Sunteți pe pagina 1din 95

-n tr;

s1&
'$
+
,6 "e
%,# '0!

dri ., :r.r,, .,. 1


-, :ri'; r$il:r:-,+.., r! i,:. ii:rrtri i :;:i. i,i,.", i.i;i, r,_, t.

*PWih"ffiffiror
ffii ffi&#ei&
t! Q{t,
-j':q@,ts,'*'aq i. ;ittilii
'€-;,+*frti--*:
{JF/
:'{

F
Coperta cle arh. DAN RUSIJ CORNEI- UDREA

DUMHNHCA -
[-A HARffiA VERI}E

EDITURA DACIA
CLUJ.NAPOCA, 1985
Motto: MAts'r'I ]lilslrtE
,,Bade-nslrund-ti cetere
Ctntd-mi an etcaetera((
(strigdturd disco)
Llnrolisl.ul, dupd opinia majoritSlii, este o fiin!6 ciu-
rlati, cam neserioasd, in orice caz atinsi de aripioara roz
;r frivolit5lii. Prozatorii il numesc romancier ratat, poelii
ii strigd, de pe Pegas: ,,fereEte, neicd, aici e drum lite-
rur!", iar criticul, care in intimitate ride cu gura pind Ia
urechi de Donald Rdloiul, tugeEte in pumn Ia vederea
r,rnei cdtti de umor qi ridici din umeri, dar nu ridicd sti-
loul si s<:r'it' r:<.va. Dacd totuqi scrie, o face ca pentru
l'drul vcrrit rlr. l;r f;rrir, cu nepotul 61 mic, si-I inscrie la
Scoala. . .
Alfii au irnprcsi:r r.ii rrrnori:;l.ul ride cu gi fdrd motiv,
scoate porumbeii vorbci cl<' slririt pc guri chiar qi atunci
cind pupd mina unei proaspdt virtluvr:, co<:olrrtzi de dantele
ln bernS; este capabil si transforme noapl,r'ir nunlii in-
tr-un calambur care di mireasa jos din pirl in <:ititar.e
rie oxigen, Etiut fiind cd oamenii au prostul obicci clr ;r
irii cu oxigen.
Eu, de exemplu, ca sI folosesc prenumele modestiei,
nn mai rid de mult: un medic stomatolog mi-a inceput o
rit:lit';r1.i ltr<:rare de' arhitecturd dentard vorbea de un
porl, prrrir;rcrrrrr rr--ir reu;it decit si imi pund- la punct pi-
lonii :;i urr tirblir.r' si s-ir pcnsionat lSsindu-md cu un
.plirl,itr gol in cnvitirtc, pe clrr"e 1r'cbuie s-o
{in inchis6, fiind-
<ii ct':r rrrai v;rgi pala de aer imi prodr-rce un curent grozav
;i inri lx)cncsc urechile ca pietrele-n deqert.
Un alt stomatoLog la care m-am dus, vdzind cofrajul
lentar facut de confratele sdu de breasld, a spus ci eI nu
bagd mlna in gura mea, dupi cele zirite. . . nici eu n-am
i:dgat mina in buzunarn dar bag mina in foc cd daci a;
i:dga-o in buzunar gi-ar viri si dumnealui degetele in gura
mea. Lipsindu-mi mie, deci, utiiajul cu care sd atac Ei fic.r'
"u*:chi (mestec pline moale
Ei o rumeg gi pe asta ca un llou
gindit) nu nd-a mai ars de zirnbit, darrnite de ri:;!

5
Ar;l,fcl, r-iri-a ieEit un col! de poltret: om rdu, dotn'ne'
nu-l vezi cum stringe gufa ca o "e
pungd de un ]eu si
lx)rjit(',
lotcste ochii in cdutare de victime?(
Cu rotitul ochilor s-o ldsdm mai moale' daci se poate
foarte moale: am dioptrii cu care pot sd vdd in locul tutu-
ror cetilenilor din Europa cum igi dojenegte cangurul
puii in Australia cind ziua se ingini cu. noaptea' Cit des-
pre
-asta,
rotitul ochilor, dacd am curajul nebun sd fac treai-ra
mi-i adun de jos cu aspilatorul.
Da, sint tdcut ca un pegte care salte pe plitS' cind n-am
ce face vorbesc singurf zbier fragmente din marii umc- [tr, Q
ri;ti, citesc contorul qi modul de intrebuintare al deter-
genfilor, pun cartea de telefon in versuri si prefixele nu-
i'tat a"'pantofi. Dupd aia imi inchipui cum aratd un ttp
cu piciorul 908.
ba, sint curaios,-chelneri poate nimeni sd nege! Nici
asta nu -criticat,
nu mai qtiu clli am cili goferi am ddri-
mat cu muzicu{a, am izbit berbecegte ln coafezele care in-
carci nota de plati la ,,permanente'(, fiindcd nu sint pieir
mari spet'anfc cir in uimdtorii 230 de ani si mi duc si
md coifcz, riurrtrri rlrtci n-lrrr si ics si prclincl 9tt]",9 il
piatd cZr cu sin1, llrrrt.tst's bis lii sint.nt't:irji1', fiindcb bdielii
- rlat invcstifia la timp,
n-au r'espr:ctiv piramida'
art ajuns umorist ln urmi cu un deceniu, pe Iaminte o.rele
17, dar bitt c" cattzd nu aq putea .s[ spun, lin
oru, l rrru, anul, qtiu cd ploua !i eu imi ciutarnl umbrela
in Lutia de poEtdL, dar db ce, asta nimcni nu cum qtie, poate
uq qa
nosteritatea va'afia ceva ci o si ma mir ;i cu'
ului-
de atunci viafa mea s-a
i"i. t" orice caz,satisfaclie, sa vezi oamenii tiemurindschimbat
in
ior de mult; ce
fata ta. . . cind agteapti un autobuz, in decembrie!
Uite-aga, vorba loiotenentului de a!5, Dub, pinS acum
mi-afi cunoscut numai partea bund . ' '
'.r r;;1 rrri solicite un interviu despre cunogtintele mele ln
.l,rrrrr,niul informaticii; eu incd din clasele primare fac
;rtr'rgit' ;i corigenfe Ia aritmeticd; dificutt6{i1e numdratu-
lrri rlin rloi irr doi pind ia 500 le-am invins num.ai dupi
r r' iuil sli|ul,irt prima fati din viafa rnea. In rest am avut
EGO $I FBATE-SAU, ALTER EGO
,lr,ir l';rt'r,numai cu femei, inclusiv sofia carc este o fati
irrtn;r. !

A rlisc'ul,a despre mine ;i informzrticd e ca Ei cum ai


r'(,r'(.rUlui tr'rttcirnic de locomotivi sd-fi interpreteze singur
Un reporter novice, cdruia cred cir i s-a urit cu binele ,,1,;rcul lcbedelor6.. Reporterul Ei-a luat valea Ei magneto-
gi foarte bineie din caracterizarea irnurrlir, mi-a soiicitat lr.rrrrrl, un capdt de bandi i=a rdmas pe scdri
un interviu intrebdrile le-a pus in plic ca Eahiqtii, sr Ei cu ajutorul
,i recuperat aproape sugrumal ca s6-i lnmlnez pii-
dupi exact 48 - de ore a fost prezenl, la dorniciliul meu, in r ul.l-am
cu rdspunsurile mele, fiindci, impertinent cum sint,
timp ce eu fdceam baie. L-am invitat in vani, dar m-:r lr'. ; rrn scris.
refuzat, alunecind pe sipunul care-mi scdpase din mini. l; rl t"r-lc:
A ieEit din baie cu un pieptene in gurd, care se afla ,,lnfounirl.ica m-a interesat de timpuriu: incd de la
tot pe jos, a smucit plicul din gurila ciinelui de salon p; r rr':,[;t rlr. r,ilr,r';r lrrrri rrri r'nlrlr.mirnr cincl mi schimb;]i
care-I am de la frate-meu, lSranul agrar (ca sd nu fugi r)lilnlir lrtrra il:,lilzi till ilr;l l:r'lrirrrlr;r1,, r,;r rlovircli-t ci a cli11.
prin odaie, eiinele, nu reporterul, ii lisasem Ia git lemnul 'rrr\;tr.t'r, lilttU t.lr'll|r.ttl sot.trrl lrrttr, ttlil, lrirt.trir., (.;ll,(, si-lni-l_
acela, cam groscior'; lrrat pe phrti, ciinele era simpatic, irr l:rlr. s;l l'it. 5i llr rlrlrrrtrr';rv,:l;lr.t-t lirrrl, rrlr'rr;rl l;r ,,lrr[olnt;r_
totalitate duliru) ;i n lnct'rcirl, sii iirsir pe usii, dar nu a {inut tir';t llult-tlcEtiului(;i, irt gorrr,r.;rl, <'it,r.:;r, l,ol. r.t,rrri r.;rrlt,
cont de rrn itrlcvir <.lcrrrcnt,irr': lrlcuit's<: numai de citeva r,rirrir. H.r.r:cnl, mi-a cdzut un fier do <,i1l.irt;i lrr, <.it.il; rir._ 1>t.

zile intr-un apartament nou-nout qi imblinzirea uEilor n-o Iirr<l insl,r'ur'{iunile de bdgare in prizf,, aflatc pe o
incepusem lncd, adicd n-apucasem sd Ie conving cd locui 1:lirc:u!a
, ;rrr' l'r'igea cumplit. Md. intereseaz6 foarte de indeaproape
lor e ln tocul uEii . . . rrrfornratica spaliaiS, respectiv lingd mine s-a mutat^ o
S-a lipit de geam, s-a uitat jos, etajul V rdmine toi 'irrdrd colocatard qi seara mai ascult cite ceva din singu-
Ve, oricit ai vrea sd negi chestiunea asta gi, resemnat, s*e 'atatea ei cosmic6.
prins de inimd, am ieqit din baie cu halatul meu strategic Am depus activitate obgteascd la strins fier, la curdlai
flori portocalii pe fond negru Ei guler verde qi l-arrr _
lr."Iuza . de suporteri adverqi, sint fruntag in activitatea
-poftit si ia loc intr-un fotoliu lips6, fiindci adusesem - nu* ,rrgentropi"cd, iar faptul ci E(x):E pi log, pi(bit) nu mi_a
mai un pat pliant, Ei in el a rdbufnit adolescentul recent
pensionat: ,,Iasd-md, nene, sd ies, nu mai fac!( rl;iunat mersul.ui pe jos gi incAlzirii supei.
In dst timp dulSul se eulcase lingd mine Ei visa cd iu* Nu gtiu dacd robotul este inteligent sau timpit, fie_
pul s-a prezentat la stlnd; cind a zgiriat parchetul a ridi- rsfe om cu ale sale,. iar cit despre eidetism sau imageria
,,izuald voluntard atita pot sd spun cd n-am fost de"fa!a,
cat tot linoleumul, plus ci a umblat gi prin structura ce
,lr:ci nu dau nimic in scris, nici in citit, de acolo de unde
Iui de jos, fiindci a inceput sd salte vesel prin camerd clr r, -ilrit rnutat, vecinii pot sd spund numai lucruri bune, da_
o lampd cu cinci brale, prinsd de gheare. Mie mi-a pl5cut loritd faptului ci am locuit singur ln curte. ln viala mca
Ia nebunie inocenla lui, reporterul a trecut in baie gi nu i rr irm iisistat Ia cum funclioneazl un computer, dar
L-arn scos de acolo, numai dupd ce i-am virit buletinui ,r;u'l.c' bine cum nu funclioneazd o maginil Etiu
de tocat nuci
meu de identitate pe sub uEe se putea lesne
- ;i iir
c
- de nas, pini ajunge r ,rlr,i;r ii lipsegte partea de sus(.
declaralie scrisd cd nu-l voi muEca l, ;rrn vdzut recent pe prietenul rneu, reporterul, dis_
curte. Cu ocazia asta am aflat qi cine l-a trimis la mine , rll:l rrr rlr';rd5 cu un tip mustdcios gi cind m_a
zdrit, L-.a
)N lr1-rurc irt cartea de telefoang 1slnfillcitstlft ltr
luat ln brale qi I-a sdrutat, chipurile aplica scene din fil- l(
67,4a/0, ceea ce este - qi spune mullt't
mult
me vAzute, cind doi tineri care doreau sd scape de urmi* lrr'olrrrr'fic'clc
'r'0g'
Va r'r'sltcctuos verificali Ei dumneavoastrd, trezifi stit-
rire se pupau. Nu Etiu ce a inleles mustdciosul, dar a in- ti'ilicirrntrl ...
ceput se iecneascd, si fluture miinile, -ial'- reportelul a N ici nu l*iun mai aEteptat pe director, pentru a fi re-
luit*o Ia fugd, chiar dacd l-am strigat afabil Ei pe nume' ,'orrrirrrtlirl, Directorului; m-am dus a!6 acas6 (nu Etiu cum
N-am fugit clupd eI, mi l-a adus clulirul inapoi, din- t.irslir, rlar aga am citit 9i auzit, aEa redau)$i aq trimis
tr-un aprozar, uncle se deghizase ln conopidd " ' ,r s;r'r'ir;,,irrc la ,,Cartea prin pogtd(( cu rugdmintea de a-mi
lr1.rt'rliir, <:otrtt'a cost, 4 manuale de geografie, -un atlas
lin(vistic australian, 5 studii de onomasticd, B referqte de
lrr r"iltimul Congres internalional de topontirnasticd. Mi-au
tlinris cu promptitudine: o carte p<-'tlt.t'tt t:opiii dornici de
niuncd de la viiste fragede, ,,I),otttlot'r'l irlvald o meserie((,
,,Sculc agchietoare ;i prt'lrtcr';rt't';l lltlrt'ltllor de strung cu
virliir(6 ;i ,,Istoriir lilt'rttlttt'ii tottriirr{"' il lui Cdlinescu' pe
SUPREMATIE OhIOMASTICA <'itl'c lt'-ittn trinris tt'lttl', r'll It lIlllr,ltt';l t:omenzii.
l)oltrici r:;"t-rii t't'lrirrr' ;1 tr".,': tlrr, tlt' altfel unicd in acel
:rrr, rrri :ir.rrtt'f., lri tlll tttrot;ll. rlrtlt'it'l r[clc, addugind de ]a
t,i ;r cttt'l.t,rr rlr lrlr'lriull ir ot lt:ltlltti Singirpore (fdrd uni-
ln ut-rrti tovardg dir-ector Ia care fusesem
itryl,r'1tl.at't'ir t.;r!ilr't'<:rlrrotrtict') I,rt (' lnlr'tr':,illrl;i ilrl.t'l'1ltt'l,ltre a psihoio*
trimis tlc in ftlsl, tli.t'r:t't', p.tt1l'u :t mit t'r't:om'nda unui gir:i srrrnuLttilor', irt litttlri r r;;tttr;r't'tllt-
ijir""tn,., irrn lt,lilirt tlr. lilis;r sr.r't'r't,itt't'i ;i irm indlAznit Irr clipa:rcecit mi s-at clt's<.:ltis irr lir[;r ot'ltilt.rr uimili qi
s5 risfoicsc r.r .ir't. rlt, t,t,li.l',rrrrr', rlrrl:ir ce am recitit (gi cxirll,ir{i un olizont formidabil, tni-atn ditt st'irtttit cd atn
;;"tf"t) anunfurile publit:itart' 1lt' pt' un calendar Ei-- am :;irrrstr clc a intra in rindul nemuritorilor pe uEa clin fala
numdrat floriie zug;Avite disclt'l 1rt' 1rt'r't'fi 2 344 qi si cu fruntea sus; am hotdrii s5.-mi dedic cei mai buni ani
una-qteatsa, care Jemina cu orice' irt fLtrrt'tit' tlt: timpui ikr mine merge aga: unul bun, altul rdu) studiului com-
il- gi imaginalia celui care plirrclt'ir mugchi parat aI numelui ION, date si indice bibliografic, o aden-
"*;pdre
pe un scaun' da de intimpldri neokliEnuite cu oameni care poartd siiu
-
acolo,
au purtat acest nume.
nldt"otc, prima oare am deschis Ia litera LT, etam
fdcui Eu respect redactorul de carte Ei munca sa, pe cule-
acoto,-iuaticat, incd o dovadi ci atunci cind mi-am
u"lofJiogtufia qi am menlionat locul debutului nu am mil1- gdtorul de tipografie, drept care nu vd redau decit esenfa
e aproape clinic ceea ce am fdcut, dar nu esenlei, un eqantion de maximd concentrare din cele ce am
1il. O riEinos,
'attrii'proc-"deizd altfel, ori deschid la Agrosent' r'lc'sc'operit. Comentariile le-am suprimat cu tottr,l, din ace-
"t"a
a"aa "a cevi rude acolo' ori nevoie de seminle penti'u 1ca;i motive.
-- gi,"-u"
scatiu.
cum stdteam eu aEa citind acest roman palpiirttri'
dacd ai privilegiul de a cunoaqte ciliva protagonifli -
,lon este un nume scurt, economicos, mogtenit de la
-am remarc"t ttu qtiu cum' dar unele lucruri sint frtrtrtottse lonrani, presat, compresat, sucit, invirtit in timp qi
de ce sint ft'ttrtto;tse :,1urfiu -
dovedindu-qi etangeitatea, inoxidabilitatea, vi-
-" -;t ce nu simti nevoia sd explici
uentru
cel mai mult; itvt'rtttt la t,();u'('a, -structura, arhitectura. Suportd doar diminutivele,
numele de lon se repetd \'.r'; rt.ivele regionale, savuroase toate: Nelu[u, Ioanea,
*i""-fririie qi creion, am irezit statisticianul tlirr rnine
'\l ttltt, Ionel, Neld. Face frumos gi Ia feminin, dar pe noi
(fii"d.;;"istb Ei nn ituti.ti"ian in orice om ctt ';t'ttrtn la rru rr, irrtcreseazd ce face la feminin.
cap) qi i-am dat de lucru!
71
L0
lrrl.r-un Gwiness Book ad-hoc, citeva fapte ale !rlti
oirrrrcni purtdtori ai acestui nume, credem cir si_ar g6si cu
r::ro.r. 1,,'nlru cirrr. I lle mai spunea si,,IJritu('. l)rrpX tlct't.:r,
plisosinfd locul:
ilirrl;r.r :r.iuns la un alt haiduc care nimerea, dar nu tin-
rr :r ,\:;llizl flirrta a dispirut, i-a rdmas doar cocoqul care
1608, {rtestat documentar. Ion Brasov, cioban djn. l;rlr. r'rrllu'ir;rr rle pe turnul prirniriei din Starii Drago.
tatd- in tatd (pdrinlii pdrinliior s6i neavind'urmasi in linie ltirtrtis (iristomatos, palicar, l-a invdtat pe Byron ino-
dreaptd de sex bdrbdtesc) in timp ce mulgea oile la stinio lrrl \ lr';-rit 104 ani, fdri a se atinge de trup*de femeie,
a fost atacat de 15 turci ieqili la pincia in sectorul ovinej ,, .r\,rl qrijd pinS la propria,moarte, surveniti in 1881,
apropiindu-se ramadanul. Ciobanul Ion B. nu s-a oprit ,lr, lrrrrn sa mdiculd care l.*a crescut Ei ingrijit. Un pisc de
nici o clipd din indeletnicirea lui sti:imogeascd: cu o mind rrrrrrrlc in Pind Ei o stalie de benzin6 ii poarti numele.
mulgea oaia (multuminrl lui Dumrrezeu in gincl, penir;-l l,ll ;r nimas in istoria nescrisd balade .- prin faptul r:a
prima oar5, cti std ca 1:roasla) i;rr r,rr c,r'r rlirli.ii in;facd cie :r Lr':i il. zrtit de mult Ei pentru- Etiinla sa de a cinta din-
grumaz cite-un agresor pe care il lov0lr r:u r.rrpul de co- ll rrri iluier fdri gduri. tr'luierul a dispdrut, s-au gdsit gdu-
pita m6garului care o linea ridicirtir ;i inclica astfel prin lilr'.
rigete numdrul celor venifi de la Sublima poartd idr:l Irtstt.f ben Din, agd de ieniceri sub Mahomed al ll-lea,
delega$ie, care zdceau deja in iarb5. Ultjmul atacant a ,'rrlllilorul Rizantului, om inzestrat cu o forli neobignui-
vrut s5 fugi cu calul, dar acesta I-a aruncat jos, intr-it l,r, prrrpor'fionirlir r:u pofta sa de mincare. DuEmanii l-au
vale, calul fiind Ei el de furat. Pe cind lon termina di. lrrlrilrrl, l;r rrrr orrpiI Jrrrrrin<lu-i carne de porc in talger.
flcut urda, a poposit la stina un folklorist florentin, mes.. lrr,:rrl' ;r rlnvr.rlil ,;r rr.rlilclrl.: rlr. l;rlt'nlr. rle arhitect: este
ser Balduccio Fioravanti. Mdgarul a ridicat copita, dar .rulot'ttl ttrrrrt'piirrl'i lrr llr.r'r'(ii lir.r';rirrlrri . ..
Ion l-a plc'srrit cr.r cion.rlgu[rr1 sesizind confuzia ace._r;tuial I txtrt llhrnttlrult.l, t't,trrtr i t, ;r:;r'r'1., (,;u.(. ( ltr p;i o inrlt'lrtngrl
rr
flolentinul ir irvut 1:;trl,r'irsl,l'<tl .- r-rcsltq'1';11. cle urd6 vi;r{ir rlr. post Ei mctlitafit: s-.tr sl.ins l;r l'r.trrrrotrstr vir.st,lr rlc
proaspdt6 gi de o povestc t'alrlir. - ll) irni. Postul lui s-a pistrat (era gospodar.cu pccc[ile clc
legendd orald", scris(t pe frunze de ar{ar (mindsti- r.rlir,t.c irnpdrdtegti) ca gi postul: apa cu apd sau in zi-
rea-Cupqa). CSlugdrul Ioan pre numele sdu mirenesc It.lr, tkr rluminicd coaji de pin cu apd, ori ca- puni{ie
fratele Eudoxiu, dupd cin,- a avut 34 de copii, toli trili- pcnl.ru un pdcat sau - altul, adesea inventate, nimic cu apil
-tori, care au crescut la Cupga. Cdlugdrii cei mititei au 'j-a stins lin, ca o apd. Ultimele sale cuvinte au fost: moi
invdfat psaltirea, grddindritul, paremiile, trasul vinului ,rr.ttLt[t a-pd! Sanctificarea sa a avut loc pe o plutd.
din butoi fdrd a se umbla l.a cep, Ei la rindul lor au avr-lt Eur"opa: Iuan (Broukin Adelardouici) 1obag, autodidact,
200 de urmaEi, de ambe sexe, care au puit gi ei, astfel cd r inventat o rnoard. de vint care mergea cu ap6, un apa-
Ia virsta de 87 de ani, cind s-a stins din viald, Ioan avea liit de zburat in jos, o lampd fere fiail, fdrd petroi, fbrd
urmaEi care ldsau urmagi deja, chiar Ei la curtea unui Eef nimic, ce dddea Iumini si ziua, un abur fdrd-Iocomotivd
de trib african, fapt sesizat de un explorator englez, stu- '- in cola.borare si a fost ntatroz pe corabia ,,Kreposti(
pefiat de prezenla acelor blonzi acolo, care foloseau graiul la asediul Narvei,- in rdzboiul ruso-suedez din 1206. -
local, dar strecurau ne-nfelese cuvinte pe care le-a cr.c- Cinta neasemuit cle frumos la armonicd, a infiinlat
zut de cult - pe buzat sd-n-u
de genul ,,foane, strig5-I i'hiar.o_ formalie, destrdmatd insd de regutiie aspre ale
-
deie qi mie glaja!'6 tiizboiului respectiv. A cdzut vitejeqte de fe cal, fiind ime_
Cdlugdrul a murit impicat, ultimul sdu descenrlcir'i ,liat in. picioare qi a stirnit chiar qi admiralia \ui Carolus
direct fiind cel care a inspirat textui romanlei ,,Cii lrr;1ii- ,r'.u prin felul mdiestrit in eare a suduit negansa. Mor.-
lui din vechiul schit". Procesul legat de acordill'(';l l!l)(l' rrrin',r.rl Lui este necunoscut de alte popoare, de exemplu
tantieme nu fine de studiul nostru. l', l;rprrri.
Balcani: luan Goreu, haiduc bulgar, linteir lrr llinta Lnthani Nanuk
.l tatd de famiiie exemplar, autor ai
o monedd de 5 {echini. Dar n-o nimerea. El rr r';rrrrirs in lrrrrr i'1p11-uri din -prefabricate (pFL de glieafd), iscusit
cintece prin frumuselea sa neobiEnuitd, ncor,l;r;it;"r chiar, .'rrr;rlol rle foci, mare cintdre{ din os de balend (putea sa

12 13
(iinte o iarnd polard, avind in vedere ci lolosca tot sche- t,';rrn r:;r frunza frdsinelului qi am studiat indelung gi ctr
ietul balenei) rapsod popular Ei din os dc ca;iiriot. S-au ,irrclr intcres zugrdveala de pe pereli 9i urechil'e m:rri
pdstrat unele refrene: ,,FluieraE de os / Casalot fr.r,rrnos / ,t lr, r'cclirctorul ui-Eef .

Fluierag de fag / Mult zice cu drag.., evident influenld l)trpii citcva minute a ridicat iar ochii la miue, a in-
balcanicS, in a doua parte. Cintecul cagalotului a fost pre- ';l';it';rl tlin nou nranuscrisul qi l-a recitit; probabil vroia
luat in varianta teutonicd ,,Oh, brad frumos((, minus ali- :;i-l irr'"'r.l{e pe de rost, ca sii-I dea exemplu celorlalli
pioarele dorsale. lolr'tr1i. (lincl a reluat lr-.c:ttu'r,t pcntru a treia*oard, rn-am
Johan Kremuurstch, un bavarez solid, rumen ln ,pr,r'iirt, rlrrr m;ri sllcriirl, 1-liirea eI fiindcd urechile sale
obraji, straqni<: ltirutor de bere, meqter ceasornicar, a in- nrrrli, r'r'rspttrrzinrl rtrror cine stie ce tare atarrice s-au ridi-
ventat cucul. Lir 1tr'1,r'r-r:o'ilc de primivard sc imbita cr rl, lltrr';i sinrplu in sus qi au inceput sd freamdte. Am
Krupp, di.rr nu t'r'ir violt'rrt, sr'{irrcir nunriri de pozite care rrrrzit, rrrr zgomot enervant, fdcut cu piciorul, un fel de
fdceau deliciile nrir:ik-rr kirrrk'r'i, lrllrr{.i ln lrlcirjrrrii. Una lilrr rlc sambd, picioarele lui erau nemiEcate, era clar
dintre acestea a rhrrr;rs rlr. pr.rrrrirr;i: :r t.r'irtlus ,,,-intecui t';-r r,rr b:iteam ritmul dla. .. am tras aer in piept cd mi-a
Nibelungilor(( in gur-matrri. A I'ost frrcor'1torirl. la panzere, r;;iril, rrn nasture de la haind gi am agteptat cu calmul
linitor de cai Ei s-a intols ercasi cu clouir rini;i un deget .t'lrri care n-are de pierdut altceva decit viala, debutul
Iips5. ,li;rltrilrrltri. $i a dcbutat:
John Neuermore conte de Bird descendent ai unei ,Slrur-rr', priclcnt., in collilarir. pirrin!ii 1r'-rr,r ncgli-
ilustre Ei strdvechi familii, de pe timpul- lui Richard Inimd j;rl'/
de Leu; a terminat studiile la Cambrigg ssr'3] qi a Arrt rl;rl. ,lltr rttnr,r'1.
impdr{it toatd averea mogtenitd, ceea ce i-a - atras -sinrpa- Al rrvrtl, scirrl;rl.irrii'/
tia popula{,ici ;i inl,ernarea. lnaintetr lui Darwin a vizitat ,'\rrr clrrL afirm,ativ clin czrp.
Insulele Gulapirgos rrnclc l clrrs rtrr rrunrirde 160 de broa;te '
Oeva Ia cutiuld n-ai avut?
testoasc ulitr;c (din gr'6dina lui) apoi a incercat sd-i in- Arn clirt in chip negativ din cap.
vele pe chinezi cultivarea viermilor de mitase, drept care --- I3a, eu cre'd cd totugi ai fost scdpat din brafe! f,i-:ri
a fost din nou internat, cu domiciliui chlar pe mogia sa. t'ilit articolul inainte si mi-l predai?
Ultima oard a fost vdzut la Derby, par:ticipind Ia un .d.erby, '- L-am citit in timp ce-l scriam! m-am sumelit eu,
pe care I-a ciqtigat lejer. Pe post de cal. llcdincios logicii.
- Ti sd-l contrazic? Dacl. eram eu in locul lui nu
se pare!
Puteam
rnai apuca sd-mi vadd urechile ln miscare, aia-i sigur,
,c1ar aEa . . . ca sb vedeli cd era pus pe qicane, vd redau
rrrticolttl meu; in numele adevdrului, vreau si specific
numai faptul cd nici eu, personal, nu-l consider ca un re-
portaj care face gaurd in cer, dar nici aga, s5-1 citeqti cu
o vini pe frunte qi s5-i mototolesti spasmodic collurile,
UN II{TEtsLOCUTOR AGIiE.{EIL irrr accept.
'fot pentru a dovedi bunele mele intentii fdrd os-
t,rrlrrtie doresc sd specific cd numai in urmd- cu doud
.,rpliirrrini- am fost avansat disciplinar, de la seclia cuitu-
Cind am intrat in biroul redactorului-;r'f rrti ;int dat r.rl;r l:r cca economicd, profil agrar, ceea ce inilial mi-a
seama ci nu voi fi pupat,pe frunte: tocnrrti t'itcit ariico- r'r,,rl rri::irt cogmdrele, dar pe teren mi-au trecut cu re-
lul meu. A ridicat ochii, apoi a reluat lt't'l,ttlrr, eu sta- f rt,.rit irtrrr.

1-4 L5
_ Optimismul meu,robust -_ nu gtiu daci e rnoEienit _-
fiindcd toate mdtu;ile mele au scrii poezii la viaia lci,, in
llrt,ilrt la haini Ei smulge un fir de pdlSnridih ltt' citrl rli I
care cavourile, cn'ucile putrezite de ploaien fetele poiia. l)un(: cu o gralie bdrbdteasci ln colful gurii. lticle i;irgrrl
rri<: ;i mi invitd sd vizitdm ferma de reproduclie, cu tauri
in..geam pindind dupd vreun amploaiit care s5 te si,Cucd, rrrirr;i, unde harnicii mulgdtori tocmai se apuci de treabd.
mdcar prin gestrrr.i, ci:au recuzita de bazi _ deci. incre_ Cit l;rpte veli obline de la aceste exemplare super-
derea mea in viil,rtrul- personal ascendent in chilt c,tnti_ lrr'? il inIrc,b eu.
:uq nu mi-a inglt:nuncheat entuziasmul cu care am pornit
la drum.
lit' gindegte o clipd, apoi mA intoarce cu
ospatele spre
sirivirnul oilor unde nu e nimeni, oile fiind la munte. Car-
Mirturise,sc ci stiin{a mea intr-ale agriculturii se re_ rrctul ntt,tr dc irrst'mndri se umple repede gi interlocutorul
zuma la foarte prrline no{iuni, extrem cle-teoretice, indis_ rueru zimbeEte din ce in ce mai des, aplecat peste umdru1
cutabil vagi, dar nu era momentul sh nri pie.rcl cu firea rncu. Md intreabd dacd voi publica cele ce le-am scris si
cind, in sfirgit, putearn sd dovedesc r:ir ur-r zi.artsl, de ca- c rindul meu sd zimbesc. Zimbim amincloi gi vintul se
librul- meu nu-l g6segti zilnic in tciate redacliile. lVlie ar- .joaca in pdrul nostru. Factorul de la ceapeu poartd o ci-
ticoluj pe care imi permit sd vi-l reproduc, nu ca un ar- ciuli brumdrie si copiii ies de la gcoald umplincl satul cu
gument, mi-a piScut, iar interlocutorul meu, pin5 m-arn glasurile lor cristaline.
suit ln tren, mi-a tot zimbit:

l5ranul e cilare pe cai putere


Redactrtru l,;cf r

ar rrebui se cc,n s ur le :l*Sr: i"tlh J]:,' r'l iill i


Iri basrrrt'lc nro;ilor.;i slrimogilor no;lri, r,tr si ir.l rule- ":':u:oii':"'
unchi de-al meu: s-a fdcut albastru si aEa a iimas.
gerile de folclor, firrarrii ;r',1.;r11.rriryti irlllir.t,;rtr 1.rt, bic{ir,'ii cle Teanc de ingrdEdmint natural, zici? morrndie ej
foc care sd hrdneau cu jirrrrt.it,, ri(.otr.;rrr l'or: pt: rrari -qi cli- gros.- Mulgdtorii se apucd de treabd, zici? ridicd el glasul.
deau cu copita in zmeu. Am mdsluit un pic realitatea, tovardge reclact6r-gef,
Fdt-Frumosul contemporrlrr rru truri :;;rll.ti 1te armisari inci- nu incepuseri rnulsul, dar aveau gdleiile in mind qi
cu combusiie extern6, nici nu se mai lirzltoit'..,,t.r' cu zrrieii, st: indreptau cu ele spre tauri. Frumoqi, unul gi unul, cit
ci declard incompatibilitatea sa cu neghina ;i rirsarlui'il.l. lnsa !

Aceste ginduri mi-au rrenit lingd r_rn pat germinativ, unCe


*- $tii ceva? Agteaptd rdspunsnl meu.
(lito gi eu, cd am f6cut carte ia viala mea,
Ia 9 dimineala nu eram decit eu qi paturile, cu un factor , rrrr :;lirr irr stiu
rl;rl
t'eva
<'r'rlonteni'.l vrca s,i m.E incerce.
de la ceapeu care imi zirnbea deschis .. . la haind.
Tn aceste cutii de lc.mn cresteau alcne fire ctre rogii, l)rr l. l;r rlr;rlrr! rrr.li r,l $i sai.e de la birou.
ardei qi spanac timpui:iu; tovardEul factor, w,,tu Migoigt; lr':; irr ;rtrlir.;rtnr,r;t r,,i r,,;l 1lrrr. l;r S,.tttl)rot-ria Camfor, se_
lt t't;tt ;r tro;t:;lt'li.
specialist in zootehnie, mi-a explicat pe indelete <lr si cunl
r: cu rdsadurile tlrzii si timpurii. Dupd spusele sale, ani Ir;i-mi o clckrg;rfie pcr lirnp nelimitat! M6 cluc la
inlc.les cd e bine. Sdrim sprinteni peste un teanc de ingra-
rlrlcuI
sAmint natural. Al5turi se unduia in bdtaia vintului o Burrr nri;rstrd colegd alunecd uEurel de pe scaun de
j.'s mi irrln'abi dulce: Ei
iroldS de porumb cu Etiuleli mustdcioEi, din care se I;ri:e Iei gi bani de deplasare?
rlilaiul siloz. Pe o tarla mai indepdrtatS, porumb nclrrlt,s, - $tiu eu? Pune vreo 800 acolo, cine stie. . .
car"e stdtea in grdmdjoare aurii, iar Ei mai depaltt' I'clrna, -Imi completeazd delegalia gi mi mir cd stiloul ii sare
pomicola unde mieii zburdau fdrd grija zilei rlt. ririine. rlr.pe hirtie pe masd. O fi avind necazuri, sa.*u"",..ii"
Aldturi berbeci din renumita rasd Hotel Palacc rrrclinos r':r rurul dintre colocatari l-a bdtut pe solul ei; am inier_
igi poartd cu gralie podoaba capilard coronolLsJr. ,,Vorn vr,nil <'rr, in calitatea-mea de coieg ai ei. M_a tdtrrt
avea lind bund anul acesta!(( spune mindru flctorul des- tnlrr,',,1;rl asta n-o Etim decit noi doi, fiindcd a fdcut_oin Ei ir*

76 :f I)lltulnl|il ljr ljll):t vcrde


1T
pivnild iingd un butoi de varz6.; nu ne-a vdzut decit bu- C
toiul.
Md intorc in birou si imi adun hirtiile, colegii md pri- ' - Srrcccse profesionale?
vesc in tdcere, unul isi face de lucru cu un capsator de Nrr mi"r pling. . . dar trebuie sd spun cd ie-am aflat
vreo jumdtate dc l<ilogram pe care-l cumpdneEte ginditor lirrr;lrrl si slrvoarea deosebite, numai cind am trecut peste
in palmi. Tipul iist,ir nu mi-a pldcut niciodatd, pe cuvintul irr:ur:r'csc. Ele fac parte din noi inEine, dar;dupd izbinda
meu, are gura p)irr;i cu dinli de metal, cu un magnet pofi ir$ul)l'a .lor, am trecut cu Ei mai multd inverEunare la dr5-
sd-l duci unde tlolt,;t,i. (iov(fr^lii . . . am un colectiv de draci minunat, media de
lmi pun pcrdt.sirrl ;i ics salutincl elegant cu capul. Mi virsltr 2 345 dc ani, deci tineri to!i, cred cd le-am insuflat
se rdspunde tot. r'rr t'rprrl, rlrrr clirl.inll. rit' ltr rlrcapta 1a clorirrla dc. a face pe dracul in patru pentru a fi mereu
stinga . . . ctr fruntea Ei cornilele sus.
i
D
Aqa cum mi-a sugerat mi. rog, tonul putea si fie ' l'ovcstil,i-nc o ir-rl.implarc plicuti rlin viala dunrnea-
unul mai potolit -
redactorul-Eef, m*am dus la dracu; t,o;r;lt'iil
era foarte ocupat,-s-a scuzat ci nu ma poate primi, dar Itrlr ,r;i l;rtrr;rirrl;rl l){,ulr lr,tlrIr';rrr r;i'r tlr';rr':"r ltttrr-
rn-a rugat s6-i trimit o listd cu intrebSri Ei intre picdturi prttr tlt'or;r'l)it,, clirr rltr;rii lrcr'crtll
1r'rr; ;rrrrrlr',r'fl 11r'l,lttl trrr
o vil complota. intr-o jumdtate de ord am insdilat lntre- ;ltrtr[ii, crlilii;i-iru rllrt r;t'rrtr;r tlc stirt'r:a pr-rnlii;i lrLr fir-
bdrile ;i, irvintl il(:ulr expcrinrfrr ncccsarir rlc a ataca un r:ul-o t'rr ltou-nou1ir.
domeniu nour lll'.iuu lrx;rt, 1lt, rrrrpt,r'tttl utnan al problemei.
Anexez si lis[a, t'otttplt't;rlii. E

Ce intrebare ali dori sd vd pun in finalul discu"fiei


,,1

r
-
rolstre?
-'.t-l-1r-rulnte de toate, v5. rog sd vd prezentali . . . Ciine v-a trimis la mine?
Dracu! 'l'ol. tlntctu'l
- V-a mai spus cineva, aEa cum o ficea in copilSrie
- dumneavoastrd mame, altfel decit Dracu?
buna
Da! Ghiauole! Fiindcd mimica mea era o femeie Arrr rlrrt, si <'rr o mini de ur.rro, la cdratul tdrgii pe care
-
simpld. Eh, copildrie ce pulin ne aducem aminte de ea. . . rc:rlactorul-;r'f statea acoperit cu o peturd pind sub bir-
bie. A rlcschis ochii inainte de-a fi suit in maEin6, m-a
B lrrivit, a vrrrt si spund ceva, dar a incepuf sd sughile cum-
1rlit. Un picior ii atirna afard Ei i l-am pus sub pdturd,
Iinsi mind, cred.
Dacd n-a!i fi fost ce sinteli, ce-ali fi dolit sa fi[i? Ma duc sd bat interviul la ma;in6, am timp acum, mai
- Nu m-am gindit la treaba asta' drac sirrl. rlc t'irrd
,rlcs <rir redactorul-Eef adjunct a plecat subit in concediu;
md-gtiu, lmi plac driciile, n-aE putea trdi frlr'a llt'- Ve- rr. r n r-it primit in biroul lui, cred cd vorbea Ia tel.efon cu
cleli dumneavoastr6, cind omul, adicd dractrl, irrtlrigeqte ('rr,,\,;r, I'iindcd I-am auzit strigind: ,,ai mild de mine, co-
un Iucru, greu renun!6 la el. pil lrr,;r rr-au implinit 5 ani!((
18 19
cul\.{ AM DEVENIT UMORTST gr CUM nn/x r\rlr,vr'rlrtl c r::1 firtir asta, cle care imi i.rtlut'trrrrintt,r,rl
SA AJ{JNG REDACTOR-$EF yrl;rlt,r'r', r)u era nici pe departe ceea ce eu Ii spuscrscrrr,
l),;ll,r, lt;triul rrrr pic cam borcdnat ii dddea un aer imposi-
lril, rl;rl irr rr,r;t. crtr cle familie bun6; taic6-s5.u, dupd citeqtiu
,lirr ;rrrzitr', ('r'ir un bun stomatolog, sau orelist de femei.
Acum, dupd atilia ani
t )rr.lr,' fiind inaintate, m-am despdrlit de Melisanda qi
nu sint chiar aqa de mulfi" ur rrr tlrrs acasd unde n-am dormit toati noafltea, la noi
insA face impresie lmi -dau seama cd a fost simplu; liirrrl l,rutez: ndscuse sor6-rnea. Tat5l copilului plecase sd
dar nu o spun nimlnui, - pentru cd e vorba de simpliltatea rtlrrt'i"r r-rigte vin, in urmd cu doud siptdrnini gi n-a mai ve-
mea, in fond, r-ru? Tot.rrl r'r inceput la birou. rrit. [,'ami]ia plictisita de asteptare a ficr-lt botezul in iipsa
trucrorrr la o rn;rlc inlrcl,lr'irrrlr,rc'rlc lrrinzir, acolo md Iui. z",iir-i rdu cd sor6-mea, fiinld etericd, toatd ziua um-
:rngajase tata, dupir cele doLrir nc.reugite prezentdri Ia lrl:r ctr c'ter, lucrind la o farmacie, n-a {inut minte clecit
I.A.T.C., Ia ultima uitind sd mA inscriu. M-arn inturs acas5 nrtrni,lc mic al lui Miticuli, dar vorba aia, cili Mitici sint
cu coada intre picioare (figurd de stil destul de echivocS,i rrr l,ltrroplt itsta?
qi cu nasul in pdmint. Am impresionat favorabil, mai ales ,\ tlorur zi dimineala m-am invoit de ia contabilrrtr-sef
partea femeiascd a familiei, astfei ci o jumdtate de an ";rlr ,r.r'rr pler';rt;i nr*am dus la reclactia unei reviste cie
am fost ldsat in pace Ei dupd aceea, la 1 an gi 4 luni, lisat rult{,r'. r\lrr ri,l r';i rrrr i lrirrt'rili rrr;-r irrcri rc crt oricte reclac-
la vatrd. lrtl',;t:i;t r'.t,lll lr;'rlttl l;r tt:i;t rtrrtlr.r'r'lr rtt;ti rlirpr'litristCa si
Era timpul sd rnd apuc de ceva; m-am apucat .cu n:i- r'ill)llott;rjrtl rrr;rr lr;rr.rr;;rrr, Nlrut,r.irlt,rrr lrirrr,, irrlici Ilr,,,tntri-
dejde de tocul uqii in timp ce tata lucra conEtiincios Ia lrilil;rlt'rr l,r, irnrlr,trrr t,vlrlii; rrri ;r licnl, s(,rnn cu abacrrl,
citeva aspecte anatomice proprietate personali. In doud p.irrrr 1r. sl.inga. Arn intrirt llr prima 1;e, stinga gi acolo ilrl
zile erant lir firbricl tlt' irrinz;i inlr-rrn birorr rrnde scriam ,lrisit trn ins care se uita in tavan si roclea un capdt de
cifre cle srts ltr .jos, lrpoi lr, rrrlrrrrrrl rlt. jos in sus, si le rte- r'irri.t';r v.r'rlr'. Deh, gesturi gi gusturi. Carioca ,r, .*'"rorl"
rlfic pcntnr ir nr.t it';i ctt llrirrz;r lill:;i. N-am avut lipsuri: ; rr (,()st,unlul lui bleumarin.
n-am intirziirt niciorlaLii rlt' l;r scrt,iciu, <'irrrl mi s-a spus sE I-rrm spus cd sint un tindr al zilelor noastre si am ve_
combat am dat, am scris ;i proccse vcrbllc ;i :rnonime, rrit c:tr o proz\, umoristici.
in fine duceam o viald de om normal. Intr'-una <lin zile, Ade! face el qi-mi
dupd ce terminasem cu adunatul . . . firimiturilor cle pe - E bund? lntrebareaiaam alene rnanuscrisul din mind.
lansat-o inainte ca el sd
mas6, m-a lovit exact in moalele capului o idee: ce-ar f! -
r'iteascd, aEa, numai ca si vadd cd sint spiritual.
sd scriu ceva? Spun asta pentru cd am vdzut ciliva scriitori E foarte bund! mi-a rdspuns, ca ia-mi arate cd e
in rriala mea cu ocazia venirii lor la intreprindere gi mi-a -
,piritual.
placut cd ei aveau voie sd fumeze in club gi noi, care pe Dupd ce a citit-o a mormdit amabil:
cleasupra ii mai gi ascultam, nu. Plus cd tovardga de la Ai vind, bdiete! Aveam o vind pe frunte, e adevd_
cultural a bigat capul pe ugd de citeva ori qi a fdcut semn rat, cd imi intinsesem gitul sd vdid ce clteEte, era o revistd
cd e gata cafeaua, parcd noi, dgtialal{i, ,,un grup de citi- 'it poze, in nici urt caz ,,Paza contra incendiilor(. Toati
tori" nu simleam aroma gi caimacul. lrovestea, zice el, e scrisi bine, curge, are gi poante, dar
Zis Ei fdcut, mi-am golit biroul de dosare Ei m-am pus nrr e umor, pricepi... ce-i aia, sd te legi de un director
pe treabd. Inilial am pornit cu intenlia de a scrie o poe- ,,'rreral care a citit la o gedinld raportul
zie, clar Ia sfirqit mi-a ieqit proz6. curatS. Am citit-o logod- din anul trecut?
nicei mele, Melisancla, care a ris gi m-a intrebat rle ce - PAi, m-am inspirat din viafd!
i-am citit-o, vreau si ne despirJim? Eu i-am zis: ,,'faci - Foarte just, bdiete, dar viala asta trebuie trecutd
tu, proastl micd, aEa fdcea Ei Molidre cu bucdtirrcrsa lui{6 1,r rr r I'i ltrul metaforei, pricepi?
qi ea a ris din nou, dacd tu crezi cd am sd-!i girlcsc'atunci ('rr',1 la figura mea l-a ldmurit
. rl;ril ,.il un fiindcd a addugat: Uite,
e bine. . . r[i subiect, aqa la intimp1are... scrie ieva des_

20 27
pi:e un om care la cofetdrie iEi scapd o savarind pe panta- Vt,r;tt'ir sr,rrbitttt itijupra lor ca un taifun itstll-)l';t trrrrrl lt;il
loni. Bine? tr'6 lumea sd ridd, e un subiect, trebuie sA re- lr.r'lrillri[.
cunoqti! Dar sondeazd problema, gdseEte-i resorturile, pu- lrrrrtorrttirrt,area lui proporliile la care nu se agtelrtil
ne-o in ecualia gcneralizdrii. . . la revedere! rrirnt'ni: tlt' :rll.ft'l, cofetarii oraqului, bdnuind diversiunett
$rn ieqit ca vai de capul meu. Ce problematicd poate irr oplrir[iilt' ttrcntale ale multora dintre invitalii la groa-
sd fie intr-un crac de pantalon murdar de friscd, ce scot prrr liri lon, rimaserd acasd, in laboratoare, frdmintind cu
eu din savalit);i, eventual, untul . . . ei, cu ideile astea i.lcst,rrri aparcnte qi nepisdtoare coca' qi vanilie.
m-am dus a<'lrsti qi m-am pus pe lucru. Iatd ce am scris: l''rrrilirL suportd cu stoicism avalanga de prostii spuse
,,Dupd o zi plind de bogate satisfac{ii, Ion I. Ion a in- rlt' rrrrlt,si crrrro:;cufi in asemenea ocazri, bdiatul cu o ener-
trat intr-o <'ol'r'1lrie. Ion T. Ion n-a pus in viala lui strop rlin rniraculoasi centralizi conlinutul telegramelor, pe ca-
de alcool in 11rrlii, n-rr gr-rst.irt :tr-n;rnrl nicotinei, face gim- lc-l prezcnta mamei abanclonati unui fotoliu, pentru a nu
nasticii du1-li rlrdio (urc un nr<lio*r:onrllinir, ll trage in rnij* o mtri deranja din sornnul itr care se pribuqise ripusd de
locul camerei ;i acolo executa miqciri ca sd nu-l vadA cvcnimentul ziiei.
vecinul carc. este un mic dusman de al sdu), face munca A cloua zi viala iqi inirS in normal, dar resortul male-
obsteascS, stringe fier, la qedinlele de bloc vine cu idei, in lir';rl dcstinului nu era decit pe departe des'tins total; ur-
fine savarina din ziua aceea i se cuvenea pe drept. rrrilrr;rlr':l sir zvicnire mai aduse o vizitd Ia cimitir: mama,
in timp ce minca, un copilaE fermecdtor qi zburdalnic, t'rr rrrirrtr';r r';ivliriil.a, Irr'<'tt r;lt'rrtllt ptt lttc nemarcat;i o ma-
ce alerga prin cofetirie, s-a impiedicat din greEeald cle riinir, lrnrlrtt rr o lvillr irrlril irrlr'-ttrr stlllt; 1n ntlr;ini sc
masa lui, iar savarina a aterizat pe 340-uI lui Ion f. Ion, ;rflltrt tloi litrrt'l lr'rrr't=ll{';rrt ltr voi;r.i rlt'rrttrrl,ti - lltr:t'1tir-
tergal. Calm, zimbind, fiindcd avea qi el copii mari dar lor'rrtilt,lc lrrr'ttuurtlt v,lzltrrlrr i;1r';rv r';rrrili l:;i pit'r'rlrr si
carc nu irlt'rllrrrr prin r:ofetirii, ;i-a scos bal;ista 1i Ei-a tn- IrlLrnlrr rlt'tttittt,c;i l'tt tltt:ii"t pc llrlt{r'l;r trr'11t'rrtii tltttlt'tllt'-
tins fri;c;r, clnn ir prrlrrl. rruri llirrr, ltc rriirlllgi. Sclpind ba- rlicrii, a<:ci;11i tlir-r picatele lor, ttu itvttt'i <rc fttct'rlt'<'it. sl-t
tista dirr rrtirrir, s-lr lrplcr'lrl, tlrrpri clr;i s-a lovit la cap in lonr;trrl.r,r'ir lliata ci inimd de casnicd intrase in cin-rpul cli-
collul de ficr irl rrrr+;t,i. l)irr lovilrrrir i s-li declangat o con- ;t,rr, undc' inimile nu mai au treabd.
gestie cerc,brali;i s-rr pnibrr;il, irr ;rlinir c'ofetdrie dind
din picioare spasmoclic, cir un llirrrl;rr: rlc llrrr:ilirlie, ori ca Evenimentele se derulau infricoqdtor; fata cea mare
o brosculd lestoasd intoarsd cu lostoasil in sus. ,;c dddu, trup qi trup, unui om pe care nu-I iubea, iar
Oamenii au incercat sd-l anime cu diverse sur:rrri, dar riupi o sdptimind b5u niEte bicarbonat pe care-l confun-
mai rdu i-au fdcut, fiindcd aceste sucuri sint fabricatc ciin '.lase cu bund gtiinld. Mezinul sparse geamul unui maga-
plante aromate gi aroma i-a dat gata. Salvarea n-a nrai ;;in cu cotul gi furd in plini zi o roatd de brinzd penteleu,
avut ce sd transporte decit un trup inert, un Ion L Ioir '-rga cd iEi incepu restul zilelor in
pavilionul II. Savarina
chiriaq al veqniciei. Iucrase pind la capdt'(.
Toate eforturile bravilor medici de gardi gi avangard6 Cu povestioara asta, pe care n-am mai recitit-o, fiind
au fost inutile slgglr6sardiograful emitea o l:irit' iroapte cind am pus punct savarinei, m-am dus la redac-
-
dreaptd ce parcd acuza nefasta sava-rind. lor. A citit-o Ei pe mdsuri ce eu dddeam la cap persona-
Acasd, Ion era aEteptat cu masa pusd Ei dorit sirbato- jelor, a in'ceput si ridd cu lacrimi cit dovleacul, i-am im-
reste de o familie emolionata ce vroia sd-i aducd un nro- irrumutat batista qi pind in ziua de azi tot Ia e] este.
dest omagiu cu ocazia zilei sale de naqtere. La ort'lt' 20 M-a iuat de mini qi tot rizind m-a plimbat prin toate
impacienla puse stipinire pe cei trei membri ni f:rrrriiltri: iiirourile spunind ca sint des,coperirea sa, cA e mindru de
so{ia, fata cea mare Ei mezinul. Cei doi copii irrcr'ptrla si I lcrul ce-l are. Toli au fost de acord, iar unul dintre ei
mdnince qi terminard repede cu aperitivele. rrr :r introdus Ei la redactorul-Eef care a ris in chip ierar-
In momentul cind buna sa solie ducca l;r llrrrir a 3-tr-a liir' :ii m-a invitat si trec pe lu el sdptdmina viitoare.
sarma, sund telefonul, un telefon negrtl, I'ttrr,'lit'Ll, posac- I\l ;rrrr tirrs la el sdptdmina viitoare Ei mi-a propus sd lu-

22 ut
EJ
('r"('r lr.olo fiindcS are nevoie de lnfuzie clc
tineret Ei m-a l!rrtlllnr r,rr rrlfll, rle cc, nalba nu te ia ninrcni ln scarnir?
pus in locul redactorujui care md descopcrise llilr rle irla; ;tiu cd egti umorist, figura ta prelungd qi
Acesta lucreazd acum Ia fabrica de brinzd, eu fiind rlr,znirrliijrlrril,,i"r, conversalia ponderatd, sub care
insi se as-
acela care i-am sugerat postul. A incercat, ia inceprrt sd ('urr(l(fil lrrirfrrl de aur al spiritului dinamic, m-au convins
ma la cu niscaiva aluzii, cum cd unul Capek a scrii ceva ;i fii slgur r,;i ;i eu aveam asemenea manuscrise, a,seme-
similar, dar i-am retezat-o scurt, nu cuno-agtem, mai bine rrr';r fig.1trrl1, cind md postam pe la uEa vreunei redacfii, ser-
s6-Ei vadd de brinzd, sd mai incerce s6 scrie qi il r.irrrl crrri_erul cu ligdri lungi gi punind la prgtct unele gi
in care descopdr weo vind la el, iI p.ogrume, intr_unul "ur"I Irltt,lc, nc.ldmurite, din genezb gi partenogenezd.
din numerele viitoare. 'l'tr c;ti un clriguf, ca si nu folosesc alt cuvint, vrei
De cind sint in noua func{ie nu am scris nimic, aEtept si inl,r'i in cetatea umorigtilor pe uEa din fa!d, fdrd cal
sA md cherne redactorul-Eef qi eru nm sii-l r"og rlrnil ,'a_-; troiirn gi h-rptdtori dibaci; de incercat poli sd incerci, efor-
dea un subiect de umor. tul t6u meritd laud.e, chiar magna cum, insd eu nu gtiu
Cine nu crede cd aqa am ajuns umorist sir dea o rait6 rl:rcl am si mai trdiesc atunci cind vei reuqi prin aceasti
pe la fabrica de brinzd, birouf 12 gi acolo va gdsi un ins rnctodS. De aceea, gi nu e pentru prima oarh, i1i intind
care-i va povesti totul. Sd aibd o batistd curati la eI. mina Ei cu ea gi ajutorul meu, aga cum nu mi_a-intins_c
nimeni mie, cu o singurd exceplie, la un col! de stradi,
un paralitic care la- vederea mililiei a luat-o'Ia fugd cu
un fulcu (';rr(! (lovcrl<'rr ccva atletism fdcut cu rivnil
To<rrrr;ri ir.'nl mi-lrrr ltlt'c'.t rli. casi arlmirttorii, un
t'ircl de fetiqcane inteligenlc' qi ncrvoase 5i rloi ,,,,,,,.i,-,os_
cu{i importanli care m-au felicitat prin viu grai pentru
curajul cu care am nimicit in schila m"u, ."""rr--t pubticatd,
l,a$[]$'r.E cu DREP"T.UL! pe o vecind de la parter care avea in dotare doud pisici,
una clesigur nebunS, fiindcd nu mieuna deloc, clormea
tot timpul zilei pe o cutie de scrisori, cea a stdpinei, 9i
r:ind venea poEtaEul, ii lua scrisoarea din min6 ,f o
ta intii. "itu"
nd. 'Ie-am primit, tinere, in casa mea, fdrd sd-!i vir in mi*
pereche de paprrci, aga cum face Ahile BiId, care _
Acum sint singur Ei a venit vremea sd te iniliez ni_
9 {,..1 in ceea ce se nume$te subiect major Ei minor gi, ast_
igi dd aere_de parcd ar locui in palatul lui Taileyrand de
pe strada Bac. Te-am v6zu.t uimit, te-ai fi agteptat sd m6 fel, sd-!i dau pe ,,la( de jos, cu care tu si ataci simfonia.
gdseEti in dosul unui birou barosan pe care s6 se aftre in [Inde lovim, deci?
mare Ei esteticd neorinduiald manuicrise, cdrli subtile, Lovim unde doare mai tare. Ca sd se simtd. Sd alegem
reviste colorate Ei fotografia_ unei admiratoare di", Singa_ .:cel moment in care victima noastrd este imbrlcatd "mai
pore care m-a cunoscut la balul fruntagilor. ugor, fie qi lejer, ca sd simtd usturimea satirei
Ei sd se in-
Iartd-mi cd i{i spun ,,tinere.., chiar dac6 ne despart Crepte, in cel mrilt 24 de ore. Cum lovim, d.eci?
numai ciliva ani, nici mdcar zece la numdr, dar eu am vd_ Fdrd menajamente. Nominalizdm, nu ne uitdm dac6
zul, 7a timpul meu Ei numere interesante ale revistei scaunul e capitonat ori nu, uEa idem sau nu, dacd are
ore
,,Urzicacs qi umor de ris la televiziune, ceea ce nu Etiu dacd
ilt-' audiente, magind mici Ia scard gi nevastd care merge
poli afirma Ei tu. Bdnuiam de ce ai venit la minc, varza l;r ;riafd cu magina statului, sd-i infunde portbagajul Eu
aia albd care-li iegea din buzunar era un manuscris pe 1,,rro:iilri, pregdtili din timp.
care l-ai plimbat prin redaclii gi I-ai citit cunosculiJor pe l)r'r'i, cu aceste doud direclii principale in fala ochilor,
unde ai apucat, urlind interior ci tu eqti umor.ist, cd egti llurrrrr prrrrctul pe I qi ii ludm pe rind, fiindcd datoria

24
rr()lslril sircra este ca sA indreptdm uritul, sir {accm oame* l'r'rrll'tt rr tr(l rl|li1r;1r'fi itr tor'tttct'ti c'tl|tliitli, lfi vlrrtl, irr
rrij. si gindeascd, nu numai sA ridd, fiindcir fonescu a in- l,r, ,lr' ,,llr rt'vt'tlt't'c((, un pont bun, sint convins cit-l vci
tirztat de 1a serviciu qi geful de birou iI asteapta. trlecunoa;- {,\l,l(rrli' r,,,'i lri.. ca mine: vinzdtoarea de 1a alimentara
te, totugi, cd e un subiect colosal, !i-l las ieftin, pe gratis. rlir'r loll rrri ;r rllrl itr loc de compot 'de mere compot de
Un subiect grav ni-I furnizeazl, de la Villon ?ncoace, lrr,rl Sir tl vt'rlt'rrr sdndtoEi!
chelnerii, poli sd te desfdqori in n'rai multe volume, ele
vor primi girul binevoitor, fiindci anumite lucruri nu ',

merg bine tocmai din cauza acestor pinguini mieroEi care


ili vind un secret -- incarcd nota de platd Ei nu purl
-ghea!6 in frapiere. Ca Twain, Ilf Ei Petrov, IIaSek si
Caragiale s-au ocupat de ci, rrrr 1.r'cbuic: si--r te demobilizeze.
Inteligenla mea i-a descoperit, filr-rri crurat gi necercetat,
arde-i! PROBLEME NEREZOLVATE
Dupd ce !i-ai fdcut cit de cit mina, treci Ia subiecte
care cer o anume mlddiere de spirit, o aplicare, cea opti-
md, a nuanlei: de pildd, poli sa pui oamenii pe gtnduri,
descriind fdrd a s6ri in clinic negul de pe nasul in linrlr ltttt fosl; mlrtor llasiv aI stdrii conflictuale'
-
administratorului de bloc, ori marile - urechi cl5pduge aie t

fiului sdu. In treaclt, atinge gi problema butoiului cu r.[irI itt trtomctrLul t'itltl lrtttt'ttirr\ll sir sc: 1,t'ilt-isforme intr-o
v'arz.6, pr' <rnrc-l line pe balcon. Nu te feri de subiectele
ircvocabili tragedie, cLt cotrst:t'itll(. grt'tt tltt t'itlt:t.tlat, ant
rlai ltrrrt.r'oir:ir', (';r lrccsta, (\ vronr(\iI sir invt'{i sir patinezi pus piciorul in prag qi am hotiirlt sli irrr;l;rr'(';ll)l'it (rtl \/ilr-
si pc illrt';r\.ii 1i lrt'rri:li1l. l)rtr';'t :tcrr.;1.;rrltrtirtistralor veros gi ,u. i.u invers, nu conta ordinea vcrzci ;i t'lt1.rl't:i, irtrllor-
oneros i;i vir t';rtll.t'tizit trt'11ttl oli v;t rrilcu cu fierul ure- l,ant era si le aEez pe masa verde. Desigur cd nu-ma gin.-
chile progcniturii, si;tii t'ii tl.lli pc rlnttnul cetr bun care delrrr nici un moment ca din roiul meu de mediator sd
duce musai acolo unde ntuzit o r;rr \i ltrrlcst' pc (riip o cu- trag vreun folos, mie publicitatea imi repugnd qi cel mai
nund cu lauri, cd n-ai sd mai vczi rritttic tlt' lt'ttnze. rnult itni displace publicitatea TV.
Mi-ai adus printre filele manuscrisrllrri 5i o st:hitd cies- Am disculat intii cu capra, ea fiind mai aproape de
pre un cineva care igi inqald nevasta Ei indrlzrrc;tc in Ee- mine, chiar gi din suferinla regnului comun; m-a urmirit
dinle s5 propovdduiascd, improEcind cu saliva elocinlei, cu atenlie distributivd, Ei-a mingiiat ginditoare birbila qi
curdlenia morale, dacd il dai qi cu numele, cu locul cle rni-a behdit destul de suburban s-o las in pace fiindci de
muncd, te asigur cd pubiicarea nu va fi decit chestiuire atilia ani umbld pe propriile picioare,- plus ci mai are 9i
de aleger.e a literei cu care sd apari Ei a avocatului cu c:Lle
trei iezi de crescut, lucru care nu-i deloc uEor pentru o
femeie, mai ales la virsta ei.
sd te aperi. Vizita ce am ficut-o verzei n-a fost nici ea mai ditS-
Uite, gospodinele nu gesesc praf de copt; dospeqte lra-
tale un material acolo, demoleaz5-i pe producdtorii tit toare de speran!6; s-a fAcut roEie in fala monologului m-eu
praf de copt, f5-i praf, coace-i la focul mic 9i iute al sati- pe care l--am impdnat cu gesturi patetice, apoi a dat din
rei; lnlelegi, deci, cd subieotele nu lipsesc, ceea cc' ifi 1ip- irmeri cotor gi a inceput si se joace absent cu o
grtun5joard - de superfosfali depreciali.
seEte este curajul qi nu cred ce vreo redaclie te vil rt'fu,:a'
Povestea asta cu generatiile este un basm; tocmai cci care
l\'fi-am l6sat demnitatea la garderobd Ei am implorat-o
r;rr oarticipe mecar Ia o intrevedere cu capra; dupd citeva
de ani de zile lin rubrica, cu dinlii, cu scrisul, t:tt pixul,
orr'. r'ind gura imi era deja un colliEor fermecat de Saha-
{i-o vor ceda qi sd nu te miri dacl !i se va spunc:,,eqti lir, ,r rrcceptat bornbdnind si vind a doua zi sd se intil-
mai bun ca mine, tinere, m-ai invins,;i inr:ti lrumos. De
miine rubrica mea e a ta((. ll(filri,,l crr ,,beStia aia rUmegdtoare'(.

