Sunteți pe pagina 1din 9

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1

Pagina ___
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I (70 de puncte)

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

,,Pe scenă, Boțoghină Irina ajunsese la sfârșit cu poezia ei în care niște pisici, certându-se pentru
o bucată de brânză, se duseseră la un cotoi să le facă dreptate; cum acesta rupsese brânza în două, o pusese
pe cântar și tot mușcase din ea ca să facă părțile egale, până nu mai rămase nimic... Moromete nu prea
asculta, dar deodată ochii îi rămaseră pironiți pe scenă. El murmură nevenindu-i parcă să creadă:
— Cocoșilă! Mă! Ăla nu e Niculae al meu?
— Premiul întâi la băieți, Moromete Niculae! spuse învățătorul Teodorescu tare, apoi îl împinse pe
băiat în fața scenei.
Moromete nu se mai îndoi, mai ales că își recunoscuse pălăria pe capul mare al fiului; gâtuit de
emoție, tatăl strigă din coltul lui:
— Mă, n-auzi? Scoate-ți pălăria din cap. Și adăugă încet, vorbindu-i lui Cocoșilă: Săracu de el, nu
i-am luat deloc o pălărie și uite că nu e învățat s-o poarte, stă cu ea pe cap.
Teodorescu așteptă să se facă liniște, timp în care spuse și el elevului să-și ia pălăria de pe cap, apoi
îi dădu o coroană și câteva cărți și-i șopti să spună poezia. Se făcu liniște, dar premiantul încă nu-și spunea
poezia; învățătorul îi tot șoptea și se vedea că elevului i se întâmplă ceva. În cele din urmă, premiantul
tuși și începu tare să spună o poezie, dar nu izbuti să recite decât două, trei versuri; elevul se opri și se
clătină; el se apucă de catedră cu o mână, și încercă să spună mai departe. Învățătorul, care pricepu ce e
cu el, îl opri:
— Ajunge, Moromete!
Elevului începură să-i clănțăne dinții; mâna cu care se ținea de catedră îi tremura; foarte încăpățânat,
el încerca totuși să-și spună poezia.
— Ce-are, mă, băiatul tău, de ce nu l-a lăsat să sfârșească? întrebă Cocoșilă.
Moromete nu-i răspunse. Se smulse din loc și o luă repede spre poarta din dosul scenei. Din momentul
acela el nu mai auzi nimic din serbare. Intră în coridorul școlii și se apropie de fiu-său atât de repede încât
copiii din sală se speriară și crezură că omul vrea să bată pe vreunul din ei. Niculae stătea rezemat de zid
și tremura; cu toate acestea el zâmbea fericit, cu coroana într-o mână și cu câteva cărți mici și subțiri sub
braț. Moromete îl apucă de mână și îl strânse; îl întrebă încet cu un glas apăsat și greu:
— Mă, ce e cu tine? De ce tremuri?
Băiatul își desprinse cotul din mâna aspră a tatălui și îngână, stins, clănțănind:
— Păi azi îmi vine rândul la friguri; nu știi că două zile mă lasă, una mă ia?
Nu știa, de unde să știe? Parcă frigurile erau o boală care să fie luată în seamă?
— Hai acasă, nu mai sta aici! spuse Moromete cu același glas apăsat.
Băiatul se împotrivi, dar până la urmă se lăsă prins de mână și tras încet printre oameni, afară din
curtea școlii. Moromete îl ținea de mână și îl îndemna:
— Hai, mă! Hai, mă!”
Marin Preda, Moromeții, (fragment)

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
Textul 2

,,În ultimul timp ne-am obișnuit să vedem în jurul nostru doar lucrurile care nu merg, să ne
plângem, să criticăm, să ne întristăm. Și poate toate acestea au suficiente motive să fie pe agenda publică
și pe agenda personală. Dar centrați pe lucrurile negative uităm să le vedem pe cele pozitive, uităm să dăm
credit (și feedback*) oamenilor care fac lucruri bune, profesorilor motivați, atenți, cu vocație. Iată de ce,
sub titlul „Educația care ne trebuie…” vreau să vă supun atenției câteva momente care m-au lăsat să cred
în șansa noastră prin educație:
 Într-o grădiniță un cadru didactic cu har construiește un șir de activități frumoase. Are o
căldură puternică în glas, dar și o tristețe fină (mai fină ca un fir de praf, dar eu o simt). Aflu
că doamna educatoare suferise de o boală grea (pe care o învinsese până la urmă) și de aici
venea tristețea. Dar de unde venea iubirea? Când am discutat cu copiii, aceștia s-au strâns
ca un scut în jurul ei și ne-au spus: „Doamna este cea mai bună! Să nu ne-o luați!”
 Într-o școală o învățătoare se joacă cu copiii și face lecțiile ca pe o aventură a cunoașterii.
Copiii râd și râd mult. Când am intrat prima data în clasă nici nu am văzut-o pe învățătoare:
era printre copii, la înălțimea lor, motivându-i! Și – poate mi s-a părut – dar cred că pentru
ea catedra era nefolositoare…
Și să stiți că lista ar putea continua. Am văzut multe cadre didactice care se zbat să construiască
destine cu har și cu bucuria că viitorul este în mâinile lor. Din păcare „educația care contează…” este
umbrită de apariția zgomotoasă a celor care nu fac nimic (sau, mai rău, distrug – prin prezența lor –
motivația și dorința de a învăța). Poate este timpul să scoatem din lumina reflectorului aceste pete de
murdărie și să ne bucurăm de oamenii adevărați care se află lângă noi și care aduc cu ei educația care
contează. Fiecare dintre noi ducem în suflet atât povestea nostră cât și poveștile celorlalți. Dacă vreți să
intrați în acest „joc” al educației care contează vă aștept cu comentarii care să spună povestea voastră sau
a celor din jurul vostru, poveștile pe care VREM să le auzim!”
Ion-Ovidiu Pânișoară, Educația care ne trebuie...
(fragment dintr-un articol: performante.ro)

*feedback – 1. conexiune inversă. 2. A oferi un răspuns în urma unei evaluări, în urma unei activități, cu
scop de îmbunătățire.
*umbrit/umbrită – folosit aici cu sens figurat.

