Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea: ...

OFICIUL EUROPEAN DE POLIȚIE

Coordonator Autor

București 2018

Oficiul European De Poliție


Prezentarea si Misiunea Europolului
Europol este o organizație de combatere a criminalității la nivel european, având sediul la
Haga Olanda de sud. Scopul acesteia este de a îmbunătății cooperarea efectivă a autorităților
polițienești competente din statele membre în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a
traficului ilegal de droguri si a altor forme grave ale crimei organizate internaționale. Europol a
fost integrat în totalitate în Uniunea Europeana prin decizia 2009/371/JHA din 6 April 2009, care
a înlocuit Convenția Europol și a reformat-o pe aceasta ca fiind, o Agenție Europeană1.
Fiecare stat membru are îndatorirea de a înființa sau desemna o unitate națională
responsabilă de îndeplinirea sarcinilor2 prevăzute în Decizia din 2009 privind înființarea Oficiului
European de Politie. Un funcționar va fi desemnat în calitate de șef al unității naționale în fiecare
stat membru. Unitatea națională constituie singurul organism de legătură dintre Europol şi
autorităţile competente ale statelor membre. Cu toate acestea, statele membre pot permite contacte
directe între autorităţile competente desemnate şi Europol, sub rezerva respectării condițiilor
stabilite de statul membru în cauză, inclusiv implicarea prealabilă a unității naționale. Unitatea
națională primește totodată din partea Europol toate informațiile schimbate în cursul contactelor
directe dintre Europol şi autorităţile competente desemnate. Relațiile dintre unitatea naţională şi
autorităţile competente sunt guvernate de dreptul intern şi, în special, de normele constituționale
naţionale relevante3.
Misiunea Europolului este de a aduce o contribuție semnificativă asupra acțiunilor forțelor
de ordine ale Uniunii Europene, împotriva crimei organizate, punând o accentuare asupra
organizațiilor criminale implicate, deoarece activitățile acestora aduc prejudicii uriașe statelor,
contribuie la creșterea nivelului de corupție, astfel, implicit, periclitează funcționarea armonioasă
ale acestora, având de suferit în cea mai mare parte cetățenii.
Așadar, când o activitate infracțională depășește limita granițelor unui stat, inculpații
săvârșind o infracțiune care, intră în obiectivele Europolului, această organizație trebuie să preia
sarcinile poliției naționale din fiecare stat al Europei.
Pentru implicarea Europolului într-o cauză penală4 trebuie să existe dovezi clare privitoare
la implicarea unei structuri de crimă organizată, precum şi la afectarea a două sau mai multe state
membre de către formele de infracționalitate menționate, necesitând implicarea comună a statelor
membre, datorită magnitudinii, importanței şi consecințelor infracțiunilor avute în vedere.
Această organizație nu are putere executivă, funcționarii săi nu dețin competența de a aresta
un suspect fără autorizarea prealabilă, provenită din partea unui organ competent al unui stat
membru.

Europol în traficul de droguri


În cele ce urmează, vom analiza contribuția Europolului în combaterea și prevenirea
traficului ilegal de droguri, acestea fiind atât droguri de risc, încât și droguri de mare risc, metodele
folosite în activitățile desfășurate, modul de cooperare și coordonare cu organele de poliție ale
statelor, special abilitate, în ceea ce privește combaterea traficului si consumului de droguri ale
statelor care, fie sunt țări de destinație, fie sunt doar țări de tranziție.
Biroul European de Poliție, denumit în continuare Europol, și cel european numit

