Sunteți pe pagina 1din 7

Fişă de caracterizare psiho-pedagogică

DATE GENERALE
Numele şi prenumele elevului:
Data şi locul naşterii:
Domiciliul actual:
Componenţa familiei:

Condiţiile de locuit:

Veniturile familiei:

Climatul afectiv:

Climatul educativ: Bun

1
PROFILUL PSIHOLOGIC
1.PROCESE COGNITIVE  IMPLICATE ÎN ÎNVĂŢARE

      Caracteristicile proceselor perceptive şi ale capacităţii de reprezentare


- felul percepţiilor şi reprezentărilor (preponderent vizuale, auditive, analitice,
sintetice, mixte):
Preponderent auditive si vizuale
- posedă / nu posedă spirit de observaţie:
Poseda un acut spirit de observație
- este / nu este capabil să folosească materialul perceptiv şi reprezentările şi în alte
contexte decât cele în care acestea au fost iniţial receptate:
Este capabil de a folosi materialul perceptive si reprezentările și în alte contexte
decât cele in care acestea au fost inițial receptate
      Caracteristicile gândirii
a)     Puterea de a înţelege (o situaţie, o problemă, un enunţ, o cerinţă):
 o înţelege uşor;
 o înţelege cu unele dificultăţi;
 o înţelege greu.
b)    Însuşirea noţiunilor (gen, specie, concrete, abstracte) se realizează:
 uşor;
 cu unele dificultăţi;
 greu.
c)     Gândeşte:
 sistematic;
 puţin sistematic;
 nesistematic.
d)    Realizarea categoriilor prin sesizarea raporturilor dintre obiecte şi fenomene se
realizează:
 uşor;
 potrivit de uşor;
 greu.
e)     Rezolvarea problemelor se realizează:
 uşor;
 cu unele dificultăţi;
 greu.

2
      Caracteristicile limbajului
 exprimare foarte săracă şi incorectă;
 vocabular redus, exprimare greoaie, incorectă;
 exprimare relativ corectă, uşoară;
 vocabular bogat, exprimare corectă.

 Caracteristicile memoriei
a)     Tipul de memorie (funcţie de canalul informaţional predominant):
 vizuală;
 auditivă;
 mixtă.
b)    Volumul memoriei:
 redus;
 potrivit;
 destul de mare.
c)     Tipul de memorie (funcţie de tipul de mecanism implicat în învăţare):
 învaţă pe de rost, mecanic şi fără să înţeleagă (memorare mecanică);
 uneori face legături cu înţeles între informaţiile memorate (memorare logică).
d)    Uşurinţa memorării:
 depune un efort evident în memorare, memorează greu;
 nu depune efort în memorare, memorează uşor.
e)     Trăinicia memorării:
 memorează pentru o perioadă scurtă;
 memorează pentru o perioadă lungă.
f)     Numărul de repetiţii necesar pentru fixare:
 multe;
 puţine.
g)     Fidelitatea reproducerii:
 reproduce fidel (exact);
 reproduce aproximativ fidel;
 reproduce greoi, cu numeroase repetări.

 Caracteristicile atenţiei şi spiritului de observaţie


a)     Tipul de atenţie predominant:
 stabilă;
 labilă;
 mobilă;
 inertă.

3
b)    Capacitatea de concentrare a atenţiei:
 distrat, fără putere de concentrare prea mare;
 destul de distrat şi fără putere de concentrare prea mare;
 de obicei, concentrat şi cu destulă băgare de seamă;
 foarte atent, cu multă băgare de seamă.
c)     Volumul atenţiei:
 mare;
 mediu;
 redus.
d)    Distributivitatea atenţiei:
mare;
 medie;
 redusă.
e)     Caracteristici ale spiritului de observaţie:
-       precis / relativ precis/ vag: Precis
-       unilateral / multilateral: Multilateral
-       independent / relativ independent / dirijat: Independent
-       rapid / lent: Rapid
               Caracteristicile imaginaţiei
a)     Tipul imaginaţiei (preponderent):
 reproductivă;
 creativă.
b)    Cantitativ:
 imaginaţie săracă;
imaginaţie relativ bogată.

