Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU”

SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ

ANUL -I-

REFERAT LA DISCIPLINA:

DREPT EUROPEAN -I-

TITLUL REFERATULUI:

EUROPOL ŞI EUROJUST

STUDENT:

MARGINE COSMIN

Anul universitar 2018 – 2019

1
CUPRINS:
EUROPOL
SCURT ISTORIC EUROPOL …………………………….pag. 3
Obiectivul Europol……………………………………………pag. 3
Atribuţii Europol……………………………………………...pag. 4
Managementul şi controlul…………………………………...pag. 4
Sistemul computerizat al Europol…………………………….pag.4
Finanţare...............................................................................pag. 4
Cooperare internaţională.........................................................pag. 4
EUROPOL ŞI ROMÂNIA………………………………………….pag. 5
EUROJUST
SCURT ISTORIC AL EUROJUST…………………………………pag. 6
PERSONAL ŞI BUGET
Personalul………………………………………………….....pag. 6
Bugetul Eurojust…………………………………. ………….pag. 6
COMPETENŢELE ŞI ATRIBUŢIILE EUROJUST....................................pag. 7
Obiectivele................................................................................pag. 7
Competenţa materială...............................................................pag. 7

COOPERAREA ÎNTRE ROMÂNIA ŞI EUROJUST..................................pag. 8

CONCLUZII FINALE..................................................................................pag. 9
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................pag. 10

2
EUROPOL
SCURT ISTORIC EUROPOL

Despre Europol ca instituție de poliție s-a vorbit prima dată în Tratatul de


la Maastricht ca organ specific pilonului III de cooperare interguvernamentală
în domeniul justiției și afacerilor interne.
În ianuarie 1994 a fost înfiinţată Unitatea “Droguri”, scopul principal al
acestei unităţi a fost combaterea traficului de droguri şi a activităţilor de spălare
a banilor rezultaţi din traficul de droguri.
La 26.07.1995 a fost semnată Convenția Europol prin care acesta a
primit misiunea de a sprijini statele membre în lupta împotriva criminalității și
în activitatea de prevenire a criminalității prin culegerea de informații și
întocmirea de analize, și transmiterea acestora organelor de urmărire penală
competente (date despre făptuitori, părți vătămate, martori).
Convenția a intrat în vigoare la 01.10.1998. Europol și-a început
activitatea din 01.07.1999, are competenţe şi în combaterea terorismului şi a
falsificării banilor.
Europol are personalitate juridică și are sediul la Haga (Olanda).
La sediul Europol îşi desfăşoară activitatea aproximativ 625 de personae,
dintre acestea, aproximativ 120 sunt ofiţeri de legătură Europol (O.L.E.),
reprezentând mai multe tipuri de agenţii care se oupă de aplicarea legii (poliţie,
vamă , jandarmerie, servicii de imigrare, etc.).Ofiţerii de legătură (O.L.E.),
împreună cu ofiţerii,analiştii şi alti experţi Europol oferă servicii eficiente şi
rapide multilingve, 24 de ore din 24.
Misiunea Europol, în calitate de agenţie de aplicare a legii a Uniunii
Europene, este de a sprijini statele membre în prevenirea și combaterea tuturor
formelor grave de criminalitate internaţională și a terorismului. Rolul său este
de a contribui la realizarea unei Europe mai sigure, în beneficiul tuturor
cetăţenilor din UE, prin sprijinirea autorităţilor U.E. de aplicare a legii, prin
schimbul și analiza de informaţii privind criminalitatea.
Europol este organizaţia care se ocupă de aplicarea legii în cadrul
Uniunii Europene şi care operează cu toate informaţiile referitoare la
criminalitate.

Obiectivul Europol este acela de a îmbunătăţi eficacitatea şi cooperarea


autorităţilor competente din statele membre în ceea ce priveşte prevenirea şi
combaterea formelor grave de crimă internaţională organizată şi terorism.
Europol are misiunea de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la acţiunea
Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a
terorismului, concentrându-şi eforturile asupra organizaţiilor criminale1.

1
https://biblioteca.regielive.ro/referate/drept/europol-si-eurojust-stiinte-politice-115491.html

3
Atribuţii Europol
Europol este organizaţia care se ocupă de aplicarea legii în cadrul Uniunii
Europene şi care operează cu toate informaţiile referitoare la criminalitate.
Obiectivul său este acela de a îmbunătăţi eficacitatea şi cooperarea
autorităţilor competente din statele membre în ceea ce priveşte prevenirea şi
combaterea formelor grave de crimă internaţională organizată şi terorism.
Europol are misiunea de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la acţiunea
Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a
terorismului, concentrându-şi eforturile asupra organizaţiilor criminale.

