Sunteți pe pagina 1din 114

Biblioteca Municipală B. P.

Hasdeu
Biblioteca Publică Transilvania
Centrul de Informare şi Documentare Chişinău

TRANSILVANIA – ŢARĂ DE DOR


Bibliografie
(din fondurile BP „Transilvania”)
Chişinău, 2006

2
Ediţie îngrijită: Lidia Kulikovski, dr., conf. univ.
Coordonator: Parascovia Onciu
Alcătuitor: Ludmila Capiţa
Colectarea materialelor: Tatiana Donţu, Eugenia Stratulat,
Tatiana Roşca
Lector: Vlad Pohilă
Culegere computerizată: Ludmila Capiţa, Tatiana Roşca

3
Cuprins:

Către cititor.............................................................................4

Studii introductive..................................................................5
Cimpoi Mihai. Luminile modelatoare ale Transilvaniei........5
Onciu Parascovia. Prin destine similare – istoria ne leagă....8

Cultură..................................................................................10
Relaţii culturale între Biblioteca Judeţeană „O. Goga” şi
Biblioteca Publică „Transilvania”........................................13
Economie..............................................................................17
Educaţie şi învăţământ..........................................................18
Etnografie. Folclor ...............................................................20
Artă.......................................................................................23
Geografie..............................................................................24
Istorie ...................................................................................27
Personalităţi transilvănene....................................................50

Indexuri auxiliari
Indice de nume......................................................................97

4
Către cititor
În prezenta bibliografie se valorifică un bogat patrimoniu de carte româ-
nească transilvăneană, aflat în colecţiile Bibliotecii Publice „Transilvania”.
Lucrarea este prilejuită aniversării a 15-a de existenţă a bibliotecii.
Bibliografia include culegeri de documente istorice şi cronici, studii
monografice, articole ştiinţifice şi enciclopedice, de popularizare, studii şi
cercetări, lucrări literare care sunt distribuite în capitole conform Clasificării
Zecimale Universale: Cultură; Relaţii culturale între Biblioteca Judeţeană
„O. Goga” şi Biblioteca Publică „Transilvania”; Economie; Educaţie şi
învăţământ; Etnografie. Folclor; Artă; Geografie; Istorie; Personalităţi
transilvănene.
Pentru identificarea mai rapidă a persoanelor menţionate în bibliografie
este alcătuit Indexul alfabetic de nume.
După compartimentul Cultură, urmează o selecţie de materiale referitor
la Relaţia culturală dintre Biblioteca Judeţeană „O. Goga” şi Biblioteca
Publică „Transilvania”.
În compartimentul Istorie au intrat numai informaţii ce ţin de istoria ţinu-
tului transilvănean.
Compartimentul Personalităţi transilvănene cuprinde personalităţi din
diferite domenii: cultură, etică, economie, învăţământ, etnologie şi folclor,
medicină, lingvistică, literatură şi istorie. Sursele sunt aranjate în felul
următor: după criteriul alfabetic şi invers cronologic al operelor, iar după
semnul *** sunt prezentate cărţile despre autor.
Selectarea materialului a fost realizată consultând cataloagele, fişierele şi
fondurile BP „Transilvania”.
Pentru a concretiza descrierea bibliografică, documentele au fost consul-
tate de visu.
S-a păstrat ortografierea conform sursei.
1003 de descrieri bibliografice sunt făcute în baza STAS-ului interstatal
„Descrierea bibliografică a documentelor 7.1-2003”.
Prescurtările cuvintelor au fost efectuate conform STAS-ului 8256-82
„Prescurtările cuvintelor şi ale expresiilor tipice româneşti şi străine din
referinţele bibliografice”.
Criteriul de aranjare a materialului în capitole este conform Clasificării
Zecimale Universale, iar în fiecare compartiment, în ordinea alfabetică a
descrierilor bibliografice şi a ediţiilor aparte precum şi a conţinutului.
Publicaţiile apărute în alte limbi sunt plasate la sfârşitul compartimentelor
în ordinea alfabetică a limbilor respective.
Lucrarea este destinată elevilor, liceenilor, studenţilor, profesorilor, tutu-
ror celor interesaţi să cunoască mai detaliat istoria, viaţa socială, culturală,
literară a Transilvaniei.

5
STUDII INTRODUCTIVE

Luminile modelatoare ale Transilvaniei


Ardealul ne dă şi astăzi, la ora istorică a integrării europene, un model de
identitate şi certitudine. Un model de a fi românesc, deschis spre alte modele
de fiinţă şi fiinţare.
Fiinţa Ardealului este însăşi fiinţa românească, afirma Noica: „Fiinţa
românească din Ardeal a avut astfel vocaţia „fiinţei” adevărate, devreme ce a
putut converti în bine, adică în spor de realitate istorică, chiar şi ceea ce părea
s-o primejduiască. Adevărul şi fiinţa sunt acolo unde înfrângerea poate fi
prefăcută în biruinţă” (Constantin Noica, Istoricitate şi eternitate, Bucureşti,
1989, P. 55).
Oglinda este, conform psihanalistului francez Jacques Lacan, faza iniţială
a dezvoltării personalităţii, după care vine cea de-a doua, a colectivităţii.
Ardealul a pus în faţa sa constant o oglindă, în care s-a reflectat şi
întreaga lume românească. „A arăta neamului din care faci parte oglinda reală
a fiinţei sale, în care să-şi vază toate calităţile şi slăbiciunile, este cea mai
importantă faptă naţională”, spune Iosif Vulcan în unul din articolele sale
publicistice.
De altfel, naşul literar al lui Eminescu vorbea despre o organicitate axială
într-o paradigmă a pionieratului cultural de care dau dovadă moldovenii (şi
basarabenii) Alexandru Petriceicu Hâjdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Matei
Millo, Mihail Kogălniceanu, Constantin Negri, George Sion, Nicu Gane,
Vasile Alecsandri.
De acolo începeau rădăcinile, de fapt rizomii relaţiilor noastre care se
întindeau subteran spre o Moldovă consubstanţială şi confiinţială, căci
„moldovenii” Eminescu şi Creangă au indiscutabile rădăcini genealogice
ardeleneşti.
Constantin Stere, care avea conştiinţa acestor rădăcini rizomice comune
vedea, în Octavian Goga un om al nostru, iar în baladele şi idilele lui Coşbuc
întrezărea conturul „omului perfect”. „Şi intelectualul dezrădăcinat, neputin-
cios în izolarea-i sufletească, a lui Eminescu, şi „pământul” în toată vigoarea
şi splendoarea lui primitivă, lipsit însă de luminile venite de pe piscurile înalte
ale gândirii omeneşti – a lui Coşbuc – găsesc astfel în poezia lui Octavian
Goga o sinteză superioară în înfrăţirea puterii şi sănătăţii morale cu idealurile
fruntaşilor cugetării omeneşti şi visurile marilor cântăreţi ai lumii...” (C. Stere,
În viaţă, în literatură, cartea V, Chişinău, 1991, p. 76-77). Şi tot din Ardeal,
din înstrăinatul Ardeal, unde în Şincai, Maior, Micu, Lazăr, s-a zămislit

6
gândirea noastră ştiinţifică, au străbătut primele raze de lumină în minţile
noastre „învelite de întuneric”.
Aceste rădăcini adânci, care păreau uscate în perioada postbelică, s-au
revigorat şi au început să-şi trimită sevele fertile în trunchiul comun al
românismului cultural.
Relaţiile culturale între Ardeal şi Basarabia s-au concretizat în fapte
concrete, demne de a fi fapte naţionale, după expresia mai veche a lui Iosif
Vulcan: înfiinţarea unei biblioteci de carte românescă „Transilvania”, prima
de acest fel la Chişinău, cu ajutorul generos al lui Traian Brad, regretatul
director al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, al lui Alexei Mare, fiul
cunoscutului membru al „Sfatului Ţării, care a votat Unirea la 27 martie 1918,
şi al altor ardeleni, reluarea în replică chişinăuiană a Festivalului „Lucian
Blaga”, elaborarea şi realizarea unor programe de studii în comun cu caracter
cultural, literar, sociologic, istoric.
Drumurile noastre, ale basarabenilor spre Cluj şi alte localităţi transil-
vănene, ale ardelenilor spre Chişinău s-au contopit într-un itinerar cultural,
străbătut cu sentimentul unităţii şi al identităţii retrezite, pe urmele lui Stere,
care se grăbea să vadă Ardealul după eliberarea din exilul siberian, de
scriitori, savanţi, bibliotecari, studenţi...
În ce ne priveşte, acest itinerar sentimental-cultural ne-a dus mereu la mani-
festările consacrate lui Lucian Blaga, organizate cu pietate, seriozitate cu ade-
vărat ardelenească şi cu pricepere organizatorică atât de necesare azi. Datorăm
acestora naşterea volumului Lucian Blaga – paradisiacul, lucifericul, mioriticul
(ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1997) şi a numeroase studii despre autorul Poemelor
luminii şi despre alţi scriitori ardeleni clasici şi contemporani.
Nevoia de Blaga ş-a asociat nevoii de Eminescu. Prin ediţii, studii, simpo-
zioane speciale Blaga s-a reîntâlnit cu Basarabia sub semnul – subliniem
iarăşi – al unităţii spaţiului mioritic, pentru care aducea el însuşi argumente
imparabile în Trilogia culturii: ca şi în chilimurile olteneşti, în covoarele
basarabene, în care respiră liber motivele vegetale, poate fi atestat acelaşi ritm
ondulant, aceeaşi „alternanţă” de plin şi gol, de accent şi neaccent, de sub-
stanţă şi spaţiu; ca şi românul în genere, românca basarabeană ce ţese nu are
ceea ce se numeşte horror vacui, golul nefiind pustiu, ci un atribut al plinului.
Blaga a avut un impact asupra poeziei basarabene interbelice (Costenco,
Meniuc, Coşeriu, Isanos, Cavarnali, prin adâncul fior metafizic, paşnic şi
mesianic – expresionist, apoi asupra generaţiei ’60 a lui Grigore Vieru prin
tărâmul mumelor şi izvoarelor, al dorului dar şi al veşniciei care s-a născut la
sat, şi asupra generaţiilor mai tinere prin marea sa personalitate.

7
Am condus mai mulţi ani un program de studii academice cu genericul
Relaţii cultural-spirituale dintre Ardeal şi Moldova, materializat în volului
Lumini modelatoate (Bucureşti).
În acest volum sunt cuprinse următoarele studii ale oamenilor de ştiinţă
din Basarabia şi Ardeal:
- Cartea bisericească din Moldova în sprijinul Ardealului de
Vlad Chiriac;
- Cazania lui Varlaam în Transilvania de Florian Dudaş;
- Dimitrie Cantemir şi Ardealul de Svetlana Korolevski;
- Domnitorul Alexandru Moruzi şi învăţământul în limba
română la Chişinău de Mircea Popa, Romulus Todoran;
- Şcoala Ardeleană şi impactul ei asupra unor oameni de
cultură din Moldova (Secolul al XIX-lea) de Ala Cojocaru-Zavadschi;
- Iosif Vulcan şi paradigma pionieratului cultural de Mihai
Cimpoi;
- Atitudini regionaliste în literatura română din Basarabia
interbelică de Alina Ciobanu-Tofan;
- Moldoveni în spaţiul universitar din Transilvania interbelică
de Alexandru Zub;
- Liviu Rebreanu şi începuturile romanului basarabean de
Alexandru Burlacu;
- Lumini modelatoare. Lucian Blaga şi Basarabia de Mihai
Cimpoi;
- Octavian Goga şi renaşterea basarabeană de Dorina Surugiu-
Negrei;
- Ion Agârbiceanu şi Basarabia de Haralambie Corbu;
- Dosarul cultural al ,,Astrei” basarabene azi de Mihai Cimpoi.
Una din cercetătoarele Academiei de Ştiinţe a Moldovei Dorina Negrei-
Surugiu a scris sub îndrumarea noastră teza de doctorat „Octavian Goga şi
Basarabia”, apărută şi în volum la editura Prut Internaţional.
Clujul, al cărui cetăţean de onoare am devenit la 22 mai 2000 (Hotărărea
Consiliului local nr. 350), un important centru de cultură în care fiinţa noastră
românească se regăseşte, se cunoaşte pe sine şi cunoaşte şi pe alţii într-un
context al dreptei cinstiri a valorilor naţionale şi cele europene.

Acad. Mihai Cimpoi

8
Prin destine similare – istoria ne leagă
Transilvania este una din provinciile istorice româneşti, aflată în interiorul
arcului munţilor Carpaţi. Teritoriul numit şi Ardeal, include la fel Banatul,
Crişana şi Maramureşul având o suprafaţă de 102 mii kilometri patraţi. În
antichitate a fost locuită de geto-daci, al căror stat a cunoscut o maximă
extindere sub Burebista.
Parte însemnată a Daciei, Transilvania a fost cucerită în 106 de romani,
colonizată şi transformată în provincie imperială. Ulterior, după ce a fost
străbătută de valurile populaţiilor migratoare, Transilvania este locul unde
s-au retras o mare parte din daco-romani, constituind unul din nucleele de
bază de formare a poporului şi limbii române. În acea perioadă ea a fost
organizată în „ţări” sau voievodate, confirmare atestată de izvoare scrise,
precum ar fi, de exemplu, cele care amintesc de Banat, conduse de Glad, din
Crişana, conduse de Menomorut şi din Transilvania, propriu-zisă, conduse de
Gelu. Aceste formaţiuni statale, începând cu sec. XI au fost treptat cucerite de
Regatul Ungar, dar şi-au păstrat şi în aceste condiţii forma de organizare şi o
autonomie relativă. Mai târziu, chiar dacă recunoaşte suzeranitatea Porţii
Otomane, ca şi Moldova şi Ţara Românească de altfel, şi ţările române îşi vor
păstra neîntrerupt autonomia internă şi religia. O perioadă de glorie cunoaşte
la 1600 când trece sub autoritatea lui Mihai Viteazul – „Domn al Ţării
Româneşti şi Ardealului şi toată Ţara Moldovei”. În 1699 a fost ocupată şi
anexată la Imperiul Habsburgic. Întru păstrarea identităţii naţionale şi-a
drepturilor egale cu celelalte popoare ale Imperiului Ungar, românii au dus o
permanentă luptă politică, religioasă şi culturală. Suficient să remarcăm
răscoala condusă de Horia, Cloşca şi Crişan (1784-1785), mişcarea culturală
şi politică iniţiată de Inochentie Micu-Klein şi susţinută de cărturarii de la
Şcoala Ardeleană, mişcarea revoluţionară de la 1848-1849 ş. a. Anexată
Ungariei (1867) după instituirea dualismului austro-ungar, Transilvania a fost
supusă unui puternic proces de maghiarizare. Crearea în 1881 a Partidului
Naţional Român, iniţierea Memorandumului (1892), activitatea de amploare,
desfăşurată de Societatea Astra, au avut un rol foarte important în organizarea
şi desfăşurarea luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania. Este
reintegrată României la 1 decembrie 1918, care consfinţeşte crearea statului
unitar român, zi devenită Sărbătoare Naţională. În urma Dictatului de la Viena
din august 1940, România este obligată să cedeze Ungariei partea de nord-
vest a Trasilvaniei, redobândită în 1945.
Destinul Basarabiei e la fel de dureros în căutarea de sine, a identităţii, a
limbii naţionale. Iată de ce marii cărturari şi literaţi ai neamului au fost
9
pătrunşi de importanţa şi rolul acestei teme în istorie şi literatură. Însuşi Mihai
Eminescu va aborda de nenumărate ori tema Basarabiei şi Ardealului. Cine nu
cunoaşte Doina, Luceafărului Poeziei noastre, zguduitoare prin puterea ei
emoţională?
O întreagă panoramă a vieţii sociale şi spirituale din epocă este redată de
faimosul istoric Nicolae Iorga. Călătoria prin Transilvania este rodul celor
2 volume intitulate „Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească”,
apărute în 1906. Mai înainte însă, în 1905, când Basarabia era sub jugul
Imperiului Rus, Nicolae Iorga atrage atenţia asupra situaţiei dramatice în care
se afla populaţia de aici, descrisă în „Neamul românesc în Basarabia”. Tot el
a considerat Basarabia mâna dreaptă a trupului României. Foarte întristat la
cedarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei, N. Iorga i-ar fi spus regelui că
pierde cea mai preţioasă perlă din coroană. Nu mai puţin îndurerat a fost
marele Iorga şi de cedarea Transilvaniei...
Aproape de suflet i-au fost Basarabia şi Transilvania şi lui Constantin
Stere, care a pledat cauza luptei naţionale în întreaga şi zbuciumata viaţă.
Sunt inepuizabile exemplele în acest sens. Deloc întâmplător nu este
faptul că anume din Transilvania vine ideea, sprijnul material şi moral de
fondare la Chişinău a bibliotecii care cu demnitate poartă acest nume sacru
Transilvania, având contribuţia regretatului bibliotecar, om de o mare cultură
şi aleasă sensibilitate, director al Bibliotecii „Octavian Goga” de la Cluj,
Traian Brad. Bibliografia de faţă include şi rolul muncii acestei distinse
personalităţi, care, prematur a trecut în eternitate, a lăsat o amintire frumoasă
în inimile noastre.
De fapt, prin elaborarea şi editarea bibliografiei Transilvania – ţară de
dor lucrătorii BP „Transilvania”, conducerea BM „B. P. Hasdeu” din Chişi-
nău şi-a propus scopul de „a aduce” şi mai aproape Ardealul de R. Moldova,
de a contribui la o familiarizare şi mai bună a basarabenilor cu diverse aspecte
ale istoriei, culturii şi vieţii cotidiene în Transilvania de azi, care e un avan-
post al României moderne în drumul ei spre integrarea europeană. Concomi-
tent, bibliografia noastră se doreşte un omagiu adus colegilor, fraţilor noştri
ardeleni, tuturor celor care cu generozitate, cu competenţă şi simţul răspun-
derii au contribuit la zidirea la Chişinău a unui important templu al cărţii
româneşti, adevărat sanctuar al culturii naţionale, la care ne închinăm, mereu
cu toţii.
Parascovia Onciu,
directorul BP „Transilvania”

10
Cultură
„Cultura românească este o cultură de
orizonturi deschisă şi de sinteze originale”

D. Zamfirescu

1. Achim, Valeriu. Nord-Vestul Transilvaniei. Cultura naţională


finalitate politică (1848-1918) / Valeriu Achim. – Baia Mare : Ed. Gutinul,
1998. – 534 p.
2. Aria de răspîndire a cărţilor tipărite la Râmnic în sec. al XVIII-lea :
Transilvania, Banat, Moldova // Marinoiu Costea. Istoria cărţii vîlcene sec.
XVII-XVIII. – Craiova : Scrisul Românesc, 1981. – P. 115-125.
3. Butură, Valer. Străvechi mărturii de civilizaţie românească.
Transilvania : studiu etnologic / Valer Butură. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1989. – 402 p.
4. Curticăpeanu, V. Mişcarea culturală românească pentru Unirea din
1918 / V. Curticăpeanu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1968. – 287 p.
Din cuprins : ASTRA - centru al vieţii culturale româneşti din monarhie
(1816-1918). – P. 59-139 ; Societatea Transilvania din Bucureşti pentru
sprijinul studenţilor şi elevilor meseriaşi români din Austro-Ungaria. – P.
194-208 ; Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor 1891-1918. –
P. 209-217.
5. Hithchins, Keith. Cultură şi naţionalitate în Transilvania / Keith
Hithchins. – Cluj : Dacia, 1972. – 93 p.
Din cuprins : Samuil Micu Clain şi iluminismul românesc din Transilva-
nia. – P. 7 ; Laic şi ecleziastic în mişcarea naţională românească din Tran-
silvania. – P. 30 ; Românii din Transilvania şi Congresul naţional. – P. 73.
6. Lumini modelatoare : Legături literar-spirituale între Moldova
(Basarabia) şi Ardeal / Instit. de Lit. şi Folclor al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2002. – 179 p.
Cuprins : Vlad Chiriac. Cartea bisericească din Moldova în sprijinul Ar-
dealului ; Florian Dudaş. Cazania lui Varlaam în Transilvania ; Svetlana
Korolevski. Dimitrie Cantemir şi Ardealul ; Mircea Popa, Romulus Todo-
ran. Domnitorul Alexandru Moruzi şi învăţământul în limba română la
Chişinău ; Ala Cojocaru-Zavadschi. Şcoala Ardeleană şi impactul ei asupra
unor oameni de cultură din Moldova (Secolul al XIX-lea) ; Mihai Cimpoi.
Iosif Vulcan şi paradigma pionieratului cultural ; Alina Ciobanu-Tofan.
Atitudini regionaliste în literatura română din Basarabia interbelică ;
11
Alexandru Zub. Moldoveni în spaţiul universitar din Transilvania interbe-
lică ; Alexandru Burlacu. Liviu Rebreanu şi începuturile romanului basara-
bean ; Mihai Cimpoi. Lumini modelatoare. Lucian Blaga şi Basarabia ;
Dorina Surugiu-Negrei. Octavian Goga şi renaşterea basarabeană ; Hara-
lambie Corbu. Ion Agârbiceanu şi Basarabia ; Mihai Cimpoi. Dosarul cul-
tural al ,,Astrei” basarabene azi.
7. Marica, George Em. Studii de istoria şi sociologia culturii române
ardelene din sec. al XIX-lea / George Em. Marica. – Cluj-Napoca : Dacia,
1977. – 310 p.
8. Matei, Pamfil. Asociaţiunea transilvaneană pentru literatura
română şi cultura poporului roman : [Astra şi rolul ei în cultura naţională
(1816-1950)] / Pamfil Matei. – Cluj-Napoca : Dacia, 1986. – 356 p.
9. Mărginenii Sibiului : Civilizaţie şi cultură populară românească. –
Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. – 411 p.
10. Mârza, Eva. Cartea românească veche în judeţul Alba sec. XVI-
XVII : [catalog] / Eva Mârza, Doina Dreghiciu. – Alba-Iulia : Ed.
Episcopiei Ortodoxe Române, 1989. – 260 p.
Din cuprins : Cartea şi cultura la Alba-Iulia în sec. XVI-XVII. – P. 20-
22 ; Anexa cărţilor româneşti vechi care au circulat în jud. Alba, aflate azi
în fondurile Bibliotecii Academiei Filiala Cluj-Napoca. – P. 224-227.
11. Netea, Vasile. Liga culturală şi Unirea Transilvaniei cu România /
Vasile Netea. – Iaşi : Junimea, 1978. – 374 p.
12. Nistor, Ioan Silviu. Cultura română modernă şi idealurile
naţionale : [năzuinţe, momente, accente, împliniri] / Ioan Silviu Nistor. –
Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997. – 277 p.
Din cuprins : Şcoala Ardeleană şi Principatele române. – P. 73-15 ; Rolul
Clujului în evoluţia luminismului românesc din Transilvania. – P. 16-23 ;
Evoluţia învăţământului tehnic clujean. – P. 83-95 ; Interferenţa culturală
sub spectru revizionist. Problema Universităţii maghiare din Cluj. Poziţii
şi atitudini (1918-1997). Instituţiile, muzeele din Cluj-Napoca. – P. 97-
106 ; Încheierea reeditării unei lucrări fundamentale de istorie a
Transilvaniei. – P. 161-165 ; Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania
în lumina cercetării istorice actuale. – P. 166-168 ; Cartea Marii Uniri. –
P. 180-183 ; Locuri şi momente istorice din Cluj-Napoca şi împrejurimi. –
P. 192-209 ; Apariţia drapelelor naţionale. Semnificaţia arborării lor pe
teritoriul Transilvaniei. – P. 223-239.
13. Opriş, Ioan. Protejarea mărturiilor cultural-artistice din
Transilvania şi Banat după Marea Unire / Ioan Opriş. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1998. – 291 p.
12
14. Pascu, Ştefan. Ce este Transilvania ? : civilizaţia transilvăneană în
cadrul cilivizaţiei româneşti = Wasist Siebenburgen ? [Siebenburgen im
Rahmen der rumanischen Kultur] Cluj-Napoca : Dacia, 1983. – 415 p. –
Text paralel în lb. română şi germană.
15. Popp, Vasile. Disertaţie despre tipografiile româneşti în
Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor pînă la vremile noastre
Sibiu, 1838 / Vasile Popp. – Cluj-Napoca : Dacia, 1995. – 216 p.
16. Prenumeranţii şi rostul lor în întreţinerea legăturilor dintre Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania // Ligor, Alexandru. Vechi
tipărituri în limba română şi unitatea naţională. – Ch., 1994. – P. 75–80.
17. Radu, Andrei. Cultura franceză la românii din Transilvania până la
Unire / Andrei Radu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. – 291 p.
18. Reforma în principatul transilvan şi câteva ecouri de renaştere //
Theodorescu, Răzvan. Civilizaţia românilor între medieval şi modern :
[orizontul imaginii 1350-1800]. Vol. 1. – Bucureşti, 1987. – P. 48-84.
19. Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba
română (1701 – 1847). – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1981. – 353 p.
20. Tănase, Alexandru. O istorie umanistă a culturii române. Vol. II .
De la Umanismul renascentist la Iluminism / Alexandru Tănase. – Iaşi :
Moldova, 1995. – 335 p.
Din cuprins : Cultura transilvană a sec. al XVII-lea. – P. 240-252 ; Şcoala
Ardeleană şi formarea conştiinţei culturale de sine, a românilor transilvă-
neni. – P. 303-308 ; Iluminismul maghiar şi german din Transilvania. –
P. 325-329.
21. Tipărirea cărţilor româneşti în Transilvania // Papacostea-
Danielopolu, Cornelia. Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est
european (sec. XVII-XIX). – Bucureşti, 1985. – P. 65-76.
22. Tipografi transilvăneni de incunabule în context european.
Incunabulele şi românii ; Cărţi slavo-române, latineşti, germane şi
maghiare tipărite în Transilvania // Simonescu, Dan. Pagini din istoria
cărţii româneşti. – Bucureşti, 1981. – P. 22-26 ; 39-47.
23. Zsigmond Jako. Philobiblon Transilvan / Joko Zsigmono. –
Bucureşti : Ed. Kriterion, 1977. – 511 p.

13
Relaţiile culturale între Biblioteca Judeţeană “O. Goga”
Cluj-Napoca şi Biblioteca Publică “Transilvania”
„Cultura e suflet omenesc în veşnică acţiune,
tot mai departe şi mai sus!”
N. Iorga

24. Acţiuni culturale şi ştiinţifice la biblioteca “Transilvania” din


Chişinău // Ţara. – 1997. – 2 sept.
25. Armaşu, Liliana. Ardealul şi Basarabia – punţi de cultură şi istorie //
Ţara. – 1998. – 5 sept.
26. Armaşu, Liliana. Ardelenii au trecut iarăşi Prutul // Ţara. – 2000. – 5
sept.
27. Barbă, D. Cartea – pâinea noastră spirituală : [donaţie de carte BP
“Transilvania”] // Curierul de seară. – 1996. – 10 iun.
28. Basarabenii deplâng moartea lui Mircea Zeicu : [Biblioteca
“Transilvania”] // Adevărul de Cluj. – 1995. – 30 sept.-2 oct. – P. 5.
29. Biblioteca în pragul mileniului III : [despre Biblioteca
“Transilvania”] // Momentul. – 1997. – 30 aug.
30. Bocu, Mihaela. Festivalul internaţional “Lucian Blaga” : [delegaţia
transilvănenilor la Chişinău] // Adevărul de Cluj. – 2000. – 31 aug. – P. 5.
31. Bocu, Mihaela. Lungul drum al Ţării către casă : Zilele Bibliotecii
“Transilvania” // Adevărul de Cluj. – 2000. – 30 aug. – P. 6.
32. Bocu, Mihaela. Manifestări culturale naţionale şi internaţionale la
Chişinău : [Zilele bibliotecii “Transilvania”] // Adevărul de Cluj. – 2000.
– 25 aug. – P. 5.
33. Bocu, Mihaela. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău //
Adevărul de Cluj. – 2000. – 4 sept. – P. 5.
34. Bocu, Mihaela. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău //
Adevărul de Cluj. – 1998. – 24 aug. – P. 4 ; 29-30 aug. – P. 5 ; 31 aug. –
P. 4.
35. Brad, Traian. Bibl. “Transilvania” din Chişinău – ctitorie de suflet şi
conştiinţă // Traian Brad. Lectura şi biblioteca publică la Cluj : st. mono-
grafic. – Cluj-Napoca, 2001. – P. 202-210.
36. Brad, Traian. Bibl. “Transilvania” din Chişinău – o poartă spre
cultură românească // Adevărul de Cluj. – 2000. – 23 mart. – P. 5.
37. Brad, Traian. Cartea – punte de legătură între două maluri : [interviu
cu reprezentanţii bibliotecilor româneşti despre patronajul instituit asupra
14
bibliotecilor din Chişinău] / consemnare : Mihaela Trincă // Capitala. –
2000. – 4 nov.
38. Brad, Traian. Fraţii de peste Prut au nevoie de cărţi : [despre donaţia
de carte bibliotecii “Transilvania”] // Informaţia de Cluj. – 1999. – 13-19
apr. – P. 4.
39. Brad, Traian. “Transilvania” în inima Ciocanei : [despre aniversarea
a cincea a bibliotecii “Transilvania” // Mesagerul. – 1996. – 6 sept.
40. Costiuc, Tatiana. Bibl. “Transilvania” din Chişinău – nouă ani de
existenţă // Monitorul de Cluj. – 2000. – 14-15 apr. – P. 7.
41. Cultura transilvană peste Prut : [Zilele Bibliotecii “Transilvania”
din Chişinău] // Ştirea. – 1998. – 26 aug. – P. 4.
42. Deac, Daniela. Zilelele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău //
Mesagerul transilvan. – 1996. – 26 aug. – P. 4.
43. Dumbrăveanu, Victor. Lumină din lumină. Preocupările culturale
ale unei biblioteci // Curierul de seară. – 1995. – 12 oct. – P. 5.
44. Grănescu, Andrian. Evenimentele la Biblioteca “Transilvania” din
Chişinău, 27-31 august, 2003 // Lectura : rev. Bibliotecii “Octavian
Goga” Cluj. – 2004. – Nr 1. – P. 23.
45. Kulikovski, Lidia. Secolul XXI prin prisma “oamenilor cărţii”:
[interviul directorului Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”, dna L.
Kulikovski, despre serviciul “Ludoteca”, care va fi realizat la bibl.
“Transilvania”] / consemnare Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2000. – 9
dec.
46. La 10 ani de la oficializarea limbii române în Republica Moldova,
Clujul realizează cu Chişinăul un “Pod de cărţi peste Prut” // Actualitatea
clujeană. – 1999. – 30 aug. – 5 sept. – P. 7.
47. Limba română sărbătoare care este întotdeauna cu noi : [Zilele
Bibliotecii “Transilvania”] // Ţara. – 1996. – 3 sept.
48. Limba română pavază pe Nistru : [ardeleniii la Zilele Bibliotecii
“Transilvania”] // Adevărul de Cluj. – 1997. – 13-14 sept. – P. 1.
49. Onciu, Parascovia. Cartea – pâinea noastră spirituală : [interviu cu
şefa bibliotecii “Transilvania”, dna P. Onciu, despre activitatea
bibliotecii] / consemnare: D. Barbă // Curierul de seară. – 1996. – 10 iul.
50. Onciu, Parascovia. Ne amintim cu drag de acele zile de august :
[zilele bibliotecii ”Transilvania”] // Mesagerul. – 2000. – 30 sept. – P. 7.
51. Onciu, Parascovia. În Transilvania soarele e mare : [despre călătoria
bibliotecarilor fruntaşi din Republica Moldova în Transilvania] // Viaţa
satului. – 1995. – 5 aug.– P. 4.
15
52. Onciu, Parascovia. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău :
[23-31 august 1999] // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr 2-3. – P. 13.
53. Osoianu, Vera. O colaborare cu ecou în viitor : [despre bibliotecile
din Chişinău : “Transilvania”, “O. Ghibu”, “Târgovişte”, “Ovidiu”] //
Biblioteca. – 1996. – Nr 4-6. – P. 107.
54. Pariza, Maria. Podul de cărţi peste Prut cel mai trainic şi mai cu
folos // Biblioteca. – 1998. – Nr 6. – P. 168.
55. Pohilă, Vlad. Şi are nume de cântec ... [despre Doina Popa –
Directoarea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”] // BiblioPolis : rev. de
biblioteconomie şi şt. ale informării. – 2004. –Nr 1. – P. 33-35.
56. Popescu, Adrian. Călător în Basarabia : [Zilele Bibliotecii “Transil-
vania”] // Ziarul de Cluj. – 1999. – 4 sept. – P. 6.
57. Popescu, Adrian. Cinci zile la Chişinău : [Zilele Bibliotecii “Transil-
vania”] // Monitorul de Cluj. – 1999. – 14 sept. – P. 6.
58. Poptămaş, Dimitrie. La sărbătoarea limbii române. Însemnări din
Basarabia : [Zilele bibliotecii “Transilvania”] // 24 de ore mureşene. –
1999. – 17 sept.
59. Proca, Ion. Încă o izbândă a omului care a abordat tricolorul // Glasul
naţiunii. – 1999. – 26 nov. – P. 2-3.
60. Rad, Ilie. Basarabia – lacrima poporului român // Adevărul de Cluj. –
1999. – 4-5 sept. – P. 5.
61. Rad, Ilie. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Adevărul de
Cluj. – 1999. – 8 sept.
62. Roibu, Nicolae. Zilele Bibliotecii “Transilvania” // Flux. – 1999. –
25 aug.
63. Stoica, V. Inimile noastre se-ntâlnesc... : [Zilele BP”Transilvania”] //
Luceafărul. – 1997. – 29 aug.
64. Stoica, V. Să simţim pulsaţiile spiritualităţii româneşti : [Zilele
Bibliotecii “Transilvania”] // Glasul naţiunii. – 1999. – 22 sept.
65. Suciu, M. Transilvania din ... Moldova : [despre donaţia de carte
făcută de Biblioteca Judeţeană Mureş] // Recurs. – 2000. – 26-27 aug. – P.
1.
66. Şofron, Demostene. Zilele Bibliotecii “Transilvania” din Chişinău //
Adevărul de Cluj. – 1998. – 29-30 aug. – P. 5.
67. Tanco, Teodor. Basarabia, numele tău e Maria ! Însemnări de peste
Prut / Teodor Tanco ; cuv. înainte de Mihai Cimpoi ; postf. de Traian
Brad. – Ed. a 3-a adăugită. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva,
1997. – 222 p.
16
Din cuprins : Ce este Biblioteca “Transilvania” din Chişinău ?. – P. 50 ;
Podul de cărţi. – P. 52-53 ; O carte cu autograf pentru Biblioteca Publică
din Chişinău. – P. 54-56 ; Poduri de inimi româneşti de peste Prut. –
P. 82-88 ; Zilele Bibliotecii „Transilvania” din Chişinău . – P. 112-114 ;
Zilele culturale ale Bibliotecii „Transilvania” din Chişinău. – P. 189-195 ;
În Basarabia, „Transilvania” la o aniversare. – P. 199-212 ; Postfaţă la
ediţia a 3-a, de Traian Brad. – P. 213-219.
68. Tanco, Teodor. Basarabia, numele tău e Maria: Însemnări de peste
Prut / Teodor Tanco ; cuv. înainte de Mihai Cimpoi. – Ed. A 2-a adăugită.
– Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1994. – 204 p.
Din cuprins : Ce este Biblioteca “Transilvania” din Chişinău? – P. 55 ;
Podul de cărţi. – P. 57 ; Inaugurarea Bibliotecii “Transilvania”. – P. 84 ;
Poduri de inimi româneşti de peste Prut. – P. 91 ; Zilele Bibliotecii “
Transilvania” din Chişinău. – P. 123.
69. Tanco, Teodor. Limba română – povară pe Nistru : [despre Zilele
Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău] // Adevărul de Cluj. – 1997. – 13-
14 sept. – P. 5.
70. Trincă, Mihaela. Cartea punte de legătură între două maluri : [Zilele
bibliotecii “Transilvania”] // Capitala. – 2000. – 4 sept. – P. 8.
71. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Tinerimea Moldovei.
– 2000. – 1 sept.– P. 8.
72. Zilele Bibliotecii “Transilvania” la Chişinău // Lit. şi atra. – 1997. –
28 aug. – P. 3.

