Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA NR.

2
FIŞA DISCIPLINEI
DENUMIREA DISCIPLINEI PRACTICA DE SPECIALITATE COD:

ANUL DE STUDIU 1 SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-


obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE


ACTIVITATE
INDIVIDUALA* NUMĂR DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE
C S L Pr.
90 90 60 5 C RO

TITULARUL DISCIPLINEI GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE


CATEDRA
ASIST. DRD. A. BERCU Catedra de Finanţe şi Monedă

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Drept constitutional. Parte generala, Teoria


generala a statului si dreptului, Elemente de ştiinţa administraţiei, Decizia în
administraţia publică,

OBIECTIVE • Cunoaşterea directă, experimentarea, culegerea de date,


familiarizarea cu actele normative în domeniul organizării şi funcţionării serviciilor
publice locale, realizării controlului de legalitate a actelor şi faptelor juridice.
• Observarea, informarea, culegerea de date şi preluarea lor potrivit cu
cerinţele menţionate în programă.
• Însuşirea de deprinderi din practica de administraţie publică.
TEMATICĂ GENERALĂ Practica se va desfăşura în următoarele instituţii de
administraţie locală:
1. Administraţia de stat locală: prefecturi, administraţia publică locală: - primării;
consilii judeţene., inspectorate teritoriale de muncă, case judeţene de pensii, agenţii
pentru ocuparea forţei de muncă, oficii (servicii) de stare civilă.
a. organizare, funcţionare şi reglementare (compartimente, atribuţii, sarcini,
competenţe) cu sublinierea specificului de activitate şi încadrarea în sistemul
administraţiei publice;
b. metode şi principii de organizare a activităţii administrative;
c. relaţiile cu mediul extern (instituţii ierarhic superioare şi subordonate,
furnizori, beneficiari, instituţii financiar-bancare – Trezoreria Finanţelor Publice);
d. politici de personal ale instituţiei (recrutarea, încadrarea, promovarea
personalului);
e. implicarea instituţiei în furnizarea de servicii publice comunitare.
2. Instanţelor de judecată competente să realizeze controlul judiciar al actelor şi
faptelor administrative – tribunale (secţia de contencios administrativ şi fiscal), Curţi
de Apel (secţia de contencios administrativ şi fiscal), stabilimentelor publice asimilate
– notariate, barouri.
a. organizare, funcţionare şi reglementare (compartimente, atribuţii, sarcini,
competenţe) cu sublinierea specificului de activitate şi încadrarea în sistemul
instanţelor de judecată;
b. întocmirea şi completarea actelor şi documentelor specifice activităţii
instituţiei;
c. circuitul documentelor şi fluxurile informaţionale specifice (inclusiv
competenţele, potrivit cu fişele posturilor);
d. condiţii de fond şi formă cerute la întocmirea actelor administrative
elaborate/adoptate de instituţia în cauză (contracte de muncă, decizii, ordine,
hotărâri, contracte etc.);

TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR Nu este cazul.


METODE DE PREDARE Problematizarea, experimentul, observarea directă,
cazuistica.

BIBLIOGRAFIE
OBLIGATORIE
(SELECTIV) 1. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, I-II, Ed. All
Beck, Bucureşti (ediţii diferite)
2. Filip Gh, Onofrei M., Sisteme administrative comparate, Ed. Junimea, Iasi,
2001.
3. Filip Gh., Onofrei M., Elemente de ştiinţa administraţiei, EdSedcom Libris, Iaşi,
2004.
4. Harbădă, M., Drept civil, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 2004.
5. Oprea, F., Drept constitutional. Institutii politice, suport de curs pentru ID, an
univ. 2006-2007.
6. Oprea, F., Drept constitutional. Parte generala, suport de curs pentru ID, an
univ. 2006-2007.

EVALUARE condiţii Studenţii au obligaţia potrivit cu alegerea uneia din


variantele tematice să întocmească un caiet (dosar) de practică la care să ataşeze un
referat (rezumat) privind constatări, observaţii, propuneri (în strânsă legătură cu
tema realizată la o instituţie publică) într-un număr redus de pagini (5-8). În plus
trebuie să obţină o adeverinţă că au efectuat un stagiu de practică de 3 săptămâni
(în cadrul perioadei prevăzute conform structurii anului universitar).
criterii Conţinutul caietului de practică, cunoaşterea modului de organizare şi
funcţionare a instituţiei la care s-a efectuat practica, reflectate prin prezentarea
conţinutului caietului de practică şi răspunsurile la întrebări.
forme Analiza caietului de practică (CP).
Prezentarea caietului de practică şi răspunsurile la întrebări (CV).
formula notei finale
50%*CP+50%*CV

