Sunteți pe pagina 1din 24

STRUCTURA CONTRACTULUI DE LEASING FINANCIAR

1. Definirea i structura opera iunilor de leasing financiar


Leasingul financiar a fost practic forma de comer i creditare pe care au mbr cat-o opera iunile autentice de leasing, conven ia UNIDROIT ar tnd c leasingul financiar are ca obiect echipamente industriale. Doctrina economic , precum i cea de drept al comer ului interna ional au definit leasingul financiar ca fiind leasingul prin care, n principiu, n perioada de nchiriere de baz (prima nchiriere), se realizeaz ntregul pre de export al obiectului contractat, inclusiv costurile auxiliare, precum i un beneficiu1, n perioada leasingului de baz (care este de regul mai scurt dect durata normal de folosin a bunului), p r ile nu au voie s rezilieze contractul, fiind inute s i ndeplineasc toate obliga iile asumate, iar riscurile economico-financiare se transfer ncheierea contractului. Legea2 define te leasingul financiar, ca fiind opera iunea de leasing care ndepline te una sau mai multe dintre urm toarele condi ii : riscurile i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul ncheierii contractului de leasing; p r ile au prev zut expres c la expirarea contractului de leasing se transfer utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; utilizatorul poate opta pentru cump rarea bunului, iar pre ul de cump rare va reprezenta cel pu in 50% din valoarea de intrare (pia ) pe care acesta o are la data
1

la utilizator, prin

Puiu Alexandru- Management n afacerile economice interna ionale, Tratat, Ed. Independent Economica, Bucure ti, 1997, pag, 385. 2 Legea nr. 533/2004 precum i Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare.

la care op iunea poate fi exprimat . Perioada de folosire a bunului n sistem de leasing acoper cel pu in 75% din durata normal de utilizare a bunului, chiar dac n final dreptul de proprietate nu este transferat. Contractul de leasing este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlul oneros, comutativ, consensual, avnd con inut patrimonial, cu executarea succesiv , numit, negociat, translativ al dreptului de folosin . Contractul de leasing poate fi definit ca fiind acele raporturi contractuale, n baza c rora o parte, denumit locator/ finan ator, transmite pe o perioad asupra unui bun al c rui proprietar este determinat de timp dreptul de folosin

sau pe care l va produce sau l va achizi iona de la un ter furnizor, unei alte p r i, denumit utilizator, contra unei pl i periodice, denumit rat de leasing, cu dreptul utilizatorului de a opta pentru cump rarea bunului, restituirea sa ori continuarea folosirii acestuia. n cadrul leasingului financiar se utilizeaz termeni i no iuni specifice, astfel: valoarea de intrare - valoarea de achizi ie a bunului de c tre finan ator ( cost de achizi ie); valoarea total - valoarea total de leasing plus valoarea rezidual ( valoarea de achizi ie a bunului de c tre utilizator la momentul expir rii contractului de leasing); pre de op iune - suma pe care trebuie s o pl teasc cump r torul la sfr itul contractului de leasing pentru a intra n posesia juridic a bunului. Contractele de leasing financiar trebuie s elemente3: p r ile contractului de leasing: furnizor, societatea n calitate de locator/ finan ator i respectiv utilizatorul care se mai nume te i locatar.
3

cuprind

obligatoriu urm toarele

Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice- Tehnici de afaceri economice interne i interna ionale, Ed: Independen a Economic , Pite ti, 2007, pag 124.

Cump r bunul FURNIZORUL SOCIETATEA DE LEASING

nchiriaz bunul BENEFICIARUL

obiectul contractului de leasing: l constituie nchirierea temporar a bunurilor de investi ii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor; durata contractului de leasing; valoarea total a contractului de leasing; valoarea ratelor de leasing i termenul de plat a acestora; clauza privind obliga ia asigur rii bunului; valoarea ini ial a bunului; clauza privind dreptul de op iune al utilizatorului cu privire la cump rarea bunului i la condi iile n care acesta poate fi exercitat; garan ii; obliga iile i drepturile p r ilor; r spunderi, notific ri, litigii, clauze finale. Contractul de leasing financiar este orice contract, care ndepline te cel pu in una din urm toarele condi ii: riscurile i beneficiile dreptului de proprietate care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului c tre utilizator, la momentul expir rii contractului. Nerespectarea dreptului de op iune al utilizatorului oblig societatea de leasing la plata de daune, egale cu valoarea rezidual a bunului la momentul expir rii contractului de leasing:

perioada de leasing dep e te 75% din durata normal de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; n n elesul acestei defini ii, perioada de leasing include orice perioad pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; la nceputul contractului de leasing, valoarea actualizat a pl ilor minime de leasing este aproape egal cu valoarea just a bunului; bunul care face obiectul contractului este de natur utilizatorul l poate folosi f r modific ri semnificative. Opera iunile de leasing financiar sunt reglementate n legisla ia romneasc prin Ordonan a Guvernului nr. 51/1997 privind opera iunile de leasing i societ ile de leasing, republicat n M.O. nr. 9/2000, modificat complet rile ulterioare. Opera iunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum i bunuri mobile de folosin pe band ndelungat , aflate n circuitul civil, cu excep ia nregistr rilor audio i video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor i a i completat de Legea nr. 533/2004 precum i Legea nr. 571/ 2008 privind Codul fiscal cu modific rile i special , astfel nct

drepturilor de autor. Ini ierea, contractarea i derularea afacerilor de leasing4 necesit o serie de opera iuni care pot fi reprezentate astfel: Tabel Nr: 1

Tehnica ini ierii i derul rii tranzac iei de leasing


Opera iunea Furnizorul
- trimite factura proform ; - cere trimiterea c tre client a facturii proform .

