creangă”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani peste 15 articole științifice în revistele de profil „Philologia”,
„Metaliteratură”, „Revistă de științe socio-umane”, „Intertext”, „Quadrat”
și pe platforma culturală omiedesemne.ro

Publicatii relevante propunerii 1. 1. GHERMAN, O. Lumea totalitară şi criza identitară în romanul lui
Vladimir Beşleagă. În: Metaliteratură, 2014, nr. 2 (36), p. 29-39. 2.
GHERMAN, O. „Vocile...” lui homo artifex între ficţiune şi realitate. În:
Philologia, 2015, nr. 3-4, p. 21-30. (0, 81 c.a.) 3. GHERMAN, O.
Structuri cronotopice în romanul Viața și moartea nefericitului Filimon…
de V. Beșleagă. În: Intertext, 2015, nr. 3-4, p. (0,79 c.a.) 4. GHERMAN,
O. Traiectul romanului basarabean în critica literară din anii ’60-’70, în:
Materialele conferinței Critica și procesulș literar contemporan, 20
aprilie 2016, UPS „Ion Creangă”, 2016, pag. 112-124. 5. GHERMAN,
O. Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului
Filimon…” de Vladimir Beşleagă, în: Materialele conferinței științifice
anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, 2018, vol. 3,
pag. 45-53. 6. GHERMAN, O. Incidențele istoriei și ale destinului uman
în „Ziua de naștere a lui Mihai Mihailovici”, în: „Quadrat”, nr. 1-2, 2019,
p. 123-133.

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Anițoi

Prenume Galina

Patronimic Ion

IDNP 0990906016329

Data nașterii 03/11/1976

Telefon de serviciu 022 272719

Email galina.anitoi@gmail.com

Specialitatea 622.01.-Literatura română

Titlul științific Dr. în filologie

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 21/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Funcția deținută, instituția cercetător științific superior, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific coordonator

Rezultatele stiintifice in ultimii Am efectuat, din perspectiva imaginarului poetic, o analiză a conceptului „stadiul oglindă” din
5 ani psihanaliza lui Jacque Lacan și am explorat funcțiile sale analitice în hermeneutica prozei române
interbelice. Am investigat conceptul „stadiul oglindă” din psihanaliza lui Jacque Lacan în contextul
operelor lui Mihail Bahtin axate pe problematica omului în fața oglinzii, evidențiind similitudinile și
diferențele de abordare.

Publicatii relevante propunerii ANIȚOI, G. Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice. În: FILOLOGIA
MODERNĂ: realizări şi perspective în context european. Moștenire, Influență, Continuitate.
Colocviul științific cu participare internațională, Chişinău, Pro Libra, 2019, p.7-11, ISBN 978-9975-
3289-0-6. ANIȚOI, G. Inadaptatul vs parvenitul – tipologii literare ale tranziției. În: Relecturi și
reinterpretări ale textului literar, Chișinău: Pro Libra, 2018, p. 273-280, ISBN 978-9975-3213-4-1.
ANIȚOI, G. Aspects of Specular reflection. În: Bulletin of Integrative Psychiatry, 2018, nr. 2 (77), p.
83-87, B+ CNCS; revistă indexată BDI Index Copernicus, DOAJ, Erih Plus, Gale Cengage, ISSN:
1453-7257. ANIȚOI, G. Simbol şi simbolizare în poezia lui Ion Vatamanu. În: Limba Română, 2017,
nr. 2 (238), p. 180-188, ISSN 0235-9111. ANIȚOI, G. Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză
și literatură. În: Enciclopedica, 2016, nr. 1, p. 76-79, ISSN 1857-365X. ANIȚOI, G. Stadiul oglindă
(mirror) și geneza identității ființei umane. În: Metaliteratură, 2015, nr. 3, p. 39-42, ISSN 1857-1905.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Principii Proiect 11.817.07.15F Academia de dr. hab. 2011 - Executant


epistemologice instituţional Științe a Anatol 2014
şi orientări noi Moldovei Gavrilov
în ştiinţa
literară din
sec. 20

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 15.817.06.07 acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional Mihai 2019
române, Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Manual digital Proiectul n/a Direcția Alina 2016 - executant,


alternativ la Direcției Generală Țurcanu 2018 membru
Limba și Generale Educație, al grupului
Literatura Educație, Tineret și de critici
Română Tineret și Sport, mun. literari
(clasele a X-a, Sport, Chișinău
a XI-a, a XII-a) mun.
Chișinău

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Apetri

Prenume Dumitru

Patronimic Ion

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 22/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

IDNP 2001001331535

Data nașterii 01/10/1940

Telefon de serviciu 022 272719

Email apetri_a@yahoo.com

Specialitatea 622.01. Literatura română

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific coordonator

Rezultatele stiintifice in ultimii A cercetat receptarea literaturii române în spațiul ucrainean, prin traduceri. Aplicând principiile
5 ani dialogisticii, ale metodei istorico-literare şi esteticii receptării, a demonstrat că spaţiul ucrainean a
depus eforturi considerabile în ce priveşte receptarea operei marilor clasici români prin acţiuni de
editare a textelor. Mai puţine şi mai modeste sunt faptele de natura interpretărilor critice. Cât priveşte
moştenirea literară eminesciană e regretabilă ignorarea compartimentului de publicistică. A publicat
articole științifice și studii monografice despre problematica traducerii și hermeneutica receptării.

Publicatii relevante propunerii APETRI, D. Eminescologia: apariții editoriale de anvergură. În: Mihai Eminescu. Buletin. Serie nouă,
nr. 1-2 (10-11), 2015, p. 91-98. APETRI, D. Contribuția traductologiei la promovarea dialogului
intercultural. În cartea: Studii de teorie și metodologie literară. Chișinău, Elan Poligraf, 2016, p. 251-
255; ISBN 978-9975-4358-8-8. APETRI, D. Eminescu într-o ediție magistrală. În: Eminescu ni l-a dat
pe M. Cimpoi. Chișinău, 2017, p. 34-39; ISBN 978-9975-4364-3-4. APETRI, D. Opera lui Ioan Slavici
în spațiul spiritualității ruse: hermeneutica receptării. În: „Viața Basarabiei”, nr. 1 (45), 2018, p. 46-49;
ISSN 2345-1629. APETRI, D. Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice.
În: Akademos, nr. 2 (53), 2019, p. 130-135; ISSN 1857-1861; E-SSN 2587-3687.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Proiectul Proiect 06.410.0010F Academia de dr. hab. 2007 - Executant


instituţional instituțional Științe a Anatol 2010
Concepţii Moldovei Gavrilov
teoretice şi
metode
contemporane
de cercetare
literară

Principii Proiect 11.817.07.15F 11.817.07.15F dr. hab. 2011 - Executant


epistemologice instituțional Anatol 2014
şi orientări noi Gavrilov
în ştiinţa
literară din
sec. 20

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 Academia de acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional Științe a Mihai 2019
române, Moldovei Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 23/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Cogut

Prenume Sergiu

Patronimic Iurie

IDNP 2003003059646

Data nașterii 02/06/1985

Telefon de serviciu 022272719

Email cogutsergiu85@gmail.com

Specialitatea 622.03. Teoria literaturii

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific superior, conferențiar cercetător, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific coordonator

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 A fost relevat specificul experimentului profetic și experimentului integrat în baza lucrării
ani Experimentalism și anthropocentrism în proza postmodernă românească de Liliana Truță, în care
autoarea definește respectivele tipuri de experiment reperabile în proza postbelică, stablind că
obiectivul pe care l-au urmărit prozatorii analizați este e tatonarea uneri noi paradigme și anume
trecerea de la estetica modernistă la cea postmodernă. Au fost elucidate conceptele de structură
recursivă, lume hipodiegetică și supraficțiune – narațiune de tip metatextual (după Raymond
Federman). În baza analizei romanului Dicționar onomastic, primul din tetralogia Ingeniosul bine
temperat de Mircea Horia Simionescu, a fost relevată semnificația metaforică a termenului
„bricolaj” cu care el este utilizat în cercetarea operelor literare reprezentative pentru
postmodernism. A fost relevat specificul concepției lui Umberto Eco ca semiotică a interpretării ce
vizează necesitatea distingerii între un Autor Empiric și un Autor Model și între un Cititor Empiric
și un Cititor Model, fiind accentuate și importanța intenției textului, întrucât el e înțeles ca un
dispozitiv conceput anume pentru a-și crea Cititorul Model, Cititorului Empiric revenindu-i rolul de
a formula conjecturi despre tipul de Cititor Model postulat de text.

Publicatii relevante propunerii 1. COGUT, S. Supraficțiunea lui Raymond Federman ca oportunitate de recuperare a autenticității
vieții. În: Ichim, Ofelia (coord.), Botoșineanu, Luminița, Butnaru, Daniela, Clim, Marius-Radu,
Ichim, Ofelia, Olariu, Veronica (editori). Clasic și modern în cercetarea filologică românească
actuală. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, pp. 313-318. ISBN: 978-606-714-
506-9. 2. COGUT, S. O poetică a bricolajului, elogiul jocului metaliterar și al parodiei în „Dicționar
onomastic” de Mircea Horia Simionescu. În: Filologia modernă: Realizări și perspective în context
european (ediția a X-a). Bogdan Petriceicu Hasdeu – precursor al cercetărilor filologice. Chișinău.
2017, pp. 56-62. ISBN: 978-9975-4371-6-5. 3. COGUT, S. Trei distopii de rezonanță (E. Zamiatin,
G. Orwell, A. Huxley) în confruntare cu cenzura. În: Conference Proceedings selected papers.
European identity and national alterity. Norm and creativity in linguistics, literature, translation
studies, didactics and interdisciplinarity. Milano: Rediviva Edizioni, 2017, pp. 240-250. ISBN: 978-
88-97908-30-2. 4. COGUT, S. „Noua gândire” în viziunea existențialistului Franz Rosenzweig. În:
Plămădeală, Ion (coord.). Studii de teorie și metodologie literară. Chișinău; Elan Poligraf, 2016,
pp. 222-225. ISBN 978-9975-4358-8-8.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 24/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

Proza Proiect 08.819.07.04 Academia Dr. hab., 2000 Executant


basarabeană pentru A de Științe prof. univ
din sec. XX tineri a Alexandru
text, context, cercetători Moldovei Burlacu
intertext
organizaţia

Principii Proiectul 11.817.07.15F Academia Dr. hab. 2011 - Executant


epistemologice instituţional de Științe Anatol 2014
şi orientări noi a Gavrilov
în ştiinţa Moldovei
literară din
sec. XX

Evoluţia Proiectul 14.06.142 F 14.06.142 Dr. hab. 2015 - Executant


literaturii institutional F Mihai 2019
române, Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Literatura prin Proiect 21/29.10.18F ANCD Dr. 2019 Executant


prisma pentru Nadejda
arhetipologiei tineri Ivanov
cercetători

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Gîrlea

Prenume Olesea

Patronimic Vasile

IDNP 0992310488660

Data nașterii 04/10/1983

Telefon de serviciu 022272719

Email oleseagarlea@yahoo.com

Specialitatea 622.03. - Teoria literaturii

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific superior Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul cercetator stiintific superior


proiectului

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 25/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in A elucidat imaginea poetică a spațiului, arhetipul adăpostului și a subcategoriilor sale pornind de la
ultimii 5 ani studiile lui G. Bachelard A elucidat persistența și configurarea arhetipului diavolului în istorie și ficțiune,
în operele din literatura basababeană și cea universală. A întreprins un demers de analiză comparativă
a conceptului de vis și a subcategoriilor sale pe baza studiilor lui S. Freud și G. Bachelard A întreprins
un demers de interpretare a cyberspațiului și armei din perspectiva negativității în opere literare
concrete A analizat arhetipul umbrei în literatură și psihanaliză, procesul trecerii umbrei de la
exteriorizare spre interiorizare prin intermediul psihologizării A realizat o analiză cantitativă a
fenomenului citării operei lui G. Bachelard în tezele de doctorat din Republica Moldova și România la
specialitățile literatura română și teoria literaturii

Publicatii relevante GÎRLEA O. Rostul lui Dumnezeu și implicația diavolului în aforismele lui Grigore Vieru, Akademos, nr. 2
propunerii (53), 2019 , p. 118-124. ISSN 1857-0461, E-SSN 2857-36787. GÎRLEA O. Avatarurile diavolului în
proverbe și zicători, Clasic și modern în cercetarea filologică românescă actuală. Iași: editura
Universității „Alexandru Ion Cuza”, 2018, p. 431-456, ISBN 978-606-714-506-9 GÎRLEA O.
Reprezentări arhetipale ale diavolului în proză, In volumul PHSS Revolutions. The Archeology of
Change, Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 2017, p. 333-341, ISBN 978-606-714-440-6.
GÎRLEA O. Casa – element poetic de exprimare a intimității (o arhetipologie după modelului lui Gaston
Bachelard), în: European identity and national alterity. Norm and creativity in linguistics, literature,
translation studies, didactics and interdisciplinarity, p. 286-298, Italia: Redivivaedizioni, Milano, ISBN
2017978-88-97908-30-2. GÎRLEA O. Relația ambivalentă apă versus foc în psihanaliza lui Gaston
Bachelard. In: Simpozionul Internațional Grigore Bostan - 75. Probleme actuale de Filologie Română.
Uкраïна Чернiвцi: Мисто, 2015, pag. 171-177. ISBN 978-617-652-130-3. GÎRLEA O. Arhetipologia
diavolului și reveria apei moarte (Reflecții psihanalitice despre romanul „Isabel și apele diavolului” de
Mircea Eliade). La Francopolyphonie, nr.10, vol I. 2015. 157-165 ISSN 1857-1883. GÎRLEA O. Aspecte
teoretice cu privire la conceptele de „vis” și „reverie” în studiile lui S. Freud și G. Bachelard. În Filologia,
2018, nr. 5-6 (299-300), pag. 30-40.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 26/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

