Sunteți pe pagina 1din 104

Autori

Emanuel Beteringhe
Genoveva Cerchez
Teodora Graur

Emil Lazăr
Elena Manea
Florin George Popovici
Florina Ruse
Dan Sima
Liliana Sonea
Elena Sticlea
Maria Zgăbârdici
ISBN 978-973- 0-21652-3 Bucureşti, 2016
e,
Oratorie şi Retorică
Manualul elevului pentru disciplina opţională

Dezbater Autori:
Genoveva
Cerchez Emil
Lazăr
Elena Manea
Florin George
Popovici Dan Sima
Liliana Sonea
Elena Sticlea
Maria Zgăbărdici
Teodora Graur
Emanuel
Beteringhe
Florina Ruse
cuprins

pg
8 pg22 pg39
argumentului
◦ Structura triadică a
◦ Aplicații argumentului
Contra ◦ Aplicații
Argumentarea argumentarea Elemente de stil
în dezbaterile
◦ Ce este argumentarea? ◦ Ce este argumentarea? academice
◦ Structura triadică a

46 pg58 pg66
pg
72
pg
Consemnarea dezbaterii Schools
Arbitrajul
rundei de
Documentarea Etica în dezbateri dezbateri în formatul World

10680 96
pg pg pg

format Bibliografie și
Elemente de Construcția referințe web
cazurilor

Argumentarea

Ce este argumentarea?
Structura argumentului
Exemplu de argument
Aplicații

8
sau mai puțin reușite de a convinge un nu se cunosc; nu se cunosc
interlocutor cu privire la justețea pentru că nu comunică.” Iată de
Ce este propriului punct de vedere. După cum
admite Alex Mucchielli, în lucrarea Arta
ce nu este deloc nepotrivit să
susținem că totul este

argumentarea?
de a influența, „orice cuvânt este o comunicare. Însă nu întotdeauna
încercare de influențare a celuilalt.” totul este argumentare. Unele
Procesul comunicării este, în fond, un informații transmise sunt
transfer de mesaje de la o persoană sigure, certe (indiferent dacă sunt
(emițător) la alta (receptor), un schimb adevărate sau false), altele sunt
permanent și reciproc de informații, situate între adevăr și fals, alfel
opinii, credințe, convingeri, interese, spus, sunt
idealuri ș.a.m.d. De multe ori, absența mai mult sau mai puțin probabile.
comunicării alimentează tensiuni, Unele informații sunt transmise
În limbajul uzual întâlnim, măcar din
neînțelegeri, dispreț, ură sau chiar într-o manieră structurată, organizată,
când în când, cuvinte sau expresii comportamente agresive. Promotor al
precum întrucât..., pentru că..., în ușor de receptat, altele, dimpotrivă,
drepturilor civile și al toleranței între sunt formulate în mod ambiguu și
măsura în care..., prin urmare..., în oameni, Martin Luther King Jr. spunea
concluzie..., de aceea..., așadar... ș.a. imprecis.
într-un context că
Astfel de „oamenii se urăsc pentru că se Este cât se poate de evident că
expresii aduc cu sine încercări mai mult tem unii de alții; se tem pentru că informațiile care sunt sigure fie sigur
adevărate sau sigur false nu pot fi toleranță zero pentru actele de discriminare
supuse unei discuții în contradictoriu. Nu în școli”, „consumul de droguri ușoare ar
va exista niciodată o dezbatere reală cu trebui legalizat”, „ar trebui ca libertatea de
privire la formula chimică a apei sau cu exprimare să nu includă dreptul de a ofensa
privire la existența gravitației. Însă
propozițiile care vehiculează informații
religii” etc.), altele derutante, cel puțin la
prima vedere („ar trebui să interzicem Structura
cu caracter probabil pot deveni teme de companiilor din țările dezvoltate practica
dezbatere și pot face obiectul unor
controverse de idei. În cadrul dezbaterilor
relocării afacerilor în țări subdezvoltate sau
în curs de dezvoltare”, „războiul țărilor din
argumentului
academice, sau educaționale, un enunț Orientul Mijlociu împotriva grupării Statului Acest model de structurare a
care se pretează unei abordări de pe Islamic ar trebui purtat local și fără intervenții elementelor ce formează un argument,
poziții contrare poartă denumirea de ale unor terțe părți”, etc.). Și într-un caz și în trebuie utilizat având în minte următoarea
temă sau moțiune. Moțiunea este o altul este necesar să însoțim opiniile noastre idee: Fiecare argument trebuie să aibă
afirmație asupra căreia oamenii de construcții argumentative sau un scop.
rezonabili pot să dețină opinii diferite care raționamente cât mai convingătoare. Desigur, acest lucru pare elementar
să fie susținute cu ajutorul unor dovezi Indiferent de format, dezbaterile sunt dar, adesea, în competiții, există
sau probe, exemple, ilustări, organizate confruntări de argumente, abordări ale unei posibilitatea de a-l uita. O înlanțuire de
într-un teme din două perspective diametral opuse. 2-3 argumente care sprijină aceeași
raționament. Este foarte important ca o Exersarea argumentelor prin intermediul poziție (afirmatoare sau negatoare)
moțiune să ofere spațiu de joc egal ambelor unei dezbateri dezvoltă capacitatea de formează un caz. Scopul unui caz este
tabere, altfel spus, să poată fi abordată cu
9
să convingă un complet de arbitri că
aceleași șanse de a convinge din dubla comunicare eficientă, fortifică abilități moțiunea propune ceva bun, susține
perspectivă, a susținerii și a respingerii. Iar ceva rezonabil, are impact pozitiv în
această abordare constituie debutul de analiză, ascultare activă, gândire critică,
schimbarea
argumentării și, mai mult decât atât, debutul spontaneitate sau promptitudine în oferirea
pe care o propune sau, dimpotrivă, că
dezbaterii. Există un inventar generos de de răspunsuri la întrebări etc. ceea ce propune e innacceptabil, sau
teme sau moțiuni care pot face obiectul unei are consecințe negative. În cadrul
dezbateri, de o complexitate variabilă: unele fiecărui caz, afirmator ori negator, fiecare
ceva mai simple, mai accesibile („uniforma argument trebuie să fie convingător ca
școlară ar trebui desființată/ considerată posibil răspuns la întrebările
obligatorie”, „ar trebui introduse măsuri de fundamentale de la care pornește
construcția de caz: moțiunea? respectiv moțiunea? De pildă, dacă avem
De ce trebuie susținută De ce trebuie respinsă moțiunea „Ar trebui

cele mai populare


ARDEI /SEXI EXplanation
Cum ne structurăm
argumentele astfel încât să
dobândim un plus valoros
de credibilitate? Unul dintre
Statement
modele de argumentare extinse dar, în fiecare din românesc
folosite în dezbaterile ele, se pot discerne trei
academice este modelul elemente de bază: o Illustration
SEXI (acronim englezesc) afirmație (concluzie), un
sau ARD/EI (acronim raționament (o înlănțuire Impact Afirmatie
românesc). Acest model
are, la rândul său, variante
mai restrânse sau mai SEXI acronim
logică de enunțuri) și datele ce urmează, o dispunere
aduse în sprijinul afirmației comparativă a celor două modele:
(dovezi, exemple/ilustrări). La
acestea se adaugă, pentru mai Raţionament acronim
multă credibilitate, conturarea englezesc
impactului sau altfel spus a Impact
Dovezi, Exemple
10 consecințelor asumării unui punct
de vedere sau altul. Iată, în cele ARDEI
eliminate temele de casă”, un argument ar convingător formulat. O formulare mai talentați”, urmând ca în partea de
putea să fie „Temele de casă lasă elevii fericită, în sensul adecvării la scopul raționament să arătăm că primul afectat
fără timp liber”. Acest argument răspunde oricărui argument – acela de a convinge - de temele de casă este timpul liber, timp
la întrebarea „De ce să suprimăm temele ar fi „Temele de casă împiedică elevii să pe care elevii talentați l-ar putea folosi în
de casă?” dar poate că nu e foarte se dezvolte în domeniile în care sunt scopuri sportive sau vocaționale.
vizibile în ținuta vestimentară mută centrul școlar devine mai sigur din punct de
Sau, în cazul moțiunii „ar trebui ca
de greutate către valoarea persoanei vedere psihologic, mai comfortabil, având
uniformele să devină obligatorii”, un
(competențe, aptitudini și abilități) și nu a în vedere că diferențele sociale și de
argument ce susține moțiunea poate
aspectului acesteia; astfel încât un elev statut dintre elevi vizibile în ținută
îmbrăca următoarea structură: Afirmație
care provine dintr-un context familial sunt atentuate sau chiar îndepărtate. În
– obligativitatea uniformei școlare
modest/sărac se va simți mai comfortabil plus, dobândim astfel oportunitatea
atenuează vizibil diferențele sociale și de
lângă un elev care altfel și-ar permite deloc neglijabilă de a elimina sau măcar
statut între elevi; Raționament – purtarea
ținute vestimentare extravagante. a diminua fenomenul de stigmatizare
uniformei ca ținută obligatorie echivalează
Exemplu/ilustrare – studiile arată că există sau marginalizare a unora dintre elevi
cu adoptarea unui cod vestimentar
o legătură între opinia pe care ne-o pe motivul nivelului lor material sau
identic pentru toți elevii, indiferent dacă
formăm despre o persoană, financiar (reflectat în ținuta vestimentară)
aceștia provin din contexte sociale
comportamentul sau reacțiile față de scăzut, fapt care se va concretiza, pe
diferențiate din punct de vedere material
aceasta și aspectul ei vestimentar (chiar și termen lung, într-o societate mai
sau financiar; dispariția diferențelor
la un nivel inconștient). Impact – mediul coezivă.
11
Exemplu de argument ARDEI (SEXI)
în domeniile în care sunt talentați.

A(S) Timpul liber al elevilor ar trebui să fie liber.


Adică să permită elevului să facă, în acel timp,
activități pe care nu le poate face în timpul
afectat studiului. Timpul dedicat studiului de tip

R(EX)
școlar este cel petrecut la școală, iar timpul
liber se suprapune cu cel petrecut în afara
școlii. Dacă un copil are o înclinație spre
muzică e puțin probabil să și-o dezvolte în ora
Temele de casă împiedică elevii să se dezvolte de muzică de la școală. e de presupus că o va
concretiza după școală. Dar numai dacă nu i se ocupă acel timp extrașcolar cu altceva. De pildă, cu teme de casă.
acasă;

D(I) E(I) Țările care încurajază prin sistemul lor


educațional creativitatea elevilor sunt
tocmai cele care au suprimat temele de
casă din practica didactică (Finlanda, Marea
Britanie, Olanda, etc)

I(I) Și nu avem în vedere doar aceste evidențe.


Avem în vedere și consecințele acestei
practici de a da elevului multe teme pentru
Există numeroase studii de specialitate, acasă. Cea mai neplăcută consecință este
printre care, cele ale lui Ken R obinson sunt aceea că majoritatea elevilor care au un
cele mai notorii, care demonstrează că talent dominant sunt puși în situația de a
școala nu dezvoltă suficient creativitatea renunța la dezvoltarea până la nivelul de
elevilor, singurul timp disponibil pentru performanță a acelui talent. Iată de ce
această dezvoltare fiind timpul petrecut
acasă ar trebui
12 interzise.

temele pentru

Aplicații
a. Numărul orelor de sport din liceu ar trebui
dublat pentru că...

b. Studiul religiei în școli este justificat


a. Doriți să vindeți un telefon. Construiți
întrucât...
câteva enunțuri pe care le-ați utiliza în
convingerea unui posibil cumpărător.
c. Voluntariatul ar trebui să devină o condiție
de absolvire a liceului deoarece...
b. Doriți să obțineți permisul de conducere.

d. Nu trebuie să cunoști teoria democrației


Discuții
Cum îi convingeți pe părinți să vă susțină? c.
pentru a fi un bun cetățean pentru că...
A apărut o ofertă avantajoasă și atractivă de ?

tabere. Cum vă convingeți colegii să meargă? z

d. Doriți să obțineți o bursă. Cum convingeți e

comisia la interviu?

e. Există un post liber în Consiliul Elevilor din


școală. Cum convingeți colegii să vă voteze?
argumente
complete, utilizând structura ARDEI (SEXI),
în favoarea următoarelor moțiuni:

13

Construiți
a. Benzile desenate ajută în educarea copiilor prin scoaterea în
evidență a trăsăturilor negative sau pozitive (prin aspectul și
acțiunile personajului). Prin vizionarea lor copilul ajunge sa
constientizeze, chiar daca la un nivel primar, ce lucruri are voie
sau nu are voie sa faca. De exemplu, eroul pedepsește hoții,
astfel, copilul, care este invatat explicit de benzile desenate sa
antipatizeze personajele negative. Astfel, copilul va avea o
repulsie față de acțiunile negative, și astfel, este foarte probabil să
Identificați prin subliniere și notaţi nu le practice.
Citiți următoarele
argumente, identificați prin subliniere și notare elementele unui b. Intrarea gratuită la muzee duce la culturalizare. Populatia atrasa
argument (fiecare de aceasta paleta de muzee gratuite va vizita mult mai usor si mai
element va purta literele des lacasurile culturale, iar acest lucru nu poate duce decat la un
A.R.D.E.I.); grad mai mare de culturalizare. Petrecând din ce in ce mai mult
timp intr-un mediu cultural, persoanelor tinere in special le va fi poate reduce suferințele bolnavilor și poate salva vieți omenești.
trezit interesul pentru unele fenomene culturale. Cu cât vor vedea Statisticile arată că 80% din tinerii care își aleg această meserie
mai mult, cu atât vor dori să vadă și mai mult. Drept dovadă, stau sunt determinați în alegerea lor de faptul că pot ajuta oamenii în
zilele speciale când muzeele au intrarea liberă. În aceste zile, se cele mai dureroase momente ale vieții lor. Astfel, există foarte
înregistrează un număr foarte mare de vizitatori. Astfel, un tânăr mulți candidați la facultățile de medicină și foarte mulți tineri își
care poate vedea munca arheologilor într-un muzeu va fi doresc să practice această meserie. O societate cu mai mulți
impresionat și va simți dorința de a afla mai mult într-un mod mai medici este o societate mai sănătoasă.
intens decât dacă ar fi văzut o emisiune TV pe același subiect.
Desființarea taxei de intrare ar putea fi considerată o investiție în
viitorul cultural al țării.

c. Meseria de medic este o meserie nobilă, deoarece medicul

14
Biblioteca ofera un mediu favorabil lecturii pana la un anumit punct, insa nu pana la Mai mult, reprezinta o ‘agora’ sau locul
si culturii in general care nu va fi oferit punctul in care sa inlocuiasca realitatea. unde poate avea loc comunicarea directa
niciodata de o pagina web sau de un intre autor si cititori (vezi cenacluri, lansari
internet cafe. de carte, etc.)

...............
Perceptia prezentei poate fi creata doar Acest lucru nu poate fi niciodata
compensat cu ajutorul Internetului.). și notaţi
Citiți enunțurile din
următorul tabel. Fiecare enunț constituie
un element al
argumentului. In spațiul liber, rescrieți
enunțurile într-o
ordine astfel încât să rezulte un argument
valid, corect
Identificați prin subliniere formulat.

15
ordine astfel încât să rezulte un argument
valid, corect
formulat.
Avand in vedere suma de bani primita,
...............
copilul isi va stabili o lista de prioritati in
Un card bancar poate ajuta la educarea
functie de necesitatea pentru un anumit
unui copil.
bun.