17
Economie
„Economia este arta de a obţine maximum din viaţă”

G. B. Show

73. Alexandru Ioan Cuza faţă de viaţa economică, administrativă şi


culturală a ţării, precum şi faţă de românii din Transilvania // Giurescu
Constantin C. Viaţa şi opera lui Cuza Vodă. – Ch., 1992. – P. 392-447.
74. Ibidem. – Bucureşti, 1966. – P. 381-433.
75. Cuza şi Transilvania, sau Unirea cea mică, treaptă spre Unirea cea
Mare // Murgescu, C. Mersul ideilor economice la români. Vol. 2.
Profiluri de epocă. Mersul ideilor agrare. Mersul ideii naţionale. Epoca
modernă. – Bucureşti, 1987. – P. 56-63.
76. Göllner, C. Gîndirea economică a saşilor din Transilvania în sec.al
XIX-lea / C. Göllner. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste
România, 1969. – 114 p.
77. Gonţa, Alexandru I. Legăturile economice dintre Moldova şi
Transilvania în sec. XIII-XVII / Alexandru I. Gonţa. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. – 251 p.
78. Lungu, I. Meşteşuguri şi meşteşugari din sud-vestul Transilvaniei /
I. Lungu, V. Radu, B. Bassa. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1970. – 148 p.
79. Nicolae-Văleanu, I. Gîndirea economică din Transilvania (1784-
1918) / I. Nicolae -Văleanu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii
Socialiste România, 1981. – 299 p.
80. Noile condiţii ale comerţului Moldovei şi Ţării Româneşti cu
Transilvania în sec. al XVIII-lea // Stoicle C. A. Relaţiile economice ale
Braşovului cu Moldova : de la începutul sec. al XVIII-lea până la 1850. –
Ch., 1992. – P. 26.
81. Schimburile comerciale cu Transilvania, Imperiul Habsburgic,
Imperiul Otoman, Veneţia, Rusia // Ionescu Ştefan. Constantin Vodă
Brâncoveanu : [viaţa, domnia, epoca]. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi
Pedagogică, 1969. – P. 95.
82. Şcoala economică transilvană şi corifeul ei, George Bariţiu //
Murgescu C. Mersul ideilor economice la români. Vol. 1. Epoca modernă.
– Bucureşti, 1987. – P. 301-314.

18
Educaţie şi învăţământ
„Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul
altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate
pentru valori şi capacitatea de a realiza valori”

Spranger

83. Academia domnească din Iaşi şi şcolile din Transilvania şi Banat //


Academia Domnească din Iaşi (1714-1821). – Bucureşti : [s. n], 1962. –
P. 169-170.
84. Bolovan, S. P. Familia în satul românesc din Transilvania. A doua
jumătate a sec. al. XIX-lea şi începutul sec. XX / Sorina Paula Bolovan. –
Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română,
1999. – 394 p.
85. Comsa, Nicolae. Dascălii Blajului 1754-1948 / Nicolae Comsa. –
Bucureşti : Demiurg, 1994. – 236 p.
86. Ionescu, Miron. Pedagogia şi slujitorii ei la Universitatea Clujeană,
1919-1997 / Miron Ionescu. – Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
1997. – 143 p.
87. Lungu, Ion. Şcoala ardeleană : [momente şi sinteze] / Ion Lungu. –
Bucureşti : Minerva, 1978 – 506 p.
88. Mârza Iacob. Şcoală şi naţiune : [şcolile de la Blaj în epoca
renaşterii naţionale] / Iacob Mârza. – Cluj-Napoca : Dacia, 1987. – 240 p.
89. Neagoe, Stelian. Viaţa universitară clujeană interbelică : [triumful
raţiunii împotriva violenţei] / Stelian Nagoe. – Vol. I. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1980. – 263 p.
Din cuprins : Preliminarii ale învăţămîntului universitar în Transilvania. –
P. 6-15 ; Universitatea din Cluj în anii 1872-1914. – P. 27-31 ; Prolog şi
epilog la Vrem să ne unim ţara. – P. 32-46.
90. Nicolescu, Aurel. Şcoala Ardeleană şi limba română / Aurel
Nicolescu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1971. – 290 p.
91. Oltean Vasile. Şcoala românească din Şcheii Braşovului / Vasile
Oltean. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. – 200 p.
92. Popa, Mircea. Figuri universitare clujene / Mircea Popa. – Cluj-
Napoca : Ed. Grinta. – 205 p.
93. Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea
(1867–1875). – Cluj-Napoca : Dacia, 1994. – 253 p.

19
94. Şcoala Ardeleană. În 3 vol. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1970. –
Vol. I. – 366 p.
95. Vol. II. – 398 p.
96. Vol. III. – 376 p.
97. Şcoala Ardeleană. Alţi iluminişti din Transilvania // Istoria
filozofiei. Vol. 1. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste
România, 1972. – P. 125-162.
98. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie
ortodoxă. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1999. – 44 p.
99. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj în anii 1959-1965. – Cluj :
[s. n.], 1965. – 386 p.

20
Etnografie. Folclor
„Folcloristica este una din cele nouă zâne, ce-l
însoţesc pe Sfîntul
Soare, este zâna care-l inspiră pe poetul popular, este
zâna cântecului
liric, este o imagine a Frumosului”

Emil Alexandrescu

100. Anuarul Arhivei de folclor VIII-XI (1987-1990). – Cluj-Napoca : Ed.


Academiei Române, 1991. – 376 p.
Din cuprins : Istvan, Almasi. Din începuturile metodei ştiinţifice de
culegere a folclorului muzical. Cercetările lui Bela Viror în
Transilvania. – P. 147-154 ; Tipuri melodice de bocet din Transilvania. –
P. 197-222 ; Festivalul jocului fecioresc din Transilvania (Z. Dejeu). –
293-296.
101. Bibicescu, I. G. Poezii populare din Transilvania / I. G. Bibicescu.
– Bucureşti : Minevra, 1970. – 414 p.
102. Bilţiu, Pamfil. Făt-Frumos cel înţelept : O sută de basme, poveşti,
legende, snoave şi povestiri din judeţul Maramureş / Pamfil Bilţiu. –
Baia Mare : Ed. Gutinul, 1994. –448 p.
103. Bilţiu, Panfil. Izvorul fermecat : [legende, basme, poveşti
mitologice şi mitocredinţe din judeţul Maramureş] / Pamfil Bilţiu, Maria
Bilţiu. – Baia Mare : Ed. Gutinul, 1999. – 472 p.
104. Bilţiu, Panfil. Sculaţi, sculaţi, boieri mari : [colinde din judeţul
Maramureş] / Panfil Bilţiu, Gheorghe Pop. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996.
– 437 p.
105. Bîrlea, Ion. Literatura populară din Maramureş : [cîntece
poporane din Maramureş] / Ion Bîrlea. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1968. – 502 p.
106. Bocşe, Maria. Veşmântul, punte şi dor de pomenire în riturile
funerare româneşti din Transilvania // Istorie şi tradiţie în spaţiul
românesc. – Sibiu, 1996. – P. 90-111.
107. Butură, Valer. Etnografia poporului român : cultura materială /
Valer Butură. – Cluj-Napoca : Dacia, 1978. – 466 p.
108. Butură, Valer. Muzeul etnografic al Transilvaniei. Secţia în aer
liber / Valer Butură. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1968. – 111 p.

21
109. Cine a făcut horile… : folclor din regiunea Cluj. – Cluj-Napoca :
Ed. Casa Regională a Creaţiei Populare, 1961. – 241 p.
110. Cîntece şi tradiţii populare despre Horia şi Avram Iancu / ed.
îngrijită de Monica Anton şi Ion Mărgineanu. – Bucureşti : Minerva,
1985. – 222 p.
111. Cît îi Maramureşul ... : [balade, basme, legende, teatru folcloric,
cîntece, zicători, proverbe] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Inst. de
etnografie şi folclor. – Ch. : Ştiinţa, 1993. – 547 p.
112. Dejeu, Zamfir. Dansuri tradiţionale din Transilvania. – Cluj-
Napoca : Clusium, 2000. – 654 p.
113. Folclor din Transilvania. În 2 vol. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1962.
Vol I. – 575 p.
Cuprins : D. Şerb. Cesereanu. Folclor din Ţara Zarandului. – P. 1-108 ;
Gh. Vornicu. Cântece şi srigături din Bihor (Crişana ) şi Oaş. – P. 109-
154 ; D. Pop. Poezii populare din Sălaj. – P. 155-218 ; N. I. Dumitraşcu.
Cântece şi strigături din Maramureş. – P. 219-254 ; P. Lenghel Izanu.
Folclor din Maramureş. – P. 255-350 ; Vasile T. Doniga. Poezii populare
din Oaş, Maramureş şi Năsăud. – P. 351-442 ; D. Pop. Poezii populare
din Lăpuş. – P. 443-470 ; Folclor din regiunea Cluj. – P. 471-575.
114. Vol. II. – 697 p.
Cuprins : Gh. Cernea. Poezii populare din sudul Ardealului. – P. 5-96 ;
Gh. Cernea. Cântecele Rozaliei Cernea. – P. 97-140 ; Gh. Cernea. Nunta
lui Paloş. – P. 141-196 ; I. Bogdan. Cântece populare din Ţara
Făgăraşului. – P. 197-272 ; A. Millea. Poezii populare din Mărginime
(Sibiu). – P. 273-416 ; N. Jula. Versuri populare din “Câmpul Pâinii”
(Orăştie). – P. 417-478 ; N. Mihuţa . Folclor din Banat. – P. 479-562 ; N.
Mihuţa. Cântece populare noi din Transilvania – P. 563-605.
115. Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. – Sibiu : [s. n.], 1995. –
79 p.
Din cuprins : Lia Gongolea. Obiceiuri de Crăciun în Ţara Oltului. –
P. 12-15 ; Dorana Cioran. Alimentaţia în preajma Crăciunului într-un sat
de pe Ardeal (Ţara Oltului). – P. 16-18 ; Amalia Pavelescu. Vechi rituri
agrare practicate în zona Sibiului. – P. 52-59 ; Anca Grama. Norme,
calendarul, sărbătorile şi obiceiurile la românii transilvani în anii 1870-
1840. – P. 60-78.
116. Mihadaş, Teohar. Catrine : (culese pe dealurile Clujului) / Teohar
Mihadaş. – Cluj-Napoca : Casa de Ed. Dokia, 1994. – 55 p.

22
117. Nistor, Francisc. Iarna maramureşană : [despre obiceiurile
sfintelor sarbători de iarnă] / Francisc Nistor. – Bucureşti : Sport-Turism,
1981. – 155 p.
118. Paveleanu, Gh. Balade populare din sudul Transilvaniei : studiu şi
culegere / Gh. Paveleanu. – Sibiu : Casa Judeţeană a Creaţiei Populare,
1971. – 152 p.
119. Paveleanu, Gh. Studii şi cercetări de folclor / Gh. Paveleanu. –
Bucureşti : Minerva, 1971. – 330 p.
Din cuprins : Începuturile folcloristice în Transilvania. – P. 9 ; G. Bariţiu
şi patrimoniul artistic popular. – P. 53-70 ; Contribuţia revistei Transil-
vania la cunoaşterea, valorificarea şi păstrarea patrimoniului nostru po-
pular. – P. 71-85 ; Cărţi populare tipărite la Sibiu. – P. 137-158 ;
Orizontul satiric al strigăturii în folclorul din Sudul Transilvaniei. –
P. 159-183 ; Balada populară în sudul Basarabiei. – P. 218-282 ;
Medicina pastorală în marginea Sibiului. – P. 283-312.
120. Pop Gheorghe. Folclor muzical din Maramureş : [datinile,
sărbătorile de iarnă, cîntece epice, melodii instrumentale de joc din
Maramureş] / Gheorghe Pop. – Baia Mare : [s.n], 1982. – 420 p.
121. Şuluţiu, A. Ş. Istoria Horii şi a poporului românesc din munţii
apuseni ai Ardealului / A. Ş. Şuluţiu ; ed. st. introd. şi note de Nicolae
Edroiu. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. – 179 p.
122. Ţara Oaşului. Vatră strămoşească : [despre tradiţiile şi obiceiurile
naţionale ale locului]. – Oradea : Crişana, [s.a.]. – 50 p. : il.

23
Artă
„Arta este prin esenţă afirmare, binecuvîntare, sacralizare a existenţei”
F. Nietzsche

123. Arion, Gheorghe. Sculptura gotică din Transilvania : [plastica


figurativă din piatră] / Gheorghe Arion. – Cluj : Dacia, 1974. – 108 p.
124. Brâncuşi şi Transilvania / antol. de Constantin Zărnescu. – Cluj-
Napoca : Ed. Grinta, 2001. – 160 p. – (Brâncuşiana)
125. Drăguţ, Vasile. Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV). –
Bucureşti : Meridiane, 1970. – 113 p.
126. Lăptoiu, N. Incursiuni în plastica Transilvăneană / N. Lăptoiu. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 185 p. : il.
127. Muzeul de artă Cluj-Napoca : catalog patrimonial. – Cluj-Napoca,
1977. – 135 p.
128. Muzeul de artă Cluj-Napoca : catalog patrimonial. – Cluj-Napoca,
1967. – 102 p.
129. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de
istorie modernă. – Cluj-Napoca : [s. n], 1998. – 32 p.
130. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de
preistorie. – Cluj-Napoca, 1998. – 28 p.
131. Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Secţia de
istorie dacică. – Cluj-Napoca, 1998. – 31p.
132. Pascu, Ştefan. Meşteşugurile din Transilvania până în sec. al XVi-
lea / Ştefan Pascu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare
Române, 1954. – 374 p.
Din cuprins : Meşteşugurile săteşti din Transilvania până la sec. al XIV-
lea. – P. 19-40 ; Meşteşugurile orăşenesti din Transilvania în sec. al XIII-
lea şi sec. al XIV-lea. – P. 41-92 ; Dezvoltarea meşteşugurilor orăşeneşti
din Transilvania în sec. XV-XVI. – P. 93-230.
133. Porumb, M. Pictură Românească din Transilvania. Vol. I (sec.
XIV - XVII) = Porumb M. Die Rumanische Malerei în
siebenburgen.Vol. I (sec. XIV - XVII) / M. Porumb. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1981. – 172 p. : 54 il. – Text paralel în lb. română şi germană.
134. Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul Judeţean Mureş /
Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Valeriu Lazăr. – Târgu Mureş : Muzeul
Judeţean Mureş, 1980. – 175 p. : il.

24
Geografie
„Mediul geografic este o parte a naturii Terrei,
în care se desfăşoară viaţa şi activitatea omului,
şi asupra căreia omul execită o influenţă transformatoare”

Sezont Ciubară

135. Alba : [monografie]. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 249 p. –


(Judeţele Patriei).
136. Anghel, Gheorghe. Alba Iulia : [ghid turistic] / Gheorghe Anghel.
– Bucureşti : Sport-Turism, 1987. – 132 p.
137. Anghel, Gheorghe. Alba : ghid turistic al judeţului / Gheorghe
Anghel, Gheorghe Măhăra, Emilia Anghel. – Bucureşti : Sport-Turism,
1982. – 228 p.
138. Brad, Traian. Pănade 700 de ani : [monografie] / Traian Brad,
Ioan Raţiu, Titu Orian. – Blaj : Astra, 1999. –376 p.
139. Braşov : [ghid turistic]. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 344 p. –
(Judeţele Patriei).
140. Braşov şi împrejurimi : mic dicţionar turistic. – Bucureşti : [s. n.],
1963. – 70 p.
141. Buta, I. Cluj-Napoca : ghid de oraş / Iuliu Buta, Mihaela Bodea,
Nicolae Edroiu. – Bucureşci : Sport-Turism, 1989. – 162 p.
Cuprins : Cadrul natural. – P. 9 ; Pagini de istorie. – P. 18 ; Monumente
de arhitectură antică, medievală, modernă şi contemporană. – P. 48 ;
Busturi, statui, monumente, plăci memoriale. – P. 77 ; Muzee şi expo-
ziţii. – P. 89 ; Locuri legate de istoria mişcării muncitoreşti locale. –
P. 105 ; Instituţii importante. – P. 109 ; Artere de circulaţie, pietre,
cartiere. – P. 123 ; Grădini, parcuri, locuri de Agremente. – P. 135 ; Baze
sportive, stadioane. – P. 140 ; Adrese utile. – P. 155.
142. Buza, Mircea. Blaj / Mircea Buza, Mircea Stroia. – Bucureşti :
Sport-Turism, 1985. – 136 p. : il. – (Mic dicţionar turistic).
143. Buza, Mircea. Valea Sebeşului / Mircea Buza, Ionel Hozoc. –
Bucureşti : Sport-Turism, 1985. – 224 p. : il.
144. Cluj : ghid turistic al judeţului / Aurel Anton, Iuliu Cosma, Vasile
Popa, Gheorghe Voişanu. – Bucureşti : Ed. pentru Turism, 1973. – 142
p. : il.

25
145. Cluj-Napoca municipiu cu vocaţie europeană = A city of european
vocation. – Cluj-Napoca : Studia, 2001. – 180 p. : il. – Text paralel în lb.
română şi engleză.
Cuprins : Carasteristici geografice. – P. 12 ; Scurt istoric. – P. 22 ;
Economie. – P. 52 ; Învăţământ. – P. 88 ; Cercetare ştiinţifică şi tehnolo-
gică. – P. 104 ; Cultură-Artă- Agrement. – P. 112 ; Sănătate. – P. 148 ;
Sport-Turism-Agrement. – P. 154 ; Oraşe înfrăţite. – P. 170.
146. Cluj-Napoca străvechi centru de cultură şi civilizaţie românească :
[catalog cu imagini]. – Cluj : [s.n.], 2001. – 24 p.
147. Codru Drăguşanu, Ion. Peregrinul Transilvaniei (1835 – 1848) /
I. Codru Drăguşanu ; ed. îngrijită, pref., itinerar bibliogr., note şi glosar
de Corneliu Albu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 240 p.
148. Dima, Al. Sibiu : cu 55 de ani de figuri în text / Al. Dima. –
Bucureşti : Fundaţia
regală pentru Literatura şi Artă, 1940. – 232 p.
149. Gîju, I. Judeţul Mureş : dicţionar geografic / I. Gîju, D. Voicu. –
Târgu-Mureş : Petru Maior, 1999. – 224 p.
150. Judeţul Alba : [prez. generală]. – [S. l.] : [s. n], [s. a.] – 112 p. : il. –
Text paralel în lb. română, engleză, franceză.
151. Judeţul Cluj : [manual pentru cl. a 3-a]. – Bucureşti : Ed. Didactică şi
Pedagogică, 1981. – 96 p. : il.
152. Judeţul Mureş = Maros megye = Der kreis Mures : [album]. – [s.
l.] : [s. n], [s. a.]. –140 p. : il. – Text paralel în lb. română, germană,
maghiară.
153. Judeţul Sălaj : [judeţul bisericilor de lemn ]. – [s. l.] : [s. n], [s. a.] –
112 p. : il. – Text paralel în lb. română, germană, franceză.
154. Maramureş : [ghid turistic]. – Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1980. –
190 p.
155. Mărturii arheologice din Judeţul Satu Mare / Muzeul judeţean Satu
Mare. – Satu-Mare : [s. n.], [s. a.]. – 84 p. : il.
156. Miclea, Ion. Baia Mare / Ion Miclea ; cuv. înainte Octavian
Bandula ; st. introd. – Bucureşti : Sport-Turism, 1986. – 22 p. : il.
157. Miclea, Ion. Sebeş / Ion Miclea ; pref. Rodica Braga ; st. introd. de
Dumitru Crişan, Dorin Ovidiu Dan. – Sibiu : [s. n.], 1985. – 72 p. : il.
158. Moga, V. Oraşul Alba Iulia // Magazin istoric. – 2005. – Nr 2. –
P. 9-16.

26
159. Popescu-Argeşel, Ion. Vatra Dornei / Ion Popescu-Argeşel,
Nicolae Ursulescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1977. – 72 p. : 24 p. il. –
(Mic îndreptar turistic).
160. Posea, Grigore. Judeţul Maramureş / Grigore Posea, Codreanu
Moldovan, Aurora Posea. – Bucureşti : Ed. Acad. Republicii Socialiste
România, 1980. – 178 p.
161. Puiu Al. 20 de zone turistice din România / Al. Puiu, I. Istrate. –
Bucureşti : Meridiane, 1969. – 198 p.
Din cuprins : Drumuri maramureşene. Popasuri în Baia Mare, Satu
Mare, Sighetul Marmaţiei, Borşa. – P. 92-97 ; Cluj-important centru al
culturii transilvănene. Popasuri în : Băile Someşului, Turda, Câmpia
Turzii. – P. 99-107; Alba Iulia-baston istoric al Transilvaniei. Popasuri în
: Sebeş, Zlatna, Teiuş, Băile Geoagiu. – P. 108-114 ; Sibiu-oraşul de pe
malurile Cibinului. Popasuri în : Răşinari, Păltiniş, Băile Ocna Sibiu. –
P. 115-123 ; Braşov-cetate la răscrusea unor drumuri istorice. Popasuri
în : Poiana Braşov, Hărman, Râşnov, Codlea, Bran. – P. 130.
162. Puşcariu, Sextil. Braşovul de altădată / Sextil Puşcariu ; cuv.
înainte de Ioan Colan ; ed. îngrijită de Şerban Polverejan. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1977. – 349 p. : il.
163. Repertoriul arheologic al Judeţului Cluj / Muzeul de istorie al
Transilvaniei. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1992. – 458 p. : il.
164. Satu Mare : monografie. – Bucureşti : Sport-Turism, 1980. – 276 p.
165. Satu Mare : studii şi comunicări. Vol. 2 / Muzeul Judeţului Satu
Mare. – Satu Mare : [s. n.], 1972. – 402 p.
166. Sibiul şi împrejurările lui / pref. de Lucia Demetrius. – Bucureşti :
Meridiane, 1963. – 18 p. : il.
167. Târgu Mureş = Marosvάsάrhely : ghid fotografic = képes
útikalauz. – Târgu Mureş, 1998. – 104 p. : il. – Text paralel în română şi
maghiară.
168. Voicu-Vedea, Victor. Ocna Sibiului / Victor Voicu-Vedea,
Gheorghe Fanache. – Bucureşti : Sport-Turism, 1983. – 120 p. : foto. –
(Mic îndreptar turistic).

În alte limbi

Draghicesco, D. La Transylvanie : [Esquisse historique, geographique,


etnographique et statistique] // D. Draghicesco. – Bucureşti : Ed. Albat-
ros, 1997. – 112 p.

27
Istorie
„Istoria este un roman al cărui autor este poporul”

A. de Vigny

169. Abrudan, Paul. Transilvania – documente istorice : în lumina


adevărului / Paul Abrudan, Mihai Racoviţă. – Bucureşti : Ţara Noastră,
1991. – 246 p.
Din cuprins : Unirea principatelor în conştiinţa naţională a românilor din
Transilvania (Mihai Racoviţă). – P. 82 ; Imperiu dualist austro-ungar
(1867-1918) – un atentat împotriva poporului român din Transilvania
(Mihai Racoviţă). – P. 111-118 ; 1 Decembrie 1918. Unirea Transilva-
niei cu România (Mihai Racoviţă). – P. 119-128.
170. Acta Mvsei Napocensis 26-30. Preistorie – istorie veche –
arheologie : 1989-1993. – Vol. 1/1. Volum dedicat celei de a 75-a
aniversări a Marii Uniri : 1918-1993. – Cluj-Napoca : Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei, 1984. – 314 p.
171. Almaş, Dumitru. Eroi au fost, eroi sînt încă... : evocări şi portrete
istorice / Dumitru Almaş. – Bucureşti : Ed. Politică, 1983. – 287 p.
Din cuprins : Cei trei din Transilvania : Glad, Menumorut şi Gelu. –
P. 35-43 ; ... Io, Mihail Voievod, domn al Ţării Româneşti, al Transilva-
niei şi al Moldovei. – P. 120-126 ; 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia : Pe-al
nostru steag e scris unire! – P. 277-285.
172. Anghel, Gheorghe. Fortificaţii medievale de piatră din sec. XIII-
XVI / Gheorghe Anghel. – Cluj-Napoca : Dacia, 1986. – 207 p.
Din cuprins : Evoluţia fortificaţiilor medievale de piatră din sud-vestul
Transilvaniei în sec. XII-XIV. – P. 9-30 ; Dezvoltarea sistemului de for-
tificaţii din sud-vestul Transilvaniei în sec. XV-XVI. – P. 31-47 ; Func-
ţiile şi organizarea cetăţilor mediavale din sud-vestul Transilvaniei în
sec. XIII-XVI. – P. 48-65 ; Catalogul alfabetic al fortificaţiilor medievale
din sud-vestul Transilvaniei. – P. 66-196.
173. Antonescu, Ion. Epistolarul Infernului / Ion Antonescu. –
Bucureşti : Viitorul Românesc, 1993. – 429 p.
Din cuprins : Scrisoarea adresată de Iuliu Maniu generalului Ion Anto-
nescu, privind o întrunire publică de protest împotriva situaţiei din
Transilvania cedată (24 septembrie 1940). – P. 23-26 ; Scrisoare adresată
de Iuliu Maniu, Ion Mihalache şi Gheorghe Brătianu generalului Ion
Antonescu, în legătură cu dizolvarea abuzivă a asociaţiei Pro
28
Transilvania (noiembrie 1940). – P. 29-31 ; Scrisoarea adresată de Iuliu
Maniu lui Mihai Antonescu, referitoare la situaţia din Transilvania (22
februarie 1942). – P. 255-260.
174. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Tom
XIX. – Cluj-Napoca : Ed. Academiei Republicii Socialiste România,
1976. – 434 p.
Din cuprins : A. Răduţiu. Actele ţărăneşti în limba română din Transil-
vania până la 1848 şi importanţa lor documentară. – P. 81-102 ; M.
Porumb. Zugravi şi centre româneşti de pictură în Transilvania sec. al
VIII-lea. – P. 103-126 ; L. Botezan. Aspecte ale antrenării gospodăriilor
ţărăneşti din Transilvania în economia de mărfuri între 1785-1820. – P.
149–172 ; S. Retegan. Contribuţii privind organizarea comunităţii săteşti
din Tansilvania la mijlocul sec. XIX-lea. – P. 195-216 ; C. Feneşan.
Participarea Braşovului şi înăbuşirea răscoalei ţărăneşti din 1514 în
Transilvania. – P. 283-290 ; H. Mureşan. Cu privire la comerţul
Transilvaniei între 1867-1875. – P. 357-366.
175. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Tom
XX. (1990-1991) / Academia Română filiala din Cluj. – Cluj-Napoca :
Ed. Academiei, 1990. – 410 p.
Din cuprins : F. Pop. Importul de carte la Cluj în prima jumătate a sec. al
XVII-lea. – P. 37-46 ; A. Andea. Date noi despre cartea românească
veche în nord-vestul Transilvaniei. – P. 47-58 ; L. Gyemant. Răscoala lui
Horea în lumina cronicilor în versuri contemporane. – P. 59-72 ; S.
Retegan. Politică şi educaţie la românii din Transilvania în epoca libera-
lismului austriac (1860-1867). – P. 73-88 ; D. Suciu. Date privind situa-
ţia politică şi confesional-şcolară a românilor din Transilvania în prima
decadă a dualismului. – P. 89-122.
176. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Tom
XXVI. (1983-1984). – Cluj-Napoca : Ed. Academiei Republicii Socia-
liste România, 1985. – 610 p.
Din cuprins : Şt. Pascu. Revoluţia populară de sub conducerea lui Horea.
– P. 17-34 ; Cr. Feneşan. Transilvania şi războiul de treizeci de ani. –
P. 119-140 ; I. Ranca. Abuzul senioral în Transilvania în lumina
plângerilor iobăgeşti de pe Târnave înmânate lui Iosif al II-lea la 1773. –
P. 175-192 ; N. Păun. Industria judeţului Cluj în perioada crizei econo-
mice (1929-1933). – P. 261-178 ; N. Edroiu ; V. Puşcaş. Răscola lui
Horea în presa americană. – P. 401-408 ; A. Răduţiu. Nume populare de
sate din Transilvania oficialitate în sec. al XVII-lea. – P. 409-416 ;