Nume Prenume
Facultatea Stiinte Juridice si Administrative Brasov
Administartie publica
Anul 2 ID

Caiet de practica

Serviciul Administratie Publica Locala

Departamentul
Serviciul Administratiei Publice Locale
Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai
multor criterii cumulative, criterii care au în vedere competenţa teritorială şi
materială a organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care îl
promovează. Prin urmare, administraţia publică centrală îşi exercită competenţa
teritorială la nivelul întregului teritoriu naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale în care au fost alese autorităţile respective. Însă dacă privim
dintr-o altă perspectivă, organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie
de o competenţă materială generală, precum Guvernul, fie de una de domeniu, cum
sunt ministerele, pe când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se
circumscrie în jurul realizării interesului local. Desigur mai e şi promovarea
interesului, care poate fi general-naţional, evident de către administraţia centrală,
sau al localităţii respective, de către administraţia publică locală.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

ATRIBUTII:
In domeniul activităţii de secretariat pentru Consiliul local:
- întocmeşte tematica anuală cu problemele supuse analizei şi dezbaterii în şedinţele
Consiliului local ;
- întocmeşte graficul desfăşurării şedinţelor Consiliului local;
- întocmeşte regulamentul privind modalitatea de pregătire a şedinţelor Consiliului
local şi urmăreşte aplicarea acestuia;
- urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a rapoartelor privind
problemele ce urmează să fie supuse analizei în şedinţele de consiliu;
- redactează împreună cu compartimentele de specialitate proiectele de hotărâri ;
- întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru
avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;
- multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului
local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor;
- întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului Local şi desfăşurării şedinţelor;
- convoacă membrii Consiliului local pentru şedinţele de consiliu;
- pune la dispoziţia comisiilor de specialitate, spre studiu, materialele de şedinţă , le
sprijină în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;
- asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului local;
- urmăreşte înregistrarea corectă pe suport magnetic a şedinţelor Consiliului local;
- urmăreşte întocmirea stenogramelor de şedinţă şi a proceselor verbale;
- întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe;
- constituie dosarele de şedinţă;
- redactează hotărârile Consiliului local şi ţine evidenţa acestora într-un registru
special;
- distribuie către compartimentele funcţionale şi persoanele şi juridice interesate
hotărârile Consiliului local;
- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local;
- asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter
normativ prin intermediul mass-media, afişare şi ziarul primăriei;
- urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local;
- ţine spre păstrare, în copie, hotărârile Consiliului local, dispoziţiile primarului şi
regulamentele în baza cărora se desfăşoară activităţile Consiliului local;
- întocmeşte proiectele de dispoziţii cu ordinea de zi a şedinţelor de consiliului;
- întocmeşte rapoarte privind modul de realizarea a hotărârilor consiliului;
- elaborează proiectul regulamentului de funcţionare al consiliului;
- ţine la zi baza de date privind hotărârile adoptate de Consiliul local;
- urmăreşte coroborarea hotărârilor Consiliului local cu actele normative cu putere
juridică superioară.
Cu privire la activitatea de promovare, avizare, înregistrare şi distribuire a
dispoziţiilor primarului:
- primeşte de la compartimentele funcţionale şi ţine evidenţa dispoziţiilor primarului,
într-un registru special;
- multiplică şi distribuie dispoziţiile primarului pentru ducerea la îndeplinire , către
compartimentele funcţionale şi persoanele interesate;
- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului, în
vederea exercitării controlului de legalitate ;
- întocmeşte referate şi redactează dispoziţii ale primarului;
- urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;
- ţine la zi baza de date privind dispoziţiile primarului;
- urmăreşte coroborarea dispoziţiilor primarului cu actele normative cu putere
juridică superioară.
Privitor la organizarea alegerilor locale, generale şi consultarea prin referendum a
populaţiei:
- coordonează lucrările pentru alegerile locale, camerei deputaţilor, senatului şi
preşedintelui;
- face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare ;
- face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru
organizarea adunărilor publice şi a sediilor secţiilor de votare ;
- asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de votare,
pentru scrutinurile stabilite şi le predă preşedinţilor acestora;
- asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale;
- întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la
secţiile de votare şi o înaintează preşedintelui tribunalului;
- transmite informaţii solicitate de formaţiunile de evidenţă a populaţie