Managementul şi controlul
Europol răspunde în faţa Consiliului miniştrilor justiţiei şi afacerilor
interne (reprezentanţi ai tuturor statelor membre), acesta râspunzând de
îndrumarea şi controlul Europol.
Consiliului miniştrilor justiţiei şi afacerilor interne, numeşte directorul şi
directorii adjuncţi şi aprobăbugetul
Consiliul de Administraţie Europol cuprinde câte un reprezentant din
fiecare stat membru şi are sarcina principal de a supraveghea activităţile
organizaţiei.
Sistemul computerizat al Europol
Sistemul computerizat al Europol (TECS) are trei component principale:
- un sistem de informaţii ca cel menţionat la art. 7 în Convenţie,
având un conţinut limitat şi definit în mod clar, care să permită accesul imediat
statelor member şi Oficiului Europol la informaţiile disponobile;
- fişierele de lucru prevăzute la art. 10 din Convenţie, stabilite pentru
diferite perioade de timp în scopul în scopul analizei şi conţinând informaţii
exhaustive;
- un sistem centralizat de index care să conţină anumite detalii din
fişierele de analiză,în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 11 din
Convenţie.

Finanţare
Europol este finanţat din cotizaţiile achitate de statele membre în funcţie
de produsul naţional brut al fiecăruia. Controlorul financiar, care este numit de
Consiliul de Administraţie în unanimitate, răspunde de modul în care sunt
angajate şi achitate cheltuielile, precum şi de stabilirea şi încasarea venitului
Europol. Conturile anuale ale Europol sunt auditate.

Cooperare internaţională
În vederea luptei eficiente împotriva crimei internaţionale organizate,
Europol cooperează cu o serie de state terţe şi organizaţii, după cum urmează:
Albania, Australia, Banca Centrală Europeană, Biroul O.N.U. privind Drogurile
şi Criminalitatea, Bosnia şi Herţegovina, Canada, Centrul European de

4
Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri, CEPOL (Colegiul
European de Poliţie), Columbia, Comisia Europeană, Croaţia, Elveţia, Eurojust,
Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Frontex, Interpol,
Islanda, Moldova, Norvegia, Oficiul European de Luptă Atifraudă (OLAF),
Organizaţia Mondială a Vămilor, SITCEN (Centrul comun de situaţii al UE),
Turcia, Statele Unite ale Americii2.

EUROPOL ŞI ROMÂNIA
Începând cu data de 01.08.2007, România este stat membru cu drepturi
depline al Europol.
În data de 23 iulie 2007, Consiliul Afacerilor Generale şi Relaţiilor
Externe al UE a adoptat decizia privind aderarea Bulgariei şi României la
Convenţia Europol. Decizia a intrat în vigoare la 1 august 2007, după publicarea
ei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Aderarea la Uniunea Europeană nu i-a asigurat României, în mod
automat, obţinerea statutului de stat membru Europol.
Acest statut a fost obţinut ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în
cadrul Proiectului de Extindere Europol, desfăşurat în perioada 2005 - 2006 la
nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. În cadrul acestui
proiect, Poliţia Română a coordonat subproiectul Operaţiuni.
Anterior aderării la Convenţia Europol, baza legală în temeiul căreia
România a colaborat atât cu departamentele din cadrul Europol, cât şi cu statele
membre şi asociate a fost Acordul de cooperare cu Europol (semnat la 25
noiembrie 2003 şi ratificat prin Legea 197/2004) 3.
Conform art. 2 scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre
statele member ale Uniunii Europene, acţionând prin intermediul Europol, şi în
România pentru combaterea formelor grave ale criminalităţii internaţionale, în
domeniile expuse în art. 3, în special prin schimbul de informaţii şi contacte
periodice între Europol şi România. Cooperarea se va referi, la toate domeniile
de criminalitate incluse în mandatul Europol la data intrării în vigoare a
acordului, precum şi infracţiunile conexe 4.

2
https://www.scribd.com/doc/59620630/Europol-REFERAT
3
https://biblioteca.regielive.ro/referate/drept/europol-eurojust-si-mandatul-de-arestare-european-83007.html
4
https://www.scribd.com/doc/59620630/Europol-REFERAT