29
S. Mândruţ. Septimiu Albini despre procesele politice ale românilor tran-
silvaneni (1895-1898). – P. 453- 474.
177. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca. Tom
XXXI (1992) / Academia Română filiala Cluj-Napoca. – Cluj-Napoca :
Ed. Academiei Române, 1992. – 285 p.
Din cuprins : G. Neamţu. Contribuţia istoriografică a lui George Bariţiu
privind revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania. – P. 17-30 ; J.
Niessen. Relaţiile interconfesionale şi procesul formării naţiunii în
Transilvania. – P. 79-92 ; Sorina Bolovan ; I. Bolovan. Biserica şi
familia la românii din Transilvania în sec. al XIX-lea. – P. 93-102 ; S.
Retegan. Clerul rural românesc din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-
lea : modalităţi de instruire. – P. 103-120 ; E. Gluck. Populaţia evreiască
a oraşelor şi satelor din Transilvania (1688-1920). – P. 157-162 ; L.
Gyemant. Imaginea statistică oficială a Transilvaniei în preajma
revoluţiei de la 1848. – P. 179-198.
178. Aşezarea românilor din Transilvania în Principate // Florescu
Aurelia. Dacoromânia : idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia
de la 1848 / pref. de conf. dr. Virgil Joiţa. – Craiova, 1992. – P. 25-28.
179. Băncilă, Vasile. Semnificaţia Ardealului : argument şi mic
dicţionar de personalităţi transilvănene de Petru Poantă. – Cluj-Napoca :
Clusium, 1993. – 55 p.
180. Bărnuţiu, Simion. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1984 /
Simion Bărniţiu ; pref. de I. Raţiu ; ed. îngrijită de I. Chindriş. – Cluj-
Napoca : Uniunea Mondială a Românilor Liberi, 1990. – 127 p.
181. Blaga, Lucian. Gîndirea românească în Transilvania în sec. al
XVIII-lea / Lucian Blaga ; ed. îngrijită de G. Ivaşcu. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1966. – 230 p.
Cuprins : I. Expansiunea şi consolidarea dominaţiei habsburgice în Tran-
silvania. Situaţia politică şi religioasă în această ţară şi desfăşurarea ei
începînd de pe la 1700. „Unirea” românilor cu biserica Romei ;
condiţiile sociale, economice, politice ale „unirii” şi semnificaţia ei în
cadrul mişcărilor de idei ale timpului. Reacţia „naţiunilor politice” faţă
de „unire”. – P. 15-41; II. Desfăşurarea „unirii”. Lupta politică a lui
Inochentie Clain. Reacţiunea ortodoxiei. Luptele religioase ale românilor
din Transilvania. Mişcarea călugărului Sofronie. – P. 42-61 ; III.
Răscoale ţărăneşti în Transilvania în sec. al XVIII-lea. Desfăşurarea
răscoalei lui Horia : condiţiile, răsunetul şi efectele ei. Ideologia acestei
răscoale. – P. 62-80 ; IV. Burghezia română în devenire. Idei sociale şi
ideea naţională. Evoluţia acestor idei în sec. al XVIII-lea. – P. 81-108 ;
30
V. Filosofia europeană. Filozofia luministă. Iosefinismul. Restricţiile. –
P. 109-127 ; VI. Şcoala Ardeleană. Samoil Clain. Gheorghe Şincai. Petru
Maior. „Societetea filosofească a neamului românesc în mare pricipatul
Ardealului”. Ion Budai-Deleanu. – P. 128-229.
182. Blajul : o istorie în texte / ed. îngrijită de T. Seiceanu şi I. Buzaş. –
Bucureşti : Demiurg, 1993. – 296 p.
Din cuprins : Oraşul şi întemeietorul său. – P. 9-37 ; În Blaj am fost
oameni cei mai aprinşi de zelul neamului său ; Arhiereii Blajului. – P.
41-66; Oamenii Blajului revăzuţi de Nicolae Iorga. – P. 71-82 ; Fântâni
ale Darurilor. – P. 87-132 ; Blajul cultural. – P. 139-169 ; Eminescu la
Blaj. – P. 173-181 ; Câmpia Libertăţii. – P. 193- 243 ; De la 1848 la
1918 sau de la Câmpia Libertăţii la Marea Unire din 1918. – P. 247- 285.
183. Bodea, Cornelia. Lupta românilor pentru unitatea naţională :
1834-1849 / Cornelia Bodea. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii So-
cialiste România, 1967. – 390 p.
Din cuprins : Călătoria lui Bălcescu în Banat, în 1839, şi ramificaţiile
transilvane ale mişcării de la 1840. – P. 27 ; Opiniile Cabinetului de la
Viena despre legăturile dintre românii Transilvaniei şi mişcările din
Principate. – P. 30 ; Scindarea în Partida Naţională din Principate.
Tulburările din Moldova. Reflex revoluţionar aparent în Transilvania. –
P. 65 ; Colaborarea lui Bălcescu cu revoluţionarii bănăţeni şi ardeleni
pentru organizarea Transilvaniei ca o ţară românească. – P. 184.
184. Bolovan, Ioan. Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea
din 1918 : Contribuţii demografice / Ioan Bolovan. – Cluj-Napoca : Ed.
Fundaţia Culturală Română, 2000. – 267 p.
185. Breslele transilvănene : (sec.XIV-XIX) : catalog selectiv de
expoziţie = Die Zűnfte in Siebembűrgen : (XIV. bis XIX. Jahrhundert). –
Cluj-Napoca : [s. n.], 1997. – 52 p. – Text paralel în lb. română şi
germană.
186. Budai-Deleanu, Ion. Despre originile popoarelor din
Transilvania = De originibus populorum Transylvaniae. În 2 vol. / Ion
Budai-Deleanu, Ladislău Gyemant, Ştefan Pascu. – Bucureşti : Ed.
Enciclopedică, 1991. – Text paralel în lb. română şi latină.
Vol. I. – 335 p.
187. Vol. II – 559 p.
188. Bulei Ion. Scurtă istorie a românilor / Ion Bulei . – Bucureşti, 1986
Din cuprins: În podişul Transilvaniei. – P. 29 ; Sub dualism în
Transilvania. – P. 90-95.

31
189. Chindriş, Ioan. Memoriale 100 / Ioan Chindriş. – Cluj-Napoca :
Ardealul, 1998. – 480 p.
Din cuprins: Iancu de Hunedoara. – P. 45 ; Mihai Viteazul şi Clujul. –
P. 72 ; Sacrificiul Brâncoveanului. – P. 94 ; Căpitani români în armata
lui Francisc Rakoczi. – P. 107 ; Văcăreştii sau ereditatea ingeniului. –
P. 130 ; Ienăchiţă Văcărescu. – P. 135 ; Cântec de leagăn pentru Gheor-
ghe Şincai. – P. 144 ; Fronda spirituală a lui Petru Maior. – P. 152 ;
Lazăr din file colbuite. – P. 161 ; Cuvânt la steaua lui Lazăr. – P. 166 ;
Lecţia lui Bărniţiu. – P. 249 ; În satul lui Bărniţiu. – P. 252 ; Confesorul
de la Cluj. – P. 290 ; Generalul Magheru despre Avram Iancu. – P. 294 ;
George Bariţ. – P. 297 ; Etica lui George Bariţ. – P. 300 ; Un portret
imposibil : George Bariţ. – P. 303 ; Un monument sentimental: Bariţ la
80 ani. – P. 308 ; Andrei Şaguna. – P. 316 ; Voiajorul Cipariu. – P. 323 ;
Bălcescu al miezului de vară. – P. 335 ; Nicolae Bălcesu şi Mihai
Viteazul. – P. 342 ; Eminescu la Blaj. – P. 351 ; Lucian Blaga şi lirica
universală. – P.425 ; Un hegelian: D. D. Roşca. – P. 429 ; Clujeanul
Constantin Daicoviciu. – P. 436 ; Augustin Z. N. Pop. – P. 447.
190. Chindriş, Ioan. Suveranitatea naţională şi integrare europeană /
Ioan Chindriş, Simion Bărnuţiu. – Cluj-Napoca, 1999. – 400 p.
Din cuprins : Săborul cel mare al Episcopiei Făgăraşului. – P. 62-68 ;
Proclamaţia din 24/25 matrie 1848. – P. 71-75 ; Manifestul românilor
transilvăneni. – P. 76-77 ; Discursul de la Blaj. – P. 78-115 ; Răspuns la
proclamaţia românilor din Ungaria. –116-117 ; Către naţiunea ungară şi
secuiasca din Ardeal. – P. 121-123 ; Către românii din Braşov. – P. 137-
138.
191. Chirtoagă, Ion. Istoria Românilor : epoca medievală / Ion
Chirtoagă. – Ch. : Ed. Cartier istoric, 1999. – 278 p.
Din cuprins : Organizarea politico-administrativă a Transilvaniei. Scau-
nele. Organizarea bisericească din Transilvania. – P. 104-106 ; Ţările
Române între medieval şi modern în sec. al XVIII-lea. Epoca fanariotă în
Molvova şi Ţara Românească. Regimul habsburgic în Transilvania. –
P. 219-224.
192. Ciolan, Ioan N. Transilvania : Istorie şi dăinuire românească :
Documente oficiale ungare confirmă / Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu.
– Bucureşti : SIRIUS, [s.a.]. – 320 p.
Din cuprins : Raporturi istorice, etnice şi demografice în Transilvania.–
P. 10-113 ; Românii din Transilvania în perioada dualismului austro-
ungar (1867-1918). – P. 114-167 ; Transilvania – „ţară de dor”. – P. 168-
202.
32
193. Ciolan, Ioan N. Transilvania prigonită de ungari / Ioan N. Ciolan.
– Târgu-Mureş : Petru Maior, 1997. – 168 p.
194. Cluj. Pagini din istoria revoluţionară 1848-1871 : oameni, fapte,
locuri. – Cluj : [s.n.], 1995. – 417 p.
195. Cluj-Napoca de la începuturi până azi : [ghid istoric]. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1995. – 33 p.
196. Clujul : ghid istoric. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1957. – 192 p.
197. Coja, Ion. Transilvania. Invicibile. Argumentum / Ion Coja. –
Bucureşti : Athenaeum, 1990. – 302 p.
198. Comşa, Daniela. Clujenii şi Marea Unire / Daniela Comşa,
Eugenia Glodariu. – Cluj-Napoca, 1998. – 201p.
199. Constantiniu, Florin. O istorie sinceră a poporului român / Florin
Constantiniu. – Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1997. – 589 p.
Din cuprins : Voievodatul Transilvaniei. – P. 62-65 ; Transilvania,
promotoare a unităţii spaţiului românesc. –147-150 ; Transilvania sub
stăpânirea habsburgică. – P. 163-165 ; Un mare luptător pentru drepturile
românilor transilvăneni. – P. 189 ; Răscoala lui Horia. – P.189-190 ;
Alba Iulia un vis devine realitate. – P. 295-302.
200. Contribuţii bibliografice privind Unirea Transilvaniei cu
România. – Bucureşti : [s.n.], 1969. – 633 p.
201. Crearea şi desfiinţarea Asociaţiei ProTransilvania // Fătu, Mihai.
Antonescu şi opoziţia : [1940-1944]. – Alexandria, 2000. – P. 126-136.
202. Creşterea forţei de acţiune a Germaniei hitleriste asupra
României în toamna anului 1939, planuri hitleriste de anexare a
Transilvaniei // Moisuc Viorica. Diplomaţia României şi problema
apărării suveranităţii şi independenţei naţiei naţionale în perioada martie
1938-mai 1940. – Bucureşti, 1971. – 324 p.
203. Cucerirea Transilvaniei // Almaş Dumitru. Mihai Vodă Viteazul. –
Bucureşti, 1966. – P. 48-54.
204. Dănilă, Şt. Contribuţii la cunoaşterea unor cetăţi din nord-estul
Transilvaniei // File de istorie : culeg. de studii, articole şi comunicări.
Vol. II. – Bistriţa, 1972. – P. 67-106.
205. Documente privind mişcarea naţională a românilor din
Transilvania : 1892-1894 / st. introd. de Şerban Polverejan. Vol. 2. –
Bucureşti : Viitorul Românesc, 1998. – 658 p.
206. Din istoria Transilvaniei. În 2 vol. / V. Cheresteşiu, C. Bodea, B.
Surdu – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1961.
Vol. I. – 354 p.
33
207. Vol. II. – 458 p.
208. Din istoria Transilvaniei. Vol. 1. / acad. Constantin Daicoviciu,
Ştefan Pascu, Victor Cheresteşiu ş. a. – Ed. a 3-a – Bucureşti : Ed.
Academiei Republicii Populare Române, 1963. – 854 p.
Cuprins : I. Transilvania în cadrul unitar al teritoriului Republicii Popu-
lare Române (T. Morariu). – P. 1-15 ; II. Epoca străveche (comuna pri-
mitivă) (C. Daicoviciu). – P. 16-25 ; III. Epoca veche (sclavagismul)
(C. Daicoviciu). – P. 26-57 ; IV. Perioada de trecere la feudalism
(C. Daicoviciu) ; V. Formarea limbii şi poporului român (C. Daicoviciu).
– P.72-87 ; VI. Perioada feudalismului timpuriu (Şt. Pascu). – P. 88 ;
Cristalizarea feudalismumui în Transilvania în sec. al X-lea şi la începu-
tul sec. al XI-lea. – P. 91 ; Organizaţiile politice din Transilvania în sec.
al XI-lea. – P. 97 ; Pătrunderea maghiarilor in Transilvania şi continua-
rea modului de viaţă de până atunci de către populaţia băştinaşă. – P. 100
; Cucerirea de către regatul feudal maghiar. – P. 105 ; Caracterul
cuceririi Transilvaniei de statul feudal maghiar. – P. 105 ; Colaborarea
unor feudali băştinaşi, aşezarea secuilor şi colonizarea saşilor şi cavaleri-
lor teutoni în Transilvania. – P. 108 ; Formarea domeniilor feudale ; sup-
raveţuierea obştilor ţărăneşti în unele regiuni ale Transilvaniei. – P. 111 ;
Situaţia politică a Transilvaniei. Supravieţuirea unor vechi instituţii
băştinaşe; organizarea comitetelor. – P. 119 ; Organizarea voievodatului
transilvănean şi tendinţele sale spre autonomie. – P. 123 ; VII. Perioada
feudalismului dezvoltat (Şt. Pascu). – P. 126 ; Situaţia şi organizarea
politică-administrativă a Transilvaniei. – P. 162 ; Formarea şi organiza-
rea pricipatului Transilvaniei. – P. 174 ; Situaţia economică a Transilva-
niei. – P. 180 ; Situaţia socială a Transilvaniei. – P. 189 ; Situaţia poli-
tică a Transilvaniei. – P. 202 ; Prima jumătate a sec. al XVIII-lea. Princi-
patul Transilvaniei sub stăpânirea habsburgică. – P. 224 ; VIII. Perioada
destrămării feudalismului şi începuturile capitalismului (Şt. Pascu, Şt.
Imreh, Al. Neamţu). – P. 253 ; Marea răscoală populară din 1784 de sub
conducerea lui Horia, Cloşca şi Crişan şi urmările ei. – P. 262 ; Populaţia
Transilvaniei ; IX. În ajunul revoluţiei de la 1848 (V. Cheresteşiu). –
P. 317-350.
209. Din istoria Transilvaniei : [documente (1931-1945)] / apare sub
îngrijirea prof. Mihai Fătu, dr. în istorie. – Alexandria : Ed. Tipoalex,
1999. – 380 p.
210. Documente privind mişcarea naţională a românilor din
Transilvania. În 2 vol.– Bucureşti : Ed. Viitorul Românesc, 1998.
Vol. I. (1881-1891). – 604 p.
34
211. Vol. II. (1892-1894). – 657 p.
212. Drăgan Iosif Constantin. Istoria Românilor. – Bucureşti : Europa
Nouă, 1994. – 336 p.
Din cuprins : Mihai Viteazul şi prima Românie Mare. – P. 116-127 ;
Confederaţia statelor române. – P. 121-132 ; Unirea cu Roma şi
renaşterea naţională. Horia, Cloşca şi Crişan. – 132-142 ; Tragerea pe
roată a lui Horia şi Cloşca. – 136-233.
213. Dumitrescu-Jippa, Aurel. Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei /
Aurel Dumitrescu-Jippa, Nicola Nistor. – Cluj-Napoca : Dacia, 1976. –
262 p.
214. Dumnezeu s-a coborât pe pământ – Alba-Iulia, decembrie 1918 //
Botoran Constantin. 1918 Făurirea României Mari. – Bucureşti, 1993. –
P. 75.
215. Epoca fanariotă. Habsburgii în Transilvania // Georgescu, Vlad.
Istoria românilor de la origini până în zilele noastre / notă asupra ed. de
Stelian Neagoe. – Bucureşti, 1995. – P. 88-107.
216. Edroiu, Nicolae. Răsunetul european al Răscoalei lui Horia (1784-
1785) / Nicolae Edroiu ; cuv. înainte de Şt. Pascu. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1976. – 231 p.
217. Fătu Mihai. Consens pentru salvarea naţională : (septembrie
1940-august 1944). – Bucureşti : Ed. Ministerului de Interne, 1996. –
384 p.
Din cuprins : Pro-Transilvania. – P. 86-94 ; Particularităţi ale opoziţiei
legionare. – P. 196-206.
218. Felezeu, Călin. Statutul principatului Transilvaniei în raporturile
cu Poarta Otomană (1541-1688) / Călin Felezeu. – Cluj-Napoca : Ed.
Presa Universitară Clujeană, 1996. – 383 p.
Din cuprins : Raporturile transilvano-otomane din sec. XVI-XVII în
izvoare istorice şi istoriografice. – P. 11-68 ; Cadrul politic. – P. 69-128 ;
Statutul juridic al Principatului Transilvaniei în relaţiile cu Poarta
Otomană între 1541-1688. – P. 129-189 ; Îndependenţa administrativă şi
legislativă a Principatului 1541-1688. – P. 190-220 ; Relaţii bilaterale
politico-diplomatice transilvano-otomane. – P. 221-277 ; Obligaţiile
economico-financiare ale Principatului. – P. 278-321.
219. Feneşan, Cristina. Constituirea principatului otoman al
Transilvaniei / Cristina Feneşan. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1997.
– 347 p.

35
Din cuprins : Împrejurările constituirii principatului otoman al Transilva-
niei. – P. 17- 38 ; Constituirea principatului otoman sub suzeranitatea
Porţii. – P. 39-118 ; Rivalitatea otomană-habsburgică pentru stăpânirea
Transilvaniei. – P. 119 ; Suzeranitatea Porţii asupra principatului otoman
al Transilvaniei. – P. 177-284 ; Urmările suzeranităţii otomane asupra
relaţiilor Transilvaniei. – P. 285-318.
220. File din istoria militară a poporului român. Studii. Vol. II. –
Bucureşti : Ed. Militară, 1983. – 776 p .
Din cuprins : Busoiceanu Andrei. Unirea Ţării Româneşti, Transilvaniei
şi Moldovei sub conducerea lui Mihai Viteazul. – P. 152-167 ; Ionescu
Mihail E. Regimentele grănicereşti române din Transilvania şi Banat şi
rolul lor în lupta socială şi naţională a românilor. – P. 202-217 ; Pompiliu
Teodor. Epoca luminilor şi lupta de eliberare socială şi naţională a româ-
nilor din Transilvania. – P. 252-266 ; Loghin Leonida. Revoluţia română
din 1848-1849. Lupta eroică a românilor transilvăneni împotriva încercă-
rii maghiarilor de integrare forţată a Transilvaniei la Ungaria. – P. 282-
298 ; Căzănişteanu Cornel Constantin. Constituirea statului naţional uni-
tar (1859) şi rolul său în impulsionarea luptei de eliberare a românilor
din Transilvania. – P. 299-317 ; Iacoş Ion. Mişcarea muncitorească şi
socialistă a românilor din Transilvania şi problemele luptei de eliberare
socială şi naţională (a doua jumătate a sec. XVIII-începutul sec. XX-lea).
– P. 339-356 ; Conferinţa de pace de la Paris din 1946 şi recunoaşterea
drepturilor inalienabile ale poporului român asupra Transilvaniei. –
P. 520.
221. Gărzile naţionale din Transilvania – expresie a voinţei
democratice de înfăptuire şi apărare a Unirii cu Ţara Mamă (Victor
Surdu) // Armata Română şi Marea Unire : contribuţii la realizarea Unirii
si la consolidarea statului naţional. – Cluj-Napoca, 1993. – P. 188-235.
222. Gheorghiu, C. Adunarea Naţională de la Alba-Iulia : 1
Decembrie 1918 / C. Gheorghiu, C. Nuţu. – Bucureşti : Ed. Politică,
1968. – 124 p.
Din cuprins : Acţiuni pentru eliberarea Transilvaniei în vederea unirii ei
cu România după constituirea statului naţional român. – P. 33-47 ;
Mişcarea memorandistă – moment important în lupta românilor din
Transilvania pentru drepturi politice. – P. 57 ; Lupta pentru unirea Tran-
silvaniei în condiţiile primului război mondial. – P. 74-99 ; Declaraţia de
autodeterminare a Transilvaniei. Crearea Consiliului naţional român. – P.
100-109.

36
223. Gheorghiu, D. Armata a IV-a „Transilvania” pe drumul de foc şi
jertfă. Vol. II. (august 1941-august 1944) / D. Gheorghiu, I. Cioara, Gh.
Tudor-Bihoreanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1997. – 367 p.
224. Gheorghiu, D. Armata a IV-a „Transilvania” în cruciada
eliberării Europei. Vol. III. (23 august 1944-12 mai 1945) / D.
Gheorghiu, I. Cioara, Gh. Tudor-Bihoreanu. – Cluj-Napoca : Dacia,
1997. – 367 p.
225. Gheorghiu, D. Armata a IV-a „Transilvania” Vol. IV. Istoria
unei jumătăţi de veac (1945-1999) / D. Gheorghiu. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1999. – 557 p.
226. Gheorghiu, D. Armata a VI-a „Transilvania” la 180 de ani / D.
Gheorghiu ; I. Cioara, Gh. Tudor-Bihoreanu. – Cluj-Napoca : Dacia,
1996. – 308 p.
227. Giurescu, Constantin C. Istoria Românilor. Vol. II : [de la
mijlocul sec. al XIV-lea pînă la începutul sec. al XVII-lea]. – Bucureşti :
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. – 446 p.
Din cuprins : Transilvania între 1342-1441. – P. 51-65 ; Istoria politică a
Ţării Româneşti între 1414 şi 1456. – P. 112-122 ; Istoria politică a
Ţării Româneşti în răstimpul 1462-1508. – P. 195-207.
228. Giurescu, Constantin C. Transilvania în istoria poporului român /
Constantin C. Giurescu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1967. – 160 p. : il.
Din cuprins: Cadrul fizic. Aşezarea, înfăţişarea şi bogăţia Transilvaniei.
– P. 9-15 ; Transilvania înainte de daci şi vremea acestora. – P. 16-34 ;
Continuitatea populaţiei daco-române în Transilvania. Centrul ţinutului
carpato-dunărean. – P. 35-46 ; Transilvania, rezervor etnic românesc. –
P. 47-67 ; Rolul economic al Transilvaniei. – P. 68-79 ; Transilvania,
factor politic. – P. 80-101 ; Rolul cultural al Transilvaniei. – P. 102-125.
229. Giurescu, Dinu C. Istoria ilustrată a românilor / Dinu C.
Giurescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 639 p.
Din cuprins : Românii din sec. XIV-XVIII : Relaţii politice. Transilva-
nia preia rezistenţa antiotomană: Iancu de Hunedoara. Transilvania, prin-
cipat autonom. Accentuarea legăturilor dintre Ţara Românescă şi Mol-
dova cu Transilvania. Unirea ţărilor române. Mihai Viteazul. Stănînirea
habsburgică în Transilvania, Banat, Maramureş şi Crişana. Ioan
Inochentie Clain. – P. 123-180 ; Relaţii economice şi sociale în sec.
XIX-XVIII. Negoţul între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova.
Realităţi demografice. Numărul satelor transilvane, muntene şi moldo-
vene. Transilvania rezervor etnic românesc. Răscoala din 1437 din Tran-
silvania. Răscoala condusă de Gh. Doja. Răscoala condusă de Horia,
37
Cloşca şi Crişan. Voievodul Transilvaniei. Dregătorii mari. Sfatul dom-
nesc, adunarea ţării. Dieta transilvană. – P. 181-248 ; Cultura în sec.
XIV-XVIII. Şcoala Ardeleană. Idei directoare în operele istoricilor. Isto-
riografia maghiară şi germană din Transilvania. Promotori ai umanismu-
lui în Transilvania. Şcolile în Transilvania, Ţara Românească şi Moldo-
va. – P. 249-317 ; România în epoca Modernă (1821-1918). Transilva-
nia în prima jumătate a sec. XIX. Revoluţia română de la 1848-1849.
Desfăşurarea revoluţiei în Transilvania. De la revoluţie la unirea princi-
patelor. Românii din Transilvania, 1849-1914. Transilvania şi dualismul
austro-ungar. Unirea cea mare din 1918. Relaţiile de muncă în agricul-
tură din Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania. Diferite reglemen-
tări. – P. 318-462.
230. Grad, Cornel. Al doilea Arbitraj de la Viena (30 aug. 1940) :
Poziţia armatei române / Cornel Grad. – Zălău : Limes, 2000. – 400 p.
Din cuprins : Atitudinea regimului antonesciano-legionar faţă de proble-
ma Transilvaniei cedate (sept. 1940 - ian. 1941). Primele măsuri. –
P. 212 ; România - aliat al Axei. Războiul de Est şi problema Transilva-
niei. – P. 213 ; Specificul etnic al Transilvaniei şi raporturile româno-
maghiare. Evidenţierea drepturilor istorice imperscriptibile ale României
asupra întregii Transilvanii şi exprimarea încrederii în victoria cauzei
românesti. – P. 317.
231. Grad, Cornel. Al doilea Arbitraj de la Viena / Cornel Grad ; cuv.
înainte de Valeriu Florin Dobrinescu. – Iaşi : Ed. Institutul European,
1998. – 255 p.
Din cuprins : Atitudinea regimului antonesciano-legionar faţă de proble-
ma Transilvaniei cedate (sept. 1940-ian. 1941). Primele măsuri. – P. 125-
137 ; România – aliat al Axei. Războiul din Est şi problema Transilva-
niei. – P. 135-144 ; Specific etnic al Transilvaniei şi raporturile româno-
maghiare. Evidenţierea drepturilor istorice imprescriptibile ale României
asupra întregii Transilvanii şi exprimarea încrederii în victoria cauzei
româneşti. – P. 199-203.
232. Hossu, Valer. Maramureş pecete de ţară : [istoriografia
Maramureşului ; familia voievodală Drăgoşeşti : steme, sigilii şi herburi]
/ Valer Hossu ; Societatea Culturală Pro Maramureş Dragoş Vodă. –
Cluj-Napoca : Ed. Dragoş Vodă, 1998. – 187 p.
233. Iancu, Gheorghe. Contribuţia consiliului dirigent la consolidarea
statului naţional unitar român : (1918-1920). – Cluj-Napoca : Dacia,
1985. – 316 p.

38
Din cuprins : Marele Sfat Naţional al Transilvaniei. – P.66-74 ; Aderarea
naţionalităţilor conlocuitoare la actul unirii Transilvaniei cu România. –
75-86 ; Organizarea administraţiei româneşti în Transilvania. – 87-167 ;
Aspectele din luptele social-economice şi politice ale muncitorilor din
Transilvania. – 206-217.
234. Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania / George
Em. Marica, Iosif Hajos, Călina Mare, Constantin Rusu. – Bucureşti :
Ed. Politică, 1968. – 330 p.
235. Interesul german şi austriac faţă de Transilvania în sec. XVI-
XVIII // Heitman Klaus. Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german
1775-1918 : un studiu imagologic / trad. în română şi întrod. de Dumitru
Hâncu. – Bucureşti, 1985. – P. 44-46.
236. Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba-Iulia // Brătianu Gheorghe I.
Cuvinte către români : zece conferinţe şi prelegeri. – Iaşi, 1996. – P. 59.
237. Iorga, N. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria / N. Iorga ; ed.
îngrijită de Georgeta Penelea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclo-
pedică, 1989 . – 564 p.
238. Ipostaze eroice ale luptei pentru Marea Unire // Grecu Victor V.
Idealul unităţii naţionale în presa românească. – Cluj-Napoca, 1996. – P.
97–116.
239. Istoria Clujului / sub red. acad. prof. Ştefan Pascu. – Cluj-Napoca :
[s. n.], 1974. – 574 p.
Din cuprins : I. Aşezarea străveche şi veche . – P. 7-50 ; II. Clujul me-
dieval . – P. 55-173 ; III. Perioada de trecere de la Evul Mediu la epoca
modernă . – P. 185-265 ; IV. Clujul în timpul revoluţiei de la 1848-1849
şi a regimului neoabsolutist şi liberal. – P. 265 ; V. Clujul între 1867 şi
1918. – P. 283-372 ; VI. Clujul între 1918 şi 1944. – P. 384-432 ; VII.
Clujul în anii revoluţiei populare. – P. 447-534.
240. Istoria poporului român / sub red. acad. A. Oţetea. – Bucureşti :
[s. n.], 1970. – 654 p.
Din cuprins : Transilvania în timpul Războiului de 30 de ani. – P. 244-
245 ; Regimul fanariot în Moldova şi Ţara Românească. Absolutismul
Habsburgic în Transilvania (1711-1821). – P. 265-293 ; Transilvania în
anii 1866-1876. – P. 422-424 ; Unirea Transilvaniei cu România. – P.
480-486.
241. Istoria României / red. de M. Bărbulescu, D. Deletant, K.
Hithchins. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1999. – 616 p.
Din cuprins : Romanitate fără Imperiu Transilvania în sec. IV-V. – P.
95-97 ; Români în voievodatul Transilvaniei. – P. 161-163 ; Răscoalele
39
ţărăneşti din Transilvania. – P. 182-184; Monarhia feudală la mijlocul
secolului al XVII-lea şi începutul sec. al. XVIII-lea. – P. 262-266 ;
Mişcări confesionale în Transilvania şi restaurarea ortodoxiei. – P.310-
313 ; Criza despotismului luminat. Răscoala lui Horea. – P. 320-322 ;
Epoca reacţiunii în Transilvania şi criza regimului fanariot. – P. 332-
333 ; Românii din Transilvania, Bucovina şi Basarabia. – P. 405-412.
242. Istoria României. Transilvania. În 2 vol. – Cluj-Napoca : George
Bariţiu, 1999.
Vol. 1. – 1180 p.
Din cuprins : Transilvania, Banat şi Crişana-Maramureş. – P. 14-62 ;
Descoperiri arheologice transilvănene, sec. IV-XI până la Cristos. –
P. 394-425 ; Voievodatul Transilvaniei şi părţile vestice în sec. XII. –
P. 451-452 ; Pricipatul Transilvaniei sub suzeranitate otomană (1541-
1691). – P. 544-642 ; Transilvania sub stăpânirea hadsburgică. – P. 647-
740 ; De la reformism la revoluţia din 1848. – P. 745-802 ; Revoluţia
democratică de la 1848-1849 din Transilvania. – P. 805-
243. Vol. 2. (1867-1947). – 1642 p.
Cuprins : I. Dualismul - regim politic de asuprire naţională şi de maghia-
rizare forţată a românilor din Transilvania : (1867-1918). – P. 1-174 ;
II. Politică, cultură şi economie la români din Transilvania. – P. 175-
424 ; III. Mişcarea memorandistă. – P. 425-598 ; IV. Unirea şi desăvâr-
şirea statului naţional unitar. – P. 617-823 ; VI. Politica revizionistă a
Ungariei în perioada 1918-1944. Antirevizionisnul românesc din Transil-
vania. – P. 1255-1364 ; VII. Transilvania în cel de al doilea război mon-
dial. – P. 1395-1642.
244. Istoria românilor. Mişcarea de eliberare naţională 1848-1918 :
documente istorice comentate. – Cluj-Napoca : Carpatica, 1996. – 128 p.
Din cuprins: Mişcarea social-politică şi culturală din Transilvania. Tibe-
riu Creghi, Maria Raţiu. Dieta românească a Transilvaniei şi legile sale.
– P. 34-38 ; Gheorghe Berar. Aspecte ale luptei politice şi culturale în
Transilvania la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al. XX-lea. – P.
62-69 ; Gheorghe Berar. Unirea Transilvaniei cu România. – P. 110-112.
245. Începuturile incineraţiei în Transilvania // Crişan, Ion Horaţiu.
Origini. – Bucureşti, 1977. – P. 20-29.
246. Kiriţescu, Constantin. Istoria războiului pentru întregirea
României : [1916-1919] Vol. II. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1989. –
495 p.
Din cuprins : Unirea Transilvaniei cu România. – P. 396 ; Adunarea de
la Alba-Iulia. – P. 406.
40
247. Lăncrănjan, Ion. Cuvânt despre Transilvania / Ion Lăncrănjan. –
Ed. a 2-a – Bucureşti : Coresi, 1995. – 238 p.
248. Lăncrănjan, Ion. Cuvânt despre Transilvania / Ion Lăncrănjan. –
Bucureşti : Sport-Turism, 1982. – 190 p.
249. Lechinţan, Vasile. Cronologia ideii memorandiste la românii din
Transilvania : [1848-1869] / Vasile Lechinţan. – Cluj : Ardealul, 1978. –
70 p.
Din cuprins : Ideea memorandistă la români din Transilvania, de la 1848
la memorand. – P. 3-9 ; Cronologia ideii memorandiste la români (1848-
1896). – P. 10-45 ; Mari personalităţi implicate. – P. 46-65.
250. Lehrer, Milton G. Ardealul : Pământ Românesc. Problema
Ardealului văzută de un american / Milton G. Lehrer. – Cluj-Napoca :
Vatra Românească, 1991. – 575 p.
251. Lehrer, Milton G. Ardealul : Pământ Românesc. Problema
Ardealului văzută de un american / Milton G. Lehrer. – Cluj-Napoca :
Vatra Românească, 1989. – 430 p.
252. Lupaş, Ioan. Din istoria Transilvaniei / Ioan Lupaş ; ed. îngrijită
de M. Vlasiu, V. Constantiniu. – Bucureşti : Ed. Eminescu, 1988. – 413
p.
Din cuprins : Fazele istorice în evoluţia constituţională a Transilvaniei. –
P. 3-37 ; Voievodatul Tansilvaniei în sec. XII şi XIII. – P. 34-51 ;
Stăpânirea transilvană. – P. 76 ; O lege votată în dieta transilvană din
Cluj la 1842. – P. 139.
253. Lupaş, Ioan. Fazele istorice în evoluţiunea constituţională a
Transilvaniei / Ioan Lupaş. – Bucureşti : Cartea Românească, 1944. – 56
p.
254. Lupaş, Ioan. Istoria bisericească a românilor ardeleni. / Ioan
Lupaş ; introd., îngrijirea ed. note şi com. de Doru Radosav. – Ed. a 2-a.
– Cluj-Napoca : Dacia, 1995. – 231 p. : il.
255. Lupta poporului român din Transilvania pentru apărarea gliei
străbune. Formarea voievodatului Transilvania - rezultat al luptei de
rezistenţă // Ceauşescu Ilie. Războiul întregului popor pentru apărarea
Patriei la români din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. –
Bucureşti, 1980. – P. 66-70.
256. Maior, Liviu. Mişcarea naţională Românească din Transilvania
1900-1914 / Liviu Maior. – Cluj-Napoca : Dacia, 1986. – 193 p.
Din cuprins : Situaţia social-economică a românilor din Transilvania la
începutul sec. al XX-lea. – P. 20-42 ; Grupul neoactivist arădean şi

