Sunteți pe pagina 1din 6

Faptul juridic licit ca izvor de obliga ii 1. Gestiunea intereselor altei persoane. 2. Plata lucrului nedatorat. 3.

mbog irea far just cauz . Defini ie. Faptele juridice licite sunt ac iuni omene ti f r inten ia de a da na tere la raporturi juridice de obliga ii, care totu i produc asemenea efecte n puterea legii, f r ca prin asemenea efecte s se ncalce normele de drept n vigoare. Reglementare.

n Codul civil, n art. 986-997 sub denumirea de cvasicontracte sunt reglementate dou asemenea izvoare de obliga ii: gestiunea de afaceri (art. 987-991) i plata nedatorat (art. 992-997).Practica i literatura au ad ugat un al treilea fapt juridic licit mbog irea f r just cauz
1. Gestiunea intereselor altei persoane (gestiunea de afaceri) Defini ie. Gestiunea de afaceri este faptul juridic licit care const n aceea c o persoan numit gerant, f r a fi primit o mputenicire, ncheie din proprie ini iativ , aceste juridice sau s vr e te actele materiale necesare sau utile, iar n favoarea sau interesul altei persoane, numit great. Condi iile gestiunii de afaceri: a) s existe o gerare a intereselor altuia. Acte juridice: plata unei datorii, actul pentru efectuarea unor repara ii, chemarea unui medic, inscrip ia unei ipoteci, ncheierea unui contract de asigurare.n principiu, actele nu pot dep i sfera actelor de conservare i administrare. Se pot ncheia acte de dispozi ie asimilate actelor de administrare,de exemplu, n cazul m rfurilor perisabile. Fapte materiale:

desc rcarea unor m rfuri, stingerea unui incendiu,repararea unei conducte, asisten a medical n caz de accident , salvarea unui animal. b) actele i faptele gerantului s fie utile geratului. Trebuie s aib caracter patrimonial i s fie evitat pierderea unei valori patrimoniale ori s fi sporit valoarea unui bun.Utilitatea gestiunii se apreciaz la momentul realiz rii sale. c) actele de gestiune s fie s vr ite din ini iativa gerantului, n absen a unui mandate i f r tirea geratului. Dac exist opozi ia geratului, continuarea interven iei gerantului n afacerile patrimoniale ale geratului echivaleaz cu o imixtiune ilegal .d) actele i faptele de gestiune s fie f cute cu inten ia de a gera interesele altuia Nu este necesar ca actele i faptele s fie f cute n mod exclusiv n favoarea geratului. Trebuie s existe inten ia de a-l obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor f cute. e) gerantul s aib capacitatea de a contracta, avnd n vedere c este pus n situa ia ncheierii unor acte juridice, pe de-o parte, i prin faptele material s vr ite i-ar putea agrava starea patrimonial . Nu intereseaz capacitatea geratului. Efectele gestiunii de afaceri. A. Raporturile dintre gerant i gerat gestiunea intereselor altei persoane, de i faptul juridic este consecin a activit ii unei singure persoane (gerantul) genereaz obliga ii reciproce. 1. Obliga iile gerantului: a) obliga ia de a se ngriji de afacerile altuia cu diligen a unui bun proprietar art. 989 Cod civil. Excep ie: art. 990 Cod civil r spunde numai pentru dol dac f r interven ia sa, afacerea geratului s-ar fi putut compromite; b) obliga ia de a duce la bun sfr it afacerea nceput sau de a o continua pn cnd geratul va fi n m sur i va avea mijloacele necesare s se ocupe personal de interesele sale art. 987 Cod civil.Art. 998 Cod civil n cazul decesului geratului continuarea gestiunii pn cnd mo tenitorii geratului vor putea lua direc iunea afacerii. c) obliga ia de a da socoteal geratului i a-i preda tot ceea ce a primit n temeiul gestiunii. 2. Obliga iile geratului:

de a da gerantului toate cheltuielile necesare i utile pe care le-a f cut n timpul gestiunii art. 991 Cod civil.Nu este obligat s -l remunereze pe gerant pentru serviciile f cute, cu excep ia cazului n care au fost efectuate n virtutea profesiunii. B. Raporturile dintre great i ter i. Dac gestiunea a fost ratificat sau este util , geratul este ndatorat s execute toate obliga iile contractate de gerant, n numele geratului ori n nume propriu, n interesul gestiunii, n m sura in care nu au fost nc executate. C. Raporturile dintre gerant i ter i: a) dac le-a adus la cuno tiin c ac ioneaz numai n contul geratului i gestiunea a fost ratificat sau este util ,nu are nici o obliga ie .b) dac s-a angajat personal, nu are nici o obliga ie n mod direct i nemijlocit de toate obliga iile asumate.

