Sunteți pe pagina 1din 99

RETORICÃ ªI TEORIA ARGUMENTÃRII

Lector univ. Silvia S|VULESCU

RETORIC| {I TEORIA ARGUMENT|RII

Note de curs
CUPRINS

Cuvânt înainte / 9

Partea I. Retorica
I. Retorica / 13
II. Curriculum historiae / 25
III. Retorica clasicã / 41
IV. Figurile retorice / 63
V. Glosar de termeni retorici / 87

Partea a II-a. Teoria argument\rii


VI. Argumentarea / 121
VII. Toposuri ºi strategii argumentative / 131
VIII. Logicã ºi limbaj / 139
IX. Tipologia argumentelor / 153
X. Conectori argumentativi / 169
Anexã / 191
CUVÂNT ÎNAINTE

Perspectiva actualã asupra retoricii pune accent pe importanþa


acesteia în cadrul tuturor domeniilor de activitate ºi, mai ales, în cadrul
comunicãrii. Lumea în care trãim este cea a interacþiunii comunicative ºi,
în acest context, studiul retoricii este esenþial în trecerea eficientã de la era
informaþionalã spre era comunicaþionalã.
Cursul de faþã reprezintã o introducere în retoricã ºi teoria
argumentãrii care îºi propune urmãtoarele obiective:
– prezentarea sistemului retoric dintr-o perspectivã istoricã;
– expunerea metodicã a conceptelor de bazã însoþitã de definiþii ºi, în
cele mai multe cazuri, de exemple sau „indicaþii de lecturã“ a termenilor
atribuiþi acestora;
– susþinerea textului prin note mai mult sau mai puþin extinse,
pentru înþelegerea conceptelor de bazã, ºi glosare de termeni pentru
noþiunile specializate;
– o perspectivã diferitã asupra structurii unor cursuri, organizate ca
glosare pentru a facilita consultarea ºi studiul terminologiei retorice;
– stimularea interesului pentru aplicaþii în domeniul retoricii poli-
tice, mediatice, publicitare.
Cursul încearcã sã descrie câteva dintre axele majore ale retoricii, ca
domeniu multi-, inter- ºi transdisciplinar. De aceea, armonizarea
perspectivelor din filosofie, logicã, lingvisticã generalã, stilisticã, poeticã,
teoria textului etc. a reprezentat o adevãratã provocare.
În sfârºit, dar nu în cele din urmã, aceastã lucrare îºi propune nu
numai sã prezinte cunoºtinþe de specialitate, ci ºi sã-i deprindã pe
studenþi cu reflecþia, critica ºi analiza retoricã, atât de importante într-o
epocã în care „este imposibil sã nu comunici“.

Lector univ. Silvia Sãvulescu


Partea I

RETORICA

Nu socotim cã discuþiile sunt o pagubã pentru fapte, ci


lipsa de lãmurire prin discuþie, fãcutã mai înainte de a
porni la înfãptuirea a ceea ce trebuie.
Tucidide

Înainte exista sofistica. Învãþau oamenii cum sã gândeºti


despre orice ºi ce sã rãspunzi oricui. Pe urmã, veacuri
întregi, s-a învãþat retoricã. Învãþau copiii cum sã vorbeºti,
care sunt pãrþile unui discurs, ºi cum sã spui ceva, chiar
când nu ai nimic de spus. Azi nu se mai învaþã sofistica ºi
retorica. Dar ceva trebuie sã le fi luat locul. Omenirea nu
renunþã aºa de uºor la dreptul ei de a schimba învãþãtura
vie în învãþãturã moartã. Ce le-a înlocuit? Am crezut multã
vreme cã e dreptul. Nu, e pedagogia.
Constantin Noica
I. RETORICA

Concepte de bazã: retoricã: definiþii; retorica rediviva; func-


þiile retoricii; literaturã, criticã literarã, teorie literarã,
poeticã; logicã; argumentare.

1. Defini]ii [i delimit\ri
Termenul „retoricã“ se referã la evoluþia ºi complexitatea
unui fenomen care a caracterizat timp de mai bine de douã
mii de ani atât reflecþiile, cât ºi practicile cuprinse, într-o
mãsurã mai micã sau mai mare, în sfera conceptualã a
acestei denumiri.
Caracterul multi-, inter- ºi transdisciplinar al retoricii
marcheazã ansamblul ºtiinþelor umane, de la filosofie la
hermeneuticã, de la comunicarea ºtiinþificã la teoria figurilor
de stil.
Analiza câtorva definiþii ale termenului va arãta pe de o
parte lipsa unei perspective unitare asupra sensului acestuia
ºi, pe de altã parte, faptul cã adesea asupra conceptului se
proiecteazã o viziune proprie (unei epoci, unui cercetãtor,
unei ºcoli etc.).
Dicþionarul explicativ al limbii române [DEX ’96, de aici
înainte] defineºte retorica prin trei sensuri principale: 1) „ar-
ta de a vorbi frumos“; 2) „arta de a convinge un auditoriu de
justeþea ideilor expuse printr-o argumentaþie bogatã,
riguroasã, pusã în valoare de un stil ales“; ºi 3) „ansamblul
regulilor care ajutã la însuºirea acestei arte“1.
14 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica 15

Dicþionarul de ºtiinþe ale limbii2 [DSL, de aici înainte] nu întotdeauna delimitate cu precizie. Încercînd sã facem o
propune urmãtoarea definiþie: „Artã ºi ºtiinþã a elaborãrii medie semanticã a acestor definiþii putem considera cã cele
discursului în general, având funcþie primordialã mai importante valori atribuite conceptului „retoricã“ sunt
persuasivã, dar ºi funcþie justificativã, demonstrativã sau urmãtoarele:
deliberativã.“ – artã ºi ºtiinþã a elaborãrii discursului;
Aristotel a realizat o îmbinare între o definiþie substan- – tehnicã a ornãrii discursului;
þialã – „retorica este tehnica discursurilor“ – ºi o definiþie – disciplinã, obiect de studiu;
relaþionalã – „retorica este reversul dialecticii, cãci amân- – practicã socialã.
douã se referã la chestiuni comune tuturor oamenilor, fãrã sã Retorica rediviva ocupã un loc central în cadrul procesului
presupunã o ºtiinþã specialã“3 [Retorica, I, 1]. de comunicare actual, în care semnificaþia discursului se
Diderot insistã asupra a trei accepþii4 fundamentale în construieºte ca rezultantã a interacþiunii partenerilor (locu-
articolul „Retoricã“ din Enciclopedie: 1) „vorbirea frumoasã tor/interlocutor; autor/lector, orator/auditor). Aceastã
(bien-dire), arta de a vorbi bine“; 2) „mijloace de exprimare ºi perspectivã nouã susþine ideea conform cãreia retorica nu
de convingere proprii unei persoane“; 3) „elocinþã sau stil mai este privitã astãzi ca o „artã a ornamentãrii“ discursului,
declamator al retorului“. ci mai degrabã ca un mod firesc, „organic“ al producerii
acestuia: „fie cã vrem, fie cã nu vrem, retorica s-a insinuat în
Secolul al XX-lea va fi marcat de o retorica rediviva, care cotidian cu multiplele sale forme ºi construcþii, modificând
este „cheia de boltã a culturii noastre“5, deoarece „mai mult modul nostru de gândire“9.
decât un set de reguli, [...] prin amploarea observaþiilor, Din acest punct de vedere, studiul retoricii ºi al teoriei
precizia definiþiilor ºi rigoarea clasificãrilor, ea se constituie argumentãrii este esenþial pentru:
ca studiu sistematic al resurselor limbajului“6. – înþelegerea funcþionãrii discursului de orice tip (politic,
Ceea ce pare însã cã dominã definiþiile actuale propuse mediatic, publicitar, didactic etc.);
pentru retoricã este trãsãtura referitoare la implicarea pro- – facilitarea unei „lecturi“ critice a textelor politice,
fundã a acesteia în comunicare ºi acþiune, în cotidian: „reto- publicitare, mediatice conform unei grile de decodare care
rica este întâlnirea dintre oameni ºi limbaj în prezentarea presupune instituirea unor mecanisme de apãrare/imuni-
diferenþelor ºi identitãþilor lor“7. Perioada actualã aflatã sub zare în faþa manipulãrii;
semnul globalizãrii pare sã favorizeze perspectiva pragma- – producerea unor discursuri adecvate situaþiilor de
ticã asupra termenului definit iniþial ca „arta de a vorbi comunicare într-o erã comunicaþionalã care a depãºit stadiul
bine“, prin recunoaºterea faptului cã „de la prietenie la „informaþional“10.
dragoste, de la politicã la economie, relaþiile se fac ºi se desfac Unii autori considerã retorica o matrice a ºtiinþelor uma-
prin exces sau lipsã de retoricã“8. ne care reflectã în fond spiritul fiecãruia ºi normele culturale
Analiza definiþiilor de mai sus confirmã ideea cã ale timpului: „…Retorica a întreþinut inevitabil raporturi pe
„retorica“ reprezintã un termen atribuit unui concept com- cât de multiple pe atât de variate cu ideologia în general, cât
plex care este folosit cu mai multe sensuri interdependente, ºi cu ideologiile particulare. În mãsura în care în ideologie
16 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica 17

putem face sã intre orice cu puþin prea multã uºurinþã, – manipularea20 ca zonã aflatã la intersecþia psihologiei cu
înglobând în ea tot ceea ce nu este ºtiinþã, nici epistemologie sociologia ºi lingvistica.
(religie, moralã, artã, filosofie etc.), ar fi, desigur, mai comod 2) Funcþia hermeneuticã este privitã ca o interpretare con-
sã cãutãm ceea ce nu este ideologie în retoricã11. tinuã a retoricii adversarului.
Retorica impregneazã ansamblul relaþiilor sociale, trans-
3) Funcþia euristicã se referã la faptul cã retorica propune
pare în procesul comunicãrii, al interacþiunii umane, în
cursul dezbaterilor politice, al discuþiilor cotidiene sau soluþii în cazul problemelor care nu permit încadrarea aces-
mediatice, al justificãrilor ºi probatoriilor juridice sau în tora în tiparul certitudinii.
demonstraþii ºtiinþifice ºi virtuozitãþi oratorice. Aºa cum 4) Funcþia pedagogicã, explicativã, criticã, priveºte retorica
aratã D. Rovenþa-Frumuºani (2000, p. 12): „A argumenta nu în calitatea sa de disciplinã al cãrei studiu permite desci-
este nicidecum un lux, ci o necesitate. A nu putea argumenta frarea ºi elaborarea textelor literare sau a discursurilor.
este o altã cauzã de inegalitate culturalã care se suprapune Realizarea acestei funcþii presupune o activitate în douã
tradiþionalei inegalitãþi economice. Or, sistemul democratic etape: prima, cea a demontãrii discursului public (politic,
acordã tuturor cetãþenilor dreptul de a lua cuvântul prin publicitar, mediatic), a doua, a re-montãrii ºi a generãrii din
instituirea libertãþii de expresie ca drept constituþional de
perspectivã retoricã ºi argumentativã a textelor.
bazã. De aceea, în secolul al XX-lea, dupã cãderea regi-
murilor totalitare, istoria retoricii se va confunda cu istoria S-ar mai putea adãuga ºi funcþia revelatoare a idiolec-
politicã.“ tului, precum ºi funcþia metalingvisticã.
Aceastã extraordinarã implicare a retoricii în comunicare 5) Funcþia revelatoare a idiolectului se referã atât la faptul
este susþinutã ºi de apariþia ºi circulaþia frecventã a unor sin- cã retorica reflectã spiritul fiecãruia dintre noi, cât ºi la
tagme specializate: retoricã generalã12 sau generalizatã, aspectul întrepãtrunderii dintre idiolecte (modul particular
retoricã restrânsã13, noua retoricã, microretoricã, retoricã de exprimare a propriilor idei nu poate fi înþeles fãrã a
lingvisticã, retorica imaginii14, retorica visului, retorica accepta întrepãtrunderea permanentã între idiolecte).
romanului, retorica titlului, retorica scriiturii, retorica 6) Funcþia metalingvisticã: tratând codul, limbajul însuºi,
poeziei, mesaj retoric, text retoric, retoricã neagrã15, retoricã se poate spune cã retorica este înainte de toate o reflecþie
albã16 etc.
asupra cuvântului (scris sau vorbit), o disciplinã care studi-
azã condiþiile unei comunicãri mai eficace în cadrul unei
2. Func]iile retoricii limbi date. Aceasta presupune posibilitatea efectuãrii unei
Unii autori17 considerã cã retorica are patru funcþii „alegeri“ între infinitele posibilitãþi ºi/sau subtilitãþi ale
esenþiale: limbajului.
1) Funcþia persuasivã se axeazã pe diferite maniere18 de a
convinge un auditor: 3. Leg\turile retoricii cu alte discipline
– seducþia ca scop ºi efect al retoricii;
– demonstraþia, care þine de domeniul ºtiinþelor; Transformarea retoricii într-un fel de matrice a ºtiinþelor
– argumentaþia din perspectiva logicii19, dar strâns legatã umane21 face dificilã stabilirea unui inventar exhaustiv al
de retoricã; relaþiilor retoricii cu alte discipline.
18 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica 19

O schiþã sumarã a acestor conexiuni, interferenþe, supra- se transferã o informaþie dintr-un domeniu în altul. Exemple
puneri sau identitãþi între domenii pune în evidenþã în de coduri: limbile naturale (care sunt coduri imperfecte
primul rând reintrarea retoricii în problematica filosoficã. datoritã omofoniei, polisemiei, ambiguitãþii ºi faptului cã
Retorica este strâns legatã ºi de lingvisticã („ºtiinþã-pilot“), semnificantul ºi semnificatul nu se aflã în relaþie de cores-
precum ºi de limba pe care se grefeazã. Este evidentã, de pondenþã totalã), simboluri alfanumerice, codul Morse,
asemenea, legãtura retoricii cu pragmatica22 ºi teoria actelor alfabetul Braille etc.
de limbaj (formulatã de J.L. Austin ºi dezvoltatã de J.R. 2) În sociolingvisticã: funcþie a relaþiilor sociale, codul re-
Searle). prezintã o normã pentru comportamentul de rol.
Tratând conþinutul discursului, ea se aflã în relaþii 3) Cod restrâns: mod ritual de comunicare în interiorul
strânse cu logica ºi argumentaþia. Retorica este legatã unei comunitãþi restrânse.
totodatã de psihologie ºi sociologie, mai ales din perspectiva Conþinut: aspectul cognitiv al semnului (mesajului) ling-
realizãrii unor anumite strategii comunicaþionale23. În fine, o vistic; corespunde parþial cu semnificatul (ºi este în opoziþie
perspectivã istoricã asupra retoricii a favorizat suprapuneri cu planul expresiei).
ºi identitãþi cu domeniul literaturii24, cu cel al criticii ºi al Discurs: 1) (La singular) Discursul se defineºte ca un
teoriei literare, al poeticii. Retorica, prin pãrþile sale de enun- anumit mod de înþelegere a limbajului.
þare (memoria ºi declamarea), are numeroase zone de 2) (În sens larg) Discursul reprezintã o secvenþã
interferenþã cu ºtiinþele cognitive ºi oratoria25. continuã, structuratã ºi coerentã de propoziþii/fraze; o
tipologie a discursurilor distinge urmãtoarele clasificãri: a)
Glosar discurs centrat asupra emiþãtorului (monolog)/discurs
focalizat asupra destinatarului (dialog); b) discurs
Autor: persoana care creeazã o operã literarã, artisticã, dependent de situaþia de comunicare (conversaþia, discursul
ºtiinþificã sau publicisticã. Problema autorului este legatã de public)/discurs independent faþã de situaþia de comunicare
interpretarea sensului literal al textului ºi de intentio auctoris (discursul ºtiinþific);
(vezi ºi U. Eco, Limitele interpretãrii, p. 29). 3) (În sens restrâns) Discursul poate fi înþeles ca actua-
În zilele noastre asistãm la disoluþia universului dis- lizare a textului, ca eveniment comunicativ, manifestat în
cursului pe care se formaserã conceptele centrale ale reto- cadrul unui comportament lingvistic.
ricii. Apar situaþii inedite, se poate vorbi despre disoluþia
Emiþãtor: factor al procesului comunicãrii; prin utilizarea
noþiunii de autor (cele mai multe din mesajele comunicãrii
unui anumit cod emiþãtorul produce un mesaj transmis prin
sociale nu au un autor determinat: vezi informaþiile de la
intermediul unui canal.
radio, TV).
Observaþie: se face o distincþie între emiþãtor ºi sursa
Auditor: termen care desemneazã rolul de receptor care unui enunþ (cele douã concepte nu sunt identice în cazul
nu intervine în conversaþie, dar este destinatarul unui mesaj. vorbirii indirecte, de exemplu).
Cod: 1) Sistem convenþional format din ansamblul semne Lecturã: model relativ generalizat de decodare a textelor
(inclusiv semnale ºi simboluri) ºi reguli de folosire a acestora, (în sens larg). Studii recente încearcã sã defineascã ºi sã
prin care se transmit informaþii de la emiþãtor la receptor sau elaboreze o „retoricã a lecturii“.
20 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica 21

Limbã: a) Cel mai important sistem de semne prin care Bibliografie [i note
oamenii comunicã între ei (celelalte sisteme de comunicare 1. DEX ’96 înregistreazã, de asemenea, ºi sensurile cu marca diastra-
se pot explicita cu ajutorul unei limbi naturale). Observaþie: ticã „peiorativ“, care ilustreazã condiþii particulare de uz în limba comu-
aceasta este o definiþie din perspectiva opoziþiei dintre limbã nã ale substantivului „retoricã“: “Declamaþie emfaticã, elocvenþã amplã,
ºi vorbire/uzaj (în terminologia lui Saussure); afectatã“ ºi ale adjectivului „retoric, -ã“: „(Despre stilul sau felul de a
vorbi al cuiva) Emfatic, afectat“.
b) ansamblu de sisteme (foneme, morfeme, lexeme, 2. Vezi DSL.
cuvinte) aflate în relaþie unele cu celelalte (ºi definite prin 3. Mircea Florian insistã în Introducerea la Topica (Aristotel, Organon,
raportare unele la celelalte); volumul II, Editura IRI, Bucureºti, 1998) asupra concepþiei aristotelice
referitoare la retoricã: „Retorica are trei genuri, ºi numai trei genuri, dupã
c) mediator între expresia sonorã ºi conþinutul noþional; cum se referã la viitor, dând un sfat – genul deliberativ, sau la trecut,
d) convenþie adoptatã de o comunitate umanã în care în- apãrând sau acuzând un învinovãþit – genul judiciar, sau la prezent,
deplineºte funcþiile de sistem de semne ºi instituþie socialã. elogiind sau blamând o persoanã ºi faptele sale – genul epidictic.
Retorica este o «ramurã», o «secþie» a dialecticii, fiindcã amândouã
Lingvisticã: ºtiinþa care studiazã limba, limbajul, vorbirea; urmãresc sã obþinã prin cuvânt o convingere, sã «persuadeze», fiecare
se aflã în relaþii de interdependenþã cu sociolongvistica, însã cu alte mijloace. Retorica apeleazã la pasiunile auditorului,
psiholingvistica, stilistica lingvisticã, informatica lingvisticã dialectica – la silogism ºi inducþie, independent de pasiuni, fiindcã þinta
ei este sã facã sã triumfe o convingere prin discuþie“.
(„industriile limbii“). 4. Sensurile sunt citate de Robert în Dicþionarul analogic ºi prezentate
de Daniela Rovenþa-Frumuºani în Argumentarea. Modele ºi strategii,
Locutor: sinonim pentru emiþãtor (subiectul vorbitor, în
Editura All, Bucureºti, 2000.
sens restrâns). 5. Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Paris, PUF, 1991, p. 80.
6. Pierre Guiraud, La stylistique, Paris, PUF, 1972, p. 24.
Idiolect: ansamblul deprinderilor lingvistice ale unui
7. Definiþia datã de Michel Meyer (Questions de rhétorique. Langage,
individ specifice unei perioade a existenþei acestuia; se raison et seduction, Paris, Librairie Générale Française, 1993, p. 23)
caracterizeazã prin mobilitate accentuatã ºi printr-un continuã din perspectiva discursului identitar: „[oamenii îºi] afirmã
puternic caracter individual. identitatea prin limbaj pentru a se regãsi, a se respinge, a gãsi un moment
de comunicare sau, dimpotrivã, pentru a constata cã îi desparte un zid“.
Interlocutor: destinatar, receptor care decodeazã mesajele 8. Michel Meyer, op. cit., p. 7.
transmise de un emiþãtor; în cursul interacþiunii comunica- 9. Michel Meyer, op. cit., p. 11.
10. H. Portine aratã cã noþiunii de comunicare i se pot asocia trei
þionale, interlocutorul îºi va asuma ºi rolul de emiþãtor. funcþii: informare, exprimare ºi argumentare. (În Apprendre à argumenter.
Manipulare: fenomen de influenþare insidioasã, de cãtre o Analyse de discours et didactique des langues, BELC, Paris, 1978).
11. Grupul µ, Retorica poeziei, Editura Univers, Bucureºti, 1997, p.195.
„putere“, a individului sau a grupului social. 12. Grupul µ, Retoricã generalã, Editura Univers, Bucureºti, 1974.
13. G. Genette, „La rhétorique restreinte“, în Figures III, Paris, Seuil,
Metalingvisticã: studiul codului lingvistic folosit într-un
1972.
anume tip de comunicare. 14. F. Edeline, J.M. Klinkenberg, Ph. Minguet, Traité du signe visuel.
Pour une rhétorique de l’image, Paris, Seuil, 1991.
Orator: persoanã (cu însuºiri artistice: dicþie, gesticã) care
15. Roland Barthes foloseºte termenul pentru a desemna strategiile
rosteºte un discurs, care vorbeºte în public; retor. manipulatoare ale discursului.
22 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica 23

16. La Roland Barthes, termenul desemneazã analiza criticã, neutrã a 23. Retorica nu este o metodã de manipulare, ea serveºte mai degra-
strategiilor discursive. bã la demascarea anumitor principii ale acesteia, la aplicarea unei grile de
17. Vezi ºi P. Breton, 1996, p. 5, în D. Rovenþa-Frumuºani, 2000, p. 13. decodare pentru anumite discursuri, permiþînd astfel o lecturã mai bunã
18. În general se poate vorbi de existenþa unui set de metode folosite ºi/sau o „audiþie“ mai bunã. Invers, ea poate contribui la o exprimare
în influenþare/coerciþie: a) exerciþiul puterii (care este adesea predo- cotidianã mai bunã sau în cadrul profesional, la perfecþionarea mijloa-
minant faþã de celelalte ºi include folosirea forþei, a ºantajului); b) celor de prezentare a anumitor idei.
seducþia; c) argumentaþia (care poate în mod real sã modifice punctul de 24. Retorica literarã, chiar dacã utilizeazã aceleaºi principii logice,
vedere al unei persoane); d) manipularea. integreazã un sistem de valori care cuprinde frumuseþea, ornamentaþia,
19. Retorica intervine acolo unde logica, cu instrumentele sale – expresivitatea ºi privilegiazã figura (figura de cuvânt, figura de stil,
dialectica, silogismul – încearcã sã treacã limita între a convinge ºi a figura de gândire). Retorica nu are totuºi ca obiectiv sã repertorieze
persuada. Cu toate cã aceste cuvinte sunt în mod obiºnuit folosite ca sino- ansamblul figurilor ºi al jocurilor de cuvinte, ci cunoaºterea principalelor
nime în vorbirea cotidianã, trebuie fãcutã o distincþie terminologicã între caracteristici ale acestora ºi înþelegerea forþei lor, aºa cum se manifestã ea
a convinge ºi a persuada. azi în domeniul publicitar, juridic ºi politic.
Termenul a convinge are o semnificaþie mai restrânsã; el semnificã „a Retorica se face simþitã în tehnica literarã, întotdeauna sprijinindu-se
forþa pe cineva sã accepte o concluzie prin dezvoltarea unui argument pe figuri (care permit elaborarea imaginilor), chiar dacã uneori excesiv ºi
valid“. excentric (vezi James Joyce, romanul postmodern etc.). Ea poate fi privitã
Logica este indispensabilã în realizarea persuasiunii, dar ea trebuie drept cunoaºtere a procedeelor limbii caracteristice literaturii ºi ajunge
completatã în cele mai multe cazuri de retoricã. Deoarece „inima are astfel, prin decodarea stilurilor ºi procedeelor, la o mai bunã interpretare
raþiuni pe care raþiunea nu le cunoaºte“, retorica poate influenþa acea a textelor ºi a discursului în sens larg. Retorica lasã stilisticii grija de a
„parte“ a noastrã care nu este câºtigatã prin raþionamentul pur. Retorica regrupa metodele utilizate în scopul de a capta atenþia lectorului sau a
este un mijloc de persuasiune care acþioneazã atât în interdependenþã cu auditorului.
logica, cât ºi dupã estomparea influenþei acesteia. Dupã ce logica a În sfârºit, retorica are ca þinte binele, frumosul, justul, principii pe
convins spiritul, retorica o înlocuieºte prin acþiunea triadei: docere (a care Aristotel le considerã ca esenþiale, ele constituind calitãþile morale
interesa/a instrui), delectare (a seduce), movere (a convinge). subiacente de care trebuie sã facã dovadã un orator sau un scriitor.
20. Manipularea este studiatã în special în cadrul psihologiei sociale. 25. Unii autori (Ellis E. Conklins, „Oratory? Today’s politicians have
Folosind cu precãdere dezinformarea ºi propaganda, manipularea lost the fine art“, în Los Angeles Herald Examiner, sept. 24, 1988), care se
permite modificarea comportamentului unei persoane, fãrã sã modifice situeazã pe o poziþie clarã de apãrare a folosirii mijloacelor paraling-
în mod necesar ºi punctul sãu de vedere. vistice în discursul politic, considerã drept o explicaþie posibilã pentru
Retorica folositã în situaþii obiºnuite serveºte adesea la disimularea prestaþiile oratorice lamentabile ale oamenilor politici ai zilelor noastre
sau la transformarea adevãrului. Aici apare latura negativã a retoricii, cu faptul cã, în general, discursurile politice nu sunt scrise de cei ce la
o conotaþie de manipulare a celuilalt ºi de destabilizare a unei situaþii (în rostesc (ci alte instituþii de comunicare aferente acestora). Astfel, audi-
general, legate de domeniul puterii). Aceastã accepþiune a retoricii este enþa nu poate aprecia clar ce este într-adevãr propriu gândirii unui
mai rãspânditã decât sensul neutru potrivit cãruia obiectivul retoricii este politician sau ceea ce este o expresie a gândirii staff-ului sãu. Specialiºtii
de a persuada, dar într-un spirit logic, cu ajutorul argumentelor alese cu deplâng faptul cã politicienii ignorã regulile oratoriei, preferând sã
grijã ºi înlãnþuite într-un sistem, utilizând efecte diferite (figuri), care acorde o importanþã majorã doar tehnicii de comunicare („canalului“, în
agrementeazã textul ºi îl fac mai bogat în semnificaþii. termenii lui McLuhan) ºi nu modului (artei) în care se comunicã: „They
21. Vezi Michel Meyer, 1988, citat de D. Rovenþa-Frumuºani, 2000, p. 5. think only in terms of sounds bites“. Aceasta înseamnã o renunþare la
22. Pragmatica este o lingvisticã a uzului, cu multiple implicaþii concepþia anticã, formulatã magistral de filosoful grec Galen, conform
interdisciplinare; de exemplu, în relaþia cu semantica, pragmatica are ca cãreia „Nu ochii sunt oglinda sufletului, ci vocea“ .
obiect „meaning minus semantics“ (S. Levinson, Pragmatics, Cambridge Istoricul Arthur Schlesinger considerã cã declinul ºi, probabil, dispa-
University Press, 1983). riþia oratoriei – privitã, în mod tradiþional, ca o condiþie sine qua non a
24 Retoric\ [i teoria argument\rii

discursului politic – se datoreazã în special faptului cã politicienii de


astãzi sunt mai puþin angajaþi ideologic (vezi, de exemplu, problema
distincþiei stânga-dreapta: „termenii de «dreapta» ºi «stânga» continuã în
aceºti ultimi ani de confuzie generalã sã deþinã un rol important în II. CURRICULUM HISTORIAE
limbajul politic. Toþi cei care îi folosesc nu dau impresia cã vorbesc la
întâmplare deoarece se înþeleg foarte bine între ei“; Noberto Bobbio,
„Dreapta ºi stânga“, în Dilema, nr. 333, p. 1).
Din aceastã perspectivã, marii oameni politici, cei înzestraþi cu Cãci au existat oratori elevaþi, ca sã spun aºa, cu o strãlucitã
convingeri ºi vitalitate, se recunosc în special dupã modul în care folosesc profunzime a ideilor ºi mãreþie a cuvintelor, impetuoºi,
arta persuasiunii politice (Bernard Gardin, Discours politique et variaþi, bogaþi în idei ºi mijloace de exprimare, demni de
expressivité, în Néologie et lexicologie, Librairie Larousse, Paris, 1979). respect, cultivaþi ºi deciºi sã miºte sufletele ºi sã le atragã –
Se afirmã, de obicei, cã efectul discursului politic asupra receptorului lucru pe care unii l-au fãcut chiar printr-o cuvântare
depinde în cea mai mare mãsurã de eficacitatea discursivã, ºi nu de severã, sumbrã, neprelucratã, nici perfect structuratã ºi nici
conceptele ºi ideologia exprimate. Studii ºi teste de evaluare a frumos încheiatã, alþii printr-una sprintenã, ordonatã, fini-
parametrilor receptãrii unor mesaje cuprinse în discursuri politice satã. ªi, dimpotrivã, au existat oratorii simpli, penetranþi,
diverse au relevat importanþa pe care destinatarii o acordã expresivitãþii. care probau toate faptele ºi le fãceau mai limpezi, nu mai
Aceasta este definitã indirect prin formulãri „impresioniste“ care complicate, eleganþi printr-un discurs simplu, oarecum, ºi
exprimã judecãþi asupra „formei“ ( „a vorbit bine“; „ce orator!“, „ºtie sã concis; în cadrul aceluiaºi stil unii au fost ingenioºi, dar
se exprime“) sau prin judecãþi indirecte, sub forma citãrilor orale, în neºlefuiþi, ºi cu intenþie asemãnãtori inculþilor ºi neprice-
presã, a unor secvenþe discursive, a titlurilor ºi a subtitlurilor (ca puþilor, alþii, în pofida aceleiaºi sãrãcii a mijloacelor de
intertext). expresie, au fost mai plãcuþi, adicã spirituali, strãlucitori,
În concluzie, renunþarea de cãtre majoritatea actorilor politici la deºi slab împodobiþi. Dar existã, în plus, oratorul de mijloc,
subtilitãþile oratoriei pare a fi o opþiune greºitã, deoarece studiile ºtiin- interpus între aceºtia ºi, ca sã zic aºa, moderat, care (fiind-
þifice relevã faptul cã „imaginea“ unui politician se datoreazã doar în cã) nu se foloseºte nici de subtilitatea ultimilor, nici de
proporþie de 7% conþinutului mesajului exprimat, în timp ce 93% revine torentul verbal al celor de mai înainte, care se apropie de
forþei opiniilor, limbajului trupului, expresiei feþei ºi calitãþii vocii. ambele stiluri, dar nu se distinge în nici unul, care este
pãrtaº al unuia sau al celuilalt, dacã vrem adevãrul, mai
degrabã exclus; ºi acesta este fluent în vorbire, cum se
Surse spune, deºi nu aduce nimic în afarã de capacitate oratoricã
DSL: Angela Bidu-Vrãnceanu, Cristina Cãlãraºu, Liliana Ionescu- ºi monotonie, sau adaugã, ca într-o cununã, niºte ºuviþe, ºi
Ruxãndoiu, Mihaela Mancaº, Gabriela Panã Dindelegan, Dicþionar general nuanþeazã fiecare cuvântare prin intermediul unor
de ºtiinþe. ªtiinþe ale limbii, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1997. podoabe modeste de cuvinte ºi cugetãri.
DEX ’96: Dicþionarul explicativ al limbii române, ediþia a II-a, Editura Cicero, De oratore
Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1996.
Daniela Rovenþa-Frumuºani, Argumentarea. Modele ºi strategii. Concepte de bazã: retoricã; retoricã clasicã; neoretoricã.
Editura All, Bucureºti, 2000.
Cea mai bunã introducere în studiul retoricii ºi al teoriei
argumentaþiei este poate istoria însãºi a domeniului, rele-
varea momentelor importante, de la „miturile fondatoare“
pânã la impactul sãu în „era comunicaþionalã“ a secolului al
XX-lea, fãrã a uita momentele de eclipsã sau de apoteozã.
26 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 27

1. Grecia antic\. Originile despre un lucru cã este neverosimil pentru cã, într-adevãr, el
este foarte posibil, cu alte cuvinte era vorba despre „produ-
Momentul apariþiei retoricii este fixat în secolele al V-lea
cerea verosimilului“ ca armã a persuasiunii.
ºi al IV-lea î. Chr. în Sicilia. Dupã o legendã, Hieron, tiranul
Sofistul Protagoras din Abdera6 (c. 486–c. 410 î. Chr.),
Siracuzei, a interzis supuºilor sãi folosirea limbajului. Tiranii autorul celebrei maxime „omul este mãsura tuturor lucru-
introduseserã în Sicilia (colonie greacã) un regim de vio- rilor“, afirma dintr-o perspectivã relativistã ºi scepticã faptul
lenþã, de deportãri ºi de exilãri. Cãderea tiranilor, în special cã orice subiect poate fi tratat dupã douã teze opuse.
cea a lui Trasibul din Siracuza1 în 465 î. Chr., a fost punctul Un moment important îl reprezintã contextul istoric al
de plecare al unei insurecþii generale, care a cuprins întreg disputelelor politice generate de abolirea regimurilor aristo-
teritoriul Siciliei ºi a fost însoþitã de revendicãri (sub formã cratice. Se înregistreazã un nou imbold în dezvoltarea reto-
de procese) ale proprietãþilor private pe care le luaserã prin ricii judiciare în Grecia continentalã, unde cel mai important
abuz conducãtorii oraºelor siciliene. reprezentant al epocii a fost Antiphon7 (480–411 î. Chr.), con-
În acest context social-politic, marcat de frãmântãri siderat primul orator judiciar al Greciei.
puternice, cauzele erau pledate de pãrþile interesate în faþa În anul 427 î. Chr., retorul Gorgias8 pãrãseºte Sicilia ºi
juriilor populare. Cu aceastã ocazie, unii pledanþi au avut vine la Atena, unde rosteºte un discurs în faþa adunãrii
inspiraþia sã recurgã la anumite procedee retorice care sã le poporului. Acest moment este considerat cel al naºterii dis-
asigure victoria. Istoria îi menþioneazã pe Empedocle din cursului epidictic ºi al prozei artistice. Aceastã perspectivã
Agrigent2, pe Corax ºi pe discipolul sãu Tisias3 ca cei dintâi esteticã ºi literarã va îmbogãþi proza9, pânã atunci doar
care au codificat ºi difuzat învãþãtura retoricã (prin sistema- funcþionalã, cu figuri de cuvânt (asonanþã, rimã, parono-
tizarea ºi transmiterea modului de elaborare a acestor proce- mazã, ritm, paralelisme între pãrþile frazei) ºi cu figuri de
dee). Ei au redactat formulare-ghid pentru uzul pãrþilor în gândire ºi semantice (perifraze, metafore, antiteze).
litigiu. O datare relativã plaseazã în anul 460 î. Chr. redac- Epoca în care a trãit oratorul atenian Lisias10 (440/
tarea de cãtre Corax a manualului Technè rhétorikè4, care 445–360 î. Chr.) este cea în care apar experþii în practicile
constituia un ansamblu de precepte practice însoþite de judiciare ºi se impun meserii noi ca cele de logograf ºi de
exemple edificatoare. Dupã mãrturia lui Aristotel, reluatã de synegoros11. Opera lui Lisias reprezintã un foarte bogat
Cicero, discursurile oratorice ar fi existat ºi înainte de ates- izvor de informaþii cu privire la perioada de la sfârºitul
tãrile atribuite lui Corax ºi Tisias, dar nu sub forma dis- rãzboiului peloponesiac, precum ºi la cea imediat urmãtoare
cursului supus unor reguli stricte de elaborare. înfrângerii Atenei.
În acel moment devenea clar faptul cã limbajul nu este Perioada de maximã înflorire a elocinþei politice este
doar „limbã“, ci este, de asemenea, „discurs“. marcatã de activitatea lui Demostene (384–322 î. Chr.)12,
Primii retori se mândreau cu mãiestria de a transforma Licurg (390–324 î. Chr.) – Împotriva lui Leocrate –, Hiperide
cel mai slab argument în argumentul cel mai puternic. În (390–322 î. Chr.) – Discursul funebru (325 î. Chr.) – ºi de
acest context „Corax“ devine un termen tehnic5, preluat ºi fondatorul celebrei ºcoli de retoricã din Rodos – Eschine13
consacrat de terminologia retoricã, care însemna sã spui (390–315 î. Chr.).
28 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 29

Retorica va fi apoi un domeniu privilegiat de sofiºti. Origines ºi De agricultura, care este consideratã cea mai veche
Noile concepþii asupra discursului ºi elocinþei marcheazã scriere latinã în prozã.
începutul unei epoci care va acorda o importanþã Marcus Tullius Cicero18, (106–43 î. Chr.), om politic ºi
covârºitoare cuvântului. Învãþãmântul sofistic se baza în unul dintre cei mai mari oratori romani, a redactat nume-
principal pe retoricã, dublatã de folosirea unor scheme roase lucrãri despre retoricã (Despre invenþiune, Despre
argumentative (în mare parte, falacioase)14. orator), lucrãri filosofice (Despre natura zeilor, Despre îndato-
Platon (428–347 î. Chr.), în a cãrui viziune retorica este riri, Despre supremul bine ºi supremul rãu), discursuri (Catili-
„arta care produce convingeri“, îi va condamna pe sofiºti narele, Filipicele). În anul 63 î. Chr., în calitate de consul, a
pentru dispreþul la adresa adevãrului ºi a justiþiei ºi se va demascat conjuraþia lui Catilina împotriva Senatului. Este
orienta spre analiza problemelor privitoare la structura considerat cel mai mare orator roman ºi una dintre figurile
propoziþiilor, la legãtura dintre expresiile complexe ºi cele importante ale lumii antice.
simple ºi la posibilitatea negaþiei ºi a falsului15. În contextul politic al începutului de mileniu, la Roma,
Începând cu Aristotel (384–322 î. Chr.), retorica se pre- Quintilian19 (30–98), Seneca20, Pliniu cel Bãtrân21, Pliniu cel
zintã ca o metodã de compunere/compoziþie a discursului Tânãr22 vor fi continuatorii ºi susþinãtorii sistemului retoric
fixatã în tipare clare. Aristotel va reconsidera ºi va recentra ciceronian ºi autori ai unor tratate de oratorie devenite
într-o viziune cuprinzãtoare toate componentele retoricii, le celebre.
va completa, situându-le între dialecticã ºi politicã, dar
legându-le de poeticã. 3. P\rin]ii Bisericii
Isocrate (Isokrates)16 (436–338 î. Chr.), scriitor ºi orator
atenian, a fost cel mai cunoscut ºi cel mai influent retor al De-a lungul secolelor, retorica transmite Occidentului
epocii sale. Profesor de elocinþã, Isocrate a eliberat retorica normele discursului în spaþiul public. Ideile cu caracter pres-
de afilierea sofisticã. criptiv-normativ concepute de Aristotel pentru democraþia
Retorica reprezenta în acea epocã un mijloc de a rãs- atenianã ºi de Cicero pentru republica romanã fuseserã
punde multiplelor provocãri ale societãþii greceºti venite din adaptate de Quintilian proiectului „civilizator“ al Impe-
partea domeniului educaþional, judiciar, filosofic ºi artistic. riului Roman. Aceste norme vor fi preluate ºi adaptate apoi
În opinia lui Isocrate, pentru a deveni orator trebuia sã de Sfântul Augustin ºi de Pãrinþii Bisericii universului
îndeplineºti trei condiþii majore: aptitudini naturale, o prac- comunitãþilor creºtine. În acest context, discursul va lua
ticã susþinutã, o învãþare sistematicã17. forma predicii obiºnuite ºi duminicale, a omiliei, a jurã-
mântului etc. În acelaºi timp, modelul oratorului a fost
difuzat pe tot parcursul Renaºterii în întreaga Europã ºi în
2. Roma antic\
coloniile de peste mãri.
Cato cel Bãtrân (234–149 î. Chr.), om de stat ºi scriitor În cadrul Occidentului creºtin, filosofia scolasticã
roman, s-a ridicat în discursurile sale cu succes împotriva impune conceptul de trivium (gramaticã, retoricã, dialecticã),
Cartaginei, cerând distrugerea ei. Opera sa cuprinde care devine fundamentul învãþãturii ºi culturii din secolele
30 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 31

V–VIII. În aceastã epocã, arta discursului (ars bene dicendi în O istorie a retoricii (oratoriei) acestei perioade ar trebui
formularea lui Quintilian) ocupã un loc important; oratorul sã înregistreze predicile misticului panteist Meister Eckart
trebuie sã ºtie „sã instruiascã (docere), sã farmece (delectare) ºi (1260–1327) ºi ale discipolului sãu, cãlugãrul dominican Jean
sã convingã (movere)“ (Sfântul Augustin). Tauler (1297–1361), ale lui Luther (1483–1546) ºi ale apãrãto-
Dupã o lungã cantonare în tradiþia antichitãþii greco-
rului regalitãþii Etienne Pasquier (1529–1615), autor al
romane ºi apoi a Renaºterii, retorica nu va rezista atacului
Încurajãrii pentru prinþi ºi domni.
din partea raþionalismului ºtiinþific ºi a cartezianismului.
Evul Mediu a contribuit la ruperea de realitate, la
artificializarea ºi, în cele din urmã, la epuizarea retoricii prin 6. Clasicismul24
oficializarea statutului sãu de disciplinã scolasticã. În cursul
Clasicismul francez al secolului al XVII-lea s-a caracte-
secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea, retorica este o disciplinã
rizat prin imitarea modelelor greco-romane ºi a promovat
încadratã în categoria „umanioarelor“, fiind marcatã ºi
ordinea, claritatea, echilibrul, obþinute prin respectarea
guvernatã de o puternicã tendinþã stilisticã.
regulilor care guverneazã diversele genuri. Oratoria
Predicile Sfântului Ambrozie (340–397), ale Sfântului
Augustin (354–430), ale lui Vasile cel Mare (329–379), înregistreazã progrese remarcabile prin Cuvântãrile funebre
Grigorie din Nazianz ºi ale lui Ioan Gurã de Aur (334–407) ale lui Bossuet (1627–1704): Panegiricul Sfântului Paul,
reprezintã puncte de reper în evoluþia retoricii din aceastã Panegiricul Sfântului Francisc din Assisi.
perioadã.
7. Secolul al XVIII-lea
4. Evul Mediu Istoria Franþei secolului al XVIII-lea este jalonatã de dis-
Evul Mediu a fost marcat de predicile Sfântului Toma cursurile revoluþionare ale lui Danton, ale lui Robespierre
d’Aquino, de denunþãrile vehemente ale cãlugãrului Savo- (1758–1794) – Discurs asupra libertãþii presei, Discurs asupra
narola (1452–1498) din Florenþa lui Pietro de Medici sau de Fiinþei supreme, Discurs asupra pedepsei cu moartea sau ale lui
cele ale misticului francez Gerson, animatorul Conciliului Mirabeau (1749–1791), ºi, începînd cu anul 1796, de procla-
de la Constanz (1363–1429). maþiile lui Napoleon ºi elocinþa lui Benjamin Constant
(1767–1830).
5. Reforma [i Rena[terea23 Pe celãlalt mal al Canalului Mânecii, istoria oratoriei con-
Spaþiul anglo-saxon îºi aduce contribuþia la îmbogãþirea semneazã discursurile (ºi disputele politice) celebre ale pri-
teoretizãrilor prin operele lui Leonard Cox (The Arte or Crafte milor miniºtri Bolingbroke (tory), ale lui Robert Walpole sau
of Rhethoryke – 1530?) ºi ale scriitorului Thomas Wilson (The ale lui William Pitt. Abordãrile teoretice se datoreazã prela-
Arte of RhetoWrique – 1553) ºi tratatele semnate de Pierre de tului scoþian Hugh Blair (Lectures on Rhetoric – 1783), precum
Courcelles ºi de André de Tonquelin. ºi teologului George Campbell (Elements of Rhetoric – 1828).
32 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 33

