Sunteți pe pagina 1din 411

Ghid Rezolvare Aplicație

( OUTPUT-uri SPSS )
a) Crearea bazei de date:
1. Popularea bazei de date (introducerea datelor pentru câmpurile definite) – Data View
2. Structurarea bazei de date (definirea câmpurilor/variabilelor) – Variable View

1. Popularea bazei de date (introducerea datelor pentru câmpurile definite)

- Se comută peData View

- Se introduc datele sau se preiau dintr-un fișier Excel.

2. Structurarea bazei de date (definirea câmpurilor/variabilelor)

- În Variable View se defines variabilele:


 Denumire (Name)
 Tipul variabilei (Type): numeric, șir de caractere, data calendaristică etc.
 Mărimea (Width, Decimals: nr. de caractere, nr. de zecimale – dacă este variabila numerică)

1
 Eticheta (Label– se poate atașa o explicatie pt. a sugera mai bine ce reprezintă variabila)
 Valori (Values: se pot asigna etichete unor anumite valori)
 Scala de măsurare (Measure: nominal, ordinal, scale = numerică)

Add

Add

2
Cerințe b) şi c)
Se alege<Analyze> din meniul principal, apoi<Descriptive Statistics>si<Frequencies……>

Din fereastra variabilelor (stânga) se selectează variabila “Performanța școlară” și se trece


în partea dreaptă.

3
Cerința b)
În “Statistics” se bifează toți indicatorii descriptive pe care doriți să îi calculați:

Se selectează <Continue>.

Cerința c)
În <Charts> se selectează “Histograms”, și “Show normal curve on histogram”:

Se selectează <Continue>, apoi <OK>.

4
Se obține următorul Output:

Statistics
Performanțașcolară
Valid 34
N
Missing 0
Mean 58,15
Std. Error of Mean 2,297
Median 56,00
Mode 55
13,39
Std. Deviation
4
179,4
Variance
02
Skewness ,132
Std. Error of Skewness ,403
Kurtosis -,106
Std. Error of Kurtosis ,788
Range 57
Minimum 33
Maximum 90
Sum 1977
25 48,50
Percentiles 50 56,00
75 66,25

Cerința d) – test Student


Din meniul principal se alege<Analyze>, apoi<Compare Means>si<One-Sample T Test…>:

Se transferă variabila “Performanța școlară” din lista din stânga în lista din dreapta și se
setează “Test Value”:

5
d.1. În “Test Value” se introduce valoarea 65, apoi<OK>:

Se afișează rezultatele:
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Performanța_școlară 34 58,15 13,394 2,297

One-Sample Test
Test Value = 65
t df Sig. (2- Mean 95% Confidence Interval of the Difference
tailed) Difference Lower Upper
Performanța_școlară -2,983 33 ,005 -6,853 -11,53 -2,18

d.2. În “Test Value” se introduce valoarea 60, apoi <OK> și se obțin


rezultatele:

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Performanțașcolară 34 58,15 13,394 2,297

One-Sample Test
Test Value = 60
t df Sig. (2- Mean 95% Confidence Interval of the Difference
tailed) Difference Lower Upper
Performanțașcolară -,807 33 ,426 -1,853 -6,53 2,82

6
Cerința e)
Există suficiente argumente pentru a susține afirmația că performanța școlară a elevilor diferă
semnificativ în funcție de programul de instruire și educație pe care l-au urmat? (nivel de
încredere de 95%).

Întrebarea poate fi pusă și sub forma:


 Performanța școlară este în funcție de programul de instruire și educație pe care l-au
urmat elevii?
SAU
 Programul de instruire și educație urmat de elevi influențează semnificativ performanța
școlară a elevilor?

e) Se alege din meniul principal <Analyze>, apoi<Compare Means>si<One-Way


ANOVA…>

Se selectează din fereastra din stânga a variabilelor variabila “Performanța școlară” drept
variabilă dependentă și variabila “Program școlar” ca factor.

7
În<Options> se bifează “Descriptive”, apoi se selectează<Continue>șiOK.

Se obține următorul Output:


Descriptives
Performanta_scolara
N Mean Std. Std. 95% Confidence Interval for Minimum Maximum
Deviation Error Mean
Lower Bound Upper Bound
A 17 54,06 13,488 3,271 47,12 60,99 33 81
B 17 62,24 12,352 2,996 55,88 68,59 40 90
Total 34 58,15 13,394 2,297 53,47 62,82 33 90

ANOVA
Performanta_scolara
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 568,265 1 568,265 3,398 ,075
Within Groups 5352,000 32 167,250
Total 5920,265 33

F crit = 4,149

8
Macheta_Aplicație -- cerința b.

Descriptiv Statistics
EXCEL SPSS
Performanta_scolara (punctaj) Statistics
Mean 58.15 Performanța_scolară
Standard Error 2.30 Valid 34
N
Missing 0
Median 56
Mean 58.15
Mode 55
Std. Error of Mean 2.297
Standard Deviation 13.39 Median 56.00
Sample Variance 179.40 Mode 55
Kurtosis -0.11 Std. Deviation 13.394
Skewness 0.13 Varianc 179.40
Range 57 Skewness .132
Minimum 3 Std. Error of Skewness .403
Maxim m 90 Kurtosis -.106
Std. Error of Kurtosis .788
Sum 1977
Range 57
Count 34 Minimum 33
Confidence Level (95.0%) 4.67 Maximum 90
Eroare limită  x  z  sx Sum 1977
25 48.50
Percentiles 50 56.00
75 66.25

Count (n=Excel) = N-Valid (SPSS): 34


Volumul eșantionului este de 34 elevi

Interpretare indicatori statistici descriptivi:


 Mean (media)= punctaj mediu:
Sum 1977 Sum 1977
x   58,15 puncte x   58,15 puncte
Count 34 N  Valid 34
………………………………………………..

 Standard Error (Excel) sau Std. Error of Mean (SPSS) = eroarea medie de
reprezentativitate : s x  0,19
s2 179 ,40
sx    0,19
n 34
 Median (mediana): Me  56 puncte
……………….
……………………..

 Mode (modul): M o  55 puncte


……………….

 Standard Deviation (Excel) sau Std. Deviation (SPSS) = abatere standard:


s  s.2  13,39 puncte
……………….
……………..

 Sample Variance (Excel) sau Variance (SPSS) = dispersia: s 2  s 2  179,40


…………..
……………...

s 13,39
v  100   100  23,30 %
x 58,15

Teoria:
v<35% ; v=35% :
- seria este omogenă
- media este reprezentativă
- variația valorilor față de valoarea medie este mică (grad de împrăștiere redus)
v>35% :
- seria NU este omogenă
- media NU estereprezentativă
- variația valorilor față de valoarea medie este mare (grad de împrăștiere mare)

Interpretare:
…………
…………….

 Kurtosis (Coeficient de aplatizare sau boltire):


K= - 0.11(Excel) sau K= -.11 (SPSS)
Teoria:
K<0 distribuție aplatizată (gradul de concentrare a valorilor în jurul mediei este mai mic față de
distribuția normală)
K=0 distribuție normală
K>0 distribuție boltită (gradul de concentrare a valorilor în jurul mediei este mai mare față de
distribuția normală)

Interpretare:
…………….
…………….
 Skewness (Coeficient de asimetrie): Sk = 0,13
SK= 0.13 (Excel) sau SK= .13 (SPSS)
Teoria:
Sk=0 simetrie
Sk<0 asimetrie negativă: predomină valorile mari în serie

S k  1 foarte pronunțată; S k   1 ;  0,5 pronunțată; S k   0,5 ; 0  redusă;

Sk>0 asimetrie pozitivă: predomină valorile mici în serie

S k  1 foarte pronunțată; S k  0,5 ; 1 pronunțată; S k  0 ; 0,5 redusă;

Interpretare: …

 Range (amplitudinea): Ax  57 puncte


…………..

Ax  xmax  xmin
Range = Maximum – Minimum

 Minimum (valoare minimă): xmin  33 puncte


 Maximum (valoare maximă): xmax  90 puncte


………….

 Sum (Suma tuturor valorilor): 1977


………..
SPSS
25 48.50
Percentiles 50 56.00
75 66.25
Interpretare Quartile:
Quartila_1= 48,50: 25% din totalul elevilor au, …………., iar restul acestora (75%)
………………………..
Quartila_2 = Mediana= 56 : 50% din totalul elevilor au, ………………, iar restul acestora
(50%) ……………..
Quartila_3 = 66,25 : 75% din totalul elevilor au, …………., iar restul acestora (25%)
……………………
Aplicație -- cerința b.

Descriptiv Statistics
EXCEL SPSS
Performanta_scolara (punctaj) Statistics
Mean 58.15 Performanța_scolară
Standard Error 2.30 Valid 34
N
Missing 0
Median 56
Mean 58.15
Mode 55
Std. Error of Mean 2.297
Standard Deviation 13.39 Median 56.00
Sample Variance 179.40 Mode 55
Kurtosis -0.11 Std. Deviation 13.394
Skewness 0.13 Variance 179.40
Range 57 Skewness .132
Minimum 33 Std. Error of Skewness .403
Maxim m 90 Kurtosis -.106
Std. Error of Kurtosis .788
Sum 1977
Range 57
Count 34 Minimum 33
Confidence Level (95.0%) 4.67 Maximum 90
Eroare limită  x  z  sx Sum 1977
25 48.50
Percentiles 50 56.00
75 66.25

Count (n=Excel) = N-Valid (SPSS): 34


Volumul eșantionului este de 34 elevi

Interpretare indicatori statistici descriptivi:


 Mean (media)= punctaj mediu:
Sum 1977 Sum 1977
x   58,15 puncte x   58,15 puncte
Count 34 N  Valid 34
Luând în considerare cei 34 elevi, s-a stabilit că, punctajul mediu este de aproximativ 58 puncte/elev.

 Standard Error (Excel) sau Std. Error of Mean (SPSS) = eroarea medie de
reprezentativitate : s x  0,19
s2 179 ,40
sx    0,19
n 34
 Median (mediana): M e  56 puncte
Jumătate din totalul elevilor (50%) au un punctaj, în medie, mai mic de 56 puncte/elev, în timp ce restul
elevilor au un punctaj mai mare decât cel stabilit.

 Mode (modul): M o  55 puncte


Cei mai mulți elevi au, în medie, un punctaj de 55 puncte/elev.

 Standard Deviation (Excel) sau Std. Deviation (SPSS) = abatere standard:


s  s.2  13,39 puncte
La nivelul eșantionului de 34 elevi, punctajul se abate, în medie, cu aproximativ 13 puncte față de
punctajul mediu.

 Sample Variance (Excel) sau Variance (SPSS) = dispersia: s 2  s 2  179,40


Dispersia arată gradul de împrăștiere a punctelor față de punctajul mediu, fapt confirmat prin
coeficientul de variație.

s 13,39
v  100   100  23,30 %
x 58,15

Teoria:
v<35% ; v=35% :
- seria este omogenă
- media este reprezentativă
- variația valorilor față de valoarea medie este mică (grad de împrăștiere redus)
v>35% :
- seria NU este omogenă
- media NU este reprezentativă
- variația valorilor față de valoarea medie este mare (grad de împrăștiere mare)

Interpretare: Ca urmare a calculării coeficientului de variație rezultă că, v = 23,03% < 35%, deci
valoarea dispersiei de 179,40 indică un grad de variație (împrăștiere) redus a punctajului individual față
de punctajul mediu.

 Kurtosis (Coeficient de aplatizare sau boltire):


K= - 0.11(Excel) sau K= -.11 (SPSS)
Teoria:
K<0 distribuție aplatizată (gradul de concentrare a valorilor în jurul mediei este mai mic față de
distribuția normală)
K=0 distribuție normală
K>0 distribuție boltită (gradul de concentrare a valorilor în jurul mediei este mai mare față de
distribuția normală)

Interpretare: Valoarea coeficientului fiind negativă indică faptul că distribuția punctajului este
aplatizată, deci gradul de concentare a punctajului individual în jurul punctajului mediu este mic față
de distribuția normală.
 Skewness (Coeficient de asimetrie): Sk = 0,13
SK= 0.13 (Excel) sau SK= .13 (SPSS)
Teoria:
Sk=0 simetrie
Sk<0 asimetrie negativă: predomină valorile mari în serie

S k  1 foarte pronunțată; S k   1 ;  0,5 pronunțată; S k   0,5 ; 0  redusă;

Sk>0 asimetrie pozitivă: predomină valorile mici în serie

S k  1 foarte pronunțată; S k  0,5 ; 1 pronunțată; S k  0 ; 0,5 redusă;

Interpretare: Valoarea coeficientului fiind pozitivă și mai mică de 0,5 indică faptul că, distribuția
punctajului are o asimetrie pozitivă redusă deci, predomină punctajul mic față de punctajul mediu

 Range (amplitudinea): Ax  57 puncte


Lungimea intervalului de variație a seriei privind punctajul înregistrat pentru cei 34 elevi este de 57
puncte.

Ax  xmax  xmin
Range = Maximum – Minimum

 Minimum (valoare minimă): xmin  33 puncte


Cel mai mic punctaj înregistrat pentru cei 34 elevi este de 33 puncte

 Maximum (valoare maximă): xmax  90 puncte


Cel mai mare punctaj înregistrat pentru cei 34 elevi este de 90 puncte

 Sum (Suma tuturor valorilor): 1977


Suma punctajelor celor 34 elevi este de 1977 puncte
SPSS
25 48.50
Percentiles 50 56.00
75 66.25
Interpretare Quartile:
Quartila_1= 48,50 : 25% din totalul elevilor au, în medie, un punctaj individual mai mic de
aproximativ 49 puncte, iar restul acestora (75%) au un punctaj mai mare decât cel stabilit
Quartila_2 = Mediana= 56 : 50% din totalul elevilor au, în medie, un punctaj individual mai mic
de 56 puncte, iar restul acestora (50%) au un punctaj mai mare decât cel stabilit
Quartila_3 = 66,25 : 75% din totalul elevilor au, în medie, un punctaj individual mai mic de
aproximativ 66 puncte, iar restul acestora (25%) au un punctaj mai mare decât cel stabilit
Aplicație -- continuare – cerința d.

Testare eșantion de volum redus__Test Student (t)

d.1. Inspectorul școlar afirmă că punctajul mediu al unui elev din școală (indiferent de
programul de învățare absolvit) este de 65 de puncte. Sunteti de acord cu el?

Prelucrare și rezultate în
Excel SPSS
P_S Performanta_scolara (puncte)
(pct)
Mean = Punctaj mediu
45 eșantion 58.15
67 Standard Error 2.30
55 Median 56
39 Mode 55
72 Standard Deviation 13.39
47 Sample Variance 179.40
49 Kurtosis -0.11
81 Skewness 0.13
33 Range 57
65 Minimum 33 Probabilitatea maximă cu care se garantează că
57 Maximum 90 H0 se respinge (H1 este adevărată) este
33 100 – Sig% = 100 – ( 0,005 x 100) = 100 –
Sum 1977
43 Count =volum eș. = 0,5=99,5%
55
elevi = n 34 Probabilitatea maximă cu care se garantează
55 că H0 se respinge (H1 este adevărată) este de
Confidence Level(95.0%) 4.67
67 99,5%
56
55
77
66
50
62
56
56
90
40
70
62
45
55
65 =T.DIST.2T( tcalc ; n-1)
66 =T.DIST.2T(2.98, 34-1) = 0.005
77
66
Testarea cu test Student (t) – Etape ( 0  65 puncte )

Inspectorul școlar afirmă că punctajul mediu al unui elev din școală (indiferent de programul
de învățare absolvit) este de 65 de puncte. Sunteti de acord cu el?

1.Ipoteze:
 IP. Nulă: H 0 :   0 sau   65 puncte
H0: punctajul mediu al unui elev din școală NU diferă semnificativ de 65 puncte (punctajul mediu
este de 65 puncte)
 IP. Alternativă: H1 :   0 sau   65 puncte
H1: punctajul mediu al unui elev din școală diferă semnificativ de 65 puncte

2.Valoare critică:
vcrit  tcrit  t   t   t 0.05
; df ; n 1 ;341
2 2 2
 t 0.05  citire în tabel  anexa  t 0.05Bilateral;33  2.03
;33
2
Funcție Excel: = T.INV.2T(α, df)
=T.INV.2T(α, n-1)
=T.INV.2T(0.05, 34-1)
=T.INV.2T(0.05, 33) = 2.03

3.Statistica testului (tcalculat=tc ):

x  0 58,15  65
tc    2,98
s2 179,40
n 34

4.Decizia (compararea valorii critice cu statistica testului):


Deoarece tc (2,98)  tcrit (2,03) atunci H0 se respinge, H1 se
acceptă, deci punctajul mediu al unui elev din școală diferă semnificativ de 65
puncte. Nu suntem de acord cu afirmația inspectorului.
d.2. Dar dacă inspectorul școlar afirmă că punctajul mediu al unui elev din școală ar fi
mai mare de 60 de puncte, sunteți de acord cu el?

Prelucrare și rezultate în
Excel SPSS
P_S Performanta_scolara (puncte)
(pct)
Mean = Punctaj
45 mediu eșantion 58.15
67 Standard Error 2.30
55 Median 56
39 Mode 55
72 Standard Deviation 13.39
47 Sample Variance 179.40
49 Kurtosis -0.11
81 Skewness 0.13
33 Range 57
Probabilitatea maximă cu care se garantează că
65 Minimum 33 Ho se respinge (H1 este adevărată) este
57 Maximum 90 100 – Sig% = 100 – ( 0,426/2 x 100) = 100 –
33 Sum 1977 (0,213 x 100) = 78,7%
43 Count =volum eș. =
55 elevi = n 34 Probabilitatea maximă cu care se garantează
Confidence că Ho se respinge (H1 este adevărată) este
55 Level(95.0%) 4.67 de 78,7%
67
56
55
77
66
50
62
56
56
90
40
70
62
45
55
65
66
77 =T.DIST.RT( tcalc ; n-1)
66 =T.DIST.RT(0.80665, 34-1) = 0.213
Testarea cu test Student (t) – Etape ( 0  60 puncte )

Dar dacă inspectorul școlar afirmă că punctajul mediu al unui elev din școală ar fi mai mare
de 60 de puncte, sunteți de acord cu el?

1.Ipoteze:
 IP. Nulă: H 0 :   0 sau   60 puncte
H0: punctajul mediu al unui elev din școală NU diferă semnificativ de 60 puncte (punctajul mediu
este de 60 puncte)
 IP. Alternativă: H1 :   0 sau   60 puncte
H1: punctajul mediu al unui elev din școală este semnificativ mai mare de 60 puncte

2.Valoare critică:
vcrit  tcrit  t ; df  t ; n 1  t0,05;341  t0,05;33  1,69
Funcție Excel: = T.INV(1 - α, df)
=T.INV(1 - α, n-1)
=T.INV(1 - 0.05, 34-1)
=T.INV(1 - 0.05, 33) = 1,69

3.Statistica testului (tcalculat=tc ):

x  0 58,15  60
tc    0,807
s2 179,40
n 34

4.Decizia (compararea valorii critice cu statistica testului):


Deoarece tc (0,807)  tcrit (1,69) atunci H0 se acceptă, deci punctajul mediu
al unui elev din școală NU diferă semnificativ de 60 puncte. Nu suntem de acord
cu afirmația inspectorului
Anexa

Tabel cu valorile repartiţiei Student în funcţie de probabilitatea


P t  t  şi numărul „f” al gradelor de libertate

Nivel de semnificaţie pentru testul bilateral


α 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 0,0001
f
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,618 6366,198
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,598 99,992
3 0,765 1,638 2,353 3,482 4,541 5,841 10,214 12,924 28,000
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 15,544
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 11,178
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 9,082
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 7,885
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3.355 4,501 5,041 7,120
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 6,594
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 6,211
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 5,921
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318 5,694
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,102 3,852 4,221 5,513
14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140 5,363
15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 5,239
16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015 5,134
17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965 5,014
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922 `4,966
19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883 4,897
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850 4,837
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819 4,784
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 4,736
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767 4,693
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 4,654
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725 4,619
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 4,587
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690 4,558
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 4,530
29 0,683 1,312 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 4,506
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 4,482
35 0,682 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,340 3,591 4,389
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 4,321
45 0,680 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 3,281 3,520 4,269
50 0,679 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496 4,288
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460 4,169
70 0,678 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 3,211 3,435 4,127
80 0,678 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,416 4,096
90 0,677 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 3,183 3,402 4,072
100 0,677 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,174 3,390 4,053
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373 4,025
200 0,676 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 3,131 3,340 3,970
500 0,675 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586 3,107 3,310 3,922
1000 0,675 1,282 1,646 1,962 2,330 2,581 3,098 3,300 3,906
∞ 0,675 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,290 3,891
α 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005 0,00005
f
Nivel de semnificaţie pentru testul unilateral
Testari_Aplicații_Rezolvate
Aplicație 1_seminar
Managerul unei pensiuni turistice doreşte să verifice dacă durata medie a
sejurului turiştilor cazaţi este mai mică de 6 zile.
Testarea ipotezei a necesitat selectarea aleatoare a unui eşantion de 30 turişti
pentru care se stabileşte că durata medie a sejurului este de 5 zile, iar dispersia este
de 4 zile (probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 90% ).

Rezolvare: Notaţii:  0 = 6 zile


n = 30 turişti
x = 5 zile
s2 = 4
1     100  90%    10%    0,1
 Ipoteza nulă: H0 :   o sau   6 zile
(durata medie a sejurului stabilită la nivelul colectivităţii generale nu diferă
semnificativ de cea presupusă de la nivelul colectivităţii generale de 6 zile);
 Ipoteza alternativă H1 :   o sau   6 zile
(durata medie a sejurului stabilită la nivelul colectivităţii generale este
semnificativ mai mică decât cea presupusă de la nivelul colectivităţii generale
de 6 zile).

 Dacă n= 30 turişti, atunci se aplică testul Student și cum ipoteza alternativă este
   o , atunci se concluzionează că se utilizează testul t unilateral sânga;

 Valoarea critică: vcrit  tcritic  t ;df  t ; n1  t0,1;301  t0,1; 29  1,312
Funcție Excel: = T.INV(α, df)
=T.INV(α, n-1)
=T.INV(0.1, 30-1)
=T.INV(0.1, 29) = -1,31143

 Statistica testului (valoarea calculată) se determină cu astfel:


x  0 56
tc    2,70
2
s 4
n 30

se respinge

1
Decizia: Deoarece, tc (2,70)  tcrit (1,383) , deci t c intră în R r , rezultă că H o se
respinge şi este adevărată ipoteza H 1 , deci concluzia desprinsă: durata medie a
sejurului este semnificativ mai mică decât cea presupusă de manager.

Aplicație 2_seminar
Salariul mediu pe angajat stabilit pentru 30 agenţii de turism dintr-un
judeţ este de 2600 lei, iar abaterea standard de 76,55 lei. La nivelul regiunii care
include judeţul respectiv s-a presupus că, la nivelul agenţilor salariu mediu este de
2585 lei pe angajat. Pentru o probabilitate de 99% să se precizeze dacă salariul
mediu pe angajat stabilit la nivelul agenţiilor de turism ale judeţului diferă semnificativ
de cel determinat pentru toate agenţiile de turism din regiune.

Rezolvare:
Notaţii: n = 30 agenţii de turism (colectivitatea=Agențiile regiunii)
x = 2600 lei
 0 = 2585 lei
s = 76,55 lei
(1   )  100  99%    1%    0,01

 Ipoteza nulă H 0 :   o sau   2585 lei


Salariul mediu pe angajat stabilit pentru toate agențiile de la nivelul regiunii nu diferă
semnificativ de cel presupus pentru agenții, de 2585 lei, la nivelul regiunii);
 Ipoteza alternativă H1 :   o sau   2585 lei
Salariul mediu pe angajat stabilit pentru toate agențiile de la nivelul regiunii diferă
semnificativ de cel presupus pentru agenții, de 2585 lei, la nivelul regiunii);

 Dacă n= 30 agenții de turism, atunci se aplică testul Student și cum ipoteza


alternativă este   o , atunci se concluzionează că se utilizează testul t
bilateral;

 Valoarea critică:
vcrit   tcritic   t   t   t 0.01  tbilateral 0,01; 29   2,756
;df ;n1 ;301
2 2 2
Funcție Excel: = T.INV.2T(α, df)
=T.INV.2T(α, n-1)
=T.INV.2T(0.01, 30-1)
=T.INV.2T(0.01, 29) = 2.756

 Statistica testului (valoarea calculată) se determină cu astfel:


x  o 2600  2585
tc    1,07
s 76,55
n 30

2
se respinge se respinge

Se acceptă ipoteza
Decizia este că salariul mediu pe angajat stabilit la nivelul agenţiilor de turism ale
judeţului nu diferă semnificativ de cel determinat pentru toate agenţiile de turism din
regiune (este de 2585 lei/agenție), deoarece  t crut  3,25  t c 1,07   t crit (3,25) care
conduce la concluzia că ipoteza nulă H o este adevărată.

Aplicație 3_seminar
Un laborator testează un medicament pentru 10 șoricei și se presupune că, în
medie creșterea în greutate este de 3 mg/șoricel. În urma prelucrării rezultatelor de
creștere pe șoricel dintr-o săptămână, s-au obținut rezultatele:

Creșterea în greutate (mg)


Mean .......... Sample Variance 2,22
Median 4 Kurtosis -1,33
Mode 2 Skewness 0
Standard Deviation ......... Sum 40

Pentru o probabilitate de 95% sunt dovezi care să arate că în medie creșterea


în greutate este mai mare de 3 mg pe șoricel?

Rezolvare:
Notaţii:  0 = 3 mg/șoricel
n = 10 șoricei
Sum 40
x  Mean    4 mg / soricel
Count 10
Standard Deviation s  s2  2,22  1,49

Observație!!!!
Dacă nu se precizează probabilitatea de garantare a rezultatelor atunci
se consideră a fi de 95%,

1     100  95%    5%    0,05

3
 Ipoteza nulă H 0 :   o sau   3 mg / soricel
(greutatea medie a șoriceilor stabilită la nivelul colectivităţii generale nu diferă
semnificativ de cea presupusă de la nivelul colectivităţii generale de 3
mg/șoricel);

 Ipoteza alternativă H 0 :   o sau   3 mg / soricel


(greutatea medie a șoriceilor stabilită la nivelul colectivităţii generale este
semnificativ mai mare decât cea presupusă de la nivelul colectivităţii generale
de 3 mg/șoricel)

 Dacă n= 10 șoricei, atunci se aplică testul Student și cum ipoteza alternativă este
  o , atunci se concluzionează că se utilizează testul t unilateral dreapta;

 Valoarea critică:
vcrit  tcritic  t ;df  t ; n1  t0,05; 101  t0,05; 9  1,833

Funcție Excel: = T.INV(1 - α, df)


=T.INV(1 - α, n-1)
=T.INV(1 - 0.05, 10-1)
=T.INV(1 - 0.05, 9) = 1,833

 Statistica testului (valoarea calculată) se determină cu astfel:

x  0 43
tc    2,13
2
s 2,22
n 10

se acceptă

Decizia:
Deoarece t c (2,13)  t crit (1,833) , iar t c intră în R r , atunci H o se respinge şi este
adevărată ipoteza H 1 , deci concluzia este că, în medie creșterea în greutate este
semnificativ mai mare de 3 mg pe șoricel.

4
Funcții EXCEL
TEST STUDENT
Probabilitate de garantare a rezultatelor (1-α) 100 = 95%
Riscul este: α=5% deci, nivelul de semnificație este α = 0,05
n=volumul eșantionului = 34
Funcție Exemplu Explicații
TEST STUDENT UNILATERAL STÂNGA
=T.INV(probability; deg_freedom) Probability (α)
=T.INV(0,05; 33) = - 1,69
=T.INV(α; df) adică =T.INV(α; n-1) = nivel de semnificație
sau =0,05 / 0.05
=T.INV(probability, deg_freedom) deg_freedom (df=n-1)
=T.INV(0.05, 33) = - 1.69
=T.INV(α, df) adică =T.INV(α, n-1) =grade de libertate=33

TEST STUDENT BILATERAL


=T.INV.2T(probability; deg_freedom) =T.INV.2T(0,05; 33) = 2,03 Probability (α)
=T.INV.2T(α; df) adică =T.INV.2T(α; n-1) = nivel de semnificație
sau =0,05 / 0.05
=T.INV.2T(probability, deg_freedom) deg_freedom (df=n-1)
=T.INV.2T(0.05, 33) = 2.03
=T.INV.2T(α, df) adică =T.INV.2T(α, n-1) =grade de libertate=33

TEST STUDENT UNILATERAL DREAPTA


=T.INV(probability; deg_freedom) Probability(1-α)
=T.INV(1-0,05; 33) =1,69
=T.INV(1-α; df) adică =T.INV(1-α; n-1) =1-nivel de semnificație
sau =1-0,05 / 1-0.05
=T.INV(probability, deg_freedom) deg_freedom
=T.INV(1-0.05, 33) =1.69 =grade de libertate=33
=T.INV(1-α, df) adică =T.INV(1-α, n-1)

Sig (Signifiance) = P-value


= cel mai mic α (alfa=nivel de semnificație) pentru care resping H0 și accept H1
Funcție Exemplu Explicații
TEST STUDENT BILATERAL
Sig (2 - tailed)
=T.DIST.2T(x; deg_freedom)
=T.DIST.2T(2,98; 33) = 0,005 X = t calc = 2,98
=T.DIST.2T( t ; n-1)
calc

sau
deg_freedom (df=n-1)
=T.DIST.2T(x, deg_freedom)
= T.DIST.2T (2.98, 33) = 0.005 =grade de libertate=33
=T.DIST.2T( t calc , n-1)

TEST STUDENT UNILATERAL


Sig (1- tailed)
=T.DIST.RT(x; deg_freedom) t calc = 2,98
=T.DIST.RT( t ; n-1) =T.DIST.RT(2,98; 33) = 0,0027 X =
calc

sau
deg_freedom (df=n-1)
=T.DIST.RT(x, deg_freedom)
=T.DIST.RT( t calc , n-1) = T.DIST.RT(2.98, 33)= 0.0027 =grade de libertate=33
REGULĂ DE DECIZIE pentru Sig = P-value
Dacă Sig   ( P  value   ) atunci H0 se respinge, H1 se acceptă
Dacă Sig   ( P  value   ) atunci H0 se acceptă
Variante Aplicații_Test

Managerul unei firme ce oferă servicii de curierat rapid susține că timpul său
mediu de expediere, într-un anumit perimetru, este mai mic de 7 ore. Pentru verificarea
acestei afirmații, a fost considerat un eșantion aleator de 7 expedieri ale unor pachete,
pentru care s-au înregistrat timpii necesari pentru expedierea acestora la destinație
(ore). Rezultatele prelucrării sunt prezentate în tabelul de mai jos. Există suficiente
dovezi pentru a susține afirmația managerului pentru un nivel de semnificație de 5%?
Timpi expediere
Mean 5
Standard Error 0,72
Median 5
Mode 7
Standard Deviation 1,91
Sample Variance 3,67
Count 7
Confidence
Level(95,0%) 1,77

Luând în considerare că volumul eșantionului este de [[1]], atunci ipoteza alternativă


este [[2]], valoarea critică este [[3]], iar decizia este [[4]].Stabiliți cel mai mic nivel de
semnificație pentru care ipoteza nulă se respinge [[5]]

firma
Vol 7 expedieri
[[1]]
eș managerul
7 ore
H0: µ > 7 ore
Ipoteza H1: µ = 7 expedieri
[[2]]
Alternativă H0: µ ≠ 7 expedieri
H1: µ < 7 ore
tα/2;n-1=+/-2,105
tα;n-1=+ 1,205
Val crit [[3]]
tα;n-1= - 2,105
tα/2;n-1=+/- 1,205
timpul mediu de expediere este semnificativ mai mic de 7 ore
timpul mediu de expediere este, în medie, mai mare de 7 expedieri
Decizie [[4]]
timpul mediu de expediere nu diferă semnificativ de 7 ore
timpul mediu de expediere diferă semnificativ de 7 expedieri
0,016
0,014
Sig [[4]]
0,14
1,016
Managerul unei agenţii imobiliare realizează un studiu privind preţul de vânzare
al caselor din zona centrală a oraşului, susţinând că acesta ar fi, în medie, de 105 mii
Euro. Pentru a verifica această afirmaţie, se înregistrează preţul de vânzare practicat în
cazul a 6 tranzacţii imobiliare recent efectuate, obţinându-se datele: 105; 122; 100;
112; 108; 125 mii euro. Există dovezi în sprijinul afirmaţiei managerului agenţiei,
pentru un risc de 10%?

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Pret 6 112.00 9.778 3.992

One-Sample Test

Test Value = 105

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 90% Confidence Interval of the


Difference

Lower Upper

Pret …… …. .140 7.000 -1.04 15.04

Luând în considerare că nivelul de semnificație este [[1]], atunci ipoteza alternativă este
[[2]], valoarea critică este [[3]], iar decizia este [[4]].Probabilitatea maximă cu care se
garantează că ipoteza nulă se respinge [[5]]

0,05
0,01
alfa [[1]]
0,1
0,001
H0: µ > 105 mii euro
Ipoteza H1: µ = 112 mii euro
[[2]]
Alternativă H0: µ ≠ 105 mii euro
H1: µ < 112 mii euro
1,754
Statistica - 1,574
[[3]]
testului 1,457
- 1,745
preţul de vânzare este, în medie, de 105 mii euro
preţul de vânzare este, în medie, de 112 mii euro.
Decizie [[4]]
preţul de vânzare este, în medie, semnificativ mai mic de 105 mii euro.
preţul de vânzare este, în medie, semnificativ mai mic de 105 mii euro.
0,8602%
82.06
Prob max [[4]]
0,6802
86.02%
Rezolvări_Variante Aplicații_Test Student

Aplicație_1
Managerul unei firme ce oferă servicii de curierat rapid susține că timpul său
mediu de expediere, într-un anumit perimetru, este mai mic de 7 ore. Pentru verificarea
acestei afirmații, a fost considerat un eșantion aleator de 7 expedieri ale unor pachete,
pentru care s-au înregistrat timpii necesari pentru expedierea acestora la destinație
(ore). Rezultatele prelucrării sunt prezentate în tabelul de mai jos. Există suficiente
dovezi pentru a susține afirmația managerului pentru un nivel de semnificație de 5%?
Timpi expediere
Mean 5
Standard Error 0,72
Median 5
Mode 7
Standard Deviation 1,91
Sample Variance 3,67
Count 7
Confidence
Level(95,0%) 1,77

Luând în considerare că volumul eșantionului este de [[1]], atunci ipoteza alternativă


este [[2]], valoarea critică este [[3]], iar decizia este [[4]]. Stabiliți cel mai mic nivel de
semnificație pentru care ipoteza nulă se respinge [[5]]

firma
Vol 7 expedieri
[[1]]
eș managerul
7 ore
H0: µ > 7 ore
Ipoteza H1: µ = 7 expedieri
[[2]]
Alternativă H0: µ ≠ 7 expedieri
H1: µ < 7 ore
tα/2;n-1=+/-2,105
tα;n-1=+ 1,205
Val crit [[3]]
tα;n-1= - 1,94
tα/2;n-1=+/- 1,205
timpul mediu de expediere este semnificativ mai mic de 7 ore
timpul mediu de expediere este, în medie, mai mare de 7 expedieri
Decizie [[4]]
timpul mediu de expediere nu diferă semnificativ de 7 ore
timpul mediu de expediere diferă semnificativ de 7 expedieri
0,016
0,014
Sig [[4]]
0,14
1,016
Rezolvare: Notaţii:  0 = 7 ore
n = 7 expedieri
x = 5 ore
s 2 = 3,67
1     100  95%    5%    0,05
 Ipoteza
H 0 :   o sau   7 ore
(timpul mediu de expediere nu diferă semnificativ de cel presupus de 7 ore);
 Ipoteza alternativă H1 :   o sau   7 ore
(timpul mediu de expediere este semnificativ mai mic de 7 ore).

 Dacă n= 7 expedieri, atunci se aplică testul Student și cum ipoteza alternativă este
   o , se concluzionează că, se utilizează testul t unilateral sânga;

 Valoarea critică: vcrit  tcritic  t ;df  t ; n1  t0,05;71  t0,05; 6  1,94
Funcție Excel: = T.INV(α, df)
=T.INV(α, n-1)
=T.INV(0.05, 7-1)
=T.INV(0.05, 6) = -1,94

 Statistica testului (valoarea calculată) se determină cu astfel:


x  0 57
tc    2,76
2
s 3,67
n 7

se respinge

Decizia: Deoarece, t c (2,76)  t crit (1,94) , deci t c intră în R r , rezultă că H o se


respinge şi este adevărată ipoteza H 1 , deci concluzia desprinsă: timpul mediu de
expediere este semnificativ mai mic de 7 ore

Sig (1-Tailed)= Sig_unilateral


=T.DIST.RT(2,76; 6) care returnează 0,016
Aplicație_2
Managerul unei agenţii imobiliare realizează un studiu privind preţul de vânzare
al caselor din zona centrală a oraşului, susţinând că acesta ar fi, în medie, de 105 mii
Euro. Pentru a verifica această afirmaţie, se înregistrează preţul de vânzare practicat în
cazul a 6 tranzacţii imobiliare recent efectuate, obţinându-se datele: 105; 122; 100;
112; 108; 125 mii euro. Există dovezi în sprijinul afirmaţiei managerului agenţiei,
pentru un risc de 10%?