26
M-am imbrdcat frumos, pus casa ln ordine Ei ari lrrl lrr llll, r';r;rllr l*ir firttrt vt'r'ztli trlit ltirril ltt:t'itsl.lt r,'l;t
agteptat cu emo{ie sir se facd-am o.i intilnirii il-c;;; irr,.l;rl;rl corrftrrl.lrbil frunzele Ei, ca niciodata, liftLtl it fttttl
imi pusesem atitea speran{e; varza aora
12,
conciliere, dar Ei-a pus miinile ra spate
venit punct""ia-j" !iorrrrl ;r,,r'Ir'r'1,. Arn constatat cd ]iftul, ca gi amurgul, citrtl
Ei i-a e;tt, l;r r,l;r.i collorrri de sus in jos. Caut acum o cale sd in-
tg,p"t pe geam, astfel cii am vorbit "il"i-t"I
de unul si.rpu.-"i lit l;r rrrr rlirrloll sincer amurgul qi liftul.
oln- cauza emotir,i am ajuns sd md qi intrerup in
vorbeam.
tiitp ce
g
^ Caprao. anuirnfa
inceput
apitr.rrt.pe
]a seara gi, pentru a pune de la
lipsitd de echivoo in atitudinea ei- fail
de aceastd intilnire,-in primul rind fald d" ;l;;,
de te trdsnea a glihovifd. Cunosc u""it -;";;
portan{d dc unde, dar cred cd ar fi putut si miroasi a -i.or, n_are im_
whrsky, chiar si dintr-un- respect pur teoretic REZOI,VAIiE PBOMPTA
rant. Cind i-am propus sI facd prima gestul ."p'u.ut-"ii Ei inope_
ris de i s-au indreptat coarnele- gi a tnceput Ja scu.-u 1
prostegte cu copitele pe covor pin6 mi-a scdmoqat bundta_
tea de iutd din Persia, via Cisnddie.
Am ficut aceeaqi invitafie verzei qi a umflat_o qi pe Incep sd pling incet Ei md ridic din pat, fiindcd nu are
t';t risul. Cind le-am spus: ,,intinde!i-v6 miinilels _'._iu nir:i trrr sens si mai veghez cu genunchii la gurd, privind
rJrsturnat in fotolii gi-au inceput sd necheze pur gi sim_ (:a un timpit in intunericuL cai'nerei unde, in ccliilalt cit-
p;it, <:olegul meu de camerri'r sfrlriii<'. Minl. r'lr rrrr llr;! Nu
1rltt, f;i.irrlrr-;i, nrr ;tiu de c"f c., ochirtl. Anr-<:lrzut si eu r.;fori'rir', sc lasd injunglii;rt rlc rri;l,r'slirrttttr;ri i.s[crici;i gcme
pc ul'r ri('irurrr rlrrlrri. vir.rii rrrrrl;i ir rlt,zrrirtlt,.irlii, sii amstat ('ir llll l)(tl'('r,l lrr vt'rlr'r'r';r rrlirrrlrti t:rrc l-a alungal pe Adam
sA ne uil,i'ir'('ul'l.;t. l;r:;i1 irrrrrrr'11rrl Arrr :rju's la concluzia
rlirr r';ri 1i crrrr. li vir I'i ;rrr; irr 1.iurd, cind va sta in pielea
cd amurgul .sc llrsir tlr. r;rr:i irr .jo,;
Pe la 10 caprir s-ir rrjt,trl. l;r t.r,lr:; r.;i rr zi:; vt,r.zci :
llolrlii Jrr,tirvt'r.
I.)xplicafia e lungd, dar incomplet5; fondul principal
Fetilo, e tl.rzior, miinc irrrr rrrrrll, rlc lrrcr.rr, :rpoi m-a r.lc cuvinte n-are inc5. echivalente lingvistice pentru ceea
bdtut pe umdrul sting: Dorn'le, ifi irlrrccilrrr ;1t,stul, e ce face omul esta in noapte. . . ieri diminea{5 am cdutat
mi;teaur; gtim cd eqti prost de sincer Ei pus pc irrlrlt,bu- in diclionarul de neologisme. . . mint ca un laE! Am vrut
ne, asa cd ifi vom dezvdlui adevdrul. sd-i dau cu el in cap in timp ce se bdrbierea in fa{a ogiin-
Varza m-a bdtut pe umdrul drept Ei mi-a Eters o fo;rie zii qi fluiera printre dinli cintece, am gindit cu cruzime
peste obraz, in chip de consolare:- zeci de variante cu care s6-1 qterg de pe fa{a pdmintului.
Noi doi sintem demult impica{i, pot sd spun cI prie* Dupd plecarea lui din camerd m-am azvirlit pe pat cri
tenie- ca a noastrd n-au pupat nici O"este Filu,l""^Da. intenlia fermd s6*i trag un pui de somn, dar de vreo doud
nu se face sd deteriordm legenda despre noi. "u Aga, sinlenr decenii n-am mai dorrnit de la ora B in sus: pleoapele par-
ldsaJi in pa.ce, ne doare in cot... or de ce zic unii'gi alliil cd-s de gum5, am nisip in orbite Ei ajung in fala ogtrinzii
_In continuare, fdcind eforturi sd imi inchid guia cas_ de unde md priveEte un tip holbat, cu pdrul vilvoi qi
catd, arn aflat cd varza urma cursuri de lirnbd vllonil, iar -- aga in general cu un aspect care nu insiprl mare
capra se perfec{ionase intr-atit incit ob{inuse o rliJrlomi -
incr"edere in capacitSlile lui de a numSra rar, pind ta
de caprd de lemne. i:inci, pe degete.
Cel mai bine ar fi si incerci in altd partel :r r;tri* La combinat unde aveam treabd, am ajuns cu o intii'-
gat -voioasi capra. La ciine Ei pisicd, la qoarece r;i pisicd, .riore zdravind gi primul lucru care l-arn fdcut a fost sd
]a om.. . nr,r ;rsez pe un scaun, sd dorm cumplit zece minute, apoi
Dupd asta au spus frumos ,,noapte bunij,, :-i s-au ur* s;,r I,' l)ropun oamenilor 51ora cumsecade sd le achizifione;:
t,rl ulil;rjrrl fiindcd seara plec cu primul tren in oragul ri.r I litli l)(' ttll tilt care sforaie sd rcnunft' lil ol)('l'ir(iil rrsl,r,
rrrcu, ,,irf pat ia mine((. prirrrul lttcru ce mi-a venit in minte a fost,,titt:i <'tt ttltt-
'I'oate hirtiile pe care ar fi trebuit sd le semnez au rrrirl", tiprtl chiar a tdcut Ei m-a lntrebat destul dc spcriirt:
clispirut de pe masd duse de un curent misterios, mi s-a
,,vi1 c riru, r'umva?'(; m-am dus inapoi la patul meu de su-
oferit apd cu paharul gi cana, ;i o maqind care m-a dus fcrinfir ;i rlc acolo am inceput si fluier cu triluri. DeEer-
inapoi 1a hotel; Eoferul m-a con'dus pind sus in carnerd liir;itrnea cleEertdciunilor, toate-s deEertdciuni, inclusiv
gi cind eu arn intrat in baie sd rid nu stiu de ss sl Sahara... q
a intrat in clulap, t-am gdsit acolo- cind -i-um luat- cra- Cind zoriie se blteau cap ln cap cu noaptea qi eu cap
vata pe carc nri-am pus-o la pijama. S-a enervat qi el, dar in cap cu nopticra, col<igul mcu de 234 a trecut la o altd
de pe hol, fiindcd o'a evident: cravata aia albastrd nu interpretare, recunosc, sur'prizi irbsolutd care m-a suit pe
mergea la pijanrirtrlr lll('ir vt'rrlt'. masa; a inceput sd vorbeasca limpede Ei rar, tr6ind cu
M-am imbrircat fruntos si sofcrul, mlscat acum in zbucium Ei plapumd zvirlitd jos, cele relatate. De
ficusul mare din hol, m-a urmdrit discret pind am ter- exemplu:
minat de citit toate anunlurile de la receplie, a ris deq- Mai dau eu un rtnd!
teptul, de a cdzut din hirddul cu pirnint, cind am rugat-o - Nu, Mi.[i,;inuuu! Probabi] Mili ii pdlea cu obiecte
pe receplions1f, o blondd fdri experienli de viald --
contondente, fiindcd a venit tirziu acasd gi pe scdri a adu-
sd md asculte pe-dinafard tarifele in lei gi valutd. - nat varul de pe pereli cu paltonul cel nou. . .
Dupd asia am vdzut, un film, am vizitat o expozilie de Bate Rapidul, nu m.d inueli cd mi-i cald, tot nu te
artd plasticd, m-am cam amelit la cel mai bun restaurant iau-de sofie! Aqa deci, pro,mili marea cu natriu-c]or cu
clin oraE, iar m-am dus Ia film, am acostat la iegire o ti- tot Ei dupd aia ii vorbeEti de fotbal. ..
ntirir <rrr plctc Lrrrclrrioase care s-a dovedit a fi un tindr cu
mustir{i 1n fttrt'rrli{ti, nl-lll frr,r,lrt pc ol)rilzul unc'le-mi li- - Sint cardiac, touard;e inqitm, de nic ntfdr r:it,
giLul,!
pise o lopirtir c'rr tlr'1illr. li l;r onr 2iJ trr lrrn cl Lrs inapoi la M-;rrn r;rrit. rlin rrorr ?n plrt, si irnr ustcptat cu perna pc
hotel. Pe Eofcr l-anr lnr:ltis lrrlr o rrlln)to instalalie sani- urt'r:lri rlirrr irrllr(,a ;i ltlcc'lrrcl cctileanului stereofonic, apoi
tard de ia cinematograf si 1to;rlii lrry,r'll irr liniEte despre m-am dus .jr:s la receplie qi am cerut o altd camerd care
deznoddmintul filmului . . . mi s-a dat pe loc, fiindcd colegul meu sforditor a ldsat o
Vecinul meu, joagdrul Europci, cnr lrr 1rlrt. rlr.jrr ;i citea: piingere scrise la receplie, cum cd i s-a repartizat un tu-
m-a privit pe sub sprincene, a mormiit Ei cl trn ,,bun5 rist de apartament, poate scdpat de Ia giumeli, care noail-
seara, tovardse(', cu care puteai bdga in boale un piton qi tea umblS prin odaie, std pe mas5, spune rugdciuni qi igi
s-a virit bine sub plapumd, eu am stins lumina gi cu ini- fringe cu zgomot miinile in intuneric. . .
ma ticdind de emolie m-am culcat. . . in ciipa cind cetii-
leanul Ene a trecut Ei pe la mine pe la gene, individul r:u
polipii cit parimele a inceput tdiatul lemnelor; intii a fir-
cut surcele pentru un foc de tabdrd, dupd aia a atacat cei
mai barosani copaci din codru, iar peste jumdtate de orei se
opintea si scoatS. pe nas un munte, in interiorul cdruia
orchestrele James Last, Ray Coniff gi Sile Dinicu se bir-
teau cu viorile qi pianele. Foarte repede au ciEtigat conl,rtr- O STTUATIE 9
basigtii, eu m-am dat din nou jos din pat qi de ast;i da-
td m-am dus la el, hotdrit sd-i curm mirgava existcn!5
de noapte pe care o dezvdluia unui intreg judct; zi'rcca cu
fala in sus, cu miinile lnqirate cuminte pe lrlrrlrrrrnii si De mic copil mi-au pldcut hirtiile, toate accesoriile le-
zimbea ca un cal. g;rlc de munca de birou; la un an am beut o cAlimard cu
Mi-am adus aminte de diferitele sistorrrt' r'rr care poli (:t'r'rrlrrlii verde qi medicul a agteptat sd infrunzesc, dar

31
lr'-;ur pdlit nimic. Mama md culca seara intr-un sertar cle
birou Ei odatd, desigur din greEeald, tata r.u l(rr'(rirr,\(, <'on[,<.t fiinrlci avcati] singcle ulllirr;t,r'tt. I)t' t'l
-_u ""p.ut .j
m-a anexat la un dosar de succesiune matrimoniaia. lr.v;r zilc ttrii sund insistent o femeie imbricati in tttlgrtt,
eri, :;t.ii llr trlll r:itc o ord Ei sund . . . are la ea o coa-qd, inventar
fcst inapoiat familiei, invelit in indigo, fiindci smtecete l'ix. (lrt'tl t';i vine de la muncile cimpului ' '. vrea sd dis-
cu care fusesem imbricat au rdmas lalosar, ca probe-mu_ ('ut,(. ('u rrrirrc, ciar arn rugat-o pe vecind s5-i transmitS
teriale. r;rr virri lr-rna viitoare. . . chiar dacd e femeie, n-are dreptul
Revelatia cea mare am avut-o in ziua cincl am deslu* si rnii deranjeze cr-i probleme de serviciu in afara orelor de
git taina cifrelor: am inleles cd am 2 (doi) pdrinli, tata a Lucru Ei apoi, n-a prezentat nici o dovadd din cimpul
primit numdrul 1, mama, in chip firesc,'numdr-ui 2; cu muncii, ni<'i o aclrt'sit. [Jnclc ujtrrr{crr dacf, vinc cine vrea
bunicii a fost mai greu, c.lar i-am numerotat qi pe ei, cu gi cine nu vrea qi se' prezinti ctr tot fclul cle cereri . . . de-
j A. _!i 1 B; sora mea cea ntilr(' n-ir plirrrit numdri fiindcd sigtrr cd arn sd-i scriu pe hirtia ce mi-o va prezenta ,,Itu
ia 17 ani a fugit de acas6 cu un irvirrlor rlirr aviaiia utili- s;c aprob6(( . In caz cd directorul imi spune sd ii satisfac
tar5, care a dus-o sd-i arate cum stir'pr,:ilc cl gindacii de cc'r'erea, asta-i altceva . . .
Colorado. La virsta adolescenlei m-arn inrllagostit nebu-
neEte de fiica unui arhivar cu minecufc si limbii albastrd
de atita creion chimic. . . cu fata aceasta, ce picat c6 n-a
inleles nimio din farmecul tinerelii, ne plimbam prin parc,
eu linincl-o de 5 degete qi ii povesteam despre capiiolui
pasiv .si activ, despre bilanluri trimestriale, ea stdtba pa-
sivii si irnr aflat mai tirziu cd s-a m6ritat cu un spoitiv
carc nunraltr rlin rloi ir-r doi pind Ia zece, dupii care ii TiRACTIIJ lN LAN'fr
apuca sonln u I.
Visul cel marc nri s lr irrrplirril r,,i rrrn fost angajat in-
tr-un birou, unde rAspunrlr.;rrrr rlr, lrirt.ii -- cred ci numai
marii descoperitori trdiarr ;lri(,nr(,n(';t voltrpl.i"t{i, ca mine,
atunci cind aplicam sub ;tarrrJril;i :;r'nrrr;il.ru.;r, rruntirul cle ,\cum imi este evident de ce m-au invitat lcsuleqtii Ia
lnregistrare,gi, ce fericire!, crinrl sr:ri;rrrr ;rpi'istrt ;i cite!: rnasa de prinz! Nici vorbd sI pice jos Ce admiralie pentru
,,nu se aprobS, revenili.(. Unchiul mcll il vt'rrit irrl,r.-o zi nelnuritoarele meie proCr:clii literarc. Cred ca nici nu
cu o cerere de reparalie a unui burlan, dar in bulctin t,ra te-au eitit, au auzit de la al{ii cd sint ,,un tindr care vine
trecut in loc de Marin, Marina gi n-am putut sd-i elibr:- puternic din urrnd(( gi au hotdrit sd fie iinpreuna cu rnine
rez aprobarea de reparalie. L-am plimbat vreo 6 luni . la finig, sir iEi inmoaie gi ei gurilele in cupa de Eampanie
care se oferd, de obicei, invingdtorului.. .
.

inmormintarea a fost foarte frumoasd Ei mdreafd, au piir.-


ticipat 110 oameni si un popi. De unde am certitudinea asta? De acolo. Tocmai cind
In biroul aldturat lucra o frumusefe de domnigoarir br'r- ne pregdteam sd ne aEezdm la masi, Icsulescu, desigur
trin5, aproape de virsta mea gi i-am inaintat in dubltr dresat pind la cele mai mici arnSnunte, se uitd la ceas gi
exemplar o scrisoare de dragoste. Mi-a r6spuns printr-o zice fals jovial:
aprobare, dar pind sd fac referatul, sd md interesez la ca- -- N-auzi, frate, ci sund? O fi Mirandolica! $tii, se
ilre de viala ei, s-a miritat cu un altul, tot de la noi, apLeacd el spre mine gi roqeste cind il privese fix, noi
care nu i-a cerut date biognafice Ei nici ce au fdcul. pirin* ilvem o feti!5; ai s-o cunogti imediatl
Nenorocirea pentru el era ci incd nu sunase nimeni,
,tii. Am rdrnas singur, dar nu aq putea spune cir rrri ilis- J.rrobabil ,,feti!a( nu-gi potrivise ceasul cu al 1or, a$a
place. Am imbdtrinit, e drept. O cdlimard cle ct'r.rrclld pe (:unl se procedeazS, de obicei, in acliuni de comando, fiind-
care am bdut-o de ziua mea, mi-a produs niqtc irr.suri gro- <'ii, r'vident, eu eram fabrica de apd grea care trebuia in-
zave Ei medicii mi s-au adresat cind imi firt'r,rrrr spildturi, l.ii t rrr:t'r'itd, apoi distrusi.
?D
:l -* I)urnllrlfh lI i]rrbi verde 33
-_ Nu mai sund,.se mird el ca pr.oslul rrri rt,flcc
nrila de chinurile prin care trece. Mi s_a ;i r I rrr, rrr {;r l titcc c rriistelio;iJ c:rttrcllitltl sitrrpltt
O si sunt,', il iini;tesc eu gi ii repc,,l lrir.trll r lii,i,r,1,,11' r '.,i ('u ;ts vrea sI il string de git pe fostr-Ll ci
- pe genunchiul r,r' rl,rt,,r r,u, lr(l il invifat-o la timp gramatica.
de viitor prozurntiv_ socru cioci,nul pumnuiui, ln chip Je
rronsolare. Ilatr.ir-rui incA are rt,llc:;e i,r.rur", aqa cd 1.1,. ,,rlr ':r.,;r viitoarea mea soaci:d, cu o intrare trium-
zesc cu un gcnunehi in falcd ;i ochclar.ii pe co\ror. 'd
tre_ f,rlr, Iirr, rrrlicr.16 in fa{5 o oa]e cu sllpd, qi miopia imi
Vrea s:'r murmure o scuzd, dar clin gitlej nu_i ies decit j,,,r,.r lr,:;lr': rni se pare cd aburii ies din n5rile..ei, crccl cd
sunete (r'()nraflnonesti. Urnbldm in pai:iu labe dupd oche- r,' , rr;rlt, Cr-trincl -sl fum cincl am sI 1e spun"ferm (?) ;i
lari si r.trr nu'zim cLirn sund ,,fetjti{(. Cin4 intri ;;J;* r.r',1rr, rrl (?) ci nu inten{ionez si mi ciisdtoresc incA, Si
fcsulcs.rr,, l'r'nr.ic--ltrir.tilt cle soacri, voluntarzi, rrr,rr virios cu fiica 1or, cai'e si-mi scric scrisori in pli,:.r
eU Llt1 llttl'ttsor p" lrr,z1 rlr. srrs (,ilt'(,ti(,v1ll3 si in-*slva, 1;i sd pund virguld intre subj.ect gi ttredicat.
atftUrg 'r.1I)lci
dc, pt. lt;tr'1r';r r.r';rl;rllii ;r :;lr.;izii, rt,i :;i.{,,r. I'r.rrni.c_n frunte] mi-ar place cie ea, n-as zice nimic chiar dacd iir
stti.r ttt;rs;i, ui rlir;r'Lrlirrr rlr,rr1rr.r, r.,iitt,,. ':rr,line cd avionul este verb. Dupi ce termirrdm de mincat,
-- cirr'Lr! lrrrr. rriirrrir':l rl()rlr'L,ntLrrd Ei gras'l ei sea* ,rrrr si atac subiectui predicatului nominal substantival qi
mdnr leit clr vo{roir, unui birs-bariton aflat'in 'volrrfia h-ri istoricd, de la latina vulgard pind in clipa
mcmeiltril rc.r'11. Qgi care au fosi in situa{ii de astea;tiu cd mincatul
rnaxinr de efoit.
Zscem si noi un ,,cucr-il{( de complezentd Si pentru cie.s_
';rr|r'i, intr-o iiniqte de cal'ou, este cea mai grea treaba
tinderea atmosferei, dar nu ne putem compara cu cloamna rlr'p. lrrme; pindesti sunetele care-li pot iegi pe gurS si
$aliapina. !l ]as pe bitrin si iasi inainte qi am o poftd lllll',r'i r;;i lirsi supa acolo sau te gindeqti cd incd nu c.sti
rl.li.iit-r:arribali<'i de a-l mui;ca de picioruf cane p&tciu_ l;rrrrili;rliz:rt r:u problen-ra: din ce partr: se r.lttce lingura
:;1rrc tinc'? lle la marginoa fitlfrrlici sllt't' 11ttt;i, sar-t de liL
It'rr,'ri P. lirrrli"r .r'1rr'l:rrii nici rcrli'isili. l{e r;r,rrlrrr.inr lierineleo
nt'r'lrr'r:ilrr rl. r rrii;r f,,i'rrlrri, r;r ltirrrlr;rrrr :t r'111111,11_' 1i ,.fcrli- rirrr';i irr capirltrl ol)tlri si itrrrp,ri'/ Mio rrtt-ttri pasit fiindci
1,:t(( r'in(, :il)l{, trrirr'' ,.u rrrirr;r lrrlirr.;i lrr ttrt vr'{.;ilr :r:i rrr;i irr',,)1 , il ,,1|1i1,;r'i, :torb tenfeinic Ei-i frai-l
ltttpat. I-.o pu1f, , rrrr :;, lrirulr;r Plir,,ilr, rl;u llcrrtt'rt a pune n-lina pe lTline,
ll*illlt ('(' f;rcr', rl();u lr ;1n jt (, irri il l;r irtlt,r'clr"o prti,,rii
pe un colt rlc rn;t:;li. Nr,[;rrrrl,r:;ilrr rlr, l)rrri rtr;rro clrit!.1-tl! irrl {()lrrirr:i, rrLr i'iri clcrar-rja nici dacd a; minca sripa c{l
r lt'; q,'t t'lc.
Scuzali-nri cri rrnr irrlir.zi;rl! pirric liicrr Ir:;rr1c;tiJor,
-
Mirand-olica. In agteptarea fcluhri doi mJr joc cu cr)colo:rqe de piinc
I.Tu face nimic! eu clirr r,rr1t. !)i. {iili"e le lostogolesc g:lleg pinir la }ollirandolica; cle bucu-
- 55 ne asezdur iaclau rnas6! strigi voios bi_ilrirtul. lt,,rrl
l i{r, aceasta face qi e:L niltt-' r:oiolilase dc' m;irii'ne impor-
-
o {uiculit5 si ii-ni face cu ochiul, de parcd treaba l.i,r-i i.irnfa ;i mi lc' returneazd. Prln s;ir"r-' pe unul diritre e1e gi-1
mare scofalS. .ti f:rc si eu cu ochiul, gi ianti $aliapinlr riri* irri'lninc zlmbind. ,,Feti!a(( nu rnai face nici un cocolog.
drrie fericitd spre i:uci.1.ir.ie, in titnp ce fiica r:i sc .ii .rr:ril It'siiiescit dd iama in luicd, qi mai pune dou5. degetare,
[uce cu oi:hiu1, eu indigo;i el suricle:,)avem;i patru sticle
cu ciucurii felei de ruasi pind o trage jos. O aranjr-rm, f:i1a;
l'rr h,.:re ! ti
de masi, nu pe Mirancloljca gi l:itrinul ioarnd luicir ir-, h'i5, imi sp,:n, agtia-s de-o clirnicie abso.lut nesabuit;i!
cioui degetare.
Tu nu ai rroie sa bei! ii e:<;r1icd fctei, acli<,i si ;rri-^
:\jling in sap;i de lemne i{rarte rcpede. E foarte limpede
- ;r-ostul c::. Mil'anCcrlica i a gi alli neferirili ca rnine au altei:'iat sd sune l,{irando-
ceapi es,te inri-i r,rn copil. llrrpi lrrl_.: li<'iL gi dupd ce s-au ospA.tat bine, s-au uitat pe sus dupi
aratA, cred cd e:te un copil foarte'dezvoitat (.iu.(,ii niilt-" ;rvi,)irne cind tlccea pe lingi ei ,,feti!a-{6.
cat calciu sandoz cu polonicr:i.
Disculia lincezc;te, suferim to{i trei, dar. r, ;rrir si md \rine nrama soacr'5, da'nu a lTlea, c:ut fclul doi. I)ezas-
apuc eu si incep vorba, cine stie, chiar dirctr :rrrr lrfr splrn Irrrr l)r's1.c! Mie nu-mi piace peEteicl E pr-ltin si:us: il
cd e cald afard, ei ne gi binecuvinteazi.
rir,r',(, il rlr.:test, i-aq da picioare in fund Ja saranturi, a;
;lnn", rir'lii1 orice ostropel, aq trece cu buldozerul peste
34
JD
icre. Rdmin statuie qi privirea mea il alarmeazd pe Icsu* l,r frrlrrirrccr(l n-am gdsit nimic in cutia de pogtd, aqir
lescu: , ilrrcr,lrrl r:rr incetul m-am linigtit. Ceva insd imi spunea
--- S-a intimplat ceva? ci'r tloirr rr-rrrrr sd scap aEa uEor, fdrd sd fac nota de platd.
$ui qi intrebi, tatd bicisnic! Dupd ce !i-ai blestemat
zilele cind fi-ai cunoscut viitoarea jumdtate, dupi ce ai
Mir irflrrrrr irrt,r'-o vizil,6. la o familie care avea o fatd ce
irnl 1-rlrit't'ir tare mult. Ce mai, eram indrdgostit! Viitorul
rogit in fala mea pentru comedia prost regizatd gi jucatd" rr('rr prezumtiv tat6 socru imi spune la un moment dat:
dupi ce to-rri plimbat hai-hui cu mine pe sub masd, mai Vin qi Icsuieqtii! I-am invitat Ei pe ei,*fiindcd ne
gi pui intrcltari? --
cunoastem de mult! Am zis sd fim rnai mulli ]a bucuria
Miu rni se dd bucata cea mai mare. lmping scaun,u} asta!
iuapoi qi rnir rrit la un tablou de pe peretele de vizavi: Halal bucurie! Primul lucru ce l-a fdcrrt lcsuleasca,
-_ Frunroirsri .ltictrrli! ril)un cu glas git,uit. atunci cind a duduit pe parchet, a fost sd md priveascd
Trei capete se intrtrr: clr la r,orrrirntlii, cu profit de pri- scurt Ei sd spund:
lej Ei o jumdtate de pe;te o pas()z sulr rnasd; dacd au l5sat Domnule! Cind ai fost la noi in vizitd, dupd p1e-
uEa deschisd, atunci cu siguran{ir c:i vine gi pisica din - dumitale,.am
carca observat cd ne lipsegte o lingurild de
celSlalt caplt al cartierului, fiindci aroma muideiului e :rrgint at kinogramd pe ea. E mostenire de Ia mama. . .
capabild si rniEte Ei iimiba unui clopot. $i in ziua de azi sint buriac. Dar gi lingurila e la
Mimez mestecatul, vir in gurd un cocoloq barosan, din mittct.
cele fdcute de Mirandolica, qi cuget asupra posibilitdlii
de-a o lua din loc cu peste 150 de kilometri la o16.
Cei trei reintorc capetele spre masi si Mirandolir:a ii
trdsr-re11r: irrcii o inlclepciunct:
l)a! ll o 1ti<'t,Lrrir [r'ilrrroirsi... l)(' 1ri<:l.orifI o cheama
-
Cronrolitogrirfilr! A;ir r;<'r'ic irl;, lrr rlrcrrltta.
Trebuic's{ beiru a1rii. I}r,irrr lryl;'r ;i inti mai torn un
pahar, il aranjez gi pe irslir, sirrrl, rrrr r;r,rrtirncnt rlc clor:rcd* PUTEREA OBI$NUINTEI
nit pur Ei simplu, un zidar rn-irr'llrrlr';r l'olor;i lu vcrifica-
rea orizontalit5lii cdrSmizilor.
Decit sd mi se spund ,,lua!i peqlc!'( rtt;rl birrc iirtr eu
mdsuri:
Buna mea soacrS ne-a scris cd dore;te sd vin6 pind la
Dacd n-aveli nirnic impotrivd, vd cer mina fiicc'i noi sd petreacd citeva zile lingi mult-adorata ei fiicd qi
-
dunneavoastrd!
deosebit de iubitul ginere, ceea ce a deelanqat in mine un
Familia uit[ de peste, se ridicd ca hipnotizatd, Miran-
dclica pune rnina ia inimd ;i de acolo smulge un ,,;th!d(, lrroces de gindire rapid, mai ceva ca la armatd eind tre-
buie sd deeid foarte repede eare este stingutr qi care drep-
care suni la fel cu exclamalia unui stadion de 40 000 cle tul; eu nu rnd pot iduda cd aE fi un oln de acliune, dacd ci-
nebuni, cind se rateazd de la 1 metrlr de poartS, in ulti- neva mi-ar spune ,,argint*viut' l*aE trimite la oculist s6-i
mul minut, la scorul de 0 :0. Cine-i suporter ctrnoaqtr, . . ..
recomande binoclu .. .
Imi inchei haina si adaug solemn: De astd datd ins5, toate reflexele mele au intrat in ac-
Me duc s*o aduc Ei pe buna mea marrir, si ne liune; cit o fi omul de mototol, in anumite momente ale
-
bucur[m impreunS. Ajung jos fdrd lift gi nrr nr-r opresc vicl,ii umbld ca o fuzee gi leagd ideile ca un eomputer. Eu
decit acasd, unde bar"icadez uEa. to<'mai trdiam un asemenea moment.
'Ielefonul a sunat toatd seara, o bund par'tc ilirr noapte r\l de-a inventat roata rotundd a plecat de la cea p5-
,gi nu mai gtiu, fiindcd arn plecat intr-o rlr'plrrs;rlc urgentS lr':rt.ri; ir$a am procedat Ei eu: decit un r5u irevocabil, mai
de doud sdptdmini. bint' o :;t.r'ie de rele care pot fi atenuate. Deei:

37
l)rirgu mea, de ce se facd maicir-ttr rlr.trrrrrrl 1,lini rlrr; o [ir;;[r'irnd dar numai dupi ora 1]. seara Ei numai pcr
;rir:i?ir frig, noaptea e intuneric pe la noi... ce_iLl lisir tc ; r;rllr';r nclrrminatl
clttci tr-r la ea, sd stai cit i{i doreste inima? Inima nrca Lla_ (lirrtl irrrr ajuns totuEi in acelagi pat era prea tlrziu, ii
tea ca un ciocan pe-o foaie de tabld, cred ca de aia a si rlrirlnscrn cu ochclarii jos Ei a mingiiat sfioasi cotorul unui
inchis nevastS-mea geamul . . . (ir'; urclr. Larousse aflat pe noptierd, crezind cd-i umdrul
A acceptat cu bucurie, dupa ce mi-a ldsat pe masi o rrrcu si a murmurat: ,,voiniculet(. Cu vorba asta a stricat
listi cu ce ar-il de fdcut qi ce nu am voie cle ficut si anr o noapte care promitea sd fic frumoasi, fiinttcd m-a um-
condus-o la gar[ cu miini]e in buzunare pentru a nu fi f lat un ris istoric, carc m-ll {inut pind in zori...
obligat si fac fatir clorintei clt: zbor. Am sdrutat-o tandru Md incerca foamcit, dar cu un efort de jumdtate ore am
pini m-a dat ios tlc p<' r;cirrir <:ontrolonrl, i-am Eters gi l;_ri rcuqit sd aprind focul, si pun iir incilzit oala cu mincare
din mers un pultic, cc(,il ('o l-rr lacrrt r;ri-si s<:ape clestele ciin care imi l6,sase din belgug. 'Iirziu am observat cd era
nestomatologic jr-rs, i l-irrrr irzvir.lil crr inirpoi 1te o fercastra alti oald; in oala asta, in schimb, erau niqte oud. Nu qtiu
inchisd. rlin ce cauzd. au inceput si explodeze cred cd nu puse-
M-am intors acasi pe jos, alene, calm, cu fruntea sus scrn apd clestuld, adicd nu pusesem deloc - qi sd sard in
gi pilSria in minS ca sd nu salut pe nimeni Ei sd-mi sa- toirtc pdrliIe. Dupd al doilea gcLme am abandonat -, partida
vurez din plin bucuria. Am fdcut o haitd de ajustare si si-rrnr iesit din bucdtdri.a zrtgrixitd intr-un galben, pe care
am savurat o sticlutd cu vin fari sd md uit la ceas, am l-;rr fi invidiat ioli pictorii din perioada lor galbenir, drrci:r
mincat ;i un grbtirel cu castraveciori, am dat un bacsis iru rtvttl, ilsil ceva, adicd gdlbenare... Albu;ul, ilr sclrirrrb,
cd s-a speriat gi tilharul dla cumsecarle, crezind cA sini irs<rullind de alte iegi ale fizicii cineticr', s-ir s('r.rlr; rrrtnr:ri
de la ziar. 1tt'.jos, irstfel ci m-am gindit si loLr:;r'rl llrr<ii1;iriir cit pa-
Iatd, ce va si:ricir inteliqt.r.rtl car.r,sc mrrlt'irzii pe cla- l.inorrr prrhlic, in cirzr.tl cirrtl ;rq li r';rrrr;r:; l;ilii lr;rrri.
tt'lc inedite ulc rrrrr,j 1-lr'oblt,ntc irrr,rlilt', irni spunealtt eu cu [,;r r,,'r'vi<'itt itttt r'frrl:tl,1o;rlri zittir o lorrrrrrfii tllit{uti ctrre
irrimit rizintl si l:,,,lrr'lrr,l rlt, I't'r.ilir.r' lrr r;tltrca asta am intrat tt ;t l'or;l ;rlirrril:r t tt ltpl;rrr,rt'. I,'izic nrilln eu, dar pot sd
la cincrtttrlogrirlrrl ,lirr r';rrlir'r', rl;r.n ;rlrr :tpttcat si vdd de- ;tl'it'ttt r';t v()('('il (' rtrr rlczrtslt'tl. ..
cit jumZrtate (lilr Iilrr, o lr';r11r'rlit,t'rr 1r;ir.irsiri, nriini pe Irrri enr f<llmc, visatn clcj:r grdlirelul cel fraged, insd
piept, li'rcrimi ;i f lori (lrc rrr,r'nrirrt.), 1rt'n1,r.rr ci-t irpt fost scos nri-lrrn -spus cd ducind-o tot in ritmul dsta, dupd o sdptS-
afari de guler, dc' o namjlii cu ochii inliicrintarli carc nti-a lrini, o chem pe nevastS-niea inapoi, daci mai am bani de
suierat la ureche, in timp ce-mi aplica intre omoplali o tc.Iefon cu tax6 inversS.
giampitrd cu cinci degete: M-am hotdrit sa mi hr"5.nesc cu propriile forle, din ceea
Suflet de piatrS! Oarnenii moilre pe caltete gi tu ce imi ldsase so{ia; lista de pe masa din sufragerie era de
rizil- nefolosit, datoritd stilului grii:it in care fr,rsese redactat5;
Lacrimile l-ar: poriidit ;i mai abitir fiindcd nu gtia
nimic despre arncie albe care imi lin mie loc de omoplali pr. pihtea, sd nu te doard bei lapte
de ei poli ag6ia, fird tean'ii c-o s5-!i cadd jos, qi-o - atenlie cum umbli at chrbt. sf., frt.,
-traistd cu oud. .. untul se pune at cu{,itttl nu inu.
Am ajuns acasi sdtul, culturalizat, am scos din clr,rlap - inc. ciorba, e i,n oals albs.,;i ctt toartil,'ls. si n-o lasi,
un pachelel de long-uri dir-r care am savurat clotr:i, urra - toatd. noaptea pe erq.
dupd alta. Am dormit fard vise qi 1a ora 5 fdceant ginina:;- Te srt,.
ticd in fala ferestrei inchise, sd nu speriu copiii vccinilor
de vizavi, care s-ar fi intimplai sI tri:ir<'ij;rt'rr<'okt, in ,\rt(t-rnd,, acum sigur cd da, am rniriit eu Ei mi-am tdiat
drum spre olild. Eu in maieu sint ceva c('nu :;('1ro;rte cle- , l'r'lir: de piine, groasd ea, cam cit toatd piinea qi am min-
scrie, nici picta, nici pune pe muzicir... rrr.vlrslir-mea are , ('n o bucatd de franzeld ce am gdsit*o in acelaEi loc.
1';11
o vedere slabd Ei, chiar dacd ne-alr r.rrrrrrr;(rrrl vara, am Nilt ,1,,'[ tle fumat nu aveam, aEa ci m-am c'l.at ora
'a
38 39
lB n-am agteptat nici 1 001 de seri; ce era sd fac? Am l)c ce? Si md PiePtene?
inceput sd citesc o carte de bucate. Bine cd nu era nimeni l)ragul meu. . . aici a fdcut o pauzd de efeet 9i eu
in preajmd, m-am mirat Ei eu ce urit pot sd md exprim. iurr lrrofitril de ea sd mdninc qi sarea ce mai rdmdsese in
M-am sculat, m-am imbrdcat qi m-am dus la un cine- solrrifi"r.
matograf, de astd datd Ia o comedie, unde am plins tot Itiri am terminat unul dintre cei mai perfecfionali
timpul qi iar am dat de namila aia cinefild cdreia i-am '-- ai mei,'rrre,
roboli Pe tante Hildegard!
spus in timp ce m5 ducea pe sus: ,,omule, dacd faci muncd Auzi, Ct"*ulierai l.u incd din gcdaid elgr cu
manuali de finele nu mai da in omoplalii mei!(( M-a scir- fontanela buzunar. . . ct:-fi vori'/ Ce mI intereseazd?
pat din mind si m-am adunat incet de pe jos, fiindcd nr,t l,'i-o irnprurtrut 1.lc citcva zile, c'a iti va face tot
aveam de ce qi rrrrrlc si-"r nri griibcsc. -
menajul, va g6ti, va lustrui, va spdla, va scutura, te va
Ineepuse si ploul ;i-irttt irrt,r';tt srrb un girng, unde arn inveseli, te va imbdia. . .
aEteptat ca ploaia sd nu tleltci tlt'cit, pt'slt' t:cle 20 de 2i1,.:, IVlinunat! Vine nevasti-mea aeasd Ei tante Hilde-
dupi ce urma si revind ncvrtstli-rnea. .. nu pleacd omul gard - cu becurile aburite md spald pe spate! Am dat sd md
aga, tam-nisam daci plou6, nu? Mai ales cd-mi schimba- iidic, dat orgoiiul mi-a ficut din nou semn. Ce mai incolo
serd umbrela intr-o cofetdrie. Risui cel mare era cd eu nici gi incoace, ain acceptat! Cramalierd, sint de acord cu tine,
nu am umbreld. . . ckrr cu o condi{ie!
Am intins mina si vdd daci mai plouS qi o femeie -- Orir:c, dragul meu! a acceptat e} cu entuziasm.
cumsecade mi-a pus in mind 3 1ei, monedi. M-am gindit 'l'r' rrrrr{i ;i trt cu mine! Dacd tanti asta vrea sd
cd nu stricd sd-i dau un telefon soliei, dar orgoliul mi-a scuture covontl irt l,irtrp ce eu sint cu picioarele pe eI?
dat ttn ghiont, a;a cd am bdgat banii in buzunar gi-am zbie- Asta in cel mai btttt t:;rzl
rat cluptr cucoilna rria milostivd: ,,bogdaproste, tovardEdl(( Am ic;it rapid Ei llc-ittn pierdut in rroirpte cl-r doi con-
Am rdnrirs nrtnlri ctr irr 11lrn;1, ccilirl{i irrr gilsit subit de cu- :ipiratori clin ciwfilc lrrottste, cd dia numai nclaptea se pierd
viintd c.i ploaiir trlllrtfi;rlli tttt-i ittcotrtorltt prea mult. . . in noirpt,c, ziLtir tru se pot pierde in noapte. - '
Am pornit Ei t:r-t llr irr plolrlr:, slrt't' <';tsit, cu gindul sdinc.
mi,nc. din oala ulbsLr., ori ct'-o fi; rtt-ltttt ciocnit de-ttn ce-
*
tdtean, am spus pardon,, el zr spus:,,servu$, ntd, cr:, te-au
luat dqtia de 1a meteorologie de pluviometru?(( Mi-am schimbat foarte repede pdrerea despre fostul
Era bunul meu prieten, Augustin Cremalierd, reputat meu eoleg, A. CremalierS, fiinded tante Hildegard, intr-
coieg de bancd in a VI bi, actualmente ceva constructor adevdr fdcea cii un harem, din punct de vedere gospodd-
de roboli, sau aga ceva. Fusesem o datd la ei in vizitd resc. Casa ardta ca o farmacie curatd, citnrdqile aveau un
qi-am iegit ln fugd, fiindci mi-a deschis o alcdtuire de guler atit cle tare ed puteai sd tai piine cu eI, mi se oglin-
ofe} qi becuri colorzlte care mi-a spus ,,bun6-z.iua'6 cu o cleau seara toate firmele in pantofii superlustruili.
voce-care putea pr{lvoca naqteri spontane qi Ia o bibi- Dupd orele de serviciu, procuram cele necesare prinzului
1ic5... Ei cinei, ne dezm6lam cu niqte bucdtdrii polineziene qi ja-
Am intrat la o bere qi i-am spus toat6 tragedia mea. poneze, tanti asta fdcea totul 9i cind masa era gata pusd,
M-a ascultat cu atenlie, m-a privit la fel cum lingeam ne chema din camerd unde pdcdneam din ligdri ln fala
pind Ei modelul cu flori din farfurie, gi mi-a spus conspi- unei table de Eah:
rativ, privind in toate pdrlile: Nla-sa es-te ser-vi-t6! Pof-tili la ma-sd! SA vd
EEti un om norocos, prietene!
- pe miini, g, B, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l',0 . . . pof-td. bu-nd!
slri-trafi
- dat din cap cu un optimism eapabil si-l fircir pe un Augustin o programase sd-mi spuni qi poveqti, -dao5
Am rril,ami-o scot din prizd, cum t'edea c5 mi se inchid pleoa-
milionar si treacS pe numele meu tofi bittttt[ii lui. p,'1,' r-le care aveatit conectat un electrod epic, pentru c5
- Zinl mina
Dumnezeu
lartd-md cd !i-o spun de la obrlz, <lirr !i-a pus
in cap!
,,r,,,,',,r si electrozi de poezie, md stringea uqurel de bra!,
r;ri rri I l'ringd. ..

40 4L
Mii gindeam cu nostalgie la faptul cd numai n(,sansa r,' ;r,,1 r;;r Iitt barltttl, ditr uticle intirnpiiiri, chiiir ciacit [irr
a fdcut sd nu-I intilnesc pe Augustin Cremalicrd inainte sA
rlr'\'tr,rrri rlcrtrult apuse, rdposate sub colbul is'uoriei, pot
rni duc la primdrie imbrdcat frumos . . . €h, nu-s toate in ';,1 lrr'/,r,;r,r'rr trr oric'ine ale mecar un gram de simlire la el,
via{5 aga cum rloreqte omr.rl, oft:lin eu si-i coirandam lui ,r:;rrlr,r'irr{;r r;lisictoare, ca de pdrtaq direct }a acesie intim-
tante Hildegard un coctei] Riobravomarasquino, o com- 1rl,rri.
pozilie capabild sd faci vilelul sd zboare. ( muit prin bi-
)lricciuL mc'u clerroclat de-a zdbovi mai
Intr-o searir rn-arn intors ma.i tirziu si l.-arn gdsit pe lrlioteci decit discoteci mi-a adus sdptaminf trecrrtd pe
Augustin pradi unei deznddejdi totale: n),rsa mea de sub geam, de unde se r"rdd atit de frumos
A clis;pirlrrl ITilrlr.qarrl! Cind am venit acasd totul crrstanii, un manuscript ingdlbcnit, scris cu iitere gotice,
era-vraigte, vasclt' rrr's1til;rt,r., irlla clirrlcrr ;rfarir din vand... rr<lnotat cu chirilice qi completat cu s;cricre latineasci,
Copilrtl l)lltttr'r'11',' 'uttlt1a,ris, ceea ce mi-a procurat o imensl satisfaclie. Par'-
- Qxrs copil, ci-l 1rt rru lri coPil'/! crrlgind cu lacome privire citeva file, arn rimas increme-
- Pei, asa se spullc irr or';rzii rll rrr;lr,; r.. rril: aveam in fald celebrul ntanuscris al ,,Dragostei nefe-
-Am inceput s-o cdutim ln ula1r. srrlr rlrrlrrl:, ilsa cum
c1
t'icite. ;i plind de pilde, dintre Terches-Berchea si domnifa
eaui.i un lucru mare pe care l-ai avut cu citcva minute t't'rt bdlaie, Hodoronk-Tronc, scrisd. de Et"ixiriu de Tramort'-
mai inainte in mi;ei si in fa{a ochilor. Tante Hildegarr.l, l.rttr,':, c:iilu.qdr ursttli.n, carele le-u uegheat tLltimn suflare"!
lipsi la apel! Incepuse sE ploud gi am iegit in stradS, cu- M rrrrr rirliclrt. nimcit, in-am indreptat irnpieticit spre
prinqi de presim{iri suinbre (ca in romanele proaste, in Irrtrrttl :,,i llrllirrrri rlirilr'ilrttil.or dc cdrli, care rnirosea de la
alea bune presimlirile sint frumoase), pe stradi nu se ve- o porl;r rr:,;lllr,rvilrr :,i lrrttt irtlt't'ltitt c'tr glzrsul pind la
dea picior de om (1:rrrl). I)escurajali, am colindat tot car- 11t'rrrtrrclri lrrlc;rl, irr lruo{it', ('ttln il lirisit ircest- ncnreluit
tierul, ne-am intors si chiar lingd bloc, in spatelc tobo- rrr;rnttscris. A r-is ltlostt';rr' ;i s.lt it1-lrtc:ltt sit irtri faci avan-
ganului copiilor, nrrr ;rrtzil, r'iselc stridonlr'. Da, cra tante suri strivczii, despre o cinzeaci pr) celre ar bea-o cu pli-
Hildegard, o tincr in llllrlc rtn rolrol. z<lravdn care cind 1'r'1i., rl;r('i"r ,,dorrnul Eorecar de bibliotc'ci(( ar binevoi sd-l
ne-a vdzut s-a intors; llorl r;llrc rroi si no-a spus limpede: .iiylrrc:rrsc'i cu rr zecea parte dintr-o suta cie lei. l'{*a asigurat
Sara bun5, daril cri darcA sint atent fali de setea lui istorici, imi va aduce
-HilCegard, cu toate beculilc rosii, lr nrttrntttr';t1,, irtit cit sirptdminal qi la domiciliu, cite un terfelos de dla, iar
putea ea s5 murmure din pieptul ei anrplifi<'rri ck'50 deW: pentru o sticl5 cu luicd de Tur! imi procurd Ei planurile
El es-te un vdr de al mer-r de la de construclie ale Turnului Babel. I-am dat 10 Iei, mi-am
-Cine nu crede povestea asta nici si n*o{a-ri! citeascd.. Iuat pre{iosul manuscris sub bra! qi am alergat spi'e casd,
dcrnic sd-l savurez in noaptea ce-o aveam imbietoare
.

lnainte.
Acum, dupd ce l-am citit, tradus, adaptat ia epocd (aEa
sint eu inteligent, cind e vorba sd fac ceva serios), stau
in fala hirtiei Ei bocesc ca un nevolnic, dar e un plins
estetic Ei lacrimile se opresc toate pe virful nasului. Miia
pentru cei doi md opregte sd 1e Eterg, de asemenea n-am
MAI ORBI CA MONTAGU... nici o i:atistd la indemin6.
Desieur ci pdtimaEii istoriografiei au oftat nu o datd
nirvanic, gindind cd ar putea mecar sd pipdie coperlile
;rccstui manuscris; eu l-am citit, dar l-am Ei dus inapoi, cd
Agtern cu sufletul rdvdgit de tristele acrtslt' r'induri,
r\{':rrl inventar la bjblioteca municipald, seclia cdrli pen-
lacrimile mi-au inundat obrajii qi zdrese irrot't'r-rta coald llrr <'o1rii, gi bdtrinul beliv a ameninlat cd nd spune Ia
albl de autor, doar ca pe o pinzi in depitrlirr'(]; anl crezut ,,()r'tl;rrrr"( daci nu-i aduc nlucig&iul. $ansa m-a paralizat

43
42
o elip5, nu-mi venea sd cred, era prea frumos pentru a
fi manus-crisul, dar rearitatea si febriia lecturd a invSlat carte eu un grddinar Ei era de multe ori virzut
p". iI zdbovind printre cdrlile gi manuscrisele pe care Nimbus
fa{a evidenlelor si eu md inchin inaintea acestora."r-J" tre furase din dreapta Ei din stinga, gi pe care Ie folosea,
Pentru cei care n-au auzit de acest manuscris, un echi_ .din cind in cind, sd lumineze calea -'rreunei ibovnice cdtre
valent mult mai de pre! decit diamantul Kohly_""C^lE
vrea sd fac o scurti gi sinteticd introducere in subiect;'s_a aleov. La 15 ar-li l-a luat pe biiat la vindtoare, i-a pus
qtiut pinri acum cd-el s_e bazeazd, pe fapte reale, p"t.elute spada in mind Ei nevirstnicul Terchea-Berchea a inleles cd
cam in secolul al XIV-jea, spre sfirgit, intimpldri'"ur"
va scipa de ingrozitorul sdu tatd gi de insisten{eIe }ui,
neobisnuitul lo-r, prin desidiurarea 'cu deznoaa*i"? Hil; o.irr numai dacd va deprincle megteEugul armelor Ei arta cron-
au zguduit serios congtiinle ale evului c1e mijloc qi au Fa_ {dnirii piciorului dc mistre! in din{i; s-a achitat con;tiin-
vorizat o eflorescen{d aparte a renaEterii, carl s_a pie.Jut cios de datorie, a dat cu zgaibele in sus ciliva cavaleri
apoi in.r.arile si g.n.r.irsel. ci sr.rbi.r,lr,, tricmai prin uni- ctt ocazia unor ciocniri fdrd importan{d gi tatdl sdu, tot mai
eitateir lor.
mult cufundat in belie Ei desfriu, s-a declarat mul{umit
ci'r pcntlrr ir{:t'ir 1:r.r.iolrrlit, o irrtinrplare roman_
ci fiul s6r-r merge pe cdi bune gi l-a lSsat in pace. Terchea
. -Desigur_
ticd era c-el pulin cit un trdsnct din st:nin si oamenii nu
ins5, dupd ce a treeut stagiul de grosolan profesionist, s-a
inturs linistit la cdrli Ei ia urmdritul stelelor pe boltd, la
erau pregdtili ca s-o. inleleagi,-s-o perceapd in intreaga ei slrtrlierea plantelor.
unicitate. se mai qtie cd fapteie s-iu consumat in mirntii Lrr o r.lt,llitr'[irlc rlt' o z,i tl<'mt'r's <'itlat'c si o ttoitl-ilc pe jos,
Bavariei, acolo uncle mdrcil-e Ei ducateie;;-;;;;;;;rt;, se lirtt rlorrrrrriill lrri (lttstrrv ',1'r'orrc, colric ir lrri Ninrbus,
rrf
ca ciupercile dupi ploaie, iar lupta pentru putere imbrdca, ltt fcl viltluv sii t.lirr ;rcclcirsii nroLivc, eiu'o iiv(,il irrsni o fata,
cel mai adesea, forme singeroaie, in care erau sacrificate pe llodoronk, menitir inca de micd sir ia calea minastirii,
destine, oameni gi spirite, fdrd discerndmint; era epoca in fiindci tatdl ei nu suporta picior de femeie la castel, in-
care vorbeau spada, ciolanul trintit pe masa de stejar .afara acelora care ii lncdlzeau lui lurloaiele piroase.
intre blide, focul pus mirgav, biciui zvicnind; literlle Intre cei doi era o duEmdnie alimentatS de sute gi sute
zdrobite plingeau in bdltoace cle vin qi singe. tr'eudaiii mari de incidente pe eare Ie intrelineau cu intrelepciune, mai ales
luau, cei micl luau, biserica lua, tilirarii-luau, te miri-cd iarna, cind se plictiseau intre perelii groEi de piatrd; de
bielii oameni mai aveau ce da, qi cind nu mai aveau ce altfel, incheiaseri si un acord tacit, de atacare alternativi
da, plecau incotro vedeau eu ochii, depopulind linuturi, a domeniilor, dar ei st6teau deoparte, urmdrind cu sadicd
ldsind in paragind cimpul, livada gi izvbrul. In asemenea satisfaclie cum slujitorii se micelSresc intre ei.
condilii a inflorit Ei s-a uscat dragostea dintre cei doi, Cu timpul, au ajuns si creadd intr-adevir ed existi
|1ng|ta -de oxigenul in{elegerii, de mlediul propice dezvol- a'notive reale de urd Ei nu se sfiau sd se ameninle, prin
tdrii, afirmdrii qi implinirii depline. curieri sau viu grai, ci-Ei vor gdsi linigtea in castel numai
Terchea-Berchea era unicul fiu al markgrafului Nim_ cind adversarul va atirna cu limba pind ia genunchi spin-
bus Zehrgut, rdmas vSduv de tindr, tocmai*datoritd felu- zurat de gratiile ferestrelor, ori in chip de porc prdjit, cu
lul brutal in eare inlelegea sd-gi trdiasci viala gi sd se acazia vreunui incendiu definitiv.
poarte cu semenii sdi, indiferent dacd li erau apropia{i sau
Trecerea principelui de Hessa prin linutul lor i-a obli-
nu. Solia i s-a stins in tdcere, cu o dureroasd discrelie; gat, vrind-nevrind, sd se afle aldturi la primirea aces-
ceea ce a linut-o un timp in viald a fost rodul pintecului,
zdmislit brutal, dupi o noapte de belie Ei o vlndtoare fdrd
tuia; cei doi tineri s-au zdrit pre! de citeva minute Ei
privirile lor au spus tot ceea ce era de spus. Din acest mo-
rezultat. Nimbus, mereu neschimbat, a incredinlat copilul, rnent se declangeazd tragedia. Hodoronk-Tronc s*a intere-
pe atunci de 3 ani, unei bdtrine menajere, care l-a legirnat
sat printr-un slujitor credincios despre tindrul acela chi-
Ei pe el, inainte sd se scufunde o datd pentm totcleauna Jrr,; qi a aflat cu amard jaie cd e fiui celui mai bun duq-
in zale, Ei gi-a reluat vechile obiceiuri. Copilul a crescut rrr;rrr ul tatdlui sdu. Terchea-Berchea a grdbit fatalitatea
departe de tumultul grosolan aI obiceiurilor. pdrintegti, irr zirr:r cind slujitorii tatdiui s5u se pregdteau sd atirne de
44 45
un stejar pe citiva slujitori ai lui Gustav. S-a opus, i-a rrrult, ca torma de manifestare) Ei Terchea tr ilrct'1lttt sl1
alungat cu iatul sabiei si le-a dat drumul nenorocitilor itre,getcasca fuga, ce avea se le aducd fericirea
inh-o lutttt'
nevinovali; Gustav a aflat cel dintii qi i-a trimis vorbi lui .l* i-t"i.r1"t"s Ei ostild. lntr-o noapte cu ploaie, insolit -dtr
J{imbus: ,,Aflu cir bastardul tdu nevolnic a indrdznit s5-mi fitrt gririlirrarului, Terchea-Bercheir a pornit spre castelul
dovadeascd crrnt ci in burdihanul lui zace milostenie pen- tctci'in alb. Aceasta iI aEteptrt la o portili secreti qi s-tg
tru niEte rrotrutbnice de slugi ale mele, care n-au qtiut ltrcat, fdrA vreun cuvint, in spatcle iui Terchea, prinzindu-l
s5-ti spinlccc oamenii ca pe nigte oi. FereEte-te de rninia stlins pe clupi mijloc. htrii zilei i-au- gasit, fldminzi si
mcil, rn) sir vin chiar la castelul tdu ddripinat, si mdtur uzi ;i i'irrir clt'-irtlirllo:;t, tlcpatlle de cei'doi tali,-dar mereu
porlol<'lr' <u lt;rrba ta slinoasd si rincedd gi sd-!i tai cu un cu s1-,itiltti, irr stti'lct t'ii li se va 1ua urma. Firrl grddinarului,
cosor n(':rs;(,n{,i1,. . . pripddite. Dupi aia am sd ar pe iocu} inlois 1a castel, s-a dus la Nimbus Zehrgut Ei i-a spus
unrlc a fosl <,oc,iolrltit f;rntilioi Zrl.rltlrrt, qi-lrrr sd plantez tot.r-rl; incilecarea a fost cirestiune de minute qi dup6 o
ur"z,irit(. l,lsr.nlirrlrrl (':rln ;t( ('rilrr r', irrvcclivclo sc intindeatt ririli colaterald pe 1a castelul lui Gustav' care tse pregd-
pe rrtrtlt tt'trri rrrrrll r;1rrr\irt, iirr'r'rrrillul (';rrc lr'-ir exprimat ti-.a sI dea qi ei o raitd colaterald pe la castelul vecin'
lrri rr viu griri tL llvut ul'l sfirsil: rlr,lor'1ll;'ir,rrl.. Ca sd nu-qi ,r't'le cloud grupuri au pornit in goand dupa fug-ari'
jrcseasci oamenii, Nin-rbus l-a ltr"rr; p{' Ltl) ciltr,tlhr sri-i scrie Calul lui Terchea-Berchea suferea de tignafes, aEa ce
lui Gustav Tronc. ;r t|01>uit sir-l par.isctrr;cir, cc'l d<t sr:l.rintlr ttrtttincl sir rt-tci
Epistola sa este la fe1 de infricosdtoare si semnifica- l)o\.;u';r.'l','tttrtliv:t lot't't'll;tr;t.l't'l tliltritrttirlir r;ilrrlitor';i 1lt'i-
tiv6: ,,F5td15u1e, care nu poli sd faci decit fete, curierul rrtt'.irli:r plttl,';r itt ;t,'t.
',51-rrc:
t5u e ghindd acum in stejarul din fata ferestrei mele. Te i'rrnr''g iru irr-tzit ln spittclc lor trr-rpolc infundate;
aqtept sd vii, era qi vremea sd-!i fac din filci pungi in 'Terchea a virlit cu deznddejde pintenii in burta calului,
care s5-mi lin ierl:urile de strinutat. Pini si ari t'.r la mine grirbindu-l spre discul singeriu al soarelui ce apunea. O
pe mosie, castelrtl tiu va fi han pcnlrn hrrfnife, ia,r in ""sdgeatd vijii scurt qi se infipse intr-un stejar noduros; in
cocina. cu barldachin Ia carc trr ii zici ltat, o si do:rrmi bete cpica aceea steiarii cregteau peste tot, astfel cd celei de a
slngile mele. Jos tirirnia!'( Asta a rrrlitrr,qat c5lugdrul Ei ,i:loLra sage{i nu i-a fost greu si se infigi in alt copac'
pentru iniliativa lui a primit ellr'vir bicc pe spinare. Deodatd. . .
Casus belli depiqise faza de prerrrise si r:,r'i cloi se pre* Aici, fir-ar aI dracului, mi-a bdtut bdtrinul bcliv la
gdteau, fird sd se ascundd, pentru rifuiala finald care avea geam Ei mi-a spus s5-i dau manuscrisul; zbiera ca un-apu-
si le aducd supremalia in regiune. Terchea-Berchea, iat Ei n-am avut ce se fac, aEa ce i l-am dat. { qlecat
bom.-
atins qi eI iremediabil de dragoste, cduta crr disperare o krdnind qi eu n-am mai apucat sd aflu finalul urmdririi
cale pentru a aplana conflictul, despre iubirea sa nici qi, in general, consumarea tragediei, fiindcd numai trage-
gind sd-i pomeneasci nebunului de Nimbus. Hodoronk- aiu p,it"u sd iasd din toatd treaba asta. Pe bdtrin I-a
Tronc a indrdznit insd ca sd il roage pe Gustav si inceteze .cdtcat o ma;in6 de piine, iar inlocuitorul lui, o inlocui-
cu aceastd pregdtire infricoqdtoare $i l-a ameninlat c.l se toare, preia inventaiul de vreo zece zile qi-nici nu dd
\,ra arunca din turnul castelului; Gustav, fdrd a se opri dirr vreun iemn cd vrea sd-l termine. Eu am dat tircoale bi-
lustruitul unei spade, i-a deschis o fereastrd Ei a invitat-o trliotecii gi pentru chestiunea asta am dat i o declaralie . . .
pe muteqte sd-si !a zborul. Zarurile erau aruncate; Ter- Aqa am pierdut posibilitatea de a dezlega plnd Ia capdt
chea, disperat, 1-a trimis pe gridinar la slujitorul crer'lin- povestea de dragoste dintre Terchea-Berchea 9i domni{a
cios aI Hodoronkdi, cu o misivS; din pdcate, fata era cam cea bilaie, Hodoronk-Tronc. Pdcat. . '
analfabetd de carte, iar grddinarul isi ldsase oclrclirrii la
castel. Pini la urmd i-a spus prin viu grai eir stipinul
sdu vrea sd o rdpeascd gi sd fugd cu ea ln ltttrrt'. Irata a
acceptat, cu inima zbdtindu-se ca un porttrttllt'l ln colivie
(din punctul Ssta de vedere, emoliilc tt*:rtl t't'oluat prea
CLEPSEF}ffiA &4HruUTTARH
,l(,t'()(lr'()m, s-au trasat sarcini fiecirui excursionist in partc:
lovirrirgul Mddular avea sd viziteze partea de vest a insu-
Ici 'l'rrrrrritLrmakuiru, tovardEa Frusjnella se va ocupa dc'
t'st, norrlrrI ii revenea lui, sudul il vor cunoaEte din pros-
pur:lr', l,lcrrlru economie la vedere.
UN CONCEDIU NEPI,ACUT l-iila ramase sd stilizeze pr:occsul-verbal Ei sd-l transcrie
pc crtrat. Ieqi din incinla ircloportului qi se indf,eptd spre
un cicbirrca<lcr rrntlc nisle domniqoare rnicroneziene, clr
llrtstrrri l)l;r('r'o, il inrbiau lasciv, dar el refuz6, cu demnitate
ofcrtele lor qi inchirie o barcd cu care se avinti in larg"
Ahile Bild deschise ochii tocmai cind un crab mititel
se pregdtea sd-i escaladeze nasul; sirr.i sei'bit i,", picioa.e-ii lrt: un ocean calm gi pa;nic ca un bunic. Vislea harnic gi
rdmase cu..guril cirscirlii: i' ,irrr., .ll. r;t. v.tlcir, vifuiea
Icricit si din cind in cind pipbia geanta cu procesul-ver-
I
apd imensd, irlbastr.i, iirr' 1_lr,'u' clt,irl frs..iru'"g;i"-"i.:t;
b:rl. [irr-r-rul se zdrea din ce in ce mai pulin, pind cind dis-
piiru cu totul din raza lui vizual6. Legdnd barca, cu gind
palmieri. Cdzu dircct in funtl, uinri'ca
;i ;oc'l ii.,,r, p""
mari, nu Etia unde se af1d, gi dacd ,e ufld'acolo r-;i sc intoarcd la lirm pentru a mai ad6uga doud propozilii
undc nu I r lllocrc's, dar dcodatS azurul cerului se posomori brusc
credea cd se afld, de ce se gdsea acolo?
Se ciupi de bra-! gi,senza{ia de durere ii mdri qi r:rai lrlirr inl un(,cirr'(,. Nori sort6r'i si1 t11:r'91tiiiu crl lclrcziciurre,
o('(!iurlrl t irlic;r tot rtriri rtrrtlt tlirr urrrt,r'i, rlc lir n<'rvos lir
mult panica; se ridicd din nou gi incepu sd meargd ;;p;S f ut'ior;.
prin,nisipul moale gi ud, incapabil si lege doui"iCei'una Cuno;linfcle lui BiIa in domeniul naviga{iei erau zcro
de a1ta. Destinul i se pdrea monstruos, -de ce tocmai lui gi nu se putea compara vislitul pe lacul Bdneasa cu trasul
sd i se intimple un asemenea cosmar real, fiindci tretuia la rame pe oceanul Pacific dezldn{uit. Cu sufletul in gurd:
s-o recunoascS, trdia o realitate crudd, pind gi aerul sdrat, asistd la disparilia unei visle bd! de chibrit pe un val cit
cu miroos de alge putrede pe carc-l inhaia i se pdrea o gro_ doud ;i - belelor de chibrit: crrrac!
care impdrtdqi soarta
zd'.rie. Incerca sa plingi, dar clczvdlat fiind de^treaba Jsta, -
Sunetul acesta ii intoarse in stomac un culit cu lama
nu reuEi sd scoatd decit citeva mugetc, absolut inestetice foarte bine asculitd qi se trezi intre cer qi apd mur-
gi caraghioase; ridicd din umeri, oiicum nu era cine sd_l murind ceva ce nu mai spusese- de foarte mulli ani: - Inger"
audd pe insula aia, fiindcd insuld era. Cobori din palmier ingerelul meu.
:$i se-rezemd cu spinarea de trunchiul colluros. Reminiscenla asta nu-l ajuid cu nimic, fiindcd o na-
- ,,fa-o lncet, bdiete, pune-li gindurile in rind, fd analizi mi15 cu coami inspumatd prinse barca in fdlcite ei lichide,
Ei sintezi pind nu incepi sd rizi-fdrd sd te poli opri.r. Brusc, o aruncd in sus, dar nu se mai osteni s-o prindi. Bild se
in timp ce urmdrea n furnicl roqie ce trdgea- dupi ea o pomeni zburind prin aer, apoi totul dispdru din fala ochi-
furnicd neagrd care incerca sd tragd furnica io;ie, iEi aause lor sdi inchiqi . . .
aminte de toate, cu o precizie dureroasd: da, nu era un Iatd-l acun-r pe aceastd insuld nelocuitd, probabil oco*
vis, trdia adevdrul Ei lncd in forma lui concretd! lita de cursele de vapoare, un petec de nisip oglindindu-gi
Plecaseri in urmi cu doud sdptdmini intr-o excursie cei ciliva palmieri sfrijili in undele unui golf mititel qi
sindicald in Micronezia, excursie organizatd pentru frun- stincos. Regretd amarnic cd nu-1 citise la timp pe Robinson
tagii in produclie. Desigur, Ahile in ultimii doudzeci de ani Crusoe, dar nu disperd intr-atita la cit se aqteptase.
nu fusese fruntaq, dar trebuia sd fie cineva in grult care Scoase procesul-verbal din geanta pe care n-o l5sase din
sd qtie microneziana, nu-l verificase nimeni clin 1;ur-rct cle nrind gi incepu sd-l reciteascd mecanic, pe sdrite:,,... tova-
vedere lingvistic, aqa cd se trezise in avionul cru.t -i depu- lirstil Prunculiu propune un prezidiu format din el. Se
sese, dupd citeva escale drdgule in mari rlt,1r.oltole gi mici inscrie Ia cuvint tovardqul Prunculiu .. . Veniamin KdrS-
metropole, in insula reEedinld a Microrrc'zit:i. Chiar pe miclii rloreste sa afle de unde ar putea si-i cumpere soliei