1
Acestuia aplicându-i-se toate regulile si procedurile generale, care se aplica tuturor agențiilor Europene
2
De văzut art. 5 Sarcini, din Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție
3
Ibidem
4
Convenția privind înființarea Oficiului European De Poliție 1995 art.2
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie, numit EMCDDA5, având obiectiv
si o cauză relativ comună (Europol- combatere, iar celălalt organism amintit, prevenire), își sporesc
pe zi ce trece cooperarea în lupta împotriva drogurilor. Sarcinile generale ale EMCDDA sunt de a
aduce informații fiabile, valide și comparabile privind dependența drogurilor, și consecințele
consumului acestora, furnizând Comunității Europene și Statelor Membre o viziune generală
asupra dependența provocată de aceste substanțe extrem de nocive și dăunătoare, astfel venind în
mare ajutor Europolului.
Europol cooperează si cu UNODC6 (United Nations Office on Drugs and Crime) care a
fost creată pentru a se concentra și a întări capacitatea Organizației Națiunilor Unite de a aborda
problemele interdependente ale controlului drogurilor și ale criminalității transnaționale.
Cooperarea dintre Europol ți INERPOL7 are ca fundament juridic, dispozițiile Constituției
Interpolului, in art. 2 stipulează că, scopul Interpolului este de a asigura și de a promova o cat mai
largă asistență reciproca cu toate organismele de poliție, atât naționale, cât și internaționale. Prin
urmare, interesele comune ale Europol și Interpol este de a spori cooperarea internațională, și
esențial este că în activitățile lor cu terții vor coordona sarcinile fiecăruia, în așa fel încât să își
atingă obiectivele punctate, cu un efort mărit pentru a face cooperarea polițieneasca cât mai
eficientă. Scopul convenției dintre Europol si Interpol este de a stabili și a menține o cooperare
între acestea si de a combate împreună formele severe ale criminalității organizate, din competența
ambelor părți.
Europol participa la numeroase întâlniri cu oficialii Eurojust8. O mare parte din aceste
ședințe comune au ca scop, înființarea a unor echipe comune de anchetă (JIT9). Europol este în
contact permanent cu secretarii JIT din cadrul Eurojust și continuă să participe anual la întâlniri
cu experți JIT.
Pentru explicarea termenului de ”trafic ilegal de droguri” vom face trimitere la Legea nr
143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Astfel, cultivarea,
producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in
vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,
cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și de mare risc,
precum si introducerea sau scoaterea din tara, importul ori exportul acestora, fără drept10.
Personalul Europol poate participa, în calitate de forță de sprijin, în cadrul echipelor
comune de anchetă, în măsura în care echipele respective efectuează anchete privind infracțiuni
care intră în competenta Europolului. În cazul în care aceștia aderă la o anchetă penală, în limitele
stabilite de legislația statelor membre în care operează echipa comună de anchetă şi în conformitate
cu acordul la care face referire alineatul (2)11, pot să sprijine toate activitățile şi să facă schimb de

5
Acesta a fost înființat pe principiul unui organism științific independent, care sa ajute Europa să înțeleagă natura
problemelor cu privire la dependența si consumul drogurilor, astfel, sa putem răspunde și sa facem fată provocărilor
survenite de zi cu zi în lupa cu acestea.
6
Este o structura al Națiunilor Unite, care a fost înființat in 1997 sub numele de Biroul Pentru Controlul Drogurilor
și Prevenirea Criminalității, prin combinarea UNDCP (United Nations International Drug Control Program) și Crime
Prevention and Criminal Justice Division, căpătând in 2002 numele de United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC)
7
Interpol (International Police Criminal Organisation) este o organizație internațională de cooperare a forțelor de
poliție. Creată în 1923, organizația numără 190 de state membre. Sediul organizației este în Lyon, Franța.
8
Eurojust este un organism al Uniunii Europene înființat în 2002 pentru a stimula și a îmbunătăți coordonarea
cercetărilor și a activității de urmărire penală între autoritățile judiciare competente din statele membre ale Uniunii
Europene atunci când se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată la nivel transfrontalier.
9este o echipă formată din judecători, procurori și organe de drept ale autorităților mai multor state, stabilite pentru o

