Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,


SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE

CURRICULUM

la disciplina

BAZELE PSIHANALIZEI

Ciclul II, masterat


Psihologie clinică

Titularul activităților de curs/seminar


dr., conf. univ.
Zinaida BOLEA

Chişinău – 2020
APROBAT Şef Departament Psihologie
la şedinţa Departamentului dr., conf. univ. Angela POTÂNG
18 septembrie 2020,
proces verbal nr. 2
I. PRELIMINARII
Psihanaliza este una dintre cele mai importante forme de intervenţie psihoterapeutică
cunoscută de cultura europeană şi un domeniu aproape nou pentru Republica Moldova. Cursul
Bazele psihanalizei are drept obiectiv central formarea unei culturi psihanalitice profesionale,
care să presupună cunoaşterea terminologiei psihanalitice, a intrumentariului tehnic şi a
parcursului evoluţiei teoriei psihanalitice. Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de
abilitatea studentului masterand de a aplica cunoştinţele psihanalitice în diferite domenii de
activitate ale psihologului clinician (consiliere psihologică, intervenţii la nivel preventiv, analiza
fenomenelor clinice şi psihosociale etc.) Fiind o introducere în conceptele și teoriile
psihanalitice, cursul se axează pe probleme centrale ale ştiinţei psihanalitice: premisele apariţiei
psihanalizei, concepte psihanalitice de bază, principalele manifestări ale inconştientului,
dezvoltarea teoriei şi tehnicii psihanalitice atît în perioada freudiană, cît şi postfreudiană.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

credite Nr. de
Codul Denumirea Responsabi Total ore

Evaluar
discipline disciplinei l de inclusiv
Semestrul

ea
i disciplină
Total

din
planul de
C S L LI
studii
F.01.O.04 BAZELE BOLEA I 150 30 15 105 examen 5
PSIHANALIZEI ZINAIDA

III. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

N Ore
r.
Unităţi de conţinut Lucrul
d/ Curs Seminar
individual
o
1. Definiţii și concepte centrale ale psihanalizei. 2 1 10

2. Structura psihicului şi dezvoltarea personalităţii in 4 2 15


acceptiune freudiană.
3. Teoria psihanalitică a pulsiunilor. 4 2 10
4. Teoria psihanalitică a visului. 4 2 10

5. Realităţi clinice în psihanaliză. 4 2 15

6. Concepţia freudiană asupra sexualităţii umane. Stadiile 4 2 15


de dezvoltare psihosexuală.

7. Relaţia terapeutică în psihanaliză. Transfer şi 4 2 15


contratransfer.
8. Abordări contemporane în psihanaliză: psihanaliza 4 2 15
relațiilor de obiect, psihanaliza Sinelui.
Total 30 15 105

IV. COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU

Disciplina Bazele psihanalizei permite masteranzilor să dezvolte următoarele competenţe:

1. Proiectarea și realizarea cercetărilor psihologice în domeniul psihologiei clinice;


2. Aplicarea diferențiată a metodelor de consiliere psihologică, în funcție de problematica
clinică și categoria de beneficiari;
3. Elaborarea și aplicarea programelor de intervenţie preventivă în domeniul psihologiei
clinice;
4. Proiectarea și realizarea unui parcurs individual de dezvoltare continuă a competenţelor
profesionale în domeniul psihologiei clinice;
5. Analiza fenomenelor psihoclinice contemporane și proiectarea strategiilor de gestionare a
situațiiilor psihoclinice din comunitate.