Proza Proiect 08.819.07.04 08.819.07.04 Dr. hab. 2008 - Executant


basarabeană pentru tineri A A Al. 2009
din sec. XX cercetători Burlacu
text, context,
intertext

Proiectul În cadrul 08.812.07.02 Academia de Dr. Ana 2008 - Executant


Biblioteca Programului A Științe a Bantoș 2009
virtuală de stat Moldovei
Dimitrie “Dinastia
Cantemir Cantemir:
polifonismul
preocupărilor
ştiinţifico-
artistice”

Principii Proiectul 11.817.07.15F Academia de Dr. hab. 2011 - Executant


epistemologice instituţional Științe a Anatol 2014
şi orientări noi Moldovei Gavrilov
în ştiinţa
literară din
sec. XX

Publicistica Proiect 12.819.07.01F Academia de Dr. Nina 2000 Executant


literară independent Științe a Corcinschi
postsovietică pentru tineri Moldovei
din Republica cercetători
Moldova

Evoluţia Proiectul 14.06.142 F Academia de Dr. hab. 2015 - Executant


literaturii institutional Științe a Mihai 2019
române, Moldovei Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Literatura prin Proiect 21/29.10.18F ANCD Dr. 2019 Executant


prisma pentru tineri Nadejda
arhetipologiei cercetători Ivanov

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Gavrilov

Prenume Anatol

Patronimic Pavel

IDNP 2003001015972

Data nașterii 02/02/1943

Telefon de serviciu 022272719

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 27/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Email cancelarie.ifilolog@gmail.com

Specialitatea 622.03. Teoria literaturii

Titlul științific Dr. hab. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific principal Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului consultant stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 Au fost studiate şi sistematizate contribuţiile filosofiei dialogului la conceptualizarea ontologică,
ani epistemologic-metodologică, antropologică, psihologică, culturologică, estetico-literară a
comprehensiunii (înţelegerii) şi a rolului ei în comunicarea dialogică socială în general, a
comunicării literare (teoriei lecturii) în special. Au fost studiate şi elucidate două aspecte
teoretico-literare: Dialogismul şi monologismul- două concepţii hermeneutice vizavi de
variativitatea expresiei terminologice a conţinutului conceptual al noţiunilor teoretice şi de
sistematizarea ei în jurul unor concepte-nuclee. Prin sistematizarea ansamblului de termeni ce
definesc raporturile dintre nivelurile ontic-ontologic-epistemologic-metodologic ale structurii
pluristratificate a romanului polifonic (dialogitate, eteromundaneitate, eteroglosie, eterologie,
polifonie (compoziţie supradiegetică a „întregului verbal” (словесное целое) al universului
romanesc ca „mare dialog”), structura cronotopică a lumii), am încheiat sistematizarea integrală
a terminologiei teoriei dialogice a textului literar. Pentru prima dată a fost aplicat integral
principiul dialogic al sistematizării terminologiei literare prin ansambluri triadice (termen/ noţiune
generală/ conţinut conceptual specific şi variabil), fundamentat epistemologic în studiul Criterii
de ştiinţificitate a terminologiei literare. Vol. I. principiul obiectivităţii 2007 şi aplicat parţial în
monografia Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a operei literare 2006
(în analiza structurii conceptului de roman în „critica integrală” a lui Ibrăileanu şi în analiza
comparată a structurii artistice a personajului dostoevskian şi tolstoian). A fost demonstrată
corelaţia dintre conceptele polifonie şi eteromundaneitate, dintre conceptul ontologic „dualitatea
fiinţei în devenire” şi conceptul hermeneutic „înţelegere activă” creatoare de noi sensuri şi
conceptul bahtinian de „termen literar” în raport cu „cuvîntul” în comunicarea existenţială
exprimat prin cuvântul bivoc. A fost demonstrată corelaţia dintre conceptele autor şi formele de
auctorialitate: au fost delimitaţi termenii: autor fictiv (pseudoautor), narator fictiv (în cazul
naraţiunii literare), povestitor (în cazul povestirii orale, a skazul-ui), imaginea autorului. Au fost
analizate raporturile dintre noţiunea vorbire nondirectă a autorului în roman şi noţiunile
lingvostilistice vorbire directă, vorbire indirectă şi vorbire indirectă liberă, în care structura
tridimensională a enunţului cuvînt propriu-obiect-cuvînt străin se reduce la structura
bidimensională (cuvînt-obiect) a propoziţiei, în care dispar subiecţii-locutori îndărătul subiectului
gramatical şi al pronumelui care se referă la forme stilistice diferite şi anume la „vorbirea străină”
a personajului încadrată în „vorbirea auctorială”, termeni care se confundă în unele traduceri,
ceea ce conduce la tălmăciri derutante ale mesajului auctorial şi ale conţinutului estetic-artistic
al întregului artistic al operei literare.

Publicatii relevante propunerii GAVRILOV, A. Limitele analizei literare (unitatea minimală a structurii operei literare). În vol.:
Relecturi şi reinterpretări ale textului literar. Coord. Ion Plămădeală. Chişinău: Pro Libra, 2018,
p. 5-29. ISBN 978-9975-3213-4-1. GAVRILOV, A. Cronotopul hanului în Moara cu noroc. În vol.:
Relecturi şi reinterpretări ale textului literar. Coord. Ion Plămădeală. Chişinău: Pro Libra, 2018,
p. 93-118. ISBN 978-9975-3213-4-1. GAVRILOV, A. Structura cronotopică a universului artistic
în Hanu Ancuţei. În vol.: Relecturi şi reinterpretări ale textului literar. Coord. Ion Plămădeală.
Chişinău: Pro Libra, 2018, p. 119-146. ISBN 978-9975-3213-4-1. GAVRILOV, A. Structura
tipologică şi caracterologică a eroului în romanul Singur în faţa dragostei de A. Busuioc. În vol.:
Relecturi şi reinterpretări ale textului literar. Coord. Ion Plămădeală. Chişinău: Pro Libra, 2018,
p. 146-165. ISBN 978-9975-3213-4-1. GAVRILOV, A. Delimitări şi precizări terminologice (5).
Conceptul de autor-personaj-cititor. Philologia, 2018, nr. 3-4, p. 60-67. ISSN 1857-4300.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 28/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Concepţii Proiect 06.410.0010F Academia dr. hab. 2007 - Director


teoretice şi instituțional de Științe Anatol 2010 de proiect
metode a Gavrilov
contemporane Moldovei
de cercetare
literară

Principii Proiect 11.817.07.15F Academia dr. hab. 2011 - Director


epistemologice instituțional de Științe Anatol 2014 de proiect
şi orientări noi a Gavrilov
în ştiinţa Moldovei
literară din
sec. XX

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 Academia acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi a Moldovei
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Plămădeală

Prenume Ion

Patronimic Teodor

IDNP 0982802010433

Data nașterii 12/02/1964

Telefon de serviciu 022272719

Email ion.plama@gmail.com

Specialitatea 622.03. Teoria literaturii

Titlul științific Dr. hab. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific principal Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific principal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 29/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii Pornind de la analiza critică a unor concepte şi metode de interpretare elaborate în cadrul
5 ani poststructuralismului francez şi anglo-saxon, a studiilor literare feministe şi naratologiei retorice, au
fost formualte principii de analiză literară ştiinţifică înăuntrul unei modelizări teoretice de natură
holistă şi dialogică, inclusiv cu argumente inter- şi transdisciplinare care să depăşească opoziţiile
formă-conţinut, fapt-valoare, explicaţie-înţelegere etc. A fost argumentată necesitatea completării
naratologiei poststructuraliste cu dimensiuni ale dialogismului lui M. Bahtin şi ale deconstrucţiei lui J.
Derrida. A fost argumentată ipoteza depăşirii crizei interpretării şi negocierii sensurilor în gândirea
hermeneutică „slabă” de ordin postmodernist prin conceptul de „modalitate metapoietică” a ficţiunii
literare. Au fost analizate aspecte de actualitate ale fenomenului general de criză a spiritului critic în
studiile literare din perioada postmodernă, în special, radicalizarea politico-morală în deconstrucţie,
feminism, noul istorism şi studiile culturale, relativismul şi constructivismul epistemic din
„hermeneutica suspiciunii2, conceptele de „moarte a romanului”, „sfîrşitul reprezentării” etc., fiind
ilustrate diverse efecte negative ale acestor mutaţii asupra metalimbajului critic şi a receptării
literare. A fost propusă o abordare multidisciplinară a chestiunii războaielor culturale contemporane,
responsabile în mare parte de crizele actuale ale studiilor literare şi, mai larg, a ştiinţelor sociale,
propunîndu-se o reducere a multiplicităţii conflictelor la seturi de structuri fundamentale de ordin
ideologic, psihologic, biologic etc.

Publicatii relevante propunerii PLĂMĂDEALĂ, I. (coordonator). Studii de teorie şi metodologie literară. Chişinău: Elan Poligraf,
2016, 256 p. ISBN 978-9975-4358-8-8. PLĂMĂDEALĂ, I. (coordonator). Relecturi şi reinterpretări
ale textului literar. Chişinău: Pro Libra, 2018, 280 p. ISBN 978-9975-3213-4-1. PLĂMĂDEALĂ, I.
Conceptul hermeneutic de text. În vol.: Studii de teorie şi metodologie literară. Coord. Ion
Plămădeală. Chişinău: Elan Poligraf, 2016, p. 145-168. ISBN 978-9975-4358-8-8. PLĂMĂDEALĂ, I.
Textualismul în studiile literare. În vol.: Studii de teorie şi metodologie literară. Coord. Ion
Plămădeală. Chişinău: Elan Poligraf, 2016, p. 169-180. ISBN 978-9975-4358-8-8. PLĂMĂDEALĂ. I.
Hybrisul ideologic al criticii: Lolita în interpretările feminismului literar. În vol.: Relecturi şi
reinterpretări ale textului literar. Coord. Ion Plămădeală. Chişinău: Pro Libra, 2018, p. 165-189.
ISBN 978-9975-3213-4-1. PLĂMĂDEALĂ, I. Literature as Metapoietic Modality. In: Debates on
Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue. (ed.: Iulian Boldea).
Tîrgu-Mureș. Ed. Archipelag XXI, 2015, pp. 298-305. ISBN 987-606-93692-5-8. PLĂMĂDEALĂ, I.
Politizarea culturii în discursul identitar. În vol.: Geografii mentale: timpuri şi spaţii ale memoriei
europene. Conferinţă ştiinţifică internaţională, Chişinău, 27-28 mai 2016. Chişinău: CEP USM,
2017, p. 175-183. ISBN 978-9975-71-910-0. PLĂMĂDEALĂ, I. Despre limitele imaginarului
cosmopolit. În vol.: Literatura migraţiei: deschideri şi bariere. Conferinţă ştiinţifică internaţională. Ed.
a VI-a, Chişinău, 2-3 iunie 2017. Chişinău: CEP USM, 2018, p. 125-136. ISBN 978-9975-71-964-3.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 30/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Concepţii Proiect 06.410.0010F 06.410.0010F dr. hab. 2007 - Executant


teoretice şi instituțional Anatol 2010
metode Gavrilov
contemporane
de cercetare
literară

Principii Proiect 11.817.07.15F Academia de dr. hab. 2011 - Executant


epistemologice instituțional Științe a Anatol 2014
şi orientări noi Moldovei Gavrilov
în ştiinţa
literară din
sec. 20

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 Academia de acad. 2015 - executant


literaturii instituțional Științe a Mihai 2019
române, Moldovei Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Botnaru