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Pret 6 112.00 9.778 3.992

One-Sample Test

Test Value = 105

90% Confidence Interval of the


t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Difference

Lower Upper

Pret …… …. .140 7.000 -1.04 15.04

Luând în considerare că nivelul de semnificație este [[1]], atunci ipoteza alternativă este
[[2]], valoarea critică este [[3]], iar decizia este [[4]]. Probabilitatea maximă cu care se
garantează că ipoteza nulă se respinge este [[5]]

0,05
0,01
alfa [[1]]
0,1
0,001
H0: µ > 105 mii euro
Ipoteza H1: µ = 112 mii euro
[[2]]
Alternativă H1: µ ≠ 105 mii euro
H1: µ < 112 mii euro
1,75
Statistica - 1,574
[[3]]
testului 1,457
- 1,745
preţul de vânzare este, în medie, de 105 mii euro
preţul de vânzare este, în medie, de 112 mii euro.
Decizie [[4]]
preţul de vânzare diferă semnificativ de 105 mii euro.
preţul de vânzare este, în medie, semnificativ mai mic de 105 mii euro.
0,8602%
82.06
Prob max [[4]]
0,6802
86.02%
Rezolvare: Notaţii: n = 6 tranzacții
x = 112 mii euro
 0 = 105 mii euro
s = 9,778 mii euro
(1   )  100  90%    10%    0,1

 Ipoteza nulă H 0 :   o sau   105 mii euro


(Prețul mediu de vânzare al caselor nu diferă semnificativ de cel presupus de 105 mii
euro);
 Ipoteza alternativă H 0 :   o sau   105 mii euro
(Prețul mediu de vânzare al caselor diferă semnificativ de 105 mii euro);

 Dacă n= 6 tranzacții, atunci se aplică testul Student și cum ipoteza alternativă este
  o , se concluzionează că se utilizează testul t bilateral;

 Valoarea critică:
vcrit   tcritic   t   t   t 0.1  tbilateral 0,1; 5   2,015
;df ;n1 ; 61
2 2 2
Funcție Excel: = T.INV.2T(α, df)
=T.INV.2T(α, n-1)
=T.INV.2T(0.1, 6-1)
=T.INV.2T(0.1, 5) = 2.015

 Statistica testului (valoarea calculată) se determină cu astfel:


x  o 112  105
tc    1,75
s 9,778
n 6

se respinge se respinge

Se acceptă ipoteza
Decizia: Deoarece  t crut  2,015   t c 1,75  t crit (2,015) ipoteza nulă H o se acceptă deci,
prețul mediu de vânzare al caselor nu diferă semnificativ de 105 mii euro.

Sig (2-Tailed)= 0.140 (vezi rezultat în tabelul One-Sample Test) = Sig_bilateral


Prob Max: 100 – Sig% = 100 – ( 0,140 x 100) = 100 –14=86%
ANOVA_Aplic_sem
e) Există suficiente argumente pentru a susține afirmația că performanța școlară
a elevilor
d) diferă semnificativ/este în funcție de programul de instruire și educație pe
care l-au urmat? Considerați un nivel de încredere de 95%.

Rezolvare:
Întrebarea poate fi pusă și sub forma:
 Performanța școlară este în funcție de programul de instruire și educație pe
care l-au urmat elevii?
SAU
 Programul de instruire și educație urmat de elevi influențează semnificativ
performanța școlară a elevilor?

Performanța școlară = f ( Program școlar) + alți factori


y = f (x) + alți factori

y - variabila dependentă sau rezultativă = Performanța școlară (puncte)


x - variabila independentă / variabilă factorială (factor) = Program școlar ---
împărțit pe grupe: A, B

EXCEL
A_Pcj B_Pcj Anova: Single Factor
SUMMARY
45 55
Groups Count Sum Average Variance
67 77
A_Pcj 17 919 54.06 181.93
55 66
B_Pcj 17 1058 62.24 152.57
39 50
72 62 ANOVA
Source of P-
47 56 Variation SS df MS F value F crit
Between
49 56 Groups 568.26 1 568.26 3.40 0.0746 4.149
81 90 Within
Groups 5352 32 167.25
33 40
Total 5920,26 33
65 70
57 62
33 45
43 55
55 65
55 66
67 77
56 66
SPSS
Program Performanta Descriptives
Performanta
1 45
N Mean Std. Std. 95% Minimum Maximum
1 67
Deviation Error Confidence
1 55
Interval for
1 39 Mean
1 72 Lower Upper
1 47 Bound Bound

1 49 A 17 54.06 13.49 3.27 47.12 60.99 33 81

1 81 B 17 62.24 12.35 2.99 55.88 68.59 40 90

1 33 Total 34 58.15 13.39 2.29 53.47 62.82 33 90

ANOVA
1 65
Performanta
1 57
Sum of df Mean F Sig.
1 33
Squares Square
1 43
Between Groups 568.265 1 568.265 3.398 .075
1 55
Within Groups 5352.000 32 167.250
1 55 Total 5920.265 33
1 67
1 56
2 55
2 77
2 66
2 50
2 62
2 56
2 56
2 90
2 40
2 70
2 62
2 45
2 55
2 65
2 66
2 77
2 66
ANOVA – Testare cu test FISHER

Performanța școlară = f ( Program școlar) + alți factori


y = f (x) + alți factori

1.Ipoteze:
 Varianta_1
Ipoteza nulă : H 0 :  A   B
Performanța școlară nu este în funcție de program (Punctajul mediu obținut prin
aplicarea programului A NU DIFERĂ SEMNIFICATIV de cel obținut prin aplicarea
programului B)
Ipoteza alternativă H1 : i   j sau  A  B
Performanța școlară este în funcție de program (Punctajul mediu obținut prin aplicarea
programului A DIFERĂ SEMNIFICATIV de cel obținut prin aplicarea programului B)

 Varianta_2
Ipoteza nulă : H 0 :  A   B
Programul NU influențează performanța școlară (Punctajul mediu obținut prin aplicarea
programului A NU DIFERĂ SEMNIFICATIV de cel obținut prin aplicarea programului B)
Ipoteza alternativă H1 : i   j sau  A  B
Programul influențează performanța școlară (Punctajul mediu obținut prin aplicarea
programului A DIFERĂ SEMNIFICATIV de cel obținut prin aplicarea programului B)

se respinge

se acceptă

2. Valoare critică:
La un nivel de încredere de 95%, atunci nivelul de semnificație procentual (risc) α = 5%
rezultă că, nivelul de semnificație (coeficient) este α=0,05
vcrit  Fcrit  F ; dfB ; dfW  F ; r 1; n  r  F0,05; 1; 32  4,17
Unde: r = nr. grupe = 2 (2 programe: A, B) și n = volum eșantion = 34 elevi
df B  r  1  2  1  1, iar pentru citire în tabel anexă df B  I1  1 ( situat pe linie) unde se
va alege și α=0,05 sau α=0,01
dfW  n  r  34  2  32 , iar pentru citire în tabel anexă dfW  I 2  32 (situat pe coloană)
În tabel – anexă Fcrit se citește ca Fcrit  F ; dfB ; dfW  F ; I1 :I 2  F0,05; 1; 32  4,17
Observație: deoarece dfW  I 2  32 nu există atunci se preia valoarea de la cel mai
apropiat df adică de la dfW  I 2  30 care va fi de 4,17.
Funcție Excel: =F.INV.RT(α, r – 1, n - r)
=F.INV.RT(0.05, 2-1, 34 - 2)
=F.INV.RT(0.05, 1, 32) cu rezultat = 3,59

3. Statistica testului (Fcalculat=Fc =F):


SSB SSB 568,26
MSB     568,26
SS dfB r  1 2 1
MS  SSW SSW 5352
df MSW     167 ,25
dfW n  r 34  2
MSB 568 ,26
Fc  F    3,40
MSW 167 ,25

4.Decizia
Deoarece Fc (3,40)  Fcrit (4,17) atunci H0 se acceptă deci, performanța școlară Nu este
în funcție de programul școlar (programul NU influențează performanța școlară)

TEORIE !!!!
P-value = nivel minim de semnificație = Sig. (SPSS)
 Dacă P-value < α, atunci H0 se respinge, H1 este adevărată deci, Factorul (x)
influențează semnificativ rezultatul (y)
 Dacă P-value > α, atunci H0 este adevărată deci, Factorul (x) NU
influențează semnificativ rezultatul (y)

P-value (0.0746) > α (0,05) atunci H0 este adevărată deci, performanța școlară nu este
în funcție de program sau programul NU influențează semnificativ performanța
școlară

Funcție EXCEL - Determinare P-value = nivel minim de semnificație = Sig. (SPSS)


=F.DIST.RT(Fc, r – 1, n – r)

=F.DIST.RT(Fc, r – 1, n – r)
=F.DIST.RT(3.398, 1, 32) care returnează 0.074554
Influența factorului în variația rezultatului = Coeficientul de determinație
SSB 568 ,26
R2    0,096
SST 5920 ,26
Rezultatul arată că, 9,6% reprezintă influența programelor școlare în variația
performanței care, fiind mai mică de 50% nu este semnificativă.
Repartiţia F (Fisher Snedecor)
Valorile funcţiei F ( F  s12 s 22 ) pentru l1, l2 grade
de libertate şi  = 0,05,  = 0,01 nivel de semnificaţie

l1 = 1 l1 = 2 l1 = 3 l1 = 4 l1 = 5
= = = = = = = = = =
l2
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
1 161,40 4052,00 199,50 4999,00 215,70 5403,00 224,60 5625,00 230,20 5764,00
2 18,51 98,49 19,00 99,00 19,16 99,17 19,25 99,25 19,30 99,30
3 10,13 34,12 9,55 30,81 9,28 29,46 9,12 28,71 9,01 28,24
4 7,71 21,20 6,94 18,00 6,59 16,69 6,39 15,98 6,26 15,52
5 6,61 16,26 5,79 13,27 5,41 12,06 5,19 11,39 5,05 10,97
6 5,99 13,74 5,14 10,91 4,76 9,78 4,53 9,15 4,39 8,75
7 5,59 12,25 4,74 9,55 4,35 8,45 4,12 7,85 3,97 7,45
8 5,32 11,26 4,46 8,65 4,07 7,59 3,84 7,01 3,69 6,63
9 5,12 10,56 4,26 8,02 3,86 6,99 3,63 6,42 3,48 6,06
10 4,96 10,04 4,10 7,56 3,71 6,55 3,48 5,99 3,33 5,64
11 4,84 9,65 3,98 7,20 3,59 6,22 3,36 5,67 3,20 5,32
12 4,75 9,33 3,88 6,93 3,49 5,95 3,26 5,41 3,11 5,06
13 4,67 9,07 3,80 6,70 3,41 5,74 3,18 5,20 3,02 4,86
14 4,60 8,86 3,74 6,51 3,34 5,56 3,11 5,03 2,96 4,69
15 4,54 8,68 3,68 6,36 3,29 5,42 3,06 4,89 2,90 4,56
16 4,49 8,53 3,63 6,23 3,24 5,29 3,01 4,77 2,85 4,44
17 4,45 8,40 3,59 6,11 3,20 5,18 2,96 4,67 2,81 4,34
18 4,41 8,28 3,55 6,01 3,16 5,09 2,93 4,58 2,77 4,25
19 4,38 8,18 3,52 5,93 3,13 5,01 2,90 4,50 2,74 4,17
20 4,35 8,10 3,49 5,85 3,10 4,94 2,87 4,43 2,71 4,10
21 4,32 8,02 3,47 5,78 3,07 4,87 2,84 4,37 2,68 4,04
l1 = 1 l1 = 2 l1 = 3 l1 = 4 l1 = 5
l2 = = = = = = = = = =
0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
22 4,30 7,94 3,44 5,72 3,05 4,82 2,82 4,31 2,66 3,99
23 4,28 7,88 3,42 5,66 3,03 4,76 2,80 4,26 2,64 3,94
24 4,26 7,82 3,40 5,61 3,01 4,72 2,78 4,22 2,62 3,90
25 4,24 7,77 3,38 5,57 2,99 4,68 2,76 4,18 2,60 3,86
26 4,22 7,72 3,37 5,53 2,98 4,64 2,74 4,14 2,59 3,82
27 4,21 7,68 3,35 5,49 2,96 4,60 2,73 4,11 2,57 3,78
28 4,20 7,64 3,34 5,45 2,95 4,57 2,71 4,07 2,56 3,75
29 4,18 7,60 3,33 5,42 2,93 4,54 2,70 4,04 2,54 3,73
30 4,17 7,56 3,32 5,39 2,92 4,51 2,69 4,02 2,53 3,70
40 4,08 7,31 3,23 5,18 2,84 4,31 2,61 3,83 2,45 3,51
60 4,00 7,08 3,15 4,98 2,76 4,13 2,52 3,65 2,37 3,34
120 3,92 6,85 3,07 4,79 2,68 3,95 2,45 3,48 2,29 3,17
 3,84 6,64 2,99 4,60 2,60 3,78 2,37 3,32 2,21 3,02
Macheta_Grilă_ANOVA

Aplicație (aplicație statistică seminar_completare econometrie)


Un cercetător face un studiu asupra unor firme, privind șansele pe care acestea le
oferă tinerilor angajați de a promova repede și de a avansa în carieră. Pentru aceasta el
a cuprins în studiu un număr de 20 companii (firme) producătoare de tehnologii de vârf
și a înregistrat timpul scurs de la angajarea inițială a unui salariat în firmă (săptămâni),
până la prima promovare a acestuia. Firmele au fost grupate după mărime, iar datele
înregistrate au fost introduse în excel, iar rezultatele se prezintă astfel:

Anova: Single Factor


SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
1.Mici 8 240 30 18.28571
2.Medii 5 160 32 17.5
3. Mari 7 308 44 15.33333
ANOVA
Source of P-
Variation SS df MS F value F crit
1.21E-
Between Groups 808.8 2 …… ……. 05 ……
Within Groups …….. 17 17.05882
Total …….. 19

Luând în considerare rezultatele se poate menționa că:


- varianța din interiorul grupelor este [[1]],
- varianța totală este [[2]]
- dispersia corectată între grupe este [[3]],
Testarea realizată a presupus scrierea ipotezelor care sunt [[4]], stabilirea valorii critice
[[5]], a statisticii testului [[6]] și precizarea deciziei [[7]].
Totodată, rezultatele oferă posibilitatea de a preciza dacă factorul are o influență
semnificativă [[8]].
920
808.8
SSW [[1]]
290
404.4
1098.8
9018.8
SST [[2]]
1908.8
1089.9
808.8
17.06
MSB [[3]]
404.4
16.07
H0: µ1=µ2=µ3 și H1: µi≠µj
H0: µ=µ0 și H1: µ≠µ0
Ipoteze [[4]]
H0: µ1=µ2 și H1: µi≠µj
H0: µ1=µ2 și H1: µ1<µ2
23.71
Val crit 4.08
[[5]]
Fcrit 4.00
3.59
23.71
St. test 32.71
[[6]]
Fc 37.12
3.59
Timpul de promovare nu este în funcție de mărimea firmei ( H0-Acc)
Timpul de promovare nu este în funcție de mărimea firmei ( H0-R și H1-Acc)
Decizie [[7]]
Timpul de promovare este în funcție de mărimea firmei ( H0-R și H1-Acc )
Timpul de promovare este în funcție de mărimea firmei ( H0-Acc)
R2=73.61%>50% Influența este semnificativă
R2=73.76 >50% Influența NU este semnificativă
R2 [[8]]
R2=37.67%<50% Influența NU este semnificativă
R2=36.76%<50% Influența este semnificativă
Timp (săptămâni) = f (mărimea firmei) + alți factori

y - variabila dependentă sau rezultativă = Timp (săptămâni)


x - variabila independentă / variabilă factorială (factor) = Mărimea firmei ---
împărțită pe grupe cu firme: 1. Mici; 2. Medii; 3. Mari
Eșantionul = 20 firme/companii = n

Anova: Single Factor


SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
1. Mici 8 240 30 18.29
2. Medii 5 160 32 17.5
3. Mari 7 308 44 15.33

Groups Count Sum Average Variance


Media grupei
Dispersia
Nr Firme (Nr mediu
Mărimea Suma pe grupă
săptămâni/grupă)
firmei ni săptamânilor
si2
yi
Mică_1 8 n1 240 30 y1 18,29 s12
Medie_2 5 n2 160 32 y2 17,5 s22
Mare_3 7 n3 308 44 y3 15,33 s32
Total y = 35.40
20
eșantion (se calculează)

Completare tabel
ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
Between dfB MSB
SSB =
Groups_B =r-1
Within dfw MSW
SSW =
Groups_W n–r= Fc
dfT
=dfB+dfw
Total SST = =
dfT =n-1
=
Tabel_rezolvare grilă
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
Between 808.8 2 404.4 23.70621
1.21E-05 3.591531
Groups SSB dfB MSB Fc
Within 290 17 17.05882
Groups SSW dfW MSW
1098.8 19
Total SST dfT

Luând în considerare rezultatele se poate menționa că:


- varianța din interiorul grupelor este [[1]],
- varianța totală este [[2]]
- dispersia corectată între grupe este [[3]],
Testarea realizată a presupus scrierea ipotezelor care sunt [[4]], stabilirea
valorii critice [[5]], a statisticii testului [[6]] și precizarea deciziei [[7]].
Totodată, rezultatele oferă posibilitatea de a preciza dacă factorul are o
influență semnificativă [[8]].
Aplicație_Grilă_ANOVA

Aplicație (aplicație statistică seminar_completare econometrie)


Un cercetător face un studiu asupra unor firme, privind șansele pe care acestea le
oferă tinerilor angajați de a promova repede și de a avansa în carieră. Pentru aceasta el
a cuprins în studiu un număr de 20 companii (firme) producătoare de tehnologii de vârf
și a înregistrat timpul scurs de la angajarea inițială a unui salariat în firmă (săptămâni),
până la prima promovare a acestuia. Firmele au fost grupate după mărime, iar datele
înregistrate au fost introduse în excel, iar rezultatele se prezintă astfel:

Anova: Single Factor


SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
1.Mici 8 240 30 18.28571
2.Medii 5 160 32 17.5
3. Mari 7 308 44 15.33333
ANOVA
Source of P-
Variation SS df MS F value F crit
1.21E-
Between Groups 808.8 2 …… ……. 05 ……
Within Groups …….. 17 17.05882
Total …….. 19

Luând în considerare rezultatele se poate menționa că:


- varianța din interiorul grupelor este [[1]],
- varianța totală este [[2]]
- dispersia corectată între grupe este [[3]],
Testarea realizată a presupus scrierea ipotezelor care sunt [[4]], stabilirea valorii critice
[[5]], a statisticii testului [[6]] și precizarea deciziei [[7]].
Totodată, rezultatele oferă posibilitatea de a preciza dacă factorul are o influență
semnificativă [[8]].
920
808.8
SSW [[1]]
290
404.4
1098.8
9018.8
SST [[2]]
1908.8
1089.9
808.8
17.06
MSB [[3]]
404.4
16.07
H0: µ1=µ2=µ3 și H1: µi≠µj
H0: µ=µ0 și H1: µ≠µ0
Ipoteze [[4]]
H0: µ1=µ2 și H1: µi≠µj
H0: µ1=µ2 și H1: µ1<µ2
23.71
Val crit 4.08
[[5]]
Fcrit 4.00
3.59
23.71
St. test 32.71
[[6]]
Fc 37.12
3.59
Timpul de promovare nu este în funcție de mărimea firmei ( H0-Acc)
Timpul de promovare nu este în funcție de mărimea firmei ( H0-R și H1-Acc)
Decizie [[7]]
Timpul de promovare este în funcție de mărimea firmei ( H0-R și H1-Acc )
Timpul de promovare este în funcție de mărimea firmei ( H0-Acc)
R2=73.61%>50% Influența este semnificativă
R2=73.76 >50% Influența NU este semnificativă
R2 [[8]]
R2=37.67%<50% Influența NU este semnificativă
R2=36.76%<50% Influența este semnificativă
Rezolvare: Timpul de promovare (săptămâni) = f (mărimea firmei) + alți factori
y - variabila dependentă sau rezultativă = Timp (săptămâni)
x - variabila independentă / variabilă factorială (factor) = Mărimea firmei ---
împărțită pe grupe cu firme: 1. Mici; 2. Medii; 3. Mari
Eșantionul = 20 firme/companii = n

Anova: Single Factor


SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance
1. Mici 8 240 30 18.29
2. Medii 5 160 32 17.5
3. Mari 7 308 44 15.33

Groups Count Sum Average Variance


Media grupei
Dispersia
Nr Firme (Nr mediu
Mărimea Suma pe grupă
săptămâni/grupă)
firmei ni săptamânilor
si2
yi
Mică_1 8 n1 240 30 y1 18,29 s12
Medie_2 5 n2 160 32 y2 17,5 s22
Mare_3 7 n3 308 44 y3 15,33 s32
Total y = 35.40
20
eșantion (se calculează)

!!!! Rezolvarea pornește de la completarea tabelului 2 – ANOVA


ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
grade de Dispersie Statistica
Varianță libertate Corectată testului
SSB
(varianța
MSB
între grupe dispersie
dfB = r-1
Between = corectată
Groups (B) sistematică) sistematică Nivel minim
SSW Fc de
varianța în MSW semnificație valoare
dispersie (Fcalculat) pentru critică
interiorul dfw = n -r
Within grupelor = corectată respingerea
Groups (W) reziduală reziduală ipotezei nule
dfT H0
SST
varianța =dfB+dfw ---------
Total (T) Totală dfT =n-1
 Varianţa dintre grupe (Between Groups) – Varianța Sistematică
r
SSB    yi  y   ni  ???????
2

i 1

yi este media fiecărei grupe, reprezentată de y1 , y 2 , y3 (Average --- vezi rezultate

tabel SUMMARY)

y1  30 saptamani / firma
y2  32 saptamani / firma
y3  44 saptamani / firma

x  y este media generală a eşantionului format din cele 20 firme (n = 20


firme), care se determină ca medie aritmetică ponderată a mediilor fiecărei
grupe:

 y n i i
y1n1  y2 n2  y3n3 30  8  32  5  44  7
y i 1
   35,40 saptamani / firma
r
n1  n2  n3 857
n
i 1
i

r
SSB    yi  y   ni   y1  y  n1   y2  y  n2   y3  y  n3
2 2 2 2

i 1

SSB  30  35,40  8  32  35,40  5  44  35,40  7  808,80


2 2 2

SSB  808,80
 Varianța din interiorul grupelor (Withing Groups)- Varianța Reziduală
r
SSW   si2  (ni  1)  ??????????
i 1

si2 este dispersia fiecărei grupe, reprezentată de sC2 , s S2 , s P2 (Variance ---

se calculează pe baza valorilor abaterii standard pe grupă)

s12  18,29
s22  17,50
s32  15,33
r
SSW   si2  (ni  1)  s12 n1  1  s22 n2  1  s32 (n3  1)
i 1

SSW  s12 n1  1  s22 n2  1  s32 (n3  1)  18,29 8  1  17,50 5  1  15,33 7  1  290

SSW  290

 Varianţa TOTALĂ (SST)


SST  SSB  SSW
SST  808,80  290  1098,80

 Gradele de libertate
Luând în considerare că: r = nr. grupe = 3 (3 tipuri firme după mărimea lor: mică, medie,
mare) și n = volum eșantion = 20 companii (firme)
df B  r  1  3  1  2 ,
dfW  n  r  20  3  17

dfT  df B  df w  2  17  19 sau dfT  n  1  20  1  19


 Dispersii corectate
SSB SSB 808,8
 Dispersie corectată sistematică: MSB     404,4
df B r 1 3 1 SS
MS 
 Dispersie corectată reziduală: MSW 
SSW SSW
 
290
 17,06 df
dfW n  r 20  3

 Fcalculat -- Statistica testului


MSB 404,4
Fc  F    23,71
MSW 17,06

 P-value
Funcție EXCEL - Determinare P-value = nivel minim de semnificație = Sig. (SPSS)
=F.DIST.RT(Fc, r – 1, n – r)

=F.DIST.RT(Fc, r – 1, n – r)
=F.DIST.RT(23.71, 3 – 1, 20 – 3)
=F.DIST.RT(23.71, 2, 17) care returnează 1.21E-05 = 1,21 x 10-5= 0,0000121

TEORIE !!!!
P-value = nivel minim de semnificație = Sig. (SPSS)
 Dacă P-value < α, atunci H0 se respinge, H1 este adevărată deci,
Factorul (x) influențează semnificativ rezultatul (y)
 Dacă P-value > α, atunci H0 este adevărată deci,
Factorul (x) NU influențează semnificativ rezultatul (y)

 Fcrit - valoare critică a testului Fisher


La un nivel de încredere de 95%,atunci α= 5% rezultă că, nivelul de
semnificație(coeficient) este α=0,05
vcrit  Fcrit  F ;dfB ;dfW  F ;r 1;nr  F0,05; 2; 17  3,59

Unde: r = nr. grupe = 3 (Tipuri firme: 1. Mici; 2. Medii; 3. Mari)


n = volumul eșantionului = 20 firme
df B  r  1  3  1  2 , iar pentru citire în tabel anexă df B  I1  2 (linie )
dfW  n  r  20  3  17 , iar pentru citire în tabel anexă dfW  I 2  17 (coloană)

În tabel – anexă Fcrit se citește ca Fcrit  F ;I1:I2  F0,05; 2; 17  3,59

Funcție Excel: =F.INV.RT(α, r – 1, n - r)


=F.INV.RT(0.05, 3-1, 20 - 3)
=F.INV.RT(0.05, 2, 17) cu rezultat = 3.59
 COEFICIENTULUI DE DETERMINAŢIE:
Coeficientul de determinație arată influența factorului principal (mărimea firmei) în variația
rezultatului (se obține sub formă de coeficient și se interpretează procentual
Teorie
R 2 (R Square) arată ponderea de influență a factorului (x) în variația rezultatului (y),
astfel:
- dacă R 2  50 % atunci factorul x nu influențează semnificativ rezultatul y
- dacă R 2  50 % atunci factorul x influențează semnificativ rezultatul y

SSB 808,80
R2    0,7361 ,
SST 1098,80
Rezultatul arată că 73,61% reprezintă influenţa mărimii firmei în variaţia timpului
scurs de la angajarea inițială a unui salariat în firmă până la prima promovare. Fiind mai
mare de 50% se precizează că, mărimea firmei influențează semnificativ timpul scurs
de la prima angajare până la prima promovare, deci COEFICIENTUL DE
DETERMINAŢIE calculat ESTE semnificativ statistic

OBSERVAȚIE!!!
Coeficientul de nedeterminație (K2) arată ponderea de influență a altor factori în variația
SSW
rezultatului (y): K2 = 1- R2 sau K 2 
SST

Acest rezultat este confirmat și prin metoda testării statistice cu test Fisher:
ANOVA – Testare cu test FISHER
Timpul de promovare (săptămâni) = f (mărimea firmei) + alți factori

1.Ipoteze:
Ipoteza nulă : H 0 : 1  2  3
Timpul de promovare NU este în funcție de mărimea firmei
Ipoteza alternativă H1 : i   j
Timpul de promovare ESTE în funcție de mărimea firmei

2. Valoare critică:
vcrit  Fcrit  F ;dfB ;dfW  F ;r 1;nr  F0,05; 2; 17  3,59
=F.INV.RT(0.05, 2, 17) cu rezultat = 3.59

3. Statistica testului (Fcalculat=Fc =F):


SSB SSB 808,8
MSB     404,4
SS r 1 3 1
MS 
df B
SSW SSW 290
df MSW 
dfW
 
n  r 20  3
 17,06

MSB 404,4
Fc  F    23,71
MSW 17,06
4. Decizia
Decizia_1: compararea valorii critice cu statistica testului
Deoarece Fc (23,71)  Fcrit (3,59) atunci H0 se respinge iar H1 este adevărată
deci, timpul de promovare ESTE în funcție de mărimea firmei

Decizia_2: compararea valorii P-value cu nivel de semnificație α


P-value 1.21E-05 = 1,21 x 10-5= 0,0000121< α (0,05), atunci H0 se respinge, H1
este adevărată : Timpul de promovare ESTE în funcție de mărimea firmei
1

COMISIA DE ÎNREGISTRARE
REGISTRUL NAŢIONAL

AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Nr. Data susţinerii Tipul de studii pentru


Crt. interviului şi protectia mediului pentru Tipul Nr.
înscrierii în care este înregistrată Certificatului respingeri
Nume şi date de contact ale
Localitatea Registrul persoana fizică/persoana de înregistrare studii
PERSOANEI JURIDICE/ Judeţul
National/ juridică emis şi pentru
PERSOANEI FIZICE
Reînnoire RM , RIM, BM, RA, RS, valabilitatea protecţia
certificat EA acestuia mediului

1 S.C. CAST S.A. 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS


Str. Fabricii nr.46A, sector 6 Bucureşti
Tel 021.318.9862 Fax 0213170905 Certificat de
Email cast_sa@zappmobile.ro 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS înregistrare
Evaluare Valabil 5 ani
-
reînnoire Certificat de
18.11.2014 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat

1
2
2 S.C. WESSLING ROMÂNIA S.R.L Târgu Mureş 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Sediu principal comuna Sângeroiu de Mureş înregistrare
Mureș, Str.Petki David nr. 119 B, jud. Valabil 5 ani
Mureș 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Sediu secundar în București Bdul Mărăști Evaluare înregistrare
nr. 61sector 1 Bucuresti reînnoire Valabil 5 ani
Telefon. 0374 008 470, Fax 021 3200265, 18.11.2014
E-mail bucuresti@wessling.ro Reînnoire
certificat

3 S.C. ROMPROED S.A Bucureşti - 17.11.2009 RIM, BM Certificat de


Str. Baltagului nr. 5, Bl V 81, Sc 1 etaj înregistrare
5, ap. 18, sector 5 Valabil 5 ani
Tel.0315.4050350 CERTIFICAT
Fax 0315 405 031 EXPIRAT
email
victor.moldoveanu@romproed.ro

4 POPESCU ADRIAN RADU Craiova Dolj 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Unirii nr. 167, înregistrare
Tel. 0751039290, Valabil 5 ani
Fax 0351420942, 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
E-mail: Evaluare înregistrare
adrianpopescu_2006@yahoo.com reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

2
3
5 LAZĂR VASILE – NINEL Pantelimon Ilfov 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
str Ion Creanga nr.15 A Pantelimon înregistrare
jud Ilfov tel 0730217880,fax Valabil 5 ani
0318150588 CERTIFICAT
ninel.lazar@environmental-strategies EXPIRAT
.ro
6 S.C. TEDNOVA IMPEX S.R.L Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Veteranilor, nr. 6, bl. M15, sc. 2, înregistrare
ap. 26, sector 6 Valabil 5 ani
Tel/fax: 021/7722129 09.10.2014 RM, RIM, BM Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
7 GUŞĂ DELIA – NICOLETA Bacău Bacău 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Martir Cloşca, nr.1, sc.A , ap.11, înregistrare
et.2, loc. Bacău, jud. Bacău valabil 5 ani
Mobil:0745/509779, fax:0334407239 RS temporar Certificat
E-mail:deliagusa@yahoo.com temporar
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


Evaluare înregistrare
reînnoire valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

3
4
8 S.C. MEDIU RESEARCH Bacău Bacău 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
14)
CORPORATION S.R.L EA înregistrare
Str.Alexei Tolstoi Nr. 12, Bacau
si pct de lucru Brasov tel 0725 526148,
07251240686,0745509779 nr. fax 0334 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS, Valabil 5 ani
407239, email Evaluare EA Certificat de
mediuresearch@yahoo.com, reînnoire înregistrare
mediu.research@gmail.com 18.11.2014 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat

9 ANDREI COSTIN Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Ioviţa nr.4, P24A, et.7, ap.30, EA înregistrare
sector 5, Bucureşti Valabil 5 ani
Mobil:0745938163 09.10.2014 Certificat de
Email: professional65ro@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, înregistrare
reînnoire EA Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
10 S.C. V.R. ECOCONSTRUCT S.R.L Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Aleea Băiuţ nr. 1 Bl. D13 sc. D, etj. înregistrare
3 ap.37, sector 6 Valabil 5 ani
Tel. 021 7777974 mobil 0726195 742 CERTIFICAT
Email vrecoconstruct2008@yahoo.com EXPIRAT
11 MUTIHAC LUANA – NICOLETA Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Al Dealul Măcinului nr. 12 BL. M43 înregistrare
Sc. B , etj.9 ap. 123 sector 6, Bucureşti Valabil 5 ani
Email: luana.mutihac@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

4
5
12 PATKO ROBERT Variaşul Arad 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Variaşul Mare nr. 219 (com. Iratoşu) Mare înregistrare
Tel. mobil 0722564648 Valabil 5 ani
Email : ecomond@yahoo.com
09.10.2014
Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
18.11.2014 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat

13 S.C. GEOPETROL S.A. Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Bd. Bucureşti, nr. 37 PO BOX 13-54 09.10.2014 înregistrare
jud Prahova Evaluare Valabil 5 ani
Tel: 0244/513777; fax: 0244/575412 reînnoire
e-mail:geopetrol@geopetrol.ro 18.11.2014
Reînnoire
certificat

14 PETROSTAR S.A. Companie de Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Cercetare Inginerie Tehnologică şi înregistrare
Proiectare pentru Industria Extractivă de Valabil 5 ani
Petrol şi Gaze 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Bd. Bucureşti, nr. 37, jud. Prahova Evaluare înregistrare
Tel: 0244/513777, Fax: 0244/575412 reînnoire Valabil 5 ani
E-mail: petrostar@petrostar.net 18.11.2014
Reînnoire
certificat

5
6
15 DUMITRACHE EUGEN Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Băneşti nr. 20, cod 100357 înregistrare
Tel mobil 0723546464, 0765295769 Valabil 5 ani
Email: dumitracheeugen58@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
16 S.C. D&V ENVIRONMENT S.R.L Ţăndărei Ialomiţa 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Agricultori, nr.22, Ţăndărei, jud. înregistrare
Ialomiţa Valabil 5 ani
tel/fax: 0243/230246 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
e-mail: davidmediu@yahoo.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

17 SĂVESCU ELENA MELANIA Timişoara Timiş 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Letea, nr.13, jud. Timiş înregistrare
Tel : 0256/272217, mobil : Valabil 5 ani
0723/231815 Evaluare
e- mail: nana_savescu@yahoo.com reînnoire RM, RIM,BM,RA Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015

6
7
18 SC TRACTEBEL ENGINEERING Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
S.A.(fost Trapec SA) Str. Alexandru înregistrare
Constantinescu nr. 6 Valabil 5 ani
Tel. 0312248101 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Fax 031.2248201 Evaluare înregistrare
engieneering-ro@gdfsuez.com reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
19 SC HYDRO ENVIRONMENT Bucuresti Bucuresti 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
CONSULTING SRL 17) fost S.C.RMD înregistrare
CONSULT HIDRO&ENERGIE S.R.L) Valabil 5 ani

Str. Matei Constantin 36, et. 1, Sector 5 Certificat de


Tel: 021 336 36 20 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA înregistrare
Fax: 021 336 36 21 Valabil 5 ani
e-mail: office@hydroenv.ro

20 Şelărescu Mircea Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de Decedat


Calea Dorobanţi, nr. 74, bl. 13, sc. 3, înregistrare
et. 7, ap. 74, Sector 1, Tel: Valabil 5 ani
021/2108961 Fax 021 336 3621
mobil 0723 824391
Email office @rmd-consult.ro

7
8
21 DUMITRAN CRISTIANA Ploieşti Prahova 17.11.2009 RIM, BM, RA , RS Certificat de
Str. Izvoare nr.2 Ploiesti înregistrare
Tel mob. 0723590976/0723590976 Valabil 5 ani
Email cristiana_dumitran@yahoo.co.uk CERTIFICAT
office@aevum-consult.ro EXPIRAT

03.02.2016 RIM, BM, RA , RS Certificat de


înregistrare
Valabil 5 ani

22 S.C. MINESA – Institutul de cercetări şi Cluj - Cluj 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Proiectări Miniere S.A. Napoca înregistrare
Str.Tudor Vladimirescu nr.15-17, Valabil 5 ani
Telefon: 0264435015, Fax: 0264435030 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
email minesa.icpm@minesa.utcluj.ro Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