50 57
eizmulife de iarni, numdrul 3g, din piele. . . unde dor_ I'ilrrclc[ o foarme grozavd. iI proiectd pe plajl, cu ochii isco-
mim? intreabd tovar.aqa Vionela Suprafa{d privincl ,p"- rlilori ln sus gi pe jos. Igi suflecd pantalonii, dar dupl un
la"ii,. spre tovarAsul-pruncu{iu care triqelte in pumirut "" rrrirrrtt clc gindire ii dldu jos, apoi renunlind gi la altele
desehis . . . lisali sticlele cu luicd pe vapor, mai ,pun"
.5i uitfnrlu-sc' sfios in toate pdrfile, eu mina dreaptd dusS
dunrnc,;rlui. .. pentru cd tot sintem aici, ,prne tovardgul
frrtrrzir de smochin, intrd in api. Dupi o or:5 de eforturi
C. Lian, sd adundm banii pentru pomul de iarnd. . . '.u cumplite prinse ciliva peqtiEori amdrili pe care-i fripse Ia
sisteazii inscrierile la cuvint, se pleacd inspre locurile sta- un foo incropit din jumdturte de palmier aruncat de valuri
bilite . . ." pind iingd peEter6.
Ahile i;i aprinse o ultimd ligard stroscotiti gi umedd, Ronldind toatc. anatomiile acelea, fdr6 gust de pui cu
o ,,mdrdqeascd.. cu gust de ,,carpa!i( si se urc6'din nou rnujdei, meditd o clipS asupra vielii, dupd care continud
in palmier; peisajul nu se poate spune ci era unul dintr- explorarea insulei; se inarmd pentru orice eventualitate cu
acelea care te indeamni sd chirri ft'ric'i1,. In pirrtca opusd a ttn ciomag respectabil, dar dupd doud ore iqi dddu seama
insulei zirri o irrgrirrniclir.c n('it,rlt.i"l tlc sl.irrr:i 5i se gindi sd cir nu avea de cine sd se teamd: insula nu avea ca locata::i
innoptczc acolo pinir l;i vir irnrn.irr sp;r{itrI ktcaLiv"tetnpa- clccit citeva maimule prdpddite, care aruncaserl in el cu
rar; repetd ace'st lucru cu glas turr: 1i irr;fiicind geania lemne, Ei papagali spdl5cili care nu-i ddduri nici o atenlie.
se indreptd cu paqi mari spre pietrele din norcl. Aiunse din nou la locul undc ocr',rrnrrl il scuipase ca
$ocul ce-l trdise nu-i permitea inci sd se raporteze, p('un sltttllttr'r,qil rr,rlcscopr.r'i rroril,irllli<: <:lri;l,ocrrl tlt'{igari,
deodatd cumplit de solitar, la imensitatea nepisdtoare a tlrit:irl, tlr' l.i()ltr'(]r tlirr <'irrl rn;ri st,oirn;c rlotti fttnrrrri ctxtlent
oceanului, la lipsa unui interlocutor. Colectivul de oameni tlrt dr,li<'ioirsc. llcstrrl zik'i il 1:ctrccru prin tr irmcna.ja 1-rcrst.era
ai muncii in care trdise si nu muncise, reeunoseu sincer si cu fixarea in virful celui mai lnalt pzrlmier a unei ba-
treaba asta, i se pdrea o neingdduitd promisiune de feri-
cire, iEi jurd od va fi cel mai bun Ia locul s6u de munc6 tiste cam murdare, in chip cte S.O.S. cadrilat, sau subcon-
era singurul arhivar al intreprinderii - qtrentul ii ceruse si abordeze marele pavoaz al singurd-
cd igi va iubi tdtii
solia cum n-a fdcut-o nici in sdptdmina- de miere, cind a sale.
dus-o cu eI la prins qtiucd pe MureE. . . ,,Vine tov. Prunculiu, lasd, nu-i el omul si uite un
Intuilia lui se dovedise bund: ingrdmddirea de stinci vechi arhivar, cu cotizatiala zi!'( Acesta fu gindul cu care
addpostea o pegtere cu doud incdperi, cu intriri separate, se seufundi in somn, dupd prima zi de naufragiu. Doar
din obiqnuin{d cdutd baia si bucdtdria, dar trebui sI con- spre dimineald il visi pe directorul intreprinderii pescuind
state ci incdperea din fa{d va deveni bucdtdrie, iar grup crabi cu maqina de scris, dar visul acesta nu-I tulburd
sanitar Ei baie miriciniqul care cobora plnd aproape de prea mult; simlea o detaEare stranie de toate lucrurile ld-
stinoile spdlate de valuri. sate pe continentul Europa, dorul de Minodora se trans-
Un izvor lustruia partea stingd a pietrelor Ei bdu cu formase intr-un suris superior.
ldcomie, o foame parEivd i se insinua gi-l seca la linguricS, Avu surpriza ca in a treia dimineali sd gdseascS tingd
dar noaptea care cotropise deja orizontul il obiigi sd-gi pegter5, intr-un palmier care-i slujea ca punct de obser-
pund geanta sub cap qi sI incerce sd doarm6. Nu-i era valie al oceanului, un papagal prietenos care-I privea cu
deloc fric5, doar teamd .. . nedisimulatd curiozitate :
Ce faci, tu, aici, fratele meu? se trezi Ahiie in-
-
trebind.
Soarele il izbi puternic ," ,rt5 qi, fird si des;chicld ochii, Papagalul igi infoie penele, apoi, dupd citeva minute
strigS: ,,Minodoral Adu-mi, dom'le, cdmaEa aia albatstrd!( rr"rslrunse:
Se ridicd in capul oaselor qi euprins de o ncsfirqita mili Cefaci tu aici, frrratele meu?
fald de el insusi, igi prinse genunchii in ltriL(e si incepu -I'rimele zece ziTe trecurd cu repeziciune, impdrlite
sd-i legene ca pe un copil. Nu putea prc'rr rnult si stea aEa lnlrc cinrtarea hranei qi invdlarea papagalului, evident sin-
52 53
gurul mi<:r.r,rrrczian
^papag;rls;rrr
mi-o-ficuqi!i., _care spunea ,,bravo, neicdo rrrrrl;lttril clc lacrimi;,,Cum am si md justific acum in firfu
,,hi,ri, sictir, nu-!i mai dau de' bdul ,i
nf]tc1 fin1;irrsc pcr"fecliunea pind la rafinament, astfel <:ol,'elivultri ? Ce-i voi spune directorului, Minodorei?(
ci_ q.rlirrf.lt'lui'a reluate, e drept, cu un numar srizut cle
l'irpirgalul filfii greoi in jurul ltti, ingreunat de ploaic:
plrrl icil.rlrrrli, dar procedura era _.- cle bine, de rdu _- in_ - - Tromboane!
<l.plirrrta. tral:agalul i se ageza pe urnir gi intreba serici: Aruncd dupd e1 cu un lemn dar il nimeri pe proaspdi
--- Cine se mai inscrrrie la cuvint? iar dupi citeva se_ botezatul Joi care-l privi rrril: q
cuirde imita niEte aplauze. Mai incearcd o clal,ir ;i-ai sa vezi stele verzi! Dupd
Ahiie agtepta terminarea aplauzelor Ei rdspundea grarr: - se urcd in birrcir si incepu si visleascd in forld.
aceea
Ahile inccr-ca sa-;i smulgd picioarele din nisip, dar nu
-- Eu aS avea citeva cuvinte de spusi dar papagahll ii
strica intrarea ca la carte prin invari-abilul: reugea Ei ingrozit vdzu barca pierzindu-se ln ceal6.
Tromboanc! Cdnt in genunchi Ei urIS:
-Pentru irs1.a Alrilc ii srrrrrlsr: lrr lr-r<,t';rul. <:iteva pene, -_ Vreau sd md inscriu Ia cuvint!
dirr papirg;rlul il izbi <:rr r,l,'{ul lrr .llr.irz 5i AhiIe ,ru ,lui Papagalul igi ciuguli cu atenlie pen^Ie umede Ei cirii:
Iud cuvintul. Trrromboane!
lntr-o duminicb ademeni cloud mairnulici la peqtcrd, dar -
cind le ceru prin gesturi, cam echivoce, banane, la care
nu putea ajunge nicicum, acestea, ca Ei cind ar fi fost Ililit
lrlr'1rLr sii 1i irtirtrrt, firl ',,f rlc pt,<'ov,r', rlrrr r.rtl reu-
ln{elese, ii ardtard fundurile qi o zbughird in primul pal-
mier de unde il bombardard cu {ipete asculite. sir rlrrc:ir t.r't'irbu lar ctrpit; Minodorir, fcricitii ce itvL'a
,st,;r
Papagalul, imperturbabil, conchise : spaliu, se intinsese ln tot patul forndind fericitd. Ahile o
Neamuri proaste, tovarrrrdse! impinse sdlbatic, guierindu-i Ia ureche:
- -
Trrreci la locul tdu, batozdl Trebuie si prind barca!
Sc strecurd sub plapumd si inchise ochii, aqteptlnd somnul.
Prima secvenld ii aduse din nou sub pleoape papagalul,
De citva timp st'rrci r,-, l-,i,,ionrc in timpul noplii si dar de aceastd datd stind pe umdrul tovar5gului Prunculiu
asculta incremenit fognetul caln al vzrlnrilor gi scinceleie care-l privea mustrdtor.. .
papagalului care visa cine qtie ce proslii. Adormea greil
Ei ziua, cind se plimba pe insuld, intorcea des capul & qi
cind ar fi simlit un urmiritor. Presentimentele lui aveau
un temei tainic, fiindcd intr-o dimineal5 ingrozitoare, cind
ploaia pdrea sd nu mai conteneasc6,' uurl nigte gemete,
apoi strigdte, indiscutabil era glasul unui om aflat la mare
necaz. Alergd orbeqte prin pinza deasd a ploii qi gdsi, ce
stranie coincidenld!, tot ln acel.aEi loc unde naufragiase el, NEA MACHIAVELLI
un tindr mulatru. Iluminat interior spuse tare:
De azi inainte te va chema Joi!
-Mulatrul ii repezi intr-o parte piciorul pe care vroia
sd i-i pund pe creEtet qi-i intinse un petec dc hirtie ud.
Ahile citi emolionat: Am spus intotdeauna cd Ahile Bild are ceva diabolic
in el, nu ii cunosc familia, dar sint convins ci in linie
,,Nu md a$teptam din partea ta, tovitriisc RilA(( -
urma semndtura lui Pruncufiu. - si rllr';rptd vrelln strdmos al siu a semnat o hirtiuld cu
Ahile scoase un rdcnet deznidr:ijduit, gi ochii i se di:rvolul,- fiindcd toate datele care concurd la construclia
lui, pir-ri"r ;i cele fizice, ie duc cu mintea Ia un tropotit Ce
54
55
copite lustruite dc lu naturd, pe o podea de sabat, unde crr;ra de vizavi; lnfriugerea pentru el es[c un tttotl tlt'
sufletele se achiz i {irlneazd, cu kilogramul. viafd ;i respiralie, fdrd ea n-ar putea sd-gi ducl crucoir
pe cite-o golgotit
Poirtc <kr vini sint si cele doud cornile de pdr de pe tffririti in atelierul autocompStimirii), lui, pe cind
craniul siru strdlucitor, lignind pe lingd timple in sus, la iab.icalii clin sterilul ideii cd toli sint impotriva
vct.lo'('il clirr-'ctorului, dar suferind un fenomen de pleogtire el cstc' pentru to!i. Ce anume' nu se specific5 in monolo-
in llrozcnfa noastrd, a celorlalli. Ultimar oard cind a fost gurile sale indoliate.
cineva de la minister, a scos qi scintei pe cele doud guvile Ultima iui inventie, in clomeniu de'anonime,lne-a ldsat
verticale, tremurind respectuos; micul sdu foc bengalez a pe to{i cu plombele la vcclere gi mare lipsd de aer' necesar,
fost greEit interpretat Ei pompierul de serviciu l-a ameu- totr.rEi, unor procese ntinore aeolo, respiralia de exemplu.
dat cd umbld cu foc deschis in incinti. M-a pus dra.. . Unii au aclrzat asfixia apoplectice in stil personal' in sen-
pardon, m-a luat gura pe dinainte, qi l-am l)ropus gene-
ral,or de rezcrv[, r'l a iruzit;i rlt.irttrrr<'i rrrir privegte cu sul ee o colege m-a cerut de solie, iar contabilul nostru a
c.lragostcir ltrpului c;u'(,o i;r lrlorc rlrrpi mielul ieEit la intrebat pe fiecare in parte oit fac 5\6, pentru ci 6X5
friril ciobrrrr rsi nrirrrrici.
plirttb: rrc qtie cit fac. . .
I)e lrine rn-a spus irr scris Ei .lir dou:i cxernplare, cd Nici mai mult, nici mai pulin, Ahile Bil6 a scris o
dupd ras folosesc substanfe engleze;ti; i-au trebuit penl.ru autoanonimd!
a duce la bun sfirgit treaba asta, se md miroasi vreo
doud zile, sd dea fuga pe la magazinele de specialitate ca ,,'l't)v:l l'it;t' t lirt'r:[rlr!
sd se lSmrrreascd de unde provine respectivul after shaue
(horribile dictu!), apoi s-a ndruit brusc si trist cind torra- {Jtim cu totii cI la dtrmneavoastri in birou se intri
rdEul director m-a intrebat de unde am loliunea aia; chiar oricind ai chef; e bine cd oamenii nu au chef, fiindcd bdu*
a doua zi mi-a intins cu un gest nenorocit jumdtate din tura este un lucru urlt qi distruge familia, iar unde nu e
piinea lui cu unt, am refuzat clcntn ;i regal, ceea ce mi-a faurilie nu sint nici copii, bucuria unei familii' Eu nu
adus altd scrisoricd dc trnror' lrrin care m5 tdvilea in clolcsc sd intru in acel birou, aveli mulid treabd, adesea
smoala criticii, pentrtt a atJiruga fulgii regulamentari ai nii sinteli in birou qi ce sd faa acolo singur?
pfu:erii de riu ca unii dintre colcgi umbli cu nasul pe sus, Vreau sd vi sesizez un om care nu ne respectd, std
faptul cd sint cirn nefiind decit urrnarea exerciliului meu pin6 seara tirziu Ei chinrrie becul c1e 100 de W al birouLui'
dintotdeauna de a-mi purta trompa spre cumulugi.
Totuqi, eu il iubesc, cu un sentiment ciudat, care daci ln acest timp colegii lui sint acasd, se distreazd in sinii
rni-ar lipsi, aE fi un om iremediabil trist; cu ce se pot farniliilor, poaie qi petreo, iar acest Ahile Biii std qi iEi
compara emoliile pe care ni le furnizeazl cu rnarea qi continud munca, fdrd a se bate cu pumnul in piept, sau in
exersata sa incompetenfd, la sfirqit de trimestru, cind cal- cap, fdrd a pretinde nimic. El consumd 9i aduce prejudicii
culele lui se dovedesc greEite qi, bineinleIes, munca noastrh de electricitate, ar fi bine sd i1 surprindeli o datd asupra
se duce de ripd? muneii peste B qi sd-I mustrali aspru c5 nu se hf15 acasd,
Ce ne-arn face fdrd mdruntele seisme pe care le isci Ia odihnd, ci continud si se epuizeze fizic Ei din punctul de
cu setea lui nepotolitd de activitate Ei inifiativS? Ideile vedere.al organismului sdu.
ii vin cum vd vine dumneavoastrd sd strdnutali cind aveti Sd curmim acest obicei al tovardsului Ahile Bil5 de a
gripd; dacd il lagi singur gi de eapul iui, gindeqte la repe- iucra pini seara tirziu, fdrS a pretinde ceva, ori concediu
ziciune nigle fornzidabilitd,ti. din care reu$e$te si pund in in iulie!
aplicare, mereu, mdcar clte una, de obicci pc cca mai
paguboasd. Cu stimd.,
Cu Ahile in echipd ai toate qansele sir gu;;ti din cupa TJn Om, ca Duntneauaastrd(
insuccesului, ca sd te invefi minte r;i rrltrr tlirl.i sd gugti din
57
]ITISTICISN{ CU SOS DE ROSIX
:;lrrrr1l mcir; sirrutul a fost atletic, ca dovaclir t:it o lllorttlrir
lr inrrclttrt sd dea din umeri in guril mea.
,\rr\ r,,,ntlus-o pe Minodora la tren qi Ahile a fdcut ctt
lr;rli:;lrr lrinir rnilitia girii l-a poftit' cu precauliuni,.sd pi-
M-rr vizitat L{inodora, venincl clirect cle ia piald. S_a t'iir;,'rrstrii incinta"Ne-"am intois l-'L' jos' Ahile cu miinile ia
1r'irrtil, i^tr-nn fotoliu, i-a sdrit o girina din plasn qi a i"_ ,spate gi ginditor ca un fik>z'of inainte de revelalie' Am
crr,l,trt sd fertiTizeze mocheta, dar jumdtatea lui Ahile Bild rnce,'cat J innod disculia, clitr n-avealn cu cinefAhile md
crl prea surescitatd pentru a lua in seami asemenea ches_ privea cu capul pe un tttt-liir, foarte grav Si iqi relua-.mer-
liuni minore. In aEteptarea monologulni, fiindcl Minoci.ra sutr calm, pastrina miinilc la spate, ca 9i cind i-ar fi fost
tru admite intr-o discu{ie colectivi decit o sin.quri voce" rtrsine de ele. L-am invitat Ia o bere 9i mi-a spus,,n!.! ",
lrc a ei personalA, am umblat harrrir: crr f,:rr.ir;rrl rlupd garnd, <Iupf, care a sdrit lntr-un autobuz qi s-a dus, dupi eum mi-a
si intr-un final, ci.<l ;i-lr 11irr;il, rlt, lrrc,r.tr 1rt, lirrlli-r"baie, arn gcsticulat,
' Nici eu acas5.
st,r'lt<'stral,-o ;rcolo, sri r.ir,r,;r;t,ii rii r;li flrr,ir n-am buletin de ieri, a;a ci peste vreo doud ore
lili pi. i-am dat un telefon; era acasS! L-am intrebat cu ce se
--- J)ornrtrrlt'! ir st,r.i1i;rt. rllotl;rt,ii Minclrlorr r.
Cind ntA i:r cu ,,clomnule(( inscamni-r cir s_rr intimltiat ot:rtp;i si mi-a spus cd citeqte o carte foarte interesantd
cri urmeazd sd se petrc.acd ceva grav. In familia IJild 1i riri-a'inchis t,tllc'fonttl. Ahilo c rln depozit dc stlrprizr',
itrr rlilrvol,',,,'1'1;rtt'1. rllrt'rlr';riti:;i lrirrli lir ll s(-'('tlltttrtllr irl
catastrofele fac parte din meniu, dacd trece o 1und si nu <:r,lr,ll'ittlr', r'loltlr;i o t'itl,'lrrrl1.1;rl N/li irrtr Prts plrltortrtl 1i
se intimpld nimic, spaima mea gi a Minodorel se dubleazd,
din cauze binecunoscute: Ahile pune ceva la cale, in stii lllr;ll cilt'v;r ttlitltlt,('stlllillll lit ttrlit lrri, fiir';i sir-rrli l.rlrrit rirLt
.',i ,1u.|,,t",'tr banii pc' tirxi. Alrilt', iltr'-adcvirr, citt:tt lliblia!
mare, pe lingd care jefuirea unui tren poEta1 este o jo.rcd l'irli un cuvint i-am lntors pleoapa pe dos, dar nu prczentit
de diletanli. Sint sigur cd Ahile ;i-a ratat carie.a, am nic'i un semn de inflamare. Nici temperaturd nu avea.
nai spus-o, el este onrul m;rrilor. conrbinalii, indiferent Ni-ir liislt sd fac din el mdnuEi qi in tot acest rdstimp mh
1;r'i',0-:u cu marii lui ochi albaqtri, firi nici
dacd equeazl sau nlr, dar rrrint.r'rr lui nu,poate sd. stea nrai un reproE. I-am
mult de o ola iini;tiltr in <:rrtiufir r:r.lrniirrril, lr.cbuie sii riea lirc'ut un ceai fierbinte, dar am nimerit unul laxativ qi
pe-afard, ca laptele, cind c dc varcd. el a indurat stoic efectele, aga cd nu mai avea rost sd clis-
Eu plec, domnuie, ntd duc lzi soru-trtea, lingi Foc- cut de unul sinp,ur. Am plecat acase, cle Cata asta cu mli-
gani,- e grav boinavE gi nu rnd vrea decit pe mine; pe nile ia spate. A doua zi a fost punctual la serviciri, si-a
medic 1-a scos in brinci afardl vdzut de treab5, mi-a refuzat invitalia Ia o bere ;i mi-a
Sdrai:a fcmeie, mi-am zis, ce iipsil.S de puteri e, cit gi spus dacd e ccva urgent i1 g6sesc acasi.
' inceurmdtoarele
cum zace de greu, dac5, a putut sd facd asa ceva. Binein* ziie. uimirea cApAtase proporlii clinice;
leles cd era la rnijloc o combinalie a Minodorei, fiindcd, nu lrrai reu$eam si-mi inchid gura, Ahile se comporta
prin simp"atie, Ahiie i-a trimis iieastirnpirul neuronilor. anormal de normal qi era o pldcere s5-1 vezi cum era de
Ai griji de Ahile, nu-1 scJipa acorcl cu toate, cum itrtolcea spatele birfei' cafelei Ei altor
ochi! Du-l ta un
- hai la o bere, verifici-I iloapteadin
filn,, cu telcfonul si cind
plEceri mirunte.
Pe stradh, dacd cineva se ciocnea de el, igi cerea umil
md intorc imi raportezi cum s*:i comportat ca atare. scr-i,re gi riclica de mai multe ori pdldria '_ in total5 con-
Bine, Minodora! Am gri;a de el, numai laptc bir|rt tradiclie cu atitudinile lui anterioare, cind un asemenea
o sd- bea si o sd-l plimb prin toate cinematografele ltind: impact declanga o niagard lingvisticd ce fdcea gol in jurul
se cere cronicarr de specialitate.
Minodora s-a declarat multumitS, a irrsi'iicirt gdina,
Iui. incepuse sd umble cu ochii inlacrimafi, ca un vi{el
oll,rlr, spinareA i se inco-roiase qi mergea aqa, ii maii lipsea
care picotea pe un anume capac Ei a plcc;rl, r,rr o vijelie" () li{'r'eche de ochelari fumui'ii gi stringea in citeva ore
nu inainte de a md. pupa drept rnu)\trrnilr' plrrtlu promi- barri pt'ntru un chef la ,,Inte'rcontinentali'.
58 s9
De bund voie gi nesilit de nimeni, a curdfat zdpada din pinS la urm6 s-a clovedit a fi o IadS cu gunoi, dar creieru]
toatd curtea blocului, a inlocuit din banii lui becurile ;;; mrii tunctiona ca in zilele lui bune' Am hotdrit s5-1
sparte Ei s-a of6rit ca dupd-amiaz6, sd aibd grijd de copiii b;t pt" si simplu, decit s6-1 spun Mino.dorei' L-am aEtep-
celor care erau la serviciu. Cind il intrebam ce il doare i tut i",,ra, in casa scdrilor qi fdrd o vorbd I-am imbrincit ina
se umpleau ochii de lacrimi Ei dddea din umeri, depdEit, bucdtarie; s-a supus, conform mai noii sale pasivitdli Ei
mu{enia lui era tragicd si la asta concura gi spatele girbov, zimbit serman Ei strimb:
nu
fe1ul umil de a se purta, incit ili venea s5-i ceri scuze din -* Nu e ceea ce crezi tu! lntre mine Ei Bombonica
+
senin. este nimic!
M-am hotdrit sd-l urmdreso, m-am gindit cd a fdcut -- Ce-ai cdutat acolo, md, Ahile BILA?
ceva infamant Ei acum 1l mustri conqtiinfa, pe care insd $tii ci doctorul
-- $i de data asta te inqeli!soiuri si Mino-
nu Etiam unde o !ine, fiindcd Ia purtltor n-iurl prea intil- dora mi-au interzis sd mSninc EirintaE ' ' ' acolo la
nit-o... am aqteptat ribcl:'rl,or in ftrflr blo<'rrltri, nri-am pus aia, aupa fiecare reuniune corald se serveso ardei umpluli'
o pereche de mustir[i fir.lst, o pirli'irit' borslrlinii, am luat ;'r;;?e toEiif $i aici a inceput si zbiere ia mine: $i eu ri

ptrltr-rnul ltti IJt'nilrmir), crlrunirttr*ll)('ur <'lrr.r.-mi tra bun ;i *e o..ro, dupd ardei umpluli, inlelegil N-am mai mincat
de plapumA; gerul piqca arnrarnic, dirr. nu nr*iln'l clintit de a. Ooi ani! 'Bombonica face'ce1 mai bun rintaq am
din Eu-
aeolo; aEteptarea mi-a fost rdspldtitd pe la ora 7: a iesit ropa, pentru asta am mormdit qi eu ceva dar mincat jlr

din bloc si uitindu-se in toate pdrlile a aruncat cu o pie- de trei ori ardei umptrrfi I s)i-ac.unt drr-te la dritcrtt, cd mi-i
tricicd intr-un geam de la parter. Lumina s-a aprins qi rir,t !

s-a stins de doud ori. Eram ldmurit: Ahile o inEela pe Mi- A.sa am '1i filcut . . .
nodora, acum, aproape de deceniul 6 al vielii sale, iqi dd-
duse in petic. Totul fusese regizat, ca s5 md inducl in
eroare, sd-mi distragd atenlia de la adevdrata lui ocupalie.
Dacd-i spuneam Minodorei chestiunea asta, il aveam pe
Ahile pe conqtiin{d, fiindcd Mino nu era femeie care sd
accepte cd Ahile e bdrbat ca toli barbafii.
Peste citeva minute a iegit clin bloo, trecind strada in
chip nepdsdtor, o femeie mare, pc. lingi care Minodora O BATALIE INEGALA
era o biatl fiinld atinsd de cagexie, gi sd relinem cd Mino
a reugit intr-o singurd dupd-amiazd, intr-un parc de dis-
trac{ii, s5 deregleze doui cintare.
Culmea, eA era qi mai in virstd ca Minodora! I-a dat
lui Ahile o sacoE5. de dimensiuni respectabile gi acesta a In preajma unui ajun de An Nou, Ahile BilS s-a in-
urmat-o, la o distanld care nu-i implica; m-am suit Ei eu tors cle ta iudele sale iu un num6:: impresionant de trofee
?n autobuzul lor Ei in clipa cind am cerut bilet mi s-a des- gastronomice, pri.ntre care la lclc de cinste se afla ceucL,
cleiat mustala; mi-am {irrut-o eu mina pind la stalia ter- Intr*un sac de ciment, pe care el 9i Minodora il lineau cu
minus unde am coborit -. punind intre mine Ei ei o dis- amarnic6 trud5, fiindcd sacul avea curioase initiative de
tanld care sd nu le trezeascd suspicii. umtrrlat, sdrit pe loc, smucindu-i pe cei doi cum qi unde
Au intrat intr-o curte mare, in fundul cdreia se afia dorea.
o casd cu toate ferestrele luminate u voci cin- La inceput am crezut cl Ahile, in marea 9i nemisu-
tind Ei am inleles ci pe Ahiie l-a ciupit gaiit rnare: se fi- u,rl,a sa l6comie,Ie-a devalizat cocina, dar chiar porcdria
cuse sectar! Mi-am aprins o ligard, cu filtrttl in fa!5 si am asta n-a fdcut-o, fiindcd chiar gi cu substanlialul aport al
tras din ea pind mustala mi s-a lipit Ja loc. Nu mai sim- Minorlorei, capabili s6-!i faci harcea-parcea emisferele de
learn niei gerul, stdteam ca prostul sub un felinar, care Magclt'burg piitt aEeru"e, n-ar fi fost in stare si ia la sub-

67
suoar-a un llurccl (l(' ;:l)roape 150 de hilogranrc, cale ir:rtu_ {oarte aproapc t.lt: cl si dupd un moment de gindire - ale-
ie;te, c:ir tol, omul, <ti c ultima zdpadd pe care o mai vede. gea locul --" i-a dat un clon{ in {urloiul drept; Ahile a in-
fn sirr:rrl rlo r:irnent fdcea spume ia cioc un curcan viat sul:it ;i si-a adus aminte de sfatul meu; linea de
ut'iits r:rrlo r'lrr lcgat ca Gruia lui Novac de turci * i-am uqa miu'(' de la casa scArilor qi geamurile zdnglneau ugor'
slrus <'l;rl ltri Ahiie c;i eu md mut irr ait cartier abuncj ca lir l.r'ccerea unor blindate spre cimpul de instruclie.
r:irrcl vol tlczlega cui:canul, Jiindcd gi rr;a culcat pe-o parte I)upd asta curcanul a venit la mine 9i s-a lipit de Eol-
crir inspAiinintdtor; mdrgelele ii alir.nau pe o suprafala cie rlrrl meu, cam pe-acolo imi ajungea; blocul to&la geamuri,
allroape un metru pitrat, iar ghear"eie apucaserd deia sd cra primul numdr in premierd mondialS de dresaj spontan
scurme o groapi pe care colocatarii au folosit-o in primS- al unui curcan supradimensionat fdrl noimd. Amar de oa-
vard ca groapd de var. Cu un ochi cit o farfurie, se uira meni plimbd ciini, cresc pisici, nurrlili eu pot si mi laudcd
numai la Ahile ;i acesta ii evita pr.ivirea irnpingind-o in irrn mers cu curcanul la picior, ca un ciine lup dc;tcpt, pilli:
ftt{it pe Minodorir, drrr sc pirrt'r,i ('; r nrl (,r'ir 1,{,rul; (lc prate- la etajul unde locuia Ahile, el ela in pod, mascat in
liitl nt'ccsiu' pcrrl,r'tr r;rrt,isftrcclt'l ulr()1. l;lrrlicr: pofte curce- clegte de rufe.
n<';ti. Curcanul, fudul Ei istef, dar nu atit cit trebuia, s-a
-- Ahile! ista fi-a pus gincl ldu, .i-arn s1:us. Cinrl il ldprt convins prin vorbi bund si intre in baie Ei si se
dezlegi, eu lin uga deschisd la casa scdrilor Ei tu bar.ica- spr.Ie, clupl un drum atit de lung ;i, mai ales, in condi{ii
deaz6-te acolo. Poli sd te aperi cu cutiile de poEtd, dar cred al,ii. tlc ineonrr>cle. L-iurr inclris ln biric', clcci, Ei m-am rugat
cd sint o armurd prea fragilS pentru iiltaganele Sstuia. ;lirr t,rt lrti, <'rr rt:;ir r;;i (ilrii llirrr"r vorlr st.;ririli p.rrilr <:e moda-
Ahile a mormdit ceva referitor la buna mea mam5, lil;r1r'ii t,r'inritorrr sullctul irr rai;i picptul Ia cuptor. Ahi-
dar nu eram dispus s6-i rdspuird, imi ajungea spaima pe il
lc;lii au apdlut Ia vreo jumdtate de or5, timp in cale
care o citeam pe chipul lui rotofei, acum in colturi. Tata I
strategul care dormiteazd mereu in mine rezolvase qi
curcanilor din Balcani s-a oprit clin sdpat groapa qi a in-
l
problema ciqtigdrii victoriei impotriva unui duqman brutal,
ceput sa gluguie duios, cI tr l,r'r'zit to[i copiii intr.e 5 zile { fourte prrternic si decjs sd dea cr; clontul pind ce aparta-
mentul lui Ahile va ajunge un cagcaval cu dependinle.
Ei 5 ani, clin cartier. J)upi o scric clc zlsemenea sunete cai.e
numai galinacee nu ct'ilu, i;i tlinl,cir rrAt'gelelc in z5pacl5 h{e, Ahiie, jumdtate e al meu, dacd il pun cu botul
pe -labe?
ir
ll
qi Minodora se prindea de inirna.
Md, Ahiluld, eu md ocup cle culcan pina d;ri tu o A clat din cap, mai palid ca o poezie de Cir)ova, qi de
fugd- Ia Paris, i-arn spus plin de importanld.
I

asti-clatd l-am crezut pe cuvint qi nu i-am cerut sd-mi


M-a privit cruciE (sau curciE) de uimire gi a ridicai ciea ln scris cd il respectS.
din umeli: ,,locul tdu, prietene, nu-i aici . . .'( Scurt qi cuprinzdtor, fiinCcd bdiatul 5Ia gigant se plic-
Te duci la Muzeul de istorie din Ptrris, alonclismen- tisea in baie qi incepuse si nituiascd vana cu ciocul, am
tul -nu-I qtiu dar orice francez cumsecade te indrurn6 qi trirnis-o pe Minodora si cumpere o sticl5 cu rom. S-a ln-
le ceri pe bazd de bon ghilotina rnare, fiinclcl niti';la:l cu tors fcarte repede Ei am intrat Ia curcan cu un pahar de
ea ai sd rlzbeqti sd-l vezi pe gigant culcat pe varzd. vreo 50 de grame. L-a bdut tacticos, cu inghilituri mici,
Cu asta m-am dus hotirit la culcan gi l-am dezlegat; ca un kre{ivan inrdit ;i s-a uitat la mine intrebdtor.
a fost o scend pe cale iste{ii cu filmele 1or de groazd ar fi Ahile, dd sticla, cd mai vrea un rind!
cumpdrat-o fdrd si clipeasc6 . . . de spaimd. Ahile a prra- -Minodora a mai adus un litru, pe care l-am bdut de
lizat in zipadi; dimineafa, dacd mai ningea, il. putcir rrch.i- :rs1I clati. in sufragerie c5 doar oameni sintem, ai rnusafir
zi\iona primdria oraEului ca statuie ecvestr'd, cu ci Llr-rl itle- in ctlsd, cum sd bei cu el aEezat pe marginea vanei?
cat Ia pdscut, fiindcd stStea cu picioarele clr.slirr,ute, iar Curcanul s-a suit singur in fotoliul din fala televizoru-
Minodora a dus o sacoEd ia ochi sd nu vadd rnirr;rrllul.
Curcanul si-a intins picioarele, si-a pocnil. ,rllrcirrele, si-a Iui si ca sd agrementdm intilnirea qi cheful care se co??-
scuturat mdrgelele Ei s-a indreptat splc Al.rilc; s-a oprit strtritt, i-am dat drumul televizorului; rula un film drdgu!,

62 63
prinl^113-mina qi-am intritt
din viala animalelor ;i ctrrcirnul, usor lncrilzil rlt' i.om, a nrecaut pe lirrllrt t'a, clar m-a avansarea mea' dace despltl
inceput sir tlctr din irripi. .i eu in revcl'beratle; pentru pe domnisoara
Ahilc rni-ir cc'r'ut rom, i-am umpiut Ei lui un pahar, la :;'"- #,i;,,',',u tt"uttli s-o sculure;i .imie
dea du tut in jos'
fel clc. milr'o crr ce} din care degusta curcanul sl peste un Pamel;t Sucala' uuJI'=";;;-; nici un temei s6-mi sci-
sfcll ilt' c<'as BiIi lera chior de beat. La urmdtorul pahar a .u atit *ui
atur-rci tt ut"u
ciocnit cu curcanul, la al treiiea i-a propus sd se tutu- ;;;.; ,, sacoui' "it'ii ^r.4- tot doar c5' tova-
atita
iirscS. Pr'ea mare lucru n_am infeles,'Ui191 si vorbese franlu-
A treia sticli a debutat cu un n-ronolog aI lui Ahile, lasul director e cu'"" ""g!"1 rnita tt sirmana Pamela
i-n
care plingea sfiqietor; din cuvintele cam dezlinate Ei ideile zeste: m-am uitot'ti"t" c6-i fac cu-
risipite, am inleles ci Ahile regreta gindurile negre care-i "i'l'itiiii""t"
in gina cu. voce tare 30
trecut de si foarte
trecuserd prin cap gi cd era dispus contra utrt:i sume mo- nostinti cu cineva Jin cirtier, colegii se
dice sd-l gSzduiascd pe curcan, ittr pcr"rt,t'tt 100 <le lei in ;ffi'jp3 i" sti.'nti-u- ["fti, dupa
"liJliu"it?iJ.t pt" servieta pe scaun'
am vizut ci erau
plus, Minodorir ii ;i spzrld lt:njt't'iir. (lttt'r'lrrrttl irrclcpuse qi uitau la mine drept I" -ai'a cdtre modestul
incremenili de uimire'ii"""'t f""t:o
el. si se amefeasr:d. -Ba is;i pun('it cllrul 1rc ttntitrul lui Airlle
ta tuga
gi atunci BiIi nu mai era dccit o an<'xi it rrtirt'gclelor, ba cabinet al directorului'
u"oio*qi i"""'"u sd ba-gg o hirtie in
maqina
sughita omeneqte, ce sd mai spun, mi-am pus :si cu uD Pamela masina-in hir'-
pdhirel, iar Minodora, care se ocupase si ea de a doua 111' 5r't'is, clnr.
".u sibagc
sticld, ne-a cintat, ceea ce l-a enervat Ei pe curcan. tir'; itttlillorrl il''"u;"rt"tl;iil;l';clirta
Iirrt'lr't:rr'tilttf ii, rlt'itilt
mi-it zirrrl;it albastru'
<:c tli-rtm clezdoit
Am trecut peste incident, nu era sd ne stricim cheful ,'\rrr itrt.t'itl, <:u rrtull, r:u;"j til;t;" r;i clupil
una ii suun acasi' si eI
pentru atita, mai aLes cd Ahile l-a invitat pe curcan Ia rrt'rtrornicul dc spate (la care c'u
tieitiu ci nu-I-am
dans, urlind: ,,damen vals, oamenii aleg'(! Curcanul n-a :rlrc:cr.r facc Ia.ur,ri"i'i) am rdcnit un
"sd era un
vrut si danseze, i-a trintit lui Ahile o aripd peste ocl-ri qr ,,;;; ;""i;;". i" uiro"i de iora"it confortabil'
Nu":L1t"ii
era cle
l-a trimis pe canapea gi s-a dus in baie sd tragd un pui de L"tt"* cdrunt qi zimbitor' numai la pre-
somn. S-a intors din uqd, a inhd{at sticla cu ciocui gi dus 'r""'"r't'"ii'utu,
;Lt'olo cle url.cle m-aJ-gi"ait ci e' iiindcl eu
s,,lrinrbarea buletinulii am drum in rinjit qi eu' pdcat
clireclia aia, aqa cd
a fost; peste citeva nrinutc stordia cumplit, iar Ahi-ie dor-
mea q-i eI pe un fotoliu. Minocloltt ridr-'a ploslr'ste qi miro- rn-aln aqezat' rr"itt"il"T in lap lqi, u-T
ca el'
sea o garoafd din plastic, {ifiind clin limb5. Mi*ani lua'" ;; ;; *i-u- dat cu creti-n cap sa ardtmi-a spus direclorul
paltonul din cui gi am plecat. Ce-a fost ntai departe mr __ Dinsul ." o"upi"au^o-"j"""til
pe un ton neutru ;;?;;; ti-l p'""u"ta pa furnizolul de
gtiu, fiindcd Ahile a f6cut primul revelion din viata lui
acasd, cu Minodora. Numai cu ea? tevi de la Roman.
t-"::"d;,-;;;tiva"tr m-am trezit eu vorbind'
__ Dumneata glii englezeqte' aE3.9A te vei descurca mar
ceva intr-un dialect
binel Cu asta s-a ridica"t, a mortnbit
I

ai" p"riceii Mari qi ne-a ldsat singuri'


li
't
"''tpu''r",ri;;";;
""it ;-;'":;i reactivez pliutcidecetileanul
infarct care
c.1-
n-i-ir vizitat ,rruo ao*a*rap1a*i"i,-"6
spun
ocrrpa o?g.l-"ttit"
rur]l era ctrio,' "nitl?,"i'it'-ua"t'5r sede Ia Ahile
I

O ZENEALA I'v
qd 99-
.i imi spunea ca Jprimit o scrisoare a v5.zttt eI Bil6 care
ozeneurt'
ii relata pe citeva i"gi"i Ahile'
cum Ei cind
I desigur.', t-? 11Tf]l:?:-
Eu am vdzut ttiul'"t'ir
I ul"r. n' si in marea lui plicliseald s-a gindit s5-I deranleze
Cind am ajuns Ia serviciu, secretara tovarS;ulr-ri director
mi aEtepta in capul scdrilor, scuturatd dc un frison mare, I l,, i, o,uii""r"i';#"i;;*r,,pieti-balantd-eviden!e"
parcd venea din mlagtinile Amazonului; anl vlut si treo
I

,t,' lr toi. omu[';;;t;^Ji" a"gri'' sJa conformat qi' ia-


b - l)rrr r,i( ri ]i isrbi vertle 65
tdJ bifiind alene crin picior in fa{a mea gi trrgind dintr-o
pipii umplut6, cred, cu mugelel. Tntii am vdzut lumina zilei, din p6rinli muncitor:i;
1;rt,ir clt pf,durar, mama femeie de 24 de
ani'
Ahile era plccat si duc5 nigte situafii, pe dracu, lil alta insS dorl'
ora asta era rlin nou sub plapumd Ei sur:cetea. pomnul l,lr tracluceuro "il- *ui atenuat, nu de
i\,1;rl(.ol.lr transpira gi md gindeam Ia consecinle'
Malcom l)onovan vroia si il chestioneze personal despre
intimplarc Ei mi-a addugat, la fel de zimtitor, Unde aii avut intilnirea de gradul I?
ui-il_ La balul utemiqtiior clin caitierul vechi; cinta Gici
finc rirspunsurile sub hipnozd. . . sd-l vdd pe Ahile "a al meu -
trnrblind ca ciocdnitoarea Woody in transd, asta .l 'ctre ;cu.
da, merita Englezul a scris numele lui Gicd Petrescu'
l,o;rte paralele, in valutd sau nu. I_am promis 4'
com sd i-l aduc urgent pe Ahile gi ctriar
lui nea N4al_ trrali singur ;i;J zrvut loc inlilnirea?
anr f;;;l; - Nu! Venisem cu "un vlr de-al tncu, solid' c'i puse-
cind i-am relatat in ie . . . md ,og, fn ce situaiic "g; i_; il;;;,
s-a ascuns ln baie, dar l-am scos dr.l acolo - rt"i clemult ochii pe Minodora, dar o pdzca un frate ' ' '
,u.,,r'r',
;i t_am tmUra%J
('rr c-e-:rm girsit; rolingrrl Minrx_|,*ri l_rr irrrl:r.t,si,nat lolelcom a scris numele Minodorei'
pd;; -- Cum ardtau fiinlele Dacd acelea?
;rc clrrnr'ul D'n.virrr fiirrrlcl it sprtri lx,trttfi,lril c,ina ilali_ gtiam cum va ar5'ia mai
ztrt pectorirlii de hirllorofi I supr,r_grla. - i'e al.unci tnp""Ut
-ir'ziu, stdteam acasd vieo 9i md uitam pe geam'
Am luat chcia de la ,sala clubului l_am dus pe Al-rile 't
timp 1n car9.rA"h.il9
in ghionli acolo, urmat de MalcomEicare_l tiniEtea piln
Diitlogrrl a clurai +0 cle minu"te'
un picior in burti fiindcd
intermediul meu: ,,-rb,i,iil,,i,,'t., nri-.i scirlltrt mirt
'.'l*rtlt r;t',:; rlitt
1rltt, ll rrrlillil' It:t'trt.cittrlr, c('oil cc l-tr inlpre-
tj-a trebuit, Ahile, acum o sd ai, o sd rd_
mii ".*cu Hipl9z6,
ochii ca doi nasturi pin6 la sfirgitul vielii Vfm"_ 1;i()lllrt, clcrrst:bit pe nenci,r l)onovan' care nli-a spus ca lrstir-i
Ei .'.-i; dupd intilnirile de
rcaciia gradul III'..
dora o sd te alimenteze cu sugestii-pan6.
Am-inehis uEa Ei englezul"i:a spus lui Bild cd-l rra hip_ ;#e, Bild i-a turriat specialistului in hipnold 9i
. UIro o poveste pe care eu' personal,. n-as recomanda sd
notiza intr-un minut; nu-I cunoEtea pe Bild at meu. pind tu r""aa cu primii doi ciinli
sd-l facd leapdn si cu ochii in tavan i-au trebuit rrreo B0 fir. povestitd nici "oiiiot Jt6-
i es iti.
$e m.inute, timp ln care Ei-a inghilit jumdtate din pipd 9i
^'t'i; urmi cu o lund se afla la !ard, la sora lui' in obiE-
i-au incdrun{it si sprincenele. ,'r"ilut raid de adunare a unor mici bunuri materiale; un
Nici plnd in ziua d,e azi nu qtiu dacd Ahile a intrat J;;.i;,; parqiv ii linea de doud nopli pr:n curt:'.sin-
intr-adevdr in transS, ori a bolborosit cu ochii inchisi nu- u"'u""ul legat d9 y" dud: mcdicul de la
i;;1,-';i;'itrlno !i ginecolcg'.iar Ia
mai aEa, sd-i adoarmd capitalistului naivitatea, sau ia *a Affi;;sar ;;-i putea ajuta'-fiindcd era pcntlu a Ii dulap cn
oblige pe mine s5-mi reconsider pdrerile pe care le cuno;_ oi"rtu amabild i unui f"elcer. nlscut
A incercat
tea foarte krine. Mai erau gi alte variante ale mobilului ;;;i;;.;; ; i"to"i demn spateie qi s-a drts acasd'
i-au
actiunii sale ozeniste, dar pe acestea numai sufletul sdu iu tout" leacurile, te-a acceptat qi pe cele empirice;
inseifat le cunoqtea. Dialogul dintre medium gi doctor s_a rlat quici gi asta a ajutat se lY se mai jlna 9e prin li..i"?::-.Ei
testul
desfSEurat de mai mare dragul qi a trebuit sd ies de ci_ sa tr.eacd ta inveniJrlerea gdinilor oudtoare, n-rixer fdcut
teva ori afard, sd rid sub un panou. taciil. I-au dat ceva-felcerul
zeame Jomtrinatd intr-un
i-a administrat o spdldturd pe
Acum dormili, sinteli departe de astdzi si r,-d re- .fi"lr-"" Uostan Ei
aduceti - in mernorie cele intimplate. tinga care tragerea in leapd- era o -binefacere' qi gemea
O.K., Chior de somn, stdtea pe banca din fala casei
ir-rcetiqor; in asemenea mbmente viata, intr-adevdr' !i
meEtere! se
-,,Mesterul( a holbat ochii Ei i-am auzit respiralia piin pri-
scdpat din braleie
l)rle o povard qi ili juri ci odatiexistenli
pip5. nou6' departe
Trebuie si vd aduce{i aminie de tot, sir-mi povesti{i rrriloere ale torturii vei incepe o
- vdzut intii! ,1,' :;rrperficialitate, meschindiii qi cit mai aproape de fa-
ce ali
trrtli,'.

tii 67
Dc.odirt;r. cunr.stljk.,;r
ir;a si_Ei balarrginca picioalcle
i;ili'T,,;i,,,1;:'i:,':l: "111;"4;;i, ; iiit
vizibil sptu
in-.
o. rurrrind, r,r ma, * rullcol, rrntlc se descria in amdnunlime, fZrr.il u r;c gasi insti
lxplilrrli;r, cuptarea unui mesaj radio-astral, in cal'e r.eve*
!ii', .v<,;r ,,t ,,tr"t,1nlfep^ta "oi;-rru
i-"'a"l l'JJ"- rrr,;r tilr;t'sivd ingiruirea de litere n d. d r a g i,i .
c i t i: v r,,, i, i,i ti'
i
!"i,; ::fr ,\tr irrceput pe loe sd mi doard toate misejele.
",l'E,y_,
ariz"f,Xl
i:?" : ::1" iSTr",:*
--"a, :;
l,''.i:,ii ::,;T'5i"",'* Jl a!,
", "u'u vir.rdeca* subi t,
;";;,,"&"'
u, g
,, r
bricate brizar. cu capete::i:":,:ff
cei doi au incadrat'p"-n"""a',rf
"j; ?if
lJoperite
,"jt,**k1
de cisti oiracc.
"rrorr..r"
tffii*rri; '-'lj?
,"_idie in
i"nttu Bild pictrificat sr
ffi "*"rrji. ridicate.ca l;.;ji"ii
rimp in
"";;qi ifi;r:T:"1;,:"1?l:I;l
cle pijama, iar o Juiru crr
*::li ;:':[,fi;"i1,:fi? TRIST,A,N Y SOLDA
term:,,lasd_mi, dracului, nidragfii,"r'
"i"u,,'irui'r,rt'urr,i,.
AIrilc ]e_a suierat
Cej doi, care se exprimau
oprit o elipa, aooi gi_au ,etuu'i !i-comportau sincron, s_au
ctasticut din pantatoriii fui li.ip"uru, pind s_a ruot (fr';rllrrrr,rrlr.rlin sc'is;.r.il. r;clrirrrbrrtr: lntre Ahilc Bild si NIi_
gi'ul"rro, jignit a fugit in n,rl.t'lt, rlin zirr;r r:incl s-urr cunoscut, pin:'r in 11 rrtai 1g81,
casd; a iegit la geam gi
cui 4f,il
aoi ii cirrtl lo-irrrt l4irsit c,u, in momc.ntul cincl Mino vroia sa
disperate de rechemare, dar ".Iil"oro, fdceau semne
tagia se cam i"1"fru Bild
Ahile le_ ,,sictir!(', gd- ;teargi geamurile cu ele)
9i a strigat,;"";l"t
md, noctambuliior,-o Stimatd tovdrigicd grafioasd
; |+"g1i,
Aia ii dddeau inaintc. ."t."rr,rt sculali pe Minodorat
ei cu o vazd cu fiori; unui;"d'i'rlr.'tdi., ii nnil" a aruncat in Daci imi spuneli cd sint un indrdzne{ nici nu mai con-
"r, tinui scrisoarea mea, care sper sd vd afle in cele mai fe_
florite si, se uurd, celdlalt a
ricite momente ale vielii dumneavoastrd gi sdndtoasd tun.
;xlif, ""au "a-1"-o*!ian.rt, rii.,a"j-r,r-*uj Nici nu stiu dacd memoria vd spune eeva referitor la
Disperat, Ahile a-coborit in curte mine, dar alaltdieri am dansat doud tangouri, un vals qi
cul, o fiard de anocalips si a dezlegat berbe_
Jirit- pou.t" 9i 9i_a in{un_
un dans capitalist, cea-cea, ceea ce mi-a aclus aminte de
d:ir coarnete in ;5dr;;;i ;;';ill,iii
"uru-"
cloi au rupt-o ra fugd-,1i p"ri" li ,rr,l.,i ozenaut; cei
cum mina tata boii acasd gi noi dupd el.
farfuria zbu_
Eu sint cetdleanul acela destul de inter-esant, cu cos-
rd.toare s-a ridicat-ae'ri "ii""Jmirrute
qT ; i,r.t_o in directia
saivanelor; s-a auzit upoi ur,il;i;;
tum biiomaren qi cravatd asortatd, ce v-a spus chiar din
,go_tt a" t"""ri"O""i# prirna clipd ,,dansa!i?.( Am dansat chiar clin prima clipd
.ci totul a reintrat il "" gi vd mdrturisesc ci am fost impresionat aEa de tare incit
fora gingiiie lui Ahile "or-ur,'i;;i;#p"mnaiul care per_ dupi bal am rupt-o la fugd de fericire. poate nu credeti
A:ju .u fost povestea lui Ahile, englezul ln sentimentele fireEti la prima vedere, insd eu sini con-
congtiincios si_a notat_o
Ei extrem de satisfdcut.'Eu n-am mai discutai vins cd este o fatalitate sentimentele astea care inal{d
cu Ahite vreo doud tuni, sdrise om.ul, il ridicd pe culme qi il lin acolo pina la deplina sa-
;i;;;
erarn dispus sd-i inghit toat" p.o.iiiiu. peste cat gi nu mai
tntr_o scari a ve- tisfaclie morald Ei nu numai.
nit pe la noi, ca qi cind Ae_uni"-a"-t".- p,.i,.l, Iereali cam taciturnd, nici n-a!i vrut sE tdceli o c1ip6
sem cu pup5turi, si mi_a virit rrc clcspdrfi-
sub nas o rcvistd de spe_ t'a sd auzi{i bdtaia inimii mele Ei bdtaia din hol, iscatd
ciaiitate, UFO SToRts, in care
i;i;;i. cins;te se afla un <lin gelozie, dar care s-a dovedit neintemeiatd, iar ini{ia-
torrrl s*a dovedit cu nasul spart. Eu detest violenla ca

69
atarr', tlirr' ;lt,rrtt'u un zinrbet de-al dumnelrvoastri, i-as lA{l ;rlt, nrr,lt'. I-irm p<-lvcstit mimicii lttt'lt' tlt'sllt I litrl'
rupe Ittttzictt{;r l;r oricc ins indrdzne!. i,iu ',,i voic si-!i spuLpe nlae, fec eu priurul pas) ;i.tn'.'t
r\; rlVt,rr rlilr,u sd r.'5 spun, de aia scriu qi sd m6 iertati liirr','1,,,t <l;rt:i bei, ori 6qti beliv. I-am spus cd nu elti ni-
<lirt'ir ri I'rrc pc hlrtie de aritmeticd, dar alta nu am in casi rrril rlirt totrte acestea, ceilalli biieli am vizut cape au baut
u,t t,'t.'|,', le-au invitat Ei pe ele la o bere rece zdpu-
clt'r'il <'r't'ionul Ssta chimic, sper sd fie creionul care ne r,/a
ltia.
rrrri r;rrllctele pe vecie. ' Consimt
1r';rllr
si ne revedem, simbdta viitoi''re, tot la bal'.ca
Sint murdar la gurd ca un porc, dar e clin cau:,ta cd_l
inmo.i in gura mea, pentru ca sA inleIegeli bine literele gi scurn de recunoagtere sd porli asupra dumitale tot costu-
cuvintele! rnul bleumarin, care lfi'vine' foarte bine, picat cA ^haina
,i .o* u""ttd, dar ai cimaqa aia albd care acoperd' Gindeg-
- A!
de
Pieptul mi se zbuciurnd de o doleantd rtrai presus
toate-gi daci imi cereti jertfa supxrrnii'sir-rt gaia s-o lc*te bine, e in joc un sentiment ce se na;te in-chiar clipa
fac, in chial flrlir casci dvs., sir vir lmpicrli<'rrli rl<_l trupul aceasta. du sini dispus6, nu te juca, am un frate care-i
tnert _incrt. Astc'Pl r.irsPrlns, r' birrr. sir .l rl;rl;i, altfel in- ,fi,"t qi-I chem de la Constantn d,acd e ceva inoportun'
torc foaia Ei mlri sr:r.irr. 'ri lldmin "t in aqteptare, pe simbdtd la bal'
Cu gyatitudine
Ahile llila il'Iino