Societatea leasing

de

Utilizatorul
- accept propunerea - trimite cererea de nchiriere mpreun cu bilan ul contabil pe ultimele trei exerci ii -accept comanda de echipament

1.Opera iuni premerg toare

- ntocme te i trimite propunerea de nchiriere; - r spunde viitorului chiria ; - stabile te comanda.

Molico T, Wunder E- Op cit. pag 264

2.Comandarea echipamentului

-confirm primirea comenzii;

- trimite comanda ferm la furnizor;

-solicit un - remite avansul eventual avans. furnizorului. - livreaz echipamentul; - emite factura. - pl te te contravaloarea echipamentului; - factureaz avansul primit. - satisface op iunea utilizatorului.

- returneaz comanda mpreun cu avansul solicitat. - confirm primirea echipamentului; - pl te te ratele de chirie i avansul; - are tripla op iune la scaden . - prelungire contract la o chirie inferioar ; - cump rare de echipament la o valoare rezidual ; - restituie echipament c tre societatea de leasing.

3. Livrarea i decontarea echipamentului

4. Lichidarea opera iunii

Pentru efectuarea unei opera iuni de leasing orice persoan fizic sau juridic trebuie s trimit unei societ i de leasing o ofert ferm nso it de lista cu bunurile ce vor constitui obiectul contractului de leasing i de acte din care s rezulte situa ia financiar a solicitantului finan rii. Rela iile dintre participan ii unei opera iuni de leasing, sunt prezentate n urm toarea figur :

Fig Nr: 2 Schema opera iunii de leasing

FINAN ATOR
dreptul de proprietate

BUNUL
livrare, garan ie

DE LEASING

contractul de leasing

a a

r spundere pentru bunul produs

dreptul de folosin

FURNIZOR

UTILIZATOR

Sursa: Hoan Nicolae- Finan ele firmei, Ed: Economic , Bucure ti, 2003

Societatea de leasing, analiznd oferta, va putea fie s accepte finan area, fie s o resping . Exist contractuale posibilitatea ca utilizatorul s cumpere bunul i nainte de expirarea termenului de leasing, cu condi ia ndeplinirii tuturor obliga iilor i a ncheierii unui acord n acest sens cu locatorul. Folosirea opera iunilor de leasing poate genera o serie de efecte pozitive sub forma unor factori de antrenare, cum ar fi: ob inerea de know how aferent exploat rii optime, preg tirea personalului, ridicarea nivelului de calificare f r cheltuieli i n cazul suplimentare, mbun t irea organiz rii proceselor economice. Ca necesar

celorlalte contracte, pentru ncheierea n mod valabil a contractului de leasing, este ntrunirea unor condi ii de validitate. Condi iile esen iale pentru

validitatea unei conven ii sunt: capacitatea de a contracta, consim mntul valabil al p r ii ce se oblig , un obiect determinat, o cauz licit .

2. Executarea contractului de leasing financiar


Contractul de leasing se va supune regulilor generale din dreptul comun care guverneaz ncheierea contractelor. Astfel, contractul se ncheie prin ntlnirea cererii cu oferta, fiind aplicabile dispozi iile art. 35-39 din Cod Comercial privitoare la formarea contractelor. I. Etapa de formare a contractului Art. 4 din O.G. nr. 51/2008 prevede c pentru efectuarea unei opera iuni de leasing, orice persoan fizic sau juridic va formula unei societ i de leasing o ofert ferm , nso it de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului, precum i de acte din care s rezulte situa ia s financiar . Utilizatorul are dreptul de a- i alege, cu acordul societ ii de leasing, furnizorul, precum i societatea care va asigura bunul (art. 5). Pentru a se ncheia un contract de leasing ini iativa i va apar ine utilizatorului; ns , ini iativa poate apar ine i finan atorului, constnd n trimiterea unei oferte c tre poten ialul utilizator, oferta care va fi acceptat de acesta, practica frecvent uzitat n activitatea comercial a societ ilor de leasing. n oferta societ ii de leasing vor fi men ionate bunurile ce pot fi puse la dispozi ie n baza contractului de leasing, condi iile de acordarea creditului(valoarea bunului i a ratelor de leasing, valoarea dobnzii practicate, num rul ratelor de achitat i garan iile cerute), actele necesare pentru ncheierea contractului de leasing i, eventual, termenul de livrare. Societatea de leasing are obliga ia de a prezenta, n materialele publicitare, cuantumul integral al ratei de leasing sau cuantumul net al acesteia, ns cu obliga ia men ion rii vizibile a componentelor care se adaug la rata de leasing.

