Sunteți pe pagina 1din 100

REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

www.cimec.ro

Nr.

( a n u l 21) 197G

martio

Revist lunar editat de C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u caiei Socialiste i de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialist Ro mnia.

IN

PREGTIREA CONGRESULUI CULTURII S0GAL1STE * * * E x a m e n u l contiinei sociale ZIUA M O N D I A L A A RADU TEATRULUI i

EDUCAIEI

POLITICE p.

I 1

R E L I G A N : Scena

interogaiile

actualitii

p.

T e a t r u l n judeul

dumneavoastr p. 4

Redactor-cf RADU POPESCU Colegiul de redacie :

I n acest n u m r : j u d e u l T I M I O anchet de P A U L T U T U N G I U

AUREL BARANGA, M1HNEA GHEOR G H I U , G. I O N E S C U GION, H O R E A PO PESCLi, A L E C U PO POVICL DINU SARA RU, NATALI A STAN CU-ATANASIU, F L O R I N T O R N E A (redac tor-ef adjunct).

MIRCEA M A N C A : Contemporaneitatea istoriei maturgia DAN NASTA : Marioara V o i c u l e s c u un curmat Interferene FLORIAN Semnal VIRGIL MUNTEANU : O fabul POTRA : Construcie i istorie . .

dra p . 14

portret p. 1 0

p . 17

p . 18

CRONICA DRAMATIC Semneaz : M A R G A R E T A RRRUT, V A L E R I A DUCEA, M I R A IOSIF, VIR G I L M U N T E A N U , M I I I A I N A D I N , IONU NICULESCU p. 19 Viitorid rol M A R J A M A R I N : I l i n c a T o m o r o v c a n u i P a u l I o a c b u n . Cronica T V DUMITRU SOLOMON : Semnele vocaiei . . . . p. 40 . p. 39

Muzic Ralet LUMINIA VARTOLOMEI : Miniaturi lirice i core grafice p. 4 1 S T A N V L A D : Cu George Z a b a r c s c u despre c o n c e p t u l de teatru muzical p. 42 CRISTINA Meridiane N I C O L A E M O R A R U : T e m a contemporan Leningrad . . Ia teatrele din p. 44 CONSTANTINIU : Atelierul de dramaturgie p. 43

| Mircea LEONIDA

Giigorescu T E O D O R E S C U : Niciodat ?

p. 46 p. 47

Cartea

de

teatru

p. 48 p. 49 p. 50 p. 5 1

Foto :

Ileana I

Muncaciu. ADMI

A L . M I R O D A N : P u n c t e de suspensie D o c u m e n t a r : A. de I l e r z P A U L C O R N E L C H I T I C : C r o n i c a plastic Marin Sorescu

REDACIA NISTRAIA Str. Nr. Tel.

Constantin 579 14.35.88 i

Miile Bucureti 14.35.58

R C E A L A

www.cimec.ro

pies n p a t r u acte P-

In pregtirea Congresului educaiei politice i culturii socialiste

Examenul contiinei sociale


n vast i fremllor examen de contiin mic. n aceste zile d e n c e p u t a l p r i m v e r i i , v i a a s p i r i t u a l a rii. N u c o m a l m u n c i i s a u a l g i n d i r i i oare, n p e r s p e c t i v a a p r o p i a t u l u i C o n g r e s a l educaiei p o l i t i c e i culturii socialiste, s nu participe la pregtirea acestuia cu sporit sentiment de rspunde: re fa de locul i chemarea cc-i r e v i n n r o s t u r i l e i n destinele Cetii. P r e t u t i n d e n i a u l o c d e z b a t e r i : i n organizaiile d e p a r t i d , i n instituiile d e lav* m i n t , d e art, d e c u l t u r , n c o o p e r a t i v e i n t r e p r i n d e r i , n asociaiile obteti, i n u n i u n i l e d e creaie artistic a l e s c r i i t o r i l o r , p l a s l i c i c n i l o r , m u z i c i e n i l o r . A c i u n i f e l u r i l e , n c e r c u r i m a i restrnse s a u m a i l a r g i , c u p r i n z n d , n s , n a n s a m b l u , toat s u f l a r e a activ, productiv a poporului, p u n n lumin, i p e c u m p n a sintezelor critice, faptele de munc i r o a d e l e m u n c i i d i n toate domeniile n e s f r i t d e v a r i a t e a l e c o n s t r u c i e i i dezvoltrii noastre materiale i u m i a n e . Se scruteaz o r i z o n t u r i l e i s t a d i u l devenirii n o a s t r e , se m s o a r temeinicia, valoarea, rodnicia prezenei i contribuiei noastre la c o n f i g u r a r e a p r o p r i e i n o a s t r e i s t o r i i , a p r o p r i e i n o a s t r e c a l i t i o m e n e t i i l a n a i n t a r e a irezistibil a societii n o a s t r e spre zarea s o c i a l i s m u l u i m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t , spre c o m u n i s m .

ste, n f o n d , m i s i n dezbatere contiina social a fiecrui individ in p a r t e i a p o p o r u l u i n t o t a l i t a t e a l u i . P u r t n d n s u b s t a n a c i aspiraiile i e x p e r i e n a u n u i n v p i a t t r e c u t m i l e n a r , a c e a s t c o n t i i n se p t r u n d e astzi, a d i n e i a n g a j a t , d e legile necesitilor istoriei i sc d e s c o p e r c a a t a r e , n u doar c a f r u c t r e f l e x i v a l r e a l i t i l o r i c o n d i i i l o r v i e i i m a t e r i a l e , d e t e r m i n a t d e e l e . i, aa f i i n d , r m a s n u r m a l o r , c i i , l a r n d u - i , n m s u r (ba c h i a r chemat) a fi purttoarea vizionar i p r e v e s t i t o a r e , d i n a m i z a t o a r e i f r u c l i f i c a t o a r e a c o n s t r u i r i i rea l i t i l o r v i i t o a r e . A c e a s t r e l a i e d e i n t e r f e r e n a c o n t i i n e i c u e x i s t e n a se a f l , d e a l t f e l , s u h l c x b u a l a v u t n s e a m n f e l u r i t e l e d e z b a t e r i i a c i u n i c u c a r e m a s e l e m u n c i t o a r e r o n c o m i t e n t c u o a m e n i i d e c u l t u r , cercettorii tiinifici o r i c r e a t o r i i d e a r t pregtesc m a r e l e c o l o c v i u care v a f i C o n g r e s u l educaiei p o l i t i c e i c u l t u r i i socialiste. P l i n i n d n prim-plan, c u deosebire astzi, contiina maselor de o a m e n i a i m u n c i i , d e z b a t e r i l e pornesc d e l a c o n v i n g e r e a n n a t u r a i fora e i politic, c o n v i n g e r e ntrit fie tovarul N i c o l a e Ceaucseu nc n m e m o r a b i l a E x p u n e r e d i n i u l i e 1 9 7 1 . l a Consf tuirea de lucru a activului de partid d i n domeniul i d e o l o g i e i i a l activitii p o l i t i c e i c u l l u r a l - e d u c a l i v e : . . n u m a i a a p o p o r u l , s t p i n p e d e s t i n e l e s a l e , i v a p u t e a c o n s t r u i n m o d contient v i i t o r u l ; n u m a i aa p a r t i c i p a r e a m a s e l o r largi la conducerea socie t i i v a d e v e n i o r e a l i t a t e , i a r d e m o c r a i a s o c i a l i s t se v a a f i r m a c a o f o r dinamiza t o a r e a societii n o a s t r e . " Aceast c o n v i n g e r e s u s i n u t i d e d o c u m e n t e l e ulterioare d e p a r t i d : a l e P l e n a r e i d i n 3 5 n o i e m b r i e , a l e C o n g r e s u l u i a l X l - l e a , m a i ales P r o g r a m u l P.C.R. d e f u r i r e a societii socialiste m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e i n a i n t a r e a Romanici s p r e c o m u n i s m , p r e c u m i d i f e r i t e l e c u v n t r i i l u r i d e poziii a l e s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l

www.cimec.ro

partidului nostru se r e v e n d i c , n c h i p f i r e s c , d e c i s i n t e g r a l i a n g a j a t ideologiei p a r t i d u l u i , p o l i t i c i i l u i , p r o g r a m u l u i l u i ; e a se v e d e verificat zi c u zi n procesele de v i a i d e construcie, m p r e j u r r i c a r e , t o a t e , p r e t i n d o n e c u r m a t cretere a v o l u mului d e c u n o a t e r e i d e r e s p o n s a b i l i t a t e , i t r i m i t la necesitatea unei dimensionri adecvate a demersului contient, unei continue educri, i ridicri a contiinei maselor creatoare.

n a s e m e n e a c o n d i i u m i , p o a t e c n i c i o d a t c r e a i a a r t i s t i c n u s-a s i m i t m a i d i r e c t v i z a t n p r o f i l a r e a i e x e r c i t a r e a m i s i u n i i e i , p r i n excelen forma* I tiv. C u deosebire c r e a t o r u l a r t e l o r teatrale, ale cror m o d a l i t a t e i for i m e d i a t i p r i n c i p a l s t a u n d i a l o g u l n e m i j l o c i t c u m a s e l e . l ) c a c e e a i v e d e m o a m e n i i d e a r t m a i d i v e r s , m a i i n s i s t e n t , m a i l a r g , m a i r e s p o n s a b i l d e c i t o r i e m i a l t d a t , cercel n d n e i n i i o r i n d i s c u i i p r o f e s i o n a l e , o r i c u p u b l i c u l l o r , a c t u l i e c o u l p r e z e n e i l o r creatoare i n societate. N u n t m p l t o r i n u fT o s e m n i f i c a i e care depete sfera strict a m e t e u g u l u i , c o l o c v i i l e , s i m p o z i o a n e l e , sptminile", decadele dramatice, festi valurile teatrale, ncrucieaz mai tot spaiul teatral al rii, simultan cu variile d e m o n s t r a i i scenice, m a i m u l t o r i m a i p u i n e d i f i c a t o a r e . T e a t r e l e i o a m e n i i de tea tru pocii-dramaturgi, interpreii, regizorii, scenografii, c r i t i c i i de teatru c e i ce, dincoace ori dincolo de cortin, rspund, ntr-un fel sau altul, de viaa i de micarea, d e o r i e n t a r e a , d e e f i c a c i t a t e a t e a t r u l u i , i c o n f r u n t p r e r i l e i p u n c t e l e de vedere i d e l i b e r e a z asupra valorilor atinse, asupra neajunsurilor, asupra feluritelor probleme nc nedezlegate sau greit d e z l e g a t e , a l e m u n c i i i creaiei l o r . E i judec m s u r a i n c a r e d r a m a t u r g i a i v a l o r i f i c a r e a e i s c e n i c e x p r i m , a a c u m c e r c p a r t i d u l , realitatea noastr social n p r o c e s u l d e z v o l t r i i ei istorice, m s u r a n care ele dau expresie activitii t u m u l t u o a s e , c o n s t r u c t i v e a p o p o r u l u i , s u r p r i n d , n d r a m a t i s m u l i n e r e n t a l v i e i i p e c a r e o n f i e a z , c o n t i i n a p a t r i o t i c i p o l i t i c a p o p o r u l u i , nestrmutat n c r e z t o r n z i u a d e m i n c , n v i i t o r u l d e l i b e r t a t e i i n d e p e n d e n a l n a i u n i i n o a s t r e , n v i i t o r u l c o m u n i s t . i , n e n d o i o s , i n t e r o g a i i l e l o r . c a i c o n c l u z i i l e l o r , se o p r e s c i asupra u m a n i s m u l u i revoluionar, asupra o p t i m i s m u l u i robnst-istoric, asupra caracterului m i l i t a n t p o l i t i c , de care snt ptrunse v a l o r i l e noastre artistice, asnpra forei l o r de ptrundere, de influenare, de mbogire a contiinei s p e c t a t o r u l u i .

v i d e n t , e x a m e n u l d e c o n t i i n i a l r e a l i z r i l o r c r e a t o r i l o r d e t e a t r u , s t a tornicete, d i n c o l o de orice alte nsuiri, u n a m a j o r , esenial : ancorarea ei n materialismul dialectic, unitatea ei ideologic intr-o larg deschidere a l i b e r t i i d e e x p r e s i e . A c e a s t u n i t a t e se r e v e n d i c . n l u n l r u l feluritelor mijloace i m a n i e r e d e e x p r e s i e , d e l a c o n c e p i a t e o r e t i c i i p o l i t i c u n i t a r a p a r t i d u l u i , despre necesitatea creia. n viaa ntregului popor, vorbea tovarul Nicolae Ceauescu la Congresul al Xl-lea. E a ofer c i t i t o r u l u i s a u s p e c t a t o r u l u i acea ..perspectiv revoluio nar clar ', acea orientare l i m p e d e " , p e care t o t s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u l u i n o s t r u le v e d e a luminind, prin Programul partidului, lupta poporului pentru edificarea noi ornduiri sociale, pentru dezvoltarea societii omeneti, ncrederea lui in cauza socialismului.
;

E, noul implic

ins,

tot

alt n n

de de

evident cultur eu i de

c, i

n art

condiiile examinate

actuale, devin sociale i viaa

ale i

primilor unei creia de

pai clape ale

pornii care

n i se

cincinal,

faptele

faptele ale

depirea Ceea pe i a

raport lumina dincoace

implicaiile sub orice alte

nnoitoare ndatoriri art cu

spirituale ordin

evoluiei estetic, n noi

tehnieo-tiinifice, desfoar. nseamn, a domenii pe care i de Creatorul vraj, societii ale o

nrurirea de a

transformatoare i

cincinalul pur lor. de

ce,

cerine pentru

planul

relaiilor

creatorului de un

problemele dezlegarea spre

dezvoltare propriei imaginea modelarea cuceriri. purttor nou care

omului,

necesitatea

ptrunde, spre ale

cunoaterii ; n s e a m n lumii inut adevr a i

imperativ

auloeducare, tiinei a i

ridicarea

l u i contiine c r e a t o a r e i ceteneti ; s p r e c o n t u r a r e a dau este de s p i r i t u l u i cuceririle actuale dup concluziile aadar, al fr nariparea inspiraiilor, i de

imaginilor l u i artistice dup t e h n i c i i ; spre trase fost i din a aceste

materialist-liinifice ezitare, ceea c e a impetuoase

se p s t r a ,

ntotdeauna : omului

cuvnt

devenirii

rii

crete n ea, s u b n e b i r u i t n e l e a p t n d r u m a r e a p a r t i d u l u i . E, poate, in sensul ar, n primordial preajma al examenului de contiin politice care i freamt astzi

pretutindeni

Congresului

educaiei

culturii

socialiste.

Teatrul"
www.cimec.ro

27 martie ZIUA M O N D I A L A TEATRULUI

Scena si interogaiile actualitii


ntr-un zilei, pentru fiind, prisosul ale caro ci n i chip pentru tii, deschide stimula creaiei turilor cesului evenimente jarea cel Se nu teatrul scenice erea(iilor reflecta aluri afl i a de la sa mai poale poale care care existenta, adevr cnd ora n sigur discuta pune, mondial c privesc i cind a in inutilului, de nu trecut aveai nu ceva ori vechii literatura, o profund la o noastr, implicare pentru imediat. evident, i (care a prezentului, mijloacele orientarea, ns, direct n justiie. naiunilor, Ne grij aflm la legal confortul fa, ndoial de vd rspunsuri, in ait capitale) luptele dintre foarte mai pmtru societi, nici nevoilor dezlegarea pentru n scena a Aceast revoluiei a vestit, n cel sale mai de c a lot ndeprtat, bun a o teatrul reale pasiune lor. via. formula de admira activitate nu ale mai crile fcut, iar se citeau la n teatru marginea astzi ci acte lumea, ncetat i mod atitudine care i dintre interesul unor ce-i viu contiin c arta nunii nu s n unor ceasurile n interprei, existentei, considerate ale mai contiinei, fie un gen de a asculta cu ficiunea, interogaiile imaginarul de realitate, la presiunea la sale al scenice al sensibilitii oficiul unor a spune umanitatea i direcia cci economice, o i, cum ; o i de seam n revizuirea sub privitoare c, colaborat prezentului izvoarele emoionat formule i i fgduit luciditate i face n a doar gteala goale ale general, cultura i prin ntrebrile fcut devenind, actuali pentru pentru a a rapor pro de anga energie, mulimilor. nimeni n creaiilor ; de ai a ide se egalitii o Ibsen, producii se mergea, ! c destinde concepia ei. Nici virtuozitatea snt suprapuse umanitii, a

se tlmcete a participa deschis, provocnd o aciunea dintre istoric, desftarea

de a nelege Teatrul Ordonnd n o sociale, dar a i pregtit reflecia fecund capta eficienta ceea de pornirea

de a ne delecta clarificnd declarat fa

folosete modificare

perspectiv,

a concepiei mprejurrii a asupra

rosturile

se datoreaz, teatrul

a determinat

responsabilitate, redescoperit,

valabilitatea, sporul i ? pcii toii

viitorului

repudiaz

spiritual, o cluzete

trndvia neleg i

ci o judec, problema

o dinamizeaz imperative, a ordinii a dobndit corabie

Idealuri sracilor a cu

Mai ntre pe

curnd, stale, aceeai

i a bogailor,

independenei planetar. trebuie s aib

dimensiune

gravitate fiecare

de ermo.

navei.

RADU
directorul Teatrului

BELIGAN
Naional d i n Bucureti

Artist al Poporului preedintele L T . l . www.cimec.ro

N PREGTIREA CONGRESULUI

TEATRUL N JUDEUL DUMNEAVOASTR n acest numr:


Teatrul este, n judelui Timi, la el acas. iVu tiu dac miile de muncitori i rani, romani, germani, ma ghiari i sirhi, care realmente merg la teatru, slin c grecii din antichitate aveau o muz a teatrului : dac aceste mii de muncitori i rani tiu cum i s i numeau muza vechii greci. Dar tiu ct de incandescent este prezena spiritual a spectatorului intr-o sal a cminu lui cultural, dup ce, cu 0 or sau dou mai devreme, a mnuit strungul sau discuitorul. Incredibila, altdat, tez a apropierii productorului de bunuri materiale de fructele spiritului, este acum un fapt pe cale de desvrire. n judeul Timi, nu numai c ranii merg la teatru, dar unii dintre ei, dup ce au recoltai griul, pun mina pe condei i scriu. Ce anume ? Replici, scene, ntmplri organizate dup legile esteticii scenice. Pare incre dibil, dar este adevrat. Consemn'md aceste realiti spirituale, acum, n pregtirea Congresului educaiei politice i culturii, socialiste, avem revelaia unor teritorii cucerite i bwe consolidate in direcia umanismului socialist.

TIMI
7 interviuri de Paul Tutungiu

GHEORGHE T A C H E
Secretar a l Comitetului judeean a l P.C.R. Timi

NOBILA NDATORIRE A TEATRULUI

Ce l o c a c o r d a i ul d u m n e a v o a s t r ?

teatrului i n

jude

I n l o c i u n r o l f o a r t e i m p o r t a n t e . J u d e u l T i m i este u n i n u t n c a r e , a l t u r i d e romni, muncesc, nfrii, g e r m a n i , maghiari i s r b i . I n c o n t e x t u l p o l i t i c i i generale a p a r t i d u l u i nostru, de rezolvare a problemelor naionale pe baza p r i n c i p i i l o r m a r x i s t e , n judeul nostru fiineaz teatre n l i m b i l e r o m n , g e r m a n i m a g h i a r a . A c e s t e teatre au rolul deosebii de a participa efectiv la f o r m a r e a i d e z v o l t a r e a contiinei socialiste, la c o n t u r a r e a t r s t u r i l o r s p e c i f i c e o m u l u i so cietii n o a s t r e . T e a t r u l este o important a r m ideologic ; d e acest l u c r u snt f o a r t e c o n t i e n i c e i m a i t a l e n t a i r e g i z o r i i a c t o r i . D e a c e e a , i s p e c t a c o l e l e a u o n c r c t u r d e responsabilitate neobinuit.

U n teatru b u n are nevoie de texte foarte b u n e , o a r e s m i l i t e z e p e n t r u n f r u m u s e a r e ; ! fiinei u m a n e , p e n l r u a f i r m a r e a personalitii ei, p e n t r u perfectibilitatea e i . Astfel de texte dramatice snt datoare t e a t r e l e s-i a l e a g p e n l r u a le valorifica. f u c e m s u r aceast n o b i l n d a t o r i r e , materializat n r e p e r t o r i i i, bineneles, n spectacole, ajunge la m u n c i t o r i , este r o d n i c p e n l r u clasa muncitoare ? ntrebarea e deplin ndreptit. n t r - a d e v r , ntr-o o r n d u i r e ca a n o a s t r , n care r o l u l conductor l a r e clasa munci toare productorii b u n u r i l o r materiale b u n u r i l e s p i r i t u a l e t r e b u i e s a j u n g l a m u n c i t o r i , s n u I e f i e s t r i n e , e i , d i m p o t r i v ,

www.cimec.ro

EDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE


proprii. T e a t r u l t r e b u i e , a a d a r , s a j u n g l a m u n c i t o r i . D e a c e e a , n ceea c e n e p r i v e l c , n e - a m s t r d u i t ca t e a t r e l e d i n j u d e u l n o s t r u s a i b l e g t u r i s t r i n s e c u m a s e l e d e o a m e n i a i m u n c i i . E x i s t Ia T i m i o a r a o p r a c tic, a zice, m a i veche, a deplasrii t r u p e l o r dc actori n rndul muncitorilor, la locul l o r de m u n c n u z i n e , f a b r i c i , p e antiere. Se n t m p l a , c h i a r , i n v i r t u t e a a c e s t e i p r a c t i c i , s a v e m adevrate m i c r o s l a g i u n i n incinta ntreprinderilor industriale m a i m a r i . Depla srile d c c a r e v o r b e s c n u snt acte f o r m a l e , gratuite. Dealtfel, pe plan mondial, a deve n i t u n o b i c e i c a tmpele d e t e a t r u s m e a r g a c o l o u n d e snt m a r i a g l o m e r a i i d e o a m e n i . T e a t n d l ateapt p e spectator, d a r l i c a u t . D e a l t m i n t e r i , o f r u m u s e e p a r t i c u l a r se a d a u g s p e c t a c o l u l u i n d e p l a s a r e , m o n t a t n h a l e l e u z i n e l o r s a u n alte spaii vaste, c u destinaii variate, n faa unor m a r i m u l i m i . P e n t r u n o i , n s , aceste d e p l a sri r e p r e z i n t o f o r m d e i n i i e r e n a r t a teatrului, o modalitate v i e de a apropia n o i i n o i s p e c t a t o r i d e t e a t r u . P t r u n d e r e a t e a t r u l u i n l u m e a m u n c i t o r i l o r , a productori l o r d e b u n u r i m a t e r i a l e , este n u n u m a i u n exemplu gritor d e i m p l a n t a r e n mase a p o l i t i c i i c u l t u r a l e a p a r t i d u l u i n o s t r u , c i i un argument de netgduit n procesul de mocratizrii c u l t u r i i . h i u l t i m i i a n i , n o i a m m e r s , n aceast d i r e c i e , i p e l i n i a c e d r i i u n o r spectacole la s e d i u l t e a t r e l o r , c h i a r a u n o r s p c r t a c o l e premier, colectivelor de m u n c i t o r i de la unele ntreprinderi timiorene. Legturile d i n t r e t e a t r e i n t r e p r i n d e r i (a a m i n t i , d i n tre ele, Industria l n i i " d i n Timioara, Elec t r o m o t o r " , E l e c t r o b n n a l " ) a u f o s t strinse, c u sprijinul Comitetului municipal de partid, care a f a c i l i t a t n t l n i r i ntre o r g a n e l e i o r ganizaiile d e partid din unitile teatrale i u n i t i l e p r o d u c t i v e . Aceste ntlniri a u condus la m b u n t i r e a raporturilor reci proce. Adresndu-se n p r i m u l rnd oamenilor m u n c i i , teatrul f i e n l i m b a romn, f i e n g e r m a n s a u m a g h i a r i r e a l i z e a z menirea sa d e a r t c o l e c t i v , p e n t r u c o l e c t i v . E t a p a n c a r e t r e b u i a s m o b i l i z m o a m e n i i a fost d e m u l t depit. Astzi, o a m e n i i v i n l a t e a t r u , d i n p r o p r i e iniiativ ; t e a t r u l este a c u m p e n t r u ei o necesitate. A devenit, p e n t r u n o i toi, u n c o m p o n e n t a l vieii noastre s p i r i t u a l e . Ceea c e , d e s i g u r , este n c u n a r g u m e n t l a t e m e l i a c i v i l i z a i e i socialiste. S n t i n f o r m a t c v interesai n mod d e o s e b i t i, cnd este cazul, rezolvai f e l u r i t e l e dificulti inerente d e micarea teatral d e a m a t o r i . Fa c u politica p a r t i d u l u i n o s t r u , d e u r b a n i z a r e a aezrilor r u r a l e , credei c n v i i t o r i i a n i v o r a p r e a tre p o p u l a r e n j u d e ? n o i tea

C u m tii i d u m n e a v o a s t r , amploarea activitii a r t i s t i c e a m a t o a r e este o consecin direct a dezvoltrii bazei m a t e r i a l e a socie t i i n o a s t r e . Creterea b u n s t r i i materiale este n s o i t d o o cretere a b u n s t r i i s p i r i tuale. I n m a i toate localitile j u d e u l u i nos tru fiineaz lcauri d e cultur, m u l t e d i n tre e l e f o a r t e b i n e a m e n a j a t e . A v e m u n tea tru popular, c u stagiune p e r m a n e n t , Ia Lugoj. Rezultatele dobndite de actorii ama t o r i d e a i c i s-au b u c u r a t d e r s u n e t p e p l a n naional. N-a p u t e a s p r e c i z e z dac n u r m t o r i i a n i v o m a j u n g e s a v e m i n a l t e localiti teatre populare c u stagiune per manent. I n orice caz, s u b conducerea Comi tetului judeean d e p a r t i d , Comitetul jude ean d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t se p r e o c u p ca micarea artistic d e a m a t o r i s fie c o n t i n u , n u d o a r legat d e p e r s p e c t i v a i mprejurrile unor concursuri. Fiindc, a c t i v i t a t e a a r t i s t i c a a m a t o r i l o r n u i-ar p u tea m p l i n i m e n i r e a d c a. c o n t r i b u i l a n f r u musearea personalitii umane, d a c s-ar desfura s u b f o r m a u n o r c i c l u r i d e m a n i festri o c a z i o n a l e i n u c a o f o r m perma nent de autoeducaie. I n actuala etap, p a r t i d u l a cerut s c r i i t o r i l o r s-i m b o g e a s c mesajul o p e r e l o r i s-i n s u m e z e e f o r t u r i l e n direcia semnificativ i generoas a unei epopei naionale. L a Timioara exist o Asociaie a scriitorilor. I n ceea c e n e privete, a m o b s e r v a t c u p l c e r e c o s e a m d i n t r e c i se n d r e a p t ctre d r a m a t u r g i e . C u m a p r e c i a i d u m n e a v o a s t r s p r i j i n u l p e care-1 acord scriitorii timioreni micrii t e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e i d e a m a t o r i d i n jude ? n t r - a d e v r , exist l a T i m i o a r a , i f i ineaz c u b u n e r e z u l t a t e , Asociaia scriito r i l o r . C o m i t e t u l j u d e e a n d e p a r t i d se n t l nete, p e r i o d i c , c u s c r i i t o r i i n o t r i . N o i atep tm de la creatorii de b u n u r i spirituale, i i s p r i j i n i m o r i d e cte o r i e s t e nevoie, ca o p e r e l e l o r s serveasc i n t e r e s e l e p o p o r u l u i , s cnte f r u m u s e i l e p a t r i e i , realizrile d i n a n i i s o c i a l i s m u l u i , f a p t e l e o a m e n i l o r a(cest e i r i . P e aceeai l i n i e , a m p u s n d i s c u i e i s a r c i n i l e ce revin A s o c i a i e i s c r i i t o r i l o r d i n Timioara n legtur c u e l a b o r a r e a epopeii naionale. A a e, s c r i i t o r i i t i m i o r e n i i-au n d r e p t a t atenia i a s u p r a t e a t r u l u i . M u l t e d i n t r e m a nifestrile t e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e i d e a m . ' i t o r i d i n jude l e datorm textelor l o r , uneori d e netgduit valoare. Sigur, lsm p e sea-

www.cimec.ro

ma contiinei lor profesionale a afinitii lor artistice, apropierea d e t e a t r u . Ceea ce a d o r i s s u b l i n i e z , n s , n c o d a t , este c n o i a t c j i t m d e l a s c r i i t o r i , i n u n u m a i d e la a r t i t i i c a r e - i n t r u c h i p e a z p e s c e n , o o r i e n t a r e ideologic c i t m a i ferm, c u l t i v a rea s e n t i m e n t u l u i nltor d c i u b i r e a Irc-

cuiului i p r e z e n t u l u i poporului romn, a dragostei pentru patria socialist, relevarea faptelor semnificative ale o a m e n i l o r de a z i , ntr-un cuvnt, curajul de a aborda piepti m a r i l e t e m e u m a n e , legate d c l u p t a p e n t r u afirmarea n o u l u i , a ideilor celor m a i scumpe omenirii.

DUMITRU PREDA
Preedintele Comitetului judeean de cultura i edu caie socialista Timi

NDRUMARE l COLABORARE
V r u g m s n e v o r b i i despre d i r e c i i l e i m o d u l i n c a r e a c i o n e a z instructorii Comitetului judeean pen t r u cultur i e d u c a i e s o c i a l i s t , n vederea stimulrii activitii teatrale n jude. S e tie c j u d e u l T i m i e s t e u n u l d i n tre judeele c u m a r c potenial n domeniul \ieii c u l t u r a l e , n g e n e r a l , i n c l u s i v n c e l a l activitii teatrale. L a Timioara fiineaz ( i n afara t e a t r u l u i liric) trei teatre dramatice respectiv Teatrul Naional, T e a t r u l Maghiar de Stat. T e a t r u l G e r m a n de Stat ; alturi de ele, p e n t r u p u b l i c u l m i c " , activeaz t e a t r u l d c p p u i (cea de-a p a t r a i n s t i t u i e t e a t r a l p r o f e s i o n i s t d i n T i m i o a r a ) ; l a a c e s t e a se cere a d u g a t n u m r u l n s e m n a t de formaii dc t e a t r u d e a m a t o r i de p e ntreg c u p r i n s u l j u d e u l u i ; ntre ele, u n l o c p r o e m i n e n t l ocup T e a t r u l popular d i n L u g o j , cu u n r e p e r t o r i u b o g a t i c u a c t i v i t a t e b u n l a s e d i u i n d e p l a s r i . A l t u r i d e T e a t r u l popular d i n L u g o j , a m a i a m i n t i , fr t e a m d e a grei n clasificri, o s e a m d e a l t e t e a t r e de a m a t o r i , d e inut, c u m snt c e l d i n B u z i a s a u c e l d i n S i n n i c o l a u l M a r e , ea s p o m e n e s c d e cele m a i b u n e . I n g e n e r a l , l a n o i n j u d e , s-a n c e t e n i t d e m u l i a n i o f o a r t e m a r e ncredere n a r t a t e a t r u l u i d e a m a t o r i . La ora actual, p u t e m n u m r a aproape cinci zeci d e f o r m a i i t e a t r a l e d e a m a t o r i n sis temul aezmintelor de cultur d i n jude. Unele d i n t r e aceste f o r m a i i s-au Temarcat n d i v e r s e o c a z i i c o n c u r s u r i j u d e e n e i naionale. B u n o a r , tea t m l d i n B u z i a , n 1973. a fost d i s t i n s , Ia C o n c u r s u l naional a l formaiilor artistice de a m a t o r i , c u medalia d e a u r . C u aceeai m e d a l i e a fost d c d o u o r i distins formaia d e t e a t r u de ppui d i n comuna Dumbrava. L a diferite n i v e l u r i ale c o n c u r s u r i l o r , a u f o s t , firete, p r e u i t e i a l t e formaii, distinciile respective consemnnd etape valoroase n dezvoltarea formaiilor despre care discutm.

trele de a m a t o r i d i n judeul Timi snt p u ternic, a n g a j a t e p e l i n i a indicaiei c o n d u c e r i i d e p a r t i d i d e s t a t , d e a p r o m o v a u n r e pertoriu de u n n i v e l politico-ideologic r i d i cat, d e a c o n t r i b u i p r i n spectacole d e ct m a i b u n c a l i t a t e artistic l a o p e r a d e educaie a contiinelor i, d e c i , Ia s t i m u l a r e a e f o r t u l u i g e n e r a l c o n s t r u c t i v d i n ara n o a s t r , n v e d e r e a edificrii societii socialiste ? I n c e e a c e p r i v e t e g r a d u l d c preocupare a a c t i v u l u i d e cultur d i n jude p e n l r u tea t r u , n s p e c i a l , c r e d c r e z u l t a t e l e s n t n bun msur cunoscute p r i n i n t e r m e d i u l pre sei s c r i s e i v o r b i t e ; i c r e d c a c e s t e r e z u l t a t e snt e l o c v e n t e . A p r o a p e c n u exisl instructor a l Comitetului judeean d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t c a r e , n a f a r d e n s r c i n r i l e s a l e d e f i e c a r e z i , s nu aib i n a t e n i a sa cteva f o r m a i i d e t e a t r u d e a m a t o r i , c e l p u i n , s u b raportul ndrumrii acestora ctre un repertoriu contemporan, care s m b r i e z e problematica societii n care trim. A deean i ros a acestui scoate pentru centru n relief, de n aceast creaiei amatori. un gndesc, coala de se toate privin,

strdaniile

depuse

activitii de

Centrului j u

ndrumarea artistice se g r u p e a z

populare
In jurul nume de i cei tea oca ataa atare,

micrii activ la

foarte

d i n afar ; m lucreaz rnd

bunoar, gradele,

la
n mai tru zie

cei care primul din muli de c , i o

la

popular
general de al ca

art, liceal,

cadrele

didactice crora Remarcm de de arta

d i n nvmntul

rndul

recruteaz aceast

instructori ai din punctul fa bun

formaiilor cu vedere cu

amatori.

mentului realizm

teatrului,

colaborare

Inspectoratul

colar j u d e e a n . care In legtur c u colaborarea de v o r b e a i a d i n e a o r i ; c r e d c ace-

www.cimec.ro

l a i l u c r u i l p u t e i a f i r n i a i despre r e l a i i l e ce l e n t r e i n e i c u c o m i s i i l e de cultur ale sindicatelor. Cu sindicatele organizm In c o m u n con c u r s u r i l e teatrale sau atingnd alte domenii de specialitnte. m p r e u n le iniiem i l e ndrumm, mpreun urmrim realizrile destinate a i n t r a n competiii. T o t mpre un constituim j u r i i l e d e selecie ; Intram c u v n t , ne c o n s t i t u i m ntr-o a c t i v i t a t e u n i t a r , pe baza u n u i p l a n unic d c a c t i v i t a t e , pe care l n t o c m i m i-1 u r m r i m , a t t p e t o t p a r cursul anului c i t i p e e t a p e trimestriale s a u l u n a r e . Ca s d a u u n e x e m p l u : c u n o s cuta aciune Zilele teatrului dc a m a t o r i , a m realizat-o n strns c o l a b o r a r e , coordonndu-i f a z e l e . I n i i a t d e C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e , a c e a s t a c i u n e se a f l a c u m n f i n a l a j u d e e a n , c n d u r m e a z a f i s t a b i l i t e cele m a i b u n e f o r m a i i (att cele apar i n i n d a e z m i n t e l o r c u l t u r a l e , ct i c e l e n drumate direct de sindicate). S ne ntoarcem la colaborarea C o m i t e t u l u i j u d e e a n d c c u l t u r i cd u c a i e s o c i a l i s t c u I n s p e c t o r a t u l co lar judeean. Avei n vedere dac n u c prea m u l t spus o pepinier de v i i t o r i actori, n r i n d u l actualilor p i o n i e r i i colari. I n ce m s u r , n d e s c o p e r i r e a t a l e n t e l o r r e s p e c t i v e , snt implicai a c t o r i i celor patru teatre profesioniste d i n Timioara ? Actorii teatrelor noastre

Exist i n Timioara o bine pre uit Asociaie a s c r i i t o r i l o r . Nendoios c p r i n t r e m e m b r i i a c e s t e i a s o c i a i i se n u m r i d r a m a t u r g i . C o l a b o r a r e a l o r cu t e a t r e l e p r o f e s i o n i s t e este organi zat de Comitetul judeean dc cul t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t , s a u a c e t i dramaturgi snt solicitai s p o n t a n de ctre teatre ? Creaia d r a m a t u r g i c l o c a l se b u c u r d c o real recunoatere n m i c a r e a teatral d i n j u d e . I n p r o m o v a r e a e i p u t e m v o r b i i de o colaborare a noastr, direct, c u crea t o r i i , i d e o c o l a b o r a r e a s p u n e , i m a i direct cu instituiile de t e a t r u profe sionist. A v e m , astfel, n p o r t o f o l i u l r e p e r t o r i a l d i n u l t i m i i a n i , cteva l u c r r i c a r e s-au d i s tins : Piinea n e b u n i l o r de H a n s K e h r e r j u c a t d e T e a t r u l G e r m a n , c u m u l t s u c c e s , i l a s e d i u i n d e p l a s a r e (firete, i l a J i m b o l i a , u n d e , d e a l t f e l , se i p e t r e c e aciunea piesei). E v o r b a despre cei apte a n t i fasciti executai d e a r m a t e l e germane, i n r e t r a g e r e , n t i m p u l c e l u i de-al d o i lea r z b o i m o n d i a l . . . menit Da. Repet, dou ca s-a d o v e d i t dc ca sni Aurel creaiei de scrieri o pies d e vrednice de ele mare po snt care i a

succes. datorate lucreaz penlru micrii de i

Alturi alte i

dramatice ; Centrul Este

scriitorului ndrumarea artistice teatral, trei-patru i dramatic, pe a scena care

Ardeleanu, populare de pe de acum n

profesioniste

instructor la

judeean vorba public ju do doi ile scena un

lucreaz c u t e a t r u l colar. deul menit. ntr-adevr. E s t e o experien n c n e generalizat n ar. T e a t r u l colar n u a r e u n s e d i u propriu ; n i c i n u s-a p u s , d e o c a m dat, p r o b l e m a oportunitii u n u i sediu p r o priu. Repertoriile sale snt v a l o r i f i c a t e fie pe scena T e a t r u l u i N a i o n a l , f i e , m a i m o d e s t , pe c h i a r scenele s l i l o r d e festiviti ale co l i l o r i c l u b u r i l o r d i n T i m i o a r a . D a r s r e v i n l a n t r e b a r e . A c t o r i i t e a t r e l o r n o a s t r e p r o f e s i o n i s t e snt f o a r t e b u n i p e dagogi. O p u t e m s p u n e fr reticen. D o vad, spectacolele actorilor-copii. Realmente, n l e a t n d c o l a r se m a n i f e s t , l a o r a a c t u a l , u n c l i m a t d e i n i i e r e i c o n s o l i d a r e a unor v i i t o a r e personaliti actoriceti. A m a i p o m e n i u n fapt elocvent n cadrul colaborrii l e a t r e l o r c u n v m n t u l : la L i c e u l p e d a g o g i c din Timioara, unde e l e v i i se i n i i a z n f r u m o a s a , d a r i a t t d e d i f i c i l a p r o f e s i e d c n v t o r , c a r e i m p l i c , n z i l e l e n o a s t r e , i nu numai acum, o cunoatere serioas a m u n c i i d e r s p n d i r e a culturii l a s a t e , a c t o r i i profesioniti in c u r s u r i care vizeaz formarea v i i t o r i l o r n v t o r i i c a v i r t u a l i instructori ai formaiilor de t e a t r u de amalori. Despre existena cruia, nu n ju po

amatori.

piesa, critica cu

i ea f o a r t e b i n e Coroan ani pus n n

primit pentru urm, vorba scen

dumneavoastr,

mi-ai

Doja,

cat

Naionalului. cumentar ani, dar i tot

este, a p o i ,

Naionalului, abordeaz bneni, ar

documentar, lupta n preajma naionale i ar

i p a r a b o l , n timpul

galitate

comunitilor pregtirii armate.

Insureciei

antifasciste

Lista

putea,

m e r i t a , s f i e c i t i t n

continuare.

Dac E d i t u r a Facla", bnean, p r i n e x c e l e n , c a r e i-a d e f i n i t bine personalitatea n cei civa a n i de la n f i i n a r e , i-ar p r o p u n e u n v o l u m a n tologic de t e a t r u , c u a u l o r i locali... ...ar p u t e a r e a l i z a o c a r t e f o a r t e i n t e resant, reprezentativ dac n u n ntre g i m e i d e c e l m a i n a l t n i v e l incontesta b i l , d e n a t u r s d e v i n u n i m p o r t a n t c a talizator n procesul de a f i r m a r e a persona litii d r a m a t u r g i l o r timioreni. M gndesc l a s c r i i t o r i i consacrai d i n raza Timioarei, crora le solicitm piese n trei acte ( n e c e s a r e t e a t r e l o r p r o f e s i o n i s t e ) , d a r i p i e s e ntr-un act (cu deosebire, necesare formaiilor dc amatori).

www.cimec.ro

C u m vedei, i u perspectiv, voltarea i n continuare a micrii trale n jude ?

dez tea

N u ine g n d i m l a n m u l i r e a c u orice pre a n u m r u l u i f o r m a i i l o r dc t e a t r u . N e intereseaz, n primul rnd, asigurarea in continuare a u n u i repertoriu valoros, a unor s p e c t a c o l e d e n a l t i n u t artistic i. p r i n acestea, ne intereseaz eficiena i n e f o r t u l de educaie civic i e s t e t i c , d e sensibilizare a exigenei critice, n rndurile largi ale p u b l i c u l u i nostru n permanent primenire. Aceste deziderate snt. d e a l t f e l , nscrise i n p r o g r a m u l ideologic al p a r t i d u l u i . S t a g i u n e a teatral este a s i g u r a t numai c u fore l o c a l e s a u avei c o n t a c t e i o u c r e a t o r i d e l a a l t e t e a t r e d i n ar ? La Timioara, stagiunea este asigurat

d e . . . t i m i o r e n i . T r i m , i d i n p u n c t d e v e d e r e a r t i s t i c , p r i n f o r e p r o p r i i . Ceea ce n u n s e a m n c s n t e m n i t e i z o l a i . I n j u d e u l n o s t r u v i n s se p r o d u c i s n t c l d u r o s ntmpinale trupe profesioniste d i n A r a d . din Reia, d i n Bucureti, d i n Oradea, nu d e p u i n e o r i , n c a d r u l t u r n e e l o r p e c a r e a c e s t e a Ie n t r e p r i n d p r i n A . R . I . A . Fr n doial, aciunea e reciproc. M u l t e judee d i n ar gzduiesc, la r n d u l l o r , t r u p e l e n o a s t r e de t e a t r u . I n aceast direcie, a ieirilor" de la s e d i u , n u v-ain s p u s , d a r c r e d c este foarte i m p o r t a n t f a p t u l c n o i r e a l i z m n localitile j u d e u l u i (acelea c a r e d i s p u n de o baz material adecvat) stagiuni perma ale teatrelor profesioniste d i n Timi nente oara. E s t e o i n i i a t i v care a r e c o l t a t b u n e r e z u l t a t e i n c o n c r e t i z a r e a ei ne gndim i n v i i t o r , p e n t r u a satisface s m e r g e m preteniile cresendo ale p u b l i c u l u i d i n a f a r a Timioarei.

LUCIA

ZAMFIR

vicepreedinta a Comitetului judeean de cultura i educaie socialista Timi

RELAIILE CU PUBLICUL

I m p r e s i a n o a s t r este c a i c i , la T i m i o a r a , c a i n l o c a l i t i l e d i n j u de, avei un public credincios, cu anse m a r i d e a f i l a r g reprezentat n u m e r i c . C a r e este... vreun v Vrei un s n m ntrebai aceast Da, dac exist Nu de la i

suportul bun, mul Spun spectatori

spectacolului. ansele snt existe, n mai s pentru

Dac mari. c s

spectacolul numrului Dar se mai n

este de pri

sporirii

rnd s

trebuie

existe ca u n e l e fie

spectacolul. ntmpl spectacole

( n i s-a n t m p l a t anunate

i n o u )

secret

toat

realitate. nostru de

deplasare V care De

contramandate. teatru-public c n teatrele locali cu seriozitate Naional

chiar

secret.

publicul cu la

i iat o c o m p o n e n t ...dizolvndu-se. noastre nobila tile nente Mare, Iwlia, man Lugoj, tana, stagiune Tormac trul de .limbolia, lung i din la obligaie jude. stagiuni Lugoj, privesc n

d i n relaia asigur este ins general pild,

t e a t r u , setos d e n o u , este u n cios an a c t o r i l o r , i la an, de la foarte urmrete spectacol i de bine,

partener interes n

credin

prezena Teatrul i

spectacol, i

cunoate

nelege

nereuite, mbr dem de o teatrele pe i sate, leg unei snt pe lor

realizeaz

permanente Fget. Giacova, Vechi. n

semipermaSnnicolaiil JimGer Arad, Snare Deta, Bodo, Tea de

socotindu-le ne de

nfrngeri

moment, evoluiile Intre amatori, Ia

Bu/.ia,

ieaz, n g e n e r a l , p e n t r u exclamaii i i m a r e l e alt nct i putem profesioniste parte, pe de tur, teatru teatrele public, s-a vorbi dc

Reca, Periam, de Stal

Gtaia, este

Lovrin, Teatrul Reia, Dcla, Stat n de

admirative. de creat de n

Dudetii Mare, n

prezent

orae

Snnicolaul Ciacova,

.limbolia, Maghiar Lugoj, Cl toate

parte,

asemenea constituirea care de teatru

Teatrul

permanent i s t a g i u n e Gtaia, ppui, durat n

Reia, despre

structuri

bine

cristalizate.

elementul

semipermanenl efectueaz

elementul cu

public se

Dumbrava. acesta aproape

pri c o n s t i t u t i v e . Relaia publicul consolideaz

turnee

localitile

www.cimec.ro

din jude, conform unui program stabilit trimestrial. R e l a i i l e c u p u b l i c u l sc c o n s o l i d e a z , a p o i , n c h i a r c a d r u l procesului de producie al teatrelor. I n analizele de producie, consiliile lrgite a l e instituiilor cuprind, alturi de membri ai Comitetului oamenilor m u n c i i , i reprezentani a i vieii cullurnl-artistiee d i n i n s t i t u i i l e i n t r e p r i n d e r i l e judeului. V i n la r n d . fr n d o i a l , acele verificate d e formule c o n s a c r a t e i v i a , i n ceea c e privete e f i c a c i t a t e a : i n t i l n i r i l e colectiv clor teatrale, i u afara spectacolelor, c u publicul l a r g . . . Desigur. D a r s n u u i t m , n a i n t e d e ele, spectacolul u r m a t d e dezbateri. L a Tea trul Naional d i n Timioara exist deja o b u n t r a d i i e n aceast direcie. A p o i . leg tura dintre teatru i i i v m n t , legtur c a r e , n c i u d a c a r e n e l o r o r g a n i z a t o r i c e , este n m s u r c a , pe baza experienei acumu l a t e , s d e v i n o f o r m u l e f i c a c e d e coro lare a s p e c t a c o l u l u i c u procesul d e n v minl. Sub genericul Teatrul i catedra'", Teatrul .Naional ncearc c o n j u g a r e a efor turilor s a l e e u c e r i n e l e g e n e r a i e i tinere din coli generale i licee. S nu uitm nici speetncolele-lecic din cadrul Teatrului Maghiar de Stat, organizate

in special c u studenii (pe c i c l u r i d e istoria t e a t r u l u i ' . S-ar c u v e n i c o n s e m n a t , n s f i r i l , a c t i v i t a t e a aa zis d e s t u d i o , a t e a t r e l o r ; e v o r b a d e aciuni p r i n m i j l o c i r e a crora pu b l i c u l e p o f t i t , p r i n t r e a l t e l e , s f i e p r t a , d e o p o t r i v c u t e a t r e l e , la a n i m a r e a u n o r m o melile j u b i l i a r e (Ziua internaional a femeii, comemorarea Radnoty M i k l o s ele.). Ancorate n f l u x u l e v e n i m e n t e l o r , a l a c t u a l i t i i , t e a trele subliniaz prinlr-un gen bine contu rai m o n t a j u l l i t e r a r i l i t e r a r - m u z i c a l a n i v e r s r i i c o m e m o r r i , s r b t o r i a l e c u l turii noastre pe plan naional. O activi tate curent, programat t r i m e s t r i a l n toate i n s t i t u i i l e t e a t r a l e , s n t i m a n i f e s t r i l e t e a trelor n ntreprinderi. Ele a u n vedere, prin formele l o r relativ variate, s spo reasc n plan afectiv apropierea necesar a tuturor categoriilor de oameni ai muncii de p u l s u l t e a t r u l u i . P o r n i m d e la p r e m i s a c p r i n cunoatere, ce se s t a b i l e t e n a f a r a s c e n e i , i n t r e a c t o r i i p u b l i c , se n a t e o n e c e s a r c o m u n i u n e d e interese n procesul c o m p l e x educativ. i n-a r m a s relativ la public ? nimic nerezolval,

B a da : p a r t i c i p a r e a p u b l i c u l u i la elahorarea repertoriilor. E u n deziderat nc nemplinit. D a rn u de nemplinit...

N I K O L A U S BERWANGER
Preedintele Consiliului o a m e n i l o r muncii d e naionalitate judeul Timi germana d i n

PROFILUL l LOCUL UNUI CCLECTIV


Care e l o c u l p e care-l o c u p tea trul i n limba german d i n judeul Timi ? T e a t r u l n l i m b a g e r m a n se j o a c n j u d e u l n o s t r u d e mult : c a m d i n a doua ju m t a t e a s e c o l u l u i a l X V U I - l e a . D a r primul teatru german de stal a luat natere, pentru istoria populaiei germane din R o m n i a , n a n i i puterii s o c i a l i s t e , n I !>.>.'!. i t r e b u i e s s u b l i n i e z c a c e s t ansamblu, nchegai, (i a c t i v ) d e peste dou decenii, i m a n i f e s t p e r s o n a l i t a t e a n u n u m a i n j u deul n o s t r u c i pe ntreg inutul Banalului, a d i c i n j u d e e l e A r a d i Cara S e v e r i i ) . Apoi, aceast i n s t i t u i e e s t e s i n g u r u l t e a tru german d e stat d i n lume, afltor pe t e r i t o r i u l u n e i ri u n d e l i m b a g e r m a n n u e-le limba oficial a stalului respectiv. Adaug c, pe lng turneele ntre prinse i n Bucureti, t e a t r u l n o s t r u v i ziteaz i m u l t e a l t e orae principale d i n ar. N e cunoate i s t r i n t a t e a ; nc-am b u c u r a t d e preuire c h i a r la W e i m a r , n o r a ul l u i C o e t h e , c u U r f a u s t - u l m a r e l u i scri i t o r , m o n t a t p e scena noastr. Dup aceast sumar fi grafic unele detalii despre samblul teatrului. bio an

.Numr peste 3 0 d e a d o r i (n special cei t i n e r i , absolveni a i I n s t i t u t u l u i d e tea tru lin Bucureti, clasa g e r m a n ) , i u n regizor permanent. D a n Radu lonescu (care este t o t o d a t i u n s r g u i n c i o s a n i m a t o r a l v i e i i c u l t u r a l e d i n j u d e ) . L u c r m n s i c u regizori colaboratori, aparinind ailor teatre d i n ar s a u d e peste h o t a r e , ( n m o m e n t u l de fa, p u n e n scen la n o i o pies d e Xestroy maestrul emerit M a u r i c i u Sekler, de la T e a t r u l E v r e i e s c d i n C a p i t a l . I n c u r n d ,

www.cimec.ro

va

veni

un i

regizor Ion el

din

Republica de la

Democrat ii din

ntr-un lar len act din

act

(secia g e r m a n de trei pild, acte). nu revin

a Teatrului atac De prin

popu exce ntr-un

German ; continu anii trecui.

Olteanu

Bucureti

Lugoj, n

frumoasele

colaborri

piesa

piese lips.

pentru celo

amatori

ducem la

In lui

afar Ilans

Ce

profil

repertorial

are

in

ve

de

traduse,

scrierile

dere teatrul g e r m a n ? n Repertoriul esen de teatrului german celorlalte exist nu difer

Kebrer ; una s-a dou un jucat sute .i dc

d i n ele n

Mireasa

cu main n

limba

romn

vreo i

cmine

culturale.

Sprijinim

repertoriul

instituii o anu Abor i pre con ger reali

autor,

ea s z i c a a ,

ieit d i n c o m u n din comuna

: un Compre mun legu De cu tea prima lucra mai suc dou ele care coo

similare mit dm ferm, sacrai mani zate bile.

din

ar ; bineneles, eare-1

ran,

membru

cooperator,

specificitate teme din

delimiteaz. imediat

loul M i c miera ca

Recent a fost a p l a u d a t p e n t r u prin ferma comedii. n urm

actualitatea de

celei de a treia piese. ran zi c u zi el scrie L-am lucreaz mai ales n

alturi ai din

scrierile dramaturgilor piesele scrise de autori snt

sa d c

rii,

micol mare civa trului lui rea

Romnia.

Traducerile Unele la snt

succes. ani.

cunoscut pentru

de M

scriitori refer

locali. mai

remarca din la un

Scria

texte

formaia

ales

tlmcirile (Cbiria de

de a m a t o r i Cu

a comunei. puine i

Ne-a c i t i t intervenii, jucat

clasicii Iai mare de a

dramaturgiei lui Alecsandri la

romneti s-a

pies. a fost

foarte

bucurat Nu mai

mbriat

apoi

de de

succes

Timioara. i au

vorbesc 0 scri nem Dintre l-a ne un pe n

multe ces, a

formaii

de a m a t o r i . I-au fost

E l , fericit jucate

D-ale c a r n a v a l u l u i pierdut, i pe de care

mai

ales de

perseverat. Este

alte studii cu n

soare ete

sunat

perfect

piese.

autodidact i scrie i

; arc n u m a i oamenii

scena teatru

teatrului german

german).

mentare. triete perativa Sigur judeul distini Dar

despre cu care

autorii

din

Romnia Piinea

laolalt

lucreaz

meniona bunilor,

pe pe

Ilans textul

Kebrer, pentru cruia politic. 23 s-a

agricol. c scria e dramaturgilor mai n la bogat. germani Civa au din fost

construit se

excepional trece Banat, nalitii csnicie, comedie 150 este scris rostit oreni. de

spectacol dup o

Aciunea

Timi cu s

imediat i

August

1944, aici specific E o a

premii revenim c

concursurile repertoriu. Teatrului

naionale. Vreau s

ridic

problem

naio de

germane de cu

din

Romnia. este

vorba

menionez

repertoriul

German funcie adre n le

acelai care

autor,

savuroas dat peste ei dei fost timi

se c e r c s t r u c t u r a t , n c h i p de publicul Aa fiind, divers

v a r i a t i n cruia s ineni i se

teatrul ntr-o

german stagiune. i

spectacole

Succesul c, a

seaz. fiecare

trebuie

scam, (i de s

datorat, n pe Nu la

credem,

faptului piesa

stagiune, o

de spectatorii-copii aparte), ea i

germana scen ncape i st n

literar, dialectul c

consacram tatorii (i s

lucrare de

spec simplu de c cele bine (dup la

vabilor i

dornici ne

divertisment la apoi formaiile seama merg la

p u r i

ndoial

repertoriul clasicilor nct, c ne prin prec Parti

gndim inem din

teatrului de la fel faptul toate dc

universal germani relativ

cu deosebire n atenia putem

cel a l

estrad). germanii trei i

noastr, afirma

Timioara

repertoriu, s-1

teatre, limba la

ntruct i lor,

cunosc limba muli

strduim prisma dere a

ntocmim,

ntotdeauna, i cu a

romn rndui German). alctuit celorlalte noastre i Ceea

maghiar romni

unei

ideologii

umaniste

cum,

merg

ideologiei

marxist-leniniste,

Teatrul se cere

Deci, i n dou cu n ce

repertoriul funcie scene

nostru dc re

dului Comunist A joac dori de s trei i

Romn. subliniez o r i pe de c Teatrul la German sediu, n n

pertoriile Relaiile

prietene. scene snt

sptmn o r i pe credem ctre mai

aceste

Timioara, jude. nu In

patru acesta

sptmn c

complementare spectacolelor. premiere reedin. Se mente. ral, din le ivesc,

perspectiva determin, n afara

programrii nu o dat, dc

felul

stimulm ale unui i

numai din

opiunile ce n ce

teatru

organizate

oraului

public

numeros, de

dar

activitatea Stimulul

formaiilor nostru este, n

teatrale aceast

amatori. cu

desigur,

ca

oriunde, i pe

impedi n gene

privin,

Nesemnificative, depim.

care, viaa ultimii

att m a i u t i l , se remarc,

c u ct t r e i z e c i d e a t a r i doar n judeul

formaii priupiese

Dovad : n

teatral ani o

Timi,

Timioara fr

cunoate precedent.

tr-o a c t i v i t a t e p e r m a n e n t , n u n u m a i c u

amploare

10

www.cimec.ro

MRIA PONGRACZ
vicepreedinta a Comitetului judeean de cultura i educaie socialist, secretar a Consiliului oamenilor muncii de naionalitate maghiar d i n judeul Timi

PROFESIONITI l AMATORI: ACELEAI OBIECTIVE ARTISTICE


S u b c c f o r m e se m a n i f e s t tea trul n limba m a g h i a r n j u d e u l dumneavoastr ? Pc aceste m e l e a g u r i , t e a t r u l n limba maghiar, l a f e l c u cel n l i m b a romn i n l i m b a german, are o foarte bogat t r a d i i e . F a p t u l se r e s i m t e . m b u c u r t o r , as tzi, p r i n existena alturi de Teatrul .Maghiar d e S t a t i d e secia m a g h i a r a Teatrului popular d i n Lugoj a unui mare n u m r d e f o r m a i i a r t i s t i c e d e a m a t o r i , ceea c e , f r o t r a d i i e a d n c n r d c i n a t , nu a r fi fost, desigur, p o s i b i l . T e a t r u l M a g h i a r de Stat a fost nfiinat d u p E l i b e r a r e . E s t e u n u l d i n c e l e ase t e a t r e m a g h i a r e d i n a r . F I i a r o g , n s , u n proTil p r o p r i u , n funcie de p u b l i c u l timi o r e a n , p r i n e x c e l e n p o l i g l o t , i c a r e b e n e ficiaz a s t f e l d e toate cele t r e i t e a t r e , res pectiv, romn, german i maghiar. Acest cu mai multe valene lingvistice public influeneaz direct alegerea repertoriului n limba maghiar ; el nu po ite fi tangent cu cel de la Teatrul Ger m a n s a u c u c e l le la T e a t r u l N a i o n a l : a r n s e m n a s n u se i n s e a m a d e e l e m e n t u l noutate. Presa d e specialitate apreciaz co l e c t i v u l T e a t r u l u i M a g h i a r d i n T i m i o a r a ca f i i n d u n u l d i n cele m a i b u n e , el n u m r n d , i n rndurile sale, a c t o r i d e t a l i e naional c u m snt : F a b i a n F e r e n c z , p r o t a g o n i s t , al m a i m u l t o r filme romneti ; Sinkn K a r o l y , pre u i t i e l i n c i n e m a t o g r a f i a r o m n e a s c : a p o i n o u a generaie d e a c t o r i cei stabilii n T i m i o a r a n u r m c u einci-zece a r i i , ca i a b s o l v e n i m a i p r o a s p e i a i I n s t i t u t u l u i d e t e a t r u d i n T g . M u r e . D i n pcate, n u ace lai l u c r u l p u t e m s/pune d e s p r e r e g i z o r i i t i mioreni a i t e a t r u l u i n o s t r u . Aa fiimP, teatrul n o s t r u n u d e p e t e n i v e l u l c o r e c t i t u d i n i i i n u p o a t e d e o c a m d a t d e c t a s p i r a Ia ereaiieveniiment. Deocamdat n u ne p u t e m mndri cu m a r i i p e r m a n e n t e succese, d a r n i c i n u n e p u t e m p l n g e c a m r e c o l t a t m a r i eecuri. P l u t i m .

porane,

a n i . T o t u i , a o b i n u t c u l u c r r i contem n l i m b i l e r o m n i maghiar, j u s tificate p r e u i r i , att p e p l a n l o c a l c i t i pe p l a n n a i o n a l . D o v a d , p r e m i i l e p e ar cu care a fost d i s t i n s . trei Jn f i e c a r e c o m u n c u p o p u l a i e maghiar e a c t i v i cte o f o r m a i e d e t e a t r u d e a m a tori. Este, poate, genid artistic cel m a i n drgit d e a m a t o r i . A c t o r i profesioniti d c la Teatrul Maghiar d i n Timioara instruiesc respectivele trupe. D a r este o r e a l i t a t e comun t u t u r o r judeelor de m u l t e o r i , un nvtor sau u n alt pasionat a l Thaliei, se o c u p n d e a p r o a p e (i c u r e a l s u c c e s ) , d e o r g a n i z a r e a i i n c h c g a i e a e x p r e s i v a p u n e r i l o r n scen. Rmne n c s se a f i r m e m a i p u t e r n i c o r i e n t a r e a r e p e r t o r i u l u i Ia teatrele de a m a t o r i . In a n u m i t e p e r i o d i c e a p a r i n f o r m a i i c luzitoare privind lucrrile vrednice a fi l u a t e n c o n s i d e r a i e ; d a r , p r a c t i c , se n t m p l c f o r m a i a d e a m a t o r i se o p r e t e a s u pra clc u n u i text gsit l a bibliotec (la biblioteca steasc, d e s i g u r ) n m a i m u l t e e x e m p l a r e , i a r i n s t r u c t o r u l j u d e e a n se p o menete c u acel t e x t depit adesea n s u l f s t n n a l u i , d c r e a l i t i l e e s t e t i c e i p r o b l e m a t i c e a l e z i l e i p u s d e j a n scen s a u ajuns ntr-o faz avansat. Nu snt, f i rete, lucrri duntoare, dar nu snt n i c i d e a c t u a l i t a t e , c u m s-ar c e r e , m a i a l e s , u n u i t e a t r u p r a c t i c a t dc a m a t o r i . N u a u . a a dar, nici stringena politic (i educativ) necesar. Consiliul o a m e n i l o r m u n c i i de naionalitate m a g h i a r , cari" a a v u t u n r o l i m p o r t a n t i la nfiinarea seciei m a g h i a r e a Teatrului p o p u l a r d i n L u g o j , a iniiat, d e aceea, m p r e u n c u redacia z i a r u l u i S z a b o l z o " , nc de acum patru ani, un concurs destinat stimulrii echipelor de a m a t o r i n p r o m o v a rea t e x t e l o r d e inspiraie contemporan. R e z u l t a t e l e n-au n t r z i a t s a p a r . A u p a r t i c i p a t , la u l t i m u l c o n c u r s . 18 f o r m a i i : d i n t r e e l e , f o r m a i a d e l a D u m b r v i a s-a r e l i e f a t c u o p i e s , scris d e u n a u t o r t i m i o r e a n , despre viaa lupttorului ilegalist Szabo A r p a d . A p o i , l a F e s t i v a l u l n a i o n a l de t e a t r u studenesc ( u l t i m a ediie), formaia d e a m a tori-studeni a f o s t distins cu premiul I p e a r , tot n b a z a u n e i l u c r r i a p a r i n n d u n u i autor timiorean.

D a r t e a t r u l a m a t o r i l o r '.'

S n e o p r i m m a i n l i l a secia m a ghiar a T e a t r u l u i p o p u l a r d i n L u g o j . E u n teatru foarte lnr. A fost nfiinat abia a c u m

www.cimec.ro

11

Centrul crii anual i act dem

judeean de

pentru mas

ndrumarea editeaz,

mi

artistice dou-trei

dealtfel, romni ntr-un le v e for

tlmciri

din autorii Incit, piese s

germani

timioreni.

a m nceput

s a v e m ; r m n c

c i l m a i des prezente in repertoriul

maiilor de a m a t o r i .

I n ceea ce p r i v e t e p u b l i c u l , p e r s o n a l c r e d c p u b l i c u l d e l a s a t e e s t e n e s p u s d e e n t u z i a s t , r e c e p t i v i v d i n d o n e t g d u i t dra goste fa d e a r t a scenei. C o m u n e l e D o i n a . Reca s a u D u m b r a v a sau orelele m i c i , c u m snt . l i m b o l i a . D e t a . L u g o j , s n t n u d i n i n lmplare m u l t frecventate, deopotriv dc ac t o r i i p r o f e s i o n i t i c a i d e a m a t o r i .

ELENA

SIMIONESCU

actri, secretara organizaiei d e baz P.C.R. d e la Teatrul Naional d i n Timioara

CALITATE l PROFESIONALITATE
T e a t r u l N a i o n a l este o m a i v e c h e cunotin a c i t i t o r i l o r notri. D e aceea, n u l a i s t o r i c u l acestei instituii timi orene, d c asemenea nfiinat i n a n i i p u t e r i i s o c i a l i s t e , a m d o r i s n e o p r i m , ci la activitatea d i n u l t i m u l a n . De ce ? P e n t r u c se p a r e c , d u p c i l e v a s t a g i u n i , c a s z i c a a . s t a g n a n t e , a b i a i n aceasta d i n u r m a a v u t loc u u fenomen de redresare, de rcinvigorare a a n s a m b l u l u i dumneavoastr. Procesul acesta d e nsntoire" v a c o n t i n u a , d e s i g u r . S t a g i u n e a a c t u a l s-a r e m a r c a t p r i n c a l i t a t e a r e p e r t o r i u l u i i p r i n c a l i t a t e a u n o r p r e m i e r e . V r u g m s v oprii a s u p r a l o r , att d i n p u n c t u l dumneavoastr de vedere, c i l i, dac se p o a l e , r e f o r m u l i n d analizele Comitetului oamenilor muncii din teatru. Analizele a u relevat n p r i m u l rnd ritmicitatea produciei noastre de spectacole. Premierele prezentate de la 1 iidie 1975 (Viforul de B a r b u lefncscu Delavrancea, Discipolul d i a v o l u l u i de G. B . Shaw, Comedie de mod veche de A . A r b u z o v . Dosarul A n d e r s o n v i l l e d e Saul L e v i t t , spectacolul de poezie D o r u l c , cltorule), a u restabilit ade v r u l c, n f o n d , t r u p a d e a c t o r i este v a l o r o a s , c e a se p o a t e c o m p o r t a l a n l i m e a t u n c i e i n d n r n d u r i l e ei colaboreaz oca zional personaliti ale teatrului romne.c c o n t e m p o r a n , c tnrul regizor I o a n I e r e m i a este de p e a c u m u n n u m e , p r i n nsi profes i o n a l i t a t e a i c r e a t i v i t a t e a c u o a r e se a f i r m . Spectacolul Dosarul Andersonville, pus in scen d e I o a n I e r e m i a , c u s c e n o g r a f i a E m i l i e i J i v a n o v , a fost s o c o t i i cel m a i b u n spectacol a l s t a g i u n i i noastre. P e r s o n a j e l e p r i n c i p a l e snt b i n e c o n t u r a t e i d i r i j a t e , s p e c t a c o l u l a r e o t e n s i u n e real, ntreinut d e evoluia s e m n i ficativ a actorilor Gheorghe Leahu, Ioan Cocieru, G h e o r g h e Stana, tefan M r i i , M i r o n uvgu, Daniel Petrescu i V a l e n t i n Jurscu.

Nu

mai

puin

important,

ba chiar

remar

cabil esle socotit prezena actriei E u g e n i a Creoiu, ntr-un aa zis r o l d c figuraie. Nu mi-ai spus nimic despre spectacolul cu V i f o r u l l u i Delavrancea. de a s e m e n e a p u s i n scen d e I o a n Ieremia. Acest spectacol a deschis stagiunea, n septembrie, a n u l trecut. O p i n i i despre Vifo rul ? A f o s t s o c o t i t u n s p e c t a c o l i n t e r e s a n t , n s p e c i a l n p r o p u n e r e , d a r n e f i n a l i z a t i asumindu-i unele m o m e n t e i n e x p r e s i v e . R e z o l v a t e n m a r e , d a r n u n d c t a l i t i , relaiile n t r e personaje se o p r e s c u n e o r i l a o s o l u i e s t r i c t logic, netransfigural a r t i s t i c . Totui, acest s p e c t a c o l c o n s t i t u i e , potenial, o r e a l i zare colectiv. A fost remarcat evoluia actorilor Gheorghe S t a n a i Mircea Belu, C u Viforul, teatrul nostru a fost prezent la F e s t i v a l u l d e art teatral d e la lai, u n d e , dei n - a m obinut trofeul, ne-am rodat p e n t r u viitoarele competiii. I o a n Ieremia a r c f r u m o s u l o b i c e i d e a-i u r m r i n c o n t i n u a r e s p e c t a c o l e l e i d e a le r e t u a , n s e n s u l n o b i l a l C U V n t u l u i , o r i d e cte o r i l o g i c a spectacolului o c e r e . A i s e m n a t , alturi d e Miliii B e rechet, regia spectacolului Comedie de m o d v e c h e , s p e c t a c o l c a r e a f c u t s creasc prestigiul Teatrului Naional d i n T i m i o a r a n faa p u b l i c u l u i . cei L a acest spectacol, actori a crui ai premier a

a v u t loc n decembrie, a u participat, pe lng d o i valoroi Cernuoan de teatrului Avram, Mihai Ilenry nostru, de Viorica la i R a d u p a t r u co Mlincanu,

laboratori

prestigiu : bucurelean,

Berechet

Naionalul

V i r g i l M i l o i a i F r a n c i s c V a l c a y .

L2

www.cimec.ro

Ai avut n planul dc munc apte p r e m i e r e , a u fost r e a l i z a t e o p t . Ala refer la a n u l 1 9 7 5 . Totui, n u m r u l d e spectacole i d e s p e c t a t o r i n u este c e l p l a n i f i c a t . N u a fost realizat p l a n u l pe 1075 la s p e c t a c o l e i s p e c t a t o r i p e n t r u c s a l a d e l a sediu a t e a t r u l u i a fost indisponibil o l u n d e z i l e (\'A o c t o m b r i e J.'l n o i e m b r i e ) , c n d Depla a fost m o n t a t n o u a o r g d e l u m i n i . srile e f e c t u a t e d e t r u p nu au compensai l i p s u r i l e d e la s e d i u . Chiar deplasrile n u au fost efectuate sul la sul, p r i v i n d anu m i t e localiti d e spectacole d e t e a t r u . Este u n a d i n p r o b l e m e l e c a r e t r e b u i e s r m n n a t e n i a n o a s t r n a c e s t a n . S i g u r , planul d c n c a s r i a f o s t n d e p l i n i t i d e p i t , d a r n u acesta este s c o p u l p r i n c i p a l a l t e a t r u l u i nostru. Ce nii ? Y referii p r i m u l rnd, s-a ntreprins pentru actorii

au problema s p a i u l u i l o c a t i v r e z o l v a t . Co m i t e t u l j u d e e a n p e n t r u c u l t u r i e d u c a i e socialist ne-a s p r i j i n i t e f e c t i v i n aceast d i recie. I n cea de-a d o u a j u m t a t e a a n u l u i care a trecut, Comitetul oamenilor m u n c i i a na intat p r o p u n e r i p e n t r u p r o m o v a r e a u n o r ca dre artistice n grade profesionale superioare. Aceste p r o p u n e r i a u fost aprobate de f o r u rile tutelare. L a o r a actual a v e m 12 a c t o r i g r a d u l 1, 14 a c t o r i g r a d u l I I , 1 0 a c t o r i g r a d u l I I I . A m b i i p i c t o r i snt ncadrai Ia g r a d u l I . Este o situaie p u i n o b i n u i t n cele lalte teatre d i n ar. A a d u g a f a p t u l c , i n c c p n d c u 1 n o i e m brie 1975, a u fost aplicate noile retribuii t a r i f a r e , c e e a ce i p e n t r u a c t o r i a n s e m n a t o cretere a s a l a m u l u i c u p e s t e z e c e l a sul. T r u p e i d e a c t o r i i s-a a c o r d a t , d e c i , n e legerea c u v e n i l , ca, d e a l t f e l , ntregului p e r sonal al teatrului. R m i n e ca producia de spectacole s d o v e d e a s c o red strdanie a noastr a t u t u r o r p e n t r u calitate, s i n g u r u l m o d de a respecta spectatorul.