Finalitățile de studiu ale disciplinei Bazele psihanalizei sunt următoarele:

1. Cunoaşterea, aplicarea şi integrarea cunoştinţelor teoretice ale psihanalizei;


2. Analiza şi evaluarea teoriei psihanalitice clasice;
3. Analiza şi evaluarea teoriilor psihanalitice contemporane;
4. Analiza materialului clinic din perspectivă psihanalitică;
5. Elaborarea profilurilor psihologice din perspectiva psihanalitică;
6. Elaborarea pronosticului psihoclinic din perspectivă psihanalitică;
7. Gestionarea propriului contratransfer prin dezvoltarea abilităţilor de autoanaliză;
8. Utilizarea bazei teoretico-practice a psihanalizei pentru formarea competenţelor de consiliere și
psihoterapie.
V. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Subiectul 1. Definiţii și concepte centrale ale psihanalizei


Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să definească psihanaliza; 1. Definiții ale psihanalizei.
- să descrie conceptele centrale ale 2. Psihanaliza ca metodă de cercetare a
psihanalizei; psihicului uman.
- să analizeze dimensiunile definitorii 3. Psihanaliza ca metodă de tratament a
ale psihanalizei; tulburărilor psihice.
- să analizeze contribuția terapeutică a 4. Psihanaliza ca teorie privind aparatul psihic și
psihanalizei. personalitatea umană.
Termeni-cheie: psihanaliză, inconștient,
mecanisme de apărare, fantasmă, asociații libere,
atenție flotantă.

Subiectul 2. Structura psihicului şi dezvoltarea personalităţii in acceptiune freudiană


Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să definească cadrul ştiinţific al topicilor 1. Structura psihicului în prima topică freudiană.
freudiene; 2. Structura psihicului în a doua topică freudiană.
- să descrie structura psihicului şi a 3. Funcționarea instanțelor psihice.
personalităţii din perspectivă freudiană;
- să analizeze funcţionarea instanţelor Termeni-cheie: metapsihologie, prima topică,
psihice din prima topică (inconştient, inconștient, preconștient, conștient, a doua topică, Sine,
preconştient, conştient); Eu, Supraeu. principiul plăcerii, principiul realității.
- să analizeze funcționarea instanțelor din a
doua topică asupra aparatului psihic
(Sine, Eu, Supraeu).

Subiectul 3. Teoria psihanalitică a pulsiunilor


Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să descrie teoriile psihanalitice asupra
pulsiunilor; 1. Prima teorie a pulsiunilor.
- să compare teoriiile psihanalitice asupra 2. A doua teorie a pulsiunilor.
pulsiunilor; 3. Echivalentele clinice ale pulsiunii de moarte.
- să evidenţieze fenomenele psihice care
justifică perspectiva freudiană asupra Termeni-cheie: pulsiune, afect, pulsiuni de
psihicului; autoconservare, pulsiuni sexuale, pulsiuni de viață,
- să argumenteze relevanța clinică a pulsiuni de moarte, compulsia la repetiție, reacție
dualității pulsionale pulsiune de viață terapeutică negativă.
-pulsiune de moarte.
Subiectul 4. Teoria psihanalitică a visului
Obiective de referință Unităţi de conţinut
1. Visul. Conținuturi, funcții și semnificații.
- să caracterizeze mecanismul formării 2. Travaliul visului. Mecanismele implicate în
visului; formarea visului.
- să compare conţinutul manifest şi 3. Recomandări tehnice cu privire la
conţinutul latent al visului; interpretarea viselor.
- să analizeze rolul visului în procedura
psihoterapeutică. Termeni-cheie: vis, condensare, deplasare,
figurabilitate, elaborare secundară, conținut latent,
conținut manifest, travaliul al visului.

Subiectul 5. Realităţi clinice în psihanaliză


Obiective de referință Unităţi de conţinut
 să descrie nosologia freudiană; 1. Semnificația inconștientă a simptomului
 să descrie cadrul nosologic nevrotic.
psihanalitic postfreudian; 2. Nosologia freudiană.
 să compare psihonevrozele, 3. Tulburările nonnevrotice din perspectivă
nevrozele narcisice și nevrozele psihanalitică.
actuale;
 să analizeze mecanismele Termeni-cheie: nevroză, psihonevroze, nevroze de
funcționării nonnevrotice; transfer, nevroze narcisice, melancolie, doliu,
masochism, patologie narcisică, patologie de limită.

