Sunteți pe pagina 1din 6

COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ

COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA

Student: DEBU Adrian-Ioan

Grupa 402

E-mail: Adrian.Debu9513@gmail.com

Telefon: 0762551958

Secțiunea I: MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI

Am ales să abordez această temă deoarece cooperarea poliţienească internaţională


reprezintă un subiect de actualitate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, întrucât în societatea
contemporană criminalitatea a devenit și continuă să devină un subiect de interes pentru toate statele
lumii și în special pentru statele din Europa cu care România colaborează.
Abordarea acestei teme are ca prim obiectiv studierea importanței cooperării polițienești
internaționale, a aspectelor principale privind experiența României în domeniul combaterii
infracționalității. Cooperarea polițienească eficace reprezintă un element esențial care contribuie la
transformarea Uniunii Europene într-un spațiu de libertate, securitate și justiție bazat pe respectarea
drepturilor fundamentale. În consens cu celelalte state membre ale uniunii Europene, România, prin
instituțiile sale abilitate dezvoltă o bună colaborare în domeniul polițienesc, scopul fiind asigurarea
securității spațiului european și al cetățenilor, respectiv prevenirea criminalității transnaționale.
Centrul de Cooperare Polițienească Internațională reprezintă singura structură din
România, specializată în schimbul de date operative, în domeniul luptei împotriva criminalităţii
transfrontaliere organizate. El a fost creat ca o platformă unică de cooperare poliţienească, pentru
asigurarea gestionării informaţiilor operative.

Secțiunea II: STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR LEGATE DE TEMĂ

Necesitatea cooperării poliţieneşti în România este o măsură de o importanţă deosebită pe


care autorităţile o au în vedere datorită faptului că statele membre Uniunii Europene se află într-o
continuă şi strânsă colaborare, dar nu în ultimul rând şi datorită tuturor contextelor politice, sociale
şi culturare. Legăturile de parteneriat şi sprijin reciproc între statele europene au determinat un nivel
crescut de colaborare în materia cooperării şi asistenţei poliţieneşti internaţionale.
Actualitatea temei studiate este accentuată de ultimele evoluții geopolitice la nivel
național și european. Nevoia de cooperare este în special evidentă în Europa datorită contextelor
politice, sociale și culturale și a apropierii dintre statele și cetățenii europeni. Dezvoltarea Uniunii
Europene a determinat îngrijorări și oportunități privind viitorul colaborării polițienești
transnaționale și cooperarea în domeniul securității în Europa. 1
Dezvoltarea infracţiunilor transfrontaliere a devenit o problemă îndelung dezbătută,
tocmai din cauza diminuării controalelor de la frontiere şi creşterea legăturilor dintre cetăţenii
români şi cei din statele Uniunii Europene. În cadrul relaţiilor internaţionale bilaterale şi
multilaterale, România împreună cu celelalte state ale Europei au realizat o cooperare într-o
varietate de domenii punând accent pe cele militare, politice, economice, culturale şi juridice.
Amploarea fenomenului criminalităţii transnaţionale, evidenţiată prin apariţia unor noi forme
complexe de manifestare a acestuia, face ca acquis-ul în domeniul cooperării poliţieneşti
internaţionale să se afle într-o continuă evoluţie, prin adoptarea unor măsuri şi crearea
instrumentelor necesare combaterii prompte şi eficiente a acestui flagel.2