8. Secolul al XIX-lea În jurul anilor ºaizeci retorica renaºte, beneficiind de


progresele înregistrate în domeniul lingvisticii („ºtiinþã-
Retorica francezã înregistreazã realizãrile oratorilor reli-
pilot“, în special prin lucrãrile lui Roman Jakobson), al semi-
gioºi ºi universitari (discursurile lui Frayssinous ºi, mai ales,
oticii, al stilisticii, al teoriei argumentãrii.
celebrele Conferinþe de la Notre-Dame de Paris ale lui
Spaþiul cultural francez este cadrul în care iau fiinþã
Lacordaire). În aceeaºi perioadã, scriitorul Edgar Quinet
(1803–1875) va încânta auditoriul de la Collège de France cu centre de studiu care oferã o perspectivã nouã asupra reto-
expunerea rafinatã a concepþiilor sale filosofice ºi istorice. ricii ºi a relaþiei directe cu „producerea“ textelor literare
Elocinþa politicã în epoca modernã este marcatã de (cum ar fi de exemplu Oulipo – Ouvroir de Littérature Poten-
discursurile lui Giuseppe Garibaldi în Italia aflatã în pragul tielle –, care cuprindea, în anii 1960–1973, printre membri pe
reunificãrii sau ale liderului burgheziei republicane din Raymond Queneau, Georges Perec, Luc Etienne, François Le
Franþa sfârºitului de secol, Léon Gambetta. Lionnais, Jacques Bens ºi chiar pe Jean Tardieu, Marcel
În ciuda avântului pe care îl cunoaºte genul oratoric, Duchamp ºi Italo Calvino).
secolul al XIX-lea este cel care consemneazã declinul retoricii ªcoala francezã contemporanã (T. Todorov, R. Barthes, G.
clasice. Deºi anumite specii discursive rãmân fidele tradiþiei Genette) repune în discuþie retorica din perspectiva figu-
(discursurile de tribunal, de barou, de camerã), epoca rilor, fãrã a recurge la constrângeri normative sau încorsetãri
romanticã va promova un sistem de valori în care aprecierea în clasificãri rigide.
pozitivã va merge în direcþia simplitãþii, a conciziei ºi a Grupul µ propune prin lucrãrile sale fundamentale –
naturaleþei. Acest recul al retoricii va fi accentuat de adver- Rhétorique générale ºi Rhétorique de la poésie – o reinterpretare
sitatea programelor romantice (pentru a-l cita numai pe a figurilor bazatã pe concepþia clasicã a lui Quintilian asupra
Victor Hugo: „Paix à la syntaxe/ Guerre à la rhétorique“) ºi va modalitãþilor de realizare a figurilor25.
fi urmat, în plan pedagogic, de dispariþia retoricii din Neoretorica, redefinitã din perspectiva teoriei argumen-
programele de învãþãmânt dupã o tradiþie de sute de ani. tãrii, îi numãrã printre fondatori ºi teoreticieni pe Chaim
Tzvetan Todorov considerã cã retorica clasicã îºi încheie Perelman, Tzvetan Todorov, Nicolas Ruwet, Gérard Genette,
existenþa la începutul secolului al XIX-lea, ca urmare a Lausberg.
antiretorismului epocii, îndreptat, în special, împotriva „Logicile non-formale“26 au contribuit decisiv la schim-
caracterului normativ-prescriptiv al disciplinei în sistemul barea perspectivei asupra retoricii ºi teoriei argumentãrii.
pedagogic ºi a proliferãrii necontrolate a clasificãrilor Fondatorii neoretoricii, Chaïm Perelman ºi Lucie
domeniului.
Olbrechts-Tyteca, au corelat aspectele logice ale teoriei lor cu
„logicile non-formale“ ºi au repus în discuþie termenul de
9. Secolul al XX-lea „evidenþã“ prin reconsiderarea plauzibilului ºi a perechii
Istoria frãmântatã a secolului al XX-lea consemneazã consens/conflict.
discursurile politice ale lui Clémenceau, Jaurès, Mussolini, Cercetãrile actuale asupra argumentãrii încearcã sã
Hitler, Goebbels, Charles de Gaulle, Nicolae Titulescu, F.D. asigure un echilibru ºi o armonizare între tendinþele
Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King. neoretoricii, ale logicii naturale ºi ale teoriei discursului.
34 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 35

Concluzii: actualitatea retoricii Normele de producere a discursului oratoric cer: a) ca


discursul sã fie adaptat la scopurile sale ºi la auditorul sãu ºi
Genul judiciar ºi cel deliberativ supravieþuiesc sub forma b) fiecare dintre pãrþile discursului sã contribuie la reali-
declaraþiei, a pledoariei, a apologiei, a rechizitoriului, a zarea funcþiei sale persuasive. Retorica anticã distingea trei
declaraþiei politice, a admonestãrii, a conferinþei, a expunerii genuri ale discursului oratoric în funcþie de situaþia de
etc. enunþare ºi de obiectivele sale: epidictic, juridic, deliberativ
Genul epidictic se regãseºte în forma alocuþiunii, a elo- (vezi capitolul III).
giului, a complimentului, a oraþiei funebre, a panegiricului,
Aporie. Problemã greu sau chiar imposibil de rezolvat.
a discursului (ca speech).
Ceea ce pare sã caracterizeze discursul oratoric al zilelor
Bibliografie [i note
noastre este tendinþa spre simplitate, adecvare, pragmatism,
improvizaþie, stereotipie. 1. Trasibul (?–388 î. Chr.) sau Thrasybulos, general ºi om politic
atenian, participant la rãzboiul peloponesiac, exilat de regimul oligarhic
Perioada actualã redescoperã ºi pune în valoare diverse instaurat la Atena (404 î. Chr.), s-a refugiat la Teba, de unde a organizat o
procedee (locuri comune, naraþiune, figuri, acþiune) în dis- campanie victorioasã în urma cãreia democraþia a fost restabilitã la Atena
cursuri persuasive noi care au o retoricã proprie (de ex. dis- (402 î. Chr.). Informaþii în: Cicero, Brutus, 13: Studium eloquentiae proprium
Athenarum; Herodot, VII, 155-6, Diodor, XI, 48-49, 67-68, 72-74, 86-87.
cursul publicitar). Sistemul retoric al antichitãþii se adap-
2. Empedocle din Agrigent a jucat un rol important în politica
teazã noilor împrejurãri în cadrul mai larg al pragmaticii internã a Agrigentului; ºef al facþiunii populare, a abolit senatul, a respins
discursului. tirania ºi a adoptat o constituþie democraticã. „…Fãrã sã fi deschis o
ºcoalã […], profesa învãþãtura sa constând din filosofie, poezie, medicinã
ºi magie chiar“. Empedocle acorda o atenþie deosebitã punerii în scenã ºi
Glosar pregãtirii auditoriului „…când trebuia sã ia cuvântul în agora,
înveºmântat într-o hainã de purpurã, cu fruntea încununatã ºi când îºi
Discurs oratoric: text scris urmând legi ºi tehnici de fãcea apariþia într-un car tras de patru catâri albi“ (Diogenes Laertios,
compoziþie precise (stabilite ºi studiate de retoricã), destinat VIII, 58). Aristotel afirmã în Sofistul cã Empedocle a inventat retorica, iar
a fi pronunþat în faþa unui numãr mare de auditori pe care Zenon dialectica. (vezi M. Marinescu-Himu, Pagini alese din oratorii greci,
Editura pentru Literaturã, 1969, VIII-IX).
încearcã sã-i convingã. 3. Contribuþia importantã a lui Corax ºi Tisias la dezvoltarea
Persuasiunea (spre deosebire de demonstraþie) nu oratoriei constã în faptul cã au intuit valoarea persuasiunii ºi „au scos în
aparþine numai logosului, ci se plaseazã sub o dublã evidenþã «verosimilul sau to eikos», care se pare cã forma partea cea mai
consistentã a tratatului lor; „verosimilul“, care a fost aspru criticat atât de
determinare: pe de-o parte autoritatea moralã a autorului ºi Platon, cât ºi de Aristotel, consta într-o refacere „noeticã“, mentalã, a
a cauzei sale (ethos), pe de altã parte sentimentele pe care le unor situaþii la care n-am fost martori, refacere care se produce spontan
trezeºte în cei care formeazã auditorul discursului (pathos). în fiecare dintre noi, dupã reguli fixe ºi valabile pentru toate minþile.
De aceea, în discursul sãu, pentru a-ºi atinge scopul, Rezultã de aici cã judecãtorul se va afla în ipostaza de a-ºi da avizul
asupra unor fapte pe care nu le cunoaºte decât prin datele contradictorii
oratorul foloseºte mai degrabã entimema aluzivã ºi ale pãrþilor ºi ale martorilor, iar convingerea pe care ºi-o va forma va fi
metafora decât silogismul sau analogia. determinatã nu de adevãr, ci de imaginea pe care ºi-o contureazã de fiecare datã
36 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 37

ºi pe care i-o sugereazã avocatul priceput, iar în ultimã instanþã verosimilul. propria sa apãrare, apreciat în termeni elogioºi de Tucidide, fragmente
(subl. ns.; vezi ºi M. Marinescu-Himu, op. cit., XI). publicate în 1907.
O anecdotã celebrã pentru eficacitatea argumentãrii îi are ca actori pe Tetralogie este un termen tehnic care desemneazã scheme ce
Tisias ºi maestrul sãu. Corax ar fi acceptat sã-l înveþe pe Tisias tehnica grupeazã patru discursuri: al acuzãrii, al apãrãrii, replica acuzãrii, replica
argumentãrii în schimbul unei retribuþii, dar condiþia primirii unei apãrãrii.
retribuþii era ca elevul sãu sã ajungã sã stãpâneascã arta argumentãrii. 8. Gorgias ar fi compus o lucrare menþionatã de Isocrate (Despre
Dacã Tisias câºtigã primul sãu proces, atunci el îºi plãteºte maestrul; dacã naturã), un discurs pythic, un discurs olimpic, un discurs funebru. I se
îl pierde, nu plãteºte, pentru cã nu s-a probat eficienþa actului pedagogic. mai atribuie, de asemenea, un Elogiu al Elenei ºi o Apãrare a lui Palamede.
La sfârºitul studiilor, Tisias îi intenteazã proces lui Corax, susþinând cã nu 9. Retorica reþine termenii prozã gorgianicã (caracterizatã prin
are nici o datorie faþã de acesta. Procesul îi poate aduce lui Tisias ori simetrii, paralelisme, asonanþe, aliteraþii, perifraze, metafore etc.) ºi
pierdere, ori câºtig de cauzã. „figurile lui Gorgias“: paromoia (cuvinte care corespund în locuri
Prima ipotezã: dacã are câºtig de cauzã, prin verdictul judecãtorilor, determinate în douã fraze), homoioteleuta (cuvinte care au finalul
nu datoreazã nimic maestrului sãu. Cea de-a doua ipotezã: dacã pierde, asemãnãtor), homoiorcatarcta (cuvinte cu început asemãnãtor).
prin înþelegerea iniþialã, nu-i datoreazã nimic. În ambele cazuri Tisias 10. Opera sa cuprinde, printre altele, discursurile Împotriva lui
nu-i datoreazã nimic lui Corax. Eratostene, Împotriva negustorilor de grâu, Pentru apãrarea lui Mantitheos.
Corax îºi va construi contradiscursul reluând schema de argumen- 11. Logograf: scriitor de meserie care redacta discursuri pe care
tare a lui Tisias prin inversarea acesteia punct cu punct. Prima ipotezã: acuzaþii le învãþau ºi le declamau în faþa judecãtorilor.
Synegoros: avocat care îl seconda pe cel ce pleda ºi cãruia un artificiu
Tisias cîºtigã procesul; potrivit înþelegerii iniþiale, elevul trebuie sã
de procedurã îi permitea sã ia cuvîntul dupã el.
plãteascã. Cea de-a doua ipotezã: Tisias pierde procesul; prin lege, va
12. Om politic ºi orator atenian, a combãtut politica lui Filip II.
trebui sã plãteascã stagiul de învãþãturã. În ambele cazuri Tisias trebuie
Printre principalele discursuri politice se numãrã Filipicele (351-341 î.
sã-i plãteascã lui Corax.
Chr.), Olinticele (349 î. Chr.), Asupra situaþiei din Chersones, iar printre
Anecdota poate beneficia de o lecturã multiplã:
principalele pledoarii politice Împotriva lui Midias, Împotriva legii lui
– ca reacþie a judecãtorilor în faþa unei aporii;
Leptines, Asupra ambasadei necredincioase ºi Pentru coroanã.
– ca operaþie majorã a argumentãrii (reluarea unui discurs de cãtre Filipicã a devenit termen comun cu sensul: „discurs violent ºi cu
un alt discurs, facere ºi re-facere discursivã); ºi, caracter acuzator, pronunþat împotriva unei persoane“.
– ceea ce e mai important, la stabilirea ca principalã sarcinã a 13. Orator contemporan cu Demostene, Eschine nu a exercitat
argumentãrii aceea „de a încerca sã descurce situaþiile în care se aplicã meseria de logograf. Cariera sa politicã ºi oratoricã începe în 348 î. Chr.,
norme eterogene“ (situaþii contradictorii apãrute din obligaþiile ce þin de când se numãrã printre adversarii lui Filip, apoi devine un oponent al lui
contracte private ºi se opun deciziilor justiþiei) – vezi Christian Plantin, Demostene. Vezi Împotriva lui Timarh (346 î. Chr.), Asupra ambasadei
L’argumentation, Memo, Seuil, Paris, 1996. necredincioase (343 î. Chr.), Împotriva lui Ctesifon (330 î. Chr.).
4. Corax ºi elevul sãu Tisias au elaborat Technèrhétorikè, lucrare 14. Sofiºtii (< gr. sophistes „expert“) excelau în arta comunicãrii
comunã, care cuprindea probabil trei pãrþi: exordiu (cu rolul de a-i flata pe publice, în special în oratorie ºi disputã. Conform DFL: „…învãþãmântul
judecãtori), epilog (rezumat al faptelor) ºi agon (termen metaforic atribuit sofistic se rezuma cel mai adesea la retoricã, combinatã cu folosirea
pãrþii aflate între exordiu ºi epilog). imprudent de încrezãtoare a unei logici primitive ºi adesea falacioase – a
5. Aceastã noþiune de „verosimil, posibil, plauzibil“ se aflã în centrul tertipurilor argumentative ce aveau sã le aducã pentru mult timp
retoricii. Doar verosimilul, opinia, bunul-simþ pot fi puse în discuþie. sofiºtilor o proastã faimã“. (Vezi în DFL: „sofismul leneº“, „sofismul
Adevãrul nu se discutã. omului cu mascã“, „sofismul socratic“).
6. Protagoras este autorul a douã lucrãri, Antilogiile ºi Arta de a 15. În Cratylos ºi Sofistul.
discuta, în care se concentreazã metoda lui dialecticã. 16. Scrierile sale, publicate, în care a susþinut unirea tuturor grecilor
7. Opera lui cuprindea exordii, peroraþii, discursuri, tetralogii, astãzi împotriva perºilor sub o conducere unicã, a lui Filip II, se remarcã
pierdute. Au rãmas pe un papirus fragmente din discursul pentru printr-un stil sobru, clar, precis, subtil ºi armonios, fãrã termeni rari,
38 Retoric\ [i teoria argument\rii Curriculum historiae 39

neologisme, ritmuri ostentative sau metafore strãlucitoare. Ideile sale, Panegiricului împãratului Traian.
care reflectã criza în care intrase polisul grecesc, fac din el un precursor 23. Imitaþia a reprezentat la început o metodã pedagogicã în Roma
al elenismului. Este autorul unor discursuri celebre: Panegiricul, în care anticã ºi în curricula renascentiste. Studenþilor li se dãdeau modele de
elogiazã meritele patriei sale, ºi Despre serbãrile panateene. În viziunea lui copiat la oricare din nivelurile lingvistice (de la ortografie la elemente
Isocrate, educaþia literarã ºi artisticã în sens larg ºi formarea în spiritul gramaticale, la figuri retorice, la stil, la modele de organizare a
moralei sunt strâns legate. Retorica este, din punctul sãu de vedere, un discursului), pe care trebuiau fie sã le copieze forma originalã pentru a o
mijloc de organizare a vieþii care se bazeazã pe învãþarea legilor adapta unui nou conþinut, fie sã prezinte într-o nouã formã conþinutul
discursului. Din aceastã perspectivã învãþãtura retoricã reprezintã o original. Intenþia acestei metode era sã ofere un fel de suport de antrenare
ºcoalã de stil, de gândire ºi de viaþã. Tot ceea ce suntem datorãm lingvisticã pentru învãþãcei.
cuvântului: „Dacã trebuie sã vorbim pe scurt despre puterea cuvântului Imitaþia reprezenta, de asemenea, o arenã pragmaticã în care subiecte
vom constata cã nimic din ceea ce a zãmislit gândul omului n-ar putea de organizare ºi de stil erau discutate simultan, ºi nu ca entitãþi scolastice
exista dacã n-ar fi cuvântul. Cuvântul este cãlãuza tuturor faptelor ºi separate în curricula. Imitaþia constituia adesea un pericol în calea desã-
gândurilor noastre ºi cei care au mai multã judecatã cu atât mai mult ºtiu vârºirii educaþionale, pentru cã putea conduce la imitaþia servilã a stilului
sã se foloseascã de cuvânt.“ (Asupra schimbului de bunuri, în Pagini alese unui singur autor (Cicero reprezenta modelul de predilecþie) sau la erori
din oratorii greci, ed. cit., p. 203). datorate copierii celor mai proaste trãsãturi ale unui model (ºi, în acest
17. Vezi discursul Asupra schimbului de bunuri, în Pagini alese din caz, discernãmântul copiºtilor era foarte important). Marele sãu merit,
oratorii greci, ed. cit., p. 199. totuºi, a fost sã asigure învãþãceilor metode prin care sã se exprime, sã
18. Atât Cicero, cât ºi Quintilian îmbogãþesc sistemul retoric fãrã integreze informaþia învãþatã în direcþii specializate (cum ar fi gramatica
sã-l modifice. Acest sistem va supravieþui pânã în secolul al XIX-lea. ºi retorica) ºi sã-i orienteze pe studenþi astfel încât sã observe în detaliu
Pentru Cicero, retorica înseamnã o formã (oratio), un subiect (quaestio) ºi metodele lingvistice specifice care au fãcut ca anumite procedee sã
o energie (vis oratoris). Cicero insistã în De oratore, 4, 14, asupra rolului cunoascã un succes remarcabil.
filosofiei în formarea oratorului: „Sã se considere, aºadar, printre cele mai Un alt deziderat al instrucþiei retorice renascentiste îl reprezenta copia
importante lucruri, ceea ce se va înþelege mai bine dupã aceea, cã fãrã (sau abundenþa de cuvinte ºi expresii). Aceasta poate fi cel mai bine
filosofie nu este posibil sã se formeze oratorul pe care-l dorim; înþeleasã în termenii textului care conferã termenului faima sa: De duplici
(pretindem) nu sã existe în aceasta chiar toate cele ce-i sunt necesare, ci copia verborum ac rerum – Asupra dublei abundenþe de idei ºi expresii
sã-l ajute aºa precum îl ajutã gimnastica pe actor; cãci lucrurile mici sunt (Erasmus). Scopul educaþiei retorice renascentiste îl constituia
comparate adesea foarte direct cu cele importante. De fapt, nimeni nu dezvoltarea abilitãþilor învãþãceilor de a descoperi subiecte ºi a le
poate vorbi mai pe larg ºi cu o mai mare bogãþie de idei ºi forme de transpune în formulãri adecvate. În cartea lui Erasmus, aceºtia învãþau
exprimare, despre subiecte interesante ºi variate, fãrã filosofie.“ cum sã exprime o idee datã într-o mulþime de feluri ºi figuri (dezvoltând
19. Quintilian (Marcus Fabius Quintilianus) este autorul unui copia). A doua parte a acestei cãrþi îi învãþa pe studenþi cum sã inventeze
monumental tratat – 12 cãrþi – despre arta retoricã (De institutione ºi sã dezvolte argumente, în cadrul unui sistem vast de strategii
oratoria). argumentative. Scopul copiei era sã creeze un „stoc“ de subiecte ºi de
20. Lucius Annaeus Seneca – numit ºi cel Bãtrân sau Tatãl – (58–c. moduri în care acestea sã fie enunþate astfel încât oratorul sã dispunã
41), scriitor roman, este ºi autorul unor culegeri de exerciþii oratorice întotdeauna de materia necesarã pentru orice situaþie comunicativã.
(Declamaþii pe teme juridice, Declamaþii deliberative). Textul lui Erasmus conþine numeroase exemple de copia, cel mai faimos
21. Pliniu cel Bãtrân, (Caius Plinius Secundus, 23–79) autor, pe lângã fiind cel care include sute de variaþiuni pe tema „scrisoarea
opera enciclopedicã Istoria naturalã, al unui tratat de oratorie (Cei ce dumneavoastrã m-a încântat nespus“. (Vezi Gideon O. Burton, Silva
învaþã) ºi al unei lucrãri în opt cãrþi despre Incertitudinile limbajului. Rhetoricae, Brigham Young University, 1996-2000.)
22. Pliniu cel Tânãr (Caius Plinius Caecilius Secundus), (61 – 114), om 24. Sunt demne de menþionat în acest sens tratatele celebre ale lui
politic ºi scriitor roman. Contemporan ºi prieten al împãratului Traian. Gibert, Crevier ºi, mai târziu, ale lui Dumarsais ºi Fontanier.
Autor al celor nouã cãrþi de scrisori (Epistolarum libri novem) ºi al Atenþia specialã acordatã retoricii în epocã este ilustratã ºi de
40 Retoric\ [i teoria argument\rii

numãrul mare al lucrãrilor care i-au fost dedicate. Iatã, cu titlu de


exemplu, cele mai vestite tratate franceze de retoricã, citate de Genette în
Figuri, Editura Univers, Bucureºti, 1978: René Bary, La Rhétorique
française, 1653; Bernard Lamy, La Rhétorique ou l’Art de parler, 1688; III. RETORICA CLASIC|
Dumarsais, Des Tropes, 1730; Crevier, Rhétorique française, 1765; Hugh
Blair, Leçons de Rhétorique et de Belles-Lettres, 1783; Domairon, Rhétorique
française, 1804; Fontanier, Commentaire raisonné des Tropes de Dumarsais,
1818; Manuel classique pour l’étude des Tropes, ediþia a doua remaniatã în
Concepte de bazã: situaþia retoricã; audienþa; strategii
1822; Des Figures du Discours autres que les Tropes, 1827.
25. Modalitãþile de realizare a figurilor sunt: adãugarea, suprimarea, persuasive; logos, patos, ethos; genuri retorice: judiciar, deli-
suprimarea-adãugarea, permutarea. berativ, epidictic; canoanele retoricii: inventio, dispositio,
26. Logica sentimentelor (Theodule Armand Ribot), logica socialã elocutio, memoria, pronuntatio; cele patru categorii ale
(Gabriel de Tarde), logica valorilor (Goblot), logica epistemicã, logicile schimbãrii (quadripartita ratio).
deontice, logica normelor (Kalinowski), logica acþiunilor (G.H. von
Wright), logica contradictorie (St. Lupasco), modelul matematic (F.
Gonseth), sistemele gramaticii „floue“ (Lofti A. Zadeh) etc. Situa]ia retoric\
Retorica nu priveºte comunicarea ca pe o abstracþiune, ci
Surse lexicografice ca pe un fenomen aflat în relaþie strânsã cu contextul în care
DFL – Antony Flew, Dicþionar de filozofie ºi logicã, Editura Humanitas, se produce. Discursurile ºi textele sunt determinate de
ediþia a II-a, Bucureºti, 1999. contextul istoric, cultural, temporal.
Ansamblul de determinãri care condiþioneazã modul în
Bibliografie suplimentar\ care se organizeazã discursul poate fi definit ca situaþie reto-
ricã. Sensul iniþial al termenului1 se referea la ceea ce produ-
Vasile Florescu, La Rhétorique et la néorhétorique. Genèse, évolution,
perspectives, Les Belles Lettres, Paris, 1982. ce sau inspirã comunicarea: un conflict, o ceremonie
Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. convenþionalã, o intenþie specificã. Situaþia idealã presupu-
La nouvelle rhétorique, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1958. nea „a comunica“ unei anumite audienþe un conþinut
Olivier Reboul, La Rhétorique, PUF, Que sais-je?, Paris, 1984. informativ într-o formã potrivitã.
Deoarece situaþia retoricã este strâns legatã de profilul
audienþei, termenul audienþã2 devine el însuºi un concept
important în studiul retoricii. Retorica nu priveºte discursul
ca pe o abstracþiune, ci ca pe un eveniment comunicativ
marcat de o intenþie specificã, de adecvare situaþionalã ºi
stilisticã3 ºi adresat unei audienþe specifice.
Din aceastã perspectivã pragmatica foloseºte termenul
context comunicativ4 cu referire la ansamblul factorilor care,
dincolo de structura lingvisticã a enunþurilor/mesajelor,
influenþeazã semnificaþia acestora5.
42 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 43

Strategii persuasive oratorie. Aristotel asocia fiecãrui tip de oratorie un aspect


legat de timp (trecut, prezent, viitor), un numãr de obiective
Strategiile persuasive sunt cele care realizeazã puntea de ºi locuri de invenþie adecvate:
legãturã între sine (ethos)6 ºi ceilalþi (pathos)7 prin interme-
diul logosului8. Aceastã triadã reprezintã tiparul pe care Ramurã a Timp Obiective Topice/locuri
s-au grefat principalele modele lingvistice ºi retorice din oratoriei speciale
de invenþie
antichitate ºi pânã astãzi. Modelul ideal este bineînþeles cel
care asigurã echilibrul perfect al celor trei componente. judiciar trecut acuzare/apãrare justiþie/injustiþie
Orice preferinþã sau tendinþã de supraevaluare a uneia
deliberativ viitor susþinere, avantajos/
dintre componente poate conduce la dezechilibre comuni- sfat/avertisment neavantajos
caþionale. Considerarea logosului ca instanþã supremã a
epidictic prezent laudã/blam virtute/viciu
condus spre o viziune cartezianã asupra limbajului, domi-
narea ethosului supraliciteazã problema (moralã) a subiec- Este evident cã aceste categorii nu acoperã toate tipurile
tului, iar favorizarea pathosului este strâns legatã de posibile ale discursului (sau ale oratoriei). Ele se dovedesc
manipulare ºi de propagandã. folositoare în analiza retoricã, datoritã faptului cã se concen-
treazã asupra situaþiilor sociale ºi de comunicare în care
Ramurile/genurile oratoriei persuasiunea joacã un rol important ºi asupra unei largi
(judiciar, deliberativ, epidictic) categorii de intenþii (obiective, scopuri). Ramurile oratoriei
sunt strâns legate de procesele de stabilire/rezolvare a
De mai bine de douã mii de ani retorica impregneazã
problemelor controversate9, în dezbateri.
toate disciplinele, în calitatea sa de ºtiinþã a limbajului ºi
implicit ºi a metalimbajului. Orice ºtiinþã, orice domeniu de
activitate recurge la retoricã pentru a expune ºi a formaliza Genul judiciar
o idee, pentru a degaja principalele argumente, pentru a Oratoria judiciarã aduce ºi/sau produce argumente
stabili legãturile ºi a le prezenta sub o formã convingãtoare, despre evenimente trecute în acord cu topicele de invenþie
agreabilã ºi uºor de înþeles de cât mai mulþi. speciale descrise de Aristotel ca adecvate pentru aceastã
Oratoria clasicã distinge trei tipuri de discursuri, ramurã a oratoriei la nivelul axelor just/injust, bine/rãu.
adecvate circumstanþelor/situaþiilor de comunicare ºi Iniþial era folositã doar în tribunal ºi era orientatã spre
auditoriului cãruia îi sunt destinate. Astfel, în retorica clasi- acuzare sau apãrare10.
cã, oratoria era împãrþitã în trei ramuri: 1) oratoria judiciarã; Exordiul din Cicero, In Catilinam, I, 1 ºi 2, este un bun
2) oratoria deliberativã (sau legislativã); 3) oratoria exemplu pentru ilustrarea genului judiciar:
epidicticã (sau „demonstrativã“, „ceremonialã“).
Pânã când, în sfârºit, Catilina, vei abuza de rãbdarea noastrã?
Cât timp încã nebunia aceasta a ta îºi va bate joc de noi? Pânã la
Atât în analiza discursurilor, cât ºi în elaborarea acestora, ce limitã se va arunca îndrãzneala ta neînfrânatã? Oare nu te-au
prima etapã o constituia recunoaºterea tipului potrivit de impresionat deloc garda de noapte a Palatinului, nici strãjile
44 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 45

oraºului, nici teama poporului, nici adunarea tuturor oamenilor deþine în mâinile sale de muritor puterea de a înlãtura toatã
de bine, nici acest loc foarte întãrit destinat ºedinþelor senatului, sãrãcia umanã precum ºi toate formele de viaþã umanã. ªi totuºi,
nici chipurile ºi privirile acestora? Nu înþelegi cã planurile tale aceeaºi credinþã revoluþionarã pentru care au luptat înaintaºii
sunt descoperite? Nu vezi cã deja conspiraþia ta este împiedicatã noºtri ne animã ºi astãzi, credinþa cã drepturile omului sunt date
prin cunoaºterea ei de cãtre toþi aceºtia? Consideri cã vreunul nu de generozitatea statului, ci de mâna lui Dumnezeu.
dintre noi nu ºtie ce ai fãcut azi-noapte, ce ai fãcut ieri noapte,
Nu putem îndrãzni sã uitãm cã noi suntem moºtenitorii
unde ai fost, pe cine ai chemat la întrunire, ce hotãrâri ai luat? O,
acelei dintâi revoluþii. Sã lãsãm cuvântul sã meargã înainte ºi sã
ce timpuri! O, ce moravuri! Senatul cunoaºte aceste lucruri,
consulul le vede, acesta totuºi trãieºte! Trãieºte? Ba mai mult, spunem prietenilor ºi semenilor noºtri cã torþa a fost predatã noii
vine chiar în senat, participã la ºedinþa publicã, alege ºi generaþii de americani, nãscuþi în acest secol, domoliþi de rãzboi,
desemneazã din ochi pentru omor pe fiecare dintre noi; noi însã, disciplinaþi de o pace grea ºi amarã, mândri de moºtenirea
bãrbaþi curajoºi, avem impresia cã facem destul pentru republicã trecutului ºi fãrã dorinþa de a fi martori sau de a permite
dacã evitãm furia ºi armele acestuia. dispariþia acestor drepturi ale omului cãrora naþiunea noastrã
le-a fost mereu credincioasã ºi pentru care ºi noi, astãzi, luptãm
acasã ºi pretutindeni în aceastã lume.
Poporul trebuie sã ºtie, fie cã ne vrea binele sau rãul, cã vom
Genul deliberativ plãti orice preþ, vom suporta orice povarã, vom face faþã tuturor
greutãþilor, ne vom ajuta prietenii, ne vom opune oricãrui
Numit adesea ºi oratorie „legislativã“, genul deliberativ
duºman pentru a asigura supravieþuirea ºi victoria libertãþii.
a fost legat la început exclusiv de modul de vorbire specific Pentru aceasta ºi multe altele ne angajãm solemn.
mediilor/claselor politice. Aristotel considera patru topice Vechilor noºtri aliaþi, cu care împãrtãºim tradiþii culturale ºi
de invenþie speciale caracteristice, care þin de oratoria delibe- spirituale comune, le promitem loialitatea prietenilor fideli.
rativã, situate pe axele: bine, rãu, avantajos, dezavantajos. Dacã suntem uniþi, puþine sunt faptele pe care sã nu le putem
realiza împreunã. Dacã suntem dezbinaþi, puþine sunt faptele pe
Oratoria deliberativã cuprindea în perioada clasicã orice
care le putem realiza, pentru cã nu vom putea face faþã grelelor
comunicare situatã pe o poziþie pentru sau împotriva unei provocãri dacã, la nevoie, nu suntem uniþi.
acþiuni (viitoare). Orientarea spre viitor a genului deliberativ Salutãm cu bucurie acele state care ºi-au dobândit libertatea
reprezenta de fapt proiecþia acþiunii unor legi sau acþiuni ºi le încredinþãm cã eliberarea lor de sub jugul colonial nu va fi
politice11. înlocuitã de o altã tiranie de oþel. Nu ne aºteptãm ca ele sã ne
susþinã ideile. Dar întotdeauna vom avea speranþa cã îºi vor
Un exemplu semnificativ pentru oratoria deliberativã îl
sprijini libertatea ºi nu vor uita cã, în trecut, cei care s-au crezut,
constituie urmãtorul fragment al „Discursului inaugural“ prosteºte, puternici cãlãrind pe spinarea unui tigru, au sfârºit-o
rostit de John F. Kennedy la Washington D.C. pe 20 ianuarie în stomacul acestuia.
1961: Celor mulþi care locuiesc pe aceastã lume în colibe sau sate
ºi se chinuie sã iasã din mizerie le fãgãduim cã îi vom ajuta, atât
Suntem astãzi martori nu la victoria unui partid, ci la sãrbãto- cât este nevoie, ºi asta nu pentru cã ºi comuniºtii ar face acest
rirea libertãþii, care simbolizeazã în acelaºi timp un sfârºit ºi un lucru sau pentru cã am avea nevoie de voturile lor, ci pentru cã
început, o înnoire precum ºi o schimbare. Am jurat în faþa voas- aºa este drept sã fie. Dacã o societate liberã nu îi poate ajuta pe
trã ºi a Celui Atotputernic acelaºi solemn jurãmânt pe care l-au cei mulþi ºi nevoiaºi, nu-i va putea salva nici pe cei puþini ºi
depus ºi înaintaºii noºtri acum o sutã ºaptezeci ºi cinci de ani în bogaþi.
urmã. Republicilor surori cu noi, aflate la sud de graniþa noastrã,
Lumea s-a schimbat mult de atunci. Pentru cã, acum, omul le facem o promisiune specialã: vom transforma vorbele noastre
46 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 47

în fapte bune, într-o nouã alianþã întru progres, pentru a ajuta Categoriile (canoanele) retoricii clasice
oamenii liberi ºi guvernele libere sã se descãtuºeze de sãrãcie.
Dar aceastã revoluþie paºnicã a speranþei nu trebuie sã devinã o 1. Inven]iunea (inventio)
pradã pentru puterile ostile. Toþi vecinii noºtri sã ºtie cã noi le
vom fi alãturi împotriva agresiunii ºi a subversiunilor, oriunde 2. Dispozi]iunea (dispositio)
s-ar afla în America. ªi toate puterile sã afle cã aceastã emisferã 3. Elocu]iunea (elocutio)
doreºte sã rãmânã stãpânã în casa ei.
4. Memoria (memoria)
5. Declamarea (pronuntatio)
Genul epidictic Canoanele retoricii clasice priveau atât actul enunþãrii
Termenul grec epideicticos are sensul „potrivit pentru a fi (memoria ºi pronuntatio), cât ºi regulile de construcþie ale
arãtat“. De aceea, aceastã ramurã a oratoriei este adesea enunþului, adicã discursul propriu-zis (inventio, dispositio,
numitã oratorie „ceremonialã“ sau „demonstrativã“. elocutio). Aceste categorii erau folosite în analiza criticã a
Oratoria epidicticã este orientatã spre ocazii publice, spre discursului ºi ofereau modele în educaþia retoricã ce viza
prezent (aici ºi acum). Ceremoniile funerare sunt exemple însuºirea regulilor de generare a discursului.
tipice de actualizare a oratoriei epidictice. Scopurile De-a lungul secolelor tratatele de retoricã au pus în
urmãrite în cadrul oratoriei epidictice sunt de a lãuda sau de evidenþã aceste cinci categorii; aceste categorii au avut parte
a blama ºi, de aceea, lunga istorie a encomium-urilor ºi a de un tratament inegal dintr-o dublã perspectivã: calitativã
ºi cantitativã. Astfel, memoria ºi pronuntatio s-au bucurat de
invectivelor, în manifestãri diverse, poate fi înþeleasã în
mai puþinã atenþie. Categoria inventio a reprezentat
tradiþia acestui gen. Aristotel considera cã „virtutea“ ºi
domeniul de intersecþie între retoricã ºi dialecticã din
„viciul“ sunt topice speciale de invenþie care þin de oratoria
punctul de vedere al încadrãrii în sistemul pedagogic. În
epidicticã. Genul epidictic are adesea rolul de a intensifica
competiþia dintre aceste discipline, retorica a fost redusã
adeziunea la valorile fãrã de care discursul care îndeamnã la adesea la elocutio.
acþiune nu ar putea sã emoþioneze12. Deºi cele cinci canoane ale retoricii acoperã zone de
Un exemplu de text aparþinând acestui gen îl constituie interes în pedagogia retoricã, acestea nu pot fi înþelese doar
fragmentul extras din discursul lui Charles de Gaulle rostit în cadrul educaþional al disciplinei retorice. Tratatele de
la BBC, la 6 iunie 1944: retoricã se opresc de asemenea asupra resurselor abilitãþilor
retorice specifice ºi asupra tipurilor de exerciþii retorice
În naþiune, în Imperiu, în armate nu mai este decât una ºi aceeaºi
voinþã, una ºi aceeaºi speranþã. Din spatele norului atît de greu
concepute sã promoveze aptitudinile lingvistice.
de sânge ºi de lacrimile noastre iatã cã a reapãrut soarele mãre- Retorica anticã a impus o viziune conform cãreia textul
þiei noastre. trebuie sã fie pus în valoare de un ansamblu de elemente, de
la cele lingvistice, gramaticale, oratorice pânã la cele
nonverbale, cum ar fi mimica, gestica, aspectul fizic sau
vestimentaþia retorului.
48 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 49

1. Inven]iunea13 (inventio) maniera de a-l construi ºi de a pune în evidenþã anumite


puncte sunt diluate azi în tehnicile de compoziþie ºi de
Este legatã de categoriile gândirii ºi în relaþie cu locurile
dizertaþie.
comune (gr. topoi) numite locuri ale invenþiei, cum ar fi, de
exemplu, cauza ºi efectul, comparaþia etc. Exordiul
Invenþiunea este categoria retoricã aflatã în strânsã
Partea de început a discursului, cu funcþie esenþial faticã,
relaþie cu logosul, fiind orientatã asupra a ceea ce autorul
cuprinde un expozeu scurt ºi clar al problemei care va fi
doreºte sã spunã mai degrabã decât asupra modului în care
logosul poate fi spus. Inventio descrie latura argumentativã, tratatã sau a tezei care va fi demonstratã. Oratorul poate sã
persuasivã a retoricii. Aristotel definea în primul rând reto- insereze la început o prezentare a sa. Aceasta reprezintã faza
rica drept invenþiune al cãrei scop este sã „descopere cele de deschidere a unui discurs.
mai valabile mijloace de persuasiune“. Naraþiunea
2. Dispozi]iunea (dispositio) Reprezintã expunerea faptelor referitoare la subiectul
tratat. Acest expozeu trebuie sã parã obiectiv: logosul va
Aceastã categorie priveºte modul în care se organizeazã
precumpãni faþã de ethos ºi de pathos. Aceasta cere claritate,
un discurs sau un text. Numele latin dispositio înseamnã
concizie, credibilitate.
„plasare“. În retorica anticã, dispositio se referea doar la
ordinea observabilã într-o oraþiune/discurs, dar termenul Confirmarea
ºi-a lãrgit sfera semanticã incluzând toate consideraþiile
Regrupeazã ansamblul de probe ºi este urmatã de o
legate de organizarea unui discurs (de mari dimensiuni).
respingere care distruge argumentele adverse. Se utilizeazã
Dispositio în oraþia clasicã cuprindea urmãtoarele pãrþi:
exemple, entimema, amplificarea15 care permite trecerea de
exordiu, naraþiune, discuþie sau confirmare, peroraþie14.
la „cauzã“ la „problemã“.
Cicero stabileºte legãturi între anumite strategii retorice
Amplificarea cuprinde, de obicei, un sistem eterogen de
ºi pãrþile caracteristice oraþiunii/discursului. Astfel, în exor-
descrieri ºi digresiuni16, de formulãri patetice, de amintiri ºi
dium este necesar ca oratorul sã-ºi stabileascã autoritatea. De citate, de fraze ºi cuvinte sinonime. Confirmarea recurge la
aceea, se recurge la aprecieri etice (legate de ethos). În logos, dar ºi la pathos pentru a provoca emoþii (mila, indig-
celelalte patru pãrþi ale oraþiunii/discursului se folosesc în narea) în cadrul oferit de acumulãri ºi cascade de
special argumente logice (logos). În concluzie, se recurge la argumente17 expuse simultan cu discutarea motivelor.
apeluri emoþionale (pathos).
Dispoziþiunea se referã la ordonarea acestor mijloace de Peroraþia
persuasiune, la înlãnþuirea ºi repartizarea argumentelor din Este secvenþa compoziþionalã care încheie discursul,
care vor rezulta organizarea internã, compoziþia generalã ºi putând fi mai extinsã sau mai restrânsã. Peroraþia recurge
planul discursului. adesea la procedee de amplificare (cu efect de insistenþã), la
Discursul este organizat dupã legile logicii, ale apeluri emoþionale ºi la o structurã recapitulativã (în care se
psihologiei ºi ale sociologiei. Organizarea discursului, ca ºi rezumã argumentaþia).
50 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 51

3. Elocu]iunea (elocutio)18 de figuri specifice care se bazeazã pe structuri logice ca


silogismul, entimema etc.
Reprezintã faza de redactare a unui discurs, punctul în
Stilul nu reprezintã un aspect opþional al discursului; el
care retorica se intersecteazã cu literatura.
este esenþial în retoricã, deoarece forma lingvisticã în care
Elocuþiunea nu priveºte metodele de prezentare oralã a
ceva este comunicat este parte a mesajului la fel ca ºi
unui discurs, ci insistã asupra stilului, a redactãrii, a organi-
conþinutul sãu (în termenii lui McLuhan: „mediul este
zãrii acestuia în detaliu. Elocutio face apel în principal la
mesajul“).
figuri, la alegerea ºi dispunerea cuvintelor în fraze, la produ-
cerea efectelor de ritm (prozodie, omofonie). Din acest punct
4. Memoria
de vedere se poate spune cã retorica nu este doar o
clasificare amplã a figurilor, perspectivã favorizatã în Iniþial, memoria22 pãrea sã fie legatã doar de mnemonicã
anumite perioade ºi care a fãcut sã fie perceputã de mulþi ca (mnemotehnicã), adicã de ansamblul procedeelor care ar
o tehnicã rebarbativã. putea sã-l ajute pe oratorul în devenire sã reþinã discursul.
Stilul reprezintã un concept complex, care depãºeºte sen- Este evident cã acest canon reprezenta mai mult decât
surile de stil personal sau folosire figurativã a limbajului. simpla învãþare a modului de memorizare a unui discurs
Din pãcate, sfera retoricii a fost adesea redusã la interpreta- redactat în scopul (re)prezentãrii acestuia.
rea stilului ca un înveliº atrãgãtor sau ornamentat al ideilor. Memoria se referã ºi la tehnica stocãrii locurilor comune
În retorica clasicã ºi renascentistã, stilul19 era privit ca sau a sistemului organizat de informaþii provenite din
ornamentare în sensul originar al cuvântului (lat. ornare: a topicele de invenþiune, pentru a fi folosite într-o ocazie datã.
potrivi, a asigura), adicã ornamentarea însemna exprimarea De aceea, memoria este atât de legatã de nevoile de impro-
ideilor în cuvinte ºi expresii adecvate pentru îndeplinirea vizaþie ale oratorului, precum ºi de nevoia de a memoriza un
intenþiilor comunicative. Stilul este strâns legat de noþiunile discurs complet pentru a-l reprezenta23.
retorice de decorum ºi audienþã prin adecvarea mesajului la Memoria nu înseamnã doar memorizare, ci ºi o cerinþã
gândire ºi a expresiei la un anumit public. pentru a deveni peritus dicendi, bine „antrenat“ în discursul
Stilul este adesea apropiat de pathos20, deoarece figurile public, adesea condiþie pentru ca cel care are de-a face cu un
de stil sunt adesea folosite pentru a convinge prin apeluri la vast cadru informaþional sã-l comunice într-un mod adecvat
emoþie. Totuºi, stilul este implicat în ethos21, pentru cã stabi- ºi eficient în raport cu circumstanþele ºi audienþa.
leºte sau diminueazã autoritatea, credibilitatea autorului. Canonul memoria se referã atât la pregãtirea comunicãrii,
Dar nu trebuie sã se înþeleagã de aici cã stilul se rezumã cât ºi la aspectele performative ale comunicãrii, în special în
la a adãuga apeluri patetice sau etice la un conþinut central cazul comunicãrii orale ºi/sau improvizate.
logic. Stilul este în mod predominant parte a logosului, mai Memoria nu este doar o problemã a oratorului, ci mai ales
ales datoritã faptului cã schemele de repetiþie servesc la a modului în care audienþa va reþine cele comunicate prin
producerea coerenþei ºi a claritãþii, atribute incontestabile ale intermediul discursului. În acest scop, anumite figuri ale
apelului la raþiune. De asemenea, retorica are un repertoriu discursului sunt hotãrâtoare pentru a ajuta memoria
52 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 53

(figurile de repetiþie, descrierea, enumerarea). gogic, de-a lungul timpului, în special în perioada clasicã ºi
Alãturi de declamare, memoria a fost adesea exclusã din renascentistã, au fost propuse câteva strategii ºi abordãri.
retoricã, deºi a reprezentat o componentã esenþialã a exerci- Acestea se refereau la aspecte de analizã26, de produce-
þiului oratoric în antichitate. re/generare a textelor27, de practicã28, de progymnasmata29
etc.
5. Declamarea24 (pronuntatio)
Adesea ignoratã de studiile retorice, declamarea reprezen- Categoriile schimb\rii
ta în antichitate un domeniu de mare interes în cadrul
Cele patru categorii ale schimbãrii (qudripartita ratio)
exerciþiilor practice (exercitatio) ºi cuprindea perspectiva
sunt: adãugirea (adiectio), scãderea (detractio), scãderea ºi
asupra expunerii orale ºi cea asupra folosirii gesturilor.
adãugirea (immutatio), inversarea (transmutatio). Acestea
Declamarea25 se referea la aspectele orale ale retoricii
reprezintã strategiile retorice fundamentale pentru mani-
folosite în contexte publice, dar sfera sa poate fi lãrgitã prin
pularea ºi variaþia discursului la diferite niveluri lingvistice:
evidenþierea acelor laturi care privesc prezentarea publicã a
forma cuvintelor, propoziþii, paragrafe, text, discurs în
discursului, scris sau oral. Declamarea este strâns legatã de
momentul stabilirii ethosului ºi pentru îndeplinirea obiec- întregime etc.
tivelor sale recurge la pathos, fiind complementarã simul- Au fost folosite:
tan, în structura de adâncime, invenþiunii (ºi, deci, strâns – drept categorii pentru a identifica schimbãrile în forma
legatã de logos). cuvintelor considerate vicii;
– ca strategii generative ale invenþiei;
– ca posibilitãþi stilistice pentru tropi ºi scheme;
Abilit\]ile retorice – ca metode pedagogice pentru dezvoltarea flexibilitãþii
Retorica anticã a fost preocupatã de modul în care se retorice (vezi copia);
manifestã abilitãþile retorice. În De oratore, Cicero considerã – ca metode de imitaþie prin care un model poate fi
cã abilitatea retoricã se circumscrie celor trei domenii: abili- transformat în ceva nou ºi original.
tate naturalã sau talent (natura, ingenium), teorie sau artã Aceste categorii reprezintã de fapt alte mijloace pentru a
(doctrina, ars), practicã (exercitatio, imitatio). cartografia domeniul retoricii – prin identificarea motivelor,
obiºnuinþelor, caracteristicilor mentale sau prin abordarea
Pedagogia retoric\ din perspective multiple a vastului domeniu al retoricii.