Subiectul 6. Concepţia freudiană asupra sexualităţii umane


Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să descrie stadiile psihosexuale de 1. Concepţia freudiană asupra sexualităţii.
dezvoltare; 2. Stadiile de dezvoltare psihosexuală.
- să analizeze conceptul freudian de 3. Conflictele dezvoltării psihosexuale.
sexualitate infantilă; Termeni-cheie: sexualitate infantilă, stadii
- să compare concepția comună și psihosexuale, libido, complexul castrării, complexul
concepția freudiană despre sexualitate; Oedip.

Subiectul 7. Relaţia terapeutică în psihanaliză. Transfer şi contratransfer


Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să definească transferul și 1. Transferul.
contratransferul; 2. Contratransferul.
- să compare tipurile de contratransfer; 3. Tipuri de contratransfer.
- să analizeze realitățile inconștiente ale
transferului; Termeni-cheie: transfer, contratransfer,
- să argumenteze poziția privind prezența compulsie la repetiție, contratransfer narcisic,
dimensiunii inconștiente în comunicarea contratransfer erotic, contratransfer sado-masochist,
umană; identificare proiectivă, ura în contransfer.
- să analizeze și modalitățile de
gestionare a transferului și
contratransferului.

Subiectul 8. Abordări contemporane în psihanaliză: psihanaliza relaţiilor de obiect,


psihanaliza Sinelui
Obiective de referință Unităţi de conţinut
- să definească conceptele de „obiect”, 1. Premizele apariției teoriei relațiilor de obiect
„Sine”, „relație de obiect”; 2. Concepte centrale ale psihanalizei relațiilor de
- să analizeze principiile psihanalizei obiect
relațiilor de obiect și psihanalizei 3. Specificul intervenției analitice în psihanaliza
Sinelui; relațiilor de obiect.
- să compare teoria pulsiunilor, teoria 4. Premizele apariției psihanalizei Sinelui
relațiilor de obiect și psihanaliza 5. Concepte centrale ale psihanalizei Sinelui.
Sinelui; 6. Specificul intervenției analitice în psihanaliza
- să deducă avantajele teoriei relației Sinelui.
de obiect și psihanalizei Sinelui în
contrast cu teoria psihanalitică a Termeni-cheie: obiect, relație de obiect,
pulsiunilor. psihanaliză a socialității, teorie a deficitului, teorie a
conflictului, mamă suficient de bună, identificare
proiectivă, holding, handling.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

Nr Produsul Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de


. preconizat realizare
 Diversitatea surselor;
Documentarea;  Analiza critică a surselor;
Analiza  Elaborarea şi argumentarea Săptămîna a
1. Eseu problematicii; propriilor idei; 10 a
Elaborarea eseului.  Integrarea cunoştinţelor semestrului
anterioare.

2. Recenzie a Lecturarea;  Utilizarea corectă a Cu cel puţin


unei lucrări Analiză și reflecţii conceptelor și ideilor o lună
psihanalitice critice asupra lucrării centrale; înainte de
în baza  Expunerea reflecţiilor în examen
problematicilor
anunțate de profesor; manieră analitică;
Adaptarea  Integrarea cunoştinţelor
conceptelor la anterioare.
practica psihoclinică.

 Alegerea pertinentă a
referinţelor teoretice;
Analiza literaturi
 Analiza conceptelor
relevante cazului; Două
relevante cazului;
Elaborarea ipotezelor săptămâni
3. Studiu de caz  Analiza metodelor de
de lucru; înainte de
intervenție;
Interpretarea examen
 Formularea ipotezelor
materialului clinic.
pertinente asupra cazului.

Model de test pentru examenul la Bazele psihanalizei, anul I (masterat)

Subiectul I. Psihanaliza relațiilor de obiect


1.1 Descrieți premizele apariției psihanalizei relațiilor de obiect. (3 p.)
1.2 Comparați psihanaliza clasică freudiana și psihanaliza relațiilor de obiect. (5 p.)
1.3 Argumentați relevanța psihoterapeutică a afirmației lui Fairbairn: „Subiectul nu este în căutarea
plăcerii, ci a obiectului”. (7 p.)

Subiectul II. Sexualitatea infantilă


2.1 Descrieți stadiile de dezvoltare psihosexuală. (3 p.)
2.2 Comparați concepția comună și concepția freudiană asupra sexualității umane. (5 p.)
2.3 Estimați rolul conceptelor winnicotiene în dezvoltarea psihanalizei și a psihoterapiei. ( 7 p.)

