Sunteți pe pagina 1din 8

FISCALITATE

APLICAȚII TUTORIAL 1

La livrări se înregistrează TVA colectată = 19% x PV.


La achiziții se înregistrează TVA deductibilă = 19% x PC.
La sfârșitul perioadei fiscale se calculează:
TVA de plată / de recuperat = Total TVA colectată - Total TVA deductibilă
Dacă știm prețul inclusiv TVA (preț cu amănuntul) și vrem să aflăm prețul fără TVA:
PA = Preț + 19% x Preț = Preț + 0,19 x Preț = 1,19 x Preț  Preț = PA / 1,19

TVA

1. Se dau următoarele informații privind circuitul unui bun de la producător la consumatorul final:

Plătitor de Preț TVA Adaos comercial Preț TVA


TVA cumpărare deductibilă (Valoare adăugată) vânzar colectată TVA de plată
(PC) (TVAded) (AC) e (TVAcol)
(PV)
19%xPC 10%xPC PC+AC 19%xPV TVAcol - TVAded
Producător 1.000* 190 100 1.100 209 209 – 190 = 19
Angrosist 1 1.100 209 110 1.210 229,9 229,9 – 209 = 20,9
Angrosist 2 1.210 229,9 121 1.331 252,89 252,89 – 229,9 =22,99
Detailist 1.331 252,89 133,1 1.464,1 278,18 278,18 – 252,89 =25,29
* 1.000 lei reprezintă costul materiilor prime încorporate în produs.
Să se calculeze:
- TVA aferentă fiecărei livrări de la un agent economic la altul (de la producător până la consumatorul final)
- prețul cu amănuntul (inclusiv TVA) al bunului în magazin (prețul cu care consumatorul final cumpără de la
detailist).

PA = PV + TVA col = 1.464,1 + 278,18 = 1.742,28 lei

2. O societate înregistrată în scopuri de TVA în România efectuează în luna noiembrie operațiile din
tabelul de mai jos. În luna anterioară societatea a înregistrat o sumă negativă de taxă în valoare de 1.000 lei.
Să se calculeze TVA aferentă fiecărei operații și TVA de plată sau de recuperat aferentă lunii noiembrie, în
următoarele ipoteze:
A. Societatea nu aplică sistemul de TVA la încasare
B. Societatea aplică sistemul de TVA la încasare

Nr. Operații Societatea nu aplică Societatea aplică sistemul


crt. sistemul de TVA la de TVA la încasare
încasare
1 achiziționează materii prime de pe TVAded = 19% x 50.000 = TVAded = 19% x (50.000 x

1
piața internă în valoare de 50.000 lei 9.500 lei 80%) = 7.600 lei
din care achită 80%
2 beneficiază de serviciile unei societăți TVAded = 19% x 11.900/1.19 TVAded = 19% x 11.900/1.19
de marketing pentru care achită = 1.900 lei = 1.900 lei
11.900 lei, inclusiv TVA
3 livrează mărfuri în valoare de 59.500 TVAcol = 19% x 59.500/1,19 TVAcol = 19% x 35.700/1,19
lei, inclusiv TVA, fiindu-i achitată = 9.500 lei = 5.700 lei
suma de 35.700 lei, inclusiv TVA
4 livrează produse în valoare de 70.000 TVAcol = 19% x 70.000 = TVAcol = 19% x 70.000 x
lei, pentru care încasează un avans 13.300 lei 30% = 3.990 lei
de 30%, restul urmând a fi achitat în
4 rate lunare, începând cu luna
următoare, conform contractului
încheiat cu beneficiarul
5 încasează o rată scadentă de 10.000 Nu mai colectează TVA, a TVAcol = 19% x 10.000 =
lei pentru produse livrate în luna colectat în luna precedentă 1.900 lei
precedentă
6 livrează mărfuri în valoare de 80.000 TVAcol = 19% x (80.000 – TVAcol = 19% x (80.000 –
lei, acordând o reducere de 10%; se 10% x 80.000) = 13.680 lei 10% x 80.000) = 13.680 lei
încasează toată suma
∑ TVAded = 9.500 + 1.900 = ∑ TVAded = 7.600 + 1.900 =
Determinarea TVA de plată 11.400 lei 9.500 lei
aferente lunii noiembrie ∑ TVAcol = 9.500 + 13.300 + ∑ TVAcol = 5.700 + 3.990 +
13.680 = 36.480 lei 1.900 + 13.680 = 25.270 lei
TVA de plată = 36.480 – TVA de plată = 25.270 –
11.400 = 25.080 lei 9.500 = 15.770 lei
Determinarea TVA de plată după TVA de plată = 25.080 – TVA de plată = 15.770 –
regularizare cu luna octombrie 1.000 = 24.080 lei 1.000 = 14.770 lei