In

la bunstarea l o r material... toi o a m e n i i t e a t r u l u i n o s t r u

I V O MUNCIAN
scriitor srb, membru a l Asociaiei Timioara scriitorilor d i n

DEBUTANT N TEATRU

F o r m a i a d c t e a t r u n l i m b a srb a Casei m u n i c i p a l e dc cultur d i n T i m i o a r a se a f l i n f a z a f i n a l a r e p e t i i i l o r cu p i e s a Dumneavoastr dc teatru intitulat H o r a . Ce v - a d e t e r minat s a b o r d a i teritoriul drama t u r g i e i ? ntreb, fiindc p n a c u m ai publicat patru v o l u m e d c v e r s u r i i i u i v o l u m d e proz... T e a t r u l este, totui, o p a s i u n e a m e a ; ca, dealtminteri, a tuturor ...timiorenilor. Cum tii, n j u d e u l n o s t r u exist o vast micare teatral d e a m a t o r i , ceea ce v i n e , desigur, n s p r i j i n u l afirmaiei mele. Snt dou formaii de teatru n l i m b a srb. U n a , p e l i n g Casa m u n i c i p a l de cultur ; cealalt, n c d i n d S t u d i o u l u i T h a l i a " a l C a s e i d e cul tur a studenilor. A m u r m r i t ndeaproape a c t i v i t a t e a a c e s t o r f o r m a i i i a m f o s t i s p i t i t s m e x p r i m i n t e a t r u . i i a t - m d e b u t a n t n l u m e a t e a t r u l u i .

Ce p r o b l e m a t i c

abordeaz

piesa?

Aduce n scen ctcva secvene d i n epoca l u p t e i n ilegalitate a comunitilor d i n B a n a t . P i e s a se r e p e t n r e g i a l u i G i o k a Jupunski, unul d i n principalii animatori ai micrii teatrale de a m a t o r i n l i m b a srb la Timioara. Vei persevera n poezia dra

matic ? A m d e p e a c u m ncheiate alte cteva lucrri t o t ntr-un a c t i destinate lot a m a t o r i l o r . Cred n micarea teatral a amatorilor, n n s e m n t a t e a contribuiei l o r la vasta oper d e edificare a o m u l u i n o u , c o n s t r u c t o r a l societii socialiste multilate r a l d e z v o l t a t e . V o i m a i scrie t e a t r u i p e n t r u c, m i d a u s e a m a , acest g e n m i ofer posibiliti complexe de exprimare.

www.cimec.ro

13

CONTEMPORANEITATEA ISTORIEI DRAMATURGIA

RCEA MANCA

I n a m p l a succesiune d e f a p t e , a l e cror relaii cauzale determin evoluia istoric a societii n c o n f o r m i t a t e c u l e g i l e e i d e d e z v o l t a r e , l i t e r a t u r a a gsit n t o t d e a u n a o i n e p u i z a b i l s u r s d e i n s p i r a i e , c o n c r e t i z a t n p r o d u c i a f o l c l o r i c i n c r e a i a l i t e r a r cult. Cunoaterea istoric vast i n d n c experien a popoarelor a fost, n d e c u r s u l t i m p u l u i , u n t e z a u r d c acte" d o c u m e n t a r e , p e oare t r e c u t u l l p u n e l a dispoziia p r e z e n t u l u i , i a r m r t u r i a v e s t i g i i l o r i s t o r i c e , ce atest d r e p t u r i l e u n u i p o p o r n p e r s p e c t i v a istoriei, constituie, de fapt, p r e l u n g i r e a t r e c u t u l u i n prezent. D e aceea, descoperirile cont i n a i c a l e a r h e o l o g i l o r i i s t o r i c i l o r , c a r e a d u c n o i d o v e z i despre permanena poporului r o m n i u spaiul Iraco-dacie earpato-dunrenn. c o n t r i b u i e la ntrirea contiinei contem p o r a n e a persistenei n o a s t r e i s t o r i c e n c a d r u l f r u n t a r i i l o r a p r a t e c u d i r z o n i c , n c u r s u l desfurrii z b u c i u m a t u l u i nostru destin. Continuitatea d e v i a , r e l e v a t n t r a d i i a i f o l c l o r u l r o m n e s c i e x p l i c a t n p r o c e s u l d i a l e c t i c i s t o r i c - s o c i a l p e l i n i a p r o g r e s u l u i n l u m i n a l u p t e i d c clas, d u c e l a c o n s t a t a r e a c s t a d i u l s u p e r i o r a l societii socialiste d e astzi a r e rdcini adinei n lupta secular a maselor pentru l i b e r t a t e a n a i o n a l l p e n t r u o o r g a n i z a r e s o c i a l b a z a t p e d r e p t a t e i e c h i t a t e e t i e o p o l i t l c . i e s t e s u f i c i e n t s n e g n d i m l a s e n s u l m i c r i l o r d e e l i b e r a r e a p o p o a r e l o r d i n s e c o l u l a l X l X - l o a , l a i m e n s u l e c o u a l r e v o l u i e i d e l a 1 8 4 8 n p r i n c i p a t e l e r o m n e i l a c o n s e c i n e l e a c e s t e i a n i s t o r i a coai t e m p o r a n a R o m n i e i , p e n t r u a n e l e g e b a z a cuceririlor ulterioare ale rii n s p i r i t u l m a t e r i a l i s m u l u i filozofic marxist. Astfel, Romnia d e astzi reprezint ncununarea l u p t e i seculare p e n t r u l i b e r t a t e a maselor p o p u l a r e d i n trecut, reaprins n epoca modern de incandescena momentului revoluionar paoptist i n c h e i a t prin a c i u n e a e r o i c a l u p t e i a n t i f a s c i s t e i i n s t a u r a r e a r e g i m u l u i d e m o c r a i e i socialiste. P e d e a l t p a r t e , r e l a i a i s t o r i e - c r e a i e l i t e r a r se d e f i n e t e p r i n t r - u n a c t d e t r a n s p u n e r e a f a p t u l u i c o n c r e t , s e m n i f i c a t i v n viaa sooial-iistoricu, p c p l a n simbolic", ceea ce implic o reprezentare cuprinztoare a trecutului prin eseniali zarea lui, prin selectarea realizat graie fanteziei i noii interpretri date d e a u t o r . Cci aa ouim arta Aristotel relaia dintre istorie i poezie prezint nu numai concordan, c i i o incontestabil deosebire. I n timp ce i s t o r i a r e d f a p t e petrecute, poezia imagineaz i n t m p l r i posibile, d a r care n u au avut loc n realitate. I o acelai timp, ..poezia nfieaz mai mult universalul, pe cnd istoria m a i degrab p a r t i c u l a r u l . " (Poetica, I X , 1 4 5 1 b ) . Tar astzi, m a i m u l t deet n t r e c u t , relaia d i n t r e f a p t u l i s t o r i c i a c t u a l i t a t e s e c a r a o t e r i z e a z p r i n t r - o t e n d i n d e a g s i e l e m e n t e comune, d e a s u r p r i n d e e s e n a f a p t e l o r i a l e d e s c o p e r i s e m n i f i c a i i n o i , d e a se r i d i c a n o p e r a l i t e r a r l a e x p r i m a r e a m e t a f o r i c , m a i l i b e r i d e g a j a t d e r e a l i t a t e a p r o p r i u - z i s , f r a-i t r d a s e n s u l p r o f u n d . S u b acest aspect, r e m a r c m c f a p t u l i s t o r i c r e p r e z e n t a t i v , c a i f i g u r i l e m a r i l o r conductori ai popoarelor, niu r m n n ceaa n t u n e c a t ia v r e m u r i l o r , a c o p e r i t e de curgerea timpului, c i snt r e c i i e r n a te n m e m o r i a epocilor ulterioare, n permanenta efervescen a c o n t i i n e i p r e z e n t u l u i . T r a d i i a i s t o r i c , c r o n i c i l e i f o l c l o r u l a u c o n s t i t u i t aria ntins, n care a u f i g u r a t n m i t , legend sau balad personalitile istorice legate de procesul formaiei poporului romn, continuator al contopirii daco-romane, plmdit n u r m a zguduitoarei ciocniri dintre dou l u m i definitiv constituite acum dou m i l e n i i , c a i c t i t o r i i d e a r i a p r t o r i i e i . D a c t i m p u l i m p r e j u r r i l e i s t o r i c e n u a u ngduit, n trecut, valorificarea eposului vechi n mari creaii e p o p e i c e , ncercri d e t r a n s p u n e r e a i s t o r i e i n p o e z i a e p i c i d r a m a t i c n u a u l i p s i t , l l e l i a d e , A s a c h i , N c g r u z z i , Rolintineanu a u fost p r i n t r e p r i m i i oare a u schiat proiecte d c epopee (Mihaiada. tefaniada), n t i m p ce g e n i u l e m i n e s c i a n a r s c o l i t e p o s u l t r a c o - d a c c u aceeai i n t e n i e , (Decebal. r e c e n t p u s n scen d e I . O l t e a n u , alturi d e m o m e n t e d i n istoria Moldovei Bogdan Drago n regia l u i M . D i m i u ) . M a i puin cunoscut e prezena figurii l u i Mihai Viteazul (dei c u o a r e c a r e i n a d v e r t e n e f a d e a d e v r u l i s t o r i c ) c h i a r nainte de a f i r m a r e a d r a m e i istorice naionale n u n e l e creaii a l e s c r i i t o r i l o r Renaterii : I j o p e

14

www.cimec.ro

dc Voga, Ben Jonson sau Beau m o n t a Sptmnii teatrului istoric").

Fletchcr

(aminlii

la simpozionul

dc

inaugurare

D r a m a t u r g i a clasic o r i g i n a l a a o o r d a t o atenie deosebit att e v e n i m e n t e l o r e x c e p i o n a l e c i t i f i g u r i l o r p r o e m i n e n t e ale istoriei naionale, ndeplinind acea aciune de trezire a contiinei p a t r i o t i c e n pregtirea m o m e n t e l o r cruoiale ale i s t o r i e i m o d e r n e a R o m n i e i . C u Rzvan i Vidra ( p r i m a v e r s i u n e , Rzvun-Vod, d i n 1365), n perioada reformelor democrate ale l u i Alexandru Ioan C u z a , c u Dcspol-Vod (fragment dintr-o proiectatei t r i l o g i e ) , n a n i i d e consolidare a tinnului stat p o l i t i c naional, c u Vlaicu-Vod i, a p o i , c u t r i l o g i a i s t o r i c a l u i B . t . D e l a v r a n c e a , ca a m b i n a t e x e m p l u l eroic a l trecutului cu eroismul luptei prezentului, pentru nfptuirea actelor fundamentale ale istoriei noastre contemporane Pe marele ecran a l dramaturgiei i t e a t r u l u i r o m n e s c , i s t o r i a a f o s t p r o i e c t a t c u m i e s t r i a i c l d u r a p a t r i o t i s m u l u i n e a l t e r a t . E a continu, astzi, a f i prezent t o t att de p r e g n a n t n n o u a d r a m istoric, n care a p a r e , ntr-o l u m i n n o u , i n t e r p r e t a r e d i a l e c t i c a f a p t e l o r i a u t e n t i c e v o c a r e a v i e i i i persona l i t i i i s t o r i c e d i n t r e c u t . I n Sptmn patimilor, n Petru Rarc s a u Zodia Taurului, e r o u l triete, c u f i o r u l t r a g i c a l presimirii e v e n i m e n t e l o r a m e n i n t o a r e , n ambiana noastr spiritual. I i s i m i m d r a m a responsabilitii c o n d u c t o r u l u i p u s n grea c u m p n d o u n d e s t i n v i t r e g , l v e d e m n r e s t r i t e a v r e m u r i l o r , c a om ce ncearc a desprinde v i i t o r u l d i n p r e z e n t , l u r m r i m n aciunile l u i . ou i n t e r e s u l s p i r i t u l u i c o n t e m p o r a n , cu e x p e r i e n a s e c o l e l o r d e l u p t s o c i a l oe i - a u u r m a t . V e c h e a a u r m i t i c a c o d a t v i z i u n i i r e a l i s t e , s t r b t u t d e n e l e g e r e * materialist-isttoric, d a r e r o u l p s t r e a z t o a t e a t r i b u t e l e cc i i creeaz d i m e n s i u n e a mortal, g r a i e c r e i a i depete s e m e n i i . A p r i v i c u o c h i i c o n t e m p o r a n e i t i i , n l u m i n a n o u l u i u m a n i s m , l u m e a ce a p a r i n e secolelor trecute, nseamn a aduce istoria n prezent, a stabili continuitatea cu epoca noastr, care desvirete p r e m i s e l e e f o r t u r i l o r eroice ale naintailor. D r a m a t u r g i a n u a r e azi n e v o i e d e a e x a l t a p r i n fantezie s a u hiperbol contiina patriotic a p r e z e n t u l u i , cci rea li t u tea f a p t e l o r p o e t i z a t d o a r n m s u r a r e a l i z r i i a r t i s t i c e i a m e t a f o r e i i n e r e n t e corespunde u n u i sentiment u n a n i m d e s o l i d a r i t a t e istoric a p o p o r u l u i r o m n . T r i m o epoc de a f i r m a r e a vitalitii naionale, de realizare a v i s u r i l o r m i l e n a r e d o l i b e r t a t e i d r e p t a t e s o c i a l n t r - o s o c i e t a t e b a z a t p e j u s t u l e c h i l i b r u a l v a l o r i f i c r i i u m a n e , n r a p o r t c u contribuia fiecrui i n d i v i d la m a r e a oper a construciei s o c i a l i s m u l u i i l a c o n t i n u a n t r i r e a u n i t i i m o r a l e a m a s e l o r . F i e c a r e z i , f i e c a r e c l i p e o n o u m r t u r i e a c o e z i u n i i sociale, a e r o i s m u l u i c o n s t r u c t i v , care atest adnca p r e f a c e r e r e v o l u ionar a contiinelor, incontestabila a d e z i u n e entuziast la p o l i t i c a p a r t i d u l u i , exprimat pregnant n documentele Congresului a l X I l e a . E o etap de nalt realizare a destinului istoric a l p o p o r u l u i r o m n , pe care s p i r i t u l p u b l i c o nregistreaz c u o intens trire a p r e z e n t u l u i , d a r i c u s e n t i m e n t u l solidaritii c u istoricele m o m e n t e de lupt din t r e c u t . C c i i s t o r i a n u se i d e n t i f i c i n t e g r a l e u e p o c i l e d e p i t e n t i m p . E a se e x t i n d e asupra prezentului, vibrnd de clocotul energiei neistovite a constructorilor lumii socialismului.
J

I s t o r i a r m n e i m e n s u l r e z e r v o r , d i n care i scoate creaia literar b o g a t u l m a t e r i a l a l u n o r o p e r e n e p i e r i t o a r e S l i a k e s p e a r e a flost g e n i u l c a r e a i n t u i t i e x p l o a t a t u r i a e l e s u r s e d e i n s p i r a i e a l e i s t o r i e i m a i v e c h i , p u n c t n d n t r a g e d i i l e sale c a r a c t e r e l e eseniale alo epocii elisabetane i t r a n s p u n n i d e v e n i m e n t e l e n f i a t e n a c t u a l i t a t e a s p i r i t u a l a t i m p u l u i . C u m a r e l e l o r a t a a m e n t f a d e s p a i u l t r a c o - d a c , n c a r e s-a z m i s l i t f i i n a poporului romn, Eminescu i B l a g a a u a d u s n c m p u l d r a m a t u r g i e i v e c h e a i s t o r i e i mitologie autohton. 0 imens t r a i e c t o r i e , trecnd p r i n etapele voievodale ale evului mediu r o m n e s c ( V l a i c u , tefan, M i h a i , V l a d epe, M i r c e a ) i n g l o b i n d l u p t a pentru libertate n epoca modern (Horia, A v r a m Iancu, T u d o r , Bleescu) leag t r e c u t u l de p r e z e n t n relaia dialectic a explicrii e v e n i m e n t e l o r i s t o r i e i n o a s t r e . I n actele prezen t u l u i CC n c u n u n u n l u n g p r o c e s i s t o r i c , n o i d e s c i f r m a s t z i n f p t u i r e a u n o r aspiraii a l e t r e c u t u l u i , s u s i n u t e c u t e n a c i t a t e , d r u i r e e r o i c i s p i r i t d e s a c r i f i c i u . L u p t a anti f a s c i s t , c u c e r i r i l e r e v o l u i o n a r e p e c a l e a c o n s t r u c i e i s o c i a l i s m u l u i i n t r direct n istoria contemporan a rii noastre i ele t r e b u i e s fie prezentate oa atare n teatrul romnesc de azi. E v i d e n t , a r f i i n j u s t s n u r e c u n o a t e m c d r a m a t u r g i a n o a s t r a c t u a l a t r a n s p u s n accente emoionante efervescena creatoare a prezentului i a p r o i e c t a t n imagini convingtoare momentele i c h i p u r i l e i s t o r i c e r o p r e z e n ' t a t i v e . E a a r e a l i z a t , n u o d a t , o a p r o p i e r e a t r e c u t u l u i d o p r e z e n t , a s t f e l c p e r s o n a j e l e i s t o r i c e d e v i n printr-o optic poetic incontestabil ,yContempoTanii" notri. D a r c r e d e m c e n c l o c p e n t r u o i n t u i r o m a i s i g u r i m l a i d i r e c t a c o n t i n u i t i i e v e n i m e n t e l o r c r u c i a l e , p e n t r u accentu area s e n t i m e n t u l u i d c s o l i d a r i t a t e c u t r e c u t u l , p e n t r u a scoate n e v i d e n a o d a t m a i mult ou cldur i p a s i u n e , interferena spiritual a etapelor de succesiune n d e z v o l t a r e a istoric a p o p o r u l u i r o m n . I n acest m o d , d e t a l i u l p s i h o l o g i c " , m p i n s u n e o r i l a o e x c e s i v a n a l i z , a r f a c e l o c c o n f r u n t r i i a u t e n t i c e , d e f i n i n d o a m e n i i i f a p t e l e l o r p e l i n i a ..esenei" u m a n e i r e d n d n t r e a g a s e m n i f i c a i e a r e a l i t i i t r e c u t e p r i n prisma i n t e r p r e t r i i d i a l e c t i c e i a c o n t i i n e i r e v o l u i o n a r e a contemporaneitii.

www.cimec.ro

15

MAR IO A. I M VOICULESCU:

Un portret c u r m a t
Era s-i lesese unei mare. pede, punctul putere gifiie, Nu de dintre aleag pentru Toate, care de c a s o acele ea. D e ferm unete, plecare i fiine care n-au c nevoie a YN i l d e . kers, de al cu logice. Caragiale Marioara ani, pe Npasta al va Kislcmaecpsiho timp purta, i profesie, pentru i de vocaia Sudermann, Ibsen), steagul scena mobilitii a c i , se v e d e , decise pe o categoricul afir lim mult s scenice. ferit ci c acea in cartea de treptele putere prea sale a Voiculescu

inaintri,

categoric

continu

\{) d e pasiunii un in

nfiorat

zguduitor nzestrat prin toate o relief : unui cu

romneasc. glas dat in clit,

zvcnetul

pratiei,

superb

temperament, unui a gravat sale

exprimat

elul. A v e a vieii c

diciune vibraiile densitate

uvoiul

se c r i s p e z e , s parcursul prin s-a a care a i aceasta,

se c h i n u i a s c , fost fr i in

ncolonate, patetic,

personajelor puternic cu

urmrind

nelegem, orice vieii" de pe lui ea

talentul domniei talaz". Dar (dau : vine lui nei i i aceast

bate

puterea e

intortocheri artat

adversiti, chinuit o citea

linia cu

generoas,

dezlnuire, e stimpral pasul ei in i Voiculescu lui. O noastre" de vezi

care-i

proprie ntr-un frumos, fumu sce A*

sforare sine" vocaiei ambiie,

se r e a l i z a , Arghez s-i

duman

ntregime, frumos, a i

cizelat pleac in

Marioara dispariia genele

Aristide ajuns

Demelriad.

Purtat

are consistena dreapta sting e i , s-a

cldeasc

in deplin autoritate. 0 ei fotografic de rsucit prin in hipnotic st nainte-nc, cu o trimiterea vertical a ro unei strlucirea parcurs. 13 ea februarie in se piesa conpe Davila teatru : n i cu Saloridic Peer citeva

ajuns

strecurat

printre tei,

(Tudor

Arghezi).

surprinztoare fusul a ritmul acea dc din ca

sugestie : spre e de la

cest p a t e t i s m emploi-ul inind odat. La in alturi nata molit dern. unui Actul tral, reziste I o captul de

este cel a l f e m e i i , a l grande sentimentului i i

ndrgosti conlui tot linia

mndru chiei, calm

trimite trena siluetei, ochilor ; claritii spiral,

n voal l spirala

auioureuse" nvluire,

tumultul

melodic

traumatism

ascensiuni nceput, 1905, fiim, o acesta. meca numele proprii. Gynt, rinduri nu e pe Casta-Diva nc n lui la propune

d e sus a l c a r i e r e i , p r i n a n i i ' 4 3 , Alving din jucat se unui Strigoii de Mihai completau incendiu intru lui, pe lotul Ibsen, adu do mo a Poprseu.

scena

Teatrului Ilaralamb 1907, cnd societar,

Naional, Leoca, apoi, unui In

Doamuui i

Oswald, actria a

directorul nou

profesoara de

urinindu-1

miestrie Ibsen clasic era o

filtrat, msurat

ntemeierea Davila". Oscar puterea dc Wilde.

gndirea rostit lecie

artistic cu de punere actului viscerale,

..Compania

unde faim ii

triumf 1912, a unei

cpta

soliditatea

sculptural de temelii III.

elegan. tea s apentru din

companii

anlidemonstraie capabil

La Camil de

inaugurarea Petrcscu d-na numai o

stagiunii va

fireasc cupolei exploziei prim loc a

nchina

soliditatea dincimile surii, tirea mic. Agripina,

foc : un e nu dc

Marioara izvor interpreta

Voiculescu de i energie dc n dc o plin pur,

refii/.ind.

numai pe

adevrat

maternitii, in

incredibila

catastrof. nemro cos njunghierii,

creatoare, pasiune nlimea a cred, silii drgostit

Cutremurul, fcea elemenlariznd frenetica

monumentalitatea clasicitate" uman, in

care

cunoatem. a

Pare

himerele

frumosului tuturor care cei

starea

investind raiune

ameitoare de la o

ndoielilor, condamnai

nebuloasei

t u t u r o r abstraciilor n

interioar lui i A.

constrngerc". Davila, cea fr

Jocasla, amuite

Alosa spre

ntreaga ce se

colo de

Format ..rgete i unui i

coala

nad

privesc

aceea

|>oze",

care

respinge mbrieaz s nou

declamaia firescul" dea iluzia ani Oscar

p r t e a z c u faa n t o a r s d c l a ele... Iar noi am urm. fost deposedai dc darul ci

bombasticismul" teatru . care-i dup

propune nsei un Ranetti

realitii" matorului (Dcrnslcin,

formulrile Roman.

cel d e pe

atacind

repertoriu

Bataille,

Dan Nasta

16

www.cimec.ro

aproape seminte,

sigur unelte care. dar mull i chip Renaterii i

c i

vor

gsi o ale i nainte dece opus lea alt cea fres zilele ntre a ce ale de lui parte, se Re pe fapt abia, e inlercondiconti tre c Xeagoe Radu leal trit dar, fuior de cu i ne m de dezvlui 1520

arme

Interferene
F L O R I AN P O T R A

valahilor 1530, i niu in soi fel de gnul cu

ntre cu mult acest

dup lirii

renascentist,

s-au spre a unui decll Intre n ca pe de vor zidiri exist de de socialiste, i o oper istorice se

civilizaie european. pin

C o n s t r u c i e i istorie
Orice cldire, orice nla' re de zid sau de beton cere o temelie, i orice temelie presupune spturi ntr-un strat mai vechi decil cel de la suprafa, la vedere. Acest strat vechi conine istorie, chiar dac n-ar fi vorba decit de o piatr clcat de contemporanii, s zicem, ai paoptitilor, sau de un ul cior de pmlnl ars din care i-au astimpral setea oame nii lui Minai Vod Viteazul sau. i mai ndeprtai n timp. vecinii lui liurebista, de pe melea contemporanul gurile noastre al lui l uliii Cezar. De cnd (ara, n toate col turile ei. chiar i cele mai ascunse, s-a preschimbat n tr-un unic i uria antier simultan, cei care au izbit trna cu lirncopid ori au sfredelit-o cu buldozerele, pentru a edifica r.zine. pala te, coli i locuine ale zilei de azi i ale zilelor dc minc, au tntlnit mereu i liceului, istoria, sub forma celor mai diverse mrturii i documente. i nu doar in centre tiute ca aezri ome neti nc din antichitate sau din evul mediu, ci pre tutindeni. M gndesc, astfel, strbttnd ntr-un sens i in altul inuturile romaneti, la sur prizele arheologice pe care ni le rezerv fiecare sptur de fundamente, lat un spa iu unde ncruciarea actuali tii celei, mai vii cu istoria cea mai pietrificat dobindete trsturi sensibile, evi dente, colorate. i iat, n aeelai timp, tema de activi tate nu numai a unei echipe de arheologi sau de repor teri, ci i a unor poei ai condeiului, ai penelului, ai scenei sau ai ecranului : pro zatorul, dramaturgul, cineas tul, clcnd pe fgaele mo dernelor excavatoare, agil mintiile de muncitori-tehnicieni, sini ntmpinai de urme ale trecutului, de sem ne capabile s renvie o n treag lume, n care lumea actual s-i ntrevad nde prtata i profunda raiune de a dinui. 'mplinind o n doruri cordat spiral de din vreme in vreme n buite , de nzuine spre o mental fericire. Acesl metru j>lrat de tar socialist, pe verticala cru ia, bunoar, se suprapun, senine, etajele unui bloc ele gant de locuine, trimite, in jos. sub fundaii. la vracuri de lacrimi, de singe, de sperane, de hotrit a prare a fiinei i limbii na ionale, de lupt pentru <> rnduial mai dreapt a socie'tii oamenilor i lucrurilor. I'c toate acestea, cineastul, dramaturgul. prozatorul, au putina s le cuprind deoilat. intr-n singur viziu ne". Fcnd astfel s vibreze, dup cum se tie, nsi ma rea nvestitur a artistului : s vad. s simt i s ne leag dincolo de aparente, dezvluind esene, crora s li se dea expresie concret. Evident liile rii cum putul fresce gelo, anii ntinselor de vor ne-au nu relene c, locuit, descoperi informai, de probabil i 1530" ; ziarele spnd cvartale la teme bucuconstructo aa nce Michelan ntre, dar e

firesc cele noastre lent si la de un dar fectiv, ionare. inei buie supuii Basarab la au voile pletind medieri i i cea pe zid. Sini legturi indemina matici care triotic de limbaj aspru devruri le de a calului

rmase inedite, grandioasa mrturiile i noilor noastre parte, baza alt subtil,

Michelangelo, dezvluie naterii

desluindu-se tenace, raport Mai pe

neasemuit

leau, europene limpede lui de-un

istorice s-i devin

panicului i ai ea un ca s-i i cu in de poal la Roma salvai la al lui s-i lainic neamul'', dialectice

Afumai murit i

Michelangelo

au

apere

succesive, incomparabilul desvirCapela clem, aici. Baianpustirea

penlru

florentin Medici

capodoperele. pristolul arpesc

Dunre,

medieri de i au nobila i exprima, al ale artei, i tritele cauz poeilor

i i

meditaii, efect, la dra pa notri

cinematografici, ndatorire n inlernationalist sugestivul profundele, pltitele a naiona perspectiv

istorici n european.

romaneti, civilizaie

anului, inedite realizate 1520

www.cimec.ro

17

VIRGIL MUNTEANU

fabula
din punctul lui de vede re, invulnerabil ! Decalogul dup care se cluzete n cepe cu Cine c persoana 1' (autorul, directorul, regizo rul, actria ?)" i se ncheie cu Niciodat primul !" Pune mina pe condei numai dup verificarea minuioas a ta blei lui de legi. i se exprim dur, sigur de el, n valuri de laude sau de injurii, cu o linite senin, vecin cu indiferena rece, ca un mp rat al verdictului. Toate astea ns nu-i compun portretul. Abia dacu-i contureaz strate gia, dealtfel, infinit mai nu anat. Ca s-l nelegem cel mai bine. trebuie s tim despre el c nu-i place s fie niciodat singur. Nu poate s fie singur. Alturi trebuie s se afle ntotdeauna cineva. Nu oricine ! CINEVA ! Scrie despre un teatru ? In fruntea teatrului trebuie s stea ci neva. Un dramaturg intrat in manualele de Limba roman, un regizor cu cel puin trei spectacole montate la cel pu in o mie dc kilometri de propriul teatru, m rog, ceva de soiul sta ! Restul teatre lor nu-l intereseaz. Restul teatrelor nici nu exist ! Scrie despre un dramaturg ? Dac e clasic, s nu fie. Shahcspeare. c despre sta prea scriu toi i. pe urm, e mai greu s-l drimi. Deo

Detaamentul criticilor mr luiete n aceeai direcie. firea lucruri Alctuit, dup lor, din oameni mai vrstnici sau mai tineri, cu structuri diferite, cu opiuni diverse, detaamentul criticilor de tea tru are un singur obiectiv : dezvoltarea micrii teatrale din Romnia socialist ; cu telul ei definitoriu de factor important i activ n edu caia comunist i cultural a socict{ii ; cu marile ei suc cese : eu vremelnicele i ine rentele nempliniri ; n toat amploarea ei ; n toat vasta e i diversitate ! Pe direcia de mers, unic i ireversibil, detaamentul nainteaz rsfirat. fiecare inlnd pasul dup puteri , unii in frunte, bravi i vrednici, muli mai la mijloc, unii ctre coad, civa pe ele lturi, cutndu-i nc locul cuvenit sau rvnit. Re pet, pe aceeai direcie de mers. Vd, din locul unde m aflu, un confrate mai glgios ca toi. E mai pe tnargine. deocamdat. nc nu i a fixat poziia, sau nc nu i-a gsit-o. dar e grbit i. grbit fiind, nu prea atent i nici prea gri juliu cu ceilali. In vnzoleala lui dezordonat, mai calc pe cineva pe picior, mai scap altcuiva un cot n coaste, fr suprare, aa-i la drum, respectul, politeea nu i-au ncput n rani. Si nici modestia. i nici alte ctcva lucruri foarte necesare. Dar lui nu-i prea pas, el tie una i bun : zgomotul, fiindc dac e zgomot, se aude mai de departe dec! sunetul, cil e el de sunet, i el vrea s fie un tip zgo motos, el se vrea auzit ori cum. Are o strategie de mers unic n felul ei i,

camdat. Dac e cineva de. prin umbroasa dramaturgie Renaterii, ei bine, cu a tia poi face lucruri m ree, poi s-i trimii s doarm mai departe, sau, mai tii, poi iankottiza i ai dat lovitura. Mult nun greu e cu dramaturgii notri. Cei cu pe puin zece piese jucate nu-s o problem. Marile lor merite, pe care el nsui le-a relevat nc de la nceputuri, se fac din nou simite, spre gloria. sj)re faima i aa mai departe... Dac e mai tinr, aici se schimb lucrurile. Mai tinrul ori scrie cumva s-i dea lui prilejul s trag o prin Becliclt, Albee, Arrait rabal, i pe aleea asta s nale i bustul tnrului nostru ; ori serie, nefericitul, des[>re rani i atunci vaz-i singur de drum. Cu regizorii, da, cu unii regizori se nsoete bucuros. Condiia e ca regizorul ales s fie o somitate, un maestru. un tnr regizor care Sau nc din fa clca n pi cioare tradiia, necruind nici textele, nici actorii, nici pu inii spectatori, nici fondul de montri. Criticul nostru, cu aerul c-i singurul care-l nelege pe tnrul regizor, cu aerul c-i printre puinii care vd n el un Artaud, un Grotosvski, intr n delir :< haosul de pe scen c un cosmos ; nclceala mpiedicat e sem nul marilor neliniti care ne binluie ; un figurant mahmur scap halebarda n timpul celei mai optite scene din spectacol : este, n-ai price put, bubuitul ])revcstitor al destinului cc vine s zguduie scena lumii... i tot aa. Cum e limpede, bronz, trului confrai basorelicfali Cum oricelul voastr, fantului, pod tot in Ce ; fantului firave plmnii le mai e n se vede se vede aezat Naional, numii pe n el pe turnat piaa cu de soclu. realitate tii pe pe. lbuele i chiind lui tropim de !" ceafa ceafa lui ct oricel ? Ca ele peste ele de l. : el sine, in Tea civa

acela, cocoat opind cu

dumnea

mrluind

18

www.cimec.ro

CRONICA DRAMATIC
Piesa romneasc n p r e m i e r
Teatrul A. Davila" din Piteti
confruntri s-a particularizat, la autorul n o s t r u , n circumstane foarte strinse tensi u n i p r o f e s i o n a l i ! i t e n s i u n i f a m i l i a l e , n v luite n a b u r u l suficienei, a l mondenitii i al ineriei. Casa arhitectului Gheorghe J i n g a , r s f a t d e o soart prielnic, d e v i n e u n teatru a l i n i m i l o r s f r i m a l c " , atla t i m p c i t c o n t i i n a p r o p r i e t a r u l u i este b n t u i t d e un demon metafizic, cenzor i executant n e m i l o s a l scadenei. Scadena n u e onorat, s p e c t r u l ei incit d o a r l a o h a l u c i n a n t d e r u lare a f i l m u l u i existenei. S t r a n i u l ..cititor de contor", d i a v o l u l cu atribuii precise, de v i n e , astfel, f i g u r a r e a metaforic a nelinitii d i n c l i p a c n d se terge h o t a r u l d i n t r e b i n e i ru, cnd insul, m n a t inafnle de m e c a n i s m u l i n f e r n a l a l succesului, n u m a i a r e senzaia Ionic a aezrii precise i n r o s t u r i . Piesa l u i E v e r a c este, d e f a p t . u n strigt lup o m e n i e . Strigtul u n u i o m ajuns la p r a g u r i f o a r t e n a l t e d e v i a , c a r e se p r buete n i a d u l ndoielilor, d c ndat cc a b u n d a l c o o l u l u i t a r e a l o r g o l i u l u i n c e p e s se r i s i p e a s c . A c u m r e a l i z e a z c"i n d r z n e a l a sa n u e d e s t c a l c u l , i a r t a l e n t u l s u , r u t i n . i, c a ntr-o veritabil scriere romantic, . . d i a v o l u l " d i n c o n t i i n se n c a r n e a z d r e p t ..cititor*' a l u n u i contor c a r e n u - i altceva doct m e c a n i s m u l existenei. Ilegizndu-i piesa, c i t i n d , a d i c , scenic i n t e n i i l e d r a m a t u r g u l u i , P a u l E v e r a c n-a c u tat vreo forinui complicat d e detaare, spre a p r e n t m p i n a observaia c r e g i z o r u l l u c r e a z n d a u n a a u t o r u l u i , s a u i n v e r : ; . i-a tratat piesa, a s p u n e , c u afeciune. Accentele p o e m a t i c e se f a c s i m i t e p r e t u t i n d e n i , chiar i n v i g u r o a s e l e i n t e r v e n i i d e m a r c a j p s i h o l o g i c Dac u n e l e rezolvri r e g i z o r a l e a u t e n t a e x c e s u l u i n e g n d i m La c r i z e l e h a l u c i n a lorii ale eroului, cnd familia sa, n dans e t e r a t , s u g e r e a z l a b i l i t a t e a u n o r r a p o r t u r i cc s-ar v r e a t r a i n i c e a c e a s t a s e d a t o r e a z m a i a l e s s c r u p u l o z i t i i n a r o t u n j i l o g i c i a r tistic u n excurs d r a m a t i c n care rezoneaz i o p r o f e s i u n e d e c r e d i n . S i g u r , s p e c t a c o l u l n-are n t r u t o t u l . . t e a t r a l i t a l e a " o b i n u t de profesioniti, d a r a r e u n d tragic i, c u m a m spus, frumusee poematic. Regizorul E v e r a c 1-a n e l e s " p e a u t o r c n d a i m p r i mat reprezentaiei solemnitatea discret a

ARMISTIIU CU DIAVOLUL
de Paul Everac
Dala premierei,: Vi februarie 197(5.
Regia : P A U L E V E R A C . Decoruri : PAUL R O R T N O Y S K I . C o s t u m e : (ARRIELA NAZARIE. Distribuia : VISTRIAN ROMAN ( C l i . .ling) ; H ) N R O X J N (Cititorul

de

contor) ;

ANGELA

RADOSLA-

VESCU ( A i n c l i a .ling) ; S O R I N Z A VULOVFCL PETRE DUMNRESCU (Oclav .ling) ; \I.\A Z A L N E S C U (Neli Jinga) ; I L E A N A E O C S A (Sevasla Jinga) ; M A R l A -A N D R E E A RAICU (Clara Mogo) ; C O N S T . S T A VRIL ( A r h . Cosmeseu) ; ADRIAN VIAN (Serbau llalunga) ; D U M I T R U DRAGAN (Dr. Negriu) ; P E T R E D U MITRESCU, SORIN ZAVULOVICI (Vladiimir).

Identitatea cititorului de contor" (ntr-o p r i m v e r s i u n e , p i e s a s-a n u m i t a a ) , o s c i l a r e a sa n t r e c e l e d o u p l a n u r i p a s i b i l e a l e l i t e r a t u r i i , r e a l i f a n t a s t i c , c a n t r - o a r g h e z i an alternare de ceruri, marcheaz, d e la p r i m e l e secvene, inteligena ascuit a d r a m a t u r g u l u i , s u b r a p o r t u l u n e i t e h n i c i d e oc. ntr-adevr, ceea ce s u r p r i n d e n i n t e r e s a n t u l t e x t a l l u i P a u l E v e r a c este t e h n i c a a p l i c a t m e t a f o r e i . P r e t e x t u l d r a m a t u r g i e este o t e m f u n d a m e n t a l a t e a t r u l u i omul i c o n t i i n a sa n d i s p u t a e r n c e n a u n u i m o m e n l l i m i t . M a r e a substan filozofic a acestei

www.cimec.ro

19

meditaiei pe m a r g i n e a c a z u l u i J i n g a . Cci. orict d e ingenioas este f o r m u l a p r i n care se d e c l a n e a z c o n f l i c t u l s p i r i t u a l , o r i c t d e f r a p a n t este p u n e r e a n scen a tipurilor e x p r i m a t e cu o ostentaie a micrii, i m p r e s i a de meditaie filozofic confirm personali tatea s p e c t a c o l u l u i . [n rafinat n la decorul i lui Paul Bortnovski, modern, spaios, cu totul aflat nre de o piesei, un bun elegan

Teatrul National din Cluj-Napoca

spiritul

ansamblul n aceast exerciiu actorilor un

pitetoan. stagiune, de joc d c n se

a asea p r e m i e r a cerut

gistreaz Regizorul excesiv) dus eaz fineea felic, i eaz dup pn n

virtuozitate. nuane spaiu deta prin sa d e mefisto numele evolu i

GLOANE SUB CERUL NOSTRU


de Al. Cprariu
Dala premierei : 7 februarie I97u. Regia : VICTOR TUDOR POPA. Scenografia : T . T U . C I U P E . Distribuia : C O N S T A N T I N A D A M O VICI (Andrei Olani) ; MELANIA URSU (Ioana Olani) ; GHEORGHE M. NUTESCU (Daniel Alhanasiu) ; PETRE MORARU (Vaier Oprea) ; G E O R G E G H E R A S I M (Nae Catargiu) ; GHEORGHE RADU (Tase Naio nale") ; O C T A V I A N LALU'f (Nicoar Dclea) ; A N A M A R J A D O M I N 1 C ( A n a V l a d ) ; L I G I A M O C A si V E R A M A R CINEANU (Mary Agopol) ; ANTON TAUF (Marin Marin) ; G E L U ROGDAN IVASCU (Inspeclorul Negrea) ; OCTAVIAN TEUCA (Directorul).

l u n t r i c e , o gestic a d e c v a t i o g e o m e t r i e la rolul al crispare. a Ion

(dei. p e a l o c u r i , Roxin de

a plasrii

cititorului

contor", postura nimic din Roxin

c u care

interpretat fr Ion

exponent

destinului, rostul personajului. anterioare gndirea a

nelegnd spre va teatrul

metaforei

prezena rolurile

de caracter aborda cu

judecind

i s n t

semne c marele Roman, robuste contient de v o de va lungul

actorul

putea In

succes rnd.

repertoriu. arhitectul ea de lori caia

l u i Vistrian matur, contient de-a

Jinga

are, n p r i m u l brbatului

interioar

v a l o a r e a sa ; m a i m u l t , sa n o v a t o a r e , arhitectonice. De

n sensul creator relevat, gradrii in

procesului, de nelinite Compoziia arhitectului, nindu-i telui vici, cu rate, nubil, lanei gar, lui la a fr Adrian prbuirii ntr-o dar cu

subtilitatea Ilenei este

sentimentului zdruncinate. sor a actriei revedrama fra Zavulodispe fiic nona vul senila

n faa c e r t i t u d i n i l o r Foca, s remarcabil, rostit

dificila fizice, scen fr izbutit

sarcin Lirismul

comunice l u i Sorin

ca u n leit-motiv

ameninat.

trubaduresc, consisten N i na este a

s-a e x p r i m a t 0

talent, sub u n g h i u l gingiile

u n e i desfurri social. ale enervante Zinescu. analitice, realizat i

Masiv,

disponibiliti Vian

personajul

deplin, c u m Maria-Andreea erotice. i

f e l de corect ntr-o care l u i Jinga tie

evolueaz afl s n

Raicu. Soia actria dc

pasager

zdrniciilor cu

Angola Radoslavcscu farmec cu generoase. om jucat Venalitatea voce dc

se a c h i t e

rolurile

m a i puin Cosmeseu, a fost

arhitectului bine

energic,

timbrat,

satisfctor

Const. S t a v r i l . In timp, de ale genere, o risip reprezentaia teatral de idei i respir vdete, un n n aer de acelai director mereu creatoare

fastuozitate deghizat, scen, omului trdat,

caracteristic

autorului

c u f a r m e c i p r i c e p e r e , mrturisindu-i a de tri toate teatru. de emoiile

priceperea,

Cu A l e x a n d r u Cprariu, n u m e s t i m a t n literele romneti, g r u p u l de d r a m a t u r g i apar i n t o r cetii u n i v e r s i t a r e , c e n t r u l u i c u l t u r a l C l u j - N a p o o a , se m b o g e t e . D e i m n t r e b , cu cea m a i legitim dintre n e d u m e r i r i , ce a s t a t n c a l e a ctre scena N a i o n a l u l u i clu j e a n a a c e s t e i p i e s e s c r i s e i p u b l i c a t e , n Tribuna", a c u m m a i bine de u n deceniu ? C e n t r u c Gloane sub corul nostru, p e cl e d e l i m p e d e n nelesurile sale i, totodat, pe ct de f u n d a m e n t a l a n i m a t a d e u n mesaj n a i n t a t , a r e i v a l o r i i n n d d e s t i l , d e e l e vaie artistic, de aplicaie dramaturgic, g r e u d e t r e c u t c u v e d e r e a l a o l e c t u r cl d e c t a t e n t i r e s p o n s a b i l . I n s f r i t , e b i n e c s e j o a c , f i e i d u p z e c e a n i ; e bine p e n l r u Teatrul Naional d i n Cluj-Napoca ( n s e a m n c t e a t r u l i s p o r e t e i i n t e r e s u l i i n i i a t i v e l e f a d e c r e a i a o r i g i n a l ) ; e bine p e n t r u spectatorii tineri, care, p r i n u n i v e r s u l piesei, p r i n p r o b l e m a t i c a e i , i a u c u notin de o epoc de l u p t dramatic a poporului nostru contra forelor o a r b e a l e r e a c i u n i i ; i e b i n e pentru autorul ei, p e n t r u A l e x a n d r u Cprariu, care, sper, d u p a c e s t d e b u t s c e n i c , s c v a s i m i n d e m n a t s p e r s i s t e i n a c e a s t sfer a s c r i s u l u i . A u t o r u l scrie despre u n a d i n zilele cele m a i ntunecate ale istoriei noastre, ziua r e beliunii legionare. N u n u m a i p e n t r u ce are

lonu Niculescu
20

www.cimec.ro

aceast z i m a i m o n s t r u o s , m a i d i f o r m , m a i hidos n epoca premergtoare u l t i m u l u i rz boi, c i p e n t r u semnificaia p e care a c t u l c r i m i n a l a l r e b e l i u n i i o a r e n v i a a rii g r e u ncercate i, m a i c u s e a m , p e n t r u c o n s e c i n ele d e r e v e l a i e i d e a t i t u d i n e n c o n t i i n a m u l t o r i n t e l e c t u a l i a i v r e m i i . A u t o r u l nu-i propune sinteza e p o c i i , aa c u m o f a c n proz (eorgo Clinescu, Marin Preda sau Fugen larbu, c i surprinde analitic u n m o m e n t de mare intensitate, cnd u n fapt ngro zitor destram aburul de amgire n care se i n v l u i s e r u n a r t i s t s c u l p t o r i u n g a z e tar de fapte diverse, p e n t r u a-i a d u c e , n c o n f r u n t a r e a c u cea m a i teribil realitate, la o luare de a t i t u d i n e , care osie c e l dinii pas ctre l u p t a politic deliberai adoptat. U n glonte pornit d i n pistolul unui purttor a l c m i l o r v e r z i clintete d i n t e m e l i i rvnita i n s u l d e l i n i t e i i z o l a r e c a r e c c a s a s c u l p t o r u l u i A n d r e i O l a r i i . V i a a soiei s c u l p t o r u l u i e s t e c u r m a l p e n e d r e p t i i n u t i l , glontele i greise i n t a ( f a p t c u s e m n i f i c a i e p e n t r u e l u r i l e n t u n e c a t e a l e l e g i o n a r i l o r ) i d e t u n t u r a , n l o c s s e m e n e t e r o a r e a , trezete l a l u p t . 1J8 O l u p t n c a r e n u v o r p r e g e t a s p o r n e a s c c e i c e s e c r e d e a u scutii d e datorii fa de viaa nconjurtoare, la o lupt pe care o c o n d u c comunitii, singurii pe l u m e n stare s fureasc o ar a dreptii. Aceasta este piesa. Acestea snt sensurile e i . L i m p e z i i n s u f l e i t o a r c . C u m p n i n d g r e u . destul d o greu c a s p u n n u m b r ine rentele slngeii d c construcie a l e oricrui debut, ntr-un decor n care, i n d i f e r e n t dc l o c u l u n d e se p e t r e c e a c i u n e a , T . T h . C i u p c nchipuie u n c e r apstor, greu, d e puternic i e m o i o n a n t s u g e s t i e , r e g i z o r u l V i c t o r T u d o r P o p a , acelai c r e d i n c i o s s l u j i t o r a l d r a maturgiei naionale, realizeaz u n spectacol de adnc vibraie. S n t cteva detalii ale construciei s p e c t a c o l u l u i care m e n i n tensiu nea e m o i o n a l : o p e r e c h e d c c i z m e patru leaz d i n c o l o d e f e r e s t r e , c a o p e r m a n e n t a m e n i n a r e l a adresa libertii ; n o r i g r e i se vltucesc p e c e r u l j o s ; i, d i n c n d n cnd, glasul entreei de muzic folk Adriana Anscli, acompaniat de sunetele grave ale c h i t a r e i , n e c h e a m , p e c e i d e a z i , s n u u i t m n i m i c d i n d u r e r i l e c a r e au f o s t . S n t v e r s u r i l e u n c i a d i n eelc m a i f r u m o a s e p o e z i i a l e lui Alexandru Cprariu, Balada a m i n t i r i i " . Actorii, dintre c e i m a i b u n i ai teatrului, s-au d r u i t c u g e n e r o z i t a t e t e x t u l u i i a u izbutit n spectacol momente remarcabile. Constantin A d a m o v i c i parcurge c u siguran traseul vijelios a l sculptorului A n d r e i Olani, d e l a a t i t u d i n e a stelar l a poziia fi o p u s crimei ; Melania Ursu, admirabil n rolul soiei s c u l p t o r u l u i , m a i o u s e a m n m o m e n t u l f i n a l , c u o inteligent rostire a t e x t u l u i , elegan c u g l a s u l g r a v i c a l d , c u o r a r a micrii ; Gheorghe M . Nueseu, argos i o b t u z n r o l u l m a g n a t u l u i Daniel Athanasiu, susintor a l reaciunii ; Petre M o r a r i i , e m o i o n a n t , s i n c e r , n f l c r a t n r o l u l gazeMelania Ursu (Ioana Olaru) i C o n stantin Adamovici (Andrei Olaru) t a r u l u i a l crui d r u m a r e alte perspective d u p ntmplriile l a care e m a r t o r ; O c t a v i a n Clu, sigur p e e l , cald, convingtor, n r o l u l foarte s c u r t , a l c o m u n i s t u l u i Nicoar Delca ; n sfirit. A n t o n T a u f , i u t e n g e s t u r i , g r e o i la m i n t e , b r u t a l , agresiv, c u t o t u l remarcabil n l e g i o n a r u l M a r i n M a r i n ; a p a r i i i i n e r e n t limitate la corectitudine au Ligia Moga, Georgc Gherasim, Gheorghe Radu, A n a M ria Dominic i G e l u Bogdan Ivacu, inter prei a i u n o r p e r s o n a j e m a i srace n d a t e .

Virgil Munteanu

Teatrul Giuleti

FOTBAL
de M. R. lacoban
Pe f a p t a fizic a a n t r e n a m e n t u l u i sportiv se d e z v o l t u n m a r e n u m r d e n s u i r i i a c h i z i i i m o r a l e , p r i n t r e c a r e r e z i s t e n a , stp n i r e a d e s i n e , d i s c i p l i n a d e v i a cea m a i riguroas, camaraderia, cavalerismul". Fraza d e m a i s u s a scris-o T u d o r V i a n u , n Jur nalul s u , i a m n c e p u i c u c a p e n t r u a arta c p n i m i n i l e s u s t r a s e faptului

www.cimec.ro

21

Uns-prezecele t e a t r u l u i guleteau

c o t i d i a n , devotate s t u d i u l u i abstract, au p u t u t avea deschiderea spiritual s vad n ntrecerea sportiv u n gest n o b i l i n spor t i v i altceva, m a i presus, d o r i t fiine p r i m i tive n competiii oarbe. D i n tonte t i m p u r i l e , sportul a nsoit, a a n i m a t v i a t a cetii, dintotdeauna, s p o r t u l u i i s p o r t i v i l o r le-au fost nchinate opere <le art. nc n veacul 1 V-lea naintea erei noastre, Pindar i c i u t a ])e atleii J o c u r i l o r O l i m p i c e i M i r o n dlluia statuia D i s c o b o l u l u i . M a r i s c r i i t o r i ai l u m i i au scris despre s p o r t i v i ; s ne a m i n t i m de I l c m b i g w a y , G i r a u d o u x si Camus, aa c u m la n o i . d i n t r e naintai, Sadoveanu, I o n e l Toodorcnnu i Cam l Pctrescu erau mptimai a i s p o r t u l u i i a u scris m u l t i f r u m o s despre p a t i m a lor. M a i amintesc, l u c r u tiut de orice c o p i l , c despre sport, despre f o t b a l , cu osebire, s c r i u . azi. pasionai i compe teni. Eugen B a r b u , Fnu Neagu, A d r i a n Punescu. I o n Bieu, A l . Cprariu i. firete. Mircea Radu lacoban, autorul foiletonului d r a m a t i c Fotbal, reprezentat la Ciuleti. De ce t o t i aceti o a m e n i , pe care ni-i nchi p u i m t r u d i n d nopile aplecai peste m a n u scrisele l o r , gsesc n u n u m a i t i m p , dar i atta suflet i. la u r m a u r m e i , alta tineree, s alerge d u m i n i c i l e n t r i b u n e , nu e greu f ne explicm. E i snt alturi de sutele de m i i de oameni care u m p l u stadioanele, ei snt alturi de m i l i o a n e l e <le oameni care urmresc la televizor (televiziunea, zicea o m i n t e aseuit, jie-a fcut u b i c u i ) , urmresc, zic. ntrecerile s p o r t i v e , care c u p r i n d ntreaga planet. O c u p r i n d i o reunesc. Iat de ce se c u v i n e s salutm prezena pe scen a u n e i n o i piese despre s p o r t i v i , ca pe nc u n pas. f i e i m a i ovitor, al c r e a t o r i l o r ctre o realitate a vieii noastre de toate zilele. i se m a i cere s p r i v i m ncercarea

lui Mircea Radu lacoban i iniiativa ncu rajatoare a T e a t r u l u i Ciuleti d i n u n g h i u l pe care ni-l p r o p u n e a u t o r u l , pe suprafaa i a d i n c i m e a care J I U snt nici ale d r a m e i de idei, n i c i le comediei satirice, ci ale f o i l e t o n u l u i d r a m a t i c ; cruia, de bun seam.

Data p r e m i e r e i : 1!) ianuarie 1970. Regia : D A N M I C U . D e c o r u r i ; i costume : a r h . P E T R E P D U R E . ' Distribuia : G E O R G E BNICA (Ma estrul) ; V A S I L E ICH1M (Curmei) ; M I I I U S T A N fUullwac) : D A N T U FARU (Speriatu) ; F L O R I N ZAMITR E S C U (Iloar) ; G E L U N1U (Cpln) ; C O N S T . C O J O C A R I I (Troanitoru) : C O R N E L I I ! D U M 1 T R A (Dmnnisoru) ; I O N C H I O I U (Osoi) ; M I K CEA N I C O L A E CKEU (Luminare) ; GEO COSTINIU (Cataram) ; R A D U GH. ZAHARIA (Spectatorul) ; A N D I TEFNESCU (Tic) ; C O N S T A N T I N A V A D A N E I (Bi) : G A H R I E L OSECIUC (Rupere).
4

nu-i p u t e m p r e t i n d e s aib nici densitatea eseului filozofic, i n i c i intensitatea arztoare a p a m f l e t u l u i neierttor. Ci, aa c u m a fcul-o a u t o r u l , observaie atent i exact pe un aspect al realitii, u n u l t i t u d i n c dc fapte reve latoare i p o r t r e t e s u m a r schiate, ntr-o mare diversitate caracterologic. Aciunea, care se petrece n vestiarele u n u i .stadion i se ntinde pe rstimpul u n u i m e c i . nfieaz, pe f o n d u l unoi frmnlate situaii decisive p e n l r u soarta unsprezeeelui (alctuit i condus a n i de zile de cumsecadele C u r m e i ) .

22

www.cimec.ro

nfruntarea dintre doua mentaliti, nfrun tare frecvent ntlnit n l u m e a s p o r t u l u i , ca i i n v i a . D o u m e n t a l i t i , d o u c a r a c t e r e : u n u l , p u s pe cptuial p e scama s p o r t u l u i pasre rtcitoare n goan d u p citiguri : p r o f e s o r u l d o c t o r n a l e u n e i tiine p e c a r e n u a practicat-o niciodat ; cellalt, o m d e suflet, i u b i t o r a l j o c u l u i c u m i n g e a , nelept conductor a l u n o r inimoi c a r e alctuiesc < echip, adic u n colectiv. ntrebat, fiecare, c u c c se o c u p , p r o f e s o r u l d o c t o r a r rs punde : Elaborez scheme tactice", iar C u r m e i ' : I a , c u t r e a b a . " Fiindc acest o m modest, acest a n t r e n o r fr d i p l o m e , d a r c u p a s i u n e i d r u i r e , n u c u n o a t e v o r b e l e m a r i . c i m u n c a i n t e n s i l e g t u r a d e La i n i m l a i n i m . I a r n f r u n t a r e a d i n t r e acetia d o i v a d e c i d e c i n e s r m n c u c e i u n s p r e z e c e f l c i i c i n e s p l e c e . D i n a c e a s t n f r u n t a r e r e z u l t i i d e c n p i e s e i : u n c o l e c t i v r e s p i n g e p e c e i v e n i i s-i a r o g e f a l s e m e r i t e i p s treaz conductorul ieit d i n m i j l o c u l l u i . Ar m a i f i d e adugat c, penlru cine a respirat aerul stadionului, pentru cine a pal pitat alturi dc echipa favorit, lucrarea l u i M i r c c a R a d u l a c o b a n este a i d o m a p a m f l e t e

l o r l u i E u g e n B a r b u i A d r i a n Punescu : are, dincolo de puterea d e a dezvlui ade vruri amare, cldura dragostei pentru sport i a d e v r a i i s p o r t i v i . R e g i z o r u l D a n M i c u i e c h i p a l u i d e i n t e r prei a u f o s t f i d e l i t e x t u l u i , l-au c o n s i d e r a t c u s e r i o z i t a t e , t r a t n d u - 1 c u m s e c u v i n e i la exigenele p r o p u s e de a u t o r . Bieii echipei a u f o s t b i e i i t e a t r u l u i , a c t o r i t i n e r i care. au cutat s aduc o not particular, u n a m n u n t , u n gest, o a t i t u d i n e , d e s t u l p e n t r u ca fiecare d i n c i s d e a c o n t u r p e r s o n a j u l u i . M gndesc c u plcere l a ce a u fcut d i n p u i n u l c a r e l i s-a d a t C o r n e l D u m i t r a , Dan Tufaru, M i h a i l Stan, Florin Zamfirescu, Geo Costiniu, Constantin Cojocaru, Gelu Niu, Ion Chioiu, M i r c e a Nicolae Creu. George Bnic are aroganta demagogic, uscciunea s u f l e t e a s c i r u t a t e a c e r u l e d e i n t e r p r e t a r e a personajului, profesor doctor n ale fotbalului. I a r Vasile I c h i m , toat s i m p l i t a t e a , toat cl dura omeneasc i buntatea cinstitului Curmei.

V. Munteanu

Alte spectacole
Teatrul Najional din Timioara
Data fia : premierei : IOAN 16 ianuarie, 1975. Scenogra Regia : IEREMIA. EMILIA JIVANOV. OVIDIU GRICORESCU MURGU NEEA IOAN IANCU GEOR-

Distribuia:

iUN FLUTURE PE LAMPA


de Paul Everac
I n aceast m o n t a r e , realizat s t a g i u n e a t r e cut (debutul scenic a l regizorului I o a n I e remia la Timioara), piesa l u i E v e r a c se decanteaz i c t i g n gravitate. ConcenIrindu-se p e ideca vectorial a d r a m e i pier derea libertii luntrice n condiiile dezr dcinrii naionale regizorul a concen t r a t t e x t u l c u m u l t disoornimnt, a r e n u n a t la u n e l e ramificaii d i n anecdotica l u x u r i a n t i p i t o r e s e a i n t r i g i i , i n f a v o a r e a i d e i i . R e p r e z e n t a i a se c e n t r e a z n j u r u l e l e m e n t e lor politice p r i n p a t o s u l l u c i d a l ntrebrilor, p r i n concluziile s i m p l e i emoionante. S i m p l i t a t e a caracterizeaz, d e a l t f e l , ntreaga c o m poziie scenic, a x a t pe rigorile unei de monstraii convingtoare p r i n sinceritatea tr i r i l o r e r o u l u i . A m b i a n a parizian" se c o m p u n e s o b r u i e x p r e s i v , p r i n t r - u n d e c o r d e l u m i n i " i o m u z i c l o c a l " a d e c v a t , c o l o -

(George M a r t o i s ) ; M I H A E L A (Nieolle (Ovidiu (Doamna (Viorella GESCU l'OIJ GH. Martois) ; Petrescu) ; Vidrighin) ; MIRON ELENA CAMIL

de M a r a m e ) ; G E T A

(Anastasc Crciunescu) ; A N A CORE PATRU STANA BELU (Leon (Printele (Sandu (Anton (Tit-Liviu (Venceslav (Roger (Celestine SASU Bcmbea) ; Popazu) : Suditu) ; Henia) ; Vrabie) ; Dupic) ; (Jean-

GEORGE MIRCEA GH. NIEL RADU GENIA TEFAN Pierre (Mike

LEAHII AVRAM

Schwartz ; D A Dupic) ; E U (Xenophon IONESCU FLAMANN; V10REL HAIDUC RaumgarCIMBRU

PETRESCU CREOIU

IORDANESCU TEFAN IRENE Dupic) ; HORIA

D'Avignac) ;

O'Kelly) :

CATALINA IL1ESCU RII

(Shcila 0 Kelly)

(Marangozzi) ; TEFAN M A MARIANA Hanelore OD1LLO STRASSER

(Profesor Stiopul) ; I O A N Popescu, VICTOR

(Gvozdea) ; (Florica ten) ; ZESCU

(Laureniu LUNGOCI CRSTEA

Blnaru) ; (Un (O

A D R I A N RERCRISTINA

(Djamal Abouladhi) ; GEORGE valet) ; student).

www.cimec.ro

23

Scena b o e m e i d i n spectacolul U n f l u t u r e p e l a m p a " d e P a i d E v e r a c

r n d u - s e a f e c t i v i d r a m a t i c d o a r i n f u n c i e de traiectoria psihologic a aceluiai e r o u : prin ..ochiul" l u i . al inginerului Ovidiu IVI r e s c u , v e d e m o l u m e d e p a n o p t i e u m i p r i v i m c u m m i u n u n ,.Musee G re v i n " , n s u fleit. O c h i u l , l a n c e p u t s t r l u c i t o r , a v i i d e nou. de senzaional, dc fapte inedite, de c u notine p r o a s p e t e , se n c e o e a z treptat, l o v i t de realiti neateptate, d a r r e l e v a n t e , nchizndu-se n s i n e . Principalul merit al s p e c t a c o l u l u i c o n s t r u i t d e I e r e m i a e coerena n d e s e n a r e a u n e i s t r i d r a m a t i c e i n t e n s e , n trirea unei experiene-limit. Protagonistul. Miron Neea, a realizat un joc dc perfor man, convingnd spectatorii de adevrul Eecul acestei tentative de cutrilor sale. d e s p r i n d e r e e e l o c v e n l i d r a m a t i c . S i n g u r tatea e r o u l u i e c o p l e i t o a r e , ea d msura n f r n g e r i i s a l e ntr-o l u m e p e ct d e c o l o r a t *i i b o g a t , p e att d e n e p s t o a r e . Condiia tragic a t r a n s f u g u l u i e s u b l i n i a t d e a c t o r u l timiorean c u finee, cu u n f i o r d e spe r a n n l a n s a r e a n t r e b r i l o r i c u o s p a i m amar n faa rspunsurilor fr echivoc : singurul element emoional exterior jocului su, despuiat de artificii, e insertul unei ba lade i n t e r p r e t a t e de T u d o r G h e o r g h e . p u n c tare discret, a u n u i m o m e n t c u l m i n a n t . Motivnd varietatea episoadelor prin sinu oasa evoluie a e r o u l u i n p i e l i i eterogene, n u m e r o a s e l e p e r s o n a j e se d e f i n e s c p e r c u t a n t i p r i n s u b i e c t i v i t a t e a l u i . Pe r e t i n a specta torului rmne imaginea profesorului Stiopiil (tefan M r i i ) , a s a s i n a t d o r m i e l e b a n d e lor legionare ; apoi. c h i p u l compatrioatei n strinate, d e nerecunoscut n postura a m o r a l i tii c a l c u l a t e ( M i h a e l a M u r g u ) : n sfrit. m i c r i l e d e z a r t i c u l a t e , m c i n a t e d e r a t a r e t lips d e el. a l c t u i n d nfiarea l u i T i t - L i v i u H e n i a . o fost p r o m i s i u n e a s c e n e i ( i n t e r p r e t , M i r c e a R e l u ) ; c a i s i l u e t a a l t u i f l u t u r e p e lamp*', actoraul G v o z d e a ( I o a n H a i d u c ) , a crui nfiare stins, a b u r i t . ncheie f i l m u l spectacolului : concluzia f i n a l u l u i e ncorpo

r a t i n p r b u i r e a m o r a l a e r o u l u i i a r e a s u p r a s i i i u n i m p a c t p u t e r n i c ; Un fluture pe lamp este u n s p e c t a c o l a c t i v i z a t o r .

DISCIPOLUL DIAVOLULUI
de George Bernard Shaw
Dala premierei.: 7 f e b r u a r i e " 197(>'. Regia: EMIL REUS. Scenografia: DOINA ALMSAN POPA. Distribuia : MIHAELA MURGU (Doamna Dudgeon) ; A N A IONESCU (Essie) : IOAN HAIDUC (Christy Dudgeon) : V L A D I M I R J U R A S C U (Pa storul Anderson) ; L U C I A DOROETEI MOLL (Judith Anderson) ; ECATERINA HERRERESCU (Doamna Titus Dudgeon) : D A N I E L PETRESCU (Ti tus D u d g e o n ) ; GEORGE LUNCOCI (William Dudgeon) ; G E T A IANCU (Doamna W i l l i a m Dudgeon) : TEFAN MARII (Notarul Ilavvkins) ; I O N CO CI E R U (Richard Dudgeon) : V I O R E L ILIESCU (Sergentul) ; GHEORGHE PATRU (Maiorul Swindon) : M I R O N SUVAGAU (Generalul Burgoyne) : ALEXANDRU TERNOVICI (Capclanul).

B i n e c u n o s c u t a pies a l u i G . 13. S., p r i m a d i n c i c l u l p i e s e l o r p e n t r u p u r i t a n i " , se o f e r l a T i m i o a r a ntr-o m o n t a r e i n e g a l ; u n e x c e lent act nli. c u u n p r o l o g sui-generis. e x tras d i n actul I I I (discuia d i n t r e maiorul

24

www.cimec.ro

Swindon i g e n e r a l u l B u r g o y n e ) , a v i n d u n b i n e v e n i t r o l e x p l i c a t i v i o r i e n t a t i v i n i n f o r m a r e a p u b l i c u l u i d e s p r e soarta c o l o n i i l o r a m e r i c a n e , care. i n acest a n 1777. se d e s p r i n d de snl> Stpnirca reginei A n g l i e i ; ntreg n c e p u t u l este t r a t a t cu c o n s e c v e n t a n ace lai m o d ironic, declarat, afiat. Decorul Doinei Alman Popa vizualizeaz ironia, fixeaz o lent caricatural la adresa t a b e r e i m i l i t a r e b r i t a n i c e ; pe o punlc-plas-pod d e f u n i i , capcan ('.'). n c o n j u r a t d e o p i a z de c o r t cenuie, se deplaseaz m e c a n i c s o l d a i ce n e a m i n t e s c de (Inii) (lai/ ; sugestia b r o c h t i a n este a s i m i l a t r o d n i c i avansat n spectacol i prin interpretarea ap a indicaiilor din prefa, cc n sat soesc fiecare act. regizorul Emil Reus apropiind c u o singur micare estetica l u i S h a w d e cea a l u i B r r r h t : T o n u l i r o n i c al comentariului lansat de Dick Dudgeon ( I o n C o c i c r u ) i n descrierea f a m i l i e i s |e i afl c o n f i r m a r e a n d i s p u n e r e a personajelor i n reaciile l o r ; o peni acid, o g r a v u r i n a q u a - f o r t e , asambleaz g r u p u l puritani l o r " , i n scena c i t i r i i t e s t a m e n t u l u i r e b e l u l u i s p i n z u r a t . A l t e r n a n a s c e n e l o r de f a m i l i e i a c e l o r de rzboi ( p a n l o m i n i c cu soldaii e n g l e z i predndu-se) d e n o t u n m o n t a j i n t e l i g e n t , m e n i t s redea a t m o s f e r a u n e i e p o c i , fixat p e n t r u n o i , l i v r e s c , n p i c t u r i l e n a i v e ale l u i C o p l e y i W e s t , i, totodat, se n scrie n a t i t u d i n e a l u i G . B . S., c a r e . firete, n u a i n t e n i o n a t n Discipolul diavolului o pies istoric, c i u n a c u p e r s o n a j e i c a probleme i s t o r i c e . arja la adresa colonia l i s m u l u i , p e r s o n i f i c a i n f i g u r a generalului B u r g o y n e , n u se c o n t i n u , n s , i n cele l a l t e a c t e . B r u s c , reprezentaia se c o m u t p e u n neateptat r e g i s t r u eroico-patetic i. d u p u n a c t I I sczut i l i p s i t d e e x p r e s i v i t a t e , f i n a l u l p a r e a d u s d i n c u l o t u l alt oper. S h a w , t e o r e t i c i a n u l p o t r i v n i c piesei b i n e fcute"', c u f a b u l aristotelic i aciu ne g r a d a t , se d e z m i n t e a i c i (ca i i n a l t e cteva p i e s e ) , a r t i c u l n d i n g e n i o s i n t r i g a i crend u n s t o r y " p l i n de s u r p r i z e . M o t o r u l a c i u n i i l c o n s t i t u i e p e r s o n a j e l e , faimoasele caractere inversate" a l e p a s t o r u l u i Ander s o n i u o n c o n f o r m i s t u l u i Dudgeon, ntreaga pies rezemndu-se p e u m e r i i l o r . T e a t r u l lui Shaw pretinde un anume t i p de antrena m e n t t e h n i c i s p i r i t u a l la care protagonitii notri n u au fcut fa, pierznd la u n e l e probe ; \ l a d i m i r Jurscu a d a t o conving toare nfiare exterioar pastorului din N o u a A n g l i e , n u i p r o f u n z i m e spiritual i n i c i suficient fireasc detaare n m e t a m o r foza sa ; I o n C o c i c r u exceleaz n p r i m u l act i. m a i ales. n ipostaza de c o m e n t a t o r , dozndu-i cu s u b t i l i t a t e i r o n i a , urcnd sar c a s m u l , c o b o r n d z e f l e m e a u a ; este n s v d i t o b t u r a t n relaiile c u p a r t e n e r i i , m a i ales cnd o a r c n fat pe soia p a s t o r u l u i , creia L u c i a D o r o f t e i M o l i n u - i d ansa n i c i u n e i reacii, o p l a c i d i t a t e absolut n l o c u i n d v i a a r o l u l u i . X e e x i s t n d u n desvrit disciool a l d i a v o l u l u i " pe scen, n i c i ca a t a r e i n i c i v i r t u a l , i n v e r s i u n e a r o l u r i l o r n u se m a i p r o
;l

d u c e , d i n pies rmnnd c a r i c a t u r a burlesc a t a b e r e i c o l o n i a l i s t e i schiele groteti ale puritanilor americani. Dintre c r o c h i u r i sc d e s p r i n d e s i l u e t a n t n g u l u i Chri.-ty D u d g e o n , desenat cu deosebit siguran teatral i Lucia Doroftei (Judith Anderson). Vlad l m i r J u r s c u ( P a s t o r u l A n d e r s o n ) i I o n Cocieru (Richard Dudgeon)

e l a n c o m i c d e ctre t n r u l a c t o r I o a n H a i duc. I n interpretarea l u i M i r o n uvgu, B u r g o y n e a a v u t b o n o m i e i h a z , d a r n u c i n i s m i n i c i inteligent strlucire i n m n u i r e a p a r a d o x a l e l o r a f o r i s m e ale g e n e r a l u l u i icono clast n faa i s t o r i e i . I n rest, s-au p r o d u s i n compoziii oneste, l u c r a t e contiincios, M i h a ela M u r g i i (D-na D u d g e o n ) , tefan Mrii (Hawkins), G h . Ptru (maiorul Swindon), A l e x a n d r u T e r n o v i c i (Capelanul).