Identificați prin subliniere


Acest lucru duce la cheltuirea rationala a
și notaţi banilor; copilul va deveni mai responsabil si
Exista foarte multe țări în lume unde părinții
Citiți enunțurile din mai atent la banii pe care îi cheltuie. au dat un card bancar copiilor- Spanial,
Italia, Germania și unde acest lucru a avut
următorul tabel. Fiecare enunț constituie
succes, educând copilul pe latura
un element al
financiara a vieții.
argumentului. In spațiul liber, rescrieți
enunțurile într-o
16
În cadrul activităților extrașcolare elevii se comportamentul lor s-a petrecut în cadrul
deprind cu munca în echipă, cu spiritul de acestor activități, și nu în cadrul orelor de
competiție. Activitățile extrașcolare sunt Sondajele de opinie realizate de ziaul localcurs.
mai îndrăgite tocma pentru că au loc arată clar că elevii participă cu mai mult
intr-un mediu informal. drag și interes la aceste activități
extrașcolare. Mulți elevi respondenți au
afirmat faptul că schimbarea în bine în ...............
Școlile ar trebui să aloce mai mulți bani un element al
activităților extrașcolare prin care elevii își argumentului. In spațiul liber, rescrieți
formează anumite competențe legate de enunțurile într-o
viața reală. ordine astfel încât să rezulte un argument
valid, corect
formulat.
Astfel, elevii educați ar fi mai încrezători în
sine, și-ar dezvolta abilități de viață. Elevii
ar înțelege viața, familia, școala mai bine.
Identificați prin subliniere
Ei ar urma să se comporte civilizat, să și notaţi
aibă obiective de viață și să lupte pentru
Citiți enunțurile din
succes.
următorul tabel. Fiecare enunț constituie

17
considerate niciodata nevoie sa parcurga spiritul de echipa. In jocurile
valori si nici macar nu au anumite etape in mod logis de echipa elevul este pus sa
fost acceptate la vreun si lent. Etapa cea mai interactioneze cu coechipierii
moment dat de o societate. importanta a dezvoltarii sale sai, astfel dezvoltandui-se
Violenta neconditionata pe este tocmai educatia. Daca atat sipritul competitive cat
Comparaţi care o promoveaza un copil incepe sa sic el de echipa. Fiind stiut
anumite genuri muzicale munceasca el nu mai poate ca nu poti castiga jucand de
(anumite forme de metal avea timp sa se dedice cum unul singur impotriva unui
Citiți următoarele extrem sau rap) sau unele trebuie educatiei. Munca grup de oameni care te
argumente. Comparați-le, filme nu raman fara impact i-ar acapara viata si in cele vizeaza numai pe tine, nu
la nivel de conținut in mintea privitorilor sau din urma ar renunta la numai ca esti silit sa cauti
(informație), precum și la ascultatorilor, mai ales educatie si implicit la ajutorul coechipierilor, dar
nivel de daca acestia sunt copii. posiblitatea de a urca pe trebuie sa fii si capabil sa
formulare. Anumite limitari ale scara societatii in ceea ce sugerezi strategii inca din
Arta trebuie să fie libertatii de expresie sunt priveste slujbele. Ceea ce timpul jocului, prin doar
cenzurată. Cenzura necesare in societate ar insemna ca ar i-ar fi cateva gesturi sau prin
anumitor forme de pentru protectia afectata dezvoltarea lui simple priviri catre
exprimare artistica ajuta la cetatenilor. Un exemplu de armonioasa si mai ales coechipieri. Astfel, sportul
conservarea valorilor antecendent in acest sens evolutia sa pana la dezvoltat atat spiritul de
morale. Chiar daca este obscenitatea publica. potential maxim. De aceea echipa cat si capacitatea de
anumite conceptii cu Copiii nu ar trebui să copii nu ar trebui lasati sa organizare si colaborare
privire la moralitate se muncească. Munca munceasca. precum si aptitudinile de
schimba de la epoca la afecteaza dezvoltarea Orele de sport din comunicare paraverbala si
epoca, altele raman armonioasa a copilului. programa școlară ar trebui nonverbala, care stimuleaza
neschimbate. Crima, furtul, Pentru a se dezvolta să fie mai multe, pentru că apropierea de ceilalti.
inselatoria nu au fost armonios un copil are ora de sport incurajeaza

18
a.
Argumentul Conținut-informație Formă- formulare

b.

c.
19
această dovadă
cauză
drept
Formulaţi

Alcătuiți enunțuri drept urmare


folosind următorii
conectori: așadar
deoarece

din
acestea
în
comparaţie
cu
pentru că
în primul rând cu toate

20
de aceea fiindcă de exemplu ipoteza
o

e
Argumentul 1
Definirea
r
s

n
e
i
c
r

termenilor
u
p

d c
Argumentul 2 un text argumentativ pe tema necesității practicării unui sport.
În redactarea eseului vei avea în vedere: ipoteza, enunțarea
şi
dezvoltarea argumentelor, concluzia; utilizare adecvată a
e
mijloacelor lingvistice conectori; respectarea normelor limbii
Concluzia
r
literare.
e

impactul
e

Redactaţi
21
Contraargumentarea

Importanța contraargumentării
Ce ar trebui să contraargumentăm?
Contestarea definițiilor
Atacarea argumentelor - contraargumentarea
Cum ar trebui să contraargumentăm
Aplicații
22
Ce ar trebui Dacă ar fi să facem o analogie cu
războaiele reale, simpla etalare a
Importanța să contra
armamentului aflat în dotarea fiecărei
tabere aflate în conflict, nu asigură

contra încă declanșarea un război real. La

argumentăm?
fel, dintr-o perspectivă sportivă,
există sporturi unde competiția
argumentării presupune doar etalarea calităților
sportive, cum e cazul întrecerilor
La această întrebare, răspunsul ar atletice și există sporturi în care lupta
al comunicării, ar trebui să
putea fi următorul: trebuie să este angajată direct, fie în echipă, fie
încadrăm acest sport în
contra-argumentăm cam tot ceea ce individual. Dacă admitem că
categoria celor care presupun
echipa adversă face greșit. La o dezbaterile academice sunt un sport
lupta directă, spre deosebire, de
analiză mai atentă, totuși, trebuie să al minții și
pildă, de competițiile de public
admitem Dezbaterile sunt un sport de luptă
speaking (fără a nega
În cadrul unei dezbateri, detaliul directă.
frumusețea și eleganța acestor
competiții). Cu toate acestea, care face ca aceasta să fie o
Tocmai din motivele de mai sus,
mai ales atunci când debaterii dezbatere de calitate este lupta
contraargumentarea, sau
sunt începători, se poate ideilor care se întâlnesc pe un câmp
combaterea, respingerea și
întâmpla ca o dezbatere să de luptă comun. Termenul tehnic
apărarea, sunt, de fapt demersuri,
devină doar un sport de etalare pentru acest teren de luptă comun
acțiuni, esențiale într-o dezbatere.
a calităților mentale și de este cel de „arie de conflict”. Oricât
Simplu spus, atunci când
comunicare dar, în acest fel, se de serios ar fi construite două cazuri,
contraargumentăm, atacăm cazul
ratează chiar esența acestei oricât de opuse ar fi ele în privința
echipei adverse; intrăm pe terenul
activități. moțiunii supuse dezbaterii, există
argumentativ al oponenților și
întotdeauna posibilitatea, nedorită,
arătăm fie că aceștia au probleme
ca lupta de idei să nu aibă loc.
cu privire la sensurile termenilor mai bine este să ne reamintim structura
folosiți, fie că au probleme la nivel Argumentul - dovezi
unui caz. Indiferent dacă rolul echipei
logic, fie că exemplele lor sunt 3 (eventual)
oponente în dezbatere este cel de (eventual) Impact
irelevante, sau exagerate, sau echipă afirmatoare (GUVERN),
insuficiente, sau inexistente (!), fie că respectiv, cel de echipă negatoare
soluțiile propuse de ei au consecințe
inacceptabile. Este un demers critic
pe care trebuie să-l facem deoarece (OPOZIȚIE), structura cazului 23 și destul de rară, deoarece, dacă un
diferența dintre câștig și pierdere advers ar trebui să arate, mai mult sau termen al moțiunii sau o noțiune
într-o dezbatere se face, mai ales, la mai este înțeles greșit de către guvern,
acest nivel - nivelul combativ al A este obligatoriu să evidențiem
dezbaterii. puțin, așa: eroarea deși este posibil ca întreaga
că nu este treaba noastră, de pildă, Situația în care guvernul dezbatere să se poarte apoi în jurul
să atragem atenția că unul din propune definiții evident greșite. sensului aflat în dispută și nu asupra
oponenți a depășit timpul alocat sau Este o situație neplăcută, moțiunii. Deși nu există o soluție
că are probleme cu felul în care Deși, așa cum este menționat unică pentru această împrejurare,
vorbește. Aceste activități revin anterior, interpretarea este bine să facem în așa fel încât să
arbitrilor. Ceea ce trebuie să temei/moțiunii (și implicit și depășim cât mai repede momentul
evidențiem este orice eroare sau disputei definiționale. Fie încercăm să
slăbiciune de natură logică, Definiții (sau o discuție pe impunem, rapid, sensul corect al
respectiv, orice problemă care ar definiții dacă oponenții sunt unuia sau a mai multor termeni sau
apărea la nivelul conținutului cazului negatori) noțiuni, fie aplicăm tehnica „acceptă
oponent. Desigur, în funcție de rolul și dezbate”, subliniind însă
nostru în cadrul dezbaterii Argumentul Structura unui dezacordul nostru cu privire la
(GUVERN sau OPOZIȚIE) 1 definiții;
argument
modalitățile de combatere prezintă definirea termenilor sau a conceptelor,
diferențe semnificative pe care le Argumentul Afirmație dacă este nevoie) face parte din
vom preciza la momentul potrivit. 2 îndatoririle echipei afirmatoare,
Raționament - aceasta trebuie să interpreteze de
Pentru a sistematiza posibilele căi de explicații Exemple fiecare dată tema “așa cum ar
atac pe care le avem la dispoziție, cel înțelege-o orice om mediu educat și
informat” și niciodată să nu încerce Afirmație care fie restrâng, fie extind, în avantajul
artificii de interpretare care ar putea să Raționament - explicații său,
o avantajeze. Datoria echipei Exemple, dovezi (eventual) Impact
afirmatoare este sa gasească și si să
ofere spre dezbatere sensul cel mai
evident și cel mai relevant al temei.
Contestarea B

Situația în care guvernul propune definiții


Structura unui argument

definițiilor
Atacarea
sensul moțiunii. Soluția opoziției, în acest caz,
este asemănătorare cu cea de la situația A. Fie
reîncadrează moțiunea în dimensiunile de sens

argumentelor (valabil numai pentru opoziție)


firești și avertizează asupra caracterului ne-etic
al restrângerii operate de guvern, fie aplică
În principiu, definirea termenilor în care prima variantă de soluție este
este formulată o moțiune nu ar trebui să consumatoare de timp, a doua este În funcție de ținta atacului, putem avea
facă obiectul unei contestări. În fond, cea riscantă deoarece este ca și cum ai contraargumentare a argumentelor ce
care propune moțiunea este echipa pleca într-o cursă cu un handicap la aparțin cazului echipei adverse sau
guvernului iar opoziția ar trebui, pur și start. Este sarcina arbitrilor să judece contraargumentare a atacurilor adresate
simplu, să dezbată moțiunea așa cum dacă o restrângere a sensului moțiunii cazului nostru de către echipa adversă.
este ea interpretată de guvern. Cu toate este sau nu etică, respectiv, să judece În primul caz, avem de a face cu o
acestea, pot exista două situații în care pozitiv sau negativ reacția echipei contraargumentare ofensivă, atac
„acceptă și dezbate”. Evident, și aici, propriu-zis
contestarea definițiilor este negatoare. doilea, avem
24 necesară: al pozițiilor adverse, în cel de-al
o contraargumentare defensivă, de apărare a propriilor poziții.
Atac la raționament
Atacarea conținutului valoric al
argumentelorRespingerea dovezilor
Atacarea impactului
Contraargumentarea
ofensivă
Variantele posibile, în care se poate
contraargumenta ofensiv un argument, se disting în funcție de ce
anume atacăm din argument. Putem ataca, în principiu, un
argument pe trei niveluri: la nivelul raționamentului, la nivelul
dovezilor (exemplelor) sau la nivelul impactului.

Atac la raționament
Atacarea raționamentelor revine la a detecta și evidenția erorile de
logică pe care le comit vorbitorii echipei adverse. În acest punct, o
bună cunoaștere a celor mai des întâlnite erori logice este absolut
necesară pentru a identifica rapid vulnerabilitățile logice ale
discursului advers și a le evidenția.
Principalele erori de raționare
Denumire Explicație

Generalizarea pripită Trecerea neîntemeiată de la premise particulare la concluzii


generale

Omul de paie Preluarea argumentului formulat de adversar și


transformarea, mai mult sau mai puțin subtilă, într-o
versiune mai slabă, mai ușor de criticat

Falsa cauză Confuzia dintre relația de succesiune a două evenimente


și cea cauzală. Din faptul ca B urmează după A, rezultă că
A este cauza lui B

Panta alunecoasă Lanțul consecințelor posibile ale unui eveniment este


extins în mod exagerat pentru a se ajunge la o consecință
intens negativă care probează necesitatea evitării
evenimentului inițial.

Ad hominem Atacul la persoană, respectiv, atac la persoană reciproc.


Ad hominem tu quoquo

Pledoaria specială Invocarea unei excepții de la regulă fără a demonstra suficient


excepția
Apelul la mulțime Încercarea de a întemeia o afirmație pe acordul unui
mare număr de oameni

26
Exemplu Comentariu

Profesorul: „elevii clasei a X-a F sunt lipsiți de bun simț” Este mai mult decât probabil că doar unii elevi din clasa a
X-a F au avut un comportament lipsit de bun simț. Prin
urmare, concluzia nu se justifică.

Inițial: „România a decis să-și crească bugetul de Omul de paie este o practică destul de frecventă în presă,
apărare ca parte din obligațiile sale față de NATO” atunci când se dorește colorarea negativă a unei știri. La
documentarea cazurilor trebuie să fim foarte atenți cu
Om de paie: „România a decis să arunce cu bani în
identificarea și evitarea „oamenilor de paie”.
domeniul apărării când oricum, se știe, beneficiem de
umbrela de apărare NATO”

“Cultura cărților a scăzut continuu de la apariția Desigur, televiziunea ar putea afecta negativ producția
televiziunii. Evident televiziunea împiedică învățatul.” culturală sau chiar educația însă, în argument, nu este
prezentată nicio legătură necesară între expansiunea
televiziunii și scăderea calității învățării.

„Dacă astăzi exterminăm toți câinii comunitari, mine vom Evenimentul inițial este, oricum, negativ, de aceea
extermina pisicile iar poimâine, cine știe! Trecem la pare firesc să se amplifice. Totuși, nu există nicio bază
eliminarea oamenilor străzii...” pentru a trece mental de la uciderea câinilor la
uciderea oamenilor.

„Afirmațiile de prost gust ale afirmatorului 1, arată cam Evident, genul acesta de conversație nu are ce căuta într-o
ce fel de om este” dezbatere academică. Atacul la persoană este descalificant
pentru atacator și la fel și pentru cel care dă replica.
Replică „și ale tale arată același lucru”

„Consumul cocainei ar trebui să fie legal. La fel ca toate Faptul că există și aplicații medicale ale cocainei nu are
celelalte tipuri de droguri, cocaina are și unele efecte cum să facă din ea un drog legal în sensul consumului
adverse dar cocaina este diferită. Multă lume a beneficiat non-medical. Există o gamă largă de medicamente care
de efectele ei” sunt ilegale pentru uzul non-medical

„consumați cu încredere produsul X, trei milioane de Popularitatea unei idei nu garantează niciodată adevărul
francezi nu se pot înșela” ei. Dacă un argument se bazeaza numai pe popularitate
nu poate fi acceptat.

27
Denumire Explicație

Falsa alternativă Alba-Neagra Reducerea unui număr oarecare de alternative la doar


două.
Raționamentul circular (cerc vicios, petitio principi) Oferirea unei premise care nu face decât să repete
concluzia. Altfel spus, în partea de raționament al
argumentului nu facem decât să repetăm afirmația sa.

Apelul la natură Argumentarea unei opinii privind un anumit tip de


comportament prin faptul că un atare comportament este
natura.

Eroarea disponibilității (conspiraționismul) Tendința de a acorda prezumția de veridicitate unor


afirmații care aparent ne confirmă anumite așteptări

Apelul la emoție (apelul la milă) Pentru a justifica un comportament antisocial se face


apel la contextul social dificil în care s-a găsit cel care
se face vinovat de acel comportament.

28
Exemplu Comentariu
„Rezultatele de la Bacalaureat, ne arată că avem doar În mod evident, există și alte posibilități. Putem, de pildă,
două posibilități: fie scoatem matematica din acest să mărim numarul orelor de matematică, sau să
examen, fie scădem foarte mult dificultatea probei de organizăm ore de preătire suplimentară, sau să scoatem
matematică” de la Bacalaureat matematica doar pentru anumite
specializări.

„Am dreptul să spun ceea ce doresc, prin urmare nu ar A avea dreptul la X este echivalent cu faptul că
trebui să ma faci să tac” celelalte persoane au obligația de a-ți permite X, de
aceea argumentul este circular, se presupune deja
ceea ce se vrea a demonstra.

„Economia capitalistă este superioară oricărui mod de Chiar dacă animalele au un comportament agresiv, inerent
organizare a economiei pentru că ea reflectă modul natural luptei pentru supravieţuire, asta nu înseamnă că trebuie să
de a fi al lucrurilor: aşa cum în lumea animală există acceptăm comportamente similare, cu bună ştiinţă, în
competiţie pentru supravieţuire, aşa este firesc să fie şi în societatea umană.
economie, căci acesta este modul natural de
comportament, chiar dacă există critici ce acuză inerentele
excese ce apar din când în când.”

„S-a descoperit secretul energiei gratuite, dar americanii nu Aproape orice teorie a conspirației utilizează această
vor să o facă disponibilă, pentru că marile companii eroare. Astfel, evenimente și fapte puțin probabile sunt
petroliere ar pierde bani.” aparent demonstrate prin apel la o explicație plauzibilă.