3. O societate înregistrată în scopuri de TVA în România aplică în anul curent o pro-rată de 98%. În
luna septembrie societatea a înregistrat o sumă negativă de taxă în valoare de 10.000 lei. Să se
calculeze TVA de plată sau de recuperat aferentă lunii octombrie, știind că în această lună societatea a
efectuat următoarele operații:

Nr. Operații TVA


crt.
1 achită suma de 10.000 lei pentru servicii de consultanță TVAded = 19% x 10.000 = 1.900 lei
2 achiziționează de pe piața internă mărfuri la prețul de TVAded = 19% x (10.000 + 100)
10.000 lei; ambalajele sunt nereturnabile și au valoarea = 19% x 10.100 = 1.919 lei
de 100 lei
3 achiziționează de pe piața internă mărfuri la prețul de TVAded = 19% x 10.000 = 1.900 lei
10.000 lei; ambalajele în care sunt primite mărfurile au
valoarea de 1.000 lei și circulă în regim de schimb
4 Vinde printr-un punct de desfacere propriu produse finite TVAcol = 19% x 35.700/1,19 = 5.700 lei
la preț cu amănuntul de 35.700 lei.
5 încasează chiria aferentă unui spațiu de depozitare cu Operație scutită de TVA, fără drept de
valoarea de 2.000 lei deducere
6 livrează unui client din România marfă în valoare de Majorările de întârziere nu intră în baza
10.000 lei. Prin contract se prevede ca plata să se de impozitare a TVA.
efectueze în 7 zile, iar pentru fiecare zi de întârziere se TVAcol = 19% x 10.000 = 1.900 lei

2
percepe o penalizare de 0,2% la valoarea cu TVA a
facturii. Clientul achită valoarea mărfii în aceeași lună, cu
o întârziere de 5 zile.
7 vinde pe piața internă mărfuri în valoare de 20.000 lei, TVAcol = 19% x (20.000 – 10%x20.000)
acordând clientului o reducere de preț de 10% = 19% x 18.000 = 3.420 lei
8 exportă mărfuri în valoare de 2.000 lei Exportul = operație scutită de TVA, cu
drept de deducere
9 vinde mărfuri la prețul de vânzare de 20.000 lei, unei Livrare intracomunitară (LIC) =
societăți din Bulgaria care face dovada înregistrării în operație scutită cu drept de deducere
scopuri de TVA. Mărfurile se transportă din România în
Bulgaria
10 achiziționează materii prime la preț de achiziție 10.000 Achiziție intracomunitară (AIC)
lei de la o societate din Bulgaria. Societatea transmite impozabilă în România. Se aplică
furnizorului din Bulgaria codul său de înregistrare în taxarea inversă:
scopuri de TVA, iar aceasta transportă materiile prime TVAded = TVAcol = 19% x 10.000 = 1.900
din Bulgaria în România lei

Determinarea TVA de plată:


∑ TVAded = 1.900 + 1.900 + 1.919 + 1.900 = 7.619 lei
∑ TVAcol = 5.700 + 1.900 + 3.420 + 1.900 = 12.920 lei

