Sunteți pe pagina 1din 5

SEGMENTUL VOCALIC (DIFTONG – TRIFTONG – HIAT)

 DIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o VOCALĂ ŞI O


SEMIVOCALĂ. pronunţate în aceeaşi silabă.

Diftongul poate fi:

- URCĂTOR (ASCENDENT), atunci când este alcătuit din SEMIVOCALĂ +


VOCALĂ:

iar-nă; broas-că; deal; soa-re; pia-tră.

- COBORÂTOR (DESCENDENT), atunci când este alcătuit din VOCALĂ +


SEMIVOCALĂ: mai; grâu; ca-dou: câi-ne; vrei

ATENŢIE!

Diftongul se poate constitui din DOUĂ SUNETE ALĂTURATE APARŢINÂND


UNOR CUVINTE DIFERITE, dar care se pronunţă într-o silabă. Intre elementele
componente ale acestor silabe apare CRATIMA:

mi-a amintit; să-i dau; că-i spune;


În diftong, semivocalele o şi e apar întotdeauna ca prim element, iar celelalte
semivocale (i și u ) pot fi sau primul sau al doilea element.

Notă: - După consoanele C', G, K', G' nu există diftongi deoarece în această
situaţie e sau i sunt numai LITERE AJUTĂTOARE pentru scrierea acestor
consoane:

ceaţă = c'aţă; geam = g'am; gheaţă = g'aţă.

- Atunci când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), ei şi ii


sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respective: ghi-o-cei; ro-
chii;
DIFTONGII LIMBII ROMÂNE

ea [ĕa] şoseá [šo-sĕa]


eo [ĕo] vreó [vrĕо]
oa [ŏa] noápte [nŏаp-te]
ia [ĭa] băiát [bə-ĭаt]
ie [ĭe] ieşí [ĭe-ši]
io [ĭo] iód [ĭоd]
iu [ĭu] ştiúcă [štĭu-kə]
ai [aĭ] máĭ [maĭ]
ei [eĭ] tréĭ [treĭ]
oi [oĭ] nói [noĭ]
ui [uĭ] cúib [kuĭb]
ii [iĭ] víi [viĭ]
ăi [əĭ] tắi [təĭ]
âi [îĭ] pấine [pîĭ-ne]
ua [ŭa] zíua [zi-ŭa]
uă [ŭə] óuă [o-ŭə]
ău [əŭ] sắu [səŭ] 8
au [aŭ] sáu [saŭ]
eu [eŭ] léu [leŭ]
iu [iŭ] fíu [fiŭ]
ou [oŭ] nóu [noŭ]
âu [îŭ] rấu [rîŭ]

 TRIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi două semivocale


pronunţate în aceeaşi silabă.

Triftongii sunt de două feluri:

- PROGRESIVI, atunci când semivocalele preced vocala: ari-pioa-ră: cre-ioa-ne:


i-ni-mioa-ră
- CENTRAŢI, atunci când semivocalele încadrează vocala: le-oai-că; do-reau;
tră-iai; fo-iau; so-seau

ATENŢIE!
Triftongul se poate constitui din trei sunete alăturate, aparţinând unor cuvinte
diferite, dar pronunţate împreună, în aceeaşi silabă. Între elementele componente
ale acestor silabe apare cratima: şi-au spus; mi-ai dat; ne-au adus

Notă:

- După consoanele C\ G\ K\ G\ nu există triftongi, deoarece în această situaţie e sau


i sunt LITERE AJUTĂTOARE pentru scrierea acestor consoane, deci NU AU
ROL DE VOCALE:

zi-ceau = zi-c 'au; ve-gheau = ve-g 'an.

- Limba română este singura limbă romanică în care s-au dezvoltat triftongi.

TRIFTONGII LIMBII ROMÂNE


eai [ĕaĭ] vedeái [ve-dĕaĭ]
iei [ĭeĭ] piéi [pĭеĭ]
eau [ĕaŭ] citeáu [či-tĕаŭ]
oai [ŏaĭ] leoáică [le-ŏаĭ-kə]
iai [ĭaĭ] tăiái [tə-ĭаĭ]
ioa [ĭŏa] inimioáră [i-ni-mĭŏа-rə]
 HIATUL apare între două vocale plenisone alăturate pronunţate în silabe
diferite: ca-i-să; a-e-ro-port; al-co-ol; fi-in-ţă; i-de-e; po-e-zi-e; res-pec-tu-os;
sca-un

SITUAŢIILE DE HIAT DIN LIMBA ROMÂNĂ

a-a [a-a] cóntra-amirál [kon-tra-a-mi-ral]


â-i [î-i] sâcâí [sî-kî-i]
o-a [o-a] coabitáre [ko-a-bi-tare]
e-e [e-e] alée [a-le-e]
â-u [î-u] rấul [rî-ul]
o-e [o-e] poét [po-et]
i-i [i-i] fiínţă [fi-in-ţə]
e-a [e-a] ideál [i-de-al]
o-i [o-i] croí [kro-i]
o-o [o-o] alcoól [al-ko-ol]
e-ă [e-ə] creắm [kre-əm]
o-u [o-u] bóur [bo-ur]
u-u [u-u] contínuu [kon-ti-nu-u]
e-i [e-i] leít [le-it]
u-a [u-a] poluát [po-lu-at]
a-e [a-e] áer [a-er] 9
e-o [e-o] eolián [e-o-li-an]
u-ă [u-ə] continuắm [kon-ti-nu-əm]
a-i [a-i] láic [la-ik]
e-u [e-u] léul [le-ul]
u-e [u-e] duét [du-et]
a-o [a-o] caolín [ka-o-lin]
i-a [i-a] cianúră [či-a-nu-rə]
u-i [u-i] bănuí [bə-nu-i]
a-u [a-u] áur [a-ur]
i-e [i-e] pompiér [pom-pier]
u-o [u-o] respectuós [res-pek-tu-os]
ă-i [ə-i] (a se) cắi [kə-i]
i-o [i-o] ión [i-on]
y-a [i-a] kenyán [k’e-ni-an]
ă-u [ə-u] păún [pə-un]
i-u [i-u] fíul [fi-ul]
y-u [i-u] hóbby-uri [ho-bi-ur i]

ATENŢIE!

NU există hiat în situaţiile:

1. V-SV vioară [vi-ŏa-rə]


2. SV-SV neaua [nĕa- ŭa]
3. V-SVS leoaică [le-ŏaĭ-kə]
4. SV-V mieuna [mĭe-u-na]

S-ar putea să vă placă și