Prenume Tatiana

Patronimic Gheorghe

IDNP 2001048566462

Data nașterii 06/01/1960

Telefon de serviciu 022272719

Email tatiana.botnaru@gmail.com

Specialitatea 622.04 - Folcloristică

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani Identificarea, selectarea, consemnarea subiectelor baladeşti din Arhiva de folclor a AŞM.
Elaborarea paşaportului pentru fiecare unitate arhivistică din cadrul speciei respective.
Realizarea fişelor documentare referitoare la baladele populare înregistrate la AF a AŞM.
Inventarierea bibliografică a materialelor de arhivă din perioada propusă cercetării. Suplinirea
fondului arhivistic al AF a AŞM prin coordonarea activităţii studenţilor de la Facultatea de litere
a UST, în vederea culegerii şi selectării materialelor etnofolclorice pe teren.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 31/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Publicatii relevante propunerii BUTNARU, T. Recuperator al semnificațiilor arhetipale din creația lui Grigore Vieru. În: Drumul
spre centru: Valori, paradigme, personalități, interconexiuni culturale: În onoarea
academicianului Mihai Cimpoi / Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Filologie, Bibl. Șt. (Inst.)
„Andrei Lupan”; red. șt. Vasile Bahnaru; coord.: Alexandru Burlacu; resp. de ed.: Ion Valer
Xenofontov. Chișinău: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2017 (F.E.-P. “Tipografia
Centrală”), pp. 279-283. ISBN 978-9975-3131-8-6. BUTNARU, T. La nunta Mioarei plecat în
nemoarte: Despre poetul academician Anatol Codru. În: Anatol Codru. Mitul personal.
Personalități Notorii. Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie, Institutul
Patrimoniului (Tipografia Centrală), 2016, p. 52-58. ISBN 978-9975-3122-9-5. BUTNARU, T.
De la teatrul folcloric la teatrul lumii. Philologia. 2018, nr 3-4 (297-298), p. 82-86. ISSN 1857-
4300. BUTNARU, T. Mitul danaidelor în poezia epică populară. În: Colocviul cu participare
internaționala „Filologia modernă: realizări și perspective în context european: In memoriam
acad. Nicolae Corlăteanu (100 de ani de la naștere)”: Program, (ediția a IX-a), 14 mai 2015.
Com. org.: Vasile Bahnaru (președinte) [et al.]; com. șt.: Mihai Cimpoi [et al.]. Chișinău:
Institutul de Filologie al AȘM, 2015, p. 13. ISBN 978-9975-9608-9-2. BUTNARU, T. Cosmosul
liturgic în poezia lui Grigore Vieru. În: „Filologia modernă: realizări și perspective în contextul
european”, Colocviul Internațional (2012; Chișinău). Colocviul Internațional „Filologia modernă:
realizări și perspective în contextul european. Abordări interdisciplinare în cercetarea
lingvistică și literară”: Cercetarea filologică între tradiție și inovare, 11-12 oct. 2012. Coord. Inga
Druță, Viorica Răileanu. Ed. a VI-a. Chișinău: Institutul de Filologie al AȘM, 2015 (Tipogr. „Elan
Poligraf”). 376 p., p. 91-96. ISBN 978-9975-4358-4-0. BUTNARU, T. (coautor). Critica
moravurilor sociale în literatura română. În: Materialele Conferinței științifice cu participare
internațională „Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane,
25 noiembrie 2017. Chișinău: UST, 2017, p. 129-135. ISBN 978-9975-76-220-5. BUTNARU, T.
Alexie Mateevici şi idealul Unirii. În: Colocviul științific cu participare internațională ,,Filologia
modernă: realizări şi perspective în context european. Moştenire. Influență. Continuitate’’.
Ediția a 12-a. Chişinău: Pro Libra, 2019, pp. 28-32. ISBN 978-9975-3289-0-6.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Tezaurul Proiect 6.410.011F Academia Dr. 2006 - Executant


folcloric al instituțional de Științe hab. 2010
românilor a Nicolae
(Basarabia, Moldove Băieşu
Transnistria,
nordul
Bucovinei,
Transcarpatia)

Bibliografia Proiect 11.817.07.06F Academia Dr. 2011 - Executant


folclorului instituțional de Științe Tudor 2014
basarabean în a Colac
context Moldovei
general
românesc şi
european( de
la începuturi
până în
prezent)

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F Academia Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi a Moldovei
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 32/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Buruiană

Prenume Ion

Patronimic Vasile

IDNP 2001048566462

Data nașterii 15/04/1944

Telefon de serviciu 022272719

Email ionburuiana@gmail.com

Specialitatea 622.04-Folcloristică

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Filologie la Română „Bogdan Petriceicu Haşdeu” al MECC

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii Ion Buruiană, doctor în filologie, titular al Sectorul Folclor din anul 1976. Are circa 60 de publicaţii
5 ani (alcătuitor şi coalcătuitor la 13 cărţi ale sectorului, autor a mai multor articole ştiinţifice şi de
popularizare a ştiinţei). În ultimii cinci ani a fost preocupat de identificarea, selectarea, consemnarea
subiectelor de epos eroic din Arhiva de folclor a AŞM. A elaborat paşaportul pentru fiecare unitate
arhivistică din cadrul speciei studiate. A realizat fişe documentare referitoare la subiectele de epos
eroic înregistrate în manuscrisele de folclor ale AF a Institutului de Filologie la Română „Bogdan
Petriceicu Haşdeu”.

Publicatii relevante propunerii BURUIANĂ, I. O mândrie a folcloristicii moldovenești și a celei ruse – academicianul Victor Gațac.
Philologia. 2018, nr. 3-4, p. 126-132. ISSN 1857-4300. BURUIANĂ, I. Un academician fără titlu sau
cu tristețe despre scriitorul și savantul Ion Ciocanu. Philologia. 2015, nr. 1-2, 122-133. ISBN 1857-
4300. BURUIANĂ, I. Vladimir Curbet – protector, valorificator, promotor și popularizator al folclorului
literar. Philologia. 2016, nr. 1-2, 54-62. ISBN 1857-4300. BURUIANĂ, I. Un folclorist, etnograf,
profesor, publicist și om de cultură-model – Petre V. Ștefănucă. Philologia. 2017, nr. 5-6, pp. 85-96.
ISSN 1857-4300. BURUIANĂ, I. Proverbele și zicătorile noastre despre femeie. Realități culturale.
Revistă de Etnografie, Folclor și Cultură Contemporană. 2017, nr. 12 (78), p. 9. ISSN 1857-4424.
BURUIANĂ, I. (interviu cu Dumitru Pasat). Alexie Mateevici despre doctrina filosofico-teologică a lui
Gustav Fechner: 130 de ani de la nașterea lui A. Mateevici. Realități culturale. Revistă de
Etnografie, Folclor și Cultură Contemporană. 2018, nr. 3 (81), p. 17-18. ISSN 1857-4424.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 33/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Tezaurul Tezaurul 06.410.011F 06.410.011F Dr. 2006 - Executant


folcloric al folcloric al hab. 2010
românilor românilor Nicolae
(Basarabia, (Basarabia, Băieşu
Transnistria, Transnistria,
nordul nordul
Bucovinei, Bucovinei,
Transcarpatia) Transcarpatia)

Bibliografia Proiect 11.817.07.06F Academia Dr. 2011 - Executant


folclorului instituțional de Științe a Tudor 2014
basarabean în Moldovei Colac
context
general
românesc şi
european( de
la începuturi
până în
prezent)

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F Academia Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe a Mihai 2019
române, Moldovei Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Cocieru

Prenume Mariana

Patronimic Nicolae

IDNP 0971305015034

Data nașterii 04/12/1979

Telefon de serviciu 022272719

Email mcocieru@mail.ru

Specialitatea 622.04 Folcloristică

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific superior, Șef al Sectorului de folclor, Institutul de Filologie Română „B. P.-
Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 34/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii Mariana Cocieru, doctor în filologie, este angajată la Institutul de Literatură și Folclor în 2002, iniţial
5 ani ca laborant superior, apoi cercetător ştiinţific. Actualmente este cercetător științific superior, șef al
Sectorului de Folclor, Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Este autoarea
tezei de doctor „Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din Republica Moldova
(1960-1980”), elaborată în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.07F „Evoluţia literaturii române,
folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal”. A publicat monografia
„Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din Basarabia (1960-1980)” și peste 40 de
articole cu referire la tema cercetată, a editat 10 publicaţii multimedia cu documente tip text şi
materiale audio-video şi foto înregistrate pe suport DVD-ROM (colecţia „Arhiva de voci: Interviuri cu
personalităţi din domeniul culturii”). A elaborat în cadrul proiectului transfrontalier MIS ETC 2557
„Educaţia artistică şi culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile„ în colaborare
lucrarea „Promovarea valorilor tradiţionale prin artă şi cultură„ (Ghid educativ transfrontalier /
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013). A coordonat
lucrările tematice și culegerea de folclor: „Iulian Filip în scene interferente: Valori, paradigme,
personalităţi, interconexiuni culturale” (Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2018); „Etnologul Tudor Colac. Omagiu 70: Biobibliografie” (Chişinău: Pro Libra, 2018); „Mai primiţi
căluţul?: Teatru popular”. Selecţie şi comentariu de Iulian Filip (Chişinău: Cartdidact, 2018). A fost
redactor literar al culegerii de materiale ştiinţifice „Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi
culturale”, forum cultural internaţional (2015 ; Chişinău). Chişinău: S. n., 2015); lector şi revizuire
computerizată a culegerii tematice: Apetri Dumitru. „Cronici literare şi culturale: Cărţi, personalităţi,
evenimente” (Chişinău: CEP USM, 2015); din 2012 este membru al colegiului de redacţie a revistei
„Realităţi Culturale: Revistă de etnografie, foclor şi cultură contemporană”. În perioada 2014-2015 a
activat în calitate de voluntar în Proiectul transfrontalier „Educaţia artistică şi culturală în contextul
cooperării transfrontaliere durabile MIS ETC 2557”. În 2014 a contribuit la elaborarea propunerii de
proiect privind subiectul de cercetare al sectorului de Folclor „Patrimoniul cultural imaterial al
Arhivelor de Folclor din Republica Moldova”. Din 2015 activează la proiectul instituţional „Evoluţia
literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal”. A pus în aplicare
programul de digitizare şi conservare a materialului sonor de pe benzile magnetice aflate în
gestiunea Arhivei de Folclor. A iniţiat arhiva documentară digitală care include studiile ştiinţifice ale
specialiştilor folclorişti şi etnologi. A completat fondul arhivistic prin înregistrarea audio, video şi foto
a peste 150 manifestări cu impact etnologic. A efectuat cercetări de teren în raionul Ungheni,
Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Ialoveni, Hâncești etc., în vederea documentării elementelor de
patrimoniu cultural imaterial. De asemenea, din 2015 coordonează Proiectul Naţional „Arhiva de
voci: interviuri cu personalităţi din domeniul culturiii” (iniţiat de Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova şi Institutul de Filologie al AŞM/ actualmente, Institutul de Filologie Română „Bogdan
Petriceicu-Hasdeu” al MECC), obținând în 2018, în cadrul concursului de proiecte culturale,
finanțare de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. A contribuit la organizarea şi desfăşurarea
a peste 40 de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, mese rotunde, ateliere profesionale etc.
participând cu rapoarte științifice; a valorificat rezultatele ştiinţifice obţinute în domeniul folcloristicii
şi etnologiei moderne ale cercetătorilor: Nicolae Băieşu, Grigore Botezatu, Efim Junghietu, Tatiana
Găluşcă, Victor Cirimpei, Sergiu Moraru, Iulian Filip, Tudor Colac, Victor Gațac. În 2018-2019 a
activat în calitate de cercetător executant în cadrul grantului international „Saving the folkloric
archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova” (EAP1045). Este coordonatorul a
două proiecte: național/program de stat 18.16.06.09F/PS „Contextualizarea culturii tradiţionale în
contemporanietate: Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”; international „Saving
the dialectological and ethnographic archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova”
(EAP1248).

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 35/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Publicatii relevante propunerii КОЧИЕРУ, М. Охрана нематериального культурного наследия: новые парадигмы. În: Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии: научно-практический журнал некоммерческого
партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии» и Российской государственной библиотеки.
Москва: Б.и. 2015, № 4, с. 54-57. Эл № ФС 77-20215. COCIERU, M. Jocul Moşilor –
reconstituirea antropologică a unei străvechi forme de cultură populară românească. În: Arta: Arte
audiovizuale. Serie nouă. Vol. XXVI. Chişinău, 2017, nr. 2, p. 131-137 (0,64 c.a.). ISSN 2345–1181.
E-ISSN 2537-6136. COCIERU, M. Constituente etnofolclorice în proza scriitorilor români din
Basarabia (1960-1980). Chişinău: Pro Libra, 2018. 258 p. ISBN 978-9975-4371-8-9. COCIERU, M.
Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiționale de tip rural. În: Arta: Arte
audiovizuale. Serie nouă. Vol. XXVII. 2018, nr. 2, p. 136-141 (0,68 c.a.). ISSN 2345–1181. E-ISSN
2537-6136. COCIERU, M. Remodeling the cosmogonic elements „water” and „fire” in the
contemporary Romanian literature of Bessarabia. În: Identity and Dialogue in the Era of
Globalization: Literature / ed.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean. Târgu-Mureş: Arhipelag XXI Press,
2019, p. 286-295. eISBN: 978-606-8624-19-8. Mod de acces: https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-
06/GIDNI-06%20Literature.pdf. COCIERU, M. Valoarea estetică a constituentelor mitico-folclorice
în Povestea cu cocoșul roșu de V. Vasilache. Philologia. 2015, nr. 3-4, 58-69. ISBN 1857-4300.
COCIERU, M. Conceptualizarea constituentelor etnofolclorice din perspectivă etnologică.
Metaliteratură. 2016, nr. 1, p. 85-97. ISSN 1857-1905. COCIERU, M. Folclorismul: cadru
conceptual și tipologii. Philologia. 2016, nr. 3-4, 58-67. ISSN 1857-4300.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Tezaurul Proiect 06.410.011F Academia de Dr. 2006 - Executant


folcloric al instituțional Științe a hab. 2010
românilor Moldovei Nicolae
(Basarabia, Băieşu
Transnistria,
nordul
Bucovinei,
Transcarpatia)

5. Evoluţia Proiect 15.817.06.07F 15.817.06.07F Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional Mihai 2019
române, Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Experienta de colaborare cu Denumirea Tara Domeniul de colaborare Rezultatele colaborarii


entitati internationale
British GB Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial prin Finanțarea proceselor
Library grantul EAP1045 „Saving the folkloric archival de digitizare și
material preserved in Chișinău, Republic of Moldova” recondiționare a
și grantul EAP1248 „Saving the dialectological and materialelor
ethnographic archival material preserved in Chişi etnofolclorice
manuscriptice și de
magnetofon

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Colac

Prenume Tudor

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 36/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Patronimic Vasile

IDNP 0971707888216

Data nașterii 10/03/1948

Telefon de serviciu 022272719

Email crizantema20@gmail.com

Specialitatea 622.04-Folcloristică, filologie, etnologie

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific coordonator sectorul Folcloristică, Institutul de Filologie Română „B. P.-
Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific coordonator

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani A cercetat cultura populară din Basarabia în contextul general românesc, european și
universal. A studiat istoria folcloristicii românești, în special evoluția folcloristicii basarabene,
genuri și specii ale folcloristicii, literatura populară în Basarabia și în Transnistria, interferențe
româno-ucrainene în localitățile cu populație românească din Cernăuți (Ucraina), substratul
ceremonial al folclorului pe exemple din etnologia familiei în spațiul basarabean, cultura
populară în satul moldovenesc contemporan, principii de elaborare a monografiilor
etnofolclorice ale localităților rurale, continuitatea și perenitatea creației populare românești din
spațiul Basarabean etc.