Vastul domeniu al retoricii a fost legat din antichitate ºi


pânã în zilele noastre de pedagogie, scolasticã, educaþie. Glosar
Retorica a ocupat un loc de frunte ca disciplinã în curricula Act locuþionar: act de emitere a unor enunþuri care
greceºti ºi romane, în trivium medieval sau în curriculum-ul include un act fonetic, de rostire a unor sunete, un act fatic –
renascentist umanist. Pentru optimizarea domeniului peda- de rostire a unor cuvinte cu o anumitã intonaþie ºi într-o
54 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 55

relaþie cu norma gramaticalã –, un act retic – de atribuie a interogaþii introduse de verbe modale: „Fã ce þi-am spus!/
unui sens ºi a unei referinþe celor enunþate. Spre deosebire Vrei/ poþi sã faci ce þi-am spus?“
de actele ilocuþionare ºi perlocuþionare, actele locuþionare nu b) strategii de mascare a refuzului prin evitarea apariþiei
depind de contextul comunicativ. negaþiei în rãspuns: „Se pot mãri pensiile în octom-
Act ilocuþionar: tip de componentã a structurii unui act de brie?/Cred cã fondurile de pensii sunt la un nivel scãzut.“
vorbire care asociazã conþinutului propoziþional al unui Act perlocuþionar: act constituit de efectele pe care le pro-
enunþ o forþã (forþa ilocuþionarã) determinatã de intenþiile duc enunþurile asupra receptorului. Eficienþa sau ineficienþa
comunicative ale emiþãtorului (de exemplu promisiunea, actelor perlocuþionare se evalueazã în funcþie de relaþia
aserþiunea, solicitarea, felicitarea, mulþumirea etc.). dintre efectul real produs asupra receptorului ºi efectul
Clasificarea actelor ilocuþionare din perspectiva lui J.R. scontat de emiþãtor. Deºi sunt determinate de mecanisme
Searle distinge: extralingvistice, actele perlocuþionare pot fi desemnate de
– acte reprezentative (exprimã angajarea emiþãtorului anumite verbe din seria a liniºti, a flata, a consola, a mãguli, a
faþã de adevãrul aserþiunii: E frig afarã); convinge, a persuada etc.
– acte directive (exprimã intenþia emiþãtorului de a-l
determina pe receptor sã facã o anumitã acþiune: Închide
uºa!); Bibliografie [i note
– acte comisive (exprimã angajarea emiþãtorului faþã de 1. Termenul grecesc kairos – ocazie (romanii foloseau termenul deco-
realizarea unei acþiuni: Am sã vin la întîlnire mâine); rum) se referea la adecvarea discursului nu numai la subiectul dezbãtut,
ci ºi la audienþã, într-un cadru spaþial ºi temporal dat.
– acte expresive (exprimã o anumitã stare psihologicã
2. Audienþa ca ansamblu de indivizi structurat în funcþie de factori
sau o atitudine prezente atât la nivelul emiþãtorului, cât ºi al de grup, de mediul socio-cultural, de elemente caracteristice de
receptorului: Îþi mulþumesc pentru întrebare); personalitate. Vezi distincþia conceptualã între termenii masã/pu-
– acte declarative (acte prin care, într-un cadru institu- blic/audienþã.
þional, se realizeazã simultan o stare de fapt: Declar ºedinþa 3. Adecvarea stilisticã ºi situaþionalã se referã la concordanþa între
deschisã; Vã declar admis la examen; În virtutea calitãþii de…, vã trei parametri: codul lingvistic folosit, datele concrete ale situaþiei de
comunicare ºi registrul funcþional al limbajului cerut de aceastã situaþie.
declar cãsãtoriþi).
Realizarea cu succes a acestei concordanþe exprimã competenþa comuni-
Forþa ilocuþionarã se exprimã: cativã a emiþãtorului.
4. Contextul comunicativ presupune urmãtoarele elemente:
1) direct prin intermediul:
– sociologice: contextul situaþional (identitatea, rolul ºi statutul social
a) unor verbe ca a porunci, a solicita, a cere, a mulþumi etc.; al interlocutorului, date referitoare la caracteristici spaþiale sau temporale
b) intonaþiei; ale situaþiei de comunicare);
c) modurilor verbale imperative; – psihologice: supoziþii referitoare la ceea ce participanþii considerã
d) adverbelor: negaþia (pentru refuz); sigur, precis (pentru sau ºtiu (fondul de presupoziþii comune);
– lingvistice: locul unde se insereazã enunþul în cadrul sistemului
promisiuni); discursiv din care face parte.
2) indirect prin: Dintr-o altã perspectivã, pentru R. Jakobson, contextul reprezintã
a) strategii de evitare a imperativului, de exemplu, prin unul dintre cei ºase factori esenþiali ai comunicãrii verbale; orientarea
56 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 57

spre context (identificat în mare cu aspectul la care se referã mesajul) De asemenea, se remarcã lipsa unui consens asupra definiþiilor
determinã funcþia referenþialã, denotativã, cognitivã a limbajului. semantice a multor termeni folosiþi în limbajul politic, dar ºi în limbajul
5. Se admite cã atât percepþia comunã asupra experienþei istorice, cât comun: liberalism, conservator, capital, resursã, putere, democraþie, dezvoltare,
ºi realizarea cunoaºterii ºi reflecþia socialã sunt elemente care acþioneazã umanitar etc. Se considerã cã forþa acestor termeni rezidã tocmai în acest
împreunã pentru determinarea conceptelor istorice. caracter „fuzzy“ care face posibilã folosirea lor ca elemente fireºti ale
Winfried Schmitz-Esser exemplificã, într-un foarte interesant articol jocului politic.
„Language of general communication and concept compatibility“, pp. Adesea sensul depinde de autor. Ceea ce cuvântul „imperialism„
11-22, în Compatibility and Integration of Order System, Research Seminar înseamnã în titlul Literatura germanã în epoca imperialismului devine clar
Proceedings of the TIP/ISKO meeting, Warsaw, 1996) pe tema doar dacã se ºtie cã autorul este Georg Lukács, filosof marxist. „În
compatibilitãþii conceptuale, palierele de semnificaþie actuale ale schimb, imperialismul definit de Max Weber abordeazã un cu totul alt
termenului „naþional/NATIONAL“ în Germania. Astfel, termenul este fenomen istoric.„ (W. Schmitz-Esser, op. cit., p. 15).
folosit adecvat în condiþiile de calificativ aplicat revoltei împotriva lui Uneori, sensul unui termen nu poate fi cu claritate înþeles deoarece
Napoleon. În ceea ce priveºte folosirea sa în contexte care se referã la fenomenul pe care-l desemneazã este prea recent sau nu existã destule
miºcãrile studenþeºti din preajma Congresului de la Viena, termenul este informaþii asupra lui (vezi „evenimente“ în limba românã actualã).
acceptat, dar se acordã o preferinþã deosebitã termenului „patriotic“. Pentru miºcãrile studenþeºti din Germania anului 1968 s-au propus
Astãzi, dupã cele douã conflagraþii mondiale purtate sub steagul termeni ca „izbucnire de nemulþumire“ (outbreak of discontent), „revoltã“
naþionalist, termenul „naþional“ este evitat, fiind înlocuit de adjectivul sau „revoluþie“ (din perspectiva intenþiilor iniþiatorilor) ºi procesul de
preferat „federal“. Unificarea celor douã Germanii a impus un termen „la denumire a acestora constituie încã o problemã de dezbatere publicã
modã“ – Deutsch – care tinde sã înlocuiascã termenul „federal“ (dar care, pânã în zilele noastre.
am adãuga noi, readuce în prim-plan numele naþiunii). Termenul Diferenþele de perspectivã pot determina apariþia a doi termeni
„federal“ este determinat spaþial ºi temporal (el are sensuri diferite dupã diferiþi pentru aceeaºi entitate extralingvisticã. Astfel, în perioada
cum ne raportãm la Germania de dinainte de 1990 sau la Germania Rãzboiului Rece, „East Germany“ ºi „German Democratic Republic“ au
reunificatã). Exemple numeroase pot fi date ºi din spaþiul fostei fost folosite ca denumiri ale aceleiaºi entitãþi statale. Dacã din perspectiva
Iugoslavii, unde schimbãrile politice au determinat fie apariþia unor regimului comunist termenul cuprindea o referire la conceptul ambiguu
termeni noi, fie o frecvenþã ridicatã, în special în discursul politic ºi în democraþie, trebuie menþionat cã acesta era folosit într-o accepþie diferitã
mass media, a unor termeni altfel foarte rar folosiþi (cum ar fi „kosovar“). (probabil „democraþie se referea la idealul egalitãþii economice“) de
Tot astfel, denumirile locuitorilor Germaniei postbelice au evoluat de definiþia democraþiei în þãrile occidentale („o formã democraticã de
la Fellow citizen („tovarãºe cetãþean“ – în discursul politic al lui Willy guvernãmânt presupune în mod normal existenþa ºi competiþia
Brandt) la „locuitor/inhabitant“ sau „cetãþean“. Contextul electoral partidelor politice, alegeri libere etc.“).
impune folosirea termenului „voter/votant“ (cãruia ar fi de neconceput 6. Ethos: – „caracter; mod (obiºuit) de viaþã“.
în opinia autoarei sã i te adresezi cu termenul „deutscher“): „…ªi când Pentru Aristotel (Etica nicomahicã, 1139a) ethosul este de naturã
statul [german, n. n.] aºteaptã de la el/ea sã fie un/o «patrio(a)t(ã) moralã, ºi nu intelectualã, sens privilegiat ºi astãzi. Aristotel susþine cã
constituþional(ã)» ºi nu un simplu patriot – este pentru a se asigura cã oratorul trebuie sã aparã simultan informat ºi binevoitor asupra unui
el/ea este – medical vorbind – în afara oricãrui pericol de contaminare subiect. Tipurile de ethos coresprunzãtoare diferitelor etape ale vieþii
revizionistã.“ sunt descrise de Stagirit în Retorica, II, 12-14.
Dacã se pot pune în evidenþã numeroase discordanþe conceptuale Ethosul desemneazã modul care pune în relaþie de sinonimie parþialã
care sunt în mod direct determinate de cursul istoriei, în acelaºi timp emiþãtorul (R. Jakobson), planul expresiei (Bühler) ºi actele ilocuþionare
existã ºi un numãr mare de concepte care rãmân neschimbate. Nici în (Austin).
acest caz nu pare a acþiona o regulã universalã. Ceea ce în anumite cãrþi Cicero considerã cã, în oratoria clasicã, porþiunea iniþialã a unui
mai vechi era desemnat ca duºman/inamic reprezintã astãzi (pentru unele discurs (introducerea sau encomium) este locul în care se stabileºte
þãri din Est) aliaþi occidentali. credibilitatea oratorului în raport cu audienþa.
58 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 59

De exemplu, Cicero, Pro Archia poeta, VI, 12 ºi VII, 16: Critica retoricii are tendinþa de a sublinia supraevaluarea pathosului,
a emoþiei în acelaºi timp cu subevaluarea logosului, a mesajului. Vezi, de
Nu vei întreba, Grattius, de ce suntem încântaþi într-o atât de
exemplu, fragmentul din Shakespeare în care Antoniu, adresându-se
mare mãsurã de acest om. Fiindcã ne oferã posibilitatea ca ºi
mulþimii dupã moartea lui Cezar, dirijeazã revãrsarea mâniei acesteia
spiritul sã se refacã de pe urma larmei din for, ºi urechile obosite
asupra conspiratorilor prin procedee care acþioneazã pentru stimularea
de gãlãgie sã se odihneascã. Sau poate tu consideri fie cã am
milei. Antoniu realizeazã aceasta atrãgând atenþia asupra fiecãrei rãni de
putea avea la dispoziþie ceea ce declarãm zilnic în legãturã cu o
pumnal prin apeluri patetice ºi descrieri intense. Aceste procedee sunt
atât de mare varietate de subiecte, dacã nu ne-am cultiva
susþinute de aluzii la încãlcarea unor valori general-umane ca prietenia
spiritele prin studii literare, fie cã spiritele ar putea suporta o
(Shakespeare, Iuliu Cezar [III, 2], traducere de Tudor Vianu, Opere comple-
încordare atât de mare, dacã nu le-am destinde prin aceleaºi
te, volumul 5, ediþie îngrijitã ºi comentarii de Leon D. Leviþchi, note de
studii? Eu, în schimb, mãrturisesc cã m-am dedicat întru totul acestor
Virgiliu ªtefãnescu-Drãgãneºti, Editura Univers, Bucureºti, 1986):
preocupãri literare. Sã le fie ruºine altora dacã s-au cufundat astfel în
literaturã încât nu sunt în stare nici sã aducã nimic, de pe urma „Priviþi, pumnalul Cassius pe-aici
acesteia, pentru folosul comun, nici sã dezvãluie spre a fi vãzut ºi L-a-înfipt ºi pizmãtãreþul de Casca.
cunoscut; dar de ce sã-mi fie ruºine mie, care de atâþia ani trãiesc astfel, Uitaþi-vã cum sfîºie mantaua.
judecãtori, încât niciodatã nici tihna nu m-a þinut departe de necazul Iubitul Brutus pe aici înfipse
sau folosul cuiva, nici plãcerea nu m-a abãtut, nici, mai mult chiar, Pumnalul lui ºi lama blestematã,
somnul nu m-a întârziat? [s. n.] Cãci celelalte preocupãri nu sunt Scoþînd-o, sângele lui Cezar, iatã,
potrivite tuturor împrejurãrilor, nici tuturor vârstelor, nici Afarã nãvãli sã vadã dacã
tuturor locurilor; însã aceste studii literare hrãnesc tinereþea, Iubitul Brutus ciocãnise-n poartã,
desfatã bãtrâneþea, înfrumuseþeazã împrejurãrile favorabile; Aºa câineºte. Brutus pentru Cezar
celor potrivnice le oferã refugiu ºi alinare; încântã acasã, nu Era, precum o ºtiþi, un înger. Zei,
stânjenesc în afarã; îºi petrec nopþile cu noi, cãlãtoresc cu noi, Mãrturisiþi ce drag îi fuse Brutus
stau cu noi la þarã. Prea nobilului Cezar. Mai avan
Nu l-a durut o altã loviturã
Locurile invenþiei servesc la stabilirea ºi creºterea ethosului sau a
Vãzând pe Brutus cã loveºte, Cezar
credibilitãþii oratorului în mãsura în care sunt persuasive în mod logic ºi
De nerecunoºtinþã doborât
în mãsura în care se recurge la diferitele tipuri de argumente ale
A fost mai mult decât de ascuþiºul trãdãrii…“
autoritãþii.
7. Pathos: termenul desemneazã apelul la sentimente. Retorica dispune de un vast repertoriu de figuri folosite pentru a
Cicero recomanda folosirea pathosului în concluzia/finalul unui provoca un rãspuns emoþional (apostrofã, aposiopezã, ironie etc.).
discurs, dar apelul la emoþii nu se poate reduce doar la acest nivel. 8. Logosul desemneazã recursul la raþiune. Aristotel considera cã
Retorica aristotelianã a propus o discuþie amplã asupra simulãrii orice comunicare ar putea fi realizatã doar prin aceastã strategie, dar
emoþiilor, ºi include în diverse categorii tipurile de rãspunsuri ale datoritã „slãbiciunii“ omeneºti trebuie sã se recurgã ºi la celelalte douã
diferitelor grupuri la aceste procedee. Pentru Quintilian, pathosul este un strategii. Termenul grecesc logos este investit cu mai multe sensuri decât
revelator al relaþiei stabilite cu audienþa. „raþiune“ ºi desemneazã ºi „discurs/vorbire“.
Pathosul reprezintã de asemenea categoria prin care se pot înþelege În simetrie cu logosul aristotelic, Buhler plaseazã denotaþia, iar
aspectele psihologice ale retoricii. Pentru Bühler, pathosul este determi- Austin actele locuþionare. De exemplu celebra formulare a lui Descartes
nant pentru persuasiune sau emoþie. cogito ergo sum este concluzia la care se ajunge pe cale raþionalã prin
R. Jakobson centreazã pe receptor acþiunea pathosului, prin funcþia argumentarea: „sunt, exist este cu necesitate adevãrat ori de câte ori
conativã, în timp ce Austin considerã specific acestei componente actul rostesc asta sau o gândesc în sinea mea“ (Descartes, Meditaþia a doua).
perlocuþionar. 9. Sau stasis.
60 Retoric\ [i teoria argument\rii Retorica clasic\ 61

10. În acest gen de discurs, auditoriul este în general un tribunal în 16. Digresiunea este o povestire sau o descriere vie, intensã, care are
care actorii principali sunt reprezentaþi de acuzare (vizatã printr-un funcþia de a distrage auditoriul, de a-l indigna sau de a-l înduioºa.
rechizitoriu) ºi apãrare (vizatã prin pledoarie). Discursul se referã la fapte 17. Dispunerea argumentelor într-un discurs este foarte importantã:
din trecut. În esenþã, este vorba de a le stabili, a le califica ºi a le judeca. se pot pune argumentele slabe la început ºi cele puternice la sfârºit sau
În acest scop se face deci apel la noþiuni de justiþie ºi de injustiþie ºi se invers. O altã modalitate o constituie respectarea, de exemplu, a ordinii
utilizeazã ca procedee predilecte raþionamentul silogistic ºi entimema. O homerice/nestoriene: puternice-slabe-puternice. De asemenea, se poate
caracteristicã a acestui gen o constituie modul formalizat de organizare a adopta strategia care constã în a prezenta un argument, apoi a respinge
discursului (supus unor norme stricte) ºi profilul „specializat“ al contraargumentele, apoi a relua argumentul sub o formã nouã. Este
auditoriului. vorba deci aici de un singur argument puternic, celelalte nefiind decât
11. Acest tip de discurs, calificat adesea ca discurs politic, se maniere diferite de a-l prezenta. De asemenea, este posibil de a opune
adreseazã unei adunãri, unui senat. Se dau sfaturi pentru susþinerea/res- argumentele dupã schema tezã-antitezã.
pingerea problemelor care privesc viaþa cetãþii sau a statului, diplomaþia, 18. Câteva sfaturi utile pentru redactarea unui discurs se referã la:
economia, bugetul, legislaþia etc. Scopul principal al discursului politic – evitarea arhaismelor ºi a neologismelor, alegerea cuvintelor din
de acest gen îl reprezintã luarea unor decizii ºi dezbaterea „caracterului“ vocabularul uzual;
lor în termenii axei util-dãunãtor. Argumentarea se face adesea prin – folosirea metaforelor ºi a altor figuri cu condiþia ca ele sã nu obscu-
exemple cu o puternicã forþã persuasivã. rizeze mesajul;
12. Acest gen de discurs este numit adesea discurs demonstrativ. – imprimarea unui ritm frazelor care ar trebui sã aibã sã susþinã
Auditoriul este format, în general, din spectatori. Acest tip de discurs semnificaþia enunþului;
– excluderea figurilor inutile, deoarece un efect de stil trebuie sã fie
regrupeazã toate discursurile oficiale, panegiricele, oraþiile funebre. Se
justificat de exigenþele persuasiunii;
blameazã sau se laudã un om (sau o categorie de oameni), punându-se în
– oratorul trebuie sã fie alert, dinamic, imprevizibil, energic, cu umor,
evidenþã laturile frumoase sau urâte ale existenþei sau acþiunii acestora.
cald;
Amplificarea oratoricã reprezintã procedeul folosit cu predilecþie. În
– procesul de compoziþie trebuie sã insiste asupra vivacitãþii dis-
sfârºit, discursul demonstrativ poate avea o vocaþie pedagogicã. Oratoria
cursului, ritmului frazelor, scurtimii lor etc.
epidicticã era exersatã în cadrul pedagogiei retorice prin intermediul
19. În retorica clasicã ºi renascentistã, problemele legate de stil erau
exerciþiilor progymnasmata, incluzând encomium-ul ºi vituperaþia. împãrþite astfel: alegerea cuvântului, compunerea propoziþiilor, frazelor,
13. Invenþiunea (sau inventio sau heurésis < lat. invenire, a gãsi, a afla) niveluri ale stilului (jos, de mijloc, înalt), calitãþile stilului (terminologie
reprezintã cercetarea cea mai exhaustiv posibilã de cãtre autorul descriptivã), figurile de stil (scheme, tropi).
discursului a tuturor mijloacelor de persuasiune referitoare la tema 20. Figuri de stil în relaþie cu pathosul: apostrofa, repetiþia,
discursului sãu. Aceste mijloace sunt: subiectele, probele ºi argumentele, descrierea, epanortoza, epitropa, inter se pugnantia etc.).
locurile, tehnicile de persuasiune, tehnicile de amplificare, logica. 21. O figurã de stil referitoare la ethos este, de exemplu, litota. Unele
14. Pentru cele patru secvenþe ale dispoziþiunii (sau taxis) se mai figuri de stil referitoare la ethos cum ar fi, de exemplu, paronomaza ar
folosesc ºi urmãtorii termeni echivalenþi: introducere/exordium; stabilirea trebui evitate, deoarece imprimã discursului o nuanþã artificialã, care
faptelor/narratio; împãrþirea/partitio; dovada/confirmatio; respinge- afecteazã credibilitatea oratorului.
rea/refutatio; concluzie/peroratio. 22. În opera Ad Herennium, atribuitã lui Cicero (Pseudo Cicero)
De asemenea, se pot propune ºi alte planuri-tip, cum ar fi: memoria este definitã ca „tezaurul lucrurilor inventate“ ºi este pusã în
– introducere (sau expoziþiune); legãturã cu primul canon al retoricii.
– dezvoltare (logicã, cronologicã, organicã); Analiza retoricã în termenii memoriei presupune explicarea sensu-
– concluzie (sau peroraþie, deznodãmânt). rilor atribuite termenului:
15. Amplificarea oratoricã este arta de a gãsi cele mai bune argu- – gradul în care un vorbitor îºi aminteºte cu succes un discurs
mente ºi de a le expune urmând o gradaþie de intensitate (ascendentã); memorizat;
vezi climax. – uºurinþa cu care un vorbitor poate folosi din memorie citate, idei,
62 Retoric\ [i teoria argument\rii

termeni care sunt adecvaþi intenþiei retorice;


– analiza metodelor pe care le foloseºte un vorbitor pentru ca mesajul
sãu sã fie reþinut de memoria celor care îl ascultã (mnemonicã);
– stabilirea unor apeluri directe la memorie sau menþionarea acesteia IV. FIGURILE RETORICE
sau a unor termeni înrudiþi.
23. În acest sens, memoria se aflã în relaþie cu sensibilitatea la con-
textul în care se comunicã ceva (kairos) ºi cu noþiunile de copia ºi
amplificare.
Figura e purtãtoare de absenþã ºi de prezenþã.
24. Declamarea (sau pronuntiatio sau hypocrisis) reprezintã încunu-
narea muncii retorice, enunþarea efectivã a discursului, punerea în Blaise Pascal
valoare a altor strategii/calitãþi care privesc un ansamblu la a cãrui
coerenþã contribuie efectele vocii, mimica, privirea, tehnicile gestuale. La …Nu mai existã limbã dincoace de aceste figuri…
acest nivel, oratorul devine actor; el trebuie sã ºtie sã emoþioneze prin Roland Barthes
gest ºi prin expresiile feþei.
25. Printre figurile predilecte ale declamãrii se pot actualiza în cadrul Limba exprimã, stilul subliniazã.
discursului: Michael Riffaterre
– mimesis: imitaþia gesturilor, pronunþãrii ºi a exprimãrii cuiva;
– mycterismus: o parodie cu gesturi ºi înfãþiºare dispreþuitoare;
– tasis: menþinerea sau încurajarea unei anumite pronunþii a unui
cuvânt în special datoritã sunetului sãu plãcut; Concepte de bazã: figurã, figurã de sunet (metaplasmã),
– epenteza: adãugarea unei silabe sau a unei litere în mijlocul unui cu- figurã sintacticã (metataxã), figurã semanticã, trop (metase-
vînt; reprezintã un tip de metaplasmã folosit uneori pentru a facilita o mem), figurã de gândire (metalogism).
articulare mai uºoarã.
26. Analizã la nivelul lexicului de specialitate: gramaticã, retoricã,
logicã; analizã gramaticalã ºi sintacticã; analizã literarã etc. Defini]ii [i delimit\ri
27. Acestea se bazau pe imitaþie, amplificare, diminuare, variaþii
stilistice etc. Istoria retoricii consemneazã pânã în secolul trecut un
28. Prin exerciþii: copiere, citire cu voce tare, imitaþie a stilului, tradu-
efort uriaº îndreptat spre identificarea ºi clasificarea figu-
ceri, parafrazãri etc.
29. Progymnasmata (gr. pro „înainte“, gymnasmata „exerciþii“) repre- rilor. Retorica a desemnat prin termenul figurã un ansamblu
zenta un set de exerciþii rudimentare considerate utile pentru pregãtirea de fenomene sintactice, semantice, pragmatice ºi stilistice
studenþilor în retoricã ºi pentru crearea ºi executarea/interpretarea atât de variate încât secole de-a rândul nu s-a putut realiza
oraþiilor/discursurilor practice complete. Gymnasmata (declamaþii) repre-
zenta o componentã importantã a pedagogiei retorice clasice ºi un cadru coerent ºi stabil care ar fi permis o descriere
renascentiste. Majoritatea exerciþiilor se corelau cu pãrþile oraþiei/dis- exhaustivã a acestora.
cursului clasic. Elementele de progymnasmata asemãnãtoare erau grupate Termenul „figurã“ se caracterizeazã printr-o remarcabilã
împreunã iar exerciþiile aveau, în general, un caracter secvenþial (fabulã,
naraþiune, proverb, locuri comune, respingere, confirmare, apãrare/atac
capacitate unificatoare ºi omogenitate conceptualã, în ciuda
al unei legi etc.). Exerciþiile erau construite pe principiul amplificãrii ca diferenþelor dintre diversele taxonomii. Aceste calitãþi par sã
strategie retoricã generalã de organizare a discursului. se datoreze ideii de formã cu care figura este asociatã în mod
constant ºi tradiþional.
64 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 65

Retorica a încercat de-a lungul istoriei sã armonizeze Unele interpretãri5 considerã cã „figurile de stil sunt
perspective diferite asupra termenului „figurã“. Astfel, mijloace de exprimare prin care se aratã cã lucrurile ºi
sensul privilegiat în mod tradiþional considera figura drept fiinþele pot sã aibã însuºirile dorite de noi ºi sã se poarte ca
„o schimbare raþionalã de sens sau de limbaj în raport cu ºi cum le-ar avea într-adevãr sau prin care se pun în evi-
modelul obiºnuit ºi simplu de a se exprima“ (ºi, în acest caz, denþã pãrþile din expunerile scrise sau vorbite destinate sã
orice schemã ºi figurã trebuie înþeleasã ca „o schimbare impresioneze în mod deosebit pe ascultãtori sau pe cititori“.
Statutul figurii nu a fost întotdeauna clar în spiritul
fãcutã intenþionat în sens ori în cuvinte prin care ne abatem
tradiþiei retorice. Cu începere din antichitate, retorica inter-
de la calea obiºnuitã ºi simplã“1. Perspectiva lui Quintilian preteazã figurile ca fiind „moduri de a vorbi îndepãrtate de
surprinde specificul figurii: „forma, oricare ar fi ea, datã cele naturale sau obiºnuite“.
unui gând, aºa cum corpurile au o atitudine diferitã, dupã „Modul natural/obiºnuit“ de exprimare trebuie înþeles
felul în care sunt conformate“2. ca un mod simplu ºi comun6 (Fontanier)7. Genette8 surprinde
Alte interpretãri considerau figura dintr-un punct de paradoxul lui Fontanier, care recunoaºte cã nimic nu e mai
vedere mai apropiat de cel contemporan, cu implicaþii comun decât folosirea figurilor, ºi limbajul cotidian este
asupra caracterului „natural“ al apariþiei sale în text. Figura impregnat de acestea sau, pentru a cita formula clasicã, „se
reprezintã „orice formã datã expresiei unui gând“ ºi atunci, fac mai multe figuri de stil într-o zi de târg la Halã decât se
în mod necesar, orice discurs conþine figuri retorice care nu fac în mai multe zile de adunãri academice9“ .
Dumarsais10 surprinde statutul ambivalent al figurilor:
„împodobesc“ textul, ci funcþioneazã ca vectori ai
„(Figurile) au mai întîi acea proprietate generalã care se
argumentãrii.
potriveºte tuturor frazelor ºi tuturor combinaþiilor de
Definiþiile contemporane ale figurii insistã asupra cuvinte, care constã în a semnifica ceva în virtutea con-
identificãrii acesteia cu o formã3 lingvisticã ce poate fi strucþiei gramaticale; dar expresiile figurate cunosc ºi o
izolatã sau mãcar identificatã ºi care poate juca un anumit modificare particularã care le este proprie, ºi tocmai în
rol în momentul inserãrii sale într-un discurs. virtutea acestei modificãri particulare facem din fiecare fel
Dintr-o altã perspectivã4, figura este privitã ca o de figurã o specie aparte“11. Tot Dumarsais încearcã sã
„…deviere de la uzul lingvistic normal, schimbare într-un defineascã specificul figurilor care sunt „…moduri de a
anumit nivel al limbii, care faciliteazã expresia poeticã sau vorbi ce se disting de celelalte printr-o modificare parti-
pe cea oratoricã, diferitã ca grad de expresivitate ori cularã care face ca fiecare sã fie redusã la o specie aparte ºi
persuasiune faþã de maniera comunã de exprimare. Figura care le face sau mai vii, sau mai nobile, sau mai plãcute decît
modurile de a vorbi ce exprimã acelaºi fond de gândire fãrã
nu este un simplu ornament al artei poetice: destructurarea
sã prezinte o modificare particularã“. Sau: „…efectul figurii
pe care o presupune devierea de la uzul normal al limbii (de (vivacitate, nobleþe, agrement) este uºor de calificat, dar
la sensul «propriu, literal» al termenilor este însoþitã de o fiinþa lor nu poate fi desemnatã decât prin aceea cã fiecare
restructurare a limbajului dupã un cod propriu, cel al figurã este o figurã aparte ºi cã figurile în general se
retoricii, bazat pe uzajul «figurat» al termenilor ºi pe deosebesc de expresiile non-figurate prin faptul cã prezintã
structuri sintactice specifice.)“ o modificare particularã, numitã figurã“.
66 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 67

În terminologia Retoricii generale propuse de Grupul µ, a) figuri de sunet propriu-zise: realizate prin repetarea
figura reprezintã o „unitate retoricã“12. Unii autori13 unor elemente:
considerã cã figurile, pentru a asigura funcþionarea optimã a a1) vocalice sau consonantice (aliteraþia, asonanþa, paro-
discursului retoric psihologic, ar trebui sã se supunã nomaza, rima etc.)18;
constrângerilor unor reguli. Astfel, din perspectiva teoriei a2) silabice (ca în paronomazã19);
argumentãrii, se poate aprecia rolul unei figuri în discursul a3) (cuvinte) cu rezonanþã apropiatã, dar cu sens diferit
persuasiv14, dar ºi „miºcarea de la obiºnuit la neobiºnuit ºi (paronime20);
întoarcerea la un obiºnuit de rang superior, produsã de a4) verbale (ca în antanaclazã21);
argumentul care o controleazã“. b) accidentele fonetice. Aceastã subclasã este reprezen-
Figurile pot avea o funcþie cognitivã („orice figurã stã la tatã de toate procedeele de deformare a semnificantului (afe-
dispoziþia cunoaºterii adevãrului ºi a recunoaºterii acestuia reza, apocopa, metateza, sinereza, sincopa)22;
de cãtre publicul destinatar“) ºi îndeplinesc un rol important c) jocuri de cuvinte care se bazeazã pe procedee cu impli-
caþii semantice (anagrama, calamburul, palindromul).
în comunicare15.
2. Figurile de construc]ie
Clasificarea figurilor retorice Sau figurile sintactice legate de structura frazei (meta-
taxe în terminologia Grupului µ). Principalele mecanisme
Orice cunoaºtere este clasificare.
John Dewey prin care se realizeazã sunt:
– permutarea (ca în inversiune23), bazatã sau nu pe
Istoria retoricii se confundã în unele perioade cu încer- simetrie (chiasm24 ºi antimetatezã25);
carea de a circumscrie într-o clasificare unitarã ansamblul – sustragerea (elipsã26, asindet);
divers, neomogen ºi extrem de bogat al figurilor. – repetiþia (epanalepsã27, anaforã). DSL propune pentru
În Retorica cãtre Herennius16 se introduce pentru prima aceastã grupã urmãtoarele subcategorii:
– figuri propriu-zise (paralelismul sintactic, enumerarea,
oarã distincþia conceptualã dintre figurile de cuvânt (verbo-
climaxul, anticlimaxul, repetiþia);
rum exornationes) – reprezentând modificãri în interiorul
– construcþii sintactice (care existã ºi în limbajul curent):
sintagmei, aranjamente de cuvinte în frazã sau de fraze în
asindet, polisindet, tmezã, elipsã, zeugmã, anacolut,
perioadã (repetiþie, asindet, gradaþie, climax – ºi figurile de
dislocare, hiperbat, hipalagã, inversiune;
gândire (sententiarum exornationes). – figuri sintactico-lexicale sau figuri sintactice care au
Astãzi se acceptã urmãtoarea clasificare: implicaþii semantice (poliptoton, parigmenon, antanaclazã).
1. Figuri de sunet17 3. Figuri semantice – tropi
În terminologia Grupului µ, ele se numesc metaplasme; În terminologia Grupului µ, aceste figuri se numesc
sunt legate de nivelul sonor al discursului (substanþa so- metasememe. Tropii, identificaþi ca atare de Quintilian, se
norã). În cadrul acestei clase se disting: împart în:
68 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 69

– tropi de mai multe cuvinte (personificare, alegorie28, efect asupra auditoriului ºi realizarea sa þine, conform
aluzie istoricã, culturalã, litotã29, licenþã30, ironie); teoriei retorice, de elocuþie ºi stil; retoricienii pun accentul pe
– tropi de un cuvânt (metonimie, bazatã pe contiguitate funcþiile sale estetice (ca ornament destinat sã placã) sau
logicã cauzã-efect, produs-loc de origine, etc. ºi metaforã31). argumentative (ca instrument eficace al unei intenþii
Dintr-o altã perspectivã, R. Jakobson propune clasifi- persuasive).
carea figurilor semantice în: În perspectiva lui Cicero relaþia discursului figurat cu
– seria metonimicã: metonimia, sinecdoca; cele trei genuri de stil (simplu, mãsurat ºi înalt) se
– seria metaforicã: metafora explicitã sau implicitã, com- raporteazã la funcþiile discursului (a instrui, a plãcea, a
paraþia, personificarea, antonomaza, oximoronul, epitetul, emoþiona – docere, delectare, movere). Quintilian distinge între
simbolul. tropii care contribuie la exprimarea ideii (metafora, sinec-
doca, metonimia) ºi cei care înfrumuseþeazã discursul
4. Figurile de gândire (alegoria, enigma, perifraza, hiperbola);
b) morfologic, luându-se în considerare un numãr restrâns
Sînt figuri logice (metalogisme în terminologia Grupului
de operaþii elementare, s-a propus, începând cu Quintilian,
µ), care se bazeazã pe relaþia oratorului cu discursul sãu ºi
distincþia dintre figurile formate:
afecteazã structuri mai extinse ale textului (întreg discursul),
– prin adãugare de elemente (anafora, parenteza);
ºi nu doar un cuvânt, o sintagmã sau o frazã: alegoria,
– prin suprimare (asindetul, zeugma);
antifraza, antiteza, deliberarea, eufemismul, hiperbola,
– prin schimbarea ordinii cuvintelor (antiteza, parono-
ironia, paradoxul, parabola, pleonasmul, prosopopeea, maza).
portretul, reticenþa, tabloul, apostrofa32, prosopopeea33, Clasificarea35 cea mai simplã ºi adecvatã se referã însã la
deliberarea34. formele vizate:
De-a lungul timpului, clasificãrile au suferit în – figuri de cuvinte considerate în ceea ce priveºte semni-
permanenþã modificãri care privesc atât numãrul figurilor, ficaþia lor (sau tropi);
cât ºi încadrarea acestora într-o categorie sau alta. Autorii – figuri de cuvinte considerate în ceea ce priveºte forma
Retoricii generale disting patru clase: lor (sau figuri de dicþie);
– metaplasme sau figuri formale; – figuri care privesc ordinea ºi numãrul cuvintelor din
– metataxe sau figuri de sintaxã; frazã (sau figuri de construcþie);
– metasememe sau figuri care conþin modificãri semantice, – figuri referitoare la „alegerea ºi potrivirea cuvintelor“ –
în parte numite ºi tropi; Genette îl citeazã în acest sens pe Fontanier – (sau figuri de
– metalogisme, mai mult sau mai puþin asimilabile cu elocinþã);
figurile de gândire. – figuri referitoare la o frazã întreagã (sau figuri de stil);
În afarã de aceastã împãrþire care þine seama de nivelul – figuri care se raporteazã la enunþ în întregul sãu (sau
figurilor, retorica propune ºi clasificãri de tip: figuri de gândire).
a) funcþional, discursul figurat urmãreºte sã producã un Alt tip de clasificare36 – cel semiologic – constã în a
70 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 71

distinge figurile unele de altele prin atribuirea unei valori corpuri… Figurile discursului sunt trãsãturile, formele sunt
psihologice fiecãreia, în funcþie de caracterul devierii impus întorsãturile… prin care discursul… se îndepãrteazã mai mult
sau mai puþin de ceea ce ar fi fost exprimarea simplã ºi comunã
expresiei; valoarea poate fi:
(Fontanier, Commentaire raisonné des Tropes de Dumarsais, 1818).
– impresivã – o anume figurã urmeazã sã provoace un
anumit sentiment; G. Genette redefineºte statutul de sistem al retoricii prin
– expresivã (o anumitã figurã este dictatã de un anumit raportare la exemple din cadrul „ºtiinþei-pilot“ – lingvistica:
sentiment);
– mixtã, îmbinând ambele perspective. Se ºtie, dupã exemplul lingvisticii, cã acest fenomen al gradului
Alte interpretãri37 acordã o mai micã importanþã afectivi- zero40 cînd o absenþã de semnificant indicã limpede un
tãþii ºi un mai mare interes imaginaþiei, normei culturale. semnificat cunoscut, este semnul infailibil al existenþei unui
Aceste retorici clasice trateazã în esenþã (uneori în exclu- sistem: deoarece e nevoie de un cod organizat de alternanþe
vocalice pentru ca lipsa vocalei sã aibã o funcþie distinctivã.
sivitate) despre acea parte a artei de a vorbi ºi de a scrie pe
Existenþa unei figuri zero, având valoare de figurã a sublimului,
care anticii o numeau elocutio (vezi capitolul III), adicã aratã cã limbajul retoricii este îndeajuns de saturat de figuri
despre tot ceea ce este legat de stil, a cãrui principalã resursã pentru ca un loc vid sã desemneze un sens plin: retorica este un
o constituie figurile. Aceastã retoricã a expresiei, strãbunã a sistem al figurilor41.
semanticii ºi a stilisticii moderne, este consideratã ºi numitã
adesea retoricã. Nu trebuie uitat însã de existenþa celorlalte Sau, dintr-o perspectivã identitarã: „Figura nu e deci
pãrþi ale retoricii antice, dispositio (arta de a combina marile nimic altceva decât un sentiment al figurii, ºi existenþa sa
unitãþi ale discursului – retoricã a compoziþiei) ºi mai ales depinde în întregime de conºtiinþa pe care o capãtã sau nu
inventio (arta de a gãsi argumente, retoricã a conþinutului, cititorul în legãturã cu ambiguitatea discursului ce i se
culminând cu topica, repertoriul temelor). propune.“42
În acest fel se ajunge la problema existenþei unui „cerc
Figurile retorice sunt legate strâns de modul de a
hermeneutic“ în retoricã: valoarea unei figuri nu e datã de
exprima logosul ºi apar ca elemente intrinseci în structura
cuvintele care o compun, din moment ce ea depinde de o
discursului. Unii autori38 afirmã în aceastã privinþã cã
distanþã (écart) între aceste cuvinte ºi cele pe care cititorul le
„existã o «gândire», adicã un sens, care este comunã atât
percepe mental dincolo de ele „într-o perpetuã depãºire a
poeþilor buni, cât ºi celor proºti, ºi care se poate exprima
printr-o micã frazã uscatã ºi platã; ºi existã un mod de a o reda lucrului scris“43.
(Domairon39), care determinã întreaga diferenþã…“: De aceea, instrumentul unui consens general din per-
spectiva spiritului clasic va fi „codul retoricii“, care constã
Discursul, care nu se adreseazã decât inteligenþei sufletului, nu mai întâi dintr-o listã, refãcutã continuu, dar întotdeauna
este, chiar dacã îl considerãm din punctul de vedere al socotitã drept exhaustivã, a figurilor cunoscute, apoi dintr-o
cuvintelor care îl transmit sufletului prin sensuri, un corp
clasificare a acestora dupã formã ºi valoare, ºi ea supusã
propriu-zis: el nu este deci propriu-zis o figurã. Dar are totuºi, în
diferitele sale feluri de a semnifica ºi de a exprima, ceva analog unor neîncetate modificãri, dar care tinde spre o organizare
cu diferenþele de formã ºi de trãsãturi existente în adevãratele într-un sistem coerent ºi funcþional.
72 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 73

