Sunteți pe pagina 1din 13

Educatoare: Roman Diana Anca

Grădiniţa cu PP Nr. 7 Negreşti Oaş

1
PROIECŢIA ZILEI
Data: 03.03.2021
Grădiniţa: GPP Nr 7, Negreşti Oaş
Grupa:Mare ( Nivel II)
Educatoare: Roman Diana Anca
Tema anuala: “Cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema săptămânală: „Ne pregătim de ziua mamei”
Tema zilei: ”Cadou pentru mama”
Mijloc de realizare:ADP+ ADE (DLC şi DOS) +ALA I +ALAII
Durata: o zi
Categorii de activităţi:
 Activităţi de dezvoltare personală - ADP
Ȋntâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa, dragilor! – salutul, prezenţa, calendarul naturii,
activitatea de grup.
Ştirea zilei: Zambilă
Activitatea de grup: „De ce o iubim pe mama? Ce putem să-i oferim mamei, pentru a o face
fericită?”
 Activităţi pe domenii experenţiale - ADE
Domeniu limbă şi comunicare - DLC; „Franklin spune„Te iubesc” de Paulette Burgeois–
povestirea educatoarei
Domeniul om şi societate -DOS „Felicitare pentru mama” – activitate practică
 Activităţi liber alese – ALA 1, în cadrul cărora copiii vor lucra la centrele
deschise:
Stiinţă:: “ Mamei flori îi dăruim” -raportare cantitate la număr
Bibliotecă: “Mesaj pentru mama mea” - exercitii grafice
Joc de rol: “Limonada delicioasă” – activitate practic - gospodărească
 Activităţi liber alese – ALA II - „Dansez pentru mama”
Bibliografie: Breben, Silvia şi colaboratorii – Metode interactive de grup
Curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2019

2
PROIECT DE ACTIVITATE
Data: 03.03.2021
Grădiniţa: GPP Nr 7, Negresti Oas
Grupa:Mare( Nivel II)
Educatoare: Roman Diana Anca
Tema anuala: “Cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema săptămânală: „Ne pregătim de ziua mamei”
Tema zilei: ”Cadou pentru mama”
Mijloc de realizare:ADP+ ADE (DLC şi DOS) +ALA I +ALAII
Scop:
 Dezvoltarea capacită ţii de exprimare liberă a emoţiilor legate de un eveniment dat, a
capacită ţii de exprimare orală , de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor
verbale; cultivarea interesului şi a plă cerii pentru învă ţarea prin cooperare;
Obiective operaţionale
- să audieze cu atenţie un text literar, reţinâ nd ideile acestuia;
- să redea conţinutul logic al povestirii pe baza imaginilor, în ordinea desfă şură rii
momentelor principale;
- să realizeze felicitarea pentru mama utilizâ nd materiale şi tehnici variate;
- să decoreze felicitarea cu semne grafice;
- să raporteze numă rul la cantitate şi invers;
- să pregă tească limonada respectâ nd normele de igienă şi utilizâ nd corect ustensilele de
lucru;
- să execute mişcă ri în concordanţă cu conţinutul de idei de sentimente al câ ntecului.

Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:


DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂ RII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII:
• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare:
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozită ți, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă );
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă , în diferite contexte de comunicare;
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;
3
• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Exersează , cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptă rii lui
(comunicare receptivă );
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorifică rii ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc (comunicare expresivă )
DEZVOLTAREA FIZICĂ , A SĂ NĂ TĂ Ț II ŞI IGIENEI PERSONALE:
• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare:
1.1. Își coordonează mușchii în desfă șurarea unor activită ți diversificate, specifice vâ rstei
1.3. Utilizează mâ inile și degetele pentru realizarea de activită ţi variate
CAPACITĂ Ț I ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂ Ț ARE:
• Curiozitate, interes și inițiativă în învă țare
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învă ţarea în situații noi;
• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activită ți)
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâ mpină dificultă ți.
• Activare și manifestare a potențialului creativ
3.1. Manifestă creativitate în activită ți diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activită ți artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații
și povestiri creative.
DEZVOLTAREA FIZICĂ , A SĂ NĂ TĂ Ț II ŞI IGIENEI PERSONALE:
• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare.
1.1. Își poziționează corpul și membrele în mod corespunză tor pentru a imita ceva/ pe cineva sau
pentru a executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.)
1.2. Participă activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber etc.
1.3. Utilizează mâ inile și degetele în manipularea corespunză toare a unor obiecte/instrumente
(tacâ muri, creion, pensulă , etc).
• Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcă rii
2.1. Utilizează simţurile (vă zul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.
CAPACITĂ Ț I Ș I ATITUDINI ÎN ÎNVĂ Ț ARE
• Curiozitate, interes și inițiativă în învă țare
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învă ţarea în situații noi
4
1.2. Inițiază activită ți de învă țare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activită ți)