DOSARUL ANDERSONVILLE
de Saul Levift
M o n t a r e i m p u n n d c a r a c t e r u l necondiionat al u n e i d e z b a t e r i p u b l i c e . P r o b l e m a p u s n discuie : o p i u n e a i n t r e o m e n i e i s l b t i cie, ntre d e m n i t a t e a o m u l u i i d e g r a d a r e a sa. Lagrele c e l u i de-al d o i l e a r z b o i m o n dial, exterminarea a milioane de oameni, procesele p u b l i c e , p e n a l e i m o r a l e i n t e n t a t e f a s c i s m u l u i , p r i n t r e c a r e , i c e l d e l a .Niirenberg, a u readus n m e m o r i a umanitii alte lagre i a l i m o r i , c a . d e p i l d , p r i z o n i e r i i americani n o r d i t i . soldaii unioniti masa-

www.cimec.ro

25

erai n l a g r u l c o n f e d e r a t d i n A n d e r s o n v i l l e . o imens groap c o m u n n care au pierii 14 0 0 0 de oameni, n 18G4. Piesa-doeum e n t a ziaristului a m e r i c a n Saul L c v i t t , scri s n 1 9 G 1 . c u a l u r a u n e i s t e n o g r a m e d r a m a tice d i n t r - u n t r i b u n a l a m e r i c a n a l a n i l o r 1860, e vdit inspirat dc crimele secolului X X

Bala premierei : 8 f e b r u a r i e 1 9 7 G . Regia : I O A N I E R E M I A . Scenogra fia : E M I L I A J I V A N O V . Distribuia : V L A D 1 M I R JURASCU (Wallace) ; CAMIL GEORGESCU (Mott) ; GEORGE LUNGOCI (Thomas) : I O N OLARU (Rallier) ; O V I D I U G R I G O R E S C U (Stibbs) ; A D R I A N (Grefierul) ; MIRCEA RERZESCU RELU (Williams) ; A N A T O I J COBE (Dr. Ford) ; G E O R G E S T A N A (Henry Wirz) : G H . LEAHU (Otis Raker) ; T. S S U (Schade) ; I O N COCIERU (Colonelul Chipman) ; V I O R E L I L I ESCU, T R A I A N B U Z O I A N U (Hosmer) ; T. M A R T I (Lt. col. Chandler) ; D A NIEL PETRESCU ( D r . Rates) ; V I C TOR ODILLO CIMBRU (Spencer) ; MIRON NETEA (Davidson) ; M I R O N UVAGAU (J. Culver) ; H O R I A IO N E S C U , A L E X . T E R N O V I C I (Ziariti) ; I O A N H A I D U C (Grav) ; G E T A L U V C U , E U G E N I A CREOIU, E M I L I A M I H A 1 (Vduve).

si, ucii prin nfometare i mbolnvire, p r i n d e g r a d a r e fizic i e x t e r m i n a r e d i r e c t ? S a u este e l u n s i m p l u u r u b d i n m a r e l e m e canism a l represiunii, supus comenzilor su p e r i o r i l o r si i e r a r h i c i ? Poate o m u l f i dom nii s i m p l u u r u b , i p e r m i t e c o n t i i n a sa s e x e c u t e orice {el d e o r d i n e ? A r e d r e p t u l u n m i l i t a r s n e s o c o t e a s c d i s p o z i i u n i l e c o m a n danilor s i , n c o n d i i i d e r z b o i ? T r e b u i e un s i n g u r o m s i s p e a s c p e n t r u crimele u n u i regim criminal ? Crimele colective, i m personale, p o t f i socotite (i i m p u t a t e ) ca vin a u n u i a singur ? Triumf prolwi palpa prin bil, avoceasc, cc a p a r e n t disculp, lips d e d o v e z i , s a u c t i g u l c a u z e i e d e t e r minat de s e n s u l etic justiiar, i m a n e n t , ce i n c u m b o m u l u i , m a i presus de orice, cre d i n s i e i , a d i c r e s p o n s a b i l i t a t e i putere de opiune ? I o a n I e r e m i a a r e a l i z a t u n e x c e l e n t spec t a c o l d i a l e c t i c , t u l b u r t o r i i n c i t a n t p r i n a valana ntrebrilor, crora n u t o t d e a u n a l i se p o a l e d a u n u n i c r s p u n s . U n echivoc d r a m a t i c subtil, n a crui i n s i n u a r e r e p u t a t u l a c t o r G h e o r g h e L e a h u a r e u n r o l cov r i t o r . c a p i t a l , s t l a s u r s a suspcnsului, un suspense f u n d a t pe ambiguitatea rspunsu r i l o r ; p n l a u n p u n c t . P n l a p u n c t u l n c a r e se p r o d u c d e l i m i t r i l e m a j o r e , n t r e c i r c u m s t a n e l e a t e n u a n t e , m i c i sau m a r i , ntre s c u z a m p r e j u r r i l o r i p r e t e x t u l conjunctu rilor, p e n t r u a se d e s e n a l i m p e d e , f e r m . rs p u n s u l , care n u poate f i decit u n u l singur i a n u m e , r s p u n d e r e a i i n d i v i d u a l i c o l e c t i v a o m u l u i i a u m a n i t i i , p e n l r u a feri l u m e a de perspectiva u n i v e r s u l u i con c e n t r a ionar. mpotriva acestei ameninri, contiina uman nu p o a t e dect s con d a m n e c l i i i o r i c e u n e l t e a l e u n u i a p a r a t represiv. > Spectacol Dosarul ritul Actorii i de idee libere i dc pe atitudine care l acestui n politic. spi

si d e e c o u l l o r n c o n t i i n a p u b l i c , a u t o r u l participnd, dealtfel, la f a i m o s u l proces d i n G e r m a n i a a n i l o r ' 4 6 *. Spectacolul timiorean e p l i n de d i n a m i s m , d e e n e r g i e c i v i c i i m p l i c s p e c t a t o r i i n tr-un m o d direct, ofensiv. C o m p l e t u l de j u decat este s i t u a t n sal, n faa rampei, p u b l i c u l , laolalt c u instana, eonstituindu-se j u d e c t o r . U n d e c o r s o b r u i f u n c i o n a l c o m pune un cadru a d e c v a t , n c a r e f u n d a l u l , d r a p a t ntr-o i m e n s p n z a l b p e c a r e e schiat c u n o s c u t a S t a t u i e a Libertii, a d u c e o sugestie emoional i, totodat, v a g i r o n i c . P r o c e s u l se d e s f o a r d u p t i p i c u l p r o cedurii americane, cu o neabtut respectare a disciplinei militare (sntem n primele zile d u p v i c t o r i a U n i u n i i i n r z b o i u l d e se cesiune), c u o continu oscilare a balanei j u s t i i e i . V e r d i c t u l n u se p o n t e g h i c i nainte d e r o s t i r e a s e n t i n e i , f i i n d c i n t r e procurorul Chipman ( I o n C o c i c r u ) i a v o c a t u l aprrii Otis Baker (Gheorghe Leahu) se j o a c o partid strns, adevrul necondiionat al faptelor fiind deopotriv m i z a u n u i a i a celuilalt, ctigul alternativ al amndurora. Este Ilcnry Wirz (George Stana), .,ciul din Andersonville", vinovat singurul vino vat de m o a r t e a silnic a compatrioilor

Andersonville dezbaterii au i neles n n joc i

cucerete s a l a p r i n regula

instaureaz. inteligent expresie Leahu, tcerile pier n jure. nu Ion Majoritatea. concentrare n cauzei dc probe pe

joc teatral Strlucit interioar, ncordate, dute faa nu i a se

practic arat un

simplitatea scen de

sinceritatea

argumente. maxim elocvent aprarea dac al

Gheorghe

demonstrnd

fin

dens, n su.

tensionat

clientului de faclo. n

pierdut contiinei, unor

numai

marelui

tribunal n

arsenalul

totdeauna Cocicru oarbe, ne drepte

concludente. rolul

Distribuindu-'l laitii a i

intransigentului regia n vrut.

procuror, supunerii p o a t e , s cauze s pro dar ome a fost actor joac

clarvztorul

acuzator al c

necondiionate, nu trebuie cu n n

demonstreze

susintorii mod

unei

obligatoriu, n la

f i e i s i m p a t i c i , f e r m e c t o r i . intransigenta clamarea fanatismul nie triumf bine monotonie, ip, aprarea dreptii, su

I o n Cocieru e crispat dreptului tactic,

greete

i n e c o n v i n g e . persoana

Inculpatul tinrubii

* Teatrul", n r . 11/1975.

distribuit

26

www.cimec.ro

George Slana, care izbutete anarea per forman de a incarna banalitatea rului. V o i t ters, n u l i p s i i d e m e d i o c r e c a l i t i , f r a g i l , c h i n u i t , acest H e n r y W i r z n u i n s p i r p u b l i c u l u i d e z g u s t p e n l r u u c i g a , c i l p r o v o a c s m e d i t e z e ia n a t u r a social a c r i m e i . Cele l a l t e p e r s o n a j e , d e s e n a t e c u a p l i c a i e i g r i j p e n t r u a d e v r u l vieii, susin profesionist r e prezentaia, ferind-o, l a r n d u l l o r , de cu l o a r e d e e p o c " , d e t e a t r u " , i d e o r i c e s t r i dene m a n i h e i s t e .

Scen d i n spectacolul Dosarul sonvillc" dc Saul Levitt

Ander

Mira losif

ADDENDA, T r i p t i c u l de spectacole vzut, n februarie, l a T i m i o a r a , n c - a f c u t i m p r e s i a c p e s c e n a n a i o n a l d i n v e s t u l r i i s-a p r o d u s o mutaie calitativ. U n salt cc poate f i limpede d e t e c t a t n f i z i o n o m i a m o n t r i l o r , n e x p r e s i v i t a t e a l o r . V i z i u n i r e g i z o r a l e m a r c a t e , i d e i s c e n i c e o r g a n i z a t e i n s p i r a t i a d e c v a t modeleaz r e p e r t o r i u l , ale c r u i disecrn m n t i d e o l o g i c , i n t e n i i f o r m a t i v e i r a d i aii c u l t u r a l e , a u , n p l u s , o a r d e n pole mic, un punct de vedere ; toate trei repre zentaiile se n s c r i u sub acolada teatrului politic, n sensul dat de Piscator, care refuza scenei dreptul dc-a p r e z e n t a ovenimenlele dramatice ca u n scop n s i n e " . nceputul programatic a fost realizai p r i n nscrierea

dramei istorice a l u i Delavrancea Vifo rul citit p r i n p r i s m a i n t e r e s u l u i p o l i t i c s t a t a l a l l u i tefni, ce p r e c o n i z a ieirea de d e s u b v a s a l i t a t e a p o l o n i, c a a t a r e , n l turarea b o i e r i l o r aservii unei suzeraniti strine. Aadar, u n spectacol d e d r a m isto ric, c u p r o f u n d e implicaii politico-istorice sensibile s p e c t a t o r u l u i d i n stal ; l a f e l , piesa l u i E v e r a c . c u o p r o b l e m a t i c ce solicit a c t i v o p i n i a public, ntr-un spectacol r i g u r o s n demonstraia ideii. Discipolul diavolului se constituie, n p a r t e a reuit a reprezentaiei, ntr-o s a t i r a i n v a z i i l o r c o l o n i a l i s t e i, m a i ales, a s p i r i t u l u i i n v a d a t o r ; i a r piesa-proces a l u i S a u l L e v i t t , n t r - o p l e d o a r i e s o b r i g r a v p e n t r u r e s p o n s a b i l i t a t e i o p i u n e n momentele cruciale ale istoriei. R e v i r i m e n t u l r e g i z o r a l c o n s t a t a t , n s e n s u l d i n a m i z r i i gnd i r i i n s c e n , p e n t r u a-i o b i n e deplin efi cien artistic, se c e r e , i n s , p r e l u n g i t n toate c o m p a r t i m e n t e l e activitii. N u t o t d e a u n a i n t e r p r e t a r e a slujete f i d e l concepia, n u t o t d e a u n a se r e a l i z e a z u n j o c o m o g e n , dc relaie i p a r t i c i p a r e c o l e c t i v . P e n t r u c a r e z u l t a t e l e s d e v i n , n a n s a m b l u , o m o g e n e i l a c o t a aspiraiilor d i r e c t o r i l o r de scen, trupa se

www.cimec.ro

27

cerc completat n a n u m i t e sectoare-cheie, interpreii se v o r supui unui antrenament actoricesc eficace si m u l t i l a t e r a l . Exigent, destul de unitar, cu o vdit cultur dc baz, p u b l i c u l d i n Timioara pretinde teatru l u i s u X a ( i o n a - l i d e e i e x p r e s i e , s t i m u l a r e i n t e l e c t u a l i n c n t a r e e s t e t i c , i n u t p r o f e s i o n a l i r i g o a r e . Inegale n r e a l i z a r e , d a r e g a l a p r i n s e d e un gnd creator, spectacolele menionate i n rndurile precedente snt 0 garanie p e n t r u perspectiva constructiv d e s e n a t a i c i , i a crei l i n i e d e for p a r e a f i r s p u n d e r e a politic.

Teatrul Nafional din Cluj-Napoca

REETA MAKROPOLOS
V

de Karel Capek
Data premierei : 16 decembrie 1975. Regia : A L E X A N D R U COLPAGCI. Scenografia : T . T U . C I U P E . Distribuia : ANCA NECULCE MAXIMILIAN (Emilia Marlv) ; GHEORGHE M . NIESCU (Jaroslav TAUF (Janek) ; N I Prus) ; A N T O N COLAE ILIESCU (Albert Gregor) ; CORNEL SAVA (Hauk Sondori) ; CONSTANTIN ADAMOVICI (Dr.Kolenaty) ; E U G E N N A G Y (Vitek); M RIA SELE (Krislina) ; S T E L A CICULESCU (Camerista) ; GHEORGHE J U R C (Doctorul).

TEATRUL l CATEDRA
Veche iniiativ timiorean, aciunea de c u l t u r t e a t r a l i n t i t u l a t Teatrul i catedra i-a d e s f u r a t a t r e i a e d i i e s u b e g i d a m o n t a j u l u i s c e n i c Trilogia Moldovei. Dedicat, pre c u m se v e d e . d r a m e i i s t o r i c e n a i o n a l e , m a n i festarea, a v n d n p r o l o g o conferin c u carac t e r c o l a r d e s p r e v i a a i o p e r a l u i D e l a v r a n c e a (prezentat d e p r o f e s o r u l i n s p e c t o r colar Pav e l P c t r o m a n ) , s-a s p r i j i n i t p e p a r t e a a d o u a a Viforului, intercalat ntre d o u momente d i n Apus de soare i, respectiv, Luceafrul. (Regia I o a n I e r e m i a , interprei : I o n Co c i c r u . E l e n a I o a n , I o a n H a i d u c . A n a t o l i Cohe.) D i n p c a t e , a c e a s t i n i i a t i v , m e n i t s s t i m u l e z e r e l a i a i d i a l o g u l d i n t r e c r e a t o r i i d i n t e a t r u i s p e c t a t o r i i d i n b n c i s a u d e l a c a t e d r , n-a a v u t r s u n e t u l d o r i t ; p a r t e , d i n pricina unei insuficiente preparri a ..pro duciei a r t i s t i c e " , f r a g m e n t e l e etalate n e f i i n d f i n i s a t e i n i c i a n s a m b l a t e c o n f o r m u n e i v i z i u n i i n t e g r a t o a r e ; p a r t e , i d i n p r i c i n a u n e i i n d e c i s e f o r m u l e o r g a n i z a t o r i c e , att n s o l i c i t a r e a u n o r c r i t i c i p a r t i c i p a n i , c t i n s e l e c t a r e a p u b l i c u l u i , colari n e f a m i l i a r i z a i c u r e ceptarea modern, semnificant. a u n u i teatru istoric, cunoscut d o a r p r i n litera manualelor c o l a r e i c r u i a s c e n a n u i-a d a t o r e p l i c coerent, c o n v i n g t o r artistic. Cc se p o a t e s p u n e n c o n c l u z i e ? C , n stagiunile d i n u r m , caracterizate n ntreaga ar p r i n t r - o a c t i v i z a r e a i n i i a t i v e l o r c u c a r a c ter cultural narateatral. n circuitul de ficiuni ( s i m p o z i o a n e , d e z b a t e r i pe t e m e date, d e a c t u a l i t a t e , r e c i t a l u r i , f e s t i v a l u r i c t c ) . ce c o n e c t e a z n d e o b t e s c e n a , p u b l i c u l i o p i n i a teatral, T e a t r u l Naional d i n Timioara depune eforturi d a r e loc dc u n prisos de eforturi pentru a-i d e m o n s t r a efectiv aspiraiile i p o s i b i l i t i l e existente n co l e c t i v . Fore snt. lipsete, p o a t e , s p i r i t u l a n i m a t o r i u n i f i c a t o r .

mi Karel de

amintesc,

primul

contact prin dup dou

c u opera l u i unei roman imediat, de cind bomb

Capek l-am a v u t ecranizri trecuser dar de

intermediul Krahatit, decenii prima n

zguduitoare fiindc fusese man care-i oarbe tui lume, Teatrul Karel H.U.R., recent Reeta ceast toare. replic la un cat nu poi atomic. abia

anticipaie,

anticipaie

scris r o m a n u l Ce e s t e vede este

i e x p l o d a dramei in

m a i fascinant pus

acest r o savantului forelor aces in

prefigurarea geniul

slujba

ale distrugerii. mare a a scriitor fost fcut un

M a i trziu, i n

opera

ceh, mult bun

rspndit ara

cunoscut

noastr. urm, reluat a fan napoi cu compli

serviciu

operei l u i

Capek Mama

r e p r e z e n t i n d u - i , c u a n i n i c o m e d i a Naional Greu cu fantastic, din dc

de Teatrul Makropolos. pies, Dram polemic ?

Cluj-Napoca, definit ei amgi

structura

existenial ? la De piesa fapt, prin

Comedie

tastic, aa c u m z i c e a m Malusalem el p r e c i s , a tri

m a i nainte ? C u m v a , l u i G.B.S. toate estura c ase laolalt,

rzbind

intrigii :

demonstraia

important decenii ca ca s ca

este s trieti Prus frumos, Janek

6 0 s a u 3 0 0 d e a n i , fiindc trei e secole i Emilia

la f e l de mizerabil sau important c a , att viaa

Jaroslav Marty ; trieti tnrul

ct trieti, oamenii, Krislina.

iubind

M. I.
28

sau ca frumoasa

www.cimec.ro

Nicolac lliescu, Conslantin N a g y i M r i a S c l c

Adamovici.

Anca

Neculee-Maxiinilian,

Eugen

C a o r i c e s e r i i l o r i n t e l i g e n t , C a p e k i d e f i Cadrul scenografic imaginat de T . T h . n e t e c e l m a i c x a e t o p e r a i e s t e i n u t i l s C i u p e se c o n j u g p e r f e c t c u i n t e n i i l e r e g i c u t m o c o n c l u z i e a demonstraiei sale, a l t a zorului, ariditatea alb, metalic, a primei p r i , c a i d e z o r d i n e a c a d c m a n s a r d u i dect a f o r m u l a t - o el nsui : S z i c e m c tat t i m p d e v e a c u r i d i n p a r t e a a d o u a , a u o d a t , n v i i t o r , n u v o r m a i f i b o l i , srcie o stranie frumusee. i t r u d m u r d a r . A c e a s t a 8 o p t i m i s m . D a r s a f i r m i c v i a a d o a z i , p l i n d e boli, D i s t r i b u i a m i s-a p r u t i n e g a l . S n t c t e v a s r c i e i t r u d n u e s l e a b s o l u t r e a i b l e s t e interesante. Snt i realizri cu adevrat m a t i c a r e n e a c e v a e x t r e m d e p r e i o s , cteva interpretri terse. Anca Neculceasta ce este ? P e s i m i s m ? E u c r e d c nu. M a x i m i l i a n aduce, odat c u apariia ei ha Pesimismul nu esle credina c lumea e mi lucinant, un suflu ngheat ca rsuflarea zerabil, ci credina c e in ordine s fie morii. 0 aur stranie o nconjoar, mic mizerabil". E x a c t , d a r nc n u d e s t u l s p u s . r i l e e i s n t n c e t e , v o r b i r e a s e a c i d i s p r e F i e c C a p e k a o c o l i t s s p u n l u c r u r i l o r p e uitoare. Aerul b a t j o c o r i t o r c u care-i tra n u m e . f i e c e l n s u i n u i-a d a i s c a m a d e teaz semenii paralizeaz. Poate c a r f i adncimea la care p t r u n d semnificaiile ope t r e b u i t e x p l o a t a t i c e a l a l t l a t u r a p e r rei sale, u n l u c r u trebuie adugat. Anume, sonajului, dramaticii goan d u p o nluc, cldura, dragostea pe care le caut Emilia c l u m e a n u e mizerabil p r i n d e s t i n , c i p e c a r e n u e n s t a r e s l e g h i c e a s c . M o a m e n i i n u triesc urt. m u r d a r , nrit p e n l o m c a b o r d n d o m e t o d d e e x p l o a t a r e a l r u c a a s n t sortii, c i p e n l r u c e i nii resurselor sale, care vizeaz e x c l u s i v soluiile snt r s p u n z t o r i penlru urenia existenei o f e r i t e d c i n t e l i g e n , n z e s t r a t a a c t r i i-a lor. Prus, d o c t o r u l K o l e n a l y . E m i l i a Marty r e p r i m a t i n t u i i a i , o d a t c u a s t a , i-a r e d u s triesc d u p p r i n c i p i i l e care guverneaz l u p o s i b i l i t a t e a de a m p l i n i r o l u l n toat d i m e a b u r g h e z i, c o n d a m n n d u - i , C a p e k c o n v e r s i t a t e a l u i . Gheorghe M . N u e s c u , d c o d a m n o r n d u i r e a social nsi, g e n e r a t o a r e sobrietate g l a c i a l , d e z v l u i e n u a n a t c i n i s de relaii i n u m a n e , longevitatea trisecular mul i r a p a c i t a t e a p e r s o n a j u l u i s u , Prus. a E m i l i e i M a r t y e u n I r u c . m e n i t s d e a o Candoarea adolescentului Janek, dezamgirea coloratur fantastic tiraniei, care r m n e cl iui tragic, snt nfiate convingtor de se p o a t e d e r e a l i s l n d i r e c i a ei e s e n i a l , Anton Tauf, cu mijloace surprinztor dife u n t r u c m e n i t s n e capteze i n t e r e s u l : n r i t e d e cele p e care i le c u n o s c u s e m . r e s t , n i m i c n u d e c u r g e d i n acest t r u c . Tai e r u l a fost e x a c t neies d e A l e x a n d r u ColO bun compoziie, ntr-un rol deloc p a c c i i t r a t a t c a a t a r e . D o a r a p a r i i a Emi uor, realizeaz C o r n e l S a v a , i n t e r p r e t u l l u i liei e a s t f e l conceput c ca p a r e a cobor ITauk Sendorf. Sigur pe el. cu mijloace ra de d i n c o l o de t i m p , p e n t r u ca, m a i d e p a r t e , finate, Constantin Adamovici este excelent s t r a n i u l p e r s o n a j s m b r a c e v e s t m n t u ' l m u n r o l u l d o c t o r u l u i K o l e n a t y . M i s-au p r u t r i t o r i l o r d e r n d . a c c e n l e l e c z n d p e d a t e ct mai puin realizate A l b e r t d r e g o r , i n t e r p r e se p o a l e d e o m e n e t i , dei n u d i n t r e c e l e tat de N i c o l a c I l i e s c u , m o n o t o n p c t o t tra mai nobile. Proeednd In o analiz foarte s e u l , i K r i s t i n a , i n t e r p r e t a t d o M r i a S e l e aplicat, regizorul a evideniat satira coni ters, f r p e r s o n a l i t a t e . nut de substana piesei, fr s dilueze caracterul dramatic al nfruntrilor. n an samblu, spectacolul e foarte izbutit. www.cimec.ro

V. Munteanu

Teatrul Bulandra"

Scen d i n spectacol

MILITARUL FANFARON
de Plaut
Dala p r e m i e r e i : 5 f e b r u a r i e 197G. Regia : I O A N TAUB. D e c o r u r i i costume : V A L E N T I N A RARDU. Distribuia : O V I D I U SCIIUMACIIER (Pyrgopolimces) ; ADRIAN GEORGESCU (Artrotrogus. Lurcio) ; MIR CEA DIACONU (Palaestrio) ; FORV ETTERLE (Periplectomenus) ; A U R E L CIORANU (Sceledrus) ; VIOLETA ANDRJEI (Philooomasia) ; LUCIAN MUSCUREL (Pleusicles) ; MARJA GLIGOR (Milphidippa) ; MIHAELA LUMI DUMBRAVA (Aoroteleutia) : NIA GIIEORGHIU, PETRE LUPU (mimi).

reprezentaiei, e r o u l p o p u l a r exprimnd pozi i a n d r z n e a a l u i P l a u t fa d e s o c i e t a t e a v r e m i i sale. Prezena l u i Palaestrio d sa voare intrigii, spiritul s u i n v e n t i v f a c e s p r o g r e s e z e a c i u n e a , r e p l i c a sa i n t e l i g e n t l u mineaz sensurile situaiilor. Este, c r e d , u n u l d i n m o t i v e l e p e n t r u care, d i n ntreg teatrul l u i P l a u t , aceasta a fost p i e s a c e l m a i m u l t j u c a t p n n z i l e l e n o a s t r e ( a f a r d e Amphytrio, c a r e a d a t natere la numeroase a d a p t r i ) , f i i n d n s c r i s i a s t z i , d e s t u l d e des, n r e p e r t o r i u . S p e c t a c o l u l T e a t r u l u i Bulandra" v i n e s c o n f i r m e aceast remarc, d u p ce a c e e a i c o m e d i e a l u i P l a u t a m a i f i g u r a t , n a n i i trecui, n repertoriile a l t o r teatre Ciuleti i I o n Creang", ntre altele. Personajul principal al spectacolului pus n scen de I o a n Taub este, e v i d e n t , P a l a e s t r i o , n i n t e r p r e t a r e a d e o b o g a t f a n t e z i e , mobilitate, expresivitate a l u i Mircea Diac o n u . T n r u l a c t o r se d o v e d e t e a i c i a I i i u n m i m nzestrat, c a p a b i l a improviza momente i s i t u a i i sugestive, de o mare for comic. Amintesc, spre exemplificare, jocul c u f l a u t u l invizibili, p r i n care nstru n i c u l P a l a e s t r i o - D i a c o n u l z p c e t e p e Sceledrus-Aurcl Cioranu, c o n v i n g n d u 4 c n-a v z u t ceea c e , d c f a p t , vzuse. M i r c e a D i a conii are candoare i u m o r , tie s a n g a jeze d i a l o g u l c u p u b l i c u l f r a f o r a n o t a , se m i c d e g a j a i , c o m u n i c p r i n f i e c a r e g e s l . prin f i e c a r e p r i v i r e . A u r e l C i o r a n u i-a f o s l u n b u n p a r t e n e r c o m i c , r e a l i z n d i f i g u r a de August-Proslul, uluit i n l n g , plin de h a z . S p e c t a c o l u l esle. ns. inegal i n a n s a m b l u l su, n c i u d a u n o r m a r i e f o r t u r i , prea v i z i b i l e u n e o r i , d c a-i a c c e n t u a h a z u l , c u l o a r e a , e x u b e r a n a , d i n c o l o d e cerinele t e x t u l u i .

D e i se c h e a m Militarul fanfaron i a r c drept obiectiv m o r a l pedepsirea unui ase menea t i p de nfumurat ludros, comedia lui Plaut promoveaz n prim-plan u n a l t l i p d e erou, fcnd d i n el m o t o r u l aciunii, factotum a l ntregii i n t r i g i : e s c l a v u l P a l a e s t r i o , isteul p r i e t e n a l t i n e r i l o r ndrgostii, c e l c a r e f e r e c i desferec t o a t e s i t u a i i l e , np r o a p e n e l i p s i t d i n scen p e t o t p a r c u r s u l

30

www.cimec.ro

I n sala-aren a s t u d i o u l u i T e a t r u l u i Bu l a n d r a " , s p e c t a c o l u l se desfoar c a o r e p r e zentare d e c i r c , c u p a r a d a " artitilor l a n c e p u t i l a sfirit, c u m u l t m i c a r e , c u mult clovnerie, n c o s t u m e v i u c o l o r a t e , p e r u c i d i n r a f i e , gri/m p u t e r n i c subliniat ( d e c o r u r i i c o s t u m e d e V a l e n t i n a Bardu, adecvate concepiei regizorale, e u trimiteri evidente l a lumea l u i Fellini, d i n Satyricon i Clovnii), c u m u z i c d e scen, executat l a variate instrumente, d e un c l o v n muzical (Gco D i m i t r i u ) f o a r t e p r i c e p u t . Concepia se l e g i t i m e a z p n l a un p u n c t , c o m e d i a l u i P l a u t f i i n d nrudit c u farsele p o p u l a r e , c u reprezentaiile d e blci c a r e a v e a u s d u c , m a i trziu, l a c o m m e d i a d e l l ' a r t c . Tn acelai s p i r i t , c e r e m o n i a l u l m a t i n a l a l lui P y r g o p o l i nices c u g i m n a s t i c a d c nviorare, a n t r e n a m e n t u l a t l e t u l u i " i r i t u a l u l m b r c r i i c a p t h a z i m i e z , d a t o r i t , m a i a l e s , i n t e r pretrii l u i Ovidiu Schumacher, actor n zestrat c u simul umorului i c u s i m u l msurii. D i n pcate, tocmai simul msurii i-a c a m l i p s i i r e g i z o r u l u i I o a n T a u b , c a r e a n c r c a t s p e c t a c o l u l c u m i c a r e i z g o m o t , s u b l i n i i n d i n u t i l unele m o m e n t e , d i n dorina d e a c r e a e f e c t e c o m i c e . C n d i n v e n i a se r e a l i z e a z n s p i r i t u l t e x t u l u i ( r a r ) , rezultatul e reuit, d a r c n d sc p i e r d e legtura c u t e x t u l , se a j u n g e l a e f e c t u l c o n t r a r (parada" care deschide spectacolul) : ngrori ale u n o r s i t u a i i p n l a g r o t e s c i d e z a g r e a b i l (asalt a r e a lui P y r g o p o l i n i c e s d e c t r e c e l e dou femei, Acroteleutin i M i l p h i d i j r o a ) , repeta rea p n l a saietate a u n u i e f e c t ( P y r g o p o linices u m b l toat p a r t e a a d o u a a specta c o l u l u i m b r c a t s u m a r , elaindu-i dizgraios gambele) snt d o a r cteva d i n t r e v i c i i l e care mineaz spectacolul. C t despTe substana monal-social a p i e s e i , ea r z b a t e c u g r e u l a s p e c t a t o r , de-nbia s t r o e u r m d u - s e p r i n e x c e s u l d e m i c a r e , d e z g o m o t i p r i n mulimea anacronismelor folosite t o t pentru efectul l o r c o m i c , att n costumaie, ct i, m a i ales. n ilustraia muzical, care n e poart p r i n t r e m e n u e t e , Lacul lebedelor i Umbrelele din. Cherbourg ! Pe i apar lng Mircea Diaconii. Fory Aurel Cioranu mai (un sus. PeriAndrei de roluri dc n Acroi ali publi

Tealrul A. Davila" din Piteti Sala Studio

AMURGUL UNUI COCOR


de Junji Kinoshita
I I Data premierei : 29 iauuarie 1976. Traducerea : E U G E N I A DOVIDES i M A G D A L E N A B O L \ N G I U . Regia : A L E X A N D R U T O C I L E S C U . Scenografia : V I C T O R S A L A G E A N U . I Distribuia : A N G E L A RADOSLAVESCU (Tsu-u) ; P E T R E DINUL1U | ( Y o h y o - o ) ; A D R I A N V I A N (o-o-do); P E T R E T A N A S I E V I C I (Un-zu). C o p i i i : RUXANDRA RADOSLAVESCU, M A RIAN SIMIONESCU, ALIN MARTIN, IMIHAI MARTIX.

Ovidiu

Schumacher,

menionai Ettcrle bune Lucian

n spectacol

Pentru p r i m a oar, o trup romneasc joac o pies j a p o n e z . E v o r b a d e t e a l r u l p i t e t e a n A . D a v i l a " i d e l u c r a r e a Amurgul unui cocor d e J u n j i K i n o s h i t a . I n sine, eve n i m e n t u l m e r i t a t e n i e ; p r i n r e a l i z a r e sce nic, e l dobndete d r e p t u l la preuire. A m e s tec d e s t r v e c h e l e g e n d i r e a l i t a t e , aceast pies n i p o n a t i n g e u n f i l o n a c t u a l , fa d e care n u poi, n n i c i u n c h i p , r m n e i n s e n s i b i l . n t i n a t d e l c o m i e , d e r u t a t e i e g o i s m , i u b i r e a a d e v r a t p i e r e . C t t i m p n-a cunoscut g n d u l i l i m b a j u l navuiilor, pminteanul Y o h y o - o a trit f e r i c i t c u femeiac o c o r oe-i esea, n o a p t e a , n t a i n , d i n p e n e l e ei cele m a i f r u m o a s e , o m i n u n a t stof. C u m s-a l s a t r o b i t d e p a t i m a a u r u l u i , Y o h i o - o i-a u c i s d r a g o s t e a i p r i e t e n i a , v i s u l d c f e r i c i r e , u c i g n d u - s e , a p o i , i p e s i n e . S i m b o l a l p u r i t i i i s a c r i f i c i u l u i d i n i u bire, scurta poveste d c dragoste nchipuit de J u n j i K i n o s h i t a , impregnat d e u m a n i s m , p o e z i e i d u r e r e , a gsit l a t i n r u l r e g i z o r A l e x a n d r u T o c i l e s c u afiniti a c t i v e i r o d n i c e . N u d i m e n s i u n i l e r e d a i s e , i n i c i a s p e c t u l filigranat, m i n i a t u r a l , al acestui giuvaer dra matic, potrivite spaiului restrins d e j o c a l slii m i c i a teatrului (proiectat de L i v i u C i u l e i , n l i n i i i p r o p o r i i d e s o b r e l e g a n , i n z e s t r a t t e h n i c c u u t i l a j e d i n t r e c e l e m a i moderne), a u d e t e r m i n a t opiunea tnrului regizor. Cine l cunoate p e Tocilescu intu iete, d e n d a t , c o p i u n e a s a c a i n c a z u l p i e s e i Swanevit a fost determinat dc micarea ideilor, d e semnificaia gndu-

plectonienus comodinn), de sclav, (Pleusicles), zestrat, teleutia). actori cului uneori, o

e l e g a n t i d e m n ) , V i o l e t a demonstrnd conturate), Adrian Mihacla Goorgoseu Dumbrav (dou (att

(Philocomasia, bine

caliti

Muscurel prezentat

d a r att Mria sear

de dezavantajos Gligor

pe scena T e a t r u l u i care

Bulandra", n rolul (Milphidippa) s d r u i a s c dispoziie

se s t r d u i e s c de bun

i v e s e l i e ;

reuesc, d a r reuita

n u c pe msura

strdaniei.

Margareta Brbu

www.cimec.ro

31

A n gel a Radoslavescu, JVtre Dinului, Petre

Tanasievici
?i Adrian Vian

lui n i De s-a una

autorului, cutarea n la

do

pregnana a textului. pare

mesajului, s unui

de

la mai

prima

lumin n

a reflectoarelor auspicii. linii fine,

(multe),

cele sim In

ncrctura

poetic

Perseverenta cluzeasc, regizor. cocor nu ci evi cu idoea sce stranii au secolele dup No cadru ei dis

favorabile tratat i un n eu

U n cadru funcii de imens joc) ;

f i x , func poetice.

frumosului

ional, plitate fundal, it n

de o auster

continuare, Swonevit o

drumul l a Amurgul

tinrului de liric fabula, Cu un

remarcabile ncadrate un de

paravan mijloc, (locul

alb, transparent, chenare un

mpr negre, de cle lcu un

petrecut do

schimbare artistic. dispoziie partiturii.

substan, inedit, c a i

rafinament ntr-o a

Spectacolul

ptrate, alb

deniaz, armonie, al

lcuite ; pnz ment it,

patrulater singur japonez

g r a i e i m s u r ,

fundamental micrilor, muzical suave, n

cod ritual acompania co-i

d e recuzit : o ro-iaprins. Att. a prelins unui

msu

g e s t i c i i i a m p l a s a m e n t u l u i si sugestiv sincopate din (alctuit ritmuri d i n sonoriti

Sugestia

fantasticului :

nic ; cu u n nenttor ment sau din

voal diafan. Montarea pare, duit, vescu. ionat, chipul goste, delicat. un lente an dar scenice

a c t o r i l o r ieirea ritm i a unei interprei

dinti plastici regi emo dra efigie eroului exce contra Adri

adoptarea inedite.

originea TXXVI) feele sau lupt actuale, n lumea trugnd modele

muzica mti chiar de

japonez expresive d e ctre

Cei p a t r u

s-au s t r Radosla a desenai de

; cu

(desenate p e regizor), teatru un

c u f e r v o a r e , s Sensibil, tandru fantastic, al Petre

onoreze

mandatul i f o a r t e

actorilor Kabuki, dintre

zoral. I n prim-plan

s-a s i t u a t A n g e l a actria chinuit conferit

furnizate

strvechiul furnizeaz ru. cu a a

montarea bine i

f o a r t e sincer nfrigurat, misterios, Dinuliu i-a

s p e c i f i c , n c a r e se d e s f o a r v e c h e a imixtiunea imaculat, jocul inocent agitatoare, lupt vulgaritii. mult capt brutal poetic,

i a p r i g a

sensurile legendei

bussines-ului

femeii-cocor viabil,

Tsu-u,

ntr-o gsind

a l celor d o i ndrgostii. i s u b t i l devine lumii imaginii pentru c rutii intenie o pa i a sce meta nu regi tristeea Puritatea valoare,

contur

convingtor, strilor ndoial, Tanasievici fost pndil.

Spectacolul dinamic, rol nice forele z a de agresiunii

a r e o evident mpotriva adevr.

corespondene iluminare. i P e t r e lor a

sufleteti suferin.

dictorii : Vian jocul

au susinut r o profesional, de ne uneori,

lurile rufctorilor

cu onestitate facile. de

conine scenice

Simbolurile,

dorite ngrori, de grimase Un mul nceput rnd. a merituos,

s n t a d u g a t e a r b i t r a r a c i u n i i , c i se i n t e g r e a organic a n desfurarea omogeniznd : simplitatea scenografic Victor ei. Talentul toate rafinat cu zorului fundamentat pregnanta teatralizate elementele i sigu pre fineea,

bun

augur, fi

n pri

mbogirea continuitate.

expresiei

artistice,

d a r , n

montrii,

repertoriului

teatrului,

dorim

spectacolului rana cizia nrului i

desenului arhitect

severitatea

interpretrii.

Decorul t i cunoate.

Slgeanu

Valeria Ducea

32

www.cimec.ro

Trei spectacole pentru copii


Teatrul ndric"

PISICA DE UNA SINGURA


de Nina Cassian (dup Kipling)
D a l a p r e m i e r e i : 2'.\ f e b r u a r i e 1 9 7 0 . Regia : M A R G A R E T A N I C U L E S C U . Scenografia : E L L A CONOVICI. M u zica : N I N A C A S S I A N . Asistent regie : RRINDUA SILVESTRU. Dirijorul formaiei orchestrale : D A N R U C I U . Distribuia : VALERIU SIMION (Cinele) ; TEFAN SNDULESCU (Calul) voce. ION CARAMITRU ; ELENA SNDULESCU (Vaca) voce, TAMARA RUCIUCEANU-BOTEZ ; G H E O R G H E FUN DTURA (Rrbalul) voce, CONSTANT1N RALTAREU ; A N A VLADESCU-ARON (Femeia) ; FLOREN TINA L E N K I S C H (Bufnita) voce. COSTEL POPOVICI ; TEFAN SN DULESCU (Liliacul) v o c e , CR1STINA POPOVICI ; RRINDUA SIL VESTRU (Pisica) : CRISTINA PO POVICI (Copilul) ; RITA STOIAN (Broasca estoas) : FLORENTINA LENKISCH (Ariciul) ; C O S T E L P O POVICI (Puiul de jaguar) voce, AN D A C A L U G A R E A N U .

virtuile superioare ale didacticii inteligente i d e b u n - s i i n . i r o n i a d i s c r e t a u n u i a u t o r c a r e n u a c c e p t , p e n t r u a d i a l o g a i c u c e i m i c i , s p a r a l t u l d e o t e s t e , c h i p u r i l e , p e n t r u a a j u t a ca d i a l o g u l s se n f i r i p e . E s t e reconfortant aceast demnitate a scrisului, c a r e n u c o b o a r l a v o c a b u l a r u l s u b e v a l u a t i nici l a c e l n o s t i m cu orice pre, d a r nici nu face demonstraie p e n t r u a-i u m i l i p e a c e i a pc c a r e i n v a . Ai z i c e c N i n a C a s s i a n r e d e s c o p e r e a n s i ce g r e u e s t e s t e i i .,pisic d e u n a s i n g u r " , i d e a i c i m u l t e a l t e l e , i n c l u s i v i s c u s i n a d e a-i c i t i g a p r i n l a u d e obligaii p e n t r u care n i m e n i n u te v a aprecia. Nu este s u r p r i n z t o r s d e s c o p e r i c u n a s e m e n e a t e x t este g u s t a t e u p l c e r e c c i d e s p r e t a l e n t i p r o f e s i o n a l i t a t c a p r o a p e c nici n u m a i trebuie spus n i m i c , cnd v o r b i m de trupele" d e l a n d r i c " . Snt reali zate r o l u r i de v i r t u o z i t a t e d e pild, Rrndua Silvestru mnuiete ppua n u n u m a i c u f a n t e z i e i d i n a m i s m , c i i e u u n s o i d e ataare, e x p r i m n d , p r i n micare, trsturi de caracter. Sigur; nuca demonstraie d e dans iese u o r n e v i d e n ; d a r m a i e s t e i r s u c i r e a aceea i n s i n u a n t , m a i snt m o m e n t e l e n c a r e c e a d e u n a s i n g u r " i regret, a a - z i c n d , c o n d i i a . R i l a S t o i a n i F l o r e n t i n a Lenkisch fac, de asemeni, mnuind ppui m a i mici, d a r d e o s t r u c t u r a p a r t e , d o v a d a u n e i r e m a r c a b i l e gsiri" a micrilor nece sare. tefan Sndulescu ( m n u i n d att C a l u l ct i L i l i a c u l ) ne-a p l c u t , d e a s e m e n i , m u l t , c a i c o l e g i i s i V a l e r i u S i m i o n i E l e n a Sndulescu. In fapt, e vorba de p r o b l e m e d e m i n u i r e , d i f e r i t e , c e e a c e n u se r e f l e c t n u m a i n v a r i e t a t e a t i p o l o g i c , c i i n d i n a mica spectacolului. Esle inconle-itabil meritul Ellei Conovici de a f i realizat un cadru plastic, c u t o t u l excepional. Dorim chiar, f i e i n c l e v a r n d u r i , s-l d e f i n i m . S c e n o g r a f a a neles n e v o i a u n u i d e c o r c u o m o b i litate n u att pe msura schimbrilor de peisaj, ct a ideii. M u n i i i v i l e , a p e l e , p e t e r a u n d e s-a S t a b i l i t p e r e c h e a d e o a m e n i se f a c i se d e s f a c p r i n a r c u i r e a elegant, ntr-o m i c a r e i m p l i c a t n a c i u n e , a u n o r p a r a v a n e . Scena dobndete adncime, l a n e v o i e , a l t d a t ea p e r m i t e p r i m - p l a n u r i s a u p l a n u r i m e d i i , n funcie de necesitatea d r a m a t i e . P p u i l e n u s n t c o n c e p u t e ntr-o f a m i l i e stilistic u n i c . D a r c a r a c t e r u l e t e r o g e n , s u b l i n i a t i n m e c a n i c a l o r , c o n t r i b u i e l a i m a g i n e a d e d i v e r s i t a t e i a j u t l a p s t r a r e a v i n d e c u r s u l consumrii u n o r e p i s o a d e f o a r t e diferite ca tonalitate. Cu ppui reprezen tnd o a m e n i ( B r b a t u l , F e m e i a ) , c u a l t e l e ce evoc u n c a d r u d o m e s t i c (Calul. Cinele, V a c a . Pisica), cu altele c e v a m a i ciudate (Bufnia. Liliacul. Puiul d e j a g u a r ) , se c o n s t i t u i e o l u m e divers, care v a descoperi n e v o i a d e s o l i d a r i t a t e i c o m u n i u n e , f r a se u n i f o r m i z a . A j u t l a a c e a s t a i c l e v a d i n t r e v o c i "

Uitasem p o v e s t e a l u i K i p l i n g p n i <'cl( m a i f r u m o a s e p o v e t i s e p o t u i t a i , dar a m reeilit-o, d u p spectacol, n u a fost p e n l r u a c o n s t a t a ct d e fidel c v e r s i u n e a N i n e i C a s s i a n , c i c i t rezist K i p l i n g nsui e x a m e n u l u i acestor copii, adui l a teatrul de p p u i o u a u t o b u z e l e i g r b i i , l a t e r m i n a r e , c a s nu p i a r d o m i s i u n e a c c l e e s t e d e d i cat d e t e l e v i z i u n e . .Vina Cassian o c o n v i n s c a c e s t m a r e s c r i i t o r o d e p a r t e d e a f i perimai n u n e l e d i n t r e i d e i l e p e c a r e le-a s u s i n u t , d a r iu p r o p u n e lectura e i , crea t o a r e , f i r e t e , c o m e n t a r i u l o i m u z i c a l i c o m plicitatea strlucit a acestui t e a t r u pe c a r e t r e b u i e s-l i u b i m i s-l r e s p e c t m pentru t o i c e e a ce f a c e . T e x l u l N i n e i C a s s i a n a r e
> 1

www.cimec.ro

33

Tamnra Buciueeanu-Bolez, Cristina Pop o v i c i i A n d a C l u g r e a n u . suma, c regia S-ar p r e a , d e c i , f c i n d M a r g a r e t e i N i c u l e s c u n u a f c u t a l t c e v a dcc i t s p u n a c e s t e l u c r u r i l a o l a l t i s l e i m p r i m e r i t m i c o n t i n u i t a t e . C h i a r d a c a r f i numai a t t , i n c m e r i t u l r e g i e i a r f i f o a r t e m a r e . D a r este m a i m u l t . P e n t r u c textul i m u z i c a N i n e i Cassian, pentru c scenografia Ellei Conovici i i n t e r p r e t a r e a dat d e u n i i actori puteau impresiona, n s i n e , d a r s n u se l e g e n s t r u c t u r a acestei a realiti c a r e d e v e n i t spectacolul. R e g i a a i m p r i m a t u n i t a t e a d e concepie i, s p u n n d aceasta, avem n vedere calitatea sintezei, remarcabil p r i n f e l u l n care a nsufleit i d e e a i i-a c r o i t d r u m u l s p r e p u b l i c . M a r g a reta Niculescu a opus u n u i p o s i b i l spectacol de secvene, o u 6cene s e p a r a t e , o desfurare ce a d o b n d i t d r a m a t i s m (cnd a f o s t c a z u l ) , dup ce a avut u m o r , lirism, d u p ce a e x p r i m a t i r o n i a i l u c i d i t a t e a i d u p c e a tiut s f i e didactic, rmnnd antrenant. D o v a d i p a u z a , c a r e e s t e , d e f a p t , p r i l e j u l d e a-i n v a p e s p e c t a t o r i c n t e c u l - i d e e a l reprezentaiei. C a m aceasta a r f i , n cteva r i n d u r i ce a u e x p r i m a t p r o p r i a noastr emoie, pisica d e iina singur". Plus muzica Ninei Cassian, c a r e n u se afl p e n t r u p r i m a d a t n p o s t u r de compozitor. Poeii a j u n g I a m u z i c n u n u m a i atunci cnd cuvintele n u le m a i a j u n g . D a r d e aici ncepe o a l t pies, a l crei M i c d i c i o n a r de expresii m a i puin cunoscute" (folosite d e p e r s o n a j e l e d i n p i e s a d e a s t z i i r e p r o duse n p r o g r a m u l d e sal) este c e v a m a i pretenios.

La Teatrul Ion Creang", un spectacol Ilans C h r i s l i a n A n d e r s e n . N i c i c se p u t e a ceva m a i firesc, m a i f r u m o s , m a i adecvat, s o r t i t s n a r i p e z e m i n t e a , s h r n e a s c i m a ginaia, s cultive sentimentele p u b l i c u l u i s u . Asociind numele marelui povestitor dc p e frontispiciul su c u numele unuia dintre cei m a i c u n o s c u i i m a i n d r g i i p o v e s t i t o r i a i lumii, teatrul bucuretean destinat tinerei g e n e r a i i i-a r e s t i t u i t , r e s t i t u i n d i s p e c t a t o rilor, pagini d c temelie d i n tezaurul n e m u r i tor al basmului. C i t i t o r i pasionai a i s c r i i t o r u l u i danez, a u torii dramatizrii ( I o n A r c u d e n n u , ( i o n Dimitriu, A n d r e i Brdeanu) a u selectat cu disc e m m n t d i n bogata motenire aflat l a ndemn, n numeroase v o l u m e i e d i i i , nlt e a p o v e t i cte z i l e a r c s p t m n . apte, deci, d i n t r e cele m a i originale, m a i diferite, m a i substaniale pagini andorseniene a u fost contopite prinlr-un liant literar s i m p l u , fami l i a r c o p i i l o r , ntr-o v e r s i u n e u n i t a r . C u b i n e venite intervenii d e actualizare (menite s fac m a i lesne p e r c e p t i b i l e intele satirice, s e n s u r i l e m e t a f o r i c e i m o r a l a f a b u l e i " , i s s u b l i n i e z e , a c o l o u n d e e c a z u l , o m e n i a a u t o r u l u i ) , cele apte i n c u r s i u n i n m i n i a t u r a l a a fantasticului, cu remarcabilele l o r lume caliti p o e t i c o - l i t e r a r e , t r i m i t slii print r - u n s p e c t a c o l i n s p i r a t i e x p r e s i v a p t e m e s a j e l i r i c e , a t t d e v i i i a t t d e p r o a s p e t e de parc a r f i fost scrise astzi. Teatrului Ton C r e a n g " , a l i a t , d u p cte t i u , ntr-O f e b r i l c u t a r e d e d r u m u r i , dc; f o r m u l e , c a p a b i l e s-i d e f i n e a s c m a i p r e g n a n t personalitatea, suita basmelor l u i Anderson i-a o f e r i t o g e n e r o a s s u r s d e i n s p i r a i e p e n tru u n fericit moment de n u l o o x p r i m n r e . C o n c e p u t c a u n j o c c o p i l r e s c s p o n t a n i nscris n p e r i m e t r u l s p e c t a c o l u l u i d e t e a t r u t o t a l , n c a r e c u v n t u l , g e s t u l , m i c a r e a i m u z i c a se m b i n a r m o n i o s , r e p r e z e n t a i a a firm. n primul rnd, calitile, talentul inventiv a l regizorului A n d r e i Brdeanu. I n acelai t i m p , m i j l o a c e scenice d i n t r e cele m a i simple, umorul delicat, gingia, definesc substana spectacolului. Variate pe planul plasticii i a l d i n a m i c i i , t a b l o u r i l e nfiate stabilesc d e l a p r i m a r i d i c a r e d e cortin o relaie v i e , intens, c u p u b l i c u l . I n a n s a m b l u l ei, m o n t a r e a vorbete despre nchegarea a ceea ce n e p l a c e s n u m i m s p i r i t d e echip, despre o evident ambiie stilistic. Elena Simirad-Muntoanu semneaz u n decor de o m a r e s i m p l i t a t e , d i n s u g e s t n - e i s e m n i f i c a t i v e e l e m e n t e v i z u a l e , acionnd c a u n p r i m fac t o r d e o c i e m o i e i o f e r i n d m a r i p o s i biliti d e j o c interpreilor. P r o i e c t a t e n c a d r u l a e r a t i s i m p l u , a n i m a t e d e o calculat distribuire a luminii, toate ntmplrile r e p o v e s t i t e reuesc s se nale l a proporiile s i m b o l i c e a l e m i r i f i c e l o r mprii, cnd terestre, cnd acvatice, ale ntinselor p d u r i s a u c m p u r i c u f l o r i ; .i toate acestea, a p r o a p e d i n n i m i c , d i n cteva u m b r e l e colorate, d i n cteva pelerine c u d o u f e e ( u n a n e a g r i a l t a , p a t v i e d c c u l o a -

Minai Nadin

Teatrul Ion Creang"

7 ZILE . . . 7 POVESTI
de H. C. Andersen
Dala premierei : 2 februarie 1976. Regia : A N D R E I B R D E A N U . Sce nografia : ELENA SIMIRAD-MUNT E A N U . M i c a r e a i p l a s t i c a scenic : MIRTAM RADUCANU. Muzica : M I RAI MIHAESCU i C E O D I M I T R I U . Mti, peruci : F A R I A N COERIU. Distribuia : D A N I E L A ANENCOV, I O N G H . A R C U D E A N U , M I H A I CONSTANTINESCU, EUGEN CRISTEA, CEO DIMITRIU. PAULA FRUNZETTL CICERONE IONESCU, VASILE MENZEL. JEANINE STAVARACHE, GHEORGHE VRINCEANU.

31

www.cimec.ro

r e ) , lin c t e v a i r u r i d e m r g e l e m a r i , a l b e i r o i i . T o t u l d e p i n d e le m i e s t r i a c u c a r e i n t e r p r e i i n n u i e s c a c e s t e o b i e c t e i d e m o d u l c u m c r e e a z e i i l u z i a . C n d se n c h i d i se d e s c h i d u m b r e l e l e , b a t e , c u a d e v r a t , v i u l u i : cnd atirn iruri dc mrgele albe pe s t i n g h i i l e d e l e m n . ncepe s cad, c u ade v r a t , z p a d a . Aezai, ntr-un singur rnd, pe scunele, c u clc o plrie p u s s t r i m b , cu u m b r e l e l e deschise p e s t e c r e t e t e , a c t o r i i d e v i n , c u a d e v r a t , f l o r i d e m e n t i d e m a zre, margarete i c i u l i n i . Toate obiectele o batist colorat, o castaniet, o arip de voal transparent, o peruc de t u l r o z s a u d e m r g e l e v e r z i se c l a r i f i c i se j u s t i f i c p r i n c u v n t u l i m i c a r e a a c t o r i l o r , prin g e s t u r i l e i a t i t u d i n i l e c a r e sugereaz sensul c e r u t de aciune. Regizorul aciunea, povestirii. tecele, cele seii uni Ea n toarea Pstoria pratului nioasele taforic, efectiv rilor iluzia ntregului. apte i ne a cu a tiut s dezvolte dramatic" a cn toate i de

s u g e s t i v e , s-au n c a d r a t n s p e c t a c o l , c u c a l i t i l e i e x p e r i e n a p r o p r i e , C i c e r o n e l o n e s c u , Ion Arcudeanu, M i h a i Constantinescu, Geo Dimitriu. 0 cot p a r t e , o b u n cot, snt c o n v i n s , d i n reuita spectacolului i d i n l a u d e l e ce i s e c u v i n , s e c e r a t r i b u i t e i a r t i s t e i M i r i a m Rducanu, pentru elaborarea micrii sce n i c e , p e n l r u e s c n i a l i z a r e a g e s t u r i l o r i a t i t u d i n i l o r interpreilor.

Valeria Ducea

exuberanta dc de

bine\ o i t o r - i r o n i c divertisment, dau n u atinge, dc de sus a emoie cu n siren. in

Teatrul de Revist Fantasio" din Constanta

Momentele Acest

scenele

ansamblu limita Unda n n

echilibru frumu dup

echilibru

secvene, armoniei. ateptam, ceva

duioie

n-am descoperit-o de la nceput, Fetia Mica pagini Fluturele, impresioneaz prin variaii m a i trziu,

chibrituri. Privighe D a r snt m inge temele s dea bibclouotenilor, sau sub aevea

LUMEA POVETILOR
de Alecu Popovici
mpreun c u concertul-spcctacol de muzic u o a r Arpegii pontice ( c u r a t i a g r e a b i l reprezentaie d e g e n ) , t r u p a T e a t r u l u i de R e vist d i n Constana a prezentat, n t u r n e u l d i n C a p i t a l , i f e e r i a m u z i c a l Lumea po vetilor. M i c i i b u c u r e t e n i a u p r i m i t (ca i colegii l o r constneni, probabil) c u mult b u c u r i e a c e s t s p e c t a c o l , n c a r e c n t r e t i i b a l e r i n i de valoare a u p u r t a t , pre de d o u ore, c h i p u l u n o r ndrgite personaje d e basm. V e c h e a pies a l u i A l e c u P o p o v i c i (jucat c u a n i n u r m , n B u c u r e t i , s u b t i t l u l Nu prea alb ca zpada i Motanul desclat) n oare personajele A l b c a zpada, B a r o n u l M i i n c h h a u s e n , M o t a n u l nclat snt evo cate c u i r o n i e i d e m i t i z a t e i n n u m e l e i d e i i c o n t e m p o r a n e c u p r e g n a n t tlc e d u c a t i v : n u exist, p e p m n t s a u n c e r u r i , n n i c i o l u m e r e a l s a u f a n t a s t i c , u n l o c n c a r e s p o i tri f r s m u n c e t i a f o s t r e l u a t d e c o n s t n e n i , r e e v a l u a t i n t i n e r i t p r i n tr-o inedit f o r m u l m u z i c a l . S u s i n u t de fermectoare melodii, duioase sau vesele, compuse inspirat de A u r e l Manolache, pig mentat cu numere de balet realizate o u fantezie de Cornel Patriciii, reprezentaia c o n s t n e a n s-a d e s f u r a t s e d u c t o r , c u c t e v a m o m e n t e v i i i c o l o r a t e , c a r e a u c a p t a t a t e n i a m i c i l o r s p e c t a t o r i , e m o i o n i n d u - i , determinndu-i s participe a c t i v l a aciune. Sprijinit p e canoanele tradiionale ale estra dei, regia l u i I o n D r u g a n s-a r e z u m a t s asambleze cursiv toate secvenele textului, s l e nscrie a r m o n i o s ntr-un c a d r u sceno grafic ( D a n Sachelarie) funcional, d a r uor

s-a r e l e v a t spectacol i solizii prin via i

i, d i n p l i n , homarul, care

i c t e v a

admirabile, Hainele prin pe

scenice, Aici,

comprimare me reuesc i

amuzantele fabuloaselor sirenelor, acestea

anderseniene.

actorii

mprii, lsnd se

i p s r i l o r , c toate

mprailor

prineselor ochii notri. Toi celor fata rui cam n gratie umor ultimul candoare Gheorghe perament tere ztor Fetia totui, mic, al i rache care

impresia

nasc

actorii Dar, (iO d e

se d r u i e s c personaje, ( c a m cte le-au s se in treact clin de

acestui n

act artistic nsufleirea prin fiec Stavaateptat ocazie de de in de tem carac n fost cea ecou i i

colectiv.

performanele cte

se p e r i n d Jcanine a aceast

noastr (care, multior s i

7 8 dc cciula fie spus,

interpret),

realizat iveasc

ne arate i la

n o u ce resurse inteligen Cinstea (student

sensibilitate, Eugen I.A.T.C. an

deine)

ntruchipare cu

i f a r m e c a d o l e s c e n t i n ) . Vrneeanu, robust i n cu haz, a

Foarte b u n ,

schiarea, fantastic.

ctorva

d e o m i d e j i v i n (pentru cu n chibrituri. Privighetoarea gingae fost, n i

Surprin a

c e i ee-o c u n o s c ) , Daniela i diafan n

stnjenit Sirena Delicat ei poat i

Anencov i s i n c e r ,

c a de obicei, a

copilriei Paula

curate. s

expresiv pragul

apariiile Fr foarlc

multiple, atinge foarte

Frunzotti.

interpretrilor

variate

www.cimec.ro

35

desuel

n e l e m e n t e l e s a l o In ansamblu,

de sugerare a montarea

fan

voci. tativ zant.

M a r i a n a Cerconi i s t r i d e n t . Fritz si chipul Rraun.

a nfiat, manier a

ns, apsat Foarte a

osten tem amu tiina schiai linontru dezin juvenil

tasticului. mai si puin textul

alterneaz acea Aici. mai roluri, adus i

ntr-o El

episoade d e m a r e efect expresive, scen muzica i i interminabil generoase chitind nsuiri delicate a impus nuelor pada. mitru lescent lirico, cald, cu i

si frumuele c u u n e l e trenante (precum pe l u n ) . mult

peramental, spunerii pitoresc eanu chiprii nectutea voltur in al

Vrjitoarei.

demonstrat Victor

petrecut

expunerii tipuri

cupletelor, comice. reliefnd

s-au d o v e d i t scenic, interpreii reinut plcui, Rodica cte

variate unor

docil

imaginea jucind toi

srac. au

s-a a c h i t a t

onorabil

d e sarcina punctnd cu

Distribuii convingtoare sensibilitatea,

trei-potru

btrni",

a m u z a n t se

dansnd, dovezi timbrul

l u i Alb-mprat, prezena opus,

ale multilateralelor l o r Am vocal graia nuanele a inge Carnsale voce

baronului susinind

M i i n o h b n n s e n i. a nlul \

profesionale. eu c a r e

registrul

Pompierului. Conducerea Teatrului dc Revist pentru Fantasio" progra consecvent

balerina

Manolache ca z

i m a g i n e a real

i f a n t a s t i c Cristian, Alb Dumitru prin,

merit matic calo ilor.

f i apreciat

ideea

d i n pies : e l e v a Cenureasa. a fost plin

i p e n l r u

p r e o c u p a r e a sa

Cnlreul

de n i n t r o d u c e

n repertoriu

spectacole m u z i

u n foarte sincer d e f a r m e c n toate modulat.

u n ado cu

cu i m p o r t a n t

r o l formativ', adresate copi

elanurile

susinute inteligent

cu temperament, Bun posesoare a u n e i

interpret, admirabile

haz autentic,

V. D.

CARNET

l.A.T.C.

CUM IM PLACE de Shakespeare

D a l a p r e m i e r e i : 2 5 f e b r u a r i e 197( Clasa prof. BEATE FREDANOV ; lector : L A U R E N 1 U A Z I M I O A R A . Regia : L A U R E N 1 U AZIMIOARA Scenografia : L I A M A N O C i A N D R E I ROTII, studeni n anul I V I.A.P. Nieolac C r i g o r c s c u " , clasa p r o f . E L E NA PATRACVNU-VEAKIS. Muzica : MVRIAM MARRE. Distribuia : A J N D R E I FLNI ( D u cele, Frederic) ; DANA DOCAR l (Celia) ; M O N I C A M I I I A E S C U (Roza-

linda) ;

VALENTIN

I V A N C I U C (Oii-

Frumoasa spereean, nu cu Cum fundamentale peste lucesc bucat

i care

profunda

comedie attea Renaterii d i n anul teatrul jucat

shaketeme de an str engleze,

nmnuncheaz p e scena

d i n teatrul

s-a m a i j u c a t o faimoas azi v place

Institutului 19Ga, care

u n deceniu ; exact, recolt plin din n

de talente,

romnesc. n a n studen uneori perso spaiul c a i uni

n u este c e a m a i r e c o m a n d a b i l pentru viziunii, gndirea,

a virtuozului

ie ; c o m p l e x i t a t e a complementar, najelor mitic in ilor versul activ al ale libru i u t o p i c ce o i purttoare

alteori,

antinomic,

de mesaj m o r a l supus

ver) ; N I C O L A E M A N O L A C H E (Orlaiulo) ; V A L E R H J P R E D A (Le Reau) ; GH. POPA (Jacqucs-melancolicul) : TUDOR FILIMON (Tocil) ; D A N M I R C E A I V A N E S E I (Silvius) ; M R I A NESTOR (Phebe, o d o a m n d e la curte) ; MARA COSTEA (Audrey. p r i m a doamn d e l a curte) ; S O R I N MEDELENI (Corin) ; E U G E N STROE (Un curtean, U n nobil. Sir Oliver Martext) ; D R A G O PISLARU (William, Un curtean, Un nobil) ; EUGEN CRISTEA (Amiens, U n curtean) : MIRCEA PETCULESCU, anul I I I (Charles) ; V I R G I L F L O N D A , a n u l I I I (Adam) ; I L E A N A HARA, anul I (0 doamn dc la curte).

a l pdurii nconjoar,

d i n Ardeni, ntreg

lumea

restrici filozofia creator echi o peripluri regi umanist, orice place ca alt cerc istoric direciei i teatral. M a i mult o viziune mari ca v inte un

diviziunilor acestei opere

sociale

impregnate de d e u n scepticism ei pentru dup cteva

i a c t i v i z a t armonic,

Renaterii, cunoaterii i

pledoaria dobndit toate de o

c o m e d i e d e S h a k e s p e a r e , Cum d c scen unor Ambiguitatea

la u n l o c p r e t i n d p e o tez obligatorie

gratoare. stonc,

personaje Touchfirete, n u

nscenare d e sintez, zoral alturi

fundat

Rozalinda,

Jacques-mclancolicul, doar cteva,

cultur

c a s n u m i m

36

www.cimec.ro

poate f i In n d e m i n a e l e v i l o r ; ntruchiparea lor nu p r e s u p u n e d o a r a n t r e n a m e n t i t e h nic de j o c , ei. n p r i m u l r n d , m a t u r i t a t e do gndire, experien. Aadar, d i n c a p u l l o c u l u i , r e a l i / a r c a ci pe scena u n u i s t u d i o Stu denesc, a p a r e handicapat. Sliake-pearc re prezint o m a t e r i e d c s t u d i u o b l i g a t o r i e In I.A.T.C, (att p e n t r u studenii-actori, ct i p e n t r u cei de la r e g i e ) . Iar poate c e f i c i ena didactic s-ar v d i m a i l i m p e d e iu rea l i / a r c a u n o r f r a g m e n t e , s t u d i i a s a m b l a t e pe teme, pe g r u p u r i d e p e r s o n a j e e l e . dert fa aa-y.isc montri i n t e g r a l e , care. firete, nu pot l i a s i m i l a t e u n o r reprezentri propriuzise. (Dect n r a r e realizri de excepie, c u m a fost i acel Cum v place in regia l u i O c t n v i a n Cotescu, n 1964, d i n care tic m a i a m i n t i m R o z a l i n d a V a l o r i c i Sechl, b u fonul l u i Mircea A n d r c e s r u , Mariana Milm in \udro\ ele.. S p e c t a c o l u l clasei p r a f . B e a t e F r o d a n o v n u poale f i . d e c i . a n a l i z a t pe baza c r i t e r i i l o r u n e i m o n t r i Shakespeare n t e a t r u l p r o f e sionist, l i p s i n d u - i dalele, f u n d a m e n t a l e le v i z i u n i i , c i t r e b u i e c o n s i d e r a t ca u n exerciiu la r a m p a p t s c l a l c z e disponibilitile, clig u r i l e i e v e n t u a l e l e restane ale studenilora e t o r i . R e g i s t r u l nscenrii e vesel, a m b i a n t a f i i n d d o voioas serbare colar, cu cntece i m u l t micare, f r u m o s organizat. Spaiul destul de i n g r a t 1 scenei, o u m i c a ei deschi dere, n fost f e r i c i t v a l o r i f i c a t n d e c o r u l u n o r talentai studeni la s c e n o g r a f i e ( L i a M a n o c i A n d r e i B o l i i ) , care au p l s m u i t , c u a j u t o rul unor simple sfori, ingenios combinate, ogivele u n u i p a l a t i a r b o r i i c o d r u l u i A r i e n i . D e s c h i d e r i l e de act. f i n a l u r i l c i a n u m i t e m o m c n t e - c h c i c snt m a r c a t e p r i n t r - o micare i n t e n s lucrat, gruprile p l a s t i c e c u c o l o r i i d i n a m i c i m e t a m o r f o z e r a p i d e f i i n d o p r e o cupare constant a pedagogi l o r - r e a l i z a l o r i . Cntecele nu un r o l funcional, u n i f i c a t o r ( m u z i c a I u i M y r i n m M a r b e , cu a r m o n i i do epoc, a r c u n m e l o s s p i r i t u a l , l u m i n o z i t a t e i t o n u r i l e s u m b r e necesar c o n t r a s t a n t e ) , t o tui, la u n m o m e n t d a t , ele a b u n d n a i v . A t m o s f e r a respir o a n u m e frgezime, d e l i catee a s p i r i t u l u i , o graie de o stilizat factur pastoral n v l u i n d tonte interpret r i l e . I n p r i m - p l a n s-a i m p u s j o c u l D a n e i D o g a r i i , o a d m i r a b i l eroin de c o m e d i e shakespeareean, Celie ce p u i c a sa f i e R o z a l i n d a . denionstrnd i n g e n u i t a t e i l u c i d i t a t e , disceri i m m l u l v a l o r i l o r , bogie afectiv i adncinie a gndirii. M o n i c a Mihesou n-aro, deo camdat, s u f i c i e n t e dale p e n l r u r o l u l Rozal i n d e i , dei u n e l e a p t i t u d i n i v d i t e p e n t r u t e a l r u l m o d e r n ne p r o m i t o v i i t o a r e actri. M a r n Costea ( A u d r e y ) a fost n d r u m a t spre u n p o r t r e t n t o n u r i s t r i d e n t e , c u pete m a r i de c u l o a r e , r e a l i z a t c u u n i n d i s c u t a b i l t e m p e r a m e n t scenic. Dor d e r u l a t ntre l i r i s m i satir, P l i e b e a f o s t desenat de M r i a Ncstor cu o vioiciune acid, d a r minor.

D a n a D o g a r i i (Celia) escu ( R o z a l i n d a )

i M o n i c a Mih-

Cele m a i m a r i greuti Ie-a a v u t de surm o n t a t echipa masculin. G h e o r g h e P o p a s-a l u p t a t d i n greu c u prinul leneilor f i l o zofici", .laequcs-melancolicul, nepriinind o direcie n c o n s t r u i r e a f a i m o s u l u i p e r s o n a j ; j o c u l su e n e e d i f i c a t o r , cu disonane ; r o stete, ns, cu grav ptrundere i nelegere m a r e l e m o n o l o g despre vrsle. mprindu-l cu A n d r e i Imii ( c r e d ori o) ; acesta d i n u r m . n d u b l u l r o l de b i n u s . o parc m a i c o n v i n gtor n ipostaza u z u r p a t o r u l u i dect n cea a r e f u g i a t u l u i n n a t u r , cuttor al vrstei de a u r . T u d o r F i l i m o n n u tie, deocamdat, ce nseamn u n b u f o n n t e a t r u l l u i Shake speare, c u att m a i p u i n ce reprezint Touehs t o n e c u c i n i s m u l l u i i n t e l e c t u a l , nucitoa rele a f o r i s m e , c a n d o a r e a pervers i dispera rea generat de cunoaterea r e s o r t u r i l o r ce guverneaz h i m e a . U n i n g e n u u j u n e - p r i m , N i e o l a c M a n o l a e h e O r l a n d o , radiaz f a r m e c scenic i s u b t i l i t a t e comic, n scena simbolic a nllnirii-trsnot c u i u b i r e a . T r e b u i e r e m a r c a t , ns, c d i n c o l o de t o a t e nencomodrile l a n l i m e a p e r s o n a j e l o r , e v i z i bil l a toi interpreii o g r i j a c o m u n p e n t r u flicie ( c h i a r i l a cei dezavantajai de de fecte n a t u r a l e ) , gestica studiat uneori p n la mintii ic i e f o r t u l n s t a b i l i r e a relaiilor scenice. Lipsesc d i n scen m o t i v e l e f u n d a m e n t a l e ale piesei cutarea soluiilor de via, r e c u p e r a r e a identitilor p i e r d u t e sau r v n i t e , l u m e a secund, d e v r a j , spaiul i d i l i c d i n A r d e n i , n u d e l o t u l e c u p u t i n , c u m le place e r o i l o r , a c t o r i n l u m e a Care n u - i deot o scen... d a r i n s t a u r a r e a u n e i o r d i n i m o r a l e i estetice c s a r c i n a r e g i z o r i l o r , n c a z u l de fa, a studenilor-regizori, a l e cror e x a m e n e ncep de a c u m ncolo...

www.cimec.ro

Mira losif

K a t h i e (Heidelbergul de altdat de M e y e r F o r s t e r ) ; Celesta (Dulcea pasre a tinereii dc Tcnncssec YVillinins) ; V i o r e l l n V i d r i g h i n (Un fluture pe lamp de P a u l Everac) ; L u cite D e s n i o u l i n s (Danton de C n m i l Petrescu) .n. Paradoxal, llincn Tomoroveanu, predesti n a t , parc, p r i n frumuseea e i filigranat i p r i n graie, c a r i e r e i c i n e m a t o g r a f i c e , n u a depit nc, n f i l m e , apariiile episodice, d e c o r a t i v e , dei imunele e i se a f l nscris pe n u m e r o a s e generice : Rzboiul domnitelor, La por{ile pmntului, Dragoste lung de-o sea r, Pentru c se iubesc. P o a t e c a n i i m a t u ritii v o r f i m a i generoi... Teatrul l a t e l e v i z i u n e o solicit i el d i n cnd n cnd ; a j u c a t G e n a (Titanic vals d e T u d o r M u a t e s c u ) , Tia (Blcescu de Cnmil P c t r e s c u ) , D o n a Sol (Ilernani de V i c t o r H u g o ) i, r e c e n t , Wandn {Gaiele de A l . Kiriescu) ; n s o l u m b , este o statornic vioar n t i " a e m i s i u n i l o r <le poezie pe care Ie a n i m p r i n t r - o r o s t i r e clar i sensibil. V i i t o r u l e i r o l : R o x a n a i n Cyrano gerac <Ie l ' j d m o n d R o s t a n d . de Ber-

VIITORUL ROL
1UNCA TOMOROVEANU
Afiul e x a m e n e l o r d c producie ale p r o moiei G4 lansa o n o u stea" p e c e r u l Stelei fr nume a l u i M i h a i l Sebastian : I l i n c a T o m o r o v e a n u . C o n c o m i t e n t , t i n r a actri de b u t a p e scena N a i o n a l u l u i bucurelean, def i n i n d u - s e ca i n g e n u clasic, d a r i, p r i n a n u m i t e n u a n e , d i s c r e t sugerate, oa p u r t t o a r e a u n o r valene d e s p i r i t u a l i t a t e m o d e r n . D e b u t n o r o c o s , p r i l e j u i t <le un perso n a j b o g a t i v i u , reprezentnd f i o r u l p r i m v e r i i , s i m b o l u l n e p i e r i t o a r e i tinerei, aspiraia ei spre a d e v r i spre lumin Cristian d i n Moartea unui artist de I I o r i a Lovinescu. R o l u l c e l o r mai f r u m o a s e amintiri, r m a s n s u f l e t ca o raz d e soare l a care m n clzesc o r i d c cte o r i s i m t n e v o i a " s p u n e , a z i , ILinca. A l t succes : O a n a , i n cele d o u v a r i a n t e scenice c u Apus de soare de D e l a v r a n c e a . A u u r m a t A n c a (Vlaicu Vod de A . D a v i l a ) ; C r i n a (Patima roie d c M i h a i l S o r b u l ) ; Rosette (S nu te joci cu dragos tea d e M u s s e t ) ; D o n a A n n a (Castiliana de Lope d e Vega), p r i m u l r o l d e comedie ;

M i se p a r e u t i l , n o u , a c t o r i l o r i, f i rete, p u b l i c u l u i , i n t r o d u c e r e a n r e p e r t o r i u a acestei s p u m o a s e i celebre piese a l u i K d m o n d R o s t a n d . U n a d i n calitile e i esen iale este c e x p r i m , c o n c o m i t e n t , d o u m a r i m o m e n t e de c u l t u r s e c o l u l X V I I i postr o m a n t i s m i u l sfritului d e secol X I X . In afar d e aceasta, r o l u r i l e snt v e r i t a b i l e r o hiri-coal, att p e n t r u n o t o r i i care le i n t e r preteaz, c t i p e n t r u m a r e l e i t l n r u l p u b l i c . D e a i c i d e c u r g i dificultile, ca i sentimentul de intimidare al interpreilor distribuii din fa d e f a i m a strlucitelor trecut... Roxana versurile este p r i m a unui teatru m e a m a r e ncercare n d c asemenea factur.