A avut o copilărie nefericită, plină de lipsuri și cu un tată Pericolul unui asemenea raționament este acela
alcoolic și violent. Nu e de mirare că a ajuns și el să că orice faptă antisocială poate fi justificată în
fure și să se poarte violent. acest fel.
29
proba moralității (pentru că este
Atacarea conținutului exemplelor/dovezilor imoral să obligi un elev sărac
valoric al să-și cumpere o uniformă
potențial scumpă) dar este
argumentelor Din moment ce aproape sigur că nu va trece
contraargumentarea țintește să criteriul pragmatic, efortul
demonstreze o eroare sau o financiar al statului putând fi
Alături de identificarea erorilor de inadecvare, există două teste la considerat ca fiind exagerat.
raționare, în calitatea noastră de care trebuie să supunem
combatanți, avem, de asemenea,exemplele/ dovezile adversarilor:
și posibilitatea de a analiza rapid De exemplu, dacă pe o moțiune
A. Testul de corectitudine
conținutul valoric efectiv al unui care afirmă că „Școlile ar trebui
argument. În general, atunci să fie strâns legate de piața (Conțin exemplele/ dovezile
când ascultăm un argument, mai muncii” guvernul ar oferi un audiate date incorecte?)
ales în cazul dezbaterilor pe argument din care ar rezulta că B. Testul de adecvare (Sunt
moțiuni de strategie, este bine să „în mediul rural elevii ar trebui să aceste dovezi adevate
ne punem două întrebări: se specializeze numai în calificări argumentului oferit de adversari?)
din domeniul agriculturii”, acest
1. Ceea ce propune acest argument ar trece cu succes de Corectitudinea
argument, sau acest set de de exigența practică dar ar trebui Grila de întrebări prin care trebuie
argumente, este practic? Se atacat puternic cu privire la
poate aplica? să trecem orice exemplu/dovadă
moralitatea soluției pe care o oferită în cadrul dezbaterii
2. Ceea ce propune acest propune. El ar încălca atât o serie (evident, aceași grilă o putem
argument, sau acest set de de libertăți, cât și principiul utiliza și atunci când construim
argumente, este moral egalității de șanse. Invers, dacă cazul propriu)
acceptabil? pe o moțiune care prevede 1. Sunt datele/faptele consistente
introducerea obligativității în ele însele (consistență
uniformei școlare, un argument internă)?
al guvernului ar asuma finanțarea
de la buget a uniformelor 2. Sunt datele/faptele oferite
Respingerea școlare, el ar trece cu siguranță consistente cu alte date/fapte
cunoscute, sau au un aspect ex. Uraganul Katrina sau atacul întrebarea cu privire la
5. Sunt sprijinite exemplele de
neuzual, chiar șocant? terorist de la WTC etc.), fie posibilitatea respingerii lor. Ar
surse credibile?
exemple ipotetice putea fi destul de riscant să
3. A adus echipa adversă
Așa cum știm, exemplele sau (nerecomandat) generate prin încercăm într-o dezbatere să
suficiente dovezi pentru a sprijini,
dovezile sunt elemente ce țin, analogie („să ne imaginăm ce contestăm, de pildă, o statistică
în cadrul unui argument,
sau ar trebui să țină, de natura simte un om atunci când privitoare la rata incidenței
afirmația?
evidenței. Sunt fie evenimente cu semnează un acord pentru cancerului printre fumători.
4. Sunt exemplele prezentate cu mare impact mediatic, donarea de organe”), fie date Totuși, practica a dovedit că lupta
claritate și grijă pentru evenimente de care majoritatea statistice furnizate de instituții este și aici posibilă.
corectitudine? oamenilor au auzit sau au citit (de credibile. În context, este legitimă
Adecvarea probabil că va fi destul de greu să acestui gen de atac este atenția cu care
atacăm opiniile acelor specialiști. Dar trebuie derivate consecințele în așa fel
În primul rând, exemplele, dovezile, dacă, pe de altă parte, guvernul citează încât să nu se intre în eroarea logică
prin ele însele, nu probează nimic. Prin cazuri medicale de elevi surmenați, va fi numită „panta alunecoasă”. Probabil că
urmare pentru a le respinge trebuie să destul de ușor să combatem utilizarea avansarea pe lanțul consecințelor cu
avem în vedere, permanent, modul în acestor exemple arătând că jocurile pe încă un pas, arătând că zonele
care aceste evidențe sunt legate de calculator produc cam același tip de defavorizate din punct de vedere
restul argumentului; modul în care sunt surmenare ca și temele de casă. Prin economic vor fi, de asemenea, și
inserate ele în context. urmare, suprimarea temelor din principalele victime ale regresului
și al oboselii cronice, cu titlul de dovezi, situația lor economică. O exigență a educațional,
în sprijinul unei moțiuni care exemplele ipotetice. Deși semnat acordul
Să ne reamintim vizează eliminarea temelor de mecanismul analogiei este unul este încă valid. Dacă, pe de altă
casă ca practică școlară, puternic și poate fi folosit eficient parte, se va avansa în direcția
Un exemplu, pentru a fi
guvernul aduce, alături de un în construcția de caz, un unui impact extins în zona
considerat corect, trebuie să exemplu de acest tip nu este accesului la educație, a
îndeplinească trei exigențe: argument medical, studii și
opinii ale tocmai o dovadă. În general, drepturilor copilului, probabil că
- să fie general; este relativ simplu să construim avansul în această direcție va
programul elevilor nu va rezolva o contra-analogie („să ne putea fi privit drept un început
- să fie relevant;
problema. imaginăm ce simte un om atunci de pantă alunecoasă
- să fie credibil; când așteaptă donarea unui (competitivitatea nu exclude
De pildă, dacă Cel mai ușor de respins sunt
organ știind că, el personal, nu a imediat egalitatea de șanse).
moțiunea. De exemplu, dacă avem de a
face cu o moțiune care
de donare”).
unor medici specialiști în tratamentul
stresului
propune transformarea întregului
învățământ liceal în învățământ
ne-obligatoriu, în care guvernul va arăta,
Atacarea impactului în zona de impact, că astfel va crește
calitatea și responsabilitatea educației în
liceu, prin introducerea unei concurențe
În moțiunile de strategie, prin între școlile care au acest nivel de
evidențierea impactului la nivelul unui învățământ, opoziția poate construi un
argument, se înțelege evidențierea contraimpact care să arate că, o bună
felului în care ceea ce propune parte dintre elevii din mediul rural, de
argumentul afectează pozitiv starea de pildă, vor renunța la cariera liceală din
fapt în contextul căreia se dezbate motive ce nu țin de competitivitate ci de

31
În principiu, adversarul poate ataca fie elemente ale argumentului propriu care
întemeiat fie neîntemeiat. Priceperea permit reconstrucția. În fine, sarcina
Contraargumentarea unui debater aflat celui care se află în situația de a
în defensivă este să evalueze rapid respinge un atac se poate, uneori,
defensivă calitatea atacului și să cotraatace transforma și într-o tactică de minimizare
(respingerea) eficient eventualele erori, respectiv, a pierderilor.
Cum răspunzi unei contraargumentări? să reconstruiască acele
Contraargumentare
Atac întemeiat Atac neîntemeiat

La raționament La exemple/dovezi La raționament La exemple/dovezi

Se aplică even if... Și se Se înlocuiesc exemplele / Se identifică eroarea, se Se explică lipsa de temei
mută perspectiva la dovezile evi-dențiază și se reafirmă și se reafirmă
nivelul prin-cipiilor argumentele. gene-ralitatea, relevanța
-> necesitatea de a avea
și corectitudinea
o colecție de exemple cât
exemplului / dovezii.
mai cuprinzătoare;

Minimizarea pierderilor Reconstrucție Contraatac

32
Cum ar trebui să Deși nu este unică, tehnica celor 4 S este intuitivă și
recomandabilă indiferent de nivelul debater ului. Ea constă în

contraargumentăm? patru pași (steps) care acoperă atât contraargumentarea


ofensivă, cât și cea defensivă:
lângă această parte de contraargumentare, este necesar să ne
Tehnica celor 4 S prezentăm și cazul propriu, putem folosi pasul patru ca o trecere
sau antcipare a propriilor argumente pe care le vom supune
dezbaterii ca alternativă la cel sau cele pe care tocmai le-am
criticat.
oponentului are o problemă de logică, ori că argumentare. Având în vedere că, pe
dovezile sale sunt prea particulare, sau prea
tehnice. Frazarea trebuie să treacă rapid la
substanța atacului.
Pasul III - Explică rațional obiecția
(Support - Sprijină)
Pasul I - Identifică și numește ce anume „Deoarece ...”
vei ataca (Signal - Semnalizează)
În acest moment contraargumentarea
„Ei spun că ...” noastră trebuie să arate ca o argumentare.
Având în vedere că într-o dezbatere se pot Astfel, avem nevoie, și aici, de partea de
dezvolta, încă de la primul vorbitor al echipei raționament și de partea de dovezi,
adverse, mai mult de un singur argument, exemple. Desigur, dacă obiecțiile noastre
este sunt doar de natură logică, partea de
normal ca atunci când declanșezi atacul să exemple și dovezi nu mai este necesară;
clarifici ce anume ataci din cazul oponenților. Pasul IV - Sumarizează (Summarize) „De
Pasul II - Formulează obiecția concis și aceea ...”
clar (State - Afirmă)
Este un pas esențial tratat, uneori, cu
„Noi, dimpotrivă, credem că .....” neglijență de debateri. Este bine să arăți în
Este bine, la acest pas, să trecem repede ce fel afectează (negativ) critica ta
peste diversele formule prin care putem ansamblul sistemului de argumentare al
exprima un dezacord. Nu e deloc necesar oponentului și, dacă e cu putință, să arăți în 33
să spunem în cinci feluri că argumentul ce fel întărește propriul sistem de
nivelul definițiilor cât și la nivelul argumentelor. Am
văzut, de asemenea că, la nivelul argumentelor, atacul
Aplicații se poate reliza fie asupra raționamentului, fie asupra
evidențelor pe care se bazează argumentul (exemple,
Am văzut că un caz poate fi contratacat ofensiv, atât la dovezi), fie, dacă e cazul, asupra impacului pretins al
argumentului asupra lumii pentru care luptă echipa adversă.
Argumentul 3

34 Operaţiile estetice ar trebui interzise


pentru că prezintă riscuri de sănătate
Argumentul 2 foarte mari. Infecţii, hemoragii,
Citiți argumentele de mai jos. distrugerea nervilor sau a unor vase de
Telefoanele celulare nu ar trebui
Alegeți-vă un argument. Construiți sânge din zona supusă operaţiei, alergii
folosite în timpul condusului. Condusul
contraargumentul utilizând sau dureri cronice acute, acestea sunt
necesită atenţia completă a şoferului.
doar câteva dintre posibilele complicaţii
formulările prevăzute. Pentru a conduce o maşină în contextul
ale unor astfel de intervenţii medicale.
în care acest lucru se petrece în trafic
Alte posibile riscuri la care se supun cei
alături de foarte multe alte maşini este
care apelează la operaţii estetice variază
Argumentul 1 necesară atenţia completă şi nealterată
de la caz la caz în funcţie de zona
a şoferului. Orice altă acţiune care ar
operată (ochi, sâni, nas, coapse etc.) Pe
Clonarea umană ar trebui interzisă putea distrage şoferul pune în pericol
datorită riscurilor de sănătate pentru termen lung, supunerea unui număr
atât viaţa pasagerilor acelui automobil
organismul creat, din cauza mutaţiei mare de operaţii poate afecta elasticitatea
cât şi pe cea a celorlalţi participanţi la
genelor. Tehnologia actuală pielii şi bună funcţionar a organismului.
trafic. Aşa cum de exemplu este
Având în vedere faptul că operaţiile
comporta un risc foarte mare de interzisă conversaţia cu şoferul unui
estetice nu urmăresc să îmbunătăţească
afectare a genelor. Pe de o parte exista mijloc de transport în comun aşa şi
starea de sănătate şi nici să prevină
un risc foarte mare al unor copii născuţi utilizarea telefoanelor celulare ar trebui
anumite afecţiuni, aceste riscuri sunt total
cu malformaţii. Pe de altă parte, este interzisă întrucât tulbura atenţia şoferului
inutile. Statul are datoria de a îşi proteja
posibil ca materialul genetic prelevat de la trafic care este esenţială pentru a nu
cetăţenii de astfel de riscuri inutile, chiar
la un adult să continue să pune în pericol vieţi omeneşti. O maşină
şi atunci când implica propria persoană.
îmbătrânească în cadrul procesului scăpată de sub control poate provoca
Interdicţia consumului de droguri sau
clonării, cum s-a întâmplat în cazul oii rănirea şi chiar moartea multora într-un
impunerea unor limite maxime de viteză
Dolly, în care la doar cateva luni după trafic aglomerat şi de aceea condusul
pentru autoturisme au în vedere tocmai
naştere avea vârsta genetica de câţiva trebuie făcut cu cea mai mare atenţie,
acest aspect.
ani, corespunzătoare organismului de asta însemnând renunţarea la convorbiri
la care au fost prelevate mostrele telefonice.
Acest argument nu este satisfăcător Explicațiile incluse în argument nu se
pentru că ....... susțin pentru că .......

Exemplele prezentate nu susțin Impactul descris de către argument


argumentul deoarece ....... nu este .......
35
Citiți argumentele de mai jos.
Alegeți-vă un argument.
Construiți contraargumentul
utilizând formulările
prevăzute.
36
Ați afirmat că internetul nu ar trebui
cenzurat. Explicația voastră nu susține
Citiți contraargumentele de mai libertatea individului, deoarece cenzura
jos. Formulați argumentul care a duce la abuzuri, deci la o încălcare a
fost atacat, precizând care este acesteia. În prezent există aproximativ
componenta acestuia. 24 de ţări în care cenzura internetului se
practică. Exemple elocvente ale folosirii
abuzive sunt China,Iran şi Coreea de
Sud ,tari în care sunt controlate siteurile
ce au conţinut politic sau social.
Contraargument 1 Dezacordul faţă de regim şi orice
Televiziunea nu are efecte dăunătoare tentativă a populaţiei de a se informa de
asupra publicului, deoarece televiziunea anumite concepte precum
este un instrument deosebit de eficient în „libertate”,”democraţie” său nume de
educarea copiilor. Programe şi canale membrii ai Opoziţiei sunt
specializate de educaţie reuşesc să imposibile,siteurile de acest gen fiind
prezinte informaţii ştiinţifice şi artistice blocate.Un studiu recent realizat de
într-un mod atractiv şi uşor de urmărit şi universităţile Toronto, Cambridge,
de înţeles. Prezentările multimedia au un Oxford şi Harvard demonstrează modul
impact mult mai mare, mai ales în rândul în care funcţionează cenzură . Studiul
copiilor. Complexitatea şi calitatea arata că majoritatea ţărilor evaluate,
explicaţiilor este de asemenea cu mult odată ce îşi dau seama de potenţialul
peste cea din cărţi şi reviste, iar imens al programelor de cenzură, încep
posibilitatea de a lucra cu imagini în să facă abuzuri, extinzându-le la o
mişcare oferă în cele mai multe cazuri de categorie mult mai mare de subiecte
explicaţii ştiinţifice un realism sporit. sensibile. Acestea au ajuns să variaze
Exemple de astfel de emisiuni- de la pornografie şi jocuri de noroc la
TeleEnciclopedia, Vorbește corect!, site-urile unor organizaţii politice,
Garantat 100%, Viața satului. religioase sau pentru protecţia
Contraargument 2 drepturilor omului (Herald Tribune).
37
Elemente de stil
în dezbaterile academice

Oratorie și dezbatere?
Prezentarea elementelor de stil
Limbajul verbal
Limbajul nonverbal
Limbajul paraverbal
Recapitulare și aplicații

38
prezinte la un campionat de dezbateri cu
este o formă structurată de dispută sau
Ce se înțelege un caz excelent instrumentat şi poate să
domine fiecare schimb pe care îl are de
discuție în contradictoriu educațională,
compusă formal din echipe cu un
susţinut în fața oponentului său pe timpul
prin oratorie și rundei, dar nimeni nu va fi convins atâta
vreme cât el nu poate fi auzit în sală mai
număr egal de membri. Aceștia sunt
puși în situația de a pune în valoare
«pro și contra» argumente diferite
dezbatere?
departe de rândul întâi. Adevărul are
pentru ambele fațete ale unor
puterea sa, dar numai dacă poate fi
probleme asupra cărora oamenii, deși
auzit. De asemenea, într-o dezbatere o
asemenea, un bun orator se bine intenționați, pot fi în dezacord. Cel
pondere considerabilă o are
folosește atât de voce, cât și de argumentul, dar și modul în care este
poziția corpului său, de Oratoria, conform DEX, este acesta prezentat. Dacă vorbitorul are
exemplu gesturile și mişcările arta de a compune și de a rosti deprinderi oratorice, atunci
sunt folosite concomitent într-un discursuri; arta de a vorbi argumentele sale vor fi auzite şi
act de comunicare. convingător și frumos în public; înţelese mai bine. Lucrul cel mai
elocvență, retorică. Un bun orator își important rămâne tot substanţa
Dezbatere, conform DEX, dozează vocea, își controlează ritmul cazului, dar este de datoria vorbitorului
înseamnă analiză amănunțită, prezentării, iar, la nevoie, folosește și să se asigure că această substanţă
discutare, deliberare; discuție pauzele cu scopul de a obține este transmisă publicului pentru care a
largă asupra unei probleme de atragerea auditoriului de partea lui. fost creată.
interes general. Debate-ul De
care susține un discurs poate să se

Prezentarea elementelor
de stil într-o dezbatere
în dezbateri în materie de stil sunt limbajul
academică verbal, nonverbal și paraverbal.