2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâ mplină dificultă ți
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ Ș I CUNOAȘ TEREA LUMII
• Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat
2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de numă r şi cu numeraţia
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, mă surare a obiectelor

Strategii didactice:
Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, instructaj
verbal, Piramida, aprecierea verbală ;
Materiale didactice: imagini, cartea „Franklin spune „Te iubesc” , foarfeci, lipici, hartie
colorată , suport pentru buchet, flori, alte ornamente pentru buchet, lă mâ i, stimulente
Forma de organizare: frontal, individual, pe centre

5
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu întâlnirea de dimineaţă, într-o manieră optimistă şi plină de energie,


deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.
Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii ne salutăm reciproc prin cântecelul
„Ursuleţii s-au trezit!”, într-o atmosferă antrenantăde bună dispoziţie.
Prezenţa.Aleg asistentul zilei, el își va alege jetonul cu forma geometrică, și împreună vom
completa calendarul naturii, cu numele, data, ziua, numărul fetelor prezente și numărul băieților
prezenți.
Calendarul naturii.Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea: “Suntem în anotimpul
primăvara, luna martie, data 3“,”Ieri a fost marţi, a doua zi a săptămânii, astăzi este miercuri a
treia zi a săptămânii,iar mâine va fi joi, a patra zi a săptămânii.Vremea este...........,cerul
este............,soarele............”.
Împărtășirea cu ceilalți: Preșcolarii vor vorbi despre cadourile pe care le vor dărui mamele
lor: „Eu îi voi dărui mamei...”
Noutatea zilei:Știrea zilei sau noutatea zilei o vom descoperi de la centrul tematic, prin
prezenta unei zambile, pe baza careia vom purta o conversaţie.
DLC: Educarea limbajului
Copiii sunt așezați în semicerc și ascultă povestea "Franklin spune „Te iubesc", citită de
educatoare. La finalul povestirii copiii vor formula câteva enunțuri cu noile cuvinte ( preţios si
pretenţios) pentru a demonstra înțelegerea acestora. După lecturarea textului, educatoarea adresează
întrebări preșcolarilor pentru a fixa conținutul poveștii, folosindu-se de imagini corespunzătoare
ideilor principale.
Prin intermediul tranziţiei: ,,Daca vesel se trăieşte”, în care trebuie sa executăm mişcările
indicate de versurile cîntecelului, copiii se aşează la măsuţe şi vor rezolva sarcinile de lucru. Se
reaminteste comportamentul in cazul acestor activitati: vorbitul în şoaptă, lucrul ordonat, utilizarea
cu grijă a materialelor puse la dispozitie.
Activităţile liber alese I. La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea activitate,
iar copiii vizitează centrele descoperind materialele şi sarcinile din fiecare sector. Se va da startul
de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi, atenţia deosebită va
fi canalizată la centrul Artă, unde se va desfăşura activitatea practică. După terminarea lucrului la

6
centre vom discuta despre ele, felicit copiii pentru munca depusă, adunăm materialele şi facem o
scurtă pauză pentru igienizarea mainilor.
DOS: Activitate practică- Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie o
felicitare pentru mama pe care o vor dărui mamelor de 8 Martie. Ei vor realiza felicitarea și o vor
decora cu diferite materiale (inimioare, floricele).
Joc de rol: ,,Limonada delicioasă”- activitate practic-gospodărească
Stiinta:: ““ Mamei flori îi dăruim” -raportare cantitate la număr
Biblioteca: „Mesaj pentru mama mea” -semne grafice
Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la activitatea principală.