Dornnule! Stimatl Minodora


Nu sini o tovdrdqicl grafioasd, sint o tiniird a zilelor
noastre Ei md cheamd Minodora. Am prirnit scrisoarea Iatd, e miezul nopfii, a bdtut ciopotul de peste drum
voastrd gi mdrturisesc cd am qi citit-o. Am inleies din ea rle cloui ori qi eu nri- pot sd adorm, fiindci te am in fala
ci-aveli ceva fa!5 de mine Ei vre{i sd-i distrugeli gura ori- o"t-,itor, icoani vie-a sufletului meu. Pe lingd plopii fdrd
;;t ;;;t;" am trecut, md cun-oqte-au. vecinii to!i' tu nu'
cui ar atenta la minc'. E un lucru carc vd fzrce demn de ili transcriu aceste
laude, bravo! Romantismul mi-a invadat sufletul Ei
l\,Ii-e teamd sd iubesc, presimfesc ci este o tragedie versuri, fiindc6 n-am cuvinte.
care-mi va intuneca restul zilelor qi nopliior mete. A si citi Cit am dansat noi, in seara ee a trecut! Erai transpi-
,atr-i ,.i fi *" bolise rochia lntr-un hal incredibii' dar
si
Rqmeg qi-Julieta, Mandstirea din-Parma, Ocoligul p6min-
tului in B0 de zile Ei alte romane de dragoste, ciprd si i,i,,-,,;.^i'fcrmccf,toare Ei ili tot fdceai avinturi cu batista
" n,' ,'itcorim din acest
sijr punct de vedere'
sfadd. Cred cd le-ali frunzdrit cu mare aten6e. i{i_afi trecutd nu aveam
plScut qi mie, de ce sd neg? Felul in care a{i dansat acel lli mdrturisesc un rnare secret: data ai vdzut cd
ultim tango ca la Paris, m-a convins cd in picioarele dum- truni'to -i.r", cd !i-aq fi luat o bere, ce dracu?
;;;l ; t.tut 1"" !i a* bdut-o amindoi, iar eu indrdzne"sc
neavoastrd zace un mare dansator'. Fetele m-au si intrebat
sA z.\c ci mi-am pus buzele unde {i-ai pus tu
gura' astre-l
pe cine cdlcam pe picioare. Credefi cd le-am ipus? Nul fericit, cred ci
Fiindcd nu qtiam cum vd cheamd. Asa cd pdstr-ez secre- l"-o- pupat fdrl sd Etii! Sint maxim deintilnim noi doi'
n tt"U"it'si vini balurile astea sd ne
tul gi ele mor de ciudd, invidie, curiozitate si interes ca qi vecini de cartier' ca si ne
atare- i"*itoti ai acestei planete
linem de mind 9i si ne privim cu- interes'
Cred cd exagerali referitoar la luarea viefii cu irropria ' $i p" mine m-au inlrebat bdielii cine eqti, ce -crezi -cd
rrrinS. Eu nu vd cer aqa ceva,ar fi inutil si nc ntai intll-
nim si matale mort. . . tc-a'm spus? Ha! Ha! Ha! $i ei au spus Ha! Ha! Ha!' dar
Daci am infeles bine, dumneata c;ti un tinlr cinstit ,'" riO"u* cu ,,ha(' de ceva Ei ei de altceva, sint nigte
e61ois;'ii qi vicleni invidioqi, am qi rupt-o cu ei!
si cumsecade, ce nu doresti sd abuzczi rle anumite naivi-
71
70
Avenr rlt'irrllrrrrlrrl. r';r ni;te- matrozi valurilc,, lrrmcil;i l1.lIlrrtr lr,r,r 1r0r,zii dc: Minulescu, dupi citfc ri-il itltt ctttl,,l,
oprobirrl r,i r;irrccr', liiLrtlca noi ne iubim ca in exeurplele ce ,l.rr rrr;ri rlri-nii un selrln de via{a, fie chi:rr 5i un IIuic|lrt
It'-ai rlirl, rrr;ri lrrrlin in Jules Verne, am cdutat in el citeva ,rrlr trgrirrrr, in momentul cind pdtrundeli in curte ca sa in-
s(:<'lrr' rlr, ;ruor', de-am cipiat, dar n-am gdsit nimic, nu- ,,'1,'ti r;i ttc vizitali' Dragul meu.logodnic, asta o repgt
rn;rl rrrr lriiclel jle care l-a luat vulturul in gheare. Musai 1,r,',,,'rrrli apuce risul nervos, o voi repeta atita
timp cit
lrc \'olu lcrrerieil. Le-arrl vorbit pdrin{ilor mei despre mine l,,r,r li togbailit Dupi aia, dacd ne lincr-n c1e sentimente,
si ci iru fost de acord cu tine. A{ai urmeazd sa faci qi tu l,rxrlr,voti ajunge si riua cind sd ne vedetn amindoi ia
;rsa cu ai tai si intr-o zi, ca din intimplare, sd vin cu ei in irrr;ilie, cu cununild Ei voal alb.
viziL| Ia ei si si se cunoascd maf intim. Ce zici? Rdspun-
'1,r ,:j[iu qi *a gindesc: ce !i-i 9i cu inlimplarea'asta! ln
r:,'n('r'al nu dai a*oi bani pe ea' 9i dupd aia ai da qi o sutd
c1e
de-rni, cit rnai repede, eu nu pot lipsi de la sen'iciti ca si
te agtepl, dar: te a;tept cu rindurile talr. calt. nti lLrnetesc l,'i...
ca gazu'. 'Ie sd"t'ut sfios Pe tinzPla ta
()tt :;rirtLl,iiri tle mi.ini, M ino cI,ar a I ogo drzic6,
-
Altikz
l )r:rgoslr: rrricii
AhiIu!5
l!il , rr'.:t ti1 lrtttp;ltrt plt';r tltttll logrltirr;r irr't:t'i NIi lrilLr
Astdzi se implinesc citeva luni de cind ne cunoagtern. l;r lrol.t'l:,,i:rl'itt'it pllirtrit torcrlfiirl; ttl-ilrn rrilttl:tt la teleion
trei. Miine sd venili la noi in vizit6, Ei sd ili pui costumul :.i rniti<;ir-i,a a spu; cl ai plecat la ;cozili 9i n-ai mai venlt'
cel bleumarin si sd iei anumite flori fdrd so! cd a5a $<'oala viefii e mai importantd insd, ai incredere in ce-!i
-
se procedeazd in viziti4 nu vii ca neamul prost, -cu mina ,i1rr.rn ,ru, fiindcl am dat cu capul Ei de pragul de sus Ei de
goali, mai ales cA mama face sandviciuri Ei prepard pr:E- plrrgrrl dc jos qi m-am convins ci aqa €: doare.
jituri cu mele de export. ttne simt tare departe de tine in deplasarea asta qi !i-1m
Mi-e aEa de dor cle 1.ine incit llclimez rnereu, doctorul lurnpdrat din diurni o mic5. atenlie care-{i va face o pla.
a zis cd e conjunctiviti. Cc contcazS, Etiarn cd voi suferi i'(,r'('mare. Abia aEtept sd mi intorc, sd te vizitez acas5,
din dragoste, dar acum e prea tirziu si md rnai tratez. iirl buna ta mami qi viitoarea mea soacre si mi intrebe
Simlesc ceva deosebit pentru tine, iar flirturile ce le-am lincl mE duc acasi . . . eu n-a; pleca, fiindcd noaptea e
avut pind la balul acela au fost api de ploaie, aqa ci nu intuneric gi singurdtatea mf, apasd ca un bitlsatn, dal tie-
le lua in seamd, am fost o gisce proastd cd i*am crezut iluit', fiindcd nu sintcm incf, in a;a hai incit sd stdm im-
pe cuvint, prefer sd rdmin aga Ei lli destdinui ch unul din- g-llt'rrni
' Miri Inereu.
tre biieli a dorit sd imi fure o sdrutare Ei s-a apropiat dt: gindeEte-te mult ;i bine la plropunerea clin frun-
gura mea, dar tocntai atunci a apdrut fratele meu, despre 1ea sclisorii qi pune piciorul in pragul cle care eu nr-am
care !i-am mai descris aspecte gi i-a pierit dorinla, fiind- tovit gi punq de asemenea, intrebdrile respective ca. si
's1im cind ne vom cdsitori, ca sd Etiu Ei eu ce fac, umbiu
cd a fost fugdrit cu mici guturi pini in comuna suburbani
clin vecini. De atunci nu l-am mai vdzut pe partea pe car.e rlupd verighete sau stdm in vecii vecilor, ca proqtii, pit-t6
la zcce seara qi bem sirop de coacdze?!
mergearn eu spre ocupafiile mele cotidiene. Iti rnirturi-
lrToi o sd fim un cuplu perfect; eu am s5 fiu sotul tdu,
sesc totul, ca sd nu crezi cd am pete in trecutrrl ntr-'u. IrIu
am qi sint o mindrd din acest motiv, ntcl'g cu Iruntea sus lrr ai sd fii so{ia mea qi astfel vom fi amindoi cisdto::ifi'
gi din cauza astir md mai izbesc de o;rrncni, rllrr- nu ccn- Visul meu dsta e: si stdm la casa noastr5, nu si umblim
teazd. i,' la filme gi atte manifestdri, acolo umb15 cei care n-au
rrrrtlc si se pupe gi linea de miini. Noi avem unde, tata a
$tiu cd egti foarte ocupat qi c'ii rlc rria rni-ai citit Ia
73
72
zis c5, ne cli nor.-r ('ir'('r'a din fafd gi ei se mutd la ilrl,'r,rrrt,',liirrr lrill,i lrr llirt rii bolirlr, iirI r'i;rtlr r:t'tol itrrl'li
mcu, ciu.('-stti ?n girr.sonier6. Vezi ce jertfd fac ai frate- .1 g,,' ltrrliii noi ncfavorabil. M-am intilnit ctt cl pricttlttlt,
tdi ct. ;ru hol,irrit sa jertfeascd in directia asta? Stiu mei, ai ,.'r,.rrri ir :il)us cd ai mai avut o prieteni' E aclcvirrat? To-
.vc(,i o-r';rr;,i lu tu*d, de ce sd n_o vinaeE gi-;t ci lrrl rr -r llrtttinat intre voi doi, ai lichiclat-o? Nu md intc-
noi <,;rsi ll.r orns? Timpul.trece, oh, tempora, o mores, ";';;;cum r',.,;r': r',,.i tr:ecutul tiu amoros, dar trebuie si qtiu tot, altfel
s-irr zict' in a*ccrnen-ea situalii, Ei noi i-Uai"i"i_,-rnfi""_ r,.r 1rrr, [a la tine taine ce md vor pune pe gindr.rri qi orice
poinriir-rc, peste doud luni am ii a" ani , ,'i l':rce, tot tristd voi privi in zare.
o s;i-mi s.ard giriocei Ia timple si riduri Ei pur"a,iaJ",r* -S_* l,'4, te rog, un efort qi pune-{i costumul alba.stru, pija-
t at"i"".ii.
.p'it ploaia si nu mai p1ou6.- incetez ,ri;rr,ra Foti slo laqi sub haind. Nu trebuie ca frrinlii mei
fi-o aduce un coleg par avion, sd fii acasd, "i"i ,""irou;;
dacd
;r;
pf""il r
''i vadd o victimd zicind, ci un orn tindr cale treee cu
"" irrtuf inte pe sub autobuz gi infruntd toncle lui.
Te sl,t'i.rtr1 inIn-ufele ntele Inchei acum, o ajut pe mama sd se tapeze- sd alate bh-re
lc rtrni si siirut,, I;r si;itaL
Si.
Alr,i.Ie Te pttp de multe ari
I\Iinodarct
Micul meu viteaz
Libclulo
Am,aflat despre_ fapta ce ai comis_o, ajutind bdtrina-"u,:"
aceea si treacd strada prin loc nemarcat, f"it
autobuzul acela inconE-tl"gt O""ti" Nici n-a trecut bine luna de miere qi iat6-m5 din nou
.te. a pilit ",i Uo'..:;-;i;;;i-.
Am.discutat Ei cu acea b_dtrinicd in cleplasarein interes de serviciu; ploud, extrem de zgu-
Ei este o ingratd, tii"j"l tluitor si lucrul acesta md melancolizeaz{, aqa cum e de
sus{inea ci cu nu vroia sd treacd strada; alt;,r?atd, ta
rrrclancolicd pisica, atunci cind casa in care a locuit ea se
si nu mai fi bine, eu itm nevoie de un so! integru f:ine rlt'rnoleazd qi nu se hotdrdste sd plece de pe ruine.
poral Ei nu invalicl nloral, cum e;ti tu ircum, in saion, cor_
de ghips gi suferind atr.oce.
plin $tiu cd atunci cind md aflam pe patul de suferin!5
rni-ai pus o intrebare despre o prietend ce am amt-o an-
Voi veni miine cu familia, si dupd cum ai inleles sim_ .lelior. Da! A existat motamot, era sd devinS logodnicd sl
plu din rinduritre mele, ne vom'cdsiiori in curind, a"pa ;r devenit, dar nu a mea, ci a altuia. Motirrele sint clare:
{i se va scoate ghipsul, cu ghips de ginere incd nimeni nu "o mi-a spus cd o plictisesc cumplit qi cd sint un zgircit
s-a prezerrtat sd spuie afirrnativ ,,da(4. enolm, f:ipt pentru care i-am intors spatele qi m-am dus
_ _ Ti-arn cumpdrat compot de gutui cu mari sacrifir:ii si in r.liumul meu ce se deschidea inainte imbjetor. La capd-
7_ Iei borcanul, pe sub mind, tiiriaca acest
comp;; ;;; ;; 1ul tui erai tu, aEa cum te am qi acum in n'lemorie, numai
plin de vitamine, ce trebuie sd te repunl pu ,r*i.ti""1e." A; <:i erai ni!e1 mai s1ab5, cu vreo L0 kilo, ceea ce zic eu te
tras o spaimi extrem de rapid6, cind arn auzit tragica si Acum nu te mai cuprinde nici cordonul de la
ii'eversibila intimplare care te-a dus ra spitarur de uiientr. ' prindea.
carpot, nu te deldsa!
lvi.1-an] clat ser:ma cd numai dragostea d-ecrangeazr uJume-
nea spaime; mama, neavind alt caimant in casd, mi_a dat Minodoro, existenla noastri merge bine; pind acum nu
bicarbonat cu ap5. qi ne-am certat, numai ne-am pupat in vizul nostru, fiind-
-ofet Ei eu am sughi{at i" ""Efi*,
speriindu-i pe cei din jur. cd sintem singuri gi nimeni nu ne tulburd cu prezenla, ci
.,\{iine, pe marginea patului tdu, punenr lir prrrrct ami- cu absenla. Spune-i de aceea maicS-ti sd nu ne rnai vizi-
nuntele care vor facg diir:roi doi sof gi soli<,, unili pentru lcze asa des, pune-te in pielea gi indispensabilii ce ii avem
Sdndtaiea insd sti la baza oricirui 'or'; fdrd'ea nu lirrci maicS-ta a dat b:uzna cu cheile in casi, seara la ora 9
'ecie. si miEcdm nici un
putem r;;i tc invele si faci micul dejun. Maici-mea nu vine, fiind-
deget, ;ls;l ctlln anr clori si_I
75
74
cd din pAcll.r' sinl. rrrr or.fan, dar dacii se mai lnl.impld,
il
chr:rn pe l.rrl,;r si t,l-r..t. rrstm, tuEegte cd ddrirnli, irl"""a'l.u 1.',1 rlir rilr'rrlr,rrlri. Mai sir-t'tt cumva jignit6, iu olice catz tlt'-
mdsul'ilt' r,r' r,r't'zi r:i se cer. r rrt,rl,r ,l', r'ornpoltamentul tdu; azi-noapte am visat ci stiti
p,.pl,ri;i lrr o femeie gi ili pune nivea pe nas. Am sdr:it
, fllr-11.' l;r rrr;rg:rzi'ulplastic
fl.(' sl .t('ti si
,,pescarul(( si int.eabd de cirlipe !,r rr lr, :rrrr; si la mine visele se adeveresc. Ai grij6, Ahile,
nr. 4; dacd nu au fd scand?l lr.r ilrro;l^;tc multd lume qi nU e exClus sd aflu ci'ce ceva.
qi sr:orq[r'10 'rorneald
lei, cI scot Ei ei cele de curriintd,-,i;;;'^t+
gltcr. Tu- gi pescuitui-sinteli pasiunea vielii mele, Irr r':r:rrrl Asta e r,rai bine s5 nu vii pe acasd declt s5-!i:ei
a", f'" rrlrrrile haine. Md bucur ci ploud la Marea Neagr5.
lirinrul lind lu gi dulti aia rjima.
Eu am mare incfedere de cum am pornit Ia drum, ne
tins^rn bine sd gtii, gi, mare rninune daci'{i_aE
Pe curintl
cuvint, greu, sau tu.un obiect greu. Deci, ";"rr";;;;; Mi,nodora BiId, ndscut(t Ral,ziL
rarea lui maicd-ta si sd pldte;titcleforrrrl irltr
"f.i:g",
il"rp*
bc5ti mai mull ntur.rni tu.'
la" ,rii_
"n." Mdi, &Iinsdora
,S(r.rutiri ntari I)u lnfeleg cd maic6-ta e suferindd, dar nici si lagi casa
AhiIe ,irlr (';r clupir nirvirlile;r otomanilor nu se poate. Vasele ne-
:;p;il;rl.r., covolttl sr';intor;rrl., lrir;i<:;r lilrnilir de foame, fLorile
Ilr';r',:r';'1 lrr pllrivt'r'i, gt'rnrurilc nrurrlirrt', fligiclcrul scos din
Dragul meu sof prr;l;r, fir'r'rrl rril;rI ln J-lrizir, noroc cii pe cirnent.
fat5, cu'r au trecut cei 10 ani din cdsnicia aceasta a Nrt rni-rri llsut hran5. A trebuit sd mdninc Ia marile
noastrd pe care am edificat-o acum un deceniu. Te afri lcstaurante, nu si consum acele bunitdfi pe care tu nu
cleparte de- mine, singur in concediu gi inleleg ca ai nevoie rrri le*ri ldsat. Iii anexez Ei meniui lor, sd vezi ce qtiu dia
de singurdtatea asta ca sd poii prinde peEt=e mult si :.;i t'(' nu gtii tu. Transmite-i, oricum, la cea care !i-a dat
. in virrfir, insdndtoqire Ei s6-!i dea cocoEul dla pintenog, fiind-
liniEtq. Am acceptqt ptecf sing,ur, fiindci 9i i"i-
$-
puteai.sd faci mdcaigestul sd .spui:"u "l_ <'ii nu mai e bun decit de gilSgie, il vom face noi supd gi
f^?t lilgg:5,
hai,si tu!{. .gi n-ag ti venit declt pind la gard.
,,pronuto,
vonl supa, ca 1n vremurile bune cind m5 iubeai pdtimaq.
Tu te-ai rdcit fald de mine,-te comforli ca o bucatd Acum nici nu mai pui problema aga. Pui mincarea pe
Stl""1.a rece, dormi cu spateie ta mine El oi;Jri;;; nrrrsh gi te apuci de fdcut curSlenie, dupd aia speli Ei eu
flg
j.loer pui nailon pe be!e, ori scrii anonime
calde desprl slau singur cuc numai cu micul ecran qi n-aud o vorb6
unii gi allii. hlrni din partea ta, fiindcd drdcovenia aia de masind. de
Iart5-m5, meu, ci !i-o scriu verde, de la obraz:
dc" rnuncit nudragul te strdduieqti, pe mine md lii acasd sd v.ld
:s
;rirlat zumzdie inf ernal.
Ce s-a a1es, md lntreb eu, in fala acestei coli virgine
de gcspoddrie si aite femei muncesc qi cigtigd, mie imi nu_ rlc lriitie, din cdsnicia noastrd, dupi 15 ani? S-a aies ceva?
meri tranii,de piali gi eu am descoperit'ci ai ascun" ,"U lrii silcerd cu tine insufi, ferneie, pune-te la oglindi si
c6mSgile tale 100 de lei. De cen md? 'rnalizeazd-te, uii.d-te la tine, de cind ili cint cd te-ai in-
., Sofule, ce e.9ti! Dacd ag fi gtiut c6 aqa te vei dezvolt;r 1irr"rlat peste. Ce, aia e miEcare zrlnici, de mers pini la
ulterior, n-ai fi dansat cu-mine nici mdcar doi pasi iria_ pia{ii Ei inapoi? Te-am vdzut qi cum foloseai autobuzul,
inte gi unul lateral. Era oe atunci un bdiat mai alifel, i'si rn loc sd vii pe jos, sd mai activezi singele din tine.
l-an:i.repugnat violent fiindcd m6 iryelam as'pr.il ta care l\Ii-am luat pentru seara asta nigte parizer si piine,
fdceai numai figurd de cumsecade. pius r:i ;ri venit la l;rr miine voi minca? Vreau hrand caldd, un sufiet cald
fdri bani. . . nu-i nimic, astea au trocui;, tlirr ctl nu bai uit lr, , ,,''1,.", cincl imi ltune ciorba in fafd. Tu nu mi-o pui,
nimic, te arn scris pe agenda mea minl.rrlii ii vine z;.ua clnd iur, jr';i ii pui la maicS-ta; mira-m-ag sd fie ea malacld.,
n-are.nici pe (h'ilcr, nurrai se mai stai cu ea, r-lu cu rrrine
carc-li sint lcgil,inrul. Oftez adinc gi inchei aici
Ahite

Ahile. Dragi

_Mult am cugetat sd*{i scriu scrisoarea asta; acum


e 11 mai 1981_ Ei se implinesc ani mulli conjugali. $i
sii numeri pe degete e, mult, ai nevoie de multe'degeteo
clarmite sd-i trdiesti. Se vecle ci asta mi*a fost soirta.
Imprerrni, trebuio siir .ocuno;[i, rroi itrrr fhclt rlcstule, rnai RETUSURE FOTOGRAFIATE
.lt's tu, fiinrlcir iri rrn cirri'lr.t,r'r lristnrilrt;i csti un iou..
bu.rllr.zo-nr,;i.r. il'. intt'l'cs.;rzi-l r.rrrrrriri ,rsi'za' ta, scaunul
teiu, r'cstul lfi cstc indiferent. Scrjsoarctr ilc(_,asta o r,ei
primi syb .ugd, fiindcd sint foarte supdrati pe tine,
-pe cd
mai ales nici mdcar nu !i-ai cerut scuze atunci cind
eu !i-am spus ,,cere-!i iertare, altfel te imbrac cu vaza
asta ! '(
_ Se poate, Ahile, sd ajungi in gura lumii, sd te ocr_r_
Ieascd aceastd lume? N-ai vlut si avem copii gi acum
sintem singuri gi cu bundstare, dar puteam s6 am un
copil mare gi cu armata fdcutd. Ai impresia cd tu esti to_
tul, tu egti buricul $i pbmintul se invirte cu celelalte pla-
nete in jurul tdu. Ei, nu e chiar a;a. Tu egti ce egti, dar
ceea ce crezi cd egti nu esti.
Acum e tirziu sd mai plec de Ia domiciliu, cd n_am de
'ce, miine vine in vizitd prietenul ila al tdu, scriitorul,
$,r 3m sd-i spun totul ca sd te scrie, repede, in'cdrliie lui.
Asta nu moare de foame atita vreme cit tu'exigti. Fentru
ca sd-mi umplu viala conjugald m6 voi apuca de citit
pe rupte Ei am si invd! una dintre limbile de circuiat.e
ca si te complexez. Voi discuta cu divergi oameni intere*
sanli in aceste iimbi Ei tu ai si stai ca mutu' si vei in_
tcarce capui dupd noi. Ce-am sd mai rid!
E ora de culcare gi md eulc, din cauza somnului, voi
veghea pind in zori Ei voi cugeta asupra vielii noastre
comune. Dgcd. citeqti scrisoarea qi vrei totugi sd_!i ceri
iertar-e, poli sd r.ii, dar in virful picioarelor,' sir rrd tre_
zegti blind cd eu cind sint sculatd din somn fac urit. As*
tept. Sau, sau. . . rdmine de vdzut cum vci procecla.
Mitxtdora, hotdrtt&

78
trr,rf rrl r;rrr'ililr.rr, dar rlin lipsd de impingdtori de bolovani,
i;rrrr;r:r{'r;r.r'rr timpul singur in meseria asta. In anul irr
,'.rr'r. lrrr;,':rl lrnun{at cd concursul nu va mai avea loc se
rrrl',rl;r 1rt'rrtru prima oard, Ei tot intiia datd ii dddu so-
BOLOVANUI, F'ILO?,OFAI, rrli o lriitaie temeinicd.
Iticlicd ochii spre virful muntelui: acesta se zdrea Ia
lr,rlr: depirtare, seme! qi invSluit intr-o ceafi*find. In-
,,,1rrr sd impingi bolovanul 1a deal, atent sd nu-Ei dea
crr ol peste picioare. ,,AcuEica il scap gi se duce la vale((o
In fiecare diminea!5, la ora 6 fix, cind cocosul clin rr.i spuse cdtrdnit.
ogradd bdtea cu ciocrrl in geam, fiincl bolrrirv rlc o lat.in.-
gita cronicir, Sisif sirlc;r jos rlirr ;lirt, rul lt'l tlc-a spune, Se uiti la clepsidra de mind gi, intr-adevir, era ora
Jiinclcir c.lrlrnrcir lt<'rl rogo.lirli - si sc rlrrt't,rr la lucrd. hi- ,'irrrl bolovanul devenea sanie. Dar astlzi, nimic! Iqi spuse
1-litindu-;i n)icLll t.lcjtrrr pc rlnrnr. Dtrltir t:c ponti, isi h-iir ca-i intirzie ceasul, aqa cd se odihni un pic, proptind bolo*
bolovrrnul ;i sc apropia de muntc. i'rrnul cu genuncl-riuJ.
Ofta, ridica ocitii spre vfuful muntelui, spunea ce\i:-r licirrer.ltrr rrrr,rr;rrl, rllrr ltilrlra nrr di:rdea scmne cle ndbd-
de pagte gi se apuca de rostogolit bolovanul, insensibil }a ,l;rioljcrrit,, r,r';r t'rrnrint.{,, rir riul)ltrrr,lr rlo<:ilI nti;cirlilor sale
zbierdtele responsabilului cu proteclia muncii, fost ofiler ;tllr.t lr rcrft ,r'1, :;i nr,r'orriz;rlc.
in armata veche (a lui Al. Macedon) care igi exhiba cor- 1

din firesc, Sisif nu ob-


tJirrril, ltcstt-. rnilstrrei cle iegirea
zile vocale, aflate mereu in pozilia drepli. Sisif il privea :i(]rvi cd virful muntelui era foarte aproape, ii distingea
amabil gi-i spunea rdspicat:
rrr:urn si piscul, un cuib de vulturi de unde se auzea o
-- MAi, grdmdjoard! dupd care se apuca din nou cie ritilirgic remarcabild. Precaut, cu inima b6tind nebuneEte,
impins bolovanul Ia deal, pe murrtc.
Prinsese qi un tic nevos, dc orn ticiit, dddea lnereu irrfipsc umirul sub bolovan gi-l depuse lin, oa pe un ou,
din cap aprobator, avea qi de cc, ncvasti-sa il bombir-rea pc chiar virful de granit unde nu se mai afla decit o
permanent cu miinile in Eolduri, rotindu-gi ingrozitor de tibhle indicatoare (din ce catz6. indicatorul era cu virful
repede ochii bulbucali: rrr jos nu se Etie) pe care scria:,,Cabana Olimp 3 kilome-
M5, plafonatule! Aitii care au pornit odat5 cu tine lri. Camping, bar de zi, speciahtati de grdtar Ei alte bdu-
acum - sint la coborit bolovani, la chipuri cioplite, nurnai turi((. Minunea se infdptuise!
tu impingi de-!i ies privirile din cap. De carte nu te-ai Puse palmele la gurl gi strigi din toate puterile:
linut, cu mintea ta ai fi putut acum si lucrezi la conta- Mdi! Nevastd! Uite ce-am fdcut! Contabil si fiu
bilitate, pe term, la inventarierea firelor de nisip. T;:el zlct,- nat(
sute de controale au ingropat 5ia de acolo Ei tot ei sinl
cilare pe situalie! Fac gi castele qi nimeni nu-i intreabi Bolovanul, ldsat firi stdpin, se clStind ugurel qi o luh
nimic in Spania. slrre vale duruind greoi, apoi prinse vitezd qi in curind
Cind m-ai cunoscut, gtiai cu ce rnd. ocup! se t"aloia se pierdu intr-un nor de praf.
-
e1 ponderat Ei dddea a lehamite din mind. Cei de la comisia de omologare ii riserd in nas gi-l.
Asta se intimpla zilnic, dacd nu chiar mai c'les. Din sliluiri sd iqi vadi de ale lui, dacd vrea concediu fdr6
aceastd cauzd, Sisif devenise un posac, cdruia nu-i inira lrlrrtd sd depund o cerere in dublu exemplar.
nimeni in voie, iar rutina se instald cu mare si dcplini Solia plecd la pdrinli, iar Sisif nici nu remarcd acest
eficienld. Singurele lui rnomente dc' satisfar:lie i le fur- Irrlr rr, preocupat de litigiul cu un amdrit din vale cdruia
niza vreun concurs profesional de tdvdlit boiovani prin- Irolo1,;11111[ ii fdcuse purcelul harcea-parcea . . .

(i - llu|rint,.h lir iilrbe verde 87


I,OVESTORI t,r',r. r.i r't'lrii i j;(' tlnll)lul ii clc t.rproxirnativ ci1,(tv:t lltt't'ittrr
, rl lr.rlirttztll.
( lrrrc 0 persoana necunoscutS, moE llarion?
('ilr, cih, l1rrr, grrr, nu Etiu! dupi care i-o inminii
',,,1'rrrrl-o jos.
'ln <lrrpri-arniaza aceea de noiembrie, in ord;elul Ni., Nl;rlgzrreta se repezi uliesc gi o culese din noroi, o
grlrr'<:ir plirrgeau toate clavirele Europei, ploua (de sus in :,.lr.r'rit'cu galul, cu grije, o strinse la piept gi dupd ce se
.jos, conform obiceiului local), era o lacustreali. de mai ,lr,ztloi de spate, alergi in cas6.
rrriirc jalea. Strdzile gemeau sfiEietcr dupb vreun pieton ,z\prinse becui miop ce respinCea o lumind am5ritd qi
intirzial, dar ace;tia erau punctuali, stdteau la gura sobei ,lcschise scrisoarea cu degetele bdtute de vint. Pdmintul
qi priveau in sobe, casele stdteau intr-o rini, nurnai pri- nr(:opu sd se invirteascd gi cu ea. Era o scrisoare de iuklire.
tndria, restarrrantttl rnirrc si l11irnr sl,til.r.itrr irr rlouir rine, iatd conlinutui ei pe sdrite, fiindcS Margareta sdrea
irtr lrr fcrcitstrir trrrci c.l.r.rfiu'crr 1i;irrli in ltcrvlrz clomni- rlt' 1rc un picior pe altul:
:;ortt';r M:rrgrrrcl.lr l)rtrrlttlt,lz, rl;r<'l.ilo11r';rl'a rlc zr'(:c clegete,
lorturrrti<'ti incr.rrigibilii qi citcoclrrti ltkrrrdii. ,5uilt:[ul ei plin- ,,Autumnalo,
gca cu sughiluri mici, cra o pliclisealiia!, gi ii treceau pe I)r' tlouir siplinrlrri lutzrtnlttI tri-a inclnrmat pagii spre
sub zulufi ginduri negre ca Lln tunel noaptea. Imaginea lrit'ortl rlr. r'o;ri;rl ;rclr'. I't'itr 11r':rrtt l.r'-ittrt v:"tzut crtm copiai
asta md stringe qi acum de git (arit ca o combinalie intre rrr,lt'.'l'r'ir;lr'{r'rr t'r'o r';ispirrrlr';ri, llr tlorrir rindtrri;i in trei
un mulaj de la Mina Minovici Ei Boris Karloff bind chi- cr,.rrrlrlrrrt: rrri';r lrt;tl. grlriu[ ;i irrn ltitrt in momct'ttnl acela
nind cu ricin); Ei peste atitea decenii, stop-cadrul Marga- r:ii itrbiroa nu c departe: trebuia numai sd sparg geamul;
retei intr-un geam aburit gi nu prea imi provoacd un plins am gtiut ci trebuie sd te ocrotesc, floare albd din Pireu,,
bdrbdtesc in hohote. sir fiu in preajma ta, pentru a te ocroti cum puiul e ocro-
Derula, cu incetinitorul, pulinele ei clipe fericite, pu- tit clc mamd-sa.
{inele stringeri de mini de care avusese parte, cele Pur si sirnplu nu-mi mai ieEi din cap. S-a trezit peste
cloud sdruturi furate dc un sublocotenent de cavalerie ce noapte in mine un poet sadea, lasd-mi sd-!i transcriu c
fusese mutat Ia artilerie ctr cal clr tot, jurdmintele min-
cinoase, cele 15 grame de scrisori ce le primise de*a lungul lroczie, ea si fie, in vecii vecilor amin, declaralia mea de
dragoste bdrbdteascd. Vreau sf, urcdm qi sd coborim im-
,si de-a latul tinerelii sale. pleund Go1gota. . . ei1 de viald, sd rdzbatem impreuni
Deodatd tresdri brusc: porti{a, ce se linea numai intr-o prin ploaie qi prin fr.rrtuna. Iaca versurile:
balama fiartd de rugin6, scir{ii plingdre!: prin curtea n5-
pdditd de iarbd veEted6, unde nurnai zuruitul de lan! al ,,Tu e;ti *, €u sint un minus
trnui ciine plictisit ce-gi preumbia lStratul rdgusit pind la UNIVERSUL doare tare
poartd, amintea cd este viafd, peEea incet, trdgind al sdu eu Apollo gi tu Venr-rs2
picior, tugind adinc Ei rar gi gijiit si vai de el, pogta;ui foarte dulce ardtare . . .((
mahalalei. Ii tAcu Margaretei un semn qi incepu iar s.i
tugeascd.. tra igi aruncd pe ambii umeri un gal nou cu de- Aq putr:a se continui poezia, dar sper Ei indrdznesr
fecte de fabricalie gi alergd spre postas. Acesta igi trase sd sper ca ne vom intilni intr-o buni zi, cind vrei tu,
s-Ssuflarea qi tuqi: chiar joi, vin cu bicicleta, am sd-!i lingdlesc la poartd o
Cih, cih! ai o scrisoare de 1a o persoanir ncotrnoscutii. rlat6 lung, de doud ori gi mai lung.
-Margareta igi duse mina sub sinul sting l-,cntru a-li F((
,calma palpitafiiie, astfel observd cir 11r'rrunclriul ii inghe- 1 aici era $ters, dar nu destul de ingrijit
2 necunoscutul autor acldugase aici indicafia: ,,Venus a se citi
I c.i.r. casd intr-o rin:-t rnglezeste".
-
6+
Biata fal.ii sirnfi la linguricd o mare sfirseald gi tre- tillrrlin tlitr cl, aruncind ligara fSrI un cuvint, o cu-
bui sd se al()re p('un scaun: pind il gdsi se erEezd pe pat. l,r nr,r. (:u Lrn bra! puternic o puse pe cadrul bicicletei gi
F'erricircrr rli"rrlrtst' lruzria ln existenla ei, destinul n-o ldsase ttrr';illr';i.
dc ciirttfi, o liisirsc mutd. M;rr'11areta era pe jumdtate moartd" Respirafia trui pu-
Dt'r'i, 1rc':itc dc-rud zile, F. venea cu bicicleta, oh cit in- lr,r'rrlr';i, cgald mdrturisea un bbrbat gi un biciclist sadea.
<lrir11r.ir clr lriciclc.tele din lume, indiferent de care erau: de
li sopti lrubuitor la ureche: ,,Te iubesc, Margareto, tot
l:irblr[i, cle dame, de curse, in tandem, in etc. Afard ploua cr'-[i scrisei e purul ade'u'5r, jur cd spun adevirul, numa!
, r,lc'u'llrul!(
rriuci tor de egal, dar pentru Margareta rdsdrise soarele,
rrricii zburdau pe diferite pajiqti, paji;tile acestea diferite Care este numele tdu? murmurd pieritd Margareta.
- Ef!
crau verzi Ei in fioare, mieii aveau ochii negri, botul urned - Asta e nume de roman, dragul meu F. Rostegte-te!
;i fziceau mdslinute amuzante, primdvara venise in noiem- -__- Mai incolo, acum mi-s miiniie ocupate.
lrric pcntru sufletul ci rrtit de nccirjit. lnt'c1ru s;i valseze O duse la marginea oraEului gi acolo se aEezari pe dig,
prin <rlrsil un l.llntl();i fu rtrt;r rlirr prittrt'lt'r'i nopti de in-
son.rrric ln cirrt.r (l()r'tri bttrsl,cittt, islovitir tlc I't:rit:irc'. biilangdnindu-qi picioarele. El rupse din nou tdcerea:
Nurnele nu conteazi. gestul conteazd.l Vreau sI fii
- pe vccie, numai a mca, ntt ;i a altuia!
.:r lrlea,
A trr, si1.1ur t,ir rlrrl Altii rrir:i nu se existir! exclami
It'r'icit.;i nrir';r rrolrstrir ltiil,irl,rrirrc la nrarsinir. El o cuprinse de
Cit line vegnicia, se intreba Margareta Durduletz,
runt.r'i, ('rr ric fircu rnicir la pic.ptul lui. Stdturi aqa pind
am6ritd foarte. $eful biroului de copiat acte o mustra irrtrtl frigul in ei Ei Margaretei incepu sd-i joace un dinte
p6rinteEte gi-o fdcea troacS, pentru ci bdtea alandala Ei prosf pus.
a1a ba1a, dar ea trecea peste toate gi bdga radiera in li- Bicieleta ii duse, parcd singurd acasi, Ei F. o insoli
,tere. la ugd, Margareta 1l privi intrebdtoare, dar privirea lui
d<
slrunea totul. Ea ii dddu atunci cheia.

Margareta blestema inerlia calendarului care parcd se


hlocase, dar acesta surlzind Eiret igi vedea de treab6' Margareta parcd inflorise; obrajii ii erau rurneni, mer-
intr-un sfirsit sosi gi ziua de joi, parcd era o prirndvara su1 mindru ca al unei femei care iubegte gi qtie ci e iu-
deghizatS, Margareta imbrdcd cea mai frumoasd rochie hitd, rdspindea in jurul ei lurnind, de-ajuns ca sd lumineze
ce o avea singura de altfel qi se puse in geam se un oraq de 10 000 de locuitori. Colegele o birfeau cu riu-
- bicicletei, aducdtor
audi lingdlitul - de fericire. tate, chiar qeful ei o privi cu al{i ochi ca gi pini atunci
Inimi-i bStea sd spargi geamul. il deschise, trase in gi incepu si-i incredinleze lucrdrile cele mai uEoare. Intr-o
piept cu drag mirosul ce venea de la fabrica de bere din zi incerci sd o ciupeasci de obraz, dar h{argareta ii spuse
apropiere Ei iqi aranjd aproape mecanic o Euvild rebeid un astfel de,,md, tatd!'., incit acesta se retrase in biroul
de pdr ce-i cddea pe bdrbie. s6u qi incepu s5-gi roadd unghiile.
Toate catapetesmele cdzurS asupra creEtetului ei lins DupS terminarea orelor de serviciu alerga spre c6.su!a
gi lgi infipse unghiile in carne pinS-n cot: da, F. venise, lloi" unde in chip miraculos infloriserd, in chiar fala gea-
se auzea soneria nerdbditoare a bicicletei paraclisiace. lnuLui ei, niqte lalele roEii, enorme, pe care toatd mahalaua
Aiergd spre porti!6 cu pagi mici, fermecdtori, din doi paqi ric aduna s5 le priveascd, pomenindu-l des pe Cc.l de Sus
fermecdt-ori fu in stradd Ei curtea avea vrco 10 mctri, Ca'
:.i caiitdlile sale. F. venea spre seard, ostenit, se spdJa pe
cra el, inconfundabil, viril, brunct, fttrrlincl ncpisltoi:, re- rrriini indelung Ei se aqeza la masd. Margareta in tot tim-
zemat de bicicletd. Ea se opri in preajrnrr lui - ln preajma lrrrl cit el minca se uita la e1, cu coatele puse in unghi

B4 85
ascutit si-l vadi ntiri bine, zimbindu-i cald. Din cauza asta
nici nu fl'rccau foc irr camerd.
l)r' ;rtrrnci Margareta nu l-a mai vdzut niciodatd pe I".
l, r o r;iipl.irmind se mdritd cu Eeful biroului de copiat acte
Cu toirti ltr';r1.il.udinea ei, un fir de neliniEte o trezea ,,,i rrvu copii.
noaptur rlirr sorrrn: F. nu vorbea prea mult, e drept, aducea
banii lrr I ;i 15 zrle lunii, bani mulli pentru acele vremuri,
nrl crir b;irrtor, fuma din cind in cind ligdri ciudate, dar
rrtrrniri in curte, niciodati in fa{a ei, ligdri ciudate pentru
<:i-r rniroseau a sulf. Dar ce contau toate acestea pentru
Malgareta? 1I intrebd odatd ce e cu la1elele acelea minune
;i eI rdspunse posae:,,un ver de-al meu, lucreazi la sere!'(.
iista a fost totul qi la fel primea rispunsuri monosilabice
rlc c:itc ori inccrca sir-l clcscoase. DIN ISTORIA MEDICINEI
.-- Mrtrgitt'cto! spttsc t'l lrrtr''o s('ilri'r, l,r't'zincl-o brusc
rlin rcvcrit', lltl 1,('gilrrli lir 1tt'rlstii, cli tot, lltl llc ciisltol'im"
Mitrgrtrc:tir fircu ocltii fottt'ttt rrlitt'i, 1". ii ghiccir pinii ;ii
gindurile. Medicina a apirut inaintc r1e descoperirea omului de
* Nu pot si mi cdsdtoresc cu tine! c';ilr',' orrr 1i irrvols. Mcrlicinlr cst.r' tlc rloud fcluri: umand
EEti insurat, F., spuse ea cu arndrdciune- rli itrttrrlrrlr. Mr,tlit'ii crrrc lLlcrclzi la oraq sint interni, cei
- Nu fi copitd, nu e vorba de aEa ceva.. . astea-s rlc l;r lirrii t-.xtcrni. Mcclicii sint ajutali de surori de cari-
-
nimicuri de-ale voastre. .. qi tdcu brusc inghilindu-si cu- tute, de calitate, de gardd Ei cu gardd inversd. Ei mai sint
vintele. ajutali Ei de bolnavi. Acegtia pot suferi de doud feluri de
Din seara aceea! F. deveni tot mai tdcut, n-o mai im- holi: boli nervoase Ei boli calme. Moartea clinicd este
brdliga pe Margareta. Acesteia ii pieird culorile din obraii" rnoartea petrecutd in clinicd. Cind se petrece in mai multe
peful biioului de copiat acte o trectt din nou la greu, sirn- spiterle deodatd atunci putem vorbi de moarte policlinicd.
fea ci viala ei se duce incet de ripi. Ornul este studiat de studenli, pe bazd de planEe, pe bazi
Intr-o dimineali, in vreme ce el se birbierea, Marga- cle internare Ei pe bazd de auscultare. Auscultarea se face
reta se duse in baie, fermd, chiarr dirci genunchii ii biliiari: cu stetoscopul gi, uneori, cu periscopul, ca sI vedem ce
F., aga nu se mai poate! Sint la virsta cind vreau are. . . in buzunar. Cine n-are nimic in buzunar este sd-
un -cirnin a1 meu, copii! ndtos, poate sd moard linigtit cind dd ochii peste cap.
Acesta o privi o clipd apoi continud sd dea cu cldbuc" Omul are mai multe sisteme, ci de aia este un sistern:
-- Copii, zici? Rise strident, aspru ca o hirtie de qmir- sistemul osos, mai ales Ia cei slabi, sistemul nervos, clJl
ghel trecuti peste un arici. organe de sim! gi btrn sim!, sistemul muscular gi sistemul
Da, Ei asta vreau! $i ca sd fiu sigurS, continud loto-prono la care dacd joci regulat ajungi din om sdrao
Margareta, cd n-ai sd mI laEi cloEcd intr-o buni zi, uite cm bogat, in spatele uEilor lnchise.
aici hirtie qi stilou Ei semneazd ci n-ai sd md pdrEseqti! Sistemul osos este foarte osos Ei e format, cam in
F. scdpd briciul jos, alergd in camerd, se imbrdc6 la toate cazurile, inclusiv in acuzativ, din oase. Oasele sint:
iuleald gi o zbughi pe ugd. Margareta dupd el. trungi, late, scurte, depinde de indllimea omului qi de cit
F. ai innebunit? Unde lrune periostul la treaba asta. Oasele sint importante pen-
-F. intoarse capul spre eaPleci?
qi urld: [,r:u ci lin omul sd nu se imprdqtie; dacd nu am avea oase
-_ Auzi, s6-mi fach mie una ca asta. . - tocmai r:rie! r()-am face fleaEcd la prima adiere de vint. Aqa nu ne
Din poartd se intoarse iar 9i strigd: an"r sit md pling Iu' l;r{'(-rn fleagcd. La pubertate copiii au miinile mai lungi
domnu' Bulgakov, da' unde te trc'ze9ti, nebuna dra. ' . lr,r'it picioarele. Dupd aia cr"esc invers Ei au picioarele
pardon! rrr;ri lrrngi, cu care fug uneori foarte bine de la Ecoald.
Omul are 233 clc orrsc poate avea Ei 234 cind pr-imesie
un os de ros- 1r,,1 rr'. liirrrlclt'ornului curge in cl de sus in jos Ei de colo_
Si trcccr-r.rllr clcicr; el se formeazd incetiEor in cutiula lrrll, r'unr il taie hemoglobina.
cranitrrrii. Lir rrnii se formeazd mai mult decit incetigoro (lirrtl rru este cointeresat se coaguleazd producindu_se
Ir, 'rrtr 11'11.oj€i.
<lirr' <:ilrc-i ltrost s-o spun6? Creierul este format din ence-
fitl, rloiicoccfal, cerebelul mare, cerebeluEul mezenter -ci l'uncfia de reproducere este atunci cind omul poate
luczrrnfun, mezinul cenuEiului, scoarfele, dintre care re- '-ii r-e1:roducd exact ceea ce a atzil. De aia e bine sI folo_
rrunrite sint scoarlele maramureEene. Cu capul am termi- iirn casetofoanele, de la o anumiti virstl in su$
nrrt. El are anexe exterioare, adici nigte lucruri de din-
rrfard. Intervenliile la anexe se cunosc din cele mai vechi
l.impuri, aga cun-r zice Ei folclorul: ,,Sdri-!i-ar ochiili(, r.u-l
t'xemplu de autoterapie, ori ,,Cc bolrle;ti ochii Ia mine?*u
liind exoftirlmic, i;rr',,()clrii (.ilr'(.nr.r so vlirl sc rritA(., fiind
o tlovnclit ck' privilc. St:lrirrrbrrl rll lrrcx{', ochi ltcntru ochi
6i tlinte pentlu dirrtc a dcvcnit rcccrrL lcntili"r pt-.rrtru 1r,r'r- DESPRE FIZ\CA
til[ si protezS. pentru protezd..
Aparatul digestiv. Acesta este format din tuburi si
tubulele, ca televizorul. Aici se petreo digestia Ei indi-
ltJirrf;r (:;r'o slurlirrzir corpurile calde cind sint
lcci,.l,l;tr.
gestia.
Un reflex este atunci cind ddm unui ciine un piciol" pc cele reci cind sint soride astfer a apdrut fiiica
scliclelor gi preocupdri pentru fizicul - soliziloi .i,rt"
;i el sunS din clopolel.
-
rnanifestdri gazoase ale obiectelor iichide; atraclia'tiricii
Cu bolnavii am terminat; sd vorbim despre meclici" o prezintd grauitatea, manifestati prin invirieiile pdmin_
Cei mai vechi doctori cunosculi sint babele in etate. Ele tului, ceea ce a adus la naqterea legii gravitelii pdmintului
au dispdrut, dar au apdrut babele tinere.
crrre susline cd orice mer care caae de sus in jos, fie ci e
Denumirile s*au p[strat: babi primard, babd secun- cor:t, fie, ci nu, se.g_tie de ce. Legea aparline L"ili g.aai_
dard, babi de circumscripfie, soacri. Farmaciile er:tu an'le-
najate in aer liber, omul, dacd il durea burta, ie;ea De nal engle_2, fsaao Newton, 9i a Tost imbogd{itd aJ fii"L
ecestuia, Olivia Newton, mdritati John. pre"cursorii g;di:
cimp gi p6gtea. Daci nu-l durea burta ieEea pe cimp ;i niritului care au avut de suferit de pe urma aceasta au
cosea. Astdzi pe mulli ii doare burta. Medicamentul cel
mai folosit pentru uz intern era otrava, dar pacientul nu fost G. Bruno Ei Fenimore Copernicui, clecapit"fl p;;uc.
rnai trebuia internat. Cea mai m,are doctorild a Er.ului Multi vreme s-a crezut cd terra esie bu.icut bailr"i,i_
rnediu a fost Caterina de Medici. Aili medici cunosculi an
liii in sistemul solar; dar n-a fost chiar aga. Aniichitatea
,"1?u-trq de fizice, dintre care se detageazd
fost Avicena si Ave Caesar. Dupd tratamentul lor se cinta -legi u ,r.r_
Ave Maria. Babele cat'e se ocupau cu ciEtigul suplimentar mituiqi Arhimede, care a observat cd stind sub""n apa mai
Ceveneau combustibili, in cadrul unor manifestdri cu1-
mult de 5 minute omul nu mai face mare scofald. Astfei
ttrrale.
inotul a luat un mare avlnt, pe baza iegii care ufi"-a
Anestezia se cunoEtea din cele mai vechi timpuri ;i se
orice corp scufundat intr-un iicfria de sis in jos este iml "a
practica prin izbire cu ciomagul in moalele capului, ex- pins de jos in sus nici pind azi nu se stie de cdtre cine.
ile fac inc,ercdri de a scufunda un obiect- de jos il
trac,lia dentard se fdcea tot prin izbire, dar cu purnr-risorul r'czultatele sint sdrdcule. $i allii au fdcut, t6t i" il.];;p*_
strins in faicd. Pe atunci nu se prea vedearr <roz.i la sto- rioadd, alte legi, spre satisfaciia miilor de elevi ""eJ
matolog. In fond stomatologii nici azi nrr ;rrr cozi. de Ia ei
Singele omului este rotund, fiind fornrirt. rlin cercuri jl]ll,l**c-a5e if pgmglgsc cu drag de cite ori sint scogi la
t;rlrl r. uoyle gi Mariotte au descoperit
qi cercule{e roEii qi albe. Cel mai mrrrc r:<:rc irlb este cercu} ('')')1rric'nte, lege care nu su apiice liprincipiul vaselor
imbuteli""ea
-i"
88
89
sticle, ccl pufin lr lrrodusele de vinificalie. Metalele se n ir ,r nn l.rrodrrce zgomot, gi-a reincdllat sandalelc cu
impart in miri rnrrllc categorii: din prima fac parte cele l;rllri rlc lcrnn gi a intrat tropdind voinic qi calm. A luat
fandosil.t', rirlt'1;i nobile, care nu intrd in reaclie cu acizii, lolrrl si ,ir coborit cu el pe pdmint.
nurnrri r:rl orrrrtl. Metalele incdlzite la roqu devin indecente. Zcii au convocat o Eedinld fulger Ei au hotdrit s5-1
Fielrtl lrt,brric betut cit e cald, iar copiii cit sint mici, dar r;,rrrc{icrneze pe imprudentul care a indrdznit sd ia fi'Lt'd
nrt (iu :r<:clcaEi unelte. rrltrrtbat"e. El insl habar nu avea de norii ce se adunau
lllcctricitatea ocupd un ioc important in fizicd; atunci .rsrtllr:l capului siu, alerga inaripat spre pdmint, purtind
<:ind curentul electric sti pe loc, putem vorbi de electrici- in chip olimpic flacdra ddtitoare de viald.
tate staticd gi de economii; el s-a obfinut intii prin fre- Ajurn pe Terra iegi in intimpinarea oamenilor cu grlra
carea unei bleni de pisicd domesticd cu o baghetd c1e uscatd. de emolie; aceqtia se strinserd in jurgl lui, politi-
sticlS, dupd care s-a observat ci de aceastd baghetd se cosi, gi-I privird cum incearcl sd vorbeascd. Intr-un tirziu
lipesc buci{ele de hirtir', iar cercetirtontl itrt' rriiir-rile zgi- grai gi strigd patetic:
ri;rtc ;i o st:tti1r;rt llino tlt' 1o1 . Ttrt:t't't:itrt';t rlo ;r introduce 1.lr'inse
ilrtrninatul cler:tric crt pisici tr tlttt grc;; nliti itlt's prirni- -_ V*am adus focul, oameni! De aici inainte totuL t'a
vara, bccurilc fugcau dupii irlte bccuri, pc acoperiluri"
fi blne!
Oamenii, stringi in cerc, il privird neutru.
Fizica se ocupi qi de viteza luminii (organele de cir- --- frocul, oirnlcni burri! Crtl (:irre nu se va stinge nici-
culalie au mereu probleme cu ea, nerespectind viteza I'e- orl rl:i! (l;r o .sr:rrrllt,rt' rlt. lglrz rut-'t.irr-r . .
ga16 in oraEe) qi s-a constatat cd este mare de tot' Ea a
.

Attrnt:i, ttnul rlirrtrc ci ic;i tn fa{i gi-i spuse:


fost mdsuratd fugind in paralel cu ea' avindu-se un cro- *- l)e ce nu te interesezi inainte sd ai idei? $i-i aprirrse
nometru in mind. In acest domeniu se pare cd in curind
sub nas o brichetd piezoelectricd.
se vor obline unele rezultate imbucurdtoare; dupd curr-l
sintem informali, un grup de cercetdtori este foarte DupS asta vulturii igi incepurd treaba . . .
aproape, dupd mulli ani de cercetdri, de ruperea razei
de lumind in doud Ei mai multe pirti, ceea ce va rezoltra
in totalitate probiema energiei luminoase, fiecare cetS-
lean putind sd aibd asupra sa cite-o rdzuld, ori o bucatd
rnai mare, in funclie de ocupalii Ei locul ocupat, astfel ca
circulalia de noapte va deveni o joacd, mai ales in tirnprrl
ziiei.
VARIANTE-ARIIETIP

I{u trebuie eu sd vd povestesc din nou basmul Scufilei


LEGENDA PIEZOELECTRICA
Ro;ii, il cunosc pind qi pdrinlii, oameni ca dumneavoastrd.
Ceea ce doresc este sd vd intind o dezinteresatd minl de
ajutor, sd ieEili bine la capdt gi fdr6 reputalia fleagcd in
lrrta copiilor, care nu iartd gi nu uitd. Aveli, oameni buni,
ficcale o meserie, asta vd intrd in slnge fdrd sd vrefi,
Sibaritismul zeilor i-a permis lui Prorneteu sit le fur"e <:rrpiii n-au habar de fenomenul acesta si cer cite-n lund
focul, a fost mult mai uqor decit s-it tlt't'zut pind ilcum;
paza contractuald a Olimpului <lorrncit l)c rupte' zeii ia ;i irr stele. Eu vd ofer, pe meserii, modul cum se poate
l)()v(f:;l.i basmul aoesta, ca sd impdcali Ei copiii (capia) Ei
iei. gi Prometeu, care se descl)tase Ia uqa Olimpului, pen- stert'otipt'le (varza profesionali), astfel ca ambele pdrii
90
91
sl iasii 1n <'i;l.ig: tlrrrrrrrcavr)lrstrd sd adorrrrifi ltovcstinC" . tr lrrlclrlrr!.i;r corltului strdin (codificdm L __ Lupul) pro
cc4.riiisii r'lric:olt,;r;r.li in pumn gi sd vd arate cu dcgctul tirl ,lrri rrlrrliiicdri de- fu,ctionare a aparatu]ui rLspirlrt,r,
dt.s;rlivir. (;rit'i .so procluce schimbul de gaze ii pldmini, oxigenul
tllcirrr.l in singe, care-l transportd la celule;. Su pioa""
rrrrlcri, din care rezulte, energla Ei cdldura orgu"is*uiui.
1NGINER DE DRUMURI $I PODURI I'llimind bioxidul de carbon rezuliat din acestJ arderi. ca
;i in celelalte ,sisteme, dar de importanld secufaara. bin
Fiica 1ui Scufilu Rogu, muncitor la terasamente, primi c:,periment s-a remarcat slaba ca acitale a celor cloi su-
intr-o zi sarcind de servicill de la maicd.-sa, pentru biec{i Mama Mamii Ncporrtir,'cle erprirare. Intervenlja
a se duce Ia bunica, in scopul optimizdrii aprovizlondrii ur-iui al treilea factor,-superior dotat biologic, rezolva
im_
acesteia; primi o scufifd portocalie noui"r, car.o r.es1:ecta perctul, dar nu-I ldmure$te. Moartea rui i. nu inseamnd M
NTS-ul, un ochi de pisir:i pe 11t'irnt,ir ctr rk:-irkr gr_u'ii si ale ;i sfJrEitul speciei. Au trdit cu tolii fericili pind la dl
spiritului (o stir:lir crr virr n('gr.r-r, (littllrr<,;i) [)r('cum gi indi- bitrineli. ";i;;;
cir!ii de trirseu, ltrik'j r:tr clrrc tr.r.[ruiit si'r vcrifice qi starea i

drunrLrrilor vicinale; ajunse fe.tila la o ramificafic NNV,


cdtre R 15, unde se aflau un pode!, o grdmadii de pietrig
gi o tabld semnalizatoare ,,Aten!ie, transport muncitori!rc
gi se intrebd in sinea ei de ce nu se fac si tdbii{e cu ,,Aten-
fie, transport funclionari Ei alt personal TESA!((
O lu5 pe DN 23 qi curind ajunse intr-o pddure, parche-
tul forestier A-!4, unde se intilni, la un fost punct de UN FEL DE FABULA
lucru, stalie de asfalturi calde, cu Lupu'.
Acesta reuEi s-o abatd de la traseu pentru o vreme'
timp in care scurtd drumul Ei ajunse Ia casa bunicii pe
care o infulecd. Scufifa Portocalie, la rinclul ei, se afld in
situalia de infulecatS. Tocmai trecea pe acolo un echipaj Scriitorul stdtea la geam pindea inspiralia; ddcluse,
-Ei
foarte putil- la_ o parte-collul'perdelei,
de control DDP, condusd de tov. Vindtoru' care sesizd pentru ca vecinii
sa nu creada altceva gi privea atent in stradd.
starea de lucru negativd Ei-l surprinse pe Lupu', care lud $i in acea
un alt drum de atunci incolo. .. 1i qansa nu era de partea sa. Sunetul strident .o"*i"i
il smulse brusc ain pinOd. Se duse sd deschidd a", "f *.,
nimeni pe palier: suna telefonul. "u
BIOLOGUL - Alo?
De
Da, eu sint Scriitorui.
cealaltd part-e a firului Regizorul se dddea in cea_
,
Nu era pentru prima oard cA subiectul Scufila Roqie sur morln 9t vocea lui prindea accente patetice:
pdrSsea ambientalui natal pentru a intra in aite zone cle Dumneata eEti slngura mea salvare! peste I0 zile
existen{5 modificatd; o bund ereditate maternd, cu crorno-
-
t.:!"Lu prezint un scenariu ancorat in realitate, altfel
critic,ii imi-sd
zomi AADF, plus un aparat circulator optim (concluce pun pielea in bd! si fac din ea portofele. Aiu_
substanlele digerate qi oxigenul la celule cu ajutorul sin- tir-md, scoate-md din incurcdturd iopiif*;;i;"
r''or pomeni seara in rugdciuni laice! Ei
gelui. Transportd la rinichi, pldmini gi piele subsli,inlele "rrpiii
nefolositoare. Singele apdrd organismul c:ontrir infeclii-
*- Subiect ancorat in realitate, spui?
lor) ii permit sd parcurgd cu succes exltr:rinrentul bioso- - Strict contemporan!
matio de transfer catabolic MamA -- Pirrlure h{arna IJn vapor . . . yt_"to p_e vapor,
'-r---' -".,"
lupta cu valurile, in_
Mamei Retur. - [ilrrir',,:r cu mi]urilet Merge?
-
Q2
IVI rirrr'l l)acir mai apuc ziua de miine. Mi... Scr.ii"
__ I\l€'ni', fii serios, de glume imi arde ntic' acum? T'l lortrlt', tu ;tii ^cd noi avem scenarii cu haiduci plnl ln
ro[J, cum nrr l-ltt'tL rttgat nici pe tata sS mi lase sd nu rrii rrrilcniul trei? Iqi suflS nasul cu demnitate qi spuie sim-
insor . . . ltiri, prtlrrritc-mi ceva! plu: rrrir duo sd-mi cumpdr un kilogram de napoton.
--.- l)t'sltt ri sitptdmind lli aduc scenariul. E bine? ,5r,r'iitorul il impinse blind inapoi in scaun qi ii surise.
-* Sirrt sr:lavul tdu! Ldudatd fie ziua in care maica ta lrlirjin:
r;-;r lrotirrit, sd-!i dea viafd! Te salut! -- Stai cu tata. . . refacem chiar acum! iI aducem la
Scriitorul nu se mai duse la perdea, se duse la masa ;'i. Uite.
rlc scris qi peste citeva ore era cufundat intr-un morman Maistrul Ducu. Scenarht. Muncitorii ies de Ia l,ucru
:le hirtii, maEina de scris lScdnea cu frenezie Ei din toati s1toroudind despre ziua ce-a trecut cu ntulte succese. in
lrlcdtuirea aia nu se vedea decit chelia sa, roEie ca un bec slalia de troleibuz duduie motosrele uutobuzelor. Stt &d(r e
,iu rO""tg"n. puse'se stdpinirc- pe cl, qi dupl 3 zlle
'cr';t Patima in, pantd ;i i.n aale ii a;teaptd so[ii,le, cu copii.i; cele fdrd.
sr,enlritri girtir. T.rih rr. t:irri ;i so dttse <iircct lir llegizor <:opii uor face . . .
t:irrc izltr.tcni lrr plins llt vcrlt't't'ir ltri: Regizorul revenea incet, dar sigur, la viafd; in final
- - Crcrstitlc! Clcrt'-rr)i oricc, irr lrllirrir tlc 100 de lei, obrajii i se coloraserd nefiresc in roz Ei-i intinse Scrii*
Iiindc6 asta n-o schirnb! Lorului o mind udd qi moale.
Insfdca lacom manuscrisul, mai s5-1 rupd, iar Scriitorui Du('i sr:r'rrilrirrl ;i itrri tl;ri <lupir iria un telefon; dacd,,
'
se insiald confortabil intr-un fotoliu. t.r't'bttir', il trirgcnr;l nrai lrr acl,uirlitatc. Am clteva idei cu
Regizorul igi aprinse o ligard Ei sufiind fumtil cu vo- rnirjstrul, cu Ductr dsta. $i nici din punct de vedere cine-
luptatE deschise dosarul. Peste citeva secunde se prinse martografic nu este greu; il dezbraci pe Florin piersic de
ae lnima Ei intrebi moale: suman qi ilari qi-i dai o salopetd si casci de protec{ie.
Nu l-ai v6zut? 11 rnai mingtie o datd pe regizor, cu un soi de mild pe
- Ce si vdd, amice? care acesta n-o observd gi iegi cu pas gimnastic. Regizorul
- Nasturele . . . mi-a sbrit de Ia cdmaEa ' ' ' ce mi-ai igi gdsi nasturele Ei se duse la recuzitd sd Ei-i coase.
adus,- omule? _- zbierd el ingrozit- Ji-am cerut ull scena- A doua zi, imbrdcat frumos, palid ca o cretd linutd in
riu fbarte contemporan 9i tu n-ri-ai adus ,,Flaiducu ;lucu((' intuneric, se prezentd in fala comisiei. Seful acesteia il
Ai innebunit! Dacd scap fdri infarct din chestiunea asta' invitd amabil sd le citeasci scenariul, iar membrii iEi pre-
voi trdi cit haiducul tiu! gdtiri pixurile qi carnelelele. Dupd 2 ore regizorul scoase
-- 100 de ani! $i si Etii cd a murit, nu din cauzd de
virfrti o batistd enormd din buzunar, isi gterse obrajii, miinite
boald, ci din motive de saturnism, de cit muEca
Ei masa acoperitd cu sticld gi oft5: sfirsit...
gloanlelor de plumb! Dupd citeva minute, in care linigtea plutea ca o pasdre
Regizorul igi turnd o cand cu apd in cap Ei se trinti ameninldtoare, geful comisiei spuse:
cu fruntea de birou, dar nu se auzi nici un sunet' Mda! Scenariul e bun, pot sd zic cE chiar merge. . .
Poli sd dai anunful meu mortuar! M-ai asasinat ' ' ' dar-are citeva mici amdnunte, mi-am notat weo 150 care-l
- lui calm prevestea o izbucnire, poate fatalS Ei Scrii-
plinsul fac inutilizabil; dacd Scriitorul nu are nimic impotrivd,
iorul se gribi snJ scoatd din starea de goc' mingiindu-l pentru cd personajul imi place foarte mult, aE sugera sd-l
pe cregteL Regizorul, fdrd sd ridice capul, mormei dintre transformdm, fiindci are toate datele pentru a fi haiduc:
brale:'- Attzi, acolo! Haiducii ies din pidurc ' ' ' r:aii tro- c curajos, e drept, e ferm, e frumos . . . sd-i spunem ,,Hai-
clucul Ducu((. lnlocuim, md rog, gi zicem ,,Haiducii ieEeau
poteso nerdbddtori. Apare din frunziE haiclttcul Dtrcu qi rlin pddure... caii tropotesc nerdbddtori; din frunziE iese
ride sardonic spre feudalii din vale, toli gr rrsi, cu figuri ;i lraiducul Ducu Ei ride sardonic spre burghezo-mogieri-
timpe Ei pe cai inzdua{i! Asasinule! rnca in forrnare, aflatd mai la vale.(.
Cind ai intilnirea cu factorii clc dccizie?
-
95
94
Il intrcrupse ul.l zrlomot ciudat, neobignuii; cu un zim- rrrul lllrrilt' de spcranfir, dar Scriitorul mizir foarlc mrt.lt
bet nonolocit, Ii,r'11izorul aduna c1e pe jos nasturii de la 1rt,irrl"irtrlrlare.
ciimir;ir. Tilele treceau lungi gi stupide, amploaiatul mezelar
tlrtcca o viald de ceasornic, minutele gi Ie drimuia, din
tcirrnd fa{d de solie, odatd ajuns acasi se inchidea in ca-
rne'ra lui gi dezlega cuvinte incrucigate.
Scriitorul iqi mugca miinile __ inagtive *de ciudS;
intr-o seari, pe cind urmdrea cu tristele cum -funclionarul
stingea lumina Ia aceeaqi fixd ori, 22 gi 30, i se ardtd re-
velalia.
Trebuie sd provoc intimplarea, s-o intd.rit &supra aces-
ALl'FEL DE FARULA tui zero barat, altfel confralii md duc Ia groapi gi eu nu
am motiv sd-i refuz. . .
lgi intocmi un plan de intimplSri, pe puncte gi siiua-
{ii gi a doua zi, in zori, trecu la aplicarea lui:
Scriitorul se afla din nou la fereastrd gi a;tepta inspi- copiii care ii puserd piedicd, pe cind se intorcea cu
ralia, iI agtepta Ei pe pogtag sd aducd banii pentru scena- - plinr',
sirr:o;clc furd rnustr:rfi crr batistar la nas gi degetul
riul ,,Ducu haiducu(, dar bucuria sa era intunecatd de atriitdtor nrolcorn pr.rrrlulirt; lrir rnai rtrrrlt, primiri Ei cite
iipsa unui subiect pe care s5-1 atace imediat. Gloria il un m5r. . .
obliga sd batd fierul cit e cald (de aceea iqi instalase intr-o individul beat care-l acostase in sta{ia de autobuz
bucitdrie de vard o nicovald Ei fdcea potcoave artizanale) - din ziua aia de biut Ei-l
se l5si injurd pe Scriitor cu aju-
dar imaginalia ii intorsese spatele si nici nu clddea semne torul unei pietre aruncate in geam, pentm viclenia cu
cI ar avea de gind sd-l pupe iar pe frunte. care incercase sd-l ducd pe panta nefasti a alcooiului.
VecinuL de la etajul II, funcfionar la fabrica de meze-
luri din localitate, unde numirra plasticul de pe parizer gi banii strecurali parEiv in buzunarul hainei furii
tremura la fiecare control financiar, tocmai intra in curtea duEi- la mililie de cdtre solia lui.
blocului, incircat cu sacoge. Scriitorul zdcea rdstignit pe pat, cu un prosop ud pe
,,Da! Acesta e subiectul! Existenta de zi cu zi a unui frunte gi suferea cumplit, niciodati nu i se intimplase
tom ca toli oamenii, insignifiant, cenugiu, sters, definilie a aEa ceva: destinul putea fi for{at sd ia altd cale, asta o
anonimatului modest. lnsd in sufletul lui se petrec drame Etia, dar in cazul acestui biped goricesc nu era nimic
vulcanice. Etna e o pocnitoare pe lingd adincimea de su- de fdctrt. PAstra in rezerva strategicd o ultimd variantd cle
flet a unui asemenea om care trebuie pinditd, incurajatd, scoatere a insului din platitudinea sa existen{iaId.
scoasi din cochilia resemnatd a sfioqeniei. E ai meu. Pun In ziua urmdtoare, pe cind Simaciu Gdlbeazd*junior se
potera observaliei psihologice pe eI, il invdlui ca pe-un lntorcea cu eternele sale plase, in fala lui se prdbuEi subit
ciegerat in Eubi Ei scriu, scriu pinS-I fao gigant pitic((. o tindrS superbd, astfei cd funclionarul lepddd sacogele
Din chiar acea zi Scriitorul incepu sd-Ei studieze per-
sonajul; dezamdgirea primelor informa{ii fu crunti. Func- ;i-o ajutd sd se ridice. Fata igi reveni greu in simliri, cu
bralele atlrnate moi, dar optim, de gitul salvatorului; lu-
lionarul de la mezeluri era mai mult decit ninrir', cra ni- rnea strinsd in jur il l5udd pe vecin gi fata linu morliE
meni, cu o viald pe care vecina de vizavi, carc--i cuno;tea
gi numdrul maieurilor, i-o catalogd drept /i.s. 'frrta exem- sd-l cunoascd pe omul cu suflet. mare care nu trecuse ne-
plar, so! politicos, dezlegdtor de cuvintc lncrr-rcigate, spa- piisitor pe lingd trupul ei cdzut fulgerdtor pe asfalt.
cialist in pus gogoEari pe iarnd, chcl si (:u rtn umdr ridi-
cat, clte unul in fiecare s6ptintina. Altc rrul'rnunte erau Ei
7 - Duminicd la iarb5 verde 9T
)6
Scriitorul lqi frceir mul{umit miinilc, Simaciu nu apd-
ruse la or.le ld (,r s;r(.osele! Ii venea sd urle de bucuiie, gl lr. slrttrrt,tl:,,ilnt ccva grozav, in curind voi tcrmina urt
dar se limit5 sil t:lritcAie frumos. r r)nriut lirrtl final frumos((.
Fnnr:tionirr.rrl cra in mrejele lui, inc6 o dati machia_ Intr'-o seard remarcd iipsa zgomotelor din bloeul ve-
vclisnrrrl c.tidian igi ardta resursele Ei igi valorifica din clrr; lurtrina era stinsd, storurile trase: ,,o fi plecat cu
plin irrl'lrrcnfa; Simaciu, igi spunea ei, se afla acum in It'Sinctto, igi toacd ultimii bani gi se descompune inceti or((.
vr('un lr:staurant retras la marginea oraEului, cu sacoEele A doua zi apdru solia cu cei doi copii; un camion re-
goale lingd el, numdrindu-qi ingrozit, banii din buzunar, rrrltr.se Ei mobila din sufragerie, iar la orele 16 apdru gi
dcstinali- aitor produse decit cohiacului ,b stele, dar pi- Sintaciu, cocogat de eternele sale sacose. Scriftorul s'e
ciorui tinerei leEinate ii arunca fldcdri in virre, obiE- sim{i- jignit 9i il pindi, gtiind cd in timpurile bune (pen-
nuinle gi reflexe. tru el) GSlbeazi ieEea la ora 18 sd-Ei cumpere {igdri'qi sd
Aqteptarea ii fu rdsplirtitir clin plin; Gdlbeazir se in- fumeze doud in fala blocului, in apartament nicoiina fiind
torsesc rrr,irsir 1tc lir 7 st'irr.;r, 1..,1(.t.1 ln'ltra.ii, fluturind lirlrrr;.pe cind iqi-aprindea prima ligard, Scriitorul se apro-
plirsclc goitlr,; rrnui <'opi I (:irlc uriri irrcclr:i sir*i'pund pie- pic qi ceru Ei el un foc, chiar dacd detesta tutunul.'Si_
dici -ii trasc un ryul in fuucl qi-l suclui clc rnirmir. Sojiei, mirciu il servi dezgustitor de agreabil, discutard o vreme
perplexir, ii ctaclu un brinci in casd, iar copiii lurd ascultati clcspre timp, apoi Scriitorul atacd direct subiectul:
la toate materiile, chiar daci a doua ii era duminicd. - Lasir-mi sd to firc cc'lebru! Impreund vom dovedi
('('(,it (,(' r;t'rrrrrrrt'ryt,t. lil,t'rirl.trrir inspirati din coticlian, qi
.-- Noaptea trecu nedrept de repede pentru Scriitor; hir- nu
tiile se adunau cu repeziciune in dreapta sa Ei ficu un zurlrirvr,l.rlrl pcstc tirpct. Mai fA ceva, te rog, numai o
calcul sumar care-i permise sd conchidd cd in zece zile ull.irrrti boacdnd si dupd aceea sintem amin-doi oameni
rom_anul era gata. . . fdcu!i!- Eu
In urmdtoarea sdptdmind inregistrd cu satisfaclie noi gi cxemplar de -am prov-oc-at totul, Simaciule, te_ai comportat
execrabil gi antisocial. Te rogl F6_i un copil
noi probleme ivite, pe care urma sd Ie transforme-in lite- l.r'sinatei, poftim, atacS-md pe mine intr_-o noapte
raturS: Simaciu lipsi de acasd o noapte, se bdtu la collul I'uir:ryte-md, dd-!i demisia Ei cer.e sd fii trimi. 6is"_1ot
Ei j;_
.
strdzii cu un cet5lean paqnic, rise cu invective de invitaiia tc rog! "y..
administratorului care-chema locatarii la sddit pomi, soiia Simaciu iI ascultd tinigtit, apoi iEi stinse ginditor
lud copiii Ei se mutd la o sord de-a ei, Simaciu primi-o gara de per_ete gi se uita imprejur; gdsi ceei ce cduta, {i-
saneliune pe linie administrativd pentru jignirea unei co- capacul de la o ladd de gunoi g1J p6cni pe Scriitor fn
lege, cu miinile; in fiecare seard, apartamentul ajuns in- cap._Dup6-aceea iEi aprinse a doua ligard
Ei se duse mai
tr-un hal fdr' de hal, bubuia de cintece. pierdu la cdrti 1ncolo, unde era aerul curat
qi vindu sufrageria, pierdu gi cheile de la cas6 qi scoase
uEa din !i!ini. Scriitorul era sincer ingrijorat Ei, mai ales
epuizat, fiindcd nu ajungea sd lind pasul cu performan{ele
fostului funclionar qi tatd model.
incercd s5-i vorbeascd intr-o sear6, in fala vecinilor
iegili din bloc, dar se alese cu un,,valea, Mitice!(( qi un
gest fdrd echivoc, fdcut cu ajutorul antebralului. du o OBSCURANTISM LA DOMICILIU
figurd trist6, Scriitorul se intoarse in casd, dar in sinea
sa exulta. Ascultd un timp cintecele de pahar cintate de
Simaciu inainte de culcare qi zimbind se puse pe scris.
Confralii il opreau pe Slriitor, cur-io;i-sd afle taina Dupd cum just ali observat, individul are din ce ln
muleniei sale, dar eI ridica din umeri cu falsd candoare <:t' rnaimult posibilitatea sd invele limba spaniold fird
plol'csor, s5-Ei construiasci singur un motoriq de barci,
98
7'r 99
sd hiriie cu fieri:tsl,r'riul de traforaj intr-o bucatl de piacaj, .lllrrrnirrllr:, nu trcbuie sI ludm ln seamd faptul cd lttrem
sd-Ei facii clcltal-llrrn qi sd sard eu eI de, pe balcon, 9i"{ I Ir.rrr;lr,r';rl,ur'Jl, amefeli, gura uscatd, ochii qingila qi altele
curc'ntttl dc irt:r' :rscendent 9i ourtea goald, poate sd devind crrlr. r<:lr[lie ln anatomia noastrd personali.
un mir: clcctronist, acvarist, crescdtor de nutrii Ei multe l);rlir vi se bate pleoapa stingd, cineva v-a deocheat ln
altclt'; cl<:sigur cd lineli minte spiritul deosebit de glumet rrrocl sfurcer Ei v-a blestemat din toatd inima; rdsfirali de-
rrl ircolrri eiev iondonez care a fdcut acasd o bombi$6 ato- pglllkr de la ambele mlini, cit mai bine, apoi lipili-le doud
lni<:ri, tlaci i-ag fi fost tatd ii demonstram pe- viu-reaclia cltc tloud, cel mare rdmine afard gi cu eI desendm intr-un
ln lan!, dar spre norocul' lui nu e fiul meu 9i rrici mama kilogram de fdind pusd pe un ziar cuvintele 'inagice:
lui nu'mi-a fost prezentati cu ocazta vreunui Jiue o'cl'olt' ,,fire-ar pielea pe tine!(( Cu celdlalt deget mare nu dese-
la in oartier.
-n"litri"d
-- mine rr;rrn nimic, ii vopsim unghia cu cremd de ghete, stingerl
posibiiitSlile, rnai mult declt nclimitate' de Iumina gi incercim sd-l prindem cu celelalte opt degete
a facc trrr lttcrlr <tonlltlr'rrr0nl,trr rrtcsct'i<li nrl;tstre, preocu- liplte, in intuneric. DacA reuEili, veli afla eine v-a pus
pA.if,,t c.litlit'rrt', tle i:c sir llrt fitc.ltt ;i v.ajit'rii Ia.domi- gind rdu Ei cine vd iubegte, de asemenea de ce boai6 vd
l,iti.rt S,i rr. ghioim singuri t't'cutul, pr.zt'nl'rrl ;i viitorul; veti fmbolndvi, direct pe numele ei latinesc.
veti observa'cd chiar dupi prima particlA dc inificrc veii !-ierbeti intr-un litru de apd mugelel, fire dintr-o md-
toarte bine toatb ditete referitoare 1a trecutul 9i t.ttri folosil.ir o dltir, cnpacul de lz.r stilou, flori de tei, pre-
p""i"tit"i dumneavoastrS, inoit vi veli mira ca " ' nici-
""iiouqtu silnrfl, r'lrrtl n cl;rt llr ck;cot, tllr prlrtnr tlc sare gi cit e incd
6auta a* bogdlia coincidenlelor Ei de.juste{ea acestora' fk'rbinl,c, beti dln ael mult, dou6 inghi{ituri; ve{i Eti cu
Daci nu ne gidilim prea tare, dacd nu e pestg-mina nimenl ln sigurirrrftr dacd vd aEteaptd vreo avansare sau vreo sal-
pt"ui*u noastrd fa ttu ,ruAa mormiind, apteaa{i vare, asta in fala bloaului.
Itt"e?l grti"itt-,t in palmd v1 .{i nrima izbindi chi- Celor care le ard cdlciiele, dupl insurdtoare, sd-Ei gd-
"id"idesioperind astfei posibilitdlile o-culte 3e. z6- :;ensci alinare lingi o alti femeie, le recomand un r€rfl€-
"ont?ttti.a,
fut"tite in slbconqtientut dumneavoastrd pr-evizionar tliu _- pentru a afla despre cine e vorba deosebit de
"""" qi inainte. Femeilb care vor descoperi -in palmd niEte r:ficace; se std descul! in zipada din balcon, - numai in
""1""
mici rimtlaturi tari, vor avea revelalia spdlatului -a" lqt* chiloli gi maieu gi se aprind 5 stelule nefolosite, de pe po-
si a odlcatului: acolo unde vor descoperi la capatul arata: mul de iarni. Dacd e vard, nu desfaceli pomul.pind in
i;;L"t ;i ;ijitciului pete galbene vor fiarStitorului qtiind cd sinteti
spre
iunie, se duce efectul Ei duduia respectivi nu mai apare.
l)trpd ce simtili cd vi se fac picioarele buturugi, intrali
fumdtoaie. Linia care-pleaci de la baza
incheietura miinii este linia vielii. in casd qi be{i un litru dc lapte recc' in care puneti eiteva
Pdrerile sint controversate aici: unii suslin c5 linia cubule{e de ghea{d.
i""gJ-i;i"umni adinci bdtrineli, al{ii spun cd linia scurtb Pc'ste ccl mult 24 de ore ve{i Eti tot ceea ce vi se va
e senectute mare. :il)urr(', clirr nu trebuie, fiindod nici n-o sd puteli si des-
Aceste pdreri se verificS, in toate cazurile, la deces' tirirrrriti mnnevra magicd ce v*a adus in halul respectir,.
aar-saldsdmsubieotulSstamorbidgisSatacSma"ltulmai Avt'r'lizcz pe cei ce au incredere in propriile puteri oculte,
:r;'r evite total implicarea vieluitoarelor tradilionale in ar-
Uotit" ce vd pasc, ori cine vd cade la aEternutintr-o
"""i"t
;;t; ; sdptdmind, o 1un5, un trimestru' sau celo sdptim-inl mult o-zi'" ,,{}nrrlul vr'Sjitoresc: pisicile, bufnilele, papagalii religiogi,
*",'au exemplu, qtiu cu cine voi dormi.peste pe teren sl 'rri cei Ei mai spurcali Ia gurd, soar:ecii, Eerpii, g5inile albe
: I rrttiitoare.
si nevasta nu se supdr6: ou goferul' Plecdm
*i-r G""t o pisici neagrd pe sub nas, ieri, de aia md Acreasid recuzitd este total depdqitd qi vd atrageli ne-
giab"t" sE scriu schila asla nt fiindcd are nevoie posleri- irlicerea deconspiririi dacd veli veni aeas5, la bloo, cu o
[atea de ea, ori sint eu nilel superstitios' lrtrfnild la subsuoari, iar din sacoqd va emite semnale dis-
Bolile se manifestl, in getrcritl' r:u nillc sirnptote P9: pcrate o coadd neagrd de pisici idem. Noile metode exclud
ai.Ju, 0", L"i"a i:ine pus-la f)ur('[ r;isl.rnu] de referinla r:u rJesdvirgire altd participare decit fiin{a noastrd qi un