23 COSTESCU MIHAI TRAIAN Bucureşti - 17.11.2009 BM Certificat de


Str. Bibescu Voda nr.2 Bl.P5 sc. D înregistrare
et.6ap.53, sectorul 4, Bucuresti Valabil 5 ani
email mihai_costescu@yahoo.com Evaluare
reînnoire BM Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015

8
9
24 ORTELECAN IOAN Zalău Sălaj 17.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
str Careiului nr 17 Zalau jud Salaj înregistrare
tel 0740835216; email: Evaluare Valabil 5 ani
ortelecan.ioan@yahoo.com reînnoire
05.03.2015 RM, RIM , BM Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat cu data Valabil 5 ani
06.03.2015

03.02.2016 EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
25 S.C. BIOPRODIV – CONSULT S.R.L. Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, EA Certificat de
str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. înregistrare
57A ap. 4 Valabil 5 ani
Tel.0729 112357 0724 360445 09.10.2014 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Email v_honciuc@yahoo.com Evaluare înregistrare
bioprodivconsult @ymail.com reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

9
10
26 PETRA COSMIN MATEI Târgu Mureş 17.11.2009 RIM, BM Certificat
Str.Depozitelor 30 A/47, Târgu Mureş Mureş temporar înregistrare
Tel 0365 429 999 Mobil 0726201930 temporar
Email petracosmin@yahoo.com Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
27 IONEL ION Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Alexandru cel Bun nr. 22,Bl. T.18 înregistrare
sc.1 et.2 ap. 10. sector 2 Bucuresti Valabil 5 ani
Tel .021 252 4579 Mobil 0727 89 4910 CERTIFICAT
Email : ion.ionel.office@gmail .com EXPIRAT
28 PASCU ANA Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Sld. Erou Calin Catalin, Bl K14, înregistrare
Ap.3 tel. 0244592657 valabil 5 ani
Mobil 0722814513
Email ani_pascu@yahoo.com RS temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

10
11
29 BADIN GABRIELA IULIA Ploieşti Prahova 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
General Eremia Grigorescu nr.17, bl. înregistrare
84, sc. D, ap. 65. Mobil 0723263577 valabil 5 ani
sau 0722384462
Email badin_iulia@yahoo.com RS temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de


Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
30 SC WESTAGEM SRL Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Dragoş Vodă nr. 55-57, sector 3 EA înregistrare
Telefon/Fax 021 2104068 Valabil 5 ani

09.10.2014 Certificat de
Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, înregistrare
reînnoire EA Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

11
12
31 BOJOI SILVIA Galaţi Galaţi 17.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Bd. Galaţi, nr.4, bl. A13B, sc. 5, et.4, înregistrare
ap.98, loc. Galaţi, jud. Galaţi valabil 5 ani
Mobil:0751024651
Fax: 0336409180 RA , RS Certificat
E-mail:bojoisilvia@yahoo.com temporar temporar
silvia.bojoi@yahoo.com Valabil 1an

Certificat
04.11.2010 RA temporar
Reînnoire Temporar Valabil 1an
certificat CERTIFICAT
temporar EXPIRAT

04.11.2010 RS Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

09.10.2014 RA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

09.10.2014 RM, RIM, BM Certificat de


Evaluare înregistrare
reînnoire valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

12
13
Evaluare RS Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
32 COMPLEXUL MUZEAL DE Bacău Bacău 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
ŞTIINŢELE NATURII „ION înregistrare
BORCEA” Valabil 5 ani
Parcul Cancicov, jud. Bacău
Tel/Fax: 0234/512006 Fax 0234 514 244 05.03.2015 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Email muzstnatbc@yahoo.com înregistrare
Valabil 5 ani

13
14
33 STATE IRINA Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Dumbrava Noua nr. 23 Bl.M 134 A temporar înregistrare
ap. 6 sector 5 Bucuresti temporar
Tel /Fax 021 4201949 valabil 1 an
Tel mobil 0723 202 147
Email : ira_state@yahoo.com 04.11.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
gisar_consulting@yahoo.com, Reînnoire temporar înregistrare
office@gisarconsulting.ro certificat temporar
temporar valabil 1 an

07.11.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
28.02.2013 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

14
15
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
34 SC ECO GREEN CONSULTING SRL Tulcea Tulcea 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Luminiţei nr. 1 bis EA înregistrare
Tel 0340 104067 Valabil 5 ani
Mobil 0740017298; 09.10.2014
Email gabrielabadea2010@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
reînnoire EA înregistrare
18.11.2014 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat
35 BADEA GHEORGHE Tulcea Tulcea 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Luminitei nr. 1bis, Tulcea înregistrare
Mobil 0745 344161 Valabil 5 ani
Email: 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
badeagheorghe2007@yahoo.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

15
16
36 Institutul National de Cercetare- Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA,RS Certificat de
Dezvoltare pentru Energie – înregistrare
ICEMENERG, București
18)
Valabil 5 ani
B-dul Energeticienilor nr. 8,sector 3
Tel. 021/3462769: Fax 021 346.53.10 Evaluare
Email: icemenerg@icemenerg.ro reînnoire RM, RIM, BM, RA,RS Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015
37 S.C. R.M. CONECT S.R.L Mogoşoaia Ilfov 17.11.2009 RIM,BM, RA Certificat de
Str. Constantin Tănăsescu nr. 6 înregistrare
Tel 0216281596 mobil 0726213640 Valabil 5 ani
Email alinasusa@yahoo.com 09.10.2014 RIM,BM, RA Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

38 Institutul de Studii şi Proiectări Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Energetice -S.C. ISPE S.A înregistrare
B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Valabil 5 ani
Tel . 021.210.70.80 Fax. 021.210.36.20 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Email : office@ispe.ro Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

16
17
39 POPA RODICA Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Doamna Ghica, nr. 8, sc. G, ap. înregistrare
245, sector 2 Valabil 5 ani
Tel: 021/2429608, mobil : 0722/612569 CERTIFICAT
E-mail: popar@ispe.ro EXPIRAT
rodicasidan.popa@gmail.com
40 TOMESCU CLAUDIA EUDORA Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
B-dul Lacul Tei nr. 107 sector 2 , temporar înregistrare
Bucuresti temporar
Tel 021 206 13 28 Fax 021 210 34 40 valabil 1 an
mobil 0722151439
email: claudia.tomescu@ispe.ro 17.02.2011 RIM Certificat de
înregistrare
Valabil 5 ani

17.02.2011 RM, BM, RA, RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
41 SAMOILĂ IRENE ROXANA Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Lt.Sachelarie Visarion Nr.14 sector temporar înregistrare
2. Bucureşti temporar
Tel 021 206 13 28 valabil 1 an
Fax 021 210 3440 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
email irene.samoila@ispe.ro Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

17
18
42 Dr. PÎRLEA HARIETA HERMINA Timişoara Timiş 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Liege nr. 5 Bl. 58 Sc B, ap.10, temporar înregistrare
Timisoara temporar
Tel/Fax .0256 426617 valabil 1 an
Mobil 0722877728
Email: pirleah@yahoo.com 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

20.02.2012 RM, BM, RA, RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

23.02.2012 RIM Certificat de


înregistrare
Valabil 5 ani
28.02.2013 RM, BM, RA, RS
Reînnoire Temporar Certificat de
certificat înregistrare
temporar temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM, BM, RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat
temporar
valabil 1 an
Certificat de
Evaluare RM, BM, RS înregistrare
reînnoire Temporar temporar
16.07.2015 valabil 1 an

18
19
Reînnoire RA Certificat de
certificat cu data înregistrare
17.07.2015 Valabil 5 ani

Evaluare RM, BM, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RIM Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
43 SC CEPROCIM S.A Bucureşti - 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Bd. Preciziei, nr. 6, sector 6 EA înregistrare
Tel: 021/3188884; fax: 021/3188876 Valabil 5 ani
Email:office@ceprocim.ro
res@ceprosim.ro 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Evaluare EA înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat

19
20
44 SC APOMAR Consulting 2005 Piteşti Argeş 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
str. I.C.Bratianu nr.49 Bl. M1, Sc a, etaj EA înregistrare
1, ap.1 Piteşti, jud. ARGES, tel.0248- Valabil 5 ani
220460 ;fax 0248211343, tel mobil
0720202300
e-mail : apomarconsulting@yahoo.com 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
marinciungu@clicknet.ro Evaluare EA înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
45 DUMITRIU ELVIRA Rm. Vâlcea 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
str.Aleea Rozelor nr.2 ap2 Râmnicu Vâlcea înregistrare
Valcea , Valabil 5 ani
tel.0350411248, Mobil 0721298820
email elvira.dumitriu@gmail.com 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
18.11.2014
Reînnoire
certificat
46 ROTTER FRANCISC IOSIF Baia Mare Maramureş 17.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Traian Vuia, nr. 15, Baia Mare jud. înregistrare
Maramureş Valabil 5 ani
Tel: 0744/851969, fax: CERTIFICAT
0262/424861;0362/804871 EXPIRAT
hidropragram@yahoo.com
rotter@rdslink.ro

20
21
47 Institutul de Studii şi Proiectări Căi Bucureşti - 24.11.2009 RIM, BM Certificat de
Ferate – S.C. ISPCF S.A. înregistrare
B-dul D. Golescu nr. 38, sector 1 Valabil 5 ani
Tel. 021.316.01.90,
fax 021.312.31.45, Evaluare RIM, BM Certificat de
Email: ispcf@ispcf.ro reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
48 POP IOAN CRISTIAN Cluj Cluj 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Grigore Alexandrescu nr. 39, Bl. Napoca înregistrare
D5, Sc. 4, Et. 4, Ap. 40 Valabil 5 ani
Tel. /fax 0364 262.438, Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
mobil 0721.988.673 reînnoire înregistrare
Email: cristitzu@yahoo.com 05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
49 S.C. TRANSPROIECT 2001 S.A Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
B-dul Dinicu Golescu nr. 41 Bl.6 ap 27 înregistrare
sector 1 Valabil 5 ani
Tel 0744 759683 CERTIFICAT
Email transproiect@yahoo.com EXPIRAT

21
22
50. S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 Oneşti Bacău 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
S.R.L. Oneşti înregistrare
Str. Calea Slănicului nr. 55 Valabil 5 ani
Tel/Fax 0234 322293 CERTIFICAT
Mobil 0744 179 174 EXPIRAT
Email
biginternaţional_9001@yahoo.com 16.07.2015 RIM, BM, RA, RS Certificat de
înregistrare
Valabil 5 ani
51. ERM Environmental Resources Bucureşti Bucureşti 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Management S.R.L. EA înregistrare
Str. Constantin Daniel nr. 21 Valabil 5 ani
sector 1
Tel 031 405 16.80
Fax 031 405.16.81 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
email romania@erm.com Evaluare EA înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat
52. S.C. PROIECT S.A. Galaţi Galaţi 24.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Navelor nr. 3, Galaţi înregistrare
Tel.0236 417541/ Fax 0236 411779 Valabil 5 ani
email proiect-galaţi@clicknet.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

22
23
53. S.C. H&S ECO CONSULT S.R.L, Sibiu Sibiu Sibiu 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Piata Mare nr.16 EA înregistrare
Tel./fax 0269.232.439 Valabil 5 ani
Email: eco.sibiu@gmail.com 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Evaluare EA înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat
54. GIURGIU SORIN Sibiu Sibiu 24.11.2009 RIM, BM, EA Certificat de
Aleea Buia nr.3, Ap.29 înregistrare
Tel. 0269.424.867 Valabil 5 ani
Email: sorin_giurgiu@yahoo.com 09.10.2014 RIM, BM, EA Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat
55 STOICA VALER CRISTIAN Sibiu Sibiu 24.11.2009 RM, BM, EA Certificat de
Str. Maramureşului nr. 2 ap.1 , Sibiu înregistrare
Tel./fax 0269.232.439 Valabil 5 ani
Mobil 0722 345 313 CERTIFICAT
Email: eco.sibiu@gmail.com EXPIRAT
56 LEOPOLD DANIELA Sibiu Sibiu 24.11.2009 RIM, RA, RS Certificat de
Str. Nicolae Iorga nr.59, Bl.59, Sc. A, Et. înregistrare
1, Ap. 4 Valabil 5 ani
Mobil 0741.028.531 09.10.2014 RIM, RA, RS Certificat de
Email: daniela.leopold@gmail.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

23
24
57 AXINTE OLGA Bacău Bacău 24.11.2009 EA temporar Certificat de
Str. Mihai Viteazul Bl . 5 sc. A ap. 4 înregistrare
Tel mobil 0742138862 temporar
Email : olga.axinte@yahoo.com valabil 1 an

17.02.2011 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

14.04.2011 RM si RIM Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM si RIM Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

24
25
58 S.C. OVM – ICCPET S.A. Bucureşti - 24.11.2009 RIM, BM, RA Certificat de
Oskar von Miller Institut de Conceptie, înregistrare
Cercetare si Proiectare pentru valabil 5 ani
Echipamente Termoenergetice CERTIFICAT
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 2, Et. EXPIRAT
1, sector 5
Tel. 021.405.77.50
Fax 021.405.77.77
Email: persu@ovm-iccpet.ro

25
26
59 BACIU RODICA LETITIA Fagaraş Braşov 24.11.2009 BM, RA, RS Certificat de
Str. Dr. Ioan Senchea, nr. 10 Temporar înregistrare
Tel. 0745537923 temporar
Mobil 0723.198.991 17.02.2011 valabil 1 an
Email: rodybaciu@yahoo.com RS Certificat de
înregistrare
17.02.2011 Valabil 5 ani
Reînnoire BM, RA Certificat de
certificat înregistrare
temporar temporar
valabil 1 an

20.02.2012 Certificat de
BM,
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
RA Certificat de
înregistrare
23.02.2012 Valabil 5 ani

28.02.2013 RIM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
29.05.2014
RIM, BM Certificat de
Reînnoire
Temporar înregistrare
certificat
Temporar temporar
valabil 1 an

26
27

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RS Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

27
28
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
60 S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. Bucureşti Bucureşti 24.11.2009 RIM, BM Certificat de
B+dul Tineretului nr. 51 Bl. 64 Sc A, ap. înregistrare
5 sector 4 Bucureşti Valabil 5 ani
Tel/Fax 021 337 3358
Email office@gmd.ro 09.10.2014 RIM, BM Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

03.02.2016 RM Certificat de
temporar înregistrare
temporar
Valabil 1 an

28
29
61 S.C. RIONVIL S.R.L. Râmnicu Vâlcea 24.11.2009 RIM, BM Certificat de
Str. Henri Coandă, nr.31, Bl. S3, Sc. A, Vâlcea înregistrare
Et. 2, Ap. 11 Valabil 5 ani
Tel. / fax 0350.80.87.69 09.10.2014 RM, RA Certificat de
Mobil 0765.256.205 Temporar înregistrare
Email: rionvil@yahoo.com temporar
valabil 1 an
09.10.2014 RIM, BM Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

62 ISPAS MARIANA MIHAELA Sinaia Prahova 24.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de


Str. Badea Cartan, nr. 13-15, Bl. 4, Sc. înregistrare
A, Et. 3, Ap. 16 Valabil 5 ani
Mobil 0744.55.72.72 CERTIFICAT
Fax 0344.816.393 EXPIRAT
Email: mihaelaispas1@gmail.com

29
30
63 INSTITUTUL DE CERCETARI SI Petroşani Hunedoara 24.11.2009 RIM, BM Certificat de
PROIECTARI MINIERE - S.C. ICPM înregistrare
S.A. PETROŞANI valabil 5 ani
Str. Mihai Vitezu nr.3
Tel. 0254.541.463 17.02.2011 RM temporar Certificat de
Fax 0254.542.158 Reînnoire înregistrare
Email: office@icpm.ro certificat temporar
temporar valabil 1 an

20.02.2012 RM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat Temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

64 INSTITUTUL NATIONAL DE Tulcea Tulcea 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
CERCETARE – DEZVOLTARE înregistrare
DELTA DUNARII – INCDD TULCEA Valabil 5 ani
Str. Babadag 165 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Tel. 0240.531.520 Evaluare înregistrare
Fax 0240.533.547 reînnoire Valabil 5 ani
Email: office@indd.tim.ro 25.11.2014
Reînnoire
certificat

30
31
65 ENACHE IOAN Targovişte Dâmboviţa 24.11.2009 RIM, BM Certificat de
Str. B-dul Independenţei, nr.3, înregistrare
Bl. 6PP, Sc. A, Et. 7, Ap.41 Valabil 5 ani
Tel. /fax : 0245.211.801 CERTIFICAT
Tel.mobil 0723976824 EXPIRAT
Email: ioan.enache@ymail.com
16.07.2015 RIM, BM Certificat de
înregistrare
Valabil 5 ani
66 CHIRCU ELENA Constanţa Constanţa 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. IC Bratianu nr. 60, Bl.B2 ScB, ap.24 înregistrare
Tel. 0241.230.093, Valabil 5 ani
Fax 0341.569.885 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Mobil 0740.148.088 Evaluare înregistrare
Email: elena_chircu@yahoo.com reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat
67 POPESCU MIRON Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Şos. Mihai Bravu, nr. 147-169, Bl. D5, înregistrare
Sc. E, Et. 1, Ap. 160, sector 2 Valabil 5 ani
Tel. 021.252.06.02 CERTIFICAT
Fax 021.252.43.47 EXPIRAT
Mobil 0722.204.764
Email: pmiron@instal.utcb.ro

31
32
68 S.C. DIVORI PREST S.R.L., Focşani Focşani Vrancea 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Carabuş Nr. 19 EA înregistrare
Tel 0237 103508 Fax 0237 230 271 Valabil 5 ani
Mobil 0722 322 239 0727 878441 09.10.2014 Certificat de
email divori2004@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, înregistrare
reînnoire EA Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

69 STRĂINESCU ELENA Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de


Str. Visana, nr.5, Bl. 43, Sc. 1, Et. 1, înregistrare
Ap.7, sector 4 Valabil 5 ani
Tel. 021.331.52.62, Evaluare
Fax 021.331.54.13 reînnoire RM, RIM, BM
Mobil 0744.845.632 05.03.2015
Email: monicastrainescu@yahoo.com Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

32
33
70 MATA CARMEN (VASILICA) Oradea Bihor 24.11.2009 BM Certificat de
Str. Aluminei nr. 37C, Bl. 37C, înregistrare
Et. Parter, Ap. 1 04.02.2010 RA valabil 5 ani
Mobil 0747.079.921 Certificat de
Email: consultanta.okapis@gmail.com RS temporar înregistrare
carmen.mata@consultantaokapis.com temporar
valabil 1 an
23.02.2012 RS temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
15.05.2013 RM, RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
RS, EA temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
16.07.2015 BM, RA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
RS, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

33
34
Evaluare RS, EA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RS, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
71 UNICI GHEORGHE REMUS, Caransebeş Caraş 24.11.2009 RIM, EA Certificat de
Str. Godeanu Nr. 7 Bl. 1 Sc 1 Etj 2, ap. Severin înregistrare
8, Fax 0255 517765 valabil 5 ani
Mobil 0728076764 Evaluare RIM, EA
Email runici@yahoo.com reînnoire Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015
72 ABDIŞA ABDIŞA Constanţa Constanţa 24.11.2009 RM, RIM Certificat de
Str. Remus Opreanu nr. 10, ap. 1 înregistrare
Tel/Fax 0241 520 498 valabil 5 ani
Mobil 0724 565769
Email abdisa.abdisa@gmail.com 09.10.2014 RM, RIM Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

34
35
73 OŢOIU EUGEN OVIDIU Sibiu Sibiu 24.11.2009 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Rahova nr. 20 Sc 2, Etj.1 ap.26 temporar înregistrare
Tel. 0369 807269 temporar
Mobil 0735537262 valabil 1 an
Email ovidiu_otoiu@yahoo.com 04.11.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

07.11.2011 RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
RM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
28.02.2013 RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

35
36
Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
08.11.2016

Reînnoire RIM Certificat de


certificat cu data Temporar înregistrare
22.10.2016 temporar
valabil 1 an

BM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
74 S.C. ECOSAFE CONSULTING S.R.L. Ploieşti Prahova 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Peneş Curcanu nr.22 înregistrare
Mobil 0743.129.202 valabil 5 ani
Fax 0244.522.675 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email: ecosafeconsulting@yahoo.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

36
37
75 CHIRILĂ GABRIELA Ploieşti Prahova 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Penes Curcanu nr.22 înregistrare
Mobil 0743.129.202 Valabil 5 ani
Fax 0244.522.675 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Email: ecosafeconsulting@yahoo.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat

76 MURASAN IULIANA Ploieşti Prahova 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Gageni nr.19 înregistrare
Mobil 0723.321.615 Valabil 5 ani
Fax 0244.522.675 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Email: ecosafeconsulting@yahoo.com Evaluare înregistrare
reînnoire Valabil 5 ani
25.11.2014
Reînnoire
certificat
77 CIORANU ION Râmnicul Vâlcea 24.11.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Regina Maria nr. 10, Bl. C3, Vâlcea înregistrare
Sc. C, Ap. 14 Valabil 5 ani
Mobil 0723.596.024 CERTIFICAT
Email: sc_cioranuion@yahoo.com EXPIRAT
78 S.C. MIGRAL S.R.L. Oneşti Bacău 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Atr. Oituz nr.18, Bl. 18, Sc.1, Et.3, Ap.7 EA înregistrare
Tel. 0234.317.404 Valabil 5 ani
Mobil 0744.680.740 CERTIFICAT
Email: mihaelafilip2002@yahoo.com EXPIRAT

37
38
79 Institutul National de Cercetare – Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – înregistrare
INCD ECOIND Valabil 5 ani
Srumul Podu Damboviţei nr. 71-73, 09.10.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
sector 6 Evaluare înregistrare
Tel. 021.410.67.16 reînnoire Valabil 5 ani
Fax 021.410.05.75 25.11.2014
Email: ecoind@incdecoind.ro Reînnoire
certificat
80 S.C. PETRODESIGN S.A. Bucureşti - 24.11.2009 RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Caderea Bastiliei nr.56-58 înregistrare
Tel. 021.317.30.05 Valabil 5 ani
Fax 021.312.30.05
Email: 05.03.2015 RM, RIM, BM Certificat de
general.manager@petrodesign.ro înregistrare
Valabil 5 ani

RS Certificat de
Temporar inregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
81 SC ENVICONS CONSULTING S.R.L. Bucureşti - 24.11.2009 RIM, BM, RA, RS, EA Certificat de
Str. 11 iunie nr.77, sector 4 înregistrare
Tel. 021.335.53.41 Valabil 5 ani
Fax 021. 301.99.40 CERTIFICAT
Email: adriana@envicons.ro EXPIRAT

38
39
82 KVB ECONOMIC Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Vulturilor nr.35, sector 3 EA înregistrare
Tel. 021.326.83.31 Valabil 5 ani
Fax 021.320.83.31
Mobil 0730.506.089
Email: : office@kvb.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
reînnoire EA înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
83 DIMACHE TATIANA DANIELA Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Murgeni nr.8, Bl.0, Sc.B, Et.3, înregistrare
Ap.35, sector 3 Valabil 5 ani
Mobil 0721.247.600 Evaluare
Email: tatiana.dimache@yahoo.com reînnoire RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015
84 SECARA EUGENIU Constanţa Constanţa 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
B-dul Tomis nr. 323, Bl. TAV8, Sc.A, înregistrare
Et.5, Ap.16 Valabil 5 ani
Tel./fax 0241.652.579 CERTIFICAT
Mobil 0745.43.55.25 EXPIRAT
Email: eugeniu.secara@gmail.com

39
40
85 S.C. BIOSYS GROUP S.R.L. Constanţa Constanţa 24.11.2009 RIM, EA Certificat de
Str. Crinului nr.33 înregistrare
Tel. 0341.110.238 Valabil 5 ani
Mobil 0756.645.560 CERTIFICAT
Email: gabibiosys@yahoo.com EXPIRAT

16.07.2015 RIM, EA Certificat de


înregistrare
Valabil 5 ani
86 IULIA DINU Bucureşti - 24.11.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Aleea Parva, nr.5, Bl.D23B, Sc. B, Et. 3, înregistrare
Ap. 18, sector 6 Valabil 5 ani
Tel. / fax 021.444.21.60
Mobil 0722.441.041 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email: iulia_dinu2005@yahoo.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
87 IOANA STOIAN Bucureşti - 24.11.2009 RIM, RA Certificat de
Str. Intrarea Vagonului, nr.5, sector 2, temporar înregistrare
Mobil 0733.957.810 temporar
Email: ioana_stoian03@yahoo.com Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

40
41
88 INSTITUTUL DE CERCETARE – Galaţi Galaţi 15.12.2009 BM Certificat de
DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE înregistrare
ACVATICA, PESCUIT SI Valabil 5 ani
ACVACULTURA CERTIFICAT
Str. Portului nr. 54 EXPIRAT
Tel. 0236.463.824
Email: icpdeapa@artelecom.net
icdeapa@icdeapa.ro

89 CÂRNAT MARIAN – JAN Constanţa Constanţa 15.12.2009 EA Certificat de


Str. Primăverii nr. 51C, Et. 3, Ap. 5 înregistrare
Mobil 0720.010.501 Valabil 5 ani
Email: cherrugro@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
90 S.C. MEDIU CONSULTING SRL Galaţi Galaţi 15.12.2009 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Al. I. Cuza nr.19 înregistrare
Tel./fax 0236.306.227, 0236.407.039 Valabil 5 ani
Email: mediu_consulting@romlotus.ro Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
09.10.2014 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

91 MIHAI (ACHIM) LAVINIA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM Certificat de


Str. Aurora nr.1, Bl.AR1, Sc.A, Et.2, înregistrare
Ap.11, Valabil 5 ani
Tel. 0762247019 CERTIFICAT
Fax 0241.645.139 EXPIRAT
Emai: lavinia.mihai@c-tech.ro

41
42
92 DRAGOŞ LIVIU-IOAN Bucureşti - 15.12.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Nicolae Pascu nr. 1A, Bl. 8, Sc.C, înregistrare
Et. 2, Ap. 88, sector 3, Valabil 5 ani
Tel./fax 021.344.34.36 CERTIFICAT
Email:dragosliviuioan@yahoo.com EXPIRAT
Mobil 0744.798.976
93 S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Bucureşti - 15.12.2009 RM, RIM şi EA Certificat de
Intrarea Bogdăniţa nr. 4 (Fosta Jijia) etaj Temporar înregistrare
3, biroul nr. 3, sector 1 temporar
Tel. 021.210.60.50 valabil 1 an
Fax 021.210.79.66
Mobil 0724821943
Email: cristina.maruntu@yahoo.com 17.02.2011 RM, RIM şi EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM, RIM şi EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

42
43
94 MEDREA FELICIA – ELENA Bucureşti - 15.12.2009 RM, RIM, BM Certificat de
B-dul. Ferdinand I nr. 103, Bl. P32, Sc. înregistrare
1, Et. 5, Ap. 20, sector 2, valabil 5 ani
Tel. 021.642.73.72 CERTIFICAT
Mobil 0722.261.566 EXPIRAT
Email: femedrea@ipa.ro
RA temporar Certificat de
inregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
95 RUSU TIBERIU Cluj- Cluj 15.12.2009 RM, RIM Certificat de
Str. Petuniei nr.1, Bl. 1, Sc. A, Et. 1, Ap. Napoca înregistrare
6, Valabil 5 ani
Tel. 0264.401.206 CERTIFICAT
Fax 0264.401.280 EXPIRAT
Mobil 0745.525.316
Email: tiberiu.rusu@sim.utcluj.ro
96 S.C. CEPROHART S.A. Brăila Brăila 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
B-dul Al. I. Cuza nr. 3 înregistrare
Tel. 0239.619.733/interior 145 Valabil 5 ani
Fax 0239.680.280 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email: eva.cristian@ceprohart.ro reînnoire înregistrare
09.10.2014 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

43
44
97 MOLDOVEANU- GAŞCU CARMEN Sfântu Covasna 15.12.2009 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Grigore Bălan nr.6, Bl. 42, Sc. A, Et. Gheorghe înregistrare
2, Ap.8, Valabil 5 ani
Mobil 0728.289.682 CERTIFICAT
Email: EXPIRAT
carmen.moldoveanu@consultant.com
98 BECTAŞ CADÂR Tulcea Tulcea 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Gavrilov Corneliu nr. 288 înregistrare
Tel.0744320506 Evaluare Valabil 5 ani
Email: cbectas@yahoo.com reînnoire RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015
99 S.C. IAT GLOBAL SRL Ploieşti Prahova 15.12.2009 RIM, BM Certificat de
Str. Torcatori nr.4, et.2,3, ap.3,4 înregistrare
Tel 0244567626 Valabil 5 ani
Fax 0344.140.266 CERTIFICAT
Mobil 0727.366.889 EXPIRAT
Email: eugen.tittes@iatglobal.ro

100 TACHE CARMEN Ploieşti Prahova 15.12.2009 RIM, BM Certificat de


Str. Malu Roşu nr. 3 înregistrare
Tel. (40-44) 543.018 valabil 5 ani
Mobil 0726.696.362 CERTIFICAT
Email : carmen.tache@iatglobal.ro EXPIRAT

44
45
101 S.C.HOUSE CONSTRUCT INVEST Bucureşti - 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
ENVIRONMENT S.R.L înregistrare
B-dul Theodor Pallady nr.50, Clădirea valabil 5 ani
Administrativă, Birou 1-3, Et. 1, sector
3 17.02.2011 RS, EA Certificat de
Tel. 0314.253.023 înregistrare
Fax 0314.253.024 valabil 5 ani
Email: office@expert-mediu.eu Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

45
46
102 S.C IPROCHIM SA Bucureşti - 15.12.2009 RIM, BM, RA RS, EA Certificat de
Str. Mihai Eminescu nr.19-21, sector 1 înregistrare
Tel. 021.221.76.54 valabil 5 ani şi
Fax 021.210.27.01
Email: office@iprochim.ro 17.02.2011 RM temporar Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

20.02.2012 RM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

28.02.2013 Certificat de
Reînnoire RM temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare RIM, BM, RA RS, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
09.10.2014 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

46
47
Evaluare RM temporar Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM temporar Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM temporar Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
103 MACARIE RODICA Bucureşti - 15.12.2009 RIM,BM Certificat de
Str. Cricovul Dulce nr. 2-4, Bl. 17-18, înregistrare
Sc. D, Et. 2, Ap. 52 valabil 5 ani şi
Tel./fax 021.336.78.84
Mobil 0724708798 RM temporar Certificat de
Email: rodica_macarie@yahoo.com înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

47
48
104 CCMD – CENTRUL DE CERCETARI Cluj Cluj 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
PENTRU MANAGEMENTUL Napoca EA înregistrare
DEZASTRELOR – UNIVERSITATEA valabil 5 ani
BABEŞ- BOLYAI, FACULTATEA
DE ŞTIINŢA MEDIULUI
Str. Fântânele nr.30 Tel./fax Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
0264.583.378 Mobil 0720.547.555 reînnoire EA înregistrare
Email: cristina.modoi@ubbcluj.ro 05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
105 S.C. OCON ECORISC S.R.L. Turda Cluj 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Dr. I Raţiu nr.101 EA înregistrare
Tel./fax 0264.315.464 valabil 5 ani
Mobil 0745.523.642
Email: oconecorisc@oconecorisc.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
reînnoire EA înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

48
49
106 INSTITUTUL NATIONAL DE Bucureşti - 15.12.2009 RIM, BM şi Certificat de
CERCETARE –DEZVOLTARE înregistrare
PENTRU PEDOLOGIE, valabil 5 ani
AGROCHIMIE SI PROTECTIA
MEDIULUI –ICPA EA temporar Certificat
B-dul Mărăşti nr. 61, sector 1 temporar
Tel. 021.318.44.58 valabil 1 an
Fax 021.318.43.48 CERTIFICAT
Email: office@icpa.ro EXPIRAT

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
107 MĂRUNŢELU GHEORGHE Bucureşti - 15.12.2009 RM, RIM, BM Certificat de
NICOLAE înregistrare
Str. Drumul Ghindari nr. 178, sector 5, valabil 5 ani
Mobil 0724.584.484
Fax 0314.253.024 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email: nicumaruntelu@yahoo.co.uk reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

49
50
108 PETRESCU TRAIAN Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Stefan cel Mare nr. 126 Bl.F1 B sc.A înregistrare
et.1 ap.1, județul Constanța, valabil 5 ani
Tel. 0341 413997 ; Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Fax 0341.413996 reînnoire înregistrare
Mobil 0721.28.33.95 09.10.2014 valabil 5 ani
Email: petrescutraian@expert-mediu.ro Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

109 OPRESCU DAIANA MĂDALINA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Ion Slavici nr. 17A, înregistrare
Tel. 0722.301.826 Valabil 5 ani
Email: oprescu_daiana@yahoo.com
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
110 PETRESCU (BLÎNDA) ANTONIA- Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM Certificat de
IRINA înregistrare
Str. Ștefan cel Mare, nr.126, bl.F1B, sc. valabil 5 ani
A, et.1, ap.1, Evaluare RM, RIM Certificat de
Tel. 0724571617 reînnoire înregistrare
Fax 0241.586.505 05.03.2015 valabil 5 ani
Email: bantoniairina@yahoo.com Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

50
51
111 SOCIETATEA DE CERCETARE A Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM, BM, EA Certificat de
BIODIVERSITĂȚII ȘI INGINERIA înregistrare
MEDIULUI AON SRL22) valabil 5 ani
(fost SC AS ORIMEX NEW SRL) 17.02.2011 RA, RS Certificat de
B-dul I.C. Brătianu, nr. 131 înregistrare
Tel./fax 0341.413997/0341.413996 valabil 5 ani
Mobil 0721 375 607 Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
Email: orimex_new@yahoo.com reînnoire înregistrare
09.10.2014 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014
RA, RS Certificat de
Evaluare înregistrare
reînnoire valabil 5 ani
03.02.2016
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016
112 PETRESCU TRAIAN RĂZVAN Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM, RIM Certificat de
Str. Stefan cel Mare nr.126, Bl. F1B, Sc. înregistrare
A, Et.1, Ap.1 valabil 5 ani
Tel. 0721.375.607 Evaluare RM, RIM Certificat de
Fax 0241.514.178 reînnoire înregistrare
Email: orimex_new@yahoo.com 05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

51
52
113 RADU ŞTEFAN ROBERT Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM şi EA Certificat de
B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 100, înregistrare
Bl. AL2, Sc. B, Et. 4, Ap.29, valabil 5 ani
Tel. 0766.401.197
Email: radusrobert@yahoo.com Evaluare RM şi EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
114 PAHON ANCA-MARIANA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM şi EA Certificat de
Str. Magnoliei nr. 4, Bl. L13, Sc. A, Et. înregistrare
3, Ap.28, valabil 5 ani
Tel. 0731.522.485 CERTIFICAT
Email: anca.pahon@yahoo.com EXPIRAT
115 BELU (VASILE) ANDREEA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RM şi EA Certificat de
Str. Hortensiei nr. 18, Bl. C5, Sc. A, Et. înregistrare
10, Ap.42, valabil 5 ani
Tel. 0764.470.285
Email: andreea30vasile@gmail.com Evaluare RM şi EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

52
53
116 FLOREA GABRIAN CORNEL Bucureşti - 15.12.2009 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
OVIDIU înregistrare
Str. Stanislav Cihischi nr.10, Ap. 1, Evaluare valabil 5 ani
sector 1, reînnoire RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Mobil 0745.012566 05.03.2015 înregistrare
Email: gabrian_c@yahoo.com Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
06.03.2015

117 ŢIGĂNILĂ (GUGIU) ALEXANDRA Roşiori de Teleorman 15.12.2009 RIM şi BM Certificat de


Str. Frica-Ceaus nr.29, Vede Temporar înregistrare
Mobil 0724.076.729 temporar
Email: alexandragugiu@yahoo.com valabil 1 an

17.02.2011 RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

20.02.2012 RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

28.02.2013 RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

53
54
118 S.C. METROUL S.A. Bucuresti - 15.12.2009 RM, RIM Certificat de
Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5 înregistrare
Telefon 315-5484 valabil 5 ani
Fax 021.312.43.35 Evaluare RM, RIM Certificat de
Mobil 0722.273.316 reînnoire înregistrare
Email: viorica.ciugudean@metroul.ro 09.10.2014 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014
119 COSTICĂ MIHAI Iaşi Iaşi 15.12.2009 EA Certificat de
Str. Şoseaua Păcurari nr. 19, Bl.538, Sc. înregistrare
A, Et. 2, Ap.7 valabil 5 ani
Tel. 0232.201511 RM şi RIM Certificat de
Fax 0232.201.511 temporar înregistrare
Mobil 0746.020.099 temporar
Email: costicamihai13@yahoo.com valabil 1 an