Tranziţie: Joc muzical: ”Daca vesel se traieste!”


La final se vor iniţia câteva jocuri distractive şi de mişcare menite să pună în valoare şi
cunoştinţele dobândite în ziua respectivă dar şi alte tranziţii.
Activităţi liber alese II. Copiii vor desfaşura următorul joc:
Jocul se va desfășura în sala de grupă. Voi pregăti materialul didactic în vederea desfăşurării în
condiţii optime a lecţiei.
a) Explicarea și demonstrarea jocului
Copiii trebuie să danseze pe muzica, iar la încetarea acesteia trebuie să rămână nemișcați. Cine
se mișcă iese afară din joc.
b) Desfășurarea jocului de probă
Voi ruga doi copii să realizeze jocul de probă pentru o mai bună înțelegere a acestuia.
c) Desfășurarea propriu- zisă a jocului
Jocul se va termina în momentul în care rămâne un singur preșcolar pe ,,ringul de dans’’
Voi face aprecieri asupra modului de comportare al copiilor în timpul activității

7
8
DEMERSUL DIDACTIC
Evenimentdi Conținutul științific Metode și Mijloace de Evaluare
dactic procedee învǎțǎmânt
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea
activităţii.
organizatoric Întâlnirea de dimineaţă Observarea
Ziua debutează cu întâlnirea de dimineaţă, într-o manieră comportament
optimistă şi plină de energie, deoarece ziua bună se ului inițial
cunoaşte de dimineaţă.
Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii ne Tehnica Calendarul naturii
salutăm reciproc prin cântecelul „Ursuleţii s-au trezit!”, comunicării Catalog
într-o atmosferă antrenantă de bună dispoziţie. rotative
Prezenţa.Aleg asistentul zilei, el își va alege jetonul cu Rǎspunsurile
forma geometrică, și împreună vom completa calendarul Conversația copiilor
naturii, cu numele, data, ziua, numărul fetelor prezente și
numărul băieților prezenți.
Calendarul naturii: În ce anotimp suntem? În ce lunǎ
suntem?Ce zi a sǎptǎmânii este? Cum este vremea?
Împǎrtǎsirea cu ceilalți: ,,De ce o iubesc eu pe mama?”si
„Eu aş putea sa-i dăruiesc...”-dezvoltarea abilităților de
comunicare

2. Captareaa Vom avea o zambilă pe baza careia vom purta o Obsevația Rǎspunsurile
tenţiei conversaţie Conversația copiilor

3. Anunţare Copiii vor fi anunțați că vor asculta povestea ,,Franklin Conversația


atemei spune „Te iubesc”,, de Paulette Burgeois.

9
4. Copiii sunt așezați în semicerc și audiază povestea
Prezentarea "Franklin spune „Te iubesc ", urmărind imaginile din Observația
noului carte. Educatoare citește povestea clar, expresiv , folosind Povestea Imagini
conţinut şi tonul și mimica adecvate. educatoarei
dirijarea Se vor explica cuvintele necunoscute, iar copiii vor Rǎspunsurile
învăţării demonstra că au înțeles sensul lor formulând propoziții. Explicația copiilor
Cuvintele pe care le-au folosit în diferite propoziții sunt:
Preţios = valoros, scump
Pretenţios = ceva deosebit Exercițiul
După explicarea cuvintelor, educatoarea adresează câteva
întrebări preșcolarilor pentru a fixa conținutul poveștii, Conversația
folosindu-se de imagini corespunzătoare ideilor
principale.
-Cum s-a numit povestea?

Cine este personajul principal? Piramida Componentele piramidei Evaluare oralǎ


Pentru ce se pregătea Franklin?