5
EUROJUST
SCURT ISTORIC AL EUROJUST
Pentru întărirea luptei împotriva crimei organizate, Consiliul European de
la Tampere din octombrie 1999 a decis crearea unei divizii – Eurojust, compusă
din procurori naţionali, magistraţi, ofiţeri de poliţie, detaşaţi din fiecare stat
membru. Este un organism specializat care are misiunea de a întări lupta
împotriva infracţiunilor grave printr-o cooperare judiciară mai strânsă în cadrul
Uniunii Europene5.
Sarcina Eurojust este de a spori eficienţa autorităţilor naţionale de
cercetare şi urmărire penală, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de
criminalitate organizată şi transfrontalieră, precum şi de a-i aduce cât mai rapid
şi eficient în faţa justiţiei pe cei care încalcă legea. Eurojust urmăreşte să fie un
actor cheie şi un centru de expertiză la nivel judiciar pentru activităţile de
combatere eficientă a formelor de criminalitate organizată şi transfrontalieră din
cadrul Uniunii Europene.
Eurojust a fost înfiinţat în 2002. Misiunea sa este de a sprijini şi întări
coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile naţionale, în lupta împotriva
formelor grave de criminalitate transfrontalieră care afectează Uniunea
Europeană.
Fiecare dintre cele 28 de state membre îşi detaşează la Haga un
reprezentant de nivel superior, care să lucreze la Eurojust. Membrii naţionali
sunt de profesie procurori, judecători sau ofiţeri de poliţie cu o competenţă
echivalentă, având o bogată experienţă profesională 6.
În cadrul Eurojust îşi au sediul secretariatul Reţelei Judiciare Europene,
secretariatul Reţelei europene a punctelor de contact privind persoanele
responsabile de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război, precum
şi secretariatul Reţelei pentru Echipele comune de anchetă.

PERSONAL ŞI BUGET

Personalul, la sfâşitul anului 2017, Eurojust avea 332 de deţinători de


posturi, inclusive 76 de membri naţionali, adjuncţi şi asistenţi, 202 aeţi
temporari, 21 de agenţi contractuali, 17 experţi naţionali detaşaţi şi 16 stagiari.

Bugetul Eurojust a fost votat iniţial, pentru anul 2017, în sumă de


48.379.237 EUR, inclusiv valoarea rezervată de 11.130.000 EUR alocată pentru
proiectul de construcţie a noului sediu. Acest buget a fost cu 9% mai mic decât
celsolicitat iniţial de Eurojust. În cursul anului 2017, Eurojust s-a confruntat cu
o creştere semnificativă a solicitărilor din partea statelor membre în vederea

5
I. Niţă, I. Voicu, I. Scărlătescu, I. Sima, Dicţionar explicativ al Uniunii Europene, Editura Irecson, 2009,
p.104
6
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/ro.aspx

6
acordării de finanţare nerambursabilă pentru ECA-uri, reuşind săobţină credite
suplimentare în valoare de 310.000 EUR din partea comisiei, astfel, urojust a
adoptat un buget rectificat în valoare de 48.689.237 EUR, spijinând un număr
mai mare de beneficiari ai finanţării nerambursabile pentru ECA-uri decât în
anii precedenţi7.

COMETENŢELE ŞI ATRIBUŢIILE EUROJUST

Eurojust este un organ al Uniunii Europene, cu personalitate juridică.


Competenţa acestuia cuprinde infracţiunile care intră în jurisdicţia Europolului
şi alte infracţiuni menţionate expres 8.
Eurojust poate organiza reuniuni de coordonare la Haga între între
autorităţile competente din diferite State Membre şi state terţe. Reuniunile de
coordonare pot uneori să includă şi reprezentanţi ai Europol şi OLAF 9.
Reuniunile de coordonare permit practicienilor să schimbe informaţii privind
anchete aflate în legătură şi să planifice acţiuni comune de o manieră eficientă şi
eficace. Eurojust organizează de asemenea centre de coordonare, al căror
obiectiv este de a sprijini acţini comune (adesea convenite în cadrul reuniunilor
de coordonare) care sunt desfăşurate simultan în diferite State Membre şi state
terţe.
Obiectivele sale constau în10:
 stimularea şi îmbunătăţirea coordonării între autorităţile
competente din statele membre însărcinate cu urmărirea penală a acestor
infracţiuni;
 îmbunătăţirea coopeării între aceste autorităţi prin facilitarea
executări asistenţei juridice internaţionale reciproce şi punerea în aplicare a
cererilor de extrădare;
 sprijinirea în orice alt mod a autorităţilor din statele membre în
vederea eficientizării urmăririi penale.
Competenţa materială este acoperită de toate infracţiunile prevăzute în
art. 2 din Convenţia Europol din 26.07.1995:
 traficul de droguri;
 traficul de persoane;

7
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%2020
17/AR2017_RO.pdf
8
Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva
formelor grave de criminalitate, JO L 63, 2002, p. 1
9
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejnupload/StaticPages/EJN-EJ-paper-on-judicial-cooperation-in-criminal-
matters_2018-01_RO.pdf
10
Paul Craing, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2009, p. 327

7
 terorismul;
 traficul de autovehicule furate;
 traficul de substanţe radioactive şi nucleare;
 falsificarea de bani şi a altor mijloace de plată.