VINERI, 25 IUNIE 2010

Practica Spiru Haret si Caietul de practica

1. Modul de organizare:
a.) Precizări generale: Practica face parte integrantă din procesul de învăŃământ,
este
obligatorie pentru toŃi studenŃii anul II, la toate formele de învăŃământ;
- Are rolul de a aprofunda cunostinŃele dobândite si de a consolida deprinderile de
învăŃare
si lucru practic în activitatea administrativă;
b.) Precizări specifice:
- Durata de desfăsurarea a practicii este de trei săptămâni, a câte sase ore zilnic, pe
parcursul semestrului II al anului de învăŃământ;
- Pe timpul practicii studenŃii trebuie să se informeze în teren asupra organizării,
funcŃionării si specificului instituŃiei administrative respective, să lucreze efectiv în
anumite activităŃi
specifice sub supravegherea funcŃionarilor instituŃiei, să-si formeze deprinderi
practice în executarea
cât mai multor activităŃi.
- Fiecare student identifică prin preocupare proprie locaŃia de derulare a practicii,
acest
demers reprezentând un prim element de probă pentru orientarea celui ce învaŃă în
mediu productiv,
economic si social, din Ńară si străinătate.
- Fiecare student trimite în scris, prin postă, electronic, prin email sau prin fax la
secretariatul facultăŃii, în atenŃia titularului de disciplină, arondarea identificată
pentru desfăsurarea
practicii de specialitate.
Arondările se efectuează la entităŃi ale administraŃiei publice centrale sau locale,
organizaŃii, asociaŃii, fundaŃii sau alte instituŃii cu condiŃia ca acestea să aibă în
structura lor
funcŃională domenii tangente sau de specialitate la care se referă practica.
- Prin grija proprie, studentul intră în posesia acestei metodologii si a modelului
de caiet de practică;
3
- La solicitarea studentului, după caz, secretariatul facultăŃii poate elibera o adresă
de
solicitare de arondare a celui în cauză la entitatea propusă (identificată), semnată,
după caz, de către
decan / titularul de disciplină / secretariat.
- Studentul îsi desfăsoară operaŃiunile de practică de specialitate la entitatea la care
s-a
arondat în conformitate strictă cu conŃinutul programei analitice. Pe această bază
studentul îsi
alcătuieste Caietul de practică. La finalul perioadei de practică, studentul prezintă
caietul de practică
responsabililor din cadrul entităŃii primitoare, care au sarcini de management în
domeniu. Acestia vor
certifica, prin semnătură într-o adeverinŃă, perioada în care s-a efectuat aprecieri
privind activitatea
studentului, vor acorda o notă de la 1 la 10. Această adeverinŃă semnată si
stampilată va însoŃi caietul
de practică, care se va trimite până la sfârsitul semestrului II, secretariatului
facultăŃii, pentru titularul
de disciplină.
- Titularul de disciplină va analiza caietul de practică si adeverinŃa si va emite
aprecierea
finală prin notare în catalog. După caz, titularul de disciplină poate solicita
studentului în cauză detalii,
informaŃii si date privind derularea Practicii sau poate să recurgă la evaluarea
complementară specifică.
- Notele finale din cataloage se afisează pe internet.
ObligaŃiile studenŃilor practicanŃi:
- Să se încadreze în regulile de disciplină si ordine interioară specifice
locului de practică;
- Să-si stabilească o listă de obiective ale practicii si să le urmeze cu
rigurozitate;
- Să dovedească o atitudine respectuoasă si sobră în relaŃiile cu personalul
instituŃiei;
- Să promoveze imaginea facultăŃii, universităŃii si a studentului haretist în mediul
respectiv;
- Să folosească optim timpul de practică;
Caietul de practică, realizat de către fiecare student, stric personal (caietele identice
sau
vizibil asemănătoare, se anulează !) va avea următoarea structură:
- Pe copertă : Denumirile universităŃii, facultăŃii, specializării, anului de studiu,
sintagmă
„Caiet de practică”, autorul si titularul de disciplină.
- cap. I: Precizări generale si specifice privind desfăsurarea practicii, instituŃia,
sectorul etc.
- cap. II: Obiectivele urmărite de student pe timpul desfăsurării practicii;
4
- cap. III: Resursele teoretice de bază, care fundamentează practica de specialitatea
si în ce
măsură au fost folosite;
- cap. IV: Precizări privind conŃinutul efectiv al practicii, modul de elaborare a
inventarului
de date si informaŃii din procesul de practică; scurte caracterizări ale sectoarelor în
care s-a făcut
practica, a particularităŃilor, specificului, a legăturii dintre teorie si practică la nivelul
instituŃiei,
concluzii, propuneri, recomandări etc.
Anexe: Acte, documente si dovezi care certifică desfăsurarea practicii, prestaŃia
studentului,
documente elaborate de el sau utilizate ca model.