1 https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/04/RezumatTeza.pdf
2 https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/cooperarea-politieneasca-internationala-282133.html
Pagina 1 din 6
Secțiunea III: DEZVOLTAREA APROFUNDATĂ A TEMEI PORTOFOLIULUI
Cooperarea poliţienească internaţională reprezintă modalitatea cea mai eficientă prin care
autorităţile statului care au competenţe pe ramura combaterii şi represiunii criminalităţii organizate
au posibilitatea de a schimba date şi informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene cu scopul
cunoaşterii amănunţite a detaliilor despre fiecare persoană suspectată de săvârşirea faptelor ilegale,
a grupărilor infracţionale din România care tranzitează o mare parte din ţările străine, dar totodată,
prin intermediul acestei cooperări dobândesc informaţii de bază în vederea identificării
modalităţilor şi modurilor de operare ale diferitelor grupări criminale.
Unele dintre cele mai utilizate metode de cooperare poliţienească internaţională între
România şi statele Uniunii Europene fac referire la:
● Asistenţa juridică internaţională în materie penală, reglementată în România prin Legea
nr. 302\2004, modificată prin Legea nr. 224\2006 care cuprind derularea şi executarea unor
acte de procedură puse în practică de către organele de justiţie din diferite state şi care se
realizează prin intermadiul comisiilor rogatorii, vizând faza de mijloc sau pe cea finală a
procesului penal, în care autorii infracţiunilor sunt identificaţi, prinşi şi se află în curs de
judecată sau au fost deja condamnaţi.
● Schimbul intrenaţional operativ de date şi informaţii cu caracter poliţienesc care este
reglementat în România prin Statutul O.I.P.C.-Interpol, prin Acordul România-Europol şi
prin Acordul SECI. Acest schimb de date şi informaţii are ca obiect prima fază a procesului
penal în vederea identificării reţelelor de infractori, dar şi a mijloacelor de probaţiune. 3
● Cooperarea polițienească internațională, trebuie să respecte și să-și ghideze activitățile
după următoarele principii :
⮚ Principiul reciprocităţii - schimbul de date şi informaţii operative se realizează
în condiţii de reciprocitate;
⮚ Principiul legalităţii - schimbul de date şi informaţii operative se 1 Art. 3 din
O.U.G. nr. 103/2006 *actualizata* privind unele masuri pentru facilitarea
cooperarii politienesti internationale realizează la cererea autorităţilor
competente, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege;
⮚ Principiul prevalenţei cooperării judiciare - dispoziţiile legale privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală prevalează asupra
dispoziţiilor privind activităţile de cooperare poliţienească desfăşurate în cursul
procesului penal;
⮚ Principiul confidenţialităţii - autorităţile române competente au obligaţia de a
asigura, pe cât posibil, la cererea autorităţii solicitante, confidenţialitatea
cererilor de asistenţă formulate. În cazul în care condiţia păstrării
confidenţialităţii nu ar putea fi asigurată, autoritatea română competentă
înştiinţează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea cererii
de asistenţă;
⮚ Principiul specialităţii - autorităţile române competente nu vor folosi datele şi
informaţiile primite de la autorităţile solicitate decât în scopul îndeplinirii
obiectului cererii de asistenţă. 4

Principalul instrument al cooperării polițienești îl reprezintă Oficiul European de Poliție


(Europol), un element central al arhitecturii europene de securitate internă extinse. Cooperarea și
politicile se dezvoltă în continuare, acordându-se atenție deosebită contracarării mai eficace a
amenințărilor și infracțiunilor paneuropene și, în special în ceea ce privește Parlamentul European,
respectând drepturile fundamentale și normele în materie de protecție a datelor.
Pentru respectarea acestor principii și desfășurarea activităților în sfera cooperării
polițienești internaționale în mod unitar, în România a fost înființată o structură specializată în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne denumită “Centrul de Cooperare Polițienească