Publicatii relevante propunerii 1. COLAC, T. Tradiţie şi spiritualitate în civilizaţia cinegetică. Chişinău: S. n., 2015 (Tipogr.
„Notograf Prim”). 208 p. ISBN 978-9975-3058-9-1. 2. COLAC, T. Elemente constituente ale
artei interpretative a rapsodului Nicolae Sulac. Philologia. 2016, nr. 5-6, p. 51-57. ISBN 1857-
4300. 3. COLAC, T. Paparuda, nimfa apelor și teatrul folcloric arhaic. În: Etnologul Tudor
Colac. Omagiu 70: Biobibliografie / Colecţia „Personalităţi marcante” / Minist. Educaţiei, Culturii
şi Cercetării, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie; coord.: Mariana Cocieru; col. red.:
Mihai Cimpoi [et al.]; bibliogr.: Elena Nedeliciuc, Marina Sandu. Chişinău: Pro Libra, 2018, pp.
66-73.ISBN 978-9975-3213-5-8. 4. COLAC, T. Tematica haiducească în cercetările lui Grigore
Botezatu. Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 90 de ani de la naşterea folcloristului
Grigore Botezatu, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, membru al Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova, Sala mică a AŞM, 17 ianuarie 2019.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 37/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Tezaurul Proiect 06.410.011F Academia Dr. 2006 - Executant


folcloric al instituțional de Științe hab. 2010
românilor a Nicolae
(Basarabia, Moldovei Băieşu
Transnistria,
nordul
Bucovinei,
Transcarpatia)

Bibliografia Proiect 11.817.07.06F Academia Dr. 2010 - Director


folclorului instituțional de Științe Tudor 2014 de proeict
basarabean a Colac
Moldovei

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F acad. acad. 2014 - Executant


literaturii instituțional Mihai Mihai 2019
române, Cimpoi Cimpoi
folclorului şi a
teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Experienta de colaborare cu entitati Domeniul de


internationale Denumirea Tara colaborare Rezultatele colaborarii

Arhiva – Institutul de RO Folcloristică Elaborarea chestionarelor de colectare a


folclor „I. Mușlea” folclorului basaraben în anii 1938-1939.

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Filip

Prenume Iulian

Patronimic Ion

IDNP 0970703888185

Data nașterii 27/01/1948

Telefon de serviciu 022272379

Email filip.iulian@gmail.com

Specialitatea 622.04-Folcloristică

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 38/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 Realizarea fişelor documentare referitoare la teatrul folcloric înregistrate la Arhivei de Folclor a
ani Academiei de Ştiințe a Moldovei pregătirea fișelor pentru genul dramatic popular și anexarea
textelor descifrate de teatrul folcloric la o parte din aceste fișe.

Publicatii relevante propunerii FILIP, I. Iulian Filip în scene interferente: Valori, paradigme, personalități, interconexiuni culturale /
Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Filologie, Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”; ed.: Constantin
Manolache; coord.: Mariana Cocieru; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov; col. red.: Mihai Cimpoi [et
al.]. Chișinău: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”).
464 p. ISMN 979-0-3480-0320-7. ISBN 978-9975-3183-3-4. FILIP, I. Bufnița nu clocește
privighetori (proverbe românești). Florilegiu selectat şi pregătit de poetul şi etnologul Iulian Filip.
Chișinău: Prut International, 2015. 232 p. ISBN: 978-9975-54-127-5. FILIP, I. Mai primiți căluțul?:
Teatru popular. Selecție și comentariu de Iulian Filip. Redactor coordonator: Mariana Cocieru.
Chișinău: Cartdidact, 2018 (Tipogr. „Reclama”). 200 p. ISMN 979-0-3480-0331-3. ISBN 978-
9975-3180-7-5. FILIP, I. Autoportret mozaical. Dr. Victor Cirimpei la 75 de ani. Akademos. 2015,
nr. 1, p. 189-190. ISSN 1857-0461. FILIP, I. Dihotomii în teatrul comic popular, valoarea efortului
depus și parabola sfârâiacului la Ion Creangă și Victor Cirimpei. Philologia. 2015, nr. 1-2, 113-118.
ISBN 1857-4300.

Experienta in proiecte Titlul Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Constituirea Academia 11.817.07.10F Academia de Dr. Ana 2011 - Executant,


Arhivei de Științe a Științe a Graur/ 2014 director
Naţionale Moldovei Moldovei dr.
de Folclor a Iulian
Academiei Filip
de Ştiinţe a
Moldovei

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F 15.817.06.07F Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional Mihai 2019
române, Cimpoi
folclorului şi
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Nume Nedeliciuc

Prenume Elena

Patronimic Anatolie

IDNP 2006032006120

Data nașterii 15/05/1991

Telefon de serviciu 022272719

Email lenka15.05@mail.ru

Specialitatea 622.01 Literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, Cercetător științific stagiar al Sectorului de folclor, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al
instituția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 39/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Functia in cadrul cercetator stiintific stagiar


proiectului

Rezultatele stiintifice in În 2018-2019 a activat în calitate de cercetător executant în cadrul grantului international „Saving the
ultimii 5 ani folkloric archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova” (EAP1045). Este implicată în două
proiecte: național/program de stat 18.16.06.09F/PS „Contextualizarea culturii tradiţionale în
contemporanietate: Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”; international „Saving the
dialectological and ethnographic archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova”
(EAP1248).

Publicatii relevante ȘESTACOV (NEDELCIUC), E. Noțiuni valorice de bine, adevărat și frumos în basmele și poveștile
propunerii populare românești. În: PĂSAT, Dumitru. La vatra slovelor de tâlc: Colocuțiuni. Chișinău: Pontos, 2018, p.
284-289. ISBN 978-9975-51-987-8. ȘESTACOV (NEDELCIUC), E. Strategii ale discursului în proza lui
Anatol Moraru. Philologia. 2017, nr. 5-6, pp. 45-48. ISSN 1857-4300. ȘESTACOV (NEDELCIUC), E.
Gheorghe Dimitriu – om al dialogului intelectual (in memoriam 100 de ani de la naștere). Realități
culturale. Revistă de Etnografie, Folclor și Cultură Contemporană. 2016, nr. 11 (65), 7. ISSN 1857-4424.
ȘESTACOV (NEDELCIUC), E. Formule narative noi – generația nouăzecistă. În: Tendințe contemporane
ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu
participare internațională). Ediția a VI-a, 15 iunie 2017. Volumul II. Chișinău: UAȘM, 2017, pp. 68-71.
ISBN 978-9975-108-15-7.

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Evoluţia literaturii Proiect 15.817.06.07F Academia Acad. 2015 - Executant


române, folclorului instituțional de Științe a Mihai 2019
şi a teoriei Moldovei Cimpoi
literaturii în context
european şi
universal

Contextualizarea Proiect 18.16.06.09F/PS Ministerul Dr. 2018 - Executant


culturii tradiţionale instituțional Educației, Mariana 2019
în Culturii și Cocieru
contemporanietate: Cercetării
Hora satului în
spaţiul geocultural
al Republicii
Moldova

„Saving the Grant EAP1045 British Dr. hab. 2018 - Executant


folkloric archival internațional Library, Victor 2019
material preserved Endangered Ghilaș,
in Chișinău, Archives dr.
Republic of Programme, Mariana
Moldova” Fondul Cocieru
caritabil
ARCADIA

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Korolevski

Prenume Svetlana

Patronimic Gheorghe

IDNP 2001001338246

Data nașterii 16/03/1958

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 40/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Telefon de serviciu 022272719

Email svetkor@mail.ru

Specialitatea 622.01 – Literatura română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 Cercetarea operei lui Miron Costin, în special a particularităților discursului său narativ şi a
ani dimensiunii reflexivă şi marcant-parabolică a acestuia. Investigarea, dintr-o perspectivă
actualizată, a cronicilor paralele la Letopiseţul lui Neculce şi pe cele post-Neculce, evidenţiindu-
se virtuţile lor literare. Rezultatele au fost parţial reflectate în comunicări la conferinţe şi într-o
serie de articole incluse în Enciclopedia literaturii române vechi. Cuvânt-înainte de acad. Eugen
Simion. Coord. general: Eugen Simion. Coordonare şi revizie: Dan Horia Mazilu, Gheorghe
Chivu, Eugen Pavel, Laura Bădescu. Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române: Fundaţia
naţională pentru ştiinţă şi artă. 2018, 1040 pag. ISBN 978-973-167-443-8. ISBN 978-606-555-
212-8. Coordonarea (în colaborare) apariţiei a două volume de sinteză: Mitropolitul Dosoftei în
contextul culturii române medievale. Interpretări. Reevaluări. Sinteze. Coordonare ştiinţifică:
Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. Iaşi: TipoMoldova, 2014, 260 p. ISBN 978-606-676-495-7;
Pavel Zavulan. Pagini de istorie literară. Alcătuire: Svetlana Korolevski, Vlad Caraman, Ala
Zavadschi. Chişinău: Prolibra, 2017, 270 p. ISBN 978-9975-104-61-6.

Publicatii relevante propunerii KOROLEVSKI, Sv. Vocaţia umană a comunicării sau despre noi şi ceilalţi în textul de literatură
română veche. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferința științifică națională cu
participare internațională. 10-11 noiembrie 2015. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe sociale.
Chișinău. CEP: USM. 2015. p. 96-99. ISBN 978-9975-71-704-5. KOROLEVSKI, Sv. Texte
modelatoare de umanităţi. În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european,
Colocviu naţional cu paticipare internaţională. Ediţia a VIII-a. Probleme actuale de cercetare
lingvistică şi literară. 16-17 octombrie 2014. Coordonator: dr. conf. cerc. Viorica Răileanu.
Chişinău: Institutul de Filologie al AŞM, 2016, p. 141-147.-ISBN 978-9975-4358-6-4.
KOROLEVSKI, Sv. Personalitatea textului neculcean. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională Integrare prin cercetare şi inovare. 9-10 noiembrie 2017. Rezumate
ale comunicărilor. Ştiinţe socioumaniste. Chişinău: CEP USM, p. 95-98. ISBN 978-9975-71-568-
3. KOROLEVSKI, Sv. Imaginea/spectacolul vieţii în textele cronicarilor moldoveni. Pseudo
Nicolae Costin. În: Universitatea de Stat din Cahul, Conferinţa ştiinţifică internaţională:
Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei. 7 iunie 2018.
Volumul II. Atelierul VII. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română. Cahul: Centrografic, 2018,
p. 312-315. ISBN 978-9975-88-042-8. KOROLEVSKI, Sv. Femeia în naraţiunea românească
veche. În: Colocviul ştiinţific cu participare internaţională Filologia modernă: realizări şi
perspective în context european. Moştenire. Influenţă. Continuitate. Coord. Viorica Răileanu.
Chişinău: Prolibra, 2019, p. 70-78. ISBN 978-9975-3289-0-6.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 41/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Enciclopedism Proiect 11.817.07.16F Academia acad. 2011 - Executant


şi instituțional de Științe Mihai 2014
multiculturalism a Cimpoi
în literatura Moldovei
română
premodernă şi
modernă

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 Academia acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi a Moldovei
teoriei literaturii
în context
european şi
universal

Experienta de colaborare cu Domeniul de


entitati internationale Denumirea Tara colaborare Rezultatele colaborarii

Enciclopedia literaturii RO Literatura Redactarea a cinci articole pentru


române vechi. Proiect română Enciclopedia literaturii române vechi.
CNCSIS cod 1008/2005 Director de proiect acad. Dan Horia
Mazilu.

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației,


Culturii și Cercetării

Nume Potîng

Prenume Tatiana

Patronimic Nicolae

IDNP 2005004092022

Data nașterii 01/04/1971

Telefon de serviciu 022272719

Email tat.potyng@gmail.com

Specialitatea 622.04 -Folcloristică, 622.01 - Literatura română

Titlul științific Dr. in filologie, conf. univ.