Problema pe care G. Genette o considerã centralã în modernã îºi are retorica sa proprie, care constã tocmai (cel
istoria figurilor este „de ce figura semnificã mai mult decât puþin pentru moment) în refuzul retoricii49, cu totul altfel
expresia literalã“. Tehnica acestor impuneri de sens poate fi stau lucrurile în ceea ce priveºte actualitatea figurilor în
redusã la ceea ce semiologia modernã numeºte conotaþie44. discursul public (în special în cel publicitar, jurnalistic ºi
politic).
Concluzii De cele mai multe ori succesul ºi eficienþa acestor
discursuri depind de alegerea figurilor. Studiul figurilor
Codul retoricii are sarcina „sã inventarieze repertoriul retorice este de mare interes atât pentru decriptarea50, cât ºi
figurilor ºi sã-i atribuie fiecãreia valoarea de conotaþie. O pentru compunerea discursurilor.
datã ieºitã din vorbirea vie a invenþiei personale ºi intratã în În concepþia lui Paulhan51 decriptarea este un proces
codul tradiþiei, fiecare figurã nu mai are ca funcþie decât sã care se desfãºoarã în etape52:
notifice, în felul sãu propriu, calitatea poeticã a discursului 1) Recunoaºterea discursului ca ansamblu de semne,
care o poartã“45. sensuri ºi semnificaþii care depinde în mod esenþial de
Retorica figurilor are ambiþia sã stabileascã un cod al competenþa lingvisticã a receptorului. Aceastã etapã nu
conotaþiilor literare, sau ceea ce R. Barthes a numit semnele presupune identificarea figurilor retorice; adesea prezenþa
literaturii. De fiecare datã când foloseºte o figurã recunoscutã lor nu este sesizatã din perspectiva realizãrii legãturii
prin cod, scriitorul îºi însãrcineazã limbajul nu numai sã-i biunivoce termen-concept.
„exprime gândirea“, ci ºi sã notifice o calitate epicã, liricã, 2) Analiza situaþiei paradoxale care se instaleazã ca
didacticã, oratoricã etc., sã se desemneze pe sine însuºi ca urmare a prezenþei figurilor retorice în text; receptorul
limbaj literar ºi sã semnifice literatura. De aceea, retorica se percepe figurile retorice ca un atentat la „logica bunului
preocupã prea puþin de originalitatea sau de noutatea simþ“ atît în planul expresiei, cât ºi al conþinutului. Cãutarea
figurilor, care sunt calitãþi ale vorbirii individuale ºi care, temeiului situaþiei paradoxale se bazeazã pe credibilitatea
sub acest raport, nu o privesc46. pe care o acordã receptorul autorului discursului.
Genette considerã47 cã „pentru noi, astãzi, opera retoricii 3) O ultimã etapã ar putea-o constitui refacerea globalã a
nu mai are, în ceea ce priveºte conþinutul sãu, decât un discursului prin „grila“ pe care au stabilit-o figurile retorice,
interes istoric (de altfel subestimat). Idealul retoricii, la percepute în cazul unei comunicãri eficiente ca aparþinând
limitã, ar fi sã organizeze limbajul literar ca pe o a doua simultan structurii ºi texturii discursive.
limbã în interiorul celei dintâi, în care evidenþa semnelor Eficienþa textului publicitar ºi a discursului politic se
s-ar impune cu tot atâta strãlucire ca ºi sistemul dialectal al datoreazã în mare mãsurã stilului înþeles ca manierã de a
poeziei greceºti, în care folosirea dialectului doric însemna marca personalitatea emiþãtorului prin folosirea unor
în mod absolut lirism, a celui atic, dramã, ºi a celui ionic- procedee ale expresivitãþii (caracteristicã a enunþului la
eolian, epopee“48. nivelul emoþional numitã ºi afectivitate).
Dacã în epoca actualã „funcþia auto-semnificantã a Stilul este, în formularea inspiratã a lui Genette, „vrãji-
Literaturii nu mai trece prin codul figurilor, iar literatura torie evocatoare: cuvintele reînvie în carne ºi oase,
74 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 75

substantivul, în mãreþia sa substanþialã, adjectivul, veºmânt Expresivitate: caracteristicã a enunþului la nivel emoþi-
strãveziu care îl acoperã ºi îl coloreazã, ºi verbul, înger al onal; afectivitate.
miºcãrii, ce dã primul impuls frazei.“53 Formã:
a) forma ca decupaj al realitãþii – Saussure;
Glosar b) forma consideratã ca relativ echivalentã expresiei ºi
opusã sensului (conþinutului) – L. Bloomfield.
Competenþã: termen care apare adesea cu determinãri:
Hjelmslev pune în relaþie forma expresiei ºi forma
competenþã lingvisticã, competenþã pragmaticã (sau comu-
conþinutului prin formularea: substanþa este manifestarea
nicativã). Competenþa lingvisticã reprezintã un termen-martor
formei în materie.
al gândirii lui N. Chomsky, care se referã la cunoaºterea
internalizatã a sistemului de norme/reguli specific unei Grad zero (al scriiturii): conceptul a fost introdus de
limbi de cãtre comunitatea de vorbitori nativi ai acesteia. Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture (1953), ºi desem-
Competenþa comunicativã presupune cunoaºterea internali- neazã punctul de referinþã, caracterizat prin absenþa figu-
zatã a sistemului de norme/reguli lingvistice, interacþionale rilor, la care se raporteazã exprimãrile marcate stilistic;
ºi culturale de cãtre un vorbitor nativ al unei limbi. limbajul ºtiinþific pare a se apropia cel mai mult de gradul
Competenþa comunicativã asigurã adecvarea la contexte de stilistic „zero“.
comunicare specifice. „Stilul este desigur o deviere, în sensul cã se îndepãr-
teazã de limbajul neutru printr-un anume efect de diferen-
Discurs: termen complex care poate fi definit ca
þiere ºi de excentricitate“ (G. Genette, op. cit., p. 278).
ansamblu de enunþuri ale unui emiþãtor, care se referã la un
subiect unic (topic, în terminologia anglo-saxonã). Dintr-o Stilisticã: disciplinã lingvisticã al cãrei obiect de studiu îl
perspectivã pragmaticã, discursul reprezintã „o enunþare ce reprezintã faptele de expresie ale limbajului organizat, din
presupune un locutor ºi un auditor, precum ºi intenþia punctul de vedere al conþinutului lor afectiv; DSL îl citeazã
locutorului de a-l influenþa pe celãlalt.“ (Benveniste). pe Ch. Bally, creatorul lingvisticii moderne, care susþine cã
Alte interpretãri ale discursului vizeazã echivalenþa sa obiectul stilisticii este „studiul limbajului tuturor, în mãsura
cu: în care el reflectã nu ideile, ci emoþiile, sentimentele, voinþa,
a) textul (în cadrul cãreia perspectiva comunicaþionalã ºi impulsiunile, adicã limba tuturor ca mijloc de expresie ºi
cea tematicã coincid în general, de exemplu în cazul acþiune“.
comunicãrii scrise); Stilistica individualã, geneticã sau literarã, reprezentatã de
b) un ansamblu de texte (conversaþie) care ilustreazã o Leo Spitzer în filiaþia lui Benedetto Croce ºi Kurt Vossler,
interacþiune între douã sau mai multe discursuri centrate în considerã cã orice afectare a stãrii psihice normale
jurul unei singure teme ºi alcãtuite fiecare din mai multe determinã, în plan expresiv, o îndepãrtare de la uzul
texte (deoarece fiecare replicã a schimbului conversaþional lingvistic normal iar orice abatere de la uzul lingvistic
constituie o unitate comunicaþionalã, ºi deci un text, în sine). normal poate fi interpretatã ca un indicator al unei emoþii.
76 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 77

Abaterile de la uzul lingvistic normal se pot înregistra la ori- sinonimie cu termenul „discurs“;
ce nivel: accent, pronunþie, morfologie, sintaxã, semanticã. – în semioticã, textul desemneazã orice tip de unitate
semioticã discursivã (text cinematografic, text video, text
Semn: reuniunea (ºi relaþia) dintre semnificant ºi
melodic/muzical etc.).
semnificat; are caracter binar (Saussure), fiind un inter-
– în pragmaticã, interpretarea textului este aceea de
mediar între gândire ºi sunete; semnul lingvistic este
secvenþã lingvisticã scrisã sau vorbitã formând o unitate
reuniunea interdependentã între un semnificant (complex
comunicaþionalã.
sonor, imagine acusticã) ºi un semnificat (concept, sens).
Triunghiul semiotic propus de Ogden ºi Richards Trop: nume generic dat figurilor semantice. Conform
ilustreazã relaþia semnului lingvistic cu realitatea DSL, „...figura este o relaþie între douã sau mai multe cuvin-
extralingvisticã. te co-prezente, iar tropul reprezintã evocarea unui sens indi-
rect (Tz. Todorov). În aceastã perspectivã, tropul se intersec-
Semnificaþie: concept ce desemneazã, din perspectiva teazã în anumite clasificãri cu figura, rãmânând totuºi
comunicãrii, un ansamblu de variabile semantice care se limitat la aspectele semantice ale limbajului figurativ“.
realizeazã numai în discurs prin enunþare.
Semnificaþia este un concept interdisciplinar (semanticã,
Bibliografie [i note
pragmaticã), iar realizarea sa se face în ºi prin context
(verbal, nonverbal, situaþional). 1. Quintilian, Arta oratoriei, IX, 1, 11-13.
2. Quintilian, Inst. orat., VIII, 6.
Sens: ansamblu de unitãþi semnificative care pot exista ºi 3. Acest specific formal al figurilor a impus perspectiva taxonomicã
independent de enunþ; reprezintã o constantã semanticã ce adoptatã de tradiþia retoricã.
4. Vezi DSL.
se distinge în ansamblul de variabile ale semnificaþiei.
5. Ion Coteanu, Gramaticã, stilisticã, compoziþie, Editura ªtiinþificã,
Sensul este un concept ambiguu prin excelenþã, cunos- Bucureºti, 1990.
când numeroase interpretãri (termen-martor). Majoritatea 6. Asupra acestui lucru atrãsese atenþia ºi Aristotel, Poetica, XXII:
lingviºtilor sunt de acord cu definiþia conform cãreia sensul „darul cel mai de preþ al graiului e sã fie limpede, fãrã sã cadã în comun“.
este rezultatul unei articulãri a gândirii ºi a materiei fonice „Spiritul retoricii se aflã în întregime în aceastã conºtiinþã a unui
hiatus posibil între limbajul real (cel al poetului) ºi un limbaj virtual (cel
în cadrul unui sistem lingvistic dat. care ar fi folosit exprimarea simplã ºi comunã) pe care este de ajuns sã-l
Conceptul reprezintã obiect de studiu pentru semanticã, restabilim prin gândire pentru a delimita un spaþiu de figurã“ (G.
lexicologie, lexicografie, onomasiologie, terminologie ºi Genette, Figuri, Editura Univers, Bucureºti, 1978, p. 87).
pentru alte discipline nelingvistice. 7. Fontanier, Commentaire raisonné des Tropes de Dumarsais, 1818;
Manuel classique pour l’étude des Tropes, ediþia a doua remaniatã în 1822;
Text: concept multivalent, cãruia i se atribuie mai multe Des Figures du Discours autres que les Tropes, 1827.
definiþii, nu întotdeauna clar delimitate: 8. Gérard Genette, op. cit., p. 86.
9. Se admite, în general, cã figurile apar ºi în limbajul comun, dar
– textul este identificat adesea cu discursul scris (în
orientarea clasificatoare a retoricii se bazeazã pe o teorie a figurilor ca
special cu opera literarã); „ansamblu de operaþii discursive de detaliu“.
– textul se aflã de cele mai multe ori în relaþie de 10. Dumarsais, Des Tropes, 1730.
78 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 79

11. „Expresia simplã ºi comunã nu are formã, în timp ce figura are: 31. Metafora în Poetica, XXI 1457b7 lui Aristotel p. 94 (Aristotel,
iatã-ne revenind la definiþia figurii ca distanþã dintre semn ºi sens, ca Poetica, Editura IRI, Bucureºti, 1998) este definitã ca „trecerea [epiphora]
spaþiu intern al limbajului“ (G. Genette, Figuri, op. cit., p. 89). asupra unui obiect a numelui altui obiect“, iar „[…]caracteristica
12. O teorie a figurilor ar face obiectul a ceea ce G. Genette a numit metaforei tocmai asta este: cã exprimã lucruri cu noimã punând laolaltã
efectul unei „miºcãri seculare de reducere a retoricii“, care ar conduce la absurditãþi (procedare imposibilã în vorbirea obiºnuitã, dar îngãduitã în
o retoricã „restrânsã“. („La rhétorique restreinte“, Figures III, Paris, Seuil, metaforã)“, (Aristotel, Poetica, XXII 1458a 26-29).
1996, p. 36). 32. Voi sunteþi urmaºii Romei?
13. Vezi Gheorghe Mihai, Retorica tradiþionalã ºi retorici moderne, 33. Personificare extinsã.
Editura All, Bucureºti, 1998, pp. 326-327. 34. Analiza ºi respingerea motivelor.
14. O figurã care nu susþine „natural“ discursul argumentativ este 35. Clasificarea este definitã în DSL ca „operaþie general ºtiinþificã de
mai degrabã figurã de stil; vezi distincþia retoricã/stilisticã. sistematizare a faptelor, prin ordonarea lor în clase stabilite pe baza unui
15. „Pentru a mijloci comunicarea retoricã o figurã trebuie sã aibã criteriu sau a unor criterii dinainte precizat(e); în lingvisticã, operaþie de
disponibilitãþi de reflecþie rezonabilã (!)“ ºi depind de contextul repartizare a unitãþilor lingvistice în clase care au aceleaºi proprietãþi
situaþional („o figurã recognoscibilã în structura sa nu produce în chip lingvistice; sinonim taxinomie (sau taxonomie)“.
necesar, în orice situaþie, acelaºi efect retoric“). Vezi Gheorghe Mihai, op. Unii autori (M.P. Satija, „Classification: Some Fundamentals, Some
cit., pp. 326-327. Myths, Some Realities“, în Knowledge Organization International Journal,
16. Ad Herennium. No. 1-No. 2, 25, (1998), p. 32-35) considerã clasificarea drept o „activitate
17. Figurile de cuvânt sau fonologice. fundamentalã a oricãrui sistem (viu, organizaþional, mecanic)“; din
18. Ca în aliteraþie (consoane, silabe accentuate) sau în asonanþã
aceastã perspectivã, „viaþa ar fi imposibilã, din toate punctele de vedere,
(vocala accentuatã: „cãci unde ajunge nu-i hotar“, de exemplu).
fãrã activitatea constantã de clasificare“.
19. Cine-mparte, parte-ºi face.
Clasificarea se manifestã în urmãtoarele activitãþi: denumire, defi-
20. Traduttore, traditore; propãºire/prãbuºire – în discursul de înves-
nire, analizã, generalizare, separare, creare de pattern-uri, sortare, filtrare,
titurã (Ilie ªerbãnescu).
demarcare, separare, individualizare, identificare, categorizare, grupare,
21. Afacerile sunt afaceri.
compunere, selectare, probare, aranjare, ordonare, gradare, atribuire de
22. Aferezã: Culae (Niculae); apocopã: de la mine pîn’ la tine; derivã-
ranguri, corelare etc.
rile, argoul, cuvinte-valizã, de exemplu trouducteur (Céline).
23. Ei cinarã, cu de aur vase, linguri. Clasificarea figurilor retorice pune în evidenþã existenþa unor
24. Filosofia mizeriei, mizeria filosofiei. termeni-martor (specifici unor gânditori) pentru anumite subdiviziuni.
25. Poezia se face criticã ºi critica poezie. Astfel, de exemplu, Fontanier împarte figurile elocinþei în:
26. De departe trandafir, de aproape borº cu ºtir. – figuri prin extensie (epitet);
27. Repetare simultan cu interpunerea unor segmente: de munþi, de – figuri prin deducþie (sinionimia);
ape ºi iarãºi de munþi, de ape. – figuri prin legãturã (abrupþia: figurã cu legãturã-zero);
28. Folosirea unei metafore sau a unui simbol în discursul narativ – figuri prin consonanþã (aliteraþia).
pentru expunerea unei idei abstracte (de exemplu, moartea în Mioriþa). Fontanier împarte metonimiile (sau tropii prin corespondenþã sau
29. A lãsa sã se înþeleagã mai mult decât se spune: Mãriuca nu-mi era contiguitate, în terminologia lui Jakobson) în:
urâtã (Creangã). – metonimii prin cauzã (Bachus pentru vin);
30. Licenþã: figurã retoricã des folositã în oratorie pentru a exprima – metonimii de instrument (o panã mãiastrã pentru un scriitor bun);
în mod liber o idee care poate ºoca auditoriul. Enunþarea acesteia este – metonimii de efect (rãzbunarea mâinii);
pregãtitã în general de o formulã de atenuare, scuzã (iertaþi-mã pentru – metonimii de conþinut (Cerul pentru Dumnezeu);
îndrãznealã, scuzaþi-mi exprimarea, dacã pot sã spun aºa etc.). Aceste formule – de loc de origine (Porticul pentru filosofia stoicã);
pot deveni ticuri în exprimare (sunt frecvente în discursul televizat – metonimii de semn (Tron pentru monarhie);
„liber“/live). – metonimii referitoare la legãtura fizic/psihic (inima pentru iubire);
80 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 81

– metonimii patronale (Penaþii pentru casã); decât al ideii principale, iar ideea accesorie, desemnând obiectul prin mai
– metonimii ale lucrului (peruca pentru omul care o poartã). multe elemente ale conjuncturii, îl descrie în chip mai agreabil ºi mai
Trebuie spus despre acest tip de clasificare cã reprezintã o sistematizare energic“.
de ordin pur logic, el nu indicã nimic asupra valorii semnificante a figurii 38. Genette, op. cit., p. 87.
sau a grupurilor de figuri considerate. 39. Domairon, Rhétorique française, 1804.
36. „Din moment ce este postulat acordul dintre starea de spirit a Sobrietatea absolutã a expresiei este marca unei extreme elevaþii a
autorului, sau a personajului, ºi cea a cititorului: „de vreme ce nu vorbim gândirii: „Sentimentele sublime sunt întotdeauna redate prin expresia cea
aproape niciodatã decât pentru ca sã ne comunicãm sentimentele ºi mai simplã (Domairon). Geneza spune «ªi se fãcu luminã». Nimic mai
ideile, e evident cã, pentru ca discursul nostru sã fie eficace, trebuie sã-l marcat decât aceastã simplitate: este figura însãºi, cu desãvârºire obliga-
figurãm, adicã sã-i dãm caracteristicile sentimentelor noastre (Lamy)“. torie, a sublimului. Obligatorie ºi rezervatã: s-o foloseºti ca sã exprimi
(G. Genette op. cit., p. 96). sentimente sau situaþii mai puþin elevate ar fi o lipsã de gust.“
Genette considerã cã în acest caz este vorba de o „semiologie 40. „S-ar putea obiecta cã stilul figurat nu reprezintã întregul stil, ºi
inconºtientã sau mascatã“, din moment ce ea traduce semnificaþiile în nici mãcar întreaga poezie, ºi cã retorica mai cunoaºte de asemenea stilul
termeni de determinism, prezentând sensurile drept cauze ºi/sau efecte. simplu […]. Cât despre absenþa riguroasã de figuri, ea existã în mod
În acest sens, Lamy supraliciteazã din perspectivã cartezianã efectiv, dar este în retoricã ceea ce am numi astãzi un grad zero, adicã un
interpretarea psihologicã (afectivã) a figurilor ºi ajunge sã caute în figuri semn definit prin absenþa de semn, ºi a cãrui valoare este perfect cunos-
„caracterul“ acesteia, „adicã semnul unei pasiuni distincte“: cutã.“ (G. Genette, op. cit., p. 88).
41. G. Genette este considerat unul dintre principalii reprezentanþi ai
analizei structurale ºi ai teoriei formelor literare; opere principale: Figuri
Elipsa: o pasiune violentã vorbeºte atât de repede încât
I (1966), Figuri II (1969), Figuri III (1972).
cuvintele nu o pot urma.
42. G. Genette op. cit., p. 95.
Repetiþia: omului pasionat îi place sã se repete, iar omului
43. J.P. Sartre, Situations, II, p. 94, citat de G. Genette în Figuri.
mânios sã loveascã de mai multe ori.
G. Genette încearcã sã precizeze statutul semantic al figurii prin
Hipotipoza: prezenþa obsedantã a obiectului iubit.
îndepãrtarea unor confuzii la nivelul trãsãturilor diferenþiatoare: „…De-
Epanortoza: omul pasionat îºi corecteazã neîncetat vorbirea
finiþia figurii ca deviere faþã de uzaj se bazeazã pe o confuzie între uzaj ºi
pentru a-i spori forþa. literalitate: moduri de a vorbi simple ºi comune. Simplul nu este neapãrat
Hiperbata (inversiunea): emoþia rãstoarnã ordinea comun ºi invers, figura poate fi comunã dar nu poate fi simplã, de vreme
lucrurilor, deci ºi ordinea cuvintelor. ce ea este purtãtoare deopotrivã de prezenþã ºi de absenþã. Figura poate
Distribuþia: sunt enumerate pãrþile ce alcãtuiesc obiectul sã intre în uz fãrã sã-ºi piardã caracterul figurat (limba comunã are ºi ea
pasiunii. retorica sa, dar retorica defineºte un uzaj literar care seamãnã mai mult
Apostrofa: omul emoþionat se rãsuceºte în toate pãrþile, cu o limbã decît cu o vorbire“ (G. Genette op. cit., p. 90).
cãutând pretutindeni ajutor etc. Genette schiþeazã condiþiile de existenþã ale figurii. Astfel, figura
dispare atunci când:
38. Hugh Blair (vezi capitolul II) este adeptul originii naturale a 1) semnificantul prezent este „literalizat“ de o conºtiinþã antiretoricã:
figurilor, afirmând (G. Genette, op. cit., pp. 96-97) cã „ele fac parte din când scriu pânzã vreau sã spun pânzã, dacã aº fi vrut sã spun corabie, aº
limbajul pe care Natura îl inspirã tuturor oamenilor“, ºi-ºi argumenteazã fi scris corabie; autorul vrea sã spunã (ceea ce echivaleazã de fapt cu o
poziþia prin abundenþa tropilor în limbile „primitive“ (G. Genette, op. cit., traducere în limbajul literal);
p. 97). El propune în consecinþã o clasificare a figurilor din perspectiva 2) semnificantul absent nu poate fi identificat.
imaginaþiei ºi, pe de altã parte, a pasiunii. Într-o notã la pagina 239, op. cit., Genette reia discuþia despre statutul
Dumarsais asociazã originea sensurilor figurate cu gustul care figurii ca deviere în relaþie profundã cu însãºi condiþia limbii ºi se sprijinã
dirijeazã imaginaþia spre detalii, figurile reflectând un decupaj particular pe teoria lui De Brosses expusã în Traité de la formation mécanique des
al realitãþii: „numele ideii accesorii este adesea mai prezent în imaginaþie langues din 1765:
82 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 83

Aceastã trimitere a devierii (écart) stilistice la devierea (écarte- 45. G. Genette op. cit., pp. 97-98:
ment) pe care se constituie orice limbaj poate pãrea simplã sofis-
ticã [...]. Dacã poezia este deviere de la limbã, limba este deviere Un semn sau o suitã de semne lingvistice nu alcãtuiesc decât o
în raport cu totul ºi mai ales cu ea însãºi. De Brosses desemneazã linie, ºi aceastã formã linearã face obiectul gramaticii. Forma
prin acest termen separarea, dupã pãrerea lui progresivã (ºi retoricã este o suprafaþã, cea pe care o delimiteazã cele douã linii
supãrãtoare), în cursul istoriei limbilor dintre obiect, idee, ºi ale semnificantului prezent ºi ale semnificantului absent […];
semnificanþi (fonic ºi grafic): „Oricâte devieri ar fi în compunerea numai expresia figuratã este prevãzutã cu o formã, pentru cã
limbilor, oricât de mare ar fi arbitrariul…“ Când ai strãpuns acel numai ea închide un spaþiu.
mister dificil (al unirii, în limba primitivã a fiinþei reale, a ideii, a ...Orice figurã este traductibilã ºi îºi poartã cu sine
sunetului ºi a literei), poþi recunoaºte fãrã uimire, pe mãsurã ce
traducerea, ca un filigran sau un palimpsest, sub textul sãu
observaþia înainteazã, cât de mult aceste patru lucruri, dupã ce
aparent. Retorica este legatã de aceastã duplicitate a limbajului.
s-au apropiat astfel de un centru comun, deviazã din nou prin-
tr-un sistem de derivaþie… Statutul metaforelor lexicalizate de tipul catacrezei (foaie de
hârtie, piciorul mesei) este amplu analizat atât de lingvisticã, cât
44. Când folosesc cuvântul voile pentru a desemna o pânzã de ºi de retoricã. Catacreza este un trop impus de lipsa cuvântului
corabie, aceastã semnificaþie este arbitrarã (nu existã nici un propriu, de necesitate, este forþatã. Bary afirma cã „natura este
raport natural între cuvânt ºi lucru, care sunt legate între ele mai fertilã în lucruri decât suntem noi în termeni“.
printr-o simplã convenþie socialã), abstractã (cuvântul desem-
neazã nu un lucru ci un concept) ºi univocã (desemnarea acestui Genette considerã statutul metaforei lexicalizate din perspectiva
concept este lipsitã de ambiguitate): avem de-a face aici cu o raportului diacronie-sincronie:
simplã denotaþie.
Dar dacã folosesc acelaºi cuvânt voile pentru a desemna, Catacreza picior de masã este într-adevãr un trop, de vreme ce
prin sinecdocã (parte pentru întreg), o corabie, aceastã semni- foloseºte în legãturã cu o masã un cuvânt rezervat corpului
ficaþie este mult mai bogatã ºi mai complexã: ea este ambiguã, de fiinþelor ºi abate acest cuvânt de la semnificaþia sa iniþialã, ºi în
vreme ce se referã deopotrivã, literal la pânzã, ºi ca figurã, la aceastã calitate ea intereseazã istoria limbii (perspectiva
corabie, vizând deci întregul prin mijlocirea pãrþii; ea este con- diacronicã). Dar catacreza nu este un trop-figurã din moment ce
cretã ºi motivatã, de vreme ce alege pentru desemnarea corãbiei nu pot propune nici o traducere a cuvântului picior, din lipsã de
un detaliu material, o „idee accesorie“, ºi nu ideea principalã, ºi, alte cuvinte: ea nu intereseazã codul sincronic al retoricii.
de asemeni, pentru cã alege un anumit detaliu (pânzã) mai
degrabã decât un altul (coca sau catargul) (op. cit., pp. 97-98). În privinþa delimitãrilor impuse în sistemul figurilor de criteriul
funcþional al traductibilitãþii, Genette recunoaºte anumite inconsecvenþe:
Genette surprinde în continuare esenþa figurii, care constã în:
Aplicarea, conºtientã sau nu, a acestui criteriu funcþional (orice
…aceastã motivaþie, ce diferã pentru fiecare tip de figurã (printr-
figurã este traductibilã) ne poate explica anumite anexãri, apa-
un detaliu la sinecdocã, printr-o asemãnare la metaforã, printr-o
atenuare la litotã, printr-o exagerare la hiperbolã etc.) este însuºi rent abuzive, ºi anumite refuzuri, aparent timide, ale retoricii.
sufletul figurii, iar prezenþa ei reprezintã o semnificaþie secundã, Descrierea era consideratã în epoca clasicã drept o figurã
impusã de folosirea acelei figuri. („figurã prin care prezentãm imaginea unui obiect“– Domairon).
Aceastã voile în loc de corabie înseamnã o denotaþie ºi simul- Lamy o vede ca o variantã atenuatã a hipotipozei (descrierea
tan o conotaþie a motivaþiei prin detaliu, devierea sensibilã vorbeºte despre lucruri absente ca fiind absente) în timp ce
imprimatã semnificaþiei, ºi deci „o anumitã modalitate de hipotipoza se preface cã ni le pune (pe cele absente) în faþa ochilor
viziune sau de intenþie“. dar într-un mod care impresioneazã puternic spiritul.
84 Retoric\ [i teoria argument\rii Figurile retorice 85

Domairon face din descriere un gen ale cãrui patru specii sunt: hipoti- Ideea de a-i reînvia codul pentru a-l aplica la literatura noastrã
poza, etopeea, posografia ºi topografia (G. Genette, op. cit., p. 92). ar fi un anacronism steril. ªi aceasta nu pentru cã nu am putea
Bally, citat de Genette, spune, în Langage et vie, cã „expresivitatea regãsi în unele texte moderne toate figurile vechii retorici: dar
tulburã linearitatea limbajului, fãcând perceptibilã prezenþa unui semni- sistemul s-a dezacordat, ºi funcþia semnificantã a figurilor a
ficant (pânzã) ºi totodatã absenþa unui alt semnificant (corabie)“, deci dispãrut odatã cu reþeaua de relaþii ce le articula în acest sistem.
avem de-a face cu o sinecdocã. (G. Genette op. cit, p. 90).
ªi Genette adaugã concesiv:
Genette remarcã faptul cã libertatea de instaurare a figurilor are
anumite limite: cele pe care le impune criteriul implicit (traductibilitatea).
Ceea ce putem reþine din vechea retoricã nu este deci conþinutul,
Clasificãrile din anumite perioade au pus în evidenþã anumite erori, cum ci exemplul sãu, forma, ideea sa paradoxalã asupra Literaturii ca
ar fi plasarea cominaþiei (= proferare de ameninþãri) printre figurile de ordine întemeiatã pe ambiguitatea semnelor, pe spaþiul îngust,
gândire. dar vertiginos, care se deschide între douã cuvinte cu acelaºi
sens, între douã sensuri ale aceluiaºi cuvânt: între douã limbajuri
Fontanier se întreabã „deci sentimentul face figura?“ Dar atunci, ale aceluiaºi limbaj.
existã tot atâtea figuri noi câte sentimente sau pasiuni diferite
existã, sau câte moduri diferite în care sentimentele, pasiunile 49. „Teroarea“ în terminologia lui Jean Paulhan, Traité des Figures ou
pot sã izbucneascã. Atunci, „…insulta, reproºul, blamul, lauda, la Rhétorique décryptée, în Du Marsais, Traité des tropes, Le Nouveau
linguºeala, sfatul, complimentul, îndemnul, oferta, cererea, Commerce, Paris, 1977.
mulþumirea, plângerea […] vor fi tot atâtea figuri pe care va 50. Op. cit., p. 269-322.
trebui fãrã îndoialã sã le clasificãm dupã trãsãturile lor 51. Cf. Constantin Sãlãvãstru, Discursul puterii, Institutul European,
distinctive de rãutate ºi de violenþã, sau de gingãºie ºi de Iaºi, 1999, pp. 321-328, pp. 328-345.
blîndeþe.“ 52. G. Genette op. cit., p. 99.
53. Baudelaire, Le poème du haschisch, partea a IV-a.
Ameninþarea, insulta, reproºul sunt conþinuturi ºi nu
moduri de exprimare, ele nu sunt deci traductibile. Traducem
cuvinte, nu sensuri. Cominaþia nu este deci decât o pretinsã
figurã. (G. Genette op. cit., p. 94).

O figurã de gândire (categorie marginalã ºi contestatã, cãci în sensul


cel mai riguros nu existã decât figuri de expresie) nu poate fi consideratã
ca atare decât dacã este simulatã sau afectatã (falsã concesie, falsã
naivitate, falsã interogaþie etc.).
46. „Ea se intereseazã doar de calitatea ºi de universalitatea semnelor
poetice, de faptul de a regãsi la nivelul secund al sistemului (literatura)
transparenþa ºi rigoarea care-l caracterizeazã pe primul (limba).“ (G.
Genette, op. cit., p. 99).
Vezi în acest sens ºi viziunea lui Ion Barbu asupra poeziei ca „joc
secund, mai pur“.
47. G. Genette, ibidem.
48. G. Genette, ibidem.
În aceste condiþii, concluzia ar fi aceasta:
V. GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Învãþãtura cere înzestrare ºi exerciþiu.


Arta nu este nimic fãrã studiu ºi nici studiul fãrã artã.
Protagoras

Ceea ce avem de învãþat sã facem, învãþãm fãcând.


Aristotel, Etica nicomahicã, II, 1

Figura nu e deci nimic altceva decât un sentiment al figurii,


ºi existenþa sa depinde în întregime de conºtiinþa pe care o
capãtã sau nu cititorul în legãturã cu ambiguitatea
discursului ce i se propune.
G. Genette

Argument
Retorica rediviva repune în discuþie problema figurilor
retorice ca elemente intrinseci, organice ale discursului în
special în epoca multimedia ºi a magistralelor informaþiei.
Studiul figurilor poate fi considerat un instrument puternic
în mâna celor implicaþi în crearea sau în decodarea
multitudinii de texte politice, publicitare, mediatice de toate
tipurile. Dacã admitem perspectiva lui Tzvetan Todorov
conform cãreia „puterea este în vîrful limbii“ putem
considera studiul codului retoric ca o condiþie esenþialã a
realizãrii unei comunicãri eficiente în toate domeniile.
Studiul acestui ansamblu vast pe care îl numim codul sau
repertoriul sau sistemul figurilor se poate face în mai multe
moduri. Retorica are, ca ºi alte discipline ºtiinþifice, în
special lingvistica, o terminologie bogatã, cu o lungã
88 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 89

tradiþie. Aceastã terminologie poate deveni o adevãratã Alitera]ia


obsesie în unele etape ale învãþãrii ºi un obstacol în calea
Figurã care constã în repetarea aceluiaºi segment sonor
însuºirii cunoºtinþelor. Obstacolul este reprezentat de faptul
(consoanã sau silabã) la începutul unor cuvinte în frazã.
cã „existã în retoricã o furie de a numi care este un mod de a
se extinde ºi justifica multiplicând obiectele cunoaºterii ei“1. „Veni, vidi, vici.“ (Iulius Caesar)
Opþiunea prezentãrii figurilor retorice sub forma unui „Let us go forth to lead the land we love.“
glosar (cu aºezarea termenilor în ordine alfabeticã) se doreº- (J.F. Kennedy, Discursul inaugural)
te a fi o încercare de a evita pe cât este cu putinþã descura- Apare ºi în construcþii ale „gramaticii expresive“ [1],
jarea în faþa numeroaselor denumiri complicate, prin propu- expresii idiomatice, locuþiuni curente [2]:
nerea de a ne raporta la o strategie educaþionalã „priete-
[1] multe ºi mãrunte, praf ºi pulbere
noasã“. Ori de câte ori cititorul are nevoie, este bine ca el sã
[2] ce-i în mânã nu-i minciunã
(re)gãseascã repede o definiþie, un exemplu, un context, o
indicaþie. Aluzia
Aceastã prezentare poate constitui ºi o direcþie de studiu.
Glosarele, dicþionarele nu se citesc. Ele se studiazã. Sau, cum Folosirea unei construcþii lingvistice (cuvânt, expresie,
text) care evocã, într-un mod sugestiv, printr-o comparaþie
ar spune Francis E. Peters, în prefaþa la cartea sa Termenii
subînþeleasã, un eveniment, un personaj, o situaþie etc.
filosofiei greceºti2, „prezentarea […] desprinde, aºadar, un
marcate de anumite norme culturale la nivelul semnificaþiei.
numãr de copaci din pãdurea care câteodatã ameninþã sã ne
Aluzia poate fi:
covârºeascã pe toþi“. – religioasã: Nu vã temeþi…;
Observaþie: În glosar sunt înregistraþi atât unii termeni – istoricã: Hannibal ante portas; „În faþa acestui bastion al
care denumesc greºeli de exprimare, dar au o structurã ste- Europei de Vest fu opritã cândva mareea invaziei germane.“
reotipã ºi adesea figuratã (pleonasmul, anacolutul, tauto- (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944);
logia etc.), cât ºi termeni folosiþi în analiza discursului – literarã: „Un regat pentru o þigarã s’împlu norii de
(intertextul). zãpadã...“ (Eminescu);
– mitologicã: „Apolo-i profesor de mandolinã/ Pan lecþii dã de
Glosar de termeni retorici limbile moderne“ (Arghezi) etc. (vezi „intertextualitate“).
Alegoria Ambiguitatea
Figurã de stil care se bazeazã pe folosirea metaforelor Posibilitate de a interpreta în moduri diferite o
sau a simbolurilor în expunerea narativã a unei idei construcþie lingvisticã, lexico-gramaticalã echivocã, dar
abstracte. extrem de expresivã, ca urmare a fenomenelor de omonimie
„În spatele norului atât de apãsãtor (plin) de sângele ºi ºi polisemie.
lacrimile noastre iatã cã reapare soarele mãreþiei noastre.“ „Toatã lumea aleargã dupã putere. Noi avem putere pentru
(Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) toatã lumea.“ (Text publicitar pentru maºinile Romcar)
90 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 91

Amfibologia „Frumuseþea începe cu o piele frumoasã. O piele frumoasã


începe cu [sãpunul] LUX.“
Figurã cu structurã sintacticã echivocã, deoarece sunt
„Men in great place are thrice servants: servants of the
posibile douã interpretãri corecte.
sovereign or state; servants of fame; and servants of business.“
„ªi cât de viu s-aprinde el (Francis Bacon)
În oriºicare sarã, „Distrugerea inamicului, inamicul care ne striveºte ºi ne înti-
Spre umbra vechiului castel neazã patria, inamicul detestat, inamicul lipsit de onoare.“
Când ea o sã-i aparã.“ (Eminescu) (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)
Interpretãri posibile: s-aprinde spre umbra/umbra o sã-i
Anafora
aparã.
Procedeu retoric constând în repetarea unui cuvânt la
Amplificarea oratoric\ începutul mai multor fraze sau pãrþi de frazã în scopul
accentuãrii unor idei sau pentru obþinerea unor simetrii.
„În naþiune, în Imperiu, în armate nu mai este decât una ºi
aceeaºi voinþã, una ºi aceeaºi speranþã.“ „A fi în siguranþã/ A fi fericit/ A fi prosper/ înseamnã AFI
(Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) (Societate de Asigurare, Finanþare, Investiþii).“
„Bueno cafee: sunt nouã, sunt proaspãtã, sunt tare! Ia-mã cu
Anacolutul tine!“
„We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall
Eroare gramaticalã constând în ruperea sau în
fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight
întreruperea construcþiei sintactice începute ºi continuarea with growing confidence and growing strength in the air, we shall
frazei cu o altã construcþie; figurã a ambiguitãþii. defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the
Eu când am auzit asta a fost imposibil (pentru cã nu am beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the
vrut) sã plec. fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never
„Este o crizã, care, ascultã-mã pe mine, cã dv. nu ºtiþi, care, surrender.“
mã-nþelegi, Statul cum a devenit acuma, eu dupã cum vãz ce se (Winston Churchill)
petrece, cã nu sunt prost, înþeleg ºi eu atâta lucru, fiindcã nu
mai merge cu sistema asta, care, cum te gândeºti, te-apucã Anastrofa
groaza, monºer, groaza!“ (Caragiale) Procedeu retoric care constã în rãsturnarea (inversarea)
ordinii obiºnuite a cuvintelor în frazã; inversiune (poeticã).
Anadiploza
„Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate...“
Procedeu retoric care constã în a începe o frazã cu (Grigore Alexandrescu)
cuvântul sau cuvintele de la începutul frazei precedente; „ªi astãzi tu de bunãvoie
geminaþie, reduplicare. Fericitã-n braþe cazi-mi...“ (Eminescu)
92 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 93

Antanaclaza do for your country.“ (J.F. Kennedy, Discursul inaugural)


„…Pentru cã e mai bine sã fii în fruntea cozii decât coada
Procedeu retoric care constã în repetarea unui cuvânt,
frunþii. ªezi strâmb ºi grãieºte drept.“ (Negruzzi, Pãcalã)
luat în sensuri diferite, în acelaºi context.
Afacerile sunt afaceri. Antiparastaza
„La prima orã / Cu ºtiri de ultimã orã.“ (Naþional)
Figurã prin care se probeazã cã faptul de care este acuzat
Antifraza vorbitorul este, dimpotrivã, ceva de laudã.
„Cu pãrere de rãu îi vom spune cã nu avem acest talent ºi,
Figurã retoricã prin care o locuþiune, o frazã etc. este
dacã l-am avea, nu mi-ar fi ruºine de el, cãci o meserie pozitivã e
folositã cu un sens contrar celui uzual, pentru a obþine un
totdeauna onorabilã.“ (Eminescu)
efect ironic sau eufemistic (intonaþia joacã un rol important
în realizarea figurii). Antiptoza
„Patrioþii! Virtuoºii, ctitori de aºezãminte, Figurã realizatã la nivel morfologic (clase ºi categorii
Unde spumegã desfrâul în miºcãri ºi în cuvinte.“ morfologice) prin substituire pe baza echivalenþei cazurilor
(Eminescu) (în general, genitiv-dativ).
Curajosul! (despre o persoanã fricoasã, timidã)
Urâto! (termen de adresare cu sensul „frumoaso“) „Se bate miezul nopþii în clopotul de aramã,
ªi somnul, vameº vieþii, nu vrea sã-mi ieie vamã.“
Antilogia (Eminescu)
Figurã prin care se stabileºte un echilibru între judecãþi Antipalaga
opuse.
Abatere de la regula acordului.
„Nu spera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece; „…principiul rãu,
De te-ndeamnã, de te cheamã, Nedreptul ºi minciuna al lumii duce frâu.“ (Eminescu)
Tu rãmâi la toate rece.“ (Eminescu) Acest tip de abatere trebuie evitat în limbajul mass
media.
Antimetateza
Numãrul de burse nu pot depãºi jumãtate…
Figurã retoricã prin care repetarea inversã a unei „Aceasta este raþiunea din totdeauna a teatrului, ceea ce-i asi-
sintagme, propoziþii sau fraze se face cu modificare gurã veºnicia, îi dau preþ în viaþa socialã, fac sã fie un factor activ
funcþiilor gramaticale ºi a înþelesului; nu trebuie confundatã ºi pozitiv în contemporaneitate.“ România liberã, 1969, nr. 7731
cu chiasmul. (exemple preluate din Valeria Guþu Romalo, Corectitudine ºi
„Ask not what your country can do for you; ask what you can greºealã. Limba românã de azi, Humanitas, Bucureºti, 2000)
94 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 95

Antirrhesis Apocopa
Figurã care constã în respingerea puternicã a opiniei Figurã care exprimã tendinþa de economie lingvisticã ºi
cuiva sau în contestarea autoritãþii/competenþei cuiva. constã în scurtarea unui cuvânt prin îndepãrtarea unei
X nu este un comentator sportiv, este un inginer de doi bani vocale sau a unei silabe finale, fãrã ca înþelegerea cuvântului
care crede cã aplicã algoritmul la jocul de fotbal. sã fie afectatã.
Antiteza cinema[tograf], niciodat’
Figurã retoricã bazatã pe contrastul dintre douã idei, Apodioxis
fenomene, situaþii, personaje, expresii etc. plasate în
construcþii simetrice care se evidenþiazã reciproc. Figurã care constã în respingerea unui argument absurd.
„Brutus: «ªi dacã acest prieten mã întreabã pentru ce s-a „Sã vorbim oare de renumele sãu de autor? Ar trebui atunci sã
ridicat Brutus împotriva lui Cezar, îi voi rãspunde: am fãcut-o nu facem un curs întreg de literaturã-furatã.“ (Eminescu)
fiindcã iubirea mea pentru Cezar a fost mai micã, dar fiindcã
iubirea mea pentru Roma a fost mai mare.»“ Apokinu
(Shakespeare, Iulius Cezar)
„În sfârºit, aþi ajuns atât de nechibzuiþi încât sã credeþi cã Figurã de inversiune în care un segment sintactic intrã
atitudinea voastrã, care v-a dus de la o stare de prosperitate la simultan în relaþie cu doi termeni.
decãdere, vã va aduce de la aceasta la una înfloritoare? Dar aceastã „Pieptul de dor, fruntea de gânduri þi-e plinã.“ (Eminescu)
speranþã este împotriva judecãþii ºi a naturii, cãci este cu mult mai
uºor de a pãstra ceea ce ai decât de a câºtiga totul. Acum, din cauza Aporia
rãzboiului nu ne-a mai rãmas nimic din bunurile de mai înainte pe
care le pãstrãm, ci totul trebuie recâºtigat. Porniþi aºadar la acþi- Exprimare a îndoielii (adesea simulatã) prin care un
une!“ (Demostene, Olintica a II-a, 26, Pagini alese din oratorii locutor apare nesigur (la nivelul a ceea ce ar trebui sã gîn-
greci, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1969, vol. II) deascã, sã spunã sau sã facã); dubitaþie.
Antonomaza „Ispravnicul ºi-a zis: «Ce am sã fac dacã îmi ia stãpânul is-
prãvnicia? Sã sap, nu pot, sã cerºesc, mi-e ruºine.»“ (Luca, 16)
Figurã semanticã ce constã în substituirea unui nume
comun prin numele propriu al unui individ considerat
Aposiopeza
reprezentativ pentru clasa respectivã; figura admite ºi
substituirea inversã. Figurã care constã în întreruperea bruscã a enunþului,
Un Apollo/Adonis pentru un tânãr frumos. restul fiind considerat de prisos sau omis din cauza grabei,
O Iudã pentru un trãdãtor. a emoþiei (fricã, exaltare) sau a modestiei.
O frumuseþe pentru o persoanã (într-un anumit context „[Antoniu îºi întrerupe discursul:]
de desemnare).
96 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 97

O, judecatã! Omul te-a pierdut. Asonan]a


Iertare. Inima mi-a coborât
Procedeu retoric bazat pe identitatea vocalicã a silabelor
În raclã, lângã Cezar, ºi-n tãcere
finale tonice dintr-un vers/frazã, indiferent de consoanele
Aºtept acum la mine sã se-ntoarcã.“
învecinate; rimã vocalicã.
(Shakespeare, Iulius Cezar)
„Apele plâng, clar izvorând din fântâne.“ (Eminescu)
Apostrofa
Asindetul (asindeton)
1) Figurã retoricã prin care autorul/vorbitorul/perso-
Figurã retoricã bazatã pe suprimarea conjuncþiilor (mai
najul se adreseazã direct unei persoane (sau unui obiect
rar, ºi a prepoziþiilor) pentru a conferi dinamism textului.
personificat).
2) Mustrare sau interpelare (pe un ton dur). Veni, vidi, vici.
Ai carte, ai parte.
„Antoniu: „Acum se pare cã n-a izbutit în acþiunea ei; acest lucru se
Iertare-þi cer, o lut însângerat poate întâmpla oricãrui om, dacã aºa este voinþa zeilor.“
Prea blând m-arãt cu-aceºti casapi ai tãi! (Demostene, Pentru coroanã)
Eºti rãmãºiþa celui mai de seamã
Bãrbat ce a trecut cândva prin veacuri.“ Autoimpreca]ia
(Shakespeare, Iulius Cezar)
Blestem autoadresat prin care se garanteazã o afirmaþie
Se poate considera cã apostrofa retoricii clasice cores- sau un angajament.
punde astãzi personalizãrii (excesive) din domeniul „Sã blesteme pe-oricine de mine-o avea milã,
publicitãþii. Sã binecuvânteze pe cel ce mã împilã,
„Fiindcã Nescafé tu bei, pleci în lume unde vrei!“ S-asculte orice gurã, ce-ar vrea ca sã mã râdã,
Puteri sã puie-n brâul ce-ar sta sã mã ucidã,
Arhaismul ª-acela dintre oameni devinã cel dintâi
Ce mi-ar rãpi chiar piatra ce-oi pune-o cãpãtâi.“
Cuvânt, formã foneticã sau gramaticalã a unui cuvânt ori
(Eminescu)
construcþie de limbã ieºite din uz.
„Dar dumneavoastrã trebuie sã vã mulþumesc înainte de toate: Autoparodia
dumneavoastrã, þãranilor, obºtilor [învechit ºi popular Se bazeazã adesea pe interferarea unor tipuri discursive
conform DEX’96], proprietarilor care azi vã redobândiþi diverse, având ca rezultat intertextualitatea de tip publicitar.
drepturile…“ (Emil Constantinescu, Discurs cu ocazia pro- Reuºita acestui procedeu este determinatã de sesizarea de
mulgãrii Legii privind restituirea terenurilor agricole ºi pãdu- cãtre destinatar a pastiºei sau a parodiei ºi de recunoaºterea
rilor, 10 ianuarie 2000) tipului de discurs vizat.
98 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 99

Autorismul (corec]ia) Brahilogia2


Figurã care constã în rectificarea, retractarea, redefinirea (< Gr. brachys = scurt, logos = cuvânt, vorbire): figurã de
unor judecãþi (fie pentru a amenda o frazã pe care cineva compoziþie prin care se realizeazã un discurs concis folo-
sindu-se maxime (sentinþe) sau proverbe; prin imprimarea
tocmai a spus-o, fie pentru a explica de ce o anumitã
unui caracter obscur discursului datoritã conciziei excesive
formulare nu este corectã). brahilogia poate deveni un viciu de vorbire.
„Ei vor aplauda desigur biografia subþire
De vrei sã trãieºti bine ºi sã ai ticnã, sã te sileºti a fi totdeauna
Care s-o-ncerca s-arate cã n-ai fost vreun lucru mare, la mijloc de masã ºi la colþ de þarã, pentru cã e mai bine sã fii în
C-ai fost om cum sunt ºi dânºii…“ (Eminescu) fruntea cozii decât coada frunþii. ªezi strâmb ºi grãieºte drept. Nu
„…Sã se ajungã-aici! bãga mâna unde nu-þi fierbe oala, nici cãuta cai morþi sã le iei pot-
Mort doar de douã luni! Nu, nici de douã.“ coavele, cãci pentru Behehe vei pierde ºi pe Mihoho. Bate fierul
(Shakespeare, Hamlet) pînã e cald ºi fã tot lucrul la vremea lui. (Negruzzi, Pãcalã)
(Antimetatezã + epanadiplozã = repetiþie în anaforã ºi în
Binecuvântarea/benedictio epiforã.)