perioadă fixă și un scop determinat, prin intermediul unei scrisori de intenție, ca să desfășoare anchete penale în
unul sau mai multe state implicate.
10
Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
11
Modalitățile administrative de participare a personalului Europol în cadrul unei echipe comune de anchetă sunt
stabilite printr-un acord între director şi autorităţile competente ale statelor membre reprezentate în echipa comună de
anchetă, unitățile naționale fiind, de asemenea, implicate. Normele care guvernează aceste acorduri sunt stabilite de
consiliul de administrație.
informații cu toți membrii echipei comune de anchetă. Cu toate acestea, personalul Europol nu
participă la adoptarea de măsuri coercitive, această competentă le revine organelor jurisdicționale
ale statelor.
Potrivit Comisiei Europene, Drogurile ilicite12 reprezintă o amenințare gravă pentru
sănătatea și siguranța persoanelor și a societăților din UE. Problema drogurilor în Europa
evoluează rapid. Substanțele psihoactive noi13 și dăunătoare apar într-un ritm fără precedent.
Traficanții de droguri schimbă rutele și metodele de contrabandă sau de spălare a veniturilor
obținute din traficul ilicit de droguri.
Drogurile afectează în special tinerii. Utilizarea dorgurilor constituie una din principalele
cauze ale problemelor de sănătate în rândul tinerilor și reprezintă una din principalele cauze de
deces în rândul tinerilor, care ar putea fi evitate. Eurobarometrul14 din 2011 având ca titlu
„Atitudinea tinerilor privind drogurile”15 arată că tinerii pot obține cu ușurință chiar și cele mai
nocive droguri în 24 de ore. Statisticile arată că în Europa, în fiecare oră o persoană decedează din
cauza unei supradoze16. Utilizarea internetului pentru vânzarea noilor droguri și schimbul rapid de
informații cu privire la noile droguri prin intermediul rețelelor de socializare reprezintă noi
provocări pentru actualele politici în materie de control al drogurilor și pentru metodele de
prevenire tradiționale.
Pe lângă drogurile ilicite care provin din UE, există două rute principale ale drogurilor prin
care acestea intră în Uniunea Europeană. Este vorba de „drumul cocainei”17 și de „drumul
heroinei”18.
În ceea ce urmează vom prezenta un caz în care a fost destructurat o rețea uriașă de trafic
de droguri creat de doi români, cu ajutorul organismelor de cooperare internațională în materie
polițienească, Europol si Eurojust. Activitățile de investigație au durat aproximativ un an și
jumătate, până când a fost destructurată grupul infracțional organizat.
Cercetările au fost inițiate in luna februarie 2016, iar pentru documentarea activității
infracționale a fost demarata o cooperare internaționala, prin intermediul Eurojust si Europol, cu
Germania, Marea Britanie, Spania, Belgia, Olanda și România. Astfel, in aceeași cauza, pentru
documentarea activității infracționale, s-a acționat simultan in Germania, in Marea Britanie,
Olanda și România. Pe baza probelor obținute cu ajutorul investigatorilor sub acoperire, a fost
deschis un dosar penal printr-o sesizare din oficiu, cu privire la infracțiunea de trafic de droguri și
constituirea unui grup infracțional organizat.
În luna decembrie 2016, Negrea Marius Viorel a constituit împreună cu alte două persoane,
la inițiativa sa, un grup infracțional organizat, fapt confirmat si de autoritățile germane, ce a
acționat de pe teritoriul României dar și din străinătate. Fiecare membru al grupului trebuia să
desfășoare activități specifice pentru preluarea drogurilor, transportul acestora până la destinatar,
precum și predarea lor la destinație, pentru a obține importante sume de bani.