Elementele de care trebuie să se țină cont

39
vorbitor în ceea ce privește cuvânt. Acesta din urmă „conferă
Limbajul verbal limbajul verbal este monotonia, cuvintelor intensitate și forță
ce generează plictiseală. Unul dinemoțională” (Lucas, Stephen E.,
obiectivele unui discurs public Arta de a vorbi în public, Iași, Ed.
Tot ceea ce se transmite prin este să genereze o reacție, și nu Polirom, 2014, p. 226).
cuvinte sau alte semne și trebuie neglijată generarea unei
O ilustrare a acestei situații se
simboluri poartă numele de limbaj.emoții. Înainte de a vorbi în fața găsește în următorul text:
Cu ajutorul limbajului verbal se unui public, comunicatorul trebuie
transmite un mesaj care are un să aibă o idee clară asupra „Teroriștii nu ascultă nici glasul
conținut ce poate fi cognitiv sau modului în care va prezenta, rațiunii, nici nu poartă discuții
afectiv. Acest conținut este trebuie să se folosească de logice cu alții. Scopul lor este să
comunicat cu scopul de a fi câteva mijloace sugestive pentru inspire teamă - să îi sperie pe
înțeles și, implicit, pentru a genera a-și exprima ideile, ceva inedit, oameni, pentru ca aceștia să se
o reacție, un feedback. La buna pentru supună. Ei măsoară succesul și
înțelegere a acestui mesaj amploarea fricii pe care o
contribuie dicția vorbitorului, generează prin intermediul
dozarea vocii și păstrarea unui actelor de violență brutală,
contact vizual cu publicul. sălbatică. Teroriștii sunt pregătiți
Discursul e mai bine urmărit, dacă ca, la final, să poată constata să ucidă pentru a-și promova
cel care prezintă are o dicție bună confirmarea sau infirmarea orice cauză pretind că susțin.
și, în general, publicul nu este eficienței metodelor folosite. Atrocitatea acestor acte este
distras de alte aspecte. Vocea accentuată de faptul că teroriștii
Stephen E. Lucas în Arta de a
vorbitorului trebuie să fie plăcută vorbi în public vorbește de faptul ucid fără pasiune. Ei ucid cu
și să acopere sala, creând, în sânge rece, planificând deliberat.
că o emoție poate fi generată prin
același timp, o stare de confort, sensul conotativ al cuvintelor, Sunt complet amorali” (Ibidem).
este de dorit ca vorbitorul să evite făcând, în același timp,
țipatul. De asemenea, vorbitorul precizarea că există două sensuri
trebuie să aibă un ritm ce poate fi ale cuvintelor, unul denotativ sau
urmărit, să accentueze anumite literal și unul conotativ sau ceea
cuvinte și să evite monotonia. Lucas în textul oferit ca exemplu
ce sugerează sau implică acel
Principalul dușman al unui accentuează cuvintele care dau
forță mesajului, cuvintele negocieze cu oponenții lor, ci să
Reținem în continuare că un text Lucas atrage atenția asupra
subliniate au conotații puternice și obțină victoria, folosind presiunea
este de dorit să provoace emoții, faptului că un vorbitor lipsit de
sunt folosite pentru a trezi o politică și psihologică, inclusiv
dar, în același timp, sugerează experiență are tendința de a
repulsie față de teroriști. acte de violență care pot pune în
același autor, un orator bun folosi cuvinte de umplutură sau
pericol existența unor oameni.
În oglindă cu acest text, se poate folosește termeni clari, concreți care au același sens, exemplu:
Pentru teroriști, obiectivele
atașa a doua variantă, mai puțin din limbajul familiar și nu se „X a fost unul dintre cei mai
supreme sunt mai importante
dură ca exprimare, pe aceeași axează pe o exprimare prețioasă importanți și mai semnificativi
decât mijloacele folosite pentru a
temă: ce abundă în neologisme și dintre toți liderii”, care „și-a atras
le realiza“ (Ibidem).
termeni științifici. mulți adepți numeroși
„Teroriștii nu încearcă să
din rândul…” (Idem, p. 230). Cuvintele comparațiilor, metaforelor, paralelismului
tăiate trebuie scoase din text, pentru că sau repetițiilor.
au același înțeles, ele nu contribuie cu
Comparația este alăturarea unor lucruri
nimic la o mai bună înțelegere.
aparent diferite, dar între care există
Soluția în această situație este să similitudini, exemplu „alb ca neaua”,
avem proprietatea termenilor pe care îi „prost ca noaptea” (Idem, p. 232).
folosim, să evităm termenii abstracți, Metafora este o comparație implicită,
vagi sau cei care au același înțeles. prin care se concretizează idei
Aceste greșeli pot fi evitate dacă, abstracte, de exemplu „Pământul are
înainte de a prezenta discursul, îl febră, iar febra crește” (Idem, p. 233).
repetăm cu voce tare sau chiar ne Paralelismul
înregistrăm pentru o verificare reprezintă succesiunea unor cuvinte,
prealabilă. precum „bogat și sărac”, „inteligent și
ignorant”, „înțelept și nesăbuit” (Idem, p.
Un discurs bun trebuie să creeze o
233) prin care se obține o imagine de
imagine mentală cu ajutorul cuvintelor,
ansamblu. Repetiția reprezintă reluarea
astfel rezultând senzații tactile, vizuale
aceluiași cuvânt la începutul sau sfârșitul
sau auditive, de aceea este de dorit să
unei propoziții, cu scopul de a întări ideea
se folosească termeni concreți și nu
prezentată, de exemplu „Dacă nu acum,
abstracți. Imaginea mentală, potrivit lui
atunci când? Dacă nu noi, atunci cine?”
Lucas, poate fi realizată cu ajutorul
sau dintr-un discurs al lui Barak Obama Noi nu permitem fricii sau separării să ne
„Noi nu ne dăm bătuți. Noi nu renunțăm. înfrângă spiritul” (Idem, p. 234).

41
Limbajul nonverbal
mesajele verbale. Se spune că limbajul asupra a ceea ce dorim să transmitem.
nonverbal reprezintă până la 60 % din Astfel este de dorit ca vorbitorul să-și
Limbajul nonverbal se referă la mesajul întregul act al comunicării și reiese din controleze gesturile, să nu dea din mâini
pe care îl transmite un vorbitor cu ansamblul de gesturi, expresii faciale, excesiv sau să nu se miște excesiv, iar,
ajutorul corpului său, fără folosirea posturi corporale, îmbrăcăminte etc. în această situație, cerința este ca, în
cuvintelor. Canalul non verbal este folosit aceleași timp, să păstreze un contact
pentru exprimarea atitudinii Gesturile trebuie să fie moderate, pentru a
vizual cu publicul. Spre exemplu, trebuie
interpersonale şi, uneori, pentru a înlocui nu
evitat plimbatul prin sală, mai ales, pe
atrage atenția mai mult asupra lor, decât
lățime. altul indică o atitudine de închidere sau sau nu prea bruște, va lăsa câteva
defensivă. Vorbitorul va fi atent la secunde între ajungerea sa la locul
Atitudinea vorbitorului trebuie să fie
îmbrăcămintea sa, care trebuie adecvată susținerii discursului și începerea
deschisă, cu mâinile desfăcute, ușor
evenimentului și publicului. discursului pentru a demonstra
ridicate. Brațele încrucișate arată o
echilibru și siguranță.
închidere față de auditoriu Dacă vorbitorul trebuie să se
sau o atitudine de superioritate, în timp deplaseze spre locul în care va rosti
ce, picioarele așezate strâns unul peste discursul, atunci va face gesturi lente

Limbajul paraverbal
mesajul pe care îl transmite un transmitem. Astfel este de dorit unul peste altul indică o atitudine
vorbitor cu ajutorul corpului său, ca vorbitorul să-și controleze de închidere sau defensivă.
fără folosirea cuvintelor. Canalul gesturile, să nu dea din mâini Vorbitorul va fi atent la
non verbal este folosit pentru excesiv sau să nu se miște îmbrăcămintea sa, care trebuie
exprimarea atitudinii excesiv, iar, în această situație, adecvată evenimentului și
interpersonale şi, uneori, pentru a cerința este ca, în aceleași timp, publicului.
înlocui mesajele verbale. Se să păstreze un contact vizual cu
Dacă vorbitorul trebuie să se
spune că limbajul nonverbal publicul. Spre exemplu, trebuie
deplaseze spre locul în care va
reprezintă până la 60 % din evitat plimbatul prin sală, mai
rosti discursul, atunci va face
întregul act al comunicării și ales, pe lățime.
gesturi lente sau nu prea bruște,
reiese din ansamblul de gesturi,
Atitudinea vorbitorului trebuie să va lăsa câteva secunde între
expresii faciale, posturi corporale,
fie deschisă, cu mâinile ajungerea sa la locul susținerii
îmbrăcăminte etc.
desfăcute, ușor ridicate. Brațele discursului și începerea
42 Gesturile trebuie să fie moderate, încrucișate arată o închidere față discursului pentru a demonstra
pentru a nu de auditoriu echilibru și siguranță.
Limbajul nonverbal se referă la atrage atenția mai mult asupra lor, sau o atitudine de superioritate, în
decât asupra a ceea ce dorim să timp ce, picioarele așezate strâns
1

Fii calm
Fii deschis9 10
Păstrează
contactul
vizual cu publiculEvită monotonia

le faci clare
pentru un
Nu vorbi discurs 3

repede
8

reușit în
materie de Evită
7 stil 4 clișeele
10 lucruri
Nu țipa
pe care Transmite
trebuie să 65 câteva idei
at
Nu te
plimba
Îmbracă-t excesiv
e
adecv

43
Recapitulare
Analizați prin comparație
În acest capitol, am învățat că stilul este
reflectat într-un discurs prin trei aspecte:
limbajul verbal, nonverbal și paraverbal.
Limbajul verbal se referă la ideile
prezentate și la emoțiile pe care le
generează prin crearea unor imagini
mentale cu ajutorul comparațiilor,

Aplicații
pe grupe, volumul, ritmul,
metaforelor, paralelismului și repetițiilor.
Limbajul nonverbal se realizează prin
înlocuirea mesajelor verbale cu gesturi,
expresii faciale, în timp ce, limbajul
paraverbal dă greutate unui discurs prin
felul în care sunt instrumentate
pauzele, ritmul sau intensitatea vocii.

Identificați elementele

Căutați un discurs și analizați,


123 a) Avortul reprezintă uciderea unei persoane
următoarele texte: cu drept la viață, care ar fi vrut să vină pe lume,
dacă o mână criminală nu ar fi curmat acest
pauzele, pronunția. Precizați
destin.
două aspecte care ar putea fi
b) Avortul este întreruperea accidentală sau
provocată a sarcinii, înainte ca fătul să fie viabil.
de stil dintr-un discurs, câte două din fiecare, la nivel
îmbunătățite verbal, nonverbal, paraverbal.
44
45
Documentarea

Introducere.
Identificarea şi selectarea surselor de
documentare
Prelucrarea informaţiilor
Integrarea informaţiilor în construcţia
argumentelor şi contraargumentelor
Scurtă concluzie
Aplicaţii

46
internetul în căutare de informaţii; mergem
Introducere. De la biblioteca

ce ne http://www.umuc.
experienţa, furnizând o bază mai largă
documentăm? a fi convins de veridicitatea a ceea ce
spunem (Snider, Influencing, p. 71 ş.
pentru gândire. Ne ajută să fim informaţi
în domenii care nu sunt direct legate de
urm.). viaţa noastră curentă. Prin documentare,
Dovezile reprezintă fapte care ilustrează ne dezvoltăm importante abilităţi de
şi susţin o opinie. gândire critică ce folosesc
Cercetarea ne extinde cunoştinţele şi Argumentarea este un proces de a extrage

i
concluzii din fapte şi adevăruri, cu scopul
de a schimba credinţe sau convingeri.
Faptele au de aceea un loc foarte
autorizate; citim reviste, jurnale sau ziare; important în construirea argumentelor şi
căutăm în enciclopedii sau explorăm deci în procesul de persuasiune.
asupra unei realităţi, trebuie să o muncă. Pentru aceasta discutăm cu
edu/writingcenter/ onlineguide/tutorial/ susţinem cu dovezi, în aşa fel încât prietenii sau cu persoane
chapter4/ch4-05.html auditoriul să aibă în faţă fapte concrete
şcolii sau la cea locală.
pentru
Faptele reprezintă partea de În cercetarea legată de temele de
şi în alte domenii ale vieţii. Învăţăm să substanţă a argumentelor. dezbateri sau în cercetarea academică,
adresăm întrebări pertinente, să este necesar să explorăm aspecte
interpretăm date, să ne formăm opinii Deşi de multe ori nu realizăm, ne
documentăm în fiecare zi cu privire la o despre care avem puţine cunoştinţe.
inteligente şi să operăm eficient cu date Spre deosebire de documentarea din
contradictorii. mulţime de lucruri: gadgeturi şi
electronice, maşini şi cărţi, înainte de a viaţa de zi cu zi, acest ultim tip de
Documentarea contribuie la le cumpăra, căutăm cele mai bune şcoli cercetare necesită o anumită disciplină
construirea credibilităţii. În orice la care să ne înscriem, iar mai târziu – deci o anumită metodă de lucru pe
situaţie în care ne prezentăm opinia facem acelaşi lucru în cazul locului de care o vom expune în cele ce urmează.

47
Identificarea tipurilor de 1. Cine a publicat materialul? Este un ziar sau o revistă
respectabilă sau adresate publicului larg sau către oameni de
ştiinţă?
surse şi selectarea 2. Cine a scris articolul? Este
reprezentantul unei organizaţii care are autoritatea de a vorbi
surselor de despre subiect? Îşi citează sursele? Un articol scris de un
specialist are mai multă credibilitate decât unul scris de un