3 https://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/4._Importanta_cooperarii_politienesti_internationale._Popescu_Agata.RO.pdf
4 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123313
Pagina 2 din 6
Internațională”, structură fără personalitate juridică care reunește la un loc reprezentanți ai tuturor
organismelor cu rol în asigurarea schimbului de date şi informaţii operative, singura şi unica
structură din România care este specializată în schimbul de date şi informaţii având drept scop
prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere organizate.
Centrul de Cooperare poliţienească Internaţională constituie autoritatea naţională centrală
în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale, specializată în schimbul de informaţii operative în
domeniul combaterii criminalităţii la nivel internaţional, cu rang de direcţie în subordinea
Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, potrivit legii, asigură legăturile operative dintre
autorităţile române competente şi autorităţile de aplicare a legii din străinătate prin intermediul
ataşaţilor de afaceri interne şi al ofiţerilor de legătură ai Ministerului Administraţiei şi Internelor din
România acreditaţi în alte state sau la organizaţii/organisme internaţionale, al ataşaţilor de afaceri
interne şi al ofiţerilor de legătură străini acreditaţi la Bucureşti, precum şi prin intermediul canalelor
de legătură avute la dispoziţie, respectiv INTERPOL, EUROPOL şi, în viitor, SIS/SIRENE. 5
Fiind o structură de cooperare poliţienească internaţională, C.C.P.I a fost creat pentru
asigurarea gestionării informaţiilor operative. Astfel, pe lângă toate acele canale prin care are loc
cooperarea, din structura de organizare a Centrului de Cooperare mai fac parte:
● Punctul Naţional Focal (Serviciul Operaţional, Unitatea Naţională EUROPOL, Serviciul
SIRENE)
● Biroul Naţional Interpol (Serviciul Urmărire Internaţională şi Extrădări, Serviciul
Documentare Operativă şi Serviciul Identificare Judiciară).

Fig. 1 – Organizarea Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională


(Sursa imaginii: https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/centrul-de-cooperare-politieneasca-
internationala )

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională îşi desfăşoară activitatea având


următoarele atribuţii:
● Primirea și transmiterea cererilor de asistență, care privesc organizarea şi realizarea
schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între autorităţile competente române şi
structurile din străinătate, precum şi cu organisme sau instituţii internaţionale;
● Coordonarea schimbului de date şi informaţii între autorităţile competente române şi străine,
cu scopul desfăşurării unor acţiuni comune care necesită realizarea de operaţiuni pe teritoriul
mai multor state;
● Sprijinirea activităţii ofiţerilor de legătură români la SELEC;

5
https://www.juridice.ro/wpcontent/uploads/2011/09/lixandru_oana_cristina_manag_constit_si_functionarii_struct_speci
alizate.pdf
Pagina 3 din 6
● Dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii şi coordonarea
permanentă a activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură români
acreditaţi în străinătate, în domeniul schimbului de date şi informaţii operative;
● Asigurarea schimbului de experienţă cu structurile similare din străinătate;
● Primirea şi transmiterea de date şi informaţii şi coordonarea activităţilor referitoare la
supravegherea şi urmărirea transfrontalieră;
● Asigurarea schimbului de date şi informaţii în legătură cu semnalările INTERPOL şi luarea
măsurilor din compentenţa sa necesare cu privire la persoanele, bunurile si obiectele din
bazele de date ale Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală-Interpol;
● Asigurarea accesului autorităţilor competente române la bazele de date ale Secretariatului
General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală-Interpol şi intermedierea
alimentării acestora de către autorităţile compentente române.6

A. UNITATEA NAȚIONALĂ EUROPOL

Unitatea Naţională Europol din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească


Internaţională al Inspectoratului General al Poliției Române participă activ în proiecte şi operaţiuni
internaţionale, pentru combaterea şi prevenirea criminalităţii, prin obţinerea şi transmiterea de date
şi informaţii către Europol şi partenerii externi.
Activitățile de cooperare internațională desfășurate la nivelul Unităţii Naţionale Europol
au ca obiectiv sprijinirea autorităților de aplicare a legii române și străine, în vederea prevenirii și
combaterii criminalității transfrontaliere.
Activităţile de cooperare internaţională desfăşurate la nivelul Unităţii Naţionale Europol
au ca şi obiectiv sprijinirea autorităţilor de aplicare a legii române şi străine în vederea prevenirii şi
combaterii criminalităţii organizate transfrontaliere. Un alt obiectiv al Europol constră în activitatea
de îmbunătăţire a eficienţei şi cooperării autorităţilor competente ale statelor membre în ceea ce
priveşte prevenirea şi combaterea celor mai grave forme de crimă organizată şi de terorism
internaţional.
Europol are misiunea de a contribui în mod semnificativ la acţiunea Uniunii Europene de
aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a terorismului, concentrându-şi eforturile asupra
organizaţiilor criminale. Europol oferă sprijin în activităţile de aplicare a legii structurilor
specializate ale unităţilor de poliţie ale fiecărui stat, activităţi care sunt îndrepate de cele ai multe ori
împotriva:
⮚ traficului ilegal de droguri;
⮚ terorismului;
⮚ spălării banilor;
⮚ traficului ilegal cu autovehicule;
⮚ reţelelor ilegale de imigraţie;
⮚ traficului cu fiinţe umane, inclusiv abuzului asupta copiilor minori;
⮚ falsificării banilor (falsificarea monedei euro) şi a altor mijloace de plată.