12
Drogurile ilicite sunt acele substanțe psihoactive în cazul cărora cultivarea, producerea, comercializarea și deținerea
fără autorizație în alte scopuri decât în scop medical sau științific este interzisă
13
Noi substanțe psihoactive înseamnă stupefiante sau substanțe psihotrope care ar putea reprezenta o amenințare la
adresa sănătății publice similară cu cea reprezentată de drogurile ilicite, care au apărut recent pe piață și care nu fac
obiectul unei interdicții. Marea majoritate a acestor substanțe sunt sintetice.
14
Eurobarometrul este o serie de sondaje de opinie publică derulate frecvent de Comisia Europeană, începând cu anul
1973. Aceste sondaje adresează o gamă largă de probleme legate de Uniunea Europeană din statele membre ale
acesteia. Rezultatele sondajelor sunt publicate de Direcția Generală de Comunicare a Comisiei Europene. Baza de
date Eurobarometru este una dintre cele mai mari din lume.
15
Comisia Europeană, Flash Eurobarometru nr. 330, Atitudinea tinerilor privind drogurile.
16
OEDT, Raportul anual pe 2010 privind situația problemei drogurilor în Europa.
17
din America Latină prin Africa de Vest în UE
18
din Afganistan fie prin Balcanii de Vest, fie prin Asia Centrală în UE
În cadrul acestui grup infracțional organizat au fost traficate, atât droguri de risc, cum ar fi
Ketamina, acesta fiind comercializat și transportat fără autorizație medicală, și canabisul, dar și
droguri de mare risc, precum cocaina. Liderul grupării, a avut legături cu furnizori de cocaină din
America de Sud și cu clienți din Marea Britanie. Pentru transportul drogurilor era preferată ruta
Olanda-Marea Britanie, fiind folosiți conducători de autotrenuri cetățeni români, angajați la
diverse companii de transport.
Odată cu înaintarea cercetărilor efectuate in cadrul dosarului penal, procurorii de caz, având
dosarul sub supraveghere, au dispus interceptarea19 convorbirilor telefonice ale suspecților și în
situațiile necesare au autorizat prin ordonanță și supravegherea20 a transportului.
Negrea Marius Viorel a coordonat preluarea din Olanda și Belgia de la furnizorii
drogurilor, o cantitate de aproximativ 36 kilograme cocaină și transportul către destinatarii săi din
Marea Britanie. Pe traseu, în luna februarie 2016, în localitatea Golborne, autorităţile din Marea
Britanie, purtând denumirea de National Crime Agency, au depistat și arestat pe un cetățean român
în momentul în care a primit 18 kilograme cocaină de la doi șoferi ai unui autotren. Cu ocazia
percheziționării autotrenului autoritățile britanice au mai găsit 18 kilograme cocaină. Negrea
Marius Viorel l-a sprijinit pe cetățeanul român arestat de către autorităţile britanice, prin angajarea
unui avocat precum şi cu sume de bani pentru familia sa, pentru a-l vizita la locul de detenție.
De asemenea, Negrea Marius Viorel a coordonat preluarea din Belgia o cantitate de
aproximativ 54 kilograme Ketamină, urmând sa fie transportate către destinatarii săi din Marea
Britanie. Astfel, conform înțelegerii prealabile, un membru al grupului, s-a deplasat din Olanda în
Belgia cu un autoturism, iar în parcarea unui supermarket din Veurne a preluat de la reprezentantul
furnizorului trei genți sport de culoare neagră în care se afla cantitatea de Ketamină, ambalată în
52 pachete, învelite în folii din plastic, transparent. Ulterior, acesta le-a introdus în același
autoturism, pe care l-a condus într-o zonă industrială din apropierea localității Veurne, unde i-a
predat cele trei genți cu droguri unui cetățean român, șofer al unui autotren înmatriculat în
România. Șoferul autotrenului le-a depozitat în cabină după care s-a deplasat către Marea Britanie,
unde urma să le predea destinatarului, sub îndrumarea liderului grupării.
Având telefoanele interceptate, echipele de filaj au reușit să asigure supravegherea
transportului. Astfel autoritățile Franceze, în colaborare cu Europol și cu echipele de filaj Belgiene,
au verificat autotrenul în localitatea de frontieră Dunkerque, descoperind cele 3 genți cu cantitatea
de 54 de kilograme de Ketamină. Șoferul autotrenului a fost arestat și condamnat de către instanță
la o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu executare.
De asemenea, liderul grupării a coordonat preluarea din Belgia și transportul către
destinatarii săi din Marea Britanie, o cantităţii de aproximativ 12 kilograme cocaină. În acest sens,
un membru al grupării s-a întâlnit cu transportatorul pentru a-i da instrucțiuni. Astfel pe baza
instrucțiunilor primite, șoferul unui autotren înmatriculat în România a intrat pe teritoriul Belgiei
de unde a preluat cantitatea de cocaină, iar ulterior a trecut în Franța unde, continuându-și traseul
s-a urcat cu autotrenul la bordul unui feribot, din localitatea Dunkerque, pentru a se deplasa către
Dover Marea Britanie, fiind destinația finală. În tot acest timp autotrenul a fost supravegheat de
echipe de filaj, iar după ce șoferul a coborât de pe feribot cu autotrenul, autoritățile Marii Britanei
în colaborare cu Europol și echipele de filaj, au dispus, pe baza unei legende de control de rutină,
verificarea transportului, ocazie cu care în patru cutii cu batoane de ciocolată aflate în semiremorca