Potrivit legii5, oferta utilizatorului va fi nso it de o list de bunuri, care vor constitui obiect al contractului. De i legea nu prevede n mod expres, pentru a se evita orice nen elegeri cu privire la bunurile cump rate de finan ator, aceast list va con ine ntocmai descrierea i caracteristicile bunurilor dorite de c tre utilizator. Utilizatorul va trebui s nainteze viitorului finan ator, acte din care s rezulte situa ia sa financiar , precum: Acte de nfiin are i func ionare a societ ii - statut, contract de societate, certificat de nregistrare la registrul comer ului, certificat de nmatriculare i certificat de nregistrare fiscal - precum i acte adi ionale care atest modific ri importante n structura i patrimoniul societ ii; Acte contabile propriu-zise, care reflect situa ia financiar a utilizatorului reprezentative pentru finan ator ar fi bilan urile contabile anuale certificate (bilan , cont de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de numerar i notele de bilan ), pe ultimii 2 sau 3 ani, precum i cele mai recente balan e lunare (sau semestriale) de verificare; Certificat de bonitate eliberat de banc ; Avansul 0-20% care poate fi pl tit de utilizator; Eventual, actele de proprietate ale spa iilor de desf urare a activit ii sau ale spa iilor de produc ie. n cazul persoanelor fizice se solicit adeverin e de venit ale beneficiarului i se ntocme te un buget de venituri i cheltuieli, urm rindu-se de regul ca rata de leasing s fie maxim 1/2 din veniturile solicitantului. Fie c este vorba de locator sau de utilizator, oferta apar ine celui care ia ini iativa de a contracta. Pentru a avea caracterul unei oferte, inten ia de a contracta trebuie adus la cuno tin a celeilalte
5

Potrivit Legii nr. 158/2008 art. 6 lit. a i b- Legea publicit ii, ce interzice publicitatea care este n el toare si subliminal .

p r i, mpreun cu principalele elemente ale contractului. Dou dintre principalele elemente ale ofertei sunt durata contractului i valoarea acesteia (exprimat prin suma redeven elor i valoarea rezidual ). Acordul intervenit ntre societatea de leasing i utilizator nainte de stabilirea furnizorului bunului i clauzelor referitoare la valoarea i durata contractului de leasing, are valoarea unui ante-contract sau a unui contract prealabil. Acest acord este un veritabil contract avnd for a obligatorie pentru p r i, n cadrul opera iunilor de leasing, acesta este primul contract care d na tere la drepturi i obliga ii pentru p r i. Avansul reprezint o sum de bani, calculat procentual din valoarea total a contractului, pe care utilizatorul o pl te te la nceputul derul rii contractului de leasing. Avansul nu este ns obligatoriu, astfel c r mne la latitudinea p r ilor, dac acesta trebuie pl tit, ori cuantumul acestuia urmeaz a se distribui propor ional n ratele de leasing ce urmeaz a fi achitate de utilizator. n ceea ce prive te societatea de leasing, plata unei sume de bani cu titlu de avans poate constitui elementul determinant n luarea deciziei de a investi ntr-o afacere, atunci cnd utilizatorul i planul de afacere nu prezint o bonitate suficient pentru o finan are integral . n cazul opera iunilor de leasing n care societatea de leasing are i calitatea de furnizor, aceast faz nu exist , p r ile trecnd direct la negocierea clauzelor contractului de leasing, inclusiv cele referitoare la durata i valoarea acestuia (num rul i cuantumul redeven elor i valoarea rezidual ). n func ie de rezultatul acestei analize i de categoria de risc n care este ncadrat solicitantul, firma de leasing poate s avizeze favorabil sau nefavorabil cererea de finan are. Dup stabilirea condi iilor n care se va efectua finan area, acestea vor fi prezentate beneficiarului i n baza acceptului acestuia se va trece la ncheierea propriu-zis a contractului. n faza contractual , compania de leasing care de regul impune majoritatea clauzelor contractuale trebuie s redacteze contractul n termenii

minimali ai loialit ii contractuale. Tendin a de pe pia a actual a firmelor de leasing este aceea de a abuza de pozi ia lor de finan ator i de a impune beneficiarului dobnzi pentru ntrziere mult mai mari dect cele obi nuite n practic comercial . Cel mai adesea societatea de leasing i constituie garan ii care s -i asigure realizarea creditului acordat. De exemplu, va solicita utilizatorului un acord din redeven e sau poate solicita garantarea return rii creditului de c tre un ter , prin cau iune dat de acesta, sau cau iune dat de persoanele din conducerea societ ii utilizatoare. n situa ia n care bunul ce urmeaz a fi utilizat nu este nc proprietatea societ ii de leasing care finan eaz opera iunea, pentru a se realiza contractul de vnzare-cump rare este suficient ca o societate de leasing s se adreseze furnizorului cu o comand prin care s - i manifeste inten ia de a achizi iona bunul ales de utilizator, nainte de a fi transmis comanda la furnizor, societatea de leasing o supune spre aprobare utilizatorului, ca o m sur de precau ie pentru a nu se comanda alte bunuri cu alte caracteristici dect cele solicitate de utilizator. Avnd n vedere c societatea de leasing comand bunul pe baza prescrip iilor utilizatorului, s-ar p rea c el ac ioneaz ca un mandatar. Dup primirea comenzii, furnizorul-de regul -solicit societ ii de leasing un acont din pre pentru a avea certitudinea ncheierii i realiz rii contractului de vnzare-cump rare. II. Momentul i locul ncheierii contractului de leasing n cazul n care contractul de leasing se ncheie ntre p r i prezente, momentul form rii consim mntului determin i momentul ncheierii contractului, iar locul n care se g sesc p r ile este locul ncheierii contractului. Dac p r ile nu sunt de fa la ncheierea contractului, iar acceptarea i oferta sunt trimise prin scrisoare, fax sau alte mijloace de trimitere la distan , contractul de leasing se consider ncheiat n momentul n care ofertantul-utilizator prime te acceptarea ofertei sale de la finan ator n termenul hot rt de utilizator, prezumndu-se juris tantum c prin primirea accept rii, utilizatorul a luat la cuno tin de con inutul acesteia.

