Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala Gimnaziala St.

Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN ȘCOLAR 2018 – 2019
Limba Franceza ; clasa a V – a
SEMESTRUL I VIZA DIRECTORULUI,
Editura BOOKLET – L2
Nr. ore / sapt : 2
Profesor : PREOȚESCU MIRELA

SEMESTRUL I- 18 săptămâni
NR UNITĂŢI DE COMPETENȚE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. PERIOADA OBSERVAȚII
CRT ÎNVĂŢARE ORE
1 Mise en route 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : 4h S1
1.1. Oferirea unei reacții non verbale - a saluta ; 10-14 sept.
Bienvenue en adecvate, la salut/ o - a se prezenta ; S2
France ! întrebare/ instrucțiune simplă rostită - a comunica în clasă. 17-21 sept.
clar și rar
VOCABULAR :
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple
- cuvinte transparente ;
2. Exprimarea orală în situaţii de - lecția de limba franceză.
comunicare uzuală GRAMATICĂ :
2.1. Reproducerea unor formule / unor - prezentul verbelor être și

1
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

mesaje simple și scurte, sʼappeler la singular ;


respectând pronunția și intonația - numerele de la 1 la 10.
specifice FONETICĂ/ORTOGRAFIE :
2.2. Participarea la dialoguri simple în - contact cu sonoritățile specifice
contexte de necesitate
limbii franceze
imediată
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE :
2.4.Manifestarea disponibilității pentru
a explora noi modele - Franța – repere geografice,
articulatorii/ de intonație și accent monumente și simboluri
3. Receptarea de mesaje scrise simple PROIECT
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor - crearea unui afiș.
fraze uzuale tipice pentru
viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
unui text simplu pe
teme familiare
4. Redactarea de mesaje simple în
situaţii de comunicare
uzuală
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu
sprijin, mesaje scurte
2 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : 6h S3
UNITÉ 1 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - a saluta și a-și lua rămas bun; 24-28 sept. “Journée
”Bonjour, ça simple - distincția tu/ vous ; S4 européenne des
va?” 2. Exprimarea orală în situaţii de - a se prezenta și a-și spune 1-5 oct. langues”
comunicare uzuală vârsta; S5 Le 26 septembre
2.1. Reproducerea unor formule / unor - a-și spune numele pe litere.
9-12 oct.
mesaje simple şi scurte, VOCABULAR :
respectând pronunţia și intonaţia - copilul despre sine: nume,

2
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

specifice vârstă.
2.2. Participarea la dialoguri simple în GRAMATICĂ :
contexte de necesitate - alfabetul ;
Imediată - prezentul verbului avoir la
2.3. Prezentarea unui obiect / unei singular ;
persoane/ unui personaj prin - numerele de la 10 la 30.
identificare FONETICĂ/ORTOGRAFIE :
2.4. Manifestarea disponibilității pentru - sunetele [u] și [y].
a explora noi modele CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE :
articulatorii/ de intonație și accent - formule și gesturi de salut.
3. Receptarea de mesaje scrise simple PROIECT
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor - realizarea unui mini-dicţionar
fraze uzuale tipice pentru ilustrat
viaţa cotidiană - confecţionarea unui cartonaş
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a cu prenumele preferat în limba
unui text simplu pe franceză
teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor, în situații
uzuale
4. Redactarea de mesaje simple în
situaţii de comunicare
uzuală
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către 1h S6
un coleg / prieten EVALUARE FORMATIVA 15-19 oct.
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu
sprijin, mesaje scurte

3
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

3 UNITÉ 2 : 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : 6h S6 S8 Școala altfel


”Voilà mes 1.1. Oferirea unei reacţii nonverbale - a se prezenta menționând 15-19 oct.
copains!” adecvate, la salut/ o naționalitatea; S7
intrebare/ instrucţiune simplă rostită - a prezenta pe cineva ; 22-26 oct.
clar şi rar - a identifica o persoană. S9
1.3. Identificarea unor aspecte culturale VOCABULAR :
5-9 nov.
simple - nume de țări și orașe ;
2. Exprimarea orală în situaţii de - naționalități ; S10
comunicare uzuală - activități recreative și pasiuni. 12-16 nov.
2.1. Reproducerea unor formule / unor GRAMATICĂ :
mesaje simple și scurte, - adjectivul de naționalitate ;
respectând pronunția și intonația - prezentul verbului être ;
specifice - pronumele personal subiect ;
2.2. Participarea la dialoguri simple în - structurile Cʼest…/ Il est…
contexte de necesitate FONETICĂ/ORTOGRAFIE :
imediată - literele finale.
2.3. Prezentarea unui obiect / unei CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE :
persoane/ unui personaj prin - pasiunile tinerilor francezi.
identificare PROIECT
2.4. Manifestarea disponibilității pentru - realizarea unui poster cu
a explora noi modele pasiunile elevilor clasei
articulatorii/ de intonație și accent
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor
fraze uzuale tipice pentru
viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
unui text simplu pe
teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple

4
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor, în situații
uzuale 1h S10
4. Redactarea de mesaje simple în EVALUARE FORMATIVA 12-16 nov.
situaţii de comunicare
uzuală
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu
sprijin, mesaje scurte
1.1 – Oferirea unei reacţii non verbale Tema : sala de clasa ; lectura S11
UNITÉ 3 : adecvate, la salut / o întrebare / textului si exercitii pe text. 6h 19-23 nov.
4 instrucţiune simplă rostită clar şi rar Acte de Limbă : S12
” Dans la salle 2.2 – Participarea la dialoguri simple în -a identifica obiecte din sala clasa 26-29 nov.
contexte de necesitate imediată
de classe ” -exprimarea datei S13
2.3 – Prezentarea unui obiect / unei
Vocabular : 3-7 dec.
persoane / unui personaj prin
identificare -zilele saptamanii
3.2 – Identificarea semnificaţiei globale -lunile anului
a unui text simplu pe teme familiare -obiectele din sala de clasă
3.3 – Descifrarea unor mesaje simple -materiile școlare
familiare primite de la prieteni, colegi, Gramatică :
profesor, în situaţii uzuale -articolul nehotărât
4.3 – Participarea la proiecte de grup în -Verbul AVOIR la prezent
care se elaborează, cu sprijin, mesaje -expresia « Il y a + substantiv »
scurte -Pluralul substantivelor
-Adverbele « OUI SI NON »
-Recapitulare « Je comprends/Je

5
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

joue »
-Proiect –« Le blog de ma classe »
-Elemente de cultura si civilizatie :
Scoala in Franta
S14
BILAN EVALUARE FORMATIVA 1h 10-14 dec.

1.1 – Oferirea unei reacţii non verbale Tema : obiectele scolarului ; lectura 6h S14
UNITÉ 4 : adecvate, la salut / o întrebare / textului si exercitii pe text 10-14 dec.
5 instrucţiune simplă rostită clar şi rar Reluarea cunostintelor dobandite in S15
“ Mon sac à 1.3 – Identificarea unor aspecte urma folosirii la ora a 17-21 dec.
culturale simple compendiului : dialog obiectele S16
dos »
2.3 – Prezentarea unui obiect / unei
scolarului, disciplinele si orarul 14-18 ian.
persoane / unui personaj prin
identificare scolar, adjectivele de culoare,articol S17(1h)
2.4 – Manifestarea disponibilităţii hotarat. 21-25 ian.
pentru a explora noi modele Acte de limbă:
articulatorii / de intonaţie şi accent - identificarea obiectele scolarului si
3.2 – Identificarea semnificaţiei globale descrierea obiectelor(forma, culoare
a unui text simplu pe teme familiare dimensiune)
3.3 – Descifrarea unor mesaje simple -a face o cerere politicoasa, a
familiare primite de la prieteni, colegi, multumi, a raspunde la multumiri.
profesor, în situaţii uzuale Gramatică:
3.4 – Manifestarea curiozităţii pentru
-prezentul verbelor de grupa I.
decodarea unor mesaje scrise simple
- exprimarea apartenentei.
-eliziunea vocalelor : « a si e »
- Recapitulare « Je comprends/Je
joue »

6
Scoala Gimnaziala St. Copoiu
Andrasesti « Enseigner, c’est apprendre deux fois. »

-Proiect pe perechi-« Bricoler un pot


à crayons »
- Elemente de cultura si
civilizatie :Vacanta in Franta

BILAN -Exercitii cu notiunile invatate


FINAL : - EVALUARE SUMATIVA 2h S18
28 ian.-1 feb.