Funcția deținută, instituția Prorector, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific invitat

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 42/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani - Monografia „Personajul cu povestea sa”, 2018, premiată de Institutul de Lingvistică
și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” - Lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice:
„Introducere în teoria literaturii”, Chișinău, Biotehdesign, 2017, „Elemente de
naratologie”, Chișinău, Biotehdesign, 2017, 80 p. - 12 articole și teze publicate în
reviste științifice și volume colective din țară și peste hotare. Participări cu
comunicări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale: - Conferința internațională
de studii românești, dedicată aniversării Centenarului Unirii ediția a 3-a, 29 – 31
octombrie 2018, UBB, Cluj-Napoca. - Colocviul național cu participare internațională
FILOLOGIA MODERNĂ: realizări și perspective în context european cu genericul
Moștenire, Influență, Continuitate, 4 - 5 octombrie, 2018, Chișinău. - Simpozionul
internațional 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale
identităţii naţionale: evaluări, perspective, Institutul de Filologie Română „A.
Philippide” 26 – 28 septembrie, Iași, 2018. - Conferința științifică internațională
Patrimoniul cultural, valorificare, promovare, Chișinău, 30-31 mai, 2018. - Conferinţa
anuală a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România (ASER), ediţia a XIV-a, Alba-
Iulia, Blaj, 14-16 noiembrie 2018. - Conferința științifică internațională Patrimoniul
cultural, valorificare, promovare, Chișinău, 30-31 mai, 2017. - Conferința
internațională Studiile românești: strategii, interferențe, varietăți, Timișoara, 21 – 23
septembrie 2017. - Conferința anuală a Asociației de Științe Etnologice din România
(ASER): Patrimoniu cultural: abordări teoretice și praxiologice, Baia Mare, 8-12
noiembrie 2017, comunicarea în plen Perspective asupra colindului și colindatului în
folcloristica de la Chișinău. Abilitarea cu dreptul de conducere de doctorat (Decizia
ANACEC din 2019)

Publicatii relevante propunerii • Monografii: POTÎNG Tatiana, Personajul cu povestea sa, (Perspectiva narativă în
romanul interbelic românesc) Editura univers educațional, Chișinău, 2018, (125
pag.) • Articole în reviste ştiinţifice volume colective de peste hotare: POTÎNG
Tatiana, Perspective asupra colindului în folcloristica de la Chișinău, Caietele ASER
14/2017, Patrimoniu cultural: abordări teoretice și praxiologice, Editura etnologică,
București 2018, POTÎNG Tatiana, Particularitățile colindatului din spațiul basarabean
// Studiile românești: priviri în oglindă, coord: Otilia Hedeșan, Dumitru Tucan, Dana
Percec, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017, p. 183-190 • Articole în
reviste ştiinţifice naţionale acreditate POTÎNG Tatiana Perspectiva narativă
intradiegetică în romanul „Adela” de Garabet Ibrăileanu, Philologia, nr. 1-2,
Chișinău, 2019 POTÎNG Tatiana, Credințe și superstiții negative asociate stării „de
dar”, Revista de Etnologie și Culturologie, Chișinău,Volumul XXV/2019. POTÎNG
Tatiana, Rituri și credințe negative în accepția etnologilor francezi (Emile Durkheim,
Arnold Van Gennep), Intertext, Revista ICFI, Chișinău 2019 POTÎNG Tatiana,
Prohibiții asociate ritualului funerar, Philologia, nr. 5-6, Chișinău, 2018

Experienta in proiecte Titlul Tipul Codul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale proiectului proiectului proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Limba și Proiect n/a Academia Stela 2014 - Executant


folclorul instituțional de Științe Spânu 2019
în a
edificarea Moldovei
statului
Republica
Moldova

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Luchiancicova

Prenume Miroslava

Patronimic Gavril

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 43/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

IDNP 0970807019894

Data nașterii 11/09/1946

Telefon de serviciu 022272719

Email mira@imperativ.mldnet.com

Specialitatea 622.01 - Literatura Română, Traductologie

Titlul științific Dr. în Filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani Susţinerea tezei de doctor în Filologie “Traducerea ca parte a procesului literar: “Luceafărul” în
spaţiul rus” 12.07.2019

Publicatii relevante propunerii 1. Miroslava Luchiancicova (Metleaeva), «Литература Молдовы на стыке веков.
Литературная критика, переводы, эссе» ((„Literatura Moldovei la răscrucea secolelor”, critica
literară, traduceri, eseuri) în limba rusă, IF AŞM, IF AŞM,Chişinău: Profesional service, 2014, -
792 p., ISBN 978-9975-4460-3-7 2.Miroslava Luchiancicova (Metleaeva). Mihai Eminescu.
„Luceafărul”, ediţie bilingvă româno-rusă”, trad. de Miroslava Metleaeva. Chişinău: Ed. Prut
Internaţional, 2015. 60 p. ISBN 978-9975-54-221-0 3. Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava.
Traducerea ca parte a procesului literar în gândirea teoretică a Europei de West şi Est (Rusia,
România, Moldova). În: Procesul literar mondial: contentul, curentele literare, tendinţe.
Îndrumătorul didactic.– Institutul de Literatura şi Arta „M.O.Auezov”, MEŞ, RK.-Almaty: Eylîm
Ordasî, 2017, p. 111-149. ISBN 978-601-230-068-0 4.Miroslava Luchiancicova (Metleaeva).
De la stereotip la originalitatea traducerii. Poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu în spaţiul
rusolingv. Monografie bilingvă. Tărgovişte: Editura Bibliotheca, 2018. 450 p. ; ISBN 978-606-
772-303-8 5.Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava. The Phenomenon of translation in terms of
psycholingvistics. În: Rev. BPI (Bulletin of Integrative Psychiatry), Institutul de Psihiatrie
„Socola” Iaşi, 2018, p. 75-80. Revista cotată B+CNCS, indexată BDI Index Copernicus, DOAJ,
Erih Plus, Gale Cengage.ISSN:1453-7257 6. Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava. Interethnic
and intercultural communication in The Russian versions of Eminescu-s poem “Luceafărul”. În:
Cogito, Multidisciplinary Reasearch Journal, vol.VIII, 2/June, Bucureşti: Ed. Prouniversitaria,
2016, p. 31-39. Cogito Journal is includit in IDB EBSCO, PROQUEST, CEEOL, INDEX
Copernicus, HENONLINE, CNCS recognized. ISSN 2068-6706

Experienta in proiecte Titlul Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F 15.817.06.07F Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional M. 2019
române, Cimpoi
folclorului
şi a
teoriei
literaturii
în
context
european
şi
universal

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 44/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta de colaborare cu entitati Denumirea Tara Domeniul de colaborare Rezultatele colaborarii


internationale
1982/ГФ4 KZ Procesul literar mondial al Procesul literar mondial al
Госрегистрация sec.XXI :Critica literară, sec.XXI :Critica literară,
№ traductologie. Acord de traductologie. Acord de
0115РК01673) Colaborare Nr.53 Colaborare Nr.53
М 64 Procesul din11.04.2013 dintre IF al AŞM din11.04.2013 dintre IF al AŞM
literar mondial : şi Institutul de Literatură şi Artă şi Institutul de Literatură şi Artă
contentul, „A.O.Auezov” al Ministerului „A.O.Auezov” al Ministerului
curentele Educaţiei şi Ştiinţei Republicii Educaţiei şi Ştiinţei Republicii
literare, tendinţe Kazahstan. Kazahstan.

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării

Nume Caraman

Prenume Vlad

Patronimic Ştefan

IDNP 2002003111099

Data nașterii 01/04/1978

Telefon de serviciu 022272719

Email vladcaraman@yahoo.it

Specialitatea 622.01 - Literatura Română

Titlul științific Dr. în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător ştiinţific superior Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific superior

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 Am studiat elementele de Bildungsroman în proza lui Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, Constantin
ani Stere, Mircea Eliade, Lucian Blaga.

Publicatii relevante propunerii CARAMAN, V. Meandrele devenirii Anei în „Moara cu noroc” de Ioan Slavici. Conferinţa
ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor U.P.S. „Ion Creanga” din Chişinău. 1 aprilie 2015,
p. 168-173. ISBN 978-9975-46-198-6. CARAMAN, V. Constantin Stere. Elemente de poetică a
Bildungsromanului. În vol.: Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist şi om politic. (150 de ani
de la naştere). Iaşi, Editura Vasiliana’98, 2016, p.p. 452-458. ISBN 978-973-116-503-5.
CARAMAN, V. Elemente de Bildungsroman în Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga. In
„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”. Conferinţa ştiinţifică
anuală a profesorilor şi cercetătorilor U.P.S. „Ion Creangă”. Chişinău, 26 martie, 2017. ISBN
978-9975-46-198-6.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 45/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Tipul Directorul de Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul proiect finantarii proiect

Proza Proiect 08.819.07.04A Academia Dr. hab., 2008 - Executant


basarabeană pentru de Științe prof univ 2009
din sec. al tineri a Alexandru
XX-lea. Text. cercetători Moldovei Burlacu
Context.
Intertext

„Identitate şi Proiect 11.817.07.09F Academia Dr. hab. 2011 - Executant


globalism în instituțional de Științe Andrei 2014
literatura a Țurcanu
română Moldovei
postsovietică
din
Republica
Moldova”

„Evoluţia Proiect 14.06.142 F Academia Acad. 2014 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului şi Moldovei
a teoriei
literaturii în
context
european şi
universal”

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației,


Culturii și Cercetării

Nume Verejanu

Prenume Dan

Patronimic Ignat

IDNP 0992709885584

Data nașterii 06/09/1983

Telefon de serviciu 022272719

Email danverejanu@yahoo.com

Specialitatea 622.01 - Literatura Română

Titlul științific n/a

Funcția deținută, instituția Cercetător științific stagiar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific stagiar

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani Elaborare a tezei de doctor în filologie ”Operei lirică şi filosofică a lui Lucian Blaga în
perioada diplomaţiei”. * Premiul „Lucian Blaga” (pentru știință și promovarea științei. Gala
Premiilor Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație, 28.01.2018, la Biblioteca „Onisifor
Ghibu).

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 46/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Publicatii relevante propunerii VEREJANU, D. Eminescu în viziunea lui Lucian Blaga. Philologia, 2015, nr.1-2, p. 15-23.
Revista Institutului de Filologie a AȘM. Chișinău. ISSN 1857-4300 VEREJANU, D. “Lucian
Blaga – puterea creatoare ca putere absolută”, Revista ştiinţifică „Intellectus” a CNAA și
AGEPI nr. 3, p.105-109, Revistă cotată B. 2016, Chişinău. ISSN 1810-7079. VEREJANU
D. The metaphor - a means of communication between the conscious and the
unconscious world. Bulletin of Integrative Psychiatry. Iasi, Romania. 2018, nr.1 (76), p.69-
73. Revistă cotată B+ CNCS, indexată BDI Index Copernicus, DOAJ, Erih Plus, Gale
Cengage. ISSN 1453-7257. VEREJANU, D. „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. În
monografia colectivă „Drumul spre centru”, p. 149-150. Biblioteca Științifică (Institut)
„Andrei Lupan”, Chișinău, 2017. ISBN 978-9975-3131-8-6. VEREJANU, D. Time
according to Lucian Blaga: Eternity. Bulletin of Integrative Psychiatry, no.2 (2019), p.97-
104. Revistă cotată B+ CNCS, indexată BDI Index Copernicus, DOAJ, Erih Plus, Gale
Cengage. Iași, România. ISSN: 1453-7257.

Experienta in proiecte Titlul Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Evoluţia Proiect 15.817.06.07F Academia Acad. 2015 - Executant


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019
române, a Cimpoi
folclorului Moldovei
şi a
teoriei
literaturii
în
context
european
şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării

Nume Cimpoi

Prenume Mihai

Patronimic Ilie

IDNP 2001088023008

Data nașterii 07/09/1942

Telefon de serviciu 022 27 23 79

Email acad.cimpoi@gmail.com

Specialitatea 622.01 – Literatura română

Titlul științific Academician, doctor habilitat în filologie

Funcția deținută, instituția Cercetător științific principal, Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării

Functia in cadrul proiectului consultant stiintific

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 47/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani 1. A coordonat proiectul Evoluția literaturii române, folclorului a teoriei literare în context
european și universal 2. A efectuat studii de sinteză privind procesele literare și culturale din
secolele XIX-XX (curente, mișcări estetice, orientări programatice) 3. A realizat studii
monografice privind creația lui Eminescu, Creangă, Văcărescu, Stere, reprezentanților școlii
literare și artistice de la Târgoviște, precum și a unor scriitori contemporani (Grigore Vieru,
Victor Teleucă ș.a.) 4. A organizat Congresul Mondial al Eminescologilor(8 ediții) care a trecut
în revistă și a analizat noile ediții din opera lui Eminescu, traducerile recente în alte limbi,
studiile eminescologice care au apărut în Republica Moldova, Bulgaria, Turcia, , Polonia,
China etc.) 5. A publicat numeroase cronici și recenzii la cărțile noi apărute aparținând unor
autori autohtoni și stăini. 6. A coordonat activitatea școlii doctorale din domeniul științelor
socio-umane și am fost conduccătorul științific a mai multor teze de doctorat.

Publicatii relevante propunerii 1. Dicționarul Enciclopedic Mihai Eminescu, ed. a II-a , Chișinău, Ed GUNIVAS, 2018; Ed
Tracus, București, 2019 2 Cartea Vieții lui Mihai Eminescu. Spectacolul ontologic al rimei
eminesciene, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2018 3. Hyperion și Demiurg. "Luceafărul". mit și
dramă existențială, Ed. Princeps multimedia, Iași, 2019 4. Mihai Stan: imaginarul absolut,
monografie Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2018 5. Viața ca un roman. Constantin Stere. Eseuri
(în colaborare cu Eugen Simion), Ed. GUMIVAS, Chișinău, 2015 6. Anatonia Ființei (II).
Școala literară și artistică de la Târgoviște de azi, Ed. Bibliotheca, 2015 7. Elena Văcărescu,
poeta "neliniștii" divine, monografie, Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2015

Experienta in proiecte Tipul Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Enciclopedism Proiect 11.817.07.16F Academia acad. 2011 - Director


şi instituțional de Științe Mihai 2014 de
multiculturalism a Cimpoi proiect
în literatura Moldovei
română
premodernă şi
modernă

Evoluţia Proiect 15.817.06.07 Academia acad. 2015 - Director


literaturii instituțional de Științe Mihai 2019 de
române, a Cimpoi proiect
folclorului şi a Moldovei
teoriei literaturii
în context
european şi
universal

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Nume Onica

Prenume Dorina

Patronimic Valeriu

IDNP 2005021080981

Data nașterii 19/10/2019

Telefon de serviciu (022)238849

Email dorinaonica@yahoo.com

Specialitatea 612.01.-Etnologie

Titlul științific Doctor în istorie, specialitatea etnologie

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 48/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Funcția deținută, Șef Secție Etnografie, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
instituția

Functia in cadrul cercetator stiintific invitat


proiectului

Rezultatele stiintifice in Au fost realizate demersuri științifice de actualitate, în care s-a analizat peisajul rural dintre Prut și Nistru din
ultimii 5 ani perspectiva conceptului de peisaj cultural, etnografic, uzitând suportul legislativ internațional, cercetarea
transdisciplinară și materialul empiric de teren. Rezultatele științifice constau în analiza și explicarea
relațiilor interdependente dintre civilizația rurală locală și mediul său natural de locuire, a modalităților de
adaptare la acesta, a formelor de modelare a spațiului și de construire a unor peisaje etnografice
reprezentative pentru acest teritoriu. Au fost identificate și explicate conceptele de utopie și distopie rurală
pentru a înțelege raporturile funcționale dintre tradiție și modernitate a comunității rurale. Au fost cercetate
din punct de vedere aplicativ elementele incluse de Republica Moldova în Lista Patrimoniului Cultural
Imaterial al Umanității, prin determinarea soluțiilor, pe care aceste nominalizări pot contribui la dezvoltarea
durabilă a comunității, în aspect de bunăstare materială și spirituală. A fost analizat patrimoniul etnografic al
Republicii Moldova prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Au fost realizate cercetări
interdisciplinare privind subiectul practicilor, credințelor și cunoștințelor tradiționale pomicole, tehnica
populară pomicolă ca părți componente ale patrimoniului etnografic. Au fost cercetate în teren și analizate
tehnicile tradiționale de construcție a locuinței în Lunca Prutului de Jos, împreună cu cunoștințele și
practicile rituale asociate.