Solu ia a fost admis att de c tre literatura de specialitate, ct i de legisla ia noastr recent , n Ordonan a Guvernului nr. 130/2008, privind regimul juridic al contractelor la distan , stipulndu-se expres c , n cazul n care p r ile nu au convenit altfel, momentul ncheierii contractului la distan i-a fost adresat coresponden a. Momentul form rii consim mntului i implicit al ncheierii contractului, joac un rol foarte important, n principal, n aspectele privind capacitatea p r ilor contractante, riscul contractelor, legea aplicabil contractului, stabilirea perioadei suspecte n cazul instituirii procedurii falimentare, precum i cu privire la curgerea termenului de prescrip ie extinctiv . De asemenea, acest moment determin contractului, legea aplicabil principiului locus regit actum. n fine, n cazul n care intervine un element de interna ionalitate, cum ar fi sediul societ ii de leasing, contractul se va ncheia n limba aleas de p r i. Contractul se poate ncheia i n limbile celor dou p r i, n acest caz trebuind s existe dou sau trei exemplare originale (cu con inut identic), precum i un exemplar consemnat ntr-o limb de circula ie interna ional . formei acesteia i locul ncheierii potrivit i instan a competent l constituie momentul primirii comenzii de c tre comerciant n acest caz, locul ncheierii contractului este locul unde se afl ofertantul i unde

3. Efectele i ncetarea contractului de leasing financiar


Dac n cadrul unei opera iuni de leasing iau parte toate cele trei p r i, i anume, furnizorul, finan atorul i utilizatorul, se impun a fi men ionate urm toarele preciz ri: De i contractul de vnzare-cump rare (care are ca obiect bunul ce urmeaz a fi dat n leasing) se ncheie ntre furnizor i finan ator, utilizatorul are ac iune direct mpotriva furnizorului n cazul reclama iilor privind livrarea, calitatea, asisten a tehnic , precum i service-ul necesar n perioada de garan ie.

De asemenea, contractul de vnzare-cump rare, la care utilizatorul nu este parte, i produce direct efectele n patrimoniul s u, ntruct, de i bunul n cauz trece n proprietatea societ ii de leasing, el este livrat direct utilizatorului; Corespunz tor ac iunii directe a utilizatorului mpotriva furnizorului, apare r spunderea furnizorului fa de utilizator, pentru livrarea, calitatea, asisten a tehnic i service-ul bunului dat n leasing, de i cele dou p r i nu au luat parte mpreun la ncheierea contractului de vnzare-cump rare, iar pentru furnizor, contractul de leasing ncheiat de utilizator cu finan atorul este rest inter alias acta; Contractul de asigurare a bunurilor date n leasing se ncheie ntre finan ator i societatea de asigurare, ns i produce efectele asupra utilizatorului ntruct acesta va pl ti primele de asigurare, dac s-a stipulat astfel n contractul de leasing. Ca opera iune tripartit , leasingul creeaz obliga ii tuturor p r ilor implicate i anume, furnizorului, finan atorului i utilizatorului. Obliga iile deriv pe de-o parte, din contractul de vnzare-cump rare ncheiat ntre furnizor i societatea de leasing, dar mai ales din contractul de leasing propriu-zis ncheiat ntre societatea de leasing i utilizator. n ceea ce prive te obliga iile furnizorului, ter n contractul de leasing propriu-zis, acestea vizeaz , n principal, aspectele privind livrarea i calitatea bunului obiect al contractului de leasing. Astfel, n virtutea contractului de vnzare-cump rare ncheiat cu finan atorul, furnizorul are obliga ia s livreze utilizatorului utilajele sau echipamentele contractate, conform specifica iilor date de utilizator i s asigure asisten a tehnic a personalului care va exploata aceste bunuri; de asemenea, el va trebui s asigure piesele de schimb necesare repara iilor i s efectueze repara iile echipamentului nchiriat, n m sura n care defec iunile nu sunt din culpa utilizatorului.

3.1. Drepturile i obliga iile p r ilor contractante Drepturile finan atorului6 sunt urm toarele: a) S ncaseze taxe de leasing; b) S inspecteze periodic starea utilajului nchiriat i modul de exploatare; c) S realizeze contractul nainte de termen, adic utilizatorul nu i-a ndeplinit obliga iile comerciale, aceasta atr gnd dup sine restituirea utilajului nchiriat, plata n continuare a chiriei, precum i a unor eventuale daune. Obliga iile locatorului / finan atorului. Locatorul/ finan atorul este obligat fa leasing, obliga iile fiind corelative opera iunile de leasing urm toarele obliga ii: a) S respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul, potrivit necesit ilor; b) S asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite n leasing; c) S ncheie contract de vnzare-cump rare cu furnizorul desemnat de utilizator, n condi iile expres formulate de acesta; d) S ncheie contract de leasing cu utilizatorul i s transmit acestuia, n temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivnd din contractul de vnzarecump rare, cu excep ia dreptului de dispozi ie; e) S respecte dreptul de op iune al utilizatorului care const n posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizi ionarea ori restituirea bunului; f) S i garanteze utilizatorului folosin a lini tit a bunului, n condi iile n care acesta a respectat toate clauzele contractuale. de utilizator prin ncheierea contractului de i n strns interdependen cu drepturile

utilizatorului, prev zute de lege. Potrivit art. 9 din O.G. nr. 51/1997 privind i societ ile de leasing, locatorul/ finan atorul are

