Sunteți pe pagina 1din 12

MEMORIA

MARINESCU EUGENIO
MIHĂESCU ANDREI CĂLIN
NICOLAESCU IEREMIA
PREDOI MIHAI VLAD
Dintotdeauna ,sau, mai bine zis, de când a devenit conștient de
condiția sa umană, omul fost preocupat de ceea ce îl definește,
poate, cel mai bine: capacitatea sa de a stoca si de a prelucra
informatii din și despre lumea înconjurătoare; altfel spus, de
puterea sa de a reține și de a memora experiențele prin care
trece, din momentul în care accede la constiință. S-ar putea
spune, fără exagerare, că omul nu-și dobândește propria
identitate decât pe baza acelei configurații mnezice singulare,
cea care îl definește pe el, ca ființă ce evoluează în timp.

Un om care și-a pierdut memoria, este un om fără identitate,


fără trecut și fără viitor, prizonier al unui prezent perpetuu.
Același lucru s-ar putea spune și despre civilizația umană: fără
memorie (adică fără cronologie, fără tradiții, fără istorie), nici
aceasta nu ar putea exista.

MEMORIA = procesul psihic de întipărire, stocare și reactualizare a


informațiilor, care este specific oricăror ființe vii, dar la om apare un apogeu
al dezvoltării ei
Baza fiziologică a memoriei
Substratul material al memoriei nu este încă elucidat.

În ce fel se stochează o informație?

În ce fel ar avea loc engramarea în ARN?

Cercetătorii au explicat o ipoteză în felul următor: excitând


ARN-ul, el crează anumite proteine sensibile la tipul de impuls
care a dus la formarea lor. Ulterior, orice impuls foarte slab,
apropiat ca structură de cel inițial, activează proteinele
repective, emițând impulsuri ce duc la formarea imaginii.
Desigur, o imagine ar implica o coordonarea de sute de mii de
impulsuri.
Procesele și formele memoriei
MEMORARE = procesul memoriei prin care are loc întipărirea, fixarea și
engramarea experinței.
Poate fi:
Memorare mecanică Memorare logică
- fără înțelegere - bazată pe gândire
- implică doar simpla repetare a - implică dezvoltarea gândirii și a operațiilor ei
informațiilor - asigură o învățare:
- este ineficientă - autentică
- nu are durabilitate în timp - economică (necesită puține repetiții)
- productivă

Memorare involuntară Memorare voluntară


- de obicei se rețin informațiile - se face apel la procedee și tehnici de
legate de nevoile și necesitățile memorare (mnemotehnici)
activității curente - este necesară în activitățile dificile sau
neinteresante
Procesele și formele memoriei
PĂSTRAREA INFORMAȚIEI
Poate fi:

Păstrare de scurtă durată - nu Păstrare de lungă durată - ajunge și la ani de


depășește 8-10 min. zile
- apare de obicei la informațiile - se asociază deseori cu informațiile ce au sens
care nu au sens logic Ex. După 6 luni se rețin:
- este limitată nu numai ca durată 60% ideile principale dintr-un text
a conservării, dar are și volum. 30% unitățile logice
De ex. dacă ni se prezintă 7-9 21% forme textuale
unitări de informație, apoi încă 2- - Memoria de lungă durată MLD are o capacitate
3, ori nu le reținem pe ultimele, ori enormă (uneori se activează informații ce nu au
uităm din cele inițiale fost învățate conștient în anumite condiții
- Memoria de scurtă durată este speciale). Astfel apare fenomenul de
importantă pentru că prin ea trec hipermnezie, destul de rar, dar extrem de
informațiile în memoria de lungă surprinzător. De ex., oamenii pot înțelege limbi
durată străine necunoascute
- specificul MLD este dat de memoria semantică
Factorii de influență ai memoriei
- natura informației (obiectual / abstract, descriptiv / explicativ, cu / fără sens)
- organizarea informației și motivația învățării
- volumul informației citim
- modul de prezentare (simultan, secvențial, serial) 10%
altele
- tipul de recepție implicat (citit / auzit / văzut) 40% auzim
- gradul de familiaritate și gradul de interes al receptorului 20%
- situația de prezentare (percepție activă sau pasivă)
- ambianța prezentării (stimulatoare / inhibitoare)
- înțelegerea informației ce ușurează fixarea și conservarea. vedem
-O informație înțeleasă se uită 40% doar după o lună! 30%
MEMORAREA VOLUNTARĂ ȘI INTELIGENTĂ ESTE CEA MAI EFICACE!|