41
programul său politic. – P. 51-59 ; Partidul Naţional Român între 1905-
1914. – P. 80-97 ; Lupta pentru votul universal . – P. 97-114.
257. Maior, Liviu. Transilvania şi Războiul pentru Independenţă
(1877-1878) / Liviu Maior. – Cluj-Napoca : Dacia, 1977. – 202 p.
258. Manciulea, Ştefan. Aşezările din Ungaria şi Transilvania in sec.
XIV-XV / Şt. Manciulea ; ed. ; st. introd. şi note de N. Edroiu. – Cluj-
Napoca : Sarmis, 2001. – 303 p.
259. Maramureş - vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al
patrulea Simpozion Maramureş, Bucovina şi Moldova, 28 iunie - 2 iulie
1998. – Cluj-Napoca : Ed. Dragoş Vodă, 1998. – 640 p.
260. Maramureş - vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al
treilea Simpozion Ocna-Şugatag 01-03 august 1997. – Cluj-Napoca :
Ed. Dragoş Vodă, 1997. – 560 p.
261. Maramureş - vatră de istorie milenară : Lucrările celui de-al
doilea Simpozion Borşa 02-04 august 1996. – Cluj-Napoca : Ed. Dragoş
Vodă, 1997. – 299 p.
262. Marina, Mihai. Maramureşeni : [portrete şi medalioane] / dr.
Mihai Marina. – Cluj-Napoca : Dragoş Vodă, 1998. – 328 p. –
(Societatea culturală pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca).
263. Mărgineanu, Ion. Alba Iulia – răscruce de veghe : [antol. de texte,
comentarii şi cronologie] / Ion Mărgineanu, Mircea Popa. – Alba Iulia :
[s. n.], 2000. – 184 p.
264. Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania / st. introd.,
ed., note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1988. – 306 p. : 12 p. il.
265. Meteş, Ştefan. Emigrări din Transilvania în sec. XIII - XX :
(Cercetări de demografie istorică) / Ştefan Meteş. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1971. – 437 p.
Din cuprins : Situaţia românilor din Transilvania şi cauzele emigrării lor
cu epoca feudalismului. – P. 9-25 ; Emigrări ale românilor din Transilva-
nia în Polonia. – P. 25-45 ; Emigrări ale românilor din Transilvania în
Ţara Românească şi Moldova. – P. 96-95.
266. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1919.
– Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvănene Fundaţia Culturală
Română, 1995. – 162 p.
267. Mişcarea naţională şi problema Alinierii în Comunitatea
imperiului la românii transilvăneni // Berindei Dan. Românii şi Europa.

42
Istorie, societate, cultură. Vol. I. sec. XVIII-XIX. – Bucureşti, 1991. – P.
28-32.
268. Mitu, Sorin. Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni /
Sorin Mitu ; coord. de Sorin Antihi. – Bucureşti : Humanitas, 1997. –
435 p.
269. Moga, Ioan. Scrieri istorice : 1926-1946 / Ioan Moga ; ed. îngrijită
de Mihail Dan şi Aurel Răduţiu ; st. introd. de Şt. Pascu. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1973. – 358 p.
Din cuprins : Câteva consideraţiuni privitoare la cercetarea istoriei Tran-
silvaniei. – P. 15 ; Contribuţii la istoria colonizării din Transilvania.
Numirile satului Cristian şi semnificaţia lor istorică. – P. 89-110 ;
Politica economică austriacă şi comerţul Transilvaniei în veacul XVIII. –
P. 135-197 ; Războiul vamal dintre Austro-Ungaria şi România în lumi-
na intereselor economice ale Transilvaniei. – P. 251-268 ; Ştiri despre
bulgarii din Ardeal. – P. 271-277; Tribuniştii şi mişcarea memorandistă.
– P. 278-284 ; O însemnare despre legăturile culturale dintre Ardeal şi
Moldova în sec. al XVII-lea. – P. 294-296 ; Contribuţii privitoare la
tipărirea cărţilor bisericeşti în veacul XVIII pentru români din Transilva-
nia şi Ungaria. – P. 310-320.
270. Munteanu, E. Istoria poştală a Sibiului pînă la Unire / Emanoil
Munteanu. – Sibiu : Transilvania, 1980. –126 p.
271. Mustaţă, Constantin. File din biblia Transilvaniei / Constantin
Mustaţă. – Cluj-Napoca : Daco Press, 1994. – 392 p.
272. Mutaşcu, Traian. Radu Şerban / Traian Mutaşcu. – Bucureşti :
Ed. Militară, 1978. – 189 p.
Din cuprins : Prima bătălie de la Braşov (1603). – P. 74-81; A doua
bătălie de la Braşov (1611). – 95-112.
273. Nagler, Thomas. Aşezarea saşilor în Transilvania / Thomas
Nagler ; în rom. de Ana-Maria Haldner. – Bucureşti : Ed. Kriterion,
1992. – 271 p.
Din cuprins : Originea saşilor din Transilvania. – P. 73-104 ; Transilva-
nia din sec. al X-lea până în sec. al XIII-lea. – P. 104-207 ; Desfăşurarea
colonizării în Transilvania. – P. 127-171.
274. Napoca 1880 de ani : [de la începutul vieţii umane] / cord. prof.
univ. D. Protase, prof. Dan Brudaşu. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1999. – 239
p.
Din cuprins : Traian şi descoperirea Daciei. – P. 32 ; Napoca Pomerium
şi Teritorium - Ipoteze de lucru. – P. 64.

43
275. Neamţu, Gelu. În America pentru Unirea Transilvaniei cu
România / Gelu Neamţu. – Cluj-Napoca : Dagerom Impex, 1997. – 288
p.
276. Neamţu, Gelu. O zi din istoria Transilvaniei : [1decembrie
1918] / Vasile Netea. – Bucureşti : Ed. Ţara Noastră, 1990. – 189 p.
277. Nistor, Ioan Silviu. Civilizaţia română modernă şi unitatea
naţională : [aspiraţii şi înfăptuiri în plan politic şi instituţional] / Ioan
Silviu Nistor. – Cluj-Napoca : Ed. Sedan, 2001. – 444 p.
Din cuprins : 400 ani de la prima Unire şi centralizarea politică a Ţărilor
Române. Mihai Viteazul şi Transilvania. – P. 29-35 ; Programul lui
Inocenţiu Micu pentru ridicarea românilor la rangul de naţiune politică în
Transilvania. – P. 51-70 ; Supplex Libellus Valachorum - primul
program politic modern al românilor din Transilvania. – P. 71-75 ; Blajul
- centru naţional al revoluţiei române de la 1848. – P. 84-96 ; Rolul
Transilvaniei, în lupta provinciilor româneşti aflate sub dominaţie străină
pentru Marea Unire. – P. 132-141 ; 1 decembrie - ziua care înfruntă
veacurile şi luminează destinul unui popor. – P. 156-181 ; Holocaustul
evreilor din Transilvania de Nord. – 215–221 ; Constituirea şi activitatea
Comisariatului pentru administrarea Transilvaniei eliberate. – P. 222-233
; Administraţia militară rusească în Transilvania de Nord. – P. 249-253 ;
Toponimul Târgu-Mureş – prefaceri structurale după Marea Unire. – P.
286-297 ; Municipiul Reghin – tradiţia şi vigoarea unei civilizaţii urbane.
– P. 298-324 ; Voievodul Gelu – conducătorul primei rezistenţe armate
pentru apărarea Transilvaniei. La 1100 de ani de la lupta şi jertfa sa. – P.
356-361 ; Avram Iancu şi Valea superioară a Mureşului. – P. 362-382 ;
Iuliu Maniu despre Hotărârea de la Alba şi problema autonomiei pentru
minorităţi. – P. 398-400 ; Personalităţi marcante ale Marii Uniri : Teodor
Mihail, Ştefan Cicio-Pop şi Alexandru Vaida-Voievod. – P. 401-404.
278. O enigmă care împlineşte şapte ani : Timişoara (18-19 decembrie
1996). – Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 1997. – 286 p.
Din cuprins : Doina Cornea (Cluj-Napoca), Cluj-21 decembrie 1989.
Cine a tras în noi ? – P. 239-244 ; Victor Lungu (Cluj-Napoca), La Cluj,
după şapte ani. – P. 245-258.
279. O etapă superioară în lupta de eliberare şi unitate naţională,
marcată de Memorandumul P.N.R. din Transilvania // Marinescu C. Gh.
Epopeea Marii Uniri. – Galaţi, 1993. – P. 104-158.
280. Pană, Virgil. Minorităţile etnice din Transilvania între anii 1918-
1940. Drepturi şi privilegii / Virgil Pană. – Târgu-Mureş : Tipomur,
1995. – 311 p.
44
Din cuprins : Realităţi demografice în Transilvania interbelică. – P. 83-
103 ; Mişcarea politică minoritară din Transilvania interbelică. – P. 103-
155 ; Mişcarea economică minoritară din Transilvania interbelică. – P.
155-188 ; Aspecte privind viaţa culturală minoritară din Transilvania
interbelică. – P. 188-297.
281. Pascu, Ştefan. Clujul medieval / Ştefan Pascu. – Bucureşti :
Meridiane, 1969. – 99 p.
Din cuprins : Noua orânduire a societăţii şi întemeierea cetăţii Cluj. – P.
7 ; Oraşul Cluj din secolul al XIV-lea până la mijlocul sec. al XVI-lea. –
P. 17 ; Clujul în a doua jumătate a sec. al XVI-lea până la sfârşitul sec.
al XVII-lea. – P. 53.
282. Pascu, Ştefan. Mihai Viteazul şi Transilvania // Mihai Viteazul :
culegere de studii / red. coord. Paul Cernavodeanu, Constantin
Rezachevici. – Bucureşti, 1975. – P. 11-24.
283. Pascu, Ştefan. Transilvania, inimă a pământului românesc şi
leagăn al poporului român / Ştefan Pascu. – Cluj-Napoca : Vatra
Românească, 1990. – 109 p.
Din cuprins : Transilvania, parte integrantă a pământului românesc. –
P. 7 ; Interferenţe culturale în Transilvania medievală. – P. 26 ; Situaţia
demografică a Transilvaniei. – P. 35 ; Cea dintâi unire a Ţărilor Române
sub Mihai Viteazul. – P. 42 ; Moştenirea lui Mihai Viteazul. – P. 45 ;
Cele trei revoluţii: 1848 ; 1859 ; 1877. P. 51 ; „Existenţa unui popor nu
se discută, se afirmă” : mişcarea memorandistă. – P. 60 ; Marea
conflagraţie mondială şi Transilvania. – P. 66 ; Transilvania şi războiul
României de eliberare şi întregire. – P. 66 ; Începutul Marii Uniri se
datoreşte eroilor din România, Transilvania şi Bucovina. – P. 76 ;
Împlinirea „dorului de jalea cui au răposat şi moşii şi părinţii”. Bucovina
şi Transilvania. – P. 78 ; Finalul apoteotic : Alba Iulia, 1 decembrie
1918. – P. 82 ; Minorităţile naţionale recunosc înfăptuirea României
Mari. – P. 89 ; România Mare, ţară suverană şi democrată. – P. 96.
284. Pascu, Ştefan. Voievodatul Transilvaniei. În 4 vol. / Ştefan Paşcu.
– Cluj-Napoca : Dacia.
Vol.1. – 1971. – 576 p.
Din cuprins : Societatea Transilvaniei în sec. IX-XI. – P. 19-61. Voievo-
date foarte întinse şi foarte bogate . – P. 61-88 ; Cucerirea Transilvaniei
de către maghiari. – P. 95–99 ; Aşezarea secuilor şi colonizarea saşilor în
Transilvania. – P. 105-115 ; Continuarea eforturilor de organizare
administrativă a Transilvaniei. – P. 131-159 ; Reorganizarea voievoda-
tului Transilvaniei. – P. 167-195 ; Instituţiile administrativ- juridice în
45
sec. XIII-XIV. – P. 203-262 ; Structura clasei feudale. – P. 273-298 ;
Structura ţărănimii din Transilvania. – P. 301-399 ; Obligaţiile ţărănimii.
– P. 405-453 ; Lupta antifeudală a ţărănimii. – P. 457-531.
285. Vol. II. – 1979. – 614 p.
Din cuprins : Evoluţia feudalismului şi aşezările omeneşti, habitatul
transilvănean. – P. 21-120 ; Târguri şi oraşe. – P. 135-196 ; Populaţia
Transilvaniei în primele secole ale evului mediu. – P. 331-340 ; Popu-
laţia Transilvaniei între mijlocul sec. XIV-lea şi mijlocul sec. XVI-lea. –
P. 345-413 ; Structura etnică a Transilvaniei. – P. 441-519.
286. Vol. III. – 1986. – 674 p.
Din cuprins : Relaţii şi structuri social-conomice şi social-juridice. –
P. 11-334 ; Instituţii social-politice şi social-judidice. – P. 351-611.
287. Vol. IV. – 1989. – 568 p.
Din cuprins : Organizarea politico-administrativă. – P. 13-128 ; Organi-
zarea justiţiei. – P. 132-212.
288. Preda, Dumitru. În apărarea României Mari : [campania armatei
române din 1918-1919] / Dumitru Preda. – Bucureşti : Ed. Enciclo-
pedică, 1994. – 336 p.
Din cuprins : Unirea Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Făurirea
statului naţional unitar român. – P. 80-113 ; În apărarea României Mari.
Transilvania şi relaţiile româno-ungare până la 15 aprilie 1919. – P. 114-
206.
289. Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în
toamna anului 1848. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. – 194 p.
290. Prodan, D. Din istoria Transilvaniei : studii şi evocări / D. Prodan.
– Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1991. – 359 p.
Cuprins : Boieri şi vecini în Ţara Făgăraşului în sec. XVI-XVII. – P. 9-
158 ; Producţia fierului pe domeniul Hunedoarei în sec. XVII. – P. 159-
255 ; Iancu de Hunedoara. – P. 256-271 ; Ştefan cel Mare. – P. 272-280 ;
Munca iobăgească în comitatul Târnavei la 1726. – P. 281-287 ; Topliţa
la 1785. – P. 288-296 ; Judele satului iobăgesc în Transilvania în sec.
XVII şi XVIII. – P. 297-313 ; Gheorghe Şincai. – P. 314-325 ; Gheorghe
Bariţ. – P. 326-337 ; Ultimatumul ţăranilor adresat nobilimii în răscoala
lui Horia. – P. 338-348 ; Horia. – P. 349-359.
291. Prodan, D. Iobăgia în Transilvania în sec. XVII. Vol. I. Supuşii /
D. Prodan. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. – 582 p.
292. Prodan, D. Puterea modelului / D. Prodan ; cood. N. Boeşan, N.
Edroiu, L. Maior. – Cluj-Napoca : Centrul de studii Transilvania, Fun-
daţia Culturală Română, 1995. – 294 p.
46
Din cuprins : Ladislau Gyemant. Naţiune şi societate. David Prodan –
istoric al Transilvaniei veacului al XVIII-lea. – P. 7-12 ; Nicolae Edroiu.
Studierea iobăgiei transilvanene. – P. 15-21 ; Ioan Drăgan. David Prodan
şi Arhivele statului din Cluj. – P. 21-30 ; Susana Andea, Avram Andea.
Constantin Brâncoveanu şi biserica românească din Făgăraş. – P. 84-100
; Gelu Neamţu. Simboluri naţionale în timpul Revoluţiei de la 1848 din
Transilvania. – P. 173-190 ; Nicolae Bocşan. Contribuţii la istoria men-
talităţii revoluţionare. Noţiunea de revoluţie la românii din Transilvania
(septembrie 1848-august 1849). – P. 190-203 ; Simion Retegan. Presti-
giu social şi edificiu de cultură. Construcţii de biserici în satele
româneşti din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea (1850-1880). – P.
203-220 ; Teodor Pavel. Din istoria instituţiilor politice româneşti
moderne. Comitetul Naţional Român din Transilvania între 1861-1867. –
P. 220-237 ; Marcel Ştirban. Problema unirii Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România (octombrie-noiembrie 1918). – P.
267-272 ; Ion Agrigoroaei. Lecţii de istorie la început de drum.
Universitatea din Cluj, noiembrie 1919. – P. 272-284.
293. Prodan, D. Transilvania şi iar Transilvania : consideraţii
istorice / D. Prodan. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1992. – 197 p.
294. Puşcariu, Sextil. Spiţa unui neam din Ardeal / Sextil Puşcariu ;
ed., note şi glosar de Magdalena Vulpe. – Cluj-Napoca : Clusium, 1998.
– 398 p.
295. Ranga, Ioan. Românii din secuime de pe Mureş, Târnave şi
Câmpie şi răscoala lui Horia / Ioan Ranga. – Târgu-Mureş : Pax-
Historica, 2000. – 222 p.
296. Relaţiile interetnice în Transilvania // Hurezeanu Emil. Cutia
neagră, istoria prezentă a României în 1001 minute la microfonul
Europei Libere. – Bucureşti, 1997. – P. 325-335.
297. Retegan, Simion. Conştiinţă şi acţiune naţională în satul
românesc din Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea (1860-1867) /
Simion Retegan. – Cluj-Napoca : Dacia, 1983. – 243 p.
298. Retegan, Simion. Dieta românească a Transilvaniei (1863-
1864) / Simion Retegan. – Cluj-Napoca : Dacia, 1979. – 268 p.
299. Rocsin, John. Transilvania, leagăn românesc / John Rocsin. –
Târgu-Mureş : Tipomur, 1997. – 78 p.
300. Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar
(1865-1900) : [studii]. – Cluj-Napoca : Dacia, 1978. – 327 p.

47
301. Românii din Transilvania şi împăratul // Dragomir Silviu. Avram
Iancu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, 1965. – P. 238
302. Roth, Stephan Ludwig. Lupta pentru limbă în Transilvania /
Stephan Ludwig Roth. – Bucureşti : Editura 100+1 Gramar, 1998. – 160
p.
303. Ruffini, Mario. Istoria românilor din Transilvania / Mario
Ruffini. – Bucureşti : Proteus ; Chişinău : Hyperion, 1993. – 262 p.
304. Schimburile comerciale cu Transilvania, Imperiul Habsburgic,
Imperiul Otoman, Veneţia, Rusia // Ionescu Ştefan. Constantin Vodă
Brâncoveanu : [viaţa, domnia, epoca] / Ionescu Ştefan, Panaint Panainte
I. – Bucureşti, 1969. – P. 95.
305. Socol, Aurel. Furtună deasupra Ardealului / Aurel Socol. – Cluj-
Napoca : [s. n], 1991. – 103 p.
306. Stema Transilvaniei propusă de revoluţionarii români // Cristache
Gheorghe. Revoluţia română din 1848 reflectată în documente de metal.
– Bucureşti, 1988. – P. 76-79.
307. Stoica, Vasile. Suferinţele din Ardeal / Vasile Stoica. – Cluj-
Napoca : Murion Impex, 1994. – 208 p.
308. Ştirbu, S. Răscoala din 1812 şi legăturile ei cu evenimentele
internaţionale / S. Ştirbu. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură
Politică, 1956. – 468 p.
Din cuprins : Apariţia şi destrămarea „Sfintei Alianţe”. – P. 21-38 ; Re-
formele lui Mavrocordat ca expresie a tendinţei de acumulare primitivă a
capitalului. – P. 65-88 ; Mişcarea revoluţionară din 1816 şi frământările
sociale premărgătoare răscoalei din 1821. – P. 140-167 ; Activitatea
politică a lui Tudor până în 1820 şi legătura sa cu mişcările revoluţionare
din ţările vecine. – P. 168-189.
309. Şuiaga, Victor I. Hunedorenii la Marea Unire 1 decembrie 1918 /
Victor I. Şuiaga. – Deva : [s. n.], 1993. – 108 p.
310. Transilvania, Bucovina şi Dobrogea în prima jum. a sec. al XIX-
lea // Dragnev, Demir. Istoria românilor : Epoca modernă (a doua
jumătate a sec. al XVIII-lea - 1818). – Ch., 2000. – P. 99-104.
311. Transilvania la începutul sec. XVII. Acţiuni şi proiecte pentru
unitatea spaţiului carpato-danubian // Andrescu Ştefan. Restitutio
Daciae. Vol. 2 : Relaţiile politice dintre Ţara Românească, Moldova şi
Transilvania în răstimpul 1600-1659. – Bucureşti, 1989. – P. 85-135.
312. Transilvania sec. XIV-XV // Pascu Ştefan. Bobîlna. – Bucureşti,
1957. – P. 9-66.

48
313. Transilvania şi aranjamentele europene (1940-1944) în al doilea
război mondial / ed. st. introd., note de Vasile Puşcaş. – Cluj-Napoca :
Centrul de Studii Transilvănene Fundaţia Culturală Română, 1995. – 162
p.
314. Transilvania şi Banatul // Colesnic Iurie. Generaţia Unirii. – Ch. ;
Bucureşti, 2004. – P. 401.
315. Ţara Moţilor. Studii, articole şi comunicări. – Alba-Iulia : [s. n.],
1977. – 272 p.
Din cuprins : Nicolae Edroiu. Armistiţiul de la Inuri (13 nov. 1784) din
cursul răscoalei lui Horia. – P. 61-67 ; Iosif Covaci. Nicolae Bălcescu şi
revoluţia din 1848 în Transilvania în istoriografia maghiară. – P. 75-82 ;
Marcel Ştirban. Câteva date despre şcoala inferioară de viticultură din
Ighida (1920) şi unele documente cu caracter general legate de invăţă-
mântul agricol inferior din Transilvania (1919-1921). – P. 146-153.
316. Ţara Moţilor. Vol. IV. Studii, articole şi comunicări. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1992. – 203 p.
Din cuprins : Dumitru Lupaşcu. Interzicerea Sărbătorii centenarului răs-
coalei lui Horia în arhidieceza Alba-Iuliei. – P. 37-40 ; Nicolae Şteiu.
Revoluţia de la 1848 – 1849 reflectată în cronica Mărgăului 1858. – P.
46-59. Eugen S. Cucerzan. Raportul dintre aspectele naţionale şi sociale
în ideologia revoluţionarilor români de la 1848 din Transilvania. – P. 62-
71 ; Marcel Ştirban. Evenimentele din noiembrie şi 1 decembrie 1918,
din comitatul Albei inferioare, reflectate într-un chestionar al Astrei. – P.
80-90 ; Romulus Felea. Nicolae Iorga în Munţii Apuseni. – P. 111-120 ;
Nicolae Rîşteiu. Folclor muzical din Ţara Moţilor, o comoară insuficient
cercetată. – P. 148.
317. Ţara Moţilor. Vol. V. Studii, articole şi comunicări. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1997. –315 p.
Din cuprins : Eugen S. Cucerzan. Raportul naţional-social la 1848 în
Transilvania (Discursul lui S. Barnuţiu de la Blaj). – P. 53-68 ; Ruxandra
Manta. Delegaţii Roşiei Mantane la Marea Unire. – P. 84-94.
318. Unirea Principatelor Române. Constituirea statului modern
român. Transilvania sub regimul neoabsolutist (1849 -1860) şi liberal
(1860-1867) // Istoria românilor : Epoca modernă. – Galaţi, 1992. – P.
76-84.
319. 1 Decembrie 1918 // Georgescu Vlad. România anilor ’80. –
Munchen-Bucureşti, 1995. – P. 48-50.
320. Voci Latine de la fraţi la fraţi : Culeg. de studii, articole şi
adeziuni la Mişcarea Naţională din Transilvania şi Banat din 1892-1894 /
49
realizată de Vasile Alexandrescu- Urechia. – Galaţi : Porto-Franco,
1993. – 139 p.
321. Voievodatul Transilvaniei şi Porţile Vestice în sec. XII-XIII // O
istoriei a Românilor : [studii critice] / Şt. Andrescu, D. Berindei ş. a. ;
coord. S. Fischer-Galaţi, D. C. Giurescu, I. A. Pop. – Cluj-Napoca, 1998.
– P. 75-128.
322. Voievozi, duci, cneji în Transilvania sec. X-XIV // Columbeanu
Sergiu. Cnezate şi voievodate româneşti. – Bucureşti, 1973. – P. 45-72.

În alte limbi

323. Capatana, Dan. The towns of Transilvania / english version by


Emma Tamâianu. – Cluj-Napoca : Negoiu Publisher. 1994. – 48 p. – În
lb. engleză.
324. Iancu, Gheorghe. The Ruling Council : The Integration of
Transylvania into Romania : 1918-1920 / G. Iancu. – Cluj-Napoca : The
Romanian Cultural Foundation, 1995. – 252 p. – În lb. engleză.
325. Nouzille Jean. Transilvania. Zona di contatti e conflitti / Jean
Nouzille ; trad. A cura di Piero Ponti. – Roma, [s. n.], 1998. –374 p. – În
lb. italiană.
326. Prodan, David. Transylvania and again Transylvania : A.
Historical Exposé / David Prodan. – Cluj-Napoca : Center for
Transylvanian’ studies the romanian cultural, 1992. – 220 p. – În lb.
engleză.
327. Prodan, David. Transylvania and again Transylvania : A.
Historical Exposé / David Prodan. – Cluj-Napoca : Center for
Transylvanian’ studies the romanian cultural foundation, 1955. – 234 p.
– În lb. engleză.
328. Transylvanian Review. – 1999. – Vol. 8, No. 1, Spring. – 188 p. –
(Romanian Cultural Foundation. Center for Transylvanian Studies). – În
lb. engleză.
329. Transylvanian Review. – 1999. – Vol. 8, No. 2, Summer. – 144 p.
– (Romanian Cultural Foundation. Center for Transylvanian Studies). –
În lb. engleză.
330. Transylvanian Review. – 1999. – Vol. 8, No. 3, Autumn. – 160 p.
– (Romanian Cultural Foundation. Center for Transylvanian Studies). –
În lb. engleză.

50
331. Transylvanian Review. – 1999. – Vol. 8, No. 4, Winter. – 158p. –
(Romanian Cultural Foundation. Center for Transylvanian Studies). – În
lb. engleză.

51
Personalităţi transilvănene
„O glorie a unui geniu mai totdeauna e o continuare a unor nume
particulare de fapte şi cugetări: este sumariul timpilor
spre înţelegerea prezentului şi perceperea viitorului”

V. A. Urechia
Ion Agârbiceanu – scriitor
(1882-1963)

332. Agârbiceanu, Ion. Amintirile / Ion Agârbiceanu ; st. introd. tab.


cronol., ref. critice de Sanda Cordoş. – Cluj-Napoca : Cartimpex, 1998. –
260 p.
333. Agârbiceanu, Ion. Arhanghelii : [roman] / Ion Agârbiceanu ; ed.
îngrijită de G. Pienescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1986. – 606
p.
334. Agârbiceanu, Ion. Arhanghelii : [roman] / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Eminescu, 1986. – 463 p.
335. Agârbiceanu, Ion. Arhanghelii : roman în 2 vol. / Ion
Agârbiceanu ; pref. de M. Zaciu. – Bucureşti : Editura pentru Literatură,
1962.
Vol. I – 355 p.
336. Vol. II – 261 p.
337. Agârbiceanu, Ion. Cartea legendelor / Ion Agârbiceanu ; cuv.
înainte de Lucian Blaga. – Cluj-Napoca : Ed. Remus, 1996. – 497 p.
338. Agârbiceanu, Ion. Ceasuri de seară : [mărturii-comentarii-arhivă] /
Ion Agârbiceanu; alcăt. de Mircea Zaciu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. –
375 p.
339. Agârbiceanu, Ion. Două iubiri : [povestiri] / Ion Agârbiceanu ;
antol. de G. Pienescu ; pref. de Cornel Regman. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1968. – 469 p.
340. Agârbiceanu, Ion. Faraonii : [roman] / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2003. – 312 p.
341. Agârbiceanu, Ion. Faraonii : [roman] / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1961. – 338 p.
342. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga : [povestiri] / Ion Agârbiceanu ; il.
Emil Childescu. – Ch. : Litera, 2001. – 344 p.