Publicatii relevante 1. Dorina Onica. Peisajul cultural rural dintre Prut și Nistru. Aspecte etnogeografice. București: Editura
propunerii Etnologică, 2017, 214 p. ISBN 978-606-8830-23-0. 2. Geosferele în credințele și imaginarul popular.
Interdisciplinaritate și universalitate. În: Revista „Studii și comunicări de etnologie”, Tomul XXXII. Sibiu:
Editura Astra Museum, 2018, pp. 165-188. ISSN 1221–6518. 3. Dihotomia utopie și utopie rurală (studiu de
caz Republica Moldova). În „Terenuri noi, metode noi. Mihai Pop 110 ani de la naștere” (coord. Narcisa
Știucă, Adrian Stoicescu). București, Editura Universității din București, 2018, pp. 139-150. ISBN 78-606-
16-0941-3. 4. Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. În: Akademos,
Nr. 2. Chișinău: AȘM, 2018, pp. 115-123. 1857-0461 5. The contribution of the UNESCO Designations to
the Sustainable Development of the local community. În: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele
Naturii și Muzeologie. Serie nouă. Fascicula Științele Naturii, vol. 27 (40), Chișinău: Reclama, 2017, pp. 65-
72. ISSN 1857-0054. 6. Peisajul etnografic: simbol și simbolism. Analiză de caz Basarabia. În: Acta Terrae
Fogarasiensis, nr. VI. Făgăraș: Editura Negru Vodă, 2017, pp. 659-670. ISSN-L 2285-5130. 7. The cognitive
function of the ethnographic landscapes. În: Journal of Romanian Literary Studies. Issue No. 12., Târgu
Mureș: Arhipelag XXI Press, 2017, pp. 707-711. ISSN 2248-3004. (indexat CEEOL, EBSCO-HOST, Global
Impact Factor, Google Scholar, Academia Edu). 8. Tradiția Păstoritului și Pescuitului la Crihana Veche –
Cahul. În: Acta Moldaviae Meridionalis, nr. XXXVII, Iași: PIM, 2017, pp. 413-424. ISSN 0257-7372. 9.
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului. În: Revista de Etnologie și Culturologie,
Vol. XXI, Chișinău, 2017, pp.45-53. E-ISSN 2537-6152. 10. Peisajele etnografice din Basarabia. În: Anuarul
Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Serie Nouă, Tomul 27. București, 2016, pp. 385-
394. ISSN 1220-5230.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 49/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Experienta in proiecte Directorul Perioada Rolul in


nationale/internationale Titlul proiectului Tipul proiectului Codul proiectului Finantatorul de proiect finantarii proiect

Sintezele 1. Proiect de 15.817.06.33A Bugetul de Varvara 2015 - Executant,


științifice ale cercetare Stat Buzilă 2019 cercetător
patrimoniului științifică științific
etnografic și fundamentală
natural şi cercetare
științifică
aplicativă
(instituționale)

Valorificarea Proiect de 15.817.06.03F Bugetul de Svetlana 2015 - Executant,


pluridimensională cercetare Stat Procop 2018 cercetător
a patrimoniului științifică științific
etnocultural ca fundamentală
factor al și cercetare
armonizării și științifică
dezvoltării aplicativă
societății (instituționale)
Republicii
Moldova

Interpretarea Proiect de 11.817.07.39 A Bugetul de Varvara 2011 - Executant,


științifică a cercetare Stat Buzilă 2014 cercetător
patrimoniului științifică științific
muzeal în fundamentală
contextul sporirii și cercetare
interesului față științifică
de identitate și aplicativă
autenticitate (instituționale)

Cercetarea și De cercetare nr. Ministerul Ion 2019 Executant,


promovarea științifică și D2/666/04.04.209 Românilor Ciobanu cercetător
moștenirii aplicativă de științific
cultural-istorice Pretutindeni
românești a
Prutului de Jos

Experienta de Domeniul de
colaborare cu entitati Denumirea Tara colaborare Rezultatele colaborarii

internationale
Muzeul RO Patrimoniu, Școala de vară „Patrimoniul etnografic hunedorean în lumina
Civilizației muzeografie cercetărilor din România și Republica Moldova”, Muzeul
Dacice și și etnografie Civilizației Dacice și Romane, Deva, România, 2-7.06.2019.
Romane Deva

Denumirea organizatiei Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Nume Capulca

Prenume Viorica

Patronimic Ghenadie

IDNP 2004044003289

Data nașterii 09/06/1998

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 50/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Telefon de serviciu 078151119

Email cancelarie.ifilolog@gmail.com

Specialitatea Limba și literatura română și engleză

Titlul științific nu are

Funcția deținută, instituția cercetător științific stagiar al Institutului de Filologie Română ”B.P.
Hașdeu”

Functia in cadrul proiectului cercetator stiintific stagiar

Rezultatele stiintifice in ultimii 5 ani Absolventă a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”. Participare la
organizarea Congresului Mondial al Eminescologilor , ediția a VII-a
(2018) și a VIII (2019); A coordonat pentru publicare volumele: 1.
Dicționarul Enciclopedic Mihai Eminescu, ed. a II - a, Chișinău, Ed
GUNIVAS, 2018; Ed Tracus, București, 2019 2 Cartea Vieții lui Mihai
Eminescu. Spectacolul ontologic al rimei eminesciene, Ed. Bibliotheca,
Târgoviște, 2018 3. Hyperion și Demiurg. "Luceafărul". mit și dramă
existențială, Ed. Princeps multimedia, Iași, 2019 4. Mihai Stan:
imaginarul absolut, monografie Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2018 A
redactat teza de an la tema “Intensification of love în Hemingway s
Farwell to arms”

Publicatii relevante propunerii nu are

Planul de realizare

Etapa Nr. 1

Denumirea Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
organizației

Denumirea Etapa de documentare, de alcătuire a bibliografiilor tematice; precizarea compartimentelor structurale şi problematice,
etapei identificarea corpusului de texte literar-artistice care vor fi interpretate prin conceptele şi grilele metodologice stabilite

Data începerii 2020-01-01

Durata in luni 12

Responsabil Corcinschi Nina


activitate

Volumul 4 mln
finantarii
bugetare

Volumul 0
cofinantarii

Obiective -Studierea literaturii științifice din domeniu pentru elaborarea prospectului-sinteză a evoluției literaturii basarabene.
specifice ale Identificarea corpusului de texte literar-artistice care vor fi supuse investigației. -Cercetarea etapelor de creație
etapei distinctive, a jaloanelor valorice decisive și a fenomenelor artistice definitorii din literatura basarabeană (sec. al XIX-lea
- epoca contemporană). Revizuirea, stabilirea și definirea traseului de creație a literaturii basarabene (sec. al XIX-lea -
epoca contemporană). -Investigarea materialelor etnofolclorice din Arhivele de Folclor ale R. Moldova, revizuirea
colecțiilor de folclor din perioada comunistă, reevaluarea cercetărilor folclorice efectuate de-a lungul secolului XX. -
Abordarea interdisciplinară a raporturilor literaturii cu societatea în contextul globalizării. Cercetarea dialogului
intercultural la nivelul traducerilor româno-ruse, al receptării literaturii artistice și folclorului din R. Moldova în Ucraina.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 51/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Descrierea -Documentarea privind elaborarea unui prospect-sinteză a evoluției literaturii basarabene. -Plasarea într-un sistem de
activităților criterii etnologice și sociologice a aspectelor tematico-problematice ale literaturii și ale celor ce țin de coerența ei
aferente estetică, decelându-se fenomenele artistice și modalitățile literare care au contribuit la menținerea coloanei sale
etapei, originare. -Investigarea colecției: Creația populară moldovenească, 16 volume, 1975-1983; seria Editarea folclorului pe
organizațiile zone etnografice – 8 volume, 1973-2009; colecția Mărgăritare - 15 volume, 1981-1985). - Definirea conceptului de
participante dialog intercultural, studierea aspectelor teoretice ale traducerii artistice şi receptării literare, investigarea traducerii
și literare ca mijloc principal de receptare a producţiei beletristice.
infrastructura
disponibilă

Rezultatele -Va fi elaborat prospectul privind conceptele și metodologiile de cercetare, a nomenclatorului de autori și opere şi a
preconizate bibliografiei teoretice şi critice generale. Prezentarea unui prospect-sinteză. -Vor fi stabiliți, dintr-o perspectivă de
in etapa cercetare actualizată, vectorii și etapele de dezvoltare și evoluție ale literaturii române din Basarabia în plan general
românesc și european. Va fi elaborat un studiu sintetic privind evoluția literaturii din sec. al XIX-lea, prima jumătate a
sec. XX, perioada postbelică și cea contemporană. -Vor fi identificate și revizuite materialele etnofolclorice din Arhivele
de Folclor ale R. Moldova, stabilindu-se patrimoniul cultural imaterial, viabil azi. Vor fi investigate și restabilite
materialele de arhivă și creațiile etnofolclorice reprezentative, excluse pe criterii ideologice din antologiile de folclor,
publicate în perioada sovietică. -Va fi elaborat un studiu sintetic care va aborda cu argumente de ordin interdisciplinar
problematica conflictelor culturale din arena publică și a dialogului intercultural în raport cu conceptele şi obiectivele
tradiţionale ale ştiinţelor socioumane. -Va fi întocmită bibliografia cu referire la cele trei aspecte indisociabile ale
dialogului intercultural: traducerile literare, scrierile ucrainene cu tematică românească, interpretările critice privind
promovarea traducerilor și a literaturii artistice.

Evenimente Organizarea Congresului mondial al eminescologilor, ediţia a IX-a; a colocviului național, cu participare internațională
organizate „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european” (ediția a XIV-ea); Organizarea Colocviului
internațional Chișinău-București: „Demnitate umană, identitate culturală și libertate religioasă în condițiile globalizării”
(Ediția a III-a), de către Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în asociere cu Institutul pentru
Studii de Pace în Creștinismul Ortodox, afiliat Universităţii Harvard și Asociația „Conștiință și Libertate” , România,
București.

Persoane Corcinschi Nina


implicate Țurcanu Andrei
Burlacu Alexandru
Ciocanu Ion
Dicusar Cristina
Petrașcu Eugeniu
Cotorcea Silvia
Șleahtițchi Maria
Cenușă Felicia
Ivanov Constantin
Ivanov Nadejda
Gherman Oxana
Anițoi Galina
Apetri Dumitru
Cogut Sergiu
Gîrlea Olesea
Gavrilov Anatol
Plămădeală Ion
Botnaru Tatiana
Buruiană Ion
Cocieru Mariana
Colac Tudor
Filip Iulian
Nedeliciuc Elena
Korolevski Svetlana
Potîng Tatiana
Luchiancicova Miroslava
Caraman Vlad
Verejanu Dan
Cimpoi Mihai
Onica Dorina
Capulca Viorica

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 52/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Etapa Nr. 2

Denumirea Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
organizației

Denumirea Contexte socio-culturale autohtone și deschideri europene în literatura și folclorul din Basarabia, de după 1812
etapei

Data începerii 2021-01-01

Durata in luni 12

Responsabil Țurcanu Andrei


activitate

Volumul 4 mil
finantarii
bugetare

Volumul n/a
cofinantarii

Obiective -Investigarea imaginarului Basarabiei și basarabeanului cu diversele și tragicele fracturări istorico-culturale,


specifice ale antropologice și ontologice de după 1812. - Investigarea dialogului intercultural la nivelul traducerilor româno-ruse, al
etapei receptării literaturii artistice și folclorului din R. Moldova în Ucraina. Cercetarea traducerilor creației eminesciene în
limba rusă și în alte limbi slave. -Scrierea portretelor pentru pregătirea unui Dicționar Enciclopedic al Scriitorilor
Basarabeni, în colaborare cu Academia Slovacă de Științe, Bratislava. Redactarea articolelor despre scriitorii
basarabeni și fenomenele literare din Basarabia pentru „Dicționarul general al literaturii române”, proiect al Institutului
de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu” al Academiei Române. -Restabilirea arhivelor tezaurului etno-folcloric,
decisiv pentru susținerea și perpetuarea, inclusiv prin expresia literar-artistică, a spiritului național românesc
basarabean.