Figurã prin care se adreseazã urãri de prosperitate ori se Brevilocven]a


laudã cineva sau ceva (invocând adesea numele divinitãþii). Procedeu sintactic care constã în formularea concisã a
„Dumnezeu i-a binecuvântat, ºi Dumnezeu le-a zis: «Creºteþi, propoziþiei/frazei. Unele construcþii de acest tip au un
înmulþiþi-vã, umpleþi pãmântul, ºi supuneþi-l; ºi stãpâniþi peste caracter relativ fix.
peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, ºi peste orice vieþuitoare care se singur cuc; Ce Dumnezeu?
miºcã pe pãmânt.»“ (Geneza 1:28) Nici câine, nici ogar; nici tu casã, nici tu prieteni;
Gura! (taci din gurã);
Brahilogia1 Maºina! (atenþie, vine maºina).
Figurã care constã în scurtarea sau contragerea unitãþilor
Butada
enunþului prin subînþelegere ºi chiar prin elipsã. Ca figurã
de compoziþie brahiologia reflectã tendinþa spre economie Figurã care constã într-un joc de cuvinte prin care
vorbitorul realizeazã în finalul unui enunþ o glumã
de expresie.
spiritualã, exprimând regretul, ciuda, decepþia (adesea
„C-am avut nuntaºi simulate). Se bazeazã pe efecte generate de surprizã ºi
Brazi ºi pãltinaºi, plãcere (nu se urmãreºte în mod special satira). Se realizeazã
Preoþi, munþii mari, adesea prin intermediul unei figuri simple cum ar fi
Pãsãri, lãutari, antimetateza:
Pãsãrele mii S-a dus la Karlsbad mai mult mort decât viu, dar din pãcate
ªi stele fãclii“ (predicatul am avut este subînþeles). s-a întors de acolo mai mult viu decât mort.
100 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 101

Caracterul sistem diabolic, dar ne permite sã facem progrese economice.»


Lass’sie nach Berlin en kommen! Sã vinã la Berlin! [Aplauze
Figurã de compoziþie care constã în redarea trãsãturilor puternice ºi strigãte de urale.]“
morale ale unui tip uman. (John F. Kennedy, Discurs în Berlinul de Vest, 26 iunie 1963))
„…Atticus, cunoscãtor desãvârºit al limitelor firii omeneºti, „Orice gând ai, împãrate, ºi oricum vei fi sosit,
reuºind a ocoli cu abilitate ºi calm capcanele laºitãþii dar ºi Cât suntem încã pe pace, eu îþi zic: «Bine-ai venit!»“
tentaþiile curajului, confident al tuturor marilor politicieni ai tim- (Eminescu)
pului…“ (Gaston Boissier, Cicero ºi prietenii sãi, Editura
Univers, Bucureºti, 1977, p. 9) Chiasmul
Figurã sintacticã realizatã prin repetarea încruciºatã a
Catacreza elementelor cu funcþii corespunzãtoare din grupul nominal
Figurã „gramaticalizatã“ sau figurã semanticã sau verbal (dupã schema AB – BA).
lexicalizatã, provenitã dintr-o metonimie/sinecdocã/meta- „Apoi cu degetele aspre, groase,
forã al cãrei sens – la origine figurativ – s-a pierdut prin uz; Arse de ºpan ºi de ruginã roase...“ (Arghezi)
catacrezele se mai numesc ºi figuri împietrite, tocite, Filosofia mizeriei, mizeria filosofiei.
cristalizate. Se poate realiza prin: „Toate-s vechi ºi nouã toate...“
– metonimie (proces semantic de contiguitate): limbã „Cu zâmbetul tãu dulce tu mângâi ochii mei,
(idiom), grãsun (porc). Femeie între stele ºi stea între femei...“
– sinecdocã (relaþie semanticã parte-întreg): pânzã (cora- „Sã faci din viaþa mea un vis, din visul meu o viaþã.“
bie); aur, argint (bani de…); gurã (persoanã la masã); cap „Cãci toþi se nasc spre a muri/ ªi mor spre a se naºte.“
(persoanã: 1000 de lei de cap). (Eminescu)

Categoria Climaxul

Figurã prin care se scot la ivealã anumite defecte/acþiuni Figurã sintacticã, formã de enumerare realizatã în gra-
daþie ascendentã sau intensivã (când începe de la cuvintele
ale adversarului.
cele mai slabe la cele mai tari):
Poþi sã negi…? Sã discutãm despre nenumãratele tale min-
„Saltã baba, fuge, zboarã.“ (Alecsandri)
ciuni? Despre afacerile tale necurate?
„O, te vãd, te-aud, te cuget, tânãrã ºi dulce veste
Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alþi zei“
Charientismul
(Eminescu; redarea etapelor de percepere a realitãþii)
Replicã ironicã datã unui interlocutor (orgolios); adesea
sau în gradaþie descendentã (anticlimax), atunci când
nu este perceputã de cãtre destinatar ca o ironie finã.
imaginea unui obiect evolueazã de la dimensiunea ei
„ªi mai sunt câþiva care chiar spun: «Da, comunismul este un fireascã la una din ce în ce mai redusã:
102 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 103

„...încã un an, o zi, un ceas, ºi drumuri toate s-au retras/ de „Ah! – zice unul – spuneþi cã-i omul o luminã
sub picioare, de sub pas“ (Blaga) Pe lumea asta plinã de-amaruri ºi de chin?“ (Eminescu)
„Explicã-þi trecutul, trãieºte-þi prezentul cunoscându-þi viito-
rul!“ (text publicitar pentru Tarot) Se disting:
„Înºirând aceste lucruri ºi altele de acelaºi fel, am coborât de la Anacoenosis (a cere opinia judecãtorilor sau a audienþei):
tribunã. Dupã ce toþi m-au aprobat, ºi nu s-a mai auzit nici un „Acum dar – Zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului ºi bãr-
glas împotrivã, eu nu m-am mãrginit la aceasta ºi am fãcut o pro- baþi ai lui Iuda, judecaþi voi între Mine ºi via Mea!“
punere scrisã. Nu m-am mulþumit nici cu propunerea scrisã, fãrã
(Isaiia 5:3)
a fi plecat în aceastã misiune ºi nici sã merg ca sol fãrã a-i convinge
pe tebani. Dimpotrivã, de la început pânã la sfârºit am urmat linia Anthypophora (figurã de gândire în care cineva cere ºi
mea de conduitã ºi cu toatã inima m-am devotat vouã pentru a apoi dã imediat rãspunsul la propria întrebare):
lupta împotriva pericolelor care ameninþau cetatea noastrã.“
(Demostene, Pentru coroanã, ed. cit.) Sunt toþi politicienii corupþi? Cu siguranþã, nu.
Inter se pugnantia (folosirea adresãrii directe pentru a
Comina]ia
condamna pe cineva în faþa audienþei, insistând asupra
Figurã prin care se formuleazã un avertisment la adresa contradicþiilor existente în caracterul persoanei respective;
auditorului. Ameninþarea poate fi ipoteticã ºi/sau aluzivã. adesea este vorba despre contradicþii între vorbele ºi faptele
„Cum venirã se fãcurã toþi o apã ºi-un pãmânt.“ unei persoane):
(Eminescu) „Tu deci, care înveþi pe alþii, pe tine însuþi nu te înveþi? Tu,
Compara]ia care propovãduieºti: «Sã nu furi», furi?“ (Romani 2:21)

Figurã semanticã ce constã în apropierea a doi termeni – Sermocinatio (dramatizarea dialogului mai multor
A (comparat) ºi B (comparant) – prin intermediul unui persoane de cãtre una singurã; declamare la persoana I pen-
adverb care semnificã asemãnarea lor totalã sau parþialã (ca, tru altcineva; figurã legatã de narratio, în oratorie). Sinonim:
precum, cum). dialogism.
„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umãr
Concatena]ia
Aºa el sprijinã lumea ºi vecia într-un numãr.“
„S-a dus Pann, finul Pepelei, cel isteþ ca un proverb.“ Citatul enunþ dezvoltat în care termenii-cheie din
(Eminescu) segmentele iniþiale sunt reluaþi în cele urmãtoare.

Comunicarea/communicatio „Plângând tu ai venit pe-acest pãmânt,


Amici ce te-aºteptau, te-au salutat zâmbind;
Termen generic pentru figurile care constau în simularea
Dar sã trãieºti astfel, încât, când te vei stinge,
consultãrii auditorului cu privire la aprecierea unor fapte.
Sã pãrãseºti zâmbind amicii, ce te-or plânge.“ (Eminescu)
104 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 105

Congloba]ia Diasirmul (diasyrmus)


Replicã tãioasã, cu efect puternic, care se bazeazã pe enu- Ironie causticã ºi umilitoare, construitã abil, în general
merarea ostentativã a unor fapte, aspecte, motive etc. prin comparaþie ridicolã.
„Încorda-voi a mea lirã sã cânt dragostea? A susþine cã putem stãvili corupþia e ca ºi cum am cere unui
Un lanþ – ce se-mparte cu frãþie între doi sau trei amanþi câine sã renunþe la a mai fura ouã.
Ce? sã-ngâni pe coardã dulce, cã de voie te-ai adaos
La cel cor ce-n operetã e condus de Menelaos? [aluzie] Elipsa
Azi deseori femeia, ca ºi lumea, e o ºcoalã Figurã care constã în contragerea enunþului prin omi-
Unde-nveþi numai durere, înjosire ºi spoialã.“ (Eminescu) terea unui cuvânt sau chiar a unei propoziþii ce se poate
deduce liber din context sau situaþie. Elipsa nu se confundã
Conjunc]ia cu subînþelegerea (în care termenul omis se aflã în acelaºi
Figurã care combinã observaþii rezultate din asocierea context). În elipsã termenul omis poate diferi, în acelaºi
unor aspecte contradictorii ale vieþii. context, pe cînd în subînþelegere termenul omis este unul
singur (ºi cunoscut). Apare adesea în unele construcþii
Cronografia stereotipe expresive:
Figurã de compoziþie care constã în descrierea cadrului tânãrã de condiþie (bunã)
temporal al unui eveniment. de când lumea (existã, este)
„Ciuc. Încã una ºi mã duc.“ (text publicitar)
Dirimens copulatio
Epanalepsa
Echilibrare sau opunere a faptelor astfel încât sã se preîn-
tâmpine argumentarea care ar putea acuza de pãrtinire. Figurã care constã în repetarea unui cuvânt (grup de
cuvinte) în diferite poziþii (iniþialã, medianã, finalã) ale uni-
„El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tãu. Dar dacã
faci rãul, teme-te, cãci nu degeaba poartã sabia. El este în slujba lui tãþii sintactice.
Dumnezeu, ca sã-L rãzbune ºi sã pedepseascã pe cel ce face rãu. „Salonul alb, visa cu roze albe / Un vals de voaluri albe.“
De aceea trebuie sã fiþi supuºi nu numai din frica pedepsei, ci (Bacovia)
ºi din îndemnul cugetului.“ (Romani: 13, 4-5)
Epanortoza
Diafora
Figurã care se realizeazã prin retractarea sau reluarea a
Repetiþia unui nume comun în aºa fel încât sã îndepli- ceea ce s-a spus mai înainte în acelaºi enunþ, cu scopul de a
neascã douã funcþii logice: sã sã desemneze o persoanã ºi se corecta, prin înlocuire, un cuvînt, o expresie etc. sau de a
calitãþile conotate de numele/titlul persoanei.. se reconsidera importanþa sa. Corectarea enunþului poate
Preºedintele nu este preºedinte cînd patroneazã corupþia. conduce adesea la modificarea sensului.
106 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 107

„Este o mare greutate, domnilor deputaþi, pentru fiecare din Precum de-atâþia ani susþii…
noi, când este vorba sã ne orientãm în viaþa publicã: este greutatea De-o fi talentul sã mã poarte
cã, în nãmolul, în mulþimea de idei, de principii, de curente Ar fi dovada cã îþi þii
parþiale mai mici, de cuvinte ce se aruncã ºi, mai bine zicând, de Cuvântul numai dupã moarte.“
necesitãþi reale ce par a se impune, sã alegem pe cea mai impor- (C. Pavelescu, Lui N. Titulescu)
tantã, pe cea mai urgentã ºi sã o deosebim de aceea care mai poate
aºtepta.“ (Maiorescu) Eufemismul3
„Voim ca piesele, de nu vor avea valoare esteticã mare, cea
„Procedeu lexical constând din atenuarea expresiei unei
eticã sã fie absolutã, nu numai sã placã, ci sã ºi foloseascã, ba,
idei prin substituire sau perifrazã; în retoricã, figurã de
înainte de toate sã foloseascã.“ (G. Ibrãileanu)
gândire bazatã pe acest procedeu […]. Eufemismul apare: a)
„Noul ARIEL – nu doar curat, ci impecabil de curat.“
(text publicitar) pentru evitarea unor expresii triviale, crude sau impudice
[…]; b) în evitarea unor expresii insultãtoare sau care ar
Epifora putea fi interpretate astfel; c) în tabuurile sociale sau religi-
oase, uneori cu valoare onomasticã […]. Ca figurã, eufemis-
Figurã care constã în repetarea aceluiaºi cuvânt/grup de mul este de cele mai multe ori utilizat ca rezultat al unui tab,
cuvinte la sfârºitul unor fraze succesive. care duce la construcþii metaforice ori simbolice.“ (DSL)
„În 1931, acum 10 ani, Japonia a invadat Manciuria – fãrã a da ortul popii (pentru a muri)
avertizare.
Necuratul (pentru diavol)
În 1935, Italia a invadat Etiopia – fãrã avertizare.
În 1938, Hitler a ocupat Austria – fãrã avertizare.“ Exemplul (exemplum)
(Franklin D. Roosevelt)
„Culoarea vine când vrei. Stã cât vrei. Dispare când vrei. Întãreºte demonstraþia prin procedee literare care
Teama? De nici o culoare!“ (Wella, text publicitar) urmãresc efecte patetice.
„[Duºmanul] se va agãþa de pãmântul nostru cât mai mult
Epigrama
timp posibil. Dar, a trecut deja mult timp de când nu mai este
Sintezã compoziþionalã a unor figuri specifice, în versuri decât o fiarã care dã înapoi. De la Stalingrad la Ternopol, de la
(de obicei catrene), cu caracter uºor satiric, care se bazeazã malurile Nilului la Bizerte, de la Tunis la Roma, s-a obiºnuit cu
pe exploatarea ambiguitãþii, aluziei, paronomazei, antitezei, înfrîngerea.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)
metaforei, comparaþiei etc. prin jocuri de cuvinte cu structurã
de poantã: Exortarea/exorta]ia
„Nu fug ca tine dupã glorii Figurã care constã în a adresa încurajãri, îndemnuri unei
Dar în postumele-þi memorii persoane sau unui grup prin formulãri patetice.
108 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 109

„Pentru fiii Franþei, oriunde ar fi ei, orice ar fi ei, datoria Injonc]iunea/injonctivul


simplã ºi sacrã este sã lupte cu toate mijloacele pe care le au.“
(Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) Ordin precis, formal.
„Este vorba despre distrugerea inamicului…“
Hendiada (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)
Raportul atributiv este transformat într-unul de
coordonare. Intertextualitatea4

Distincþia ºi þinuta parlamentarului au impresionat audienþa. Parametru de caracterizare a unui text literar la nivelul
(În loc de: Þinuta distinsã a parlamentarului a impresionat relaþiei (intenþionate sau nu) pe care acesta o stabileºte cu
audienþa.) texte anterioare.
„Perfecti oratoris moderatione et sapientia.“
Intertextul
(Cicero, De oratore)
Ansamblul fragmentelor citate într-un corpus dat.
Hiperbola
[Citate din cântecul Rezistenþei]: „În aceastã searã,
Figurã a exagerãrii care se realizeazã prin mãrirea duºmanul [...] va afla preþul sângelui [...] ºi al lacrimilor.“
imaginii obiectului peste limitele sale fireºti. În lexicul (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)
hiperbolic predominã adjectivele cu sens de superlativ. „Veni, vidi, visa.“ (Text publicitar)
„Cola Cao – o excelentã bãuturã de cacao.“
„FNI – Un avantaj uriaº pentru investitori.“ Ironia

Hiperbola este adesea asociatã cu alte figuri care îi Figurã de gândire constând într-o expresie lingvisticã
mãresc expresivitatea (metaforã, comparaþie, personificare): care introduce în mod disimulat o apreciere negativã,
dispreþuitoare, violentã la adresa unui eveniment sau a unei
„Energia Universului – în bateriile auto Solite.“
persoane.
„Noul PUR Universal – detergentul cu o mie de feþe.“
„Arctic – noi îngheþãm ºi Ecuatorul.“ [Ea] înaltã… cât un dop.
„România nu poate fi numitã totuºi o þarã bananierã pentru
Idiomatic singurul motiv cã bananele nu au fost încã aclimatizate, dar poate
Care aparþine unei limbi, unui dialect. Expresiile fi o republicã a corcoduºelor.“ (Mircea Coºea)
idiomatice sunt adesea intraductibile.
Izocolonul
„Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés [a fi
legat de mâini ºi de picioare], contre l’oppresseur armé jus- Figurã care se bazeazã pe folosirea, în acelaºi discurs
qu’aux dents, le bon ordre dans la bataille exige plusieurs (sentenþios), a unor cuvinte cu lungimi asemãnãtoare ºi
conditions.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) aflate în relaþii de omofonie.
110 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 111

„De combats, de fureurs, de douleurs...“ [atâtea lupte, atâta Metafora cunoaºte douã forme principale:
furie, atâtea dureri] 1) coalescenþa: metaforã explicitã (metaforã in prae-
(Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) sentia): A1 este A2:

Licen]a „O raclã mare-i lumea“ (Eminescu)

Figurã retoricã prin intermediul cãreia vorbitorul 2) implicaþia: metaforã implicitã (metaforã in absentia):
exprimã o idee incomodã, ºocantã pentru auditoriu; este A2 în locul lui A1:
adesea încadratã de formule de scuzã. „În piaþa public-a simþirii noastre...“ (Philippide)
„În Iaºi, de exemplu, – permiteþi-mi aceastã digresiune, este „From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron
tristã, dar adevãratã! – În Iaºi n-avem nici un negustor român, curtain has descended across the continent.“ (W. Churchill)
nici unul!“ (Caragiale)
Metonimia
Litota Figurã retoricã de înlocuire a unui termen prin alt ter-
Figurã care constã în atenuarea expresiei unei idei (ca men, bazatã pe o relaþie logicã de contiguitate între cele
efect al modestiei), astfel încât sã se înþeleagã mai mult decât douã concepte desemnate de aceºtia.
se spune în enunþ. A bea câteva pahare.
„Bucuria pãrinþilor n-a fost proastã“ [în loc de „a fost mare“ A trãi din munca cuiva.
(Creangã) Are un Picasso.
A trece prin foc ºi sabie. Cf. ferro et igni (lat.)
Metafora5
A bãut un Cotnari.
Retorica clasicã a favorizat definiþia metaforei drept A fi în primãvara vieþii.
comparaþie implicitã („comparaþie prescurtatã“). Mecanis-
mul semantic al metaforei este urmãtorul: dacã A1 (cu Oximoronul
sensul S1) este termenul metaforizat (substituit) ºi A2 (cu Evocare în aceeaºi sintagmã a unor însuºiri contra-
sensul S2) termenul metaforic (substituent), înlocuirea lui dictorii.
A1 prin A2 nu va fi posibilã decât în temeiul unei baze
semice comune lui S1 ºi S2. Festina lente [Grãbeºte-te încet.]
„…În constituirea metaforei se stabilesc douã serii de „Curat murdar.“ (Caragiale)
reprezentãri: o serie de asemãnãri între realitatea desemnatã
Opta]ia
ºi cuvântul metaforic, dar ºi o serie de diferenþe între cele
douã pãrþi ale metaforei. Impresia de deosebire dintre Enunþarea exclamativã a unei dorinþe care este privitã ca
termenul propriu ºi metaforã nu trebuie ºtearsã printr-o soluþie (sau rãsplatã) a unei situaþii.
prea mare asemãnare, cãci metafora nu rezultã niciodatã „O! de ai fi luat aminte la poruncile mele atunci pacea ta ar fi
dintr-o unificare totalã de sens.“ (DSL) fost ca un râu ºi fericirea ta ca valurile mãrii.“ (Isaiia 48:18)
112 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 113

Paradoxul Ucigã-l crucea/toaca; Cel de pe comoarã (eufemisme pentru


„diavol“)
Figurã a ambiguitãþii, înruditã cu antiteza ºi ironia, prin
„…compartimentul unde nu intrã decât o persoanã“
care se enunþã ca adevãratã o idee ce contrazice opinia
(Caragiale)
generalã (comunã).
a se sãvârºi din viaþã; a adormi pe veci; trecerea în viaþa cea
„Relaxare nu înseamnã deconectare. Relaxare înseamnã veºnicã
conectare.“
„FLIT – mor insectele dupã el.“ Personificarea
„Ce-a fost mai întâi, oul sau gãina? – Rãspunsul corect:
Figurã de stil prin care se atribuie unui obiect concret sau
Avicola Buftea.“ (texte publicitare)
unui concept abstract trãsãturi ale fiinþelor vii.
Parigmenon „Aºa cum m-a învãþat [detergentul] Dosia“ (text publicitar)
Figurã de repetiþie realizatã prin utilizarea în enunþ a mai „Culoarea care te prinde! Pãrul tãu a avut întotdeauna o
multor derivate de la acelaºi radical: culoare frumoasã.
Dar în vara asta e timpul sã trãieºti blondul la maxim!
„A trãi fãr-a iubi
Blondul plin de viaþã.
Mã mir ce trai o mai fi!“
O varã în culoarea care te prinde!“
Paronomaza (Wellaton, text publicitar)

Repetarea unor cuvinte cu rezonanþã apropiatã dar cu


sens diferit (în general, paronime). Pleonasmul
propãºire/prãbuºire; Figurã de stil care constã în folosirea mai multor cuvinte
Traduttore, traditore. sau construcþii decât ar fi necesar pentru exprimarea unor
idei sau imagini; figurã de gândire bazatã pe repetarea a
Perifraza douã sau mai multe cuvinte care au acelaºi sens sau care
Figurã de stil care constã în a exprima în mai multe cu- aparþin aceleiaºi sfere semantice.
vinte ceea ce s-ar putea comunica în cuvinte mai puþine sau „Eu þi-s frate, tu mi-eºti frate
într-unul singur. În noi doi un suflet bate.“ (Alecsandri)
„Cobori în jos, luceafãr blând
capitala Franþei (Paris); Oraºul etern (Roma); pãrintele
Alunecând pe-o razã...“ (Eminescu)
istoriei (Herodot); zeiþa înþelepciunii (Atena)
„Este chiar el însuºi în persoanã.
Perifraza eufemisticã constã în înlocuirea unui nume de Vai de mine! Monºerul meu! Mi-l omoarã!“ (Caragiale)
obiect/noþiune/persoanã care, din cauza unor anumite a cronometra timpul (gr. cronos „timp“); caligrafie frumoasã
interdicþii, tabuuri, nu poate fi utilizat: (gr. Kalos „frumos“); muncã laborioasã (lat. labor „muncã“);
114 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 115

a avansa înainte (fr. s’avancer „a se apropia de un punct“); a Tabloul


aduce aportul (fr. apporter „a aduce“); realizarea acestuia s-a
Figurã de compoziþie care se bazeazã pe descrierea
realizat cu…; prevãzut în prevederea nr. 5; legi ce urmeazã a fi
detaliatã a unor evenimente, acþiuni etc. a cãror desfãºurare
abolite în urma iniþiativei parlamentare a…; uleiului de maºinã i este încadratã spaþio-temporal.
se adaugã aditiv; a avea posibilitatea nemijlocitã de a lua contact
direct cu marfa; mijloace mass media (Cf. mass media of communi- Tautologia6
cation); s-a sinucis singur; a revenit din nou; a se bifurca în douã;
Figurã care constã în repetarea cuvântului cu rol de
a convieþui laolaltã/împreunã; a-ºi trãi viaþa; a prezice viitorul; a
nume predicativ sau a oricãrui alt cuvânt ca termen al
îngheþa de frig; a vedea cu (proprii) sãi ochi; colaborare reciprocã; propriei sale determinãri: A este A.
prosperã ºi înfloritoare; liberã ºi independentã.
Ce e al tãu e al tãu.
Prosopopeea „Ce e bun e bun. Connex GSM.“ (texte publicitare)
„Crima nu e politicã… Crima e crimã.“ (Rebreanu)
Formã extinsã a personificãrii care, depãºind limitele „Nu-l vând, dragã domnule… Un Cezanne e un Cezanne, îl
unei figuri izolate, are caracterul unei strategii narative las acolo.“ (G. Cãlinescu)
caracterizând integral un text, cum ar fi Luceafãrul „Femeia tot femeie, zise Lãpuºneanu zâmbind; în loc sã se
(Eminescu), Istoria ieroglificã (Cantemir). bucure, ea se sperie.“ (C. Negruzzi)
nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie; a mers cât
Proverbul a mers; vorbeºte ca sã vorbeascã
Învãþãturã moralã popularã, formulatã într-o expresie
concisã, elipticã, metaforicã, rimatã. Inserat ca atare (nemo- Zeugma
dificat) în textul discursului, contribuie la sporirea forþei Figurã sintacticã ce constã în folosirea unicã a unui
persuasive a acestuia, datoritã caracterului sãu sentenþios. cuvînt comun mai multor membri ai frazei; este o formã de
elipsã.
„Cum îþi aºterni, aºa dormi. Fii înþelept, alege AFI!“
„Spune-mi ce mesaje primeºti ca sã-þi spun cine eºti.“ „El e preºedinte ºi puternic“ [în loc de El e preºedinte ºi e
(Connex – Serviciul SMS) puternic].

Repeti]ia
Bibliografie [i note
Figurã sintacticã (de construcþie) care constã în reluarea 1. Genette face aprecierea aceasta într-un context diferit, dar semnifi-
de douã sau mai multe ori a unei secvenþe (sunet, cuvânt, caþia poate fi extinsã ºi la nivel terminologic (vezi G. Genette, Figuri, ed.
grup de cuvinte). cit., p. 93).
2. Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceºti, Editura Humanitas,
„Este vorba despre distrugerea inamicului, inamicul care ne Bucureºti, 1993.
striveºte ºi ne întineazã patria, inamicul detestat, inamicul fãrã 3. O strategie discursivã destul de frecvent folositã în discursul
onoare.“ (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944) politic al propagandei constã în folosirea eufemismelor în scopul liniºtirii
116 Retoric\ [i teoria argument\rii Glosar de termeni retorici 117

publicului sau al „cosmetizãrii“ unor fapte, evenimente etc. neplãcute. extralingvistic ºi de intenþiile de comunicare adecvate acestuia. Astfel, în
Anumite schimbãri de perspectivã asupra unor concepte sau instituþii contextul unui rãzboi, „pierderi civile“ este înlocuit cu „pagube
atrag dupã sine modificãri terminologice care tind spre semnificaþii colaterale“, care aparþine jargonului juridic-militar ºi, în consecinþã, are
neutre. avantajul de a fi mai „opac“.
Astfel, ministerele de rãzboi se transformã în ministere ale apãrãrii 4. Titlul operei/programului politic(e) poate fi interpretabil uneori
(prin actualizarea unei componente a rãzboiului care reprezintã, cel din perspectiva intertextualitãþii – ca aluzie la un tezaur cultural existent
puþin la nivelul intenþiilor, politica guvernelor în domeniu). Tendinþa în memoria receptorului ºi care se realizeazã ca intertext sub diferite
spre neutralizarea conotaþiei negative a rãzboiului este ºi un reflex al forme. Acelaºi statut îl are ºi titlul jurnalistic care reproduce ca intertext
cãderii în desuetitudine a rãzboiului clasic (neinformaþional), deºi alte titluri cu un anumit prestigiu în lumea culturalã, cum ar fi: „Lista lui
evenimentele recente din Iugoslavia par a infirma acest lucru. Françoise Coºea“ sau „Cronica une morþi anunþate“ (Gabriel García Márquez).
Thom susþinea, în Limba de lemn, cã aceeaºi realitate poate fi descrisã Ca intertext-imitaþie parþialã, „Contractul cu România“, „Contractul
semantic, în funcþie de ideologia care o promoveazã, în moduri diferite: cu bucureºtenii“, „Contractul cu americanii“ (propus de Newt Gingrich)
„a cunoaºte spaþiul extraterestru“ implica, în perioada divizãrii lumii în reprezintã aluzii evidente la Contractul social al lui J.J. Rousseau.
douã blocuri militare, douã faþete conceptuale – „a explora spaþiul 5. Analizele tradiþionale asupra limbajului politic au acordat o micã
cosmic“ (tendinþã spre neutralitate lingvisticã pentru americani) ºi „a importanþã studiului metaforelor, interpretate, de cele mai multe ori, ca
cuceri spaþiul cosmic“ pentru sovietici (ca expresie a unei ideologii ornamente retorice care reprezintã, în fond, o problemã de stil ºi un
rãzboinice). aspect superficial al discursului politic.
Datoritã conotaþiilor negative ce însoþesc rãzboiul, pe plan termi- Noile perspective (Dominique Labbé, Les métaphores du général de
nologic se manifestã o tendinþã de mascare a evenimentelor din aceastã Gaulle, Mots, nr. 43, 1995, pp. 51-61) asupra discursului politic au încercat,
sferã prin diferite eufemisme, care duc la construcþii metaforice ori din contrã, sã supraevalueze rolul metaforei, în special din perspectiva
simbolice. Deconectarea de la realitãþile neplãcute se realizeazã printr-o absolutizãrii observaþiei potrivit cãreia „oamenii politici îºi aleg
terminologie complexã, care cunoaºte diferite realizãri sinonimice. Aaron imaginile din domeniile care le sunt familiare sau care îi obsedeazã;
Delwiche descrie evoluþia sintagmei „traumã provocatã de rãzboi“ în jucându-se cu cuvinte, ei se descoperã, se dezvãluie…“ Studiul dis-
acest secol, sintagmã care, fãrã sã sufere o revoluþie conceptualã, a primit cursului unui actor politic trebuie sã stabileascã un „inventar“ al
diferite desemnãri, de la „ºoc cauzat de explozie (shell shock)“, în timpul metaforelor folosite pentru a evidenþia un sistem de imagini mai mult
primului rãzboi mondial, la „obosealã provocatã de luptã (combat sau mai puþin organizat ori mai mult sau mai puþin stabil. Astfel, analiza
fatigue)“ în cea de-a doua conflagraþie mondialã ºi la „afecþiune datoratã metaforelor dintr-un discurs poate demonstra o preferinþã a omului
stressului posttraumatic (post-traumatic stress disorder)“ în timpul rãzbo- politic pentru unul sau mai multe domenii (care þin de registre diverse,
iului din Vietnam. Ultimul termen apare ca rezultat al unui tabu, deoa- cum ar fi cel militar, religios etc. sau care selecteazã cu predilecþie
rece în structura sa nu se mai regãseºte nici un element evocator al elemente cosmice, ale naturii etc.). Registrele care se plaseazã în prim-
rãzboiului. planul imagistic se contureazã ca un domeniu coerent al discursului, atât
Folosirea eufemismelor cu valoare onomasticã poate reflecta uneori ca importanþã cantitativã, cât ºi ca bogãþie a semnificaþiilor ºi
cinismul prost disimulat al unui guvern pacificator care denumeºte o complexitate a asociaþiilor. Uneori se pun în evidenþã registre banale, dar
rachetã cu mare putere distructivã „Peace keeper“. Tot în categoria revelatorii pentru concepþia omului politic despre acþiune ºi autoritate.
În concluzie, o metaforã nu poate fi consideratã izolat; ea trebuie
eufemismelor onomastice intrã ºi desemnãrile „afective“ ale bombelor
integratã ºi interpretatã în sistemul din care face parte. O analizã
nucleare din al doilea rãzboi mondial – „Little Boy“ ºi „Fat Boy“.
sistematicã a imaginilor folosite de un om politic dezvãluie o reþea
Inexactitãþile terminologice din discursul politic sunt preluate ºi
semnificativã de teme, motive, asociaþii stabile etc.
rãspândite cu generozitate de presã, ceea ce conduce în cele din urmã la
Pornind de la constatarea faptului cã discursul politic abundã în
a considera cã „a controla imaginea devine valoarea care calcã totul în
metafore, retorica clasicã propune trei explicaþii posibile ale fenomenului:
picioare“. Schimbarea perspectivelor presupune existenþa unor
1) Imaginile servesc la „a deghiza conceptele negative, ideile
pseudosinonime a cãror aplicabilitate þine seama de contextul
118 Retoric\ [i teoria argument\rii

agresive, dezagreabile, triste sau care contravin modestiei“ (Dumarsais,


Des tropes ou des differents sens (1730), Paris, Flammarion, 1988, p. 77), deci
sunt folosite pentru disimularea propriilor concepþii politice.
2) Metafora poate suplini lipsurile lexicului, dacã limbile nu au
destule cuvinte pentru a exprima bogãþia ideilor, conceptelor, sentimen-
telor etc. Imaginile reprezintã deci o necesitate a comunicãrii ºi o sursã a
creativitãþii lexicale.
3) Dintr-o anumitã perspectivã, retorica este consideratã un element
esenþial al limbajului ºi al gîndirii. Metaforele ar reprezenta deci o
manierã de a gândi analogic, un mijloc de cunoaºtere pe care îl utilizãm
constant ºi care face apel atât la imaginaþie cât ºi la raþiune (interpretare
echivalentã cu considerarea metaforei epistemologice în discursul
ºtiinþific).
Partea a II-a
6. „...Mai adaugã la acestea înveºmântarea ºi stilul […], pe deplin
saturat de tautologii, dar din acelea ce exerseazã puterea de pãtrundere, TEORIA ARGUMENT|RII
deoarece par sã spunã uneori ceva diferit ºi totuºi spun acelaºi lucru ºi în
esenþã semnificã altceva sau pot sã semnifice altceva“ (Ludwig
Wittgenstein citându-l pe Lessing (despre Biblie), în Însemnãri postume
1914-1915, Editura Humanitas, Bucureºti, 1995, pp. 28-29).

Teoria argumentãrii trebuie realizatã în forma unei „logici


informale”, deoarece o bunã înþelegere asupra chestiunilor
teoretice ºi moral-practice nu poate fi obþinutã nici
deductiv, nici prin evidenþe empirice.
Jürgen Habermas
VI. ARGUMENTAREA

Concepte de bazã: argumentare, argument, actorii argu-


mentãrii, pregãtirea auditorului, elaborarea unei argu-
mentãri, toposuri ºi strategii argumentative, logicã ºi
limbaj: argument, concluzie, inferenþã, raþionament,
propoziþie, inducþie, analogie, deducþie, silogism, silo-
gism categoric, silogism ipotetic, silogism alternativ,
petitio principii, ipostaziere, tipologia argumentelor: argu-
mentul autoritãþii, argumentul urii, argumentum ad homi-
nem, argumentum ad personam, insulta, argumentum ad
ignorantiam, argumentum ad verecundiam, argumentum ad
judicium, argumentum ad misericordiam, argumentum a pari,
argumentum a tuto, argumentul bâtei, argumentum ex con-
cessis, argumentum ex silentio, paralogism de compoziþie,
falsa analogie, ignoratio entelechi, post hoc ergo propter hoc,
epicherema, paralogism, conector argumentativ, operator
argumentativ, tipologia conectorilor argumentativi, efect
de persuasiune, discurs argumentativ, descriptiv, narativ.