Puiu Alexandru- Managementul afacerilor economice-Tehnici de afaceri economice interne interna ionale Op. cit. pag 125.

ncheierea contractului de vnzare cump rare cu furnizorul desemnat de utilizator Utilizatorul i alege furnizorul potrivit propriilor sale necesit i, ca urmare a cerin elor impuse de procesul de produc ie sau de nevoile familiale ori profesionale. Dreptul utilizatorului de a- i alege furnizorul este ns limitat, ntruct, conform prevederilor art. 5, acest lucru se face cu acordul societ ii de leasing, deci al finan atorului. Contractul de vnzare- cump rare se va ncheia n condi iile expres formulate de c tre utilizator (pre , termen i condi ii de livrare, asisten a tehnic i service oferite, servicii adiacente, etc.), condi ii care, prin ipotez au fost stabilite nainte de c tre acesta, n urma negocierilor avute cu furnizorul, n cazul n care utilizatorul nu negociase cu furnizorul bunurilor, sau cnd furnizorul nu fusese ales de c tre utilizator la data emisiunii ofertei, acesta adresndu-se direct finan atorului (situa ie ntlnit relativ frecvent n practic ), urmeaz ca utilizatorul s ia parte la ncheierea contractului de vnzare-cump rare dintre finan ator i furnizor. Specific contractului de vnzare-cump rare ncheiat ntre furnizor i finan ator este clauza potrivit c reia cump r torul nu pl te te pre ul bunurilor dect n momentul n care intr n posesia procesului-verbal de predare-primire ncheiat ntre vnz tor (furnizor) i utilizator. n absen a livr rii bunului ce constituie obiect al contractului de leasing, i, implicit al procesului verbal de predare primire, contractul de leasing este lovit de nulitate absolut , care nu poate fi acoperit de o clauz non-recurs, nici de ntocmirea unui proces verbal de predare primire contrar realit ii. n cazul n care contractul de leasing a fost ncheiat anterior contractului de vnzare-cump rare, finan atorul ac ioneaz ca un mandatar al utilizatorului, n ceea ce prive te cump rarea bunului de la furnizor, innd cont de caracteristicile i pre ul descris n contractul de leasing.

ncheierea contractului de leasing cu utilizatorul Potrivit legii, finan atorul are obliga ia de a ncheia cu utilizatorul contract de leasing avnd ca obiect bunul cump rat de la furnizor, conform specifica iilor utilizatorului, i de a-i transmite acestuia toate drepturile rezultnd din contractul de vnzare-cump rare, cu excep ia dreptului de dispozi ie. n concret, transmisiunea are ca obiect dreptul de folosin asupra bunului, precum i ac iunile pe care finan atorul, n calitate de cump r tor le are mpotriva furnizorului, n calitate de vnz tor. Transmiterea dreptului de folosin este efectul principal al ncheierii contractului de leasing. Utilizatorul beneficiaz , prin urmare, de dreptul de a poseda bunul i de dreptul de a-i culege fructele, ns nu i de dreptul de dispozi ie, astfel c el nu poate dispune de bunul luat n leasing, nstr inndu-1 sau grevndu-l cu sarcini f r acordul finan atorului. Dreptul care se transmite prin ncheierea unui contract de leasing este un drept de crean , n textul art. 13 al O.G. nr. 51/2008, se arat f r echivoc r mnerea dreptului real de proprietate asupra bunului utilizat n baza unui contract de leasing, n patrimoniul finan atorului, n cazul n care utilizatorul se afl n reorganizare judiciar i/ sau faliment. Transmiterea dreptului de folosin asupra bunului dat n leasing se poate transforma ntr-o transmitere a dreptului de proprietate, prin exercitare a dreptului de op iune al utilizatorului n sensul manifest rii dorin ei de a cump ra bunul pe care l-a folosit. Respectarea dreptului la op iune al utilizatorului Dreptul de op iune al utilizatorului are natur legal , fiind prev zut n mod expres de lege, n ns i defini ia dat opera iunilor de leasing. Corelativ, respectarea dreptului de op iune este o obliga ie ce i incumb finan atorului, n caz contrar, acesta datornd daune-interese n cuantum egal cu valoarea rezidual a bunului sau cu valoarea sa de circula ie, calculat la data expir rii contractului de leasing.