Descrierea -Examinarea fenomenelor de fractură și a celor de rezistență estetică, etnoculturală în cadrul unor presiuni politice,
activităților ideologice și lingvistice de deznaționalizare. -Cercetarea vectorilor naționali și ai celor de deschidere spre
aferente universalitate din opera lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Constantin Stere, Leon Donici ș.a. (studii comparate și
etapei, interdisciplinare). -Valorificarea materialelor de arhivă, care aduc informații noi privind opera și personalitatea unor
organizațiile scriitori clasici și contemporani, în special cele legate de apariția unor importante reviste și colecții literare („Viața
participante Basarabia”, „Bugeacul”, colecția de ediții și reviste ale „Astrei”). -Studierea monografică a contribuției ucraineane la
și dialogul intercultural, a traducerilor de opere literare basarabene (proză, poezie, dramaturgie și folclor – în total vreo
infrastructura 60 de cărți), a scrierilor literare cu tematică inspirată de realitățile Moldovei. - Redactarea articolelor pentru Dicționarul
disponibilă enciclopedic al scriitorilor basarabeni și pentru Dicționarul general al literaturii române.

Rezultatele - Vor fi stabilite fenomenele de fractură și a celor de rezistență estetică, etnoculturală ale literaturii basarabene de
preconizate după 1812, în cadrul unor presiuni politice, ideologice și lingvistice de deznaționalizare. -Vor fi identificați vectorii
in etapa naționali și fenomenele de deschidere spre universalitate din opera lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Constantin Stere,
Leon Donici ș.a. -Vor fi elucidate problemele dialogului intercultural prin traduceri și alte activități literare de interferență
etnoculturală româno-ucrainene. -Vor fi restabilite arhivele tezaurului etno-folcloric și pregătite antologii (tipologie și
corpus de texte) reprezentative ale memoriei colective. -Vor fi redactate articole pentru Dicționarul enciclopedic al
scriitorilor basarabeni și pentru Dicționarul general al literaturii române.

Evenimente -Organizarea Congresului mondial al eminescologilor, ediţia a X-a; -Organizarea colocviului național, cu participare
organizate internațională „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european”. (ediția a XV-ea); -Organizarea
Colocviului internațional Chișinău-București: „Dialogul culturilor și al religiilor în postmodernitate” (Ediția a IV-a), de
către Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în asociere cu Institutul pentru Studii de Pace în
Creștinismul Ortodox, afiliat Universităţii Harvard și Asociația „Conștiință și Libertate” , România, București.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 53/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Persoane Corcinschi Nina


implicate Țurcanu Andrei
Burlacu Alexandru
Ciocanu Ion
Dicusar Cristina
Petrașcu Eugeniu
Cotorcea Silvia
Șleahtițchi Maria
Cenușă Felicia
Ivanov Constantin
Ivanov Nadejda
Gherman Oxana
Anițoi Galina
Apetri Dumitru
Cogut Sergiu
Gîrlea Olesea
Gavrilov Anatol
Plămădeală Ion
Botnaru Tatiana
Buruiană Ion
Cocieru Mariana
Colac Tudor
Filip Iulian
Nedeliciuc Elena
Korolevski Svetlana
Potîng Tatiana
Luchiancicova Miroslava
Caraman Vlad
Verejanu Dan
Cimpoi Mihai
Onica Dorina
Capulca Viorica

Etapa Nr. 3

Denumirea Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
organizației

Denumirea Literatura română din Basarabia: interacțiuni locale și globale


etapei

Data începerii 2022-10-01

Durata in luni 12

Responsabil Cimpoi Mihai


activitate

Volumul 4 mil
finantarii
bugetare

Volumul n/a
cofinantarii

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 54/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Obiective -Ordonarea într-o sinteză coerentă a materialului literar din perioada postsovietică, depistarea tendințelor artistice
specifice ale principale și definirea portretelor de creație ale autorilor importanți. -Revalorificarea fondului digital arhivistic
etapei documentar și de magnetofon, care probează existența în Basarabia a fenomenelor etnoculturale românești cu o
vechime imemorabilă. - Scrierea articolelor pentru Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Redactarea
articolelor despre scriitorii basarabeni și fenomenele literare din Basarabia pentru Dicționarul general al literaturii
române, proiect al Institutului de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu” al Academiei Române. -Cercetarea mutațiilor
culturale, artistice și de mentalitate a personajelor din literatură ca expresie a limesului. -Cercetarea demonicului și a
reprezentărilor negativului în imaginarul artistic literar al secolelor XIX-XX. Analiza unor reprezentări recurente (ex.:
diavolul, vampirul, umbra, străinul, cyborgul etc.).

Descrierea -Cercetarea proceselor și fenomenelor definitorii, a tendințelor artistice principale și a portretelor de creație al autorilor
activităților importanți din perioada postsovietică. -Se va purcede la elaborarea producţiilor multimedia pe suport DVD-ROM cu
aferente materiale-document din cadrul cercetărilor etno-folclorice de teren; -Scrierea portretelor pentru Dicționarul enciclopedic
etapei, al scriitorilor basarabeni și redactarea articolelor pentru noua ediție a Dicționarului general al Literaturii Române. -
organizațiile Investigarea tipului de personaj literar reprezentativ pentru epocile de tranziție, cu operarea clasificărilor, delimitărilor și
participante analizelor care se impun. Problematica personajului literar prin grila tranziției va fi cercetată pornind de la multiplele
și mutații sociale, existenţiale și de mentalitate ale omului postmodern. Subiectul va fi studiat din mai multe unghiuri:
infrastructura social, culturologic, psihologic, al vieții de familie etc. -Revizuirea conceptului de negativitate/demon/ în imaginarul
disponibilă artistic literar al secolelor XIX-XX.

Rezultatele -Vor fi stabilite într-o sinteză unică fenomenele și procesele culturale și literare de integrare a Republicii Moldova în
preconizate spațiul european, se vor defini modalitățile de interferare a literaturii cu dinamicile globalizării. -Vor fi elaborate
in etapa producţii multimedia pe suport DVD-ROM cu materiale-document din cadrul cercetărilor etnofolclorice de teren; -Se va
iniția realizarea unei colecții folclorice de sinteză, reprezentative, care să cuprindă și elemente de folclor inedit, interzis
odinioară de regimul totalitar sau omis din varii motive de alcătuitorii anterioarelor ediții. -Va fi modelizat topologic
personajul literar reprezentativ pentru epocile de tranziție, din perspectivă interdisciplinară: socială, culturologică,
psihologică, a vieții de familie etc. -Se va revizui conceptul de negativitate/demon/ în imaginarul artistic literar al
secolelor XIX-XX. Vor fi elucidate formele demonicului, ale reprezentărilor negative, inumane în literatură și a
modurilor în care funcționează mecanismul imaginilor cultural-artistice și al reprezentărilor colective. -Se va întocmi o
serie de portrete (schițe biografice și ample analize ale operelor) pentru pregătirea Dicționarului enciclopedic al
scriitorilor basarabeni. Vor fi prezentați în articole monografice scriitorii basarabeni începând cu 1812 până azi. Se vor
redacta articole pentru noua ediție a Dicționarului general al Literaturii Române.

Evenimente -Organizarea Congresului mondial al eminescologilor, ediţia a XI-a, a Colocviului național cu participare internațională
organizate „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european” (ediția a XVI-a), a Colocviului internațional Chișinău-
București: „Crize identitare, culturale, religioase în actualitate” (Ediția a V-a), în asociere cu Institutul pentru Studii de
Pace în Creștinismul Ortodox, afiliat Universităţii Harvard și Asociația „Conștiință și Libertate”, România, București.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 55/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Persoane Corcinschi Nina


implicate Țurcanu Andrei
Burlacu Alexandru
Ciocanu Ion
Dicusar Cristina
Petrașcu Eugeniu
Cotorcea Silvia
Șleahtițchi Maria
Cenușă Felicia
Ivanov Constantin
Ivanov Nadejda
Gherman Oxana
Anițoi Galina
Apetri Dumitru
Cogut Sergiu
Gîrlea Olesea
Gavrilov Anatol
Plămădeală Ion
Botnaru Tatiana
Buruiană Ion
Cocieru Mariana
Colac Tudor
Filip Iulian
Nedeliciuc Elena
Korolevski Svetlana
Potîng Tatiana
Luchiancicova Miroslava
Caraman Vlad
Verejanu Dan
Cimpoi Mihai
Onica Dorina
Capulca Viorica

Etapa Nr. 4

Denumirea Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
organizației

Denumirea Literatura și societatea în contextul globalizării: abordări interdisciplinare


etapei

Data începerii 2023-01-01

Durata in luni 12

Responsabil Plămădeală Ion


activitate

Volumul 4 mil
finantarii
bugetare

Volumul n/a
cofinantarii

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 56/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Obiective -Relevarea unor procese și aspecte istorice, umane și sociale ale realităților basarabene prin prisma imaginarului
specifice ale literar-pivot cu deschidere antropologică, sociologică și etnologică. -Cercetarea evoluției literare de la ontologiile
etapei metafizice la ontologiile virtuale și repercursiunile postumanismului în plan uman și estetic. -Cercetarea temei migrației
din literatura ultimilor decenii, cu dezvăluirea interdisciplinară (antropologică, sociologică și psihanalitică) a relației
dintre opera literară și migrantul social. -Cercetarea imaginii străinului în literatură. -Valorificarea științifică a fondurilor
arhivei de folclor a Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu” și a altor fonduri din R. Moldova. -Pregătirea
Dicționarului Enciclopedic al Scriitorilor Basarabeni și finisarea articolelor pentru noua ediție a Dicționarului general al
Literaturii Române. -Prezentarea studiilor monografice şi pregătirea lor pentru editare.

Descrierea -Cercetarea proceselor de natură postumanistă, ontologii cyborg, ideologii postreligioase, „filozofia transparenței”
activităților (C.B.Han), „societatea spectacolului” (Baudrillard) etc. -Cercetarea caietelor manuscris, caietelor de teren, fonotecii,
aferente fototecii și produselor etnografice audio-vizuale, care consemnează texte folclorice, tradiții, obiceiuri, rituri, informații
etapei, de interes etnografic și socio-cultural, probe ale repertoriului etnomuzical și etnocoregrafic, ale proceselor etno-
organizațiile culturale, tradiționale și contemporane. Alcătuirea antologiilor de folclor. -Stabilirea tipurilor de structuri și substructuri
participante ale imaginarului artistic în ficţiunile narative. -Redactarea articolelor pentru Dicționarul enciclopedic al scriitorilor
și basarabeni și finisarea articolelor pentru noua ediție a Dicționarului general al Literaturii Române.
infrastructura
disponibilă

Rezultatele -Va fi identificată panorama reprezentărilor societale în literatura contemporană; vor fi identificate, analizate și
preconizate ierarhizate, din perspectivă interdisciplinară raporturile operei literare cu migrantul social; va fi identificat cronotopul
in etapa migrantului/desțăratului în literatura contemporană din R. Moldova, oferindu-se răspunsuri la problemele, convulsiile și
angoasele cu care se confruntă individul în comunitatea contemporană globalizantă. -Se vor elucida efectele literare
ale ideologiilor postumanismului. -Va fi elucidată imaginea străinului în literatură și modul în care funcționează
mecanismul imaginilor cultural-artistice și al reprezentărilor colective. -Vor fi alcătuite antologii de folclor (tipologie și
corpus de texte) din fondurile arhivei de folclor a Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu” și a altor fonduri din R.
Moldova. -Va fi pregătit pentru editare Dicționarul enciclopedic al scriitorilor basarabeni. Vor fi prezentate articolele
redactate pentru Dicționarul General al Literaturii Române.

Evenimente -Organizarea Congresului mondial al eminescologilor, ediţia a X-a; -Organizarea colocviului național, cu participare
organizate internațională „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european”. (ediția a XVI-ea); -Organizarea
Colocviului internațional Chișinău-București: „Perspective etico-estetice ale discursului religios în folclor și literatura
cultă din sec. XXI” (Ediția a VI-a)”, de către Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în asociere cu
Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul Ortodox, afiliat Universităţii Harvard și Asociația „Conștiință și Libertate”
, România, București.