Introducere
Teoria argumentãrii poate fi definitã ca studiu al tehni-
cilor discursive ale raþionamentului practic, prin care un indi-
vid urmãreºte sã determine sau sã sporeascã adeziunea celorlalþi
la anumite idei sau opinii ale sale.1
Dintr-o perspectivã tradiþionalã, teoria argumentãrii
este consideratã ca parte constitutivã a sistemului retoric2.
Ea s-a dezvoltat însã ºi în cadrul ºtiinþific al logicii3.
122 Retoric\ [i teoria argument\rii Argumentarea 123

Pornind de la constatarea cã, în limba naturalã, proce- multor colocutori, ceea ce sugereazã cã argumentarea este
sele argumentative sunt impregnate de retoricã ºi logicã, motivatã printr-un dezacord real, probabil sau posibil între
perspectiva modernã asupra argumentãrii încearcã sã colocutori.8
realizeze punctul comun al intersecþiei acestor douã direcþii Argumentarea reprezintã, de asemenea, un ansamblu de
de cercetare4. tehnici de legitimare a credinþelor ºi a comportamentelor. Ea
Tendinþele recente în studiul argumentãrii integreazã cautã sã influenþeze, sã transforme sau sã întãreascã credin-
descoperirile pragmaticii, în special ale teoriei actelor de þele/comportamentele þintelor (colocutori).
limbaj5, ºi extind aria cercetãrii spre surprinderea fenome- În limbajul natural, argumentarea se sprijinã pe paraver-
nului la nivelul cotidianului.6 bal ºi pe implicit.
Modalitãþile de articulare a premiselor pot fi mai mult
Defini]ii sau mai puþin complexe. În general, o argumentare este o
Argumentarea suitã de enunþuri [E1, E2… deci En], astfel încât En se formu-
leazã sau este afirmat pe baza enunþurilor din jur9. Dintr-o
Termenul „argumentare“ acoperã sfera conceptualã a
perspectivã opusã, este suficient sã existe un ansamblu de
unui domeniu aflat la intersecþia retoricii cu logica ºi ling-
enunþuri adevãrate în vecinãtatea unui enunþ fals pentru a
vistica. De aceea, termenul aparþine unui lexic specializat
interdisciplinar, iar definiþia sa depinde de perspectiva transfera asupra enunþului fals aparenþa sau „tenta“
adoptatã. adevãrului10.
1. Din punctul de vedere al logicii, argumentarea repre- Înþelegerea discursului ca ansamblu de strategii prin
zintã un proces de justificare logicã a unei propoziþii. Altfel care emiþãtorul încearcã sã-ºi influenþeze colocutorii conferã
spus, argumentarea stabileºte o relaþie între 1...n argumente oricãrei forme discursive o forþã argumentativã inerentã.11
ºi o concluzie. Argumentarea reprezintã prin excelenþã marca situaþiilor
Definiþia poate fi îmbogãþitã prin evidenþierea „canalu- dialogale12, a înlãnþuirii replicilor, a dezbaterilor, ceea ce nu
lui“ astfel: argumentarea reprezintã o strategie prin care, exclude importanþa ei în cadrul contextelor monologale13
folosind o anumitã limbã, un vorbitor reuºeºte sã extragã (deliberare interioarã).
concluzii valabile dintr-un enunþ. Din punctul de vedere al cadrului în care se desfãºoarã,
Argumentarea nu trebuie confundatã cu demonstraþia argumentarea poate fi comunã, cotidianã sau specializatã (în
logicã a adevãrului unui enunþ sau a validitãþii unui raþiona- diferite domenii ale acþiunii sau cunoaºterii).
ment, deoarece mecanismele procesului de argumentare
aparþin limbilor naturale, pe când cele ale demonstraþiei Argumentul
aparþin logicii7.
2. Din perspectiva lingvisticii, argumentarea reprezintã o Termenului „argument“ îi pot fi atribuite mai multe
activitate verbalã, de naturã intelectualã ºi socialã, prin care definiþii, nu întotdeauna delimitate cu precizie:
se poate realiza justificarea sau respingerea unor opinii. 1. argumentul poate fi interpretat ca variabilã indepen-
Aceasta poate fi interpretatã ºi în termenii pragmaticii dentã a unei funcþii, sau ca o
astfel: prin formularea unui ansamblu (coerent) de enunþuri, 2. propoziþie consideratã ca adevãratã ºi luatã în consi-
emiþãtorul urmãreºte sã obþinã acordul unuia sau mai derare pentru demonstrarea altei propoziþii14.
124 Retoric\ [i teoria argument\rii Argumentarea 125

Argumentul poate fi definit deci ca variabilã indepen- tãrii este oratorul care se adreseazã publicului (auditoriu).
dentã a funcþiei predicative, care indicã obiectele ºi indivizii „Adversarii“ unui duel argumentativ sunt desemnaþi
de care depind proprietãþile ºi relaþiile (adicã predicatele15). adesea prin termeni marcaþi de imprecizie, ca oponent ºi
Termenul „argument“ intrã ºi în alcãtuirea unor sintag- preopinent30.
me consacrate de tip termen-martor16 din istoria logicii ºi a În cazul în care schimburile argumentative depãºesc
filosofiei care desemneazã anumite tipuri de raþionamente17: cadrul partenerilor direct implicaþi, se poate vorbi de
argumentul ontologic18, argumentul moral în favoarea exis- prezenþa terþilor31.
tenþei lui Dumnezeu19, argumentul grãmezii, argumentul Argumentarea legatã de structura interacþiunii verbale
îndoielii20, argumentul decalajului temporal21, argumentul este o confruntare, într-un mod polemic sau cooperativ, a
fizico-teologic22, argumentul cazului paradigmatic23, argu- unui discurs ºi a unui contradiscurs orientate de aceeaºi
mentul celui de-al treilea om, argumentul gradelor de întrebare/problemã32.
perfecþiune, argumentul henologic24, argumentul întrebãrii
deschise25, argumentul teleologic26, argumentul transcen- Preg\tirea auditoriului
dental27. În faza de pregãtire a auditoriului discursul este dominat
Argumentarea se supune întotdeauna legilor adecvãrii de argumentele încadrãrii: apel la presupoziþii comune33,
contextuale28. reîncadrarea realului34 ºi apelul la autoritate35.
Dincolo de perspectivele teoretice din care este privitã
argumentarea, cel care îºi construieºte discursul trebuie sã se Elaborarea unei argument\ri
adapteze la public. Nu existã o argumentare-tip pentru un Pentru ca discursul sã fie acceptat ºi sã i se acorde atenþie
subiect dat, nici scheme argumentative cu statut de legitimi- din partea auditoriului, el trebuie sã se sprijine pe probe (lat.
tate capabile sã convingã pe toatã lumea, adresându-se probationes). O tipologie a probelor distinge: probe natu-
unei/unor persoane în particular. Este evident deci cã stilul rale/extrinseci, evidente (fapte expuse) sau ieºite din con-
folosit într-o argumentaþie va fi determinant în relaþia text36, ºi artificiale (intrinseci)37.
orator/auditor sau scriitor/cititori29.
Bibliografie [i note
Actorii argument\rii 1. Argumentarea reprezintã o operaþie care se sprijinã pe un enunþ
acceptat (argumentul), pentru a atinge un enunþ situat pe o anumitã scalã
Actorii situaþiei argumentative sunt desemnaþi diferit în a acceptabilitãþii (concluzia). A argumenta se reduce în ultimã instanþã la
funcþie de poziþia pe care o ocupã în cadrul interacþiunii a adresa unui interlocutor un argument (un raþionament bun) pentru a-l
comunicative. Astfel, din perspectivã lingvisticã, enunþurile face sã admitã o concluzie ºi pentru a-l determina sã adopte compor-
sunt produse de un locutor pentru un interlocutor. tamente adecvate acesteia.
2. Perspectivã privilegiatã de Aristotel în Retorica ºi nuanþatã în Ad
Emiþãtorul ºi destinatarul sunt termenii de bazã în
Herennium (operã atribuitã lui Cicero).
cadrul teoriei ce are ca obiect de studiu actele de vorbire. Din 3. Pe direcþia iniþiatã de Aristotel (Topice, Analitice), cercetarea seco-
punctul de vedere al retoricii, principalul actor al argumen- lului XX va aduce contribuþii importante la studierea argumentãrii în
126 Retoric\ [i teoria argument\rii Argumentarea 127

cadrul privilegiat al logicii prin contribuþiile lui C.L. Hamblin, Fallacies, figuri retorice (repetiþie, insistenþã etc.).
1970, J.A. Blair ºi R.H. Johnson, Informal Logic, 1980 (promotorii 8. Este important de subliniat cã prin argumentare dezacordul este
conceptului de logicã nonformalã). anticipat (intuit) de emiþãtor ºi poate fi prevenit sau eliminat.
4. Semiotica – studiul sistemelor de semne ºi al transmiterii 9. Aceastã definiþie acoperã sfera conceptualã a termenului inferenþã
semnificaþiei (semiotica semnificãrii ºi semiotica comunicãrii) armo- silogisticã. De exemplu: dacã mã întreb dacã toþi A sunt C ºi dacã gãsesc
nizeazã trei direcþii de cercetare: în baza de enunþuri [E1, E2…] cã toþi A sunt B ºi cã toþi B sunt C, atunci
– semantica – având drept obiect controversata problemã a sensului, pot trage concluzia cã toþi A sunt C.
a relaþiilor dintre semne ºi referenþi (realitatea extralingvisticã); 10. Pe aceastã situaþie se bazeazã constatarea cã, în general, pentru ca
– sintaxa – care studiazã relaþiile dintre semne, adicã modul de inse- o calomnie în viaþa politicã, de exemplu, sã fie crezutã ea trebuie sã fie
rare a semnelor pe axa sintagmaticã a combinãrii; înconjuratã de un pic de adevãr.
– pragmatica – centratã pe studiul utilizãrii sistemului limbii în 11. Existã însã ºi discursuri pur informative.
diferite situaþii de comunicare. 12. Din punctul de vedere al dialogului, argumentarea este specificã
5. Argumentarea ca macroact de limbaj reprezintã o orientare prag- pentru orice discurs produs într-un context de dezbatere (orientatã de o
maticã ce acoperã în lingvisticã o diversitate de probleme studiate în întrebare/problemã).
cadrul urmãtoarelor discipline: 13. Din punctul de vedere al monologului argumentarea reprezintã
– pragmatica conversaþionalã – centratã pe studiul unui caz aparte orice discurs analizabil în funcþie de termenii schemei argumentative
de interacþiune comunicativã: conversaþia; minimale date-concluzie, prin intermediul inferenþei (sau al „legii de
– pragmatica enunþiativã sau lingvistica enunþãrii – axatã pe carac- trecere“).
teristicile enunþului ºi analiza relaþiei emiþãtor/receptor/situaþie de 14. De exemplu, pentru a demonstra cã „X este om“ se invocã propo-
comunicare (Emile Benveniste); ziþii (re)cunoscute ca adevãrate de tipul „X gîndeºte“, „X vorbeºte“ etc.
– pragmatica ilocuþionarã sau teoria actelor de vorbire, care studiazã 15. Predicatele pot fi:
preferenþial tipologia actelor ilocuþionare ºi efectele lor asupra interlocu- a) cu un argument: Socrate este filosof: f(x);
torului (speech-acts theory în terminologia lui John Austin, John Searle); b) cu douã argumente: Platon este discipolul lui Socrate: f(x,y).
vezi ºi nota urmãtoare. 16. Caz în care îndeplineºte rolul de termen-martor al formãrii sau al
6. Principalele direcþii de cercetare sunt: evoluþiei conceptului desemnat.
– pragma-dialectica, aplicatã în special dialogurilor cu caracter 17. Unele pot avea caracter sofistic, cvasiparadoxal etc.
normativ-prescriptiv; 18. Argument dezvoltat pentru prima datã de un filozof scolastic,
– argumentarea ºi analiza conversaþiei; Sfântul Anselm. Acest argument reprezenta o încercare de a dovedi cã
– pragmatica lingvisticã „integratã“ în limbã (J.C. Anscombre, O. existenþa conceptului de Dumnezeu implicã cu necesitate existenþa lui
Ducrot); Dumnezeu: „cãci poate fi conceput cã existã ceva ce nu poate fi gândit ca
– pragmatica sociologicã ºi filosoficã a „acþiunii comunicaþionale“ (J. neexistent, care este mai mare decât ceea ce poate fi gândit ca neexistent“.
Habermas); Problema a fost reluatã din diverse perspective de Descartes, Kant, Frege.
– logica pragmaticã (G. Vignaux, J.-B. Grize). 19. Argument care încerca sã susþinã ideea potrivit cãreia, din punc-
7. Principalele niveluri de opoziþie care se pot distinge sunt tul de vedere al lui Kant, „binele suprem este o stare de lucruri în care feri-
urmãtoarele: cirea e distribuitã riguros proporþional cu virtutea moralã“ (vezi Anthony
– argumentarea lasã receptorului libertatea de alegere, lucru care nu Flew, Dicþionar de filozofie ºi logicã, Editura Humanitas, Bucureºti, 1999).
este valabil în cazul demonstraþiei; 20. Raþionament formulat de Descartes:
– demonstraþia se încadreazã în obiectivitate, concluzia ei este defini- 1) Dubito, ergo cogito.
tivã: vezi quod erat demonstrandum (qed) – „ceea ce era de demonstrat“ – ºi 2) Cogito, ergo sum.
quod erat demonstratum – „ceea ce s-a demonstrat“. 3) Sum, ergo Deus est.
– argumentarea poate deveni convingãtoare prin utilizarea unor 21. Argument care se referã la „credibilitatea percepþiei obiectelor fizi-
128 Retoric\ [i teoria argument\rii Argumentarea 129

ce reale“. (Vezi formularea propusã de B. Russell în Antony Flew, op. cit.) se vorbeºte de experienþa personalã („credeþi-mã, am trãit asta…“,
22. Este unul dintre termenii clasificãrii tripartite (propuse de Kant) „credeþi-mã, vã spun din experienþa mea“…) sau când se recurge la o
în problema încercãrilor posibile de dovedire a existenþei lui Dumnezeu. mãrturie directã („aveþi încredere în el, cunoaºte bine acest gen de
23. Raþionament prin care din faptul cã sensul unui cuvânt este dat probleme“) sau la strategii politicoase („nu am experienþa dumnea-
prin referire la cazuri paradigmatice se conchide cã este imposibil sã nu voastrã, dar credeþi-mã cã…“).
existe exemple de lucruri desemnate de cuvântul respectiv. 36. Retorica clasicã (Aristotel) furnizeazã ca exemple în acest sens
24. Denumire alternativã atribuitã argumentului gradelor de perfec- legile, convenþiile, tortura, jurãmântul.
þiune în favoarea existenþei lui Dumnezeu. 37. Acestea þin de arta oratorului, de stãpânirea tehnicii, de
25. Test introdus de G.E. Moore pentru a dovedi cã orice definiþie creativitatea, de metoda ºi, nu în ultimul rând, de talentul personal; sunt
propusã pentru „bun“ conduce la eºec deoarece conceptul de „bun“ este create prin ºi în discurs.
nedefinibil prin faptul cã toate întrebãrile de forma „este Y bun?“ sunt
deschise în acelaºi sens (în condiþiile în care definiþia are forma „X este
Y“). Vezi Antony Flew, op. cit.
26. Unul dintre cele mai populare argumente tradiþionale în favoarea
existenþei lui Dumnezeu, care porneºte de la observaþii privind inte-
grarea ºi regularitatea ºi ajunge la concluzia cã acestea nu pot fi decât
opera unui Proiectant (vezi Antony Flew, op. cit.).
27. Argument folosit în argumentarea utilizatã pentru a afla care este
sensul propoziþiei despre care se ºtie cã e adevãratã.
28. Inclusiv adecvare faþã de auditoriu.
29. Vezi ºi Umberto Eco, Limitele interpretãrii, ed. cit.
30. Oponent: opozant. Preopinent: persoanã care emite o pãrere,
afirmã ceva înaintea alteia; antevorbitor; prin extensie: adversar de opinii.
31. Toþi membrii unui public martor interesat de schimbul verbal
dintre adversari.
32. Se repune astfel în discuþie problema a ceea ce înþelege un actor
al argumentãrii din discursul celuilalt.
33. Apelul la presupoziþii comune constã în a activa o valoare prezentã
la auditor (respectul pentru valori, respectul pentru celãlalt, nonviolenþa
etc.). O argumentare presupune, de altfel, cã cel puþin un acord s-a
stabilit între orator ºi public asupra unei opinii, asupra unui principiu
(altfel ne aflãm în faþa unui veritabil dialog al surzilor).
Oratorul poate afiºa certitudinea de a împãrtãºi aceleaºi opinii cu
publicul („de a-l avea la degetul mic“). Stabilirea complicitãþii cu
interlocutorul este adesea detectabilã prin expresii lingvistice ca „ºtiþi ca
ºi mine cã…“, „sunteþi de acord asupra faptului cã…“.
34. Recadrajul/reîncadrarea realului constã în a modifica situaþia argu-
mentativã pentru a o apropia de opinia care se doreºte a fi împãrtãºitã,
chiar cu preþul redefinirii cuvintelor prin diverse strategii („prin
cuvântul x înþeleg…“, folosim cuvântul x în sensul…“).
35. Apelul/recursul la autoritate este folosit mai ales în situaþiile în care
VII. TOPOSURI {I STRATEGII
ARGUMENTATIVE

Topicele (locurile)1
Topicele reprezintã puncte de vedere generale sau
„comune“2 mai multor subiecte de raþionament. Ele pot con-
stitui argumente3 „de-a gata“ pe care oratorul le poate plasa
în diferite secvenþe ale discursului sãu. Toposul se carac-
terizeazã prin generalitate, admisibilitate4 ºi gradualitate.
În cadrul invenþiei retorice, topicele sau topoi sunt
categorii de bazã ale relaþiei dintre idei care pot servi ca
model (ºablon, tipar, pattern) pentru a gãsi întotdeauna
anumite lucruri de spus despre un subiect. „Topoi“
înseamnã ad litteram „locuri pentru a gãsi lucruri“. Aristotel
le-a împãrþit pe acestea în subiecte de invenþie „obiºnuite,
comune“ ºi „speciale“, primele având un aspect general, iar
celelalte fiind specifice celor trei ramuri ale oratoriei.
Topicele comune5 se referã la: definiþie6, categorie; genul
ºi speciile sale7, comparaþie, relaþie (cauzã/efect8, antece-
dent/consecinþã9, contrarii, contradicþie), circumstanþe,
mãrturii (declaraþii), maxime sau proverbe10 etc.
Deºi topicele de invenþie au reprezentat elemente
esenþiale pentru generarea discursului în tradiþia retoricii,
ele au suferit în anumite perioade (din antichitatea clasicã
pânã în secolul al XVII-lea) o concurenþã serioasã din partea
imitaþiei (imitatio)11.
Locurile cele mai frecvent utilizate se numesc locuri
comune, poncife, cliºee ºi pot deveni mai puþin percutante
dacã folosirea lor este sistematicã ºi stereotipã12.
132 Retoric\ [i teoria argument\rii Toposuri [i strategii argumentative 133

Principalele topice folosite în argumentare sunt: – descalificarea: se refuzã argumentul pe motivul josniciei,
– regula de justiþie: a trata la fel lucrurile asemãnãtoare; al violenþei, al condiþiei joase a adversarului;
– argumentul a fortiori: „cu cea mai mare dreptate“; – replica: se întoarce argumentul interlocutorului împotri-
– argumentul a contrario: proba este înlocuitã de o aser- va lui;
þiune inversã13; – antanaclaza sau reflecþia: se reiau cuvintele interlocutoru-
– argumentul ad ignoratiam: i se lasã adversarului grija de lui dându-li-se o altã semnificaþie, care poate oferi un punct
a dovedi contrariul (Dovediþi-mi cã…); de sprijin important, profitabil în dinamica discursului;
– argumentul ab utilitate: constã în a face sã se creadã cã – mãrturia: propoziþia nu se bazeazã pe o observaþie, ci pe
opinia interlocutorului i-ar dãuna acestuia dacã ar fi pusã în creditul unei persoane care mãrturiseºte; propoziþia poate fi
practicã;
validatã într-un argument silogistic ca propoziþie adevãratã,
– terþul exclus: acolo unde calea de mijloc nu este
constituind una dintre premise.
posibilã14;
– legãtura între act ºi persoanã prin definire, etichetare (cel
Argumentele
care omoarã este un asasin);
– legãtura între antecedent ºi consecinþã: pune în discuþie Un argument reprezintã o aserþiune care are ca funcþie,
legile cauzalitãþii15; într-un raþionament, justificarea sau explicarea unei alte
– legãtura între întreg ºi pãrþi: grup ºi individ; aserþiuni.
– indiferenþa celor interesaþi16; Realizãrile argumentative folosesc pe scarã largã
– argumentul continuitãþii17; deducþia20 ºi analogia21.
– argumentul direcþiei18 – în care imaginea angrenajului În anumite clasificãri, argumentele sunt împãrþite în trei
este asociatã acestui loc; subcategorii sau familii22:
– coraxul – în care se considerã cã un argument este Argumentele legate de ethos sunt argumente de ordin
falacios fiindcã este prea probabil;
afectiv ºi moral (atitudinile pe care trebuie sã le ia un orator
– amalgamul: se considerã ca aparþinând aceleiaºi
pentru a inspira încredere auditoriului sãu). Oratorul poate
categorii, noþiuni, fenomene, obiecte diferite;
selecta diverse strategii, cum ar fi cea a bunului simþ23, a
– martorul fictiv: se face apel la un arbitru obiec-
tiv/imparþial/imaginar; sinceritãþii24 ºi bunãvoinþei25 etc.
– subterfugiul: se vorbeºte despre lucruri fãrã legãturã cu Argumentele legate de pathos sunt argumente de ordin pur
problema în cauzã; afectiv, destinate sã trezeascã emoþii, pasiuni ºi sentimente,
– apodioxis/tipul apodictic: se respinge un argument fãrã a sã fie deci adaptate profilului psihologic publicului vizat26.
fi discutat, apreciindu-se cã este prea naiv sau prea extins Argumentele legate de logos se adreseazã raþiunii ºi pot fi:
pentru a fi dezvoltat; – deductive, care se bazeazã pe implicaþia logicã27,
– suspendarea: dacã punctul în discuþie este delicat, se regula reciprocitãþii, relaþiile cauzã-efect;
amânã inserarea sa în discurs sau se respinge pentru mai – analogice28, etimologice, cauzale, opozitive etc.29
târziu19; Tipologia metodelor de argumentaþie distinge:
134 Retoric\ [i teoria argument\rii Toposuri [i strategii argumentative 135

– forma exhaustivã, ca metodã algoritmicã care vizeazã 5. Iniþial, „comun“ era opus la origine lui „specific“, tip de argument
epuizarea argumentelor; toate argumentele converg spre folosit în discursurile specializate: juridic, epidictic, deliberativ.
6. Din lat.definitio – „delimitare“. Definiþia reprezintã un „procedeu
aceeaºi concluzie30. general prin care se expliciteazã valoarea unui concept“ (DSL). Orice
– schema radiarã, în care tema tratatã este supusã analizei definiþie se bazeazã pe postulatul cã este posibil sã se gãseascã o expresie
multiple pe diferite axe, din diferite perspective sau puncte semantic echivalentã cu unitatea respectivã (cuvânt, sintagmã, para-
de vedere31. frazã). În Logica lui Aristotel, definiþia este „o expresie care exprimã
esenþa unui lucru“ (Topica, I, 5,101b).
Procedeul prin care se obþine definiþia unui lucru, adicã esenþa lui,
Bibliografie [i note este urmãtorul: pentru a obþine expresia esenþei trebuie sã divizãm genul
1. Cf. gr. topoi (sg. topos), lat. loci (sg. locus communis). Aceºti termeni în speciile lui iar speciile în subspecii, pânã când diviziunea nu mai poate
trimit la noþiunea de plasare, de localizare – la nivelul memoriei indivi- fi continuatã, fiindcã se ajunge la indivizi. Definiþia constã din gen ºi
duale ºi colective – a unor idei admise în mod general, a conceptelor, a diferenþe.
citatelor, a asociaþiilor consacrate (cum ar fi, de exemplu, culoarea albã Aristotel enunþã astfel regulile definiþiei:
pentru puritate, balanþa pentru justiþie, crucea pentru sfinþenie etc.). 1) aceasta trebuie sã convinã numai definitului;
2. Printre locurile obiºnuite le regãsim pe cele: 2) regula reciprocitãþii definiþiei: subiectul ºi predicatul trebuie sã
– ale modestiei; aibã aceeaºi extensiune ºi deci sã poatã fi substituiþi unul altuia (condiþia
– ale timpului care lipseºte sau care nu trebuie irosit („toate la timpul pascalianã a definiþiei);
lor“); 3) prin accident nu se poate defini.
– ale banilor care lipsesc sau care nu trebuie irosiþi; Cele 10 categorii aristotelice reprezintã „…esenþele universale ale
– ale cantitãþii, calitãþii, unicitãþii („nu trãim decât o datã“); lucrurilor, [care] exprimã modul cel mai general de a fi al lucrurilor […];
– ale invocãrii a ceea ce este preferabil faþã de ceea ce nu este; categoriile sunt universale pretutindeni ºi întotdeauna: esenþa, cantitatea,
– ale copilãriei nefericite care explicã un act violent; calitatea, relaþia, locul, timpul, situaþia, posesia, acþiunea, pasiunea“ (vezi
– ale realismului („sã rãmânem cu picioarele pe pãmânt“) etc.; Anton Dumitriu, Istoria Logicii, vol. I, Editura Tehnicã. Bucureºti, 1993,
– ale lipsei de strategie; ediþia a III-a, p. 201). Definiþia aratã ce anume este un lucru.
– ale promisiunii nerespectate; Existã cinci categorii de predicate (quinque voces):
– ale respectului pentru persoana umanã („nu suntem maºini, ani- 1) genul este conceptul, închizând în el cea mai mare generalitate,
male etc.“); cuprinzând un numãr foarte mare de specii diferite în unitatea lui. Genul
– ale libertãþii de expresie („pot sã spun ce vreau… este democraþie, aratã ce este un lucru, el este primul rãspuns, cel mai general, la
nu?“); întrebarea „ce este?“; este cel mai puþin determinat, adicã cel mai sãrac în
– ale muncii care justificã anumite acþiuni („eu muncesc, nu conþinut;
gîndesc…“). 2) specia este determinatã de genul cãruia îi aparþine ºi de diferenþa
3. Locurile pot fi comparabile cu scenariile culturale care permit care o caracterizeazã;
protagoniºtilor unei interacþiuni comunicative sã se repereze, sã se 3) diferenþa specificã, caracterele distinctive (de exemplu, om: animal
plaseze într-un anumit „orizont de aºteptare“, sã accepte provocãrile. [gen] + raþional [diferenþã]);
4. Toposul este o regulã îndeobºte admisã datoritã realizãrii unor 4) propriul;
asocieri la nivelul simþului comun. „Aceasta nu înseamnã cã 5) accidentul.
argumentarea nu poate beneficia de creativitatea subiectului vorbitor Definiþia corespunde unei operaþii metalingvistice sau este rezultatul
[…]. Nimeni nu împiedicã un locutor sã afirme : «Plouã, am sã ies sã mã ei, pornind fie de la un termen spre definiþia sa (în expansiune), fie de la
plimb» – comportament non conform doxei“ (J. Moeschler, op. cit., p. 68, o sintagmã (sau de la o unitate textualã ) la denumirea sa. Definiþia repre-
cit. in D. Rovenþa-Frumuºani, op. cit., p. 92). zintã astfel o relaþie de identitate între definit ºi definitor, al cãrei rezultat
136 Retoric\ [i teoria argument\rii Toposuri [i strategii argumentative 137

este un autonim (autonimia = relaþia dintre un semn ºi propria lui defi- 17. „Ce am început trebuie continuat pentru a nu fi fost zadarnice
niþie; de exemplu: casã – „clãdire care serveºte drept locuinþã“; s. f. sg.). sacrificiile fãcute.“
Existã mai multe tipuri de definiþii: definiþia ºtiinþificã, pentru care 18. „Dacã cedezi o datã vei ceda întotdeauna.“
parafraza cere o identitate totalã (în matematicã, logicã, terminologii), 19. „Vom discuta aceste probleme mai pe larg altã datã.“
definiþia lexicograficã, care reprezintã echivalentul (autonimul) cuvântului- 20. Raþionament în care se trece de la judecãþi cu un anumit grad de
intrare sau al cuvântului-titlu, formulatã în parafraze mai mult sau mai generalitate la judecãþi cu acelaºi grad de generalitate sau la judecãþi cu
puþin complexe, definiþia ostensivã sau referenþialã, posibilã numai pentru un grad mai mic de generalitate:
concepte care permit indicarea lucrului pe care semnul îl denotã etc. a>c
7. Un topic de invenþie în care anumite calitaþi ale unui lucru sunt b>c
evidenþiate prin apartenenþa sa la o anumitã clasã mai cuprinzãtoare. De a>c
exemplu: „Ca ºi în cazul altor delicte împotriva societaþii, tulburarea 21. Raþionament care constã în a infera din asemãnarea – în anumite
ordinii publice ar trebui aspru pedepsitã.“ privinþe – a douã lucruri (fenomene, procese etc.) posibilitatea ca ele sã
8. Topic de invenþie în care se iau în considerare efectele unei prezinte asemãnãri ºi în alte privinþe.
anumite cauze ºi/sau cauzele care au contribuit la un anumit efect. 22. Se poate stabili astfel o paralelã cu funcþiile descrise de R.
9. Foarte asemãnãtor cu relaþia cauzã/efect, acest loc de invenþie Jakobson: ethos-emiþãtor, pathos-receptor, logos-mesaj.
indicã evenimente sau consecinþe ale acestora din perspectiva unei 23. Adicã sã fie capabil sã dea sfaturi raþionale ºi pertinente.
acþiuni desfãºurate în anumite condiþii. Diferenþa faþã de topicul cauzã- 24. Trebuie sã exprime ceea ce gândeºte sau ceea ce ºtie.
efect constã în faptul cã ceea ce urmeazã poate sã nu fie cauzat de ceea ce 25. Trebuie sã arate cã este gata sã-ºi ajute auditorul.
l-a precedat, dar va avea cu siguranþa legãturã cu aceste condiþii 26. Trebuie sã suscite mânia, ura, frica, starea de siguranþã, mila…
determinante ale acþiunii. Forma tipicã de realizare a topicului constã în 27. „Cine are drepturi are ºi datorii.“
propoziþia „dacã… atunci“ ºi este asociatã cu forma de argumentaþie 28. Se bazeazã pe asemãnare ºi utilizeazã metafora, comparaþia,
specificã – entimema. exemplul.
10. Folosirea unei zicale bine cunoscute, a unui precept sau a unei 29. „Progresul trebuie sã fie mondial sau sã nu fie deloc.“
generalizari pline de miez, de conþinut (într-o formã concisã) pentru a 30. Dialaga reprezintã discursul tipic care se desfãºoarã dupã aceastã
oferi credibilitate spuselor (afirmaþiilor) cuiva. metodã. În acest caz se face apel la urmãtoarele locuri comune:
11. De fapt, se discutã pe seama faptului cã practica (obiceiul) ºi – cele care þin de persoanã (vârstã, sex, origine, rasã, educaþie, mod
pedagogia imitãrii justificã mai bine din punct de vedere istoric structura de viaþã, condiþii/standard de viaþã, caracter, gusturi etc.);
retoricii decât o fac categoriile abstracte ale subiectelor (topicelor) de – cele care privesc problema în discuþie consideratã în ansamblu ºi
invenþie. fragmentar, cu referiri la începuturi, dezvoltare, scopuri, antecedente etc.;
12. Este lesne de înþeles pericolul de a folosi frecvent aceste locuri – cele care se referã la circumstanþe: cauzã, moment, loc, manierã,
comune. Ansamblul constituit din acest tip de cuvinte este supus unui mijloace, definiþie, comparaþie, ipoteze etc.
proces intens de uzurã. Topicele trebuie sã facã deci obiectul unei alegeri 31. Faþetele pot þine de domeniul istoric, economic, politic, cultural,
social, psihologic, etic, filozofic, religios, ºtiinþific etc.
judicioase dublate de inventivitate pentru a elabora un discurs eficient.
Discursul politic actual foloseºte cu predilecþie atât locurile care
trimit la ideea de complot, manevrã, maºinaþiune, conspiraþie, cenzurã,
machiavelism etc., cât ºi pe cele care susþin valori cu grad înalt de accep-
tabilitate (universalitate, generalitate): democraþie, interes naþional etc.
13. „Mai bine sã râdem decât sã plângem.“
14. „O uºã trebuie sã fie ori deschisã, ori închisã.“
15. „Nu poþi face omletã fãrã a sparge ouã“.
16. „Nu trebuie sã fii mai catolic decât Papa.“
VIII. LOGIC| {I LIMBAJ

Argument, concluzie, inferen]\


Cei trei termeni se caracterizeazã prin diferenþe de statut
lingvistic, cognitiv ºi din punctul de vedere al modului de
acþiune.
Argumentul are statutul de credinþã (prezentatã ca) îm-
pãrtãºitã, de dat factual (prezentat ca) incontestabil, pe care
destinatarul argumentãrii poate, evident, sã îl respingã1.
Definiþia concluziei2 ca „încheiere a unui ºir de judecãþi“
sau ca „ultima parte a unei expuneri sau a unei opere, care
cuprinde rezultatele finale“ cuprinde trãsãtura comunã de
„plasare la sfârºit“, ceea ce nu are un corespondent general
în realitatea cotidianã3.
Inferenþa4 poate fi definitã ca:
– proces de trecere de la premise la concluzie;
– relaþie între premise ºi concluzie5.
Inferenþa presupune întotdeauna un salt, o diferenþã de
nivel între enunþul argument ºi enunþul concluzie ºi atribuie
datelor iniþiale un sens argumentativ pe care nu îl aveau
înainte6. Inferenþa poate fi pusã adesea în relaþie cu expresia
unui adevãr general, adesea de tip proverbial, atribuit unui
emiþãtor colectiv: se ºtie cã…7
Relaþia respingere8-obiecþie în cadrul acþiunii
argumentative poate fi privitã din perspectiva menþinerii
sau închiderii comunicãrii. Astfel, în timp ce respingerea
închide dialogul, obiecþia solicitã un rãspuns, deci conti-
nuarea dialogului.
140 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 141

Ra]ionamentul Politicienii = termenul subiect, despre care se face o


aserþiune.
Raþionamentul poate fi definit ca „proces de trecere de la
Sunt = verb.
unele propoziþii, numite premise, la o propoziþie numitã
corupþi = predicat, care reprezintã de fapt aserþiunea
concluzie, astfel încât dacã premisele sunt adevãrate conclu-
însãºi.
zia este adevãratã sau cu mare probabilitate adevãratã“ ºi ca Politicienii sunt corupþi este o propoziþie cãreia îi lipseºte
„formã logicã corespunzãtoare procesului de trecere de la precizia, ar trebui introdusã o specificare: Toþi politicienii sunt
premise la concluzie“9. corupþi sau unii politicieni sunt corupþi.
Raþionamentul reprezintã de fapt asamblarea argumen- Toþi ºi unii caracterizeazã aspectul cantitativ al
telor într-o structurã coerentã. El permite ca acestea sã fie propoziþiei.
prezentate sub forma propoziþiilor înlãnþuite þinând cont de
reguli stabilite ºi în acord cu planul de ansamblu al Propoziþiile care privesc aspecte generale, de ansamblu
discursului. sunt universale. Propoziþiile care privesc o parte a unui
Modurile de raþionament cel mai frecvent folosite în ansamblu sunt particulare.
argumentaþie sunt: inducþia10, deducþia, silogismul11 ºi O propoziþie afirmã sau neagã ceva. Ea poate fi deci afir-
entimema. mativã sau negativã.
Logica ºi dialectica sprijinã raþionamentul în procesul Toþi politicienii sunt corupþi = pua
argumentativ12. Nici un politician nu este corupt = pun
Unii politicieni sunt corupþi = ppa
Propozi]ia Unii politicieni nu sunt corupþi = ppn
1) ºi 4) sunt contradictorii
Termenul „propoziþie“ cunoaºte mai multe sensuri, nu 1) ºi 2) sunt contrare
întotdeauna delimitate clar. 3) ºi 4) sunt subcontrare ºi subalterne (ele sunt deduse
1. Definiþia inspiratã de logica clasicã: „propoziþia este o din alte propoziþii).
comunicare completã în care se spune ceva despre subiect cu
ajutorul predicatului“ (DSL). Reguli:
2. Definiþia interdisciplinarã pune în relaþie autonomia – dacã o propoziþie este adevãratã, propoziþia sa contra-
formalã cu trãsãturi legate de autonomia de comunicare dictorie trebuie sã fie falsã;
ºi/sau cu cele legate de condiþiile de adevãr. În cele ce ur- – din douã propoziþii contrare, una trebuie sã fie falsã ºi
meazã vom considera propoziþia ca o asamblare de cuvinte cealaltã adevãratã, dar ambele pot fi false;
care exprimã o aserþiune (propoziþie declarativã). – dacã o propoziþie universalã este adevãratã, atunci
O propoziþie13 cuprinde trei pãrþi: termenul subiect, subalterna particularã care e dedusã din aceasta este ºi ea
verbul de legãturã (copula) ºi termenul predicat. adevãratã.

Politicienii sunt corupþi.


142 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 143

Induc]ia implicã similitudini de ordin general între acestea. Ea nu


furnizeazã niciodatã probe în sensul strict, ci doar o proba-
Anumite propoziþii sunt intuitive ºi se plaseazã în afara bilitate: „comparaison n’est pas raison“ (asemãnarea nu este
logicii. Un adevãr intuitiv nu cere nici o probã. Acele argument).
propoziþii care sunt sub observaþie directã sunt dovedite
prin inducþie. Tot ceea ce pleacã de la o observaþie
Deduc]ia
particularã, de la un exemplu, este o inducþie. Se trece, cu
ajutorul inducþiei, de la particular la general („Tot cei care Este o metodã de raþionament prin care propoziþiile sunt
încep cu bere vor bea într-o zi bãuturi mai tari“) sau de la stabilite nu printr-o observaþie directã a faptelor, ci prin
particular la particular („Dacã nu eºti tu, este deci fratele referire la alte propoziþii deja stabilite.
tãu“). Toþi câinii sunt animale.
În orice exemplu de inducþie (generalizare), avem o aser- Lassie e un câine.
þiune generalã bazatã pe un grup de exemple particulare. Deci Lassie este un animal.
Numãrul de inducþii perfecte pe care le facem este relativ
Deducþia pleacã deci de la general (citat în prima propo-
redus. O inducþie este perfectã doar când este posibil de
ziþie) pentru a merge spre particular.
verificat cã ceea ce propoziþia afirmã este valid în toate
cazurile de observaþie. Am putea deci sã ne sprijinim pe
aceastã definiþie pentru a dovedi cã generalizarea unui Silogisme
exemplu nu este validã. Silogismul categoric
„Toþi politicienii sunt corupþi“ este un exemplu de Este un sistem logic constituit din trei propoziþii astfel
inducþie imperfectã. Chiar ºi propoziþia „legea gravitaþiei încât una dintre ele sã fie implicatã de celelalte douã. În
este universalã“ este o inducþie imperfectã (ea nu e nici funcþie de ordinea în care acestea apar în mod obiºnuit, cele
falacioasã, nici inexactã, dar validitatea sa nu a fost trei pãrþi sunt:
examinatã în toate cazurile; din punct de vedere strict logic, – premisa majorã;
nu suntem absolut siguri de universalitatea ei). – premisa minorã;
– concluzia.
Analogia 1. Toþi oamenii sunt fiinþe raþionale. (Premisa majorã)
Reprezintã o varietate a inducþiei. Se bazeazã pe o 2. Socrate este un om. (Premisa minorã)
comparaþie sau o asemãnare. 3. Deci Socrate este o fiinþã raþionalã. (Concluzie)
Cea mai obiºnuitã formã de analogie este aserþiunea cã Cele trei propoziþii conþin întotdeauna, în total, trei ter-
un lucru sau altul este adevãrat pentru cã este asemãnãtor meni (oamenii, fiinþe raþionale, Socrate, în exemplul nostru):
cu un alt lucru recunoscut ca adevãrat. – un termen major („fiinþe raþionale“);
Analogia se bazeazã pe ideea conform cãreia un anumit – un termen minor („Socrate“);
grad de asemãnare între douã lucruri la un anumit nivel – un termen mediu („oamenii“).
144 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 145

Termenul mediu poate fi identificat ºtiindu-se cã este Termenul mediu este „politicieni“, dar nici o premisã a
prezent în cele douã premise, ºi nu în concluzie (oamenii, în acestui termen nu este distribuitã sau utilizatã de toatã
exemplul nostru). lumea, cãci nici o premisã nu spune ceva ce ar fi în legãturã
cu toþi politicienii.
Regulile formale ale silogismului Eroarea provocatã de un termen nedistribuit este
Un silogism este compus din trei ºi numai trei termeni. responsabilã de multe greºeli de raþionament care genereazã
Prezenþa termenului median este raþiunea acestei reguli. alte tipuri de erori formale.
Nici un termen nu poate apãrea în concluzie dacã nu a
Toate persoanele care studiazã sunt elevi.
Ion este o persoanã care frecventeazã liceul. fost distribuit cel puþin o datã într-una dintre premise. Un
Deci Ion este elev. silogism nu poate afirma nimic în concluzie care sã nu fie
implicat într-una dintre premise:
Avem aici patru termeni: persoanele care studiazã/e-
levi/Ion/persoanã care frecventeazã liceul. Toþi mincinoºii sunt laºi.
Nu existã nici un termen care sã lege „Ion“ ºi „elevi“. Nici un gentleman nu este mincinos.
Pentru a face un silogism valid, numãrul de termeni ar Deci nici un gentleman nu este laº.
trebui redus la trei: Eroarea provine din faptul cã termenul „laº“ apare în
Toate persoanele care frecventeazã liceul sunt elevi. concluzie, dar nu este distribuit.
Ion este o persoanã care frecventeazã liceul. Patru reguli de mai micã însemnãtate ale silogismului se
Deci Ion este elev. enunþã astfel:
1. Plecând de la douã premise particulare nu este
Termenul median trebuie sã fie prezent în cel puþin una
posibilã nici o concluzie.
dintre premise, în particular în aceea în care se afirmã sau se
2. Plecând de la douã premise negative nu este posibilã
neagã ceva asupra ansamblului de care depinde termenul
nici o concluzie.
median. Este vorba în acest caz despre un termen distribuit.
„Toþi românii sunt ospitalieri“: se ºtie cã întreaga clasã a 3. Dacã una dintre premise este negativã, concluzia tre-
românilor este alcãtuitã din oameni ospitalieri; buie sã fie negativã
„Unii oameni sunt fiinþe raþionale“ nu are termen 4. Dacã una dintre premise este particularã, concluzia
distribuit, nu ºtim nimic în ceea ce priveºte toþi oamenii sau trebuie sã fie particularã.
toate fiinþele raþionale.
Atâta timp cât termenul median nu este distribuit într- Silogismul ipotetic
una dintre premise, este imposibil de a stabili o relaþie între Silogismul ipotetic are ca premisã majorã o propoziþie
ceilalþi doi termeni: conþinând o aserþiune ipoteticã (sau condiþionalã). Formula
Unii dintre prietenii mei sunt politicieni. sa este datã de expresia:
Unii politicieni sunt oameni celebri. Dacã P, atunci Q
Deci unii dintre prietenii mei sunt oameni celebri.
146 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 147

Structura completã a silogismului este deci: acceptã una dintre alternative, concluzia trebuie sã o
Dacã P, atunci Q respingã pe cealaltã; dacã ea respinge o alternativã, conclu-
P zia trebuie sã o accepte pe cealaltã:
Atunci Q Asinul e ori un cal ori un mãgar.
Dacã nu plouã, ies afarã. Asinul e un mãgar.
Nu plouã. Asinul nu este un cal.
Atunci ies afarã.
Condiþiile silogismului alternativ se referã la:
Premisa majorã conþine douã aserþiuni, antecedenta ºi 1) A fi sigur cã alternativele propuse se exclud reciproc,
consecinþa,, iar propoziþia în ansamblul ei realizeazã o relaþie astfel cã afirmarea uneia implicã negarea celeilalte („nici cal,
de implicaþie între cele douã. Pentru un rezultat corect,
nici mãgar“).
premisa minorã trebuie sã confirme antecedenta sau sã nege
2) A fi sigur cã toate alternativele posibile au fost luate în
consecinþa. Atunci, concluzia va afirma consecinþa sau, în cel
calcul. Dacã se întâmplã ca asinul sã nu fie nici cal, nici
de-al doilea caz, va nega antecedenta.
mãgar, cele douã posibilitãþi se exclud una pe alta. Totuºi,
Dacã nu plouã, voi ieºi afarã. dacã ar fi posibil ca asinul sã fie un hibrid cal-mãgar, silogis-
Nu ies afarã. mul ar încãlca a doua regulã, pentru cã nu au fost enumerate
Deci plouã. toate posibilitãþile. Un silogism de acest tip, în care alegerea
Teoria silogismului ipotetic constã în a spune cã nu se bazeazã pe excluderea uneia dintre posibilitãþi, trimite
adevãrul exprimat de antecedentã implicã adevãrul la o eroare numitã „disjuncþie imperfectã“; un silogism în
exprimat prin consecinþã, ºi la fel pentru negaþie. care nu sunt date toate alegerile posibile trimite la o eroare
Construcþia inversã va genera un argument falacios: numitã „enumerare incompletã“.
Dacã nu plouã, voi ieºi afarã.
Plouã. Argumente falacioase comune
Deci nu ies afarã.
Petitio principii
Relaþia de implicaþie nu este în mod necesar simetricã.
Petitio principii reprezintã un raþionament vicios care
Cu toate cã o cauzã datã implicã întotdeauna un anumit
constã în a considera ca adevãrat obiectul însuºi al proble-
efect, un efect dat nu implicã întotdeauna o anumitã cauzã,
ºtiindu-se cã pot fi mai multe cauze pentru un singur efect. mei (a afirma într-una dintre premise ceea ce este de
presupus a fi dovedit în concluzie). Se ajunge la concluzie
Silogismul alternativ fãrã a trece printr-un proces de argumentare.
În acest caz premisa majorã este o propoziþie alternativã. Biblia ne spune cã Dumnezeu existã.
Premisa minorã este o propoziþie categoricã care acceptã sau Biblia a fost dictatã de Dumnezeu.
respinge una dintre alternative. Dacã premisa minorã Deci Dumnezeu existã.
148 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 149