documentare credibile
jurnalist sau de un autor anonim.
3. Dacă autorul nu este expert, opiniile sale pot fi acceptate ca
imparţiale?
sarcina nu este atât de complicată, existenţa altor puncte de vedere.
Ce sunt resursele? întrucât bibliotecarii au stabilit deja în ce
8. Cât de recent a fost informaţia
măsură sunt sursele utile şi de încredere
publicată sau actualizată? Au mai
pentru scopurile noastre. Piaţa obligă şi
apărut informaţii între timp care să
Resursele se clasifică de obicei în editurile să fie selective în foarte mare
modifice perspectiva asupra
resurse măsură. Este mai dificil să să stabilim
informaţiei prezentate?
primare şi resurse secundare. Resursele credibilitatea surselor electronice, mai
primare sunt reprezentate de datele
ales a celor de pe internet. Resursele de pe
statistice neprocesate, registrele
oficiale, interviuri,
Sunt multe tipuri de resurse şi toate
au calităţi şi defecte. E important să
internet
rezultate ale unor sondaje, rapoarte evaluăm fiecare resursă înainte de a
făcute în urma unor evenimente. o folosi, pe baza următoarelor Materialele de pe internet sunt volatile –
Sursele secundare conţin de obicei criterii: se schimbă rapid, se învechesc rapid sau
discuţii, evaluări, sinteze, analize ale 4. Dacă autorul nu este identificat, sunt şterse. De multe ori nu există un
surselor primare şi chiar secundare. poate fi localizată organizaţia care control al calităţii informaţiei de pe web, şi
Proporţia în care le folosim depinde de îl susţine? de aceea este necesară o evaluare critică
scopul cercetării noastre. Datele pot a materialului găsit acolo. Puteţi folosi
proveni din cărţi, broşuri, reviste, ziare 5. Organizaţia care îl susţinte este următoarele criterii pentru această
sau de pe internet. cunoscută ca fiind specializată şi evaluare:
obiectivă?
Competenţa Scriitorul are competenţa
6. Ce dovezi foloseşte autorul? de a se pronunţa în domeniu (cunoştinte,
Asiguraţi vă că publicaţia este de experienţă, studii)?
încredere – are note de subsol,
48 bibliografie, referinţe, trimiteri, citate.
7. Este informaţia obiectivă? Sau e
În zilele noastre avem acces la atât de
prezentată în mod părtinitor? Puteţi
multe surse de informaţii încât trebuie să
cântărim credibilitatea acestora. Atunci
folosi surse care au o perspectivă Cazul wikipedia
anume, dar rămâneţi conştienţi de
când folosim material din biblioteci,
unei instituţii educaţionale, .gov este
În evaluarea paginilor web pot fi folosite
rezervat informaţiilor publicate de
aceleaşi criterii de mai sus. În plus, se pot
Nu cu mult timp în urmă, Wikipedia nu se guverne, .org reprezintă organizaţii,
urma recomandările de mai jos:
bucura de foarte multă încredere, fiind un iar .com reprezintă de obicei o
site generat de utilizatori. Între timp, activitate comercială. Fiecare din
întrucât articolele au fost editate şi aceste instituţii poate prezenta
îmbunătăţite, Wikipedia a devenit un punct informaţii părtinitoare, care le susţine
de plecare în cercetare apreciat: site-ul perspectiva şi misiunea.
oferă o bogăţie de surse suplimentare la subsol, referinţe, link-uri externe, 3. Observaţi reclamele de pe site –
sfârşitul articolelor – note de videoclipuri sau fotografii. Acestea pot acestea pot să indice interesele
Acurateţea Se poate verifica acurateţea oferi o cantitate mare de informaţii, care comerciale şi aspectul părtinitor al
informaţiei? Se pot verifica opiniile pot îmbuntăţi substanţial cercetarea site-ului.
confruntân du-le cu altele? noastră.
4. Verificaţi link-urile de pe pagini.
Actualitatea Este materialul adus la zi? Wikipedia reprezintă aşadar un foarte Conexiunile care nu funcţionează arată
Reflectă materialul cele mai recente bun punct de plecare în documentare, dar faptul că nimeni nu se îngrijeşte de acel
cercetări? nu şi de finalizare a acesteia. De aceea, site, iar informaţia este depăşită.
Puterea de acoperire (completitudinea) site-ul nu trebuie folosit ca unică sursă de
documentare (Lucas, Arta, p. 134). 5. Observaţi când a fost actualizată
Este materialul complet, parţial sau scos informaţia ultima oară. Aceasta arată
din context? Dacă este citat în afara 1. Analizaţi aspectul site-ului. Site-rile
de încredere au un aspect mai acurateţea şi actualitatea site-ului.
contextului, există o cale prin care pot
accesa sursa iniţială? Dacă materialul nu profesional decât cele care nu sunt de 6. Site-urile sunt un bun punct de
mai este sub incidenţa drepturilor de autor, încredere. plecare pentru găsirea de informaţie
a fost actualizat? solidă.
2. Observaţi adresa website-ului.
Cele care se termină în .edu aparţin
49
numărul de documente e “dreptul de a polua” în căsuţa de
Motoarele de substanţial redus – 12.300. căutare pentru a descoperi în ce
căutare şi folosirea Pentru rezultate cu adevărat constă acest drept. Aflăm foarte
eficiente folosim semnul +. curând despre existenţa şi
lor Tastând “deficitul de atenţie” + vânzarea certificatelor pentru
adulţi obţinem aproximativ 4.600 emisii de gaze cu efect de seră.
de rezultate, din care vom afla Vom iniţia o nouă căutare tastând
Motoarele de căutare sunt
informaţie concludentă despre “ce sunt certificatele pentru
numeroase şi funcţionează în
subiectul ce ne interesează. emisii de gaze cu efect de seră”.
mod diferit, indexând pagini
Aflăm că: “Certificatele de emisie
diferite; de aceea, rezultatele Google permite limitarea tipului
de gaze au fost alocate de
căutării vor varia în funcţie de de resurse care ajută cel mai
Comisia Europeană ţărilor şi
motorul folosit (Lucas, Arta, p. mult cercetarea. De exemplu,
„instalaţiilor“ poluatoare ale
132 ş.urm.) De departe, cel mai după introducerea
acestora, conform protocolului
utilizat este Google, care termenilor-cheie în căsuţa
global de la Kyoto.[…] Deţinerea
furnizeaza uriaşe cantităţi de
unui certificat de emisie dă
informaţie. Să vedem aşadar
dreptul la poluarea cu o tonă de
cum putem selecta cele mai de căutare, dând click pe echivalent CO2 pe an, iar
relevante rezultate ale căutării. secţiunea news din susul paginii autorităţile europene au introdus
Căutările se pot face în funcţie de vom vedea cele mai recente ştiri mecanismul de tranzacţii cu
cuvinte cheie. Dacă vom tasta de care includ cuvintele deficitul de certificate de emisie, pentru a da
exemplu “deficitul de atenţie” în atenţie. Pentru a accesa diverse posibilitatea celor care poluează
căsuţa de căutare Google vom tipuri de resurse, putem da click mai mult să beneficieze de
obţine 247.000 de rezultate, din pe secţiunile images, videos, excedentul de certificate ale celor
care nu toate au legătură cu sau books (în butonul more). care poluează mai puţin.”
subiectul cercetării. Pentru a În mod similar vom proceda în Căutăm mai departe în ce constă
limita căutarea, vom pune cazul moţiunilor de dezbateri. De protocolul
această sintagma între ghilimele, exemplu, dacă vom cerceta
motorul de căutare va selecta moţiunea “Acest Parlament ar
numai sursele în care apare cumpăra dreptul de a polua”,
exact această sintagmă, iar de la Kyoto: “Protocolul de la
vom folosi termenii-cheie

50
Kyoto […] conţine decis să negocieze un protocol certificatelor de emisii (EU ETS) aeriene. Certificatele de emisii
angajamentele asumate de ţările conţinând măsuri de reducere a a fost lansată sunt plafonate la un nivel stabilit
industrializate în vederea emisiilor de gaze cu efect de seră în 2005 pentru a promova de UE, iar întreprinderile fie
reducerii emisiilor lor de anumite pentru perioada după 2000, în reducerea emisiilor de gaze cu primesc, fie cumpără certificate
gaze cu efect de seră, ţările industrializate.” Protocolul efect de seră într-un mod rentabil individuale. Plafonul este redus în
responsabile pentru încălzirea a fost adoptat la Kyoto, la 11 și eficient din punct de vedere timp astfel încât volumul emisiilor
globală. Emisiile totale ale ţărilor decembrie 1997. economic. Aceasta limitează să scadă treptat.”
dezvoltate trebuie reduse cu cel volumul de gaze cu efect de seră
Pe site-ul Consiliului Uniunii Situaţia la care se referă
puţin 5 % în perioada 2008-2012,
Europene ni se spune: “Schema care poate fi emis de industria moţiunea poate fi rezumată
în raport cu nivelurile din 1990. energointensivă, de producătorii astfel: pentru reducerea emisiilor
UE de comercializare a
[…] Statele-parte la convenţie au de energie și de companiile
gaze cu efect de seră s-au propus o serie
de măsuri. Tratatul de la Kyoto din 1997
a pus bazele sistemului în care fiecare
ţară ce ratifică măsura trebuie să
respecte o cotă maximă de gaze
poluante; ţările care depăşesc cotele pot
cumpăra dreptul de a polua în plus de la
ţările care poluează mai puţin. Existenţa
certificatelor de emisii a creat două
tabere opuse: marile industrii susţin că
aceste reglementări sunt prea drastice,
în timp ce activiştii în favoarea mediului
susţin că acestea sunt prea blânde. De
aici dezbaterea poate urmări cât de
eficiente sunt măsurile prezentate pentru
reducerea nivelului de poluare la nivel
global.
51
Prelucrarea
informaţiilor obţinute 4. Documentarea poate stimula creativitatea (Lucas, Arta,
p. 144). Reflectând asupra informaţiei, ne putem schimba
din studiul surselor puţin câte puţin

realizaţi notiţele. Suntem tentaţi de obicei să


reorganiza materialul pentru scopul benefice asupra clarităţii transmiterii
Realizarea notiţelor avut în vedere. Chiar dacă vor fi mai informaţiei.
în mod organizat multe notiţe legate de acelaşi document,
aceasta vă va permite să monitorizaţi
mai bine documentarea.
1. Materialele adunate trebuie să CRIMA ORGANIZATĂ ÎN ERA
faciliteze o analiză completă a DIGITALĂ
subiectului, adică să prezinte pe cât
Exemplu (Lucas, Arta, p. 143) Robert Mueller, “The Evolving
posibil toate punctele de vedere în
Organized Crime Threat”
legătură cu problema (Snider, Influencing, Referirea la temă.
p. 53 ş. urm.). Pe măsură ce descoperim Autorul şi titlul resursei. Citarea “În opinia unora, crima organizată
varietatea opiniilor, vom putea planifica şi complete se află în bibliografie este de domeniul trecutului. Din păcate,
discursul în direcţia pe care dorim să o Această notiţă este un citat direct. nu este aşa. Organizaţiile criminale de
dovedim. Materialul adunat va furniza tip tradiţional încă îi mai fraudează,
faptele pe care le veţi folosi pentru a Precizaţi autorul, pagina şi puneţi şantajează şi intimidează pe cetăţenii
influenţa opinia auditoriului. Se aleg ghilimele când citaţi. Dacă nu citaţi americani.”
acele fapte, statistici, opinii ale cuvânt cu cuvânt, demersul se
autorităţilor care susţin cel mai bine numeşte parafrazare; nu uitaţi să
argumentul. precizaţi sursa şi în acest caz. Fişele
cu notiţe pot să prilejuiască
2. Păstraţi o evidenţă clară a surselor -
păstraţi cu atenţie notiţele, articolele,
referinţele bibliografice, articolele sau
dezvoltarea ideilor proprii pe măsură
ce realizaţi documentarea. Notând
diferit
52
paginile fotocopiate. Faceţi un obicei din 3. Scrieţi o singură idee pe fiecare fişă;
percepţia asupra subiectului, întrucât vom dacă este nevoie de mai multe, capsaţi-le
a nota cu exactitate sursele – fie că citaţi descoperi perspective şi întrebări noi şi împreună; nu uitaţi să precizaţi în fiecare
din ele, parafrazaţi sau rezumaţi vom face corelaţii surprinzătoare. Pe
informaţia. caz sursa din care
măsură ce aflăm mai multe, vom putea
citatele şi parafrazările, vom deosebi
notăm toate informaţiile dintr-o sursă stabili ideea centrală a discursului, vom
într-un singur material mai amplu. În putea schiţa ideile principale şi pe cele cuvintele şi ideile proprii de cele ale altor
auxiliare. Punctul nostru de vedere se persoane.
acest fel însă nu vom putea revizui şi
clarifică, ceea ce va avea influenţe
5. Este necesar să aveţi un plan de
documentare. Este bine să ştiţi dinainte inclusiv
dovezi
ceea ce nu ştiţi, în aşa fel încât să nu treceţi
cu vederea informaţii utile. Până în faza de Mulţi dintre noi cunosc bine americani de origine mexicană
documentare ar trebui să aveţi deja o listă de celebri, cum ar fi actriţa Jessica Alba, boxerul Oscar De La Hoya
posibile argumente, ca direcţii de documentare. şi chitaristul Carlos Santana. Sunteţi însă mai puţin familiarizaţi
cu alţi americani de origine mexicană care au avut contribuţii
importante în societatea americană. Nancy Lopez a jucat un rol
esenţial în popularizarea femeilor ca jucătoare de golf
profesionist şi a câştigat 48 de campionate. Dr. Ellen Ochoa este

Integrarea informaţiilor
o fostă astronaută care a petrecut peste 48 de ore în spaţiu şi a
inventat metode optice care au facilitat explorarea spaţiului. Dr.
Mario Molina a câştigat premiul Nobel pentru chimie în 1995,
în construcţia argumentelor şi pentru studiile sale privind formarea şi degradarea stratului de
ozon.
contraargumentelor; influenţarea prin
importantă la dezvoltarea societăţii
Exemplele americane:
Argumentarea este procesul prin care
câştigăm adeziunea la opiniile noastre, iar Exemplele sunt foarte utile în clarificarea
faptele sunt necesare în acest proces. Fără exemple, argumentele pot părea unor idei sau concepte complexe sau
Dovezile, faptele aduc probe în favoarea abstracte, impersonale şi mai puţin nefamiliare, în aşa fel încât ascultătorii să
opiniilor prezentate şi reprezintă partea conectate la realitatea imediată. poată înţelege cu uşurinţă. De exemplu,
substanţială în procesul de convingere al Exemplele concrete au un impact dacă vorbim despre poduri suspendate,
auditoriului. Pornind de la fapte, extragem puternic asupra convingerilor şi acţiunilor putem alege o descriere tehnică:
nişte concluzii care pot schimba ascultătorului (Lucas, Arta, p. 149 ş.urm.).
Cu ajutorul exemplelor, ideile noastre Podul suspendat constă dintr-o cale
atitudinea publicului faţă de ideile noastre.
prind viaţă. Iată cum a folosit un vorbitor ferată suspendată de cabluri vertical
Există diverse tipuri de dovezi care pot
o serie de exemple scurte pentru a ataşate de două sau mai multe
influenţa opinia auditoriului (Snider,
ilustra idea că americanii de origine cabluri principale. Cablurile principale
Influencing, p. 72).
mexicană au adus o contribuţie sunt fixate de două turnuri şi au
capetele ancorate în ciment sau în este familiarizat cu elemente
Pe de altă parte, dacă auditoriul nu
stâncă. structurale, putem
adăuga un exemplu
care să clarifice
spusele: 53
Două poduri suspendate bine noi ne putem pierde credibilitatea. pot fi şi mai interpretabile. Să luăm
cunoscute sunt Golden Gate din San Impactul persuasiv al discursului se următoarele afirmaţii:
Francisco şi Podul Brooklin din New reduce simţitor. a. În 1940, preşedintele Franklin D.
York. (Lucas, Arta, p. 151 ş. urm.) Roosevelt a avut un salariu de 75.000
Există exemple factuale şi exemple
Când folosim un exemplu, trebuie să ne ipotetice. Cele din urmă pot fi folosite de dolari.
asigurăm că acesta este reprezentativ – să explice un argument, însă nu b. În 1972, preşedintele Richard
în sensul că nu prezintă excepţii sau constituie dovada care să îl susţină. Nixon a avut un salariu de 200.000 de
cazuri rare. Dacă alegem un caz atipic Un exemplu factual va influenţa dolari.
pentru a ilustra o idee mai generală, credinţele, în timp ce un exemplu c. În 2010, preşedintele Barack
ascultătorul se poate simţi păcălit, iar ipotetic nu poate. Obama a avut un salariu de 400.000
funcţie de cine încearcă să vândă pâinea. de dolari. (Lucas, Arta, pp.
Întrebări de verificare pentru exemple: Când vine vorba de bani, statisticile
1. Folosesc exemple pentru a-mi clarifica În aparenţă, Barack Obama a câştigat
cel mai mult. Dolarul nu mai are însă
ideile? 2. Folosesc exemple pentru a-mi aceeaşi valoare ca în timpul mandatului
consolida ideile? 3. Sunt exemplele mele lui F.D. Roosevelt. Folosind Indicele
Preţurilor de Consum (Consumer Price
reprezentative pentru
Index) ca instrument de măsură a ratei
ceea ce ar trebui să ilustreze sau să inflaţiei, putem determina valoarea
dovedească? 4. Îmi întăresc exemplele dolarului, cu puterea sa de cumpărare în
fiecare din aceste trei momente. Dacă
cu date statistice? aplicăm Indicele Preţurilor de
154-155)
Care preşedinte a fost plătit mai bine?
după cum urmează: a. În 1940, Precizia numerică este foarte importantă
Statisticile preşedintele Franklin D. Roosevelt a avut când dorim să argumentăm existenţa unei
un salariu de192.000 de dolari. probleme, arătând câţi oameni sunt
b. În 1972, preşedintele Richard afectaţi de aceasta.
Folosite adecvat, statisticile reprezintă o
Nixon a avut un salariu de200.000 de 2. Nu abuzaţi de statistici. Abundenţa de
modalitate eficientă de a clarifica şi de a dolari. numere plictiseşte publicul, nu îl ajută să
susţine idei. Trebuie însă multă atenţie reţină
în folosirea statisticilor, întrucât c. În 2010, preşedintele Barack
Obama a avut un salariu de78.000 de sistemul medical al SUA abia pe locul 37,
interpretarea cifrelor poate fi în rândul statelor membre, sub aspectul
distorsionată cu uşurinţă. (Lucas, Arta, dolari.
rezultatelor generale.
p. 154 ş. urm.) Să luăm următorul Cu alte cuvinte, deşi B. Obama pare să
exemplu: aibă în În loc să îngreunaţi comunicarea cu date
prezent salariul cel mai mare, valoarea statistice, folosiţi-le doar pe cele mai
54 celor 400.000 de dolari este de cel puţin
două ori mai mică decât valoarea celor
importante:
Conform World Fact book, în SUA se
a. Pâinea albă îmbogăţită cu vitamine 75.000 de dolari plătiţi anual lui F.D.
înregistrează una din cele mai scăzute
este mai hrănitoare decât pâinea Roosevelt. speranţe de viaţă, comparativ cu
integrală, deoarece conţine tot atâtea
Vedem aşadar că statisticile trebuie celelalte ţări industrializate – precum şi
sau chiar mai multe proteine, calciu,
folosite cu mare atenţie. Ele pot fi una din cele mai mari rate ale
niacină, tiamină şi riboflavină.
evaluate folosind următoarele întrebări: mortalităţii infantile. Deşi cheltuim mai
b. Pâinea integrală este mai 1. Statisticile sunt reprezentative? mult pe îngrijiri medicale decât orice
hrănitoare decât pâinea albă, 2. Măsurătorile statistice sunt folosite altă naţiune, Organizaţia Mondială a
deoarece conţine de şapte ori mai corect? 3. Statisticile provin dintr-o Sănătăţii situează mai presus e noi 36
multe fibre, dar şi mai mult fier, fosfor de naţiuni, sub aspectul performanţei
şi potasiu. sursă credibilă? sistemului medical.
Care din afirmaţii este adevărată? a. Precizaţi sursele statisticilor citate. În
Probabil ambele, şi le putem auzi pe Reguli pentru utilizarea felul acesta, ne vom întări credibilitatea şi
oricare dintre ele, în statisticilor (Lucas, Arta, p. 157 ş. urm.) vom obţine mai uşor efectul persuasiv
Consum la salariile preşedinţilor, la scontat.
valoarea din 1972, preşedinţii au câştigat 1. Cuantificaţi idei folosind statistici.
culturii chineze care a devenit o de locuitori, iar distanţa de la Pământ la
b. Explicaţi datele statistice . Orice date
componentă a vieţii americane. […] în Lună este de 384.317 km, putem spune,
statistice trebuie să aibă relevanţă în
SUA sunt peste 43.000 de restaurante pentru a transmite mai uşor informaţia, că
contextul
chinezeşti, mai mult decât toate Libia are o populaţie de aproape 6,5
în care apar. Este datoria vorbitorului să
localurile McDonalds, Burger King şi milioane de locuitori, iar distanţa de la
precizeze care este legătura cifrelor
KFC la un loc. Pământ la Lună este de puţin peste 380.00
citate cu tema în discuţie şi să discute
de kilometri.
impactul acestor informaţii. a. Rotunjiţi numerele complicate
Mâncarea este un alt aspect al Dacă Libia are o populaţie de 6.461.454
5. Explic datele citate şi relevanţa lor pentru tema discutată?
6. Rotunjesc cifrele complicate?
aspecte importante, deci îngreunează înţelegerea mesajului.
Conform World Fact book, speranţa de viaţă în Statele Unite se
situează pe locul 50 în lume. Statele Unite sunt pe locul 47 la nivel
mondial în privinţa mortalităţii infantile. Franţa se află
pe locul 9. Americanii cheltuiesc în fiecare an mai mulţi bani pentru
sănătate decât oricare altă naţiune – 2.5 trilioane de dolari sau
17,5% din PIB – însă Organizaţia Mondială a Sănătăţii situează
Întrebări de verificare pentru folosirea corectă a statisticilor:
1. Folosesc statistici pentru a-mi cuantifica ideile?
2. Statisticile sunt reprezentative pentru ceea ce îşi propun
să măsoare? 3. Statisticile provin din surse de încredere?
55
4. Am citat sursele acestor date?
Opinia specialiştilor Scurtă concluzie
respectiv.
Indiferent de sursele pe care le folosim,
Se presupune că opinia specialiştilor se cercetarea va fi mai eficientă dacă ne facem
bazează pe cercetările făcute, întrucât au un plan de cercetare prin schiţarea
studiat un mare număr de cazuri, au o principalelor argumente pro şi contra
experienţă îndelungată şi au ajuns în moţiunii. În procesul de selectare a
acest fel la nişte concluzii pertinente. În informaţiei este important să păstrăm o
dezbateri recurgem la opiniile celor care evidenţă clară a surselor utilizate şi notiţe
au studiat chestiunea un timp îndelungat organizate pentru ilustrarea acestora. În felul
– mai ales în legătură cu moţiuni ce acesta, economisim timp şi energie pe tot
discută relaţii internaţionale şi politici parcursul procesului de documentare.
externe. Citarea opiniilor unor experţi Procesând, trecând informaţia prin filtrul
conferă credibilitate discursurilor, căci nu gândirii noastre, vom putea descoperi în final
mai este reprezentată doar opinia că adunarea materialelor poate fi partea cea
proprie, ci şi concluziile unor persoane mai creativă a pregătirii cazurilor în dezbateri
foarte bine informate despre subiectul (Lucas, The Art, p. 169).
56
Ordonează sursele în ordinea credibilităţii şi
Aplicații utilităţii, motivând alegerea făcută.