R o x a n a este u n t i p special d c i n g e n u : e v o luia e i este f o a r t e generoas de l a s e n t i mentele v a g i , adolescentine, pn funde, alo maturitii. anevoioas. rvnit resc dac lrziu i Bineneles, A m , deci, Roxana Ia cele p r o de p a r c u r s este u n r o l c m i - 1 personaje,

o t r a i e c t o r i e scenica d e s t u l d e c o m p l e x i de de fiecare eu actri ; s i g u r c u acest trziu. la virata Aadar, rolului.

do

t i p de

n u l e ntlneti e... prea a

potrivit, m n i bucuria mea i nelinitea Deocamdat, N . A l . Toscani Crmnru ( C y Costel Hudac Marian

o m a r e ; l a f e l d e m a r e e ns pregtirii, leg f o a r t e rano), aezrii

att... P o a t e i fiindc, n repetiii, m ne bine c u regizorul mei, Damian Niculesou Moldo van, i c u p a r t e n e r i i Mihai Brbulescu,

(Christian),

Victor

i, firete, m u l i a l i i " .

38

www.cimec.ro

VIITORUL ROL
P A U L OACHIM
Consider c a m f o s t i m s t u d e n t n o r o c o s " mrturisete a c t o r u l P a u l I o a c h i m . In p r i m u l a n d e [ o s t i l u l mi-a f o s t profesoar A u r a B u z e s c u , i a r n a n i i u r m t o r i , G h . Stor i n , I o n F i n t c t o a n u i R a d u B o l i g a n , crora le pstrez p e n t r u t o t d e a u n a o recunotin p e m s u r a m a r i i a d m i r a i i ce le-o p o r t " . D u p a b s o l v i r e a I . A . T . C . , n c e p n d c u sta giunea 1954, P a u l I o a c h i m devine u n u l d i n tre a c t o r i i de f r u n t e ai T e a t r u l u i Ciuleti, pe scena c r u i a a i n t e r p r e t a t m a i b i n e de c i n c i z e c i de r o l u r i . D e b u t u l i 1-a f c u t c u L t . Stamatesou d i n Titanic vals dc T u d o r Muatescu. A u u r m a t multe altele, dintre care : L e o n a (Coana Chiria dc A l e c s a n d r i ) ; Mrio (Jocul dragostei i-al nlmplrii de M a r i v a u x ) ; S i l v i o (Slug la doi stpni) i I s i d o r o (Gilcevile din Chioggia) de G o l d o n i ; M a r i u s (Mizerabilii de V i c t o r I l u g o ) ; F e n t o n (Nevestele vesele din Windsor) i Proteus (Doi tineri din Verona) dc S h a k e s p e a r e ; Lt. Jan (Antigona fi ceilali de K a r v a ) ; Mircea Aldea (Gaiele de A l . Kiriescu) ; N o g u l i c i (Cu cine m bat d c A u r e l S l o r i n ) ; Achille (Plria florentin de Lnhichc) ; R a l s t o n (Cursa de oareci d e A g a t h a C h r i s t i c ) ; Zciss (Geamandura) i B e b e D a m i a n (...Eseu) de T u d o r Muatescu ; B e l u (Tango la Nisa) i V i c t o r (Simbt la Veritas) de M . R. l a c o b a n ; G r i g (Steaua fr nume d e M . Seba stian) e t c . I n u l t i m a v r e m e , P a u l Ioachim a p u t u t f i v z u t i p e e c r a n , n f i l m e ca Aventurile lui Babuc s a u Ilustrate cu flori dc cmp. I n d i v e r s e e m i s i u n i d e t e a t r u i poezie a l e m i c u l u i e c r a n , P a u l I o a c h i m i-a mbinat t a l e n t u l de actor ou cel .literar, f i i n d a u t o r u l u n o r scenarii destinate tineretului : Drumul spre lun. Harpagon '08 .a. P r e o c u parea m u l t i l a t e r a l p e n t r u t e a t r u 1-a n d e m n a t s se l a n s e z e p e t r m u l d r a m a t u r g i e i ; n 1 9 7 0 , d e b u t e a z pe scena T e a t r u l u i d i n G a l a i , o u c o m e d i a Ascensiunea unei fecioare. I n s t a g i u n e a a c t u a l , P a u l I o a c h i m a reuit s se i m p u n c a d r a m a t u r g c u piesa Nu sintem ngeri, reprezentat la Teatrul din Ploieti i l a T e a t r u l M i c . Pe m a s a de l u c r u a a c t o r u l u i - d r a m a t u r g se a f l . n c u r s de f i n i s a r e , o a l t pies de a c t u a l i t a t e .

d i n r i t m u l f a n t a s t i c n c a r e se triete v a r a , la m a r e , n asemenea h o t e l u r i , viaa Recepio n e r n l u i , n l o c s i n t r e n n o r m a l , c a p t c u t o t u l alt n t o r s t u r , n c l i p a n c a r e apar trei personaje ntru t o t u l asemntoare t r e i g e m e n i . P e r s o n a j u l m e u i n t r n ac i u n e , r o l u l c a p t c u l o a r e , variaie i, aa c u m se n t m p l n o r i c e fars, n f i n a l , l u c r u r i l e a j u n g la p a r o x i s m . P e n t r u a p a r c u r g e acest l u n g d r u m de l a s t a r e a d e r e l a x a r e , oboseal, p l i c t i s , p n l a cea c a r e frizeaz nebunia i n t e r p r e t u l u i i t r e b u i e mult t r u d , m u l t i m a g i n a i e , m u l t meteug. i, f i i n d v o r b a d e fars, o riguroas selecie a m i j l o a c e l o r c e l o r m a i a d e c v a t e . Dei a m j u c a t n m u l t e c o m e d i i p e n t r u c t e a t r u l n o s t r u n u a o c o l i t acest g e n s i m t c r o l u l m i p u n e p r o b l e m e n o i , u n e l e d e r i g o a r e stilistic, a l t e l e , p u r i s i m p l u , de tehnic a i n t e r pretrii. m i place s l u c r e z p e t e x t e c o n t e m p o r a n e ; socotesc c este u n a d i n t r e cile cele m a i f e r t i l e p e n t r u t e a t r u l r o m n e s c . Totodat, m b u c u r c jotr. ntr-o c o m e d i e , specie d r a m a t i c la care publicul nostru este foarte re ceptiv. Colaborez bine cu tnrul regizor Tudor M r s c u : s p e r C v a reui u n spectacol b u n , p e n t r u c l s i m t p t i m a n m u n c ; a r e i d e i , i m a g i n a i e . I n a f a r de asta, tie ce v r e a ceea ce este o c a l i t a t e n p l u s , n u a t t de r s p n d i t c t a r f i n o r m a l i de d o r i t . Cred n s u c c e s u l piesei, c u att m a i m u l t c u ct d i s t r i b u i a m i se p a r e u n a d i n t r e cele m a i f e r i c i t e . E a c u p r i n d e , d i n g a r d a m a i v e c h e , pe tefan M i h i l e s c u - B r i k i . A s l r a D a n , Triau Dnocanu, Ileana Codaro-i, N i n o A n g l i e i , i a r d i n t r e cei m a i t i n e r i m e m b r i ai echipei, pe Rodica M a n d a c h e , Tatiana Olier, G c o C o s t i n i u i C o n s t a n t i n C o j o c a r i i " .

L a T e a t r u l C i u l e t i , se repet c o m e d i a l u i V a l e n t i n M u n t e a n u , Zodia gemenilor, n r e gia l u i T u d o r Mrscu ; a c t o r u l Paul I o a c h i m e d i s t r i b u i t n r o l u l Recepionernlui. A v n d n v e d e r e c a c i u n e a p i e s e i se p e trece n h o l u l u n u i h o t e l de p e l i t o r a l u l M r i i N e g r e , r o l u l R e c c p t i o n c r u l u i este i m p o r t a n t . C o r t i n a se ridic ntr-una d i n p r i m e l e z i l e p l o i o a s e de t o a m n , n c a r e se s t i n g u l t i m e l e e c o u r i a l e t r e p i d a n t e i viei e s t i v a l e . I e i n d www.cimec.ro

Mria Marin

Semnele

vocaiei

dar i do propria slbiciune, de propriul orgoliu. U i t e c n u m a i s n t o o l u r o s , i -pune L a n g a m e t e r u l u i c a r e v r e a s-l a j u t e in aplicarea inveniei, snt neted acum." F i r e t e , l u c r u r i l e se v o r r e z o l v a n c e e a ce privete invenia, cci societatea a r e p u t e r e a d e a-i lua i n c e l e d i n u r m c e e a ce i folosete r e a l m e n t e , ceea ce i t r e b u i e n d r u m u l ei spre progres. D a r rnile luntrice ale personajului ? Dar singurtatea lui ? Dar v i a a l u i d e f a m i l i i ' d e s t r m a t ? P e n t r u a cestea d i n u r m se a f l a i c i , n casa l u i l a n g a , R e p o r t e r u l , reporterul-oontiin. Are Langa d r e p t u l ea, d i n cauza u n o r nfrngeri, s d i s t r u g l a r n d u l s u ? A r e d r e p t u l s se a u t o d i s t r u g '.' P r o c e s u l d e c o n t i i n l a c a r e o supus p e r s o n a j u l r e p u n e n discuie, astfel, a c t u l c o m p l e x i d r a m a t i c a l creaiei u m a n e . Exist n piesa l u i D u m i t r u Drgan ac d e a d e v r omenesc, m o m e n t e d o r e a l tensiune interioar, chiar dac e l e se e x prim uneori prin cuvinte banale, incolore, sau. la e x t r e m a o p u s , p r i n aseriuni con fecionate, artificioase. P e n t r u c a l i t i l e s a l e , a u t o r u l p o a t e r e v e n d i c a u n Joc n d r a m a t u r gia de t e l e v i z i u n e .

n dramaturg, deocamdat, se pare, consacrat e x c l u s i v televiziunii, se nnun a fi Dumitru Drgan, autorul p i e s e i Interviul, transmisa n c a d r u l c i c l u l u i Oameni ai zilelor noastre. Piesa (ori scenariul) d e z b a t e u n caz de e x c l u s i v i s m m o r a l sau, a l t f e l s p u s , de a u l o s i m p l i f i c a r e caracterologic. I n g i n e r u l L a n g a lucreaz a n i de zile, absent la l o t c e e a ce, d o m e s t i c v o r b i n d , l n c o n j o a r , p e n t r u a p u n e la p u n c t o invenie i m p o r t a n t . De f a p t . piesa ncepe cu m o m e n t u l n c a r e i n v e n i a este. p r a c t i c , aplicat pe scar i n d u s t r i a l , m a r e n d t r i u m f u l a 15 a n i d e m u n c i l u p t . A u t o r u l n e n t o a r c e n t i m p p e n t r u a ne arta d o ce. a c u m , n plin glorie profesional, i n g i n e r u l G h e o r g h e L a n g a c s i n g u r , u r s u z , m o r o c n o s , opac. l a e c o u r i l e p r o p r i e i g l o r i i . i a s t f e l , e u a j u t o r u l unui reporter c a r e f u n c i o n e a z , d o f a p t , ca o contiin a p e r s o n a j u l u i se p u n e n d i s c u ie c a z u l e x c l u s i v i s m u l u i m o r a l a l i n g i n e r u l u i Ijanga. Creaia, desigur, implic renunare. Personajul l u i Drgan mpinge renunarea p n l a a s c e z i o r b i r e . S o i a , f i u l , n u m a i exist p e n t r u e l ct t i m p lucreaz la i n v e n i a sa. B i a t u l , l i p s i t de c l d u r a i d e supravegherea patern, i d e c r e t e a z prea d e v r e m e i n d e p e n d e n a , soia are o nesfrit t r i s t e e n p r i v i r e i n g l a s , c c i i ea i lini oi snt nite o a m e n i s i n g u r i . Cnd o prsit, consider aceasta o f a t a l i t a t e : E u , de f a p t , lipsesc de m u l t d i n m i j l o c u l v o s t r u " . Langa este u n om nvins de p r o p r i a sa p a s i u n e , u n o m c a r e n u p o a l e d u c e povara p r o p r i e i sale vocaii. D a r n u m a i att ? I n v e n i a o d a t r e a l i z a t , L a n g a se v a l o v i d c u n z i d d e n e p s a r e i r u t i n , d o n e n c r e d e r e i c o n s e r v a t o r i s m . O a m e n i ca V e r n e a , eful b i r o u l u i t e h n i c , e x i s t , i n u n u m a i n d o m e n i u l inveniilor. E i snt expresia p r i m i t i v i s m u l u i i n i r n d i r o < n p r a c t i c , o a m e n i p e c a r e p r o g r e s u l societii v a t r e b u i s-i n l t u r e d i n c a l e a c r e a i e i i a v a l o r i l o r . L a n g a n u a r e p u t e r e a s l u p t e p n l a c a p t ou e i . F u r i o s u l , eolurosul, btiosul L a n g a v a ceda n faa f o r e i o b s c u r e c a r e i se o p u n e . C e d n d . v a fi nvins. M o r a l m e n t e nvins. U n nvingtor nvins n u n u m a i de opoziia d i n afara I u i ,

cente

P o a t e c p i e s a l u i D . D r g a n n u ne-nr f i atras att d e m u l t atenia dac X i c o l a e Mitt r i e , u n u l d i n c e i m a i serioi i m a i r i g u r o i r e g i z o r i d o t e l e v i z i u n e , n-ar f i a v u t e x c e l e n t a inspiraie de a d i s t r i b u i n acest s p e c t a c o l a c t o r i de p r i m a m n a i scenei c o n t e m p o r a n e . I n p r i m u l r n d , e s t e f e r i c i t I d e ca n c r e d i n rii c e l u i m a i g r e u r o l al piesei, acela a l f r m n t a t u l u i i c o n t r a r i a t u l u i i n g i n e r L a n g a , lui O c t a v i a n Cotesou. u n a d o r cu infinite disponibiliti pentru dram, disponibiliti cunoscute, dar nondenjuns folosite do regi zori. Fino a vzut relativ recentele specta cole ale T e a t r u l u i Lucia Sturdza B u i n n d r a " Hedda Gabler s a u ntr-o singur sear a n e l e s n c o d a t c O c t a v i a n C.otescu n u este n u m a i u n m a r e a c t o r d e c o m e d i e , d a r i u n m a r o i o r i g i n a l a c t o r d o d r a m . In rolul inginerului Langa. actorul desfoar, uneori mpotriva c u v i n t e l o r pe care trebuie l e r o s t e a s c , o mulime d o stri*', d e . . a t i t u d i n i " , d o t o n u r i i s e m i t o n u r i , c a r e v o r d a tristeea i d u r i t a t e a p e r s o n a j u l u i , s e n t i m e n t u l g r e e l i i i a c e l a a l d i s p e r r i i , i r o n i a i b l a z a r e a . D a r C o t e s o u n-ar f i r e u i t , p o a l e , s t r a n s f o r m e a t t d o m i r a c u l o s m o d e s t i a euv n l u l n i s e r i s n t e n s i u n e i e m o i e d r a m a tic, dac n u a r f i a v u t p a r t e n e r i d e elit : S i l v i a P o p o v i c i . de o tulburtoare discreie n d u r e r e a e i d e s o i e i m a m s i n g u r . t e fan R a d o f f . s a r c a s t i c , i n t e l i g e n t , d i n a m i c n r o l u l R e p o r t e r u l u i . P e l r c G h e o r g h u i M i b a i Mercu. Autorul p i e s e i va t r e b u i s mulumeasc n d e l u n g r e g i z o r u l u i i a c t o r i l o r p e n t r u n a l t u l profesionalism ou o a r e i-au p u s n valoare t e x t u l , caro. v d i n d semne serioase de vocaie dramatic, ar fi p u t u t avea u n destin modest f r d r u i r e a i t a l c u l u i m a l n r a l i n t e r p r e ilor.

Dumitru Solorron

40

www.cimec.ro

MUZIC -

BALET

LUMINIA VARTOLOMEI

Miniaturi lirice i coregrafice

e a l i z a t n c o l a b o r a r e c u T e a t r u l N a i o n a l , n a c r u i i n t i m S a l a A t e l i e r o ,i d e s f o a r , s p e c t a c o l u l a c e s t a d e b a l e t i p o e z i e se a a z s u b s e m n u l fertilei nfriri a artelor, vizat, tot m a i a d e s e a , i n v r e m e a d i n u r m , a t t p e sce n e l e t e a t r e l o r c i l i p e a e e l e a a l e i n s t i t u i i l o r de c o n c e r t . U n p r i m m e r i i , deci c h i a r dac i n i i a t i v a n-a f o s t f i n a l i z a t n t r u l o t u l , d i n p r i c i n a concepiei i n s u f i c i e n t do u n i l a r e a des f u r r i i n u m e r e l o r " d e d a n s i r e c i t a r e . C c i , dac osatura spectacolului au constituit-o aple piese coregrafice, independente unele fa d e c e l e l a l t e , a t t s u b r a p o r t u l t e m a t i c i i ct i, c h i a r , s u b acela al l i m b a j u l u i , m e n i r e a v e r s u r i l o r recitate a l t m i n t e r i cu distincie i n o b i l p a s i u n e de I linca Tomoroveanu a r f i f o s l a c e e a d o a Io s e r v i d r e p t l i a n t (i c o m e n t a r i u , e v e n t u a l ) . Or, fcnd elogiul c u v e n i t seleciei p o e z i i l o r d i n l i r i c a r o m n e a s c i u n i v e r s a l d u p u n s e v e r c r i t e r i u v a l o r i c , nu putem trece cu vederea absena unui sistem de relaii c u miniaturile coregrafice intercalate ; cu alte c u v i n t e , absena unui scenariu c a p a b i l s c o n f e r e c o n s i s t e n de mersul l u i l i r i e - e o r o g r a f i o . S e l e c i a r i g u r o a s c o n s t i t u i e a l u - u l p r i m i p e n t r u n u m e r e l e d o halei : optnd p e n t r u o m u z i c d e m a r o v a l o a r e , ce a c o p e r o z o n c a r e p o r n e t e d e l a B a e h i m e r g e p n l a c o m p o z i t o r i i notri c o n t e m p o r a n i , A l o v i Mozincescu construiete, pe fiecare d i n prliturile a l e s e , cte u n m i e p o e m c o r e g r a f i c . Se v e d e limpede, din logica concordanei ntre ex p r e s i a v i z u a l i c e a s o n o r , c a u t o a r e a c o r e g r a f i e i i r e g i e i i p l e c a t , I n e l a b o r a r e a v e r s i u n i i plastice a acestor p a g i n i antologice, do la o cunoatera intim a structurilor lor muzicale. Este n u n u m a i d r u m u l firesc pen t r u o r i c e c r e a t o r d e b a l e t , d a r , i a t , se v dete a f i . t o t o d a t , calea cea m a i rodnic pentru prospecii de limbaj. Bineneles, atunci cnd autoarea i propune deliberat

acest l u c r u ; p e n t r u c, a b o r d n d . de p i l d , Concertul in fa minor pentru pian i or chestr de Ba oh, A l e x a Mezineescu se m u l umete s o p e r e z e u n s t u d i u clasic n a l b n e g r u , p e n t r u ntregul g r u p de b a l e r i n i a n t r e n a i n s p e c t a c o l ; o r i . v i z u a l i z i n d Andantcle d i n Concertul nr. 21 pentru pian i orchestr d e M o z a r t , se r e z u m l a u n p o e t i c d a r c t se p o a t e d o o b i n u i t , d o c o n v e n i o n a l , duet i n t e r p r e t a t d o A u r a I l o t a r i i i P a v e l R o t a r i i . Pe msura a p r o p i e r i i de epoca m o d e r n , c o r e g r a f a i a f l n m u z i c i n s p i r a i a unor inovri de limbaj : mai timide n Ebonjf tioncerto de S t r a v i n s k i , c u al su t r i o d e d u s din comniedia deU'arte. reprezentat de M a r t n llertzeg. Rose-Marie l o t h i M a r i n Boierii, i n Simfonia I do E n c s c u . c u e l a n u r i l e ei pasionai!', t l m c i t e cu p a r t i c i p a r e a solistic a A n c i B e u r a n , a l u i N i c o l a e D e n e i a l u i ( i e o r g e B o d n a r c i u c . aceste e l e m e n t e n o v a t o a r e p r i n d p u t o r i d e i n i u r g i c e i n cele Irei p a r t i t u r i romneti contemporane, s e m n a t e de A n a t o l V i e r i i . T i b e r i u O l a h i D o r n P o p o v i c i . A d m i rabil pus n v a l o a r e d e t r i r e a autentic, ardent, a C r i s t i n o i H a m i n e i ideea j o c u l u i v i e i i i a l i u b i r i i d i n Jocurile pentru pian i orchestr d o A n a t o l V i e r u : plin do i n t e r e s ca desfurare d e s c u l p t u r i m o b i l e , de f o r m e modern-plastice n micare, realizate dc n tregul g r u p de dansatori substana poelic si s t r a n i u e v o c a t o a r e a Tim])idui cerbilor de Tiberiu Olah : impresionant transpunere n ilans a sugestiilor artei plastice medievale, aa c u m no-au pstrat-O n i m a g i n i f r e s c e l e Voroneului ori mozaicurile Bizanului no b i l a a l u n e c a r e d e f i g u r i . n c o m p o z i i i origi n a l e , a Poemului bizantin de D o r n P o p o v i c i . i, n sfril, se cuvine iari oma g i a l , n s p e c i a l p e n t r u u l t i m e l e d o u minia turi ( d a r . n g e n e r a l , p e n l r u ntreg specta c o l u l ) , j o c u l d e p r o i e c i i i l u m i n i c r e a t d e acest mare artist al d o m e n i u l u i care esle Ton C o t r l . B

www.cimec.ro

41

c u

GEORGE ZAHARESCU directorul Teatrului de Stat de Opereta din Bucureti despre

n c e e a ce p r i v e t e t e x t e l e T e p a r a t c " i v e h i c u l a t e p e s c e n e l e i n s t i t u i i l o r d e g e n , c i t i n ceea c e p r i v e t e f o r m e l e d c i n t e r p r e t a r e , crora l i s-a f c u t , n s c o p u l c o n s e r v r i i , sublinierea d e tradiionale". i aa ajunsese o cxpresie-stigmnt, intrat in s s e n a s c l i m b a j u l c u r e n t : ca l a O p e r e t " . S t r d u i n d u - n e s d e p i m a s e m e n e a p r e r i , e l a b o r m i i m p u n e m u n c o n c e p t d c t e a t r u m u z i c a l oare consider p r i m o r d i a l e f o r t u l d e a r e a l i z a p r i n c u v n l u l v o r b i t i o i n t a t o form dc c o m u n i c a r e c u adevrat conving toare. Bineneles, c u condiia ca att t e x t u l cit i m u z i c a p r o p u s e interpretrii s c o n in acel s m b u r e d c a d e v r a r t i s t i c i d e poezie p r i n c a r e s a j u n g l a s p e c t a t o r i . I n sistm, u n e o r i c u ncpnare, c u trud. n t o t d e a u n a c u l u c i d i t a t e , c a o p e r e t a s-i r e s t r u c t u r e z e s u b s t a n a i s-i otige p e ling p o p u l a r i t a t e a tiut . acel loc a p a r t e n contiina p u b l i c l a c a r e o ndreptete n o u a sa r e s p o n s a b i l i t a t e s o c i a l . I n cadrul dezbaterii organizate d e O p e r e t a b u c u r e t o a n , s-a p u s n mod stringent p r o b l e m a crerii u n o r operele romneti valoroase, inspirate de a c t u a l i t a t e . C u m vei aciona p e n t r u a s t i m u l a creaia ? Rspunsul implic. n p r i m u l rnd, r e cunoaterea faptului c, n comparaie c u teatrul romnesc d e proz de dup 1944, dramaturgia d e operet ( l i b r e t - m u z i c ) s-a d e z v o l t a t m a i l e n t i n u a a t i n s acelai n i vel c a l i t a t i v . Aceasta, i datorit u n o r pre j u d e c i e x i s t e n t e c h i a r l a o a m e n i b i n e in tenionai, c a r e a u considerat c g e n u l a r e o a r i e restrns d i n p u n c t d e v e d e r e t e m a tic, limitat, c u m a f i r m a m m a i nainte, l a d i v e r t i s m e n t . Aceast teorie" a f o s t fetii z a t d e u n i i , oe s-au d e c l a r a t s p e c i a l i t i " a i g e n u l u i , i cane a u c t i g a t , l a u n m o m e n t d a t , t e r e n , m i z n d p e succese i e f t i n e . T r e b u i e s r e l e v t o t u i c , n t i m p , s-au a f i r m a t i v a l o r i c a r e ne-au d r u i t , c u p a s i u n e i m u n c l a b o r i o a s , e x e m p l e contrarii notabile. Asemenea e x e m p l e vizeaz n u m a i producia reprezentat p e scena t e a t r u l u i bucuretean. Fr a atinge perfeciunea, lucrrile p o m e n i t e a u d e m o n s t r a t posibilit ile, u n e o r i n e b n u i t e , a l o g e n u l u i , bucurndu-se d e o l a r g i e x c e l e n t a p r e c i e r e d i n p a r t e a s p e c t a t o r i l o r , ct i d i n p a r t e a p r e s e i do specialitate, p e n t r u ideile u m a n i s t e e x p r i m a t e , p e n t r u t r i n i c i a i v e r i d i c i t a t e a con flictelor expuse, p e n t r u nobleea sentimente l o r , ct i p e n t r u v a l o a r e a p a r t i t u r i l o r m u z i cale respective. T o a t e acestea snt succese n o t a b i l e . N u v i se p a r c , l o t u i , p r e a p u i m , fa d e a u d i e n a g e n u l u i l a p u b l i c ? ntr-adevr, a a e s t e . M a r e a p o p u l a r i tate p e oare o a r e g e n u l , datorit celor d o u trsturi specifice accesibilitatea melodic i u m o r u l a r t r e b u i s c o n s t i t u i e p e n t r u

Conceptul de teatru muzical


C u m sc n c a d r e a z Teatrul de Operet i i i c l i m a t u l n o s t r u social, p o l i tic i etic ? Societatea noastr p a r c u r g e o epoc d c mari transformri creia i este proprie m u n c a p l i n d e d r u i r e i a b n e g a i e a n t r e g u l u i popor. A r t e i i c u l t u r i i i r e v i n , deci, obligaii d e o deosebit i m p o r t a n n p r e f i g u r a r e a aspiraiilor i i d e a l u r i l o r n o b i l e cc-i a n i m p e f u r i t o r i i p r e z e n t u l u i i v i i t o r u l u i rii. T e a t r u l a c t u a l este, n p r i m u l r n d , u n t e a t r u a l i d e i l o r . I a t d e ce a p r e c i e z c, m a i m u l t c a niciodat, n istoria ndelungat a e x i s t e n e i s a l e , t e a t r u l m u z i c a l e s t e d a t o r (i poate) s-i c u c e r e a s c o u a d e v r a t specta t o r i i , att n p l a n u l i d e a t i c ct i n c e l e m o ional. T e a t r u l m u z i c a l este, deci, o b l i g a t d e c o n s i d e r e n t e l e s o c i a l e , care-1 d e t e r m i n s-i gseasc n o i m e t o d e , s e l a b o r e z e n o i p u n c t e d e v e d e r e , n d o m e n i u l p r o p r i e i sale e s t e t i c i ; ntr-adevr, astzi, m a i m u l t dect oricnd, el este d a t o r s realizeze, p r i n mijloacele care-i snt p r o p r i i , acea d e p l i n f u z i u n e a expresivitii c u v n t u l u i c u fora e m o i o n a l a muzicii. I n acest sens, c u m vedei ope reta, ca g e n d e spectacol teatral, n c o n t e x t u l actual a l c u l t u r i i romneti ? n t r e b a r e a aceasta ne-o p u n e m i n o i , i e a s u s c i t d i s c u i i n t r e o a m e n i i d e s p e cialitate. Intr-o perioad aparinnd trecutu l u i n u prea ndeprtat, g e n u l a fost acuzat d e , . s u p e r f i c i a l i t a t e i d e s u e t u d i n e " , a t r i b u t e care-i a n u l a u o r i c e p u n t e d e legtur c u c o n t e m p o r a n e i t a t e a m i c r i i t e a t r a l e i care-l calalogau ca u n modus v i v e n d i " total d e pit, prevzndu-i o dispariie i m i n e n t . A m grei d a c a m r e s p i n g e i n t e g r a l , f r o a n a liz judicioas, asemenea a f i r m a i i . Este f o a r t e adevrat c, n perioada interbelic, opereta a c e d a t g u s t u r i l o r " u n e i s o c i e t i f r i v o l e , i t o t att d e a d e v r a t este c , d i n aceast p e r i o a d , s-au m a i m o t e n i t c l i e e - t i p a r e , a t t

42

www.cimec.ro

c r e a t o r i (libretiti i c o m p o z i t o r i ) u n n d e m n s p r e n se m a n i f e s l n c u t o a t e x i g e n a i c u t o a l r e s p o n s a b i l i t a t e a n creaia d e o p e r e t , p r i n ilustrarea unor idei actuale de mare interes u m a n i s t , caracteristice p e n t r u socie tatea noastr contemporan. Exist nc multe discuii pri v i n d s p e c t a c o l u l d e o p e r e t . I n cc m s u r c o n c e p i i l e v e c h i d e s p r e fastul*' o p e r e t e i f a c c a g e n u l s a p a r , u n e ori, perimat ? Mutaiile i n t e r v e n i t e n u l t i m i i a n i n structura repertoriului, ponderea acordat o p e r e t e i r o m a n e t i ca u r m a r e a indicai ilor documentelor de p a r t i d n d o m e n i u l ideo

l o g i c i si c u l t u r i i , a u d e t e r m i n a t , dup c u m o r a i f i r e s c , o o p t i c n o u i n cecn ce p r i v e t e c o n c e p i a d e m o n t a r e i i n t e r pretare n teatrul muzical. Arhicunoscute n t r e c u t ca a b u n d n d n p a i e t e i f r a c u r i " , n butaforie a u r i t " , spectacolele d e operet au ncercat, p r i n t r - u n e f o r t c o l e c t i v , s-i schimbe coninutul i n f i a r e a . Regizori, d i r i j o r i , c o r e g r a f i , scenografi, interprei, a n g a j a i ntr-o r e f l e c t a r e a d e c v a t a c o n i n u t u lui ,'iou a l lucrrilor n special, a celor o r i g i n a l e i-au p r i v i t p r o f e s i a d c p e p o z i iile concepiilor e s t e t i c i i m a r x i s t e , s u b o r d o n n d i ' - i f a n t e z i a i t a l e n t u l u n o r obiective concict foimulate n p r o g r a m u l de educare i c u l t u r a l i z a r e a m a s e l o r , i n i i a t i n d r u m a t de p a r t i d . ...

Stan Vlad
ATELIERUL DE DRAMATURGIE
construciei dramatice ob serv o anume indecizie n atitudinea, convingerile i c o n f r u n t a r e a personajelor. Constantin Radu M r i a so cotete p i e s a Dinu minor, de suprafa i, dei ne a f l m n faa unui autor stpin p e tehnica dramatic, n u n e a f l m , n acest c a z , i n f a a u n e i r e u i t e . Al. Popescu a subliniat F. Abogat crea apa nu un aptitudinea loxnndru pe o arie ine T e x t u l p r e z e n t a t n aceas t e d i n n s c r i s ntr-o tematic d c a c t u a l i t a t e , p r o punnd o dezbatere, n pla nai! e t i c i i , a s u p r a relaiilor dintre generaii i asupra p r o b l e m e i l o c u l u i n societa te a l t i n e r e t u l u i a t r e z i t v i i discuii, a p r i l e j u i t u n a d i n t r e cele m a i a n i m a t e n tlniri ale Atelierului. Primul nscris l a c u v n t , Iosif N a g h i u , remarca o oa recare reducere a a r i e i t e matice in teatrul ultimilor a n i , b a c h i a r existena unor teinc-lip, a xinor conflicte c o n s t r u i t e d u p aceeai s c h e m. Analiznd textul lui liadu F. Alexandru, din acest p u n c t d e v e d e r e , N a g h i u r e m a r c a prezena unor momente reuite a l t u r i d e altele inabil construite, l i vreti ; i n t e n i i b u n e p r s i t e foarte repede, argumente ne convingtoare. Lui Mihail Davidoglu defectul impor t a n t a l p i e s e i i se p a r c a f i excesiva sa cuminenie". Piesa de prin prin prea dit trezete u n s e n t i m e n t insatisfacie, explicabil insuficientul dramatism, p e r s o n a j e l e i conflictul sumar conturate. interesul dove pentru Paul i e l , lipsa dis nc de dramaturg de rent este jor l u i Radu mic, prin

DINU"
de R A D U F. ALEXANDRU

Urinate dup o lung vacan, edinele Atelie rului de dramaturgie al seciei dc teatru a Asocia iei Scriitorilor din Bucureti au debutat, n acest an, cu lectura piesei D i n u de / h / d u F . Alexandru, autor cunoscut publicului prin drama Dilema juca t piu acum de dou teatre.

dc a inventa de o replici

folosind p u

evenimente, anodine. ns real.

dramatism

P i e s a Dinu de

animat

conflict

Prozatorul B u remarend mari sim n schimb, c scris, dominant al piesei. a n o r is ce i pe ale care adu i nu pune replicii,

Apreciind teatrul Cornel ca de de

Nedelcovici, a scos,

i e l c p i e s a probleme, n ul

actualitate,
observa vorbitori, a lucrrii un

Chitic

r e l i e f fineea nuanei c u care tristee

i c e i l a l i dramatism la

i n care

discreia iete de Radu rspund s-au unele lucrrii Firete,

se c o n s t r u

cutate. convins Teatrul subliniat vr ena

D e o l a r n d u -se, nceput, al Ion piesei,

sentimentul

partizan Manuela a ade audi c n tnra fiind ne

F. Alexandru observaiilor punnd supuse n msura justeea ci

M i h i l e s c u , s e c r e t a r l i t e r a r la Creang", de de aib piesa unei Pc aay. el, miza mic, iar text, la ca mize i

c e r c a t s d e a l m u r i r i adus,

cantitatea

accent

cuprins deosebit s l
J

laturi

intenionale n

pe c a r e

dezbaterii.

msur cante,

generaie.

Valeria

D u c e a o

reprourile se n u a t i n g civic ci gur sive, a sfera

ce i-au f o s t

ns,

etic

purttoarea semnificative. nie lui prea se Radu

problemei valorilor

abordate, expre sin

aceeai l i opinia i e planul

rmne

ca a u t o r u l

Dumitru. piesei pe

s m e d i t e z e

asupra l o r .

pentru

Cristina Constantiniu

www.cimec.ro

MERIDIANE

TEMA CONTEMPORANA LA TEATRELE DIN LENINGRAD

NICOLAE MORARU

I n a v n t u l n t r e c e r i l o r care a u m a r c a t n l i n i p i n a r c a c e l u i de-al X X V - l e a Congres a l P . C . l . S . , t e a t r e l e d i n L e n i n g r a d s-au n s c r i s cu montri semnificative. Astfel. T e a t r u l dc O p e r a i B a l e i .,S. M . K i r o v " , a p r e z e n t a t o p e r e l e Virineea d e S. S l o m i n s k i i Pe fur tun de T . H r e n n i k o v : sul) titlul sugestiv Invitaie la via, T e a l r u l , . A . S. P u k i n " a nscenat r o m a n u l Pdurea rus de L . Leonov, Tealrul Dramatic M. Gorki" a pre zentat Procesul verbal al unei edine de A. Helman. i a r T e a t r u l d e D r a m i C o m e d i e , e m o i o n a n t a p i e s Nu tragei in lebede albe a l u i B. Vasiliev. Zilele petrecute de n o i pe m a l u r i l e N e v c i n u a u f c u t c u p u t i n s v e d e m cele p e s t e DO d e p r e m i e r e n s c r i s e d e p e a c u m p e a f i . Au e t e a t r u c a r e s n u p r e z i n t e m c a r o p i e s d c a c t u a l i t a t e . R e c o r d u l ! d e i n e T e a l r u l d e D r a m . . A . S. P u k i n " . c u o p t n i o s e . T e a t r u l d e D r a m i C o m e d i e . T e a t r u l K o m s o m o l u l u i i T e a t r u l p e n l r u Tineret prezint c i l e p a t r u p r e m i e r e c u piese c o n t e m p o r a n e : trei snt nscrise n repertoriul 'Teatrului V . F . K o m i s n r j e v s k a i a " . c t e d o u Ja Tea trul Academie d e C o m e d i e i T e a t r u l M i c d e D r a m e l e . n p r e m i e r se a f l lucrri d e A . A r h u z o v i A . S o f r a n o v . d c M . a l r a v i F . A b r a m o v , d e M . R o c i n i A . V o l o d i n . diamaturiri bine cunoscui n U.R.S.S. i peste h o t a r e , n u o d a t jucai i n aia noastr. Alturi de c i ntlneti n u m e m a i puin cunoscute n literatura dramaticii : L. Juhoviki, A . V a m p i l o v , I . l a k o v l e v , sau debutani ca L . Moiseev. Teatrul , , M . Gorki"' cinstete Mcmoria l u i V. ukin plecat a t t d e t n r , r e c e n t , d i n raidurile c e l o r v i i eu u l t i m a l u i p i e s Oameni energici, i a r la Teatrul de Comedie Muzical, poetul B . 0k u d j a v a i f a c e d e b u t u l c u p i e s a S-a ntmplat cu adevrat. V o m zbovi, c u permisiu nea c i t i t o r u l u i , d o a r a s u p r a ctorva montri n o i , Ja T e a t r u l , . A . S. P u k i n ' * . c a r e u i s-au prut n m o d deDsebit reprezentative. Tea t r u l face e f o r t u r i d e a aduce n p r i m - p l a n chipul omului pe care viaa l o b l i g ;; a c c e p t e r s p u n d e r e a a c i u n i i , s s e g n d e i - c la c e i d i n j u r u l l u i .

I) tem d e o i m p o r t a n deosebit e a b o r d a t d e V . T e n d r e a k o v n Dragoste i ne legere. A u t o r u l se n t r e a b de ce u n o m c a r e s-a d r u i t c o l h o z u l u i in anii cei m a i grei, muncind c u abnegaie total, u n o m care n anii marilor ncercri din timpul rzboiului i i m e d i a t urmtori a fcut t o t ce stat i n putin p e n t r u a salva colhozul i a-1 r e p u n e p e p i c i o a r e , d o c e a c e s t Z o s i m l a r e v se trezete l a m a r g i n e a v i e i i i i n t r in conflict c u o a m e n i i crora le-a j e r t f i t l o t u l . B e a l i z a r e a scenic a p u s , e u a r t , c u m i g a l i g r a d a r e s a v a n t . n r e l i e f t o c m a i c o n t r a d i c i a c e se n a t e t r e p t a t n t r e meto d e l e p r e e d i n t e l u i i n o u l o r i z o n t a l o a m e nilor, creterea l o r s p i r i t u a l . contradicia d i n t r e s t i l u l s u n v e c h i t i o p t i c a c o n t e m p o ran a ntregului c o l e c t i v , aceasta pretinznd n i l o r i z o n t i a l t s t i l d e m u n c . Iat a p o i . o f e m e i e , d i r e c t o r de m a r c u z i n, i n piesa l u i A . G r e b n e v . O b l i g a t s i a decizii forme i s c l u z e a s c un mare n u m r d e o a m e n i , A n a i p s t r e a z f e m i n i t a t e a , n u o ferit d e s l b i c i u n i i m r t u r i s e t e s i n c e r c : n u m a i c p o s i b i l s conduci d u p m o d a veche, d a r n i c i s n d r u m i l u c r u r i l e ntr-un c h i p n o u n u te p r i c e p i " . Cte p r o b l e m e n u se r i d i c a t u n c i c n d c o n d u c i o m a r e u z i n ? ' T i n e r i i v i r s t n i c i , c a l i f i c a i i n c e p t o r i , d e o s e b i i d e i n t e r e s e i c a r a c t e r e , o a m e n i i c o r nelegere, atenie, grij. I n n u mele cauzei pe care o slujete, d i r e c t o a r e a este o b l i g a t s g n d e a s c c i u n o m p o l i t i c , s h o t r a s c c a u n o m d r e p t , s c u n o a s c t o t u l , s-i n v e e p e a l i i i s n v e e ea s i n g u r . Dar u z i n a n u e nc viaa ntreag. A r t i s t a poporului N . N . U r g a n t contureaz chipul a c e s t e i f e m e i f r s v r e a s s p u n u l t i m u l c u v n t n toate c u v i n t e l e " , p u n n d u - n e n fa c u u n p e r s o n a j p e c i r e - 1 c r e d e m . P e acelai drum realizeaz o m a r e creaie i a r t i s t u l p o p o r u l u i A . B o r i s o v . i n t e r p r e t u l r o l u l u i se cretarului de p a r t i d H o m c n k o d i n p i e s a Vi jelia. M o d e s t i a aceast p o d o a b a c o m u n i s t u l u i c a p a c i t a t e a d e a a s c u l t a i neIcge pe o a m e n i , convingerea c de toate t r e b u i e v t e o c u p i , n i m i c nu-i p o a t e r m n e strin c n d e v o r b a d e o m " , d e z v l u i e sulietul larg, a l u n u i o m adevrat, aflat mereu

44

www.cimec.ro

p e b a r i c a d a c a u z e i p e c a r e o slujete*'. Ceea ce t e c t i g i n i n t e r p r e t a r e a a c t o r i l o r este eliminarea oricrei grandilocvente, simplita tea c u c a r e t i u s s p u n l u c r u r i l e p r o f u n d e i m a r i , a u t e n t i c u l c e p u n c t e a z f i e c a r e g e s t . micarea i n scen, trirea intens a ceea c c frmint eroul.

T e a t r u l A . S. P u k i n * ' a d u c e i n f a a s p e c t a t o r u l u i piese d i f e r i t e . Att ca realizare a r t i s t i c , c i t i c a p r o b l e m a t i c u m a n . E d e notat p e r s e v e r e n t a e u c a r e c a u t n fiecare pies gruntele de adevr al vieii i m s u r a n c a r e acesta a cptat veminlul a d e v r u l u i a r t i s t i c . A c e a s t a s-a v d i t i i n m u m a l a p i e s a Bruma pe cpie a lui L. I . M o i s e e v . U n l e x t cu vdite l i p s u r i , d a t o r a t e cunotinelor limitate i n ale t e a t r u l u i . Dar c o l e c t i v u l i. m a i c u s e a m , r e g i z o r u l V. V. E l i r e m b e r g a u sesizat a c i att m u g u r i i t a l e n tului de viitor dramaturg, c i t i adierea proaspt ale u n o r fapte n o i d i n viaa satului Mtvielic c o n t e m p o r a n . noi stri sufleteti, c o n f l i c t e c e se c o n t u r e a z p e c o o r d o n a t e c a r e refuz cu ncpnare a b l o n u l . i specta c o l u l s u n t i n e r e t e , t o n i c , c u t o a t e c d e z b a t e n i t e p r o b l e m e grave, c u t o n t e c p u n e n j o c d e s t i n e o m e n e t i . n c o n f l i c t se a f l . dc o parte, gndirea naintat, o m e n i a real, druirea ; de alt parte, vechile de p r i n d e r i , i p o c r i z i a i e g o i s m u l , a r i v i s m u l c a r e n u se o p r e t e n i c i n faa c r i m e i . C u c o n t r i b u i a u n o r a r t i t i ea 1. G o r h n e i o v , I . T o i u beev, A. Borisov, K . Adaevski, N . l'rgnnt, a n t r e g u l u i c o l e c t i v se c o n t u r e a z i m a g i n e a sensibil a s a l u l u i n o u i a o a m e n i l o r l u i . Comunistul E e p e b i n . preedintele colhozului, tie s se b a t p e n t r u s p e c i a l i z a r e n agri cultur t o t aa do b i n e c u m l u p t pentru om, pentru adevr, penlru dreptate. mpo triva birocraiei i ineriilor, a interesului meschin i urubriilor mrunte, chiar a t u n c i c n d , p e m u c h i e d c c u i t , este n j o c p r o p r i a s a v i a p e r s o n a l . N u e s l e u o r s r e n u n i a t r i n t r - u n o r a m a r e , u n d e i se ofer m u n c a d e cercettor tiinific, a p r o p i a tul t i t l u d o d o c t o r n t i i n e i s p r e f e r i a le d e d i c a ntru totul ideii transformrii m o I c r n e a a g r i c u l t u r i i , l u c r u c a r e se c e r e m p l i n i t n c m p d e s c h i s , n u d i n b i r o u . Sa l u l , c o l h o z u l n s e a m n o a m e n i . I a r acetia a u . n m u n c i v i a , m i i i m i i d e p r o b l e m e , mari i m i c i . i i a l - o p e c o m u n i s t a I r i n a , tehnician n colhoz ( a d m i r a b i l interpretat de ( I . Karelina). prad unei i u b i r i nempr t i t e , d u e n d u - s o l a o b a b s-i d e n c r i , s-l f a r m e c e i s i-1 a d u c p e L e p e h i n . i . iat-1 p e M i h a i l , preotul (interpretat de A. B o r i s o v ) care, n dragostea l u i p e n t r u oa m e n i , g s e t e l i m b a j c o m u n o u E e p e b i n i secretarul de p a r t i d Ospicev ( I . T o l u b e e v ) . r e s p i n g n d p e c e i CU p u t e r e d a r f r i n i m i c i n s t e " . Situaii complexe, caractere d i verse, c i o c n i r i a m p l e crora f i n a l u l n u Ie g sete d e c l p a r i a l s o l u i i , r m n n d c a v i a a marele doctor s l e g s e a s c leacul.

chiar atunci c i n d e v o r b a de o dragoste ne f e r i c i t . C u c o m p e t e n i d r u i r e colectivul a m i n t i t l-a a j u t a t p e t i n r u l d r a m a t u r g , p e c l a f o s t p o s i b i l , s a m p l i f i c e v i r t u i l e p o t e n i a l e a l e p i e s e i , s-o f a c s s u n e t e a t r a l n c e l m a i b u n sens a l c u v n t u l u i . E s t e a d e prima parte partea care p u n e v r a t c problemele i n f i e a z ciocnirile s u n m a i b i n e , m a i convingtor. M a i slab, d i n p c a t e , e p a r t e a a d o u a . u n d e se f o l o s e s c i u n e l e p r o c e d e e f a c i l e . In cinstea Congresului al XXV-lea al P . C . U . S . t e a t r u l a p u s i n scen p i e s a Pn uu se rstoarn carul a l u i 0 . Ioseliani, pies - d e z b a t e r c n t r e g e n e r a i i , n c a r e se n f r u n t c o n c e p i i d i f e r i t e d e s p r e c i n s t e i d a t o r i e , c r e d i n i d r a g o s t e , d e s p r e n s u i s e n sul vieii omului. Dominanta spectacolului e g n d u l c o m u l n u p o a t e d a uitrii f a m i l i a c a r e l-a c r e s c u t si p m i n t u l c a r o l-a h r n i t . P r e m i e r a a a v u t loc ins n oraul Kiri. m a r o c e n t r u i n d u s t r i a l , n faa t i n e r i l o r m u n citori. E u n procedeu pe care t e a t r u l are i n tenia s l introduc de acum ncolo ca metod de contact c u spectatorii.
J

A r f i g r e i t , firete, s n e n c h i p u i m c teatrele d i n L e n i n g r a d au r e p e r t o r i u l alctuit n u m a i d i n p i e s e c u t e m c o n t e m p o r a n . A cest l i p de piese dein, ins. p o n d e r e a . A l t m i n t e r i , c h i a r l a T e a t r u l A . S. P u k i n " a f o s t r e c e n t p u s n s c e n Elegia d e P . Pav l o v s k i , care pe u r m r l c corespondenei d i n t r e I . T u r g h e n i e v i a c t r i a M . S a v i n a zugrvete o dragoste complex i c o n t r a d i c t o r i e , s e m n i f i c a t i v n u ca f a p t c o n s e m n a t , c i c a f r u m u s e e i i n t e n s i t a t e a u n u i s e n t i m e n t c e se p o a t e r i d i c a l a a m e i t o a r e n l imi dc p u r i t a t e . Se j o a c , la Leningrad. G o g o l i P u k i n , O s t r o v s k i i T o l s t o i , K a r a m z i n i D o s t o i e v s k i : mereu e prezent G o r k i . Se j o a c a c i S h a k e s p e a r e i M o l i e r e . Goldoni i S h a w , se joac G i r a u d o u x i D i i r r c n m a t t . Se j o a c d i n r e p e r t o r i u l c l a s i c u n i v e r s a l i d i n t o t c e a r c i n t e r e s a n t dra m a t u r g i a r i l o r s o c i a l i s t e c a i eea d i n O c c i d e n t . C u o s i n g u r c o n d i i e : s f i e i n t e r e s a n t , u m a n , l a n a l t n i v e l a r t i s t i c . i ne-a fcut m u l t b u c u r i e s r e g s i m pe afiele Teatrului M . G o r k i " c o m e d i a l u i A u r e l D a r a n g a Opinia public, jucndu-se a i c i , c u m u l t succes, t i m p d e d o i a n i . D u p cum n e - a u b u c u r a t i n e n u m r a t e l e n t r e b r i p r i vitoare la teatrul romanesc ce ne-u fost p u s e l a ntlnirea c u a r t i t i i T e a t r u l u i A . S. P u k i n " . Aceste d o u t e a t r e i a d u c m e r e u a m i n t e d e t u r n e e l e n t r e p r i n s e n R . S. R o m n i a . Ni s-a v o r b i t cu c l d u r d e s p r e g e nerosul nostru p u b l i c spectator, dup cum ani a u z i t e u v i u t e d e p r e u i r e i a m i c i i e f a d e o a m e n i i d c teatru r o m n i .

www.cimec.ro

45

Mircea Grigorescu

C i r u l , i n "27'28. M i r c e a Grigorescu p e a p e n l r u p r i m a d a l p r a g u l redaciilor . . A d e v r u l " i . . D i m i n e a a " , ptrundea d e f a p t n t r - u n mai l a r g univers d e p r e s , eare era numii ..presa din Srindar", porecl ce trebuia s fie de deriderc i o p r o b r i u , d a r c a r e c u t o a t e c n i c i acea pres n u e r a lipsit d e pcate a devenii u n t i t l u d e distincie. M i r c e a G r i g o r e s c u a v e a p r e s a n s i n g e , aa c u m t e n o r i i a u v o c e a i n gillej. d i n natere. I a r singele l u i de gazetar avea o presiune extraordinar eare-l o b l i g a s s e c r e t e z e , s c r e e z e g a z e t r i e , c a o i m p e r i o a s n e c e s i t a t e o r g a n i c . In civa a n i , D i m i n e a a " i A d e v r u l " a u fost e l e c t r i z a t e i c a t a p u l t a t e d i n t r - o e p o c inlr-alla. i n s p i r i t u l celei m a i c o n t e m p o r a n e , celei m a i m o d e r n e prese a l u m i i , n u p r i n scrisul gazetresc cci a c o l o e r a u s c r i i t o r i f o a r t e m a r i ci prin s u f l u l de gazetrie al a c e s t u i t i n r . a l i l d c i n t e l i g e n t , a t t d e d i n a m i c , d e n d r z n e , d e harnic, m e r e u curids. m e r e u pasionat, s u b f o r m e , d e a l t f e l , a m a b i l e , b o n o m e , d a r n u rareori, sarcastice. S c r i i n d o r i g i n a l i excelent ; posedirul o informaie fantastic, a p r o a p e monstruoas care-i d d e a p o s i b i l i t a t e a s a b o r d e z e , p e m s u r ce p r e s a d e v e n e a d i n r e n ce m a i c u p r i n z toare, orice p r o b l e m : d c la aceea a a p e l o r freatice la aceea a i s t o r i c i r e l i g i i l o r , d c la a g r i c u l t u r l a c i b e r n e t i c , d e l a f i l m l a p o l i t i c a e x t e r n , p r e c u m i o r i c e s p e c i e i s u b specie a presei : f o n d , c u r s i v , f o i l e t o n , cronic, r e p o r t a j , ecou : a v n d spirit, u m o r i patetism, d e o p o t r i v ; posednd toate aceste c a l i t i a l e u n e i strlucite n o t o r i e t i i n d i v i d u a l e , el a d a i e x e m p l u l i, d e acelai c a l i b r u , e g r e u d e gsii u n a l doi lea a l c r e a t o r u l u i d e g a z e t , a l a n i m a t o r u l u i i i n s p i r a t o r u l u i , c a r e , a d e s e o r i , r i n i n e c u n o s c u t u n u i cerc f o a r t e restrns. A s c r i s , d e s i g u r , m i i d e p a g i n i , d a r c t e m i i n-a c o r e c t a t , n-a r e t u a t , n-a r e s c r i s , p e n t r u c a g a z e t a s fie b u n , i p e n t r u c a s e m n a t a i r i i articolelor s-i f a c un nume c a r e s o n o r e z e g a z e t a . Era ca grdinarul pe eare-l pasioneaz fiecare m o m e n t a l m u n c i i sale, c u i d e a l u l grdinii a n o n i m e desvril i n f o r m , c u l o a r e i v a r i a i e . . . . . . D a r v e n e a f a s c i s m u l , v e n e a u d i c t a t u r i l e d e t o a t e f e l u r i l e i de toate gradele, s i p r e s a i g a z e t a r i i d e m o c r a i a v e a u d e d u s o l u p t d i n c c in c c m a i i n e g a l i m a i g r e a . In a c e a s t l u p t , n u n u m a i g r e a , d a r d i r e c t p e r i c u l o a s l a o m ( i n r e d a c i a A d e v r u l u i " s-a t r a s . n u d o a r o d a t , c u r e v o l v e r u l l e g i o n a r , i a r e l , p e r s o n a l , a f o s t victima privilegiat a m u l t o r agresiuni fizice). M i r c e a Grigorescu a fosl u n c a m p i o n . N e u i t a t u l C u v i n t u l l i b e r " , a l c r u i s u f l e t i c r e i e r , s u b o b l d u i r e a l u i T u d o r - T e o d o r o s o u B r a n i t e , a f o s t . a p o i . S t i n g " , S p r e s t i n g " , i a l t e l e , a u s i m i t , m a i d e a p r o a p e s a u m a i de d e p a r l e . i m p u l s u l , e n e r g i a i h a r u l I u i . T o t c e e a c e a f o s l m o m e n t i e v e n i m e n t a l l u p t e i antifasciste greve, proteste, procese politice, aciuni intelectuale, manifestaii munci toreti, c a m p a n i i i d e o l o g i c e t o t u l a gsit n el u n s p r i j i n i l-a n d e m n a t l a o l u p t n e n c e t a t , c o n s e c v e n t , d i r z i a b i l . i a c e a s t l u p t a c o n t i n u a t , c u E c o u l " i c u T i m p u l " , i a c o n t i n u a t in f o r m e c a r e a u m b r c a t c h i a r h a i n a c l a n d e s t i n i t i i , i n t i m p u l atroce al rzboiului.

46

www.cimec.ro

A u fosl m u l t e nenelegeri n p r i v i n a l u i , o m u l e r a f o a r t e c o m p l i c a t i e r a s u r p r i n z t o r . D a r u n f a p t este i v a r m n e d e o e l a r i t a t c a b s o l u t : a i u b i t p r e s a c a n i m e n i a l t u l , i a r e p r e z e n l a t - o , i n t o a t e f a z e l e e i de c r e a i e , c a p u i n i a l i i . C u n o a t e r e a acestei n d e l e t n i c i r i , c a r e st n t r e a r t , t e h n i c i l i t e r a t u r , n u t i m s f i a v u t u n altul i n aceast epoc. D c aceea, s i n l c m convini c, de la vingalac, r e g a l i l i n o t i p , p n l a c a l a n d r u i r o t a t i v , n t r e g a c e s t a r s e n a l d e u n e l t e m i r a c u j o a s e a s u s p i n a t a d i n e , o d a t c u n o i . i m p r i m n d tirea m o r i i l u i . U n a l t f a p t e s t e i m a i c l a r : n e n u m r a i d i n t r e c e i ce inem u n c o n d e i i n m i n , sau Sinlem o r o t i o a r e c a r e n u r i a u l s i s t e m a l p r e s e i , t i m , c e e a c c t i m m a i b i n e . de l a e l . i u n u Ii a l i i t i u , f r s t i e , t r e c n d e i p r i n a l i e l e v i a i l u i . d e l a e l . C e e a c e a u r m a t d u p e p o c a p e c a r e a m e v o c a t - o e m a i b i n e cunoscut : m u n c a l u i g a z e t r e a s c i n e p o c a i n a r c g a z e t r i a n-a m a i fosl o l u p t , c i o c o l a b o r a r e . Atunci, c a p a c i t a t e a l u i e x t r a o r d i n a r i-a n g d u i t s sc m a n i f e s t e n c e l e m a i f e l u r i t e domenii a l e p r e s e i , p o l i t i c , l i t e r a r , d e i n f o r m a i e i a r t i s t i c , a j u n g i n d i p n l a t e a t r u , deci, i p i u l a r e v i s t a T e a t r a l " , c r e i a i-a fost m a i m u l t d o c i l u n c o l a b o r a t o r c o n s t a n t , apro piat, a p r o a p e m e m b r u a l c o l e c t i v u l u i , d a r i u n s f t u i t o r d e z i n t e r e s a t , u n ndrumtor n e p r e u i t . n toate d i r e c i i l e . A h , d a c r n a a r p u t e a s-i f i e m c a r p e j u m t a t e , m c a r p e u n s f e r t , m c a r pe o s u t i m e , u o a r , p c c i t v i a a i-a fost d c g r e a , p e c t m u n c a i-a fosl d e a s p r , p o a t e c a m f i uor m i n g i a i ! D a r c e e m o a r t e a acest l u c r u care se n t i m p l numai a l t o r a " dect o ipotez a s p i r i t u l u i n o s t r u ? I n t i m p cc M i r c e a G r i g o r e s c u e r a o rea l i t a t e v i e , a d m i r a b i l , a crei p i e r d e r e esle i r e p a r a b i l i d e a crei p i e r d e r e nimic n u nc poate consola.

NICIODAT ?
Fiind prins de tot felul dc necazuri, n-am aflat dect trziu, mult prea trziu, de moartea lui Mircea Grigorescu. St m-a cuprins disperarea. Cum. Mir cea Grigorescu nu mai exist ? i n-am s m mai pot ntlni niciodat cu acest om blajin i nelept, nu se mai poate schimba o vorb cu nea Mircea intr-o camer de redacie sau pur i simplu la un col de strad ? Nicio dat ? Se pare, totui, c blestemata asta de moarte face ravagii cu precdere >rintrc oamenii care trebuie s tr iasc mult. ct mai mult, pentru c snt bucuria noastr i fr ei viaa noastr este mai searbd i mai mohort. Nu e adevrat c nu exist oameni de nenlocuit. Mircea Grigorescu este de neinlocuit i fr foiletoanele sptmnale ale lui Mircea Grigorescu lumea va fi mai trist i mai amrt. Mircea mai Grigorescu mare gazetar n-a al fost nostru, numai n-a fost numai omul care a propulsat oameni i generaii, a fost un gazetar de geniu i din pricina asta nu frec venta dect ziaristica. Mircea Grigo rescu a mrturisit nu o dat c i-e fric de cri, de crile lui, vreau s spun, i din cauza asta nu i-a adunat niciodat articolele i serialele ntr-o carte, dei o asemenea carte ar fi reprezentat unul din marile eveni mente ale tiparului romnesc. Acum a venit rndul nostru, al celorlali, s ne facem datoria fa de Mircea Gri gorescu, fa de prezentul i viitorul nostru, care trebuie s aib posibili tatea unui contact cu opera ziaristic a lui Mircea Grigorescu. Trebuie s se gseasc o editur i trebuie s se gseasc un redactor care s adune i s publice articolele i serialele lui Mircea Grigorescu. Sufletul rit o lui Mircea liturghie. Grigorescu me

cel

Leonida Teodorescu

www.cimec.ro

CARTEA DE TEATRU
AL. VOITIN
ilor. Pstoria d o n o r o d , d u p s p u l b e r a r e a c e nuii l o r , p r i n faptele l o r , marcheaz o filo sofic politic tradus i n acte de i n c a n d e s c e n t p a t e t i s m u m a n . D r a m a t i c u l rezid n c o n s i m irea d e l i b e r a t a sacrificiului n t e m e i a t p e raiuni milenare. H o r i a n nchisoare e li ber", Iancu are volupti de cioban mioritic i m o a r e , d u p un r i t u a l vechi, la stinsul stelelor. Al. Voitin, meditnd istoria, a vzut in e r o i i naionali expresia libertii exemplare, nutrit de geniul politic exponenial. I n alt registru, scriitorul nchin ideii de libertate o p a r a b o l d r a m a t i c , Colivia cu nluci, pre lucrarea unei legende d i n inutul T i r n a v c l o r . Textul c poematic, potennd protestul m potriva siluirii de opinie, cnd integritatea moral cerc faptei energii dureroase. ntr-o pies c u i n t e l i g e n t e l u c i r i polemice, Adio, maiestate !, A l . V o i t i n , e v o c n d dou figuri marcante, N . D . C o c e a i G . P a n u , g l o s e a z p e m a r g i n e a c o n s e c v e n e i i c o m p r o m i s u l u i n politic. T o n u l v i n d i c a t i v al pie sei, p r o f u n d u l ei m e s a j democratic (sintein n seara zilei de 3 0 decembrie 1047, iar marele antidinastic N . D . Cocea salut eve nimentele 'remoinorod) conin i u n crez lupttor personal. Subtextul acestei piese vorbete despre poziia l u i A l . V o i t i n . el nsui contemporan al unor fapte transfi gurate aici literar, n t u m u l t u l acelor v r e m i . Convingerea v i n e d i n senzaia d e i m p l i c a r e , de prezen nemrturisit ca personaj (un exponent a l literelor apare n persoana l u i Miron Radu Pnraschivcsieu), d i n f a p t u l c i s t o r i a este r e t r i t i n u r e c o n s t i t u i t d i n d o c u m e n t e l a n d e m n . Piesa Adio. maies tate ! e s t e . i n d i s c u t a b i l , o p r o f e s i u n e d e c r e d i n , scris p e n t r u a c e l e b r a t i n e r e e a r o d i toare a d r a m a t u r g u l u i . n dramaturgia romneasc d e inspiraie istoric, A l . V o i t i n se integreaz s e r i e i i l u s t r e d o a u t o r i , p e n t r u care t r e c u t u l este n u n u m a i p l i n d e n v m i n t e , d a r o p e r e a z a c t i v i n p r o b l e m a t i c a realitilor imediate. ,41. Voitin, Procese istorice Teatru,

Procese

istorice"*

dra D u p dou decenii de la u n d e b u t maturgie de autentic sorginte romantic n tipare realiste (drama n versuri Judecata focului, 1 9 5 7 ) , A I . V o i t i n r e u n e t e n volum producia sa dc teatru istoric. Operaie edito rial c u aparen retrospectiv, d a r dc p r o n u n a t eficien artistic. L o c u l l u i A l . V o i t i n n c a d r u l s p e c i e i esle d e m u l t consacrat. Cu o s i n g u r excepie, piesele d i n acest v o l u m s-au r e p r e z e n t a t , i n d i s t r i b u i i p r e s t i g i oase, c u succese n o t o r i i . Dei piesa d e b u t u l u i e r a tributar. n u n e l e privine, t e a t r u l u i de evocare, n varianta consacrat de versul plin, muzical i r e toric, construcia c i dramatic, conflictua se realizeaz nu prin epica propriu-zis, ci p r i n struin tipologic. Solemnitile de c o n s t r u c i e s c e n i c s n t i e l e , n Judecata focului, impresionante. P i e s a e x p r i m . ntr-o msur lmtritoare, poetul, cu ritmul su l u n t r i c d e f r a z a r e . 0 l u m e gotic n B i h o r u l feudalismului timpuriu se nnz in conflict cu eternul spirit al locurilor. Tipo l o g i a o p r e s o r u l u i , c a p e r s o n a j d c i s t o r i e , este f i x a t c u r i g o a r e d e m o r a l i s t , n s e n s u l cla sicist a l c u v n t u l u i . A l . V o i t i n v a a r t a a p o i aceeai s t r u i n de r e c o n s t i t u i r e m o r a l , i n c a d r e d i n ce n ce m a i l a r g i . P r i n e r o u , l a epoc, drama t u r g u l a d n e e t e a c e s t e l i n i i d e p o r t r e t , detnndu-se p u t e r n i c d e c o n v e n i o n a l u l didac t i c . E r o i a s i m i l a i i l e g e n d e l o r a p a r n c o n d i i a l o r t r a g i c d e s a c r i f i c a i , d e m a r tiri a i idealurilor naionale. O m e n e s c u l n d i m e n s i u n e a s a s u b l i m este c o n t e m p l a t dra maturgie i l a H o r i a , i l a C l o c a , i l a Avram Iancu. Horia ( d i n excepionala dra m Procesul Horia) are afiniti cu A v r a m I a n c u (Avram Iancu sau Calvarul biruinei), prin particularitatea romneasc a eroismu l u i . Precumpnesc la cei d o i perspectiva, gmdirea adinc asupra motenirii lsale urma

E d . Eminescu, B u c , 1 9 7 0 .

lonu Niculescu
sena acestora, celelalte tr sturi sini simple, ornamente pe forme vide dc coninut. Aceasta este i ..leza artei" n con cej)ia lui Am za Sceanu. Escurile-tablete sini ca nite oglinzi ce ar trebui s stea n holurile tuturor teatrelor. Ne-am vedea cu exactitate n ele ; oameni de teatru i spectatori. ntreb rilor puse ie snt dale rs-

O colecie de caractere ; nu neaprat numai de carac tere dramatice, ci i umane. Un gind secret a avut auto rul pe parcursul acestor pa gini (secret penlru c nu esle mrturisit cu obstina ie), dar clar i profund prin ilustraie. Dincolo de toate elementele specifice meseriei de om fie teatru (evident, spectaculoase, teatrale, epa-

AMZA

SCEANU

TALIA T H A L I E I "
tanle, insolite chiar), dese nate de autor cu cldur sau umor. unul este esenial: cel de O M , de cetean. n ab

48

www.cimec.ro

{tunsuri nind ti gem cuvin Regizorului, grafului. in la

prin ele culturale.

portrete, ilutriDe ? ce Cui

aut reautori mer i se ?

i i na ment bile

art. idee.

art i te.rl cu

i i un i de prima dialogurile

cunoatere, metafor sce sint instru Admira specialitate ..carac parte figuri a ima ale universale pe toat n etc. fin pretext,

tradiie

inovaie, actorului etic.

t cat iu aplauzele

i arta critic lecii"

noastre

msurate

actorului, ,sufleurului(!) etice i incumb i generozitate,

sceno P Ce psiho ? gravi franchee i i contra relaii moral teatrului

comandamente logice Orgoliu tate i facere, specifice i

destinate terelor'' crii, ginate trecutului i naionale. sint cu

chipurilor, din

infantilism, firesc concepte cum ar

mari culturii

snobism,

Structurat

gama de tonaliti, de la gra vitate la candoare, de la pre cizie la lirism i de la este tic la via, tabletele scurte, ..nervoase", aluzi ve au o mobilitate i, tot odat, o concizie, fertile n inteligente i rafinat ironice disocieri. Sint, n cartea lui Amza Sceanu, majoritatea secretelor', fr de care ni meni nu se poate ridica la talia... Thaliei.

fi :

inlrebare-rspuns,

Constantin Clinescu

Puncte de suspensie...
A L . MIRODAN Situaia actuala a criticii n lumea teatrului (Sondaj n exclusivitate pentru revista Teatrul")
Care s n t |>rol>lc;nclc a c t u a l e ale c r i t i c i i d e j o s i n sus i u l u m e a t e a t r u l u i ? A c e a s t a este t e m a p e c a r e (la cere rea revistei Teatrul"), I n s t i t u t u l n o s t r u de s o n d a j e a s u p u s - o u n u i n u m r d e 1 5 . 7 2 0 p e r s o a n e d e t o a t e viratele si s p e c i a l i t i l e * ) d i n B u c u r e t i i p r o v i n c i e .
l-a ntrebare : Reflectind la experiena dumneavoastr din trecut ca i la expe riena prietenilor sau cole gilor dumneavoastr, sintei de prere c este recoman dabil s-l criticai pe eful dumneavoastr (care poate fi. de exemplu, director de tea tru) direct i deschii' Rspunsuri a) Da . . . . . . . . . . 8 % 9 0 % 2% Rspunsuri a) 1)) c) d) e) Prini Frai-surori Copii Unchi-Mtui Socri 17% l.V'n 8% 8,5% 8% 5% 3% 10% ' 0 7% 5% 4,5% 0,5%

Rspunsuri o) b) Director de insti tuie teatral . Director adjunct de instituie tea tral . . . 2 %

3 %

c)

Alte persoane cu munci de r s p u n d e r e n l u mea teatral . 0,5% Persoane care n u ocup nici un fel de f u n c i i n domeniul teatral 9 4 , 5 %

d)

A IV-a ntrebare : Am enumerat mai jos cleva riscuri pe care le comport exercitarea actului critic (dc jos n sus). Care dintre a ceste riscuri au, dup pre rea dumneavoastr. gradul cel mai nalt de probabili tate ? Rspunsuri a) Etichetat drept incompetent i lipsit de talent din punct de ve dere profesional P u s n discuie penlru abateri de la etic . .

0 Nai . . . . g) F i n i . . . . li) Consteni i) P r i e t e n i d i n co pilrie j) P r i e t e n i d e pri k) P r i e t e n i de vnImarc 1) P r i e t e n i d c p o k e r . belot s a u eplic m) Fr opinie .

28 q

b)

2 5 % 0 % 1 7 %

b) N u c) Fr

opinie

c) P u s i n discuie pentru misticism d) Tiat d e l a p r i m c) T i a t d e l a p l e cri in strin tate . . . . f) g) Btut cap cu . paru-n . .

A l l - a n t r e b a r e : S pre c nu sintei dispus supunem a-l critica pe eful dumnea voastr ierarhic, fn cazul a cesta, care anume din rela iile dumneavoastr, mai jo-i citate, contribuie cu prec dere la elaborarea atitudinii dumneavoastr ?

A l l f - a n t r e b a r e : S presupunem c activai n rindurile criticilor dramatici : rare anume dintre categoriile jos citate sint, dup prerea dumneavoastr, cele mai in dicate pentru a fi criticate iu mod ferm i curajos ?

1 5 % o'/o

P u s de gard n noaptea de Re velion

I %

*)

A c t o r i , r e g i / o r i . s u f l e u r i , mainiti. secretari l i t e r a r i cte.

www.cimec.ro

49

DOCUMENTAR
prejurare delicat campa nia n jurul paternitii dra Ylnicn-Yod (1913) , mei membru fondator al Socie tii Scriitorilor Romni (1909), directorul Teatrului National din Craiova (1930), a fosl. in ciuda succeselor de durat, un nvins. A trebuit s abandoneze publicaii c rora li se devotase ntru totul. (Scena 1917 ; Adevrul bilor bun" vduvei, Florini identitate nului", 1 tur unor turifti au spuseser ticitate ios T piese lai s de i cart paterne" spectacolului bun ll'Jrz diile Omul la Teatrul lui recia vanu, eanu. I. dar de ne, prin simpl, puritate vicleug unei juvenile Autorul dialogat La ritm prin teatrale. face i i msur, scrie lui de reau u. Tirziu, ncerca, Priola, mpuineaz se consoleaz (Clinescu). actorului n una din i este bilor montane petrece doar moral remarcabil, fiind subire, spectatori, la protestat chiar i verv, curiozitate reetar bulevard. A. in un cruia de alt bl succesele cu Bunicul de tipic. schieze prins spre foti public aa". subiect al Pe Herz c Climneti, in ntrezrete a devotndu-i-se. unde pe tinrul ..lumea socoteala Mircea adevrata ..pianje Actul animaia carica indignarea vilegiacare nu Auten gra unei ace va (1913). marchiz fineea i emoii Succesul n N. So come : jucat sub di MoldoN. BlZimniceanu. etc. firete, in forul, a relaiilor n casa n tinere citigase de exces de un Intriga, erotic, caz uma introdus iubitei final, care. con frumu de situa piesa savoare cancanier

literar

1919.)