A.
1. Transcrie, din textul al doilea, doi termeni din câmpul lexical al școlii. 2 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
2 puncte
Teodorescu este:
a) tatăl copilului Moromete;
b) primarul din sat;
c) învățătorul lui Moromete;
d) unul dintre invitații la premiere.

Răspuns corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
2 puncte
Povestea Irinei este despre:
a) o întâmplare de la școală;
b) cearta dintre pisici;
c) sfârșitul anului școlar;
d) frumusețea naturii.

Răspuns corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
2 puncte
Autorul articolului prezintă ca exemple:
a) mai multe situații din viața de zi cu zi;
b) o situație concretă din școli diferite;
c) întâmplări din cel puțin zece școli;
d) două situații dintr-o grădiniță și o școală.

Răspuns corect:

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunțul Corect Incorect
Învățătorul spune elevului să-și dea jos pălăria.
Moromete recită complet poezia fără nicio emoție.
Chiar dacă tremura de frig, elevul era foarte fericit datorită premiului primit.
Valorificarea aspectului pozitiv este un îndemn al autorului din textul 2.
Într-o grădiniță, o învățătoare se joacă cu copiii.
Fiecare dintre noi deținem câte o poveste pe care o împătășim și celorlalți.

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Niculae, identificată în fragmentul
de mai jos și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:

,,Din momentul acela el nu mai auzi nimic din serbare. Intră în coridorul școlii și se apropie de fiu-său
atât de repede încât copiii din sală se speriară și crezură că omul vrea să bată pe vreunul din ei. Niculae
stătea rezemat de zid și tremura; cu toate acestea el zâmbea fericit, cu coroana într-o mână și cu câteva
cărți mici și subțiri sub braț.” 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de
conținut: 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Crezi că este important să te implici la școală/învățătură pentru a obține un premiu? Motivează-ți


răspunsul în 50 – 100 de cuvinte, valorificând textul 1. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
9. Asociază fragmentul din ,,Moromeții” de Marin Preda cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca
lectură suplimentară, prezentând, în 50 - 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte
o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
2 puncte
Sunt despărțite corect ambele cuvinte din seria:
a) sfâr-șeas-că, în-vă-ță-toa-re;
b) sf-âr-șeas-că, în-vă-ță-toa-re;
c) sfâr-șea-scă, înv-ă-ță-to-a-re;
d) sfâr-șeas-că, în-văț-ăt-oa-re.

Răspuns corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


2 puncte
Seria care conține doar cuvinte derivate este:
a) ,,răspunse”, ,,cunoașterii”;
b) ,,fiecare”, ,,poveștile”;
c) ,,desprinse”, ,,zgomotoasă”;
d) ,,îndemna”, ,,educației”.

Răspuns corect:

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
2 puncte
Cuvântul ,,har” este correct utilizat în enunțul:
a) Din mașină venea un miros de har.
b) Această meserie am învățat-o cu mult har.
c) Elevul privea un har pe fereastră.
d) Am arat un har și jumătate.

Răspuns corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


2 puncte
Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: ,,Am văzut multe cadre didactice care
se zbat să construiască destine cu har și cu bucuria că viitorul este în mâinile lor.” sunt:
a) am vizualizat, să alcătuiască;
b) am ochit, să contribuie;
c) am trecut cu vederea, să desfacă;
d) am observat, să realizeze.

Răspuns corect:

5. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele de la conjunctiv prezent la conjunctiv perfect: ,,Poate
este timpul să scoatem din lumina reflectorului aceste pete de murdărie și să ne bucurăm de oamenii
adevărați care se află lângă noi și care aduc cu ei educația care contează.” 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește o propoziție afirmativă, în care substantivul cu funcția sintactică de nume predicativ din
enunțul ,,— Cocoșilă! Mă! Ăla nu e Niculae al meu?” să fie complement direct. 6 puncte
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
7. Scrie opinia ta despre învățătură sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o
propoziție subordonată completivă indirectă. 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Enunțul următor reprezintă mesajul primit de un coleg de la o școală din altă localitate pe o rețea
socială. Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură!
Î-mi este destul de greu să mă trezesc dis de dimineață și să intru în online mai ales că leptop-ul meu,
în ultima vreme, merge destul de greu La voi cum este cu trezitul asta? 6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA (20 DE PUNCTE)

Te numești Claudiu/Claudia și recent ai participat la Olimpiada Județeană, în urma căreia ai obținut


Premiul special. Redactează o scrisoare, de cel puțin 150 de cuvinte, adresată bunicilor tăi, în care să le
povestești experiența ta personală. Scrisoarea va cuprinde: o secvență narativă, una descriptivă și una
explicativă.
Data redactării scrisorii este 26 octombrie 2021, iar localitatea, Galați.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului– 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea
exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română Modelul 1


Pagina ___

S-ar putea să vă placă și