2 1
Imaginează-ţi că trebuie să te documentezi în Răspunde la următoarele
legătură cu următoarea moţiune: Acest întrebări:
Parlament ar declara război industriei tutunului. În
urma unei căutări pe Google, ai obţinut a. De ce ne documentăm?
următoarele trimiteri în prima pagină de b. Cum evaluăm sursele?
căutare. Analizează resursele din perspectiva c. Cum evaluăm statisticile?
criteriilor discutate în acest capitol.
QR QR
QR QR
a. www.ziare.com › Life Show › Viata sanatoasa › fumat e.
b. http://transilvaniareporter.ro/reportaj/misterios-vindecato
http://www.cinemagia.ro/filme/the-insider-informatorul-1 r
79/ atragator-ucigator-o-istorie-a-fumatului/
c.
http://www.mediafax.ro/economic/tinta-de-deficit-ar-fi-de
pasita
daca-industria-tutunului-nu-si-ar-plati-doua-luni-taxele-1
f.
5075598 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15516592-guvernul-
d. Cum verificăm cât de reprezentative sunt ponta
exemplele?
industria-tutunului-povestea-continua-scrisoarea.htm
e. De ce este necesar să avem un sistem organizat de
a lua notiţe? Cum organizăm notiţele?
f. De ce sunt necesare dovezile pentru a influenţa o QR
opinie?
d.
http://www.loribalogh.ro/2014/11/curiozitati-din-lumea-tu
QR
tunului/
des folosite argumente pro şi contra moţiunii
“Acest Parlament consideră că pedeapsa
capitală este justificată ”. Cum procedezi?
i.
http://www.businessmagazin.ro/actualitate/cine-castiga-
si-cine
g.
http://www.filmedocumentare.com/conspiratia-tutunului/
h. QR
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/preturile
tigarilor-vor-creste-producatorii-cauta-solutii-pentru-a-ev
ita
falimentul-15085799
QR
pierde-din-interzicerea-fumatului-15095266
3 j. http://revista22.ro/53080/balcanii-i-tutunul.html
Doreşti să descoperi cel mai

57
Etica în dezbateri
Etica
Morala
Etica în dezbateri
Etica documentării
Etica unui meci de dezbateri
Etica arbitrajului unui meci de dezbateri
Aplicații

58
alegeri care nu sunt întotdeauna facile,
Etica unele dintre ele cu un evident impact
moral sau etic și cu consecințe dintre
cele mai surprinzătoare. Etica înseamnă
un ansamblu de reguli, norme sau
Viața ne situează frecvent în fața unor prescripții după care ne călăuzim în
acțiunile și deciziile noastre. Binele, să o salveze, o formă de radium,
Fiecare situație ne pune în postura de
corectitudinea, acceptabilitatea, descoperită recent de un farmacist din
a reacționa diferit, de unde și
dreptatea, conformitatea reprezintă acelaşi oraş. Farmacistul cere însă
concepte fundamentale ale eticii. De 2000 de dolari pe miraculosul întrebarea referitoare la fundamentul
exemplu, dacă un coleg sau chiar un medicament, de zece ori mai mult decât alegerilor noastre. În exemplul de mai
prieten ne mărturisește că intenționează costă fabricarea lui. Heinz, soţul femeii sus dificultatea unei decizii
să comită o ilegalitate ce ar putea afecta bolnave i-a rugat pe toţi cei pe care îi satisfăcătoare rezultă din însăși valorile
siguranța sau integritatea persoanelor din cunoaşte să-i împrumute banii, dar nu a implicate în ceea ce se poate numi un
jurul său, posibil și pe el însuși, oare cum reuşit să strângă mai mult de jumătate veritabil conflict moral: respectul
ar trebui să procedăm? Ce este bine să din suma necesară. Se duce la pentru proprietatea semenului vs.
facem într-un astfel de caz? Ar trebui farmacist, îi spune că soţia sa se află pe respectul față de un drept
oare să tăinuim ceea ce ni s-a spus sau moarte şi îl roagă să-i dea fundamental, dreptul la viață. Altfel
să încercăm să-l oprim, eventual prin medicamentul mai ieftin, sau cel puţin spus: să nu fur și să privesc cum o
complicitatea unor alte persoane cărora să-i permită să plătească diferenţa mai persoană dragă își pierde viața sau să
să le dezvăluim intențiile lui? În astfel de târziu. Farmacistul refuză însă categoric. fur dar să mă confrunt cu eventualele
situații suntem îndreptățiți să vorbim Heinz, disperat, sparge noaptea consecințe (de la posibila pedeapsă
despre un conflict valoric, de exemplu următoare magazia farmacistului şi fură sau sancțiune legală la mai puțin
acela dintre prietenie sau colegialitate ca medicamentul pentru soţia sa.” Un vizibila dar profunda criză de
valoare, pe de-o parte, și adevăr sau astfel de scenariu ne pune în fața unor conștiință). Ne aflăm, printr un astfel
siguranță, pe de altă parte. Decizia nu întrebări cărora trebuie să le găsim un de scenariu, în fața unei decizii care
este răspuns: Trebuia Heinz să fure nu este deloc ușor de adoptat? Ei
medicamentul?, Ce este mai rău, să furi bine, tocmai am pătruns în spațiul plin
deloc facilă, altfel spus, ne găsim de controverse al moralității.
ceva ce aparţine altei persoane, sau să
într-un conflict interior. Să luăm
laşi pe cineva să moară de o moarte
spre considerare un exemplu care poate fi prevenită? De ce?(sursa:
mai elaborat de situație ce Laurence Kohlberg, The psychology of
implică o dificultate moral
morală: „O femeie se află pe patul
de moarte din cauza unei forme development: The Nature and validity
rare de cancer. Există doar un singur of moral stages, San Francisco,
medicament prin care doctorii ar putea Harper-Row, 1984).
59
pe care conflictul valoric îmbracă, demonstrative,
Etica în chiar și la modul ideal, o formă
structurată, argumentată în mod
competiții etc.), față de colegi,
adversari, arbitri, trainer,
dezbateri inspirat, cu rigoare, eleganță și
stil.
organizatori etc.; (c). într-un
registru mai amplu, etica în
Cât despre etica în dezbateri, dezbateri poate să conțină
aceasta are în vedere aspecte cereglementări referitoare la
Dezbaterile academice sunt reglementează modalitățile de atitudinea celor implicați în
activități care presupun în mod activitatea de dezbateri (debateri,
substanțial o dimensiune a comportament ale actorilor
instructori, arbitri, voluntari ș.a.) în
moralității, din simplul motiv că implicați (debateri,
societate: interacțiunile cu
subiectele sau moțiunile conțin profesori/instructori, arbitri, profesorii sau colegii în contextul
frecvent conflicte valorice mai organizatori de competiții,
școlar; interacțiunile cu părinții și
mult sau mai puțin explicite. voluntari etc.). De exemplu, etica
alți membri ai familiei.
Libertate individuală vs. în dezbateri,
moralitate sau securitate referitoare la debateri poate să Etica în dezbateri impune
colectivă, eficiență vs. imixtiune, conțină o serie de reguli sau, cel participanților să invoce principii
siguranță vs. dreptul la viață puțin, prescripții, precum acelea general valabile atunci când
privată/intimitate, dezvoltare care reglementează: (a). conduita aceștia nu sunt de acord cu
economică vs. protejarea participanților în etapa de ceilalți, precum și pentru a arăta
mediului înconjurător, documentare sau pregătire ce este drept și ce nu, adică ce
suveranitate statală vs. cooperare (alegerea surselor de este etic și ce nu este etic.
transnațională etc. – toate aceste documentare, precizarea onestă
conflicte valorice își găsesc locul a acestora, lipsa
pe terenul de luptă al intervenției/„vicierii” surselor cu
argumentelor. Mai mult, scopul ajustării la propria
dezbaterile academice implică perspectivă, omiterea unor
schimbări în privința modului în informații relevante/evidențe care
care sunt percepute și apreciate ar fi în măsură să pericliteze
anumite valori, comparativ cu propriul caz etc.); (b). conduita
altele, altfel spus, o ierarhizare a participanților/debaterilor în timpul
60 valorilor. Dezbaterile sunt terenul rundelor de dezbateri (meciuri
orice rundă de dezbateri, debaterul trebuie să aibă în vedere că...

este etic să ... NU este etic să ...

identifice surse credibile inventeze surse

identifice mai multe surse (măcar trei) denatureze fapte, adevăruri

precizeze sursele de documentare să citeze tabloide

aleagă exemple relevante să fie superficial

Etica unui meci de Pe durata desfășurării meciului de


dezbatere, debaterii trebuie să știe
dezbateri că...

este etic să ... NU este etic să ...

ofere informația egal, eficient și să prezinte informația trunchiat,


corect tendențios

fie prezent la timp în sala în care să facă gălăgie/perturbe desfășurarea


urmează să se desfășoare meciului
dezbaterea
dea dovadă de fair-play să sufle „răspunsuri” colegilor din
echipă

evite ofensele (în limbaj și atitudine) să folosească un limbaj


jignitor/ofensator/ dezumanizant

fie asertiv si persuasiv în exprimare să manifeste o atitudine de


superioritate/ intimidare la adresa
echipei adverse

își păstreze cumpătul/calmul pe durata să atace persoana din echipa


rundei oponentă

se adreseze politicos (atât pe durata să utilizeze injurii, cuvinte licențioase,


discursurilor cât și a răspunsurilor cuvinte cu sens discriminatoriu
oferite în POI-uri)

61
Etica arbitrajului unui În ceea ce privește arbitrajul unei
runde de dezbatere, arbitrul trebuie să
meci de dezbateri cunoască faptul că...

este etic să ... NU este etic să ...


urmărească atent desfășurarea meciului fie neatent, distras, plictisit sau dezinteresat

încurajeze participanții, prin oferirea de feedback constructiv evalueze discursurile în funcție de persoanele care le
livrează

adopte o gândire pozitivă, deschisă, lipsită de prejudecăți ofere un fedback menit a descuraja sau a intimida
participanții la dezbatere

fie cât mai obiectiv în aprecierea/evaluarea rundei fie părtinitor sau să manifeste o atitudine care privilegiază
vreuna din părți

pună între paranteze propriile credințe și convingeri judece cazurile prezentate prin prisma propriilor sale
legate de tema dezbătută convingeri

Să presupunem că ne d. Nu ştim dacă să


Aplicații confruntăm cu frecventăm ora de
geografie sau să venim
Aceste situaţii ne solicită o
următoarele tipuri de decizie – pentru
direct la test;
2 situaţii:
lista de cinci trăsături care fac a acţiona într-un anumit fel, sau
a. Un copil cerşetor ne cere bani pe pentru a nu acţiona.
stradă; observăm că vecinul nostru îi Care dintre aceste decizii au oare
Ce înseamnă o organizaţie implicaţii etice? După ce criterii putem
dă un leu; b. Avem de ales între a
1 cumpăra o jucărie chinezească care să evaluăm existenţa sau relevanţa
problemelor etice ridicate de situaţiile
integră (morală)? Alcătuiți o costă 10 lei, o jucărie românească de
problematice cu care ne
12 lei şi o jucărie germană de 14 lei;
din orice organizație una sucul nepoţelului pe jos, pe
morală/etică! 62 stradă;
confruntăm?

c. O bunică aruncă ambalajul de la


În cadrul eticii aplicate se Să presupunem că suntem
357 Argumentați în favoarea
discută probleme morale greşeală faţă de un prieten, şi următoarele dileme etice:
specifice importante și ne punem întrebarea dacă să
dificile ce privesc spunem adevărul sau să a. Să presupunem că suntem fumători şi
avortul, pedeapsa minţim, dând vina pe altcineva. simţim nevoia de a fuma, dar ne aflăm
într-o sală cu mulţi oameni şi nu putem
capitală, drepturile animalelor, Cum procedezi? La ce
ieşi. Avem însă de ales între a fuma
eutanasia, sinuciderea, anume te raportezi lângă persoane despre care ştim că sunt
consumul de droguri, prostituția, când iei decizia? fumătoare, deşi în acel moment nu
mediul, căsătoria între fumează, şi persoane despre care ştim că
homosexuali, copyright-ul, a. Minţitul este riscant, deoarece pot fi nu sunt fumătoare. Unde este oare mai
opensource vs. software prins(ă). b. Minţitul este necesar. bine să mergem să fumăm? Există oare
comercial. c. Minţitul este zadarnic. o diferenţă, şi este această diferenţă
relevantă moral?
Realizați câte o fișă de d. Minţitul este simplu.
documentare pentru fiecare b. Să presupunem că avem un prieten şi
e. Minţitul este necinstit. îl vedem cum se urcă la volan într-o
dintre aceste subiecte, f. Minţitul este un gest de laşitate. stare gravă de ebrietate, în condiţiile în
precizând sursa (site, articol, g. Minţitul îmi va folosi. care trebuie să conducă pe o serpentină
autor, periodice, etc.). Discutați aflată pe marginea unei prăpăstii.
h. Minţitul îi va folosi prietenului meu.
în clasă pe baza celor aflate.
unei soluții de ieșire din Suntem conştienţi că un accident
în situaţia în care am făcut o
Va aflați într-o situație: al echipei din care faceți
4 aveți de prezentat un proiect parte. Ultima i. Minţitul va strica relaţia de
prietenie. avem puterea de a-l împiedica urmare a unui accident prieten
rutier fatal este iminent, şi să plece. Nu îl oprim – iar ca moare.
Decideți cum veți proceda. taxi sunt fixate prin lege şi sunt aceleaşi,
parte a proiectului nu este lucrată Argumentați decizia! indiferent de destinaţia călătoriei. Totuşi,
conform recomandărilor profesorului unele destinaţii
și periclitează sunt mai periculoase decât altele, iar
Analizaţi critic structura unor şoferii ezită să servească acele zone
unde locuiesc de obicei săracii şi
regulamente ale unor cluburi de
minorităţile. Deci, atunci când au de ales,
6 dezbateri (luate de pe internet). şoferii de taxi vor selecta clienţii pe baza
nota echipei și a ta. c. În Statele Unite, preţurile curselor de
statutului lor economic
sau a culorii pielii.