100 707
inventar de lucruri neinsuflelite, oriclnd afldtoare la casi;
pentru a vedea din ce cauzd. birbatul miroase a bdutur6, ;rl.fl rr p;rr.?l, atunci nu_i lu,cru curat
cu strds'icie _ izolat
este de-ajuns sd avem in casd un termometru, din care 'r,' *r rrr.rric care m-a confundat ." ;;;;ii"er"iilt'iila
rr.r;tu<liirtir, am gdsit in noptiera inaintaEului-;";;;';;;;"
vom scoittc mercurul gi-l vom pune in macaroane cu r,rrrr, rlocl.r)rul cu pricina spt.rneu
brinzir, un prosop cu care vom sco-ate portofelul din buzu- ce-Jrnuse o curd de sld_
lri.r, .,,t de severd, incit nevasia il
nilr, o foarfecd de croitorie cu care-i vom tdia toate sire- rrltr (intre doud monezi de trei lei), a,rr;;ri;;p;il;_
lurile de Ia pantofi, seara la ora 7, cd, doar n-o pleca ln ('rr'() am citit-o cu satisfact.ie o carte de-proverbe ne
tenigi, qi mai avem nevoie gi de un pdhdru{ cu ape disti- tripid, ti"i"a "#ii" tritirr
rrrinor cd timp de citeva ,iie, pi,il-a;;;;"p";fi;"".i:,
latE pe care i-l dim sd-l bea dupd ce-a mincat macaroa- rrsta fird coper{i, am.invdfat'p. air*tn.i
nele cu mercur.
Lista fenomenelor Ei manifestdrilor psihosomatopara- ;i rnodul de intrebuinlare al e"ti""tor,rtri. "fi'" ;;#il;;i;"
Eu citesc foarte mult, tot ;:;i cade sub
Iternilrirtcticosimp;rtc'tir:(r (r\1.(, uriir;ir, rr-;ri' inciipca nici in stiru se fac mofturi ori sd citesc inaintu -"r;;"i'il;;;
mind. nu
paginilc. cirrfii de tclcfon a or.irqului 'I'okio, dar trebuie sd fiindci atunci adio rectura,-"-[ri'iumai dupd
ltim si lc sortdnr pe mari catcgolii cc ir;i au, fiecare in calii Ei fitialii; in, orice p9;;;t, semnifi]
parte, abc-ul remediilor Ei decodificarea; unele fenomene o carte, indiferent. ce,_oricdrei uite irropi"e-;ri;";ilf*
lin de manifestiri ale organismului: bdtaia de pleoape s.l)rn(' p's_irk,rgilt'rul ocupulii care nu pre-
amintiti, furnicdturi in membre, zbinluiala picioarelor t'x isth r.
ochilor pc hirtii-'C";;;;";;dr;;
"ir;;ri;;;:
fdrd motiv, liuieli interurbane in urechi, mincdrimi la t I t( ), r r(,1 r I r rr ltotr.i vite_ pentru'^tectura,
soiur(, (.ill.cnu sint.-de acord bu treaba astai ori
baza nasului eto. tcaptd de Ia tine attceva aecit nasui-"irii-iir;;,'rtu.'b"*
Alte fenomene se referd la starea vremii gi la culoarea "u"",-ui_
ne pricinuiegte adesea
animalelor ce ne trec prin fald sau prin spate. O a treia :e !u"urr"i-*.te
prea muitd atentie lucrurilor faptul cd acorcldm
Ei uitimd categorie se apli,cd acelor momente in care auzim ilrr pe cele mici care ne fac maim""i se i"tu.uruura,
""re 1u nrlm
frumosr ocla ci
ceva ce nu se aude. Pentru asta insi nu mai existd nici r:irzul meu _ le isnordm -
,tu""i;I"^ff;drb#;l,dil.rit
o rezolvare. Ei
din acest motiv a,l l;ai lilffii -"i'purrt"r,
in privin_la botii de a vd tdmuri
"p.orr""Uelor
ryi d.-;;*l
l)e care dupd ce le_am.Iecturat rapid,-i"_"_";I"il in cauzd.
multe ori, le-am i1."3?t pu a* i,- #;?
;rdincirea semnificaliei lor gi i, apoi am pornit la
ti""a*iJ
ca{ie istoricd Ei un act de ;"ii;;;;;; i_am gdsit o expli_
rlupi cum urmeazd; vreau numai sI vd;ibud;;i;""""T;,
comunic cd n_am
Irvut tuse mdgdreascd. Era pojar.
PR,OVERBE COMENTATE

Neagu s-a supdrat pe sa.t ;i trei zile n_a mincat


Preli.mi.narii.' nu existd nici un fel de preliminarii. Romantic fldcdul dsta! mai mult ca sigur, de me_
$i,'"r,
Aflindu-mi in unele momente fericite ale vielii mele :;crie cioban, intrat in litigiu
rrit.. venind momentut. piilii, p""tr" ."trl- i_a incredintat
suspect de tuse m5gireascd, Ia o virstir cincl al{ii au "ure
-
descoperi't ci intrind in apd ii impingc cincva de jos in lr.rbabil cd nu i s_a dat surir"
_""*-r"TT#i[:
sus, sau cd mdrul lli cade drept ln cap, <lacd stai sub un .,rrl.r'.ct seris din motive ae ,:t"niiiU inainte, neexistind
analtabetism. Avini-;;"';;
mdr eu mere, fiindcd stind sub un J:irr ifi cade pdrul, dacd ttcl'.v,it sufletesc dolg?-"u d,
egti predispus la calvilie, iar dlcir stai sub un mdr Ei ili iil;;;;te Ei candoare *
t't' rlirrl,gtlri poli stabili cu berb"ecui-tr.*ui,
sau cu md_
L02
103
Au sftrl,t progtii sd scoatd luno din iaz
garul, timp de sltevir luni, sus in virful muntelui? -- Nea-
;;;-; ;,,;portat protestatar Ei -a declarat o micro grevd .,In ;rrtulu 1677, dupe mireneasca alcituire a izvodu-
i foamei, ,ilri;nuif fiind, sdracul' cu posturile astea pre- lrri, s*rr slirnit in satu Pleasna, Covurlui' mare huiet ce
lungitt', din mogi strdmoqi. -,,,iil,,,lin ceriu, ln chip de ardtare de foc, carele pre urmi
uesiid pe oricine ar spune cd treaba asta nu s-a pe- ,, ;r slrlbozit cu'agiEideii multi zvoand in iazu boieresc den
t""*t-f"-.6g1mui burghezb-mogieresc. Ar mai fi o varian- Irotru'd. Oameniii pren colibe s-au rugatu fierbinte si-i
ia, aur acee"a mi se pite ci line mai mult de nuanla spe- ,,r'l.c cle pdcate, cd pdcdtoEi sintem cu tofii, maiputin popa
culativd a unei cr puline informalii evidenter cirrele e foarte Picitos.
Neagu avea ulcer.""uiitd1i Au indrdznit a ieqire bdrbatii pren fumarni{e, cu eiu-
Consultali urmdtoarele cirli: rnt'ge gi sineie, de s-au dusu la iazu boiercscu sd vazd ce
tvtawuEca Sdndtosu, Kinestezia inteligenfei Ia oile
tutt' nrinune s-a tdlmicit de susu. Iasulu hierbea ca un cazanu
se, Editura Citlinditru, f ir','Cttnt'
1908' tlcn iadu, unde dracii cei neadormili topesc catrani Ei-i
' Caltlcron clc lit l,otr''ir, tn'<nn' hrkrs tlin Austral'i'a cllftdnesc pre pdcitoqi, Ei la fundu zdcea luna, numai sfi-
p" iii, Eclizzit;ni Spaghetti, Napr:li (editie bilingvi' o pa- rlind. Peglii 6ti cu-burlile in susu, de au mincatu tot
gind este tradusS, alta nu)' nirtu clzece zile, pini unii s-au cufuritu, de nu mai aveai
irr lrrfo trn,lc'sil l:c rtqit'tlzi, g('tlleitu ci'r apucatii Ei suduia
unll tlrrr..
lo-s cu mtsrtu'n casd,, tu rnd" faci sd rid! Crt furur 1l lurrfu, au scosu luner El a doao dzi au vinitl
isprervnici tle itrr dusu luna la loculu ei pe cerirr.
Plonjdm in plin decameronism, de br-rnd calitate:a vi- rd-
Documentul existd, I-am regdsit absolut intimplitor,
auva Ici, tinericd, frumugicd, lingd- dormeza eternb cind cirutam intr-un anticariat un tom al unui confrate,
la o virstd aprecia-
iJ.i"r"i, t".i *ritt ca sigur- decedat r,prrizirt, tornul nu scriitorul, fiindei acesta e inepuizabil'
[ila, o au"tunp Ia fe"l de mare intre el qi a1t5 s-o!ie' e6- (jlicum relatarea anonimd dd de gindit, iar proverbul
";
satorie din interes. Pe de o parte avere, pe de parte
i9i pierde autenticitatea.
un ris
ilgtlie trupeascd, mai pufin spirit, dar cel dus-rnai care sAndtos
lua
urripiu" adesea casa. Poate c6'la o adic6,
cite una peste cap, cind riclica mina' Replay: J,illy".l::' Citte furd, azi un ou, rniine ua fura un bou
cerniti toatd, cu o ceapd sub zdbranic, intri Y81""'I"l:
net Ei sdrac, cu care vdduva se intilnea, inainte sa rle Ceea ce poate sd pund pe ginduri, chiar 9i pe unul ne-
prin livezi, fiind o zond pomicoiS'
- iot'satttt obignuit cu gindirea zi de zi (ceea ce se dovedeEte a fi,
"aa""a, qtia de legdtura lor fiindcl acliunea se spun unii, coitisitot, allii obositor) este faptul cd prover-
-
petrece la oraE -- mai [u!in informat oel care {ine acurt
el vine bul ln cauz6, nu admite replic6. Absolutismul cu care iqi
t luminat* inire degete ca si vacll intunericulo cruce -
mare ql se proclamd sentin{a nu este altceva decit incercarea de a
ling6 caiafalc, trinteqte cu pio;enie masca un eqafodaj de logicd Eubredd.
pentru a-i. prczenta concioleanle' dar
#iu"oa spre vSduvd Primo: nu scrie niciunde cd dupi furtul oului urmeazd
ii6;;"; ,,ce zici, fi, cum te-ai sperial irzi-noapte de pi.-
furtul boului.
sicl!?( E fireso ca pe viduva Ics s-o podideascd t-t:*l: Secund.o: ordinea raptului poate fi inversatd, in sen-
Restul nu mai e int&esant, au triit fericifi lile 11 adinci srrl cd se poate incepe eu boul qi termina cu oul.
L!-iti""ti, iar risul ei crislahn a invirtit multe burghie
A
Terlioi se poate proceda, pentru economie de timp qi
pl*"i in inimiie consdtencelor, acrite Ei stafidite'- ,linrinuare de-risc, plus avantaje materiale, prin a fura
"f-
trdi este un talent, sum spunea un filozof antic' Gheorghe' () t';rirle: cu boul e mai greu, dar oricind se poate gdsi
prieten cu mine incd de cind terminam primara'
105
104
un specialist care si inclice cu o precizie de g8,6o7e care rrlrne, trrrrrllrr-ltrrliitn, ultima edilie, gi sint mindru c5 am
vacd naqtc bou, srru nu.- S-ar putei ca vaca si dea iapte, irfttrrx lrr sinonimele italiene ale verbelor: a sugruma, a
ceea ce nc corrfjrrnd ideea cd tot gdina este o matbrie ctnutt1ti.n,, a gttui, a sufoca etcaetera. Cine Etie, poate in-
primi dc furr'l firr'I riscuri prea mari. Ir rr brrntl r,i voi avea ocazia conversaliei cu vreun italian
Cc nc fircror-r cu cel care vrea sd nu fure? Nu putem :il tlorcs<: din toatd inima sd fac disculia agreabild qi dia-
obligir pr: nimeni sd caute gdina de oud Ei sd tragd firui Ju lrrpirrl spiritual.
funiol Oricum, trebuie sd avem in vedere cit timp ne ia,
spro cxcmplu, de a convinge un aviator, abia iniors din
cursl, sd dea iama in cuibar, sau un bibliotecar, care qi_a Spune-mi cu cine te i.nsofe;ti., ea sd-fi. ryun
petrecut mai toatd viala intre tomuri venerabile, sd sard cine e;ti
noaptea gardul qi sd inEface boul de lingd iesle.
Un cunoscut de-al meu, crlre torrtl eiisten{a
Nu garantez autenticitatea dialogului de mai jos, dar
trdit_o nlr am nici un motiv si nu cred cd n-a fost aievea:
prin ir p;iti intiml"llirri ncobi;;rruitt,, nti-ir ltovr:stit;i_a
ce_a sim_
[it irl,urrr.i c,l'd ir ftrrirt un lrrLr; r.lrpttrl s-a <lesfdEurat ne_ - Spune-mi, tinere derbedeu, cu cine te insoleEti?
Cu fiica dumneavoastre, domnule!
lini;titor dc bine, tlar cl nu se gincleir ln acelc clipe la - Dragd ginere!
un asemenea aspect, capabil sd_l facl pe un lucid sd -Dar socoteala de acasd nrr se potrivegte cu cea din
ren-unle; starea emotivd il ducea cu paEi mari spre locul ltrpl ... r'oltivocrrl proverbului cstc argumentat si de fap-
unde avea sd gdzduiascd boul. Acestaf cu o docilitate per- tul cr1 rrrr irrso[ilor nrr tlcbuic ncapdrat sd-!i fie prieten,
fectd,- l-a- urmat prin locurile intunecoase, il sprijinea cu lfi prxrlr. fi ;cf, duqman, amic nesincer, pot si fie toate
qoldul lui lat sd nu dea in Ean{, dar inainte je intre cu <:clc 150 de sardele umane cu care cdldtoregti in autobuz
eI pe poartS, boul s-a proptit in copite qi a spus calm: sl)re casa din cartier dar nimeni nu poate spune ce fel
,,bdiatu', vii afard qi-mi arili oul, Oupa aia intr'd qi boul... rkr caracter egti, chiar dacd in timpul cdldtoriei desfdEori
('r rrrl evantai posibilitdlile nebdnuite ale limbii romAne,
rk'a se ageza in propozilii enunliative care pot face s6
Omul cit tr(tie;te inuafd" ro;eascd Ei o domniEoard.
In fine, nu trebuie sd excludem varianta urmdtoare:
Forma de invSldmint nu conteazd, aga cum nu con- Spune-mi
teazd nici retribulia unui secretar literar la un teatru ne- - N-am chef!cu cine te insoleqti!
scris, important este ca omul sd fiinteze qi atunci. indi- -Acestor supozilii pe care le-am surghiunit in sirnple
ferent de restul problemei, el invald. Ii caz;t ; il; afirmalii fdri acoperire, chiar daci ele sint argumente
primire nu mai invald. Proverbul acesta md umple cite- barosane, le adaug o stricti bibliografie orientativd:
odatd de o sincerd uimire, fiindcd m-am surprins nu o Gicu Neufchatel, Insolitorii Monei.Liso, ms's, fond IX,
d-atq, de allii nu vorbesc, ca sd nu-mi iasd vorbe, cd pur closar 17.
Ei simpiu nu invd!; spre exemplu, md aflam la ofi{erul Monica M. Moni, Am auut gi eu un Viorel d'Ingres,
stdrii gi mi-am adus aminte de proverb. Mi-am cerut memorii, Editura Pramaty, Pundjab, 1911 (1n) Coleclia
souze de Ia mireasd (s-a mdritat cu altul, e de la sine Timpu.
infeles) qi m-am intors peste citeva minute cu o carte
din seria enciclopediilor, despre vieluitoarele de la polul Ii dai un deget Si el ifi. i.a toatd mi.na
Nord, pe care am inceput s-o studiez cu rivni, cle la pa-
gina 456, unde o ldsasem. Notile n-am mai apucat sd La '1.342,
cavalerul rdtdcitor Siegfrid Undzoweiter (von)
iau. . . chiar gi in timp ce scriu concluziile mele despre rlrtpd ce a tinjit la o privire a castelanei Brigitte Bar Dot,
acest proverb, am in mind stingd un dic{iondrag de sino- cirrc l-a ignorat gi a scuipat pe trandafirul ce i-l adusese
106 707
tocmai din Indii, s-a hotdrit si pleoe ln lume pentru a I'rr.rirrl,unclu ci lingd blidul cu ciorbd se afld un bor-
face faptt: rle mrrrc vitejie, astfel sperind sir cigtige un t'.rr ('u lrrur'f; ne-am fript, deci, am iniurat cu sete, am
suris din partet fccioarei, mamd a patru casteldnaEi gro- :ii1r'lt lrrtr-un picior, limba-i harcea-parcea. Ce facem in
bieni. l,ir .irrrnirLatea drumului, intr-un sublim gest cle dis- rl rnrllo;rlcle momente ale vielii noastre? Ne aducem amin-
pcrirrc, lryi trrie un deget, mijlociul de la dreapta, il pune Ir, rlc prr)verb. Vedem iaurtul. Credem in eficacitatea te-
intr'-o b:rtista Ei-l trimite Brigittei care-i rdspunde ime- r';rlrr,rrticd a proverbului, a iaurtului. Ne ndpustim asupra
rli;rt ln scris: ;rr:cstuia din urmd. Cum se sufld in iaurt? Bibliografia
,,Oirscavalerule Zigfrid, amu-i ora c-am primit degtiu rlr. :;l.rc.cialitate este bogatd, dar tot atit de controversatS.
nurtale. Dacd trimefi Ei bralu, ies pe crenel qi-! trag un l)orti sint metodele care all prins teren qi in jurul cerora
'zimbet.K
se poartd polemica de fond:
Continuarea povegtii n-o cunosc, izvoa.re scrise nu au l. Se scoate iaurtul din borcan, intr-o farfurie latd,
rimas, dar mai circuld oral Ei pe casete unele balade, de- nc tragem un scaun tringd farfurie gi sufldm cu o forl6
..;igtrr rlclrirrtc rlc :rrhetipul irrsJrirrrt ck' pi[anirr neferici- rrt'obilnuit5. lncepdtorii trebuie sd poarte ochelari de pro-
l,ultti vrrrr llnrlzowcil.t'r'. lirt:"r un;r rlirrlr.c t'lc: ,,tr'oaie verde, tcr:{ie, pentru suflStorii avansa{i ajunge reflexul de inchi-
foi cer rrrircru / O 1'lr"rIi Sicgritl sirt,ir(:u /.l)onrir,ica ii pro* rkrre al pleoapelor (nu al ochilor, dacd inchidem ochii in
misc' / Elristola cd-i trimise I lar ddqteptu cu nesaliu / rnomentrrl acela dim dovacll de deces qi nu mai are nici
Igi scurtl tot antebrafu.'. In continuare varianta epici un r;('r'ui srrl'l;rltrl ryi, lrr g<.nclirl, toati povestea asta cu
iEi pierde din forld gi nareaz5 ciutarea unui post de t'lor lr;r).
prim-ajutor. l;rrrrlrrl rrrnrt,;rz;i tr.ai<'ctorii dirrtrc <:clc mai ciudate,
Acest proverb m-a fdcut si gindesc foarte intens asu- trlclotlirttli ltlcvizibilc. Ceea ce nu poate fi pus la indoiald
pra unui aspect, deloc minor, Ei anume acela cd. c'ste costumul care il putem da telalului. Specificdm acest
mentat, deci de ce !i se poate intimpla daci dai un - docu-
deget Ittcru, fiindcd suflatul in ambele variante, pre_
_- intinzi toati mina de la bun inceput dar !i se ia nu- sul)une costumul de gald, in igurt,
femeilor rochii cle lam6. Dupd
mai un deget, iar de-aici nu mai e decit un pas pind la srrl'l;rt urmeazS, nedezmin{it, curd{enia prin casa si &-
,,1i dai nas lui Cocean, el se suie pe divan'(, ori varianta r';it,'rria morald.
,,li dai nas lui Ilie, el se suie pe dormezdr(. Neamuri 2. Sufldm extrem de delicat, luguiem buzele pind ajung
proaste . . . uri fel de baiere de pungd, trebuie sd ni se increleas"X
tare, pentru a putea apoi susura. Suflatul acesta seamdnd,
in c,xtenso, cu stinsul unei lumin*ri cle 1 mm inallime
Cine s-a fript cu ciorbd", sufld. ;i.-n iaurt ltn cadrul acestei variante, mai noile cercetdri sugereazd
Eroare! lntii drdcuie. Apoi, sufld din nou in ciorb6, fluieratul unei melodii, cele mai eficace fiind fralmenie
doar n-o sd o lase acolo pentru un borcan cu iaurt pe
clin muzica preclasici. Ne-am conr.ins de acest licru si
propunem urmdtorul fragment :
care scrie ,,miercuri( si dedesubt e imprimat ,,dumini-
cd((. Se spune ca un om, intr-o via!6 de aproximativ 70
de ani, mdnincS, Ia modul propriu, o linguri inox, minus
minerul. Opera{ia este plauzibilS, prin indepdrtarea cu
limba a straturilor de metal, prin sute de mii de duceri
Ei intoarceri de la gurd-n farfurie, din farfurie, sus la
mansarda vorbitoare. Aceastd curiozitate n-are nici o le-
gdturd cu proverbul nostru, i-o vindem dezinteresant dom-
nului Guiness. . .

108 r09
Dupd ce-afi suflat, dacd vd mai lin nervii gi nu vi
da{i anumifi pumni ln cap, puteli ghici din ce piesb pre- gl ir rt.irrrlrrircirt fdrd un cuvint halatul Ei l-a invilrt, tot
clasicA irnr alcs frrrgrnentul. V5 pot ajuta, spunindu-vd rrrrrlr,rlr,, pc pacientul intirziat sd se dezbrace Ei si trcrr<:5
i rr r losu l ccranului.
doar <'ir lrrrr irlus rrcest fragment din... intimplare.
l)ircii vir I'r'igefi cu fripturi, proverbul n-are nici un ,,( ltrrrr sta{i cu inima?(( a intrebat tindrul pacient, dar
rrrr.tli<:rrl, ocupat cu invirtitul unor butoane importante, n-a
clti<:lrircz! iirurtul aqiEderi; pentru o anume spargere a
;rrrzil. intrebarea Ei rdu a fdcut.
nrorrotorliei, puteli pune lingd dumneavoastS in multe
rrrorrrcnte ale cotidianului, o sticld cu lapte bdtut, sau ln momentul cind a luminat ecranul, s-a prdbuqit de
irlrirtut. l)c scaun Ei nu s-a trezit decit atunci cind o sofd drdgu!5
I)ocumentafie: penttu cei care nu vor sd aprofundeze ii f:icea respiralie gurd la gurd . . . n-a povestit decit filo-
loirte laturile esenliale ale acestui atit de fermecitor pro- zofului Gheorghe ce-a vdzut, el mi-a spus mie, sub con-
vcrb, ajunge ,si un motto gencral: ,,Cu iaurt, cu gugo- sr:mn cd nu voi face publicd strania intimplare, Ei eu nir
{irr cie cuvint.
;clt., l.e licu;i vorrri(:, Mir:hr.lt'!'( [)c scurt, pacientul sfios era drac! R. n-a vdzut nici
Mc;1,r,r'rr' Mirrrolt,, Cfu n'Ix'Ic'itt. J ctttltil,i,snr., nlss.
A.lteuxlut'ul Linbii [irtkurde:c (toatc litcrclc ;i toate ri ir-rtd din preaobiEnuitul sistem osos, in loc de pldmini, in
r;<:hirnb, avea doud busturi de ingeri cu aripile strinse. in
iacurilc) E.D.P. Helsinki, edilia MCVX.
Glagovd! Imprudencia, Por una nrusica preclasica disco, rcsl., ir nlri irprrcirl, s;i zirrcirscrir foarte mult pdr, pe tot
r:or'1rrtl, tl;rci ;rsrr r;r' lrrrlr';r rrtrrni ak:ituirea aia lichefiatd,
Edicion Moiina de vento, 1899, Barcelona. <'ru't' prtrl;r pc sttprirstructurl doud corni{e drepte, frumos
lrr;lrrtilt..
Intorcindu-ne Ia proverbul nostru trebuia sd consta-
Femei,a-i, dracuL gol
l.irm cu o anume tristele c5 incompatibilitatea dintre da-
lclc proverbuiui qi datele dracului este ireconciliabild. Cei
Dacd afirmalia este valabild, rdmine sd stabiiim
incercarea noastrd nu are caracter de specialitate -. -in
{';r'(' cunosc, cit de cit, alcdtuirea primei pdrli a enunlului,
pol .si afirme cd nici pe departe nu seamdnd cu dracul, mai
misura datelor pe care ni le poate furniza realitatea am-
;rlcs dezbrdcat. Unele exceplii nu pot decit si mdreascd
bientalS qi ambientul real.
Aqa cum am procedat de fiecare dati cind md aflam riradul de tristele, care este un fel de optimism care se ia
intr-o situalie aparent de nerezolvat' m-am adresat b'u- in serios.. .
nului meu prieten, filozoful antic Gheorghe care mi-a tri-
mis rdspunsul prin poqt6, eI fiind rdguqit. Dupi citirea Ft'ate ea frate, d.w brtnza-i. pe bani
rdspunsului arn contractat qi eu o rdcealS gravd, ca dovadd
cd viruEii se transmit nu numai pe cale orald, dar qi in Un proverb, eminamente comercial Ei care lncurajeazS
scris. ,::onsumul de produse lactate; ar putea fi perfect din punc-
O cunoEtinld comunS, medicul R. . . adiolog (la p1e- tul de vedere aI logicii formale, dacd n-ar interveni nu-
care el le spune celor consulta{i ,,adio((, dar din simpatie ;rrrle de disensiune cosangvind. Personal, mdrturisesc cd
gi nu din diagnostic) se pregetea intr-o zi sd iasi din ca- irrcd n-am fost rugat de fratele meu sd-i dau brinzi, pe
mera obscur5, unde se simlea, dupd ani qi ani, placd foto- rlr'atis, Ei nici eu nu i-am solicitat vreo putinicd, in valuta
graficd, pentru a degusta un pie de soare de primdvard, lorte a fr5!iei.
unul dintre viciile sale agreabile, 9i rar intilnite, nu numai ln perioada schimbului in natur5, acest proverb era
la radiologi. Scosul halatului i-a fost intrcrupt de o bdtaie ,lr'1;lin inoperant, iar respectiva brinzd putea fi schimbati
timidd in us5L. In camera unde ardelr becul rogu s-a strecu-
rat un tinerel, dupd fizic, motolind in miini o basc5. R. irl o oaie, pe o mier{d de griu, pe etc., ceea ce, sd recunoaq-
l(,nr, nu era mare brinz6,.
710
111
pe care tn,l ;llcs ilcum, cind UmblAm dupd ,,Snagot'(( cartrln 'si tr.i
TotuEi, acest prove'rb are Ei pdr{ile sale bune sursc cle energie --;;;* u" fii"t"tt' filoz'oful anlic
rru le ptrtcm ignrlra sub nici o formd, cei care au surori' dar asta totusi nu
pentr-u a verifica gladulde Glreorghe, un om extrem de energic' -in irrrul Iui iumind
rt-qi,,1,',,gai ;rli'proverb. Deci, ajr.rnge, cu toate -cd rdipindegte
sentirncnt P(' cirre vi-l poartd lratele, cereti-i,brin"i: 9,?1 cir o masa ,otunoi'de ;ii;il"il;uoirtii din viala 1.ui..a9
suunt'ti i,r,ia ,lc ia inceput cd, nu dispuneli de. tondurlie dori sd vi pe sdrite, fiindca,indis-
redau citeva aspecte,
-Gritor'gi
n,',','*,,'.' p('trtru achizilionare, dacd accepti o cnrtanla oe meritd: prietenul meu'
I"i"n]i irraiviaU "ri".'. . este concitadin
,iii,,,i, un'cuvint de onoare * ea intre frali - in-seamnd iil";;i;i ;;tio Gheorghe, cu mine' ne-am
.i ."rru nu este in reguld cu el' Cererea trebuie fdcutd pe itt. Gheorghe a
ndscut in acela;i t"ii'i"ltli a aiuns.oraq'zbucirtmltti' dar
la o zi oiomastici, -la-o.petrecere in familie' airrns allceva. A uu"t o vi:r{ir
-bucuriil'e, t[t'sttrl .rle
ou*"ttii se simt bine 9i cintl duios' Urmdrili cu -aten-
"""t,t"ptut", :';" i:;";;iit' dirnpotrivd' s-ilu n irpusti t
"ir-,d 1ui, perrttu a putea comunica' confidential'so- "rci
ii;';'".r"ti; asupra lui.
"'*Fr]"iiu meseriile pe care 1e-a pr-acticat: moaE6 ilegald'
ii"i, t,,rj cclci' i:irre std lingir cltrtntr<'r.tvoirstrit' "frate-meu
s-rr |at:I,lrtlit: i-aur r:r'rut rt lrtrtinir <:ur brinzil, el fiind
tim- literar la
stir de zct:e minute cu ochii
pe aeroportul inteinlti*"t Kennedy; secretar
fiir lingiucr' nlcteorrtlog) '1i de brinzd
un teatru nescris,'p.iitofog la fabrita ocazii' stomatolog "Pe-un
holbirli((. nicior de plai((, M";"e;til;, cu diverse
hc ft'rnci;i ;tltele. adilS 11
S-it neiscut normalo ca toli copiii prematuri'
I ner enta bibli'o gr af ie :
7 luni; pind la viJa de 2 ani n-l scns nici un cuvint gi

; ;;il;tGpteie rnamei-satecdnatale; i s-a dat lapte de ca-


Dunsu Malaguena, Sora mea este un frate' 4ltnspshul cie un ;Jtj;" il" mi""i-"ime"i pini la 2 ani a behdit' La
pedagog"ic, ultimul numSr (sub tipar, uitat acolo ie folot"utcd' Il-lea sistem de
aceasti virstd u i"""p"i-oeituEit, al
zetar neatent)-ivletodiu, semnalizar", rimpJ"-qi vddind un fond principal
"=t?rriiij"[ octoihul tnore, 1468, (paginile refe- de cuvinte dL lt"fot pentru virsta sa' Evenimentul
.itoare-ia evolulia brlnzei, din slavond in latind) p"tt"""t""t."m intr-o seati, buna lui mam6 rdsturna pe
'^"
Di; -
,,sirigituii lactate((, aparlinind lui T,re-
t-u aqa:
din pip6
.'otumut'
selectat citeva:
am -ori
un fund de lemn o mSmntigi' Taici-siu pdcinea
-"'l . Chrnosu,tbpit,
boniu a fost saint bernardez
e deplind / .i-ta"uu mujdeiul' Bunicul 'eu, "at"
-7;6 -u-o-b"itoa n"a- / armonia i;;;;;;l-i"o"ai"r" cinta Elagarele infanteriei lui Franz
i'.'.'.' I /,
Pra"*u- Y luloi- Ei 1S""1";'"*{
"oE"u"urrir foi de vacd I brinza a-nceput sa-Iru Ioska, regimentul 23 cdlare'
3...'lfrunzulifd, Gheorghe stetea pe cuptor qi-Ei numdra dege-bele. a
de
ot"T penteleu / la miini, cu degetele de ia picioare; cind a ajuns- la 1.1'
.l.. / cind eram pe laficeu./ mincam numai tutun'
dar
-ajuns5
la oraq i mullumitd-s, cu fromage / dupi ce rostit rispicat: ,,Attzi. be, tate,- las6J dracului de a inceput
mind vom cim zbiare nicotina in iine?(, dupS care
/ cu soiul laple vom bea / mind-n
"_""ri 11 de-gete i-au
"i-oi-itatiia vom inghili I"' din nou numaratul, dar in sens invers; tot
zimbi lcantitSli
i"iit... maics-sa a scdpat mdmdliga T pi:iildl:^:"::"
as'ta pisica a inceput si latre Ei si se dea
Ia om' talca-sau
Nurrni, mami' sd nu fi'i! a inceput sa sug'hite qi gra sd moard de foame' efic=?::; fiindci
doctorii nu puteau sl-i aiimenteze mullumitor 9i
Eu qi incd vreo 560/s din populalia p]gblllt. tlt]l:T bunicu-sdu a recidivat o rand de pe front, fusese unui
calcat
ferili de a pierde
-r"a^t_o' apa, dintr-un sfint motiv; daca ocazra
cle un tren regimenla. it' timp ce donnea in mijtocul
," stram#ji'"oqiri,
'era
in perioada matriarhatr"rlui"
rlrum din Galitia, gi-a imbrdcat mundirul qi s-a dus
glon{
Uitfrut in case femeitt' cind gdina cucuriga 9i co- lit unul de achizitlona pene de gdind, pe care I-a bdtttt
"inJ
cogul se uita amuzat, nu vad de ce sd p6!im noi aEa cevan
ll .- l,)umtnice la iarbA verde 1-73
772
mdr, fard nici o cxplicalie; achizitorul, dupa bataie s-a rll u rr ,lrrut(. lrl.ilirlrr[,it' s;rnitirrir irr cirrc a irrs[irl;rl ql rtrr
apur:irt dc tntrncir obstcascd gi a ajuns cintdref folk din lr iglrrrrl r;lr;lt,rrr rll rlispozi[ive, pentru trect'rcir timllulul.
gencrir{,iir ttr l"rrir. l,ir lll' rll irni l-am reintilnit in atelierul unui artist
I)tr1.rtr rt.spcctiva
,lirr 1rl;r';lir', l.or:rnai cind vroia sd incalece un cal de bronz;
- bdtaie, bunicu-sdu s-a suit intr_un ;r lr.il,,jl rlirr 1r|ima incercare, iar sculptorul a rdmas cu o
(care dovedeEte sdlbatica defriqare a pdduri-
1-rlr1r l';ir.a so!
lor Jn ri.gimul burghezo-moEieresc) gi n-a putut fi'dat jos prrlrrli,ic irrfantild a gurii Ei o bijbiiali a corzilor vocale,
rlc.cit prin tdiere, dar pind a sosit aprobarea, i_au dat de ;r;11'r'l ci-r nu putea sd pronunle decit vorbe care exprimd
mincare- cu praEtia Ei apd cu un bblon meteorologic; el rrrir,;t';rrca, substantiveie ioc; Ei pini in ziua {e azi este
statea demn in vlrfui plopului gi cinta cu sentiment: ;r:jir ti a luat qi un premiu.
,,Mackensene, Mackensene, ce te-am jumulit de pene, la
S-a lnsurrrt cu actr: ln rcgtrlf, r;i Ei-a {inut noaptea
Mdrdgti si MdrdEegti, nu gdsesti?(( nrtnfii ziua fiindci pentru formalitl{i ]-a sculat la ora 0,01
La virsta de .3 ;rni Ghcorghe ir fugit pc,ntru prima oard 1rc ofilerul civil al stdrii sd-i zbiere la ureche,,da!'( pe
de acasI, ascuns intr-urr ('ilr.u nter., q,i it f,st descoperit ;rlopcrisul casei pdrintegti. Nlireasa a putut foarte greu
rle-abia dupir c:c nr.rt'lc ftrs.st'rii fircut. crlrnpot; el cloimea r;i'r fie convinsd sd desfacd miinile de pe horn. Cind s-a
intr,-un_borcan si rincrr cu amindoud miinile cle cc.lofan; rr,rrsit chestia asta, naEul s-a ales cu o cdrdmidd in lumi-
cind a fost intrebat despre mobilul faptei sale a mormdii rrile ochilor Ei de atunci declard sus Ei tare c5 el i-a luat
gros: ,,mi se fdcu dor de starea foetald!(( rn.r interviu lui Sfintul Petru, dar a pierdut banda de
rr r; rgrrctofon cu inregistrarea.
La 5 ani a cerut-o pe bunicd-sa de nevasti Ei a trebuit Ar:urrr s-a potolit, dar toate rudele
bdtrinul infanterist sd stea de pazd cu puqba, sint cu nervii zbir-
fiindci niil.orrrc, in agteptarea altei crize de personalitate a prie-
Gheorghe ameninla, conform obic-eiuiui locil,'cu' r6pirea.
La 7 ani a mers la gcoald, sigur cd da. . . qi a spa"t un tt'nului meu Gheorghe, aflat actualmente in tratative cu
geam; taicd-sdu l-a bitut cu atita meEtegug cd s_a auzit Salvamarul pentru a preda cursuri de Salvamont gi schi
pini la Constanla, in chiar plin sezon turistic. nautio pe lacurile inclinate.
La 13 ani a inghilit o pernild cu ace de cusut si a
declarat cd vrea sd deschidd in sat o croitorie ae lux i5_l
aduci in sapd de lemn pe Cristian Dior. Ochii care nu se ud.d se uitd,
La 20 de ani a avut din nou o crizd. matrimoniaid Ei a In general, ochii acegtia se uitd in toate pdrlile, ca sd,
cerut-o de solie pe nevasta popii, cu dorinla imperativd ca vadf, ce n-au mai vdzttt de mult; proverbul pe care-l aveli
popa sd le {ind o predicd laicd gi si le binecuvinteze tovd- in fa!a... ochilor a declanEat o tragedie de buzunar ln
rdqeqte unirea. sttfletttl unci vecinc, singuraticd Ei blondd, la care din
lopu s-a iepddat de credinld gi sutand Ei s_a dus ald
- CopEa nu Etiu ce motive nu am voie sd md duc si cer - cu
la Micd de unde a incercat sd sustragd ,r"g"u du lmprumut cafea, zahdr, - fdind, ulei, piper, absolut nece-
fum... sare unui bdrbat trecut de 30 de ani, care toatd ziua este'
La 21 de ani a incilecat cel mtri frumos porc din iir scrviciu. Am stenografiat jalea ei, apoi am pus-o pe hir-
ograda lui taicd-sdu gi l-a invilat galopul, lic, poate se va gdsi un suflet caritabil care se-i dea miini
picioare -u..ri in doud tlc ajutor, fiindci indiscutabil avea nevoie de aEa ceva;
..gi cabrajul la comandi; porcul s-a slins repede
din viald, cu ajutorul dezinteresat at unui mircclar. Nu r.l pdcat, se pripddeEte biata fatS:

s-a gdsit asupra lui nici un pic de sldnind, num;ri mugchi. ,,Sint o fiin!6 umand disperatS; m-am indrdgostit, fdri
La 22 de ani a dispdrut de acasd Ei s-a intors dupd It':rc, de un birbat care reprezinti omul ideal, omul viselor
trei, declarind cd a fost muncitor intr-un parchet fores- rrrcle, asa cum mi l-am dorit gi treazi qi in stare de ve-
tier din Bdrdgan; ca dovadd, a adus un camion de parchet 11|rc... este, indiscutabil, mai reuqit ca Fdt Frumos; mi-e,
cirrrli pe mine, fiindcd md indrdgostesc pentru prima oard,
cu care a pardosit pdtulul de porumb Ei cdrarea din livadd,
175
1r4
numai in ultimii doi ani mi s-a intimplat de ? ori, gi nu t;r, lrrirr r.xl,('niii(., potrtc sd fic de foartc' rnullc l't'lur{ ;l
gtiu cc. si'r fac: cl nu rispunde sentimentelor mele curate, rl.vlrrr', l,ol rnai clificil, chiar ilogic, s6-l ceruli dc dinfi,
fiindcir rru-l lirsir solia . . . ce femeie egoistd, oare cum rl;r*r rrn posedd danturd. Spre exempl.u, prietenul meu,
poatc t onvicf rri inrpreund cu ea?
f illz.ol'trl antic Gheorghe Ei-a implinit, cu ajutorul Direc-
lirr rr-irs fi indrdznit sd md indrept spre el, dacd el nu
s-rrr li irrrlrcpttrt spre mine... cu doud sacoge. M-am uitat {ir,i rlc pogtd, un vis milenar:
irr oclrii lui, in sacogele lui, avea ochi albaEtri gi un kilo* ,,Sint urr om fericit; telefonul se afld instatrat, ln sfir-
llirnr rle cartofi pe caie dormea o giind de virsti du- sit, daci intind mina dau de el qi nu cred cd e un vis,
biolrsl. rn-am ciupit de brat, am ciupit qi telefonul de receptor
I-am zimbit, mi-a zimbit, am trecut unul pe lingd gi aminrloi cxisit.itrn! llt'grt.l, <'ir vr'<'inul mcu nu se poate
altul, ca doud marfare in gar5, eu am intors gi capul, et bttt'ura asil cunl rna bur:ur cu, fiirrcl<'it irtunci c'ind aru verrit
n-ir intols cirpul clecib trturrr.i r:inrl giiinir a sirit afar6, fiind.
sii-i instaleze aparatul era surd deja, dar nu din caruz.r
1l'olxrltil llolrrirvi'r <,tr nclvii ci. [:rrrr rr.jul,;rl, r;i pund ani* rr;ieptdrii, ci din cauza virstei.
tn;rlrtl irrirlroi irr 1tl;rs;'r;i tlr.1.1t,l.t'lr.nollrl,r.('s*au intilnit !n
pcnc. Ciiinir;r rltrl. <'tr clorrful ryi l-; r r.iu1_rit, zrlrtrvdn, ceea Dimineala, pe cind dormeam Ei visam cd vorbesc la
cc, din lespect pentru rnine, nu l-a opr.it sd injure clelicat telefon, a sunat telefonul: era un tovar5g rlstit care m-a
Ei sa-mi multurneascd pentru ajutorul ce i l-am dat in intrcbat cind am de gind s5-i irimit camioanele! I-am
plasd. Ne-am despdrfit, el cu sacoEele Ei cartofii, eu cu un 1r'ornis, ci mie imi place si md fin de cuvint, cd pin6
sentiment nou-ncut in inimi. Am fost o proastd, imi spu- nriine dirnineala am sd rezolv trc,.aba asta. Nici nu m-a salu-
neam, cd nu l-am intrebat unde domiciliazd de obicei. . . tert. . . dupd aceea a sunat o fabricd de bomboane qi mi-a
gi m-am lntristat ca un final de poezie tristd. Dar soarta
spus sd vin si ridic fondantele in valoare de 6 milioane de
mi I-a adus iar in cale, Ia aprozar, unde eu luam fasole
verde Ei eI fasoie boabe. ,,Nu credefi mdi, tovariEe, cd lei, si aduc gi viramentul. M-am uitat ln portofel: aveam
destinul a hotdrit sd luim acelaEi produs legumicoi?6( 20tl cle lei, mai urma sd achit 5 999 800 de lei; dacd vin*
i-am spus eu. - dearn frigiderul, ciinele de rasd vagabond al neveste-mi,
Dumnealui s*a lras un pas in spate, s-a impiedicat crr cu mici imprumuturi de Ia prieteni sinceri, in 17 secole
picioarele gi miinile in niqte l6zi cu ofet gi jos a fost. L-anl rni achitam qi puteam sd ronldi fondantele pini la adinci
fjutat sd se ridice, aEa cum i-am ridicat gi gdina gi el, tu1- vesnicii . . .
burat, a ieEit pe ugd, fdrd sd o deschidd, ceea ce-l-a'adus Cel mai drdguf telefon l-am primit de la una Mililica.
intr-o stare de un hal fdrd hal, pind l-au stropit cetdlenii
cu apd, eu- mi-am terminat toate cumpdrdturile gi m-am apriga femeie, care m-a ameninlat ci duci nu vin la B
a1ezat zimbitoare llngd ei. Cind m-a vdzut, din cauza cle- seara, gtiu eu unde, face din umbreli ciomal 1si din fizicuL
licatelii sale sufleteqti, a rupt-o la fugd Ei aga rupt a rI- rneu surcele. Mi voi duce. . .
mas pinl in ziua de azi, de inima mea ce nu-I poate ui- Un tovardg, Bobocel, m-a anunlat ci mi-a acius kenti-.
ta . . , ce sd mii fac? Scriefi-mi pe adresa ,,Cisu!a poEtali qorul, cd miine pot sd miqc din urechi pentru treaba aia . . "
4524, pe numele de Post Restant(. n-am plecat de acasd, chiar dacd sint in concediu, fiindcd
o voce groasd mi-a spus sd stau lingd telefon qi dacd ll
CaIUI de dar nu se cautd" de di.nfi
sunl, Petricd. gurd, nlcre, si-i spun ci e un porc . . . o fac
r;i pe asta, dar mi-e teamd sd nu md sune cineva din fami*
Sincer sd fiu, nimeni nu mi-a oferit inr:d un cal, dar lie, cd le-am spus despre instalarea telefonului.. . dar ce
cred c5 in nici trrr caz n-ag umbri g(.stui altruist prin su- , orrteazi toate astea, cind telefonul
e lingd mine Ei pot
flecarea gingiiior respectivului ctrdou r:abalin; darul aces* ';;r I ciupesc, si-l inghiontesc, sd dau cu el de pdmint.-..e

116 117
Nrr, Iuti,rtele fac pe orrt. !lrrrp n.irrrrir:rdtrririrt,r'i{:c, pc doud pagini eltr: r:irrt'i rlrr'
rlrrrl, rrri'lr.t,urisirrdu-;i nral'ea emolie de a rn:ri vedc:ir irsc-
Ar:esl;r csl,t. rlt'.irr un adevdr de necontestat gi nici nu llr,nr,;r ttll.irrt rnohican ctl sonetului _ am citat _ qi ctr
nrlri irrsisl,iun rsul)r'a acestui aspect, din motive lesnc de rrili rrrr irrclllzneEte sd mi roage ca si-i acord o lntreve-
irr{r'lr,rl; rlrrpli cc omul a ajuns sd struneascd atomul, sd se ilr,r'r. l;r o cafea, in ce cofetdrie de Ia ,,Intercontinental(
.joirlr, r'rr lrrsc:rul, si scurme cu botinele magnetice prafui (l{)r'('ric cu. Mi-am pipdit cu imaginalia buzunarele qi mi-am
Irrrrr', vine o haind, fie ea gi frac qi... pe noi. il:rl, sr:ama c5, intr-adevir, de o cafea ne ajunge dacdL o
l'r'oblema poate fi priviti gi din celdlalt punct de ve- l-lr'rn frunte-n frunte ca tiuraqii, cu paiul. Am re{uzat po-
dere, Ei atunci ni se mai ingdduie citeva mici, foarte mici, lil.icos, cii-rni rli-rtlrrsc si lt<lrcs;r 1,r.lcfonic5 ;i vocea mea a
observalii, ca tot atitea nuanle ale aceleiaEi culori; lntr-a- irnptesionirl-o irt ir;lr lrirl incit rni-lr inr:lris telclonul. A mai
devdr, pind Ia o anumitS virst6, omul, in faza sa de sugar irrsisl,rrt l,ot irr scris, pindcanr po;tl;ul, rru <'urnv;r sd-i dea
gi mai incolo, iEi permite ;i nimeni nu se supdt'd prea 1.areo cor'csponden{a soliei, Ei dupd un timp zr incetirt si mi mai
dacd f;rcc: ccca cc [ircr'. Sc s<'ltittrlli scttl,t't't'lr', sc mai ltles- lrtttl,c.
nt'st,c <'opilLrl lrr lrar'lilr. rrroi, viil,oirlr:lc llir'{i ctrrosabileo Pe la mijlocul unui iulie ne-am dus eu, nevasta, soacra
daci ttpu<:i si srrclir pc un scallrl c';rtrr sit-i pcrmita si se 1i socru-meu, dl de-a spus ,,dumneata(( unei cdrdmizi care
foiasc[ fird ca nimcni si se uite ulit Ia eI, dar pinir Ia i-a cdzut intre sprincene, Ia qtrand. Dezbrdcat nu ardt in
urm6 toate reintrd pe fdgagui normal, pini Ia o noud reci- rrici un caz a Miti.cd rupe-lanfuri, iar niEte chilo{i de baie,
divi. TrebuEoara asta nu line cit pdmintul, fiindci de Ia <'irrc inainte nu fuseserd de baie, ci indispensabili intrali
2 ani cel mai tirziu 2 qi I/2 nerespectarea vegmintelor lir irptl, au obligat un grup de birbali ce stdteau la rind la
atrage sancliuni din ce in ce mai usturitoare. bt'r'e, s5 dea din cap sincron qi sd mormiie stereo: ,,da,
Dar s6 Idsdm sqgarii cu ale lor (inclusiv mdmicile lor) md, nevastd-sa bagi in ea cit incape Ei Ia dsta ii dd trei
gi si pdtrundem pe un teritoriu pe care nuanlele nu se feluri de pesmet". N-am mai luat bere, dar cind m-am
mai simt chiar aqa de in largul lor: exemplificarea este intors Ia cearceaful nostru, pe care soacri-mea adormise
argumentul cu care putem inchide gura, chiar Ei pe a comod, Beniamin conversa aprins (de insolalie) cu o ti-
noastrd. Cumnatu-meu Beniamin, cel cu vitejia cit Cea- ndrd. Am fdcut prezentdrile Ei tocmai atunci s-a stirnit
hldul, s-a dus sd vindd sticle qi borcane goale, imbrdcat cu un pui de vint care s-a dovedit indeajuns de parEiv ca
costumul de ginere; chiar dacd in fafa sa mai era destuld s5-mi fluture chilofii de baie jur imprejur pe instalaliile
Iume, i s-a fdcut urgent loc gi ei, simlind cd asta-i cartea
pe care trebuie s-o liciteze, s-a apucat sd necheze ugurel, ce-mi {in loc de coapse. Fata era admiratoarea mea! S-a
ceea ce l-a fdcut chiar qi pe achizitor sd-i accepte sticia uitat nitel la mine, apoi s-a uitat cruciE ln toate pdrliIe
de vin ca pe una de qampanie, iar borcanul de muqtar ca ;i a plecat de a sdrit in bazinul pentru copii, direct in
butelie de Riesling; a doua oari n-a mai linut figura, cap. Am vrut sd-i strig cd nu hainele (izmenele) fac pe
fiindcd a fost aqteptat de ciliva tovariEi, cumsecade ln in- om, dar nu mai aveam cui. . .
tenfii, dar cu aspecte care te duceau cu gindul la fiziono-
miile de piatri din Insula Pagtelui, care l-au suit intr-o
maEind cu clanle numai pe dinafard Ei pind l-am recupe- Gdina bdtrind face zeama bund
rat a trebuit si fac eu pe nebunul, si spun cine-s eu, ,,gti!i
voi cine-s eu?( la o adicd, inci era sd intru in locul luio Nu neagd nimeni acest lucru, poate numai cu amen-
nevinovat la seclia MEGALOMANI. damentul cd o gdind betrind . . . este in virst6; asta se
Iar exemplul, sireacu': in urmd cu pulini ani, am pu- poate lesne constata dupd dinfi, nu dup6 cei ai gdinii, bine-
blicat un volum de sonete, privind cum prindc proporlii infeles. Si vedem acum, pe firul logic, cum poate o gdind,
nevast6-mea, atit de gingaqe, de melancolice, cd qi dom' ('u o anume experienfi de viafd, avind in vedere virsta ei,
Cellini gi-ar fi sufiat nasul in zale; mi-a scris peste pulin lrlin cite a trecut qi ce necazuri au cilcat-o, sd facd o zea-
718 719
me Ei incd bund! lnseamnd cI nu delfinii sint cei care la A urnbla cu ochii' logodi'fi
ora eretrrlli simbiozcs:c cel mai bine cu omul, ln interr{iiie
sale de ;r-sii irpropiil regnul animal, ci gdina. S-au vdzut l)t,st:olrorind acest proverb, mirturisesc cd am rittn;ts
lnirimrr{,r' r'arc numdrd din doi ln doi pini la 3, ciini care rr.'rlr';rl. 272. sensurile sale fiindu-mi la o primd lecturd
mi;run;-r, polci care fac sluj, elefanli care ealci dresori, ],i,,,,f"t ur".tot"; de-abia dupi ce am ficut citeva exercilii
tigri <:lrrr'..., in fine s-au v:azut destrrle, nu numai la circ. lrr oslind6. perioadi in care am reuqit nu numal sa-rnr
l)iu'gIind care si prindi gust de o-ucdtdrie, qi s5 gi i,,g"8"t" o"hii, dar sd-i Ei cisdtoresc (divoriul lol jl^1
girl.r';ir;c5 o supd bunl din propria-i fiinld, asta nu pot sd uoitot banii de concediu, fiindcd md uitam intf-o parte 9i
<:r'r:d nici dacd ag vedea, fiindc6 aE striga cu glas tare: pleoirm in irl[it, vroiitm sA sdrut mina sotiei $i l]i"^::?11
,,mistificareee!(( sd se audi Ei Ia cercul de ateism din care Lrrl,rrul clc contrast fin la t.l.viz,r), ittn ajrtus la depllna
ntr fac partc, fiindcd i-am spus administratorului, om cu lurninare a spiritului meu aflat inifial lntr*o confuzie care
fricl Irri l)urrrrrt'zcrr, cir otr ntr <'r't'rl ... ;rl,urr<:i n-ai ce cduta rui-a dat temPeratura de 39 cu 2.
ruc<)lo, ('iun irfir :r lost rt'plic'a, noi ltrirnirn nulnai credin- Nu vreau sd mai detaliez ce am gindit Ei ce gindesc qi
cioq;i <'rr r;ir-i firu:rn sir rru miri c'rcirdii. S?i lrc imagin5.m, acurn despre acest proverb; mi ia cu frig, cind imi.dau
minca-o-ar tata de logicd, cd vine gdina, sun6 Ia ugA Ei ;;;" cftd posibititali ae interpretare-zac ln el, e-mai binc
spune, ciugulindu-gi sfioasd penele: ,,aS vrea sd fac la na t" Uta- acolo, sau sd Ie scbatem la lumini' Puneli-v6
dumneavoastrd o supd, cd aragaqul meu e defectc. Cine in iituatria celui care umbli cu ochii logodifi qi intri sd
std bine cu inima se va convinge pe loc. Deci, presupu- intrebe de verighete Pentru ei. . .
nind cd am acceptat sd gdteascl Ia noi, s-o urmdrim in
bucdtdrie, eum iEi pune qorful, cum cere ap5, sare, tdietei. Chelului desPr e cheli'e
nilel piper, astea rimin la latitudinea fiecirui cetapan sd nu-i squ'n ureo istorie
care are sansa, ori neqansa, si primeasci vizita unei giini
pusd pe gatit. Ma incear:cd o anume amdr'Sciune cind ana; lle ce nu? Ii poli povesti fir6 teamS istoria Rornei in
Iizez acest proverb, fiindci am cumpdrat nu Cemult o gdi- doud volume, poli ia*i ardti 9i fotografii, din chiar -clipa
n5, din sector particular, nu prea bdtrind dupd aspect, dar tiinaca sint sigur cd nu se va suplra' Calvitia
odatd dusd acasd, a adormit cu ciocul in plasd Ei n-arn "inA falsd prol:lemi Ei o vicl numai cei care vor si tin5
este o"aa"u,
putut s-o trezesc nici prin zbierete, fiind surdd, plus ci-i cont de ea; iunosc o sumedenie de exemple, in care,solia
tremura qi capul de mai mare mila; pind Ia urmi am dez- nrr pr.ctgctir sa-l nringlir: pc sofiorul ci pe emisfera lucicas:l
brdcat-o de pene, dar asta a scos-o numai pulin din seni- ;i :"rl-;i'inr:ltipuie (ineasinc) cd arc coami de leu, aspri,
-o
Parcf, in piir std felici-
litatea ei pagnic6, am aruncat-o in oal6 Ei de-abia Ia apd it,, l,,,ii la;cheta cu parchetul.
caldd a inceput s[ dea semne concrete cd iubegte viala; rcir'r:muluil Sigur cd nu, std in mdr. Existi Ia ora actualfr
a stat \rreo jumetate de ori in oald, apoi a ieEit de acolo, o rnie qi una -de solulii pentru evitarea ciderii p6.rului;
piEind delicat, ca o div6 din filmele cu baie, intii un pi- in cazul in care cade. Cineva mi-a povestit cd existi o
cior, apoi altul qi s-a dus sub sobd unde a adormit; arn iolulie, cu adeverat miraculoasS, dar i-a uitat nurnele,
invelit-o cu o haini veche gi m-a privit cu o privire p1in5 tns* a pistrat pe retina imaginea,eficacitdtii sale:-un incli*
de mul{umire, numai cd nu mi-a pupat mina; acum o vid a c'6zut de^la etajul 20 9i prat s-a fdcut: p6rul insi. i-a
r:dzut numai clupd vreo jumdtate or5, ln acest ristimp
linem tot acolo, aqtept sd-i creasci penele la loc. Ce-orn plutincl alene, ca niqte fulgi cirlionfati; cetileanul cu pri-
mai face cu ea, rdmine de vdzut; altfel e tare pa;nicio
consumd numai pitrunjel, cite-o felie de parizer, nurnai
frna folosise o solulie cate inceti'neo cSderea pdrului qi nu
este cazul sd ne indoim de eficacitatea ei, aqa curn nu s-a
tdiat mdrunt, Ei musai din mina mca, std cu noi cind avern indcit nici cunoqtinta mea de faptul cd tipul a venit de
musafiri, dar nu mai arrem musafiri. rirts in jos qi nu s-a mai ridicat.