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 57/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Persoane Corcinschi Nina


implicate Țurcanu Andrei
Burlacu Alexandru
Ciocanu Ion
Dicusar Cristina
Petrașcu Eugeniu
Cotorcea Silvia
Șleahtițchi Maria
Cenușă Felicia
Ivanov Constantin
Ivanov Nadejda
Gherman Oxana
Anițoi Galina
Apetri Dumitru
Cogut Sergiu
Gîrlea Olesea
Gavrilov Anatol
Plămădeală Ion
Botnaru Tatiana
Buruiană Ion
Cocieru Mariana
Colac Tudor
Filip Iulian
Nedeliciuc Elena
Korolevski Svetlana
Potîng Tatiana
Luchiancicova Miroslava
Caraman Vlad
Verejanu Dan
Cimpoi Mihai
Onica Dorina
Capulca Viorica

Deviz de cheltuieli
Personalul
Clasa de Coeficientul Remunerarea
Denumirea organizatiei Nume/Prenume/Patronimic salarizare de salarizare Perioada/luni muncii Total lei

Institutul de Filologie Română „Bogdan Cimpoi Mihai 73 5,11 12 12152,66 145831,95


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001088023008
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Corcinschi Nina 73 5,00 12 5259,38 63112,50


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0992005276734
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Botnaru Tatiana 65 4,32 12 4926,60 59119,20


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001048566462
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Caraman Vlad 65 4,23 12 9663,86 115966,35


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2002003111099
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Luchiancicova 60 3,66 12 6352,05 76224,60


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, Miroslava
Culturii și Cercetării 0970807019894

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 58/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Institutul de Filologie Română „Bogdan Korolevski Svetlana 60 3,89 12 8183,59 98203,05


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001001338246
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Verejanu Dan 57 3,43 12 7215,86 86590,35


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0992709885584
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Țurcanu Andrei 73 5,11 12 12152,66 145831,95


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0972506544585
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Burlacu Alexandru 73 5,11 12 12152,66 145831,95


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0980702016586
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Gherman Oxana 65 4,06 12 9306,23 111674,70


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2005034012083
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Ciocanu Ion 73 5,11 12 6079,84 72958,05


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001001013859
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Gîrlea Olesea 65 4,14 12 9474,53 113694,30


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0992310488660
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Cenușă Felicia 65 4,32 12 9853,20 118238,40


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0962304014911
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petrașcu Eugeniu 57 3,23 12 6795,11 81541,35


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2009024007280
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Ivanov Nadejda 65 4,06 12 9306,23 111674,70


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2005028006799
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Dicusar Cristina 57 3,36 12 3534,30 42411,60


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2007002032071
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Nedeliciuc Elena 57 3,36 12 7068,60 84823,20


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2006032006120
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Gavrilov Anatol 73 5,11 12 9116,25 109395,00


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2003001015972
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Plămădeală Ion 73 5,11 12 12152,66 145831,95


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0982802010433
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Ivanov Constantin 60 3,66 12 8464,73 101576,70


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2003037039863
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Apetri Dumitru 70 4,80 12 8147,25 97767,00


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001001331535
Culturii și Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 59/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Institutul de Filologie Română „Bogdan Anițoi Galina 70 4,70 12 10652,63 127831,50


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0990906016329
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Cogut Sergiu 70 4,60 12 10442,25 125307,00


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2003003059646
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Colac Tudor 70 4,80 12 10863,00 130356,00


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0971707888216
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Șleahtițchi Maria 73 5,11 12 12152,66 145831,95


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0972907042611
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Buruiană Ion 65 4,32 12 7389,90 88678,80


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2001048566462
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Filip Iulian 65 4,32 12 7389,90 88678,80


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0970703888185
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Cocieru Mariana 65 4,23 12 9663,86 115966,35


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 0971305015034
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Potîng Tatiana 65 4,23 12 4452,94 53435,25


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2005004092022
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Cotorcea Silvia 57 3,23 12 3401,06 40812,75


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2006011021601
Culturii și Cercetării

Institutul de Filologie Română „Bogdan Capulca Viorica 57 3,36 12 7068,60 84823,20


Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Educației, 2004044003289
Culturii și Cercetării

Deplasari de serviciu
Deplasare

Organizatia participantă Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Țara Romania

Orașul București

Scopul plecării, argumentarea documentare

Nr. deplasărilor 8

Drumul tur-retur per persoană, lei 600

Nr. mediu zile depl. persoana 5

Moneda mdl

Diurna pentru o zi, lei (o persoană)

Norma 30

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 60/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 591

Cazarea pentru o zi, lei (o persoană)

Plafon cazare 120

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 2364

Totalizare

Suma pentru o zi-om, lei 3555.0

Total 104088.00

Deplasare

Organizatia participantă Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Țara Romania

Orașul Cluj-Napoca

Scopul plecării, argumentarea Participare la conferințe, mese rotunde

Nr. deplasărilor 4

Drumul tur-retur per persoană, lei 900.0

Nr. mediu zile depl. persoana 5

Moneda mdl

Diurna pentru o zi, lei (o persoană)

Norma 30

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 591.0

Cazarea pentru o zi, lei (o persoană)

Plafon cazare 120

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 2364.0

Totalizare

Suma pentru o zi-om, lei 3855.0

Total 53244.00

Deplasare

Organizatia participantă Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 61/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Țara Romania

Orașul Timișoara

Scopul plecării, argumentarea Participare la conferințe, mese rotunde

Nr. deplasărilor 2

Drumul tur-retur per persoană, lei 1000.0

Nr. mediu zile depl. persoana 3

Moneda mdl

Diurna pentru o zi, lei (o persoană)

Norma 30

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 591.0

Cazarea pentru o zi, lei (o persoană)

Plafon cazare 120

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 2364.0

Totalizare

Suma pentru o zi-om, lei 3955.0

Total 15002.00

Deplasare

Organizatia participantă Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, al


Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Țara Romania

Orașul Iași

Scopul plecării, argumentarea Participare la conferințe, mese rotunde

Nr. deplasărilor 4

Drumul tur-retur per persoană, lei 300.0

Nr. mediu zile depl. persoana 3

Moneda mdl

Diurna pentru o zi, lei (o persoană)

Norma 30

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 591.0

Cazarea pentru o zi, lei (o persoană)

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 62/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Plafon cazare 120

Curs valutar ($, €) 19.7 euro

Total lei 2364.0

Totalizare

Suma pentru o zi-om, lei 3255.0

Total 27204.00

Organizari de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere)


Costul
unei
Denumirea unităţi, Nr. de Total,
Denumirea organizatiei articolului Argumentarea necesităţii lei unităţi mii lei

Institutul de Filologie Congresul Cercetarea creației eminesciene și a exegezelor operei lui 50.000 anual 200.00
Română „Bogdan mondial al Eminescu. Dezbateri ale subiectelor precum: traducerile
Petriceicu-Hasdeu”, al Eminescologilor creației eminesciene în alte limbi, problema reeditărilor, noi
Ministerului Educației, abordări de cercetare, reevaluări actualizate ale creației lui
Culturii și Cercetării Eminescu et

Editare și publicarea monografiilor, articolelor științifice, revistelor științifice, inclusiv cotizația de publicare
Costul
unei
unităţi, Total, mii
Denumirea organizatiei Denumirea articolului Argumentarea necesităţii lei Nr. de unităţi lei

Institutul de Filologie Revistă științifică Publicarea articolelor științifice ale cercetătorilor pe 1 leu 250 de 73000.3
Română „Bogdan bianuală „Limbă, tematică lingvistică, literară și de folclor x 250 exemplare (36500
Petriceicu-Hasdeu”, Literatură, Folclor” pagini per număr per nr.)
al Ministerului
Educației, Culturii și
Cercetării

Institutul de Filologie Ion Buruiană. Antologia (tipologie și corpus de texte) va reactualiza 1 leu 100 30.0
Română „Bogdan Antologie de folclor. și completa cu informații noi, omise din culegerile x 300
Petriceicu-Hasdeu”, Etnosul popular anterioare, din motive ideologice sau din alte motive, pagini
al Ministerului aflate în fondurile arhivei de folclor a Institutului de
Educației, Culturii și Filologie Română „B.P. Hasdeu”.
Cercetării

Institutul de Filologie Tudor Colac. Antologia (tipologie și corpus de texte) va reactualiza 1 leu 100 30.00
Română „Bogdan Antologie de folclor. și completa cu informații noi, omise din culegerile x 300
Petriceicu-Hasdeu”, Teatrul popular anterioare, din motive ideologice sau din alte motive, pagini
al Ministerului aflate în fondurile arhivei de folclor a Institutului de
Educației, Culturii și Filologie Română „B.P. Hasdeu”.
Cercetării

Institutul de Filologie Tudor Colac. Antologia (tipologie și corpus de texte) va reactualiza 1 leu 100 30.00
Română „Bogdan Antologie de folclor. și completa cu informații noi, omise din culegerile x 300
Petriceicu-Hasdeu”, Lirica populară anterioare, din motive ideologice sau din alte motive, pagini
al Ministerului aflate în fondurile arhivei de folclor a Institutului de
Educației, Culturii și Filologie Română „B.P. Hasdeu”.
Cercetării

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 63/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Institutul de Filologie Mariana Cocieru. Antologia (tipologie și corpus de texte) va reactualiza 1 leu 100 30.00
Română „Bogdan Antologie de folclor. și completa cu informații noi, omise din culegerile x 300
Petriceicu-Hasdeu”, Obiceiurile de familie anterioare, din motive ideologice sau din alte motive, pagini
al Ministerului aflate în fondurile arhivei de folclor a Institutului de
Educației, Culturii și Filologie Română „B.P. Hasdeu”. Ant
Cercetării

Institutul de Filologie Dumitru Apetri. În anul 2006 în R. Moldova a apărut studiul 1 leu 100 30.00
Română „Bogdan Receptarea literaturii monografic „Dialog intercultural. Aspecte ale x 300
Petriceicu-Hasdeu”, artistice șia folclorului receptării literare (Chișinău, CEP USM, 2006, 11 coli pagini
al Ministerului românesc în Ucraina editoriale), autor Dumitru Apetri. Exegeza s-a bucurat
Educației, Culturii și de o bună apreciere atât în spațiul literar al Moldovei,
Cercetării

Institutul de Filologie Dicționar Enciclopedic Prezentarea scriitorilor basarabeni (schițe biografice 1 leu 300 90.00
Română „Bogdan al Scriitorilor și ample analize ale operelor) pentru a fi cunoscuți și x 300
Petriceicu-Hasdeu”, Basarabeni promovați în Spațiul European. Vor fi prezentați cu pagini
al Ministerului articole monografice scriitorii basarabeni, începând
Educației, Culturii și cu 1812 până azi.
Cercetării

Institutul de Filologie Coordonator Andrei Monografia colectivă „Literatura basarabeană: 1 leu 140 55.00
Română „Bogdan Țurcanu. Literatura interconexiuni locale și globaliste”, coordonată de x 393
Petriceicu-Hasdeu”, basarabeană: Andrei Țurcanu, va îngloba rezultatele științifice ale pagini
al Ministerului interconexiuni locale și executanților la proiect.
Educației, Culturii și globaliste
Cercetării

Institutul de Filologie Literatura și Monografia colectivă „Literatura și Societatea în 1 leu 100 30.00
Română „Bogdan Societatea în contextul globalizării: abordări interdisciplinare”, x 300
Petriceicu-Hasdeu”, contextul globalizării: coordonată de Ion Plămădeală, va îngloba pagini
al Ministerului abordări rezultatele științifice ale executanților la proiect.
Educației, Culturii și interdisciplinare.
Cercetării Coordonator Ion
Plămădeală

Servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de procurare)


Costul
unei
unităţi, Nr. de Total,
Denumirea organizatiei Denumirea articolului Argumentarea necesităţii lei unităţi mii lei

Institutul de Filologie Română „Bogdan Pagina web a Elaborarea paginii web a Revistei 19.000 1 19.000
Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului Revistei „Limbă, „Limbă, Literatură, Folclor” pentru
Educației, Culturii și Cercetării Literatură, Folclor” diseminarea cercetărilor.

Institutul de Filologie Română „Bogdan Taxa de participare Diseminarea rezultatelor cercetării; 500 lei 18 9000
Petriceicu-Hasdeu”, al Ministerului la conferințe necesitatea colaborărilor științifice lei
Educației, Culturii și Cercetării internaționale

Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri

Denumirea Denumirea Argumentarea Costul unei unităţi, Nr. de Total, mii lei
organizatiei articolului necesităţii lei unităţi

Spații de lucru, resurse tehnice și facilități existente pentru implimentarea proiectului:

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 64/65
16.12.2019 „Contexte socioculturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în…

Denumirea Denumirea resurselor tehnice/echipament:


spațiului/nr. 11 Computere conectate la internet (A.M.D. Sempron 2400+, bună, 2000 Sistem cu parametrii: Intel® Core™ i7 4770,
Birou: S1150, 3.4-3.9GHz, 8MB L3, Intel® HD Graphics 4600, 22nm 84W, tray; DEEPCOOL Cooler "GAMMAXX 300", Socket
Birourile nr. 1366/1155/775 & FM2/FM1/AM3+/AM3, up to 130W, 120х120х25mm, 900~1600rpm, 17.8~21dBA, 55.5CFM, 4 pin,
412. 413, PWM, Hydro Bearing, 3 heatpipes direct contact); 6 scanere (Multifuncţionale, Scanner Canon Canoscan LiDE 210, CIS
414, sensor, 3-colour (RGB) LED, 4800 x 4800dpi, 48-bit colour, USB 2.0); 1 aparat foto (DC SLR Nikon D3100 KIT AF-S DX
417,418, NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G VR; CMOS 14,2Mpx 23,1x15,4mm; EXPEED C2; 2xAntiDust System; Full HD; LiveView;
419, 420 Picture Control System: Active D-Lighting; View Screen 3,0";420-pixel RGB 3D Color Matrix); 14 dispozitive de stocare a
informației (50*Cake DVD+R Verbatim, 4.7GB, 16x, full no id).

Fisiere atașate:
Fisa sintetica a proiectului:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/Fisa%20sintetica%2022.%2010%2019Scan1.PDF
Devizul de cheltuieli:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/IFR-Deviz%20de%20cheltuieli.PDF
Declaratie de conformitate a potentialilor contractori in realizarea propunerii:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/Declaratie%20Corcinschi%2022.10.191.PDF
Declaratie de originalitate si drept de autor:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/Decalaratiile%20autorilor%20%20scnate%2022%20octombrie%202019%20Scan1.PDF
Programul de realizare:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/Programul%20Final1.PDF
Planul anual de realizare a proiectului:
http://intranet.ancd.gov.md/sites/default/files/Planul%20anual%20de%20realizare%202020%20Final1.PDF

Coordonator de proiect
Numele, Prenumele, Semnătura

Director de organizație
Numele, Prenumele, Semnătura

Contabil
Numele, Prenumele, Semnătura

intranet.ancd.gov.md/ro/print/project/440 65/65