63
să facă Beatrice? dar este invitat la un post de radio Naţională Sanitar-Veterinară a
Estefan? într-o trimis un comunicat către
doua zi, şi principalele marile lanţuri de magazine în
8 b. Un băiat de 22 ani, student
cotidiene au relatat despre care a informat că loturile cu
Comentati enunturile: această posibilitate. Pe data de
la Universitatea din Oradea
Ce consideraţi că ar fi trebuit 20 august 2007, Autoritatea
a. A fi competent este mai important d. Discuțiile despre bine și rău, despre emisiune de dimineaţă ca să
decât a fi moral. dileme și rezolvarea lor sunt sterile, povestească despre situaţia în care a
b. Un bun profesionist acționeaza ineficiente în practica medicală. ajuns în urma participării la un protest
întotdeauna moral. e. Chiar daca etica medicală poate fi împotriva exploatării gazelor de şist de la
c. Moralitatea ține de cei 7 ani de acasă. importantă, curricula este prea Băile Felix. Emisiunea are loc în direct,
Dupa această vârstă constiințele sunt incarcată. f. Avem legi ce ne mai băiatul mărturiseşte că a participat la
formate, astfel încât nimic nu se mai trebuie morala și etica? acel protest săptămâna trecută şi că nu
poate schimba sau adăuga. avea intenţia de a săvârşi acte agresive,
dar datorită presiunii grupului a ajuns să luate în privinţa tânărului? standardelor alimentare. CEO-ul
arunce cu sticle spre poliţişti. Baiatul termenele de expirare 11 şi 20 Danone din România a declarat că
încheie emisiunea cu următoarea septembrie 2007 erau suspecte şi a s-au efectuat, şi în laboratoarele proprii,
părere: “Câteodată se întâmplă să cerut ca acestea să fie scose de la un set de analize rezultatele
facem sacrificii şi să fim hotărâţi atunci vânzare. Laboratorul acreditat din confirmând faptul că produsele
când ne luptăm împotriva autorităţii “. Budapesta a confirmat că produsele îndeplineau condiţiile siguranţei
Ce parere aveti despre Danone erau sigure consumului.
comportamentul baiatului? Care pentru consumul uman, având Discutați etica Danone!
credeţi că ar trebui să fie măsurile parametrii calitativi conform
nepedepsit. În prezent practică în
continuare psihologia într-o clinică
de psihologie. Într-o după amiază,
un coleg, Estefan, din aceeaşi
9 clinică, vine la psihologul Beatrice în
birou si ii spune că știe
Analizați din punct de
vedere etic c. Danone- principalul jucător de pe
următoarele cazuri: piaţa lactatelor din România s-a
Consideraţi că argumentele în confruntat în luna august 2007 cu un
favoarea tânărului sunt scandal puternic legat de
pertinente? Ce anume este posibilitatea ca unele dintre
moral? produsele sale să fie improprii
a. Psihologul Beatrice a fost mituit, consumului uman. Realitatea TV şi
în urmă cu 10 ani, să scrie un Antena 3 au preluat informaţia şi au
diagnostic fals unui pacient. Acest declanşat
fapt nu a fost aflat şi a scăpat
despre diagnosticul fals. companiei. A
64 atacul mass-media împotriva
implicat în organizarea atentatului. Nici Mai bine decât să permită guvernului să
10 Fie următorul scenariu: măcar nu ştiu cine se află în spatele atacului ucidă doi nevinovaţi pentru a se salva ei. Nu
cu bombă. Cert este faptul că dacă eşuează toţi din grup sunt de acord cu asta. Astfel
în a oferi guvernului numele celor vinovaţi, încât cineva
„Guvernul din Dictatia nu este prea îndrăgit toţi treizeci vor fi executaţi pentru a-I propune să se voteze pentru a ieşi dintr-o
de populaţie. De fapt, membrii guvernului nu descuraja pe ceilalţi. Iar dacă nu iau în astfel de situaţie dilematică. Dar este oare
se bucură de niciun fel de simpatie. Din serios ameninţarea, există numeroase etică această altă soluţie? Argumentează
nefericire pentru popor, nu există incidente prin care guvernul să le modul în care ar trebui soluționată această
mecanisme democratice pentru a-l ajuta reamintească despre seriozitatea acţiunilor situație? (Martin Cohen, 101 Philosophical
să-şi exprime insatisfacţia faţă de politica sale în astfel de chestiuni. Cineva din Problems, Routledge, London-New York,
guvernului. Este motivul pentru care de interiorul grupului sugerează o soluţie: să 2007, p.122-123, traducere şi adaptare
ceva vreme a apărut o mişcare subterană tragă fiecare la sorţi şi celor doi care vor proprie).
de rezistenţă care încearcă, prin acte de nimeri beţişoarele mai scurte să admită că
violenţă, să dea o replică guvernului. După sunt autorii atentatului, acceptând astfel să
un atac devastator al rezistenţei, care a fie executaţi pentru ca toţi ceilalţi să scape.
implicat detonarea unei bombe în faţa Este mai bine decât să fie toţi împuşcaţi. Dar
sediului Serviciilor de Securitate, primul oare este o soluţie etică?”
ministru a ordonat arestarea a treizeci de
figuri cunoscute ale rezistenţei, cărora le-a
prezentat un ultimatum: fie vor scoate la Discuţii: Pare să fie o propunere extrem de
iveală numele celor responsabili de atentat, raţională, mai puţin pentru cei doi nefericiţi,
fie vor fi cu toţii executaţi. Primul ministru îşi cel puţin până când următoarea bombă are
face apariţia într-o emisiune televizată şi să
anunţă că autorităţile au reuşit să-i aresteze explodeze şi îi va aduce din nou după gratii,
pe conducătorii atacului şi că vor fi interogaţi în faţa aceleiaşi dileme. Cineva din interiorul
pentru a-şi mărturisi vina înainte de a fi grupului sugerează că singura decizie
condamnaţi. În acest timp, cei treizeci de morală ar fi aceea de a nu spune nimic. Toţi
conducători ai opoziţiei, încarceraţi, trebuie ar trebui să-şi pledeze nevinovăţia, lipsa de
să se gândească la oferta guvernului. Nu moralitate a guvernului, etc., şi apoi, dacă
este o ofertă deloc atractivă, cu atât mai este să moară,
mult cu cât niciunul dintre cei prinşi nu este vor muri cel puţin fără a-şi murdări conştiinţa.
65
Consemnarea
dezbaterii

De ce e important să consemnăm
dezbaterea?
Etapele consemnării dezbaterii
Un posibil sistem de notare:
10 sfaturi pentru o mai bună consemnare
a dezbaterii
Aplicații
66
ca
De ce e ceea ce s-a spus efectiv în discursul
oponenților noștri și nu ceea ce ne atunci când suntem debateri, sau atunci
aducem noi aminte că s-a spus. Ca când suntem arbitrii, să consemnăm,
important? debateri, trebuie să avem în vedere
faptul că nu suntem singurii care
să luăm notițe în timpul dezbaterii.
A lua notițe în cadrul unei dezbateri
să consemnăm dezbaterea evaluăm discursul oponentului înseamnă a nota ideile esențiale, atât
nostru. În sală se află cele ale adversarului cât și cele ale
Atunci când asistăm la un discurs de 8 întotdeauna cel puțin coechipierilor, și a le evalua. Ideal, cele
minute, posibilitatea de a reține absolut o persoană specialistă în evaluări - două procese, notarea și evaluarea ar
tot ce conține acel discurs este extrem arbitrul dezbaterii. Este esențial ca trebui să se facă în același timp.
de mică. Posibilitatea de a analiza acel evaluarea noastră, ca adversari, să fie
O consemnare de calitate a unui discurs
discurs din punct de vedere logic este cu cât mai apropiată de cea a arbitrului.
înseamnă, de fapt, multă, multă ordine!
atât mai redusă. Atunci când suntem în Acest lucru va fi observat și ne va aduce
Avem, cu alte cuvinte, nevoie de un
mijlocul acțiunii, când suntem combatanți puncte care, uneori, fac diferența între
sistem de notare și adnotare (adnotare =
direcți într-o dezbatere este esențial să pierderea și câștigarea unui meci de
evaluarea argumentelor din cadrul unei
atacăm debate.
dezbateri).
Din toate aceste motive, este obligatoriu
de
dezbaterii (APC) sursa: https://willamette. edu/cla/china_debate/
curriculum/cden_textbook/
calitate nu este o
Chapters/16_Ch%2013%20

Etapele Prima etapă, și condiție, în


ListeningAndTakingNotes.pdf

dacă nu ascultăm, dacă nu


simplă reproducere a
argumentului ascultat
realizarea unui consemnat. Notăm, de
consemnării Adaptat după Robert Trapp (coord.), CDEN
Textbook: Building Global Relations
înțelegem.
A doua etapă
asemenea, că parafraza este și
primul pas în direcția construirii
Through Debate, este parafrazarea. O parafrază unei replici, a unei respingeri a
argumentului - pasul în care a face vreo evaluare. Parafraza dovada că am fost atenți și că
reamintim arbitrului și publicului trebuie să fie neutră din punct am ascultat discursul
ce a spus oponentul nostru fără de vedere critic - ea este doar oponentului.
măsură va conduce la pierderi economice dezbateri se numește foaie de flow
flow de calitate este ascultarea. În mod
(flowsheet). Numele provine din ideea de
evident, simpla recepție sonoră a unui
discurs nu este suficientă. Avem nevoie
să îndeplinim una din condițiile de bază
67
pentru unii dintre curgere (flow), o metaforă destul de
potrivită pentru a surprinde succesiunea
cei mai vulnerabili dintre agenții argumentelor în cadrul unei dezbateri.
ale comunicării: ascultarea. Adică,
economici de pe piață. Proprietarii de Divizarea foii de flow se face, pentru
recepția sunetului + înțelegerea optimă a
magazine și fabricile de țigări, angajații formatul WS, în mod simplu, în atâtea părți
mesajului. Nu putem consemna riguros ce
lor, își vor pierde profiturile și salariile. câte discursuri avem. Dacă ținem cont că,
auzim
Din moment ce viața atâtor salariați din în acest format, avem câte trei discursuri
anterior, ci un rezumat concis și
industria tutunului depinde de această constructive / echipă, iar în meci sunt
expresiv al acestui argument. În plus,
industrie, ar trebui să respingem orice implicate două echipe, la care adăugăm
scopul parafrazei nu este nicidecum
interdicție care-i va pune pe acești actori câte un discurs sumativ / echipă,
schimbarea sensului mesajului, cu atât
economici în dificultate.” rezultă imediat faptul că foaia noastră de
mai puțin, manipularea acestui sens ci,
flow va trebui împărțită în opt regiuni în
mai degrabă, obținerea unei versiuni Parafraza ar trebui să arate astfel:
care vom nota esențialul a ceea ce spune
identice ca sens cu originalul, dar mai
„Oponentul meu afirmă că interzicerea fiecare vorbitor. În ceea ce privește
ușor de
fumatului în România va crea pierderi dimensiunea foii de flow, cea mai uzuală
De exemplu, să presupunem ca am
economice mari pentru firmele și este dimensiunea A3 așezată în poziția
ascultat următorul argument:
angajații din domeniul tutunului.” „peisaj” (landscape) și divizată după cum
„România nu ar trebui să interzică fumatul A treia etapă este consemnarea propriu urmează:
în locurile publice deoarece această zisă. Instrumentul de bază folosit în

A1 N1 A2 N2 A3 N3

Discurs sumativ afirmator Discurs sumativ afirmator


Pentru a nota cât mai precis articulațiile logice ale
celor două cazuri avem, în fine, nevoie și de un sistem
de prescurtări care să fie suficient de concis pentru
a fixa cât mai mult conținut, și suficient de sugestiv
pentru a rămâne inteligibil pentru coechipieri.
În mod evident, nu există un sistem standardizat
valabil pentru toți debaterii. În acest punct, experiența
muncii în echipă este esențială. Un meci se poate
pierde, între alte cauze, și dacă cei trei echipieri nu-și
înțeleg notițele. Ceea ce vă propunem în continuare nu
este, așadar, o rețetă unică ci, mai degrabă, un posibil
sistem de notare și adnotare.

68
∆ - schimbare;
Un posibil sistem de Conectori logici:
↑ - creștere;
┐ -negație;
notare: ˅ - sau; ↓ - descreștere;
˄ - și; ∑ - sumă;

Elementele unui caz: → - prin urmare, implică; Prescurtări cantitative:


df. - definiție; K - mie;
Simboluri relaționale:
sq. - status-quo; = - s-a mai spus, același lucru, m - milion;
a1, a2 ... - argumente; sinonim; ≠ - diferit; md - miliard;
x - exemplu; < - mai mic; Elemente de adnotare:
ca - contraargument; > - mai mare; ⱡ - argument slab (weak);
cx - contraexemplu; | - argument puternic (strong);
Simboluri diverse:
◎ - argument circular; Altele:
~ - pantă alunecoasă; edu - educație;
ɡ - generalizare pripită; rl - rural;
+; -; /... - atac la raționament; ub - urban;
/x ... - atac la exemple:
poi - punct de informare;
Prescurtări
Țări: ro - România;
ue - Uniunea europeană; etc.
Economie:
sal - salariu;
job - loc de muncă;
șom - șomaj;
inf - inflație;
ct - costuri;
con - concurență;
pta - piață;
ce - cerere;
of - ofertă;
pr - pret;
pt - profit;
Drepturi:
de - dreptul la exprimare;
dv - dreptul la viață;
lp - libertatea presei;
ș= - șanse egale;
dlgbt - drepturile minorităților sexuale;
69
iarăși, pare elementar, dar acesta este totuși

10 sfaturi consemnare a un detaliu pe care, dacă îl neglijezi, te poate


pune în dezavantaj în cadrul unui meci;
pentru o dezbaterii 8. Reformulează ideile adversarilor: este
bine să notăm ideile principale ale cazului
mai bună Adaptat după David M.
Cheshier, 25 Tips for Taking a Better Flowsheet, advers, precum și obiecțiile, replicile,
atacurile
sursa: https://debate.uvm. edu/NFL/rostrumlib/
7. Nu neglija calitatea uneltelor de scris: CheshierNov00.pdf`
experienței și exercițiului. Nu opoziției. trebuie să notezi cât mai mult
avem, din păcate, la îndemână, posibil;
4. Lasă spații corespunzătoare
nicio magie prin care să devenim lor, cu propriile noastre cuvinte.
pentru replici (ale tale sau cele
buni în această activitate. Obținem astfel mai multe lucruri
ale oponentului): dacă urmează
Exersarea muncii cu flow-ul este deodată: mai multă concizie
să contraargumentezi asupra
o parte importantă a pregătirii ca (artificiile retorice nu se notează);
unui punct din dezbatere, e
debater. În principiu, ne-am putea mai multă familiaritate cu ideile
probabil că vei primi o replică la
fixa ca obiectiv să ne oprim din emise de adversari; și, foarte
atacul tău, pe care e bine
exersarea consemnării în important, mai multă înțelegere a
să o notezi tot acolo. Invers, dacă
momentul în care flow-urile discursurilor;
noastre pot fi utilizate fără oponentul tău atacă o idee de-a
probleme de către echipierii ta, este util ca, odată consemnat 9. Folosește post-it-uri pentru
noștri; pe hârtie atacul, să-ți lași loc petru comunicarea cu echipierii: o
propria replică; idee scrisă va avea mai mare
2. Notează folosind culori impact asupra colegilor tăi decât o
diferite pentru cazul propriu și 5. Încheie consemnarea unui șoaptă care s-ar suprapune peste
pentru cel al adversarilor: poatediscurs cu un rezumat: dacă nu discursul unui adversar. De altfel,
că nu e esențial pentru toți reușești să faci un rezumat, cât
șoptind, te expui la avertismente
debaterii să facă această de cât, extensiv, pune, cel puțin,
din partea arbitrului. Colegii tăi
diferențiere cromatică. Depinde cuvintele cheie care îți vor pot citi și asculta în același timp.
mult de stilul propriu de muncă. permite, la finalul discursului tău,
Totuși, atunci când ai de căutat să faci partea de rezumat al 10. Utilizează simboluri, linii de
rapid o anume idee, pentru a o dezbaterii până la momentul conectare și prescurtări
cita corect, lectura prinde viteză discursului tău; deștepte: din nou, abilitatea de a
dacă e orientată doar pe zonele 6. Notează cât de mult poți: pune în rețea întregul flow, de a
conecta argumentele cu criteriul,
70 cromatice potrivite;
3. Utilizează numere pentru
poate părea elementar dar, când
ai de a face cu discursuri bine
cu replicile și cu dovezile, vine cu
timpul.
1. Exersează utilizarea foii de indexarea argumentelor structurate flow-ul se realizează
flow: în cea mai mare parte, o guvernului și litere pentru ușor și concis. Când nu ai Exersează, exersează,
consemnare de calitate a această șansă (mai ales în exersează!
indexarea argumentelor
dezbaterii este rezultatul meciurile cu debateri începători)
economic, atât pentru redactor, cât afla o anumite ştire, un cititor se
şi pentru cititor, astfel încât redactorulpoate simţi nevoit să citească din
îşi primeşte banii de la cititor, banii accesibilitatea economică crescută a
Aplicații unui singur click. Suma cerută de jurnalismului online se traduce prin
către publicaţiile scrise sunt oarecum salarii mai mici pentru jurnalişti,
fiind astfel la curent cu ştirile şi, mai mai mari (pe lună) faţă de ceea ce înseamnă că se va apela la
ales, cu calitatea acestora. abonamentul unui om la o reţea de din ce în ce mai puţini jurnalişti
Jurnalismul online este, astfel, mai internet, dat fiind faptul că pentru a profesionişti.
eficient din punct de vedere
Consemnați cele două