B. BIROUL INTERNAȚIONAL INTERPOL


Biroul Naţional Interpol din România a fost creat la data de 10 ianuarie 1973, şi
funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, constituind punctul de sprijin
naţional al cooperării poliţieneşti internaţionale, cu fiecare stat membru al O.I.P.C. - Interpol, prin
Birouri de Contact Naţionale, precum şi cu Secretariatul General Interpol. Biroul Naţional Interpol
are un rol important, în surmontarea obstacolelor întâmpinate în cooperarea poliţienească
internaţională, determinate de diferenţele de structuri între poliţiile naţionale, barierele lingvistice şi
diferenţele de sisteme juridice. Totodată, acest organism asigură schimbul operativ de informaţii,
obţinute de structurile poliţieneşti, prin transmiterea lor celorlalte B.C.N.-uri şi Secretariatului
General al O.I.P.C. - Interpol . Biroul desfăşoară pe teritoriul naţional, operaţiunile şi actele de
poliţie solicitate de celelalte state membre ale O.I.P.C. - Interpol şi primeşte cererile de informaţii,
de verificări, etc., de la alte B.C.N.-uri şi de la Secretariatul General Interpol, pe care le transmite
unităţilor operative competente, dând răspunsul celor care le-au solicitat. Biroul Naţional Interpol
6 https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnbvge/atributiile-centrului-de-cooperare-politieneasca-internationala-ordonanta-de-
urgenta-103-2006?dp=gy3tcnbugazde
Pagina 4 din 6
din România, asigură accesul formaţiunilor operative poliţieneşti la baza de date a Secretariatului
General Interpol (persoane aflate în u rmărire internaţională, autovehicule furate, obiecte de artă
furate, paşapoarte şi documente administrative). 7

Atribuții:
● organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între
autorităţile competente romane şi structurile similare din străinătate, precum şi cu organisme
ori instituţii internaţionale;
● realizarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţienesc pe segmentul schimbului
de date şi informaţii, cu respectarea regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu
caracter personal, precum şi a legislaţiei în domeniu;
● informarea autorităţilor competente romane şi străine cu privire la infracţiunile de terorism
şi a faptelor conexe acestora, traficul de droguri, falsificarea de moneda şi alte titluri de
valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă şi autovehicule, activitatea
infractorilor străini sau români urmăriţi internaţional, conţinutul unor documente de
identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieşirii ilegale a unor persoane, precum şi
despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se
impun în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier;
● alte forme de cooperare şi asistenta poliţienească şi judiciară ce derivă din tratate la care
România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne;

C. CENTRU SELEC

Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii oferă platforma necesară pentru schimbul
operativ de informaţii între autorităţile de aplicare a legii din cele 11 state member şi partenerii săi
operaţionali, precum şi posibilitatea de analiză tactică, operaţională şi strategică a datelor. Acest
centru reprezintă un răspuns împotriva criminalităţii transfrontaliere prin eficientizarea operaţiunilor
desfăşurate de către autorităţile naţionale ale statelor membre.
Centrul Operaţional sprijină activitatea şi demersurile Centrului SELEC care este singura
organizaţie de aplicare a legii din sud-estul Europei şi care acţionează la nivel operational în
domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, reunind autorităţile unităţilor de poliţie şi pe cele
vamale din cadrul statelor membre. Activităţile operaţionale ale Centrului SELEC se desfăşoară în
cadrul a 8 grupuri de lucru (Task Forces) specializate în:

● Traficul de persoane şi migraţia ilegală;


● Traficul de droguri;
● Fraude vamale şi contrabanda;
● Criminalitate informatică şi economică;
● Terorism;
● Autoturisme furate;
● Securitatea containerelor;
● Infracţiuni contra mediului înconjurător.