120 121
supo'(, pe mine cei care au inceput si
_^_li.ll.:o
rene eu pr.osol;ul, sin.t lucruri mai grave in viafd se piep_ rr.r,ir sl)un cit m-am suit dupi ca pe un acopcriE undc attr
l'leae <*'prirr sr.trrirs si frumos carelntr-o O""iJrin ,.uportril leprogul scuipat qi miorldit al unui motan, dar'
nu rrrri l'ir, [r.rrr'rs, dup6 aceea stufos gi intr_unfi;;i"r_;
"i "-"'rr"tarli"ri nrl irvcalrl prea mult timp de dialogat cu felina din cauza
rlor.is sh rru rnri fie . . . ploii ce incepuse sd toarne serios; orice rdminere a mea
f rru*i place povestea cu cdderea Romei, poate 1rt: i,rcoperig, tu pisica smulsi de iingi iubitul ei,
in brale,
,1ri
itsr,rrllc povestea cu- cdde-rea Bastiliell sau cdderea si putea ie insemn-e in cel mai bun caz vreo amiriti de frac-
rr.trl tte 16 metri; sint la fel de puipii"'"t". in ca- iurd. In clipa cind am coborit n-am dat aten{ie faptului
cd am fost urmdrit cu atenfie incordatd de mai mulli ve-
cini si gr('u rn-illt'l tluntit'it tle cc mi s-a olerit a doua zi la
Fereste_te la tinerefe cle d.esfri,tt
sclviciu un ccrucecliut dc otlilrnit Irt:lilttillrL in cc staliune
vlc.au ei.
l'l'r'<:is nrt s1 irt rlttci-r;tt,r,st.;t r.sl.c urr s[a1,, s:rtr o Odatd dusi acasi, pisica a inceput sd. mior-ldic mai
d.l irrril,;r.r'. rliirt,r't'r,.r. cr'uir,,rr,'rnn,r., rr. pova!6; ceva ca toate pisicile qi ciinii din Baskerville, dar i-am
fiincl un slrrt in costutn popular. Tenta morald este I'irr:ur,, povafa Iegat botul cu leucoplast, insi chiar qi aEa privirea ei md
cutabila Ei trebuie sd ne striduim sf, rdrim tif"f,lii"a"j inclis- strdpungea mai abitir ca laserul; dimineala am lnchis-o
desfriul nu aduce deeit necazuri, mai ui", a"rii"i;;;:il;; in baie, i-am pus lapte lntr-o savonierd, dar am uitat sd
stricali Ei-viciosi. Dyqe g"rn scot slpunul; cind m-am intors acasd, bduse laptele, ca
se pare ci e bine sd ldsdm treaba
d"t"fu pro"u.il.ii"i tot omul flSmind, dar qi fdcea clabuci cu fiecare zbirliturd
"orrrr".!a"sta mai ia betrinete- de mustdli; m-am imbricat frumos gi am plecat dupd
cind tot nu mai are nici un rost. atunciln itili
gem.dupd lapte, ziare, morcovi sau iesim pur Jii,;;# partea a II-a a proverbului, in compania unui prieten care
plimbare, putem sd facem ce zice pro""rUut ,i;i ,;,trdi;"i" avea pentru mine o partidd minunatS, dupa spuseie lui.
s-tind pe o bancd rezemali cu bdrbia in Uurion^si -;ir":
i;;*: Pe scdri, fiind intuneric, n-am observat cd mb ataci o
fiarl de mici dimensiuni care m-a zgiriat copios Ei mi-a
1r-r9 asa, agale, in sus.gi in jos Ei dupa-aia A"-:"; f,i'r"r"
Concluzia mea este: rusine! flendurit ciorapii; era, desigur, motanul ultragiat, lmi luase
urma Ei adresa, noroc ci era mic de staturd altfel poate
mi-ar fi spart Ei geamul, ori mi-ar fi defectat soneria.
Omul o neuastit si o pisicd trebuie sd aib(t Din baie i-a rdspuns melopeic pisica cu clibuc gi s-a por-
in casd nit o asemenea tragedie incit am mdrit pasul qi am Iuat
De mic copil am Jost foarte credul, poate qi din liftul czrre incA nu era montat la iocul lui; m-am adunat
,
asta cauza
mi-a me_rs aga de bine, astfel ce nri pot sd ,rt pii"g, qi nurnirat cu grijd, nu pilisem nimic, prietenul meu f5-
ori sd port dugminie celor care m_au trimis i" p"iil I'; cea cruci mari cit la vederea unei minuni reale; am ajuns
casa unde tocmai avea loc nuntd, sau la Oirector'-in- la familia respectivi care ne-a primit foarte bine Ei m-a
d1e3t5, s5.-i spun ci sint de acord ,i tiu u"u"r"t; ^"J",
au- tratat cu iod; ne-am aqezat la masd, am discutat in gene-
ral despre viald, am ajuns la unele concluzii comune, Ei
existenla mea nu s_a impiedicatd";I", vd jur cd fata imi pldcea, doar ci era un pic mai iniltuli
oar ::i
:r:, 1]1icu5i,
nlcl eu nu i_am lmpiedicat pe allii sd- gregeascd. Ci_
tind proverbul in cauzit, mi-am spus cd i"tEf"p"i"""" p" ca mine, cu vreo 15 cm Ei eu mdsor de Ia nivelul mdrii,
ca.re o, depoziteazd. cu sirguinfd, de mult" *""o1", gf:" descul!, LBO de cm.
stie, cind spune cd unui dm, ca'si fie complet i.rrurot, i_ Mi-am spus ci nu se face si md port grobian cu o
trebuie pe tingd nevastd gi pisicd. ii asemenea familie cumsecade Ei am mai cerut un pic de
Am urmat intocmai proierbul, dar fiinrl clcstul de vo- snilei qi sticlu{a de iod, dupd care am fdcut o aluzie foarte
luminos in ceea ce priv'egte personirlitrrl,<,ir, mi_am pro"rr- linl gi am spus: ,,Vd cer mina fiicei dumneavoastri((, ea
rat intii o pisicd; am adunat_b a" p., sl.r.acli, rni-a dat-o peste masd qi ni s-au intilnit degetele intre
rri;ic liliac artificial, exact pe tija aia asculitd ca un iata-
"u -ii,.ugi-
122 723
gan; am ccl.ul, irlrlsi iod Ei cu asta am plecat acas6, iar :.r lr'rrtl una Etie, ed de aia e bou' Sd trccellr it<:tlttr lrt t'r'i
dupd clorri"r r;;"rpl,ilrnini fata aceea potolitd q1 cumsecade lmi ,l,ri; tlin dateie proverbului nu putem conchicle dacir unrtl
purl;r rrrrrrrcle ;i s<: mutase, probabil tot din cauza astao ,iit''ir. e'i are taia ae celdla1t vreutt ascendent moral, dactr
picante
llr llinr, (ltr lrisica se intelege bine, se ocupd mai mult cle r.r;t.r' sau ,ru mai deqtept, dacd de{ine ceva secrete
t.l si rrr;r rtrgat sd nu-i distrug amorul gi-sd_I primesc gi ,tt,rp." confratele sAu''pe care la momentul potrivit.s6. i
I)r,nrol.:rrr irr spaliul locativ; am acceptat, nu sint eu omul te vire sub ndri; nu eiedem, pentru cd boii stau liniEtili
lirlr.si rt'fuze ceva, mai ales cind acel ceva e nevasti_tnea" ' agteaptd
1i fiecare partea leului. Cum vom proceda?
/\('lrrl slau Ei aqtept sd vid d.e ce trebtie omul sd aibd pe t" dim fin Ei aruncdm scirba aia de pai'
lirrgi .nevastd o pisicd, sau pe iingd pisied gi o alta " . . - Cor-rvirrg('ltt tllltll rlirll.r'r' lloi ci cclill;rlt, e un mnre
prlobabil e un amdnunt conjugal cale mie tmi scapd, asa bott.-
{'llm a sc;ipat lridelia, pisica, de pe balcon jos, si ci.oatur";t -_ Folosim aceeaEi metociA de persuasiulre qi-l irrtlr'pirr-
tlr';r. -. lt rli;rvolrrlui ;r vt'rril. 1r'lriopirl.irrrl inirpoi gi s-a [dm pe unul dintre ei, cel care ne este mai antipatic'
insl,lrl;rl. l){' l)('l'llil irr;rirrl.t. rlt, <.rrlr:lrr.r.. I'lir pe pisic,6 -* Folosim metoda ,,cel mai bun sd inving6'( qi-i in-
')r,;r,it.s t.r.l rr.r'1.;rnul lit o
nu rnli r.rrlr', rr;ri lrirrr: ltiu.olii pe:rr:o_ citdm la o luptd dreaptd, specificind c5 nu se admit pie-
pcnis, c:a toL mA ocolesc vecinii si imi surid de Ia mare ciicile gi insultele in timpul combatului'
drstanfd, cu urnbrelele puse in fa{i" -- Ludm paiul, facem din el o tr:iqcd Ei cintind ditl
pai pc lingd boi ne ducem in treaba noastrd'
Mai sint gi alte solulii, dar ele rdmin la latitudinea
Cch.ii ud.d, inima cere, ce sd,-i faci, cd nu-i putere .. . celor care posedd mdcar doua dintre cele trei elemente;
ceilalli, pentru a se convinge de justetea qi seriozitatea cu
ilhiar aEa. care ne-lm ocupat de acest proverb' sd incerce se procureo
iariqi, mdcar doud dintre cele trei componente.
A-mpdrfi un pai Ia doi boi
Ornul de treabd ru.r iese elin casd, cu nxina godld
$i acest proverb se preteazd la o sumedenie de inter- este m5celar iese
pretEri, dar tocmai multitudinea a,sta de posibilitd{i pentru Dacd este frig igi pune mdnuEi, dacd
riivagatii naqte pericolul de a aluneca in superficial, deci crr satirul in stradd. Dacd este cdsdtorit iese cu sotia in
avantajele obfinerii unor rezultate practice ;i aplicative rnind, ceea (re nu cste Irumos, ce spun vecinii? In cazul c6
se diminueazd simtitor. este i'rumos, cie spun vecinele? ln cazul ci este loarte de
O anume disciplind in studierea atenti a proverbr.rlui. troirbd, atunci iesr: cu un obiect oarecare de valoare, avind
a paiului qi a boilor, fiecare bou in parte, ne feregte pen- in vedere cd nu e casa lui, dar atunci numai de treabi nu
tru moment de seduclia expedierii acestui proverb in ci- se numegte. Existi desigur Ei hoti de treabi care te
terra sentinfe sau rrariante, fete ale aceleasi moneden cle lntreabd ia coi{ de strad5, noaptea, cit e ceasul qi ca sd
hirtie. vaclE mai bine !i-i iau. Categoria aceasta de ladroni spiri-
Ce noutate aduce acest pai, fatd de alte paie-surnri',) tualizali lucreazd conform altor proverbe, pe care le cu-
Nici una. Ester un pai obi;nuit, a5;rar, cu doud capete. nat nosc foarte bine, dar ie aplic6 unilateral: dintr-un lce de
si. fie g6urite, ainLrele, sau tlurnai unul, ce conteazd, fii;r{1- unde au furat nu mai furi . . . fird mdsurd. Am stat, to-
e6 urn-reazfi sd fie mlncat. Poalc ci ne stirne;te intrresul 1ruEi, mai muit pe ginduri, mi-am coman-dat ginduri stil,
fiind ua pai solitar, un singuratic ai paielor, scdp;it clin ou'picioare solide, astfel cd pot sI stau fdri teamA ca se
batozS. printr-un fericit concurs de imprejurdri, sau negii* rlescleiazS, plus c6-mi saiisfac qi micul meu snobism coti-
$enti a cooperatorului responsirbil cu aria. Solitudinea, ln rlian gi am- ajuns la concluzia cd proverbul acesta i se
caz:Lii sf;u, li este fatald, fiintlc:a clevine obiect de disnutl lrotrive;te extiem de bine prietenului meu Gheorghe, filo-

124 125
iil;u'r.ir l)l'('ca{l'A a dlurnut'ilol obliga Ilt lrlltittttllt't'rt ttrttti
zoful lrnl,ir'. $tiu ir('ur n (iu precizie cA el:r cit.it. acost pro- ;rrrirrrrl lirbddtor gi nemofturos; ln fala lui trebuitt doitr'
vcrb, l-tr irtlrrlrrrtrr;rt. vreme indelungatS, l-a sucit pe lbate :,:i rrrcirrgt'r un pedestru cu o troerci . . . cine nu este con-
lliir'{.ilt';i tlirr ;rplicarea lui a ajuns Ia un scandal monstlu virrs tlc' rrrgumentalia mea, rog sd mh contrazicS. Adaug,
<:rr trricli-siitr, rlt: fiecare datd cind pleca de acasd, lua cite irrl,r'rr tnt.arirea celor afirmate, bibliografia de bazd:
<'r'v;r tlirr nrribilier: un dulap, un scaun, un ciorap, pini si St. Morcu, Cum se tai,e ytorcu, Kalendariu de ambe
olr:;r'r'vt' taicS-sdu, pensionar somnoros, s-a trezit intr-o scxuri, 1768
tlirrrinc:ald cd Gheorghe il mutase pe pervazul ferestrei qi Luminila Ekvestru, Dcti purcelu;i foarte juqdu;i, po-
sc cf,znea sd scoatd patul afari. Degeaba s-a opus bdtri- ve;ti carmangt'r'eqti / cu cxplicarea pa;ilor carmagnolei
nul, Gheorghe a dus patul qi dus a fost qi el.
I-a dat bdtrinului adresa mea qi acesta locuieqte de / in / I'ovt'sl,il,ottt'r', l'.ir., l'iilii <'orll.i rrttl..
Alronimu llnil, .Ilof, ureclrc, e;l.i u rrrcu!, jocuri dc so-
atunci Ia mine. Seara li fac ceai de tei si el imi spune fr-u- cietate, nrss.
mos:,,mulftrnl fain, Ttirvt'r:i"l'(. l)o;rrrnt. lo;rrl.t' l;irrr:, ccea ce
eu nll ylol, si irl'irr rr rlcsprc trrilrr'.
Ci,ne face ca Tnine, ca mine sd pdleascd
Porcului a'ici ti dai bice I EL se-ntoarce ;i i[i zice: I Alalt Poitte voi fi acuzat de lipsd de modestie, de micro-
m(t louea aice( rnachiavelism, pentru faptul cd profit de orice prilej Ei
ir<luc ln discufie, in acest caz in scris, persoana mea' aEa
Acest proverb ascunde intr-insul simburele unor enig- curn este ea. Proverbul acesta, lnsd, m-a incitat sd spun
me pe care feudalismul le line incS rapace in manuscri- adevirul qi nu mi-e teamd si afirm cd datele lui se mu-
sele sale intunecoase qi ricoroase, cu rdutatea celui care Ieazi asupra existenlei mele ca o minuEd pe o mind, avind
gtie cd a pierdut totul; inseamnS, fdrd. drept de tdgadd, ci acelaqi numir, din intimplare, cu minuEa.
intr-o vreme, porcul era mijloc de tracfiune qi era inhS- Pind am mers la scoald am fost un copil cuminte; Ia
mat la cdru{i, ba mai mult si biciuit. F irea sa blindA, rbb- B luni me ceream Ia olild cu gesturi politicoase qi nu mi
ddtoare il fdcea sd se revolte in sinea (slSnina) Iui qi el l6sam invins de reflexe pini nu simleam sub mine reci-
intorcea alene capul Ei grohdia mustrAtor': alt stdpin, ace. pientul acela ingrozitor cu marginile reci. Rideam Ia co-
IaEi obicei. rnandd qi plingeam din cind in cind si nu intre bunii mei
Porcul contemporan nu mai suferd un asemenea trata- pdrinli la idei; nu mi-am julit niciodatd genunchii, am in-
ment inuman: este tdiat, facut bucdli, cirnali, tobd, Ie- v6!at pe de rost gi n-am uitat nici astitzi toate prostiile
bervurEti, singerete, in unturS, in borcan, in cdmarS, nimic cle poezii pe care m-au invSlat rudele, am numdrat nem-
nu mai rdmine din el. teste pind Ia 10 in englezegte, astdzt cam uit de Ia B in
De ce era pus porcul Ia ciruld, gtiut fiind cd nu are sus, dar nu md mai pune nimeni si numdr qi si spun
viteza calului, rezisten{a bivolului, puterea boului? Sim- ,,cdteluq cu pdrul respectiv{(. Nu fdceam mofturi Ia mas6,
plu de tot: oamenii pe atunci nu se grdbeau, cite un secol rnincam tot, md sp61am frumugel pe botic, singur, nu md
trecea Ei in doui-trei sute de ani, iar un fleac de r6,zboi Lninjeam cu pastd de din{i Ei nici nu ceream noaptea sd-mi
linea cite trei decenii, cu mici pauze pentru masa de prinz, irducd mama o portocali mare cit luna. La gcoalS, am
adunat soldalii adormili pe vecie, adunat armuri ;i scdzut luat mereu locurile I, cu qi fdrd cununi!5, niciodati n-am
numdrul de oameni. Din aceastd cauzd, oclirl,ir ltlccat la irvut 9 la purtare, am lipsit o singuri datd aproape 3luni,
drum, omul nu avea de ce sa se grdbeasr:i-r, sii slrunem in rlirr era, din picate, vacanfi qi nu aveam ce face la qcoa}S.
M-am cdsdtorit la indemnul pdrinlilor cu fata pe care mi-au
secolul XIV, pentru cd urma XV Ei to1. rri;r cra, iar porcul rrlt.s-o ei, am terminat cu brio o facultate, n-am intirziat
era un fel de ausweiss, fiindcd esl.e 1t.iul,, osrnarnliii nu min- rrit i inainte si nici dupd cdsdtorie peste ora 22. Nu m-a
cau carne de porc. . . dacd ii vcrlcir t'incva.
127
126
vilzttt nitncni ieEincl clin restaurant, Ei chiar cind am fost Graba stricd' treaba
cu-ianiiti,t vorbeitm cu glas tare despre cei ce consumi Veto' md'opu'n!
aico,rt ;i ri<licarn 1-raharul cu sifon deasupra capului, sd.-l Citind acest proverb i-am spus sofiei: il i-1;
vadir ;i cotttt'irbtrsiitul din orchestri. Nu am ascuns bantt' Nu i-am mai explicul d" "" sint aqa neg-ativist' 3r rezum
lipsS' Md
i-arrr ikrl to[i in casi qi dupi atiiia ani sint ce-am ajuns' semnat-it;"'s6.-i \ezez tpitit"t dedin motivele care m-au fdcut
observalie
Clirrt: frrc:e <:it mine, ca mine si pifeascd! ;; ; in revisti citeva pui:
rl
"- :}" Nu qi 1l lin pe na in brate .pin6 o faceugcd' nea-
laca, m-arunc pe fereastrd!
$"t-;r-de ia'utttobtt' i'ul-rtt
ricneEt-e.amabil:
tti. mergi la geamul lui'
In, lrutirul d"umneauoastrd I rnule,7r1, l,o t,u
"i,lit, rtlor'-<:u- tlcgt'ltrl' si-i zimheqf i-ci-
in
stingl, sir-l tlojcnc;ti' ';-i
Acest proverb imi este foarte drag si mi reprezintf, r""i cr inletept qi ;p"i ca graba strici trcaba' l)aci
in cel mai inalt gracl posibil; lntr-adev[r n-am putut nu cld peste tine, i"tluti"a pune cd va folosi toate comorile
i-rir,i,cl^1tr s.l rcfnzlte .iri,,vu, rl;tr'lt m-rtr fi l:1slrt; familia de iirdi"ti"" de nescris, ori va minula pe levier'.
"-'"-:-lti"a fu ptec-aiea trenului mai sint citeva minute
r:irprrl nrcu, il('lll)l er;rrrt ;i tnun[e-tkl .J'lictitt'c, instalam 9i
o cirbantr lrcnt,l'u ex<:ursioniqtii rirtdciJi Ei mustriostenite' glseau si iti indernni famiiia .a i"ta in stradi' ci taxiul aqteaptd'
ii'- un ceai cald pentru ciolanele lor drumete -9i #H;;i' ffi . e';:;'-i"ii."pru dacd toli melf.ri1 l1lii::
rfuUui' d" resorturile mercantile ale filantro-piei; s-ar i,rtoat'ce ca la o comand6 spre !i""^ ?i tt-ul 1-"1":1
niscut filantrop, in maqina salvirii, in dr3m
*-u* "-u.r, pro"etbuf respectiv? Credeli cd nervii sint ca
guma oe
"r,
sp"u fiia"tropia, cind am'uig"l acolo, mama qi cu mine'
-dezinteresat mestel'at?
uil,-ta."t dejb primul gest din via{a mea qi -- Apare pompierul pe scar6, la geam' dar nu sd-i
i-am deschis-uqi rnamei, ca iedul, cu ceiF'.. - -1 , - impuieze Julietei cu prostii qi atunci -"u: ^1t:?1 i1,
Sofia mi-a cerut s-o iau de nevasti fiindci se Dedea f16i[ratd, *e-i m.tt-\7re: ce cctscd' frumoas(t posezx'
"uprrt a?'

d"eja gi am dat scurt din cap, apoi mirunt Ei cind.piam rdbcl"are, graba stri'cd treaba ' ' '
i"ir""it, semnam in registrui acela- mare' cu un-.stilou fie ci
cu
Musafirii sint ia uqi qi tu te filii de colo-colo cu
qi
peniti de aur capa6ul cr6pat; ieltat s6-mi am -
pijarnaua pe tine, intrebindu-te cu glas tare ce cravati
ilit""t "tni"""t"f dsta idiot,'dar ln clipele agelea,11t"1e i"a"ii otirrri de mirul lui Adam. Desig'r, Ie poli deschide
omul se comportf, uneori ciudat, de exemplu aiuns Ia orl- fermecdtor ,,graba strici treaba{('
terul stdrii civile se insoarS. ii ..:o, -oi ales c5 un
'-';;;*u o zi
J" Uito" mi roagS si-le lin locul pentrurugat ie va'ldsa singur in fala mesei intinse gi a sticlelol' ne-
nu m*a clcsfttnclate. Pentru asta meritd sd te imbraci frumos'
si eL Ie" tin locul, curios hlcru directorul dupi banane Romernii spuneau ,,festina lente" 9i uite unde
au ajuns:
ii-ili" "i"i"auia io""r' o colegi. mi trimite sA fie
fu u.jiotut"irea din- Ei uu tte duc; pe cind vin cu" el9 in Italia. Exemple *ui ,ittt, ele nu aqteaptd declt.
"oft rnuncii e in toi Ei }'l 1'9,t t:l1i* uipti*tt", explicate, detaliate, puse- Ia indemina tuturor
inapoi, gedin{a de analiza intr-un fel sau altul' dar vorba
sa-m fac o autocriticd duri de si-mi mearge tulgn'mAaDSo- duc
oelor eare se mai indoiesc
producliei Ei
i"t'*.ti""t, fiindcillipsesc in timpui nescolitl' aceea: graba strici treaba ' ' '
; ;t i"aoi cu banan'e ca o maimu!6in parg sa de
O doamnd rn-u t"gut lm.grijd
cooilasul ei ""-.""ua"
pind se duce sd scoatd niqte eolete de la po$ta' Fie ;i un luP mincat de oai'e!
;i';il;' uaiIi"i"r-rsi satisface stagiul militar
de
;i-mi scrie
inrlivizi minci-
il;""* J""ti' .,a.u!a tutau' Tot soiul Fiels6facemacesthattroilorqis6neinchipuim.unmioare im-
;$i, ;""ili";;ii'uit?it""i, prin fafte
invidioqi, ,urifi p.stc poate la in toatd legea organizat de blindeie tocmai cind
r,ifr"t, ;;t;;"gd ai"u"i .i" sit sr:riu despre ei ",,,ru"rt tu!i, afiall la stina'
ilil;;";"omiciior'de lor' Scena s-ar desfiEura in felul
gi eu nu pot s6-i refuz. . . se pregdtegte tunderea

728 9 * Duminica la iarbi verde 129


libcrc. tlacii itvcrn inlitglnitllc
rrriilrilr-' libcrc,
nrrrrrlour'l nliillilr-'
,rnrnrrlului inrirginlrfic fl
;i ()( rl--
urmdtor: ,,fiuflir urr vint rece de toamnd ;i bietii lupi se r'.rIil
stringt'irtr rrrrii irrl.r'-irllii infrigura{i, urlind incetigor gi Oe_ ca se ludm o pilclA ilustre, putea sd l'yi1
Nrrpolcorr,
li<::rt. l)iirtrl lt' lrcrnura pe trupugoarele solide gi-ciobanui
,1,,r 1rc'1>r'rri in aceea;i mina: in timp ce dicta secretarului
clirl.irr;i r,rr nril;i clin cap: dragii.rnei, tare md.tnir d.acd-o sd .',,,,,'voL'bea, se plimba, fuma, se uita la ce scria secre-
T"t.tittrltl,i ltritttduaru, sd. mai apuca[i, i,n buze si col{i Dreun t,,r,'rl siu, se uiti pe geam' nu se uita pe g-eam, linea. o
lir tl,, i.ttt'bii... rninir sub redingot4 cJ cealalti infigea stegulete pe hartd,
Lupii scheunard inlelegdtor, privind spre cioban cu :iirLl scotea steguleteie cle pe hart6, fScea harcea-parcea
oclri mari Ei ldcrimosi, iar acesta vdrsd in apa clocotit5 irrnerte, era f iri*t l,,','c,'i, {i pa'cea, o iubea pcf Iosefina
un ceaun cu rn5lai gi incepu sd il mestece ginditor, in si-;i r','r'1rr tttitjol'tlotttrtl, o <'r'l 1.lt 1;r' Irlst'Iirllt 1i*si birteu ca-
timp ce, cu cealaltd mind, scotea fluierul din briu qi doi- i,,t, i,, f inc, nuruai clin accaslii strrnttt'ii it.tr.'it'ui''t'It-'putcm
nea eterna jale. frrunzele se zbdturd arnarnic ;i cer.ul se
intune<rir clr: sit-{,i blrgi l'r's1r'r,;'rul in o.l.ri. l)r'orllrti magai'u}
tla scrrnta cA un om de talia lui - clriar scund liind -
rlrrtt,;,tr nu doi pepeni pe cinci degete, ci o intreagd bosta-
lirlili-r <,rr;>trl, r'irlicir rrr'<'t'lrilt. :ri zlrir,r.,;r prt,lrrng; ciinii se r ir ric.
sl.it'rri.a rr;ri itltil.ir'. l)i, v;rlt'ut.(.i r sl)1.(f r;l.irri lt.hiitul si-
r

ttistru al oilor it:siLc Lr pr.arcli. Inc;epu si fulguiirsci, apoi Dacd nimeri{i o zi ploioasi Ei sinteli in c-oncediu,
peste citc'va minute, ninsoarea se inte{i. Turma de mioareo
fiu'i posibilitatei de a scbpa de acas6, luali totugi doi.pe-
pt'ni, rlintre cei mdricei ;i dcparte de,privirea oamenilor'
insetatd de singe, urca gifiind spre stinl Ei clopofeii cle la rrr;ri rrl,':r it celor dragi, incercafi sir-i tineli in pa1m6; greu
grumazul mioarei fruntage sunau a ingropiciune. Cioba- rr;r Ii lrinir ii convingeli; cointcresareil {iec5rui pepene in
nul cdlcd in mdmdligd., scoase opinca fierbinte de acolo 1rrr'lr', rricj. unul sd nu fie sub 5 kilograrne, o r:calizalidupir
qi rdcni gituit: ,,Toadere, Lisandre, irrra, mi, haida c6 vin t'r-ur-r vi taie capul. Reuqita nu poate sa vi ofele decit
mioarele, primejdie mare!( Apoi, cu gitul intins scrutind nrali satisfac{ii morale.
bezna grea: ,,IJnde sinte{i, be, adormitilor, aduna-v-ar O u1tim6 solulie, si cea mai avantajoasS, o reprezintd
Dumnezdu cu grebla astronomicdt(. Cei doi apdruri som* pcpenii faculi felii subliri-subliri; lineli paima ca '5i cind
noroEi, invirtind alene bite uriase. Dintre brazi ap6ru ;rti citi o carte, Ei cu stir-rga insirali feliiie pe minS; daci
miEc6toare o mare dc ocfti lacomi si singcrosi; mioara cr.in sinteli stingaci, sau o sd cadd pe jos, sau si procedali
frunte cldclu un behait de luptd gi oile*se repezird buluc invers.
spre lupii adunali in cerc, sub ocrotirea ciinilor. Be.niamin al meu a mcrs mai departe cu proverbul qi
Lupta fu grea Ei indirjitd; ciobanii iEi apdrau nu nu- n incelcttt trcaba lsta cu cloui oud; in clipa cind a reuqit
mai lupii, dar ;i via{a. Sub bitele lor mari oile cddeau r:e nici columb n-a visat, soacr6-sa, mama mea Ei a Mano-
fulgerate, inainte insd muEcau cu sete din aerul padurii. liciri, l-a intrebat pentru a zecea oari daci nu gtie unde
Un lup fu smuls dintre surali si azvirlit in mijlocul haitei t-ste stracla Cldbucet; Beniamin qi-a ieqit din pepeni qi a
de oi care-l termind intr-o clipit6. Zorli zilei ii gdsird pe vinturi:t clisperat din n-rind: ,,d€ unde naiba sd Etiu,
ciobani cu mdmdliga rece, dar victorioEi pe toate iini;(. rnermS?/( Din chestia asta a ieqit scandal mare, unul din-
t,r'c oud, atuncat fiind pe geamul deschis, a aterizat, inca
-Manolica,
intact, pe capul soru-mi, 9i fdr6 galbenu;-pe
Doi Ttepeni i':ttr-o mind. nu pofi ,tine llnel e o fiird, darmite pavoazatl' in omletd tindrS!!!
Datele acestui proverb pot fi combdtute <'u usurinldu meserie nu e rdu omul sd' ;ti'e
prin logica la prima vedere; se pot line ;i incir foarte l:inen Ori.ce fel d.e ,

daci sint de la aprozar, dacd slnt pc'pori grrlbcni, sau pur (lincl am fost mic am dorit si md fac urmdtoarele:
gi simplu, daci ii line altcineva in locrtl nostru, timp in hingher, butoi, marli' bunic' lapte praf'
care putem demonstra cu priso:;in!.ir cc puLem face cu "'nt, "tT;"t
:,'l'"
130
inginer, iartlqi rnirr.irrirr gi in fine m-ilm fdcut om mare fost sullt'r[i<:iitlc rli
crr:r, f iirrrk'tr (:cl'(:et;erile lntreprinse au
ca Nicufil 'Ihnirsr'. rrrrrnci o patd nemeritatd asupra unor persoane absolut
Mt'sr,riir c brlr{.irri de aur, vorba unui cunoscut de-al
orrt'st,c. C)r'oitorul, care de mult avea 20 de dioptrii, nu mui
lncu, ('itr'(. ir l,r'r.rninat cu ani in urm6 dreptul dar nu i_a
plh.ut sir sl.rr la bar6-gi sd pledeze, asa ci i-a ficut gestio- prirncir cam de pe la 5 dioptrii nici o comandd fiindcd
iltrr'; r.'ti'iscen{ele din perioada studiilor l_au adus in i,,,,'ist, infricoEdtor niqte stofe; din cauza asta un mire a
sil,urr{i. unicS in felul ei, ca atunci cind registrele conta_ lirtat pe,,da!6( gi evident, pe mirease, fiindcd un crac al
bilc sd fie inchise (inaintea lui) sd iEi dea j6s halatul alLr, lrirntalonului 16sa sd se vadd o jartierd albastrd scdmo-
verde la fald Ei sd-i spund cerberului financiar care_I pu_ satd, iar turul pantalonilor atirna ca un Ealvar de vizir
ricase: ,,ca nimic iau 3 ani!.( A luat patru. gras; la o v<'stir i*a pus t.rttsturii in spal.r' si proprietarul
Feciorul unui medic, vecin cu mine, a visat toati vestei a ajuns la glumeli gi nurneri airri, clupd ciliva ani,
viala lui sd joaoe Hamlet; eazuri rlo astea s-irr: vdzut si a ajuns la dexteritatea de a se incheia la toli nasturii,
Ia actori,_ arya cI nrr t'rl. lr-ri'ir.t, pirr.;irrrrr.;r .ct l-a cuprins fdrd sd se clinteascS, unui alt client i-a ptls vatelina de
ltinii lir obscsir': nr.r.irztrl r:r,l rrr;rr.t,,,,t.,r.,, ,l)st,si:r, ci fiptul la umeri la piept qi de unde iI chema Gabriel, copiii il stri-
ch, dincolo rlc st,irt,ur.ir r:irrrr sct:ctoasi, er.er sisiil., irvei un
tic nervos din cauza , cdruia plrea cd plinge tot timpul, gau nene Gabriela, incit a intrat omul de un B Martie la
a$a cd admiterea sa in acest rol, mdcar pe post de losi o marochinirie Ei Ei-a comandat o pogeti cu incuietori cu
Yorik, i-a fost respinsd cu hohote. pin6 ti uimd a reusit cilr'u.
totuqi, dar a trebuit taic5-sdu, orelistul de femei, si invele l)in aceste motive croitorul, posesor insl al unui orgo-
la_bdtrine{e o a}ti disciplini medicald Ei aEa l-am vdzut cu liu rar intilnit nu numai la croitori, pentru a crea impre-
ochii- mei (crucigi de mirare) pe Haplea spunind a f i sau a sia ci afacerile ii merg bine, i;i croia qi rdscroia propriile
nu fi, aiasta-i chessstiuned -,,intrebarea(( haine Ei, culmea!, acestea ii ieqeau excelente! Cind n-a
pe n-o linea
minte; regizorul, cu solia in-luna a B-a, i-a permis sd se rnai avut ce s6 croiasci, a vrut si igi croiascd sofia, dar
abatd de Ia text in mod creator. iiceasta nu i-a permis sd deschidd gura Ei sd ridice metrul,
DacS ar fi s-o iau de la capdt, cred cd m-aE face cle fiindci l-a pocnit cu unicul manechin in cap. Bietul croi-
meserie tinir; bineinfeles, fdrd mintea de acum, fiindcd tor a cdzut pe pat din izbiturd, apoi la pat, suferind o
cu ea am ajuns unde am ajuns, adicd umorist, gi nu md uqoard locomolie cerebrald, fiindci fdcea ca trenul gi o
ruga numai duminica dea voie si sporeascd re-
mai supdr cind lumea ride de mine, cd Ei eu rid de alfii.
Fiecare dintre noi a asistat Ia scene duios-inchizitoriale
- sd-i
gimul- de vilczri. Coincidenti nenorocitd, in aceastd vreme
in care cite-un plod era pus in fa{a musafirilor s6 opteze spoitorttl prr)spor, fcricc, inconjttrat de o farmilie nume-
pentru o meserie sau alta, iar eI opta Ei ofta in clipa aceea, roirsi si sinitoasd, s-a lndrdgostit nebunegte Ei prostegte
cu disperare pentru olifd, sau nici nu mai apuci sd op- de o fetiqcand plini de nuri care i-a tocat repejor toatd
teze, aEa cum spunea Ei o respectabild matroand, culmea, spoiala de bani ce o avea; vdzindu-se adus in pragul fali-
de fald cu multe urechi, ochi Ei creieri: Si fitotogi.e-I d.au rnentului moral, judecat fdrd crufare de o familie incd
sd. facd. ntLrna' sd,-l udz inginer in CIuj! stupefiatd, spoitorul qi-a pus capdt zilelor si s-a aruncat
in ap6, negtiind si inoate si a murit otrdvit. . . apa fiind
rezidualS. Asta-i adevdrul, cercetdrile mele indelungi l-au
A gre;it croitorul, s-a sptnzurat spoitoru.I scos la iveald, odatf, cu spoitorul care a Ei dat o declara-
\ie in scris, in acest sens. Croitorul e bine, s-a inzdrdve-
In orice caz,-spoitorul respectiv nu irvr,ir tolrte roti- nit: acum vrea si fie acceleratul Timigoara-Iaqi, Ei i-a
fele bine angrenate, de vreme ce ;i-rr lltrs lunia ia git Ei 1;rrrmis soliei ci daci va intirzia vreodatd s6-1 pileasci Ei
a terminat vla{a prin inecare; l.r.t,lrrric szi llmurim acest t rr fier:ul de cdlcat, sau sd-i dea si inspire mangal"

132 133
Musca la arat
llr,:,1.r'pl.itt'cir se fdcca Ia ora 5 fix - o echipir d-9 fn-
s1,',i'
j,,l,t.lrr.ri sufla in Iujere-de crini.(pe linia melodici a
qi.cei
i,i,',.,',,',,,u,,utei piese,,Aia, doamne, trenu-n garS{()
Nir:i rru s-;r Iuminat bine de ziud si musca a iegit ,t,,t ,',' l.r'czeau vbioEi, d"" t.t mergeau la muncile'cimpului'
lir irr:rl.; lru ii pdsa cd nu e nimeni sd o vadi, dar ii era rii l;r rrrurlcile raiuLui, ceea ce implica o altd organizar-e a
It'lrrrrnil.c de toate cite se spuneau pe seama ei, ba mai 1,' ,,.i.i"1i"i. i"aitttu
de toate fugeau min6 in min6, citeodatd
rnull o viespe s-a apucat sa-Ei ridd de ea, cind s-au in- irriini in miini, la cel mai apiopiat izvot, unde se sn6l-at1
tilnit pe hirtie ,,muscamor{(, din fericire produsd de coope- i,:"r''oi,-li pc iafn 1i pe ochi, Ei-pe din{i ei se s@lau,petale cici
rativa locald, calitatea f, care oferea un gidilat extrem- de ;g;;;^';.i;d;'ct,,,r. sc ,sl:t'rgcilir-lii {cl cltt frumos cu
pldcut picioruEelor qi nu ambiliona si lind pe nimeni in ,ie tlandaiiri ._ import-- fltru;atc, apoi tru pdrul incd
captivitate. Cu aceste ginduri, dclo<r scninr., rllrr plina rrrl alergau d-in nou, ca sd-I zvinte.
dc o malc:;i uni<:ti hol,irrirr', ullts(.ir ;r ir';i1. l;r:u.art, s-a pus In a"cest timp, pe un deal, Cain si Abel f6ceau agri-
pr: luc:ru;i l.rc llr orrr ll, r,in<l ;r irlr;rr.ut 1i lroul, ea termi- ,',rlturd empiric$:'Abel apdsa virtos- pe coarnele dracului,
tt:tsr: dcjir o btrnii bur.lrl.ii tlt: ltiirrrinL. lJouI s-ir rnulfumit si inhdmat la'plug, iar Cain il altoia din spate cu un ciom6-
o priveascl urr timp, irpoi a inchis ochii gi s-a pus Ia pr6- gut; Abel nl*ai mormhia blajin: ,,no, incetut, md frate-
jea15, intorcindu-se zgomotos, din cind in cind, pe o parte iir,ir.r, c,5 dsta fratricid se cheami cd e!'(
qi pe alta. lir copaci ciripeau mii qi mii de fiin{e cu aripi gi
Musca nu gi-a permis nici o clipi de rl.gaz, Ei cu cit pcnt', brt chiar qi iurnicile cintau cle bucurie' Toli cintau
creEtea suprafata aratd, cu atit avea chef mai mare de it,. bucurie in regnul animal. In cel vegetal fremdtau din
lucru Ei luclul mergea cu spor, fapt care I-a iritat intr-o ;rceleaEi motive.
-$i cum sA nu zbiere cu sirg, fiecare
oarecare mdsurd pe bou gi acesta s-a mutat Ia umbra pre limba sa, daci cerul era senin, temperatura mereu in
unui copac din marginea drumuiui. i,tr de 23 de grade paracelsius' aerul curat ci vedeai pind
Terminindu-gi treaba, musca s-a oprit, cu aripile puse irit departe, ditt apfoape in departe, tot un deal qi-o v-ale,
Ia ochi, a ris multumiti qi s-a dus ald Ia bou sd-i spund iar ingerii zburltdri nici cd se auzeau, abia dacd u1 f^oE;
ci e gata pe ziua aceea si c cazul si se apuce qi el de net dJ mdtase, indoiti-n sase se a:uzeq gi asta numai cind
muncd. Acesta dormea adinc, sforiind puternic, de-i fre- aterizau Ia punct tix.
mdtau ndrile qi musca s-a aEezat pe €1, privindu-l cu I-a ora b luuu micul dejun format din: Iapte, miere,
dispre!. ambrozie, nectar de piersici (buigdresc) piinea raiului -
AEa a fost gdsitd, stind pe pielea boului, care dormea ficutd ln casit -_ sn-intini dc la cele vaci celeste, friEci
ostenit, iar cimpul era lucrat de la un capit Ia celi- si spum6 de cdpquni; -- plinincheizru cu un- pahar'.- potir, de
laIt. iloui.,"-.ourelui ochi cu qpri! de busuioc' Se gter-
geau frumos pe gurd, fiecare pe a lui, apoi iar se luau de
rniini qi se puneau din nou pe fugi, qi di-i, 9i dd-i, fugeau
pini osteneau, pe iarba moale cSdeau qi mii de giurnbug-
itrcuri fdceau, dar nu din cele la care vd gindili dumnea-
voastrd, piminteni pdcitoEi gi reaiiEti, ce sinteli.
LA NNV DE EDEN Mai ales Adam era mare mester in ghiduEii: prindea
fluturii cei neEtiutori, ii gidila pe burticile lor, dia sI
nroard de ris nu alta, sughilau cd li se ducea modelul mi-
(aspecte inedite din viala roman{,utir ir lui Aclam gi Eva, rrrctic dq,pe aripi, ori lnhdma la o coajd de nucd un melc
inainte Ei dupd oferta pomicold) lrlost qi cdrunt, iar tn coaji punea o furnicd grasi gi ru-
,,,,.rrd in fa!6 ca un boier feudal. $i iar rideau, cd asta le
L34
73s
,"ls9r6-*r@

er;r oc:uplrtitr rkt lt;rzi\, Adam avind gi o spccializare in trrrrilt, zilr,i: o ploicicl acolo, un potopcl clilrcolo, o ltloli-
hliz,i1,. rrrrr[;r rli lrlt,t'bincfaceri, ca sI le Etie oamenii de frici 1i
lrrr st,tlrlccrrrr 1a riu, cd transpirau abitir, gi se spi_ ,,r'l i irrllt':rscir. Despre izgonirea din rai Ei fuga de pe mr:-
lirrr p't.trrLirrtlt'ri, apoi iqi schimbau frunzele'cu aliele '.r,', rlin 1lat:ate, nu aegnem date corecte Ei suficiente' In
rr;1tii l, r'ulese.
rrlrcr.r'lrz, viarla-n ra-i era trai pe vdtrai, dupd cum afirmd
lrlo;
St' irsczau cuminti pe o buturugd Ei agteptau sd-i cheme , r.i r';rlc au fost acolo si l-au vizut.
I)orrrrrul; altul in locul lor s-ar fi'scobii in nas, ar fi
a;:rins tutun, ar fi zis mdscdri, dar cu ei nu era cazul incd..
Un inger le fdcea semne cu clegetele sale trandafirii Ei ei
aiergau din nou, de astd data ponderat, tropotind politicos
prin iarba lnaltS, tocmai bund de coasd, clar rrimeni n_o
cosea, fiindcii ;eptclul din riri nu rrrincir. Ni<,i el. Domnul
ii ir;tr'1t1.:r srr'izirrrl irr(r'lr'1r1., iirr.rrltittrr.i rlt,<.1 isi zorniia
<rJr.ilr',,llic,c.i 1tr''sl, rlr,('ilr.('llu s.-. rl.zl;irr.; rt, iriciodatd, FATA BANUITA A LUNII
Sl. .l'r't,r'u, arlrtrinistr.rrlor.ul de rai.
Cci doi veneau slioqi in fa{a Domnului Ei Eva roEie
toTtit, 9a o.roqie cind e roEie, scurma cu piciorul ei miii_
tei in iarbd aqa cum fac elevii cei nepregdti{i, ori poneii Trr rroirptea ce a trecut, la orele 4,35 au fost adugi la
bine pregitifi. Domnul ii lua la sine, ^in "braie, gi-i'pupa :;r.rlirrl circumscripliei numilii Vulpea Ei Greierele, re{inuli
pe frunte, locdind cu drag. Cei doi ii pupau miiniie; aae_ pcntru tulburarea liniqtii publice, refuz de a se incadra
sea, din-grale, se repezeau la aceeaEi-mind, ceea ce_I fd_ in chip civilizat in nocturnir ;i starr: cle cbrietate, lnsolita
cea- pe Sf. Petru si mormdie: d.Stia-s mio9pi, d.oamne, sd tlc anumil,c crtvinl.c. Ancxitnr pl"occsul-verbal al disculiilor
Ie facem ochelari! t'c irrr irvrrt loc:, Vulpca rcfuzind sd vorbeasci, dar am in-
_ Timp de o jumdtate de ceas, Domnul le vor'bea despre
deqertdciuni,- spunindu-Ie cI toate-s deqertAciuni, inclusiv
rlic:ut gcsliculafia sa, mai ales cu coada, ceea ce poate sA
fit: revelator:
Sahara, ii sfituia si se comporte corect, atlt pe stradd, Numele!
cit qi in curte, in societate qi in particular. Eva strica -'-- Greierele!
1ns5 totul, dindu-Ei drumul la gurit-a ei in for.m6 de ini_ (Vulpea dd din umeri)
mioar'd: ,,$arpele, doamne, m-a imbiat cu un mdr de ex-
port!'{ Dum-nezeu qi Petru se incruntau, fornAiau pe nas, - Ocupatia!
iar acesta din urmd intreba: ,,IJnde !i-i conEtiintri, fato, - Greiere.
(Vulpea dd din coadd)
gi-astea din comer! sint bune!(( Ia care Dumnezeu, cii Dorniciliul?
era eI de doamne-doamne, izbucnea in ris, cu mina la - Natura inconjurdtoare . . .
gurd. Vizind asta, Eva igi dddea si mai abitir clrumul Ia -(Vulpea nu dd din nimic)
gur5:,,$i m-3m ptimbat cu un inger, cu 12 in fa!d!.(, Ia -- Ce ali cdutat pe strada La Fontaine?
care era rindul iui CeI de Sus sd suduie incetigor, iar
Petre sd se intereseze spSsit: ,,cit a ajuns kentur?('fiindci Pe dom' La Fontaine. Sd-i zicem vreo doud!
-(Vulpea suride vizibil)
era-mare fumdtor, mirosea a tutun de te triznetr. Mutli
au intrat in rai cunoscindu-i meteahna, doar. rrnr.rl a fost -- Ati tulburat liniEtea public5. . .

trimis controlclr tehnic de calitate in iacl, l'iinclcd pllsese Pardon, eu am liriit numai, iar coana Vulpe nici
in pachetul de lungi. mdrSgegti cu filttu. rr rr-deschis botul.
Dupi acestea, cei doi plecau iar rninir in mind si in- (Vulpea suride invizibil)
vers, iar Dumnezeu gi Petre rdmint'iru si-Ei rezolv" tr"- - Ce problemd aveali cu numitul La Fontaine?
737
136
_- Reparirlii rrror';rlr si clouii dc la obr",_rz, plus adresa
iui dorn' J,)so1.r, lrst.l lrcuLru coana Vulpe. Declaralia greierului
(Vullrca pulrr('slc in ris gi raspindegte in jur miros de
vir-r irrrIrutr:li;rl)
incii de la inceput vreau sd arilt cd artigtii simpli, doar
Vcfi lrliiLi cite o alnendl de 1 000 de lei si veti lrr;rtc.stat, nu mai sint aprecia{i gi dumnezeu mir gtie cit
fi ;rrrr firiit Ia viala mea plinS de privaliuni Ei f6rd turnec'.
rli:;r'rrt;rli irr lala coLectivelor de muncd. 'l'oate necazurile mi se trag de l:i numitul La Fontaine,
((ileicrcie dd din antene) ( are se are bine cu frurnica, bestia asta ca si nu zic alt-
(Vtrlpea cld sd se ridice. Sint condu;i spre ieEire). t'cva, mai nasol.
Recunoscr <'ir lorrl,i virrir ilrlt cintat, fiinilcti aceasta imi
este calific:ltlt-'it, llrtril;L si irt:;t.t ttttrt'ttt.ist, tllti llnl ficut-o
Declarafia uulpii la cererea Funticii! Ea mi-a protrtis t:ii t-r s;i-rrti dca plata
in naturd, dupi incheierea sezonului, Ei eu am crc'zut-o,
,'ittltr,t't rrrrrtrr V. Vrrlpr', irrt;rrlr';rl;r irr lorlrltl muncii, purtindu-se cu mine ca Ei cind aE fi fost un ajutor de
stir;1iirr;r lrr It'r'rrIit (lr'l)tll rrr'. {i,1rIiil 1r|t:zt'rrl;r rlt:clitr Ur- ospdtar pe litoral, in sezon.
tttrttt.rrlclc: 'il 'tttrii z.ilr.i rlt-' I(i rrlc lrrrrii rrr-arrr clt:pltrsart, in Cind m-ain dus sd-mi cer drepturile (timpitul de mine,
vic, pcnLru e ujtLltge Ia sLruguri. Via era nepazita, iar cle n-am semnat nici m6car o minutd, dar aEa-i cind te increzi,
jur imprejur se aflau mari cantit5ti de iSzi nefolosite. cii lc arzi de nu te vezil rtti-a lis in antene, rni-a trintit
M-am urcat pe o asemenea lada gi am rupi un ciorchine trsrr, rrri-rL dat cu tifla Ei m-a ttotrtit'tlrli;rat cle naiu, ceea ce
din ^care am muqcat: stru,gurii erau ucri! rrrt r::rrlrt'irzi;i nici nu am sd i-o icrt. in vcc:ii vc'cilor, pind
In acea clipd clinire butagi s-a ivit paznicul de vie, la valii viitoare, cind sd veclctn cittt:-i rtrai t'inlii, usca-lni-
z\ntinous Prundean, zis Bdbalau, avind asupra lui o puscd s-ar instrumentul in minl si tttinit 1.rt: cl.
gi ochii cirpili de somn. l\[-a somat regulamen'rar sd stau, Bind eu supdrat la Zort.oncl in incinti, recunosc inain-
dar eu nici nu aveam intenlia sd nu stau. I-am dat sI l.e de ora 10, dar noi triiarn demult pe fusul orar Al nou,
gustL- din ciorchine, spunindu-i ca altd data sd nu iqi mai il venit Vulpea, rogie ca focul, de am blut amindoi, dar
bt',t[ joc clc' oanrenii cinstili gi de lipsa mea de detenti. nu se ne facem ca porcii aceia.
Constatind ce am constirtat -si eu, ir l'o;it putcrnic gi m-a Noaptea ne-am dus sd rezolvdm nedreptatea qi aEa
sictirit alene, somindlr-md si pirascsc via si sa-mi lin am fost adugi aici de buni voie cu magina. Noi vrem sd
botu1, altfel ma face scurteicd pentru sofie. Menlionez cd nu se mai zicd prostii despre noi. . . Ce-am semnat, aia
BibSldu nici nu este cS.sdtorit cu sofia sa, trdind in con- tlcc]ar'.
cubinaj cu una Loredana Ver"morel cunoscutd sub denu-
mirea de Piatri Vindtd, fiind brunetd gi cu un copil
mi,ror.
I-am cerut adresa lui Esop, dar mi-r virit pugca sub
nas gi mi-a facut vint afari din incinta. Ultima oard cind
l-am vdzut stdtea pe o ladd qi se scobea ginditor in nas.
Cred cA era sincer. Aceasta este deciaralia mea, la care LEPANTO: ADRESANT{JI, NECUNOSCUT
aCaug cd m-am lntilnit cu Greierele la bufetul lui Zorzo-
nei, unitatea nr. 2l]4, crt specific lactat, unde irnr consu-
mat bduturi alcoolice pini la ora deschiderii. I)uird aia
fiecare ne-am dus in treburile noastre si rrc am iniilnit I)onznule Ceruantes,
noaptea cind am fost surprinEi... rlc frrlllrrl cr-r organele
ne-au dcpistat. Nu intenlionanr niririt , llrrnlili sa spargem Ne vedem obligate sd vi trimitem aceastd scrisoare,
un geam. ,lri;rr dacd star"ea in care vd aflali dupd bdtdlia de la
Lr'11:rnto vd oprqte pentru un timp de a ne rdspunde cu
t38
139
( r
liit ntt' fiirrclt'a
\';rrrlt's of li ;i i;i aprinse o tiglrrir' iti s<'otear ti11i-
prol)r'i;r lltini st,inliil (l!i,fost stingaci, este de notorietate' ,,, "
,rlrttt, i Irr Spanirr n'it't:'i;;; ln"t-t"i'ititbastonul
irllfcl n-;r1i fi l.r':rs l:r visle pentru barbari), clar se vede.cd luind
,rt,' rr. tr;t, ll""i, ceiuun';;;iti9i' ttatuuu -{" li1-
fintina'
lrct'sl. lttcrtt rrr ;r avut nici o influenli asupra gindirii : ll,',,i,"',";r.,ori"'i,iil#:""c;i-aJi'
lingd
I)(lrrrrrr';rvr;*;l,r'ri, sefr.or, fiindci v-a!i apucat sd scrieli des- se usura zgomotos'
ii,rr', 1r,, rr atlaPa p" d;;i;;C, Catitulportocali si undeva'
l)r'{, nunri\ii l)oir Quijote Ei Sancfro Panza, domiciliali
ln a"
i,rr M:rrrclra, cat:e sint niEte veritabili derbedei, in tot ceea
l'lrrl., iu aer " #;;t#^gt"" Lii'cdo canciorz stirnea
potop de
rrrtr'-(.r clepdrtare, '"'*i
cr, lirc, pe unde umbld. ";
r,,,;l.ulgii. Castanictit:'1;;";;'- ;mortite
de oxigenul anda-
Citd vreme s-au complScut intr-o sfare vecind cu ne-
r
ii" Mig"ei si i1 imbrdliga
lLrz. l)on (Qtrijotc 't''ufit"t'r'i"'
bunia, afigind un romanlism cavaleresc apus' populat cu :rt:tttt:
himere gi alte dricii, iart6-ne Doamne, treaba a mers cum lainra mclr cle ca-
Te inleleg, prietene, sint geloqi llc tresalti infiorat'
a mers, fiind amrrzanti qi apreciati ca atare' Situa{ia de villct', pe izbinzilg. ;"il a"Etiu""i sii
fapt nir prttea sir tliirrrrie lll infirlil, lrtr't'tt,. care no-i' r';-rrl si se ascundd'i"^["tr""""1e intunericului
ea qobo-
Mi,ril,r I)i'Virrt, l-lrnr silrr{il. 1r'itilt'lt'1;r'r;,init.c'a (aripile lrr'ii!
norr:;l,r't') irr Ittorl t'ottt't t'l si plr'.itt'lit'io:1. sd vd lntoarceli
Don Quiiote, regret, dar e limpul
Vii i'r.t,1irrr s;it rt'vt,rliifi la br'rncle intenlii c-e v.-lru ani- rr':rsii
mrrt initiai, altfel ne vedem obligate sd ne adresdm unor
: !

prinse glas de lingb fintina:


S;tttc:lto
for.rri superioare Si competente pentru a curma stat ea de timpul culesului
Chiar aqa, st[pine' e vremca' vtne mor copiii de
fapt ce pune in pericol munca noastr5, din invirteli, pres- lo iarni in-ri
tidiul ce ni se duce in vint, fdrd folos. si clirci nu am gtfi;;'t'i"'
" Anexdm prezentei scrisori o listi de pagube aduse re- Ioame.
apoi ridicd frun-
cent, in acliunea lor nesdbuitS, halucinogenS: anexd Cavalerul iEi prinse capul in plfne'
i. pin i de pe aripi distrusd in totalitate la patru (4) albastre:
i,ea. ln ochi ii luceau doui lacrimi
aripi Faci dli*ii'-Nrigtte1' dreptul- tdu' dar mai
e
2. Degraddri serioase la qipcile laterale - ".r* drum!"N"-u--inleles?
'rcordi-mi ur, "ingtt *p Cei doi inci-
3. Pdidsirea de cAtre morar a utilajului, in timpul ser- Miguel Oaau iin Ci reintr6. in casd'
viciului f6rd a anunla maistrul dc' schimb gi Cervantes fluturd mi-
lecarS, Rosinanta doi'
4. Imposibilitatea de a recupera timpii-morfi din cau- spre noaptea care-i inghili pe cei
nii valida nev6zuf,""tft"ia'"Eurel
za iipsei de vint gi a gdurilor din aripi. $vai!er' de argint, iscat6. de lun-6
stdruia in urma ;;;;r;r;
Ei
Acestea fiind zise (scrise)' rugdm sh le cSlduzili des-ti- din cind in cind put'a"l lui Don Quijote
se izbea de lan'
nul spre alte zone geografiCe, cine gtie, n-ar strica sd-i cea linutd cu vlrful sPre stele'
readuceli Ia domiciliu, au umblat destul'