Utilizatorul i poate exprima dreptul de op iune, indiferent de forma contractului de leasing pe care l ncheie: financiar, opera ional (n acest caz, cuantumul valorii reziduale urmnd a fi stabilit n func ie i de cuantumul ratelor de leasing achitate pn la data manifest rii dreptului de op iune) sau imobiliar cu clauz irevocabil de vnzare. Dreptul de op iune al utilizatorului poate fi exercitat numai la sfr itul perioadei de leasing, cu excep ia opt rii pentru achizi ionarea bunului, care se poate face i pe parcursul derul rii contractului. Dac utilizatorul, din vina societ ii de leasing sau a furnizorului, nu i-a exercitat dreptul de op iune prev zut n contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizi ia bunului, iar bunul nu a fost restituit, el va fi obligat s pl teasc taxele vamale la valoarea rezidual a bunului, care nu poate fi mai mic de 20% din valoarea de intrare a bunului. Manifestarea dreptului de op iune poate avea drept consecin transmiterea i propriet ii, men inerea raporturilor contractuale existente ntre utilizator i nainte de sfr itul perioadei de leasing, dac Dac p r ile convin astfel i dac

finan ator, ori ncetarea acestora. Utilizatorul poate opta pentru cump rarea bunului utilizatorul i-a achitat toate obliga iile asumate prin contract . la sfr itul perioadei contractuale, utilizatorul nu a formulat op iunea i refuz predarea bunului, cump r rii bunului sau a prelungirii contractului

contractul de leasing constituie titlu executoriu. La sfr itul expir rii termenului contractual, utilizatorul poate opta pentru prelungirea contractului, continund s efectueze pl ti cu titlu de rat de leasing, al c rei cuantum va fi ns mai mic.

Obliga ia de garan ie Finan atorul este obligat s i asigure utilizatorului folosin a lini tit a bunului dat n leasing, ceea ce nseamn c el va r spunde pentru evic iunea unui ter , ns numai pentru evic iunea care se bazeaz pe un drept, ntruct, pentru alt tulburare, utilizatorul se poate

ap ra singur, prin folosirea ac iunilor posesorii. Potrivit legii, finan atorul este obligat s asigure utilizatorului folosin a lini tit a bunului numai n condi iile n care acesta a respectat toate clauzele contractuale. Legea prevede c finan atorul asigur numai folosin a lini tit nu i cea util a lucrului. Aceasta este o excep ie de la regula de drept comun n materie de loca iune. Aceasta excep ie nu este ns justificat , avnd n vedere c utilizatorul ncheie contractul de leasing cu finan atorul, iar n cazul n care bunul nu corespunde calitativ, numai fa de el ar putea invoca excep ia de neexecutare a contractului sau cere rezilierea de furnizor are o ac iune direct , ntruct aceast situa ie de acestuia, chiar daca i fa

este ineficient , legea neprev znd n ce fel poate r spunde furnizorul fa utilizator.

Finan atorul i furnizorul vor r spunde numai pentru viciile ascunse nu i pentru cele aparente, pe care utilizatorul ar fi putut s le cunoasc . Necesitatea r spunderii pentru vicii a finan atorului al turi de furnizor este cu att mai mare cu ct finan atorul nu r spunde pentru prejudiciile cauzate ter ilor prin folosin a bunului de c tre utilizator, inclusiv dac acestea sunt cauzate de viciile ascunse ale bunului. Drepturile utilizatorului Drepturile utilizatorului7 sunt urm toarele: a) Dreptul de folosin asupra bunului nchiriat; b) Autonomie tehnic i de gestiune n utilizarea bunului nchiriat; c) Beneficiaz de asisten tehnic din partea societ ii de leasing sau a furnizorului; d) Poate nlocui utilajul uzat moral cu altul corespunz tor progresului tehnic nregistrat n ramura respectiv , cu major ri ale chiriei; e) Beneficiaz , la sfr itul contractului, de tripla op iune; f) Poate nlocui utilajele avariate, cu condi ia de a respecta instruc iunile de folosire.

Puiu Alexandru - Op. cit. pag 124

Obliga iile utilizatorului Obliga iile utilizatorului sunt stipulate n art. 10 din lege8, dup cum urmeaz : a) S efectueze recep ia i s primeasc bunul la termenul stipulat n contractul de leasing; b) S restituie bunul, n conformitate cu prevederile contractului de leasing; c) S exploateze bunul conform instruc iunilor elaborate de c tre furnizor i s asigure personalului desemnat s l exploateze; d) S nu greveze de sarcini bunul ce face obiect al contractului de leasing, f r acordul finan atorului; e) S nu aduc modific ri bunului, f r acordul finan atorului; f) S efectueze pl ile cu rat de leasing, n cuantumul valoric stabilit i la termenele prev zute n contractul de leasing; g) S suporte cheltuielile de ntre inere i alte cheltuieli ce decurg din contractul de leasing; h) S i asume pentru ntreaga perioad a contractului, n lipsa unei stipula ii contrare, totalitatea obliga iilor ce decurg din folosirea bunului direct sau prin prepu ii s i, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, i continuarea pl ilor cu titlu de rat de leasing, pn la achitarea integral a valorii contractului de leasing; i) S permit finan atorului verificarea periodic a st rii i a modului de exploatare a bunului care face obiect al contractului de leasing; j) S l informeze pe finan ator, n timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venit din partea unui ter .

Ordonan a de urgen nr. 51/2008 din 21/04/2008 privind ajutorul public judiciar n materie civil .