52
343. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga şi alte povestiri fantastice / Ion
Agârbiceanu ; antol., tab. cronol. şi selecţ. aprecierilor critice de
Constantin Cubleşan. – Bucureşti : Ed. 100 + 1 Gramar, 1998. – 160 p.
344. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga : povestiri / Ion Agârbiceanu ; cop. de
Isai Cârmu. – Ch. Litera, 1997. – 368 p.
345. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga : [povestiri] / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Ed. Vizual, 1994. – 125 p.
346. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga : [povestiri şi nuvele] / Ion
Agârbiceanu ; antol., pref., tab. cron. şi crestomaţie critică de Constantin
Mohanu. – Timişoara : Facla, 1987. – 255 p.
347. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga şi alte povestiri / Ion Agârbiceanu ;
ed. îngr. de M. Zaciu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 173 p.
348. Agârbiceanu, Ion. Fefeleaga : povestiri şi nuvele / Ion
Agârbiceanu. – Timişoara : Facla, 1987. – 255 p.
349. Agârbiceanu, Ion. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion
Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1959. – 258 p. : il.
350. Agârbiceanu, Ion. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion
Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. Garamond, [s. a.]. – 208 p.
351. Agârbiceanu, Ion. File din cartea naturii : [povestiri] / Ion
Agârbiceanu ; selecţ. şi red. Passionaria Stoicescu. – Bucureşti : Ed.
Doina, [s. a.]. – 159 p.
352. Agârbiceanu, Ion. Licean... odinioară : [roman] / Ion Agârbiceanu ;
ed., pref. şi glosar de Aurel Sasu. – Cluj : Dacia, 1972. – 280 p.
353. Agârbiceanu, Ion. Meditaţie în septembrie. Publicistică literară /
Ion Agârbiceanu ; ed. îngrijită de Aurel Sasu. – Cluj : Dacia, 1971. – 254
p.
354. Agârbiceanu, Ion. Nepoata lui moş Mitruţ : [nuvle] / Ion
Agârbiceanu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1977. – 95 p. : il.
355. Agârbiceanu, Ion. Nuvele / Ion Agârbiceanu ; pref. şi bibliogr. de
Constantin Cubleşan. – Bucureşti : Minerva, 1985. – 336 p.
356. Agârbiceanu, Ion. Nuvele. Povestiri. Vol. 2. / Ion Agârbiceanu ;
ed. îngrijită de G. Pienescu ; antol. şi repere ist.-literare realizate în red.
de M. Dascal. – Bucureşti : Minerva, 1982. – 483 p.
357. Agârbiceanu, Ion. Opere în 15 vol. / Ion Agârbiceanu. – Bucureşti :
Minerva, 1989.
Vol. 10. Biruinţa : roman. – 452 p.
358. Vol. 14. Lume nouă : roman. – 467 p.
359. Vol. 15. Prăbuşirea : roman. – 343 p.
53
360. Agârbiceanu, Ion. Opere. Schiţe şi povestiri : în 3 vol. / Ion
Agârbiceanu. – Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1962.
Vol. I. – 402 p.
361. Vol. II. – 533 p.
362. Vol. III. – 505 p.
363. Agârbiceanu, Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu ; antol., tab. cronol.
pref. şi note de P. Androne. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1989. – 233 p.
364. Agârbiceanu, Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu ; ed. îngrijită de G.
Pienescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1986. 124 p.
365. Agârbiceanu, Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu ; antol. şi bibliogr.
de A. Sasu. – Bucureşti : Minerva, 1979. – 295 p.
366. Agârbiceanu, Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu. – Ed. a 2-a. –
Bucureşti : Ed. Tineretului, 1968. – 272 p.
367. Agârbiceanu, Ion. Povestiri / Ion Agârbiceanu ; antol., pref. şi note
de Ion Brad. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1962. – 213 p.
368. Agârbiceanu, Ion. Schiţe şi nuvele / Ion Agârbiceanu ; antol. pref.
şi tab. cronol. de Vasile Molan. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Albatros,
1983. – 287 p.
369. Agârbiceanu, Ion. Schiţe şi nuvele / Ion Agârbiceanu ; antol., pref.
şi tab. cronol. de Vasile Molan. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1975. – 294
p.
370. Agârbiceanu, Ion. Schiţe şi povestiri / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1954. – 252 p.
371. Agârbiceanu, Ion. Strigoiul : [roman] / Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Ed. Allfa ; Paideia, 1997. – 589 p.

***

372. Ceasuri de seară cu Ion Agârbiceanu : Mărturii, comentarii, arhivă


/ alcăt. Mircea Zaciu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. – 375 p. : 15 f. il.
373. Popa, Mircea. Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu. –
Bucureşti : Minerva, 1982. – 399 p.
374. Zaciu, M. Ion Agârbiceanu. – Bucureşti : Minerva, 1972. – 347 p.
375. Zaciu, M. Ion Agârbiceanu. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură,
1964. – 148 p.

54
Dorin Almăman – scriitor
(n.16 mai 1934, Auid, jud. Alba)
376. Almăşan, Dorin. Anotimpuri cu poveşti. O carte pentru cititorii
între 7 şi 77 de ani / Dorin Almăşan. – Cluj-Napoca : Mediamira, 1999. –
198 p. : il.
377. Almăşan, Dorin. Cutezători ai sec. XX : [povestiri] / Dorin
Almăşan. – Cluj- Napoca : Dacia, 1977. – 200 p. : il.
378. Almăşan, Dorin. Mingea şi prietenii săi : scurtă povestire a
jocurilor sportive / Dorin Almaşan ; cop. şi il. de Virgil Tomuleţ. – Cluj-
Napoca : Ed. Recomfinas-fapta transilvăneană, 1993. – 50 p. : il.
379. Almăşan, Dorin. Taina cetăţii : [povestiri] / Dorin Almăşan. –
Bucureşti : Ion Creangă, 1990. – 70 p. : il.

Valeriu Anania – Arhiepiscopul Clujului,


Vadului şi Feleacului, scriitor
380. Anania, Valeriu. Amintirile peregrinului Apter : [povestiri] /
Valeriu Anania. – Ed. a 2-a. – Piteşti : Paralela 45, 2000. – 366 p.
381. Anania, Valeriu. Din spumele mării : pagini despre religie şi
cultură / Valeriu Anania ; ed. îngrijită de Sandu Frunză. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1995. – 246 p.
382. Anania, Valeriu. Hoţul de mărgăritare : (parabolă în patru acte) /
Valeriu Anania. – Cluj-Napoca : Casa de ed. Dokia, 1993. – 118 p.
383. Anania, Valeriu. Imn Eminescului : în nouăsprezece cânturi /
Valeriu Anania. – Bucureşti : Cartea Românească, 1992. – 23 p.
384. Anania, Valeriu. Istorii Agrippine : versuri / Valeriu Anania. –
Bucureşti : Cartea Românească, 1976. – 64 p.
385. Anania, Valeriu. Păhărelul cu nectar / Valeriu Anania. – Ed. a 2-a.
– Cluj-Napoca : Limes, 2003. – 62 p. : il.
386. Anania, Valeriu. Pro memoria. Acţiunea catolicismului în România
interbelică / Valeriu Anania ; Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti : Ed.
Inst. Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992. – 235 p.

Ion Arcaş – scriitor


(n. 7 iulie 1932, Alămor, jud. Sibiu)

55
387. Arcaş, Ion. Sub umbrelele Iancului : [versuri] / Ioan Arcaş. – Cluj-
Napoca : [s. n.], [s. a.]. – 41 p.
388. Arcaş, Ion. Teste de sinceritate : versuri / Ion Arcaş. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1988. – 79 p.

Ioan-Pavel Azap – poet


(n. 15 mai 1967, Ticvanul Mic, jud.Caraş-Severin)
389. Azap, Ioan-Pavel. Poeme de cinci stele / Ioan-Pavel Azap ; coord.
Mircea Petean. – Cluj-Napoca : Limes, 2002. – 62 p.

Anatol. E. Baconsky – scriitor


(1925-1977)
390. Baconsky, A. E. Biserica Neagră şi alte proze / A. E. Baconski. –
Bucureşti : Ed. David ; Ch. : Litera, 1997. – 334 p.
391. Baconsky, A. E. Biserica Neagră : [roman] / A. E. Baconsky ;
îngrijire de Pavel Ţugui. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Eminescu, 1995. –
132 p.
392. Baconsky, A. E. Echinoxul nebunilor şi alte povestiri / A. E.
Baconsky. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1967. – 229 p.
393. Baconsky, A. E. Fluxul memoriei : poezii / A. E. Baconsky. – Ch. :
Litera, 1997. – 320 p.
394. Baconsky, A. E. Poeţi şi poezie / A. E. Baconsky. – Bucureşti : Ed.
pentru Literatură, 1963. – 316 p.
395. Baconsky, A. E. Remember : jurnal de călătorie / A. E. Baconsky. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1968. – 340 p.
396. Baconsky, A. E. Scrieri. În 2 vol. / A. E. Baconsky. – Bucureşti :
Cartea Românească, 1990.
Vol. 1. – Poezii / ed. îngrijită note, cron. şi bibliogr. de P. Ţugui ; st.
introd. de M. Martin. – 509 p.
397. Vol. 2. – Proză. – 365 p.
398. Baconsky, A. E. Versuri / A. E. Baconsky. – Bucureşti : Ed.
Tineretului, 1964. – 233 p.

Gheorghe Bariţiu – ziarist, om politic şi istoric


(1812-1893)

56
399. Bariţiu Gheorghe // Prodan, D. Din istoria Transilvaniei : Studii şi
evocări. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1991. – P. 326-337.
400. Netea, Vasile. George Bariţiu : [viaţa şi activitatea sa] / Vasile
Netea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1966. – 365 p.

Horia Bădescu – poet


(n. 24 ferbruarie 1943, Aref, jud. Argeş)
401. Bădescu, Horia. Ascunsa trudă : [schiţe] / Horia Bădescu. –
Bucureşti : Eminescu, 1979. – 90 p.
402. Bădescu, Horia. Ferestre : [povestiri] / Horia Bădescu. – Bucureşti :
Ed. Albatros, 1990. – 118 p.
403. Bădescu, Horia. Joia patimilor : [memorii] / Horia Bădescu. –
Galaţi : Ed. Libra, 1993. – 165 p.
404. Bădescu, Horia. Lieduri : [versuri] / Horia Bădescu. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1992. – 107 p.
405. Bădescu, Horia. Recurs la singurătate : versuri / Horia Bădescu. –
Bucureşti : Eminescu, 1982. – 124 p.
406. Bădescu, Horia. Ronsete : [poezii] / Horia Bădescu. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1995. – 64 p.
407. Bădescu, Horia. Zborul gîştei sălbatice : [roman] / Horia Bădescu.
– Bucureşti : Eminescu, 1989. – 204 p.

Mihai Beniuc – poet, prozator


(1907-1988)
408. Beniuc, Mihai. Ajun de răscoală : [roman] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1979. – 87 p.
409. Beniuc, Mihai. Alte drumuri : poezii / Mihai Beniuc. – Bucureşti :
Ed. pentru Literatură, 1967. – 186 p.
410. Beniuc, Mihai. Apele se revarsă în mare : versuri / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Eminescu, 1982. – 173 p.
411. Beniuc, Mihai. Călătorii prin constelaţii : versuri / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. Tineretului, 1957. – 157 p.
412. Beniuc, Mihai. Cântecele inimii : [versuri] / Mihai Beniuc ; il. de
Aurel Stoicescu. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1960. – 178 p.
413. Beniuc, Mihai. Cu un ceas mai devreme : versuri / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură, 1959. – 167 p.

57
414. Beniuc, Mihai. Culorile toamnei : [versuri] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : [s. n.], 1962. – 194 p.
415. Beniuc, Mihai. Dispariţia unui om de rînd : [roman] / Mihai
Beniuc. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1963. – 516 p.
416. Beniuc, Mihai. Iarna magnoliei : versuri / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1984. – 150 p.
417. Beniuc, Mihai. Inima bătrânului Vezuv : [versuri] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : E.S.P.L.A., 1957. – 177 p.
418. Beniuc, Mihai. Inima-n zale : versuri / Mihai Beniuc. – Bucureşti :
Ed. Militară, 1969. – 167 p.
419. Beniuc, Mihai. Materia şi visele : versuri / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1961. – 147 p.
420. Beniuc, Mihai. Patrula de noapte : [poezii] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Eminescu, 1975. – 106 p.
421. Beniuc, Mihai. Pe coardele timpului : [versuri] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1963. – 249 p.
422. Beniuc, Mihai. Pe muchie de cuţit : [roman] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Ed de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959. – 505 p.
423. Beniuc, Mihai. Poezii (1938 – 1968) / Mihai Beniuc. – Bucureşti :
Ed. pentru Literatură, 1969. – 677 p.
424. Beniuc, Mihai. Poezii / Mihai Beniuc ; pref. de Savin Bratu. –
Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă. – 1960. – 346 p.
425. Beniuc, Mihai. Poezii / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Ed. Tineretului,
1959. – 160 p.
426. Beniuc, Mihai. 75 poeme / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Minerva,
1982. – 129 p.
427. Beniuc, Mihai. Ţara amintirilor : [versuri] / Mihai Beniuc. –
Bucureşti : Eminescu, 1976. – 195 p.
428. Beniuc, Mihai. Zi de zi : [versuri] / Mihai Beniuc. – Bucureşti : Ed.
pentru Literatură, 1965. – 174 p.

Lucian Blaga – poet, dramaturg, prozator, filosof şi eseist


(1895-1937)
429. Blaga, Lucian. Antologie de poezie populară = Volksdichtung eine
Antologie / Lucian Blaga ; ed. îngrijită şi trad. de A. Greive, Gerda
Schuler, I. Taoloş ; il. de M. Vulcănescu. – Bucureşti : Grai şi Suflet ;

58
Cultura Naţională, 1995. – 308 p. – Text paralel în lb. română şi
germană.
430. Blaga, Lucian. Aspecte antropologice / Lucian Blaga. – Timişoara :
Facla, 1976. – 203 p.
431. Blaga, Lucian. Ceasornicul de nisip : [reportaje] / Lucian Blaga ;
ed. îngrijită, pref. şi bibliogr. de Mircea Popa. – Cluj : Dacia, 1973. –
329 p.
432. Blaga, Lucian. Corespondenţă : (A-F) / Lucian Blaga ; ed. îngrijită,
note şi coment. de M. Cenuşă. – Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 308 p.
433. Blaga Lucian. Cunoaştere şi creaţie : culeg. de studii / coord. de D.
Ghise, A. Botez, V. Botez. – Bucureşti : Cartea Românească, 1987. –
577 p.
434. Blaga, Lucian. Despre conştiinţa filosofică / Lucian Blaga. –
Timişoara : Facla, 1974. – 179 p.
435. Blaga, Lucian. Din lirica engleză : tălmăciri / Lucian Blaga. –
Bucureşti : Univers, 1970. – 130 p.
436. Blaga, Lucian. Elanul insulei : aforisme şi însemnări / Lucian
Blaga. – Cluj-Napoca : Dacia, 1977. – 271 p.
437. Blaga, Lucian. Experimentul şi spiritul matematic / Lucian Blaga. –
Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1969. – 244 p.
438. Blaga, Lucian. Fiinţa istorică / Lucian Blaga ; ed. îngrijită, note şi
postf. de Tudor Cătineanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1977. – 292 p.
439. Blaga, Lucian. Gîndirea românească în Transilvania în sec. al
XVIII-lea / Lucian Blaga ; ed. îngrijită de G. Ivaşcu. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1966. – 230 p.
440. Blaga, Lucian. Hronicul şi cîntecul vîrstelor : album documentar /
Lucian Blaga ; realizat de R. Căprinişanu. – Sibiu : Ed. Imago, 1995. –
117 p.
441. Ibidem. – Ch. : Hyperion, 1993. – 400 p.
442. Ibidem. – Bucureşti : Minerva, 1990. – 237 p.
443. Ibidem. – Bucureşti : Ion Creangă, 1984. – 159 p.
444. Ibidem. – Bucureşti : Eminescu, 1973. – 221 p.
445. Ibidem. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1965. – 257 p.
446. Blaga, Lucian. În marea trecere : [poezii, teatru] / Lucian Blaga ;
cop. de Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997. – 319 p.
447. Blaga, Lucian. Încercări filosofice / Lucian Blaga. – Timişoara :
Facla, 1977. – 294 p.

59
448. Blaga, Lucian. Luntrea lui Caron : roman / Lucian Blaga. –
Bucureşti : Humanitas, 1990. – 527 p.
449. Blaga, Lucian. Meşterul Manole : [dramă] / Lucian Blaga ; note de
C. Ciopraga. – Iaşi : Ed. Ars Longa, 1995. – 176 p.
450. Blaga, Lucian. Meşterul Manole : [dramă] / Lucian Blaga ; tab.
cron., pref. note şi bibliogr. de M. Sittner-Prică. – Bucureşti : Ed.
Albatros, 1983. – 144 p.
451. Blaga, Lucian. Mirabila sămînţă : [poezii] / Lucian Blaga ; col.
îngrijită de C. Dragomir. – Ch. : Prut Internaţional, 2000. – 184 p.
452. Blaga, Lucian. Mirabila sămînţă : poezii / Lucian Blaga ; ed.
îngrijită de G. Ivaşcu. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1968. – 263 p.
453. Blaga, Lucian. Opere. În 2 vol. / Lucian Blaga. – Ch. : Ştiinţa,
1995
Vol. I. – text îngrijit, st. introd., tab. cron., note şi coment. de George
Gană. – 585 p.
454. Vol. II. – text îngrijit, note şi coment. de D. Blaga şi Petre Nicolau ;
st. introd. de Ioan Holban. – 447 p.
455. Blaga, Lucian. Opere. Vol. III. Tălmăciri / Lucian Blaga ; ed.
îngrijită de D. Blaga. – Bucureşti : Minerva, 1975. – 274 p.
456. Blaga, Lucian. Opere. Vol. III. Teatru / Lucian Blaga ; ed. critice şi
st. introd. de G. Gană. – Bucureşti : Minerva, 1986. – 647 p.
457. Blaga, Lucian. Opere. Vol. IV. Teatru / Lucian Blaga ; ed. critică
de G. Gană. – Bucureşti : Minerva, 1991. – 721 p.
458. Blaga, Lucian. Opere. Vol. IV. Teatru / Lucian Blaga. – Bucureşti :
Minerva, 1977. – 516 p.
459. Blaga, Lucian. Opere. Vol. V. Teatru / Lucian Blaga ; ed. îngrijită
de D. Blaga. – Bucureşti : Minerva, 1977. – 486 p.
460. Blaga, Lucian. Opere. Vol. VI. Hronicul şi cîntecul vîrstelor :
[memorii] / Lucian Blaga ; ed. ingrijită de D. Blaga. – Bucureşti :
Minerva, 1979. – 261 p.
461. Blaga, Lucian. Peisaj şi amintire / Lucian Blaga. – Bucureşti :
Sport-Turism, 1988. – 196 p.
462. Blaga, Lucian. Poemele luminii : poezii / Lucian Blaga ; ed.
îngrijită de G. Ivaşcu ; pref. de M. Tomuş. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1986. – 281 p.
463. Blaga, Lucian. Poemele luminii = Pesnite na svetlosta / Lucian
Blaga ; trad. de T. Sarov ; pref. de Şt. Aug. Doinaş. – Bucureşti :
Minerva, 1979. – 215 p. – Text paralel în lb. română şi bulgară.
60
464. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga ; ed. îngrijită, pref. şi tab.
cron. de G. Gană. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1992. – 244 p.
465. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga. – Bucureşti : Eminescu,
1988. – 414 p.
466. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga ; ed. de I. Nistor. – Bucureşti :
Cartea Românească, 1982. – 480 p.
467. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga. – Bucureşti : Minerva, 1981.
– 447 p.
468. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga ; ed. îngrijită, rev. şi adăugită
de G. Ivaşcu. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1967. – 555 p.
469. Blaga, Lucian. Poezii / Lucian Blaga. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1966. – 534 p.
470. Blaga, Lucian. Scrieri despre artă / Lucian Blaga ; pref. de D.
Micu . – Bucureşti : Minerva, 1990. – 196 p.
471. Blaga, Lucian. Teatru. Vol. II / Lucian Blaga. – Bucureşti :
Minerva, 1987. – 272 p.
472. Blaga, Lucian. Teatru. Vol. II / Lucian Blaga. – Bucureşti :
Minerva, 1984. – 295 p.
473. Blaga, Lucian. Teatru. Vol. II. / Lucian Blaga ; antol. pref., tab.
cron. şi bibliogr. de G. Gană. – Ed. a 2-a rev. – Bucureşti : Ed. Albatros,
1980. – 413 p.
474. Blaga, Lucian. Trilogia cunoaşterii. În 3 vol. / Lucian Blaga. –
Bucureşti : Humanitas, 1993.
Vol. 1. Eonul dogmatic. – 190 p.
475. Vol. 2. Cunoaşterea luciferică. – 223 p.
476. Vol. 3. Cenzura transcendentă. – 191 p.
477. Blaga, Lucian. Tristeţe metafizică : [poeme] / Lucian Blaga ; trad.
de W. Aichelburg, G. Drozdowski, Z. Franyo, R. Herrfurth şi O. Pastior ;
pref. şi tab. cron. de W. Aichelburg ; selecţ. şi cuv. înainte de I. Acsar. –
Bucureşti : Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 1995. – 383 p. – Text
paralel în lb. română şi germană.
478. Blaga, Lucian. Vederi şi istorie / Lucian Blaga ; ed. îngrijită şi pref.
de M. Popa. – Galaţi : Porto-Franco, 1992. – 156 p.
479. Blaga, Lucian. Zări şi etape / Lucian Blaga ; text îngrijit şi bibliogr.
de D. Blaga. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1968. – 342 p. : 8 f. : il.
480. Blaga, Lucian. L’ être historique. – Paris : Ed. Librairie du savoir,
1991. – 238 p. – în lb. franceză.

61
***
481. Crohmălniceanu, Ov. S. Lucian Blaga / Ov. S. Crohmălniceanu. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1963. – 178 p.
482. Diaconu, Florica. Dicţionar de termeni filozofici ai lui Lucian
Blaga : Introducere prin concepte / F. Diaconu, M. Diaconu. –
Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000. – 348 p.
483. Drimba, Ovidiu. Filosofia lui Lucian Blaga / O. Drimba. –
Bucureşti : Casa de Editură Excelsior MultiPress, 1994. – 175 p.
484. Micu, D. Estetica lui Lucian Blaga / D. Micu. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1970. – 212 p.
485. Micu, D. Lirica lui Lucian Blaga / D. Micu. – Bucureşti : Ed.
pentru Literatură, 1967. – 167 p.
486. Mihu, A. Lucian Blaga : Mioriţa Cultă a spiritualităţii româneşti /
A. Mihu. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. – 240 p.
487. Muthu, M. Lucian Blaga – dimensiuni răsăritene / M. Muthu. –
Cluj-Napoca : Paralela 45, 2000. – 117 p.
488. Oprişan, I. Lucian Blaga printre contemporani : dialoguri / I.
Oprişan. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Saeculum Vestala, 1995. – 607 p.
489. Pop, Ioan. Lucian Blaga : universul liric / Ion Pop. – Bucureşti :
Cartea Românească, 1981. – 281 p.
490. Rugescu, Lelia. Cu Lucian Blaga / Lelia Rugescu. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1985. – 211 p.
491. Şora, Mariana. Cunoaşterea poetică şi mit în opera lui Lucian
Blaga / Mariana Şora. – Bucureşti : Minerva, 1970. – 279 p.
492. Tănase, Alexandru. Lucian Blaga - filosoful poet, poetul filosof /
Alexandru Tănase. – Bucureşti : Cartea Românească, 1977. – 478 p.
493. Todoran, Eugen. Lucian Blaga : mitul dramatic / Eugen Todoran.
– Timişoara : Facla, 1985. – 344 p.
494. Vaida, M. Pe urmele lui Lucian Blaga / M. Vaida. – Bucureşti :
Sport-Turism, 1982. – 327 p. : il.
495. Vatamaniuc, D. Lucian Blaga : 1895-1961 / D. Vatamaniuc –
Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. – 762 p.

Aurel Bodiu – poet


(n 9 iulie 1944, Borşa, jud.Bihor)
496. Bodiu, Aurel. Ceaţă de muzică veche : [versuri] / Aurel Bodiu ; ed.
Mircea Petean. – Cluj : Limes, 2000. – 79 p.
62
497. Bodiu, Aurel. Convergenţa universaliilor : schiţă pentru o mitologie
românească / Aurel Bodiu. – Cluj-Napoca : Limes, 2000. – 188 p.
498. Bodiu, Aurel. Păstorul de Sfincşi : poeme / Aurel Bodiu. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1996. – 66 p.

Mariana Bojan – poetă


(n.16 iunie 1947, Cîmpia Turzii, jud. Cluj)
499. Bojan, Mariana. Arta înfocării : [versuri] / Mariana Bojan ; cuv.
înainte de Irina Petraş. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001.
– 130 p.
500. Bojan, Mariana. Ultima noapte a Şeherezadei : [nuvele] / Mariana
Bojan. – Bucureşti : Ed. Pedagogică şi Didactică, 1996. – 64 p.

Ion Brad – scriitor


(n. 8 noiembrie 1929, Pănade, jud. Alba)
501. Brad, Ion. Descoperirea familiei : roman / Ion Brad. – Ed. a 4-a rev.
şi adăugită. – Bucureşti : Eminescu, 1976. – 363 p.
502. Brad, Ion. Icoana nevăzută : [poezii] / Ion Brad. – [s. l.] : Ed.
Demiurg, 1996. – 126 p.
503. Brad, Ion. Întîlnire periculoasă : roman / Ion Brad. – Bucureşti :
Eminescu, 1985. – 224 p.
504. Brad, Ion. Muntele : roman / Ion Brad. – Bucureşti : Ed. Didactică
şi Pedagogică, 1996. – 192 p.
505. Brad, Ion. Muntele catîrilor : roman / Ion Brad. – Bucureşti :
Eminescu, 1980. – 263 p.
506. Brad, Ion. Ora întrebărilor : [poezii] / Ion Brad ; pref. de Aurel
Martin. – Bucureşti : Minerva, 1979. – 248 p.
507. Brad, Ion. Proces în recurs : roman / Ion Brad. – Bucureşti :
Eminescu, 1988. – 288 p.
508. Brad, Ion. Raiul răposaţilor : roman / Ion Brad. – Bucureşti :
Eminescu, 1978. – 413 p.
509. Brad, Ion. Rădăcinile cerului : [roman] / Ion Brad ; cuv. înainte de
Irina Petraş. – Bucureşti : Eminescu, 1989. – 409 p.
510. Brad, Ion. Romanul de familie. În 2 vol. / Ion Brad. – Bucureşti :
Eminescu, 1986.
Vol. 1. Cartea întîia : Zăpada ; Cartea a doua : Soare cu dinţi. – 444 p.

63
511. Vol. 2. Cartea a trea. În umbra castelului ; Cartea a patra : Thaassu.
– 398 p.
512. Brad, Ion. Vase de Tanagara : versuri / Ion Brad. – [s. l.] : Ed. Irina,
1993. – 97 p.

Petre Bucşa – scriitor


(n.11 martie 1919, Deleni, jud. Cluj)
513. Bucşa, Petre. Ceremonii : poeme / Petre Bucşa. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1978. – 90 p.
514. Bucşa, Petre. Când cocoşii uitară să mai cânte : [schiţe] / Petre
Bucşa. – Cluj-Napoca : Mesagerul, 1998. – 203 p.
515. Bucşa, Petre. De n-ar veni noaptea... : versuri / Petre Bucşa. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1969. – 78 p.
516. Bucşa,Petre. Melancolii policrome. 1941-1984 : versuri / Petre
Bucşa. – Cluj-Napoca : Mesagerul, 1994. – 128 p.
517. Bucşa, Petre. Mereu iubirea : poeme / Petre Bucşa. – Bucureşti :
Eminescu, 1988. – 62 p.
518. Bucşa, Petre. Transparenţe : versuri / Petru Bucşa. – Galaţi : Porto-
Franco, 1993. – 56 p.

Ion Budai-Deleanu – scriitor, filolog şi istoric


(1760-1820)
519. Budai-Deleanu Ion / st. introd., antol. tab. cronol. şi bibliogr. de R.
Chiricescu. – Bucureşti : Eminescu, 1980. – 257 p.
520. Budai-Deleanu Ion. Scrieri lingvistice / Ion Budai-Deleanu. –
Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1970. – 215 p.
521. Budai-Deleanu Ion. Trei viteji / Ion Budai-Deleanu. – Ed. a 2-a. –
Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. – 143 p.
522. Budai-Deleanu Ion. Ţiganiada : [poem] / Ion Budai-Deleanu. –
Timişoara : Ed. Amarcord, 1999. – 540 p.
523. Ibidem. – Ch. : Litera, 1997. – 368 p.
524. Ibidem. – Cluj-Napoca : Dacia, 1994. – 127 p.
525. Ibidem / st. introd., tab. cron. şi bibliogr. selecţ. de Ioana Em.
Petrescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1984. – 388 p.
526. Ibidem / ed. îngrijită de Florea Fugariu. – Bucureşti : Minerva,
1973. – 397 p.

64
527. Ibidem / antol., pref. şi note finale de prof. J. Byck. – Bucureşti :
Ed. Tineretului, 1962. – 286 p.
528. Ibidem. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. –
229 p.
529. Ibidem / antol, pref. şi note de Romul Munteanu. – Ed. a 2-a. –
Bucureşti : Ed. Tineretului, 1956. – 285 p.
530. Ibidem. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1953. –
445 p.
531. Ibidem. – Bucureşti : [s. n.], 1944. – 355 p.
532. Ibidem. – Bucureşti : Ed. Garamond, [s. a.]. – 344 p.

***
533. Protopopescu, L. Noi contribuţii la bibliografia lui Ion Budai-
Deleanu : Documente inedite / L. Protopopescu. – Bucureşti : Ed.
Academiei RSR, 1964. – 34 p.
534. Sorohan, Elvira. Introducere în opera lui Ion Budai-Deleanu. –
Bucureşti : Ed. Minerva, 1984. – 294 p.
535. Vaida, M. I. Budai-Deleanu / M. Vaida. – Bucureşti : Ed. Albatros,
1977. – 172 p.

Virgil Bulat – scriitor


(n. 24 februarie 1940, Răduleni, Basarabia)
536. Bulat, Virgil. Dragonul spre ziuă : [versuri] / Virgil Bulat. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1988. – 70 p.
537. Bulat, Virgil. Mezopunct=Mésopoint : [versuri] / Virgil Bulat. –
Oradea : Ed. Cogito, 2002. – 121 p. – Text paralel în lb. română şi
franceză.
538. Bulat, Virgil. Patimile tânărului Ioan în Arcadii : [versuri] / Virgil
Bulat. – Cluj-Napoca : Clusium, 2000. – 64 p.

Emil Bunea – scriitor


(1932-1992)
539. Bunea, Emil. Am lăsat iarba să crească : roman / Emil Bunea. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1972. – 259 p.

65
Ioan Buteanu – poet
(n. 23 noiembrie 1969, Cluj-Napoca)
540. Buteanu, Ioan. Cartea de pus pe foc = Book to be burned / Ioan
Buteanu ; versiunea engl. de James Heron. – Cluj-Napoca : Limes,
1999. – 100 p. – Text paralel în lb. română şi engleză.

Al. Căprariu – poet


(1929-1988, Cluj-Napoca)
541. Căprariu, Al. Asfinţiturile zilnice : [versuri] / Alexandru Căprariu.
– Cluj-Napoca : Dacia, 1985. – 63 p.
542. Căprariu, Al. Cicatricile penumbrei : [versuri] / Al. Căprariu. –
Bucureşti : Cartea Românească, 1987. – 125 p.
543. Căprariu, Al. Ierbarul cu amintiri : [poezii] / Al. Căprariu. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1984 – 64 p.
544. Căprariu, Al. În timp ce pămîntul se-învîrte : [reportaje] / Al.
Căprariu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1977. – 171 p.
545. Căprariu, Al. Jurnal literar, 1957-1967 / Al. Căprariu. – Bucureşti :
Ed. pentru Literatură, 1967. – 286 p.
546. Căprariu, Al. Marea autobiografie : poeme / Al. Căprariu. –
Bucureşti : Eminescu, 1979. – 183 p.
547. Căprariu, Al. Ochii de pretutindeni : [versuri] / Al. Căprariu. –
Cluj-Napoca : [s. n.], 1981. – 109 p.
548. Căprariu, Al. Reîntoarcerea menestrelului : [versuri] / Al.
Căprariu ; pref. Al. Rosetti. – Cluj-Napoca : Dacia, 1988. – 94 p.

Dumitru Cerna – poet


(n. 11 mai 1955, Cerna, jud. Tulcea)
549. Cerna, Dumitru. Cireşe amare : [versuri] / Dumitru Cerna. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1993. – 62 p.
550. Cerna, Dumitru. Între două pustiuri : [versuri] / Dumitru Cerna ;
selecţ. şi cuv. înainte de Irina Petraş. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2001. – 169 p.
551. Cerna, Dumitru. Pasărea Ibis şi Agreserul : poezii / Dumitru
Cerna. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1998. – 67 p.
552. Cerna, Dumitru. Poeme translucide / Dumitru Cerna. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1996. – 78 p.
66
553. Cerna, Dumitru. Trist : poeme / Dumitru Cerna. – Cluj-Napoca :
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 50 p.