Miguel impinse fereastra 9i se apleci in intuneric: C(fire Mai Msrii Morilor De Vi'nt
quilote, 15sa!i prostiile, ci sculali tot satui!
-bot RevenimcuonoudadresdCuCareintregimplingerea
Spuneli slugii du*tt"u.roustrd sa nu mai arunce crr pietri- rrastrd anterioari, mai ales cd Miguel Cervantes
de Saa-
cele in geam 9i Poftili in casi. vlclra ne-a trimis un respuns jignitor sub forma cuvinte-
Din intunericul cald qi gros, vocea lui Quijole rdsund ior' ,,hai, valea! ^ ..--^r-.
impotri-
subfire, de enervare: Rugam a se lua mdsuri urgente 9i co-ncrete qi ce-
Miguel, respectS-md s6 te respt:ct! Nici nu md gin- -
r',r numi{ilor Don Quijote, de loc din La Mancha' a
desc s6 iitru in basa. Acoperiqul nr('rr ('t0rrll liber, iar
- r;rl,r,rrnu1ui toi neincadrat in clmpul muncii sancho
plapumi mi-s stelele. - -
147
140
NOUA MESTERI MARr. . .
P:rnzl ('iu'(', nrr o tlrrl;i, s-au dedat unor acfiuui crr substrat
hulirl;rrrir', irrlt'r'r'irril sir ne impiedice pe bazd de confu-
z,it' t lirr lrrrr rr r I r rters al activitdlii- noastre produclirre,
t'olt:;l ir rr l irr rrr;icirrare;
,lolt'rrrr!a noastrd esfe cu atit mai indrept5{it5, cu (l;r urmare a unor puternice viituri, podul de piatrd
<'it. r'r'i tloi nu au inleles deioc contextul actualei crize ener- ';.;r r,lilrimat. A venit apa Ei I-a luat, ca 9i cum n-ar fi fost
11r'l.ilt: 1rc plan mondial Ei ne-au pus sistematic bele in iriciodatd. Oamenii s-au scdrpinat in capetele proaspd-t
ro;rtc si ldnci gi alte scule belicoase, lucru care ne in!e- r;pzilarte de ploair: ;i au hotiiit, in unanimitate,*sd facd
peneEte; ;rllul pc liti in .ios, rrrlri irl ltv;tl, altul nrl'ri trainic 9i rnai
cei doi, de asemenea, manifest5 o intolerabil5 ati- I'uitc:!i6pitl. Au r:cr ul ;rr iriplr'it'i It'rrrrrt' rlil lritrtrhctrrl forcs.-
- fald de patrimoniul cabalin-patnrped, cAlirind pe
tudine 1,icr, ciar Li s-a ris in nasuri (vcniserii trci tliutrt: slilcni)
derselatc, noac'orrlinrl llit'l.r,lor rlolril.o:rcc rrrrl.r'r,ltrri combi* si ar,r fost trimigi inapoi in agriculturS.
nat.t' si corrcr'rrlr';rlr., irr lrlrr';rlcl crr 1r;rsrtrrrrlrrl nrontan in S-au aciresat unui Eantier de construclii hidroenerge-
s1l:r{ii ;rlpirr(, ir(l('('\/irlr', l'ilittt'i si t'tc., licc clin apropiere 9i li s-a ris in fele (tot-dia trei sdteni),
.'irrrlrtrlrir,;t ct,lor tloi rttai pledcazi si c'ilcva scntiri- fiincl sfdtuili'sd iqi vada de agriculturd. lntre timp, -riul
{i<:ativc. antcccdente biografice care aruncd asupra lor lu- ;r.jrrrr;oso la'o coti acceptabila 9i se putea trece vadul cr-t
mina necesard qi demascatoare: aEa numitul cavaler Don r,i,'i,,, ,r1. l'rimarul umbia cu o falc5. in cer $i una in pd-
Cutare s-a manifestat nu o datA in La Mancha ca un ele- rrri'rrILrL r-rLtal si recupereze lemnele podului, sd ]e facd
rnent turbulent, fiind necesard intervenlia alc'aCelui, a ;r';izrirrriritul, procentui de uzuri 9i eventualul mernorin
spilerului gi a altor cadre indreptilite 1a interven{ie. justilicat cle iecuperare, ca lemne cle foc, iarna fiind de-
irrrle, vara acoloi clar dupir ctlnl rnclrgeau treburile, qi in
Amenzile aplicate, prezenla Ia gazeta de ulild n-au fost ,;rcel an, conform obiceiului clin buni-strdbuni, iarna urma
de nici un folos. La rugdmintea de a-gi face autocritica a ';ir vinli gi si nilrgii cc avca cie nins.
fugit numai in cbmagd de noapte, cu o lance veche in ml- Clci trci au ilmas doi, ultimul mutindu-se la oraE Ia
nd, dupd don Alfonso, spilerul, ca sb-i rupd lemnul pe" l;rta iui care se mdritase cu un tesa, bdiat bun, tot din sa-
spate Ei coastele. Sc pare cd, suferi de un diabet avansat r Lii lor. Cei cloi s-au dus Ia comund, avind fdcutd o carte
ca urmare a legd:turilor de notorietate publica deja
- ilma, cu tot dichisul, de cdtre profesorul de romdnd din
cu numita Dulcineea, fiotantd - in Toboso; ';rrt,. l-a sediul comunal li s-a fdcut vint spre satul de do-
std noaptea pind tirziu citind cu glas tare cdrli, rnir:iiiu prin cuvinte, hirtia fiind inregistratd, numerotatd
-
consumind lumindri in neqtire, istovind astfel indirect ri ti"ecuid la dosarul rezolvdrilor de perspectiva. Cei doi
nr.r s-au l6sat Ei au mers mai departe, cu riscul de a pier-
albinele suprasolicitate gi aga. Cit despre anexa lui uma-
,1,, importante zile-muncd qi lumind. Au ajuns la ora;
nd, Sancho, addugdm Ia cele relatate mai sus doar fapiul 'rrlie i-au inscris 1a audienld. Au fost chiar primi{i, as-
cd a pdrdsit locul de muncd agrar, familia, 9i astfei s-a , rrlt.ir'ii, dar fiind simbatd Ei meci la televizor, organul de
sustras de la plata pensiei alimentare; lr'Sort i-a chemat luni, la prima or5; au venit cu o ord
pentru a pu.fea sd ne desfdgurdm Ei pe mai deparle rri;r,nte de prima ord, dar organul n-a venit in ziua aceea'
-
cu folos gi eficacitate invirtitul, cerem cu hotdrire sanclio- ,iintl incd de la prirna ord in agriculturd. S-au dr:s atunci
narea celor doi, luarea unor mesuri 'care sa meargi pind ,rri sus pe niqte scdri qi de la Direclia Judeleand de dru-
Ia extremis, respectiv trimiterea lor in Spania pentri-r r i.i si poduri s-au tot dus gi mai sus, la Direclia con-
construirea unor castele. lrrr.iorilor de poduri unde cererea lor a fost inregistra-
Mullumim pentru inlelegere, pentrtr lrrtlrttlrrrizare Ei v5: i r rlirf-Ierotatd Ei trecut5 la urgenlele anului 1993.
dorim dumneavoastrd alizeu bun in itt'[itttrt'rt clc' pedepsire lrirr gre$eald, cererea, devizul qi documentalia au ni-
,' ' ril intr-alt dosar cu care un arhi'lect s-a dus la o re-
a acestor doi fluierS-vint.
143
142
uuitlnc irrlcrtr;r{i,rrrrlir ouragiali Lc Crlrbtrsier Ei a pervazul gcamului, ars, gIr-rrit, impdnat cu
rrrorrrt,rrl. irlose
-
prt.zt'rrl.lrl, rrrr rt,lr,r';rl, clrre s-a bucurat de, tt n ltlare-succes, semn cd nu el descoperise primul aceasti scru-
clrir;;l,rr;r<'c,
sirl.tll l'iin(l ;r;ll'r,l ( unoscut si in Australia, cir acolo a avut rrricri sui-generis.
Ittt' t t'rtIrirrrrr,;r. Diniuntru nu se arzea nimic, probabil comisia stdtea
(-'r,i
rloi l-;rrr agteptat pe arhitect Ia aeroport, dar acesta irlrlrrati asupra masiniriei u.niversale Ei i se uita in bur-
I'ilirrtl o t,sr:ald gi in altd lard unde a prezentat sinteza li; o raz\ de soare se anind pervers pe creqtetul individu-
rcl'r'r;rlului s-a intors cu trenul, dar acesta n-a oprit in lui gi inchipui o aureoli care i se potrivea de minune;
(iara de Nord, ci lingi Chitila, Ia schimbare de ace, drept poate buzele, prea subliri, il evocau pe diavol, dar era o
care arhitectul a coborit, soacra lui fiind chitileancd si a impresie, atenuatd de marii sdi ochi albaqtri cu cEre, desi-
rimas incd o zi acolo, ca se-i iasd ziua rotundd la ciiurnS, gur, impu;casc multe suflcic feminine la viala lui.
plus citeva legume timpurii pe care le-a adus cu un paner Brusc, uga se deschise, c:ir srnucitA do o forfa uriaEd
de provenien{d strdind. (expresie cititd intr-o carte pentru copii) gi lluforiu Bragi
Cei doi s-aLl intol's in s;rl, rtrrrrl rftlcrr l,o't tirnpul, celd- se rostogoli in anticamete, nu inainte de a primi un zdra-
lalt l,ir<'t'it lll('r'(.ll rlcsprr'lrct.lt';rqri lrr<'r'ttri; lnl.r't'timp sdte- vAn Eut dorsal din partea unui picior autoritar Ei irevo-
trii itu;-rtts rrrirri rlc llr rnlna-r;i lu fi<:ul un potl, pc'l'irr mai cabil. Se ridicd buimac, rogu la fald Ei se frecd ia locul Io*
jos, iillLtl r.niri trainic: si mai frumos. Primarul umbla din vit, intinzind Ei mai mult o patd de culoare nedefinitd,
nou minios: urmeaza se soseasce o cornisie, la fala locu- clar extrem de vizibild pe stofa pantalonului. Individul cu
Iui, pentru a trage Ia rdspundere pe cei care au construit ligara se apropie de el, il apleci uEure'l pe unul dintre fo-
fdrd aprobare. tolii, dar nu continud operalia anterioard ci scoase din
buzunar un pachelel, il rupse la gurd, turnd un pic de
praf alb in palmd, scuipd tot in palmd qi incepu sd frece
harnic partea molestatd ;i stof;r murclar6. Pata de culoare
nedefinitd, dar extrem de vizibild dispdru in mai pulin
de un minut. $eful S.I.U., care privea ginditor scena
aplaudd uEor, elegant, Ei-I pofti pe individul cu {igara 'sd
EFECTUL CAUZET intre, nu inainte de a-i spune un nedisimulat-admirativ
,,btravo, dom'le!(
Cei doi dispdrurd in spatele ugii, iar Euforiu Bragd
cobori incet scdrile qi vru sd arunce in primui coE inven-
In anticamera Serviciului de Invenlii Utile, S.I.U., se tia sa, dar acesta era ocupat cu alte cutii pe oare scria
afiau doi oameni, amindoi bdr a!i; unul linea in brale o ,,Perpetuum mobile((.
cutie, nu prea mare, pe care scrisese caligrafic Perpetuum
Euforiu Bragd, celdlalt linea miinile
Mobile
- inuentator
in buzunare gi studia cu aten{ie regulamentul S.I.U. Ei
obignuitele indicalii drdgule care incep cu NU. . .
Printr-un difuzor, discret instalat in perete gi nu lipsit
de o anume imaginalie ghidugd (era rnascat intr-o plantd UN CAZ DE PLAGIAT
agdlStoare fleqcditd) se auzi o voce durd, egal6: UrmdLorttl!
Tdticul perpetuum mobile-lui se ridicd brusc, i se ve-
deau genunchii osoqi cum biliie anapoda, ;i r:u o mind
gelatinoasd prinse clanla; peste o secundi tlsll se inchise, Steaua lui MicEunel Ardtosu a apus definitiv, dar ce
iar individul cu miinile in buzunare st'rirlit'ir Ei el, aprin- r;l)un eu, a cdzut, s-a fdcut praf gi pulbere, destinul i-a
se o ligard, se uite unde sd arun('(' clribritul Ei dupd un rrrl.ors spatele, a rdzbunat malefic cine qtie ce pdcat in-

144 ll) - l)uminicA la larbA verde 145


grozitor al vr(!unlri sLrirrnos in linic drcu1r[i-r, pierdut in
negura timprrlui, <lcvcnit nisip de clepsidrir. l.rlr., irrlorr.jrtrirt rlt'sttt.r'rlc ltrltrririrtori, inrllt'r'l;i,.ittttc ctt
I'e scrrrl., Irri Micsunel i-a secat inspiralia, in plinir glo- lllr i, lrrrlrc rlc virstc rrllrcologice ir-rclopindu-l cu botttbo;r-
rie, l;r rrrorrrt'nttrl dc. virf, cind fiecare ales se gindegte ler rr,'; 'irrll o noapte a fugit din spital gi s-a dus intr-o stit-
stnrrlr r';rrr'-i vri purta numele, iar rude,le se ,gindesc la Iirrrrr.rlc rrrtrnte unde in chiar ziua sosirii i-a fost organi-
rlrt'pl.rrrilc tlc autor postume; virsta ii acorda, cu genero- .,rlrr o intilnire cu oamenii muncii venili la odihnd gi ei
zit;rt,t', lncir timp imbelgugat ia dispozilie, era in mdrelia ,r lr'cbuit sd ia din nou drumul in spinare. N-a stat mai
follclor fizice si mai ales spirituale, medicii ar fi Eomat rrrrrlt de o zi intr-o peEterd de urgi, pdrdsit5, s-a reintors
rlirci l-ar fi avut de pacient, dar vizitele sale in spitale rr<:asi si primtrl lrrcru care l-a fdcut a fost un chef'dezgus-
crau cerute nu de vreo boald, ci de ra{iuni superioare, titor, l;otiir ;rcrtzirttl ttrl rioc l{r'ir\/, ils('ttll:tniitor cu cel pe
r:lrrc-l lrLt lrarlt;nli;tii <rrrrc slrr Iirir ;llrrir;rr1.:i.
1;cntru a impdrtSgi scrobitelor surori medicale din lumina Alroi a inceput si fie vAzut colintlincl c:irciumi 5ot'tlicltt,
spiritului sdu unic. Cirrl,ilc lrti Micsrrnol sr- vindeilu ca plcr:inrl urechea la disculiile de Ia mesele invecinate pen-
;r;lrr in Srtl-utt'lt (c;r piirtr':r crtlrl;i rrrt, r'li tlot'lorii n-o reco-
rrtiutcli"t si oitntcrtii ii lnt (:()rrlolttt;rl. :;r'olitrtl ctr rrct'st prilej
tru a ciupi mSoar un pui de subiect, dar a luat gi bdtaie
5i c'rlutltilr':tfirr itst,ir t'orttcl;tilrila clitt itrs;cttltlrrl trti.ilrl;rr:t'1or llcntru chestiunea asta, a lnvdlat peste 50 de romanle ,si
ss lg11i5- <rintece de pahar, dar n-a mai fost in stare sd insdileze o
stilistice litcrare), avea bralul drept mai gros propozilie originald. Dupd aceea, lumea a inceput sd-l
manii de atitea autografe date Ei modestia- lui stirnea ocoleasc5, fiindci tapii, Ei-a vindut mobileie, o cunund cu
-
urd cinstitd in rindul confra{ilor. liruri, de provenien![ internalionala, solia l-a pdrdsit, co-
Ce sd mai vorbim de asaltul pe care-l executau asupfa
sa reviste'le, dornice sd-I aibd de colaborator! Nu mai pri- lriii idem Ei a rdmas singur in fa{a maginii de scris, rugi-
rrita de atitea lacrimi picurate pe claviatura. $i pe cind
didea, pauvre homme, sd satisfacd cererea pielii, dar iEi c:azul lui pdrea definitiv ingropat, intr-o diminea{d, in
fdcea noaptea zi gi rdspundea cu modestd promptitudine zori, ziua incd se invelea cu noaptea, a fost v5.zut mer.qind
oricdrei solicitari, chiar Ei la revista apicultorilor a publi- in prr rcu I oraqului, suindu-se pe soclul statuii lui
cat un eseu despre limba romane, dulce ca un fagure de
ixiere. Ilmincscu, avind un carnclel soios in mind gi un muc de
Intr-o diminea{d insd, cinr-l sir mintuie rapid o prozu\e <rreion, cu care a copiat versurile ce stdteau scrise pe pa-
acolo, o schila pentru a <icveni scena.riu la telcviziune, a gina Ce bronz din mina poetului. Le-a trimis la o re-
observat intii cu enervarc', apoi cu groazd, c5 nu poate ctaclie cu un pseudonim Ei aceasta i-a rdspuns: ,.incerciri
sd lege un subiect de un predicat, darmite sd giseascd neconcludente. Trebuie sd citili rnult, apoi reveniliu.. .
un subiect! Dupd ce s-a chinuit ingrozitor, timp de doud
zile si tot atitea nopli albe, s-a prezentat cu schila cerut5,
in care era vorba de doi tineri care se sinucid din cauza
meschiniriei pdrinlilor pentru cd nu se pot cisdtori; ca
sd meargA treab,a qnur a plasat acliunea in Verona, iar
apoplexia muti a redactorului a sugerat sfios si fie mi:-
tatd in lalomila.
Cei care-l iubeau au taxat itltinrlll;rlr';r ('il o formi su- CAPITOI,IUL INDUSTRIAL
perioard de spirit, dugmanii gi-atr zis, <'tl o ttii rrlirllllircatd
in barbd Ei in general peste tot, cir vit,t:irtir rrici rttrri muit
nici mai pulin s5 se tutuiascA cu mnrclt'\'!ill; irt I'irre, ca-
zul a fost dat uitdrii, dar ofertelc ('t';lll zt'r'o, vizavi de Chiar dacd pdrea de necrezut, faptul in sine era de-
masa cererilor. rrrorr;trat de realitatea concretd, precisd gi paradoxald: in
S-a dat bolnav qi a stat in s;lil.:rl o lttttit, in singurS- l,rl rnlrr€le Combinat nu mai exista nici o masind de scris,
746
147
in bund :sl,anr, irrr <'orcspondenla se ingrlnrirdea pe biroul Atlrcsa a avut efecte diferite la conducere Ei persona-
secrcl,:rrclor irrt.r'-rrn ritm care putea provoca infarct qi lrtl administrativ, in funclie de antecedente, de tensiune
untri cosrrrorrirul lrirsit. Despre cumperarea uneia noi nici ;i t:xperienld de via!5. Singur eu am rezistat ferm pe po-
nu s(, l)un('ir vorba, fonduriie de recuzitd fiind transferate zifii, dupd ce am ris vreo doud zile, cu mici pauze fireqti
s;.rort.rrltri (cc'hipa de fotbal intrase in campionatul ordEe- cind md aflam in incinta unei anume instaialii, dar am
rrr.rrr') irrr luatul iucrului acase nu intra in discu{ie in rezolvat probJ.ema Ei iatd-rnd posesorul unui concediu de
;rct.r'irsi <-rrdine de idei, din alte motive. vard in luna august la mare, pLus o primd: cu*banii care
Intr-o Eedinld care a durat peste patru ore, s-a adop- i-am recuperat de la echipa de fotbal care fusese elimi-
tat opinia colectivd a directorului, aceea de a trimite, in natd din campionalul orii;r'nr:sc 1:cntru folosirea unui ju-
condiliile care Ie aveam, o adresd Ia C.R.IiI.S. (exact, c6tor aflaL dincolo dc lirnila tlc lrotsion:u'e, irnt achizilio-
Cooperativa de Reparat Ma;ini dc Scris) in carc sI se nat in numerar -_ 10 gigte falnice gi cu pcnuj ('or.r.s-
rrnrtrt sitrtatia qi sir sr' <'t'ltr-i"t rtrylr'ttt ttn rlt'p;rtr;ttor capabil -
punzdtor volumului mare de corespondenld din intrepr.in-
;i inintos, pcntrtt t'r'lr' | 1 ttt;r:;itti ittv;tlitlt', ;t,lrllc in rnarea ciere. Am rezolvat Ei problema cernelii, plantind in curtea
lor rnir.ioril.itt,r'.'l'c'lt'frlnit'tttt ri-it ttontitt't,ltt t:ttollcritt,iva in interioarS. tufe de coaceze, fructe ce produc o excelentd
c:uuzir <lin cintza cr"rplirilor aiuristice care ne trimitcau de cernealS neagrd qi care nu se gterge nici cu pic, nici cu
regulA gi in ordine la: o serd de zarzavaturi, la un maga- 1amd. Trbui kap in anumit situalii . . .
zin mic-gros (inchis temporar din cauzd de mic Ei gestio-
nar ajuns la gros), iar o adresd scrisd Ia telefoane iar
nu puteam trimite in scris din motivele Etiute.
Adresa a fost intocmitd la cea mai validi maEind Ei
ardta aga:

Cdtr Cooperatiua d Rparat Ma;ini d scris DRAGA REDACTIE


Prin prznta rugdm sd. trimit[i' un dpanator pntru a
rpera cl unsprzc ma;ini d scris dfct cu plata in uiramnt
ditt contul nostru.
Dirctor gnr"al Md adresez dumneavoastrS, fiindcd qtiu cd multe sesi-
zdri ale oamenilor muncii au primit sprijin, ba au fost
Tn aEteptarea depanatorului, hirtiile urgente -si cele .5i rezolvate. Pe mine md cheamS Doniazada gi sint sora
rnai urgente continuau sd se adune pe mese, pe dulapuri, iui $eherezada, soru-mea. Ea, dupd cum a1i citit in bepe-
una dintre dactilografe a fdcut un Eoc nervos Ei s-a cerut teu, in traducere, s-a mdritat binigor cu regele $ahriar,
pompier voluntar, alta s-a mdritat fdrl sd,-Ei anunle so- tdticu, viziru', a dat-o cu inima indoitd, fiiiaca $ahriar
1u1, dar in ziua nunlii a venit o adresd de tra Cooperativa a mai fost cdsdtorit Ei riminea mereu vdduv, dupd bunul
salvatoare care ne anunla: plac.
V-am scris ca sd vd apucali de reparalii morale: sd
Kdtre stifi cd nu soru-mea, Seherezada, a foit cu poveEtile, ci
Kombinatul tJ tilaje Konstruklii i'Lr i-am povestit regelui cele 1000 de povegti (n_au iost
I r)01, fiindcd a 235-a am repetat-o, dar S, ahriar
Din kauza inkdrkdturii mari de prestalii kare se afld e'cam nduc
Irr memorie) iar soru-mea stdtea ca mutu' in porumb si
iruprinse in kontrakte ferme nu putem sd dcplasam niki rrrtrn€li asculta poveqtile mele, dupd care se ret.egea cu
un depanator pind la jumdtatcit lunii viitoltrc. rrlul ei Ei eu rSmineam sI pregdtesc altd poveste, icestea
I{u stimd, liirrtl nopli pierdute, de vreme ce biblioteci haremului era
ing. qef Kostikd S. ,lrrlr rlotatS, cu tot controlul Marelui Eunuc, fdcut in pri-

148 749
ianuarie' plictisit
('unr ilii vit petrece noaptea de 31 :It"^l
scoali-te diminea{a'
tlt'stt, m5sur6 de acclasi plogram:
pi, iar plnlr'rt llilllioqralia de ]razd trcbtrl:r si ics noaptr:r ]i: ;.;:Lj";';;;p"e1";;, il-tJ a""pa
h'.anr in oidure' rereE-
ili.t 1t,,.,'"t si :i;t ttrltlrlu pe la antlcarl' tii"x sulitS"db firga dupd
lucru' zdu' to-ati I'ri- (r,-te de hrani, p,,'tJ'tiit J" Ia
vreme' fd-!i
l'r' rrtitt,' ttt;t, f,,,,r"*p'J"inic at'est operS' halet niste jar la peEtera-;";i;; ;; ;1""e -l'jamihepe pere[i' in
rrrt';r Sr'lr.tt'z;rtllt i', u"ttEi"i"-jos, i-au aedicat cind i-anr r:hip cioplit sau . o"r"""u'i artd -primitivi -
p-roasti am fost care si !i-o acht-
;rrr lri.rtl o, irrr eu, ;;;dtt i!-1t FottaU Piastic
""e
surrs M;tt'clui Bdieq,""u""fjai"q"le, n^u
t-ni mdrit cu tine((" alteptarea
;; mea' sau la casa scriitori* tttt?i!ii;,""o*trt"t s-au c'lesfigurat cu anumite dificui-
"';";,',,;'fi;;*i't"^1;' revelioane chiar qi I6m-
lor... -lumind in trealoa asta' t1{i, avind in t"a"'" "i tot"f r:t'ir clin sipiatri'
Ce vreau eu? Faceli, dom'le' nul. Pe atunci ,,t.' t" L"" ii" pahare
nici nu se ciocnea
pu *ii"-iti Jt"pttiile mele tesitim-e- !,1'fl;
o",.iii--i-qi .,rn"st.e era ca-put-"ui, sa te-i1;
slava cerului' ambrozin n.nrttrtrrt
st din cauzi de fr"rnii. A"""lujufmergeai vindtoare;
I;;;;';;;i" cocrlti' Adica-i #;"il;;";"uii uru"a cufoc care Ia ctaca
vesniczt titrert'l'c, tt"ift'Jittt"^"'i ut'ttittl r;o'tr-moa sh stea
c'lc cu ea prea
stiteai mai aproap" a" riscai sd rdmii
;,'l;:-;;l'""" rlir*l tli rr r lrt'r'i' si
;i'i,;; ::,'"'ii;
sii sutr1i tr.rttkrlr' (vc:ni- mici. Petre""r"u 'L-"pirge-a--o.d116 cu 'orimul cap'
trlii^it,;l st.rlt'nt,rrr 1,,:';iit;i;,' ;rtl-lr,i', din gene -;i sprjnc'c- Cc eintecc ." "i'"'i|'z-,,Mhi' Iguanodon' do1' jol'((' re,
i-ar cliabclu'!) ;i ,a "iipllulscds5alene nu eumva Sd-l sup6r pe flcnrrl fiincl lt'luett tlc citci ot'i crt't t-icvoie'
fiindcd alt vers
nc, iar e,-r sa turui "rii"ti", ntiri toarni-rrn bolova-
sacul dia de osinzi! foi""i i""a -- ar fi fost si eI un lot'd' ntr cxista ilr :rccst ;iril;, sau ,,Ia
ma"ar cu mina la gurh nol c,i ne mai zobim ni!el6(, ii caz cd pah.arul :."i"" 9,"
si asculte acolo, f;;i';;;Eie Mi bucur' totuqi' ni'ci s9' ill' ;Ttu' o"' ;;;;;l un uia dintre membri i participanlt'
_- ori sd zimloeas"a o"A"ia' cu
9e'
emisiunile de "
5.i',"r"*i, lou,',", ;;;t";;;;ne('.-baladf, vitejeascr des-
ru-mea nu-i mai u!t" i" g;"!ij' de. cind a" aia eu gabarit de-
al!-ne€ru- i' tcati pre un tindr care;';;'p"?.; "-t*ita
televiziune, ca gi-i"'t;;;1;;;1' "-o19t' paeit, printr-o ,trrg:rri'i,lit"ia de lfml intre
ochi' dupi
i" au-t b.ombardeazi electro* cu care s-a suit
ziua (noaptea) std
,rii, a'"pa'"lte am auzit "it ""t"f
cd fac "t'
electronii' ie in plcalabil iqi" confeclionase o scari
qi p;;i;ti' p1-t1U"ry"' de aur clintre inc6l- ' caPul bestiei.
pe
Sdrut-mina omenirea n-a qrga sta! f" l:::*l':
t6rG v o as tr e i e
t# os' ;"; t t d j,"
qt ":l "" S,";'f#tt
in tot acest timp
ielavagism nu era timp pentru pierdut vremea' plramr-
stau Ia disnozitie, puteli sd ventl^t "g
prim-plal, asigur "?'Yt1
eu ,lcle aqteptur, ,a il""'ial"i1", iar iundul
NiIuIui si fie in-
ziune s5 md filmaii ca atare gi in- nu se discut6'
;tis; .i ";;;ruu tt'""ttipa' -;il"t" sdrbltoare si pruncii
retttrt nigr -i"ti,-tt'nt''
De asemenea, b6rba{ii erau.-plecali
si cucereascd teri-
Aqtept ra"pt"',"ti":;; ln:'ii strdine, u#*ltu'la moaa' qi c.ucercau pini s'e pen-
voioEi. .. "a
'-sionau, sau din d;";;t"t"tot"i'
mai cucereau o datd ce
<.,t:uoascrd alteaarl] Siatliu toatd
ziulica in sei qi's.e 'lineau
'i:"!li;';;;;;;;;t-;ece sub eeile astea qi chiuiau de
r]rama focului, ca speriau qi copiii
care dormeau in aqtep-
lai'ea feudaiismului' Seara, caii se picioare' -P^1f":i
ln""1"31-!" vor['lnd 1nii
.';pinii ior dormeau mai departe nilte h6{uri
onrn qi stringind in miinile puse sub cap
DIN ISTOBICUL REVELIONULUI i, r^,aginare.
i]clarcdinacestecondiliin-aveaudecesS.igiureze
,,r,,'-ir^fr tnil",^a" "t"-" ce invirteaucusibiile deasupra
:',1, ti"i-ci chiteau cum sb dea mai virtos ele'
<'itiva vreme --
in Evul wruoi,t- it"Uurile se schimbi' Avea omul
cas-
lntii au apirut hiclrocarburllg' lupir
vii' iar pe creanga
a"'aGori - fiintele nostru, cugetind ca'rr:
"".r.'l'*iiiu"i"
cea mai de sus "t#"?"rita*;ilI' 751

750
te1ul lui ;i firccrr pt' l't'utlalul pind nu-l luau l6ranii 9i ,irrr:zi I,'dt-Frumos zisele qi spusele astea adc'menitoare, mai
mcqt,e;rr11; rri i lrr ir rl,r't'lritri, prin intermediul tltrnslatorului ;rlcs cd fiica impdratului, Cosinzeana, cigtigase qi un con-
de cimlr: ftttti-I, irrrllll"rciu, coasd. ctirs de frumusele Mi'ss feudu, incilecd iute, cit ai spune
A jrrrr:;i lrr r';r:rt.r'lul-gazd6, pupau mina castelanei gi aqa :ri:etildimetilinfenibutazond (aspir'ini Emecheri) Ei plecd
li-rrnirrcrrrr, irr urrghi drept, din cauza armurilor. Vizierele in edutarea fetei care, pasS-mi-te, se gdsea la castelul
nrr incorrrotlrrtr citr:gi de pulin la bdute, avind prevdzutd I
Zmeului, ripitd de acesta.
cilr.o rlr,schizdturd cu gratii pe unde incdpea Ei un butoi. trvXerse el cit merse, cind la trap, cind Ia galop' tropa-
lrcrrrlrlul care ficea ochi dulci vreunei femei, in prezenla tl,l
lrcp qi iaraqi trop, pind ajunse la castelul cu pricina, aflat
so{,ici, plin cl5mpdnire de coif, zbucium de pinteni qi alte tn mijlocul unci piriluri inttr.rt'c';tst', plit-ti"t cle patrirnoniu gi
l'iirre vechi, era scos in zipadd qi ldsat acolo sd rugineascA re.;,:erva{ie naturarli.
- (lela terminarea revelionului.
lrina Bdtu Ia poartd cu buzduganul clc olcl (irrrirort) qi ieEi
cintcct' ilv('rttl irr t't'pct'l.rlt'irr? ,,l3ade, vizit'rI nolie{(, lnama Zmeului care-i zbierd din turn: ,,Md, huliganulen
,,'l'urrrit'-1.rtt't)ir'; ts((, ,,1)r' lllttt'ti z;rlclr'*{i <'tlt'g rittt(. Sc dan- bclivule, la ora asta se pistreazd liniEtea, interzis bdtutul
riir c:;t:ii ;rzi rll l:t tlt;tt'r'tli:;l.lrrrf:i, r'l'ilr';rlrrl lrtl picioale ccvoarelor, ldlditul in casa scdrilor, parearea maEinii,
I'iirr<l lrir:io;tt'c t'tt1;lt', 1tc rt:llt:lrul ,,Iuhulru ;i itrrili Ilu I arnendd de la 100 de lei la B ani 1-rugcirie!(
lucu-te
' llobert Anjou(6. Calul, rlo spaim;i, fi'rcu trcaba nlare, dar n-apr:ed sd
in timp ce bdrbalii trdncineau vrute Ei nevrute' din curc{c locul liindcir veni un grddinar bdtrin car',,--l lui de
ca:uza vinului, doarnnele jucau interesante jocuri de -so-
acolo si-l folosi ca biogaz la lncdlzirea serelor. in tin:rp ce
cietate: cine rupe ui:echea porcului cu dinlii, dintr-o bu- hrcra se aplecd spre Fdt-Frumos gi-i zise: ,,Cosin',zeana e in
cat5, cine arunce peste gard un vi{el sau cine-gi buqeEte
feudalul, tot dintr-o bu-atd, cu tinichelele in sus' ca sA turnul nr.2, G 6(.
nu se mai poate ridica. Ele erau gingaEe, predispuse ie Feciorul neinfricat merse Ia locul indicat qi atita std*
rdpire qi din cind in cind igi fdceau vint cu evantaie -cau rui i:rin diferite strigdte cd fata ieqi in turn, Fdt-Frumos o
se- scdrpinau pe spate cu niqte topSlele de lemn sira- insf6cd iute, cit ai spune A de doud ori, Ei pe-aici !i-i dru-
moqul ilpunului - $1 pe
in formd de degete aritdtoare. rnr.rl, conform sdgelilor indicatoare! Cosinzeana nirnic nu
- dimineala, daci depdEeau cei 20 cl-e
atunci ii durea capul :zict;a, nurnai ridea pe sub mustdli (ale lui) iar feciorul
litri de vin permiii de solie. Ca sd gascasci un- algocal- deja se vedea tinSr pensionar, cu proprietate personalS Ei
min, se suiau pe corSbii Ei plecau ca nebunii dup-d ca1- intabulare in regulS. tre cind credea cd a scdpat, il ajunse
mante. Aga a inceput era marilor cildtorii geografice in riin urmi un huruit, un duduit, un mlriit, un clefdit, un
jurul pimintului Ei invers. .grerrl pimintului, ce ntai, Zmeul, dar Fdt-Frumos aruncd
intre ei un lac mare qi adincos, rase o pddr"rre de pe supra-
f:r{a pdmintului, zvirli niqte stinci asupra iui gi ajunse
irllroape de castelul Impdratului, dar Zmeul il ajunse gi-i
triise o sfintd de bdtaie, de-l bdgd ln pdmint, intii pin' la
{tl,izniqoare, apoi pin' la liliqoare, pin' la buziqoare, 9i Ia
O POVESTE
,:irrsit pind-n nucleul pdmintului, la temperaturi mari. O
irrii pe Cosinzeana, care-i mullumi frumos, c-o scdpase de
Jrlurriosr i1 pupd, il giugiuli, mii de ghiduEii ii fdcu qi peste
' iLini niscu un zmeu! drdgu! Ei liniqtit, o frumusele de
$i-i spuse imp.lrzrttll .lui Fiit-trrrrrllos: ,,Aclu-mi fata ,i ,,,iu.
inapoi, feciorule, $i a ta va fi, pJ.us 1/2 rlin impirS{ie, spor ircciorul merse amdrit la Impdrat, dar acesta il primi
Oe iecfrime la stabilirea pensiei 9i bul.tin clc cetate'(' Cincl 'r prrirrta castelului qi-i spuse: ,,Feciorule, bucurd-te cd
152 153
loi,,';il, r',,r't'sllutrziltor. Cioturile rirrnase cltl Lt o dt'[r'iiiirrtr
nu poruncesc si ifi stcie picioarele unde-{i std capul, fiindci ,,, ,,,i1.,, ii canoniri amarnic pe ut-mf itori, dar scipirrii 1i
ii, ,,',,,t"ri,";;;;d furci caudine in pantaloni cit scurli, gi ag..
ai vrut sii stric'i o cisnicie fericitd, ai provocat inund:l1ii' ru at";, pe-aici ii-c drumul' ii drumu'l
ai unrlrl:rt lrt pirl,rirnoniul forestier gi ai fdcut gdlSgie intre ;;',',];:;;^;taqi
" "i;,';li;l"f r"i spori eforturile' deveni
n'it-Fro-ot iEi
ort'lc I 'l 17 . I'lcaci!(' tg:":, mai ameninlitor
lfiil lrrrrrnos plecd amdrit Ei cum mergea el aga, o in- i;;ip;l, dar degeaba, zmeur
r,.i .t* aestin implacibil' ca un rapid in haitd'
"" ca un nor
tilrri pc Sf. Vineri, col! cu Depozitului 9i aceasta ii spuse anticiclonic, c3. . . ra ti* mai voibim de paloEul care-i
l;;i o cr:rtlte pe Sf. Simbdtd, dar repede' cd avea zi scurtd ' " invirtea in acr "u
-au...,ni p" un buzclugan' Distanla difitre cei
ircc:rsta i-o prezentd pe Mdmica Pddurii 9i pe loc fecir:ru} oIr-r.i un f l<liicr, rrn rrrizilic rlt' jtrrnirtltl'r' l<iloinetru'
rlc cum n ,ettt se qi .. . dar asta e o aitd poveste' Zrner-r-l puse din .,ot ir. furrclitrrrc
ttt'tllt.it1.t'tll tlc f Iircilri,
azr;irli din mers amenda pentru foc in piiciutre'
.dcschis pe cei
9i iproape c6-i ajunse
ilr;rlri"til;r cle serviciu, -doi'
cind Fdt-Fi:umos aruncd'in urma sa o bucati de asfalt 9i
t;;"1 incetini pasul, sd nu-Ei fringd nobilul armdsar
stiut fiind cd un cal cu piciorul rttpt e jumitate
"i"r"""fu-
l"l,r'n, jumetc fala de piele incdlldminte lux'
-
No'nitut dobitoc, animalul credincios, Ducipalul 1ui F5t-
UN CAZ DE ECEITATIE i""*or-ttapinului, bucuros, dar cam superficial, dupi apre-
"""ft"ri fiindcd acesta ii repezi :'" - ptlT-"^-T
"i"r-t
least5 care gr:ibi pasul calului Ei sugrumd
in faEa necheza-
tul
- - de opiimism.
mai aveau Zmelt privi disperat in fa!5- Ia gropile^ ce se.ileau
De astd datd, Flt-Frumos 9i Cosinzeana nu ici-colo, tufl:, ,go-otos pe niri, se sc5rpini in ureche'- se
,ri"io ,"apu.", bf.iut au"a bietul dobitoc' nobilul animal descdl9ce, ige
si puni distan!6 intre ei gi ir^* "L"a:it cle'pir, -pe 19i frecS miinile-, apoilud ia fugS' In
etc. depunea toate calul in spate Ei marginea drumului o
"lo't"tit"
,"-"ttrrt sdu cabalin pe care-I cdl6r:ea un Zmeu mai setos
curind, unL pt"tiuttea nervilor, a sentimentului de frustrare
ca oricind de singe: resuflarea lui fierbinte
pirjolea ceafa it-t"u."i, ii din nou pe fugari, iuli pasul, surd Ia
J"i (mai riult pe a Cosinzenei -aqezati in spatele ""-i "ari
ioiicitdrile hdrmdsarului:,,Iisd-m5 1os, boierule, fire-ai
""f"t- otrivea aerul cllrat a} de uril"!(
iU"a"f"il !i un miros de pucioasi "rl ciorilor
peisajului prin care treceau cu viteza gindului --- Ajuns la o porliune cie Eosea cu patru piste, inversd
greierii--bt*
riguqeau r-olurile gi acum cfiiar ce era clar: peste citeva minute
IL""riL tr.uo la trecerea Zmeului' avea sd-i pape' cu cal cu tot, pe cei doi fugari' tr'6t-Fru-
""
qi... etc. cd Zmeul rnos trinti, ca replic6 finalS, o penibild cruce' pini ia buric'
In disperare 9i cunoEtinld de cavzd'gtiut fiind cu alta' dar Cosinzeuttu baga mina in sin, scoase o pild 9i o aruncd
nu era un tip care sd pt"i p'E"u j9s cu una sau
o perie din pdr de pnrc' nu in urma \or. Zmett! sosi, tot un abur Ei o niduqeali' se
Fet-F .r*os Lvirli in urma sa
:rDlccd, ridicd pila, o privi citerra clipe Ei spuse: roncl'
in urma lor o pddure cle "ln
flastic pirit, qi crescll mintenaE i','-ain eu cu baiatrrl Ssta?"
alene: pin6 s6 se descurce din turt:ra
i"r"i "jt" groh6iaupierdu
i--gtJt""i,"z-"ut i"'"t, cam.doud ture de pistd
o ciipi
dar odatd iesit ta liman nu mai zi.rbovi nici evi-
era,
si se avinta ain nor-i in ,,.,.,, fugar.ilor'. clrlrrl
"tuiu, sdu
pt'a, ttt zrmeliorilt si intr-un eeas ii
A#, ";ili;;-*;t unui ne-
,ari'in"aqi pe fugari, hdrnicind la poalele deaL
755
754
STIMATA DOAMNA TALCOSU eI rcugind sI dovedeascit cu martori ci itnt tl't'c:ttt tlt: l1cit-
mandurd la Mamaia, nu pentru cd n-aE fi vdzut-o.
I-am sistat qi eu abonamentele la niEte reviste ln llrrrlri
striine gi i-am ologit profesorul de englezd cu basculir
cumnatului meu. Mi-a ficut fotografii la o nuntd - erant
A f lrt t'rr rrt'h'ebnicd satisfaclie despre incetarea din via!5 din partea rniresei in care m-a prins in momentul cind
(prt.rrrirlrrr', la o virstd coaptd) a celui care v-a fost so! s6ruiam cast mireasa, - a trimis pozele solului Ei 6s-t1 a aran-
ricr:r'r'rlincios timp de doudzeci de aniEori, iar mie du;- - jat internarea mea rapidd, procurind din timp ghips pen-
-
rrrirrr lir,leJ., tot in aceeaEi perioadd. iru a-l oferi ortopediei Ia citeva minute dupd internarea
l)a, madam Fdlcosu, eu sint Jetila aceea r(tgttPitd care mea. Dirccl,orul lui ir girsit in colr.tl dc hirtii o copie a unei
vir telefoneazd. in fiecare noapte, de trei ani ineoace, ali anonime, chiar -tingir masa cle lucrLr. l,a rcl,r'ogrirclart: mi-a
ajuns sii-mi clestdinuiii lucruri stupide r;i intimc, pe- care rdspuns cu incercarea de a-mi acosta solia in autobuz in
rrici lalros;rlttl ntt lt'-;t ;tittt,, v-irrtt itltl-lt lr;iotrltt, spunindu-vd calitate de incornorat, ceea ce i-a reuqit. Lista e lungd, ma-
t'a r;irrl, ittlt-ttn r;('itlllt t:tl t'rtlilr', <'i :tttt itlr;ttrllnii rsi caut dam Fdlcosu, distrugerile reciprooe ar- ocupa pre-a rnult
ir1.1.o1_rir,r'r,ir tlt'oirr)rt'lri, c:opillrriir fiitrtltr-rrri coprpromisa; eu spa{iu Ei ele trebuie detaliate, altfel se duc in pa;tele 1or 9i
sint'/ttrnutt,itt tLe nttupLe 4'tr c-we vd ccream irnperios sf, ve- n-au nici un chichirez.
nili clupl purgative Ei taxativer gdgtd- ce le-ali cqmaqd.a!' Rcpet: ce md fac acum? 'De unde mai gdsesc. 9u 113
toi eu mic-gris in inventar, Eeful de birou al acelui dobi- duEman aEa de bun? Dacd ali Eti ce i-am pregdtit, cit
toc solemn care a rlposat, fdcindu-mi cea mai ordinard m-am bucurat dinainte ... Ei acum m5 lasd masc5, pune
figuri posibild, tocmai acum cind i-am pregitit lovitura miinile pe piept, nesimlitu1 9i se mutd in deal- Vroiam -
,ritgi, cut" speram sd il dau de phmint de sd-i sara pur qi iimftu sd-t laud. Da, s5-1 laud din risputeri'
- peste tot, oricui, sd li se facd grea!5 Ei
scintei "udin fundul lui important. IncS o datS s-a doveclit ia-t riaic in slivi
un ticdlos nemaipomenit, o fiari agreabilS in cotidian, iehamite oamenilor de el, sd-l ocoleascd, sd-I buqeascd
dar un parqiv cu principii estetice, cu alurd de cdldu din ierarhio! Acum degeaba, are o scuzd gi eu nu dau in cel
romanele de capri qi sfadd. cdzut sub pd,mint. Ar mai fi o solulie, gindili-vi bine, am
$i ce dusmdnie frumoasd era intre noi! Oreste gi Pilade, dreptul Ia reparalii morale pentru jignirea ce mi-a adus-o:
uuuritti, mereu gindind, pldnuind o noud figurd, definitivd' vd invit sI fiti solia mea. . .
care sa-l aduea pe adversar in situalia feti{ei cu chibrituri
la uqa celuilalt, in sezoanele cu climd improprie 9i vint
care zguduie crengi. A murit, dare-ar boala in el, v-a fdcut
fericitE, ali pierdut toate motivele de neliniEte, angoasb
Ei plins conjugal pe care vi le-a oferit cu toptanul -
mie,
i.,re, mai rlmine de fdcut? AEa duqman nu mai
"u--i
gdsesc eu! Era loial, cinstit in ura lui, mi-o spunea artit de
NUNTA CU DAR
barbate;te in fa!d, la fel de viril ea qi mine cind il scuipam
(pouestire i,n dulcele stil ,,uinios")
in obraz eu saliva verbelor clorhidrice. Cind ne dddeam
mina o fdceam cu atit amar de iubire cd ne pocneau falan-
gele, stringeam cu speranla cd vedem pe obrazul celuilalt
I schimonoseald, o lacrimd in ochi, dar nimic, profesor" c'ram de
puteri egale Ei luam lectii rlc l<ilrate cu ircelaqi Incerclnd si-Ei lncheie haina, Semproniu Nagi!, vice-
Din prima alipd in care tlc-illrl cttnosctrt, duqmdnia a prcsedinte al cooperativei agricole de produclie ,,Tot
fost totald, perfect6 Ei reciprocd; prinrul pr'lnct l-a marcat inainte((, constatd cd nasturele refuzd sd i se supun6, iar

Is6 757
incercarea <le a-qi strgc burta ii agrava relieful venei care
pulsa nclinigtit pc timpta stinge. Se agezl pe un scaun, mai avea pe citiva scrigi pe listd, care 1l refuzaserd, vine
ea socoteala zilelor munc5!
oftinrl rrrrriirit, cr-tprirrs de un mare moment de sinceritate, iqi imbricd din nou hainele de peste zi ;i burta cu
potrl,r' r;inrlrrnrl dc pind atunci; ajunse 1a concluzia cd n-a
lcrrliz;rl. irrcri nirnic serios in viali, cd singurul merit care-i tendinle de expansiune iqi lud locul obiEnuit, adicd peste
curee.; intra hotdrit in bucdtdrie unde trebdluiau femeile,
r'('v{,n(,;r} irrl,r-o oarecare mesure, era calitatea de tati al
<'opiilol s;iii. chicotind asurzitor. Le aruncd un ,,alo, femei, mai blajin,
cd nu vin turciili(,&go, sd se afle in treabd, Ei inregistrd
,,Arn si mor azi-miine, qi oamenii clin sat m-or uita, mullumit potolirea zarvei. Cobori in pivni{a, verifici bu-
rrrl v<.ri fi pomenit in cinteceie 1or strdmogeEti, nimeni nu
toaieie, numdrd sticlele cu vin, cele cu ttricd, mai gterse
1i-o acluce aminte de mine Ia gura sobei, in serile de iarn5, praful cle pe doui glaje pintecoase cu whisliy (la potroace,
cinrl'i irfard ninge gi in casd oamenii se uitd la televizor({. pentlu tov. primar) gi se incruntd ncrnul{urrit: llafail,
r.r<:r'r'cir rttr st'ntimcn1, sfisit'1or, singuritiitcit il cotro-
bunicu-sdu, nu terminase de pus varza in ltutoi!
;ti::r'r;i irr fi lrlirrr;, tlltt'l1l:tttrlrl l;r<'t'ittr:rl;t trtr mai Etia de Al jos
rrrrtll rlirr <'olriliilit' < t' llt'lrttir' :;;r l:rr';i ilr :tscmenea -Rafail bdtrin, vino, dom'ne, cir errri o vorbd.!
apdru dintre butoaie, rizind sublirei: era n'ra*
silrrrr!ii. Ar li rloril. sri vt't st: o l;r<:r'intii ltcolr>, sri ilr:;i la solia tol. Semproniu il privi dind nrustrdtor din cap qi-l intrebd
lui cu ochii ro;ii, grav, dar dacd nu se putea' nu se putea! senin, cr sd nu in.lure:
O singurd bucurie ii lumina ceasul acesta de necruld- Cind tc. aslimperi, al b5trin? Ai 100 de ani in cep gi
toare analizia: anrea doi copii, un bdiat qi o fatd, mai mare, bei -ca un recrut!
Loredana Ana Nagi!, care, uite, cum se duce timpul,
fire-ar el al ceasului!, se miriti a doua zi cu un biiat bun , Bunicul se sprijini frumos de un butoi Ei sughild pre-
lung, cu ecou. Semproniu n-avea cu cine discuta in sbara
de ia orag care lucra in comuna ai5turatd, ca medic 9i aia; urma sd-I scoale la noapte, sd termine de agezat cdpd-
fdcea naveta la ei in sat, mai ales de cind o cunoscuse
pe Loredana 1a un priveghi, in calitate de invitat de finile de varzd.la butoi. lt tud de subsuori, Ei-l aburcd pe
trepte, iar bitrinul il pupd drdgdstos pe o ureche, ddm-
onoare, fiindcd eI o ingrijise pini in ultima clipd pe rSpo- fuindu-l verbal:
sata. . . cum o fi chemat-o, Doamne, line-o la pieptul Mare mai eEti tu, nepoate!
Tiiu!, hotdri el in ultima clipi 9i cu un efort incheie nas- -,,Nepotul6( iI 16si din miini qi bdtrinul fdcu drumul
turele. retur; se rezemi de un butoi Ei repetd cu seriozitate afir-
Dal Va fi o nuntA ci 9i Zamfira 1ui Co;buc ar peli malia, dar Semproniu era deja sus.
de invidie! A dat totul pentru ca acest eveniment sd rd-
mini in memoria sdtenilor, mai abitir ca steaua cdzA-
toare care ddduse foc girei de paie, transformatd ulterior
de pompieri in neglijen{d de serviciu Ei consum de alcool, Zorileil prinserd toi"a.r-]" in agternut, somnul il oco-
toate acestea cdzind pe capul paznicului contractual Cornel lise, dar nu era obosit; scuturd usurel femeia de lingi et
Vilel care fusese mutat disciplinar ca cioban stagiar. Seara si solia, fdrd un cuvint, se sculS supusS, aprinse lumina qi
urma sd dea famiiiei qi vestea cea mare, bomba zilei, pri- iegi afard. Semproniu scoase de sub pernd lista de activi-
lej pentru vecini sd-gi inghitd invidia cu noduri: invitase tate qi o consultd incruntindu-se. In afard de varza nepusd
si invitafia fusese acceptatd, pe tovariEul primar de la in butoi, toate se desfdEurau normal. Rafail, bunicu-siu,
municipiu, plus un cenaclu literar cu muzic5 folk cu tot,
intrd mirunt in odaie, spuse un ,,mnea{a(( plictisit qi puse
contra masi qi poezii, cite douS de cenaclist, Ei zdrdngd-
ibricul pe sobd. in curind se rdspindi un miros alilitor de
cafea, dar nu fd.cu nici o miqcare. AEtepta. $i aqteptarea
neald citl, incape! Ldutarii din sat nu participau, erau ple-
cali la televiziune, dar aveau sir-qi muEte miinile: pentru i se implini: Rafail ii aCuse cafeaua la pat gi in timp ce i-o
intindea zise:
un fleac de pleiboc, lSsau bunitate dc truntl, nu-i nimic, O fdcui asear6!
-
158
759
Vi\cl il prinse de mind ;i-i transmise dirdiiala, Sem-
Semplouitr Nirgif il ie'rtd cu un zimbet, mirindu-se se scuturd brutal, hotdrit s5-1 scoati afarS din
mereu cir bitrinul care avea un secol in ranild se linea l,ji,,,.ld. Ciobanul, fost paznic contractual, prinse glas cu
',,',,rri,-r
mai binc ca cl, lir cci 55 de ani ai sdi; nu-l durea nimic, {)' voce veniti din coPilarie:
finc;r 1r;rhrrrttl t'tt amindoud miinile. AI-betrin, acolo... in pivnitd"' gata"' odih-
. I)rr-lc si aqeazd varza, pe disearl s-o scoatem -
---sernproniu
neascS-1!
lrror rslr;itri, l;r sarmale! se prinse de inim6, il durea violent 9i se
,1:lcu$ica, iovule, sd-mi beau cafeaua! Ilitrinul se
temu o lnpa sd-Ei mai va{1 f1Q mireas;L' Co[1i
;rsczir tacticos pe marginea patului, pescui o ligard de dupd "a "-un"u
-{uga in pivni!6 Ei-l vdzu pe Rafail lingd
butoiul cu varza'
ure<:he gi privind zorii pe geam, addugi molcom: ort-o ltutra nnga'cap, ca o pernir rotundir' Ciobanul ajunse
--- tmi pleacd strdnepoata, ai sd rdmii singur, vai de
Ei"1, pu fundf in pivnild; nu-l mai lineiru picloarele'
' llratit-t, birtrinc!
calru' ' --'Ce-a fost, mi? Eopti Semproniu ridicindu-l cu o
ltrr'rr ntttlt ;tcntltt St'tltllt'ottitt <'ltt'r' tltirn" in cl'iyta mind tare.
,,r'r,r,r, ,ul 1;i11ql,r';t l.r;il,r irr! 1l irrlilriolrl.i ;:tlr';rvllrr cu picioruJ, Cind am coborit in pivni!6' 51 bdtrin punea. varza 91
r.lc r;ri-l rlr';t.ior; tlt';lt'ttt;tl11iltt'it lllttrrltti lli l;t'r;i:trli"t firrd..o -
sughita de *trnu focului.- M-am dat lingd eI, s5-1 sperii
voIbai. i)c crtct'vitrt' tlu ititttcrctt critcul panlalonilor' 9i ba- si-i treacd sughitul si. . .
trinul il atenl;iond blajin: 71a rind, nepoate, pa rind! T-a treJut,'mama ta de nebun!
-Lud o varzd in mind, nici el nu Etia de ce, qi-Ei ingropl
capul in foile ei parfumate Ei rgci; era-amorlit d-e o durere,
Cornel Vilel, pe care-l ,rJutr"r6 vicele Ei Decretul 400, caie nu-i venea de la moartea bdtrinului, ci de la ceva ne-
fu punctual. gi Ia ora 6 termina de tdiat lemnele pentru desluqit, c€ nu.I lSsa ca sd respire, ori sd urle. Ciobanul se
cuptorul de piine; cind il vdzu pe Semproniu ci vine spre trdsese ia utt perete qi acolo fi turna la cruci; Semproniu
el,'apuci o surcea qi incepu sI se scobeascd in din{i' Acesta pru" trtru ioi, ii flcu semn s6-l ajute Ia ridicatul lui
iI'sietiri ln gind, dar astdzi avea nevoie de el, a'ga ce-i zise hafail, aar Vilei scuturd violent din cap Ei de-a-ndiratelea
rizincl: ,,Dufte, md, in casd, fire-ar burta ta de hapsin!6( merse spre scard. Vicele iI ajunse din doi paEi: ,
Ciobanul irnprovizat aruncd surceaua sugestivi si o iu5 Pune mina, glumelule, altfel te imbrac dungat!
alene spre br-rcildrie; pe scdri se opri qi-i strigd de acolo: -Ciobanul mai mult il incurca, dar trebuia sd-l facd
wlA, nea SemPre, luica-i Pe PolilA? pdrtaE Ia nenorocire, si i-o transmiti 9i sd-i peeetluiascd
- In pivni!6, vezi c6-i acolo 6l bitrin! Deschise poar- gura podiditl de spasme.
-
ta de la iivadi ;i-i privi atent pe oamenii care ridicau - Bitrinul trdgea nespus de greu, poate erau la mijloc Ei
cortul; chiar in mijloc se afla un nuc vechi, rdmuros gi cei 100 cle ani, fiecare cu greutatea 9i pdcatele lui; se opri
acolo vroia el, in juiul nucului sd aEeze elita, intt-un semi- la jurndtatea pivnilei, iI puse pe bunicu-sdu jos qi capul
cerc, iar ceilai1i, spectatorii, pe scaunele adr-rse de la cdmin, acestuia sund pe ciment. Avea mustSlile zburlite Ei o spai-
numerotate, Iucru care-i uqura simlitor strategi'a ' ' ' md ii linea pleoapele deschise. Unde sd-l duc6? Ce si facS?
Se aqezd jos lingd mort qi Vilel profitS de moment ca s-o
steargd pe scdri, impiedicindu-se la fieeare treaptd' Sem-
Igi aprinse o ligard -ui tl*orita-Ei se aEezd ostenit pe proniu se ridicS, igi puse o cupi de luicd -- nu-i tremura
graniadi de lemnJt6iatS de Cornel Vilel; acesta u91*t qu rnina 9i o bdu din doui inghifituri. Scuipd focul ce-l
din pdmint lingi el, palid ca luna si cu ochii mdrili de ;rrrlea -pe limbd Ei aprinse o figard, evitind sd priveasci la
grouLe; Semproiiu il privi cu -lehamite' "pun pariq ci iar lr;"rtrinul cu picioarele desficute, bralele intinse ca intr-o
imbli la glume", ciar ciobanul cuprins de friguri ii. ardta rrnasticd funebr6.
spre pivni"1d. Semproniu il injurir rlc tttztnlii, nu pricepea
:,i r

iarsa dobitocului qi ar"a destuie pe ci.rl), inci deundzi bles- *


tema gindul dl prost ci nu ldsase pe nimeni si-l ajute'
il I)umlnicd la larbe verde 76L
760
Auzi, fcrn<'ir', vino pin' la minc! strigd el gros din Vicele se invirtea pe la poartS, nerdbddtor de venirea
u;a--pivni[t'i. timpJarului de la aeapeu, leat cu el, ii fdcu semn sd intre
SofLr, ;tt'r'ginrlu-;i miinile de gor!, il privi intrebdtoare, repede, il duse in buedtiria de vard gi-i expuse situalia
dar cl tt '/ltri cr-l rrn gest care nu admitea intirziere; slabd, in clar, fdri fite, ca la armat6. Timplarul, cap intreg, simfi
ciilrtrrtir, i sc rrlirturd Ei privi fdrd voie in pivnild unde-l c5 se lasd cu niste olbd.strele Ei-i ceru @u neruqinare
ziiri 1.rt' lrilrin, odihnind nefiresc. 1 5C0 de lei pentru sicriu, cu un aconto de jumd.tate pe
Iirr s-a imbdtat? care Semproniu i-l inmind fdrd sd clipeascS; uitimul domi-
Nearn! A murit .. . a crepat cordul in el, suta de eili.u, forestier, aI lui Rafaii, urma sd soseascd musai dupd
ani,- ce vrei? bolmdji vicele. lisarea serii qi trebuia adus cu deghiz;rnlent 9i precaulii
So{ia puse mina la gurd, d6du sd strige tinguitor, apoi in capdtul gradinii. Timplaml Iltrrie trsculta indica{iile in
se opri vdzindu-l pe Semproniu cd o priveEte cumva cu- pozi{ie de drepli gi se gindea la easctofonrrl pe care dorea
rios, cu capul pe un trmir. Tn{elese ci sltrrafia c'ra mai s{e multd vreme sd-}. cumpere ca sd aseulte cintece cu Gici
gravf, der:it pitrt'lt. St'tttpt'ottitt i:ii <'ottstrlli ct'asul Ei zise Petreseu gi sd--si imprime propriile melodii pentru poste-
r:irl rn : ritate.
. [,rt<:r'iinr itt lxtrrtlt'1., tttttttit 1-lt: prirtttrl lrlittr, ;i irrcltise Odati ,,sigilat", bstrinul putea sd agtepte terminarea
u;il pivnilci cu lacirtul. nunlii, pentru ca apoi sd ia drumul deaiului intru eterni-
$i sarmalele? intrebd femeia potolitd Ei ea de liniq- tate; solia vicelui bigi capul pe u;d qi*i ceru Eoptit cheia
tea-bdrbatului. de la pivni{a. Semproniu ii fdcu vint timplarului, tot
piv-
In oald de pdmint, ca de obicei! sund replica sec ':itindu-sc. la ceas si merse el personal sd aducd din
-
gi vicele porni spre camerS, inrrirtind eheia pe deget. nild oalele de pdmint gi vinui pentru pelitori' Programul
Venirea celor doi, mireasa Loredana Ana Ei ginerele igi urma cursul obiEnuit qi vicele nu vroia sd renunte la
Paulicd, m5ri confr,tzia tatdlui-vice, dar acesta era fernt nici un punct al. aeestuia, inclusiv partea folcloricd, pen-
hotdrit sI realizeze nunta in bune condiliuni, iar rnoartea tru ca primarul sd inteleagi cum cd el nu s-a rupt cie
trerdil.ie, o respectd, in dateie sale laiee qi o aplicd de la
krdtrinului s-o treaci aproape nev6zutd, s-o paseze peirtru cap la coad5. Popa, care-i ddduse tircoale cu citeva seri
a doua zi, spre seard, ca intimplath chiar atunci; pivnila inainte, primise un butoiaq cu {uicd 9i promisiunea c-au
era rece, iar Rafail . . .
s-o facl gi pe aia, mai tirzior, peste citeva s6ptdmini.
Fata linea foarte mult la strdbunicu-sdu, 9i printre pri- Pe la ora 2 fugi in camerd qi se imbrSed in loalele cele
nrele informa{ii eare le ceru furd 9i eele despre acesta; mai bune, si de astd dati nasturele nu-l mai supdrd pe
vicele era pregdtit, il expediase irnaginar pind in capul burtd. Nu stdtu sd cugete la problema asta, strada se um-
satului dupd o cSruld mai ardtoasd, Ei explicalia fu inghi- pluse deja de sdteni, dornici si asiste la tot aiaiul eare vin-
litd mai lesne decit qi-ar fi inchipuit. Cei doi se lineau de zolea prin curte qi fuma in draci; aperu zimbitor pe treapta
mind pe unde umblau qi Semproniu iqi ficu o mare cruce rle sus a scdrilor, alSturi cu nevasta oare-qi vopsise obrajii
mentald cle mullumire cd giner:ele nu era curios sd-i vad6" crt ruj Ei dlrdiia rndrunt, primit cu urale de oameni. In
renumita pivnifl pe care o filmase o datd gi televiziunea, urma lor iesi Paulic6, mirele, gi se opri prostit lingd ei, cu
clar revenise de mai multe ori pentru a constata imbund- picioarele intoarse induntru ca Ei copiii ndrozi. Vicele il
tdlirile aduse Ei altele. IrrA pe drtp6 umeri qi-l duse in curte, unde-I dddu in pri-
Mama soacrd ii primi in camera di'n deal, Ie incdizise r..rire pefitorilor, ca aceqtia sd-i explice rolul ce ii re-
apa in baie, sd lepede praful de pe drumuri 9i se lnvirtea Venea.
in jurul 1or, eloqculd, mullumitd dar Ei speriatd de eveni- Arunca mereu, fdrd sd vrea, priviri eitre uEa pivnilei
mente. Fata era prea fericiti ca sd simtd neliniEtea ,;i lacdtul masiv, greu, ii dddea liniEte, nu citd i-ar fi
maicS-si, iar Paulici zdcea sfios pe un scaun' mullumin- trt,[ruit, dar dacd lucrurile mergeau cum Ie gindise, avea
du-se sd roieascd niEte ochi apogi Ei calzi. ';;i treacd Ei peste necaz. La ora 16 Ei 30 de minute sosi