. Plata nedatorat . Plata const n executarea n natur a unei obliga ii care are ca obiect o presta ie pozitiv . Orice plat presupune existen a unei datorii (art. 1092 Codcivil), iar ceea ce s-a pl tit f r a fi datorat trebuie restituit. Defini ie. Plata nedatorat este faptul juridic licit care const nexecutarea de c tre o persoan , din eroare, a unei presta ii la care nu era obligat i f r inten ia de a pl ti pentru altul.Creditorul este cel care a pl tit din eroare solvens art. 993 Cod civil. Debitorul accipiens art. 992 Cod civil prime te plata din eroare sau cu tiin . Condi iile pl ii nedatorate: a) existen a unei pl i remiterea unei sume de bani sau a unui bun.n literatur se sus ine c nu poate avea ca obiect presta ii de a face. Consider m gre it aceast solu ie. Restrngerea pl ii nedatorate numai la cazurile n care presta ia are ca obiect sume de bani ori bunuri are ca efect extinderea artificial a domeniului de aplicare a mbog irii f r just cauz .Trebuie s existe inten ia solvensului de a stinge o datorie.

b) datoria a c rei stingere s-a urm rit prin plat s nu existe. Nu intereseaz dac datoria nu a existat niciodat sau a existat, dar fusese stins prin plat sau prin alt mod de stingere a obliga iilor. inexisten a obliga iei poate fi i relativ , cum este n situa ia n care debitorul pl te te din eroare unei alte persoane dect creditorul s u, ori n situa ia n care creditorul prime te plata de la o alt persoan dect debitorul. c) plata s fie f cut din eroare.Condi ia erorii nu este cerut n urm toarele cazuri: - plata unei obliga ii sub condi ie suspensiv , dac aceea condi ie nu s-a realizat ;- plata unei obliga ii care ulterior a fost rezolvit ;- plata f cut n executarea unei obliga ii nule; - plata unei datorii f cut a doua oar de c tre un debitor care dup ce a executat presta ia datorat pierde chitan e doveditoare i este amenin at cu urm rirea de c tre fostul s u creditor. Dup g sirea chitan ei ce dovede te prima plat efectuat , cea de-a doua plat figureaz ca o plat nedatorat .Plata sub imperiul dolului sau sub imperiul violen ei produce acelea i efecte. Efectele pl ii nedatorate. Diferen iere n func ie de obiectul pl ii i de buna sau reaua-credin a accipiensului. A. Bunuri fungibile restituirea sumei de bani ori a bunurilor de gen primite, n aceea i cantitate i de aceea i calitate. -accipiensul de rea-credin va pl ti dobnzi la suma primit din ziua pl ii ori dauneinterese pentru lipsa de folosin a lucrurilor fungibile; B. Bunuri certe exist obliga ia de restituire n natur .a) accipiensul de bun -credin :- dac a nstr inat bunul cu titlu oneros, va restitui pre ul pe care l-aprimit (art. 996 alin. 2 Cod civil);- dac bunul a pierit ori a fost deteriorat din cauz de for major ori caz fortuit, este liberat de datorie (art. 995 alin. 2 Cod civil); b) accipiensul de rea-credin :- dac a nstr inat bunul pl te te valoarea bunului din momentul introducerii ac iunii;- dac bunul a pierit n mod fortuit, va pl ti valoarea din momentul introducerii ac iunii, cu excep ia cazului n care va face dovada c ar fi pierit i dac se afla la solvens (art. 995 Cod civil);- va restitui fructele culese i va pl ti valoarea celor neculese din ziua pl ii (art. 994 Cod civil).Obliga ia solvensului de a pl ti accipiensului, indiferent dac acesta a fost de bun ori de rea-credin , valoarea cheltuielilor necesare i utile f cute n leg tur cu bunul. Cazuri n care nu se restituie plata primit nedatorat: - art. 993 alin. 2 Cod civil cnd creditorul, de bun -credin ,desfiin eaz titlul crean ei sale. Solvensul are ac iune mpotriva adev ratuluidebitor;

- plata f cut unui incapabil de a primi plata datorit incapacit ii accipiensului, actul pl ii este lovit de nulitate i, n principiu, nu are obliga ia de restituire. n conformitate cu principiul ocrotirii incapabilului, ac iunea se admite numai n m sura n care plata a profitat incapabilului (atunci cnd se dovede te c bunurile ori banii primi i au servit pentru dobndirea unor bunuri sau servicii,pentru achitarea unor datorii, precum i atunci cnd se g sesc n posesia incapabilului); - literatura juridic actul nul pentru cauz imoral grav . Practica judiciar a f cut discu ii pe marginea actelor de nstr inare ncheiate n scopul stabilirii, men inerii ori relu rii rela iilor de concubinaj, considernd c de i un astfel de act este lovit de nulitate absolut , nu s-ar pune problema restituirii presta iilor efectuate n temeiul actului nul, pentru c ar avea ca temei propria turpitudine a reclamantului.