2. STILUL DE MUNCĂ
a)     Cum lucrează:
 sistematic, ritmic, organizat;
 inegal, cu fluctuaţii, în salturi;
 neglijent, copiază temele de la alţii, aşteaptă să i le facă părinţii;
 rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi;
 alte
menţiuni: .....................................................................................................................
b)    Autonomie, creativitate:
 inventiv;
 manifestă uneori iniţiativă, independenţă;
 se conformează de regulă modelului, procedează rutinier;
 nesigur, dependent, fără iniţiativă.
      3. MOTIVAŢIA
4
 motivaţie extrinsecă: determinată de frica de note mici sau din frica de pedeapsă
/ învaţă doar pentru a obţine note mari;
 motivaţie intrinsecă: învaţă pentru a şti, din dorinţa de a învăţa sau din dorinţa
de a ocupa o poziţie înaltă cu valoare de autoritate în clasă.

4. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
d)    Temperamentul:
 sangvin: puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori
agresiv, activ, rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora;
 coleric: exteriorizat, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, guraliv,
nestatornic;
 flegmatic: calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil,
rezistent la solicitări repetitive;
 melancolic: hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios;
 tip combinat.
e)     Însuşiri aptitudinale:
 lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare;
 rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie;
 lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp.
f)     Trăsături de caracter:
- modestia (este mereu modest / uneori egoist şi îngâmfat):Destul de modest
încrederea în sine şi în oameni (este plin de teamă, este încrezător sau nu în el şi în
oameni): Este încrezător atât in sine cât și în oameni
- sinceritatea (este foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna sincer şi
neprefăcut, cu acord între vorbă şi faptă): De obicei este sincer
- cinstea (foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna cinstit şi de bună credinţă):
Întotdeauna cinstit și de bună credință
- politeţea (foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna politicos): Întotdeauna
politicos
- spiritul de întrajutorare  (foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna bun coleg,
săritor): Săritor
- hotărâre, curaj (foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna hotărât şi curajos):
De obicei hotărât si curajos
stăpânirea de sine (foarte rar / ocazional / de obicei / întotdeauna stăpân de sine):
Întotdeauna stăpân de sine

5. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ


a)     Conduita la lecţie:
 atent, participă activ, cu interes;
 atenţia şi interesul inegale, fluctuante;

5
 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
 prezent numai fizic, cu frecvente distrageri.
b)    Purtarea în general:
 exemplară, ireproşabilă;
 corectă, cuviincioasă, bună;
 cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave;
 abateri comportamentale grave, devianţă.

6. CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI


Participarea la viaţa de grup:
 mai mult retras, izolat, rezervat, puţin comunicativ;
 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;
 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive;
 caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii,
vine cu idei şi propuneri;
 activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator al grupului.

a)              Cum este văzut de colegi:


 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;
 bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;
 preocupat mai mult de sine, individualist, egoist.
            c) Colegii îl apreciază pentru:
 rezultatele la învăţătură;
 performanţele extraşcolare;
 pentru că este prietenos, apropiat.

           

SITUAŢIA ŞCOLARĂ

 1. ADAPTAREA ŞCOLARĂ

d)    Disciplinele preferate şi aptitudinile care îi înlesnesc performanţele:


e)     Disciplinele la care întâmpină dificultăţi şi care sunt aceste dificultăţi:
f)     Integrarea în cadrul clasei de elevi :

2. ACTIVISMUL – nivelul general de participare şcolară


c)     în timpul lecţiilor:
6
d)    în viaţa socială a clasei:

3. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
4. EVALUAREA FINALĂ (de sfârşit de an şcolar)

a) Impresii generale (observaţii privind capacitatea de învăţare, comportamentul,


aptitudini speciale, dificultăţi de învăţare / adaptare):

b) Raport final privind evoluţia elevului la sfârşitul anului şcolar:

c) Măsuri psihopedagogice propuse pentru anul şcolar următor:

S-ar putea să vă placă și