14.04.2011 RM,RIM Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani
05.03.2015 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
Evaluare RM,RIM Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

54
55
120 SC ECOTECH COM SRL Satu Mare Satu Mare 15.12.2009 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Argeşului nr. 8A înregistrare
Tel./fax 0361.404.786 valabil 5 ani
Mobil 0744520179
Email: office@ecotech-com.ro Evaluare la data RM, RIM, BM,RA Certificat de
de 05.03.2015 Temporar inregistarre
Soluția temporar
Comisiei de valabil 1 an
Înregistrare la
data de
19.05.2015

Soluționare RM, RIM, BM,RA,RS Certificat de


contestație în Temporar inregistarre
data de temporar
16.07.2015 valabil 1 an
21.07.2015i)

121 POSTOLACHE DANUŢ Constanţa Constanţa 15.12.2009 BM Certificat de


B-dul 1 Mai nr. 17B, Bl. H16B, Sc. B, înregistrare
Ap. 25, valabil 5 ani
Mobil 0788.432.623 CERTIFICAT
Fax 02341.414.971 EXPIRAT
Email : dan.postolache@yahoo.com
122 POSTOLACHE GEORGETA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RIM , BM Certificat de
B-dul 1 Mai nr. 17B, Bl. H16B, Sc. B, înregistrare
Ap. 25, valabil 5 ani
Mobil 0788431946 CERTIFICAT
Fax 02341.414.971 EXPIRAT
Email : ecomedconsulting@yahoo.com

55
56
123 TĂNASĂ ROMEO-LIVIU Suceava Suceava 15.12.2009 RM, RIM , BM Certificat de
B-dul G. Enescu nr.10, Bl. GZ1, Sc.C, înregistrare
Ap.7, valabil 5 ani
Tel. 0723.236.847 Evaluare RM, RIM , BM Certificat de
Fax 0330.402.235 reînnoire înregistrare
Email: tanase.liviu@yahoo.com 05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015
20)
124 SC ECO WISE SOLUTION SRL Ilfov - 15.12.2009 RM,RIM, BM. RA, EA Certificat de
Str. Dacia nr. 8, Sat Ghermăneşti, Com. înregistrare
Snagov valabil 5 ani
Mobil 0733965694
Email: office@ecowise.ro 13.04.2010 RS temporar Certificat de
înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RM,RIM, BM. RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

56
57
125 DRAGOŞ MOREGA Târgu Gorj 15.12.2009 RIM, BM Certificat de
Str. Calea Bucureşti nr.32, Jiu înregistrare
Tel. 0745.639.885 valabil 5 ani
Fax 0253.215.188
Email: dragosmorega@yahoo.com RM şi RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
29.05.2014 RM şi RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

57
58
126 INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI Câmpina Prahova 15.12.2009 RIM, BM. RS, EA Certificat de
PROIECTĂRI înregistrare
TEHNOLOGICE valabil 5 ani
Str.Culturii nr.29 09.10.2014 RA Certificat de
Tel. 0244334831 înregistrare
Fax 0244 370323 valabil 5 ani
Mobil 0723.155.471
Email: Evaluare RIM, BM. RS, EA Certificat de
vladimir.ciovarnache@petrom.com reînnoire înregistrare
09.10.2014 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

58
59
127 ZAMFIRESCU LUMINIŢA Constanţa Constanţa 15.12.2009 RIM, BM Certificat de
B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr.100, înregistrare
Bl. AL2, Sc. C, Ap.37, valabil 5 ani
Mobil 0729.103.993
Email: 13.04.2010 RM temporar Certificat de
luminita_zamfirescu@yahoo.com înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
09.10.2014 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.12.2014

30.06.2017 RM, RA, RS Certificat de


Temporar înregistrare
valabil 1 an

128 DUMITRAN CRISTIANA Ploieşti Prahova 15.12.2009 RM temporar Certificat de


Str. Izvoare nr. 2, înregistrare
Tel. 0723.590.976 temporar
Email: cristiana_dumitran@yahoo.com valabil 1 an

17.02.2011 RM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

59
60
1)
129 MATA CARMEN (VASILICA) Oradea Bihor 04.02.2010 RA Certificat de
Str. Aluminei nr. 37C, Bl. 37C, înregistrare
Et. Parter, Ap. 1 valabil 5 ani
Tel. 0359.809.061 RS temporar Certificat de
Mobil 0747.079.921 înregistrare
Email: temporar
carmen.mata@consultantaokapis.com valabil 1 an
23.02.2012 RS temporar Certificat de
A SE VEDEA ȘI POZIȚIA 70 DIN înregistrare
REGISTRUL NAȚIONAL temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
15.05.2013 RM, RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
RS, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

60
61
130 MOLDOVEANU- GAŞCU CARMEN Sfântu Covasna 04.02.2010 1)
RA Certificat de
Str. Grigore Bălan nr.6, Bl. 42, Sc. A, Et. Gheorghe înregistrare
2, Ap.8, temporar
Mobil 0728.289.682 valabil 1 an
Email: CERTIFICAT
carmen.moldoveanu@consultant.com EXPIRAT
131 MĂRUNŢELU GHEORGHE Bucureşti - 04.02.2010 1) RA, RS Certificat de
NICOLAE Temporar înregistrare
Str. Drumul Ghindari nr. 178, sector 5, temporar
Mobil 0724.584.484 valabil 1 an
Fax 0314.253.024 CERTIFICAT
Email: nicumaruntelu@yahoo.com EXPIRAT
132. S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 Oneşti Bacău 04.02.20101) RS Certificat de
S.R.L. Oneşti înregistrare
Str. Calea Slănicului nr. 55 Valabil 5 ani
Tel/Fax 0234 322293 CERTIFICAT
Mobil 0744 179 174 EXPIRAT
Email
biginternaţional_9001@yahoo.com
133. ENACHE IOAN Târgovişte Dâmboviţa 04.02.20101) RM Certificat de
Str. B-dul Independenţei, nr.3, înregistrare
Bl. 6PP, Sc. A, Et. 7, Ap.41 Valabil 5 ani
Tel. /fax : 0245.211.801
Tel.mobil 0723976824 Evaluare RM Certificat de
Email: ioan.enache@ymail.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
06.03.2015

61
62
134. S.C. MEDIU CONSULTING SRL Galaţi Galaţi 04.02.2010 1)
RA, RS Certificat de
Str. Al. I. Cuza nr.19 Temporar înregistrare
Tel./fax 0236.306.227, 0236.407.039 temporar
Email: mediu_consulting@romlotus.ro valabil 1 an

17.02.2011 RA, RS Certificat de


înregistrare
Valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT

62
63
135. S.C. PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti Bucureşti 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Caransebeş, nr. 1 înregistrare
Tel. 0213196660 Valabil 5 ani
Fax 40213196656
Email: office@prospectiuni.com 16.09.2010 RM, RA, RS temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an

17.09.2011 RM, RA, RS temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

28.02.2013 RM, RA, RS. EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM
reînnoire Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
30.03.2015
05.03.2015 RM, RA, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

63
64

Evaluare RM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 Valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2016

Evaluare RM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 Valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

64
65
136. S.C. ARCADIS TGH S.A. Iaşi Iaşi 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
B-dul Carol I, nr. 4, corp A, et. 1 înregistrare
Tel. +40-232-23.24.83 Valabil 5 ani
Fax +40-332-40.10.33
Email: office@arcadistgh.ro 10.06.2010 RM temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
137. RADU ELENA Buzău Buzău 29.03.2010 BM temporar Certificat de
Str. Dorobanţi 2, Bl. H 16, et. 1, Ap. 5 înregistrare
Tel.mobil 0749 424 281, 0724 330 593 temporar
Email: elena_radu17@yahoo.com valabil 1 an

14.04.2011 BM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
138. S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare Maramureş 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Dr. Victor Babeş, nr. 62 înregistrare
Tel. 0262-275 632 Valabil 5 ani
Fax 0262-275 633
Email: icpmbaiamare@yahoo.com 13.04.2010 RA, RS, EA Certificat de
temporar înregistrare
temporar
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

65
66
139. S.C. TOTAL PROIECT S.R.L. Odorheiu Harghita 29.03.2010 RM, RIM,BM, RA Certificat de
Str. Kossuth Lajos, nr. 13 Secuiesc înregistrare
Tel. +40-266-218 447 Valabil 5 ani
Mobil: 0745306220
Fax +40-266-217 967 13.04.2010 RS, EA Certificat de
Email: totalproiect@gmail.com Temporar înregistrare
temporar
Valabil 1 an

14.04.2011 RS, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM,BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire EA Certificat de
certificat cu data Temporar înregistrare
30.03.2015 Valabil 1 an

Evaluare EA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 Valabil 1 an
Reînnoire CERTIFICAT
certificat cu data EXPIRAT
20.05.2016

15.02.2018 EA Certificat de
Temporar înregistrare
Valabil 1 an

66
67
140. S.C. NHN ECOINVEST S.R.L. Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
Str. George Georgescu, nr. 4, et. 2, înregistrare
Sector 2 Valabil 5 ani
Tel./ Fax +40-21-336.15.16 CERTIFICAT
Tel. +40-21-336.01.42 EXPIRAT
Email: office@nhn.ro

67
68
141. SC COMPANIA DE CONSULTANŢĂ Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM, EA Certificat de
TEHNICĂ SRL înregistrare
Str. Intrarea Valului, nr. 13, sector 6 Valabil 5 ani
Tel. +40-21-326.26.48
Fax +40-31-817.74.16 13.04.2010 RM, RA, RS Certificat de
Email: office@ccat.ro Temporar înregistrare
temporar
Valabil 1 an

14.04.2011 RM, RA Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat Valabil 5 ani

RS temporar Certificat de
înregistrare
temporar
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015

19.05.2016 RM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
Valabil 1 an

68
69
142. S.C. I.C.P.E. Bistriţa S.A. Bistriţa Bistriţa 29.03.2010 RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Parcului, nr. 7 Nasaud înregistrare
Tel./Fax +40 263 210938 Valabil 5 ani
Email: icpe@icpebn.ro CERTIFICAT
EXPIRAT
143. S.C. ENERGO MEDIU S.R.L. Buzău Buzău 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
Piaţa Daciei, Bl. 2, Ap. 3 înregistrare
Tel. 0721 22 50 26 Evaluare Valabil 5 ani
Tel. 0726 21 71 41 reînnoire RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
Email: energomediu@yahoo.com 05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
30.03.2015
144. DORU OPREA Bucureşti - 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
Str. Cluceru Sandu, nr. 4, Bl. 29 C, sc. B înregistrare
et. 5, Ap. 65, Sector 2 Valabil 5 ani
Tel. 0723.35.94.04
Fax 0318173463 Evaluare la data RM, BM,RA,EA Certificat de
Email: ecodoruoprea@yahoo.com de 05.03.2015 înregistrare
Email : ecodoruoprea@gmail.com Soluția Comisiei RIM Valabil 5 ani
de Înregistrare
la data de
19.05.2015
Reevaluare ptr
RIM în data de
16.07.2015
reînnoire
certificat

69
70
145. S.C. HASKONING ROMANIA S.R.L. Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM, RS Certificat de
Str. Alexander Puskin, nr. 22, Ap. 2 înregistrare
Sector 1 Valabil 5 ani
Tel.+40 316 8367/68
Fax .+40 316 8371 13.04.2010 RM si RA Certificat de
temporar înregistrare
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
146. S.C. PROIECT VALCEA S.A. Râmnicu Vâlcea 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Carol I, nr. 17, Scara A, parter Vâlcea înregistrare
Tel 0350405717 Valabil 5 ani
Fax 0250739966 CERTIFICAT
EXPIRAT

147. CIOBANU VALERIA ARMINELA Râmnicu Vâlcea 29.03.2010 RIM, BM Certificat de


Str. Matei Basarab, nr. 2, Bl. A 3, Scara Vâlcea înregistrare
A, et. 3, Ap. 14 Valabil 5 ani
Tel 0350405717 CERTIFICAT
Tel Mobil 0758278719, 0745861430 EXPIRAT
Fax 0250739966

70
71
148. PETE BOTOND LEVENTE Oradea Bihor 29.03.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
P-ţa Emanuil Gojdu, nr.47, bl înregistrare
Tel. 0359-410470 Valabil 5 ani
Tel. Mobil 0745-663595
Email: pete_boti@yahoo.com Evaluare la data RM, RIM, BM, EA Certificat de
de 16.07.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
17.07.2015 Certificat de
înregistrare
16.07.2015 RA Temporar temporar
Valabil 1 an
Evaluare RA Temporar Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire Valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016
149. MICLĂUŞU CAMELIA Sibiu Sibiu 29.03.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
B-dul Mihai Viteazul, nr. 7, Scara B, et. înregistrare
5, Ap. 60 Valabil 5 ani
Tel Mobil 0769 628880; 0766 630062
Fax 0269 211907 16.07.2015 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email: eco_camelia@yahoo.com înregistrare
Valabil 5 ani

71
72
150. S.C. CP MED LABORATORY S.R.L. Bucureşti - 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,RS, Certificat de
Sos. Chitilei nr.88, et.1, sector 1 EA înregistrare
Tel./ Fax 021 655 13 11 Valabil 5 ani
Fax 031 815.62.08
Tel. Mobil 0745.09.89.77
Email: ligia.milea@gmail.com
Evaluare la data RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
de 05.03.2015 înregistrare
Soluția finală a Valabil 5 ani
Comisiei de
Înregistrare la
data de
19.05.2015
151. MILEA FLORENTINA LIGIA Bucureşti - 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Str. Popa Nicolae, nr. 23, Bl. 10, Sc. B, înregistrare
Ap. 42, parter, Sector 2 Valabil 5 ani
Tel./ Fax 021 655 13 11
Fax 031 815.62.08 13.04.2010 RS temporar Certificat de
Tel. Mobil 0745.09.89.77 înregistrare
Email: ligia.milea@gmail.com temporar
Email : ligia.milea@cpmed.ro Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare la data RM, RIM, BM,RA Certificat de
de 05.03.2015 înregistrare
Valabil 5 ani

72
73
152. LUCIAN PUIU GEORGESCU Galaţi Galaţi 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,RS, Certificat de
Str. Muzicii, nr. 32 EA înregistrare
Tel. 0236319329 Evaluare Valabil 5 ani
Fax 0236319329 reînnoire Certificat de
Tel. Mobil 0721 10 05 03 05.03.2015 RM, RIM, BM,RA,RS, înregistrare
Email: gpl20022003@yahoo.com Reînnoire EA Valabil 5 ani
Email : lucian.georgescu@ugal.ro certificat cu data
30.03.2015
153. S.C. SANTEDIL PROIECT S.R.L. Ploieşti Prahova 29.03.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Buna Vestire, nr. 35, birouri P3, P4, înregistrare
P5 Valabil 5 ani
Tel Mobil + 40 745 187 776
Email: santedil@gmail.com Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reevaluare
reînnoire în
16.07.2015
reînnoire
certificat
154. S.C. HEXON ENGINEERING S.R.L. Câmpina Prahova 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,RS Certificat de
Str. Carol I, nr. 11, Bl. P 4, Sc. A, Ap. 2 înregistrare
Tel 0244. 372560 Evaluare Valabil 5 ani
Tel Mobil 0723 323 819 reînnoire RM, RIM, BM,RA,RS Certificat de
Email: marinache_a@yahoo.com 05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
30.03.2015

73
74
155. S.C. TOPO MINIERA S.R.L. Constanţa Constanţa 29.03.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Loc. Nicolae Bălcescu, str. temporar înregistrare
Independenței, nr.5, Secretariat: b-dul temporar
I.C. Brătianu, nr. 26, ap.1, parter valabil 1 an
Secretariat: Str. Despot Voda nr.2 bis 14.04.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Tel 0724 343856, 0785 244511 Reînnoire temporar înregistrare
Fax 0241/ 482 025 certificat temporar
Email: office@topominiera.ro valabil 1 an
EA - 5 ani Certificat de
înregistrare
Valabil 5 ani
17.04.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
15.05.2013 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

74
75
Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

75
76
156. AMARANDEI FLORIN Bucureşti - 29.03.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Sos. Olteniţei, nr. 18, Bl. 3 D, Sc. A, et. temporar înregistrare
4, Ap. 18, Sector 4 temporar
Tel. Mobil 0726 719 227 valabil 1 an
14.04.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

RM, RIM, BM, RA Certificat de


17.04.2012 temporar înregistrare
Reînnoire temporar
certificat valabil 1 an

15.05.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

76
77
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

77
78
157. S.C. ICPET ECO S.A. Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM, RA, RS Certificat de
Sos. Berceni, nr. 104, Sector 4 înregistrare
Tel +40.21.319.43.49 Valabil 5 ani
Tel +40.21.319.43.32 CERTIFICAT
Fax +40.21.319.43.23 EXPIRAT
Email: icpeteco_idv@zappmobile.ro
158. S.C. PRO TOBY S.R.L. Valea Iaşi 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Insula Verde, nr. 45-47, Cartier Lupului înregistrare
Green Hill Valabil 5 ani
Fax 0232/ 272434
Tel Mobil 0723633145 13.04.2010 RM, RA Certificat de
Email: scprotoby@yahoo.com Temporar înregistrare
Valabil 1 an

14.04.2011 RM, RA Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
159. S.C. BLUE TERRA CONSULTING Constanţa Constanţa 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
S.R.L. înregistrare
Str. Eliberarii, nr. 34 Valabil 5 ani
Tel / Fax 0241/ 488624 Evaluare RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
Tel Mobil 0788/273644; 0745/010624 reînnoire înregistrare
Email: blueterraconc@yahoo.com 05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015

78
79
160. ATTILA SANDOR Sovata Mureş 29.03.2010 RM, RIM, BM,EA Certificat de
Str. Lacului, nr. 2A înregistrare
Tel. Mobil 0740 499146; 0746 248795 Valabil 5 ani
Email: adsandor@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

161. INSTITUTUL NAŢIONAL DE Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM,RA Certificat de


CERCETARE – DEZVOLTARE înregistrare
PENTRU PROTECŢIA MUNCII Valabil 5 ani
,,ALEXANDRU DARABONŢ’’
Bdul Ghencea, nr. 35A, Sector 6 Evaluare RIM, BM,RA Certificat de
Tel. reînnoire înregistrare
Fax. 05.03.2015 Valabil 5 ani
Email: office@inpm.ro Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
162. PINŢĂ ALEXANDRU Bucureşti - 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Bdul Naţiunile Unite, nr. 8, Bl. 104, Sc. înregistrare
C, et. 2, Ap. 48, Sector 5 Valabil 5 ani
Fax 021.3184608
Tel. Mobil 0727.167600; 0744.498915 Evaluare RM, RIM, BM,RA Certificat de
Email: pintaalexandru@yahoo.com; reînnoire înregistrare
Email : pintaalexandru@gmail.com 05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015

79
80
163. ARSENE SIMONA STĂNICA fostă Cernăteşti
16)
Buzău 29.03.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Ioniţă) Temporar înregistrare
Tel.mobil 0762636528 temporar
Email: ssimonaionita@yahoo.com valabil 1 an

14.04.2011 RM, RIM şi EA Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat Valabil 5 ani

BM temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM şi EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

19.05.2016 BM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

80
81
Evaluare BM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017
164. SC ISPH PROJECT DEVELOPMENT Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM Certificat de
SA (entitate divizată din fostul S.C. înregistrare
INSTITUTUL DE STUDII SI Valabil 5 ani
PROIECTĂRI HIDROENERGETICE
S.A. 10) 13.04.2010 RM, EA Certificat de
Calea Vitan nr. 293, Sector 3 Temporar înregistrare
Tel + 40(0) 21 30 76 100 temporar
Fax + 40(0) 21 312 09 25 Valabil 1 an
Email: directie@mail.isph.ro
14.04.2011 RM, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015

81
82
165. PINTILIE VASILE Focşani Vrancea 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Str. Brăilei, nr. 5, Bl. 5, Sc. 1, et. 1 Ap. 4 înregistrare
Fax 0337101223 Valabil 5 ani
Tel. Mobil 0744658780 Evaluare RM, RIM, BM,RA Certificat de
Email: pintilievasile59@yahoo.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
166. POSTOLACHE IULIAN Constanţa Constanţa 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Bdul Tomis, nr. 277, Bl. T6, Sc. C, et. înregistrare
IV, Ap. 54 Valabil 5 ani
Tel./fax : 0341 486 134 Evaluare RM, RIM, BM,RA Certificat de
Mobil : 0724020826 reînnoire înregistrare
Email: officeimpuls@yahoo.com, 05.03.2015 Valabil 5 ani
office.impuls1996@yahoo.com Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
167. S.C. IMPULS MEDLEX 2000 S.R.L.6) Constanţa Constanţa 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,RS, EA Certificat de
Bdul Tomis, nr. 277, Bl. T6, Sc. C, et. înregistrare
IV, Ap. 54 Valabil 5 ani
Tel./fax : 0341 486 134 Evaluare RM, RIM, BM,RA,RS, EA Certificat de
Mobil 0724020826 reînnoire înregistrare
Email: office.medlex@expertmediu.eu, 05.03.2015 Valabil 5 ani
officeimpuls@yahoo.com Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
168. IOSIF KAPOSTA Arad Arad 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Str. Voinicilor, Bl. 246, Sc. A, Ap. 13 înregistrare
Tel./ Fax 0257/ 259291 Valabil 5 ani
Tel. Mobil 0722/ 437525 CERTIFICAT
Email: kiosif@xnet.ro EXPIRAT

82
83
169. S.C. IPROMED S.A. Bucureşti - 29.03.2010 RIM, BM,RA, RS Certificat de
Sos. Pandurilor, nr. 90-92, Sector 5 înregistrare
Tel 021 410 67 23 Valabil 5 ani
Fax 021 410 27 76 CERTIFICAT
Email: ipromed@cliknet.ro EXPIRAT
170. S.C. 4I INVEST S.A. Cluj - Cluj 29.03.2010 RIM Certificat de
Str. David Prodan, nr. 24 Napoca înregistrare
Tel 0264/ 433565 Valabil 5 ani
Fax 0264/ 432876 CERTIFICAT
EXPIRAT
171. S.C. PROMINCO INVEST S.R.L. Cluj - Cluj 29.03.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28 Napoca înregistrare
Tel 0364/ 116991 Valabil 5 ani
Tel./ Fax 0264/ 433703 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email: promincoinvest@yahoo.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
172. S.C. EPMC Consulting S.R.L 5) Cluj - Cluj 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
Str. Emil Racoviţă, nr. 25 Napoca înregistrare
Tel./ Fax 0264/ 411894 Evaluare Valabil 5 ani
Mobil 0730 506 045 reînnoire
05.03.2015 RM, RIM, BM,RA,EA Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat cu data Valabil 5 ani
30.03.2015

83
84
173. VAS IUDITA IRINA Cluj - Cluj 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
Str. Voievodul Menumorut, nr. 20 Napoca înregistrare
Tel. Mobil 0744 218 173; 0723 374 737 Valabil 5 ani
Email: depolmed@yahoo.com Evaluare
reînnoire RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire Valabil 5 ani
certificat cu data
30.03.2015
174. RUS SEVER Cluj - Cluj 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
Str. Nicolae Titulescu, nr. 147, Bl. 11, Napoca înregistrare
sc. 2, et. 3, Ap. 17 Valabil 5 ani
Tel. 0264/ 554219
Tel. Mobil 0744/347818 Evaluare RM, RIM, BM,RA, EA Certificat de
Email: audax_cj@yahoo.com reînnoire înregistrare
16.07.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015
175. KOSA ISTVAN Sândomini Harghita 29.03.2010 RIM, BM,EA Certificat de
Str. Principală, nr. 506 c temporar înregistrare
Tel. Mobil 0740/132 665 temporar
Email: istvan_kosa@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

84
85
176. S.C. MEDANA COMPANY S.R.L. Satu Mare Satu Mare 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA Certificat de
Bdul Sănătăţii, Bl. K 28, Ap. 6 înregistrare
Tel./ Fax 0261/ 758881 Valabil 5 ani
Tel Mobil 0745/ 906312
Email: medanaro@yahoo.com 13.04.2010 RS, EA Certificat de
Temporar înregistrare
Valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM,RA Certificat de


reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015
177. S.C. ENVIROTECH S.R.L. Sfântu Covasna 29.03.2010 RM, RIM, BM,EA Certificat de
Str. Bem Jozef, nr. 2, bl. 3/C/12 Gheorghe înregistrare
Tel./ Fax 0267/ 314917 Valabil 5 ani
Tel Mobil 0729/27 62 14 Evaluare RM, RIM, BM,EA Certificat de
Email: zoltan.para@enviro.ro reînnoire înregistrare
05.03.2015 Valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
30.03.2015

85
86
178. S.C. CONSULTING FOR STRATEGY Baia Mare Maramureş 29.03.2010 RM, RIM, BM,RA,RS, EA Certificat de
AND DEVELOPMENT S.R.L. Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
14.04.2011 RM, RIM, BM,RA,RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

EA Certificat de
înregistrare
Valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
179. S.C. GEOMED IMPEX 2002 S.R.L. Bucureşti Bucureşti 29.03.20101) RA, EA Certificat de
B-dul Tineretului nr. 51 Bl. 64 Sc A, ap. înregistrare
5 sector 4 Bucureşti valabil 5 ani
Tel/Fax 021 331 0302
Email office@gmd.ro RM temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

86
87
180. SC ECOLOGIS CONSULTING SRL, Odorheiul Harghita 13.04.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str Independentei, nr. 47, ap 15 Secuiesc Temporar înregistrare
Tel/Fax 0266-219549 valabil 1 an
Email pal.peter@green-agora.ro
09.06.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

87
88
181. SC ECO CONSULTING SRL Oradea Bihor 13.04.2010 RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Alexandru Vlahuta, nr. 11 înregistrare
Tel 0359-176280 valabil 5 ani
Fax 0259-230230
Email info@ecoconsulting.ro RM temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an

09.06.2011 RM temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

20.09.2012 RM temporar Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
14.04.2015
182. SC ASSA GRUP SRL Medias Sibiu 13.04.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str Mihai Eminescu, nr.1 înregistrare
Tel 0269-236933 valabil 5 ani
Fax 0269-243660 CERTIFICAT
Email assagrup@gmail.com EXPIRAT

88
89
183. SC ACACIA SRL Timisoara Timis 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Closca, nr. 4A înregistrare
Tel/Fax 0256-200337 valabil 5 ani
Email mirela.belea@acacia.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015
184. SC GREEN PARTNERS SRL Cluj Cluj 13.04.2010 RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Fantanele, Nr 18 Napoca înregistrare
Tel 0741193045 valabil 5 ani
Fax 0264-589291
Diana Gheorghiu@greenpartners.ro Evaluare Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

16.07.2015 Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

89
90
185. SC ECOERG SRL Suceava Suceava 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Oituz, nr 11, bl A7, sc A parter, ap. 2 înregistrare
Tel / Fax 0230-530 998 Evaluare valabil 5 ani
Email contact@ecoerg.ro reînnoire RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
05.03.2015 înregistrare
Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
14.04.2015

90
91
186. ROBU BRÎNDUŞA MIHAELA Iasi Iasi 13.04.2010 BM Certificat de
Str Ciurchi, nr 99, bl P9, sc. A, et.4, ap.1 înregistrare
Tel 0232-278680 int. 2362 valabil 5 ani
Fax 0232-271759 Certificat de
Email: brobu@ch.tuiasi.ro RM, RIM înregistrare
Temporar temporar
valabil 1 an

14.04..2011 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

17.04.2012 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

15.05.2013 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

91
92
187. BĂLAN CĂTĂLIN DUMITREL Iasi Iasi 13.04.2010 EA temporar Certificat de
Str Ciric, nr. 6, bl.Z1, sc E, ap 3 înregistrare
Tel 0232 271759 temporar
Fax 0232 271759 valabil 1 an
Email cbalan@ch.tuiasi.ro
14.04.2011 EA temporar Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

17.04.2012 EA Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat valabil 5 ani
188. SC UNITATEA DE SUPORT PENTRU Cluj- Cluj 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
INTEGRARE SRL Napoca înregistrare
Str. Baladei, nr.35, Evaluare valabil 5 ani
Tel / fax 0264 410 071 reînnoire RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email : office@studiidemediu.ro 05.03.2015 înregistrare
Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
14.04.2015

92
93
189. PAŞCU MARIUS Baia mare Maramures 13.04.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Str. Fructelor, nr. 14, înregistrare
Tel 0752 113404 valabil 5 ani
Fax RM, RS Certificat de
Email evalproteh@zappmobile.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

16.07.2015 RM, RIM, BM, RA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani
RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
190. DIVOIU ELENA Hateg Hunedoara 13.04.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Ovid Densusianu, nr. 1, bl. 13D, temporar înregistrare
sc. N, et. 1,ap .25 temporar
Tel /Fax 0354-807697 valabil 1 an
Email edivoiu@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
191. PECHEANU IOAN Constanta Constanta 13.04.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Dragoslavele, nr. 1C, bl. B1, sc. C, înregistrare
et.2, ap. 45 valabil 5 ani
Tel/ Fax 0421-541674 CERTIFICAT
Email pecheanuioan@yahoo.com EXPIRAT

93
94
192. MANIŢI VIRGIL Târgoviște Dambovița 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Neagoe Basarab, bl.A1, sc.C, et3, Temporar înregistrare
ap 12 temporar
Mobil: 0747079077 valabil 1 an
Email maniti_virgil@yahoo.com
14.04.2011 RIM, BM, RA, EA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Certificat de
RM înregistrare
valabil 5 ani
Certificat de
21.11.2013 RIM, BM, RA, EA înregistrare
temporar valabil 1 an

05.03.2015 RIM, BM, RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

94
95
193. PITU NICOLAE Constanta Constanta 13.04.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Libertatii, nr.26 înregistrare
Tel 0241-614920 valabil 5 ani
Fax 0241-693065 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email pitu.nicolae@yahoo.com reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015
194. S.C. TERRA INTERNATIONAL Arad Arad 13.04.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
S.R.L. înregistrare
Arad, Str. B-dul General Vasile Milea, valabil 5 ani
nr. 6, 310182, jud Arad
Telefon-fax : 0257/270594, RA, RS Certificat de
0357/421020, 0257/253191; mobil : Temporar înregistrare
0745776602 temporar
www.terra-international.eu; valabil 1 an
e-mail : office@terra-international.eu CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

95
96
195. SC VLAMIR CONSULTING SRL Ploiesti Prahova 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Marasesti, nr. 292 B înregistrare
Tel 0724 335017 valabil 5 ani
Fax 0244 582941 Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Email cornelpatrascu@gmail.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
14.04.2015
196. PĂTRAŞCU CORNEL Ploiesti Prahova 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Aleea Varbilau, nr.2, bl.152, sc.A, înregistrare
et.4,ap.18 valabil 5 ani
Tel 0724 335017
Fax 0244 582941
Email cornelpatrascu@gmail.com

96
97
197. DAVID NICOLETA Ploieşti Prahova 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Carol Davila nr. 4, bl. 123E sc. A înregistrare
et.4 ap. 16 Sibiu Sibiu valabil 5 ani
resedinta: Str. Aleea Petuniei Nr.14, CERTIFICAT
Bl. 24 Sc. E, Et. 5, Ap. M2 EXPIRAT
Tel mobil 0723 453523
Fax: 0369 81 60 51 19.05.2016 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email nicoletaaldea@yahoo.com Temporar înregistrare
nicoleta.david.2016@gmail.com temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017
198. SC ARTELIA ROMANIA SRL 4) (fost Bucuresti - 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
SC ENVIRO ASIST SRL) înregistrare
Str. B-dul Al.I Cuza, nr. 44, et.3, ap. 9B, valabil 5 ani
sector 1 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Telefon 021 409.26.96 reînnoire înregistrare
Fax 021 313.28.47 05.03.2015 valabil 5 ani
Email Reînnoire
florina.mirescu@.ro.arteliagroup.com certificat cu data
14.04.2015

97
98
199. SC DM TECH ECO SRL Bucuresti - 13.04.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Sos. Pantelimon nr.119 bl.205 sc. B înregistrare
ap.61 sector 2 valabil 5 ani
Tel/fax 021 6534165 Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
Email dmtecheco@gmail.com reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
14.04.2015
200. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE Bucuresti - 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, Certificat de
CONSTRUCŢII RS,EA înregistrare
Bd. Lacul Tei 124 sector 2 valabil 5 ani
Tel 021 2421208
Fax 021 2420781 Evaluare RM, RIM, BM, RA, Certificat de
www.utcb.ro reînnoire RS,EA înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
14.04.2015

201. PĂTRAŞCU VIORICA MARILENA Bucuresti - 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 sc. 1 înregistrare
et 7 ap 35 sector 3 valabil 5 ani
Telefon 0733 988 911
0748 111 226 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email marilena.patrascu@yahoo.com reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

98
99
202. VIŞAN VIOLETA Bucuresti - 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Apusului nr.78 sector 6 înregistrare
Tel 0729 881222 valabil 5 ani
Fax
Email vfvisan@yahoo.co.uk Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015
203. SMINTICIUC CONSTANTIN DAN Bucuresti - 13.04.2010 RS temporar Certificat de
Str. Vedea nr.3 bl 114 sc. 2 et.8 ap.100 înregistrare
sectorul 5 temporar
Tel 0745 175408 valabil 1 an
Email sminticiuc_dan @yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
204. INSTITUTUL DE BIOLOGIE Bucuresti - 13.04.2010 RIM, EA Certificat de
BUCUREȘTI AL ACADEMIEI înregistrare
ROMÂNE valabil 5 ani
Str. Splaiul Independentei, nr.296,
sectorul 6
Tel 021 2219202 30.06.2017 RM, RIM, EA Certificat de
Fax 021 2219071 înregistrare
Email biologie@ibiol.ro valabil 5 ani

99
100
205. PĂIAJEN MAGDALENA Bucuresti - 13.04.2010 RIM Certificat de
Str. Samoila Dumitru înregistrare
nr.1 bl.106 sc 2 et 1 ap 65 sector 4 valabil 5 ani
Tel 021 3347669
Fax 021 4103132 RA, EA Certificat de
Email magdaciobotaru@yahoo.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
16.07.2015 RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
206. MARTINOV DANA MARIA Bucuresti - 13.04.2010 RM Certificat de
Str. Democratiei, nr.6, bl.9, sc. A, et.4 înregistrare
ap.19, sectorul 4 valabil 5 ani
Tel 021 6833060
Email martinovdana@yahoo.com Certificat de
RIM, BM, EA înregistrare
temporar temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
207. MUȘAT LEŢA GABRIELA Bucuresti - 13.04.2010 RIM, BM Certificat de
NICOLETA înregistrare
Str. Soldat Modoran Ene, nr.15, bl. valabil 5 ani
M174, et.1, ap.9, SECTOR 5 CERTIFICAT
Tel 0727 700632 EXPIRAT
Email gabriela_musat@yahoo.co

100
101
208. SC IPROMIN SA Bucuresti - 13.04.2010 RIM, BM, EA Certificat de
Str. Caransebes, nr.1 et.6, birou 603 înregistrare
Punct de lucru bd. Dacia nr.130 sector 2 valabil 5 ani
Tel021 2103075/76
fax 021 2103073 Certificat de
Email ipromin@gmail.com RM, RA, RS înregistrare
Temporar temporar
valabil 1 an

14.04.2011 RA, RS temporar Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

101
102
209. SC EPC Consultanţă de Mediu, Bucuresti - 13.04.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Bucureşti înregistrare
Sos. N. Titulescu nr. 16 bl 22 ap 25 valabil 5 ani
sector 1
Tel/Fax 021 3355195 RS temporar Certificat de
Email office@epcmediu.ro înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
05.03.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
14.04.2015
210. ENCULESCU ELENA SIMONA Râmnicu Vâlcea 10.06.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Râmnicu Vâlcea Vâlcea înregistrare
Str. Calea lui Traian, nr. 252, cod postal valabil 5 ani
240273, jud Vâlcea
Tel 0350419718 16.09.2010 RA , RS Certificat de
Fax 0250738860 Temporar înregistrare
Mobil 0723234042 temporar
Email simonaenculescu@gmail.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

15.02.2018 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

102
103
211. DIACONESCU EUGENIA Râmnicu Vâlcea 10.06.2010 RM, RIM, BM, Certificat de
Râmnicu Vâlcea Vâlcea înregistrare
Str. Antim Ivireanu nr 21, jud Vâlcea, valabil 5 ani
cod 240113 CERTIFICAT
Tel 0250723553 EXPIRAT
Email eugeniadiaconescu@yahoo.com

212. SC TOTALAIG ENVIRO SERV SRL7) Bucureşti Bucureşti 10.06.2010 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str. Dorobanţilor 111-135 Bloc 9E, EA înregistrare
Scara C, etaj 2, ap. 60 valabil 5 ani
Tel 0724260105
Fax 0245222175
Email laigserv@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
reînnoire EA înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