Domiţian Cesereanu – scriitor, critic literar


(n. 11 ianuarie 1935, Capru, jud. Cluj)
554. Cesereanu, Domiţian. Ipostaze : [critică lit.] / Domiţian Cesereanu.
– Cluj-Napoca : Dacia, 1970. – 233 p.
555. Cesereanu, Domiţian. Permanenţe ale criticii : [critică lit.]/
Domiţian Cesereanu. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1968. – 141 p.

Ruxandra Cesereanu – scriitoare


(n. 17 august, 1963, Cluj-Napoca)
556. Cesereanu, Ruxandra. Cădere deasupra oraşului : poezii /
Ruxandra Cereseanu. – Sibiu : TransPres, 1994. – 48 p.
557. Cesereanu, Ruxandra. Călătorie prin oglinzi : roman / Ruxandra
Cereseanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 144 p.
558. Cesereanu, Ruxandra. Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în
conştiinţa românească : [memorii] / Ruxandra Cereseanu. – Bucureşti :
Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998. – 290 p.
559. Cesereanu, Ruxandra. Femeia-cruciat : [poezii] / Ruxandra
Cereseanu. – Piteşti : Paralela 45, 1999. – 74 p.
560. Cesereanu, Ruxandra. Grădina deliciilor : versuri / Ruxandra
Cereseanu ; pref. de Adrian Popescu. – Cluj : Echinox, 1993. – 80 p.
561. Cesereanu, Ruxandra. Purgatoriile : nuvele / Ruxandra Cereseanu.
– Bucureşti : Ed. Albatros, 1997. – 250 p.
562. Cesereanu, Ruxandra. Tricephalos. Cartea licorniei. Peripeţiile
Alisei în Ţara NewYorkeză. Cuferele trupului meu : [povestiri] /
Ruxandra Cereseanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. – 288 p.

Doina Cetea – scriitoare


(n. 25 noiembrie 1942, Cetea, jud. Buhor)
563. Cetea, Doina. Agave : [versuri] / Doina Cetea. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1985. – 62 p.
564. Cetea, Doina. Binoclul motanului Potifor : poveşti de dimineaţă /
Doina Cetea. – Cluj-Napoca : [s. n.], 2002. – 80 p.

67
565. Cetea, Doina. Culorile începutului : versuri / Doina Cetea. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1986. – 87 p.
566. Cetea, Doina. Iataganul şi alte povestiri / Doina Cetea. – Bucureşti :
Ion Creangă, 1988. – 104 p.
567. Cetea, Doina. În faţa luminii : versuri. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1981.
– 47 p.
568. Cetea, Doina. Poiana nălucilor: [versuri] / Doina Cetea, Radu
Constantinescu. – Cluj : Clusium, 1997. – 77 p.
569. Cetea, Doina. Triunghiul Bermudelor : [versuri] / Doina Cetea. –
Cluj-Napoca : [s. n.], 1992. – 72 p.

Iustin Ceuca – scriitor, poet, ctitic literar


(n. 26 septembrie 1939, Mureşenii Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud)
570. Ceuca, Iustin. Despre constituirea dramei : [eseu] / Iustin Ceuca. –
Cluj-Napoca : Clusium, 1995. – 64 p.
571. Ceuca, Iustin. Melancolii / Iustin Ceuca. – Cluj-Napoca : Dacia,
1987. – 77 p.
572. Ceuca, Iustin. Teatrologia românească interbelică : (aspecte
teoretice) / Iustin Ceuca. – Bucureşti : Minerva, 1990. – 294 p.

Minerva Chira – poetă


(n. 19 februarie 1953, Negreni, jud. Cluj)
573. Chira, Minerva. Fosforescenţa putregaiului : poeme / Minerva
Chira. – Cluj-Napoca : Dacia, 1995. – 64 p.
574. Chira, Minerva. Leandrii Greciei : [versuri] / Minerva Chira. –
Cluj-Napoca : Clusium, 1999. – 64 p.
575. Chira, Minerva. Manual de tîrîre : poezii / Minerva Chira. –
Oradea : Mihai Eminescu, 1992. – 103 p.
576. Chira, Minerva. Ţara nimănui : poezii / Minerva Chira. – Oradea :
Mihai Eminescu, 1993 . – 194 p.

Ion Cocora – poet


(n. 14 noiembrie 1938, Greoni, jud. Caraş-Severin)
577. Cocora, Ion. Plante de dincolo : [versuri] / Ion Cocora. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1983. – 167 p.

68
578. Cocora, Ion. Privitor ca la teatru : [cronici teatrale] / Ion Cocora. –
Vol. 3. – Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 276 p.
579. Cocora, Ion. Suveranitate lăuntrică : poem / Ion Cocora. –
Bucureşti : Eminescu, 1975. – 78 p.

George Coşbuc – poet şi traducător


(1866-1918)
580. Coşbuc, George. A venit un lup din crâng : [cântec] / George
Coşbuc ; cop. şi il. G. Orza. – Cluj-Napoca : Ed. Cartimpex, 1998. – 15
p.
581. Coşbuc, George. Antologie sanscrită / George Coşbuc ; ed. îngrijită
de S. E. Demetrian. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1966. – 124 p. : 8
p. il.
582. Coşbuc, George. Balade şi idile / George Coşbuc. – Ch. : Prut
Internaţional, 2003. – 183 p.
583. Coşbuc, George. Balade şi idile / George Coşbuc. – Tîrgu-Mureş :
Ed. Veritas, 1993. – 256 p.
584. Coşbuc, George. Balade şi idile. Fire de tort : [versuri] / George
Coşbuc ; note şi bibliogr. de C. Cubleşan. – Bucureşti : Minerva, 1983.
– 351 p.
585. Coşbuc, George. Balade şi idile / George Coşbuc. – Bucureşti : Ed.
Tineretului, 1959. – 367 p.
586. Coşbuc, George. Cântece de vitejie : poezii / George Coşbuc. – Ch.
: Litera, 1998. – 343 p. – (Biblioteca şcolatului).
587. Coşbuc, George. Cîntece de vitejie / George Coşbuc ; pref. de C.
Trandafir ; tab. cron. şi aprecieri critice : V. Teclici. – Galaţi : Porto-
Franco, 1991. – 146 p.
588. Ibidem. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 287 p.
589. Ibidem / antol., tab. cron., pref. note de bibliogr. de N.
Constantinescu. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1981. – 109 p.
590. Ibidem. – Bucureşti : Minerva, 1977. – 192 p.
591. Ibidem. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1969. – 446 p.
592. Coşbuc, George. Concertul primăverii : [versuri] / George Coşbuc.
– Ch. : Ed. Cadran, 2005. – 8 p. : il.
593. Coşbuc, George. Despre literatură şi limbă / George Coşbuc. –
Bucureşti : Ed. E.S.P.L.A, 1960. – 238 p.

69
594. Coşbuc, George. Elementele literaturii populare / George Coşbuc ;
antol. pref. şi note de I. Filipciuc. – Cluj-Napoca : Dacia, 1986. – 406 p.
595. Coşbuc, George. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc. – Ch. :
Litera, 1998. – 335 p. – (Biblioteca şcolarului).
596. Coşbuc, George. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc ; cop. de I.
Cârmu. – Ch. : Litera, 1996. – 296 p. – (Biblioteca şcolarului).
597. Coşbuc, George. Fire de tort : [versuri] / George Coşbuc ; pref. de
M. Tomuş ; tab. cron. de D. Lazăr. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 258 p.
598. Coşbuc, George. Fire de tort şi alte poezii / George Coşbuc. –
Bucureşti : Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960. – 397 p.
599. Coşbuc, George. Fire de tort / George Coşbuc. – Ed. a 15-a. –
Bucureşti : Cartea Românească, [s. a.]. – 242 p.
600. Coşbuc, George. Iarna pe uliţă : [versuri] / George Coşbuc ; il. de I.
Moraru. – Ch. : Hyperion, 1992. – 32 p. : il.
601. Coşbuc, George. Iarna pe uliţă : [versuri] / George Coşbuc ; cop. şi
il. : F. Avram Andraşiu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1984. – 32 p. : il.
602. Coşbuc, George. Moartea lui Fulger : poezii / George Coşbuc ;
pref. şi tablou bibliogr. de G. Şovu. – Ch. : Hyperion, 1990. – 102 p.
603. Coşbuc, George. Nunta Zamfirei : [versuri] / George Coşbuc. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1961. – 238 p.
604. Coşbuc, George. Nunta Zamfirei şi alte poezii / George Coşbuc. –
Bucureşti : Junior, [s .a.]. – 16 p.
605. Coşbuc, George. Opere alese. Vol. I. Poezii / George Coşbuc ; ed.
îngrijită şi pref. de G. Scridon. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1966.
– 404 p.
606. Coşbuc, George. Opere alese. Vol. III / George Coşbuc ; ed.
îngrijită şi pref. de G. Scridon. – Bucureşti : Minerva, 1977. – 656 p.
607. Coşbuc, George. Opere alese. Vol. IV. Scrieri în proză / George
Coşbuc ; ed. îngrijită şi pref. de G. Scridon. – Bucureşti : Minerva, 1979.
– 670 p.
608. Coşbuc, George. Pagini alese / George Coşbuc. – Bucureşti : Ed.
Junior, [s. a.]. – 100 p.
609. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; ed. îngrijită de Em.
Galaicu – Păun. – Ch. : Cartier, 1998. – 175 p.
610. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; pref., tab. cron. de V.
Avram. – Sibiu : TransPres, 1994. – 208 p.
611. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; pref., tab. cron. şi glosar
de G. Scridon. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1987. – 316 p.
70
612. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc. – Bucureşti : Minerva,
1985. – 414 p.
613. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; pref., tab. cron.,
bibliogr. de V. Taşcu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1984. – 255 p.
614. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; antol. şi pref. de P.
Munteanu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ion Creangă, 1982. – 191 p.
615. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; ed. îngrijită şi pref. de P.
Poantă. – Cluj-Napoca : Dacia, 1979. – 230 p.
616. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc ; pref. de D. Micu. –
Bucureşti : Eminescu, 1972. – 268 p.
617. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc. – Bucureşti : Ed.
Tineretului, 1959. – 142 p.
618. Coşbuc, George. Poezii / George Coşbuc. – Bucureşti : Ed.
Tineretului, 1954. – 104 p.
619. Coşbuc, George. Poezii alese / George Coşbuc ; antol. şi note de L.
Ulici. – Bucureşti : Minerva, 1979. – 240 p.
620. Coşbuc, George. Poezii alese / George Coşbuc ; pref. de M.
Beniuc. – Bucureşti : E.S.P.L.A, [s. a.]. – 300 p.
621. Coşbuc, George. Poezii patriotice / George Coşbuc ; ed. îngrijită şi
cuv. înainte de C. Cubleşan ; cop. şi il. de V. Pop Silaghi. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1977. – 128 p.
622. Coşbuc, George. Poezii uitate / George Coşbuc ; antol. de D.
Munteanu. – Bistriţa : George Coşbuc, 1991. – 29 p.
623. Coşbuc, George. Versuri / George Coşbuc. – Timişoara : Facla,
1986. – 318 p.
624. Coşbuc, George. Versuri / George Coşbuc ; st. introd. de D. Micu.
– Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1961. – 920 p.
625. Coşbuc, George. Versuri şi proză / George Coşbuc. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1991. – 511 p.
626. Coşbuc, George. Vestitorii primăverii : [poezii] / George Coşbuc. –
Bucureşti : Ed. Visual, 1997. – 16 p. : il.
627. Ibidem. – Bucureşti : Ed. Ametist 92, 1995. – 221 p.
628. Ibidem. – Bucureşti : Ion Creangă, 1977. – 79 p.
629. Ibidem. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1968. – 79 p.
630. Ibidem. – Bucureşti : Lucman, [s. a.]. – 300 p.

71
631. Coşbuc, George. Zările de farmec : [versuri] / George Coşbuc ;
cuv. înainte de Ioan Alexandru ; st. introd. de A. Rău ; il. şi prez. artistică
: I. Miclea. – Sibiu : Ed. de Revista Transilvania, 1983. – 36 p. : 24 f. il.
632. Coşbuc, George. Zdreanţă : carte de citit şi colorat / George Coşbuc
; coord. : M. Georges. – Cluj-Napoca : Hyperion, [s. a.]. – 31 p.

***
633. Coşbuc văzut de contemporani / ed. alcăt. de Al. Husar şi G.
Dulghieru. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1966. – 293 p.
634. Firan, Florea. Coşbuc. Goga : (antol. comentată) / Florea Firan,
Constantin M. Popa. – Craiova : Ed. Macedonski, 1993. – 215 p.
635. Micu, D. George Coşbuc / D. Micu. – Bucureşti : Ed. Tineretului,
1966. – 116 p. : il.
636. Moldovan, A. Coşbuc sau lirismul pragurilor / A. Moldovan. –
Cluj-Napoca : Clusium, 1997. – 112 p.
637. Poantă, Petru. Poezia lui George Coşbuc / P. Poantă. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1976. – 150 p.
638. Scridon, G. Pagini despre Coşbuc : Contribuţii la cunoaşterea vieţii
şi operei poetului / G. Scridon. – Bucureşti : Societatea de Ştiinţe istorice
şi filozofice, 1957. – 236 p.
639. Surăianu, D. George Coşbuc – între confuzie şi uitare : studiu critic
/ D. Surăianu. – Baia Mare : Ed. Gutinul, 1994. – 270 p.
640. Şuluţiu, O. Introducere în poezia lui G. Coşbuc / O. Şuluţiu ; cuv.
introd. de D. Micu. – Bucureşti : Minerva, 1970. – 189 p.
641. Vatamaniuc, D. George Coşbuc : O privire asupra operei literare /
D. Vatamaniuc. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1967. – 183 p.

Constantin Cubleşan – scriitor, doctor în filologie


(n. 16 mai 1939, Cluj-Napoca)
642. Cubleşan, C. Băieţi cuminţi : poezii / Constantin Cubleşan. –
Deva : Ed. Emia, 1998. – 48 p.
643. Cubleşan, C. Clasici şi moderni / Constantin Cubleşan. –
Bucureşti : Gramar, 2003. – 270 p.
644. Cubleşan, C. La foc de tabără / Constantin Cubleşan. – Bucureşti :
Ion Creangă, 1989. – 164 p.
645. Cubleşan, C. Oraşul de creaţie colorată : poveste / Constantin
Cubleşan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1986. – 102 p.
72
646. Cubleşan, C. Suflete mehanice : povestiri / Constantin Cubleşan. –
Sibiu : Ed. TransPres, 1992. – 122 p.
647. Cubleşan, C. Teme provinciale : [teatru] / Constantin Cubleşan. –
Bucureşti : Eminescu, 1987. – 339 p.
648. Cubleşan, C. Un anotimp pentru fiecare : [roman]. În 2 vol. /
Constantin Cubleşan. – Cluj-Napoca : Dacia. – 1986
Vol. 1. Sezonul crinilor roşii. – 247 p.
649. Vol. 2. Porţi deschise. – 246 p.
650. Cubleşan, C. Vîrsta amintirilor : poeme / Constantin Cubleşan. –
Cluj-Napoca : Sarmis, 1995. – 58 p.

Constantin Daicoviciu – istoric şi arheolog


(1898-1973)
651. Daicoviciu, C. Columna lui Traian / C. Daicoviciu, H. Daicoviciu. –
Bucureşti : Meridiane, 1966. – 36 p. : 74 foto.
652. Daicoviciu, C. Dacia. Studii şi articole privind istoria veche a
pământului românesc / C. Daicoviciu. – Cluj : [s. l.], [s. a.]. – 610 p.
653. Daicoviciu, C. Sarmisegetusa. Cetăţile şi aşezările dacice din
Munţii Orăştiei / C. Daicoviciu, H. Daicoviciu. – Bucureşti : Minerva,
1960. – 70 p.
654. Daicoviciu, C. Problema continuităţii în Dacia. Câteva observaţii şi
precizări de ordin istorico-arheologic / C. Daicoviciu. – Cluj-Napoaca :
Cartea Românească, 1940. – 74 p.
655. Daicoviciu, C. Ulpia Traiană (Sarmisegetuza romană) / C.
Diacoviciu. – Bucureşti : Meridiane, 1962. – 90 p. : 20 p. il.

Dan Damaschin – poet


(n. 10 ianuarie 1951, Prunişor, jud. Arad)
656. Damaschin, Dan. A cincea esenţă : poeme / Dan Damaschin. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 67 p.
657. Damaschin, Dan. Atotsfîrşitul : poeme / Dan Damaschin. –
Oradea : Ed. Cogit, 1995. – 63 p.
658. Damaschin, Dan. Cartea expierilor : poeme (1975 – 1995) / Dan
Damaschin. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1996. – 175 p.
659. Damaschin, Dan. Reculegeri şi alte poeme / Dan Damaschin. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1981. – 56 p.

73
660. Damaschin, Dan. Trandafirul şi clepsidra : [versuri] / Dan
Damaschin. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1985. – 47 p.

Mircea Diudea – poet


(n. 11 noiembrie 1950, Silivaş, jud.Bistriţa-Năsăud)
661. Diudea, M. Marea şi celălalt timp : [versuri] / Mircea Diudea. – [s.
l.] : Ed. Sincron, 1993. – 118 p. : il.

Onisifor Ghibu (1883-1972) –


personalitate de anvergură a culturii transilvănene, eminent pedagog şi unul
dintre principalii reformatori ai Universităţii clujene după Marea Unire
662. Ghibu, Onisifor. Pe baricadele vieţii. În Basarabia revoluţionară :
(1917-1918) : amintiri / Onisifor Ghibu. – Ch. : Universitas, 1992. –
636 p.
663. Ghibu, Onisifor. Unitatea românească şi chestiunea Basarabiei :
[studii şi eseuri prezentate cu prilejul „Zilelor Onisifor Ghibu”, Chişinău,
1992-1995]. – Bucureşti : Fiat Lux, 1995. – 253 p.

Mircea Goga – lingvist, scriitor


(n. 23 iulie 1948, Bistriţa, Jud.Bistriţa-Năsăud)
664. Goga, Mircea. Efebul din lumină : versuri / Mircea Goga. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1979. – 96 p.
665. Goga, Mircea. Limba română : Morfologie, sintaxa, ghid de analiză
morfosintactică / Mircea Goga. – Ed. a 4-a. – Cluj-Napoca : Limes,
2001. – 328 p.
666. Goga, Mircea. Limba română : Fonetică şi fonologie, lexicologie,
stilistică / Mircea Goga. – Ed. a 3-a. – Cluj-Napoca : Limes, 2001. – 208
p.
667. Goga, Mircea. Limba română : Fonetică şi fonologie, lexicologie,
stilistică / Mircea Goga. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Cluj-Napoca :
Limes, 2000. – 208 p.
668. Goga, Mircea. Soclul de umbra : versuri / Mircea Goga. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1986. – 68 p.
669. Goga, Mircea. Teste de limba română pentru admiterea în licee şi
facultăţi : Exerciţii fonetice, lexicale, gramaticale şi stilistice / Mircea
Goga. – Cluj : Cartimpex, 1998. – 151 p.

74
670. Goga, Mircea. Introduction à la langue roumaine. – Deuxieme
edition revue et corrigée / Mircea Goga. – Bucureşti : Limes, 2001. –
288 p. – În lb. franceză.
671. Goga, Mircea. La Roumanie et les Roumains / Mircea Goga. –
Bucureşti : Ed. Limes, 2001. – 228 p. – În lb franceză.
672. Goga, Mircea. Précis de littérature roumaine / Mircea Goga. – Cluj-
Napoca : Limes, 2000. – 186 p. – În lb. franceză.

Octavian Goga – poet, ziarist, dramaturg, om politic


(1881-1938)
673. Goga, Octavian. Am fost logodnicul durerii... : versuri / Octavian
Goga. – [s. l.] : Uniunea Scriitorilor, 1991. – 32 p.
674. Goga, Octavian. Ceasul de la miezul nopţii : [versuri] / O. Goga,
M. Stan. – Bucureşti : Eminescu, 1978. – 303 p.
675. Goga, Octavian. Cîntece fără ţară : [versuri] / Octavian Goga. – Ch.
: Prut Internaţional, 2003. – 183 p.
676. Goga, Octavian. Cîntece fără ţară : poezii / Octavian Goga ; ed.
îngrijită de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1967. –
342 p.
677. Goga, Octavian. Eu ştiu un basm : [versuri] / Octavian Goga ; il. de
Mihu Vulcănescu. – Bucureşti : Eminescu, 1971. – 32 p.
678. Goga, Octavian. Florile tăcerii : [versuri] /Octacian Goga ; ed.
îngrijită de M. Cenuşă. – Alba Iulia : Bălgrad, 1998. – 357 p.
679. Goga, Octavian. Ideea naţională : [discursuri, cuvântări, articole] /
Octavian Goga. – Bucureşti : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2004. –
423 p.
680. Goga, Octavian. Ideea naţională : discursuri, cuvântări, articole / O.
Goga ; ed. îngrijită, cuv. introd. şi notă bibliogr. de D. Brudaşcu. – Cluj-
Napoca : Casa de Ed. Sedan, 1997. – 176 p.
681. Goga, Octavian. Ne cheamă pământul : poezii / Octavian Goga. –
Ch. : Litera ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2001. – 304 p.
682. Goga, Octavian. Ne cheamă pământul : poezii, publicistică /
Octavian Goga : cop. de Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997. – 263 p.
683. Goga, Octavian. Ne cheamă pământul : poezii / Octavian Goga ;
ed. îngrijită şi pref. de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură,
1965. – 232 p.

75
684. Goga, Octavian. Ne învaţă Mărăşeştii... / ed., st. introd. şi note de
S. Neagoe. – Iaşi : Junimea, 1983. – 222 p.
685. Goga, Octavian. Opere. Vol. 1. Poezii. / Octavian Goga ; text ales
şi stabilit, pref. note bibliogr. de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Minerva,
1978. – 235 p.
686. Goga, Octavian. Opere. În 3 vol. / Octavian Goga ; Ed. îngrijită,
pref., note bibliogr. şi indici de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1967.
Vol. I. Poezii. – 278 p.
687. Vol. II. Poezii. – 400 p.
688. Vol. III. Teatru. – 472 p.
689. Goga, Octavian. Pagini noi : [versuri] / Octavian Goga ; culeg.
îngrijită de V. Goga. – Bucureşti : Ed. Tineretului, 1967. – 102 p.
690. Goga, Octavian. Pagini publicistice / Octavian Goga ; ed. îngrijită,
pref. şi note de Silvia Udrea. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 271 p.
691. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga. – Cluj-Napoca : Ed. Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2001. – 126 p.
692. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; ed. îngrijită de V.
Cosmescu. – Ch. : Cartier, 1998. – 192 p.
693. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga. – Craiova : Hyperion,
1993. – 961 p.
694. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; antol., pref., cron.,
agendă şi bibliogr. de I. V. Şerban. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Ed.
Albatros, 1992. – 231 p.
695. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga. – Bucureşti : Prometeu,
1992. – 80 p.
696. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga. – Bucureşti : Minerva,
1987. – 333 p.
697. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; cuv. de M. Beniuc ;
tablou bibliogr. de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1986. – 176
p.
698. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; ed. îngrijită, postf., tab.
cron. şi crestomaţie critică de S. Mioc. – Timişoara : Facla, 1984. – 379
p.
699. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; cuv. introd. de M. Beniuc
; aparat critic de I. Dodu Bălan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1980. – 208
p.

76
700. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; text stabilit de I. Dodu
Bălan ; antol. pref., cron., note finale şi bibliogr. de I. V. Şerban. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1980. – 215 p.
701. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; antol., pref. şi bibliogr.
de M. Popa. – Bucureşti : Minerva, 1979. – 230 p.
702. Goga, Octavian. Poezii / Octavian Goga ; pref. şi tab. cron. : V.
Rîpeanu. – Bucureşti : Ed. Garamond, [s. a.]. – 160 p.
703. Goga, Octavian. Teatru / Octavian Goga ; postf. şi bibliogr. de M.
Braga. – Bucureşti : Minerva, 1984. – 215 p.
704. Goga, Octavian. Versuri / Octavian Goga. – Bucureşti : Miracol,
1996. – 192 p.

***
705. Bălan, Ion Dodu. Octavian Goga / Ion Dodu Bălan. – Ed. a 2-a rev.
şi adăugită. – Bucureşti : Minerva, 1975. – 471 p.
706. Bălan, Ion Dodu. Octavian Goga / Ion Dodu Bălan. – Bucureşti :
Ed. Tineretului, 1966. – 175 p. : il.
707. Octavian Goga în corespondenţă : Documente literare / ed. îngrijită
de M. Bordeneanu şi Ştefan Lemny. – Bucureşti : Minerva, 1983. – 551
p.

Vasile Gogea – scriitor


(n. 7 august 1953, Sighetul Marmaţiei, jud. Maramureş)
708. Gogea, Vasile. Exerciţii de tragere cu puşca de soc : nuvele / Vasile
Gogea. – Piteşti : Paralela 45, 1998. – 110 p.
709. Gogea, Vasile. Fragmente salvate (1975-1989) : [eseuri] / Vasile
Gogea ; pref. de Vladimir Tismăneanu. – Iaşi : Ed. Pliro, 1996. – 190 p.
710. Gogea, Vasile. Noţiuni elementare de istoria statului şi dreptului :
1640-1917 : Pentru uzul studenţilor de la facultatea de ştiinţe juridice
anul 1. – Bucureşti : Litografia şi Tipografia Învăţământului, 1958. – 327
p.
711. Gogea, Vasile. Scene din viaţa lui Anselmus : versuri / Vasile
Godea. – Bucureşti : Litera, 1990. – 86 p.

77
Leon-Iosif Grapini – scriitor
(n. 3 mai 1961, Sanţ, jud. Bistriţa-Năsăud)
712. Grapini, Leon-Iosif. Aripi de întuneric : poezii / Leon-Iosif
Grapini. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1999. – 62 p.
713. Grapini, Leon-Iosif. Cetatea cu nebuni : povestiri / Leon-Iosif
Grapini. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 113 p.
714. Grapini, Leon-Iosif. Gândurile trupului : poeme / Leon-Iosif
Grapini. – Cluj : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000. – 60 p.

Gabriela Genţiana Groza – poetă


(n. 14 septembrie 1942, Vadu Săpat, jud. Prahova)
715. Groza, Gabriela Genţiana. Măroaca : povestiri / Gabriela Genţiana
Groza ; cop. şi il. de Virgil Tomuleţ. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2000. – 36 p.
716. Groza, Gabriela Genţiana. Murmurul sevei : micro poeme şi
haiku-uri / Gabriela Genţiana Groza. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă, 1999. – 144 p.
717. Groza, Gabriela Genţiana. Papucul păpuşii : carte de colorat /
Gabriela Genţiana Groza. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă,
2001. – 55 p.
718. Groza, Gabriela Genţiana. Rostiri / Gabriela Genţiana Groza. –
Cluj-Napoca, 1997. – 49 p. : il.

Bazil Gruia – poet


(1909-1995)
719. Gruia, Bazil. A patra dimensiune : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1989.- 96 p.
720. Gruia, Bazil. Copacul ascuns : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-Napoca
: Dacia, 1994. – 95 p.
721. Gruia, Bazil. Infinitul de fiecare zi : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1987. – 104 p.
722. Gruia, Bazil. Obsesia verii : versuri / Bazil Gruia. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1972. – 125 p.
723. Gruia, Bazil. Pelerin la cartea miracolelor : versuri / Bazil Gruia. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1991. – 107 p.

78
724. Gruia, Bazil. Recviem pentru o iluzie : [versuri] / Bazil Gruia ;
selecţ. şi de Valentina Iaşcu. – Cluj-Napoca : Clusium, 1995. – 95 p.

Aurel Gurghianu – poet


(1924-1987)
725. Gurghianu, Aurel. Anotimpurile cetăţile : [versuri] / Aurel
Gurghianu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1988. – 208 p.
726. Gurghianu, Aurel. Călăreţul din somn : [versuri] / Aurel Gurghanu
; pref. de Petru Poantă ; postf. de Gh. Grigurcu ; notă asupra ed. de C.
Gurghianu. – Bucureşti : Eminescu, 1991. – 408 p.
727. Gurghianu, Aurel. Mistuitoarele ruguri : [versuri] / Aurel
Gurghianu. – Cluj-Napoca : Alfa Press, 2000. – 96 p.

Ana Hompot – poetă


(n. 17 februarie 1955, Deva, jud. Hunidoara)
728. Hompot, Ana. Sens interzis : [versuri] / Ana Hompot. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1996. – 64 p.
729. Hompot, Ana. Şi a rămas poezia : versuri / Ana Hompot ; pref. de
Valentin Tascu. – Cluj-Napoca : Clusium, 2003. – 93 p.

Avram Iancu – erou şi martir naţional,


principalul conducător al revoluţiei de la 1848-1849
(1824-1872)
730. Badea, Marin. Avram Iancu în conştiinţa poporului român / M.
Badea, Gh. I. Bodea. – Cluj-Napoca : Dacia, 1976. – 217 p. : il.
731. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1998. – 206 p.
732. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir ; pref. şi tab. cronol.
de Francisc Păcurariu. – Bucureşti : Minerva, 1988. – 375 p.
733. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1968. – Ed. a 2-a. – 367 p.
734. Dragomir, Silviu. Avram Iancu / S. Dragomir. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1965. – 301 p.
735. Dudaş, Florian. Avram Iancu, eroul românilor / F. Dudaş. –
Oradea : Lumina, 1993. – 143 p.

79
736. Dudaş, Florian. Avram Iancu în tradiţia românilor / Florian Dudaş.
– Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Timişoara : Ed. de Vest, 1998. – 259 p.
737. Felea, Romulus. Avram Iancu în tradiţia orală a moţilor : La 120
de ani de la moartea eroului / Romulus Felea ; vol. publ. de Ioan Felea şi
Virgiliu Florea ; pref. de acad. Ştefan Pascu. – Cluj-Napoca, 1992. – 231
p. : il.
738. Iancu, Avram. Ghinda şi sabia : Jurnal de război cu ungurii /
Avram Iancu ; ed. îngrijită de Eugen Evu. – Bucureşti : Ed. Călăuza,
1995. – 110 p.
739. Manciulea, Ştefan. Avram Iancu şi Blajul / Şt. Manciulea. – Cluj-
Napoca : Clusium, 2000. – 173 p.
740. Miclea, Ion. Avram Iancu / Ion Miclea ; cuv. înainte de Petre
Sălcudeanu ; introd. de Ion Mărgineanu. – Sibiu : Transilvania, 1984. –
88 p. : il.
741. Mihalache, Marin. Avram Iancu : Erou al cauzei naţionale / M.
Mihalache. – Bucureşti : Libra, 1992. – 173 p.
742. Pascu, Ştefan. Avram Iancu : Viaţa şi faptele unui erou şi martir /
Şt. Pascu. – Bucureşti : Meridiane, 1972. – 255 p.
743. Topliceanu, Iulian. Oastea lui Avram Iancu / I. Topliceanu, C.
Ucrain ; pref. de Şt. Pascu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1989. – 223 p. : il.

Vasile Igna – scriitor


(n.4 martie 1944, Ardusat, jud. Maramureş)
744. Igna, Vasile. Călăuzele oarbe : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti :
Ed. Albatros, 1999. – 54 p.
745. Igna, Vasile. Fum şi ninsoare : [versuri] / Vasile Igna. – Cluj :
Dacia, 1972. – 90 p.
746. Igna, Vasile. Insula verde : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti :
Cartea Românească, 1986. – 102 p.
747. Igna, Vasile. Ora morilor de vînt şi pretexte : [versuri] / Vasile Igna.
– Cluj : Dacia, 1978. – 253.
748. Igna, Vasile. Orbitele : [versuri] / Vasile Igna. – Bucureşti : Cartea
Românească, 1989. – 88 p.
749. Igna, Vasile. Provincia cărturarului : [versuri] / Vasile Igna. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1975. – 62 p.