19
Conform NCPP, prin interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare se înțelege interceptarea, accesul,
monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt
mijloc de comunicare.
20
Conform Convenției Națiunilor Unite, livrarea supravegheată desemnează metodele care constau în permiterea
trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor țări a stupefiantelor sau substanțelor psihotrope, sau substanțelor care le
sunt substituite, expediate în mod ilicit sau suspectate de aceasta, cu știință și sub controlul autorităților competente
din tarile indicate, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor.
sigilată au fost găsite 12 pachete înfășurate în bandă adezivă, în care se afla cantitatea de 12
kilograme de cocaină. Șoferul autotrenului a fost arestat de către autorităţile britanice.
Un alt român care a aderat în luna ianuarie la gruparea infracțională constituita de către
Negrea Marius-Viorel cu un an în urmă, poartă numele de Cociobea Alexandru. Acesta l-a ajutata
pe liderul grupării în toate acțiunile sale din România, dar și din străinătate. Noul membru a ajutat
la traficarea a cantităţii de aproximativ 21 kilograme cocaină, prin sprijinul acordat conducătorului
unui autotren, cetățean român, pentru a transporta din Olanda în Marea Britanie cantitatea de
cocaină. Însă pe traseu, autoritățile britanice au controlat autotrenul, ocazie cu care a fost găsită,
în interiorul remorcii, disimulată în căptușeala unei canapele, cantitatea de cocaină.
Marius Viorel Negrea din Bistrița si Cociobea Alexandru din Alba Iulia au fost arestați în
luna august 2017, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat
și trafic de droguri de risc si de mare risc, astfel, autoritățile române in colaborare cu Europol, au
destructurat această grupare infracțională de mare anvergură.

Concluzii
Datorită anvergurii imense la care a ajuns traficul de droguri, cooperarea internațională ale
organelor statale având competențe si cunoștințe necesare în vederea combaterii acestui fenomen,
deseori sau chiar de cele mai multe ori ajungând la un nivel transnațional, este absolut necesara
sau chiar indisolubilă deoarece, soluționarea acestor cauze în alte condiții este imposibilă. Astfel,
odată ce un caz, care intră sub incidența legii care reglementează traficul de droguri, a depășit
granițele unui stat, se vor constitui echipe comune de cercetare, alcătuite din ofițeri specialisti
delegați din partea acelor state care, deși au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a reprima traficul
național de droguri, fenomenul a scăpat de sub control și ajuns la un nivel internațional, aducând
prejudicii mai multor state.
Astfel, înainte ca urmărirea penala comună sa fie inițiată împotriva unui grup infracțional
organizat, se vor realiza ședințe la care vor fi trimiși câte unul sau doi ofițeri din partea fiecărui
stat participant la urmărirea penală, dar și oficiali trimiși din partea Europol. În cadrul acestor
ședințe, fiecare participant își va împărtăși cunoștințele dobândite în munca operativă, dar și
informațiile deținute despre persoanele interesate și faptele acestora până în momentul respectiv,
personalul Europol deținând cele mai multe cunoștințe și experiențe în reprimarea infracțiunilor
care trec de granițele statelor, deoarece ei lucrează doar la nivel internațional.
Concluzionând după relatările expuse in prezenta lucrare, rolul Oficiului European de
Poliție este crucială în combaterea și prevenirea traficului și consumului de droguri, deoarece
aceste activități ilegale sunt considerate a fi una dintre cele mai mari probleme la nivel
internațional, datorită ratei mortalității cauzate de aceste substanțe si a prejudiciilor imense aduse
statelor.
În lipsa acestor organizații, al căror scop principal este de a îmbunătății cooperarea efectivă
în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de crimă organizată internațională din statele
membre, reușita autorităților polițienești competente ar fi considerabil diminuată.
Astfel, Europol își asumă un rol foarte important în ceea ce privește combaterea
infracțiunilor de crimă organizată care ajung la in nivel internațional, dar și prevenirea acestora.
Aceste activități se referă în special la prevenirea apariției acelor grupări care au ca scop săvârșirea
unor infracțiuni care intră sub incidența legilor de combatere si prevenire a infracțiunilor de crimă
organizată.

Bibliografie
 Convenția privind înființarea Oficiului European De Poliție 1995
 Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
 Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și către Consiliu Bruxelles
25.10.2011
 Decizia 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliţie
 Co-operation Agreement between the United Nations Office on Drugs and Crime and the
European Police Office
 Co-operation Agreement between Europol and the European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction
 Agreement between Interpol and Europol
 Agreement between Eurojust and Europol
 www.wikipedia.com
 www.europol.europa.eu
 www.ziare.com/stiri