103
104
213. MOATER ELENA IRINA Târgovişte Dâmboviţa 10.06.2010 RM,RIM, BM Certificat de
Târgovişte, jud. Dâmbovita înregistrare
Str. Calea Bucureşti, bl. O3, ap 5, et 2, valabil 5 ani
jud Dâmboviţa
Tel 0724260105 16.09.2010 RA, RS Certificat de
Fax 0245222175 Temporar înregistrare
Email irinamoater@yahoo.com temporar
valabil 1 an

17.09.2011 RA, RS Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

19.09.2012 RA, RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

16.07.2015 RA, RS Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

104
105
214. INSTITUTUL DE CERCETARI Cluj Cluj 10.06.2010 RIM, EA Certificat de
BIOLOGICE CLUJ NAPOCA, Napoca înregistrare
str Republicii, nr. 48 valabil 5 ani
Tel . 0264-598084 CERTIFICAT
Tel/ Fax : 0264-591238 EXPIRAT
icbcluj@gmail.com
office@icbcluj.ro 19.05.2016 RIM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

215. REFEC IOAN Brad Hunedoara 10.06.2010 RM,RIM, BM Certificat de


Str. Republicii, nr. 7, bl 1, sc. C, et 3, ap. înregistrare
22 valabil 5 ani
tel 0254 611 984
mobil 0722 299 810 Evaluare RM,RIM, BM Certificat de
fax - reînnoire înregistrare
email refecioan@yahoo.com 16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

21.10.2016 RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
216. ELENA DAN Braşov Braşov 10.06.2010 RM,RIM, BM Certificat de
Braşov, Str. Berzei, nr. 2A, bl 2A, ap 24, înregistrare
jud Brasov valabil 5 ani
Telefon 0744 355757 CERTIFICAT
email: elenadan46@gmail.com EXPIRAT

105
106
217. SC UZINSIDER ENGINEERING SA Galati Galati 10.06.2010 RIM, BM, RA Certificat de
26)
înregistrare
Sos. Smardan, nr. 2 cod 800701 valabil 5 ani
Tel 0236 449 016
Fax 0236 448 238 03.02.2016 RIM, BM, RA Certificat de
Email office@uzineng.ro înregistrare
valabil 5 ani

Comisia de
înregistrare a
dispus în
ședința din
data de
21.10.2016
anularea
Certificatului
de înregistrare
ca urmare a
desființării
departamentulu
i de mediu din
cadrul SC
UZINSIDER
ENGINEERIN
G SA
218. POP ARTIMISIA Drobeta Mehedinti 10.06.2010 RA şi RS Certificat de
Drobeta Turnu Severin Turnu temporar înregistrare
Str. Calarasi, nr 37, bl A3 sc 4 ap 4 , jud Severin temporar
Mehedinti valabil 1 an
Tel 0740 257830 CERTIFICAT
Fax - EXPIRAT
Email tehnic@romag.ro

106
107
219. MĂDĂRAŞ IOAN Cluj Cluj 10.06.2010 RM, RIM, EA Certificat de
Str Muscel nr 22 ap 1 Napoca înregistrare
Tel/Fax 0264 441762 valabil 5 ani
Email: ioanmadarasro@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
220. SC ENVIROSCOPY SRL Iaşi Iaşi 10.06.2010 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Libertatii, nr. 64 înregistrare
Tel/fax 0232 226975 valabil 5 ani
Email esyro@enviroscopy.com
Punct de lucru:
Brasov, Str Crisului nr 6 Brasov Brasov 16.09.2010 RS Certificat de
Tel 0728 289682 temporar înregistrare
Email temporar
carmen.moldoveanu@enviroscopy.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
221. UNIVERSITATEA “VASILE Bacau Bacau 10.06.2010 RM,RIM, BM, RA Certificat de
ALECSANDRI” înregistrare
Calea Marasesti, nr 157 valabil 5 ani
Tel 0234 542411 CERTIFICAT
Fax 0234 545753 EXPIRAT
Email www.ub.ro vnedeff@ub.ro
RS Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

107
108
222. RADU NICOLAE Timişoara Timis 10.06.2010 RIM Certificat de
Str Bogdanestilor nr 50 înregistrare
Tel/fax 0256 473144 valabil 5 ani
Email ranitm_777@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

16.09.2010 RM, BM Certificat de


temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

108
109
223. CORCHEŞ MIHAI TEOPENT Alba Iulia Alba 10.06.2010 RIM, BM, Certificat de
Str. Dr. Ioan Ratiu nr 6 înregistrare
Tel 0766755885 valabil 5 ani
Email corchesmihai@yahoo.com RA, RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
09.06.2011 RA, RM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
19.09.2012 RA, RM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

05.03.2015 RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

109
110
Evaluare Certificat de
reînnoire RIM, BM înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

110
111
224. SC DANIAS SRL Galaţi Galaţi 10.06.2010 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Str Saturn, Tiglina 1, nr 2 bloc B1 ap 61 înregistrare
jud Galati valabil 5 ani
Tel/Fax 0236 41 21 26, RA, RS Certificat de
Email office@danias.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
09.06.2011 RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
19.09.2012 RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare RA, RS Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani

111
112
Reînnoire RA, RS Certificat de
certificat cu data Temporar înregistrare
17.07.2015 temporar
valabil 1 an
Evaluare RA, RS Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
18.07.2016

Evaluare RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
19.07.2017
225. SC ROMPETROL QUALITY Navodari Constanţa 10.06.2010 BM Certificat de
CONTROL SRL înregistrare
Navodari, DJ 226, km 23, jud Constanta valabil 5 ani
Tel 0241 506700 CERTIFICAT
Fax 0241 506916 EXPIRAT
Email contact@rqc.ro www.rqc.ro
RIM, RA şi RS Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

112
113
226. TUDOR DARIE Constanţa Constanţa 10.06.2010 RM,RIM, BM, Certificat de
Str. Grozesti nr 1 înregistrare
Tel 0722 264127 valabil 5 ani
Fax 0241 231670 CERTIFICAT
Email darietudor@yahoo.com EXPIRAT
227. NICOARĂ ALEXANDRU DORIN Sibiu Sibiu 10.06.2010 RM, RIM şi EA Certificat de
Str DD Roşca nr. 5 Temporar înregistrare
Tel 0766484713 temporar
Email alexandrunicoara@yahoo.com valabil 1 an

23.02.2012 RM, EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

RIM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
228. VASILE MIHAI ADRIAN Sibiu Sibiu 10.06.2010 RM, RIM, EA Certificat de
Str Stefan cel Mare nr 147 bl 8B sc B et temporar înregistrare
3 ap 9 temporar
Tel 0726299201 valabil 1 an
Email vasile.mihai.adrian@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

113
114
229. DRUGĂ MARIUS Zimnicea Teleorman 10.06.2010 EA temporar Certificat de
Str Imparatul Traian, nr 165 înregistrare
Tel 0745793670 temporar
Email marius.druga@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

28.02.2013 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT

114
115
230. SIMONA ANTONESCU Bucureşti - 10.06.2010 RM,RIM, BM, RA RS Certificat de
Sos. Pantelimon nr. 247 bl 54 sc A et 13 Temporar înregistrare
ap 76 sect 2 temporar
Tel/Fax 021 6286082 valabil 1 an
Email antonescu.simona@gmail.com 09.06.2011 RM,RIM, BM, RA RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

19.09.2012 RM,RIM, BM, RA RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 RM,RIM, BM, RA RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
231. PECHEANU IOAN Constanta Constanta 10.06.20101) RA Certificat de
Str. Dragoslavele, nr. 1C, bl. B1, sc. C, înregistrare
et.2, ap. 45 valabil 5 ani
Tel/ Fax 0421-541674 CERTIFICAT
Email pecheanuioan@yahoo.com EXPIRAT

115
116
232. MICLĂUŞU CAMELIA Sibiu Sibiu 10.06.2010 1)
RA Certificat de
B-dul Mihai Viteazul, nr. 7, Scara B, et. înregistrare
5, Ap. 60 valabil 5 ani
Tel Mobil 0769 628880; 0766 630062
Fax 0269 211907 16.07.2015 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email: eco_camelia@yahoo.com înregistrare
valabil 5 ani
234. SC CEPSTRA GRUP SRL, Bucureşti Bucureşti - 10.06.2010 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Aleea Lunca Siretului nr 6 bl. A46, sc. F înregistrare
et 4 ap 90 sect 6 valabil 5 ani
Tel 0722 543227
Fax 021 4104086 16.09.2010 RS şi EA Certificat de
Email office@cepstra.ro temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

116
117
235. SC ISPCAIA SA, Bucureşti Bucureşti - 10.06.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Bdul Expozitiei, nr 1, sect 1, cod postal înregistrare
012101, OP 32-CP 54 valabil 5 ani
Tel 021 224 4720 03.02.2016 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Fax 021 224 3342 înregistrare
valabil 5 ani

RS, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

117
118
236. MIHALCEA (IANCU) RALUCA Bucureşti - 10.06.2010 RIM , BM Certificat de
OANA înregistrare
Str Murgeni nr.14, bl. L26, sc.3, et. 3 valabil 5 ani
ap.40
Tel 0740 795 095 Evaluare la data RIM , BM Certificat de
Fax - de 16.07.2015 înregistrare
Email raluca.iancu@gmail.com Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
17.07.2015

16.07.2015 RM Temporar Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire CERTIFICAT
certificat cu data EXPIRAT
22.10.2016
237. MARCU ANCUŢA SORINA Bucureşti - 10.06.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str Alexandru cel Bun nr 20, bl T19 sc înregistrare
A et 7 ap 41 sector 2 valabil 5 ani
Tel 0314087487 CERTIFICAT
Fax 0213182375 EXPIRAT
Email anca.marcu@buc.cfr.ro

118
119
238. Radu Viorel DORNEAN, Bucureşti Bucureşti - 10.06.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Str. Ing. Tacu nr. 30, sect 5 înregistrare
Tel/Fax 021 3361281 valabil 5 ani
Email ecerom@clicknet.ro
Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015
239. STANICĂ Florin, Bucureşti Bucureşti - 10.06.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Aleea Tebea nr 2 bl 103 sc 3 et 1 ap înregistrare
34 sector 4 valabil 5 ani
tel 0722269199
fax 021 3104648 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
email florin.stanica@avize-mediu.ro reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

119
120
240. CENTRUL DE CERCETARE Bucureşti - 10.06.2010 RIM, BM Certificat de
STIINTIFICA PENTRU APARARE înregistrare
CBRN SI ECOLOGIE valabil 5 ani
Sos. Oltenitei, nr 225, sect. 4
Tel 021 3349123 RM, RA, RS, EA Certificat de
Fax 021.332.21.15 Temporar înregistrare
Email gabriel.epure@nbce temporar
valabil 1 an

09.06.2011 RM, RA, RS, Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

120
121
Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2015
241. ILEANA POPESCU Baia Mare Maramures 10.06.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Aleea Dobrogei, nr.4, bl.4, sc. B et. înregistrare
1 ap. 18, cod 430203, jud. Maramures valabil 5 ani
Tel 0746 248539
Fax 0342 405565 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email reînnoire înregistrare
ileana.popescu.mediu@gmail.com 16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

121
122
242. HALCROW ROMANIA SRL Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Carol Davila, nr.85, sector 5 înregistrare
Tel 0311 065 377 valabil 5 ani
Fax 0311 034 189
www.halcrow.com/romania 09.06.2011 EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

20.09.2012 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

05.03.2015 RS temporar Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015

Evaluare RS temporar Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
06.03.2016

122
123
Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.02.2018
243. FĂRCĂŞANU IOAN ROMEU Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Polonă, nr.23A, ap 4, sector 1 înregistrare
Tel 0735 805906 valabil 5 ani
0744 389207
Email farcasanuir@halcrow.com Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
244 SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Splaiul Unirii nr 223, et 1 sector 3 înregistrare
Tel 021 320 36 83 valabil 5 ani
Fax 021 320 92 43
Email anca.tofan@fichtner.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015

123
124
245 SC ROMAIR CONSULTING SRL Bucureşti - 16.09.2010 RIM, BM, EA Certificat de
Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu nr înregistrare
53 sector 1 valabil 5 ani
Tel 021 319 32 11/12/13
Fax 021 319 32 15
Email office@romair.ro RM, RA Certificat de
www.romair.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
29.05.2014 RM,RA,RS
Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
Evaluare RIM, BM, EA
reînnoire Certificat de
16.07.2015 înregistrare
Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
17.09.2015
246 PĂUN CĂTĂLINA Bucureşti - 16.09.2010 RIM, EA Certificat de
Str. Vlahita nr. 6, Bl/PM 10, ap. 56, înregistrare
sector 3 valabil 5 ani
Tel 0742 684 168
Email catalina.paun@romair.ro Evaluare RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015

124
125
247 MILIAN MARIA MADALINA Com. Tulcea 16.09.2010 RM, RIM Certificat de
Com. Somova Somova Temporar înregistrare
Tel 0730 481 415 temporar
Email maria.madalina_m@yahoo.com valabil 1 an

17.09.2011 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar Înregistrare
certificat Temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

23.02.2012 EA temporar Certificat de


Înregistrare
Temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
248 SC ECOSIST INTEGRATOR SRL Bucureşti - 16.09.2010 RIM, BM Certificat de
Sos. Panduri, nr. 71, corp B et 2 cam. 8, înregistrare
sector 5 valabil 5 ani
Tel 021 410 24 50 CERTIFICAT
0727 727 145 EXPIRAT
Fax 031 432 76 84
Email office@ecosist.ro RM, RA, RS, EA Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

125
126
249 SC ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti - 16.09.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Popa Tatu, nr 62 A, bl. C, spatiu temporar înregistrare
birouri C8, parter sectorul 1 temporar
Tel 021 311 80 80 valabil 1 an
Fax 021 311 80 80 CERTIFICAT
Email blazarovici@envi.ro EXPIRAT
250 SC DACIA TRADING AND Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
CONSULTING SRL înregistrare
Sos. Oltenitei, nr. 134-136, bl. ABC, valabil 5 ani
sc C, ap 2, sector 4, CP 0411305 CERTIFICAT
Tel 0744 310 342 EXPIRAT
0728 996 187
Fax 021 330 11 96 17.02.2011 RS Certificat de
Email daciatrading2003@gmail.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
251 CECHIRDAN ADELA CORNELIA Râmnicu Vâlcea 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Nicolaie Titulescu nr 17, bl H3, Vâlcea înregistrare
sc D, et I, ap 6 valabil 5 ani
Tel 0250 744 676
0741 302 008 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Fax 0250 744 676 reînnoire înregistrare
Email adela.cechirdan@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

126
127
252 INCDM „GRIGORE ANTIPA” Constanţa Constanţa 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Bdul. Mamaia nr 300, RO-900581, înregistrare
Constanta 3 valabil 5 ani
Tel 0241 543288
Fax 0241 831274 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email rmri@alpha.rmri.ro reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015
253 SC ECOMULTIPROD SRL Bistriţa Bistriţa- 16.09.2010 RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Parcului, nr. 7 Nasaud înregistrare
Tel 0263 215 995 valabil 5 ani
0745 174 181
Email ecomultiprod@yahoo.com Evaluare RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
254 SC ACER SRL Drobeta Mehedinti 16.09.2010 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Gheorghe Șincai, nr.54 Turnu înregistrare
Tel/fax 0252 331 403 Severin valabil 5 ani
Email acer.proiect@gmail.com
03.02.2016 RM, RIM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

127
128
255 SC PRO MEDIU ECO SRL Iaşi Iaşi 16.09.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Sos Nationala, nr. 194, bl. D, sc. D, et. înregistrare
7, ap 28 valabil 5 ani
Tel/fax 0232 213 643 CERTIFICAT
0722 400 703 EXPIRAT
Email promediu@yahoo.com
256 CHISĂLIŢĂ DUMITRU Mediaş Sibiu 16.09.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Sibiului nr 110A temporar înregistrare
Tel/fax 0269 83 89 97 temporar
0723 72 83 65 valabil 1 an
Email puiu1001@yahoo.com CERTIFICAT
consultenerg@casaeconomica.ro EXPIRAT
257 CENTRU DE MEDIU ŞI SĂNĂTATE Cluj Cluj 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Busuiocului 58 Napoca înregistrare
Tel 0264 432 979 valabil 5 ani
0264 532 972
Fax 0264 534 404
Email cms@ehc.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Web www.ehc.ro reînnoire înregistrare
Sediu secundar Cluj-Napoca, 400166, 16.07.2015 valabil 5 ani
Cetatii 23A Reînnoire
Tel 0264 53 00 79 certificat cu data
Fax 0264 53 01 13 17.09.2015
Punct de lucru Galati, 800055, Rosiori
14, bl. G3 ap 30
Tel/fax 0236 318 971
Email cmsgalati@ehc.ro

128
129
258 SC ECOARTECH SRL Deva Hunedoara 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Ciprian Porumbescu, bl. 22, sc.5, înregistrare
ap.47 valabil 5 ani
Tel/Fax 0354 80 31 26 CERTIFICAT
0744 538 870 EXPIRAT
Email stefanzota@yahoo.com

129
130
259 GEAMĂNĂ IULIANA ADRIANA Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM Certificat de
Str. Aleea Şcolarilor nr 16, bl.S13, sc 1 Temporar înregistrare
et 10 ap 51 sector 3 temporar
Tel 0727 629 916 valabil 1 an
Fax -
Email iuliana.geamana@poyry.com 17.09.2011 RM, RIM Certificat de
iulianageamana@yahoo.com Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

19.09.2012 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
05.03.2015 RM, RIM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM Certificat de


reînnoire temporar înregistrare
19.05.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data CERTIFICAT
20.05.2016 EXPIRAT

130
131
260 APOSTU FĂNEL Iaşi Iaşi 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Bdul Independentei nr 13, bl A1-4, sc înregistrare
D, et 5, ap 18 valabil 5 ani
Tel 0743552313
Tel./fax 0232212385 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email fanelapostu@yahoo.com reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015
261 SC ECO - LOGIC CONSULTING SRL Târgu Mureș 16.09.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Transilvania, nr 40, et.1, ap 5 Mureş Temporar înregistrare
Tel 0722457464 temporar
Fax - valabil 1 an
Email tamas.miholcsa@eco-logic.ro
mihhok@gmail.com 23.02.2012 RM, RIM, EA Certificat de
office@eco-logic.ro înregistrare
valabil 5 ani
BM temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RM, RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

131
132
262 SC INSTITUTUL DE CERCETARE Craiova Dolj 16.09.2010 RM, RIM, BM Certificat de
ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE înregistrare
TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTĂRI valabil 5 ani
MINE PE LIGNIT SA
Str. Unirii nr 147, 200330 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Tel 0251 523 457 reînnoire înregistrare
0251 522 979 03.02.2016 valabil 5 ani
0251 524 985 Reînnoire
Fax 0251 523 835 certificat cu data
Email icsitpml@rdslink.ro 04.02.2016
www.icsitpml.ro

132
133
263 FILIMON LAURA Galaţi Galaţi 16.09.2010 RIM Certificat de
Str. Closca, nr 13, bl. PS9, sc 3, et 2, ap înregistrare
50 valabil 5 ani
Tel 0721 45 20 97
Fax - RM, BM, RA Certificat de
Email filimonlaura@yahoo.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
17.09.2011 RM, BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

19.09.2012 RM, BM, RA Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015

133
134
264 SC WILDLIFE MANAGEMENT Hunedoara Hunedoara 16.09.2010 RIM, EA Certificat de
CONSULTING SRL înregistrare
Str. Sarmisegetuza nr. 23 valabil 5 ani
Tel 0726 195878
Fax - RM, BM Certificat de
Email wildlife.consulting@gmail.com temporar înregistrare
office@wildlifeconsulting.ro temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015

134
135
265 SC RAMBOLL SOUTH EAST București 16.09.2010 RM, RIM Certificat de
EUROPE SRL 15) Temporar înregistrare
(fost SC BLOM ROMÂNIA SRL) temporar
Str. Turturelelor, nr.11, et.8, sector 3 valabil 1 an
Telefon: +40 212 32 01 82/
+40 212 33 16 79 17.09.2011 RM, RIM Certificat de
Fax: +40 212 32 18 89/ Reînnoire înregistrare
+ 40 212 32 10 74 certificat valabil 5 ani
e-mail: rambollSEE@ramboll.com
23.02.2012 RA, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RA, EA Certificat de


Reînnoire înregistrare
certificat valabil 5 ani

Evaluare RM, RIM Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2016

21.10.2016 BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

135
136
Evaluare RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
și
16.02.2018 BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
15.02.2018 RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

136
137
266 STOICA RUSĂNDICA Tecuci Galați 16.09.2010 RM, RIM Certificat de
Str. Ale. Cpt. Ghe. Decuseară, nr 10A, Temporar înregistrare
bl E2B, sc 1, et 2, ap 9 temporar
Tel 0744680484 valabil 1 an
Email irusandica@yahoo.com
rusandicastoica@gmail.com 17.09.2011 RIM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

23.02.2012 RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

137
138
267 COJOACĂ MARIUS Târgovişte Dâmboviţa 16.09.2010 RM Certificat de
Str. Ionel Fernic, bl. 38D, ap. 10, et 3 temporar înregistrare
Tel 0730 380 430 temporar
0740 060 125 valabil 1 an
Email marius.cojoaca@blominfo.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

268 SC STSDA SRL Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Societatea Tehnica Pentru Studii, Temporar înregistrare
Dezvoltare si Antreprenoriat temporar
Str Nicolae Filipescu, nr. 32, ap. 5, valabil 1 an
sector 2, RO 020962
Tel /Fax 021 3167134 17.09.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Tel 0723965642 Reînnoire Temporar înregistrare
Email sc_stsda_srl@yahoo.com certificat temporar
valabil 1 an

19.09.2012 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

138
139
269 SINESCU DELIA Bucureşti - 16.09.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Calea Ferentari, nr. 9, bl.83, sc.2, înregistrare
et.1, ap.43 sector 5 valabil 5 ani
Tel 021 421 01 51
0744 97 32 78
Email deliasinescu@yahoo.com 12.10.2010 RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
270 FRĂŢILĂ ION Bucureşti - 16.09.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Bd Iancu de Hunedoara nr 9, bloc I1, sc Temporar înregistrare
2, ap 63, sector 1 temporar
Tel 0722 674 759 valabil 1 an
021 2314903
Fax 021 231 49 03
Email ion.fratila@gmail.com 17.09.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

139
140
271 ZAHARIA CONSTANTIN Bucureşti - 16.09.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Sos. Pantelimon, nr. 291A, bl. 9A, sc A, înregistrare
et 9, ap 27 sector 2 valabil 5 ani
Tel 021 627 2909
0723 687236 Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
Email zahariax@yahoo.com reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.09.2015
272 IORDAN CRISTIAN Targoviste Dambovita 16.09.2010 RIM, EA Certificat de
Bd Unirii, nr 16, bl 2, et 1, ap 27 temporar înregistrare
Tel 0345 566 220 temporar
0761 025 750 valabil 1 an
email cristian.iordan@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
273 SUCIU RAVECA Victoria - 16.09.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Albota 2/25, jud. Braşov Temporar înregistrare
Tel.0268.24.11.20/1253, 1045 temporar
Email: suciuraveca@yahoo.com valabil 1 an
17.09.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

140
141
274. SC AUDITECO GES SRL 1 3)
Bucureşti - 12.10.2010 RIM, BM, RA, RS Certificat de
(fost SC Auditeco SRL) înregistrare
Str. Valea Roșie, nr.9, bl Z5, sc.1, et.9, valabil 5 ani
ap.59, sector 6 04.11.2010 RM,EA Certificat de
Temporar înregistrare
Tel 021 411 55 55 temporar
Fax 021 411 54 54 valabil 1 an
07.11.2011 RM,EA
Email office@auditeco.ro Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
28.02.2013 valabil 1 an
RM,EA
Reînnoire Certificat de
Temporar
certificat înregistrare
temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM,EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RIM, BM, RA, RS Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

141
142
Evaluare RM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.07.2016

142
143
275 BILFINGER TEBODIN ROMÂNIA Voluntari Ilfov 12.10.2010 RIM, BM, RA, RS Certificat de
SRL 81)( fost SC TEBODIN Temporar înregistrare
CONSULTANTS &ENGINEERS temporar
SRL) valabil 1 an
Sos Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan
Office & Technology Park, Cladirea 13.10.2011 RIM, BM, RA, RS Certificat de
Henley, intrarea B1, B1-F01-02, etaj1 Reînnoire Temporar înregistrare
Tel 021 311 71 86, 021 311 71 89 certificat temporar
Fax 021 311 71 93 valabil 1 an
Email tebodin.ro@tebodin.com
Certificat de
28.02.2013 RIM, BM, RA, RS înregistrare
Reînnoire Temporar temporar
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RIM, BM, RA, RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RIM, BM, RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RIM, BM, RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data

143
144
18.07.2016

Evaluare RIM, BM, RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
19.07.2017
276 SC ODISEA CONSULTING SRL Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Bd Unirii, nr.23, bl.13, sc.1, et.2, ap 4, temporar înregistrare
040103, sector 5 temporar
Tel 0213 363 122 valabil 1 an
Fax 0213 363 138 CERTIFICAT
Email cyrille.vallet@sce.fr EXPIRAT
277 IPTANA SA Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Institutul de Proiectări pentru înregistrare
Transporturi Auto, Navale şi Aeriene valabil 5 ani
Str. Dinicu Golescu, nr 38, sector 1
Tel 021 318 20 00 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Fax 021 312 14 16 reînnoire înregistrare
Email office@iptana.ro 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

144
145
278 SC MEDA RESEARCH SRL Piteşti Arges 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Barbu Ştefănescu Delavrancea nr 1, înregistrare
cod 110065 valabil 5 ani
Tel/Fax 0248 222222
Tel 0729923217 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email medaresearch@yahoo.com reînnoire înregistrare
www.medaresearch.ro 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
279 MACOVEANU MATEI Iaşi Iaşi 12.10.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Str Ciric, nr. 6, bl. Z1, sc E, at 1, ap 5, înregistrare
Tel 0232 475 898 valabil 5 ani
Fax 0232 271 759 CERTIFICAT
Email mmac@ch.tuiasi.ro EXPIRAT
mmacoveanu@yahoo.com
280 MĂRUNTU CRISTINA Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Florin Ciungan nr 9, bl 64, sc 1, et înregistrare
1, ap 7 sector 3 valabil 5 ani
Tel 021 344 06 38
Fax 021 211 82.28 Evaluare RM, RIM, EA Certificat de
Email cristina.maruntu@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

145
146
281 SERENA ADLER Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Sergent Turturică, nr 11, sectorul 5 înregistrare
Tel 021 423 4404 valabil 5 ani
0722 320 556
Fax 021 456 15 85 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email sereadd@gmail.com reînnoire înregistrare
Serena_adler@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
282 SC NORD PROIECT SA Botoşani Botoşani 12.10.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Calea Naţională nr.62 înregistrare
Tel 0743 062 421 valabil 5 ani
Email nordproiect@yahoo.com
Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
283 DEZSY STELA Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str Aleea Arinii Dornei, nr 8, bl M29, înregistrare
sc 4, et 4, ap 19 valabil 5 ani
Tel 021 410 28 94 CERTIFICAT
07298800056 EXPIRAT
Fax 0232 212385
Email sid@ramboll.com

146
147
284 DUMITREL CARMEN MIHAELA Slatina Olt 12.10.2010 RIM, BM Certificat de
Str. Basarabilor nr.14 A Temporar înregistrare
Tel 0349 408930 temporar
Mobil: 0741 124 065, 0740053795 valabil 1 an
CERTIFICAT
Email: carminadumitrel@gmail.com EXPIRAT
29.05.2014 RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

19.05.2016 RIM, BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

15.02.2018 RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

147
148
285 VALERICA GRIGORAŞ Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Aurel Botea nr 3, bl B5C, sc 2, ap 30 Temporar înregistrare
sector 3 temporar
Tel 0723 201 635 valabil 1 an
valerica.grigoras@yahoo.com
13.10.2011 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

30.06.2017 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

148
149
286 SC ECOLOGIC AMB SRL Pascani Iasi 12.10.2010 RM, RIM, BM, RS, EA Certificat de
Str N Iorga nr 5, bl V1 sc A ap 1, înregistrare
Tel 0232 760 424 valabil 5 ani
Fax 0232 760 424 CERTIFICAT
Mobil 0743 919741 EXPIRAT
Email ecologic_amb@yahoo.com
www.ecologicamb.ro
287 NECŞU SEPTIMIA-EMILIA comuna Hunedoara 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
comuna Baru, sat Petros, nr. 245 Baru, sat Temporar înregistrare
tel 0765 014 960 Petros temporar
email emilia_n13@yahoo.com valabil 1 an

23.02.2012 RIM, BM, RA Certificat de


temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

28.02.2013 RIM, BM, RA Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

149
150
288 Institutul Naţional de Cercetare- Petroşani Hunedoara 12.10.2010 RIM, BM, RS Certificat de
Dezvoltare pentru Securitate Miniera şi înregistrare
Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX valabil 5 ani
Petroşani
Str. G-ral Vasile Milea, nr 32-34, cod Evaluare RIM, BM Certificat de
332047, reînnoire înregistrare
Tel 0245 541 621/622 16.07.2015 valabil 5 ani
Fax 0254 546 277 Reînnoire
Email insemex@insemex.ro certificat cu data
www.insemex.ro 13.10.2015
289 BRETAN DINA Baia Mare Maramureş 12.10.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str Valea Rosie, nr 62 înregistrare
Tel 0262 276 276 valabil 5 ani
0745 191480
Fax 0262 219 145 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email dina.bretan@gmail.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
290 SC LAJEDO SRL Bucureşti 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
12)
Sediu social EA înregistrare
Str. Piatra Mare, nr. 7, bl.7, sc.1, parter, valabil 5 ani
Sector 2
Fax /tel 0244 520 804 Evaluare
Tel 0372 913 240 reînnoire RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Mobil 0722316243, 0722260327 03.02.2016 EA înregistrare
www.lajedo.ro Reînnoire valabil 5 ani
email: lajedo23@yahoo.com certificat cu data
04.02.2016

150
151
291 OLTEANU ALEXANDRU Cluj- Cluj 12.10.2010 RIM, BM Certificat de
CORNELIU Napoca înregistrare
România: Aleea Brateş, nr.3, valabil 5 ani
ap 13, sc 2, 3400, Cluj-Napoca CERTIFICAT
Germania: Alte Ringstrasse 3. EXPIRAT
45721 Haltern am See
Tel 0264 5625 20
0741 487 833
Email al.olteanu@web.de
292 SC ECO-BREF SRL Braşov Braşov 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Str Diaconu Coresi nr 5 EA înregistrare
Tel/fax 0268 470095 valabil 5 ani
Mobil 0726735839
0723602888 Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
Email ecobref@gmail.com reînnoire EA înregistrare
www.ecobref.ro 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

151
152
293 BADEA (ŞOPÂRLĂ) GABRIELA loc. Tulcea 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Laguna Verde, nr.23 Băltenii de înregistrare
Tel 0240 515 005 Sus, com. valabil 5 ani
Fax 0340 104 067 Bestepe
Email gabrielasoparla2006@yahoo.com RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data RS Temporar Certificat de
04.02.2016 înregistrare
temporar
valabil 1 an

152
153
294 ENI (DUMEA) LIDIA PAULINA Focşani Vrancea 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str Brăilei nr.6, ap.53 Temporar înregistrare
Tel 0745 025 522 temporar
Fax 0337107052 valabil 1 an
Email li_en09@yahoo.com 13.10.2011 RM, BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
28.02.2013 BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
29.05.2014 BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare BM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RIM Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani

153
154
Reînnoire BM, RA Certificat de
certificat cu data Temporar înregistrare
22.10.2016 temporar
valabil 1 an
Evaluare RM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire BM Certificat de
certificat cu data Temporar înregistrare
01.03.2018 temporar
și valabil 1 an
16.02.2018 RA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
295 SC BLUMENFIELD SRL Constanța Constanţa 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Dobrogei, nr. 3, înregistrare
Tel +40727229072 valabil 5 ani
Fax +40241581887
Email office@blumenfield.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

154
155
296 SC TAHAL ROMANIA SRL Bucuresti - 12.10.2010 RIM, BM, RA, EA Certificat de
str. Turturelelor no 11 A – sector 3 înregistrare
Tel 021 528 04 91 valabil 5 ani
Fax 021 528 04 94 CERTIFICAT
Email tahal@tahal.ro EXPIRAT

RM, RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

13.10.2011 RM, RS Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
297 SC ASA ENERGY PROIECT SRL Sinaia Prahova 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Sinaia, Bdul. Ferdinand nr 17C, înregistrare
jud. Prahova valabil 5 ani
CERTIFICAT
Tel 0744 638 976 EXPIRAT
Email speranta.ianculescu@yahoo.com

155
156
298 DUMITRU GHEORGHE Târgu Jiu Gorj 12.10.2010 RIM, BM, RA Certificat de
Str. I. L. Caragiale, nr 12, cod 120227 înregistrare
Tel 0253 21 24 12 valabil 5 ani
0728 454 478
RM, RS, EA Certificat de
Email dumitruucb@yahoo.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
299 SC ECOTERRA ING. SRL Baia Mare Maramureş 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str I.L. Caragiale bl 12, sc A, et 1 ap 3 înregistrare
Tel 0722 772 706 valabil 5 ani
Tel/fax 0262 218 075
Email ecoterra@rdslink.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

156
157
300 VIDA CARMEN SILVIA Satu Mare Satu Mare 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Horea, bl 2, et 1, ap. 4 înregistrare
Tel 0722 721901 valabil 5 ani
Tel/fax 0262 218 075
Email vida.carmen@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
301 ŞTREMPEL IOAN Baia Mare Maramureş 12.10.2010 RM, RIM, EA Certificat de
Str Ferastraului, nr 40 înregistrare
Tel 0362 805 126 0741 136 902 valabil 5 ani
Email ioan.strempel@neka.ro
SUSPENDAT
302 POP SORIN Baia Mare Maramures 12.10.2010 RM Certificat de
Str. Plaiului, nr 22A înregistrare
Tel 0740 163 730 valabil 5 ani
Fax 0262 226 611 CERTIFICAT
Email geommed@gmail.com EXPIRAT

303 SC DAB TRANS SRL, SEBIŞ Sebiş Arad 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
jud. Arad înregistrare
Str. Dunarii, nr 16 valabil 5 ani
Tel/fax 0257 310 987
Email: dabsebis@clicknet.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
16.07.2015 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
13.10.2015

157
158
304 SC EXPLO 06 SRL Craiova Dolj 12.10.2010 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str Victor Papillian nr 52 bl G6 sc 1 ap înregistrare
3 valabil 5 ani

Tel 0351 414212 RA, RS Certificat de


Fax 0251 532 579 Temporar înregistrare
Email tudorpatrutoiu@yahoo.com temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
305 INSTITUTUL NATIONAL DE Bucureşti - 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
CERCETARE DEZVOLTARE EA înregistrare
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI valabil 5 ani

Splaiul Independentei nr. 294 sector 6 Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
cod 060031 reînnoire EA înregistrare
Tel 021 305 26 00/ 037 229 86 00 03.02.2016 valabil 5 ani
Fax 021 318 20 01 Reînnoire
Email incdpm@incdpm.ro certificat cu data
04.02.2016

158
159
306 POPESCU ALEXANDRU DANIEL Pitesti Argeş 12.10.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Victoriei, nr 40B înregistrare
Tel 0723 168004 valabil 5 ani
Email alex_pitesti@yahoo.com
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

159
160
307 SC ECO PROJECT TEHNO SRL Botoşani Botoşani 16.09.2010 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Porumbelului nr.17 Înscris în Temporar înregistrare
Fax 0331 713 267 Registrul temporar
Mobil 0748 369 943 Naţional în valabil 1 an
Email: ecoprojecttehno@gmail.com 28.10.2010 2)
RM, RIM, BM, RA Certificat de
17.09.2011 Temporar înregistrare
Reînnoire
temporar
certificat valabil 1 an
19.09.2012 RIM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

RM, BM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
21.11.2013 RIM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
21.11.2013 EA temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare Certificat de
RIM, RA, EA
reînnoire înregistrare
Temporar
09.10.2014 temporar

160
161
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare RIM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
04.02.2016