1"62 163
gi oasltctt'lt'th'l;r ttttttricil.ritt, irrsofil de lrlfi t:i{iva tovardEi, vi<:iu gi de acolo adresard urdrile rimate tinerilor insurd-
in rlouil lnir:jini pcrr;orr.rle Ei imbrdcali {rumos. ln clipa (ci, care fur6 primite cu aplauze qi amabilitate, fiindcd
ilcoclr, vlcr,lr' rrillr rlc ltafajl care dormea ve;nic dupa un .'rau poezii seurte Ei nici autorii n-aveau veleitSli home-
brtl,oi, rii lrrl,inr;r'o rnini fermd, il privi pe primar in ochi rice, in lungimea inspiraliei sacre.
,si-i rrlir lrrrc bun venit cu mulfumiri. Oaspelii pornird Unui tott<ist ii plesnise o coardd 9i umbla dupd o
sJrrt, liv;rrlii, se aEezard sub nuc Ei in eurind cetele de fld- caprd din vecini s6-i imprumute una pentru a cinta un
r';ii :rl,ircirrd uvertura pelitr-t1ui, cu tot dichisui. TovardEul stfdvechi cintec haiducesc; capra n-avea ma{e 4de vinzare,
l,rrirrr:r se intrelinea cordial cu mirele, pierit de emo{ie, nici de dat cu imPrumut. '
clindu-i sfaturi care erau primite cu explozii de risete, Nagif nu sc') nrai put,eir baza pe nevastd-sa eare cezuse
ficindu-i cu ochiul mereu, lucru de care se mclipsi Ei intr-o-extremd mc-[ancolic fuicirra 9i jclea incetiEor, in
acesta, spre hazul qi mai mare al comesenilor:. batistS, pe dl bitrin Ei din eind in eind mai muEca dintr-u-n
Vicele il scoasc pe Corncl Vil,el, ascurts cl rtlrir clrogcd in castravele pe care uitase s5-1 curele. Mireasa, ameliti de
surir, qi-i pot'ttt-tc:i sit rrrlrt<'i't lrrtloi;rrlttl t'tr !rrit'a: ,,boule, e muzicd, de atit omenet adunat in livadS, se strlnsese lingd
in bttr:rrl,ririt'!(( rli llrrttl rl<'Vi\r'l il ittltt:;t', r'or;l.o11olindu-l, Paulied ai ei Ei-l rningiia pe mina rece; acesta dddea noroc
spro bttcrtriir c:t'lrtr rlirr livirrlir. ,,[.,a vin rrri-o Ii tttiti greu, eu rivnd qi cri cine apuca, iar clientii nu lipseau, astfel ci
clal mir clescurc eu, pagtc'le ei de via!5!( igi spuse cu glas risca sh tiansforme noaptcit nun{ii intr-o straqnicd paradd
tare Semproniu qi solia-l privi uluitd. El o prinse de bra!. de somn, dar nici mireasa nu se gindea la dulci pldceri
O duse nilel mai incolo qi ii EuierS: legale, o durea capul, era supdrati pe maic6-sa, Ei-o 919tv?
Fe, bea o luici sd prinzi curaj, parcd acu' ai ieqit ob-razul rumen al tatalui-vice care igi fdcea veacul lingd
din-spitale! primar, la urechea lui stingd.
O insoti pe femeie pinS in camera lui, ii dddu un pahar Sosirea sdrmalelor fu intimpinati cu urlete unanime'
de apd, plin ochi cu luicd gi femeia-l bdu docild, cutre- mai pulin se manifestard oaspelii de la municipiu care se
murindu-se. Se agezd o clipd, apoi prinse sd zimbeascd Ei sdturaseri deja, ei mai mincaseri fel de fel de sarmale la
pe cind sd iasd din bucdtdrie injurd qi ea cu glas rdguqit. viala 1or, dar participard la entuziasmul colectiv cu aplau-
Semproniu innebunea incetisor. ze discrete Ia care se aldturard qi poelii, rdmaEi patru la
numdr, dupd ce capra-l culcase Ia pdmint pe liderul lor
plecat s5-1 recupereze pe folkistul cu coarda Plesnitd'
Sosiri qi muzieantii tofX, poelii, pletoqi 9i ndbdddio-;i Semproniu ii fdcu un semn discret lui Vilel qi acesta
iar unul la vederea lacdtului ur1d, spre deliciul celorlalli il urmd supus spre pivni!5.
,,jos feudalismul, dali-mi un topor!((, Semproniu i-ar fi Aducem vinul! $i dupd aia poli sd te duci la mama
6lt multe plicere, dar nu pentru a sparge lacdtul. ii -
dracului acas5!
aEezi"rtcu greu la locurile 1or, ii implord si cinte ceva Ei Nea Sempre, nu md povesti cd am copii de crescul!
chitarigtii incepurS, in toate limbile pdmintului, mai ales
-
l,{iJilienii nu are umor, frate!
in englezeqte Ei ligdnegte, sd zbiere cu foc. Bine! Cd doar mie mi s-a intimplat necazul .. -
tine- iacdtui!
Cobori in pivni!5, sd ia unul dintre butoaiele de
<'incizeci de kile Ei Nagi! se lds5 la pdmint, gata nebun:
Se inserase de-a binelea qi Nagi! aduse pe mese lumi- Itafaii dispdruse.
ndri, in sfeqnice sofisticate, imprumutate de la teatrul din *
municipiu, contra a 45 de abonamente pentru iur-ndtate de
stagiune. Impresia fu colosirlir si pivnifir r:irzu intr-un Nici el nu qtia gi niciodatd nu avea sd qtie cum adusese
intunerie incurajator. Poelii ccnitt:l i ;1.i, irrctr rirjali de atmos- :;irr11ur butoiul 51a la subsuoard, urmat de Cornel Vilel care
fera romanticd, improvizatd o sceni clirlt.r-o ilasd de ser- prtrtrr tot aga dezinvolt un altul, tot sub bra!, ci rdmase
164 165
lumea incrcnruritir; se auzeit capra bchirind in vecini gi Vicele se barioadi in veeeu, ca sd nu mai fie deranjat
folkistul puplnd-o ln bot. Aplauzele stirnirl roiuri mari cle nirneni, clarmulli zgillliau uEa, unii Ei injurau, astfel cd
de fltrtrrri iii r.rnii oaspeli sdrird sd-Ei incerce gi ei putereit, :;t' v\ztJ nevoit sd pdrSseascd ospitaliera incdpere Ei sd se
dar renunfar6. Ii priveau cu tolii pe cei doi voinici, care la lcfugieze intr-un stejar din fundui livezii, de unde avea
prinr:r ircliere de vlnt mai puternicd s-ar fi prdvdlit de pe o prlvire de ansamblu asupra lunfii, dar nicr o perspectivd
pir:iorrre. Oamenii pornird sd imparti vinul Ei cei doi se despre rezolvarea enigmei referitoare la disparilia afuri-
traserd in bezni, spre bucdtdria de vard, sd-Ei pritoceascd sitrjlui defunst oentenar. Logica lui imediatd refuza sd
spaimele. Urletele lor Ie acoperi un ,,La mulli anilt( gene- acorde aredit puterilor supranaturale, ori unei fdzbundri
ral, astfel cd nimeni nu vdzu ivirea timplarului, cu sicriul celeste pentru tratamentrrl nu intotdeauna omenos pe ca-
pe eap, bine fdeut, cu scobitoare in collul gurii gi pus la re-I aplicase bdtrlnul (indiferenla era eea mai blindd aii-
mare fix. tudine fali de 6l bdtrin) pind in alipa ln oare creanga de
Duserd sicriul in spatcle bttcirtirrlt'i q;i*l ircoperird: cu sprijin cedS Ei Semproiu veni pe pdmint ferm, nu inainte
fln, dar nu s{: m;ti pttl,t':ttt ttri;r:;r rlt'it{:olo, trrrrbliitoarele ii de a-qi hdrtlni haina in crengi.
trddaserd delinitiv. TirrrJtlirrul lc intinsc o sticlil ctt fuici Aqtepta din clipi in clipd sdl audd pe qetul -de post
Ei Naglt bdu jumatate din ea, fird si-i simtl gustul, iar strigindu-I, se vedea deja intr-o c-elul5, cu allii de teapa
Vilel dupd doui incercdri nereuqite de a-qi descleqta din{ii, tui !i-Ei jurd cd dacd va scdpa cu bine, va inapoia Eantie-
renunld. rului de la qcoala noui toate pldeulele de cesarom- P9 e'are
Intr-o secundi furd in picioare la auzul propunerii ea le luase de'acolo, cu aote in regul5, dar uEor falsificate'
cei tineri sd se joace de-a ascunselea prin ]ivadd! Nagi| Arbord un aer nepdsdtor 9i reintrd in cercul nuntaEi-
alerg5 spre ei cu bra{ele desohise qi scoase un fel de muget lor care-l primird eu strigdte voioase, unele mai mult de-
care fu interpretat in fel qi chip, dar in general Pozitir'. cit voioase, Ei-$i spuse cd era prea pufin sigur- ca -ci-
Ii adund pe cei citiva dornici de pupdturi prin intunerie neva sd se intereseze de rdposat in momentele acelea eind
si le sugerd sd joace telefonul fdri fir, iar cl;tigdtorul vinul era Ia disarelie Ei nimeni nu iI ocolea.
avea sd primeascd de la c'l 1 000 de lei, pe ioc! La aceastS Apropiindu-se de nuc, unde tocmai se inDnghiau sar-
ofertd intrard in joc qoferul oaspelilor de la municipiu, rnalele auzi distinct inima fdcindu-i cr"rac: Rafail stitea
solia lui Nagi! qi Paulicd, ginerele, turtit trine de tot. Cind euminte la masi qi degusta ou ochii inchiqi o eand eu vin'
vdzu cd jocul s-a legat, Semproniu dddu tuga _din,_nou *
in spatele bucdtdriei !i timplarul ii ceru ,,obectul6'. Nagi{
dddu neputineios din miini Ei spuse: Picioarele refuzau iardqi sd-l slujeasci gi fu aproape
Nu-l mai am! L-a luat cineva. . . recunoscdtor soliei cind aceasta se dddu aproape de el,
-Timplarul, om 6are vdzuse multe la via{a lui, didtl rnirosind puternic a luicd Ei-i spuse voios gi tare, sd aco-
din umeri gi termind restul de luicd ce cloncinea pe fun- pere gildgia nuntaqilor:
dul stielei. NuntaEii o diduserd pe romanle Ei vocea pri- -- Existi Dumnezeu, Sempre, pupa-i-aq genunchele
marului se detaga dintre toate, adinc6, grav6 gi fals6. sfinte!
Nea Sempre, hai sd-l cdutdm! Dacd umbld mortul Semproniu Nagit holbi ochii, scuturi din cap ca ult
dupi- bdnui? calut ndrivaq, se eiupi de brat, dar era al soliei, pus peste
Vioele ii qterse cu sete o lopatS dupd git, dar Cornel irl sdu, Ei-i fdeu un semn bdtrinului sd vind Ia eI. Acestir
Vilel nici n-o simfi. Timplarul se puse pe un ris gijiit, r-;osi plutind. Era din nou matol, dar uiu!
lnfiordtor gi Sempre li dddu ined 100 de lci sd tac5. Dupii _.-. Ai crezut ed-s mort, nepoate. . . ti-am spus e* ed
care se aEezi pc finul tlc nllrsc;ll'c rlt' ;lc. sicriu gi-qi evalud "s,ti un mare porc.
foarte serios Eansele de supravicttrirt' ;rirrl in zori' Nagi! aprobd mut.
r8
-- Mi-ai fdcut Ei sieriu!
166 167
cu-un toiag geiger un
Semproniu ritspunse tot mut Ei tot afirmativ'
iar sestul lui Moise, care a depistat
este- acelasi lucru cu des-
;;J.:;;;Jp'i"iati'*tutit'" "tt care' apoi' este 16-
ooperirea unui izvor il;p;
De cc, rnir? mine-t'te
-Aici nu inai ;tiu ce sd rdspundS' Se aqezi la c; masS' nutea sd faci mr-
sat sd iqi verse ot'i"t" ui*uu; Moise
aiurit. r'ast'tlr:uit cdni cu luici 9i se-p-use pe plins, lacrini Iioane,darnuaveacesdcumpere".,ui",pecind...eh.
interpretard alttel, cu respeot Ei in!e-
;.'-;i;; r:runtaEiiculecapul
i"o"r". A,lormi intr-o farfurie cu rdcituri Ei re- uft" tiirrP".i, aite haqdoiouri! gindurile lui Ghiocel N'
ir?i- ra t" scoale chiir qi atunci cind i se anunld vestea Cam acestet
"t;;:"i;oq"'u'-'lJ o mare fabricd de nas-
Pati;;;", f"iiito"i''*u'iito'
Loredana Ana, fugise err qoferul, iar ginerele lingir un nos rece' Nu-l pu-
F;;i-i.6 ; ioit gatit sforiind cumplit lntr-un sicriu aflat
"a-tit"ut", turi mici, rumegate io'intnUtt'picrticrc clc tirnp' fiindci aq-
tem invinui deliberat p""i." din
in spatele bucdtdriei de vard.
ffiil'i;;"p"r"i, tu teievizor' a unui nreci dc fotbal
divizia A, qi era decizia lui de a face dou6
;;ii"-i"itdBtu singur acasi' inconjurat
lucruri inutile ir. ""1
u""iuii^iitip'
'dragi'fiecare in parte' despre care
de obiecte aiins de boala
ar fi putut .a pott"-'1"iffi';;;i
"tnoa"otu,
"uditoriucspre dulapul cu
ilat,"til';i"a-i"' pi"'"iJ oil"; l'"".o oard' d
inimi pe care I-a primit ca
5;;n;;iii'"eri",ia'i;i;;ti"
pu"itu a-i ldsa fata sd se mdrite cu un
mitd de Ia soacrd
ITATAL NOSTRU, GHIOCEL inginer agronom' d" EaretS' odatd dulapui arlus
;;;;;t spte
ln casd, Ghiocet "?;;; iiinetet"'t'tatut ei borc6nat: "O iu-
ceea cc a cleclanEai qi
hesc, avem ,rrrau ,t""iittt" care' mai ales
o ricite a relaliil;'dj;it;;Li deani'.riei'e
gripS' Crr timpul' sotlcra
Din comoditate, omenirea a cdzut Ia inlele,gere asupra in timpul iernii, f"" pt"p"tlii mai vizitat decit rar'
*i"""il"t Ei a decis ci ele nu lin decit. trei zile' dupd ex- a acceptat fatalist ""ia^"-tit" Ci nu I-a- cind s-a mutat in
nirarea acestui termen ete pieizindu-Ei valabilitatea' de- de cite doud ori p" 'i]'p*a'i"-t'oupt"u
-cu de garoafe
dilrn zilnicul de toate zilele; deal qi Ghiocel i-"'i; mina lui o coroand
iilil -;;i;;"i ";I mai "5i
naturale, pdstrind ;";;;;i;e
qi
ev"ntuatitate bonul de
ain-aceasta cauzd, multe lucruri Ei intimplSri minunate' este trcc5tor' iatd s-a dus qi
(de aceea se spune unei femei frumoase cd e o minune ' ") ia flordrie. Sigur ci Ju, tnt"t fle-ce'ui rdu necesar atenlia
ffi;;cr'a" u line un sejur complet, cu -vizitarea im* oublicitatea TV, '; ;;;;; de bunele rele'
##i,"i;tf;i;;"-"il-;4 ne
-rnanifesta bucurdm
;;;iffiii;i, art ci'zut in gurb slirbe a anonimatului care su-rnrinzitoare valente
-it*"a'ile!
i"-lmotfotit cu gingiile eiioze 9i te-amistuit o dati pentl-t1 In intimitate, Ctriolet de bund calitate
iota"u""u. Restil iiocesutui di: digestie nu mai prezintd pentru speculalia *"t"fi'*a"^"" oentru buna sa so-
ii imboldea apt" pti-ftunnh'e' ,ce ln momentele ace-
nici un interes Pentru omenire' "u"u
pu't""t napoton"
De asemenea, omenirea s-a dovedit Ia fel de opacd' lie reprezenta cel ilui uqor amare' se derulau lin Ei
; minuni dupd }ea, cind *orrotog"iile'sale'
"tt"iaiiiii-
utui"l ;i;d trebuil sa aitetettlieze aceste
persoane cauzatoare de in intuneri", ," ui"ul soliei' Ghiocel' aprindea
;;Iil;i dt, aria ae iSspinaire. tti"tei de Brabant lampa de carte' Rfii;t;; fundul.'sus in perne' ofta' igi
a"'"""*pi"-, up*itiu Clarissa jJ pi"i*t", 1" q:tY:" 'r'" iittd' aqtepta si
"ii"l,Jt cteaittcioqitbt ae la- Lourdes' care invalau sd miEca degetele a" ii T3
il;iiil;l Ii se intimpt* ""t'",-tl devind toate opoiabile poate'
i"o"t", nu trebuie pusd pe acelaEi picior de egalitate unui
cu
grup trdgea un oftat qi1iii""-i""ot oUiqttuit'
cu spatele Ia solie
pot"i"uu unui ,,trabant'( de pe loc, in mijlocul
din,clnul doamnei PStimaEu
ie necreaincioqi 9i invidio;i' I)in it<rct'rr;iLupucauzd'. este-srr- ;-ft" ta perete' riigt'aitttit" intre omoplali 9i el se visa
l'ctrachc de la Ma; i se infigeau, i.rv"riiuii dou6,
perflud apropierea minunatului ,i".lt unieva in Vest. La Arad sau Vinga'
de lupul care s-a l5sat mincat de oi'
!i."it, via f'au.ei,
L69
768
/^--

Privca ctr str;tcr.ioard indiferenld zbuciumul economi_ masu! S-ar fi dus pini acasa sd-gi ia-haine adecvate 9i' Pe-
co.s a] c.t'Ior.22, irltrccia surizind efortul real al copiilor de _---Nfu drumul!, hli pe Marte-n explordri!
mingi 5i sorllr,ir (:u zgomot din ,ceagca de nes, de pe care cloi "i"i'ti-i avea patima stadionului, nici pe cea a b6utului; o
pitici sc tril.irtr la un iepure cu fund6 rogie ia gft. singurn dat6 venise acasd Ia orele 2 din noapte,- dar nurnai
Ii'.lrricrrrl arbitrului iI smulse din atitudinea sa este_ -not
Ei-a dat seama ci fusese cu nevastd-sa la
i" revelion'
ticir rl. .preciere critied binevoitoare. Trecuserd incd 4b rle pe fembia aceasta o cunoqtea dinainte de naEterea- ei-: se
minute. ,,Oare eite reprize mai am eu de trait?( -- Odatd i"1"i"S"u" din priviri, cind 1u- se uitau unul la altul se
cu implacabila scurgere a vremii ambiliite sale deveniserd iniele[eau din iuvinte, de zilele onomastice e4' venea -cu
tot mai mirunte. sfirgind prin a sucomba din lipsl de su- ; b-;;;"h" de bretele, avea cleja 2o care-isosea ajungeau pind
port moral. i tn'mileniul 3, chiar purtate zi de z'i, iar cl cu o cutie
Medicii pe care ii consultase disperat nu-i gdsiserd de- de bigudiuri,'madam PdtimaEu numera in dotare 4255 de
cit o slndtate dc ficr', r':rrc irnrcnin!a sir,i grr.olrulseze bini- buceti un bigudiu dispdrind in chip.misterios. S-a gindit
;or viir{lr <'ir1,rr';rnrrl 20(X);i tlrr;lli cl. (liI rlrrl;ti, itsta me- f*ttut", dfr dupd Ce a terminat ligara, sotiatltificat'
a
-chemat
dicii ntr o ;titru I'iirrrlt:a ('r'ilu ()ilnrcni sufclinzi. ,sperase, "e
salvarea Ei el a suportat un clistir umilitor 9i nej De
in tainii, o br.rirlir clrre sii-i aduci la cap somitali medicale, aeeea, orice figar-d ii aduce in memorie pe VIad Tepe!' "
sd se vadd gi el o datd ln ,,Magazin(( la rubrica de curio- Mdcar un 1o1 necinstit sa ndvdleasci in casd, s5 se
zit6\i, cu pozi din fald Ei explica{ie dedesubt: ,,Ghiocel N. t
tupte fdrd menajamente, pind cind-unul dintre ei va in-
Pdtimagu, omul cu trei plSmini qi inima in formd de ri- vinge, indiferent care va fi acelal Meciul, ca qi via{a sa,
nichi((. m"igeu inainte, nu se intimpla nimic deosebit, scorul era
Nu, toate erau la locul 1or, funclionau frumos Ei nici la de z-ero la zero pentru gazde, gtie crainicul ce gtie, iar
irrtleprindere nu-l critica nimeni. Eh, sd fi venit direc- viala iui Ghiocef avea inscris pe tabela de marcaj zero,
torul cel mare la eI qi, fald de to!i, sd-i strige in faldl alb pe toatd linia, dar acest lucru crainicul nu-l mai Etia'
,,Calculele ta1e, Ghiocel N. sint false, strigd gieEeala din Aot* nu-i mai produceau bujori de satisfac[ie- in obraji
qi eI s5-i sustind privirea qi sd-i tune,-tot in fa!d, laudele colegilor de birou, care-l declaraserS solemn, ar-
"Jglil.
,,N{!(( Ei sd dovedeascd, c}riar acolo pe loc, cd a avut drep- hetip de on""stitate conjugalA Ei, zimbind, nl'on1rm'ent, dar
tate subalternul, iar directorul sd inceapd sd-I asupreascd. nu specificau ce fel de monument.
Revoltali, colegii ar trimite o anonimd icolo unde trebuie ParEivul spirit de autoconservare il linea pe 1oc-qi.Ia
gi lucrurile s-ar rezolva pozitiv: Ghiocel ar ieqi din mar- sunrafatd. altfet ar fi uitat sd tragd aer in piept dupd fie-
tiriu nilel mai palid, dar cu fruntea sus qi adevdrul de bra!. 1n chiar momentuL acela, aI executdrji unei
De unde! O singurd datd directorul a dat mina eu eI, "ui" "*iitutie.
lovituri- Iibere indirecte, i1 traversa o stare de leh'atruiie
de un B Martie. Cei doi copii ce ii avea, doi bdieli, unul cosmi,cd.
de 7 Ei altul de g ani, erau dezarmant de normali, nu ii Uite, e gata 9i meciul, oamenii pleacl acasi, sqg nu
oferiserd niciodatd ocazia sd se rdfoiascd. la ei pentru cd pleaed acasd", se duc cu-n prieten, da,. sd bea ceva' Ei nu
au spart un geam cu mingea, vecinii ii ridicau in chip dez- Ln"rn prieteni, cei pe care ii invitaseri cu disperare' upd
gustdtor in sldvi, mototolii dgtia nu spdrgeau nimic, nu se rnaximum doud ore o gtergeau elegant Ei nu mai reve-
luau la bdtaie cu cei de virsta lor, se spelau gi cind nu li neau niciodatS. A doua-zi lbudau Ia toatd lumea excelen-
se spunea, mincau tot din farfurie gi reveneau de la joacd tul sirop de zmeuri aI doamnei Pdtimaqu Ei-i indemnau
-_ unde se duceau dupd insistenlele mamei cu insistenli qi pe allii si-i viziteze, mai ales pe cei pe
cu genun- care ii utau. S-e auzi cheia in ug6: se intorceau copiii de ia
-
chii intacli gi hainele in regula. La intreprindere incd nu plimbare, mereu insolili de mama lor-Ei,pe- acelaEi traso-u
se prezentase nimeni sd ccari voluntari sindicaligti pen- uoa" maqini 9i nu erau derbedei: muzeul de
tru o expedilie pe Marte. Nu-I cunogteau ei, celelalte 4 "n'umblau
zrrologie aI oraEului. DacS-ar fi intirziat, ce sca?dal minu-
rniliarde de suflete de pe mapamond, pe Ghiocel N. peti- n:rt sjar fi putut provoea! Oft6 din nou qi iqi oferi o micd

170 171
diversitatc irr rrrrir;rr,t': sc inchisc in baic zimbind sardonic, ii spune vreo doud despre muncd qi
ca un pensou. tlt: Iiodin, firul fdri a" gi irc,kr c.rrtirruir lvantajele ei. De aici incepe un tras cu puEcoacele!!!
Privi un sli.purr ;i ajunse iu sfir.ryii ,,1 ;;i,;l;;::
ca totugi este un onr
feric'i t. "o""t*iu
VA cauti o doarnn5, Jorrutru" PdtimaEu! strigd fe-
-
rneia de serviciu de jos, din ourte.
-- Ce-i, Ghioc, e in teress gri Ghiocel rdmine impasibil, cine sd-I caute peoel Ei mai
:-
Narc-isa patimaqu, t!::.$g'a"Jr1;13 s j uliu ales o femeie, care-i doamnS? Desigur, o glumi proastd
Numitul Ghiocel, a colegilor, care in marea lor suficien{i-r crcd cd sint gro-
maieu, surise strimb d-e ,pocnindu_si bretelele purtate peste zavi. Apelul se repetd, de astd clatir pe un contraalto care
tot:
.^ - Ehei, femeie, dacd ar fi nrrrr:ri llrrrt.;r, (,rr un carbo- nu mai poate fi ignorat.
cif s-ar rezolv. totir r !'l'.rLt,',i,,tii,,,"''ii rt, r;,r,it,ri!i lgi stringe meticulos hirloagele, igi pune strategic c5-
sum si-irr 11iisi lt,lrt,rrl. l:r .rrr<,rrir.t,;,, i de con.. trimara, sa vadd la intoarcere dacl i-au umblat deqteplii
1r,i,, I,r,r,t,.,,.ii l:; ;;rp;;;_
zitori, un r,;]rbtrrrr, rlt, slorrur( 6ia prin hirtii Ei dind din umeri coboard hotdrit sd Ie facd
tip! lncd un eirbunag acolo $ili dir;;; ri,,i,, r,rr [o111[1,1t', rlt, ori<c_,
toli gestionarii nc_ hatirul, altfel n-ar fi avut zi bund cu ei. De altfel, scrie
cinsti{i! Tu nu vei pricepe aceste lucruri, egti unici s.! cu pix.
minunatd in suava^la nietiinfd. T;;; pi ;i; fti_;,li De departe, zdregte, intr-adevdr, o femeie, dar nu Etie
fdcugi vinete, mamd? dacS e doamn6. Doamne, ea este invdlStoarea lui 51a mic,
tovariqa Trdsnea! Femeia se agiti mdrunt in fala porlii,
- Da! $iunincd
Domnea
aEa cum ifi plac !ie, cu rnaionezd.
calm absolut'UniEtit. Nu era .ri_i"'rru o l:dldngdnind fdrd rost o sacoEd uriaqd in care, probabil, are
o clasd intreagd cu tabl6 cu tot. Cind it zd.reEte, se lipegte
razd de 240a0 de km c.are sd re tuiture
Cu maionezd. Atacind, - i;iL';i;1;"fi": de grilaj Ei strigd:
;h;;,
Jeii -i.,"i.""'-p;;i;;;:
Ghiocei se gindi supdrai ta faptui ca pind TovarSge Ghiocel! Ah, tovarSge GhioceMupd care
avea foarte mutt; atunci,
la bEtrineip rnri
cri,ig"-,itn*;";'il;i?-";:T - nemotivat qi incepe s5 scurme cu pantoful.
noEeqte
sd dea gu et-de pdmint, darr se ,ii.*n-li,,ifii Copilui, tovardEi invSldtoare! Copilul! Ce e cu co-
a mai vdzut bitrine{e fard hibc? f;;;;;,;l;; - Imagini terifiante ii zburlesc pdrul
pilul? de pe ceafd, ce1
Mdcar dacd Narcisa_s_ar fi pretat la ceva, gen Ce pe capul propriu-zis nu mai reac{ioneazi de ci{iva ani,
sd sd hirii", au.
,,Dama fiind lipsd.
::."-:?T_.1ii,.,
gurul ,tuseascd,si
eveniment major din via{a ei a fost ,""r?"."" lii
?irriisiir: Oht nu trebuie sd vd speria{i aqa total, nu este
dinte de tapte care id'''dses_" p;ir;;;" nebigai--in-,";; "".,1 nimic - riu, aE spune cd e dimpotrivd. Ciudat!
ca- un japonez care n_a aflaf cd e gata M5, se gindeqte Ghiocel, de cind trag femeile la md-
- printre dinlii de maturitate. Oocto?ut al d;ile; ;;;"i;i sea inainte de ora deschiderii? Se di mai aproape qi o
- apoi a dispdrut in gura
rat,
stomatolog;:;;_ adulmecd politicos, dar nu simte nici o adiere cu specific.
Narcisei, de unde sra intors
la un deget Ei cu o fasole albd. Nici *a"u, ,r, -u invdlStoarea nu-i observi manevra, continud sd vinture
luEcat
durut-o, cu toate cd doctorul i_a dat o porlie saco$a aia uriaES, cu care-I atinge pe Ghiocel de eiteva
de anestezic ori peste miinile cu care incercase sd-i potoleascd migca-
capabild sd aducd boul de bundvoie la abator.
La televizor se cinta ,,Hora Unirii(., hai gi noi, Narr.cisou lea de pendul rimelat.
sd ddm mind cu mind gi sd mergem i* $titi, piuie ea, cu acelaqi aer zdpdcit, existd pe
- lucruri
pjnule o sdruld pe frunte, intre Eigudiuri"ri"ur...'f,"rt*-ld
si intt,:rr,." ,oul
Iume minunate pe care nu ni le putern explica gi
tele. Cele doud pistoale i se intg ?mcJil,t'i"l',:., I)oate e mai bine aqa, sd rdmind invdluite intr-o auri de
instantaneu ii rasare sub-pleoapE .ap,ir,,r.,i il; """rtJli rrrister gi inefabil. AdoptS glasul pedagogic: ;ti!i vreo mi-
care-i cere imprumut, pinf,la chenzind, nigte bani. Wril; r rrrnr', dintre acestea, tovar5ge?
R"];;t
172 173
Ghiocel, <:ir Irr <'lirsii, tlrcpfi;i Itira s;'i t'lipcirsr:ii: rnulte nuanle Ei simte o nevoie concrete de a lStra Ia ure-
rlc ltiutra din Insula I'ir;tolrri, trivariulill r:hea recitatoarei in trans[.
- Cirlrii[inilc
inviJitoarr'!
-- St;ri jos! spune femeia, dar tEi revine. Scuzali*rrri, ,,Cit cintec Prelins Pe evidenle!
nu nriri st,irfi pe vine, sint pur Ei simplu uluitd, as zice Mecut un unghi mort s.i :rvem. iubito,
rhi;rr inspirirnintatd superficial, dar inspiimintati. Geometria noastre, prolrrietate personali
Cot,robdie in sacoga de naufragiu gi scoate citeva file La subsuoara ei se uitd,
rle caiet, cu marginile zdren{uite. Poftim, asta e opera Nepisarea oraqului, ridicind
fiului dumneavoastrS, Clopo{el Pitimagu, din clasa a Asialtul Ia rang de Premisd(.
XI-a bil
Ghiocel se posomorigte brusc: ce atita mascarad5 pen- .- Dacd nici asta nu e poezie de excclptir:, atunci clc-
tru. vreo pozn'a de copil cAr('lrll l':t<'r'llozrrr"/ Asir sint fe- misionez, stagiar6 cu catedrd, md duc pind la inspectot-a-i
meile .rstclt, dirr dorttcttitt::;l;rlrrl l:r t';ri,'rlli si inghilitul, gi pun hirtia-cu semndtura mea pe birou, spunq hotdlitd
ltrlrlulrri rlt' r'r'<.lli, uitc rrrrrlc rlrrcc Ilirrr,, to(ur;i, r'i'i irsta invelatoatea gi Ghiocel" inclini sd o indemne sd facd tr"ea-
mic s-it pus, itt slirsil., 1-rt. r't'lt.! l:lritiirirsLt. sii lic 1,;rr':;iv: ba asta. 1l priveEte pe Ghiocel in luminile ochilor qi cu
glas stereofonic contlnrtd: astAzi, 17 octombrie, anno do-
- A facut vl't,'<l
Xnvildtoarea
l,risnaie, tovardqi 'I'l'i.sne;;?
nici nu-I aud-e, fluturd cu frenezie Liir* hiri, fiul dumneavoastrS, Ciopo{el, de 7 ani gi 4 zile, dirr
tiile qi numai cd nu gingureste de fericire. clasa a II-a bi, a scris aceste versuri la compunerea ce1
Totuqi, a bdr-lt mctdona, pe un tond de refuiare $i s*a le-am dat-o cu tema: ,,Ora;ul nostru, floricici intre flori''a!
trezit in ea spirtul de rizbunare, de vendetS, sau de ve- --- Fugi, femeie, cd te c;ruii cloctorii! ii scap5 lui Ghic*
detd, conchide sirnplu Ghiocel Ei primeEte, fdri rea.ctie! cel, dar ea nu aude, il privegte cu un soi de :rtlulalie pe
hirtiile. care Ghiocel a mai vezut-o Ia un cdlel care aEtepta far-
-* Hai! bucura!i-v5,, impreund cu mi.ne, pe din dcul furioara cu lapte. Se sirnte disirus in totalitate, se mirA
si ne fie fericireal Trdim un momeni rnare gi eu, s6. rlu c[ e lntreg, dCr e bine cd are bretele].e sub cdmaq6, altfel
uitali sd spunefi lucrul dsftr atunci cind trebuie, i-am Ce- s-ar nirui fleaqcd pe trotuar.
pistat aptitu.dinea. VA invit Ia o cafea, tatd de geniu ce sin.tefi! Acoio
Ghiocel statea nemjEcat, palid si nr:fct'it:i1.. Era derpdgit vom - hotdri cum s6-i indrumdm pe rnai departe paqii
clar de evenirnente gi de temperamentul tnvA{Atuarei" acestui poet aflat in clasa a II*a Ei in plind maturitate
Aceasta ii smulge hirtiile din min6, face ciliva pa;i ina-' creatoare" Sd cl-ribzuim cit sA r15m gi cit sd nu dim spre
poi gi incepe sd strige: publicare gi publiciidlii, prin mass-media Ei printr-un vdr
,le-al meu'care e slujbaq Ia televiziune, la camere. Intre-
,,Orfice cii, pin5. unde suflete fine caloriferele din camere. Ghiocel insf; ezitir din cauza
l{i aqterni mantia de tiran r-rnei recente paraiizii infantile. I{ai, dom'le cd arn 9i de
La picioarele celor care de mult doud coniacuri mici!
Au uitat sd mai umble?6' Ghiocel se lasi tirit c1e minecula stingd Ei de soart6"
care-I line strins; cu drepturiie de autor mai vedem noi,
Ei, ce spuneli nu e minunat, cu adevdrat? In-cre-
-.
di-bi1? ;opteEte tovardEa Trdsnett.
Zic cI ati bdut apl de foc! rdcneEte disperat Ghio-
cel,-dar inv6!6toarea iI intreabd nu pentr:u a i se rdspun-
de, nici nu-l asculti, de astd datii far:t: pirSii inainte gi Pind la urme s-a dovedit cd cei doi au putut lncropl
ajunge cu nasul in minecu{ele lui Ghio<:cl (-'zrre se lipeqte lrrrnii necesari nu numai pentru doud jumdtdli de coniac;
de grilaj. I se uitd in cregtet Ei vede pilul vopsit in mai lr':r mai bund dovadd o reprezenta Ghiocel N. Pdtimagu

L74 775
prin parcul ora;ului in pits girrrn;rsl,ic, <'inl.in<l
(:irre trecea
. Ochi jucduEi, continud Ghiocel, cu_n mers
il {inea gura. De gindit insd, nu miri 1xr1.r':r si-r gin-
<'it
;rlinfcsd gi coaps6 de balerind slabd.
de
dcascd, nu-qi aducea nici mScar aminte culn o r:ltt'lrrni"r pc -- l,ucreazd la voi?
soacre-sa. Starezr asta a lui a fost interpretati just tlr,
invdldtoarea Trirsnea, care l-a {inut politicos cu capul sub
-* La noi, ia allii, pretutinrlcni r-rncle intilnesl.e onul
c:ri'e si,-i corespundd dorinlelor.
un robinet pind Ghiocel a inceput sd horcdie. ** 9i tu cu o stricllicd de as1,zr, coiectivi, unrbli.l
L-a qters cu batista ei, l-a scuturat zdravdn timp de :\curn lind gEti in virful clealului si pe buza malutui?
cinci minute, dupd care s-a dus acasd, fiindci Ghiocel Alo! femeia, te rog sd nu o jigncsti . . .
{inea morliq si fugi cu ea in lume, ,,lu5m tro}eibuzul qi rd, -uergind" unicd si abundenti, ai,uirci cinrl vtea.
"fi" fecioa_
nu ne oprim decit la capdtul lumii((. Si cu
mine a vr"ut.
S-a dezmeticit totusi, dupl ora 22, si a luat-o qi el Dqj", spald-te pe dinfi cd fi-s verzi, cino sl,ie cc
spre casi-r, cu o putenric'ir drtlct'r. rio r':rJ'1, int'ii ncrcalizind
MINITNII,A r';rrc tlirlrt:;r' lrrtzrr;t irr vi:r!;r lrri, ii l.rrlburase
ali. _
bdut. Narcisa strinse o rogie in pumn qi ficu un brrlion
irrritlgirr,'ir rlr' l'icclu'r' :,',i ;lrrtPt ;t lrrrrrii :,i ;r Ploit'r'!.ici r;:rlc ln
al deznSdejdii.
Intors de la baie, Ghiocel rdcni:
lurnt.- (.i urrr ii r,r':r itrrurt'ii liirrclr:ir ntil-r<'its<' <'il.r'v;t l't-ttnze -- E SoctrLa, clltcir n-ai intcles pini acum, esl.et destl-
de nuc, sugestia arpar'finind unui tip de virsta lui care sc nrrl cu pscudonim, este norocul ce ne_a ieEit in cale sub
cldtina Ei eI binigor pe picioare: ,,ascultd-md pe mine, fo'ma copilului matale! Vezi? se bucurd
frate intru maligane, mdnincd frunze de nuc, sint mai v,lrU,x" gi-*ii
rele ca fierea, dar acasi nu-!i pune cucoana sucitorul pe in rime, ereditatea l-a pdscut pe dla rnic"t,,si acu,n a dat
n'Lezenter!(, l-a pupat in chip de consolare Ei Ghiocel s-a
pe dinafard. Narcisa. ii- plivea lomplet aiurlitA. frlu fd pe
geloasa fiindci nu ai de ce! In afiri de tine r,,
pus pe mincat frunze. De aceea, cind a intrat in hol, avea
o figurd de asasin care qi-a scdpat victima din mind. De nici o femeie fizicd. Jur! Ei puse mina pe o carte r,le ".rrrnlo"
brr*
ctttg, ce o impresiond foarte mult pe
spaimd, bigudiurile Narcisei stdteau drepte gi in sus. Ii 1ge1 Narcisa.
sdri de git, plingind, dar Ghiocel o indepdrtd blind Ei, O ldsi sd stringd masa, apoi o iud pe dupd. umeli si
prinzind-o duios de bdrbie, rosti: f_ ];e1a
cu blindefe pe un scaun. Ii vorbi ,a. gi p" infelris
Doresc maionezd fdrd vinete! lfi voi vorbi ea de
raclnd cocoloage de piine. pe cind termind
de viitor, era mintuitd gi o piine de jumdtaie Ei planut.iler
-
la birbat la birbat! f.ifog""nl
Narcisa trecu pe bocet de cor antic gi Ghiocel o pri- pe care o modelase cu entuziasmul imaginafiei.
ar6ta ora 5, dar celor doi nu le era somn. *Totqi, CEasul
vea cu miinile in golduri de pe everestul tainei ce-o afla- Narcisir
se. ln camerA se auzeau vocile copiilor Ei tatdl de geniu se intinse imbriicatd pe pat, fredonind:
,,Mai,'mai-;;;:
rlilail;r((, iar Ghiocel care se birbierea in biieii't.igJ"'"r"]
se lumind. brusc. Pdstra incd, pentru deplinitatea atmos-
ferei, aerul acela de condamnat la moarte care a afiat cd reu cu ochiul, ceea ce o fdcea pe Nalcisa sd moari
cle ris.
pedeapsa i-a fost comutatd in muncd la domiciliu. Dupi ras qi spdlat, Ghiocel se cluse in camera copiilor
Narcisa se agezd pe un scaun in fala iui qi intrebd .
si, privindu-i cum dorm, rnai ales pe dla mic, duse
hotdrit: ntina
la un chipiu imaginar qi rdmase inclemenit asa, inlr_o
Cine e femeia, domnule Ghiocel? NIi-a spus o ve- impecabil5 pozifie de drepfi. pocnindu_gi breieiele
cind- cd ai fost vdzut de ochii ei, intrind Ia bra! cu o fe- nlel's, se opri in bucdtdrie unde_gi unse o feJie
ciin
rneie in bufetul ,,Ciocirlia(. de piine
cu unt. Tei:mini de mincat, Ei ascuitd o clipi _or_eitrrl
Oh, este o femeie minunatS! Inaltd, cu piept bogat,
- corn al abundenlei. . . Nlrcisei apoi atacd gi el
ca un
ciiruia ii puse gi-un benghi -sol-iclar: ,,Mai, mai, mai, ailaila,r,
Aha! Deci, mi-ai pus coilrnc, clorrnule, nu-i ni- final, cu un ,,iuhuhu!;, rdsund-
mic.- . . amenintarea NaLlciscti ct'it ltoLolit,a gi cu atit mai l.or.
periculoasS.

776
1? - Dumintca la larbd verde ffT
I,'loricel zimbi stingherit gi exccr:tA orclint:lc plirrril.r'.
A;tepta intotit'cel'ertr coi:ilului cle lir ;t't,l;rli itt '';r"'t ""r lTsrr il izbi zdvavdn pe Glriocel in lrunte, claL el o primi
'clncl il vazu u|cincl,iugi in casd gi lr.rir rrrr ziirr'. l'r'tt
rilor; r:u seninitate:
tr.u oi'ice evenluitlit,irte mai lui;i un aer [lt'ilv' ilsil
('llrrl
ii gacle bine unui pirirrte cu copii degtepli'
-_ Ce s-a intirnl:ltrt, Cloirolcl? Ai neccsitali?
'Clopolel Lasa-I pc l.'loricel si vind in cttmer-i, c:5 nu nli de*
ii slltise ctuninte ,,s[rut-mina(' 9i Cillioct'l rr.' -
lanjeazd.
riclici cu' br-rzc'1e zinbitoare, cit toatd gur?,chiar ::i seqi.1'ro:rtt,'
cirrtl T:rtdl gc'niului ezitd o c1ip5, sclrpininclu-sc pe bila
nfft-u fird
-if"""-p"ng1. qoviire cd o avea pind la urechi,
Acum clepdqea toate agteptirilc ;i copilttl lucitoale cc ii linea loc: cle cap 1i aprobd:4'
ir l)zrcd te stirnulc'i rz.it, si inl,rcl lc;i ptt hiil<:t.rlr, tr:rse
il-- privi iu capul Pe un umdr. acr-in picpt Ei incepu sd pl'ivcits<:ir strittlit <'tt ot:lrii rniji!i.
": t-iai, s$-1i'dea t:rta si mir-rinci, ltolla. sltsl'.1i-1 cluse
,,Alelgali incolo ;i incoace, oatneni cc sintefi, iar ait:i stts,
irr l:rafe pin.'r ting,i pliti. ili, r,r, lrtiirrirtr';\ rlrttrtrtrr'('irltn;u, lir etajuL III, irpartumerrt.ul 95, se scrie Poezict, mil
,'i't'ltii,li'prri, <'iiirrii,i 'l'' l)r)l("';;lrl t';rr'tri[;r rl. r"r{''l'/ A:l:]:"
I.irrlt,,'i,,r ,,i,l,,,lii, 1,, irirlilr irr :;1,,,r.i,,1rrr i .rIr. r.;rl,r'ii ;rrr! 'l'r'
('lI ttttttl t';rtr'
I'ir.i rlt,ltr t,lt,r,it, trrI Iiirll,t,r',lil, ri;lll IIlil('ill
ut'lr,'tit i r'ultttt isnt gt'rrt't al' In asteptrtL'ea tclevizirtnii, stiitea crt Narcir;;r la nrasli 1i
"'- ijorrif"r, total Suirn[cit, sti-i'rgea pi.:ir,r'.lc tleasup'rt faceeiLr bilanlul, la clouii sir;rtiinrirri ilttpir cc) Clopolr,.l
st,hci ii in ochi ii jucau llcrimi : I)iitima;u se ddduse in petcc ca poct,:
-* Am fdcut cc'va riu? irni clai carne? ,,PasiLea rnlrii((
-- EdituraRevistele vlca tin volurn pini lit
* Foarte rdu, oftd ipocrit Ghiocel' Foat-te rf,u' cincl ntt 1 deceinbrie. - gi ele, clar m-am gin-
se inghesuie
n,,-ai spus ce scrii po"ri"' SA te-ajutlm si noi cu un sfitt' dit si dim numai Ia alea ce au foaia mai velind gi sint
o metatori-cloud, ,,5ofo'nit", t"Uina"-gi -vipla: nu-i ni- mai lunale. Astea de-s sdptfuninale ies prea repede . . .

;J,-il t"t'ie inaintc', bdiete, toate condiliile Uite- aqa n-arn gdsit tladucdtor in japonczd, mi-a lecornanclat un
-ai
,e Lil ora 5 te apuci cle scris, clar? PinI l:r 7 sd-nli coieg pe unul carre se ;tie de-a finlande.za, nterge pentru
e1e pe }a
scrii citevtt poelne-, bint?, sd mealgd tata cu
"r""ura.
{ila voie' i;i
inceput si limba asta.
qi rc,vislc' ll plivi'cunr rninin."i 9i' -- Gl'rioccl, nu tc snpdra, clitL' mie tleaba astit nu-n-ri
".iit"ti
*i"ia oitl"tia: m5, Clopotcl, tu nu le-ai copiat clc undeve? pl;rcel N-;rm fost miri lericifi aqa, fdrd poezia lui Clo-
S;;;",;;u rni faci cie'rii acutn in culmea t'incrclii! polcl?
Pdtimagu senior o privi cu clispre!:
in nrinte cuvinte de aislt-':r '- Flenrei:l rimine tot femeier, chial clacir-i bdrbat in
-' D;' cu,,i naiba i{i vin a;a anumite situafii! Do:u' nu-s timpit sd clau norocului cu
' 'i)opitul i;i flecd f unclul tl{: scttutt, apoi i'iclii:I
glcle?
trigte
l..iciolui? Miine-poimiine, nu tcrmind bine lic--eul ;i este
or'hi ttlrt'i si lrrrninoSi : in nranlrnle. Pai, ia gindeqte-te, sd ajur-rgi sd inveli tu de:s-
* Uite-aqa! pre tine insuli. EEti depd;itd Ia toatc capitolele qi pai'ii-
(ihiocci N. Irdtimalu se ilcclttr-ir dc acolcl cu rlsl:unsrrl' glerfele, Ias[-md pe mine si md ocup cle viitor. Tu ai pre-
Se rluse in carnera copiluLuti, verificd tenrperalula qe u.n zcntul la dispozilia dumneavoastrS.
t,lrmo-"ttu cun-rp6lat cle dimineafd, aprinse toate lunrj- LasS-i copildria, Ghiocel, clacd e aEa dc geniu cum
irile,, aq"ri inci o clertit hir:tiile, cele 4 creio:ine, doui pi- -
se sprlrile, o sI fie Ei mai incolo. Nu pri.cepe tabla inmul-
;i-siitout lui cle sern'n'd"ttt't"i, apoi icsi in vir lul pl:]":';
ittlt'llrt slt lilii ;i tu it .tii cu nasul in hirtiile alca. Ieri a luat un 2
lelor. Copilui sc alczzi r:trlt-tillt't'l)o s('i lull:rilrrir:it-sd1
""ti genial ia geografie, fiindcd a sputi cd Durrdrea se varsd in
scrie. Biiiatr-rl ccI r)lill'(', l,'loi'iccl, it gisi ;lo irl*
MureE.
gcttuncltlat l;r grrura clr''ii' -_ Daci chiar te intereseazd, apoi sd gtii cd asta e o
"'''::"M;i-ii""ta"i""i, si nu rucl ' i |r':rPi|i! l"r'ate-llu licenld poeticd, madam, poelii pot orice.
este un Poet!
12+ 179
t78
ta, clal'tlupti tiia sir nu rltiri vii r;ii trri r:t't'i - - l'lu striu poezii, iar Clopolel pir:teazd' Uiti-te!
Tatil geniilor nu nrai vcdea"Iar6gi urme un tlatrsport
-.'l'r't:aba
salatd de vinete cu rnaionezS, cd nu primc;t'i ! deloc'
,1,' ;;t o*".ut" Narciszr
-cl;;;tr"in-o drSmuiamurmu|a cu glas stins
- Tie !i-e ginclui la maionezd qi lingd tine,.tlup dirr "'' A'fo- ;;;; ta mine,
tlupul t6u,'grupi
'ui"i sangvind din A II-ul tdu, scrie pentlu
mi-i ctu""u, dacd nu-l vezi cu statuie pe {lhioceI. aducea cu el
viitorime, Acesta, ca sd evite disculiile cu- palnra'
cina o fi major de 18 ani! LasS-md singur, bucdtiria Vd c'ite.rn ci:eioane o planqd^de desen' Se aSezd
a;teaptd! ii;g; tui"a-.au qi in citeva mlnute it zugrlvi
"otornt"--Ei
- "tr1(lr-
Y.l
i"iE"t deosehit cum stitea t'istignit' t'u pij:rmaua '
-
pi"a la subsuori 9i miinilc pc picpt'
John Wayne il intrebd t" tnitr;t lrr :plrl: "rl1a Seamdna ur de binL, puiqor' {u clc ;rcort],It]:;
_* R."rtia_mi, binc de "lt-,
1Ol, piilittrrrst.ltrr, r' lrr.rrl,r rr rrlli-
-- "ai'illi
<'isa si rrai turni plevenl'iv o cani
cu apa pcsle otto"ll-l
ttrlt oilt.ll t,l'i i{i r.r.r. 1ttlr.ziil., lrri l,illlr. ll..ll All[t.], 1ri..lr,;r Ghiocel. Acesta o prirni resemnat qi se intoalsc' gu Jrtla
tit tl o l;i po;r1li l'i Irrt,::il;r rriti t;t:;ltr'(llt:llr)'rl. lrr Jrt't t'te.
(iltit.,r:rJl il .lri,l.i:;, lr"i rlrr:;t. si .l ,rrrr:r l;r:,,lrl:
.- 11121p1p, tle c'ttttt)itstctn ,i" multi vl'en1c' itrnnlrrul r:i
'r.ivi
d,e tif e, 1re ririne nu md spcrii cu piriitotrrea aia r:u
buto-
Clriocel se tiri;te clintr-o canrt,rS lrr alt'a, incapabil
sd
i;.$ N; iti aoo nici un vers clin crealia lui Clopolc1' foarte
se fixeze lntr'-r-rn toc a''u'trc; sc simte fulat
r-ndcar de ceva
nu .tmtriat clupd ele pind Ei coman;ii, apaqii' un- vir simte
Uncle le stau picioalcle' le ;;;-;i;ii lui, care "t i-u aparlinut niciodatd; nici
de-al lui Winctou 9i degeaba' absurdul :rcestui sentiment, dar nu- are chef m'lcar
std acum scalpul 9i scalPelul. a fost vis sau rea-
ua-or"rotir*re dacd ceea ce s-a intimpltit
John Wayne rise scurt de tot ;i pir;toltrl lui lircu
-
Iitate.
,,BLTM!(( Ca de obicei, copiii sint la insecte, la muzeul zoologic'
Ghiocel sili din llat, clt'cpl' in rliiloctrl t'irtlrt'rci; de clin- iinpreund cu Narci'sa; Ia televizor se.transmite un meci
colo se auzcilll ,g,,it't,ri.,' pr:r'r'ipil'lrlr'' It'si cu nLqcltlu.Jiung
'zi.i i'u. liin{,ir: t"ir"t"i nu imbracd astazi decit
si pr-i'-rul luc.r'rr pe.t'.r'il Ifl,r'ir:cl, llitiatul ;;"I"#;I, i"t t.ti Gtttio"el
pc covor r:iollurilc tlrrt'i virzr-:. ;ri*"| "u ,"rr,rn.1,'ur'le, "r resemn'lrii ;i umilintet: Y":,lt
cur.c ticluni-r cle el se.:pl'":t:
""i'*u.",
-_Cefaciaici,me,latmiczutnoplii?llrst'isortlttirnrbul'i ir veqnic,i rezr:rvd, cugeti Ei ]llpl,Iiisil il;
lilca
nr.'ria iL spr'r'ie; timp tlo eiteva sdpldrnini a trebutt
Copil'-rt, iosu t,, faif,, ascunclca ceva la sp-ate.' -Gliicr:el i"fi .'otioritafii omene;ti, si rdipundi la intrebiri care
r" pa;i nrari ,;i-I qtlnlg de mina dositd' Copi- ';i gi-a
l-lll aveau nevoie de rispuns, a pozat televizirrnii
tut itringea in pumn ni'5te hirtii' Ghiocel le despf,turi
"pinlriu'cu
rlorit clin toata irrimtr ii tl uu vtlaleze filmul' dar biie{'ii
febril. buni, s-a vizut pe micul ecran' chel Ei
* Poezii! Aha, furi poi'ziilc lui fratc-ldtr? 9i "ple:osc(' t.tnt ,r-r*r"riaEi
voios ca o leclamd de suzete'
una dupd ceaf6. Deschicie fdra chef ; in prag' zimbindu-i feciorelnic'.std
Copilul calnl, cu obrajii in flicdri ii spuse:,. r- -.-.,.:,. Elvira llrapure, vecina tor, admniEoar6 bdtrind Ei dactilo-
__ Se qtii ci rru Clopolel scrie poeziile! -b'u Ie sc'i'tit
glafl
" -] D"r,njez? lubuie ea cu glas gros' suflectndu-;i
cle zece degete.
t'si el le dd ca ale lui'
'crtio"i patt'tic (ru ce-
i,';i;; i""t" repede,. izbindu-se pcste un
pAti""'d;-p^,.not- Narcisa' a sdrit cu nepirstrt'c buzele-'.
nld pregdteam si-md ln-
ireinfarct gi i-,r turnat in cap citiva titri dc irpir' Dezme- -- Nu, r1omni9oar6, tocmai
lind niiel. Iutra{i, ii face el loc, poftiti in camerd'
ticit, Gliioc"f ," titfi"a pti" plopriilc fot'!<' pt': picio.arele
qi ," t,itiii p"-*tt pat' Leqine clin nou' fiindcd Elvira se execute prompt 9i se instaleazd in fotoliul
din spate iui, ala cd el rdmine in picioare' Sesizeazd cd domnigoara
ftoricet nu-i icrtd palma peste ceafd'
181
t80
si
:i('uil,il l;r blctelc'lct ltti r:oloriltc;i <'irrr rgltit,;tr;,', tlitt'rrrt-i Gltiocel N. Pdtimar;u stir in f otoliu si asteapta Din curte
l)irsi. N-er facut-o 1te J3tu'bd-.AlbastrA niciotlirl,ti, r'tt :rlit,
rece'
i".;;t-;;;cir'rl. Linga ei se sleie;te un nesCopiii I,i neneit
nrai nrult il tcntc'azir ilclrm se-i fure un sirr-tt lertLcii it:;1t'i;r ;.'-;;ii; un zbierdt io'midabil: ,,Ma'ddd!
cu chip de cai indriigostit. -.-iriitir m-au ptls sA mzinir-rc nisipl(
l'itimaEu
Nici nu qtiu cum sd incep, tovat'dqe dL'agd, fltt:rr geniilor clir clin uurcri: sd se clescurce Nat'cisa' ea
Narcisir st5 in
- Prapurc Ei aprinde o ligald rnirositoi'rt'c cale i-l lc-
iiivira le*rt <lrtt liber, au niu;; q:aina cartierulrti'
irctiveirzi pe Tepeg, asculincl o critic(r de lenut'. "-
balcon ;i ride: acurr pcntt'lt urt
Dali-i drurrrul cu inceputul' pc drurn :rllitl noi trt: -- Nu vA sf"'itr-riesc sI-I deraniali
-
si r:utrr r)ur]tn rle nisilr. Asearil nii-a venit dimineala ;i ac'trm e ctt
I
la o ricle clin nou'
Aga mi-ant gi inchipuit ci sintcfi: vilil itr cxpli'. :-"1;iti g."". A f,rst $i c'I bcrc'' $i
nriu-c- ;i clecis sd puneli llturctrrl 1le il La televizo, ,u'it,i.t rezultatels trir{elii lotn', l)r'i vitrLl
(llrioccl o privt'i;t(! lrrrrll 1i tirrrpil; r;ittrl{' lr('voiit :i;r |j(' hotestcsDr.cusit,Ghioct.lscoatetlirtbttzutrarlfllClt.lc(lc
:r; ',/,1'. Ittr'l'r't';r lrrltt:;i llri t'iirrrttr;i ttt 1tiIio;ttt', r';l l;;i tttt rlrrlii i;;:; ';i n"o,t^ri snre in picioare.' se apropie rlc
nllll:t rit
rl;rt lilolJt'irl;r cii pi.irrrtt:ttl;t i i :;r'ttt lit ptrr;i l;r 111' ztrr'
"ti'.."i;n.
ecran si vilclit nlai bine, se convinge si-st tlttr't:
!,it:ri-ta it,t i se artdir sughiiul cle
s;rttisfttc:t'ie'r
liltt i,rrt sii vti sl)t.l' ( ()ll(:l'r'L t'r: tl,t't,st l Ntt 't'.lt':lt'
rrirlri<:, <lttnlttc'itvoitslt'il risllurrrlcll;i <:r't,,dA(6 siltl ,,nu(('
Ghioccl riclicd clin rrrltcri. Ce-i pasir Lri cle clorin{elr'
tronrbonr-tltti Ssta rLrjat'?
-- Ain auzit ;i ln-aln br:cr-trat ci ali zi-inrislit doud
genii la interval de doi ani.
Ghiocel mlninci o l.lmiie itttitginirri lle citr(l pttlle nilicr r

r:lrinini.
Eu mi-s fatd bdtrini qi singurS' Odata an] vrllt sd SCIII'I'A LIMORISTIC]\
rrrd -logoclesc cu ul1 tinir, r.lar ntt i-a clat voic solia lui si
mi-a sinuls anumite fire clc pair tlin cap' Nu sc mlri vecle
itcllllt, it lini;tcs;lc c;l l)c (ihi()cc,l (1lrc ir itrLins instinr:tiv
t:it1lrtl.
subsemnattLrl coruel llclt'ea, tlil tnesct'ie ornr cru.-speciali-
I|cmejc ingratS, llluillltlra Ghiocel sti nu se qtic ctti tatea om buu, itl cieplilla meit jlcultate mintal5 fitcuttYr
-
se rrclresc:tza, so!.iei prezttt,ptivului logoclnie, sau Elvi'ei' si diplorrrrr - q1-
ia-zi, clrcpt t'r rt'e llol prezctrtrt Iir ncvoie
- - AEa cd acum, cincl sirt'rt cd amurgr'tl e 1re aproape sirrclu-rtri in ct'rt mai'iplt'ir.li'lir contli!ic fizicd ;i nlolrlil'
or-r CrLrpu,.jculele sale, vin sd Yd r"og sd-mi faceli uu pttstiu a'rr*
nicioclatd rnai voios ca icutrl, d,rcsc sn l.s clin vren're
rl,.'bit-rc! ,,'tit" lr,rt-'.,,.i materiale Ei spirituale care imi 1llarlin' fit'
--- Oli<re! Vre!i fAini, sare, piper?
nirste
*- Oir, tovardqe . Ce clellarte sintefi dei
it'ritit"t'taE.t . '
in linie clreapti, fie nu, urmitorilol-:
...vecineitttelecares-zruitatgiserLiti-rclearnir]ezilt:
ceeil ce dorescl lSrusc se ridicl in picioare Ei-l sperie pe
Cihior:el cu privirctr ci agresivir Vrectu sil-mi fctc:eli ;i ni'e
pe gaurir cl-reii, ii ias broasca, zdt'tl|ul qi buretele -cu cilre
qeniu! ;t"rg sistematic de pe uqd slldoetrea frun{ii tiulnisnle' cins-
tLrt,
liti, irnrestecat:i ctt pudri 1'oz' ('ompactl;
biriocel, calm, leEind clin notr; irlairrte cle it"-;i picrtir:
eunoqtinla se trage rapid spre pat, lstfcl <ri't r.viti irrlll|tctul
*-.sefuluinrelrclebironiitrtrnsferspredeplirlit';lt"o.
prietate ioate sesizdrile mine, ce 1e*a ficut lil di-
care i-;r lisirt o anrir.rtirc rr<'1t1i1tt1lr,;11|; forr)rll rlliLli cUctli c1e-'spre

clt doud, pe chiar virful bilci. , Ne <.rprin aici, nrrlareaa prlvestit-o dernult nenea I:l[cu C;r*
ragialsgi, in orice eaz' rnult nrui bine " '

r83
r82
originalul rdntil-re la seclirr, ptlrttItt crr irr lungile
r(,cfiune,'iarnX, celui care in fiecar:e din"rinea!5 iEi ambaleazh molo-
o".i du cind afard ninge liniqtit Ei ln casir arzi-l
focul, sd aibi cu ce sa igi umple senindtatea 9i sir-;;i in".
I rul -maEinii in fa{a ferestrei mele, devenitd uEd de ^garaj,
ca se nu zic altceva, ii las cu drept de folosinld uzufntctu,
iou..a cu 360o, la ciomiciliu toate arnintirile din cimlrtti toate ambalajele de algocalmin fiole qi o culegere de bles-
muncii, printre care cu siguran!6, sau mdcar yale, mf, teme din satul meu ,,titul, pe care 1e-am transcris cu dra-
aflam si'eu. Sesizdrile poate sd le. ia $i acum, fiindcd nu goste duioasd nurnai 9i numai pentru el' Nefiind ornul
intenlionez sd fac pe snobul Ei sd dau un b:inu! pentru iare sd fac un riu cuiva, il anun! ci am renun$at sd mai
trecerea regulameniarl a Styxului, in general nu doresc fabric clinamitd la domiciliu, fiindcd de fiecare datd mi-a
deloo sd fai aga ceva: simt cd am stofd de nemuritor 9i I ieqit atuat de cozonac; pe ultirnul l-a preparat nevastS-mea
utto ttjo dau pe mina oricdrui croitor, nici chiar particu)ar' Ei doi musafiri au exptodat. Nimeni nu s-a interesat
de
fiinclcS v.eau s-o croiesc singur, de aceca voi 1trtr'tlt ctt soarta 1or, nici la serviciu gi nici de acasd, inseamnd cd.de-
fruntea sus ull costtrn-r vt'1rrir., lrr rlotti t'irtrlttIi si ctl vcstit; I geaba fdceau umbrd asfaltului, in municipiu 9i- pe glob;
p|inlci nrt'lc irrlriri ('ill(':i-;t ttlrtl'illtl' t'rt it tltlrtit ei celor de la care am imprunutat cdrli le las orarul
ntiu.c ilrllirt,, rlrrpii (:(' lrt ir t|tirl;rt. itr t:lrip t'irrlil.it, ii lits cle funclionare aI anticariatului, secfia vitlzate, pentru a
scrisorile'dc clragoste ce nri lc-a sct'is, cit sit vrrtlti citc grc- putea sd-Ei recupereze cdrfile unc:le cu autogral p9
g"fi au ortografiE a putut sd facd; de asemenea, ii las un care mi le-au dlruit, sau le-am - impru-mutat eu de -la ei
6it"t a" cinEmatograf ,le acum 25 de ani --- a pierdut cu pentru o sdptimind, acum 15 ani;
;;;;rH ocazie peitaf Vallone in ,,Nu-i dI pace-sul' n5:" conffalilor mei umoriqti, le las toli banii mei li-
lini<, fiinclcd nla venit rugdmintea sd nu-l vincli la chizi, solizi n-am avut 9i nici nu atn, pentLu a cumpdla
suprlptel, atunci cind se va afla cd el mi-a aparlinut' Sir medicameutele necesale, umorul dumnealor fiind in mare
nu nici un fei de ofertd, -mai ales din partea NIrt- suferinfd; le sugerez si achizilioneze plante medicinale,
zeului iiteraturii RomAne qi a Muzeului Aritipa, si ntl
"cl"pie sau flori de cimp, eventual r-tu cimp, unde sd se adune o
piarad nici o clip6 speranla,- ch3r dacd pe bilet scrie: ilatd pe an, sau pe lund, deoalece acolo gravitalia e un
,,pastrali biletul pentru control((. Eu, cetirl,ean conqtiincios, flecu;te1, Ei n-o sd mai fie pelsoane a;a de $rele, 9i s6-qi
ie pastiez pe toate, de cind am inccput sir merg la film' aducd aminte de mine in cadrul olganizat, eu fiind incd
i m^ vreo doud kilograme dc cotoarc, rlar nin.reni nll m-a in via{5;
ciutat acasd pentrri a mi le cere la control' Larrdd celui celor carc r-ru rn-au iubit, le diruiesc simbolic mina
.o1u descoperit textul de mai sus, sa fie sdndtost eu ii mea- intinsd, pe cale o vor primi lte bazd de bon;
" abaiul meu electronic cu care mi-am fdcrrt cal-
ddruiesc mai am multe lucrut'i de ldsat, dar acelea sint pt'o-
culele in viatd; -
prietate personald, aga cd le duc cu mine, inclusiv patul
-- fotografiile mele, intre 6 luni gi 3 ani le l;rs Coo- pliant, lampa de carte pentru cd, sitlt sigur, md voi plic-
perativei lpeservirea(' pentru a le mf,ri ' ' ' lir B luni, tisi qi-am sd mai rdsfoiesc cite-un volunaE (cu larnpa) sd
respectiv 5 ani;
^- mitugii vid ce mai ccaca-paca jocitc'ii Pegasului pe care i-am ldsat
mele iI ias pe unchiu' Ilarie, fiindcd nu am in extelior;
suferit-o sincer in viafa mea. Nu-l va putea instrAina de anexez pt'ezentei schi{e utrroristice, atit de drdguf
la casd, numai dupd cleees; rog pe unchiul Ilarie si fie -
intitulatd, urmdtoarele doul pagini de 1a sfirgit, fiecare
politicoi Ei s-o lase pe ea sd faei primul pag in- direclia sd-gi aleagi ce doreEte. Prietenului meu, critic litc'rar, ii
iirr*tr. Voi fi prezent cu peisaj, sau peisaj, in fonrri-r rie levine ;i cuplinsul, pentru a nu rnai fi obligat sd citeascl
salcie zimbitoare; toatd cartea. El nu mai citegte demult, dal tot de atunci
_- eclitolilor care n1i-iltl r'efuzat clrfilc, fdrir ca mdcar ninrer-ri nu-l mai cite;te pe el. Este Dumnezeu in cer!
sd-mi rdspundd in scris cii-s ttn plost ;i cri- oi rttt pr'rblicd rdminindu-tni neplasat doar ;ifonierul cu usi duble
in generai proqti, le las toate mttnuscliscle mele ' ' ' de -
gi oglindd veneliand, n-am gindit sd se bucure de eI un
la Marea Moartd; vechi prieten din copilArie, mare Don Juan, pe nume
184
185
CUPRINS
Gheolgl're. Pentru a 11u se plictisi singul' in
tltrllrp' irrl('x('z
;i o pjiica, minus latli!it cu rtir;ip;
cel aol'"ii""i""t" ceie 9l de cecuriband de maqinirt
- "uru
trebuie sd angajeze it,iua respcctivd.un way big /" lo"''
tatc sa-mi cintl dupd-;ti-" ,,lt't u long :.o 9:l:"";
MIrtr-rrisile
cu solo de birtt,I'ie,,sau sd ctlnjuge. fSrI si la clil>cascA' -I tl
verbe care exprirt-ta "",tti;"ntttoi ii iatineqte'
mai .mult '{'tr

ca perfectttl, ceea ";;;d tle-a dreptul ttn tirnp sttb}inr'


Iigr: si {ratele sitr' A.llrl'
l"tltr
Dispozi[ii finaLe: t'tt . . . SuPrt'rnalit' onon)usli Ll2i
R".tut ias"de la lninc, fiir-rdcir asa ilr-tl flir'rtt Irlt't Un interlc.,cutor agreabilsi i ttltl ani'..,,
si'r .,lijttlg rr:c.lr-rctor slI
Cuul arrr clevenit rlnl()f isi'
Pdqeqtr: cu clreptu.l !

Prolllelne nerezoiI'ate
llczolvale PrornPtir
O situatie 9
licatrtie in lar-rt
Putclea olrisntrinlci
M,iri olbi ca 1\'IontllgtL
CLEI'SI{)1IA (itl IllIN t lr Alttl
50
Un concecliu nsPlircrtt 55
Nea MachiavciLi 5t|
Misticism cu sos cle roqii {)l
O bdtilie inegali (i,tr

O Zeneald |,il

Tlistan Y Solcltr

&l !i'(''I'0fi1t A rrt{'A


Rn'I'U$I I

80
Bolovanrrl filtrzofal ar -i
Lovestor-i trii
Din. istol'ia rn{)dic'lnet {}9
Dr,sprt' lizi' i 90
I cgcndd Piezoelt'r'il i' i 9t
V uriantr'-arhetil) t):l
Lin tcl cle labuld l) (j

Alt fel dc iabu1f, 911

()l)scurantism 1a clouriciliu 102


Proverbe concntate ' 134
L,ir NN\r de liden 1Lt?
Fala binuiti a lunii
'+'l()000 de iel
r gm tdr'ut eu caluulul, nu vd mai ostenili;
187
l,t'1.ranto: aciresantrrI
n(,(,unr)s(]ui.
Nond me;teli nrar.i I irl-)
I,lleetitl cauzei 143
lIn taz de plagiirt ).tr4
(lupituljrr inclrr.11.111 145
Dragd lcderc{ie 147
Dilr istor.icul revelionLrlLri J.49
( ) p{)\ (,ste 150
t rlt (,.12
dc c.,hituti,, 152
.)riltil;l rlolrrtnj Filt.o*u 154
Nltnti (,u (li.rf 156
'l tl;rl n,,,tr.rr, ( ilrlr,r ll 1.rT
'I J,,lr lltr,t t. .l I tiB
1 ti;i

1,,!,t,,r. :it,t:t .\N t,n,\il.\N


.t.,.tr',r,.,t,r,.r.,r.
r.,rii,j.,r.rtilt
Al'irrrl. , 11,,,,.r,
cori ir,. i'i',,,'
1,'rr
i, ";,,', rr'r'. :rr'rr; l:rl!';. conranda nr. 2619.
" ',,.' l, rrrr;r rtr, 7U g rn?. Formar: 16fiiX84.
'l'lj'lrIl ,,,!ill,l
Lr lrrrr, l."jl fornr-l'l- nr' tB9/1985,
,,,
1'r
,i ",,,,,'. ;, i,i:il?:l"iirn..cn$ana-
ti, t,,rt,tr,., S.,, rirlisla Ho*a"i"

S-ar putea să vă placă și