DMINISTRATIE PUBLICA

FILIALA BUCURESTI

Specializarea : Administratie Publica

CAIET DE PRACTICA

AUTORIZATIE DE PRACTICA

In conformitate cu Legea nr 288/2002,studenta Marchidanu(Matei) St Ioana de la


Universitatea “Spiru Haret”,Facultatea de Drept si Administratie Publica,centrul Bucuresti este
repartizata pentru a face practica la Primaria comunei Buturugeni.
STAGIUL DE PRACTICA

Totalul zilelor de stagiu – 15 zile

Institutia in care se face practica:

PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENI

Data prezentarii: - 09.06.2008 – 23.06.2008

Semnatura primarului si stampila

Totalul zilelor de practica(cifre si litere)- 15 (cincisprezece) zile x 6 ore/zi= 90 ore

PLANUL CALENDARISTIC

DE DESFASURARE A PRACTICII

PRIMARIA BUTURUGENI

Durata practicii 15 zile

De la 09.06.2008-23.06.2008

Denumirea serviciului,sectiei

Sectorul,locul de munca

Termenele lucrarii de la___pina la___


Asistenta sociala 434j99e

Compartimentul asistenta sociala 434j99e

9.06.08-13.06.2008

Starea civila

Compartimentul starea civila

16.06.08-20.06.08

Registrul Agricol

Compartimentul registrul agricol

23.06.08.-27.06.08

INSEMNARILE STUDENTEI

Prin cererea adresata Primariei comunei Buturugeni,aprobata de primar,am solicitat efectuarea


perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la
cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Buturugeni.

Administratia publica locala Buturugeni, functioneaza ca toate celelalte administratii publice


locale in baza Legii nr 215/2001, privind administratia publica locala,cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei


dupa cum urmeaza:

1.Compartimentul Starea civila

2.Compartimentul Asistenta Sociala

3.Compartimentul registrul Agricol.

In perioada 09.06.-13.06.2008 am desfasurat practica la nivelul compartimentului “Asistenta


Sociala”

In data de 09.06.2006 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia
ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati.

In data de 10.06.2008,am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul
Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere
adresata Primariei Buturugeni referitoare la acordarea ajutorului social.In urma verificarilor
efectuate,precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile,am aflat urmatooarele:
- ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale
persoanei singure,pentru asigurearea venitului minim garantat lunar, asa cum reiese din Legea nr
416/2001,privind venitul minim garantat,modificata prin Legea nr 115/2006;

- ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere


insotite de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna
anterioara depunerii cererii de membrii acesteia;

- cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza ,in teremen maxim de 30


de zile de la data inregistrarii,de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala
434j99e ,desemnate prin dispozitie a primarului ;

- pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele


care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social,cele emise ulterior de primar,precum si cele
depuse ulterior de solicitant;

- in vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune,in


mod obligatoriu ,efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului
ajutorului social,pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare;

- ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala


434j99e din subordinea consiliului local,sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul
asistentei sociale,in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;

- pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara are obligatia de a presta lunar ,la solicitarea primarului,actiuni sau lucrari de
interes local,fara a se depasi regismul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si
igiena a muncii;

- in vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social,primarii


dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie,emitand in
cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social;

- persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa


dovedeasca cu acte,din 3 in 3 luni,ca indeplinesc conditiile prevazute de lege

In data de 11,12,13 06 2008 la cererea mai multor cetateni din comuna Buturugeni,satul
Padureni,judetul Giurgiu care solicitau acordarea ajutorului social pentru familiile lor,am participat
alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de sistenta sociala 434j99e ,la intocmirea
dosarelor,deplasandune impreuna cu comisia de asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara
din cadrul primariei in satul Padureni,la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor
sociale ,verificand totodata situatia ce rezulta din actele dovedotoare pe care solicitantii le
atasase la cerere.

In data de 16.06.2008,in cadrul Compatimentului “Starea Civila”,s-a prezentat un cetatean care a


solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului
sau.

Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele:

-termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii,pentru


copilul nascut viu si aflat in viata,

-inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de
catre orcicare dintre parinti;
-declarantul va prezenta urmatoarele acte:

a) certificatul medical constatator al nasterii,intocmit pe formular tip ,care va trebuisa aibe numar
de inregistrare ,data certa sigiliul unitatii sanitare,semnatura si parafa medicului

b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este


declarata de mama

c)-certificatul de casatorie al parintilor copilului,daca acestia sunt casatoriti.

-actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz ,precum si certificatele de stare
civila se restituie imediat dupa confruntarea datelor.

In ziua de 18.06.2008,in cadrul aceluiasi compartiment , la sediul ptrimariei s-au prezentat doi
tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea
incheierii casatoriei.Consultand legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si
solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele:

-prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de
casatorie.Ea se face numai in forma scrisa,fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si
trebuie sa contina:

a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti

b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei,cu
privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie

c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate.

d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul
casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior,pina la data incheierii casatoriei,in forma
scrisa ,urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta)

e)-date cu privire la identitatea viitorilor soti

f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria,daca declatariile s-au facut la servicii
de stare civila diferite.

-viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie ,actele prevazute de lege,cf art
39 si 40 din Metodologie,respective:

-actul de identitate(BI sau CI)

-certificatul de nastere copie si original

-certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii ,care sste valabil 14 zile de la


data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate
casatori.

-acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila,din
care sa rezulte ,daca este cazul,desfacerea casatoriei anterioare

-deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de
10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie.In acest termen se cuprind atat
ziua inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza casatoria.
Din data de 23.06 2008 pina in data de 28.06.2008 mi-am efectuat orele de practica in cadrul
compartimentului “Registrul Agricol”

Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agruicol ca acest compartiment


functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991,privind registrul
agricol. Legii 68.

Registrul agricol reprezinta un document official de evidenta primara,unitara in care se inscriu


date privind:

-terenurile detinute,pe categorii

-modul de utilizare a suprafetei agricole

-suprafata arabila cultivata cu principalele culture

-suprafetele amenajate pentru irigat

-numarul pomilor

-efectivele de animale

-utilajele agricole

-mijloacele de transport

-constructiile gospodaresti

-componenta gospodariilor (membrii gosp.) cu adresa si CNP.

Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza:


TIPUL I –registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respective

TIPUL II – registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati

TIOUL III – register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respective

TIPUL IV – register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati.

Inscrierea datelor in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura
proprie,a capului de gospodarie,sau a unui membru major din cadrul gospodariei,prin vizitarea
gospodariilor de catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole,sau la sediul
Primariei cind capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea altor probleme.

in data de 25.06.2008 la cererea mai multor personae fizice care cumparase terenuri agricole
pe raza localitatii am participat alaturi de agebntul agricol ,sub atenta supraveghere si indrumare
a acestuia la inregistrarea in regsitrul agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective cu
suprafetele de etren ce fusesera cumparate si tototata radierea suprafetelor in cauza de la
partidele de rol ale cetatenilor care le instrainase(vanduse).

Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele resopective la compartimentul


“Impozite si taxe” din cadrul primariei,pentru a fi inregistrate si acola si pentru a achita impozitele
si taxele ce le reveneau.

In data de 27.06 2008 la sesizarea domului Popesu Gheorghe, facuta comisiei de aplicare a
legii fondului funciar din cadrul primariei,m-am deplasat impreuna cu comisia in teren unde am
procedat la masurarea unei suprafete de teren proprietatea numitul Popesu Gheorghe,care se
afla in litigiu cu vecinul din partea de est,intrucat acesta ii ocupase in mod abuziv 0,50 ml din
terenul proprietatea sa.In urma masuratorilor effectuate si a discutiilor purtate cu ambii proprietary
de terenuri comisia locala de fond funciar a reusit sa singa litigiul dintre cele doua personae pe
cale amiabila,ambii proprietari revenind la vechiul amplasament.

CONCLUZII

Aprecieri asupra activitatii studentului, asupra comportarii,disciplinei,deprinderea in activitatea


functionala, particoiparea la activitatea economico-financiara a institutiei

Semnatura conducatoruli insitutiei

Practicanta Marchidanu(Matei)Ioana a dat dovada de seriozitate,constiinciozitate,initiative si


implicare in problemele institutiei,a colaborat foarte bine cu toti functionarii,in vederea informarii
cetatenilor,solutionarii cereriloe acestora.