Evaluare RM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.09.2017

reînnoire RIM, RA, EA Certificat de


certificat cu data Temporar înregistrare
de temporar
01.07.2017 valabil 1 an

161
162
308 SC ECOTERRA SRL Bucureşti - 04.11.2010 RIM, BM, EA Certificat de
Str. Caderea Bastiliei, nr. 65, et. P, ap. înregistrare
Cam 2, sector 1 valabil 5 ani
Tel/Fax 021 222 87 18 CERTIFICAT
Email office@ecoterra.ro EXPIRAT
Web: www.ecoterra.ro
17.02.2011 RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
309 SC SMART ECOLOGIC Bucureşti - 04.11.2010 RM, RIM, BM, RA,EA Certificat de
CONSULTING SRL, înregistrare
Str. Aleea Tebea, nr.2, bl. 103, sc. 3, et. valabil 5 ani
1 ap.34, sector 4
Tel 021. 310.46.48 Evaluare RM, RIM, BM, RA,EA Certificat de
Fax 031.811.56.46 reînnoire înregistrare
Email florin.stanica@profitabil.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
310 GAVRILESCU MARIA Iaşi Iaşi 04.11.2010 RS Certificat de
Sos. Pacurari, nr. 36, bl. 555, sc. D, et.1 înregistrare
ap.2 valabil 5 ani
Tel 0232 257 436 CERTIFICAT
Mobil 0745 528 184 EXPIRAT
Fax 0232 271 311
Email mgav_ro@yahoo.com

162
163
311 SC DRINCON SRL, Botoşani Botoşani 04.11.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Calea Nationala, nr.101, bl. A3, sc. înregistrare
C, et. 4, ap. 16 valabil 5 ani
Tel 0745 026686
Fax 0231 510 968 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email zaharia_const@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
312 VIŞAN MARIA MIHAELA, Buhuşi Bacau 04.11.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 3, sc. A, et. temporar înregistrare
4, ap. 14, temporar
Tel 0724 283 234 valabil 1 an
Fax - CERTIFICAT
Email visanmihaela@yahoo.com EXPIRAT

163
164
313 JOLDEA MARIUS OVIDIU Șelimbâr Sibiu 04.11.2010 BM Certificat de
Str. Gheorghe Țițeica, nr. 16 înregistrare
Tel 0744 506649 valabil 5 ani
Fax 0269 22 91 12
Email info@acousticexpert.ro
Web www.acousticexpert.ro RM, RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare BM Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

164
165
314 ŞTEFĂNESCU MIHAELA Bucureşti - 04.11.2010 RIM,BM Certificat de
ADRIANA, Temporar înregistrare
Str. Poet Panait Cerna, nr. 2, bl. M53, sc. temporar
4, et. 8, ap. 115, sector 3 valabil 1 an
Tel 0726 260 052
mihaelaadriana_stefanescu@yahoo.co 07.11.2011 RIM,BM Certificat de
m Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RIM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RIM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
315 MAGHEAR ISAIA Cluj Cluj 04.11.2010 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Bradului, nr.17 Napoca înregistrare
Tel 0745. 516.439 valabil 5 ani
Fax 0364.815.406
Email becris_cluj@yahoo.com Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

165
166
316 INSTITUTUL NAȚIONAL DE Rm. Valcea 04.11.2010 RIM, BM, RA Certificat de
CERCETARE – DEZVOLTARE Valcea înregistrare
PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENIE valabil 5 ani
ŞI IZOTOPICE – I.C.S.I.
RM. VALCEA Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
Str. Uzinei, nr.4 reînnoire înregistrare
Tel 0250 732 744/735744 03.02.2016 valabil 5 ani
Fax 0250 732 746 Reînnoire
Email office@icsi.ro certificat cu data
Web: www.icsi.ro 04.02.2016

30.06.2017 RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
317 SC PROSIRIUS CONSULTING SRL Ploieşti Prahova 04.11.2010 RIM, BM Certificat de
Str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr.23, înregistrare
bl.73, sc. D, et. 1, ap.49 valabil 5 ani
Tel/fax 0244 582111; 0244 599212 CERTIFICAT
Mobil 0723 325 244 EXPIRAT
Email prosirius_consulting@yahoo.com

318 SC ECOLOGIC 3R SRL, Brăila Brăila 04.11.2010 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Mihai Bravu, nr.44 temporar înregistrare
Tel 0745 523 333 temporar
Email: doru.iorga@yahoo.com valabil 1 an
07.11.2011 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

166
167
319 UNIVERSITATEA DE NORD DIN Baia Mare Maramures 04.11.2010 RIM, BM,EA Certificat de
BAIA MARE, înregistrare
Str. Dr. Victor Babes nr. 62A valabil 5 ani
RO Baia Mare 430083 CERTIFICAT
Tel 0362 401 266 EXPIRAT
Fax 0262 276 153
Email rectorat@ubm.ro RM, RA, RS Certificat de
Web www.ubm.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
320 CHIRU ADRIAN Galaţi Galaţi 04.11.2010 RM,RIM Certificat de
Str. Arhipelag, nr. 1 bl. Dafin sc.1 et.5 Temporar înregistrare
ap 23, temporar
Tel 0743 060 437 valabil 1 an
Email drn_chiru@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

167
168
321 ZAHARIA LĂCRĂMIOARA Bacău Bacău 04.11.2010 RM,RIM, BM, EA Certificat de
GABRIELA înregistrare
Str. Iosif Cocea, nr.12, bl.12, sc.B, et.3, valabil 5 ani
ap.14,
Tel / Fax 0334 415 217 RA temporar Certificat de
Mobil 0745 232 499 înregistrare
Email lacraro@yahoo.com temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

168
169
322 TUDOR ANDREI-ANCA, Bacău Bacău 04.11.2010 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Str. Cornisa Bistritei nr. 9, bl. 9, sc. A, înregistrare
et, 2, ap. 12 valabil 5 ani
Tel 0745 229 370; 0334.809.924
Fax 0334.809.924 RA temporar Certificat de
Email tud_anca@yahoo.com înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
323 SC ACORMED SRL Oradea Bihor 04.11.2010 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Jean Calvin, nr.5 înregistrare
Tel 0723 711 419 valabil 5 ani
Fax 0259 417 312
Email buzasiu@yahoo.com Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

169
170
324 SC HIDROEDIL SA, Iaşi Iaşi 04.11.2010 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Tutora nr. 6 bl. P3, sc. C parter, ap. înregistrare
2 valabil 5 ani
Tel 0722 637 472 CERTIFICAT
Fax 0232 233 882 EXPIRAT
Email vasile.meglei@yahoo.com

325 MEGLEI IONEL VASILE, Iaşi Iaşi 04.11.2010 RM,RIM, BM Certificat de


Str. Barboi, nr. 3, bl. C1, et. 1, ap. 1 înregistrare
Tel 0722 637 472 valabil 5 ani
Fax 0232 233 882 CERTIFICAT
Email vasile.meglei@yahoo.com EXPIRAT

326 SC CONSPROIECT SA, Galaţi Galaţi 04.11.2010 RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de


Str. Prelungirea Traian, bl. V3, tronson temporar înregistrare
3-4, etaj P+1 temporar
Tel 0236.416 603 valabil 1 an
Fax 0236.411.052 07.11.2011 RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de
Email consproiectgalati@yahoo.com Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de


temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

170
171
327 GUZU (PUŢARU) MIRELA, Focşani Vrancea 04.11.2010 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Mare a Unirii, nr. 24 A, sc.1, bl. A, Temporar înregistrare
et. 4, ap.14 temporar
Tel mobil 0742 037370, 0726 047 244, valabil 1 an
0337 527242
07.11.2011 RIM,BM Certificat de
Email guzumirela@yahoo.com Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
328 SC ALPIN CONSTRUCT SRL, Vulcan Hunedoara 04.11.2010 RM,RIM,BM, RA Certificat de
Str. N. Titulescu nr. 20, bl. A 53, sc. 3 Temporar înregistrare
parter, ap. 1 temporar
Tel/Fax 0254.570.973 valabil 1 an
Email alpinv@yahoo.com 07.11.2011 RM,RIM,BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

171
172
329 SC TQ CONSULTANŢĂ ŞI Galaţi Galaţi 04.11.2010 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
RECRUTARE SRL, înregistrare
Str. Calea Prutului, nr. 12, Incinta valabil 5 ani
Menarom P.E.C., cladirea
Administrativa, Biroul 2 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Tel 0236 472 717 reînnoire înregistrare
Fax 0236 472 717/0336.802.254 16.07.2015 valabil 5 ani
Web www.tqconsult.ro

172
173
330 SC PROMINFO SA Ploieşti Prahova 04.11.2010 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Sediul social Temporar înregistrare
str. Rafov nr. 83 temporar
Tel/Fax 0244 570730 valabil 1 an
Email: prominfo@yahoo.ro
23.02.2012 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

15.05.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
18.07.2016

173
174
Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
19.07.2017

174
175
331 SC ARTOPROD SRL Rm. Vâlcea 04.11.2010 RIM,BM,RA EA Certificat de
Str. Regina Maria nr. 17A Vâlcea înregistrare
Tel 0250 736 527 valabil 5 ani
Fax 0250 736 528
Email artoprodsrl@yahoo.com RM,RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
7.11.2011
Reînnoire RM,RS Certificat de
certificat Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RM,RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM,BM,RA EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

175
176
332 FUNDAŢIA CENTRUL DE Bucureşti - 04.11.2010 RIM, BM, RA Certificat de
PREVENIRE A POLUĂRII, înregistrare
Str. Theodor Sperantia nr. 98, bl. S28, sc valabil 5 ani
A ap 10 sector 3
Tel/fax: 0314096112 Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
Mobil 0723335828 reînnoire înregistrare
Email office@cpp.org.ro 03.02.2016 valabil 5 ani
www.cpp.org.ro Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016
333 SC KPMG ROMANIA SRL, Bucureşti - 04.11.2010 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, cod înregistrare
postal 013685, Sector 1 valabil 5 ani
Tel 021 201 22 22 Evaluare
Fax 021 201 22 11 reînnoire RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
www.kpmg.ro 03.02.2016 înregistrare
Reînnoire valabil 5 ani
certificat cu data
04.02.2016
334 CIUBUC FLORINA Bucureşti - 04.11.2010 EA Certificat de
Str. Aleea Ciucea, nr 5 bl. L 19, sc C, ap înregistrare
81, sector 3 valabil 5 ani
Tel 0745 566 854
Email florinaeco@yahoo.com 29.05.2014 RM,RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

176
177
335 MOŢ FLORINA Pantelimon Ilfov 04.11.2010 RIM, EA Certificat de
Str. Trandafirilor nr 18 înregistrare
Tel 0729 219 343 valabil 5 ani
Email mtflorina@yahoo.com
Evaluare RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
04.02.2016

15.02.2018 RM, BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
336 PETRESCU RODICA Drăgăneşti Teleorman 04.11.2010 RM,RIM, BM Certificat de
Loc. Drăgăneşti de Vede de Vede înregistrare
Tel 0728 628 068 valabil 5 ani
Email rpetrescu58@yahoo.com

17.02.2011 RA, RS Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

177
178
337 SC ARGIF PROIECT SRL Piteşti Argeş 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Armand Călinescu, nr. 44 înregistrare
Tel / Fax 0248 222 182 valabil 5 ani
E-mail argif.proiect@gmail.com Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016
338 PAVĂL ION Fălticeni Suceava 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. 2 Grăniceri, Bl. 23, sc. B, et. 3, ap. Temporar înregistrare
16 temporar
Tel mobil 0740 354305 valabil 1 an
E-mail paval_ion@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
339 SC GEOMED SRL Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Gruiul Argeşului, nr. 3, bl. 31B, sc. înregistrare
1, et. p, ap. 1, Sector 3 valabil 5 ani
Telefon 0212217697
Fax 0212217697, 0354111820 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Tel mobil 0723380791 reînnoire înregistrare
E-mail geomed@xnet.ro 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

178
179
340 GATU VALERIA NICOLETA Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA,EA Certificat de
Str. Iuliu Maniu, nr. 55, bl. 17, sc. B, et. înregistrare
3, ap. 55, Sector 6 valabil 5 ani
Tel mobil 0745 108 978 CERTIFICAT
0721 850 787 EXPIRAT
E-mail nicoletagatu@yahoo.com 19.05.2016 RM, RIM, BM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
341 BĂJENARU LEONARD Bucureşti - 17.02.2011 RIM, BM, RA Certificat de
Str. George Calboreanu, nr. 3, bl. 119, înregistrare
sc. B, et. 8, ap. 93, Sector 6 valabil 5 ani
Tel mobil 0724 295 314 Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
E-mail bajenaruleonard@yahoo.com reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

30.06.2017 EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

179
180
342 SAVU DELIA ADINA Bengeşti Gorj 17.02.2011 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Ungureni, nr.210, înregistrare
Tel mobil + 40 731 697799 valabil 5 ani
+ 40 768 045804
14.04.2011 RA si EA Certificat de
E-mail orhidee70@yahoo.com înregistrare
temporar
valabil 1 an

17.04.2012 RA si EA Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

15.05.2013 RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

180
181
343 KOVACS LADISLAU Petroşani Hunedoara 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. ION CREANGĂ, bl. 16, sc. II, înregistrare
ap. 3 valabil 5 ani
Tel mobil 0726 009048
0722 261753 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
E-mail reînnoire înregistrare
ladislaukovacs1946@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016
344 CATANĂ GALINA Botoşani Botoşani 17.02.2011 RIM, BM Certificat de
Str. Codrului, nr. 17 înregistrare
Tel mobil 0740 168 370 valabil 5 ani
E-mail galina.catana@yahoo.com
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

03.02 2016 RM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
valabil 1 an

Evaluare RM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

181
182
345 VLĂDESCU CĂTĂLIN Târgovişte Dâmboviţa 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Bucovinei, bl. 45, sc. A, et. IV, ap. înregistrare
17 valabil 5 ani
Fax 0345 81 43 59
Tel mobil 0765 46 43 97 Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
0723 61 35 24 reînnoire înregistrare
E-mail vladescu_c@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
17.02.2016
346 PARASCHIVOIU OTILIA Măneciu Prahova 17.02.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Costeşti, nr. 731 Temporar înregistrare
Fax 0337 102549 temporar
Tel mobil 0721 505711 valabil 1 an
0766 547102 CERTIFICAT
E-mail paraoty@yahoo.com EXPIRAT

20.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
347 CREŢI GEORGETA-CRISTINA Fînaţe- Mureş 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. PRINCIPALĂ, nr. 2 B Band Temporar înregistrare
Tel mobil 0745 514523 temporar
E-mail georgiana_creti@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

182
183
348 SC INTERGEO SRL Chiajna, Ilfov 17.02.2011 BM Certificat de
Str. Al. Ioan Cuza 11, vila nr. 6 sat Roşu înregistrare
Tel + 4021 436 06 92 valabil 5 ani
Fax + 4021 436 06 65 CERTIFICAT
Tel mobil + 40 731 010 215 EXPIRAT

RM, RIM,RA Certificat de


Temporar înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT

20.02.2012 RM, RIM,RA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

15.05.2013 RM, RIM,RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
349 SC ARCADIS EUROMETUDES SA Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RIM, BM Certificat de
Calea Griviţei, Nr. 136, corp B, et. 2, înregistrare
Sector 1 valabil 5 ani
Telefon 00-40 21 312 26 99 CERTIFICAT
TeleFax 00-40 21 312 26 97 EXPIRAT
E-mail office@arcadis-ro.com

183
184
350 PETRESCU LAURENŢIU Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RIM,BM Certificat de
Str. Volga, nr. 31, Sector 1 înregistrare
Tel/ Fax 021 6656257 valabil 5 ani
Tel mobil 0721 456755 CERTIFICAT
EXPIRAT
351 SC ROCK STAR SERVICE Târgovişte Dâmboviţa 17.02.2011 RIM Certificat de
Str. LINIŞTEI, Nr. 21 înregistrare
Tel 0245 211241, 0245 217920 valabil 5 ani
Fax 0245 211241, 0245 217920 CERTIFICAT
Tel mobil 0744 351 026 EXPIRAT
E-mail rockstar@cliknet.ro
RM, BM, RA, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
352 PETRE MARINA Urziceni Ialomiţa 17.02.2011 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Gh. Lazăr, Nr. 29, Bl. 315, Sc. A, Et. înregistrare
4, Ap. 13 valabil 5 ani
Telefon : 0746.096.550
Fax: 031.432.22.97 Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de
E-mail marina@vireo.ro. reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

184
185
353 SC DOSIL TEAM SRL Bucureşti - 17.02.2011 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. B-dul Pache Protopopescu, Nr. 43, Temporar înregistrare
et.4, ap.15, sector 2 temporar
Tel./fax: 0372899336 valabil 1 an
mobil: 0727 340707
Email: dosilteamsrl@gmail.com 20.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data

185
186
18.07.2016

Evaluare RM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
19.07.2017 RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
354 SC TELARMED SRL Bucureşti - 17.02.2011 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. CORNULUI, Nr. 33, Et. 1, Sector înregistrare
6 valabil 5 ani
Email : telarmed@gmail.com Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

355 GLĂVAN- CARANGHEL TEODOR Galaţi Galaţi 17.02.2011 RM,RIM,BM, EA Certificat de


Str. Roşiori nr. 27, Bl.B1 sc. 6 et.1, ap. înregistrare
53, valabil 5 ani
Telefon mobil + 40 755073761 Evaluare RM,RIM,BM, EA Certificat de
E-mail theodor_glavan@yahoo.com, reînnoire înregistrare
sor_gl@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

186
187
356 CRISTEA (NISTOR) LICUŢA Galaţi Galaţi 17.02.2011 RM,RIM Certificat de
Str. DUNĂREA, nr. 50, bl. B10, Sc. 1, înregistrare
Et. 2, Ap. 11 valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
357 ALDEA LUMINIŢA Constanţa Constanţa 17.02.2011 RM, RIM Certificat de
Şos. I.C. Brătianu, nr. 125, bl. PAV&, Temporar înregistrare
sc. 1, ap. 144 temporar
Telefon mobil 0745 243051 valabil 1 an
E-mail lumial2003@yahoo.com
20.02.2012 RM Temporar Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
23.02.2012 RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
358 SC GTM CO SRL Cluj Cluj 17.02.2011 RM, RIM, RA, EA Certificat de
Str. Calea Mănăştur nr. 85, bl. E11, sc. Napoca înregistrare
IV, et. 6, ap. 99 valabil 5 ani
Tel 0264 564989 CERTIFICAT
Fax 0354 142937 EXPIRAT
E-mail: mbarbos@gmail.com
15.02.2018 RM, RIM, RA, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

187
188
359 DANCI KAST OANA VIORICA Șelimbăr Sibiu 17.02.2011 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Octavian Goga, nr.36, ap.16 înregistrare
Telefon mobil: 0040745655751 valabil 5 ani
E-mail oanadanci@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

19.05.2016 RM, RIM, BM, EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

188
189
360 SC IT & MEDIU SRL Timişoara Timiş 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA,RS, Certificat de
Str. LIEGE, Nr. 5, Sc. B, Ap. 10 EA înregistrare
Tel/fax:0256/426617 Temporar temporar
Mobil: 0722877728 valabil 1 an
E-mail: office@electro-mediu.ro

20.02.2012 RM, BM, RA,RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

23.02.2012 RIM , EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

28.02.2013 RM, BM, RA,RS Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

29.05.2014 RM, BM, RA, Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

29.05.2014 RS Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar

189
190
valabil 1 an

Reînnoire RA Certificat de
certificat cu data înregistrare
17.07.2015 valabil 5 ani

Evaluare RM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data CERTIFICAT
22.10.2016 EXPIRAT

Evaluare RIM , EA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
361 SC GEOSTUD SRL Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. SINGERULUI, nr. 11, Sectorul 1 înregistrare
Tel. 021 220 22 66, valabil 5 ani
Fax 021 220 22 67
Email office@geostud.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016

190
191
362 VRACIU SEVASTIŢA Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Bd. CAMIL RESSU, nr. 57, bl. H13, sc. înregistrare
F, et. 1, ap. 107, Sector 3 valabil 5 ani
Tel mobil 0722674890 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
E-mail vati_vraciu@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
18.02.2016
363 PAŞCANU TEODORA Piatra Neamţ 17.02.2011 RIM, BM, RA Certificat de
Bld. Traian, nr. 84, bl. H4, scara A, et. Neamţ Temporar înregistrare
10, ap. 43 temporar
Tel mobil 0723635352 valabil 1 an
E-mail teopascanu@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT
364 TUDOR NICOLAE FLORIN Bucureşti Bucureşti 17.02.2011 EA Certificat de
Str. Aleea Valea Roşie, nr. 4, bl. M4, sc. înregistrare
A, et. 7, ap. 32, Sector 6 valabil 5 ani
Tel mobil + 40 721257473 CERTIFICAT
E-mail tudor.nicolaeflorin@gmail.com, EXPIRAT
florintudor@gmail.com
RM, RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

191
192
365 PETRÁSS ISTVÁN – ATTILA Sfântul Covasna 17.02.2011 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. László Ferenc, nr. 1, bl. 2, sc. B, et. Gheorghe înregistrare
III, ap. 12 valabil 5 ani
Tel mobil + 40 728 312 737
Fax + 40 367 402 555
09.10.2014 RA Certificat de
E-mail petrass@ecologistics.ro înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
366 INSTITUTUL NAȚIONAL DE Voluntari Ilfov 17.02.2011 RM, RIM, EA Certificat de
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN înregistrare
SILVICULTURĂ “Marian DRĂCEA valabil 5 ani
“(ICAS) CERTIFICAT
B-dul Eroilor, nr. 128 EXPIRAT
Tel. 0213503238; 0213503240
Fax: 0213503245 19.05.2016 RM, RIM, EA Certificat de
Tel mobil: 0744314700; 0722541280 înregistrare
E-mail: icas@icas.ro, valabil 5 ani
organizare.icas@yahoo.com
http://www.icas.ro

192
193
367 OPREA TALIDA MIRONA 13)
fostă Gradistea Ilfov 17.02.2011 BM Certificat de
Cîrlioru) înregistrare
Str. Dispensarului nr. 2 valabil 5 ani
Tel mobil 0722 64 40 12 CERTIFICAT
E-mail oprea.talida@gmail.com EXPIRAT

RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.10.2016 BM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
368 JOZSEF SZABO Odorheiu Harghita 17.02.2011 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Albinelor, nr. 4 Secuiesc înregistrare
Tel mobil 0746 248 953 valabil 5 ani
Email jozsef.szabo@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

19.05.2016 RM, RIM, BM, EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

193
194
369 SC SEARCH CORPORATION SRL, Bucuresti - 14.04.2011 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Caderea Bastiliei nr 65 sector 1 înregistrare
Tel 021 316 4018; 021 316 4022 valabil 5 ani
Fax 021 316 5271
Email office@searchltd.ro Evaluare RM, RIM, EA Certificat de
Web www.searchltd.ro reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

194
195
370 RATEN Centrul de Inginerie Măgurele Ilfov 14.04.2011 RIM, BM Certificat de
Tehnologica Obiective Nucleare 11) înregistrare
Strada Atomistilor nr.409 valabil 5 ani
Tel/Fax 021-457.44.31
Tel/fax 021-457.44.29 RM,RA Certificat de
Email citon@router.citon.ro Temporar înregistrare
Web www.citon.ro temporar
valabil 1 an

17.04.2012 RM,RA Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

15.05.2013 RM, RA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RM, RA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare RM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare

195
196
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
371 SC GE-SI CONSULTING TRUST Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
SRL înregistrare
Str. Aleea Adrian Carstea, nr. 11, bl. 36, valabil 5 ani
sc. 1 parter, ap. 4, sector 3 CERTIFICAT
Tel 0763 659 468 EXPIRAT
Email nico_03mar@yahoo.com
372 SC CEPROMIN SA Deva Hunedoara 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. 22 Decembrie nr. 37A, cod 330166 înregistrare
Tel 0245 214 892 valabil 5 ani
Fax 0254 214 663
Email office@cepromin.ro Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Web www.cepromin.ro reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

196
197
373 POPESCU MIHAI Bucureşti - 14.04.2011 RIM, BM, RA Certificat de
Str. Izvorul Crisului nr. 12 bl. D4, ap. 29, înregistrare
sector 4 valabil 5 ani
Tel /fax: 021 450 5908
Mobil 0723 719 069 RM temporar Certificat de
Email popescu_geor@yahoo.com înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
374 SIMONA CĂTĂLINA FRÎNCU Ploieşti Prahova 14.04.2011 RM, RIM Certificat de
Str. Principatele Unite nr. 17 înregistrare
Tel 0723 557 094 valabil 5 ani
0344 109863 CERTIFICAT
0244 403367 EXPIRAT
Fax -
Email simona.frincu@timken.com BM, RA temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

197
198
375 SC CDC COUNTRY Miercurea Harghita 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
DEVELOPMENT CONSULTING Ciuc Temporar înregistrare
SRL temporar
Str. Brasovului nr. 53 (camera 1), bl.- valabil 1 an
sc A et.- ap. 1
Tel 0747 125 416
Fax - 17.04.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email zs.demeter@cdc-eu.com Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
376 GORECI GHEORGHE Craiova Dolj 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. V.G. Paleolog, nr. 5 bl 46B1, sc. 2, înregistrare
et 3 ap. 15 valabil 5 ani
Tel/Fax 0351 424 518 CERTIFICAT
Mobil 0767 805166 EXPIRAT
Email gorecigh@yahoo.com
377 BALABAN NICOLETA Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM temporar Certificat de
Str. Calea Grivitei, nr. 192, bl. ROSU, înregistrare
sc. C, et. 2 ap 58 sector 1 temporar
Tel 0721 258 351/0765 073 135 valabil 1 an
Fax 031 817 54 91 CERTIFICAT
Email bal_nicoleta@yahoo.com EXPIRAT

198
199
378 COCÂRJAN RALUCA OANA Ploieşti Prahova 14.04.2011 RIM, RS Certificat de
Str. Musetelului nr. 9 înregistrare
Tel mobil 0731 619691 valabil 5 ani
E-mail cocarjan.raluca@gmail.com

RM, BM, RA Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an

28.02.2013 RM, BM, RA Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.10.2016 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

199
200
379 SC Institutul de Cercetari în Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Transporturi –INCERTRANS SA înregistrare
Str. Calea Grivitei, nr. 391-393, sector 1 valabil 5 ani
Tel 021 316 23 37
Fax 021 316 13 70 RA si EA Certificat de
Email incertrans@incertrans.ro temporar înregistrare
Web www.incertrans.ro temporar
valabil 1 an

17.04.2012 RA si EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

15.05.2013 RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
29.05.2014 RA, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare

200
201
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

Evaluare RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
380 MIHAIL IRA Bucureşti - 14.04.2011 RIM, BM Certificat de
Str. Dr. Iacob Felix nr. 61, Bl. B1, sc. 1, înregistrare
et. 10, ap. 41, sector 1 valabil 5 ani
Tel/ Fax 021 317 65 87
Mobil 0788 36 89 33 Evaluare RIM, BM Certificat de
Email iramihail@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

201
202
381 PETRESCU MIHAI-CIPRIAN Sibiu Sibiu 14.04.2011 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Ogorului, nr.28, bl.2, sc.A, ap.4, înregistrare
Tel 0742 843 351 valabil 5 ani
Fax -
Email petrescu.pfa@gmail.com Evaluare RM, RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
382 SC AQUACON PROIECT SA Sibiu Sibiu 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Stefan cel Mare nr. 18 cod postal înregistrare
550283 valabil 5 ani
Tel 0369 427061;
Fax 0269 252463; 0269 216463 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email aquacon@gmail.com reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
383 STANCIU CATALIN RAZVAN Constanţa Constanţa 14.04.2011 RM, EA Certificat de
Str. Solidaritatii nr. 2 bl. M sc. D ap.52 înregistrare
Tel 0721 632584 valabil 5 ani
Fax 0241 645134 CERTIFICAT
Email catalin.stanciu@c-tech.ro EXPIRAT

202
203
384 SC TELLUS ADVISER SRL Timişoara Timiş 14.04.2011 RM,RIM, BM, RA, RS,EA Certificat de
Str. Calea Bogdanestilor, nr.24, ap. 1 temporar înregistrare
Telefon 0723150619 temporar
Fax 0356 454545 valabil 1 an
Email tellus.adviser@ yahoo.com
17.04.2012 BM, RA, RS, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

RM,RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
385 SC REDICOM ECO SRL Iaşi Iaşi 14.04.2011 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Vasile Lupu, nr.93, bl.V1, sc A, et.2, înregistrare
ap.3 valabil 5 ani
Tel/fax 0232 217 022
Tel 0722 517 375 Evaluare RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Email redicom_eco@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

203
204
386 SC ECO SOL 21 SRL , Iaşi Iaşi 14.04.2011 RM,RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Stejar, nr.19, bl. Q1, sc. - , et. 3, ap. înregistrare
15 valabil 5 ani
Tel/Fax 0232 476004
Mobil 0744 540 930 Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de
Email grigo2001@yahoo.com reînnoire înregistrare
ecosol21@yahoo.com 03.02.2016 valabil 5 ani
Renunțare la RS
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016
387 SELEA ADRIANA Constanţa Constanţa 14.04.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Eliberarii nr.34, bl DE 22, sc B, et 4 înregistrare
ap 28 valabil 5 ani
Tel 0788 273 644; 0745 010 624
Tel 021 54 33 42 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Fax 0241 488 624 reînnoire înregistrare
Email adriana_selea@yahoo.com 19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
388 TURCU SILVIA RALUCA Constanţa Constanţa 14.04.2011 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Onesti, nr. 63 cod 900540 înregistrare
Tel 0723 722828 valabil 5 ani
Fax- Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
Email sscturcu@yahoo.com reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

204
205
389 BRĂIESCU GHEORGHE Târgu Mureş 14.04.2011 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Semanatorilor nr.2, et.4, ap.15 Mureş înregistrare
Tel 0744805249; 0731003377; valabil 5 ani
0265311142
Fax 0265311142 Evaluare RM, RIM, BM Certificat de
Email gbraiescu@yahoo.com reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016
390 SC ECOPROJECT CONSULTING Bacău Bacău 14.04.2011 RM, RIM, BM,RA EA Certificat de
SRL, înregistrare
Str. Vasile Alecsandri, nr.39 valabil 5 ani
Tel 0334 427 858
Fax 0334 427 859 RS temporar Certificat de
Mobil 0730 506067; 0742 138862 înregistrare
Email contact@ecoproject.ro valabil 1 an
Web www.ecoproject.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM,RA EA Certificat de


reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data RS temporar Certificat de
15.04.2016 înregistrare
valabil 1 an

205
206
391 SC ECO SIMPLEX NOVA SRL Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Sediul social înregistrare
Aleea Lunca Cernei, nr.2, bl.D48, sc.C, valabil 5 ani
ap.36, sector 6
Punct de lucru RS – temporar Certificat de
Calea Vacaresti nr.342, înregistrare
Bl. 17, ap 17 sector 4 temporar
Tel 021 330 11 16 valabil 1 an
Mobil: 0722 43 10 67, 073136 62 83
Fax 021 301 85 80 17.04.2012 RS Certificat de
Website www.ecosimplexnova.ro înregistrare
Email office@ecosimplexnova.ro valabil 5 ani
Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016

Evaluare RS Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

206
207
392 CAPRĂ GEORGETA STELA Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Aleea Lunca Cernei, nr. 2 , bl. D48, înregistrare
sc. C, ap. 36, sector 6 valabil 5 ani
Tel 021 330 11 16
Mobil: 0722 43 10 67 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Fax 021 301 85 80 reînnoire înregistrare
Email: 03.02.2016 valabil 5 ani
stelacapra@ecosimplexnova.ro Reînnoire
office@ecosimplexnova.ro certificat cu data
ecosimplexnova@yahoo.com 15.04.2016
393 ŢANDRĂU MARIA Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, Certificat de
Str. Aleea Apostol Margarit, nr.1 bl. înregistrare
106, ap.91 sector 3 valabil 5 ani
Tel 021 330 1116; 0731 366 284 CERTIFICAT
Fax 021 301 85 80 EXPIRAT
Email office@ecosimplexnova.ro
ecosimplexnova@yahoo.com RS Certificat de
tandraum@yahoo.com temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

207
208
394 JUGĂNARU SANDRA Timişoara Timiş 14.04.2011 EA temporar Certificat de
Str. F.C. Ripensia, nr.27, bloc A16, sc.C, înregistrare
et.1, ap.8 temporar
Tel/Fax 0356 431735 valabil 1 an
Mobil 0721 454 737
Email sandrajuganaru@yahoo.com 17.04.2012 EA temporar Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
395 SC IRISILVA SRL Caracal Olt 14.04.2011 RM, RIM şi EA Certificat de
Str. Parangului nr. 4, bl. 4A, sc. 1, et. 2 Temporar înregistrare
ap. 4 temporar
Tel 0744 549 694 valabil 1 an
Fax-
Email costimoisa@yahoo.com
17.04.2012 RM, RIM şi EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
temporar valabil 1 an

15.05.2013 RM, RIM, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

03.02.2016 RM, EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani

208
209
396 SC NATURALNET SRL, Căpuşu Cluj 14.04.2011 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Sat Dumbrava nr. 46, Comuna Mare înregistrare
Căpuşu Mare valabil 5 ani
Tel 0742 462 765
Mobil: 0740 242 978 Evaluare RM, RIM, EA Certificat de
Telefon/fax: 0364 113 677 reînnoire înregistrare
Email office@natnet.ro 19.05.2016 valabil 5 ani
naturalnet@yahoo.com Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
397 SC AQUATERRA SRL Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA,RS Certificat de
Bd. Oaspetilor nr. 48 sector 1 temporar înregistrare
Tel 0722 385011; 021 269 5407 temporar
Fax 021 269 5462 valabil 1 an
Email robert.lovin@ccom.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

209
210
398 ENE(LUPU) MADALINA Ploieşti Prahova 14.04.2011 RM, RIM, BM, Certificat de
Str Jianu, nr 8, bl. C, sc A, et 8, ap 36 înregistrare
Tel. 0344 146 999 valabil 5 ani
Mobil: 0724 314 839
Email lupu.madalina@yahoo.com RA, RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
399 VASILE EUGENIA Ploieşti Prahova 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
Str. Enachita Vacarescu, nr.41 înregistrare
Tel 0722 260 327 valabil 5 ani
Email vasile.eugenia@gmail.com
Evaluare RM, RIM, BM, RA, RS Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
15.04.2016

210
211
400 SC ACUSTICA ECO-LOGIC SRL, Deva Hunedoara 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str Imparatul Traian nr.58 temporar înregistrare
Tel/fax 0354 10 56 47 temporar
Email agentiaverde@gmail.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
401 SC AMEC ENVIRONMENT & Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
9)
INFRASTUCTURE SRL înregistrare
Str. Grigore Alexandrescu, nr.59, et.2, valabil 5 ani
camerele 9 și 10, sector 1
Telefon /Fax - 021 311 03 50; 021 311 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
26 85 reînnoire înregistrare
Mobil 0722 548 707 19.05.2016 valabil 5 ani
email: stefania.chiriac@amec.com Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
402 ŞERBAN RODICA Bucureşti - 14.04.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de Decedată
Str Monumentului, nr. 2, et. 2, ap. 6 înregistrare
sector 2 valabil 5 ani
Tel 021 610 4561
Mobil: 0721 468 913 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email Rodica.serban@amec.com reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu
data
20.05.2016

211
212
403 NISTORESCU MARIUS COSTIN Bucureşti 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Cpt. Nicolae Lacaret Bl. 33B, sc. 5 înregistrare
et. 10, ap. 220 , sector 3 valabil 5 ani
Tel. 021 3345195 Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Mobil 0745084444 reînnoire înregistrare
Fax. 021 3355195 19.05.2016 valabil 5 ani
Email. marius.nistorescu@epcmediu.ro Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016
404 FORGO IRINA ANCA Bucureşti 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Vlădeasa nr. 12, Bl. C42, sc. 2 , et. 2 înregistrare
ap. 107 valabil 5 ani
Tel. 021 3194853
Mobil 0751054501 Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
Email: forgoirina@yahoo.com reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016
405 SC SPECTRALL SRL Deva Hunedoara 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA,RS Certificat de
Str. Titu Maiorescu nr. 35 Bl. L3 CS 1 înregistrare
et. 3 ap. 41 valabil 5 ani
Punct de lucru str. Dragos Voda PT 44 CERTIFICAT
Telefon/Fax 0254225931 EXPIRAT
Email office@spectrall.ro EA temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

212
213
406 SC EURO ENVIROTECH SRL Ploieşti Prahova 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Malu Rosu nr. 126, Bl. 10G, et. 8, înregistrare
ap. 31 valabil 5 ani
Punct de lucru Soseaua Ploiesti –
Targoviste, km.8 RS,EA Certificat de
Tel /Fax 0244 597109; 0374964362 Temporar înregistrare
Mobil: 0040722314686 temporar
Email office@euroenvirotech.ro valabil 1 an

19.09.2012 RS,EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
05.03.2015 RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data

213
214
10.06.2016

20.05.2016 RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RS Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

214
215
407 SC CEPRONEF SA Baia Mare Maramureş 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Eliberarii nr. 15 înregistrare
Tel. 0262 213 990 valabil 5 ani
Fax 0262 216 219 CERTIFICAT
Email office@cepronef.com EXPIRAT