Foiletonul

A . d e Herz
Dup moartea A. turg rnd, mari toria evocri poetul tat Herz ferenta decenii nostru salutara zare pean. genului, cezilor bert Socotii Caton George oiu, cea care vila, doar lui Cel i fcea de cu 0 s de patru sa Herz s-au intervale de pe pioase. care debuteze nu merit, posteritii. teatrale cunosc tendin viaa ale o explicat dc teatral toate modelul Barriere, Bataille V. Al. Alfred A. de (9 este uitat. stins ce-i contiinf Ultimul Herz n Stancu. ns. decenii martie un Rnd toi fceau, a a l-a de la 1936), drama pe fotii la da unei fost aju

complet

colaboratori

de vreme,

su critic din ziarul Dimi neaa a incitai replici iui ale unor condeie de mare verv. A. de Herz debuteaz in volum sub pseudonim, la 20 de ani. cu o dram isto ric. Domnia Ruxnndra. Dramaturgia evocrii l-a ob sedat i. mai tirziu. (vezi A r i p i f r i n t e , 1920), dar ver surile sale. cu retorica parti cular romantismului tirziu. cu conflictul livresc abrupt, i violene de contrast ncaprofundate tipologic, nu l-au putut fixa n dramaturgia de evocare. Rafinamentul schimb, monden plin rizat salon" i G. 1899) (Sanda, este romn categorie, istoria matice Numai rectorul A. diat buie landra, reanu, vdete, un vduva vrnd drept Davila, in Pianjenul al de Ursachi i Al. 1908). treilea impus oarecum creaiei dintr-un Teatrului cunoate (1913), pus eu o : Tonu etc. G. Mia n n repetiii Mria C. dup pirandellism virgin s treac o frivol. a nceputului prin noastre de capriciu, uor i culoare n dialog spirit. (O G. A. de de cu persoanei. preios. observaia i-au ..piesa n >riza sa favo de spumos Dup csnicie. Florescu Herz aceast nou in dra secol. di Naional, comedia ime distri Bu N. SoPiesa precoce", Dianu societate ambiana Clinescu. dramaturg

ntregul

s-a datorat,

1927, A. de

reprezentative zpad, Naional, Corneliu

Adevrul A. de indi Primele secolului abundent prin sincroni euro eclectic speciile fran Roetc. minori. Jean. MoMir Herz, epoc Daparte istoricu

l i t e r a r , Zaharia

cu N. Soreanu, Marioara este,

succesul replici

Finteteanu prezint,

dramaturgic

ndrgostitul, preuiete,

generaie dup

mritate, candoarea n cursuri ele. ironic ii amuz verbal. pension,

experimenteaz Sardou, Flers,

ndeobte Theodorian, Diamandy,

lectur,

Polizu-Micuneli, Rdulescu, au scris de ntr-o Caragiale, au

remarcabil Belcot

dominat dc literar.

Giurgea,

Delavrancea, ngduina

Cu merite incontestabile, mai ales dramaturg al actua litii nceputului de secol, A. de Herz este creator de tipuri ale unei lumi n pre facere. Dramaturgia sa me rit cel puin o lectur aten t, integral.

cruia

Titu

Maior ntr-o

eseu m

confidene

lonu Niculescu

50

www.cimec.ro

Cronica
PLASTICA

ZAMFIR DUMITRESCU

PICTUR

Acest tnr esle un virtuoz, i, ca o sfruntate aruncat ullor pictori, ist debiteaz meteugul in portrete ; ilirijtnd cu savanterie parc n vat de la Velasquez spo turi de lumin ce par a scor moni, din cuul unor preios cizelate i incrustate lipsii, ceara topita peste fosforescente basoreliefuri. Fe lele personajelor sale sini alctuiri de volume demonic mpinse, din luntrul pnzei, ctre o ..dilatare gigantesca"'. Chipuri i miini iat tema prolix dezvoltat a piritelor sale, E n ele i o limla de a aterne pe chip loiali tatea expresiei, indicibila nu anare a inimicii. Vdita teatralitale a acestor mti esle brusc adtncit spre afectele vieii, de arta cu care picio rul tie s picteze priviri i nu ochi. Cele dou seciuni ale ex poziiei : portrete memoria listice i imaginea deschisa snt subtilul semn al contiin ei artistice, lansat de pictor spre privitorul atent. Virtuo zitatea de. portretist se mr turisete ceremonios in su pleea cu care respect per sonajul prin mimesisul pic turii de gen. Imaginea d e s c h i s pare a fi un ecor eu, o topografie care tr deaz nnodri de fibre, n

cruciri de drumuri rsfi rate pe care arta piciorului se rentoarce din peregrin rile meteugului i ale min tii ; sau drumuri neparcurse nc. Oricum, aceast sub specie pictural este o lecie pasionant penlru spiritul critic. lat lecia despre simbol' montaj subtil iro nie de potirele, ale unor co pii senini i surizlori in spatele crora stau, didactic transcrise, simboluri conven ionale : negare a oricrui simbol netehnicizat sau im berbii diatrib aruncat celui ce ignor infinitatea simbolu rilor artistice ?
1

concret, ci ii meteug exerciiu tulat i, mai imaginea milie" ele nu chipul sint

nu exalt :

picteaz propriul esle ; pnza cu natura

natura, su un inti tablouri' fetita de : i fa n

tematic peretele apoi, sint portretului

o alta,

certificrile uman lucruri i

peisajul nsufleite, irevocabil

animate, distincte, exercitare turale sibil de caje i familie chipul pentru ren a de unic agilitate in, sale. ind marea tuturor i numete a pe fic, in i nuane. care culoare,

existene ci a infinita linii, Intre o om substan artistul distribuiri doar le dizolv reea de portretul pictur nu ; le in manevrat, nedezminit suprafaa aceasta izbnd : pictorului, convenitei

prilej

dc pic irever

de

pele mar tonuri de

tue,

Volupluos nute a trescu anume experiena irealitatea detaliul dreptul este un din ia lent lele ale un azuriu orizont tectonic ca i florilor : pnze crui i la cu furitilor. repet, punct

al

culorii Zamfir pn al la

ater voioie Dumiun : care tiranic cerul de dealurile carna de i viru peta pictor, traiectoriei, n

i dife

meticuloasa

unui ochiul de

exist, penlru morti atomi pictural, cu ti pinzclor ca fi a se nsu mintale

le picta,

siiprarculismului naturii respect realitate otrvitor, vdindu-i la din acest par fa fel staminele vitraliu

pulverizindu-le materialitate materie i Socotim doua i

ndeprtat

reeditarea a ceea

lucid ce

mecanismelor manier.

prim-plan. de o ac de

executive

Surprinztor ceptat

www.cimec.ro

obedien

Paul Cornel Chitic

MARIN

SORESCU

R C E A L A
piesd n 4 acte

Personalele
SullaM A H O M E D A L Q-LEA nul turcilor LOCOTENENTUL ; ;!uolaiilui lui Mahomed PASA D I N V I D I N R A D U C E L F R U M O S oretendenl la tronul Trii Romneti P I N Z A R U un pribegii T O M A 1 cpitani in oastea lui P A P U C 1 epe DOAMNA STANCA soia lui Tom a SA ETA slujnic n casa lui Toma U N OTEAN A L T OTEAN oteni in oastea STAN lui cpe NEACOE VCARUL MPRATUL MPRTEASA ])ri/onicri bizan ZUNIS tini inlruchipnd 1ZABELA Curtea bizantin STRATOS RZBOIUL FINANELE HARAPUL MARIN MARIN un copil mun tean CA DINA I CA 1)1 NA II BAFTANGIOGLU l c o mandani BELEAG turci T I IRACAN-BEG-OG LI FLOAREA TILINA VICA GHERGHINA IUTA MANDA Oteni turci i oteni romani. Aciunea sc pelrecc n anul 1462.

www.cimec.ro

ACTUL I
Tabloul 1
Anticamera cortului l u i Mahomed. Un b i
rou, perne pe jos. nite acte c u pecete. Locotenentul cerceteaz BAFTANGIOGLU: Oricum... Va s zic... I - a r t r e b u i c t e v a s u t e d e a n i , ca s-l p e r f e c i o n e z e . S-i dea A l l a h s n t a t e . LOCOTENENTUL: T o c m a i c u sntatea o duce c a m p r o s t n u l t i m a v r e m e . B A F T A N G K M L U (gest eu mina la inim): A o l e u !... s n u - m i s p u i c . . . L O C O T E N E N T U L : Ba da... B A F T A N G I O G L U (incercind s-i rein, fr succes, bucuria) : Ce d e z a s t r u ! C i n e o s-i u r i n e z e ? C f r a i i . . . a d a t o r d i n s fie o m o r i i , p e c a p e t e . F r a i , c u m n a i , v e r i de-al d o i l e a t o i , t o i r a i . . . E u , c a u n a d i n c p e t e n i i l e c e l e m a i m a r i . n i c i n u snt pregtit p e n t r u aa ceva... (Cu interes.) Ce-I d o a r e p e S u l t a n , p c a t e l e m e l e ? L O C O T E N E N T U L : Dorul. Ce b o a l c a s t a ? Vreo BAFTANGIOGLU: nou m o l i m ? LOCOTENENTUL: Nu tiu. E un cuvnt v a l a h . I a r M r i a Sa s u f e r d e c u v t n t u l sla... BAFTANGIOGLU : Pi, dac moare, nici nu... L O C O T E N E N T U L : Linitii-v... tergei-v f r u n t e a c u b a s m a u a asia, ai n d u i t de d u r e r e i d e e m o i i . S p i o n i i n o t r i n e - a u ncredinat c d e d o r n u m o a r e n i m e n i . B A F T A N G I O G L U : Nici aa... m c a r unul. d o i , de poft ? U f , b i n e c n u e g r a v ! E r a s l e i n . (Mieros.) A t u n c i , c n d l v d p e P r e n s l v i l u l .' LOCOTENENTUL: Imediat dup abecedar v promit e u c... F i i f r g r i j ! (Baf tangioglu iese, se izbete de Beleag.) BELEAG (dup ce rmne cu Locote nentul) : i v u l p e a a s t a b t r n ce m a i v r e a ? Una-dou, l a S u l t a n . Pe cine sap ? A c u i p e r n v r e a s-o a p u c e ? N u - i a j u n g e c st cocoat p e j u m t a t e d i n trupele d e s p a h i i . . . A r d o r i s c o m a n d e i i e n i c e r i i mei, n u ? L O C O T E N E N T U L : N u t i u , c nu l-am n trebai. E u snt u n s i m p l u locotenent, la o r d i n e l e Mriei Sale S u l t a n u l . BELEAG (fcind cu ochiul) dect ct ai bate d i n p a l m e . : Nu stau

BAFTANGIOGLU (apare, grbit) : Dac nu m p r i m e t e Intr-o j u m t a t e d e o r , ne-am d i i ^ c u I u i i . . . ne p a t e cel m a i m a r c p e r i col. Tont l a t u r a d i n s p r e s u d a mpriei e a m e n i n a t de... L O C O T E N E N T U L : Vorbe. B A F T A N G I O G L I ' : T t a r i . . . S-au r a s toi I n c a p i... L O C O T E N E N T U L (sec): V o r b e . (Pe alt ton.) N u p o a t e , c v-ar p r i m i . T o c m a i pe L u m i n i a Sa B a f t a n g i o g l u s n-o p r i m e a s c ? Dar... B A F T A N G I O G L I " : S n u s p u i c n u e-nunlrii. A m oamenii m e i , care de l u n i de zile m i sufl orele cnd Prealuminatul p o a t e s m p r i m e a s c . . . v i n a i c i i... n u s n t p r i m i t ! Ca u n f c u t . E n u n t r u , t i u precis, am oamenii mei. sufltorii, o echip, care m informeaz... L O C O T E N E N T U L : Degeaba. BAFTANGIOGLI : A ! P l t e s c p u n g i grele penlru asta... Ca s a j u n g i pn lng c o r t , b a g i n i n a p n l a c o t n ilio... i... (scoate o pung, io d Locotenentului) u i t e c tot m a i nlilneti p i e d i c i . LOCO T E N E N T U L (ia punga) : ntreinerea c o r t u l u i n c cost o groaz d e galbeni. (Gindindu-se.) M a i trecei p e - a i c i . L u n i . nu. m a r i , n u . . . v i n e r e a a i l a l t . E u v-a b g a i a c u m , d a r a m p o r u n c . C n d l u creaz, n u p o a t e f i d e r a n j a t n i c i d e p r o f e t . B A F T A N G I O G L U : D a r ce f a c e ? L O C O T E N E N T U L : E vrt p n peste cap n p r o b l e m e l e a b e c e d a r u l u i t u r c . V r e a ca t o i I i i i e i c i l o r . c a l i f i l o r , b e i l o r , s n v e e d e a c u m ncolo carte, n s p i r i t u l c u l t u r i i musulmane, s n u mai fim la r e m o r c a n v t u r i i greceti, care a n e n o r o c i t l u mea. Grecii-n sus, grecii-n jos, c u a n t i chitatea lor, ciupit d e la egipteni i traci... d a r n o i n-avem cap ? BAFTANGIOGLU (cu Sultanului e mare. LOCOTENENTUL : E a tuiete a b e c e d a r u l . . . admiraie) mea. : Ideea alc

L O C O T E N E N T U L (i bareaz calea) poate ? ! Ce-nseamn l i p s a asta plin ?

: D a r se d e disci

Sultanul

BELEAG (enervat) : Omule, nu mi-am v z u t c o m a n d a n t u l do la cderea B i z a n u l u i , c e n a i b a ! S-au n g r m d i t d e - a t u n c i

www.cimec.ro

53

p r o b l e m e , brtii c a r e zac n i c i la d u m n e a t a . O s m p l n g , o s t e c i e t i . LOCOTENENTUL (imbrincindu-l afar): V privete, L u m i n i a Voastr... B E L E A G (istovit) ; L a s - m m c a r s s t a u p u i n a i c i , s-mi t r a g s u f l e t u l . . . V i n t o c mai de l a c o a d a c o l o a n e i . . . tii ce' n s e a m n a s t a ?... d e l a c o a d a c o l o a n e i !... a m s t r b t u t o ar... t r e i c a i s c h i m b a i c a s-i a d u c t i r e a n e m a i p o m e n i t . . . L O C O T E N E N T U L : Vorbe. B E L E A G : Ce ? L O C O T E N E N T U L : tirile sint f o r m a l e din v o r b e . . . A a zice s t p n u l n o s t r u . i zice vorbele altora nu-1 intereseaz, cit c v r e m e e l l u c r e a z l o t l a v o r b e . . . t i i c-o s n e d e a u n a b e c e d a r , a d o u a carte de c e t i r e d u p C o r a n . . . i n u v r e a s a s c u l t e vorbele altora pn n u termin. B E L E A G (st pe-o perni) : N u c-n v r e a s m p u n de-a c u r m e z i u l . . . (se cuib rete i mai bine, turcete)... dar unele l u c r u r i snt strigtoare la cer. I n loc s f i e n m i j l o c u l n o s t r u , a l g e n e r a l i l o r , s ne aib mereu n p r e a j m , s ne c o n s u l t e , se i z o l e a z i n e l a s s m e r g e m n necunoscut, fcnd r e f o r m e , aducnd o n o u o r d i n e n I m p e r i u , d a r t o t u l dup c a p u l l u i . . . i a a . p e g e n u n c h i . n t i m p u l c a m p a n i e i . N u g a r a n t e z ! U i t e , asta ini-e s f n t a (gest), dac m a i snt eu s i g u r de reuita acestei c a m p a n i i ! Asta venisem s-i s p u i , c V l a d g h i a u r u l t i e d c d o i ani de p r o i e c t u l n o s t r u . . . i n u numai a t t . . . (speriat) ...cunoate n u m r u l otilor, a l s t e a g u r i l o r , tie d e c e s e x e fiecare c m i l si c u m ne facem n o i t u n u r i l e . L O C O T E N E N T U L : C u m le f B E L E A G : N u tiu, c e secret, d a r el tie. Ne-ateapl pregtit. Cu ct ntrziem m a i m u l t , c u a l t e l se-ntrete... I a r n o i s t m p e l o c i... l a s - m s d i s c u l a s t a cu... L O C O T E N E N T U L : Luminia Sa B a f t a n g i o g l u m i - a d a t o n u n g s i t o t n-a i z b u t i t s m c o r u p . n a l t u l f u n c i o n a r t u r c e incoruptibil. BELEAG : Uite, eu te procopsesc cu d o u . . . (Scoate pungile, i le nmneaz.j LOCOTENENTUL (lund pungile) : Nici nu tii c t ne cost ntreinerea cortului... Ca s n u m a i v o r b e s c c p r e u l l a l u m i n r i a c r e s c u t n e b u n e t e n u l t i m a v r e m e , i a r L u m i n i a Sa s c r i e n c o n t i n u u . . . t o a t noaptea. B E L E A G : Se t i e p e s t e m r i i r i c e u n o m l u m i n a t . . . totui, parc exage r e a z . P r e a se e x t e n u e a z . . . Ce t o t m z g lete ? L O C O T E N E N T U L : Ode. B E L E A G : Ce ? L O C O T E N E N T U L : Gazeluri. BELEAG : A, o s l e - n v m pe dinafar.

ririle, dar a rmas n u r m cu literatura. O r , a s t e a t r e b u i e s se f a c p a r a l e l . BELEAG : Eu n u m p r t e s c o p i n i a a ceasta. LOCOTENENTUL: V privete. E u o m prtesc. Cci, ce face u n p o p o r ales, oare are sbii, d a r n-are c o n d e i e ? B E L E A G : i d a c - a r a v e a c o n d e i e i n - a r avea s b i i , c u ce l e - a r a s c u i ? (Rtde.) (Radu ntreab nuntru.) LOCOTENENTUL: A, Preanelepte... Dar. poftii. V a t e a p t . S t c a ie ghimpi. (l conduce cu plecciuni.) Oricnd sin tei b i n e v e n i t . B E L E A G (cu invidie) : sta c la ? L O C O T E N E N T U L : sta. B E L E A G : S i g u r , el e oricnd binevenit n c o r t u l S u l t a n u l u i , i e u , c a r e c o m a n d a r m a t a a t r e i s p r e z e c e a , n - a m r n d . (li mai d o pung.) B o g a t .' LOCOTENENTUL (scirbit) : N u d o para b a c i ! D a r n - a m ce-i f a c e . R m n e i n p r e a j m , c u m i e s e b e i z a d e a u a . n c e r c s fac u n f a v o r p e n t r u u n o m adevrat, u n t u r c sadea, n u u n v e n e t i c . PAA DIN VIDIN (apare cu un sul scris in min) : N u z i c e n i m i c , l o c o t e n e n t e , c t i u d i n a i n t e ce-i v a iei d i n g u r i . A f l c n i c i n u v r e a u s-l v d a z i p e S u l t a n , c-a s c r i s p u r i s i m p l u o p o r c r i e . . . O d a de i e r i e s u b o r i c e critic. L e - a m citit-o otenilor m e i i-nu r s n hohote... Se ineau cu minile de b u r t i h a - h a , ho-ho... BELEAG nu ? : Mai dc bine mocite compunea nainteaz maruri, olile... Lumin se zice, C-aa apare din mndru, priviri plin dac de prestan, Sultanul c

Cnd le vezi... P A A D I N V I D I N : Las c n i c i c u ia T a n u mi-o ruine... C u m Cicero sau Chiehero ?

BELEAG (jignit) : E u n u zic n i c i Cicero n i c i C h i e h e r o . e u s n t m i l i t a r i p r o n u n i a n u m i n t e r e s e a z . . . i s n u - m i f a c i m i e parad de cunotine aici, c am s-i s p u n i e u o v o r b . i - m i n s p e c t a t t r u pele i... o o m i z e r i e ! O indisciplin ! zurlie n ce-i fierbe Soldaii ti n-au lintea, aprind focul frccnd dou bee, nclmintea a b i a l i se m a i i n e . unii n u r m a s c h i a r desculi, toi u m b l n zdrene... P A A D I N V I D I N : D a r a s t a c h i a r a a e... i n u n u m a i la t r u p e l e p e o a r e l e c o m a n d . . . toat a r m a t a noastr. E u a m s p u s : n u t r e b u i a s n e p r i p i m c u aceast c u c e r i r e , p n n u n e consolidm peticele, coa tele, g e n u n c h i i . . . B E L E A G : A i spus t u asta ? P A A D I N V I D I N : D a . E o m i z e r i e , c-i v i n e s r z i , n u a l t a . A , n - a m p r i n s a z i u n u l scrpinndu-se cu sulia ? A l i i , c u m v d u n c o p a c f u g a s s e f r e c e d e e l .

LOCOTENENTUL: E foarte inspirat. Cnd n u e i n s p i r a t , lucreaz a s u p r a c u v n t u l u i . Zice c I s l a m u l a a j u n s d e p a r t e c u cuce

54

www.cimec.ro

S-au ncuibat p d u c h i i i n i e n i c e r i i-a d a t r i i a n s p a h i i . . . Cupe t e n i i l e se m n n c i n t r e clo... i a r c u n-am n i c i o p u t e r e . (Ctre Locotenent.) D-i, te rog, a s t a , Sultanului. B E L E A G (curios) : Ce-i f i r m a n u l la pe cnre-1 uluci la s e m n a t ? PAA D I X V I D I N : Dc bello gnlico". i e r i m-am c o n t r a z i s c u c o m a n d a n t u l i n p r i v i n a u n u i p a s a j , a m t r i m i s c u r i e r i la Istambul (radios) i-am a v u t dreptate. (Zimbind,) S-mi s p u i i m i c ce figur va face. cnd l v a c i t i . BELEAG (rugtor) : N u - I m a i ncrcai, o a m e n i b u n i , c u f l e a c u r i de-astea... Lnsui-I s c o n d u c a r m a t a . (Autoritar.) S tii. Pa d i n V i d i n , c , dac la u r m t o a r e a inspecie gsesc u n p d u c h e pe u n osta dc-al t u , t i - l o m o r pe f r u n t e . . . c u u n g h i a . P A A D I N V I D I N (izbucnind) : nti s n e dai s p u n u l p r o m i s a n u l t r e c u t i l u u r m s avei pretenii. U n d e s i n t f o n d u r i l e d e s t i n a t e b r u n e i i s a l u b r i t i i oa m e n i l o r ? F i e c a r e trnge c i t p o n t e . . . (Rizind.) I a r d u m n e a l u i pornete c r u c i a d e n cutarea u n u i pduche ! D u r n u t r e b u i i ; s f a c i n i c i d o i p a i , c a s-l gseti la p r i m u l . R e s p e c t i v , l u m i n e . Ostnii-s p l i n i d c p l g i . T o t u l e-o r n n , c h i a r n a i n t e de a-i a j u n g e p r i m a sgeat v a l a h , l-am i spus S u l t a n u l u i : m e r g e m s le-artm lora c a r n e v i e , c u m r a t c a r n e a noastr vie... L O C O T E N E N T U L : i e i s ne-o a r n t e pe-n l o r . C n i c i tiu n-or f i s t i n d m a i b i n e . Beizadea R a d u zice c e o j a l e . . . PAA D I N V I D I N : C u m deschide g u r a , c u m i iese p o r u m b o l u l . A r c t o t i n t e r e s u l s n e p r e z i n t e i n c u l o r i ct m a i s u m b r e situnin d i n aru l u i , c sufer o a m e n i i i a m a i d e p a r t e , c a s ne zoreasc pe n o i s-l p u n e m c i t m u i repede D o m n i s c u r m m d u r e r e a . (Ieind.) N u u i t a , locote n e n t e , pune-1 p e Cacsar i n braele S u l t a n u l u i , p o a t e m u i n v a c e v a . E l n i c i n-a t r e c u t R u b i c o n u l . . . i t o n t e m e r g ana poda. (Iese.) L O C O T E N E N T U L : A s t a vorbete, pnrc e l n r f i S u l t a n u l i S u l t a n u l r f i p a . B E L E A G : P i , dnc-a zice e u u n s f e r t d i n ce a f i r m e l , n i c i n u m-n ntoarce b i n e c u s p a t e l e i m-n i p o m e n i d e s t i t u i t d i n f u n c i e , fcut s p a h i u d e rnd... Asta, n cazul cel m a i bun... Snt u n i i c a r e p u t r e z e s c d e u n i d e z i l e pe I n K d i c u l e i n-nu zis dect a , p e d e p a r t e , c n u l e p l n c e t i m p u l , c s-a p u s v r e m e a n r e n , l u c r u r i dc-nsten. M a r e c u r a j n u u n i i i i u t e c le m e r g e . L O C O T E N E N T U L : S n u n e p r i p i m . P r e a c i n s t i t e . . . d e l i u . . . o r i co-i f i f i i n d . Ce eti, b e i , p n , h a d m h ? c c u m e r e u u i t . . . B E L E A G : Bolcng, l o c o t e n e n t e . . . i m c a r g a l b e n i i s-i a d u c a m i n t e , c snt d i n s o l d a a m a n i l o r dc... A v e n d r e p t a t e Pnn, d a r p r o n a pus-o f r p e r d e a . . . C eu duc v o r b e s c c u S u l t a n u l , i-mi rezolv hrtiile, s u l u r i l e , alta o s f i e situaia

ntregii u r m a t e . . . Toi se v o r p r i m e n i , i-or ncepe s c i n t e . A m i d e i m u r i . N u m a i s n u a p u c e s i n t r e P r e a c i n s t i t u l Baftang i o g l u naintea m e a , c stric i c c m a i era b u n . . . A r e u n d a r dc-a m s l u i rea l i t a t e a , ce n u s-a p o m e n i t ! (Rugtor.) Ce f n c , p l e c nu m a i atept ? L O C O T E N E N T E I , : Plecai, d a r rmnei p r i n p r e a j m . Luai-o n p a r t e a cealalt, s n u v i n t l n i i c u B a f t a n g i o g l u . . . c i e l <; t o t pe-nici... Ateapt. D a r v p r o m i t , m j u r , c l a p r i m u l m o m e n t l i b e r v vei vedea n fau Sl v i l u l u i . tiu c v iubete. A a u z i t le isprvile d u m n e a voastr i n b i a ateapt s v primeasc. E i f o a r t e r e c e p t i v la s u g e s t i i . A i v z u t , toi l j u d e c , toi i r u t p e fa u n d e greete.

Cortina

Tabloul 2
0 nins m p r t e a s c . J i l u r i s c u l p t a t e n filde. D r a p e r i i g r e l e ( d a r c u m p o n o s i t e ) n f u n d u l scenei. S sc v a d u n g l a s v a n d . P e mas. tacmuri s c u m p e . M P R T E A S A (aezind erveelele cu mono gram) : erveelele n u se p u n n p a h a r e , c u m fnc d u m n e a l o r , c i l n g f u r f u r i e . R Z B O I U L : n l i m e a Voastr se f r m n t i i b n t e c a p u l c u nezarou erveelelor, i n r S u l t a n u l n u tiu duc r e i d e e d e apariia acestei b u c i de p n z m i s t e r i oas i l a ce folosete e a . (Rlznd.) D e u n z i l - a m v z u t pe-un dregtor de-al l u i . ncurcat. Sc p o m e n i s e c u ervetul n rnn, a d a t su-1 m i r o a s e , s-l g u s t e i p n In u r m i-a ters p a p u c i i . . . M P R T E A S A : D o m n u l e m i n i s t r u , avei o l i m b c a o sabie... D a c i c a m i n i s t r u

Castelul R u m e l i (Bosfor), construit 1 4 5 1 d o M a h o m e d 1 H-lca

www.cimec.ro

d c r z b o i ai f i fost la f o l do ascuit... (Oftnd.) Cel m a i g r e u e d e m i n e : slug la d o u m p r i i ! U n a m a i m a r o ca alta. N i c i n-ai t e r m i n a t b i n e o u u n p r i n z , c t r e b u i e s t e n g r i j e t i d e a l t u l . . . i n u m a i a m nioi condiiile do odinioar. U n d e s p r i m e t i ? M a r m o r a d o p e j o s o ca v a i d e e a . . . Se v e d e a s t a c t d e c o l o ! i dac-mi p a r c ru d u p c e v a . a l u n e i re g r e t . . . tii ce r e g r e t ? H a r t a I e r u s a l i m u l u i fcut d i n m o z a i c , d i n sufrageria mea... 0 a d e v r a t oper de art ! R Z B O I U L : E u , i n calitate de m i n i s t r u de r z b o i . . . c e s m a i z i c . A p r o a p e c nu mai a m p r o b l e m e . S i n g u r a mea grij o rzboiul c u stomacul, ( a n d o g o l , e ru c e g o l , cnd o p l i n . o ru c e p l i n . MPRTEASA (aruncnd asupra felului cum sini rile) : A u fost lansate o ultima privire aezate tacimutoate i n v i t a i i l e ?

s mnuieti c u i t u l . . . l o t i m p r e s i e r e a o s lai i n i s t o r i e . E h , n o b l e e a n u se i a pe f u r a t e , n u se-nva c i t a i b a t e d i n palme... MPRATUL : Pe mine m-au btut la palm... FINANELE: U i t a s e m . . . n i s-au l u a t cui tele... MPRTEASA (indignat) : Cum. adic... s f a c e m i n o i ea e l ? f u l o c s - n v e e ei d e l a n o i . . . s . . . i n o i d i n p u m n ? (Se neac de indignare.) F I N A N E L E : M I e r e d o H a r a p u l . In cort n u se tie n i m i c . Z i c e c pentru a c o p e rirea cheltuielilor. R Z B O I U L : Ce c h e l t u i e l i ? C a r e c h e l t u i e l i . ' F I N A N E L E : V a t r e b u i s v i n d e m p n i tronul. M P R A T U L : Cu o condiie : col c a r e c u m pr t r o n u l s-l i a c u m p r a t c u l o t . (Hotrt.) Preul l stabilesc ou. E u sta bilesc preul. Z U N I S (ctre Rzboi): A t u n c i s v e z i l u p t e . . . T o a t e n o r o a d e l e o r s s o - n g h e s u i e s-l i a . . . veneieni, g e r m a n i g e n o v e z i . . . P o a t e - n f e l u l a c e s t a o s-i d e a s e a m a i M a h o m e d ce c o m o a r s n t e m . . . (Privind masa.) Ce f a c e m ? Pe cine m a i ateptm ? M P R T E A S A : C b i n e zicei... A p u n e s t r e c e m s s e r v i m c e a i u l n dina palatului... pro gr

Z U N I S : 0 . d o a r lo-a d u s c h i a r ministrul d e f i n a n e , n p e r s o a n . Le-a n m n a l f i e crui i n v i t a t n p a r t e , o dat c u copia plnsrerii pentru mrirea tainului. M P R T E A S A : V a i , d a r n u se c d e a . . . Z U N I S : M r i a V o a s t r o m p r t e a s , i n u tie a n u m i t e l u c r u r i , a d i c n u t r e b u i e s l e tie... A c e s t e a s n t p r o b l e m e l e n o a s t r e , ale brbailor d e stat. Cci uitai-v i M r i a Voastr : t a c m u r i a u r i t e a v e m , d a r ce p u n e m i n f a r f u r i i ? MPRTEASA : i musafirii trebuie s pice d i n t r - u n m o m e n t n altul. M P R A T U L (apare cu o cucoan de spice, maci, imortele, pus cam trengrete) : D e cte o r i p o r t c o r o a n a asta pe c a p , simt ntreaga greutate a Imperiului bi z a n t i n , ( a n d o f i d e - o i m u r i . s i-o p u n e i Sultanului pe piept. MPRTEASA (cu dojan) : Nu mai l e g e p t r u n j e l u l d e p e o u ! (Intr nistrul de finane.) cu mi

MPRATUL : Grdina suspendat. ntot deauna am c o n f u n d a t grdina suspendat cu sabia l u i Damocles. U n a m a i suspen d a t dect a l t a . MPRTEASA (nelund seama) : Exist acolo t r a n d a f i r i nflorii, statui, j o c u l iri zat al f n t n i l o r a r t e z i e n e . S m e r g e m , (la braul mpratului. Se 'ndreapt spre avanscen. De sus cade un giilaj, care le bareaz trecerea. Acum se observ c totul se petrece ntr-o cuc marc, mobi lat n stil bizantin dar cuc, precum toate cutile.) Z U N T S (primul, care-i recapt singele rece): M o b i l a t n s t i l b i z a n t i n , d a r cuc p r e c u m tonte cutile... M P R A T U L (jignit): Se a f l v r e u n u l prin* t r e s o l d a i i m o i c a r o s - m i l a i e capul ? H A R A P U L (apare din afar, se oprete ling gratii) : D a c v s l r n g o . i m a i d m d r u m u l . . . N i c i n u tii o i i c h i n i p e m i n e ! Toat z i u a , salt cortina, las cortina, salt cortina, las c o r t i n a . . . D a r trebuie s a i muchi p e n t r u p o l i t i c a a s t a ! M u c h i , nu glum... M P R T E A S A : Uitai-v s p a l n u m a i pe d i n i . la el. sta se

Z U N I S : A , f i n a n e l e ! V i n toi ? F I N A N E L E : L a m a s . c i n e n u se n g h e suie ? 0 s-i a v e m a i c i , n p r . d e I a S u l t a n p n l a H a r a p . A a n i se s c u r g e z i d e z i t e z a u r u l . . . i p n a c u m n-am obinut nici u n favor... M P R T E A S A : Dac vin. cum s nu-i p r i m e t i ? (Zimbind.) Inchipuii-v, l-am v z u t m n e n d . N u tie s i n furculia n m n ! F I N A N E L E : Cine ? Z U N I S : E i . cine ? MPRTEASA (rzlnd) : Punea orezul n pumn c u f u r c u l i a , lsa f u r c u l i a j o s i d u c e a p u m n u l la g u r . F I N A N E L E : Cine ? Cine ? Z U N I S : S u l t a n u l . O f . tia de la f i n a n e v o r c a t o t u l s f i e o l a r d e l a n e e n u t . . . M P R T E A S A : D e c e c r e d e i c v i n e a a d e d e s ca s s e r v e a s c m a s a c u n o i ? D e d r a g ? Se u i t f i x c u c e n d e m n a r e m n u i m n o i . b i z a n t i n i i , cuitele... Z U N T S : E i . de-tia feui peste n o a p t e ! C n d s - n v e e i o i ? MPRTEASA jumtate din (pornit) : Poi s o m e n i r e , d a r dac spinteci nu tii

H A R A P U L : S u l t a n u l i-a a m n a t v i z i t a p e n tru d i sear... Strngei masa i nvai g l u m e n o i , ca s-i p o a l descrei f r u n t e a . (Apare Izabela. Harapul ii deschide, lsnd-o s intre n. cuc. nchide ua cu grij dup ea. Pleac.) M P R T E A S A : F i i c a cea r i s i p i t o a r e . U m b l ce u m b l , d a r se-ntoarce e x a c t c n d se taie vielul c e l m a i gras.

5G

www.cimec.ro

M P R A T U L : E u snl acela. I Z A B E L A : V r o g s m i e r t a i tr/.iat l a m a s . MPRTEASA (cu repro): Ce

c-am i n toalet e

FINANELE : Lupt sprijinit chiar de S u l t a n . . . N u t i m p e n t r u c e . n ce s c o p . . . dar pltit ngrozitor de slab. s u b orice l a r i f . Si ct ne pltete, a l i l a luptm. S T R A T O S : N u neleg. M P R T E A S A : Aceasta e Curtea bizan t i n . . . CU t o t f a s t u l e i , d e s p r e c a r e s-a d u s vestea... Z U N I S (tresrind) : D o m n u l e Stratos ! S T R A T O S : Z u n i s ! (Se mbrieaz.) Z U N I S : D a r p e u n d e u m b l i , o m u l e , de-atia ani ? S T B A T O S : M i s i u n e a m e a e r a s m e r g d e la o C u r t e l a a l i a i s p r e z i n t s i t u a i a . Am vorbit cu Dogele Veneiei s dea a j u t o r m p r a t u l u i , a z i s c-l d i . . . B A Z B O I U L : . . . n u l-a d a t . S T R A T O S : C n d s m n t o r c s-i s p u n . . . e u c i n e s m a i v o r b e t i ? A m r m a s p r i n r i s t r i n e i t o t n c e r c s t r e z e s c s i m u l d a t o r i e i fa d e c r e t i n t a t e , l a p o p o a r e l e cretine. (lu oapt.) Putem vorbi deschis ? F I N A N E L E : Altfel nici n u tm. Aici l o t u l e vraite. S T R A T O S : inei-v b u i e s-nceap. R Z B O I U L : Cine ? STRATOS: C r u c i a d a . (I)indu-i importan.) F r a i l o r , d a r c i t n - a m u m b l a t . . . M d u c la D o g e , z i c e s m e r g i u t i i I n P a p . D u - t e la P a p . z i c e s v a d ce i-o s p u n e R e g e l e V e a p o l u l i i i , f u g i la R e g e . d u p a i a a l e a r g la C u r t e a Franei... n i c i u n u l n u o r i la curent cu situaia real a lucrurilor. Biite-ti c a p u l i e x p l i e - l e . . . A p o i , care m a i d e c a r e m a i s u s p i e i o s . . . a t r e b u i t s le a r t s o r i s o r i . d o c u m e n t e . L - a m p u s p e P a p dc-a s c r i s c u m i n a l u i . . . MPRTEASA STRATOS : 0 : Ce-a s c r i s ? tare. c vrem s ascul tre

asta ?
ZUNIS: I z a b e l a , f r u m o a s a n o a s t r . . . T u eti u n i c a m o t e n i t o a r e a t r o n u l u i , toi ochii s n t p e t i n e . toi ii f a c c u r t e i a i att d e p u i n t i m p i p e n t r u n o i . . . MPRTEASA (suprat): D e ce n-ai r m a s a c o l o , la h a / i n ? I Z A B E L A : Se p r i m e n e t e a p a . (I'c ah tini.) A n i veti. .Nici n u v n c h i p u i i . B A Z B O I U L : Ce ? F I N A N E L E : Se u r c p r e u r i l e ! I Z A B E L A : Ne nmulim. Ne nmulim, MPRTEASA (cercetind-o atent): A i r mas... ? D u m n e z e u l e , s n-aud de-o r u ine c a asta ! I Z A B E L A : N u e a s t a , m a m . N i s-a a p r o b a i u n o m , c e l care-a m u r i t a c u m d o u l u n i . . . i l o c u l l u i r m s e s e g o l . . . a c u m a u p r i n s a l t u l . . . O s-apar d i n c l i p - n c l i p , a c u m c acolo... l a - n t r e b r i . . . t r e b u i e s - i scoi v o r b e l e c u cletele d i n g u r , aa s p u n e a H a r a p u l . Cic l i e m u l t e , e u n n v a t , dar c a m s c u m p la vorb. B A Z B O I U L : i - a l u n e i . cc s f a c e m c u e l ? S s t e a ca m u t u l p e scen F I N A N E L E : B u n . r u . n-ar t r e b u i s-l p r i m i m . A r p u t e a s a i b i t a l e n t , n u zic b a , d a r n u ne intereseaz ! E u a n i ridicat de m u l t p r o b l e m a la H a r a p . N u m a i p r i m i m n o i i n d i v i z i n c e a t a n o a s t r de lupt a n t i o t o m a n . B A Z B O I U L : Subvenionat chiar de Mahomed, fiul lui M u rad. FINANELE : Da. dar prost. Pentru c tainul global rni i n e acelai. O s m condamnai c-s i n u m a n , d a r a n i m e r s pn la a-i s p u n e : o r i m r e t i eiobinu". o r i m a i rreti d i n cini. M P R A T U L : Ce-mi a u d u r e c h i l e ? Consu lii n o u alei la Constantinopol nu m a i respect tradiia de a oferi poporului s p e c t a c o l e , j o c u r i i b a n i , n p r i m a s p t m n a l u i i a n u a r i e . D a r de-o m i e d e ani exist acest o b i c e i , ( ' u n i s sari peste el ? M i n i s t r u l e , i a m s u r i d e urgen. (Intr Strat OS, un om de 60 de ani. ncrunit, figur distins ; se vede asta chiar dac poart seninele unei maltra tri recente. F, mhrincit dc Harap n cuc. Ua sc-nchide la loc.) FINANELE: e bun... STRATOS sta nici de Sllfleur nu mai :

azi-mine

bul.

M P R T E A S A : Mulumesc ! Intre timp, noi stm cu capul pe b u t u c , r e g i i se sonrpin-n cretet i diplomaii notri u m b l l e l e a . . . T r e b u i a s v n t o a r c e i Io Curte, s m p r t i i soarta noastr... S T R A T O S : Soarta, de mprtit, t o t o m prtesc, nu vedei, d a r cc e r a m a i i m p o r l a n t pentru I m p e r i u : s s t a u s m j u p o a i e i p e m i n e i s m u m p l e c u p a i e c a p c alii, sau s ncerc s trezesc contiina adormit a Apusului ? I Z A B E L A : Iertai-m. d o m n u l e Stratos. A m auzit do dumneavoastr. Treoeai drept u n u l d i n t r e c e i m a i nvai o a m e n i de l a ( i u r t e , a a c i e r t a i - m i n t r e b a r e a : a i trezit-o ? STRATOS : Da. BAZBOIUL: Deocamdat cu dumneata aici. ne-am trezit noi

(mpletlcindu-se

un timp

n scen)

('ine sintei v o i ? M P R T E A S A : M a e s t r u l d e c e r e m o n i i ne-a fosl t i a t . D o m n u l e Z u n i s . f d u m n e a t a prezentrile. STRATOS (cu voce stins) : Unde snl ?

Z U N I S : Ai n i m e r i t c h i a r n v i e s p a r u l luptei mpotriva pgnilor. U l t i m u l cap de p o d . nelegei ?

STRATOS (infherndu-se) : Cum aud do a p r a r e a c r e d i n e i c o n t r a o s m a n l i l o r , toi s a r c a a r i . D i . s i s u r c d a . i c s p i m " . ..Afar cu t u r c i i d i n E u r o p a !" Aa zic toi. D a r c n d o s treac l a fapt...

www.cimec.ro

57

F I N A N E L E : S p a n i o l i i l ntreab pe P a p , P a p a se c o n s u l t c u D o g e l e . . . a e e s l a c u . . . S T R A T O S : Exact c u m v spuneam... A v e a m t a ea p l i n d e s c r i s o r i d i p l o m a t i c e . I Z A B E L A : M a i ncet. i u n d e snt ? S T R A T O S : Le-am nghiit. N i c i u n rege n u tie g e o g r a f i e s i n u p u t e a s-neleng p e nevzute c a m care a r f i micarea t r u p e l o r . A t r e b u i t s l e n t o c m e s c t o t c u h r i l e , p e ri... D o i a n i a m s t u d i a t m e r s u l tru p e l o r , l i n i i l e d e a t a c , i-am f c u t h r i l e . T Z A B E L A : Pss. i u n d e snt ? S T R A T O S : L e - a m n g h i i t , s n u c a d n m i n i l e l o r . Pe d i n u n t r u snl t o t o hart i-un d o c u m e n t d i p l o m a t i c . D a r l e tiu p e dinafar. I Z A B E L A : Pss ! Z U N I S : E , c fr hrtiile d u m i t a l c t u r c i i n-or m a i ti ce a u d e g n d s fac... S T R A T O S : A m ntocmit i h r i l e Apusu l u i . . . d a c t o t a m b t u t d r u m u l . P e a cestea, osmanlii n u le m a i au... MPRTEASA (plingtnd) : U n d e - a u rma.? cretinii ? C n d v i n ? S T R A T O S : V-am spus. A z i , mine. Cruciada e p u s l a c a l e , n cele m a i m i c i am n u n t e . Ca s n u t r e z e a s c b n u i a l a S u l t a n u l u i , se v o r p r e f a c e c m e r g l a S f n t u l mormnt... o i a u p r i n s u d u l Serbiei... d u p a c e e a , p e m a r e , i l e c a d n s p i n a r e . . . R Z B O I U L : P r i n c i p a l u l e s t r e a c c r u c i a d a p r i n cuca noastr. Dac n i m e r e s c u n pic m a i l a d r e a p t a o r i m a i la stnga... degeaba o m a i f a c , p o t s n u se m a i a p u c e . . . STRATOS : Acum, totul e n minile lui Dumnezeu... Z U N I S : i d u m n e a t a , d r a g S t r a t o s , n m i nile turcilor... Unul din obiceiurile lor n e s u f e r i t e e c s u g r u m . (Face gestul.) S T R A T O S (ctre mprat) : Cine e ? M P R T E A S A : N u m a i a v e m m a e s t r u de c e r e m o n i i , c n i l-au... F I N A N E L E : S-a m i c o r a t schema... MPRTEASA : mpratul nostru... S T R A T O S : N u neleg. M P R T E A S A : E v i d e n t , p o l i t i c i a n !... S T R A T O S (ctre mprat) : De unde ai co roana ? M P R A T U L : Mi-au dat d r u m u l ameliorat. O a m e n i grei, care, pe uscat, snt minitri i c n t r e s c p r o b l e m e , a r u n c a i n a p , i p i e r d d i n g r e u t a t e o p a r t e egal c u v o l u m u l de lichid nghiit pe uscat. S T R A T O S : i u n d e mergei ? M P R A T U L : B a t e v n t u l . . . i d a c apare i S t e a u a c i o b a n u l u i n s e a m n c - a m s c pat de ploaie. S T R A T O S : A m n e l e s , eti r i v a l u l Sulta nului... F I N A N E L E : M i n t e a i s-a t e r m i n a t o d a t cu mpria... MPRTEASA (aduendu-i aminte c e amfitrioan) : Dar, v rog... (Ii arat masa.) i S u l t a n u l ne onoreaz d i n cnd n c n d c u prezena sa... N o i t o c m a i ne pregteam s ieim n g r d i n s s e r v i m ceaiul... STRATOS : Atunci ?

M P R T E A S A (zimhind) : A l u n e i i a c u m . . . (Stratos se aaz in capul mesei.) M P R A T U L : N u , n c a p s t a u e u ! (i pune farfuria n cap.) S T R A T O S (ocup alt scaun) : Unii nu au m i n t e , a l i i n u m a i a u p o s i b i l i t i Ia e a . D a c n u m c o n f u n d a u c-un s p i o n v a l a h , scpm. T u r c i i l c u t a u p e a l t u l , i-au d a t d e m i n e . T r e i z i l e s m a i f i s t a t i cruciada era urnit. I Z A B E L A : i cretinii d u m i t a l c , trezii, m c a r i a j u t p e v a l a h i ? S T R A T O S : N u , c-ar o b s e r v a t u r c i i . M i c a r e a e m u l t m a i subtil. IZABELA (privindu-l in ochi) : Credei ? STRATOS : N u . Intr-un f e l , b i n e c m-au nhat tia, .ajunsesem la disperare v z n d a t t a i n e r i e . U n i i s-au n f u n d a t p r i n mnstiri i fac. t r a d u c e r i d i n p e r s a n , arab, latin, greaca veche... tia m c a r a u o s c u z . . . A l i i , c u c o r o a n e p e c a p , se in d c n u n i , de petreceri... N o i , care-am m a i rmas, t r e b u i e s ne inem t a r i . (Apare Stratos Harapul, i-l scoate l nfac de din scen.) guler pe

STRATOS (ieind) : S n u d a i , c s p u n . . . Nuu ! E o confuzie... Snt de origine greac, nscut l a A l e x a n d r i a , crescut la Atena i c u domiciliul stabil la fostul Constan... A m fost civa a n i n trecere p r i n E u r o p a , c u i n t e n i a s m n t o r c l a domiciliul stabil, s pltesc impozitul, i m p o z i t u l p e s o b e . . . ceea c e i f c e a m . . . i p e u n d e s t r o c , d a c n u p r i n rile balcanice ? Stai, nu d a , cci comii o e r o a r e de... ce p u m n ! 1 Z A R E L A : Ct o f i o m u l d e n v a t , c n d e p u s fa n fa c u m i z e r i a uman... se d u c e c a r a c t e r u l , z b o a r m a x i m e l e i leoriile... M P R T E A S A : O r i c u m , de m u l t n-am m a i v z u t u n m u s a f i r c a r e s m m i iasc la p e r f e c i e s i l o g i s m u l . (Ctre Izabela.) Ajut - m s s t r n g . D u m n e z e u l e , i c n d m gndesc c desear iar avem musafiri... i n c p e c i n e ! (mprteasa i Izabela ies cu braul de farfurii.) F I N A N E L E : N i c i n u l-au a d u s b i n e i l - a u i b g a t n p o r i e . R Z B O I U L : Ce m i n t e s c l i p i t o a r e ! N-a c l t o r i t d e g e a b a . T o t ce-a v z u t s-a p r i n s , a d a t roade. Logic perfect, p u t e r e d e disociere, perfect luciditate n analiza situaiei. Z U N I S : i u n m a r e p a t r i o t . A i auzit. A legtura c u altea capete l u m i n a t e , c i n d d i n a r n ar i... luat tre

F I N A N E L E : ...pllindu-i singur drumul... Z U N I S : Ca e r o u l d e l a u n n o u Maraton. A strigat : Nc-nving", i-a c z u t . . . n minile lor... (Harapul l aduce pe Stratos, desfigurat.)

S T R A T O S : E u att a m a v u t d e spus... H A R A P U L : P n disear s-mi n v a i toi gluma a s t a , s i-o s p u n e i Sultanului :

58

www.cimec.ro

..Dac

nici

istoria

n-o

fi avnd

liuinor"...

0 vei s p u n e i n c o r a u l i c . Z I M S : H u m o r cu I I sau fr ? H A R A P U L : Cu H . Asta e tot (Harapul lese.)

azul.

Tabloul 3
Mahomcd
chis, Afar zat i Paa din Vidin n crua n

S T R A T O S : C u m l c h e a m p e Harap? F I N A N E L E : Sarailie. STRATOS: Mda! Sracul. Are un pumn g r e u , m m i r c u m l d u c e . (Toi il cerceteaz eu comptimire.)

care-i vuietul

transport armatei

spre

Dunre. Neche

mrluind.

d e c a i , t'inlece va fi punctat

soldeti, c o m e n z i . D i s c u de h u r d u c t u r i , ins, ei se pstreaz chiar ridi

ia i

Z U N I S : Ceni h a r t a ? STRATOS (ruinat) : D a , d a r pe cea mai mic. N u prezint nici u n fel de interes s t r a t e g i c , i-mi i n e a i m e m o r i a b l o c a t , ncrcat c u l u c r u r i de prisos. R Z B O I U L : E h . s f i Tost e u . . . STRATOS (dezvinovindu-se) : Am rezistat f o a r t e b i n e l a t o t ...i l a s m u l g e r e a u n g h i i l o r i l a s t r i n g e r e a c u u a i l a eslarea l i m b i i a m lost ciment... D a r cnd n u n c e p u t s se m i l o g e a s c d e m i n e . . . c n - a u , c l e t r e b u i e , c s-i n e l e g i p e ei... c e i n e d a u p l i n e a . . . i n - n m n m u i a t . ZUNIS : Totul e s n u - i d e s c o n s p i r m pe cruciai. F I N A N E L E : E i , a c u m , dintr-o hart mic... S T R A T O S : C e - m i p a r c r u e c n - a m a p u c a t s-i n t i i n e z pe v a l a h i c v o r f i singuri, absolut singuri... ZUNIS: Cc s-i m a i d e s c u r a j e z i i p e e i ! STRATOS : Nu tiu de ce m cuprinde aa o jale... A r e v r e u n rost rezistena noastr ? Z U N T S : A r e . d o m n u l e , are. M e r g e m p n la capt p e d r u m u l sta. STRATOS: Pentru ciolanele melc btrne. b i n e a r f i ntr-o c h i l i e , u n d e v a n m u n i i V a l a h i e i . S t r a d u c d i n S f i n i i p r i n i , s fac c o m e n t a r i i la m a r t i r i , ca atia alii... ZUNTS : Acum noi sntem martirii.

peste I m p u r i ,

nivelul

cat, naintarea

este o r i c u m

asigurat, i n c i u d a

leauri l o r d e s f u n d a t e . M A I I O M E D : A m impresia, dragul meu, n-ai neles m e t a f o r a . O c h i u l e A l l a h . c

PASA D I N V I D I N : Metafora nu-i tocmai nou. D a r n u asta m deranjeaz. Nu-i o b l i g a t o r i u s f i m o r i g i n a l i c u o r i c e p r e . I m p o r t a n t e s c d e m , i n c e e a cc s c r i e m , peste a d e v r . M A I I O M E D : D e ce s c d e m ? P A A D I N V I D I N : S n i m e r i m , dac vrei, ntr-o z o n a adevrului. D a r s lum ultimul vers din oda Luminiei Tale. nchinat lui Allah. Spun in parantez c. n s i t u a i a n c a r e v g s i i , a n c h i n a ode i u i A l l a h este o p u r pierdere de vreme. MAIIOMED: Poi s-mi explici paranteza?

Cortina
Ienicer, secolul XV

P A A D I N V I D I N : A f i M a h o m e d i a-1 l i n g u i p e A l l a h . . . e c a i c u m a i n c e r c a s-i srui m i n a . (Rizind.) Chiar dac o faci, n u simi n i c i o plcere. (Sobru.) D c ce n u s c r i e L u m i n i a T a d e s p r e ce cunoate mai bine ? Despre caii de la caleaca a s t a cai arbeti e drept, care ne poart a c u m d e p a r t e spre D u n r e , i d a c v a v r e a A l l a h , n c a z c n u l-a mhnit oda Mriei T a l e , peste Dunre, s-l n f r i n g e m p e g h i a u r u l d e e p e , c a r e p n a c u m a t r a s i n eap tont a v a n g a r d a noastr, fcnd u n f e l d e p d u r e macabr s a u o l i v a d m a c a b r n c a r e se c o c n i t e fructe-cadavre... R r r ! MAIIOMED : alegoriile. Vd c i ie ii dau ghes

P A A D I N V I D I N : m i c e r iertare... a fost o s i m p l m e t a f o r . S a u d c cc n u s c r i e M r i a T a d e s p r e . . . (merge n spatele c trage la o parte o perdelu) ruei i ...aceast c u c p e c a r e o l r i n d u p n o i ? M A I I O M E D (vesel) ; D e ce s s c r i u d e s p r e l u c r u r i p e c a r e le v d p e fereastr ? P A A D I N V I D I N : A v e d e a p e g e a m cuca mpratului bizantin, a u l t i m u l u i mprat b i z a n t i n , i a p u n e a s t a n t r - o m e d i t a i e , m i e n u m i se p a r e d e c o l e a ! (Concentrndu-sc ca ntr-un moment de inspiraie.) Sc a u d e v u i e t u l a r m a t e i c a r e m r l u i e t e . R a p , r a p , rap... N e c h e z a t de c a i , c o m e n z i , C n t e c e o s t e t i . n j u r t u r i . Se s i m t e p r a -

www.cimec.ro

59

f u l d r u m u l u i . . . si c h i a r i c e l d c p u c . . . Eh. crua noastr merge uns, trnd scirliic. dup ea c u c a bizantin... care M d a . d e s t u l d e n c p t o a r e , c u t i a a s t a .1 l o r . . . d i n p c a t e , e x p u s ariei i p r a f u l u i , ceea ce d c a p t i v i l o r o s t a r e d e d e l i r , c o m b i n a t , n c l i p e d e c a l m . c u u n s e n timent al zdrniciei. Dealtfel, mpratul Constantin Paleologul nu e chiar Constan t i n P a l e u l o g u l . C e l a d e v r a t a f o s t gsii m o r t , cu s a b i a n m n , la u n a d i n . p o r ile cetii. Cel care-i ine l u c i d e un i m p o s t o r . C n d o s t e r m i n m o d a t c u impostorii ? M A H O M E D : A u i e i r o l u l l o r . . . m i s i u n e a l o r . I d e e a m e a e r a s-l v r p e mprat n cuc... s i . . . l-am v i r i l ! PAA D I N V I D I N : De nou ani de cnd c c a p t i v i c r a t p r i n t o a t e c a m p a n i i l e i-a permis gestul necugetat de a nnebuni. Pe d r e p t cuvnt i n sensul larg al logosului, cum nsui spune. Suita l u i , ns, e d e s t u l de lucid spre a aprecia c u m sc c u v i n e s i t u a i a , c a r e , d u p p r e rea unanim, nu c prea strlucit... (Desfcindu-i braele n lturi.) 0, ce s u b i e c t de p o e m ' D a r eu a m e x p u s oale astea n proz... MAIIOM odele nite place E D : N u cred mprteti c u u m i l e cocioabe. la u l t i m u l m e u c t r e b u i e s s p o i m b a l e g i d c c a l ca p e (ngrijorat.) Ce nu-i vers ?

P A A D I N V I D I N : V t r e b u i e u n c i l i l o r ca m i n e . . . (ia S u l t a n , avei n e v o i e de soli d e m i i d c o s t a i , s v a s c u l t e p o r u n c a . Tot a s a . c a p o e t a d e v r a t p r e r e a m e a este c s i n t e i . o r i c e s-ar z i c e , u n poet adevrat nu v putei lipsi de un c r i t i c , c a p a b i l s d i s e c a r n , c a r e s v poal arta : uite, aici e n u r , aici, alam sclipitoare... Taie asta. las asta"... n lipsa u n u i a m a i b u n . m-ai gsit p e n o r o cosul de m i n e . . . Cileodat, c o r v o a d a m (Ofteaz. c o p l e e t e , t r e b u i e s r e c u n o s c . I a se deschide. Intr Radu.) RADU (cu plecciune ctre Sultan) : Veti b u n e . D u n r e a e la o a r u n c t u r de b. A c r u l m i r o a s e a alu, a n i s e l r u . Oastea m e r g e c u nsufleire, s p o r i n d o prad b o gat... (Trist.) D i n pcate. T a r a Rom neasc e ca u n b u z u n a r p e t i c i t . . . A f o s l prdat chiar d i n interior. PAA DIN un rii s vi s-i (fnos) DIN i el VIDIN : peche se fie : E Dar cel care merge cu tro e a cea m a i m a r e nsufleire e beizadea Sper nul gras soios RADU PAA e Romneti.., aplece, ruine tronul s Asia, mcar slai tatlui dac nici pe el. drep nu n-ar dat sf fraii. din Radu. nu nu

i m a i g r a s : n s u i

meu,

tul meu

firesc... VIDIN : fiul epe, su ? fcut firesc ? am n eu c-am snt ochii rnd la luat sultani ca fratele El de tu. ce tatlui

a v e a acelai d r e p t MAIIOMED : hotrri tuii cap. a ineam A s-i la doua Bine prin

PAA DIN VIDIN : Eu. umbra-nchisuluj tu o c h i . geana-i". Acesta e v e r s u l . Am neles c O c h i u l e A l l a h . N u p r i c e p ns d c c e v c o n s i d e r a i Umbra ochiului lui Allah ? M A H O M E D : Ce e f a l s a i c i ? P A A D I N V I D I N : S n u se s u p e r e L u m i n i a T a , d a r a c e a s t u l t i m p r o d u c i e n i se p a r e ratat. Dei a m gsit cteva e x p r e s i i , ba c h i a r v e r s u r i ntregi, strofe, bunicele. MAIIOMED dal ? PAA DIN (mhnit) VIDIN : (enervat) s : S Tot : spui, tonul.) Ia i-o mai citesc o

care v i i t o r i i fratele zi meu

omoare

primul ce a m

dup

puterea, pricinuit, Am

trebuit

s-l

sacrific...

Mi-a

bineneles, o

mare durere

sufleteasc.

c o m p u s c h i a r o elegie... RADU PAA : Aa DIN se ntmpl : ai frai, ni neca hini.

zuri... V I D I N : Dnr ai (ctre de Paa din i p e c i n e Vidin) tii

mediocr ! ascult, Pa n-am din ta ta

MAHOMED mpungi

: D e ce-l c nu-i

MAHOMED lent. PAA

fiecare

dal ?

Vidin ! Vrei (Ridicnd

p o a t e , c Mi-oi

pkice gluma. PAA D I N V I D I N RADU : Corabia Cu VIDIN repede (ctre : Nu glumeam. Mriei tot : Cu la Radu) Tale este cu n port, lupt... cadne... las discu Vidin. denigrai o od. ca eu ?

f i pierdut

l e n t u l peste n o a p t e ? D I N V I D I N : N-am Nu cumva rog... afirmat lirica asta... D a r e doar apre din Sun aa ? i n li n s-i v grbii... MAIIOMED : ciat PAA mea cu... m superlative,

ateapt. PAA Ct gura ie DIN mai

e c h i p a m e n t u l de piscin, Dunre... : Am cu lii,

C-mi o

ap... avut din scris (Lui acolo.) din mi-a cam neplcut Paa am

c a u z c-s c i n e s ? DIN V I D I N : Vorbii (domolit) e Nu s-i c, de : De m de ta, poeticete. cc-o s u c e t i dat pe naiba nu s te te calci ce i ori ca suntoarea sau MAHOMED Adevrul eilcso grozitor. chcmnd comanzi pojarnia. fiecare cnd nervi le-oi las legeni

MAIIOMED Despre ultima PAA pus toi n DIN mari

p o e z i e . Ca d e o b i c e i , producie... VIDIN : E Sultanul nu de sperane Mriei

slab. s-ar afla

Radu, numai

ce-am scris, tiu

i cnd

Mi-am Imperiu mhnit reface.

i p a r c

citesc...

iubitorii geniul

literatur

armata

Sale. D a r snt se p r i p e t e . N u

braele v r e u n e i cadne.

c, de l a o v r e m e ,

00

www.cimec.ro

nu mediteaz m u i m u l t . M i - c t e a m c v i c t o r i i l e m i l i t a r e d u n e a z calitii a r t i s tice a u l t i m e l o r producii. H A D U {ctre Mahomed) : S i n i u n i i care r v r e a ea S u l t a n u l s p i a r d a c e a s t c a m p a n i e . . . IVI s a i b p r i l e j d e a i n e d i t a m a i mult. PAA DIN VIDIN (ctre Mahomed): Cred c. dac a i s c h i m b a u l t i m u l vers... MAHOMED (interesat;: Serios'.' (Brusc, enervat.) .Nu s c h i m b o iot ! I n m o m e n t u l c o m p u n e r i i o m fost i n s p i r a t . A l u n e i n u p o t d a g r e . t i i e d a c ( i u e t i c u a r c u l poi n i m e r i c u sgeata p r i n u r e c h i l e a c u l u i c u care A l l a h (esc n a t u r a s a u f i r e a . Din p c a t e , aceast s t a r e p r i v i l e g i a t d e m a x i m n c o r d a r e m cerceteaz m a i r a r . . . fu privina asta, i ( i d a u dreptate... A i m e r e u n e v o i e d e o f i i n d u p c a r e sa-i tnjeasc u n g h i i l e , p r u l . . . c a r e s l e p u n n stare de... PASA D I N V I D I N : Crim literar... MAHOMED (nostalgic): O Fiin... Da, o f i i n d e c a n g e i c a r n e . A f o s t o v r e m e cnd m neliniteau femeile. (Zmbind.) M i - a u t r e c u t i f e m e i l e . . . M - a m r c i t f a ( dc o b u n jumtate d i n o m e n i r e , prlea cea m a i f r a g e d . . . I \ A D U : A u i e l e * u n e l e c a l i t i , d a r p i e r d prea m u l t t i m p ou intrigile. Atla timp pier I cu intrigile, v a i ! PAA D I N V I D I N : Dup unii, muierea e m o t o r u l a r t e i , oitea, dac se poate s p u n e aa. Mulfi m o r pentru ea. Alii, m a i iscusii, o m b r a c n sonete. M A H O M E D (rtztnd) piciorul Gentile Lnai c u n o s c u t ? RADU : Nu. : Prietenul m e u italian, Lelliui... (Ctre Radu.)

P A A D I N V I D I N : S i ncepui oare d e c l i n u l c r i t i c i i ? (Deschide ua. sare din calcac.) RADU (dup o pauz): M a r e putere de stpnire are Luminia Ta. N u m - a m p u l u l a p r o p i a niciodat d e acest i n d i v i d . M A H O M E D : A c i t i t m u l t i o t e o d a t j u d e c i i d e s t u l d o l i m p e d e . E ins u n s p i r i t dosI r u c l i v . D i n cauza asta, n u poate p r o d u c o l n s u i c e v a . . . i v e d e n u m a i g u r i l e d i n s i l . . . M f a c e s s c r i u m a i b i n e . . . N u m a i c u e l p o l s m a i d i s c u t i a l t c e v a d e c t despre misiunea m u s u l m a n i l o r , interesele noastre n N o r d , c o m p l i c a t e socoteli i d a r i v e l i . V o r b e t e ase l i m b i , c a i m i n e . Mai ora un picior italian... N u Rellini. a l t u l . . . o s-mi a d u c a m i n t e n u m e l e l u i mai t i r z i u , c a r e , t o t a a , a v e a g e n i u l d i s cuiei f i l o z o f i c e . . . D e s p i c a f i r u l d c p r i n p a t r u i L urm-il l i p e a l a l o c . . . d e n i c i a nu sc c u n o t e a . . . A c u m , a u z i i c e l i C u r t e a l u i e p e ! P e a c e s t p i c t o r , dac-l prindei, s n u - l c s p i i ! O a m e n i i n s t a r e s-i rite s c f r l i a s n t d e s t u l d e rari... Ca nenorocitul sta d e Pa d i n V i d i n . (line e e l ? U n pap-lapte d e pa o a r e c a r e , p u s d c m i n e l a V i d i n . Ce e V i d i 11111 ? 0 cetate d e p a i e . f r a p i e u p r i v a t turceasc ling g a r d . i iat c i n e le c o n t r a z i c e cu ncpnnre Ia fiecare vers. Cteodat m i n v l e t e sngele i n o c h i , m i v i n e . . . n u t i u c e ,s-i f a c . (Dup o pauz.) F r a t e l e t u ce-o f i v o r b i n d c u i t a l i a n u l ? E l se prieepe l a art ? RADU (riznd) originale. : I n ' privina asta are idei

M A I I O M E D : Atunci (Devenind, dinlr-o te RADU tiu

n s e a m n c se p r i c e p e . dat, familiar.) Dar, Radu... A z ia m Nu

r o g , i a loc, beizadea (se aaz turcete pe

M A H O M E D : U n m o i e r n e n t r e c u t , Io a s i g u r . El i n i i s p u n e c i t a l i e n i i i-au f c u t o adevrat mod d i n a cnta I n sonete nevestele a l t o r a . Fr nici o legtur a m o roas... T o a t v i a a l e b o m b a r d e a z d o l a d i s t a n e u s o n e t e o a r b e . (Rde.) Pac, p a c , pac, pac sau, dup schema sonetului : abba. baab, ode, d d c . Apuctur c a m imoral. PAA D I N V I D I N : Se c i n t fiina c e n u p o a l e f i cunoscut... . V i d e . . . t e o r e t i c , m e r g e . Dealtfel, d e cnd apru p r a f u l de puc, soarta artei o pecetluit. RADU : C u m aa ?

chef d e confidene... o pern):

c e v-a m a i p u t e a Eu (Rde.) Sa orice, am

spune... de confidene,

M A H O M E D : eu l e fac. RADII : poate

chef

Luminia s fac

Mahomed chiar i

al

II-lea

confidene.

MAIIOMED

(cu fals

timiditate)

: Dar... mi-e

PAA D I N V I D I N : Cu u n I u n nimiceti ce s-a c r e a t m a i b u n t i m p d e i s u t o d e a n i . Unde d a i , a c o l o c r a p : s t a t u i , a r h i v e , oameni. M A H O M E D (enervat, dar cznindu-se s se stptneasc) : l a ascult, Pa d i n V i d i n , cred e a c e a s t clip chiar a sosit... Clipind.) D-te j o s ! C o b o a r i m e d i a t ! P A A D I N V I D I N : A m c r e z u t c e d a t o r i a m e a s a l r a g a t e n i a . . . T a l e n t u l n c e p e s c h i o p t e z e . . . mm m a r e . . . MAHOMED (abia stpinindu-se) : Iei afar ! Coboar i m e d i a t !

r u i n e . N u tiu c u m s-ncep. T o t u l e a t i t d e n o u p e n t r u m i n e . . . (Brusc.) T ua i iubit vreodat ? R A D U : M d a . (Evaziv.) Patria, poporul... C h i a r m g i n den m asear : ct m i i u b e s c e u p a t r i a i p o p o r u l . M A H O M E D : L a s a s t a . b e i z a d e a R a d u , tii c u m v a d e ce t r o n u l rii Romneti v a t r e c e d i n m n a u n u i o m v i t e a z m m i n a unui o m frumos ? R A D U : Cine e acela ? MAIIOMED: (Ii ntinde line. R A D U : Ce ? M A H O M E D : P o e m u l . . . O d a . . . S-a n t m p l a t ceva c u mine... a m simit dintr-o dat o p o r n i r e . . . s-i n c h i n o o d . . . r o d u l m n u i Nu un esti tu Radu cel Frumos? sul de hrtie.) E r a pentru

www.cimec.ro

61

suflet c u p r i n s dc flcri... A s t a e r a m r t u r i s i r e a p e c a r e v o i a m s i-o n c r e d i n e z . dr gelul.) Dar s f i i (Ameninindu-l cu d e m n d e ca... R A D U : De cine. adic, de ce ? M A H O M E D : M s i m t m i c i n prezena d u m i t a l c . Cc s i n t e u ? U n g i . n d a c , u n f l u t u r e n v r t i n d u - s e n j u r u l u n e i r a z e . . . (Pe alt ton.) Simt un a v n t .spre u m i l i n . Nu t i u , p o a t e u n d e eti t u c r e t i n i m i - a i i n s u f l a t s p i r i t u l i f o r a c r e a t o a r e a u m i l i n e i c r e t i n e . . . Ce-ar f i d a c m-n cre t i n a o u m p r i e c u t o t ? (Radu scap jos sulul. Mahomed l ridic.) Totui... nu p o t s i-1 d a u n f o r m a aista. N e c . i z c l a t . n u merge. Mgarul de Pa d i n Vidin a r c m i r o s de iap. S i m t e de la distan podul stricat. Ceva ntr-adevr chiop t e a z . . . A c u m m i d a u p e r f e c t s e a m a i ce a n u m e . . . E x t r a o r d i n a r , n e a f l m m p r e u n d o a r d e o i t e v a m i n u t e i p o t s p u n e e s n t ntr-o s t a r e . . . R A D U : Broboane de sudoare v ncoro neaz f r u n t e a . M A H O M E D : I n s p i r a i a . . . (ncearc s scrie.) D a r crua asta hodorogete ngrozitor (Btind CU pumnul n loitr.) Slugilor, m a i l i n ! (Crua merge nud ncet.) Mda... (Scrie ceva pe sulul de hirtie desfcut pe genunchi.) E o u t o t u l a l t c e v a . O s-i p l a c i l u i . A r e i t r a n s c e n d e n . . . i . . . T r e b u i e s-l a t e p t m , s i-o c i t e s c . (Bate din palme.) L o c o t e n e n t ! O p r e t e ! (Crua se oprete.) B i n e n e l e s , n*o s-i s p u n e m c i n e n e i n s p i r . . . S c c r o t i u l n o s t r u . . . D a r c e s-o f i m i c n d a a d e n c e t ? (Scoate capul pe u, strig.) H e i , Pa d i n V i d i n ! V i n o , f r a t e , n c o a c e . F-tc n c o a c e . C d o a r n u t e - o i f i s u p r a t . (Mai laie.) A m schimbat u l t i m u l vers... I a ascult ! VOCEA PAEI DIN VIDIN : frate, d u p e d i c t u l acela... Nu-mi zicei

Tabloul 4
Cortul l u i Radu.

R A D U (se plimb nervos): C i n e - o m a i f i i s t a ? V r e o i s c o a d ? N-a c r e d e . C i n o - a r a v e a c u r a j u l s p t r u n d p n a i c i ? P I N Z A R U (intr) : In sfiril, dete D u m n e z e u . R A D U : T u m t o t caui de d o u sptmnii P I N Z A R U : D c trei. D a r m-au Iot dus cu v orbia i e n i c e r i i . Foarte greu se rzbete i l a d u m n e a t a . A t r e b u i t s b a g m i n a n buzunar. (Zimbind.) S nu uitm c snleni i n ara b a c i u l u i . R A D U (sec) : i c e v r e i d c l a m i n e ? P I N Z A R U (mirat) : Ce v r e a u ? Ce s v r e a u ! RADU D i n m o m e n t ce m c a u i c u u t i l a s t r u i n , n s e a m n c atepi ceva, d o reti s o b i i c e v a , u n f a v o r , u n c h i l i p i r . PLNZAiRU : A ! R A D U (nceput poi p l e c a . de iritare) : Atunci, m rog,

P I N Z A R U : P i . e u v e n i s e m s v o r b i m r o m n e t e . . . A s m a i s t a o i r . (Cu spaim.) N - a m c u c i n e s c h i m b a o v o r b . De-ai i te-iwn c n t a t . A m a u z i t c-r m a i f i un r o m n pe-wici. N u tiu c u ce te o o u p i , mu tiiu cinic e t i . . . d a r s i m e a m n e v o i a u n e i discuiii c u u n c r t u r a r ; n u o u u n cr t u r a r i u n f a r i s e u , c i p u r i s i m p l u c u un c r t u r a r d e - a l n o s t r u . t i i e vism pe l i m b a prinilor notri. S despicm f i r u l de pr. R A D U (cam A i sabie nedumerii) e u ce s : Eti o m de a r m e ? despici firul ?