Ce dorea sa-i arate Franklin, mamei?


Evaluare oralǎ
De ce o iubeşte Franklin pe mama sa?

- Cine sunt prietenii lui Franklin?

Cui i-a cerut ajutorul prima dată? Conversația Rǎspunsurile


copiilor
Cum si-au rasplatit mamele, Ursache, Melcişor si
Gâsculiţă?

-Ce cadou i-au sugerat prietenii lui Franklin ?

-Care sunt membrii familiei lui Franklin, care i-au mai


10
oferit cadou mamei?

Ce cadou a ales să ofere Franklin?

5. Obținerea Prin intermediul TRANZIŢIEI :


performanței ,,Ce frumos miroase floarea”, copiii se îndreaptă spre
centrele de joc.
La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea
activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind Observația
materialele şi sarcinile din fiecare sector.
DOS-Activitate practică "Felicitare pentru mama
mea" Observarea
Se vor executa exerciții pentru încălzirea muschilor mici produselor
ai mâinii: Mișcăm degețelele,/Închidem și deschidem activitǎții
pumnișorii/ Rotim pumnișorii,/Cântăm la pian,/Scuturăm
mânuțele.
Realizarea temei de către copii:
Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la cartoane colorate
dispoziţie o felicitare pentru a o dărui mamei cu ocazia material mărunt perforat
zilei de 8 Martie. Ei vor realiza și îl vor decora cu diferite Explicația foarfecă, lipici
materiale. Exercițiul fotografii Observarea
Copiii vor respecta criteriile de realizare: să decupeze si sa comportament
lipeasca corect, să lucreze îngrijit lipind corespunzător ului
materialul pus la dispoziție, să finalizeze lucrarea.
Joc de rol „Limonada delicioasă” activitate Jocul apă, lămâi,
gospodărească. Copiii vor primi reteta si materialele storcatoare, zahar,
necesare pentru pregatirea limonadei pahare de
unicaăfolosinta

Știință "Ofera-i un buchet de florimamei ": Exercițiul Observarea


“Cosuletul/buchetul cu flori pentru mama”- aplicatie pune
11
atatea flori cate iţi arată biletelul , flori, fundita, inimioare produselor
Biblioteca:„Mesaj pentru mama mea” decoram activității
felicitarea cu exercitii grafice Rotaţia grupurilor va trebui
făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la activitatea
principală- confecționarea unui tablou. Exercițiul
Copiii sunt motivați să lucreze în fiecare centru
urmărind realizarea unor activități care să le bucure pe
mămici.

6.Evaluarea Dupǎ finalizarea activitǎtilor desfăşurate în centre,vom Conversația Lucrǎrile din fiecare Observarea
activităţii discuta despre ele, felicit copiii pentru munca depusă , centru produselor
adunăm materialele şi facem o scurtă pauză pentru activitǎții
igienizarea mainilor.

7. Asigurarea Se vor iniţia jocurile:


retenției și ALA II: Jocul de mişcare: ”Dans pentru mama!” Explicația Observarea
transferului Coșulețe, inimioare comportament
Copiii trebuie să danseze pe muzica, iar la încetarea
Demonstrația ului
acesteia trebuie să rămână nemișcați. Cine se mișcă iese copiilor
afară din joc. Jocul
Jocul se va termina în momentul în care rămâne un singur
preșcolar pe ,,ringul de dans’’
Voi face aprecieri asupra modului de comportare
al copiilor în timpul activității

12
Evaluarea
finala conversatia
Ne vom aşeza si vom purta o discutie despre activitatea
noastră de azi:
- Ce am facut azi?
- Pentru cine am realizat?
-Cum credeti ca se va simti mama cand ii vom oferi
cadoul nostru?
- Cum v-ati simtit in timpul activitatii?

8. Încheierea Educatoarea va face aprecieri asupra modului cum s-a recompense Acordarea
activității desfǎșurat activitatea și va distribui recompense. stimulentelor

13

S-ar putea să vă placă și