RS Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
408 SC ICA RESEARCH & Bucuresti 09.06.2011 RIM, BM, RA Certificat de
DEVELOPMENT SRL înregistrare
Spl. Independentei nr. 202, Cladire valabil 5 ani
ICECHIM et. 4, secotr 6 Evaluare RIM, BM, RA Certificat de
Tel 021 316 0144; Fax 021 313 6378 reînnoire înregistrare
Email ica@ccai-ro.com 21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2016

215
216
409 INSTITUTUL DE PROIECTARI Ploiesti Prahova 09.06.2011 RIM, BM Certificat de
PENTRU INSTALATII PETROLIERE înregistrare
IPIP . SA valabil 5 ani
Str. Diligentei Nr. 18 CERTIFICAT
Tel 0244 511 566, 513098, 545 151 RA, RS EXPIRAT
Fax 0244 515 361 Temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an

20.09.2012 RA, RS Certificat de


temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

216
217
410 SC F&R WORLDWIDE SRL Bucuresti 09.06.2011 RIM, BM, RA Certificat de
Str. Biserica Floreasca, nr.6, sector 2 înregistrare
Tel. 021 402 0441 Fax 021 402 0440 valabil 5 ani
Email office@fandr.ro
RM Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an

15.05.2013 RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

15.05.2013 EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

217
218
411 POSTOLACHE MARIN Slatina Olt 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Ac P.S.Aurelian nr. 50 înregistrare
Telefon 0349414777ş Fax. 0349417793 valabil 5 ani
Mobil 0744 392090 CERTIFICAT
Email: edilsecurity@gmail.com EXPIRAT

218
219
412 SC AQUAPROIECT SA Bucuresti 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Splaiul Independentei nr. 294 înregistrare
Sector 6 valabil 5 ani
Telefon 021 3160035 Fax 021 3160042
Email. office@aquaproiect.ro RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
05.03.2015 RS Temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1

Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

20.05.2016 RS Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1
Evaluare RS Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1
certificat cu data
01.07.2017

219
220
413 EŞEANU DAN ION Bucureşti 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Sos Oltenitei nr. 40-44, Bl. 6 A, sc. 4 et. înregistrare
2,ap.125, valabil 5 ani
Telefon 021 6361516 CERTIFICAT
Mobil 0722 897308 EXPIRAT

Email eseanu1952@yahoo.com RS Certificat de


esanu@gmail.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
414 GURGU SIMION Caransebeş Caraș 09.06.2011 RIM, BM Certificat de
Str. Stefan Herce, Bl. 1 Sc B, et, 2, ap. Severin înregistrare
6 valabil 5 ani
Telefon/Fax: 0255 514696
Mobil: 0740083575 RM, RA, RS Certificat de
Email: gurgu_simion@yahoo.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

220
221
415 SC EXPERTEKO SRL Timişoara Timiş 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
B-dul Take Ionescu nr. 10-16, Sc A, ap. înregistrare
24 valabil 5 ani
Telefon 0256 431088; Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Telefon/Fax 0356 211416 reînnoire înregistrare
Mobil 0722291735 19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016
416 SC COMPROIECT 92 SA Ploiești Prahova 09.06.2011 RIM, BM Certificat de
Str. Șoseaua Vestului, nr.1A, Clădirea înregistrare
West Mall Ploiești, camerele E2-1, E2- valabil 5 ani
2, E2-3, E2-4, E2-5, E2-6, E2-7, E2-8,
E2-9, E2-10, E2-17, E2-18, et.2 Evaluare RIM, BM Certificat de
Tel. 0244 518565; 0244 542041 reînnoire înregistrare
Mobil : 0735308806 19.05.2016 valabil 5 ani
Fax 0244 512221 Reînnoire
Email office@comproiect.com certificat cu data
10.06.2016

417 NUNA MIHAELA Carei Satu Mare 09.06.2011 RIM, EA Certificat de


Str. Curutilor, nr. 12 temporar înregistrare
Telefon 0745836 556 valabil 1 an
Email cora_mihaela@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

418 TĂRLUNGEANU CLARA Petroşani Hunedoara 09.06.2011 RM,RIM, BM Certificat de DECEDAT


Str. Malea nr. 8A, înregistrare
Telefon 0254 547097 valabil 5 ani
Mobil 0749 274097

221
222
419 INCD GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE Bucureşti 09.06.2011 RIM, BM, EA Certificat de
MARINA, GEOECOMAR înregistrare
Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, secotr 2 valabil 5 ani
Tel. 021 209 49 81
Fax 021 252 2594 RM,RA, RS Certificat de
Email goaie@geoecomar.ro Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2016
420 MEILESCU CORNEL Drobeta Mehedinti 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Alion nr. 64, Bl. P2, sc.3, ap. 9 Turnu înregistrare
Tel 0726189016 Severin valabil 5 ani
Email local_eco@yahoo.com Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

222
223
421 VLAD DRAGHICI HORAŢIU Braşov Braşov 09.06.2011 EA Certificat de
GEORGE, înregistrare
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.19, bl.C5, valabil 5 ani
et.7, ap.31
Tel. 0744766786 RM Certificat de
Fax 0368 807794 Temporar înregistrare
Email horatiudraghici@yahoo.com temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare EA Certificat de
reînnoire înregistrare
03.02.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data RM Certificat de
04.02.2016 înregistrare
valabil 5 ani

03.02.2016 RIM, BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

422 SC STUDECO- GES SRL Bârlad Vaslui 09.06.2011 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Vasile parvan nr, 17, Bl. D11, Sc. B Temporar înregistrare
et.2, ap.31 valabil 1 an
Tel-0745 316512/ fax 0335 805072 CERTIFICAT
Email : nechita_marilena@yahoo.com EXPIRAT

223
224
423 IRINA MELICIANU Galaţi Galaţi 09.06.2011 RM,RIM,BM, EA Certificat de
Str. Brailei nr. 58, Bl. BR 2, ap.144 înregistrare
Tel. 0726908738 valabil 5 ani
Email irina_melicianu@yahoo.com
RA temporar Certificat de
înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Evaluare RM,RIM,BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2016
424 TEODORESCU LUCIAN STEFAN Constanta Constanţa 09.06.2011 RM,RIM,BM, RA Certificat de
Str. Aleea Narciselor nr. 3 bl. A2, Sc. A, temporar înregistrare
et.3 ap. 13 valabil 1 an
Telefon 0241676911 CERTIFICAT
Mobil 0756057350 EXPIRAT
Email: lucianteo@hotmail.com
425 SC TAHAL CONSULTING Bucureşti 09.06.2011 RIM, EA Certificat de
ENGINEERS LTD TEL AVIV - înregistrare
SUCURSALA BUCUREŞTI valabil 5 ani
Str. Turturelelor nr. 11 A, et. 7, sector 3, CERTIFICAT
Bucuresti EXPIRAT
Tel. 021 528 0489 Fax. 021 528 0493
Email: marketing.romania@tahal.com RM, BM, RA, RS Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

224
225
426 SC GEOMATHICS ONE SRL Bucureşti 09.06.2011 RIM,BM, EA Certificat de
Str. Buzești, nr. 61, sector 1 înregistrare
Telefon 0745182711 valabil 5 ani

Email:
cornel.david@geomathics-one.ro 21.11.2013 RA Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an

16.07.2015 RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

Reînnoire RA Certificat de
certificat cu data înregistrare
17.07.2016 valabil 5 ani

225
226
427 SC MAXAM ROMÂNIA SRL Bucuresti 09.06.2011 RS Certificat de
Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 61-63, Bl. Temporar înregistrare
T2 et. 3, ap. 11, sector 1 valabil 1 an
Telefon 0720 532 572
Fax 021 610 44 88 19.09.2012 RS Certificat de
Email vicatana@maxam.net Reînnoire înregistrare
certificat valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT
428 GOGU BOGDAN MIRCEA Bucureşti 09.06.2011 RIM, EA Certificat de
Str. Aleea barajul sadului nr. 7C, Bl. înregistrare
M4A3, sc. A, et.8, ap. 35, sector 3 valabil 5 ani
Tel. 0745187877 CERTIFICAT
Email cormoran@mails.ro EXPIRAT
rom_ornit_centr@yahoo.com
429 SIMION COSMIN Bucureşti 09.06.2011 RM,RIM, BM Certificat de
Calea Văcărești, nr.324, bl. 9A, et.1, Temporar înregistrare
ap.7, sector 4 valabil 1 an
Tel. 031 417 21 28 CERTIFICAT
Mobil 0722 47 20 98 EXPIRAT
Fax 021 330 30 98
Email 21.10.2016 RM, RIM, BM Certificat de
cosmin.simion_1986@yahoo.com Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

226
227
430 SC PROIECTARI SI EXPLOATARI Piteşti Argeş 09.06.2011 RM,RIM, EA Certificat de
SILVICE SRL temporar înregistrare
Str. Aleea Voinicilor nr. 5 Bl. P14, Sc.C valabil 1 an
etj.3 ap. 14 CERTIFICAT
Tel 0745085399 EXPIRAT
Fax 0248 252773
Email:
proiectari_si_exploatari_silvice@yahoo
.com
431 SC ENVIROMEP SRL Cluj Cluj 09.06.2011 RM,RIM,BM, RA, RS, EA Certificat de
Str. Col Faget nr. 10 W Napoca înregistrare
Tel 0749 853 842; 0744787964 valabil 5 ani
Email enviromep@yahoo.com
contact@enviromep.ro Evaluare RM,RIM,BM, RA, RS, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
19.05.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
10.06.2016

227
228
432 STAN ANCA CRISTINA Bucureşti - 09.06.2011 RIM,BM, RA Certificat de
Str. Aleea Campul cu Flori Nr. 3 Bl. înregistrare
M49 B, Sc. A et. 9 ap. 37 sector 6, valabil 5 ani
Tel. 0723 587 390
Fax. 021. 313.03.77 RM, RS Certificat de
Email ancacristinastan@yahoo.com Temporar înregistrare
anca.stan@e-a-consultant.com valabil 1 an

19.09.2012 RM Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat valabil 5 ani

RS Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.02.2018

228
229
433 ORBAN ANDREI Bucureşti 09.06.2011 RM, RIM Certificat de
Str. Parapetului nr. 6, sector 1 Temporar înregistrare
Telefon 0735 776655 valabil 1 an
Email andrei.orban@environ.ro CERTIFICAT
EXPIRAT
29.05.2014 RM, RIM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

229
230
434 SC MULTIDIMENSION SRL, București - 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
Intrarea Tg. Frumos, nr.3-5, bl.7, sc.B, Temporar înregistrare
et.9, ap.124, sector 4 valabil 1 an
Tel./fax: 031.4258424 28.02.2013 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
Mobil : 0723261739 Reînnoire Temporar înregistrare
Email: office@multidimension.ro certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM, BM, RA, Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

03.02.2016 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

RM,RIM, BM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

230
231
435 ION CONSTANTA - ELENA, Bucureşti 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Prelungirea Ghencea, nr. 16-18, bl. Temporar înregistrare
A1, sc. 5, et. 1, ap. 64, sector 6 valabil 1 an
Tel. 0727552222 CERTIFICAT
Email gaspar@environ.ro EXPIRAT
29.05.2014 RM,RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
436 GÂRBEA ION Bacău Bacău 23.02.2012 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Cornişa Bistriţei, bl. 10/A, sc. -, et. înregistrare
1, ap. 5 valabil 5 ani
Tel. 0723136893, 0334/806015 CERTIFICAT
Email office.agenda21@gmail.com EXPIRAT
Fax 0334/806015 BM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
437 STAMA DANIELA MAURA Drobeta Mehedinţi 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Gheorghe Titeica, nr. 5, Turnu Temporar înregistrare
Tel. 0352/416483; 0752181153 Severin valabil 1 an
Email danielastama@yahoo.com CERTIFICAT
Fax 0352/401460 EXPIRAT

438 UNIVERSITATEA “CONSTANTIN Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
BRÂNCUŞI” Temporar înregistrare
Str. Calea Eroilor, nr. 30 valabil 1 an
Tel. 0253/215848 CERTIFICAT
Email luminita@utgjiu.ro EXPIRAT
Fax 0253/214462

231
232
439 POPESCU LUMINIŢA GEORGETA Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 RIM, BM Certificat de
Str. 23 august, nr. 16 Temporar înregistrare
Tel. 0253/215848, 0748208712 valabil 1 an
Email luminita@utgjiu.ro CERTIFICAT
Fax 0253/214462 EXPIRAT

440 RACOCEANU CRISTINEL Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 RIM, BM Certificat de


Str. Victoriei, bl. 45, sc. 1, et. 5, ap. 17 Temporar înregistrare
Tel. 0353/409480, 0721142717 valabil 1 an
Email cristi@utgjiu.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

441 ŞCHIOPU EMIL CĂTĂLIN Rovinari, Gorj 23.02.2012 RIM, BM Certificat de


Str. 22 Decembrie 1989, nr. 6, bl. P6, sc. Temporar înregistrare
2, et. 4, ap. 37 valabil 1 an
Tel. 0729828203, 0764551008 CERTIFICAT
Email schiopu_catalin81@yahoo.com EXPIRAT
Fax 0253/215794
442 POPA ROXANA-GABRIELA Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 RIM, BM Certificat de
Str. I.L.Caragiale, nr. -, bl. 7, sc. 1, et. 3, Temporar înregistrare
ap. 10 valabil 1 an
Tel. 0353/402877, 0765025881, CERTIFICAT
0757063986 EXPIRAT
Email roxanna_popa@yahoo.com

232
233
443 GĂMĂNECI GHEORGHE Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 EA Certificat de
Str. Victoriei, nr.- , bl. 39, sc. 5, et. 4, ap. înregistrare
14 valabil 5 ani
Tel. 0722611457
Email gamaneci_gheorghe@yahoo.com RM,RIM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
444 CÎRŢÎNĂ DANIELA Tg. Jiu Gorj 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. -, bl. 4, sc. Temporar înregistrare
2, et. 2, ap. 15 valabil 1 an
Tel. 0745329531 CERTIFICAT
Email daniela@utgjiu.ro EXPIRAT
Fax 0253/215794
445 PĂTRAŞCU CRISTINA MIRELA Ploieşti Prahova 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Aleea Vărbilău, nr. 2, bl. 152, sc. A, înregistrare
et. 4, ap. 18 valabil 5 ani
Tel. 0724335017 CERTIFICAT
Email mirelapatrascu@yahoo.com EXPIRAT
Fax 0244/582941
446 ILDIKO MARGIT MOCSY Cluj Cluj 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. C. Brâncuşi, nr. 18A, Napoca înregistrare
Tel. 0264/414250, 0723614524 valabil 5 ani
Email imocsy@yahoo.com, CERTIFICAT
mocsil@gmail.com EXPIRAT

233
234
447 SC ATIC ECO PROJECT SRL Bucov Prahova 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Ioan Grigorescu, nr.27, Temporar înregistrare
Tel. 0244/275308 valabil 1 an
Tel.mobil 0722596341
Email aticecoproject@gmail.com 28.02.2013 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

234
235
448 STANCA MARIUS Curtea de Argeş 23.02.2012 RM,RIM, BM,RA Certificat de
Str. Basarabilor, nr. -, bl. E21, sc. A, et. Argeş înregistrare
4, ap. 10 valabil 5 ani
Tel. 0746248741 CERTIFICAT
Email mariusstanca12@yahoo.com EXPIRAT
Fax 0348/442612
449 MUNTEAN FLORIN DAN Sibiu Sibiu 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Johannes Honterus, nr. 14, Temporar înregistrare
Tel. 0269/219997, 0723508116 valabil 1 an
Email CERTIFICAT
muntean_dan_florin@ yahoo.com EXPIRAT
Fax 0269/231037

450 FLORIN DUMESCU Arad Arad 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Ceaikovski, nr. 12, înregistrare
Tel. 0744606574, 0257/213379 valabil 5 ani
Email f_dumescu@uvvg.ro
Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
451 SC REBBYMED HOLDING SRL Slatina Olt 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. A.I.Cuza, nr. 29, bl. S14, sc. C, et. 4, Temporar înregistrare
ap. 12 valabil 1 an
Tel. 0763262777 CERTIFICAT
Email ghitavica@yahoo.com EXPIRAT

235
236
452 SC AMH MEDIU EXPERT SRL, Timişoara Timiş 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Orşova, nr. 26, bl. 88, sc. B, et. -, înregistrare
cam. 1, ap. 1/A+20 valabil 5 ani
Tel. 0726755801
Email ahorablaga@yahoo.com Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
453 COSTACHE VIOREL PAUL Constanța Constanța 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Oleg Danovski, nr. 38, bl. BM1, sc. înregistrare
A, et. 1, ap. 5 valabil 5 ani
Tel. 0241/614214, 0728291902,
0745047512 EA Certificat de
Email viorelpaulcostache@yahoo.com Temporar înregistrare
Fax 0241/614214 valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

236
237
454 SC EUROENVIRONMENTAL Bucuresti 23.02.2012 RIM, BM, RA Certificat de
CONSULTING SRL, înregistrare
Sos. Fundeni, nr. 2, bl. 11B, sc. -, et. 13, valabil 5 ani
ap. 50, sector 2 Certificat de
Tel. 021/6285738, 0744389188 RM înregistrare
Email cristinam_munteanu@yahoo.com Temporar valabil 1 an
Fax 021/6285738 CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

455 MUNTEANU CRISTINA-MARIA, Bucuresti 23.02.2012 RIM, BM, RA Certificat de


Str. Fundeni, nr. 2, bl. 11B, sc. -, et. 13, înregistrare
ap. 50, sector 2 valabil 5 ani
Tel. 021/6285738, 0744389188 CERTIFICAT
Email cristinam_munteanu@yahoo.com EXPIRAT
Fax 021/6285738
RM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

237
238
456 ŞTEFĂNOIU FLORENTINA Bucureşti 23.02.2012 RIM, BM, RA Certificat de
Str. Drumul Taberei, nr. 35, bl. F5, sc. B, înregistrare
et. 3, ap. 33, sector 6 valabil 5 ani
Tel. 021/4131966; 0727369060
Email florentina.stefanoiu@yahoo.com RM Certificat de
Fax 021/2102701 Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
457 SC GREENVIRO SRL Cluj Cluj 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Bd. 21 Decembrie 1989, nr.37 Napoca înregistrare
Tel: 0371451228 valabil 5 ani
Fax: 0372250252
Evaluare RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

238
239
458 SC REMAT INDUSTRY STEEL Bucureşti 23.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
GRUP SRL, înregistrare
Str.Valea Ialomiţei, nr. 4, bl. C11, sc. -, valabil 5 ani
et. -, ap. 128, sector 6 CERTIFICAT
Tel. 0785400197 EXPIRAT
Email marin.ghe@gmail.com

459 SOCIETATEA ECOLOGICĂ Bucureşti 23.02.2012 RM,RIM, EA Certificat de


AQUATERRA, înregistrare
Str. Spaliul Independenţei, nr. 91-95, valabil 5 ani
sector 5
Tel. 07322648098, 0726693951 BM Certificat de
Email nicolae.craciun@yahoo.com Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
15.02.2018 RM,RIM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
460 SC C-TECH SRL, Constanta Constanta 23.02.2012 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Farului, nr. 10 (demisol), înregistrare
Tel. 0762247019, 0723167969 valabil 5 ani
Email lavinia.mihai@c-tech.ro CERTIFICAT
Fax 0241/645134 EXPIRAT

239
240
461 MOCANU LAURENŢIU Bucureşti 23.02.2012 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Calea Crângaşi, nr. 30, bl. 50, sc. B, înregistrare
et. 9, ap. 63, sector 6 valabil 5 ani
Tel. 0723665482, 0785244222
Fax 021/2214405 Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de
Email reînnoire înregistrare
laurentiu.mocanu@ecogeomedia.ro. 30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
462 LIPAN IOZEFINA-CARMEN Constanţa Constanţa 23.02.2012 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Aleea Lupeni, nr. 6, bl. E3, sc. A, et. înregistrare
3, ap. 14, valabil 5 ani
Tel. 0314/370119 CERTIFICAT
Email iozefina.lipan@blomasa.com EXPIRAT
Fax 0314/370118

240
241
463 SC AQUA PROCIV PROIECT SRL Cluj Cluj 23.02.2012 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Str. Tipografiei, nr. 18/5 Napoca Temporar înregistrare
Tel/Fax 0264-591356 valabil 1 an
Tel.mobil 0744 51 44 83 CERTIFICAT
Email diana_sacui@aquaprociv.ro EXPIRAT

28.02.2013 RM,RIM, BM, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
Certificat de
28.02.2013 RA temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
464 FĂGĂRAŞ MARIUS MIRODON, Constanţa Constanţa 23.02.2012 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Soveja, nr. 104, bl. 44, sc. B, et. 2, înregistrare
ap. 19, valabil 5 ani
Tel. 0341/422268, 0745146899
Email marius_fagaras@yahoo.com Evaluare RM,RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

241
242
465 SC WATERTECH CONSULT SRL, Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Intrarea Vagonului, nr. 5, sector 2 înregistrare
Tel. 021/2106129 valabil 5 ani
Email wtcsrl@gmail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

466 ANGHELUŢĂ RUXANDRA Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de


CRISTINA, înregistrare
Str. Calea Moşilor, nr. 268, bl. 14, sc. 4, valabil 5 ani
et. 7, ap. 127, sector 2 CERTIFICAT
Tel. 021/2123283, 0740040750 EXPIRAT
Email crangheluta@yahoo.com
Fax - RA,RS Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
467 STĂNESCU IOANA Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM, BM,RA Certificat de
Str. Baladei, nr. 4, bl. 61A, sc. 1, et. 1, înregistrare
ap. 7, sector 4 valabil 5 ani
Tel. 021/3303631, 0723756110
Email o.stanescu@yahoo.com Evaluare RM,RIM, BM,RA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

242
243
468 DIACONU (GRIGORIU) Ţăndărei Ialomiţa 24.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
GEORGIANA ADELINA Temporra înregistrare
Str. Salciei, nr. 16, valabil 1 an
Tel. 0724502770
Email adelynna_20@yahoo.com 28.02.2013 RM,RIM, BM Certificat de
Fax 021/2560232 Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

469 SC ERIBEL PROJECTS & Borşa Maramureş 24.02.2012 RM,RIM Certificat de


ENGINEERING SRL, înregistrare
Str. Moldovei, nr. 1A, valabil 1 an
Tel. 0747615213 CERTIFICAT
Email barany_dan@yahoo.com EXPIRAT
470 SC PROFOREST CONSULT SRL, Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Str. Garibaldi, nr. 26B, bl. 26, sc. B, ap. Temporar înregistrare
13, sector 2 valabil 1 an
Tel. 031/8031558; 021/2329159 CERTIFICAT
Email proforestconsult@yahoo.com EXPIRAT
Fax 031/8031558; 021/2329159

243
244
471 SC PRICEWATERHOUSECOOPERS Bucureşti 24.02.2012 BM Certificat de
MANAGEMENT CONSULTANTS înregistrare
SRL, valabil 5 ani
Str. Barbu Văcărescu, 301-311, Clădire
Lakeview, et. 6/3, sector 2 RM, RIM Certificat de
Telefon: +4021 225 36 24, Temporar înregistrare
Fax: +4021 225 36 50, valabil 1 an
Email: radu.stoicoviciu@ro.pwc.com
28.02.2013 RM, RIM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

Evaluare RM, RIM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM, RIM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
18.07.2016

Evaluare BM Certificat de
reînnoire înregistrare

244
245
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

Reînnoire RM, RIM Certificat de


certificat cu data Temporar înregistrare
01.07.2017 valabil 5 ani

472 POPA GHEORGHE Bucureşti - 24.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de


Str. Alexandru Donici, nr. 36, et. 2, ap. înregistrare
7, sector 2 valabil 5 ani
Tel. 0722659024
Fax 021/3185588
Email gertprestsrl@yahoo.com
30.06.2017 RM,RIM, BM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

RA Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an

245
246
473 SC IKEN CONSTRUCT Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
MANAGEMENT SRL, Temporar înregistrare
Str. Aleea Dobrina, nr. 12, bl. 49D1, sc. valabil 1 an
1, et. 8, ap. 106, sector 2
Tel. 021/2551546 28.02.2013 RM,RIM, BM Certificat de
Email office@iken.ro Reînnoire Temporar înregistrare
Fax 021/2551546 certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
18.07.2016

Evaluare RM,RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

246
247
474 PINTILIE VASILE Piatra Neamţ 24.02.2012 RM,RIM Certificat de
Str. Privighetorii, nr. 3, bl. B2, sc. B, et. Neamţ înregistrare
2, ap. 20, valabil 5 ani
Tel. 0333/404029, 0748720009 CERTIFICAT
Email pintilie2000@yahoo.com EXPIRAT

475 GAVRILA SILVIU, Galaţi Galaţi 24.02.2012 RM,RIM Certificat de


Str. Aleea Molidului, nr. 3, bl. E2, sc. 1, înregistrare
et. 3, ap. 14, valabil 5 ani
Tel. 0236/314974, 0723200728 CERTIFICAT
Email silviugavrila@yahoo.com EXPIRAT

BM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
476 SC DRILLING SWISS SRL Floreşti Prahova 24.02.2012 RS Certificat de
Str. Principală, nr. 17B, Temporar înregistrare
Tel. 0244/513000 valabil 1 an
Email office@swisogroup.ro
Fax 0244/513000 28.02.2013 RS Certificat de
Reînnoire înregistrare
certificat valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT

247
248
477 SC CONSUS ROMANIA SA Bucureşti 24.02.2012 RM,RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Tudor Ştefan, nr. 34, et. 2, ap. 3, înregistrare
sector 1 valabil 5 ani
Tel. 0215/280598 CERTIFICAT
Email office@consus-romania.ro EXPIRAT
Fax 0215/280599
478 DICU CONSTANTIN-CĂTĂLIN, Piteşti Argeş 24.02.2012 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Exerciţiu, nr. -, bl. D21, sc. C, et. 2, Temporar înregistrare
ap. 6, valabil 1 an
Tel. 0740089530 CERTIFICAT
Email prosilvageotop@yahoo.com EXPIRAT
Fax 0248/612351
28.02.2013 RM,RIM, EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
479 RÂCLEA CORNELIU, Vaslui Vaslui 24.02.2012 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
Str. Decebal, nr. -, bl. 197, sc. A, et. 2, înregistrare
ap. 9, valabil 5 ani
Tel. 0745200520 CERTIFICAT
Email getaraclea@yahoo.com EXPIRAT

248
249
480 PANĂ ANGELA SIMONA Constanţa Constanţa 24.02.2012 RIM,BM Certificat de
Str. Şerban Vodă, nr. 6, înregistrare
Tel. 0740811557 valabil 5 ani
Email panaangela@yahoo.com
RM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

30.06.2017 RM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an

Evaluare RIM,BM Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

249
250
481 COCARCEA ANDREEA Bacău Bacău 24.02.2012 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Tipografilor, nr. 12, bl. 12, sc. B, et. Temporar înregistrare
- ap. 3, valabil 1 an
Tel. 0752656402
Email andreeacocarcea@yahoo.com 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM,BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data CERTIFICAT
17.07.2015 EXPIRAT

250
251
482 CADAR DORIS RALUCA Cluj Cluj 24.02.2012 RIM,BM Certificat de
Str. Muscel, nr. 13, bl. C, sc. 1, et. -, ap. Napoca înregistrare
3, valabil 5 ani
Tel. 0744993501 CERTIFICAT
Email doris.cadar@gmail.com EXPIRAT
Fax 0364/143446
RM Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an

28.02.2013 RM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
483 POP OLIVIU GRIGORE, Braşov Braşov 24.02.2012 RM,RIM,BM,EA Certificat de
Str. Făgetului, nr. 33, înregistrare
Tel. 0720540045 valabil 5 ani
Email oliviupop@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
484 RĂDULESCU MARIA SIMONA Brăila Brăila 24.02.2012 RIM,BM Certificat de
Str. Anton Pann, nr. 3, bl. AD3, sc. 1, et. Temporar înregistrare
1, ap. 8, valabil 1 an
Tel. 0239/672674, 0744687249 CERTIFICAT
Email simonaarad108@gmail.com EXPIRAT

251
252
485 BUCUR ILIE, Craiova Dolj 24.02.2012 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Dezrobirii, nr. 131, bl. G24, sc. A, înregistrare
et. 4, ap. 9, valabil 5 ani
Tel. 0745127287
Email bucur_il@yahoo.com, RA,RS Certificat de
applisys@yahoo.com Temporar înregistrare
Fax 0251/417556 valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM,BM Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

252
253
486 NELU CORNELIU ILIE Piteşti Argeş 24.02.2012 RM,RIM,BM,RS Certificat de
Str. Nicolae Labiş, nr. 6, bl. D1, sc. A, înregistrare
et. -, ap. 2, valabil 5 ani
Tel. 0348410564, 0723058873
Email corneliuilie@yahoo.com, RA Certificat de
iliecorneliu@gmail.com Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM,BM,RS Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

253
254
487 BEU MIHAELA-TEODORA Cluj Cluj 24.02.2012 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Calea Dorobantilor, nr. 99-101, ap. 32 Napoca înregistrare
tel. 0749064067 valabil 5 ani
fax: 0264 460851
Email : mihaela.beu@mabeco.ro RS Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
488 IZABELA - MARIANA Craiova Dolj 24.02.2012 RIM, EA Certificat de
ŞTEFĂNESCU înregistrare
Str. Calea Bucureşti, nr. 42, bl. P4, sc. 1, valabil 5 ani
et. 9, ap. 51,
Tel. 0724317039
Email izabela_stefanescu@yahoo.com 09.10.2014 RM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RIM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

254
255
489 SC SEARCH GREEN Iaşi Iaşi 24.02.2012 RM,RIM,BM,EA Certificat de
MANAGEMENT SRL înregistrare
Sos.Arcu, nr. 74, Mansarda valabil 5 ani
Tel 0232/210213; 0732082422 CERTIFICAT
Email proiecte.mediu@yahoo.com EXPIRAT
490 DAU TUDOR VASILE Iaşi Iaşi 24.02.2012 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Cerchez, nr. 4E înregistrare
Tel. 0748709970 valabil 5 ani
Email tudor_dau@yahoo.com CERTIFICAT
Fax 0332/430265 EXPIRAT

491 PETRIŞOR ION Craiova Dolj 24.02.2012 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, bl. V2, sc. 1, înregistrare
et. 5, ap. 30, valabil 5 ani
Tel. 0745127276
Email petrisor.nelu@yahoo.com Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017
492 SC M & S ECOPROIECT SRL Cluj Cluj 24.02.2012 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Georg Friedrich Hegel, nr.9, ap.1 Napoca înregistrare
Telefon: 0745-540.970,0745-542.701 valabil 5 ani
0364/102752
Email ms.ecoproiect@gmail.com Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.07.2017

255
256
493 PANTILIMON TEODOR GEORGE Focşani Vrancea 24.02.2012 RIM Certificat de
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, bl. 7, sc. 1, înregistrare
et. 1, ap. 3, valabil 5 ani
Tel. 0237/238719, 0743 344 054
Email teoo_george@yahoo.com RM,BM,EA Certificat de
Temporar înregistrare
valabil 1 an

28.02.2013 RM,BM,EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

29.05.2014 RM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat valabil 1 an

EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM,BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

21.10.2016 RM,BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

256
257
30.06.2017 RIM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM,BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

494 SC BIOCOMBMED SRL Iaşi Iaşi 24.02.2012 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
Str. Titu Maiorescu, nr. 24B, bl. H4, sc. Temporar înregistrare
-et. 2, ap. 4, valabil 1 an
Tel. 0721231983 CERTIFICAT
Email racon38@yahoo.com EXPIRAT
495 IANCU MARIANA Buzău Buzău 24.02.2012 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Luminii, nr. 55, Temporar înregistrare
Tel. 0752209969 valabil 1 an
Email ianculuminii@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

257
258
496 BUTUFEI MIHAELA Târgovişte Dâmboviţa 24.02.2012 RM,RIM Certificat de
Str. Radu Popescu, nr. 4 bl.28, sc A, ap. Temporar înregistrare
37, temporar
Tel. 0762133014 valabil 1 an
Email mihaela_butufei@yahoo.com CERTIFICAT
butufei@rambol.com EXPIRAT

03.02.2016 RM,RIM, EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare RM,RIM, EA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017
497 Institutul National de Cercetare Bucureşti Bucureşti 19.09.2012 RIM, BM, RA Certificat de
Dezvoltare pentru Metale si Resurse înregistrare
Radioactive- ICPMRR, Bucureşti valabil 5 ani
B-dul Carol, nr. 70, Sectorul 2 CERTIFICAT
Tel. 0213152341, 0214202741 EXPIRAT
Email gh.crutu@icpmrr.ro
Fax 0213131258

258
259
498 DELIMART LAURA ANDREEA Târgoviste Dîmbovița 19.09.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Colonel Dumitru Băltărețu, nr.58 Temporar înregistrare
Tel. 0769668853 temporar
Email d_laura_andreea_@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
04.02.2016

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

259
260
499 FLORESCU FLORIN-CLAUDIU Joița Giurgiu 19.09.2010 RM, RIM, BM Certificat de
Str Primăverii, nr. 114 A, Temporar înregistrare
Tel. 0766499843 temporar
Email claudiu.florescu@blominfo.ro valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RM, RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
04.02.2016

260
261
500 POP EUGENIA IZABELA, Cluj- Cluj 19.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. Napoca Temporar înregistrare
56, ap. 2b temporar
Tel. 0742803199, 0733110131 valabil 1 an
Email izabellaranete@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM, EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014
501 PEREŞ COSMINA OCTAVIA, Cluj- Cluj 19.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Tulcea, nr. 6, bl. M1, ap. 32 Napoca înregistrare
Tel. 0745362189 valabil 5 ani
Email cosmina_peres@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

261
262
502 DRUGĂ (CAZACU) MARIANA Zimnicea Teleorman 19.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Împăratul Traian, nr. 165 Temporar înregistrare
Tel. 0729097969 temporar
Email marinacazacu79@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

30.06.2017 RM, RIM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

262
263
503 NECȘULESCU DIANA ELENA Cîmpulung Argeş 19.09.2012 RM, RIM Certificat de
Str. Cuza Vodă, nr. 61 Muscel Temporar înregistrare
Tel. 0727133844 temporar
Email necsulescu.diana@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

29.05.2014 RIM,EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RIM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

263
264
504 STOICESCU ILEANA XENIA, Ploiești Prahova 19.09.2012 RM, RIM Certificat de
Boldesti Scaeni Temporar înregistrare
Str. Timotei Cipariu, nr.4, bl.35H, et.3, temporar
ap.10 valabil 1 an
Tel.0729129309 CERTIFICAT
Email xenia.stoicescu@yahoo.com EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

29.05.2014 BM temporar Certificat de


înregistrare
temporar
valabil 1 an
Evaluare RM, RIM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare BM temporar Certificat de


reînnoire înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

264
265
Evaluare RM, RIM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
04.02.2016

Evaluare BM temporar Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data RIM Certificat de
01.07.2017 înregistrare
valabil 5 ani

265
266
505 GRECU (Căldăraru) COSTELA București - 19.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
AURELIA, înregistrare
Str. Aleea Ciucea nr. 4, bl. P18, sc.2, valabil 5 ani
et.2, ap.23
Tel. 0740843041 BM Certificat de
Email aurelia.ecc@gmail.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
20.09.2017
506 LOREDANA-MIHAELA CANTEMIR Iaşi Iaşi 19.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Sfântul Lazăr, nr. 1, bl. Ghica Vodă, înregistrare
sc. 1B, et. 6, ap. 35 valabil 5 ani
Tel. 0752005344 CERTIFICAT
Email loredana_cantemir@yahoo.com EXPIRAT

507 SC AMBIENT URBAN SRL, Razvad Dâmboviţa 19.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Luca, nr 3 Temporar înregistrare
Tel. 0727323858, 0723882606 temporar
Email ambienturban@gmail.com, valabil 1 an
madalina.savoiu@blominfo.ro CERTIFICAT
Fax 0345100448 EXPIRAT

266
267
508 SC ECOGEOMEDIA CONSULTING Bucureşti - 19.09.2012 EA Certificat de
SRL, înregistrare
Str. Calea Crângaşi, nr. 30, bl. 50, sc. B, valabil 5 ani
et.9, ap.63, Sectorul 6 CERTIFICAT
Tel. 0212214405 EXPIRAT
Email
laurentiu.mocanu@ecogeomedia.ro
Fax 0212214405

509 ONICIUC VIOREL MARIUS, Rădăuţi Suceava 19.09.2012 RM, EA Certificat de


Str. Ion Nistor, nr. 7E înregistrare
Tel. 0740530059 valabil 5 ani
Email oniciuc_viorel@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

267
268
510 SC PROMINEX GRUP SRL, Negreşti Satu Mare 19.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Mihai Eminescu, nr. 3 Oaş Temporar înregistrare
Tel. 0261853750 temporar
Email office@prominexgrup.ro, valabil 1 an
prominexgrup@gmail.com CERTIFICAT
Fax 0261853750 EXPIRAT