TVA de dedus = pro-rata x ∑ TVAded = 98% x 7.619 ~ 7.467 lei


TVA de plată = ∑ TVAcol – TVA de dedus = 12.920 – 7.467 = 5.453 lei
După regularizarea cu luna precedentă:
Suma negativă de taxă (TVA de recuperat) = 5.453 – 10.000 = - 4.547 lei

4. Societatea X (antrepozitar autorizat pentru producția de băuturi alcoolice) vinde societății Y


(angrosist) 10.000 sticle de coniac a 0,75 litri / sticlă, cu concentrația alcoolică de 40%, la prețul de 8 lei /
sticlă (exclusiv acciză și TVA). Acciza unitară este de 3.540,78 lei / hl alcool pur.
Societatea Y practică un adaos comercial de 10%. Ea vinde jumătate din cantitatea de coniac
societății Z.
Societatea Z practică un adaos comercial de 20% și vinde sticlele de coniac în magazinul propriu.
Să se calculeze:
- TVA aferentă fiecărei operații
- prețul cu amănuntul (inclusiv TVA) al unei sticle de coniac în magazin.

Societatea X (producător): calculează acciza în momentul livrării către societatea „Y”


Q = nr. sticle x cantitate / sticlă = 10.000 st. x 0,75 l/st. = 7.500 l = 75 hl
Q alcool pur = c% x Q = 40% x 75 hl = 30 hl alcool pur
lei
Acciza = 3.540,78 lei / hl alcool pur x 30 hl alcool pur = 106.223,4 lei
hl alcool pur
PV = nr. sticle x preț unitar + Acciza = 10.000 st. x 8 lei/st. + 106.223,4 = 186.223,4 lei
TVA col = 19% x PV = 35.382,45 lei

Societatea Y (angrosist)
PC = 186.223,4 lei
TVA ded = 19% x PC = 35.382,45 lei
PC unitar = PC/nr sticle = 186.223,4 /10.000 = 18,62 lei/sticlă
AC unitar = cota adaos x PC unitar = 10% x PC unitar = 1,86 lei/sticlă
PV unitar = PC unitar + AC unitar = 18,62 + 1,86 = 20,48 lei /sticlă

3
PV jumătate din cantitate = 5.000 x 20,48 = 102.400 lei
TVA col = 19% x PV = 19.456 lei

Societatea Z (magazin)
PC = 102.400 lei
TVA ded = 19% x PC = 19.456 lei
PC unitar = PC/nr sticle = 20,48 lei /sticlă
AC unitar = cota adaos x PC unitar = 20% x PC unitar = 4,10 lei /sticlă
PV unitar = PC unitar + AC unitar = 24,58 lei /sticlă
TVA col unitară = 19% x PV unitar = 4,67 lei /sticlă
PA unitar = PV unitar + TVA col unitară = 29,25 lei /sticlă

5. Un agent economic importă 20.000 sticle de bere x 500 ml/sticlă cu concentrația de 10 grade Plato
în următoarele condiții:
- preț unitar: 0,5 $ / sticlă
- cheltuieli cu transportul și asigurarea mărfii pe parcursul extern, facturate separat: 2.000 $
- taxa vamală: 10%
- comisionul vamal: 0,5%
- acciza unitară: 3,53 lei / (hl x grad Plato)
- cheltuieli de transport în România până la primul loc de destinație 200 LEI
- curs de schimb: 1 $ = 4 LEI
Importatorul vinde sticlele de bere prin magazinul propriu, practicând un adaos comercial de 20%.
Să se calculeze:
- taxa pe valoare adăugată aferentă fiecărei operații
- prețul cu amănuntul al unei sticle de bere în magazin.