80
Ştefan Octavian Iosif – poet
(1875-1913)
750. Iosif, Şt. O. Cîntec de leagăn : [versuri] / Ştefan Octavian Iosif ;
cop. şi il. de Mihu Vulcănescu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1977. – 40 p. :
il.
751. Iosif, Şt. O. Cîntec sfînt : poezii / Ştefan Octavian Iosif ; cop. de
Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997. – 207 p.
752. Iosif, Şt. O. Opere / Ştefan Octavian Iosif. Vol. 2. – Bucureşti :
Minerva, 1971. – 615 p.
753. Iosif, Şt. O. Opere alese / Ştefan Octavian Iosif ; ed. îngr., st.
introd., bibliogr. de Ion Roman. Vol. 2. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1962. – 533 p.
754. Iosif, Şt. O. Poezii / Ştefan Octavian Iosif ; antol. şi pref. de Petru
Munteanu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1984. – 175 p.
755. Iosif, Şt. O. Poezii / Ştefan Octavian Iosif ; antol., şi bibliogr. de
Ion Dodu Bălan. – Bucureşti : Minerva, 1978. – 327 p.
756. Iosif, Şt. O. Poezii / Şt. O. Iosif. – Bucureşti : Eminescu, 1971. –
308 p.
757. Iosif, Şt. O. Poezii alese / Şt. O. Iosif. – Bucureşti : Ed. Tineretului,
1959. – 288 p.
758. Iosif, Şt. O. Poezii originale şi tălmăciri / Ştefan Octavian Iosif. –
Bucureşti : Minerva, 1983. – 463 p.
759. Iosif, Şt. O. Versuri originale şi tălmăciri / Şt. O. Iosif ; ed. îngr. şi
pref. de Ion Roman. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1965. – 370 p.
760. Iosif, Şt. O. Versuri originale şi tălmăciri / Şt. O. Iosif. – Bucureşti :
Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960. – 322 p.
761. Iosif, Şt. O. Versuri / O. Şt. Iosif. – Bucureşti : Eminescu, 1981. –
445 p.

Emil Isac – poet şi publicist


(1886-1954)
762. Isac, Emil. 110 poezii / Emil Isac. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. –
187 p.
763. Isac, Emil. Poezii / Emil Isac ; antol. şi pref. de Ion Oarcăşu. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1986. – 186 p.

81
764. Isac, Emil. Poezii alese / Emil Isac. – Bucureşti : Ed. Tineretului,
1956. – 102 p.
765. Isac, Emil. Poezii alese / Emil Isac. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1954. – 198 p.
766. Isac, Emil. Scrieri alese / Emil Isac. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1960. – 285 p.

Ion Istrate – scriitor, critic literar


(n. 21 septembrie, Năsăud, jud. Bistiţa-Năsăud)
767. Istrate, Ion. Baroc şi manierism. Concurenţa literară a două
concepte estetice / Ion Istrate. – Piteşti : Paralela 45, 2000. – 125 p.
768. Istrate, Ion. Barocul literar românesc / Ion Istrate. – Bucureşti :
Minerva, 1982. – 387 p.
769. Istrate, Ion. Primul Occident. Începuturile poeziei şi teatrului în
cultura română / Ion Istrate. – Piteşti : Paralela 45, 2001. – 153 p.
770. Istrate, Ion. Romanul : „Obsedantului deceniu” : (1945-1964) / Ion
Istrate. – Cluj-Napoca : Ed. Diamant, 1995. – 254 p.

Stela-Maria Ivaneş – scriitoare


(n. 31 iulie 1946, Oradea, jud. Bihor)
771. Ivaneş, Stela-Maria. Bijuterii de fiecare zi : [versuri] / Stela-Maria
Ivaneş. – Cluj-Napoca : Ed. Daco-Press, 1995. – 239 p.
772. Ivaneş, Stela-Maria. Jocuri de albastru : [eseuri] / Stela-Maria
Ivaneş. – Cluj : Dacia, 1991. – 163 p.
773. Ivaneş, Stela-Maria. Programare de succes / Stela-Maria Ivaneş. –
Cluj-Napoca, 1999. – 96 p.

Gheorghe Lazăr – cărturar şi pedagog


(1779-1823)
774. Câmpan, Florica T. De la şcoala lui Gheorghe Lazăr, la institutele
tehnice de azi / Florica T. Câmpan. – Bucureşti : Ion Creangă, 1980. –
168 p.
775. Macovescu, George. Gheorghe Lazăr / George Macovescu. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1973. – 138 p. : il.
776. Milicescu, Emilia Şt. Gheorghe Lazăr (1782-1823) / Emilia Şt.
Milicescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. – 292 p.
82
777. Părnuţă, Gheorghe. Gheorghe Lazăr : Contribuţia sa la
dezvoltarea învăţămîntului / Gheorghe Părnuţă. – Bucureşti : Ed.
Ştiinţifică, 1973. – 217 p.

Vasile Lucaciu – preot şi om politic


(1852-1922)
778. Lucaciu Vasile luptător activ pentru unirea românilor : texte alese /
st. introd., note şi coment. de I. Iacoş, V. Achim. – Cluj-Napoca : Dacia,
1988. – 1447 p.

Ioan Lupaş – istoric


(1880-1967)
779. Lupaş, Ioan. De demult / Ioan Lupaş. – Sibiu : Ed. Asociaţiunii,
1911. – 113 p. : il.
780. Lupaş, Ioan. Studii istorice / Ioan Lupaş. – Sibiu-Cluj : Cartea
Românească, 1945-1946. – 512 p.

Petru Maior – istoric şi filolog iluminist


(1756-1821)
781. Maior, Petru. Istoria bisericii românilor / Petru Maior ; ed. îngrijită
şi stud. introd. de Ioan Ghindriş. Vol. 1. – Bucureşti : Viitorul românesc,
1995. – 280 p.
782. Maior, Petru. Istoria pentru începutul românilor în Dacia / Petru
Maior ; postf. de Gavril Istrate. – Iaşi : Junimea, 1990. – 342 p.
783. Maior, Petru. Istoria pentru începutul românilor în Dacia. În 2 vol.
/ Petru Maior ; ed. crit. de Florea Fugariu ; pref. şi note de Manole
Neagoe. – Bucureşti : Ed. Albatros.
Vol. 1. – 1970. – 279 p.
784. Vol. 2. – 1971. – 293 p.
785. Maior, Petru. Protopapadichia / Petru Maior ; ed. îngrij. şi st.
introd. de Ioan Chindriş. – Cluj-Napoca : Clusium, 1997. – 136 p.

***
786. Duicu, Serafim. Pe urmele lui Petru Maior / Serafim Duicu. –
Bucureşti : Sport-Turism, 1990. – 239 p.

83
Iuliu Maniu – om politic
(1873-1953)
787. Iuliu Maniu – Ion Antonescu. Opinii şi confruntări politice : 1940-
1944 / cuv. înainte, îngrijire de ed., note şi coment. de Ion Calafeteanu. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1944. – 218 p.
788. Maniu, Iuliu. Trei discursuri / Iuliu Maniu ; select., prez. şi
adnotare de Alexandru Aurel ; S. Morariu. – Bucureşti : Anima, 1991. –
46 p.

Ioan Inochentie Micu-Klein – cărturar, episcop


(1682-1768)
789. Pall, Francisc. Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-
1768 / Francisc Pall. – Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane
Fundaţia Culturală Română, 1997. – 242 p. : il.

Samuil Micu – istoric şi filolog


(1745-1806)
790. Micu, Samuil. Istoria românilor. În 2 vol. / Samuil Micu ; ed. după
manuscris de Ioan Chindriş. – Bucureşti : Vitorul Românesc, 1995.
Vol. 1. – 524 p.
791. Vol. 2. – 496 p.
792. Micu, Samuil. Elementa Linguae daco-romane sive valachicae /
Samuil Micu, Gh. Şincai. – Cluj-Napoca : Dacia, 1980. – 246 p. – În lb.
latină

***
793. Duicu, Serafim. Pe urmele lui Samuil Micu-Clain / Serafim Duicu.
– Bucureşti : Sport-Turism, 1986. – 341 p.

Teohar Mihadaş – scriitor


(1919-1996)
794. Mihadaş, Teohar. Chemări spre nicăieri şi niciodată : poezii 1985-
1995 / Teohar Mihadaş. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1996.
– 70 p.

84
795. Mihadaş, Teohar. Crepuscularele vitralii : [versuri] / Teohar
Mihadaş. – Cluj-Napoca : Clusium, 1993. – 85 p.
796. Mihadaş, Teohar. Frumoasa risipă : [povestiri] / Teohar Mihadaş. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1980. – 231 p.
797. Mihadaş, Teohar. În colţ lîngă fereastră : [versuri] / Teohar
Mihadaş. – Cluj-Napoca : Clusium, 2002. – 186 p.
798. Mihadaş, Teohar. Înaltele acele vremii : istorisire / Teohar
Mihadaş. – Cluj-Napoca : Dacia, 1987. – 129 p.
799. Mihadaş, Teohar. Nimburi : [versuri] / Teohar Mihadaş. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1977. – 108 p.
800. Mihadaş, Teohar. Pinii de pe Golna : roman / Teohar Mihadaş. –
Cluj-Napoca : Ed. Delta Press, 1993. – 258 p.
801. Mihadaş, Teohar. Steaua cîinelui : [roman] / Teohar Mihadaş. –
Cluj : Dacia, 1991. – 259 p.
802. Mihadaş, Teohar. Străinul de la miezul nopţii : roman / Teohar
Mihadaş. – Cluj-Napoca : Clusium, 1996. – 218 p.
803. Mihadaş, Teohar. Tărâmul izvoarelor : [nuvele] / Teohar Mihadaş.
– Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1968. – 255 p.

Virgil Mihaiu – poet


(n. 28 iunie 1951, Cluj-Napoca)
804. Mihaiu, Virgil. Încântări şi descântări clujene : [versuri] / Virgil
Mihaiu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996. – 55 p.
805. Mihaiu, Virgil. Jazzorelief : [versuri] / Virgil Mihaiu. – Bucureşti :
Ed. Nemira, 1993. – 284 p.
806. Mihaiu, Virgil. Recensământ de Epifanii = Census of Epiphanies :
[versuri] / Virgil Mihaiu ; trans. by Adam J. Sorkin. – Bucureşti :
Paralela 45, 1999. – 190 p. – Text paralel în lb. română şi engleză.

Ioan Milea – poet


(n. 11 matrie 1958, Turda, jud, Cluj)
807. Milea, Ioan. Seara cu Dante şi alte poeme / Ioan Milea. – Târgu-
Mureş : Ed. Arhipelag, 1996. – 78 p.
808. Milea, Ioan. Sub semnul poeziei / Ioan Milea. – Piteşti : Paralela
45, 1999. – 156 p.

85
Nicolae Mocanu – poet
(n. 8 iulie 1946, Scărişoara, jud. Alba)
809. Mocanu, Nicolae. Marele dresor / Nicolae Mocanu. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1997. – 20 p.
810. Mocanu, Nicolae. Spuse fratele nostru : [versuri] / Nicolae Mocanu.
– Cluj-Napoca : Dacia, 1984. – 75 p.

Andrei Mureşanu – poet


(1816-1863)
811. Mureşanu, A. Deşteaptă-te, române : [versuri] / Andrei Mureşanu.
– Bucureşti : Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2003. – 212 p.
812. Mureşanu, A. Poezii şi articole / Andrei Mureşanu. – Bucureşti :
Ed. pentru Literatură, 1963. – 236 p.
813. Mureşanu, A. Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet / A.
Mureşanu ; antol. şi pref. de Ion Buzatu. – Dej : [s. n.], 1991. – 32 p. : il.

***
814. Tanco, Teodor. Andrei Mureşanu contra biografilor : studii /
Teodor Tanco. – Cluj-Napoca : Ed. VRR, 2002. – 72 p. : 4 f. il.

Marcel Mureşanu – poet


(n. 28 noiembrie 1938, Cluj)
815. Mureşeanu, Marcel. Hărţuirea textuală sau a doua faţă a crinului :
[versuri] / Marcel Mureşeanu ; pref. de Irina Petraş. – Cluj-Napoca :
Remus, 2001. – 95 p.
816. Mureşeanu, Marcel. Pe mine mă caută : poezii / Marcel
Mureşeanu ; cu o pref. de Irina Petraş. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii
de Ştiinţă, 1998. – 104 p.
817. Mureşeanu, Marcel. Versuri de vacanţă / Marcel Mureşeanu ; il. şi
cop. : Ana-Maria Smigelschi. – Bucureşti : Ion Creangă, 1973. – 47 p.
818. Mureşeanu, Marcel. Viziune cu porumbei călători : [versuri] /
Marcel Mureşanu. – Iaşi : Junimea, 1988. – 78 p.

86
Mircea Muthu – scriitor, critic literar
(n. 1 ianuarie 1944, Iernut, jud. Mureş)
819. Muthu, Mircea. Balcanismul literar românesc. Etapele istorice ale
conceptului. În 2 vol. / Mircea Muthu. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002.
Vol. 1. – 288 p.
820. Vol. 2. – 188 p.
821. Muthu, Mircea. Cîntecul lui Leonardo : [versuri] / Mircea Muthu. –
Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995. – 1569 p.
822. Muthu, Mircea. Dinspre sud-est : [eseuri] / Mircea Muthu. –
Bucureşti : Ed. Libra, 1999. – 172 p.
823. Muthu, Mircea. Esenţe : [versuri] / Mircea Muthu. – Cluj-Napoca :
Clusium, 1994. – 54 p.

Ion Negoiţescu – critic şi poet


(1921-1992)
824. Negoiţescu, I. Analize şi sinteze / Ion Negoiţescu. – Bucureşti : Ed.
Albatros, 1976. – p.
825. Negoiţescu, I. În cunoştinţă de cauză : texte politice / Ion
Negoiţescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1990. – 143 p.
826. Negoiţescu, I. Însemnări critice / Ion Negoiţescu. – Cluj : Dacia,
1970. – 366 p.
827. Negoiţescu, I. Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică,
epistolar şi alte texte cu caracter confesiv / Ion Negoiţescu ; ed. îngrijită,
pref. şi note de Dan Damaschin. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1997. – 196 p.
828. Negoiţescu, I. Scriitorii moderni. În 2 vol. / Ion Negoiţescu ; antol.,
şi note bibliogr. de Mihai Ungheanu. – Bucureşti : Eminescu, 1996.
Vol. 1. – 1996. – 375 p.
829. Vol. 2. – 1997. – 300 p.

Ioan Negru – poet


(n. 10 noiembrie 1957, Valea Drăganului, jud. Cluj)
830. Negru, Ioan. Asediul infernului : [versuri] / Ioan Negru. – Cluj-
Napoca : Clusium, [s. a.]. – 64 p.
831. Negru, Ioan. Labirintul de aer : [versuri] / Ioan Negru. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1995. – 62 p.

87
Virgil Nistor – scriitor
(n. 22 septembrie 1922, Şomărtin, jud. Sibiu)
832. Nistor, Virgil. Alternativă cu Fata Morgana : teatru scurt / Virgil
Nistor. – Cluj-Napoca : Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. – 131 p.
833. Nistor, Virgil. Pe-o invizibilă harfă percuţii : versuri / Virgil Nistor.
– Bucureşti : Cartea Românească, 1976. – 57 p.

Ion Noja – scriitor


(n. 9 martie 1942, Sânmihaiu-Almaşului, jud. Sălaj)
834. Noja, Ion. Nu am nici o dovadă : poezii / Ion Noja. – Cluj-Napoca :
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. – 97 p.
835. Noja, Ion. Serbare câmpenească : [versuri] / Ion Noja. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1989. – 264 p.

Mircea Opriţă – scriitor


(n. 25 octombrie 1943, Timişoara)
836. Opriţă, Mircea. Cina cea mai lungă : roman / Mircea Opriţă. –
Cluj-Napoca : Dacia 1983. – 239 p.
837. Opriţă, Mircea. Nopţile memoriei : [povestiri] / Mircea Opriţă. –
Oradea : Ed. Albatros, 1973. – 255 p.
838. Opriţă, Mircea. Pasărea de lut : roman / Mircea Opriţă. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1976. – 275 p.
839. Opriţă, Mircea. Planeta părăsită : serial pentru păpuşi / Mircea
Opriţă. – Cluj-Napoca : [s. l.], 1971. – 109 p.
840. Opriţă, Mircea. Semnul licornului : [povestiri] / Mircea Opriţă. –
Bucureşti : Ed. Albatros, 1980. – 247 p.
841. Opriţă, Mircea. Viaţa între-o floare : [teatru] / Mircea Opriţă. –
Cluj-Napoca : [s. n.], 1972. – 107 p.

Dora Pavel – poetă


(n. 29 iunie 1946, Sântandrei, jud. Hunidoara)
842. Pavel, Dora. Creier intermediar : poem / Dora Pavel. – Oradea : Ed.
Cogite, 1997. – 51 p.
843. Pavel, Dora. Întoarce-te Esthera : [povestiri] / Dora Pavel. – Cluj-
Napoca : Biblioteca Apostrof, 1999. – 96 p.
88
844. Pavel, Dora. Poemul deshumat : [versuri] / Dora Pavel. – Cluj-
Napoca : [s. n.], 1994. – 60 p.

Mircea Petean – poet, pedagog


(n. 2 februarie 1952, Jucu de Mijloc, jud. Cluj)
845. Petean, Mircea. Cartea de la Jucu Nobil II : balade şi idile / Mircea
Petean. – Bucureşti : Paralela 45, 2000. – 87 p.
846. Petean, Mircea. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana şi
Mircea Petean. – Ed. a 2-a, rev. – Cluj-Napoca : Limes, 2005. – 212 p.
847. Petean, Mircea. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative / Ana şi
Mircea Petean. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996. – 212 p.
848. Petean, Mircea. Lasă-mi, Doamne, zăbava : versuri / Mircea
Petean. – Cluj-Napoca : Ed. Echinox, 1995. – 128 p.
849. Petean, Mircea. Folie, cirque, scandal : version francaise par T.
Ionescu, Ivanne et Mircea Goga / Mircea Petean. – Cluj : Limes, 2002. –
84 p. – În lb. franceză

Gavril Pompei – poet, pedagog


(n. 15 august 1950, Târlişiua, jud. Bistriţa-Năsăud)
850. Pompei, Gavril. Floarea de rouă : [versuri] / Gavril Pompei. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1998. – 64 p.
851. Pompei, Gavril. Jocul cu umbra : versuri / Gavril Pompei. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1994. – 64 p.
852. Pompei, Gavril. Starea de labirint : poeme / Gavril Pompei. – Cluj-
Napoca : Ed. Focul viu, 1995. – 64 p.

Augustin Pop – poet


(1952-1998)
853. Pop, Augustin. Apropierea : [versuri] / Augustin Pop. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1990. – 90 p.
854. Pop, Augustin. Ceea ce fulgerul amînă: [versuri] / Augustin Pop. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 84 p.
855. Pop, Augustin. Telejurnalul de la Cluj : [versuri] / Augustin Pop ;
ed. îngrijită de Rodica Marian şi Ştefan Borbely ; postf. de Ştefan
Borbely. – Cluj-Napoca : Paralela 45, 2000. – 141 p.

89
Eugen Pop – poet, epigramist
(n. 14 februarie 1945, Cluj)
856. Pop, Eugen. Epigrame / Eugen Pop. – Cluj-Napoca : Casa de ed.
Dokia, 1969. – 144 p.
857. Pop, Eugen. Rondeluri parşive şi alte poezele : [versuri] / Eugen
Pop. – Cluj-Napoca : Casa de ed. Dokia, 1998. – 145 p.
858. Pop, Eugen. Satirigrame / Eugen Pop. – Cluj-Napoca : Ed. Remus,
2000. – 123 p.
859. Pop, Eugen. Spre oraşul secret al incaşilor : Popasuri pe meridiane
şi paralele subamericane : [reportaje] / Eugen Pop. – Bucureşti : Ion
Creangă, 1975. – 222 p.

Ioan Pop – poet


(n. 27 ianuarie 1937, Someş-Odorheiu, jud. Sălaj, în Cluj din 1945)
860. Pop, Ioan. Şi totuşi … epigrama / Ioan Pop. – [s. l.] : Recomisinas
“Făpta Transilvăneană’’, 1999. – 64 p.
861. Pop, Ioan. Târziu de toamnă : poezii, parodii, epigrame / Ioan Pop.
– Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995. – 54 p.

Ion Pop – poet


(n. 1 iulie 1941, Mireşu Mare, jud. Maramureş)
862. Pop, Ion. Jocul poeziei : [versuri] / Ion Pop. – Bucureşti : Cartea
Românească, 1985. – 430 p.
863. Pop, Ion. Lecturi fragmentare : [versuri] / Ion Pop. – Bucureşti :
Eminescu, 1983. – 111 p.
864. Pop, Ion. Ore franceze : [interviuri] / Ion Pop. – Bucureşti : Ed.
Univers, 1979. – 364 p.
865. Pop, Ion. Pagini transparente : lecturi din poezia română
contemporană / Ion Pop. – Cluj-Napoca : Dacia, 1997. – 261 p.
866. Pop, Ion. Poezia unei generaţii / Ion Pop. – Cluj-Napoca : Dacia,
1973. – 323 p.
867. Pop, Ion. Transcrieri : eseuri / Ion Pop. – Cluj-Napoca : Dacia,
1976. – 226 p.

90
Adrian Popescu – scriitor
(n. 24 mai 1947, Cluj)
868. Popescu, Adrian. Cortegiul magilor : [micro-roman] / Adrian
Popescu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996. – 115 p.
869. Popescu, Adrian. Curtea Medicilor : poeme / Adrian Popescu. –
Bucureşti : Eminescu, 1979 p.
870. Popescu, Adrian. Italia subiectivă : [reportaje] / Adrian Popescu ;
pref. de Marian Papahagi. – Iaşi : ARS Long, 1997. – 131 p.
871. Popescu, Adrian. Lancea frântă : [critică literară] / Adrian Popescu.
– Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995. – 106 p.
872. Popescu, Adrian. O milă sălbatică : [versuri] / Adrian Popescu. –
Bucureşti : Cartea Românească, 1983. – 199 p.
873. Popescu, Adrian. Pisicile din Torcello : [versuri] / Adrian Popescu.
– Bucureşti : Ed. Albatros, 1997. – 82 p.
874. Popescu, Adrian. Poezii / Adrian Popescu. – Bucureşti : Ed.
Vitruviu, 1998. – 201 p.
875. Popescu, Adrian. Spuma şi stânca : [eseuri] / Adrian Popescu. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1991. – 176 p.
876. Popescu, Adrian. Suburbiile cerului : versuri / Adrian Popescu. –
Bucureşti : Eminescu. 1982. – 79 p.
877. Popescu, Adrian. Tânărul Francisc : roman / Adrian Popescu. – Ed.
a 2-a. – Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 159 p.
878. Popescu, Adrian. Tradiţii de muncă româneşti în obiceiuri, folclor,
artă populară /Adrian Popescu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi
Pedagogică, 1986. – 319 p.

Dumitru Radu Popescu – scriitor


(n. 20 august 1935, Păpuşa, jud. Bihor)
879. Popescu, D. R. Cei doi din dreptul Tebei sau cu faţa la pădure :
[roman] / Dumitru Radu Popescu. – Cluj-Napoca : [s. n.], 1973. – 208 p.
880. Popescu, D. R. Dor : [roman] / Dumitru Radu Popescu. –
Bucureşti : Cartea Românească, 1980. – 590 p.
881. Popescu, D. R. Duios Anastasia trecea : [nuvelă] / Dumitru Radu
Popescu. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Dacia, 2001. – 80 p.
882. Popescu, D. R. Dumnezeu în bucătărie : [roman] / Dumitru Radu
Popescu. – Bucureşti : Viitorul Românesc, 1994. – 206 p.

91
883. Popescu, D. R. Euntele şi alte piese : [teatru] / Dumitru Radu
Popescu ; cop. : Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997. – 295 p. – (Biblioteca
şcolarului).
884. Popescu, D. R. Împăratul norilor : roman / Dumitru Radu Popescu.
– Bucureşti : Eminescu, 1976. – 415 p.
885. Popescu, D. R. Mireasa cu gene false : [teatru] / Dumitru Radu
Popescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1994. – 365 p.
886. Popescu, D. R. Moara cu pulbere : [teatru] / Dumitru Radu
Popescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1989. – 521 p.
887. Popescu, D. R. Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol :
[roman] / Dumitru Radu Popescu ; pref., curriculum vitae şi bibliogr. de
Aureliu Goci. – Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998. – 382 p.
888. Popescu, D. R. Truman Capote şi Nicolae Ţic : roman / Dumitru
Radu Popescu. – Bucureşti : Eminescu, 1995. – 278 p.
889. Popescu, D. R. Vînătoare regală : roman / Dumitru Radu Popescu. –
Ch. : Litera, 1997. – 392 p.

Ion Pop-Reteganu – scriitor


890. Pop-Reteganu, Ion. Poveşti ardeleneşti / Ion Pop-Reteganu ; antol.
pentru copii, pref. de Virgiliu Ene. – Bucureşti : Ion Creangă, 1981. –
219 p.

Aurel Rău – scriitor, critic literar


(n. 9 noiembrie 1930, Josenii Bârladului, jud. Bistriţa-Năsăud)
891. Rău, Aurel. Andrei Mureşanu în răsărirule magului : [critică
literară] /Aurel Rău. – Cluj-Napoca : Dacia, 1996. –152 p.
892. Rău, Aurel. EXPO 99 de la Olahus la Emil Cioran : [critică literară]
/ Aurel Rău. – Bucureşti : Cartea Românească, 1999. – 310 p.
893. Rău, Aurel. False proze : [teorie literară] / Aurel Rău. – Bucureşti :
Eminescu, 1972. – 137 p.
894. Rău, Aurel. Flori din cuvinte : [eseuri] / Aurel, Rău. – Bucureşti :
Eminescu : 1980. 5 p.
895. Rău, Aurel. În inima lui Yamato : 9 priviri lirice asupra Japoniei :
[versuri] / Aurel Rău. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1973. – 150 p.
896. Rău, Aurel. La marginea deşertului Gobi : [reportaje] / Aurel Rău.
– Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1960. – 165 p.

92
897. Rău, Aurel. Micropoeme şi alte poezii : [versuri] / Aurel Rău. –
Cluj-Napoca : [s. n.], 1975. – 90 p.
898. Rău, Aurel. Oameni de aer : proză / Aurel Rău. – Bucureşti : Cartea
Românească, 1983. – 234 p.
899. Rău, Aurel. Omul de zăpadă : [versuri] / Aurel Rău ; il. de Emil
Chendea. – Bucureşti : Ion Creangă, 1978. – 51 p. : il.
900. Rău, Aurel. Piatra scrisă : [versuri] / Aurel Rău. – Cluj-Napoca :
Dacia, 2002. – 176 p.
901. Rău, Aurel. Ritualuri : versuri / Aurel Rău. – Bucureşti : Cartea
Românească, 1987. – 106 p.
902. Rău, Aurel. Seară de versuri în lectura anotimpurilor : [versuri] /
Aurel Rău. – Bucureşti : Ed. Albatros, 1997. – 226 p.
903. Rău, Aurel. Septentrion : versuri / Aurel Rău. – Bucureşti :
Minerva, 1994. – 288 p.
904. Rău, Aurel. Stampe : [versuri] / Aurel Rău. – Bucureşti : Ed.
Tineretului, 1964. – 106 p.
905. Rău, Aurel. Turn cu ceas : versuri / Aurel Rău. – Bucureşti : Ed.
Atos, 2000. – 192 p.

Liviu Rebreanu – scriitor


(1885-1944)
906. Rebreanu, Liviu. Adam şi Eva : [roman] / Liviu Rebreanu ; ed.
îngrijită şi tab. cron. de Nicolae Gheran ; pref. de Ion Simuţ. –
Bucureşti : Minerva, 1998. – 256 p.
907. Rebreanu, Liviu. Adam şi Eva : [roman] / postf. şi bibliogr. de
Mariana Ionescu. – Bucureşti : Minerva, 1982. – 272 p.
908. Rebreanu, Liviu. Adam şi Eva : roman / Liviu Rebreanu. –
Bucureşti : Eminescu, 1970. – 256 p.
909. Rebreanu, Liviu. Amândoi / Liviu Rebreanu ; pref. Mircea
Coloşenco ; tab. cron. de Ilderim Rebreanu. – Bucureşti : Liviu
Rebreanu, 2004. – 175 p.
910. Rebreanu, Liviu. Amândoi / Liviu Rebreanu ; postf. de Gh.
Glodeanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 162 p.
911. Rebreanu, Liviu. Amândoi / Liviu Rebreanu. – Bucureşti :
Eminescu, 1971. – 214 p.

93
912. Rebreanu, Liviu. Calvarul : [nuvele] / Liviu Rebreanu ; pref. de Ion
Simuţ ; tab. cron. de Ilderim Rebreanu. – Bucureşti : Liviu Rebreanu,
2004. – 160 p.
913. Rebreanu, Liviu. Calvarul : nuvele / Liviu Rebreanu ; ed. ingrijită
de Nicolae Gheran. – Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1965. – 303 p.
914. Rebreanu, Liviu. Ciuleandra : [nuvelă] / Liviu Rebreanu. –
Bucureşti : 100 + 1 Gramar, 1999. – 120 p.
915. Rebreanu, Liviu. Ciuleandra. Catastrofa şi alte nuvele / Liviu
Rebreanu. – Ch. : Litera, 1996. – 388 p. – (Biblioteca şcolarului).
916. Rebreanu, Liviu. Crăişorul Horia : roman / Liviu Rebreanu ; pref.
de Mircea Colosenco ; tab. cron. de Ilderim Rebreanu. – Bucureşti :
Liviu Rebreanu, 2004. – 160 p.
917. Rebreanu, Liviu. Crăişorul Horia : [roman] / Liviu Rebreanu ; stud.
introd. şi ref. crit. de Liviu Maliţa ; tab. cron. de Nicolae Gheran. – Cluj :
Cartimpex, 1998. – 170 p.
918. Rebreanu, Liviu. Golanii : nuvele şi schiţe / Liviu Rebreanu. –
Bucureşti : Minerva, 1985. – 462 p.
919. Rebreanu, Liviu. Gorila : [roman] / Liviu Rebreanu. – Bucureşti :
Minerva, 1985. – 365 p.
920. Rebreanu, Liviu. Ion : [roman] / Liviu Rebreanu. – Ch. : Litera,
2001. – 256 p. (Biblioteca şcolarului).
921. Rebreanu, Liviu. Jar : [roman] / Liviu Rebreanu ; postf. de
Gheorghe Glodeanu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1999. – 208 p.
922. Rebreanu, Liviu. Jar. Amîndoi : romane / Liviu Rebreanu. –
Bucureşti : Eminescu, 1985. – 365 p.
923. Rebreanu, Liviu. Mărturisire : [nuvele şi schiţe] / Liviu Rebreanu ;
selecţ. şi pref. de Ion Bogdan Lefter. – Bucureşti : Ed. Militară, 1986. –
269 p.
924. Rebreanu, Liviu. Metropole / Liviu Rebreanu ; tab. cron. de
Ilderim Rebreanu. – Bucureşti : Liviu Rebreanu, 2004. – 175 p.
925. Rebreanu, Liviu. Nuvele / Liviu Rebreanu ; pref. de Ion Bogdan
Lefter ; tab. cron. de Ilderim Rebreanu. – Bucureşti : Liviu Rebreanu,
2004. – 240 p.
926. Rebreanu, Liviu. Opere alese. Vol. 5. Teatru. Publicistică / Liviu
Rebreanu ; antol. note şi bibliogr. de Nicolae Liu. – Bucureşti : Ed.
pentru Literatură, 1961. – 699 p.
927. Rebreanu, Liviu. Pădurea spânzuraţilor : roman / Liviu Rebreanu ;
tab. cron. de Ilderim Rebreanu. – Bucureşti : Herra, 2003. – 208 p.
94
928. Rebreanu, Liviu. Pădurea spânzuraţilor : [roman] / Liviu Rebreanu.
– Ch. : Litera, 1996. – 296 p. – (Biblioteca şcolarului).
929. Rebreanu, Liviu. Răfuiala şi alte nuvele / Liviu Rebreanu ; antol. şi
postf. de Virgil Bulat. – Cluj-Napoca : Dacia, 1983. – 224 p.
930. Rebreanu, Liviu. Răscoala : roman / Liviu Rebreanu. – Bucureşti :
Litera Internaţional ; Ch. : Litera, 2003. – 472 p.