21.11.2013 RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

RIM, BM, EA Certificat de


înregistrare
valabil 5 ani
511 NEMETI MONICA EVA, Negreşti Satu Mare 19.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Mihai Eminescu, nr. 3 Oaş Temporar înregistrare
Tel. 0751811757 temporar
Email nemeti_monika@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
21.11.2013 RM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

RIM, EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

268
269
512 SC DIRECT SERVICE ECOLOGICS Marghita Bihor 19.09.2012 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de
SRL , EA înregistrare
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 257 Temporar temporar
Tel. 0265318306 valabil 1 an
Email info@directservice-ro.com CERTIFICAT
Fax 0265318671 EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de


EA înregistrare
Temporar temporar
valabil 1 an

05.03.2015 RM, RIM, BM, RA, RS, Certificat de


Reînnoire EA înregistrare
certificat Temporar temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
513 ALINA MARIA ANDREEA MARINA, Baia Mare Maramureş 19.09.2012 RM, RIM Certificat de
Str. Aleea Dobrogei, bl. 4, sc. 2, ap. 38 Temporar înregistrare
Tel. 0743613117 temporar
Email alina_marina1988@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
514 BUTELANC ANDREI HORATIU, Oradea Bihor 19.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Decebal, nr. 42, bl. C26, et. 5, ap. 17 Temporar înregistrare
Tel. 0740141154 temporar
Email horatiu@responsabildemediu.ro valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

269
270
515 ANGELA VIŞAN, Măgurele Ilfov 19.09.2012 RIM Certificat de
Str. Deal, nr. 94, cart. Varteju înregistrare
Tel. 0722237795 valabil 5 ani
Email visangie@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
516 BĂRBULESCU ANDRONELA, Ploieşti Prahova 19.09.2012 RIM, BM Certificat de
Str. Aleea Strunga, nr. 6, bl. 40, sc B, înregistrare
etaj 1, ap. 24 valabil 5 ani
Tel. 0723490233; 0723537015 CERTIFICAT
Email andronela.barbulescu@conpet.ro, EXPIRAT
andronela_barbulescu@yahoo.com
RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
517 SC GREMLIN COMPUTER SRL Constanţa Constanţa 20.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Industrială, nr. 9, Clădirea 3A Temporar înregistrare
Tel. 0214670163 temporar
Email valabil 1 an
simona.dumitrescu@gremlincom.ro CERTIFICAT
Fax 0214670162 EXPIRAT

270
271
518 PESCARU EMILIA Bucureşti Bucureşti 20.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Pricopan, nr. 18, bl. 34, sc.1, et. 6, Temporar înregistrare
ap. 52, Sectorul 5 temporar
Tel. 0722239525, 0745250047 valabil 1 an
Email p_emilia2001@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM, BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
09.10.2014 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
24.11.2014

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
04.02.2016

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

271
272
519 SC COMIRO SRL Vaduri, Neamţ 20.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Postăvarului, nr. 7 com. înregistrare
Tel. 0233231361 Alexandru valabil 5 ani
Email - cel Bun
Fax 0233231361 Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.02.2018
520 CINTIŢĂ CONSTANTIN Piatra Neamţ 20.09.2012 RIM, BM Certificat de
Str. Elena Cuza, nr. 12(B) Neamţ înregistrare
Tel. 0233233052, 0720745499 valabil 5 ani
Email cintitaconstantin@yahoo.com CERTIFICAT
RM, EA EXPIRAT
Temporar
Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

29.05.2014 RM, EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

272
273
521 TOROK IOAN Odorheiu Harghita 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Sfântu Ioan, nr. 49, ap. 12 Secuiesc înregistrare
Tel. 0266213810, 0742819149 valabil 5 ani
Email janos.torok12@g-mail.com
RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.02.2018
522 PASCARIU ADINA, Botoşani Botoşani 20.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Ale. Slt. Ioan Frunzetti, nr. 5, sc. B, Temporar înregistrare
et. 4, ap. 17 temporar
Tel. 0768784379, 0231515010 valabil 1 an
Email adinapascariu@yahoo.com CERTIFICAT
Fax 0231515010 EXPIRAT

273
274
523 SC TAM TAM ADVERTISING, Bucureşti Bucureşti 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Splaiul Independenţei, nr. 2J, Temporar înregistrare
Sectorul 3 temporar
Tel. 0744707014 valabil 1 an
Email tamtam.hidro@yahoo.com CERTIFICAT
Fax 0351454001 EXPIRAT

21.11.2013 RM, RIM, BM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
524 CRUCERU MIHAI, Târgu-Jiu Gorj 20.09.2012 RIM, BM Certificat de
Bd. Constantin Brâncuşi, bl. 12, sc. 1, et. Temporar înregistrare
3, ap. 9 temporar
Tel. 0766567521 valabil 1 an
Email cruceru@utgjiu.ro CERTIFICAT
Fax 0253214462 EXPIRAT

525 POPESCU CRISTINEL, Târgu-Jiu Gorj 20.09.2012 RIM, BM Certificat de


Str. Ştefan Cel Mare, nr. 56 Temporar înregistrare
Tel. 0723647455 temporar
Email cristi67pop@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

274
275
526 NĂSTASE RADU LUCIAN, Bacău Bacău 20.09.2012 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Frasinului, nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 2, Temporar înregistrare
ap. 5 temporar
Tel. 0234584273, 0766544342, valabil 1 an
0740597976 CERTIFICAT
Email adunastase@yahoo.com EXPIRAT

275
276
527 SC ARTEGO SA Târgu-Jiu Gorj 20.09.2012 RA, RS Certificat de
Str. Ciocarlau, nr. 38 Temporar înregistrare
Tel. 0253226444, 0253226445 temporar
Email - valabil 1 an
Fax 0253226140, 0253226067 CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 RA, RS Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
Certificat de
05.03.2015 RA, RS
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RA, RS Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
temporar
19.05.2016
valabil 1 an
Reînnoire
certificat cu data
20.05.2016
Certificat de
Evaluare RA, RS
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

276
277
528 SC INTACT SERV SRL, Brăila Brăila 20.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Mihail Sebastian, nr. 20 Temporar înregistrare
Tel./fax 0239611567, temporar
Mobil 0723282021, 0765605434 valabil 1 an
Email office@intactserv.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

29.05.2014 RM, RIM, BM, EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM, RIM, BM, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

277
278
529 CORCHEŞ IOANA ŞTEFANIA, Alba Iulia Alba 20.09.2012 EA Certificat de
Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 6 Temporar înregistrare
Tel. 0720530825 temporar
Email ioanacorches@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

21.11.2013 EA Certificat de
inregistrare
valabil 5 ani
530 SPĂTARESCU IRINA, Iaşi Iaşi 20.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Argeş, nr. 5, bl. 1215, sc. D, et. Temporar înregistrare
Parter, ap. 1 temporar
Tel. 0741131375 valabil 1 an
Email irinaspatarescu@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

531 NICOLAE IOAN PASCOVICI Drobeta Mehedinţi 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Iuliu Maniu, nr. 28, bl. 2, sc. 4, et. 1, Turnu înregistrare
ap. 8 Severin valabil 5 ani
Tel. 0746248413
Email pascovici.nonu@yahoo.com
30.06.2017 EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani

Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
21.09.2017

278
279
532 TUDORA MAVRODIN Constanţa Constanţa 20.09.2012 RM, RIM, BM, EA Certificat de
Str. Tomis, nr. 313, bl. 2A, sc. A, et. 2, înregistrare
ap. 9 valabil 5 ani
Tel. 0341429216, 0723509366 CERTIFICAT
Email tudoramavrodin@yahoo.com EXPIRAT

533 SC AGRONET INFO SRL Piteşti Argeş 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Armand Călinescu, nr.44, corp B, înregistrare
et.1, camera 2 valabil 5 ani
Tel. 0722260364, fax: 0248 661031
Email ionescumariana22@yahoo.com RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
16.02.2018
534 BUHOCIU ANDREEA DIANA, Constanţa Constanţa 20.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Tulcea, nr. 2, bl. 2B, sc. A, et. 5, ap. înregistrare
22 valabil 5 ani
Tel. 0729559227 CERTIFICAT
Email buhociu_andreea@yahoo.com EXPIRAT

279
280
535 CHINCEA ILIE, Reşita Caraş- 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 26 Severin înregistrare
Tel. 0355429276, 0745305623 valabil 5 ani
Email ilie.chincea@gmail.com
Evaluare RM, RIM, BM, RA Certificat de
reînnoire înregistrare
30.06.2017 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
21.09.2017
536 ENACHE BOGDAN PETRU, Întorsura Covasna 20.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Ciucaş, bl. 10, sc. F, et. 2, ap. 9 Buzăului Temporar înregistrare
Tel. 0267344131, 0762045112 temporar
Email enache_bgdn@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
537 RUSEI PETRU RADU, Feldioara Braşov 20.09.2012 RM, EA Certificat de
Str. Brazlor, bl. 20, ap. 3 Temporar înregistrare
Tel. 0766672164 temporar
Email ruseipetru@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
538 GONŢEA GHEORGHE, Bran, sat Braşov 20.09.2012 RM, RIM, EA Certificat de
Str. Dr. Iancu Gonţea, nr. 66 Şimon Temporar înregistrare
Tel. 0742003893 temporar
Email gontea_george@yahoo.com valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

280
281
540 SC TOPFIN CONSULTING SRL, Bucureşti Bucureşti 20.09.2012 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Str. Pecineaga, nr. 3, bl. 28A, sc. 1, Temporar înregistrare
Parter, ap. 3 temporar
Tel. 0213184459, 0722844022 valabil 1 an
Email m.toti@icpa.ro CERTIFICAT
Fax 0213184349 EXPIRAT

541 SC SNIF PROIECT SRL Târgovişte Dâmboviţa 20.09.2012 RIM, BM Certificat de


Str. Calea Domnească, nr. 53, cod înregistrare
130167 valabil 5 ani
Tel. 0245210170, 0374034383 CERTIFICAT
Email snifproiectt@yahoo.com EXPIRAT
Fax 0245210170
RM, RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
542 BĂDESCU IULIA SIMONA Urziceni Ialomiţa 28.02.2013 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Eroilor, nr. 12, bl 103, sc 1, et 1, ap înregistrare
4 valabil 5 ani
Tel. 0733202730
Email iulia_badescu@yahoo.com Evaluare RM,RIM, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018

281
282
543 BULIMAR LAURENŢIU Bucureşti - 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Drumul Taberei, nr. 25, bl Z48, sc 1, înregistrare
et 3, ap 19, sector 6 valabil 5 ani
Tel. 0314253023/0722575687
Email laurentiubulimar@yahoo.com Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de
Fax -0314253024 reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
544 MĂRĂCINEANU GELU AGAFIEL Ploieşti Prahova 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Petru Maior, nr. 9, înregistrare
Tel. 0744357137 valabil 5 ani
Email maracineanu_gelu@yahoo.com
Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
545 SC CRIROS GROUP SRL Ploieşti Prahova 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Industriei, nr. 38, înregistrare
Tel. 0752033771, 0752033778 valabil 5 ani
Email soffice.crirosgroup@yahoo.com CERTIFICAT
Fax 0344814761 EXPIRAT

RS,EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

282
283
546 AVRAM VIORICA Ploieşti Prahova 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Intrarea Gorniştilor, nr. 2, bl. 141l et. înregistrare
3 ap 16 valabil 5 ani
Tel. 0721 230 840 CERTIFICAT
Email vioricavram@yahoo.com EXPIRAT

547 BRÎNZEA DRAGOŞ EUGEN Buzău Buzău 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Str Unirii, bl H1, et 3, ap 12 Temporar înregistrare
Tel . 0238413112/0741 571 093 temporar
Fax - valabil 1 an
Email:
dragbrin@yahoo.com/brinzea.dragos@ 29.05.2014 RM,RIM,BM,RA Certificat de
gmail.com Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

03.02.2016 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

283
284
548 RADU MARCEL Baia Mare Maramureş 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Bld. Traian, nr. 8 ap. 10 , Temporar înregistrare
Tel . 0742 130 104 temporar
Email radu57marcel@yahoo.com valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
549 SC METAL CONSTRUCT Bucureşti Bucureşti 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA,RS Certificat de
CONSULTING SRL Temporar înregistrare
Str. Intrarea Tipografiei, nr. 6, et 5, temporar
sector 6 valabil 1 an
Tel. 021 316 0828 CERTIFICAT
Email office@mtlcon.ro EXPIRAT
Fax 0213160825

550 PURCARU STAMIN ION Ilfov Ilfov 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Temporar înregistrare
Sat Afumaţi, str. Alunului, nr 3 temporar
Tel . 0742 130 206 valabil 1 an
Email ion_purcaru@yahoo.com
29.05.2014 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

284
285
551 ŞERBĂNOIU GEORGETA TATIANA Deva Hunedoara 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA,RS Certificat de
Str Ciprian Porumbescu, bl 18, sc C et. Temporar înregistrare
Parter, ap. 26 temporar
Tel . 0724620165/0745458059 valabil 1 an
Email serbanoiugeta@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
552 IVAN MARIAN Braşov Braşov 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Aleea Mimozei nr. 3, bl 79, sc A, et 1, ap Temporar înregistrare
8 temporar
Tel . 0268324943/0740092258 valabil 1 an
Fax 268512240 CERTIFICAT
Email imarianro@gmail.com EXPIRAT
553 SANDOR MARIUS Oradea Bihor 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
Str. Crişan nr 4, Oradea, jud Bihor Temporar înregistrare
Tel 0722424000 temporar
Email marius.sandor@incinerator.ro valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

285
286
554 TROFIM CORINA Tulcea Tulcea 28.02.2013 RM,RIM,BM,EA Certificat de
Str. Podgoriilor nr. 57, bl. B, sc. B, et. 1 Temporar înregistrare
ap 4 temporar
Tel . 0240524774/ 0747042060 valabil 1 an
Email corina.trofim@gmail.com
corina.trofim@aquaservtulcea.ro 29.05.2014 RM,RIM,BM,EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM,BM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM,BM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM,RIM,BM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018

286
287
19)
555 BADEA GIORGIANA MARIA fosta Tulcea Tulcea 28.02.2013 RM,RIM,EA Certificat de
Ghigu) Temporar înregistrare
Str. Izvorului nr. 6, Bl. 2, Sc a, et. 2 ap. temporar
10 valabil 1 an
Tel . 0755078540
Email badeagiorgianamaria@gmai.com 29.05.2014 RM,RIM,EA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
Certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM,EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

15.02.2018 RM,RIM,EA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

287
288
556 NICOLĂESCU OANA ANDREEA , Slatina Olt 28.02.2013 RM, Certificat de
Str. Mănăstirii nr. 5 Temporar înregistrare
Tel . 0766 535201 temporar
Email n_oana_andreea@yahoo.com valabil 1 an

RIM,BM Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
CERTIFICAT
EXPIRAT

29.05.2014 RM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

288
289
557 SC ARHIGRAF SRL Targu Mureş 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Sat Călușeri, nr. 252, com. Ernei Mureş înregistrare
Tel. 021 316 0828 valabil 5 ani
Mobil 0722505316
Fax 0265261187 RA, RS, EA Certificat de
Email office@arhigraf.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

29.05.2014 RA, RS, EA Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
Certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RA, RS, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RA, RS, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

289
290
Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
și
16.02.2018 RA, RS, EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
558 SC Civitas Proiectare SRL, Cluj Cluj 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str.Artelor nr.5, Napoca Temporar înregistrare
Tel. 021 316 0828 temporar
Tel 0735777779 valabil 1 an

29.05.2014 RM,RIM,BM Certificat de


Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

290
291
559 SOPORAN VASILE FILIP Cluj Cluj 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Camil Petrescu nr. 32 Napoca înregistrare
Tel . 0364119234/ 0723300045 valabil 5 ani
Fax 0264592055 CERTIFICAT
Email vfsoporan@gmail.com EXPIRAT

RS Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
560 SC PHOEBUS ADVISER SRL Timişoara Timiș 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA,EA Certificat de
Str.Chisodei nr 75, înregistrare
Tel. 0720101706 valabil 5 ani
Email aurapomparau@yahoo.com
RS Temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM,BM,RA,EA Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018

291
292
561 SÎRBE GHEORGHE STĂNICĂ Satu Mare Satu Mare 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Gabriel Georgescu nr. 13 înregistrare
Tel . 040261712100/ 0742 992 039 valabil 5 ani
Fax 0261 712100
Email sirbestanica@yahoo.com Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
562 SC GEOFFAN EXPERT CONSULT Bucuresti - 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
SRL înregistrare
Str. Veteranilor nr. 18 Bl. R5C Sc 2 Ap. valabil 5 ani
23, sector 6
Tel. 0745195744 RS Temporar Certificat de
Fax: 0378/107226 înregistrare
Email: geoffan@ymail.com temporar
office@geoffan.ro valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018

292
293
563 SC EUROTOTAL COMP SRL Bucuresti - 28.02.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Sfanta Maria nr. 1 Bl.104A Sc A Et înregistrare
5 Ap. 33, sector 1 valabil 5 ani
Tel. 0216661149
Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
Fax 0216661149 reînnoire înregistrare
Email eurototal@yahoo.com, 15.02.2018 valabil 5 ani
eurototalcomp@eurototal.eu Reînnoire
certificat cu data
01.03.2018
564 SC EUROSUN MANAGEMENT & Bucuresti - 28.02.2013 RM,RIM,BM,EA Certificat de
CONSULTING, înregistrare
Splaiul Independentei nr. 202 Bl.2 Sc 1, temporar
Parter Ap. 4 sector 6 valabil 1 an
Email: office@eurosun.ro CERTIFICAT
Tel 0731187289 EXPIRAT

565 BÎRLĂ MIRELA RODICA Ploiesti Prahova 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de


Str. Lupeni nr. 7 bl M5 et 1 ap 3 înregistrare
Tel . 0723327456 valabil 5 ani
Email rodica.birla@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
566 MIJA MARIA Bucuresti - 28.02.2013 RM,RIM,BM,RA,RS Certificat de
Bd Basarabia nr. 238 bl My5 sc A et 6 temporar înregistrare
ap 16 , sectorul 3 temporar
Tel .0744 332 403 valabil 1 an
Email mariamija@ymail.com CERTIFICAT
EXPIRAT

293
294
567 SC AECOM Inginieria SRL Bucureşti - 15.05.2013 RM,RIM,BM, EA Certificat de
Str. Polonă nr. 68-72, sector 1 înregistrare
Tel. 021 316 11 63 valabil 5 ani
Fax 021 316 11 68
www.aecom.com RA,RS Certificat de
temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
568 SC MEGAN 2002 SRL Bucuresti - 15.05.2013 RM,RIM,BM,RA, RS, EA Certificat de
str. Dristorului nr. 91-95, înregistrare
bl.C,et.10,ap.1011, Sector 3 031538, valabil 5 ani
tel. 0040744-35 14 33 CERTIFICAT
Punct de lucru Piteşti, Calea Bucuresti Piteşti Argeş EXPIRAT
nr. 34, bl.U5, et.5,ap.19, Pitesti 110134
Tel. 0040744-35 14 33,
Fax 004 0248 22 12 10, e-mail:
megan2002srl@yahoo.com,
megan2002ro@yahoo.com

294
295
569 STUPARU NOROCEL CEZAR București - 15.05.2013 RM, RIM, BM Certificat de
Str. Izvorul Oltului nr. 9, bl. 22, sc. 1, et. Temporar înregistrare
10, ap. 60, sector 4 temporar
valabil 1 an
Tel mobil 0729 885566
E-mail cezar2876@yahoo.com 29.05.2014 RM, RIM, BM Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
Certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM, RIM, BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

15.02.2018 RM, RIM, BM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

295
296
570 SC ENVIRONMENT GM EXPERT Petreşti Vrancea 15.05.2013 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
SRL Temporar înregistrare
Str. Crîngului nr. 186, sat Petreşti, com. temporar
Vânători valabil 1 an
Tel mobil 0735 280 711,
fax 0337 102 136, 29.05.2014 RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de
Email Reînnoire Temporar înregistrare
environmentgmexpert@gmail.com Certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM, RIM, BM, RA, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM, RIM, RA, EA Certificat de


reînnoire înregistrare
21.10.2016 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data BM Certificat de
22.10.2016 Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

296
297
571 PETRO VASILE Constanţa Constanţa 15.05.2013 RM,RIM,BM,RA, EA Certificat de
Str. Arhiepiscopiei nr 26 înregistrare
Tel mobil 0727 161 035 valabil 5 ani
0741 945 154
E-mail petrovasile@yahoo.com Evaluare RM,RIM,BM,RA, EA Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoirea
certificatului cu
data
16.05.2018
572 SC ANCLOMAR SRL Rm.Vâlcea Vâlcea 15.05.2013 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Rozelor nr. 2, ap. 4 Temporar înregistrare
temporar
Tel mobil 0744 549 102 valabil 1 an
E-mail anclomar@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT
573 CĂLĂTOIU ZOIŢA Constanţa Constanţa 15.05.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Pescarilor nr. 39, bl FZ10, sc. B, et. înregistrare
3, ap. 10 valabil 5 ani
Tel mobil 0722 316 108
E-mail zoitacalatoiu@hotmail.com Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoirea
certificatului cu
data
16.05.2018

297
298
574 BĂLĂCEANU COSTESCU EUGENIA Constanta Constanta 15.05.2013 RM,RIM,BM,RA Certificat de
DORINA înregistrare
Str. Primăverii nr. 6, bl. ST6, sc. B, et. 6, valabil 5 ani
ap. 53
Tel mobil 0727 780 270 Evaluare RM,RIM,BM,RA Certificat de
E-mail jbalaceanu@gmail.com reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoirea
certificatului cu
data
16.05.2018
575 CATĂNICIU MIRABELA MARIA Braşov Braşov 15.05.2013 RM, RIM, BM, RA Certificat de
Str. Lanii nr. 34, etj IV. ap.58 înregistrare
Brasov, judetul Braşov valabil 5 ani
Tel mobil 0726173383
E-mail mirabela.cataniciu@gmail.com 05.03.2015 EA temporar Certificat de
înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
576 SC INCERC PROIECT SA Timişoara Timiş 15.05.2013 RIM,BM Certificat de
Str. Aleea Inului nr. 1, ap. 6 înregistrare
Punct de lucru valabil 5 ani
Str. Constantin Mille, bl. 3, ap 39, Petroşani Hunedoara
Petroşani
Tel. 0254 246 520
Fax 0254 546 520
E-mail incercproiect@yahoo.com

298
299
577 BOTA CLAUDIA IOANA Turda Cluj 15.05.2013 RM, BM, RA Certificat de
Str. Ştefan cel Mare nr. 57, ap. 2 Temporar înregistrare
temporar
Tel mobil 0744 599 897 valabil 1 an
E-mail clau_bota@yahoo.com
29.05.2014 RM, BM, RA Certificat de
Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
578 SC ENVIRONMENTAL GLOBAL Bucureşti - 15.05.2013 RM RIM, BM Certificat de
SOLUTION SRL Temporar înregistrare
Str. Istriei nr. 10, bl. 19, sc. C, et. 7, ap. temporar
83, sector 3 valabil 1 an
Tel 021 320 31 33 CERTIFICAT
Tel mobil 0744 392 443 EXPIRAT
Fax 021 320 31 33
E-mail office@idealconsulting.ro 19.05.2016 RM RIM, BM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM RIM, BM Certificat de


reînnoire temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

299
300
579 SC MARELI LEXCONT SRL Bucureşti Bucureşti 15.05.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Bdul Decebal nr. 13, bl. S15, parter, temporar înregistrare
Sector 3 temporar
valabil 1 an
Tel mobil 0744 606 768 CERTIFICAT
E-mail rlrnaenache73@yahoo.com EXPIRAT

580 POPESCU MIRCEA CRISTIAN Bucuresti Bucuresti 15.05.2013 RIM Certificat de


Str. Aleea Radaseni nr. 5, bl. 19, sc. 1, înregistrare
et. 3, ap. 12, sector 5 valabil 5 ani

Tel mobil 0731 799 881 RM, BM Certificat de


E-mail mircea.popescu@intergroup.ro temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
581 MORARU MIHAIŢĂ Bucureşti Bucureşti 15.05.2013 BM Certificat de
Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 1, et. 9, ap. înregistrare
58, sector 4 valabil 5 ani

Tel. 021 436 06 92


Tel mobil 0752 161 418 RM , RIM Certificat de
Fax 021 436 06 65 Temporar înregistrare
E-mail mihai.moraru@yahoo.com temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

300
301
582 SC RSK ROMÂNIA SRL Bucureşti Bucureşti 21.11.2013 RM,RIM,BM, RA,RS Certificat de
Str.Sevastopol nr.13-17,Diplomat Temporar înregistrare
Bussines Center, et 1, ap 109, sector 1 temporar
valabil 1 an
Tel/Fax 021 313 0598 CERTIFICAT
E-mail: mcotorobai@rskgroup.ro EXPIRAT

EA Certificat de
înregistrare
valabil 5 ani
583 SC GREEN HIDROFOR SRL, Baia Baia Sprie Maramureş 21.11.2013 RM,RIM,BM Certificat de
Sprie, str Forestierului, nr 213 înregistrare
valabil 5 ani
Tel. 0724 264 482
E-mail: maracineanu_gelu@yahoo.com

584 IVAN COSMIN Timişoara Timiş 21.11.2013 RM,RIM, BM Certificat de


Str.Sextil Puşcariu nr.11, bl E10,sc D, et Temporar înregistrare
3, ap 13 temporar
valabil 1 an
Tel. 0723561315 CERTIFICAT
E-mail cosmin.ivan70@gmail.com EXPIRAT

301
302
585 SC GERASEP PROIECT SRL, Ploiesti Prahova 21.11.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str.Piata Victoriei nr.4, bl CCVest, sc D, Temporar înregistrare
et 3, ap 91 temporar
Tel. 0244 471965 valabil 1 an
Fax 0344 816959
E-mail: gerasepproiect@gmail.com 05.03.2015 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
06.03.2016

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

302
303
586 MITU FELICIA CARMEN Bucureşti - 21.11.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Sos Colentina nr. 74, bl 110, sc 2, et 3, Temporar înregistrare
ap 59, sector 2 temporar
valabil 1 an
Tel. 0726247750 CERTIFICAT
E-mail felimitu@yahoo.com EXPIRAT

16.07.2015 RM,RIM, BM, RA Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
15.02.2018 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
16.02.2018
587 MEGAN SILVIU Baile Caraş 21.11.2013 RM,RIM, BM, RA,EA Certificat de
Str Trandafirilor nr.42, bl 18 A, sc B, et Herculane Severin înregistrare
1, ap 4 valabil 5 ani
Tel. 0745592881
E-mail silviu13g@yahoo.com

303
304
588 SC MANAGEMENT CONSULTING Constanţa Constanţa 21.11.2013 RM,RIM, BM, EA Certificat de
SRL, înregistrare
Str.Nicolae Iorga nr.9 valabil 5 ani
Tel. 0723 874480
Fax 0341-804962 RA,RS Certificat de
pagina web: www.evaluari-mediu.ro Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
589 IMRE LENKE Gilău Cluj 21.11.2013 RM,RIM, BM Certificat de
Str.Principală nr. 1266,comuna Gilău înregistrare
valabil 5 ani
Tel. 0746967965;0744782865
E-mail imre_lenke@yahoo.com RA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
590 SC MEDIU DES CONSULTING SRL, Curtea de Argeş 21.11.2013 RIM, BM, RA,EA Certificat de
Str.Basarabilor bl E21, sc A, et 4, ap 10 Argeş înregistrare
valabil 5 ani
Tel. 0766 542 439
E-mail: margstanca@yahoo.com RM Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

304
305
591 CEPLINSCHI GHERGHINA Tulcea Tulcea 21.11.2013 RM,RIM, BM Certificat de
Str. Gavrilov Corneliu nr.144, Bl.E1, Sc Temporar înregistrare
A, ap.4, temporar
Tel. 0751338220 valabil 1 an
E-mail gina.nicu@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

592 BANU CONSTANTIN Timişoara Timiş 21.11.2013 RM,RIM, EA Certificat de


Str.Dunărea nr. 16 Temporar înregistrare
temporar
Tel. 0744635062 valabil 1 an
E-mail bioscban@yahoo.com CERTIFICAT
EXPIRAT

305
306
593 SC ENVIRO QUALITY CONCEPT Constanţa Constanţa 21.11.2013 RM,RIM, BM, EA Certificat de
SRL, înregistrare
Bdul Al Lăpuşneanu nr.100, bl AL2, sc valabil 5 ani
B et 4, ap 29,
Tel. 0766 401197 RA, RS Certificat de
Fax 0241 511771 Temporar înregistrare
E-mail: office@enviroconcept .ro temporar
valabil 1 an

05.03.2015 RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
Evaluare
reînnoire RA Certificat de
03.02.2016 Temporar înregistrare
Reînnoire temporar
certificat cu data valabil 1 an
06.03.2016

Evaluare RA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

306
307
594 SC CORNEL & CORNEL TOPOEXIM Bucuresti Bucuresti 21.11.2013 RM,RIM, BM, EA Certificat de
Str.I.P. Ceaicovsski nr.9, et 1, ap 16, Temporar înregistrare
sector 2 temporar
Tel/Fax: 021 220.40.02; valabil 1 an
021 221.82.98; 021 221.83.77 CERTIFICAT
E-mail: cc@topoexim.ro EXPIRAT
595 ARMEANU CRISTINA ADRIANA Constanţa Constanţa 21.11.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Oraș Ovidiu, str. D, nr.34 Temporar înregistrare
temporar
Tel. 0721209999 valabil 1 an
E-mail: armeanucristina@yahoo.com
05.03.2015 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Reînnoire Temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
03.02.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
06.03.2016

Evaluare RM,RIM, BM, RA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
01.07.2017

307
308
596 CĂLINOIU DUMITRU Targovişte Dâmboviţa 21.11.2013 RM,RIM, BM, RA Certificat de
Str. Nicolae Bălcescu nr. 24 Bl.3 E, ap. înregistrare
7, valabil 5 ani
Telefon 0744 3615 33
E-mail: calinoiu.dumitru@yahoo.com

597 SC IC PROTECT CONSULT SRL Cluj Cluj 21.11.2013 RM,RIM,BM, Certificat de


Str.Gheorghe Dima nr.26, bl 5L, sc 1, et Napoca Temporar înregistrare
0, ap 1 temporar
Tel. 0740 926 725 valabil 1 an
Tel/Fax 0364 409460 CERTIFICAT
E-mail office@icprotectconsult.ro EXPIRAT
598 TRICĂ CARMEN LENUŢA Bucureşti Bucureşti 21.11.2013 RM,RIM, BM Certificat de
Str.Alexandru Vlahuţă nr.2, bl M50, sc Temporar înregistrare
3, et 2, ap 73, sector 3 temporar
valabil 1 an
Tel. 0742921904 CERTIFICAT
E-mail carmen_trica@yahoo.com EXPIRAT

308
309
599 SC ACCON ENVIRONMENTAL Bucureşti Bucureşti 21.11.2013 BM Certificat de
CONSULTANTS SRL înregistrare
Str.Covasna nr.9, bl F1, sc 2, et 1, ap 13, valabil 5 ani
sector 4
Tel. 072 402 6070 RM,RIM Certificat de
Fax: 031 417 6579 Temporar înregistrare
E-mail: info@accon.ro temporar
cornel.radulescu@accon.ro valabil 1 an

05.03.2015 RM,RIM Certificat de


Reînnoire temporar înregistrare
certificat temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT

309
310
SC GLOBAL INNOVATION București Bucuresti 29.05.2014 RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de
600 SOLUTION SRL Temporar înregistrare
Str. Calea Floreasca, nr.169A, corpA, temporar
biroul 2020 Campus 02, et.4 valabil 1 an
Tel: 021 233 97 23
Fax: 021 233 96 74 Evaluare RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de
E-mail: office@global- reînnoire Temporar înregistrare
innovation.com.ro 16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
19.05.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
18.07.2016

Evaluare RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
30.06.2017 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
19.07.2017
601 SC ECOFIELD SRL București Bucuresti 29.05.2014 RM,RIM,BM, EA Certificat de
Str. Drumul Ghindari, nr. 58F, Ap. 8, er. Temporar înregistrare
1, sector 5, Bucuresti temporar
Tel: 0747763870 valabil 1 an
office@eco-field.ro CERTIFICAT
EXPIRAT

310
311
602 SC CDP ARIS SA Baia Mare Maramureș 29.05.2014 RM,RIM,BM, RA,RS, EA Certificat de
Str Culturii nr. 5 Temporar înregistrare
E-mail: aris@aris.multinet.ro temporar
Telefon 0262 215720 valabil 1 an
Fax 0262 217450
Evaluare RM,RIM,BM, EA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

311
312
603 MANOLE GHEORGHE DANIEL București București 29.05.2014 RM,RIM,BM Certificat de
Str. Dealul Tugulea, nr. 72, bl. G2, sc. 4, Temporar înregistrare
et. 1, ap. 54, sector 6, temporar
Tel: 0727 382 590, 0744 444 712 valabil 1 an
Danielmanole1986@yahoo.com
Evaluare RM,RIM,BM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM,BM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

Evaluare RIM Certificat de


reînnoire înregistrare
15.02.2018 valabil 5 ani
Reînnoire
certificat cu data RM, BM Certificat de
16.02.2018 înregistrare
temporar
valabil 1 an

312
313
604 GRUIANU GEORGIANA București - 29.05.2014 RM,RIM Certificat de
Sos. Mihai Bravu nr. 295, bl. 15, sc. A, Temporar înregistrare
et. 1, ap. 6, sector 3 temporar
Tel: 0727 848 757 valabil 1 an
Email : georgiana_gruianu@yahoo.com
Evaluare RM,RIM Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
17.07.2015

Evaluare RM,RIM Certificat de


reînnoire Temporar înregistrare
21.10.2016 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data
22.10.2016

15.02.2018 RM,RIM Certificat de


Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
605 SC IV ADVANTAGES SOLUTIONS București București 29.05.2014 RM,RIM, RA,EA Certificat de
SRL înregistrare
Str. Constantin Radulescu Motru nr. 13, valabil 5 ani
bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 61, sector 4,
Bucuresti
Tel: 0732 222 009, 021 330 11 95
Fax: 021 330 11 96
ivadvantagesolutions@gmail.com

313
314
606 POP IOAN MIHAI Sfantu Covasna 29.05.2014 RM,RIM,EA Certificat de
Str. Vasile Goldis, nr. 5, bl. 2, et. 5, ap. Gheorghe înregistrare
22, valabil 5 ani
Tel: 0740 201 079
minelpop@yahoo.com
607 SC EURO CONSTRUCT TRADING București București 29.05.2014 RM,RIM,BM, RA Certificat de
98 SRL înregistrare
Str. Razoare, nr. 32, et. 4, lot 12, lot 13, valabil 5 ani
sector 6, Bucuresti
Tel: 0722 674 890 RS, EA Certificat de
vati_vraciu@yahoo.com Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an
CERTIFICAT
EXPIRAT
608 ICHIM MARCEL STEFAN Bucuresti București 29.05.2014 RM,RIM, EA Certificat de
Str. Aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. Temporar înregistrare
9S14, sc. 1, et. 3, ap. 37, sector 6, temporar
Tel: 0742 252 545 valabil 1 an
mac.ichim@yahoo.com
Evaluare RM,RIM, EA Certificat de
reînnoire Temporar înregistrare
16.07.2015 temporar
Reînnoire valabil 1 an
certificat cu data CERTIFICAT
17.07.2015 EXPIRAT
609 SC GEOGRAPHICA Șard, Alba 29.05.2014 RM,RIM,EA Certificat de
TRANSILVANIA SRL Comuna înregistrare
Șard, Comuna Ighiu, nr. 199F, jud. Alba Ighiu valabil 5 ani
Tel: 0745 606 472, 0746 739 504
E-mail: office@geographica-
transilvania.ro

314
315
610 SC MBE MINERAL RESOURCES București București 29.05.2014 RM,RIM,BM Certificat de
SRL înregistrare
Str. Splaiul Unirii nr. 4, „Sitraco Centre valabil 5 ani
Aripa Noua”, bl. B3, tronson 3, et. 6,
birou 6.3, sector 4, Bucuresti
Tel: 0747 127 320
maracineanu_gelu@yahoo.com
611 ILIUŢEANU IRINA MIHAELA Tulcea Tulcea 29.05.2014 RM,RIM Certificat de
Str. Dobrogeanu Gherea, nr.2, bl.C2, înregistrare
sc.B, et. 3, ap.14 valabil 5 ani
Tel: 0752 815 793
E-mail: mauna_irina@yahoo.com BM,EA Certificat de
Temporar înregistrare
temporar
valabil 1 an

03.02.2016 BM,EA Certificat de


Temporar înregistrare