Obliga ia de a nu greva de sarcini bunurile luate n leasing i plata ratelor de leasing Potrivit legii, utilizatorul nu poate greva de sarcini bunul ce constituie obiect al contractului de leasing i nu-i poate aduce modific ri f r acordul finan atorului. La restituire, bunul se va preda n starea n care 1-a primit. Dac are ns acordul finan atorului pentru a aduce modific ri bunului luat n leasing, bunul se va preda n starea n care se afl , ntruct ratele de leasing achitate de el acoper uzura bunului sub forma amortiz rii. Cesiunea leasingului poate reprezenta o solu ie convenabil pentru ambele p r i i se realizeaz printr-un contract care trebuie s cuprind , n principal, clauze privind de finan ator identificarea p r ilor, acordul finan atorului, motiva ia cesiunii, pre ul cesiunii, precum i obliga iile ce revin cedentului i cesionarului. Obliga iile cedentului fa prealabil al finan atorului, n caz contrar, cesiunea fiind lovit de nulitate. Cesionarul (noul utilizator) va prelua bunul ce formeaz obiectul contractului de leasing n starea n care se afl la data intr rii n vigoare a actului de cesiune. El nu va putea fi obligat la plata c tre cedent (vechiul utilizator) a ratelor de leasing care reprezint beneficiul ob inut de acesta ca urmare a folosirii bunului n cauza i nici a dobnzilor pl tite de vechiul utilizator c tre finan ator. El poate conveni ns cu cedentul s -i achite acestuia sumele de bani reprezentnd primele de asigurare pl tite pentru bunul respectiv. Utilizatorul este obligat s efectueze pl ile cu titlu de rat de leasing, n cuantumul i la termenele prev zute n contractul de leasing. Valoarea ratelor de leasing este stabilit nc de la ncheierea contractului, fiind compus dup caz, din cota-parte din valoarea de intrare a bunului plus dobnda (la leasingul financiar), respectiv cota de amortizare a bunului plus beneficiul (n cazul leasingului opera ional), la care se adaug diferite comisioane percepute de societatea de leasing. Termenele de plat sunt prestabilite urmnd ca ratele de leasing sa fie achitate e alonat, n mod egal, la anumite perioade de timp (lunar, trimestrialele.). Ratele de leasing sub aspectul valorii lor i al termenului de plat , sunt men ionate, n practic , ntr-un grafic trebuie preluate de cesionar n integralitate, f r a le putea modifica dect cu acordul

sau tabel, anex la contractul de leasing. Neplata ratelor de leasing d dreptul finan atorului de a cere rezilierea contractului cu daune-interese, ns el poate s men in n vigoare contractul de leasing. n principiu, plata poate fi efectuat de orice persoan , dac n contractul de leasing s-a stipulat expres c plata poate fi efectuat numai de c tre utilizator. Plata ratelor de leasing este supus principiului indivizibilit ii, astfel c , la termenele stipulate n contractul de leasing, utilizatorul trebuie s pl teasc ntregul cuantum al ratelor, neputndu-1 obliga pe finan ator s primeasc o rat frac ionat . Pentru plata ratelor de leasing, utilizatorul poate fi obligat i la aducerea unor garan ii la ncheierea contractului, care trebuie ns men ionate n mod expres n con inutul acestuia. Garan ia execut rii obliga iilor de c tre utilizator poate fi real sau personal i poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile. Ap rarea dreptului de proprietate al finan atorului Utilizatorul este obligat s l anun e pe finan ator despre orice tulburare a dreptului de proprietate provenit din partea unui ter . n caz contrar, utilizatorul r spunde pentru uzurpare, chiar dac a ncercat s apere, n numele finan atorului, proprietatea asupra bunului dat n leasing, ntruct acesta din urm poate invoca excep ia moli processus, ar tnd c ar fi avut mijloacele necesare s nl ture preten iile ter ului. Anun area uzurp rii trebuie s se fac n timp util, astfel nct finan atorul s aib posibilitatea de a- i preg ti ap rarea. Utilizatorul este obligat s restituie bunul ce constituie obiect al contractului de leasing, conform clauzelor contractuale, n starea n care se afl la momentul restituirii, la sfr itul perioadei contractuale, dac nu si-a exprimat inten ia de a prelungi contractul de leasing sau cump rarea bunului, ori dac n cadrul termenului stipulat intervine rezilierea contractului, n cazul n care utilizatorul refuza restituirea bunului, contractul de leasing constituie titlu executoriu, astfel ca finan atorul i poate obliga la restituire.

3.2. Riscul contractului de leasing Regula generala n materie arat c riscul unui contract este suportat de debitorul obliga iei imposibil de executat, regul care se aplic corespunz tor i n cazul loca iunii. n accep iunea O.G. nr. 51/2008, prin art. 10 lit. f se instituie o prezum ie relativa de suportare a riscului contractului de leasing de c tre utilizator. Astfel, utilizatorul va suporta riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat din cauze fortuite, continund efectuarea pla ilor cu titlu de rata de leasing, pana la achitarea integral a valorii contractului, n lipsa unei stipula ii contrare9. Utilizatorul poate fi exonerat de pieirea fortuit a bunului, numai n situa ia n care acest lucru s-a stipulat expres n contractul de leasing. Dac asemenea cauz a fost inserat n contract, riscul va fi suportat de c tre finan ator, ca debitor al obliga iei imposibil de executat, putnd fi r sturnat astfel, prezum ia legal relativ instituit prin prevederile O.G. nr.51/2008. n lipsa unei astfel de clauze, riscul va fi suportat de utilizator, n virtutea legii, ntocmai ca si comodatarul, prev zut de lege a suporta i el pieirea fortuit a bunului in cazul in care acesta a fost pre uit, suportnd riscul i n cazul n care putea sa sustrag de la pieire bunul primit n leasing, nlocuindu-1 cu un bun al s u. Dreptul care se transmite n baza unui astfel de contract nu este real, ci mai degrab un drept de crean , ntruct dreptul real de proprietate asupra bunului este i r mne n patrimoniul finan atorului. ns i legea, arat c drepturile reale ale finan atorului asupra bunului utilizat n baza unui contract de leasing sunt opozabile judec torului n situa ia n care utilizatorul se afl n lichidare judiciar i/ sau faliment, ceea ce nseamn ca bunul este folosit de utilizator n virtutea contractului de leasing, ns dreptul de proprietate cu prerogativele sale, r mne la finan ator. Riscul contractului de leasing financiar este suportat de creditorul obliga iei de a da, adic

Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice- Tehnici de afaceri economice interne i interna ionale, Ed: Independen a Economic , Pite ti, 2003, pag 140.

utilizatorul, cu excep ia cazului n care finan atorul a fost pus n ntrziere de c tre utilizator, situa ie n care riscul l suport finan atorul. 3.3. ncetarea contractului de leasing Exercitarea dreptului de op iune al utilizatorului n sensul restituirii bunului luat n leasing la data stipulat n contract, duce la ncetarea efectelor contractului de leasing, cu alte cuvinte, contractul de leasing nceteaz prin ajungerea la termen. Dac utilizatorul opteaz pentru cump rarea bunului, contractul de leasing nceteaz , de asemenea, s i mai produc efectele, din momentul transfer rii dreptului de proprietate de la finan ator la utilizator, prin achitarea valorii reziduale. Manifestarea dreptului de op iune acordat de lege utilizatorului, n sensul folosirii n continuare a bunului dat n leasing, nu duce la ncetarea efectelor contractului de leasing, acesta continundu- i efectele, n condi iile stipulate n contract sau n noile condi ii stabilite de p r i. n ceea ce prive te, ncetarea contractului de leasing la termen, utilizatorul are trei posibilit i: s achizi ioneze bunul, s -l restituie sau s continue contractul de leasing. a) Achizi ia bunului La expirarea perioadei de loca iune, i poate exercita dreptul de op iune de a cump ra bunul folosit, la valoarea rezidual . Ca excep ie, dreptul de op iune de a achizi iona bunul se poate exercita i pn la expirarea contractului de leasing, dac utilizatorul formuleaz o ofert ferm i irevocabil de cump rare. Deci utilizatorul i o alt tehnic de achizi ie construc ia este proprietatea poate cump ra bunul folosit la valoarea rezidual , dac p r ile nu au convenit altfel. n contractele de leasing imobiliar este utilizat pentru situa ia n care terenul pe care se afl

utilizatorului care i permite societ ii de leasing s construiasc , n aceast situa ie, proprietatea asupra construc iei este transmis utilizatorului n conformitate cu o clauz expres din acest contract.

b) Restituirea bunului Dac utilizatorul nu i manifest inten ia de a achizi iona bunul ori de a prelungi contractul de leasing, el este obligat a restitui bunul folosit la momentul expir rii contractului ori alt dat convenit de p r i. Lucrul trebuie restituit in starea n care se afl , dar f r dep irea gradului de uzura normal cauzata de folosin . Deterior rile care exced uzurii normale sunt imputabile utilizatorului care datoreaz desp gubiri societ ii de leasing. Asupra nivelului de uzur i a deterior rilor aduse bunului urmeaz a decide instan a de judecat sau arbitrii. Pare firesc a considera c arbitrajul furnizorului este cel mai indicat. Sub acest aspect o clauz de arbitraj poate fi inclus n contractul de leasing sau poate forma obiectul unei n elegeri separate. Restituirea bunului este o solu ie neconvenabil pentru societatea de leasing, avnd n vedere c aceasta are n obiectul de activitate opera iuni financiare, iar nu folosirea n concret de bunuri materiale. n situa ia n care bunul utilizat este uzat moral, ori fizic, iar societatea de leasing nu-1 mai poate exploata, societatea de leasing va ac iona n baza legii amortiz rii i va casa acele bunuri. c) Prelungirea contractului de leasing Utilizatorul poate s ceara societ ii de leasing rennoirea contractului de leasing, sens n care i va adresa o cerere nainte de expirarea contractului. Contractul de leasing este un contract cu termen, ceea ce face s nu fie posibil o prorogare a termenului, ns se poate rennoi contractul de leasing care va con ine dispozi ii diferite de cele din vechiul contract privitoare la modul de derulare a acestuia. Aceasta este necesar pentru ca bunul se afla ntrun anumit stadiu de uzur cauzat de folosin a anterioar , iar redeven a va trebui s fie determinat n func ie de aceasta. Negocierile ntre p r i vor avea n vedere valoarea rezidual a bunului.

BIBLIOGRAFIE

1. Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice. Tehnici de afaceri economice i interna ionale, Ed : Independen a Economic Pite ti, 2003; 2. Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice. Tehnici de afaceri economice i interna ionale, Ed : Independen a Economic Pite ti,2007; 3. Puiu Alexandru - Management, Ed: Independen a Economic ,Pite ti,2001; *** - Legea Nr: 158/ 2008, art.6, lit.a i b, Legea publicit ii ce interzice publicitatea care este n el toare i subliminal ; *** *** - Legea Nr: 533/ 2004 i Legea Nr: 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu - Ordonan a de urgen Nr: 51/ 2008 din 24/04/2008 privind ajutorul public modific rile i complet rile ulterioare judiciar n materie civil ;