Cortina
Aga ienicerilor, al comandantul ieniceresc suprem

PINZARU (riznd) : Eu, om de arme ! (Amar.) N u , d o m n u l e , de trei a n i de cnd mi-am prsit ara snt un nemernic... R A D U : A i fugit ? P I N Z A R U : N u c-ia f i n v u i t c e v a m p o t r i v , d a r v o i a m s v d o r a e m a r i . . . ca V i c n a . (Lund seama n jur.) D a r v d c-o d u c i b i n e , te o m e n e s c tia... Eti i n v i t a t o f i cial ? RADU (rznd) : ntr-un f e l , da. Snl musa f i r u l Sultanului i. PINZARU (cu uimire) : I e t c - t e , m !... i-ai notri ce z i c ? R A D U : Ce s z i c ? T a c c h i t i c . T a c m i l e . PINZARU : D o m n i u l e . s nu te-ncrezi n s t r i n i . N u t i i ce v i a a m d u s e u . M i - a spus m i e G h e o r g h e I o r d a n , care a r c o prvlie d e ambale la Tirgovite : N u d o r i n a ide-ia c u n o a t e t e m n , o i s e t e a d c a v e n t u r i d g h e s ! C a u t -i i n f r n g i p o r n i r e a , a l t f e l o s-i i a s A p u s u l p e mas ! " i a a a f o s t . RADU : Nu te-ai acomodat ?

corpului

P I N Z A R U : E u , l a tia ! A m stat u n a n la V i e n a , ca u n c i n e d e p r i p a s . C u h o i , c u borfai, sprgtori... s c u r s o a r e a societii... d www.cimec.roi n t o a t lumea. P n m i - a u v e n i t a c t e l e .

Dormeam toat leahta i n l r - o harac e r a o p u t o a r e amestecat c u f r i g . . . i u n f r i g a m e s t e c a t c u f r i c . . . Ce m a i , c a n g r a j < l ! N i c i I s u s C r i s l o s c n d s-a nscut n- i n d u r a t c e - n m n d u r a t c u . N o a p t e a , b o r f a i i m i f u r a u p e r n a i d d e a u o u ea n m i n e . (Admiraie.) A i dracului ! M nimereau v a g a b o n z i i pc ntuneric, exact in m o a l e l e estei. A v e a u mina format. D e d a t ila s p a r g e r i . R A D U : D e ce ? P I N Z A R U : A s t n - i m t r o l w u n i e u ! D c c e , m ? (Cu obid.) Pentru vederile mele. A u z i s e r e-a f i n v a t c e v a c a r t e : B , s t a c a r e c i t e t i , i a m a i d u - t e ide t e . . . " i , j a p , c u p i c i o r u l n f u n d . D a r ]>c c e t o n 1 Aista m enerva cel m n i m u l t : tonul ! C i c : . . a l t d a t s n u m a i f a c i ! C d i n c a r t e a ta n e - a u c u n a t t o a t e ! " T o t f e l u l d e p r o s t i i . M i s c u i p a u . . . i t o t a a : p e ce t o n ! D a r asta n u era n i m i c , pe ling crimele lor... i omorser unii mama, alii sora... i de-asta n u - i s u f e r e a u peslia fr p a t a . R A D U : Atunci, acas ? de. ce n-ai stal frumuel

mina l o r , i..." A t u n c i am auzit ling m i n e p e u n u l c a r e , t o t a a , m u n c e a ?i s c p a s e t r n o o p u l : L u a - t c - a r b o a l a ! " Ce m - a m b u c u r a t ! D a r ce s-a ' b u c u r a t e l ! Era un flautist, savant n f e l u l l u i , l luaser nti u n i i de pe la miaz-noapte. i d u p ce-a c n l a t v r e o d o i a n i p r i n a r a a i a , p e - a c o l o . n-a m a i p u t u t s l e s u p o r t e nravurile. T e c h e m a u acas la e i , n f a m i l i e , i... e r a i o b l i g a t s v e z i d c m u i e rile lor... D u p aia, la o jumtate de conac, n u te m a i cunoteau. N i c i e i , n i c i e l e . (Uimit i enervat.) T e t r a t a u ca p e u n strin. U n o a r e c a r e ! M-a l u a t acas la e l , o c m r u , d e l a u u r c a i d i r e c t n pat. De fapt, n i c i mu c m pat, u n f e l d e p r e . Z i c e : S - i a r t c e v a " , i s c o a t e o b i b l i e transcris de e l . M ntreab : o f i a d e v r a t ?" L - a m n c u r a j a t , a m s p u s c s i g u r , a a e, e x i s t u n D u m n e z e u , f e r i cire, r a i . . . i n u m i - a m m a i l u a t zilele. (Pe gnduri.) P o i s tii ce-o f i p e l u m e a c e a l a l t ? C n d a m v z u t e u c s n t i a l i i m a i d e c z u i d e c t m i n e . . . Ce s t e m a i o m o r i ? S-i m a i i e i z i l e l e d e p o man ? Spune dumneata ! R A D U (distrat) : i z i a a , t o t r o m n i l a ! P I N Z A R U : Dup aia... a v e a m u n prieten a i c i , n T u r c i a . m i t o t t r i m i t e a v o r b s v i n l a e l , c n u m a i p o a t e , o s . s e spnz u r e . . . i m p u n e n a i b a s v i n . . . i n u - 1 gsesc. RADU : Se s p n z u r a s e ?

P I N Z A R U : M g n d e a m c-o s - m i g s e a s c i m i e v r e o p a t a n a i g s i s e r l a v r e o d o i . i n c e p u s e r s m c a u t e i p e m i n e

d e bube-n c a p , c u m se z i c e . . . i l a u r m . . .
mie tare RADU mi-a p l c u t d e m i c m u z i c a . . . m u l t s v d Viena... : Emitmos ora. ineam

P I N Z A R U (amar) : A c o l o a m s p a r t eu ghea o i a r n ntreag, ou toate c m d u s e s e m p e n l r u muzic... Treceau ia p e ling m i n e n p a l t o a n e , i n b l n u r i , i e u d d e a m c u t r n o o p u l n t r o t u a r e . O c n ! N u m a i c n l o c d c sare... ghea. V a r a dftsoreaim l z i , m u t a m s c a r a v o p s i t o r i l o r . . . C t o a t V i e n a se v o p s e t e . i n p a u z , c n d s m odihnesc, m trimiteau dup ap c a l d . S sc spele meterii pe mini. Batjocur ! R A D I I : A t u n c i , b i n e i-tn eli u n v n t u r l u m e . . . zis Iordan la :

P I N Z A R U : N u , e l a zis textual... Adic, cc s m a i . . . N-a f o s t z i n c a r e s n u - i d a u d r e p t a t e . I - a m i s c r i s , d a r n u m i n a r s p u n s . C r e d c-n i n t e r p r e t a t g r e i t s f r i t u l . n a i n t e do : Cu deosebit stim", spu n e a m : Sfatul d u m i t a l c a fost a l u n u i n e l e p t " . P r o b a b i l e u n i i a u c r e z u t e e l m-a n v a t s f u g , . (Bucuros.) Doamne, c e b i n e e m a i v o r b e s c r o m n e t e ! 0 d a t c h i a r v o i a m s - m i p u n c a p t z i l e l o r . . . (Se nchin.) L u c r a m t o t la gherie, abia-mi gsisem i p o s t u l sta... eram slab nl n a i b i i . . . A j u n s e s e m la v r e o W de k i l o . Si asta d i n cauz c s u f e r e a m dc-o b o a l ciudat : n-aveam poft de mncarc la mas. i c n d m i venea pofta, n u se n i m e r e a m n c a r c . (Bidc.) i - a p o i i r c i s e m l a u n p i c i o r . . . i-n z i u a a i a m i - a m zis : Desear g a t a ! S t a u s i a t i i b a n i i p e z i u a d e a z i , s n u r m n pc

PINZARU : Se n s u r a s e !... Se mutase la m u i e r i , c i n c t e t r e i - p a t r u , i e l e n - a u v r u t s m r e c u n o a s c d e p r i e t e n a l l u i . I - a u i n t e r z i s s v o r b e a s c d e s c h i s i s i n g u r o u m i n e . . . A a m - a m ales c u T u r c i a . . . (Pauzfi.) E b i n e s t e d u c i a c a s . S n u l e fereti d e m i n e , c n u s n t m p o t r i v a rii, n u n i m i c . M g n d e s c c d a c m - a r i e r t a V o d c - a m f u g i t , i-a s c r i e o s c r i s o a r e d e c i n a r e i m-a n t o a r c e . (Curios.) Ce le-o f i f r n d l a t i a d e s e c i e s c ? R A D U : l i trage n eap. P I N Z A R U N-o f i c h i a r a a . . . M a i e i b r f . (Energic.) T o t m a i b i n e c-acolo ! t i a , pe a i c i , n-au s u f l e t . Snt politicoi, i z i m b e s c , d a r e x a c t o secund ct i r s p u n d la salut. D u p aia, a u mpietrit. N u te m a i c u n o s c . O i n o r d i c e l e alea... 0 , d e m - a m a i v e j d e a a c a s , a c s i c . N-a m a i iei d i n v g u n . C s a t u l n o s t r u e p e - o vgun. S vin r u d e l e a c o l o s m v a d . A c o l o s m o r , s m - n g r o a p e . . . C e , parc, dac-am vzut T u r c i a , tiu mai m u l t e ? E r a la n o i u n u l . I l chema M a i l a t A l e x a n d r u . Ca s-i s p u n c t e d e g e t e a i l a m n , trebuia s l e v a d , s l e p i p i e i s I e n u m e r e d e c t e v a o r i , c n u - i ieeau. Lumea trebuie s-o p t r u n z i cu m i n t e a , n u s o b a i c u p i c i o a r e l e ! P r o s t u l p o a t e s m e a r g i-n c a p , c t o t n u - i intr n i m i c n el... D o a r mrcini... R A D U : i f i a v n d i d u m n e a t a d r e p t a t e . V d c t e u s u c d o r u l d e ar... H a i c u m i n e acas.

www.cimec.ro

63

P I N Z A R U (trist) : r z b o i . A a se de civa a n i . sint turcii. M a R A D I ' : Dac nimic... PINZARU RADU eli

N u , c - a m a u z i t e-o s f i e t o t v n t u r v o r b e pe-aiei E u i i tiu c t d e ciinoi i b i n e stau aici cu ei. cu mine, trecere n u i se-ntmpl epe ?

P I N Z A R U : S b i i . D a r snl proaste. S n u t e - n c r e z i n s b i i l e t u r c e t i . E u t i u c u m le l u c r m . N e f a c e m c Io c l i m . S c u i p m pe ele. RADU s : i n u te gudeti se-ntoarc mpotriva c s b i i l e alor astea o r

ti ?

: A i vreo

p c ling

: E fratc-meu.

P I N Z A R U : C u m v r e i s triesc. ? i - a p o i , c u snt Ia m i n e r e . L a ncrustat. C u m a r v e n i partea artistic. M u i t la dumneata multe. Dac ui rezistat. Mi-a ajutat ai trecut nseamn R A D U : prin

P I N Z A R U : A ! A t u n c i se s c h i m b s o c o t e a l a . . . (Pauz.) D a r dac v i n t u r c i i , cine-mi ga r a n t e a z m i e c n - o r s se i a d e m i n e ? Eu snt f o a r t e sensibil. S n u m atingi la s l o b o z e n i e , c ip... i p tare. Cine-mi g a r a n t e a z c n u m leag, a i ? RADU : Sultanul.

c eti o m tare. PINZARU : RADU Dumnezeu.

: Te-n f a c e s f e t n i c . Nu bga

PINZARU : RADU

oaste s t r i n
m faci

In

ar.

PINZARU (mirat) : I m h r o d o d i t u l sta ? A r e e l p u t e r e a a s t a ? i ce-o s z i c e p e , d a c s e a m e s t e c S u l t a n u l i m g a r a n teaz t o c m a i p e m i n e ? U n n e p r i c o p s i t ! RADU (riznd) : P i . . . e u o s f i u D o m n u l . . .

: Ce c a s t a ? Un

PINZARU : RADU

sfat, d a c
: Du-te !

sfetnic.

(suprat)

P I N Z A . R U : A . pricep... parc, parc pricep... A - h a ! V r e i s-l b i r u i i i s-i l u a i t r o nul... Bun... Dar... n u v e frate ? R A D U : B a d a . T o c m a i c m i - e , a m i e u dreptul... Dac vrea Dumnezeu, nu va mai f i D o m n . . . i n u m a i face p c p r o s t u l , c m i - a i p l c u t d e l a n c e p u t c u m v e d e a i l u c r u r i l e . i t o c m a i v o i a m s t e i a u c u mine. Sfetnic. A m m a i f i discutat p e drum. P I N Z A R U : M i e - m i place discuia, d a r fr politic. i la u r m , p r e a v d atta oaste n j u r . (Curios.) tia u n d e se-ndcnmn aa ? R A D U : P i , n ara pe Vod... Romneasc, s-l b a t e m sta !

PINZARU (ridietndu-se) : De-asta venisem. A u z i s e m c-ar f i u n r o m n p e - a i c i . A v e a m c h e f s d i s c u t c e v a m a i n a l t , m r o g . V duc. (Iese.) R A D U : Aa o m cu capul i n nori n-am m a i pomenit ! D a r sc v e d e c e c i n s t i t , n f e l u l l u i . P c a t c s-a d u s . L-a f i i n u t p e l i n g m i n e . M c a r s m fac s m a i r i d . Vede aa de caraghios l u c r u r i l e !

PINZARU (se ntoarce cu o boccelu) : 0 lsasem a f a r . S n l oalele n u d e d e p r i m e n e a l . D a c t e r z g n d e b i i te-ntored, l e d a i u n u i s p a h i u s i l e l a s e l u i f r a t e rnei! l m a r e . i d a c nu i - o r v e n i b i n e n i c i l u i , s l e d e a e l l u i M a i l a t A l e x a n d r u . Mi-e m i l d e e l . c t a r e n u - l m a i a j u t capul. Comuna P t l g e l e l e , ii m i n t e ? R A D U : Ia-i boarfele. O r f i a v n d stelnie, l i n d i n i . i p d u c h i , Dar

P I N Z A R U : Deci, acolo, c u t o t p u h o i u l

Eu c r e d e a m c v oprii pe-aici p e l a t i a . . . B u n o a r . . . E a d e v r a t c-o s n e ooupe t u r c i i ? RADU : Nu ne ocup, frate, Domnul i g a t a . . . e i s e - n t o r c . n! t o a r s . tia e b u n a p u c a t . RADU (grbindu-sc) : Spune, mergi s a u n u '.' schimbm F a c cale-

P I N Z A R U : A t u n c i , r o g eu u n soldat. mi-c sil s v o r b e s c turcete.

P I N Z A R U : A s t a s-o c r e z i d u m n e a t a . C e - a p u c

RADU (enervat) : M , tia dac a j u n g la Ptlgele fac salat d i n toi a i t i . Nu n u m a i e n - o r s-i m a i d e a h a i n e l e lui f r a l e - t u , d a r de-1 g s e s c , o r s-l b o l e a s c i d c p i e l e . P I N Z A R U : T e p o m e n e t i c-o f a c ! D a r n - a m p e c i n e s t r i m i t p a c h e t e i n ar. e d e cnd c u i n s t a b i l i t a t e a asta... C v i n i a . c n u v i n . . . m r o g . (Pauz.) Ajunsei la vorba m e a : o s f i e p r p d mare. P o a t e t e rzgndeti. M a h o m e d sta p a r e om c h i b z u i t . S m d u c s-i s p u n c d o c e n e o c u p ? D e ce t o c m a i p e n o i ? C n - o m f i u n i c u m i e r e ! (Pauz.) Dar n i c i e p e n-o s .stea c u m i n i l e n s n . A c u m parc-i d a u i I u i d r e p t a t e . Dup ce-iam v z u t V i e n a , p a r c m i - a m a i t r e c u t necazul. RADU : Du-te ! (din prag) : Ascult , de l a m i n e ! (Iese.)

P I N Z A R U : N u merg. R A D U : N u vezi PINZARU : scrisoare. nou te vai mama duci am Ce S spus parc a ci

c m i - e fric d e epe. sntem ? M a i bine-i pc sorim o ierte merg amndoi. la trg A m mici. i la i zie

dac ! ne c

frai m a i m i c i

acas. Cnd a m plecat pn c e v a : . . M , s n u c snt tia s l e f i e d o r !" vorb se-ntmpl Floarea

simit

aa departe,

dc maic

de o m ! 0

De-iatuno.i Viena nimic. s

mi-a t o t trimis

i a i c i : . . V i n o , M , se m r i t tu la

c n u i soru-ta e

PINZARU 0

f i i i

nunt,

ce-o s

s f i e p r p d u l

de pe l u m e .

l u m e a ?" fierria

De d o i a n i d e cnd

m u n c e s c In

aia. le trimit

t o t c e ctig...

R A D U : Ce f a c i a c o l o ?

Cortina
www.cimec.ro

64

Tabloul 5
Cortul Iui M a h o m e d .

M A I I O M E D : L o c o t e n e n t e , pe ce u r i n e c a l c cu a c u m a ? LOCOTENENTUL: IV urmele lui Darius cel M a r e . L u m i n i a T a . M A H O M E D : Si c u m fac ? L O C O T E N E N T U L : Cine ? M A I I O M E D : Urinele. L O C O T E N E N T U L (ncurcat): C u m s f a c . . . lipa-lipa. Aa c u m nirluiesc soldaii... M A I I O M E D : N u ! T r e s a l t d c b u c u r i e c-ns f r i t c a l c p e e l e c i n e v a p e p o t r i v . Cc n u m r p u r t a D a r i u s la o a s t e ? L O C O T E N E N T U L : In ce v r e i : n sulii. c a a t u n c i , o r i i n c h i o a p e , ca a / i ? M A H O M E D : E . aa ne m a i n e l e g e m . t i i cc-am visat a/i-noaple ? M picta ( l e n t i l e B c l l i n i . . . Aa. auditor, cu c a p u l n p a l m e . Cu capul lui In p a l m e . . . (Rznd.) i a m i n t e t i ?... M u l e i a i t r e b u i a s m nfieze f i o r o s , cu u n c a p s i n g e r i n d la picioare-mi... i zice : Nu pol fr model". L O C O T E N E N T U L (drdind) : C t m-am cz n i t s u i t scena ! Ai b t u t d i n p a l m e , a aprut u n d r e g t o r , a i s c o s s a b i a i h r e ! c a p u l . . . C o n t i n u ! " i-ai s p u s m a e s t r u l u i , c a r e se u i t a nuc. Hai, ce-i tremur mina pe pensul ? Iat mode l u l !"... C n d m gndesc c puteam fi eu acela... MAIIOMED: T u ntotdeauna mi dai idei. la iei p u i n a f a r . (Locotenentul ezit. Apoi. vztnd privirea hotrit a lui Ma homed, execut porunca.) T e iei cu artele frumoase, CU p o e t i c a , r e t o r i c a i u i i de d i s c i p l i n . O a m e n i i a t e a p t s l e d a i u n s f a t . s-i n d r u m i , s l e d e s c h i z i ochii. (Hale din palme.) B A F T A N G I O G L U (intr) : Locotenentul mi-a a d u s a m i n t e c c e r u s e m o a u d i e n . MAIIOMED (parc uimit): Dr'culea ? BAFTANGIOGLU (blbindu-sc) ; Luminia Ta... e o c o n f u z i e la m i j l o c . M cheam Baftangoglu... M A H O M E D : A t u n c i , pe mine m cheam epe... (Scoate sabia i-i taie capul. Acesta cade n sal, ori ntr-un co, pus la indcmn pe scen.) Mi-am pierdut n d e m n a r e a . . . (Ofteaz.) Nici un mr nu (Bate poi tia f r a n t r e n a m e n t zilnic... din palme.) B E L E A G (intr) : 0 h r t i e de-a m e a zace pe aici... de... la... M A H O M E D : Eti... d o m n i t o r u l rii Rom neti ? BELEAG (ingenunche. i srut poala mantalei) : Beleag. (Inccrcnd s glu measc.) Cu B de la A i i Baba... MAIIOMED: rul... S zicem c-ai i Vlad ghiau-

Sultan

pc

tron

B E L E A G (speriat, vztnd trupul lui Buftangioglu) : Dc ce s zicem, dac nu snt... Eu snt... aia... la... Snt... e r a m . . . c a r e . . . m d a !... Cc s-i f a c i ? M A H O M E D : S a l t c a p u l i a r u n c - 1 n c o ! (Beleag ia capul insingerat al lui Baf tangoglu i-l pune in co. Mahomed. fu rios.) N u p e - a c e l a , p c - a l t u z i c e a m ! (ll descplneaz, capul cade A CO. Bate din palme.) LOCOTENENTUL (intr) : Mria Voastr este epe. MAIIOMED (zmbind) : Asculi pe la ui! D e c e n-ai v e n i t d i n t r - u n p o c n e t ? V r e i s fac b t t u r i ? LOCO T E N E N T U L : Dac s e - m b u l z e a u toi ! A u t r e c u t peste c a p u l m e u . Care m a i de c a r e m i d d e a b a c i s-l l a s s-l v e d e i la fa. A c u m i-ai v z u t , s-au linitit. Z i c e a u c a u p r o b l e m e . . . (Bepede.) Mi-a p l c u t t a c t i c a i s t r a t e g i a . S i m p l u i c u c a l m , c a i c n d a i f i p u s o p e c e t e . V i s-a r i s i p i i m n i a c a f u m u l . . . M A H O M E D : D e u n d e tii ? LOCOTENENTUL : ...V ateapt epe afar... M A H O M E D : C u m aa ? LOCOTENENTUL (viclean) : A m p u t e a s-l f a c e m s a t e p t e . . . D c ce n - a m n c e r c a ? M A H O M E D : N u eti t u t o c m a i g g u . m i p a r e b i n e c l e s t r e c o r i c a v u l p e a p r i n t r e minile mele. . L O C O T E N E N T U L : epe p a r e nesbuit p n la nebunie. Asta se v e d e c h i a r i d i n a c e e a c-a n d r z n i t s se r i d i c e m p o t r i v a L u m i n i e i V o a s t r e . . . S-i n t i n d e m nes buinei l u i o curs d c obolani... M A H O M E D : T u n u n u m a i c a s c u l i p e l a u a c o r t u l u i m e u . d a r m i citeti i g n durile... S se trimit veste Domnului valah c-1 i e r t m . Facem cale-ntoars... S v i n s n e p u p e m i n a i s-l m n g i e m p e cretet. R e z o l v m nenelegerile d i n t r e n o i d i n vorb-n v o r b , eu zicnd u n a , el zicnd alta. m a i dnd eu. m a i lsnd e l , negustorete.

www.cimec.ro

65

L O C O T E N E N T U L : neleapt la i m e d i a t , s v edei.

porunc.

Vino

M A H O M E D : Z i - i acela"', o e g a l u l nostru i t r e b u i e r e s p e c t a i . A m a u z i t c n u o in f i r e a v a l a h i l o r s ist ea ca o m o m i i c l a c n e p , ca t i a <le l e t a i s c f r l i a i ei n u se m i c . O r i c u m , t u r c u l e d a t o r s n c e r c e . D e i , d u p c u m s p u n e R a d u , r o m n i i p r e t i n d c c i s i n t d a t o r i s-nccrcc. Du-te. (Locotenentul iese.) Slugi, slugi, s l u g i . n d r e a p t a s l u g i , n s t i n g s l u g i , i eu n m i j l o c . . . singur... I n faa m e a snt h l i n z i c a m i e l u e i i , se l a s g i t u i i c a v r b i i l e . Toi v o r pr/.i, g l o r i e . I a r eu m las lrit d c p o f t a l o r d e j a f . K uor s porneti o campanie, e m a i greu s-o opreti. V i s u l d e a z i - n o a p t e n u mi-a c z u t deloc bine. TURACAN-BEG-OGTJ MAIIOMED : un Nu se (intr) poate, Mai : Cium. din ca senin. ciuma :

aa ru

PURACAN-BEG-OGLI : caz de erezie.

M A I I O M E D : D e la m a h o m e d a n i s m ? T U R A C A X-BEG-OG L I : ntocmai... i r i l e a s t e a , t i i , a p a r a z i i m i n e molipsit jumtate d i n armat. M A H O M E D : M-ai speriat c l a r d e s p r e ce-i v o r b a . degeaba... lucru a u i Spune

R A D U : Morgi cu mine ? P I N Z A R U : Merg. Dar a m un plan. R A D U : Spune. PINZARU (tain mare): S-o c r m i m spre V i e n a . A d i c , n u s-o o c u p m . V r e a u s s p u n . n u noi... c o g r e u de ntreinut... C i t n e - a r c o s t a !... S-l t r i m i t e m p e S u l t a n . Din ara Romneasc n u s-ar a l e g e c u m a r c l u c r u . . . cc s i e i ? P e c i n e s m a i d e z b r a c i ? D a r d e - a c o l o ! Toi i n b l n u r i , o a m e n i i n s a m u r , femeile in vulpi... Tare a v r e a s m a i v d o d a t L e o p o l d g a s s e . . . asta ar f i o ocazie... P e n t r u c prima dat, v-am spus... am spart gheaa... A c u m a v r e a s i a u u n b u l g r e d e z p a d . . . a a , c u g h e a . . . i s-l d a u n t r - u n g e a m . . . c u s e t e , d a r n u s-l s p a r g , m i - n r p r e a ru... s i s p o r i i o r p e ia d i n u n t r u , caro s t a u la c l d u r i c i puin le p a s d e s u d - e s t u l E u r o p e i . . . e noi n e l u p t m ! i-at u n o i s deschid g e a m u l , m i r a i , i e u s le a r t p u h o i u l turcesc : ..Poftii, v i i-am a d u s , cazai-i, l e n j e r i e c u r a t , f u r a j e , n t r - u n c u v n t , spl a i - v p e c a p c u e i '. R A D U : U i t e unde-1 d u c e c a p u l ! P I N Z A R U : Ce p a l a t e ! S m a i a p u c s l e iau o dat seama... P r i m a dat n u prea mi-a lihnit... A c u m le-a v e d e a c u a l i o c h i . . . C o n t e a z m u l t i c e a i i n s p a t e . . . R A D U (rizind) : V i i ? Haide... P I N Z A R U (grav) : D a , d a r poale-1 m b r o b o dim p e S u l t a n . . . L a V i e n a i D u n r e a a r fi m a i mic, m a i gluit... Trecerea peste ea e m a i u o a r . RADU (il. bale pe umr) : F a c e m t r g u l !... D - m i V i e n a , na-i... P N Z A R U : N u t r e b u i e s-mi dai nimic... K d o p o m a n . . . S i n g u r a m p l e c a i de-aeas, s i n g u r a v r e a s m - n l o r e . A s m o i d e e a m e a d e b a z . . . d a c in-ai u r m r i t . . . P a r c s i n t e i c a m n e r v o s . . . M r e p e d s-mi i a u b o a r f e l e , c n l a b a l i e u l i v i n c u dumnea voastr... B A D l : C h i a r m d u c s t i u u i e s c c u S u l t a n u l . . . n ce direcie e B e c i u l sau V i a n a ? P I N Z A R U : V i n a c u i c a . . . i v - a r l e u c u mna. (lese.) B A D U : C u m i p i e r i o a m e n i i m i n i l e ! S a u eu n-oi m a i f i z d r a v n ? T n t l n i r e a a s t a a t u r n a i g a z p e f o c . P e e l l d o a r e i n i m a de s a t u l l u i , de r u d e . d e M a i l a t Ale x a n d r u . . . d a r e u . c a r e sin ger p e n l r u toat ara ? LOCOTENENTUL pe-aici... v o i a m RADU cel (intr) : Tocmai treceam s v d a u binee.

T U R A C A N - B E G - O G L I : U n u l c a r e citete Co r a n u l d e Ia stnga l a d r e a p t a , l nelege d c - a - n d r a t e l e a , se u r c pe-o s c a r i p r o povduiete pc dos. M A H O M E D : i a s t a p e f a ? TURACAN-BEG-OGLI (nenelegnd) : Pe fa... ntoarcerea acas. i soldaii atta a t e a p t , s Ie s p u n u n u l c e m a i b i n e acas dect n T r g o v i t o .

Cortina

Tabloul 6
Cortul l u i Radu.

R A D U : P r i e t e n i i i-i f a c i t u , f r a i i i v i n de-a g a l a . P r i e t e n i i i-i . a l e g i . . . E .i u n proverb : frale, frate, d a r brnza e pe bani. Brnza d e Brila c foarte bun, dar e p e . care-o p z e t e , e u n c l i n e . . . B r n z b u n n b u r d u f d e c i n e . . . 0 s-i s p a r g e m n o i b u r d i h a n u l , p e n t r u c... s-a creat precedentul... Parc m a r e l e M i r c e a n u s-a d u m n i t c u f r i o r u l ?... P I N Z A R U (intr) : M - a m g n d i t . . . c e s m a i h u rez la a t e l i e r u l de sbii C h i a r dac fac m i n o r e , t o t p a l o iese !

: S-a n i m e r i t bine... L-ai v z u l p" ce-a ieit a d i n e a u r i d i n c o r t u l m e u ? Mustciosul la ?

LOCOTENENTUL : BADU : E

u n valah...

s p i o n de-al I u i epe...

LOCOTENENTUL: Cine-ar f i c r e z u t ? . . . n o r i c e c a z , gdea-i v a f i r e c u n o s c t o r . (Ri zind.) A c u m i s-a n z r i t s-i s p i n t e c e c u f i e r s t r u l ! Se i n e d e t r e n g r i i .

Cortina

www.cimec.ro

Tabloul 7
l u cuca mari. lor, prizonierii greoi au ginduri

Z U N I S : Cil vreme nu v o m a j u n g e la > nelegere ntre n o i , n u c r e d e putem u n i i d i n loc crua. F I N A N E L E : D i n p c a t e , ea m e r g e s i n g u r . M P R T E A S A : M i n e c ai v e n i t l a v o r b a m e a . i v a p r i n d e o v i t e z d i n ce n c e mai mare. Z U N I S : P e n t r u c nu ne nelegem ntre n o i . F I N A N E L E : Care n o i ? Z U N I S : Cu m i n i s t r u l de r z b o i , c u m i n e , c u Imprteasa Ilizanului. F I N A N E L E : V situai pe o poziie c a r a g h i o a s . A f n i i i s i t . R s t u r n a r e a n u se p o a l e f a c e dect p u u n d u m r u l l a l o i l r . Z U N I S : H a i , s n u - i m a i z i c e m c r u . C tia care ascult cred c facem vreo aluzie. M P R T E A S A : D a r c u m s-o n u m i m ? ZUNIS: Pe l e a u : I m p e r i u l . S terminm o d a t c u g e n u l s t a e s o p i c ! N o i 1-ani d a i pe Esop, noi o r u p e m p r i m i i cu aluzia i vorbim deschis mpotriva... cruei... F I N A N E L E : Turcilor... M P R T E A S A : N u c nii-ar r e p u g n a v i o l e n a . . . U i t a i - v l a n o i : i n t e r n s u p u i la u n t r a t a m e n t . . . c t e d o a r e i c a p u l . . . Z U N I S : ...i t r u n c h i u l i m e m b r e l e . . . M P R T E A S A : D a r n condiiile de fa n u se p o a l e a c i o n a d e c t d i n u m b r . F I N A N E L E : S z i c e m c-am n c e p e o rs c o a l . . . L a s l a o p a r t e f a p t u l c n u d i s p u nem de l u n u r i . . . N u mai pomenesc nici d e celelalte a r m e de foc... m a i m i c i . D a r n-avem nici mcar a r m e albe, junghere... M P R T E A S A : Dac ptrunzi n buct r i a B i z a n u l u i v e z i c se t a i e c u d i n i i . . . C u u n g h i i l e . . . N u se gsesc c u s t u r i . ZUNTS : Poftim... M P R T E A S A : i n-ai n i c i ce s reti... c h i a r d e - a r f i c u i t e . . . Z I W T S : Pi. vedei ? mcel

MPRATUL (curios): Grecii? Cine snt grecii ? O r f i i t i a niscai grecotei... ha-ha ! M P R T E A S A : Da, mai nti s v e d e m cine slntem noi, e mai d e m n . FINANELE: De ce-am deczut In halul a c e s t a i-am a j u n s d e n e h a l e v n t u l ? ZUNIS : Atunci, .s v explic... Elinii se m o l e i s e r . . . V o r b e s c a c u m ca u n s t r i n , s p r e a f i o b i e c t i v . . . M a i n t i s-au btui CU t o i . C u h u n i i , c u c o l i i , f r d e o s e b i r e . C n d a u n c e t a t c u c u c e r i r i l e , s-au nmuiat. Aveau mercenari care luptau pentru ei. I s l a m u l i-a h i p n o t i z a t pan d e l a d i s t a n , p u i n cte p u i n . P n s-au p o m e n i t c u ei sub pori... M P R T E A S A : Cu ei... cu c i n e ? Z U N T S : Cu turcii... F I N A N E L E : Cine snt tia ? M P R A T U L (se bag fi el n vorb): Ara t-mi u n u l i n a l v a r i i-l i d e n t i f i c a f i de cult m u s u l m a n . F I N A N E L E : C i n e s p o r n e a s c r z m e r i a ? C i n e s te s p r i j i n e ? MPRATUL: mpotriva cui s l u p i ? ZUNTS (rizind) : Dumani s-ar g s i ! n-ar t r e c e nici o z i i Mahomed m c e l r i n u n u m a i p e toi r s c u l a i i , i pe toi cretinii, pe motiv e simpatizat. Dar i-ar dar au

R Z B O I U L : Ca ministru de rzboi, lin cc-nseamn s-i iei rspunderea unor o a m e n i pe care-i t r i m i i la m o a r t e . T r e b u i e s procedm t a c t i c ! S l s m s se d e s t r a m e d o la sine... M P R T E A S A : C u m ne-am d e s t r m a t n o i . Bravo ! B A Z B O I U L : D i n snul propriilor initocoscli... Z U N I S : Lungete, d o a m n e , boala ! B A Z B O I U L : i n o i d o a r s d e s c o p e r i m aeeste p u n c t e s l a b e , s Io s p e c u l m n i n t e r e s u l c r e t i n i l o r . . . (Cu avnl.) S n c u r a j m u o t e a l a , z z a n i a . v o r b i i eu dou t i u r i , p i r a , lingueala i l u d r o e n i a . S-i f a cem s se laude pn pic jos, pn lein... Z U N I S : Iluzii ! N u . hotrt. nu ! Pentru c. dui-mi v o i e s s p u n p e leau : h a b a r n-avei c i n e s n t t u r c i i . M P R A T U L : E - h e .. e i n e - o r f i i p o c h i m e n i i . c eu d e tia n-am m a i a u z i t . A u z i i d e peri, de coli, d e m a m e l u c i . . . ZUNTS: P i . la 1200. cine auzise de oi? M P R A T U L : Eu. nu ! Z U N T S : Civa (Semn ctre : Pe nvai... mprat.) la 1200 nu existau, frate. c e e a Ce n u - i cazul.

FINANELE : Alunei, cum vrei tu s... ? i , n a f a r d e a s t a . n-avem o a m e n i . S n tem o mn d e i n d i v i z i , ntr-o g h e r e t , n c h i s p e d i n a f a r , p z i t i t r a s d u p crua S u l t a n u l u i . . . D e data asta e v o r b a de crua propriu-zis... ZUNIS : gete... nti, bine unde i ei l a - n c e p u t se n u m r a u p e d e D a c v r e m s-i bateon, t r e b u i e , m a i s-i c u n o a t e m . S ne cunoatem d u m a n i i . S v e d e m c i n e snt. de v i n i ce c a u t . ei ?

FINANELE

N o i l d d u s e m ZUNTS : Aiei FINANELE : o... S

pe... c

cine ?
atia... cu cine ca s-i ncepi... facem

M P R A T U L : Pe c i n e ? snt

F I N A N E L E : n t r - a d e v r , c i n e snt M P R T E A S A : C i n e s n t ei ? Z U N I S : S recapitulm.

vedem

I a s t e vedem...
MPRTEASA : In filozofie... zob... Z U N T S : Rine... Pe Socrate, pe urm pe P l a t o u . . . l a u r m . p e A r i s l o l e l . . . i-a t r e buit s mai treac vreo cincisprezece

M P R A T U L : Recapitulm. FINANELE snt : Nu. Mai nti s vedem cine grecii...

www.cimec.ro

67

v e a c u r i , c a s v i n i e i <le f i l o z o f i c . . . MPRATUL : Sa ne

lurcii ocupe

sa

sc

ocupe

M P R A T U L : A i a e, c n u un singur lucru... Z U N I S : S acionm... s nu mai lsm (Apare Harapul ling rscoalele FINANELE : pentru De cc

ne-n r m a s

dect

filozofia...

Z U N I S : A u p o r n i i d i n A s i a c-o c e a t m i c , attica, de rzboinici... A u ocupat... aia... au o c u p a t ailalt... m p r a t u l Bizanului a f c u t greeala de a a c c e p t a o g a r n i zoan... dup care a pierdut Adrianopolul... Puser un picior n Europa ? Puser. MPRTEASA MPRATUL : E u ce d r e p t ?

i l a p r i m a o c a z i e . . . s cad Bizanul... cuc.) S ncurajm rilor prostii ? ! pc un plan mici.

eliberarea vorbeti

B A Z B O I U L : Lupta mai subtil...

trebuie

dus

: Cu d r e p t u l .

Z U N I S : A p o i a u a t a c a i A l b a n i a cea viteaz... B e l g r a d u l . . . d a r s-au r e t r a s n f a a s t r a n i cului Iancu de Hunedoara... pentru a p r o f i t a , d o i a n i m a i t i r z i u , d e nenelege r i l e d i n t r e p r i n c i p i i c r e t i n i i a cuceri S e r b i a . . . d u p c u m l u a s e r m a i n a i n t e i B u l g a r i a . . . A c u m V a l a b i a a rmas desco perit...

MPRTEASA :
ZUNTS : Dar ct

H a i , oprete-te,
o s mai reziste

c
i

mi-ai
Valamuta inima

fcut c a p u l calendar solar.

hia ?
FINANELE graniele Europei... Aceast campanie va Imperiului, ht... s p r e

H A R A P U L : Cel m a i f r u m o s s p e c t a c o l de p e l u m e c c e l o f e r i t de g r e c i la p u c r i e . . . A u atta e n e r g i e , a t i t a s p i r i t de... c o n t r a dicie... N-am timp s-i ascult, cit mi-ar plcea mie... Construiesc sisteme perfecte c u m face prul pere i l a urin alte sisteme perfecte cum face m r u l m e r e . i la u r m alte sisteme p e r fecte c u m face m s l i n u l . . . M s l i n e ? N u , c o r c o d u e . P e n t r u c a l t o i e s c o i d e e n o u p e u n a v e c h e . . . i t o t p e r f e c t i e s e . . . i uite-aa l i se a c r e t e d c p e r f e c i u n e , l i sc a p l e a c , i t o t ( i n t o r c t o t u l p c d o s . . . i snt ntr-o venic f r m n t a r e . A v e a m n sat u n u l care m n c a a l u a t u l nu avea r b d a r e s se c o a c p i n e a , m n c a p e f u r i coca c r u d . tia snt g r e c i i . M P R A T U L : C e , a i v e n i t o r a p r n z u l u i ? (ntinde mina ]>rintre gratii. Harapul ii d la palm. Zunis. idem. Ceilali, idem.) MPRTEASA : Lailor ! Neisprviilor ! F a n f a r o n i l o r ! A a se n t i n d e m i n a ? (n tinde i ea mina.)

MPRTEASA

: i c e t r e b u i e s f a c g r e c i i ?

Z U N T S : A c u m , c n d tim b i n e c i n e sntem, c n d n e c u n o a t e m i i n a m i c u l , n u no-n rmas dect u n s i n g u r lucru...

C O R T I N A

A C T U L II
L a D u n r e . O a s t e a t u r c e a s c se p r e g t e t e s t r e a c n a r a R o m n e a s c . S c l u c r e a z l a u n p o d d e v a s e . 0 c o r a b i e s-a s c u f u n d a i f r p r i c i n . C o r a b i a S u l t a n u l u i , n c a r e se a f l i R a d u c e l F r u m o s , c a n c o r a t I a r m u l turcesc. Pe r m u l romnesc, micri misterioase.

Tabloul 8
P a p u c , c u u n p l c d e o s t a i i e u c p i t a n u l T o m a , u r m r i n d desfurarea i n a m i c u l u i . P A P U C : E i , frailor, maa ? U N O S T A : Pe cap. A L T OSTA : zeti.) Cu cap pe unde scoatem c

P A P U C : A r e cineva v r e o idee ? Vod a teapt i d e i d e la p o p o r . U N O S T A : P o a t ' s a t e p t e m u l t i b i n e . . . M r i a Sa e c a p u l , p e a c o l o s c o a t e m c m a a . T l i c tie cc-a p o r u n c i t M r i a S a . T l i c , ce-o s p u n e , a i a o f i ! A L T OSTA : Sfnt ! UN O S T A : E-ho ! ideile.,. Nu-i lipsesc lui Vod chib lips. (Risete.)

P A P U C : A i d r e p t a t e , b i e t e . M r i a Sa zuiete c d e a l t c e v a ducem noi UN O S T A : P o a t e de-tia c u t i c h i e . (serios) : i turci avem destui.

cu

tot.

(Risete

mn-

PAPUC

08

www.cimec.ro

TOMA (a atenie iarb.

stat mai pe nudul celalalt)

fuluri, ccrcetind : Cit frunz

cu i

P A P U C : Nc-a p r i c o p s i i D u m n e z e u , c p i t a n e Tomo. A L T O S T A : O f i adevrat c nsui S u l t a n u l s-a p u s n c a p u l l o r ? P A P U C : C h i a r a a . . . uite-1 c u m s t i n c a p . . . (RUete.) O S T A : E s t e o v o r b v e c h e , c a p s f i e . c b e l e l e l e c u r g . . . i a t u n c i , s t a i i l e numeri. P A P U C : V i n de la V o d . E trist. Zice c o a s t e a n o a s t r e t a r e m i c . D a c e s dm piept de-adovratoloa, nu rezistm u n conac. A L T O S T A : Ne-om apra p n la u l t i m u l om. T O M A : D a , d a r d u p aia ? 1TN O S T A : D u p a i a , o m m a i v e d e a . P A P U C : C u c e o c h i ? (Enervat.) C u ce o c h i ? ALT O S T A : Cu m i n t e a r o m n u l u i de pc urm. P A P l ' C : E b i n e s-o a v e m n a i n t e . C p i t a n e . . . d e ce te c h e a m T o m a ? T O M A (mirat) : Pe m i n e ? P A P U C : A a s- n t r e b a t d e o d a t M r i a Sa : D e ce-1 c h e a m p e l a T o m a ? Tocmai pe T o m a , T o m a . " T O M A : E i , a c u m a s t a ! P e n t r u c n u m cheam PAPUC : Vameii, Ai fi : i tu vreun necredincios ? N u z i c e i v o r b m a r e . . . N-o fiecare zi credin... E u , cu D a r d e ce te c h e a m c ce n e l i p s e t e n o u UN

OSTA : N u m a i c aer n ap, cpi tane ! D c cnd c u tia, n u m a i e aer n i c i n a p ! tii c u m fceam n o i c n d e r a m m i c i i m e r g e a m l a s c a l d ? L u a m o trestie-n gur... C h i a r p u t e a m c h i t a pc s u b a p , ca d i n f l u i e r e . P A P U C (ride) : U i t e c s-n i v i t o i d e e s t r a n i c . . . i d a r d u m a n i i d a u f o c l a t r e s t i i , le a ? STAN (vine din dreapta) : P o d u l dc vase n a i n t e a z . S-au f c u t l u n t r e i p u n t e . P A P U C : Ce f a c e m , P o p a S t a n ? A m venit a i c i ca s n c z g i m l a i n a m i c , s a u s-l mpiedicm ? S T A N : O a m e n i i snt la l o c u l l o r . Am p r i n s u n u l c a r e z i c e a c-i P A P U C : Asta-i bun ! Ce zicea ? e (Ezilind.) fric...

UN

S T A N : C-i e f r i c . . . D i r d i i a . . . i l - a m ntre bat : De cc d r d i a a ?" Zice : De fric. M - a m s c p a t p c m i n e . " P A P U C (aspru) : S-a n e l e s c u e i . . . Uitc-aa V-am s e introduce panica... (Amenintor.) s p u s c p r i n t r e n o i exist trdtori ? S T A N : L - a m p e d e p s i t , dei c u prere de ru... E r a u n c o p i l , n-nvea n i c i 13 a n i . . . V e n i s e v o l u n t a r , t o c m a i c s e tia f r i c o s i v o i a s s c c l e a s c . . . PAPUC : M a i s n t i a l i i c a e l i n-am s-i dibuiesc a c u m p c t o i . . . (Ctre Toma.) A a z otenii ntr-un ir. I i v o m pedepsi.

timp

T O M A (jignit) s j u r i n fapta.

TOMA

(nlemnit)

Sntem

mn

de

oa

meni, cpitane ! PAPUC : Toma ! TOMA (merge, agale in faa soldailor) : Smirna ! Alinierea pe u n rnd... de la d r e a p t a la stnga, n u m r ! Adic, stai, n c n u . . . (Ctre Papuc.) N u p o t altfel... (Intr in rnd.) P A P U C : Cpitane, nnebunii ? 'TOMA : A c u m , c u m (Papuc se plimb, UN mi-o f i nervos.) norocul...

P A P U C : tiu... tiu. aa ? M g n d c a m a c u m e... 'TOMA : Ce ? trdare...

PAPUC : 0 TOMA una (rizind) s-a

: D e , ne crap buza... i fptuit. mai tili, a j u t o r u l aduce aminte... ailalt

Dealtfel, promis...

PAPUC :

Nu-mi

T O M A : i n i c i d i n p a r t e a p r i m i m m c a r o suli.

n-o

O S T A : Cc e a i a d e c i m a r e ?

P A P U C (ctre trup) : D e - a i a z i c e a m , n u c-a v r e a s v d e m o r a l i z e z , d a r s n t e m p u i n i . A l dracului do puini. OSTIT : Ne-om descurca n o i ! PAPUC : M gndesc c p o a l e v r e u n u l ar vrea s f u g la e i . S s p u n deschis. C a r e eti l a ? UN O S T A : M-a r i i . . . (Ceilali d u c e , dac-a ha !") ti c-i spe : ha,

A L T O S T A : 0 s v e z i t u . Se n u m r p n l a zece. P e u r m , fiecare a l zecelea e scos n f a . P e u r m , i s e t a i e c a p u l . . . l l a r c ! i g a t a . . . M a i m a r e d r a g u l . . . Pe u r m , n u t i u . . . i n i c i n u - m i m a i p a s , d u p cc m i - o r reteza g l a v a . . . UN ALT UN OSTA : gine latin. OSTA : M faci ?" s rd... Nu vine de la... de ce, m Cu tot ce-ai bgat la glav ? de ori

O S T A : Decimarea

c un

cuvnt

P A P U C : Nu-s m u l u m i t de e c h i p a d e intrtori la ap. Stau prea puin n adine. U n v a s . . . uilc- c u m s c m a i d u c e l a f u n d . . . d a r stai p r e a p u i n s u b a p !... T O M A : I e s c n d s l e c r a p e t m p l a . . . v i n l a s u p r a f a , t r a g o g u r d c a e r . . . i z d u p . . . P A P U C : D e c c r e s p i r ? N u p o t i m c a r o j u m t a t e de ceas... TOMA : l. a n e v o i e . . . le cerem asta dect azi. ei rbda

A L T O S T A : M - n v e i t u p e m i n e ?... M - a m strecurat prin vreo trei decimri pn a c u m . . . M-a a j u t a t M a i c a P r e c i s t a . . . (ngenunche PAPUC TOMA la i-i face cruce.) mai ; De zece, atept ? la dreapta (ncepe pai trei (izbucnind) (comand stnga, pn : Ct s din la rnd)

zece, n u m r !

numrtoarea.) n f a !...

Numerele

PAPUC : Nu

www.cimec.ro

69

(Vreo apte flci execut trei pai iu fa. Printre ei se afl i i i osta. Alt osta i Toma.) U N O S T A (ctre Alt osta) : m i a m o r i u n p i c i o r . . . d o c n d l o t ed a a . . . ALT O S T A : M a i bine-i amorea gitul... nud UN m a i simeai... O S T A : Vezi-i, m , d o treab. M i n a d r e a p t a I u i V o d g l u m e t e . . . C i n e tie, v r e a s n e ncerce... P A P U C (ctre c e i apte): O pretenie m a i am la v o i . S-mi strigai taro. de trei ori: ..Huo. trdtorilor!" H a i , d a ' taro, s v u iasc OSTAII PAPUC pdurea. : H u o . trdtorilor! H u o , dc tcere) : fa-i pc (rcnesc) (un

snjc n e v i n o v a t . Triesc p r i n t r e e i . P e n tru mine. fiecare a r e u n n u m e , n u o U n o t e a n " , A l d o i l e a o t e a n " . t i u c acela o I o n a l Eloarei, cellalt, G h e o r g h e Tram o r i Vasile a l l u i D u m i t r u l Mic... Mi-au ncredinai n u n u m a i viaa, care, i a t , c e m u l t a U r n , c i i t o a t e n e c a z u r i l e l o r . .Nu p o l f i c i i n e t u r b a t o u e i . . . (Artind spre ostaul ucis.) C u m l c h e m a ? U i t e - t c l a o l i , d a c tii c u m l c h e a m . Strig-1 p e n u m e i n v i e . . . i v e i a v e a n c u n b r a n o a s t e a t a c e a m i c . PAPUC (se uit spre osta): Parc l-am

v z u t pe-aici.

trdtorilor ! H u o , trdtorilor ! moment

aceti trdtori. UN AUT O S T A (rizind) OSTA (ctre gura ! Dac rtoare, UN : H . b ! l'n osta): M a i tac-i num

n u pomeneai euvintul

'TOMA : E r a Ilie de la M a l u l M a r o . A r e o cas uguiat, acoperit ou indril, trei c o p i i m i c i i-o n e v a s t o a c h e . S-i n c h i d e i o c h i i , c r o r a n u l e v e n e a s c r e a d c e v d . i ngropai-1 c r e t i n e t e . . . ng r o p a i - n e c r e t i n e t e ! (iptnd) U n i . oda t ! E u a m c e r u t c a a s c u i u l s f i e Brec u t p r i n v e n i n . tii c n u m i - e fric d e moarte... PAPUC (arunc sulia ; ctre ostai) : I i n prtiai-v. (Ostaii se mprtie prin scen.) E b i n e p e n t r u M r i a Sa s a i b i o a m e n i n c p n a i c a t i n e . D e i . n i c i ie n-o s-i f i e p r e a m o a l e . . . (Toma iese.) U n e o r i , p a r e m i sc p u n e , a a , o cea pc ochi... UN OSTA : tiam ou c o eu viclenie. M r i a S a v-a p o r u n c i t : f a p u n e - i p-ia la-neercarc".

a m m a i f i rs i p e s t e u n ceas...

O S T A : N u se p o a t e , f r a t e - m e u . s n e jugncase degeaba... Aa. hodoronc-tronc... C dac afl Mria Sa \ I a d . . . i n-om vedea. OSTA : N - o m tri

ALT

P A P U C (ctre

Toma)

: Iei d i n r n d . unul.

' T O M A : B a . . . O r i p e toi, o r i n i c i

P A P U C (fierbtnd) : B i n e . D a i - m i s u l i a ! (I se aduce o suli. Merge la primul osta i-l strpunge.) A l t a ! (7 se d alt suli. Cu sulia ntins, trece in dreptul lui Toma.) i a v e a m atta nevoie de cpitani! T O M A : I a r c u , att.a n e v o i e d e ostai ! P A P U C : N-ai nvat s f i i c r u d . T o m o ? ! U i t e c e n e - n t e a p t . (Arat spre rmul cellalt.) P u t e m staca babele ? T O M A : S l s m c r u z i m e a l a l u p i i l a c o i ce v o r s le s e m e n e . N o i eu o m e n i a n e - a m i n u t i n e i n e m . O S T A U L (cel strpuns de stdi) : ine-mi-1. D o a m n e . . . (Fredonnd.) Tine-mi-l... D o a m ne, n u mi-1 pierde... N e a T o m o , ou m o r s a u c c m fac... ! A s t a m ucise, sau... ? C r e d e a c a m p i e p t u l d o a r a m i c n d c o l o . . . S s p u n e i acas c d e l a t u r c . Ah. al naibii, cum m nimeri. TOMA : E rndul m e u , b a i odat !

ALT O T E A N : Ce, c a p u l o m u l u i o trtc u , s d a i c u e l de-a a z v r l i t e l e a ?...

i mcar de-ai n i m e r i n t u r c i . . .
T O M A : B i e i , v-ai p u r t a t ca n i t e a d e v rai p a t r i o i . . . A c u m t i m c nimeni n-o s t r d e z e . A L T O T E A N : H u o , trdtorilor ! T O M A : U i n o i n u exist t r d t o r i . S n t e m sraci lipii... S a u se zice : sraci lipsii ? UN OTEAN : N i s-a lipsit hurta d e ale. P A P U C : T o m o , T o m o . . . A f u r i s i t , nume ! (Ri zind.) tii ce m i - n r f i p r u t r u ? S e nimeriser t o c m a i i cu l i m b a despicat. L e d m v o i e s u p u i l o r n o t r i s m a i i g l u m e a s c . S-i a s c u t m i n t e a c a s a b i a . (Ctre Toma.) A c u m , slringe trupa buluc. N - a m m a i r m a s d e c t n o i i o i (Pauz.) Ce f a c e m ? A r e c i n e v a v r e o i d e e n p n ? 0 V O C E : S vin m a i iute fiere-am sirius n mine... (Toma cu ostaii ies.) pgnii ! Cit

P A P I C : V r e a u s m o r i c o n v i n s c a m d r e p tate. N u m a i d n d e x e m p l e groaznice, p u t e m , ntr-un t i m p c a sta, stvili hoia, laitatea, v o r b a l u n g , c u r v i a , m i n c i u n a , t r d a r e a . B n i n c e i c a a r h a n g h e l i i . . . T O M A : D o a r c u d o i . trei a r h a n g h e l i , tot u n d r a c ! P e b i s e r i c i , v e z i c i s f i n i i t i a snt. c e t e , c e t e . . . A l t f e l , se n t i n d e iadul p e toi p e r e i i . . . P A P U C : Vorbeti d e parc partea boant a r fi ctre tine. E c a m grea sulia asta. N u m i n e a a c u m i n a n t i n s , e n u s n t milog... T O M A : n v a s f i i d r e p t , n u c r u d . i . c n d a i p u t e r e a , nu-i m n j i m i n i l e c u

P A P U C (Merge la ostaul care a rmas n tins) : I a r dac m - a i f i ntrebat : D e c e ?", i-a f i r s p u n s : D e - a i a ! " A s t a e s i t u a i a . Ce c a u t t u r c i i a i c i , p e s l e a r l u ra n o a s t r ? Ce l e - a m f c u t ? Singurul r s p u n s e a c e s t a : De-aia ! " D e - a i a e i . d e - a i a n o i ! D e - a i a t u ! (fi nchide ochii.) art-m, frate Ilie.

Cortina

70

www.cimec.ro

Tabloul 9
Ba/inul d c n o t . I z a b e l a i d o u cudine, cu picioarcle-n ap, s l u d i i n d o O CA D I N A : P r i m a Dunrea, nu ? mea btlie... linere hart. e

A L I A C A D I N A : Dulciurile... IZABELA (savant): i l i p s a de orizont!... S u l t a n u l a v r u t s p e d e p s e a s c e x e m p l a r u n pa... S u l t a n u l , de f a p t , Radu... I n t r i g i l e Iui, c o d a n e l o r ! S-a certat i e r i c u P a a d i n V i d i n . A c e s t a i-a z i s n u tiu

ce...

i uite...

ce-nseamn

nu-i

ii

Asta

I Z A B E L A : H a r t a c h u n , a ntocmit-o un n v a t e l i n , pe p i e l e d e viel v e l i n . . . O CA D I N A : C u m a r v e n i . . . n o i s n t e m cu p i c i o a r e l e n D u n r e ? A L T A CA D I N A : i c u f u n d u l n d o u lun tri... 0 C A D N (artnd spre hart) : Nu, Radu e... n d o u l u n t r i . Cc-ai z i c e s p i a r d ? A L T A C A D I N A : Dac nsui S u l t a n u l e cu noi... I Z A B E L A : Cu e l . 0 C A D I N A (rizind) : D i n m o m e n t cc sntem a i c i , n s e a m n c nsui S u l t a n u l este c u n o i . . . i n o i c u R a d u . A L T A C A D I N A : D a r v a l a h i i tia o r f i t a r i ? I Z A B E L A : D e p i n d e . . . (l)esplelindu-i prul.) U f , c e g r e u m a i cntrete i p r u l s t a . . . Vd, fetelor, c v-ai vrt n politic p i n - n g t . . . Lsai-o p e s c a m a b r b a i l o r . . . A L T A C A D I N A : Cc p r e r e a i d e t u l b u r r i l e astea d i n . . . ? I Z A B E L A (trist) : A f l a i d e l a m i n e . N u se mic nici o frunz... Pretutindeni... e s t a g n a r e i-o m o l i a l... ( ) C A D I N A : D a r d e r z b o i u l sta f u l g e r , n-ai n i m i c d c z i s ? O r i nu-1 p u i l a s o c o t e a l ? Vorba aia : cc-i a l Sultanului, baca... (Rid.) A L T A C A D I N A : L-ai v z u t pe e u n u c . I z a bela ? A f i dorit, nite v a l u r i . (Fredonind.) . . V a l u r i , v a l u r i . . . legnndu-se l i n . " V o r b a ta, prea e toiul neclintit aici. IZABELA : O fi trecut la a l t b a z i n mai m a r e . . . T o t c c sc p o a l e . . . T u r c i i v o r s controleze i sirenele din Medilornn... (Se aud ipete de groaz.) ALTA C A D I N A : C e c ? I a t , t o t se m a i i n t m p l c e v a . . . B i n e e-a d a i D u m n e z e u . . . (ipetele continu.) O C A D I N A : E groaznic... I Z A B E L A : N o u l n o s t r u staroste de lucrri... A L T A C A D I N A : D e ce ip ca u n d i s p e r a i ? V r e a s n e a r a t e c a r e g l a s ? Se a n t r e neaz ? I Z A B E L A : Taci... sracul... ALTA C A D I N A : Ferice i n , d a r d u p aceea... 0 CADINA (nspimntat) de el... Rabd r a d i-n pu cap?

g u r a ! P l t e t i e u capul. C i l i b i u l a r e m a r e influent asupra... ALTA C A D I N : T o i sc m a i t e m e c n-o s-apuce t r o n u l ? I Z A B E L A : De cile o criz, O CADINA : zii... cte mai e ori Sultanul taie d i n l r - u n regula trece pa. am prin au

Asia

jocului,

I Z A B E L A : N u t i u d a c e r e g u l . . . d a r aa s e n t m p l . . . d e r e g u l . . . (hlizind.) i d u p a i a , l c h e a m l a e l i-l n t r e a b c-o v o c e plin de comptimire : Cum i mai m e r g e , d r g u u l e ?" Cic a r v r e a s s c r i e nu t r a t a t d e s p r e simire. a l e a s a s u b i a i l o r s i . D a r s c p l n g e c n-are t i m p . ALTA rial. I Z A B E L A : n primele trei zile, pedepsitul se s i m t e d e z o r i e n t a t . C i c e c a i c n d i-ai f i p i e r d u t b u s o l a p e inarea n v o l burat a vieii. ALTA 0 C A D I N A : Creanga : I i i , hi... de s u b picior... CADINA : Deocamdat adun mate

CADIN

I Z A B E L A : Apoi... (ride) i e m a i bine... P a r c v e d e l u m e a c u ali o c h i . . . i m u l u m e t e c i-a d e s c h i s a c e t i a l i ochi. Dup vreo dou sptmni, ncepe s cnte... A L T C A D I N : Subire... O C A D I N : Deci, c i u l , dac... (Risete.) omenirea ar izbucni n

IZABELA

: Sultanul voia

la

un

moment

dat

s... c h i a r c l . . . s . . . A L T C A D N : E a p r i g Ia mnie ? IZABELA : intrat 0 Aprig. Dar numai la mnie. A

c u sabia n

ceata

generalilor... s-a nfiinat corul i ei oa n

CADIN : De eunucilor ?

atunci

I Z A B E L A : ntocmai. m e n i i tia c e v a . tr-o p i n e . 0 CADIN

T r e b u i e s f a c S-i b a g e i p e

pustie...
cile...

(enervat) : c p r e a s-au

I a m a i duc-se p e n m u l i t ea c i u p e r

: l

I Z A B E L A (cu comptimire) : N i c i d e e i nu e u o r . A s t a l i sc cere. S n t l a d i s c r e i a cerinei vieii. 0 C A D I N : B a e uor... nici o dorin... (Din nou. ipetele.) dac nu mai au

IZABELA

: i-a p u s o c h i i p e e l . . .

O C A D I N A : Era mcar frumos ? I Z A B E L A : Ce a i n c e p u t folos se d i n acest m o m e n t , ngrae... la ascultai...

ALTA CADIN (ascultnd) : Parc-aud c u m se n g r a c i n e v a . . . A s t a e p a c o s l e a e u n u c i l o r . . . Se u m f l - n p e n e . . . I Z A B E L A : Finoasele...

A L T C A D N (astupindu-i urechile cu de getele) : Ce n e s i m i r e ! N u s e g n d e t e c deranjeaz... I Z A B E L A : i-i p l c e a u Se ddea n vnt att de m u l t orhidee ! florile ! dup

www.cimec.ro

71

O C A D N : L-ai c u n o s c u t p e r s o n a l ? IZABELA : ntr-un f o l , i d a t o r e z viata... C n d a c z u t c e t a t e a i n c - a u p r i n s p c toi n p a l a t . (nspimntat de amintiri.) Vai! pc m i n e m nhaser nite d e r b e d e i de s p a h i i . . . i d u p c e m i - a u j u m u l i t j u v a e r e l e . u n u l v o i a . . . s m njunghie... O C A D I N A : A... A L T A C A D N : Da I Z A B E L A : i n u m a i ce a p a r e P a a d i n V i d i n i i p l a e i : . . Z u r b a g i i l o r ! N u v e dei ce icoan bizantin s t i l i z a t ?" A n c e p u t s se n c h i n e i n l a t a m e a . z i c n d c , dei p g n , el crede n s t i l i z a r e !... P a , p a . . . d a r sc p u r t a ca u n crai... Ca s s p u n s i n c e r , m-a c u c e r i t . . . 0 C A D I N A (cu rutate) : Ba. c era i g r e u !... C u c e r i s e r e i B i z a n u l ! l t r e c u ser p r i n sabie... I Z A B E L A : N u . c d a c n u m i - a r f i c o n v e n i t , o p u n e a m r e z i s t e n ! (nflcrat.) Cu orice p r e t , v d a u c u v n t u l m e u . i p a m , de... ALTA C A D I N A : N-ai m a i f i s c h i m b a t n i m i c . S o a r t a I m p e r i u l u i v o s t r u fusese p e cetluit. IZABELA (mai moale) : Da. dar oricum... N o r o c c n u e r a m f e c i o a r . . . (ipete, vocea Paei din Vidin implornd : . . N u - m i s c o a t e i o c h i u l * ' . . . ) 0 CADN (dup o pauz, ca i cnd ar mai fi ateptai un geamt) : Nu-mi plac eunucii chiori... I Z A B E L A : Drag, cnd n e z e u , a p o i l i i a . . . ncepe s-i i a ia Dum

A L T A C A D N : S m e l i b e r e z e d i n s c l a v i e . . . (Vistoare.) S-mi zic la u r e c h e : amrt turturic"... Am a u z i i c epe e strigoi... Inii plac strigoii. Au c e v a a p a r t e . . . B e a u s i n g e d e o m . . . E t i ca o c u p i n m i n a lor... (Iari, ipetele.) O CADIN (enervat) : D a r ce-i f a c , s o r o , n-au m a i t e r m i n a t . . . S n e t i h n e a s c i nou baia... I Z A B E L A : Operaie grea... Cindele-lc : i s c o i u n u i o m u n g h i m p e d i n p i c i o r i lot... D a r a i c i , cit atenie ! A L T C A D I N : Dac S u l t a n u l o ine t o t i u r i t m u l sta, o s r m n c m fele m a r i . . . 0 C A D N : 0 s m p l e t i m c o z i a l b e .

0 C A D N : L u i . se p a r e c-i I Z A B E L A : Toi snt l a f e l . . .

Allah...

A L T C A D I N : D e c i , n u - i b i n e s t e i e i n bee c u R a d u . . . I Z A B E L A : R a d u a p r e t i n s zestre ara R o mneasc. i. uite, ne pregtim s i-o punem n I a d . S tii : v a t r e b u i s l u p t m ca n i t e z m e o a i c e . . . A L T C A D N : S s c o a t e m flcri pe nri ? (Rde.) S-nghiim sbii ? O r i c e , d a r s bii, nu ! 0 C A D I N A (.speriat) : Ce, c h i a r d e a i n o u s p n g i ? (Imitind.) Drcniea ! or n s ne gard,

Scen

dintr-un

harem

IZABELA : epe e viteaz i viclean... (Trist.) i nu-i p l a c d e l o c c a d i n e l e ! P r e r e a l u i c c t o a t e s n t n i t e . . . (li spune ceva la ureche.) 0 C A D I N (indignat) : Noi, curve ? E, e ! C m a i c i n s t i t e d e c t n o i . . . N-a a v u t o c a z i a s c u n o a s c e x c e p i i l e d e l a r e g u l . . . N-ai neles, prune uscate.

IZABELA (cu important) : T r e b u i e s f i e la m i j l o c r a i u n i d e s t a l . . . A L T C A D N : Bineneles... A l t f e l . . . n i t a m n i s a m . . . S a p u c i u n n e v i n o v a t d e g u l e r . . . 0 C A D N (pe gtnduri) : D a , da... (Ua se deschide i apare Paa din Vi din. ncearc s zimbeasc.) PAA D I N V I D I N : B u n z i u a i c u s n tate ! Mi-ai f o s t d a l e n p r i m i r e a d i n e a uri... prinlr-un decret special... (IMde ) Am pltit c a m s c u m p plcerea de a fi n p r e a j m a voastr, frumoaselor... 0 CADN (ncet) : A a v o r b e s c toi c n d s n t d i n p r o a s p t . A p o i n c e p s n e v a d n u m a i d e f e c t e l e . . . Sfresc p r i n a ne u r . . . IZABELA : z.) M rmas ! PAA PAA pc DIN DIN P a a d i n V i d i n ! (II mbriea b u c u r c te v d . T o t pa a i VIDIN (ezitnd) : Aa i fr pling.) aa... cap. capul

IZABELA : O

C A D N : C u m , p r u n e uscate ? Toate cadnele, : A zice, vrea snl s prune piard

IZABELA : uscate.

I Z A B E L A : Las, (secret) umeri ?

tot e bine... Dect brusc s

ALT CADN turcii... 0

V I D I N : Da, (ncepe

dar n u m a i cu

C A D N : E t i n e b u n ? i ce-o s f a c i l a C u r t e a l u i epe ? . . . T u n-auzi c sta n u b e a , n u m n n c i n u d o a r m e ? N u . . .

Cortina

72

www.cimec.ro

Tabloul 10
T a b l o u a p r o a p e m u t . D e r o r c u ruca pri zonierilor bizantini. Masa ntins. Persona j e l e m n u i e s c n i t e c u i t e i f u r c u l i e i m a g i n a r e . S t r n t o s le explic c e v a . A p a r e H a r a p u l , i l i n b a p e S t r n t o s , i l t r a g e a f n r . Cei r m a i sc a g i t . Z u n i s s c o a t e o f o a i e d e b i r l i c , o c i t e t e , a p o i le-o d c e l o r l a l i s-o s e m neze. I n d i r j i r c m a r e . H a r a p u l il a d u c e pe S l r a t o s , c a r e n i c i n u sc m a i p o a l e i n e p e p i c i o a r e . E v e n t u a l , s a p a r c h i a r a l t a c t o r , m a i btrin, i n r o l u l l u i Stratos.

ZUNIS

(privindu-l (spre abia

lung) Stratos, ailunindu-se, in

L-au semn semn aer cu

desfigurat mina) e ceva :

ru de t o t . M d a . . . RZBOIUL Cte ? (Stratos,

dou.) ca o

F I N A N E L E : Cnrc ? (Stratos deseneaz hart.) Z U N I S : Gnlia. (Stratos semn cizm.) e

nu,

iar

deseneaz,

o :

MPRTEASA (n-a fost atent la joc) Z i c e s-i t r a g e m c i u b o t e l e . S r a c u l ! FINANELE : u n a ! (Semn

Ii extrag hrile, una cte ctre Stratos.) Importante ?

S T R A T O S (abia vorbind) : Ba-ba... (Zunis ameninri cu pumnul ctre Ilarap, care urmrete scena. Ia apoi foa ia cu semnturi i i-o lumineaz. Hara pul merge i i-o d lui Stratos. Acesta o semneaz i-o nghite repede. Zunis ia alt foaie. Scrie ceva, o pune n vlrful unui b. Merg toi ncolonai, cu foaia sus. Se poate cili. -scris mare : ..SARAILIE", cuvnt tiat cu dou diagonale. Harapul studiaz lung pancarta i face semn c nu e adevrat.) MPRATUL (ii spune Harapului ceva ureche) : Asoult-m pe m i n e ! Dac fi aa, s-mi zici m i e : Cuu, c u u , Cri vei". Ia n-o na,

R A D U (plind) : Adic ? M A H O M E D : Pregtele-te... s s u p o r i o cul. R A D U : Cum ? M A I I O M E D : N u , n u t u ! (Rde.) A m trimis s o l i . S v i n , s-i p l e c e f r u n t e a . . . R A D U : A , n u vine... M A I I O M E D : B a la... N u c h i a r p c c o r a b i e . . . Cic n-ar a v e a n c r e d e r e n p a z a n o a s t r . . . (Rde.) E d i s p u s ins s s t m de v o r b pe rm... A i c i , ling G i u r g i u . . . N o u l Pa d e V i d i n s-a n s r c i n a t c u p r e g t i r e a g r zii dc o n o a r e , i a r K a t a v o l i n o s , ca m a i iste, c u r o s t i r e a v o r b e l o r d c clac. RADU (bnuitor) : i, bineneles, dac-i p l t e t e t r i b u t u l , i-i c e r e i e r t a r e . . . Rm n e t o t el ? M A I I O M E D : E u n o m p e c a r e e b i n e s-l ai p r i e t e n . . . N e t r e b u i e linite Ia g r a n i ... P c d c a l t p a r t e , epe e d e s t o i n i c . A l u a t m s u r i m e n i t e s mbunteasc situaia n ar... Cnd o f i gata-gata... N v l i m . . . i i m a i d m n a p o i c u d o u secole. RADU (trist) : A m fost folosit ca momeal. M-ai trt p n a i c i c a s-l intimidai. S-l f a c e i s se s u p u n . . . M A H O M E D : N u m a i ameninndu-1 cu un d o m n m a i bun... R A D U : M inei ca p e o momie... M a i b i n e m-ai v r p e m i n e n cuc... M A I I O M E D : Frumuseca-i f c u t s z b u r d e liber... i n u u i t a : epe p o a t e oricnd s z i c n u " . A t u n c i l r s t u r n m , R A D U : A t u n c i . . . D e c e n u a c u m ? Ce v o r spune cronicarii ? Omenirea ? A pornit n f r u n t e a u n e i a r m a t e f r s e a m n , d a r , cnd s d e a p i e p t c u d u m a n u l , a p r o p u s p a c e . i l i e r t a i ? M A I I O M E D : V a f i cea m a i m a r e victorie a m e a , p e n t r u c se face f r vrsare de snge... Dei v o i f i t r i s t c te-am m h n i t . . . t i i , nc-a c e r u t s t e e l i b e r m . (Fals n grijorare.) Nu te s i m i o a r e l i b e r a i c i ? R A D U : A... M A I I O M E D : C i c i-ai r i s i p i t tinereea la I s t a m b u l . A r f i c a z u l s te ntorci acas. S p r o d u c i c e v a , s f a c i c e v a b u n pen t r u ara t a . B A D U : S-mi p u n c a p u l p c b u t u c . . . Asta n s e a m n . n c o n c e p i a l u i T e p e , a f a c e ceva bun p e n l r u e l . M A I I O M E D : C r e z i c-ar f i n s t a r e ? R A D U : B a b i n e c nu... MAIIOMED (izbucnind in rs) : C r e d u l m a i ?ti ! C n d s e v a a p r o p i a c u c o p i i i , o a m e n i i notri... ha... BADU : N u t i u c e s m a i c r e d . . .