VV = (preț x cantitate + cheltuieli transportul și asigurarea mărfii pe parcursul extern) x curs de


schimb = (0,5 $/sticlă x 20.000 sticle + 2.000 $) x 4 lei / $ = 48.000 lei

TV = cota procentuală x VV = 10% x 48.000 = 4.800 lei


Cv = cota procentuală x VV = 0,5% x 48.000 = 240 lei

Q = nr. sticle x litri/sticlă = 20.000 st. x 500 ml = 20.000 x 0,5 l = 10.000 l = 100 hl
lei
Acciza: A = 3,53 x 100 hl x 10 grade Plato = 3.530 lei
hl x grad Plato
Preț import = VV + TV + Cv+ A = 48.000 + 4.800 + 240 + 3.530 = 56.570 lei
TVA ded = 19% x preț import = 10.748,3 lei (se achită în vamă împreună cu TV, Cv, A)

Preț transport intern (România) = 200 lei


TVA ded = 19% x 200 = 38 lei

PC = Preț import + Preț transport intern = 56.570 + 200 = 56.770 lei


PC unitar = PC/nr sticle = 56.770/20.000 = 2,84 lei/sticlă
AC unitar = cota procentuală x PC unitar = 20% x PC unitar = 0,57 lei/st.
PV unitar = PC unitar + AC unitar = 2,84 + 0,57 = 3,41 lei/st.
TVA col unitară = 19% x 3,41 = 0,65 lei/st.
PA unitar = PV unitar + TVA col unitară = 4,06 lei /sticlă

4
Variante de impozitare a profitului/veniturilor rezultate din activități
economice

Persoană juridică cu cifra de afaceri impozit pe veniturile


anuală ≤1.000.000 euro/an microîntreprinderilor =1% x CA sau
3% x CA (fără salariați)
Persoană juridică cu cifra de afaceri impozit pe profit = 16% x Profit
anuală >1.000.000 euro/an impozabil
Persoană fizică care obține venituri din impozit pe venit = 10% x Venit net
activități independente

6. O societate plătitoare de impozit pe profit prin opțiune înregistrează în anul N următoarele venituri și
cheltuieli:

Nr.crt. Venit / cheltuială Suma (lei) Tip venit / cheltuială


I Venituri totale, din care: 950.000

1 Venituri din activitatea de exploatare 900.000 Venit impozabil

2 Venituri din dividende primite de la altă persoană 50.000 Venit neimpozabil


juridică română

II Cheltuieli totale, din care: 550.000

3 Cheltuieli cu materii prime 300.000 Ch. deductibile

4 Cheltuieli cu salarii 200.000 Ch. deductibile

5 Cheltuieli cu impozite și taxe (altele decât impozitul 2.000 Ch. deductibile


pe profit)

6 Cheltuieli de protocol (tratații pentru partenerii de 10.000 Ch. deductibile limitat


afaceri)

7 Cheltuieli sociale 11.000 Ch. deductibile limitat

8 Cheltuieli cu penalități plătite autorităților române 500 Ch. nedeductibile

9 Cheltuieli cu penalități datorate ca urmare a 1.500 Ch. deductibile


nerespectării unor clauze din contractele cu
furnizorii și clienții
10 Alte cheltuieli deductibile 25.000 Ch. deductibile

Să se calculeze:
a) impozitul pe profit datorat.
b) care este valoarea impozitului pe care l-ar fi plătit societatea dacă nu ar fi optat pentru impozitul
pe profit?

REZOLVARE:

5
a) Profit contabil = venituri totale – cheltuieli totale = 950.000 – 550.000 = 400.000 lei

Profit impozabil = profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile – deduceri

Cheltuieli deductibile limitat:


Limita maximă a cheltuielilor de protocol deductibile = 2% x (profit contabil + ch. de protocol + ch. cu
impozitul pe profit) = 2% x (400.000 + 10.000 + 0) = 2% x 410.000 = 8.200 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 8.200 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 10.000 - 8.200 = 1.800 lei