12
Parafrazați următoarele publicitizarii, datorită faptului că aceştia blog în care să-şi exprime propriile opini
argumente: plătesc doar hosting-ul, ce reprezintă o sau critici referioare la subiecte actuale
Preluate de la: site-ul debatepedia , http://dbp.idebate.org/ro
sumă infimă. De asemenea, „gazda” acelui sau la diferite subiecte în general. Tocmai
site trebuie să dea o anumită sumă de din aceste bloguri care sunt editate de
A. Jurnalismul online prezintă avantaje bani publicaţiei în funcţie de ziarişti neprofesionişti pot duce opinia
mai multe surse, să cumpere mai multe
economice şi ecologice.
ziare şi, 3
publică
Prin faptul că jurnalismul online nu se
tipăreşte, ci se păstrează într-un format implicit, să cheltuie o sumă destul de mare în eroare sau pot furniza informaţii greşite
către cititori. Dacă vorbim de jurnalismul
virtual, acesta devine mai ecologic faţă de pe zi. scris, nu oricine are resursele necesare să
jurnalismul scris, unde se foloseşte hârtie, publice un ziar, iar cei care au aceste
care ulterior se pierde foarte uşor. De B. Jurnalismul scris promovează articole resurse au grijă să le gestioneze cum
asemenea, tot prin faptul că jurnalismul calitativ superioare trebuie investind în oameni profesionişti şi
online nu este tipărit, sunt eliminate În ziua de astăzi oricine a ajuns să îşi încercând să-şi facă un renume pe piaţă
cheltuilelile tipăririi, editării şi a creeze un pe care activează. Acest
alte argumente găsite articol pe blog este mai uşor de
argumente parafrazate folosind acolo. Încercați, de fiecare dată, să accesat, până reuşim să verificăm
sistemul de notare și adnotare îmbunătățiți timpul consemnării. credibilitatea lui durează mai mult
propus în acest capitol (sau un alt numărul vizitatorilor. De asemenea, decât dacă am apela la un ziar scris.
sistem). cititorul nu va cheltui o anumită sumă Totodată,
pentru ştirile pe care le va dori să le (http://dbp.idebate.org/ro)
consulte, ci pur şi simplu va intra pe
internet, să consulte un site şi să
verifice şi sursa acelor ştiri,
renume se construieşte prin multă
Intrați pe site-ul debatepedia și muncă şi prin ştiri cât mai exacte şi
cât mai adevărate. Chiar dacă un
71
repetați aplicațiile 1 și 2 și pentru

Arbitrajul în formatul
World Schools

Generalități
Arbitru, în formatul World Schools
Luarea deciziei
Conţinut
Stil
Strategie
Punctajele
Feedback-ul
Aplicații

72
presupune

Generalități Ce
Arbitrajul reprezintă evaluarea rundei de
dezbateri, fiind realizat, de obicei, de
profesorii care coordonează cluburile de
dezbateri sau de debaterii care au o E important ca debaterii să
experiență de câțiva ani în practicarea arate/convingă în privința a ceea ce este
dezbaterilor academice. Arbitrajul are important și relevant. Un argument poate
două elemente componente esențiale: fi puternic dar irelevant, în timp ce un
luarea deciziei și motivarea acesteia argument mai slab, dar prezentat ca fiind
(feedback-ul).
foarte relevant pentru moțiune/discuție poate să fie mai

poziția de arbitru World


relevant.
Arbitrul poate evalua dacă un argument este slab sau
puternic, chiar daca echipa oponentă nu îl ia in considerare
Schools (de exemplu, poate taxa un argument slab chiar dacă
acesta nu este atacat de echipa adversă). În consecinţă,
în formatul ambele echipe
În formatul de dezbateri World Schools, o chestiune generală din drept iar
arbitrul trebuie să fie obiectiv, dar nu este echipele folosesc o înţelegere comună a
„tabula rasa“. Desigur, ca în toate
procesele de arbitraj în dezbaterile
unor concepte, arbitrul nu are dreptul să
se sesizeze referitor la interpretarea pe Luarea deciziei
academice, el nu ia decizia în funcţie de care el/ea o cunoaşte în termeni de
preferinţele sau opţiunile sale față de specialitate a moţiunii).
moțiune. Practic, ca punct de start, arbitrul îşi pot asuma neglijarea acelor Se concretizează în acordarea unui verdict
se prespune că nu are nicio opinie raţionamente pe care le consideră de către arbitrul sau de către comisia de
despre moţiunea dezbătută. irelevante în meci. arbitri care, în acest scop, a urmărit runda
Așadar, arbitrul caută să fie cât mai şi a notat ideile schimbate. Pentru a acorda
Arbitrul poate să nu ia în considerare
imparțial. El este observatorul mediu un verdict, arbitrul trebuie să țină cont de
argumente sau informaţii care sunt
educat, fără cunoștințe specifice și anumite aspecte pe care le detaliază fișa
neadevărate în mod unanim acceptat, de arbitraj.
fără păreri despre penalizând echipa la nivelul
moțiune sau despre debaterii aflați în conţinutului. Aspectele sau criteriile pe baza cărora se
dezbatere. Un arbitru evaluează strict acordă
care echipă a fost cel mai bun „avocat”
al cauzei sale în acea rundă.
Arbitrul nu are voie să ţină cont de
informaţiile de specialitate pe care le
deţine în evaluarea rundei (de exemplu,
într-o moţiune în care se face referire la
73
puterea raționamentelor/ explicațiilor sine, rezonabilitatea)
aduse în sprijinul argumentelor;
Așadar, arbitrul va penaliza:
- contraargumentarea substanțială;
- citirea extensivă de pe foi în
De asemenea, din punctul de vedere al prezentarea discursului;
paraverbal (ton, fluență, ritm, dicție) - sincopele care afectează
susțin mesajul transmis verbal; semnificativ fluența;
corelaţie, analogie);
- adecvarea vocabularului și registrului - atitudinea disprețuitoare,
- oferirea de exemple accesibile și
în raport cu tema, situația și publicul; - necorespunzătoare;
relevante, care sporesc în mod explicit atitudinea debaterului (siguranța de
punctaj şi verdict sunt conţinut, - calitatea argumentelor de a fi evite monotonia și
stil şi strategie. În cele ce concrete, de a avea o legătură încrâncenarea, fără a transforma
urmează, veţi afla în ce constă evidentă cu realitatea; - înşiruirea întregul discurs într-o glumă.
fiecare dintre aceste trei aspecte. logică a ideilor într-un argument
Arbitrul va evalua:
(dacă apar elemente de
1. Conţinut: din acest punct de - măsura în care debaterul
vedere, arbitrul are în vedere corespondenţă,
vorbește liber; - măsura în care
stricta argumentare logică şi conținutului, arbitrul va penaliza:
limbajul nonverbal (gesturi,
informaţiile aduse/discutate de - folosirea unor truisme sau
contact vizual cu publicul, mimică)
cele două echipe. sofisme evidente în argumentare și cel
- formularea unor argumente prea
Arbitrul evaluează: - neadecvarea limbajului și
abstracte sau echivoce. vocabularului.
- complexitatea şi profunzimea
procesului de analizare a 2. Stil: din acest punct de vedere, 3. Strategie: din acest punct de
argumentelor (dacă se face arbitrul are în vedere maniera în vedere, arbitrul are în vedere
legătura dintre cauză şi efect, care îți prezinți discursul astfel măsura în care debaterul își
dacă sunt folosite mecanisme încât să fii cât mai convingător. îndeplinește rolul specific, dar și
logice, dacă ideile sunt analizate Pe lângă criteriile enumerate mai coerența demersului la nivel de
pe mai multe planuri/ din mai jos, un plus semnificativ la echipă, mai precis măsura în
multe perspective, dacă calitatea stilului îl poate care echipa are o strategie de
74 argumentele/ raționamentele sunt reprezenta umorul de bun gust, abordare a ideilor pe care le
duse până la capăt); într-o cantitate adecvată, cât să prioritizează dupăun criteriu
evident. măsura în care debaterul se de secunde); - măsura în care discursul este
încadrează în timpul alocat (nu - măsura în care vorbitorul structurat, măsura în care
Arbitrul va evalua:
vorbește nici mai mult, nici mai cunoaște și îndeplinește debaterul indică la ce argument
- gestionarea timpului, adică
puțin, marja acceptată fiind de 30 specificul rolului său; sau segment de caz se referă de
fiecare dată când începe o idee
principală; - măsura în care
argumentele se ordonează logic,
după un criteriu evident de
prioritizare;
- măsura în care debaterul se
încadrează în linia strategică a
echipei (existența unui teamline –
linie de echipă); - punctajul minim pe care îl poate
- măsura în care vorbitorul realiza un debater este 60, și se
prioritizează atât argumentele
echipei sale cât și Punctajele acordă atunci când, de fapt, vorbitorul
nu își susține discursul;
contraargumentele echipei adverse; - punctajul maxim pe care îl poate
- măsura în care vorbitorul a obține un vorbitor este 80, și se
înțeles moțiunea dar și strategia Sunt instrumentele cu care arbitrul acordă atunci când vorbitorul susține
de abordare a acesteia de către cuantifică măsura în care aspectele un discurs perfect, despre care s-ar
echipa sa și de către echipa menționate mai sus au fost sau nu putea spune ca probabil va schimba
adversă; atinse sau respectate. lumea;
- măsura în care informațiile Este rolul arbitrilor să evalueze și să - 61 este un punctaj de penalizare,
aduse de vorbitor sunt relevante puncteze prestațiile individuale ale care se acordă când debaterul are un
și importante. vorbitorilor şi să realizeze o ierarhie a comportament rasist, xenofob, sau
discursurilor în funcție de impactul în este agresiv în limbaj și chiar fizic;
rundă. Conform fișei de arbitraj - 70 este puntajul mediu. Defalcat,
standard, punctajul se acordă individual acesta ar putea fi: conținut – 28, stil –
fiecărui vorbitor după cum urmează: 28, strategie – 14; - punctajele
posibile, în mod defalcat, sunt:
Stil
- într-o dezbatere WS câștigă echipa care a obținut în total
punctajul cel mai mare. În acest format nu este posibilă o situație Strategie
în care o echipă cu punctaje mai mici decât cealaltă să câștige
(low-points win).

Conținut

75
Iată câteva exemple de punctaj defalcat:
Tota Conținu Sti Strateg Interpretare
l t l ie

60 24 2 12 Debaterul tace
4

65 26 2 13 ◦ Debaterul are un discurs slab.


6 ◦ Argumentele sunt rareori relevante și rareori explicate.
◦ Discursul este deseori neclar și confuz, cu o structură vag existentă și o
nesatisfăcătoare îndeplinire a rolului
70 28 2 14 ◦ Debaterul are un discurs de nivel mediu
8 ◦ Argumentele sunt aproape toate relevante și de cele mai multe ori convingătoare.
Ocazional, însă nu în mod predominant, vorbitorul poate avea: o problemă în a explica,
argumentare simplistă, vulnerabilă unor replici facile, abordarea unor argumente
irelevante. Vorbitorul captează atenția, are o structură clară și își îndeplinește rolul său

70 28 2 14 ◦ Debaterul are un discurs de nivel mediu


8

75 30 3 15 ◦ Debaterul are un discurs excelent.


0 ◦ Argumente excelente, perfect aplicate pe moțiune, complet relevante pentru cele
mai importante idei din dezbatere, totodată susținute de o analiză atentă și completă.
Necesită răspunsuri sofisticate pentru a fi dărâmate. Stilul este foarte clar și deosebit
de convingător. Îndeplinirea rolului și structura aproape perfecte.

80 32 3 16 ◦ Debaterul are un discurs genial


2 ◦ În mod plauzibil unul din cele mai bune discursuri din univers, discurs care lasă
atât arbitri cât și adversarii fără cuvinte.

76
obligația să evidențieze punctele forte și
punctele slabe ale dezbaterii în

Feedback-ul Este important să acorzi, ca debater, o


atenție deosebită feedback-ului primit
ansamblul ei, dar și ale prestației fiecărui
vorbitor. Astfel, ținându-se cont de
după fiecare rundă de dezbateri, observațiile
deoarece instructorul/ arbitrul are
sugestiile date de arbitru în timpul amănunțit, îți poți nota pe o foaie de
feedbackului. Fii atent și la sugestiile hârtie întrebările sau neclaritățile, și să
oferite echipei adverse, nu doar pentru că soliciți apoi arbitrului explicații
așa este politicos, dar și pentru că poți suplimentare, dar în afara timpului alocat
învăța și din acestea. feedbackului rundei.
În timpul feedbackului este important să
Poți de pildă să întrebi: „ce aș mai
primite, se poate ameliora tehnica nu întrerupi discursul arbitrului. Dacă ai
putea îmbunătăți în privința...”, „cum
argumentării, retorica discursului etc. De nelămuriri în privința unui aspect
aș putea face mai bine ...”, „îmi puteți
aceea, este recomandat să notezi menționat de acesta sau daca vrei să
sugera o soluție pentru....”
soliciți un feedback individual mai
77
2. Părţile aflate în polemică folosesc drept argument
fie teorii ştiinţifice, fie fapte concrete din realitate care
sunt relevante în ceea ce priveşte problema discutată.
Regulile polemicii civilizate Stilul sau conținutul
23
3. Părţile nu au dreptul să aducă în discuţie
caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului,
deoarece acestea nici nu infirmă, nici nu confirmă
Se discută într-o ședință de club rezume la schimbul de idei şi numai la parte, constituie o încălcare a regulilor
regulile polemicii civilizate stabilite de acele idei care au contingenţă cu polemicii şi dezvăluie slăbiciunea lipsei
Universitatea din Oxford, 1890. Apoi se problema respectivă. de argumente. Într-o polemică civilizată
stabilește o anumită dezbatere care validitatea ideilor pe care le susţine. contează numai argumentele invocate de
urmează să fie transmisă pe un post de adversar ca individ şi nu ca membru al
televiziune, debaterii având ca temă să 4. Părțile nu au dreptul să pună în unei şcoli sau organizaţii. Nu ai dreptate
identifice în acea emisiune situații discuţie motivele care determină pentru că eşti gânditor materialist, patron
concrete în care aceste reguli au fost atitudinea ideatică a adversarului, sau laburist, ci dacă argumentele tale
respectate sau nu. își vor nota aceste deoarece aceasta abate discuţia de la sunt convingătoare sau nu.
observații, care vor fi discutate apoi la problema în sine.
Instructorul propune debaterilor să
următoarea întâlnire de club. 5. Etichetarea adversarului, prin susțină o rundă de dezbateri pe
menţionarea şcolii de gândire, clasei moțiunea: Acest Parlament crede că
Regulile polemicii civilizate
sociale, organizaţiei profesionale sau într-o dezbatere, stilul este mai important
1. În orice polemică ştiinţifică, socială partidului politic din care acesta face decât calitatea argumentelor prezentate.
sau politică, discuţia trebuie să se
78
79
Elemente de format
Definire
Principii de bază
Ce conține cazul prima facie
Formatul World Schools Style
Aplicații

80