Cortina

Tabloul 1 1
Mahomed, Radu, in luni cabinetul scama Sultanului. cutii... Ar

S U L T A N U L : Dealtfel, o timpul s a p a r . . . n z a r e . V e z i c e v a ? (Se uit pe fereastr.) . A c u m o s-apar... 5 0 0 d e c o p i i p n l a apte a n i . . . D o i saci d e g a l b e n i . . . n-ntrn p r e a g r e u , n u ? N-or s fac g r o p i c u ei s1 strice d r u m u l . . . T r i b u t u l e m a i mult simbolic... B A D U : Romnii n i c i ca simbol, nu prea nghit tributul, nici ca rcalilate...

MAIIOMED: Am m a i f i u n loc.

www.cimec.ro

73

M A H O M E D (continumd) : S;1 n u cread c snt c h i a r l i b e r i . Jar n o i t n u z i c e m c n-am pus u ii p i c i o r Dunrii... doi i de R A D U : 'J/ara o mic. l i se pare prea m u l t . . . i h u... i dai M A H O M E D : Cnd v e i f i l u . o R A D U : D m si p a t r u . . . Vino, M A H O M E D (privind in zare) R A D U : Sracul... M A H O M E D : Care e D o m n u l ? R A D I I : Cel d i n f r u n t e . . . M A H O M E D : Cel de face s e m n e ? . . . Caro tot d d i n m i n ?... (Se aude an cntec.) A, c o p i i i ciut... Avei c o r u r i b u n e dc oopii... (Se disting cuvintele : Numai afa ligii I Uscat pc fundul pungii"... v o c i mai groase : M".) mm Nite

n i n t i m p i n a r c . . . Vezi in u r i n a l o r c u m freamt p i l c u l de i e n i c e r i ) Inc vreo d o i pai... M A D U (vesel) : Parc-mi parc ru... M A H O M E D : fpocritule ! M A D U : ncearc i aceast u l t i m soluie disperat : de-a sta de vorb C U Mrin-Ta... i de-a obine iertare... [Cinlecul, ipete de toi mai copii.) tare. ntovrit de

R A D U : Y i o r s u i e s c . s r m a n i i dc e i . . . M A H O M E D : Cc ? R A D U : U n cntec d c m i z e r i e . . . V o r s v nduioeze... M A I I O M E D : F r u m o s d i n p a r t e a l u i c v i n e vesel... (Se aude mmligii M ! ) cinlecul mai tare : Numai afa pungii... j Uscat pe fundul

R A D U : De-ar ti e l . . . M A I I O M E D : S f i i a t e n t c u m o s i-1 nfac... O r s-nghit u l t i m e l e c u v i n t e . . . R A D U (rizind) : Cu m m l i g . . . M A H O M E D : S-au a p r o p i a t binior... Ce sc n t m p l ?... A , K a t a v o l i n o s . . . i preg tete d i s c u r s u l . i Paa d i n V i d i n i i iese V l a d ope g r a v u r g e r m a n c o n temporan d u p i n c u n a b u l u l l u i A n i b r o s i u s I l u b c r . N i i r n b e r s r , UiD)

M A I I O M E D : Copiii mai mriori cnt... Ceilali ip. N u prea-mi place, ca o r chestraie. Cinc-i (luce-n brae ? Acelea-s m u i e r i ? Ni-i druiesc c u m m i c i cu t o t ? (Rde.) R A D U : N-or f i v r u i s se despart de nci... S U L T A N U L : Dar iat c bravul nostru K a t a v o l i n o s face s e n i n u l . . . R A D U : D a , p i l c u l sare i-I mpresoar... Ce nseamn asia ? M A I I O M E D : O oaste v a l a h ? M A D U : A f o s l mascat n pdurice... Snl m a i numeroi d o c i l a i notri. L u p t i femeile... M A I I O M E D : E r a u oteni... M A D U : C u m i i mcelresc... M A I I O M E D : K a t a v o l i n o s a fosl p r i n s . RADU (trist) : epe n f o s l m a i v i c l e a n . . . Se urc po c a i . . . pleac... M A I I O M E D : Cc face g l i i a u r u l ? M A D U : Senine c u m i n a . . . A d i c , pc curnd... M A H O M E D : Ne-a scpat p r i n t r e dogele... Ci o a m e n i do-ai notri ucii... M A D U : P r i z o n i e r i i snt tri cu c i . . . 0 s-i trag n eap... M A I I O M E D : A s t a m ndirjote. Iat un d u m a n po m s u r a noastr... A b i a atept s d a u o c h i i c u o l . . . ' R A D U : A m t r e c u t p r i n nite emoii... D a r de ce nlirzie o a m e n i i Mriei T a l c cu p o d u l de vase ?... A r m a t a turceasc f r e a m t dc nerbdare... I-am lsat m u l t t i m p I u i epe s se ntreasc... S t m dc a t i ta v r e m e la Dunre... LOCOTENENTUL (intr): D i n pcate, i r e t l i c u l s-a ntors m p o t r i v a noastr. M A I I O M E D : Sintei nite toni. Parc l u crai cu p i c i o a r e l e . O r d o n Irecorca D u nrii... L O C O T E N E N T U L : Ai m a i ordonat-o dc t r e i o r i . . . Gheaa o subire... P o d u l n u o g a l a . . . MAIIOMED : La lsarea nopii ncepem ofensiva... L O C O T E N E N T U L : A'a f i g r e u s debarcm pc u n r m i n a m i c pe ntuneric... A m putea f i mcelrii... M A I I O M E D : S aib epe satire p e n t r u ct c a r n e i aduc... N u - i d m n i c i u n m i n u t de rgaz... tii c ateapt a j u t o a r e do la D o m n u l M o l d o v e i . L O C O T E N E N T U L : Ce s t r a n s m i t paalelor ? M A I I O M E D : Desear... L O C O T E N E N T U L : A m neles !

Cortina
74

www.cimec.ro

Tabloul 12
Interiorul cutii. N u se v i i gratiile. I n R z b o i u l i

scen se a f l Z u n i s , m p r a t u l , Finanele. M a s a , f r scaune.


RZBOIUL: FINANELE: Moda asia nou

de a

innea

i n picioare...
E i uit c d i n picioare n-

n n c i m a i mult...
Z U N I S : A i a e, c n u iu n i m e n i . poi avea ncredere

E I N A N E I i E : I x > g i c , t r e b u i a is pe a j u n g a i c i . C o r p u l o m e n e s c nu s u p o r t d e c t o anumit cantitate d e btaie pe centimetru ptrat. T o t c e trece peste, d u n e a z ca racterului. I l Z B O I U L : E u n u a d m i t chestia a s t a . E u , u n u l . n-o a d m i t . A l t f e l , a r trebui s d e venim n i t e t r d t o r i , l a c e a mai mic a t i n g e r e , la p r i m a pruial. N u ! Ce-am r e i n u t d i n d i s c i p l i n a s p a r t a n ? (Cu indtrjire.) Te arunc n prpastie i n u c a z i . . . dac a i c a r a c t e r ! T e t i i n a e r , d a r n u le faci j o c u l ! ZUNIS (indignai) : Domnilor, tenul m e u cel m a i bun... d a r era prie

M P R A T U L : Bine, d a r paza palatului ? Ce p z e t e g a r d a d e 3 0 0 d e s u e d e z i n a l i , n a r m a i p i n - n d i n i ? D e c e sc d v o i e s se oficieze n capul m e u r u g c i u n e a m u s u l m a n , i n t i m p ce e u o f a c pe c e a c r e t i n ? D a c s-amestec ? S f i e d a t i m e d i a t j o s . M ncurc la Tatl nostru"... (ncepe s se roage, Tatl nostru", n grecete, suprapunndu-se glasului lingiiitor al musulmanului.) Z U N I S : E p l t i t ! I - n u d a t p a r a l e g r e l e s ne converteasc. A u gsit u n habotnic m u s u l m a n , i-au p u s u n m i n a r e t n brae i f a c e p e m u e z i n u l p e s t e m p r i a b i zantin. MPRTEASA (apare indignat) : Mcar c r e d i n a s ne-o lase netirbit ! A m t o t r e s p e c t u l p e n t r u l e g e a l o r , d a r i e i s a i b acelai r e s p e c t p e n t r u credina m e a , credina prinilor notri. G L A S U L : Nu-i s p u n e r u g c i u n i l e p r e a n g u r a m a r c . d a r n i c i p r e a optit, c i p e u n glas d e m i j l o c " . . . Z U N I S : Vedei, n i c i C o r a n u l l u i m c a r nu-1 respect. U r l ca u n d i s p e r a t . . . MPRTEASA (ngrijorat) : N-a m a i a p r u t Stratos ? F I N A N E L E : E h ! E a p r o a p e s i g u r c... M P R T E A S A : N u se p o a l e . . . B A Z B O I U L : S t i m a t D o a m n , m u l t e n u se p o t i... c e se m a i f a c ! B a c h i a r , c u c t u n l u c r u pare m a i i m p o s i b i l , t o c m a i acela se n f p t u i e t e p r i m u l . Z U N I S (indignai) : M a i n t i c ne-a j i g n i t . Asta de sus e u n copil care zdrngnete monstrul o jucrie nevinovat, p e ling de Stratos. M P R T E A S A : C u m s n e v n d el pe n o i ? E peste m a r g i n i l e nchipuirii. L-am primit n f a m i l i a noastr, a m mprit n c e a i pine amar a pribegiei... B a n o i no c u n o a t e m c h i a r d o la p a l a t . . . O dat i-am ntins m i n a la o recepie i-am s c h i m b a t cteva cuvinte... B A Z B O I U L : (k; c m a i ciudat c c tocmai el n e s f t u i a s f i m d e g r a n i t . . . I n s e u v-am m a i spus : btaia corporal, apli c a t n m o d a b u z i v i c u a n u m i t regu laritate... l face p e o m s-i vnd... veri, m a m , tat, frai, s u r o r i , c u m n a i , u n c h i , mtui... Z U N I S : F a m i l i a t e p r i v e t e . . . n s cine-i d d r e p t u l s t e a t i n g i d e ( a r ?... (Intr Izabela.) IZABELA (fredontnd) : La-la-la... Trandafi r i i . . . " R Z B O I U L (cu interes) : Ce v e t i ? Ce t r u p e e r a s z i c t r u p u r i a u m a i i n t r a t n b a z i n ? N u , serios, S u l t a n u l d drumul d u m a n i l o r p e s t e v o i , s-i n m u i a i , i l a u r m . stori d e v l a g , s-i b a l e l v i t e jete ? IZABELA (suprat) : Soeret d e stat, sti mate. BAZBOIUL: E i , nici t u n u m a i tii d e glum ! N u t e supra. I Z A B E L A : D a c vrei veti d o a f a r , aflai c p e d o m n u l S t r a t o s l - a m v z u t m b r -

(Se aude de undeva, de sus, glasul it al unui turc, aa cum strig

ascu muezinii.)

G L A S U L : ..Allah a u d e i v e d e " . . .

aude i Allah"...

vede"...

Allah

Z U N I S : I a r se roag. G L A S U L : . . A u d e i v e d e e c " . . . FINANELE GLASUL : care-o semn cuna tine..." (Se nelege de deasupra acum lor.) c glasul vine chiar : A s t a s-o c r e a d e l . poporul aparine e l . Las-o meu... lui s Cmila i pe nu-i Allah. treac E un

,.Ooo, vedei

de la

vreun

ru. Altfel

va f i ru de

RZBOIUL:
pictura... FINANELE: RZBOIUL :

Ascultai-m
menit s

pe nune:
verse urend

e ca
acolo?

paharul...

D a r c u m s-o fi Chiar n

capul

nostru...

Z U N T S : S i m p l u , c u scara... F I N A N E L E : i . a p o i . c u m d o r e u e t e s-i menin echilibrul ? neleg c st p e s c a r i m e r g e . . . MPRATUL Am (vine cu un papuc n min): gsit u n p a p u c l a u... pe caro..."

G L A S U L : ,.Cmila

www.cimec.ro

75 '

c a l n c a f t a n , i n n d u - s c d u p S u l t a n , fc n d p a r l c c h i a r clin s u i l a sa. Z U N I S : S u l t a n u l n u - i p r o s t c ine p e ling el u n i n d i v i d att de-nvat. S n u u i t e ins c Stratos a l n o s t r u c u l t i m u l d i n t r e o a m e n i n cc privete c a r a c t e r u l . I Z A B E L A : N i c i o grij, n u p e n t r u caracter l-a l u a t . Ci p e n t r u ce a r c - n c a p . (In dignat.) i n u n u m a i c s p u n e tot... d a r d i i d e i . . . n v a c u m s f i e s p e c u l a t e p u n c t e l e s l a b e a l e O c c i d e n t u l u i . Ce e m a i g r a v c c e s i n c e r i p a s i o n a t n t o t c e spune. B A Z B O I U L : Sultanul ? I Z A B E L A : Stratos. Z U N I S : A a a f o s t t o a t v i a a . C n d sc d r u i e sta... v i n d e t o t . . . r u i n e a z . . . I Z A B E L A : D a r n o i ce v i n a v e m ? M P R T E A S A : i n - a i n c e r c a t s s t a i d e vorb cu el ? IZABELA : E greu, mam. A c u m , c s-a v z u t m a r e , a b i a d a c s-a u i t a t l a m i n e . (ncepe s plng.) M i - a zis c a m m o r a v u r i uoare. M P R A T U L : N r a v u r i uoare. M P R T E A S A : A l e t a l e s n t u o a r e i-ale l u i grele... RZBOIUL : Aa oscilm noi, bizantinii, n t r e m o r a v u r i u o a r e i m o r a v u r i g r e l e . . . (Rde.) I Z A B E L A (printre sughiuri) : Zic : Domnule S t r a t o s , d e b u n v o i e f a c i d u m n e a t a ca r i e r ?"... Z i c e : D a ! i t o c m a i asta-mi p l a c e m i e l a t u r c i , c m l a s s f i u dc-al l o r d e b u n v o i e " . D a r nu-i n chipui zic c m e r g i p r e a d e p a r t e cu entuziasmul pentru civilizaia lor ? Zice : A m l u a t toate civilizaiile l a r n d , n u fac d o u p a r a l e c h i o a r e ! A s t a e cea a d e v r a t !" ZUNTS (hotrtt) : Gata ! I I c o n d a m n m la moarte pentru f u g l a i n a m i c i nalt trdare. E cineva m p o t r i v ? M P R T E A S A : S n u n e p r i p i m . N u p o i j u d e c a u n o m , f r a-i d a posibilitatea s se a p e r e . Z U N I S : D a r el, cnd prin comportarca-i i n f a m c o n d a m n la m o a r t e ntreaga noastr suflare ? R Z B O I U L : Cazul e p r a v . i v a p r i m i pe deapsa n lips... S m a i strngem ns documente... Z U N T S : Pss ! (Ascult.) V O C E A : A l l a h a u d e i v e d e " . . . MPRTEASA : (Ascult.) FINANELE : mi Parc e e alt glas... Sst !

FINANELE : Ne t e m e a m c n i c i d c suf l e u r n-o s f i e b u n , i i a t c u i t c u m ia n l i m e . R Z B O I U L (indignat) : Vedea-te-ar a p o s t o l u l P a v e l ! I z a b e l a , te r o g d i n s u f l e t , cnd mai ai ocazia s-l ntlneti, citete-i Epistola ctre r o m a n i " . E asta p e n t r u mine. MPRTEASA cel hun... ZUNIS : cestea. (Un boiul zgomot se mare. Totul imediat se cu clatin. faa n Rz fos.) arunc Mai e : Poate-1 aducem pc drumul

V O C E A : A l l a h a u d e i v e d e " . . . i monoton, dup toate a

F I N A N E L E (cnd cuca nc mai vibreaz) : Un cutremur... i astea i n c u e i . N e schimb i l e g e a , n e p o c e s c i s c o a r a . Drumul, RZBOIUL (ridiendu-sc) : A ! frate ! I l i r l o a p e . T r e c e m peste h o p u r i n vitez. palatului. M P R A T U L : S-a n r u i t , t e m e l i a N-o s m a i g s e s c c e l l a l t p a p u c p r i n t r e d r i n l u r i . . . C h e m a i z i d a r i i s-mi m i s t r i asc p c j o s ! HARAPUL (intr cu un papuc in min): Cine-a f u r a t p a p u c u l c r e d i n c i o s u l u i n o s t r u ? (Ia papucul de la mprat.) N u pierdei ocazia de a v cuta sntatea. A i c i , pc p m n t , n u m a i c e a i u l de b u s u i o c ! i oe t u l d e m e r e . . . D o a r a c e s t e a s u b i a z sngele. V a t m arsurile... (Iese.) Z U N I S : A s t a i-o f i s p u s - o t u r c u l t u , d u p ce-a c z u t . U n a s p u n e s u s , a l t a l a s o l . . . c u m a czut, c u m a devenit m a i u m a n . S T R A T O S (de v e d e !"... FINANELE RZBOIUL: pe acoperi) : Allah aude i

: s t a sc i n e t a r e . N-o f i luat-o p r e a care"... nenorocitului de turc sus?

V O C E A : Cmila

F I N A N E L E : I i iei p i i n e a d e la gur...

MPRTEASA : S-a turcit. spurcatul... (Smulgndu-i prul, de durere.) L a c e i-a f o l o s i t a t l a c a r t e ? D a c n-a p u t u t s-l o p r e a s c d e l a p i e r z a n i a s u f l e t u l u i ?... FINANELE : Mai bine rmnea analfabet... de mult asta,

R Z B O I U L : E u a m prevzut d a r n-am v r u t s v s p u n .

Z U N I S : n ce m privete, l-am c o n d a m n a t la m o a r t e . V o i e x e c u t a sentina i m e d i a t c e se v a r e n f i i n a Bizanul. MPRTEASA (fale mare): Cu astfel de o a m e n i , n u se v a m a i n t m p l a a s t a n i c i odat. O, pasre Phoenix ! U n d e e t i . p a s r e P h o e n i x . s - m i d a i c e n u a t a s mi-o pun n cap ? Cnd v o m m a i re n v i a n o i ? C u m ? D a c p n i c r t u r a r i i a j u n g farisei, i a r fariseii, vamei... RZBOIUL : Cumplite vremuri.

cunoscut

v o c e a asta... trecnd"...

V O C E A : Cmila Z U N I S : Stratos ! MPRTEASA :

pe care o vedei

Dumnezeule,

s-a

turcit !

I Z A B E L A : A s t a v o i a m s v s p u n . A tre c u t la credina lor... A devenit chiar mistic... m u s u l m a n . . . susine c c fericit c l-a d e s c o p e r i t p e A l l a h n t r - u n m i n a r e t . i aa-i s c l i p e s c o c h i i c n d se s u i e a c o l o ! D a , e a p r o a p e fericit, zice.

Cortina

70

www.cimec.ro

R A D U : V o m avea o pavz...

Tabloul 13
Cui i u l S u l t a n u l u i . MAHOMED inte de : Cnd am iau insomnie, un atlas s-i seara, istoric fac na cu

MAHOMED

: Da,

asta... D a r

nu

vei

mai

avea pavza de a

voastr... v

v o m lua oaste... mai

dreptul Dom de fi va

ine s u b steag p r o p r i u nu v o r stn ani... de In pe tron c cu s

nitorii trei,

mult vn Se

patru

pentru Poart aur ct ci

tronul aur... poat de

cumprat cra nu din doi

culcare, ap. i,

Vnlahia cai, ca notnd

duce, o

puin tul, lor...

ateptnd degetul o clip

efec bitii-

acum, n

600

cai... voi

urmresc dar

cu

imperiul trebuie

herghelie

nur...

Sintei

att

peste

s-o

iau

dc bogai ? RADU : Dimpotriv... e o jale... nu (Zimbind.) vor mai

de la nceput, p e n t r u

e, d e f a p t , egiptenilor...

imperiul nu, al m al per gn

hitiilor
ilor... desc,

imperiul al

i, l a u r m a u r m e i , f i cai. MAIIOMED : vei \ al vedea tu... nu-i Ce Privete

poate nici

asirienilor... Dac pot s

medo-caldoenilor... stau i lucrurile, cu

aa

puin

viilor...

dorm Sa :

linitit... astfel... pot dormi...

consecinele e acuma,

acestui dac o

entuziasm f i aa cum

STRATOS : MAHOMED

Mria (oftind)

vorbete Dar nu

zici,

inimic...

Vom

vlgui

energiile...

S n t n e f e r i c i t !... S T R A T O S : Cuceritorul e nefericit ! MAHOMED dup nivel, imens pune : Cucereti inimi, ocupi ri una orice dc o ce

S T R A T O S : S u l t a n u l glumete... MAIIOMED frngc STRATOS (din ce n Vom : ce mai tare) : Vom

cerbicia... (ctre

instaura De cc

frica. l-ai zgriat

a l t a , a d u n i b o g i i . . . e i , i ? L a sufletul omenesc care e c mcinat ca pe

Radu)

la m n ? M A I I O M E D : Ce RADU : Mut planuri de ni la de viitor ? i...

nelinite... stpnirc

igrasia un

ncet,

ncet,

palat

capitaln

Trgovite...

cu t e m e l i a n

ap...
v

la urm... vznd M A I I O M E D : i

i f c n d . . . ce m-ntorc vreau o s e u ?... s le C

S T R A T O S : Poale iubii... MAHOMED nelci. eles... RADU n : Toi iubim i toi care n sntem a fost

dup

nen

n u - m i c o n v i n e zestrea, n u o via n sntul

rmn aperi

Spune-mi dragoste...

unul i

tu... c u m

ce l i m b ?

d e c e l p e c a r c - 1 v o m m a z i l i s a u d e a l i i ?... Armata nu i-o snt pot lsa toat... i-apoi c sol vreau aici

(intr) :

: Iertare, Mria Ta... Dac (li nu te ntinde iertam, braul aflai asta rnit.) s era prin

MAHOMED pn

daii s

mei

nsfiroi...

acum... te

mai

c u c e r e s c i-alte un cartograf

noroade. A m de vaz...

Strnge, dau

r o g . p a n s a m e n t u l . . . Poate-o s i se ia sabia... viper Nu de

lng

mine

porunc in

R A D U : Iertare, Mria Ta... MAHOMED mergem : Uas, las asta... sau ; ne Ce facem,

nmuiat

venin

de

m u n i i votri ? RADU : N u . (II (ctre Nimic s o panseaz.) Stratos) nU-1 : Iat un De om de

mai pe

departe gnduri)

ntoarcem ? mai de

RADU nmoaie. n n mult lui o

(st

Mergem

MAHOMED invidiat... vreme dram

parte. STRATOS : gediei... R A D U : Poporul dnr astn A m e u nghite imperii... E m i c , lot timpul... vreo cu asta se pn V-nm spus. N-are vocaia tra

ncerc i el

trezesc rezolv Nu

sufletul modul

cel

mai pun

simplu : cu

paloul.

i z b u t e s c s-l

p e g n d u r i , s-l f a c s m e d i t e z e . STRATOS : MAHOMED vrea ce vrea i-o va Ponte : M ine n-are tem mori, dup ce c vocaia n-o nu tragediei... tie ce

fnce mai

ocup.

nghiit

clevn

are. se va

a c u m . . . d e c e n u i p e ?... STRATOS : Da, MAIIOMED : dar cu ce sacrificii ? placi ! Deci. care. i

dar

ntreab fi cum e de

urma

totul

Bravo,

aa-mi

o l . . . (ncet.)

Civilizaia

noastr

c a r e p e c a r e . . . H a i s v e d e m , c a r e p e (Ctre linear, le Stratos.) nu ea i mi fratele att de place su, c

pe a c u m noi... dup cu i ce

infectat... t i i ce-o s va cu veni

D a r asta r m n e se-nlmple atingere noastr, n

ntre ta,

e simplu

ara

ndrzne Iat e un

pn om

prea cu

mare

nebunie

seme. mi

noi,

armata

oamenii

fericit... (Strig.)

mie,

fericirea

refuzat...

notri, cu nravurile noastre ?

Locotenent !

www.cimec.ro

7 7

L O C O T E N E N T U L (apare) : tiu, m e r g e m m a i departe. Turacan, nsrcinatul cu paza ceva la c u Dunrii, are a v aduce n o t i n . (Iese i se ntoarce cu Turacan.) Tl
T

TI"BACAN-BEC.-0(L1 : soarea trimis de

copie

dup

scri su

epe

prietenului

M a t e i . Regele U n g a r i e i . MAHOMED pus cei gsi E In ari (citete) : de i mai turei, nu afl n li c am de

R A C A N - B K t ' -Of i L I : V a s e l e n o a s t r e d e p e rul Bosna nu i n t r a t i n D u n r e , a z i , m i i n e . sosesc i c e l e d e l a g u r i l e Dunrii. (ii ntinde un sul de hirtie) :

t,ape 2 0 . 0 0 0 sau cei (7/

afar s-a

crora d

putut napoi.)

MAHOMED

capul..."

scrisoarea

Ce e a s t a ?

Line.

K ru, dar c bine...

CORTINA

A C T U L III

Tabloul 14
Scena e goal. Se (Marin pune cenu o dir 0 VOCE eti, Mrin jos, d"-a DE m ? o intr desface e n cu i o ncepe legturic. s O presare fcind Vreo vd

Tabloul 15
ase-aple numai de joac In femei la tinere prinse-n in sus. cu hor. Vor greu cu

genunchi

besc, g l u m e s c , tate picioarele. spre

de

zor, muind se vd

fundal

aezate,

asta lungul

boccelu scenei.) Mi 'n ?... ia snt

spatele

public,

cleva

esturi

mari.

FEMEIE : Intr, m,

biete, cas, c

unde vin

t u r c i i . . . Ce s t a i p e d r u m MARIN c Cnd (Fr cepe M A R I N : n-a-neeput vin grij.) s {tresare Eu i-am N u , c s E, crie ip be,

departe... (E atent.) salcini. n

gaia.

F L O A R E A : E u n-am mncat nici ieri. nici a l a l t i e r i . C n d a m d c f c u t o t r e a b ca a s t a , a j u n e z ! E r a la noi u n o l a r . Cnd s-apuca d e m o d e l e noi, postea. D a , d a , nu-i iese l u c r u l b u n , d a c nu eti c a lacrima. VICA f, (spre Gherghina) arat acas, (jucnd) : Salt, cum le-a : s fi . d i n ritmul. dac fr eonei, Uite, Ori, i-ar fi d d i n m i n , b i - o , c p i e r d a a ! (li pzit omul ce-ai fost azi-noapte ? C

strini,

gaiele-n

unde-or

f i . . . (Iar

cenu.) spus s-arunci cenua Ia

se legene.) crezut.

VOCEA :

g u n o i , i t u ce f a c i a c o l o ? MARIN s mai mai pe o MARIN : Dr. s cu nu dat S sc cu tie t a t a tr(e e pe i-a s-1 (Se unde Am lins-o nu fac ainlc

OUERCIIINA gnea aici.

(ireu

scripc. zdrn i... iau sec...

se-ntoarc, acum. s

rtceasc... sigur...

l l u a r i p c m o L e a n c ? N e m a i T I L I N A : S-au VICA : Brbaii cu dus toi. iar i

fcut-o e u o dac tata n-or

Codin.

cenu...

ambalagiu'... merg i po

linge-o

cmilele, drumul... i-asta

s o l z u ' de pete. tia ei, unde noi distracia Ia mai (Floarea in locul jucm

rtceasc I i . . . i

gai.)

ncepu

cntecul.

(Fuge.)

toarn, f, a p . ia unde o gleat e hora.) cu ap i-o toarn

Cortina
78

www.cimec.ro

T I L I N A : Uurel, c-mi stropeti p o a l a . G H E R G H I N A : E, a c u m , parc m a i alunec. V I C A : n c a l t e a , p l e a v o f i d e s t u l '.' FLOAREA (Rid.) : Pleav cit frunz i iarb.

VICA : Gata, aproape... (Marin ele.) FLOAREA ziua Marin

acum vine

s i

le st

croim... pe cinci

Dai-v ling

V I C A : D a r b a l e g d e c a l ?... T I L I N A : Asta, m a i pu|in... Se b a l o g - n D u n r e . . . GHERGHINA : (leva lot am Caii-S gsit la re/bel...

: Asta

nu

sade d e l o c acas. muierilor. zis s nu c-a

Toat mai

printre

picioarele Zise

MARIN

MARIN:

noi...

j u c a i n esluri. S facei z i d . . . VICA : Cine zici, m, c-a zis c-a zis ? I-a trimis trimis cu pgnii...

V I C A : D a ' p i n n t i i ' . de b u n , e b u n . . . De-aici d e u n d e l u a r m e tocmai c e trebuie. G a l b e n . . . i c l i s o s . . . f i i n d sc-ntrele e... t u n . (ncetinind jocul.) M d o r urloaiele... G H E R G H I N A : Fusele... T I L I N A : ncepu le m a i t r a g . . . GHERGHINA s se-ntreasc... i eu abia

MARIN M A R I N : Nenea 'Toma. vorb muierii l u i i ca m-a vorba. MANDA VICA : (intr) : E lat ru cu I u t e cu p m n t u l sta la g a r d . . .

Facem

g a r d d i n el ? s ias z i d . . . S s-i p o c n i m p e s t e coada

: Giovlii

a c o l o , c n u dar eu

e gala. nu mai

F I / " ) A R E A : A l a i are-o r , a m n i c i o vlag-n m i n e . . .

M A N D A : G a r d tare. de s t m p i t i t e d u p e l i fes, peste m o . GHERGHINA : Poate cu

orptorului.

TILINA :

Nu

mai

posti

t u ca

proasta...

Las la a l e b t r n e c . . . RIA (apare c-o bani-n cap. Se oprete ling femei) : Run lucru ! M duceam i-mi f c u r i p c cni|) c u de m n c a r e p o f t . R m n i i l a j o c . (Intr-n hor i n cepe s joace, aa, cu bania-n cap.) ' T I L I N A : lo-te la asta ce d r a g de v i a ! M a m ! I-auzi c u m salt l i n g u r i l e - n oal... Z d r a n g a - z d r a n g a ! Aa, trage-i mereu. RIA : Pi, prsete dac n-om scena.) juca acum... (Rde,

M A N D A : N u . c u pietre ncinse... esturilc d e l e - a v e m , le r i d i c m n f i a r e . F a c e m f o c u l s u b e l e i c o a c e m p i e t r e . . . C n d v i n i a , j a p ! p e s t e g a r d . . . C l a n o i p l o u c u l i p i i fierbini. FLOAREA : 0 (Manda le se sperie.) s le crin ceva n la poal... ureche. Toate

spune

T I L I N A : I n s p e c i e ? P i , a t u n c i s-i a r t m ce z i d d e a p r a r e f a c m u i e r i l e . C u m t i u s p u n p i e p t u l . . . G H E R G H I N A : F r m n t m z i d u l ca pe pin e , l s p o i m c u o u i f a c e m f l o r i c e l e p e el. I a r c n d o r v e n i s c u l e a g f l o r i c e l e l e , poc ! c u pietricele... L a treab, neveste l o r , c c groas ru... T I L I N A : F i r - a r e i d e p g n i ! Ne sparser h o r a ! L a n o i i a b t a i e l d c - n c e a r c s-o sparg... MANDA : Mcar de-ar lua i Mahomed. A s t a al ctelea e ? G H E R G H I N A : A l doilea. M A N D A : i cinpe ? de ct c ceata, dc zece, dc

G H E R G H I N A : Aprig FLOAREA (oprete tarm destul ! (Se dau la o parte.

muiere. : H o , c-1 frmn-

jocul)

Se

vede

acum,

jos,

grmada

de lut

moale.)

V I C A : C t e n c - o r iei ? G H E R G H I N A : P i , d e f i e c a r e cte u n u ' m a i m a r e . . . i u n u ' m a i m i c . . . M c a r c l e f a c e m o a m e n i l o r o b u c u r i e , c n d s-or n toarce. V I C A : C b r b a t u - m e u zice, de fieeoaro d a l , cnd frnge p i l a M dracu' test. n u m a i coace n e a m ! 0 s m p u i cu f r i g a r e a p e e l , s-l b u r d u e s c " . (Se-nchin.) fi H E R G I I L N A : P i , a l m e u n u dete c u el n b t t u r ? ! A zis c a f u m f l o r i c e l e l e de pe p i i n e , alea fcute c u coada l i n g u r i i o r i prisoolnieorul... tii, p u i z e a m d e o u i d a i p e p i i n e i f a c i f l o r i l e . . . V I C A : Parc plac. GHERGHINA cnd s-au : vorbit c i toi s nu le erau mai de

T I L I N A : D e - a i a s p u n e m

mna... srba din cru

G H E R G I I L N A : N e sparser i n e s t r i c a r cheful.

MANDA (comand) : OU f a a l a v a l e ! (Femeile nei guri cu ntorc faa spre

ntoarcei din Se

bombardele
fundul vd ca sce nite

esturilc scen.

dc foc,

luminate.)

Nu,

esturilc ru.

lumea... burduite

F L O A R E A : Iu ! Da' nu m a i pot D a c d e s e a r o s m i a l a d e e-hc ! T I L I N A : Dac-o v e n i . G H E R G H I N A : I i dai nun. cu

d e oase ! odihnit...

T I L I N A (ctre Marin Mrin) : D u - t e , m , i s p u n e - i s-i t r i m i t v o r b l u i T o m a . S n-aib e i n i c i o g r i j . . . S-i a d u c n c o a c e c u m o r ti, c a i c i c t r e a b a n o a s t r . MANDA (chibzuind) : Zidul l f u n d u l grdinilor, sau u n d e ? croim la

prescurea

peste

Cortina
79

www.cimec.ro

Tabloul 16
IZABELA (apare din dreapta, merge la cuc, d s intre, vede c e nchis cu lactul) : Iari a m rmas pe dinafar. zdronc ! MPRATUL : A m nchis graniele. IZABELA (trgind de lact) : Deschidei ! N u snt v i n o v a t . M P R A T U L : A v e m secrete. I Z A B E L A : Fa d e m i n e ? R Z B O I U L (ctre Izabela, rstit): Dac faci c i r c , d - n c i p i n c ! I Z A B E L A (trist) : V o i a m s-i c n t n s t r u n m p r a t u l u i . S-i d e s c r e e s c f r u n t e a . Z U N I S : N - a m n n e b u n i t c u toii... I Z A B E L A (oapt) : S t i i . . . o r i c e s-ar n tmpla, s i n t c u v o i . Cnd avei n e v o i e do ceva... Batei i n lact c u v e r i g h e t a , dis cret... d e trei o r i m o i l u n g , a p o i , dc apte, s c u r t , a p o i , p o e - p o e . . . i s p u n e i ce-avei d e s p u s , c-neleg. M P R T E A S A : I n c e p a t d e c a m p a n i e s te c u t m ? (ncepe s pling.) N-a f i crezut niciodat c n familia noastr i m p e r i a l . . . c a r e s-a m n d r i t ntotdeauna c u m o r a l a . . . (I'linge i mai tare.) MPRATUL: Dar moralul? Ce zicei de moralul trupei ? I Z A B E L A : D a c putei nelege... n c n u - i totul pierdut. M P R A T U L (foarte tare) : Ce n u - i p i e r d u t ? C a s t i m , s n u - 1 m a i c u t m . IZABELA : Pst ! Totul... Nu-1 mai cutai. M primii sau ha ? M P R A T U L : N u ne a j u n g ptrelele, m o zaicul... N u ncapi n Ravenna... (Rtde.) F e c i o a r e l e a u f o s t i n v e s t i t e v e s t a l e i t r e c u t e la a l t e t r e b u r i f e c i o r e l n i c e . IZABELA Dar e (Se aud cu Radu. parte.) RADU (ctre trziu... pai. D s plece, se nlilucte fl ia de min i-l trage deo ceilali) : S v spun ceva...

B A D U : Ce f e l d e c i r e a d a ? A s t e a - s baza c o n i i . T e r o g . . . t i u c eti p u s s m t r a g i dc limb... d a r cu m i n e . . . (Intr Mahomed.) MAHOMED (furios): Nu e nimeni aici? C e i c a r e p z e s c i n u o b s e r v c e se i n t m p l n a p v o r f i s u g r u m a i pe uscat... I Z A B E L A : D a r , c e s-n n t m p l a t ? A h . s i n tei v n t . C u m v z v c n e t e v i n a d e p e tmpl. Linitii-v ! MAIIOMED: A m zrit c u o c h i i m e i u n o m care-a d i s p r u t s u b a p . . . c a o vidr... C i n e e r a ? C c c u t a ? U n d e s-a d u s ? IZABELA (fcndu-se necat ? V a i ! U n a nu nelege) o m n ap ? ! : S-a

R A D U : 0 v i d r ?... MAIIOMED (bate din palme) : Locotenent!... LOCOTENENTUL (apare): L-am prins... Is c o a d dc-a l u i epe... M A H O M E D : Pe cine-a c o n t a c t a t ? L O C O T E N E N T U L : N-a s u f l a t o vorbuli... o r i c t d e m u l t l-au s c h i n g i u i t . . . M u r i c u buzele ncletate... MAIIOMED (ctre Radu): Cc f e l d e o m e e p e , d e t i e s-i f o r m e z e a s t f e l d e o s tai devotai ? RADU: Ala, o m ? Prealuminate... (Un mo ment de ezitare.) M A I I O M E D : Spune. R A D U : Preaneleptule... p i e t r o i p e i n i m s v IZABELA RADU vie. MAIIOMED RADU : De crud... M A I I O M E D : N - a r t r e b u i s i sc i a t r o n u l u n u i b r b a t c a r e tie s-i s t r u n e a s c n t l de miestrit oamenii... > R A D U (bosumflat) S-i m a i d m MAIIOMED (rde) cumptul. : A t u n c i , n u i-1 m a i nc u n u l , nu ? : mi place, nu-i lum... pierzi : A t u n c i , d e ce-1 i u b e s c fric. Nu c le-ar toi aa? plcea carnea : ...c m i s t t e a ea mrturisesc... acela... carne un

: Radu... uite-te la n o r u l

nici eu n u pricep... Taie-n

: Ce-i c u t i n e ? (incet) oapt) : 0 ia : Veti de la fratele tu.

IZABELA RADU (in

: Cc ? las nu o porti... s...

I Z A B E L A (a trecut printr-un moment dc n cordare, ateptind s fie denunat) : Bei zadea Radu s-a n s c u t ntr-o m i e r c u r i , c n d snt t r e i c e a s u r i n o r o c o a s e , n u ntr-o mari, cnd snt trei ceasuri rele. (Alintindu-se.) L u m i n a t e . . . m a i facei c e v a p e n t r u fostul Bizan ? MAIIOMED (rizind) : Eu l-am fcut fost, nu eu l-am fost fcut. (Dinspre cuc se aude lui Zunis : ..Libertate... patru IZABELA silabe.") : Fie-v mil, cuitul a ajuns la

IZABELA RADU (o

ans... i m a i de umeri) : S

ncerci

I Z A B E L A : Ascult. Nu-i timp. Adineauri stteam pe punte... A u d u n clipocit, m uit... Cineva inotase pe sub ap pn l i n g corabie... BADU (furios) (l 0 : Aiurezi... zguduie) : Crezi o d a t !... s t r e c e i p e l i n g o c i r e a d . . . : N-am auzit nimic... M

vocea hotrit a Libertate... doar

prseaua dc os... MAIIOMED nu (bine dispus): Ipochimenii tia

IZABELA (oapt.) BADU

A t r a g e - I ntr-acolo... (perplex)

t i u d e c t s p r o t e s t e z e . . .

d u c . d a u n v i l e a g . . . I Z A B E L A (il srut): Ce s s p u i , d a c Iart-m, a m glumit... n-ai a u z i t n i m i c ?

L O C O T E N E N T U L : Se in numai de mitocoselnie... Z U N T S s i R Z B O I U L (In cor): P n s v i n t u r c i i e r a m l i b e r i , v i n e i i d e o d a t nu m a l s n t e m l i b e r i . C u m se e x p l i c a s t a ?

80

www.cimec.ro

MAIIOMED (furios, se apropie dc cuca) : H e i ! Cc v lipsete ? M i i i vrei o c u c ? U n a m a i m a r e .' M P R A T U L : A z i - d i m i n c a , c l u l nc-a r e tras d r e p t u l de mpotrivire... M A I I O M E D : A.sta-i b u n !... C i n e i-a p e r m i s ? I M P A R A T U L : I - a m s u f l a t c e m p o t r i v a uzanelor, d a r o i , tuf ! M A I I O M E D : Avem nite c l i c a m m o c o f a n i . H a b a r n-au d r d r e p t u r i . N i c i u n u l n-a a u z i t d e d r e p t u l r o m a n , n i c i u n u l do dreptul civil. C O R U L G R E C I L O R : Libertate ! M A I I O M E D : T o c m a i m e r g e m s e l i b e r m o a r n u c . (.Spre mprat.) I n calitate de a l i a i , a f i d o r i t s n o c o n s u l t m n p r i VTlia c m p u l u i d e l u p t . M P R A T U L : E u atac p r i m u l , ca do o b i c e i . D i n f a . T u r c u l d i n R a n c u r i i p e la spate. M A I I O M E D : A f i v r u t s n u t e grbeti c u d a r e a s e m n a l u l u i . . . D a r t o a t e astea d e sear... d u p s p e c t a c o l . . . M P R A T U L : Rine, a c u m du-te, c snt o b o s i t . . . E-i r o n d u l do n o a p t e . P r i n z i v r e u n i i juond cri, le t a i cartea. (Sultanul, Radu i Izabela sc ndeprtea z de ling cuc.) M A H O M E D : I d e e n o a m d e la r p o s a t u l Raiazid... D e fapt, a fost a l u i Tainerl a n . . . R a i a z i d i-a d a t d o a r v i a . . . a n f r u m u s e a t - o . . . n c o o p l n d s f i o p l i m b a i , scos n l u m e , d u p c a r u l l u i T i m u r c o l chiop, care m e r g e a ns att de repede... RADU (vistor) : i R a i a z i d p u r t o l u p t prin prile astea... D o m n u l n o s t r u Ta u n u l . Mircea... I Z A B E L A : O marc victorie a Islamului. M A H O M E D (enervat): M a i terminai odat eu l u p t a a i a de ba R o v i n e ! D a c v i c t o ria era c h i a r att de grozav, n u nc-am m a i f i ostenit noi a c u m pn aici... F u l g e r u l a s v r i t greeli. R u , i u t e , n e r v o s , nestatornic. Satrap, a suprimat popoare. A r t r e b u i scos d i n i s t o r i e . . . I Z A B E L A : E i . aa o r f i f o s t v r e m u r i l e . LOCOTENENTUL: S i se m a r t e l e z e n u m e l e <le po m o n u m e n t e . N u e g r e u . l e i c i o c a n u l , d a l t a , h r e , h r c ! i n u m a i a u d e n i m e n i dc e l . M A H O M E D : Se n d e p r t a s e d o l a c r e d i n ... A , m i - a m a d u s a m i n t e . L o c o t e n e n t e , p u n c - l la d i s p o z i i a a l i a i l o r , (li ntinde un Coran.) Cu a r m a a s t a v o r n v i n g e i o i . De-asta v e n i s e m . . . (Locotenenlid ia Coranul, se apropie de cuc i-l strecoar (uitindu-se mpratului.) la carte) : i pcMPRATUL

Constantin opol,

Sfinla

Sofia,

interior

asta .ai legal-o... n p i e l e . . . M A H O M E D . ncercai s (Cei din cuc se Stlng cartea.) MPRTEASA doaselea ! : Ce nelegei... roat i rsfoiesc de-a-n-

Dumnezeu

MAHOMED; ncercai s nelegei. MPRATUL : Nu am n e v o i e de nici o c a r t e . S e n s u l secret al istoriei l-am a f l a t a d i n e a u r i . C h i c i d o u n d o ? D i n via ! M A H O M E D (prefcindu-se curios): Nu mai s p u n e ! A c u m , c .sntem n t r e n o i , p o a t e mi-1 m p r t e t i i m i e . . . MPRATUL: Nu mprtesc musulmani i p r e r i c o n t r a r i i . M A I I O M E D : N u r i m e a z . H a i , zi-i ! M P R A T U L (confidenial) : Dac n i c i isto r i a n-o f i a v n d h a z u l e i . . . (Rde.) M A I I O M E D (rde) ; A s t a - i t o t ? N u - i o v o r b lipsit d e d u h . (Iese, urmat de Radu, Izabela i Loco tenent.) MPRTEASA (ctre mprat): Mai bine tceai ! M P R A T U L : P o n t u l Euxin c d e mult o m a r o turceasc ! M P R T E A S A : N u t r e b u i a s-i s p u i . M P R A T U L : A . . . (ncepe s opie.) L-am p c l i t . . . L - a m p c l i t . . . N u e r a sta s e n s u l s e c r e t a l i s t o r i c i . . . c i cel a l t u r a t . . . (opie i mai tare.) Z U N I S : C l v r e m e n u ne o r g a n i z m n o i , coi d i n u n t r u , n-o s n e o r g a n i z e z e n i meni.

Z U N T S : A r p u t e a f i i m a i r u . . . i a a , d a r i a l t m i n t r e l e a , i . . A m i n " ' la m i j l o c . . . Se anuleaz totul...

Cortina
si.

www.cimec.ro

Tabloul 17
Armata UN AL turceasc Unde a e, trecut m ? Dunrea. (Strig tare.) pur noi din

A L T E V O C I : H a , h a , h a . . . S u l t a n u l ne-a n g d u i t s e x e c u t m n l u c i l e v a l a h i l o r . D e a t t a v r e m e n c e r c m s d r m m o i l u zie de pe c o v i l t i r u l Brganului. MAIIOMED (comand ntruna): Foc! Foc! A a , b i e i . . . (Pe all Ion.) Cnd isprvim u m b r e l e , s t a f i i l e . n c h i p u i r i l e , v o m d a i le oamenii v i i , care-i p o a r t nlucile sus, ca p c n i t e s t e a g u r i . BADE (apare ling Sultan) : nceputul c b u n . S-alege p r a f u l . M A H O M E D : Sub paii n o t r i , a r a t a rm n e scorojit ca u n pergament m i m a t de m o l i i . . . RADI : E i . d a r la p r i m a p l o a i e . . . MAIIOMED: O r i la p r i m a v r s a r e d e sng e . . . (Comand.) Toc ! B A D U : D e cte o r i l - a u d . m i p u n d e g e t e l e i n u r e c h i . P u n e i o e c h i p d e s p a h i i s se u i t e n f i e c a r e g r o a p d e t u n , p o a t e descoperim i c e t a t e a H e l i s . tii, capi tala g e t u l u i D r o m i c h e t . M A H O M E D : Avei i c e t i " n g r o p a t e , i n afar de cele cocoate deasupra reali tii ? B A D U : Da. N u m a i d i n cele ngropate. M i rajul p r o v i n e de l a cele v e c h i , d e pc v r e m e a d a c i l o r i a r o m a n i l o r , c a r e s n t p o m e n i t e d e i s t o r i c i i g r e c i , s c i v d , c a bunoar aceasta, d a r cnd te apropii d i s p a r e . S sc u i t e b i n e p r i n g r o p i , p o a l e le dibuim... MAIIOMED (enervat) : spturi arheologice, vi de vie... N-am venit ori ca s pentru punem

OSTA: Undee ?

D O I L E A O S T A (rspunde din alt i c ) : N u se v e d e n i c i o c e t a t e . U N O S T A : De atta t i m p lrm d u p n a m i l a asta d e t u n . Cel m a i m a r e lume.

AL

. T R E I L E A OSTA : A mucat d i n zidu rile Di/.anului. A L T O S T A : O sut de p e r e c h i d e b o i t r a g m o r m a n u l d e font. D o u a l a i u r i d e zdrah o n i z d r a v e n i m p i n g d i n s p a t e c u prg h i i i d a u b i c e . (Se aud ndemnuri : H ! JIai His ! Cea ! Cea !) AL TREILEA OSTA : Ghiuleaua bania. odat c ! ct

ALT OSTA : Bubuitura sc aude peste mare. UN O S T A : U n d e lovete face o groap a d n e , i a r c r e t i n i l o r l e p u n e i-o c r u c e . (Rde.) ALT O S T A : U n d e c cetatea ? Toat ar m a t a n o a s t r se f r e a c l a o c h i , d a r n-o vede. V O C I : N e - a u c r p a t b u z e l e de sete. Cerul g u r i i e u s c a t c a deertul. M n c m praf. N e sar ochii lng fntnile otrvite. U N O S T A : S t a i ! Se v d c r e n e l u r i l e . A l l a h f i e b i n e c u v n t a t ! Ce m n d r e e d e f o r t rea ! Ia lungii-v glurile. V O C I : N u v e d e m n i m i c . B a , iat-o ! A L D O I L E A O S T A : Pregtii t u n u l . . . A L T E V O C I : H a , h a , ha, e m i r a j u l . . . tia p i c t e a z c e t i p e a e r i n i l e f i l f i i e , ca s ne nnebuneasc d e tot... H a , h a , ha... MAIIOMED (intr furios) : H a i , c e v zgii ? A m a j u n s , d m b t l i a . UN OSTA : E pcleal, O r i c t n e - a m a p r o p i a , ea tia Luminia Ta. sc n d e p r t e a z . s ne atrag

B A D U (rizind) : A i b g a t s p a i m a i-n c i o r i , h e , h c ! U i t a i - v l a e l e . i-au l u a t c u i b u r i l e n g h e a r e i-au p l e c a t s c l o c e a s c ntr-o z o n g e o g r a f i c avantajoas. M A I I O M E D (domolit) : M , da' frate-tu la e tare de ureche... El n-aude vacarmul s t a ? (Pe alt ton.) G r e e a l a m e a e c-ani v e n i t aici c u toat a r t i l e r i a , cnd era de a j u n s u n ple de s p a h i i . D e ce n e m p i e d i c m n o i ? D e nite g a r d u r i de n u i e l e ! n loc d e c r e n e l u r i , p i r l c a z u r i . Satele se n u m e s c C o c r e n i . C a u i o s t a i i i d a i d e p o p i n d i, care, una-dou, inlr-n guri. E u m-a n t o a r c e . . . B A D U : N u sc p o a t e . . . M A H O M E D : M i s-a u r l d e c n d l o t m e r g . . . Nici peisajul n u e interesant... H a i , hai... i... B A D U : B i n e c n u m e r g e m n a p o i . M A I I O M E D : Cmpia asta a fost f u n d d e m a r e ? R A D U : Aa de dropii, ropa. MAIIOMED nesrat zici c

ALT OSTA : n cer... UN

ncearc : n ce ?

O S T A (strignd)

A L T O S T A : I n cer... ca d u p aia, e i . j o s , s n e n e p e n elci. S n e trag eap. E u zic s ne-ntoarcem.

de n

M A H O M E D : T u r m i a i c i . Omori-1 pe-l de-a v o r b i t a c u m a . T r a g e i e u t u n u l n fata morgana ! VOCI : A m neles.

se s p u n e . . . G r n a r i cele m a i m a r i psri (scirbit) : Nu-mi plac

rezervor din Eu fundurile

M A H O M E D : T r e b u i e cucerit m a i n t i a ceast fortrea d i n cer a l u i Tepe. (Comand.) F o c ! (Se aude o bubuitur teribil. Dup ce se termin ecoul.) E tot acolo. Foc ! UN

de m a r e . R A D U : S-ar p r e a c l e c u c e r i i . (Pe alt

d e a c e e a i v o i i s Ion.) M-a a p u c a t o

m e l a n c o l i e . . . i n u t i u d e c e . O S T A : T r a g e m , d a ' n u a r d e . . . Ce s s a r n a e r . d a c ea e d e a e r , g a t a s M A I I O M E D : De atta timp tu mi spui poveti despre locurile pe u n d e trecem... rit... C uite un gorgan, c uite iepurele. (Vacarmul mai multor bubuituri.) www.cimec.ro

i a s t a o l o t . A m s c h i m b a t s e z o n u l , cte va perechi de c a i . . . .Numai schimbarea D o m n u l u i v d c-nlr/.ic... R A D U : S n u fie L u m i n i a T a m a i n e r b dtor dect mine. Uitai-v la vulturii aceia d e pec e r . M A H O M E D (rizind): C i l e i u l i i i s-au p r e fcut i n v u l t u r i R A D U : O r f i simind apropierea btliei... i , v e d e i s u s ? (Avlntal.) L e .albastr o b o l t a pe la n o i ! Ai auzit de a l b a s t r u l d o p o la n o i ? M A H O M E D : A l l a h se v a s i m i b i n e n t r - u n c o r c a d e I n p i s - l a z u l i . l a r t - m c-i v o r besc semipreios. R A D U (cu intenie) : i M a h o m e d ? MAHOMED : E trimisul lui aici p e pmint. R A D U : Re p m i n t , d a , d a r n u a i c i . M A H O M E D : N i c i n u te-ai v z u t c u c a f t a n i-ai i n c e p u t s a i r e p l i c . R A D U : A s t a , c a s n u l s m d i s c u i a s

MAIIOMED (hotrlt) : N u . C a l p a c u l . C c m a i g r e u , i a r voi avei m i e i m u l i , n u se p u n e p r o b l e m a b l n i l o r . A l t p r o b l e m se p u n e . Ce c r e z i : o r s p r i m e a s c b o ierii ti m o d a a s t a ? R A D U : A , imediat. greu mi va veni i c u r a n i i . . . Boierii, cuconetul. M a i eu p r o s t i m e a lrgurilor

MAHOMED (vistor) : Toat C u r t e a ta s f i e u n a t l a z i-o c a t i f e a i-un suliman, nelegi ? R A D U : M o d a se i a i m e d i a t . M A I I O M E D (vistor) : S stea l i c h e a u a t u r c i t p e s o f a , a a , n t r - u n c o t , s t r a g d i n n a r g h i l e a , s d e a b a c i piicherilor i s a m s a r i l o r , c a s s c a p e d c b a r c i , d e belele i d a n d a n a l e . . . i s n u f i e n stare s se s e a r p i n e s i n g u r d u p ureche, n e c u m s m a i p u n m n a p c s a b i e . N o i o s f i m o u s a b i a . R A D U : Vrei s n e moleii... M A I I O M E D : D a , a v e m nevoie d e moleeala voastr... c ntei p r e a iui. P r e a g r e u de p r i n s . . . Ce z i c i , o r s v r e a ? RADI R o i e r i i care nu s n t d e a c o r d i i schimb, m nconjor de o a m e n i credin cioi... d a r m a i g r e u o c u ranii... p e

lincezeasc.
M A H O M E D : P a r c v d c-o s f a c i i l u c a epe. R A D U : Mria Ta... M A H O M E D : E i , l a s , C-O s f i e b i n e . A z i mine eti D o m n . (Sftos.) S n u faci prostia s-i torni singur a p cnd te s p e l i p e m i n i . O r i s l e t e r g i s i n g u r c u pechirul. Creezi funcii speciale p e n t r u asta. R A D U : t i u , c-am l u a t s e a m a c u m e p c la Stamhul. N-am pierdut timpul de geaba, a m tras c u o c h i u l l a civilizaie. M-am i g n d i t p e c i n e s p u n i b r i t e a r i p e c i n e s-l n u m e s c p e c h i r g i u . M A H O M E D : i s a i m u l t e slugi. Auzi, Radule. M u l t e slugi la C u r t e , baci un p a s , d a i de-o s l u g , faci a l t p a s , d a i d e a l t s l u g , a l t r e i l e a p a s n i c i nu-1 m a i f a c i , c-l f a c e o a t r e i a slug, enre-i nu ghicete intenia. i fiecare s e r v i l o r trebuie s f a c d e c t un singur lucru, sau c h i a r nici u n u l . . . A l t f e l , se n c u r c n t r e e i . (Pe alt ton.) C u m te mbraci t u i c u m i m b r a c i p e d r e g t o r i ? T e - a i gndit la a s t a '.' C a d e t o t n atribuia Domnului. R A D U : N u n e lsai n i c i i a r i i ? MAIIOMED :Nu. RADU : Atunci, alvari d e sus pn j o s .

o i , dac-i schimbi...
M A I I O M E D : l i desfiinm ! L u m pmnturile i l e d m m n s t i r i l o r . Mnstirile le u m p l e m d e g r e c i . . . m i - a s p u s S t r a t o s c a r e e l nite p r i e t e n i n F a n a r , f o a r t e dibaci n a s t o a r c e l a p t e i d i n p i a t r seac. Ce z i e i d e c h i l i p i r ? RADU (suprat) : V batei j o c de m i n e . . . C u m adic ? MAIIOMED: Deloc! N i c i nu-i d a i seama cc pas i m p o r t a n t faci. M e r g e m m a i de parte. R A D U : Mergem. M A I I O M E D (privind n zare): I n sfrit... o

ciread d e v i t e .
RADU

cut...

(se uit) : M d a . . . B o i . v a c i . . . h i p s Se v e d e c a u f o s t l s a t e d e s t e n i i bejenii. : A, vcarul ! Asta trebuie s fio

M A I I O M E D : Ce-i m o g l d e a a a i a ? BADU

prostul s a t u l u i .
MAIIOMED: proaste... din BADU cruf (sare D e t e p i i i p r o t i i n Poate aflm eeva... i-o ia ntr-o i-l oprete): oastei. Acum o s m sperii parte.) Nu v deprtai vremuri (Coboar

MAIIOMED: D a , alvari i e i o c i r i . Apoi, o r i i l i c u l o r i a n t e r i u l . Peste a n t e r i u , s sc ncing ara Romneasc, aa, f r u mos, cu taclitul. Pe deasupra, fiecare s u p u s a l n o s t r u s-i p u n b i n i u l m b l n i t ori giuheaua. RADU : Dar i lsm Domnului caftanul...

singur de grosul MAHOMED (rde):

de-un v c a r ? RADU : N u . nu-i bine... M A I R I M E I ) : V d c m pzeti stranic... A d i o , l i b e r t a t e , a d i o . . . (Se ntoarce.) Re pede u n p l o d e ostai s-l a d u c pe v c a r u l .acela n c o a c e . LOCOTENENTUL (de undeva din spate) : neles. M A I I O M E D (dup fu m l do m a r e . o pauz): i , z i , aa

M A I I O M E D : A t t c t l-o p u t e a d u c e . . . L u p e c a p . . . c e c r e d e i c-o s p u r t a i v o i . tia d i n n o r d u l Dunrii, pe cap ? RADU (rugtor) : Luminia T a , tc r o g , n u fesuri. Orice, d a r n u f e a i r i ! C m cert ou poporul. lii, o vorba do credin. (Dup o pauz, vztnd c Mahomed tace.) Tlicul c r e d c-ar m e r g e .

R A D U (atent la ciread) : Mda... ros dc n e v o i . . . Uile-le, Mria-Ta...

www.cimec.ro

83

MAIIOMED (privind) : VCARUL (apare legat

De necrezut... i tmbrtncit in

sce

n) : 'Neaa.
LOCOTENENTUL: Uitai-v, cc z d r a h o n ! Cireada era tot de form. V a c i m a n e c h i n . D o a r p i e l e a . n u n t r u , ostai. a p t e ini n apte b o i . . . MAIIOMED (ctre Vcar) : Roi sau v a c i ?... le-au dove

balega uscat... N u m a i s n t b u c a t e , nu nimica... (Rizind.) Cum s-ar z i c e , sufl Golanul... N o i , Crivului i i zicem Golanul. A c u m o s-l p o r e c l i m t o t a a i p c s t a dc l a miaz-zi. R A D U : t i u c v o i a i s-l S u l t a n i p e m i n e o d a t prindei cu el... viu pe

V C A R U L : Vite cumsecade. Aa d a t n p r i m i r e , aa le-am l u a t . L O C O T E N E N T U L : apte ini, deasc u n p l c n t r e g . . . MAIIOMED mai

mi s

voiam nimic. Eu mi VCARUL : Eu nu pzeam vilioarelc. (ngrijorat.) Ce-o s le s p u n disear n sat ? U n d e c cireada ? O r s - n l r c b c . Cc s l e - n d r u g ? MAIIOMED nimic. RADU : : N-o s mai cu apuci limb s dc le spui

: Ce p l a n u r i a v e a i ?

V C A R U L : S p a s c v i t e l e . . . s se-ngrac, c de cnd c u v r e m u r i l e astea... n i c i n u m a i plou... o r i plou p r e a m u l t . A u ajuns n u m a i p i e l e a i o s u l . . . RADU : Numai pielea... c osul...

Nici

mcar : M

moarte.

VCARUL MAIIOMED

(calm)

omori ? dc v i u . i-n pielea

: Te j u p u i m

t a o s b g m u n b o u a d e v r a t . . . 11a, h a . . . N d j d u i e s c s-ncap ! V C A R U L : D a c e pc-aa... a t u n c i , d e c e n u intr c h i a r Luminia Ta ? A r f i m a i n i m e r i t , c d r u m u r i l e noastre snt c u p r i m e j d i e . i t o t a r m a i r m n e l o c i p e n t r u u n v i l e i c a d u m n e a l u i . (Arat spre Radu.) MAIIOMED RADU : (rstit): m, am nu n-o Dar ia Luai-1 ! omule, o m aa ? i-o o mai peste cheam mai cmp cro ca Relii-1 1 se vorbete Rine, Eu Cnd cu arc, bila.

V C A R U L : Vite... dobitoace... MAHOMED : Cc vite, dac erau burduite ou haiduci ? V C A R U L : N u t i a m c-au i n t r a t n e l e i le-au m n c a t p e d i n u n t r u . E adevrat Mm aipit o rioar a d i n e a u r i . . . L O C O T E N E N T U L : S-a l u p t a t i e l c a u n c e n t a u r ! A b i a a u r e u i t s-l p r i n d . L - a u n c o n j u r a t v r e o cincisprezece dc-ai notri... P a t r u d i n ai l o r au m u r i t . . . T r e i a u r e u it s f u g . . . A v e a u c a i i a s c u n i n p d u rice... RADU : C a i i t o t t u i p z e a i ?

c u L u m i n i a Sa S u l t a n u l VCARUL : Sultana. iesc St voi. (Locotenentul car.) MAIIOMED omului. il scoate i n

viic ascult, aia c razna

deteapt.

VCARUL : Tot. M A I I O M E D : Cine ne pndea d i n zind.) epe n u era n v r e u n . T a r e a f i v r u t s-l c l r e s c . . . VCARUL : MAIIOMED soldai ? Nu tiu... : c Ce eu cai ? (Ri armsar ? vitele... erau

din

scen

pe

pzesc vite,

: Ca s Puteam

v e z i d c ce atrn soarta f i m o r t , dac n u m

(enervat)

dac

o p r e a i la t i m p . . . R A D U : Pe p m n l u l m e u . e d e d a t o r i a m e a s v p z e s c . . . (Oftind.) Dei. deocamdat. pmnlul MAIIOMED nu e al meu. : S mergem.

V C A R U L : C n d m i s-au d a t n p r i m i r e , m i s-a s p u s c s n l v i l e . C i c : d u - t e , pate-le p e i z l a z . i t o c m a i s-a n i m e r i t s t r e c e i p e l n g e l e . i t o c m a i s-a n i m e r i t s f i e cineva nuntru. RADU : Cu sbii, c u topoare...

V C A R U L : Cu ce-a d a t D u m n e z e u . . . M a i m u l t t o p o a r e . E u a zice s v ntoarcei d e u n d e - a t i v e n i t , c u i t e , n u m a i p u t e m s t p n i n i c i v i t e l e . S a r c a i c i n e l e t u r b a t . Ce s l e f a c e m ? N-avei ce c u t a la deal... MAHOMED VCARUL : MAIIOMED : Unde ? La deal... (Arat spre muni.)

R A D U (ingndurat) : i s n u u i t m c , d a c alunec prea d e p a r t e cu toate astea, v i n e t e f a n p e s t e n u n e i-mi s p a r g e c a s a , m i ia n e v a s t a , f a t a , t o t . A c u m c i c i-a n t r i t c e t i l e d e l a N i s t r u i-o s f i e c u ochii pc n o i . i plac femeile de pe.sle M i l e n v , n e v o i e m a r e , i p e t o a t e s e p u n e s l e a p e r e i se a r a t f o a r t e p r i c e p u t n rzboaie. MAIIOMED: neasc mnios mna, la leit RADU : Doge. mai i, umbl Mi-a ntr-un mult n loc cu doar potrivit (Pe de la spus c de s soli an-doi, terminm ani. ne C cu dom e pe e n n se srute

e l . s t a e mic

d c s t a t , n-are v o i e s cinci-ase vin pe n cu alt la loc cu Stratos s

: N u snt m u n i ?

V C A R U L : Deocamdat, dealuri. MAIIOMED (rizind) : i te pomeneti c, n d e a l u r i l e astea, epe a l v o s t r u a b g a t nite muni... i numai ce-o s-i rs t o a r n e peste a r m i a turceasc. V C A R U L : E u a a c h i b z u i a m . a r p e l e , dac-1 d o a r e c a p u l , iese-n d r u m . Ce v t r e b u i e ? F a c e i e a l c - n t o a r s . N-o s a v e i m n o a r e . n u t r e d e v i t e . n i c i a t t a . . . C m p u l e ea

polonezi, t o t . tefan s trag

epe, face I-a

eap, acelai numete

biserici,

aceeai ton.) i

cruzime. cum

dracu' aduce

domnia

timp...

ligheanul ?

MAIIOMED

: Mataragiu...

84

www.cimec.ro

H A 1)1 : D a . p e n t r u p o s t u l d e i n a t a r a g i u c r e d c-o s o r g a n i z e z u n t u r n i r . . . i c a r e n vinge, duce ligheanul... M A H O M E D : Bravo... S d m p i n t e n i !

D O A M N A S T A N C A (pe gnduri) : Dac-ncepea btlia p e la prnz, aa, pe l a c h i n d i e , n u m a i ce-i a u z e a m . . . t r a p , t r a p , p e leau... P l i n i d e p r a f , d e snge... V e n e a u la mas. S A F T A : O r i , d a c v e d e a u c e r o s t s i n t o a t z i u a t r e a b a , t r i m i t e a u v o r b s l e aduc muierile d e m n c a r c . Se ddeau de-o p a r t e i m n c a u pe Tind. Turcii, muli ct frunz i i a r b , puteau s l u p t e i c u b u r t a g o a l . . . n u se c u n o t e a . D a r d u m n e a l u i a v e a o vorb : c u i i e f o a m e , n t i s m n n c e i l a u r m s fac' p e v i t e a z u l . D O A M N A S T A N C A (surznd) : i n u m a i ce se r e p e z e a u a i n o t r i , s t u i , d e d u p c o - . p a c i ! C r e d e a u p g i n i i c a u v e n i t n j u toarclo d i n M o l d o v a , ajutoarele d i n A r deal... i-o l u a u l a fug... (Nelinitit.) N u sc v e d e n i m i c ?

Cortina

Tabloul 18
SA E T A : A m fcut o fasole b t u t , o ne b u n i e ! Cu rnta d c ceap prjit. Am scos v a r / a c r d i n p u t i n i-am p r e g t i t - o c u p u i n u l e i i p i p e r . S-i l i n g i d e g e t e l e . (Cu oarecare teama.) Am tiat cocoul... D O A M N A S T A N C A : N u t r e b u i a s-l t a i . O s se s u p e r e . E i v i n e r i . P o s t e t e . i n e a m u l t l a coco. O f i o s t e n i t . S A E T A : T o c m a i d e - a i a . 0 s a i b o f o a m e d e l u p . i-a|M)i, d u m n e a l u i dac nu m u i n c c i o r b , i l d o a r e c a p u l . A m f c u t-o cu z e a m d c varz. Acr ! Nite ardei iui. D O A M N A S T A N C A : uic ? S A F T A : A m s c o s c u tlvul d i n b u t o i . C t e v a oiuri nainte... (Plescind din buze.) M a m , m a m ! A t r e b u i t s a p l e c b u t o i u l ntr-o p a r t e , n u m a i a j u n g e a tlvul... C n d s-o f i b u t , a n i c u l i , u n b u t o i ? DOAMNA STANCA : Cu luptele astea ? i - a p o i , n i c i n - a m a p u c a t s c u l e g e m t o i p r u n i i . t i i b i n e c se f r i n g e a u crengile d e p r u n e m o t r u n e , d a r t o c m a i a t u n c i s-a ntmplat rzboiul llalt. S A E T A (nceput de ngrijorare) : Da-ntrzie... DOAMNA S T A N C A : i m i e m i se p a r e . . . A c a m trecut t i m p u l . . . dc multior. S A E T A : A l t d a t , d a c ncepeau b t l i a de d i m i n e a , p e Ja p r n z f c e a u ce f c e a u i t e p o m e n e a i c u e i l a m a s . D O A M N A S T A N C A : D u m n e a l u i zicea : g a t a ! Care-mi t o r n i s m spl ? S A E T A : i t u r n a m ap c u cana, d i n vadr, se s p l a p e m i n i i p c o c h i cu ap r e c e . . . i se a e z a l a m a s . P n ce-i f c e a c r u c e a , i n g h i e a v r e o t r e i m b u cturi. D O A M N A S T A N C A (oflnd) : D u p aia tre b u i a s-i p u n e m v e n t u z e l e . N u t i u c c o m a m l u a t , D o a m n e ! U n a , d o u , rcete. SAFTA (repro): N u rcete d e c t n b t l i i . D u m n e z e u t i e c u m o f i p e - a c o l o ! Se f o i e s c toi n t o a t e p r i l e , se f a c e c u r e n t , nduesc ! DOAMNA STANCA : Uneori se b t e a u n ploaie. Cu f l a n e l u l u d n s p i n a r e , nchipuiete-i ! (Ascullnd cu atenie.) Ia v e z i , parc a scril p o a r t a . S A F T A (se uit pe fereastr) : Linia e pustie. Vntul... (ngrijorat.) i i se rcete c i o r b a . nclzit, parc n u m a i are g u s t u ' la.