Eurojust asigură schimbul de informaţii între autorităţile competente şi le


sprijină în furnizarea celei mai bune coordonări şi cooperări cu putinţă. De
asemena, Eurojust cooperează cu Reţeaua Juridică Europeană, Europol şi
OLAF. Eurojust oferă sprijin logistic şi poate organiza şi facilita reuniuni de
coordonare între autorităţile juridice şi autorităţile poliţieneşti din diferite state
pentru a facilita solţionarea unor chestiuni juridice şi a unor probleme practice 11.

COOPERAREA ÎNTRE ROMÂNIA ŞI EUROJUST

În anul 2005 s-a încheiat Acordul privind cooperarea între România şi


Eurojust. Scopul acordului este întărirea cooperării între România şi Eurojust în
vederea combaterii infracţiunilor grave cu caracter internaţional.
România şi Eurojust cooperează în domeniile de activitate prevăzute în
art. 6 şi 7 din Decizia Eurojust, în cadrul competenţelor Eurojust menţionate la
art. 4 din Decizia Eurojust.
Autoritatea competentă din România pentru îndeplinirea obiectivelor
prezentului acord este Ministerul Public român, reprezentat de Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În vederea facilitării cooperării stabilite de prezentul acord şi în
conformitate cu prevederile art. 27 alin. 3 din Decizia Eurojust, România poate
desemna un magistrat de legătura la Eurojust.
Odată cu numirea magistratului de legatură, toate informaţiile sunt
comunicate prin intermediul magistratului de legatură.
Magistratul de legătură este un procuror, în conformitate cu legea
română. Durata mandatului este determinată de România. Magistratul de
legătura poate avea un asistent, care îl poate înlocui atunci când este necesar.
Magistratul de legatură, asistentul acestuia şi alte persoane din cadrul
parchetelor române, inclusiv punctul de contact cu Eurojust, pot participa la
întâlniri operaţionale şi strategice, la invitaţia preşedintelui Colegiului şi cu
aprobarea membrilor naţionali în cauza.
România nu comunică nici o informaţie furnizată de Eurojust vreunui alt
stat terţ sau organism fără obţinerea consimţământului membrilor naţionali în
cauză şi fără a lua măsurile de siguranţă care se impun.
România aplică pentru procesarea şi protecţia datelor cu caracter personal
furnizate de Eurojust principii cel puţin echivalente cu principiile prevăzute în

11
https://e-justice.europa.eu

8
Decizia Eurojust şi în Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia
datelor.
România se asigură că datele cu caracter personal primite sunt protejate
împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale ori
dezvăluirii neautorizate, modificării şi accesului său oricărei alte forme
neautorizate de procesare, în conformitate cu art. 22 din Decizia Eurojust.
România nu invocă în apărarea sa faptul ca Eurojust a transmis datele în
mod inadecvat, în scopul înlăturării răspunderii sale, în conformitate cu
legislaţia naţională, în raport cu o parte prejudiciată 12.

CONCLUZII FINALE
Cooperarea cu Europol, Eurojust și-a consolidat în continuare relațiile de
cooperare cu Europol, implicându-l într-o serie de cazuri și contribuind la
proiectele sale de analiză în materie de combatere a terorismului, Hydra și
Travellers.
Sinergiile între Eurojust și Europol în domeniul combaterii terorismului
au fost îmbunătățite prin recrutarea unui Expert național detașat specializat în
combaterea terorismului în scopul facilitării schimbului de informații între
Eurojust și ECTC. Printre sarcini se numără promovarea monitorizării judiciare
neîntârziate a activităților ECTC și utilizarea instrumentelor de coordonare ale
Eurojust13.
Europol şi Eurojust au mandate complementare. În temeiul TFUE
(Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), Eurojust deţine un rol de
coordonare, în funcţie de informaţiile furnizate de autorităţile statelor şi de
Europol. Cooperarea între Europol şi Eurojust are loc prin schimb de
informaţii.

12
Acord privind cooperarea între România şi Eurojust, Bruxelles, 2 decembrie 2005
13
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%2020
17/AR2017_RO.pdf

9
BIBLIOGRAFIE

- Paul Craing, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu,


2009
- Legea 197/2004;
- Agenţiile UE , Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţii Europene,
2007;
- Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul
consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, JO L 63, 2002;
- Conf. dr. Gyula Fabian, Drept instituțional comunitar, Ediția a III-a revăzută și
adăugită cu referiri la Tratatul de la Lisabona, Editura Hamangiu 2010;
- Tratatele Uniunii Europene, Editura Hamangiu 2013;
- Raportul Eurojust pe anul 2017.

SITEURI UTILE

http://www.legaladviser.ro

https://e-justice.europa.eu

www.europol.europa.eu

www.europeana.ro;

www.eurojust.eu.int.

www.eurojust.europa.eu

www.wikipedia.org

10

S-ar putea să vă placă și