Calitățile memoriei
- volumul – există oameni enciclopedii ambulante Raportul dintre memorie și
- rapiditatea întipăririi gândire sau inteligență nu
- păstrarea trainică este simplu: există debili
- fidelitatea celor memorate mintali cu o memorie
- promptitudinea reactualizării excepțională!
Uitarea
- proces natural și pozitiv care lasă să se elimine ceea ce nu mai corespunde
noilor solicitări. Uităm informațiile care se devalorizează
- cauze: oboseala, anxietatea, boli ale creierului, organizarea ineficace a învățării,
scurgerea timpului fără repetarea informației
Memoria a fost considerată și descrisă multa vreme
ca o simplă entitate monolitică, funcționând
asemenea unui mușchi. Sunt cărți care promit
Configuația dobândirea unor performante de memorie
exceptionale și trezirea memoriei prin practicarea
memoriei "gimnasticii mentale", însă ca lucrurile sunt mult mai
complícate, căci memoria este departe de a fi un
proces simplu.

Cercetătorul canadian Elven Turing considera că


memoria este alcătuită din cinci sisteme și
subsisteme independente, aflate în interacțiune,
fiecare dintre ele posedând funcțiile sale cerebrale
specifice.
Acestea sunt :
1. Memoria episodică
2. Memoria semantică
3. Memoria procedurală
4. Sistemele de reprezentare
perceptivă
5. Memoria de lucru
Memoria episodică Memoria semantică
este cea care face posibilă stocarea Organizarea rezultatelor experienței
și conștientizarea evenimentelor și ale gândirii într-un vast sistem de
trăite personal, fiind suportul istoriei scheme, operații și noțiuni. Pe baza
noastre individuale. ei se realizează nu numai procese
- nu este în legătură strînsă cu de învațare, ci și toate acele
memoria semantică, ci mai degrabă experiențe care presupun o anumită
cu memoria inferioară (ce are derulare a operațiilor (decodificare).
rădăcini adânci în proprietățile - Modul de structurare nu este încă
materiei, întâlnită la animale, la copii pe deplin clarificat. W. Kintsch a
mici, ...) observat că sunt 3 sisteme prin care
putem asocia aceeași noțiune:
Memoria procedurală - sistem fonetic
începe să se formeze din momentul - sistem de imagini
în care ne naștem, pe măsură ce - ierarhia indicilor semantico-
învățăm să mergem, să vorbim sau sintactici
să mâncăm. Abilitățile sunt repetate
constant până când sunt realizate Sistemele de reprezentare
automat. Aceste deprideri și perceptiva (PRS)
procedee se bazează pe diverse au rol în stocarea formei și structurii
forme de învățare și nu se pot obține obiectelor, a figurilor și a cuvintelor,
decât prin acțiune efectivă (practică), făcând abstracție de sensul lor.
fie ea de natura perceptivă, motrice
sau cognitivă.
Știați că?
Creierul poate stoca cantități În timp, amintirile se pot modifica.
enorme de informație, atingând
2.500.000 gigabiti. Un “pui de somn“ te poate ajuta
substanțial la reținerea unor
S-a demonstrat că orice informație informații noi.
obținută ușor (ca de ex. din
Google Search) se uită mai repede Nu există limită pentru ceea ce
decât informația care s-a obținut creierul tău își poate aminti.
mai greu.
Mirosul este simțul care poate
Chiar dacă aproape uiți ceva, iti declanșa cele mai puternice amintiri.
vei putea aminti acel lucru în
condiții favorizante, uneori foarte Somnul îți poate îmbunătăți
fidel. substanțial memoria.

Poți să ai amintiri chiar de la 5 Emoțiile joacă un rol importat în


luni. modul în care îți amintesti o anume
informație.
Amintirile incorecte, numite
“mincinoase”, sunt cu adevărat în Stângacii au amintirile mult mai
creierul nostru, nu sunt fabricate. “proaspete ” în memorie.
Vreți să vă verificați memoria?

Încercați testele de Kahoot:


https://create.kahoot.it/share/how-good-is-your-memory-
part-1/5295a039-1f2f-478f-a8b3-63c1db168866

https://create.kahoot.it/details/9df2b806-42d1-44e7-91df-
907d755607ef
BIBLIOGRAFIE
COSMOVICI, ANDREI.
Psihologie generală. Polirom,
Iași, 2005

NEACŞU, IOAN. Metode şi


tehnici de învăţare eficientă :
Fundamente şi practici de
succes. Polirom, Iași, 2015

PERCEK, ARCADIE. Universul


complex al memoriei. Ceres,
București, 1992

Zlate, Mielu (coord.).


Psihologie : Manual pentru
clasa a X-a. Aramis, București
2005
Vă mulțumim
pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și