SAFTA

(privete) : Nimic... linia pustie... DOAMNA S T A N C A : Parc m ia, iaca, o n e l i n i t e . A v u s e i i u n v i s r u a z i - n o a p t e . . . (nfiorat.) Se f c e a c v e n e a , a a , o ap mare... S A F T A (speriat) : Tulbure ? Asta e Dun r e a . A u t r e c u t t u r c i i prin e a i-au tul burat-o c u c a i i , c u cmilele p l i n e de p r a f p e c o p i t e . A m a u z i t c t u r c i i v o r s se m u t e a i c i la n o i . S n e ia p e toi r o b i l a a r i g r a d i c i s se m u t e a c i l e a . DOAMNA S T A N C A : S a t u l e c a i p u s t i u . L a s l u j i m de azi-diminca n-au f o s t dect m u i e r i l e i c o p i i i . S A F T A : D a r d a c s-a s l u j b i t f r p o p , r u gciunile noastre n-or f i fost b u n e ? D O A M N A S T A N C A : Se s p u n e : s l u j i t u l . SAFTA : A c i t i t proteasa n locul popii... c i e a c t o t c u l t . D O A M N A S T A N C A : P o p a S t a n a-ncins sa b i a p e s t e a n t e r i u i s-a d u s c u Toma. Z i c e p r e o t e s e i : n c e p i t u s l u j b a , de-o f i s-ntrzii..." S A F T A : Toat i a r n a n e r u g a r m : b a s dea Dumnezeu un ger m a r c s-nghee D u n r e a i s c r a p e c a i i s u b t u r c i . . . B a s s c - n m o a i e g e r u l B o b o t e z i i , s s e m a i dezghee oleac, s nu vin ia prea r e p e d e , s n u a l u n e c e p e ghea... Nc-a ascultat A l d e sus sracul. A-ngheat grla, a p o i a dezgheat-o. DOAMNA S T A N C A : Da' pe turci tot n u i-a-mpiedioat. S A F T A : Pe t u r c i , pas-mi-tc, t r e b u i e s-i opreasc a i notri. De-alde T o m a , de-alde Vod. D e - a i a s n t o a m e n i : s s e - n c o n treze. DOAMNA S T A N C A (oftind) : Dac n u tre c e a u att de m u l i p g n i p c p o d u l de vase... S A F T A : B i n e c s p u s e i , d e m u l t v o i a m s t e - n t r e b : c u m e l a pod de vase ? (Ezitind.) D e strchini ? DOAMNA STANCA (rde) : De corbii... micu... S A F T A : A h a . . . neleg... D e corbii... d e l e m a i z i c e i s t r c h i n i . . . DOAMNA STANCA : Vase...

www.cimec.ro

85

S A F T A (uimit) : la de b t u l o b a a d i n e a u r i c e c r e d e a e l , c-o s l s m c a s a p u s t i e i-o s p l e c m l e l e a ? U n d e s n e d u c e m de la socoteala noastr ? De la rost, de-aici ? D O A M N A S T A N C A : M u l i i-au s p a r t a g o n i s e a l a . i-au p u s b o i i l a j u g , i-au p l e c a i i n b e j e n i e . B i n e c a u c a r e l e d o u p r o a p o . . . c n u tii i n c a r e p a r t e trebuii" s f u g i . . . V r e m u r i g r e l e a n i a p u c a t . S A F T A : Ce-o' f i a v n d t u r c i i c u n o i , m i c u li ? D O A M N A S T A N C A : Pgni ! S A F T A : N u se t r a g i e i t o t d i n d a c i i romani ? D O A M N A S T A N C A : Da' de u n d e ! SAFTA : Da' din ce mama diavolului. Doamne i a r t - i n , c ni-au a l b i t . Una, d o u . v i n p g n i i .. A m o p t z e c i d e a n i i ani a l b i t d i n cauza l o r . D c cnd m tiu, u n a - d o u , c v i n pgnii... veni-le-ar n u m e l e ! L u a - i - a r a p a ! (ncepe s pling.) D i n c i n e sc t r a g ? D O A M N A S T A N C A : D i n p u s t i u r i l e lor... d i n nisipuri... SA U T A : l ' l i n l i n ! (Dup o ]>auz.) Unii, cic-ar f i v e n i t s f r i t u l l u m i i , l o - t e c-aa e ! Dac-o s a u z i t u g o a r n e l e s u n n d . . . l a J u d e c a t a d e a p o i , s-mi s p u i i m i e . . . c m i e - m i c a m iuie u r e c h e a . . . M-o f i a j u n s b t r n e e a . . . c u t o a t e e a m a i a v e a c e v a vlag. A d i n e a u r i a m r v n i t la m u r t u r i . . . Mneai o gogonea... DOAMNA S T A N C A (pe gnduri): Povestea Toma dc u n u l , u n osta c a r e tot aa a p r i m i t o r d i n s f u g . , s se r e t r a g n muni, d i n cauza nvlitorilor care e r a u p r e a m u l i . i e l z i c e a : ..Fereasc D u m n e z e u ! N u d a u napoi nici u n pas. B m n a i c i p n v e n i i v o i " . i i-a s pat singur groapa. v o r b i n d c u ceilali o s t a i , d e u n a , d e a l t a . . . i c n d n u s-a mai vzut d i n groap, a zis : Gata" i i l a l i a u p u s p m n t p e e l . . . S A F T A : Aa. de v i u ? DOAMNA S T A N C A : Asta i-a f o s t voina. D e v i u i-n p i c i o a r e . C u s a b i a - n m n . Z i c e : . . L a . n t o a r c e r e , trecei p e - a i c i i m l u a i , o d i h n i t d c v e c i . E u n u p o t s d a u napoi..." S A F T A : i l-au l u a t ? DOAMNA S T A N C A : N u l-au m a i g s i t . S A F T A : C i n e tie p c u n d e i s-a d u s s u f l e t u l . DOAMNA STANCA : Dar i rezbelul are socotelile l u i . T e m a i faci c d a i napoi, t e m a i f a c i c-i p l a c e s t r i n u l . . . P n - i v i n e bine... la-ndemn... S A F T A (merge la msua cu trei jncioare i d un ervet la o parte de pe mmlig) : Ce-o f i c u b i a t u l ? D O A M N A S T A N C A : O m u l sta a l m e u p a r c n i c i n - a r f i c p i t a n d e o a s t e . Lupt m a i d i h a i ca u n soldat p r o s t . S A F T A : N u l-o f i lsat V o d s v i n Ia mas. D O A M N A S T A N C A : T e p o m e n e t i c-1 ia i p e M r i a Sa... O f i s t n d s-l a t e p t e . . . t i i . . . c-a m a i m n c a t o d a t a i c i . . . i i-a

p l c u t . (Evucind.) Tot aa. i l ateptam p e T o m a i ne p o m e n i m c-un s t r i n . SAFTA : I n drume. ..Bun seara" zice: s i n t d e p e d r u m . n-ai v r e a s - m i d a i u n u l c i o r c u a p ?" D O A M N A S T A N C A : M-am u i t a t la el... era ostenii, plin de p r a f i p a r c sngwa. l - a m d a t s se s p e l e . I - a m l e g a t r a n a d e l a b r a c-o c r p , i-am d a t o c m a c u r a t de-a l u i T o m a i l - a m p u s l a m a s . . . SAFTA : A mncat d e post, c era d u p Lsata s e c u l u i . tiu c a v e a m t u r l c a l d C U m u r t u r i i... D O A M N A S T A N C A : i c a m a t t . . . c t o t a a , pusliiscr unii, vara. Dar i-a plcut... M u l u m e t e i p l e a c . i d u p a i a v i n e i Toma, t o t aa, fr a r m e , fr c a l , fr nimic... Zice : pierdurm b t l i a , ne-ain mprtiat... ea p u i i de potrniche... i V o d e r n i t la m i n a dreapt". S A F T A : A l a era chiar D o m n u l Vlad ! D O A M N A S T A N C A : P i , c u m i s p u n . c d u p a i a , c n d l-a n t l n i t p e T o m a , i-a z i s : M , o s m a i v i n p e l a t i n e , s n i n n c m u r t u r i c u t u r l c a l d . Ce b u ne-au f o s t !" (liide.) S A F T A : F a d e v r a t c f r a t e - s u s-a t u r c i t l a u r i g r a d i - a c u m a v e n i t c u p g n i i s-I dea jos de pe t r o n ? D O A M N A S T A N C A : N u - 1 b i r u i e e i pe V o d . A s t a tie c u m is se b a t . F u g e , s e - n t o a r c e , se f a c e c sc las... i n u m a i ce o d a t d i a m a c u oaste ieil ca d i n p m n t . . . (Pauz.) Btlia de azi, mi spunea m i e T o m a c-iir f i i m p o r t a n t , a m a i mare. A in a i g r e a . S A F T A : Care pe c a r e . DOAMNA S T A N C A : N u c r e d s-i f i r z b i t pe-ai n o t r i . (Ascultind cu atenie.) Ai, n-a scrtit p o r t i a ? / S A F T A : A , nu... Poale m a i trece v r e u n car n t r z i a t s p r e m u n t e . . . O r f i f u g i t i l i a ai l u i Istrate... M u i e r e a e luz... c u m s-o f i n c u m e t a t s p l e c e l a d r u m ? DOAMNA S T A N C A : Ba s-aude portia scir-

ind...
S A F T A : O fi romnul... DOAMNA S T A N C A : F I o. l c u n o s c d u p p a i . . . B a n u ! (Sare la fereastr.) Aoleu ! Turcii ! SAFTA : Cine?... (Stpinindu-i emoia.) B e p e d e la beci acolo. Ne a s c u n d e m printre b u t o a i e . S le l u m m m l i g a . . . D O A M N A STANCA : mot mare afar.) Las-o. c e rece. (Zgo

Cortina

8G

www.cimec.ro

Tabloul 19
P a p u c , r u u n p i l c d r ostai, m b r c a i i u straie turceti, d a u b u z n a i n casa. toi

facei treaba, o luai de la capt. U n otean n p r i m u l , d o i i n al doilea... S T A N : ...i ci o m m a i r m n e , n a l t r e i l e a . P A P U C : Izbii pe ntuneric ! A p o i ncepei s ipai turcete. O r s sar buimaci... se v o r a p r i n d e f c l i i . . . T u , I o a n e , i-ai scos c e a r a ? I O N : Scos. P A P U C : Cc-am s p u s e u a c u m ? I O N : D a c m i - a m scos c e a r a . P A P U C (nervos) : Ce f a c e la-n b e c i , d e n u mai vine ? UN O S T A : S-o fi-mpiedieat d e v r e u n butoi.

P A P U C (vztnd mmliga pe mas): Ordin d o l a M r i a S a s s e p u s t i a s e t o t u l d i n c a l e a t u r c i l o r , d a r m a s a v d c-a u i t a t - o pus. UN O T E A N : O p u s t i i m n o i . . . (Se repede la mmlig.) P A P U C : i n e " l a . (Scoate o a( din buzu nar.) mparte-o, ca s a j u n g l a toat leahta. O m b u c m p c d r u m , c a c u m n - a v e m t i m p . (Soldatul taie mmliga i o pune inlr-un ervet.) PAPUC: S scotoceasc c i n e v a casa. (Sare Alt otean.) D a c gseti p e c i n e v a as cuns, ucizi fr nul, ca u n turc ade Poruncii e r a ca toat l u m e a s vrat. d i s p a r . (Alt otean ncepe s se uite pe strf) pat, se urc in pod.) M a i a v e m p u in p n l a m i e z u l nopii... tie fiecare ce a r e de fcut... TOI : Dana ! P A P U C : N-ai u i t a t e s e n i a l u l ? TOI : N u u u ! P A P U C : Care esle esenialul ? UN O T E A N : E s e n i a l u l este s ne-ajung mmliga piu terminm treaba c u turcii. (Risete.) PAPUC: STAN Luai seama ia cc v spun acum. Doslupai-v b i n e urechile...

: Snt destupate..

P A P U C : l a s f a c e m n o i u n c o n t r o l . . . (Tre ce pe la fiecare i li se uit n ureche.) T u , I o a n e , m m i r a m e u d e c e eti c a m f u d u l d e a d r e a p t . N u le-ai s p l a t d e a l a l t i e r i , l a u n s u r c e l i scoate-i c e a r a . (Ion execut.) i t u , Neagoe, l a f e l . T r e b u i e s a v e i a u z d e i e p u r e . S n u se mite o f r u n z n tabra turceasc fr a p r i n d e d e tire. S n t e m puini i c m u s a i s folosim la m a x i m u m toate ca pacitile. . L u p t m i c u a u z u l i c u m i r o s u l i c u p i p i t u l . . . i c u m i n t e a . UN OSTA : i abia la ur/n c u sabia ?

Vlad

epe, d u p o gravur german contemporan domnitorului

PAPUC : Abia ALT OSTA

la u r m . (coboar din pod) : N i m e n e a . . .

P A P U C : V e z i i-n b e c i . (Ctre ceilali.) V-a i n t r a t n c a p u n d e v i n e t a b r a turceasc... V cunoatei fiecare potecua ! T r e i d i n voi se trsc, m a s c a i c u m r c i n i . Se t r s c i u c i d t r e i g r z i . D a r n u u n a l i n g a l t a , m a i rsfirate. V postai v o i n l o c u l l o r . . . i f a c e i p e t u r c i i . . . V d u c e i l a g r z i l e a p r o p i a t e i l e o p t i i l a u r e c h e . S T A N : D e s-o i n m i n t e ! P A P U C : I n t i m p u l sta n o i toi n e f o f i l m s p r e c o r t u r i . C o r t u r i l e snt o r n d u i t o d u p rang. Intrai trei n p r i m u l cort, d o i n al doilea, u n u l n a l treilea... D u p ce

A L T O S T A (apare din beci) : N u e nimeni, c a s a c p u s t i e . A m a s c u l t a t d a c sc a u d e discuia. N u se a u d e n i m i c . S a u d a c - a u d , a u d t o t a i notri... P A P U C : T u , Stane, ascult aici... ct m a i e nc ntuneric, d e n-au a p r i n s i a t o r ele, t e d e z b r a c i d e s t r a i e i l e i i n m n . . . S-i v d c m a a d e n o a p t e . (Stan i scoate alvarii, rmne n cma de noapte.) S T A N : I a c t . . . dei, d r e p t s s p u n . . . m c a m t r a g e c m o i u l sta l a s o m n . A L T O T E A N : S n u fie l lung. P A P U C (ia seama cmii) : N u prea e tur ceasc... m o t i v e l e astea p e l a p l a t c s n l cam greceti... S p e r s n - a i b la timp a se u i t a l a r i u r i i a b a c e . A a , b u u n ! Deci, alvarii ntr-o m n u , p a p u c i i n cealalt... Unde-i ii p a p u c i i ? STAN (ii scoate de la brlu) : A i c i . D e ce n u In picioare ?

www.cimec.ro

87

P A P U C : i-c t e a m c-ni s r c e t i ? O s l t ; ia r e u m a t i s m u l ? i i p a p u c i i ntr-o m n , a l v a r i i i n c e a l a l t i i p i c a d i n g u r d c a r p e c-au v e n i t valahii mbrcai tur cete... i p i a s t a n t u r c e t e . UN OTEAN : Vezi dou limbi. aa d i n c o r t n cort, i. m a i u c i z i cte u n u l . . . c a r e sa n u i s c - n c u r c c l e

P A P U C (ncruntai) : nvlmeala d i n tab r v a i n e c a m u n ceas i j u m t a t e . . . P n se d u m i r e s c . . . M u l i o r s se d u m i reasc d o a r p e l u m e a cealalt... UN O T E A N : D a c - o r a v e a t i m p i n u i-or p u n e i a d i n i a d la treab i m e d i a t .

PAPUC : E totul limpede ? A L T O T E A N : i l a u r m . . . n o i c u m ieim d i n t a b r ?... N - o s-i p u t e m o m o r i p e toi... D u p c e n e o r i e n t m ? P A P U C : D u p ccreze d e i e p u r e ! T e uii p e j o s i n c o t r o a f u g i t i e p u r e l e . . . i i i e i tlpia ! S T A N : N u ne e team d o moarte... O dat m u r i m , n u m u r i m de-O s u t d e o r i . . . s

P A P U C : Alergi la-nghesuial, nu te c r e d e . . .

S T A N : Cu p u m n u l ? P A P U C (rizind) : C u s a b i a , e o s a i m i n i l e o c u p a t e . A i sabia goal n alvari... dac eti flcu. (ncruntat.) Va fi m a r e n v l m e a l . . . v o r n c e p e s sc o m o a r e ntre e i . A L T O T E A N : M a m . m a m !... PAPUC : n timpul sta. M r i a S a i c u m i n e o s n e facem calc spre c o r t u l Sul tanului. UN O T E A N : Mergei somnul. P A P U C : A m a u z i t c n u prea viseaz fru m o s d e l a o v r e m e i o s-i e x p l i c m d e c e . V o i t r e i (arat spre trei ostai), v inei d u p m i n e . . . S T A N : Poate adic... P A P U C : Tabra e mare... trebuie s a v e m oameni peste tot... Poate d D u m n e z e u i i n t r luna-n nori. C u m a fost azinoapte ? UN O T E A N : P e dinafar... e n e v o i e d e m a i muli... la o n c e t , s n u - i stricai

le-ncurcm ntre ido...


NEAGOE: se duce Dac-l dracului ucid toat ia pe Mria Sa. andramaua. o grij. presimt Prea c

P A P U C : N u m o a r e el ! N i c i a r e m u l t treab... ALT OSTA : scap... S T A N : i eu... Nici

e u . . . parc

P A P U C : i c u . B r a v o ! N e ntlnim c u t o i i n f a a c o r t u l u i , v o i f i lng V o d . P e e l o s-l r e c u n o a t e i d e d e p a r t e : o s f i e cu c a p u l S u l t a n u l u i n mn, i p u d t u r c e t e : C e j a l e ! " i eu m v o i j e l i

i-mi v o i s m u l g e prul d i n cap. D i n c a p u l


l u i M a h o m e d . (Risete.) n m o m e n t u l a c e l a , cnd oastea v a fi l i p s i t d e c a p , v o r nvli a i notri. UN O T E A N : Oastea l u i epe.

P A P U C : M a m a e i de... codon ! 0 s a j u n g e m a c o l o l a t i m p ? (Ctre Neagoe.) Cc fac e i p e l a o r a asta ? N E A G O E : P i , i m a r i se in d e i n t r i g i si-i m i c i . . . d o r m o r i se g n d e s c l a m u i e r i . Asear, S u l t a n u l a p e d e p s i t nite spa h i i , c a r e s-au b t u t i n t r e e i . I-a a d u n a t apoi pe generali i i-a p u s s m e a r g n p a t r u labe. D u p a i a urineaz u n f e l d e c h e r m e z , c n d i scoate p e u n i i d i n tr-o c u c i-i p u n e s s p u n colcerii.. ALT O T E A N : Ciut ?

P A P U C : D e trei zile. Vod o pe d r u m . . . tot p r i n rpe, p r i n v g u n i . . . S-a a p r o piat neobservat... S u l t a n u l l tie d e parte... ,

NEAGOE :

N o i ntreinem

brambureala...
unde i

t i u un loc, n t a b r a turceasc p e t e l e s-aud c e l m a i t a r e . . .

P A P U C : T o m a , atac dinspre pdure. Co mun, cu ceata l u i , d buzna la vreo douzeci d e 'inimile... c u v u i e t m a r o . ca s c r e a d c - a m p r i m i t i a j u t o a r e . . . Totul e s v i n o a s t e a l a t i m p . UN O T E A N : A t u n c i , la nvlmeal... N u e x i s t r i s c u l de-a f i o m o r i chiar d o - a i n o t r i , vzndu-nc m b r c a i t u r c e t e ?

P A P U C : Asta e Curtea bizantin... ia p e c a r e i-a o c u p a t m a i a n i i t r e c u i . i p o a r t d u p e l i u n e o r i i i p u n e s r e p e t e c u m a u fost luai e i p e nepus mas... UN OTEAN : Luai c a d i n oal ?

P A P U C : Dac n u sc t e r m i n c h e r m e z a p n a j u n g e m n o i , s n u cscai g u r a , c n u merit. E a p d e p l o a i e . A l t f e l a czut B i z a n u l . A s t a o tie b i n e i S u l t a n u l , c n u e p r o s t , d a r g r e c i i c a r e joac-n h a l i m a u a . i s t a l t r a g p c s f o a r . . . Se n deprteaz t o t m a i m u l t de la adevr... L a s ' c i n t e r v i n e i r u t i n a . . . NEAGOE : care mai U n lucru pe A n-am nelo; eu... la

sfrit a p a r e S u l t a n u l . face ntrziem o

E chiar el, sau u n u l (Rugtor.) se S poate termin

S u l t a n u l ?... ir... oar

nainte...

patra

n-a m a i r e z i s t a . . .

P A P U C : B a exist. N E A G O E : D i n m o m e n t oo l o t l e o m o a r , ce-ti m a i pas d a c snt a i notri s a u n i lor ? P A P U C : N e a g o e . l u . d u p oe-i f a c i treaba n p r i m u l c o r t , t e f u r i e z i n p d u r e i iei legtura o u C o m u n . S p i c e exact n m o m e n t u l n oare i-am spus. Dac prie t e n i i n o t r i a r f i srit ca u n u ' , o r a a l l situaie. U N O T E A N : M gndesc c t r e b u i a s f i m m a i m u l i aici p e n t r u tabr... PAPUC: Dac m a i lum civa oameni... rmnem f r armata... c o mn sntem toi... D a c s c p m i d i n beleaua a s t a . . . n e p u n e m p o f c u t c o p i i . Gata, nu mai

88

www.cimec.ro

merge cu huzurul. S dea d r a c u ' s se n i m e r e a s c v r e u n u l s t e r p . N E A G O E (rizind) : S-ajungem noi acolo. P A P U C (ctre Stan) : H a i , d i s t r i b u i e la fie care mmliga. (Stan importe mmliga.) U N O T E A N : i dac-l p r i n d e m p e R a d u ? P A P U C : Ooolii-1. Lsai-1 n plata Dom n u l u i . E u n p r o s t . Dar-1 n h a V o d n a l t e c o n d i i i , i i trgea o p e r e c h e de p a l m e i-1 b g a n b e c i , p n - i t r e c e a u g r g u n i i . . . Cic m a m a l o r m e r e u le zicea : M , s v a v e i c a f r a i i !*' ALT OTEAN (imbucind din mmlig) : Buctria romneasc c renumit. U N O T E A N : V i n i s t r i n i i s-o g u s t e . . . P A P U C : E t i m p u l s m e r g e m . U i t a s e m s v spun... unii d i n t r e n o i n-o s mai v a d p o a t e z i u a de mine... Facei-v c r u c e a i z i c e i : D u m n e z e u s-i i e r t e ! " T O I (se-nchin) : D u m n e z e u s-i i e r t e !"... (Un moment de tcere. Papuc cu ai si prsesc i scena, care rmne cteva clipe goal. Apar, din beci, Doamna Stanca i Safta.) D O A M N A S T A N C A : S c p a r m i d e t u r c i . . . SAETA : Miculi, c u m m II inie stlui aa, chircit. do nenehinni ! d o r oasele I.ua-v-ar b o a l a fac i-i g

D O A M N A S T A N C A : Fac. e i c e sesc d r u m p e l a p r i e t e n i . S A F T A : Ce i d e e . s C u m s-i d e o s e b e t i ? DOAMNA

se-inbraoe fapte.

turcete !

STANCA : Dup

S A F T A : Pi, n-ai a u z i t c voiau s nc o m o a r e . , c d c c e n - a m f u g i t . (Speriat tare.) T e pomeneti c in-a omort ? ! C p r e a m d o r p e m i n e oasele. DOAMNA STANCA : De treab, ostaul... S-n f c u t c n u n e v e d e . S A F T A : M a i g s e t i s u f l e t e h u n e i p r i n t r e pgni. D O A M N A S T A N C A : D e treab, ostaul... d i n sat. A l Ixdiii. E u t o c m a i m preg t e a m s i e s . . . z i c e a m c-o f i i T o m a c u ei... D a r p a r c a m neles c fcea s o m n s n u m i c m . . P o r u n c d e l a epe. C u o l n u se g l u m e t e . L - a r f i p e d e p s i t i p e c o p i l u l s t a c n u r e s p e c t p o r u n c a , i p e n o i p e n t r u t r d a r e d e p a t r i e , p e n t r u c-i ateptm pe t u r c i c u m a s a pus, n loc s f u g i m c u m s-a d a t o r d i n . S A F T A : Te pomeneti c-om f i greit cu c e v a ! Se f c e a c nu ne cunoate i tia n c a r n e v i e . D O A M N A STANCA : E l e pentru disciplin n rndul femeilor. SAFTA : Bunoar, la n o a p t e e btlia a mare... T o m a o s vin tocmai spre z i u . S m d u c s-nclzesc m n crca ? S p u n de m m l i g ? D O A M N A S T A N C A : M a i c timp... m a i bine s n c r u g m . . . S A F T A : D a c - m i p i c i s t a m b r c a t tur cete, l s c u i p . M i - a u p n g r i t c a s a . DOAMNA S T A N C A (pe gnduri) ; C i n e tie c t d c g r e u o f i i p e n t r u e i . . . A d v e n tuzele alea m a i aproape... Poate v i n e c u V r e u n j u n g h i n ale.

CORTINA

ACTUL

IV
cel mai marc, unde Maho

m a t e n c o r t u l m e d ine sfat.

Tabloul 20
S u l t a n u l e nervos d i n cauza l u n g i r i i fr r o s t n a c e s t e i c a m p a n i i . Sc p a r c c n i c i p o p o a r e l e d i n s u d u l D u n r i i n u se l a s u o r stpinite : a p r i m i t vestea u n e i rscoale a s i r h i l o r . O b s e r v c-i p i e r d e z i d e z i u m o r u l i . c u h n e a , i-a s e c t u i t , se p a r e , i v i n a poetic ! T a b r a turceasc c aezat l a p o a l e l e u n e i p d u r i . E s e a r , c o r t u r i l e n c e p s .sc l i n i t e a s c . C p e t e n i i l e turceti snt che

M A H O M E D (nconjurat de oglinzi mari, care nu-l arat dect pc el. Sc simte i pre zena celorlali, dar acetia nu se vd. Vor aprea pe rnd, pe msur ce iau cuvintul) . S i n t ntr-o criz de creaie. V-am c h e m a t aici, ca s v a n u n , de pe aceast p e r n , e d e a z i m - a m lsat d e s c r i s . (Vagi semne de protest : A ! Dar de ce ? N u trebuia ' " ) V r o g s n u s t ruii, hotrrea m e a e luat. D a u ordin s n u m m a i c o n s i d e r a i p o e t g e n i a l i s m s c o a t e i d i n a b e c e d a r e . N - a m t a -

www.cimec.ro

89

lent. nu

Menirea

mea

cuceresc

lumea

c u p a n a , c i c u n a i rin.

V O C I : A a o. a a c. M A H O M E D : AU procedat greii c v-ali l s a t i m p r e s i o n a i d e f u n c i a m e a i a i c r e z u t c i c e e a c c p r o d u c p e p l a n l i t e rar ar avea vreo valoare. O V O C E : Nite prostii... M A H O M E D : Cine-a z i s : nite Care e prostii?"

PAA DIN V I D I N : Nu-i nevoie. A u fosl nite simple sugestii. Oricine le puica face., M A H O M E D : Oricine p u t e a , d a r nimeni n-a bunul-sim s fcut. N u m a i l u ai a v u t a t r a g i a t e n i a . . . i c e e a c e - m i p a r e r u c e t o c m a i p c l i n e l e - a m c a s l r a t ! PAA D I N V I D I N : N u nimic... dar, v rog... face nimic, nu face

V O C I : Cine ? Cine ?

criminalul ?

M A I I O M E D : S v i n a aici n fa Paa d i n V i d i n . M i se p a r e c c i e... i - a m c u n o s cut g l s c i o r u l . . . m c a r c i l-a m a i s u b iat. in fa): N u m-ai P A A D I N V I D I N (iese l s a t s t e r m i n . . . N i t e p r o s t i i , d a r n u mai cele din ultima vreme. Asta am v r u t s zic. M A I I O M E D : T o a t e ! i cele d i n a i n t e snt t o t i n e p i i , t e a s i g u r . (Ctre ceilali.) A fost s i n g u r u l care a a v u t c u r a j u l s m critice, s i n g u r u l care a fost patriot... VOCI A D M I R A T I V E : Bravo ! Ei ! Ia te uit !

M A I I O M E D : Repet care au fost p u n c t e l e d c a c u z a r e , a d i c ce ai v z u l t u greit i d u n t o r n politica mea d i n vest ? PAA DIN VIDIN : Nu-mi amintesc.

M A I I O M E D : E t i m o d e s t . O s l e n i r e u , p u n c t c u p u n c t . (Ctre ceilali.) Zicea c asediul Belgradului a constituit p gre e a l , p e n t r u c le-a d e m o n s t r a t cretini l o r c n u s n t e m i n v i n c i b i l i . i c n u l o l cc v r e m s c u c e r i m , c u c e r i m c u a d e v r a l . C I a n c u d e H u n e d o a r a no-a d a t o l e c ie d c c u m t r e b u i a i n u t n f r u o o a s t e . i e p o p o a r e l e d i n s u d u l D u n r i i n-au c z u t c-arn f i f o s t n o i m a i t a r i , c i d i n cauza slbiciunii c n e j i l o r srlri, oare a u n c e p u t s se l u p t e i n t r e e i . VOCI I N D I G N A T E : Ce : Sini Ca atare, dc fi idei ! spre aceste cu o fosl Cc idei ! le noi va am ale compa

M A H O M E D (cu regret): i t o c m a i p c P a a din Vidin am dat ordin s-l castreze. Cum c a l i f i c a i a c e a s t f a p t a m e a ? (T cere.) Aa-i c-i i n c a l i f i c a b i l ? M c i e s c a m a r n i c c am procedat pripii, ea un adevrat b r b a t de stat... i-am creat ns p o s i b i l i t a t e a s d u c o v i a l i h n i t , l i p sit de privaiuni. Dc grija femeii de m i n e i d e a l t e g r i j i . . . L - a m p u s p a z n i c l a h a r e m u l m e u . A a e, P a d i n V i d i n ? PAA D I N V I D I N : A a e.

MAHOMED nregistra. triotului tiut lor ca Cu s-l toate vom toare valahii n-am i i s

originale. Adevrul

Istoria gloria e c

nostru. profilm i-am ca ar

slbiciuni anual tare... vrem

cucerii armat pe din

slab... (Risete.) acum cu nu zice. noi putea c

cnd

aceast c reui prin au

slab,, n o i domnitorul Vidin o a i inuturi, lor

nfrngem Paa s o

valah,

susine victorie pc

obinem tactic bine

botri-

M A I I O M E D : De azi nainte, eu v o i f i n u mai C u c e r i t o r u l " , n u i F a v o r i t u l mu zelor". I n privina ideilor mele militare, nu c r e d c ai a v e a c e v a d e o b i e c t a t . V O C I : Asla-i b u n ! Ai cucerit jumtate din l u m e . N u m a i A l e x a n d r u M a c e d o n i p o a t e Caesar... M A H O M E D : Nici Alexandru Macedon i n i c i Caesar. V O C I : Bineneles... Cum s-ar p u i c a com p a r a ?... U n u l s-a l s a t mucat de n a r i , a l t u l i-a p e r m i s l u x u l d e a i n e u n senat... M A I I O M E D : Noi am nlocuit senatul cu haremul. Le-am luat cadinelor toga i p u m n a l u l . (Risete.) X-o s r e p e t m gre elile n a i n t a i l o r . PAA D I N V I D I N minia Ta ? : Pot s m retrag, Lu

aceste

ntrurt, oare ar care

studiat-o

c h i a r s n e f i e f a t a l . O VOCE: din In ce ai const puica Pasa : aceast s din ne tactic. spui ? Ce z i c i ? Triau lui Cae fost aa Pa

Vidin,

MAHOMED PAA ar in sar mai DIN nordul

(ctre VIDIN

Vidin): mpratul cum a

Dac aa ou

I i lsal ceva scris Dunrii, luptele A m despre uor.

despre campania lsat fi Dar galii, ne-ar

fi avut dibuim. c ca

mrturii.

s i n l o m s i l i i s MAIIOMED stare s nare.) les, de s jm tura panii, Cu i :

Crezi alte

noi

n-o poale

s (Spre

fim

in adu

procedm o a c s

Traian ?

euvinle,

n-ai

ne cam aib ar fi do cul

dumnealui pn acum Cred s i s

mpotriva ca, dup mult cldim s rile toi o n mai

acestor s

M A I I O M E D : S t a i . c n-am t e r m i n a t . (Ctre adunare.) i aflai c n i c i v i z i u n e a m e a militar asupra lumii nu a fost lipsit de f i s u r i , d o v a d c a u fost u n i i care au crilicat-o a s p r u . V O C I : Cine ? Cine ? MAIIOMED VOCI : Paa d i n V i d i n . Huo ! Huideo ! Pa din Vidin.

s-ar p r e a

desfurarea bine s

evenimentelor, consolidm

dreptate. pn

ncercm acum artele, alt nu

cuceririle

coli, deja el a

ncura

facem Dei,

nfloreasc

musulman, ton.) prea exist

cucerite... mrturisit

INDIGNATE : : i

(Pe c,

MAIIOMED

mulumesc,

cultur

musulman-

90

www.cimec.ro

V O C E : A s i a c prea de l o l ! D a r e u n Irdlor, e un... M A H O M E D : Ani expus pe larg prerile Paei d i n V i d i n , s p r e a a r l a c e x i s t si p u n c t e d e v e d e r e d i f e r i t e d e a l e m e l e . C r e d c t r e b u i e s le c o n s u l t m c u t o a t tragem tonte nvturile, a t e n i a , s fcud s triumfe adevrul. Dorina naltei noastr, a t u t u r o r , e prosperitatea P o r i , i i n u r m r i r e a acestui nalt el t r e c e m i p e s t e o r i c e o r g o l i u o r i a m b i i i p e r s o n a l e . Ce p r e r e a v e i ?

V O C I : S i se l a i e n a s u l . O V O C E : Castratul ern. M A I I O M E D : S n u nelegei greit : eu socotesc contribuia Paei (lut Vidin in a p r e c i e r e a f a p t e l o r i n e l e d e a r m e ca f i i n d deosebit de interesant. 0 V O C E : E u n a v e n t u r i e r . S i se s m u l g limba... PAA D I N V I D I N : Un f i l o / o f grec, scriindu-i testamentul, spunea : ..Scriu nc e a s t a n f e r i c i t a z i a v i e i i , c a r e s c n tmpl s f i e i u l t i m a z i a v i e i i m e l e ' . M A I I O M E D : M t e m c i t u n i - a i n e l e s g r e i t . N-o s i s e n t m p l e n i m i c . V e i m a i a v e a m u l t e z i l e f e r i c i t e . . . D-1 n c o l o de testament. PAA DIN VIDIN : Nu m i se m a i p o a t e ntmpla nimic. Ideile mele erau greite. Pe d r e p t c i i v i u t a m f o s t p e d e p s i t . T o t ce f a c e L u m i n i a T a e g e n i a l i... MAIIOMED (rizind): ...bun fcut. D a r de cc a i d e v e n i t d i n l r - o d a t att d c slu garnic, Pa d i n \ idin ? nainte erai m a i bos... O V O C E : M a i cu... n a s u l pc s u s . (Rgete.) M A H O M E D : C i n e a zis ? RADU (iese in fa() : E u , M r i a T a . . . M-a uimit purtarea P a e i . p e c a r e i e u i tiam c u . . . l o t u l a l t f e l . . . c u m a m zis... PAA D I N V I D I N : T r e b u i e s-i m u l u m e s c M r i e i S a l e c m i - a d e s c h i s o c h i i . . . E r a m un n f u m u r a t , u n a m b i i o s , i t o a t e c u notinele m e l e n u p u t e a u d a roade d i n cauza femeilor. Tini iroseam privi mult t i m p s c r e s c n o c h i i l o r . M - a m a d i n c i i n nvtura l u i A v e r r o e s i a l u i D e G a z z i . i t r e b u i i ' s v s p u n c . a c o l o u n d e m u n c e s c , t r e b u r i l e m e r g b i n e . Dei a r e x i s t a o m i c p r o b l e m . A c e r e . n numele supuselor Luminiei Tale. cu c a r e eu m-am c o n s u l t a t , o m i c r e f o r m . M A H O M E D : S p u n e , le a s c u l t . PAA DIN VIDIN : Membrele haremului Luminiei Tale v o r s l i se p e r m i t s p o a r t e fusta c e v a m a i scurt. Bineneles, n u m a i ct s n l n i n c i n t a h a r e m u l u i . M A I I O M E D (rizind) : T o t c u v e d e r i largi ai r m a s , P a d i n V i d i n . B i n e . Se a p r o b . D u - t e . (Paa dispare.) BA D l : Eu snt u n u l d i n t r e cei care a u fost de la n c e p u t m p o t r i v a concepiilor Paei d i n V i d i n , c o n s i d e r n d u - l e p r i m e j d i o a s e , f a p t d e c a r e s-a c o n v i n s p n la u r m n u n u m a i L u m i n i a T a , d a r nsui P a a . D o v a d c n u m a i e p a i n u m a i are opinie.
1

MAHOMED (rizind): i-am d u b l a t b i r u l , o s i-1 t r i p l m . B A D U : C h i a r d a c o s - a j u n g e m s pltim b i r pe h o r n u r i l e caselor o r i pe ferestre, ce conteaz aceast tax material, pe c a r e - o p l t e t i i s c a p i , f a d e g a r a n i a Prealuminatul Sultan ? p e c a r e no-o d \ I a d D r a c u l p e o a r o - l r e n e g ca f r a t e a n g a j i n d u - s e n r z b o i c o n t i n u u c u m a r e l e vecin din s u d , nesocotete voina su p o p o r u l u i s u , d o r i n a l u i d e p a c e i s u p u n e r e , p u n e m a i presus de orice nite ambiii personale... M A I I O M E D : Sc p a r e c el se sprijin, l o t u i , p c c e v a . Pe c c sc s p r i j i n ? B A D U : Pe v i n i . . . M A I I O M E D : Atunci, cum do nu-1 putem i n f r i n g e ? D e ce nu-1 p r s e t e poporul, s vin s p r e n o i ou braele deschise ? A m t r i m i s o a m e n i c a r e s-i c u m p e r e b o i e r i i , s-i f a c s t r o a c d e p a r t e a t a . A u refuzat. E u n-am v z u t pn a c u m v r e u n l o c a l n i c , care s sar d e g t u l otenilor m e i . . . prietenete, n u cu d o r i n a de a le r u p e b e r e g a t a , c u m s-a n t m p l a t . . . B A D U : ara c pustie... Otenii a u dezertat din faa i n v i n c i b i l e i oti a Luminiei T a l e . D o m n u l , c i n e tie p r i n c e v g u n i i ncearc s s c a s c u n d , c a s o b o l u l . Nu vedei ? n t l n i m d o a r p i l c u r i dezorgani z a t e Se a r a t i d i s p a r . . . L i p s e t e o c o n cepie de lupt unitar... M A I I O M E D : S nu fie tocmai asta con cepia... S n u n c t r m , aa, d u p n luci, pn n m i e z u l m u n i l o r i a c o l o , d i n l r - o d a t , n l u c i l e s-i a r a t e c o l i i . B A D U (rizind) : T e a m a m e a o c o s u i pe t r o n u l d e la Trgovite c a m a i d a n prsit. s pe m un

M A I I O M E D : S o c o t e s c a c i u n e a l u i e p e ca pofta noastr do pozitiv, iilruct a c u c e r i r e . N u - m i plac, f e m e i l e c a r e n u fac f a s o a n e i p o p o a r e l e c e c a p i t u l e a z fr lupt. N u e p r i m e j d i e m a i mare, p e n l r u u n i m p e r i u n f l o r i t o r ca a l n o s t r u , dect Uncezeala. Cnd .armele ncep s rugi neasc, sfritul n u o d e p a r t e . C n d vei t i a c a p u l l u i e p e , n a i n t e d e a-1 a r u n c a l a c i n i . s i n i - 1 a d u c e i s-l s r u t . (Pe aii Ion.) N-au t r e c u t dect d o u secole de cnd o ceat d e v o i n i c i au p o r n i t cu sbiile nfurate n t u r b a n e d i n nisipu rile Asiei. Revelaia l o r , dat de Allah. d e h u n s e a m , a f o s t c n i m i c n u - i f i x a t 0 d a t p e n t r u t o t d e a u n a . Se p o t s c h i m b a granie, oprima popoare. arde ceti, a m e s t e c a l i m b i . Se p o a l e d a o n u n n fiare lumii, dup voia i p l a c u l lui A l l a h . C e l m a i g r e u ne-a f o s t s p u n e m p i c i o r u l i n aceast l u m e n o u . Cel m a i u o r : s-l p u n e m p o c e l l a l t l a c a p t u l ei. E u r o p a c p u t r e d , stricat, lnced. pervers i, nseullai-m pe m i n e : sc v r e a c u e e r i t . Se d o r e t e o l o a t n p i c i o a r e . Eeroasc D u m n e z e u . D u m n e z e u l l o r . s-l b a t e m p e a c e s t g h i a u r , o a r e fie v o r b a ntre n o i ne ntrece n vicleu-

www.cimec.ro

91

guri

si n c r u z i m e , e m i n e , p o i m i n e , caii n... (vine cum n au sc fa nite numesc cu

nc

adpm

apele :

acelea d i n a p u s , locotenente ? LOCOTENENTUL Pi, sc pocite... M A H O M E D : Chemai-I pe Stratos. (Apare Stratos.) Gndete-to d c p e a c u m la n u m e l e l o r t u r c e s c , l i m p e d e i s o n o r . . . (Radu rde.) R a d u l e , n o r o c u l t u e c m i eti d r a g . G h i n i o n u l t u e c o s f i i D o m n u l a c e s t e i r i , p c c a r e o c l c m a c u m . N-o s te p o i ine n tron fr ajutorul n o s t r u ; i n o i n-o s t e p u t e m a j u t a f r s t u r c i m ara. C a m n c i t t i m p c r e z i c s-ar p u t e a t u r c i V a l a h i n ? R A D U : V a l a h i a M i c , n i c i o d a t !... (ncurcat.) V o r b i i d c turcire, n sensul n o b i l a l cuv n t u l u i ? A d i c ?... MAHOMED : Bineneles... o hart) nume numesc... tare

P A A D I N V I D I N (iese in fa. se gin dete adine) : T o t ca n a i n t e , d a r mult mai i z b u t i t . m i v i n e pe b u z e u n c u v n t . n m v o i e s-l s p u n ? G e n i a l " . M A I I O M E D : M m i r a m e u s - m i p i e r d t.nlentul p e s t e n o a p t e . i-acum, p o f t i i in c o r t u l de spectacole. i ocupai-v locu rile. V i n i e u , p r e z e n a o b l i g a t o r i e . H A R A P U L : A s p u n e i m o m e n t u l cu Bizanul lung. eu o vorb. m i se p a r e Mie, prea

M A H O M E D : H a , h a . (Apoi, grav.) In tea t r u l i s t o r i c , c a i n i s t o r i e , t r e b u i e s a i ce tia. (ntuneric. care gituie cirtele prea Zgomote : ..Da, i dar Apoi, glasul emoia clar, Harapului, parc vocea se Lo

ncet".

cotenentului.) LOCOTENENTUL : Serile cdea Bizanul. S u l t a n u l , c a r e e r a t n r i e n e r g i c , d a r . n a c e l a i timp, plin de n e m a i p o m e n i t orgoliu, reuea, dup ce-1 c u p r i n s e s e o d a t p r i n f o r a a r m e l o r , s-l f a c s c a d . iu fiecare sear, de la sine. (Se aude bufnia.)

R A D U : P i , tiu e u , c o a m e n i i snt c a m ndrtnici... grei d e cap... l i m b a noastr are alt structur gramatical. M A I I O M E D (larg) ; I i d a u c i n c i s e c o l e . . . i a s t a . d e h a t r u l t u . . . (Risete.) Dei. poate t r e b u i s-l ntrebm pe epe... c ar P n niine, p o i m i n e nc m a i e D o m n . (Se aude o bufni.) Ce-a f o s t a s t a . b u f ni ? L O C O T E N E N T U L : Bufni. D a r n u m a i una. Sntem la poalele u n e i p d u r i , e noapte. A c e s t o r psri le p l a c e s ias n o a p t e a i.... a a c c n t c c u l l o r . . . M A I I O M E D : Cam sinistru. Miine ridicm tabra i n e n d r e p t m s p r e Trgovile. M i n e sear d o r m i m n p a l a t ; m - a m s turat de cort ca de mere pduree... (Ctre Radu.) Vor fi fiind purici. Ori e p e n-a a v u t t i m p s f a c p r e a m u l i p u r i c i ? (Risete.) V - a m spus c trec p r i n t r - o c r i z d e c r e a i e . A v r e a ca d o m n i a t a . R a d u l e , s f i e creaia m e a d i n a i n t e de criz. P o a l e cea m a i strlucit. Paa d i n V i d i n l a m i n t e a p e C a e s a r , c a r e i-a p o v e s t i i n scris desfurarea l u p t e l o r sale c u g a l i i . A v r e a s-i u r m e z exemplul. D a r d e s p r e ce l u p t e s s c r i u ? D u m a n i i n o t r i a u d i s p r u t i m n t m p i n c u : g u - g u u ! g u - g u u ! (Imit bufnia.) Scrie a s t a . d a c p o i . . . (Risete.) U l t i m a noaslr producie poetic a fost o od... fcut p r a f dc Paa d i n V i d i n . . . f o s t u l Pa d i n V i d i n . . . f o s t u l V i d i n . . . c l-am ars... Paa d i n V i d i n a v e a , s a u p o a t e c m a i a r e i a c u m , t a l e n t d e c r i t i c l i t e r a r . N-o s m a i compun ode, gazeluri... M despart n faa v o a s t r , g e n e r a l i , d e creaia m e a p o e tic, dediendu-mi ntreaga putere de m u n c f a p t e l o r de a r m e . A v r e a s m a i citesc d o a r u l t i m u l v e r s d i n u l t i m a m e a od c a s-mi ias d i n c a p . (Pauz, atenie 'ncordat, Mahomed tuete, apoi recit.) , . E u . pleoapa-nchis-a o c h i u l u i t u , g e a n a - i " . . . (Tcere. Apoi aplauze.) C u m i se p a r c acest v e r s , Pa din Vidin ?

Cortina

Tabloul 21
Viitorul n fa. O sal a P a l a t u l u i d i n Conslantinopol. nali demnitari a i Imperiu l u i se p r e g t e s c s p a r t i c i p e I a c e r e m o n i a botezului lui Ioachim, nepotul mpratului. F e r i c i t a m a m , I z a b e l a , t i n r i m b u j o r a t de emoie, primete felicitrile.

I Z A B E L A (ctre slujnic) : Vezi, du leagnul mai departe de u. S nu rceasc. (Slujnica execut porunca, micnd lea gnul de aur, n care se poate ghici, printre dantele, pruncul.) RZBOIUL biat. : Trebuie s fii fericit c e

I Z A B E L A : D a c trebuie, snt fericit, d o m nule ministru de rzboi. Eu mi-a fi d o r i t o fat. Cu vremurile pc care le trim ! Attea rzboaie... FINANELE vistierie... : Fetele snt o pacoste pentru

92

www.cimec.ro

V O C E : \ l< 1 1 i < v o r b e t e m i n i s t r u l dc f i nane... (Risete.) R Z B O I U L : Eli obsedat d e p r o b l e m a b a n i l o r , drag... F I N A N E L E : I a r m i n i s t r u l d e rzboi n u v e d e dect c a r n e de t u n . I Z A B E L A : I a r ni gsit u n p r i l e j s v tachinai. (Ctre ministrul de rzboi.) E adevrat, a m a u z i t c-ar n v l i t u r c i i ? R Z B O I U L : A s t a se n u d e d o v r e o 3 0 dc a n i . . . (Sigur pc sine.) N u v i n c i ncoace... F I N A N E L E : Dac n u v i n . . . Iac nc n u v i n . . . astn n u c d i n cauz c s-ar t e m e de oastea l u i . . . R Z B O I U L : V r e i s s p u i c-au a f l a t c e v i s t i e r i a goal ? N-au d e ce sc o s t e n i ! P r i n u r i n a r e , a r f i m e r i t u l tu c ne-ui p u s t i i t naintea t u r c i l o r ? (Risete.) I Z A B E L A : Lsai sfada... A m n d o i avei m e rite m a r i i u stavila puhoiului turcesc. Cum zice i u n c h i u l : A m n d o i , nite nourc-lumo". I-ai ncurcat i pe t u r c i . . . (Curiozitate.) E adevrat c snt c a t o l i c i ? R Z B O I U L : Dac snt pgni ? (Risete.) Asta-mi amintete d c ntrebarea u n u i a : E a d e v r a t c Papa acesta a r f i m a i c a t o l i c dect Papa cellalt ? I Z A B E L A : L e dac snt pgini ? f. n-or fi a v n d n i c i u n d u m n e z e u ?... Z U N I S (ctre Finane) : D r g l a c o p i l . . . Pcat c v r e m u r i l e s n t aa c u m snt... F I N A N E L E (d s zic ceva, o observ pe Izabela, care s-a apropiat de grupul lor. Ia un pahar i nchin) : I n sntatea prinului Ioachim. nepotul Mriei Sale Constantin Paleologu, mpratul Bizanu l u i . . . (Arttnd ctre copil.) Spor c tie c n e gsim Ia C u r t e a b i z a n t i n . (Risete.) Sau n-a fost nc i n f o r m a t ? I Z A B E L A : O s afle poste civa a n i , cnd... B A Z B O I U L : ...cnd o f i p r e a t i r z i u . . . Z U N I S : V i i t o r u l i n fa... s stpnenso i s mreasc I m p e r i u l b i z a n t i n . . . I Z A B E L A : Mulumesc, domnule Zunis. F I N A N E L E : Pcat c v r e m u r i l e snt aa cum snt I Z A B E L A ! Dar c u m snt v r e m u r i l e , d o m n u l e ? M i e m i se p a r n o r m a l e . . . Z U N T S (rizind) : N o r m a l e ? Adic. neleg... T o a t e m a m e l e snt o p t i m i s t e . A l t f e l n-nr m a i nate p r u n c i v i i , i n u i-ar nai h r n i cu l a p t e . N u - m i p o t n c h i p u i o pesimist nsend. R o s t u l f e m e i i o s cread n via i s croezo viaa. IZABELA (iritat) : i a l b r b a i l o r c s fac viaa i m p o s i b i l . A m a u z i t c v i n nite brbai... o n e b u n i e . . . N u c r e d n m i t u l sta... C a r f i fioroi i aa m a i <lcparle... S u l t a n u l M a h o m e d o p o e t i lio ase l i m b i : g r e a c a , l a t i n a , a r a b a , c h a l d e e a n a i p e r s a n a . E u n o m l u m i n a t . . . i d e s t u l d e tnr. Z U N I S : Cc c m a i g r a v c c n i c i d u m n e a l u i n u crede... (Arat ctre ministrul de rz boi.) I Z A B E L A : i d c cc e g r a v ? Z U N I S : P e n t r u c r s p u n d e d o paza cetii... Caro a r e attoa m i n i . . . U n e l e p o p o a r e

Istambul,

sala

dc consiliu lui otoman

Imperiu

asiatico... nfieaz zeitatea s u p r e m c u O m u l i m e d c m i n i . . . b u n e i r e l e . Dcp h u l e n c e m n ncapi... F I N A N E L E (se apropie de grup, mpreun cu ministrul de rzboi) : Olworvatorii strini apreciaz c n u m a i o nvlire a r m a i f i i n stare s u m p l e g o l u l . . . RZBOIUL : Gol ? I Z A B E L A (rizind) : A l v i s t i e r i e i . . . B i n e spus... Poate v i n c u m v a c u d a r u r i . . . F I N A N E L E : A c u m , s f i m s i n c e r i , l u m e a a r e n e v o i e dc p u i n b a r b a r i e . . . R Z B O I U L : Prea ne-am r a f i n a t . . . Z U N I S : S u f e r i m d c p c a t u l trndviei... I Z A B E L A : Aa gndesc i eu... Ceva proaspt d i n afar : c e v a tare !... Poale ne-om m a i dezmotri... A v e m n e v o i e de stimulent!. (Pe alt ton.) S a m i e r t a r e , d a r d o c t o r u l meu mi-a mrturisit c n scurt v r e m e lot Imperiul bizantin va f i impotent... E groaznic... ZUNIS (rizind) : D a c n-ar f i i p r i n t r e n o i , a m m a i crede... prunci

I Z A B E L A : D a , dar mine ? D a r poimine ? F I N A N E L E (ngrijorat) : Serios ? Toi br baii ? I Z A B E L A : Toi. i toate femeile... Cic n u tiu ce a r f i s t r i c a t n alimentaie... M n cnd d u l c i u r i , o m e n i r e a i-a s t r i c a t d a n t u r a . . . A c u m e po cale s-i s t r i c e i s i m u l autoconservrii... Z U N I S : Vedei ? F I N A N E L E (ctre Zunis) : M a i b i n e a i da ordin s se d u b l e z e g a r d a l a porile cetii... R Z B O I U L : P a r t e a proast c c n-avem armat. I Z A B E L A : i asta o s p u n e c h i a r m i n i s t r u l do rzboi !... C u m c p o s i b i l aa c e v a ? C h i a r n-avem oaste ? RZBOIUL : Avem, lupte. I Z A B E L A : D e cc ? d a r n u e i n s t a r e s

www.cimec.ro

93

RZBOIUL : Din muza opiniilor divergen te... Fiecare s o l d a t a r c o a l t a c o n v i n g e r e p o l i t i c . i c n d sc i n t i l n e . s e m a i m u l i , n c e p s s e c e r t e i s d e s p i c e T i r u l d e p r n p a t r u . A m n c e r c a i s a d u n u n c o r p de armat pentru o trecere n r e vist. A degenerat ntr-o r e v o l u i e i o c o n t r a revoluie" s i m u l t a n . F I N A N E L E : P o a l e c a u dreptate. n i i a u n c e p u i s g i n d o a s c . . . R Z B O I U L : Ce r o s t a r c s le bai ? Oame

Tabloul 22
S A F T A : A p a t u l b u r e n s e a m n necaz... D a r c e n e c a z a r putea s n i se n t m p l e ? Doar n u snlem n o i la p r i m a btlie ! D O A M N A S T A N C A (continutnd) : ...i p a r c c i n e v a spa o groap n g r d i n . Z i c e a c t r e b u i e s-mi n g r o a p e p o a r t a , s n u p u t r e z e a s c . A u z i , ce i d e e . s - m i n g r o a p e p o a r t a , s n u putrezeasc... S A E T A (tresrind) : T a c i , c parc a u d pai. DOAMNA STANCA (ascult): V i n e ! fVesel.) l tiu d u p u m b l a t . . . S n e a s c u n d e m . S c r e a d c n e l u a r t t a r i i . C venir intre timp t t a r i i . . . (Se ascund.) T O M A (intr) : N u e n i m e n i n casa a s t a ? DOAMNA S T A N C A (iese de dup u, ii sare de git) : N i m e n i . . . Dac-ntrzii a t t a . . . A l t d a t n i c i n-o s n e m a i g s e t i c a s . n v l e t e c i n e v a i n e f u r . . . (Lundu-i sea ma.) D a r eti c a m p a l i d ! T O M A : G a l b e n d e f r u m o s ! D a c , de-attea zile, tot c u paloul i n m n ! D O A M N A S T A N C A : Care pe care ? T O M A : E i . . . t r e b u i e s m n t o r c . . . e p e l a t e a p t m a i l a m u n t e . . . D O A M N A STANCA : Muli ? T O M A : P o l o p e n i e . . . Mi-e m i l de c a l . I-au lial picioarele c u coasa. A czut s u b mine... S A F T A : A m fcut o fasole b t u t , o n e b u n i e . . . i v a r z a c r . . . D O A M N A S T A N C A (ia o can cu ap i un ervet) : U i t e , a p r e c e . s-i t o r n s l e speli ! TOMA (cam pierdut) : D a . d a . . . (Sa spal.) D O A M N A S T A N C A : ine ervetul... ' T O M A : D a , d a . . . (Se terge.) Greu a fosl... V i n mereu poslo Dunre... Ne-am mpr it i n m a i m u l t e p i l c u r i . . . G r o s u l oastei noastre l a t e a p t la d e a l . La urm.

I Z A B E L A : A m impresia c a u nnebunii cu toii... D a r v d c v i n e Patriarhul. nseamn c M r i a Sa o s-i fac n c u r n d a p a r i i a i p u t e m b o t e z a c o p i l u l . D e n-ar f i rcii, m i t i t e l u l , de c n d a t e a p t . (Se ndreapt spre leagn.) ZUNIS : A fi mprat nseamn o chestie ncurcat... F I N A N E L E : M r i a Sa tie c t e d e g r e u . . . Dei n u p r e a ia s e a m a la z v o n u r i l e astea a l a r m a n t e . . . C v i n . c n u v i n . . . Turcii ne-au fost n t o t d e a u n a i n f e r i o r i p r i n r e l i g i e i p r i n . . . t o i . .i-apoi, M a h o m e d a dat n u l t i m u l a n o serie de declaraii p r i n c a r e garanteaz pacea i n l u m e . B A Z B O I U L : C n d o s n v m c r e d e m n declaraii ? IZABELA : negru... Acum, nici s s n u m a i totul n

vedem

F I N A N E L E : D a . d a . t u r c i i ne-au f o s t n totdeauna inferiori. I a . o a d u n t u r dc. musulmani... (Rumoare n rndul celorlali oaspei.) Z U N T S : L u m e a v d c se a g i l . c a a p r u t m p r a t u l . . . nseamn

IZABELA (bucuroas) ; Nau'... T r e b u i a s soseasc d i n l r - o c l i p n a l t a , s i a c o p i l u l n b r a e i s-l s l o b o a d n c a z a n . . . Z U N I S : C e r e m o n i a b o t e z u l u i e sf n I n . . . (Apare Mahomed, cu o suit de ostai, mpratul, legat, e imbrncil in sal. Toi 'nlemnesc.) M A I I O M E D : A m sosit, e u snt nasul. (Un turc ii spune ceva la ureche.) Icrtai-m. a m g r e i t . Naul. Unde e pruncul ? (Mer ge la leagn, ia copilul in brae.) Unde e c a z a n u l c u a p ? (Se observ cazanul, ntr-un col. Mahomed se apropie de el, desface copilul din scutece i-i d dru mul in cazan. Izabela ip, se repede s-l scoal. E prins i legal.) S n u sc mai spun c t u r c i i nu cunosc taina b o t e z u l u i . L e place c h i a r f o a r t e m u l t s b o t e z e . Aducei-1 p e m p r a t . (mpratul c mpins ling cazan.) i m p r a t u l sta e un prunc, n f e l u l lui... Nebotezat... (Face semn. mpratul e mpins cu capul in cazan.) N u m a i v i n turcii... (Aplauze... rlcodat se aud afar strigte, ipete de lupt, vacarm.)

ne-am
notri.

ntors

i i - a m n g r o p a t

pe ai

S A F T A : M a s a e g a t a d e m u l t !... T O M A (ostenit): Parc n u m i - e f o a m e Parc-a DOAMNA vrea nti... ventuzele. STANCA (speriat):

deloc.

A i rcit'.'

T ( ) M A : U n j u n g h i n a l e . SAI'TA (speriat) : A l m e u cnd zicea c a r c u n j u n g h i , c h i a r a v e a u n cuit n a l e . D i n a s i a i s-a i t r a s . . . D c la i a t a gan. D O A M N A S T A N C A (il privete cu atenie) : Snge. Te-au rnii. ! De fiecare dal, l e - a l e g i c-o r a n . Eti n s e m n a t cu u n r b o j , ncrustai ca u n toiag. ' T O M A : A ! O simpl rceal... Dac-mi pui l u ventuzele... m nzdrvenesc. O s f i e c a i c n d m-ar f i p i c a t u n p u rice. S A I ' T A : V e n t u z e l e l u c r u sfnt. A s t e a tiu i e u c t r a g r c e a l a . DOAMNA TOMA : S T A N C A : i-o i a c u m n a . Cl m i pui ventuzele, m m a i o-

Cortina

www.cimec.ro

(lihnesc

lir...

La

urin,

om

minca...

i pc u r i n , o m v e d e a ce-om S A F T A (vine cu cutia de ventuze. .Nu sc mai fnc ventuze n Se f a c DOAMNA

m a i face... Ofteaz) : do azi.

ziua

n a f a r d e ventuze. do toate S T A N C A : C u m o c u m o f t u r i . Cio-i

leac bbesc. TOMA : Bhoso-ncbbese, a.a i-au cutat s n t a t e a i m a m a i t a t a i m o u ' m e u . . . i lc-a m o r s b i n e . . . (Se dezbrac pn la brlu, e plin de snge.) DOAMNA TOMA Era po ei STANCA mai (ngrijorat): avut Domn. s-a i dar Atunci, Pierdui attea mi-era s-l bgat n-ani li cu griji. mic pun peste prea putut nghe otenii unul aia cu am
JUlllt SllgO ?

: Cine s tron. n

tie ? A m lotul... cu alt atacai fugit, prea m-a snl

pierd veniser

do-asta Vod

Turcii

Azi-noapte, Am au erau Turcii e ntr-o

tabr. batem

noi. Da'

puini. s-i dup lancea, i uitat suiser

umili, mpuns

vleoa... am

mine... alunei dar abia dc* r a n . . .

simit... nc

dup tnr,

sngele in mai dai s mi Dine Vlad secolul fcut Acum bine. s stai epe, XV. (Terminind aa i s i ce trag treaba.) nu bine... pietrarul. s vin acum, Gata ! nu gravur german din

se f a c e l a l o c c l a i z i c e p e t e . . . DOAMNA i de-o TOMA pui mai nici S T A N C A (cu parte, mai pc maro. dar trebuie Acum tu. dispreuia! la vorba tragi... nu mai i in ochi... pat.) m i c a i , s repro) : C i l o s s i slai s tinereea a s i a ? i-nin spus

margine,

porunci. i

Eti l

: Porunceti, porunceti, m i n a . (Se~nlindc cl ai c l i p i din n

trece, DOAMNA mea... TOMA ai cnd SAFTA

(Oftind.) nu ajuns

le d o b o r i i . . . s DOAMNA TOMA

o i-acas... aternutul Doamne

aternutul Ai

' T O M A : A r t r e b u i s v i n STANCA : Dc

S T A N C A : Altdat strin.

n puterea n o p i i ?
: S s c r i e p c l e s p e d e a a i a . . . STANCA : A, care fiecare i am se sap st cum btlie, a cnd uitasem. de (Merge un vine la o rezemat fost, i perele.) pic pierdui ime cele vechi. lui De DOAMNA

i a r l - m ! T o t acas s glumeasc) chiar dac c pentru tu... : Aici mori, rmi

i-i p u i

ventuzele. Sau, o ca

(inecrend moarto... n-ai

lespede, Dup tnd ori TOMA diat, Acum aa :

numaidect unde... nu

muri...

acas...

dac-ain

groapa spatele TOMA :

la. pmntul i tragei brul. las-1

o.tigal, uit. i s-i

(pregtind

ventuzele)

: Tnloarcei-v c u cl v mai jos.

: Lucrurile

astea, dac Vin btlii s se

le s c r i i uit cele

pantalonii aa... Ori pe piept. n s-i fac cile care ventuz) le Nu

n o i , se tie. i s cu

Descingei de el... DOAMNA TOMA SAFTA TOMA s pune Doamna aprins.) SAFTA mai (aplicind :

vechi... atingei ru? rceal. trag n-a ii ajutat apoi mai vrea suflec ii dc

c bine spui n

Brul...

pietrarului iunie (cu Ii 19, o spui

ciopleasc

Iar

ajutorul :

STANCA: S le punem pc

doare

Dumnezeu, DOAMNA cc TOMA s-i : Eu

la O i e t i " . . . presimire) obosii... eu ? dumneata.

: Parc...

E h , un

fleac, o mic spinare, Parc frecia, una. {ine

STANCA spun

bine... : Nu. nti incepe ventuzele Stanca, o adorm cu faa j o s . (Safla

oi adormi... snl

DOAMNA 'TOMA TOMA SA E T A DOAMNA : ncoace.

STANCA : A ! : De cc n u v i n e ? i e u ? cc-i c u stai .aduc el... Adu-1 o r i i Safto, vezi : duc S T A N C A : tiu Du-te,

(nelinitit)

mineeile.

una

omoiogul co-a da,

(dind

indicaii) Eu m

Mai s

: Ta t e u i t de s-a tot. Asia dat

lc TOMA

luai.

pietrarul...

p r i n s ! Ai

rcii

tare

M a s a o p u n c n d v i n . (lese.) : S-a d u s ? S T A N C A : S-a d u s . . . nici un noi cnd de tremur n s f i m glas) n-o : s uite tu Z i c e a m s STANCA toat viaa o s mai stm vorb. : N - a m prea a v u t (cu DOAMNA TOMA singuri.

curent ! DOAMNA A TOMA (sec) STANCA: : Ea Unde lupta? fost loc deschis ? Oieti. Anul iulie, i-am do (recul nici biruit fiecare a n-a po fost la trecut ilali r STANCA : adic-n

DOAMNA Scie'ni, un SAFTA la nit an.

DOAMNA Pi, TOMA e c

ce-o s

facem,

vorbim ? doi ani i tot : E i , da... nu ne tot vorbim... Cum te-ai Da' gtit l o t aa... dat sturm... s-o

: Acum Popeti

i r c i t , i

ventuzele,

sracele,

v-nu

a s t z i ? (D

priveasc.)

www.cimec.ro

95

D O A M N A S T A N C A : N u m i c a . Pic ventu zele. C u m s m gtesc ? Cu (oalele ale m a i b u n e . M i - a m p u s i s a l b a . T O M A (dup o pauz) : i st b i n e c u s a l b a l a gt. DOAMNA S T A N C A : D a r p a r c n u s l i n ce a i astzi. Vorbeti aa... T O M A (dup o pauz : Cum ? DOAMNA S T A N C A : Aa... c-mi vine s

(Intr Safla cu Marin Mrin. copilul eu care aduce ntr-o traist dalta i cenua, celelalte scule de pietrar.) SAI'TA : Pietrarul nu s-a m a i ntors. T o t aa-l a t e p t a u c u m a s a i p e e l . . . MARIN M A R I N : B u n i c u l avea o b i c e i u l s vin primul. DOAMNA S T A N C A : A a . . . (Safla l observ pe Toma i ncepe s jeleasc.) T a c i . . . 11 copil.) Tu t r e z e t i . E t a r e o s t e n i i . (Ctre tii s c i t e t i ? MARIN M A R I N : tiu... D a r n u m a i dac a scris b u n i c u l , li cunosc scrisul. Dac e scris de a l t c i n e v a , n u tiu... c s n l m i c . . . D O A M N A S T A N C A (fi arat lespedea): Bu n i c u l a s p a t , l a n c e a r c . . . (Copilul sila bisete terul din cronic. Doamna Stanca ia dalta i i-o d) S c r i e a a : Tar n iunie. I ! ) , c u ajutorul lui D u m n e z e u " . . . serii ? (Copilul in cepe s ciopleasc.) SAFTA (fcindu-i cruce): D o a m n e , cc po v e s t e . (D s pling.) DOAMNA S T A N C A : T a c i , e e o s t e n i t . S A I ' TA : S - a - n t i n p l a t a a d e m u l t e o r i . . . V e n e a a c a s d i n r z b o i , s e c u l c a i m u r e a . . . L a u r m , se s c u l a s n t o s . V e z i , r z b o i u l e l u c r u g r e u . O d a t a m t r a s i c l o p o t e l e i e l s-a r i d i c a i a t r e i a z i i n c a p u l o a s e l o r : C e e h r m l a i a a s t a ?" L u m e a s-a s p e r i a t , cic : . . A o l e u ! P i , p e n l r u nmor m n t a r e " . i e l s-a r i d i c a t i s-a r s t i t l a l u m e : D u e e i - v , e n - a m m u r i t . N u m a i p o a l e o m u l s trag u n p u i de s o m n . . . A m f o s t o s t e n i t , n a ! A m d o r m i t m u l t ?'' Azi era a Ircia zi. G r o a p a era fcut, l e s p e d e a d u s l a c i m i t i r " . S mi-o inei a i c i , n o d a i e , n-o m a i d u c e i l a c i m i t i r . Nu murim n o i , na, c u u n a c u dou". (Merge la Toma. l pipie, ngrijorat.) Rece. M A R I N M R I N (cioplind): B u n i c u l m-a n v a t s i n d a l i a n m n i s d a u c u c i o c a n u l . Tala t o t p i e t r a r . D a ' a m u r i t de m u i l l . n rzboiul cellalt... D e - a l u n c i a scris tot bunicul, care ncepuse treaba. B u n . C u n o s c s c r i s u l f o a r l e b i n e i a c u m scriu eu. A c u m spm litera i". Trebuie s v i n aa, d a r m c a m d o a r e m n a .
1

plng...
T O M A : D e c e s p l n g i ? (Ca s schimbe vorba.) C c z i c e Sa f i a c mi-a pregtit pentru mas ? DOAMNA S T A N C A : T o t felul de bunti. TOMA : De post ? DOAMNA S T A N C A : Da... D a r a tiat co coul. T O M A : A p o m e n i t ceva de... varz clit ? DOAMNA S T A N C A : N u , acr... cu puin ulei. T O M A : Parc a p o f t i o foaie. (Doamna Stanca se duce i aduce o foaie de varz.) E acr. D O A M N A S T A N C A : S-i a d u c c e v a d u l c e ? Poate nite m i e r e . M i r o a s e a floare de s a l c m , c-au n f l o r i t p e c o a s t . T O M A : Las... mine... DOAMNA STNGA : Trag ventuzele ? T O M A (semn c da) : O o . . . (Dup o pauz, n care Doamna Stanca se tot foiete prin cas, netiind ce s fac.) D c cnd ne-am l u a t . . . n - a m a v u t i n o i p a r t e d e o d i h n . . . D O A M N A S T A N C A : V r e m u r i c r n c e n e . . . S-a i s p r v i t i u i c a (Rde.) A a zice Salba. T O M A (rde) : t i i c n u p r e a b e a u . D O A M N A S T A N C A : T o t felul dc vinzoleli... T O M A : A b i a ne-aezasem l a casa noastr... o seam de rzboaie... DOAMNA S T A N C A : A m t e r m i n a t d e esut p e n t r u biserica d e la Arge. F e m e i l e de pe-aici au fcut esluri n o i . T O M A : Foarte bine. DOAMNA S T A N C A : ( N u m - a i scos i pc m i n e n l u m e d e l o c . M e r e u n s a t u l sta. Nici tu zaiafet, nici tu... T O M A : Zaiafet ai a v u t . D O A M N A S T A N C A : A d e s e o r i m n t r e b , ce eti t u : c p i t a n d e o a s t e o r i . . . ? T O M A : M-am simii bine ntre rani, mi-ar f i p l c u t s m e r g I a c o a s , s i n c o a r n e l e plugului... D O A M N A S T A N C A : N u e r a i t u f c u t s te bai n rzboaie. T O M A : A m aprat s a t u l sta. i de fiecare dat... D O A M N A S T A N C A (in timpul acesta a luat ventuzele una cte una) : B u n Acum f a c e m frecia T O M A : N-a v e n i t p i e t r a r u l ? D O A M N A S T A N C A : T r e b u i e s v i n . T O M A (ca pentru sine) : i a l douzecilea la Oieti. D O A M N A S T A N C A (ii face freefie pc piept) : A u l e u ! E t i r e c e . Ce-i c u t i n e ? (Toma tace. Doamna Stanca, stins.) A i r c i t .

DOAMNA S T A N C A (i ia mina i-l I " d c l a iar. (Se aud clopotele.) d a ' ce se a u d e a c o l o ? A u z i ?

ajut): Safla.

M A R I N M R I N : Clopotele. A mort. DOAMNA S T A N C A : L u m e a asia. c u m se g r b e t e ! (Merge la patul lui Toma i-l privete lung.) T r e b u i e s f i f o s t o b t l i e f o a r t e g r e a . F I niciodat n-a s p u s c l e d e g r e u . n t o t d e a u n a c n d se n t o r c e a p l i n de s n g e z i c e a : O s i m p l r c e a l " . (Clopotele se aud din nou.) M A R I N M A R I N (spnd cu dalta) : Iar. d u p iar. c e v i n e ? DOAMNA S T A N C A : Iar n i u n i e 19, a j u t o r u l I u i D u m n e z e u , ne-am izbit pgnii la Oieti". i cu cu

CORTINA
96

www.cimec.ro

ABONAI-V
LA

A D R E S A I COMENZILE D U M N E A V O A S T R PRIN OFICIILE POTALE l FACTORII POTALI

PREUL U N U I

ABONAMENT:

21 lei pe trei luni ; 42 lei pe ase luni; 84 lei pe un an.

A B O N A M E N T E L E S E MAI POT F A C E I DEPUNlND PRIN MANDAT POTAL CONTRAVALOAREA L O R IN CONTUL NTREPRINDERII D E STAT P E N T R U IMPRIMATE I ADMINISTRAREA PUBLICAIILOR, I.S.I.A.P., BUCURETI, Nr. 64.51.301.52. B.N.R.S.R., F I L I A L A SECTO RULUI 1, CU MENIUNEA : ABONAMENT R E V I S T A TEATRUL". CITITORII DIN STRINTATE S E POT ABONA PRIN I L E X I M S E R V I C I U L EXPORT-IMPORT PRESA CALEA CRIVIEI NR. 6466, P.O.B. 2001 T E L E X 011226 BUCURETI. www.cimec.ro

TEATRUL DRAMATIC BACOVIA" BACU


P R E Z I N T N STAGIUNEA 1975-1976
Din dramaturgia romneasc
O NOAPTE FURTUNOASA de I. L. Caragiale
Regia : Nae Cosmeseu de l a Televiziunea Romn Scenografia : D a n PetrescuMogo

DUBLA DISPARIIE A MARTEI N de tefan Oprea


ipremier absolut) R e g i a : I. G . R u s s u Scenografia : tefan gescu Gcur-

Din dramaturgia universal


ASCENSIUNEA LUI ARTURO UI POATE FI OPRIT de Bei tolt Brecht
Regia an i scenografia : Cristi Pepino

CH1RIA OT B1RZOI de Vasile Alecsandri


(premier absolut) Zoe Adaptarea i regia Angliei Scenografia : Vasile Jurje reprezentaii) (peste 1 0 0 d e

FOOOTBAL de Mircea Radu lacoban


(premier absolut) R e g i a : I. G . R u s s u Scenografia : Vasile J u r j e

TRANZIT de Leonid Zorin


R e g i a i s c e n o g r a f i a : V a l e r i u Moisescu de la T e a t r u l Bulandra'*

ACETI NGERI TRITI dc Dumitru Radu Popescu


Regia : (invitai Victor Tudor Popa Naio Scenografia : T . T b . Ciupe de l a Teatrul nal d i n Cluj-Napoca)

EMINESCU de Mircea tefnescu


(versiune absolut) 1976, n premier Regia : I. G . R u s s u Regizor asistent :

Stelian

CASA BERNARDEI ALBA de Federico Garcia Lorca


Regia Angliei i scenografia : Zoe

Preda Decorurile : Mircea Marian Costumele : tefan Georgescu

VISUL UNEI NOPI DE IARN de Tudor Muatescu


Regia : I. G . R u s s u Scenografia : Vasile Jurje (peste 1 5 0 d e r e p r e z e n t a i i )

LA MARGINE DE PARADIS de Ovidiu Gcnaru


(premier absolut) Regia : Cristian Pepino Scenografia : tefan gescu Geor

INTRIG I IUBIRE Fr. Schiller


Regia : Anca Ovanez-Doroenco Scenografia : George Doroenco (peste 1 7 0 d e r e p r e z e n t a i i )

APRAI DRAGOSTEA colaj dramatic de George Radicevici


Adaptare i C. I s a c Regia : Bora Grigorovici de Li Teatrul Naional din de Vasile Sporici

In pregtire
BOMBA ZILEI de Charles Mc Arthur i Ben Hecht
Regia : I. G . R u s s u Scenografia : gescu tefan Geor

RAA SLBATIC de Hcnrik Ibsen


Regia : enco Anca O v a n c z - D >ro

PAHARUL CU AP de Eugene Scribe


Regia : Zoe Anghel

B e l g r a d i I. G . R u s s u

Sffl

L P. Informaia" c. 1100

www.cimec.ro

44 200

LEI 7