7 https://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/4._Importanta_cooperarii_politienesti_internationale._Popescu_Agata.RO.pdf
Pagina 5 din 6
Secțiunea IV: CONCLUZII

Cooperarea poliţienească internaţională este o măsură cu un caracter imperios pentru


România datorită faptului că prin intermediul acesteia autorităţile de poliţie se naște posibilitatea de
a depista anumite tipare infracţionale pe baza cărora numeroşi infractori şi grupări infracţionale îşi
comit actele ilegale, precum și oportunitatea de depistare şi represiune a criminalităţii organizate.
Din punctul meu de vedere, intensificarea schimbului de date şi informaţii operative prin
canalele sus-menţionate ar aduce un beneficiu organelor de specialitate ale Poliţiei Române
deoarece ar ajuta la diminuarea situaţiilor neprevăzute şi la un bun control asupra activităţilor
grupărilor infracţionale care tranzitează din România spre statele din occidentul Europei. Totodată,
aş recomanda o pregătire aprofundată pe baza unui schimb de experienţă între ofiţerii şi agenţii de
poliţie români și cei străini, în special a ofiţerilor din cadrul Structurii de Investigaţii Criminale
întrucât în atribuţiile de serviciu ale acestora intră tocmai lupta împotriva criminalităţii.
Pe de altă parte, având în vedere cele mai utilizate limbi de circulaţie internaţională în
cadrul cooperării poliţieneşti (limba engleză, limba franceză, limba germană) aş propune
implementarea unor programe de studiu dezvoltat al acestora tocmai pentru o înţelegere corectă
între autorităţile române şi autorităţile statelor străine având drept obiectiv evitarea neînţelegerilor
dintre state şi interpretarea corectă a tuturor cerinţelor şi informaţiilor furnizate.
Cu toate acestea, instituţia Poliţiei Române depune toate diligenţele pentru oferirea
siguranţei tuturor cetăţenilor şi convingerea acestora în vederea unui spaţiu european sigur cu
ajutorul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională care este reprezentat printr-o
flexibilitate în ceea ce priveşte colaborarea şi sprijinul prin oferirea certă de date şi informaţii.

Secțiunea V: REFERINȚE BIBLIOGRAFICE


a) Legislație:
1. O.U.G nr. 103/2006, privind atribuţiile Centrului de Cooperare Poliţienească;
2. Legea nr. 302/2004, privind cooperarea poliţienească internaţională în materie penală;
3. Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicarea a Legii din anul 2009;
4. O.U.G nr. 69/2012, privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul
Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală-Interpol.
b) Lucrări:
1. POPESCU, Agata-Mihaela, Importanţa cooperării poliţieneşti internaţionale, Editura Acta
Universitatis George Bacovia, Bucureşti, 2014;
2. OFICIUL European de Poliţie, Anchetatorul european-Urmărirea transfrontalieră a
infractorilor;
3. APARASCHIVEI, Sorin, Biroul Naţional Interpol-încă din anul 1928;
4. CĂTUŢI, Constantin Cristian şi Stoica, Mihai-Gheorghe, Cooperarea poliţienească
interanţională în România, Editura Paper Print Invest, Bucureşti, 2006.
c) Surse internet:
1. https://biblioteca.regielive.ro/licente/drept/cooperarea-politieneasca-internationala-
282133.html
2. https://www.juridice.ro/wpcontent/uploads/2011/09/
lixandru_oana_cristina_manag_constit_si_functionarii_struct_specializate.pdf
3. https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale/centrul-de-cooperare-
politieneasca-internationala
4. https://www.ugb.ro/Juridica/Issue6RO/
4._Importanta_cooperarii_politienesti_internationale._Popescu_Agata.RO.pdf
5. https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnbvge/atributiile-centrului-de-cooperare-politieneasca-
internationala-ordonanta-de-urgenta-103-2006?dp=gy3tcnbugazde

Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și