Post hoc, ergo propter hoc14 Concluzii


Acest argument falacios este postulatul conform cãruia Printre tehnicile de cãutare ºi de organizare a
argumentelor se numãrã ºi cele care vizeazã schema cine, ce,
un eveniment care survine în urma altuia este în mod unde, când, cum, de ce. Figurile de gândire ºi figurile de stil
necesar rezultatul primului. Superstiþiile15 se bazeazã în sunt frecvent utilizate pentru a elabora o argumentaþie,
marea lor majoritate pe acest sofism: pentru a asigura legãtura între probleme, idei. O
argumentare eficientã va acorda în acelaºi timp o mare
O pisicã neagrã mi-a tãiat drumul în momentul în care voiam atenþie stilului, formei, intonaþiei care trebuie sã susþinã
sã trec strada. firesc logosul.
Imediat dupã aceea am suferit un accident.
Bibliografie [i note
Deci când îþi taie drumul o pisicã neagrã înseamnã cã îþi va
merge prost. 1. Caz în care, în mod normal, el trebuie sã justifice acest refuz (ºi sã
aducã probe de susþinere a refuzului).
A dovedi fenomenul cauzã-efect este mult mai complicat 2. Concluziile apar în urma unei operaþii argumentative ce permite
ºi necesitã o utilizare precautã a regulilor de investigare transferul unor comportamente verificate asupra unor situaþii, cunoº-
tinþe, credinþe etc. noi, inedite. Concluzia joacã un rol important, cel puþin
inductivã. Stabilirea unei secvenþe temporale nu este sufici- formal, în luarea deciziilor ºi contribuie la construirea unui rãspuns la
entã; trebuie de asemenea sã fie vorba despre o legãturã trei tipuri fundamentale de întrebãri organizate pe axele gândire-acþiune-
cauzalã care sã poatã fi demonstratã. credinþã: „Ce trebuie sã credem?“; „Ce trebuie sã facem?“; „Ce trebuie sã
gândim?“. În consecinþã, enunþurile care reprezintã concluzii se prezintã
sub trei forme lingvistice principale:
Ipostazierea – enunþ la indicativ prezent: „Lucrurile sunt cu siguranþã astfel“
Este o eroare care constã în a considera un obiect care are (concluzie de tip constatativ);
– enunþ injonctiv: „Sã facem deci asta“;
o existenþã conceptualã sau imaginarã ca o realitate concretã. – enunþ la viitor indicativ – exprimã un fapt aleatoriu dar a cãrui
Aceastã eroare apare în multe argumente care încep cu: realizare este foarte probabilã (þinând seama de ambiguitatea enun-
„Istoria ne învaþã cã…“, „ªtiinþa spune…“, „Medicina a þurilor).
3. Concluzia desprinsã dintr-un text este adesea plasatã la început,
descoperit…“. precedând sistemul argumentelor (caz frecvent în articolele de presã).
Ipoteza prezentã în aceste expuneri este cã istoria, 4. Termenul „inferenþã“ este folosit adesea ºi ca sinonim pentru
medicina, ºtiinþa sunt entitãþi ai cãror reprezentanþi vorbesc „raþionament“.
5. Implicaþia inferenþialã reprezintã tipul de relaþie de implicaþie între
aceeaºi limbã16. În realitate, sunt mulþi specialiºti ai dome-
judecãþi.
niilor respective care nu sunt întotdeauna de acord asupra 6. Postulat fundamental al argumentãrii discursive.
anumitor probleme, direcþii de cercetare, terminologii etc.17 7. Fiind adesea implicitã, ea permite apelul la principii, la convenþii
De aceea, ar fi mult mai adecvate formulãrile: „Anumiþi admise într-o comunitate lingvisticã (locuri comune, topice).
8. „Respingere“ este un termen care se aplicã urmãtoarelor situaþii:
istorici considerã cã“, „Mulþi oameni de ºtiinþã cred cã“, – un discurs este respins atunci când se demonstreazã cã este fals;
„Cercetãtorii în medicinã au descoperit cã…“. – un discurs este respins atunci când este abandonat de emiþãtor (ºi
150 Retoric\ [i teoria argument\rii Logic\ [i limbaj 151

astfel dispare din interacþiunea discursivã). unor norme culturale (care adesea iau forma superstiþiilor), cum ar fi
9. Se reprezintã ca o succesiune de propoziþii pe verticalã, în care semnificaþia numãrului 13, a pisicii negre, a oglinzii sparte etc.
bara orizontalã delimiteazã premisele de concluzie. Observaþie: aceste „argumente“ nu sunt universale, ele sunt specifice
10. Metodã de raþionament prin care se infereazã o lege generalã sau unor anumite spaþii culturale.
un principiu pornind de la cazuri particulare observate; altfel spus, 16. Adicã „la unison“, fãrã referire la o lingua franca.
raþionament prin care se trece de la constatãri despre cazurile singulare 17. Vezi, de exemplu, urmãtorul citat dintr-o lucrare de specialitate
dintr-o mulþime de obiecte la aserþiuni despre toate cazurile. Existã mai care pune în evidenþã deosebiri de terminologie ºi de abordare a aceluiaºi
multe tipuri de inducþie: inducþie descendentã, inducþie transfinitã, subiect (Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, Conversaþia. Structuri ºi strategii, Edi-
inducþie matematicã. tura All, Bucureºti, 1999): „Levinson considerã reprezentative pentru
11. În formularea lui Aristotel: „un discurs în care, anumite lucruri analiza discursului cercetãri foarte diferite ca fundamentare teoreticã ºi ca
fiind enunþate, orice «altceva» decât ceea ce s-a enunþat decurge cu metodologie, cum ar fi cercetãrile europene de gramaticã a textului (van Dijk,
necesitate din cele enunþate“. 1972, 1977; s-ar putea adãuga ºi Petöfi (ed.), 1979; de Beaugrande, Dres-
Silogismul poate fi considerat o schemã deductivã, în care se aser- îsler, 1981 etc.) ºi cele de orientare interacþionistã, referitoare la analiza
teazã premisele ºi se formuleazã prin conjuncþia deci concluzia. structurii schimburilor verbale (Coulthard, Brazil, Sinclair, Montgomery,
Judecãþile poartã denumirile de premisã majorã, premisã minorã, în Coulthard, Montgomery (eds.), 1981; Labov, Fanshel, 1977 etc.), ºi
concluzie, iar termenii sunt determinaþi de adjectivele major, minor, mediu. desemneazã prin analizã conversaþionalã orientarea iniþiatã de un grup de
Modul de dispunere a termenilor în premise determinã figura silogis- etnometodologi americani (Sacks, Schelgoff, Jefferson, Pomeranz; vezi
mului. Existã patru posibilitãþi, reprezentate de diagrama urmãtoare: Schenkein (ed.), 1978). Singurul punct comun între direcþiile de investigare
grupate sub denumirea de «analizã a discursului» îl constituie recunoaºterea
1. M-P 2. P-M validitãþii de discurs coerent ºi incoerent, dar modul practic de abordare a
S-M S-M problemelor coerenþei prezintã mari deosebiri.“
S-P S-P
3. M-P 4. P-M
M-S M-S
S-P S-P

În care S ºi P sunt termeni, iar M este termenul mediu (care figureazã


în ambele premise, dar nu ºi în concluzie).
Silogismul categoric reprezintã silogismul cu judecãþi categorice.
Propoziþiile categorice avându-l pe S ca subiect sunt:
„Toþi S sunt P.“
„Nici un S nu e P.“
„Unii S sunt P.“
„Unii S nu sunt P.“
12. Absenþa raþionamentului nu implicã absenþa sensului. Astfel,
anumite texte pot fi generate dupã o anumitã „logicã“ ºi pot cãpãta un
sens.
13. În logicã doar frazele/enunþurile declarative sunt propoziþii; nu
sunt propoziþii frazele/enunþurile interogative, imperative sau volitive.
14. „Dupã aceasta, deci din cauza aceasta.“
15. Acest tip de argument falacios este determinat însã de presiunea
IX. TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

Argumentum ab auctoritate (argumentul autorit\]ii)


Mod de argumentare care constã în invocarea, în spriji-
nul unei poziþii, afirmaþii etc., a unei instanþe învestite cu
autoritate, prestigiu în opinia comunã; implicit, oponentul
recunoaºte aceastã autoritate.
Argumentul autoritãþii1 este un argument de confirmare
având urmãtoarea formã canonicã: P, fiindcã A susþine P, iar
A este o autoritate în materie. Autoritatea reprezintã fie un
punct de sprijin, fie un refugiu pentru cel ce argumenteazã2.
Un tip aparte de argument al autoritãþii îl constituie
autoritatea citatã3.
Respingerea argumentelor autoritãþii se poate face din
perspectiva atacului împotriva autoritãþii (în cele mai multe
cazuri se suprapune cu atacul împotriva persoanei).
„Autoritãþile“ în diferite domenii beneficiazã de exis-
tenþa unui sistem de norme de evaluare ºi de control a
activitãþii lor (control reciproc în cadrul unei colectivitãþi de
experþi, „excelenþã“ în cercetare)4. Unii autori5 considerã cã
„... critica tinde a aduce autoritatea la surse umane, instituþi-
onale, ºtiinþifice, reperabile ºi controlabile. Domeniul de
validitate a acestui argument [dogmatic] a constituit ºi
constituie încã în zilele noastre o mizã socialã ºi culturalã
majorã“.

Argumentum ab invidia (argumentul urii)


Demonstraþie falsã care, sub pretextul apãrãrii adevãru-
lui, urmãreºte sã provoace urã împotriva pãrerilor altora sau
sã-i compromitã pe nedrept.
154 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 155

Argumentum a contrario Argumentum ad personam


(atacul la persoan\/atac personal)
Mod de argumentare analogicã ce se bazeazã pe trans-
ferul de la contrariu la contrariu, având schema: dacã lui A Reprezintã o variantã a argumentãrii ad hominem ºi con-
îi corespunde B, lui non-A este probabil sã-i convinã non-B. stã într-un atac personal asupra adversarului (ad personam
vs. ad hominem).
Argumentum ad hominem Mecanismul acestei argumentãri se bazeazã pe ironi-
(privitor la om[ul cu care se discut\])6 zarea adversarului în legãturã cu aspecte ce nu þin de
problema în discuþie („hors de propos“), formularea unor alu-
Mod de argumentare care constã în a-i opune adversa- zii în termeni negativi, transferul discursului din planul
rului consecinþele care rezultã din tezele cele mai puþin general al argumentãrii în plan personal. Efectele acestui tip
probabile admise de acesta; în sens larg, atac cu referire de argumentare pot declanºa o reacþie simetricã (adversarul
strictã, precisã la individualitatea, doctrina adversarului. îºi pierde calmul, recurgând ºi el la atacul personal).
Se poate vorbi despre argumentum ad hominem întotdea-
Insulta
una când este vorba despre adevãrul unei aserþiuni sau
despre legitimitatea unei conduite care se resping prin refe- Deºi deontologia interacþiunilor sociale, regulile de poli-
teþe, sunt prescriptiv-normative (se interzice insulta adresatã
rire la trãsãturile negative ale persoanei care le susþine.
interlocutorului/adversarului), se constatã cã insulta este
Mecanismul organizãrii acestui argument se bazeazã pe
adesea prezentã în dezbaterea publicã. Insulta care la prima
deplasarea accentului de la problemã la persoanã. vedere nu pare sã fie o problemã de argumentare invali-
Respingerea argumentului ad hominem este foarte pro- deazã adesea interlocutorul, iar atacul la persoanã influen-
ductivã. Unii cercetãtori7 aratã cã cel mai important meca- þeazã dezbaterea.
nism al respingerii este reprezentat de punerea adversarului Dezbaterea electoralã reprezintã cadrul predilect pentru
în contradicþie cu el însuºi, ceea ce echivaleazã cu „a argu- manifestarea atacului la persoanã11.
menta în sistemul de credinþe ºi valori al adversarului, a
Argumentum ad ignorantiam
degaja contradicþii ºi a crea disonanþe“. Se disting mai multe
(argumentare asupra ignoran]ei)
cãi de realizare:
– contradicþia la nivelul cuvintelor8 (oponentul pune în Mod de argumentare care constã „în folosirea dovezilor
scoase din unul dintre fundamentele cunoaºterii sau proba-
contradicþie afirmaþiile locutorului, emise, în general, în
bilitãþii“ (Locke).
momente diferite);
Acest tip de argumentare este strâns legat de administra-
– contradicþie la nivelul cuvintelor ºi al convingeri- rea de (sau demonstrarea prin) probe. Strategia se bazeazã
lor/credinþelor9; pe solicitarea ca adversarul sã admitã ca probã ceea ce i se
– contradicþie la nivelul cuvintelor ºi al actelor; prezintã sau, dacã nu, sã furnizeze la rândul lui o probã (mai
– contradicþie între normã ºi realitate10. bunã)12.
156 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 157

Argumentum ad verecundiam Acest tip de argumentare este frecvent folosit în dis-


(argument care face apel la respect) cursurile politice, electorale ºi publicitare ºi se axeazã pe
manipularea sentimentelor de compasiune ale adversarului
Mod de argumentare în care se recurge la respectul ad-
versarului pentru opinia unui om sau a unor oameni care au sau pe strategia ameninþãrii acestuia15.
dobândit o bunã reputaþie în ochii opiniei comune (Locke).
Argumentum a pari
Acest tip de argument se organizeazã pe o schemã
argumentativã inadecvatã care se bazeazã pe a susþine cã un (argument dintr-un motiv egal)
punct de vedere este valabil doar pentru cã este susþinut de Mod de argumentare care se bazeazã pe transferul unei
o autoritate (a cãrei reputaþie nu este de obicei obþinutã în demonstraþii specifice unui caz la un alt caz, din raþiuni de
domeniul în discuþie)13. identitate sau analogie între cele douã cazuri.
Argumentum a fortiori Argumentum a tuto
(dintr-un motiv mai puternic, cu atât mai mult)
Mod de argumentare analogicã bazat pe transferul de
Mod de argumentare prin care ceea ce este demonstrat
certitudine de la ceea ce e sigur la ceea ce nu are acelaºi grad
printr-un caz se extinde ºi asupra altui caz, care prezintã faþã
de primul motive mai puternice de a fi „cu atât mai de certitudine.
adevãrat“14.
Argumentum baculinum/argumentum ad baculum
Argumentum ad judicium (argumentul bâtei)
(bazat pe judecata asupra naturii lucrurilor) Mod de argumentare bazat pe folosirea forþei în locul
Mod de argumentare constând în „folosirea dovezilor oricãrui argument; iniþial, desemna posibilitatea dovedirii
scoase din unul dintre fundamentele cunoaºterii sau existenþei lumii exterioare prin lovirea pãmântului cu o
probabilitãþii“ (Locke). bâtã16.
Acest tip de argument reprezintã din perspectiva lui
Locke singura formã validã de argumentare, spre deosebire Argumentum ex concessis (prin concesie)
de argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam ºi
Mod de argumentare indirectã prin acceptarea provi-
argumentum ad verecundiam, deoarece, bazându-se pe jude-
cata asupra naturii lucrurilor, este singurul care poate zorie a tezei adversarului pentru a-l pune în contradicþie cu
conduce la cunoaºtere. sine însuºi sau a-l determina sã accepte ceea ce iniþial
respinsese.
Argumentum ad misericordiam
Argumentum ex silentio (prin t\cere)
Mod de argumentare care se bazeazã pe presiunea
exercitatã asupra adversarului prin apelul constant la Mod de argumentare bazat pe tãcerea adversarului, care
sentimentele ºi interesele sale. nu neagã afirmaþia enunþatã.
158 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 159

Paralogismul de compozi]ie Argumentum ad consequentiam


Se bazeazã pe confuzia legatã de sistemul parte/întreg: Se bazeazã pe folosirea unei scheme argumentative cau-
întregului i se atribuie o proprietate a unei pãrþi. zale neadecvate care conduce la respingerea unei perspec-
tive descrise datoritã consecinþelor sale indezirabile.
Falsa analogie
Paralogismul ambiguit\]ii
Constã în a folosi incorect schema argumentativã a ana-
logiei, fãrã a fi îndeplinite condiþiile unei comparaþii corecte. Se bazeazã pe exploatarea ambiguitãþii referenþiale,
sintactice, semantice ºi pragmatice18.
Ignoratio entelechi Paralogismul sperietoarei
(ignorarea subiectului/argumenta]ie nepertinent\)
Constã în a atribui un punct de vedere fictiv celeilalte
Sofism care constã în neluarea în consideraþie tocmai a pãrþi sau în a deforma neadecvat propriul punct de vedere;
problemei care trebuie doveditã împotriva unui adversar; se contravine regulii de a organiza atacul asupra punctului de
bazeazã pe demonstrarea sau respingerea altei probleme vedere al adversarului respectând condiþiile enunþãrii sale.
decât cea care face subiectul discuþiei.
Afirmarea consecin]ei
Petitio principii (întoarcerea la enun]ul ini]ial) Paralogism care se bazeazã pe confuzia condiþiilor
Eroare logicã care foloseºte, în vederea demonstraþiei, un necesare ºi suficiente, considerând cã o condiþie necesarã este
echivalent sau un sinonim a ceea ce se urmãreºte a fi ºi suficientã.
demonstrat; ceea ce este echivalent cu a considera admisã
Soritul19
însãºi teza de demonstrat, cu precizarea cã aceasta se aflã
într-o formã uºor diferitã17 (vezi mai sus). Este o înlãnþuire de argumente a cãrei concluzie reia un
termen din primul ºi din ultimul argument.
Post hoc ergo propter hoc Presa ne face mai liberi.
(dup\ aceasta, deci din cauza aceasta) Or libertatea o avem din naºtere.
Dacã nu o ºtim este pentru cã suntem ignoranþi.
Sofism prin „falsitatea cauzei“ care constã în confuzia
Presa se adreseazã ignoranþilor.
dintre consecuþie ºi cauzalitate (vezi mai sus).
Sofismul
Ecundum quid (generalizare pripit\)
Numit ºi paralogism, este o formã de silogism care pare
Folosire incorectã a schemei argumentative a simultane- logic, dar care este înºelãtor de fapt deoarece se bazeazã pe
itãþii producerii unor evenimente prin generalizãri bazate pe diferitele sensuri ale unui cuvânt; se ajunge astfel la demon-
observaþii disparate, nereprezentative, insuficiente. strarea unui lucru ºi a contrariului sãu.
160 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 161

Toþi oamenii îmi sunt fraþi. Diferen]a între adev\r [i validitate


Un frate nu se trãdeazã niciodatã.
Deci nu pot sã trãdez pe nimeni. Cei mai mulþi dintre logicieni folosesc termenii „valid“ ºi
„nevalid“ pentru a indica dacã argumentaþia se prezintã sub
Sofismul este adesea folosit în manipulare (se încearcã o formã corectã. Aceºti termeni se aplicã la argumentare în
deci inducerea deliberatã a unei erori). ansamblul sãu, ºi nu la fiecare dintre propoziþiile sale.
Falaccia este un sinonim pentru sofism. Termenul apare Argumentaþia:
ºi în expresiile:
– falaccia dictionis/sofism in dictionem (= sofisme lingvis- 1. Toate animalele sunt carnivore.
tice) – în limbaj echivoc, stil prolix, parataxã. 2. Vaca este un animal.
– falaccia/sofism extra dictionem (sofism extralingvistic); se 3. Deci vaca este carnivorã.
pleacã de la premise false: error fundamentalis, petitio principii, este validã în plan formal. Totuºi, oricine ºtie cã prima pre-
ignoratio entelechi (se întâlneºte frecvent în atacul la persoa- misã este falsã.
nã, apelul la autoritate, argumentul baculinic etc.).
Toþi oamenii sunt muritori.
Dilema Preºedintele este un om.
Deci preºedintele este muritor.
Silogism cu premise ipotetice disjunctive20.
Existã douã moduri de a respinge o dilemã: O argumentare completã, mai mult decât a se supune
– a fi cucerit de una dintre alternative, ceea ce înseamnã legilor reflecþiei, trebuie sã conþinã ceva recunoscut unanim.
a accepta una dintre alternative, dar a nega raþionamentul Se considerã cã influenþa argumentãrii depinde esenþial de
cauzal pe care îl implicã; felul în care considerãm adevãrul aserþiunii.
– a evita alternativele: se încearcã sã se arate cã nu au fost
expuse toate alternativele enumerate. Trebuie sã fie o a treia Epicherema
cale, o soluþie intermediarã, care nu ar avea consecinþele
Este o probã, un exemplu, însoþind o argumentare, a
neplãcute ale celorlalte douã.
priori o premisã.
O dilemã la care nu se poate rãspunde printr-unul dintre
aceste raþionamente este o falsã dilemã.
Paralogismul
Entimema Sofism realizat fãrã intenþia de a induce în eroare; se
Tip de argument deductiv în care una dintre cele trei datoreazã mai ales folosirii improprii a limbajului. Studiul
propoziþii este omisã sau suprimatã pentru a se evita un paralogismelor a stimulat cunoaºterea ºi definirea mai
silogism greoi. Propoziþia care lipseºte poate fi premisa exactã a sensurilor diferite ale aceluiaºi cuvânt sau a unor
majorã, minorã sau concluzia ºi se presupune cã propoziþia cuvinte diferite. În teoria argumentãrii paralogismele pot fi
lipsã ar putea fi furnizatã de cel care argumenteazã21 reduse la un singur principiu organizator: ele þin de
(„Gândesc, deci exist“). prezenþa „omului în limbã“, de prezenþa argumentatorilor
162 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 163

în argumentare. Aceste paralogisme se organizeazã în jurul deschisã, prin chiar acest fapt ºedinþa este deschisã. Cuvintele creeazã
unei zone legate în special de exigenþele metodei ºtiinþifice: starea de lucruri; avem de-a face cu un enunþ performativ instituþional;
– accesul privilegiat la informaþii: locutorul se bucurã de autoritate în
circumstanþele enunþãrii enunþului nu trebuie sã intervinã ceea ce priveºte starea sa interioarã; dacã locutorul afirmã cã îl doare
asupra valorii de adevãr a enunþului. ceva, nimeni nu ºtie mai bine decât el acest lucru;
– mãrturii: martorul cere sã fie crezut datoritã raportãrii sale speciale
Bibliografie [i note la eveniment; condiþiile de acceptare a mãrturiilor sunt reglementate de
norme juridice, istorice etc.
1. Plantin (1996, p. 88) considerã cã „motivul de a crede (sau a face) b. Surse autorizate:
P nu mai este cãutat în exactitatea lui P, în adecvarea sa la realitate aºa – oameni obiºnuiþi: în aceastã calitate fiecare dispune de o autoritate
cum este sau ar trebui sã fie, ci în faptul cã este admis de o persoanã care condiþionatã atât de rolul sãu social, cât ºi de carisma personalã;
are rolul de garant al exactitãþii sale“. – experþi, specialiºti;
Perelman analizeazã urmãtoarele forme ale argumentului autoritãþii: – „actori autoritari anonimi“: Înþelepciunea, Obiceiul/Cutuma,
– opinia comunã : „dupã cum se ºtie“, „se ºtie cã“; Timpul, ªtiinþa, Opinia (de exemplu: „Majoritatea românilor cred cã
– opinia autoritãþii (în materie); se pun în valoare personalitãþi/surse reforma face progrese. Deci situaþia se amelioreazã“).
ale cãror cunoºtinþe în domeniul care priveºte subiectul în chestiune sunt c. Ceea ce autoritatea a zis cu adevãrat: în acest caz problema autoritãþii
considerate ca reper definitiv: „dupã cum a afirmat laureatul Premiului se pune din perspectiva rãspunsului la întrebarea: „În ce condiþii «A
Nobel“; „dupã cum o aratã teoria lui Einstein“; spune/a spus cã P» este adevãrat?“ În suita de enunþuri: 1) „FPS a
– tezele filozofiei, ale religiei (dacã susþin ºi completeazã alte restructurat uzina x“; 2) „FPS a trimis în ºomaj o parte din lucrãtorii
argumente). uzinei x“, enunþul 2) redã mai exact semnificaþia enunþului 1), „a
2. Plantin (1996, pp. 88 ºi urm.) face o distincþie între argumentele auto- restructura“ reprezentând eticheta conceptualã sub care autoritatea
ritãþii manifestate direct de interlocutor ºi autoritatea citatã de interlocutor prezintã un fapt neplãcut (trimiterea în ºomaj). Problema redãrii
pentru a susþine spusele sale. enunþurilor emise de o autoritate priveºte, în general, domeniul
jurnalistic (care foloseºte diverse modalitãþi, cum ar fi trecerea de la stilul
Recursul la autoritate este folosit ºi atunci când se vorbeºte despre
direct la stilul indirect ºi discursul raportat).
experienþa personalã („aceste lucruri le-am trãit, credeþi-mã…“) sau cînd
d. Conotaþia autoritarã: folosirea cu predilecþie a unor termeni poate
se face apel la o mãrturie directã („acordaþi-i încrederea, el ºtie bine acest
indica o anumitã apartenenþã ideologicã a emiþãtorului ºi permite sã se
gen de probleme“) sau la inocenþa presupusã a auditorului („nu am
observe zona „spectrului politic“ în limitele cãreia acesta se plaseazã). În
experienþa dvs, dar mi se pare cã…“). Acest tip de argument reflectã
cele mai multe cazuri, termenii din aceastã categorie impresioneazã
supoziþia cã ar fi un semn de aroganþã sã te împotriveºti autoritãþii („dacã audienþa, putându-se vorbi de o manifestare „terminologicã“ a autoritãþii
profesorul a zis…“). („interes naþional“, „capitalism“, „economie liberalã“, „stat rezidual“,
3. Include sursele credibile, de exemplu mass media (nu discutãm „stat al bunãstãrii“ etc.).
aici diferenþele de credibilitate dintre televiziune, presa scrisã, radio etc.), 4. ªtiinþa însãºi poate fi invocatã în dispute ca argument de
ºi admite postulatul „interlocutorul este veridic“ (exemplificând cu o autoritate. În cazul unei dispute privind, de exemplu, vârsta Pãmântului
situaþie interacþionalã banalã: la întrebarea „Cât e ceasul?“ interlocutorul se poate invoca argumentul ºtiinþific („Geologia situeazã formarea
este crezut pe cuvânt, nu se solicitã arãtarea cadranului). Universului acum circa 4,5 miliarde de ani“), care poate fi respins cu
Autoritatea citatã poate fi raportatã la: argumentul religios („Geneza ne spune cã lumea s-a format acum n ani“).
a. Locutori infailibili în anumite condiþii: Din acest punct de vedere, în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii, argumentul de
– autoritatea pur lingvisticã ce se referã la faptul cã orice vorbitor al autoritate constituie „o probã externã“ (în sensul cã nu se parcurg toate
limbii este învestit cu aceastã formã de autoritate (prin posibilitatea de a probele care conduc la o concluzie, ci se face trimitere la probele existente
formula enunþuri performative de tipul „vã promit cã vin“); în lucrãri de specialitate). În general se constatã structuri paralele: pe de
– autoritatea de drept: dacã preºedintele parlamentului declarã ºedinþa o parte autoritãþi în materie (doctori, critici de artã, experþi etc.) ºi, pe de
164 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 165

altã parte, autoritãþi „dogmatice“ (care vorbesc în numele divinitãþii, al medicale ce s-a impus în urma evaluãrii efectelor tabagimului), în
revelaþiei, al textelor sacre, al dogmei, al textelor fondatoare etc.). condiþiile în care fumezi tu însuþi (chiar dacã se interiorizeazã
5. Plantin , op .cit., p. 93. contradicþia ºi se exprimã prin enunþuri de tipul „nu faceþi ca mine“).
6. Locke (1632-1704) opune argumentãrii ºtiinþifice trei tipuri de 11. În cazul unei probleme de tipul: „competenþa în gestionarea deºe-
argumentare „de care oamenii sunt obiºnuiþi sã se serveascã în procesul urilor menajere“, adversarii se pot folosi de replici insultãtoare
de înþelegere cu ceilalþi, pentru a-i antrena în propriile sentimente sau, cel („terminaþi cu prostiile“, „sunteþi un incapabil manipulat de presã, de
puþin, pentru a-i þine într-un soi de respect care sã-i împiedice sã-i anumite cercuri interesate etc.“) dar ºi de un atac de invalidare a interlo-
contrazicã “ (Eseu filozofic privind înþelegerea umanã, 1690). Locke opune cutorului, care imprimã un sens argumentativ dezbaterii („nici nu ºtiþi
argumentarea ad hominem, ad verecundiam, ad ignorantiam argumentãrii ad sensul sintagmei «gestionarea deºeurilor urbane»“).
rem, care se referã la lucrurile în sine, la obiect, la fondul dezbaterii,
12. Dupã Fr. Van Eemeren ºi G. Grotendorst (vezi Mariana Tuþescu,
independent de poziþia participanþilor la dezbatere. Aceasta ar pune în
op. cit.), aceste argumente au urmãtoarele forme:
joc doar capacitãþile de cunoaºtere; s-ar adresa judecãþii (argument ad
judicium). Locke aratã cã aceastã formã de argumentare este singura – transfer al sarcinii de a proba ceva prin solicitarea ca oponentul sã
capabilã de a influenþa în sens pozitiv cunoaºterea. Argumentãrile ad demonstreze cã punctul de vedere propus este greºit („Dovediþi existenþa
hominem, ad verecundiam, ad ignorantiam au ca punct comun faptul cã ele divinitãþii. Nu se poate dovedi existenþa/inexistenþa divinitãþii. Deci
nu sunt analizabile în afara interacþiunii ºi, pe cale de consecinþã, în afara divinitatea existã/nu existã“);
intereselor celor care participã la interacþiunea verbalã. – radicalizarea eºecului apãrãrii, concluzionând cã un punct de
7. Plantin, op. cit., pp. 84 ºi urm. vedere este adevãrat doar în virtutea faptului cã punctul de vedere opus
8. De exemplu, în cazul problemei privind reducerea mandatului nu a fost susþinut în mod convingãtor;
prezidenþial de la 7 la 4 ani, locutorul (fost preºedinte) se declarã într-o – acuzaþia de intenþie („Vã va fi greu sã demonstraþi cã nu aþi fãcut
dezbatere electoralã de acord cu reducerea mandatului la 5 ani. acest lucru cu intenþie„).
Oponentul îi atrage atenþia cã într-o declaraþie anterioarã, pe vremea În multe cazuri, acest tip de argumentare ia forma unei „argumentãri
când era preºedinte, a susþinut cã durata de 7 ani este absolut necesarã prin absenþa probei“, ceea ce echivaleazã cu o argumentare asupra unei
pentru consolidarea instituþiilor statului. noncunoaºteri: se respinge argumentul advers pentru cã nu existã nici un
Punerea în contradicþie apeleazã întotdeauna la un „montaj“ fãcut de fapt care sã demonstreze valabilitatea sa: „Aþi fãcut acest lucru anume
oponent care reia termenii, expresiile, frazele locutorului pentru a pentru a mã enerva!“; „Este grav sã acuzaþi astfel în stânga ºi în dreapta.
produce un efect de corectitudine în dezbatere, marcat de respectarea Mãsuraþi-vã cuvintele!“. (Argumentarea prin absenþa probei este redatã,
formalã a declaraþiilor adversarului. în special în stilul jurnalistic, în urmãtorii termeni: „Se produce o faptã
9. De exemplu, în cazul problemei privind intervenþia internaþionalã gravã. În ciuda cercetãrilor, vinovaþii sunt liberi. De fapt, vinovaþii apar-
într-o þarã aflatã în stare de rãzboi civil, locutorul declarã cã nu este de þin serviciilor secrete, unor forþe oculte etc. care nu lasã urme“).
acord cu aceastã acþiune (p). Obiecþia oponentului se bazeazã pe 13. Fr. Van Eemeren ºi G. Grotendorst (La Nouvelle Dialectique, Ed.
argumentul unei posibile extinderi a conflictului în regiune (a), apoi Kimé, Paris, 1996, p. 236) considerã cã se pot distinge douã variante ale
schema argumentativã va pune în relaþie directã extinderea conflictului acestui argument:
cu ameninþarea pe care o reprezintã pentru securitatea þãrii (b) ºi cu – eschivarea de la constrângerile impuse de probarea unui punct de
faptul unanim admis cã intervenþia este necesarã în asemenea cazuri (c). vedere prin impunerea propriei persoane drept garant al acestuia;
Deci locutorul ar trebui sã aprobe (de pe acum) intervenþia. Astfel, – apãrarea punctului de vedere prin mijloace persuasive care nu þin
oponentul a demonstrat cã locutorul, neputând sã susþinã ºi propoziþiile de domeniul argumentãrii, ci de cel al punerii în valoare a calitãþilor
(a, b, c), ºi concluzia sa (p), trebuie sau sã le reformuleze, sau sã treacã la personale (reputaþie, culturã, moralitate ireproºabilã, profesionalism,
o clarificare a sistemului sãu de convingeri. execelenþã în activitate etc.).
10. Este un tip de ilustrare a expresiei româneºti „faci ce zice popa, Acest tip de argument este considerat un paralogism datoritã
nu ce face popa“. Un exemplu îl constituie relaþia de contradicþie între a faptului cã încalcã regulile dezbaterii prin impunerea unei scheme care
protesta sau a cere altora sã nu fumeze (din perspectiva unei norme nu are legãturã cu subiectul în discuþie.
166 Retoric\ [i teoria argument\rii Tipologia argumentelor 167

14. Acest tip de argument poate fi pus în legãturã cu „toposul 20. Se disting urmãtoarele tipuri:
gradual“ (din perspectiva lui O. Ducrot) ºi cu toate fenomenele a) dilema simplã constructivã;
discursive în care apar scheme ierarhice. (De aceea se mai numeºte ºi b) dilema simplã distructivã;
„argumentul dublei ierarhii“, în terminologia lui Perelman). La baza c) dilema complexã constructivã;
organizãrii sale stã un silogism de tipul: „Dacã toate diamantele nobile d) dilema complexã distructivã.
sunt foarte scumpe, atunci a fortiori briliantele, o subclasã a diamantelor, De exemplu, în dilema de tipul „dacã critic serviciul care mi s-a oferit
trebuie sã fie foarte scumpe“; „Dacã Dumnezeu are grijã de toate pãsãrile îmi pierd job-ul. Dacã nu fac nici o criticã îl pierd de asemenea, fiindcã nu
cerului, cu atât mai mult va avea grijã de oameni“ (Leibniz); „Nu este o suport sã muncesc în astfel de condiþii ºi voi sfârºi prin a mã deprofe-
ruºine faptul cã altãdatã unul singur dintre noi salva un întreg oraº, iar sionaliza“, premisa majorã este alcãtuitã din douã propoziþii ipotetice
astãzi întreg poporul este incapabil ºi nici nu încearcã mãcar sã-ºi salveze (începând cu „dacã…“, numite alternative), în timp ce premisa minorã ºi
patria?“ (Isocrate). concluzia sunt propoziþii disjunctive. Cele douã alternative antreneazã
15. Din perspectiva paralogismului etic, argumentum ad misericordiam consecinþe neplãcute. Dacã este o adevãratã dilemã, vom fi în mod
reprezintã o strategie populistã, prin care locutorul se prezintã ca un om obligatoriu atinºi de una dintre alternative, pentru cã va trebui sã o
obiºnuit. alegem pe una dintre ele.
16. Acest termen desemneazã orice formã de ameninþare care tinde 21. „X va fi un bun preºedinte fiindcã este originar din Moldova.“
sã obþinã avantaje prin constrîngerea interlocutorului. O somaþie de tipul Avem premisa minorã ºi concluzia. Premisa majorã „Toþi politicienii din
„Banii sau viaþa!“ are o semnificaþie „argumentativã “ care este evident Moldova sunt buni preºedinþi“ a fost omisã.
discutabilã. Singura „raþiune“ pe care cineva se poate baza în acest caz
este aceea cã dacã nu se rãspunde afirmativ la o astfel de solicitare
ameninþarea implicitã poate fi pusã în aplicare.
Structura argumentului „bâtei“ este deci urmãtoarea:
– atât ameninþarea, cât ºi sugerarea unei cãi posibile de a evita
punerea în practicã a ameninþãrii sunt emise simultan;
– cel ameninþat îºi face rapid un calcul al intereselor ºi decide de a
accepta un rãu mai mic (pierderea bunurilor materiale, banii), pentru a
evita producerea unui rãu mai mare, iremediabil (pierderea vieþii).
Caracteristica acestui tip de interacþiune pare a fi faptul cã amenin-
þarea nu trebuie sã fie anterioarã interacþiunii adversarilor. Aceastã
situaþie nu poate fi echivalatã cu cea referitoare la (schimbul de) servicii
(cum ar fi, în cazul practicii medicale, plata unei consultaþii, a îngrijirii
postoperatorii etc.).
17. Distincþia între petitio principii ºi circulus vitiosus (cerc vicios)
constã în faptul cã, în timp ce în petitio principii circularitatea se stabileºte
între variantele de expresie ale uneia ºi aceleiaºi propoziþii, în circulus
vitiosus este vorba despre douã propoziþii care se deduc fiecare una din
cealaltã.
18. Acest paralogism se aflã în relaþie strânsã cu folosirea procedeelor
de obscurizare a textului care contravin regulii de interzicere, în
argumentare, a formulãrilor neclare, susceptibile de a conduce la confuzii
(vezi Fr. Van Eemeren, R. Grootendorst, op. cit.).
19. Sau polisilogism.
X. CONECTORI ARGUMENTATIVI1

Ipoteza corelãrii conectorilor argumentativi de proble-


matica orientãrii pe de o parte ºi de toposuri pe de altã
parte este susþinutã de faptul cã argumentarea este reglatã
de niºte reguli foarte generale a cãror proprietate esenþialã
este de a fi distincte de raþionamentul logic2.
D. Rovenþa-Frumuºani

Termenul conector aparþine lexicului specializat ºi are


sensuri diferite în funcþie de domeniul în care este folosit.
În logicã formalã3, este definit drept funcþie care are ca
argumente o pereche ordonatã de propoziþii (P, Q) ºi are
rolul de legare a propoziþiilor (P, Q) într-o propoziþie
compusã S.
Clasificarea conectorilor din logica formalã ºi corespon-
denþa acestora în limbajul natural sunt redate în tabelul de
mai jos:
Tip de conectori Corespondenþã în LN Simbol Structura lui S

cu douã argumente V V
conectori de conjuncþie ºi P Q
conectori de disjuncþie sau V PVQ

U
U
conectori de implicaþie dacã... atunci P Q

III
III
conectori de echivalenþã dacã ºi numai dacã P Q

cu un argument nu ~ ~P sau ~Q

(În teoria textului, termenul conector textual (sau pragmatic)


desemneazã un cuvânt sau un grup de cuvinte din clasa
adverbului sau a conjuncþiei care au funcþia de a asigura
170 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 171

legãtura formalã ºi semanticã dintre elementele unui scarã ascendentã) ºi scara concluziei (de la j–n la j+n, trecînd
discurs, contribuind la realizarea coeziunii4 textuale.) prin j, pe o scarã ascendentã, în care j marcheazã intensitatea
acþiunii).
Toposuri argumentative
O(biectul) este p (ieftin) valoare intenþie + cumpãrare
Toposul (loc comun, la Aristotel) este o regulã foarte gene-
ralã care face posibilã o argumentare particularã. Toposul Scara argumentelor 1500 j+n
2000 j
diferã de silogism ºi deducþie (elemente ale raþionamentului
2500 j–n
logic).
+ târziu + precipitare
Silogismul
Scara deja 7 j+n (grãbeºte-te)
1. Toþi oamenii sunt fiinþe raþionale. (premisa majorã) argumentelor 7 fix j (grãbeºte-te/nu te gãbi)
2. Socrate este un om. (premisa minorã) aproape 7 j–n (nu te grãbi)
3. Deci Socrate este o fiinþã raþionalã. (concluzie)
(dupã D. Rovenþa-Frumuºani, op. cit., p. 93)
Deduc]ia
Toþi câinii sunt animale. Conectorii orienteazã interpretarea în cadrul „lecturii“
Lassie e un câine. enunþurilor ºi nu depind de conþinutul informativ al
Deci, Lassie este un animal. acestora.
„Enunþul este argumentativ nu doar prin ceea ce spune
Argumentarea despre lume, ci ºi prin ceea ce este“6 iar „sensul profund al
enunþului nu este atât descrierea unei stãri de lucruri, cât
Stofa aceasta este la reducere (ieftinã). Ar trebui sã o cumperi. posibilitatea unei anumite continuãri a discursului în detri-
Concluzia „ar trebui sã o cumperi“ nu este obligatorie, mentul alteia“. Acest aspect acoperã de conceptul de
toposul „ieftinãtãþii“ putând fi respins: potenþialitate argumentativã din perspectiva lui Ducrot ºi
– printr-un topos invers: „sunt prea sãrac sã cumpãr Anscombre.
lucruri ieftine“ sau „e ieftinã, dar nu e stilul meu“; Ansamblul argumentelor formeazã schema argumen-
– prin acceptare pe un plan general: lucrurile la tativã ce conferã coerenþã discursului.
reducere/ieftine sunt un avantaj;
– prin respingerea într-un caz particular: „dacã iau în Operator argumentativ
considerare raportul calitate/preþ, aceastã stofã nu e Termenul este atribuit conceptului de morfem care, aplicat
ieftinã“. la un conþinut, transformã potenþialitatea argumentativã a acelui
O. Ducrot5 stabileºte corespondenþa între douã paliere conþinut7. Operatorul argumentativ este cel ce conferã enun-
argumentative: scara argumentelor (de la mare la mic pe o þului în care este inserat, indiferent de valoarea informativã
172 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 173

a acestuia, o pertinenþã/direcþie/orientare argumentativã. Conectorii argumentativi – sau „mots du discours“ în


Orientarea enunþului este deci efectul conectorului terminologia impusã de Oswald Ducrot12 – conferã dis-
argumentativ: cursului un comportament inferenþial, semnificaþiile lor
„Este aproape ora 7“ (orientarea enunþului spre polul funcþionând ca instrucþiuni privitoare la strategiile de
urmat. Aceste „instrucþiuni“ se referã la un ansamblu de
„târziu“ al continuum-ului „devreme–târziu“, concluzia
relaþii între enunþuri ºi câmpul discursiv pe care îl creeazã.
fiind „grãbeºte-te“).
Rolul lor este de a impune constrângeri semantice interpre-
„Este ora 7 (fix)“ (comunicã o informaþie referitoare la
tãrii pragmatice a enunþurilor.
timp).
Principalele probleme legate de „comportamentul“
„Este deja ora 7“ (s-a fãcut deja ora7) (trimite la epuizarea
conectorilor în discurs privesc:
timpului pentru o anumitã acþiune)8.
1. Modul în care conectorii argumentativi se insereazã în
„Nu este decât ºapte“ (orientare spre rezerva de timp, discurs pentru a forma scheme argumentative13.
echivalent cu „mai este timp“)9 - vezi tabelul de mai sus. 2. Analiza relaþiilor de compatiblitate ºi de excludere
Un operator argumentativ limiteazã posibilitãþile de stabilite între aceste morfeme precum ºi paradigmele lor
folosire în scopuri argumentative a enunþurilor pe care le tipologice.
modificã. Astfel, conectorii atunci, ei bine, deci, astfel se caracteri-
zeazã prin afinitãþi de naturã pragmasemanticã14.
Conectori argumentativi
Conectorul argumentativ este un morfem (de tipul Tipologia conectorilor argumentativi
conjuncþiei, adverbului, locuþiunii adverbiale, grupului 1. J. Moeschler (1985)15 a propus o tipologie a conec-
prepoziþional, interjecþiei etc.) care articuleazã douã sau mai torilor argumentativi bazatã pe distincþia dintre predicat cu
multe enunþuri într-o strategie argumentativã unitarã. douã locuri/predicat cu trei locuri:
Spre deosebire de operatorii argumentativi, conectorul – „Un conector argumentativ este un predicat cu douã
argumentativ articuleazã enunþuri care intervin în realizarea locuri dacã segmentele X ºi Y pe care le articuleazã în struc-
argumentãrii. tura de suprafaþã pot îndeplini o funcþie argumentativã ºi nu
Spre deosebire de conectorii logici, conectorii lingvistici este nevoie de intervenþia unui al treilea constituent implicit
pot corela entitãþi eterogene: un enunþ ºi o enunþare, un (cu funcþia de argument sau de concluzie; de exemplu: cãci,
element implicit ºi un element explicit10. pentru cã, deci, atunci)“.
Conectorii argumentativi reprezintã elemente pragma- – Un conector argumentativ este predicat cu trei locuri
tice a cãror funcþie este de a exprima adecvat valori prag- dacã este nevoie sã se intervinã cu o a treia variabilã impli-
matice, adicã seturi de supoziþii, intenþii, presupoziþii, citã cu funcþia de argument sau de concluzie între douã
atitudini ºi credinþe împãrtãºite de locutor ºi auditoriul variabile asociate argumentativ la X ºi Y (de exemplu: totuºi,
sãu11. dar, de altfel, chiar).
174 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 175

În cazul în care conectorul este un predicat cu trei locuri, P („Concetãþenii noºtri muncesc mult“) conduce la C
se disting conectori ale cãror argumente sunt: (este bine). În timp ce Q introdusã prin dar („dar întotdeauna
– orientate în acelaºi sens (chiar, precis, de altfel); în scopul de a se îmbogãþi“) conduce la non C (nu este bine).
– orientate în sens contrar: totuºi, dar, dacã nu, altfel, în caz
2) Compensatoriu: Non multa, sed multum17.
contrar, cu toate acestea.
2. O altã clasificare se poate realiza dupã funcþia argu- Alþi autori18 adaugã alte douã tipuri:
mentativã a enunþului introdus de conector: 1) „Dar“ de respingere, care marcheazã un act de
– conectori care introduc argumentele/introductivi: cãci, rectificare, de corectare: Tranziþia nu este uºoarã, dar sunt
de altfel, or, dar, chiar, din moment ce, pentru cã. întotdeauna oamenii care o susþin; „Voi merge oriunde, dar numai
În cazul în care conectorul este un predicat cu trei locuri, înainte“ (Livingstone, text publicitar pentru whisky-ul
se disting conectori introductivi ale cãror argumente sunt: Johnny Walker).
– orientate în acelaºi sens (chiar, precis, de altfel);
– orientate în sens contrar: dar; 2) „Dar“ argumentativ: Reforma este un fenomen necesar.
– conectori care introduc concluzia/concluzivi: deci, to- Dar trebuie sã adãugãm cã ea se bazeazã pe o cunoaºtere a realitã-
tuºi, sigur, (în mod) hotãrât, (ei) bine, în cele din urmã, aºadar. þilor economice din þarã.
În cazul în care conectorul este un predicat cu trei locuri,
se disting conectori concluzivi ale cãror argumente sunt: Tocmai/pe drept19
– orientate în acelaºi sens: în definitiv;
– orientate în sens contrar: totuºi, cu toate acestea, la urma Conector argumentativ care poate fi parafrazat prin
urmei. „just, cu dreptate“20:
În continuare vom prezenta câteva exemple pentru — Nu vei ieºi seara asta. Sora ta a aºteptat sã împlineascã 16
modul în care acþioneazã conectorii în cadrul discursului ani ca sa meargã la discotecã.
argumentativ. — Tocmai, s-au vãzut rezultatele.
Dar Schema argumentativã a exemplului de mai sus este
urmãtoarea:
Marcheazã în general contradicþia argumentativã.
Argument: Sora ta a aºteptat sã împlineascã 16 ani ca sã
Structura tip de legãturã a douã enunþuri: P dar Q.
meargã la discotecã.
O. Ducrot (1972, 1980) ºi E. Eggs (1994)16 afirmã cã existã
douã tipuri de dar: Concluzie: Tu nu vei ieºi în seara asta.
Implicit factual: X nu are încã 16 ani.
1) Anti-implicativ: Concetãþenii noºtri muncesc mult, dar Implicit argumentativ: o lege generalã de tipul „copiii
întotdeauna în scopul de a se îmbogãþi. aceleiaºi familii trebuie sã beneficieze de un tratament egal“.
P dar Q Y respinge rãstãlmãcirea argumentãrii prin schema
urmãtoare:
C non C – este de acord asupra faptului prezentat ca argument;
176 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 177

– din acelaºi fapt reiese concluzia implicitã opusã: Trebuie a discursului care impune a spune doar ceea ce este
sã mã laºi sã ies în seara asta. considerat util de a fi spus („de dire seulement ce qu’on croit
Implicit factual: „povestea tristã“ a sorei a cãrei dorinþã de utile de dire“)24.
libertate a fost mult timp reprimatã. Datoritã efectului de dedublare, care se bazeazã pe
Implicit argumentativ: o formã de argumentare prin con- apariþia imaginarã ºi imaginatã prin discurs a unei a doua
secinþe - o mãsurã ale cãrei consecinþe sunt dezastruoase imagini a interlocutorului, actul de argumentare A2 apare ca
trebuie schimbatã. necesar25.