Limita maximă a cheltuielilor sociale deductibile = 5% x ch. cu salariile = 5% x 200.000 = 10.000 lei
Cheltuieli sociale deductibile = 10.000 lei
Cheltuieli sociale nedeductibile = 11.000 - 10.000 = 1.000 lei

Cheltuieli nedeductibile totale = 1.800 + 1.000 + 500 = 3.300 lei


(6) (7) (8)
Profit impozabil = profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile – deduceri
= 400.000 – 50.000 + 3.300 – 0 = 353.300 lei
(2)
Impozit pe profit = 16% x 353.300 = 56.528 lei

b) IVM = cota x baza de impozitare = 1% x (Venituri totale – Venituri din dividende)


= 1% x (950.000 – 50.000) = 9.000 lei

7. O societate prezintă următoarele venituri și cheltuieli aferente anului N:

Nr.crt. Venit / cheltuială Suma (lei) Tip venit / cheltuială


I Venituri totale, din care: 6.000.000

1 Venituri din vânzări de mărfuri 1.500.000 Venituri impozabile

2 Venituri din vânzarea producției 4.000.000 Venituri impozabile

3 Venituri din dividende primite de la altă persoană 500.000 Venituri neimpozabile


juridică română

II Cheltuieli totale, din care: 3.000.000

4 Cheltuieli de protocol (mese cu partenerii de 150.000 Ch. deductibile limitat


afaceri, pentru care nu a dedus TVA)
5 Cheltuieli de sponsorizare (în numerar) 50.000 Ch. nedeductibile

6 Cheltuieli sociale 10.000 Ch. deductibile limitat

7 Cheltuieli cu dobânzi aferente unui împrumut 300.000 Ch. deductibile


bancar

8 Penalități ca urmare a întârzierii la plata impozitelor 6.500 Ch. nedeductibile

9 Majorări de întârziere pentru neplata la timp a 1.500 Ch. deductibile


furnizorilor

10 Cheltuieli salariale 280.000 Ch. deductibile

6
11 Cheltuieli cu indemnizația de deplasare în interes 2.000 Ch. deductibile
de serviciu pentru 10 zile acordată pentru 2
salariați
12 Cheltuieli cu impozitul pe profit achitat în cursul 300.000 Ch. nedeductibile
anului

13 Alte cheltuieli deductibile 1.900.000 Ch. deductibile

Să se calculeze impozitul pe profit rămas de plată pentru anul N.

REZOLVARE:

Profit contabil = venituri totale – cheltuieli totale = 6.000.000 – 3.000.000 = 3.000.000 lei
Profit impozabil = profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile – deduceri

Venituri neimpozabile = Dividende primite de la altă persoană juridică română = 500.000 lei

Cheltuieli deductibile limitat:


Limita maximă a cheltuielilor de protocol deductibile = 2% x (3.000.000 + 150.000 + 300.000) =
69.000 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 69.000 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 150.000 – 69.000 = 81.000 lei

Limita maximă a cheltuielilor sociale deductibile = 5% x 280.000 = 14.000 lei


Cheltuieli sociale deductibile = 10.000 lei
Cheltuieli sociale nedeductibile = 0 lei
Cheltuieli nedeductibile totale = 81.000 + 50.000 + 6.500 + 300.000 = 437.500 lei
(4) (5) (8) (12)
Profit impozabil = profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile – deduceri
= 3.000.000 – 500.000 + 437.500 – 0 = 2.937.500 lei
Impozit pe profit = 16% x 2.937.500 = 470.000 lei

Cheltuielile de sponsorizare de 50.000 lei se scad din impozitul pe profit datorat dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
   1. sunt în limita a 7,50/00 din cifra de afaceri = 7,50/00 x (1.500.000 + 4.000.000) = 41.250 lei
   2. nu reprezintă mai mult de 20% din impozitul pe profit = 20% x 470.000 = 94.000 lei.
Cheltuielile de sponsorizare care se deduc din impozitul pe profit sunt de 41.250 lei.
Impozitul pe profit după deducerea acestor cheltuieli este:

Ip datorat = 470.000 – 41.250 lei = 428.750 lei (din care 300.000 s-au achitat în cursul anului).