***
931. Ilin, Stancu. Liviu Rebreanu. În atelierul de creaţie / Stancu Ilin. –
Bucureşti : Minerva, 1985. – 284 p.
932. Maliţă, Liviu. Alt Rebreanu / Liviu Maliţă. – Cluj-Napoca :
Cartimpex, 2000. – 354 p.
933. Paiu, Constantin. Rebreanu : omul de teatru / Constantin Paiu. –
Iaşi : Junimea, 1995. – 262 p.
934. Piru, A. Liviu Rebreanu / A. Piru. – Bucureşti : Meridiane, 1965. –
151 p.
935. Tanco, Teodor. Despre Liviu Rebreanu / Teodor Tanco. – Cluj-
Napoca : Limes, 2001. – 168 p.

Liviu Rusu – estetician şi eseist


(1901-1985)
936. Rusu, Liviu. Eschil, Sofocle, Euripide / Liviu Rusu. – Bucureşti :
Ed. Tineretului, 1961. – 431 p.
937. Rusu, Liviu. Eseu despre creaţia artistică : contribuţie la o estetică
dinamică / Liviu Rusu ; st. introd. de Marian Papahagi ; trad. de Cristina
Rusu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. – 345 p.
938. Rusu, Liviu. Estetica poeziei lirice / Liviu Rusu. – Ed. a 3-a. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1969. – 279 p.
939. Rusu, Liviu. Logica frumosului / Liviu Rusu. – Bucureşti : Ed.
pentru Literatură, 1968. – 176 p.
940. Rusu, Liviu. Viziunea lumii în poezia noastră populară : de la
resemnare la acţiunea creatoare / Liviu Rusu. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1967. – 332 p.

95
Vasile Sav – poet
(n. 27 noiembrie 1949, Şoimuş, jud. Sălaj)
941. Sav, Vasile. Catulliene. Poemaţioane symphatice simultanee :
[versuri] / Vasile Sav. – [s. l.] : Crater, 2002. – 543 p.

Ioan Slavici – scriitor


(1848-1925)
942. Slavici, Ioan. Amintiri / Ioan Slavici. – Bucureşti : Litera
Internaţional ; Chişinău : Litera, 2003. – 344 p.
943. Slavici, Ioan. Atitudini şi mărturisiri / Ioan Slavici. – Timişoara : [s.
n.], 1975. – 158 p.
944. Slavici, Ioan. Budulea taichii ; Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan
Slavici ; vol. îngrijit şi prez. de Constantin Mohanu. – Bucureşti : Ed.
Fundaţiei Culturale Române, 1995. – 207 p.
945. Slavici, Ioan. Doi feţi cu stea în frunte : basme / Ioan Slavici. –
Bucureşti : Ion Creangă, 1999. – 154 p.
946. Slavici, Ioan. Ileana cea şireată ; Stan Bolovan ; Păcală în satul lui :
[poveşti] / Ioan Slavici : prez. graf. de Filimon Hămuraru. – Ch. : Cartea
Moldovei, 1998. – 44 p. : il.
947. Slavici, Ioan. Limir împărat : poveşti / Ioan Slavici ; antol. de C.
Zarafu. – Bucureşti : Ion Creangă, 1997. – 147 p.
948. Slavici, Ioan. Mara : [roman] / Ioan Slavici. – Ch. : Litera ;
Bucureşti : Litera Internaţional, 2001. – 312 p. – (Biblioteca şcolarului).
949. Slavici, Ioan. Mara. Moara cu noroc. Pădureanca : [proză] / Ioan
Slavici. – Bucureşti : Eminescu, 1986. – 176 p.
950. Slavici, Ioan. Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan Slavici. – Bucureşti :
Ed. Vizual, 1994. – 126 p.
951. Slavici, Ioan. Moara cu noroc : [nuvele] / Ioan Slavici. – Bucureşti :
Lugman, [s. a.]. – 144 p.
952. Slavici, Ioan. Nuvele / Ioan Slavici ; ed. şi cuv. înainte de
Constantin Cubleşan. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 247 p.
953. Slavici, Ioan. Opere. Ioan Slavici ; text ales şi stabilit C. Mohanu ;
note şi indici D. Vatamaniuc. – Bucureşti : Minerva, 1983. – 645 p.
954. Slavici, Ioan. Pagini alese / Ion Slavici ; coment., sinteze,
personaje, noţiuni de C. Bărboi. – Bucureşti : Meteor Press, 2002. – 240
p.

96
955. Slavici, Ioan. Pagini alese / Ioan Slavici ; antol. şi prez. de Mihaela
Cojocaru. – Bucureşti : Regis, [s. a.]. – 288 p.
956. Slavici, Ioan. Poveşti / Ioan Slavici. – Craiova : Hyperion, 1993. –
154 p.
957. Slavici, Ioan. Poveşti şi nuvele / Ioan Slavici selecţ. şi red. de P.
Stoicescu. – Bucureşti : Ed. Doina, [s. a.]. – 175 p.
958. Slavici, Ioan. Teatru / Ioan Slavici. – Bucureşti : Ed. pentru
Literatură, 1963. – 421 p.
959. Slavici, Ioan. Viaţa şi opera în imagini / Ioan Slavici. – Iaşi : Casa
editorială Regina, 1997. – 144 p.
960. Slavici, Ioan. Zîna Zorilor : [poveşti] / Ioan Slavici. – Ch. : Ştiinţa,
1995. – 222 p.

***
961. Cubleşan, Constantin. Ioan Slavici / Constantin Cubleşan. –
Bucureşti : Recif, 1994. – 143 p.
962. Marcea, Pompiliu. Ioan Slavici / Pompiliu Marcea. – Ed. a 3-a. –
Bucureşti : Facla, 1978. – 381 p.
963. Popescu, Magdalena. Slavici / Magdalena Popescu. – Bucureşti :
Cartea Românească, 1977. – 491 p.

Radu Stanca – poet, dramaturg, eseist


(1920-1962)
964. Stanca, Radu. Doti : versuri / Radu Stanca ; ed. îngrijită şi pref. de
Petru Poantă. –Cluj-Napoca : Paralela 45, 2001. – 180 p.
965. Stanca, Radu. Problema cititului. Contribuţii la estetica
fenomenului literar / Radu Stanca ; ed. îngrijită şi pref. de Mircea Mithu.
– Cluj-Napoca : Clusium, 1997. – 47 p.
966. Stanca, Radu. Turnul Babel : teatru / Radu Stanca ; ed. îngrijită şi
pref. de Irina Petraş. – Cluj-Napoca : Paralela 45, 2000. – 216 p.

Andrian Suciu – poet


(n. 21 decembrie 1970, Năsăud, jud. Bistriţa)
967. Suciu, Adrian. E toamnă printre femei şi în lume : versuri / Adrian
Suciu ; pref. de Mircea Zaciu. – Cluj-Napoca : Ed. Echinox, 1993. –
47 p.
97
968. Suciu, Adrian. Numai poeme = Just the poems : [versuri] / Adrian
Suciu ; Sorin Grecu ; trad. din engl. de Ioan Popa. – Cluj-Napoca : Ed.
Cartimpex, 2000. – 40 p. – Text paralel în lb. română şi engleză.
969. Suciu, Adrian. Singur : poezii / Adrian Suciu. – Sibiu : Euphorion,
1996. – 46 p.

Gheorghe Şincai – unul dintre fondatorii Şcolii Ardelene


(1754-1816)
970. Şincai Gheorghe // Prodan, D. Din istoria Transilvaniei : studii şi
evocări. – Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 1991. – 314-325.
971. Tomuş, Mircea. Gheorghe Şincai : Viaţa şi opera / M. Tomuş. –
Bucureşti : Ed. pentru Literatură, 1965. – 250 p. : il.

Teodor Tanco – scriitor


(n. 22.04.1925, Monor, jud. Bistriţa-Năsăud)
972. Tanco, Teodor. Academia Română : 1866-1996 : Academicienii
năsăudeni şi bistriţeni / Teodor Tanco ; cu pref. de acad. Şt. Pascu. –
Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediva, 1996. – 120 p.
973. Tanco, Teodor. Corabia naufragiaţilor : alegorii interzise / Teodor
Tanco ; pref. de Teohar Mihadaş. – Cluj-Napoca : Virtus Romana
Rediviva, 1996. – 115 p. : il.
974. Tanco, Teodor. Desdemona : roman / Teodor Tanco. – Cluj-
Napoca : Virtus Romana Rediviva, 2000. – 216 p.
975. Tanco, Teodor. Dicţionar literar 1639-1997 al Judeţului Bistriţa-
Năsăud : autori -publicaţii-societăţi / Teodor Tanco ; postf. de Petru
Poantă. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1998. – 462 p. : il.
976. Tanco, Teodor. Fana : roman / Teodor Tanco. – Cluj-Napoca :
Dacia, 1982. – 203 p.
977. Tanco, Teodor. Lumea transilvană a lui Ion Creangă : originile unei
bibliografii / Teodor Tanco ; pref. de Petru Poantă. – Ed. a 2-a rev. –
Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1999. – 240 p.
978. Tanco, Teodor. Pagini alese din istoria poporului / Teodor Tanco. –
Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 2001. – 287 p.
979. Tanco, Teodor. Prea tineri pentru amintiri : poveşti studenţeşti /
Teodor Tanco. – Cluj-Napoca : Dacia, 1987. – 152 p.
980. Tanco, Teodor. Studenta : roman / Teodor Tanco. – Cluj-Napoca :
Virtus Romana Rediviva, 1995. – 225 p.
98
981. Tanco, Teodor. Vinovat de Nobel : dramă feerică în două părţi /
Teodor Tanco. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1996. – 11 p.
982. Tanco, Teodor. Virtus Romana Rediviva. Vol. 2. Memoria
culturii / Teodor Tanco. – Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva,
1993. – 556 p.
983. Tanco, Teodor. Zăpada roşie : proze din trecut / Teodor Tanco. –
Cluj-Napoca : Virtus Romana Rediviva, 1999. – 199 p.

Valentin Taşcu – scriitor, critic literar


(n. 23 ianuarie 1944, Petroşani, jud. Hunedoara)
984. Taşcu, Valentin. Dincoace şi dincolo de “F,, : [critică literară] /
Valentin Taşcu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1981. – 255 p.
985. Taşcu, Valentin. Incidenţe : [critică literară]/ Valentin Taşcu. –
Cluj-Napoca : Dacia, 1975. – 220 p.
986. Taşcu, Valentin. Poezia poeziei de azi / Valentin Taşcu. – Iaşi :
Junimea, 1985. – 319 p.
987. Taşcu, Valentin. Ritm vertical / Valentin Taşcu. – Bucureşti :
Univers enciclopedic, 2001. – 237 p.
988. Taşcu, Valentin. Studii literare / Valentin Taşcu. – Cluj-Napoca :
Clusium, 2002. – 190 p.
989. Taşcu, Valentin. Şcoala morţii : [versuri] / Valentin Taşcu. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1997. – 88 p.

Flavia Teoc – poetă


(n. 13 mai 1971, Cluj-Napoca)
990. Teoc, Flavia. Înzeire : poezii / Flavia Teoc. – Bucureşti : Albatros,
1997. – 60 p.
991. Teoc, Flavia. Trestie şi plumb : [versuri] / Flavia Teoc. – Cluj-
Napoca : Limes, 2001. – 156 p.

Cornel Udrea – poet


(n. 27 martie 1947, Gheorghieni, jud. Harghita)
992. Udrea Cornel. Marele zid chinezesc german : carte pentru cînd vine
tristeţea să-şi încaseze chiria / Cornel Udrea. – Cluj-Napoca : Ed. Daco
Press, 1995. – 169 p.

99
993. Udrea Cornel. Mersul pe jos : [satiră] / Cornel Udrea. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1988. – 132 p.
994. Udrea Cornel. Verişorii siamezi : [satiră] / Cornel Udrea. – Cluj-
Napoca : Clusium, 1994. – 249 p.

Alexandru Vaida Voevod – om politic, medic şi publicist


(1872-1950)
995. Voevod, Alexandru Vaida. Memorii. În 2 vol. / Alexandru Vaida
Voevod ; pref. ed. îngrijită, note şi comentarii de Al. Şerban. – Cluj-
Napoca : Dacia.
Vol. 1. – 1994. – 319 p. : il.
996. Vol. 2. – 1995. – 348 p. : il.

Gr. Iustian Zegreanu – medic


(n. 16 martie 1970, Cluj-Napoca)
997. Zegreanu, Gr. I. Adolescenţii şi educaţia sexuală / Iustian Gr.
Zegreanu. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Cluj-Napoca : Motiv, 2001. –
135 p.
998. Zegreanu, Gr. I. Practici de acordare a primului ajutor : ghid pentru
oameni de afaceri şi personalul angajat în întreprinderile mici şi
mijlocii / Iustian Gr. Zegreanu. – Cluj-Napoca : Argumnaut, 1999. – 223
p.
999. Zegreanu, Gr. I. Strategii moderne în managementul şi tratamentul
epilepsiei / dr. Iustian Gr. Zegreanu. – Cluj-Napoca : Star, 2002. –
222 p.

Gr. Octavian Zegreanu – scriitor


(n.17 octombrie 1938, Dej, jud. Cluj)
1000. Zegreanu, Gr. O. Iubeşte clipa de faţă : poezii / Octavian Gr.
Zegreanu ; pref. de Marin Oprea. – Cluj-Napoca : Argus, 1994 p. – 116
p.
1001. Zegreanu, Gr. O. Pe scara unui gând : [poezii] / Octavian Gr.
Zegreanu. – Cluj-Napoca : Gloria, 2000. – 52 p.
1002. Zegreanu, Gr. O. Şi pentru noi / Octavian Gr. Zegreanu. – Cluj-
Napoca : Casa de ed. Dokia, 1993. – 48 p.

100
Indice de nume
A
Abrudan Paul 170
Achim Valeriu 1, 779
Acsar I. 478
Agârbiceanu Ion 6, 333-372, (375-376)
Agrigoroaei Ion 293
Aichelburg W. 478
Albu Corneliu 147
Alexandrescu- Urechea Vasile 321
Alexandru Ioan 632
Almaş Dumitru 172, 204
Almăşan Dorin 377-380
Anania Valeriu 381-387
Andea Avram 176, 293
Andea Susana 293
Andraşiu F. Avram 602
Andrescu Ştefan 312, 322
Androne P. 364
Anghel Gheorghe 136, 137, 173
Antihi Sorin 269
Anton Aurel 144
Antonescu Ion 174, 202
Arcaş Ion 388, 389
Arion Gheorghe 123
Armaşu Liliana 24, 25, 26
Avram V. 611
Azap Ioan-Pavel 390

B
Baconsky, A. E. 391-399
Badea Marin 731
Barbă D. 27
Bariţiu George 82, 178, 190, 291, (400), (401)
Bassa B. 78
Bădescu Horia 402-408
Bălan I. Dodu 677, 684, 686-688, 698, 700, 701, 706, 707, 756
Bălcesu Nicolae 190, 316
Băncilă Vasile 180
Bărboi C. 955
Bărbulescu M. 242
Bărnuţiu Simion 181, 190, 318
Beniuc Mihai 409-429, 621, 700
101
Berar Gheorghe 245
Berindei Dan 268, 322
Bibicescu I. G. 101
Bilţiu Maria 103
Bilţiu Pamfil 102-104
Bîrlea Ion 105
Blaga D. 454, 460, 461
Blaga Lucian 6, 182, 190, 338, 430-481, (482-485)
Bocşan Nicolae 265, 293
Bocşe Maria 106
Bodea Cornelia 184, 207
Bodea Gh. I. 731
Bodea Mihaela 141
Bodiu Aurel 497-499
Boeşan N. 293
Bogdan I. 114, 178, 185
Bojan Mariana 501, 502
Bolovan Sorina Paula 84, 178
Borbely Ştefan 856
Bordeneanu M. 708
Botez A. 434
Botezan L. 175
Botoran Constantin 215
Brătianu Gheorghe I. 237
Brudaşcu D. 681
Bucşa Petre 514-519
Budai-Deleanu Ion 187, 520-533, (534-536)
Brad Ion 368, 502-513
Brad Traian 35-39, 138
Braga M. 704
Braga Rodica 157
Bratu Savin 425
Brătianu Gheorghe 174
Brâncoveanu Constantin Vodă 81, 293, (305)
Brâncuşi 124
Brudaşu Dan 275
Bulat Virgil 537-539, 930
Bulei Ion 189
Bunea Emil 540
Burlacu Alexandru 6
Busoiceanu Andrei 221
Buta Iuliu 141
Buteanu Ioan 541
Butură Valer 3, 107, 108

102
Buza Mircea 143
Buzaş I. 183
Buzatu Ion 814
Byck J. 528

C
Cantemir Dimitrie 6
Capatana Dan 324
Căprariu Al. 542-549
Căprinişanu R. 441
Cătineanu Tudor 439
Căzănişteanu Cornel Constantin 221
Câmpan Florica T. 775
Cârmu Isai 345, 447, 597, 683, 752, 884
Ceauşescu Ilie 256
Cenuşă M. 433, 679
Cerna Dumitru 550-570
Cernavodeanu Paul 283
Cernea Gh. 114
Cesereanu Domiţian 555, 556
Cesereanu Ruxandra 557-563
Cetea Doina 564-566
Ceuca Iustin 571-573
Chendea Emil 900
Cheresteşiu V. 207, 209
Childescu, Emil 343
Chindriş Ioan 181, 190, 191, 782, 786, 791
Chira Minerva 574-577
Chiriac Vlad 6
Chiricescu R. 520
Chirilă Eugen 134
Chirtoagă Ion 192
Cicio-Pop Ştefan 278
Cimpoi Mihai 6
Cioara I. 224, 225, 227
Ciobanu-Tofan Alina 6
Ciolan Ioan N. 193, 194
Ciopraga C. 450
Cioran Dorana 115
Cipariu T. 190
Cloşca 209, 230
Cocora Ion 578-580
Codru Drăguşanu, Ion 147
Coja Ion 198

103
Cojocaru Mihaela 956
Cojocaru-Zavadschi Ala 6
Colan Ioan 162
Colesnic Iurie 315
Colosenco Mircea 910, 917
Columbeanu Sergiu 322
Comsa Nicolae 85
Comşa Daniela 199
Constantinescu N. 590
Constantinescu Radu 569
Constantiniu Florin 200
Constantiniu V. 253
Corbu Haralambie 6
Cordoş Sanda 333
Cornea Doina 279
Cosma Iuliu 144
Cosmescu V. 693
Costiuc Tatiana 40
Coşbuc George 581-633, (634-642)
Covaci Iosif 316
Creghi Tiberiu 245
Cristache Gheorghe 307
Crişan 209, 230
Crişan Dumitru 157
Crişan Ion Horaţiu 246
Crohmălniceanu Ov. S. 482
Cubleşan Constantin 344, 356, 585, 622, 643-651, 953, 962
Cucerzan Eugen S. 317, 318
Curticăpeanu V. 4
Cuza Alexandru Ioan 73-75

D
Daicoviciu Constantin 190, 209, 652-656
Daicoviciu H. 652, 654
Damaschin Dan 657-661, 828
Dan Dorin Ovidiu 157
Dan Mihail 270
Dascal M. 357
Dănilă Şt. 205
Deac Daniela 42
Dejeu Zamfir 112
Deletant D. 242
Demetrius Lucia 166
Diaconu Florica 483

104
Dima Al. 148
Diudea M. 662
Dobrinescu Valeriu Florin 232
Doinaş Şt. Aug. 464
Doja Gh. 230
Doniga Vasile T. 113
Draghicesco D. 169
Dragnev Demir 311
Dragomir Constantin 452
Dragomir Silviu 302, 732-735
Drăgan Ioan 293
Drăgan Iosif Constantin 213
Drăguţ Vasile 125
Dreghiciu, Doina 10
Drimba Ovidiu 484
Drozdowski G. 478
Dudaş Florian 6, 736, 737
Dulghieru G. 634
Dumbrăveanu Victor 43
Dumitraşcu N. I. 113
Dumitrescu-Jippa Aurel 214

E
Edroiu Nicolae 121, 141, 217, 259, 293, 316
Eschil (937)
Euripide (937)

F
Fanache Gheorghe 168
Fătu Mihai 202, 210, 218
Felea Ioan 738
Felea Romulus 738
Felezeu Călin 219
Feneşan Cristina 175, 177, 220
Filipciuc I. 595
Firan Florea 635
Fischer-Galati S. 322
Florea Virgiliu 738
Florescu Aurelia 179
Franyo Z. 478
Frunză Sandu 382
Fugariu Florea 527, 784

105
G
Galaicu-Păun Emil 610
Gană George 454, 457, 458, 465, 474
Georges M. 633
Georgescu Vlad 216, 320
Gheorghiţă Nadina 45
Gheorghiu C. 224-227
Gheorghiu D. 224
Gheran Nicolae 907, 914, 918
Ghibu Onisifor 663, 664
Ghise D. 434
Giurescu Constantin C. 73, 229
Giurescu Dinu C. 230, 322
Gîju I. 149
Glodariu Eugenia 199
Glodeanu Gheorghe 911, 922
Gluck E. 178
Goci Aureliu 888
Goga Mircea 665-672, 850
Goga Octavian 6, 674-705, (706-708)
Goga V. 690
Gogea Vasile 709-712
Göllner C. 76
Gongolea Lia 115
Gonţa Alexandru I. 77
Grad Cornel 231, 232
Grama Anca 115
Grapini Leon-Iosif 713-715
Grănescu Andrian 44
Grecu Victor V. 239
Greive A. 430
Grigurcu Gh. 727
Groza Gabriela Genţiana 716-719
Gruia Bazil 720-725
Gudea Nicolae 134
Gurghianu Aurel 725-728
Gurghianu C. 727
Gyemant Ladislau 178, 187, 293

H
Hajos Iosif 235
Hămuraru Filimon 947
Haldner Ana-Maria 274

106
Hâncu Dumitru 236
Heitman Klaus 236
Hithchins Keith 5, 242
Hompot Ana 729, 730
Horia 110, 182, 200, 209, 213, 216, 217, 230, 291,
296, 316, 317
Hossu Valer 233
Hozoc Ionel 143
Hurezeanu Emil 297
Husar Alexandru 634

I
Iacoş Ion 221, 779
Iancu Avram 110, 190, 278, 302, (731-738), 739, (740-744)
Iancu de Hunedoara 190, 230, 291
Iancu Gheorghe 234, 325
Iaşcu Valentina 725
Igna Vasile 745-750
Ilin Stancu 932
Ionescu Mariana 908
Ionescu Mihail E. 221
Ionescu Miron 86
Ionescu Ştefan 81, 305
Ionescu T. 850
Iorga Nicolae 238, 317
Iosif Ştefan Octavian 751-762
Isac Emil 763-767
Istrate Gavril 783
Istrate Ion 161, 768-771
Istvan Almasi 100
Ivaneş Stela-Maria 772-774
Ivaşcu G. 440, 453, 463, 469

J
Joiţa Virgil 179
Jula N. 114

K
Kiriţescu Constantin 247
Korolevski Svetlana 6
Kulikovski Lidia 45

L
Lazăr Gheorghe 190, (775-778)
107
Lazăr Valeriu 134
Lăncrănjan Ion 248, 249
Lăptoiu N. 126
Lechinţan Vasile 250
Lefter Ion Bogdan 924, 926
Lehrer Milton G. 251, 252
Lemny Ştefan 708
Lenghel Izanu P. 113
Leu Valeriu 265
Ligor Alexandru 15
Liu Nicolae 927
Loghin Leonida 221
Lucaciu Vasile 779
Lungu Ion 78, 87
Lungu Victor 279
Lupaş Ioan 253, 254, 255, 780, 781
Lupaşcu Dumitru 317

M
Macovescu George 776
Maior Liviu 257, 258, 293
Maior Petru 190, 782-786
Maliţa Liviu 918, 933
Manciulea Ştefan 259, 740
Maniu Iuliu 174, 278, 788, 789
Marcea Pompiliu 963
Mare Călina 235
Marian Rodica 856
Marica George Em 7, 235
Marinescu C. Gh. 280
Marinoiu Costea 2
Martin M. 397
Matei Pamfil 8
Mărgineanu Ion 264, 741
Mândruţ S. 177
Mârza Eva 10
Mârza Iacob 88
Meteş Ştefan 266
Miclea Ion 157, 632, 741
Micu Dumitru 471, 485, 486, 617, 625, 641
Micu Clain Samuil 5, 791-793, (794)
Micu-Klein Ioan Inocenţiu 230, 278, (790)
Mihadaş Teohar 116, 795-804, 974
Mihai Marina 263

108
Mihail Teodor 278
Mihaiu Virgil 805-807
Mihalache Ion 174
Mihalache Marin 742
Mihu A. 487
Mihuţa N. 114
Milea Ioan 808, 809
Milicescu, Emilia Şt. 777
Millea A. 114
Mioc S. 699
Mitu Sorin 269
Mocanu Nicolae 810, 811
Moga Ioan 270
Moga V. 158
Mohanu Constantin 347, 945, 954
Moisuc Viorica 203
Molan Vasile 369, 370
Moldovan A. 637
Moldovan Codreanu 160
Moraru I. 601
Moruzi Alexandru 6
Munteanu D. 623
Munteanu Emanoil 271
Munteanu Petru 615, 755
Munteanu Romul 530
Mureşan H. 175
Mureşanu Andrei 812-814, (815)
Mureşeanu Marcel 816-819
Murgescu C. 75,82
Mustaţă Constantin 272
Mutaşcu Traian 273
Muthu Mircea 488, 820-824, 966

N
Nagler Thomas 274
Neagoe S. 685
Neamţu Gelu 178, 276, 277, 293
Neagoe Manole 784
Neagoe Stelian 88, 216
Neamţu Gelu 277
Negoiţescu Ion 825-830
Negru Ioan 831, 832
Netea Vasile 11
Niessen J. 178

109
Nicolae-Văleanu, I. 79
Nicolescu Aurel 90
Nicolau Petre 455
Nistor Francisc 117
Nistor Ioan Silviu 12, 278, 467
Nistor Nicola 214
Noja Ion 835, 836
Nouzille Jean 326
Nuţu C. 223

O
Oarcăşu Ion 764
Oltean Vasile 91
Onciu Parascovia 49-52
Opriş Ioan 13
Oprişan I. 489
Opriţă Mircea 837-842
Orian Titu 138
Osoianu Vera 53
Oţetea Andrei 241

P
Paiu Constantin 934
Pall Francisc 790
Pană Virgil 281
Papacostea-Danielopolu Cornelia. 21
Papahagi Marian 871, 938
Panaint Panainte I. 305
Pariza Maria 54
Pascu Ştefan 14, 132, 177, 187,188, 209, 217, 240, 270, 282-
288, 313,738, 743, 744, 973
Pastior O. 478
Pavel Dora 843-845
Pavel Teodor 293
Paveleanu Gh. 118, 119
Pavelescu Amalia 115
Părnuţă Gheorghe 778
Păun N. 177
Penelea Georgeta 238
Petean Ana 847, 848
Petean Mircea 390, 497, 846-850
Petraş Irina 500, 510, 816, 817, 967
Petrescu Em. 526
Pinescu G. 334, 340, 357, 365

110
Piru A. 935
Poantă Petru 180, 616, 638, 727, 965, 976, 977
Pohilă Vlad 55
Polverejan Şerban 162, 206
Pompei Gavril 851-853
Pompiliu Teodor 221
Ponti Piero 326
Pop Augustin 854-856
Pop Augustin Y. N 190
Pop D. 113
Pop Eugen 857-860
Pop F. 176
Pop Gheorghe 120
Pop Ioan 490, 862, 863
Pop Ion 863-868
Pop I. A. 322
Pop Silaghi V. 622
Pop-Reteganu Ion 891
Popa Constantin M. 635
Popa Doina (55)
Popa Mircea 6, 92, 264, 374, 432, 479, 702
Popescu Adrian 55, 57, 561, 869-879
Popescu Magdalena 964
Popescu Dumitru Radu 880
Popescu-Argeşel Ion 159
Popp Vasile 15, 144
Poptămaş Dimitrie 58
Porumb M. 133, 175
Preda Dumitru 289
Prodan David 291-294, 327, 328
Protase D. 275
Posea Aurora 160
Posea Grigore 160
Proca Ion 59
Protopopescu L. 534
Puiu Al. 161
Puşcariu Sextil 162, 295
Puşcaş Vasile 314

R
Racoviţă Mihai 170
Rad Ilie 60, 61
Radosav Doru 255
Radu Andrei 17

111
Radu V. 78
Rakoczi Francisc 190
Ranca I. 177
Ranga Ioan 296
Raţiu Ioan 138
Raţiu Maria 245
Răduţiu Aurel 175, 177, 270
Rău Aurel 632, 892-906
Rebreanu Ilderim 910, 913, 917, 925, 928
Rebreanu Liviu 6, 907-931, (932-937)
Regman Cornel 340
Retegan Simion 175, 176, 178, 293, 298, 299
Rezachevici Constantin 283
Rîpeanu V. 703
Rîşteiu Nicolae 317
Rocsin John 300
Roibu Nicolae 62
Roman Ion 754, 760
Roman Ludovic 19
Rosetti Al. 549
Roşca D. D. 190
Roth Stephan Ludwig 303
Ruffini Mario 304
Rugescu Letia 491
Rusu Constantin 235
Rusu Cristina 938
Rusu Liviu 937-941

S
Sarov T. 464
Sasu Aurel 353, 354
Sav Vasile 942
Sălcudeanu Petre 741
Schuler Gerda 430
Scridon G. 606-608, 639
Seiceanu T. 183
Simonescu Dan. 22
Simuţ Ion 907, 913
Sittner-Prică M. 451
Slavici Ioan 943-961, (962-964)
Smigelschi Ana-Maria 818
Socol Aurel 306
Sorkin Adam J. 807
Sorohan Elvira 535

112
Stan M. 675
Stanca Radu 965-967
Stoica V. 63, 64, 308
Stoicescu Aurel 413
Stoicescu Passionaria 352, 958
Stoicle C. A. 80
Surăianu D. 640
Surdu B. 207
Surdu Victor 222
Suciu Adrian 968-970
Suciu D. 176
Suciu M. 65
Surugiu-Negrei Dorina 6

Ş
Şaguna Andrei 190
Şerb D. 113
Şerban I. V. 695, 701
Şincai Gheorghe 190, 291, (971), (972)
Şofron Demostene 66
Şora Mariana 492
Şovu G. 603
Şteiu Nicolae 317
Ştirban Marcel 293, 316, 317
Ştirbu S 309
Şuiaga Victor I. 310
Şuluţiu A. Ş. 121
Şuluţiu O. 641

T
Tanco Teodor 67-69, 815, 936, 973-984
Taoloş I. 430
Taşcu Valentin 614, 730, 985-990
Tamâianu Emma 324
Tănase Alexandru 20, 493
Teclici V. 588
Teoc Flavia 991, 992
Theodorescu Răzvan 18
Tismăneanu Vlademir 710
Todoran Eugen 494
Todoran Romulus 6
Tomuleţ Virgil 379, 716
Tomuş M. 463, 598
Topliceanu Iulian 744

113
Trandafir C. 588
Trincă Mihaela 70
Tudor-Bihoreanu Gh. 224, 225, 227

Ţ
Ţugui Pavel 392, 397

U
Udrea Cornel 993-995
Udrea Silvia 691
Ucrain C. 744
Ungheanu Mihai 829
Ulici L. 620
Ursulescu Nicolae 159

V
Vaida M. 495, 536
Vaida-Voevod Alexandru 278, 996, 997
Varlaam 6
Vatamaniuc D. 496, 642, 954
Văcărescu Ienăchiţă 190
Viteazul Mihai Vodă 190, 204, 221, 230, 278, 283, 284
Vlasiu M. 253
Voicu Constantin 193
Voicu D. 149
Voicu-Vedea Victor 168
Voişanu Gheorghe 144
Vornicu Gh. 113
Vulcan Iosif 6
Vulcănescu Mihu 430, 678, 751
Vulpe Magdalena 295

Z
Zarafu C.
Zaciu Mircea 336, 337, 339, 348, 373, 375, 376, 970
Zărnescu Constantin 124
Zeicu Mircea 28
Zegreanu Gr. Iustian 998-1000
Zegreanu Gr. Octavian 1001-1003
Zsigmond Jako 23
Zub Alexandru 6

114