Chiar21 Or
Marcheazã o intensificare a aprecierii. Se bazeazã pe Conjuncþia neologicã or (cf. fr. or) marcheazã un moment
ideea de surprizã: când te aºtepþi mai puþin, se produce special al raþionamentului sau o secvenþã temporalã a unei
calitatea x22: naraþiuni.
A elimina durerea prin acþiune directã asupra circuitului ner- Exprimã o opoziþie atenuatã (ºi nu un raport contra-
vos, ºi chiar asupra centrilor cerebrali… dictoriu între douã alternative) ºi nu trebuie confundatã cu
ori disjunctiv (echivalent cu sau)26.
Exemplul urmãtor pune în evidenþã modul de articulare
De altfel
argumentativã la nivelul lui or:
Schema tip: R: P de altfel Q23.
„Prima serie de probleme corespunde în mare unei analitici a
Ducrot (1980), în ilustrarea conceptului de polifonie,
imaginaþiei, ca putere pozitivã de a transforma timpul linear al
precizeazã statutul argumentativ al acestui conector,
reprezentãrii în spaþiu simultan de elemente virtuale; a doua
insistând asupra efectului de dedublare introdus prin „de
corespunde în mare analizei naturii, cu lacunele ei, cu dezordinile
altfel Q“.
care încurcã tabloul fiinþelor ºi îl risipesc într-o suitã de
De altfel articuleazã douã elemente de sens P ºi Q ºi
reprezentãri care, vag ºi de departe, se aseamãnã.
îndeplineºte douã acte argumentative A1 ºi A2. În A1 se
Or, aceste douã momente opuse (unul, negativ, al dezordinii
foloseºte P în favoarea concluziei R, apoi în A2 se foloseºte
naturii în impresii, celãlalt, pozitiv, al puterii de a reconstitui ordi-
Q pentru a susþine aceeaºi concluzie.
nea pornind de la acele impresii) îºi gãsesc unitatea în ideea unei
Presupunând cã enunþul „X de altfel Y“ ar fi destinat
«geneze»“27.
unui singur alocutor, textul construieºte douã imagini suc-
cesive ale acestuia. În prima, legatã de faptul cã alocutorul
Dac\ nu; altfel; în caz contrar
este destinatarul actului A1 (considerat ca suficient), apare
ca satisfãcut de argumentul P, ceea ce conduce la a-i atribui Conjuncþii ºi locuþiuni cu „vocaþie discursivo-argumen-
dispoziþiile psihologice pentru aceasta. A doua imagine, tativã, sunt articulatori logici care dau seamã de relaþia
þinând de faptul cã se adaugã A2 la A1, este legatã de o lege semanticã între ipotezã ºi negaþie“28.
178 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 179

Cel pu]in 1) ªtii/ºtiþi cognitiv de emfazã, articuleazã o secvenþã asu-


pra unui cuvânt pe care locutorul îl considerã insuficient
Operator modal care marcheazã o strategie discursivã a
pentru a asigura o decodare optimã din partea destina-
consolãrii, a compensãrii29.
tarului:
„Aspectul argumentativ al lui cel puþin se bazeazã pe
tipul de consolare descoperit în lumea imaginarã M, nãscutã „Nici pe el, sã ºtiþi, nu pot spune cã îl cunosc. Dar, oricum,
din aserþiunea prealabilã legatã de enunþul asupra cãruia trebuie sã ne ajutãm între noi.“ (Camus, Ciuma)
acþioneazã cel puþin. Iatã de ce un enunþ ce conþine cel puþin 2) ªtii/ºtiþi operator de identificare, folosit dupã anumite
va fi întotdeauna orientat spre concluzii prezentate ca secvenþe considerate ca insuficiente de cãtre locutor. Este
favorabile“30. adesea folosit ca autocorecþie ºi apare ca urmare a unei
Acest conector pare sã fie caracterizat de inducerea a trei reacþii de neînþelegere din partea destinatarului. Reacþia
efecte specifice: poate fi:
1) Efectul argumentativ elogiator: El, cel puþin, a fost la – verbalã coerentã (întrebare) sau neclarã (murmurat,
ºcoalã. mîrâit etc.):
2) Orientare calitativã; cel puþin în contextul unei afir-
maþii presupune caracterul favorabil al lucrurilor afirmate: „— A, ba da, totuºi, douã cazuri cu ganglionii foarte
Mergi pe jos la facultate, este poluare, dar cel puþin nu mergi mult, inflamaþi.
este în centru. — Anormal?
3) Aspectul comparativ inerent semantismului lui cel — He, spune Richard, normalul, ºtii…“ (Camus, Ciuma)
puþin. – nonverbalã (ridicarea sprâncenelor, gesturi etc.).
La acestea se mai poate adãuga ºi inducerea unei orien- 3) ªtii/ºtiþi34 în interiorul unei replici susþine o justificare,
tãri argumentative în sens negativ în propoziþiile intero- o explicaþie (…ºtiþi dumneavoastrã).
gative: Cel puþin, deputaþii au votat legea?
Vezi (tu)/vede]i (dumneavoastr\)
{tii/[ti]i
Conector argumentativ care vizeazã captarea adeziunii
Caracteristica acestui tip de conector argumentativ este interlocutorului la ceea ce se spune sau la ceea ce se va
aceea cã face apel la un univers de cunoaºtere al locutorului spune.
presupus în relaþie (de identitate, intersecþie) cu cel al desti- Verbul a vedea are valori care þin de:
natarului31. Alþi autori32 considerã ºtii/ºtiþi drept un 1) domeniul perceptivului
„conector de cooperare“. Caracterul sãu discursiv, argumen- a) concret: Mi-am pus ochelari ca sã vãd mai bine.
tativ este dat de imposibilitatea de a parafraza: ºtii/ºtiþi cã +P. b) abstract: Vãd cã m-ai uitat35;
Dupã J.-P. Davoine, (1981)33, se disting trei tipuri de 2) domeniul modalitãþii – de identificare, de certitudine,
ºtii/ºtiþi: de evaluare etc.
180 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 181

„«Uite cât e de prostãnac, zise ea cãtre Amaranta. Pretinde cã Discursul argumentativ


moare din pricina mea, de parcã aº fi o crampã intestinalã.» Când
îl gãsirã mort de-a binelea în apropierea ferestrei ei, frumoasa O taxonomie52 a discursului din punctul de vedere al
Remedios îºi confirmã prima impresie. tipului textual53 relevã existenþa a trei tipuri majore: narativ,
— Vedeþi, zise ea. Era tare prostãnac.“ (Gabriel García descriptiv ºi argumentativ.
Márquez, Un veac de singurãtate) Tipul narativ desemneazã atât un mod de enunþare, cât
ºi rezultatul acesteia. Ca modalitate de enunþare se referã la
Vezi (tu)/vedeþi reprezintã uneori un act de reacþie la o un ansamblu de procedee de redare a evenimentelor54.
intervenþie anterioarã. Tipul descriptiv se deosebeºte de tipul narativ prin
faptul cã este reprezentat de enunþuri statice, încadrate ºi
Spune/spune]i; ascult\/asculta]i
determinate spaþial55.
Articuleazã ºi delimiteazã (mai ales în conversaþiile Tipul argumentativ desemneazã un text cu urmãtoarele
telefonice) un enunþ în cadrul unei enunþãri mai ample ºi caracteristici:
reprezintã indicatori ai forþei interactive a limbajului: – se organizeazã în conformitate cu un plan56 ce cu-
„Ascultaþi, spune acesta, trebuie izolat ºi încercat un prinde premisele, argumentele, concluzia57;
tratament special.“ (Camus, Ciuma) – vizeazã adeziunea la anumite idei;
– actualizeazã procedee ca justificarea, probatoriul, valo-
A[tepta]i/[i asta nu e tot/în plus/mai mult rizarea, opoziþia, disputa.
Se încadreazã în categoria conectorilor specifici argu-
mentului direcþiei care trimit la ordinea nestorianã36 a Concluzii
argumentãrii. Sunt conectori specifici anchetelor, pledoa-
riilor juridice, textelor politice. Gândirea nu preexistã limbajului, ea se naºte în travaliul
limbajului ºi a învãþa sã te exprimi înseamnã, de fapt, a
învãþa sã gândeºti.
Efectele argument\rii O. Reboul
Eficienþa discursului argumentativ se poate aprecia ºi în
funcþie de gradul de persuasiune al acestuia. Efectele persua- Studiul retoricii ºi al teoriei argumentãrii este esenþial
sive consecutive unei argumentãri se pot clasifica în: efecte pentru decriptarea, înþelegerea ºi compunerea discursivã
demonstrative37, de competenþã38, efect de rezolvare/so- într-o erã care, depãºind stadiul informaþional, tinde, în
luþie39, efect de metodã40, efect de evidenþã41, efect de bunã- pragul mileniului trei, spre instituirea unei ere a
credinþã, efect de principiu42, efect „purtãtor de cuvânt“43, comunicãrii.
efect de îndoialã44, efect de intimidare45, efect de implicare, Revirimentul acestei discipline în secolul al XX-lea se
efect de exemplu46, efect de complicitate/conivenþã47, efect datoreazã în mare parte caracterului sãu inter-, multi- ºi
de insistenþã; inducerea unei idei se face prin repetiþie transdisciplinar ºi noii perspective asupra recuperãrii
obsesivã, cliºee, stereotipuri etc.48, efect de bunãvoinþã49, tradiþiei domeniului într-o structurã coerentã a interacþiunii
efect emoþional50, efect comic51 etc. în comunicare.
182 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 183

Prezentarea unor probleme dintr-un domeniu cu o Prezenþa unui comportament strategic al emiþãtorului
istorie ºi complexitate remarcabile se doreºte a fi un îndemn este, de obicei, semnalatã de lipsa de concordanþã între
pentru viitorii specialiºti în comunicare de a se deprinde cu structura interacþionalã de adâncime (care reflectã compe-
reflecþia, critica ºi analiza unui fenomen care ne priveºte pe tenþa comunicaþionalã a individului) ºi secvenþele de acte
toþi. comunicative actualizate în structura de suprafaþã (care
reflectã competenþa socialã).
Glosar
Discurs raportat: modul de a reprezenta într-un discurs
Act de limbaj: utilizarea limbii în situaþii concrete de enunþurile atribuite unor surse diferite de cea a
comunicare. Dupã Austin, orice act de limbaj este alcãtuit emiþãtorului. Problema se referã atât la clasificarea clasicã –
din trei componente: vorbire directã, vorbire indirectã ºi stil indirect liber –, cât ºi
– act locuþionar (transmiterea unor anumite semnificaþii la modalitãþile de redare prin ghilimele, italice, trimiterea la
lexicale ºi gramaticale prin rostirea unui enunþ); alt discurs („dupã spusele lui A…“) ºi la strategii de validare
– act ilocuþionar (exprimarea unei anumite intenþii
a conþinutului unei aserþiuni („Vom avea alegeri anticipate,
comunicative: deschide cartea!);
dacã ar fi sã-l credem pe A“) sau a folosirii unui termen (Sunt
– act perlocuþionar (intenþia de realizare a unui efect
asupra interlocutorului: a convinge, a flata, a consola, a pe tuºã, cum se spune/dacã pot spune aºa/dacã pot sã mã exprim
liniºti etc.); astfel etc.).
Actele de limbaj se deosebesc ºi dupã potenþialul lor
agresiv intrinsec (a se compara de exemplu solicitãrile, Locu]iuni latine
ordinele cu promisiunile, mulþumirile, complimentele); Circulus vitiosus („cerc vicios“): demonstraþie în care
putând sã punã în pericol imaginea individualã reciprocã a premisele conþin deja concluzia de demonstrat, astfel încât
interlocutorilor ºi implicit sã afecteze relaþiile dintre aceºtia. se demonstreazã afirmaþia A cu ajutorul afirmaþiei B ºi apoi
Strategie: termenul nu trebuie înþeles, din aceastã B cu ajutorul lui A, printr-o întoarcere în punctul iniþial de
perspectivã, drept activitate de comunicare disimulatã sau pornire.
manipulare. Transparenþa pentru receptor a strategiilor Definiþie circularã care are un definiens (ceea ce defineºte)
folosite de emiþãtor este pusã în evidenþã de existenþa unor presupus/integrat în definiendum (ceea ce trebuie definit).
strategii corespunzãtoare acestora la nivelul receptãrii, deci
a unor strategii interpretative. Ambele tipuri de strategii Contradictio in adiecto: contradicþie în atribuirea unei
sunt recunoscute ca atare de participanþii la interacþiunea calitãþi; contradicþie intrinsecã.
comunicativã, ceea ce dovedeºte convenþionalitatea Contradictio in subiecto/in re: contradicþie în interiorul
comportamentului strategic al membrilor unei comunitãþi. subiectului când acesta are elemente incompatibile.
Se considerã cã „o descriere completã ºi în detaliu a
strategiilor comunicative este practic imposibilã, pentru cã Contradictio in terminis (contradicþie în termeni):
în acest domeniu se manifestã cu precãdere creativitatea contradicþie care se manifestã la nivelul expresiei lingvistice
indivizilor.“ [vezi DSL]. a termenilor.
184 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 185

Bibliografie [i note primul rând, primo, secundo, tertio, pe de o parte…, pe de altã parte.
Mariana Tuþescu apreciazã cã „De o parte, gãsim analiza care dã
1. Sau conectiv argumentativ. seamã de rãsturnarea seriei reprezentãrilor într-un tablou inactual, dar
2. D. Rovenþa-Frumuºani, op. cit., p. 92. simultan de comparaþii, analizã a impresiilor, a reminiscenþei, a imagi-
3. Este sinonim cu termenii operator logic, conectiv propoziþional. naþiei, a memoriei, a acestui întreg fond involuntar care este ca o
4. Trebuie fãcutã distincþia între coerenþã ºi coeziune textualã. mecanicã a imaginii în timp. De cealaltã, existã analiza care dã seamã de
Coerenþa reprezintã o componentã esenþialã în definirea textului; se asemãnarea lucrurilor…“ (L’argumentation. Introduction à l’étude du
referã la un ansamblu de trãsãturi care asigurã unitatea semanticã a unui discours, Editura Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, 1998, pp. 112-113).
ºir de propoziþii/fraze, astfel încât acestea sã formeze o unitate din Aceasta echivaleazã, în fond, cu presupunerea posibilitãþii de reperare a
punctul de vedere al semnificaþiei. Condiþiile pentru ca un set de unor inferenþe care pot fi înscrise în structura lingvisticã sau se pot baza
propoziþii/fraze sã aibã coerenþã semanticã (ºi sã constituie astfel un text) pe o cunoaºtere enciclopedicã;
sunt (T. van Dijk, 1972, E. Vasiliu, 1990, vezi DSL): – unitatea sistemului pronominal, apariþia unor paralelisme în
a) propoziþiile/frazele trebuie sã desemneze aceeaºi realitate schema sintacticã, corelate cu înlocuirea elementelor lexicale (cu
lingvisticã: M-am întâlnit cu Ion. El era pe stradã. Acest set de propoziþi respectarea compatibilitãþii semantice): El este purtãtor de cuvânt la guvern.
este coerent din punct de vedere semantic numai dacã „Ion“ ºi „el“ sunt Ea editeazã revista presei. Amândoi lucreazã la departamentul de comunicare
coreferenþiali, deci dacã propoziþiile presupun o secvenþã intermediarã (dar nu ºi Amândoi sunt în vacanþã):
de tipul: M-am întâlnit cu Ion. El, adicã Ion, era pe stradã. – pro-formele, adicã substituirea unor elemente lexicale prin altele,
b) sensul global al textului nu reprezintã exclusiv suma semnifica- care le pot înlocui;
þiilor frazelor constituente, ci trebuie sã aducã un plus de semnificaþie – – prezenþa deicticelor: Ziariºtii au notat informaþiile. Acestea au fost
aºa-numitul „plus semantic“. (T. Van Dijk, Some Aspects of Text Grammars. prelucrate ºi date publicitãþii;
A Study In Theoretical Linguistics and Poetics, Haga-Paris, Mouton, 1972, E. – prezenþa verbelor (E. Vasiliu, op. cit.): Ion dezinformeazã presa, dar
Vasiliu, Introducere în teoria textului, Editura ªtiinificã ºi Enciclopedicã, nu o face cu plãcere;
1990, apud DSL). – unitatea (relativã) a sistemului timpurilor verbale;
Coeziunea reprezintã un element definitoriu al conceptului de text; se – formele de reiteraþie la toate nivelurile (paralelisme ºi anafore);
referã la un ansamblu de trãsãturi care asigurã unitatea sintacticã a – conjuncþiile (copulative, conclusive, cauzale): Guvernul l-a anunþat
textului prin marcarea legãturii în secvenþa de unitãþi lingvistice pe liderul de sindicat cu privire la mãsurile de restructurare a fabricii ºi/iar el
(propoziþii, fraze). a transmis mesajul muncitorilor. Deci ne pregãtim pentru o perioadã de
A analiza coeziunea unui text presupune înþelegerea acestuia ca o disponibilizãri;
texturã (Halliday, Hasan, Cohesion in English, Longman, New York, – demonstrativele care iau un pronume/substantiv deja exprimat:
London, 1976, p. 2) în care fenomene lingvistice diferite asigurã simultan Am câºtigat o mare experienþã ºi pentru asta mulþumesc celor care m-au ajutat.
continuitatea ºi progresia textului. Factorii de unitate care conferã – în Afarã e frig. De aceea ne îmbrãcãm cu haine groase;
diferite grade – coeziunea textului sunt: – cuvintele al cãror sens trimite la o frazã anterioarã.
– repetarea, în mod obligatoriu cu acelaºi sens, a elementelor lexicale Un text poate prezenta calitãþile unei coeziuni perfecte fãrã a fi însã
în propoziþii diferite ale aceleiaºi secvenþe: S-a constituit un nou guvern. ºi coerent (vezi Domnique Maingueneau, Les termes clés de l’analyse du
Guvernul îºi propune un program de redresare economicã; discours, Seuil, 1996, p. 17). Coerenþa textului depinde de:
– repetiþia elementelor constitutive: Ion… Ion…; – adecvarea textului la o intenþie globalã, la o „þintã ilocutorie“
– elipsele: Guvernul doreºte reforma. Sindicatul, de asemenea (elipsa ataºatã tipului sãu de discurs (coerenþa textului va fi realizatã diferit în
verbului doreºte); cazul unui poem suprarealist, al unui text publicitar, al unui discurs
– conectorii între fraze: de opoziþie (totuºi), de cauzã/consecinþã (deci, politic);
pentru cã), de adãugare (în plus, mai mult), de timp (apoi); – identificarea temei textului în cadrul unui anumit univers (ficþiune,
– mãrcile care segmenteazã textul, revelând configuraþia acestuia: în istorie, teorie ).
186 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 187

Pentru destinatar , etapele de determinare a þintei unui discurs sunt rãstãlmãcire, fiind un instrument argumentativ redutabil. Adesea apare
(vezi Brown, Yule, Discourse Analysis, Cambridge University Press, 1983; un rãspuns-cliºeu: tocmai, tocmai…, care lasã sã se subînþeleagã cã faptele
Mariana Tuþescu, op. cit.): invocate de adversar pledeazã nu pentru concluzia sa ci, dimpotrivã,
– reperarea tipului de act de limbaj (textul va fi evaluat drept coerent pentru concluzia opusã.
în funcþie de clasificarea sa în obiecþie, comentariu, ameninþare…); 20. Exemplu adaptat dupã Plantin, op. cit.
– mobilizarea cunoºtinþelor enciclopedice, deoarece „la connaissance 21. „Chiar este foarte des înlocuit prin pronumele însuºi, ceea ce are
des genres de discours et des scripts resulte de notre experience du monde“. ca urmare utilizarea abuzivã ºi adeseori incorectã a acestuia […]; sunt ºi
De aceea, se considerã, într-o formulare paradoxalã: „Coerenþa nu cazuri inverse, ciudate, incorecte: «Acum […] cu greu ar putea cineva, în
este în text, ea este reconstruitã de destinatar“ sau „Le besoin de cohérence afarã, evident, de reprezentanþii chiar ai þãrilor NATO, sã nege cã […] în
est une sorte de forme a priori de la reception discursive“ (M. Charolles, „Les Congo pacea […] ar fi triumfat de mult»“ (Valeria Guþu Romalo, op. cit.).
études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelles depuis la fin 22. Mariana Tuþescu, op. cit., p. 305.
des années 60“, în Modèles linguistiques X, 2, 1988, p. 55). 23. Nu vreau sã votez (R): este prea dificil (P), de altfel nu mã
Adesea, judecãþile care evalueazã un text în seria coerent/incoerent intereseazã (Q).
pot diferi în funcþie de: 24. Mariana Tuþescu, op. cit., p. 309.
– destinatar; 25. O. Ducrot (Les mots du discours, Ed. du Minuit, Paris, 1980, p. 235)
– cunoaºterea contextului; aratã cã este vorba, în acest caz, de argumentul secund, argumentul
– autoritatea cu care este creditat emiþãtorul. „primei“, al bonusului.
26. Valeria Guþu Romalo, op. cit., aratã cã aceastã confuzie reprezintã
5. Oswald Ducrot, Le Dire et le Dit, Paris, Ed. du Minuit, 1984.
„o greºealã de mult semnalatã, dar care persistã ºi în limba actualã“.
6. Vezi D. Rovenþa-Frumuºani, op. cit., p. 93.
27. Michel Foucault, Cuvintele ºi lucrurile, Editura Univers, Bucureºti,
7. Vezi J. Moeschler, op. cit., p. 62 ºi Mariana Tuþescu, op. cit.
1996, p. 113.
8. Deja indicã momentul final, încheierea, orientând acþiunea spre ce
28. Mariana Tuþescu, op.cit., p. 311.
a fost, spre trecut: ªtie deja totul.
29. Anscombre ºi Ducrot (L’argumentation dans la langue, Bruxelles,
9. Adverbele numai ºi decât exprimã restricþia ºi se exclud în anumite
1983).
condiþii sintactice: construcþiile afirmative se construiesc cu adverbul
30. Mariana Tuþescu, op.cit., p. 313.
numai (Au fost numai ei); construcþia Au participat decît câþiva este 31. R. Martin defineºte astfel „universul de credinþã“: „ansamblul
incorectã. În construcþiile negative, cu acelaºi rol ºi aceeaºi funcþie se nedefinit al propoziþiilor pe care un locutor, în momentul în care se
foloseºte adverbul decât: Nu au fost decât ei. (Vezi Valeria Guþu Romalo, exprimã, le considerã adevãrate sau le susþine ca adevãrate sau vrea sã le
Corectitudine ºi greºealã, Editura Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 105.) acrediteze ca adevãrate“. (Pour une logique du sens, PUF, Paris, 1983, p. 36).
10. Vezi D. Rovenþa-Frumuºani, op. cit., p. 93. 32. J.-P. Davoine, „Tu sais! C’est pas facile“, în L’argumentation, Presse
11. Vezi Mariana Tuþescu, op. cit., p. 295. Universitaire de Lyon, 1981 (citat în Mariana Tuþescu, op. cit.).
12. Les mots du discours, Seuil, Paris, 1990. 33. Vezi Mariana Tuþescu, op.cit.
13. J.-M. Adam, Le récit, PUF, Paris, 1984 propune termenul Carré de 34. Folosirea repetatã ºi nejustificatã conduce la apariþia ticurilor, dis-
l’argumentation. cursul fiind punctat de „ºtii…“.
14. ªi caracterizeazã o relaþie orientatã: P atunci Q. 35. În acest caz are sensul „constat“.
15. Jacques Moeschler, op. cit. 36. Dispoziþia argumentelor se poate face în:
16. E. Eggs, Grammaire du discours argumentatif. Le topique, le générique, – ordinea descrescãtoare a forþei argumentelor;
le figuré, Ed. Kimé, Paris, 1994. – ordinea crescãtoare a forþei argumentelor;
17. Quintilian, De institutione oratoria, X, 1, 59, Pliniu cel Tânãr, – ordinea nestorianã – se plaseazã la început ºi la sfârºit argumentele
Epistolae, 7. Trebuie sã spui mult, dar în cuvinte puþine. cele mai puternice (termenul reprezintã o aluzie la tactica generalului
18. J.-M. Adam, op. cit. Nestor, care punea la mijloc trupele pe care se baza cel mai puþin într-o
19. Tocmai este conectorul argumentativ predilect pentru orice bãtãlie ).
188 Retoric\ [i teoria argument\rii Conectori argumentativi 189

„Inconvenientul ordinii crescãtoare este cã prezentarea are la început 50. Se bazeazã pe manipularea abilã a afectelor.
argumente mediocre, care pot sã-l indispunã pe auditor ºi sã-l facã greu 51. Se apeleazã la o argumentare serioasã într-o formã hazlie, glu-
de stãpânit (îndãrãtnic, refractar). Inconvenientul ordinii descrescãtoare meaþã.
este cã lasã asupra auditoruiului efectul unei ultime impresii, adesea 52. Este vorba despre clasificãri realizate din perspective teoretice; în
singura care rãmâne în conºtiinþa lui ºi care poate sã fie defavorabilã. realitate, actualizarea discursurilor face de cele mai multe ori imposibilã
Pentru a evita aceste douã piedici se recomandã ordinea nestorianã, clasarea univocã, „fãrã rest“, într-unul sau altul din cele trei tipuri.
menitã a pune în valoare cele mai puternice argumente, prin plasarea lor 53. Taxonomie care este realizatã din perspectiva caracterului funcþi-
la început ºi la sfârºit, toate celelalte fiind grupate în mijlocul onal al unei dominante textuale.
argumentãrii“ (C. Perelman, L. Olbrects-Tyteca, Traité de l’argumentation, 54. Aceste elemente privesc o schemã care, la nivel teoretic, ar putea
1958, p. 661). cuprinde:
37. Se referã la modul de a prezenta problemele (sublinierea intere- – procedee de realizare la nivelul incipit-ului narativ;
sului ºi/sau a importanþei pe care o prezintã), de a înlãnþui argumentele – organizarea informaþiei narative, în relaþie cu timpul (timpul istoriei
prin legãturi logice, raporturi de cauzalitate, silogisme, entimeme etc. povestite este în mod necesar mai cuprinzãtor decât timpul narativ; „gra-
38. Se referã la stabilirea cadrului de credibilitate prin prezentare de dul zero“ ar fi abstracþiunea teoreticã a suprapunerii exacte a acestora)
exemple, fapte, mãrturii. – ºi vocea (autorul, naratorul; suprapunerea ºi/sau disocierea aces-
39. ªansele unei soluþii de a fi reþinutã cresc dacã ea este neaºteptatã tora în textura narativã) .
sau originalã. 55. „Discurs ancilar (de escortã), descrierea actualizeazã în egalã
40. Se referã la modul de organizare a opiniilor, la sinteza ºi/sau la mãsurã o competenþã enciclopedicã (descrierea în literatura realistã, dis-
analiza argumentelor. cursul ºtiinþific ºi cotidian), o competenþã retoricã (paralela, antiteza, des-
41. Este obþinut ca urmare a strategiei de a se baza în argumentare pe crierea recapitulativã sau prospectivã) ºi o competenþã intertestualã
idei sau pe valori incontestabile. (descriere ironicã, pastiºã sau rewriting al unor texte anterioare)“ (D.
42. Argumentele susþin o idee, fãrã a se pune problema alternativei. Rovenþa-Frumuºani, 2000, p. 162).
43. Se referã la tendinþã „profesionalã“ de a vorbi în numele tuturor 56. „Pattern global“ în terminologia lui W. Dresler ºi R. de
sau în numele interesului general („interesul naþional“) pentru a susþine Beaugrande, 1981, citat în D. Rovenþa-Frumuºani, ibid.
o idee. 57. Are deci o direcþie, o orientare.
44. Se bazeazã pe strategia punerii în discuþie a contraargumentelor
pentru a preîntâmpina reacþia oponentului.
45. Dramatizarea situaþiei se realizeazã prin mijloace violente, ame-
ninþãri, ºantaj etc.
46. Se obþine prin exprimarea unor formule încurajatoare („ºi eu am
fãcut asta“).
47. Se bazeazã pe strategia dezamorsãrii stãrii de neîncredere prin
evidenþierea lipsei unor diferenþe semnificative între opinii ; aparenþa
conciliantã este susþinutã de formule lingvistice („nu am spus altceva“,
„folosim o terminologie diferitã pentru aceleaºi realitãþi“ etc.).
48. Conform definiþiei din DSL , cliºeul este o „construcþie cu formã
fixã, adesea incorectã, având o frecvenþã considerabilã în anumit moment
al evoluþiei limbii; cliºeele sunt forme de stereotipie lingvisticã situate în
afara schemelor/ºabloanelor admise de limba literarã pentru stilurile
funcþionale“.
49. Strategie prin care se recunoaºtere eficienþa argumentãrii
adversarului simultan cu respingerea acesteia.
ANEX|

1. Regulile de polite]e în comunicare


Sensul uzual al politeþii se referã la respectarea unor norme de
comportament într-o comunitate datã.
Pragmatica defineºte politeþea în relaþie cu sentimentul responsa-
bilitãþii faþã de locutor (faþã de celãlalt) în tot cursul interacþiunii verbale.
Principiul politeþii reprezintã un principiu de bazã în pragmaticã,
complementar cu principiul cooperãrii. Acþiunea acestui principiu se
manifestã la nivelul reglementãrii comunicãrii în sensul menþinerii
echilibrului social ºi al unor relaþii de bunãvoinþã între colocutori.
Aplicarea principiului politeþii în comunicare determinã alegerea
strategicã a modalitãþilor de expresie lingvisticã (în funcþie de datele
concrete ale situaþiei de comunicare).
Pragmatica dispune de o teorie coerentã a politeþii, propusã de P.
Brown ºi S. Levinson (1987), care se bazeazã pe conceptul de face/ima-
gine, reprezentând o preluare ºi adecvare a aceleiaºi noþiuni propuse de
Goffman (1967).
Liliana Ionescu-Ruxãndoiu (1999, p. 107), citându-l pe Green (1989,
p. 144) considerã cã acest concept, dificil de tradus acceptabil în limba
românã) desemneazã „imaginea publicã a eului individual, configuratã
în termenii unor atribute sociale acceptate de alþii; menþinerea imaginii
fiecãruia dintre noi presupune cooperarea, pentru cã acest fapt este strict
dependent de acþiunile ºi de sistemele de valori ale celor cu care venim
în contact“.
Conceptul de imagine/face în pragmaticã, preluat din cercetãrile de
sociologie a comunicãrii ale lui E. Goffman, poate fi înþeles în termenii
unui „conflict implicit între dorinþa fiecãruia de a se bucura de aprecierea
ºi de acordul semenilor sãi (positive face) […] ºi dorinþa de a acþiona con-
form propriilor principii ºi intenþii (negative face)“.
Contextul comunicaþional concret poate determina recurgerea la
forme directe sau indirecte de transmitere a intenþiilor comunicative, la
acþiuni redresive implicite sau explicite etc.
Aprecierea mãsurii în care un act de limbaj afecteazã eul interlocuto-
rului se realizeazã în funcþie de trei variabile extralingvistice:
192 Retoric\ [i teoria argument\rii Anex\ 193

– distanþa socialã (relaþie simetricã, determinatã de atribute sociale Maxima modestiei constã în minimalizarea gesturilor proprii de
stabile, de frecvenþa schimburilor verbale ºi de domeniile în care aceasta generozitate (Nu e mare lucru; nu am fãcut mai nimic pentru el).
se realizeazã);
Maxima acordului.
– puterea (relaþie asimetricã, exprimând direcþia exercitãrii contro-
lului comunicãrii; dinspre emiþãtor spre receptor); Maxima simpatiei.
– gradul de interferenþã al actului comunicativ (în raport cu dorinþa În timp ce maximele 1, 3 sunt centrate asupra receptorului, maximele
de autonomie sau de aprobare a colocutorului). 2 ºi 4 se resfrâng asupra emiþãtorului, iar 5 ºi 6 acþioneazã simetric asupra
Ca într-o operaþie vectorialã, rezultanta acestor variabile îi permite emiþãtorului ºi receptorului.
emiþãtorului sã decidã asupra nivelului optim de politeþe pentru perfor-
marea unui act verbal ºi sã aleagã strategia adecvatã (politeþe pozi- Din perspectiva efectului unei intenþii de comunicare asupra relaþi-
tivã/negativã). ilor sociale, se poate aprecia cã acþiunea principiului politeþii este în mod
necesar legatã de un comportament strategic. Asemenea efecte pot fi
Strategia comunicativã reprezintã o „formã de comportament comuni- prevenite ºi/sau atenuate prin selectarea mijloacelor ºi formelor de
cativ bazatã pe manipularea structurilor interacþionale ºi a mijloacelor comunicare. Strategiile politeþii pozitive ºi negative se caracterizeazã
verbale de concretizare a acestora în vederea atingerii obiectivelor prin exprimarea fãrã echivoc a intenþiilor de comunicare. În acest sens,
urmãrite“. politeþea pozitivã are un sens integrativ, iar strategiile sale se
Dupã clasificarea propusã în DSL, cea mai mare parte a strategiilor caracterizeazã prin sublinierea puternicã a aprobãrii ºi interesului faþã de
comunicative sunt: tot ceea ce este legat de persoana receptorului, a punctelor comune cu
1. de tip anticipativ, bazate pe predicþii asupra atitudinii ºi a reacþiei acesta, a raporturilor de cooperare. Politeþea negativã va acþiona în
colocutorului. direcþia menþinerii distanþelor, care frâneazã relaþiile sociale, constituind
Din aceastã categorie fac parte: cadrul comportãrii deferente.
– schimburile preliminare; DSL considerã cã cele mai importante strategii ale politeþii pozitive
– diversele tipuri de miºcãri de sprijinire a actului interacþioanl de sunt:
bazã (miºcãrile de motivare a ofertei emiþãtorului, de amplificare a – folosirea unor mãrci de identitate care subliniazã apartenenþa
informaþiei despre ofertã ºi de dezarmare a receptorului); colocutorului la acelaºi grup (noi);
– procedurile care exprimã ezitarea, tatonarea (de exemplu în limba – abordarea unor subiecte de discuþie sigure (conversaþia faticã);
– reluarea (integral sau parþial) a replicilor interlocutorului;
românã aceste proceduri implicã apelul la elemente ca: pãi, aºa, în fine,
– evitarea exprimãrii directe a dezacordului;
adicã, vreau sã spun, ºtii (ce), uite ce).
– gluma.
2. de tip aditiv, constând în multiplicarea actelor care compun miºca-
Strategiile politeþii negative presupun apelul la mecanisme specifice
rea de bazã într-o intervenþie comunicativã.
de atenuare a prejudiciului adus interlocutorului, cum ar fi:
Principiul politeþii are un numãr de maxime subordonate, centrate – formularea directã de scuze;
asupra emiþãtorului ºi receptorului, formulate de G.N. Leech (1983): – diminuarea propriei personalitãþi, în contrast cu exagerarea valorii
Maxima tactului cere diminuarea expresiei neajunsurilor unei acþiuni interlocutorului;
din perspectiva receptorului, prin formulãri indirecte ale solicitãrilor, în – impersonalizarea enunþurilor;
forme interogative introduse cu verbe modale: (vrei sã închizi uºa? faþã de – reducerea gradului de interferenþã prin folosirea unor construcþii
închide uºa!). restrictive sau a litotei;
– exprimarea indirectã a intenþiilor comunicative care se realizeazã în
Maxima generozitãþii reprezintã una din strategiile impersonalizãrii special prin folosirea figurilor de stil. Avantajul acestora constã în
emiþãtorului (Se poate face ceva pentru sinistraþi faþã de Pot sã fac ceva pentru ambiguitatea pe care o creeazã. În acest fel emiþãtorul are pe de o parte
sinistraþi). posibilitatea de a-ºi declina responsabilitatea pentru anumite afirmaþii ºi,
pe de altã parte, poate adecva permanent semnificaþiile în funcþie de
Maxima aprobãrii.
atitudinea receptorului.
194 Retoricã [i teoria argumentãrii Anexã 195

2. Maximele conversa]ionale ale lui Grice (1975) lumea. Repetarea formelor lipsite de sens diminueazã capacitatea
receptorilor de a-ºi îndrepta atenþia spre realitate, ceea ce determinã o
Maxima este termenul atribuit, în pragmaticã, unei cerinþe parti- degradare a mijloacelor de recepþie ºi, în consecinþã, o reducere a
culare ce decurge dintr-un anumit principiu. capacitãþii de reacþie imediatã ºi adecvatã, fie la nivel individual, fie la
Cele douã principii fundamentale ale interacþiunii verbale – nivel social.
principiul cooperativ ºi principiul politeþii – subsumeazã un numãr de Aceasta înseamnã o deformare prin folosirea „vorbãriei goale“ a
maxime specifice. douã dintre cele mai importante componente ale comportamentului
În opinia lui Grice (1975), Gazdar, Levinson, condiþiile de bazã ale uman: grilele cognitive ºi mijloacele de reacþie.
folosirii eficiente ºi efective a limbajului în comunicarea umanã sunt
determinate de un principiu al cooperãrii care poate fi definit astfel: H. P. Grice propune o interpretare flexibilã a acestor maxime,
„Contribuþia ta, în cadrul în care ea are loc, sã fie aºa cum se cere de cãtre subliniind cã esenþial nu este faptul cã emiþãtorul ar respecta întocmai
scopul convenit sau direcþia discuþiei la care participi, la momentul la aceste maxime, ci faptul cã receptorul interpreteazã întotdeauna
care are loc.“ enunþurile interlocutorilor conformându-se maximelor la un nivel de
Maximele principiului cooperãrii descriu mijloacele raþionale care profunzime; altfel comunicarea nu ar fi posibilã [vezi DSL].
asigurã eficienþa conversaþiei. Maxima manierei se referã la modul în care trebuie formulate
Aceste maxime sunt: intervenþiile în cadrul unui schimb verbal, reclamând claritate (evitarea
obscuritãþii expresiei, a ambiguitãþii ºi a prolixitãþii), precum ºi structu-
Maxima cantitãþii reglementeazã cantitatea de informaþie furnizatã de rarea logicã a enunþurilor.
fiecare participant la un schimb verbal. Aceasta trebuie sã se încadreze
strict în limitele impuse de obiectivele schimbului respectiv (sã nu fie nici
insuficientã, nici excesivã). Maxima cantitãþii poate fi definitã astfel: Bibliografie special\
– intervenþia ta sã fie atât de informativã pe cât necesar; Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Editura Univers, Bucureºti, 1998.
– nu face intervenþia ta mai informativã decât este nevoie. P. Brown, S. Levinson, Politeness. Some Universals in Language Usage,
Principala cale prin care aceastã maximã este încãlcatã se referã la: Cambridge University Press, 1987.
– lipsa „informativitãþii“ (cliºee, redundanþã); Erving Goffman, Interaction Ritual. Essays on Face-to-face Behavior, Garden
– repetarea conceptelor cu sfere referenþiale de aplicare identice; City, NY, Doubleday, 1967.
– folosirea excesivã a unor cuvinte-cheie din punct de vedere Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, Conversaþia. Structuri ºi strategii, Editura All
ideologic. Educaþional, Bucureºti, 1999.
Maxima calitãþii cere ca interlocutorii sã spunã numai ceea ce cred cã G.N. Leech, Principles of Pragmatics, London – New York, Longman, 1983.
este adevãrat. Aceasta exclude furnizarea unor informaþii false sau pen- Gheorghe Mihai, Retorica tradiþionalã ºi retorici moderne, Editura All, 1998.
tru care emiþãtorul nu are dovezi adecvate. Maxima calitãþii poate fi Daniela Rovenþa-Frumuºani, Argumentarea. Modele ºi strategii, Editura
definitã astfel: încearcã sã faci astfel încât contribuþia ta sã fie una All, 2000.
adevãratã ºi anume: Constantin Sãlãvãstru, Discursul puterii, Institutul European, Iaºi, 1999.
– sã nu spui ceea ce crezi cã este fals; John Searle, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language,
– sã nu spui ceva despre care nu ai date adecvate. Cambridge University Press, 1970.

Maxima relevanþei cere ca orice intervenþie într-un schimb verbal sã se


coreleze cu celelalte ºi sã fie strict legatã de tema în discuþie.
Maxima relevanþei este adesea încãlcatã prin adãugarea unor
propoziþii generalizatoare inutile la ceea ce ar trebui sã fie doar o
indicaþie specificã. Orice grilã lingvisticã reprezintã nu numai un rezultat
al experienþei sociale ci ºi, pe parcurs, un mod în care o comunitate vede

S-ar putea să vă placă și