Puncte 9 - 12 13 - 16 17 – 20 21 - 24 25 - 28 29 - 30
Nota 5 6 7 8 9 10

BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Abram, J., Limbajul lui Winnicot. Un dicţionar explicativ al termenilor winnicotieni.
Bucureşti: Ed. Fundaţiei Generaţia, 2013.
2. Lohser B., Newton P., Freud neortodox. Așa cum se vede de pe divan. București: Editura
Trei, 2020.
3. Brusset B., Psihanaliza relației. București: Editura IRI, 2009.

4. Etchegoyen H., Fundamentele tehnicii psihanalitice. București: Editura Fundației Generația,


2011.

5. Freud S., Compendiu de psihanaliză. București: Editura Trei, 2005.

6. Freud S., Psihopatologia vieţii cotidiene. București: Editura Trei, 2005.

7. Freud S., Despre psihanaliză. București: Editura Trei, 2019.

8. Freud S., Inconștientul. În volumul Psihologia inconştientului. Bucureşti: Editura Trei, 2000.

9. Freud S., Dincolo de principiul plăcerii. În volumul Psihologia inconștientului. București:


Editura Trei, 2005.

10. Freud S., Doliu și melancolie. În volumul Psihologia inconștientului. București: Editura Trei,
2005.

11. Freud S., Sfaturi pentru medic, în ceea ce privește tatamentul psihanalitic. În volumul
Tehnica psihanalizei. București: Editura Trei, 2004.

12. Freud S., Construcții în analiză. În volumul Tehnica psihanalizei. București: Editura Trei,
2004.

13. Freud A., Eul şi mecanismele de apărare. București: Editura Fundaţiei Generaţia, 2002.

14. Howard S., Psihoterapie și consiliere psihodinamică. București: Editura Herald, 2010.

15. Quinodoz, J.-M. Citindu-l pe Freud. Bucureşti: Ed. Fundaţiei Generaţia, 2005.

16. Laplanche J., Pontalis J.-B., Vocabularul psihanalizei. București: Editura Humanitas, 1994.

17. Lonser B. Newton P. Freud neortodox. Așa cum se vede de pe divan. București: Editura Trei,
2020.

18. Kohut H. Psihologia Sinelui. București: Editura Trei, 2016.


19. Mertens Wolfgang, Introducere în terapia psihanalitică, București: Editura Trei, 2018

20. Mitchell S., Black M., Experiența psihanaliei. Panorama psihanalizei contemporane.
București: Editura Trei, 2015.
21. Ogden Th., Arta psihanalizei. Visarea viselor nevisate și a strigătelor întrerupte. București:
Editura Insight, 2014.

22. Perron R., O psihanaliză. De ce?. București: Editura Fundaţiei Generaţia, 2004.

23. Rayner E.,  Joyce A., Rose J. Psihodinamica dezvoltării umane. Creştere, maturitate,
senectute. București: Editura Trei, 2012.
24. Roussilion R., Manual de psihologie şi psihopatologie clinică generală. București: Editura
Fundaţiei Generaţia, 2010.
25. Roudinesco E., La ce bun psihanaliza? Bucureşti, Editura Trei, 2002.

26. Thoma H., Kachele H., Tratat de psihanaliză contemporană, vol. I, București: Editura Trei,
1999.

27. Thoma H., Kachele H., Tratat de psihanaliză contemporană, vol. II. București: Editura Trei,
2000.

28. Segal H., Introducere în opera kleiniană. București: Editura Fundației Generația, 2016.

29. Șandor V., Itinerar de psihanaliză. București: Editura Fundației Generația, 2005.
30. Zamfirescu Dem. V., Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană. București: Editura
Trei, 2003.

31. Winnnicott D., De la pediatrie la psihanaliză. București: Editura Trei, 2003.

32. Winnicott D. Procesele de maturizare. București: Editura Trei, 2004.

S-ar putea să vă placă și