Impozitul pe profit rămas de plată = 428.750 – 300.000 = 128.750 lei (Se achită până la 25 martie
anul N+1.)

8. O persoană fizică autorizată înregistrează în anul N următoarele venituri și cheltuieli legate de


desfășurarea activității:
- venituri din activitatea de comerț = 300.000 lei; (venit brut)
- cheltuieli cu mărfurile = 100.000 lei; (deductibile)
- cheltuieli cu personalul angajat = 60.000 lei; (deductibile)
- cheltuieli cu protocolul = 3.000 lei; (deductibile limitat)
- cheltuieli cu sponsorizarea în valoare de 10.000 lei; (deductibile limitat)

7
- cheltuieli sociale în valoare de 600 lei; (deductibile limitat)
- cheltuieli cu diferite impozite și taxe 1.000 lei. (deductibile)
Să se determine obligațiile fiscale aferente venitului din activități independente în următoarele
ipoteze:
A) contribuabilul este impus pe bază de norme de venit.
Norma de venit anual pentru această activitate este de 30.000 lei.
B) contribuabilul a optat pentru impunerea în sistem real.

Rezolvare:
A) contribuabilul este impus pe bază de norme de venit.
Vn = Norma de venit anual = 30.000 lei.
Iv = 10% x 30.000 = 3.000 lei
Vn = 30.000 lei > Plafon contribuții = 27.600 lei => Se datorează CASS și CAS.
CASS = 10% x Plafon contribuții = 10% x 27.600 = 2.760 lei
CASminimă = 25% x Plafon contribuții = 25% x 27.600 = 6.900 lei
Obligații fiscale totale = Iv + CASS + CAS = 3.000 + 2.760 + 6.900 = 12.660 lei

B) contribuabilul a optat pentru impunerea în sistem real.


Cheltuieli deductibile limitat:
 cheltuieli de protocol = 5.000 lei
 cheltuieli cu sponsorizarea = 10.000 lei
 cheltuieli sociale = 600 lei

Cheltuieli sociale:
- Limita maximă deductibilă legal = 5% x cheltuieli cu personalul = 5% x 60.000 = 3.000 lei
- Cheltuieli sociale deductibile = 600 lei

Cheltuieli deductibile, altele decât cele de sponsorizare și de protocol = 100.000 + 60.000 + 600 +
1.000 = 161.600 lei
BC = venit brut – cheltuieli deductibile, altele decât cele de sponsorizare și de protocol
= 300.000 – 161.600 = 138.400 lei
Cheltuieli cu protocolul:
- Limita maximă deductibilă legal = 2% x BC = 2% x 138.400 = 2.768 lei
- Cheltuieli cu protocolul deductibile = 2.768 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea:
- Limita maximă deductibilă legal = 5% x BC = 5% x 138.400 = 6.920 lei
- Cheltuieli cu sponsorizarea deductibile = 6.920 lei

Cheltuieli deductibile totale = 161.600 + 2.768 + 6.920 = 171.288 lei

Vn = Vb – Cheltuieli deductibile = 300.000 - 171.288 = 128.712 lei

Vn = 128.712 lei > Plafon contribuții = 27.600 lei => Se datorează CASS și CAS.
CASS = 10% x Plafon contribuții = 10% x 27.600 = 2.760 lei
CASminimă = 25% x Plafon contribuții = 25% x 27.600 = 6.900 lei

Vi = Vn – CAS = 128.712 – 6.900 = 121.812 lei


Iv = 10% x Vi = 10% x 121.812 = 12.181 lei

Obligații fiscale totale = Iv + CASS + CAS = 12.181 + 2.760 + 6.900 = 21.841 lei

S-ar putea să vă placă și