Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT ASUPRA REZULTATELOR OBŢINUTE LA

EVALUAREA INIŢIALĂ

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din


grădiniţă , fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi
ale grupei în ansamblu .
Evaluarea iniţială la grupa mică a vizat, în primul rând, observarea capacităţii de
integrare în grup şi de relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, precum şi observarea
comportamentului copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă.
In anul scolar 2021-2022, grupa mica are un colectiv de 24 de copii, dintre care 15 fete si
9 baieti.
În contextul actual, privind desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă privind
prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SarsCov2, evaluarea iniţială la grupa mică s-a realizat pe
un interval de 2 săptămâni. În această perioadă s-a urmărit acomodarea copiilor la noile
cerinţe privind igiena personală şi distanţarea socială, dar şi observarea capacităţii de integrare
în grup, de relaţionare cu educatoarea, ceilalţi copii, precum şi observarea comportamentului
copiilor la primul contact cu educatoarea, colegii, sala de grupă. În acelaşi timp s-au observant
capacităţile, cunştinţele, deprinderile şi dezvoltarea limbajului până la această dată.
Consideram că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la
fiecare copil şi putem stabili in ce măsură trebuie abordat un anumitn aspect al activtăţii
instuctiv-educative. Menţionam că vom avea in vedere faptul că jocul este activitatea
fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi desfăşurate intr-o oarecare măsură sub
formă de joc, astfel copii nu vor sesiza efortul intelectual, ci vor fi motivaţi să realizeze cat mai
eficient sarcinile. De asemenea, este necesar să respectăm particularităţile de varstă şi
individuale, astfel ne vom raporta la fiecare copil in parte şi nu-l vom raporta pe el la colectiv.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, practice, si mai putin scrise ,probe ce
au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului
şcolar ( 13.09.2021 – 24.09.22 ), unui număr de 24 de copii şi comportamentele urmărite au fost
stabilite pe domenii de dezvoltare.

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că 50% dintre copii au un


comportament atins în ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează
comportamentul şi reacţiile la circumstanţele sociale, 6 copii manifestă un comportament în
dezvoltare, iar 4 copii au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol
şi stabilitate emoţională.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea 8 copii au o exprimare şi o pronunţie corectă,
10 copii întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar 6 copii au nevoie de
sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular sărac.
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că 8 copii sunt capabili să înţeleagă şi
chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situaţie-problemă”,11 copii întâmpină dificultăţi, dar sunt
capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar 5 copii posedă cunoştinţe minime şi au
nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare.
Puţini copii (8-40%) manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, 10 copii întâmpină
greutăţi în trasarea liniilor sau colorare, iar 6 copii nu participă la activităţile de învăţare sau la
cele de joc, nu au deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin.
S-a urmărit modul în care copiii își coordonează destul de bine mușchii în desfășurarea unor
activități diverse, specifice vârstei, manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale și a felului în
care se orientează în spațiu pe baza simțurilor.
Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine mişcările
pentru nivelul lor de vârstă, 6 copii au un comportament atins, iar 11 copii-au un comportament
în dezvoltare), iar 7 copii necesită sprijin în a respecta comenzile date de educatoare, în a merge
sau alerga în direcţia indicată.
S-a constatat ca există copii care demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului
în situaţii problematice specifice, însă nu toți inițiază interacţiuni pozitive cu copii de vârstă
apropiată. Unii copiii demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat, în timp ce alții sunt centrați doar pe propria persoană, refuzând să participe la activitățile și
jocurile de grup.
Copiii manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi și
inițiează activități de învățare și interacțiuni alături de colegi sau cu adulții din mediul apropiat.
Majoritatea copiilor demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative.
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în activitatea educaţională din
învăţământul preşcolar.